Page 1

Página 1

1999

16:43

AISA Agrupació Activitats i Inversions Immobiliàries

Informe Anual

26/6/03

Grupo Agrupación Mutua

AISA català


Página 3

1999

16:43

AISA Agrupació Activitats i Inversions Immobiliàries

Informe Anual

26/6/03

Grup Agrupació Mútua

AISA català


Página 5

Memoria anual consolidada

16:43

Contingut ÒRGANS DE GOVERN

7

5 CONJUNTURA DEL SECTOR

13

INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT

21

AISA

26/6/03

COMPTES ANUALS AMB CRITERIS DE CONSOLIDACIÓ corresponents a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 1999

31

Informe d'auditoria de comptes

32

Balanços de situació consolidats

34

Comptes de pèrdues i guanys consolidats

36

Memòria anual consolidada de l'exercici 1999

38

Grup Agrupació Mútua

AISA català

AISA Agrupació Activitats i Inversions Immobiliàries


Página 7

Govern

16:43

AISA Agrupació Activitats i Inversions Immobiliàries

Òrgans de

26/6/03

Grupo Agrupación Mutua

AISA català


Òrgans de Govern

AISA català

AISA

8

26/6/03

16:43

Página 8


26/6/03

16:43

Página 9

PRESIDENT

Francesc. X. Bigatà Ribé

VICEPRESIDENT

Enrique Reyna Martínez

VOCAL, CONSELLER DELEGAT

José Luis Torra Ruiz del Sotillo

VOCAL

Nicolás Pachán Gárriz

VOCAL

Enrique Romans López

VOCAL

Domènec Sarsa López

SECRETARI NO CONSELLER

José Soria Sabaté

Òrgans de Govern

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

AISA

9

DIRECCIÓ

DIRECTOR GENERAL

Juan Carretero Muñoz

Grup Agrupació Mútua

AISA català

AISA Agrupació Activitats i Inversions Immobiliàries


AISA català

26/6/03

16:43

Página 10

Òrgans de Govern

Francesc Xavier Bigatà Ribé President

AISA

10

José Luis Torra Ruiz del Sotillo Conseller Delegat


26/6/03

P

16:43

Página 11

er primer any, ens adrecem a vostès amb motiu de la propera celebració de la Junta General d’Accionistes d’AISA.

D’ençà de la constitució, l’any 1993, de l’embrió de la societat que ara coneixem com a AISA, s’ha desenvolupat un intens camí que va assolir la seva cota més notòria el juliol de 1999 amb l’anunci de l’Oferta Pública de Venda d’accions als socis d’Agrupació Mútua. L’èxit assolit en aquesta operació ens reforça i avala en la trajectòria de gestió del Grup AISA, al mateix temps que es dóna suport a la política de gestió d’actius financers impulsada per Agrupació Mútua. AISA ha obtingut un benefici consolidat, després d’impostos, de 519 milions de pessetes, un 47% més que l’any anterior, i repartirà un dividend a compte equivalent al 4% sobre el

2.200 milions l’any 1997, a 11.100 milions al tancament d’aquest exercici.

Òrgans de Govern

valor nominal per un import total de 300 milions de pessetes.

El Grup AISA ha iniciat un procés de diversificació d’activitats cap a sectors com: l’explota-

11

ció d’oficines, la construcció de naus industrials --amb projectes tan rellevants com el del

AISA

AISA català

AISA, durant 1999, ha volgut potenciar les seves activitats bàsicament en tres direccions: Ha consolidat la seva política de creixement iniciada ara fa tres anys. Per constatar-ho, n'hi ha prou amb analitzar el volum d’existències de les seves participades, el qual ha passat de

polígon industrial de Granollers-Montmeló--, i l'explotació d’hotels urbans --com, per exemple, l’hotel del carrer Sant Quintí de Barcelona, enfront de l’Hospital de Sant Pau, o el projecte d’hotel de Diagonal Sud. En el decurs d'enguany, el Grup AISA ha impulsat la cerca de promocions en altres àrees geogràfiques fora de Catalunya. Ara ja es construeix a Andorra i a Madrid, i amb la inauguració d’una delegació a Sevilla es volen engegar promocions en aquella àrea d’influència. El bon moment del sector immobiliari i les seves perspectives de creixement sostingut ofereixen un entorn molt favorable als projectes d'AISA, els quals, ara recolzats en la confiança dels nous accionistes, trobaran renovat impuls per fer realitat un projecte empresarial sòlid.

Francesc Xavier Bigatà Ribé Presidente

José Luís Torra Ruiz del Sotillo Consejero Delegado


Òrgans de Govern

AISA català

AISA

12

26/6/03

16:43

Página 12


Página 13

sector

16:43

AISA Agrupació Activitats i Inversions Immobiliàries

Conjuntura del

26/6/03

Grupo Agrupación Mutua

AISA català


AISA català

26/6/03

16:43

Página 14

1

ECONOMIA

L'economia espanyola continua dins la fase alcista, amb una taxa elevada de creixement basada en el fort impuls que encara manté la demanda interna. La principal conseqüència d'aquesta situació des del punt de vista del sector de la construcció és, no tan sols el manteniment, sinó l'acceleració dels ritmes de demanda i d'inversió. El fet més significatiu de la conjuntura actual gira a l'entorn de la millora experimentada per l'exportació del sector exterior al creixement global --que ha assolit un 8,8% de variació sobre el mateix període de l'any anterior--, i el sòlid augment de la demanda interna impulsada tant pel consum familiar com per la inversió.

Conjuntura del Sector

L'any 1999 el producte interior brut (PIB) generat per l'economia espanyola va créixer un

AISA

14

3,7%, tres dècimes menys que durant l'exercici precedent. De la seva banda, l'economia catalana, malgrat haver viscut un any expansiu, va tancar l'exercici amb una variació del PIB del 3,9%, una dècima inferior a la registrada el 1998, que va ser del 4%. L'any 1998 l'índex de preus al consum es va situar en el punt històric més baix, amb un 1,8%, fet que va posar de manifest la capacitat de l'economia espanyola per fer compatible el creixement i l'estabilitat de preus. Durant l'exercici de 1999, l'evolució de l'IPC va ser menys favorable, amb una taxa interanual del 2,9%, acompanyada d'una puja de la taxa d'inflació. Cal cercar l'explicació d'aquests resultats en l'augment dels preus de l'energia durant el darrer més d'any, el principal factor d'inestabilitat del qual va residir en el preu del petroli en els mercats internacionals, que va empènyer a l'alça els preus interiors dels productes energètics, els quals van acabar provocant una puja de l'IPC. L'índex de preus al consum del sector de la construcció va créixer per damunt de la mitjana del conjunt d'Espanya, que va ser del 8,1 %; és a dir, cinc dècimes per sota de la registrada a Catalunya, que va ser del 8,6%. Així doncs, la construcció ha continuat mostrant taxes molt elevades de creixement després de més de dos anys amb un elevat ritme d'activitat. Les perspectives continuen essent favorables per a aquest sector, malgrat que és probable que hi hagi una certa moderació, després del lent esgotament d'una quants factors que ho han afavorit espectacularment al llarg dels darrers dos anys: gradual augment dels tipus d'interès, ritme d'ocupació menys intens i increment dels preus dels productes immobiliaris. Amb tot, durant l'any 1999 es va produir un creixement sectorial del 9%. L'activitat constructora va representar el 7,3% del PIB brut de tot Espanya, el 63,7% de la formació bruta de capital fix i el 10,4% de la població laboral.


26/6/03

16:43

Página 15

En aquest context, per sectors productius, el més dinàmic va ser el de la construcció, encara que els costos de producció mantenen nivells molt elevats, sense que els senyals de desacceleració detectats s'hagin accentuat, amb una variació del 10,8% en el total de la construcció i únicament amb un 11,9% en edificació. La favorable conjuntura econòmica ha incidit directament en el mercat laboral, en el qual es registra la taxa més baixa del nombre d'aturats dels darrers vint anys, amb un 15,87%; solament en el sector de la construcció, aquesta taxa és de l'11,4%. Aquest fet confirma la versió d'una important empenta de les rendes salarials i del seu efecte sobre el consum privat.

SÒL

El sòl és un dels principals components del preu final de l'habitatge. Els darrers mesos, l'impacte del preu del sòl ha fet que el preu de l'habitatge hagi arribat a superar, fins i tot, el 50%. La repercussió del sòl sobre el preu de venda de l'habitatge s'ha de controlar, ja que ara

Conjuntura del Sector

2

l'elasticitat de la demanda no és tan gran com a finals de la dècada passada. 15 Potser calgui reordenar la política d'habitatge vers una política del sòl; molt especialment entorn de l'agilitació urbanística, ja que s'ha posat de manifest que la Llei del Sòl no ha evitat la dinàmica inflacionista.

AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:43

Página 16

3

COSTOS DELS MATERIALS

Les empreses constructores s'enfronten al problema de la manca de materials, circumstància que s'afegeix a les dificultats per trobar mà d'obra qualificada, fins al punt que poden aparèixer problemes per complir les dates previstes per a l'acabament d'algunes promocions i edificis. La principal causa d'aquesta escassetat és l'elevat ritme d'activitat del sector, que fins i tot ha arribat a superar els nivells de producció de les empreses que fabriquen materials per a la construcció. Com a exemple, val la pena assenyalar que fins a finals del passat novembre el preu dels materials cerámicos se había incrementado en un 37,2% respecto al mismo mes del año anterior, calConjuntura del Sector

culándose que el incremento total interanual 99/98 habrá sido casi del 30%. En su conjunto, el coste total de la construcción en 1999 ha aumentado en un 11%, y un punto más en referencia al subsector de la edificación.

4

LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES

AISA

16 El 1999, la construcció ha continuat amb unes taxes de producció que possiblement trigarem força anys a tornar-les a veure, amb un creixement proper al 9%, sense que hagi cessat ni l'empenta de la demanda ni l'augment del saldo dels crèdits hipotecaris. De fet, les xifres de tancament de l'exercici anterior demostren que Espanya va ser el país de la Unió Europea que va iniciar la construcció d'un nombre major d'habitatges, amb 525.000 unitats. Amb tot, els índexs trimestrals mostren una lleugera desacceleració de la producció i de l'economia, que cal entendre en el sentit que ja hem arribat a la part més alta del cicle. Si l'any 1998 es va parlar d'una xifra rècord en la construcció d'habitatges a Catalunya, amb un total de 71.776 unitats, el 1999 el nombre d'obres iniciades (segons els visats dels Col·legis d'Aparelladors de Catalunya) és de 78.268 unitats, la qual cosa representa un increment del 9,0% respecte de l'exercici anterior. Aquests nivells d'obra iniciada, abans solament s'havien donat durant els períodes que van coincidir amb fortes onades d'immigració, a finals dels anys seixanta i al començament dels setanta. El principal impulsor de l'activitat constructora en l'actual fase del cicle econòmic ha estat l'edificació residencial, la qual, impulsada per la bona marxa del mercat laboral i la davallada dels tipus d'interès del mercat hipotecari, ha batut rècords de creixement els darrers anys i ha representat un creixement excepcional durant els darrers tres exercicis. Pel que fa al nombre d'habitatges acabats, l'any 1999 ha tingut una forta alça, i ha assolit la xifra de 61.574 unitats, la qual cosa representa un increment del 29,8% respecte de l'any anterior (1998), la xifra més elevada dels darrers vint anys.


