Page 1

www.eds-sk.sk

Informačná brožúrka JANUARY|1


EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA na Slovensku je moderná, liberálna politická strana s jasným proeurópskym posolstvom. Bola založená v auguste 2009 a krátko po svojom vzniku sa stala členom medzinárodnej EDP (European Democratic Party), frakcie ALDE v Európskom parlamente, ktorej cieľom je vybudovať európsku demokraciu stanovenú na zdieľaných hodnotách mieru, slobody, solidarity a vzdelávania, ktorá má zároveň ambície hrdo sa hlásiť k svojej kultúre v budúcom svete. Vznikla pre všetkých schopných, moderných a šikovných občanov Slovenska, ktorí veria v potenciál a jedinečnosť našej krajiny a cítia sa byť Európanmi. Dlhodobou víziou EDS je stabilita, pokrok, efektivita, profesionalita a angažovanosť Slovákov vo všetkých sektoroch. Dôvodom založenia EDS bola najmä absencia politickej strany, skutočne presadzujúcej liberálne idey na slovenskej politickej scéne a zároveň to, že na Slovensku, do času založenia EDS, chýbala politická strana, ktorá by zastupovala proeurópsky cítiacich občanov.

2 | JANUARY


PREDSEDA STRANY ANTONIO PARZIALE

„Slovensko je krajina, ktorá ma prijala za svojho. Cítim sa byť súčasťou tohto vzdelaného, pracovitého a poctivého národa v srdci Európy. Slováci sú čestný a silný národ, na ktorý bude Európa hrdá. Na veľkosti totiž nezáleží. Záleží len na tom, či šancu ,ktorú máme sme pripravení využiť.“ Antonio Parziale

Antonio Parziale je zakladateľom EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY. Narodil sa v Taliansku, ale jeho adoptívnou krajinou je Slovensko, kde žije a pôsobí už viac ako 30 rokov. Antonio Parziale vyrastal so svojou rodinou v mestečku Irpino, kde otec obrábal pôdu, aby uživil svoju rodinu. Štúdium mu umožnilo zastávať profesiu v štátnej správe. Pracoval na Prokuratúre Sant‘Angelo dei Lombardi, neskôr vo Verbanii. V roku 1980, pri prvých zmenách vo východných krajinách sa rozhodol odísť na Slovensko. Prvá skúsenosť začala v spoločnosti Europe Invest, v ktorej sa stal riaditeľom a neskôr sa stal spoluzakladateľom spoločnosti Euroin. Následne, spolu s ďalšími podnikateľmi, kúpil krachujúcu spoločnosť zaoberajúcu sa distribúciou talianskeho zariadenia. Do troch rokov sa obrat spoločnosti štvornásobne zvýšil a spoločnosť získala na trhu značnú hodnotu. Neskôr začal Antonio Parziale investovať do poľnohospodárstva. Dnes jeho spoločnosť vlastní cca 1000 hektárov pôdy, kde sa pestuje pšenica, kukurica, repka olejná a pod. Začal tiež s hotelovými aktivitami vo vlastnom kaštieli, ktorý je kompletne zrekonštruovaný s možnosťou využitia prestížneho poľovníckeho revíru, ktorý sa rozprestiera zhruba na 1300 hektároch. Antonio Parziale je spoluzakladateľom Obchodnej komory talianskej komunity na Slovensku a v minulosti bol riaditeľom jediného publikovaného talianskeho časopisu na Slovensku. Spolupracoval na založení spolku „Fogolar Furlan“ v Bratislave – jedná sa prakticky o najväčší taliansky spolok na svete, ktorý združuje všetkých emigrantov z Friuli. Antonio Parziale považuje Slovensko za svoju adoptívnu krajinu. Prijala ho za svojho a preto sa cíti byť jej súčasťou. Počas funkčného obdobia prezidenta Rudolfa Schustera získal slovenské občianstvo. V roku 2009 sa stal predsedom EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY na Slovensku. EDS sa od začiatku profilovala ako proeurópska politická strana, čo odrážalo Antoniove presvedčenie o tom, že len porozumenie naprieč európskymi národmi a spolupráca všetkých európskych štátov dokáže vytvoriť životaschopnú a silnú Európsku úniu. V roku 2011 sa stal Antonio Parziale honorárnym konzulom Moldavskej republiky na Slovensku. Presvedčenie o potrebe stále užšej spolupráce medzi Európanmi ho viedlo v roku 2013 k iniciovaniu založenia nového občianskeho združenia ACIS – ZTSS (Združenie pre taliansko-slovenskú spoluprácu). Organizácia má pomôcť spájať obyvateľov Slovenska a Talianska a to nielen vytváraním obchodných príležitostí, ale aj na kultúrnom poli a v oblasti vzdelávania.

