__MAIN_TEXT__

Page 1

Dabaszinātnes Daugavpils Universitātē


DU rektors, akadēmiķis, prof. Arvīds Barševskis Rector of DU, academician, Prof. Arvīds Barševskis Ректор ДУ, академик, проф. Арвидс Баршевскис

In the most recent years Daugavpils University has implemented considerable modernizations both in its infrastructure and programme content. Due to the possibility of using European Union funds, Daugavpils University now has up-to-date laboratories, modern studying premises and attractive learning environment accessible to anyone willing to study. Every year we offer round 700 state-financed budget study places for school graduates. We are one of the greenest Latvian universities with sustainable future prospects based on strong historical traditions. Our graduates are already successfully developing their careers in numerous international and local enterprises; they are working in higher educational institutions, scientific institutes and schools in Daugavpils, in Latvia and all across the world. By choosing Daugavpils University for your studies, you will be able to create stable basis for your life and obtain modern, high quality, competitive and sought after higher education. We are closer than you think!

Come and study, and create successful career!

Pēdējos gados Daugavpils Universitāte ir būtiski modernizējusi savu infrastruktūru un studiju programmu saturu. Pateicoties iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, Daugavpils Universitātē ir izveidotas mūsdienīgas laboratorijas, moderni mācību korpusi ar pievilcīgu studiju vidi, kas pieejami ikvienam studēt gribētājam. Katru gadu skolu absolventiem mēs piedāvājam ap 700 valsts finansētas budžeta vietas. Mēs esam viena no zaļāk domājošajām Latvijas universitātēm ar ilgtspējīgu skatu nākotnē, kas balstīts spēcīgās vēsturiskās tradīcijās. Mūsu absolventi jau tagad veiksmīgi attīsta savu karjeru daudzos starptautiskos un vietējos uzņēmumos, strādā augstskolās, zinātniskos institūtos, skolās Daugavpilī, Latvijā un daudzviet plašajā pasaulē. Uzsākot studijas Daugavpils Universitātē, tu varēsi veidot stabilu savas dzīves pamatu un iegūt mūsdienīgu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un pieprasītu augstāko izglītību. Mēs esam tuvāk, nekā tev šķiet!

Nāc, studē un veiksmīgi veido savu karjeru!

Благодаря финансированию фондов Европейского Союза Даугавпилсскому Университету за последние годы удалось создать современные лаборатории, построить новый корпус и улучшить содержание обучающих программ. Каждый год для выпускников школ мы предлагаем около 700 бюджетных мест. Наш университет – один из нескольких в Латвии с «зеленым мышлением», имеющий четкую перспективу и особые исторические традиции. Наши выпускники уже сейчас успешно строят свою карьеру во многих международных и местных компаниях, трудятся в вузах, научных институтах и школах в родной Латвии и за ее пределами. Начиная учебу в Даугавпилсском Университете, ты сумеешь создать прочную основу своей жизни и получить современное, качественное, конкурентоспособное и востребованное высшее образование. Мы ближе, чем тебе кажется!

Приходи, учись и успешно выстраивай свою карьеру!

1


Daugavpils Universitāte Adrese: Vienības iela 13,

2014. gada augustā durvis vēris Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss, kurā ir izvietoti 9 dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju kompleksi: • Genomikas un biotehnoloģijas laboratorija; • Molekulārās bioloģijas un ģenētikas laboratorija; • Parazitoloģijas un histoloģijas laboratorija; • Akvakultūras laboratorija; • Lāzertehnoloģiju un metālapstrādes laboratorija; • Kvartārvides laboratorija; • Vides ķīmijas fluorescentās analīzes laboratorija.

Daugavpils, LV – 5401 Tālr.: + 371 65422180; +371 65422922 E - pasts: du@du.lv www.du.lv

Daugavpils Universitāte ir augstskola ar gandrīz gadsimtu senām tradīcijām. Universitāte ir lielākā un modernākā valsts izglītības iestāde Austrumlatvijā, kas piedāvā Eiropā atzītu visu līmeņu augstāko izglītību. Latvijas augstskolu reitingā Daugavpils Universitāte atzīta par ceturto veiksmīgāko Latvijā un pirmo labāko ārpus galvaspilsētas augstskolu.

Daugavpils Universitāte top par jaunu ideju un iespēju izglītības iestādi, par zinātnes, izglītības, kultūras un mākslas centru ne tikai studējošajiem, bet arī visai sabiedrībai. Universitātē attīstās zinātniskie institūti un centri, tiek sagatavoti jauni zinātnieki, pilnveidotas zinātniskās skolas, tiek realizēti projekti un veicināta tehnoloģiju pārnese.

Daugavpils Universitātē izglītību var iegūt piecās fakultātēs, 53 dažāda līmeņa studiju programmās.

