Issuu on Google+ͳͺƒƒ”–ʹͲͳʹ

H Q D / \ U R 'RZQ0HPF L D O

VSH

V O O D E W PHD Q D O LR W L G D U W G R R I K GXWF

 : $ Q2 DDU : $ R S / Q H G GH SD LQ Q GHOD

HQ

W D H *U

 H U K F W H DS L U H V  L Q VV V L Q W K H VWUH J U R H S Y D N


de kleine

VERVOLG

tŝũƐƚĞůůĞŶŽŶƐŝŶĞĞŶƌŽƩĞǀĂŶǀŝĞƌŽƉŝŶĚĞŬĞƵŬĞŶŽƉďĞǀĞůǀĂŶŵĂŵĂ͕ ĚŝĞŵĞƚŝũnjĞƌĞŶŚĂŶĚƌĞŐĞĞƌƚŽǀĞƌŽŶnjĞŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚ͘ůŬĞĚĂŐůĞǀĞƌƚƌĂĂŶ ;ŽĚŝĞŚĞĞƌůŝũŬĞ^ĂŶŽƐƚŽů͕ĞĞŶƉĂĂƌũĂĂƌůĂƚĞƌ͕ĚŝĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞŝŵŝƚĂƟĞǀĂŶ ůĞǀĞƌƚƌĂĂŶŵĞƚĞĞŶƐŝŶĂĂƐĂƉƉĞůƐŵĂĂŬͿ͘

>ŝŬŬĞŶ;ůŝŬƚĞ͕Ś͘ŐĞůŝŬƚͿŵĞƚĚĞƚŽŶŐƚŽƚnjŝĐŚŶĞŵĞŶ ĞŶǁĞŬĞůŝũŬƐĨĞĞƐƚǁĂƐƚŽĐŚnjĞŬĞƌŚĞƚŵŽŵĞŶƚĚĂƚŵĂŵŵĂ͕ǁĂŶŶĞĞƌ njĞnjĂƚĞƌĚĂŐƐĐĂŬĞŐŝŶŐďĂŬŬĞŶ͕ĚĞŬĂŵĞƌŝŶŬǁĂŵĞŶnjĞŝ͗ǁŝĞǁŝůĚĞ ƌĞƐƚũĞƐǀĂŶŚĞƚďĞƐůĂŐůŝŬŬĞŶ͍ĞŶƐƚĞŵŵŝŐďƌƵůĚĞŶǁĞũĂĂĂ͊ŶŽŶĚĞƌŚĞƚ ŵŽƩŽ͗ďŝũ:ĂŶŶĂŬƌŝũŐĞŶĂůůĞŬŝŶĚũĞƐĞǀĞŶǀĞĞů͕ǁĂƐĚĞǀĞƌĚĞůŝŶŐĂůƐǀŽůŐƚ͗ 'ĞƌƌŝƚŵŽĐŚƚŵĞƚĞĞŶƚŚĞĞůĞƉĞůĚĞďĞƐůĂŐŬŽŵůĞĞŐƐĐŚƌĂƉĞŶ͕^ƵƵƐŬƌĞĞŐ ĚĞŚŽƵƚĞŶůĞƉĞů͕ǁĂĂƌŵĞĞŚĞƚďĞƐůĂŐŝŶĚĞďĂŬǀŽƌŵǁĂƐŐĞĚĂĂŶĞŶ dŝŶĞŬĞĞŶ,ĞŶĚƌŝĞŶŬƌĞŐĞŶ;ŚŽĞŚĂŶĚŝŐͿĚĞƚǁĞĞŐĂƌĚĞƐǀĂŶĚĞƉŚŝůŝƉƐ ŬĞƵŬĞŶŵŝdžĞƌ͘tŝŐ͛ǁĂŵŵ;ͲƐͿ/ŶĚŝĂŶĞŶƚĞŶƚ /ŶĚĞũĂƌĞŶnjĞƐƟŐ͕ƚŽĞŶĚĞĨĂŵŝůŝĞŽƉĚĞĂƐƐĞŶůĂĂŶǁŽŽŶĚĞŶ͕ǁĞƌĚ ĞƌǀĂĂŬ͚ĐŽǁďŽLJƚũĞ͛ŐĞƐƉĞĞůĚ͘ŝƚƐƉĞĞůĚĞnjŝĐŚĚĂŶǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬĂĨ ŝŶĚĞǁŝŐǁĂŵĚŝĞǁĞŝŶĚĞĂĐŚƚĞƌƚƵŝŶŚĂĚĚĞŶŽƉŐĞnjĞƚ͕ŚĞƚǁĂƐĞĞŶ ĂŶĂĐŚƌŽŶŝƐƟƐĐŚƐĐŚŽƵǁƐƉĞůǁĂĂƌŝŶƌŝĚĚĞƌƐŵĞƚƉůĂƐƟĐnjǁĂĂƌĚĞŶ͕ ŝŶĚŝĂŶĞŶŵĞƚƉŝũůĞŶŐĞŶĐŽǁďŽLJƐŵĞƚŬůĂƉƉĞƌƚũĞƐƉŝƐƚŽůĞŶǀƌĞĚŝŐďŝũ ĞůŬĂĂƌnjĂƚĞŶ͘dŽƚŚĞƚŵŽŵĞŶƚĚĂƚDĂŵŵĂĂĂŶ'ĞƌƌŝƚǀƌŽĞŐŽĨŚŝũŶŽŐ ƐŶĞůĞǀĞŶŶĂĂƌĚĞƌŝũĚĞŶĚĞŬƌƵŝĚĞŶŝĞƌǁŝůĚĞŐĂĂŶŽŵĞĞŶƉĂŬ͚ƐĂŶŽǀŝƚĞ͛ ƚĞŚĂůĞŶ͘ŝũƚĞƌƵŐŬŽŵƐƚŝŶĚĞƚƵŝŶ͕ǀĞƌĚǁĞĞŶ'ĞƌƌŝƚŵĞƚ͚ƐĂŶŽǀŝƚĞ͛ĞŶ ĂůŝŶĚĞǁŝŐǁĂŵĞŶĚĞĞůĚĞĚĂĂƌĚĞǀŽůŬŽƌĞŶĐƌĂĐŬĞƌǀƌŽůŝũŬƵŝƚĂĂŶĚĞ ŚŽŶŐĞƌŝŐĞƌŝĚĚĞƌƐĞŶŝŶĚŝĂŶĞŶ͊dŽĞŶŵĂŵŵĂĞĞŶƵƵƌůĂƚĞƌƚŽƚŚĂĂƌ ŽŶƚnjĞƫŶŐnjĂŐ͕ĚĂƚĞƌŶŽŐƐůĞĐŚƚƐĞĞŶůĞŐĞǀĞƌƉĂŬŬŝŶŐŝŶĚĞǁŝŐǁĂŵůĂŐ͕ ŵŽĞƐƚ'Ğƌƌŝƚ;ƐŝĐͿĚĞƌĞƐƚǀĂŶĚĞŵŝĚĚĂŐŽƉnjŝũŶŬĂŵĞƌĚŽŽƌďƌĞŶŐĞŶ͊ DĞƚĚĞŐŽƌĚŝũŶĞŶĚŝĐŚƚ͘

+7_'(7,-' '( 7,-'

4UUSO*

ϭϴ ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ ŵĂĂƌƚ ϮϬϭϮ

Ξ


ϭϴͲϭϬͲϳϭ>ŝĞĨĂŐďŽĞŬ͕tĞnjŽƵĚĞŶŶĂĂƌDĂĂƐƚƌŝĐŚƚŐĂĂŶ͘WĂƉƉĂǀŽŶĚ ŚĞƚƚĞnjǁĂĂƌŝŶĚĞĂƵƚŽŵĞƚnj͛ŶĂĐŚƚĞŶ͘EŽƵũĂ͘dŽĞŶƌĞĚĞŶǁĞǁĞŐ͘Ğ ǁŝŶŬĞůƐǁĂƌĞŶĚŝĐŚƚƚŽƚϭƵƵƌ͘tĞůŝĞƉĞŶǁĂƚƌŽŶĚ͘tĞŬĞŬĞŶŝŶĚĞ^ƚ͘ ^ĞƌǀĂĞƐ͘dŽĞŶǁĞĞƌƵŝƚŬǁĂŵĞŶ͕ŵŽĞƐƚdŝŶĞŬĞŽŶƚnjĞƩĞŶĚŶŽĚŝŐ͘/ŶĞĞŶ ŚŽĞŬũĞǀĂŶĚĞŬĞƌŬŐŝŶŐĞŶǁĞĂůůĞŵĂĂůĚŝĐŚƚƚĞŐĞŶĞůŬĂĂƌĂĂŶƐƚĂĂŶ͕ ĞŶdŝŶĞŬĞĞƌĂĐŚƚĞƌ͘EĂŚĞƚǀŽůƚŽŽŝĞŶǁĂƐŚĞƚŚĞůĞŚŽĞŬũĞŶĂƚ͘:ĞƐĐŚƌŝũŌ ŚĞƚŶŝĞƚŝŶũĞĚĂŐďŽĞŬŚŽŽƌ͊:ĞůĂĂƚŚĞƚ͘tĂƚŝŬŶĂƚƵƵƌůŝũŬǁĞůĚĞĞĚ͘:ƵŝƐƚ ĚĂĂƌŽŵ͘

ƵƚŽ;ĚĞͿͬĂƵƚŽͬͬŽƚŽͬŵŽƚŽƌƌŝũƚƵŝŐŽƉĚƌŝĞŽĨǀŝĞƌǁŝĞůĞŶ ŽŶĚĂŐ͗ĞĞƌƐƚŬůŽŶŬĚĞƐŽŶŽƌĞƐƚĞŵǀĂŶĞƌƚ'ĂƌƚŚŽī;tĞĞƌKĨ'ĞĞŶ tĞĞƌͿĚŽŽƌŚĞƚŚƵŝƐ͖ĚĂĂƌŶĂŽŶƚďĞƚĞŶǁĞĞŶďƌĂĐŚƚƉĂƉĂŽƵǁĞŶĞƵƚĞŶ ǀĂŶŚĞƚďĞũĂĂƌĚĞŶŚƵŝƐŶĂĂƌĚĞŬĞƌŬŵĞƚĚĞŽƌƟŶĂ͕ĚŝƚƌŝƚƵĞĞůƐƚŽŶĚďŝũ ŽŶƐƚŚƵŝƐďĞŬĞŶĚĂůƐŚĞƚ͚ƉŽƌƐĞůĞŝŶƌŝũĚĞŶ͛͘tŝũůŝĞƉĞŶĞƌŶĂĂƌƚŽĞ͘DĂŵĂ ĚĞĞůĚĞƉĞƉĞƌŵƵŶƚũĞƐƵŝƚŽŵŽŶƐŬŽĞƐƚƚĞŚŽƵĚĞŶ͘ĂƚŚŝĞůƉŶŝĞƚĂůƟũĚ͘ ^ŽŵƐŵŽĞƐƚĞŶǁĞŽŶĚĞƌĚĞŬĞƌŬďĂŶŬĞŶĚƵŝŬĞŶŽŵŽŶnjĞƐůĂƉƉĞůĂĐŚŝŶ ƚĞŬƵŶŶĞŶŚŽƵĚĞŶ͘tĞƉƌŽďĞĞƌĚĞŶĞůŬĂĂƌĂĂŶŚĞƚůĂĐŚĞŶƚĞŬƌŝũŐĞŶ͘ ŶŶĂĚĞŬĞƌŬ;ĞŶĚĞŬŽĸĞͿŐŝŶŐĞŶǁĞŽƉ ƐƚĂƉ͘tĞǁĞƌŬƚĞŶĂůůĞĚĞĞůƚũĞƐǀĂŶWĞƌ ƵƚŽĞŶdĞsŽĞƚĚŽŽƌ͕ůĞĞŬŚĞƚǁĞů͘DĞƚ nj͛ŶnjĞƐƐĞŶŝŶĚĞŽƌƟŶĂ͍DĞƚŐĞŵĂŬ͘ ,ĞŶĚƌŝĞŶ;ĚĞŬůĞŝŶĞŵƵŝƐ͕ƚĞŶƐůŽƩĞͿnjĂƚ ǀŽŽƌŝŶƚƵƐƐĞŶƉĂƉĂĞŶŵĂŵĂ͘ĞĂƵƚŽ ŚĂĚƚǁĞĞďĂŶŬĞŶĞŶƐƚƵƵƌƐĐŚĂŬĞůŝŶŐ͘ ĐŚƚĞƌŝŶnjĂƚĞŶǁŝũ͘ĠŶƉůĞŬůĂŐǀĂƐƚ͗ 'ĞƌƌŝƚŵŽĐŚƚďŝũŚĞƚůŝŶŬĞƌƌĂĂŵƉũĞ dĞŶƐůŽƩĞǁĂƐŚŝũĚĞũŽŶŐĞŶĞŶŵŽĞƐƚ ŚŝũŐŽĞĚŶĂĂƌĚĞǁĞŐŬƵŶŶĞŶŬŝũŬĞŶ͘ dŝŶĞŬĞĞŶ^ƵƵƐƐƚƌĞĚĞŶŽŵĚĞĂŶĚĞƌĞ ƌĂĂŵƉůĂĂƚƐ͘,ŽĞǁĞů͙njĂƚĞŶǁĞĞŝŐĞŶůŝũŬ ŶŝĞƚĂůƟũĚƚĞůĞnjĞŶ͍KĨǁĞŬĞĞƌĚĞŶŽŶƐŽŵ ŽƉĚĞďĂŶŬ͕ǁĂĂƌũĞnjŽŶĚĞƌŐŽƌĚĞůƐĂůůĞ ďĞǁĞŐŝŶŐƐǀƌŝũŚĞŝĚŚĂĚ͘ĂŶŚŝŶŐĞŶǁĞ 

ŽƉĚĞŚŽĞĚĞŶƉůĂŶŬĞŶƚƌŽŬŬĞŶŐĞŬŬĞďĞŬŬĞŶŶĂĂƌĚĞĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞŶĂĐŚƚĞƌ ŽŶƐ͘ĞƚĞŬƐƚǀĂŶĚĞƐƟĐŬĞƌŽƉĚĞĂĐŚƚĞƌƌƵŝƚŬĞŶĚĞŶǁĞnjŽŐŽĞĚĚĂƚŚĞƚŚĞƚ njŽǀĞĞůƐƚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚǁŽƌĚǁĞƌĚ͗hƌŽŽǀĚƌŽ&ŶĞĞƐŝƌ͘

,ŽŶĚŵ;ͲĞŶͿϭŚƵŝƐĚŝĞƌ͕Ă͛ŶŝƐĨĂŵŝůŝĂ͛ƌŝ͖njŽnjŝĞŬĂůƐĞĞŶΕnjĞĞƌnjŝĞŬ ĞƚƌŽƵǁĞǀŝĞƌǀŽĞƚĞƌĚŝĞǀĞůĞũĂƌĞŶĚĞĞůƵŝƚŵĂĂŬƚĞǀĂŶŽŶƐŐĞnjŝŶ͕ǁĂƐ :ŽĞƉŝĞ͕ĞĞŶďĂƐƚĂĂƌĚŬĞĞƐŚŽŶĚŵĞƚĞĞŶŐůĂŶnjĞŶĚĞnjǁĂƌƚĞǀĂĐŚƚĞŶĞĞŶ ďƌƵŝŶĞƐŶŽĞƚ͘EĂŚĞƚĂǀŽŶĚĞƚĞŶŽŶƚƐƚŽŶĚĞƌǀĂĂŬĞĞŶůĞǀĞŶĚŝŐĞĚŝƐĐƵƐƐŝĞ ŽǀĞƌĚĞƚĞǀĞƌƌŝĐŚƚĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗ĂĨǁĂƐƐĞŶĞŶĚĞŚŽŶĚƵŝƚůĂƚĞŶ͕ǁŝĞĚĞĞĚ ǁĂƚ͕ŵĞĞƐƚĂůƚƌŽŬ'ĞƌƌŝƚĂĂŶŚĞƚůĂŶŐƐƚĞĞŝŶĚĞŶǁĂŶĚĞůĚĞŚŝũŚĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐĞ ƌŽŶĚũĞĚŽŽƌĚĞǀĂŶĞƵŶŝŶŐĞŶƐƚƌĂĂƚ͕EĞƵǁĞŐĞŶ:ŽŚĂŶĚĞtŝƩƐƚƌĂĂƚ͘ KƉĞĞŶŽƵĚĞũĂĂƌƐĚĂŐǁĂƐŵĂŵŵĂďĞƐůĂŐĂĂŶŚĞƚŵĂŬĞŶǀŽŽƌĚĞŽůŝĞďŽůůĞŶ ĞŶnjĞƩĞĚĞƉůĂƐƟĐĐƵƌǀĞƌďĞƐůĂŐŬŽŵ͕ĂĨŐĞĚĞŬƚŵĞƚĞĞŶŶĂƩĞƚŚĞĞĚŽĞŬ͕ ŶĂĂƐƚĚĞŐĂƐŬĂĐŚĞůŝŶĚĞĂĐŚƚĞƌŬĂŵĞƌŽŵƚĞůĂƚĞŶƌŝũnjĞŶ͘ŶŝŐĞƟũĚůĂƚĞƌ ƚƌŽĨnjĞĚĞŬŽŵůĞĞŐĂĂŶ͕:ŽĞƉŝĞǁĂƐŶĞƌŐĞŶƐƚĞďĞŬĞŶŶĞŶ͕ŶĂĞĞŶŬŽƌƚĞ ƐƉĞƵƌƚŽĐŚƚƚƌŽīĞŶǁĞĞĞŶŬĞƌŵĞŶĚĞŚŽŶĚĂĂŶ͕ĚŝĞĂůƐĞĞŶŽƉŐĞďůĂnjĞŶ ďĂůůŽŶŽƉnjŝũŶƌƵŐůĂŐ͗ŬŽŐĞůƌŽŶĚǀĂŶŚĞƚƌŝũnjĞŶĚĞďĞƐůĂŐ͊EĂĞĞŶƐŶĞůďĞnjŽĞŬ

ĂĂŶĚŝĞƌĞŶĂƌƚƐ,ŽŵŵĞƐ͕ǁĂƐ:ŽĞƉŝĞǁĞĞƌƚĞƌƵŐŝŶnjŝũŶŶŽƌŵĂůĞƉŽƐƚƵƵƌ͘

tŝũĚĞtŽƌŵĞƌǀͬŵĚƌŽŽŐŵĂŬĞƌŝũŝŶEŽŽƌĚͲ,ŽůůĂŶĚ

ZĞŐĞůŵĂƟŐƚĞƌƵŐŬĞƌĞŶĚŚŽŽŐƚĞƉƵŶƚǁĂƌĞŶĚĞďĞnjŽĞŬĞŶĂĂŶKŽŵ:ĞĂŶ ŝŶtŝũĚĞtŽƌŵĞƌ͘ĞĐĂƌĂǀĂŶŽƉŚĞƚĞƌĨǀĂŶďŽĞƌdŝƉ͕ŐĞďƌƵŝŬƚĞKŽŵ :ĞĂŶĂůƐǁĞĞŬĞŶĚŚƵŝƐũĞ͘,ŝũŚĂĚĚĞĐĂƌĂǀĂŶǀĂŶďŝŶŶĞŶŽŵŐĞƚŽǀĞƌĚƚŽƚ ĞĞŶǁĂĂƌƐƉƌŽŽŬũĞƐƉĂƌĂĚŝũƐ͕ŵĞƚƵŝƚĞƌƐƚĞƉƌĞĐŝƐŝĞĞŶĞŶŐĞůĞŶŐĞĚƵůĚǁĂƐ ĂůůĞƐŐĞƐĐŚŝůĚĞƌĚĞŶŐĞŽƌŶĂŵĞŶƚĞĞƌĚnjŽĚĂƚŚĞƚŝŶƚĞƌŝĞƵƌŐĞŚĞĞůŽƉŐŝŶŐ ŝŶĚĞůĂŶĚĞůŝũŬĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ĞĞĞƩĂĨĞůǁĂƐďĞŬůĞĞĚŵĞƚŬƵŶƐƚŐƌĂƐ͕ǁĂĂƌ ŵŝŶŝĂƚƵƵƌŬŽĞŝĞŶŝŶŐƌĂĂƐĚĞŶĞŶĚĞǁĂŶĚĞŶǁĂƌĞŶďĞƐĐŚŝůĚĞƌĚŵĞƚ ŚĞƚƵŝƚnjŝĐŚƚǁĂƚũĞĚŽŽƌĚĞƌĂŵĞŶŚĂĚ͘KŽŵ:ĞĂŶŬŽŶŵĞƚƉĂƉƉĂƵƌĞŶ ƉƌĂƚĞŶŽǀĞƌĚĞůŽƚŐĞǀĂůůĞŶĞŶƵŝƚƐƉƌĂŬĞŶǀĂŶďŽĞƌdŝƉ͚͗ŵƉũĞŐƌŽŽƚ͕ ƉůĂŶƚĞƌƚũĞĚŽŽĚ͕͛ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞŶĚŝĞƚĞŚĂƌĚŽǀĞƌĚĞĚŝũŬƌĞĚĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶ ĚŽŽƌdŝƉƐƚĞĞǀĂƐƚ͚ƐŶĞůŚĞŝĚƐĂŵŵŽŶŝĂŬŬĞŶ͛ŐĞŶŽĞŵĚĞŶĚĞǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ ŵĞƚŵĞŶĞĞƌdŝƉƵŝƚŚĞƚďŽĞŬǀĂŶ͘<ŽŽůŚĂĂƐǁĂƐĞĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞďƌŽŶ ǀĂŶǀĞƌŵĂĂŬ͘ƌǁĞƌĚĚĂŶĚƌƵŬƵŝƚŚĞƚďŽĞŬŐĞĐŝƚĞĞƌĚ͚͗tŝĞŝƐĚĞĚŝŬƐƚĞ ŵĞŶĞĞƌ͍DĞŶĞĞƌdŝƉŝƐĚĞĚŝŬƐƚĞŵĞŶĞĞƌ͛ĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬ͚͗ǁĂƚŝƐĞƌŽŵ ƚĞŐŝůůĞŶ͍ĞŶŬŝƉŵĞƚďůŽƚĞ ďŝůůĞŶ͕͛ŽĨ͚͗ŝŬŬĞďŽĞŵƐĚĞ ďŝŐŐĞŶŬŶŝũƉĞƌ<ĂŶŶŝĞƚĚŽŽƌĚĞ ƉƵŶƚĞŶƐůŝũƉĞƌ͛͘ĞŶďĞŐƌŽĞƟŶŐ ǁĂƐŶŝĞƚ͕ŚŽĞŐĂĂƚŚĞƚ͍DĂĂƌ͗ ͚ůůĞƐŬŝƚƐ͍<ŝƚƐĞƌĚĞďŝƚƐŝĞ͊͛

>ĞǀĞƌƚƌĂĂŶŵŽůŝĞƵŝƚ

ŬĂďĞůũĂƵǁůĞǀĞƌƐ

ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ

ƵŝƚĞŶǁĂĂŝƚĚĞǁŝŶĚŽŵ ŚĞƚŚƵŝƐ͖ƉĂƉĂŚĞĞŌŶĞƚĞĞŶ ŬŝƚǀŽůŬŽůĞŶƵŝƚŚĞƚŐƌŽĞŶ ŐĞƐĐŚŝůĚĞƌĚĞŬŽůĞŶŚŽŬŐĞŚĂĂůĚ ĞŶĚĞŵŝĐĂƌƵŝƚũĞƐǀĂŶĚĞ ŬĂĐŚĞůŐůŽĞŝĞŶŽƌĂŶũĞŽƉ͘

+7_'(7,-'


de kleine

ĚŽŽƌ^ƵƐĂŶĞŶ'Ğƌƌŝƚ:ĂŶǀĂŶWƵƩĞŶ

,LEINWOORDENBOEKVAN EENGROOTSETWEELING

dĂĂů;ĚĞ͖ͲƚũĞͿŚĞƚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĞĞŶƵŶŝǀĞƌƐĞĞů͕ĂĂŶŐĞďŽƌĞŶǀĞƌŵŽŐĞŶ ŐĞǀŽƌŵĚĞŐĞŚĞĞůǀĂŶƚĞŬĞŶƐĞŶƌĞŐĞůƐŽŵĚĞnjĞƚŽƚďĞƚĞŬĞŶŝƐĚƌĂŐĞŶĚĞ ĞůĞŵĞŶƚĞŶƚĞĐŽŵďŝŶĞƌĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞŵĞŶƐŐĞďƌƵŝŬŵĂĂŬƚŽŵnjŝũŶ ŐĞĚĂĐŚƚĞŶƚĞĂƌƟĐƵůĞƌĞŶ͕njŝũŶǁĞƌĞůĚƚĞŽƌĚĞŶĞŶĞŶƚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶ͘ /ŶĞĞŶŚƵŝƐǁĂĂƌĠĠŶƌŽůůĞƚũĞďĞŚĂŶŐǀŽůƐƚŽŶĚŽŵĚĂƚĚĞŵƵƌĞŶƚŽĐŚ ĂĂŶŚĞƚŽŽŐŽŶƩƌŽŬŬĞŶǁĞƌĚĞŶĚŽŽƌďŽĞŬĞŶŬĂƐƚĞŶ͕ǁĂĂƌŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐ ŚĞƚĐůƵďďůĂĚǀĂŶŚĞƚ'ĞŶŽŽƚƐĐŚĂƉKŶnjĞdĂĂůĚŽŽƌĚĞďƵƐǀŝĞů͕ŝŶĞĞŶ ŐĞnjŝŶŐĞƐƟĐŚƚĚŽŽƌƚǁĞĞůŝŶŐƵŝƐƚĞŶ͕ǁĂƐŚĞƚŽŶŽŶƚŬŽŽŵďĂĂƌ͗dĂĂů͕ŚĞƚ ŽŶnjŝĐŚƚďĂƌĞnjĞǀĞŶĚĞŐĞnjŝŶƐůŝĚ͕njǁĂĂŝĚĞĚĞƐĐĞƉƚĞƌ͘ ůƐ:ĂŶŶĂƐǁĞƌĚ͕ƌŝĞƉnjĞ͚͗'Ă ŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬŵĞƚƚǁĞĞĚ͛ƐĞŶƚǁĞĞ ĞůůĞŶŶĂĂƌďŽǀĞŶ͖͊͛ďĞůŽŽĨĚĞŶǁĞ ďƌĂĂĨĚĂƚǁĞ͚ŐĞůŝũŬ͛ŽŶnjĞŬĂŵĞƌ njŽƵĚĞŶŽƉƌƵŝŵĞŶ͕ĚĂŶǁĞƌĚĞŶǁĞŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͗͞DdE͊͘͟ŝũŽŶƐ ŬŽƐƩĞŝĞƚƐŶŽŽŝƚĚƵƵƌŵĂĂƌǀĞĞů͕njĞŝĚĞŶŚƵŶŶŽŽŝƚŝĞƚƐǀĞƌŬĞĞƌĚƐ͕ǁĂƌĞŶ ŐĞƌŵĂŶŝƐŵĞŶƚĂďŽĞĞŶŬƌĞŐĞŶǁĞƉŽģnjŝĞŵĞƚĚĞƉĂƉůĞƉĞůŝŶŐĞŐŽƚĞŶ͗ ŬƐŚŽŽƌ͕ůĂĐŚƚDŽƉ͗ ƚŝƐĂůůĞŵĂĂůŽƉ͊ ͚ĞƌƐƚŝŬ͕ƌŽĞƉƚ&ŝŬ͘EŝŬƐŚŽŽƌ͕ůĂĐŚƚDŽƉ͗͛ƚŝƐĂůůĞŵĂĂůŽƉ͊͛ ŚĞƚƵŶŝĞŬĞ ,ĞŝŶƐŝƵƐƐƚƌĂĂƚϭǁĂƐŚĞƚƵŶŝĞŬĞ ĂŶ ƚĂĂůŐĞďŝĞĚǀĂŶŽŶƐsĂŶ ƚ WƵƩĞŶůĂŶĚ͕ǁĂĂƌŚĞƚ ůŐĞŵĞĞŶĞƐĐŚĂĂĨĚĞ Ŭƚ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĚŽŽƌƐƉĞŬƚ ĨĚ ǁĂƐŵĞƚĞĞŶďĞƐĐŚĂĂĨĚ ĂƌŐŽĞŶƐ͖ĞĞŶ Ğ ůŝŶŐƵŢƐƟƐĐŚĞŶŝĐŚĞĚŝĞ Žƚ ŝŶĚĞůŽŽƉĚĞƌũĂƌĞŶƚŽƚ ƌĚ ĚĞŶŽŬƚŽĞŐĞǀƵůĚǁĞƌĚ ĚĞƌƐ ŵĞƚǀŽŽƌďƵŝƚĞŶƐƚĂĂŶĚĞƌƐ ŽŶďĞŐƌŝũƉĞůŝũŬĞ ĞŶ ƵŝƚĚƌƵŬŬŝŶŐĞŶ͕ĐŝƚĂƚĞŶĞŶ njŝŶƐŶĞĚĞŶ͘ 

DŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞƌƉĞŶĚŝĞůŝĐŚƚŽƉĚĞƚŽƚŶƵƚŽĞŶŝĞƚĚŽŽƌŐƌŽŶĚĞƐƚĂŵĐƵůƚƵƵƌ ǁĂĂƌŝŶdŝŶĞŬĞĞŶ,ĞŶĚƌŝĞŶĂůƐƚǁĞĞůŝŶŐĞĞŶďŝũnjŽŶĚĞƌĞƉůĂĂƚƐŝŶŶĂŵĞŶ͘ sĂŶWƵƩĞŶƐŝŶĚĞsŽĞƌƐƚƌĞĞŬĚŽŽƌďƌĂĐŚƚĞŶ

sŽĞƌƚĂĂů;ĚĞͿƚĂĂůĚŝĞŽŶƚƐƚŽŶĚŝŶĚĞůŽŽƉǀĂŶĚĞϯϳǀĂŬĂŶƟĞƐĚŝĞĚĞ ƌǁĂƐĠĠŶĐůĂŶĚŝĞǀƌŝũǁĞůŽŶďĞƉĞƌŬƚĞƚŽĞŐĂŶŐŚĂĚƚŽƚŽŶƐĚŽŵĞŝŶ͗Ğ ĞŵŵĞŶŝĞƐ͘DĞƚŚƵŶďƌĂĐŚƚĞŶǁĞǀĂŬĂŶƟĞŶĂǀĂŬĂŶƟĞĚŽŽƌ͘tŝũŝŶĞ ,ƵŝƐũĞƐ͕njŝũŝŶĞĞŶƉĞŶƐŝŽŶŝŶƉĞŶ͘tĞƚƌŽīĞŶĞůŬĂĂƌĚĂŐĞůŝũŬƐŽŵĞĞŶ ĂŬũĞƚĞŬŶĂƉƉĞŶ͕ůŝŵŽŶĂĚĞƚĞĚƌŝŶŬĞŶŝŶĞĞŶŬŶŝũƉũĞŽĨĞĞŶǁĂŶĚĞůŝŶŐ ƚĞŵĂŬĞŶ͗ĚŝĞǀĂŶĚĞƐĐŚŽĞŶĞŶďĂŶŬŽĨǀĂŶĚĞnjĂŬĚŽĞŬĞŶďĂŶŬ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͘dǁĞĞŬĞĞƌƉĞƌĚĂŐƉĞŶĚĞůĚĞĚĞŇĞƐƐĞŶŐƌŽĞŶĞŽƌƟŶĂ ϭϲϬϬĚĞůƵdžĞĚŽŽƌŚĞƚŚŽůůĞǁĞŐŐĞƚũĞ͕ŽǀĞƌĞĞŶŽŶďĞǁĂĂŬƚĞŐƌĞŶƐ͕ ƚƵƐƐĞŶ^ƚ͘DĂƌƚĞŶƐǀŽĞƌĞŶĞŶƉĞŶ͘ tĞnjŽŶŐĞŶůƵŝĚŬĞĞůƐŐĞĞĨŵŝũĞƚĞŶ͕ŐĞĞĨŵŝũĞƚĞŶ͕ŽŵĞ^Ğƌ͕ŽŵĞ^Ğƌ͕ ƉĞƐĞůǁĂƐĞŶǁĞƐĞ͕ƉĞƐĞůǁĂƐĞǁĞƐĞ͙ĞĞŶĞŝŐĞŶǀĂƌŝĂŶƚǀĂŶsĂĚĞƌ:ĂĐŽď͘

