Page 1

J u l e g av e k ata lo g 2014 1


2


David-Andersen Concept

David-Andersen Concept AS er et søsterselskap av David-Andersen Retail AS og datterselskap av David-Andersen AS. Konsernet har i over 130 år drevet innen gullsmedbransjen med 7 butikker i Oslo-området. DAC ble etablert for å håndtere business to business (B2B) kundene. Det ble besluttet at DAC skulle være en komplett leverandør innenfor hele gave- og profilspekteret. Siden 2005 har DAC etablert seg som en av Norges ledende bedrifter innen sin bransje, salg av profilartikler, bedriftsgaver, tekstiler og jubileums-konsepter i B2B markedet. DAC har lokaler sentralt i Oslo på Egertorget Vi har eget lager på Lillestrøm med 1000 pallplasser. Vi forhandler varer fra alle kjente merkevareleverandører innen alle kategorier, og har gode leverandørkontakter i alle ledd. DAC består i dag av 17 kompetente medarbeidere, og alle har erfaring fra bransjen. I samme bygg sitter også gullsmeder, urmakere og gravører som vi har et nært samarbeid med ved behov. Vårt viktigste konkurransefortrinn er spesialtilpasset kvalitet. Produktene vi tilbyr skal oppleves som relevante og meningsfylte for mottakerne. I denne katalogen har vi samlet våre beste julegaveforslag. Det er et utvalg av hva vi kan tilby for å gjøre valget enklere for dere. Håper dere finner noe dere liker. 3


HUs og hjem

4


Ge o rg Jen se n El lipse - 3 Lyse s t a ke r En mod e r n e for tol k n i n g av et k l as s i s k moti v, d es i gn e re n h a r h e n tet i n s pi ras jon f ra d e n t ra d i s jon el l e d re i e d e l ys es taken . Des i g n e r : R e be cca Ut h M å l : H: 132 - 133 m m Ve i l . sal g spri s 1 09 9,-

Vå r pris 4 8 0, -

G e o rg J e n sen B e a k va n n k anne Des i gn et av Maria Be rnts e n Ma teria l er: blank t rust f rit t st ål Må l : L 1 55 x B 1 14 x H 230 mm . Volu m: 1,75 L Veil . sa l gsp ri s 899, -

Vå r p r is 4 80, -

5


Ge o rg Jen se n Se r ve rin gsø s e En va k ke r øs e d es i gn e t av d a ns ke He l l e Da mk j ærs. Fi n å s e r ve re su p p er, g r y te r e l l e r en f r i s k s omme rdr i k k . Stør re l s e: 320x1 13 m m M a te r i a l e: Ru s t f r i t t s t ål

Vå r pris 150, -

6


+ Geo rg Jen sen pa kke 01 Ser ver ingsbrikke r 2 s t k o g Se r verin gsø se T o f ine all s i d i g e s e r ve r i n gs br i k ke r i e i k . Stø r re l s e: 25 x 320 x 500 mm Ve i l . sal g spri s 59 0, -

Pa kke pris: 2 95,7


Geo rg Jen sen pa kke 02 Sa lat be s t ikk + Blo o m Ve i l . sal g spri s 1 5 4 8 , -

Vå r pris 480,-

Blo o m Sa lat b o l l e Duo S a l at bes tik k Des i gn er: R e b e c c a Ut h Ma teria l er: Blank pole r t rust f rit t stå l Må l : L: 308 mm, B: 70 m m, H : 26 m m 8

Des i g n e r : He l l e Da m k j ær M a te r i a l e r : Bl a n k p o l er t r u s t f r i t t s t ål M å l : 1 10 x 260


G e o rg J e n sen julepy nt 201 4 Å rets ju lepy nt f ra Ge o rg Je ns e n er d es i g n e t av d e n d a n s ke ku n st ne re n Kare n Bit Ve jle. He n n es ju l e py n t e r i ns pirer t av et H .C. Ande rs e ns even t y r.

