Page 1

www.torfaen.gov.uk/digitalfestival

Rhaglen Swyddogol

torfaenenterprise

@TorfaenBiz


GAIR O GROESO

lives.

Croeso i Ŵyl Menter Ddigidol gyntaf Torfaen. Mae’r digwyddiad deuddydd hwn yn dathlu ein huchelgais i Wales’ Digital fod yn borth i Gymru ar gyfer busnes gwyrdd sy’n gysylltiedig yn ddigidol; yn lle wedi’i ffurfio gan ei dreftadaeth sy’n ysbrydoli cyfle ac arloesedd. Mae Blaenafon, a gydnabyddir yn eang fel un o ganolfannau arloesi’r Chwyldro Diwydiannol, erbyn hyn yn arwain y ffordd yn yr arena ddigidol. Ar gyfer deuddydd yr Ŵyl hon, bydd y dref yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau â chanolbwynt digidol a anelir at fusnesau, at breswylwyr ac at grwpiau cymunedol ledled De Cymru. Mae’r Ŵyl yn ddathliad o’r nifer cynyddol o bartneriaethau digidol yn y Fwrdeistref Sirol, Tudalen 2 number of digital including gan gynnwys canolfan ddata partnerships flaenllaw Cymru,insefthe SRS.Borough,

Wales’

Gweledigaeth Festival we will be welcoming Menter

Fel rhan o ymrwymiad parhaus Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i ddatblygu gweithgarwch economaidd yr ardal, rwyf hefyd yn falch o gyhoeddi lansiad Strategaeth Torfaen ar gyfer Economi a Menter. Yn ei hanfod, mae’r strategaeth hon yn cofleidio’r cyfleoedd a ddarperir gan dechnolegau i helpu i ddatblygu entrepreneuriaeth a ffyniant ar gyfer preswylwyr a busnesau Torfaen fel ei gilydd.

Tudalen 3 Mentrau Cymdeithasol a’r Byd Digidol Tudalen 4 Datblygu eich Syniad am Fusnes

Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau Gŵyl Menter Ddigidol 2013.

Tudalen 5 Cymwysiadau Digidol ar gyfer Twristiaeth Cynhadledd Ddigidol ar gyfer Busnes

Christina Harrhy Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Tudalen 6 Parcio yn yr Ŵyl

DIWRNOD 1 – 22 EBRILL 2013 LANSIAD YR ŴYL MENTER DDIGIDOL (trwy wahoddiad yn unig)

Dyddiad: Dydd Llun 22 Ebrill 2013 Amser: 10.30am – 1.30pm Lleoliad: Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, Torfaen, NP4 9AE I lansio’r Ŵyl byddwn yn croesawu Edwina Hart, MBE OStJ AC, Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, yn ogystal â busnesau digidol rhyngwladol pwysig, gan gynnwys.

P1

Yna caiff Strategaeth Economi a Menter Torfaen ei lansio gan y Cynghorydd Bob Wellington, Arweinydd ac Alison Ward, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.


DIWRNOD 1 – 22 EBRILL 2013 GWELEDIGAETH MENTER: DATBLYGU BUSNES DIGIDOL LLWYDDIANNUS Dyddiad: Dydd Llun 22 Ebrill 2013 Amser: 1.30pm – 5.00pm Lleoliad: Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, Blaenafon, Torfaen, NP4 9AE Gweledigaeth Menter yw eich cyfle i rwydweithio gyda busnesau o’r un meddylfryd, rhyngweithio gyda’n siaradwyr diddorol, cwrdd â rhai o entrepreneuriaid mwyaf dynamig Torfaen a chymryd rhan mewn gweminarau. Caiff lluniaeth ei ddarparu yn y digwyddiad. Bydd siaradwyr allweddol yn rhoi sgyrsiau ysbrydoledig ar dyfu eich busnesau digidol a phwysigrwydd dilyn hynt a helynt y technegau digidol diweddaraf. AMSER DECHRAU

AMSER GORFFEN

1.45 pm

2.30 pm

Logicalis – Taith i Lwyddiant mewn Busnes: cyflwyniad a sesiwn Holi ac Ateb gyda’r tîm marchnata o Logicalis – y cwmni y tu ôl i’r PSBA – y platfform mwyaf ar gyfer prosiectau TG a chyflawni gwasanaeth yng Nghymru.

