Page 1

26 àïðåëÿ â 11.00 îêîëî ÷àñîâíè Ñâÿòîé Âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû ïðîéäåò ïàíèõèäà ïî ïîãèáøèì øàõòåðàì. Êàçàêè ñòàíèöû Êðàñíûé Ëó÷ ïðèãëàøàþò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ, ïðèóðî÷åííûõ ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 28 àïðåëÿ â 9.00 â çäàíèè ÓÏÊ.

10-Á ãèìíàçèè ¹ 1 ïðîñèò î ïîìîùè ×òî òàêîå øêîëà äëÿ êàæäîãî èç íàñ? Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé – ýòî çàâåäåíèå, ãäå ó÷àòñÿ ÷èòàòü, ïèñàòü è ñ÷èòàòü. Íî íå òîëüêî. Âåäü èìåííî â øêîëüíûå ãîäû êàæäûé èç íàñ íàøåë ïåðâûõ äðóçåé, ïîçíàë ãëàâíûå æèçíåííûå èñòèíû, íàó÷èëñÿ öåíèòü ëþäåé, ïîíèìàòü ïðîáëåìû äðóãèõ, ïðîñòî ïîìîãàòü òåì, êîìó ýòî î÷åíü íóæíî. Äåëîì, êîòîðîå îáúåäèíèëî íàøó ãèìíàçè÷åñêóþ ñåìüþ, ñòàëî îêàçàíèå ïîìîùè ñåìüå Ãåðàñèìîâûõ. Ñ áîëüþ è òðåïåòîì ìû ñîïåðåæèâàåì íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò âìåñòå ñ ñåìüåé Ñàøåíüêè Âëàäèìèðîâà (Ãåðàñèìîâà) – íàøåãî âûïóñêíèêà. Ìû ïîìíèì åãî íåóãîìîííûì è âåñåëûì ïàðíåì, êîòîðûé ëþáîå äåëî íàïîëíÿë ñâîåé æèçíåííîé ýíåðãèåé. Ñåé÷àñ îí áîðåòñÿ çà ñâîþ æèçíü â Ëóãàíñêîé îíêîáîëüíèöå. Ìû âîñòîðãàåìñÿ åãî îïòèìèçìîì è ñèëîé âîëè. Ïîýòîìó ïðîâåëè àêöèþ ïî ñáîðó ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè. È ó÷èòåëÿ, è ðåáÿòà ó÷àñòâîâàëè â ñáîðå ñðåäñòâ. Íàì óäàëîñü ñîáðàòü áîëåå 6 òûñÿ÷ ãðèâåíü, íî ýòîãî ìàëî, íåîáõîäèìî áîëåå 50 òûñ. ãðí äëÿ ñëîæíîé îïåðàöèè. Íåðàâíîäóøíûå êðàñíîëó÷àíå! Áóäüòå ìèëîñåðäíû, ïîìîãèòå íàì ñîáðàòü ýòè äåíüãè. Ìû âåðèì â âûçäîðîâëåíèå Ñàøåíüêè! Ðåêâèçèòû: ÏðèâàòÁàíê, ð/ñ 26007053707987, ÌÔÎ – 304795, ÎÊÏÎ – 2144316867.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÉ (ÍÅÎÒËÎÆÍÎÉ) ÏÎÌÎÙÈ – íà ñòðàæå çäîðîâüÿ êðàñíîëó÷àí! Îòêðûòèå çíà÷èìîãî äëÿ ãîðîäà îòäåëåíèÿ ýêñòðåííîé (íåîòëîæíîé) ñêîðîé ïîìîùè íà áàçå áîëüíèöû «Èçâåñòèÿ» ñîâïàëî ñ âèçèòîì â Êðàñíûé Ëó÷ äèðåêòîðà ãóìàíèòàðíûõ ïðîãðàìì Êîîðäèíàöèîííîãî îôèñà ïîìîùè ÑØÀ äëÿ Åâðîïû è Åâðàçèè Äæåðàëüäà Îáåðíäîðôåðà. Ñòð. 2-3.

Ïîäâèã âî èìÿ æèçíè 26 àïðåëÿ 1986 ãîäà ïðîèçîøëà îäíà èç êðóïíåéøèõ êàòàñòðîô â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà – ñåðèÿ âçðûâîâ, êîòîðûå ïðèâåëè ê ðàçðóøåíèþ ðåàêòîðà íà çäàíèè ýíåðãîáëîêà è âûáðîñó â àòìîñôåðó áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ.  ýòèõ óñëîâèÿõ íàñòîÿùèé ïîäâèã ñîâåðøèëè ïîæàðíûå. Îíè ïðèíÿëè óäàð íà ñåáÿ è ñïàñëè ÷åëîâå÷åñòâî îò êàòàñòðîôû. ×èòàéòå íà ñòð. 6. Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


2

ÐÅÔÎÐÌÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß: ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÉ (ÍÅÎÒËÎÆÍÎÉ) ÏÎÌÎÙÈ – íà ñòðàæå çäîðîâüÿ êðàñíîëó÷àí! Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî – íà ñòð. 1.  íàøåì ãîðîäå ñ 2011 ãîäà ïðîõîäèò ðåôîðìà ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ãëàâíîé öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ. Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ýòàïîâ ðåôîðìû ÿâëÿåòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû ñëóæáû íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ïåðâûé øàã óæå áûë ñäåëàí â ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà. Ýòî ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ ïåðåâîäîì åå â îáëàñòíîå ïîä÷èíåíèå. Âòîðîé âàæíåéøèé øàã – ñîçäàíèå íà áàçå áîëüíèöû «Èçâåñòèÿ» îòäåëåíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ íîâûìè çàäà÷àìè è ôóíêöèÿìè. Ïðîøëà íå ïðîñòàÿ ñìåíà âûâåñîê, à êàðäèíàëüíàÿ, ïðîäóìàííàÿ è âçâåøåííàÿ ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðîöåññà íà äîãîñïèòàëüíîì è ðàííåì ãîñïèòàëüíîì ýòàïàõ. Åñëè ðàíüøå îñíîâíîé ôóíêöèåé ïðèåìíîãî îòäåëåíèÿ ÿâëÿëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ ïàöèåíòà, òî òåïåðü â

ñîçäàííîì íà åãî áàçå îòäåëåíèè ýêñòðåííîé (íåîòëîæíîé) ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áóäåò ðåøàòüñÿ âîïðîñ ïîñòàíîâêè ïåðâè÷íîãî äèàãíîçà ïàöèåíòà ñ ïðèâëå÷åíèåì âñåãî èìåþùåãîñÿ äèàãíîñòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðèíèìàòüñÿ ðåøåíèå î ãîñïèòàëèçàöèè ïàöèåíòà â ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàöèîíàð èëè îêàçàíèè åìó ïîìîùè àìáóëàòîðíî, à òàêæå ïðîâîäèòüñÿ îêàçàíèå íåîòëîæíîé ïîìîùè ïàöèåíòàì, íå íóæäàþùèìñÿ â ãîñïèòàëèçàöèè. Äëÿ ðåàëèçàöèè íàìå÷åííîãî ïóòè áûëà ïðîäåëàíà î÷åíü áîëüøàÿ è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà: èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ìàðèíû Ôèëèïïîâîé ïðè ïîääåðæêå ãîðîäñêîãî äåïóòàòñêîãî êîðïóñà áûëî âûäåëåíî 52 òûñÿ÷è ãðèâåíü íà ðåìîíò ïîìåùåíèÿ è 120 òûñÿ÷ ãðèâåíü íà çàêóïêó íîâîãî ñîâðåìåííîãî ëàáîðàòîðíîãî è äèàãíîñòè÷åñêîãî (àïïàðàò ÓÇÈ) îáîðóäîâàíèÿ; áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «Ìèëîñåðäèå» (âèöåïðåçèäåíò Âàëåíòèíà Øåìáåëü) îòäåëåíèþ ïðåäîñòàâëåíà

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 94520, Óêðàèíà, Ëóãàíñêàÿ îáë., ã. Êðàñíûé Ëó÷, óë. Îðäæîíèêèäçå, 69-à. E-mail: krasluch-21091@mail.ru, http://redreynews.com.ua. Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 260063200800 â ÏóÀÒ «ÑÅÁ-Áàíê» ã. Êèåâ, ÌÔÎ 300175, êîä 02476698. Q

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 2-03-03, 2-11-22, 2-10-91, 2-03-01, 2-03-02. – ïëàòíûå ìàòåðèàëû.

íîâàÿ ìåáåëü; ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñîòðóäíèêîâ áîëüíèöû â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû… Î÷åíü âàæíûé ìîìåíò: áëàãîäàðÿ êîëîññàëüíûì óñèëèÿì Ìàðèíû Âèêòîðîâíû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ áîëüíèöû óäàëîñü äîáèòüñÿ âûäåëåíèÿ íîâîãî èòàëüÿíñêîãî ðåíòãåíàïïàðàòà íà òðè ðàáî÷èõ ìåñòà ñòîèìîñòüþ 2 ìëí. 150 òûñ. ãðí. Òàêèõ àïïàðàòîâ â îáëàñòè âñåãî 2: îäèí èç íèõ ðàáîòàåò â Ëóãàíñêîì îáëàñòíîì îíêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå, à âòîðîé – çäåñü. «Î÷åíü ìíîãî ëþäåé – îò ñîòðóäíèêîâ ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ äî ãîñòåé èç-çà îêåàíà – ïðèëîæèëè ñâîè óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû áîëüíèöà «Èçâåñòèÿ» âíîâü ñòàëà ãîðäîñòüþ íàøåãî ãîðîäà. Òî, ÷òî ñåãîäíÿ îòäåëåíèå ýêñòðåííîé (íåîòëîæíîé) ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îòêðûâàåòñÿ èìåííî â ýòîé áîëüíèöå, – ñäåëàëà àêöåíò ãîðîäñêîé ãîëîâà Êðàñíîãî Ëó÷à Ìàðèíà Ôèëèïïîâà, – íå ñëó÷àéíîñòü. Ïîòîìó ÷òî çäåñü íàõîäèòñÿ ðåàíèìàöèÿ, êðóïíûå îïåðàöèîííûå áëîêè è êàðäèîëîãèÿ. À çíà÷èò, åñòü âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü ÷åëîâåêó, íå òåðÿÿ äðàãîöåííîãî âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ ñïàñåíèÿ åãî æèçíè. Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü çà ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ãëàâå Ëóãàíñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèðó Ïðèñòþêó, ëè÷íî êóðèðóþùåìó ðåôîðìèðîâàíèå ìåäèöèíû Ëóãàíùèíû. Òî, ÷òî íàñ îòìåòèëè òàêîé äîñòîéíîé è äîðîãîé ïîìîùüþ, êàê ðåíòãåíàïïàðàò, ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìû ñ âàìè íà âåðíîì ïóòè, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ ñîõðàíåíèåì ðàáî÷èõ ìåñò è ðàçâèòèåì ìåäèöèíû, à íå åå ñóùåñòâîâàíèåì, êàê áûëî åùå, ê ïðèìåðó, òðè ãîäà íàçàä».  òîì, ÷òî âñÿ ïîëó÷åííàÿ ïîìîùü ïðèìåíÿåòñÿ êîëëåêòèâàìè ìåäó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, â ÷àñòíîñòè, áîëüíèöåé «Èçâåñòèÿ» ïî íàçíà÷åíèþ è ñ ìàêñèìàëüíîé ïîëüçîé äëÿ æèòåëåé Êðàñíîëó÷ñêîé òåððèòîðèàëüíîé ãðîìàäû, ñìîã óáåäèòüñÿ è ïî÷åòíûé ãîñòü ìåðîïðèÿòèÿ – äèðåêòîð ãóìàíèòàðíûõ ïðîãðàìì Êîîðäèíàöèîííîãî îôèñà ïîìîùè ÑØÀ äëÿ Åâðîïû è Åâðàçèè Äæåðàëüä

Îáåðíäîðôåð, ïðèáûâøèé â Óêðàèíó ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, ïîëó÷åííûõ â êà÷åñòâå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè îò Ãîñóäàðñòâåííîãî Äåïàðòàìåíòà ÑØÀ. Îí îò âñåé äóøè ïîçäðàâèë ïðèñóòñòâóþùèõ ñ îòêðûòèåì ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîãî äëÿ âñåõ êðàñíîëó÷àí îòäåëåíèÿ: «Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò íàøà îðãàíèçàöèÿ îêàçûâàåò ïîääåðæêó ëå÷åáíûì ó÷ðåæäåíèÿì Óêðàèíû. Çà ýòè ãîäû, ïîñåùàÿ ðàçëè÷íûå ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ Óêðàèíû, ÿ îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë îáëàäàåò âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé, åäèíñòâåííîå, ÷åãî íå õâàòàåò åìó äëÿ íàèáîëåå ïðîäóêòèâíîé ðàáîòû – âûñîêîêà÷åñòâåííîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî è äðóãîãî íåîáõîäèìîãî ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îòêðûòèå îòäåëåíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Êðàñíîì Ëó÷å, óâåðåí, óñèëèò âîçìîæíîñòè âðà÷åé è, ñîîòâåòñòâåííî, áóäåò ñîäåéñòâîâàòü óëó÷øåíèþ çäîðîâüÿ êðàñíîëó÷àí». Ïî÷åòíîãî çàîêåàíñêîãî ãîñòÿ íå îòïóñòèëè ñ ïóñòûìè ðóêàìè, ïîäàðèâ åìó íà ïàìÿòü âûøèòûé ðóøíèê è äîâåðèâ òîðæåñòâåííîå ïåðåðåçàíèå ñèìâîëè÷åñêîé ëåíòî÷êè, ÷òî îí ñ óäîâîëüñòâèåì ñäåëàë ñîâìåñòíî ñ ãîðîäñêèì ãîëîâîé Êðàñíîãî Ëó÷à Ìàðèíîé Ôèëèïïîâîé. Äàëåå ñëåäîâàëà ñâîåîáðàçíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî ïàëàòå, â õîäå êîòî-

Ó÷ðåäèòåëü: Êðàñíîëó÷ñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò. Èçäàòåëü: ÃÊÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷». Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Ìàòêàñèìîâà.

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè íåñåò ðåêëàìîäàòåëü è àâòîð. Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

ðîé ïðèñóòñòâóþùèå óçíàëè î íàçíà÷åíèè òîãî èëè èíîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñìîãëè îöåíèòü îáùóþ àòìîñôåðó è îáñòàíîâêó. Ê ñëîâó, ìåáåëü, ïðåäîñòàâëåííàÿ îòäåëåíèþ ÁÔ «Ìèëîñåðäèå», ôîíä ïîëó÷èë â âèäå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè îò îðãàíèçàöèè, âîçãëàâëÿåìîé Äæåðàëüäîì Îáåðíäîðôåðîì. Ñîïîñòàâëÿÿ âñå âûøåñêàçàííîå, ïðîíèêàåøüñÿ íåâîëüíûì óâàæåíèåì ê ëþäÿì, öåëåóñòðåìëåííîñòü è âûñîêîå ÷óâñòâî äîëãà êîòîðûõ ñîâåðøèëè, êàçàëîñü áû, íåâîçìîæíîå: â ñëîæíûå âðåìåíà ìèðîâîãî êðèçèñà îòêðûòü ñîâåðøåííî íîâîå îòäåëåíèå ñ âûñîêîêëàññíûì èíîñòðàííûì äèàãíîñòè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, ïðè÷åì íå â îáëàñòíîì öåíòðå, à â ãîðîäå, êîòîðûé íå ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ íè ðàçâèòîé ïðîìûøëåííîñòüþ, íè îãðîìíûì ìåñòíûì áþäæåòîì. À âåäü ñìîãëè íå ïðîñòî äîñòó÷àòüñÿ è äî ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, è äî îáëàñòíûõ âëàñòåé, è äî çàãðàíè÷íûõ îðãàíèçàöèé, íî è çàðàçèòü èõ ñâîèì ýíòóçèàçìîì è èäåÿìè, íàïðàâëåííûìè íà áëàãî æèòåëåé âñåé Êðàñíîëó÷ñêîé ãðîìàäû. Äóìàþ, âñåì ïîíÿòíî, î êîì ðå÷ü – î ãîðîäñêîì ãîëîâå Ìàðèíå Ôèëèïïîâîé, åå çàìåñòèòåëå ïî ñîöèàëüíûì è ãóìàíèòàðíûì âîïðîñàì Ëþäìèëå Ìÿãêîé, ãëàâíîì âðà÷å áîëüíèöû «Èçâåñòèÿ» Ñåðãåå Ïåðåïåëèöå, âèöåïðåçèäåíòå ÁÔ «Ìèëîñåðäèå» Âàëåíòèíå Øåìáåëü, äåïóòàòñêîì êîðïóñå è ìíîãèõ äðóãèõ, ÷åé âêëàä â îáùåå äåëî òðóäíî ïåðåîöåíèòü… Åëåíà ÂÅËÈ×ÊÎ.

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹ ËÃ-760, âûäàíî Ëóãàíñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèåé 14 äåêàáðÿ 2004 ã. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 6 ï. ë. Òèðàæ 8200. Çàêàç ¹ 13514-17. Ïå÷àòü – ÎÎÎ «ÊÅÐÀÌÈÑÒ-ÌÀÊÑÈÌ», ã. Ëóãàíñê, óë. Ñëàâÿíñêàÿ, 2-á. Òåë.: (0642) 33-16-00. Ôîðìàò – B4. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ïîäïèñíûå èíäåêñû:61221 (îáùèé), 49017 (ëüãîòíûé), 49018 (ó÷ðåæäåíèÿ).


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÐÅÔÎÐÌÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß: ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ

3

Ñ

1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â Óêðàèíå ñîçäàíà åäèíàÿ ìîùíàÿ Ñèñòåìà ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ ñîâðåìåííîé îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáîé.  íàøåé îáëàñòè åäèíûé äèñïåò÷åðñêèé öåíòð áóäåò ðàáîòàòü íà áàçå Ëóãàíñêîé ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. «Óæå ñåãîäíÿ ñëóæáà ðàáîòàåò íà èíòåðåñû ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êðàñíîëó÷ñêîé ãðîìàäû, – çàâåðÿåò ãëàâíûé âðà÷ ñêîðîé ïîìîùè ã. Êðàñíûé Ëó÷ È. Â. Êðàêîâñêèé. – Íàì íåñêîëüêî ïðîùå, íåæåëè ðàéîíàì, ïîòîìó êàê ó íàñ áûëà îòäåëüíàÿ ñòðóêòóðà – ñòàíöèÿ ñêîðîé ïîìîùè ñî ñâîèìè ìàøèíàìè, ñ óêîìïëåêòîâàííûì øòàòîì, ñ äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáîé. Ïîýòîìó âñÿ ñëóæáà â ïðåæíåì ñîñòàâå ïåðåøëà íà ôèíàíñèðîâàíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà. Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà áåç òåððèòîðèàëüíîé ïðèâÿçàííîñòè äåëàåò ðàáîòó ñëóæáû ýêñòðåííîé ïîìîùè áîëåå áûñòðîé è ýôôåêòèâíîé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 5 áðèãàä îáñëóæèâàþò íåïîñðåäñòâåííî ãîðîä Êðàñíûé Ëó÷ è ÷åòûðå – ãîðîäà Ïåòðîâñêîå, Âàõðóøåâî è Ìèóñèíñê. Ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà íàì îòêðûâàþòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà óëó÷øåíèè êà÷åñòâà óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ», – ïîäûòîæèë Èãîðü Âàëåíòèíîâè÷.

ß

âëÿÿñü ó÷ðåæäåíèåì âòîðè÷íîãî óðîâíÿ îêàçàíèÿ ìåäïîìîùè, ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà «Èçâåñòèÿ» òàêæå íå îñòàëàñü â ñòîðîíå îò ïðîâîäèìûõ ðåôîðì è çà ïîñëåäíèå ãîäû ïðåòåðïåëà ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ. Íåñîìíåííî, â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Òàê, â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè â ïðåññå ïåðèîäè÷åñêè ïîÿâëÿëàñü èíôîðìàöèÿ îá óñòàíîâêå ãàçîâîé êîòåëüíîé, îáåñïå÷èâàþùåé çäàíèÿ áîëüíèöû òåïëîì, óëó÷øåíèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû... «Ìåíÿåì, ïðåæäå âñåãî, æèçíåííî âàæíûå êîììóíèêàöèè, – ðàññêàçûâàåò ãëàââðà÷ áîëüíèöû Ñåðãåé Ïåðåïåëèöà, – â òîì ÷èñëå ýëåêòðîñåòè, ñèëîâûå êàáåëè, òðàíñôîðìàòîðû. Çàâåðøåíû ðàáîòû ïî óñòàíîâêå àâòîìàòè÷åñêîãî âêëþ÷åíèÿ ðåçåðâà (ÀÂÐ). Òåïåðü áîëüíèöà ïîäñîåäèíåíà ê äâóì ýëåêòðîëèíèÿì, è â ñëó÷àå àâàðèè èëè ïîëîìêè íà îäíîé èç íèõ ýëåêòðîïèòàíèå áîëüíèöû áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà âòîðóþ». Íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè ââîäÿòñÿ â ïðàêòèêó èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè. Ê ïðèìåðó, òåïåðü äèàãíîñòèðîâàòü îñòðóþ êîðîíàðíóþ ïàòîëîãèþ (èíôàðêò ìèîêàðäà) èëè òÿæåëîå íàðóøåíèå ðèòìà ñåðäöà êðàñíîëó÷àí ñòàëî âîçìîæíûì, íå äîñòàâëÿÿ ïàöèåíòà â áîëüíèöó. Âñå äåëî âî ââåäåíèè â ïðàêòèêó ïåðåíîñíûõ ýëåêòðîêàðäèîãðàôîâ «Þêàðä-100» ñ âîçìîæíîñòüþ äèñòàíöèîííîé ïåðåäà÷è ýëåêòðîêàðäèîãðàììû ÷åðåç åäèíóþ ñåòü â äèñïåò÷åðñêèé öåíòð Ëóãàíñêîãî êàðäèîäèñïàíñåðà, ãäå êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò ñðàçó æå åå ðàñøèôðîâûâàåò, ïåðåäàâàÿ íàçàä ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç.

Ñ 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ðåîðãàíèçîâàíà â Öåíòð ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè. Âõîäÿùèå â íåãî ïîëèêëèíè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è äâà ÔÀÏà, êîòîðûå îáñëóæèâàëè íàñåëåíèå ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 1200 ÷åëîâåê, ðåîðãàíèçîâàíû â àìáóëàòîðèè.  Öåíòðå è àìáóëàòîðèÿõ, áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå è ïîìîùè ãîðîäñêîãî ãîëîâû, ïðîâåäåíû êàïèòàëüíûå è òåêóùèå ðåìîíòû, êàê, âïðî÷åì, è â äðóãèõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. «Ãëàâíàÿ íàøà çàäà÷à, – ñ÷èòàåò çàâåäóþùèé àìáóëàòîðèåé ¹ 5 Íèêîëàé Ïåøèêîâ, – âûÿâëåíèå çàáîëåâàíèé íà íàèáîëåå ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ ñ öåëüþ ñâîåâðåìåííîãî îçäîðîâëåíèÿ. Äëÿ ýòîãî îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîâåäåíèå âñåîáùåé äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ ãðóïï ðèñêà.  ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïåðâîî÷åðåäíîå âíèìàíèå íàìè óäåëÿåòñÿ ðàçâèòèþ ñòàöèîíàðçàìåùàþùèõ ôîðì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè».

Â

ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíîé ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, íà áàçå ðîäèëüíîãî äîìà ã. Êðàñíûé Ëó÷ ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà âòîðîãî óðîâíÿ (â Ëóãàíñêîé îáëàñòè – âñåãî 4). Äëÿ ýòîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî óëó÷øåíèþ åãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà çàìåíó îêîí â ðîäèëüíîì äîìå âûäåëåíî è óæå îñâîåíî 250 òûñ. ãðí, èç áþäæåòà ðàçâèòèÿ ãîðîäà, ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ìàðèíû Ôèëèïïîâîé, íà ðåìîíò ôàñàäà, óòåïëåíèå è îáëèöîâêó ñòåí âûäåëåíî è óæå îñâîåíî 276 òûñ. ãðí. Ïðîâåäåíû âíóòðåííèå ðåìîíòû, ñîçäàíû ïàëàòû ñîâìåñòíîãî ïðåáûâàíèÿ ìàòåðè è ðåáåíêà, èíäèâèäóàëüíûå ðîäçàëû. Ñ ïðîøëîãî ãîäà ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì Êðàñíîãî Ëó÷à ðàáîòàåò êàê ìåæðåãèîíàëüíûé, îêàçûâàÿ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïî ðîäîâñïîìîæåíèþ æèòåëÿì Êðàñíîãî Ëó÷à è Àíòðàöèòîâñêîãî ðàéîíà.

Áåçóñëîâíî, ïåðå÷èñëåííûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè ðåôîðìû, êîñíóâøèåñÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íàøåãî ãîðîäà, íå îãðàíè÷èâàþòñÿ. Áîëåå òîãî, íè ðóêîâîäñòâî ãîðîäà, íè ðóêîâîäèòåëè è êîëëåêòèâû ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êðàñíîëó÷üÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì íå ñîáèðàþòñÿ, ïåðåõîäÿ íà íîâûé, áîëåå âûñîêèé è ñîâðåìåííûé, óðîâåíü îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


4

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

«×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ» – ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÎÐßÄÊÀ Ïðîäîëæàåòñÿ ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà, â ñâÿçè ñ ÷åì ó ÷èòàòåëåé âîçíèêàåò ðåçîííûé âîïðîñ: ÷åì â ýòî âðåìÿ çàíÿòî ïðåäïðèÿòèå, íà êîòîðîå âîçëîæåíà íåïîñðåäñòâåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî îõðàíå ÷èñòîòû Êðàñíîãî Ëó÷à è ïðèëåãàþùèõ ïîñåëêîâ. Ðå÷ü – îá ÎÎÎ «×èñòûé ãîðîä Ýêî-Ãðóïï». ÎÎÎ «×èñòûé ãîðîä Ýêî-Ãðóïï» îñóùåñòâëÿåò âûâîç ìóñîðà èç Êðàñíîãî Ëó÷à, ïîñåëêîâ Ìèðíûé, øàõò «Íîâîïàâëîâñêàÿ», «Ìèóñèíñêàÿ» è äð. Íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ïðîæèâàåò ïîðÿäêà 82 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ ïðåäïðèÿòèåì çàêëþ÷åíà 21 òûñÿ÷à äîãîâîðîâ, îõâà÷åíû îêîëî 38 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðèìåðíî ñòîëüêî æå êðàñíîëó÷àí è æèòåëåé ïðèëåãàþùèõ ïîñåëêîâ íå ïîñ÷èòàëè íóæíûì çàêëþ÷èòü äîãîâîðû. À âåäü ñîãëàñíî ñò. 15 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îòõîäàõ», ãðàæäàíå Óêðàèíû îáÿçàíû çàêëþ÷àòü äîãîâîðû ñ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, êîòîðîå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íàçíà÷åíî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èñïîëíèòåëåì óñëóã íà âûâîç áûòîâûõ îòõîäîâ íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè, íà êîòîðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ.  Ïðàâèëàõ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ã. Êðàñ-

íûé Ëó÷, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì 43-é ñåññèè Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ¹ 16 îò 24.03.2009, ñêàçàíî î òîì, ÷òî æèòåëè îáÿçàíû çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà âûâîç ÒÁÎ, à òàêæå ñâîåâðåìåííî âíîñèòü ïëàòó çà âûâîç è óòèëèçàöèþ îòõîäîâ. Ãðàæäàíàì çàïðåùàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü èñïîëíèòåëÿì óñëóã íåòî÷íûå ñâåäåíèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷åò ñóììû äîãîâîðà, ñîçäàâàòü ëþáûå ñâàëêè ìóñîðà, ñæèãàòü îòõîäû, ëèñòüÿ, âåòâè è ðàçæèãàòü êîñòðû â ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Íî âñå âûøåñêàçàííîå ìíîãèå êðàñíîëó÷àíå ïî÷åìó-òî ãîðäî èãíîðèðóþò. Ãëàâíûé èíæåíåð ïðåäïðèÿòèÿ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Íåïëþåâ ñ÷èòàåò, ÷òî îñíîâíàÿ ïðè÷èíà îòêàçà çàêëþ÷àòü äîãîâîðû – áàíàëüíàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ íåïîðÿäî÷íîñòü. Íà âñåõ òåððèòîðèÿõ, êîòîðûå îáñëóæèâàþòñÿ ÎÎÎ «×èñòûé ãîðîä Ýêî-Ãðóïï», óñòàíîâëåíû êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà. À ïîñêîëüêó îòõîäû – íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü íàøåãî áûòà, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî íåêîòîðûå ãðàæäàíå ïîïðîñòó ññûïàþò ñâîé ìóñîð òóäà æå, êóäà è âñå – â êîíòåéíåðû, íî ïëàòèòü çà óñëóãè ïðè ýòîì íå æåëàþò. Êàê â ðåêëàìå, ïîìíèòå: «Çà÷åì ïëàòèòü áîëüøå…»?

ÎÇÅËÅÍÈÌ ÊÐÀÑÍÛÉ ËÓ× ÂÌÅÑÒÅ

Òåì íå ìåíåå, îòêàç îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñëóãó ïî âûâîçó ÒÁÎ ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû è Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è âëå÷åò çà ñîáîé íàëîæåíèå øòðàôà. Ñîãëàñíî ñò. 152 ÊÓ «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ», ñóììà øòðàôà âàðüèðóåòñÿ îò 340 äî 1360 ãðí. Ïîýòîìó ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ îáðàùàåòñÿ ê æèòåëÿì ñ óáåäèòåëüíîé ïðîñüáîé çàêëþ÷èòü äîãîâîðû. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êðàñíûé Ëó÷, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 9 (çäàíèå áûâøåãî óãëåîáîãàùåíèÿ), îôèñ 9. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-13-32. Òàðèôû íà âûâîç ÒÁÎ ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà óòâåðæäåíû ñëåäóþùèå: – ãîññåêòîð ñ ãàçîâûì îòîïëåíèåì – 10,62 ãðí; ñ ïå÷íûì – 11,06 ãðí; – ÷àñòíûé ñåêòîð ñ ãàçîâûì îòîïëåíèåì – 10,74; ñ ïå÷íûì – 11,28 ãðí; – äëÿ äåòåé âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è áîåâûõ äåéñòâèé, ÷åðíîáûëüöåâ è ãðàæäàí äðóãèõ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ïðåäóñìîòðåíû ëüãîòíûå ñêèäêè. Ëþäìèëà ËÈÒÎÂÊÈÍÀ.

ÐÎÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ – ÁÛÑÒÐÀß ÏÎÌÎÙÜ Â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé ñèñòåìû ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Óêðàèíå, â Êðàñíîì Ëó÷å èäåò ïîäãîòîâêà ê îòêðûòèþ îòäåëåíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà áàçå áîëüíèöû «Èçâåñòèé». Íåáåçûçâåñòåí òîò ôàêò, ÷òî îäíèì èç ñîñòàâëÿþùèõ ñâîåâðåìåííîãî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÿâëÿåòñÿ äîëæíîå ñîñòîÿíèå ïîäúåçäíûõ ïóòåé ê ìåäèöèíñêîìó ó÷ðåæäåíèþ.  ñâÿçè ñ ýòèì 15 àïðåëÿ áûë íà÷àò òåêóùèé ðåìîíò äîðîãè ïî óë. Êîìñî-

ìîëüñêàÿ. Çàâåðøåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò îæèäàåòñÿ 26 àïðåëÿ – ê ýòîìó âðåìåíè ðàáîòíèêè êîììóíàëüíûõ ñëóæá ïëàíèðóþò çàìåíèòü 650 êâ. ì àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ. Êàê îòìåòèëà íà÷àëüíèê ÓÆÊÕ Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ëàðèñà Þð÷åíêî, íà ýòè öåëè èç ìåñòíîãî áþäæåòà âûäåëåíî îêîëî 120 òûñÿ÷ ãðèâåíü. Àëèñà ÑÛÑÎÅÂÀ.

Þðèé ÌÎÌÎÒÎÂ:

«×ÈÑÒÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÅ ÑÎÐßÒ» «Â âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàíàõ ÷èñòîòà èäåàëüíà íå òîëüêî â ãîðîäàõ, íî è â ñåëàõ. Äàæå â ñàìûõ çàáðîøåííûõ òðîïèêàõ âû íå íàéäåòå ìóñîð, – ñ ýòèõ ñëîâ íà÷àë ðàçãîâîð ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êèðïè÷íîãî çàâîäà «Ôàãîò» Þðèé Ìîìîòîâ, – â îáùåé ñëîæíîñòè ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü â 36 ñòðàíàõ ìèðà. È êàæäûé ðàç, âîçâðàùàÿñü îáðàòíî, ÿ çàäàâàëñÿ âîïðîñîì, êàê ìîæíî äîñòè÷ü òàêèõ ðåçóëüòàòîâ â Êðàñíîì Ëó÷å». Êàê óòâåðæäàåò Þðèé Ëåîíèäîâè÷, îòâåò íà ýòîò âîïðîñ î÷åíü ïðîñò: íóæíî íà÷àòü ñ ñåáÿ. Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðåäïðèíèìàòåëü èíèöèèðîâàë áîëüøîé ñóááîòíèê íà òåððèòîðèè ïîñåëêà Ïîáåäà.  ïðîöåññå áëàãîóñòðîéñòâà áûëè çàäåéñòâîâàíû 5 åäèíèö òåõíèêè: ïîãðóç÷èêè, ñàìîñâàëû, áóëüäîçåðû.  òå÷åíèå ñåìè äíåé êîìàíäà èç 30 ÷åëîâåê çàíèìàëàñü î÷èñòêîé äàííîé òåððèòîðèè.

Íà÷èíàíèÿ Þðèÿ Ìîìîòîâà ïîääåðæàëè îòäåëüíûå ìåñòíûå æèòåëè. Óâèäåâ àêòèâíûå äåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ çàâîäà, æèòåëè óëèö Ëåñíàÿ ÝÌÎÑ è Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òóò æå èçúÿâèëè æåëàíèå ïðèñîåäèíèòüñÿ. «Ìåíÿ ïðèÿòíî óäèâèëî íåðàâíîäóøèå ìåñòíûõ æèòåëåé. Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ýòîò ïî÷èí áûë çàìå÷åí è ïîääåðæàí îñòàëüíûìè êðàñíîëó÷àíàìè, âåäü, êàê èçâåñòíî, ÷èñòî íå òàì, ãäå óáèðàþò, à òàì, ãäå íå ñîðÿò.  2012 ãîäó íàøåé êîìàíäîé áûëî óáðàíî îêîëî ïÿòè îãðîìíûõ ñâàëîê, è ìåíÿ ðàäóåò, ÷òî ïî ïðîøåñòâèè ãîäà òåððèòîðèÿ îñòàëàñü â äîëæíîì ñîñòîÿíèè. Íàäåþñü, è â ýòîò ðàç óñèëèÿ áóäóò îïðàâäàíû», – ïîäûòîæèë Þðèé Ëåîíèäîâè÷. Àëèñà ÑÛÑÎÅÂÀ, ôîòî Äìèòðèÿ ÐÓÑÑÊÈÕ.

 ÷èñëå íàèáîëåå àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ãîðîäñêèõ ñóááîòíèêîâ óæå êîòîðûé ãîä îêàçûâàþòñÿ ñîòðóäíèêè ÃÏ «Äîíáàññàíòðàöèò».  òå÷åíèå ìåñÿöà ðàáîòíèêè óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé çàíèìàëèñü áëàãîóñòðîéñòâîì çàêðåïëåííûõ òåððèòîðèé. 19 àïðåëÿ 350 ñàæåíöåâ ìîææåâåëüíèêà óêðàñèëè ÷àñòü óëèöû Ëóãàíñêîå øîññå. Îçåëåíåíèåì äàííîé òåððèòîðèè çàíèìàëèñü ñîòðóäíèêè àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Èíèöèàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÏ «Äîíáàññàíòðàöèò» Ñåìåí Äàíèëîâè÷ Êåðêåç. Îí æå è íàñòîÿë íà âûáîðå äàííîãî ðàñòåíèÿ. Îðãàíèçàòîðû ñóááîòíèêà íå íàìåðåíû îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì. Ñëåäóþùèé ýòàï – îçåëåíåíèå òåððèòîðèè ïî óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ. Àëèñà ÑÛÑÎÅÂÀ. Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

5

ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

ÄÅËÀÅÌ ÍÀØ ÄÎÌ ×ÈÙÅ È ÓÞÒÍÅÅ Ê

Ð

ðàñíîëó÷ñêèå àêòèâèñòû Ïàðòèè ðåãèîíîâ 19 àïðåëÿ îòïðàâèëèñü â ðåãèîíàëüíûé ìåäèêî-ðåàáèëèòàöèîíàáîòíèêè Ìèóñèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà â ïîëíûé öåíòð (áûâøèé ÄÎË «Þáèëåéíûé»), ÷òîáû ïðîâåñòè íà åãî òåððèòîðèè ñóááîòíèê è ïîäãîòîâèòüñÿ ê íîì ñîñòàâå âûøëè íà ñóááîòíèê. Óáîðêà íå îãïðîâåäåíèþ äåòñêèõ îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé «Øêîëà âûæèâàíèÿ». Îíè îáíîâèëè ñòåëó, ïîêðàñèëè ëàâî÷êè è ñòåíä, ðàíè÷èëàñü öåíòðîì ãîðîäà – ïîñêîëüêó ÷åðåç Ìèóñèíñê óáðàëè ìóñîð â ëàãåðå è íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. ïðîõîäèò äîðîãà ìåæðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, áûëî ðåËþäìèëà ËÈÒÎÂÊÈÍÀ. øåíî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê îáî÷èíû, óáðàòü ìóñîð, îáíîâèòü ïîáåëêó íà îñòàíîâêàõ. Ðàáîòó ëè÷íî ïðèíèìàë ãîðîäñêîé ãîëîâà Ìèóñèíñêà Â. Ñêîðîáàãàòîâ. Îí æå îòìåòèë, ÷òî áëàãîóñòðîéñòâî – âàæíûé ïóíêò â æèçíè êàæäîãî ãîðîäà, è ïðèçâàë ìèóñèíöåâ ïîääåðæàòü èäåþ è íàâåñòè ïîðÿäîê íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ. Ëþäìèëà ËÈÒÎÂÊÈÍÀ.

Ä

ëÿ æèòåëåé ïîñåëêà øàõòû «Ìèóñèíñêàÿ» ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ïðîâåäåíèå ñóááîòíèêîâ â ïîñåëêå è ñêâåðå ó ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì âîèíàì.  ýòîì ãîäó âåòåðàíû, æåíñîâåò è æèòåëè ïîñåëêà òàêæå àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â ñóááîòíèêè. Ïðèâåëè â ïîðÿäîê äåòñêóþ ïëîùàäêó, ïàìÿòíèê ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âûñàäèëè äåðåâüÿ. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Å. Â. ×åðíîìîð÷åíêî è ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà æåíùèí Ñ. Ë. Ñàâ÷óê îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé ê ãîðîäñêîìó ãîëîâå Ì. Â. Ôèëèïïîâîé î âûäåëåíèè ñàæåíöåâ äåðåâüåâ äëÿ îçåëåíåíèÿ çàëîæåííîãî ïàðêà «Þæíûé». Ìàðèíà Âèêòîðîâíà íå îñòàëàñü ðàâíîäóøíîé ê ïðîñüáå. Ê ñóááîòíèêó áûëî çàâåçåíî 50 ñàæåíöåâ êàøòàíîâ è ëèï. Ñ ïîäúåìîì è çàðàçèòåëüíûì ýíòóçèàçìîì ðàáîòàëè ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Å. Â. ×åðíîìîð÷åíêî, Þ. Ì. Äóäíèê, Ã. À. Çàâüÿëîâ, À. È. Ñàâåíêî, Ñ. Ë. Ñàâ÷óê, Ì. Í. Äüÿ÷åíêî, Í. Ì. ×óêèëåâà, È. Â. Ôîìåíêî è äðóãèå. Òåïåðü ïîñåëîê ðàäóåò æèòåëåé ÷èñòîòîé è óõîæåííûì âèäîì. Ëþäìèëà ËÈÒÎÂÊÈÍÀ.

