Page 1


WWW.MUZYKOTEKASZKOLNA.PL

NINA/VISUAL CONCEPT


BILBORDS AMS/POLAND 2011


B:6I>C<H 8:O6GNO68=6G:L>8O


!" #$%$&#'(

)*+%+%,)


VISUAL IDENTITY/NENUKKO


PRINTS/NENUKKO


POSTERS


PRINTS/TAKE ME 2010


DESIGN POSPORDUCTION/ANNA MUCHA.


PRINTS/UNTITLED


J;7JHM?;BA?

Patroni medialni: ®design by.dawid zał´ski

foto.Cezary Zacharewicz

mFepdWd_k(&&/ 

$


PRINTS/UNTITLED


POSTER OF PERFORMENCE /UNIVERSITY OF MUSIC WARSAW


KEY VISUAL KILLS BEAUTY /JAGA HUPAŁO


WWW.ANIMOFESTIVAL.PL

DIZAJNERRRRR

VISUAL IDENTITY/ANIMO 2011

6 MIĘDZYNARODOWY FESTIVAL ANIMO KWIDZYN


WWW.ANIMOFESTIVAL.PL

VISUAL IDENTITY/ANIMO 2010


2D


@dhoja`^[Zhi^lVadlZ6C>BD+$'!6c^bd,$(#@l^YoncTLVghoVlV#

@dhoja`^egdbdXn_cVBVg`^=VjhZ$6gibVc$egd_Z`i#

2D T-shirts


!" #$%&'


Flyery ANIMO 2007/2008 (awers-rewers)

!" #$%&'


!"#$"%&'()&#*++,

$

!"#$% D*.#$ + :ED$#$+ +,"-$#. ,$/ 0 8<)"( + 89+,"-$#. :.#

!"#$% &'()"* ' +,"-$#. ,$/01 2 345678 9+,"-$#. :.# :;)"*)

!"#$% 3#($'<)< +,"-$#. ) 1 2 3456789+,"-$#. :.# :;)"*)

!

!"#$% 7C +,"-$#. ,$/ 0 1 2 345678 +,"-$#. :.# )

!"#$% 8:#< # 1#.("@' +,"-$#. ,$/ 0 A)+$"%)B < 345678 +,"-$#. :.#

!"#$% &'()"* ' +,"-$#. ,$/01 2 345678 9+,"-$#. :.# :;)"*)

!"#$% 3#($'<)< +,"-$#. ) 1 2 3456789+,"-$#. :.# :;)"*)

!

! #

!"#$% 8-$'%+-)*> ,%; <!"#$%; " 5#."- ?%':()" +,"-$#. ,$/ #1 ?%':(' 2 +,"-$#. :.# :;)"* ) )<

)

) (#

!"#$% &'()"* ' +,"-$#. ,$/01 2 345678 9+,"-$#. :.# :;)"*)

)

!"#$% 8-$'%+-)*> ,%; <!"#$%; " 5#."- ?%':()" +,"-$#. ,$/ #1 ?%':(' 2 +,"-$#. :.# :;)"* ) )<

"

"

!"#$% 3#($'<)< +,"-$#. ) 1 2 3456789+,"-$#. :.# :;)"*)

!

!"#$% =()# !"#$% ;1 +,"-$#. ,$/0 # ;1 1 2 345678 9+,"-$#. :.# :;)"* ) )<

!"#$% 7C +,"-$#. ,$/ 0 1 2 345678 +,"-$#. :.# )

!"#$% 8-$'%+-)*> ,%; <!"#$%; " 5#."- ?%':()" +,"-$#. ,$/ #1 ?%':(' 2 +,"-$#. :.# :;)"* ) )<

!"#$% 8:#< # 1#.("@' +,"-$#. ,$/ 0 A)+$"%)B < 345678 +,"-$#. :.#

)

!"#$% =()# !"#$% ;1 +,"-$#. ,$/0 # ;1 1 2 345678 9+,"-$#. :.# :;)"* ) )<

!"#$% &'()"* ' +,"-$#. ,$/01 2 345678 9+,"-$#. :.# :;)"*)

!"#$% 3#($'<)< +,"-$#. ) 1 2 3456789+,"-$#. :.# :;)"*)

!"#$% 7%",+' +,"-$#. ,$/ 0 F#G<()"G+; # 7'H)"$ # 3%#@# &ID&JK+,"-$#. :.# :;)"* ))


