Page 1

KIND

SAMEN ORGANISATIE BEGELEIDING

BEGELEIDING

ORGANISATIE

KIND

...IN DE KINDEROPVANG Wil je gericht werken aan een efficiëntere en betere opvang, maar weet je niet hoe? Wil je jezelf of je medewerkers verder ontwikkelen, maar weet je niet hoe? Wil je de kwaliteit van je opvang verbeteren, maar weet je niet hoe je hieraan begint? Geloof je in de kracht van samenwerking en wil je wel eens ervaringen uitwisselen met andere opvangorganisaties? PCBO ontwikkelde verschillende instrumenten die je de mogelijkheid geven om de kwaliteit en de organisatie van je opvang te verbeteren, de talenten en de competenties van je medewerkers te beheren, de kosten van je opvang in de hand te houden, de toegekende opvangplaatsen efficiënt te benutten, …

SAMEN

Daarnaast biedt PCBO ook begeleiding aan bij het gebruik van deze instrumenten. Instappen in een begeleidingstraject betekent niet alleen dat de instrumenten duidelijk worden uitgelegd en dat je op maat gemaakte ondersteuningsinstrumenten krijgt, maar ook dat je via groepsbijeenkomsten ervaringen kunt uitwisselen, van elkaar kunt leren, ...

7


KIND

SAMEN ORGANISATIE BEGELEIDING KIND

...IN DE KINDEROPVANG Wil je de kwaliteit van je opvang verbeteren, maar weet je niet hoe je hier aan begint? Het kind staat centraal in de kinderopvang. Het pedagogische beleid van jouw organisatie zou dan ook gericht moeten zijn op het welbevinden van het kind en bepaalt niet alleen de manier waarop je in je organisatie omgaat met kinderen, ook wel het pedagogisch handelen genoemd, maar ook – en vooral – de reden waarom je op die manier met kinderen omgaat, met andere woorden, de pedagogische visie van je organisatie. Het instrument “Kind in de kinderopvang” biedt je zes pedagogische schalen aan die je de mogelijkheid geven om het pedagogische beleid van je organisatie te evalueren. Deze zes schalen zijn: Behulpzaamheid | Zelfredzaamheid Rust | Energie Bottom-up | Top-down Structuur | Vrijheid Heterogeniteit | Homogeniteit Afwachtend | Confronterend Vervolgens breng je via een cultuurkwadrant de kernkwaliteit, de uitdaging, de valkuil en de allergie van je organisatie in kaart. Een actieplan, opgesteld op basis van het cultuurkwadrant, stelt je organisatie in staat om de kwaliteit blijvend te verbeteren.

8


SAMEN ORGANISATIE BEGELEIDING

BEGELEIDING KIND

...IN DE KINDEROPVANG Wil je jezelf of je medewerkers verder ontwikkelen, maar weet je niet hoe? Het instrument “Begeleiding in de kinderopvang� geeft je verschillende instrumenten om de talenten, de competenties die aanwezig zijn bij jezelf of bij je medewerkers in kaart te brengen en (verder) te ontwikkelen. Je start met het opstellen van een functieprofiel. Hiervoor zal je o.a. gebruikmaken van het Gedragscompetentiewoordenboek, een Beslissingsboom en Competentiekaartjes. Nadat het functieprofiel is opgesteld en je dus weet over welke gedragscompetenties iemand moet beschikken om deze functie uit te voeren, ga je over tot de volgende stap: het in kaart brengen van de talenten van de medewerker(s) die deze functie uitoefenen. Dit gebeurt aan de hand van de Talentenzoeker die de sterktes en zwaktes van de medewerker aangeeft. Om de competenties van deze medewerker verder te ontwikkelen zal je samen met de medewerker een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (ook wel P.O.P. genoemd) opstellen. Via oefeningen en tips kan de medewerker zijn zwakke punten verbeteren en zijn sterke punten nog versterken.

9


SAMEN ORGANISATIE BEGELEIDING

ORGANISATIE

KIND

...IN DE KINDEROPVANG Wil je gericht werken aan een efficiëntere en betere opvang, maar weet je niet hoe? Het instrument “Organisatie in de kinderopvang” biedt je allereerst een instrument aan om een snelle analyse te maken van jouw organisatie, nl. de quickscan. Op basis van de resultaten hiervan kies je een module uit om grondiger te analyseren. De verschillende modules zijn: Personeel: personeelsbeheer, talent- en competentiebeheer, empowerment en welzijn, medewerkers perceptie van de opvang, prestatiemetingen, … Middelen en partnerschappen: partnerschappen met andere organisaties, financieel beheer en financiële duurzaamheid, kennis en informatie, technologie, infrastructuur, klantentevredenheid, ouderbetrokkenheid, prestatiemetingen, … Organisatie: missie, visie en waarden, management, behoeften- en omgevingsanalyse, strategische planning, verandering en innovatie, … Deze grondige analyse legt de sterke en zwakke punten bloot van jouw organisatie. Je zal vervolgens één of meer doelstellingen formuleren die je wenst te bereiken. Een concreet actieplan zal je vervolgens op weg helpen om deze doelstellingen te bereiken.

10


SAMEN ORGANISATIE BEGELEIDING KIND

...IN DE KINDEROPVANG Geloof je in de kracht van samenwerking en wil je wel eens ervaringen uitwisselen met andere opvangorganisaties? Het instrument “Samen in de kinderopvang” biedt je de mogelijkheid met andere opvanginitiatieven samen te werken rond bepaalde thema’s.

Enkele thema’s die hierin aan bod kunnen komen zijn: - het uitwerken van gezamenlijke of gelijklopende communicatie-acties - het efficiënt beheren van inkomsten en uitgaven - het efficiënt gebruikmaken van aanwezige kinderopvangplaatsen - het efficiënt inzetten van personeelsleden -… Voorzieningen met gelijkaardige knelpunten worden (lokaal) samengebracht en onder begeleiding wordt er gezocht naar concrete (gezamenlijke) oplossingen.

11

SAMEN

Deze samenwerking gebeurt onder begeleiding van PCBO. Via een quickscan wordt er eerst nagegaan rond welke gemeenschappelijke thema’s er samengewerkt kan worden.

7 11 binnenblz  
Advertisement