Page 1

Degut a la conjuntura actual de mercat la vostra empresa està intentant buscar possibles socis capitalistes per poder invertir i així fervos més competitius. Un dia, repassant els diaris locals i comarcals trobeu el següent anunci:

Empresa de capital risc busca TIC del Maresme per fer una bona inversió, cal presentar informe d’activitat per valorar possibles candidats

Aquest és l’anunci d’un grup d’inversors per captar PIMES de la zona del Maresme per a invertir. El vostre crèdit de síntesi serà respondre a l’anunci d’aquesta empresa creant una memòria on hi fareu constar tot allò important per valorar per tal que la vostra empresa resulti interessant als inversors. Aquesta memòria ha de tenir la relació d’actius i passius de la vostra empresa, el volum de negoci, un exemple de projectes desenvolupats per vosaltres, etc. També hi ha de constar la informació necessària per ubicar-vos tant físicament com virtualment per tal que l’empresa d’inversors si està interessada us pugui localitzar. La vostra empresa està en funcionament des de fa 3 anys. Per ubicar els possibles inversors haureu d’especificar la forma jurídica, el nom, tipus de negoci i localització. Tots els apartats s’han de justificar amb la documentació pertinent que calgui i amb justificació de cada elecció. L’empresa al ser una empresa dedicada a les TIC, haurà de portar a terme la gestió el màxim possible d’automatitzada o informatitzada, el que vol dir que haurà de controlar si és possible el seu estoc, la seva comptabilitat, un pla d’inversions a 3 anys (màxim 100.000€), el seu finançament i el possible creixement.

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


En aquesta memòria heu d’incloure les despeses mensuals de la vostra empresa incloent els costos fixos (lloguers, subministrament, mà d’obra, plans d’inversió, etc...) Totes les inversions i plantejaments s’han de fer en pla de futur a tres anys vista i un màxim d’inversió de 100.000,00 €. Al ser una empresa en expansió, com a directius heu d’iniciar un procés de selecció de personal i per això haureu de definir el perfil professional de la persona que ha de cobrir el lloc de treball i a més realitzar una entrevista a cinc possibles candidats. Una vegada realitzades les entrevistes, haureu de triar un candidat per cobrir aquest lloc de treball. (Annex IV) Una vegada triat el nou empleat s’hauran de fer tots els tràmits administratius que creieu convenients (contractes, nòmines, etc...) Per ser una empresa com cal heu de tenir dissenyat i implementat en format digital i paper els següents models: comandes, albarans, factures i rebuts. A causa de la globalització voleu fer l’expansió al mercat internacional i per tant heu de crear un pamflet publicitari d’informació de la vostra empresa, un assessor extern en temes internacionals us ha fet arribar una proposta que us pot servir de guia. (Annex I) Cal també portar al dia l’inventari de l’empresa per permetre controlar l’estoc i per tant aquest s’hauria de dissenyar i implementar de la forma que creieu més pràctica, ràpida i eficient. Per suposat en format digital. (Tal volta caldria instal·lar una eina com GLPI o similar) Com empresa de TIC haureu de dissenyar un producte o servei “nou” per empreses o centres docents, justificant la seva viabilitat en termes de demanda, de preu de venda i costos (petit estudi). Serà el Moodle del centre (Annex VIII). Aquest producte serà anunciat de formes diferents , a poder ser originals. Exposició sobre el producte de 5-7 minuts. Dintre de les activitats portades a terme com empresa teniu en aquest moment tres o quatre projectes clau per dur a terme en breu espai de temps, el primer és la creació i manteniment de la plana WEB corporativa on fareu publicitat de tots els serveis que oferiu a la vostra empresa. (Annex VIII).

