Page 1

CUESTIONARIO SOBRE A PUBLICIDADE EN TELEVISIÓN Centro: ............................................................... Grupo: ........... Sexo: Masculino Feminino

Este cuestionario é anónimo. Marca cun “x” a túa resposta a cada pregunta. Grazas.

1- ¿Para que cres que serven os anuncios da TV? Para rechear o tempo de emisión entre programas. Para informar ós consumidores sobre os produtos que existen no mercado. Para fomentar o consumo excesivo. Para mostrar ó público os mellores produtos. Para influír nas nosas crenzas e valores. Para influír no noso comportamento. Ningunha das anteriores. 2- ¿Cres que hai anuncios de TV que empregan a atracción sexual como reclamo publicitario? Si. Pon un exemplo: ........................................................................................... Non. 3- ¿Cres que hai anuncios de TV que mostran discriminación sexual entre homes e mulleres? Si. Pon un exemplo: ........................................................................................... Non. 4- ¿Cres que hai anuncios de TV que mostran condutas agresivas? Si. Pon un exemplo: ........................................................................................... Non. 5- ¿Cres que hai anuncios de TV que fomentan a imaxe de delgadeza entre a xuventude? Si. Pon un exemplo: ........................................................................................... Non. 6- ¿Cres que hai anuncios de TV que inflúen no teu xeito de pensar? Moito. Un pouco. Nada. 7- ¿Cres que hai anuncios de TV que inflúen no teu xeito de comportarte? Moito. Un pouco. Nada. 8- ¿Cres que hai anuncios de TV que inflúen no xeito de pensar dos demais? Moito. Un pouco. Nada. 9- ¿Cres que hai anuncios de TV que inflúen no xeito de comportarse dos demais? Moito. Un pouco. Nada.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Cuestionario  

cuestionario

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you