JANUARY|3


PODPREDSEDA ALEXANDER PILHOVIČ Narodil sa v meste Martin, vyrastal vo Vrútkach, kde vychodil základnú aj strednú školu. Po ukončení základnej vojenskej služby sa v roku 1986 zamestnal v závode ŽOS Vrútky. Na prelome 80-tych a 90-tych rokov bol prijatý do štátnej služby ako príslušník Policajného zboru. Tam prešiel rôznymi výkonnými aj riadiacimi funkciami. Ako policajt pôsobil v Žiline, Brne, Rajci, Bratislave a Banskej Bystrici. V roku 1996 ukončil magisterské štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, kde po následnej obhajobe rigoróznej práce získal titul “doktor práv”. Policajný zbor opustil v roku 2006 z funkcie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby MV SR, ktorú vykonával od roku 2001. Hneď začal pracovať v štátnozamestnaneckom pomere na Daňovom úrade v Žiline, ako vedúci exekučného oddelenia. V roku 2012 odišiel zo štátnej správy a začal podnikať vo vlastnej firme. Svoju politickú kariéru zahájil v roku 2009 vo voľbách do VÚC, kde ako nezávislý kandidát na poslanca vo volebnom obvode Žilina získal 1172 hlasov. V tomto roku sa tiež zoznámil s pánom predsedom, Antoniom Parziale, ktorý mu priblížil základné myšlienky, hodnoty a ciele EDS. “Osobnosť predsedu a liberálno-sociálny program EDS ma priviedlo k zásadnému rozhodnutiu požiadať o členstvo v EDS”. Po vstupe do strany, na základe prejavenej dôvery straníckeho vedenia sa aktívne zapojil do činnosti a spolupodieľal sa na úspechoch EDS najmä v Žilinskom kraji.

4 | JANUARY


PODPREDSEDNÍČKA MIROSLAVA DEMKOVÁ Miroslava Demková, pochádza z Michaloviec, žije na východnom Slovensku. Študovala manažment -marketing na Prešovskej univerzite, dnes sa živí ako tlmočníčka/prekladateľka talianskeho jazyka. S EURÓPSKOU DEMOKRATICKOU STRANOU spolupracovala od jej vzniku, v r. 2009. Od roku 2009 je tvárou mládežníckej platformy EDS Mladí Európania, neskôr zakladajúca členka nezávislého občianskeho združenia s rovnomenným názvom. Za jej pôsobenia sa Mladí Európania stali členom medzinárodnej organizácie “Young Democrats for Europe”, v rokoch 2010-2012 sa venovala práve zahraničným vzťahom v združení. Mirka je novozvolenou predsedníčkou združenia Mladí Európania na obdobie 2013-2014, do budúceho kongresu “Young Democrats for Europe” je taktiež splnomocnenkyňou za hospodárenie tejto medzinárodnej organizácie. V roku 2013 bola zvolená podpredsedníčkou EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY na Slovensku, za Mladých Európanov. Od roku 2009 reprezentuje EDS a ME na medzinárodných zasadnutiach a konferenciách, v úlohe participantky a častokrát i rečníčky.