26/6/03

16:43

Página 17

L'edificació residencial, a Catalunya, ha anat clarament en paral·lel amb l'evolució del conjunt de l'Estat, COM ES POT VEURE ALS QUADRES ADJUNTS. El nombre de visats, en finalitzar 1999, havia superat la xifra de 550.000 unitats a tot Espanya, i els acabaments havien arribat a les 321.000 unitats. En aquest context, la producció d'habitatges a Catalunya ha representat el 14,6% del total d'obra de tot el país.

5

PREUS

El 1999 la mitjana dels preus d'habitatges nous a Espanya es va situar en les 151.800 ptes./m2 per a les de segona mà, amb una mitjana de preu de 120.000 ptes.); oscil·lant entre les 87.000 ptes. d'Extremadura i les 210.000 de la Comunitat de Madrid. Les capitals amb un increment major de preus (en habitatge nou), superior al 15%, van ser: Jaén, Màlaga, Sevilla, Osca, Saragossa,Tenerife, Santander, Burgos, Albacete, Cuenca i Barcelona. Barcelona continua essent la ciutat més cara, amb 270.000 ptes./m2 construït; i Badajoz la més barata, amb 100.000 ptes. (VEGEU QUADRE FINAL).

Conjuntura del Sector

construït, amb una mitjana d'increment de l'11% respecte de l'any anterior (idèntic augment

17

Mitjana dels preus d'habitatge per CC.AA.

AISA

AISA català

Comunitat

Habitatge nou

Increment (%)

Habitatge usat

Increment (%)

Andalusia

131,2

+14

94,1

+2

Aragó

150,4

+17

9,2

+12

Astúries

166,5

+13

122,5

+15

Balears

173,4

+15

129,7

+23

Canàries

158,1

+16

136,6

+14

Cantàbria

171,0

+16

125,7

+9

Castella - La Manxa

100,1

+11

74,9

+6

Castella i Lleó

134,5

+9

108,2

+9

Catalunya

185,6

+14

152,2

+13

Com.Valenciana

126,6

+9

88,8

+7

Euskadi

204,4

107,0

87,8

+5

65,1

+2

Galícia

130,5

+7

106,9

+8

La Rioja

137,5

+16

91,2

+8

Madrid

210,1

+6

191,3

+13

Múrcia

117,1

+11

85,9

+11

Navarra

156,0

+7

135,6

+13

Extremadura

Preus en ptes./m2 construït Nota: Les xifres estadístiques oficials no sempre coincideixen amb altres fonts d'informació, com les societats de taxació, per exemple.


AISA català

26/6/03

16:43

Página 18

6

REHABILITACIÓ

De fet, la rehabilitació d'habitatges a Espanya encara és un subsector amb un desenvolupament inferior al de la resta de països de la Unió Econòmica Europea. A Espanya, el pes de la rehabilitació representa el 23,2% del total de la construcció, mentre que en el conjunt de la Unió Econòmica Europea aquest percentatge és del 35,5%, per la qual cosa és el primer àmbit de negoci. El creixement de la rehabilitació a Espanya, corresponent a 1999, s'ha fixat en el 20%, i es preveu que, l'any en curs, pot arribar a assolir el 30%. D'altra banda, també, les previsions del mercat de l'habitatge en les grans ciutats apunten al manteniment d'una demanda de rehabilitació alta, ja que els elevats preus que afecten la construcció, junt amb la manca d'una oferta més diversificada i a l'encariment del sòl limiten la futura dinàmica del Conjuntura del Sector

mercat.

variació anual, atès que els nivells absoluts es troben en cotes que mai no s'havien conegut abans. Per aquesta raó, i de manera molt especial en el camp de la construcció residencial, el pronòstic és de creixement, encara que amb una moderació del ritme de fins al 1,5%, de resultes de l'acabament d'obres dels dos anys anteriors i d'un menor volum de nous inicis. Tanmateix, per al conjunt del sector s'apunta un creixement de l'ordre d'entre un 6% i un 8%, a causa de la forta presència que encara s'atribueix als subsectors i a l'obra pública.

AISA

18

En general, pel que fa a l'any 2000, difícilment es poden preveure proporcions tan altes de

7

EL MERCAT D’OFICINES

Segons les darreres dades disponibles (desembre de 1999) sobre el comportament dels mercats de lloguer d'oficines de les dues principals capitals del país, Madrid i Barcelona, la situació en ambdues ciutats ha experimentat una notable evolució a l'alça. En aquest sentit, la forta demanda ha provocat que les taxes de desocupació hagin davallat fins a situar-se entorn del 5%. Atès que la major part dels nous projectes encara no s'hauran acabat els propers mesos, aquesta situació de baixes taxes de desocupació també es mantindrà durant aquest any 2000. Així, davant d'aquesta oferta insuficient, per exemple, els preus de lloguer han augmentat amb força durant 1999 en ambdues ciutats, fins a situar-se, en tancar l'exercici, entorn de les 3.800 ptes./m2 i mes a Madrid, i una mica menys, entorn de les 2.900 ptes/m2 i mes a Barcelona. Segons tots els indicis, els preus encara poden pujar més els propers mesos, per la qual cosa les rendes a la capital d'Espanya podrien superar les 4.000 ptes./m2, mentre que a Barcelona superarien les 3.000 ptes.


26/6/03

16:43

Página 19

L'absorció d'oficines a Barcelona pot arribar a superar els 232.500 m2 assolits el 1998, mentre que a Madrid probablement s'arribarà a assolir, en aquest exercici, els 500.000 m2. El fet que les companyies es mostrin tan dinàmiques a llogar oficines noves o a ampliar-ne les existents, fruit de la bonança econòmica i la confiança en el futur, provocarà que les taxes de disponibilitat continuïn baixant amb força fins que entrin el mercat els nous projectes.

8

PERSPECTIVAS

Malgrat que el subsector de l'edificació residencial viu un cicle històric, en general les persConjuntura del Sector

pectives indiquen una lleugera desacceleració respecte d'anys anteriors, però no una intensa frenada de l'activitat productiva, sortida freqüent a anteriors cicles alcistes del sector immobiliari. Aquestes perspectives favorables recolzen, especialment a Catalunya, en les circumstàncies següents: a) Demogràficament, continua havent-hi una demanda potencial, almenys per als propers dos o tres anys. Altres circumstàncies poden convertir aquesta demanda en insolvent, però el pes 19

en l'estructura de la població espanyola del segment de persones d'entre 20 i 40 anys,

AISA

AISA català

demandants d'habitatge nou, continua essent força important i ha estat l'autèntica raó de fons de la intensa demanda dels darrers anys. b) Accentuant el factor anterior, els hàbits d'adquisició d'habitatge canvien intensament. Fa pocs anys, el ratio d'habitants per habitatge superava el tres. Aquest any 1999 ja s'ha situat per sota del dos, amb l'augment lògic de demanda que comporta aquest hàbit.

Existen un gran número de perspectivas favorables para el crecimiento en los próximos años del sector inmobiliario (potencial de demanda demográfica, nuevos hábitos de adquisición de vivienda y fenómeno migratorio, entre otros)


AISA català

26/6/03

16:43

Página 20

c) A mitjà termini, el subsector residencial, entre d'altres, haurà de tenir en compte el fenomen migratori. Certs estudis ja avancen que a partir del 2005 el 12% de la demanda serà induït per la migració. d) Cal relativitzar l'intens augment de preus en el sector immobiliari. En termes reals, és a dir, amb deflació, els preus dels habitatges a finals de 1999 no arribaven al nivell que tenien el 1991. e) Un indicador clau del potencial de demanda solvent en el subsector residencial és el de l'accessibilitat a l'habitatge o grau d'esforç net que representa la compra d'un habitatge sobre la renda familiar, en percentatge. L'accessibilitat a l'habitatge al tancament de 1999 se situava en el 33% i, considerant desgravacions fiscals, en el 27%: la comparació d'aquests percentatges amb els del 1998, que eren del 32% i 26%, respectivament, fa que siguem moderadament Conjuntura del Sector

optimistes pel que fa a un futur proper.

AISA

20

Segons cicles anteriors, quan l'índex d'accessibilitat s'acosta al 37% comença a notar-se una feblesa en la demanda.


Página 21

1999

16:43

AISA Agrupació Activitats i Inversions Immobiliàries

Informe de Gestió

26/6/03

Grupo Agrupación Mutua

AISA català


AISA català

26/6/03

16:43

Página 22

1

ANTECEDENTS

La societat es va constituir, sota la denominació AM GESTORS I SERVEIS, S.L. (en endavant AMGES), el 17 de desembre de 1993, i es va dedicar exclusivament a la prestació de serveis de gestió immobiliària i administrativa. El 1997 el Grup Agrupació Mútua va decidir canalitzar les seves inversions en el sector immobiliari per mitjà d'AMGES, amb la qual cosa la societat va esdevenir el cap visible d'un grup de societats dedicat a la promoció immobiliària i a l'explotació d'immobles. Amb aquest objectiu, a finals de 1997 es van fer les primeres passes d'aquesta nova etapa de la companyia i es va acordar transformar-la en societat anònima, modificar-ne l'objecte social i fer una ampliació de capital, subscrita íntegrament per l'entitat Agrupació Mútua del Comerç Informe de Gestió

de desembre de 1997, en 2.184 milions de pessetes.

22

import de 1.635 i 3.121 milions de pessetes.

AISA

i de la Indústria, MARPF. D'aquesta manera, el capital social de la companyia es va situar, el 31

Aquest procés de transformació també va implicar un canvi en la denominació social, per la

Durant l'exercici 1998 es va consolidar el procés de reestructuració societària. Pel que fa al capital social, aquest es va situar, el 31 de desembre DE 1999????, en 7.500 milions de pessetes. Les ampliacions de capital es van realitzar mitjançant l'aportació d'un immoble situat al Prat de Llobregat per valor de 560 milions de pessetes i dues aportacions dineràries per

de Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias S.A. (en endavant, AISA). L'acord va ser adoptat, el dia 2 de març, per la Junta general Extraordinària i Universal d'Accionistes de la societat dominant.