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


El segon projecte és respondre a una demanda de feina per part d’una empresa que ha de millorar les seves instal·lacions a causa d’un increment de productivitat. (Annex II). Una vegada realitzat aquest projecte s’ha d’adjuntar pressupost per la realització de la feina. Cal aportar informació de catàlegs dels proveïdors dels diferents components de la instal·lació d’una xarxa que ha d’incloure: cost dels equips, cost del cablatge i testeig, cost de la instal·lació dels equips i serveis , cost del suport tècnic, cost de la mà d’obra. El tercer projecte és donar suport a una empresa de la comarca per crear una aplicació de gestió de recursos i per tant realitzar el disseny i la implementació que es demana a l’annex III. El quart projecte és la presentació de la plana web que esteu creant a un client de la comarca, preparar una entrevista per convèncer els clients de l’adequació del nostre pressupost, i entrar en una negociació amb ells per aconseguir la venda.

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


ANNEX I Imagine you want to promote your company abroad and you decide to design a slogan and make a leaflet explaining the advantages of your brand new company

You can use THE ADVERTISING SLOGAN GENERATOR in http://thesurrealist.co.uk/slogan.cgi to get some ideas Preparing Leaflets:

1. Clearly think through the FOCUS of the leaflet before beginning to write. What are the purposes of the leaflet? 2. Use simple language and limit the AMOUNT OF INFORMATION included. 3. Check FACTS thoroughly and use them carefully. 4. Take care for the TONE, which often communicates as much as the text. What emotional effect do your words carry? (E.g. polite, annoying, dramatic, straight, low-key, threatening, arousing guilt, etc.) 5. DESIGN it carefully. Arrange the content for simplicity and clarity. Use pearls, numbers, etc. to make main points visible at a glance. Use graphics and visual images. 6. Always identify the SPONSORING GROUP(s) on the leaflet. Include "For more information, contact:" 7. We recomend you to use Scribus-ng as editor.

Good luck!!!!!!!!!

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


Example of leaflet:

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


ANNEX II T.H.O.S Serveis està planejant fer un trasllat a una nova seu. Amb expectatives d’aquest canvi d’ubicació estem considerant la possibilitat que la seva empresa realitzi els treballs de desenvolupament de la infraestructura de xarxa. Aquest treballs han de constar dels següents apartats: Recomanacions sobre l’equipament de xarxa Recomanacions sobre el cablejat de xarxa Requeriments d’infraestructura Situació i localització dels equips de xarxes. Cablejat estructurat: Plantejament lògic del cablejat horitzontal i vertical Plantejament físic del cablejat horitzontal i vertical Plantejament del cablatge de la sala de servidors Distribució dels armaris principals de comunicacions i armaris secundaris. 6. Sistemes de seguretat 7. Esquema de l’adreçament lògic de tots els dispositius de la xarxa. 8. El cost del projecte per implementar aquesta solució, ha d’incloure: Cost dels equips. Cost del cablatge i testeig Cost de la instal·lació dels equips Cost del suport tècnic. 9. Temps necessari per implementar la solució. 1. 2. 3. 4. 5.

Recordi que l’empresa actualment està en expansió i que per tant el projecte ha de tenir en compte el possible creixement. Segons les dades actuals es preveu un creixement d’un 35% en el propers tres anys i un increment de la utilització de nous software i aplicacions en un 60%. Es demana ser el màxim d’acurat a l’hora de presentar la documentació d’aquest projecte.

Moltes gràcies XXXX

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


Gerent T.H.O.S Serveis

Els requeriments generals són: Tots els treballadors han de poder accedir als següents serveis: ● ● ● ● ● ● ●

Correu electrònic Web (intranet i Internet) Processadors de text Full de càlcul Software per realitzar presentacions Software agenda Carpeta personal al servidor

Individualment cada departament ha de poder fer els següents serveis: Departament vendes: ● Accés a la base de dades de l’inventari ● Accés a l’agenda de clients ● Accés a la carpeta compartida del departament Departament de Marketing ● Accés a eines de disseny ● Accés i gestió del disseny de l’entorn web ● Accés a la carpeta compartida del departament Departament compres: ● Accés a l’inventari de material ● Accés a l’inventari de equips ● Accés a la carpeta compartida del departament Departament de suport tècnic ● Accés a l’inventari d’equips ● Accés a la carpeta compartida del departament S’han de crear, dissenyar i implementar els servidors que es creguin necessaris, sabent que s’han de complir el màxim nombre de punts dels apartats anteriors, és a dir, servidor de correu electrònic, web interna,

