Page 1

DIREKCIJA ZA S T A N <•> V A N J E H

" W J

UPRAVI.MNJE

NF.KRn.TNlNAMA.

1MOVINSKO-PRAVNT.

U.St.UOI-

¿¡¡¡¡5 R A i ' U N O V O n S T V I ' N l ! USI.IICiE, l»l«>N4l-; |- NI-.KUH I N I N A M A «.I.<>.<.>.

SPUT. UU-IBURSKIH t. 6«»CENTRALA: 021/535-727, MOB: 098/500-011. FAX: 021/503-602, I>MAn./direkeija(«!xu-com.h. WEBslirekcija.hrf»Ž. R. 2402006-11002873S2 OIH: 54520279677, 24 satna dežurstva vodoinstalacije, hidrofon - centrala: 021/535-727, 098/500-011; dizala, protupožarna zaštita: 099/232-2502

U Splitu, 25. 09, 2012. Po.slov hrnj 38? - 01/09- 12 Predmet:

NOVI Z A J E D N I Č K I RAČUN NA „ B R O D A R I C I " ZAHTJEV ZA PROMJENU POTPISNIKA Z A J E D N I Č K O G RAČUNA Veza - cirkular S. JONJIĆA (nepotpisan) 25.09. 2012. , te aktera PORTALA u vlasništvu BRODARICE NET d.o.o. SPLIT, Terzićeva 17. S.P.O. „ B R O D A R I C A " ; P O Š T O V A N I M S U V L A S N I C I M A - s v i m a SUBJEKTIMA Z A J E D N I Č K O G A K T A S.P.O. BRODARICA - svima

Brojni suvlasnici Brodarice postavljaju n a m slična pitanja, a sad preko nas i mi V a m a : Što mislite, o d a k l e m o t i v n e k o m d a u p a d a na k r o v o v e i t u đ e z g r a d e , s n i m a po k r o v o v i m a B r o d a r i c e (S. J O N J I Ć ) , b a v e s e u p r a v i t e l j e m i p r e d s t a v n i c i m a n a tuđim z g r a d a m a ( B R O D A R I C A NET, D. V E L A G I Ć , M. B U L J A N ) ? D A BAŠ S A D s n i m a j u i pišu t e k s t o v e izvrćući činjenice iz 2009. g., a i s t o d o b n o p r e š u ć u j u NALAZ MUP-A I Z 2010.. U KOJEM J E U T V R Đ E N O KATASTROFALNO STANJE G A R A Ž E (S. J O N J I Ć , T E H N O P L A S T ) ? Tu je „ D I R E K C I J A " najmanje važna ! Važna s u sredstva računa zgrada. „ D I R E K C I J A " i e s a m o p r e p r e k a K O J U T R E B A U K L O N I T I d o t i h s r e d s t a v a . Motiv što se bave z g r a d a m a na kojima nisu suvlasnici : S.Jonjić i D.Velagić u Terzićevoj 17., a M. Buljan u Tripala 2. - j e što s u s e b e „ n a m j e s t i l i " p o t p i s n i c i m a zajedničkog računa (uz Tehnoplast,osim Buljana) - u č e m u ie njihov interes ! BILO BI TO F A T A L N O ZA Z G R A D E NA BRODARICI, A S R A M N O I P O R A Ž A V A J U Ć E ZA „DIREKCIJU", DA S E U V R S T I L A U „ U M R E Ž E N U GRUPU" U SVEZI ZAJEDNIČKOG RAČUNA - NA ŠTETU ŽIRO RAČUNA Z G R A D A . Inkriminirajuća djelovanja na Brodarici su ,,u rukama" nadležnih državnih tijela. Stoga, nećemo komentirati ni j e d a n detalj „cirkulara" osim dvije niže napomene: 1.) Cirkular koji „uvaljuju" s u v l a s n i c i m a zgrada od 25. 09. 2012. svjedoči o motivima, te će se stoga proslijediti - kao dodatak Kaznenoj prijavi USKOKU - DRŽ. ODVJETNIŠTVU, UREDU ZA S U Z B I J A N J E KORUPCIJE I O R G A N I Z I R A N O G KRIMINALITETA - sa s n i m k a m a stanja u vrijeme podizanja kaznene prijave. 2.) Na portalu „brodarica net" i blogu b.n. ( Jonjić, Velagić, Buljan) zbog niza nečuvenih namjerno plasiranih laži - zatražena j e objava ispravka laži - što Z a k o n zahtjeva kao preduvjet tužbi „DIREKCIJE". Pravnu državu ne može zamijeniti pravo drskosti, bezobzirnosti, javno objavljivanje montiranih laži koje sadrže teške klevete za koje će satisfakcija biti iznimno visoke novčane odštete pojedinačno za sve uključene. DOGAĐAJI N ACIJELOM KOMPLEKSU BRODARICE U 2012. POSLJEDICA S U NAMETANJA ZGRADAMA „ZAJEDNIČKOG RAČUNA" IZVAN KONTROLE ZGRADA (autori „zajedničkog" akta Jonjić, Tehnoplast), sa potpisnicima (Jonjić, Velagić, v Tehnoplast, Bilić) u g l a v n o m isti koji „odrađuju" difamacije na Portalu (Brodarica net.) I Ž E L E „ U S V O J E R U K E " Z A J E D N I Č K I R A Č U N KOJI BI S E F I N A N C I R A O IZ S R E D S T A V A N A Ž I R O R A Č U N I M A Z G R A D A N A B R O D A R I C I (i d r u g i h s u b j e k a t a ) . Namjerno, dogovorno i istodobno organizirano djeluju cijelu 2012. na „kreiranju" tko će biti potpisnici zajedničkog računa s a š t o m a n j e z a š t i t n i h k l a u z u l a (autori akta Jonjić, Tehnoplast) u z istodobno plasiranje difamirajućih članaka (Jonjić, Velagić i Buljan) o upravitelju i p r e d s t a v n i c i m a koji s e protive „namještenim" jedinim potpisnicima (Jonjić, Velagić, Bilić, Tehnoplast) budućeg zajedničkog računa koji pripremaju na BRODARICI. S v e radi organiziranog i dogovornog „djelovanja" po sredstvima sa žiro-računa zgrada putem tvrtki i obrta k o j i s u v e ć bili u „ f u n k c i j i " n a B r o d a r i c i ( V e l a g i ć v l a s n i k B R O D A R . N E T - r a s v j e t a , M a r i n o v v l a s n i k O B R T A - v o d o v . i n s t . ) , te s njima povezanih suvlasnika ( J o n j i ć s a B R O D A R . n e t ) , kao i s njima povezanih drugih tvtki ( o b r t T o p a n a ) čime bi z g r a d a m a prijetila (uz već U S K O K U prijavljena djelovanja) daljnja trajna šteta putem zajedničkog računa moguće i d o 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 k n . S a m o zgrade DIREKCIJE raspolažu