26/6/03

16:43

2

Página 23

AISA A LA BORSA

La Junta General extraordinària de l'11 de novembre de 199 7 va acordar per unanimitat sol·licitar formalment l'admissió a negociació de les accions en què es divideix el capital social de la companyia en el Segon Mercat de la Borsa de Valors de Barcelona. Després de realitzar les successives ampliacions de capital i un cop acomplerts tots els requisits legals establerts pel Reial Decret 710/1986, el 21 d'octubre de 1998, les 7.500.000 accions en què es divideix el capital social van ser objecte d'admissió a cotització en dit mercat. D'aquesta manera, la Societat obre una important via de finançament aliena que permet potenciar l'expansió de l'activitat immobiliària del Grup. A fi de fer partícips de manera directa als mutualistes d'Agrupació Mútua de les inversions tes d'AISA, Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, MARPF i AMSYR, Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A. van comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors el propòsit de realitzar una Oferta Pública de Venda d'accions d'AISA. Aquesta oferta, corresponent al 20% del capital social, és a dir, 1.500.000 accions, estava destinada exclusivament als mutualistes d'Agrupació Mútua. El preu de l'oferta es va fixar en 2.200 pessetes/acció, a partir de la valoració de les accions realitzada pels auditors de la Societat com a experts inde-

Informe de Gestió

realitzades pel Grup a Agrupació Mútua, el 27 de juliol de 1999 dos dels principals accionis-

pendents, que van situar el valor per acció en 2.418 pessetes. Addicionalment, es va deter-

23

minar que tots els mutualistes que acudissin a l'OPV i que mantinguessin les accions durant

AISA

AISA català

un període mínim d'un any, es beneficiaran d'un descompte diferit, que s'abonarà el dia 20 de novembre del 2000, del 5% del preu de l'oferta, és a dir, 110 pessetes per acció. Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, MARPF i AMSYR, Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A. van comunicar, el 3 de novembre del 2000, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors el resultat de l'oferta, en què s'havien rebut un total de 4.571 ordres de compra, per mitjà de les quals es van col·locar 1.461.358 accions, és a dir, el 97% de les accions oferides. L'èxit assolit en la col·locació posa de manifest la confiança dipositada en la gestió d'actius desenvolupada pel Grup Agrupació Mútua i, més en concret, en les inversions realitzades per mitjà del Grup AISA.


AISA català

26/6/03

16:44

Página 24

3

EL SECTOR IMMOBILIARI

La companyia desenvolupa fonamentalment la seva activitat a Catalunya, en el segment residencial (promoció immobiliària) per mitjà de les seves filials, i en el d'oficines (lloguer) que actualment explota directament. A Catalunya el sector immobiliari s'ha caracteritzat per l'augment de la producció, iniciat el darrer trimestre de 1997, i una fase intensament alcista de la demanda, afavorida pel creixement econòmic, un marc laboral estable i la millora en els condicions de finançament dels habitatges, tant per la davallada dels tipus d'interès, com per la facilitat de disposició del crèdit. L'any 1999 ha continuat la tendència de 1998, i ha estat un any, en general, esplèndid per al Informe de Gestió

sector de la construcció, amb un creixement situat entorn del 9%, sense que la demanda s'hagi vist reduïda. Les perspectives per al 2000 continuen essent bones, ja que es considera que

24

da, en contrast amb la tònica habitual d'estabilització dels darrers anys. Concretament, a la

el creixement del sector se situarà entre el 6% i el 8%, i es preveu una estabilització de la demanda. Aquest creixement permetrà que la construcció conservi el seu paper de motor de l'economia, amb elevades taxes de creixement. Pel que fa als preus del sector, la tendència general ha estat a l'alça afavorida per la deman-

AISA

ciutat de Barcelona la mitjana dels preus de l'habitatge s'ha incrementat, l'any 1999, un 8,7%. A Catalunya, exclosa la ciutat de Barcelona, la mitjana del preu per m2 construït s'ha incrementat un 13,5%.

4

EL GRUP AISA EL 1999

Al tancament de l'exercici 1999, el Grup ha obtingut un benefici consolidat després d'impostos del 519 milions de pessetes, la qual cosa comporta un increment del 47% respecte de l'exercici anterior. Dins d'aquest mateix exercici, la societat ha acordat el repartiment d'un dividend a compte equivalent al 4% sobre el valor nominal, és a dir, de 300 milions de pessetes.

Los proyectos inmobiliarios de AISA responden a las exigentes demandas de los habitantes de las ciudades donde se ubican


26/6/03

16:44

Página 25

El Grup AISA i associades gestionen més de 500.000 m2, sobre els quals es desenvolupen les activitats d'explotació d'immobles en règim de lloguer, promoció immobiliària d'habitatges i naus industrials, i la construcció i explotació hotelera. Durant l'exercici 1999 la societat ha continuat amb la seva política de creixement iniciada fa tres anys, la qual cosa es reflecteix clarament en el volum d'existències gestionades pel Grup, que ha passat de 2.200 milions de pessetes el 31 de desembre de 1997, a 11.100 milions de pessetes el 31 de desembre de 1999. Les existències gestionades pel Grup AISA i associades presenten un potencial de facturació superior als 45.000 milions de pessetes.

de promoció immobiliària. Fruit d'això, el Grup AISA i associades està desenvolupant promocions immobiliàries a Andorra, ha constituït una delegació a la ciutat de Sevilla –per mitjà de la qual es proposa endegar diverses promocions, amb un total previst d'entre 40 i 50 habitatges–, i a Canàries està mantenint converses amb promotores locals per posar en marxa projectes immobiliaris de certa envergadura.

La promoción del suelo industrial es también una de las principales actividades de AISA como lo demuestra la importante inversión realizada, junto con el Consorcio de la Zona Franca, en el Póligono Industrial de GranollersMontmeló

Informe de Gestió

Aquesta política de creixement ha anat acompanyada d'una expansió geogràfica en l'activitat

25 AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:44

Página 26

5

DESCRIPCIÓ DE LES ÀREES FUNCIONALS

5.1. EXPLOTACIÓ D’OFICINAS AISA és propietària d'un edifici situat al Parc de Negocis Mar Blau, situat entre l'autovia de Castelldefels i l'accés a l'aeroport de Barcelona, en el terme municipal del Prat de Llobregat. Es tracta d'un edifici construït en un solar de 3.812 m2 que es compon de cinc plantes d'una superfície total de 4.957 m2, valorat en 828 milions de pessetes. Aquest immoble es troba ocupat, totalment, en règim de lloguer, i ha generat unes rendes per a la Societat, durant l'exercici 1999, de 80 milions de pessetes. A finals de 1999, la Societat va augmentar la seva presència en aquest segment mitjançant l'adquisició de dos locals comercials situats a Badalona (Barcelona) per un import de 115 Informe de Gestió

milions de pessetes, que es troben arrendats al Servei Català de la Salut.

AISA

26


26/6/03

16:44

Página 27

5.2. PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES 5.2.1. HABITATGES Les promocions immobiliàries es desenvolupen per mitjà de les filials que componen el Grup AISA i associades. a) Amrey, Promocions Inmobiliarias, S.L. (en endavant Amrey) està participada per AISA en un 50%. L'altre 50% pertany al Grup Erma, grup empresarial de caràcter familiar dedicat a la promoció immobiliària, amb notable presència en el mercat català des de fa trenta anys. En l'exercici 1999, Amrey ha facturat 4.361 milions de pessetes en concepte d'unitats venudes i lliurades (habitatges, locals i pàrquings), xifra que representa un increment del 47% respecte de l'exercici anterior. Durant aquest exercici s'ha finalitzat la venda, i s'han des a la ciutat de Barcelona, així com la promoció de Gran Via de Premià de Mar, a la província de Barcelona. En termes d'unitats de venda, aquestes promocions han comportat el lliurament de 132 habitatges, 164 pàrquings i 3 locals. Al llarg de l'exercici 1999, el Grup AISA i associades, per mitjà de les filials, ha continuat incrementant les reserves d'edificis i solars en què endegar futures promocions. El 31 de

Informe de Gestió

lliurat les promocions dels carrers Viladomat, Sant Quintí i Navas de Tolosa, totes situa-

desembre, el valor de les inversions realitzades per mitjà d'Amrey al llarg de l'exercici 1999, pujava a 2.389 milions de pessetes, desglossades en solars i edificis en rehabilitació,

27

per un import de 2.121 milions de pessetes; la resta correspon a la inversió realitzada en

AISA

AISA català

promocions en curs per un import de 269 milions de pessetes. Aquestes inversions, junt amb l'stock inicial, situa les reserves de solars i edificis destinats a la promoció immobiliària, el 31 de desembre de 1999, en 5.509 milions de pessetes, corresponents a més de 95.000 m2 en cota 0. b) Proconal, S.L., societat participada el 31 de desembre de 1999 indirectament per AISA amb un 35%, ha dut a terme, durant els exercici 1997, 1998 i 1999, la promoció d'un conjunt residencial a Sant Cugat del Vallès (Can Ganxet), que consta d'un total de 450 unitats (150 habitatges, 200 places de pàrquing, 100 trasters) distribuïdes en 7 blocs. Durant 1999 s'ha lliurat una resta del bloc cinquè i els blocs sisè i setè, la qual cosa ha suposat un volum d'ingressos per vendes de 1.162 milions de pessetes. c) Pel que fa a la filial Récord Pisos, S.L., participada per mitjà d'Amrey, està desenvolupant una important promoció corresponent al Pla Parcial Residencial Partida Vila, de Reus (Tarragona). la promoció, corresponent a 75.134 m2 en cota 0 sobre els quals s'edificaran un total de 618 habitatges, consta de dues actuacions inicials: una primera fase de construcció de 198 habitatges composta per cases dúplex o unifamiliars, i una segona fase centrada en l'edificació de 168 pisos. El 31 de desembre, les inversions realitzades arriben a 1.115 milions de pessetes.