!" #$%&'()*


>ajhigVX_V`dc`jghj<gV[Zm%-bV\Vonc:m`ajh^kZ#

>ajhigVX_VhidgnWdgdlVYdheZ`iV`ajIZVigj9Zaa6giZ#EgV\V$egd_Z`i

2D Ilustration

>ajhigVX_V`dc`jghj<gV[Zm%,bV\Vonc:m`ajh^kZ#


concept gallery Ad\dineVjidgh`^Z_\Va^Zg^bVaVghilVDahoinc#

Ad\dine`daZ`inljiZVigVacZ\dLVghoVlV#

Ad\dine`daZ`X_^I"h]^ih^ah"ZaaZh"EVg^h#

2D LOGOTYP Ad\dineVjidgh`^Z\doZhedjbjonXocZ\d# Ad\dine\gjeniZVigVacZ_@l^Yonc#

Miejsce gdzie ginie duch i architektura

Ad\dineegd_Z`ijh^iZ"heZX^[^XLgdXVl#

Ad\dineheZ`iV`ajiZVigVacZ\dLgdXVl#

Ad\dine[Zhi^lVajiZVigVacZ\d@l^Yonc"LVghoVlV#

Ad\dineVc\ZcX_^`gZVinlcZ_LgdXVl#


Egd\gbHeZ`iV`aj/9^VbZcin9^VbZcin多 IZVigLVWgonX]VlZgh"gZlZgh

CREDO

2D

Program


"#$%!"&%'(#'!)*+,%'$)./0123425/662!78 )*+,%'$8926) )./012!7::;

!


PLEASLETMEPUTON to kontynuacja autorskiego projektu Ils-elles. »Wyzbàdz się pragnieƒ «˚yjemy w społeczeƒstwie nie radzàcym sobie ze swojà seksualnoÊcià . Z tym, że mamy płeç i jej atrybuty. Nie potrafimy o TYM rozmawia, a przecież TO zawsze jest z nami – w łazience, w łóżku, przy stole, a ulicy i na zakupach. Po prostu jesteÊmy istotami seksualnymi. To biologia, fakt, oczywistoÊç. Skoro rozmawiamy o pszczółkach i kwiatkach i nosimy je na koszulkach, to dlaczego nie nosiç symbolu własnej płci. Wszyscy jà mamy.... www.ils-elles.com www.adamskiphoto.com

Krawiec-Tomasz Sysło

!"#$%#"#&'#!(&)* !"#$#%&'()*+,,-.%/0'1'2'3)


widok z góry

!"#$%!$&

'!$((%!$)*"+",-%./0*1

EVENT PROMOCYJNY-kubik 2.5x2.5m[ZAPACH ŁODZI]

widok z boku


!"#$

%&'()#!*#!"#+',%'+#&-.'*/


!!"#$

"%&#'($%%)*Ĺ&#x201A;awskie


Event Survival 6 Wroclaw


!"##$ #+%#&'$)#())*+,,()+%+%+


-./01 KorczyĹ&#x201E;ski concept store Paris


Forms Manufacture by d.pl


Fashion Prague fashion week


Fashion

Warsaw fashion street


Fashion

Collection by ils-elles


Stage design Prague Quadrienale 2007 pawilon serbski


Stage design Theatre Polski Wroc!aw -Storybords performance-Death Taxpayer


Stage design Theatre Polski WrocVl - performance-Death Taxpayer


Stage design Theatre Drama Wabrzych -Photos performance-Diamonds...


Stage design Theatre Drama Wabrzych -Photos performance-Diamonds...


Stage design Puppets Theatre Kwidzyn performance-Who is fuck is Alice.


Stage design Site Specfic Project. -Wrocaw-Obin-Identity


!

"#$%!"&%'(#'!)*+,%'$.*+'ł!"#$ł%&'#()*'+&+, /0123")241 -./$0./12(.#$/34567 )+5678


Web Flow-antyreklama -www.flowformedia.com


BIO JAGA WORK

BIO PHILOSOPHY PH-ACADEMY

SPACE RENTAL FTO

BIO ACCESSORIES

BIO INSTITUT BEAUTY


www.jagahairdesign.com e-mail: jaga@jagahairdesign.com tel. 22636 67 59 mobile: 607 098 230 adres: Burakowska 5/7 01-066 Warszawa


creates beauty with


DESIGN.2011  

portfolio 2011/atum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you