Daugavpils Universitāte –

mūsdienīga izglītība un stabils dzīves pamats! 2

3


Daugavpils Universitāte

Kāpēc studēt

dabaszinātnes

Daugavpils Universitātē?

Individuāla pieeja katram studentam

• Mums ir modernākais Latvijā Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju studiju un pētniecības korpuss, kura laboratorijas aprīkotas ar visjaunāko pasaules līmeņa aprīkojumu • Katru gadu mums ir pietiekams valsts finansētu budžeta vietu skaits. Kāpēc maksāt par studijām lielu naudu, ja interesantu profesiju var apgūt par valsts līdzekļiem? • Mūsu studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora līmenī ir starptautiski akreditētas • Mēs esam zinoša, atraktīva, gados jauna un studentiem pretimnākošu mācībspēku komanda • Tu varēsi iesaistīties daudzo projektu realizēšanā vai laboratorijās kļūt par brīvprātīgo, tādējādi jau studiju laikā uzkrāt savu darba pieredzi. Latvijā tas iespējams tikai pie mums! • Daugavpils ir skaista, sakopta un toleranta pilsēta, kurā dažādu tautību cilvēki sadzīvo un uzskata pilsētu par savām mājām. Visiem studentiem ir pieejamas dienesta viesnīcas, kas no universitātes atrodas tikai 7 min. gājienā. Tev nebūs jābrauc ar sabiedrisko transportu. Tas ir lētāk nekā citur!

Gandrīz gadsimta pieredze Dabaszinātnēs ir spēks!

Draudzīga videi

Zaļā gaisma Tavām idejām!

Prakse ārzemēs

Izzini. Iedvesmojies. Pielieto. Veido savu nākotni!

4

5


Vides zinātne Iegūstamais grāds Studiju veids Studiju ilgums Pieejamās vietas Kontaktinformācija

Bakalaura studiju programma „Vides zinātne” Dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē Pilna laika studijas 3 gadi Valsts finansētās studiju vietas juris.soms@du.lv

Kāpēc studēt

Kur

Maģistra studiju programma „Vides plānošana” Profesionālais maģistra grāds vides plānošanā, kvalifikācija „Dabas aizsardzības speciālists” vai „Vides pārvaldības speciālists” Pilna laika studijas 2 gadi Valsts finansētās studiju vietas santa.rutkovska@du.lv

vides zinātni?

“Mēs neesam mantojuši šo zemi no saviem senčiem, bet gan esam aizņēmušies to no saviem bērniem, ” tā skan Ziemeļamerikas Krī cilts indiāņu sakāmvārds, un mūsu uzdevums ir saglabāt nākamajām paaudzēm šo brīnišķīgo planētu – Zeme. Vides zinātne ir jauna un multidisciplināra dabaszinātņu nozare, kas ietver sevī ekoloģijas, ģeogrāfijas, ģeoloģijas, bioloģijas, ķīmijas, augsnes zinātnes un klimatoloģijas zināšanas un uz to pamata pēta apkārtējo vidi un meklē efektīvus ceļus, kā atrisināt globālās un lokālās vides problēmas. Latvijā un Eiropā ir nepieciešami speciālisti, kuri ir spējīgi veikt vispusīgu šo būtisko jautājumu analīzi un izstrādāt risinājumus vides problēmu cēloņu novēršanai un negatīvo seku ietekmes mazināšanai nākotnē.

6

videnieks var strādāt?

Studiju virziena absolventiem ir iespējams iegūt darbu jomās, kas saistītas ar vides aizsardzību, vides pārvaldību, vides inženieriju, vides tehnoloģijām, atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijām, klimata izmaiņas samazinošām tehnoloģijām, dabas aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, kartogrāfiju, mērniecību, ģeogrāfiskās informācijas sistēmām, augstāko izglītību un zinātni. Videnieki, DU absolventi strādā • augstskolās un zinātniskajos institūtos Latvijā un ārvalstīs; • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un tās struktūrvienībās; • Valsts vides dienestā; • Dabas aizsardzības pārvaldē; • Valsts reģionālās attīstības aģentūrā; • Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā; • Valsts Zemes dienestā; • dažāda līmeņa pašvaldībās un to struktūrvienībās – novadu un pagastu plānošanas nodaļās, reģionālās attīstības nodaļās; • privātos uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar mērniecību un plānošanu, dabas resursu apsaimniekošanu un pārvaldību, ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošanu un ieviešanu; • videniekus gaida arī daudzos Eiropas un Latvijas projektos, vietējās, paša dibinātās vai starptautiskās nevalstiskās organizācijās, īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, mežsaimniecībās, zivsaimniecībās u.c. • un daudz, daudz kur citur…

Ja tevi tas ieinteresēja, ieskaties

www.facebook.com/VidesZinatne un atceries, ka saskaņā ar ekspertu atzinumu, tuvākajos gados Eiropas Savienībā triju pieprasītāko profesiju vidū ir arī zaļās ekonomikas un vides jautājumu speciālisti. Tāpēc nāc studēt vides zinātni uz Daugavpils Universitāti! Mēs esam tuvāk, nekā tu domā!