JANUARY|5


GENERÁLNY SEKRETÁR MIROSLAV HAJNOŠ Počas vysokoškolského štúdia sa zúčastnil študijného pobytu na Univerzite Oulu vo Fínsku. Z Fínska sa presunul na pracovnú stáž do Valencie v Španielsku. Veľkú Britániu pozná veľmi dobre, vďaka jeho dlhodobým pracovným pobytom v Londýne a v Liverpoole. Na obdobie vo Veľkej Británii spomína ako na čas tvrdej práce a zároveň ako na obdobie, počas ktorého si vytvoril priateľstvá s ľuďmi z celého sveta. Aktívny pro-európsky prístup k vzdelaniu a entuziazmus pre európske krajiny a ich spoluprácu získal najmä pôsobením v organizácii Erasmus Student Network (ESN) na Slovensku, kde pôsobil ako prezident a tajomník pre zahraničné vzťahy a externe bol členom rady expertov v Agentúre pre kvalitu vzdelania (ACAP) v Madride v Španielsku. Po návrate na Slovensko na jeseň 2013 prijal nomináciu na pozíciu generálneho sekretára EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY na Slovensku, kde je zodpovedný za politickú činnosť a organizačnú štruktúru. V rámci svojho pôsobenia podporuje taktiež vedu a výskum, vzdelanie a inovácie ako aj podnikanie malých a stredných podnikov. „Ako človek, ktorý sa venuje aktívne problematike EÚ už niekoľko rokov, ktorý žil, študoval a pracoval v rôznych krajinách EÚ, mám presnú víziu svojho miesta v spoločnosti. Po 7 rokoch aktívneho pôsobenia v treťom sektore, som si uvedomil, kde sú chyby a ako ich riešiť, a preto som vstúpil aktívne do politiky, ale do politiky v akú verím ja. Už včera bolo neskoro riešiť niektoré problémy, a preto ak naučíme ľudí, aby sa viac angažovali vo všetkých sférach, tak objavia možnosti, ako tieto problémy efektívne riešiť na národnej aj európskej úrovni. Verím, že EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA sa v nasledujúcich mesiacoch vybuduje na perspektívnu stranu s pridanou hodnotou, ktorá bude riešiť reálne problémy tak na národnej, ako aj na európskej úrovni.“

6 | JANUARY


ZÁKLADNÉ FILOZOFICKÉ VÝCHODISKÁ POLITICKÉHO PROGRAMU EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY Základnými východiskami programu strany sú: vzťah občana a právneho štátu, presadzovanie princípov slobody práva a demokracie zakotvených v ústave Slovenskej republiky a aktívna rola SR v Európskej únii. Usilujeme sa o vytvorenie a udržanie otvorenej spoločnosti, bez ohľadu na príslušnosť k národnostným menšinám, náboženskému vyznaniu a farbe pleti. Nikto nemá právo človeka, rozumnú a zodpovednú bytosť, obmedzovať, pokiaľ jeho konanie násilne nezasahuje do práv ostatných ľudí. Usilujeme sa o odbyrokratizovanie funkcií štátu. Štát považujeme len za regulátora podmienok, v ktorých sa slobodne rozvíja jednotlivec a za nástroj solidarity pre tých, ktorí ju potrebujú. V ekonomickej sfére sa zameriavame na podporu rozvoja znalostnej ekonomiky, rozvoj regiónov, podnecovanie inovatívnosti, na rozvoj vedy a techniky v záujme vylepšovania podnikateľského prostredia garantujúceho zvyšovanie zamestnanosti a napĺňanie fondov zdravotného a sociálneho poistenia. Trvalo udržateľný rast ekonomiky, sa budeme usilovať dosiahnuť na základe trhových mechanizmov a odstraňovaním bariér v slobodnom podnikaní, a to na základe princípov voľného trhu. “Strana podporuje európsku prosperitu, založenú na hodnotách mieru, slobody, demokracie, solidarity, vzdelania a inovácií.” Budeme podporovať hlbšiu politickú a ekonomickú integráciu štátov Únie. Sme presvedčení, že silná, ekonomicky a politicky jednotná Európska únia je zárukou bezpečnosti a konkurencieschopnosti, rastu a vplyvu v globalizovanom svete. Aj v rámci Európskej únie si však európske národy musia zachovať svoju jedinečnú identitu a kultúrnu rozmanitosť. Duchovný a kultúrny odkaz našich predkov považujeme za neopakovateľný vklad do Európy, ktorý treba ďalej rozvíjať. “Potrebujeme novú európsku politickú silu, pevne zaviazanú podporovať európsku politickú integráciu, rozhodnutú bojovať za Európu v nasledujúcich hlavných politických bitkách, odporujúcich skutočnému európskemu dialógu”