Í

à òåððèòîðèè Êðàñíîëó÷ñêîé ãðîìàäû âñåóêðàèíñêèé ñóááîòíèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå – îäèí èç ìíîãèõ â ÷åðåäå ìåðîïðèÿòèé ïî óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè.  ãîðîäå óæå ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, çîí îòäûõà, îáúåêòîâ êóëüòóðíîèñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ.

Â

ìèíóâøóþ ñóááîòó â Óêðàèíå ïðàçäíîâàëñÿ Äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû, â ðàìêàõ êîòîðîãî â ñòðàíå, îáëàñòè è â íàøåì ãîðîäå ëþäüìè, íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå äîêàçûâàþùèìè ñâîþ ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ, ñäåëàíî î÷åíü ìíîãî. Ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé, øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè âûøëè â ýòîò äåíü íà âñåóêðàèíñêèé ñóááîòíèê, êîòîðûé ëè÷íî âîçãëàâèëà ãîðîäñêîé ãîëîâà Ì. Â. Ôèëèïïîâà, êîòîðàÿ íå ïî äîëãó ñëóæáû, à ïî çîâó ñåðäöà äåëàåò âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû íàø ãîðîä ñòàë ÷èùå è ëó÷øå. Àêòèâèñòû Êðàñíîëó÷ñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Óêðàèíñêîãî ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà (ïðåäñåäàòåëü Ò. Ä. Ìàòêàñèìîâ) ñâîèì äîëãîì ñ÷èòàþò çàáîòó î ìåìîðèàëüíîì êîìïëåêñå âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì è óáîðêó ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè (ïàðêîâàÿ çîíà ìèêðîðàéîíà 3). Òðè ðàçà â ãîä îíè íàâîäÿò ïîðÿäîê íà òåððèòîðèè, åæåãîäíî âûñàæèâàþò äåðåâüÿ, ïîñòîÿííî ñëåäÿò çà öåëîñòíîñòüþ è ñîõðàííîñòüþ ïàìÿòíîãî çíàêà.  ýòîì ãîäó 20 àïðåëÿ âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû ïðîâåëè ñóááîòíèê, â îðãàíèçàöèè êîòîðîãî ñîäåéñòâèå îêàçàëà ãîðîäñêàÿ âëàñòü. Êðîìå àôãàíöåâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, â óáîðêå òåððèòîðèè è âûñàäêå 120 áåðåç ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè ÊÖÏÒÎ è ó÷àùèåñÿ ÓÂÊ ¹ 5. Íîâàÿ áåðåçîâàÿ ðîùà ñòàíåò óêðàøåíèåì ïàðêîâîé çîíû, à òå óñèëèÿ ïî âûñàäêå è äàëüíåéøåìó óõàæèâàíèþ çà íåé äîêàçûâàþò, ÷òî âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû – íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû. Îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü îíè âûðàæàþò Àëåêñåþ Êðîòîâó, íà÷àëüíèêó Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓ Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé Óêðàèíû â Ëóãàíñêîé îáëàñòè, çà îêàçàíèå ïîìîùè â ïîëèâå ñàæåíöåâ. Äàâèä ÌÀÒÊÀÑÈÌÎÂ.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, êî Äíþ îêðóæàþùåé ñðåäû áûë çàïëàíèðîâàí ðÿä ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé îòäåëà ïî âîïðîñàì îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû ñ ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè è ÷ëåíàìè ýêîëîãî-íàòóðàëèñòè÷åñêîãî öåíòðà: ïðîâåäåíèå äåòñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîðóìà, ëåêöèé è êîíêóðñà ðèñóíêîâ, áëàãîóñòðîéñòâî øêîëüíûõ òåððèòîðèé, î÷èñòêà áåðåãîâ âîäîåìîâ, âûñàäêà ñàæåíöåâ.  ïÿòíèöó, 20 àïðåëÿ, â ïàðêîâûå çîíû, íà óëèöû è ïëîùàäè ãîðîäà âûøëè ðàáîòíèêè áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé, êîëëåêòèâû ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, áîëüíèö, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, äåïóòàòû ãîðîäñêîãî ñîâåòà, àêòèâíàÿ ìîëîäåæü. Ðàáîòíèêè èñïîëêîìà â ýòîò äåíü ïðèíèìàëè íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà. Îòâåäåííàÿ èì òåððèòîðèÿ, ïàðêîâàÿ çîíà ó ìàøçàâîäà, çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïðèîáðåëà óõîæåííûé è ïðèâëåêàòåëüíûé âèä. Ýòî ëèøíèé ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî íàøè âëàñòè çàáîòÿòñÿ î ñâîåì ãîðîäå è ñîáñòâåííûì òðóäîì ïîäàþò ÿðêèé ïðèìåð âñåì êðàñíîëó÷àíàì.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


6

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÄÀÒÛ È ÑÎÁÛÒÈß

ÐÀÇÂÅÅÌ ÒÐÅÂÎÃÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ! Íà ïëåíóìå ñîâåòà Êðàñíîëó÷ñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ, ñîñòîÿâøåìñÿ â áèáëèîòåêå èñïîëêîìà 22 àïðåëÿ, ïðèñóòñòâîâàëè ãîðîäñêîé ãîëîâà Êðàñíîãî Ëó÷à Ìàðèíà Ôèëèïïîâà è ñîâåòíèê ãîðîäñêîãî ãîëîâû Åêàòåðèíà Êèðèëåâà, ê êîòîðûì ó÷àñòíèêè ïëåíóìà èìåëè âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü â ðåøåíèè çëîáîäíåâíûõ âîïðîñîâ. Òàêèìè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îêàçàëèñü: íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ äîìà-èíòåðíàòà äëÿ îäèíîêèõ ñòàðèêîâ, íåâûïîëíåíèå ÷àñòíûìè ïåðåâîç÷èêàìè îáÿçàòåëüñòâ ïî ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ, íî ñàìûì îáñóæäàåìûì è íàáîëåâøèì ñòàë âîïðîñ ðàçâèòèÿ â ñòðàíå íåîôàøèñòñêîãî äâèæåíèÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì èòîãîì ïëåíóìà ñòàëî óòâåðæäåíèå îáðàùåíèÿ ñîâåòà Êðàñíîëó÷ñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ Óêðàèíû Ëóãàíñêîé îáëàñòè ê äåïóòàòàì Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû, Îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ Óêðàèíû, îáëàñòíîìó ñîâåòó âåòåðàíîâ è êî âñåì îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì: «Êðàñíîëó÷ñêàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ ñ òðåâîãîé êîíñòàòèðóåò, ÷òî íûíåøíÿÿ îïïîçèöèÿ ïûòàåòñÿ âñåìè ñèëàìè ïîäîðâàòü îáùåñòâåííóþ ñòàáèëüíîñòü â ñòðàíå, íàðÿäó ñ ñàáîòàæåì ðàáîòû ïàðëàìåíòà îíè ïðîâîöèðóþò âîçðîæäåíèå íåîôàøèçìà. Äîøëî äî òîãî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè ÂÎ «Ñâîáîäà» ïðåäëàãàþò îòìåíèòü ïðàçäíîâàíèå Äíÿ Ïîáåäû. Ðàíåå ïî èíèöèàòèâå ÷ëåíîâ ôðàêöèè ÂÎ «Ñâîáîäà» Ëüâîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïðèíÿòî ðåøåíèå âûïëà÷èâàòü ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü áûâøèì âîåííûì ïåðâîé äèâèçèè «Ãàëè÷èíà» Óêðàèíñêîé íàöèîíàëüíîé àðìèè.

Ñâîèìè äåéñòâèÿìè îïïîçèöèîííûå ëèäåðû âñåõ ìàñòåé ïûòàþòñÿ âñå áîëåå óäàðèòü ïî ÷óâñòâàì íàøèõ âåòåðàíîâ – âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Êàæäîå çàÿâëåíèå íàöèîíàëèñòîâ â ïðåññå, êîòîðîå îòðèöàåò ïîäâèã ñîâåòñêîãî âîèíà, êàæäûé ìèòèíã îïïîçèöèè, íà êîòîðîì îêêóïàíòîâ ïðîâîçãëàøàþò íàöèîíàëüíûìè ãåðîÿìè, – ýòî íåáûâàëîå óíèæåíèå Âåëèêîé Ïîáåäû 1945 ãîäà. È ýòî èñêàæåíèå èñòîðèè êàæäûé âåòåðàí, âîåâàâøèé íà ôðîíòå, êàæäûé íîðìàëüíûé ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò êàê ëè÷íîå îñêîðáëåíèå. Ìû íå ïîçâîëèì, ÷òîáû íåîôàøèñòû èãðàëè íà ÷óâñòâàõ íàøèõ ãåðîåâ, ÷òîáû îíè òîïòàëèñü ïî íàøåé èñòîðèè, ïðîâîçãëàøàÿ ñâîþ âåðñèþ ïðîøëîãî.  íàøåì ãîðîäå, áëàãîäàðÿ äåïóòàòàì Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ, ãîðîäñêîìó ñîâåòó âåòåðàíîâ, ïåðâè÷íûì âåòåðàíñêèì îðãàíèçàöèÿì, ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäèòñÿ îáùåñòâåííîïàòðèîòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñðåäè ìîëîäåæè. Ìû ïðåäëàãàåì íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå âíåñòè èçìåíåíèÿ â Çàêîí Óêðàèíû «Îá óâåêîâå÷åíèè Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå» è âíåñòè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñÿãàòåëüñòâî íà ïàìÿòü î ïîäâèãå ñîâåòñêèõ âîèíîâ â ãîäû âîéíû è âîçâåëè÷èâàíèå ïîñîáíèêîâ ôàøèñòîâ. Ïîäãîòîâëåííûé íàðîäíûìè äåïóòàòàìè îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ çàêîíîïðîåêò ðàçðàáîòàí íà îñíîâå îïûòà ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ, â êîòîðûõ ââåäåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îòðèöàíèå Õîëîêîñòà. Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàåì òàêæå çàïðåòèòü ïðîïàãàíäó íåîôàøèçìà â ïðåññå è â ñåòè Èíòåðíåò. Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóäà, âîèíñêîé ñëóæáû è äåòè

ÏÎÄÂÈà ÂÎ ÈÌß ÆÈÇÍÈ 26 àïðåëÿ 1986 ãîäà ïðîèçîøëà îäíà èç êðóïíåéøèõ êàòàñòðîô â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà – ñåðèÿ âçðûâîâ, êîòîðûå ïðèâåëè ê ðàçðóøåíèþ ðåàêòîðà íà çäàíèè ýíåðãîáëîêà è âûáðîñó â àòìîñôåðó áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ.  ýòèõ óñëîâèÿõ íàñòîÿùèé ïîäâèã ñîâåðøèëè ïîæàðíûå. Îíè ïðèíÿëè óäàð íà ñåáÿ è ñïàñëè ÷åëîâå÷åñòâî îò êàòàñòðîôû. 28 ïîæàðíûõ ïåðâûìè ïðèíÿëè íåðàâíûé áîé, íå äàëè îãíþ óíè÷òîæèòü ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ çàùèòû âñåé ñòàíöèè. Îíè ïîëíîñòüþ ïîíèìàëè, íàñêîëüêî ðèñêóþò ñîáîé. Ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü ñàìîé ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, à òàêæå íà îáúåêòàõ è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ òðèäöàòèêèëîìåòðîâîé çîíû ïîñìåííî îñóùåñòâëÿëè ñâîäíûå îòðÿäû ïîæàðíîé ñëóæáû ñî âñåõ îáëàñòåé Óêðàèíû. Âñåãî â ëèêâèäàöèè àâàðèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå áîëåå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ïîæàðíûõ.  ñîñòàâå ñâîäíîãî îòðÿäà Ëóãàíñêîé îáëàñòè ïîæàðíûå Êðàñíîëó÷ñêîãî ãàðíèçîíà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè àâàðèè â ïåðèîä 1986-1989 ãã.  äåíü 27-ëåòíåé òðàãåäèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ áëàãîäàðèì êðàñíîëó÷àí-ëèêâèäàòîðîâ, êîëëåã-ïîæàðíûõ, êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè, öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè çàñëîíèëè ÷åëîâå÷åñòâî îò êàòàñòðîôû. Àëåêñåé ÊÐÎÒÎÂ, íà÷àëüíèê Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓ Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé Óêðàèíû â Ëóãàíñêîé îáëàñòè, ïîäïîëêîâíèê.

«ÊÎËÎÊÎËÀ ×ÅÐÍÎÁÛËß» Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêå (ôèëèàë ¹ 1) 22 àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ óðîê-ðåêâèåì, ïðèóðî÷åííûé ê 27-îé ãîäîâùèíå ×åðíîáûëüñêîé òðàãåäèè. Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëè ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè ñîâìåñòíî ñ àêòèâèñòàìè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç×åðíîáûëü». Ó÷åíèêàì ÎÎØ ¹ 10 è ãèìíàçèè ¹ 1 ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñî ñâèäåòåëÿìè ñòðàøíîé òðàãåäèè, çàäàòü ëèêâèäàòîðàì èíòåðåñóþùèå âîïðîñû, à òàêæå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîå âèäåíèå ñîáûòèé, î êîòîðûõ íåëüçÿ çàáûâàòü.  çàâåðøåíèå óðîêà ê ïðèñóòñòâóþùèì îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü Êðàñíîëó÷ñêîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç-×åðíîáûëü» À. À. Þäåíêî: «×åðíîáûëü – ýòî òðàãåäèÿ ìèðîâîãî ìàñøòàáà. Ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî ëèêâèäàòîðîâ óìåíüøàåòñÿ. Èç áîëåå ÷åì 700 êðàñíîëó÷àí-÷åðíîáûëüöåâ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â æèâûõ îñòàëèñü 535 ÷åëîâåê. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî áóäóùåå ïîêîëåíèå íå çàáóäåò î ðîêîâûõ ñîáûòèÿõ âåñíû 86-ãî».  ïàìÿòü î ñîñòîÿâøåéñÿ âñòðå÷å Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ ïðåïîäíåñ â äàð áèáëèîòåêå êíèãó «×åðíîáûëüöû Ëóãàíùèíû». Àëèñà ÑÛÑÎÅÂÀ.

âîéíû, ó÷àñòíèêè ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû è âîèíûèíòåðíàöèîíàëèñòû ïîääåðæèâàþò ïîäîáíîå îáðàùåíèå, ïðèíÿòîå íà ïëåíóìå Ëóãàíñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, è çàÿâëåíèå ôðàêöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà î ñîçäàíèè «Àíòèôàøèñòñêîãî ôðîíòà» è ïðèçûâàþò âñåõ âåòåðàíîâ ãîðîäà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íåìó, îïèðàÿñü íà âîëåèçúÿâëåíèå íàøèõ âåòåðàíîâ, ïåðåíåñøèõ òðàãåäèþ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è åå ïîñëåäñòâèé. Ìû ïðîòèâ íàöèîíàëèçìà, ýêñòðåìèçìà è âîçðîæäåíèÿ ôàøèçìà. Íàêàíóíå çíà÷èìûõ äëÿ æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà äàò (þáèëåÿ îñâîáîæäåíèÿ Ëóãàíñêîé îáëàñòè è ðîäíîãî ãîðîäà îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ è 45-ëåòèÿ ñâÿòûíè ãîðîäà – Ìóçåÿ áîåâîé ñëàâû íà ðåêå Ìèóñ) ñäåëàòü Óêðàèíó ñèëüíûì è ñòàáèëüíûì, ïîëèòè÷åñêè ìîùíûì ãîñóäàðñòâîì – èìåííî ýòîãî æäóò îò âñåõ íàñ íàøè âåòåðàíû, è ìû îáÿçàíû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû íå ïîçâîëèòü ïîëèòè÷åñêèì ïðîâîêàòîðàì î÷åðíèòü ñâÿòóþ ïàìÿòü îá èõ Âåëèêîì Ïîäâèãå!»  ñâîþ î÷åðåäü, Ìàðèíà Âèêòîðîâíà ïîîáåùàëà îðãàíèçîâàòü 7 ìàÿ ýêñêóðñèîííóþ ïîåçäêó ïðèñóòñòâóþùèõ ê ìóçåþ «Ìèóñ-ôðîíò», ÷òîáû îíè ñìîãëè óâèäåòü ðåçóëüòàòû ïîäãîòîâêè ãîðîäà ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû: îòðåìîíòèðîâàííîå çäàíèå ñàìîãî ìóçåÿ, óõîæåííóþ ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ, âîññòàíîâëåííûé Ñàä Ñëàâû è ìíîãîå äðóãîå… Âåäü ãëàâíîå, ÷òîáû âåòåðàíû çíàëè, ÷òî, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, êðàñíîëó÷àíå – èõ ïðÿìûå ïîòîìêè – ñâÿòî ÷òÿò âåëèêèé ïîäâèã Ïîáåäû è íè íà ìèã íå çàáûâàþò, êîìó îíè îáÿçàíû æèçíüþ ïîä ìèðíûì íåáîì! Åëåíà ÂÅËÈ×ÊÎ.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ… Âðåìÿ íåóìîëèìî. Îäíó ïîðó ãîäà ñìåíÿåò äðóãàÿ, óíîñÿ â ãëóáü èñòîðèè ñîáûòèÿ äàâíèõ ëåò. È âîò ìû óæå ñòàíîâèìñÿ î÷åâèäöàìè òîãî, êàê îòäåëüíûå ëè÷íîñòè ðàññóæäàþò î òîì, ñòîèò ëè óäåëÿòü ñòîëüêî âíèìàíèÿ ëèêâèäàòîðàì, êîòîðûå ÿêîáû è òàê «ãîñóäàðñòâîì íå îáèæåíû». Âñå áîëüøå âåäåòñÿ ïîëåìèêè íà òåìó öåëåñîîáðàçíîñòè ìèòèíãîâ, óñòðàèâàåìûõ â çàùèòó ïðàâ ÷åðíîáûëüöåâ, èìè æå âñå ÷àùå âåäåòñÿ ïîäñ÷åò äåíåæíûõ âûïëàò. Ìíîãèå ïîçâîëÿþò ñåáå óñîìíèòüñÿ â ñòåïåíè òÿæåñòè çàáîëåâàíèé. Íàâåðíîå, âñå èç-çà íåâåæåñòâà.  íàøåì ñîçíàíèè íàëè÷èå èíâàëèäíîñòè äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ âèçóàëüíî. Ê áîëåçíÿì, «ñúåäàþùèì èçíóòðè», ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå ãðàæäàíå ïî ñåé äåíü îòíîñÿòñÿ ñêåïòè÷åñêè. Íà äàííûé ìîìåíò â Êðàñíîì Ëó÷å çàðåãèñòðèðîâàíû 535 ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Êàçàëîñü áû, âíóøèòåëüíàÿ öèôðà. Îäíàêî åñëè ó÷åñòü, ÷òî íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÷èñëî ýòèõ ëþäåé ïðåâûøàëî 700 ÷åëîâåê, ñòàíîâèòñÿ ñòðàøíî… Áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí ïîïàäàëè â ×åðíîáûëü ïî ïðèçûâó âîåííîãî êîìèññàðèàòà. Òî åñòü, íà òîò ìîìåíò ñðåäíèé âîçðàñò ëèêâèäàòîðîâ ñîñòàâëÿë îêîëî 30 ëåò. Ìîëîäûå ìóæ÷èíû – ÷üè-òî äðóçüÿ, ÷üè-òî áðàòüÿ, ÷üè-òî ëþáèìûå… Ïåðåïîëíåííûå ÷óâñòâîì äîëãà, îíè áåññòðàøíî îòïðàâëÿëèñü ñïàñàòü ðîäíóþ ñòðàíó, äàæå íå ïðåäñòàâëÿÿ, ÷òî èõ îæèäàëî â ïóíêòå íàçíà÷åíèÿ.

Êðàñíîëó÷àíèí Àíàòîëèé Áåçðóê áûë ïðèçâàí â òðèäöàòèïÿòèëåòíåì âîçðàñòå. Çà ïëå÷àìè ìóæ÷èíû óæå áûëà ñëóæáà â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àðìèè è ñòàæ ðàáîòû íà øàõòå «Êðàñíîëó÷ñêàÿ». 11 ñåíòÿáðÿ 1987 ã. Àíàòîëèé áûë ðàñïðåäåëåí â 25-þ áðèãàäó 3-ãî áàòàëüîíà ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè (ÁÑÎ) íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà áàòàëüîíà. 12 ñåíòÿáðÿ îí âûåõàë íà ñòàíöèþ äëÿ ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Ðàáîòàë â ìàøèííîì çàëå 3-ãî ýíåðãîáëîêà. Ðàáîòà çàêëþ÷àëàñü â óäàëåíèè çàðàæåííîãî áåòîíà, ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé ñ ïîñëåäóþùåé âûâîçêîé íà ìîãèëüíèê. Âìåñòå ñ ñîñëóæèâöàìè êðàñíîëó÷àíèí çàíèìàëñÿ óáîðêîé çàðàæåííûõ ÷àñòåé ñ êðûøè 1, 2, 3, ýíåðãîáëîêîâ ñ ïîñëåäóþùåé çàøèâêîé êðûøè ñìîëîé è óäàëåíèåì ãðóíòà íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ñòàíöèè. Ïîëó÷èâ äîïóñòèìóþ äîçó îáëó÷åíèÿ, Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ áûë íàïðàâëåí íà ðàáîòó çà 30-êèëîìåòðîâóþ çîíó â ïãò Ëèëåâî è Ïîëåññêîå. Âûïîëíèâ ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã, Àíàòîëèé âåðíóëñÿ â ðîäíîé Êðàñíûé Ëó÷. Ó êðåïêîãî, çäîðîâîãî ðàíåå ìóæ÷èíû íà÷àëèñü ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì – èçìåíåíèÿ â êðîâè è ïîñòîÿííûå ãîëîâíûå áîëè ñ ïîòåðåé ñîçíàíèÿ. Ñ òåõ ïîð â åãî æèçíè íà÷àëñÿ ïåðèîä «õîæäåíèÿ ïî ìóêàì», à åñëè áûòü òî÷íåå, «ïî áîëüíèöàì».  1991 ã. Ëóãàíñêîé ýêñïåðòíîé êîìèññèåé áûëî ïðèçíàíî

çàáîëåâàíèå, ñâÿçàííîå ñ ðàáîòàìè íà ×ÀÝÑ.  ýòîì æå ãîäó Àíàòîëèé ïîëó÷èë èíâàëèäíîñòü 3 ãðóïïû. Áîëåçíü íå îòñòóïàëà.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ëèêâèäàòîð èìååò 2 ãðóïïó èíâàëèäíîñòè. Íåñìîòðÿ íà ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ×åðíîáûëü». Âìåñòå ñî ñâîèìè òîâàðèùàìè ìóæ÷èíà íàïðàâëÿåò óñèëèÿ íà ðàçâèòèå ÷åðíîáûëüñêîãî äâèæåíèÿ. Âîïðåêè íåêîòîðûì ìíåíèÿì è çëûì ÿçûêàì äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè íå íàïðàâëåíà íà ÷åñòâîâàíèå ÷åðíîáûëüöåâ. Ñâîèì îñíîâíûì äîëãîì ëèêâèäàòîðû ñ÷èòàþò ñîõðàíåíèå ïàìÿòè, ïîòîìó ÷òî ïîìíèòü – çíà÷èò íå ïîâòîðèòü ñîâåðøåííûå îøèáêè. Àëèñà ÑÛÑÎÅÂÀ.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644) 16.00, 4.50 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè äåëü Ìîíòå» (1) 18.30 Ìóçûêàëüíûé ñóâåíèð 29 àïðåëÿ 20.05 Ñïîðò ÒÀÊ! 21.30 Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ïåñíÿõ 22.00 «Òàéíû ìèðà» 22.50 Ïðîôåññèîíàëüíûå èãðû 21.40 ×àñ-òàéì 23.15, 4.10 Èãðà ñóäüáû 6.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!» 0.15 Êîíöåðò 6.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 1.10 Çåðêàëî èñòîðèè 6.05 Õ/ô «Óïðàâà» 1.50 Êîíöåðò 7.45 «Õî÷ó âñå çíàòü» 2.35 Õ/ô «Ïàëà÷è èç Øàîëèíÿ» 8.15 Ä/ô «Ó ìåíÿ àíãåëüñêèé õà- (1) ðàêòåð» 9.45 Áåç öåíçóðû 10.10 Ýíåðãîáëîê 5.25 «Ñâèòàíîê» 10.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå» 7.40, 9.15, 13.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò. 13.05 Ïðàâî íà çàùèòó Êîíåö âîéíû» 13.25 Òåìíûé ñèëóýò 19.10, 0.50 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 13.40 «Î æèçíè» 20.05 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè» 15.25 Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð15.35 Æèçíü íà ðàâíûõ êà» 16.00 Õ/ô «Ïðîäàííûé ñìåõ» 23.00, 3.25 Ñâîáîäà ñëîâà 18.55 Àãðî-News 19.25 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 19.45 «Î æèçíè» 4.50 Ò/ñ «ÀéÊàðëè» 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 6.00, 22.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 21.35 «Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü» 6.45, 7.10, 7.40, 8.45 Ïîäúåì 23.25 Êèíî â äåòàëÿõ 6.50, 19.15 Ïèðàíüè 0.25 Èòîãè. Áèçíåñ 9.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü0.40 Îò ïåðâîãî ëèöà 2» 1.45 Î ãëàâíîì 11.10, 18.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 2.25 Òåëåàêàäåìèÿ 13.35 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè» 4.05 Ãëàâíûé àðãóìåíò 14.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 4.15 Æèçíü íà ðàâíûõ 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 4.35 Ìóçûêàëüíàÿ àêàäåìèÿ 16.50 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 21.00 Ðåâèçîð-2 0.15 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» (2) 6.45, 7.10, 7.30, 8.05, 9.10 «Çàâòðàê 1.10, 1.55 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» ñ 1+1» 7.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 5.10 «×óæèå îøèáêè» Ðîêñîëàíà-2» (1) 5.50, 16.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» 11.40 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê» 7.25, 18.20 «Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î 15.40 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó- çâåçäàõ» áèçíåñà» 9.00, 9.55 «Çâåçäíàÿ æèçíü» 20.15, 21.15 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäè- 11.00 «Îäèí çà âñåõ» òîâ» (1) 12.55 «Ñìåëûå è ñ÷àñòëèâûå-2» 22.20, 5.05 «Äåíüãè» 20.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåí0.15 Õ/ô «Ïîëåò Ôåíèêñà» (2) ñû» 2.15 Õ/ô «Ñòåðâà» 21.00 «Çâåçäíàÿ æèçíü» 3.45 Õ/ô «Ìåæäó» (3) 22.25 «Äåòåêòîð ëæè-3» 23.25 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 0.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (1) 5.20 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» 1.15 Õ/ô «Ïðèâåò îò ×àðëè Òðóáà7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Óòðî ñ «Èí- ÷à» (1) òåðîì» 9.10, 12.20 Ò/ñ «Ìîòûëüêè» 13.55 «Ñóäåáíûå äåëà» 6.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü-6» (1) 14.50 «Ñåìåéíûé ñóä» 7.00, 17.00, 19.00, 3.30 Ñîáûòèÿ 15.45 «Æäè ìåíÿ» 7.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 9.20, 13.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ «Ñëåä» 20.00, 1.55 «Ïîäðîáíîñòè» (1) 20.30 Ò/ñ «1943» 10.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå äîìîé» (1) 22.25 Ò/ñ «Íåìåö» (2) 15.35, 3.05 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà0.10 Ò/ñ «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü» (2) íèå 2.25 Õ/ô «Öåíà ñòðàõà» 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 4.15 «Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ» 18.00 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» (1) 19.20, 3.50 «Ãîâîðèò Óêðàèíà» »íüòîñ 20.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» 15.55 Äåíü â èñòîðèè (1) 16.30 Ä/ñ «Çàãðàíèöà» 23.20 Õ/ô «Êîñìîïîëèñ» (2) 17.00 Óäà÷è íà äà÷è! 1.20 Õ/ô «Âíåçàïíàÿ ñìåðòü» (2) 18.15 Ì/ô 4.25 Õ/ô «Ëþáîâü äî âîñòðåáîâà18.30 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèÿ» íèÿ» (1) 19.35 Êðåäèò äîâåðèÿ 20.30 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà 21.10 Õðîíîãðàô 6.00, 10.35, 11.35, 5.30 «Âîçâðàùå21.30 Íî÷íîé ñâÿçíîé íèå êîòà Ñìåòàíêèíà» 22.30 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñ ëèíèè îãíÿ» 6.25 «Ñàä áîæåñòâåííûõ ïåñåí» (1) 6.30 «Ãðàíè» 6.40, 10.45, 13.40 «Áàáóëÿ-àíòèêðèçèñ» 6.00, 7.00, 9.00 Êàëåéäîñêîï íåäå- 6.50, 16.25 «Çàãîðîäíûé äîì» ëè (Ñ-ï) 7.00, 19.50 «Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ» 6.40, 7.45 Âåñåëûå óðîêè 7.15 «Êîðîòêèå âñòðå÷è» 7.50, 20.15 Ì/ô 7.35, 12.45, 18.25 T/c «Ëþáîâü - íå 8.00 Îêíî â Àìåðèêó òî, ÷òî êàæåòñÿ» 8.30 Ìû î íàñ 8.35, 9.15, 10.20, 11.00, 12.10, 17.20, 9.55, 17.00 Çâàíûé óæèí 17.50 «Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè» 10.45, 1.30 Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà 8.45, 11.10, 18.05, 19.25, 22.25 «Íå 11.10 Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà ïåðâûé âçãëÿä» 11.40 Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí- 9.45 «Ãóáåðíèÿ» íîé âîéíû â âîñïîìèíàíèÿõ 12.25 «Ñàä, îãîðîä» 12.05 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè äåëü Ìîí- 14.00, 22.45 «Þâåëèð» òå» (1) 16.45 «Òàéíû ïðîøëîãî» 12.50, 16.45, 5.50 Îò 0 äî 100 17.30 «Êðèìèíàë» 13.10, 0.00, 5.35 Ìóçûêàëüíûé ñó- 20.00 «Àðõèâû èñòîðèè» âåíèð 20.25, 21.30, 1.45 T/c «Ñòàâêà áîëü14.40 Ïðîôåññèîíàëüíûå èãðû øå, ÷åì æèçíü» 15.00 Ôååðèÿ ïóòåøåñòâèé 21.20 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 15.20 Áèîãðàôèè 0.45 «Òåëå÷àò»

Ïîíåäåëüíèê,

7

TV-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 20.00 Ïðîêëÿòèå äîìà Ðîìàíîâûõ (1) 21.35 Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî 22.40 Ñåìüÿ ïîëÿðíîãî ìåäâåäÿ è ÿ (1) 23.40, 4.15 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ. Ñåðûé âîëê (1) 0.40 Àìóðíûå ìåëîäèè (3) 1.00 Õ/ô «Àíãåë ñòðàñòè» (3) 2.25 Õ/ô «Îïàñíûé ãðåõ ëþáâè» 5.55 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñ- (3) êà» 6.55 Õ/ô «Õîðîøèå è ïëîõèå» 7.00 Ì/ô 8.25, 3.20 «Àãåíòû âëèÿíèÿ» 10.00 Õ/ô «Îëèâåð Òâèñò» 9.00 «Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå» 12.25 «Ïîðîáëåíî â Óêðàèíå» 10.45 Ò/ñ «Òóðåöêèé ãàìáèò» (1) 13.45, 19.00 «Òàéíûé ïîâàð» 14.45 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» 14.40, 18.00 «Çâàíûé óæèí» 18.30 «Ëîõîòðîí» 19.00, 23.30, 1.45, 4.25 «Ñâèäåòåëü» 15.40 «ÊÂÍ» 20.00 «Ëÿìóð Òóæóð» 19.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» 21.30 Ò/ñ «Êðèìèíàëèñòû. Ìûñëèòü 21.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» 21.50 Õ/ô «Òðîå â êàíîý-2. Çîâ êàê ïðåñòóïíèê» (2) ïðèðîäû» (2) 22.30 Ò/ñ «CSI. Ìàéàìè-9» (2) 23.40 Õ/ô «Âíåçàïíî áåðåìåííà» (2) 0.00 Õ/ô «Íåîñïîðèìûé-2» (2) 2.15 «Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî» 1.15 Õ/ô «Áîðüáà ñ èñêóøåíèÿìè» (2) 5.00 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû» 3.10 «Íî÷íàÿ æèçíü» 2.40 «Êèíîïðîåêòîð» 2.50 «Òðè öâåòà âðåìåíè» 3.20 «×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü» 4.05 «Îòðàæåíèå. Íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà» 4.20 «Ëþáîâü çåìíàÿ» 4.50 «Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî» 5.10 «Àêâàñêîï»

16.50 «ÄÀáðî ïÀæàëÀâàòü» (16+) 17.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+) 18.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+) 19.00 Õ/ô «Òàêñè äëÿ àíãåëà» (12+) 21.20 Áåç îáìàíà (16+) 22.10 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ïÿòü ãðàíåé óñïåõà» (12+) 23.45 «Ôóòáîëüíûé öåíòð» 0.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Êàê îòêðûòü ïëàíåòó» (12+) 0.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+) 2.55 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå âûñîêîãî áëîíäèíà» (12+) 4.25 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû» (16+)

17.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+) 18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+) 20.30 Ò/ñ «Êðàñàâèöà» (12+) 22.30 «Àíàòîìèÿ ëþáâè» (16+) 23.50 Õ/ô «Êðàäóùèéñÿ òèãð, çàòàèâøèéñÿ äðàêîí» (12+) 2.05 Õ/ô «Ôëèêà-2»

4.05 «Äîáðîå óòðî» 8.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 8.50 «Æèòü çäîðîâî!» 9.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 11.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 11.55 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 13.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 14.20, 3.05 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð» 15.15 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» 16.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» 6.00 «Íàñòðîåíèå» 17.40, 2.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 8.10 Ì/ô 18.55, 0.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 8.20, 16.50 «Äîêòîð È...» 20.30 Ò/ñ «Êðàñàâèöà» 8.45, 17.50, 5.30 Ì/ñ «Ìàòòèìåî. 22.40 Ò/ñ «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñíûé Èñòîðèÿ Ðýäâîëëà» äåíü» 9.10 «Ïîñòñêðèïòóì» 10.00 Äîì ñ èñòîðèåé 10.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 4.00 «Óòðî Ðîññèè» 8.00 «1000 ìåëî÷åé» 11.20 «Ýíöèêëîïåäèÿ» 8.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 11.50 Ò/ñ «×åð÷èëëü» 9.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+) 13.20, 1.35 Ä/ñ «Âåùü. Doc» 5.45 Ì/ô 13.45 Ä/ö «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü» 10.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+) 11.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîë10.00 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» 5.10 Õàòõà-éîãà 15.05 «Íàøà Ìîñêâà» æàåòñÿ» (12+) 11.30 T/c «ß ëå÷ó» 6.00 Äà÷íûå èñòîðèè 15.20 «Æèâîòíûå íà âîéíå» «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 13.30, 20.00 T/c «Ñåêðåòíàÿ ñëóæ- 6.45 Òåëåòîðãîâëÿ 15.55, 21.05 Ò/ñ «Ëåãåíäà îá Îëü- 13.50 (12+) áà åãî âåëè÷åñòâà» 7.30 Ì/ô (1) ãå» 14.35 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëà15.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðî- 8.55 Ñåìüÿ îò «À» äî «ß» 17.20, 20.55 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà ãîðîäíûõ äåâèö» íèêà» 10.25 Áýáè-áóì Ðîññèéñêîãî» 16.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé « (12+) 17.00 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ» 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêî- 18.10, 2.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. 19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 18.30 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè Èâà- ãî Ïðîäîëæåíèå» 19.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+) íîâîé» 12.35, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 19.10, 3.25 «Ïðàâî ãîëîñà» 20.30 Õ/ô «Ðàç, äâà! Ëþáëþ òåáÿ!» (12+) 22.00 T/c «Áåññìåðòíûé ãàðíèçîí» 13.30, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 20.15 «Ïåòðîâêà, 38» 0.15 «Äåâ÷àòà» (16+) 14.10 Äåëî âêóñà 23.30 Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó» 20.30 «ÄÀáðî ïÀæàëÀâàòü» 0.50 «Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì 1.00 Õ/ô «Íåò íåèçâåñòíûõ ñîëäàò» 15.10, 20.50 Ñåêðåòû øåô-ïîâàðà 22.20 Áåç îáìàíà ïëàíîì» 2.30 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» 16.00, 22.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð 22.55 «Çíàêè ñóäüáû» 1.30 Õ/ô «×üÿ ýòî æèçíü, â êîíöå 5.35 Ñàóíäòðåêè 19.00, 23.30 Ãîðîäà ìèðà 0.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 2.45 «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî Þðèé êîíöîâ?» (16+) 21.40 Êâàäðàòíûé ìåòð Ñîëîìèí» 6.00 Ì/ô (1) 0.30 Ñåêðåòû ñóäüáû 4.15 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè» 7.00 «Óòðî Ðîññèè» 7.20 «Áåí 10. Èíîïëàíåòíàÿ Ñâåðõ- 1.10 Ìèð çâåçä 11.00 «1000 ìåëî÷åé» ñèëà» (1) 1.55 Êðóïíûì ïëàíîì 11.35 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 2.00, 8.00, 14.00 Õ/ô «Îõ óæ ýòà 12.15 «Èñêàòåëè» 8.00 «Øîóìóõîñëîí» 2.15 Öâåò íî÷è Íàñòÿ!» (6+) 9.15 «Ñóìàñøåäøåå âèäåî ïî-óêðà13.35 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîë3.15, 9.15, 15.15 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» æàåòñÿ» èíñêè» 5.00 «ÍÒ óòðîì» (16+), «Ìóðçèëêà è âåëèêàí» (6+) 14.25, 3.55 Ò/ñ «Åôðîñèíüÿ. Òàåæ11.00 «Îáëîì UA» 7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà- 4.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä» íàÿ ëþáîâü» 12.50 «Â áîé èäóò ìóæèêè» 2» (12+), «Â ÿðàíãå ãîðèò îãîíü», «×ó- 15.10, 4.40 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà 14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-17» (1) áëàãîðîäíûõ äåâèö» ðèäèëî» (6+) 16.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»» 9.25 Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 10.05 «Ðóññêèå ñåíñàöèè» 5.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «Ñûí ïîëêà» 16.35 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» (1) 17.25 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...» (12+), «Â ëåñíîé ÷àùå» (6+) 18.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»- 11.05 Òû íå ïîâåðèøü! Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî» 12.35 «Äî ñóäà» 6.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Íèìáîëû» 17.55 2» (1) 19.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ (12+) 19.00 Ò/ñ «Áîåö» (1) 20.10, 5.25 Õ/ô «Ðàç, äâà! Ëþáëþ 7.00, 13.00, 19.00 «Àçáóêà äåíåã» òåáÿ!» 21.25 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 14.35, 17.35 Îáçîð. ×Ï 15.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (6+), «Æèâàÿ èãðóøêà», «Ïðîïàë 23.20 «Ïàðòèòóðà ñ÷àñòüÿ» (2) 16.35 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-3» Ïåòÿ-ïåòóøîê», «Óòåíîê, êîòîðûé 0.30 «Äåâ÷àòà» 0.25 Õ/ô «Íàøèâêè» (2) 18.30, 2.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð- íå óìåë èãðàòü â ôóòáîë» (0+) 2.30 Õ/ô «Êàìåííàÿ äóøà» (1) 1.25 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà» êà» 4.05 Õ/ô «Çâåçäà øåðèôà» (1) 19.35, 3.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà3.00 «Êîíåö ðîìàíà» (16+) 6.30, 12.30 «Îôèöåðû» (12+) åì» 5.00 «ß òàê äàâíî òåáÿ ëþáëþ» 6.00 Åðàëàø 8.30, 14.30 «Ôóýòå» (12+) 20.25 Ò/ñ «Òîïòóíû» (16+) 6.30 Òåëåïóçèêè 10.30, 16.30 «Ïðîðâà» (18+) 22.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» «Ìàëü÷èêè âîçâðàùàþòñÿ» 7.00 Ëåíòÿåâî 18.30, 0.30 «Íà ïóòè â Áåðëèí» 7.10 4.25 «Øàõìàòíîå îáîçðåíèå» (16+) 7.30, 8.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» (12+) «Âå÷íîå ñèÿíèå ÷èñòîãî ðàçó7.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 20.30, 2.30 «Äîæèâåì äî ïîíåäåëü- 9.00 ìà» (16+) 6.00 «Ñòðàíà è ëþäè» 9.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» íèêà» (0+) 10.50, 0.55 «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû âåäüìû» 7.00 Ì/ô (12+) 22.30, 4.30 «Ñëó÷àéíûé âàëüñ» (12+) 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà- 8.00 «Áåç äóðàêîâ» (12+) 13.00 «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê-2» (12+) 9.00, 15.00, 2.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà-4» ìè» 14.40 «Âûáîð êèëëåðà» (18+) (16+) 12.00 Ò/ñ «Ìåñòü» 16.40 «Êðóïíàÿ ðûáà» (12+) 19.00 «Îõîòíèê íà óáèéö» (16+) 10.00, 20.00, 3.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-4» 4.00 «Ïî çàêîíó» (16+) 13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïèíãà 5.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòè» (6+) 21.00 «Îòâàæíàÿ» (16+) 15.00, 20.10 Ò/ñ «Ëþáèò íå ëþáèò» (16+) 23.10 «Â ÷óæîì ðÿäó» (12+) 5.30 «Çâàíûé óæèí» (16+) 11.00 «Ãðàíè íåäåëè» (12+) 16.10 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» 12.00, 17.00, 21.00 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» 6.30, 8.00 «Äýâèä Êîïïåðôèëüä. 17.10, 1.25 Äîñâèäîñ 06., Ëþáîâü, øïèîíàæ è äðóãèå ôîêó(16+) 18.10 Äàåøü ìîëîäåæü! 6.00, 10.00, 15.40, 0.00, 2.10, 3.55 13.00 Õ/ô «Ñûñêíîå áþðî «Ôåëèêñ» ñû» (16+) 21.00 Âèòàëüêà NEWS 9.00 «Òèòàíèê». Ðåïîðòàæ ñ òîãî Ôóòáîë (16+) 22.20 Ó ÒÅÒà â Èíòåðíåòå 6.20 Ñîñüåäàä - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîñâåòà» (16+) 14.30 «Ðóññêèé àêöåíò» 23.00 Äóðíåâ+1 íàò Èñïàíèè 16.00, 18.00, 22.00 «Ñåé÷àñ â ìèðå» 11.00, 18.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ» 8.20, 12.25 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèî0.00 Ò/ñ «Óáåæèùå» (2) 16.08, 18.08, 1.00, 4.00 «Îñîáîå ìíå- (16+) 1.00 Òâîþ ìàìó! íîâ ÓÅÔÀ 12.00 «Íå âðè ìíå!» (16+) íèå» 1.50 Áàáóíû&äåäóíû 8.50, 14.55 Òîï-ìàò÷ 19.00, 5.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü- 19.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+) 2.15 Òåîðèÿ èçìåíû 9.00, 15.10, 5.00 Futbol Mundial 9.30, 16.00 Ä/ñ «Âûäàþùèåñÿ ôóò21.00 «Æèâàÿ òåìà» (16+) íèê-2» (16+) 3.05 Äî ðàññâåòà áîëüíûå òðåíåðû ìèðà» 23.00 Õ/ô «Ðàññêàç î ïðîñòîé âåùè» 22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+) 23.00, 2.50 Õ/ô «Õðàíèòåëü» (16+) 10.25 Øàõòåð - Ìåòàëëèñò. ×Ó (12+) 12.55 Àðñåíàë - ÌÞ. ×åìïèîíàò 6.00, 16.00, 3.50 Ëåìóðû (1) 0.50 Õ/ô «Ñíàéïåð» (16+) Àíãëèè 6.30, 8.30 «Ìèð çà íåäåëþ» 16.30 Àòëåòèêî - Ðåàë. ×åìïèîíàò 5.00 «Íàñòðîåíèå» 7.00, 5.00 «Óòðåííèé ýñïðåññî» Èñïàíèè 4.05 «Äîáðîå óòðî» 7.30 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (12+) 9.00 Âñòðå÷à ëåíèâöåâ (1) 18.35 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð 9.35 «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» (12+) 8.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 10.00, 16.50 «Àëëî, äîêòîð!» òóðà 8.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+) 10.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+) 11.15 ß çíàþ, ãäå çèìóþò ðàêè 19.20 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð 9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12.15 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î 10.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+) òóðà 11.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 11.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+) æèâîòíûõ (1) 20.30, 2.25 «Åâðîïåéñêèé weekend» 12.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+) 21.55 LIVE. Àñòîí Âèëëà - Ñàíäåð14.00  îæèäàíèè êîíöà ñâåòà (1) 12.55 Ä/ñ «Ïî ñëåäó çâåðÿ» (6+) 13.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+) 14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+) 15.30 «Ñâåòñêèå õðîíèêè» ëåíä. ×åìïèîíàò Àíãëèè 14.30 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 14.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð» (16+) 0.15, 4.10 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îá17.45 Ìàýñòðî ìîäû (1) 15.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+) çîð òóðà 18.50, 21.25 «Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ» âåñíû» 16.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+) 1.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà 15.50 «Äîêòîð È...» (16+)