01 Veil . sa l gsp ri s 219, -

02

01

Vå r p r is 139, 02 Veil . sa l gsp ri s 169, -

Vå r p r is 9 9, -

Fo t o ra mme - Geo rg Jen se n R a mme i r u s t f r i t t s t ål . Stør re l s e n på ra mme n 13 x18 c m Ve i l . sal g spri s 5 4 9,-

Vå r pris 26 0, 9


G e o rg Jen sen Barome t e r/ Hydro me t er Kommer i eksklusiv Georg Jensen gaveeske. Koppel hydrometeret/barometer måler atmosfærisk fuktighet med bemerkelsesverdig presisjon. Dette er et fantastisk og dekorativt verktøy til alle som liker friluftsliv. Designet av Henning Koppel Mål: 10 cm Vei l . sal g spri s 1 8 1 6, -

L ageret tømmes NÅ KUN 390,10


2 B rø d kur ve r fra St e l t o n 100 % økol og i s k bomu l l Fa rge: S or t Stør re l s e: L 23 cm/ S 14 cm Ve i l . sal g spri s 3 9 9, Vå r pris 1 7 9,-

11


12

Vi n glass - Riedel O Wine Tumble r Ca ber ne t /Me rlot - 2 st k 132 m m

Vin g l a s s - Rie d e l O Win e Tum bl e r Ri es l i n g /S au v i g n on Bl a n c - 2 s tk 108 mm

Veil . s algs pr i s 24 9, -

Ve i l . sal g spri s 249, -

V책r pr is 1 29, -

V책 r pris 12 9,-


You S a l t & Pepper k ver n M a te ri al e: Kera misk k ve rn , ru st frit t stå l, 1 8 / 1 0, vas kb a r, b ela g t b o mul l , l æ rb å nd . Di m e n sj o n: H 21,8 cm Desi g n : Ca rsten Gollnick Veil . sa l gs pr i s 879, -

Vå r p r is 495 , Ve rso - Peanut skål Pr i s 2 2 5, -

13


01 Eva Solo pa kke G r y t e G ravi t y 3,0 L + B ordskå ner + Re d s k a ps k je Grav i t y er en Gr y tes e rie f ra Eva So l o me d ma n ge s ma r te fu n ksjone r s om f. e ks. plas s e r i n g av l ok ke t p å ka n ten av gr y te n slik at m an un n g å r s au s og va n n på borde t . Kan b rukes på alle va r me k i l d e r, ogs å in du ksjo n. B ord s kå n eren kan le gges i kr yss u n d e r gr y te r og d el es i to unde r stø rre fat . D e n tå l e r oppvas kmaskin. I ti llegg få r m an m e d prak t isk re d s k a ps k je. S k je e n er frems tilt av rust f rit t st ål o g silikon .R e d s k a pe n e er va rmebest andige oppt il 2 20 grad e r. Tå l e r oppvas kmaskin. Alle produk te ne komme r i g rå e l l e r rød . Hele pa kken kom me r i e n f in gave pos e. Veil . sa l gsp ri s 12 97, Vå r p ri s 6 49,-

14


Dressi n gsh aker

Dryppfri – ingen olje/dressing på benken Kan oppbevares i kjøleskapet fra dag til dag Materiale: Borosilikatglass, silikon, rustfritt stål Volum: 0,25 L Størrelse: Ø 9 cm, H: 16 cm

02 Eva So l o pa k ke D re s s in gs h a ke r + M in i riv je rn Ve i l . sal g spri s 46 9, Vå r pris 2 3 9,M in i rivj e r n

Mini rivjernet fra Eva Solo til for eksempel hvitløk, parmesan, sitronskall eller muskatnøtt Lengde: 24 cm.

15


G avese t t 01 1 fl as ke Olive no lje 100 ml 1 fl as ke Bals am ic o 100 m l 1 gl as s me d Pesto ( rø d) 1 boks Cem o Go urme t kr ydde r Pen t pa kke t i c e llofanpos e Vår pris 219,-

Gave s e t t 0 3 2 boks e r C e mo G ou r me tk r y d der 3 es ke r “He r l i g e f r i s te l s er 1 f l as ke O l i ve n ol je 250 m l 1 f l as ke Ba l s a mi co 100 m l 3 g l as s me d Pes to (rød /grø n n) e l l e r Hon n i n g/ M a r me l a d e Pris 4 2 9,-

Gavese t t 02 2 boks er Cem o Go urme t kr ydde r 2 es ker “He rlige f riste ls e r ” 2 gl as s me d Pesto ( rød/grø nn) eller Ho nning/Marme lade Pr is 239,-

