Page 1


Tôma Thiên . Trung Thành


TABLE OF CONTENTS L©i Mª ñÀu....................................04 ƒu Nhi ..........................................10 Thi‰u Nhi .......................................22 Nghïa Sï ........................................34 HiŒp Sï ..........................................48 Huynh Trܪng ...............................64 Tr® Tá ............................................86 ñoàn .............................................94 L©i K‰t Thúc.................................130 Ân Nhân Quäng Cáo ...................134


20 Næm Trung Thành

4

Introduction / L©i Mª ñÀu


Ngày 23 tháng 8 næm 2012 Con xin kính chào Quš Cha, Quš Tu Sï Nam N», Quš Tr® Tá/Phø Huynh, Quš Huynh Trܪng, và các em ñoàn Sinh. Vào ÇÀu næm nay, H¶i ñÒng Huynh Trܪng náo nÙc xúc ti‰n chuÄn bÎ th¿c hiŒn cuÓn k› y‰u mØng 20 næm thành lÆp ñoàn. Chû ÇŠ “20 Næm Trung Thành” Çã ÇÜ®c các huynh trܪng ch†n vào ngày 18 tháng 3 næm 2012. Chû ÇŠ này nói lên s¿ phát tri‹n và tÒn tåi cûa Çoàn nh© vào lòng trung thành, hy sinh, tÆn tøy và tích c¿c cûa bao nhiêu Huynh Trܪng trong 20 næm qua. ñoàn vÅn bŠn v»ng v§i ÇÜ©ng hܧng giáo døc cûa Phong Trào Thi‰u Nhi Thánh Th‹ ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ: (1) Çào luyŒn thanh thi‰u niên trª thành nh»ng con ngÜ©i kiŒn toàn và Kitô h»u hoàn häo; (2) Çoàn ngÛ hóa và hܧng dÅn thanh thi‰u niên sÓng Tin MØng và góp phÀn xây d¿ng xã h¶i. ñoàn là m¶t cái nôi nuôi dÜ«ng ÇÙc tin, ÇÙc cÆy và ÇÙc m‰n cho bao th‰ hŒ. ñoàn TMT th¿c là m¶t môi trÜ©ng sinh hoåt lành månh cûa giáo xÙ ViŒt Nam St. Patrick. Con Çã l§n lên và trܪng thành v§i Çoàn TMT trong 20 næm qua và t¿ hào ch†n nÖi Çây là gia Çình thÙ hai. Khi xÜa con ljn v§i Çoàn là m¶t em ƒu Nhi 9 tu°i và nay là m¶t Huynh Trܪng; tuy bÆn r¶n v§i Ç©i sÓng gia Çình con thÖ (em bé 3 tháng tu°i), con vÅn sÓt m‰n Chúa Giêsu Thánh Th‹ qua nh»ng hoåt Ƕng cûa Çoàn TMT. Trong th©i gian trܧc phäi h†c xa Çoàn, con phäi tåm nghÌ sinh hoåt, nhÜng thÜ©ng luôn nh§ ljn TMT. TMT Çã giúp con trܪng thành trong Ç©i sÓng xã h¶i, Ç©i sÓng ÇÙc tin, và Çã giúp con tìm ÇÜ®c ngÜ©i bån Ç©i cùng rÃt nhiŠu nh»ng ngÜ©i bån tri k›. ñÓi v§i con, Thi‰u Nhi không chÌ là nÖi h†c hÕi, xã giao thông thÜ©ng, nhÜng là m¶t mái Ãm gia Çình ÇÀy tình thÜÖng cûa Anh Cä Giêsu qua nh»ng tình thÜÖng và nø cÜ©i m†i ngÜ©i dành cho nhau. Con luôn ghi nh§ công Ön quš c¿u huynh trܪng, nhÜ Trܪng HÒ Hi‰u, Phåm ThiŒn, ñ‡ Ng†c, TrÀn Xuân Mai và nhiŠu anh chÎ khác. Vì vÆy, con luôn cÀu mong TMT së ti‰p tøc có nhiŠu th‰ hŒ tÜÖng lai nÓi dài v§i bao “20 Næm Trung Thành” n»a. Con xin Çåi diŒn cho hÖn 190 Çoàn sinh và 30 Huynh Trܪng, gªi l©i tri ân ljn Çåi gia Çình TMT. Vì bao nhiêu công sÙc và tình thÜÖng yêu cûa m†i ngÜ©i, Çoàn m§i có ngày hôm nay. Con Ç¥c biŒt xin kính nh§ và ghi Ön quš Cha Tuyên Úy, c¿u Tuyên Úy, Tr® Uš, Tr® Tá/Phø Huynh, quš anh chÎ c¿u Huynh Trܪng cùng Ban ChÃp Hành ñoàn và H¶i ñÒng Huynh Trܪng ÇÜÖng th©i. Xin tå Ön Chúa Çã và luôn ban nhiŠu hÒng ân xuÓng cho ñoàn chúng con. Xin Chúa trä công cho tÃt cä Ân Nhân cûa chúng con. Các em Thi‰u Nhi và Quš Trܪng thân m‰n, chúng ta hãy vui mØng vì ñoàn cûa chúng ta ÇÜ®c 20 tu°i! ChÎ cÀu chúc các em và quš Trܪng luôn gi» mãi trong tim con ngÜ©i Thi‰u Nhi sÓng khÄu hiŒu, “CÀu NguyŒn, Rܧc LÍ, Hy Sinh, và Làm ViŒc Tông ñÒ.” ñó chính là sÙc månh giúp mình thæng ti‰n bän thân trong m†i môi trÜ©ng, t¿ hào mình là ngÜ©i ViŒt Nam, là ngÜ©i Công Giáo và là m¶t Thi‰u Nhi theo gÜÖng Anh Cä Giêsu và Thánh Tôma ThiŒn. Chúng ta hãy sÓng ÇÙc tin Ç‹ nh»ng ngÜ©i khác có th‹ chÙng ki‰n và cäm nghiŒm tình yêu tuyŒt v©i nhÃt. (To my Eucharistic members and leaders, let us celebrate our 20th year anniversary! I pray and hope that you will always advance in all your environments, and proud to be a Vietnamese, Catholic, and Eucharistic member, following the lives of Jesus Christ and Saint Thomas Thien. Let’s live out our faith so that others can witness and experience the greatest love of all.) Thân M‰n Trong Anh Cä Giêsu,

Maria Phåm Ng†c Duyên ñoàn Trܪng Page title

5


August 6, 2012

ThÜ Chúc MØng

Các Anh ChÎ Huynh Trܪng và các em Çoàn viên TNTT Tôma ThiŒn thân yêu,

6

ThÜ Chúc MØng / Cha Chánh XÙ

Ngày 07 tháng 10 næm 2012 s¡p t§i Çây, ñoàn TNTT Tôma ThiŒn vui mØng k› niŒm 20 næm ngày thành lÆp ñoàn, Çánh dÃu m¶t quãng ÇÜ©ng dài phøc vø thanh thi‰u niên Công Giáo tåi Giáo XÙ St. Patrick chúng ta. Th¿c vÆy, suÓt hai mÜÖi næm qua, ñoàn TNTT Tôma ThiŒn Çã luôn theo sát tôn chÌ cûa Phong Trào TNTT là Çào luyŒn các Çoàn sinh vŠ hai phÜÖng diŒn t¿ nhiên cùng siêu nhiên, giúp các em trª thành nh»ng con ngÜ©i kiŒn toàn và nh»ng Kitô h»u nhiŒt thành làm gÜÖng sáng gi»a Ç©i. NhiŠu thành viên cûa Çoàn Çã là nh»ng phø huynh bi‰t chæm lo cho Ç©i sÓng gia Çình m¶t cách hoàn mÏ cä hai m¥t Çåo&Ç©i, có thành viên trª thành Linh Møc ho¥c Tu Sï Çóng góp tích c¿c cho Giáo H¶i. Khi nhÆn thánh Tôma ThiŒn làm b°n mång cho ñoàn, và lÃy l©i ‘‘trung thành’’ làm l©i Çáp khi tÆp h†p, các Çoàn viên luôn cÓ g¡ng noi gÜÖng vÎ Thánh trÈ Tôma ThiŒn là chàng trai 18 tu°i Çã dùng chính mång sÓng mình Ç‹ trung thành v§i Chúa Giêsu thay vì bÕ Çåo Ç‹ có m¶t tÜÖng lai r¿c r«, m¶t gia Çình giàu sang, phú quš. Чc mong gÜÖng sáng và l©i cÀu bÀu cûa Thánh Tôma luôn giúp các Çoàn viên ch†n theo Chúa và trung thành v§i Giáo huÃn cûa Giáo H¶i trong cu¶c sÓng h¢ng ngày và trܧc nh»ng thº thách cûa tu°i trÈ hôm nay. Cùng v§i l©i chúc mØng k› niŒm 20 næm ngày thành lÆp ñoàn, tôi xin ÇÜ®c gªi t§i các tr® tá, các phø huynh và các Çoàn viên l©i cám Ön vŠ nh»ng Çóng góp to l§n cûa ñoàn TNTT Tôma ThiŒn ÇÓi v§i công viŒc chung cûa Giáo XÙ St Patrick. Xin hiŒp š cÀu nguyŒn cho các š chÌ cûa m†i ngÜ©i trong dÎp rÃt Çáng ghi nh§ này. Thân ái trong Chúa Kitô,

Linh Møc Phê-rô Huÿnh L®i, Chánh XÙ St Patrick


ñoàn Thi‰u Nhi Thánh Th‹ Tôma ThiŒn, Giáo XÙ ViŒt Nam - St. Patrick, rÃt thân m‰n, Nhân dÎp mØng sinh nhÆt lÀn thÙ 20, Cha xin ÇÜ®c cùng tå Ön Chúa v§i ñoàn và gºi l©i chúc mØng ljn tØng thành viên trong ñoàn.

Song song v§i viŒc lo cho ñoàn cûa mình, các Trܪng còn c¶ng tác v§i các sinh hoåt cûa MiŠn Tây và cûa các ñoàn bån. Các Trܪng cÛng luôn l¡ng nghe và ti‰p nhÆn s¿ tr® giúp cûa các Tr® Tá và H¶i Phø Huynh cûa ñoàn n»a. ñó là nh»ng ÇiŠu rÃt tÓt ÇËp cûa ñoàn Tôma ThiŒn mà các Trܪng Çã và Çang làm. Bªi vÆy riêng v§i cá nhân, Cha không ngåc nhiên khi ñoàn ÇÜ®c tÒn tåi sau 20 næm ÇÜ®c thành lÆp. Cha tin r¢ng v§i lòng yêu m‰n Chúa Giêsu Thánh Th‹, s¿ dÃn thân th¿c hiŒn bÓn khÄu hiŒu cûa Phong Trào Thi‰u Nhi Thánh Th‹, và tinh thÀn khiêm nhÜ©ng phøc vø Çó, ñoàn Tôma ThiŒn së còn mØng rÃt nhiŠu lÀn sinh nhÆt n»a. Xin Chúa Giêsu Thánh Th‹, qua s¿ chuy‹n cÀu cûa Thánh Tôma ThiŒn, luôn gìn gi» ñoàn trong Trái Tim C¿c Thánh cûa Ngài. Và xin ThÀn Khí Ngài ban m†i Ön cÀn thi‰t Ç‹ tØng thành viên trong ñoàn luôn làm sáng danh Thiên Chúa trong l©i nói cÛng nhÜ viŒc làm. Cùng v§i nh»ng l©i kinh nguyŒn,

Lm. Vincentê NguyÍn ñình TruyŠn Tuyên Úy Phong Trào TNTT MiŠn Tây Hoa Kÿ

ThÜ Chúc MØng

Tuy chÌ có cÖ h¶i làm tuyên úy cho ñoàn gÀn hai næm, nhÜng Cha rÃt cäm kích s¿ dÃn thân cûa tÃt cä các Trܪng và s¿ hæng say hoåt Ƕng cûa các em. Các Trܪng Çã có tinh thÀn c¶ng tác v§i Cha Tuyên Úy và hy sinh làm viŒc tông ÇÒ thÆt tuyŒt v©i. M‡i lÀn có sinh hoåt cûa ñoàn, tØ viŒc lo Thánh LÍ vào chiŠu Chúa NhÆt cûa Giáo XÙ cho ljn các gi© ChÀu Thánh Th‹, bu°i tïnh tâm, huÃn luyŒn, và các tråi hè, các Trܪng Çã bÕ rÃt nhiŠu công sÙc Ç‹ lo cho chu Çáo. Nh© vÆy mà các em Thi‰u Nhi ÇÜ®c thØa hܪng nh»ng tài næng cûa các Trܪng và cùng nhau hæng say tham gia các sinh hoåt Çó.