Ñ-ï Ñ-ï –– ñóðäîïåðåâîä, ñóðäîïåðåâîä, ÒÒ –– òèòðû, òèòðû, 11 (çåëåíûé (çåëåíûé êðóã) êðóã) –– îáùåäîñòóïíàÿ (æåëòûé êðóã) êðóã) –– ïðîñìîòð (êðàñíûé êâàäðàò) êâàäðàò) –– ðåêîìåíäóåòñÿ ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî òîëüêî äëÿ äëÿ âçðîñëûõ, âçðîñëûõ, 0+ 0+ -- îò îò 66 äî äî 66 ëåò, ëåò, 6+ 6+ -- îò îò 66 äî äî 1212 ëåò, ëåò, 12+ 12+ -- îò îò 1212 äî äî 1616 ëåò, ëåò, 16+ 16+ -- îò îò 1616 äî äî 1818 ëåò, ëåò, 18+ 18+ -- ñòàðøå ñòàðøå 1818 ëåò. ëåò. îáùåäîñòóïíàÿ àóäèòîðèÿ, àóäèòîðèÿ,,, 22 (æåëòûé ïðîñìîòð íåñîâåðøåííîëåòíèìè íåñîâåðøåííîëåòíèìè çðèòåëÿìè çðèòåëÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ ðåêîìåíäóåòñÿ âìåñòå âìåñòå ññ ðîäèòåëÿìè ðîäèòåëÿìè èëè èëè ññ èõ èõ ðàçðåøåíèÿ, ðàçðåøåíèÿ,,, 33 (êðàñíûé


8

TV-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Âòîðíèê,

30 àïðåëÿ

6.00 «Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!» 6.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 6.05 Õ/ô «Óïðàâà» 7.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 7.25 Ñòðàíà on line 7.30 Ãîñòü ñòóäèè 7.40 Ýðà áèçíåñà 7.45 «Õî÷ó âñå çíàòü» 8.15 Ä/ô «Äóøà íàðàñïàøêó» 9.30 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 10.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå» 13.00 Áëèæå ê íàðîäó 13.30 Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü 13.40 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 14.00 «Î æèçíè» 15.25 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 19.00, 1.40 Î ãëàâíîì 19.25 Ñåëüñîâåò 19.45 «Î æèçíè» 21.20 «Àäðåíàëèí» 23.25, 0.10 Õ/ô «Êàðóñåëü» 2.25 Òåëåàêàäåìèÿ 3.35 Êàê ýòî? 4.00 Æèçíü íà ðàâíûõ 4.15 Ñåëüñîâåò 4.30 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 5.20 Êíèãà.ua

òå» (1) 12.50 Ñïîðò ÒÀÊ! 13.10, 18.30, 0.00, 5.35 Ìóçûêàëüíûé ñóâåíèð 14.40 Ïðîôåññèîíàëüíûå èãðû 15.00 Ôååðèÿ ïóòåøåñòâèé 15.30 Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ 16.00, 4.50 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè äåëü Ìîíòå» (1) 16.45 Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â âîñïîìèíàíèÿõ 21.30 Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ïåñíÿõ 22.00 «Òàéíû ìèðà» 22.50 Ïðîôåññèîíàëüíûå èãðû 0.15 Êîíöåðò 1.10 Çåðêàëî èñòîðèè 1.30 Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà 1.50 Êîíöåðò 2.35 Õ/ô «Íåïîáåäèìàÿ òðîèöà» (1) 5.50 Îò 0 äî 100 5.25 «Ñâèòàíîê» 6.40 Ò/ñ «Òàêñè» 7.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 7.50, 2.00 Ïðîâîêàòîð 9.15, 19.10 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.35 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 12.30, 13.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 13.25, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 14.40, 20.05 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè» 23.05 Õ/ô «Äåâóøêà ñ òàòóèðîâêîé äðàêîíà» (2) 2.50 Õ/ô «Ïàðøèâàÿ îâöà» (2)

6.45, 7.10, 7.30, 8.05, 9.10 «Çàâòðàê ñ 1+1» 7.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà-2» (1) 11.40, 12.40, 20.15, 21.15, 22.20 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ» (1) 13.40 «Íå âðè ìíå-4» 14.45, 4.50 «Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû3» 15.45 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîóáèçíåñà» 23.30 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (2) 1.30 Õ/ô «Öâåòû îò Ëèçû»

4.50 Ò/ñ «ÀéÊàðëè» 6.00, 22.05 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 6.45, 7.10, 7.40, 8.45 Ïîäúåì 6.50, 19.15 Ïèðàíüè 9.00, 16.50 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 11.05, 18.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 13.30 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè» 14.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ-2» 0.35 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» (2) 1.30, 2.15 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ»

5.35, 20.30 Ò/ñ «1943» 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Óòðî ñ «Èíòåðîì» 9.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 11.10, 12.20 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå âåëè...» 13.20 «Ñóäåáíûå äåëà» 15.10 «Ñåìåéíûé ñóä» 16.10 Ò/ñ «Àíå÷êà» 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 20.00, 1.50 «Ïîäðîáíîñòè» 22.25 Ò/ñ «Íåìåö» (2) 0.15 Ò/ñ «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü» (2) 2.20 Õ/ô «Îãíåííàÿ ñòåíà» (2) 4.00 «×óäåñà»

5.05 «×óæèå îøèáêè» 5.45, 16.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» 7.20, 18.20 «Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ» 8.55 «Çâåçäíàÿ æèçíü» 9.50 «Ìîÿ ïðàâäà» 10.50 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå Âàì!» 12.55 «Ñìåëûå è ñ÷àñòëèâûå-2» 20.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû» 21.00 «Çâåçäíàÿ æèçíü» 22.25 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé» 0.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (1) 1.10 Õ/ô «Âåñåëûå çâåçäû» (1)

»íüòîñ 6.55 Äåíü â èñòîðèè 7.00 Ïîäúåì 10.00 Õ/ô «Æèâûå è ìåðòâûå» (1) 12.00 Êðåäèò äîâåðèÿ 13.00 Ðåôîðìû â äåéñòâèè 15.00 ÒåëåÌèëèÒðÿìäèÿ 15.30 Ä/ñ «Æèâîå áîãàòñòâî Óêðàèíû» 16.30 Ä/ñ «Çàãðàíèöà» 17.00 Çäîðîâüå âàæíåå 17.30 Ñòîï-êàäð 18.15 Àçáóêà çàíÿòîñòè 18.30 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèÿ» 19.30 Òåëåôîðìàò 20.30 Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà 21.10 Ä/ñ «Ëèíèÿ ïîâåäåíèÿ» 21.30 Ò/ñ «Ìèëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (1) 22.30 Õ/ô «Çà òåõ, êòî â ìîðå» (1) 6.25, 7.10, 20.05 Ì/ô 7.35 Ôååðèÿ ïóòåøåñòâèé 8.00, 11.40, 21.40 ×àñ-òàéì 8.25, 23.15, 4.15 Èãðà ñóäüáû 8.40 Âåñåëûå óðîêè 9.30 Ìèðîâûå íîâîñòè 9.55, 17.00 Çâàíûé óæèí 10.45  ìèðå æèâîòíûõ 12.05 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè äåëü Ìîí-

6.00, 5.40 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 6.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü-7» (1) 7.00, 17.00, 19.00, 3.40 Ñîáûòèÿ 7.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 9.20, 12.45, 17.20, 21.50 Ò/ñ «Ñëåä» (1) 10.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» (1) 15.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» (1) 19.20 «Ãîâîðèò Óêðàèíà» 23.25 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» (2) 1.15 Ò/ñ «Ãðèìì. Âòîðîé ñåçîí» (2) 2.00 Õ/ô «Êîñìîïîëèñ» (2) 4.00 Õ/ô «Âíåçàïíàÿ ñìåðòü» (2) 6.00, 10.35, 11.45, 5.30 «Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà» 6.25 «Ñàä áîæåñòâåííûõ ïåñåí» 6.30 «Ãðàíè» 6.40, 10.45, 13.40 «Áàáóëÿ-àíòèêðèçèñ» 6.50, 11.20, 17.15 «Çàãîðîäíûé äîì» 7.00, 4.20 «Øêîëà âûæèâàíèÿ» 7.35, 12.45, 18.25 T/c «Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ» 8.35, 9.15, 10.20, 11.00, 11.35, 12.10 «Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè» 8.45, 22.25 «Íå ïåðâûé âçãëÿä»

9.45, 16.45 «Òàéíû ïðîøëîãî» 12.25 «Ñàä, îãîðîä» 14.00, 22.45 «Þâåëèð» 16.25 «Â ïîèñêàõ ëåãåíä» 17.30 «Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ» 18.00 «Ïóòåøåñòâóåì ïî ìèðó» 19.25 «Àðõèâû èñòîðèè» 19.50, 5.10 «Çäîðîâüå» 20.10 «Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ» 20.25, 21.30, 1.45 T/c «Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü» 21.20 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 0.45 «Òåëå÷àò» 2.40, 4.50 «Êàðòà âèí» 3.00 «Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî» 3.30 «Óñïåõ íà øïèëüêàõ» 3.50 «Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè»

6.00, 16.00, 3.50 Ëåìóðû (1) 7.00, 5.00 «Óòðåííèé ýñïðåññî» 9.00 Ïðîêëÿòèå äîìà Ðîìàíîâûõ (1) 10.00, 16.50 «Àëëî, äîêòîð!» 11.15 Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî 12.12 Ìàýñòðî ìîäû (1) 14.00, 22.40 Ñåìüÿ ïîëÿðíîãî ìåäâåäÿ è ÿ (1) 15.30 «Öèâèëèçàöèÿ Incognita» 15.45 «Êóìèðû» 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà 20.00 Äâà ïðåäñåäàòåëÿ (1) 21.35 300 ëèö Àðìåíà Äæèãàðõàíÿíà 23.40, 4.20 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ(1) 0.40 Àìóðíûå ìåëîäèè (3) 5.25 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíè- 0.55 Õ/ô «Ôèëîñîôèÿ áóäóàðà ãó» (1) Ìàðêèçà äå Ñàäà» (3) 6.50 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà» 2.20 Õ/ô «Ñëàäêèé òðåïåò» (3) (1) 8.30 Óòðåííèé «Ñâèäåòåëü» 7.00 Ì/ô 9.00 «Êðèìèíàëüíûå äåëà» 8.20, 20.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ 10.00 «Ëîõîòðîí» 10.30 Ò/ñ «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííè- íÿíÿ» 9.20, 19.00 «Òàéíûé ïîâàð» êè» (1) 10.20, 23.10 Õ/ô «Ïîéìàé ìåíÿ, 14.45, 19.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» 16.45, 19.00, 23.30, 1.45, 5.00 «Ñâè- åñëè ñìîæåøü» 13.10, 21.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» äåòåëü» 14.10 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè» 17.00, 0.00 Õ/ô «×åñòü ñàìóðàÿ» 21.30 Ò/ñ «Êðèìèíàëèñòû. Ìûñëèòü 18.00 «Çâàíûé óæèí» 22.00 «Áîãèíè ýôèðà» êàê ïðåñòóïíèê» (2) 1.35 «Íî÷íàÿ æèçíü» 22.30 Ò/ñ «CSI. Ìàéàìè-9» (2) 2.15 «Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî» 3.20 «Àãåíòû âëèÿíèÿ» 5.10 Õàòõà-éîãà 5.35 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû» 6.00 Äà÷íûå èñòîðèè 6.45 Òåëåòîðãîâëÿ 5.45 Ì/ô 7.30 Ì/ô (1) 10.00, 15.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 8.55 Ñåìüÿ îò «À» äî «ß» Ýëåêòðîíèêà» 10.25 Áýáè-áóì 11.30 T/c «ß ëå÷ó» 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêî13.30, 20.00 T/c «Ñåêðåòíàÿ ñëóæ- ãî áà åãî âåëè÷åñòâà» 12.35, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 17.00 Õ/ô «Äî ñâèäàíüÿ, ìàëü÷è- 13.30, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû êè» 14.10 Äåëî âêóñà 18.30 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà» 15.10, 20.50 Ñåêðåòû øåô-ïîâàðà 22.00 T/c «Áèòâà çà Ìîñêâó» 16.00, 22.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð 1.00 Õ/ô «Áåññìåðòíûé ãàðíèçîí» 19.00, 23.30 Ãîðîäà ìèðà 2.30 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ» 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 4.00 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè Èâà- 21.40 Êâàäðàòíûé ìåòð íîâîé» 0.30 Ñåêðåòû ñóäüáû 5.35 Ñàóíäòðåêè 1.10 Ìèð çâåçä 1.55 Êðóïíûì ïëàíîì 2.15 Öâåò íî÷è 6.00 Ì/ô (1) 7.20 «Áåí 10. Èíîïëàíåòíàÿ Ñâåðõ5.00 «ÍÒ óòðîì» ñèëà» (1) 7.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà8.00 «Øîóìóõîñëîí» 9.15 «Ñóìàñøåäøåå âèäåî ïî-óêðà- 2» 9.25 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» èíñêè» 10.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 11.00 «Îáëîì UA» 11.00 Ò/ñ «Áåãëåö» 12.50 «Â áîé èäóò ìóæèêè» 12.35 «Äî ñóäà» 14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-17» (1) 16.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»- 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×Ï 2» (1) 15.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 19.00 Ò/ñ «Áîåö» (1) 21.25 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 1/2 16.35 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-3» ôèíàëà. Ðåàë - Áîðóññèÿ Äîðòìóíä 18.30, 2.10 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 23.40 Î ëèãå ÷åìïèîíîâ 19.40, 3.20 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà0.15 Ò/ñ «Òðþêà÷è» (1) åì» 2.45 «Äîðîæíûå âîéíû» 20.35 Ò/ñ «Òîïòóíû» 2.55 Õ/ô «Çâåçäà øåðèôà» (1) 22.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» 4.15 «Øàõìàòíîå îáîçðåíèå» 4.50 «Âåñíà íà ÍÒ» 6.00 Åðàëàø 6.30 Òåëåïóçèêè 7.00 Ëåíòÿåâî 7.30, 8.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 6.00 «Îñîáîå ìíåíèå» 7.00 Ì/ô (12+) 7.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 8.00 «Íîâîñòè èç Àìåðèêè» 9.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû âåäüìû» 9.00, 15.00, 2.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà-4» 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà- (16+) 10.00, 20.00, 3.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-4» ìè» (16+) 12.00 Ò/ñ «Ìåñòü» 11.00 «Ãåðìàíèÿ çà íåäåëþ» 13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïèíãà 15.00, 20.10 Ò/ñ «Ëþáèò íå ëþáèò» 11.30 «Àìåðèêàíñêèé ëèêáåç» 12.00, 17.00, 21.00 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» 16.10 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+) 17.10, 1.25 Äîñâèäîñ 13.00 Õ/ô «Ðàññêàç î ïðîñòîé âåùè» 18.10 Äàåøü ìîëîäåæü! (12+) 21.00 Âèòàëüêà 16.00, 18.00, 22.00 «Ñåé÷àñ â ìèðå» 22.20 Ó ÒÅÒà â Èíòåðíåòå 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 16.08, 18.08, 1.00, 4.00 «Îñîáîå ìíåíèå» 0.00 Ò/ñ «Óáåæèùå» (2) 19.00, 5.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü1.00 Òâîþ ìàìó! íèê-3» (16+) 1.50 Áàáóíû&äåäóíû 23.00 Õ/ô «Êîíòðîëüíàÿ ïî ñïåöè2.15 Òåîðèÿ èçìåíû àëüíîñòè» (6+) 3.05 Äî ðàññâåòà

7

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644) 5.00 «Íàñòðîåíèå» 7.30 Õ/ô «Âûñòðåë â ñïèíó» (6+) 9.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+) 9.40, 10.50 Õ/ô «Îòêðîéòå, ýòî ÿ!» (12+) 14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+) 14.25, 22.55 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû» 15.50 «Äîêòîð È...» (16+) 16.50 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû» (16+) 17.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+) 18.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+) 19.00 Õ/ô «Òàêñè äëÿ àíãåëà» (12+) 21.20 Õ/ô «Ìîÿ ìîðÿ÷êà» (12+) 1.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+) 3.35 Áåç îáìàíà (16+) 4.25 «Ñïîðòëîòî-82» (12+)

14.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð» (16+) 15.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+) 16.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+) 17.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+) 18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+) 20.30 Ò/ñ «Êðàñàâèöà» (12+) 22.30 «Yesterday live» (16+) 23.30 Õ/ô «Ïàïàøè-2» (12+) 1.20 Õ/ô «Òðèíàäöàòûé âîèí» (16+) 3.15 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+)

4.05 «Äîáðîå óòðî» 8.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 8.50 «Æèòü çäîðîâî!» 9.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 11.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 11.55 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 13.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 14.20, 3.15 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð» 15.15 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» 6.00 «Íàñòðîåíèå» 16.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» 17.40, 2.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 8.10 Ì/ô 18.55, 1.30 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 8.20, 16.55 «Äîêòîð È...» 8.50, 17.50, 5.30 Ì/ñ «Ìàòòèìåî. 20.30 Ò/ñ «Êðàñàâèöà» 22.35 «Yesterday live» Èñòîðèÿ Ðýäâîëëà» 9.10, 18.10, 2.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîê- 23.45 Ò/ñ «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñíûé äåíü» òîð. Ïðîäîëæåíèå» 10.05, 15.20, 0.40 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» 4.00 Õ/ô «Íàõàëåíîê» 10.50 «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî Þðèé Ñîëîìèí» 4.00 «Óòðî Ðîññèè» 11.50 Ò/ñ «×åð÷èëëü» 8.00 «1000 ìåëî÷åé» 13.20, 1.30 Ä/ñ «Âåùü. Doc» 8.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 13.45, 23.55 Ä/ö «Çàñåêðå÷åííàÿ 9.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+) ëþáîâü» 10.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+) 15.05 «Íàøà Ìîñêâà» 11.50 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (12+) 16.05, 21.05 Ò/ñ «Ëåãåíäà îá Îëü- 13.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» ãå» (12+) 17.20, 20.55 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 14.35 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàÐîññèéñêîãî» ãîðîäíûõ äåâèö» 19.10, 3.25 «Ïðàâî ãîëîñà» 16.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» 20.15 «Ïåòðîâêà, 38» (12+) 20.30 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Êëÿò- 19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 19.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+) âîïðåñòóïíèêè» 20.30 «Àíøëàã» è êîìïàíèÿ» 22.20 Õ/ô «Æåíùèíû» 23.00 Õ/ô «Ìàìà íàïðîêàò» (12+) 1.25 «Ýíöèêëîïåäèÿ» 0.55 «Áîëüøèå òàíöû» 2.45 «Ëþáèòü ïî Ìàòâååâó» 1.10 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà» 4.10 Áåç îáìàíà 4.00 «Êîìíàòà ñìåõà» 4.50 «Æèâîòíûå íà âîéíå» 2.00, 8.00, 14.00 Õ/ô «Â îæèäàíèè ÷óäà» (12+) 3.10, 9.10, 15.10 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» (16+), «Êàê ìóæüÿ æåí ïðîó÷èëè», «Íà ëåñíîé ýñòðàäå» (12+) 4.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä» (12+), «×óäåñíûé ñàä», «Áåçäîìíûå äîìîâûå» (6+) 5.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «Ñûí ïîëêà» (12+), «Òàåæíàÿ ñêàçêà» (6+), «Ýõ!» (0+), «Íå ëþáî íå ñëóøàé» (6+) 6.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Íèìáîëû» (12+) 7.00, 13.00, 19.00 «Àçáóêà äåíåã», «Õðîìàÿ óòî÷êà», «Ñêàçêà î Ñíåãóðî÷êå», «×óäåñà â ðåøåòå» (6+)

7.00 «Óòðî Ðîññèè» 11.00 «1000 ìåëî÷åé» 11.35 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12.15 «Èñêàòåëè» 13.35 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» 14.25, 3.55 Ò/ñ «Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü» 15.10, 4.40 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö» 16.35 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 17.25 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...» 17.55 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî» 19.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 20.10 «Àíøëàã» è êîìïàíèÿ» 22.20 Õ/ô «Îàçèñ ëþáâè» 0.35 Õ/ô «Ìíå äâàäöàòü ëåò» 5.25 Õ/ô «Ðàç, äâà! Ëþáëþ òåáÿ!»

6.30, 12.30 «Íà ïóòè â Áåðëèí» (12+) 8.30, 14.30 «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà» (0+) 10.30, 16.30 «Ñëó÷àéíûé âàëüñ» (12+) 18.30, 0.30 «Íà÷àëî» (6+) 20.30, 2.30 «Ñîáàêà íà ñåíå» (6+) 22.45, 4.45 «Ñîí â ðóêó, èëè ×åìîäàí» (6+)

3.10 «Ìèð Óýéíà-2» (12+) 5.00, 12.45 «Êðóïíàÿ ðûáà» (12+) 7.15 «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (12+) 9.25 «Â ÷óæîì ðÿäó» (12+) 11.10 «Âûáîð êèëëåðà» (18+) 15.00 «Ó÷èòåëü íà çàìåíó» (16+) 16.45 «Ïðÿìàÿ è ÿâíàÿ óãðîçà» (12+) 19.10, 0.50 «Êîëäîâñòâî» (16+) 21.05 «Ôóòáîëüíûå ãëàäèàòîðû» (16+) 22.55 «Óìåðåòü çàíîâî» (16+)

06., 6.00, 10.00, 15.40, 22.30, 0.50, 3.00 Ôóòáîë NEWS 6.15, 12.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 7.25 Òîï-ìàò÷ 7.30 Âîðñêëà - Òàâðèÿ. ×Ó 9.30, 16.00 Ä/ñ «Âûäàþùèåñÿ ôóòáîëüíûå òðåíåðû ìèðà» 10.25, 18.30 «Åâðîïåéñêèé weekend» 13.10 Àñòîí Âèëëà - Ñàíäåðëåíä. ×åìïèîíàò Àíãëèè 15.10, 20.00 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 16.30 Àðñåíàë - ÌÞ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 4.05 «Äîáðîå óòðî» 20.30 Àòëåòèêî - Ðåàë. ×åìïèîíàò 8.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Èñïàíèè 8.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+) 22.50 Òîðèíî - Þâåíòóñ. ×åìïèî9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð íàò Èòàëèè 11.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 1.05 Àòëåòèê - Áàðñåëîíà. ×åìïèî12.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+) íàò Èñïàíèè 13.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+) 3.15 ×åðíîìîðåö - Èëüè÷åâåö. ×Ó 4.00 Õ/ô «Õðàíèòåëü» (16+) 5.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòè» (6+) 5.30 «Çâàíûé óæèí» (16+) 6.30 «Âñÿ ïðàâäà î Âàíãå» (16+) 8.30 «Âàíãà» (16+) 12.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+) 18.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+) 19.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+) 21.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+) 22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+) 23.00 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM» (16+)

Ñ-ï – ñóðäîïåðåâîä, Ò – òèòðû, 1 (çåëåíûé êðóã) – îáùåäîñòóïíàÿ àóäèòîðèÿ,, 2 (æåëòûé êðóã) – ïðîñìîòð íåñîâåðøåííîëåòíèìè çðèòåëÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè èëè ñ èõ ðàçðåøåíèÿ,, 3 (êðàñíûé êâàäðàò) – ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ, 0+ - îò 6 äî 6 ëåò, 6+ - îò 6 äî 12 ëåò, 12+ - îò 12 äî 16 ëåò, 16+ - îò 16 äî 18 ëåò, 18+ - ñòàðøå 18 ëåò.


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

Ñðåäà,

1 ìàÿ

6.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 6.05, 6.40 Õ/ô «Óïðàâà» 7.15 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ» 9.15 Àãðî-News 9.25 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå» 11.00 Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ 12.00 «Äâå ñòîëèöû» 13.00 «Î æèçíè» 14.10 «Ìåëîäèÿ äâóõ ñåðäåö» 18.35 «ß ëþáëþ òåáÿ, Óêðàèíà!» 19.45 «Î æèçíè» 21.20 «Ïðåäâå÷åðüå» 22.15 Ñâåò 23.10 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ» 0.45 Ä/ô «Ìèëîñòü ñåðäöà» 1.35 «Àáðèêîñû Àíòàëèè» 2.25 Òåëåàêàäåìèÿ 3.25 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 4.50 «Äâå ñòîëèöû» 6.15, 7.05 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà» 8.10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà-2» (1) 10.05, 11.05, 12.05, 20.00, 21.05, 22.05 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ» (1) 13.10 Õ/ô «Öâåòû îò Ëèçû» 17.30 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ» (1) 23.20, 1.10 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (2) 2.45, 3.30, 4.15 Ò/ñ «Òîíêàÿ ãðàíü» 5.00 Õ/ô «Äíè Íàäåæäû» (1) 5.30, 20.30 Ò/ñ «1943» 7.00, 9.10 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» 12.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» 16.05 «Âå÷åðíèé êâàðòàë» 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 20.00, 1.45 «Ïîäðîáíîñòè» 22.25 Ò/ñ «Íåìåö» (2) 2.15 Õ/ô «Øîó Òðóìàíà» 3.50 «Âîñêðåøåíèå» »íüòîñ 7.55 Äåíü â èñòîðèè 8.00 Õ/ô «Ñêâîðåö è Ëèðà» (1) 10.30, 16.00 Ì/ô 11.00 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèÿ» 11.30, 16.30 Ä/ñ «Çàãðàíèöà» 12.00 Òåëåôîðìàò 13.00 Ðåôîðìû â äåéñòâèè 15.00 «Âåñåëêà» 15.30 Ä/ñ «Æèâîå áîãàòñòâî Óêðàèíû» 17.00 Ñòîï-êàäð 17.30 Õ/ô «Ïîåçä ìèëîñåðäèÿ» (1) 19.00 «Ëþáîâü â òðåòüåì ðåéõå» 19.45 Õ/ô «Ïàìÿòü ñåðäöà» (1) 21.15 Õ/ô «Äâà áîéöà» (1) 6.25 Ñïîðò ÒÀÊ! 7.10 Ì/ô 7.35, 14.00, 23.15 Ôååðèÿ ïóòåøåñòâèé 8.00, 11.40 ×àñ-òàéì 8.25 Èãðà ñóäüáû 8.40 Âåñåëûå óðîêè 9.30, 15.00, 0.00, 5.35 Ìóçûêàëüíûé ñóâåíèð 11.10 Íîâîñòè Åâðîïû 12.05, 4.50 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè äåëü Ìîíòå» (1) 12.50 Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â âîñïîìèíàíèÿõ 13.10 Çâàíûé óæèí 14.30 80 îñòðîâîâ âîêðóã ñâåòà 16.15 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè äåëü Ìîíòå» (1) 17.00 Çâàíûé óæèí 18.00 Ëþáèìàÿ ðàáîòà 18.30 Àãðîøêîëà

19.00 Æèçíü â íîâîì ìèðå 19.50 Ñïîðò ÒÀÊ! 20.00 «Æèâàÿ òåìà» 21.00 Õ/ô «Ãàëàêòè÷åñêàÿ âîéíà» (1) 22.50 Ïðîôåññèîíàëüíûå èãðû 0.15, 1.50 Êîíöåðò 1.10 Çåðêàëî èñòîðèè 1.30 Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà 2.35 Õ/ô «Áðàò èìïåðàòîðà» (1) 4.15 Èãðà ñóäüáû 5.50 Îò 0 äî 100

TV-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 6.50, 11.10, 17.15 «Çàãîðîäíûé äîì» 7.15, 12.25, 19.50, 5.10 «Çäîðîâüå» 7.35, 12.45, 18.25 T/c «Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ» 8.35, 9.15, 10.20, 11.00, 12.10 «Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè» 8.45, 11.25, 20.05, 22.25 «Íå ïåðâûé âçãëÿä» 9.45 «Òàéíû ïðîøëîãî» 14.00, 22.45 «Þâåëèð» 16.25 «Â ïîèñêàõ ëåãåíä» 16.45 «Ãóáåðíèÿ» 17.30 «Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ» 18.00 «Ïóòåøåñòâóåì ïî ìèðó» 19.25 «Àðõèâû èñòîðèè» 20.25, 21.30, 1.45 T/c «Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü» 21.20 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 0.45 «Òåëå÷àò» 2.40, 4.45 «Ïóøêèí» 2.55 «Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî» 3.25 «Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè» 3.55 «Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ» 4.25 «Êà÷åñòâî æèçíè» 4.50 «Êàðòà âèí»

18.00 Ì/ô «Èñòîðèÿ èãðóøåê» 20.10 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 21.00 Âèòàëüêà 22.20 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã» (2) 2.25 Äî ðàññâåòà

6.00 «Ñâåòñêèå õðîíèêè» 6.30 «Öèâèëèçàöèÿ Incognita» 7.00 300 ëèö Àðìåíà Äæèãàðõàíÿíà 8.00 Ëåìóðû 8.35 «Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé» 5.20 «Ñâèòàíîê» 9.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäî6.25 Ò/ñ «Òàêñè» íà 7.15 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 10.00, 22.40 Ñåìüÿ ïîëÿðíîãî 8.10 Íåñåêðåòíûå ôàéëû ìåäâåäÿ è ÿ (1) 9.10, 19.00 ×ðåçâû÷àéíûå íîâî11.15 Õ/ô «Ìèëëèîí â áðà÷íîé ñòè êîðçèíå» (1) 10.05, 16.35 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 14.50 Áåíåôèñ Íèêîëî Ïåòðàøà 12.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî17.30 Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü íàðåé» 18.00, 5.10 Õóäîæåñòâåííûå èñ13.25, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ òîðèè ïðîâåðêà» 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîð14.35, 19.55 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè» äîíà 23.00 Õ/ô «Äåâóøêà, êîòîðàÿ 20.00 Ïîëèòè÷åñêèé ðîìàíñ èãðàëà ñ îãíåì» (2) 21.10 «ß - ðûæàÿ, ÿ - äðóãàÿ!» 1.40 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 23.40 Ëåìóðû (1) 2.00 Õ/ô «Äåâóøêà ñ òàòóèðîâ- 6.00 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæ- 0.25 Àìóðíûå ìåëîäèè êîé äðàêîíà» (2) äàíêà Íèêàíîðîâà» (1) 0.40 Õ/ô «Ïåðâûå 9 1/2 íåäåëü» 7.20 Õ/ô «Âîëíà-óáèéöà» (1) (3) 10.45 Õ/ô «Çîððî» (1) 2.10 Õ/ô «Òåëî è äóøà-2» (3) 5.50 Ò/ñ «Îõîòà íà ìîíñòðîâ» 13.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» 3.45 Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà (1) 8.35 Õ/ô «Äåñÿòîå êîðîëåâñòâî» 15.00 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëü- 4.40 «Áóäü â êóðñå!» 10.25 Õ/ô «Äåñÿòîå êîðîëåâñòâî- ñòâà» (1) 23.00 Õ/ô «Èóäà» (1) 2» 12.20 Õ/ô «Äåñÿòîå êîðîëåâñòâî- 0.45 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðî- 7.00 Ì/ô çûñêà» 8.20, 20.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñ3» 14.15 Õ/ô «Äåñÿòîå êîðîëåâñòâî- 1.50 «Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëü- íàÿ íÿíÿ» ñòâî» 9.20, 19.00 «Òàéíûé ïîâàð» 4» 10.20 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè» 16.10 Õ/ô «Äåñÿòîå êîðîëåâñòâî- 3.25 «Àãåíòû âëèÿíèÿ» 5.00 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû» 18.00 «Çâàíûé óæèí» 5» 18.10 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé 5.30 «Ïðàâäà æèçíè» 21.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» Îóøåíà» 22.00 «Áîãèíè ýôèðà» 23.10 Õ/ô «Ðî-Áè-Ãóä» (2) 20.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé 5.45 Ì/ô Îóøåíà» 1.30 «Íî÷íàÿ æèçíü» 22.25 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé 10.00, 15.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà» Îóøåíà» (2) 11.30 T/c «ß ëå÷ó» 5.40 Ìèð çâåçä 1.05 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 2.00, 2.45 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» 13.30, 20.00 T/c «Ñåêðåòíàÿ 6.25 Ì/ô (1) ñëóæáà åãî âåëè÷åñòâà» 8.30 Äåëî âêóñà 17.00 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» 9.30 Óòðî ñ Ê2 5.45 «×óæèå îøèáêè» 21.00 Õ/ô «17 ìãíîâåíèé âåñíû» 11.50 Ñâàòû ó ïëèòû 6.25, 16.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» 22.00 T/c «Áèòâà çà Ìîñêâó» 12.45, 13.45 Ì/ô 8.15, 18.20 «Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâ- 1.00 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ» 14.30, 22.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð äà î çâåçäàõ» 2.30 Õ/ô «Äî ñâèäàíüÿ, ìàëü- 15.30, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 9.50, 10.45 «Çâåçäíàÿ æèçíü» ÷èêè» 17.00, 18.40, 19.40 Êîíöåðò 11.40 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äå- 4.00 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà» 0.00 Öâåò íî÷è òåé» 5.35 Ñàóíäòðåêè 13.35 «Ñìåëûå è ñ÷àñòëèâûå-2» 20.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðà6.35 «Ñïàñàòåëè» ñåíñû» 6.00 Ì/ô (1) 7.20 Èõ íðàâû 21.00 «Çâåçäíàÿ æèçíü» 7.20 «Áåí 10. Èíîïëàíåòíàÿ 8.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà22.25 «Õàòà íà òàòà» Ñâåðõñèëà» (1) ðà-2» 0.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (1) 8.00 «Øîóìóõîñëîí» 9.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 1.10 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (1) 9.15 «Ñóìàñøåäøåå âèäåî ïî-óê- 10.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» ðàèíñêè» 11.00 Ò/ñ «Áåãëåö» 11.00 «Îáëîì UA» 12.25 «Äî ñóäà» 6.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü-7» 12.50 «Â áîé èäóò ìóæèêè» 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-17» (1) (1) 14.30 «Ïîáåäèòü ðàê» 7.00, 19.00, 3.35 Ñîáûòèÿ 16.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà- 15.40 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 7.10, 3.55 Õ/ô «Ê-9. Ñîáà÷üÿ ðà- íåö»-2» (1) 16.50 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-3» áîòà» (1) 19.00 Ò/ñ «Áîåö» (1) 18.35 Ò/ñ «Òîïòóíû» 9.10 Ò/ñ «Èíòåðíû» (1) 0.00 Õ/ô «Áåç êîìïðîìèññîâ» (2) 22.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» 11.15 Õ/ô «Êîãäà íå õâàòàåò ëþá- 2.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 1.55 «Ñóïåðñòàð ïðåäñòàâëÿåò» 2.15 Õ/ô «Çâåçäà øåðèôà» (1) 4.00 «Øàõìàòíîå îáîçðåíèå» âè» (1) 13.00 Õ/ô «Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íà- 3.25 Õ/ô «Êàìåííàÿ äóøà» (1) 4.35 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà» äåæäû» (1) 16.50, 19.20 Ò/ñ «Âûøåë åæèê 6.00 Åðàëàø 6.00 «Îñîáîå ìíåíèå» èç òóìàíà» (1) 7.00 Ì/ô (6+) 21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 6.30 Òåëåïóçèêè ÓÅÔÀ. 1/2 ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» 7.00 Ëåíòÿåâî 8.00 «Íîâîñòè èç Àìåðèêè» (Èñïàíèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) 7.30, 8.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäî- 9.00, 15.00, 2.00 Ò/ñ «Òàêñèñò23.50 Õ/ô «Ïîöåëóè ïàäøèõ àí- ïûò» êà-4» (16+) ãåëîâ» (2) 7.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 10.00, 20.00, 3.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ1.40 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» (2) 9.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 4» (16+) 3.10 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû âåäü- 11.00 «Ðóññêèé àêöåíò» 5.30 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí ìû» 11.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+) 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà- 12.00, 17.00, 21.00 Ò/ñ «ß åìó êàìè» âåðþ» (16+) 6.00, 7.00, 10.35, 11.45, 5.30 12.00 Ò/ñ «Ìåñòü» 13.00 Õ/ô «Êîíòðîëüíàÿ ïî ñïå«Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà» 13.00, 0.20 Õ/ô «Ñáåæàâøàÿ íå- öèàëüíîñòè» (6+) 16.00, 18.00, 22.00 «Ñåé÷àñ â 6.25 «Ñàä áîæåñòâåííûõ ïåñåí» âåñòà» 6.30 «Ãðàíè» 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò íå ëþáèò» ìèðå» 16.08, 18.08, 1.00, 4.00 «Îñîáîå 6.40, 10.45, 13.40 «Áàáóëÿ-àíòè- 16.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 17.00 Äîñâèäîñ ìíåíèå» êðèçèñ»