AISA català

26/6/03

16:44

Página 28

d) Dins de la seva política d'expansió en l'activitat de la promoció immobiliària en altres zones d'Espanya i Andorra, el Grup AISA participa amb un 33% en les societats Promotora Les Terrasses, S.A. i Urbanitzadora del Solà, S.A. Ambdues promotores tenen els seus terrenys ubicats davant l'estació d'esquí El Tarter, dins de l'àmbit d'influència d'estacions d'esquí tan prestigioses com Soldeu - El Tarter i Pas de la Casa - Grau Roig. Promotora Les Terrasses, S.A. promou actualment 48 apartaments, el lliurament dels quals és preveu dur a terme en el decurs del segon semestre de l'any 2000. Urbanitzadora del Solà, S.A. està urbanitzant una àmplia extensió de terreny per a la promoció d'aproximadament 400 apartaments els propers anys. e) El gener de 1998 es va constituir la societat immobiliària AMR Habitatges, S.L., de la qual participa AISA amb un 40%. Aquesta societat, el 31 de desembre de 1999, té quatre promocions en marxa situades, totes, a la província de Barcelona i que corresponen Informe de Gestió

a un total de 105 habitatges, 3 locals i 127 places de pàrquing. 5.2.2. NAUS INDUSTRIALS La promoció que el Grup AISA i associades desenvoluparan al polígon de GranollersMontmeló comportarà l'ampliació del seu àmbit d'activitat al sector industrial. Es tracta d'una inversió en aliança amb el Consorci de la Zona Franca, l'import de la qual seria d'uns 4.0000

28

gon industrial Cal Català, de Granollers, i del sector industrial del Circuit de Catalunya, a

AISA

milions de pessetes (ambdues societats a parts iguals) per promoure la urbanització del políMontmeló. Els terrenys sobre els quals es realitzarà l'actuació tenen una superfície de 279.745 m2 en cota 0 i es troben prop dels principals nusos de comunicacions de Barcelona (autopista, port, aeroport i Renfe). 5.3. EXPLOTACIÓ HOTELERA El Grup AISA i associades van ampliar l'activitat a la construcció i explotació hotelera el juliol de 1998, mitjançant l'inici de la construcció d'un hotel de dues estrelles d'aproximadament 93 habitacions. Aquest hotel es troba al carrer Sant Quintí de Barcelona, davant de l'Hospital de Sant Pau i la construcció ha acabat el mateix mes de desembre de 1999. Aprofitant les oportunitats de negoci que ofereix aquest sector, al llarg de l'exercici 1999 el Grup AISA i associades hi han incrementat la presència amb la posada en marxa de dos projectes addicionals. D'una banda, l'inici de la construcció d'un hotel de tres estrelles de 150 habitacions al complex Diagonal Mar. L'acabament de l'obra i l'inici de l'explotació de l'hotel es preveu per a finals de l'any 2001. D'altra banda, l'adquisició del sanatori Sant Joan de Déu, al Vendrell (Tarragona), amb l'objectiu de promoure un hotel-balneari de luxe de 250 habitacions, amb una inversió prevista d'aproximadament 6.000 milions de pessetes.


AISA català

26/6/03

6

16:44

Página 29

COMENTARIS FINALS

Els bons resultats que s'estan obtenint de les promocions que du a terme Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A. per mitjà de les seves filials, i la bona situació de les promocions en curs i els solars en què es desenvoluparan futures promocions, permet esperar resultats molt positius per a la Societat en exercicis propers. La Societat no ha adquirit accions pròpies durant l'exercici, ni s'han realitzat inversions en Investigació i Desenvolupament.

AISA atiende las nuevas necesidades de espacio y calidad de vida, proyecta y construye viviendas en zonas residenciales en consonancia con estas necesidades


Informe de Gestió

AISA català

AISA

30

26/6/03

16:44

Página 30


Página 31

Anuals

16:44

AISA Agrupació Activitats i Inversions Immobiliàries

Comptes

26/6/03

Grupo Agrupación Mutua

AISA català

Comptes anuals amb criteris de Consolidació corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 1999


AISA català

26/6/03

16:44

Página 32

A

Informe d'Auditoria de Comptes


16:44

Página 33

Comptes Anuals Consolidades

26/6/03

33 AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:45

Página 34

BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS el 31 de desembre de 1999 y 1998

31.12.1999

ACTIU

31.12.1998

milers de ptes. milers d’euros milers de ptes. milers d’euros

ACCIONISTES PER DESEMBOSSAMENTS NO EXIGITS

Comptes Anuals Consolidades AISA

108

4.316.607

25.943

4.083.448

24.542

37.250

223

51.150

307

106

1

69

1

Immobilitzat material (Nota 5)

928.421

5.580

825.184

4.959

Immobilitzat financer (Nota 6)

3.350.830

20.139

3.207.045

19.275

25.084

151

27.951

168

ACTIU CIRCULANT

8.082.966

48.580

5.985.671

35.975

Existències (Nota 7)

6.415.586

38.558

4.652.281

27961

Deutors:

1.466.456

5.539

934.434

1.255

Clients

921.576

1.009

208.798

1.047

Empreses del Grup, associades i relacionades (Nota 8)

167.925

403

174.133

102

67.006

1.863

17.013

3.212

309.949

8.814

534.490

5.616

124.280

747

143.562

863

76.593

460

255.381

1.535

51

1

13

12.424.65

174.674

10.115.07

60.793

IMMOVILITZAT

34

18.000

Despeses d'establiment (Nota 4) Immobilitzat immaterial

FONS DE COMERÇ DE CONSOLIDACIÓ (Nota 6)

Diversos deutors (Nota 9) Administracions públiques (Nota 10) Inversions financeres temporals (Nota 11) Tresoreria Ajustaments per periodificació TOTAL ACTIU

7

0

Els Comptes Anuals de la Societat, que formen una sola unitat, abasten aquests Balanços de Situació, els Comptes de Pèrdues i Guanys adjunts i la Memòria Anual adjunta, que consta de 17 notes.


16:45

Página 35

PASSIUS

31.12.1999 milers de ptes.

31.12.1998

milers d’euros milers de ptes.. milers d’euros

FONS PROPIS (Nota 12)

7.822.064

47.011

7.602.038

45.690

Capital social

7.500.000

45.076

7.500.000

45.076

Reserva legal

32.832

197

862

5

Reserva voluntària

70.480

424

7.753

47

(585)

(4)

(34.813)

(209)

(300.000)

(1.803)

(225.000)

(1.352)

519.337

3.121

353.236

2.2131

640

4

22.970

138

2.264.112

13.608

668.752

4.019

816.281

4.906

177.416

1.066

1.039.902

6.250

80.000

481

392.382

2.358

397.600

2.390

15.547

94

13.736

82

2.337.841

14.051

1.821.310

10.946

Deutes amb entitats de crèdit (Nota 14)

100.945

607

53.413

321

Empreses del grup, associades i relacionades (Nota 8)

231.713

1.393

593.297

3.566

Bestretes de clients (Nota 3.h)

680.676

4.091

685.756

4.121

1.042.544

6.266

310.854

1.868

6.869

41

19.521

117

Administracions públiques (Nota 10)

129.664

779

80.653

485

Altres deutes

145.430

874

77.816

468

12.424.657

74.674

10.115.070

60.793

Reserves en societats consolidades Dividend a compte Resultat de l'exercici atribuïble a la societat dominant (benefici) SOCIS EXTERNS (Nota 13) CREDITORS A LLARG TERMINI Deutes amb entitats de crèdit (Nota 14) Empreses del grup, associades i relacionades Creditors comercials Fiances i dipòsits rebuts CREDITORS A CURT TERMINI

Creditors comercials Provisions per operacions de tràfic

TOTAL PASSIU

Els Comptes Anuals de la Societat, que formen una sola unitat, abasten aquests Balanços de Situació, els Comptes de Pèrdues i Guanys adjunts i la Memòria Anual adjunta, que consta de 17 notes.

Comptes Anuals Consolidades

26/6/03

35 AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:45

Página 36

COMPTES DE PÈRDUES Y GUANYS CONSOLIDATS amb data 31 de desembre de 1999 y 1998

DEURE

Comptes Anuals Consolidades

milers de ptes. milers d’euros

milers de ptes. milers d’euros

12.170

811.437

4.877

1.846.248

11.096

617.214

3.710

Despeses de personal (Nota 15.a)

55.892

336

96.095

578

Dotació amortització immobilitzat

26.969

162

16.547

99

Altres despeses d'explotació

95.735

576

81.581

490

500.048

3.005

207.964

1.250

50.463

303

42.261

254

Participació en pèrdues de societats en posada en equivalència

2.449

15

89

1

Dotació fons de comerç de consolidació

2.867

17

45.147

271

42.172

253

RESULTAT FINANCER POSITIU

258.848

1.556

187.306

1.126

BENEFICI DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES

758.896

4.561

395.270

2.376

Despeses extraordinàries

593

4

623

4

RESULTAT EXTRAORDINARI POSITIU

812

5

86.908

522

BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS

759.708

4.566

482.178

2.898

Impost sobre Societats (Notes 3.m a 10)

241.101

1.449

130.032

782

(730)

(4)

(1.090)

(7)

519.337

3.121

353.236

2.123

Cost de les vendes (Nota 7)

AISA

31.12.1998

2.024.844

Despeses d'explotació

36

31.12.1999

BENEFICI D'EXPLOTACIÓ Despeses financeres:

Altres despeses financeres

PÈRDUA ATRIBUÏDA A SOCIS EXTERNS BENEFICI ATRIBUÏBLE A LA SOCIETAT DOMINANT

Els Comptes Anuals de la Societat, que formen una sola unitat, abasten aquests Balanços de Situació, els Comptes de Pèrdues i Guanys adjunts i la Memòria Anual adjunta, que consta de 17 notes.


26/6/03

16:45

Página 37

HAVER

31.12.1999

31.12.1998

Ingressos de l'explotació: Import net de la xifra de negocis (Nota 15.b) Treballs realitzats pel Grup per a les seves existències (Nota 3.f) Ingressos financers: De participacions financeres (Nota 8) Interessos préstecs Grup (Nota 8) Altres ingressos Ingressos extraordinaris

2.524.892

15.175

1.019.401

6.127

2.314.818

13.912

872.452

5.244

210.074

1.263

46.949

883

309.311

1.859

229.567

1.380

76.103

457

45.500

273

221.717

1.333

126.938

763

11.491

69

57.129

344

1.405

9

87.531

526

Comptes Anuals Consolidades

milers de ptes. milers d’euros milers de ptes. milers d’euros

37 Els Comptes Anuals de la Societat, que formen una sola unitat, abasten aquests Balanços de Situació, els Comptes de Pèrdues i Guanys adjunts i la Memòria Anual adjunta, que consta de 17 notes.

AISA

AISA català


Memoria anual consolidada

AISA catalĂ

26/6/03

16:45

PĂĄgina 38

Memoria Anual consolidada a 31 de desembre de 1999

AISA

38


26/6/03

NOTA

16:45

1

Página 39

DOMICILI, ACTIVITATS PRINCIPALS I COMPOSICIÓ DEL GRUP

a) Societat Matriu Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A. (en endavant la Societat Matriu) es va constituir el 17 de desembre de 1993 per un període de temps indefinit. Té per objecte la realització de l'activitat immobiliària, que abasta l'adquisició, urbanització, projectes i estudis d'investigació i desenvolupament, rendibilitat i assessorament pel que fa a l'objecte social, tot plegat per compte propi o d'altri; l'activitat pròpia de gestoria administrativa en general i l'assessorament fiscal i comptable en tota mena d'empreses. Així com l'adquisició, tinença, administració, alienació de tota mena de títols, valors mobiliaris, actius financers, drets, quotes o participacions en empreses individuals o socials. El seu domicili social es troba al carrer Roger de Llúria, 119, de Barcelona. La Societat Matriu es regeix pels seus estatuts socials i per la vigent Llei de Societats Anònimes.