ůĞŶŐƚĞ͕ŐĞǁŽŽŶůŝũŬĚŝĞŶĞŶĚƚŽƚĂĨƐůƵŝƟŶŐĞŶŽŵƐůƵŝƟŶŐ͘

ϭ ϭϴ ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ ϴŵ ŵĂĂ ĂĂƌƚ ƌƚϮϬϭ ϬϭϮ

DƵƵƌ;ĚĞ;ŵ͘Ϳ͗ƌĞĐŚƚŽƉƐƚĂĂŶĚŵĞƚƐĞůǁĞƌŬǀĂŶnjĞŬĞƌĞŚŽŽŐƚĞĞŶ

+77_'(7,-' + ' '( (77,,--' '


+7_'(7,-'

ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ
*DQ]H Q ERUGHQ" ĚŽŽƌ ^ĂŶŶĞ tŽůĨƐǁŝŶŬĞů ĚŽŽƌ^ĂŶŶĞtŽůĨƐǁŝŶŬĞů

6SHOUHJHOVELMVSHO+HQGULHQHQ7LQHNHMDDU 2SYLVLWHELM6XXVLQ$PVWHUGDPQDDU$UWLVVODEHXUWRYHU ,QGHSXWZDFKWWRWDQGHUHVSHOHUODQJVNRPW ./0YOXFKWYDQ+HQGULHQGXVYOXFKWJDDWYRRUVSRHGLJ JDGRRUQDDU -H]LWYDVWLQKHWIDPLOLHKXLVMHRS7H[HOEHXUWRYHUVODDQ +HQGULHQKHHIWSULMVJHZRQQHQLQGHORWHULMJDVWDSSHQ GRRU 7ZHHVWUDOHQGH]XVMHVYDQ3XWWHQJDVWDSSHQGRRU 7LQHNHPRHWWRONHQLQGHJHYDQJHQLVZDFKWWRWLHPDQG SDVVHHUW *H]HOOLJRQGHURQVMHJDWZHHVWDSSHQYRRUXLW

9ODJJDDWXLWYRRU+HQGULHQHQ7LQHNHSODDWVHQ YRRUXLW

5LHWMHYDQGHVD[RIRRQYDQ+HQGULHQLVNDSRWJD QLHXZHKDOHQRS

:DWHHQPRRLHOHHIWLMGSODDWVHQYRRUXLW

+HQGULHQSDVWRSKDDUQLFKWMHEHXUWRYHUVODDQ

0HWGH7KDO\VQDDU3DULMVUDFHGRRUQDDU

ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ

+HQGULHQYOLHJWQDDU+RQJ.RQJEOLMIWODQJZHJ EHXUWHQRYHUVODDQ

+((/+$57(/,-.*()(/,&,7((5'

6DQQH:ROIVZLQNHO PPY*HUULWHQ(OOLH

+7_'(7,-'
†‹‡‹††ƒ‰Šƒ†Š‹Œ‡‡–‡‡ϐŒ‡„‡•–‡‰‡Ǥ —ŽŽ‹‡™ƒ”‡ƒ’‡–”‘–•‘’Š‡Ǥ ‡†”‹‡ ‹‡‡‡‹‰‹‰‡ƒƒ”Š‡–‘‡‹—•‡ ‡†”‹‡‰‹‰ƒƒ”†‡ —Ž‹ƒƒƒ˜‘Ǥƒ–™ƒ•±±˜ƒ†‹‡‘‡–‡™ƒƒ”‘’Ž‡˜‡•‡‡ƒ†‡”‡Ž‘‘’ ‡‡Ǥ ‡–‡‡”•–‡Œƒƒ”•…Š”‡˜‡™‡‡Žƒƒ”„”‹‡ϐŒ‡•†‹‡‹‡‡‘˜‡”„”ƒ…Š–Ǥ ”‘Ž‹Œ‡„”‹‡ϐŒ‡•ǡ‰”ƒ’’‹‰‡„”‹‡ϐŒ‡•Ǥƒ–‡”Š‹‡Ž††ƒ–‘’Ǥ‹‡–‘†ƒ–Š‡–‹‡– Ž‡—‘ˆϐ‹Œ™‡‡”™ƒ•Ǣ‹†‡‡‡”‘†ƒ–™‡‘’†‡Ž‡‡ˆ–‹Œ†™ƒ”‡†ƒ–ƒŽŽ‡• ™ƒ–Œ‡‡‡ƒƒ–‡Ž‡‡”–Œ‡˜‘ŽŽ‡†‹‰‹„‡•Žƒ‰‡‡–Ǥ‹–Š‡–‘‘‰Ǥƒƒ”—‹ †‡œ‡–‡”—‰„Ž‹‡‘’•…Š”‹Œˆ„‡•‡ˆ‹ǣ‡‡ǡ‘‘‹–—‹–Š‡–Šƒ”–Ǩ ‘œ‡˜‡”™‡Ž‡ǡ•…Š‡’‡˜‡”‰ƒƒǡƒƒ”‘œ‡˜”‹‡†•…Šƒ’ǥǤ ƒŒƒ”‡˜ƒ•–—†‹‡‡™‡”‰‹‰‹‹ͳͻͻͷ‹ ‡‰‡Ž‘™‘‡Ǥ‹Œœ—• ƒ”‹ƒ™‘‘†‡ȋ‡™‘‘–Ȍ‹•–‡”†ƒ‡œ‹Œ™ƒ‹‡‡–‡‰‡ ‘’•–”ƒƒ–Ǥ”˜‘Ž‰†‡‡‡Ž‡—‰‡•’”‡Œ‡œ‘™ƒ‹™‡‡”‹Š‡–„‡œ‹– ˜ƒŠ‡–ƒ†”‡•˜ƒ‹‡‡Ǥ‡•…Š”‡˜‡ƒˆ‡–‘‡‡•–——”†‡‡Žƒƒ”‡‡ ˜‡”Œƒƒ”†ƒ‰•ƒƒ”–Ǥ‡‡‡”•–‡”‡ò‹‡˜ƒ†‡‘—†‡‘‡‹—•Žƒ•™ƒ•‡‡ ˆ‡‡•–˜ƒŠ‡”‡‹‰ǤǮ ‡–ǯ™ƒ•‡”‘‰•–‡‡†•ǡ‘ˆ‘’‹‡—™Ǥ‘‘’†‡ †ƒƒ”‘’˜‘Ž‰‡†‡”‡ò‹‡•Ǥ‡˜‡”„‹†‹‰œƒŽ‡”ƒŽ–‹Œ†œ‹Œǡƒ…–‹‡ˆ‘ˆ•Ž—‹‡”‡†Ǥ ‹‡”„ƒƒ”‡•’‡…‹ƒƒŽǤ ˜‡”Š‡—‰‡‘’Š‡–ˆ‡‡•–Ǧ‡ƒƒŽ†‹‡Œƒ”‡ǡƒŠ‡– –‡”—‰˜‹†‡˜ƒ‹‡‡ǡ‘‘‘’Š‡–™‡‡”œ‹‡‡– ‡†”‹‡Ǩ

+7_'(7,-'

ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ
GRRU-DFTXHOLQH9HUKRHN

…Š‡Ž†‡”‡†‘‡–‰‡‡œ‡‡” ‡–•…Š‘‘Ž’Ž‡‹Ǥ‡‡‹•Œ‡—‹– ‡‡ƒ†‡”‡Žƒ•†ƒ––‡‰‡‘•”‹‡’ǣ Dz…Š‡Ž†‡”‡†‘‡–‰‡‡œ‡‡”dzǤȋ ƒ††‡ ™‹Œ‰‡•…Š‘Ž†‡ǫȌǤ

ƒƒ ‘‡”‡’‡”‹‘†‡Ǥ’ʹ͵ƒ—‰—•–—•ͳͻ͹ʹ‘˜‡”Ž‡‡† ‹Œ‘‡†‡”Ǥ‡˜‘Ž‰‡†‡†ƒ‰ǡ‡‡†‘†‡”†ƒ‰ǡ‰‹‰ ‹‰‡™‘‘ƒƒ”•…Š‘‘ŽǤ‘‰‹‰†ƒ–†‡•–‹Œ†•„Ž‹Œ„ƒƒ”Ǥ

™‡”††‘‘”†‡Ž‡”ƒƒ”ȋ‡‡‡” ƒœ‡ƒ’Ȍ‡–‡‡

—ƒ‰—ƒ ‹Œ†‡•œ‘ǯŽ‘‰‡‡”ƒ˜‘†‡‡™‡‘’†‡–‡Ž‡˜‹•‹‡ ƒƒ”Ǯ‡•–‹ŽŽ‡”ƒ…Š–ǯǤ‡•…°‡™ƒƒ”‹‡‡˜”‘—™ ™‘”†–„‡‘‰‡Ž††‘‘”Ž‘††‡”•˜ƒ‹‡–•ǡ„Ž‘‡†ǫ‡”™‹ŒŽ ‡”‹‡ƒ†‹†‡„——”–™ƒ•Ǥ ‡–Œ‘‡‰‡†‡•–—‹’‡ ‘’Š‡–Ž‹ŒˆǤƒƒ”ƒ‘‡•–‡™‡ƒƒ”„‘˜‡ǡƒƒ”†‡ •Žƒƒ’ƒ‡”Ǥ —ŽŽ‹‡™‘‘†‡‹‡‡‘—†Š—‹•ǡ™ƒƒ”†‡ –”ƒ’‡‡„‡‡–Œ‡”ƒƒ–‡Ǥ‘‘†Ǧ‡†‘‘†‡‰Ǩ

—ˆˆ‡”–Œ‡‹Ǯ–‰”‘‡ ‘‰‡‡”’ƒ”–‹Œ–Œ‡ƒƒ ‡‹•‹—••–”ƒƒ–ͳǤ Šƒ†‡‡ Ž‹…Š–‰”‘‡‡ƒ…Š–Œƒ’‘Ǥ‡˜”‘—™˜ƒ—––‡‘‡†‡ ‹ŒǮ —ˆˆ‡”–Œ‡‹Š‡–‰”‘‡ǯǤ‹Œ™ƒ•ƒŽ–‹Œ†‡”‰Ž‹‡ˆǤ

‡œ‡‹ǣDz‹‡‡‡ ‡†”‹‡dzǤƒƒ”ƒ‹ŒDz‹‡‡Ǧdz œ‡‹Œ—ˆ†‹”‡…–ǣDz ‘‡†ǡ‹‡‡†—•dzǤ ’”‘–‡•–‡‡”†‡ǡDz± ‡†”‹‡Ǩdzȋ•‘‹‰‡Š‡”‹‡”‹‰‡œ‹ŒŠƒƒ”•…Š‡”’ ‡†‹–‹•‡”±±˜ƒǡ‹˜‘‡Ž‘‰Š‡Ž‡ƒƒŽŠ‘‡‹†ƒ– œ‡‹‡„‡Ž‡‡ˆ†‡Ȍǥ —ˆˆ”‘—™ƒƒŽ™ƒ•‘˜‡”„‹††‡Ž‹ŒǤ ‡‰‡Ž•œ‹Œ”‡‰‡Ž•ǡ‡”ƒ‰±±‹†‡‡Žƒ••‡”‘† ‡‹‡––™‡‡Ǥ‘‹‡––™‡‡†‹‡…‘’Ž‡‡–ƒ‹”œ‹Œ‹ ˜”‹‡†•…Šƒ’•„‡Ž‡˜‹‰Ǥ

…Š‡Ž†‡”‡†‘‡–‰‡‡œ‡‡”Dz‡˜‡”„‹†‹‰œƒŽ‡”ƒŽ–‹Œ†œ‹Œǡƒ…–‹‡ˆ‘ˆ •Ž—‹‡”‡†Ǥdz ‹‡‡‡ ‡†”‹‡œ‹Œ‹Œ‘—†•–‡˜”‹‡†‹‡–Œ‡•Ǥ ‹‡–‹Ž‡‡ˆ–‹Œ†ǡƒƒ”‹–‹Œ†Ǥ‡Ž‡Š‡‡Ž†‹‡”„ƒ”‡ Š‡”‹‡”‹‰‡Ǥ Ž‡—–‡”•…Š‘‘Ž ‡œ™ƒ”–™‹–ˆ‘–‘˜ƒ†‡Ž‡—–‡”Žƒ•‘†‡”†‡ ‹´Ž‡”Ǥƒƒ”ǡŠƒŽˆ‘†‡”‰”‘†•ǡ”‘‘Š‡–ƒŽ–‹Œ†™ƒ– —ˆǡ‡‘’†‡‡‡‘ˆƒ†‡”‡ƒ‹‡”™ƒ•‡–†‡ˆ‘–‘ ‘‰•–‡‡†•†‹‡‰‡—”—‹–Ǥ ’†‡ˆ‘–‘Š‡„„‡™‡ƒŽŽ‡ƒƒŽ‡‡‡ŽϐŽ‡•Œ‡‹ †‡Šƒ†‡™‡œ—‹‰‡‡Ž†‘‘”‡‡”‹‡–Œ‡Ǥ‹‡ ‡ŽϐŽ‡•Œ‡•™ƒ”‡‡‡…ƒ’ƒ‰‡˜ƒ†‡‘˜‡”Š‡‹†‘ ‘•‰‡œ‘†–‡Žƒ–‡†”‹‡Ǥƒ–‡„Ž‡‡†‹–‘„‡Ž‡ •–”‡˜‡˜‘‘”ƒŽ‹‰‡‰‡˜‡†‘‘”†‡‡Ž‘˜‡”•…Š‘––‡‹ †‡œ—‹˜‡Ž•‡…–‘”Ǥ †ƒ–†‡ˆ‘–‘œ‘‡‹•ǡ™‡‡–‹‹‡–œ‡‡”‘ˆ‹‡‡‡ ‡†”‹‡‡‡•–”‹‹Š—Šƒƒ”Šƒ††‡ǡƒƒ”œ‘œ‹‡‹ œ‡™‡Ž˜‘‘”‡‹†‹‡–‹Œ†Ǥ ‡†”‹‡Šƒ†œ‡Žˆ•†‘‡”‡ ’‹Œ’‡”—ŽŽ‡Ǥ ƒ•…‹‡”‡†ǡ’”ƒ…Š–‹‰‡˜‘‘”‹Œ–‘–ƒƒŽ ‘„‡”‡‹„ƒƒ”Ǥ Šƒ†„Ž‘†ǡ†—ǡ•’”‹‡–‹‰Šƒƒ”ǡ†ƒ– ‘”–™‡”†‰‡Š‘—†‡‘†ƒ–Œ‡‡”–‘…Š‹‡–•‡‡‘ ȋŒƒŽ‘‡”•ǨȌǤ

ƒ‡ƒƒ”•…Š‘‘Žǥ‘ˆ‡˜‡‹‡– ‹‡‡‡ ‡†”‹‡ŠƒƒŽ†‡‹Œ ‘’‘•ƒ‡ƒƒ”•…Š‘‘Ž–‡Ž‘’‡Ǥ ‹Œ™ƒ‡†ƒƒŽŠ‡Ž‡ƒƒŽ˜ƒƒˆ †‡ ‡‹•‹—••–”ƒƒ–‰‡Ž‘’‡Ǥ‘” ˜‡”™ƒ•†ƒ–Ǥƒƒ”ƒŽ•‹‹Œ†‹‡’‡ ”‡•’‡…–†ƒƒ”˜‘‘”—‹–•’”ƒǡ™—‹ˆ†‡œ‡ Š‡–™‡‰Ǥ‹Œ‘‡†‡Š‡–Ǯ‡‡‹’’‡Ǧ ‡‹†Œ‡ǯǤ†ƒ–ƒƒ–‡Š‡–‘‰˜‡‡Ž „‡™‘†‡”‡•™ƒƒ”†‹‰‡”Ǥ ‘•Šƒ††‡™‡”—œ‹‡Ǥ‹‡–Ƭ ‘†‡”Ž‹‰ǡƒƒ”Ƭ ˜‡”•—• Ǥƒ–‘ ™‡Ž‡‡Ž‡†ƒ‰‡ȋ‘ˆŽƒ‰‡”Ȍ†—”‡Ǥ ƒŠƒƒŽ†‡œ‹Œ‹Œ‹‡––Š—‹•‘’Ǥ‡ Ž‹‡’‡‰‡„—–Žƒ‰•‘œ‡–—‹Ǥƒ–™ƒ• ˜ƒ—‹–‘•Š—‹•‰‘‡†œ‹…Š–„ƒƒ”Ǥ ‹Œ†‡•†‹‡”—œ‹‡†ƒ‰‡˜‘‡Ž†‡‹‡…‘’Ž‡‡– ‘–”‡††‡”†ǤŠ—‹•œ‡‹†‡œ‡†ƒ–Š‡–Š‡—•™‡Ž™‡‡” ‰‘‡†™ƒǡƒƒ”‹™ƒ•‡”˜ƒ‘˜‡”–—‹‰††ƒ–Š‡–‘‘‹– ‡×׋–‡‡”‰‘‡†œ‘—‘‡Ǥ‘–†‡†ƒ‰†ƒ–œ‡™‡‡” •ƒ‡†‡‡—‡‹•–ƒ’–‡ ‘‹Œ‘’–‡ŠƒŽ‡Ǥ ™‡‡‡±± ‘‘”‹Œ™ƒ”‡‹‡‡‡ ‡†”‹‡–™‡‡‹†‹˜‹†—‡ǡ ƒƒ”–‡‰‡Ž‹Œ‡”–‹Œ†‘‘™‡‡” ±±Ǥƒƒ”‡‡‘‹‘’ Š‡––”ƒ–‡‡”’”‘„Ž‡‡ǤŽ• Œ‡Œƒ”‹‰™ƒ•ǡ™‡”†Œ‡‹†‡ Žƒ•‘’‡‡•–‘‡Ž‰‡œ‡–‡ –‡”™‹ŒŽŒ‡‘’†‹‡™ƒ‡Ž‡ Š‘‘‰–‡•–‘†ǡ–‘‡‰‡œ‘‰‡ †‘‘”†‡Žƒ•Ǥ‡”˜‘Ž‰‡• ‘…Š–Œ‡–”ƒ–‡”‡‡†ƒ ǮŽƒ••‡”‘†ǯȋ†ƒ–™ƒ•‹†‹‡ –‹Œ†±±™‘‘”†ȌǤ ‡‘…Š– ‹‡ƒ†—‹–‹‡œ‡†‹‡‡–Œ‡ ‡‡‘…Š–Žƒ••‡”‘†Ǥ ‡– ™ƒ•‹†‡Žƒ•„‹ŒŒ—ˆˆ”‘—™ ƒƒŽǡ‘˜‡”™‹‡Žƒ–‡”‡‡”Ǥ ‡Œ—ˆ˜”‘‡‰ǣDz‹‡‹‡• Œ‡˜‘‘”Žƒ••‡”‘†ǫdz  Š‘‡ˆ†‡‹‡–ƒ–‡†‡‡

˜‡”œ‘‡„‘‘†•…Šƒ’†‡Žƒ•—‹–‰‡•–——”†ǡƒƒ”†‡ …‘ŽŽ‡‰ƒ‘†‡”†‡‹´Ž‡”ǡœ‘†ƒ–‹‡˜‡™‡‰œ‘— œ‹Œǡ‡Š‹Œ†‡Žƒ•Š‡–„‡”‹…Š–‘˜‡”–‡ŽŽ‡Ǥ ˜‘‡Ž†‡ ƒ–——”Ž‹Œ‘‘™‡Ž™ƒƒ”‘‹†‡Žƒ•—‹–‘‡•–ǡƒƒ” Š‹Œœƒ‰‡”œ‘‘‰‡ƒ‡Ž‹Œ‡‘‰‡Ž—‹‰—‹–†ƒ– ‹‹‡–’”‘–‡•–‡‡”†‡ǡŠ‘‡™‡Ž‹ȋ™‡‡”œ‘ǯ•…Š‡”’‡ Š‡”‹‡”‹‰Ȍ™‡Ž†‹‡‡‹‰‹‰Šƒ†Ǥ ‘‡‹–‡”—‰™ƒ‡‡‹‡ƒ†‡ƒƒǤ‡ŠƒŽ˜‡ ‹‡‡Ǥ‡Ž‡‰†‡Šƒƒ”Šƒ†‘’‹Œ‡œ‡‹ƒŽŽ‡‡ƒƒ”ǣ Dz ˜‹†Š‡–Š‡‡Ž‡”‰˜‘‘”Œ‡dzǤƒ–ƒƒ–‡†ƒ–‹™‡‡” ‹†‡‰”‘‡’–‡”—‰‘‘‡Ǥ‹Œ™ƒ•„‹Œ‡Ǥ

‘‡‹Œ‘‡†‡”™‡”†„‡‰”ƒ˜‡ǡ‘…Š–‡‹Œ „”‘‡”–Œ‡‡‹†ƒƒ”‹‡–„‹Œœ‹ŒǤƒ–™ƒ•‹‡–•˜‘‘” ‹†‡”‡ǡ˜‘†‡œ‡‹†‹‡–‹Œ†Ǥ ƒ‡‹™ƒ”‡†‹‡ †ƒ‰„‹ŒŒ—ŽŽ‹‡–Š—‹•Ǥ‡‰‹‰‡‘‡Œ‡•˜‡”•‹‡”‡‡– •‘‡’Œ‡•‡‡‡•—‹‡”•–”‘‘’ƒŽ•’Žƒ‹††‡ŽǤ‘ ™‡”†‡™‡†‹‡Š‡Ž‡‘™‡”‡Ž‹Œ‡‹††ƒ‰Ž‹‡ˆ†‡˜‘Ž „‡œ‹‰‰‡Š‘—†‡Ǥ‘™ƒ•Œ—ŽŽ‹‡‘‡†‡”Ǥ

‘‡‹Œ˜ƒ†‡”ƒ†‡”ŠƒŽˆŒƒƒ”Žƒ–‡”„‡•Ž‘‘––‡ Š‡”–”‘—™‡ǡ™‡”†Œ—ˆˆ”‘—™ƒƒŽ‹Œ•–‹‡ˆ‘‡†‡”Ǥ ‹‡‡‡ ‡†”‹‡™ƒ”‡†‡‡‡”•–‡ƒƒ™‹‡‹†‹– ˜‡”–‡Ž†‡Ǥ

+7_'(7,-'

ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ

‘‡’ ‘†Œ‡ ‘‡’Ǥ‹‡‡ǡ–”‘–•ǣDz ‘‡’‹‡Š‡‡ˆ–‡‡•–ƒ†Œ‡ ‰‡ƒƒ–ǨdzǤƒ–Šƒ† ‘‡’‘‰‘‘‹–‰‡’”‡•–‡‡”†ǡƒƒ”
†‘‘”ƒ”‹‡‡‡‹…Š‡Ž

:HHNHQGMHZHJ" V*UDYHQYRHUHQ

:LOMHHUHHQVOHNNHURSXLWPHWGHIDPLOLH"'DQLVGLWGHDDQJHZH]HQSOHNYRRUHHQKHHOJH]HOOLJHQRQWVSDQQHQ IDPLOLHZHHNHQG :LVWMHGLWDORYHU·V*UDYHQYRHUHQ" x

V*UDYHQYRHUHQ )UDQV)RXURQOH&RPWH LVGHEHNHQGVWHHQRRN KLVWRULVFKEHODQJULMNVWHGHHOJHPHHQWHYDQGHJHPHHQWH9RHUHQHHQ IDFLOLWHLWHQJHPHHQWHLQKHW$UURQGLVVHPHQW7RQJHUHQLQ%HOJLVFK /LPEXUJ 9ODDPV*HZHVW%HOJLs x +HWLVHHQOLQWGRUSODQJVKHWULYLHUWMHGH9RHU x

V*UDYHQYRHUHQVSRVWFRGHLV x +HWGRUSPDDNWHGHHOXLWYDQKHWJUDDIVFKDS'DOKHPGDW RRUVSURQNHOLMN]HOIV9RHUHQKHHWWHHQYDQXLW V*UDYHQYRHUHQ EHVWXXUGZHUGWRWGHJUDDIHHQEXUFKWERXZGHLQ'DOKHPGDW GDDUQDRRNZHO V*UDYHQGDOJHQRHPGZHUG QDDUDQDORJLHPHW V *UDYHQYRHUHQ 3LHUUHGH6FKLHUYHOHHQYDQ/LPEXUJVHHUVWHJRXYHUQHXUVZHUGKLHU JHERUHQ x

+RHYHWKLHQKRI

,Q·V*UDYHQYRHUHQYLQGMHGHKRHYHWKLHQKRI'HKRHYHEHVWDDWXLWHHQDDQWDOYDNDQWLHKXLVMHVZDDUMHYDQHHQKHHUOLMN RQWVSDQQHQYDNDQWLHNXQWJHQLHWHQ'HHLJHQDUHQPHQHHUHQPHYURXZ5HXPHUV]LMQHUJYULHQGHOLMNHQRQWYDQJHQMHPHW HHQ¶9RHUV'UXSNH·RPGHYDNDQWLHPHHLQWHOXLGHQ

x x x x x x x x x x x x x

ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ

KXLVMHHQDOMDUHQODQJGRRUHHQDDQWDOIDPLOLHVLQGHKHUIVWYDNDQWLH JHUHVHUYHHUG]LMQ" MHLQKXLVMHSULPDHHQNDDVPDDOWLMGNXQWKRXGHQ" HUVRPV]RPDDUYHUGZDDOGHNDWWHQDDQNRPHQORSHQHQGDWGLHGRRUGH]H IDPLOLHV QRXMDVRPPLJHIDPLOLHOHGHQ LQKXQKDUWZRUGHQJHVORWHQ" MHYDQXLWKRHYHWKLHQKRIKHOHPRRLHZDQGHOLQJHQNXQWPDNHQ" HUYODNELMKRHYHWKLHQKRIHHQEDNNHULVZDDU]HKHHUOLMNHYODDLHQYHUNRSHQ" KHWVSHHOKXLVMHRRNJHVFKLNWLVYRRUNDWWHQRSYDQJ" $OVKHWOHNNHUZHHULVMHKHHOJRHGEXLWHQYDQKHW]RQQHWMHNXQWJHQLHWHQ" MHYDQXLWKRHYHWKLHQKRIPHWGHDXWRQDDUYDOGLHXNXQWULMGHQ" HUELMYDOGLHXHHQZLQNHOWMHLVGLHDOMDUHQODQJGH]HOIGHVSXOOHQYHUNRRSWPDDUZDDULHGHUHHQWRFKDOWLMGHYHQ ZLONLMNHQ" KHWDOWLMGHHQKHHOJHGRHLVRPELMGHNDVVDYDQYDOGLHXZDIHOVNDDVSODWHDXVFURTXHPRQVLHXUVHQVRHSWHJHOLMN DIWHUHNHQHQ" MHYDQXLWKRHYHWKLHQKRIHHQJULH]HOZDQGHOLQJNXQWPDNHQRYHUHHQHUJGRQNHUSDGZDDUMHJHHQKDQGYRRURJHQ ]LHW" MHGH]HZDQGHOLQJQRJHQJHUNXQWPDNHQGRRUXLW$PHULNDDOOHUOHLJULH]HOVSXOOHQPHHWHQHPHQHQGH]HRSWH KDQJHQ" HUYODNELMKRHYHWKLHQKRIHHQIULHWNRWLVZDDUMHHHQ]HOIPHHJHEUDFKWHSDQNXQWODWHQYXOOHQPHW9ODDPVH IULHWHQ"

:LVWMHGDW

  

+7_'(7,-'
GRRU)UDQVHQ-DQQHNH'HPPHQLH

HWZRUGHQDOHFKWH'DPHV

+ :HHWMHQRJ«,QKHWMDDUPDDNWHQ-HDQHWWHHQ-DQQHNHNHQQLVPHWGHIDPLOLH'HPPHQLH²YDQ3XWWHQ +HWHHUVWHEH]RHNDDQGHIDPLOLHYDQ3XWWHQZHUGJHNHQPHUNWGRRUKHWSRSSHQKXLVYDQ´GHWZHHOLQJµ JHPDDNWGRRUMXOOLHYDGHU8LWJHVWDOGLQGHDFKWHUNDPHU]RGDW-HDQHWWHHUGLUHFWPHHNRQJDDQVSHOHQ 'H´WZHHOLQJµRIEHWHUJH]HJG´GHPHLVMHVµ]RDOVMXOOLHWRHQDOWLMGLQIDPLOLHNULQJZHUGHQJHQRHPGNZDPHQ GDDUGRRUJHZHOGLJLQEHHOG´'HPHLVMHVµZDUHQQLHW]RNOHLQDOVKHWZRRUGGRHWYHUPRHGHQMDDUHQHHQ EHHWMHZDVEHVWZHOJURRWYRRUGHMDULJH-HDQHWWH

GH

Ï­Ï´ŵÄ&#x201A;Ä&#x201A;Æ&#x152;Æ&#x161;ϮϬϭϮ

,QGDW]HOIGHMDDUZHUGHQZLMRRNJHYUDDJGRPLQGHKHUIVWYDNDQWLHPHHWHJDDQQDDU%HOJLHYRRUKHWMDDUOLMNVHIDPLOLH HYHQHPHQW-HDQHWWHZDVKHWHQLJHNLQGLQGHIDPLOLHPDDUJHHQQRRG´GHPHLVMHVµJDDQRRNPHHGXVHUZDVJHHQHQNHO SUREOHHP´'HPHLVMHVµ]LMQLPPHUVOLHI]RUJ]DDPHQJH]HOOLJ'LHKHUIVWYDNDQWLHZDVQLHWHHQHHQPDOLJHOHXNHHUYDULQJ +HWLVDOWLMG]RJHEOHYHQ)UDQVHQLNKHEEHQGDWLQDOGLHMDUHQRRN]RHUYDUHQLHWVZDDUZHQRJDOWLMGGDQNEDDUHQEOLM PHH]LMQ

´'HPHLVMHVYDQWRHQ]LMQQXYURXZHQYDQMDDU1RJDOWLMGOLHI]RUJ]DDPHQJH]HOOLJRQGDQNVKHWIHLWGDW]HKHWLQGHORRSYDQ MDUHQVRPVKHHOPRHLOLMNKHEEHQJHKDGHQQDDVWDOOHOHYHQVYUHXJGHRRNYHHOYHUGULHWKHEEHQPHHJHPDDNW'HJHERRUWHYDQ7VMLS HQ/XFLHZDV]RZHOYRRU7LQHNHHQ+DQVPDDURRNYRRU+HQGULHQDOVWZHHGHPRHGHUYRRUGHNLQGHUHQHHQKRRJWHSXQWLQMXOOLH OHYHQ7ZHHSUDFKWLJHNLQGHUHQZDDUMHKHHOWURWVHQEOLMPHHPDJ]LMQLHWVGDWMXOOLHDOVWZHHOLQJRRN]RÃ&#x20AC;MQPHWHONDDUGHOHQ 2RNKHWYHUOLHVYDQMXOOLHYDGHUPRHVWJHGHHOGZRUGHQ(QKHWSORWVHOLQJHRYHUOLMGHQYDQ+DQVKHHIWHHQQLHWLQZRRUGHQWHYDWWHQ YHUGULHWJHEUDFKWPDDUGHPHLVMHVYDQWRHQKHEEHQHONDDUDOV´HHQWZHHOLQJµGRRUGLNHQGXQJHVWHXQG 'HYURXZHQYDQQX]LMQQRJVWHHGVOLHI]RUJ]DDPHQJH]HOOLJ:LMYLQGHQGDWJHZHOGLJRPWH]LHQHQWHEHOHYHQ 9DQKDUWHJHIHOLFLWHHUGPHWMXOOLHVWHYHUMDDUGDJ:LMZHQVHQMXOOLHQRJ]HNHUMDDUOLHIGHYUHXJGHHQJH]RQGKHLGWRH

+7_'(7,-'
Samen 100 jaar!