97 19.00, 5.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà- 12.00, 3.10 Ò/ñ «Îõîòà íà àñôàëüòå» (16+) ÷àëüíèê-3» (16+) 23.00 Õ/ô «Çà ñ÷àñòüåì» (6+) 19.00 «Èçáðàííîå» (16+) 22.15 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåññå» (16+) 5.05 Õ/ô «×óäàê èç 5-ãî «Á» (6+) 6.30 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» 5.10 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà» 8.40 Õ/ô «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé» 7.10 Õ/ô «Öèðê» (12+) 9.15 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» 10.45 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+) 11.15 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» 11.55 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» 12.50 «Àáðàêàäàáðà» (16+) 14.05 Õ/ô «Àíæåëèêà - ìàðêèçà 14.50 Õ/ô «Àíãåë â ñåðäöå» (12+) àíãåëîâ» (16+) 16.45, 20.15 Õ/ô «Óáèòü äðîç- 19.00, 20.20 «20 ëåò â ïóòè» 21.45 Õ/ô «Äâà äíÿ» (16+) äà» (12+) 21.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+) 23.30 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» 22.55 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ- (16+) 1.20 Õ/ô «Ñîãëÿäàòàé» (12+) ÷åíèé» (12+) Ò/ñ «Ãðèìì» (16+) 0.45 «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñ- 2.55 3.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà êâà» (12+) 1.15 Õ/ô «Òàêñè äëÿ àíãåëà» (12+) 5.40 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà» 3.15 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 7.10 Õ/ô «Öèðê» (16+) 9.15 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» 3.50 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» (12+) 11.15 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» 12.55 «Àáðàêàäàáðà» 14.35 Õ/ô «Àíãåë â ñåðäöå» 6.00, 2.35 Õ/ô «Çâåçäà è ñìåðòü 18.25, 20.20 «20 ëåò â ïóòè» 21.25 Õ/ô «Äâà äíÿ» Õîàêèíà Ìóðüåòû» 23.20 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» 7.20 Ì/ô 0.55 Õ/ô «Ãîëóáîé êàðáóíêóë» 7.30 «Ãîëîñ äóøè» 2.05 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ» 8.50, 17.45, 5.30 Ì/ñ «Ìàòòè- 3.20 Õ/ô «Äóøà» ìåî. Èñòîðèÿ Ðýäâîëëà» 9.15, 18.05, 1.50 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Ïðîäîëæåíèå» 4.40 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» 10.05, 15.40, 0.40 Ò/ñ «Çâåçäî- 7.20 Õ/ô «Âûñîòà» 9.15 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+) ÷åò» 10.50 «Âñåíàðîäíàÿ àêòðèñà Íèíà 13.20 «Disco äà÷à» (12+) 15.25 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+) Ñàçîíîâà» 17.25 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííè11.45 Õ/ô «Æåíùèíû» öà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 13.20, 1.25 Ä/ñ «Âåùü. Doc» Øóðèêà» 13.50 «Æèâè ñåé÷àñ!» Õ/ô «Ìàéñêèé äîæäü» 14.45 Ãàëà-êîíöåðò «Ïåñíè Ðîñ- 19.35 (12+) ñèè» 21.30 Õ/ô «Êðåïêèé áðàê» (12+) 16.25, 21.15 Ò/ñ «Ëåãåíäà îá Îëü- 23.20 Õ/ô «Äîìðàáîòíèöà» (12+) ãå» 1.20 «Áîëüøèå òàíöû» 17.20 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ- 1.40 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» ñèéñêîãî» 18.50 «Ðåàëüíûå èñòîðèè» 7.00 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» 19.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» 9.10 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» 22.05 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ» 10.55, 5.35 Õ/ô «Øàã íàâñòðå23.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 0.00 Ä/ö «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ- ÷ó» 12.15, 13.15 Ò/ñ «Èñàåâ» áîâü» 15.35, 3.50 «Disco äà÷à» 4.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 17.20 «Êðèâîå çåðêàëî» 19.30 Õ/ô «Ìàéñêèé äîæäü» 21.00 Õ/ô «Âðåìÿ ëþáèòü» 2.00, 8.00, 14.00 Õ/ô «Âåñåëûå 0.15 Õ/ô «Îòåëü äëÿ Çîëóøêè» èñòîðèè» (12+) 2.05 Õ/ô «1 Ìàÿ» 3.25, 9.25, 15.25 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» (16+), «Îò äâóõ äî ïÿòè» 2.45 «Ôóòáîëüíûå ãëàäèàòîðû» (0+) 4.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ «Ðîáèí (16+) «Óìåðåòü çàíîâî» (16+) Ãóä» (12+), «Äðàêîí» (6+), «Êî- 5.00 6.55 «Êîëäîâñòâî» (16+) ëîáîê» (0+) «Ïðåðâàííàÿ æèçíü» (16+) 5.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «Êíÿçü 8.45 11.00 «Ó÷èòåëü íà çàìåíó» (16+) Óäà÷à Àíäðååâè÷» (12+), «Ìèññ 12.45 «Ïðÿìàÿ è ÿâíàÿ óãðîçà» Íîâûé ãîä» (6+) (12+) 6.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Íèìáî- 15.20 Ì/ô «Ïëàíåòà 51» (12+) ëû» (12+) 17.00 «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» (12+) 7.00, 13.00, 19.00 «Àçáóêà äå- 18.50 «Ìîé äîìàøíèé äèíîçàâð» íåã» (6+), «Ñëó÷èëîñü ýòî çè- (16+) ìîé», «Öàïëÿ è æóðàâëü», «Ðîæ- 21.00 «Ãîñïîäèí Íèêòî» (16+) 0.00 «Öåíà ñòðàõà» (16+) äåñòâåíñêàÿ ôàíòàçèÿ» (12+) 06., 6.00, 10.00, 15.40, 22.30, 0.30, 6.30, 12.40 «Íà÷àëî» (6+) 2.45, 4.55 Ôóòáîë NEWS 8.30 «Îñòðîâ ñîêðîâèù» (6+) 6.15, 14.55, 19.40 ×åìïèîíàò Èòà11.40 «Áàðáîñ â ãîñòÿõ ó Áîáè- ëèè. Îáçîð òóðà êà» (0+) 7.00, 12.25 Futbol Mundial 12.05 «Ìèøåëü è Ìèøóòêà» (0+) 7.30 Ãîâåðëà - Àðñåíàë. ×Ó 14.30 «Ñîáàêà íà ñåíå» (6+) 9.30, 16.00 Ä/ñ «Âûäàþùèåñÿ 16.45 «Ñîí â ðóêó, èëè ×åìîäàí» ôóòáîëüíûå òðåíåðû ìèðà» 10.25 Àðñåíàë - ÌÞ. ×åìïèî(6+) 18.30, 0.30 «Íà êîãî áîã ïîøëåò» íàò Àíãëèè 12.55 Øàõòåð - Ìåòàëëèñò. ×Ó (16+) Òîðèíî - Þâåíòóñ. ×åìïè20.00, 2.00 «Ñïàñèáî, äîêòîð!» 16.30 îíàò Èòàëèè (12+) Òîï-ìàò÷ 20.30, 2.30 «Äîñòîÿíèå ðåñïóá- 18.30 18.40, 22.50 «Îäèí íà îäèí ñ ëèêè» (12+) Ãàìóëîé» 22.45, 4.45 «Îòöû è äåäû» (0+) 20.30 Àòëåòèê - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 23.45 «Íî÷ü ëèãè ÷åìïèîíîâ» 4.00, 0.40 «Ëåãåíäû «Ðåòðî 0.45 Àòëåòèêî - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè FM» (16+) 8.20 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» 3.00 Âèêòîðèÿ - Ôåíåðáàõ÷å. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ (16+)

Ñ-ï – ñóðäîïåðåâîä, Ò – òèòðû, 1 (çåëåíûé êðóã) – îáùåäîñòóïíàÿ àóäèòîðèÿ,, 2 (æåëòûé êðóã) – ïðîñìîòð íåñîâåðøåííîëåòíèìè çðèòåëÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè èëè ñ èõ ðàçðåøåíèÿ,, 3 (êðàñíûé êâàäðàò) – ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ, 0+ - îò 6 äî 6 ëåò, 6+ - îò 6 äî 12 ëåò, 12+ - îò 12 äî 16 ëåò, 16+ - îò 16 äî 18 ëåò, 18+ - ñòàðøå 18 ëåò.


10

TV-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ×åòâåðã,

2 ìàÿ

6.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 6.05 Õ/ô «Óïðàâà» 6.40 Õ/ô «Óïðàâà» 7.05 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 7.10 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ» 9.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå» 12.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 13.10 Õ/ô «Äâà áîéöà» 14.40 «Î æèçíè» 15.40 Î ãëàâíîì 16.10 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 18.00 Î ãëàâíîì 18.30 «ß ëþáëþ òåáÿ, Óêðàèíà!» 19.35 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 19.45 «Î æèçíè» 21.20 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 23.10 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ» 0.50 Ä/ô «Êðóã ðàäîñòè» 1.30 «Ñäåëàíî â Ãîëëèâóäå» 2.20 Òåëåàêàäåìèÿ 3.20 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 4.35 «Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü» 7.25, 8.30, 11.35 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà» 9.35, 10.35, 3.00 Ò/ñ «Òîíêàÿ ãðàíü» 12.40, 13.40, 14.40 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ» (1) 15.40 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ» (1) 17.40 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà» (1) 20.00, 5.20 «Ìåíÿþ æåíó-7» 21.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-3» 23.35, 1.25 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (2) 3.45 Õ/ô «Ñêîëüêî âåñèò ëþáîâü» (1) 4.40, 20.30 Ò/ñ «1943» 5.20, 16.10 «Âå÷åðíèé êâàðòàë» 6.55, 9.10 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» 9.00, 12.00 Íîâîñòè 12.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» 14.00 Õ/ô «Ïåòðîâè÷» 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 20.00 «Ïîäðîáíîñòè» 22.25 Ò/ñ «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâöîâà» 2.05 Õ/ô «Ïîëåò íàðóøèòåëÿ» 3.50 «5 Åâàíãåëèå» »íüòîñ 7.55 Äåíü â èñòîðèè 8.00 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» (1) 11.30 «Ëþáîâü â òðåòüåì ðåéõå» 12.10 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèÿ» 12.30 Íî÷íîé ñâÿçíîé 13.00 Ðåôîðìû â äåéñòâèè 15.00 Ìàëåíüêàÿ ñòðàíà 15.30 Ä/ñ «Æèâîå áîãàòñòâî Óêðàèíû» 16.00 Ì/ô 16.30 Ä/ñ «Çàãðàíèöà» 17.00, 22.10 Ñòîï-êàäð 17.30 Õ/ô «Ïîâåñòü î íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå» (1) 19.00 «ßñíîâèäÿùèé ïðîðîê òðåòüåãî ðåéõà èëè øàðëàòàí?» 20.00 Õ/ô «Îñîáî âàæíîå çàäàíèå» (1) 6.00, 20.30 Ì/ô 6.30 Õ/ô «Ãàëàêòè÷åñêàÿ âîéíà» (1) 8.00, 11.40 ×àñ-òàéì 8.25 Èãðà ñóäüáû 8.40 Âåñåëûå óðîêè 9.00 Àãðîøêîëà 9.30, 15.00, 0.00 Ìóçûêàëüíûé ñóâåíèð 11.10 Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà 12.05, 16.15, 4.50 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè äåëü Ìîíòå» (1)

12.50 Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â âîñïîìèíàíèÿõ 13.10 Çâàíûé óæèí 14.00, 23.15 Ôååðèÿ ïóòåøåñòâèé 14.30 80 îñòðîâîâ âîêðóã ñâåòà 17.00 Çâàíûé óæèí 18.00 «Æèâàÿ òåìà» 19.00 Æèçíü â íîâîì ìèðå 19.50, 4.30 Ñïîðò ÒÀÊ! 20.00 Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ 21.00 Õ/ô «Ãàëàêòè÷åñêàÿ âîéíà. 2 ÷àñòü» (1) 22.50 Ïðîôåññèîíàëüíûå èãðû 0.15, 1.50 Êîíöåðò 1.10 Çåðêàëî èñòîðèè 1.30 Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà 2.35 Õ/ô «Áðàòüÿ ïî êðîâè» (1) 5.35 Ìóçûêàëüíûé ñóâåíèð 5.50 Îò 0 äî 100

6.00, 7.00, 10.35, 11.55, 5.30 «Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà» 6.25 «Ñàä áîæåñòâåííûõ ïåñåí» 6.30 «Ãðàíè» 6.40, 10.45, 13.40 «Áàáóëÿ-àíòèêðèçèñ» 6.50, 11.40, 16.45 «Çàãîðîäíûé äîì» 7.15, 12.25 «Çäîðîâüå» 7.35, 12.45, 18.25 T/c «Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ» 8.35, 9.15, 10.20, 11.00, 12.10 «Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè» 8.45, 22.25 «Íå ïåðâûé âçãëÿä» 9.45, 19.25, 4.20 «Àðõèâû èñòîðèè» 11.10 «Ïóòåøåñòâóåì ïî ìèðó» 14.00, 22.45 «Þâåëèð» 16.25 «Â ïîèñêàõ ëåãåíä» 17.00 Ôèëüì «Äîðîãà, äëèííîþ â æèçíü» 18.15, 4.50 «Êèíîïðîåêòîð» 19.50 «Äðåâíèå êóëüòóðû» 5.15 «Ñâèòàíîê» 20.25, 21.30, 1.45 T/c «Ñòàâêà áîëü6.20 Ò/ñ «Òàêñè» øå, ÷åì æèçíü» 7.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 21.20 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 8.05 «Ìàêñèìóì» â Óêðàèíå 9.00, 19.00 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 0.45 «Òåëå÷àò» 2.40 «Êàðòà âèí» 10.00, 16.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 12.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà- 3.00 «Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî» 3.30 «Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè» ðåé» 13.25, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ 3.55 «Òðè öâåòà âðåìåíè» 5.00 «Ãóáåðíèÿ» ïðîâåðêà» 14.35, 19.55 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè» 23.00 Õ/ô «Äåâóøêà, êîòîðàÿ âçðû6.00 Õ/ô «Èóäà» (1) âàëà âîçäóøíûå çàìêè» (2) 7.35 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» 1.50 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 2.15 Õ/ô «Äåâóøêà, êîòîðàÿ èãðà- (1) 15.40 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü» ëà ñ îãíåì» (2) 23.00 Õ/ô «Ìàðèÿ, ìàòü Èèñóñà» 0.40 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 5.35 Ò/ñ «Îõîòà íà ìîíñòðîâ» 8.35 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îóøå- 1.40 «Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî» 3.10 «Àãåíòû âëèÿíèÿ» íà» 10.25 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå- 4.40 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû» 5.00 «Ïðàâäà æèçíè» íà» 13.05 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøåíà» 15.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» 5.45 Ì/ô 18.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2» 10.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðî20.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå- 3» íèêà» 22.50 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4» 11.30 T/c «ß ëå÷ó» 13.30 T/c «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà åãî (2) âåëè÷åñòâà» 1.15 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 14.30 T/c «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì» 2.15, 3.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» 15.30 Õ/ô «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà» 17.00 Õ/ô «Ãîëîñ» 5.50 «×óæèå îøèáêè» 18.30 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» 6.35, 16.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» 8.25, 18.20 «Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î 20.00 T/c «17 ìãíîâåíèé âåñíû» 22.00 T/c «Áèòâà çà Ìîñêâó» çâåçäàõ» 1.00 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðàíèöå» 9.55, 10.55 «Çâåçäíàÿ æèçíü» 2.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 11.50 Õ/ô «Áåðåìåííûé» (1) 5.35 Ñàóíäòðåêè 13.35 «Ñìåëûå è ñ÷àñòëèâûå-2» 20.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû» 21.05 «Çâåçäíàÿ æèçíü. Ãîëûå è 6.00 Ì/ô (1) 7.20 «Áåí 10. Èíîïëàíåòíàÿ Ñâåðõíåñìåøíûå» ñèëà» (1) 22.25 «Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ» 8.00 «Øîóìóõîñëîí» 0.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (1) 9.15 «Ñóìàñøåäøåå âèäåî ïî-óêðà1.10 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè èíñêè» Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí!» (1) 11.00 «Îáëîì UA» 12.50 «Â áîé èäóò ìóæèêè» 14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-17» (1) 6.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü-7» (1) 16.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»7.00, 19.00, 3.55 Ñîáûòèÿ 2» (1) 7.10 Õ/ô «Âèëëà ðàçäîðà, èëè Òà- 19.00 Ò/ñ «Áîåö» (1) íåö ñîëíå÷íîãî çàòìåíèÿ» (1) 22.00 Ëèãà Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. 8.45 Ò/ñ «Èíòåðíû» (1) Áåíôèêà - Ôåíåðáàõ÷å. Ïðÿìàÿ 9.45 Ò/ñ «Âûøåë åæèê èç òóìàíà» òðàíñëÿöèÿ (1) 0.05 Î ëèãå Åâðîïû 14.00, 2.30 Õ/ô «Ïîñëåäíåå äåëî 1.20 Ò/ñ «Òðþêà÷è» (1) Êàçàíîâû» (1) 2.15 Õ/ô «Îñòîðîæíî! Êðàñíàÿ 15.45, 19.20 Ò/ñ «Ââåðõ òîðìàøêà- ðòóòü!» (1) ìè» (1) 3.30 Õ/ô «Ôó÷æîó» (1) 20.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» (1) 21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 6.00 Åðàëàø 1/2 ôèíàëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) - 6.30 Òåëåïóçèêè «Áàçåëü» (Øâåéöàðèÿ) 7.00 Ëåíòÿåâî 0.00 Ò/ñ «Ãðèìì. Âòîðîé ñåçîí» (2) 7.30, 8.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 0.50 Õ/ô «Ïîöåëóè ïàäøèõ àíãå- 7.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì ëîâ» (2) 9.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 4.15 Õ/ô «Êîãäà íå õâàòàåò ëþá- 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» âè» (1) 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà5.40 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí ìè»

12.00 Ò/ñ «Ìåñòü» 13.00, 0.10 Õ/ô «Ðîìàí ñ êàìíåì» 15.20, 20.10 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 16.20 Äàåøü ìîëîäåæü! 17.00 Äîñâèäîñ 18.00 Ì/ô «Èñòîðèÿ èãðóøåê 2» 21.00 Âèòàëüêà 22.20 Õ/ô «Íå ãðîçè þæíîìó öåíòðàëó, ïîïèâàÿ ñîê ó ñåáÿ â êâàðòàëå» (2) 2.05 Äî ðàññâåòà 6.00 «Øîó ñ Äìèòðèåì Âûäðèíûì» 6.35 Õ/ô «Ìèëëèîí â áðà÷íîé êîðçèíå» (1) 8.30, 17.30 Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü 9.00 Ïîëèòè÷åñêèé ðîìàíñ 10.00 Ñåìüÿ ïîëÿðíîãî ìåäâåäÿ è ÿ (1) 11.15 «ß - ðûæàÿ, ÿ - äðóãàÿ!» 13.10, 16.50 Ëåìóðû (1) 15.00 Õ/ô «Áëèçíåöû» (1) 18.00, 5.15 Õóäîæåñòâåííûå èñòîðèè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà 20.00 ×èòàÿ ìåæäó ñòðîê 21.00 Íåïîáåäèìàÿ 22.00 Ãîä â äèêîé ïðèðîäå (1) 23.10 Âîëøåáíûé ìèð íàñåêîìûõ (1) 0.10 Ëåìóðû 0.50 Õ/ô «Äâà áîéöà» (1) 2.10 Õ/ô «×àïàåâ» (1) 3.50 Ëàîñ - áàëüçàì äëÿ äóøè (1) 4.35 «Êóìèðû» 4.50 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé

7

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

4.25 Õ/ô «Ìàêñèìêà» 5.40 Õ/ô «Ìîÿ ìîðÿ÷êà» (12+) 7.15 «Òèõàÿ, êðîòêàÿ, âåðíàÿ Âåðà...» (12+) 8.00 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» 10.45 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+) 11.50 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæåëèêà» (16+) 13.50 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü» (16+) 15.50, 16.45 Õ/ô «Íàõàëêà» (12+) 20.15 Õ/ô «Âàëåðèé Õàðëàìîâ. Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» (12+) 22.05 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» (12+) 23.55 «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà» (12+) 0.30 Õ/ô «Òàêñè äëÿ àíãåëà» (12+) 2.40 «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà» (16+)

6.00 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå» 6.30 Õ/ô «Áîãàòàÿ íåâåñòà» 7.55 Ãàëà-êîíöåðò «Ïåñíè Ðîññèè» 8.50, 17.45, 5.30 Ì/ñ «Ìàòòèìåî. Èñòîðèÿ Ðýäâîëëà» 9.15, 18.05, 1.55 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Ïðîäîëæåíèå» 10.00 «Ýíöèêëîïåäèÿ» 10.05, 15.40, 0.45 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» 10.50 Ì/ô «Êóêóøêà è ñêâîðåö» 11.00 «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà» 11.45 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ» 13.15, 1.30 Ä/ñ «Âåùü. Doc» 13.45 «Æèâè ñåé÷àñ!» 14.40 «Ñîëíå÷íûé êðóã Ëüâà Îøàíèíà» 16.25, 21.15 Ò/ñ «Ëåãåíäà îá Îëü7.00 Ì/ô ãå» 8.20, 20.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ 17.20 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéíÿíÿ» ñêîãî» 9.20, 19.00 «Òàéíûé ïîâàð» 18.50 «Ëþáèòü ïî Ìàòâååâó» 10.20 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè» 19.30 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» 22.05 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 14.20 Ò/ñ «Æåíèòü Êàçàíîâó» 23.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 18.00 «Çâàíûé óæèí» 0.05 Ä/ö «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü» 21.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» 2.40 «Ðåàëüíûå èñòîðèè» 22.00 «Áîãèíè ýôèðà» 3.10 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» 23.10 Õ/ô «Òåðìèíàë» 4.40 «Ñîâåòñêèé êîñìîñ. ×åòûðå 1.20 Õ/ô «Ðî-Áè-Ãóä» (2) êîðîëÿ» 3.25 «Íî÷íàÿ æèçíü» 5.40 Ìèð çâåçä 6.25 Ì/ô (1) 8.30 Äåëî âêóñà 9.30 Óòðî ñ Ê2 11.50 Ñâàòû ó ïëèòû 12.45, 13.45 Ì/ô 14.30, 22.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.30, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 17.00, 18.40, 19.40 Êîíöåðò 0.00 Öâåò íî÷è 6.35 «Ñïàñàòåëè» 7.20 Èõ íðàâû 8.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà2» 9.25 Äà÷íûé îòâåò 10.25 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» 11.00 Ò/ñ «Áåãëåö» 12.25 «Äî ñóäà» 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.30 «Ïîáåäèòü ðàê» 15.40, 1.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16.50 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-3» 18.25 Ò/ñ «Òîïòóíû» 22.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 2.55 Ò/ñ «Àâòîíîìêà» 6.00 «Îñîáîå ìíåíèå» 7.00 Ì/ô (12+) 8.00 «Íîâîñòè èç Àìåðèêè» 9.00, 15.00, 2.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà-4» (16+) 10.00, 20.00, 3.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-4» (16+) 11.00 «Ñòðàíà è ëþäè» 12.00, 17.00, 21.00 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» (16+) 13.00 Õ/ô «Çà ñ÷àñòüåì» (6+) 16.00, 18.00, 22.00 «Ñåé÷àñ â ìèðå» 16.08, 18.08, 1.00, 4.00 «Îñîáîå ìíåíèå» 19.00, 5.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê-3» (16+) 23.00 Õ/ô «Èñêóññòâî æèòü â Îäåññå» (18+)

2.00, 8.00, 14.00 Ôèëüì-ñêàçêà «Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå» (12+) 3.25, 9.25, 15.25 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» (16+), «Àêàäåìèê Èâàíîâ» (6+) 4.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä» (12+), «Ñûí êàìíÿ», «Ñûí êàìíÿ è âåëèêàí», «Ìåíÿëà» (6+) 5.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «×åñòíîå âîëøåáíîå», «Ñëåäû íà àñôàëüòå» (6+) 6.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Íèìáîëû» (12+) 7.00, 13.00, 19.00 «Àçáóêà äåíåã» (6+), «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèëè âñå», «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê», «Êàìàðèíñêàÿ» (0+)

8.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 8.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+) 9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 11.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 12.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+) 13.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+) 14.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð» (16+) 15.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+) 16.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+) 17.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 17.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+) 18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+) 20.20 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå íîâîé ñöåíû Ìàðèèíñêîãî òåàòðà 22.15 «Ìàðèèíñêèé òåàòð è Âàëåðèé Ãåðãèåâ» (12+) 0.00 Õ/ô «Ïðîãóëêà â îáëàêàõ» (12+) 1.50 Õ/ô «Îñêàð» 5.10 «Ëåîíèä Êàíåâñêèé. Ïðèêëþ÷åíèÿ ñûùèêà» 6.05 Ò/ñ «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñíûé äåíü» 8.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 8.50 «Æèòü çäîðîâî!» 9.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 11.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 11.55 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 13.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 14.20, 3.35 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð» 15.15 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» 16.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» 17.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 17.55, 2.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 18.55, 1.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 20.00 «Âðåìÿ» 20.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè» 22.40 Õ/ô «Ïàïàøè-2» 0.30 Õ/ô «Ðîìàí â ðóññêîì ñòèëå» 4.40 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» 7.25 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà» 9.15 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+) 13.20 «Öâåòû è ïåñíè âåñíû» (12+) 15.30 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» 17.05 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+) 19.35 Õ/ô «Áàáüå ëåòî» (12+) 23.10 Õ/ô «Ñëóæàíêà òðåõ ãîñïîä» (12+) 1.10 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 7.00 Õ/ô «Òðè äíÿ â Ìîñêâå» 9.10, 2.10 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè» 10.45, 5.30 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» 12.15, 13.15 Ò/ñ «Èñàåâ» 15.40, 3.50 «Öâåòû è ïåñíè âåñíû» 17.25 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» 19.30 Õ/ô «Êðåïêèé áðàê» 21.00 Õ/ô «Ôðîäÿ» 0.15 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà êî ìíå»

2.30, 21.00 «Îäèí äåíü» (12+) 5.00, 14.40 «Ìîé äîìàøíèé äèíîçàâð» (16+) 7.10 «Ãîñïîäèí Íèêòî» (16+) 6.30, 12.30 «Íà êîãî áîã ïîøëåò» 10.00 «Öåíà ñòðàõà» (16+) 12.20 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» (16+) 8.00, 14.00 «Ñïàñèáî, äîêòîð!» (12+) (12+) 8.30, 14.30 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè» 17.00 «Áåîâóëüô» (12+) 19.00, 1.00 «Ïèòåð Ïýí» (12+) (12+) 23.00 «Øîó Òðóìàíà» (12+) 10.45, 16.45 «Îòöû è äåäû» (0+) 18.30, 0.30 «Ïîäêèäûø» (0+) 06., 19.45, 1.45 «Æåëàþ âàì...» (6+) 10.00, 15.40, 22.50, 0.30, 2.45, 20.30, 2.30 «Ãîëîâà Ãîðãîíû» (12+) 6.00, Ôóòáîë NEWS 22.30, 4.30 «Ñî÷èíåíèå êî Äíþ 4.55 6.15, 12.30, 23.45 Òîï-ìàò÷ Ïîáåäû» (12+) 6.30 «Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé» 7.30 ×åðíîìîðåö - Èëüè÷åâåö. ×Ó 23.10 Ä/ñ «Âûäàþùèåñÿ ôóò4.00 Ò/ñ «Îõîòà íà àñôàëüòå» (16+) 9.30, áîëüíûå òðåíåðû ìèðà» 10.20 «Èçáðàííîå» (16+) 10.30 Àòëåòèêî - Ðåàë. ×åìïèîíàò 13.30 Õ/ô «Áðàò» (16+) Èñïàíèè 15.30 Õ/ô «Áðàò-2» (16+) 12.35 Àòëåòèê - Áàðñåëîíà. ×åìïè18.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü- îíàò Èñïàíèè íîé îõîòû» (16+) 14.35 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð 20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü- òóðà íîé ðûáàëêè» (16+) 16.00, 18.55, 21.25 Ôóòáîë LIVE 22.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü- 16.55 LIVE. Àëåêñàíäðèÿ - Áóêîâèíîé ïîëèòèêè» (16+) íà. ×Ó. Ïåðâàÿ ëèãà 23.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíî- 19.25 LIVE. Ñåâàñòîïîëü - Ñòàëü. ãî ëîâà» (16+) ×Ó. Ïåðâàÿ ëèãà 1.00 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM» (16+) 22.00 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 0.00 «Äîðîãà äî Àìñòåðäàìà» 4.25, 5.10 Õ/ô «Ðîìàí â ðóññêîì 0.45 Àðñåíàë - ÌÞ. ×åìïèîíàò ñòèëå» (16+) Àíãëèè 6.00 Õ/ô «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñíûé 3.00 Àëåêñàíäðèÿ - Áóêîâèíà. ×Ó. äåíü» (16+) Ïåðâàÿ ëèãà

Ñ-ï – ñóðäîïåðåâîä, Ò – òèòðû, 1 (çåëåíûé êðóã) – îáùåäîñòóïíàÿ àóäèòîðèÿ,, 2 (æåëòûé êðóã) – ïðîñìîòð íåñîâåðøåííîëåòíèìè çðèòåëÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè èëè ñ èõ ðàçðåøåíèÿ,, 3 (êðàñíûé êâàäðàò) – ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ, 0+ - îò 6 äî 6 ëåò, 6+ - îò 6 äî 12 ëåò, 12+ - îò 12 äî 16 ëåò, 16+ - îò 16 äî 18 ëåò, 18+ - ñòàðøå 18 ëåò.


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

11

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ïðîåêò «Ñîâðåìåííûé ñòàäèîí…» ñòàë ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ãîâîðÿ î ðåçóëüòàòàõ ïåðâîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü Ëóãàíñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà ïåðâûé çàìåñòèòåëü îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Âàëåðèé Ãîëåíêî îòìå÷àåò: îí äîñòèã íàìå÷åííîé öåëè – àêòèâèçèðîâàë ãðîìàäû îáëàñòè. Íà îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïðàâëåíèåì ýêîíîìèêè ñîâìåñòíî ñî ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Êðàñíîëó÷ñêîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà áûëè ïîäãîòîâëåíû è çàðåãèñòðèðîâàíû ñëåäóþùèå ïðîåêòû: – «Øêîëà äëÿ âñåõ» – îñíîâû âíåäðåíèÿ èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ â ã. Êðàñíûé Ëó÷; – «Ñîâðåìåííûé ñòàäèîí êàê ñðåäñòâî èíòåãðàöèè èíâàëèäîâ â îáùåñòâî»;

– «Ñîöèàëüíîå æèëüå» – âíåäðåíèå ìåõàíèçìà çàùèòû è îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ æèëèùíûõ è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñèðîò è äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîé îïåêè ïóòåì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñîöèàëüíîãî æèëüÿ; – «Óõîæåííàÿ ñòàðîñòü» – îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ îäèíîêèõ ïðåñòàðåëûõ ñòàöèîíàðíîãî îòäåëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ëóãàíñêîé îáëàñòè; – ñîçäàíèå öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ óñëóã â ã. Êðàñíûé Ëó÷ ñ öåëüþ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ óñëóã. Ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñòàë ïðîåêò «Ñîâðåìåííûé ñòàäèîí êàê ñðåäñòâî èíòåãðàöèè èíâàëèäîâ â îáùåñòâî». Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî ñòàäèîíà â ãî-

ðîäå – àêòóàëüíàÿ çàäà÷à, îñîáåííî, åñëè ýòî ñîîðóæåíèå ïðèñïîñîáëåíî äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Äëÿ èíâàëèäîâ ñïîðò èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå, îí ïîìîãàåò èçìåíèòü ñâîå îòíîøåíèå ê ñîáñòâåííîìó òåëó, ñîçäàåò âîçìîæíîñòü ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè êàê â ãðóïïå èíâàëèäîâ, òàê è ñî çäîðîâûìè ëèöàìè. Âíåäðåíèå ïðîåêòà îáåñïå÷èò ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòà, âûñøèõ äîñòèæåíèé, óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ìàññîâûì ñïîðòîì êàê ñðåäñòâà óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è ïîëîæèòåëüíîé ôîðìû îðãàíèçàöèè äîñóãà è óñëîâèé äëÿ ñîöèàëüíîé è ôèçè÷åñêîé àäàïòàöèè èíâàëèäîâ. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïðåäóñìàòðèâàåò êàïèòàëüíûé ðåìîíò «Êîìïëåêñà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé» ã. Êðàñíûé Ëó÷ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííîãî ñòàäèî-

íà, ïðèñïîñîáëåííîãî äëÿ ïîñåùåíèé åãî èíâàëèäàìè. Ìåðîïðèÿòèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà âêëþ÷àþò â ñåáÿ: óñòðîéñòâî ïàíäóñîì ëåñòíèöû áàññåéíà, âíóòðåííèé ðåìîíò çäàíèÿ áàññåéíà, ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ ïîìåùåíèé ñòàäèîíà, ïåðåïëàíèðîâêà è îáóñòðîéñòâî ãèãèåíè÷åñêèõ êîìíàò äëÿ èíâàëèäîâ è ïðèîáðåòåíèå ñîâðåìåííîãî òàáëî äëÿ ôóòáîëüíîãî ïîëÿ, îáóñòðîåííîãî çâóêîâûìè è ñâåòîâûìè ñèãíàëàìè. Îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ åãî ðåàëèçàöèè, – 455,17 òûñ. ãðí, â òîì ÷èñëå: 200 òûñ. ãðí – ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà; 250 òûñ. ãðí – ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà; 5,170 òûñ. ãðí – îðãàíèçàöèè-ïàðòíåðû. Èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


12

ÃÎÐÎÄ È ÁÈÇÍÅÑ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÄËß ÂÀÑ! Ïðåäîñòàâèòü òîâàð ïî îïòèìàëüíîé öåíå – ãëàâíàÿ çàäà÷à ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíà «Èâóøêà». Åñëè âû æåëàåòå êóïèòü ñàìûå ñâåæèå ïðîäóêòû, äîáðî ïîæàëîâàòü ê íàì. Ëó÷øèå öåíû, ãðàìîòíûé ïåðñîíàë è îòëè÷íîå êà÷åñòâî íå îñòàâÿò êëèåíòîâ ðàâíîäóøíûìè. Ãðóïïà òîâàðîâ, ðåàëèçóåìàÿ èìåííî â ýòîì ìàãàçèíå, îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ òîðãîâûõ òî÷åê ðàçíîîáðàçèåì. Áëàãîäàðÿ íàì âû ìîæåòå ñ êîìôîðòîì ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû. Äâåðè íàøåãî ìàãàçèíà ðàäóøíî îòêðûòû äëÿ íàøèõ ïîñåòèòåëåé, ìû ãîòîâû óäîâëåòâîðèòü âêóñîâûå çàïðîñû êàæäîãî êëèåíòà. Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ìèêðîðàéîí 3, äîì 36, è ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 19.00 áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ.

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

«ÎÊÍÀ ÑÅÐÂÈÑ» Êîëëåêòèâ ñåòè ìàãàçèíîâ «Îêíà ñåðâèñ» – ýòî êîìàíäà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ïðîäàâöîâ, êîíñóëüòàíòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óñòàíîâùèêîâ, êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò îáó÷åíèå èííîâàöèîííûì òåõíîëîãèÿì ïðîèçâîäñòâà è íå ëåíÿòñÿ íà äåëå äîêàçûâàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì. Î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò òàêæå ìíîæåñòâåííûå ñåðòèôèêàòû, äèïëîìû è ãðàìîòû ñåòè ñàëîíîâ «Îêíà ñåðâèñ». Íó è, êîíå÷íî, ñàìîå äîðîãîå – õîðîøèå îòçûâû êëèåíòîâ. Íà ïðîèçâîäñòâå «Îêíà Öåíòð» îäèíàêîâî áûñòðî è êà÷åñòâåííî èçãîòàâëèâàþòñÿ êàê òèïîâûå îêíà, ëîäæèè è áàëêîíû, òàê è ýêñêëþçèâíûå, òåõíîëîãè÷åñêè ñëîæíûå èçäåëèÿ: ñòåêëîïàêåòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìíîãîôóí-

êöèîíàëüíîãî è ýíåðãîñáåðåãàþùåãî ñòåêëà, ñîëíöåçàùèòíûõ è óäàðîïðî÷íûõ ïëåíîê, ôüþçèíãà; àðìèðîâàííûå àðî÷íûå êîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå è ñ ïðèìåíåíèåì âõîäíîé ãðóïïû ïðîôèëåé, ðàçäâèæíûå ñèñòåìû ðàçëè÷íûõ òèïîâ, ìíîãîóãîëüíûå êîíñòðóêöèè, êîíñòðóêöèè èç ëàìèíèðîâàííîãî ïðîôèëÿ ñ øèðîêîé öâåòîâîé ãàììîé, ïîçâîëÿþùåé âîïëîòèòü â æèçíü ëþáûå äèçàéíåðñêèå èäåè è âàøè æåëàíèÿ. Êîëëåêòèâ ñåòè ñàëîíîâ «Îêíà ñåðâèñ» óâåðåí, ÷òî îêíà îò ïðîèçâîäèòåëÿ «Îêíà Öåíòð» áëàãîäàðÿ ñâîåé ôóíêöèîíàëüíîñòè, íàäåæíîñòè è ýñòåòè÷åñêîìó âèäó ñäåëàþò âàø äîì êîìôîðòíûì, óþòíûì è çàùèùåííûì. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 050-5630299 è 050-1597314.