ThÜ Chúc MØng / Cha Tuyên Úy MiŠn

7


St. Patrick, ngày 20, Tháng Tám, Næm 2012

ThÜ Chúc MØng

Anh Chi Huynh Trºªng ñoàn Thi‰u Nhi Thánh Th‹ Tôma ThiŒn và TÃt Cä Các Em Thi‰u Nhi quí m‰n! NguyŒn xin Chúa Giê-su Thánh Th‹ ban bình an cûa Ngài xuÓng trên chúng con! L©i ÇÀu tiên, cha gªi l©i chúc mØng ljn chúng con trong ngày Çoàn mØng k› niŒm ‘‘20 Næm Thành LÆp’’. ñây là m¶t Çoån ÇÜ©ng dài, ch¡c ch¡n chúng con có nhiŠu k› niŒm vui buÒn, nh»ng kinh nghiŒm thành công hay thÃt båi. Cu¶c sÓng là vÆy. ñiŠu này quan tr†ng vì n‰u chúng ta bi‰t h†c hÕi nÖi và rút tÌa nÖi kinh nghiŒm thì sinh hoåt cûa chúng ta së ti‰n b¶ hÖn. NhÜng ÇiŠu quan tr†ng hÖn h‰t là cha tå Ön Chúa cho chúng con vÅn còn luôn g¡n bó mình v§i Chúa Giê-su Thánh Th‹ ª bÃt kÿ m†i hoàn cänh. ñây m§i là Çi‹m chính cûa ñoàn Thi‰u Nhi Thánh Th‹. Trong ngày mØng 20 næm thành lÆp Çoàn, nguyŒn xin ng†n lºa yêu m‰n Chúa Giê-su Thánh Th‹ luôn bØng cháy trong tim cûa tØng anh chÎ huynh trܪng. HÀu qua s¿ chÌ dÅn và diŠu d¡t cûa anh chÎ, ‘‘s¿ hi‹u bi‰t vŠ bí tích Thánh Th‹ nÖi các em thi‰u nhi càng có chiŠu sâu, thì lòng m‰n Chúa Giê-su Thánh Th‹ trong các em càng l§n lên m‡i ngày.’’ ñây là món quà rÃt quí mà anh chÎ huynh trܪng Çã và Çang gªi t¥ng cho các em thi‰u nhi. Thay m¥t các em thi‰u nhi, Cha chân thành tri ân các anh chÎ huynh trܪng trong ban lãnh Çåo cûa Çoàn. Kính xin ThÀy Chí Thánh luôn ÇÒng hành v§i các anh chÎ và ban niŠm vui, bình an cûa Ngài ljn trên anh chÎ trong m†i phøc vø cûa Çoàn. Riêng các em Thi‰u Nhi bé nhÕ, các con phäi luôn bi‰t l¡ng nghe l©i chÌ dÅn cûa các anh chÎ huynh trܪng, cùng v§i ba mË cûa chúng con khi vŠ nhà. Các anh chÎ huynh trܪng và ba mË cûa chúng con là nh»ng ngÜ©i Chúa Giê-su gªi ljn v§i chúng con. Chúng con phäi bi‰t tri ân và cÀu nguyŒn cho h†. Thánh Tôma ThiŒn là ÇÃng b°n mång cûa Çoàn chúng con. Chúng con hãy noi gÜÖng Thánh luôn bi‰t l¡ng nghe ti‰ng Chúa qua các vÎ bŠ trên, hÀu chúng con mãi mãi là nh»ng ngÜ©i con dÃu yêu cûa Chúa Giê-su Thánh Th‹. M¶t lÀn n»a cha chúc mØng chúng con trong ngày mØng 20 Næm Thành LÆp ñoàn. Qua s¿ bÀu cº cºa MË Maria và thánh b°n mång, Tôma ThiŒn, xin Chúa Giê-su Thánh Th‹ tuôn Ç° ân sûng, niŠm vui và bình an cûa Ngài trên tØng ngÜ©i chúng con. Thân ái trong Chúa Ki-tô và MË Maria,

Cha Tuyên Úy, John Trân NguyÍn, ofm

8

ThÜ Chúc MØng / Cha Tuyên Úy ñoàn


Ngày 28, Tháng 8, Næm 2012 Chúc mØng k› niŒm 20 næm ngày thành lÆp ñoàn Tôma ThiŒn! Là m¶t trong nh»ng ñoàn trÈ trung và hùng månh nhÃt cûa Phong Trào Thi‰u Nhi Thánh Th‹ ViŒt Nam tåi MiŠn Tây, ñoàn Tôma ThiŒn Çã thÆt s¿ trܪng thành và v»ng månh trong Ön Chúa Thánh Th‹.

ñoàn Tôma ThiŒn cÛng là m¶t trong nh»ng ñoàn có nhiŠu sinh hoåt nhÃt. N°i bÆt nhÃt là s¿ Çóng góp cûa ñoàn trong Thánh LÍ 4 gi© chiŠu tåi nhà th© St. Patrick m‡i Chúa NhÆt, các bu°i chÀu Thánh Th‹, Sa Måc Bi‹n ñÕ cho ñ¶i Trܪng hàng næm, Tråi hè Bình Minh cho ñoàn Sinh, v.v... L¿c lÜ®ng tr® tá cÛng Çông Çäo và rÃt tích c¿c. Xin cäm Ön Cha Tuyên Uš ñoàn, ñoàn Trܪng Phåm Ng†c Duyên, các Huynh Trܪng, và các Tr® Tá Çã hy sinh th©i gi© quš báu Ç‹ giúp ñoàn m‡i ngày thêm thæng ti‰n. Congratulations to the Tôma ThiŒn Chapter on your 20th Anniversary. The love of our Lord Jesus Christ has been pouring abundantly on each and every member since the first day of activity. The love of our God is visible through the zealous Youth Leaders and group members. God bless you on your 20th Anniversary and in the coming years, so that you will continue to spread the Good News of our Lord in your Journey of Faith through Prayers, Sacrifices, Holy Communion, and Apostolic Work. Sincerely, Tr. Maria ñinh Kim NguyŒt Chû TÎch MiŠn Tây

ThÜ Chúc MØng

Trܪng NguyŒt may m¡n là m¶t trong nh»ng ngÜ©i Çã giúp huÃn luyŒn l§p Huynh Trܪng ÇÀu tiên cho ñoàn tØ næm 1992. Lúc Çó ñoàn toàn là các d¿ Trܪng Çeo khæn hÒng. M§i tÆp tÍnh v§i khæn hÒng, mà hÖn 20 d¿ Trܪng cÛng hiên ngang månh dån Çi ñåi H¶i VŠ ñÃt HÙa 2 ª Los Angeles. Các d¿ Trܪng Çã làm cho con sÓ Huynh Trܪng MiŠn Tây tham d¿ ñåi H¶i thÆt Çông và vui.

ThÜ Chúc MØng / Chû TÎch MiŠn Tây

9


ƒU NHI

ngoan ngoanngoann

10

ƒu Nhi / Intro


ngoanngoanngoan

ニ置 Nhi / Intro

11


Cao An Bình Sophie Hoàng Brandon Hoàng Ng†c Hi‰u ñào Vy Catherine ñào Hanna

ñoàn Trâm Briana Hoàng Duy JC Hoàng Thäo Trinh Hoàng Angelina Hoàng Ng†c SÖn

Hoàng Ng†c Thûy Lê Christopher Dan Lê HÒng Ân Lê Joseph Vincent Lê NguyÍn Tú Anh

ƒu Nhi Ngoan

12

ƒu Nhi / ñoàn Sinh


LÜÖng Dân Ly Khang Kieth Ly Thành An Andy Mai PhÜÖng Thy Tina NguyÍn Catherine

NguyÍn Christina NguyÍn Timothy NguyÍn Timothy NguyÍn Evelyn NguyÍn Tommy

NguyÍn Hi‰u Henry NguyÍn Huy Timothy NguyÍn Joanne NguyÍn George NguyÍn Phi Justin

NguyÍn Janet NguyÍn Vyvy Amy Phåm Linh Alyssa Phåm Bình Bryant Phåm ThÜ Catherine

Phåm Hå Michelle Phåm Tâm Jacob Phåm Jaime Phåm Minh Khôi Phåm ñÙc Martin

Phåm Anne-Marie Phåm Valerie Phåm Uyên Thy Phåm ñÙc Vincent Quan Bích Y‰n

ƒu Nhi / ñoàn Sinh

13


Thân HuyŠn Evelyn Thân Joseph TrÀn Cát Ann TrÀn HÒng Trang TrÀn Sabrina

TrÀn Mai Sang TrÀn Nathan TrÀn Paul TrÀn Thiên Trang TrÜÖng Vincent

Võ Justin VÛ An Thanh Alvin VÛ Dung Nhi VÛ Amanda VÛ Sarah-Anne

NguyÍn Thùy Jessica TrÀn Anne

14

ƒu Nhi / ñoàn Sinh


ƒu Nhi Ngoan

ƒu Nhi / ñoàn Sinh

15


Các em Öi, chuÄn bÎ tinh thÀn Ç‹ kéo co nhé. Càng nhiŠu ngÜ©i thì mình së th¡ng. ñÒ æn ngon không Vivian và David? Ch¡c là ngon l¡m Çây, ˆn ngon quá nên quên chÖi luôn.

Hàng tiŠn Çåo ƒu Nhi Çang t° chÙc tÃn công. LiŒu nh»ng cÀu thû tí hon này có làm bàn ÇÜ®c không? Hãy ch© xem nhé. Anh HÆu Öi, tøi em ngÒi nhÜ vÆy có Çúng không? Mình së làm gì Çây? Thôi kŒ, chÖi vui là ÇÜ®c rÒi.

Picnic V§i Các Em M‡i khi hè vŠ, các em có cÖ h¶i sinh hoåt ngoài tr©i. M¶t trong nh»ng sinh hoåt mà các em ƒu Nhi thích nhÃt là ÇÜ®c Çi pinic tåi các công viên nhÜ Hellyer, Lake Vasona, hay Ed Levin. Dï nhiên là phäi thích, bªi vì các em chÌ ÇÜ®c sinh hoåt, vui chÖi, æn uÓng, chÙ không cÀn h†c hành gì cä. ThÙc æn thì khÕi phäi nói; thÎt nܧng, mì

16

ƒu Nhi / Picnics

xào, cÖm chiên, chä giò là nh»ng thÙc æn Üa chu¶ng nhÃt. Còn các trò chÖi thì tùy vào Huynh Trܪng t° chÙc. Nh»ng trò chÖi tiêu bi‹u nhÜ kéo co, nhäy bao bÓ, cܧp c©, tù xì, bong bóng nܧc. Các Huynh Trܪng phäi chuÄn bÎ rÃt lâu và thÆt kÏ Ç‹ các em có m¶t ngày vui chÖi khó quên và an toàn. - HT Minh TrÀn và HÜng ñ°


Tåi picnic cûa ngành ƒu Nhi ª William Street Park trong næm 2011, Jamie cùng các bån Çang bÎ b¡t trong vòng hula hoop nhÜng vÅn vui chÖi dܧi ánh n¡ng hè Ãm áp. Hai em ƒu chÖi waterslide tåi Hellyer Park trong næm 2007. M†i ngÜ©i hæng say chÖi Çùa ljn n‡i làm chÎ Ng†c VÛ phäi chåy trÓn. Các em ƒu Nhi Çang cÓ g¡ng thi Çua æn dÜa hÃu. Phäi cho các anh chÎ Huynh Trܪng bi‰t mình æn nhiŠu. Anh HÜng TrÀn Ãm Ùc, tính cách dí theo các em nhÜng waterslide quá trÖn trÜ®t nên bÎ té.

ƒu Nhi / Picnics

17


Các em ƒu Nhi Çang tÜng bØng vui múa trong ngày T‰t ViŒt Nam tåi h¶i trÜ©ng Giáo XÙ St. Patrick. Trong ngày sinh hoåt Thi‰u Nhi, em QuÓc, Catherine, Francine, và em Timothy Çang n¡m tay nhau Ç‹ chåy Çua v§i các bån khác xem Ƕi nào vŠ Çích trܧc. Trái tim Thi‰u Nhi ... yêu thÜÖng quá! M‡i næm vào dÎp LÍ T‰t ViŒt Nam, các Anh ChÎ Huynh Trܪng khuy‰n khích các Em ñoàn Sinh ‘‘diŒn’’ các b¶ ÇÒ truyŠn thÓng nhÜ Áo Dài... Ç‹ ‘‘khoe’’ vÈ ÇËp ViŒt Nam. Chà! Root beer float thÆt là tuyŒt v©i, nhÜng mình phäi x‰p hàng thì m§i có phÀn!

18

ƒu Nhi / Sinh Hoåt


Tr. John Phåm, Tr. Hi‰u, và Tr. Nhung chÖi arm wrestle v§i các em trong gi© sinh hoåt. Sau m‡i khóa h†c hÕi, các em ƒu Nhi cùng nhau thܪng thÙc các trò chÖi ª trong khu v¿c sinh hoåt cûa nhà th© St.Patrick trܧc khi trª låi l§p h†c! Các em ƒu Nhi Çang chÖi building pyramid chung v§i các anh chÎ Nghïa Sï và HiŒp Sï. Cha VÛ Çang lì xì cho các em trong ngày T‰t ViŒt Nam Ç‹ lÃy hên.

