Page 1

Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura www.prevenciontortura.org info@prevenciontortura.org

A L’ATENCIÓ DEL GRUP DE TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS COMISSIÓ D’ESTUDI DELS MODELS DE SEGURETAT ANTIAVALOTS EN ESDEVENIMENTS DE MASSES

I

ORDRE PÚBLIC

I DE L’ÚS DE

MATERIAL

Des de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT) i volem reiterar el nostre agraïment a la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses per acordar la nostra compareixença i així donar veu a les entitats que conformen la CPDT. En una societat democràtica és indispensable tenir en compte les organitzacions de defensa dels Drets Humans a l’hora d’afrontar el debat sobre models de seguretat i ordre públic per tal que l'estudi no quedi reduït a qüestions purament tècniques. Cal sotmetre a debat no sols els instruments sinó els models en si. En aquest sentit, volem fer arribar a tots els Grups Parlamentaris que conformen la Comissió un seguit de documents que creiem que poden ser útils a l’hora d’elaborar les conclusions. Aquests document tenen relació amb les preguntes efectuades per les diputades i els diputats durant la nostra compareixença però que no van poder ser contestades per qüestió de temps.

Recomanacions de la Coordinadora per a la Prevenció i Denùncia de la Tortura per a les conclusions dels Grups Parlamentaris La Coordinadora recomana que les Conclusions dels diferents Grups Parlamentaris incloguin els següents punts: −

Que es prohibeixi l'ús de pilotes de goma com a material antidisturbis del cos de MMEE, a causa del seu greu potencial lesiu, així com que el Departament d'Interior indemnitzi a les persones que han estat víctimes de aquest material.

Que el Departament d'Interior no implementi altres instruments altament lesius per als manifestants com són l'ús de canons d'aigua [el potencial lesiu del quals és similar al de les pilotes de goma] o els gasos lacrimògens [que poden resultar letals per a persones amb afeccions respiratòries, així com poden generar fortes consenquencies psicològiques a causa de l'estat de xoc i caos que la seva utilització en esdeveniments de masses genera].

Que el Departement d'Interior modifiqui el sistema d'identificació dels agents antidisturbis, implementant un sistema d'identificació únic i clarament visible. La CPDT considera que el nombre d'identificació adequat ha de ser el TIP, per ser possible la seva memorització i perquè aquest és personal i intransferible. Així mateix, aquest nombre ha d'aparèixer visible en la part davantera i posterior de l'uniforme policial i dels seus complements com l'armilla antitrauma.

Que des del Parlament s'insti al Poder Judicial, a l'Institut de Medicina Forense de Catalunya i al Ministeri Fiscal per que s'implementi com a eina per a la prova de l'existència de maltractaments o tortures el “Manual de Nacions Unides per a la recerca i la documentació eficaces de la tortura i altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants [Protocol d ´Istambul]” en els processos judicials en els quals es denunciïn aquest tipus de fets.


Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura www.prevenciontortura.org info@prevenciontortura.org

Sobre el Protocol d'Istanbulii Atenent a la pregunta de la Sra. Calvet, volem fer-vos a mans la versió en català del Protocol d'Istanbul, traduït i editat l'any 2008 per dues de les organitzacions que formen part de la Coordinadora. Com probablement sabeu, el Protocol d'Istambul és el manual de Nacions Unides per a la investigació i la documentació eficaces de la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants. Malgrat ser un instrument indispensable i de reconegut prestigi internacional, a Catalunya la seva existència és pràcticament desconeguda pels diferents operadors jurídics que intervenen en processos on s'enjudicien casos de tortures i/o maltractaments. Des de la CPDT creiem imprescindible el coneixement del Protocol d'Istanbul per part de Jutges i Fiscals. Així mateix, la seva aplicació per part de Metges Forenses hauria de ser una pràctica normalitzada en aquells procediments judicials on alguna persona hagi manifestat haver patit tortures o maltractaments. La formació en aquest àmbit ha estat un objectiu prioritari de la CPDT i per aquest motiu s'han organitzat diversos tallers, seminaris i actes per tal de donar a conèixer el Protocol d’Istanbul i la seva utilització.

Sobre l’Informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la tortura i les penes o tractes inhumans o degradants (CPT), del 30 d'abril de 2013iii El segon document que us volem fer arribar és el darrer informe del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa publicat el passat 30 d'abril, on es fa referència expressa a la situació de Catalunya en matèria de maltrcataments. Són d'especial interès les observacions i recomanacions del CPT en referència al cos de Mossos d'Esquadra que venen recollides a les pàgines 50 a 58 de l’informe.

Sobre els indults. Comunicat de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura arran de l’indult concedit a quatre mossos d’esquadra condemnats per tortures iv Arran de les preguntes formulades per diversos diputats i diputades relatives a la qüestió de la impunitat que envolta la pràctica de la tortura i els maltractaments, i en especial als indults concedits a funcionaris condemnats per tortures, apuntem que la CPDT s'ha manifestat en repetides ocasions sobre el tema i, en aquest sentit, us fem arribar el darrer comunicat emès al respecte. Responent a la pregunta del Sr. Sabater sobre el nou codi d'identificació visible de les unitats d'ordre públic del cos dels Mossos d'Esquadra, el NOP, volem expressar novament la nostra insatisfacció davant l'adopció d'una forma d'identificació que entenem del tot ineficaç pels següents motius: - Es tracta d'una combinació alfanumèrica de 9 dígits la qual cosa no facilita la seva memorització. - Aquesta identificació no coincideix amb el TIP de l'agent que és allò que establia el Decret 217/2008, de 4 de novembre, sobre la utilització del número d'identitat professional en determinades peces dels uniformes de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. - La identificació només és a l'esquena de l'agent. - De moment, només la duen els agents de la BRIMO i no els de les ARRO.


Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura www.prevenciontortura.org info@prevenciontortura.org

Recomanacions de la CPDT. Barcelona, 2006 i Sevilla, 2010 v Per les al·lusions efectuades per la Sra. Elena Ribera, els adjuntem també les Recomanacions de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura elaborades i publicades a Barcelona l'any 2006 i a Sevilla l'any 2010.


i

Plataforma integrada a Catalunya per 14 entitats que treballen a favor dels drets humans i en concret en la denúncia i la prevenció de la tortura i altres formes de tractes cruels, inhumans o degradants: Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura - Alerta Solidària - Centre EXIL - Associació Catalana per la Defensa del Drets Humans - Associació Memòria Contra la Tortura - Associació Stop Bales de Goma - CGT Catalunya - Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Girona - Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà - Justícia i Pau - Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona - Rescat - SOS Racisme Catalunya

ii

Adjuntem còpia digital del Protocol d’Istanbul

iii

Adjuntem còpia digital de l’informe del Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura

iv

Adjuntem còpia digital del comunicat sobre l’indult

v

Adjuntem còpia digital de les Recomanacions de Barcelona i de les Recomanacions de Sevilla

Dossier de resposta a la comissió sobre l'estudi de l'ús de bales de goma