ÐÅÊËÀÌÀ Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñèì âàñ ïðîäëèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Êðàñíûé Ëó÷» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà. Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü: îáùàÿ: 6 ìåñ. – 60,15 ãðí; äëÿ ïåíñèîíåðîâ: 6 ìåñ. – 55,05 ãðí; äëÿ îðãàíèçàöèé: 6 ìåñ. – 64,35 ãðí.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

13

ÐÅÊËÀÌÀ. ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

×åëîâåê çàïëàêàë, ÷òîá ñìåÿòüñÿ, ×åëîâåê æèâåò ñâîé ïåðâûé ÷àñ, ×åëîâåê ðîäèëñÿ, ÷òîá ïîäíÿòüñÿ, Æèòü, âëþáëÿòüñÿ, ðàäîñòüþ ëó÷àñü. â ïåðèîä ñ 18.02.2013 ïî 10.03.2013

Âñå æèòåëè Êðàñíîëó÷ñêîé ãðîìàäû ïîçäðàâëÿþò ñåìüè ñ ðîæäåíèåì ÌÀËÜ×ÈÊÎÂ: Ïàíîâûõ, Ìàêàð÷èêîâûõ, Ãîëîâêîâûõ, Øóðïèê, Êîòëÿðîâûõ, Ñóõà÷åâñêèõ, Ñåìåíîâûõ, Ëåáåäü,

Ëåáåäåâûõ, Ìèðîøíèê, Ìîêðåí÷óê, Ïàíîâûõ, Êóïðåâè÷, Öàðóø, Âåëè÷êî, Êóëþòèíûõ, Øåâëàêîâûõ, Ðàíåâñêèõ,

Øåô, ×åáîòàðåâûõ, Êóäàåâûõ, Ñîëîâñêèõ, Ìàòâèé÷óê, Âåøêà, Âÿëü, Àñìàí;

ÄÅÂÎ×ÅÊ: Òðèïàëêà, Àáðàìîâûõ, Êâèòêî, Êðàâöîâûõ, Åðåìååâûõ, Âîéíîâûõ, Ðîìàíåíêî, Ìàíåâè÷,

Ãàòüÿíîâûõ, Ðåøåòíèêîâûõ, Ìàëûøåâûõ, Âîðîáüåâûõ, Õîëîäíûõ, Òðóáèöûíûõ, Ãíîåâûõ, Ðîìàíîâûõ, Êàìåíåâûõ, Äðàëåâñêèõ,

Èñàåâûõ, Åôèìåíêî, Íèêîãîñÿí, Òðàáóíîâûõ, Äìèòðèåíêî, Ëèòâèíåíêî, Ìàëèìîí, Ìèòÿíèíûõ, Òàðàñîâûõ, Ñåðãååâûõ.

Æåëàåì òåðïåíüÿ, ñïîêîéíûõ íî÷åé, çäîðîâüÿ, óäà÷è è ðàäîñòíûõ äíåé!

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


14 21 àïðåëÿ â ÄÊ èì. Â. È. Ëåíèíà ïðîøåë ïåðâûé áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò â ðàìêàõ ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû «Åñëè ñåðäöå çàïîëíèòü äîáðîì, äëÿ ïëîõîãî çàêðîþòñÿ äâåðè». Âñå äåíüãè (4000 ãðí), âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè âõîäíûõ áèëåòîâ, áûëè âðó÷åíû íà ñöåíå ïðåäñåäàòåëåì Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà æåíùèí Å. È. Êèðèëåâîé ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ èì. Ìàòåðè Òåðåçû Â. Â. Þð÷åíêî. Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü è ïîääåðæêó âñåì, êòî íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì ê ýòîìó áëàãîòâîðèòåëüíîìó ìåðîïðèÿòèþ. Ñëåäóþùèé áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò ñîñòîèòñÿ 15 ìàÿ â Öåíòðå êóëüòóðû. Ñòîèìîñòü áèëåòà – 10 ãðí. Íàäååìñÿ íà âàøå ïîíèìàíèå è ìèëîñåðäèå, âåäü î÷åíü âàæíî, ñêîëüêî æèçíåé òû èçìåíèë, ñêîëüêèì ëþäÿì ïîìîã. Äåëàé äîáðî! Ýòî ïðèÿòíî! Âèîëåòòà ÒÛÍßÍÑÊÀß.

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÀÐÌÈß ÄÎÁÐÀ

Êòî-òî î÷åíü ìóäðûé ñêàçàë: «Íå âîñïèòûâàéòå äåòåé, âñå ðàâíî îíè áóäóò ïîõîæè íà âàñ, à ýòî çíà÷èò, âîñïèòûâàéòå ñåáÿ». Âî âñå âðåìåíà äåòè ïîäðàæàëè âçðîñëûì, è ñîâðåìåííûé ìèð – íå èñêëþ÷åíèå. Ñêàçàííîé ìóäðîñòè ïðèäåðæèâàþòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèé è ðîäèòåëüñêèé êîëëåêòèâû Êðàñíîëó÷ñêîé ÎÎØ I-III ñò. ¹ 5. Âåäü åñëè òû óëûáíåøüñÿ, òî óâèäèøü óëûáêó â îòâåò, à äîáðîå äåëî òåáå äîáðîì è âåðíåòñÿ. Âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè 4-õ ëåò â øêîëå ðàáîòàåò îòðÿä âîëîíòåðîâ «Àðìèÿ äîáðà», íàçâàíèå ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ. Çà ïëå÷àìè ðåáÿò ìíîãî äîáðûõ äåë, à âîò îá îäíîì èç íèõ õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü.  2010 ãîäó ìû óçíàëè, ÷òî íåäàëåêî îò ãîðîäà Êðàñíûé Ëó÷, â ïîñåëêå Êîëïàêîâî, íàõîäèòñÿ äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ. Ðåáÿòà íàøåé øêîëû ðåøèëè òóäà îòïðàâèòüñÿ.  îäèí èç âåñåííèõ äíåé ïîñåòèëè ýòîò óãîëîê íà ïðèðîäå, ïðèâåçëè ñëàäêèå ïîäàðêè è õîðîøåå íàñòðîåíèå. Ïîçíàêîìèëèñü ñ æèòåëÿìè äîìà-èíòåðíàòà, êîòîðûå ïîäåëèëèñü ñ äåòüìè ñâîèìè æèçíåííûìè èñòîðèÿìè è íàðîäíîé ìóäðîñòüþ. Êîãäà ìû óåçæàëè, òî ìíîãèå ñìîòðåëè â îêíà è ïëàêàëè. Ìû ïîîáåùàëè, ÷òî òåïåðü

äîì-èíòåðíàò è åãî æèòåëè ñòàíóò äëÿ íàñ ïîäøåôíûìè, è ñëîâî ñäåðæàëè. Êîãäà ïðèøëà îñåíü, íàâåñòèëè ñâîèõ ïîäøåôíûõ, ïðåäëîæèâ èì ñëàäîñòè è çàìå÷àòåëüíûé êîíöåðò.  ýòî ïîñåùåíèå ìû óâèäåëè, ÷òî íåêîòîðûõ çíàêîìûõ óæå íå áûëî. Òîãäà äåòè óçíàëè, ÷òî òå ëþäè, êîòîðûå ÷àùå âñåãî ïðîùàëè è äîëüøå âñåãî òåðïåëè, îáû÷íî óõîäÿò íåîæèäàííî è íàâñåãäà. Âîçâðàùàëèñü âñå ìîë÷à, è ýòî ìîë÷àíèå î ìíîãîì ãîâîðèëî: êàæäûé ïîíèìàë öåííîñòü âðåìåíè è îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè. È óæå íè ó êîãî íå áûëî ñîìíåíèÿ, ÷òî ýòî ìåñòî, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â çàìå÷àòåëüíîì óãîëêå ïðèðîäû, î÷åíü íóæäàåòñÿ â ïðîñòîì âíèìàíèè è ÷åëîâå÷åñêîì òåïëå, äðóæåñêîé ïîääåðæêå è èñêðåííåé óëûáêå. Äðóæáà íàøà ñòàëà î÷åíü êðåïêîé, è êîãäà ñîøåë ñíåã, ðåáÿòà, ïðèõâàòèâ ñ ñîáîé ëîïàòû, ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë, îòïðàâèëèñü ê ëþäÿì, êîòîðûå æäàëè èõ ñ íåòåðïåíèåì. Äåòâîðà ðàáîòàëà âìåñòå ñî âçðîñëûìè: ñàæàëè êëóáíèêó, ðàññàäó, öâåòû, ñàæåíöû, ïðèâîäèëè â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ. Âñåì áûëî ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî ëåòîì íà îáåäåííîì ñòîëå ïîÿâÿòñÿ îâîùè, ïîñàæåííûå ðåáÿòàìè, à ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ìîæíî áóäåò îòäûõàòü â òåíè äåðåâüåâ. Ïîñëå êàæäîãî ïîñåùåíèÿ äîìà-èíòåð-

íàòà ó ðåáÿò ìàññà âîïðîñîâ: ó íèõ ÷òî, íåò äåòåé, ïî÷åìó îíè çäåñü, êàê èõ ìîãëè ñþäà îòäàòü ðîäíûå äåòè? Ïûòàÿñü èì îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû, õîòåëîñü áû âåðèòü, ÷òî îíè íå ïîñòóïÿò òàê ñ áëèçêèìè, íå îòâåðíóòñÿ îò ÷åëîâå÷åñêîé áîëè è íå ïðè÷èíÿò åå ñàìè. Ñåé÷àñ ðåáÿòà ãîòîâÿòñÿ ê î÷åðåäíîé âñòðå÷å ñî ñâîèìè ïîäøåôíûìè. Äëÿ ýòîãî ïðîâåëè øêîëüíóþ àêöèþ «Äîáðîòîé ñåáÿ èçìåðü», àêòèâíîå ó÷àñòèå â íåé ïðèíèìàëè äåòè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè. Ïîäãîòîâëåí êîíöåðò, è îí ïðèíåñåò âåñåííåå íàñòðîåíèå ëþäÿì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ äëÿ ìîëîäåæè êëàäåçåì ìóäðîñòè, òåðïåíèÿ, âûäåðæêè, äóøåâíîñòè, íåðàâíîäóøèÿ. Îáùåíèå ñ æèòåëÿìè äîìà-èíòåðíàòà ïðåïîäàåò çàìå÷àòåëüíûé óðîê ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ, êîòîðîìó åñòü íàä ÷åì çàäóìàòüñÿ, âåäü ïîñòóïêè âñåãäà ãîâîðÿò áîëüøå, ÷åì ñëîâà. Ñòàðåö Ôåîôàí Íîâîåçåðñêèé íàñòàâëÿë: «Õîòÿ áû êòî ïðèîáðåë âñå ñîêðîâèùà ìèðà, áóäåò íèù, åñëè äóøåâíîãî ñîêðîâèùà íå áóäåò èìåòü». Òàê äàâàéòå íàïîëíÿòü ñåðäöå ñâîå è ñâîèõ äåòåé äîáðîì, ÷òîáû äëÿ ïëîõîãî îíî áûëî çàêðûòî! Ìèð ñïàñóò ëþáîâü è äîáðîòà! Ñ. ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ, äèðåêòîð ÊÎÎØ I-III ñò. ¹ 5.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

Ïÿòíèöà,

3 ìàÿ

6.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 6.05, 6.40 Õ/ô «Óïðàâà» 7.10 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà» 9.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå» 12.20 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 12.45 Õ/ô «Æäè ìåíÿ» 14.20 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 15.10 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê» 16.30 Î ãëàâíîì 16.50, 18.40, 21.15 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 23.10 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà» 0.35 Ä/ô «Âèäÿùèå ñåðäöåì» 1.35 «Ïîòîìêè» 2.30 Òåëåàêàäåìèÿ 3.30 Õèò-ïàðàä 4.50 «Ïðåäâå÷åðüå» 6.30, 19.30, 4.45 ÒÑÍ 7.05, 8.10 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà» 9.15, 10.15 Ò/ñ «Òîíêàÿ ãðàíü» 11.15 Õ/ô «Äíè Íàäåæäû» (1) 13.10 «Àäñêàÿ êóõíÿ-3» 15.20 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà» (1) 17.05 Õ/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè» (1) 20.00 «Âå÷åðíèé Êèåâ» 21.50 Õ/ô «Íåóïðàâëÿåìûé» (1) 23.50, 1.40, 3.15 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (2) 4.45 «Âå÷åðíèé êâàðòàë» 6.15 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» 9.10 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» 12.10 Ò/ñ «Íåëþáèìàÿ» 16.15 Ò/ñ «Àíå÷êà» 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 20.00, 2.05 «Ïîäðîáíîñòè» 20.30 Ò/ñ «1943» 22.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» 2.35 Õ/ô «Íå óêðàäè» (2) 4.05 «Ïàñõà» »íüòîñ 7.55 Äåíü â èñòîðèè 8.00 Õ/ô «Îñîáî âàæíîå çàäàíèå» (1) 10.10 Õ/ô «Ïîâåñòü î íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå» (1) 11.30 «ßñíîâèäÿùèé ïðîðîê òðåòüåãî ðåéõà èëè øàðëàòàí?» 12.10 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèÿ» 12.40, 16.00 Ì/ô 13.00 Õ/ô «Òðåòèé óäàð» (1) 15.00 Ìàëåíüêàÿ ñòðàíà 15.30 Ä/ñ «Æèâîå áîãàòñòâî Óêðàèíû» 16.30 Ä/ñ «Çàãðàíèöà» 17.00 Ïî ñòîïàì Õðèñòà 17.30 Õ/ô «Çîÿ» (1) 19.00 «Ñåàíñ ãèïíîçà äëÿ À. Ãèòëåðà» 20.00 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (1) 6.00, 18.30 Ì/ô 6.30 Õ/ô «Ãàëàêòè÷åñêàÿ âîéíà. 2 ÷àñòü» (1) 8.00, 11.40, 21.40 ×àñ-òàéì 8.25 Èãðà ñóäüáû 8.40 Âåñåëûå óðîêè 9.00, 14.00, 4.30 Ñïîðò ÒÀÊ! 9.15 Âðåìÿ äåéñòâèé 9.30, 15.00, 0.00, 5.35 Ìóçûêàëüíûé ñóâåíèð 11.10, 1.30 Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà 12.05, 16.15, 4.50 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè äåëü Ìîíòå» (1) 12.50 Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â âîñïîìèíàíèÿõ 13.10, 17.00 Çâàíûé óæèí 14.10 Àãðîøêîëà 14.40 Ïðîãðàììà êàíàëà 19.00 Æèçíü â íîâîì ìèðå 19.50, 5.50 Îò 0 äî 100

20.00 «Æèâàÿ òåìà» 21.30 Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ïåñíÿõ 22.00 Áèîãðàôèè 0.15, 1.50 Êîíöåðò 1.10 Çåðêàëî èñòîðèè 2.35 Õ/ô «Õðàì Øàîëèíü» (1)

15 7

TV-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

5.30 Õ/ô «Ñàøêà» (1) 6.55 Õ/ô «Ìàðèÿ, ìàòü Èèñóñà» (1) 8.30 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü» 15.30 Õ/ô «Ñîòâîðåíèå ìèðà» (1) 19.00 Ò/ñ «Ðóññêèé êðåñò» 23.00 Õ/ô «Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà» (1) 5.25 «Ñâèòàíîê» 0.50 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðî6.30 Ò/ñ «Òàêñè» çûñêà» 7.15 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 1.55 «Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëü8.10 Ñòîï-10 ñòâî» 9.05, 19.00 ×ðåçâû÷àéíûå íîâî- 3.55 «Àãåíòû âëèÿíèÿ» ñòè 5.55 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû» 10.00, 16.35 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 12.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 5.45 Ì/ô 13.30, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ 10.00, 15.30 Õ/ô «Â ïîèñêàõ êàïðîâåðêà» ïèòàíà Ãðàíòà» 14.40, 19.55 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè» 11.30 T/c «ß ëå÷ó» 23.00 Õ/ô «Ýêâèëèáðèóì» 13.30 T/c «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì» 1.05 Ïðîâîêàòîð 17.00 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 1.55 Õ/ô «Äåâóøêà, êîòîðàÿ 20.00 T/c «17 ìãíîâåíèé âåñíû» âçðûâàëà âîçäóøíûå çàìêè» (2) 22.00 T/c «Áèòâà çà Ìîñêâó» 23.30 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé òàëàíò» 5.20 Ò/ñ «Îõîòà íà ìîíñòðîâ» 2.30 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» 6.25 Ò/ñ «Òðó Äæåêñîí» 4.00 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðàíè8.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» öå» 10.05 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðó- 5.35 Ñàóíäòðåêè æèå-2» 12.20 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðó6.00 Ì/ô (1) æèå-3» 15.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðó- 7.30 «Áåí 10. Èíîïëàíåòíàÿ æèå-4» Ñâåðõñèëà» (1) 17.40 Õ/ô «Ìàòðèöà» 7.50, 15.50 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àë20.20 Õ/ô «Ìàòðèöà-2. Ïåðåçàã- áàíåö»-2» (1) 17.50 ×Ó 27 òóð. Àðñåíàë - Êðèâðóçêà» 23.05 Õ/ô «Ìàòðèöà-3. Ðåâîëþ- áàñ öèÿ» (2) 20.00 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (2) 22.00 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» 1.30 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 2.30, 3.15 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (2) 0.00 Õ/ô «Äåíü, êîãäà óìåð Õðèñòîñ» (2) 5.55 «×óæèå îøèáêè» 2.40 Õ/ô «Àâå Ìàðèÿ» (1) 6.40 Õ/ô «Ëþáèìûé ïî íàéìó» 4.10 Õ/ô «Òàéíà ×èíãèñõàíà» (1) (1) 4.50 Ì/ô 8.40 Õ/ô «Âåðíîå ñðåäñòâî» (1) 16.40, 18.10 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí» (1) 6.00 Åðàëàø 20.00, 22.35 «Õîëîñòÿê-3» 6.30 Òåëåïóçèêè 0.05 «Êàê âûéòè çàìóæ» 7.00 Ëåíòÿåâî 1.00 Õ/ô «Áåðåìåííûé» (1) 7.30, 8.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 7.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 6.00, 5.45 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 9.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 7.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäü9.20, 15.50, 21.50 Ò/ñ «Ñëåä» ìû» (1) 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà10.00 Ò/ñ «Ââåðõ òîðìàøêàìè» êàìè» (1) 12.00 Ò/ñ «Ìåñòü» 13.45 Õ/ô «Êàê æå áûòü ñåðä- 13.00, 0.30 Õ/ô «Æåì÷óæèíà öó» (1) Íèëà» 18.00 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» (1) 15.20, 20.10 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ19.20, 3.55 «Ãîâîðèò «Óêðàèíà» òûå» 20.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» 16.20 Äàåøü ìîëîäåæü! (1) 16.55 Äîñâèäîñ 23.25 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå-3» (2) 17.55 Ì/ô «Èñòîðèÿ èãðóøåê-3» 2.50 Äîáðî ïîæàëîâàòü 21.00 Âèòàëüêà 4.30 Õ/ô «Âèëëà ðàçäîðà, èëè 22.20 Õ/ô «Àâòîñòîïîì ïî ãàÒàíåö ñîëíå÷íîãî çàòìåíèÿ» (1) ëàêòèêå» 2.25 Äî ðàññâåòà 6.00, 7.00, 10.35, 11.55, 5.30 «Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà» 6.00 Çà ñåìü ìîðåé 6.25 «Ñàä áîæåñòâåííûõ ïåñåí» 6.30 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè» (1) 6.30 «Ãðàíè» 8.30, 17.30 Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ 6.40, 10.45, 13.50 «Áàáóëÿ-àíòè- æèçíü êðèçèñ» 9.00 ×èòàÿ ìåæäó ñòðîê 6.50, 11.40 «Çàãîðîäíûé äîì» 10.00 Ãîä â äèêîé ïðèðîäå 7.35, 12.45, 18.25 T/c «Ëþáîâü 11.15, 23.10 Âîëøåáíûé ìèð íà- íå òî, ÷òî êàæåòñÿ» (1) 8.35, 9.15, 10.20, 11.00, 12.10, ñåêîìûõ Èðèíà Ðîäíèíà. Íåïîáå13.40, 16.45, 17.55 «Ýêñêëþçèâ 14.00 äèìàÿ äëÿ ñåìüè» Õ/ô «Ïÿòíàäöàòèëåòíèé 8.45, 19.25, 22.25 «Íå ïåðâûé 15.00 êàïèòàí» (1) âçãëÿä» Ëåìóðû 9.45, 19.50 «Äðåâíèå êóëüòóðû» 16.50 5.10 Õóäîæåñòâåííûå èñ11.10 «Ïóòåøåñòâóåì ïî ìèðó» 18.00, 12.25, 16.25 «Â ïîèñêàõ ëåãåíä» òîðèè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîð14.00, 22.45 «Þâåëèð» 17.00 «Ñåðãèé. Èãóìåí çåìëè äîíà 20.00 Âàíãà. Ïðîòèâîñòîÿíèå Ðóññêîé» 21.00 Òðè ãîäà òû ìíå ñíèëàñü 18.05 «Êðèìèíàë» Ãîä â äèêîé ïðèðîäå (1) 20.25, 21.30, 1.45 T/c «Ñòàâêà 22.00 0.10 Ëåìóðû (1) áîëüøå, ÷åì æèçíü» 0.50 Õ/ô «Ðîáèíçîí Êðóçî» (1) 21.20 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 2.10 Õ/ô «Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» 0.45 «Òåëå÷àò» (1) 2.40 «Êèíîïðîåêòîð» 3.40 «Áóäü â êóðñå!» 3.25 «Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ» 3.55 «×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü» 4.10 «Øîó ñ Äìèòðèåì Âûäðè4.40 «Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî» íûì» 4.40 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 5.10 «Àêâàñêîï»

7.00 Ì/ô 10.00, 19.00 «Òàéíûé ïîâàð» 11.00 Ò/ñ «Æåíèòü Êàçàíîâó» 18.00 «Çâàíûé óæèí» 20.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» 21.00 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè» 23.00 Õ/ô «Ìåêñèêàíåö» 1.10 Õ/ô «Òåðìèíàë» 3.10 «Íî÷íàÿ æèçíü» 5.40 Ìèð çâåçä 6.25 Ì/ô (1) 8.30 Äåëî âêóñà 9.30 Óòðî ñ Ê2 11.50 Ñâàòû ó ïëèòû 12.45, 13.45 Ì/ô 14.30, 22.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.30, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 17.00, 18.40, 19.40 Êîíöåðò 0.00 Öâåò íî÷è 6.45 «ÍÒ óòðîì» 7.20 Èõ íðàâû 8.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà-2» 9.25 «Î÷íàÿ ñòàâêà» 10.25 Ñïàñàòåëè 11.00 Ò/ñ «Áåãëåö» 12.25 «Äî ñóäà» 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.30 «Ïîáåäèòü ðàê» 15.40 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16.50 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 18.25 Ò/ñ «Òîïòóíû» 22.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 1.45 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» 2.35 Ò/ñ «Àâòîíîìêà» 6.00 «Îñîáîå ìíåíèå» 7.00 Ì/ô (6+) 8.00 «Íîâîñòè èç Àìåðèêè» 9.00, 15.00, 2.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà-4» (16+) 10.00, 20.00, 3.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ4» (16+) 11.00 «Ðóññêèé àêöåíò» 11.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+) 12.00, 17.00, 21.00 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» (16+) 13.00 Õ/ô «Èñêóññòâî æèòü â Îäåññå» (18+) 16.00 «Ñåé÷àñ â ìèðå» 16.08, 18.08, 1.00, 4.00 «Îñîáîå ìíåíèå» 18.00, 22.00 «Ñåé÷àñ â ìèðå» 19.00, 5.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê-3» (16+) 23.00 Õ/ô «Ñîïåðíèöû» (6+) 4.20 Õ/ô «Óáèòü äðîçäà» (12+) 8.15 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» 10.45 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+) 11.55 «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+) 12.50 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà» (16+) 14.30 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí» (16+) 16.45, 20.15 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà» (12+) 21.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+) 23.05 Õ/ô «Ìàðëè è ÿ» (12+) 1.20 Õ/ô «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé» (12+) 3.05 «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû» 6.00, 18.05 Õ/ô «Èç æèçíè Ôåäîðà Êóçüêèíà» 8.50, 17.45, 5.30 Ì/ñ «Ìàòòèìåî. Èñòîðèÿ Ðýäâîëëà» 9.15 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Ïðîäîëæåíèå» 9.55 «Ýíöèêëîïåäèÿ» 10.05, 16.00, 0.45 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» 10.50 Ì/ô «Îëåíü è âîëê» 11.00 «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà» 11.45 Õ/ô «Âàñèëèé Áóñëàåâ» 13.00 Ì/ô «Ñåðäöå õðàáðåöà» 13.15 «Æèâè ñåé÷àñ!» 14.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» 16.45 «Åâäîêèÿ. Ïîêðîâèòåëüíèöà Ìîñêâû» 17.25 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî»

21.15 «Ãåíåðàëû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé» 21.55 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» 23.40 «Òðè ñâèäåòåëÿ» 0.05 Ä/ö «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü» 1.30 «Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ» 3.20 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 2.00, 8.00, 14.00 Õ/ô «Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» (12+) 3.25, 9.25, 15.25 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» (16+), «Õðàáðûé êîðîëü» (6+) 4.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä» (12+), «Äåíü ðîæäåíèÿ», «Ïðîäåëêèí â øêîëå» (6+) 5.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «Âñå äåëî â áðàòå», «Ìàðòûíêî» (12+) 6.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Íèìáîëû» (12+) 7.00, 13.00, 19.00 «Àçáóêà äåíåã», «Îõîòíèê äî ñêàçîê», «Ìåòåîð íà ðèíãå», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (6+)

13.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 14.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð» 15.15 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» 16.00 «Æäè ìåíÿ» 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 17.55 «×åëîâåê è çàêîí» 18.55 «Ïîëå ÷óäåñ» 20.20 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå íîâîé ñöåíû Ìàðèèíñêîãî òåàòðà 22.25 «Ìàðèèíñêèé òåàòð è Âàëåðèé Ãåðãèåâ» 0.10 Õ/ô «Ðèòà» 1.45 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà» 3.15 Õ/ô «Íå æäàëè, íå ãàäàëè»

4.55 Õ/ô «Òðè äíÿ â Ìîñêâå» 7.40 «Ðîìàíòè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå» 9.20 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+) 13.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+) 15.10 Õ/ô «Ñòðàõîâîé ñëó÷àé» (12+) 17.00 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+) 6.30, 12.30 «Ïîäêèäûø» (0+) 19.35 Õ/ô «Áåëàÿ âîðîíà» (12+) 7.45, 13.45 «Æåëàþ âàì...» (6+) 23.15 Õ/ô «Ñâàäüáà» (12+) 8.30, 14.30 «Ãîëîâà Ãîðãîíû» 1.05 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+) (12+) 2.15 «Êîìíàòà ñìåõà» 10.30, 16.30 «Ñî÷èíåíèå êî Äíþ Ïîáåäû» (12+) 18.30, 0.30 «Êîëüå Øàðëîòòû» 7.00 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëè(12+) êè» 21.55, 3.55 «Âîäÿíîé» (6+) 9.20, 5.30 Õ/ô «Ãîðîæàíå» 22.35, 4.35 «Çàâòðà áûëà âîé- 10.50 «Ðîìàíòè÷åñêîå ïóòåøåíà» (12+) ñòâèå» 12.15, 13.15 Ò/ñ «Èñàåâ» 4.00 Ïðàçäíè÷íûé êîí4.00, 0.10 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM» 15.40, öåðò. (16+) «Êðèâîå çåðêàëî» 6.30 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåññå» 17.20 19.30 Õ/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» (16+) 21.00 Õ/ô «Áóäåò ñâåòëûì 9.00 «Òàéíû ìèðà» (16+) äåíü» 10.00 «Âàìïèðû» (16+) 11.00 «Àðòåôàêòû ïðîøëîãî» 0.15 Õ/ô «Ïðÿíèêè èç êàðòîøêè» (16+) 12.00 «Çàâåùàíèå òèòàíîâ» (16+) 2.10 «PROòóðèçì» 13.00 «Áèëåò â îäèí êîíåö» (16+) 2.25 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» 14.00 «Ëèíèè æèçíè» (16+) 15.00 «Ïðèçðà÷íûé ìèð» (16+) 3.00, 21.00 «Äâåðü â ïîëó» (16+) 16.00 «×àñ «Õ» (16+) 5.00 «Èãðû ïàòðèîòîâ» (16+) 17.10 «Çîâ Çåìëè» (16+) 18.10 «Â ïîèñêàõ êíèãè ñóäåá» 7.05 «Øîó Òðóìàíà» (12+) (16+) 9.00, 1.00 «Âèðòóîçíîñòü» (16+) 19.10 «Âåëèêàÿ êèòàéñêàÿ ãðàìî- 11.00 «Ïèòåð Ïýí» (12+) òà» (16+) 13.00 «Áåîâóëüô» (12+) 20.10 «Ìåñòü ïèêîâîé äàìû» 15.00 Ì/ô (12+) (16+) 17.00 «Öåííîñòè ñåìåéêè Àä21.10 «Ïðîêëÿòüå äðåâíèõ» (16+) äàìñ» (12+) 22.10 «Âîñêðåñøèå èç ìåðòâûõ» 19.00 «Ëåìîíè Ñíèêåò. 33 íå(16+) ñ÷àñòüÿ» (12+) 23.10 «Íàçàä â áóäóùåå» (16+) 23.00 «Ñòóäåí÷åñêàÿ êîìàíäà» (12+) 4.15 Õ/ô «Ðèòà» (16+) 06., 5.10 Õ/ô «Ðèòà» (16+) 10.00, 12.50, 16.45, 21.00, 6.00 Õ/ô «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñ- 6.00, 21.45, 0.05, 2.30, 4.45 Ôóòáîë íûé äåíü» (16+) NEWS 8.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 6.15 Futbol Mundial 8.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+) 6.45 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð 9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð òóðà 11.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 12.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 7.30 Øàõòåð - Ìåòàëëèñò. ×Ó 9.30 Ä/ñ «Âûäàþùèåñÿ ôóòáîëü(12+) 13.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+) íûå òðåíåðû ìèðà» 14.20 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð» 10.25 «Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé» 11.25 Îáçîð ìàò÷åé. Ëèãà Åâðî(16+) 15.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+) ïû ÓÅÔÀ 12.00, 23.30 Êîíêóðñ êîìåíòà16.00 Æäè ìåíÿ òîðîâ 17.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 17.55 «×åëîâåê è çàêîí» (16+) 12.30, 13.05, 15.25, 17.55, 20.25 Ôóòáîë LIVE 18.55 «Ïîëå ÷óäåñ» 20.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè» 13.25 LIVE. Òàâðèÿ - ×åðíîìî22.30 «Êàê óêðàñòü íåáîñêðåá» ðåö. ×Ó 15.55 LIVE. Ãîâåðëà - Êàðïàòû. (12+) 0.25 Õ/ô «×åëîâåê â êðàñíîì áî- ×Ó 18.25 LIVE. Ìåòàëëóðã Ä - Âîòèíêå» (12+) ëûíü. ×Ó 2.10 Õ/ô «Àäàì» (16+) 21.25 LIVE. Áîðóññèÿ Ì - Øàëü4.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+) êå. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 0.20 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñ5.10 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Ñåðä- ëîâèå ê òóðó öå íà ñíåãó» 0.55 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðå6.05 Ò/ñ «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñ- äèñëîâèå ê òóðó íûé äåíü» 1.30 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñ8.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» ëîâèå ê òóðó 8.50 «Æèòü çäîðîâî!» 2.00 Futbol Mundial 9.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 2.45 Ìåòàëëóðã Ä - Âîëûíü. ×Ó 11.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 5.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðå11.55 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» äèñëîâèå ê òóðó

Ñ-ï – ñóðäîïåðåâîä, Ò – òèòðû, 1 (çåëåíûé êðóã) – îáùåäîñòóïíàÿ àóäèòîðèÿ,, 2 (æåëòûé êðóã) – ïðîñìîòð íåñîâåðøåííîëåòíèìè çðèòåëÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè èëè ñ èõ ðàçðåøåíèÿ,, 3 (êðàñíûé êâàäðàò) – ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ, 0+ - îò 6 äî 6 ëåò, 6+ - îò 6 äî 12 ëåò, 12+ - îò 12 äî 16 ëåò, 16+ - îò 16 äî 18 ëåò, 18+ - ñòàðøå 18 ëåò.


16

TV-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.10 «Ëåãåíäû ÑÑÑл 13.00, 0.15 Èãðà ñóäüáû 14.00 Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí4 ìàÿ íîé âîéíû â âîñïîìèíàíèÿõ 14.25 Ì/ô 15.00, 4.50 Ìóçûêàëüíûé ñóâåíèð 16.35 Ñïîðò ÒÀÊ! 17.00 Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà 17.25 Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà 18.00 Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ 6.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 18.30 Âåñåëûå óðîêè 6.10 Ä/ô «Òðè ðåçíûå èêîíû» 19.00 Ôååðèÿ ïóòåøåñòâèé 6.20 Ôèëüì-êîíöåðò 19.50 Õ/ô «Ìå÷òàòåëü» (1) 7.45 Ïîñâÿòè ñåáÿ ôóòáîëó! 21.40 Õ/ô «Äàâàé ïîöåëóåìñÿ» (2) 8.05 Îëèìïèéñêèé âûçîâ 23.15 «Æèâàÿ òåìà» 8.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 0.55 Êàëåéäîñêîï íåäåëè (Ñ-ï) 9.05 Æèçíü íà ðàâíûõ 1.30 Çåðêàëî èñòîðèè 9.20 Àðìèÿ 9.35 «Êîíêóðåíòû Çëàòû Îãíåâè÷» 1.55 Ëþáèìàÿ ðàáîòà 2.05, 5.00 Êîíöåðò 10.15 Õ/ô «Ïðîäàííûé ñìåõ» 3.20 Õ/ô «Âûïüåì âìåñòå» (1) 12.45  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 13.50 «Óêðàèíà. Ãîëîñ. Äóøà» 15.55 Ôóòáîë. ×Ó. Ïðåìüåð-ëèãà. «Èëüè÷åâåö» (Ìàðèóïîëü) - «Øàõ- 5.35 «Ñâèòàíîê» 6.40 Õ/ô «Ýêâèëèáðèóì» òåð» (Äîíåöê) 8.40 Çâåçäà Youtube 17.50 Çîëîòîé ãóñü 18.35 Íèêîëàé Ìîçãîâèé - ìàñòåð 9.45 Äà÷à 10.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ êëàññ 11.15 Çà ðóëåì 21.15 Áåç öåíçóðû 11.40 Ñìîòðåòü âñåì! 22.00 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 12.20 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè» 22.45 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî 14.00 Õ/ô «Áåðìóäñêèé òðåóãîëü22.55 Ïàñõàëüíûå áîãîñëóæåíèÿ íèê» 15.50 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè êàðòèí» 17.45 «Ìàêñèìóì» â Óêðàèíå 6.00 «Ðåìîíò+» 6.10 Õ/ô «Ñêîëüêî âåñèò ëþáîâü» 19.00 Õ/ô «Êèëëåðû» 20.55 Õ/ô «Òàêñè» 8.00 «Ñâåòñêàÿ æèçíü» 22.45 Õ/ô «Äåâóøêà ìîèõ êîøìà9.00 «Êòî òàì?» ðîâ» (2) 10.15 Ì/ô «Ýíãðè Áüîðäñ» 10.20, 10.45 Ì/ñ «×èï è Äåéë» (1) 0.55 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëüùèê» (2) 2.50 Õ/ô «Ïàñõà Óîëòîíà» (2) 11.05, 4.05 «Ìèð íàèçíàíêó-4» 4.20 Ïàñõàëüíàÿ ïîýçèÿ 12.05 «Òà÷êè» 12.35, 20.00 «Áîëüøèå ãîíêè» 14.40 Õ/ô «Êðîøêà èç Áåâåðëè4.55 Ò/ñ «Òðó Äæåêñîí» Õèëëç-3» (1) 6.45 Ïàðàä ñîâåòîâ 16.35 «Âå÷åðíèé Êèåâ» 7.40, 10.00 Ðåâèçîð-2 18.30 «Ðàññìåøè êîìèêà-3» 12.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 22.10 Õ/ô «Èñêðû èç ãëàç» (1) 13.40 Ëþäè ÕÝ 1.00, 2.35 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (2) 14.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà 15.15 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 5.00 Õ/ô «Ïîï» 7.05 Ò/ñ «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ- 17.50 Õ/ô «Âàñàáè» 19.45 Õ/ô «Òàêñè-4» öîâà» 22.00 Êòî ñâåðõó?-2 10.55 Õ/ô «Ïåòðîâè÷» 13.00 Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî Îãíÿ 0.00 Õ/ô «Çàïëàòè äðóãîìó» (2) 15.00, 4.10 Èíòåðâüþ ñ Ïàòðèàðõîì 2.20 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëîì 15.20 «Ñèëüíåå ñìåðòè. Ìîëèòâà» 16.15 Ò/ñ «Âî ñàäó, ëè â îãîðîäå» 4.50 Ì/ô (1) 5.45 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó 20.00 «Ïîäðîáíîñòè» 20.30 Õ/ô «Íî÷ü äëèíîþ â æèçíü» âèíèòü Êëàâó Ê.» (1) 22.30 Â. Êëè÷êî - Ô. Ïÿíåòà. Áîëü- 6.55 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíå» øîé áîêñ íà «Èíòåðå». Ïðÿìîé ýôèð 7.50 «Åäèì äîìà» 1.30 Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå. Ïðÿ- 8.50 «Õàòà íà òàòà» 10.50 «Õîëîñòÿê-3» ìàÿ òðàíñëÿöèÿ 14.35 «Êàê âûéòè çàìóæ» 15.45 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí» (1) »íüòîñ 19.00, 22.20 «Óêðàèíà èìååò òà7.55 Äåíü â èñòîðèè 8.00 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (1) ëàíò!-5» 21.15 «Ìîÿ ïðàâäà» 11.00 Çäîðîâüå âàæíåå 11.30 «Ñåàíñ ãèïíîçà äëÿ À. Ãèòëå- 22.45 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü» (1) ðà» 12.10 Ä/ñ «Áèëåò â ïðèêëþ÷åíèÿ» 0.35 «Äåòåêòîð ëæè-3» 12.40 Ì/ô 13.00 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóá6.00, 5.40 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí íèêîâà» (1) 7.10 Õ/ô «Ê-911» (1) 14.30 Ñòîï-êàäð 9.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (1) 15.00, 16.30 Ìàëåíüêàÿ ñòðàíà 15.30 Ä/ñ «Æèâîå áîãàòñòâî Óêðà- 10.00 Òàéíû çâåçä 11.00 Ëó÷øèé ïîâàð íà ñåëå-2 èíû» 12.00, 4.10 Õ/ô «Êàê æå áûòü ñåð16.00 Çàãðàíèöà äöó-2» (1) 17.00, 22.30 Ïî ñòîïàì Õðèñòà 17.30 Ìèð ïîäâîäíûõ ïóòåøåñòâèé 14.00 Õ/ô «Êëóáíè÷íûé ðàé» (1) 18.00, 19.20 Ò/ñ «ßáëî÷íûé ñïàñ» 18.15 Àêòóàëüíî (1) 18.30 Èíòåðâüþ 22.15 Õ/ô «Íà âñþ æèçíü» (1) 18.45 Çåìëÿêè.ua 19.00 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (1) 0.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (1) 2.10 Õ/ô «Êàê æå áûòü ñåðäöó» (1) 22.00 Ãóáåðíèÿ 23.00 Ïîåò õîð «Áëàãîâåñò» 23.30 Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå 6.00, 7.50, 11.35, 16.25, 5.40 «Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà» 6.20 «Ñàä áîæåñòâåííûõ ïåñåí» 6.20 Àãðîøêîëà 6.30, 21.30 Õ/ô «Çîëóøêà» 7.30 Áèîãðàôèè 8.05 «Âêóñû êóëüòóð» 8.00, 11.40 ×àñ-òàéì 8.30, 9.10, 10.05, 11.20 «Ýêñêëþçèâ 8.20 Ìèðîâûå íîâîñòè äëÿ ñåìüè» 9.30 Ìóçûêàëüíûé ñóâåíèð 9.05, 10.50, 12.10, 13.50 «Çàãîðîä11.05 100 ïðîöåíòîâ 12.00, 14.15, 16.45, 19.40 Îò 0 äî íûé äîì» 9.45 «Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè» 100