JANUARY|7


ETICKÝ KÓDEX EDS

V EDS organizujeme svoju činnosť a svoje stranícke štruktúry tak, aby naše miestne zastúpenia boli slobodné, s priestorom na vnútornú diskusiu a s priamym vedením. Pri svojich členoch a sympatizantoch preferujeme rovnocenné postavenie v rámci strany, pluralitu názorov a vzájomnú spolupatričnosť. Rovnako ako doteraz, budeme vždy konať s maximálnou transparentnosťou, vyhýbať sa konfliktu záujmov, vyhýbať sa klientelizmu, nezneužívať získanú moc, správať sa korektne voči politickým súperom. Budeme slúžiť občanom pri správe vecí verejných, odmietať nelegálne tlaky a korupciu a vyhýbať sa kumulácií funkcií a mandátov.

8 | JANUARY


ZAHRANIČNÉ ŠTRUKTÚRY

Krátko po svojom vzniku, v septembri 2009, sa stala EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA členom medzinárodnej EDP (European Democratic Party). Nadnárodná Európska Demokratická Strana (EDP) bola založená po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004. Vznikla ako reakcia na rastúce euroskeptické tendencie v Európskej ľudovej strane. Zakladajúcimi členmi sú politické strany Francúzska, Talianska, Českej republiky, Litvy, Španielska, Belgicka, Cypru a Írska. Ďalšími členmi EDP/PDE sú strany San Marína, Slovenskej republiky a Poľska. Na pôde Európskeho parlamentu vystupuje EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA spolu s ELDR (Európski liberálni demokrati) pod spoločným názvom ALDE (Aliancia liberálov a demokratov pre Európu). Skupina ALDE je treťou najväčšou frakciou v Európskom parlamente. Od 13.10.2009 je EDS členom IED (Inštitút Európskych Demokratov). Inštitút Európskych Demokratov bol založený v septembri roku 2007 ako nový výskumný inštitút v Bruseli. Hlavnou úlohou IED je svojou výskumnou a publikačnou činnosťou podporovať hlbšie pochopenie prebiehajúcich integračných procesov v Únii a participáciu občanov na týchto procesoch. Napriek tomu, že Inštitút Európskych Demokratov pracuje nezávisle a samostatne, ideovo je spojený s Európskou demokratickou stranou. Pomocou strategickej spolupráce EDP a IED dokážu obe strany ponúknuť silné teoretické zázemie spojené s politickou vôľou presadiť a na európskej úrovni podporovať podrobne prepracované a výskumom podložené spoločné tézy.