7


Bioloģija Maģistra studiju programma „Dabas rekreācija” Dabaszinātņu bakalaurs Dabaszināt- Dabaszinātbioloģijā (ar iespēju ņu maģistrs ņu maģistrs specializēties akvakultūru, bioloģijā bioloģijā biotehnoloģiju vai dabas resursu menedžmenta jomās) Pilna laika studijas Pilna laika Pilna laika studijas studijas 3 gadi 2 gadi 2 gadi Valsts finansētas studiju Valsts finan- Valsts finanvietas sētas studiju sētas studiju vietas vietas inese.kokina@du.lv arturs. inese.kokina skute @du.lv @du.lv Bakalaura studiju prog- Maģistra ramma „Bioloģija” studiju programma „Bioloģija”

Iegūstamais grāds

Studiju veids Studiju ilgums Pieejamās vietas Kontaktinformācija

Kāpēc studēt

bioloģiju?

Doktora studiju programma „Bioloģija” Bioloģijas doktors

Pilna laika studijas 3 gadi Valsts finansētas studiju vietas arvids. barsevskis @du.lv

Bioloģija ir 21. gadsimta zinātne! Tā ir daudzšķautnaina, interesanta un aizraujoša. Biotehnoloģijas, biomedicīna, biofarmācija, bioķīmija, biofizika, ilgtspējīga mežsaimniecība, lauksaimniecība, zivsaimniecība, pārtikas ražošana, dabas aizsardzība ir jaunu izaicinājumu priekšā, kurus atrisināt var tikai kvalificēti biologi. Ekspedīcijas uz interesantākajām un mazizpētītākajām pasaules vai Latvijas vietām un ceļojumi virtuālajā nanostruktūru pasaulē ar elektronmikroskopu palīdzību, DNS izdalīšana un analīze, klonēšana un daudzas citas aizraujošas lietas – šeit katrs varēs realizēt savas intereses! 8

Kur

biologs var strādāt?

• augstskolās un Zinātniskajos institūtos Latvijā un ārvalstīs; • biomedicīnas, biotehnoloģiju, diagnostikas u.c. laboratorijās un uzņēmumos; • ar bioloģiju, dabu, pārtikas ražošanu, zivsaimniecību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, biokosmētiku saistītajās jomās tu vari veidot arī savu uzņēmumu un kļūt par darba devēju citiem. Studiju laikā mēs iemācīsim, kā to darīt! • valsts pārvaldē – dažādās dabas aizsardzības un vides institūcijās, inspekcijās, kriminālistikas laboratorijās, Lauku atbalsta dienesta struktūrās u.c. • neskaitāmajos Eiropas un Latvijas projektos, vietējās, paša dibinātās vai starptautiskās nevalstiskās organizācijās, zoodārzos, īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, mežsaimniecībās, zivsaimniecībās u.c. • mūsdienīgās akvakultūras ražotnēs; • rūpnīcās un lielajos uzņēmumos par ekologu vai skolās – par bioloģijas skolotāju; • un daudz, daudz kur citur… !!! Jaunums – pēc potenciālo darba devēju pieprasījuma no 2015./2016. studiju gada bakalaura studiju programmā „Bioloģija” studējošajiem būs iespēja iegūt specializāciju akvakultūru, biotehnoloģiju un dabas resursu menedžmenta jomās.

Ja tevi tas ieinteresēja, ieskaties

http://www.biology.lv/lv/Skoleniem un atceries, ka tavs hobijs kādreiz var kļūt par tavu darbu, ar kuru var arī 9nopelnīt! Nāc! Mēs esam tuvāk, nekā tu domā!


Ķīmija Iegūstamais grāds Studiju veids Studiju ilgums Pieejamās vietas Kontaktinformācija

Kur

Bakalaura studiju programma „Ķīmija” Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā Pilna laika studijas 3 gadi Valsts finansētas studiju vietas sergejs.osipovs@du.lv

Kāpēc studēt

ķīmiju?

Ja Tevi interesē dabā notiekošie procesi, ja Tev patīk izzināt, novērot, eksperimentēt, tad droši nāc un iekļaujies kuplajā Daugavpils Universitātes studentu pulkā! Studiju laikā Tevi gaida interesantas lekcijas un laboratorijas darbi, patstāvīgie pētnieciskie darbi, aizraujošas prakses un ekskursijas. Tu apgūsi zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstīsi savas spējas un dotības, kā arī prasmi strādāt komandā vai patstāvīgi risināt problēmas.

10

ķīmiķis var strādāt?

