Page 1

Automotive Personenauto’s Autoverkopen groeien niet en de rendementspositie van autodealers blijft zorgelijk Concurrentie in nieuwverkopen en in aftersales zetten de marges onder druk Schaalvoordelen, specialisatie of regionale positie zijn belangrijk voor het rendement Branchebeschrijving Autobedrijven zijn te onderscheiden in merkgebonden en

gebonden bedrijven zijn meestal universele garages. Beide

niet-merkgebonden of universele bedrijven. Merkgebonden

typen autobedrijven verkopen gebruikte auto's en verrichten

autobedrijven zijn merkdealers en reparateurs die door de

reparatie en onderhoud. Velen hebben nevenactiviteiten,

fabrikant als zodanig zijn erkend. Nieuwe auto’s worden met

zoals brandstofverkoop, schadeherstel, lease en verhuur.

name via het merkgebonden kanaal afgezet. Niet-merk-

Trends en ontwikkelingen De Europese distributieverordening voor auto’s laat dealers

van 2007 naar 1,31%. De winst op nieuwverkoop en werk-

toe om meerdere merken aan te bieden en vestigingen te

plaats is opnieuw gedaald. Particuliere occasionhandel

openen buiten de door fabrikanten opgelegde werkings-

neemt toe ten koste van dealers en handelaren maar het

gebieden. Hierdoor wordt de concurrentie verscherpt. Vooral

rendement op occasionhandel is gestegen door een

grote dealerholdings maken gebruik van deze mogelijkheid

actiever occasionmanagement. Om de rendementspositie

en versterken daarmee hun dominante positie. Een ander

te verbeteren, richten bedrijven zich steeds vaker op schade-

gevolg van de verordening is dat verkoop en onderhoud zijn

herstel, verzekeringen, financieringen en dealerlease. De

losgekoppeld met meer concurrentie in de aftermarket als

kleinere bedrijven die geen schaalvoordelen realiseren

gevolg, ook tussen dealers en garagisten. De toenemende

moeten het van hun specialisme of een sterke lokale binding

complexiteit van de auto’s stelt steeds hogere eisen aan de

hebben. Veel autobedrijven maken gebruik van mogelijkheden

werkplaats. Tegelijkertijd daalt de onderhoudsbehoefte van

voor integratie of voor samenwerking in de werkplaats, op

de kwalitatief steeds betere auto’s. Het gemiddelde dealer-

het gebied van inkoop, onderhoud of back-office.

rendement bedroeg 0,67% in 2006 en steeg in de eerste helft

Onze visie De markt voor nieuwverkopen zal de komende jaren geen

partijen die steeds grotere onderhoudsvolumes gaan sturen

grote stijging laten zien. In 2008 verwachten wij een lager

en de prijzen onder druk zetten, en de steeds professionelere

verkoopvolume vanwege belastingverhogingen, een

rol van de fastfitter-industrie. Garagebedrijven kunnen zich

stagnatie van het besteedbaar inkomen en een lager

positioneren als specialist of aansluiting zoeken bij een

consumentenvertrouwen. De overproductie bij fabrikanten,

franchiseformule. De autobranche is nog steeds gefragmen-

directe verkopen door importeurs en fabrikanten en de sterke

teerd, maar het aantal bedrijven zal verder afnemen als

prijsconcurrentie tussen dealers zorgen voor neerwaartse

gevolg van de doorgaande consolidatie door overnames,

druk op de marges. De verschuiving richting kleinere auto’s

gevoed door schaalvoordelen, de opvolgingsproblemen en

met lagere marges voert de druk op. Daarnaast blijft de

het beperkte winstperspectief bij de kleinere bedrijven.

bezettingsgraad van de werkplaats voor dealers en universele garages een bron van zorg. De concurrentie in dit segment neemt de komende jaren verder toe. Belangrijke redenen hiervoor zijn de langere onderhoudsintervallen, zakelijke