JANUARY|9


MLADÍ EURÓPANIA Mladí Európania sú mladí ľudia, ktorým záleží na svete okolo nich. Podporujú myšlienku, že mladí musia byť aktívni a preto sa aj oni svojimi aktivitami snažia mladým ľuďom ukázať, že veci verejné, ako aj život v Európskej únii, sa nás bezprostredne týka a ovplyvňuje náš každodenný život. Ich činnosťou prispievajú k základným pilierom zdravej spoločnosti a jej vyváženej budúcnosti, v prospech rozvoja demokracie, tolerancie a rodovej rovnosti. Ich cieľom je najmä osveta, vzdelávanie, združovanie mladých a rozvoj ich spolupráce a zvyšovanie povedomia o živote v spoločenstve (nielen) v Európe. Mladí Európania je občianske združenie, ktoré je partner EDS v spolupráci s tretím sektorom. Mladí Európania umožňujú mladým ľuďom participovať a spolupracovať na tvorbe politík EDS, ako s rovnocenným partnerom. Jeden delegovaný predstaviteľ združenia Mladí Európania, tak vždy tvorí plnohodnotnú a neodmysliteľnú súčasť prezídia EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY, vo funkcii podpredsedu strany. Vzhľadom na to, že okrem iného, organizácia formuje budúcich lídrov, úspešne šíri myšlienky EDS medzi mládežou a pozitívne formuje verejnú mienku, je podpora tejto mládežníckej organizácie jednou z priorít EDS. Svojou činnosťou, chcú tiež Mladí Európania posilniť účasť mladých ľudí na rozhodovacích procesoch, a to na všetkých úrovniach. Zvýšiť vplyv mladých ľudí na národný rozvoj a medzinárodnú spoluprácu. Uznať práva a ašpirácie mladých ľudí, podporovať národné politiky mládeže a akčné programy pre mládež, ako neoddeliteľnú súčasť sociálneho a ekonomického rozvoja v spolupráci s vládou a mimovládnymi organizáciami. “Mladá generácia, ktorá verí v silnú Európu a jej potenciál, ako aj vo vlastnú úspešnú budúcnosť, sa stáva aj prostredníctvom Mladých Európanov nositeľom ideí a myšlienok EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY.”

10 | JANUARY


EDS A VOĽBY

Voľby do VÚC (November 2009) Len dva mesiace od vzniku EDS získali najvyššie postavení kandidáti EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY vo voľbách do VÚC v jednotlivých okresoch a obvodoch prekvapivo dobrý výsledok 40146 hlasov. Parlamentné voľby (Jún 2010) EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA sa po krátkej príprave zúčastnila svojich prvých parlamentných volieb. Do parlamentných volieb kandidovala EDS, v súlade s návrhom na reformu verejnej správy a zníženia počtu poslancov Národnej Rady SR, so 135 osobnosťami slovenského politického, spoločenského a akademického života. Medzi inými, kandidovali za EDS do Národnej rady Slovenskej republiky: Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., riaditeľka Ústavu medzinárodných vzťahov a komparatistiky PF UK a odborníčka na európske právo JUDr. Slavomír Rudenko, odborník na verejné a medzinárodné právo, vedúci kancelárie rektora Bratislavskej vysokej školy práva PhDr. Vanesa vančová-Šteinerová, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Trnavského kraja JUDr. Alexander Pilhovič JUDr. Marián Melichárek Po minimálnej príprave, s použitím nízko nákladovej volebnej kampane a bez reklamných agentúr, získala vo svojich prvých parlamentných voľbách EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA hlasy 10332 občanov, čo je 0,44 percenta platných hlasov za SR. “Takmer bez prípravy, s vynaložením minimálnych prostriedkov a bez akýchkoľvek spriaznených médií sme za niekoľko týždňov oslovili viac ako desať tisíc voličov...”

JANUARY|11


EDS A VOĽBY Komunálne voľby 2010 (November 2010) V komunálnych voľbách, keďže sa jedná o politiku s priamym a bezprostredným dosahom na obyvateľov miest a obcí, kandidoval za EDS menší počet kandidátov s dôrazom na kvalitu nominovaných osobností. Viac ako tretina nominantov EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY uspela a získala posty v miestnych či mestských zastupiteľstvách. Kandidáti EDS uspeli pri kandidatúre na starostov a primátorov v mestách a obciach Zvolen, Konská, Bulhary, či Čaklov. Kontrolujú zastupiteľstvo a mestskú administratívu v meste Komárno a ďalší nominanti EDS získali dôveru voličov a miesta poslancov zastupiteľstiev vo viac ako troch desiatkach miest a obcí na Slovensku, ako napríklad Košice, Žilina, Komárno, Rimavská Sobota, Prešov... Voľby do VÚC (November 2013) Strana EDS sa primárne nesústredila na voľby do VÚC, keďže sa sústredí na európske záležitosti a kandidáti si robili kampaň individuálne. Volebný výsledok ukazuje, že naši kandidáti majú Slovensku do budúcnosti čo ponúknuť.