• augstskolās un Zinātniskajos institūtos Latvijā un ārvalstīs; • ķīmiskajās laboratorijās un ar ķīmiju saistītās rūpnieciskās nozarēs; • tu vari veidot arī savu uzņēmumu un kļūt par darba devēju citiem. Studiju laikā mēs iemācīsim, kā to darīt! • valsts pārvaldē – dažādās dabas aizsardzības un vides institūcijās, inspekcijās, kriminālistikas laboratorijās, Lauku atbalsta dienesta struktūrās u.c. • turpinot izglītību, vari iegūt ķīmijas skolotāja profesiju; • un daudz, daudz kur citur…

Ja tevi tas ieinteresēja, ieskaties

http://www.biology.lv/lv/Skoleniem un atceries, ka tavs hobijs kādreiz var kļūt par tavu darbu, ar kuru var arī nopelnīt! Nāc! Mēs esam tuvāk, nekā tu domā!

11


Fizika Bakalaura studiju programma „Fizika”

Maģistra studiju programma „Fizika – Cietvielu fizika” Iegūstamais Dabaszinātņu Dabaszinātņu grāds bakalaurs maģistrs fizikā fizikā Studiju Pilna laika Pilna laika veids studijas studijas Studiju 3 gadi 2 gadi ilgums Pieejamās Valsts finan- Valsts finanvietas sētās studiju sētās studiju vietas vietas Kontaktin- lolita. amandis. formācija jonane@ podins @ du.lv du.lv

Kāpēc studēt

fiziku?

Maģistra studiju programma „Fizika – Didaktika” Dabaszinātņu maģistrs fizikā Pilna laika studijas 2 gadi

Doktora studiju programma „Cietvielu fizika” Fizikas doktors

Valsts finansētās studiju vietas amandis. podins@ du.lv

Valsts finansētās studiju vietas valfrids. paskevics@ du.lv

Pilna laika studijas 3 gadi

Fizika ir visu zinātņu zinātne! Tā ir dziļa, izpratni dodoša un daudzšķautnaina. Nanotehnoloģijas, funkcionāli nanostrukturēti materiāli, hologrāfija, lāzeri, vakuums, elektronu un atomspēka mikroskopija, materiālu apstrāde, procesu modelēšana, viss no Ņūtona līdz Novoselovam – apskati, kas “lācītim vēderā” līdz pat atomu izšķirtspējai! Apgūsti jaunākās tehnoloģijas nanozinātnē un materiālu izpētē no A līdz Z - te ir vienīgā vieta Latvijā, kur to var izdarīt vienkopus! Arī jaunāko rūpniecisko materiālu lāzerapstrādes tehnoloģiju un fizikas pamatzināšanu apguve tev dos lielu priekšrocību darba tirgū – tu būsi augstas klases speciālists, spējīgs veidot arī savu ražojošo uzņēmumu. 12

Kur

fiziķis var strādāt?

• augstskolās un Zinātniskajos institūtos Latvijā un ārvalstīs; • rūpniecības uzņēmumu pētnieciskajās laboratorijās; • skolās par fizikas skolotāju; • jebkurā uzņēmumā, kur nepieciešams cilvēks ar fizikas zināšanām un izpratni par dažādu procesu norisi – dažreiz pat menedžera amatam fiziķim ir priekšroka, jo studējot tu apgūsi arī zinātnisko pieeju problēmu risināšanā, kas ir svarīga jebkurā nozarē; • veidot savu augsto tehnoloģiju ražotni, jo tev būs nepieciešamās zināšanas! • un daudz, daudz kur citur…

Ja tevi tas ieinteresēja, ieskaties

http://www.biology.lv/lv/Skoleniem un atceries, ka tavs hobijs kādreiz var kļūt par tavu darbu, ar kuru var arī nopelnīt! Nāc! Mēs esam tuvāk, nekā tu domā!

13


Matemātika Bakalaura studiju programma „Matemātika” Iegūstamais Dabaszinātņu grāds bakalaurs matemātikā Studiju veids Pilna laika studijas Studiju 3 gadi ilgums Pieejamās Valsts finansētās vietas studiju vietas Kontaktinarmands.griformācija cans@du.lv

Kāpēc studēt

matemātiķis

Kur var strādāt?

Maģistra studiju programma „Matemātika” Dabaszinātņu maģistrs matemātikā Pilna laika studijas 2 gadi

Doktora studiju programma „Matemātika” Matemātikas doktors

Valsts finansētās studiju vietas inara.jermacenko@du.lv

Valsts finansētās studiju vietas felix@latnet.lv

Pilna laika studijas 3 gadi

• augstskolās un Zinātniskajos institūtos Latvijā un ārvalstīs (mūsu studiju programmu absolventi strādā DU, LUMII, LLU, RTU); • ar loģistiku, statistiku, tūrismu un matemātisko modelēšanu saistītos uzņēmumos; • daudzi mūsu studiju programmu absolventi strādā par matemātikas un (vai) informātikas skolotājiem.