3.00 pm

3.45 pm

Spectrum Internet: Adeiladu Busnes Digidol: cyflwyniad a sesiwn Holi ac Ateb gyda Rheolwr Gyfarwyddwr Spectrum Internet sydd wedi tyfu’n un o’r darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd opteg ffibr mwyaf yn Ne Cymru.

1.30 pm

2.30 pm

Google Juice Bar: sesiwn datblygu gwefannau unigol gydag Ozum, un o gwmnïau mwyaf blaenllaw Torfaen o ran datblygu’r we.

2.30 pm

3.30 pm

Google Juice Bar: sesiwn datblygu gwefannau unigol gydag Ozum, un o gwmnïau mwyaf blaenllaw Torfaen o ran datblygu’r we.

3.30 pm

4.30 pm

Google Juice Bar: sesiwn datblygu gwefannau unigol gydag Ozum, un o gwmnïau mwyaf blaenllaw Torfaen o ran datblygu’r we.

2.30 pm

3.30 pm

Gwella eich Gwefan: Seminar datblygu gwefan a gynigir gan Bell IT Solutions i’ch helpu i gynyddu effeithiolrwydd gwefan eich cwmni.

3.30 pm

4.30 pm

Gwella eich Gwefan: Seminar datblygu gwefan a gynigir gan Bell IT Solutions i’ch helpu i gynyddu effeithiolrwydd gwefan eich cwmni.

Cadwch eich lle ar gyfer siaradwyr a gweithdai drwy ymweld â: http://DigifestVisionofenterprise.torfaen.gov.uk

P2


DIWRNOD 1 – 22 EBRILL 2013 MENTRAU CYMDEITHASOL A’R BYD DIGIDOL Dyddiad: Dydd Llun, 22 Ebrill 2013 Amser: 12.00 – 4.30 pm Lleoliad: Neuadd Gweithwyr Blaenafon, High Street, Blaenafon, Torfaen, NP4 9PT Mae’r digwyddiad blynyddol SENT hwn yn rhan allweddol o Ŵyl Menter Ddigidol gyntaf Torfaen. Dyma’r digwyddiad mwyaf a gynhelir ar gyfer y sector menter gymdeithasol o fewn y fwrdeistref. Eleni, John Bennett fydd ein siaradwr. Bydd mentrau cymdeithasol lleol yn cyflwyno astudiaethau achos, yn ogystal â gweithdai am ddim a chyfle i gwrdd â sefydliadau cymorth busnes a chyllidwyr allweddol.

COFRESTRU A BWFFE – Ar agor o 12.00pm

Mentrau Cymdeithasol a’r Byd Digidol. Gwrandewch ar ein siaradwyr ac ewch i’n ffair cyllid.

AMSER DECHRAU

AMSER GORFFEN

12.00 pm

4.30 pm

Ffair Cyllid

2.15 pm

3.45 pm

Marchnata Digidol. Gweithdy a gynhelir gan DEHOV – rhaglen Economi Digidol Blaenau’r Cymoedd - ar ddefnydd y cyfryngau digidol wrth farchnata eich menter gymdeithasol.

2.15 pm

3.45 pm

Cynyddu Effaith drwy Dechnoleg. Gweithdy a gynhelir gan Ganolfan Gydweithredol Cymru ar y ffyrdd gorau o gynyddu effaith eich menter drwy ddefnydd y dechnoleg ddiweddaraf.

2.15 pm

3.45 pm

Prosiect Cynhwysiant Digidol. Sut i sefydlu eich Busnes ar Facebook a Twitter.