sada s c c a

300.000,00

KN.

Po budućim godišnjim

programima

i

„rezerviranim"

p o t p i s n i c i m a zajedničkog računa u riziku je 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 d o 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0

kn godišnje

(po zgradi 5.000,00 do 10.000,00 kn sa cca 48 % j o š učešća drugih subjekata) za MJESEČNA, TROMJESEČNA, G O D I Š N J A O D R Ž A V A N J A C D S - A , D R E N A Ž N I H I D R U G I H PUMPI, RASVJETE, ZAJ. VOD. I DRUGIH INSTALACIJA, D R U G E OPREME I J O Š P O S E B N O P R O S T O R A ITD.

Na objektu Brodarica stalno su prisutne i ponavljaju se brojne protupravnosti , inkriminacije i opasnosti - za koje su zgrade ispostavile kaznene prijave. Sa istima u istoj j e funkciji takozvani zajednički račun BRODARICE (u 2 0 1 0 . pokušali su neuspješno plasirati račun Garaže kao zajednički). Zgrade se trude sa brojnim prijedlozima ( j e d v a je

uključen institut natječaja, te drugi subjekti osim zarada^ održavanju zajedničke opreme i prostora

predstavnici (SJonjić, D. Velagić)

usvojiti Ugovor o

č e m u su prepreka upravitelj Garaže i „umreženi"

