Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior

INFORME D’ANÀLISI L’ ÚS DE MATERIALS ANTIAVALOTS, PILOTES DE GOMA EN ESDEVENIMENTS DE MASSES OCORREGUTS EN ELS DARRERS ANYS A CATALUNYA


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior

INDEX

1. Introducció 2. Antecedents 3. Protocols d’ús: Procediments Normalitzats de Treball de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra per a la utilització de les pilotes de goma 4. Mesures de control 5. Operatius en els que s’ha fet ús 6. Expedients de rescabalament

2/9


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior

1. Introducció Aquest informe complementa la informació facilitada a la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses del Parlament de Catalunya, per donar resposta a la sol·licitud de data 13 de setembre de 2013, en relació a l´ús de les pilotes de goma per part de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, els darrers anys a Catalunya, per a l’elaboració del Pla de treball de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses. En concret, es facilita a la Comissió els protocols d’ús de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en relació a aquest material antiavalot, així com les mesures de control exiestents. S’enumeren els operatius en els que s’ha fet servir aquest material els darrers anys a Catalunya i els casos en s’han produït danys i aquests han estat rescabalats. Val a dir que el present informe, complementa i amplia la informació transmesa amb anterioritat a la Comissió, en les diferents compareixences del conseller responsable d’Interior en seu parlamentària i dels responsables de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en l’esmentada comissió. 2. Antecedents Les eines amb les que compte la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i altres policies europees per gestionar els disturbis a l’espai públic formen un sistema en virtut del qual cada eina ocupa un espai dins la cadena d’implementació progressiva dels mitjans policials. En aquest sentit, tota valoració de cadascuna d’elles ha de contextualitzar-se dins el conjunt d’instruments, ja que és l’eficàcia del conjunt, la que dóna sentit a l’aplicació puntual de cada eina en particular. En concret i pel tema que ens ocupa, la utilització de les pilotes de goma s’emmarca en un model d’ordre públic fonamentat en la distància i la progressió de la força. És un mitjà extrem i d’utilització excepcional per part de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Aquestes s’elaboren amb cautxú de 54,70mm de diàmetre i un pes de 85,2g i estan dissenyades per a ser projectades amb les bocatxes que s’acoblen a les escopetes policials utilitzades per la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

3/9


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior

3. Protocols d’ús: Procediments Normalitzats de Treball de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra per a la utilització de les pilotes de goma El Procediment sobre ordre públic, actualment en revisió, defineix els paràmetres d’actuació de les unitats de seguretat ciutadana de les ABP, de les àrees regionals de recursos operatius, de l’Àrea de Brigada Mòbil i d’aquells serveis que intervinguin en el control de concentracions i manifestacions. La Instrucció 8/2012, de 26 d’abril, del director general de la Policia, sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial, ampliat el seu annex per la Instrucció 10/2012, complementa i amplia el procediment esmentat. En aquest sentit, les pilotes de goma, formen part d’aquest material i són per a ús exclusiu dels agents que fan funcions d’ordre públic. Els principis de mínima intervenció, congruència, oportunitat, proporcionalitat i el de seguretat en la utilització dels mitjans antiavalots són els que condicionen l’elecció del material específic a utilitzar en la gestió de l’ordre públic. L’article 16.2 de la Llei orgànica 1/1992, sobre protecció de la seguretat ciutadana, estableix que "Les autoritats competents, per mitjà de les forces i cossos de seguretat, poden dissoldre, de la manera que menys perjudiqui, les reunions en llocs de trànsit públic i les manifestacions, en els supòsits previstos a l’article 5 de la Llei orgànica 9/1983, reguladora del dret de reunió. Així mateix, també poden dissoldre les concentracions de vehicles a les vies públiques i retirar els vehicles o qualsevol altre classe d’obstacle si impedeixen, posen en perill o dificulten la circulació per aquestes vies”. D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 9/1983, l’autoritat governativa ha de suspendre i, si s’escau, procedir a dissoldre les concentracions i manifestacions en els supòsits següents: 1. Quan es considerin il·lícites de conformitat amb les lleis penals. 2. Quan es produeixin alteracions de l’ordre públic, amb perill per a les persones o els béns. 3. Quan els assistents facin ús d’uniformes paramilitars.