12 | JANUARY


Najdôležitejšie udalosti strany EDS posledných rokov Diskusia o zelenej ekonomike a zasadnutie Rady EDP/PDE v Ríme Delegácia ESD sa zúčastnila diskusie o zelenej ekonomike v Európe s podtitulom „Je Európa stále globálnym lídrom v boji proti zmene klímy?”. Celá diskusia sa konala v priestoroch knižnice Libreria Fandango v hlavnom meste Talianska, v Ríme. Na diskusii boli spomenuté najmä tri kľúčové ciele “20-20-20″, ktorými sú: Zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ o 20% v porovnaní s rokom 1990; Zvyšovanie podielu spotreby energie v EÚ z obnoviteľných zdrojov na 20%; Zlepšenie energetickej účinnosti EÚ o 20 %. European Democratic Party/EDP (Európska demokratická strana), vedená Françoisom Bayrou a Francescom Rutelli v dňoch 1. a 2. decembra zasadala v Ríme. Rokovania sa týkali predovšetkým manifestu na tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA sa zúčastnila medzinárodnej konferencie „Národné menšiny v európskej stratégii“ pod záštitou Inštitútu Európskych Demokratov Inštitút Európskych Demokratov v spolupráci s pánom Mirceaom Grosaru, rumunským poslancom a predsedom Asociácie Talianov v Rumunsku (RO.AS.IT) a Rezortu rumunskej vlády pre vnútorné etnické vzťahy (DRI) v Rumunsku zorganizoval Medzinárodnú konferenciu „Národné menšiny v európskej stratégii“. V mene EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY, ako dlhodobého člena inštitútu sa konferencie zúčastnil Miroslav Hajnoš, generálny sekretár a podpredsedníčka Mirka Demková.

JANUARY|13


Najdôležitejšie udalosti strany EDS posledných rokov Novým generálnym sekretárom EDS sa stal Miroslav Hajnoš V novembri bol Miroslav Hajnoš menovaný za generálneho sekretára EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY. Generálny sekretariát je zodpovedný za komunikáciu medzi všetkými orgánmi v EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANE a zodpovedá za realizáciu krátkodobých a dlhodobých stratégií a cieľov strany. “Slovensko je už 10 rokov členom silného spoločenstva EÚ, ale stále sme sa nenaučili presadzovať svoje záujmy na európskej úrovni v politickom, občianskom, či ďalšom spektre. Musíme sa prestať báť a začať hrať rozhodujúcu úlohu v budúcnosti Slovenska v EÚ. Podporiť vedu a výskum, inovácie a nezabúdať, že práve mladí ľudia by mali byť súčasťou rozhodujúcich procesov.“ dodal Hajnoš. 5. Kongres EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY v Bruseli Dňa 6. decembra 2012 sa v Európskom parlamente v Bruseli konal 5. Kongres EDP, ktorej členstvo i meno na Slovensku nesie Európska Demokratická strana. Okrem delegátov, sa kongresu zúčastnili Guy Verhofstadt, ktorý je bývalým belgickým premiérom a predsedom skupiny ALDE v Európskom parlamente, Michel Barnier, eurokomisár pre vnútorný trh a Mahmoud Salem, egyptský blogger. Za EURÓPSKU DEMOKRATICKÚ STRANU sa kongresu zúčastnil predseda EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY na Slovensku, Antonio Parziale, ktorý bol lídrom pracovnej skupiny “EÚ a rozvíjajúce sa krajiny – Ukrajina a Moldavsko”. Vecná zbierka „Pomoci v núdzi nie je nikdy dosť“ Krajská organizácia v Žiline pod vedením JUDr. Alexandra Pilhoviča ukončila v novembri vecnú zbierku „Pomoci v núdzi nie je nikdy dosť“ určenú na pomoc obciam postihnutým povodňami v oblasti Hornej Nitry. Zbierka sa konala pod záštitou Patrika Gromu, kandidáta na primátora mesta Žilina s podporou EDS. Podporilo ju občianske združenie Nie je nám to ľahostajné, občianska iniciatíva Bez rešpektu a Mladí Európania.