Sinh Hoåt Vui VÈ Ngoài viŒc h†c hÕi vŠ kinh thánh và chuyên môn, các em ƒu Nhi còn ÇÜ®c các anh chÎ Huynh Trܪng cho chÖi các trò chÖi vui nh¶n liên quan ljn bài h†c. Nh»ng trò chÖi này là cÖ h¶i cho các Trܪng thu hút các em và cÛng Ç‹ giúp cûng cÓ s¿ ti‰p thu cûa các em. Các sinh hoåt khác vào các dÎp lÍ l§n nhÜ Giáng Sinh, các Trܪng cùng v§i các em mang ti‰ng hát ÇÖn sÖ giúp sܪi Ãm tâm hÒn các vÎ cao niên ª ViŒn DÜ«ng Lão. - HT Thy VÛ

ƒu Nhi / Sinh Hoåt

19


‘‘I hope I look pretty with this cup on my head. If I stand really still, this hat won’t fall off.’’ ‘‘Yes! I get a lì xì. I wonder if there is a lot of money in this envolope so I can use it to buy more games!’’

‘‘Wow look at all the prizes. Umm... what to choose, what to choose. Gotta choose the candy, candy is always the safe bet.’’

Em Nghï Gì VÆy?

‘‘I am soooo excited for sinh hoåt today. I hope we get lots of candy!!!’’

20

ƒu Nhi / Em Nghï Gì VÆy?

‘‘I wonder if my team is going to win the cooking competition . I hope we don’t have shrimp in the menu. I don’t like shrimp!’’


‘‘Ugh, how long do I have to hold this position?’’ ‘‘If I move my head down just a little bit, maybe this cookie will fall down right into my mouth. Oh no! My nose is really itchy, I need to eat this cookie soon so I can scratch it.’’ ‘‘By the end of the day, this will be my greatest art masterpiece! But first I need to draw this square in this circle.’’ ‘‘This test is so easy, I’m going to ace it. Good thing I studied for a whole week’’ ‘‘I didn’t know Thi‰u Nhi teaches dance. I am going to learn all that I can so that I can be a great dancer when I grow up.’’

ƒu Nhi / Em Nghï Gì VÆy?

21


THIU NHI

hy sinh hy hy sinh sinhhy

22

Thi‰u Nhi / Intro


sinhhy hy sinhsinh hy sinh

Thi‰u Nhi / Intro

23


ñ¥ng Cecile ñinh Quang Tuy‰n Steven ñoàn Minh Brian Hoàng Lê Ryan Hoàng Ng†c Sarah

Lê Thiên Christine Lê Thäo Hoa Selena Mai Christine NguyÍn Alice NguyÍn David

Thi‰u Nhi Hy Sinh NguyÍn Janette NguyÍn Hi‰u Kelly NguyÍn Marie NguyÍn Milton NguyÍn Trúc Pauline

NguyÍn Steven Phåm Angela Phåm Hà Anh Anne Phåm Thanh Tiffany TrÀn Brian

TrÀn Cecilia TrÀn Peter VÛ Minh Hùng VÛ NhÜ Christina VÜÖng Vy

NguyÍn Jennifer

24

Thi‰u Nhi / ñoàn Sinh


Thi‰u Nhi / ñoàn Sinh

25


M¶t em Thi‰u Nhi làm thû công tåi bu°i h†c hÕi chuyên ÇŠ trong næm 2011. Thi‰u Nhi Tuy‰t Hoàng Çang giúp hai bån trong m¶t trò chÖi ª tråi huÃn luyŒn Tông ñÒ ñ¶i Trܪng tåi Holy Redeemer Center ª Oakland næm 2009. Các em Thi‰u Nhi n» Çang cùng nhau múa theo m¶t bài hát mà các Trܪng dåy trong bu°i h†c chuyên ÇŠ næm 2011. Các em Thi‰u Nhi Çang ôn bài chuÄn bÎ cho bài thi k‰t thúc tråi huÃn luyŒn Tông ñÒ ñ¶i Trܪng tåi Holy Redeemer Center næm 2009.

26

Thi‰u Nhi / Tïnh Tâm


Thi‰u Nhi Tïnh Tâm Ngoài nh»ng khóa hàng tuÀn, các Huynh Trܪng Ngành Thi‰u cÛng t° chÙc nh»ng bu°i tïnh tâm cho các em Thi‰u Nhi nh¢m giúp các em hi‹u sâu hÖn vŠ giáo lš Ç‹ áp døng vào Ç©i sÓng hàng ngày. Các bu°i tïnh tâm thÜ©ng ÇÜ®c t° chÙc vào các ngày cuÓi tuÀn. Các em có cÖ h¶i r©i xa nh»ng Òn ào cûa Ç©i sÓng h¢ng ngày Ç‹ l¡ng džng tâm hÒn. Nh»ng næm gÀn Çây, do s¿ thay Ç°i N¶i Quy vŠ cÖ cÃu t° chÙc và hàng ngÛ

TN Retreats

cûa Phong Trào Thi‰u Nhi Thánh Th‹ ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ, tu°i cûa các em ngành Thi‰u Nhi nhÕ hÖn (tØ 14t-16t thành 12t-14t), các Huynh Trܪng Çã thay Ç°i phÜÖng pháp -thay vì ba ngày tïnh tâm thành khoá h†c chuyên ÇŠ. Ngành Çã t° chÙc m¶t sÓ nh»ng chuyên ÇŠ nhÜ: “Finding Jesus”, “Being God’s Hand”, v.v. Ç‹ các em có th‹ h†c hÕi và áp døng vào cu¶c sÓng m¶t cách cø th‹ và dÍ dàng hÖn. - HT Minh-Trang NguyÍn

Are you at peace? Thi‰u Nhi / Tïnh Tâm

27


TN Picnics

Thi‰u Nhi Vui ChÖi

Vào m‡i dÎp hè vŠ, khoäng tháng 5 ho¥c tháng 6, sau khi các em Çã k‰t thúc niên h†c ª trÜ©ng và hoàn thành chÜÖng trình thæng ti‰n, ñoàn Tôma ThiŒn thÜ©ng t° chÙc nh»ng hoåt Ƕng dã ngoåi và picnic cho các em. Qua nh»ng sinh hoåt này, ñoàn muÓn cho các em có nh»ng sinh hoåt thÆt vui và ÇÒng th©i cÛng tåo s®i dây nÓi k‰t tình thân v§i quš phø huynh. Picnic hè cûa ñoàn Tôma ThiŒn nói chung và ngành Thi‰u nói riêng cÛng là dÎp Ç‹ ñoàn

Vui là vui quá! 28

Thi‰u Nhi / Picnics

tri ân quš phø huynh Çã không ngåi khó khæn giúp Ç« ñoàn trong suÓt m¶t næm dài. ñ‹ tiŒn cho quš phø huynh và gia Çình tham gia bu°i picnic, ñoàn thÜ©ng t° chÙc tåi nh»ng công viên gÀn San Jose nhÜ Kelly Park, Hellyer Park, v.v. ñoàn Tôma ThŒn mong muÓn së có thêm nhiŠu bu°i picnic hè thÆt vui cho các em và gia Çình. - HT Minh-Trang NguyÍn


Trong hình phía bên trái, Thi‰u Nhi Anthony Çang cõng bån Daniel khi chÖi trò ai cõng bån nhanh hÖn. Tháng 8 næm 2007, Ngành Thi‰u t° chÙc m¶t bu°i leo núi và BBQ ª bi‹n San Francisco. Các Huynh Trܪng và Thi‰u Nhi Çang Çi b¶ ra bi‹n sau khi k‰t thúc m¶t bu°i sáng leo núi thÆt hæng hái. Các em Thi‰u Nhi Çang x‰p hàng Ç®i các anh chÎ Huynh Trܪng hܧng dÅn cách thÙc chÖi m¶t trò chÖi sinh hoåt tåi bu°i picnic. Các em Thi‰u Nhi chÖi hula hoop tåi William Street Park trong næm 2011.

Thi‰u Nhi / Picnics

29


Em M¶ng Hà lÜ®m rác tåi Nghïa Trang Gate of Heaven. Vào lÀn thæm vi‰ng nghïa trang næm 2006, Trܪng Mai HÜÖng Çang hܧng dÅn các em cÀu nguyŒn cho các linh hÒn Thi‰u Nhi Anthony Çang giúp Ç« bån cûa mình d†n dËp rác cho nghïa trang thêm såch ÇËp vào næm 2007. Trong lÀn thæm vi‰ng nghïa trang næm 2008, các em Çã mang theo rÃt nhiŠu hoa Ç‹ t¥ng cho các phÀn mô. Trong hình các em Çang cùng phân chia hoa cho m‡i ngÜ©i Ç‹ mang ljn tØng phÀn m¶.

30

Thi‰u Nhi / Volunteer


Thæm Vi‰ng Cemetery Nghïa Trang Visits H¢ng næm vào tháng 11, khi Giáo H¶i hiŒp lòng cÀu nguyŒn cho các Ç£ng linh hÒn, các Huynh Trܪng nh¡c nhª và giúp các em hܧng lòng vŠ s¿ m©i g†i cûa Giáo H¶i Công Giáo hoàng vÛ qua viŒc džc kinh và thæm vi‰ng nghïa trang. Hàng næm, các em thÜ©ng džc kinh, d†n dËp và c¡m hoa cho các phÀn mô tåi nghïa Trang Gate of Heaven.

Các em sÓt s¡ng džc kinh cÀu nguyŒn và hæng say hܪng Ùng trong sinh hoåt này dù tr©i mÜa lånh hay n¡ng nóng. - HT Minh-Trang NguyÍn

Thiêu‘ Nhi Hy Sinh Thi‰u Nhi / Volunteer

31


TN Giáng Sinh Christmas Thi‰u Nhi Giáng Sinh là mùa cûa yêu thÜÖng. Các em ngành Thi‰u Nhi h®p cùng dân Chúa trong mùa Giáng Sinh Ç‹ Çem yêu thÜÖng ljn m†i ngÜ©i qua các hoåt Ƕng nhÜ hát Christmas Caroling tåi viŒn dÜ«ng lão, giúp soån quà cho trÈ em nghèo, trang trí cây thông tåi Christmas in the Park ª downtown San Jose. Ngoài ra, các em Thi‰u Nhi cÛng cùng các Huynh Trܪng h†p m¥t m‡i dÎp Giáng Sinh vŠ Ç‹ cùng nhau chia sÈ cäm nghï vŠ Thiên Chúa Giáng Sinh. - HT Minh-Trang NguyÍn

Christmas Spirit 32

Thi‰u Nhi / Giáng Sinh


Trong hình phía bên trái, m¶t em Thi‰u Nhi Çang treo ch» “Peace” lên cây thông. Hòa Bình là thông ÇiŒp mà các em muÓn gªi ljn m†i ngÜ©i trong mùa Giáng Sinh. Các em Thi‰u Nhi Çang cÜ©i gi«n sau khi mª quà trong trò chÖi trao Ç°i quà trong b»a tiŒc Giáng Sinh næm 2010 tåi nhà Trܪng Cecilia. M¶t em Thi‰u Nhi Çang chæm chú ki‹m tra nh»ng phÀn quà mà các em Çã soån cho các bån nghèo trong mùa Giáng Sinh 2004. Các em Çã không quän ngåi c¿c nh†c Ç‹ l¿a và s¡p x‰p tØng món quà cho các bån. Vào mùa Giáng Sinh 2007, các anh chÎ Huynh Trܪng Çã cùng các em Thi‰u Nhi Çæng kš trang trí m¶t cây thông ª Christmas in the Park tåi downtown San Jose. Cây thông cûa các em tuy nhÕ nhÜng là bi‹u tÜ®ng cho tình Çoàn k‰t và niŠm vui cûa các em trong mùa Chúa Giêsu sinh ra Ç©i.

Thi‰u Nhi / Giáng Sinh

33


nghïa sï

chinh phø chin chinh phøc

34

Nghïa Sï


øc inh ngoan phøc chinh phøc chinh ph

Nghïa Sï

35


nghïa sï chinh phøc

36

Nghïa Sï / ñoàn Sinh


ñ¥ng NhÆt Tân ñ‡ Trí Justin ñ‡ Kyle Hoàng Lê Kathy Hoàng Raymond

Hoàng Xuân-Tuy‰t Huÿnh Kim Lilian Lê Thao Nhu Trixie Lê Vivian NguyÍn Allen

NguyÍn Elaine NguyÍn Thy Kathy NguyÍn Kevin NguyÍn Pauline NguyÍn QuÓc ThiŒn

Phåm Anna Phåm PhÜÖng Joann Phåm Julie Phåm PhÜÖng Trâm Phåm Anh Vincent

TrÀn Khoa Peter TrÀn Thiên Peter TrÀn Minh Paul TrÀn Gia Tân VÛ Nhân Justin

VÛ Hoàng Thomas

Nghïa Sï / ñoàn Sinh

37


NGHĨA SĨ HIKINGS SINH HOẠT Dà NGOẠI M‡i næm, ngoài gi© sinh hoåt thæng ti‰n và các hoåt Ƕng tình nguyŒn, ngành Nghïa Sï cÛng t° chÙc nh»ng bu°i dã ngoåi Ç‹ tåo tình thân gi»a các em v§i nhau. Næm 2010, ngành Nghïa Sï Çã cùng nhau Çi leo núi ª Uvas Canyon National Park. Næm 2011, ngành Nghïa Sï cùng nhau Çi leo núi và picnic ª bi‹n San Francisco.