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


web externa, DNS, DHCP, servidor de correu, i servidors d’impressió. S’ha de crear els usuaris i els grups necessaris per implementar correctament la política de seguretat. S’ha de garantir la seguretat del sistema a nivell físic, de dades i d’accessos aplicant i respectant la legislació actual. Per això l'empresa vol que es dissenyi un nou CPD lo més segur possible tant a nivell físic com lògic. Es voldrà un plec amb les característiques de la instal·lació indicant tots els dispositius de seguretat que inclourà, així com una taula on constarà la importància de cada mesura que s'ha pensat, juntament amb el seu cost aproximat. Farà falta resoldre els possibles problemes que pot provocar la pèrdua d'informació. Creant un protocol de còpies de seguretat (fulles, dies, política, …) amb un programa que ens permeti automatitza la seva creació. També farà falta aplicacions per a protegir-nos de les amenaces de software maliciós indicant com ho faríem. L'oferta de serveis a Internet fa necessari la configuració d'algun dispositiu que faciliti el control d'accés a aquest de l'empresa cap a fora i d'Internet cap els nostres servidors. Cada departament s’ha d’implementar fent servir subxarxes. Internament es pot fer servir l’adreça que es vulgui. Externament la companyia té assignada una adreça de classe C. Els treballadors estan distribuïts per departaments i no hi pot haver cap treballador sense formar part d’una d’aquestes àrees. S’ha de decidir quin tipus d’equipament és necessari per al funcionament de la nova seu (ordinadors, impressores, etc...) i equips de connectivitat (routers, hubs, switchs, modems, wifi, voip, etc.) La comanda d’ordinadors s’ha de realitzar pensant en que aquests només seran utilitzats per a eines ofimàtiques i connectar-se a la xarxa corporativa per accedir a la resta de serveis. S'haurà de realitzar un pressupost d'una màquina d'aquestes característiques justificant cada un dels components afegits inclòs la font d'alimentació. Des de manteniment han fet arribar peces per muntar un ordinador per

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


a preparar una instal·lació OEM per a les noves màquines pressupostades. Com provenen de manteniment poden ser defectuoses s'haurà de realitzar el muntatge d'un ordinador operatiu i crear documentantho una OEM corporativa de la nova empresa, instal·lar-la i crear una imatge de la partició, juntament amb un inventari de la màquina utilitzada per a la seva creació. En el projecte podeu afegir totes aquelles millores de serveis i infraestructura que creieu oportunes, però sempre heu de complir els requeriments mínims que es demanin.

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


ANNEX III 1) Normes per al lliurament de la memòria: a) Tota la documentació ha d'estar passada a ordinador. No s'accepten textos, ni dibuixos o esquemes fets a mà. b) Les línies dels paràgrafs estaran espaiades a 1’5. c) El tipus de lletra ha de ser llegible amb una grandària entre 10 i 12 i els paràgrafs, justificats d) En qualsevol cas, els marges aconsellables serien els següents (sense incloure encapçalament): i) superior i inferior: 2'5 cm ii) esquerre: 3 cm iii) dret: 2,5 cm e) Cal afegir un encapçalament on figuri el nom del treball a les pàgines parells i el títol de l’apartat o de l’annex a les pàgines senars. La portada no té capçalera i a la pàgina de l´índex ha de tenir una capçalera diferent a la resta del document. f) El peu de pàgina conté el número de pàgina. La numeració de pàgines no ha d´incloure ni la portada ni l´índex. g) S’hi ha annexos, cada annex tindrà una numeració independent de la resta del treball i dels altres annexos. h) Cal fer una portada senzilla on figuri i) Codi del mòdul / Nom del mòdul. ii) Títol de projecte. iii) Nom de l’autor. iv) Grup de l’autor (p.e. SMX2) v) Any escolar i data de lliurament. i) Després de la portada hi haurà: una taula de continguts amb els diversos apartats del treball i el número de pàgina on es troben. Cada apartat pot tenir tants subapartats com es consideri oportú. Un índex d´il.lustracions amb totes les imatges del projecte. j) S´han d´inserir imatges amb les següents característiques: marge amb el text, alineació amb el text i una llegenda a peu de la imatge. k) Inserir un exemple de referències creuades. l) El document ha de contenir taules. m) S´han d´aplicar diferents estils de pàgina: primera página, índex,etc. n) Al final del treball cal que detalleu la bibliografia i la webgrafia emprada. Cal que la citació de llibres i pàgines web sigui completa i detallada (autor, títol, editorial, col·lecció, any, ...).