Cadwch eich lle ar gyfer y digwyddiad ac ar gyfer y gweithdai penodol drwy ymweld â: http://digifestsent.torfaen.gov.uk. Mewn cysylltiad â Thîm Ewropeaidd Arbenigol De-ddwyrain Cymru.

P3


DIWRNOD 2 – 23 EBRILL 2013 DATBLYGU EICH SYNIAD AM FUSNES Dyddiad: Dydd Mawrth 23 Ebrill 2013 Amser: O 12.00 pm Lleoliadau: Neuadd Gweithwyr Blaenafon, High Street, Blaenafon, NP4 9PT Hwb Ddigidol Blaenafon, Swyddfa 6, Church View, Ivor Street, Blaenafon NP4 9NA

Digwyddiadau AM DDIM (Mae cadw lle yn hanfodol, gweler isod) yn Neuadd y Gweithwyr, High Street, Blaenafon, NP4 9PT (Cinio ysgafn AM DDIM am 12:00 a lluniaeth am ddim drwy gydol y dydd) AMSER

YSTAFELL GYNADLEDDA 1

YSTAFELL SNWCER

10:00am – 11:00am

Marchnata a Hyrwyddo Digidol ar gyfer Hunan Gyflogaeth: gweithdy gan Laura Adams

Adrodd storïau digidol ar gyfer Grwpiau Cymunedol, wedi’i gyflwyno gan Breaking Barriers Community Arts

11:00am – 12:00pm

Rhagweld Llif Arian a Chynllunio ar gyfer Busnes: gweithdy, darperir gan Taste of Business

Dylunio gwefannau ar gyfer microfusnesau: seminar rhyngweithiol a gyflwynir gan Bell IT Solutions i helpu eich busnes fynd “ar-lein”

1:00pm – 2:00pm

Cynllun gwefan ar gyfer dechrau busnesau newydd: seminar rhyngweithiol a gyflwynir gan Bell IT Solutions

Marchnata Digidol ar gyfer microfusnesau: gweithdy gan Laura Adams

2:00pm – 3:00pm

Gwneud y gorau o E-farchnata: sesiwn blasu

3:00pm – 4:00pm

Datblygu Busnes Digidol: Able Radio

ARDDANGOSFA AM DDIM YN DIGWYDD RHWNG 10:00am a 4:00pm

Sesiynau ‘galw heibio’ am ddim yn digwydd rhwng 10:00am a 4:00pm yn Hwb Ddigidol Blaenafon, Swyddfa 6, Church View, Ivor Street, Blaenafon, NP4 9NA. Galwch heibio unrhyw bryd, ond cofrestrwch eich diddordeb (gweler isod) •

Rhaglen Achredu Cisco – cyflwyniad

Achrediadau Microsoft Basic a Microsoft Professional – cyflwyniad: rhan o Raglen Achredu Cisco

CVs a Chyfryngau Cymdeithasol – siaradwch ag ymgynghorwyr am y ffyrdd gorau o gael eich CV ar-lein gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol diweddaraf.

Atebion i’ch cwestiynau TG – siaradwch ag ymgynghorwyr am ddatblygu eich sgiliau digidol eich hun – ar gyfer busnes, cyflogaeth neu adloniant.

I archebu lle AM DDIM yn unrhyw un o’r digwyddiadau a chofrestru eich diddordeb yn y sesiynau galw heibio AM DDIM, ewch i http:// digifestbusidea.torfaen.gov.uk

