Page 1

TECNOLOGIA


P RESENTACIÓ . D ADES

Professor: David de Pablo

Correu: david.depablo@numancia.cat

Pàgina 1: https://sites.google.com/a/xtec.cat/dpablo-tecnologia/

Pàgina 2: http://www.tecno12-18.com


C ONTINGUTS Motors • Motors de combustió • Motors elèctrics

Estructures • Fonaments • Tipus d’estuctures

Màquines simples • Palanca • Pla inclinat • Politja


M ETODOLOGIA

Web

Classes Email

Tecno 12-18


AVALUACIĂ“

Proves puntuals Treball diari

Projectes globals


TASQUES D ’AVALUACIÓ

Projecte escrit

Treball diari (blog de l’assignatura, exercicis, etc)

Presentació del projecte

Treballs optatius


AVALUACIĂ“

15%

20%

50% Proves 15%

Treball diari Dossier Actitud

Tecnologia 3r ESO 12-13  
Tecnologia 3r ESO 12-13  

Informació sobre l'assignatura de Tecnologia de 3r ESO