38

Nghïa Sï / Hikings

Trong các bu°i dã ngoåi, các em càng g¡n bó hÖn khi cùng nhau vÜ®t ngàn gian khó. Các em chia ra tØng nhóm Ç‹ thi tài. Cho dù có mŒt lä sau nh»ng cu¶c thi tài ÇÀy khó khæn, các em vÅn luôn hæng hái và không quên chøp låi nh»ng tÃm hình dÍ thÜÖng Ç‹ lÜu låi nh»ng khoänh kh¡c khó quên này. - HT TuÃn NguyÍn


Far left: Nghïa Sï ThiŒn, Thomas, ñô và Peter Çang trò chuyŒn vÖí nhau ª ngoài bi‹n San Francisco. Nghïa Sï Tuy‰t Çang cÓ h‰t sÙc Ç‹ kéo Thomas xuÓng nܧc. Trܪng Huy và các em Nghïa Sï kéo nhau xuÓng bi‹n. Các em Nghïa Sï bܧc trên Çá Ç‹ qua sông.

ChÎ Trinh che m¥t giÓng ninja vì gió th°i hiu hiu. Khi nghÌ mŒt tåi Uvas Canyon, em Tyler và Christina xem ai Çô con. Em Josephine làm tr†ng tài.

Nghïa Sï Christina Çang giúp bån Josephine vÜ®t suÓi.

Nghïa Sï / Hikings

39


Far right: Các em Nghïa Sï cùng các Huynh Trܪng chøp hình lÜu niŒm ª St. John Cathedral, San Francisco. Nghïa Sï QuÓc, Daniel, và Trܪng Ngân see no evil, hear no evil, speak no evil. Anh Hi‰u giäi thích cho Nghïa Sï Thy và ThÎnh vŠ š nghïa cûa ki‰n trúc nhà th© St. John Cathedral.

Nghïa Sï Tân Çang trò chuyŒn v§i m¶t cø già khi Nghïa Sï Çi thæm viŒn dÜ«ng lão.

Dù n¡ng hay mÜa các em Nghïa Sï vÅn Çi thæm nghïa trang Gate of Heaven Ç‹ tÕ lòng tôn kính v§i các Ç£ng linh hÒn vào næm 2011. Em Khoa, Josephine, Sandy, và Tyler džc kinh cho các linh hÒn tåi nghïa trang Gate of Heaven.

Huynh Trܪng Ng†c VÛ Çã làm quen ÇÜ®c m¶t ngÜ©i bån m§i trong lÀn thæm viŒn dÜ«ng lão v§i ngành Nghïa Sï.

40

Nghïa Sï / Volunteer and Outings


VOLUNTEER & OUTINGS Doing Good for the Community Vào m‡i næm, Ngành Nghïa Sï tåo cÖ h¶i cho các em tham gia vào nh»ng hoåt Ƕng tØ thiŒn và sinh hoåt ngoài tr©i. Qua nh»ng lÀn Çi thæm viŒn dÜ«ng lão, Huynh Trܪng Ngành Nghïa và các em có dÎp Ç‹ làm quen, h†c tÆp cách tôn tr†ng và yêu m‰n nh»ng vÎ cao niên. Ngoài ra, vào tháng cÀu cho các linh hÒn m‡i næm, các em cùng nhau thæm vi‰ng nghïa trang. Nh»ng hoåt Ƕng tình nguyŒn và sinh hoåt ngoài tr©i Çã giúp các em và các Huynh Trܪng g¡n bó và hi‹u nhau hÖn Ç‹ cùng chung tay xây d¿ng m¶t ngành Nghïa Sï l§n månh trong tinh thÀn Nghïa Sï Chinh Phøc. - HT TuÃn NguyÍn

Nghïa Sï / Volunteer and Outings

41


NGHĨA SĨ TĨNH TÂM Retreats and Sharing M‡i næm, ngành Nghïa Sï ÇŠu t° chÙc ba ngày tïnh tâm vào dÎp cuÓi tuÀn cho các em. Tåi nh»ng bu°i tïnh tâm, các em ÇÜ®c dÎp Ç‹ suy nghiŒm vŠ bän thân cÛng nhÜ chia sÈ Ç‹ hi‹u hÖn vŠ các bån khác trong ngành. Tïnh tâm cÛng là dÎp Ç‹ các em l¡ng džng lòng mình Ç‹ trª nên gÀn gÛi v§i Chúa hÖn.

42

Nghïa Sï / Tïnh Tâm

Sau ba ngày cuÓi tuÀn tïnh tâm, các em quay trª låi v§i cu¶c sÓng h¢ng ngày thÆt hæng hái vì các em Çã hi‹u bi‰t hÖn vŠ Chúa và cách làm th‰ nào Ç‹ sÓng gÀn v§i Chúa hÖn. - HT TuÃn NguyÍn


Far left: Ngành Nghïa Sï Çi tïnh tâm tåi Bothin Youth Center trong næm 2012. Nghïa Sï Thomas, Tân, và Vincent phäi ÇÙng yên trong bóng tÓi trong m¶t trò chÖi tåi bu°i tïnh tâm ª Camp Bothin. Nghïa Sï ñô phäi ÇÙng im cho các bån cÓ nhét thÆt nhiŠu giÃy vào áo khoác mình trong m¶t trò chÖi.

Các em Nghïa Sï cùng nhau chÖi nhäy múa xung quanh vòng tròn.

Em Joann và em Tuy‰t cùng thi Çua xem ai làm ki‹u nón ÇËp hÖn.

Christina, Pauline, và Elaine thܪng thÙc các món æn tåi bu°i tïnh tâm trܧc khi b¡t ÇÀu bu°i chia sÈ.

Các em Nghïa Sï rÃt thích nh»ng bu°i chia sÈ vòng tròn vì Çó là cÖ h¶i cho các em bi‰t nhiŠu hÖn vŠ nh»ng ngÜ©i bån trong ngành cûa mình.

Nghïa Sï / Tïnh Tâm

43


Far right: Các em Nghïa Sï vui vÈ chøp hình lÜu niŒm k‰t thúc tråi Nghïa Sï Thæng Ti‰n 8 thành công. Các em Nghïa Sï Çang náo nÙc ch© Ç®i Huynh Trܪng chia xe ÇÍ Çi ljn ÇÃt tråi. Các em Çang cùng nhau cÀu nguyŒn và chia sÈ trong tråi Nghïa Sï Thæng Ti‰n 8.

Các em Nghïa Sï chuÄn bÎ tÆp th‹ døc bu°i sáng cùng Huynh Trܪng.

Các em chuÄn bÎ lên ÇÜ©ng tham gia trò chÖi l§n vào bu°i tÓi. M¶t nhóm Nghïa Sï cùng nhau thi Çua xây nhà cát.

Các em Nghïa Sï trong ngày “ra trÜ©ng” tåi tråi Nghïa Sï Thæng Ti‰n 8.

44

Nghïa Sï / Tråi


Nghĩa Sĩ Thăng Tiến Quyết Tâm! Trܧc khi Phong Trào Ç°i tu°i tác cûa các ngành và thay Ç°i câu c§ t° chÙc cûa Ngành HiŒp Sï, Ngành Nghïa là Ngành l§n nhÃt trong ñoàn. Vì th‰ ñoàn thÜ©ng t° chÙc tråi hè riêng cho các em Ngành Nghïa, ÇÜ®c g†i là Tråi Thæng Ti‰n. Tråi Thæng Ti‰n là dÎp cho các em Nghïa Sï h†c hÕi tinh thÀn ÇÒng Ƕi và rèn luyŒn khä næng lãnh Çåo. Tråi mang låi cho các em cÖ h¶i Ç‹ k‰t thân v§i nhau. M‡i næm, các em Nghïa Sï ÇŠu háo hÙc mong Ç®i ljn ngày tråi. Tråi Thæng Ti‰n 8 là tråi Thæng Ti‰n cuÓi cùng cûa ñoàn. Tråi Thæng Ti‰n 8 ÇÜ®c t° chÙc vào næm 2008 tåi Memorial Park. - HT Duyên Phåm và Huy NguyÍn

Nghïa Sï / Tråi

45


Nghĩa Sĩ Hobbies & Talents What Do You Do Outside TN? Các em trong ngành Nghïa Sï ljn v§i nhau vào ngày Chúa NhÆt và sinh hoåt thÆt vui. NhÜng ngoài Thi‰u Nhi, các em Nghïa Sï còn tham gia các sinh hoåt khác nhÜ th‹ thao và chÖi các nhåc cø. Trong nh»ng hoåt Ƕng này, các em luôn cÓ g¡ng phÃn ÇÃu h‰t mình. Tham gia vào các hoåt Ƕng theo sª

46

Nghïa Sï / Hobbies

thích giúp các em trܪng thành hÖn trong suy nghï và hành Ƕng. Nh»ng ÇÙc tính tÓt mà các em Çåt ÇÜ®c tØ nh»ng hoåt Ƕng này Çã luôn mang låi h»u ích cho Çoàn, gia Çình, trÜ©ng l§p ngoài xã h¶i. - HT Huy NguyÍn


Em Peter Khoa TrÀn chÖi trong Ƕi 76th Calvary Marching Band tåi trÜ©ng trung h†c Independence. Em Peter chÖi Bass 5 cho hàng percussion-drum. Em Trixie NguyÍn chÖi trumpet cho Çôi diÍu hành tåi trÜ©ng trung h†c Andrew Hill. Em Trixie Çang h†c næm thÙ ba tåi trÜ©ng. Em tÆp luyŒn m‡i ngày cho ‘‘Marching Game Show.’’

Em Kathy NguyÍn chÖi violin cho orchestra tåi trÜ©ng trung h†c Santa Clara. Em tÆp 6 ngày trong tuÀn, và thÌnh thoäng em chÖi trong concert cho nhà trÜ©ng.

Em Kyle ñ‡ chÖi wrestling tåi trÜ©ng trung h†c Milpitas. Em Kyle tÆp m‡i ngày sau gi© h†c. Em Kyle d¿ ÇÎnh chÖi wrestling cho ljn h‰t nh»ng næm trung h†c.

Em Joann Phåm chÖi Moose Soccer cho nhóm Air Force Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC) tåi trÜ©ng trung h†c Oak Grove. ñ¶i cûa Em Joann thi Çua v§i các trÜ©ng trung h†c khác trong East Side Union High School District.

Em Paul TrÀn tham gia vào Ƕi Math Team tåi trÜ©ng trung h†c Piedmond Hill. Em Paul h†p v§i Ƕi m‡i ngày thÙ sáu sau gi© h†c. Em Paul thích nhÃt là Çi thi Çua v§i trÜ©ng cao trung khác Ç‹ thº kÏ næng cûa mình.

Nghïa Sï / Hobbies

47


hiŒp sï

dÃn dÃn thândÃn thân

48

HiŒp Sï / Intro


n thân dÃn thândÃn thâ

HiŒp Sï / Intro

49


Ngành HiŒp Sï sorted canned food at the Second Harvest Food Bank during the Christmas season in 2011. Các em HiŒp Sï hát bài ‘Tåm BiŒt’ trܧc khi r©i khÕi bu°i tïnh tâm tåi Camp Bothin, 2012. Tåi ñåi H¶i HiŒp Sï toàn quÓc, Illinois, các em HiŒp Sï rܧc n‰n trong gi© chÀu Thánh Th‹. Các em HiŒp Sï dressed as beggars and poor people for the Mother Teresa’s skit at ñåi H¶i HiŒp Sï, 2012.

Các em HiŒp Sï diÍn kÎch vŠ s¿ khó khæn cûa ngÜ©i vÜ®t bi‹n tåi B°n Mång ñoàn 19, 2011.

50

HiŒp Sï / ñoàn Sinh


HiŒp Sï DÃn Thân DÜÖng Th‰ Hào NguyÍn Christina NguyÍn Martin NguyÍn Sandy NguyÍn Tina

Phåm Josephine Phåm Th‰ Vincent TrÀn Trinh Cecilia TrÀn Christina TrÀn David

TrÀn Hùng Paul VÛ Anthony

Các Huynh Trܪng và các em HiŒp Sï trong y phøc ra trÜ©ng trung h†c chøp hình tåi tråi Bình Minh 2012.

HiŒp Sï / ñoàn Sinh

51


HIKINGS with HiŒp Sï

The bond of các em HiŒp Sï is so strong, only laughter can shake this crowd.

52

HiŒp Sï / Hikings

games on the beach despite of the wind. During lunch, the Huynh Trܪngs cooked hamburgers and hot dogs, while other Huynh Trܪng and HiŒp Sï lead prayers and played games. One of the games we played was Bang to learn each other’s name. Towards the end of the trip, we played in the water and sat around to enjoy the beautiful scenery. - HTs Chi Lê & Ngân NguyÍn

Trܪng Chi is training HiŒp Sï Daniel ñinh to take over the role of ‘HiŒp Sï Super Leader.’

Every year, ngành HiŒp Sï gets a chance to do an outside activity such as hiking to learn about nature, to bond with one another, and to do an activity outside of Thi‰u Nhi. One hiking event took place in 2011 at San Francisco Park. We met at the Golden Gate Bridge and hiked to the beach, which is about 3 miles from the meeting location. On that day, the beach was cold because of the breeze, but we had fun playing various

The Golden Grate Bridge was a great backdrop for our hike in San Francisco!