+7_'(7,-'

ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ
ย†ย‘ย‘ย” ย‘ย•ย‡ย’ยŠย—ย•ย–ย‡ย”

'LHWZHHJHYHQMHKHW JHYRHOGDWMHWKXLVEHQW

U@M@Eร˜CDร˜(NDJRSDDM ย—ยŽยŽย‹ย‡ยย—ยยย‡ยย†ยƒย–วกยƒยŽย•ย‰ย‡ย‡ยยƒยย†ย‡ย”วกย‡ย…ยŠย–ย™ยƒยƒย”วจ ยƒย–ยŠย‡ย‡ยˆย–ย˜ย‘ยŽย‰ย‡ยย•ยย‹ยŒยย‡ย–ยŠย‡ย–ย‰ย”ย‘ย‘ย–ย‰ย‡ยœย‹ยย˜ยƒยย—ย–ย–ย‡ยย–ย‡ยยƒยย‡ยวคย‡ยŽย—ยยย‹ย‰ยย‡ยย‹ย ย‡ย”ย”ย‹ย–วฆ ยƒยย˜ย”ย‹ยŒย‰ย‘ย‡ย†ย‡ยยŽย‡ย‡ย”ย‹ยย—ย—ย•ย‘ย‘ยยย‡ยยย‡ยวกยย‹ย‡ย–ย‹ยยŠย‡ย–ยย‹ยย•ย–ย†ย‘ย‘ย”ยŠยƒยƒย”ยƒย…ย–ย‹ย‡ย˜ย‡ย”ย‘ยŽย‹ยยŒย—ยŽยŽย‹ย‡ อทอฒวฆยŒยƒย”ย‹ย‰ย‡ยˆย‡ย‡ย•ย–วจยƒยƒย”ยยƒยƒย•ย–ยยƒย‰ย‹ยยŠยƒยƒย”ย†ย‡ยŽยƒยƒย–ย•ย–ย‡ย–ย‹ยŒย†ย„ย‡ย‰ย‡ยŽย‡ย‹ย†ย‡ยย‹ยยŠยƒยƒย”ย’ย‹ยƒยย‘ยƒย•ย’ย‹ย”ยƒย–ย‹ย‡ย•วกย‡ยยŠย‘ย‡ย™ย‡ยŽย„ย‡ย•ย…ยŠย‡ย‹ย†ย‡ยวก ยœย‘ยƒยŽย•ย‡ย‡ยวฆย˜ยƒยวฆย—ย–ย–ย‡ยย†ยƒย–ยยƒยยœย‹ยŒยวกย‹ย•ย†ยƒย–ย–ย‘ย…ยŠย‡ย‡ยยŠย‡ยŽย‡ย‘ย’ย‰ยƒย˜ย‡วกย™ยƒยย–ย†ย‡ย‰ย”ย‘ย–ย‡ยƒยย„ย‹ย–ย‹ย‡ยœย‹ย–ย‡ย‡ยย„ย‡ย‡ย–ยŒย‡ย™ย‡ย‰ย‰ย‡ย•ย–ย‘ย’ย–วควควควค ยยย‘ย‡ย†ย‡ย” ยƒยยยƒวกย†ย‹ย‡ยƒยŽย•ย‡ย‡ยย˜ยƒยย†ย‡ย‡ย‡ย”ย•ย–ย‡ยยƒย—ย”ยƒย‹ยยŠยƒยƒย”ยŠยƒยย†ย‡ยยยƒยวก ย†ย—ย‹ย†ย‡ยŽย‹ยŒยย‡ยยŽย‹ย‡ยˆย†ย‡ย˜ย‘ยŽวค ย‡ย–ย‡ย‡ยยŠย‡ย‡ยŽย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย‡ย˜ย‡ย˜ยƒย†ย‡ย”วกย†ย‹ย‡ย‹ยยย‹ย‡ย–ย‰ย‡ยย‡ยย†ยŠย‡ย„วควค ยƒย–ย™ย‡ย‰ย‰ย‡ย•ย–ย‘ย’ย–ย‡วกย†ยƒยƒย”ยŠย‡ย‡ยˆย–ย‹ยย‡ยย‡ย‰ย‡ยŽย—ยยย‹ย‰ย™ย‡ย‹ยย‹ย‰ยŽยƒย•ย–ย˜ยƒยวค ย‹ย‡ยยŠย‡ย„ย‹ยย†ย‡ยƒยˆย‰ย‡ยŽย‘ย’ย‡ยยŒยƒย”ย‡ยยŠย‡ย‡ยŽย‰ย‘ย‡ย†ยŽย‡ย”ย‡ยยย‡ยยย‡ยวกย•ย–ย‡ย”ยย‡ย”วกย‹ยยย‡ย ย‰ย‡ย‡ยยย‡ย‡ย”ย‰ย‡ยย‘ย–ย‹ย˜ย‡ย‡ย”ย†ย‡ยŽย‡ย”ยƒย”ย‡ย•ยƒยŽย•ยœย‹ยŒวกยŠย‡ย–ยŠยƒย”ย–ย‘ย’ย†ย‡ย‰ย‘ย‡ย†ย‡ย’ยŽย‡ยย‡ยย‡ย‡ย ย‡ยย‘ย”ยย‡ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ย•ย‡ย‹ยยŠยƒยƒย”ยŽย‡ย‡ย”ยŽย‹ยย‰ย‡ยวกย™ยƒยƒย”ยœย‹ยŒย˜ย‘ย‘ย”ยœย‹ย…ยŠยœย‡ยŽยˆย˜ย‡ย‡ยŽย—ย‹ย–ยŠยƒยƒยŽย–วค ยย‡ย‡ยย’ยŽย‡ย‹ย–ย„ย‡ยœย‘ย”ย‰ย‡ย”ย˜ยƒยยŠย‡ย–ย‰ย‘ย‡ย†ย‡ย‘ยย†ย‡ย”ย™ย‹ยŒย•วกย™ยƒยƒย”ย‡ยŽยย‡ยŽย‡ย‡ย”ยŽย‹ยย‰ ย‹ยย†ย‡ย”ย†ยƒยƒย†ย„ย‡ยŽยƒยย‰ย”ย‹ยŒยย‹ย•วค ยƒยƒย”ยŠย‡ย‡ยˆย–ยƒยยƒย‘ย‘ยย•ย–ย‡ย‡ย†ย•ยย‹ยย†ย‡ย”ยŽยƒย•ย–ย˜ยƒยวค

ยศ‹ย™ย‹ยŒวกย†ย‹ย‡ยˆยƒยย‹ยŽย‹ย‡ย—ย‹ย–ยŠย‹ยŽย˜ย‡ย”ย•ย—ยศŒยย‘ย‡ยยŠยƒยƒย”ยƒยยƒวกยœย‹ยŒย™ยƒย•ยƒยƒยย™ย‡ยœย‹ย‰ย„ย‹ยŒ ย†ย‡ย‰ย‡ย„ย‘ย‘ย”ย–ย‡ย˜ยƒยยƒย—ย”ยƒย‡ยย†ย‡ย•ย–ยƒย’ย˜ยƒยยƒยยƒยยƒยƒย”ยƒยยƒย™ยƒย•ย•ยย‡ยŽย‰ย‡ยœย‡ย–วจ ยยยƒยƒย•ย–ย†ยƒย–ยœย‹ยŒยƒยยƒย‹ย•วกย‹ย•ยœย‹ยŒย‡ย‡ยย™ยƒย”ย‡ย’ย•ย›ย…ยŠย‘ยŽย‘ย‰ย‡วกยย‡ย–ย‡ย‡ยยŽย‡ย‰ย‡ยย†ยƒย”ย‹ย•ย…ยŠ ย‰ย‡ย˜ย‘ย‡ยŽย˜ย‘ย‘ย”ยŠย—ยย‘ย”วกศ‹ย‘ย‘ยยƒยŽยœย‘ฬตยยˆยƒยย‹ยŽย‹ย‡ย–ย”ย‡ยศŒยย‘ยย†ยƒยƒย”ยยƒยƒย”ย‡ย‡ยย•ย‘ยวจ ย‡ย–ย‡ย‡ยยŽย‡ย‹ย†ย‡ยย†ย‡ย”ย‘ยŽย„ย‹ยยย‡ยย†ย‡ย‹ย‡ย—ย™ย‡ย”ย˜ย‡ยวกยƒยŽย•ย‰ยƒย•ย–ย˜ย”ย‘ย—ย™ย‡ย‡ย ย’ย‡ย”ย•ย‘ย‘ยยŽย‹ยŒยยŠย‡ย‹ย†วค ยƒยƒย”ยยƒยƒย•ย–ยŠย‡ย„ย„ย‡ยยœย‡ย‡ย‡ยย•ย‘ย‘ย”ย–ยยƒย–ย—ย—ย”ยŽย‹ยŒยย‡ยยƒยย‹ย‡ย”ย˜ยƒยย‘ยย‰ยƒยย‰วกย†ย‹ย‡ ยยƒยƒยย–ย†ยƒย–ยŒย‡ยƒยŽย–ย‹ยŒย†ย˜ย‡ย”ยœย‡ยย‡ย”ย†ย„ย‡ยย–ย˜ยƒยยŠย—ยย•ย‘ยŽย‹ย†ยƒย”ย‹ย–ย‡ย‹ย–วกย‘ยวกย†ย‡ยˆยƒยย‹ยŽย‹ย‡ย‹ย• ยŠย‡ย‹ยŽย‹ย‰วกยยƒยƒย”ยŒย‡ยย—ยย–ยœย‡ยย‹ย†ย†ย‡ยย‹ยย†ย‡ยยƒย…ยŠย–ย„ย‡ยŽยŽย‡ยย‡ยยœย‡ยย‡ย”ย™ย‡ย–ย‡ยวกย†ยƒย ยย‘ยย‡ยยœย‡ย‡ย”ยƒยƒยวจ ยย†ยƒย–ย‹ย•ย‘ย‘ยย†ย‡ย”ย‡ย†ย‡ยย‘ยย˜ยƒยยœย‡ย–ย‡ยŠย‘ย—ย†ย‡ยวกย™ยƒยย–ยŠย‘ย‡ย˜ย‡ย”ย•ย…ยŠย‹ยŽยŽย‡ยย†ยœย‡ย‘ย‘ย ยœย‹ยŒยวกยŠย‹ย‡ย”ย‹ยยŽย‹ยŒยย‡ยยœย‡ย‡ย…ยŠย–ย‘ย’ย‡ยŽยยƒยƒย”ย‡ยย‹ยย‰ยƒย‡ย”ย˜ยƒยย—ย‹ย–ย†ยƒย–ยŠย‡ย–ย†ย‡ยย‘ยย‡ยย†ย‡ อทอฒยŒยƒยƒย”ยย‹ย‡ย–ยœยƒยŽย˜ย‡ย”ยƒยย†ย‡ย”ย‡ยวค ย‘ย‡ยย‹ยย‡ย–ย”ยƒยย‡ย–ยŽย‡ย‡ย”ย†ย‡ยย‡ยยย‡ยวกยœยƒย–ย‡ยยƒยยƒย‡ยย‡ย–ย”ยƒย˜ย‡ย”ย•ย–ย”ย‡ยย‰ย‡ยŽย†ย‹ยย‡ยŽยยƒยƒย”ย•ยƒย”ยย‡ยย‹ยย†ย‡ย–ย—ย‹ยวกย–ย‡ย”ย™ย‹ยŒยŽย‹ยย™ยƒยƒย”ย•ย…ยŠย‹ยŒยยŽย‹ยŒยศ‹ยƒยŽ อธอณยŒยƒยƒย”วกยŒยƒยŠย‡ย–ย‰ย‡ยŠย‡ย—ย‰ย‡ยย™ย‘ย”ย†ย–ยย‹ยย†ย‡ย”ศŒ ย‘ยย†ย‡ย”ยŠย‡ย‡ยŽยŠยƒย”ย†ย‡ยย—ยœย‹ย‡ยย–ย‘ย–ย˜ย‡ย”ยƒย…ยŠย–ย‡ย”ย‹ยย†ย‡ย–ย—ย‹ยย”ย‘ยย†ยย‹ย†ย†ย‡ย”ยยƒย…ยŠย–ย–ย‘ย•ย–ย‹ฬตย•ยƒยƒยยŠย‡ย–ยยƒยย‡ยย™ยƒย•วกย‘ยˆย—ย‹ย–ย•ยย‹ยŒย–ย‡ย”ย•วกยœย‘ยƒยŽย•ยย‹ยŒย ยย‘ย‡ย†ย‡ย”ย†ยƒย–ยƒยŽย–ย‹ยŒย†ย†ย‡ย‡ย†วค ยย‹ยย˜ย‘ย‡ยŽย†ย‡ยย‡ย–ยŠย—ย‹ย•วจ ย‡ย–ยœย‘ย–ยŠย—ย‹ย•วกยƒยŽย•ย‹ยยย‡ย˜ย‘ย‡ยŽวกยƒยŽย•ย™ย‡ย‘ยยœย‡วกยย‡ย–ย”ย‘ย†ย‡ย™ย‹ยŒยย‘ย˜ย‡ย”ย‰ย‘ย–ย‡ยวกยƒยย–ย‡วฆย‘ย‰ย‡ยƒย˜ย‘ยย†ย‡ยยŠย‡ย„ย„ย‡ยย„ย‹ยŒย‹ยย‡ยย‡ย–ยŠย—ย‹ย• ย‡ย–ยœย‘ย–ยŠย—ย‹ย•วจ ย‡ย–ยœย‹ยŒยย‡ย…ยŠย–ย‡ย˜ย”ย‘ย—ย™ย‡ยวกย™ยƒยƒย”ยŒย‡ย˜ยƒยยย—ยย–ยŠย‘ย—ย™ย‡ยวควควควควควควควค

ย†ย‹ย‡ย–ย™ย‡ย‡ย‰ย‡ย˜ย‡ยยŒย‡ยŠย‡ย–ย‰ย‡ย˜ย‘ย‡ยŽย†ยƒย–ยŒย‡ย–ยŠย—ย‹ย•ย„ย‡ยย–วจ ยŠย‡ย‡ยŽวกยŠย‡ย‡ยŽวกยŠย‡ย‡ยŽย˜ย‡ย‡ยŽย†ยƒยยย†ยƒยƒย”ย˜ย‘ย‘ย” ย‡ย

+7_'(7,-'

ฯญฯดลตฤ‚ฤ‚ฦŒฦšฯฎฯฌฯญฯฎ ฤ‚ฦŒฦšฯฎ ฯฎฯฌฯญ ฯญฯฎ


^

ĚŽŽƌ:ĂŶŶĂǀĂŶWƵƩĞŶ

͘͘͘͞dǁĞĞůŝŶŐĞŶŬŽŵĞŶŶŝĞƚǀŽŽƌŝŶĚĞĨĂŵŝůŝĞ͊͟

Šƒ†‰‡Ž†‰‡•’ƒƒ”†˜‘‘” †‡”ƒƒœ‘”‰ƒƒ”†ƒ– Š‘‡ˆ†‡‹‹‡–—‹––‡‰‡˜‡ǣ ˜ƒ™‡‰‡†‡–™‡‡Ž‹‰ ‘…Š–‹–‹‡†ƒ‰‡‹Š‡– œ‹‡‡Š—‹•„Ž‹Œ˜‡ǤǨ ƒ–™ƒ•ƒƒ”‰‘‡†‘‘ǡ ™ƒ– ‡””‡‡‰‡‡ϐŽ‹‡ ‰”‹‡’Ǥ Dz ‹Œ†‘‡–‡–ƒŽ•†‡”‹Œ‡ Š‹‡œ‡ǣƒŽ•Š—˜”‘—™ „‡˜ƒŽ–ǡ‰ƒƒœ‹Œ‹„‡† Ž‹‰‰‡Ǩdz™ƒ•Š‡–†”‘‰‡ …‘‡–ƒƒ”˜ƒ‘’ƒ‹Œ’Ǥ δ

+7_'(7,-'

ϭϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ

,ĞƚĂĂŶƚĂůƚǁĞĞůŝŶŐŐĞƌƚĞƐǀĞƌƚŽŽŶƚĂĂŶnjŝĞŶůŝũŬĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶŽǀĞƌĚĞǁĞƌĞůĚ͘/Ŷ ĞĞŶKŽƐƚͲnjŝĂƚŝƐĐŚůĂŶĚĂůƐ:ĂƉĂŶŬŽŵĞŶŶŝĞƚŵĞĞƌĚĂŶŽŶŐĞǀĞĞƌϲƚǁĞĞůŝŶŐĞŶƉĞƌ ϭϬϬnjǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂƉƉĞŶƚĞƌǁĞƌĞůĚ͕ƚĞƌǁŝũůŝŶEŝŐĞƌŝĂŐĞŵŝĚĚĞůĚϰϬƚǁĞĞůŝŶŐĞŶƉĞƌ ϭϬϬϬnjǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂƉƉĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞďŽƌĞŶ͘

^ŝŶĚƐϭϵϬϬůŝŐƚĚĞƚǁĞĞůŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶƚŝĞŝŶĚĞŵĞĞƐƚĞƵƌŽƉĞƐĞůĂŶĚĞŶŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞ ĞĞƌƐƚĞϲϬũĂĂƌǀĂŶĚĞǀŽƌŝŐĞĞĞƵǁ;ϭϵϬϬͲϭϵϵϵͿĞĞƵǁƚƵƐƐĞŶĚĞϭϮĞŶϭϰƉĞƌϭϬϬ njǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂƉƉĞŶ͘EĂϭϵϲϬŝƐĞƌŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚ;ŶĞƚĂůƐŝŶĚĞŵĞĞƐƚĞtĞƐƚĞƌƐĞ ůĂŶĚĞŶͿĞĞŶnjĞĞƌƉůŽƚƐĞůŝŶŐĞĞŶƐŶĞůůĞĚĂůŝŶŐǀĂŶĚĞƚǁĞĞůŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶƚŝĞǀĂŶϭϬŽƉ ĚĞϭϬϬŐĞƌƚĞƐŝŶϭϵϳϱ͘ƚƵƐƐĞŶϭϵϳϱĞŶŶƵƐƚŝũŐƚĚĞƚǁĞĞůŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶƚŝĞƚŽƚϭϴ ƉĞƌϭϬϬϬŐĞƌƚĞƐ͘

sŽŽƌnjŽǀĞƌǁĞŶƵǁĞƚĞŶŚĞĞĨƚĚĞǀĂĚĞƌŐĞĞŶŝŶǀůŽĞĚŽƉŚĞƚŬƌŝũŐĞŶǀĂŶĞĞŶ ŵĞĞƌůŝŶŐ͘tĞůŬĂŶŚŝũ͕ŝŶĚŝĞŶĞƌĂĂŶnjŝũŶŬĂŶƚƚǁĞĞͲĞŝŝŐĞƚǁĞĞůŝŶŐĞŶŝŶĚĞĨĂŵŝůŝĞ ǀŽŽƌƚŬŽŵĞŶ͕ĚĞnjĞĞƌĨĞůŝũŬĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉŽǀĞƌĚƌĂŐĞŶŽƉnjŝũŶĚŽĐŚƚĞƌƐ͕ĚŝĞŽƉŚĞŶ ďĞƵƌƚĞĞŶŐƌŽƚĞƌĞŬĂŶƐŚĞďďĞŶŽƉĞĞŶƚǁĞĞͲĞŝŝŐĞƚǁĞĞůŝŶŐ͘KŽŬĞĞŶnjŽŽŶŬĂŶ ĚĞnjĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉǀĂŶnjŝũŶǀĂĚĞƌŵĞĞŬƌŝũŐĞŶĞŶŽǀĞƌĚƌĂŐĞŶŽƉnjŝũŶĚŽĐŚƚĞƌƐ͘

ŽŶĚĞƌǀƌƵĐŚƚďĂĂƌŚĞŝĚƐďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŝƐĚĞŬĂŶƐŽƉĞĞŶƚǁĞĞůŝŶŐϭŽƉϴϬ͘

DĞĞƌůŝŶŐĞŶŬŽŵĞŶǀĂŬĞƌŝŶďĞƉĂĂůĚĞĨĂŵŝůŝĞƐǀŽŽƌ͘KŶĚĞƌnjŽĞŬůĂĂƚnjŝĞŶĚĂƚŚĞƚ ŬƌŝũŐĞŶǀĂŶĞĞŶƚǁĞĞͲĞŝŝŐĞƚǁĞĞůŝŶŐĞƌĨĞůŝũŬŝƐ͘ĞŶǀƌŽƵǁĚŝĞƐƉŽŶƚĂĂŶnjǁĂŶŐĞƌŝƐ ŐĞǁŽƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶƚǁĞĞͲĞŝŝŐĞƚǁĞĞůŝŶŐŚĞĞĨƚďŝũŝĞĚĞƌĞǀŽůŐĞŶĚĞnjǁĂŶŐĞƌƐĐŚĂƉϭϬ йŬĂŶƐŽŵǁĞĞƌĞĞŶƚǁĞĞůŝŶŐƚĞŬƌŝũŐĞŶ͘ĞŬĂŶƐĚĂƚŚĂĂƌĚŽĐŚƚĞƌĞĞŶƚǁĞĞůŝŶŐ ŬƌŝũŐƚŝƐϱй͘

dǁĞĞůŝŶŐĞŶŝŶĚĞƐƚĂƚŝƐƚŝĞŬ

Šƒ††‘‡‡™‹Ž†‡˜ƒ•–Š‘—†‡ǡ†ƒ‘œ‹Œ‹‡–•„‹Œ†‡„ƒŽ‹‡’ƒ‡Ǥ‘– ‡”••…Š”‹„‡™‘‘‰Š‡–„—†‡Ž–Œ‡’Ž‘–•‡Ž‹‰ǢŠ‹Œ Šƒ†‹‡–„‡‰”‡’‡†ƒ–Š‹Œ‡‡’ƒ•‰‡„‘”‡‹†˜ƒ•–Š‹‡Ž†Ǥ ‡–™ƒ•‹‡–Š‡–œ‹Œ‡–”‘—™‡•ǡ†ƒ–™‡”†‰‡„‘”‡‘‡‡——” ‘ˆ‡‰‡ǯ•ƒ˜‘†•Ǥƒƒ”™ƒ•‹‡‡ǡ‰‡œ‘†‡™‡Žǡƒƒ”‹‡†‡”‡‡‡‡‡”•–‹‰ǤDzƒ–‹•‡”ǡ‹•ƒŽŽ‡•‰‘‡†ǫdz˜”‘‡‰‹Ǥ ‡– „Ž‡‡ˆ‡˜‡•–‹ŽǤDz ƒ™‡Žǡdzƒ–™‘‘”††‡†‡‰›ƒ‡…‘Ž‘‰‡ƒƒ”œ‡Ž‡†ǡDzƒƒ”ǥ‡”‘–‡”‘‰±±Ǥ œ‹‡‡‡’ƒƒ”„‹ŽŽ‡–Œ‡•Ǩdz  ™ƒ•œ‘‰‡Ž—‹‰Ǥ ‘‡˜ƒƒŠƒ††‡‹Œ˜”‹‡†‹ ‘‡‹†ƒ––‡‰‡‡Žƒƒ”‰‡œ‡‰†ǡǮ™ƒ–œ‘—Š‡–Ž‡—œ‹Œ‘‡‡–™‡‡Ž‹‰ –‡”‹Œ‰‡Ǥ‹ŒŠž†‡‡–™‡‡Ž‹‰‰‡”‡‰‡‡‹—‘‘Ǩ ‘‹Œ‘”‡‹‡–‰‡Ž‘˜‡ǥǤ‡™ƒ”–‹‡”Žƒ–‡”™‡”† ‡†”‹‡ ‰‡„‘”‡Ǥ •–—‹–Ž‹‰‰‹‰ǡƒƒ”†ƒ–™ƒ•‹‡–‡”‰‘†ƒ–‹‡‡†‡™‡‰ƒŽ‰‡„ƒƒ†Šƒ†Ǥ

™‡”†ƒƒ”‡‡ƒ‡”‰‡„”ƒ…Š–™ƒƒ”‡‡ƒ†‡”‡‡”•˜‡”•‡‘‡†‡”Žƒ‰Ǥ‹ŒŠƒ†‡‡†”ƒƒ‰„ƒ”‡”ƒ†‹‘„‹Œœ‹…ŠǢ‹‡–•–‘–ƒƒŽ ‹‡—™•˜‘‘”‘•ǡ†‡‹‘†˜ƒ†‡Œƒ”‡œ‡•–‹‰„‹Œ™‹Œœ‡˜ƒ•’”‡‡Ǥ ‘‡™‡„‡‘‡™ƒ”‡˜ƒ†‡‡‡”•–‡‡‘–‹‡•‰‹‰ ‡”ƒƒ”†‡Ž‡šƒ†‡”Žƒƒ‘†ƒƒ”Š‡–„Ž‹Œ†‡‹‡—™•–‡„”‡‰‡Ǥ ƒŠƒ†‡‡’ƒ‡–Œ‡‡Ž‘’•–ƒƒǡ†ƒ–’”‘’–‘˜‡”‘‘–‡‡ƒƒ„”ƒ††‡Ǥ‡˜‘‘”†‡—”™‡”†™‹Œ†‘’‡‰‡œ‡–‘†‡ „”ƒ†Ž—…Š––‡Žƒ–‡˜‡”†™‹Œ‡Ǥ‘‡™ƒ’ƒ–Š—‹•ǡ†‹‡‘’™‘‡•†ƒ‰ƒ˜‘† ”ƒ•‡Ž‡•‰ƒˆƒƒ†‡”‹Œ‡‡‡”‰ƒ‰‡‹ •–‡”†ƒǤ ‹Œ”‡‡‰Š‡–˜‡”ŠƒƒŽ–‡Š‘”‡˜ƒ†‡–™‡‡„ƒ„›ǯ•‡˜‘‘”†‡–™‡‡†‡‡‡”†‹‡†ƒ‰Ž‹‡–ƒ†‡‡Ž‘˜‡”‘‡Ǥ

‹††‡Ž•™ƒ•Š‡–„Ž‹Œ†‡‹‡—™•‘‘„‹Œƒ†‡”‡‘‡†‡”ƒƒ‰‡‘‡Ǥ‘‡†‡”™ƒ•†‘Ž‰‡Ž—‹‰ǡ‘†ƒ–œ‡„ƒ‰™ƒ• ‰‡™‡‡•–†ƒ–‹‡‡‹•˜‘”†‹†œ‘—”‹Œ‰‡Ǥ‡„‡Ž†‡ƒ–‡Ž‹†‹‡ƒŽ•‡‡”•–‡…‘‡–ƒƒ”œ‡‹ǣDzƒ–ƒ‹‡–ǡ–™‡‡Ž‹‰‡ ‘‡‹‡–˜‘‘”‹†‡ˆƒ‹Ž‹‡Ǩdzǡ‘‡˜‡Žƒ–‡”„‡œ‘”‰†‘‰‡‡•–‡„‡ŽŽ‡ǣDzƒ–œƒŽœ‡Š‡–†”—”‹Œ‰‡Ǩdz ‹Œœ—• ‡†”‹‡†‡‡†‘†‡”œ‘‡‹‡”‹ƒǤ‡•…Š”‡˜‡Šƒƒ”ƒŽ–‹Œ†’‡”œ‡‡’‘•–‘†ƒ–Ž—…Š–’‘•–œ‘†——”™ƒ•ǡƒƒ”Š‡– ‹‡—™•˜ƒ†‡–™‡‡Ž‹‰•–——”†‡‹ƒ–——”Ž‹Œ’‡”ƒ‹”ƒ‹ŽǤ‡–”ƒ–‡‡”†‡Šƒƒ”‡”‹ƒƒ•‡…‘ŽŽ‡‰ƒǯ•‘’‹‡–•†ƒ–Š‡–‡‡•– „‡•…Š—‹–‡–—‹•Œ‡•„‡ƒ†‡”†‡Ǥ

‡”ǯ•ƒ–™‘‘”†‘’…‘‡–ƒƒ”˜ƒ…‘ŽŽ‡‰ƒǯ•‡˜”‹‡†‡™ƒ•ǣDz ‡–‹’’ƒ–”‘‘Š‡‡ˆ–†—„„‡Ž‰‡Ž‡‰‡Ǥdz‡–‡‹‰‡–”‘–•œ‡‹ Š‹Œ‘‘ǣDzƒ–™‹ŽŒ‡ǡ‡–‡‡„‘‘‰•…Š—––‡”ƒŽ•˜ƒ†‡”‡‡‡‘‡†‡”‡–Š‡–•–‡””‡„‡‡Ž†–™‡‡Ž‹‰‡ǥdz

ƚĂƟƐƟĞŬ ĂůƐĚƵďďĞů ŬŶŝƉ ƉĂƚƌŽŽŶ

Š‡–’”‡Ǧ Ǧ–‹Œ†’‡”™ƒ”‡–™‡‡Ž‹‰‡‡‡œ‡Ž†œƒƒŠ‡‹†Ǥ‡™ƒ‡‹‡–˜‘‘”‹†‡ˆƒ‹Ž‹‡Ǥ–ƒ–‹•–‹•…Š™ƒ•†‡ƒ• ••† † †‡ƒ• †‡ ƒ• ‹‡‡‡‹‡‡ Ž‡‹Ǥ—••‡ͳͻ͸Ͳ‡ͳͻ͹ͷ†ƒƒŽ†‡Š‡–ƒƒ–ƒŽ‰‡„‘”‡–™‡‡Ž‹‰‡œ‡Žˆ•’Ž‘–•‡Ž‹‰†”ƒ•–‹•…ŠǤ–‘…Š™‡”†‡ ‡†”‹‡‡‹‡‡ •ƒ‡‰‡„‘”‡‘’‡‡‘—†‡˜‘‘”Œƒƒ”•†ƒ‰‹ͳͻ͸ʹǤ —‘‡†‡”˜‡”–‡Ž–Ǥ †•™ƒ• Dz‘‡•†ƒ‰ʹͺˆ‡„”—ƒ”‹„‡‰‘”—•–‹‰Ǥƒ…Š–——”Ǯ•‘…Š–‡†•™ƒ• „‡‡—”•‘’–‡ ‹Œƒ ‡”ƒƒ”•–‡”†ƒ˜‡”–”‘‡‘‡‡•–—†‹‡„‡—”•‘’–‡ ‹Œ Ǧ‘‰ ŠƒŽ‡Ǥ ‹ŒŠƒ†ƒŽŽ‡‡Ǧ‡‘‡•–Š‡–Žƒƒ–•–‡†‡‡Ž˜ƒœ‹ŒǦ‘‰ †‡‡”Š‡ˆ–‹‰‡ ŠƒŽ‡Ǥ‡‡‘”‡„‡˜ƒŽŽ‹‰˜‘‘”Š‡ǡ‘†ƒ–Š‹ŒŽ‡‡†‘†‡”Š‡ˆ–‹‰‡ †ƒƒˆȂŠ‹Œœ‘— ‡šƒ‡˜”‡‡•Ǥƒƒ”‡”Š‹‰˜‡‡Ž˜ƒ†‹‡‡š–”ƒ„‡˜‘‡‰†Š‡‹†ƒˆȂŠ‹Œœ‘— œ‹ ˜ƒ˜‹‡”‡ǡ ‡‡”‰ƒƒ˜‡”†‹‡‡Ǥš–”ƒ•ƒŽƒ”‹•™ƒ•™‡Ž‘‹‘•‰‡œ‹˜ƒ˜‹‡”‡ǡ •— —ǡ™‡Ž†”ƒ ƒŽ™‹•–Š‹Œ†ƒ–‘‰‹‡––‘‡Š‹Œ—‹–•–ƒ’–‡‘’•–ƒ–‹‘ ‹Ž˜‡”•—ǡ™‡Ž†”ƒ ›…‡—Ǥ ‡‡‰‡œ‹˜ƒœ‡•Ǥ ‡”‰ƒˆ‡†‡”Žƒ†•ƒƒŠ‡–Š”‹•–‡Ž‹Œ›…‡—Ǥ ‡ Žƒ••–‘†ǡ ‘‡•†ƒ‰™ƒ•œ‹Œ˜”‹Œ‡†ƒ‰‘†ƒ–Š‹Œ‘’œƒ–‡”†ƒ‰˜‘‘”†‡Žƒ••–‘†ǡ ‰„‘ ‘˜‡‹„‡† œ‘ƒŽ•‹†‹‡–‹Œ†‰‡„”—‹‡Ž‹Œ™ƒ•Ǥ‡‘—†•–‡ǡ ‡””‹– ƒǡŽƒ‰„‘˜‡‹„‡† ‡–”‘‘†˜‘‡†‡–™‡‡Œƒ”‹‰‡——•Œ‡•’‡‡Ž†‡„‡‡†‡Ǥ „‡™ ™‡‰‡‘ ‡†ƒ‰‡”˜‘‘”™ƒ•‘‡†‡”‰‡™‡‡•–‘†ƒ–‹‡‘‡‹Ž‹Œ„‡™‡‰‡‘ ˜ƒ™‡‰‡†‡œ™ƒ‰‡”•…Šƒ’Ǥ‡„ƒ„›œ‘—’ƒ•‡‹†ƒƒ”–‘‡ǡƒƒ” ‘ ‡ǡƒƒ” „‡˜ ˜ƒŽŽ‹‰ ‹™ƒ•ƒŽ‡”‰‘˜ƒ‰”‹ŒǤ‘‡†‡”œ‘—ǡƒŽ•˜”‘‡†˜”‘—™ǡ†‡„‡˜ƒŽŽ‹‰ „‡‰‡Ž‡‹†‡Ǥ œƒ‰‰‡”•Ž‡…Š– ‡™ƒ•œ‹…ŠƒŠ‡–„‡œ‘‡ƒƒ‹Œœ‘”‰‡‰ƒƒƒ‡Ǥ œƒ‰‡”•Ž‡…Š– —‹–‡™ƒ•‰‡™‘‘–±†‹Ǥ ‡ŽŽ‡‡ƒƒ”

†‡Ž‘‘’˜ƒ†‡‘”‰‡„‡Ž†‡œ‡‡ǣ‹‘‡•–‡‡–ƒš‹„‡ŽŽ‡‡ƒƒ”