Ja tevi tas ieinteresēja, ieskaties

matemātiku?

Daudzu dabas un sociālo procesu izpēte visbiežāk reducējas uz matemātisko modeļu izpēti. Attiecīgo procesu matemātiskie modeļi ņem vērā tikai daļu no parametriem, no kuriem ir atkarīgs attiecīgais process. Jo vairāk parametru tiek ņemts vērā, jo matemātiskais modelis ir sarežģītāks. Matemātiķi analītiski vai skaitliski (lietojot speciālas datorprogrammas) analizē modeļus un tādējādi spēj prognozēt, piemēram, to dinamiku.

14

Daugavpils Universitātē ir iespēja apmeklēt Jauno matemātiķu skolu (http://de.du.lv/matematika/jms/index. htm) un attīstīt savas matemātiskās spējas.

15


Daugavpils Zinātnes festivāls Daugavpils Universitāte un Dabas izpētes un vides izglītības centrs ik gadu aicina aizraujošā un zināšanas bagātinošā ceļojumā - Daugavpils Zinātnes festivālā, kura laikā ikviens, iesaistoties dažādās aktivitātēs, saprotamā veidā iepazīst un izvēlas savu zinātni. 2015. gadā festivāls notiks jau 10. reizi. Zinātnes festivāls ir pasākums, kura laikā sabiedrībai tiek dota iespēja iepazīt tuvāk zinātnes pasauli, pavērot, kā tā tiek izmantota ikdienas dzīvē, ražošanā, uzzināt jaunus un pārsteidzošus faktus par labi zināmām un ierastām lietām un procesiem. Vienkāršā un uzskatāmā veidā jaunieši tiek rosināti pievērsties zinātniskiem pētījumiem. Tā ir lieliska iespēja skaidrot sabiedrībai jaunākos pētījumus, vides aizsardzības, jaunāko tehnoloģiju, ražošanas īpatnību u.c. jautājumus. Festivāla laikā notiek pasākumi dažādām sociāli ekonomiskajām grupām un mērķauditorijām (skolēniem, pašvaldību darbiniekiem, skolotājiem, studentiem u.c.). Zinātnes festivālu tradicionāli noslēdz Zinātnieku naktsEiropas līmeņa pasākums, kas atraktīvā veidā skaidro zinātnes sasniegumus un ļauj ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa Vienības ielā 13 - 219 Tālr.: 65425452, e-pasts: zinda@du.lv www.zinatnesfestivals.lv

16

17


Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne Bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” Iegūstamais dabaszinātgrāds ņu bakalaurs datorzinātnēs Studiju Pilna laika veids studijas Studiju 4 gadi ilgums Pieejamās Valsts finanvietas sētās studiju vietas Kontaktin- nelly. formācija bogdanova @du.lv

Profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” programmēšanas inženieris, profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās Pilna laika studijas

Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” Datorsistēmu un datortīklu administrators

4 gadi

Pilna laika studijas 2 gadi

Valsts finansētās studiju vietas

Valsts finansētās studiju vietas

ieva.bolakova @du.lv

svetlana. ignatjeva@du.lv

Maģistra studiju programma „Datorzinātnes” dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs Pilna laika studijas 2 gadi Valsts finansētās studiju vietas svetlana. ignatjeva @du.lv

Kāpēc studēt informācijas tehnoloģijas?

Mūsdienās informācijas tehnoloģijas ir iekļāvušās visās sabiedrības dzīves jomās, radot neatgriezenisku ietekmi biznesā, profesionālajā jomā, privātajā dzīvē. Tās ir mainījušas sazināšanās veidus, informācijas apmaiņas principus, attiecību formas. Informācijas tehnoloģiju izmantošana dod iespēju būtiski paaugstināt valsts iestāžu un komercuzņēmumu darba efektivitāti, kas ir ļoti svarīgi tirgus konkurences apstākļos. 18

Darbs informācijas tehnoloģiju jomā – tā ir ļoti interesanta, daudzpusīga un radoša darbošanās, kur novērojama humanitāro un inženierzinātņu simbioze. Mūsdienu darba tirgū IT speciālistiem ir stabils pieprasījums un, kas nav mazsvarīgi, parasti viņu darba atalgojums ir divreiz lielāks par vidējo atalgojumu valstī. Finansiāli veiksmīgākie cilvēki ir nevis baņķieri vai naftas magnāti, bet IT jomas pārstāvji.

Kur IT speciālists var strādāt?