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


o)

El document s´ha de basar en una plantilla que també ha de lliurar-se conjuntament amb el document del projecte. p) El lliurament en format digital cal que porti una etiqueta on s’indiqui el nom de l’alumne, el codi del crèdit i el títol del treball. q) El treball serà escrit en català i sense faltes d’ortografia. (Es recomana passar el corrector de català). r) Si es detecta còpia de treballs o descàrrega directa d’Internet, la nota del treball serà 0. 2) Requisits de la presentació multimèdia a) La presentació oral del crèdit de síntesi cal fer-la amb l’ajuda d’una presentació multimèdia. Per a l’avaluació d’aquesta presentació es tindrà en compte l’ús de recursos de l´Open office Impress i, en el cas que s’hi incorporin, el tractament digital de fotografia i la qualitat, tractament dels vídeos i so. b) En tot cas, la presentació haurà d’acomplir els següents requisits mínims: i) Tenir un disseny apropiat i uniforme ii) Ha de contenir una portada i un índex iii) Cal que des de qualsevol diapositiva es pugui accedir a l’índex per mitjà d’una icona, símbol, vincle, etc. iv) Cal que els efectes d’animació emprats actuïn de suport a la presentació oral, ajudant a destacar els aspectes més importants, a fixar l’atenció dels espectadors en el que s’estigui explicant en cada moment, a establir l’ordre d’aparició de la informació, etc. v) Al final de la presentació cal que hi hagi una diapositiva amb les principals conclusions del treball. 3) Atenció a l’usuari: La vostra empresa disposa d´un Departament d´Atenció a l´usuari. Aquest Departament ofereix als seus usuaris els següents serveis: 1. Servei de consultes o incidències mitjançant correu electrònic. Els vostres usuaris podran fer consultes sobre programari i serveis informàtics a través del correu electrònic. Les consultes han de dirigir-se a la bústia de correu, per exemple: infonom_empresa@gmail.com. Us comprometeu a respondre els missatges rebuts en un plaç de 24h, excepte els rebuts en cap de setmana, que seran tractats com rebuts el dilluns a les 8h. Els vostres usuaris poden enviar un correo electrònic, especificant clarament quina és la consulta i en cas d´una incidència s´ha d´indicar: el sistema o plataforma, (Linux, windows, ...), el programa o la utilitat que ha provocat la incidència i el tipus d´error. Els usuaris poden donar qualsevol altre informació que considerin que pot tenir relació

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


amb la incidència. Les consultes han de ser breus. Pot ser que si la incidència no es resolt per correu electrònic s´haura de contactar amb l´usuari personalment. La gestió d´incidències i consultes es farà amb una Base de dades on quedarà tot registrat. Necessitem guardar la següent informació: - Incidència: nom, descripció, tipus, data_inici, data_fi, tècnic assignat, estat, prioritat, resolució i observacions. - Usuari: nom, cognoms, ciutat, codi postal, email, mòbil, departament. - Consulta: pregunta, resposta, tipus, data, tècnic i observacions. Es podran fer les següents consultes a la Base de dades: - Un usuari, quantes incidències o consultes ha fet?. - Incidències segons el seu estat. - Consultar incidències per data d´inici o fi. - Tipus més freqüents de consulta o incidència. - Un tècnic, quines incidències té assignades.