‘‡‡†dzœ‡‹ ‡‡‰›ƒ…‘Ž‘‘‰‰ƒƒǤ‡˜‡”–”‘—™†‡Š‡––‘…Š‹‡–‡‡”ǤDz ‘‡†dzœ‡‹ ”Šƒ†‰‡Ž‹Œ ‹ǡDzƒƒ”‹™‹Ž™‡Ž™ƒ…Š–‡–‘– ‡”™‡‡”–Š—‹•‹•Ǥdz‘‡†‡”Šƒ†‰‡Ž‹Œ ‰‘ ‘’‰ƒ‰ ‰‡Šƒ†ǣ‹†‡Ž‘‘’˜ƒ†‡‘…Š–‡†˜‘‡Ž†‡‹†ƒ–†‡„‡˜ƒŽŽ‹‰‘’‰ƒ‰ ‰‹‰‘‡Ǣ†‹‡’‹Œ‹‹Œ‘†‡””—‰ ‡†‡‹Ǥ ’ƒ–‡‹ŒŠ‘”Ž‘‰‡‡ œƒ‰†ƒ–‹”‡‰‡Žƒ–‹‰‡™‡‡´Šƒ†Ǥ  ™ƒƒ”•…Š—™†‡‘‡†‡”‡˜”‘‡‰Šƒƒ” ‘ ‡””‹– ƒ‘’–‡‘‡ŠƒŽ‡Ǥ ƒ™‡‰‡†‡”‘‘†˜‘‘Š‹Œ‹‡– –Š—‹•„Ž‹Œ˜‡Ǥ ‹Œœ‘——‹–‡‹†‡Ž‹Œ†”‹‡ ™‡‡„Ž‹Œ˜‡Ž‘‰‡”‡ǡ–‘–Š‹Œ™‡‡” „‡–‡”™ƒ•Ǥ ‘‡ ‡”‡‹†‡Ž‹Œ–‡”—‰™ƒ•˜”‘‡‰Š‹Œ‘ƒ‹Œ’‘——•Œ‡‘’–‡ŠƒŽ‡Ǥ ‹Œ„‡Ž†‡†‡Š—‹•ƒ”–•ǡ †‘–‡”†‡‘‡”ǡ†‹‡‹œ‹Œ‘Ž•™ƒ‰‡˜‘‘”™ƒ”‹Œ†‡‡…‘•–ƒ–‡‡”†‡†ƒ–‡”–‡™‡‹‹‰ ‘–•Ž—‹–‹‰™ƒ•Ǥ ‘‡•–ƒƒ”Š‡–œ‹‡‡Š—‹•ƒƒ”Š‹Œ˜‡”–‡Ž†‡‹‡–™ƒƒ”‘Ǥ ƒ‹‹Œ Šƒƒ•–ƒŽŽ‡‡‹Œ’‘”–‡‘‡‡‡‡Ǥ‹Œ†‡‹‰ƒ‰˜ƒŠ‡–‹ƒ…‘‡••‡Š—‹•Ž‹‡’‡ ‡”‡ †‘–‡”‡‘‡”™‹‡ƒƒ”„‹‡–‡”™‹ŒŽ‹ƒ…Š–‡”œ‡ƒƒ•–”‘’‡Ž†‡Ǥ‡˜‡”’Ž‡‡‰•–‡”˜‹‰ ‡Ž‹‡ˆ†‡˜‘Ž‘’ǥǤ‡‰›ƒ‡…‘Ž‘‰‡™ƒ•‡‡˜”‹‡†‡Ž‹Œ‡ǡ†‡•—†‹‰‡˜”‘—™ǤDzŽ•Œ‡‹‡–„‡–‡” ™‹•–ǡœ‘—Œ‡†‡‡ǥƒƒ”‡‡ǡ†ƒ–ƒ–‘…Š‹‡–ǥdzœ‡‹œ‡Ǥ‡œƒ‰‡‡‰‡™‘‘Ž‹‰‰‡†‡„ƒ„›ǡ Š‡–Š‘‘ˆ†Œ‡ƒƒ”˜‘”‡Ǥ†‡„‡˜ƒŽŽ‹‰–‡„‡•’‘‡†‹‰‡„”ƒœ‡Š‡–˜Ž‹‡•‡‘†ƒ•Šƒƒ” ™ƒƒ”•…Š—™‹‰”‡‰‡–™‡‡†‹ƒ…‘‡••‡‹‘’Ž‡‹†‹‰‡‡‰‘Žˆ˜”—…Š–™ƒ–‡”‘˜‡”œ‹…ŠŠ‡‡Ǥ

‡”œƒ–‘†‡”–—••‡‘’†‡‰ƒ‰–‡™ƒ…Š–‡Ǥ‡œ—•–‡”˜”‘‡‰Š‡‘ˆŠ‹Œ‡˜‡‡‡•–ƒ’‡Ž–Œ‡ 


9RONVQDQPDJD]LQH

8LWVPLMWHU

WHNVW

$FLGXP3UXQXVĞůĨŚĞďĞƌĞŝŐĞŶůŝũŬŶŝĞƚnjŽǀĞĞůŵĞĞ͘DĂĂƌĚĂƚŬǁĂŵǀŽŽƌĂů ĚŽŽƌŵŶŵŽĞĚĞƌ͘ůƐŬůĞƵƚĞƌďĞŶŝŬĞƌŐĞǁŽŽŶŝŶŐĞƐůĞƵƌĚ͕ ŽĨũĞŶŽƵǁŽƵŽĨŶŝĞƚ͘tŝũĂůůĞŵĂĂůƚƌŽƵǁĞŶƐ͘KŶĚĞƌŚĞƚŵŽŵ ǀĂŶǀĂŬĂŶƟĞ͚͗:ŽŶŐĞŶƐ͊ŶŐĞůĂŶĚ͊ŽŚĞĞƌůŝũŬ͕ǁĞŐĂĂŶŽǀĞƌ njĞĞ͛͊DĂĂƌũĞŚĂĚŐĞǁŽŽŶŐĞĞŶŬĞƵƐ͛͘:Ă͕ŶĂƚƵƵƌůŝũŬŐĂĂŶǁĞ ŽŽŬnjǁĞŵŵĞŶ͕ŵĂĂƌĞĞƌƐƚĞĞŶďĞĞƚũĞǁĂŶĚĞůĞŶ͕ĞŶĚĂŶĞǀĞŶ ŶĂĂƌĚĞ<Ğǁ͙͛:ĞŐŝŶŐŐĞǁŽŽŶ͕ũĞǀŽůŐĚĞ͕ŬĞĞŬ͕ŚŝĞůĚǀĂƐƚ͕ ƉůŽŽƐƵŝƚĞůŬĂĂƌ͕ƐĐŚƵĚĚĞ͕ĞŶĚĂŶ͕ĚĂƚǁĂƐŚĞƚĂůůĞƌĞƌŐƐƚĞ͕ ŽƉnjĞŬĞƌŵŽŵĞŶƚŬǁĂŵŚĞƚďĞǀĞů͗ŚŽƵũĞũĂƐnjĂŬŽƉĞŶ͘DŝũŶ ƐnjĂŬŽƉĞŶ͘DŝũŶ ďƌŽĞƌƚũĞŚĂĚĚĞŵĞĞƐƚĞnjĂŬŬĞŶ͕ďƌŽĞŬͲĞŶͲũĂƐnjĂŬŬĞŶ͘sĂŶ ĂƐnjĂŬŬĞŶ͘sĂŶ ĚŝĞǁŝũĚƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞ͕ĚŝĞũĞĞĞŶďĞĞƚũĞƚĞŐĞŶũĞůŝĐŚĂĂŵĂĂŶ ĞůŝĐŚĂĂŵĂĂŶ ŬŽŶǀŽƵǁĞŶ͕njŽĚĂƚĚĞĂƌŐĞůŽnjĞƉĂƐƐĞĞƌĚĞƌƐůĞĐŚƚƐĞĞŶǀƌŽůŝũŬ ƐůĞĐŚƚƐĞĞŶǀƌŽůŝũŬ ǀĂŬĂŶƟĞŐĞnjŝŶǀŽŽƌďŝũnjĂŐŚŽďďĞůĞŶ͘<ĞƵƌŝŐĞŵĞŶƐĞŶ͘sƌŽĞŐĞƌ ŵĞŶƐĞŶ͘sƌŽĞŐĞƌ ŚĂĚŝŬĞĞŶǀƌŝĞŶĚŝŶ͕ĚŝĞŚĂĚĞƌƐƉĞĐŝĂĂůĞĞŶƌƵŐnjĂŬǀŽŽƌ͘ĞŶ ƌƵŐnjĂŬǀŽŽƌ͘ĞŶ :ĂŶƐŽŶ͘ůůĞĞŶĚŝĞŬŶĞůĚĞŶŽŐĂůďŝũŵŶƌĞĐŚƚĞƌƐĐŚŽƵĚĞƌ͘^ŽŵƐ ĞƌƐĐŚŽƵĚĞƌ͘^ŽŵƐ ŐĞďĞƵƌĚĞŚĞƚŝŶĚĞŬĂƐƐĞŶ͘ǁĞƚĞŶĚĞĞĚũĞƐŽǁŝĞƐŽĂů͕ǀĂŶ ŽǁŝĞƐŽĂů͕ǀĂŶ ĚĞŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶĚĞnjĞŶƵǁĞŶ͕ŵĂĂƌĂůƐŚĞƚƚƌŽƉŝƐĐŚǀŽĐŚƚ ƚƌŽƉŝƐĐŚǀŽĐŚƚ ƚĂƉƉĞůŝŶŐƐůĂŶŐƐĚĞďĂŶĂŶĞŶďŽŵĞŶĚƌŽŽƉďĞŐŽŶŚĞƚŽǀĞƌĂů ĞŐŽŶŚĞƚŽǀĞƌĂů ŽŶĚĞƌŵŝũŶŚĞŵĚƉƌŝŬŬĞŶ͘ĞďŽůůĞƚũĞƐǀĂŶĚĞdƌŽƉĞŽůĂƌƵŵ ĞdƌŽƉĞŽůĂƌƵŵ ŵĂũƵƐ͚ůĂƐŬĂ͕͛ĚŝĞǁĂƌĞŶǁĞůĮũŶ͘ĂĂƌŬŽŶũĞĚĞŚĞůĞĚĂŐ ũĞĚĞŚĞůĞĚĂŐ ĂĂŶǀŽĞůĞŶ͕njŽůĞŬŬĞƌƌŽŶĚ͕ĂůƐďĂůůĞƚũĞƐŐůĞĚĞŶnjĞ ĞŶnjĞ ĚŽŽƌũĞŚĂŶĚĞŶŝŶũĞnjĂŬŬĞŶ͘DĂĂƌĚŝĞƐƚĞŬĞůŝŐĞ ůŝŐĞ ŐĞ ĚŽƉƉĞŶǀĂŶĚŝĞƌŽƫŐĞƐƚŽŬƌŽnjĞŶ͙ŽĨ͕ĞƌŐĞƌ͕ njŽŶĚĞƌĚĞĚŽƉ͙EĂũĂƌĞŶŬǁĂŵĞŶĞƌƚŚƵŝƐ njŽŵĂĂƌĞƌŐĞŶƐǀĂŶĚŝĞŚĂƌĚĞƉůĂƩĞƐĐŚŝũłĞƐ Ƶŝƚ͘DĞƚůĂƐŬĂŚĂĚŚĞƚƚƌŽƵǁĞŶƐŽŽŬŶŝŬƐǀĂŶĚŽĞŶ͕ƚ͛ǁĂƐŐĞǁŽŽŶďůŽĞĚŚĞĞƚ͘ ĞĂĨŐĞďƌŽŬĞŶĚĞĞůƚũĞƐǁĂƌĞŶŚĞƚĞƌŐƐƚ͘ŝĞŐŝŶŐĞŶ ŶĂŵĞůŝũŬŶĂĞĞŶĚĂŐnjĞƵůĞŶĂůƟũĚĞƌŐĞŶƐĚŽŽƌŚĞĞŶ ƐƚĞŬĞŶ͘DĞĞƐƚĂůǁĞƌĚũĞĚĂŶ͕ŽƉŚĞƚŵŽŵĞŶƚĚĂƚ ũĞĞŝŶĚĞůŝũŬũĞŝũƐũĞŝŶŽŶƚǀĂŶŐƐƚŵŽĐŚƚŶĞŵĞŶĞŶ ŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶŽƉĞĞŶďĂŶŬũĞŶĞĞƌƉůŽŌĞ͕ĚŽŽƌƌĚ ĚŽŽƌnjŽ͛ŶƐƚĞŬ͘ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǀĂŶĚĞZŽƐĂZƵŐŽƐĂ ͚ĂŶŝŶĂ͛ŽĨnjŽŝĞƚƐ͚͘WĂƐŽƉ͊͛ƌŝĞƉŵŝũŶŵŽĞĚĞƌĚĂŶ͕ ͚ĚŝĞŝƐŚĞĞůďŝũnjŽŶĚĞƌ͊͛dƌŽƵǁĞŶƐ͕ǁĂĂƌŵŝũŶǀĂĚĞƌ ǁĂƐŽƉnjƵůŬĞŵŽŵĞŶƚĞŶŬĂŶŝŬŵĞĞŝŐĞŶůŝũŬŶŝĞƚ ŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶ͘tĞǁĂƌĞŶŐĞǁŽŽŶƚĞĚƌƵŬďĞnjŝŐĚĞŶŬŝŬ ĂĐŚƚĞƌĂĨ͘,ŝũǁĂƐǁĞůǀĂĂŬůĂŶŐǁĞŐ͘tĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ ůĞƵŬĞĚŝŶŐĞŶĚŽĞŶ͘ ƚ͚sĂůƚŵĞƚƌŽƵǁĞŶƐŽƉĚĂƚĚŝĞƚƵŝŶƚƵƩĞŶŶŽŐĂůǀĂĂŬ ůĞƐďŽnjŝũŶ͘KĨďŝ͘dĂŶŝŐ͕ŚŽŐĞůĞƌĞŶůĂĂƌnjĞŶ͕ƐŽůŝƚĂŝƌ͘ EĞƚĂůƐĚŝĞƉůĂŶƚĞŶǀĂŶnjĞ͘ŶnjĞƐĐŚƌŝũǀĞŶŵĞĞƐƚĂů͘ sŝƌŐŝŶŝĂtŽŽůĨ͕sŝƚĂ^ĂĐŬǀŝůůĞ͕DŝĞŶZƵLJƐ͕ƚ͛ŝƐĂůůĞŵĂĂů ϭƉŽƚŶĂƚ͘ƌŽŽŵƉůĂŶƚĞŶ͘'ĞƵƌĞŶĚĞŐĞƌďĞƌĂ͛Ɛ͘>ĂŶŐƐ ŚĞƚƚƵŝŶƉĂĚ͘ůŝũŵĞƚďŽůůĞŶ͘ Ž͛ŶŵŽĞƐƚƵŝŶŝƐǁĞůĂŶĚĞƌƐ͘,ĞƚůĞĞŌŵĞĞƌ͘,ĞƚŐĞĞŌ ŽŽŬĞĞŶnjĞŬĞƌĞƌƵƐƚ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŚĞĞŌnjŝũŶĞŝŐĞŶƚĞŵƉŽ͘ sĂŶŐƌŽĞŝĞŶ͘ŶũĞŬƌŝũŐƚĞƌǀĞĞůǀŽŽƌƚĞƌƵŐ͘EĞĞ͕ƐŝŶĚƐ ŝŬŚŝĞƌďĞŶ͕ŵŽĞƚŝŬnjĞŐŐĞŶ͕ďĞŶŝŬŚĞƚǁĞůŵĞĞƌŐĂĂŶ ǁĂĂƌĚĞƌĞŶ͘/ŬŬĂŶŶƵĂůŶĂĂƌĚĞƉŽŵƉŽĞŶĞŶǀĂŶĚĞ ŚĞƌĨƐƚǀĞƌůĂŶŐĞŶ͘ŶŚĞƚůĞŶƚĞƚŶĞƚ͊ ŶĂůƐŝŬĚĂŶĚŝĞnjĂŬũĞƐůĞĞŐƐĐŚƵĚĞŶĂůĚŝĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ďŽůůĞƚũĞƐ͕ƐĐŚŝũłĞƐĞŶƐƉĞůĚĞƉƌŝŬŬĞŶĚŽŽƌŵŶŚĂŶĚĞŶůĂĂƚ ŐůŝũĚĞŶ͕ĚĂŶŬƌŝũŐŝŬƚŽĐŚĂůƟũĚĞĞŶŚĞĞůǁĂƌŵŐĞǀŽĞůǀĂŶ ďŝŶŶĞŶ͘EĞƚŽĨũĞnjĞĞĞŶďĞĞƚũĞŬĞŶƚ͘ sĂŶĚĂĂŐŵĂĂƌŵĞƚĚĞƐĐŚŽŽůŬŝĚƐŐĂĂŶnjĂĂŝĞŶ͘KƉĚĞƚƵŝŶ͘ <ƵŶŶĞŶnjĞŽŽŬĞĞŶďĞĞƚũĞǀŽĞůĞŶ͘,Ğ,Ğ͕ŵĂĂƌĞĞƌƐƚĞĞŶ ďĂŬŬŝĞĚŽĞŶ͘ƚDŽĞƚŐĞĞŶǁĞƌŬǁŽƌĚĞŶ͘WĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞďŝŬ ƚŽĐŚůŝĞǀĞƌďĞĞƐƚĞŶ͘
$GYHUWHQWLH

>ŝĞĨĚĞǀŽů ͞ŝĞŶŝƐŵŽŽŝ͕ŝĞŶŝƐůŝĞĨ͕͟ŝŬnjĞŝŚĞƚĂůƚŽĞŶŝŬnjĞƐǁĂƐ ĞŶŚĞƚŝƐŶŽŐƐƚĞĞĚƐǁĂĂƌ͘/ŶŵŝũŶŚĞůĞůĞǀĞŶŚĞďŝŬũŽƵ ǀŽůŐĞŶƐŵŝũŶŽŐŶŽŽŝƚŬǁĂĂĚŽĨŽŶŐĞĚƵůĚŝŐŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚ ĞŶũŽƵǁƌĞŐĞůĚĂƚũĞ͚ŶŽŽŝƚŐĂĂƚƐůĂƉĞŶŽĨĚĞĚĞƵƌƵŝƚ ŐĂĂƚǀŽŽƌĚĂƚũĞĞĞŶƌƵnjŝĞŚĞďƚďŝũŐĞůĞŐĚ͛ǀŝŶĚŝŬƉƌĂĐŚƟŐ͕ ŚŽĞǁĞůĞĞƌůŝũŬŚĞŝĚŵŝũŐĞďŝĞĚƚƚĞnjĞŐŐĞŶĚĂƚŝŬŚĞŵ ŶŝĞƚĂůƟũĚŝŶƉƌĂŬƟũŬďƌĞŶŐ͘:ĞďĞŶƚǁĞƌŬĞůŝũŬǁĂĂƌĂůƟũĚ njĂĐŚƚĂĂƌĚŝŐĞŶǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŶĞƌŝƐĚĂŶŽŽŬŐĞĞŶƌĞĚĞůŝũŬ ŵĞŶƐĚĂƚũŽƵŶŝĞƚnjŽďĞŚĂŶĚĞůƚ͘ŶĞƌŝƐŐĞĞŶƌĞĐĞƉƚ ŵĞĞƌůŝĞĨĚĞǀŽůĚĂŶĞĞŶŚĞĞƌůŝũŬĞnjĞůĨŐĞďĂŬŬĞŶƚĂĂƌƚĚƵƐ ŚŝĞƌŬŽŵĞŶĞƌƚǁĞĞ͗

ERDEEG 5WEETAARTENMETBOT %EEG MBLOEM GRA STALSUIKER GRAMKRI GRAMBOTER EIERDOOIECITRSROENSCHILOFEENTHEELEPELKANEEL GERASPTE ZOUT 7ULLING EENSPRINGVORM APPELTAART ITGEROLDIN U EEG D HET N VAGEW NENKANEEL EVULLING APPELS ELDEROZIJNE ITGEROLDALSDEKSELOPD VANHETDEEGU GRADENSTAND OP EN UT BAKMIN M CITROENTAART ITGEROLDINEENSPRINGVOR U EEG D HET N VAM BLOKJES MKRISTALSUIKER DERASPVANCITROENEN GRA BOTERIN GRA T ME T OP EIERENGEKL ROEN ANCIT ENHETSAPV GRADENSTAND BAKMINUTENOP


9RONVQDQPDJD]LQH

WHNVW

'RRUGHPDDJYDQ

7VMLSYDQ+XOVW,ŝĞƌĞĞŶƐƚƵŬǀĂŶũĞŶĞĞĨƵŝƚ,ŝůǀĞƌƐƵŵ͘ŶnjŽĂůƐũĞnjŽƵ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶŚĞďŝŬ͕ŚĂƌĚůŽƉĞŶĚŽǀĞƌĚĞ&ƌĂŶƐĐŚĞ<ĂŵƉ͕ǀĞĞů ŶĂŐĞĚĂĐŚƚŽǀĞƌǁĂƚŝŬŶŽƵǀŽŽƌũŽƵnjŽƵƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕ŚŽĞŝŬŶŽƵ ŽƉƉĂƉŝĞƌŬŽŶnjĞƩĞŶǁĂƚũŝũǀŽŽƌŵŝũĞŶǀŽŽƌŽŶƐǀĂŶĚĞ>ĂŐĞ EĂĂƌĚĞƌǁĞŐďĞƚĞŬĞŶƚ͘ŶŶĂǀĞĞůŝŶͲŵĞnjĞůĨͲŐĞŵŽŵƉĞů͕ǁĂƚĞƌ ŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚƚŽĞŚĞĞŌŐĞůĞŝĚĚĂƚŵĞŶŝŐĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĚĂĐŚƚĚĂƚ ŝŬŶŝĞƚŚĞůĞŵĂĂůŐ��ĞĚǁĂƐ͕ďĞŶŝŬƚŽƚĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞŐĞŬŽŵĞŶ ĚĂƚŝŬŚĞƚďĞƐƚĞŬĂŶƐƉƌĞŬĞŶĚŽŽƌĚĞŬƵŶƐƚǀĂŶŚĞƚŬŽŬĞŶ͕ĞŶ njŽ͕njŽƵdŝŶĞKŵĂnjĞŐŐĞŶ͕ŚŽƵũĞĞƌŽŽŬŶŽŐǁĂƚĂĂŶŽǀĞƌ͘ƵƐ ůĂĂƚŵĞũĞŵĞĞǀŽĞƌĞŶŽƉĞĞŶĐƵůŝŶĂŝƌĞƚŽĞƌĚŽŽƌĞĞŶĂĂŶƚĂů ǀĂŶĚŝĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĚŝĞũŽƵnjŽ͛ŶŐĞǁĞůĚŝŐĞƚĂŶƚĞŵĂŬĞŶ͘

&ůĞdžŝďĞů

ĞŶǀĞĞůǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉŝŶĚĞĨĂŵŝůŝĞǀĂŶWƵƩĞŶ͕ ŵĂĂƌĂůƐŚĞƚŐĂĂƚŽŵũĞnjĞůĨŽƉŽīĞƌĞŶŽŵŚĞƚĂŶĚĞƌĞŶŶĂĂƌ ŚƵŶnjŝŶƚĞŵĂŬĞŶƐƉĂŶũŝũĚĞŶŬŝŬƚŽĐŚǁĞůĚĞŬƌŽŽŶ͘ĞŬĞƌĞŶ ĚĂƚũŝũŶŝĞƚďĞƌĞŝĚǁĂƐŽŵŵĞĞƚĞĚŽĞŶŵĞƚǁĂĂƌŝŬŽĨ>ƵĐŝĞ njŝŶŝŶŚĂĚĚĞŶƚŽĞŶǁĞŬůĞŝŶǁĂƌĞŶnjŝũŶnjĞŬĞƌŽƉĞĞŶŚĂŶĚƚĞ ƚĞůůĞŶ͘ ŶĚĂƚƐƚĞůƚŵŝũǀŽŽƌŚĞƚƉƌŽďůĞĞŵĚĂƚŝŬnjĞůĨĂůůĞƌŵŝŶƐƚŇĞdžŝďĞů ďĞŶ͕njĞŬĞƌĂůƐŚĞƚŽŵƌĞĐĞƉƚĞŶĞŶŬŽŬĞŶŐĂĂƚ͘DĂĂƌŚŝĞƌŬŽŵƚ ĚĂŶƚŽĐŚĞĞŶƌĞĐĞƉƚǁĂĂƌďŝũŝŬĂůŵŝũŶůŝĐŚƚĂƵƟƐƟƐĐŚĞƚƌĞŬũĞƐ Ŭ ŽǀĞƌƌĚŐŽŽŝ͗ Ő Žŝ͗ EPASTASAUSEN *TALIAANS 1ERMENSEN *NGREDIENTEN

 GERASPTOF N IT ERI U IN BEG 7ANAFHET SJALOTJES MAAKTNIET UI WITOFROODOF GEPERSTOFGEWOON GESNIPPERD LOOK GEDROOGDOFVERSOFLAATHETWEG

TEENKNOF INPLAKJES EWORTEL HOEFTNIET GERASPT EPAPRIKA HOEFTOOKNIET DTHETAL

GESNIPPERD VANCM JERAA COURGETTEINBLOKJESSVANCM OPTIONEEL

KJE BLO IN

EEL ION AUBERGINEBLE WEDEROMODITPTIN SLECHTSEENOPTIE NDEN GREDIENTIS STENGELS EKSELDERIJ CM N VA S LEG TOMATENSECO KJE BLO IN POMPOENAT INBLOKJES GEZEEFDOF EN GEPELD Z BLIKTOMW E

INKOKEND ZOATUTERENPEL PEPEREN ESEENVANDEZE ,RUIDEN KI GEDROOGD

0REGANO EETLEPELS ENOFTIJM VERSOF EETLEPELS3OZEMARIJN D AA ELZ ENK EETLEPEL7 SILICUM EENBOSJE#A LEMAALOPHETLAATST

EENBOSJE1ETERSELIE HE EETLEPELS.ARJOLEIN REDIENTENBEHAEENLVE ING E ALL R E OE EETLEPEL4ALIE ENZOUT%ER OLIEINEENPANENDOE ER LIJF O PEP UT T 7ERHITEENSCHE LS TE ENKRUIDINMETWATEN PRUTTELEN" ENJEGEKOZ DETOMATEN ATERTOE LAATMINSTENSMINU DEKSELOPDEPANEN ENKOMT VOEGDANWATW GOPSTAANALSJE ENT LAN GRO O Z DAN N KA S WEINIGVOCHTUITDATEEN TOEENDERSAU BETER 7OEGDANJETOM RECEPTZOUZEKER WORDTALLEENMAA AK WIL DESMAUT SAUSPUREREN MAARDIT TELENKUNJATEVDE /ADITPREL ERPLICHTWAS NIETFLEXIB ZIJNALSD EN -ATERTOEVOEG ENMINUTEN ARTEOLIJVEN )ANDJEVOLGROENEOFZW DANOOK INSTUKJESGESNEDENTERERUITIS

RT WA SOO ET E H ELK W DAT N TOT PADDESTOELEOOG UURINOLIJFOLIEGEBAKKEN OPHEELHLKV EVIS EETLEPE APPERTJES ZALMOFANDEREGEROOKT TE OOK GER M GRA MINSTENS BLIKOFDEDIEPVRIES

HANDVOLDOPERWTEN UIT JEDESAUSWELOF T ADA N GENOMTOETEVOEGEN ,IESEENVANDEZEDIN JEHEMUITZETTEN NENDATKUN NIETGEPURESAUERDSHDANEBTN OGMINUTENOPSTAAKOE LKASTBEWAREN -AATDEOF OFDAGENINDE OFETEN INVRIEZEN CH LAMSHALFOMGEHAKT 4TIEKUMNIETVEGETARIS GRAMRUNDVARKENSBEGIN OOR HET IJ B DAN OFSPEK #EGINHETRECEPTDTE BAKKENENBEGIN N RUI B GRAMPANCETTA BACON OPHOOGVUUR ANMINSTENS EENAPARTEPEN #AKIN VANDELATERTOEVOEGEN ENVOEGDATTOEALSE

Ϯϰͬϳ

͞tŝĞŝƐĚĂƚĚŝĞŬŽŵƚŵĞƚĚĞŵŝŶŝƵŝƚ>ŽŽƐĚƌĞĐŚƚ͍ĂƚŝƐŝĞŶ͕͟ njĞŝŝŬƚŽĞŶŝŬ͙ǁĂƐ͘ŶnjŽŝƐŚĞƚĂůƟũĚŐĞǁĞĞƐƚ͘:ŝũďĞŶƚĚĞ ƚĂŶƚĞĚŝĞĂĨĞŶƚŽĞůĂŶŐƐŬŽŵƚ͕ŝŶŵŝĚĚĞůƐŵĞƚĚĞKsͲĮĞƚƐĞŶƵŝƚ ŵĞƌƐĨŽŽƌƚ͕ƚĞƌƵŐŐĞŬŽŵĞŶǀĂŶĞĞŶŽĨĂŶĚĞƌĞƌĞŝƐŽĨŐĞǁŽŽŶ ǀŽŽƌĚĞŐĞnjĞůůŝŐŚĞŝĚŽĨŽƉĚŽŽƌƌĞŝƐ͘ŶĂůƟũĚŝƐŚĞƚĞǀĞŶŐĞnjĞůůŝŐ ĞŶĂůƟũĚŬŽŵƚůĞƩĞƌůŝũŬŚĞƚŚĞůĞŐĞnjŝŶŶĂĂƌĚĞĚĞƵƌƌĞŶŶĞŶ ŽŵũĞĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚƚĞďĞŐƌŽĞƚĞŶ͘:ĞnjĞŝŽŽŝƚƚĞŐĞŶŵŝũĚĂƚŝŬũĞ Ž ĂĂůƟũĚŬŽŶďĞůůĞŶĞŶŝŬŚĞďĞƌŐĞĞŶƚǁŝũĨĞůĂĂŶĚĂƚũĞ͕ǁĂĂƌũĞ ŽŽŬďĞŶƚ͕ŚŽĞŽŶĐŚƌŝƐƚĞůŝũŬŚĞƚƟũĚƐƟƉŽŽŬŝƐ͕ĂůƟũĚŵĞƚĞĞŶ Ž njĂůŽƉŶĞŵĞŶŽĨďŝŶŶĞŶϱŵŝŶƵƚĞŶƚĞƌƵŐďĞůƚŽŵƚĞŬŝũŬĞŶŽĨ njĂ ĂĂůůĞƐŐŽĞĚŝƐ͕ŵĂĂƌĚĂŶŬŽŵŝŬĞĞŶďĞĞƚũĞŝŶŚĞƚǀĂĂƌǁĂƚĞƌǀĂŶ ĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉ͕ĚƵƐůĂĂƚŝŬŵĂĂƌƐŶĞůĚŽŽƌŐĂĂŶŶĂĂƌ Ě ŚĞƚƌĞĐĞƉƚĚĂƚũĞŽƉǁĞůŬƵƵƌǀĂŶĚĞĚĂŐŽĨŶĂĐŚƚĚĂŶŽŽŬŬĂŶ Ś ďĞƌĞŝĚĞŶĞŶǁĞĚĞƌŽŵnjĞĞƌŇĞdžŝďĞůŝƐ͘ ď

GEENTIJD 0MELETKENT *NGREDIENTEN BASIS EIEREN OF T OU Z PEPEREENBOTE OF ROFOLIJFOLIE LOOK GEDROOGD KLONTJ EENTEENKNOF OFTIJMEN OPTIES ROZEMARIJNEN UI EETLEPEL AS SGESNIPPERDE OFLOOK HALVE VERS