14 | JANUARY


Najdôležitejšie udalosti strany EDS posledných rokov

Európska kvapka krvi Začiatkom mája, pri príležitosti výročia vstupu Slovenska do Európskej únie, spúšťa mládežnícke združenie Mladí Európania celoslovenskú akciu Európska kvapka krvi. Darovanie krvi pod značkou ME prebehne postupne v priebehu mesiaca vo všetkých regiónoch, kde majú Mladí Európania svoje zastúpenie. Taliansko-slovenská skupina otvorila diskusiu o digitálnej priepasti Prednedávnom sa zrodila medzinárodná pracovná skupina, ktorá sa zoskupila, aby spustila debatu o takzvanej Digital Divide, definovanej tiež ako digitálna priepasť existujúca medzi tými, ktorí majú skutočný prístup k informačným technológiám (najmä ako sú počítače a internet) a tými, ktorým je obmedzený, či už čiastočne alebo celkovo. Konferencia EDP v Írsku V apríli 2011 sa stretli zástupcovia členských politických strán EDP v írskom Sligu na rozhovoroch o spoločnej európskej budúcnosti a politickom smerovaní jednotlivých národných strán EDP. EDS zastupovali Luciano Rossi a Miroslava Demková. Snem EDP v Bruseli V októbri 2010 sa uskutočnil snem European Democratic Party v Bruseli. Na sneme sa uskutočnila voľba orgánov EDP, schvaľovanie rozpočtu, prezentácia činnosti IED a činnosti mládežníckej organizácie YDE. Za EURÓPSKU DEMOKRATICKÚ STRANU sa na sneme zúčastnili predseda EDS Antonio Parziale, Andrej Miklas a Miroslava Demková.

JANUARY|15


Najdôležitejšie udalosti strany EDS posledných rokov Sympózium Globalizácia a delokalizácia Podpredseda Mladých Európanov, Luciano Rossi, vystúpil 23.septembra 2010 na medzinárodnej konferencii Globalizácia a delokalizácia usporiadanej pod záštitou Institute of European Democrats s príspevkom: „Globalizácia v Európe, pohľad mladého Európana.“ Konferencia EDP v Ríme Delegát EDS, predseda strany Antonio Parziale, sa zúčastnil medzinárodnej konferencie členských strán European Democratic Party, ktorá sa konala koncom septembra v Ríme. Okrem rokovaní o vnútorných otázkach spojených s prácou EDP sa v Ríme uskutočnilo sympózium pod názvom “Security, Development, Democracy”. Na sympóziu vystúpili okrem iných Franco Frattini (minister zahraničných vecí Talianska), Francois Bayrou (predseda UDF a EDP), Massoud Barzani (predseda kurdskej regionálnej vlády, Irak), Shukria Barakzai (MP, Afghanistan), generál Dani Haluotz (Izrael), Mohammed Nosseir (Egypt)a iní.

16 | JANUARY


Programové tézy EDS pre eurovoľby

Vysoké školstvo a študentská mobilita Podpora mládeže a občianska spoločnosť Green economy Poľnohospodárstvo Práva spotrebiteľov Podpora malých a stredných podnikateľov

JANUARY|17


Komunikácia EDS na internete Webová stránka EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY www.eds-sk.sk Mládežnícka organizácia EDS www.mladieuropania.sk EDS na Facebooku http://www.facebook.com/EDSSK Mladí Európania na Facebooku https://www.facebook.com/mladieuropania.sk YouTube http://www.youtube.com/user/EDSslovakia Twitter https://twitter.com/EDSsk

Kontakt na centrálu EDS Adresa Zámocká 16, 811 01 Bratislava

Komunikácia s centrálou tel: +421 2 5464 0125 mob: +421 917 944 297 fax: +421 2 5464 0126 e-mail: eds@eds-sk.sk

18 | JANUARY

Brožúra strany EDS  

Brožúra obsahuje informácie o strane, jej členoch, krátkej histórii a plánoch do budúcnosti.

Advertisement