Avalució pràctica: - Atenció a l’usuari: es valorarà la gestió d’incidències (diagnòstic i resolució), consultar manuals d’ajuda i preguntes més freqüents. - Gestió BD d´incidències i consultes. - Durant l´avaluació el professor podrà fer preguntes a l´alumne sobre la gestió d´incidències i atenció a l´usuari. 2. Gestió d´agendes electròniques. En el Departament d´informàtica hi ha un cap i un tècnic informàtic. Es tracta de crear les seves agendes. Tasques a fer: S´ha de crear 2 calendaris, un per cada membre del Departament. - El calendari es dirà "tecnic" . S´han d´introduir aquests events: Del 21 al 25 d´abril vacances de Setmana Santa. Categoria: vacances. ○ El 13 de juny Festa de Pasqua granada. Categoria: vacances. ○ Del 1 al 21 d´agost vacances d´estiu. Categoria: vacances. ○ Reunió Departament informàtica cada dimecres de 11 a 13h. Categoria: reunió. Cal avisar 1h abans. La reunió es fa a la sala de conferències. ○ Reunió amb el cap de Departament informàtica cada divendres de 9 a 10h. Categoria: reunió. Cal avisar 1dia abans. Les reunions es faran cada 15 dies a partir del dia 25/3 i fins 29/7. La reunió es fa al despatx del cap. ○ El dia 18/6 visita a l´empresa Tecdata. Categoria: visita client. Dura tot el dia. Es repetirà cada mes fins al juny. Només es pot veure la data i hora de la cita.

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


El dia 8/6 visita al metge. Categoria: privat. Cita privada.

- El calendari es dirà "capinformàtica" . S´han d´introduir aquests events: ○ Del 21 al 25 d´abril vacances de Setmana Santa. ○ El 13 de juny Festa de Pasqua granada. ○ Del 1 al 21 d´agost vacances d´estiu. ○ A partir d´octubre fins a desembre pots triar una setmana sencera de vacances. ○ Reunió de caps cada dimarts de 16 a 17h. Les reunions es faran cada 15 dies a partir del dia 3 de maig. Cal avisar 1 dia abans amb una finestra emergent. La reunió es fa a la sala de reunions. ○ Reunió amb el tècnic informàtic cada divendres de 9 a 10h. Cal avisar 1h abans per email. Les reunions es faran cada 15 dies a partir del dia 29/4 i fins 29/7. La reunió es fa a la sala de reunions. ○ Cada 15 dies es fa reunió dels caps de departament tots els dimarts de 9 a 11h fins el mes de junliol. Comença el primer dimarts de maig. Cal avisar 1h abans amb la finestra emergent.

3. Documentació. a. Elaboració d´un manual d´usuari amb la següent estructura: S´ha de fer un manual d´usuari sobre un tema a escollir. Suposem que aquest manual va dirigit a un usuari final. ○ Portada: nom autor, tema i data de creació. ○ Versió del programa. ○ Pàgina oficial on pots descarregar el programa. ○ Definició del concepte. ○ Desenvolupament del procés amb un exemple concret, capturant pantalles. ○ Possibles errors i solucions. ○ Realitzar el manual d´usuari en format pdf. b. Elaborar un vídeo tutorial utilitzant el programa Wink o similar. L´adreça és: http://www.debugmode.com/wink/. Fer-lo del tema escollit en l´apartat anterior. Com es valorarà: El contingut: ○ Ha d´ésser clar, fàcil d´utilitzar i entenedor. ○ El treball serà escrit en català i sense faltes d’ortografia. (Es recomana passar el corrector de català). La forma: ○ So. ○ Botons. ○ Imatges.