VULLENMETKA ENEETLEPEL GEPERSTETEENKN R BE PAPRIKAPOEDER TSTUKDEJERGEM THEELEPEL SAUS GERASPKO JA SO RIAN EL LKOMIJN EP EETLPE TLEPELANVEDERSRPEOEDERENTHEELEPE CHILIPE R EEL KORI THEELEPEVU LLENMETKAAS EVENNIET BASILICUM VULLENMETKAAS KRUIDEN;EHO EINEKOEKEPAN ZOUTENJE OLIEINEENKL RKEN EN METPEPER ITDEBOTEROF KDANEENNVO%OEDAT ,LOPDEEIEREN GDTEZIJN7ERH SECONDENENNAPAARHETMIDDE PANDAN HELEMAALGEMENEIERENIN8ACHTNDVANDEJEPAN BLIJFT HOUDE ERBIJNA DE RA  DE N VA ENDOEER ALPLEK OVERDANTOTDATHETOFEITAUGE HETMENGSENELAL SEREENKA BEWEEGAR METEI8ACHT KUNJEKAAS DUBBEL EENPA KEER BEDEKTWORDT AGAARIS%AN DANDEOMELETOPEEN T JN HE UW BI VO SCHUINZODATT ENHETEIDUS MENGSELLEGGEN IS-EGDEOMELET IE N T HE TZ DROOGBAUIKK KAASGESMOLTE GROENTENOP ILISAUS OFGE EN TIJDJETOTDATDE LOOKSAUSOFCH ENWACHTEEEETNHETMETBRSHOOIRDESAUSOPDOENOFKNOF BORDENNT 8ORCESTER +EKU ER9RONVQDQPDJD]LQH


dĞƌƌĂĚŽŽƌ>ƵƉĂ


9RONVQDQPDJD]LQH
4UUSO* Ξ
9RONVQDQPDJD]LQH

)DQFOXE 

YDQGH


DĂĂƌŶŝĞƚƐŝƐŵŝŶĚĞƌǁĂĂƌ͊,ĞŶĚƌŝĞŶŝƐĚĠƉĞƌƐŽŽŶĚŝĞ njŝĐŚnjĞůĨĞŶŚĂĂƌǁĂĂƌĚĞŶnjĞĞƌƚƌŽƵǁŝƐ͘ tĂĂƌŬŽŵĞŶĚĂŶĂůĚŝĞĂůŝĂƐƐĞŶǀĂŶĚĂĂŶ͍͊ ,ĞĞŌĚŝƚƚĞŵĂŬĞŶĚĂƚnjŝũŚĂĂƌǁĂĂƌĚĞŶnjŽŽŶǀĞƌnjĞƩĞůŝũŬ ƚƌŽƵǁŝƐ͕ǁĂĂƌďŝũǀĂĂŬĚĞŶŽĚĞŶǀĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŶǀŽŽƌŐĂĂŶ͍ ŝũĂůĚŝĞŶĂŵĞŶǁĞůůŝĐŚƚĞƌĞƟƚĞůƐ͍KĨŝƐnjŝũnjŽŐĞůŝĞĨĚĚĂƚĞĞŶ ŝĞĚĞƌĚŝĞŵĞƚŚĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͕ŚĂĂƌǁŝůƚŽĞͲĞŝŐĞŶĞŶĞŶ ǁĂƚǁĞƌŬƚĚĂŶďĞƚĞƌĚĂŶĞĞŶĞdžĐůƵƐŝĞǀĞŶĂĂŵ͘ ůƐƉĞƚĞŵŽĞĚĞƌŬƌĞĞŐnjŝũĚĞŶĂĂŵEĂŶĂ͖ĞĞŶĚŝĞƌďĂƌĞŶĂĂŵ͕ ŵĂĂƌŽŽŬĞĞŶƐŽŽƌƚŵŝŶĚĞƌǀĂůŝĚĞDĂŵĂ͗ƚǁĞĞƉŽŽƚũĞƐƚĞ ǁĞŝŶŝŐ͘ ĞnjĞŶĂĂŵǁŽƌĚƚŵĞƚĞĞŶƐŽŽƌƚƚƌŽƚƐŐĞƉƌŽƉĂŐĞĞƌĚĞŶ ƚĞŐĞůŝũŬǀĞƌĚĞĚŝŐƚƚĞŐĞŶŽŶĞŝŐĞŶůŝũŬŐĞďƌƵŝŬ͖ŶŝĞƚŝĞĚĞƌĞĞŶ ŵĂŐĚĞŶĂĂŵŐĞďƌƵŝŬĞŶ;ǀĂŶĚĞŶĂĂŵŐĞĞĨƐƚĞƌͿŵĂĂƌƚĞŐĞůŝũŬ ŵŽĞƚĞŶnjŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŵĞŶƐĞŶ,ĞŶĚƌŝĞŶEĂŶĂŶŽĞŵĞŶ͙ KŽŬŝŬŵŽĐŚƚEĂŶĂnjĞŐŐĞŶĞŶǁĞƌĚŐĞƚŽůĞƌĞĞƌĚĚŽŽƌĚĞ ŶĂĂŵŐĞĞĨƐƚĞƌ͘ DĂĂƌŝŬĚĞŶŬŶŝĞƚĚĂƚŝŬ<ŽŽƐŚĂĚŬƵŶŶĞŶĂĚŽƉƚĞƌĞŶ͙ EŝĞƚ͕ŽŵĚĂƚŝŬŚĞƚŶŝĞƚǀŝŶĚƉĂƐƐĞŶďŝũĚĞƉĞƌƐŽŽŶ,ĞŶĚƌŝĞŶ͕ ŵĂĂƌŽŽŬŶŝĞƚŽŵĚĂƚŝŬĚĂŶĞĞŶŽŽƌůŽŐũĞŚĂĚŽŶƚŬĞƚĞŶĚ͙8HATSINANAME TWEEUITERSTEN TWEEBIJNAMENGEZIENALS WIT/ANA +ARENLANGHEBIKDEZEDEL EN YINENYANG ZWARTENDEN TWEETEGENOVERSTAANDE PVERBAZINGWEKK EWIJZE O IK WASEENKOOSNAAMPJEWAAR TENIGDICHTVERMOGENOFGOEDE OOI R DIT OPKWAM NAMELIJKZONDE GEBRACHT HEBIKTOCHOOIT WOORDKEUZETEBERDEHEBBEN RSCHIJNLIJKEENVERBASTERINGVANMAMA AA OMEN6KUNTVAST WOORDJEERUITGEFLOEPT W HELEFAMILIEWERDOVERGEN GENAANDIT DIN E WATVOORTSDOORDEIGE NLIJKALLEENMAARPOSITIEV OKWELKENT WELBEGRIJPENDATIKE U)ENDRIENWAARSCHIJNLIJKO WOORDREFEREER AANGEZIEN WAARD ;ONIETZEISDEMOEITEETENDHEIDALTIJDVERKEERDGEASSOCIEERD&EN )ENKIEHEBIKINMIJNONWENKOOSNAAMVOORDEVROUWDIEDAARBIJIN MANNENNAAMWASHET(E PAST8ELISWAAREENEEUWENOUDETRADITIE MIJNVROEGSTEHERINNERING ECHTNIETDEMOEITEWAARDOMTE GAFVANWIE NETZOALSNANA MAARTOCH EENTOTAALVERKEERDBEELD GEBRUIKEN AANGEZIENHET IJKIS )ENDRIENVOLGENSMIJEIGENLENTVANHELDERHEID8IJZATENMET -AATSTKREEGIKEENMOMWEGNAARHUIS NAEENFANATIEKERONDE EENPAARMENSENINDE NSFLINKWATBEURSEPLEKKENENEEN SCHAATSEN WAARIKOVERIGEOVERHEBGEHOUDEN WAARDOORMIJNTROTS EENGEKWELDSTUITJEAANWASNETBEZIGMETEENVANMIJNANTI ERNSTIGGEKNAKTWAS*K VADERMIJTROUWENSALTIJDERGINSTEUNT )ENKIEPREKEN WAARMIJNN5SJIPMEEROPWEESDATIKZATTE RANT7ANDAAR OUDESTOKERALSHIJIS TOE ERLIJK MAARIETSINDIET ZEUREN/OUJA NIETLETT DITHELDEROGENBLIK TGELIJK8ATIKMET/ANAASSOCIEERHEEFT 8ANT JA5SJIP JEHEB ET)ENKIE%EWARMEGEDACHTENOF EENANDERWAARSCHIJNLIJKLSMIKINEENSVANUITEENONVERWACHTEHOEK M&NWAT GEVOELDATIKKRIJGA JGTEENANDERBIJDIENAA -UPA DENAAMHOOR KRI STEISNANAENHENKIEZIJNDEZELFDE ZEAF EN WAARSCHIJNLIJKHETBELANGELFRIJK KARAKTER.ISSCHIENLATN MAARTOCH %EZELFDEVROUW HETZ DE VANDEZELFDEPERSOONZIE ENTOEANDEREASPECTEN VELEMOGEN DEZELFDE RDAG)ENKIE%ATERNOG %USDAAROM'IJNEVERJAA VOLGEN %IKKEKUS -AURA


9RONVQDQPDJD]LQH

WHNVW

'DYLGGH4XD\1RPHQFODWXXU

RIKHWGUDJHQYDQHHQQDDP EŽĞŵŚĞƚnjĞůĩĞǁƵƐƚnjŝũŶ͘ŽĂůƐĚĞ/ŶĚŝĂŶĞŶŵĞƚŽƉŐĞŚĞǀĞŶ ŚŽŽĨĚ͚^ŽĂƌŝŶŐĂŐůĞ͛ŬƵŶŶĞŶnjŝũŶʹŽĨŵĞƚŐĞďŽŐĞŶŚŽŽĨĚ ͚ƌĂǁůŝŶŐ>ŽƵƐĞ͕͛ŽŵĚĂƚŚĞƚǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐƚǁŝĞũĞďĞŶƚ͕njŽ ůŝũŬĞŶǁŝũŵĞƚŽŶnjĞŐĞƌƚĞŶĂĂŵŽƉŐĞƐĐŚĞĞƉƚƚĞnjŝƩĞŶ͘ /ƐǁŝĞũĞďĞŶƚŽŽŬǁĂƚũĞŶĂĂŵŝƐ͕ŽĨĂŶĚĞƌƐŽŵŵĂĂŬƚĞĞŶ ŶĂĂŵǁŝĞũĞďĞŶƚ͍ĞEŽŽƌĚŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ/ŶĚŝĂŶĞŶ͕ŬƌŝũŐĞŶ ƉĂƐƌŽŶĚŚƵŶϭϮĞũĂĂƌŚƵŶĚĞĮŶŝƟĞǀĞŶĂĂŵ͘ŶĂůƐũĞĞĞŶŶĂĂŵ ǀĂŶĞŶŝŐĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǁĞŶƐƚ͕ŬƵŶũĞĚĂĂƌũĞďĞƐƚǀŽŽƌĚŽĞŶĞŶ ĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĞŶĂĂŵǀĞƌĚŝĞŶĞŶ͖ǁĂƚǀƌĂŐĞŶŽƉƌŽĞƉƚďŝũĠĠŶǀĂŶ ĚĞďĞƌŽĞŵĚĞƌĞ/ŶĚŝĂŶĞŶŶĂŵĞŶ͖͚^ŝƫŶŐƵůů͙͛ Ğ/ŶĚŝĂŶĞŶŬƌŝũŐĞŶŚƵŶĚĞĮŶŝƟĞǀĞŶĂĂŵǀĂŶĂŶĚĞƌĞŶŝŶŚƵŶ ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶůĂƚĞƌŝŶŚƵŶůĞǀĞŶ͘ ĂƚŬĂŶnjŝũŶĚŽŽƌŚĞƚŬĂƌĂŬƚĞƌǀĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶŝŶŬǁĞƐƟĞ͕ ŵĂĂƌĚĞŶĂĂŵĚŝĞũĞŐĂĂƚŬƌŝũŐĞŶŝƐŽŽŬƚĞďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶĚŽŽƌ ŚĞůĚŚĂŌŝŐƚĞnjŝũŶŽĨĞƌŐĞŶƐŝŶƵŝƚƚĞďůŝŶŬĞŶĞŶǁĞůůŝĐŚƚŚĞďũĞ ĚĞƌĞƐƚǀĂŶũĞůĞǀĞŶĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĞǁĞůůƵŝĚĞŶĚĞŶĂĂŵ͙ /ŶŽŶƐ<ŝŬŬĞƌůĂŶĚũĞʹŽŽŬĞĞŶǀĞƌĚŝĞŶĚĞŶĂĂŵʹǁŽƌĚĞŶ ŶĂŵĞŶǀŽŽƌĚĞŽŶŐĞďŽƌĞŶĞďĞĚĂĐŚƚĞŶďŝũŚĞƚƚĞƌǁĞƌĞůĚ ŬŽŵĞŶ͕ǁŽƌĚƚĚĂƚũĞŶĂĂŵǀŽŽƌĚĞƌĞƐƚǀĂŶũĞůĞǀĞŶ͘EĂƚƵƵƌůŝũŬ ŚĞďũĞĚĞŬĞƵnjĞŽŵǀĂŶĚŝĞŶĂĂŵĂĨƚĞǁŝũŬĞŶĞŶnjĞůĨĞĞŶŶĂĂŵ ĂĂŶƚĞŶĞŵĞŶ͘ :ŽƐĠ;ŵͿĚŝĞďŝũŚĞƚŽǀĞƌŐĂĂŶǀĂŶĚĞďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůŶĂĂƌĚĞ ŵŝĚĚĞůďĂƌĞƐĐŚŽŽů͕ĚĞŶĂĂŵ:ŽŚĂŶĂĂŶŶĞĞŵƚ͖ŶĂĂƌ:ŽŚĂŶŶĞƐ ǁĂƚnjŝũŶƚǁĞĞĚĞŶĂĂŵŝƐ͘'ĞĞŶʹůĞǀĞŶĚĞͲnjŝĞůĚŝĞŚĞŵŶŽŐ:ŽƐĠ ŶŽĞŵƚ͘ DĂĂƌnjŽŝƐĞƌŽŽŬdƌƵƵƐ͕ĚŝĞĚŽŽƌŚĞƚůĞǀĞŶŐĂĂƚĂůƐ'ĞƌĚĂ͕ƚŽĐŚ ďůŝũǀĞŶŵĞŶƐĞŶĚŝĞŚĂĂƌĂůŚĞĞůůĂŶŐŬĞŶŶĞŶdƌƵƵƐƚĞŐĞŶŚĂĂƌ njĞŐŐĞŶ͘ dƌƵƵƐǀŽŶĚŚĂĂƌŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞŶĂĂŵŐĞǁŽŽŶŶŝĞƚŵŽŽŝ͕Ğƌ ŬůĞĞŌŐĞĞŶƚƌĂƵŵĂĂĂŶ͕njŝũĚƌĂĂŐƚůŝĞǀĞƌĚĞŶĂĂŵ'ĞƌĚĂ͘ tĂƚŽŶƐďŝũŚĞƚ͚ĚƌĂŐĞŶ͛ǀĂŶŶĂŵĞŶďƌĞŶŐƚ͗ŝũĞĞŶǀĞƌƐĞ ŽŶƚŵŽĞƟŶŐŚŽŽƌƚĚĞƉůŝĐŚƚƉůĞŐŝŶŐǀĂŶŚĞƚǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ͘ ͚,ĂůůŽ͕ŵŝũŶŶĂĂŵŝƐ<ůĂĂƐ͛͘ ͚,ĂůůŽ<ůĂĂƐ͘/ŬďĞŶdŚĞĂ͕ĂĂŶŐĞŶĂĂŵ͛͘ <ůĂĂƐĚƌĂĂŐƚnjŝũŶŶĂĂŵĂůƐĞĞŶŬůĞĚŝŶŐƐƚƵŬ͕njŝũŶŶĂĂŵĂůƐ ǁŝůůĞŬĞƵƌŝŐďĞnjŝƚ͚͗ŵŝũŶŶĂĂŵŝƐ͛͘ĂĂƌŵĞĞŵĂĂŬƚ<ůĂĂƐ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚƚƚƵƐƐĞŶnjŝĐŚnjĞůĨĂůƐƉĞƌƐŽŽŶĞŶĚĞŶĂĂŵĚŝĞŚŝũ ĚƌĂĂŐƚ͘DŽƌŐĞŶnjŽƵŚŝũnjŽǁĞůĞĞŶĂŶĚĞƌĞďƌŽĞŬĂůƐŶĂĂŵ ŬƵŶŶĞŶĚƌĂŐĞŶ͘ dŚĞĂĚĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶďĞŶŽĞŵƚnjŝĐŚnjĞůĨŵĞƚĚĞǁŽŽƌĚĞŶDzŝŬďĞŶDz ĂůƐĚĞƉĞƌƐŽŽŶDzdŚĞĂDz͘,ĂĂƌŶĂĂŵŝƐŽŶůŽƐŵĂŬĞůŝũŬǀĞƌďŽŶĚĞŶ ŵĞƚŚĂĂƌƉĞƌƐŽŽŶ͘ ,ĞƚůŝũŬƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶŵƵŐŐĞŶnjŝŌĞŶ͙DĂĂƌĞĞŶŝĞĚĞƌĞƚĂůĞĞƌƚʹ ŽŶďĞǁƵƐƚʹnjŝũŶͬŚĂĂƌŶĂĂŵͲƉĞƌƐŽŽŶƐǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ͘

,ŽĞǁĞů͙ũĞŬŽŵƚǁĞůĞĞŶƐĞĞŶŶƚŽŶƚĞŐĞŶ͕ǁĂĂƌǀĂŶũĞŶĂĞĞŶ ƟũĚũĞĚĞŶŬƚ͖͚ũĞďĞŶƚŚĞůĞŵĂĂůŐĞĞŶŶƚŽŶ͕ŵĞĞƌĞĞŶ͙͘͘ĞŶ ZƵĚŝ͊͛ /ƐĚŝƚĞĞŶƵŝƚĞƌƐƚƐƵďũĞĐƟĞĨĞŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŽŽƌĚĞĞůĞŶŝƐŶƚŽŶ ǁĞůĚĞŐĞůŝũŬĞĞŶŶƚŽŶ͍ ͲEĞĞŶ͕ŝƐŵŝũŶŵĞŶŝŶŐ͗^ŽƌƌLJŶƚŽŶ͙ KĨŝƐŶƚŽŶnjŝĐŚŶŝĞƚʹnjĞůĨͲďĞǁƵƐƚǀĂŶĚĞĚŝƐĐƌĞƉĂŶƟĞƚƵƐƐĞŶ njŝũŶƉĞƌƐŽŽŶĞŶŶĂĂŵĞŶnjŝũŶƉĞƌƐŽŽŶ͚͗ƌĂĂŐƚ͛ŚŝũnjŝũŶŶĂĂŵ ĚĂĂƌŽŵĂůƐĞĞŶŬůĞĚŝŶŐƐƚƵŬ͍ KĨŝƐĚĞŶĂĂŵŶƚŽŶʹĞŶǀĞůĞĂŶĚĞƌĞŶĂŵĞŶͲĞĞŶ ƌĐŚĞƚLJƉĞ͍ŽĂůƐŚĞƚŚƵŝƐŝŶĞĞŶĚƌŽŽŵ͕ĚĞĚƌŽŵĞƌnjĞůĨ ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐƚ͙ tŝĞnjĂůŚĞƚnjĞŐŐĞŶ͍'ĞŶŽĞŐŵĞŶƐĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞďŽƌĞŶŽŶĚĞƌ ŚƵŶŶĂĂŵ͕ŵĂĂƌŐĂĂŶŽŶĚĞƌŚƵŶ͚ĂŶĚĞƌĞ͛ĞŝŐĞŶŶĂĂŵĚŽŽƌŚĞƚ ůĞǀĞŶ͘DŝũŶďƵƵƌŵĞŝƐũĞǀĂŶǀƌŽĞŐĞƌŚĞĞƚĞŝŐĞŶůŝũŬƐŵĂƌĂůĚĂ͕ ŵĂĂƌŝĞĚĞƌĞĞŶŬĞŶƚŚĂĂƌĂůƐ<ŝŬŝ͖ĚĞŶĂĂŵĚŝĞŚĂĂƌŬůĞŝŶĞƌĞnjƵƐ ŚĂĂƌŐĂĨ͘ tŝĞnjĂůŚĞƚnjĞŐŐĞŶ͍:ĞŬƵŶƚŚĞƚĂĂŶŚŽŶĚĞƌĚŵĞŶƐĞŶǀƌĂŐĞŶ͖ ĚĞďĞůĞǀŝŶŐnjĂůƉĞƌƉĞƌƐŽŽŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͘ĞĞĞƌ��ƚĞŶƚŽŶĚŝĞ ũĞƚĞŐĞŶŬŽŵƚŝƐŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞůďĞƉĂůĞŶĚǀŽŽƌĂůůĞŶƚŽŶƐĚŝĞ ĚĂĂƌŽƉǀŽůŐĞŶ͘ ͚WĞƚĞƌŝƐŵŝũŶŝĚĞĂĂů͙͛ĞŵĞĞƐƚĞŶǀĂŶŽŶƐŚĞďďĞŶǁĞůĞĞŶ ďĞĞůĚďŝũǭĞĞŶǭWĞƚĞƌ͘ DĂĂƌŚŽĞnjŝƚĚĄƚĚĂŶďŝũǁĞŝŶŝŐǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞŶĂŵĞŶnjŽĂůƐ͘͘ ,ĞŶĚƌŝĞŶ͘͘ ĞŶǁĞŝŶŝŐǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞŶĂĂŵĚŝĞŶŝĞƚŝŶĚĞŚŽŬũĞƐŐĞĞƐƚǀĂŶ ŶĂŵĞŶͲŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƵƌƉĂƐƚ͘ EŽŵĞŶĐůĂƚƵƵƌŝƐŝŵŵĞƌƐďĞĚŽĞůĚŽŵŽƉƐLJƐƚĞŵĂƟƐĐŚĞǁŝũnjĞ ĂůůĞƐŝŶĚĞǁĞƌĞůĚƚĞďĞŶŽĞŵĞŶ͘ĞŶĚƵŝĚŝŐĞŶĂŵĞŶǀŽŽƌĞĞŶ ĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ͗ƉĞƌƐŽŽŶ͕ĚŝĞƌ͕ƉůĂŶƚŽĨďĂĐƚĞƌŝĞ ŵĞƚĚĞnjĞŶĂĂŵŝƐǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞĞƌŵĞĞƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ ĚĞnjĞůĨĚĞ͘ ĂƚŵŽĞƚŚĞƚŝŶ,ĞŶĚƌŝĞŶƐŐĞǀĂůƚŽĐŚŵĂŬŬĞůŝũŬŵĂŬĞŶ͊ŽǀĞĞů ,ĞŶĚƌŝĞŶƐnjŝũŶĞƌŝŵŵĞƌƐŶŝĞƚ͙ dŽĐŚŐĂĂƚũƵŝƐƚnjŝũŽŶĚĞƌǀĞůĞŶĂŵĞŶĚŽŽƌŚĞƚůĞǀĞŶ͘ĂƚĚŽĞƚ ǀĞƌŵŽĞĚĞŶĚĂƚnjŝũŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŐĞnjĞůƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶŽŶĚĞƌ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞŐĞĚƌĂŐŝŶŐĞŶ ǀĞƌƚŽŽŶƚĞŶǁĞůůŝĐŚƚnjĞůĨƐĞĞŶŐĞƐƉůĞƚĞŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚ ŚĞĞŌ͙


9RONVQDQPDJD]LQH/LHYH7LQHNH +HQGULHQ

/LHYHOLHYH+HQGULHQ -DDU9DQKDUWHJHIHOLFLWHHUG-HEHQWHQEOLMIWPHYRRU«- :LM KHEEHQ HONDDU ]R·Q MDDU JHOHGHQ OHUHQ NHQQHQ GRRU RQ]H JHPHHQVFKDSSHOLMNH YULHQGLQ &DUROLQH 7XVVHQ HQ KHEEHQ ZH HONDDU HLJHQOLMN KHOHPDDO QLHW JH]LHQ PDDU LQ GH SDUNHHUJDUDJH 3 RS 6FKLSKRO OLHSHQ ZLM HONDDU WHJHQ KHW OLMI WRHQ MLM DO LQ ./0 EODXZ OLHS HQ LN QRJ LQ 0DUWLQDLUURRG ,N VWRQG RS KHW SXQW GH RYHUVWDS WH PDNHQ QDDU ./0 +RH JURRW ZDV KHW WRHYDO GDW PLMQ HHUVWH [ UHLV VDPHQ PHW MRX ZDV ZHNHQ GRRU KHW 9HUUH 2RVWHQUHL]HQYHUVFKLOOHQGHEHPDQQLQJHQ]LHQppQJURWHYDNDQWLH +HW UHL]HQ HQ ZHUNHQ PHW MRX YRHOGH KHHO JRHG DOV LHWV ZDW KHHO YHUWURXZGLVZHKDGGHQSHUVORWYDQUHNHQLQJHHQEDVLVYDQXLWRQ]H MRQJVWHMHXJG,QGHORRSGHUMDUHQKHEEHQZHJHYORJHQYDQ&KLOLWRW 6LQJDSRUH YDQ 3DQDPD WRW 'HOKL KHHO YHHO YOLHJPLMOHQ KHEEHQ ZH VDPHQ DIJHOHJG KHHO YHHO DYRQWXUHQ KHEEHQ ZH VDPHQ EHOHHIG«:H KHEEHQ VDPHQ JHZLQNHOG JHJHWHQ ]LMQ VDPHQ GURQNHQ JHZRUGHQ KHEEHQ JHVODSHQ LQ WD[L·V VDPHQ LQ GH ]RQ JHOHJHQ HQ ]LMQ VDPHQ YHUEUDQG KHEEHQ VDPHQ RSJHGXEEHOG DIJHGRQJHQ WY JHNHNHQ PLQVWHQVIOHVVHQ9LQR9HUGHJHGURQNHQGHWYHHQEHHWMHKDUGHU JH]HW DOV GH DQGHU MH ZHHW ZHO«NLORPHWHUV JHORSHQ SDDUGJHUHGHQ JHYDUHQ JHYLVW JHVQRUNHOG JHVNLHG VDPHQ DDQ GH UDFH JHZHHVW JHKXLOG HQ YHHO JHODFKHQ KHHO YHHO JHODFKHQ« 'RRU RQ]H GUXNNH SULYpOHYHQV HQ KHW FRPSOH[H LQGHOLQJV\VWHHP YDQ GH ./0 LV KHW WHJHQZRRUGLJ ODVWLJHU RP VDPHQ WH YOLHJHQ (Q GDW LV KHHO HUJ MDPPHU-HEHQWHHQIDQWDVWLVFKHPHLGOLHIHQEHWURXZEDDUGDSSHU HQ VWHUN HHQ KHHUOLMN PHQV RP DOV YULHQGLQ WH KHEEHQ 0LMQ JURWH ZHQV LV GDQ RRN RP QRJ KHHO YHHO YOXFKWHQ VDPHQ PHW MRX WH PDNHQ ,N ]RX ]HJJHQ SDN MH EULO HQ EHNLMN GH FROODJH KLHUQDDVW WHU KHULQQHULQJ DDQ GH IDQWDVWLVFKH UHL]HQ GLH ZH VDPHQ ELM GH ./0 JHPDDNW KHEEHQ HQ ODDW MH PHHYRHUHQ GRRU GH PRRLH KHULQQHULQJHQ GLHGHIRWR·VRSURHSHQ)O\JLUOIO\ +HHO YHHO OLHIV QDWXXUOLMN RRN QDPHQV 5XWJHU 7RP 5- HQ 3LHQ HQ KHHOYHHOJHOXNYRRUMRX'DYLGHQGHNLQGHUHQ /HRQLH

2XG"""EHQMHEHGRQGHUG LVSDVGHKHOIWYDQ 9RRUMXOOLHVWDDWQX6DUDKNODDU (QGXVZHOVDPHQMDDU« 0HWLQGHNRPHQGHMDDUVDPHQQRJHHQ YHUYXOOLQJYDQDOMXOOLHZHQVHQ VDPHQPHWDOOHOLHYHPHQVHQ GLHJUDDJPHWMXOOLHODFKHQHQRPMXOOLHJHYHQ *HQLHWYDQKHWOHYHQ 9DQKDUWHJHIHOLFLWHHUGHQYHHOOLHIV )RONHUW-HDQHWWH (GLQ

GRRU&DUROLQHYDQ0DDUHQ
9RONVQDQPDJD]LQH

(UWXVVHQXLWPHW

WHNVW

/XFLHYDQ+XOVW

,ĞĞůĞƌŐŐĞĨĞůŝĐŝƚĞĞƌĚŵĞƚũĞǀĞƌũĂĂƌĚĂŐ͕ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ͊/ŬŬĞŶũĞŶƵ ĂůϭϰũĂĂƌĞŶŝŬŚĞďĚĂĂƌĂůůĞĞŶŵĂĂƌůĞƵŬĞŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶĂĂŶ͗ /ŬǁĞĞƚďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŶŽŐŐŽĞĚĚĂƚ͕ǁĂŶŶĞĞƌŵĂŵŵĂŽƉĠĠŶ ǀĂŶŚĂĂƌůĂŶŐĞƌĞŝnjĞŶǁĂƐ͕ĚŝĞǁŝũnjŽǀĞƌǀĞůĞŶĚǀŽŶĚĞŶ͕ũŝũŶĂĂƌ ŽŶƐƚŽĞŬǁĂŵĞŶĚĂƚǁĞŵĞƚƉĂƉƉĂĞŶŽŵĂŝŶĚĞ&ŽƌĚ&ŝĞƐƚĂ ƐƚĂƉƚĞŶĞŶŶĂĂƌ>ĂŐĞsƵƵƌƐĐŚĞƌĞĚĞŶ͘ĂĂƌŐŝŶŐĞŶǁĞĚĂŶ ĞŶŽƌŵĞƉĂŶŶĞŶŬŽĞŬĞŶŵĞƚĂƉƉĞů͕ƌŽnjŝũŶĞŶ͕ƐƵŝŬĞƌĞŶŬĂŶĞĞůĞƚĞŶŝŶĚĞsƵƵƌƐĐŚĞďŽĞƌ͘ŶŝŬŵŽĐŚƚŚĞƚŬŝŶĚĞƌŝũƐũĞŵĞƚ ǀĞƌƌĂƐƐŝŶŐ͕ĚŝĞĞŝŐĞŶůŝũŬĂůƟũĚĞĞŶƐƚŽŬũĞŵĞƚĞĞŶĂĂƉũĞĞƌĂĂŶ ǁĂƐ͘/ŬŐŝŶŐĚĂĂƌůĞŬŬĞƌƚĞŬĞŶĞŶƚĞƌǁŝũůŽŶnjĞƉĂŶŶĞŶŬŽĞŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚĞŶǁĞƉƌŽďĞĞƌĚĞŶĂůůĞŵĂĂůŽŶnjĞƉůĂĐĞŵĂƚƐ ŶĞƚũĞƐƚĞŚŽƵĚĞŶ͕njŽĚĂƚŝŬnjĞĚĂĂƌŶĂŬŽŶŵĞĞŶĞŵĞŶ͘ tĞůŝĞƉĞŶǀĂĂŬŽŽŬŶŽŐĞǀĞŶůĂŶŐƐĚĞĞƚĂůĂŐĞǀĂŶŚĞƚ ŽƐǁŝŶŬĞůƚũĞ͕ǁĂƚǀĞƌĚĞƌŽƉnjĂƚ͕njŽŶĚĞƌŽŽŝƚŝĞƚƐƚĞŬŽƉĞŶ͘ ŶŝŬǁĞĞƚŽŽŬŶŽŐŚĞĞůŐŽĞĚĚĂƚǁĞŵĞƚƉĂƉƉĂŚĞƚƵƚŽͲ^ƉĞů ĚĞĚĞŶ͗ĞƌƐƚŵĂĂŬƚĞŶǁĞĞĞŶďĂŬũĞŵĞƚĂůůĞŵĂĂůƉĂƉŝĞƌƚũĞƐ ĞƌŝŶ͕ǁĂĂƌŽƉĚŝŶŐĞŶƐƚŽŶĚĞŶĂůƐ͚͗ŐĂůŝŶŬƐĂĨ͕͛ ͚ŐĂĚĞƚǁĞĞĚĞƌĞĐŚƚƐ͛ĞŶ͚ŶĞĞŵĚĞϯĞĂĨƐůĂŐŽƉ ĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƌŽƚŽŶĚĞ͛͘ĂĂƌŶĂŐŝŶŐĞŶǁĞĚĞ ĂƵƚŽŝŶĞŶŵŽĐŚƚĞŶǁĞŽŵƐƚĞďĞƵƌƚĞĞŶŬĂĂƌƚũĞ ƚƌĞŬŬĞŶĞŶĚĂŶŐŝŶŐĞŶǁĞĚŝĞƌŝĐŚƟŶŐŽƉ͘,Ğƚ ŐƌĂƉƉŝŐĞǁĂƐ͕ĚĂƚ͕ŚŽĞǁĞůǁĞŚĞƚĞĞŶĂĂŶƚĂů ŬĞƌĞŶŚĞďďĞŶŐĞĚĂĂŶ͕ǁĞďŝũŶĂĂůƟũĚŝŶŚĞƚ ĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶ͛Ɛ'ƌĂǀĞŶůĂŶĚƵŝƚŬǁĂŵĞŶ͘ĂĂƌǁĂƐ ĞĞŶ/ŶƚĞƌƚŽLJƐ͕ĞŶdƐũŝƉĞŶŝŬŵŽĐŚƚĞŶĚĂĂƌŝĞƚƐ ůĞƵŬƐƵŝƚnjŽĞŬĞŶǀŽŽƌĚĂƚǁĞǁĞĞƌƚĞƌƵŐŶĂĂƌŚƵŝƐ ŐŝŶŐĞŶ͘ tĂƚŽŽŬĞƌŐůĞƵŬǁĂƐ͕ǁĂƐĂůƐũĞďŝũŽŶƐŬǁĂŵ ůŽŐĞƌĞŶ͕ĞŶǁĞũŽƵǁLJŽŐĂŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶŐŝŶŐĞŶ ĚŽĞŶ͘tĞĚĞĚĞŶĚĂŶŚĞƚůŝĐŚƚƵŝƚĞŶũŝũĚĞĞĚ ĚĞLJŽŐĂŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌĞŶǁŝũƉƌŽďĞĞƌĚĞŶnjĞ͕ ŐŝĞƌĞŶĚǀĂŶĚĞůĂĐŚ͕ŶĂƚĞĚŽĞŶ͘ KƉǀĂŬĂŶƟĞŽƉdĞdžĞůŵŽĐŚƚŝŬǀĂĂŬďŝũũŽƵŽƉĚĞ ŬĂŵĞƌĞŶŵŽĐŚƚŝŬĞĞŶĂĂŶŚĂŶŐĮĞƚƐ͕ĚŝĞĂĂŶ ũŽƵǁĮĞƚƐŚŝŶŐ͘ ŶƚŽĞŶŝŶĚĞnjŽŵĞƌǀĂŶϮϬϭϬ͕ŬǁĂŵũĞŽŶƐ ŽƉŚĂůĞŶŝŶEĞǁzŽƌŬ͕ĞŶǁĂƐũĞŽƉĚĞƚĞƌƵŐǁĞŐ ŽŶnjĞƐƚĞǁĂƌĚĞƐƐ͘tĞŐŝŶŐĞŶĮĞƚƐĞŶůĂŶŐƐĚĞ ,ƵĚƐŽŶ͗ŚĞƚǁĂƐŐĞǁĞůĚŝŐĞŶƐƵƉĞƌůĞƵŬ͊ ŽnjŽƵŝŬŶŽŐǁĞůŚĞĞůůĂŶŐĚŽŽƌŬƵŶŶĞŶŐĂĂŶ͊ ŶŶŽŐƐƚĞĞĚƐŬŽŵĞŶĞƌĂůůĞĞŶŵĂĂƌůĞƵŬĞ ŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶďŝũ͊>ĂĂƚƐƚŝŶŵĞƌƐĨŽŽƌƚ͕ŵĞƚ >ĂƵƌĂ͕ǀŽŶĚŝŬŚĞƚŽŽŬǁĞĞƌŚĞĞůŐĞnjĞůůŝŐ͊Ăƚ ũĞŽŶƐŵĞĞŶĂŵŶĂĂƌĂůůĞůĞƵŬĞŵĞƌƐĨŽŽƌƚƐĞ ǁŝŶŬĞůƚũĞƐĞŶĚĂƚǁĞŐĞnjĞůůŝŐŐŝŶŐĞŶůƵŶĐŚĞŶďŝũ ĂŐĞůƐΘĞĂŶƐ͘ /ŬŚŽŽƉĚĂƚĞƌŶŽŐŚĞĞůǀĞĞůůĞƵŬĞŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶ ďŝũŐĂĂŶŬŽŵĞŶ͊ 