39

Des d'octubre de 1998, totes les accions de la Societat Matriu estan admeses a cotització a la Borsa de Barcelona. Les seves cotitzacions, el 31 de desembre de 1999 i en la data actual, són de 13,2 euros (2.196 pessetes) i 12,1 euros (2.013 pessetes), respectivament. b)Societats multigrup i associades A fi de presentar aquests comptes anuals amb criteris de consolidació, les societats que integren el Grup AISA, així com els respectius percentatges de participació i el mètode de consolidació aplicat, són les que es detallen tot seguit:

Percentatge de participació

Mètode de

Directa

Indirecta

consolidació aplicat

50 %

Proporcional

Grupo Agrupación Mutua

37,5%

Posada en equivalència

AMR Habitatges, S.L.

40 %

5%

Posada en equivalència

Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L.

Comptes Anuals Consolidades

edificació, venda, explotació, gestió i administració d'immobles; la formulació de tota mena de

Segurbanca Correduría de Seguros, S.A.

AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:45

Página 40

Per mitjà de la societat participada Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L., la Societat matriu

Comptes Anuals Consolidades

manté les participacions següents, que integra en la consolidació segons el mètode indicat:

AISA

40

Percentatge de participació

Mètode de

directa mantingut per Amrey

subcontractació

Promocions Inmobiliarias, S.L.

aplicat

Récord Pisos, S.L.

60%

Integració global

AMR Habitatges, S.L.

10%

Posada en equivalència

Proconal, S.L.

70%

No consolida perquè es considera una operació a termini

A continuació es fa una breu descripció de les societats que integren el Grup AISA: Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L.: Es va constituir el 1989, a Barcelona. El seu domicili es troba a Barcelona (avda. Diagonal, 433). El seu objecte social consisteix en la urbanització i parcel·lació de terrenys, la seva adquisició i venda, així com la construcció i promoció d'edificacions destinades a habitatges o locals comercials i industrials i aparcaments. AMR Habitatges, S.L.: Es va constituir el 1998, a Barcelona. El seu domicili social es troba a Barcelona (avda. Diagonal, 433). El seu objecte social consisteix en la urbanització i parcel·lació de terrenys, l'adquisició i venda, així com la construcció i promoció d'edificacions destinades a habitatges o locals comercials i industrials i aparcaments. Segurbanca Correduría de Seguros, S.A. Grupo Agrupación Mutua: Es va constituir el 1955 sota la denominació d'OSYR, S.A., a Barcelona. El seu domicili social es troba a Barcelona (carrer Bofarull, 40). El seu objecte social consisteix en la producció d'assegurances privades, mitjançant l'exercici de l'activitat mercantil de promoció, mediació i assessorament preparatori de la formalització de contractes d'assegurances entre persones físiques o jurídiques i entitats asseguradores, legalment autoritzades, en règim de corredoria d'assegurances, així com l'assistència posterior al prenedor de l'assegurança i a l'assegurat o al beneficiari.


26/6/03

NOTA

2

16:45

Página 41

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS AMB CRITERIS DE CONSOLIDACIÓ, PRINCIPIS DE CONSOLIDACIÓ I COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

a) Imatge fidel Els comptes anuals adjunts, amb criteris de consolidació, han estat formulats segons les disposicions legals en matèria comptable amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup AISA.

de 1999, de cadascuna de les societats participades. b) Principis de consolidació La Societat Matriu i les seves participades no formen un grup consolidable d'acord amb el que preveu la normativa mercantil vigent, atès que no posseeix cap participació de control. Tanmateix, formula els comptes anuals adjunts amb criteris de consolidació de manera voluntària. Els comptes anuals adjunts es presenten d'acord amb els principis i criteris comptables admesos amb caràcter general i amb les normes específiques que regulen les activitats de les societats incloses en la consolidació. Tots els comptes i transaccions significatives que s'han produït entre les societats consolidades han estat eliminades en la proporció corresponent en el procés de consolidació. Els principis i criteris comptables empleats en aquests comptes anuals són els de la Societat matriu, que coincideixen amb els de les societats participades. Totes les societats tanquen els seus exercicis socials el 31 de desembre de cada any natural. c) Comparació de la informació Els Administradors presenten, a tall comparatiu, amb cadascuna de les partides del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys amb criteris de consolidació, a més de les xifres de l'exercici 1999, les corresponents a l'exercici anterior. Aquestes xifres són comparatives i homogènies en tots els aspectes significatius. D'altra banda, les xifres es presenten, a tall informatiu, en euros. Per a la seva conversió s'ha emprat el tipus de canvi irrevocable. d) Bases de consolidació La consolidació dels comptes anuals adjunts s'ha realitzat d'acord amb els principis bàsics: • Els criteris comptables emprats en la formulació dels comptes anuals de cadascuna de les societats integrades són, en general, i en els seus aspectes bàsics, homogenis. • El mètode de consolidació utilitzat es basa en el percentatge efectiu d'Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A. en cadascuna de les societats participades. En conseqüència, en les que es detecta una participació del 50% del capital social, el mètode seguit ha estat el d'integració proporcional, i en les que la participació en el

Comptes Anuals Consolidades

Aquests comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables, el 31 de desembre

41 AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:45

Página 42

capital social és minoritària, el procediment utilitzat ha estat el de posada en equivalència. • Els comptes anuals amb criteris de consolidació inclouen els ajustaments i eliminacions propis del procés de consolidació, així com, si s'escau, les homogeneïtzacions valoratives adequades per conciliar saldos i transaccions entre les societats que consoliden. • L'eliminació inversió-fons propis de les societats integrades proporcionalment s'ha efectuat compensant la participació de la Societat Matriu amb la part proporcional dels fons propis de la societat participada que representava dita participació en la data de la primera consolidació. En aquesta data es va generar una diferència positiva de consolidació que, atesa la seva naturalesa, es va imputar, pel que fa a la consolidació, com major Comptes Anuals Consolidades

valor dels actius, epígraf "Existències de solars i terrenys" de la societat participada, per un import de 207.977 milers de pessetes. • L'eliminació inversió-fons propis de la societat consolidada mitjançant el mètode d'integració global s'ha efectuat compensant la participació de la societat dominant amb els fons propis de la societat participada. El percentatge sobre els fons propis que correspon a la resta d'accionistes s'ha registrat sota l'epígraf "Socis externs" (Nota 13) del balanç de situació consolidat adjunt. • Per a les societats que s'han integrat per mitjà del procediment de posada en equivalència, s'ha substituït el valor comptable de la participació per l'import corresponent al

42

Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A. la diferència generada entre l'import dine-

AISA

percentatge que dels fons propis de la societat participada li correspon a Agrupació rari satisfet per l'adquisició i el valor teoricocomptable de la participació dels fons propis d'aquesta societat referits a la data d'adquisició, correspon al fons de comerç (Nota 6). • El resultat consolidat de l'exercici mostra la part atribuïble a Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A., que està formada pel resultat obtingut per aquesta més la part que li correspon, en virtut de la participació financera, del resultat obtingut per

NOTA

les societats participades.

3

PRINCIPIS COMPTABLES Y NORMES DE VALORACIÓ

Els principals són els següents: a) Despeses d'establiment Les despeses d'establiment inclouen les despeses de constitució, les de primer establiment i les d'ampliació de capital, les quals es mostren al cost, netes de la corresponent amortització acumulada, que es calcula utilitzant el mètode lineal sobre un període de quatre anys.


26/6/03

16:45

Página 43

El càrrec als resultats consolidats de l'exercici 1999 en concepte d'amortització d'aquestes despeses ha ascendit a 14.362 milers de pessetes. b) Immobilitzacions immaterials L'immobilitzat immaterial es valora al cost d'adquisició i es presenta net de la seva corresponent amortització acumulada, que es calcula utilitzant el mètode lineal sobre un període de quatre anys. El càrrec als resultats consolidats de l'exercici 1999 en concepte d'amortització d'aquestes immobilitzacions ha ascendit a 12 milers de pessetes. c) Immobilitzacions materials Es presenten pel seu valor d'aportació i d'adquisició, deduïdes les amortitzacions acumulades

L'amortització d'aquestes immobilitzacions es realitza sobre els valors de cost, seguint el mètode lineal. Els percentatges anuals d'amortització aplicats, així com els anys de vida útil estimats, són els següents:

Percentatge d’amortizació

Anys de vida útil

Construccions

2

50

Instal·laciones

12,5-8,3

8-12

Mobiliari i estris

10

10

Equips per a processos d’informació

25

4

El càrrec als resultats consolidats de l'exercici 1999 en concepte d'amortització d'aquestes immobilitzacions ha ascendit a 12.595 milers de pessetes. Les despeses de manteniment i reparacions es carreguen al compte de pèrdues i guanys consolidat en el moment en què es produeixen. d) Immobilitzacions financeres Inclou participacions financeres i crèdits concedits a empreses immobiliàries i altres que pertanyen a Grup AISA. Es presenten al preu d'adquisició. Els dividends a compte d'aquestes participacions es registren en el moment de l'acord per part del corresponent òrgan d'administració. Els ingressos financers per interessos corresponents dels crèdits concedits es registren en l'exercici en què es produeixen, amb independència del seu cobrament. El compte de pèrdues i guanys adjunt inclou, per aquest concepte, un import de 221.717 milers de pessetes.

Comptes Anuals Consolidades

corresponents.

43 AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:45

Página 44

Addicionalment, inclou les finances constituïdes respecte dels contractes de lloguer vigents amb data 31 de desembre de 1999. e) Fons de comerç de consolidació El fons de comerç de consolidació es genera de la diferència entre l'import satisfet per l'adquisició de la participació de la societat Segurbanca Correduría de Seguros, S.A. Grupo Agrupación Mutua, y el valor teoricocomptable de la participació dels fons propis de l'esmentada societat referits a la data d'adquisició. S'amortitza linealment al llarg de deu anys, per considerar que en aquest període contribuirà a l'obtenció de beneficis, recuperant la inversió financera. Comptes Anuals Consolidades

El càrrec als resultats consolidats de l'exercici 1999 en concepte d'amortització d'aquest immobilitzat ha ascendit a 2.867 milers de pessetes. f) Existències L'epígraf "Terrenys i solars" inclou aquells sobre els quals encara no s'ha iniciat la construcció, així com els que formen part de les obres que es troben pendents d'acabament. Un cop finalitzen, són transferits, junt amb el cost de la construcció, a l'epígraf "Edificis acabats". Es valoren al cost d'adquisició, actualitzat tal com preveu el reial Decret-Llei 7/196, de 20 de desembre, amb la inclusió de les despeses d'urbanització i planificació, així com altres directament relacionades. Addicionalment, aquest epígraf incorpora una diferència positiva de consolida-

44

cost de venda a mesura que les promocions relacionades es venguin a tercers.