Kerngegevens 2006

Websites

Aantal autobedrijven: 12.735 Aandeel MKB: 99,6% Aantal ZZP: 5.685 Aantal zelfstandige merkdealers: 1.750

www.bovag.nl www.raivereniging.nl www.dealerplaza.nl www.dealersupportnet.nl 158

Visie op Sectoren 2008


Automotive Personenauto’s Verkoop van nieuwe personenauto's

Bron: CBS

• Economische vooruitzichten, consumentenvertrouwen en

220.000

600.000 Verkoop per kwartaal

besteedbaar inkomen hebben een grote invloed op

200.000

nieuwverkopen.

180.000

Verkoop per jaar (rechteras)

580.000 560.000 540.000

• In 2007 is de verkoop van personenauto’s met 4%

160.000

gestegen ten opzichte van 2006.

520.000

140.000

• De grootste dealerbedrijven noteren een bovengemiddelde

120.000

groei in autoafzet, de afzetgroei van het MKB ligt onder de

100.000

500.000 480.000 460.000 440.000

gemiddelde.

80.000

420.000

01 -Q 20

20

1

-Q

-Q

00

00

20

20

1 01 -Q 3 20 02 -Q 1 20 02 -Q 3 20 03 -Q 1 20 03 -Q 3 20 04 -Q 1 20 04 -Q 3 20 05 -Q 1 20 05 -Q 3 20 06 -Q 1 20 06 -Q 3 20 07 -Q 1 20 07 -Q 3

400.000

3

60.000

Exploitatiebeeld

Bron: CBS, ABN AMRO Sector Research

• Samenwerkingsverbanden in de inkoop kunnen de bruto marge verbeteren. Tevens kunnen autobedrijven nu een deel van hun onderdelenvoorraad buiten het duurdere Inkoopwaarde 84%

merkkanaal aanschaffen. • Hoge arbeidskosten en overcapaciteit in de werkplaats zijn voor veel autobedrijven een structureel probleem. • Voor autobedrijven is het uiteindelijk belangrijker om zichzelf te onderscheiden met innovatieve dienstverlening

Bedrijfsresultaat 2,4%

dan met het toegeven op marges.

Arbeidskosten 6,6%

Afschrijvingen vaste lasten 1,0%

Overige kosten 6,0%

Werkkapitaal MKB

Bron: ABN AMRO Sector Research

• In lijn met de hogere afzet is het aantal voorraaddagen in

Crediteurendagen

Debiteurendagen

Voorraaddagen

90

2006 toegenomen.

80 78

• Door het hoge aantal auto’s dat (deels) met een lening

70

is gefinancierd, is het aantal debiteurendagen laag. Een

60

beter beheer van geldstromen en debiteurensaldi kan het

50

rendement verder verbeteren.

40

72

30

• Het aantal crediteurendagen vertoont geen noemens-

34

31

29

71

69

66

32

31

20 dagen

waardige schommelingen en blijft op een aanvaardbaar niveau.

10 9

10

11

11

12

2002

2003

2004

2005

2006

0

Ontwikkeling wagenpark personenauto's

Bron: BOVAG

• Het Nederlandse wagenpark is relatief groot en zit tegen

8.000.000 7.230.000

6.992.000

zijn natuurlijke grenzen aan. De grootte van het wagenpark

7.000.000

hangt direct samen met de bevolkingsomvang. Het aantal

6.000.000

auto’s per hoofd van de bevolking blijft met 0,4 redelijk

5.000.000

stabiel.

4.000.000

6.343.000

5.196.000 4.240.000

• Het aandeel van duurdere auto’s (boven EUR 20.000) en de

3.000.000 2.405.000 2.000.000

gunstige ontwikkeling voor de aftersales (reparatie en

1.000.000 aantal

gemiddelde leeftijd van het wagenpark nemen toe, een onderhoud) markt.

0 1970

159

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Visie op Sectoren 2008

ABN AMRO Brancherapport personenauto's  

rapport over de automotive branche

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you