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


○ Autoformes. ○ S´ha de gravar en format flash. c. Instal.lacio d´un paquet ofimàtic i elaboració del manual d´instal.lació.

ANNEX IV 1. Definir perfil professional i iniciar procés de selecció. a.

Cal que pensem quines característiques professionals i personals permeten desenvolupar de forma òptima el treball. Aspectes que cal tenir en compte a l’hora de definir el perfil professional: ● ● ● ● ● ● ●

Formació Experiència professional Comportament a la feina (capacitat de treball en equip, tipus de relació que estableix amb els caps, etc.) Motivació Condicions personals que requereix el lloc de treball (mobilitat, canvis de residència, incorporació immediata) Personalitat Expectatives professionals (sou, voluntat de mantenir-se en el lloc o motivació per ascendir, etc)

Caldrà fer un anunci per tal de poder convocar aspirants a cobrir la plaça. Aquest anunci s’haurà d’entregar a la professora de RET, per tal de poder fer arribar la convocatòria als alumnes de 1r d’ESI Data d’entrega de l’anunci: A DEFINIR b.

Farem el procés de selecció a partir d’una entrevista de selecció de personal. Penseu quines preguntes fareu per poder valorar cada un dels aspectes anteriors. ● Dissenyeu algun instrument d’avaluació que us permeti fer un registre més objectiu de cada una de les entrevistes, per tal que finalment pugueu fer la selecció i justificar-la. ● Valoreu aspectes de comunicació verbal i no verbal. ● Dissenyeu alguna estratègia que permeti valorar de forma ●

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


indirecta aspectes de personalitat i capacitat de treball en equip. (Podeu simular alguna situació en petit grup, o provocar alguna situació que generi tensió).

Les entrevistes es faran els dies A DEFINIR. Quan entregueu l’anunci s’ assignarà el dia. Hi haurà 4 o 5 candidats que haureu d’entrevistar. Disposareu de 10’ aprox per realitzar cada entrevista.

2. Realitzar una entrevista amb un possible client i preparar un procés de negociació amb els clients per aconseguir una venda. a.

Per preparar l’entrevista seguiu els passos següents: Analitzeu la situació (què vull comunicar, amb quina finalitat, quines característiques té el receptor, com ho comunicaré) ● Prepareu el contingut ( idees que s’han de transmetre, estructurar el missatge, preparar material de suport que es pugui precisar)

b.

A l’hora de realitzar l’entrevista recordeu: ● Tenir una actitud cordial i crear un bon clima de relació. ● La importància de saber escoltar. ● Adaptar el vostre llenguatge al receptor. ● Utilitzar preferentment frases curtes. ● Cuidar l’entonació, la pronunciació i el volum utilitzats en la comunicació. ● Captar l’interès amb una exposició atractiva.

c.

Per preparar la negociació cal que: Definiu quins són els vostres objectius mínims, possibles i òptims. Penseu quins arguments utilitzareu per defensar el pressupost Quines són les possibles rèpliques als arguments que us pot fer el client. ● Alternatives que podeu plantejar segons el desenvolupament de l’entrevista, en què podeu cedir i a canvi de què. ● Penseu quin rol farà cadascú (líder, cooperador, conflictiu, dur, tou) i quines tàctiques fareu servir (cooperadores, dilatòries o coercitives) ● Al llarg del procés de negoociació cal que tingueu present tots els aspectes en quan a habilitats de comunicació oral. Procureu

● ● ●

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


evitar conductes inadequades en el negociador (irascible, indecís, sensibler o confós) L’entrevista es farà els dies A DEFINIR. Disposareu de 10’ Igualment, s’assignarà l’hora exacte per realitzar-la. 3.

Comprovar

que

la

pàgina

WEB

compleix

els

aspectes

fonamentals de la comunicació escrita a.

Adequació ● ● ● ● ● ●

b.