P4


DIWRNOD 2 – 23 EBRILL 2013 CYMWYSIADAU DIGIDOL AR GYFER TWRISTIAETH Dyddiad : Dydd Mawrth 23 Ebrill 2013 Amser: 1.30pm – 5.00pm Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni, Ystad Gilchrist Thomas, Blaenafon, Torfaen, NP4 9RL Mae Cymwysiadau Digidol ar gyfer Twristiaeth yn ddigwyddiad arbennig sy’n archwilio sut gall y sector twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau ymgysylltu â’r cyfryngau digidol diweddaraf. Prif elfennau’r digwyddiad hwn fydd: Thom Hadfield, Croeso Cymru Pam dylech chi drafferthu gyda thechnoleg? Oherwydd y bydd eich ymwelydd yn gwneud! Lansiad Pasport Digidol Blaenafon Archwilio’r Oes Ddiwydiannol yn yr Oes Ddigidol. Wedi’i ddilyn gan ddau weithdy a chyfle i rwydweithio: Alun John, Marketing Tom Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Twristiaeth: Sut y gall busnesau twristiaeth ddefnyddio’r offer hyn i ymgysylltu â’u cynulleidfa darged. Gareth Morgan, Liberty Marketing Ydy eich gwefan yn gweithio i chi? Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio. AMSER DECHRAU

AMSER GORFFEN

5.00pm

5.30pm

Taith o gwmpas Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni (dewisol).

Cadwch le drwy ymweld â: http://DigifestTourism.tourism.gov.uk

CYNHADLEDD DDIGIDOL AR GYFER BUSNES Dyddiad: Dydd Mawrth 23 Ebrill 2013 Amser: 6.00pm – 9.00pm Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni, Ystad Gilchrist Thomas, Blaenafon, Torfaen, NP4 9RL Cynhelir y digwyddiad hwn, y pedwerydd un a’r un terfynol yng nghalendr Llais Busnes Torfaen 20122013, yn un o atyniadau a busnesau gweithgynhyrchu mwyaf newydd y Bwrdeistref a leolir ym Mlaenafon. Yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio gyda busnesau o’r un meddylfryd, bydd aelodau clwb busnes lleol Torfaen, sef Llais Busnes Torfaen, yn gallu mwynhau taith o gwmpas yr atyniad a chlywed gan siaradwyr arbenigol rhaglen DEHOV (Economi Digidol Blaenau’r Cymoedd) am sut y gellir defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i’r effaith orau o fewn y cymysgedd marchnata a chyfathrebu ar gyfer BBaCh.

AMSER DECHRAU

AMSER GORFFEN

6.00 pm 6.30 pm

6.30 pm 8.30 pm

Taith o gwmpas Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni. Cyflwyniad ar y Cyfryngau ar gyfer BBaCh gan DEHOV, wedi’i ddilyn gan rwydweithio a bwffe.

Mae’r niferoedd yn gyfyngedig ar gyfer y digwyddiad hwn a dim ond aelodau presennol Llais Busnes Torfaen sy’n gymwys i fod yn bresennol. Cadwch eich lle ar gyfer y daith a’r cyflwyniad drwy ymweld â: http://digifesttbv.torfaen.gov.uk

P5


v

PARCIO YN YR wYL LANSIAD A GWELEDIGAETH Y DIGWYDDIAD MENTER Mae parcio am ddim ar gael ym meysydd parcio Broad Street a Prince Street (gweler y map). Mae parcio ychwanegol ar y stryd hefyd.

MENTER GYMDEITHASOL A DIGWYDDIAD DIGIDOL Y BYD Bydd gwasanaeth parcio a theithio am ddim yn gweithredu o Ganolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni, Ystad Gilchrist Thomas, Blaenafon (NP4 9RL) i Neuadd Gweithwyr Blaenafon (NP4 9PT)

PARCIO A THEITHIO AM DDIM

P2 AM DDIM

P6


I gael gwybod mwy am Ŵyl Menter Ddigidol Torfaen, ewch i www.torfaen.gov.uk/digital festival, e-bost: digital.festival@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01633 648306, neu dilynwch ni ar Twitter a Facebook

torfaenenterprise

@TorfaenBiz

Digital Festival Programme WELSH  

Digital Festival Programme 22/23 April 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you