AISA

ció per un import de 207.977 milers de pessetes (Nota 2.d), que s'eliminarà com a major

Les "Obres en curs" i els "Edificis acabats" inclouen les despeses de la promoció, adquisició i construcció de les promocions no acabades i acabades, respectivament al tancament de l'exercici, actualitzades d'acord amb el que preveu el Reial Decret-Llei 7/1996, de 20 de desembre. Els "Edificis adquirits" es valoren al seu preu d'adquisició. L'esmentada revalorització de balanços va representar una plusvàlua neta per un import conjunt de 28.891 milers de pessetes, 23.760 milers de pessetes corresponents a "Terrenys i solars" i 5.131 milers de pessetes a "Edificis acabats" (per la part del terreny incorporada a les unitats no venudes). Les societats multigrup capitalitzen els interessos corresponents als préstecs rebuts del grup destinats al finançament de les promocions en curs fins a l'acabament. La quantia dels interessos activats el 1999 ha ascendit a 210.074 milers de pessetes. g) Provisió per a insolvències D'acord amb les anàlisis individuals efectuades sobre els saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici, no s'ha considerat necessària la comptabilització d'una provisió per a insolvències.


26/6/03

16:45

Página 45

h) Ingressos i despeses per vendes Les vendes, i les corresponents despeses, es comptabilitzen en el moment del lliurament dels actius als compradors, la qual cosa es formalitza amb la signatura de la corresponent escriptura pública de compravenda. En el cas de vendes d'actius en construcció, les percebudes es consideren "Bestretes de clients" fins al moment del lliurament del bé. Les "Bestretes de clients" lliurades, amb data 31 de desembre, pujaven a 680.676 milers de pessetes, la qual cosa representava compromisos de vendes, en aquella data, a preus superiors als comptables, per import de 3.130.507 milers de pessetes. La resta dels ingressos i despeses es reconeixen comptablement en funció del flux real, amb

i) Provisions per a despeses d'acabament de promocions i provisions per a operacions de tràfic S'inclouen en l'epígraf "Provisions per a operació de tràfic" i es registraven, principalment, les provisions de les despeses necessàries per a l'acabament de promocions, així com una estimació per a la cobertura de despeses futures derivades de les obligacions d'evicció i sanejament dels immobles venuts. j) Classificació dels saldos segons el venciment

Comptes Anuals Consolidades

independència del flux monetari o financer que se'n derivi.

Tots els saldos que s'han de cobrar i pagar el 31 de desembre de 1999 es presenten desglossats segons els venciments, i es classifiquen de llarg termini aquells els venciments dels

45

quals són superiors a dotze mesos a partir de la data de tancament de cada exercici.

AISA

AISA català

k) Indemnitzacions per acomiadaments D'acord amb la reglamentació de treball vigent, les societats estan obligades a indemnitzar els seus empleats en cas d'acomiadament sense causa justificada. Atès que les direccions de les societats consideren que en el futur no hi haurà situacions anormals d'acomiadament, els comptes anuals amb criteris de consolidació adjunts no recullen cap mena de provisió per aquest concepte. l) Provisions per a pensions i obligacions similars En l'actualitat, les societats no estan obligades a pagar complements de pensions al personal que es jubila, ni han contret amb el personal cap altra mena de compromís que pugui significar desembossaments en el futur. En conseqüència, el balanç de situació consolidat adjunt no recull cap provisió per aquest concepte. m) Impost sobre Societats Les societats integrants del Grup AISA no presenten la declaració de l'Impost sobre Societats en règim de tributació consolidada. Amb data 31 de desembre de 1999, els administradors de les societats han efectuat els càlculs necessaris per determinar l'Impost sobre Societats produït, corresponent als beneficis obtinguts en l'exercici anual finalitzat en la data esmentada, que és de 241.101 milers de pessetes.


AISA català

26/6/03

16:46

Página 46

La despesa consolidada per Impost sobre Societats s'ha obtingut per l'addició de les despeses per aquest concepte de cadascuna de les societats consolidades, despeses que s'han calculat sobre els beneficis econòmics individuals, corregits amb criteris fiscals i tenint en compte les bonificacions i deduccions aplicables. En conseqüència, el benefici consolidat que reflecteix el compte de pèrdues i guanys conso-

Comptes Anuals Consolidades

NOTA

lidat és el que s'obté després de la provisió per a l'Impost de Societats.

4

DESPESES D'ESTABLIMENT

La composició i el moviment d'aquest epígraf durant l'exercici 1999 són els següents:

31.12.98

Adiccions

353

(209)

144

50.797

462

(14.153)

37.106

51.150

462

(14.362)

37.250

Despeses d'establiment Despeses d'ampliació de capital

Amortització

31.12.99

46

NOTA

AISA

Milers de Pessetes

5

IMMOBILITZACIONS MATERIALS

La composició i el moviment d'aquest epígraf durant l'exercici 1999 han estat els següents: Adiccions

31.12.99

115.832

951.229

235.000

235.000

593.262

115.000

708.262

2.915

467

3.382

4.220

4.220

31.12.98

Despesa: Terrenys Construccions Instal·lacions Mobiliari i estris Equips per a processos d'informació

835.397

365

365

Menys: Amortització acumulada Construccions Instal·lacions Mobiliari i estris Equips per a processos d'informació

(10.213)

(12.595)

(22.808)

(8.939)

(11.865)

(20.804)

(571)

(288)

(859)

(703)

(432)

(1.135)

(10)

(10)

825.184

103.237

928.421

Total immobilitzacions materials

Milers de Pessetes


26/6/03

16:46

Página 47

Tot seguit, s'indiquen les principals característiques dels actius que s'inclouen als epígrafs "Terrenys i construccions": Valor de cost el 31.12.99

Descripció

Utilització

Arrendat a la societat Honda Automóviles España, S.A., amb venciment el mes de desembre de 2002, amb un dret d'adquisició per 725.000 milers de pessetes que es pot exercir el mes d'abril de 2003. Els ingressos en concepte d'arrendament produïts en l'exercici 1999 han estat de 80.129 milers de pessetes (Nota 15.b).

828.262

Locals Badalona:

Dos locals comercials amb una superfície conjunta de 630,8 m2, i quatre places de pàrquing, situats a Badalona, Barcelona, adquirits a tercers.

Destinats a la futura explotació en règim de lloguer. 115.000

Comptes Anuals Consolidades

Edifici Honda:

Immoble d'oficines amb planta baixa, dos nivells de soterrani i dos nivells de plantes superiors amb una superfície total d'utilització de 4.957 m2, situat al Parc Empresarial Bussines Park, Mas Blau, al Prat de Llobregat, Barcelona, destinat a l'explotació en règim de lloguer, aportat per Agrupació Mútua, MARPF en l'ampliació de capital efectuada en l'exercici 1998.

Aquests actius estan adequadament coberts davant d'eventualitats mitjançant la contractació de les corresponents pòlisses d'assegurances. L'immoble Edifici Honda incorpora un préstec hipotecari, el saldo pendent del qual amb data 31 de desembre de 1999 era de 177.754 milers de pessetes (Nota 14).

6

IMMOBILITZACIONS FINANCERES

El detall i el moviment d'aquest epígraf són els següents: 31.12.98 Participacions en empreses associades i posades en equivalència

Adiccions

Baixes

31.12.99

190.766

183.697

(67.673)

306.790

Crèdits concedits a empreses del Grup (Nota 8)

3.000.000

3.027.500

(3.000.000)

3.027.500

Altres accions i participacions

1.741

1.741

14.538

261

14.799

3.207.045

3.211.458

Fiances i dipòsits constituïts TOTAL

(3.067.673)

3.350.830 Milers de Pessetes

AISA

47

NOTA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:46

Página 48

Participacions en empreses associades i posades en equivalència. El detall de les participacions en empreses associades i posades en equivalència, amb data 31 de desembre de 1999, és el següent:

Valors el 31.12.99 Percentatge de participació efectiu

Comptes Anuals Consolidades

Empreses associades:

Import segons llibres

Valor teorico Comptable

123.034

116.413

Proconal, S.L.

35%

16.450

47.424

Edificabilidades Residenciales, S.L.

30%

3.000

2.713

Amrey Hotels, S.L.

48,8%

458

379

Promotora Les Terrasses, S.A.

16,5%

24.750

24.647

Urbanitzadora del Solà, S.A.

16,5%

78.376

41.250

183.756

183.756

37,5%

93.643

93.643

45%

90.113

90.113

306.790

300.169

Empreses posades en equivalència: Segurbanca Correduría de Seguros, S.A. Grup Agrupació Mutua AMR Habitatges, S.L

AISA

48 TOTAL

Milers de Pessetes

Les diferències entre els valors segons els llibres i els teoricocomptables d'aquestes inversions es justifiquen per l'existència de plusvàlues latents i les expectatives de beneficis futurs en les societats participades.


26/6/03

16:46

Página 49

L'evolució de les participacions en empreses associades i posades en equivalència durant l'exercici 1999 ha estat la següent:

Saldos el

Saldos el Addicions

85.250

103.584

(65.800)

123.034

82.250

(65.800)

16.450

3.000

3.000

Amrey Hotels, S.L.

458

458

Promotora Les Terrasses, S.A.

24.750

24.750

Urbanitzadora del Solà, S.A.

78.376

78.376

105.516

80.113

(1.873)

183.756

Segurbanca Correduría de Seguros, S.A. Grup Agrupació Mútua

95.516

93.643

AMR Habitatges, S.L.

10.000

80.113

(1.873)

90.113

190.766

183.697

(67.673)

306.790

Participacions en empreses associades: Proconal, S.L. Edificabilidades Residenciales, S.L.

Participacions en empreses posades en equivalència:

TOTALS

Milers de Pessetes

Comptes Anuals Consolidades

31.12.99

Baixes

31.12.98

49 AISA

AISA català

Segurbanca Correduría de Seguros, S.A. Grupo Agrupación Mutua: El mes de setembre de 1998, la Societat va adquirir el 37,5% del capital social d'aquesta societat per un import de 34.273 milers de pessetes. En aquesta data, presentava uns fons propis per un import de 14.946 milers de pessetes. En conseqüència, i solament a l'efecte de presentació d'aquests comptes anuals consolidats, es va considerar un fons de comerç per un import de 28.668 milers de pessetes (Nota 2.d). El seu moviment durant l'exercici 1999 és el següent:

Saldos a 31.12.98 Fons de comerç generat Menys: amortització acumulada TOTAL

28.668

Adiciones –

Saldos a 31.12.99 28.668

(717)

(2.867)

(3.584)

27.951

(2.867)

25.084 Milers de Pessetes


AISA català

26/6/03

16:46

Página 50

La composició dels fons propis de les societats participades el 31 de desembre de 1999 s'indica a continuació:

Dividend a compte

Resultat de l’exercici 1999 Benefici (Pèrdua)

Total fons propis el 31.12.99

Proconal, S.L.