Pieprasījums pēc izglītotiem informācijas tehnoloģiju speciālistiem, t.sk. programmēšanas inženieriem, Latvijā pārsniedz piedāvājumu. Mūsdienu darba tirgus un studiju programmās studējošo un absolventu reālo darba vietu analīze ļauj izveidot šādas darba devēju grupas: • firmas, kas nodarbojas ar programmnodrošinājuma izstrādi un pakalpojumu sniegšanu informācijas tehnoloģiju jomā; • izglītības sistēmas iestādes: skolas, augstskolas, koledžas, mācību centri; • organizācijas, kas aktīvi izmanto IT: pašvaldību organizācijas, bankas. Absolventi strādā IT jomā arī kā pašnodarbinātās personas vai dibina savus uzņēmumus.

19


Fizioterapija Profesionālā kvalifikācija Iegūstamais grāds Studiju veids Studiju ilgums Pieejamās vietas Kontaktinformācija

Bakalaura studiju programma „Fizioterapija” Fizioterapeits Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē Pilna laika studijas 4 gadi Valsts finansētās/maksas studiju vietas irena.kunicka@du.lv

Kāpēc studēt

Fizioterapiju?

Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, kurš izvērtē vesela vai slima cilvēka fiziskās veselības stāvokli un iespējamos veselības riskus ikdienā, izstrādā ne tikai ieteikumus rehabilitācijai, bet arī veselības nostiprināšanai un saslimšanu profilaksei konkrētam cilvēkam. Fizioterapeits prot izvēlēties un pielietot atbilstošas ārstēšanas metodes, piemēram, ārstniecisko vingrošanu, masāžas un manuālās terapijas elementus u.c. Fizioterapeits studiju laikā apgūst interesantus studiju kursus, kuri: • palīdz izprast cilvēka organisma darbības pamatus; • iepazīstina ar dažādām slimībām un cilvēka funkcionēšanas traucējumiem; • iemāca sekmīgi palīdzēt veseliem cilvēkiem saglabāt veselību, bet slimiem cilvēkiem – veselību atgūt; • palīdz veikt interesantus pētījumus veselības aprūpes jomā, izstrādājot studiju darbus un bakalaura darbu katedras laboratorijās un veselības aprūpes iestādēs. 20

Fizioterapeits

Kur var strādāt?

• veselības aprūpes iestādēs; • sociālās aprūpes iestādēs; • izglītības iestādēs; • veselības un SPA centros; • sporta klubos un komandās; • fizioterapeitu privātpraksēs, kā arī iegūt fizioterapeita sertifikātu un uzsākt savu privātpraksi.

Ja tevi tas ieinteresēja, ieskaties

Fizioterapeitu asociācijas mājas lapā www.fizioterapeitiem.lv Fizioterapeits var turpināt izglītību atbilstošās ar veselības aprūpi saistītās maģistra studiju programmās Latvijā un ES.

21


Jēkabs Nākums Eiropas čempions, biatlonists, treneris

Vadims Murašovs

Mana intuīcija man pateica priekšā, lai izvēlos Rīgas vietā Daugavpili, ko ne mirkli tagad nenožēloju. Universitātes diploms un zināšanas man ļoti noder kā slēpošanas un biatlona izlases trenerim. Studiju laikā ieguvu kolosālākos kursa biedrus pasaulē, ar kuriem tiekamies katru gadu kopš 1996.gada, kad absolvējām universitāti.  Te ir atsaucīgi pasniedzēji. Interesantas un nākotnē noderīgas studiju programmas. Daugavpils ir arī plašu iespēju pilsēta ar aktīvu kultūras un sporta dzīvi. Lai Daugavpils Universitāte turpina mainīties un attīsties līdzi laikam, kā tas ir bijis līdz šim.

Natālija Sergejeva Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore

DU ieguvu bakalaura grādu matemātikā un matemātikas un fizikas skolotāja kvalifikāciju 2003. gadā, dabaszinātņu maģistra grādu matemātikā 2005. gadā un 2010. gadā doktora zinātnisko grādu matemātikā (apakšnozare „Diferenciālvienādojumi”). Šobrīd strādāju Latvijas Lauksaimniecības universitātē par asociēto profesori Matemātikas katedrā un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā par vadošo pētnieci. Paralēli strādāju arī Rīgas 89. vidusskolā par matemātikas skolotāju. Studiju gadus Daugavpils Universitātē atceros kā ļoti interesantu un notikumiem bagātu laiku. Mums bija ļoti draudzīga grupa, kopā mācījāmies, gatavojoties eksāmeniem un kolokvijiem, kā arī kopā svinējām daudzus svētkus. Joprojām esam draugi, pagājušajā gadā bija 10 gadu salidojums pēc mūsu bakalaura studiju absolvēšanas. Paldies Daugavpils Universitātei par to, ka mani sapņi tika realizēti!