La decisió de dissoldre una concentració/manifestació és competència del Director General de la Policia, a proposta del cap del dispositiu. La utilització de les pilotes de goma ocupa un espai extrem i reservat a situacions excepcionals dins la cadena d’implementació progressiva dels mitjans policials en general, i en particular, pel que fa a la utilització de l’escopeta antiavalots. En aquest sentit totes i cadascuna de les accions amb escopetes antiavalots han de ser pautades pels comandaments responsables dels dispositius d’ordre públic.

4/9


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Les escopetes antiavalots, s’han d’alimentar amb cartutxos impulsors i només s’han de carregar amb pilotes de cautxú amb ordre prèvia i expressa dels comandaments responsables de l’ARRO o de la Brigada Mòbil. A continuació s’enumeren els possibles usos de l’escopeta policial: 1. 2. 3. 4.

Exhibició amb caràcter dissuasiu Llançament de salves Llançament de pilotes de cautxú Llançament tàctic d’artefactes fumífers i/o lacrimògens

La distància mínima de seguretat d’utilització per disparar pilotes de cautxú amb l’escopeta policial en situacions d’ordre públic és de 50 m. A l’hora de disparar la pilota de cautxú l’escopeter sempre buscarà el rebot de la pilota de cautxú al terra (tir indirecte) a 25 metres respecte de la seva posició, essent la distància de l’escopeter respecte al grup de manifestants de com a mínim 50 metres. En casos d’agressions greus contra els policies o quan per les circumstàncies concorri perill per la vida o integritat física de les persones, es podran llançar a menys distància i directament contra els agressors, però incidint contra la part inferior del cos (cuixes i cames). Qualsevol ús de l’escopeta en tasques d’ordre públic ha de ser pautat pel comandament immediat de l’escopeter. No es pot efectuar cap tret d’escopeta, sigui salva, pilota de cautxú o artifici fumífer o lacrimogen, sense ordre expressa. Cadascun dels trets ha de ser expressament ordenat. En tot cas el llançament de pilotes de cautxú té com a objectiu dispersar la massa. En el moment que aquest objectiu s’hagi assolit, l’ús de l’escopeta deixa de ser autoritzat. 4. Mesures de Control Per tal de garantir la correcta utilització de les pilotes de goma es duen a terme les següents mesures de control: •

Totes les pilotes que es destinen als dispositius són d’un mateix color.

Totes les pilotes que es destinen als dispositius estan marcades.

Totes les pilotes es guarden en uns sarrons que els equips de treball porten a les furgonetes. Hi ha uns precintes numerats en cada sarró, de manera que no es pot desprecintar un sarró si no hi ha una ordre expressa del comandament operatiu de l’Àrea de la Brigada Mòbil en el lloc de l’incident, i sempre que el cap del dispositiu hagi donat prèviament l’autorització per al seu ús.

Dins de cada sarró sempre hi ha el mateix número de pilotes.

5/9


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior

S’efectua una revisió dels precintes dels sarrons, a l’inici i finalització de cada dispositiu. Si el precinte està en perfectes condicions, no cal recomptar les pilotes, ja què el correcte estat del precinte és garantia de no haver-ne fet ús.

5. Operatius en els que s’ha fet ús A continuació, mitjançant el quadre adjunt, s’informa de les manifestacions en les que va intervenir l’Àrea de la Brigada Mòbil entre l’any 2002 i 2012 i en les que es va fer ús de pilotes de goma. Les dades són les següents:

Any

2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008

Ser Manifestaci Manifestacio %Us de vei ons ns pilotes s Cobertes amb ús en el total Rea de pilotes de Dispositiu Circumstàncies litza ts manifestaci ons cobertes 106 304 NO 6 136 396 NO 8 925 280 NO 127 412 NO 165 435 Celebració Restablir ordre 0 Futbol públic del centre (concentra de la ciutat quan ció de gran comencen els nombre de assalts a persones establiments 2 0,46% per consumir begudes alcohòlique s “botellón”) 153 441 NO 3 138 563 Celebració Restablir ordre 1 0,17% 7 Futbol públic a la Plaça