47.000

45.340

(150.000)

193.159

135.499

Edificabilidades Residenciales, S.L.

10.000

(30)

(929)

9.041

200.000

1.532

(1.281)

200.251

998

(222)

776

Promotora Les Terrasses, S.A.

150.000

(621)

149.379

Urbanitzadora del Solà, S.A.

250.000

250.000

AMR Habitatges, S.L Amrey Hotels, S.L.

Milers de Pessetes

50

Una altra informació rellevant pel que fa a aquestes societats participades és la següent:

AISA

Comptes Anuals Consolidades

Capital associat subscrit

Resultats positius (negatius) d’exercicis anteriors

Proconal, S.L.: Es va constituir el mes d'abril de 1988, a Barcelona. El seu domicili social es troba en aquesta mateixa ciutat (Avda. de la Diagonal, 523). El seu objecte social consisteix en la urbanització i parcel·lació de terrenys, l'adquisició i la venda, així com la construcció i promoció d'edificacions destinades a habitatges o a locals comercials i industrials i aparcaments. Durant l'exercici 1999, la societat Proconal, S.L. va efectuar una reducció del seu capital social per import de 188.000 milers de pessetes. Edificabilidades Residenciales, S.L.: Es va constituir el mes de maig de 1999, a Barcelona. El domicili social es troba en aquesta mateixa ciutat (Avda. de la Diagonal, 523). El seu objecte social consisteix en la compra, promoció i construcció d'edificacions per a la venda o cessió en lloguer, exclòs el financer, així com la promoció, assessorament i gestió d'inversions immobiliàries.


26/6/03

16:46

Página 51

Amrey Hotels, S.L.: Es va constituir el mes d'abril de 1999, a Barcelona. El domicili social es troba en aquesta mateixa ciutat (Avda. de la Diagonal, 523). El seu objecte social consisteix en l'explotació i desenvolupament d'activitats pròpies de l'hostalera, així com l'anàlisi de gestió, planificació, control, assessorament general i direcció d'empreses hoteleres. Promotora Les Terrasses, S.A.: Es va constituir el mes de maig de 1999, a Andorra. El seu domicili social es troba a Andorra (Edifici l'Om, baixos, Sant Pere del Tarter, Canillo).

d'altri, de promocions immobiliàries, i la construcció i venda de béns immobles.

Comptes Anuals Consolidades

El seu objecte social consisteix en l'activitat de gestió, tant per compte propi com d'altri, de

MR Habitatges, S.L.:

51

Es va constituir el mes de gener de 1999 a Barcelona. El seu domicili social es troba en aques-

AISA

AISA català

promocions immobiliàries, i la construcció i venda de béns immobles. Urbanitzadora del Solà, S.A.: Es va constituir el mes de maig de 1999, a Andorra, El seu domicili social es troba a Andorra (Sant Pere del Tarter, parròquia de Canillo). El seu projecte social consisteix en l'activitat de gestió, tant pel seu compte com pel compte

ta ciutat (Avda. de la Diagonal, 433). El seu objecte social consisteix en la urbanització i parcel·lació de terrenys, adquirir-ne i vendre'n, així com la construcció d'edificacions destinades a habitatges o locals comercials i industrials i a aparcaments. Segurbanca Correduría de Seguros, S.A. Grupo Agrupación Mutua: Es va constituir el mes d'octubre de 1955, sota la denominació d'OSYR, S.A., a Barcelona. El seu domicili social es troba en aquesta mateixa ciutat (C. Bofarull, 40). El seu objecte social consisteix en la producció d'assegurances privades, mitjançant l'exercici de l'activitat mercantil de promoció, mediació i assessorament preparatori de la formalització de contractes d'assegurances entre persones físiques o jurídiques i entitats asseguradores, legalment autoritzades, en règim de corredoria d'assegurances, així com l'assistència posterior al prenedor de l'assegurança i a l'assegurat o al beneficiari.


26/6/03

16:46

Página 52

NOTA

AISA català

7

EXISTÈNCIES

La composició i el moviment d'aquest epígraf durant l'exercici 1999 són les següents:

Baixes (despesa

Saldos el 31.12.98

Comptes Anuals Consolidades

Terrenys y solars

Addicions

de venda)

Saldos el Traspassos

31.12.99

2.890.171

1.640.197

(147.904)

4.382.464

Obra en curs

724.162

1.861.710

(1.044.750)

1.541.122

Edificis adquirits

863.865

29.241

(658.078)

235.028

Edificis construïts

165.089

(1.846.248)

1.856.209

175.050

Bestretes a proveïdors TOTALS

4.643.287

3.531.148

(1.846.248)

5.477

6.333.664

8.994

78.405

(5.477)

81.922

4.652.281

3.609.553

(1.846.248)

6.415.586

52 AISA

Milers de Pessetes

L'epígraf "Terrenys i solars" incorpora una diferència positiva de consolidació per un import de 207.977 milers de pessetes (Nota 2.d), que serà considerada com a major despesa de venda a mesura que les promocions relacionades es venguin a tercers. Amb data 31 de desembre de 1999, i fins a la data actual, hi ha compromisos ferms de venda relatius a les promocions immobiliàries en curs per un import de 3.130.507 milers de pessetes i 3.265.000 milers de pessetes, respectivament.


26/6/03

NOTA

16:47

8

Página 53

EMPRESES DEL GRUP, ASSOCIADES I RELACIONADES

El detall dels saldos a cobrar i a pagar mantinguts amb data 31 de desembre de 1999 amb

LARG TERMINI:

A cobrar

A pagar

Per préstecs:

3.027.500

1.039.902

3.027.500

1.039.902

61.163

5.925

61.163

5.925

100.000

223.960

100.000

Agrupació Mutúa, MSRPF

157.920

Agrupació Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.

60.000

Agrupació Bankpyme Pensiones EGFP, S.A.

6.000

AM Cartergrup, S.A.

20

Amdif, S.L.

20

6.762

1.828

6.762

1.828

167.925

231.713

Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L. (Nota 6) Agrupació Mútua, MSRPF CURT TERMINI: Per interessos de préstecs: Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L. Agrupació Mútua, MSRPF Per dividends: Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L.

Per serveis i altres: Agrupació Mutúa, MSRPF Amrey Hotels, S.L. TOTALS

Milers de Pessetes

El dividend a compte acordat per la Societat puja a 300.000 milers de pessetes (Nota 12), dels quals 223.960 milers de pessetes corresponen a empreses del Grup Agrupació Mútua, i la resta, 76.040 milers de pessetes, a favor d'altres accionistes, i es troba registrat a l'epígraf "Creditors a curt termini - Altres deutes" del balanç de situació consolidat adjunt.

Comptes Anuals Consolidades

empreses del grup, associades i relacionades, és el que es mostra tot seguit:

53 AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:47

Página 54

Préstecs concedits a empreses del Grup: La Societat Matriu té concedit un crèdit-prèstec participatiu a Amrey Promocions Immobiliàries, S.L., i les dades més rellevants, amb data 31 de desembre de 1999, són les

Comptes Anuals Consolidades

següents: Tipus d'operació

Crèdit-préstec participatiu per un import, en origen, de 10.000.000 milers de pessetes (5.000.000 milers de pessetes a l'efecte de consolidació) sindicat per les societats Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A., en un 60%, i Agrupació Mútua, MARPF, en un 40%

Data de l'operació

1 de març de 1999

Imports disponibles el 31.12.99 per Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L.

Per compte d'Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A.: 3.027.500 milers de pessetes a cobrar a llarg termini Per compte d'Agrupació Mútua, MARPF: 847.500 milers de pessetes a pagar a llarg termini.

Tipus d'interès i totalitat dels interessos produïts el 1999

AISA

54

Taxa fixa: Mibor + 2,5 punts (1999: 6,59%), per un import conjunt de 254.281 milers de pessetes, 197.973 milers de pessetes i 56.308 milers de pessetes, respectivament Taxa variable: 6,26% dels beneficis abans d'impostos de la Societat per un import conjunt de 23.597 milers de pessetes, 19.036 milers de pessetes i 4.561 milers de pessetes, respectivament

Interessos produïts i pendents de pagament el 31.12.99

Agrupació Mútua, MARPF: Per 4.561 milers de pessetes a pagar a curt termini

Interessos produïts i pendents de cobrament el 31.12.99

Amrey, Promocions In✞iliarias, S.L.: 61.163 milers de pessetes a cobrar a curt termini

Data de conversió en préstec

31 de desembre de 2000

Venciment únic

31 de desembre de 2009, prorrogable al 31 de desembre de 2019


26/6/03

16:47

Página 55

Préstecs rebuts d'empreses del Grup La Societat Matriu té atorgat un crèdit-préstec sindicat. Les dades més rellevants, amb data

Tipus d’operació

Crédit-préstec per un import total de 700.000 milers de pessetes sindicat per les societats Agrupació Mútua, MARPF, amb un 40%, Agrupació Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A., amb un 30%, i AMSYR Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A., amb un 30%, concedit a Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A.

Data de l'operació

30 de març de 1999

Import disponible el 31.12.99

Agrupació Mútua, MARPF: 192.402 milers de pessetes a pagar a llarg termini

Tipus d'interès i totalitat dels interessos produïts el 1999

Taxa fixa: Mibor + 2,7 punts (1999: 5,84%), per un import de 10.721 milers de pessetes. Taxa variable: 0,06% dels beneficis abans d'impostos de la societat participada Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L., per un import de 293 milers de pessetes

Comptes Anuals Consolidades

31 de desembre de 1999, són les següents:

55 Interessos produïts i pendents de pagament el 31.12.99

Agrupació Mútua, MARPF: 1.364 milers de pessetes a pagar a curt termini

Conversió en préstec

31 de desembre de 2000

Venciment únic

31 de desembre de 2004

AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:47

Página 56

Les principals transaccions amb empreses del Grup han estat les següents:

Comptes Anuals Consolidades

Ingressos

Interessos

Despeses

Serveis

Dividends

Serveis

prestats

rebuts

rebuts

Interessos

Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L.

217.010

Proconal, S.L.

76.103

133

AMR Habitatges, S.L.

4.574

38.678

67.246

Agrupació Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.

4.636

AM Serveis Mutualistes, S.L.

2.174

980

39.658

76.103

221.717

2.174

71.882

Agrupació Mútua, MARPF

AMSYR Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A.