grčevitim 10 mjeseci inzistiranjem da budu jedini

potpisnici zajedničkog računa. Tek od 02. 08. 2012. godine proširili su potpisnike, ali na istu grupaciju ljudi. Naime, novi potpisnik, pored Tehnoplasta i S.Jonjića j e Davor Velagić vlasnik tvrtke B R O D A R I C A NET d.o.o. iz Splita sa sjedištem Terzićeva 17. Toj tvrtci Upravitelj j e Z B O G S U K O B A I N T E R E S A odbio isplatiti sa računa zgrade T.17. pet računa po kvarovima koji uopće nisu bili prijavljeni upravitelju, a koje j e Davor Velagić potpisao i k a o p r e d s t a v n i k

suvlasnika Terzičeve 17. i kao vlasnik i direktor tvrtke BRODARICA NET d.o.o. , a p o s l o v e po s v i h 5 r a č u n a je o b a v i o S i n i š a J o n i i ć o čemu postoje brojni svjedoci. Navedene protupravnosti nisu rješive od suvlasnika na Brodarici. Kada su suvlasnici u zaštiti žiro računa zgrada zatražili promjenu potpisnika zajedničkog računa osobama koie nisu u sukobu interesa - nastupilo j e od S. Jonjića, D. Velagića nastojanje, te Tehnoplasta da se

smijene svi predstavnici zgrada i upravitelj. S v e s e radi k a k o s e ne bi u g r a d i l e d o d a t n e

kontrolne stavke u Zajednički ugovor. A K O SE O V A K A V UGOVOR SA POTPISNICIMA U S U K O B U INTERESA POTPISE S T A N J E RAČUNA ZGRADA (kod 7 zgrada sada oko 300.000, 00 kn) Ć E SE P R I D R U Ž I T I S T A N J U R A Č U N A G A R A Ž E za koju suvlasnici bez iznimke tvrde da ne znaju gdje j e potrošeno o k o 2. 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 kn.

Ponavljamo: BILO BI F A T A L N O PO RAČUNE ZGRADA NA BRODARICI, A SRAMNO ZA „DIREKCIJU", DA JE PRISTUPILA „ U M R E Ž E N O J GRUPI" U SVEZI ZAJEDNIČKOG RAČUNA - NA ŠTETU ŽIRO RAČUNA Z G R A D A . Zbog takvog stava FER I POŠTENOG U P R A V L J A N J A - djelovanjem interesnog lobija, ostali smo bez zgrada Terzićeva 15. i 17. ( naime, predstavnik T.17- D. V E L A G I Ć je potpisnik zajedničkog računa, a zamjenik predstavnika T. 17.- S. JONJIĆ je i potpisnik i autor zajedničkog akta predstavnik Garaže, a zgrade su ..odvukli" trećem potpisniku zajedničkog računa T E H N O P L A S T U ) . Na kraju,

zahvaljujemo

suvlasnicima na povjerenju „DIREKCIJI": zgrada P u t B r o d a r i c e

4.

je potvrdila mandat upravitelja i predstavnika s a 8 0 % , T e r z i ć e v a 9 . sa 7 0 % , T e r z i ć e v a 11. potvrđen m a n d a t upravitelja i predstavnika s a 7 4 % , T E R Z I Ć E V A 13. sa 61%, M I K E

TRIPALA

4.

je

potvrdila

mandate

sa

80%

POTPISA

SUVLASNIKA

TJ.

S U V L A S N I Č K I H U D J E L A . Podrška je gotovo jednoglasna - jer su svi nepotpisani uglavnom bili

odsutni

suvlasnici.

Slična

situacija j e

oko

potpisa

u svezi

smjene

S. JONJIĆA

I

TEHNOPLASTA u Garaži zbog petogodišnje netransparentnosti - koji će se objaviti nakon završenih postupaka i utvrđenog stanja Garaže. Kao

nalogoprimac

-

povodom

vrlo važnog

pitanja zajedničkog

računa

- ovim se sa

navedenim postocima koji se odnose i na spremnost plaćanja zajedničkih troškova i u ime suvlasnika inzistrira NA PROMJENI POTPISNIKA ZAJEDNIČKOG RAČUNA na odbijanje zajedničkog akta S. JONJIĆA I TEHNOPLASTA - p o n o v l j e n o BRODARICE !

S osobitim poštovanjem, srdačno pozdravljamo.

P.S. o trošku upravitelja dostavljeno svim subjektima zajedničkog akta S.P.O. BRODARICA

direkcija 28_9_2012  
direkcija 28_9_2012  

direkdija stanarima brodarice sa naglaskom na trošak direkcije