After walking many miles, các Huynh Trܪng, các em HiŒp Sï, and Nghïa Sï finally reached their destination at San Francisco Beach. They stopped to pose for a picture with the Golden Gate Bridge in the background. HiŒp Sï Tyler ñ‡ does a backflip with excitement on the Golden Gate Beach.

HiŒp Sï Daniel, Jennifer, Niki, and John created everlasting memories on the beach by laughing.

HiŒp Sï / Hikings

53


Right: Huynh trܪng và các em chøp hình thÆt hÒn nhiên trong lÀn tÌnh tâm tåi Bothin Youth Center trong næm 2012. Bottom Right: HiŒp Sï Hà-Miêu và Martin Çang suy tÜ vŠ Ç©i sÓng cûa mình trong thinh l¥ng. Bottom Middle: Các em HiŒp Sï tø tÆp v§i nhau Ç‹ chia së trong næm 2012. Bottom Left: Huynh Trܪng HÜng ñ‡ Çang dåy các em m¶t bài hát trong bài khoá.

Các em HiŒp Sï chøp hình sau bu°i chia sÈ tåi nhà Huynh Trܪng Chi/ñåt trong næm 2012.

54

HiŒp Sï / Tïnh Tâm


Bonding through Prayers

ñÒ æn sáng hôm nay thÆt là tuyŒt v©i. Cám Ön các anh chÎ huynh trܪng và các cô chú tr® tá.

Trong næm 2012, Ngành HiŒp Sï t° chÙc m¶t bu°i tïnh tâm tåi Holy Redeemer Center v§i møc Çích giúp các em thæng ti‰n trong Ç©i sÓng tâm linh. Song song v§i š tܪng Çó, các trܪng cÛng muÓn tåo cÖ h¶i cho các em tìm hi‹u các bån trong ngành qua nh»ng bài khóa vŠ Thánh Kinh, tâm lš và sinh hoåt k‰t thân. - HTs Ngân NguyÍn & Duy Cao

Trong lúc chuÄn bÎ lên ÇÜ©ng Çi Bothin Youth Center cho tuÀn tïnh tâm 2012, ngành HiŒp Sï và ngành NghÌa Sï ÇÙng x‰p hàng lên xe.

Các em HiŒp Sï và anh chÎ Huynh Trܪng trong ngành HiŒp Sï chøp hình v§i nhau tåi Bothin Youth Center. Em Anthony nói v§i Tr. ñåt, “Anh ñåt, sao anh nhË th‰?”

HiŒp Sï / Tïnh Tâm

55


FUNDRAISING for DHHS People usually gasp when they hear how much it costs to go to a convention like the first national ñåi H¶i HiŒp Sï in Carlinville, IL. In 2012, Knights of the Eucharists (HiŒp Sï) across the nation had the chance to gather in Carlinville from Thursday to Sunday to meet, greet, learn, and to interact with one another. For the HiŒp Sï from San Jose, the cost to attend ñHHS was $530 per person. Our fundraisers consist of

Em HiŒp Sï Anthony, Duy, and Paul serenaded families attending the Mother’s Day Fundraiser to help fundraise for ñåi H¶i HiŒp Sï.

56

HiŒp Sï / ñHHS Fundraisers

cooking brunch for our parish attendees at the Mother’s Day Fundraiser, selling raffle tickets for Trung ÐÖng, receiving donations from former HT and parents, selling DVDs, and washing cars at St. Patrick’s parking lot. Luckily, at the end of our 3 months of hard work, we were able to fundraise about $7000 to send all of our delegates to ñåi H¶i HiŒp Sï for free! - HT Chi Lê

Các em HiŒp Sï and Huynh Trܪng Ngành Hiêp Sï posed for the photo booth at the Mother’s Day Fundraiser in Most Holy Trinity gym.

Huynh Trܪng and HiŒp Sï David cooked eggs for the Mother’s Day Fundraiser. They went through about 150 eggs for that day.


Em HiŒp Sï Hào, David, and Martin stood in the St.Patrick parking lot, holding up signs hoping that parents dropping off their kids would buy raffle tickets to send them to ñHHS. Em HiŒp Sï David, Huynh Trܪng Ashley and HÆu posed for the camera in front of their egg frying station at the Mother’s Day Fundraiser. HiŒp Sï David and Duy helped to crack eggs to prepare for the breakfast special at Most Holy Trinity gym. Các Huynh Trܪng and các em HiŒp Sï washed cars at St.Patrick parking lot to fundraise for ñåi H¶i HiŒp Sï. The carwash on that Saturday produced about $3200.

Các em HiŒp Sï helped to wash cars at St.Patrick parking lot. A car wash assembly line usually consists of the water sprayer, the soap washer, the window wiper, and the car wiper.

HiŒp Sï / ñHHS Fundraisers

57


Em Anthony, Tina, Paul, Josephine, David, Sandy, Hà Miêu, Chritina, Martin, và Trܪng Chi Çåi diŒn cho ñoàn Tôma ThiŒn tham d¿ ñåi H¶i HiŒp Sï toàn quÓc lÀn thÙ nhÃt (Carlinville, Illinois 2012) Em Tina và Christina hãnh diŒn cÀm bi‹u ng» cûa MiŠn Tây trܧc s¿ hiŒn diŒn cûa các HiŒp Sï tØ các MiŠn khác trong dÎp h†p m¥t ñåi H¶i HiŒp Sï.

MiŠn Tây Çi Çâu th¡ng Çó trong các cu¶c thi Çua th‹ thao cûa ñåi H¶i. N°i bÆt nhÃt là các cÀu thû bóng r° m¥c trang phøc màu hÒng này.

Tråm leo núi gi»a hÒ trong chÜÖng trình sinh hoåt Cu¶c Thi ñua TuyŒt V©i cûa ñåi Hôi HiŒp Sï

MiŠn Tây Fatima, CÓ CÓ CÓ Lên. Các em HiŒp Sï trong MiŠn Tây Çang làm bæng reo Ç‹ nâng cao tinh thÀn Çoàn k‰t và tÜÖng tr® lÅn nhau trong kÿ ñåi H¶i HiŒp Sï

58

HiŒp Sï / ñHHS


LIGHT the world on FIRE

Em Anthony Çang phø giúp ca Çoàn b¢ng ti‰ng Çàn guitar trong Thánh LÍ sáng thÙ bäy.

Vào mùa hè næm 2012, ñåi H¶i HiŒp Sï ÇÜ®c t° chÙc lÀn ÇÀu tiên trong lÎch sº Phong Trào Thi‰u Nhi Thánh Th‹. Trong dÎp này, các em HiŒp Sï toàn quÓc cùng tø h†p tåi Lake Williamson Christian Center, thu¶c thành phÓ Carlinville, ti‹u bang Illinois, Ç‹ ÇÒng tâm chia sÈ m¶t ÇÙc tin và chúc tøng Chúa Giêsu Thánh Th‹, trung tâm Çi‹m cûa Phong Trào. Qua bÓn ngày ñåi H¶i, các em ÇÜ®c Çào sâu thêm vŠ ÇÙc tin qua nh»ng bài thuy‰t trình cûa Tony Melendez và

Trên 700 em HiŒp Sï và 100 Huynh Trܪng Çang l¡ng džng tâm hÒn và ChÀu v§i Chúa Giêsu Thánh Th‹ dܧi ánh n‰n lung linh bên b© hÒ.

quš cha. M¶t k› niŒm khó quên nhÃt là Cu¶c Thi ñua TuyŒt V©i. Cu¶c Thi ñua TuyŒt V©i là m¶t Hành Trình ñÙc Tin kéo dài ljn khoäng 5 ti‰ng v§i tÃt cä là 25 tråm. Tåi m‡i tråm, kèm theo nh»ng sinh hoåt nhÜ trÜ®t nܧc, là nh»ng bài h†c trích tØ Kinh Thánh. Dù phäi träi qua nh»ng nÈo ÇÜ©ng chông gai dܧi ánh n¡ng g¡t gao cûa mùa hè miŠn Trung Hoa Kÿ, các em luôn hæng say ti‰n bܧc. HËn g¥p låi tåi ñåi H¶i HiŒp Sï lÀn thÙ hai nhé. -HT HÜng ñ‡

ñÓ m†i ngÜ©i tåi sao các em HiŒp Sï và Huynh Trܪng ñoàn Tôma ThiŒn Çang cÜ©i tÜÖi? Tåi vì Çang trÓn ÇÜ®c cái nóng cûa ti‹u bang Illinois trong phòng æn.

HiŒp Sï / ñHHS

59


BÁC ÁI trong yêu thÜÖng Chúa nói “Hãy yêu thÜÖng nhau nhÜ thÀy yêu thÜÖng anh em.” Hàng næm các em HiŒp Sï sÓng theo l©i Chúa qua nh»ng viŒc tØ thiŒn nhÜ bÕ ÇÒ æn vào thùng ª Second Harvest Food Bank. Qua nh»ng lÀn giúp nhÜ vÆy, các em h†c hÕi làm sao chia sÈ tình thÜÖng cho nh»ng ngÜ©i chung quanh. Sau m¶t sinh hoåt ÇÀy š nghïa, các em và các Huynh Trܪng

Ngành HiŒp Sï 2010 tåi Second Harvest Food Bank.

60

HiŒp Sï / Christmas

chung vui và Çi ch® Ç‹ chuÄn bÎ cho b»a tiŒc Giáng Sinh. Các em rÃt thích sinh hoåt ngành vì các em ÇÜ®c vui Çùa bên nhau. ˆn xong, các em trao Ç°i quà qua trò chÖi White Elephant. Quan tr†ng hÖn h‰t là các em có cÖ h¶i tâm tình và chia sÈ nh»ng n°i niŠm vui buÒn trong cu¶c sÓng. - HTs Duy Cao & Ngân NguyÍn

Sau khi làm viŒc xong, các em nghÌ giäi lao v§i trò chÖi bocce ball. M†i ngÜ©i ném quä banh t§i gÀn quä banh màu tr¡ng; ai ném gÀn nhÃt thì th¡ng.

Em HiŒp Sï Sandy NguyÍn và Josephine Phåm vui tÜÖi gián h¶p ÇÒ æn tåi Second Harvest Food Bank.


Các em HiŒp Sï compete to see who can make the best christmas tree with streamers and balloons. During the Christmas outing in 2011, các em HiŒp Sï and Huynh Trܪng also got the time for some fun! They stopped by Sky High Sports to play dodgeball. HiŒp Sï and Huynh Trܪng went shopping at Safeway to prepare for their Christmas cooking. In 2011, các em HiŒp Sï gather at Tr.Chi’s house to cook and eat dinner, exchange presents, and bond through sharing and singing.

HT Nhung: “I will hurt this crazy bear with my invisible sword!” Huy: “I’m the bear and I’m right behind you!! RaWrRr!” Em Sandy & Em Josephine: “We’re scared...” Em Tyler: “Anthony, what is going on over there?” Em Anthony: “I don’t know, but I don’t do silly pictures so I’m just going to stand here and smile with my guitar.” HiŒp Sï / Christmas

61


‘‘My favorite Thi‰u Nhi moment was at the HiŒp Sï retreat at Bothin Youth Center in 2012 during the praise and workship night. All of us HiŒp Sï were singing and dancing, and then eventually, the Nghïa Sï joined in’’ - HiŒp Sï Tina NguyÍn

‘‘My favorite Thi‰u Nhi moment is when we tied up anh HÜng TrÀn at Bình Minh 17 in 2009. It’s so fun because I get to participate in the prank’’ - HiŒp Sï Hào DÜÖng

62

HiŒp Sï / Favorite TMT Moments


FAVORITE TMT Moments ‘‘My favorite Thi‰u Nhi moment was back at my Nghïa Sï retreat in 2010 when we all huddled together by the campfire, watching people playing chubby bunny with the marshmallow, and just feelling bonded as a ngành.’’ - HiŒp Sï Martin NguyÍn ‘‘My favorite Thi‰u Nhi moment is when we screamed our group or miŠn’s name at camp because that’s when I feel that we are united through a competitive spirit.’’ - HiŒp Sï Paul TrÀn

‘‘My favorite Thi‰u Nhi moment was at the Thi‰u Nhi/Nghïa Sï retreat in 2009 at Holy Redeemer. One of the games were that we had to go through an obstacle with our eyes blindfolded; I had a lot of fun playing that game.’’ - HiŒp Sï Josephine Phåm

HiŒp Sï / Favorite TMT Moments

63


huynh tr

phøng s¿ phøng ps¿

64

Huynh Trܪng / Intro


rܪng

phøng ¿ phøng s¿ s¿phøng s

HuynhHuynh TrܪngTrܪng / Intro

65


TMT’S

Huynh Trܪng

66

Cao NguyÍn ViŒt Duy, since 2011

ñ¥ng Vân Anh Cecilia, sìnce 2006

ñ‡ John, since 2002

ñ‡ ñÙc Ng†c HÜng, since 2002

HÒ Ti‰n ñåt, since 1992

HÒ Hoàng Hi‰u, since 1992

HÒ ThÎ Mai HÜÖng, since 1992

Hoàng TrÀn Xuân Mai, since 1997

Lê PhÜÖng Chi, since 1997

Huynh Trܪng


I’m a TMTer since...