Ñóááîòà,

10.40, 12.20 «Áàáóëÿ-àíòèêðèçèñ» 11.10, 12.30 «Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ» 12.40 «Ïàñõà» 13.20 «Ïóòåøåñòâóåì ïî ìèðó» 14.00, 22.45 «Þâåëèð» 16.55 «Òàéíû ïðîøëîãî» 17.30, 1.45 T/c «Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ» 20.30 «Äðåâíèå êóëüòóðû» 20.55 «Àðõèâû èñòîðèè» 21.20 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 0.45 «Òåëå÷àò» 4.40 «Ãóáåðíèÿ» 5.10 «Øêîëà âûæèâàíèÿ» 6.10 Õ/ô «Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà» (1) 7.45 Õ/ô «Ñîòâîðåíèå ìèðà» (1) 11.15 Ò/ñ «Ðóññêèé êðåñò» 15.00 Ò/ñ «Áàòþøêà» (1) 22.30 Õ/ô «Ñâÿòîå ñåìåéñòâî» (1) 0.25 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 1.25 «Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî» 3.00 «Àãåíòû âëèÿíèÿ» 4.30 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû» 5.15 «Ïðàâäà æèçíè»

7

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

3.25 «Êóìèðû» 22.40 «Òðè ñâèäåòåëÿ» (6+) 4.45 «Âàñ ïðèãëàøàåò Ñîôèÿ Ðîòà- 23.05 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» ðó» 1.00 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» 3.25 Ðåàëüíûå èñòîðèè (12+) 7.00, 10.00 Ì/ô 9.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà» 11.20 Ì/ô «Êîðîëü è ÿ» 12.50 Õ/ô «Êàäåò Êåëëè» 14.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 15.50 «Øòó÷êè» 17.15 «Ëÿìóð Òóæóð» 18.10 «Ðàññìåøè êîìèêà» 19.10 «ÊÂÍ» 21.40 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå» (2) 0.10 Õ/ô «Ëþáëþ òåáÿ, ÷óâàê» (2) 1.50 Õ/ô «Äæåê è Äæèë ïðîòèâ âñåãî ìèðà» (2) 3.10 «Íî÷íàÿ æèçíü»

5.40 Ìèð çâåçä 6.25 Ì/ô (1) 8.30 Äåëî âêóñà 9.30 Óòðî ñ Ê2 11.50 Ñâàòû ó ïëèòû 12.45, 13.45 Ì/ô 14.30, 22.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 5.45 Ì/ô 15.30, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 7.30 Õ/ô «Áåëûé Áèì ×åðíîå Óõî» 17.00, 18.40, 19.40 Êîíöåðò 10.00 Õ/ô «Ìèî, ìîé Ìèî» 0.00 Öâåò íî÷è 11.30 T/c «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü» 6.25 «×óäî òåõíèêè» 1.00 Õ/ô «Ïîâòîðíàÿ ñâàäüáà» 7.20 Ñìîòð 2.30 Õ/ô «Ïîáåäà» 7.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 5.35 Ñàóíäòðåêè 8.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 9.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 8.15 Ì/ô (1) 9.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» 9.40 Õ/ô «Êîêîí» (1) 10.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 12.00 Õ/ô «Êîêîí-2» (1) 12.20 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» 14.15 Õ/ô «Äâóõñîòëåòíèé ÷åëîâåê» 14.00 «Ñõîæäåíèå áëàãîäàòíîãî (1) îãíÿ» 17.20 ×Ó. 27 òóð. Äíåïð - Çàðÿ 15.00 «Î÷íàÿ ñòàâêà» 19.30 ×Ó. 27 òóð. Ìåòàëëèñò - 16.00 «Ýêñêëþçèâ» Äèíàìî 16.30 «Íàøè» 21.30 Õ/ô «Öàðñòâî íåáåñíîå» (2) 17.20 Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 0.25 Õ/ô «Áåç êîìïðîìèññîâ» (2) 18.25 Ò/ñ «Òîïòóíû» 2.25 «Äîðîæíûå âîéíû» 22.05 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» 2.50 Õ/ô «Òàéíà ×èíãèñõàíà» (1) 1.40 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» 3.30 Õ/ô «Àâå Ìàðèÿ» (1) 3.35 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 5.00 Ì/ô 6.00 Åðàëàø 7.15 Ì/ñ «Èíäèéñêèå áàéêè» 7.40 Òâèíèñû 8.00 Òåëåïóçèêè 8.35 Ëåíòÿåâî 9.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 9.40 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 10.05 Ì/ñ «Âïåðåä, Äèåãî, âïåðåä!» 10.40 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà» 11.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 11.20, 0.00 «Çà äâóìÿ çàéöàìè» 13.45 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé» 16.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 18.00 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ» 20.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíîìîâ» 22.05 Õ/ô «Áåç ÷óâñòâ» (2) 1.55 Äî ðàññâåòà

6.00 Õ/ô «Ñòî ïåðâûé» (6+) 8.00 «Íîâîñòè èç Àìåðèêè» 9.00 Ì/ô (6+) 9.40, 15.40 «Ýëèòíûé êâàðòàë» 10.00 Õ/ô «Àëüïèéñêàÿ áàëëàäà» (12+) 11.30 «Æèâîå ñëîâî» 12.00 «Â Íüþ-Éîðêå» 13.00 «Àðò-íàâèãàòîð» 13.30, 23.00 «Ðóññêèé àêöåíò» 14.00, 21.00, 3.00 Õ/ô «Âîëüô Ìåññèíã. Âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» (16+) 16.00 «Ýõî íåäåëè» 16.30 «Àìåðèêàíñêèé ëèêáåç» 17.00, 0.30 «Ãðàíè íåäåëè» (12+) 18.00 «Âåëèêèé îáìàí» (12+) 19.00 «Ñåé÷àñ â ìèðå» 19.30 «Ãåðìàíèÿ çà íåäåëþ» 20.00 «Èçðàèëü çà íåäåëþ» 23.30, 5.00 «Âåëèêèé îáìàí» (12+) 1.30 Õ/ô «Àëüïèéñêàÿ áàëëàäà»

6.00 Õ/ô «Áåñïðèäàííèöà» (1) 7.35 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 8.35 Ô-ñòèëü 9.00 Âîëøåáíûé ìèð íàñåêîìûõ (1) 10.00 «Ñâåòñêèå õðîíèêè» 10.45 Õ/ô «Ýñêàäðà óõîäèò íà çàïàä» (1) 13.30 Çà ñåìü ìîðåé 14.10 Äèêàÿ ïðèðîäà â îáúåêòèâå (1) 14.45 Ãîä â äèêîé ïðèðîäå (1) 15.50, 0.15 Ìèíèàòþðíàÿ Áðèòàíèÿ (1) 16.55, 2.55 «Øîó ñ Äìèòðèåì Âûäðèíûì» 17.35 «Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé» 18.15, 3.40 «Öèâèëèçàöèÿ Incognita» 19.00 Îñòîðîæíî Ðàéêèí 20.00 Ïîëåò íîñîðîãîâ (1) 21.10, 4.00 Ìå÷òà îäèíîêîé æåíùèíû 22.10 Õ/ô «Çàâåäåì ðåáåíêà» (2) 1.20 Õ/ô «Íåñêîëüêî äíåé â ñåíòÿáðå» (2)

4.45 Ìàðø-áðîñîê (12+) 5.15 Ìóëüòïàðàä 5.50 ÀÁÂÃÄåéêà 6.20 «Ôàêòîð æèçíè» (6+) 6.55 Õ/ô «Ïÿòåðêà îòâàæíûõ» (6+) 8.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+) 8.40 «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+) 9.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+) 9.55 «×óæàÿ ïàìÿòü» (12+) 10.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+) 10.55 Õ/ô «Ïèðàòû 20-ãî âåêà» (12+) 12.35 «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+) 13.10 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+) 13.40 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» (6+) 15.30, 16.45 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» (12+) 17.45, 20.15 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (12+) 21.35 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+)

6.00, 10.45 Ä/ñ «Ïî ñëåäó çâåðÿ» 6.45 Ì/ñ «Çîëóøêà» 7.30 «ÀÁÂÃÄåéêà» 8.05 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 10.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 11.45 Äîì ñ èñòîðèåé» 12.10 «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» 12.50 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» 14.15 Ì/ô «×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê» 14.35 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè 15.45 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» 17.45, 0.10 Ò/ñ «Ïðàâäà ñêðûâàåò ëîæü» 21.25, 4.25 Ò/ñ «Êëþ÷è îò áåçäíû. Îïåðàöèÿ «Ãîëåì» 22.50 «Ãîëîñ äóøè» 3.35 «Ýíöèêëîïåäèÿ» 3.40 «Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö» 2.00, 8.00, 14.00 Õ/ô «Õî÷ó, ÷òîá îí ïðèøåë» (12+) 3.00, 9.00, 15.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» (16+), «Ðàçíûå êîëåñà», «Äåðåçà», «Áåç ýòîãî íåëüçÿ» (0+) 4.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä» (12+), «ßíòàðíûé çàìîê», «Òðèíàäöàòûé ðåéñ» (6+) 5.00, 11.00, 17.00 Ôèëüì-ñêàçêà «Ñîëîâåé» (12+), «Ëå÷åíèå Âàñèëèÿ» (6+) 6.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Íèìáîëû» (12+) 7.00, 13.00, 19.00 «Ìóäðûå ñêàçêè òåòóøêè Ñîâû», «Íàñòîÿùèé ìåäâåæîíîê», «Òðè íîâåëëû», «Âàñèëåê» (6+) 6.30, 12.30 «Êîëüå Øàðëîòòû» (12+) 9.55, 15.55 «Âîäÿíîé» (6+) 10.35, 16.35 «Çàâòðà áûëà âîéíà» (12+) 18.05 «Ïëþñ êèíî» (12+) 18.35, 0.30 «×óæèå ïèñüìà» (6+) 20.30, 2.30 «Ñèëüâà» (6+) 22.55, 4.55 «Ïåòðîâêà, 38» (12+) 4.00 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM» (16+) 5.15 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+) 7.00 Õ/ô «Áðàò» (16+) 9.00 Õ/ô «Áðàò-2» (16+) 11.20 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû» (16+) 13.20 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè» (16+) 15.20 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè» (16+) 17.00 «Âñå áóäåò ÷èêè-ïóêè!» (16+) 19.00, 0.15 Õ/ô «Òàéñêèé âîÿæ Ñòåïàíû÷à» (16+) 21.00, 2.15 Õ/ô «Èñïàíñêèé âîÿæ Ñòåïàíû÷à» (16+) 22.30, 3.50 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ Ñòåïàíû÷à» (16+) 4.50, 5.10 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» 6.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 7.20 Ì/ô 7.45 «Ñìåøàðèêè» 8.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+) 8.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 9.15 Ñìàê (12+) 9.55 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 11.15 «×óäîòâîðöû ÕÕ âåêà» (12+) 12.20, 1.00 «Ïàñõà» (12+) 13.20 Õ/ô «Êàëèíà êðàñíàÿ» (12+) 15.25 Åðàëàø 15.55 «Åâðîâèäåíèè» 17.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 17.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 19.00 «Êóá» (12+) 20.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+) 22.00 Ïàñõà Õðèñòîâà. Òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 2.05 Õ/ô «Íàñòÿ» (12+) 3.35 «Ñâÿòûå ÕÕ âåêà»

5.10 «Ãåíèè è çëîäåè» 5.35 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» 6.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 7.40 «Ñìåøàðèêè» 7.50 «Óìíèöû è óìíèêè» 8.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 9.15 «Ñìàê» 9.55 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 11.15 «×óäîòâîðöû ÕÕ âåêà» 12.20, 1.00 «Ïàñõà» 13.30 Õ/ô «Ðîäíÿ» 15.25 «Åðàëàø» 15.55 «Äèíà Ãàðèïîâà. Íàø ãîëîñ íà «Åâðîâèäåíèè» 17.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 17.55 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» 20.00 «Âðåìÿ» 20.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 22.00 Ïàñõà Õðèñòîâà. Òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 1.55 Õ/ô «Íàñòÿ» 3.25 «Ñâÿòûå ÕÕ âåêà» 3.40 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå÷àëèñü» 5.35 «Ñåëüñêîå óòðî» 6.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» 7.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» 7.45 «Ñóááîòíèê» 8.25, 3.05 «Ïîÿñ Áîãîðîäèöû. Ïîñëåñëîâèå» 9.25, 10.05 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+) 13.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð» 14.40 «Áîëüøèå òàíöû» 17.10, 19.35 Õ/ô «ß áóäó ðÿäîì» (12+) 22.00 «Ïàñõà Õðèñòîâà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ïàñõàëüíîãî áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. 1.00 Õ/ô «Äèêàðêà» (12+) 7.20 Õ/ô «Êðåïêèé áðàê» 8.55 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» 9.25 «Ñóááîòíèê» 10.05, 4.15 Õ/ô «Åùå ëþáëþ, åùå íàäåþñü...» 11.20, 5.30 «Ïîÿñ Áîãîðîäèöû. Ïîñëåñëîâèå» 12.15, 13.25 Ò/ñ «Èñàåâ» 15.40, 19.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» 22.00 «Ïàñõà Õðèñòîâà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ïàñõàëüíîãî áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 1.05 Õ/ô «Äèêàðêà» 2.45 Õ/ô «Õëåáíûé Äåíü» 3.00, 21.15 «Âîéíà ìèðîâ» (16+) 5.00, 13.00 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» (12+) 7.00 «Ñòóäåí÷åñêàÿ êîìàíäà» (12+) 9.00 «Ëåìîíè Ñíèêåò. 33 íåñ÷àñòüÿ» (12+) 11.00 «Öåííîñòè ñåìåéêè Àääàìñ» (12+) 15.00 «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» (12+) 17.00 «Ñîííàÿ Ëîùèíà» (16+) 19.00 «Êðóïíàÿ ðûáà» (12+) 23.15 «Ïðîáóæäàÿ ìåðòâåöîâ» (16+) 0.50 «Âåðîíèêà ðåøàåò óìåðåòü» (16+) 06., 6.00, 10.00, 12.50, 16.45, 18.30, 21.45, 1.00, 2.10, 3.15, 4.15 Ôóòáîë NEWS 6.15 Òàâðèÿ - ×åðíîìîðåö. ×Ó 8.15, 18.50 Òîï-ìàò÷ 8.30 Ñåñê Ôàáðåãàñ 9.30 Êîíêóðñ êîìåíòàòîðîâ 10.25 Ãîâåðëà - Êàðïàòû. ×Ó 12.30, 13.05, 15.25, 17.55 Ôóòáîë LIVE 13.25 LIVE. Ìåòàëëóðã Ç - Âîðñêëà. ×Ó 15.55 LIVE. Èëüè÷åâåö - Øàõòåð. ×Ó 18.55 LIVE. Êüåâî - Êàëüÿðè. ×åìïèîíàò Èòàëèè 20.55 LIVE. Ðåàë - Âàëüÿäîëèä. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 22.55 LIVE. Äåïîðòèâî - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 1.15 Èëüè÷åâåö - Øàõòåð. ×Ó 3.30 Ñåâàñòîïîëü - Ñòàëü. ×Ó. Ïåðâàÿ ëèãà

Ñ-ï – ñóðäîïåðåâîä, Ò – òèòðû, 1 (çåëåíûé êðóã) – îáùåäîñòóïíàÿ àóäèòîðèÿ,, 2 (æåëòûé êðóã) – ïðîñìîòð íåñîâåðøåííîëåòíèìè çðèòåëÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè èëè ñ èõ ðàçðåøåíèÿ,, 3 (êðàñíûé êâàäðàò) – ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ, 0+ - îò 6 äî 6 ëåò, 6+ - îò 6 äî 12 ëåò, 12+ - îò 12 äî 16 ëåò, 16+ - îò 16 äî 18 ëåò, 18+ - ñòàðøå 18 ëåò.


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

Âîñêðåñåíüå,

5 ìàÿ

6.05 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 6.50 Ä/ô «Ìèëîñåðäèå íå èìååò ãðàíèö» 8.00 Ïàñõàëüíûå Áîãîñëóæåíèÿ 13.00 «Ïàñõà» 13.55 Øàã ê çâåçäàì 14.50 ×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü 15.45 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 16.50 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 17.40 Êîíöåðò Ì. Ïîïëàâñêîãî 19.45 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 23.10 Ýðà çäîðîâüÿ 23.35 Îëèìïèéñêèé âûçîâ 23.55 «Æåíà» 2.10 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 3.25 Õ/ô «Äâà áîéöà» 4.40 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê» 6.00 Õ/ô «Èñêðû èç ãëàç» (1) 7.50 Ì/ô (1) 8.10 «Ðåìîíò+» 9.00 «Ëîòî-çàáàâà» 10.10, 10.35 Ì/ñ «×èï è Äåéë» (1) 11.00 «Âîñêðåñåíüå ñ «Êâàðòàëîì» 12.00 «Ñìàêóåì» 12.30, 20.00 «Ãîëîñ ñòðàíû-3» 14.55 Ò/ñ «Next. Ñëåäóþùèé» 22.30 «Ñâåòñêàÿ æèçíü» 23.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 0.30 Õ/ô «Ñàëîìåÿ» (1) 2.30 Õ/ô «Êîãäà çàöâåòåò áàãóëüíèê»

19.10  ìèðå æèâîòíûõ 20.10 Áèîãðàôèè 21.45 Íîâîñòè Åâðîïû 22.20, 4.10 Õ/ô «ßìàêàñè. Íîâûå ñàìóðàè» (2) 2.00 Õ/ô «Êëàíû óáèéö» (1) 5.40 «Ñâèòàíîê» 6.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 7.35 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 7.55 Äà÷à 8.35 Îñíîâíîé èíñòèíêò 9.05 Ñìîòðåòü âñåì! 10.25 ÎëèìïèËÿïû 11.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 12.00 Ìóëüòëè÷íîñòè 13.15 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè êàðòèí» 15.10 Õ/ô «Êèëëåðû» 16.55 Õ/ô «Òàêñè» 19.00 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà. Ðîçûñê äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 20.45 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà. Êîãäà ïðèðîäà çîâåò» 22.35 Ò/ñ «Òàêñè» 0.00 Õ/ô «Äåâóøêà ìîèõ êîøìàðîâ» (2) 2.05 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëüùèê» (2) 3.50 Õ/ô «Ïàñõà Óîëòîíà» (2)

TV-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 17.30, 1.45 T/c «Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ» 21.00, 22.20 «Íå ïåðâûé âçãëÿä» 21.20 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 21.35 «Àðõèâû èñòîðèè» 22.00 «Êîðîòêèå âñòðå÷è» 22.45 «Þâåëèð» 0.45 «Òåëå÷àò» 4.40 «Ãóáåðíèÿ» 5.10 «Øêîëà âûæèâàíèÿ» 5.50 Õ/ô «Ñâÿòîå ñåìåéñòâî» (1) 7.30 «Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå» 14.00 Õ/ô «Àïîñòîë Ôîìà» (1) 15.50 Õ/ô «Íîåâ êîâ÷åã» (1) 19.00 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» 23.00 Ä/ñ «Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà» 23.30 Õ/ô «Äåä» (2) 1.30 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 2.00 «Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî» 3.30 «Àãåíòû âëèÿíèÿ» 5.00 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû» 5.30 «Ïðàâäà æèçíè»

5.45 Ì/ô 8.30 T/c «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí 5.40 Ò/ñ «Òðó Äæåêñîí» çàÿâèòü» 6.50 Ïàðàä ñîâåòîâ 23.30 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé òà7.45 Öåðêîâü Õðèñòîâà ëàíò» 8.00 Õ/ô «Îòðûâêè» 2.30 Õ/ô «Êîïèëêà» 9.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà- 5.35 Ñàóíäòðåêè ãàñêàðà» 10.00 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ëåãåíäà î âàìïèðå» 8.15 Ì/ô (1) 11.45 Ïåäàí-Ïðèòóëà 8.50 Æóðíàë ëèãè ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 2012-2013 13.10 Êòî ñâåðõó?-2 15.10 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 9.30 Ò/ñ «Áîåö» (1) 16.35 Õ/ô «Âàñàáè» 21.30 «Ïðîôóòáîë» 18.35 Õ/ô «Òàêñè-4» 23.00 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (2) 20.45 Õ/ô «Ëåîí-êèëëåð» (2) 0.55 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» (2) 2.45 Õ/ô «Òàéíà ×èíãèñõàíà» 23.00 Õ/ô «Íèêèòà» (1) 1.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» 4.40 Ò/ñ «1943» 3.30 Õ/ô «Ôó÷æîó» (1) 6.35 Â. Êëè÷êî - Ô. Ïÿíåòà. Áîëüøîé áîêñ íà «Èíòåðå» 9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ- 5.30 Ì/ô (1) 6.25 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà» (1) 6.00 Åðàëàø êîãî» 7.15 Ì/ñ «Èíäèéñêèå áàéêè» 7.55 «Åäèì äîìà» 10.05 «Îðåë è ðåøêà» 8.55 «Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ» 7.40 Òâèíèñû 11.05, 2.35 «Ïàñõà» 8.00 Òåëåïóçèêè 12.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» 10.50 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíå» 14.50, 3.30 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» 11.50, 13.50, 14.50 «Çâåçäíàÿ 8.35 Ëåíòÿåâî 9.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 20.30 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» æèçíü» 15.45 «Óêðàèíà èìååò òàëàíò!- 9.40 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 22.30, 1.55 Ò/ñ «Íåëþáèìàÿ» 10.05 Ì/ñ «Âïåðåä, Äèåãî, âïå5» 3.30 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» 19.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» ðåä!» 20.00 Õ/ô «Äîì ìàëþòêè» (1) 10.40 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. »íüòîñ 23.50 Õ/ô «Ëþáèìûé ïî íàéìó» Îçîðíàÿ ñåìåéêà» 7.55 Äåíü â èñòîðèè (1) 11.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 8.00 Ïàñõàëüíîå îáðàùåíèå 11.20, 22.10 Ìþçèêë «Çîëóøêà» 8.05, 17.00 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì13.40 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ìà 6.00, 5.55 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí ãíîìîâ» 10.00 Ìàëåíüêàÿ ñòðàíà 6.50 Ñîáûòèÿ 15.45 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 10.25 Èñòîðèÿ âåùåé 17.15 Ó ÒÅÒà â Èíòåðíåòå 10.40, 18.10 Ýíöèêëîïåäèÿ êóëü- 7.10 Ñàìûé óìíûé 9.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 17.55 Õ/ô «Îäèí äîìà» òóðû 10.00 Ãåðîè ýêðàíà 20.00 Õ/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷ó11.00 Óäà÷è íà äà÷å! 11.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü- äåñ» 11.30 Õîð «Áëàãîâåñò» 0.30 Õ/ô «Òðîöêèé» (2) 12.00 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè» 7» (1) 14.00 Õ/ô «Êàðóñåëü» (1) 2.35 Äî ðàññâåòà (1) 16.00, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü Íà14.10 Ì/ô 14.30 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷è- äåæäû» (1) 6.00 Õ/ô «Ýñêàäðà óõîäèò íà çà19.00, 3.45 Ñîáûòèÿ íåäåëè òàÿ ñîáàêè» (1) ïàä» (1) 21.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (1) 16.30 «Âåñåëêà» 23.00 «Âåëèêèé ôóòáîë» 7.40 Äèêàÿ ïðèðîäà â îáúåêòèâå 18.30 Òðîåòî÷èå 0.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû-3» (1) 18.45 Õðîíîãðàô 9.00 Îñòîðîæíî Ðàéêèí 20.00 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿï- (2) 4.30 Õ/ô «Íà âñþ æèçíü» (1) 10.00, 3.20 «Áóäü â êóðñå!» êà» (1) 10.35 Ô-ñòèëü 11.00 Õ/ô «Áåñïðèäàííèöà» (1) 6.00, 8.10, 10.05, 11.50, 15.40, 13.50, 4.30 Çà ñåìü ìîðåé 6.00 100 ïðîöåíòîâ 5.40 «Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí- 14.30 Àðò ñèòè 6.30 «Ëåãåíäû ÑÑÑл êèíà» 15.10 Ïîëåò íîñîðîãîâ (1) 7.15 Èãðà ñóäüáû 6.25 «Äåíü àíãåëà» 16.00 Ãèãàíòñêèå âûäðû â áàñ7.50 Ñïîðò ÒÀÊ! 6.30, 14.00 Õ/ô «Âåñíà» ñåéíå Àìàçîíêè (1) 8.00 ×àñ-òàéì 8.30, 9.20, 10.15, 12.25, 17.05 17.00 «Óêðàèíà-Åâðîïà. Ìàÿòíèê 8.25, 5.40 Îò 0 äî 100 «Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè» Ôóêî» 8.50 Âåñåëûå óðîêè 9.05, 11.00, 12.15, 13.50 «Çàãî- 17.50 Îáèòàòåëè äîìà Âèíäçîðîâ 9.00 Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ (1) 9.30, 15.00, 23.50 Ìóçûêàëüíûé ðîäíûé äîì» 9.10 «Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ» 18.30 «Óêðàèíà â îãíå, ãîä 41ñóâåíèð 11.05, 18.45 Ïðîãðàììà êàíàëà 9.45 «Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè» é» 11.20, 16.25 «Õðàì, â êîòîðûé ìû 19.00 Àëàâåðäû Ãåííàäèþ Õà11.20, 0.00 Êîíöåðò çàíîâó 13.45, 16.35, 19.00 Îò 0 äî 100 èäåì» 20.00, 4.55 «Öèâèëèçàöèÿ 14.00, 18.00, 21.00 Êàëåéäîñêîï 12.40 «Ïàñõà» 13.10, 20.30 «Ïóòåøåñòâóåì ïî Incognita» íåäåëè (Ñ-ï) ìèðó» 20.15, 2.40 «Êóìèðû» 14.40 Ì/ô 13.40 «Áàáóëÿ-àíòèêðèçèñ» 20.45, 2.55 «Ñâåòñêèå õðîíèêè» 17.00 Àòëàñ æèâîòíîãî ìèðà 17.20 «Â ïîèñêàõ ëåãåíä» 21.10 Ñåêóíäû æèçíè 17.25 Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà

21.50 Õ/ô «Íåñêîëüêî äíåé â ñåíòÿáðå» (2) 23.55 Ïîëåò íîñîðîãîâ 1.00 Õ/ô «Çàâåäåì ðåáåíêà» (2) 3.55 Ïîñëåäíèå ñíåãà Êèëèìàíäæàðî (1) 5.10 Àõ! Èëè ñòàðèííûé êèíîâîäåâèëü 7.00 Ì/ô 9.20 Ì/ô «Êîðîëü è ÿ» 11.15 Õ/ô «Êàäåò Êåëëè» 13.15 «Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå» 14.15 Õ/ô «Öåííîñòè ñåìåéêè Àääàìñ» 16.00 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè» 18.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» 20.00 Ì/ô «Øðåê» 21.40 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå» (2) 0.10 Õ/ô «Äæåê è Äæèë ïðîòèâ âñåãî ìèðà» (2) 1.40 Õ/ô «Ìåêñèêàíåö» 3.30 «Íî÷íàÿ æèçíü» 5.40 Ìèð çâåçä 6.25 Ì/ô (1) 8.30 Äåëî âêóñà 9.30 Óòðî ñ Ê2 11.50 Ñâàòû ó ïëèòû 12.45, 13.45 Ì/ô 14.30, 22.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.30, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 17.00, 18.40, 19.40 Êîíöåðò 0.00 Öâåò íî÷è 6.15 «Æåíñêèé âçãëÿä» 7.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà 7.50 «Àêàäåìèÿ êðàñîòû» 8.20 Èõ íðàâû. 9.25 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 9.55 Åäèì äîìà! 10.25 «×óäî òåõíèêè» 11.00 Äà÷íûé îòâåò 12.30 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü4» 16.20 «Î÷íàÿ ñòàâêà» 17.20 Çîëîòàÿ ïûëü 18.25 Ò/ñ «Òîïòóíû» 22.10 «Øàíñîí ãîäà-2013» 1.15 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» 3.10 «Êðåìëåâñêèå äåòè» 4.05 «Åâãåíèé ×àçîâ» 6.00, 13.00 «Èçðàèëü çà íåäåëþ» 7.00, 9.30 Ì/ô (6+) 8.00 Õ/ô «Ñòî ïåðâûé» (6+) 10.00, 1.30 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå» (6+) 11.40, 15.40 «Ýëèòíûé êâàðòàë» 12.00 «Ñòðàíà è ëþäè» 14.00, 21.00, 3.00 Õ/ô «Âîëüô Ìåññèíã. Âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» (16+) 16.00 «Àìåðèêàíñêèé ëèêáåç» 16.30, 23.00 «Ðóññêèé àêöåíò» 17.00 «Êîä äîñòóïà» 18.00 «Âåëèêèé îáìàí» (12+) 19.00 «Ñåé÷àñ â ìèðå» 19.30 «Ýõî íåäåëè» 20.00 «Â Íüþ-Éîðêå» 23.30, 5.00 «Âåëèêèé îáìàí» (12+) 0.30 «Áåç äóðàêîâ» 4.00 Õ/ô «Íàõàëêà» (12+) 7.55 «Äîðîãèå ìîè ìîñêâè÷è...» 9.05 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ êîñà» 10.45 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» 12.40 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» (12+) 13.15 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» 15.00 Âåëèêàÿ ïàñõàëüíàÿ âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 16.30 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (12+) 20.15 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+) 22.10 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà» (12+)

17 7 2.15 Õ/ô «Äîïîëíèòåëüíîå âðå- 9.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 9.30 «Ïîêà âñå äîìà» ìÿ» (12+) 4.05 «Äàâàé ïîìèðèìñÿ!» (12+) 10.25 «Ôàçåíäà» 11.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12.20 Õ/ô «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèí6.00, 10.45 Ä/ñ «Ïî ñëåäó çâå- êà» 15.50 Õ/ô «Æåíèõ ïî îáúÿâëåðÿ» íèþ» 6.40 «Ïðàçäíèê ïðàçäíèêîâ» 17.50 «Ïî ñåðïàíòèíó» 7.10 Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóøêà» 20.00 «Âðåìÿ» 7.50 Õ/ô «Âàñèëèé Áóñëàåâ» 20.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà Ò» 9.10 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè 22.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 10.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 23.45 Õ/ô «Ìèìèíî» 11.45 «×óæàÿ ïàìÿòü» 12.10 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûø- 1.25 Õ/ô «Ïîïðûãóíüÿ» 2.55 Ò/ñ «Òîðãîâûé öåíòð» êî» 12.30 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà» 14.05 «Äîðîãèå ìîè ìîñêâè÷è...» 4.30 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâîáùåæèòèå» 15.00 Âåëèêàÿ ïàñõàëüíàÿ âå÷åð- ëÿåòñÿ «Âñÿ Ðîññèÿ» íÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà Õðèñ- 6.20 6.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» òà Ñïàñèòåëÿ «Ñìåõîïàíîðàìà» 16.15 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò- 7.20 7.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» êèí» «Ñòî ê îäíîìó» 16.45, 17.45, 0.10 Ò/ñ «×åð÷èëëü» 8.30 10.10 Ïàñõàëüíîå èíòåðâüþ Ñâÿ20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí Ïàòðèàðõà Êèðèëëà 21.15, 4.25 Ò/ñ «Êëþ÷è îò áåç- òåéøåãî 10.35 «Ãîðîäîê» äíû. Îïåðàöèÿ «Ãîëåì» 11.10 Õ/ô «Òîëüêî òû» (12+) 22.45 «Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö» 13.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 23.30 «Íåâèäèìûé ôðîíò» 15.00 Ò/ñ «Ñâàòû-4» (12+) 3.05 «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà» 19.35 Õ/ô «Êàæäûé çà ñåáÿ» (12+) 0.55 Õ/ô «Ñèáèðü. Ìîíàìóð» 2.00, 8.00, 14.00 Õ/ô «Òàéíà æå- (16+) ëåçíîé äâåðè» (12+) 3.00 «Êîìíàòà ñìåõà» 3.10, 9.10, 15.10 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» (16+), «Áàðàíêèí, áóäü ÷åëîâåêîì!» (6+) 6.50 Õ/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» 4.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ «Ðîáèí 8.20 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» Ãóä» (12+), «Çîëîòûå êîëîñüÿ», 9.00 «Ñìåõîïàíîðàìà» «Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è áðàòåö 9.25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» Èâàíóøêà» (6+) 10.45 «Â ìèðå æèâîòíûõ» 5.00, 11.00, 17.00 Ì/ô «Ðîæäå- 11.10 Ì/ô ñòâåíñêèå ñêàçêè» (6+), «Òèìîø- 11.35 Õ/ô «Ìîé ïàïà - èäåàëèñò» 13.25 Ïàñõàëüíîå èíòåðâüþ Ñâÿêèíà åëêà» (0+) 6.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Íèìáî- òåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà 13.55 «Îäèññåÿ îäíîé ñåìüè. Íåò ëû» (12+) 7.00, 13.00, 19.00 «Ìóäðûå ñêàç- íè÷åãî â æèçíè ñëó÷àéíîãî» êè òåòóøêè Ñîâû» (6+), «Áåëàÿ 14.40 «Âëàñòü ôàêòà» øêóðêà», «Ïðèåçæàéòå â ãîñòè», 15.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» 16.05, 4.55 Õ/ô «Ìàìà íàïðî«Õâàñòëèâûé ìûøîíîê» (0+) êàò» 17.40, 3.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà6.30, 12.35 «×óæèå ïèñüìà» (6+) åòñÿ» 19.30 Õ/ô «Êàæäûé çà ñåáÿ» 8.05 «Ïëþñ êèíî» (12+) 0.15 Õ/ô «Ëþáâè öåëèòåëüíàÿ 8.35, 14.30 «Ñèëüâà» (6+) 11.00, 16.55 «Ïåòðîâêà, 38» (12+) ñèëà» 1.50 Õ/ô «Êðûëüÿ àíãåëà» 18.30, 0.30 «Öèðê» (0+) 20.30, 2.30 «Ñòàðøèé ñûí» (0+) 22.45, 4.45 «Îãàðåâà, 6» (12+) 2.40, 7.00 «Âàíèëüíîå íåáî» (16+) «Âåðîíèêà ðåøàåò óìåðåòü» 4.00 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ 5.00 (16+) Ñòåïàíû÷à» (16+) «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» (12+) 5.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåä- 9.25 11.10 «Êðóïíàÿ ðûáà» (12+) íîãî ëîâà» (16+) «Ñîííàÿ ëîùèíà» (16+) 7.00 «Âñå áóäåò ÷èêè-ïóêè!» 13.25 15.20 «Ïðîáóæäàÿ ìåðòâåöîâ» (16+) (16+) 9.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» 17.00 «Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàò(16+) ñòâî êîëüöà» (12+) 23.50 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM» 20.20 «Âëàñòåëèí êîëåö-2. Äâå (16+) êðåïîñòè» (12+) 23.30 «Âëàñòåëèí êîëåö. Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ» (12+) 5.10 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè...» 06., 6.40 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+) 6.00, 15.40, 17.55, 20.45, 0.00, 7.15 Ì/ñ «Àëàääèí» 1.20, 2.45, 3.50 Ôóòáîë NEWS 7.40 «Ñìåøàðèêè» 6.20 Ìåòàëëóðã Ç - Âîðñêëà. ×Ó 7.55 «Çäîðîâüå» (16+) 8.20 Èëüè÷åâåö - Øàõòåð. ×Ó 9.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+) 10.20 «Ðàñòîïòàííûé ãîëîñ» 9.35 «Ïîêà âñå äîìà» 10.55 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 10.25 Ôàçåíäà ÓÅÔÀ 11.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+) 11.30 «Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé» 12.20 Õ/ô «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèí- 12.25 Êîíêóðñ êîìåíòàòîðîâ 12.55 LIVE. Âàëåíñèÿ - Îñàñóêà» (16+) 16.00 Õ/ô «Æåíèõ ïî îáúÿâëå- íà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 15.00 Òîï-ìàò÷ íèþ» (16+) 15.10, 0.15 Æóðíàë. Ëèãà ÷åì18.00 «Ïî ñåðïàíòèíó» 20.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà Ò» ïèîíîâ ÓÅÔÀ 15.55 LIVE. Þâåíòóñ - Ïàëåð(16+) ìî. ×åìïèîíàò Èòàëèè 22.10 Õ/ô «Ïðèñëóãà» (16+) 0.45 Õ/ô «Àíãëèéñêèé ïàöèåíò» 18.25 LIVE. Ãàìáóðã - Âîëüôñáóðã. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè (16+) 20.25 LIVE. Ñåâèëüÿ - Ýñïàíüîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 21.55 LIVE. Áàðñåëîíà - Áåòèñ. 5.10 «Ãåíèè è çëîäåè» 5.35 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü» ×åìïèîíàò Èñïàíèè 0.45 Þâåíòóñ - Ïàëåðìî. ×åì7.00 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» ïèîíàò Èòàëèè 7.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» 3.00 Ñåâèëüÿ - Ýñïàíüîë. ×åì7.55 «Çäîðîâüå» ïèîíàò Èñïàíèè

Ñ-ï – ñóðäîïåðåâîä, Ò – òèòðû, 1 (çåëåíûé êðóã) – îáùåäîñòóïíàÿ àóäèòîðèÿ,, 2 (æåëòûé êðóã) – ïðîñìîòð íåñîâåðøåííîëåòíèìè çðèòåëÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè èëè ñ èõ ðàçðåøåíèÿ,, 3 (êðàñíûé êâàäðàò) – ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ, 0+ - îò 6 äî 6 ëåò, 6+ - îò 6 äî 12 ëåò, 12+ - îò 12 äî 16 ëåò, 16+ - îò 16 äî 18 ëåò, 18+ - ñòàðøå 18 ëåò.