56

NOTA

AISA

Milers de Pessetes

9

DEUTORS VARIS

El detall d'aquest epígraf amb data 31 de desembre de 1999 és el següent:

Compte amb participació al 50% amb la societat Promotora Levantino Aragonesa, S.A., amb l'objecte de desenvolupar diverses promocions fora del mercat immobiliari de Catalunya Altres deutors

62.500 4.506 67.006 Milers de Pessetes


26/6/03

NOTA

16:47

10

Página 57

ADMINISTRACIONS PUBLIQUES

El detall dels saldos a cobrar i a pagar mantinguts amb les Administracions públiques amb data 31 de desembre de 1999 és el següent:

Administracions públiques deutores:

309.889

• Impost sobre el Valor Afegit

309.889

Administracions públiques creditores: • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques • Impost sobre Societats • Impost Renda del Capital Organismes de la Seguretat Social

60 129.203 5.580 102.834 20.789 461 129.664

Comptes Anuals Consolidades

• Altres

Milers de Pessetes

57 Situació fiscal D'acord amb la legislació fiscal vigent, les declaracions d'impostos no es poden considerar definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o si no ha transcorregut el termini de prescripció, que és de quatre períodes impositius. Pel que fa als impostos a què les societats estan subjectes, es troben oberts a la inspecció, per part de les autoritats fiscals, els darrers quatre exercicis. L'opinió de la Direcció de la Societat Matriu, i dels seus assessors fiscals, és que no hi ha contingències significatives que puguin derivar-se de la revisió dels períodes oberts a inspecció. Impost sobre Societats Les societats del Grup consolidat no s'acullen al règim de tributació consolidada, per la qual cosa cadascuna té l'obligació de presentar anualment una declaració a l'efecte de l'Impost de Societats. Els beneficis, determinats d'acord amb la legislació fiscal, estan subjectes a un gravamen del 35% sobre la base imposable. De la quota resultant poden practicar-se certes deduccions.

AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:48

Página 58

A causa del diferent tractament que la legislació fiscal permet per a determinades operacions, el resultat comptable difereix de la base imposable fiscal. Tot seguit s'inclou una conciliació entre el benefici comptable de l'exercici i el benefici fiscal: Resultat comptable consolidat abans d'impostos

759.708

Ajustaments al benefici consolidat de l'exercici abans d'impostos com a conseqüència dels ajustaments de consolidació

202.401

Comptes Anuals Consolidades

Diferències permanents: Pel tractament de la dotació a la provisió per depreciació de cartera

2.867 10

Altres Resultat comptable ajustat

964.986

Quota al 35%

337.745

Deduccions per doble imposició Deduccions per formació del personal Quota líquida, que coincideix amb la despesa produïda en concepte d'Impost sobre Societats

(96.635) (9)

241.101

Menys: retencions i pagaments a compte

(138.267)

IMPOST SOBRE SOCIETATS A PAGAR

102.834

AISA

58

NOTA

Milers de Pessetes

11

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

Les inversions d'aquesta naturalesa registrades amb data 31 de desembre de 1999 corresponen al següent:

Deute públic, per un import de recompra de 99.394 milers de pessetes, amb venciment el mes de gener de 2000.Aquesta inversió és de lliure disposició

99.280

Imposició a termini fix, subjecta en garantia de desembossament efectiu en relació a una ampliació del capital social d'una societat participada. En la data actual, aquesta garantia ha quedat cancel·lada.

25.000 124.280 Milers de Pessetes


26/6/03

NOTA

16:48

12

Página 59

FONS PROPIS

L'evolució dels fons propis consolidats durant l'exercici 1999 és la que es mostra tot seguit:

Saldos el 31.12.98

7.500.000

Reserva legal 862

Reserves en Reserva societats Dividend voluntària consolidades a compte 7.753

Resultat de l’exercici Benefici

Total

(34.813)

(225.000)

353.236

7.602.038

(31.970)

(62.727)

– –

Distribució de resultats: Reserva legal

Reserva voluntària

Dividends

225.000

(225.000)

Efecte de la consolidació

34.228

(33.539)

689

Benefici de l’exercici

519.337

519.337

Dividend a compte acordat

(300.000)

(300.000)

32.832

70.480

Saldos a 31.12.99

7.500.000

31.970

– 62.727

(585) (300.000)

519.337 7.822.064 Milers de Pessetes

Capital social subscrit El 31 de desembre de 1999, el capital social de la Societat Matriu està representat per 7.500.000 accions ordinàries de 1.000 pessetes nominals cadascuna, totalment subscrites i desembossades. Aquestes accions gaudeixen d'iguals drets polítics i econòmics. Des d'octubre de 1998, la totalitat d'aquestes accions estan admeses a cotització en la Borsa de Barcelona. Les seves cotitzacions el 31 de desembre de 1999 i en la data actual, són de 13,2 euros (2.196 pessetes) i 12,1 euros (3.013 pessetes), respectivament.

Comptes Anuals Consolidades

Capital social subscrit

59 AISA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:48

Página 60

Els accionistes de la Societat Matriu el 31 de desembre de 1999 són els següents:

Comptes Anuals Consolidades

Nominal en milers de pessetes

Porcentatge de participació

Agrupació Mútua, MARPF

3.948.181

52,64%

Agrupació Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.

1.500.000

20,00%

Agrupació Bankpyme Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A.

150.000

2,00%

Agrupació Mútua, Fons de Pensions

187.500

2,50%

Bankpyme I, Fons de Pensions

187.500

2,50%

AM Cartergrup, S.A.

500

0,01%

Amdif, S.L.

500

0,01%

76.200

1,01%

1.449.619

19,33%

7.500.000

100,00%

Inmobel Promociones Inmobiliarias, S.A. Accionistes diversos de Borsa

60

La reserva legal és restringida pel que fa a l'ús, que es troba determinat per diverses dispo-

AISA

Reserva legal sicions legals. D'acord amb la Llei de Societats Anònimes, estan obligades a dotar-la les societats mercantils que, sota aquesta forma jurídica, obtinguin beneficis, amb un 10% d'aquests, fins que el fons de reserva constituït arribi a ser la cinquena part del capital social subscrit. Les destinacions de la reserva legal són la compensació de pèrdues o l'ampliació de capital per la part que excedeixi del 10% del capital augmentat, així com la seva distribució als accionistes en cas de liquidació. Reserves en societats consolidades L'evolució de les reserves en societats consolidades durant l'exercici 1999, és la que es mostra tot seguit:

Saldo el 31.12.98 Per la incorporació dels resultats de l'exercici 1998 de les societats consolidades: Segurbanca Correduría de Seguros, S.A. Grup Agrupació Mútua AMR Habitatges, S.L. Amrey Promocions Inmobiliarias, S.L. SALDO EL 31.12.99

(34.813)

34.228 83 690 33.455 (585) Milers de Pessetes


26/6/03

16:48

Página 61

Dividend a compte El Consell d'Administració de la Societat Matriu va acordar, el 20 de desembre de 1999, la distribució d'un dividend a compte dels beneficis de l'exercici 1999 per un import de 300.000

NOTA

milers de pessetes.

13

SOCIS EXTERNS

El detall del valor de la participació dels accionistes minoritaris en els fons propis de les socie-

Percentatge de participació dels accionistes minoritaris

Fons propis totals el 31.12.99

Milers de pessetes

20%

3.198

640

Récord Pisos, S.L.:

Milers de Pessetes

14

61

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT

El resum dels deutes amb entitats de crèdit amb data 31 de desembre de 1999 s'indica tot seguit: Impost Disponible Tipus d'operació

Impost concedit

A curt termini

A llarg termini

Un préstec hipotecari formalitzat durant l'exercici 1990, amortitzable mensualment, amb venciment el gener de 2003, i amb un interès de 4,41% anual (Nota 5)

450.000

55.274

122.480

Dues pòlisses de crèdit formalitzades durant l'exercici 1999, amb venciments únics els mesos de juliol i agost de 2001, i amb un interès de la mitjana del Mibor + (0,60%-0,75%)

1.100.000

22.186

693.801

Una pòlissa de crèdit formalitzada en l'exercici 1999, amb venciment únic el mes de desembre de 2000, i amb un interès Euribor + 0,5

100.000

22.844

1.200.000

100.304

816.281

641

100.945

816.281

Deute per interessos produïts

Milers de Pessetes

AISA

Participació dels socis minoritaris

Comptes Anuals Consolidades

tats consolidades és el següent:

NOTA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:48

Página 62

El detall dels venciments dels deutes a llarg termini dels propers anys és el següent:

Anys 2001

751.111

2002

60.048

2003

5.122 816.281

NOTA

Comptes Anuals Consolidades

Milers de Pessetes

15

INGRESSOS I DESPESSES

a) Despeses de personal El seu detall és el següent:

AISA

62 Sous, salaris i assimilats

43.469

Seguretat Social

9.192

Altres despeses socials

3.231 55.892 Milers de Pessetes

La mitjana del nombre d'empleats del Grup AISA en el decurs de l'any 1999 ha estat de 15 persones.


26/6/03

16:49

Página 63

b) Import net de la xifra de negocis El detall d'import net de la xifra de negocis del Grup AISA corresponent a l'exercici 1999, en funció de l'origen, és el que s'indica tot seguit:

Habitatges

2.180.773 1.826.726

Locals

150.800

Aparcaments

203.247

Per prestacions de serveis

46.927

Per lloguers:

87.118 80.129

Edificis (Nota 5)

6.989

Places d'aparcament

2.314.818

TOTAL

Milers de Pessetes

Comptes Anuals Consolidades

Per vendes de promocions immobiliàries:

16

REMUNERACIÓ ADMINISTRADORS

El Consell d'Administració de la Societat Matriu ha percebut 9.720 milers de pessetes en concepte de dietes durant l'exercici 1999. No hi ha bestretes o préstecs concedits a membres dels diferents Consells d'Administració, ni compromisos o obligacions contretes o garanties pel seu compte, tant de les actuals com d'anteriors membres dels esmentats Òrgans d'Administració.

17

ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb posterioritat al tancament de l'exercici, no s'han produït fets que afectin els comptes anuals formulats amb criteris de consolidació.

AISA

NOTA

63

NOTA

AISA català


AISA català

26/6/03

16:49

Página 64

Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona,T. 26961, F. 80, H. B-111168 CIF: A-60454360 Domicili Social Roger de Llúria, 119, 3r 1a • 08037 BARCELONA

Edició impressa per Vanguard Gràfic en paper ecológic Fotocroms por Ormograf Maquetació per COM Gràfic Dipósit Legal B-28235-2000


AISA català

26/6/03

16:43

Página 66

Memoria AISA  

Memoria anual d'AISA, filial d'Agrupacio Mutua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you