22

Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomnieks zinātnes jomā un Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā padomnieks, specializētais atašejs pētniecības un kosmosa jautājumos, nodarbojas ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanu Briselē. Absolvējot vidusskolu 1999. gadā, es izvēlējos turpināt mācības Daugavpils Universitātē. Daugavpils ir mana dzimtā pilsēta, tāpēc šāda izvēle bija diezgan praktiska. Man ļoti patika mūsu universitātes radošā un draudzīgā vide, kas veicināja personības izaugsmi un profesionālās identitātes izveidošanos. Turklāt studijas DU deva iespēju mainīt priekšstatu par Daugavpili, jo mūsu pilsētas studentu dzīve ir daudzveidīga un ļoti interesanta. Studiju laikos diezgan aktīvi izmantoju iespējas papildināt savas zināšanas ārzemēs. Studēju Zviedrijā Erasmus apmaiņas programmas ietvaros. DU neierobežoja manu studiju kursu izvēli, tāpēc man bija lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku un pārbaudīt savas spējas citās jomās, apgūstot dažādus priekšmetus – skandināvu valodas, politiku, migrāciju, etniskās attiecības, reģiona studijas. Divas reizes biju E. M. Čermakas fonda stipendiāts. Ar šī fonda palīdzību, kas ir pieejams vienīgi DU studentiem un mācībspēkiem, apguvu zviedru valodu un pagarināju savas Erasmus studijas. Rezultātā nostiprinājās interese par reģiona izpēti un starpvalstu attiecībām, un DU diplomiem pievienojās maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās un starptautisko attiecību maģistra grāds no Dānijas un Zviedrijas augstskolām. Tas pozitīvi ietekmēja manu turpmāko profesionālo dzīvi. Dažus gadus nodarbojos ar pētījumiem sociālo zinātņu jomā DU, pēc tam strādāju Somijas tautas akadēmijā, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā un Latvijas diplomātiskajā dienestā.

Novēlu Daugavpils Universitātes studentiem interesantas un daudzpusīgas studijas!

23


Zaļā domāšana Daugavpils Universitāte sevi vienmēr ir pozicionējusi kā “zaļi” domājošu augstskolu DU aktīvi piedalās kvalitatīvas dzīves vides kampaņās. 2014. gadā iegādāti četri Volkswagen Up, e-Up! modeļa elektromobiļi, kas rada ne tikai piesārņojuma samazināšanu, bet arī kalpo par pozitīvo piemēru. DU ir izveidota un darbojas Ekopadome, kurā studenti un pasniedzēji piedalās un organizē visdažādākās aktivitātes sabiedrības informēšanā par „zaļu” dzīvesveidu, atkritumu šķirošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu.

Tuvākajā laikā DU studiju un pētniecības centrā „Ilgas” tiks veikti vienstāvu ēkas rekonstrukcijas darbi Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas ēkas izvietošanai. Pēc ēkas rekonstrukcijas darbu pabeigšanas tajā tiks uzstādīts iegādātais modernais aprīkojums – mūsdienīgi mikroskopi, klimata kameras saldētavas un 3D printeris, savukārt lauka pētījumu veikšanu turpmāk DU zinātniekiem atvieglos iegādātie jaunākās paaudzes globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju komplekti, ģeogrāfisko datu analīzes programmnodrošinājums ĢIS un EOS digitālās fotokameras.

Studiju un pētniecības centrs “Ilgas Pēc vērienīgiem renovācijas darbiem „Ilgas” ir viena no modernākajām studiju bāzēm Austrumeiropā, kurā universitātes bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās “Bioloģija” studējošie iziet lauku praksi. DU Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” atrodas Koleptoroloģisko pētījumu centrs un Daugavpils Universitātes vaboļu kolekcija, kas pašlaik ir lielākā Baltijā. DU zinātnieki un aktīvākie bioloģijas studenti pētniecisko projektu ietvaros piedalās ārvalstu ekspedīcijās uz daudzām pasaulē mazizpētītām vietām. Pēdējos gados ir notikušas vairākas ekspedīcijas uz Himalajiem, Indonēziju, Maroku, Turciju, Tadžikistānu un citām vietām.

24

25


Studentu mobilitāte

Studentu apmaiņas programma sniedz iespēju studējošajiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs, veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi un sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Studentu apmaiņas programma

Studentu apmaiņas programma ir populārākā un veiksmīgākā studentu apmaiņas programma Eiropā. Jau kopš programmas pirmsākumiem Latvijā, Daugavpils Universitāte (DU) piedalās Eiropas Savienības programmā, kas ir starptautiska studiju apmaiņas programma, kuras ietvaros bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņu un visu studiju programmu studējošajiem ir iespēja studēt vai iziet praksi ārvalstīs.

DU studējošie Pāvila Jozefa Šafarika Universitātē Slovākijā

DU studējošie Sv. Metodija un Sv. Kirila Universitātē Bulgārijā

Vairāk nekā 300 DU studenti ir studējuši un strādājuši praksi kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām vai Eiropas Savienības uzņēmumiem Beļģijā, Bulgārijā, Dānijā, Francijā, Horvātijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Somijā, Turcijā Vācijā un Zviedrijā.