16


Sh erpa pl e dd Fi n n es i u l i ke moti ve r og farg er. Stør re l s e: 125 x16 0 490 g r . Ve i l . sal g spri s 39 9,-

VĂĽ r pris 1 49, -

17


St orm l y k t Magnor G l as sve r ks d es i g n s je f, Te res a Be rger u d , h a r for mg i t t d e n ny e s e rie n SE NZ A . S e r i e n e r mu n n bl ås t og håndlage t i k l a r t g l as s av y r kes s tol te glassblås e re. Hve r e n es te s tor ml y k t e r helt unik. Stør re l s e H: 18 cm Vei l . sal g spri s 41 9, -

Vå r pris 249,-

18


Firepha nt - 1 kg B ra n n s luk n in gs a ppa rat Fire phant e r e t l e k ke r t og h e n d i g l i te brannsluknings appa ra t s om i k ke ve i e r me r e n n 1 kg. Produs e r t av Hou s e g a rd s om e r d e n l e d e n d e brannve r n produ s e n te n i Eu ropa .

Pris 399,-

19


Ma s a hiro k jø k ke n k n iv s e t t Vil du bruke de s amm e kn i ve n e s om n org es toppkok ke r ? Bl a n t de s om b ruke r knive ne f i n n e r v i Bjør n Sve n s s on , Tom Vi ctor Gaus dal, Sve in Erik Re naa , Eve n R a msv i k , Kja r ta n S k je l d e og O l e Mar t in Alfs e n. Fantas ti s ke k n i ve r i ja pa n s k k va l i te t.

Kok kekniv 1 7, 5 c m o g grø n n s a kskn iv 9 c m Vei l . sal g spri s 9 95, -

Pa kkepris: 320,20


El van g Alpa kkau l lpl e dd M a te r i a l e: 50% a l pa k k au l l , 40% s au e u l l & 10% mi k ro fi b er Ve k t: 6 00 g ram Stør re l s e: 140x200 c m Ve i l . sal g spri s 89 9,-

Vå r pris 3 9 0, -

21


22


Lexi n gt on pa kke 02 Hån dkler Lexingt on h ar fant a st iske myke o g d eilige frot t éhåndkle. 6 00 g b omull. St ørrel s er: 2 st k 50 x 70 c m 2 st k 70 x 1 30 c m

®

Lexin gt o n pakke 03 Skål & kj ø kken h ån dkle Kjøkkenhåndkle og s k ål komme r i f i n Lexi n g to n g ave es ke. Veil. salg spris 620,Vår pris 395,-

Veil . sa l gsp ri s 12 90, Vå r p ri s 6 40,-

Lex in g t o n pa k ke 0 1 Jul e s t rø m pe Ve i l . sal g spri s 79 0, Vå r pris 3 2 0,-

Lexi ngt on pa kke 04 4 k rus ( Ka f fe/t e) & 4 eggegla ss Kommer i Lexington gave eske Veil . s algs pr i s 787, Vår pris 480,23


Le Creus e t Gr y t e 2 ,4 l Emalje r t stø pe je rn e r e t e n es tå e n d e ma te r i a l e , og pas s e r god t s am me n m e d mo de rne k rav ti l ma tl a gi n g. G je n n om å r hu n d re r h a r støpe je rn vær t ane rk je n t s om e t av d e bes te ma te r i a l e n e ti l kj øk ke nutst yr, og i dag ka n s tøpe je r n s produ k te n e f ra Le Cre u s e t fås i mange fo rskje llige for me r og s tør re l s e r, s om g i r mu l i g h e t for allsidighe t i mat lagin ge n . P rodu k te n e k a n br u kes ti l n es te n enhve r o ppskrif t - sup pe , s te k , g r y te re t te r, g r i l l s te k i n g - og n a turligvis t il b aking av f.e ks. d es s e r te r, k a ke r, te r te r e l l e r brød . Le Creus e t Gr y t e 2 ,4 l 2 0 c m Vei l . sal g spri s 1 4 49, -

Vå r pris: 799,-

24


Le Creus e t s n ac k bow l s 2 st k Farg e r: C e ri s e & Bl ack Ve i l . sal g spri s 1 9 9, V책 r pris 1 3 0,-

Le C reu se t Pepper kver n & Mi n i coco t t e 6 cm Fa rger: C er i s e & Blac k Veil . sa l gspr i s 5 4 9, V책r p ri s 350,-

Le Creus e t 2 s t k M in i coc o t t e 6 cm Farg e r: C e ri s e & Bl ack Ve i l . sal g spri s 259, V책 r pris 1 6 5,-

25


elektronikk

26


Multi speaker - Spill alt overalt!