18 18

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÎÒÄÛÕ ÍÎÍ-ÑÒÎÏ

ñ 29 àïðåëÿ ïî 5 ìàÿ

Ñåãîäíÿ ñäåëàë äîáðîå äåëî! Ãóëÿë óòðîì ñî ñâîèì ïèòáóëåì. Ñìîòðþ, ìóæèê ê îñòàíîâêå áåæèò. Äóìàþ, íå óñïååò âåäü. Íó, ÿ ñîáàêó ñ ïîâîäêà ñïóñòèë... Óñïåëòàêè ìóæèê íà ìàðøðóòêó! ☺

Ãðóçèíñêèé ìàãàçèí õîçòîâàðîâ. Íà âèòðèíå òðè êàñòðþëè – áîëüøàÿ, ñðåäíÿÿ è ìàëåíüêàÿ. Ïîä íèìè ïîäïèñè – «Êàñòðóë», «Êàñòðóëêà» è ..... «Êàñòðóë÷îíîê». ☺

– Ïàïà, ÿ çàìóæ íå áóäó âûõîäèòü, ÿ ñ âàìè æèòü áóäó... – Íå ñìåé óãðîæàòü îòöó! ☺

Äåâî÷êà â öèðêå ñ èíòåðåñîì íàáëþäàåò çà âûñòóïëåíèåì äðåññèðîâàííûõ ëüâîâ. Ðàäîñòíî îáðàùàåòñÿ ê ìàìå: – Òû çàìåòèëà, ÷òî âñå ëüâû – ìàëü÷èêè? Ìàìà, îøàðàøåííàÿ àíàòîìè÷åñêèìè ïîçíàíèÿìè äî÷åðè, èíòåðåñóåòñÿ: – Ñ ÷åãî òû ýòî âçÿëà? – Íó òû äàåøü, ìàìà! Çàáûëà, ÷òî ëüâèöû ãðèâó íå íîñÿò?!.. ☺

– Òåáÿ íå áåñïîêîèò ëèøíèé âåñ? – Îí ó ìåíÿ íå ëèøíèé, îí ó ìåíÿ çàïàñíîé! ☺

ñðåäà, 1 ìàÿ

Ìóæ ãîâîðèò æåíå: – Êîñòÿí çàâòðà ïðèåçæàåò! – Îïÿòü ñîáèðàåòåñü ïèòü? – Íåò–íåò, ÷òî òû!? Íå ñîáèðàåìñÿ, íî áóäåì... âòîðíèê, 30 àïðåëÿ

ïîíåäåëüíèê, 29 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå, 28 àïðåëÿ

ñóááîòà, 27 àïðåëÿ

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïðèõîæàÿ íà êîëåñàõ. 2. Öàðñêîå ðàñïîðÿæåíèå. 3. ×àñòü øåäåâðà. 4. Çàïàëüíîé øíóðîê. 6. Ïîäâåñêà íà ìàðòûøêèí õâîñò. 7. Õîëîäíûé âåñåííèé ìåñÿö. 8. Êàóñòè÷åñêàÿ ñîäà. 9. Òÿãà ê ïîáåäå. 11. Áîëüøàÿ êîðàáåëüíàÿ øëþïêà. 12. Äðóã Ïÿòíèöû. 13. Çàïàäíûé âåòåð. 14. Þìîðíîé óêðàèíñêèé ãîðîä. 16. Áóõãàëòåðñêèé óùåðá. 17. Áîðäîâûé ñëîé â øóáå. 23. Èñõîäíàÿ òî÷êà â ñîðåâíîâàíèÿõ. 24. Ðåëèãèÿ äëÿ íàðîäà. 25. Áîëâàí ïî Äîñòîåâñêîìó. 29. Âçáèòàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ êðåìà áåçå. 30. Öèôðà-ëåáåäü. 32. Âìåñòèëèùå äëÿ äåíåã, íî íå äëÿ ñëîâà. 33. Ïîäëèâêà äëÿ êðûøè. 35. «Êîðì» äëÿ ðàñòåíèé. 38. Ñòóäåí÷åñêàÿ êàçàðìà. 39. Íåôòÿíîé áî÷îíîê. 40. Äåëèêàòåñ èç ðàêóøêè. 42. Ñîáàêà-êîñìîíàâò. 46. Êðàñíàÿ ñòðîêà. 49. Ìèíåðàë äëÿ ïå÷íûõ òðóá. 50. Íàøàòûðíûé ñïèðò. 51. Íåìåöêàÿ âîäêà. 55. Óñûïàëüíèöà äîêóìåíòîâ. 57. Ïîòåíöèàëüíîå áîðäî. 59. Èìÿ àìåðèêàíñêîãî ïðåçèäåíòà. 60. Ëîçà äëÿ ïëåòåíèÿ ìåáåëè. 61. Õóæå ãîëîäà. 63. Èçìåðèòåëü àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ. 64. Øåñòü ñòóïåíåé çâóêîðÿäà. 65. Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ. 67. Áåëîðóññêèé ÂÈÀ. 68. Øóìíîå êî÷óþùåå ïëåìÿ. 70. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ïðîáëåìà. 72. Äåòñêèé êèíîæóðíàë. 76. Ãîðÿ÷èé ðîìîâûé íàïèòîê. 77. Âðåìåííûå ðàìêè. 78. Øâåäñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ ÷åòâåðêà. 79. Ëåêàðñòâî îò ëåíè. 80. Çíàìåíèòàÿ áîëãàðñêàÿ êîíñåðâàöèÿ. 81. Ëó÷øåå ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà.

ïÿòíèöà, 26 àïðåëÿ

÷åòâåðã, 25 àïðåëÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà. 5. Ïàðÿùèé â íåâåñîìîñòè. 10. Ñìåñü ëåêàðñòâåííûõ òðàâ. 15. Ôëîìàñòåð-âûäåëèòåëü. 18. Íàðÿä îò ìîäåëüåðà. 19. Íà÷èíêà ñèãàðåòû. 20. Ðîãà è êîïûòà â ïèðîæêå. 21. Âîåííûé êàðàâàí. 22. Ñàìàÿ ïåðåïèñûâàåìàÿ íàóêà. 26. Çäðàâèöà. 27. Êóáèêè äëÿ ìîçàèêè. 28. Ãîðîäñêàÿ îêîëèöà. 29. «Çåáðà» ÷åðåç ðåêó. 31. Êëè÷êà â ïàñïîðòå. 32. ×ëåíèñòîíîãîå äëÿ ìîðñêèõ ïàëî÷åê. 34. Ñàìàÿ óäà÷ëèâàÿ áîãèíÿ. 36. Ó÷åíûé-êàëüêóëÿòîð. 37. Öåðêîâíî-ìóçûêàëüíàÿ ñïåöèàëüíîñòü. 41. Ëîêîí ñ ïàðøèâîé îâöû. 43. Çìåÿ, ïëÿøóùàÿ ïîä ÷óæóþ äóäêó. 44. Ãåðîè ñêàçêè Äæàííè Ðîäàðè. 45. Áèáëåéñêèé ñàäîâíèê. 47. Äîáàâêà ê ìÿñíîìó áëþäó. 48. Âñòðîåííûé áàëêîí. 51. Âûïàäàþùàÿ óäà÷à. 52. Ïîñëàííèê áîãîâ, æèâóùèé çà ïðàâûì ïëå÷îì. 53. Ñïóòíèêè êîðîíîâàííîé îñîáû. 54. Åâðåéñêèé ïàñõàëüíûé õëåá. 56. Êîñîëàïûé äðóã Ìàøè. 58. Êîñà âäîëü ìîðÿ. 62. Íàñòîëüíàÿ êíèãà øêîëüíèêà. 66. Âå÷íûé ðàñòâîðèòåëü òüìû. 69. Ëè÷íîñòü ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì. 71. Ãîðîä êàøòàíîâ. 73. Êàíèòåëüíûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 74. Æóðíàë-ìàãàçèí. 75. Ñèãàðåòû Äåòî÷êèíà. 77. Èñòî÷íèê äîõîäîâ äëÿ æåëòîé ïðåññû. 81. Ïåðåëèâ÷àòûé øåëê. 82. Òâîðåö ïðîçû. 83. Ñàìàÿ êîëþ÷àÿ ìàìà. 84. ×àñòü ñëîâà áåç îêîí÷àíèÿ. 85. Ôðàíöóçñêèé ñîóñ ñ ñîëåíûìè îãóðöàìè. 86. Áåìîëü ââåðõ. 87. Ñïåö ïî îêåàíàì. 88. Ïðÿíûé êóñòàðíèê.

Óðîê ðóññêîãî ÿçûêà: – Ñèäîðîâ, êàêèå òû çíàåøü ïðèñòàâêè? –Playstation3, Nintendo Wii, Xbox360...

Îáëà÷íîñòü,

Âåòåð ìåòð/ñåê Òåìïåðàòóðà Êîìôîðò, °C *

ÎÂÅÍ (21.03–20.04). Âîçìîæíû ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ. Åñëè äðóçüÿì ïîòðåáóåòñÿ âàøà ïîìîùü, ïðîÿâèòå âåëèêîäóøèå.  ñåðåäèíå íåäåëè íå ðàññ÷èòûâàéòå íà ñëóæåáíûå óñïåõè è ïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà. Ê âûõîäíûì æèçíü ïðèäåò â íîðìó, ÷åìó ïîñïîñîáñòâóåò ëþáîâü ê àâàíòþðàì. Äîìàøíèìè çàáîòàìè ëó÷øå çàíÿòüñÿ â âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé – ÷åòâåðã. ÒÅËÅÖ (21.04–21.05). Âàñ ìîãóò ïîëíîñòüþ çàíÿòü äîìàøíèå ïðîáëåìû. Êîìïðîìèññíûå ðåøåíèÿ îêàæóòñÿ õîðîøè íà ðàáîòå è ñîâåðøåííî íåïðèåìëåìû â ñåìüå. Âàñ æäåò ìíîãî ìåëêîé è íóäíîé ðàáîòû, êîòîðàÿ ïîòðåáóåò òåðïåíèÿ è óñèä÷èâîñòè.  âûõîäíûå åñòü øàíñ ñïèõíóòü ÷àñòü äîìàøíèõ ïðîáëåì íà ñòàðøèõ ðîäñòâåííèêîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé – ïÿòíèöà. ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05– 21.06). Íå ñòåñíÿéòåñü ñïðîñèòü ó äðóçåé, ÷åì îíè îçàáî÷åíû, âîçìîæíî, âû ëåãêî ìîæåòå èì ïîìî÷ü, à îíè áóäóò ïðèÿòíî óäèâëåíû øèðîòîé âàøèõ âîçìîæíîñòåé. Âû óñïååòå ñäåëàòü áîëüøå, ÷åì çàïëàíèðóåòå.  âûõîäíûå, åñëè âî âñåõ âîïðîñàõ âû áóäåòå íàñòàèâàòü íà ñâîåì ìíåíèè, òî âåðîÿòíû êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè ñ áëèçêèìè ëþäüìè, ïîñòàðàéòåñü ïðèíÿòü ðåøåíèå, óñòðàèâàþùåå âñåõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé – ñóááîòà. ÐÀÊ (22.06–23.07). Êîëëåãè ïî ðàáîòå, êîòîðûå åùå íåäàâíî íàñòîðîæåííî îòíîñèëèñü ê âàøèì èíèöèàòèâàì, òåïåðü ñ óäîâîëüñòâèåì ñáðîñÿò ÷àñòü ñâîåé ðàáîòû íà âàøè ïëå÷è. Ðàññ÷èòûâàéòå òîëüêî íà ñâîè ñèëû, ïðîïóñêàéòå ìèìî óøåé «äåëüíûå ñîâåòû».  âûõîäíûå âîçìîæíû íåäîðàçóìåíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé – ñðåäà. ËÅ (24.07–23.08). Âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ ðàçëè÷íîãî ðîäà áþðîêðàòè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, íå ïðèíèìàéòå ýòî çà ïîðàæåíèå. Íå óïóñêàéòå èç âèäó äàæå ñàìûå íåçíà÷èòåëüíûå ìåëî÷è.  âûõîäíûå ïðîñòî îòäûõàéòå, ÷óäèòå, ðàçâëåêàéòåñü, òàê êàê ýòî ó âàñ çäîðîâî ïîëó÷àåòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé – âòîðíèê. ÄÅÂÀ (24.08–23.09). Íå ñïåøèòå è íå ðâèòåñü íà÷èíàòü ÷òî–òî íîâîå, ïîñòàðàéòåñü íå ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ, ñîõðàíÿòü äóøåâíîå ðàâíîâåñèå è ó÷èòåñü ðàäîâàòüñÿ òîìó, ÷òî èìååòå, äàæå ïî ìåëî÷àì. Îãðàäèòå ñåáÿ â âûõîäíûå îò íåíóæíûõ âñòðå÷ è áåññìûñëåííûõ ñïîðîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé

– ïÿòíèöà. ÂÅÑÛ (24.09–23.10). Ñ íà÷àëüñòâîì ëó÷øå íå îáùàòüñÿ, åñëè âàì çàõî÷åòñÿ åãî ïîêðèòèêîâàòü, òî åìó – ïðîâåðèòü êà÷åñòâî âàøåé ðàáîòû. Áóäüòå îáàÿòåëüíû è äîáðîæåëàòåëüíû, òîãäà îêðóæàþùèå ëþäè îòâåòÿò âàì âçàèìíîñòüþ è ïîìîãóò âàì âî ìíîãîì.  âûõîäíûå ìîæåò ñáûòüñÿ âàøà äàâíÿÿ ìå÷òà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé – ïîíåäåëüíèê. ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10– 22.11). Âû áóäåòå ìîëíèåíîñíî ðåøàòü ñàìûå ñëîæíûå è äàæå íåïðåîäîëèìûå çàäà÷è. Íàñòóïàåò ïåðèîä ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé è ìîëíèåíîñíîé ðåàêöèè. Âñþ íåäåëþ âàì áóäóò ïîñòóïàòü èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ â äåëîâîé ñôåðå.  âûõîäíûå âàñ ìîãóò îæèäàòü ïðîáëåìû è ïåðåìåíû â äîìå, ê êîòîðûì âû íå âïîëíå ãîòîâû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé – ïÿòíèöà. ÑÒÐÅËÅÖ (23.11–21.12). Îñíîâíóþ ðàáîòó ïðèäåòñÿ äåëàòü âàì ñàìîìó, îáúåêòèâíî ðàññ÷èòûâàÿ ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè. Æåëàíèå ñíÿòü íàïðÿæåíèå, ñðûâàÿñü íà îêðóæàþùèõ, ñëåäóåò äàâèòü â çàðîäûøå, ýòèì âû íàäîëãî èñïîðòèòå îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè è íè÷åãî íå äîáüåòåñü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé – ïîíåäåëüíèê. ÊÎÇÅÐÎà (22.12– 20.01). Îäíîîáðàçèþ, ñêóêå è äåïðåññèè ïðîñòî íå íàéäåòñÿ ìåñòà â âàøåé æèçíè! Íå ñêðûâàéòå îò îêðóæàþùèõ ëþäåé ñâîè òàëàíòû è âîçìîæíîñòè.  âàñ ìîãóò ïðîñíóòüñÿ ñîâñåì íîâûå, íåîæèäàííûå ñïîñîáíîñòè.  âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü îïðîìåò÷èâûõ ðåøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé – ÷åòâåðã. ÂÎÄÎËÅÉ (21.01– 19.02). Äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííàÿ íåäåëÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò âàì ðåàëèçîâàòü ìíîãîïëàíîâûå âîçìîæíîñòè. Ìîæåò ïîñòóïèòü ïðåäëîæåíèå íîâîé èíòåðåñíîé ðàáîòû. Ìîãóò âñïëûòü ñòàðûå íåðåøåííûå ïðîáëåìû. Ïîñâÿòèòå âûõîäíûå îáóñòðîéñòâó ñâîåãî äîìà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé – ñðåäà. ÐÛÁÛ (20.02–20.03). Ïðèøëî âðåìÿ âàøåãî ðàñöâåòà. Íî ïîòðàòèòü åãî ïðèäåòñÿ íà òðóäîâûå ïîäâèãè. Íîâûå çíàêîìûå ïðåäëîæàò ñâåæèå èäåè è îòêðîþò ïåðåä âàìè çàìå÷àòåëüíûå ïåðñïåêòèâû. Âàø àâòîðèòåò çàìåòíî óêðåïèòñÿ.  âûõîäíûå âàì ïðîùàþòñÿ ëþáûå ñóìàñáðîäñòâà, èñïîëüçóéòå ñâîå îáàÿíèå â èíòåðåñàõ äåëà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé – ïîíåäåëüíèê.

Îòâåòû íà êðîññâîðä èç ¹ 16

Ç 5

ÑÇ 7

ÞÇ 4

ÞÇ 6

CÂ 6

 4

 4

+9...+15

+10...+14

+2...+18

+7...+20

+11...+16

+5...+19

+7...+22

+8...+15

+8...+13

+2...+18

+7...+19

+11...+15

+5...+19

+7...+20

* Êîìôîðò – ýòî òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïî îùóùåíèþ îäåòîãî ïî ñåçîíó ÷åëîâåêà, âûõîäÿùåãî íà óëèöó. Íà êîìôîðò, êðîìå ñîáñòâåííîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà, âëèÿþò òàêèå ìåòåîïàðàìåòðû, êàê îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà è ñêîðîñòü âåòðà.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ðîãà. 5. Ñáåðêàññà. 10. Ñìåõ. 15. Ñåðäöå. 18. Óäî÷êà. 19. Àíãàð. 20. Õóòîð. 21. Óòðî. 22. Êðàïèâà. 26. Êîçà. 27. Ýêñïîðò. 28. Íåãëèæå. 29. Òðþì. 31. Èíòðèãà. 32. Êâàñ. 34. Øòèðëèö. 36. Óðàâíåíèå. 37. Íåñêâèê. 41. Æàëî. 43. Ñõåìà. 44. Ðàéîí. 45. Äà÷à. 47. Ñîðíÿê. 48. Ðåêîðä. 51. ßñëè. 52. Óäà÷à. 53. Áîáèê. 54. Ïëÿæ. 56. Ïëîùàäü. 58. Ëÿãóøîíîê. 62. Ñïàëüíÿ. 66. Ðàíã. 69. Êåìïèíã. 71. Êðîò. 73. Íàïèòîê. 74. Ëèìïîïî. 75. Øïàò. 77. Êàðàâàí. 81. Êðóã. 82. Ñóñëî. 83. Îòâåñ. 84. Ìóäðåö. 85. Êðþ÷îê. 86. Àëîý. 87. Çàïîðîæüå. 88. Þêêà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñåêòîð. 2. ßäðî. 3. Ðåäàêòîð. 4. Ãðàïïà. 6. Áàðê. 7. Ðîùà. 8. Àóäè. 9. Ñîõà. 11. Ìîðàëü. 12. Õóäîæíèê. 13. Âîñê. 14. Óêàçêà. 16. Îãàðîê. 17. Ñòðåññ. 23. Ðûíäà. 24. Ïåðóí. 25. Âàãîí. 29. Òèðàæ. 30. Ìàòðîñ. 32. Êðèâäà. 33. Ñåòêà. 35. Ëèõîðàäêà. 38. Ñìîðîäèíà. 39. Ðàñêëàä. 40. Ïðîðóáü. 42. Àâàíñ. 46. ×åøóÿ. 49. Äèàëîã. 50. Îïåíîê. 51. ßãóàð. 55. Æèâîò. 57. Ùóïàëüöà. 59. Ãèåíà. 60. Øàïêà. 61. Íîííà. 63. Ëàìïî÷êà. 64. Ýãîèñò. 65. Áðèòâà. 67. Àìïëóà. 68. Ôèàñêî. 70. Ñïèñîê. 72. Îãóçîê. 76. Òèðå. 77. Êîæà. 78. Ðåíî. 79. Âåòî. 80. Íî÷ü. 81. Êëþ÷.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

Ïî èíôîðìàöèè Ìàðèíû Äóäûäðû (ïðåññ-ñëóæáà ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ), 16 àïðåëÿ â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò íà òåëåôîí «101» ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå îò ñëóæáû 102 î òîì, ÷òî â ÿìå, ãëóáèíîé 1,7 ìåòðîâ, äëÿ õðàíåíèÿ âîäû, ðàñïîëîæåííîé âî äâîðå äîìà ïî óë. Ð. Ðîëëàíà, îáíàðóæåíî òåëî ìóæ÷èíû è ñîòðóäíèêàì ìèëèöèè òðåáîâàëàñü ïîìîùü â äîñòàâêå ïîãèáøåãî íà ïîâåðõíîñòü. Íà ìåñòî ×Ï âûåõàë äåæóðíûé êàðàóë ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ, ìîòîïîìïîé èç âîäÿíîé ÿìû ñïàñàòåëè îòêà÷àëè 1 êóá. ìåòð âîäû è ñ ïîìîùüþ ïîæàðíîé ëåñòíèöû è ïîæàðíûõ ïîÿñîâ äîñòàâèëè òåëî íà ïîâåðõíîñòü. Ïîãèáøèì îêàçàëñÿ ìóæ÷èíà 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàâøèé ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó íà ïðàâàõ êâàðòèðàíòà. Ïðè÷èíó è îáñòîÿòåëüñòâà åãî ñìåðòè óñòàíàâëèâàþò ïðàâîõðàíèòåëüíûå îðãàíû. 15 àïðåëÿ, ïðèìåðíî â 19 ÷àñîâ, íà öåíòðàëüíûé ïóíêò ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå îò ìåñòíîãî æèòåëÿ î òîì, ÷òî íà îòêðûòîé òåððèòîðèè ìåæäó óëèöàìè Êóïðèíà è Ãðàáîâñêîãî ïîñ. Ìèðíûé îáíàðóæåí ìåòàëëè÷åñêèé ðæàâûé ïðåäìåò, ïîõîæèé íà ñíàðÿä. Íà ìåñòî ×Ï ïðèáûëà ìîáèëüíàÿ îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ, êîòîðóþ âîçãëàâèë ïîäïîëêîâíèê Àëåêñåé Êðîòîâ, è áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî äàííûé ïðåäìåò ÿâëÿåòñÿ àðòèëëåðèéñêèì ñíàðÿäîì, êàëèáðà 122 ìì, âðåìåí âîéíû. Ïèðîòåõíè÷åñêîé ãðóïïîé Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â Ëóãàíñêîé îáëàñòè ñíàðÿä áûë âûâåçåí â áåçîïàñíîå ìåñòî è óòèëèçèðîâàí ïóòåì ïîäðûâà. Åæåãîäíî 28 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû òðóäà.  2013 ãîäó ýòîò äåíü â Óêðàèíå áóäåò ïðîâåäåí ïîä äåâèçîì «Ïðîôèëàêòèêà ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé». Ãëàâíàÿ öåëü – ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê ìàñøòàáàì óêàçàííîé ïðîáëåìû, à òàêæå ê òîìó, êàêèì îáðàçîì ñîçäàíèå è âíåäðåíèå êóëüòóðû îõðàíû òðóäà ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ åæåãîäíîé ñìåðòíîñòè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà òðóäà ÓÒ è ÑÇÍ Í. Îðëîâà, íà îñíîâàíèè ïëàíîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàçðàáîòàíû è óòâåðæäåíû îáùåãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àïðåëüñêîãî ìåñÿ÷íèêà. Çàïëàíèðîâàííàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ ðàáîòà íå äîëæíà çàêàí÷èâàòüñÿ ñ îêîí÷àíèåì ìåñÿ÷íèêà îõðàíû òðóäà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íè îäíà îòðàñëü ïðîèçâîäñòâà íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ áåçîïàñíîé, ñîáëþäåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè äîëæíî ñòàòü çàêîíîì äëÿ âñåõ. Âåäü çà êàæäîé íîðìîé – êîíêðåòíûé ñëó÷àé, ïðîôåññèîíàëüíîå çàáîëåâàíèå, óòðàòà ñàìîãî äîðîãîãî – çäîðîâüÿ è æèçíè.

19

ÍÎÂÎÑÒÈ

âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà è öåíòðà ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè áûëà ïðîâåäåíà êîíôåðåíöèÿ «Àêòèâíîñòü ìîëîäåæè â ïðåîäîëåíèè òîðãîâëè ëþäüìè».  íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ ÎÎØ ¹¹ 4, 9, 10, 20, 29, 11, ãèìíàçèè ¹ 1, ïñèõîëîãè è ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè. Ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ïðèâåòñòâîâàëà çàâåäóþùàÿ ÖÏÑ Ý. Ëåìíåâà, óòâåðäèâ àêòóàëüíîñòü è âàæíîñòü òåìû, íàïîìíèâ î äîñòóïíîñòè è îòêðûòîñòè ÖÏÑ äëÿ ìîëîäåæè ãîðîäà â ðåøåíèè ëè÷íûõ ïðîáëåì. Ïñèõîëîã ÎÎØ ¹ 10 Å. Áæåëåíêî ïîçíàêîìèëà ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ñ âèäåîðîëèêîì «Òîðãîâëÿ ëþäüìè â Óêðàèíå. Ñåêñóàëüíîå ðàáñòâî» è ïðîâåëà òåìàòè÷åñêîå îáñóæäåíèå. Ïî ìàòåðèàëàì ïðåçåíòàöèè ïñèõîëîãà ÎÎØ ¹ 20 Å. Ãóðáàíîâîé «Òîðãîâëÿ ëþäüìè. Ìèôû è ðåàëüíîñòü» ó÷àñòíèêè ñìîãëè óòî÷íèòü ñâîå ïðåäñòàâëåíèå î áðàêàõ ñ èíîñòðàíöàìè, âûñîêèõ çàðàáîòêàõ çà ðóáåæîì, ïðàâäèâîñòè îáúÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàáîòû. Ñâîå âûñòóïëåíèå íà òåìó «Ïî÷åìó ïðîèñõîäÿò èñòîðèè, èëè ÷òî èçó÷àåò âèêòèìîëîãèÿ» ïñèõîëîã ÎÎØ ¹ 9 Å. Âåðáîâàòàÿ ïðîâåëà â ôîðìå äîâåðèòåëüíîé áåñåäû è ðàññêàçàëà î ìåíòàëüíûõ è óçêîëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòÿõ ÷åëîâåêà, êîòîðûå ìîãóò ñäåëàòü åãî æåðòâîé. Îá îòâåòñòâåííîñòè, äîñòîèíñòâå ìóæñêîé àóäèòîðèè íàïîìíèë ïñèõîëîã ÖÏÑ Å. Ëóáÿíîâ, îí îáúÿñíèë, êàê çà ÿðêîé âûâåñêîé ìîæíî ðàññìîòðåòü èñòèííóþ ñóòü. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ñìîãëè íà ïðàêòèêå ïðîâåðèòü ñâîþ ãîòîâíîñòü ïðàâèëüíî îöåíèòü ëîæíóþ è èñòèííóþ èíôîðìàöèþ â îáúÿâëåíèÿõ, ïðèãëàøàþùèõ íà ó÷åáó çà ãðàíèöåé, à òàêæå ñîñòàâèòü ïëàí ïðàêòè÷åñêèõ øàãîâ äëÿ áåçîïàñíîãî âûåçäà çà ïðåäåëû ñòðàíû áëàãîäàðÿ ïðàêòèêóìó, ïðîâåäåííîìó ïñèõîëîãîì ãèìíàçèè ¹ 1 Í.×åðêàøèíîé.

«Ëèòåðàòóðíàÿ Ëóãàíùèíà». Ïîä òàêèì íàçâàíèåì, ïî èíôîðìàöèè ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ñîôèåâñêîé ÎÎØ ¹ 27 È. Í. Ñåðîâîé, ïðîøëà âñòðå÷à ó÷àùèõñÿ øêîëû ñ ïîýòàìè è ïèñàòåëÿìè Êðàñíîãî Ëó÷à, êîòîðóþ îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè áèáëèîòåêàðü Ñîôèåâñêîé áèáëèîòåêè À. Êîðîòêîâà è øêîëüíûé áèáëèîòåêàðü Ë. Àëåêñååâà. Âñòðå÷à ïðîøëà â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 75-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Ëóãàíñêîé îáëàñòè. Î ðàáîòå ãîðîäñêîãî ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ «Äæåðåëà» ðåáÿòàì ðàññêàçàë Â. Âûñêóá, ïîçíàêîìèë èõ ñ òâîð÷åñòâîì êîëëåã, ÷èòàë ñâîè ñòèõè. Ñ èíòåðåñîì ñëóøàëè äåòè âûñòóïëåíèÿ Å. Ðóäîâà è Á. Ñåâîñòüÿíîâà. Ìàëåíüêèé, îòäàëåííûé îò öåíòðà ïîñåëîê íå ÷àñòî ïîñåùàþò èçâåñòíûå ëþäè, ïîýòîìó ðåáÿòàì áûëî èíòåðåñíî âñòðåòèòüñÿ ñ òåìè, êòî ïèøåò äëÿ íèõ ñòèõè è ðàññêàçû. Äåòè çàäàâàëè âîïðîñû î òîì, êîãäà è êàê îíè íà÷àëè ïèñàòü, ÷òî âäîõíîâëÿåò ïîýòà äëÿ íàïèñàíèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ. Âàëåðèé ÒèìîÏî èíôîðìàöèè ìåòîäèñòà ïñèõî- ôååâè÷ ïðèãëàñèë òàëàíòëèâûõ ðåáÿò ïîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Ò. Øåíöîâîé, 17 àïðå- ñåòèòü èõ îáúåäèíåíèå è ðàçâèâàòü ñâîè ëÿ â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà îáùåîáðàçî- ñïîñîáíîñòè.

18 àïðåëÿ â Àë÷åâñêå ñîñòîÿëàñü íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ýíåðãîðåñóðñîñáåðåæåíèå ãëàçàìè ìîëîäåæè2013» íà áàçå Äîíáàññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, èíèöèàòîð êîòîðîé – êàôåäðà ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí è àïïàðàòîâ. Êàê ðàññêàçàëè çàì. äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÎÎØ ¹ 29 À. Äÿòëîâà è ó÷èòåëü ôèçèêè Â. Çóåâ, øêîëà ¹ 29 ïîääåðæèâàåò êðåïêèå äâóõñòîðîííèå ñâÿçè ñ âóçîì è ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëîùàäêîé óíèâåðñèòåòà ïî âíåäðåíèþ íîâûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé, èìåþùèõ òåõíîëîãè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü. Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè îáðàòèëñÿ ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà – ïåðâûé ïðîðåêòîð ÄîíÃÒÓ äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîð Í. Çàáëîäñêèé, êîòîðûé ïîæåëàë þíûì òàëàíòàì óñïåøíîé ðàáîòû è íàéòè ñâîå ìåñòî â íèøå ó÷åíûõ è ïåðâîîòêðûâàòåëåé.  ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå øåñòü øêîëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Àë÷åâñêà è êðàñíîëó÷ñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 29. Òðåòèé ãîä ïîäðÿä ó÷àùèåñÿ 8-11 êëàññîâ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàáîòå êîíôåðåíöèè. Ïî÷åòíîå ïðàâî ïåðâîãî äîêëàäà áûëî äîâåðåíî ó÷åíèêó 10 êëàññà ÎÎØ ¹ 29 Äìèòðèþ Âåðòèåâó, êîòîðûé íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàë â ýòîì íàó÷íîì ôîðóìå. Îí âûñòóïèë ñ äîêëàäîì î ðàçâèòèè ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè, ïðîàíàëèçèðîâàâ òåõíîëîãèè ðàçâèòèÿ ñîëíå÷íûõ áàòàðåé è ýôôåêòèâíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ ñ öåëüþ ñîêðàùåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ îðãàíè÷åñêîãî òîïëèâà. Áûëà îòìå÷åíà íàó÷íàÿ ðàáîòà ó÷àùèõñÿ 11 êëàññà Àëåêñàíäðû Äåãòÿðåâîé è Åâãåíèÿ Êàëþæíîãî, ïîñâÿùåííàÿ àêòóàëüíåéøåìó âîïðîñó íàøåãî ðåãèîíà – ðàçðàáîòêå ìåòàíà óãîëüíûõ ïëàñòîâ íà òåððèòîðèè Äîíáàññà. Ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà

Äìèòðèé Êàëüíè÷åíêî è Ñòåïàí Íîñêî âûñòóïèëè íà òåìó «Àëüòåðíàòèâíî-ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû â îáëàñòè ýíåðãåòèêè». Î÷åíü âàæíà ðîëü ïðè àíàëèçå äàííûõ ñåìèíàðîâ: íàó÷íîñòü è èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà, ïðîâîäèìàÿ ó÷àùèìèñÿ ïðè ïîäãîòîâêå äîêëàäîâ, äàåò èì âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü óðîâåíü çíàíèé, ñîðèåíòèðîâàòü ó÷àùèõñÿ ñòàðøåé øêîëû ïðè âûáîðå ïðîôåññèè è ïîäãîòîâèòü ê äàëüíåéøåé ó÷åáå â óíèâåðñèòåòå. Ýòî âàæíî è äëÿ ó÷èòåëåé, è äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé âóçà. Îíè âèäÿò ïåðñïåêòèâó – çàèíòåðåñîâàòü ðåáÿò äîñòèæåíèÿìè ñîâðåìåííîé íàóêè, æåëàíèåì ó÷èòüñÿ ðàñøèðÿòü ñâîè áóäóùèå ãîðèçîíòû è îâëàäåâàòü òåõíîëîãèÿìè XXI âåêà. Ðàáîòàòü ñî ñâîèìè áóäóùèìè ðàáîòîäàòåëÿìè è êîëëåãàìè ñòóäåíòû ìåäèéíûõ íàïðàâëåíèé Ëóãàíñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêî áóäóò ñ ïåðâîãî êóðñà. Êàê ñîîáùàåò Òàòüÿíà Ìàëàøåíêî èç ïðåññ-öåíòðà ËÍÓ, ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ òàêèå ñòóäåíòû áóäóò íå ïðîñòî òåîðåòèêàìè æóðíàëèñòèêè, à ïðîôåññèîíàëàìè ñ îïûòîì ðàáîòû. Âîçìîæíîé ýòà ïðàêòèêà ñòàëà áëàãîäàðÿ ïîäïèñàíèþ äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ëóãàíñêèì íàöèîíàëüíûì óíèâåðñèòåòîì èìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêî è Ëóãàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèåé Íàöèîíàëüíîãî ñîþçà æóðíàëèñòîâ Óêðàèíû. Áîëüøå ïðàêòèêè â ìåäèà – áîëüøå øàíñîâ íàéòè ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû, óâåðåíû æóðíàëèñòû. Ñîòðóäíè÷åñòâî ñîòðåò ïðîòèâîñòîÿíèå ìåæäó òåîðèåé âóçà è ïðàêòèêîé ÑÌÈ. Áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòå ïðåïîäàâàòåëåé ËÍÓ è ìåäèà-ïðîôåññèîíàëîâ, ñòóäåíòû ñìîãóò ñîõðàíÿòü èñòîðè÷åñêèå êàíîíû æóðíàëèñòèêè è îäíîâðåìåííî áóäóò ãîòîâû ê îïåðàòèâíîìó, êà÷åñòâåííîìó îñâåùåíèþ è àíàëèçó ñîâðåìåííîñòè.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


20

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÂÀÕÐÓØÅÂÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ Äâàäöàòü ïÿòàÿ ñåññèÿ ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 9 19.04.2013 ã. Âàõðóøåâî Îá îïðåäåëåíèè èñïîëíèòåëÿ óñëóã ïî âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ðàññìîòðåâ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ èñïîëíèòåëÿ óñëóã ïî âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ¹ 2 îò 19.04.2013, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 35-1 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îòõîäàõ», ñò. 7 ï. 4 è 28 Çàêîíà Óêðàèíû «Î æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóãàõ», Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ¹ 1173 îò 16.11.2011, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñåññèè Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ¹ 8 îò 28.02.2013 «Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ ñ òåððèòîðèè ã. Âàõðóøåâî», ïóíêòà 3.7.1. ðåøåíèÿ ñåññèè Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà îò 30.05.2011 ¹ 1 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðî-

äà Âàõðóøåâî» ñò. 26 ï. 55. Çàêîíà Óêðàèíû «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè â Óêðàèíå», Âàõðóøåâñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò ÐÅØÈË: 1. Óòâåðäèòü ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ èñïîëíèòåëÿ óñëóã ïî âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà. 2. Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ èñïîëíèòåëÿ óñëóã ïî âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ñ÷èòàòü êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Æèòëîñåðâ³ñ» èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà. 3. Ñðîê äåéñòâèÿ ðåøåíèÿ äî 31. 05. 2018 âêëþ÷èòåëüíî. 4. Ãðàæäàíàì, þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ÷àñòíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íàõîäÿùèìñÿ íà òåððèòîðèè Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, ïðîäëèòü äîãîâîðû

íà ñáîð, âûâîç è çàõîðîíåíèå áûòîâûõ îòõîäîâ äî 31.05.2018 ñ ãîðîäñêèì êîììóíàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì «Æèòëî-ñåðâ³ñ» èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà. 5. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó Âàõðóøåâñêîãî îòäåëåíèÿ ìèëèöèè Ñûòíèêó Í. Â. ïðèâëåêàòü ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùèõ ïÿòè ëåò ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö, ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ó êîòîðûõ îòñóòñòâóåò äîãîâîð íà ñáîð, âûâîç è çàõîðîíåíèå áûòîâûõ îòõîäîâ ñ ãîðîäñêèì êîììóíàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì «Æèòëî-ñåðâ³ñ» èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Âàõðóøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà. 6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ñàìîõèíà Â. Ã. Ãîðîäñêîé ãîëîâà È. À. ÒÊÀ×ÅÍÊÎ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÐÀÑÍÎËÓ×ÀÍÅ È Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÀÂÀÐÈÈ ÍÀ ×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÎÉ ÀÝÑ ! 26 àïðåëÿ â 10.00 ó ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì è óìåðøèì êðàñíîëó÷àíàì÷åðíîáûëüöàì (ïàðêîâàÿ çîíà ìèêðîðàéîíà 3) ñîñòîèòñÿ ìèòèíã-ðåêâèåì «×åðíîáûëü. Òðàãåäèÿ. Ïîäâèã. Ïàìÿòü». Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè, ïî÷òèòü ïàìÿòü ïîãèáøèõ è óìåðøèõ êðàñíîëó÷àí-÷åðíîáûëüöåâ, îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ è ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè âñåì ëèêâèäàòîðàì ñòðàøíîé òðàãåäèè çà ÷åñòíîå è ìóæåñòâåííîå èñïîëíåíèå ñëóæåáíîãî è ãðàæäàíñêîãî äîëãà. Îðãêîìèòåò îðãàíèçàöèè «Ñîþç ×åðíîáûëü».

À

áîíåíòîâ ÊÏ «ÐÝÊ Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà», ÊÏ «ÆÝÐÓ Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà», ÊÏ «ÃÒÊÝ Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà» è ÊÏ «ÊÀÒÏ ¹ 032805 Êðàñíîëó÷ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà», êîòîðûå èìåþò çàäîëæåííîñòü ïî êâàðòïëàòå, îòîïëåíèþ è óáîðêå ìóñîðà ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.02.2012, ïðîñèì ïðîèçâåñòè ñâåðêó è îïëàòó ïî àäðåñó: ã. Êðàñíûé Ëó÷, óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 21, 3 ýòàæ, êàá. ¹ 3, ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 2-48-07, 099-0069048. Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

21

ÐÅÊËÀÌÀ, ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ê

ðàñíîëó÷ñêîìó ÎÄÎ «ÀÒÏ-10911» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: âîäèòåëè ñ êàòåãîðèåé «Ä» äëÿ ðàáîòû íà ãîðîäñêèõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæäóãîðîäíûõ ïåðåâîçêàõ; âîäèòåëè ñ êàòåãîðèåé «Å» äëÿ ðàáîòû íà ìåæäóíàðîäíûõ ãðóçîâûõ ïåðåâîçêàõ; íà÷àëüíèê àâòîêîëîííû; ñìåííûå ìåõàíèêè. Òðåáîâàíèÿ: äëÿ âîäèòåëåé – èìåòü ñòàæ ðàáîòû âîäèòåëåì íå ìåíåå 3 ëåò, äëÿ ÈÒÐ – âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò. Îïëàòà òðóäà ñâîåâðåìåííàÿ. Ñïðàâêè ïî òåë.: (064-32) 2-8161, 095-516-65-50, ñ 9.00 äî 15.00.