26

Visi studentu apmaiņas programmas dalībnieki saņem stipendiju, kas sedz ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumus. Studējošie, kuri ir izmantojuši studentu apmaiņas programmas priekšrocības, atzīst, ka programma palīdz labāk sekmēt starpkultūru izpratni, akadēmisko zināšanu pilnveidi un būtisku ieguldījumu mācību kvalitātē. Katru gadu uzsākot jaunu studiju gadu, DU ierodas ārvalstu studenti no sadarbības augstskolām no Beļģijas, Spānijas, Lietuvas, Polijas, Turcijas utt.

DU studējošie Rijekas Universitātē Horvātijā

Studenti no Spānijas, Slovākijas un Turcijas apgūst latviešu valodas pamatus DU

27


Kopējā infrastruktūra

Astronomiskā observatorija

Daugavpils Universitātes studentiem paveras plašas iespējas pierādīt sevi ne tikai mācībās, bet arī dažādās aktivitātēs ārpus studijām: darboties Studentu padomē, žurnālā „Lai Top!”, teātrī “Nākam gaisā!”, DU Jauno zinātnieku asociācijā, Dabas izpētes un vides izglītības centrā, dejot studentu deju ansamblī „Laima”, nodarboties ar sporta aktivitātēm Sporta kompleksā, kurā ir arī baseins. DU ir trīs dienesta viesnīcas. Studējošo veselības stāvoklim cītīgi seko Veselības punktā strādājošā ārsta palīdze - feldšerīte. Daugavpils Universitātes bibliotēkā ir renovētas telpas. Tā ir kļuvusi par vienu no mūsdienīgākajām Latvijas augstskolu bibliotēkām. Bibliotēkas modernizācijas rezultātā tagad grāmatu saņemšana un nodošana tiek veikta automātiski, izmantojot grāmatu kodu nolasīšanas sistēmu. Bibliotēkas krājuma lietotāji, izmantojot grāmatu izsniegšanas un saņemšanas pašapkalpošanās sistēmu „bibliotheca”, patstāvīgi piereģistrē un nodod izņemtās grāmatas. Bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem ir pieejama arī grāmatu nodošanas iekārta, kas paredzēta grāmatu nodošanai ārpus bibliotēkas darba laika un telpām. Tā ir novietota pie mācību korpusa Parādes ielā 1, kur studējošie paši var ievietot nododamo grāmatu.

28

Mācību un laboratoriju korpusa Parādes ielā 1 renovācijas un modernizācijas laikā Daugavpils Universitātē ir uzbūvēta astronomiskā observatorija, astoņstūra neregulāras prizmas veidā. Uz prizmas augšējās sienas atrodas kustīgs sfēriskas formas kupols. Izmantojot modernu teleskopu, var vērot un atklāt kosmisko ķermeņu noslēpumus, izzināt to daudzveidību un kustību. Observatorijā notiek zinātniski populārās lekcijas par kosmiskajiem ķermeņiem, kosmosa izpētes metodēm un iegūto zināšanu pielietojuma jomām. Savukārt fizikas studenti var iesaistīties pētniecisko projektu un studentu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē par astronomijas tematiku.

29


30

31


EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss (jeb Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpuss) uzbūvēts un aprīkots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” atbalstu, 28.05.2010. Vienošanās Nr.2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/ VIAA/021 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Universitāti.  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 23,78 miljoni, no tiem ERAF finansējums – EUR 20,22 miljoni, valsts budžeta finansējums – EUR 1,7 miljoni un DU līdzfinansējums – EUR 1,86 miljoni.  The Life Sciences and Technologies Building (or the laboratory building of natural and engineering sciences) was built and equipped due to the project cofinanced by the European Regional Development Fund (ERDF) “Improvement of the Study Programmes Quality at Daugavpils University and Environment Accessibility”  28.05.2010. within the framework of the Agreement No. 2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021 between the State Education Development Agency and Daugavpils University.  The total costs of the project are EUR 23.78 million, comprising ERDF funds of EUR 20.22 million, state budget financing of EUR 1.7 million, and cofinancing of DU in the amount of EUR 1.86 million.  Корпус Естественных наук и технологий (или Лабораторный корпус естественных и инженерных наук) построен и оснащен в результате проекта Европейского Фонда регионального развития (ЕРАФ) «Улучшение качества учебных программ Даугавпилсского Университета и обеспечение доступности среды» 28.10.2010. Соглашение  Nr.2010/0 115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021 между Государственным агентством развития образования и Даугавпилсским Университетом.  Общая сумма проекта 23,78 млн. евро, из которых финансирование ЕРАФ – 20,22 млн. евро, финансирование госбюджета – 1,7 млн. евро, софинансирование ДУ – 1,86 млн. евро.

32


www.du.lv

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Profile for Daugavpils University

Dabaszinātnes DU  

Dabaszinātnes DU  

Advertisement