LÜÖng Ng†c Thäo-Trang, since 2010

NguyÍn Vinh-Quang Anthony, since 2003

NguyÍn Thùy Trang Ashley, since 1992

NguyÍn Ti‰n ñåt, since 1994

NguyÍn QuÓc Huy, since 2003

NguyÍn Hoàng Minh-Trang, since 2007

NguyÍn Hoàng Ngân, since 1998

NguyÍn Thanh Thùy-Giang, since 2010

NguyÍn ThÎ Thùy-Trang, since 1995

Huynh Trܪng

67


TMT’S

Huynh Trܪng

NguyÍn Bích Trang, since 2010

NguyÍn Tú Trinh, since 2000

NguyÍn Lê TuÃn, since 1992

Phåm Ng†c Duyên, since 1993

Phåm Gia HÆu, since 1995

Phåm Anh Nguyên John, since 1997

Phåm Lan Ng†c Nina, since 1993

68

Huynh Trܪng

TrÀn Thanh Minh, since 1994

TrÀn Ti‰n Tim, since 1998


I’m a TMTer since...

TrÀn Xuân-Mai, since 1991

TrÀn Hoàng Y‰n, since 1997

Võ Thùy Trang, since 2010

VÛ Hoàng Anh-Thy, since 2007

VÛ Chi Anna, since 1998

VÛ HÒng Ng†c, since 1995

Huynh Trܪng

69


Trܪng Nhung và Trܪng Dung chøp hình cho ngàny T‰t 2011. Các Huynh Trܪng t§i nhà Tr® Tá Kim, là mË cûa em Nghïa Sï Sandy, Ç‹ chúc t‰t næm 2008. ñ‰n lÜ®t Trܪng HÆu Çåi diŒn các Huynh Trܪng chúc t‰t và trao quà cho gia Çình Tr® Tá. Các huynh trܪng Çi chúc t‰t gia Çình Tr® Tá Ánh và Tôn trong næm 2008. Trܪng Nhung Çåi diŒn các huynh trܪng bi‰u quà cho gia Çình.

70

Huynh Trܪng / Holidays


HOLIDAYS!!!!

...are AWESOME!!!

G

iáng Sinh và T‰t Nguyên ñán là nh»ng dÎp mà m†i ngÜ©i cùng quy tø bên nhau Ç‹ mØng Chúa Giáng Sinh và chào Çón m¶t næm m§i tÓt lành tràn ÇÀy Ön Chúa.

Không nh»ng Çón Giáng Sinh và Næm M§i bên cånh gia Çình và ngÜ©i thân, anh chÎ em Huynh Trܪng còn tÆn hܪng nh»ng giây phút linh thiêng này v§i gia Çình thÙ hai cûa mình - ñåi gia Çình Tôma ThiŒn. - HT Thùy Giang NguyÍn

Trܪng Anna Y‰n got a big smile on her face when she received a Rubik’s cube at the Huynh Trܪng’s Christmas party in 2008. The warmth of a big TMT family plus the gift sure lit her up! At a Xmas party in 2008, các Huynh Trܪng enjoyed eating lÅu in a room full of people. The party was hosted by anh Hi‰u and chÎ Uyên.

Huynh Trܪng / Holidays

71


HUYNH TRПNG

HANGOUTS & OUTINGS

H

uynh Trܪng không phäi lúc nào cÛng lo làm viŒc! Huynh Trܪng làm viŒc giÕi, và Çi chÖi cÛng thÆt là giÕi. M‡i næm, Huynh Trܪng ÇŠu lên k‰ hoåch Çi ‘‘thÜ giãn,’’ Ç‹ chung vui và cám Ön s¿ cÓ g¡ng cûa m†i ngÜ©i trong næm. Nh»ng k‰ hoåch

Sau m¶t ngày dài chÖi tuy‰t, tÃt cä m†i ngÜ©i ÇÜ®c thܪng thÙc món lÄu nóng h°i. TuyŒt cú mèo! Lo Çi chÖi không có nghïa là bån không có th©i gian cho Thiên Chúa. Hãy nhìn xem ª phía bên phäi, HT Çang tø tÆp chuÄn bÎ Çi t§i nhà th©.

72

Huynh Trܪng / Outings

bao gÒm Çi chÖi tuy‰t, Çi bi‹n, Çi picnic và trèo thuyŠn. Nh»ng sinh hoåt này tåo cÖ h¶i cho Huynh Trܪng gÀn gÛi v§i nhau hÖn trong tinh thÀn huynh ÇŒ và tåo thêm tình thân cho ñoàn. - HTs ñåt NguyÍn & Nina Phåm

Tr©i mùa Çông lånh lëo, ª 3 ngày trong m¶t cabin có máy sܪi, trÜ®t tuy‰t vào bu°i sáng, và æn thÙc æn ngon trong suÓt cä ngày. ñúng là sÓ hܪng. Bån có cách nào hܪng thø hay hÖn không? Lake Tahoe - 2009.


Trܪng Duyên, Ng†c, Thy, Duy sº døng các kÏ næng v§i tinh thÀn ÇÒng Ƕi cûa h† Ç‹ di chuy‹n trên cát sang phía bên kia. M¶t chuy‰n Çi bi‹n tuyŒt v©i! Chuy‰n Çi bi‹n ba ngày ª bãi bi‹n Pismo vào mùa thu næm 2011 cûa HT.

Huynh Trܪng / Outings

73


Tïnh Tâm

V§i Chúa, V§i Nhau

S

au nh»ng ngày tháng làm viŒc nh†c nh¢n, ai ai trong chúng ta cÛng cÀn ljn nh»ng ngày vacation Ç‹ thÜ giãn tinh thÀn. Trong cu¶c Ç©i làm Huynh Trܪng, nh»ng ngày tháng tïnh tâm là m¶t dÎp vacation Ç‹ các Trܪng ÇÜ®c thÜ giãn tâm hÒn bên Chúa Giêsu Thánh Th‹. Qua

Trܪng Trang Ashley và Trܪng Nhung Çang hܧng dÅn nhau trong khi chuÄn bÎ cho gi© Kinh Sáng. Dù là bu°i Tïnh Tâm, Trܪng Minh Trang, Chi Anna, và Duyên vÅn có th©i gi© Ç‹ làm ki‹u cho tÃm hình.

74

Huynh Trܪng / Tïnh Tâm

nh»ng gi© cÀu nguyŒn, chia sÈ, tâm s¿, và b»a æn gia Çình thân mÆt, các Trܪng ÇÜ®c hâm nóng tình huynh ÇŒ trong Çoàn, thÃu hi‹u nhau hÖn, và quan tr†ng nhÃt là ÇÜ®c gÀn Chúa hÖn. Mong sao qua nh»ng ngày vacation bên Chúa, các Trܪng ÇÜ®c bÒi sÙc Ç‹ ti‰p tøc dÃn thân trên con ÇÜ©ng phøng s¿ Chúa. -HT HÜng ñ‡

Trܪng Th‰ Anh, Duyên, Trung, John, và Y‰n Çang tâm tình trong b»a æn gia Çình ÇÀy tình Huynh ñŒ.


Dù Huynh Trܪng có Çi phÜÖng nào, Chúa Giêsu Thánh Th‹ luôn kŠ bên lòng mong có Chúa vŠ Çêm xuân, thu, Çông, hå, Ãm êm tháng ngày. Trܪng Hi‰u, Çåi diŒn cho Huynh Trܪng cûa ñoàn Tôma ThiŒn và Andrê DÛng Låc, cám Ön Cha Tuyên Úy TruyŠn Çã ljn chia sÈ và dâng Thánh LÍ trong bu°i tïnh tâm.

Huynh Trܪng / Tïnh Tâm

75


Khi chuÄn bÎ cho ñåi H¶i Huynh Trܪng Bêtania, Huynh Trܪng ñoàn Tôma ThiŒn trao Ç°i hÖn 100 e-mail Ç‹ tåo ra trang phøc ‘‘Angry Birds’’ nÀy. Trong gi© giäi lao ª Betania, các Huynh Trܪng dùng th©i gian rãnh Ç‹ sinh hoåt. TrÜÕng Chi là cá nhân xuÃt x¡c trong cu¶c thi Çua ‘‘cracker-eating-contest-without-your-hands’’ trong gi© sinh hoåt ª Betania.

Huynh Trܪng cûa ñoàn Tôma ThiŒn luôn luôn có tinh thÀn cao và s¿ sáng ki‰n Ç‹ tåo niŠm vui cho ñåi H¶i.

76

Huynh Trܪng / Betania


BÊtania

ñåi H¶i Huynh Trܪng

B

êtania là m¶t cÖ h¶i cho các Huynh Trܪng thu¶c các ñoàn Thi‰u Nhi trong MiŠn Tây ljn v§i nhau Ç‹ chia së ki‰n thÙc, kinh nghiŒm, và tình bån v§i anh chÎ em Huynh Trܪng Çoàn bån. ñây là m¶t cÖ h¶i tuyŒt v©i Ç‹ xem nh»ng sáng ki‰n cûa các ñoàn bån và tåo

s¿ liên k‰t v§i nhau. Trong suÓt ba ngày, các Huynh Trܪng mang ljn cho nhau nh»ng k› niŒm khó quên. ñ‹ chuÄn bÎ cho Betania, các Huynh Trܪng phäi tÓn vài tháng chuÄn bÎ Ç‹ có m¶t kinh nghiŒm Betania thành công! - HTs ñåt NguyÍn & Nina Phåm

Khán giä hoan nghênh m¶t màn trình diÍn cäm Ƕng tØ Trܪng Y‰n & Trܪng Anthony trong vÕ kÎch vŠ MË Têrêsa tåi Bêtania. Truªng Mai HÜÖng Çóng vai MË Têrêsa m¶t cách xuÃt s¡c!

Huynh Trܪng / Betania

77


Çåi H¶i Gi§i TrÈ ViŒt Nam

NÖi Thanh Niên H¶i Ng¶

M

‡i 3 næm, thanh niên Công giáo ViŒt Nam tØ kh¡p nÖi trên th‰ gi§i tÆp h†p låi v§i nhau Ç‹ æn mØng, sinh hoåt, và h†c hÕi lÄn nhau. ñó là th©i gian cho các t° chÙc trong c¶ng ÇÒng công giáo ljn và chia së nh»ng hoåt Ƕng cûa h† v§i các tham d¿ viên. ñåi H¶i Gi§i TrÈ

Sau 3 ngày vui chÖi thoäi mái, Trܪng Minh Trang Çä chuÄn bÎ trª låi cu¶c sÓng bình thÜ©ng. Trò chÖi ª VYC luôn luôn tuyŒt v©i! ñåi H¶i này là môi trÜ©ng tÓt Ç‹ g¥p gª và làm quen nh»ng ngÜ©i m§i.

78

Huynh Trܪng / VYC

ViŒt Nam (VYC) kéo dài 3 ngày bao gÒm nhiŠu trò chÖi và sinh hoåt, h†c hÕi, và cÀu nguyŒn! Vào næm 2009, Các Anh ChÎ Huynh Trܪng và Các Em Nghïa Sï tham d¿ VYC 3 v§i chû ÇŠ ‘‘Be Not Afraid - ñØng S®’’ -HTs ñåt NguyÍn & Nina Phåm

Ngay cä Cha TruyŠn cÛng không th‹ cÜ«ng låi sÙc ‘Nhãmness’ cûa ñoàn Tôma ThiŒn


Các em Nghïa Sï QuÓc, Daniel, Nick, và John nâng anh Hi‰u Ç‹ chøp Hình cho ñåi H¶i Gi§i TrÈ 2009. Các Huynh Trܪng Tôma ThiŒn tham d¿ VYC 3 trong næm 2009.

Huynh Trܪng / VYC

79


Trܪng Chi Anna, Ng†c VÛ, và Thy hãnh diŒn là thành phÀn cûa MiŠn Tây trong màu áo cam cûa mình. MiŠn nào bÖi l¶i giÕi nhÃt Çây? M†i ngÜ©i Çang c° võ cho MiŠn cûa mình trong cu¶c thi bÖi l¶i. Huynh Trܪng Çang vui vÀy bên nhau trong ñêm Chúc Tøng Chúa (Praise and Worship). Thánh LÍ luôn là trung tâm Çi‹m cûa NgÜ©i Kitô H»u, và nhÃt là cho ñåi H¶i.

80 Huynh Trܪng / ñåi H¶i Vê ñÃt HÙa


TIN V“

MiŠn ñÃt H­­­­Ùa Trܪng Ngân, QuÓc, Patrick, và các Trܪng trong ñoàn Çang ngÒi nghÌ trܧc bÆc thang cûa h¶i trÜ©ng sau m¶t ngày sinh hoåt mŒt mÕi.

ñ

åi H¶i VŠ ñÃt HÙa là dÎp cho các Huynh Trܪng hoàn cÀu tø tÆp, hâm nóng tinh thÀn phøc vø, Çoàn k‰t, và hæng say hܧng dÅn các em Thi‰u Nhi.