6/9


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior

2009

119 427 5

Celebració Futbol

3

2010

127 355 3

Celebració futbol

2

2011

0,56%

155 456 6 1

2012

0,70%

0,21%

715 296

TOTA 137 4.365 L 95

Restablir ordre públic Plaça Catalunya 27M Vaga General

1

0,33%

10

0,22%

d’Espanya per assalt a camió de Bombers amb 3000 persones violentes celebrant Restablir ordre públic del centre de Barcelona en el marc de la celebració a Canaletes pels assalts a botigues i incendis (15.000, 30.000 i 80.000 persones) Restablir ordre públic al centre de Barcelona en el marc de la celebració a Canaletes pels assalts a botigues i incendis (30.000 i 25..000 persones) Agressió a policies envoltats per la massa. Es disparen 3 pilotes per protegir la seva sortida del lloc Els disturbis més greus que s’han produït a la ciutat de Barcelona des de la Segona República

Cal destacar que a Catalunya entre els anys 2002 i 2012 s’han utilitzat en onze (11) ocasions pilotes de goma, de les quals deu (10), tal com reflecteix el quadre van tenir lloc a la ciutat de Barcelona i la que resta va tenir lloc en data 11 d’agost de 2011, a la localitat de Lloret de Mar, en el marc de l’incident entre turistes i agents de l’Àrea de la Brigada Mòbil, quan es va produir una avaria en el sistema elèctric a la discoteca COLOSSOS abans de l’actuació d’un famós DJ.

7/9


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior

6. Expedients de rescabalament En relació a les lesions ocasionades per l’ús de boles de goma en actuacions d’ordre públic, es detallen a continuació en el quadre adjunt els casos en els que s’ha iniciat un procediment de reclamació patrimonial pels danys ocasionats per aquest material antiavalot i que la sentència ha estat favorable al reclamant.

Data dels fets

Import reclamat

Causa

Expedient

Sentències

18-5-2006 (Champions)

60.000 €

Pilota de RP-3/2007 goma (XR)

RCA 531/2007 TSJC. Obliga a abonar l’import reclamat més interessos

18-5-2006

1500 €

Pilota de RP-41/2007 RCA 596/2008 JCAB 12 goma Estima la demanda i obliga a pagar els 1500 euros

14-5-2009 (Barça)

213.141 €

Pilota de RP-35/2010 Via Administrativa goma (JM)

28-5-2009 (Champions)

10.244 €

Pilota de RP-36/2010 Via Administrativa goma (GQ)

28-5-2009 (Champions)

90.000 €

Pilota de RP-28/2011 Pendent sentència goma (RS)

El nostre ordenament jurídic ofereix dues vies per reclamar el rescabalament de danys, la civil i la penal, A trets generals i en termes de rescabalament, mentre el dret civil pretén reparar un dany, el dret penal busca la responsabilitat penal de l’autor i, a més a més, la víctima té la possibilitat de sol·licitar dins del propi procediment penal la responsabilitat civil derivada del delicte. En el cas de les lesions i perjudicis causats per les Administracions Públiques, la via no penal no és pròpiament la jurisdicció civil, sinó la responsabilitat patrimonial objectiva de l’administració, que es sustancia, en cas de desacord, davant la jurisdicció contenciosa- administrativa.

8/9


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior

En els darrers temps s’ha detectat un increment del recurs a la jurisdicció penal. , potser amb la creença de que les resolucions d’aquesta jurisdicció son més ràpides i més favorables als interessos dels perjudicats. Tanmateix, això no és necessàriament així, perquè la via penal necessita sempre un autor últim perfectament identificat.. Per això, el Departament d’Interior creu que la via de la resonsabilitat patrimonial objectiva de l’administració hauria de ser la via de reclamació preferent per reclamar aquest tipus de danys.

21 d’octubre de 2013

9/9

Informe relatiu a l'ús de pilotes de goma def