Blu e t o o t h h øy t t a l e r St re am musi k k d i re k te ti l d i n te l e fon US B Por t powe r ch a rg e r Au x- i n ja ck Built-in re c harg e a bl e l i - i on ba t te r y (16 00mA h) 4 ti me rs s pi l l e ti d

Pris 39 0,-

27


Por t a bl e DA B +/ DA B / FM Rad io F M ra d i o me d RDS LC D Di s pl ay A l a r mk l ok ke me d s n ooze f u n ks jon Innebyg g e t oppl a d ba r t Li - i on ba t te r i i n k lu d e r t 3 ti me rs s pi l l e ti d AC - DC powe r a d a ptor i n k lu d e r t S l e e p ti me r Au tos øk Au x- i n ja ck

Pris 480,-

NEW DAB+ - Classic design

28


X-Lo l i Powe r B a n k Le k ke r ba t te r i ba cku p 2800 mA h Li th i u m ba t te r i X- Lol i k a n prof i l e res me d e ge t g ra f i s k d es ig n . Pe r fe k t for i n n e r l omme n e l l e r i ves ke n . Mi ni mum 1 0 0 st k . Pris 1 6 5,-

29


Lit e n h øy t t a l e r Es torm Lab yrint hX Supe r Bas s e r i k ke ba re l i te n , su pe r kompa k t, s ti lf ull Blue too t h høy t t ale r me d e n l y d du i k ke t rod d e va r mu l i g. De n e r i t ille gg, s om de n e n es te v i k je n n e r ti l i ma r ke d e t; va n navstøte nde og har 2-ve i s mi k rofon for Ha n d s f re e /kon fe ra n s e. Den har 8 t ime rs spille t id på d e t i n n e bygd e oppl a d ba re Li ti u m bat te rie t på 4 50 mAh, o g d e t ta r ca 3 ti me r å f u l l l a d e d e n . Pris 2 9 9,-

30


tur & fritid

31


Special edition...

32


Swim s - 24 t im e r bag Spe c ial e d i ti on - s or t Swi ms ba g Swims e r e n no rsk mer keva re me d i n te r n as jon a l su ks es s. Bage n e r lage t i va n n te t t ny l on me d f i n e d e ta l je r. M책l: L: 42 cm B: 19 cm H: 33 cm Vei l. sal g spri s 1 2 95, -

V책 r pris 480,33


Cra f t Lu e Lue me d po l ye st e r fo r fo r e f fe k t i v f uk k t ranspo r t . 70 % A cr y l 3 0 % Ull. Ko mme r i rø d/s o r t /hv i t /ma r i n e Ve i l . sal g spri s 24 9,Vå r pris 1 49, -

Hyb ri d Weat her glove Cra f t Vin dt et t ha ns ke i elas ti s k mater i al e me d g o d p a ssform og gode pus tegegs kape r. H anske n har s i likon p rint i håndf laten fo r bedre g re p. Touchf i ng re for m ob il . Clar i no i håndf laten fo r be dre g ri p. Veil . sa l gsp ri s 34 9, Vå r p ri s 2 39,-

34


Tre n in gs bag fra Cra f t Tre ni ng sb ag i me ll o m st ø rre l s e me d mang e l o mme r fo r ut st y r o g k l æ r. Fe m l o mme r. Me sh l o mme fo r f l aske. 3 8 li t e r. Ox fo rd Ny l o n . Ve i l . sal g spri s 3 9 9, Vå r pris 2 9 5,-

35


St a n l ey Cl a s s ic 1 l it e r En te r mos me d me g e t god e i s ol e re n d e e ge n s k a pe r. De n robu s te kon s t r u ks jon e n gjør de t te ti l e n av d e tøf fes te te r mos e n e på ma r ke det . Skrukor k me d h e l l es t r i pe r gjør te r mos e n e n ke l å h e l l e f ra . Ve i l . sal g spri s 4 5 0, Vå r pris ve d 50 s t k . 286 ,-