Các Trܪng h†c hÕi và vui Çùa bên nhau trong nh»ng bu°i lÍ phøng vø, ca hát, sinh hoåt thi Çua Ç‹ nÓi k‰t tình huynh ÇŒ. Nh»ng k› niŒm Çáng nh§ nhÃt là nh»ng sinh hoåt v§i chính huynh trܪng trong Çoàn Tôma ThiŒn. - HTs Mai HÜÖng HÒ & HÜng ñ‡

Quang cänh LÍ B‰ Måc ñåi H¶i VŠ ñÃt HÙa lÀn thÙ 5. ñÜ©ng trÜ©ng sông núi hËn mai ta xum vÀy ª ñåi H¶i VŠ ñÃt HÙa 6 nhé.

Huynh Trܪng / ñåi H¶i VŠ ñÃt HÙa 81


Huynh Trܪng

ñi M¶t Ngày ñàng, H†c M¶t Sàng Khôn

L

àm m¶t ngÜ©i Huynh Trܪng xuÃt s¡c thÆt s¿ Çòi hÕi m¶t tinh thÀn hæng say, cÀu ti‰n, và m¶t tÃm lò ng yêu m‰n các em. Vì th‰, quš trܪng thæng

Jennifer Çang chæm chú nghe l©i hܧng dÅn cûa các HuÃn LuyŒn Viên trong tråi XuÃt Hành 43 ª Loomis trong næm 2012. Duy nói: ‘‘ChÎ NguyŒt Öi, chÎ coi låi dùm em nhé. Ch¡c ch¡n không có gì sai Çâu. Em tØ ñoàn Tôma ThiŒn mà’’ (XuÃt Hành 43, CÃp 1, Loomis, 2012).

82

Huynh Trܪng / Tråi HuÃn LuyŒn

Sa Måc Sinh và Huynh Trܪng cûa ñoàn Tôma ThiŒn tåi tråi HuÃn LuyŒn XuÃt Hành 43 và 44 (Loomis, 2011).

ti‰n bän thân mình b¢ng viŒc tham gia các sa måc huÃn luyŒn huynh trܪng. Tåi Çó, các trܪng h†c hÕi thêm vŠ cách sinh hoåt, ca hát, và nghŒ thuÆt lãnh Çåo. - HT HÜng ñ‡


Tr. Thùy Giang và Thäo Trang vui cÜ©i vì có dÎp ÇÜ®c g¥p bån m§i tåi tråi huÃn luyŒn XuÃt Hành 44, CÃp 2 Ngành ƒu tåi Loomis trong næm 2012. Sa Måc Sinh và Huynh Trܪng cûa ñoàn Tôma ThiŒn tåi tråi HuÃn LuyŒn XuÃt Hành 41 và 42 tåi Loomis trong næm 2011.

Huynh Trܪng / Tråi HuÃn LuyŒn

83


ñoàn Trܪng

ñoàn Phó N¶i Vø

Duyên

Ng†c VÛ

Hi‰u

ñoàn Phó Nghiên HuÃn

ñoàn Phó Ngoåi Vø

ThÜ Ký

ñåt

Nina

PhÜÖng Chi

Nhung

Duyên

Ngân

Minh-Trang

HuyŠn Trâm

Th‰-Anh

Nhung

Duyên

ñåt

PhÜÖng Chi

Ashley

HÆu

TÓ-Uyên

ñåt

Ashley

HuyŠn Trâm

Nhung

Bình An

PhÜÖng Loan

HÜng

Xuân HÜÖng

Di‹m

Ng†c

2002-2004

2004-2006

2006-2008

2008-2010

2010-2013

Thû Quỹ

84

Huynh Trܪng / Ban ThÜ©ng Vø


LEADERSHIP

` 2 01 -2 92 19 G VU ÷N Ð TH BAN . ñoàn Trܪng

Phó Ngoåi Vø

Phó Nghiên HuÃn

Thû Quỹ

ThÜ Ký

Phó Ngoåi Vø 2000-2002

HÒng

Hi‰u

Linh

Nhung

PhÜÖng

Hi‰u

ThiŒn

NhÆt

Tuy‰t Loan

Chi

Trí

Tùng

ñÒng

L¶c

Tuy‰t Loan

PhÜÖng Loan

H¢ng

Tùng

Phܮng

Th‰ VÛ

Thûy

Häi

Linh

DÛng

Th‰ VÛ

Hùng

Thûy

ñåt

Sáng

1998-2000

Ng†c

1996-1998 1994-1996 1992-1994 Huynh Trܪng / Ban ThÜ©ng Vø

85


tr® tá

86

Tr® Tá / Intro


Tr® Tá / Intro

87


88

Tr® Tá


Lâm Thanh NguyŒt Lê ThÎ Kim HiŒp Lê Thanh Vân NguyÍn Kim Phåm Ng†c Ánh

Phåm Ng†c HuyŠn Phåm Mạc Tôn TrÀn ThÎ Kim Lan TrÀn Thanh Loan TrÀn Ng†c

VÛ QuÓc ñæng

tr® tá ` VIÊC LAM .

Tr® Tá

89


Quš Tr® Tá Çang chuÄn bÎ trình diÍn m¶t ti‰t møc væn nghŒ rÃt vui và Ç¥c s¡c Ç‹ mª ÇÀu bu°i ñuÓc Thiêng Dân T¶c tåi Tråi Hè Bình Minh 18 v§i chû ÇŠ Dòng Máu Anh Hùng.

Vào bu°i tiŒc Giáng Sinh cûa Huynh Trܪng và Tr® Tá næm 2010, Tr® Tá Ng†c bÎ b¡t làm cây thông Ç‹ các bån trong nhóm trang trí thành m¶t cây thông thÆt ÇËp.

Tr® Tá Ánh Çang džc bài džc 1 cho thánh lÍ Chúa NhÆt tåi Tråi Hè Bình Minh 20, 2012, ÇÜ®c t° chÙc tåi Joseph Grant Park.

tr® tá sinh hoåt Tr® Tá là ai? Là cha mË cûa các ñoàn Sinh. H† là nh»ng ngÜ©i làm viŒc trong âm thÀm, l¥ng lë, nhÜng không có h† thì các anh chÎ Huynh Trܪng së g¥p nhiŠu khó khæn. Quš Tr® Tá Çäm trách nhiŒm nÃu æn, chuyên chª, d†n dËp, nói chung là sai Çâu Çánh Çó. Khi cÀn ljn Quš Tr® Tá, các Trܪng chÌ cÀn hú lên m¶t ti‰ng là ÇÜ®c. Các thành viên trong ñoàn rÃt ghi Ön ljn Quš Tr® Tá. - HT Ng†c VÛ

90

Tr® Tá / Sinh Hoåt


Tr® Tá Vân bÎ chøp lén trong khi Çang c¡t hành là Ç‹ chuÆn bÎ nÃu món æn trÜa cho các em, các Trܪng, và các Tr® Tá tåi Tråi Hè Bình Minh 20, 2012.

Sau m¶t ngày bÆn r¶n chuÄn bÎ nÃu ÇÒ æn cho bu°i gây quÏ Quán Em; Tr® Tá HiŒp, Loan, NguyŒt, và HuyŠn Çang ÇÙng làm duyên Ç‹ có ÇÜ®c 1 tÃm hình ÇËp làm k› niŒm.

Tr® Tá Lan Çang trao Mình Thánh Chúa cho m¶t em Nghïa Sï vào ngày lÍ mØng 19 næm thành lÆp ñoàn, 2011.

Vui ChÖi

Sau khi d¿ng lŠu xong, Tr® Tá Tôn và ñæng Çang ngÒi trong lŠu Ç‹ bÖm nŒm hÖi lên chuÄn bÎ cho bu°i nghÌ ngÖi êm ái cûa 3 ngày Tråi Hè. TÃm hình bên trái là Tr® Tá Kim Çang chúc mØng m¶t em Thi‰u Nhi vØa m§i ÇÜ®c trao tua khen thܪng vào Tråi Hè Bình Minh 19 trong næm 2011. Tr® Tá Ánh và Dung không bi‰t Çang nhìn gì n»a. ChÌ bi‰t cái gì Çó Çã làm cho m¶t ngÜ©i cÜ©i b« ng« và ngÜ©i kia thì Çang Çæm chiêu nhìn xa xæm. Tr® Tá / Sinh Hoåt

91


Món æn bên phäi là món bún riêu mà Tr® Tá Dung thích nÃu nhÃt. Không bi‰t ngon c« nào nhÜng nhìn vào thì thÃy rÃt hÃp dÅn.

TÃm hình trên là món Tr® Tá Vân thích nÃu nhÃt. ñó chính là món canh bún. Trông rÃt là ngon ch¡c ch¡n æn vô së rÃt là ngon.

Lúc hÕi Tr® Tá Kim thích làm món gì nhÃt, thì Cô nói món gì cÛng thích làm h‰t. NhÜng n‰u Cô chÌ ÇÜ®c ch†n 1 món thôi, món Çó së là món gì? Tr® Tá Kim liŠn nói chä giò.

M¹N ˆN NGON Món Tr® Tá ñæng thích làm nhÃt là món bò né. Trong ñoàn chÜa ai thº qua món này do Tr® Tá ñæng làm h‰t. Không bi‰t ljn khi nào m§i ÇÜ®c n‰m thº món này Çây. Khi hÕi Tr® Tá Tôn thích nÃu món gì nhÃt, Chú liŠn nói món mì æn liŠn. Ngoài món Çó ra không bi‰t làm món gì h‰t.

92

Tr® Tá / Món ˆn

Món æn phía dܧi là món phª bò mà Tr® Tá Loan rÃt thích nÃu. Nhìn thÃy thì cÛng Çã ngon rÒi ch¡c æn vô së muÓn æn hoài.


Món Tr® Tá Lan thích nÃu nhÃt là món bún bò hu‰. Là ngÜ©i MiŠn Trung thì ch¡c ch¡n së nÃu món này rÃt ngon. Có dÎp thº rÒi cho nên m§i bi‰t là vÆy. Khi nh¡c ljn món chim cút chiên là ai cÛng nghï ljn Tr® Tá Ánh. Hai tên Çó rÃt g¡n liŠn v§i nhau. M‡i næm, Ç¥c biŒt vào Tråi Hè Bình Minh, các Huynh Trܪng ÇÜ®c thܪng thÙc món æn ngon này. Tr® Tá Ánh rÃt thích làm món này bªi vì thÃy các Huynh Trܪng æn rÃt nhiŠu và næm nào cÛng yêu cÀu ÇÜ®c æn món này.

CÖm chiên thÆp cÄm xá xíu nhìn rÃt ngon. Tr® Tá NguyŒt nói không bi‰t nÃu món nào h‰t, nhÜng n‰u phäi nÃu m¶t món thì së nÃu món này.

Ngon quÁ là ngon ‘‘Có th¿c m§i v¿c ÇÜ®c Çåo!’’ Có Tr® Tá là có tÃt cä các món æn khoái khÄu. Các Tr® Tá Çoàn TMT là nh»ng ÇÀu b‰p trÙ danh ljn tØ kh¡p miŠn B¡c, Trung và Nam cûa nܧc ViŒt. Không m¶t bu°i sa måc hay sinh hoåt nào cûa Çoàn mà thi‰u bóng Tr® Tá. Mê Tr® Tá nhÃt là: sáng chÜa kÎp Çánh ræng cÛng Çã có tô phª, tô bún húp sùn søt làm bay Çi h‰t các mùi ‘‘Ç¥c trÜng’’ cûa hai cái hàm ræng tr¡ng ph§. TrÜa ljn thì no kŠnh v§i món cÖm canh thuÀn túy làm Çôi m¡t trùng xuÓng muÓn lûi vào gÓc cây n¢m ngû. ChiŠu ljn, Çang xìu xìu thì låi ÇÜ®c tiêm thêm khay trái cây tÜÖi mát rÜ®i. ñó là chÜa k‹ tÓi và Çêm khuya...b»a æn ca 1, ca 2... - HT Ng†c VÛ Tr® Tá / Món ˆn

93


tôma

94

ñoàn Tôma ThiŒn / Intro


thiŒn

ñoàn Tôma ThiŒn / Intro

95


Khi m¶t ai nghe t§i Thi‰u Nhi, ngÜ©i Ãy së nghï ljn hai ch» ‘‘sinh hoåt.’’ Và n‰u ta hÕi 10 em, ‘‘Em Ãy thích gì nhÃt ª Thi‰u Nhi,’’ 10 em Çó së trä l©i ‘‘sinh hoåt.’’ Sinh hoåt là Çi‹m džc Çáo cûa Phong Trào Thi‰u Nhi vì trong sinh hoåt, các em ÇÜ®c k‰t thân v§i nhau, h†c hÕi thêm vŠ chính bän thân, Ç‹ trª thành nh»ng thành viên hoàn häo hÖn trong gia Çình, xã h¶i, và

Weekly Sinh Hoåt

Vào Mùa Chay 2012, các em Çã tÙc c¿c tham gia vào Chi‰n DÎch Mùa 40 Ngày V§i Chúa Giêsu, sÓng š l¿c cÀu nguyŒn, sám hÓi, æn chay, và làm viŒc bác ái. 96

ñoàn Tôma ThiŒn / Sinh Hoåt

giáo h¶i. Vì vÆy, trong lÅn ngoài gi© sinh hoåt, ñoàn luôn có nh»ng sinh hoåt nhÕ và l§n cho các em. Ví dø nhÜ sinh hoåt thánh kinh sau các bài khóa Ç‹ cÛng cÓ nh»ng gì các em vØa h†c và nh»ng chi‰n dÎch vào Mùa Chay và Mùa Giáng Sinh nhÜ Håt ñÆu Hy Sinh, 40 Ngày V§i Chúa Giêsu, Chi‰n DÎch Món Quà T¥ng Chúa Hài ñÒng, và Food Drive. - HT Duyên Phåm & Anthony NguyÍn

Vào Giáng Sinh 2011, các em mang nh»ng thÙc æn trong h¶p và trong lon cho chi‰n dÎch Food Drive.