9RONVQDQPDJD]LQH

'HOLQNVEXLWHQ

WHNVW

-RVHSK&XVWHUV

>ƵŝƐƚĞƌĞŶŶĂĂƌũŽƵǁŬůĞŝŶĞŝŶǀĂůůĞŶ >ƵŝƐƚĞƌĞŶŶĂĂƌũŽƵǁƚŽŶŐƵĞŝŶĐŚĞĞŬ ŶĞĞŶƐnjƵůůĞŶnjĞĞĐŚƚůƵŝƐƚĞƌĞŶ͊

ŽĞĞŶƚũĞŝƐĚƵƐŶĂŶĂ ĞďƵŝƚĞŶƐƉĞůĞƌǀĂŶĚĞďŝŐďĂŶĚ ŝĞŐĞŶŝĂůŝƚĞŝƚŵĞŶŐƚŵĞƚĚĞŐĞůŝũŬŚĞŝĚ

EĂŶĂ͕ƐƉĞĞůnjĞ͕ƐƉĞĞůnjĞ͕ƐƉĞĞůnjĞ͊ ŶďůŝũĨŵĂĂƌƉƌĂƚĞŶ͕ƉƌĂƚĞŶ͕ƉƌĂƚĞŶ͊ ŶnjĞnjƵůůĞŶůƵŝƐƚĞƌĞŶ͙͘͘

:ĞnjĂůŵĂĂƌĞĞŶŐƌŽĞƉƐŵĞŶƐnjŝũŶ tŝĞŶƐŚƵŵŽƌĂůůĞƐŽǀĞƌƚƌĞŌ ŶĚŝĞĚĞƐƚŽƌŵĞŶǀĂŶŚĞƚůĞǀĞŶŚĞƚŚŽŽĨĚďŝĞĚƚ

WŝĞƚ<ĞŝnjĞƌǁĂƐŵŝũŶǀŽŽƌďĞĞůĚ :ŽƵǁŚĞůĚĞŶŬĞŶŝŬŶŝĞƚĂůůĞŵĂĂů DĂĂƌĚĞůŝŶŬƐďƵŝƚĞŶŝƐǀĂŶŐŽĚŐĞŐĞǀĞŶ

:ĞnjĂůŵĂĂƌĞĞŶǀĂŶWƵƩĞŶnjŝũŶ ĞŶƚũĞĚŝĞǁĞĞƚ͕ĚĂƚĂůůĞƐŵŽĞƚďĞǁĞŐĞŶ ŶĚŝĞŶŝĞƚŚŽƵĚƚǀĂŶŐĞƐƚŽůĚůĞǀĞŶ:ĞďĞŶƚŶŝĞƚŚĞƚŐƌŽŽƚƐƚĞƚĂůĞŶƚĂůƐŚĞƚŐĂĂƚŽŵƐƉĞůĞŶ ŶŶŝĞƚŝĞĚĞƌĞƐŽůŽŝƐĞĞŶůŝŶŬƐďƵŝƚĞŶǁĂĂƌĚ DĂĂƌŝĞĚĞƌŐƵŶƚũĞũŽƵǁƉůĂĂƚƐ tĂƚĂůƐ,ĞŶĚƌŝĞŶĚĞďĂŶĚnjŽƵǀĞƌůĂƚĞŶ EŝĞŵĂŶĚŝƐŽŶŵŝƐďĂĂƌ͕njĞŐŐĞŶnjĞĚĂŶ DĂĂƌũŝũƚŽĐŚǁĞůĞĞŶŚĞĞůŬůĞŝŶďĞĞƚũĞ

:ŝũŬĂŶŶŝĞƚƚĞŐĞŶƐƟůƐƚĂŶĚ ůƐƚĂĂƚĚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚǀŽŽƌŽƉ ŶũĞnjŽƵŚĞƚǁĞůƵŝƚǁŝůůĞŶƐĐŚƌĞĞƵǁĞŶ͗ ͞DĞŶƐĞŶ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĞĞƌĞŶůƵŝƐƚĞƌ tĞŐŵĞƚĚĞǀŽŽƌŽŽƌĚĞůĞŶĞŶĚĞŚŽŬũĞƐŐĞĞƐƚ ŶŐĞĞĨŝĞĚĞƌŚĞƚnjŝũŶĞ͟
9RONVQDQPDJD]LQH

0HODQFKROLH

WHNVW

)UDQN5.XLMSHU MSůĞĞƌ>ĂŶŐĞdŝũĚŬĞŶŶĞŶǁŝũĞůŬĂĂƌ͕ĞŶŝŵŵĞƌŚĞďũĞĞĞŶ ǁĂƌŵƉůĞŬũĞŝŶŵŝũŶŚĂƌƚŐĞŚĂĚ͘ EƵŝƐŚĞƚŵŽŵĞŶƚĚĂĂƌĚĂƚũŝũϱϬũĂĂƌǁŽƌĚƚ͘ KŶǀĞƌŵŝũĚďĂĂƌůĞŝĚƚĚŝƚƚŽƚŚĞƚŽŶƚƐƚĂĂŶǀĂŶŐƌŽƚĞ͕ĞdžŝƐƚĞŶƟģůĞ ǀƌĂŐĞŶ͘ĂƚǁĞĞƚŝŬƵŝƚĞƌǀĂƌŝŶŐ͊ ĂĂƌŽŵǁŝůŝŬŵĞƚũŽƵĚŝƚŐĞĚŝĐŚƚĚĞůĞŶ͖ŚĞƚŚĞĞŌŵŝũ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĚĞŐƌŽŽƚƐƚŵŽŐĞůŝũŬĞƚƌŽŽƐƚŐĞďŽĚĞŶǁĂŶŶĞĞƌŝŬ ǁĞĞƌĞĞŶƐǁĞƌĚŽǀĞƌƐƉŽĞůĚĚŽŽƌŵĞůĂŶĐŚŽůŝĞ͘ ,ĞƚŐĂĂƚŽǀĞƌĞĞŶǀŽŐĞů͘$IRKELVORMIG HOOGINTZWERK #ESCHRIJFTEENVOGELTRAAGZIJNBANEN DATISZIJNWERK ,LAAGLIJKKLINKTVANHOOGZIJNROEP ZIJNEIERENZIJNTHUIS ZIJNNESTISZOEK ;IJNVLEUGELSLAGWORDTALMAARTRAGER %OORTRANENHEENWORDTALLESVAGER ENZOONTSNAPTHEMOOKDEJAGER DIEMETEENSCHOTUITZIJNKARABIJN VERLOSSINGBIEDTUITVOGELSPIJN

 


9RONVQDQPDJD]LQH

8LWKHWDUFKLHI
9RONVQDQPDJD]LQH *(6327,1:$=,*(72(67$1' 

+RHJDDW]LMRPPHWKDDUQLHXZH

OHHIWLMG"

DOOR JOSÉ VAN DEN HOVEN

Op het Noord-Hollandse eiland Texel liepen wij de bekende saxofoniste, c.q. KLM-stewardes Hendrien tegen het lijf. Ogenschijnlijk kalm, maar onder de oppervlakte broeit iets. Iets wat te maken heeft met 28 februari.

Wordt zij weer het zonnetje in huis?

Dit is het verhaal... Een wanhopige poging tot ‘verjonging’

,V+H HQGULHQR RS

N

a onderzoek van onze verslaggever is gebleken dat Hendrien niet zomaar aan het uitwaaien was op Texel. Blijkbaar heeft zij iets te verwerken. Het schijnt dat zij erg veel moeite heeft zich neer te leggen bij de komst van haar 50e levensjaar; niet zomaar alledaagse onvrede, maar zij heeft erg veel last van depressieve aanvallen en zelfs waandenkbeelden dienen zich aan.

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat het gat in de slaapkamerdeur van haar landelijke boerderij ook zo zijn voorgeschiedenis kent. De

altijd zo integere Hendrien – normaal de rust zelve – had het even helemaal niet meer in de hand, nam een bijl en reageerde haar frustraties af op de deur. Haar zeven jaar jongere vriend – eigenaar van de bijl – had de grootste moeite zijn gefrustreerde partner hierbij in bedwang te houden. En er zijn meer aanwijzingen dat de komst van haar 50e verjaardag haar niet in de koude kleren gaat zitten. Zij werd gespot met een bijna even oude vriendin bij de ‘Worsteltent’ op Texel, waar zij beiden tegen hun muziekbladen aan het praten waren.

Blijkbaar dachten zij dat de noten zouden terugpraten en namen zij de muzieknoten kwalijk dat ze niet meewerkten met de te spelen muziek. Hieruit blijkt toch wel het verval van de mentale gesteldheid van beide dames. Uit alle macht probeert Hendrien het naderende verval te camoufleren door op foto’s (nu nog handmatig) haar gezicht strak te strekken. Het is nu nog slechts een kleine stap naar de eerste botox-behandeling. Zou die al gepland zijn? Was dat misschien de reden van haar geheime bezoek aan Texel? Het lijkt er bijna op dat zij haar naderende 50e verjaardag tracht te ontlo-

pen door zich te verschuilen op Texel. Dankzij onze oplettende verslaggever is dat haar nu dus niet gelukt. Onze verslaggever, sprak nog een goede vriendin van Hendrien met vergelijkbare klachten, die aangaf dat het met Hendrien vast wel goed zou komen. Zij verwacht een ‘gemoedelijke oude dag, met enkele jonge, strakke broeders’ met Hendrien te hebben in zorgboerderij Heiligebergerweg te Amersfoort. Onze verslaggever denkt echter dat Hendrien in de toekomst vast nieuwe fratsen zal ondernemen en haar leeftijd zal blijven ontkennen. Wij blijven haar natuurlijk nauwlettend in de gaten houden.

Frustraties over haar leeftijd lopen hoog op; de deur van de slaapkamer moest het ontgelden


&RPHÁ\ZLWKPH!EHWRYHUHQGHODQGVFKDSYDQGDW$IULNDDQVHODQG1DFKWMHJHVODSHQHQGHYROJHQGH GDJUHGHQZHDOOHPDDOWHUXJQDDU1DLURELHQYORJHQ¶VDYRQGVQDDUKXLVZLMLQRQV EODXZHSDN]LM]HHUYHUPRHLGPDDUYROGDDQLQHHQNUDSSHVWRHO (QGDQGHUHLVGDWZH)ULWVHQ &RHQKHEEHQZHJJHEUDFKWHUJ PRHLOLMNRPJHKHLPWHKRXGHQ WRHYDOOLJRRNQDDU1DLUREL,N]DO QRRLWKXQJH]LFKWHQYHUJHWHQWRHQ ZHGDDUELMGHJDWHRS6FKLSKRO RSHHQVYRRU]HVWRQGHQ(HQ PRPHQWOHHNKHWRI]HQLHWZLVWHQ ZLHZHZDUHQ]HNRQGHQRQVHYHQ QLHWSODDWVHQZDWHHQYHUUDVVLQJ HQYHUED]LQJ 

ŵĞƚ&ƌŝƚƐĞŶŽĞŶŝŶEĂŝƌŽďŝ͕ŽŬƚϮϬϬϳ

9DQRQ]HUHLVQDDU6DR3DXORKHELNJHHQIRWR·V 7RFKKHELNGDDURRNHHQKHOHELM]RQGHUH KHULQQHULQJDDQ+HWZDVQDGHYOXFKWWZDDOIXXU YOLHJHQHQZHZDUHQGRRGRS0HWHHQJODDVMHZLWWH ZLMQHQHHQ]DNFKLSVWXVVHQRQVLQODJHQZHRSEHG QDDU&11WHNLMNHQ=RQGHUGDWZHKHWRQVRSGDW PRPHQWUHDOLVHHUGHQQXPEHQYHUVXIWDOVZH ZDUHQZDUHQZHJHWXLJHYDQGHHHUVWHGDJYDQGH LQYDOLQ,UDN*ROIRRUORJRIPDDUW3DVGH YROJHQGHGDJ dĂdžĐŽ͕DĞdžŝĐŽ͕ŶŽǀϮϬϬϴ

UHDOLVHHUGHQZHRQV ZDWZHHLJHQOLMN

KDGGHQJH]LHQKHWZDVDOVHHQVSHHOILOP DDQRQVYRRUELMJHUROG /LHYH+HQGULHQ LNNRHVWHURQ]HYULHQGVFKDS« 9DQKDUWHJHIHOLFLWHHUGRRNYDQ )UDQNHQ<RXUL$QLWD

dŽŐŽ͕WĂŶĂŵĂ͕ ũĂŶϮϬϭϭ


9RONVQDQPDJD]LQH

&RPHÁ\ZLWKPH

WHNVW

$QLWDGH+DDV/LHYH+HQGULHQ MDUHQYDQYULHQGVFKDSOLJJHQDFKWHURQV XLWHLQGHOLMNZHOGHKHOIWYDQRQVEHLGHUOHYHQ:H KHEEHQYHHOOLHIHQOHHGJHGHHOGHQLNKRRSGDWGDW QRJKHHOODQJKHWJHYDO]DO]LMQ2SGH]HSOHNOHHN KHWPHOHXNRPDDQGDFKWWHEHVWHGHQDDQLHWVZDW ELM]RQGHULVYRRURQVWZHHsQQOKHWYOLHJHQ+HWLV PDDUHHQRQGHUGHHOYDQGHGLQJHQGLHZHVDPHQ PHHPDNHQPDDUZHOHHQYULMXQLHNHYLQGLN WƵĞďůĂ͕DĞdžŝĐŽ͕ ŵƌƚϮϬϬϲ

 ´.RPHYHQODQJVDOVMHZDWPHHURYHU YOLHJHQZLOWZHWHQ:HKHEEHQRRNQRJ IRWRERHNHQNULMJMHGHVPDDNWHSDNNHQ «µ'DWPRHWHQ)UDQNHQLNRQJHYHHU JH]HJGKHEEHQWRHQMHHLQGMDUHQ·  DDQRQVYURHJRIMHRQVKHWHHDRYHUGH ./0NRQYUDJHQMHGDFKWHURYHURRNWH JDDQYOLHJHQ'XVDIVSUDDNJHPDDNWHQ KHWZHUGQRJHHQJH]HOOLJHPLGGDJELM RQVRSGH+LOYHUWVZHJLQ+LOYHUVXP« ,QPLGGHOVYOLHJMHELMQDWZLQWLJMDDU

DĞdžŝĐŽ͕ŚĞƌĞǁĞĐŽŵĞ͕ŵĂĂƌƚϮϬϬϲ

 $DQGHIRWR·VWH]LHQKHEEHQZHDDUGLJZDWDDQ YOXFKWHQVDPHQYRRUHONDDUJHNUHJHQPHWDOV KRRJWHSXQWHQGHUHL]HQGDWZHOLHYHJH]DPHQOLMNH YULHQGHQJLQJHQRSKDOHQRIZHJEUHQJHQ*HZHOGLJ RPPHWHHQWD[LHHQSDDUXXUGRRUKHW.HQLDDQVH ODQGVFKDSWHULMGHQRPELMKHWNDPSHPHQWYDQ *HUULW-DQHQ(VWKHUWHNRPHQ=HKDGGHQWZHH ZHNHQVDIDULDFKWHUGHUXJ'DDUYLHOHQZHPHW ŽǀĞƌŶĂĐŚƚŝŶŐŝŶŚĞƚ ŬĂŵƉĞŵĞŶƚǀĂŶ 'Ğƌƌŝƚ:ĂŶĞŶƐƚŚĞƌ͕ <ĞŶŝĂ͕ũƵůŝϭϵϵϳ

RQ]HQHXVLQHHQ%%4HQJHQRWHQ YRRUDOYDQKHWDGHPEHQHPHQGH XLW]LFKWRYHUKHWZHLGVH
EHHOG

6XVDQQH+DQHJUDDI9RONVQDQPDJD]LQH

7HUXJQDDUGHNXVW

WHNVW

&ROHWWH0HOVHQ

IRWRJUDÃ&#x20AC;H

-DQ$OOHPDQ2SKHWPRPHQWGDWLNLQIRWRDOEXPVDDQKHWNLMNHQEHQ RPZDWOHXNHIRWR·VYDQRQVYURHJXKXLWWH]RHNHQEHOMH :LOPHWHHQDOOHVHQWKRXVLDVWPHWMHGHOHQ GRHQZHZHO HHQNHHURSHHQ]RQGDJPLGGDJ PDDUGDWNDQGXVQLHW ZDQWZDDURP]RXLNQXQDDUIRWR·VYDQRQVYURHJXKRS]RHN]LMQ -HEHJLQWKHWJHVSUHNPHW ´2K]ROHXNLNKDGHHQVXUSULVHSDUW\YRRU&DUROLHQYDQ0DDQHQHHQ SDDUGDJHQJHOHGHQ=LMZHUG(QHUZDUHQPHLGHQ GLHLNDOVPLQVWHQVMDDU"VLQGVGHPLGGHOEDUHVFKRRO"QLHWPHHU JH]LHQKDGµURHSMHHQWKRXVLDVWGRRUGHWHOHIRRQ ´'XK+HQNµ]HJLN´GD·VLQPLGGHOVZHOGLNMDDUJHOHGHQKRRUµ ZDQWGDWKDGLNQDWXXUOLMNQHWXLWJHUHNHQG -DDUJHOHGHQLNHHQMDDU.OHLQNXQVW WRFKQLNVYRRUPLM HQLQPLGGHOVDDQKHWZHUNMLMQHWHHQMDDU6FKRHYHUVDFKWHUGHUXJ YROJHQVPLM'DDUQDRQ]HHHUVWH]RPHUYDNDQWLHVDPHQPHWRQ]H YULHQGMHV=DWHQZHRSGDDURSGHFDPSLQJLQ3UHVTX·LOHGH*LHQV YODNELM7RXORQRYHUGDJQDDUHHQPDUNWMHEHHWMHVXIOLJJHQLQGH ]RQGDDUQDHHQELHUWMH " ELMGHWHQW,Q7RXORQHHQOX[HJDQJHQ PHQX RHXIGXUYRRUDIMDPPLH HQGDWPRFKW]HNHUQLHWPHHU NRVWHQGDQ,6IUDQFRI]RLHWVRNYRRU]LFKWLJQRJHHQGUDQNMHRS HHQWHUUDVMHELMGHNHUPLVRIRQGHUZHJQDDUKHWVFKLHUHLODQG7RFK PDDUVQHOWHUXJQDDUGHWHQWZDDUGHKDOYHHQKHOHOLWHUVODXZH .URQHQERXUJHQ&RFD&RODQDDUELQQHQZHUGHQJHNORNWZDQWGDW ZDVQDWXXUOLMNYHHHHHOJRHGNRSHUHQKHWVWDWLHJHOGZDVJRHGYRRU GHÃ&#x20AC;QDQFLHULQJYDQGHWHUXJUHLV 

,NNDQZHOHHQWLMGVFKULIWYROVFKULMYHQHQSODNNHQ ZDQWLN NRPQRJKHHOZDWIRWR·VWHJHQYHOHMDUHQ%HOJLPHWGH IDPLOMHLQGHKHUIVWYDNDQWLHV3DULMVLQGHSDDVYDNDQWLHHHQ VXSHUVODQNH5RHLHQ*HUEHQHQZLMPHWNRUWHKDUHQKH RSYDNDQWLHLQHHQJURWHKRHUHQVORHS :DWKHEEHQZHYHHO PHHJHPDDNWVLQGVLNMHKHEOHUHQNHQQHQLQ+HOHJRHGH WLMGHQPDDURRNVOHFKWHWLMGHQVRPVYHUGULHWLJPDDUJHOXNNLJ RRNYHOHOHXNHSUHWSRHSPRPHQWHQ

/LHYH+HQNLNKRRSPHWKHHOPLMQKDUWGDWZLMHU RS]LMQPLQVWQRJMDDUYRRUHONDDUPRJHQ]LMQLQYRRU HQWHJHQVSRHG ,NKRXYDQMH 9HOHGLNNHNQXIIHOVHQJHQLHWYDQGH]HVSHFLDOHGDJ &R RWMH

RRNQDPHQVPLMQOLHYHPDQQHQ)ULWVHQ&RHQ


'H-DQVSRUWUXJ]DN HHQpFKWH+HHIWYHHO PHHJHPDDNWLQPLGGHOV DOVYHUYRHUPLGGHOYDQGH MXZHOHQYDQ-DQQDWRWDDQ PHWHUVKRJHSODQWHQYRRU -HWMHV(QJHOVHERUGHU %HYHU½

6FKLOGHUHQNDQ.RRVDOV JHHQDQGHU'H]HRXGH GHXUHQKHEEHQZHVSHFLDDO JHNRFKWRPKDDUEHKRHIWHWH EHYUHGLJHQ =HVWDPPHQQRJXLWGHWLMG GDWZHQRJJHWZHsHQ )XQFWLRQHHO1DDNWDDQGH .XQVWDFDGHPLHVWXGHHUGHQ(HQXLWYHUNRRSHQYRRU VOHFKWVLQGHSRFNHW YDQGHGHVLJQZLQNHOYDQ *XFFLYRQG.RRVHLQGHOLMN KDDUWUDQVSDUDQWHGHVLJQEULO PHW]LMQVSHFLDOHURQGLQJHQ DDQGH]LMNDQWLVGLWRQWZHUS HHQNQLSRRJQDDUGH DPEDFKWHOLMNHYRUPYDQGH YHLOLJKHLGVEULO(ONH]RPHU]LW LHQRJLQGHWDVYDQ.RRV

+HW-H]XVEHHOGLVHHQ SURQNVWXNLQGHVHUUH+HW OLMNDOVRIKLMJHERHLGLVPDDU GDW]LMQGHODPSMHVYRRUGH JH]HOOLJHNHUVWYHUVLHULQJGLH .RRVKLHULQPDDNWLHGHUMDDU


9RONVQDQPDJD]LQH

WHNVW

9HUGHUYHUYROJGPHW -HW9HHQHQGDDO
9RONVQDQPDJD]LQH

9HUYROJGPHW

WHNVW

-HW9HHQHQGDDO

 ,ĞƚǁĂƐŶĂŚĂĂƌnjŽůĚĞƌŬĂŵĞƌƚũĞ ŚĂĂƌĞĞƌƐƚĞĞĐŚƚĞŚƵŝƐ͘ĞnjĞ ĞƚĂŐĞŝŶǀŝůůĂ,ĞƚDĞĞƵǁĞŶŶĞƐƚ͘

EƵ͕ƟĞŶũĂĂƌůĂƚĞƌůŽŐĞĞƌƚ<ŽŽƐũĞŚŝĞƌŶŽŐ ƐƚĞĞĚƐƌĞŐĞůŵĂƟŐ͕ďĞŚĂůǀĞĚŝĞŵĂŶŽƉĚĞ ďĂŶŬŝƐŚĞƚŝŶƚĞƌŝĞƵƌǀƌŝũǁĞůŽŶŐĞǁŝũnjŝŐĚ͘

(UKDQJWRQGHU WXVVHQ&9PDDUGH JRUGLMQHQHQVDODGH LQGHNRHONDVW]LMQ RULJLQHHOYDQ.RRVMH

:LHJRHGNLMNW]LHWGDW.RRV QRJDOWLMG HHQMDV DDQGH]H NDSVWRN KHHIW KDQJHQ

'LWODPSMHZDFKW VLQGVKHWYHUWUHNYDQ .RRVRSHHQHHUOLMNHQ JHOLMNZDDUGLJHSOHN

7RWRSGHGDJYDQYDQGDDJ ]LMQGHVXEWLHOHFRPELQDWLH GHWDLOVYDQ.RRVQRJWH YLQGHQ 0HWGHIDVFLQDWLHYRRU WDIHOWHQQLV VHUV PRHVWHU HHQELMSDVVHQGH SDUDSOXEDN JHYRQGHQZRUGHQ YRRUELMKHWOHJH KRHVMHZDDU.RRV ZHNHOLMNVPHHQDDU WDIHOWHQQLVFOXEJLQJ

%HKDOYHGHRQWEUHNHQGH

JHwOOXVWUHHUGHRQGHU]RHNHQQDDU :ĞnjŽƵďŝũŶĂnjĞŐŐĞŶĚĂƚĞƌŝĞƚƐǀƌĞƐĞůŝũŬƐ WDIHOWHQQLVNOHGLQJYDQ.RRVLVGH ĂĂŶĚĞŚĂŶĚŝƐŝŶŚƵŝnjĞsĞĞŶĞŶĚĂĂů͕ŝƐ<ŽŽƐ ERHNHQVWDSHOQDDVKHWEHGQRJ VWHHGVRQGHUKRXGHQG ǁĞŐŐĞůŽƉĞŶǀĂŶǁĞŐĞĚŝĞŵĂŶŽƉĚĞďĂŶŬ͍

Ğůƚ:ĞƚǀĞƌŽŶƚƌƵƐƚŵĞƚĚĞƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞŽǀĞƌŚĞŝĚƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ŽŵƚĞŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶŽĨŚĂĂƌnjƵƐĂůĞƌŐĞŶƐŝƐŽƉŐĞĚŽŬĞŶ͘͘͘


2YDQRQYHUPLMGHOLMN

WHNVW

7DQMDHQ)UHG:ĂƌĞŶŐĞůĞĚĞŶĂůϭϱũĂĂƌŐĞƚƌŽƵǁĚŵĞƚ&ƌĞĚ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ĞŶŶƵϱϬ͊

,ŝĞƌŚŽŽƌƚĞĞŶŽƵĚĞƌǁĞƚƐŐĞǀŽĞůďŝũ͗ ,Ğ,ŝƐǀĂŶŚĂƌƚĞůŝũŬ͘,ĞƚŝƐĂůƚŝũĚĨŝũŶŽŵũŽƵƚĞnjŝĞŶ͘:ƵĨdĂŶũĂŐĞĞĨƚũŽƵĞĞŶƚŝĞŶ͊ ĞŝƐǀĂŶĞĞƌůŝũŬ͘ĞĚŽŶĚĞƌĞŶĚŽĞũĞŶŝĞƚ͘ĞŶďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŵĞŶƐŝƐǁĂƚŵĞŶnjŝĞƚ͘ EĞEŝƐǀĂŶŶĞƵŬĞŶ͙͙͙͙͙͙͙ĞŶŽŽŬǀĂŶEŝĞƵǁĞƌǀĞŶ͘'ĞǁĞůĚŝŐĂůĚŝĞƉůĂŶŶĞŶĚŝĞũƵůůŝĞ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ͘ ĞŝƐǀĂŶŽǁŶŽŐ͘<ĂŶũŝũĚĂƚŶŽŐǁĞů͍KĨƐƉĞĞůũĞƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞĞŶĂŶĚĞƌƐƉĞů͍ ZĞZŝƐǀĂŶƌƵŝŵĚĞŶŬĞŶĚ͘,ĞƚŝƐŶŝĞƚƐŶĞůŐĞŬǀŽŽƌũŽƵ͘<ŽƌƚŽŵ͗ĞĞŶĨůĞdžŝďĞůĞǀƌŽƵǁ͊ /Ğ/ǀĂŶŝŶnjŝĐŚƚ͘:ĞŚĞďƚŝŶnjŝĐŚƚŝŶĚĞŵĞŶƐ͘sŽŽƌǀĞůĞŶĞĞŶŐƌŽƚĞǁĞŶƐ͘ ĞŝƐŽŽŬǀĂŶĞĐŚƚ͘ĞŶƉƵƵƌƉĞƌƐŽŽŶ͘'ĞĞŶŵĂƐŬĞƌŽĨƉŽƉƉĞŶŬĂƐƚ͕ŵĂĂƌŐĞǁŽŽŶ͘ EĞEŝƐǀĂŶŶĂĂƌ͘ĞůĞƚƚĞƌƐnjŝũŶŽƉ͘tĞǁĞƚĞŶŶŽŐǀĞĞůŵĞĞƌůŝĞǀĞĚŝŶŐĞŶƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶ͘ ,ĞŶĚƌŝĞŶ͕ũĞďĞŶƚƚŽƉ͊ '&>//dZ͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊,ĞĞůǀĞĞůůŝĞĨƐǀĂŶ&ƌĞĚ͕:ĞůůĞ͕^LJďĞĞŶdĂŶũĂdždždž