36


Le d Len ser P7.2 Mod el len P7.2 har ny o g kraf t ig LED d i od e s a mt foku s erin g og to lysst yrke r. Lyk te n l eve res i g ave es ke komplet t med bat te ri, t aske , karab i n k rok og s n or. Ly k ten egn e r s e g fo r grave ring. 320 lu me n og l ys len gd e p å he le 260 m e te r ve d b oos t. Veil . sa l gsp ri s 560, Vå r p ri s ved 50 s t k . 349,-

Le d Le n s e r H 7. 2 Kraf ti g h od e l y k t f ra Le d Le n s e r me d foku s e r i ng av lys s t rå l e n . LED d i od e me d l ys l e n gd e på h e l e 1 60 me te r ve d boos t. Ly k te n e g n e r s e g for t r y k k av lo go på ba t te r i tas ke. Ly k te n l eve res kompl e t t m ed ba t te r i e r.M od e l l e n h a r d i m m er, Hi g h En d Powe r LED d i o de Ve i l . sal g spri s 6 9 9,Vå r pris ve d 50 s t k . 4 2 9, -

37


Swis s Pe a k va n nt e t t r yggs e k k + s a m m e n l e g g ba r s n øs p ad e 210D pol y es te r og 210D r i bs top va n n tet t r yg g s e k k me d e t s tor t h ove d rom, f ro n tl omme me d g l i d e l ås og fas t pol s t ret s ku l d e rs t rop p er. S rør re l s e ba g: 12,4 x 26,6 x 62,0 c m . Stør re l s e s p ade: Ve i l . sal g spri spri s: 1 1 9 9,Pa k ke pris 5 3 9, -

Sam m en leggba r snøspade Komp a k t a lum inium snøspade med s terk t h å n d t ak i PP. Størrel s e: 65 x 25 x 7 c m .

38


Ac t io n k a m e ra Fi l m a l l e d i n e oppl eve l s er me d d e t te 720P HD - k a me ra me d 4 x d i g i ta l zoom, 120 g ra d e rs l i n s e og i n te gre r t be rør i n gs s k je r m. De t føl g er me d va n n te t t hy l s te r og mon te r i n g ti l sy k ke l og h je l m . Ka me ra e t br u ke r mi cro SD kor t (oppti l 32 G B, i k ke i n k lu d e r t). Ba t te r i t ype: Li - i on Pris 526 ,-

39


Monbent o m at be h o l d e r Di ss e le kre matb e ho lde re n e e r i n s pi re r t av d e ja pa n s ke ben tobo ks e ne , me n e r t ilpas s e t ves tl i g g as t ron omi . De n bes tå r av to he rme t iske rom o g en re gu l e r ba r s k i l l eve gg s om gjør a t man kan lage f le re ro m i ma tboks e n . Komme r i ma n ge fors kje llige farge r o g t åle r mi k robøl ge ov n og oppvas k mas k i n . Større ls e: 18,5 x 9,4 x10 cm Pris 1 69,40


Fje l l reve n - Kå n ke n K l as s i s k Kå n ke n r yggs e k k - Fje l l reve n s a bs olu t t mes t s ol gte r yggs e k k s om s å d a ge n s l ys i 1978 og e r for ts a t t svæ r t popu l æ r. For s kol e n , ti l d a gs tu re r e l l er sy k l i n g ti l og f ra a r be i d . Hol d ba r i l e t t Vi ny l on F. Stor t h ove d rom me d s tor å pni n g g jør d e t l e t t å s e t te i / ta u t e l e me n te r. To s i d e l omme r og e n l omme me d gl i d e l ås i f ron te n . Hå n d ta k på toppe n og e n k le s ku l d e r re i me r. R e f l e ks i l og oe n .

Vå r pris 52 5,-

Ski n nbag - Toa le t tma ppe Klas s is k s kinnveske o g to ale t t ves ke per fek t for ko r te re ture r e lle r helgetu rer. Pass e r t il både kvinne r og m e nn. Minimum antall: 10 0 s tk.