Âèêîíêîì Êðàñíîëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ñïåö³àë³ñòà 1 êàòåãî𳿠â³ää³ëó ç ïèòàíü îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: áàçîâà âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì áàêàëàâðà, â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, çíàííÿ êîìï’þòåðà íà ð³âí³ êîðèñòóâà÷à, áåç âèìîã äî ñòàæó. Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì ³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè, äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 3õ4, êîﳿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ, çàñâ³ä÷åí³ íîòàð³àëüíî ÷è â ³íøîìó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñ³ì’¿, êîï³þ ïàñïîðòà, ìåäè÷íó äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ, ïèñüìîâó çãîäó íà ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè, êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, äîâ³äêó ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (â ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³). Ñòðîê ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êðàñíèé Ëó÷, âóë. Êîìóí³ñòè÷íà, 33, êàá³íåò 302, òåëåôîíè: 2-00-10, 2-00-07. Êðàñíîëóöüêà ì³ñüêà Ðàäà îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ñïåö³àë³ñòà 1 êàòåãî𳿠ç ïèòàíü ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ìîëîä³ ³ ñïîðòó Êðàñíîëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: áàçîâà âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî–êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì áàêàëàâðà, â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, çíàííÿ êîìï’þòåðà íà ð³âí³ êîðèñòóâà÷à, áåç âèìîã äî ñòàæó. Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì ³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï–2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè, äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 3õ4, êîﳿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ, çàñâ³ä÷åí³ íîòàð³àëüíî ÷è â ³íøîìó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñ³ì’¿, êîï³þ ïàñïîðòà, ìåäè÷íó äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ, ïèñüìîâó çãîäó íà ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè, êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, äîâ³äêó ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (â ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³). Ñòðîê ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êðàñíèé Ëó÷, âóë. Êîìóí³ñòè÷íà, 33, êàá³íåò 302, òåëåôîíè: 2–00–10, 2–00–07. Êðàñíîëóöüêà ì³ñüêà Ðàäà îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ñïåö³àë³ñòà 1 êàòåãî𳿠ç ïèòàíü ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ìîëîä³ ³ ñïîðòó Êðàñíîëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ (2 âàêàíñ³¿). Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: áàçîâà âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì áàêàëàâðà, â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, çíàííÿ êîìï’þòåðà íà ð³âí³ êîðèñòóâà÷à, áåç âèìîã äî ñòàæó. Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì ³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè, äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 3õ4, êîﳿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ, çàñâ³ä÷åí³ íîòàð³àëüíî ÷è â ³íøîìó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê òà çàáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñ³ì’¿, êîï³þ ïàñïîðòà, ìåäè÷íó äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ, ïèñüìîâó çãîäó íà ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè, êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, äîâ³äêó ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (â ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³). Ñòðîê ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êðàñíèé Ëó÷, âóë. Êîìóí³ñòè÷íà 33, êàá³íåò302, òåëåôîíè: 2-00-10, 2-00-07.

̲ÓÑÈÍÑÜÊÀ ̲ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ ØÎÑÒÅ ÑÊËÈÊÀÍÍß (Äâàäöÿòü âîñüìà ñåñ³ÿ) вØÅÍÍß ¹2 29.03.2013 ð. ì. ̳óñèíñüê Ïðî çàòâåðäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì. ̳óñèíñüê, ñ. Êîð³ííå, ñ. ˳ñíå, ñ. Íîâîºë³çàâåò³âêà ̳óñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êðàñíèé Ëó÷) Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. Ðîçãëÿíóâøè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ç íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì. ̳óñèíñüê, ñ. Êîð³ííå, ñ. ˳ñíå, ñ. Íîâîºë³çàâåò³âêà ̳óñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êðàñíèé Ëó÷) Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, ðîçðîáëåíó Ëóãàíñüêîþ ðåã³îíàëüíîþ ô³ë³ºþ ÄÏ « Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó», âèêîíàíó ó â³äïîâ³äíîñò³ ç «Ïîðÿäêîì ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà íàñåëåíèõ ïóíêò³â», çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì Äåðæêîìçåìó Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà æèòëîâî -êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêî¿ Àêàäå쳿 àãðàðíèõ íàóê â³ä 27 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó ¹ 18/15/21/11 òà çàðåºñòðîâàíèõ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 05 êâ³òíÿ 2006 ðîêó çà ¹ 388/12262, êåðóþ÷èñü ñò. ñò.12, 201 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñò. 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», âðàõîâóþ÷è ïðîïîçèö³þ äåïóòàòñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, áóä³âíèöòâà, áëàãîóñòðîþ, îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â ïëàòè çà çåìëþ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí ó ì³ñò³, ïîïîâíåííÿ äîõîäíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó, â çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ç ÷àñó âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî¿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü â³äáóëèñü çíà÷í³ çì³íè ó ñôåð³ ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó çåìåëü», ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà 5-7 ðîê³â, ̳óñèíñüêà ì³ñüêà Ðàäà âèð³øèëà:  çâ’ÿçêó ç³ ñòèñëèìè òåðì³íàìè íàðàõóâàííÿ çåìåëüíîãî ïîäàòêó ç ãðîìàäÿí òà ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âòðàò äîõîäíî¿ ÷àñòèíè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì³ñòà Ìóñèíñüê 1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ç íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì. ̳óñèíñüê, ñ. Êîð³ííå, ñ. ˳ñíå, ñ. Íîâîºë³çàâåò³âêà ̳óñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êðàñíèé Ëó÷) Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. 2. гøåííÿ äâàäöÿòî¿ ñåñ³¿ ̳óñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äâàäöÿòü òðåòüîãî ñêëèêàííÿ â³ä 28.05.2001 ðîêó çà ¹ 4 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ äàíèõ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà ̳óñèíñüê» òà ð³øåííÿ äâàäöÿòî¿ ñåñ³¿ ̳óñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äâàäöÿòü ÷åòâåðòîãî ñêëèêàííÿ â³ä 28.05.2001 ðîêó çà ¹ 5 «Ïðî ââåäåííÿ â ä³þ ãîòîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà ̳óñèíñüê» ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü 31.03.2013 ðîêó. 3. Çàòâåðäèòè áàçîâó âàðò³ñòü îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðó çåìåëü ì³ñòà ̳óñèíñüê (ì. Êðàñíèé Ëó÷) Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ 52,80 ãðí çà êâ. ì, ñåëî Êîð³ííå – 26,98 ãðí. çà êâ. ì, ñåëî Íîâîºë³çàâåò³âêà – 26,54 ãðí. çà êâ. ì, ñåëî ˳ñíå – 25,94 ãðí. çà êâ. ì. 4. Ââåñòè â ä³þ íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó ì. ̳óñèíñüê, ñ. Êîð³ííå, ñ. ˳ñíå, ñ. Íîâîºë³çàâåò³âêà ̳óñèíñüêî¿

Î

áúÿâëåí íàáîð íà ôàêóëüòåò íàëîãîâîé ìèëèöèè â Íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû Óêðàèíû ã. Èðïåíü íà 2013-2014 ó÷åáíûé ãîä. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ëóãàíñêàÿ îáëàòü, ã. Êðàñíûé Ëó÷, óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, 2-à, èëè ïî òåëåôîíó (06432) 2-81-51 ñ 9.00 äî 18.00. Òåëåôîí ïðèåìíîé êîìèññèè (04597) 5-65-95.

ì³ñüêî¿ ðàäè ( ì. Êðàñíèé Ëó÷ ) Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ ç 01.04.2013 ðîêó. 5. Âèçíà÷åííÿ êîæíîãî ç ëîêàëüíèõ ôàêòîð³â äëÿ îêðåìî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðîâîäèòè íà îñíîâ³ êàðòè âïëèâó ëîêàëüíèõ ôàêòîð³â îö³íêè. 6. Ðîçãëÿä ñï³ðíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñïëàòîþ îðåíäíî¿ ïëàòè òà çåìåëüíîãî ïîäàòêó, çä³éñíþâàòè ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó, ô³íàíñ³â, åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ðîçâèòêó ìàëîãî ï³äïðèºìñòâà òà ïîñò³éíîþ äåïóòàòñüêîþ êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, áóä³âíèöòâà, áëàãîóñòðîþ, îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè. 7. Ïëàòíèêàì çåìåëüíîãî ïîäàòêó òà îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (êð³ì ãðîìàäÿí) ïðè ïîäàíí³ ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³é äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ì³ñòà Êðàñíèé Ëó÷ ïî÷èíàþ÷è ç 01.04.2013 ðîêó çàñòîñóâàòè íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëü ì³ñòà ̳óñèíñüê, ñ. Êîð³ííå, ñ. ˳ñíå, ñ. Íîâîºë³çàâåò³âêà ̳óñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êðàñíèé Ëó÷) Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà çàòâåðäæåíà öèì ð³øåííÿì. 8. Ïðîïîíóâàòè Óïðàâë³ííþ Äåðæàãåíòñòâà ó ì. Êðàñíèé Ëó÷ Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ òà âèäà÷ó âèòÿã³â ç òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïðî íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. 9. Çîáîâ’ÿçàòè îðåíäàð³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â òåðì³í äî 01.07. 2013 ðîêó çâåðíóòèñÿ äî ̳óñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ âíåñåííÿ çì³í ó ä³þ÷è äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ðîçä³ë 2 « Îá’ºêò îðåíäè» òà ðîçä³ë 4 «Îðåíäíà ïëàòà» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä, ó çâ’ÿçêó ³ç ââåäåííÿì â ä³þ íîâî¿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè ì. ̳óñèíñüê, ñ. Êîð³ííå, ñ. ˳ñíå, ñ. Íîâîºë³çàâåò³âêà ̳óñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êðàñíèé Ëó÷) Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. 9.1 Çîáîâ’ÿçàòè îðåíäàð³â îôîðìèòè òà çàðåºñòðóâàòè äîäàòêîâ³ óãîäè äî äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ä³þ÷îãî çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. 9.2. Çîáîâ’ÿçàòè îðåíäàð³â, ùî ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ óãîäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ï’ÿòèäåííèé òåðì³í íàäàòè êîï³þ óãîäè äî Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ì³ñòà Êðàñíèé Ëó÷. 10. Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ì³ñòà Êðàñíèé Ëó÷ íà 2013 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè âèçíà÷èòè ñòàâêè çåìåëüíîãî ïîäàòêó ç ãðîìàäÿí çã³äíî ñåðåäíüîçâàæåíîãî çíà÷åííÿ âàðòîñò³ 1 êâ. ì. çåìåëü æèòëîâî¿ çàáóäîâè ó ðîçð³ç³ åêîíîì³êî-ïëàíóâàëüíèõ çîí òà çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ç óðàõóâàííÿì àãðîâèðîáíè÷èõ ãðóï ãðóíò³â. ( äîäàòîê ¹ 1 äî ð³øåííÿ ). 11. Çàáåçïå÷èòè îïóáë³êóâàííÿ äàíîãî ð³øåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 12. ³äïîâ³äàëüí³ñòü ùîäî âèêîíàííÿ äàíîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìî³ñåºíêà C. B. 13. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì òåïåð³øíüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ãîëîâó ïîñò³éíî¿ äåïóòàòñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, áóä³âíèöòâà, áëàãîóñòðîþ, îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè Ã. Ì. ̳íäþêîâà òà ñåêðåòàðÿ ì³ñüêî¿ ðàäè ². ². Ëîëåíêà. ̳ñüêèé ãîëîâà Â. Ì. Ñêîðîáîãàòîâ.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


22

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ â ýòè ðóáðèêè – 12 ãðí.

ÏÐÎÄÀÌ Êâàðòèðû • 1-êîìí. êâ-ðó ñ ãàçîâûì îòîïëåíèåì. Òåë. 095-1619490 • 1-êîìí. êâ-ðó. Òåë. 0954260002 • êâ-ðó íîâîé ïëàíèðîâêè. Òåë.: 095-0545625, 095-8515563 • 2-êîìí. êâ-ðó, óë. Ëåíèíà. Òåë.: 099-9521489, 095-0344509 • 2-êîìí. êâ-ðó ïî óë. Õàñàíîâà (ðàéîí àâòîâîêçàëà). Òåë. 0950540555 • 2-êîìí. êâ-ðó â ïîñ. Øòåðãðýñ. Òåë. 099-3285828 • 2-êîìí. êâ-ðó, ì-í 2, 3 ýòàæ, ð-í êëóáà «Ïàðèæ». Äîðîãî. Òåë. 095-0393065 • 2-êîìí. êâ-ðó ïî óë. Ê. Ìàðêñà. Òåë. 066-6216656 • 2-êîìí. êâ-ðó (ì-í 3, 3 ýòàæ, ñðåäíèé ïîäúåçä, æèëîå ñîñòîÿíèå, êîìíàòû ðàçäåëüíûå). Òåë.: 050-8177429, 066-8909799 • 2-, 3-êîìí. êâ-ðû ñ ãàçîâûì îòîïëåíèåì (âîäà ãîðÿ÷àÿ è õîëîäíàÿ êðóãëîñóòî÷íî), 2 ýòàæ 2– ýòàæíîãî äîìà, öåíòð Ìèðíîãî, ìîæíî ñ ìåáåëüþ. Åñòü ñàðàé ñ ïîãðåáàìè. Òåë. 099-0268328 • 3-êîìí. êâ-ðó â ï. Ìèðíûé, ð-í «Ïðîìèíâåñòáàíêà», 2 ýòàæ (ãàçîâîå îòîïëåíèå, áîéëåð, áîëüøîé ãàðàæ, ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê). Òåë. 050-6777844 • 3-êîìí. êâ-ðó (2 ýòàæ, 85 êâ. ì, ãàç, âîäà, 2 ýòàæ, êàïðåìîíò) èëè ìåíÿþ íà äîì ñ ôëèãåëåì, ïëþñ äîïëàòà. Òåë. 095-3301433 • äîðîãî 4-êîìí. êâ-ðó â öåíòðå ãîðîäà â æèëîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 063-2595448 • 4-êîìí. êâ-ðó â ì-íå 2, 5 ýòàæ. Âîçìîæíà ðàññðî÷êà. Òåë. 0958552531 • íåäîðîãî 4-êîìí. êâ-ðó, ì-í 2, ä. 18 (5 ýòàæ). Òåë. 095-6229702 Äîìà • äîì 8õ10 â ã. Ìèóñèíñê, óë. Òðóäîâàÿ, 80 (2 ñàðàÿ, óãîëüíèê, ãàðàæ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ó÷àñòîê 14 ñîòîê, êîëîäåö (âîäà íå îòêà÷èâàåòñÿ), ðÿäîì îñòàíîâêà àâòîáóñà). Òåë. 095-5920733 • õîðîøèé äîì ïî óë. Ôàäååâà èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. êâ-ðó. Òåë. 066-9177820 äîì â ð-íå àâòîâîêçàëà. Òåë. 066-9176711 • 2-ýòàæíûé äîì íåäàëåêî îò öåíòðà ãîðîäà. Òåë. 066-9176711 • äîì â ð-íå ïîñ. Ïîáåäà, âîçìîæíî ïîä ìàãàçèí, ñàëîí, îôèñ. Òåë. 050-4771081 • äîì (ôëèãåëü, óäîáñòâà, ãàç, âîäà, ãàðàæ, ïðèâàòèçèðîâàííûé ó÷àñòîê 8 ñîòîê). Òåë. 099-4515284 • íåäîðîãî äîì â ð-íå ïîñ. Çâåçäà. Òåë. 066-9176711 • äîì â ð-íå ìàøçàâîäà (ãàçîâîå îòîïëåíèå, êîíäèöèîíåð, ñïóòíèêîâîå TV), òåëåâèçîð «Ýëåêòðîí» ä/ó. Òåë. 095-6085335 • êèðïè÷íûé äîì â ð-íå õëåáîçàâîäà (ãàðàæ, êóæíÿ, 8 ñîòîê çåìëè). Òåë. 050-8615638 • íîâûé æèëîé çàãîðîäíûé äîì. Òåë. 095-4672024

• íîâûé äîì â ðàéîíå Çàðå÷íîé èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. êâ-ðó. Òåë. 066-9176711 • äîì ïî óë. Ïàâëîâñêàÿ, (öåíòð ãîðîäà, 84 ì êâ., ãàðàæ, êóõíÿ, êàíàëèçàöèÿ, ìîæíî ïîä îôèñ). Òåë.: 050-6083076, 066-3955633 • äîì â ïîñ. Èâàíîâêà (çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèâàòèçèðîâàí). Òåë. 050-1837447 • äîì â öåíòðå ïî óë. Êðîïîòêèíà. Òåë. 050-7529770 • ñðî÷íî íåäîðîãî äîì â Ìèóñèíñêå ïî óë. Òðóäîâàÿ, 53 (32 ñîòêè, ñ ìåáåëüþ, ãîðÿ÷àÿ è õîëîäíàÿ âîäà, ñêâàæèíà, áàíÿ, õîçïîñòðîéêè, ñàä 8õ4, òåïëèöà, ãàðàæ, áåñåäêà, çàõîäè è æèâè). Òåë. 095-3529489 • äîì â öåíòðå ïî óë. Øåâ÷åíêî (ãàðàæ, õîçïîñòðîéêè, ãàç, îòîïëåíèå, ó÷àñòîê 4 ñîòêè, âîäà ïîñòîÿííî, òîðã óìåñòåí). Òåë. 0990749631 • æèëîé äîì, ð-í óë. Çàðå÷íîé (75 êâ. ì, 5 êîìí., êóõíÿ, âîäà, óäîáñòâà â äîìå, ïàðîâîå îòîïëåíèå, ãàðàæ, ôëèãåëü, áàíÿ, õîçïîñòðîéêè, àñôàëüòèðîâàííûé äâîð), 15000 ó. å., òîðã. Òåë.: 050-6165491, 050-9330666 • äîì â ïîñ. Êðàñíûé Êóò â ðàéîíå øêîëû (õîçïîñòðîéêè, êîëîäåö). Òåë. 099-9012270 • äîì 8õ10 â ðàéîíå Çàðå÷íîé (ïàðîâîå îòîïëåíèå, ãàðàæ, ôëèãåëü, âîäà ïîñòîÿííî, çåìëÿ ïðèâàòèçèðîâàíà, òîðã). Òåë. 066-0325116 • äîì ïî óë. Êóïðèíà, 5 (ãàðàæ, 9 ñîòîê, ïî óëèöå âåäóò ãàç). Òåë. 050-9019383 • äîì (ôëèãåëü, ãàðàæ, õîçïîñòðîéêè, ñàä, îãîðîä, âèíîãðàäíèê, âîäà ïî ãðàôèêó). Òåë.: 0509094369, 099-9767087 • íåäîðîãî ó÷àñòîê 38 ñîòîê â ã. Ìèóñèíñê (4 ñêâàæèíû, õîçïîñòðîéêè). Òåë. 095-1996064 Àâòîìîáèëè + çàï÷àñòè • ÂÀÇ-2109, 2002 ã. â., öâåò ñåðûé, ìóçûêà, òèòàíû, ñèãíàëèçàöèÿ, ö.ç. ýë. ñòåêëîïîäúåìíèêè, ðîäíàÿ êðàñêà. Òåë. 095-6623087 • Ôîðä «Ñèåðà» 1991 ã. â., öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 099-0117591 • «Ñîáîëü» 2003 ã. â. Òåë. 0950342330 • Chevrolet Aveo New â ðàññðî÷êó îò 1800 ãðí/ìåñ. Òåë. 0950580719 • Äýó Ëàíîñ, 1,5 ë, 2008 ã. â., 57000 ãðí, òîðã. Òåë. 095-8802851 • ZAZ Ëàíîñ, 2013 ã. â., â ðàññðî÷êó îò 1300 ãðí/ìåñ. (êîíäèöèîíåð, öåíòðàëüíûé çàìîê, ýëåêòðîñòåêëîïîäúåìíèêè, ãèäðîóñèëèòåëü ðóëÿ). Òåë. 095-0580719 • ÂÀÇ-21061, 1984 ã. â., ïîñëå êàïðåìîíòà äâèãàòåëÿ, öâåò ñèíèé. Òåë. 066-3713051 • ÈÆ-2715 «ïèðîæîê» 1993 ã. â. «ðàáî÷àÿ ëîøàäêà». Öåíà 7000 ãðí. Òåë. 099-4609633 • êîðîáêó ïåðåäà÷ «Ì-2141», 800 ãðí. Òåë. 050-2618333 Ãàðàæè • äâà ãàðàæà 6õ4 â ðàéîíå âîåíêîìàòà è ñàíñòàíöèè. Òåë. 0502985171 • ãàðàæ (ìàøçàâîä, ðàéîí ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè), 16 òûñ. ãðí. Òåë. 099-9000850 ÒÍÏ • êîíòåéíåð 7,5 ì2, ì-í 3 (ñâåò,

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! SMS-îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêè «Ïðîäàì», «Êóïëþ», «Ìåíÿþ», «Ñäàì», «Ñíèìó», «ß+òû»

íà íîìåð 5109 –

1 ãðí.

 ñîîáùåíèè ïèøåì êîä 1212, ïðîáåë, òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ è îòïðàâëÿåì íà íóæíûé âàì íîìåð.

óòåïëåííûé, ìåòàëëîïëàñòèêîâîå îêíî). Òåë. 050-7503174 • òåëåâèçîðû: «Thompson» (äèàãîíàëü 72 ñì), «Philips» (äèàãîíàëü 51 ñì), òóìáî÷êó ïîä ÒÂ, ïèñüìåííûé ñòîë (öâåò îëüõà), ñòóë êîìïüþòåðíûé, êîâåð 2õ3 øåðñòÿíîé, ñòåëëàæè äëÿ ïðîìòîâàðîâ. Òåë. 050-6238553 • íîâûå è á/ó êîìïüþòåðû, íîóòáóêè â íàëè÷èè è ïîä çàêàç íóæíîé âàì êîíôèãóðàöèè. Äîñòàâêà, ãàðàíòèÿ, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, ðàññðî÷êà. Òåë. 095-4494131 • 3G-èíòåðíåò PEOPLEnet îò 60 ãðí/ìåñ., áåçëèìèò îò 5 ãðí/íî÷ü, 3G-ìîäåìû îò 1 ãðí. Äàåì òåñòèðîâàòü, Wi-Fi â àâòîìîáèëü. Òåë.: (095, 098, 093)-1333370, www.tidom.com.ua • ñïóòíèêîâûé òþíåð «Satintegral-7300 PVR» (êàðòà ïðèåìíèê) â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 095-3940180 • íåäîðîãî äåòñêèå âåùè äëÿ ìàëü÷èêà îò ðîæäåíèÿ äî ãîäà, çèìíèé êîìáèíåçîí-êîíâåðò. Òåë. 066-8854307 • äâåðè æåëåçíûå, îáðàìëåíèå – óãîëîê (1 ì 80 ñì õ 1 ì). Òåë. 0955121171 • íîâûå øòîðû è ãàðäèíû, æåíñêèé âåëîñèïåä á/ó. Òåë. 0950540555 • ñðî÷íî ïîëóòîðêó-êðîâàòü (íà ñåòêå, ñïèíêè äåðåâÿííûå), ñòèðàëüíóþ ìàøèíó «Ñèáèðü» â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ýëåêòðîäóõîâêó, äåòñêóþ êîëÿñêó (çèìàëåòî). Âñå î÷åíü äåøåâî. Òåë. 0668854307 • ñòåíêó «Ëó÷», òåìíàÿ ïîëèðîâêà (700 ãðí), òîðã. Òåë.0954188585 • ìåáåëü á/ó. Òåë. 066-8560796 • ìÿãêóþ ìåáåëü â õîðîøåì ñîñòîÿíèè (äèâàí + äâà êðåñëà). Òåë. 095-0920839 • ñòåíêó, øèôîíüåð, äèâàí, êðåñëà, ðàçäâèæíîé ñòîë, ìÿãêèå ñòóëüÿ. Òåë. 099-4515284 • êñåðîêñ «Canon». Òåë. 0950540555 • àëþìèíèåâûå êàñòðþëè 50 ë, ïèâíûå êåãè. Òåë. 066-1723599 • çàñòåêëåííûå äâîéíûå îêîííûå áëîêè 135-145, ïî 100 ãðí. Òåë. 066-1723599 • íîâûé ñèíòåçàòîð BRAVIS ñ ïîäñòàâêîé, 1200 ãðí, èëè ìåíÿþ. Òåë. 050-9408103 • áåíçèíîâûé ãåíåðàòîð (âûðàáàòûâàþùèé ýëåêòðîýíåðãèþ íà 5,5 êÂò, íîâûé, â óïàêîâêå), 5,500 òûñ. ãðí. Òåë. 099-0268328 • ïëàñòìàññîâûå åìêîñòè 1000 ë, öåíà 1500 ãðí. Òåë. 050-9408103 • óñèëèòåëè îòå÷åñòâåííîãî è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà. Òåë.: 2-50-04, 050-1854718 • êîëîíêè S-90, «Êëèâåð 100ÀÑ», «Ýëåêòðîíèêà 35 ÀÑ», «Àìôèòîí» è äð. Òåë. 2-50-04, 050-1854718 • øòàíãó ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà, 1000 ãðí. Òåë. 099-7421947 • ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Àëäàíîâà, Ð. Ðîëëàíà, Ë. Ôåéõòâàíãåðà, À. Ôðàíñà, Ì. Òâåíà, ßíà. Òåë. 095-5157411 • èíâàëèäíóþ êîëÿñêó. Òåë. 066-6472467 • áðóñ, äîñêó, âàãîíêó (îëüõà, ëèïà, ñîñíà), ïîëîâóþ äîñêó, áëîêõàóñ, ãàçîáåòîí (ïðîèçâîäñòâî «UDK»), êèðïè÷ («Ôàãîò», «Ëè-

òîñ»), ìåòàëëî÷åðåïèöó, ìåòàëëîïðîêàò, OSB, ÄÑÏ, ïðîôíàñòèë, áóëàò-ïðîôèëü, äóø, òóàëåò, êîëîäåö, áóäêó, øòàêåòíèê, áåñåäêó. Âîçìîæíà äîñòàâêà, ìîíòàæ êðûø, áàíü, äåðåâÿííûõ äîìîâ. Òåë.: 095-0432432, 050-4753858 • ïåñîê, êëèíåö, îòñåâ, öåìåíò, åâðîöåìåíò, øèôåð, êèðïè÷, ãèïñîêàðòîí, ïðîôèëü, øëàêîáëîê, ÄÂÏ, ÄÑÏ, åìêîñòè äî 10000 ëèòðîâ è ìíîãîå äðóãîå. Òåë.: 050-7171703, 050-7171706 • ìîùíûé (íåîäèìîâûé) ìàãíèò 55õ25 ìì. Òåë. 050-5352769 • êàíèñòðû ïîä áåíçèí è âîäó, ñòàðèííóþ ìàøèíêó, ìîñò è ïðàâîå êðûëî äëÿ àâòîìîáèëÿ «Ìîñêâè÷-408», òèñêè, õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó, øêóðêè êðîëèêà. Òåë. 3-34-07 • óëüè è ñîïóòñòâóþùèé èíâåíòàðü. Òåë. 050-6031621 • ï÷åëîñåìüè. Òåë. 099-7428195 • õîëîäèëüíèê, ïûëåñîñ, óòþã, øóðóïîâåðò, íàáîð èìïîðòíîé ïîñóäû, êóðòêè ìóæñêèå è æåíñêèå, ñòðîéìàòåðèàëû, êíèãè, ðàçíîå. Òåë. 095-3349730 • áàê (íåðæàâåéêà) ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíû «Òàâðèÿ», ïîäóøêè 70õ70. Òåë. 2-10-12 • íåäîðîãî êîìïüþòåð á/ó. Òåë. 050-5282581 • óãîëü ñ ïîäâîçîì. Êà÷åñòâî, âåñ, ãàðàíòèÿ. Òåë. 050-9303535 • ïåðåãíîé ñ äîñòàâêîé. Òåë. 050-0215281 • äðîâà, âîçìîæíà äîñòàâêà. Òåë. 095-8096989 • îòñåâ, ãðàíøëàê, ïåñîê, êëèíåö, øëàêîáëîê, êèðïè÷, öåìåíò Ì400, Ì500. Òåë. 099-9644978 • ïðîäàì ðåëüñû. Òåë. 0508638922 • îòñåâ, ùåáåíü, öåìåíò. Òåë. 050-9591295

• íåðàáî÷èå õîëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ÷óãóííûå áàòàðåè. Ïðèåäó íà äîì. Òåë. 0507172615 • á/ó ìóç. èíñòðóìåíòû è äåòàëè, äðóãîå ñîâåòñêîå. Òåë.: 0634857529, 099-2993464, 3-05-42, 0686933697 • ôîòîòåõíèêó ÑÑÑÐ, íàãðàäû, îðäåíà, ìåäàëè, çíà÷êè, ñòàòóýòêè, èêîíû, ñàìîâàðû, ÷àñû è äð. Òåë. 066-7307987

ÑÄÀÌ-ÑÍÈÌÓ • ñäàì êîìíàòó îäèíîêîìó ìóæ÷èíå îò 50 äî 60 ëåò. Òåë. 0669725435 • ñäàì ôëèãåëü îäèíîêîìó ìóæ÷èíå îò 50 äî 60 ëåò. Òåë. 0953618129 • ñäàì â àðåíäó êîìïëåêò ìóçûêàëüíîé àïïàðàòóðû. Òåë. 0509408103 • ñäàì êîìíàòó ñî âñåìè óäîáñòâàìè íåäàëåêî îò öåíòðà ãîðîäà ìóæ÷èíàì áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, àêêóðàòíûì. Òåë. 099-0963511 • ñíèìó äîì ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. Òåë. 095-8552531 • ñíèìó ãàðàæ â ì-íàõ 1, 2 , ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë. 095-5644999

ÌÅÍßÞ • 3-êîìí. êâ-ðó (ðåìîíò, âîäà ïîñòîÿííî, 2 ýòàæ, óë. Ãîðíàÿ, ðàéîí ìèëèöèè) íà äîì. Òåë. 095-3301433 • äîì èç 3-õ êîìíàò (6 ñîòîê çåìëè, ñàä, îãîðîä, âîäà ïîñòîÿííî, óëèöà ãàçèôèöèðîâàíà) íà êâàðòèðó. Òåë. 095-3632158

ÐÀÇÍÎÅ

Æèâîòíûå • èùó ðàáîòó êóðüåðà èëè äðó• ïðîäàì îâåö ðîìàíîâñêîé ãèå âàðèàíòû. Òåë. 066-2574980 ïîðîäû. Òåë. 050-2335875

ÊÓÏËÞ

• êâ-ðó, äîì, ðàññìîòðþ ëþáûå âàðèàíòû. Òåë. 095-8515563 • ñêóòåð, òðåáóþùèé ðåìîíòà. Òåë. 050-2618333 • ôîðìî÷êè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïå÷åíüÿ, îðåøíèöó è ò. ä. ñòàðîãî âûïóñêà. Òåë. 066-8854307 • óñèëèòåëè è êîëîíêè. Òåë.: 2-50-04, 050-1854718 • äèíàìèêè 100 ÃÄÍ-3, 30 ÃÄÑ-1, 10 ÃÄÂ-4. Òåë.: 2-50-04, 050-1854718 • êîëîíêè «Êëèâåð 150ÀÑ009» (äîðîãî), «Àìôèòîí» è äð. Ìîæíî íåðàáî÷èå. Òåë.: 2-50-04, 050-1854718 • àêêîðäåîí, áàÿí, ãàðìîíü. Òåë. 095-7175209 • ãðàæäàíèí Ãåðìàíèè êóïèò äîðîãî ñòàðèííûå (äî 1917 ãîäà) èêîíû, êíèãè, ìåáåëü, êàðòèíû, ÷àñû, ñòàòóýòêè, ïîñóäó, îòêðûòêè, ñàáëè. Òåë. 0503670035 • ñòàðûå åëî÷íûå èãðóøêè (ñîâåòñêèå) â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 050-6212151 • íåðæàâåéêó (òðóáû, ëèñò, ïðóò), ñâåðëà, ìåò÷èêè, òâåðäûé ñïëàâ, ïîáåäèò, ðàïèä Ð6Ì5. Òåë. 050-6250778

ß

+

ÒÛ

• êðàñèâûé ïàðåíü, 19 ëåò, èç Ëóãàíñêà, áûâàþ â Êðàñíîì Ëó÷å, ïîçíàêîìëþñü ñ ñèìïàòè÷íîé äåâóøêîé. Òåë. 066-1555395 • èùó ïàðíÿ (íå íåðâíîãî) äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè. Òåë. 066-2574980

ÓÒÅÐß • Óòåðÿííûé äèïëîì, ñåðèÿ ÀÍ ¹ 18108008, âûäàííûé Øòåðîâñêèì ýíåðãîòåõíèêóìîì 02.07.2002 ã. íà èìÿ Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à Îëåêñþêà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. • Âòðà÷åíèé äèïëîì ñïåö³àë³ñòà ¹ 008247, âèäàíèé 25 ÷åðâíÿ 1996 ð. Ñõ³äíîóêðà¿íñüêèì äåðæàâíèì óí³âåðñèòåòîì íà ³ì’ÿ ×åðíîâà Äìèòðà Ìèõàéëîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì. Òðåáóþòñÿ: ÃÐÓÇ×ÈÊ-ÐÅÇ×ÈÊ ïî ìåòàëëó, ÑÒÎÐÎÆÀ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Òåë.: 095-8841597, 050-5861462.

• Ñòîèìîñòü ñîîáùåíèÿ äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ àáîíåíòîâ âñåõ íàöèîíàëüíûõ GSM-îïåðàòîðîâ íà íîìåðà: 5109 – 1 ãðí. Òàðèô â ãðèâíå ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äîïîëíèòåëüíî óäåðæèâàåòñÿ ñáîð â Ïåíñèîííûé ôîíä â ðàçìåðå 7,5% îò ñòîèìîñòè óñëóãè áåç ó÷åòà ÍÄÑ. • Èñïîëüçîâàíèå WAP îïëà÷èâàåòñÿ îòäåëüíî, ñîãëàñíî òàðèôíîìó ïëàíó. • Îòïðàâëÿÿ ñîîáùåíèå, âû äàåòå ñîãëàñèå íà ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îò êîìïàíèè ÎÎÎ «Àãðåãàòîð Ìîáèëüíîãî Êîíòåíòà» î åå óñëóãàõ è óñëóãàõ ïàðòíåðîâ. • Íåñîáëþäåíèå âñåõ óñëîâèé îòïðàâêè ÑÌÑ íå ãàðàíòèðóåò óñïåøíîå îêàçàíèå óñëóãè. Ëèöåíçèè: ÇÀÎ «Óêðàèíñêèå Ðàäèîñèñòåìû», ëèöåíçèÿ ÍÊÐÑ ¹ 120093 îò 16.05.2006 ã. ÎÎÎ «ÀÑÒÅËÈÒ», ëèöåíçèÿ ÍÊÐÑÓ ÀÁ ¹ 222715 îò 17.11.2005 ã. Ëèöåíçèÿ Ãîññâÿçè ñåðèè ÀÀ ¹ 720189 âûäàíà ÇÀÎ «ÓÌÑ» 29.12.2004 ã. • Óñëóãà ïðåäîñòàâëåíà ïðè òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêå êîíòåíò-ïðîâàéäåðà ÎÎÎ «Àãðåãàòîð Ìîáèëüíîãî Êîíòåíòà». Òåë. ïîääåðæêè (044) 4610081.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua


24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÐÅÊËÀÌÀ. ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ

ëîì ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ, áàòàðåè, âàííû, êîòëû, àâòî íà ðàçáîðêó, ìàêóëàòóðó, ïëåíêó, ïëàñòèê. Èìåþòñÿ àâòîòðàíñïîðò è ãðóç÷èêè. Òåë.: 099-0320199, 066-0911452, 095-8841597. Ëèö. ñåðèÿ ÀÁ ¹ 270618, ÀÁ ¹ 270632 îò 06.10.2005 ¹ 207.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ. Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. Òåë. 095-2588964.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà, ðàññðî÷êà. Òåë.: 050-4763764, 099-2067222, 06432-3-43-11. Ðåàëüíàÿ ÐÀÁÎÒÀ ÄÎÌÀ, íå òðåáóþùàÿ êâàëèôèêàöèè, ç/ïë. 2500 ãðí/ìåñ. Ïîäðîáíîñòè ïî÷òîé îòïðàâëÿåì áåñïëàòíî. Îò âàñ: êîíâåðò ñ î/àäð. íà à/ÿ 2075 ÏÏ «Íîâàöèÿ», ã. Ìàðèóïîëü, Äîíåöêàÿ îáë., èíä. 87502.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ: äåòñêèõ, ïðàâîñëàâíûõ, ìóñóëüìàíñêèõ, îò 250 ãðí.

Îãðàäêè, áîðäþðû, âîäîñòîêè. ÒÅË. 095-8471477.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÅÊËÀÌÅ. ÒÅË. 050-2843390.

ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ «Òåðìåêñ» (ïð-âî Ðîññèÿ). Äîñòàâêà, óñòàíîâêà, ãàðàíòèÿ, îáñëóæèâàíèå. Òåë. 066-1083385. ÐÅÌÎÍÒ, ÏÐÎÌÛÂÊÀ, ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÃÀÇÎÂÛÕ ÊÎÒËÎÂ. Óñòàíîâêà èíäèâèäóàëüíîãî îòîïëåíèÿ, ñòàíöèé âîäîñíàáæåíèÿ, ôèëüòðîâàëüíûõ óñòàíîâîê. Òåë. 050-7649164, Àíàòîëèé. Âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ (ðåìîíò, çàìåíà). Âñå âèäû áåòîííûõ ðàáîò. Ðåìîíò, çàìåíà êðîâëè. Âîðîòà ïîä çàêàç. Ãèïñîêàðòîí, ïëèòêà, ëàìèíàò, òåïëûé ïîë.

ÒÅË.: 050-9824800, 050-9879490.

23

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ. Êà÷åñòâåííî. Äîñòóïíûå öåíû. Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

ÂÑÅÌ – ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ. Òåë. 050-8683444.

ÔËÎÐÈÑÒ.

Îôîðìëåíèå òîðæåñòâ, èçãîòîâëåíèå ñâàäåáíûõ áóêåòîâ (èç æèâûõ è èñêóññòâåííûõ öâåòîâ).

Òåë. 099-6183997.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ïî

ãîðîäó, îáëàñòè, Óêðàèíå. Âîçìîæíî ñ êëèåíòàìè äî 5 ÷åë. Ïîãðóçêà, ðàçãðóçêà (ãðóç÷èêè). JAC (òåíò, íîâîå)

Òåë. 095-4007494. Ëèö. ÀÂ ¹ 324277.

ÐÅÌÎÍÒ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ ëþáûõ ìàðîê õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, ïå÷åé ÑÂ×.

Òåë.: 3-18-26, 095-4694716.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ Samsung, LG, Mitsybishi, Dekker. Äîñòàâêà, ìîíòàæ, îáñëóæèâàíèå.

Òåë. 066-1083385. ÏÐÎÄÀÌ ïåñîê, êëèíåö, îòñåâ, ãðàíøëàê, êèðïè÷, øëàêîáëîê, öåìåíò Ì400, Ì500.

Òåë. 095-0591394.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua

ØÏÀÊËÞÞ, ÊËÅÞ ÎÁÎÈ. ÒÅË. 063-2595448.


24

ÐÅÊËÀÌÀ

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 17 (12644)

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Êà÷åñòâåííî. Äîñòóïíûå öåíû. Òêàíè. 3-29-34, 095-3639327. Äîñòàâêà. Ñâ-âî Å ¹ 099290.

Ñêèäêè îò 10%.

Èçãîòîâëåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ äâåðåé, âúåçäíûõ è ãàðàæíûõ âîðîò, ðåøåòîê. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà áåñïëàòíî. Íîìåðîê, ãëàçîê, ðó÷êà â ïîäàðîê.

Òåëåôîí 050-9130782.

Ìàñòåðñêàÿ «ÝÒÀËÎÍ» ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (ñ ãàðàíòèåé),

óñòàíîâêà êîìïðåññîðîâ.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ Ïðîäàæà. Óñòàíîâêà.

Êðåäèò, íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.

Îáð.: óë. Øåâ÷åíêî, 55 (íàïðîòèâ «Îïòèêè»), öåíòð.

Òåë. 0501426256.

Ðåêëàìà â ãàçåòå «Êðàñíûé Ëó÷». Òåë.: 095-1998898, 2-10-91. Îôèöèàëüíûé ñàéò ãàçåòû «Êðàñíûé Ëó÷» – http://redreynews.com.ua

Red Ray Number 17  

Newspaper of our town

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you