EĞƚĂůƐEĂŶĂ͘>ĂƵƌĂƐƚŽŶĚĞŶƐƚĂĂƚnjŽĚŝĐŚƚďŝũũĞ͕ ũĞŶĂĂŵǁĂƐĞĞŶůŽŐŝƐĐŚŐĞǀŽůŐ͘ŶŝŬ͕ƚũĂ͘Ăƚ ǁĂƐũĞĞĞƌƐƚĞŶĂĂŵ͘:ĞǁĂƐƚŽĞŶŽŽŬŚĞĞĞůĚŝŬ͊ ,ĞƚŬůŝŶŬƚǀŽŽƌĂůůĞŬŬĞƌ͘ŝŬ͘,ĞŝŬŬŝĞ͕ǁĂƚŐĂĂŶ ǁĞĚŽĞŶ͘ DĂĂƌũĞďĞŶƚŐĞĞŶŚƵŝƐƌĂĂĚ͘:ĞďĞŶƚŐƌŽŽƚ ŐĞŐƌŽĞŝĚ͘:ĞďĞŶĞĞŶƌŝũƉŵŽŽŝŵĞŶƐŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ ŝĞŚĂĂƌĞŝŐĞŶǁĞŐŬŝĞƐƚ͕ĞŶĞƌĂůůĞĞŶŵĂĂƌ ƐƚĞǀŝŐĞƌĞŶǁĂƌŵĞƌŽƉŝƐŐĞǁŽƌĚĞŶ͘^ƚĞƌŬĞƌ ĞŶŵĂŐĞƌĚĞƌ͕ŵĞƚůĞƩĞƌůŝũŬĞŶĮŐƵƵƌůŝũŬ ŵĞĞƌǁĞĞƌƐƚĂŶĚ͘ĞŶƚĂĂŝĞŵĞƚĞĞŶĞŶŽƌŵ ƵŝƚŚŽƵĚŝŶŐƐǀĞƌŵŽŐĞŶ͘EŝĞŵĂŶĚƐďĞnjŝƚ͕ŵĂĂƌ͕ njŽĂůƐ>ĂƵƌĂnjĞŝƚŽĞŶnjĞŶŽŐŚĞĞůŬůĞŝŶǁĂƐĞŶŝŬ ŚĂĂƌŽŽŬĂůǁŝůĚĞŝŶůŝũǀĞŶ͗ŶĞĞŶŝĞƚĚŽĞŶ͕ŶĞĞ ŵĂŵĂ͕ǁĂŶƚŝŬďĞŶŶĂŵĞůŝũŬǀĂŶnjŝĐŚnjĞůĨ͊ ŶĚĂƚ͕sĂŶƉƵƩĞŶ͕ŝƐǁĂƚũĞŐĞǁŽƌĚĞŶďĞŶƚ͗ǀĂŶ njŝĐŚnjĞůĨ͘ŶĚĂĂƌďĞŶŝŬƚƌŽƚƐŽƉ͘KŽŬĂůŵŝƐŝŬ ũĞŶŽŐƐƚĞĞĚƐĂůƐŝŬnjŽŵŝĚĚĞŶŝŶĚĞŶĂĐŚƚŝŶĚŝƚ ƐƟůůĞƐůĂƉĞŶĚĞŚƵŝƐǁĞĞƌĞĞŶƐŽƉďůŝũĨŚĂŶŐĞŶ͕ ŽŵĚŝƚǀĞƌŚĂĂůƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕ĞŶũŝũĞƌŶŝĞƚďĞŶƚŽŵ ŵĞĞƚĞŐĂĂŶĚƌŝŶŬĞŶ͕ƌŽŬĞŶĞŶŽƵǁĞŚŽĞƌĞŶ͘ DĂĂƌŽƉĚĞĂǀŽŶĚĚĂƚũĞŵŝũŝŶĚĞǁŽŽŶƚ ůŝĞƚǀĞƌĚƌŝŶŬĞŶŝŶŵŝũŶĞŝŐĞŶnjŽƵƚŐĂĨũĞŵĞ ĞŝŐĞŶůŝũŬĞĞŶĐĂĚĞĂƵƚũĞ͗ũĞŬŽŽƐǀŽŽƌũĞĞŝŐĞŶ ůĞǀĞŶ͘ŶĚĂĂƌŚĞďũĞŶƵnjŝĐŚnjĞůĨŐĞǀŽŶĚĞŶ͘ŽŽƌ ũĞŬĞƵnjĞƐĞŶĚĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶůĂĂƚũĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶnjŝĞŶ ǀĂŶũĞnjĞůĨĚŝĞďŝũnjŽŶĚĞƌnjŝũŶ͘:ĞƚĂĂŝŚĞŝĚ͘>ŝĞĨĚĞǀŽŽƌĚŝĞƌĞŶ͕ EĞůƐŽŶnjŝƚŽŶŐĞǀĞĞƌĂĂŶũĞďŝůůĞŶǀĂƐƚŐĞŬůĞĞĨĚ͘:ĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĞŝƚĞŶ ůŽLJĂůŝƚĞŝƚ͘:ĞŐĞĚƵůĚ͘:ĞǁĂƌŵĞǁŝũnjĞǁĂĂƌŽƉũĞŵĞƚĚĞŵĞŶƐĞŶ ŽŵŐĂĂƚ͘:ĞĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶƉŽĞŶĞŶŵĂƚĞƌŝĞ͖ũĞĞŝŐĞŶǁŝũƐŚĞŝĚ ĚŝĞŚŽŽƌƚďŝũĚĞsĂŶWƵƩĞŶƐ͘,ĞƚǁŽŽƌĚǁĂƚĞƌnjŽŵĂĂƌŝŶĞĞŶƐ ǁĂƐŽƉĚĞDŝĚĚĞŶǁĞŐ͘^ƚĞŶŝƐĐŚ͚͘Ğ͛ŚĞďďĞŶĂůůĞŵĂĂůĞĞŶ ƐƚĞŶŝƐĐŚƚƌĞŬũĞ͘:ĞƚĂĂůŬƵŶĚŝŐnjƵƐŚĞĞŌŚŝĞƌŽŶĚĞƌnjŽĞŬŶĂĂƌ ŐĞĚĂĂŶ͗ŚĞƚǁŽŽƌĚďĞƐƚĂĂƚŶŝĞƚ͘/ŬďĞŶďĂŶŐĚĂƚŝŬŚĞƚnjĞůĨ ŚĞďƵŝƚŐĞǀŽŶĚĞŶ͘/ĞƚƐƚƵƐƐĞŶƐƚĂƟƐĐŚ͕ƐƚĞĞŶ͕ĞŝŐĞŶŐĞƌĞŝĚ͕

ŽŽƐƟŶĚŝƐĐŚ͕ĞŝŐĞŶǁŝũƐ͘ŽĞůŐĞƌŝĐŚƚĞŶǁŝůƐŬƌĂĐŚƟŐ͘ Ŷ͕ƐĞĐƵŶĚĂŝƌĂůƐŝŬďĞŶ͕ŚĞďŝŬĞƌĞĞŶƟũĚũĞŽǀĞƌŐĞĚĂĂŶŽŵ͕ ŶĂĚĞŶĂĐŚƚǀĂŶ^ĐŚŵĞůnjĞŶ͕ƚŽĞŶŝŬǁĞŐƐŵŽůƚ͕ũŽƵĚĞŽƉĞŶ ƌƵŝŵƚĞƚĞŐĞǀĞŶĚŝĞũĞŶŽĚŝŐŚĂĚŽŵĚĞŬĞƵnjĞƐƚĞŵĂŬĞŶĚŝĞ ũĞŚĞďďĞŶŐĞŵĂĂŬƚƚŽƚǁĂƚũĞďĞŶƚ͘ƵƐůŝĞǀĞŽŽƐ͕njŽŶĚĞƌ ǀĞƌůŝĞƐ͕ũĂůŽƵƐŝĞŽĨƉŝũŶŬĂŶŝŬŶƵƉĂƐ͕ŶĂũĂƌĞŶ͕njĞŐŐĞŶ͗ŝŬŐĞĞĨ ũĞǁĞŐ͘EŝĞƚĂĂŶũĞŵĂŶǀĂŶŶƵ͕ŶŝĞƚĂĂŶĞĞŶŶŝĞƵǁůĞǀĞŶ͕ ŶŽĐŚĂĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĂĂƌũĞnjŽǀĞĞůnjŽƌŐǀŽŽƌŚĞďƚ͕ŝŬŐĞĞĨũĞ ǁĞŐĂĂŶ/,>&͘ŶǁĞůŬĞŶĂŵĞŶũĞŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŶŽŐnjƵůƚ ŬƌŝũŐĞŶ͕ĞƌŝƐĞƌŵĂĂƌϭĚŝĞďŝũũĞƉĂƐƚ͗sEƉƵƩĞŶ͘

4UUSO* Ξ


9RONVQDQPDJD]LQH ůĞƵŬĞŽŵŬĞƌŝŶŐĞŶ͘,ĞůĞŵĂĂůŽƉŐĞĨƌŝƐƚĚŽŽƌŚĞƚĚŝĞƉĚƌŽĞǀŝŐĞ ďĞĞůĚǀĂŶĞĞŶnjǁĂƌƚĞŵĂŶŽƉĚĞĚŝũŬǀĂŶůŵĞƌĞ͙ĞŶĚĂƚ ŝŶĚĞƌĞŐĞŶ͘͘ƐůŽĞŐŵŝũŶǁĞĞƌnjŝŶƚĞŐĞŶŽƉƚƌĞĚĞŶƐĞŶƟĞƌŝŐĞ ďŝĞƌŵĂŶŶĞŶĚŽŽƌŶĂĂƌĚĞĂŶĚĞƌĞŬĂŶƚ͘ůŝũŬĞĞŬŝŬũŽƵǁŬĂŶƚ ŽƉ͘tĂƚŝŬŽƉũĞŐĞnjŝĐŚƚůĂƐŚĞƌŬĞŶĚĞŝŬŵĞƚĞĞŶ͘ŶǁĂƚũĞ ŵŽŶĚǀŽƌŵĚĞĂĂŶǁŽŽƌĚĞŶ͕ĚŝĞŝŬŶŝĞƚŬŽŶǀĞƌƐƚĂĂŶŵĂĂƌǁĞů ŝŶ͚ďƌĂŝůůĞ͛ŬŽŶůĞnjĞŶ͕ǁĂƐĚƵŝĚĞůŝũŬ͗ĞĞŶŶĞŐĞƌŝŶĚĞƌĞŐĞŶ͘ /ŬŐĞůŽŽĨĚĂƚǁĞĚŝĞŬĞĞƌŚĞůĞŵĂĂůŐĞĞŶůĞƵŬĞďĞǁĞŐŝŶŬũĞƐ ŚŽĞĨĚĞŶƚĞŵĂŬĞŶ͘ DĂĂƌŐŽĞĚ͕ŝŬŚĞďũĞǁĞŐŵŽĞƚĞŶŐĞǀĞŶ͘ĂƚŬŽƐƩĞŵŽĞŝƚĞ͕ ĞŶŶŽŐ͘DŝũŶŵĂĂƚũĞ͘ůƟũĚďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͘ůƟũĚŝŶǀŽŽƌĞĞŶƐŶŽŽĚ ƉůĂŶ͕ĞĞŶƌĂĂƌƵŝƚũĞ͕ĞĞŶŵƵƵƌǀĞƌǀĞŶ͕ĞĞŶŐĞĚŝĐŚƚ͘ŝŶŶĞŶ ǀĂůůĞŶŽƉĚĞƌĂĂƌƐƚĞƟũĚĞŶĞŶŵŽŵĞŶƚĞŶ͘/ĞŵĂŶĚĚŝĞĂůůĞƐ ǀĂŶũĞǁĞĞƚ͕ũĞĨĂŵŝůŝĞŬĞŶƚ͕ĞŶŽŵŐĞŬĞĞƌĚ͘sĞƌũĂĂƌĚĂŐĞŶ͕ ƐĂŵĞŶŶĂĂƌĨĞĞƐƐŝĞƐ͘EĂĂƌĚĞŽƵĚĞŵŽĞĚĞƌƐƚŽĞ͘ƌnjŝũŶĂůƐ ŵŝũŶǀĂĚĞƌĚŽŽĚŐĂĂƚ͘DŝũŶŶŝĐŚƚũĞDĞƚĂĚŝĞǀƌĂĂŐƚ͗ĞŶŚŽĞ ŝƐŚĞƚŵĞƚ,ĞƌŵĞůŝĞŶĞŶ,ĂƌĐŽ͕ĚĞŵĂŶǀĂŶƚŽĞŶ͘'ĞŚĞŝŵĞŶ͕ ǀƌĞƵŐĚĞƐĞŶǀĞƌĚƌŝĞƚĞŶĚĞĞůƚ͘ŶƚƌŽŽƐƚ͕ĞŶĞƌŐŝĞnjĞƚĞŶĂůƐ ĞĞŶƐƚĂďŝĞůĞĨĂĐƚŽƌŐĞǁŽŽŶǁĞĞƌŽƉƐƚĂĂƚĞŶǁĞŐǀůŝĞŐƚŽŵ ǁĞĞƌƚĞƌƵŐƚĞŬŽŵĞŶ͘ĞŶ͚ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ͛ĚŝĞĞƌĂůƟũĚŝƐ͘Ŷ ŵĞƚĞĞŶŬŽŵƚĂůƐŽŶƐůŝĞǀĞŚŽŶĚũĞŝƐĚŽŽĚŐĞƌĞĚĞŶ͘DĞƚĚĞ ŵĂŶǀĂŶŶƵ͘ĞŶŵĂŬŬĞƌĚŝĞĂůƟũĚŝŶĚĞďƵƵƌƚŵŽĞƚnjŝũŶ͘Ăƚ ďƌĞĞŬƚŵĞŶƵŶŽŐǁĞůĞĞŶƐŽƉ͘EŽŽŝƚŵĞĞƌŽŶǀĞƌǁĂĐŚƚĞ ďŝŶŶĞŶǀĂůůĞŶ͘ŽŵĂĂƌŬŽĸĞůĞƵƚĞŶŵŝĚĚĞŶŽƉĚĞĚĂŐ͘,ĞƚďŽƐ ŝŶ͘EĂĂƌĚĞĮůŵ͕ŬƌŽĞŐ͕ŵĞƚĚŝĞ,Ğ͊ŝŬŬĞ<ĂĂƌƐĞŶĚƌĂŐĞƌ͊ŝŶ ƵĚŽŬ͘KŶŐĞƉůĂŶĚ͕ůŽƐǀĂŶĚǁĂŶŐũĞǁŽŽŶƚƚŽĐŚŝŶϭŚƵŝƐ͍ ĞnjĂĂĚĚŽŶŽƌŝŶŚĞƚĐĂĨĞŝŶŵƐƚĞƌĚĂŵ͕ĚŝĞĚŽůŐƌĂĂŐǁĂƚ ŬŽƐƚĞůŝũŬĞǀƌƵĐŚƚďĂĂƌŚĞĚĞŶĂĂŶŽŶƐŬǁŝũƚǁŝůĚĞ͕ŵŝũŶŐŽĚ ǁĂƚŚĞďďĞŶǁĞǀĞĞůŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚĞŶŐĞůĂĐŚĞŶ͘tĞƐƉĞĞůĚĞŶ ĞŶŶŽŐƐƚĞĞĚƐĚĞŚĞůĞƌŝĞĚĞůǀĂŶ<ŽŽƚĞŶŝĞ͗ĚĞďƌŽĞƌƚũĞƐdĞŵŵŝŶŬ͕ŵŽĞĚĞƌĞŶnjŽŽŶŽƉŚĞƚŝũƐ͗ƐĂŵĞŶnjǁŝĞƌĞŶ͕ĚĞƚǁĞĞ njƵƐũĞƐŵĞƚĚĞŬƵŶƐƚĐĂƚĂůŽŐŝ͚͗ŽŽƐƐ͕ŽŽƐƐũĞůƵŝƐƚĞƌĞĞŶƐ͘͘ĚĂƚ ŝƐƚŽĐŚĞĞŶWŝĐĂƐƐƐƐŽ͍͚͛͘EĞĞ:Ğƚ͕ĚĂƚnjŝĞũĞŶŝĞƚŐŽĞĚ͕ŚŽŽƌ͘<ŝũŝũŬ ŶŽƵƚŽĐŚĞĞŶƐƐŶĂĂƌĚŝĞƉĞŶƐĞĞůǀŽĞƌŝŶŐ͕:Ğƚ͕ĚĂƚnjŝĞĞĞũĞƚŽĐŚ͙ ǁĂƚnjƐŝĞũĞĚĂŶ͕ŬŝŶĚũĞ͍EŽƵ:Ğƚ͍ĞŶDĂƟƐƐƐĞ͊<ůŝƉĞŶŬůĂĂƌ͊͛ ĞďŝŶŶĞŶŬŽŵƐƚŶĂ^ĐŚŝƉŚŽůŵĞƚĚĞŬŽīĞƌŶŽŐŝŶĚĞŐĂŶŐ͘Ğ ĂǀŽŶĚũĞƐŶĂĚĞŝŐďĂŶĚ͕ǁĂĂƌǁĞǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬŵĂĂƌƌŽĚĚĞůĞŶĚ ŝĞĚĞƌĞĞŶŽǀĞƌĚĞƚŽŶŐŚĂĂůĚĞŶ͘sŽŽƌďŝũ͘DĂĂƌ͕ŽŽƐ͕ŝŬŚĞďĞƌ ǀĞĞůǀŽŽƌƚĞƌƵŐŐĞŬƌĞŐĞŶ͘:ĞnjƵƐũĞdŝŶĞŬĞ͘tĞƌĚŝŶƟŵŝ͘>ƵƵƐĞŶ dũŝƉ͘ĂĂǀ͘^ƵƵnj͘Ğ^ĂŶƚĞEŽŐĞĂǀŽŶĚũĞƐ͘ :ĞnjƵƐũĞ^ƵƵƐ͕ŶƵďŝũ:ŽƐĞƉŚŽƉƉŝĂŶŽůĞƐ͘tĞǁĂƌĞŶďĞnjŝŐ ŵĞƚũƵůůŝĞĨĞĞƐƐŝĞ͕ĚĞĂŵĞƐ,ŽŶĚĞƌĚ͘ŶĚŝĞŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐĞŶǀĂŶĞĂŵĞƐ,ŽŶĚĞƌĚƉůŽƚƐĞůŝŶŐƵŝƚƌŝĞƉ͗ ŵĂĂƌŝĞĚĞƌĞĞŶǁŝů,ĞŶŬŝĞĂůƟũĚŚĞďďĞŶ͘ /ŬĚĂĐŚƚŵĞƚĞĞŶ͗ũĂ͕ŚĞďďĞŶ͊ĞŚĞĞŌǁĞůĞĞŶƉƵŶƚ͊ ĂƚŝƐŽŽŬŚĞƚŐĞŵƵƚƐŵĞƚĚŝĞŶĂŵĞŶǀŽŽƌũŽƵ͘,ĞŶŬŝĞ͕EĂŶĂ͕ ŽŽƐũĞ͕,ĞƌŵĞůŝĞŶ͕,ĞŶĚƌŝŬĂ͕ŝŬ͕ĞĞŶĂĂŶƚĂůŬĞŶŝŬŶŝĞƚĞĞŶƐ͘ ŝŐĞŶůŝũŬnjŝũŶŚĞƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬĂůůĞŵĂĂůŬŽŽƐŶĂŵĞŶ͕ŽŽƐŶĂŵĞŶ njĞŐŵĂĂƌ͘ŶĚĂƚĚƵŝĚƚŵĂĂƌŽƉϭĚŝŶŐ͗ůŝĞĨĚĞ͘dũĂ͘ tĂŶƚĞŝŐĞŶůŝũŬďĞŶŝŬŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŽŬŐĞǁŽŽŶĞĞŶŚĞďďĞƌĚ͘ŝĞ ĂůůĞƐǁŝů͘ĞnjŝƩĞŶ͘ĞůĞŶ͘ŽŽƐũĞŬŽŵƚƵŝƚĚĞƟũĚǀĂŶ:ĞƚĞŶ ŽŽƐ͕ĚĞƚǁĞĞnjƵƐũĞƐǀĂŶ<ŽŽƚĞŶŝĞ͘ĂƚnjŝũŶĚĞŐĞǀŽůŐĞŶǀĂŶ ƐĂŵĞŶůĞǀĞŶ͘/ŶϭŚƵŝƐ͕ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͘ƚ͚/ƐŶŝĞƚĞĞŶƐŚĞďďĞŶ͕ŚĞƚ ǁĂƐĞƌŐĞǁŽŽŶ͘DĞƚĂŶĚĞƌĞŵĞŶƐĞŶŵŽĞƚũĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶŐĂĂŶ ŵĂŬĞŶ͚͘KƉďĞnjŽĞŬŐĂĂŶ͛͘ĂƚŝƐǀŽŽƌŵŝũĞĞŶďĞnjŽĞŬŝŶŐ͘ ůůĞŵĂĂůŽǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐĞŶĂĐŚƚĞƌĂĨ͘DĂĂƌŚĞƚnjŝůƚĞǁĂƚĞƌĚĂƚƵŝƚ ŵŝũŶŽŐĞŶůŝĞƉĚŝĞŶĂĐŚƚŽƉĚĞǁŽŽŶƚǁŝƐƚŚĞƚƚŽĞŶĂů͘
ŝƐĚĂƚŝŬŵŝĚĚĞŶŝŶĚĞŶĂĐŚƚǁĂŬŬĞƌǁĞƌĚĞŶŝŶŵŶƐůĂĂƉ ůĂŐƚĞŚƵŝůĞŶ͘ůƐŽĨŚĞƚŵŝũŶŝĞƚĂĂŶŐŝŶŐůŝĞƉĞƌŐĞǁŽŽŶ ǁĂƚĞƌƵŝƚŵŶŽŐĞŶ͕ŶŝĞƚƚĞƐƚĞůƉĞŶ͘,ŽĞnjŽǁĞŐŐĂĂŶ͘ :ŝũŬŽŶŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚǁĞŐ͘:ĞŚŽŽƌĚĞďŝũŵŝũ͕ďŝũĚĞ DŝĚĚĞŶǁĞŐ͘/ŬŚĂĚũĞĂůůĂŶŐŐĞŢŶĐŽƌƉŽƌĞĞƌĚ͘ /ŬŬƌĞĞŐŽƉŵŶŽƵǁĞĚĂŐŶŽŐĞĞŶŬŝŶĚũĞĐĂĚĞĂƵǀĂŶ KŶnjĞ>ŝĞǀĞ,ĞĞƌ͘,ŽĞǁĞůŝŬůŝĞǀĞƌũŽƵŽŽŬĞĞŶŬŝŶĚ ŚĂĚŐĞŐƵŶĚŬŽŶŝŬ>ĂƵŝŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůĞĞŶďĞĞƚũĞĂĂŶ ũĞŐĞǀĞŶ͘:ĞǁĂƐďŝũĚĞďĞǀĂůůŝŶŐ͕ǁĂĂƌũĞŵĞŵĂƚĞůŽŽƐ ŝƌƌŝƚĞĞƌĚĞƐĂŵĞŶŵĞƚĚŝĞŵĂŶǀĂŶŶƵ͕ĞŶŝŬŬŽŶŵĞ ŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚŐŽĞĚĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞŶŽƉĚĞǁĞĞģŶ͘ŽŽƌ ũƵůůŝĞ͘EĞƚĂůƐŽĨũĞĚĞŬƌĂŶƚůĂƐ͕njĂƚĞŶũƵůůŝĞƐƚĞĞĚƐďŽǀĞŶ ŚĞƚƌĂŶĚũĞŶĂĂƌŵĞƚĞůŽĞƌĞŶ͕njŽŐĞŶĂĂŵĚŽŵĚĂƚũĞŶĞƚ ǁĞĞƌŽŵŵŽĞƐƚƐůĂĂŶ͙/ŬŐĞůŽŽĨĚĂƚŝŬŶŽŐnjĞŝ͗ǁĂĂƌŽŵ ŵĂŬĞŶũĞŶŝĞƚŐĞǁŽŽŶĞĞŶŐĂƚŝŶĚŝĞŬ͙ŬƌĂŶƚ͍ ĞǀŽůŐĞŶĚĞŽĐŚƚĞŶĚǁĂƐũĞĞƌǁĞĞƌ͕ŵĞƚĞĞŶ ďůŽŬŬĞŶǁĂŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚŬŝŶĚ͘'ƌŽŽƚǀĂŶŐĞďĂĂƌŐŽŽŝĚĞ:ŽƐĞƉŚ ŵŶnjŝĞŬĞŶŚƵŝƐƚĂƐũĞĞŶĚĞďĂďLJǁŝĞŐŝŶĚĞĂĐŚƚĞƌďĂŬĂůƐŽĨŚĞƚ ĞĞŶŬĞLJďŽĂƌĚŬŽīĞƌŽĨďŽdžǁĂƐ͘:ĞƐĐŚƌŽŬũĞŚĞůĞŵĂĂůƌŽƚ͕ŵĂĂƌ ŚĞƚŬŝŶĚũĞnjĂƚǀĞŝůŝŐŽŶĚĞƌŵŝũŶǀĞƐƚǀĞƌďŽƌŐĞŶ͘EŽŽŝƚŚĞďŝŬ ŝĞƚƐǀĂŶũĂůŽƵƐŝĞŽĨŝƌƌŝƚĂƟĞŐĞŵĞƌŬƚ͘KǀĞƌĂůǁĞƌĚĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶ ŐĞďŽƌĞŶ͕ĂůƟũĚǁĂƐũŝũĞƌŽƉŬƌĂĂŵďĞnjŽĞŬŵĞƚĚĞŵŽŽŝƐƚĞ ĐĂĚĞĂƵƚũĞƐ͘ĞŶƐƚĞƌŬĞǀĞƌůŝĞnjĞƌ͘tŽƌĚƚĞĞŶƐƚĞƌŬĞǁŝŶŶĞƌ͘ ͚ůƐŝŬĞĞŶŵĂŶǁĂƐ͙͛njĞŝŝŬŽŽŝƚƚĞŐĞŶũĞŵĂŶǀĂŶŶƵ͕ƚŽĞŶ ;ǀŽŽƌĂůŚŝũͿĞŶŝŬŽƉĚĞDŝĚĚĞŶǁĞŐĞĞŶƚƵŝŶŵƵƵƌƚũĞĂĂŶŚĞƚ ŬůƵƐƐĞŶǁĂƌĞŶ͕ůĂŶŐǀŽŽƌĚĂƚũƵůůŝĞĞůŬĂĂƌŬĞŶĚĞŶĞŶĚŽŽƌĚĞ ůŝĞĨĚĞnjŽƵĚĞŶǁŽƌĚĞŶŽǀĞƌǀĂůůĞŶ͕͚ĚĂŶnjŽƵŝŬŚĞƚǁĞůǁĞƚĞŶ͛͘ ,ĞƚŝƐĞĞŶůĞƵŬĞŵĂŶ͕ĚĂĂƌŶŝĞƚǀĂŶ͕ŶĞƚĂůƐŝŬŵƵnjŝĞŬƚŚĞƌĂƉĞƵƚ ĞŶƚƵŝŶŵĂŶ͕ĚƵƐĚĂĂƌŬŽŶŝŬǁĞŝŶŝŐƚĞŐĞŶŝŶďƌĞŶŐĞŶ͘ DĂĂƌŐŽĞĚ͕ĚŝĞƚĞŬƐƚŶĂŵŚŝũŝĞƚƐƚĞůĞƩĞƌůŝũŬŶĂĂƌŵŝũŶƐŵĂĂŬ͘ ,ŝũŶĂŵũĞŵĞĞŶĂĂƌŵĞƌƐĨŽŽƌƚ͕ǁĂĂƌŝŬũƵŝƐƚǀĂŶĚĂĂŶǁĂƐ ŐĞǀůƵĐŚƚ͕ƐĐŚŽŶŬũĞŶŽŐƚǁĞĞŬĂŶũĞƌƐǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶĞƌďŝũ͕ĞŶ ĞĞŶĂůƚĞƌŶĂƟĞĨĐƵůƚƵƌĞĞůůĞǀĞŶ͕ǁĂĂƌũĞĂůƐĞĞŶƌŽŽƐŽƉďůŽĞŝĚĞ͘ DĞƚĂĨĞŶƚŽĞǁĂƚǁĂůůĞƚũĞƐŽŶĚĞƌĚĞŽŐĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬŵĞƚ njĂĐŚƚĞĚŽƌĞŶƐ͘ ůƐƚƵŝŶŵĂŶǁĂƐũĞƌĞĞĚƐŐĞƚƌĂŝŶĚ͗ĚĞŽŶŶĂǀŽůŐďĂƌĞǁŝũnjĞ ǁĂĂƌŽƉũŝũũĞǀŽŽƌƚďĞǁŽŽŐŵĞƚŽƉũĞƌƵŐŵŝũŶ:ĂŶƐƉŽƌƚƌƵŐnjĂŬ ǁĂĂƌŝŶĞŶŬĞůĞƌĞƵƐĂĐŚƟŐĞŐĞƐƚŽůĞŶƉůĂŶƚĞŶĚŝĞǀĞƌďŽǀĞŶ ũĞŚŽŽĨĚƵŝƚƐƚĂŬĞŶ͙EŽŐƐƚĞĞĚƐĂůƐŝŬĞƌĂĂŶƚĞƌƵŐĚĞŶŬǀŽĞů ŝŬŵĞnjĞůĨǁĞĞƌŝŶĞĞŶnjĞůĚnjĂŵĞƉůĂŶƚĞŶƉĞƌŬǀĂůůĞŶǀĂŶŚĞƚ ůĂĐŚĞŶ͕ƚĞƌǁŝũůĚĞďĞnjŽĞŬĞƌƐǀĂŶĚĞƉƵďůŝĞŬĞƚƵŝŶǀĞƌďĂĂƐĚ ǀŽŽƌďŝũŬŶŝŬƚĞŶĞŶƚǁŝũĨĞůĞŶĚŽŵŬĞŬĞŶ͘:ŝũƐƚŽŶĚƐƚƌĂŵĞŶ ƐŽůŝĚĂŝƌǀŽŽƌĚĞǀĞƌďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞƐŽŽƌƚŝŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞŚĂďŝƚĂƚ͗ŽŶnjĞĂĐŚƚĞƌƚƵŝŶ͘ ŶŽŽŬŝŶĚĞŵƵnjŝĞŬŚĂĚũĞũĞǁĞŐŐĞǀŽŶĚĞŶ͗ĚĞŽƉƌĞĐŚƚĞŚĂĂƚ ĚŝĞƵŝƚũĞŽŐĞŶƐƚƌĂĂůĚĞĂůƐũĞǀĂŶ:ŽƐĞƉŚ͕ĚĞŵĂŶǀĂŶŶƵ͕ĞĞŶ ƐŽůŽŬƌĞĞŐŽƉĞĞŶŶƵŵŵĞƌǁĂĂƌũĞŶŽŐŶŽŽŝƚĞĞŶƐŽůŽŽƉŚĂĚ ŐĞŚĂĚ͘tĂƚŝĞĂůƟũĚďŝũŽŶƐŇŝŬƚĞĞŶŶŽŽŝƚďŝũĚĞĂŶĚĞƌĞŶ͘ KŶnjĞŚĂƌŵŽŶŝĞǁĂƐŽŽŬŝŶĚĞŝŐďĂŶĚĨĞŝůůŽŽƐ͘tĞƐƉĞĞůĚĞŶ ŝŶůŵĞƌĞ͕ŽĨĂůůƉůĂĐĞƐ͘ĞŶnjŽŶĚĂŐ͘EŽŐůŽƐǀĂŶŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚ

ŝŬŽƉƚƌĞĚĞŶƐƐŽǁŝĞƐŽŶŝĞƚnjĂŐnjŝƩĞŶ;ŽŵĚĂƚŝŬŵĞƚĚĞŝƌƌŝƚĂŶƚ ŽƉŐĞǁĞŬƚĞĚĂŵĞƐͲƐĂdžĞŶŐƌŽĞƉŽŶĚĞƌůĞŝĚŝŶŐǀĂŶǁĂƌƚĞ^ƵƵƐ ĞŶ:ŽƐĞŵĞĞŵŽĞƐƚĚŽĞŶŵĞƚĂĂŶƐƚŽŽƚŐĞǀĞŶĚĞŚĞƵƉͲĞŶ ĂƌŵďĞǁĞŐŝŶŐĞŶ͕ĚŝĞŝŶŵŝũŶŽƉƟĞŬĞĞŶƵŝƚnjŽŶĚĞƌůŝũŬƐŶĞƵ ĞīĞĐƚŽŽŐƐƩĞŶͿ͕ŬŽŶnjĞůĨƐũŝũŵŝũĚĂŶǀĞƌǁŝũƚĞŶĚĂĂŶŬŝũŬĞŶ͘ ŽĞƚŽĐŚŵĞĞďŽĞŬŝĞ͙ůŝƐƉĞůĚĞũĞĚĂŶŵĞƚŐĞƚƵŝƚĞůŝƉƉĞŶ͘ >ĂƚĞƌnjĞŝũĞƉůŽŵƉǀĞƌůŽƌĞŶĚĂƚŝŬŐĞǁŽŽŶĞĞŶĂƐŽǁĂƐ͘ĂĂƌŝŶ ůŵĞƌĞ͕ŝŶŶĞŶŽĨƵŝƚĞŶ͕ƌĞŐĞŶĚĞŚĞƚƉŝũƉĞƐƚĞůĞŶ͘tĞnjĂƚĞŶ ŽƉĞĞŶĂĨŐĞƉĞƌŬƚƉŽĚŝƵŵ͕ŵĞƚĞĞŶďĂůƵƐƚƌĂĚĞƌŽŶĚŽŵĞŶ ŚŽĞŬƉĂĂůƚũĞƐ͘:ĞŬŽŶĞƌŶĞƚŽƉŬŽŵĞŶ͕ƚƵƐƐĞŶƚǁĞĞŚŽĞŬƉĂĂůƚũĞƐ ĚŽŽƌ͘ĂƚũĞĞĞŶŵĂĂů͕ŝŶŐĞŬůĞŵĚƚƵƐƐĞŶƐĂdžĞŶĐŽůůĞŐĂ͕ĚĂŶ ǁĂƐĞƌŐĞĞŶǁĞŐƚĞƌƵŐ͘/ŶŵŝũŶŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐǁĂƌĞŶĞƌĞƌŐĞŶƐ ĐŽǁďŽLJͲŬůĂƉĚĞƵƌƚũĞƐ͘tĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŽŽŬĂůůĞŵĂĂůŽƉĚĂƚ ƉŽĚŝƵŵ͘ŽĂůƐŚĞƚůŵĞƌĞďĞƚĂĂŵƚďĞƐƚŽŶĚŚĞƚƉƵďůŝĞŬƵŝƚĞĞŶ ĂĨŐĞŵĂƚ͕ǁŝƚĞŶǁŝŶŬĞůĞŶĚƉƵďůŝĞŬ͘sŽŽƌĂůŚƵŝƐǀĂĚĞƌƐĚŝĞĞǀĞŶ ĚĞŬŽŽƉŐŽŽƚƵŝƚŐĞƐŶĞĂŬƚǁĂƌĞŶ͕ŵĞƚŽĨnjŽŶĚĞƌŵĞĚĞŶĞŵŝŶŐ ǀĂŶũĞŶŐĞůĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͘ ĞŚƵŝƐǀĂĚĞƌƐnjŽŶĚĞƌŬŝŶĚĞƌĞŶďůŝŬƚĞŶŽŶŐĞŐĞŶĞĞƌĚŝŶŽŶnjĞ ŽǀĞƌƐƉĂŶŶĞŶĚĞĐŽůůĞƚĞƐ;ǁĞŚĂĚĚĞŶŽŶnjĞƐƚƌĂŬŬĞŐůŝƩĞƌ ƐƉĞĐŝĂĂůǀŽŽƌůŵĞƌĞ͘͘ŚĞƌĞǁĞĐŽŵĞ͊Ϳ͕ĚŝĞŵĞƚŬŝŶĚĞƌĞŶ ďƌŽĞŝĞƌŝŐĞŶƐƟĞŬĞŵĂĐŚƚĞƌŚƵŶŇĞƐũĞďŝĞƌŽĨďĂďLJŵĞůŬ͘ tĞnjĂƚĞŶǀĞƌƵŝƚĞůŬĂĂƌ͕ďĞŝĚĞŽŶŐĞǀĞĞƌĂĂŶŚĞƚĞŝŶĚǀĂŶ ĚĞƌŽŶĚŝŶŐƐĂdžĞŶ͕ũŝũďŝũĚĞĂůƚĞŶĞŶŝŬďŝũĚĞƚĞŶŽƌĞŶ͘dŽĞŶ ŽŽŬŽŶnjĞ:ŽƐĂůƐĚŝƌŝŐĞŶƚnjŝĐŚŬůĞŵǀĂƐƚŽƉŚĞƚƉŽĚŝƵŵŚĂĚ ŐĞƐĐŚƌŽĞĨĚŬŽŶĚĞŶĂůůĞĞŶũŝũĞŶŝŬŶŽŐŶĞƚĚŽŽƌĞĞŶďĞƐůĂŐĞŶ ĞŶƐĐŚŝŵŵŝŐƌƵŝƚũĞĚĞĚŝũŬǀĂŶůŵĞƌĞnjŝĞŶ͘ĞĂŶĚĞƌĞnjĂŐĞŶ ŶŝŬƐ͘KŵĚĂƚǁĞĞůŬĂĂƌƚŽĐŚŶŝĞƚŬŽŶĚĞŶǀĞƌƐƚĂĂŶĚĞĚĞŶǁĞ ĂĨĞŶƚŽĞǁĂƚŵŝŵŝƐĐŚĞƉŽŐŝŶŐĞŶŽŵĚĞƐƚĞŵŵŝŶŐƚĞƉĞŝů ĞŶ͘tĞ ƐƉĞĞůĚĞŶĞŶƟũĚĞŶƐĞĞŶŽĞǀĞƌůŽnjĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞǀĂŶĚĞĚŝƌŝŐĞŶƚ ŽƉŚĞƚŶƵŵŵĞƌ^ƵŵŵĞƌƟŵĞŬĞĞŬŝŬůĂŶŐǁĞŝůŝŐŶĂĂƌďƵŝƚĞŶ͘ >ĂŶŐƐĚĞŵŝƐƚƌŽŽƐƟŐĞƌĞŐĞŶƐƚƌĞƉĞŶŽƉĚĞďĞĚŽŵƉƚĞƌƵŝƚnjĂŐ ŝŬŽƉĚĞĚŝũŬĞĞŶŐƌŽƚĞ͕ůŝĐŚƚŐĞŬƌŽŵĚĞŶĞŐĞƌůŽƉĞŶ͘,ŝũƐƚĂŬ ĂĨƚĞŐĞŶŚĞƚůŝĐŚƚǀĂŶĚĞůƵĐŚƚĞŶŚĞƚĂĐŚƚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞǁĂƚĞƌ͘ ƵƚŽŵĂƟƐĐŚǀŽƌŵĚĞŵŝũŶŵŽŶĚnjŽŶĚĞƌŬůĂŶŬ͗ĞĞŶŶĞŐĞƌŝŶĚĞ ƌĞŐĞŶ͘ĞŶƌĞŐĞŶŝŶĚĞŶĞŐĞƌ͘ĞŶŶĞŐĞŶŝŶĚĞƌĞŐĞƌ͘ĞŶŶĞŐĞƌ ŝŶĚĞƌĞŐĞŶ͘sŽŽƌŵĞnjĞůĨŚĞƌŚĂĂůĚĞŝŬĚĞůĞƩĞƌƐŝŶĂůůĞƌůĞŝ


9RONVQDQPDJD]LQH

WHNVW

3HWUD%RHNKRRYHQ9RRUZLHLNOLHIKHE ZLOLNKHWHQ 1HHOWMH0DULD0LQ

KŶnjĞǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐďŽƵǁĚĞnjŝĐŚůĂŶŐnjĂĂŵŽƉ͘ĞĞƚũĞŚĂƌĚůŽƉĞŶ ƌŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬǀĂŶĂůůĞƐƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕ŽǀĞƌũŽƵ͕ŽǀĞƌŽŶƐ͕ŽǀĞƌ ůĞƵŬĞĞŶŵŝŶĚĞƌůĞƵŬĞĚŝŶŐĞŶ͘DĂĂƌnjŝƩĞŶ͚ĚĞŵĞŶƐĞŶ͛ĚĂĂƌŽƉ ĞŶŬŽĸĞƚŽĞ͕ƚĂĂƌƚŽŵŽŽŬǁĞĞƌŶŝĞƚƚĞǀĞĞůŐĞǁŝĐŚƚƚĞ ǀĞƌůŝĞnjĞŶ͕ƵŝƚnjǁĂĂŝĞŶĂůƐũĞŝŶũĞďůĂƵǁĞƉĂŬŬŝĞŝŶĚĞnjǁĂƌƚĞ ƚĞǁĂĐŚƚĞŶ͍KĨũŝũ͕njŝƚũŝũĚĂĂƌŽƉƚĞǁĂĐŚƚĞŶ͍ŶǁŽƌĚƚĚŝƚĞĞŶ ŵŝŶŝƐƚĂƉƚĞ͕ŝŬƌŝůůĞŶĚŝŶƉLJĂŵĂŝŶĚĞŝũƐŬŽƵĚĞƐĞƌƌĞ͕ŚĞƚ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬǀĞƌŚĂĂůŵĞƚĞĞŶ͚ůĞƵŬ͛ƟŶƚũĞ͍KĨĞĞŶŐĞnjĞůůŝŐ͚ŶŝŬƐ ĂĂŶĚĞŚĂŶĚ͛ǀĞƌƐůĂŐũĞ͕ŵĞƚĞĞŶĂďĐƚũĞŽĨ͚ůĞƵŬĞŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶ ĞĞƵǁŝŐĞŐĞĚŽĞŵĞƚĚŝĞŬŽīĞƌ͕ŵĞŶƐĐŚƐĐŚŝĞƚŶŽƵĞƐŽƉŵĞƚ ĚŝĞŵŝŶŝ͊ƵĐŽĚŝĞǁĞŐŐŝŶŐ,ĞƌŵĂŶĚŝĞŬǁĂŵ͕ĞŶ͕ƚĞƌǁŝũů ŽƉŚĂůĞŶ͍͛ƚ/ƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬŶŝĞƚǀŽŽƌŶŝŬƐĚĂƚŝŬŚŝĞƌĂůǁĞŬĞŶ ŵŝũŶůĞǀĞŶƐĞƌĞĞŶĞŶĐĞůŝďĂƚĂŝƌĚŽŽƌŬĂďďĞůĚĞ͕ŬƌĞĞŐŽŶnjĞ ƚĞŐĞŶĂĂŶůŽŽƉƚĞŚŝŬŬĞŶ͘,ĞƚĞůůĞŶĚŝŐĞŵĞƚŵŝũŝƐĚĂƚĞƌŶŽŽŝƚ ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐďŝũŶĂŐĞůŝũŬĞŶŝƐƐĞŶŵĞƚĞĞŶŚƵǁĞůŝũŬ͘sĂŶĚĞ ĞĞŶDŝĚĚĞŶǁĞŐŝƐ͘ĂĂƌŽŵǁŽŶĞŶǁĞĞƌǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŶŽŐ ŵĂŶŶĞŶĚŝĞŬǁĂŵĞŶĞŶŐŝŶŐĞŶŝŶŽŶƐůĞǀĞŶŚĂĚĚĞŶǁĞ ƐƚĞĞĚƐ͘ ĞŝŐĞŶůŝũŬŶĂƵǁĞůŝũŬƐůĂƐƚ͘tĞŐŝŶŐĞŶŶĂĂƌWŽƌƚƵŐĂůǁĂĂƌǁĞĂůƐ ĞĐŚƚĞƉƵďĞƌŵƵƚƐĞŶŽŶƐŚĞůĞŚĞďďĞŶĞŶŚŽƵǁĞŶůŝĞƚĞŶũĂƩĞŶ ƵŝƚĚĞŚƵƵƌĂƵƚŽŽƉĞĞŶůŽƵĐŚĞƉĂƌŬĞĞƌƚĞƌƌĞŝŶƚũĞ͕ǁĂĂƌĚĞ ĂĂƐŐŝĞƌĞŶƌĞĞĚƐĂĂŶĚĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞƐƚŽŶĚĞŶƚĞůŽĞƌĞŶ͘<ǁĂŵĞŶ ǁĞůĂƚĞƌĂĐŚƚĞƌ͘͞ƚtĂƐƚŽĐŚďĞƐƚĞĞŶďĞĞƚũĞƌĂĂƌƚĞƌƌĞŝŶƚũĞŚĞ͍ ĐŚƚĞƌĂĨ͘͟ dƌŽƵǁĞŶƐĚĞďƌŽŶǀĂŶĂůŚĞƚŬǁĂĂĚ͘tĂŶƚĚĂĂƌŝƐĂůůĞƐ ďĞŐŽŶŶĞŶ͕ĚĞĞůůĞŶĚĞ͘ĞDŝĚĚĞŶǁĞŐ͘,ĞƚĞĞƌƐƚĞǁĂƚŝŬĚĂĂƌ ǀĂŶũŽƵnjĂŐǁĂƐĞĞŶŵĂŶŵĞƚĞĞŶůĂƉũĞŽƉnjŝũŶŽŽŐ͘DŽƐŚĞ ĂũĂĂŶĚĂĐŚƚŝŬŶŽŐ͕ǁĂŶƚĚĂƚƌŝĞƉŵŝũŶŵŽĞĚĞƌǀƌŽĞŐĞƌĂůƟũĚ͘ ŝŐĞŶůŝũŬǁĞĞƚŝŬŶŽŐƐƚĞĞĚƐŶŝĞƚǁŝĞĚĂƚǁĂƐ͘ĞŶnjǁĂƌƚůĂƉũĞ͘

ĞŶnjǁĂƌƚůĂƉũĞǀŽŽƌĞĞŶnjǁĂƌƚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘,ĞƚǁĂƐũĞǀĂĚĞƌ ĚŝĞĚĞŬĞůĚĞƌƚƌĂƉŽƉůŝĞƉƵŝƚĚĞƐƉĞůŽŶŬĞŶǀĂŶŽŶƐŚƵŝƐ͘ƌƵŬ ĚŽĞŶĚĞŵĞƚĚĞǁĂƚĞƌůĞŝĚŝŶŐǀŽŽƌnjŝũŶũŽŶŐƐƚĞĚŽĐŚƚĞƌ͘ŝĞŽŽŬ ĂůnjŽ͛ŶŽŶŚĂŶĚŝŐĞ͕ƐŽƌƌLJ͕ǀĞƌŐĞĞƐƚĞůŝũŬƚĞŵĂŶŚĂĚƚŽĞŶ͕ŶĞƚĂůƐ ŝŬŶƵ͘ sĂĚĞƌ'Ğƌ͕ĞĞŶůŝĞǀĞŚƵŵŽƌŝƐƟƐĐŚĞŵĂŶ͕ĚĞŬŶŝƉŽŽŐǀĞƌƐƚŽƉƚ ŽŶĚĞƌŚĞƚůĂƉũĞ͘dĞǁĞŝŶŝŐŚĞďŝŬŚĞŵŐĞŬĞŶĚ͕ǀĞĞůŬŽŵƚĞƌǀĂŶ ŚĞŵƚĞƌƵŐŝŶũŽƵ͘'ĞůƵŬŬŝŐŝƐŚĞƚĞƌĨĞůŝũŬ͕ĚŝĞůĞƵŬŝŐŚĞŝĚ͘ :ĞŬǁĂŵĂůƐŐĞƌŽĞƉĞŶ͘EĂĞĞŶǀŝũǀĞƌǀŽůǀĞƌĚƌŝĞƚǁĂƐĚĞ DŝĚĚĞŶǁĞŐŵŝũŶƌĞĚĚŝŶŐ͘Ž͛ŶůŝĞĨŚƵŝƐ͕WŝƉŝ>ĂŶŐŬŽƵƐŵĞƚǀĞĞů ƚƵŝŶ͘ZƵƐƚ͕ƌƵŝŵƚĞ͕ǀƵƵƌƚũĞƐƚŽŬĞŶ͘ŽŵĂĂƌŚƵŝƐŐĞƌƵŝůĚǀĂŶƵŝƚ ŵĞƌƐĨŽŽƌƚ͕ĮŶĂŶĐŝĞĞůŶĂƵǁĞůŝũŬƐŚĂĂůďĂĂƌ͕ŶŝĞƚĚĞŶŬĞŶŵĂĂƌ ĚŽĞŶ͘

sĂĂŬŬŽŵũĞ͚ĂĐŚƚĞƌĂĨ͛ĂĐŚƚĞƌŚĞĞůǀĞĞůĚŝŶŐĞŶ͘ ĂƚŝŬŝŶŽŶnjĞŵĂƌƌŝĂŐĞŵĞĞƌĚĞŵĂŶǁĂƐ͕ŚŽĞǁĞůũŝũĮŶĂŶĐŝĞĞů ĞĞŶƐƚƵŬƐƚĂďŝĞůĞƌ͙ĂƚŚĞƚĞŶŝŐĞĚĂƚŽŶƚďƌĂŬĚĞƐĞŬƐǁĂƐ͕ ĞŶǁĞĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞŵŽĞƐƚĞŶƚƌĞŬŬĞŶĚĂƚǁĞŚĞůĂĂƐŽƉĚŝĞ ŝƌƌŝƚĂŶƚĞŵĂŶŶĞŶďůĞǀĞŶǀĂůůĞŶ͕ŐƌĂĂŐŵĞƚůŝĐŚƚďůĂƵǁŶŽŐ ŶĂĂƌĚĞƐƚƌŝũŬŝũnjĞƌƌƵŝŬĞŶĚŽǀĞƌŚĞŵĚ͙ĚĂƚĚŝĞŚĞƚŽŽŬǁĞĞƌ ŶŝĞƚǁĂƌĞŶ͕ǁĂŶƚŝŶĚĂƚŐĞǀĂůƐƚĞŵĚĞŶnjĞŽŽŬssĞŶďƌĂůĚĞŶ ŵĞĞƐƚĂů͙ĂƚũŝũŵĞƚŚĂƌĚůŽƉĞŶĂůƟũĚnjŽƚƌĞŝƚĞƌĞŶĚƚƌĂĂŐŽƉ ŐĂŶŐŬǁĂŵ;ǁĂĂƌĚŽŽƌŝŬƐƚĞĞĚƐŽƉũĞŵ��ĞƐƚǁĂĐŚƚĞŶͿĞŶ ĚĂĂƌŶĂŐĞǁŽŽŶƌƵƐƟŐĚŽŽƌďŽĞŵĞůĚĞĂůƐĞĞŶůŽĐŽŵŽƟĞĨ͕ĞŶŝŬ ĂůƐĞĞŶĨĂŬŬĞůŽƉŐĞďƌĂŶĚ͕ǀĞƌǀŽŽƌĚĞĮŶŝƐŚŐĞǁŽŽŶŽŵǀŝĞů dŽĞŶũĞǀĂĚĞƌǁĂƐŐĞƐƚŽƌǀĞŶnjĂƚŝŬŵĞƚũĞŵĂŶǀĂŶƚŽĞŶŽƉ ĚĞƚƌĂƉƚĞǁĂĐŚƚĞŶƚŽƚũĞƚŚƵŝƐnjŽƵŬŽŵĞŶ͘ŽŽĚnjĞŶƵǁĂĐŚƟŐ ǁĂƌĞŶǁĞ͕ǁŝũǁŝƐƚĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶŚĞŝů͕ũŝũǁŝƐƚŶŝŬƐ͘EŽŐ ƐƚĞĞĚƐŬĂŶŵĞĚĂƚŶĂĂƌĚĞŬĞĞůǀůŝĞŐĞŶ͘ ZŽƵǁŝƐƌĂƵǁ͕ĚĂƚŚĞďďĞŶǁĞŝŶĚĞůŽŽƉĚĞƌ ũĂƌĞŶŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚ͘EƵŝŬĞĞŶƐĞĞŶďĞĞƚũĞŐĂ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶŬŽŵŝŬĞƌĂĐŚƚĞƌĚĂƚǁĞŝŶŶŽǀĞŵďĞƌ ŽŶƐϮϱũĂƌŝŐũƵďŝůĞƵŵŚĞďďĞŶ͘,ŽŽƌũĞǁĞƚŚŽƵĚĞƌ ,ĞŬŬŝŶŐ͍:ƵďŝůůĞƵĞŵ͕ũĂũĂ͕ďĞƐƚĞŵĞŶƐĞŶ͕ ƵƌƌƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶŝŬǀŝĞƌĞŶǀĂŶĚĂĂŐŽŶƐŚŽŶŶŶͲ ĚĞƌĚũĂƌŝŐůůƵďŝůůĞĞƵƵŵ͊͘͟ dŽĞŶũŝũŵŝũǀĞƌůŝĞƚǀŽŽƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞŶǁĞŐŐŝŶŐŽƉĚĞ DŝĚĚĞŶǁĞŐǀŽĞůĚĞŚĞƚŝŶĞĞŶƐŚĞĞůƌĂƵǁ͘/ŬƐůŝĞƉŽƉ ĚĞǁŽŽŶƚĚŝĞ:ŽƐĞƉŚ͕ĚĞŵĂŶǀĂŶŶƵ͕ƚŽĞŶŶŽŐ ŚĂĚ͕ŝŶŵƐƚĞƌĚĂŵ͘:ŝũǀĞƌƚĞůĚĞĂĂŶĚĞƚĞůĞĨŽŽŶĚĂƚ ,ĞƌŵĂŶĞĞŶŚƵŝƐŚĂĚŐĞŬŽĐŚƚŝŶ>ŽŽƐĚƌĞĐŚƚĞŶĚĂƚ ũĞŵĞĞŐŝŶŐ͘/ŬŚĞďƚŽĞŶŐĞůŽŽĨŝŬĞĞŶƉĂĂƌůĞůŝũŬĞ ǁŽŽƌĚĞŶŐĞnjĞŐĚ͕ŵĂĂƌǁĂƚŵĞŚĞƚŵĞĞƐƚǀĞƌďĂĂƐĚĞ͕
^ŝŶĚƐĚŝĞŵĂŶŽƉĚĞďĂŶŬnjŝƚŝŶŚƵŝnjĞsĞĞŶĞŶĚĂĂů͕

ŝƐ<ŽŽƐŵĞĞƐƚǀĂŶĚĞƟũĚƐƉŽŽƌůŽŽƐ͘:ĞƚďĞůƚǀĞƌŽŶƚƌƵƐƚ ŵĞƚŚĞƚůĂŶĚĞůŝũŬƉŽůŝƟĞĂƉƉĂƌĂĂƚ͕ĂůƐ<ŽŽƐŵĞĞƌĚĂŶƚǁĞĞǁĞŬĞŶ ǁĞŐďůŝũŌ͘/Ŷ<ŽŽƐ͛ĂĨǁĞnjŝŐŚĞŝĚĂĚĞŵƚŚĞƚŚƵŝƐĞŶĚĞďĞǁŽŶĞƌƐŚĂĂƌ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚ͘sĞƌǀŽůŐƉϵͲϭϭ͘


9RONVQDQPDJD]LQH

%LQQHQNRPHU

WHNVW

-HW9HHQHQGDDO

IRWRJUDÀH

4XD\9DQGH0LGGHQZHJ


9RONVQDQPDJD]LQH

PHWLQKRXG

HGLWLHGDWXP

PDDUW-IEVEMENSEN sŽŽƌũĞůŝŐƚĚĞsƌŝũdŝŶĞŬĞ͕ĚĞsŽůŬƐŶĂŶĠŶĚĞ,dĞdŝũĚ͘ ƌŝĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐďůĂĚĞŶŐĞďƵŶĚĞůĚŽŵĚĞǀĞƌũĂĂƌĚĂŐƚĞǀŝĞƌĞŶ ǀĂŶƚǁĞĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞǀŝũŌŝŐũĂƌĞŶǀĂŶŚƵŶůĞǀĞŶ njŽŐĞǁĞůĚŝŐǀĞĞůǀƌŝĞŶĚĞŶŽŵnjŝĐŚŚĞĞŶŚĞďďĞŶǀĞƌnjĂŵĞůĚ ĚĂƚǁĞnjĞŶŝĞƚŵĞƚŵĂĂƌƚǁĞĞŶĂŵĞŶŬƵŶŶĞŶďĞŶŽĞŵĞŶ͘ ,ĞƚŐĂĂƚŚŝĞƌƚĞŶĞĞƌƐƚĞŽŵ,ĞŶĚƌŝĞŶͬ,ĞŶŬŝĞͬ,ĞŶŬͬEĂŶĂͬ EĂŶͬŝĞŶͬŝŶĂͬ,ĞŶĚƌŝŬͬ<ŽŽƐͬ,ĞƌŵĞůŝĞŶǀĂŶWƵƩĞŶĞŶƚĞŶ ƚǁĞĞĚĞŽŵdŝŶĞŬĞͬdĞĞŶͬdĞĞŶŝĞͬdŝŶƵƐͬŚƌŝƐƟŶĞ;ǀŽŽƌŵĞŶŝŐ ŶŐĞůƐƐƉƌĞŬĞŶĚĞĚƌƵŐƐďĂƌŽŶŽĨĨƌĂƵĚĞƵƌͿͬϭϮϯϰϱϲϳϴϵdŝĞŶĞŬĞͬ DŽŽƐ͘ >ĂƚĞŶǁĞĞĞƌƐƚĞǀĞŶƚĞƌƵŐŐĂĂŶŶĂĂƌŚĞƚŵŽŵĞŶƚĚĂƚŚĞƚŝĚĞĞ ǀŽŽƌĚŝƚĨĞĞƐƚĞŶŚĞƚďŽĞŬǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚŽƉŬǁĂŵ͘ĂƚǁĂƐŝŶ ĚĞnjŽŵĞƌǀĂŶϮϬϭϭ͕ŽƉǀĂŬĂŶƟĞŝŶ>ŽŶĚĞŶ͘ůǀĂŶĂĨŚĞƚƉƌŝůůĞ ďĞŐŝŶnjĂŐĞŶǁŝũǀŽŽƌŽŶƐĚĂƚŚĞƚĨĞĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ĞĞŶĞŶŽƌŵŬĂƌǁĞŝnjŽƵnjŝũŶ͕ŵĂĂƌĚĂƚŚĞƚŐĞŚĞŝŵŚŽƵĚĞŶĞƌǀĂŶ ĞĞŶŚĂĂƐƚŽŶŵŽŐĞůŝũŬĞŽƉĚƌĂĐŚƚǁĂƐ͘ĞƌĞĚĞŶĚĂĂƌǀŽŽƌ͕ĞŶ ǀĞĞůŵĞŶƐĞŶnjƵůůĞŶĚŝƚďĞĂŵĞŶ͕ŝƐĚĂƚnjŽŝĞƚƐƚĞǀĞƌďĞƌŐĞŶ ǀŽŽƌŽŶnjĞŵŽĞĚĞƌ͕ĚŝĞŶĂĂƐƚŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐŽŽŬǀƌŝũƐĐŚĞƌƉĞŶ ĂĐŚƚĞƌĚŽĐŚƟŐŝƐ͕ƚŽƚŶƵƚŽĞŽŶŵŽŐĞůŝũŬŝƐŐĞďůĞŬĞŶ͘ tĞďĞŐŽŶŶĞŶǀŽůŐŽĞĚĞŵŽĞĚĂĂŶŽŶƐĐŽŵƉůŽƚ͕ĞŶĂůƐŶĞů ǀŽĞŐĚĞŶ^ƵƵƐ͕:ĂŶŶĂ͕:ŽƐĞƉŚ͕WĞƚƌĂ͕ĂǀŝĚĞŶ'ĞƌƌŝƚͲ:ĂŶnjŝĐŚ ďŝũŽŶnjĞĨĞĞƐƚĐŽŵŵŝƐƐŝĞͬŚŽŽĨĚƌĞĚĂĐƟĞ͘tĞƟůĚĞŶĂůƐŶĞůĞĞŶ ƟƉũĞǀĂŶĚĞƐůƵŝĞƌŽƉ;͞ĞƌŬŽŵƚĞĞŶĨĞĞƐƚ͕ĞŶŶŽƵŶŝĞƚƐŵĞĞƌ ǀƌĂŐĞŶ͟ͿŝŶĚĞŚŽŽƉŚĞƚĨĞĞƐƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞŶŚĞƚƟũĚƐĐŚƌŝŌ ŐĞŚĞŝŵƚĞŬƵŶŶĞŶŚŽƵĚĞŶ͘͘ ůƐŶĞůďĞŐŽŶŶĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶďŝŶŶĞŶƚĞĚƌƵƉƉĞůĞŶ͘^ƚƵŬŬĞŶĚŝĞ ǀŽŽƌŽŶƐĂůůĞĞŶŵĂĂƌďĞǀĞƐƟŐĚĞŶŚŽĞǀĞĞůůŝĞĨĚĞĞƌŽƉĚĞnjĞ ĂĂƌĚĞŝƐǀŽŽƌŽŶnjĞƚǁĞĞůŝŶŐ͘sĂŶƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶƚŽƚĐŽůƵŵŶƐĞŶ ǀĂŶƌĞĐĞƉƚĞŶƚŽƚŐĞĚŝĐŚƚĞŶ͕ĂůůĞƐŬǁĂŵĞŶǁŝũƚĞŐĞŶ͘ ĂǀŝĚŚĞĞŌnjŝĐŚĚĂŐĞŶŽƉŐĞƐůŽƚĞŶŽŵĚŝƚĂůůĞƐĂĂŶĞůŬĂĂƌƚĞ ƐŵĞĚĞŶƚŽƚŚĞƚƉƌĂĐŚƟŐĞďůĂĚĚĂƚǀŽŽƌƵůŝŐƚ͘WĞƚƌĂǁĂƐnjŝũŶ ŽŶŵŝƐďĂƌĞƐŝĚĞŬŝĐŬ͘>ƵĐŝĞnjŽƌŐĚĞǀŽŽƌĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ĞĞŶ ĨŽƌƐĞŬůƵƐ͘ ŶŚŽĞŵŽĞŝůŝũŬŚĞƚǁĞůŶŝĞƚǁĂƐŽŵĂůůĞƐŐĞŚĞŝŵƚĞŚŽƵĚĞŶ͘ ĞŬĞĞƌĚĂƚ>ƵĐŝĞŝŶŚĞƚŐĞŚĞŝŵĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŵĞƚ>ĞŽŶŝĞ ŚĂĚ͕ĞŶĚĂĂƌŶŝŬƐŽǀĞƌŬŽŶǀĞƌƚĞůůĞŶ͘KĨĚĞŬĞĞƌĚĂƚĚĞ ŬĂŵĞƌǀŽůsƌŝũEĞĚĞƌůĂŶĚ͛ƐůĂŐƚĞƌŽƌŝģŶƚĂƟĞĞŶŽďďŝĞ ŽƉĞĞŶƐĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚŶĂĂƌĚĞĚĞƵƌƌĞŶĚĞ͘tĂŶƚĚĞŶŬĞƌŶŝĞƚ ƚĞůŝĐŚƚnjŝŶŶŝŐŽǀĞƌ͕ĂůƐdŝŶĞŬĞĚĂƚƚĂĨĞƌĞĞůŐĞnjŝĞŶŚĂĚ͕ǁĂƐŚĞƚ njĞŬĞƌŐĂŵĞŽǀĞƌŐĞǁĞĞƐƚ͘KŽŬĚĞŬĞĞƌĚĂƚ,ĞŶŬŝĞǀĂŶĚĞ^ƚĞƌ ŶĂĂƌŽŶƐƚŽĞŬǁĂŵ͕ŽŵĚĞĂƵƚŽƚĞďƌĞŶŐĞŶ͕ůĞǀĞƌĚĞĞĞŶŵŝŶŝͲ ŚĂƌƚĂĂŶǀĂůŽƉ͘ ŶŽŽŬĂůǁĞƚĞŶǁŝũŶŝĞƚnjĞŬĞƌŽĨŚĞƚĞĞŶĞĐŚƚĞǀĞƌƌĂƐƐŝŶŐnjĂů njŝũŶǀŽŽƌdŝŶĞŬĞŽĨ,ĞŶĚƌŝĞŶĚĂƚĚŝƚďůĂĚĞƌŝƐ͕ǁŝũnjŝũŶĞƌnjĞŬĞƌ ǀĂŶĚĂƚnjĞnjƵůůĞŶŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĚĞƉƌĂĐŚƟŐĞŝŶŚŽƵĚĞŶĚĂƚnjĞ ŚƵŶďůĂĚŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǀŝũŌŝŐũĂĂƌŶŽŐƌĞŐĞůŵĂƟŐ njƵůůĞŶŽƉĞŶƐůĂĂŶ͘ ƵƐ͕ŵĞĚĞŶĂŵĞŶƐĚĞƌĞƐƚǀĂŶĚĞŚŽŽĨĚƌĞĚĂĐƟĞ͕ĚĂŶŬĞŶǁĞ ĂůůĞŝŶnjĞŶĚĞƌƐǀŽŽƌŚƵŶƉƌĂĐŚƟŐĞƐƚƵŬŬĞŶĞŶǁĞŶƐĞŶǁĞũƵůůŝĞ ǀĞĞůůĞĞƐƉůĞnjŝĞƌ͊

-UCIEEN54JIP

2PJDDQPHWHHQKDOYHHHXZ +RHGRHMHGDW" 7LSVWULSVHQYOXFKWURXWHV %LQQHQNRPHU 

HQYHUGHU 9RRUZLHLN OLHIKHE 2QYHUPLMGHUOLMN 9HUYROJGPHW 7HUXJQDDUGH

*HSODDWVWLQ K\VWHULVFKH FRQWH[W

NXVW :D]LJH WRHVWDQG 8LWKHW$UFKLHI 0HODQFKROLH

)O\ZLWKPH 

 /LQNVEXLWHQ 9OLHODQG (UWXVVHQXLW 1RPHQFODWXXU

:HUNSDDUGHQ HQ%RHUHQNQROOHQ

 9DQGH)DQFOXE 'RRUGHPDDJ YDQ 8LWVPLMWHU

/DXUDODDWORV 

¶$OWLMGPLMQYDGHU RPRSWHVWHXQHQ GLHRXZHVWRNHU·


W K H U H 路 V D O O Z D \ V D WLPH WR JHW

, A O O UQ R Z L V W K H WLPH WR JHW

K Q P aWUDYHOFKRSVXNa


1U_

:KDW·VLQDQDPH" 'UDJHQRIJHGUDJHQ ZRUGHQ"

+HW]RQQHWMHLQKXLV YHUMRQJWRS7H[HO 7(62OHYHUWERRWR[

+HWKXLVYDQ -HWHQ.RRV ZDWGRHWGLHPDQ RSGHEDQN"

Ǯ  ǯ


vrij tineke