Bag fr a k r 995 , To a l e t tmap pe fr a k r 295 , -

41


+

42

G eorg Je nse n 3 Ellips e lys es t aker

Georg J ens e n S er ver i n g s øs e

Pri s 480, -

Pri s 150, -

+

G e o rg J e n se n S e r ve rin g s øs e + 2 s e r ve rin g sb rik ke r

G e o rg J e n sen B loom s a la tb ole + s a la tb estikk

Pr is 29 5 , -

Pr is 4 8 0 , -

G eorg Je nse n Fotoramme

Georg J ens e n Ju l ep y n t 01

G e o rg J e n se n Ju le p y n t 02

G e o rg J e n sen B a rom e te r + Hy d rom e te r

Pri s 260, -

Pri s 13 9, -

Pr is 9 9, -

G eorg Je nse n Beak vannkann e

C ar l M er t en s S al t & Pep per kve rn

Carl Mertens Pe a nu tsk å l

We s tp o r t S h e rp a p le d d

Pri s 480, -

Pri s 49 5, -

Pr is 225 , -

Pr is 1 49, -

Pr is 3 9 0, -


Eva Solo Pakke 1

Eva S olo Pak ke 2

Pri s 649, -

Pri s 2 3 9, -

Rie d e l 2 stk v in g lass ( Hv it e lle r rød )

M a s a h iro Kok ke k n iv & g røn n s a ksk n iv

Pr is 1 29, -

Pr is 3 20, -

Magnor Stor mlyk t

Fi rep h ant Brann s luk n i ng s ap p a ra t

E l va n g A lp a k k au llp le d d

M o n b e nt o M a tb e h old e r

Pri s 249, -

Pri s 3 9 9, -

Pr is 3 9 0, -

Pr is 1 69, -

Lexingt on 0 1 Jules t rømpe

Lexi n g t on 02 4 s t k H ånd k le r

Pri s 320, -

Pri s 6 40, -

Lex in g t o n 0 3 4 sk å le r & k jøk ke n h å n d k le

Lex in g t o n 0 4 4 k ru s & 4 e g g e g lass

Pr is 3 9 5 , -

Pr is: 4 8 0, -

43


C em o Gaves et t 01 Pri s: 219

C emo G avep ak ke 02

Cemo G ave p a k ke 03

Pri s 2 3 9, -

Pr is 4 29, -

Blue t oo t h høy t t aler

X- Loli Po w er ban k

Ryg gse k k & sn ø sp ad e

Pri s 16 5, -

Pr is 5 3 9, -

F jel lreven Kånken

0 1 Sk in n b ag 02 To a l e t tm a p p e

Sw im s 24 tim e rs b ag

Pri s 52 5, -

0 1 Pr is f r a 9 9 5 , 02 Pr is f r a 29 5 , -

Pr is 4 80, -

Pri s 390,-

Høy t t aler Pri s 299, -

44

DA B + Pr is 4 8 0, -

Ac tio n k a m e ra Pr is 526, -


Craf t Lue

C raf t H an s ker

Craft Tre n in g sb a g

St a n l ey Te rm os 1 l.

Pri s 149, -

Pri s 2 3 9, -

Pr is 29 5 , -

Pr is 29 9, -

Le d Lenser P7.7 Lyk t

Led Lens er P7.7 H o d el y k t

St e l t o n 2 B rød ku r ve r

Pri s 369, -

Pri s 4 59, -

Pr is 1 7 9, -

Vi s k a p e r b e g e i s t r i n g ! 45


Vi s k a p e r b e g e i s t r i n g

DAVID-ANDERSEN CONCEPT AS | KARL JOHANS GATE 20 0159 OSLO | PB 773 0106 OSLO TLF +47 24 14 88 00 | FAX +47 24 14 88 81 | ORG.NR NO 987 883 790 MVA CONCEPT@DAVID-ANDERSEN.NO | www.david-andersen-concept.no

V i tar forbehold om prisendringer, try kkfeil , fargeavvik og at varer kan bli utsolgt alle priser er uten mva

46

Julegavekatalog dac 2014  
Julegavekatalog dac 2014  

Julegavekatalog, DAC, David-Andersen Concept, Firmagaver, Julegaver, Gaver

Advertisement