Coherència ● ●

c.

bona presentació, estètica atractiva normes ortogràfiques i sintàctiques llenguatge senzill però cortès. vocabulari adaptat al receptor brevetat ús de frases curtes

clar i ordenat un apartat per cada idea

Cohesió ●

Connectar els diferents apartats entre sí amb la finalitat d’apreciar les relacions entre dues o més idees.

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


ANNEX V UF1.Bloc Implementa un bloc emprant l'eina que vulguis (Blogger, Wordpress, Joomla,..) al servidor del mòdul 8 (lula) o en qualsevol altre accessible, és clar, des d'Internet. ● Aquest haurà d'ésser un dietari del crèdit de síntesi. ● Com a mínim ha de contenir una plana (estàtica) per a cada mòdul dins de la qual s'expliquin bés els objectius a assolir en el crèdit de síntesi, és a dir, què cal fer + lliurar per cadascun dels mòduls en aquest M12.CS. ● La secció dinàmica, el bloc de notícies pròpiament dit, ha de contenir un post/article per a cada fita del crèdit. (pe. Joomla acabat! per a fer-lo ..). Es valorarà que cada post contingui imatges, icones, text, links..). Hauràs d'emprar etiquetes, tot article ha d'estar etiquetat; com a mínim en tindràs una per a cada Mòdul. El tag M8 ha d'existir segur! I el gadget Etiquetes també, és clar! ● Com a posts segur que tindràs un primer introductori, que expliqui breument l'objectiu del blog i del crèdit de síntesi, i un dels darrers amb les conclusions i la presentació, que facis servir en la defensa, incrustada. ● En altres blocs del crèdit de síntesi també se t'indicaran altres entrades que hauran d'aparèixer al teu blog i el contingut d'aquestes.

UF2.Dropbox Comparteix una carpeta (amb el nom CS_Username) del Dropbox amb la mestra, l'Anna, en aquesta carpeta al llarg del crèdit de síntesi hi hauràs d'anar posant els diferents documents que has de lliurar per cada mòdul. !! Recorda excepte pel mòdul d'ofimàtica M3, si no se t'indica el contrari lliura-ho en format pdf. Hi hauràs de penjar, entre altres materials: ● Memòria ● Presentació (per al dia de la defensa)

UF3.Joomla Aquest haurà d'ésser la web de la teva empresa, web corporativa. On es farà publicitat dels serveis oferts per la teva empresa. L'enunciat del que ha d'ésser el web :: estructura + contingut és el següent, ● ● ● ●

Fase 1: Tenir clar quina informació i funcionalitats voldràs oferir. Has de lliurar una descripció en forma de llistat. Fase 2: Com l'estructuraràs: menús + plantilles dels articles + elements a mida. Has de lliurar una descripció i per facilitar-ne la comprensió un crokis, esquema.. Fase 3: Instal·lar Joomla: personalitzar aparença i configuracions inicials. Instal·la + Configura un Joomla, versió 1.5 o posterior, al servidor del mòdul 8 (lula). Fase 4: Definir l'Estructura del Site, de la Web, menús, etc..

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.


● ●

Fase 5: Omplir-lo de contingut. Finalitzar la web. Fase 6: Còpia + restauració. Al final, segur, i al llarg del projecte, has de fer còpia de seguretat de tot el Joomla i editar la corresponent tramesa del Moodle(i al blog també) amb una breu explicació del la gestió de còpies de seguretat i el link del zip creat (pe. penjat al dropbox public folder) i d'altra el procés de restauració i un link a la còpia.

UF4.Moodle ● ●

Implementa un Moodle : que et serveixi com a exemple per a mostrar a una Escola de primària a la qual li vols vendre com a producte. Fes una entrada al blog, l'entrada ha de contenir una presentació del teu Moodle de que conté i de perquè és una bona solució per al client.

SMX Institut Thos i Codina. Crèdit de Síntesis.

enunciat m12  
enunciat m12  

sadsadasd sdfsdfsd dsfsdfsdf sdfdsfsdf dsfsdfsd

Advertisement