Chi‰n DÎch Món Quà T¥ng Chúa Hài ñÒng Giáng Sinh 2010, ñoàn Çã quyên góp hÖn 1 ngàn ÇÒng tiŠn c¡c Ç‹ giúp nh»ng nån nhân lÛ løt tåi MiŠn Trung ViŒt Nam. Em ThiŒn NguyÍn vui chÖi v§i nh»ng døng cø thû công trong dÎp các em làm khung hình Ç‹ t¥ng các bà mË vào Ngày HiŠn MÅu 2008.

Theo s¿ c° vÕ cûa Tr. Hi‰u, ‘‘cÓ lên, cÓ lên,’’ các em Thi‰u Nhi dùng h‰t sÙc mình trong sinh hoåt Hè 2008. Các em Nghïa Sï làm cº ÇiŒu theo các bån trong m¶t sinh hoåt k‰t thân vào ngày chuy‹n ngành cho niên khóa 2006-2007.

ñoàn Tôma ThiŒn / Sinh Hoåt

97


M‡i khi pháo n° r¶n ràng, chúng ta mØng vui chào Çón m¶t næm m§i v§i thÆt nhiŠu hy v†ng. Em Steven và Em Ryan nhìn rÃt dÍ thÜÖng trong b¶ áo dài khæn ÇÓng.

Trong dÎp LÍ T‰t, ñoàn TômaThiŒn t¥ng lì xì lÃy hên cho các em, m¶t tÆp tøc rÃt dÍ thÜÖng cûa ngÜ©i ViŒt Nam. Các em Çang chia sÈ mÙc sen, mãng cÀu, và kËo ÇÆu ph¶ng trong ngày sinh hoåt T‰t.

98

ñoàn Tôma ThiŒn / T‰t


Trong các sinh hoåt mà ñoàn t° chÙc cho các em, không th‹ không nh¡c t§i bu°i sinh hoåt T‰t. Vào dÎp này, các Anh ChÎ Huynh Trܪng t° chÙc m¶t ngày sinh hoåt thÆt ‘‘hoành tráng’’ cho các em bao gÒm thi Çua trang phøc truyŠn thÓng, phát lì xì, væn nghŒ T‰t do các em t¿ bi‹u diÍn, chÖi lô tô, bÀu cua tôm cá và thܪng thÙc các món æn ngày T‰t. -HT Duy Cao

M¶t em ƒu hÕi anh HÜng ‘‘TiŠn lì xì cûa em Çâu?’’

T‰t T‰t T‰t T‰t ñ‰n RÒi!

Các em Çang chÖi lô tô vào dÎp LÍ T‰t ViŒt Nam tåi nÖi sinh hoåt. M¶t cänh múa do các em ƒu Nhi nam bi‹u diÍn trong dÎp LÍ T‰t ViŒt Nam

ñoàn Tôma ThiŒn / T‰t

99


LÍ Phøc Sinh là m¶t trong nh»ng ngày lÍ quan tr†ng nhÃt trong næm cûa ngÜ©i Kitô Giáo. ñây là ngày lÍ diÍn ra vào Tháng TÙ hàng næm Ç‹ mØng chúa Giêsu sÓng låi tØ cõi ch‰t sau khi bÎ Çóng Çinh trên thÆp t¿ giá. H¢ng næm ñoàn Thi‰u Nhi Tôma ThiŒn t° chÙc các sinh hoåt và các trò chÖi cho các em Ç‹ mØng Çåi lÍ. ñ‹ tåo ÇiŠu kiŒn cho các em hi‹u thêm vŠ š nghïa cûa ngày lÍ, các Huynh Trܪng khuy‰n khích các em làm nhiŠu ÇiŠu tÓt nhÜ giúp Ç« gia Çình và m†i ngÜ©i xung quanh.

TMT Celebrates EASTER

Vào ngày lÍ Phøc Sinh, các em Çang h§n hª chÖi trò chÖi Ném TrÙng Vô R‡. Trܪng HÆu Çang phát kËo cho các em.

100

ñoàn Tôma ThiŒn / Easter

Trܪng HÆu và Trܪng HÜng Çang hܧng dÅn các em chÖi Hot Potatoes. Trܪng ñåt Çang vui vÈ nhÆn quà vì là ngÜ©i th¡ng trong cu¶c thi Çua ‘‘ñ†c Thánh Kinh’’ do ñoàn t° chÙc cho Huynh Trܪng vào Mua Chay 2011. Trܪng ñåt džc 92,604 ch» trong sách Thánh Kinh trong 40 ngày.

M‡i khi các em làm ÇÜ®c m¶t ÇiŠu gì Çó có š nghïa thì em t¿ bÕ m¶t håt ÇÆu vào ly mà Çã ÇÜ®c Huynh Trܪng phát trܧc. ñ‰n cuÓi tháng các em ÇÜ®c khen thܪng vì nh»ng viŒc tÓt mà các em Çã giúp cho gia Çình và c¶ng ÇÒng. Khi các em tham gia nh»ng chi‰n dÎch nhÜ vÆy, các em së hi‹u hÖn vŠ š nghïa cûa ngày lÍ Phøc Sinh và bi‰t sÓng š nghïa hÖn v§i bån h»u cûa các em, gia Çình, và c¶ng ÇÒng. - HT Thy VÛ

‘‘Do not abandon yourselves to despair. We are the Easter people and hallelujah is our song.’’ - Pope John Paul II


In 2011, các em participated in an Easter project, Sacrifice Beans. Every bean represents one sacrifice that các em does for one another. This is one of the ways we show our appreciation towards Jesus and those who sacrificed themselves for their belief. Em ƒu Nhi Çang hæng say chÖi th°i bông gòn nhân ngày LÍ Phøc Sinh.

The kids started off the day with activities such as the famous Easter Egg Hunt!

At the fake tatoo station, Trܪng Nina, HÜng ñ‡, and em Nghïa Sï ñô Võ pinned down Thi‰u Nhi Milton NguyÍn to give him a fake pink bunny tattoo.

During lÍ Chào C©, Tr. Minh Trang, QuÓc, Duyên, Anthony, Huy, and Tim are ready to start off the Easter Day with many activities and surprises for the kids.

ñoàn Tôma ThiŒn / Easter

101


One Trung Thu attendee paid $2 for 3 balls to throw at the target for the dunk tank. The winner often gets a small gift that Çoàn Tôma ThiŒn buys from whole sale stores. In Trung Thu 2008 at St.Patrick Church, Cha HÜng volunteered to sit in the dunk tank to fundraise for Çoàn Tôma ThiŒn. Cha HÜng belongs to the Franciscan order and was once Cha Tuyên Úy of Çoàn.

Trܪng Duyên and Trܪng Mary prepared the pots for frying garlic french fries, one of the popular food items to sell. The french fries were bought from Costco, and we sprinkled garlic on them to add the extra taste. Trܪng Ngân was kept busy at Trung Thu 2008 as the cashier for ñoàn Tôma Thiên’s booth. We often sell drinks, chips, fries, yogurt, and assorted snacks to fundraise for Çoàn.

102

ñoàn Tôma ThiŒn / Trung Thu


T‰t Trung Thu is a very popular family holidays in Vietnam, as well as for the Vietnamese-Americans in the United States. Traditionally, parents would use this festival as an opportunity to show their love and appreciation for their children. This affection is shown when parents buy lanterns for their children so they can participate in the candlelit lantern procession at dawn. In addition, children are treated to treats such as mooncakes.

“Trung Thu is one of my favorite festivals at St.Patrick because we not only get to hang out with our Çoàn, we also get to interact with members of the other youth groups in our parish. I get to see the performances, eat delicious food, and light the lanterns at night!”

The mooncakes are often made from red bean or lotus seed paste, and they often contain eggs inside. Traditional folklore also accompanies the Trung Thu festivals. Stories such as the story of Chú Cu¶i who found a lucky tree that had special healing powers. His wife urinated on the tree, and as a punishment, the tree grew to the moon, and she lives on the moon forever. For this reason, the moon is brightly lit during Trung Thu. - HT Chi Lê

RНC ñ×N Çi CH÷I

Trܪng Joseph sprinkled the garlic on the french fries to be sold to the Trung Thu participants. In 2010, however, on site cooking food was banned from Trung Thu because of health regulations.

Trܪng Khoa was brave enough to volunteer to sit in the dunk tank. Unfortunately, he fell a couple of times in the tank and is wet in this picture. The dunk tank is rented for about $200/day.

ñoàn Tôma ThiŒn / Trung Thu

103


Toàn ÇÎa cÀu, m‡i nÖi có m¶t cách mØng lÍ các linh hÒn (All Hallow’s Eve, cÛng g†i là Halloween). Riêng ñoàn Tôma ThiŒn, Halloween là dÎp trÈ em hóa trang và xin kËo tØ các Trܪng. Nhân cÖ h¶i này, anh chÎ em Huynh Trܪng giäi thích cho các em hi‹u r¢ng là trong ngày vui, chúng ta nh§ ljn, xin lÍ, và cùng Giáo H¶i dâng l©i nguyŒn cho các bÆc t° tiên, các linh hÒn mÒ côi, và nh»ng tiŠn nhân Çã Çi trܧc chúng ta. Khi hóa trang xin kËo, các em nhÆn ra Halloween không phäi là ngày Ç‹ s®, mà là ngày vui, ngày ÇÀy š nghïa ÇÓi v§i ÇÙc tin chúng ta. Tuy nhiên, Halloween ÇÓi v§i các em cÛng là ngày ÇÜ®c nhiŠu Öi là nhiŠu kËo!!! - HT Thùy-Giang NguyÍn

Happy Halloween

Các em ƒu Nhi Çang khoe v§i Trܪng HÜng TrÀn nh»ng b¶ ÇÒ hóa trang cûa mình vào Halloween næm 2007.

Look! tinker bell, darth vader, a U.S soldier, and a witch came to visit TMT during sinh hoåt ñoàn Halloween in 2007. Trܪng Cecelia NguyÍn thÆt vui khi giúp m¶t em ƒu Nhi trang trí quä bí ngô.

104

ñoàn Tôma ThiŒn / Halloween

Trܪng ñåt là gÕi cuÓn.

Halloween rÃt là vui. NhÜng vui hÖn n»a là cùng tham gia lÍ h¶i Halloween v§i ñoàn Tôma ThiŒn -- We love Halloween! We love TMT Halloween activities!


Trܪng John Pham looks like a real school nerd with his giant glasses, and Trܪng Anna Dung looks pretty silly but cute with her pony tails. They all look so happy! Trܪng Ng†c VÛ Çang cùng các em ƒu Nhi c¡t hình nh»ng con dÖi thÆt ÇËp.

Các em Nghïa Sï Çang kh¡c trái bí ngô. Các em trông thÆt vui m¥c dù kh¡c bí ngô không dÍ chút nào.

Huynh Trܪng và các em chøp hình lÜu niŒm vào ngày Halloween næm 2010.

BiŒt Ƕi siêu anh hùng cûa ñoàn Tôma ThiŒn gÒm có hai ngÜ©i s¡t (Trܪng Patrick, Trܪng QuÓc), hÒng håc (trܪng Duyên), th® mÕ (Trܪng Chi), hai ninja (Trܪng Nhung, Trܪng HÆu).

ñoàn Tôma ThiŒn / Halloween

105


Em ƒu Nhi Çang ngÒi trên bong bóng Ç‹ làm cho nó n°, ai làm n° nhanh nhÃt së th¡ng Các em ƒu Nhi và Huynh Trܪng Çang chuÄn bÎ sinh hoåt Noen.

ñoàn Tôma-ThiŒn ª viŒn dÜ«ng lão 2008.

Ông già Noen và các chú lùn chuÄn bÎ s£ng sàng lên ÇÜ©ng ljn viŒn dÜ«ng lão Skyline trong næm 2011. Trong nâm 2011, các em Nghïa Sï chÖi bowling b¢ng bình nܧc. M¶t sáng ki‰ng thÆt Ƕc Çáo.

106

ñoàn Tôma ThiŒn / Christmas


Ông già noel phát kËo cho các em Thi‰u Nhi sau thánh lÍ.

Merry Merry Christmas!

M‡i næm, ñoàn Tôma-ThiŒn t§i viŒn dÜ«ng lão Ç‹ chia sÈ âm thanh giáng sinh và chúc giáng sinh cho nh»ng vÎ cao niên.

Các em thi‰u nhi sinh hoåt Noen b¢ng cách dùng cái dây v§i cái móc Ç‹ lÃy ÇÜ®c kËo candy cane.

Em Nghïa Sï chøp hula hoop mà em ƒu Nhi thÄy.

ñoàn Tôma ThiŒn / Christmas

107


TMT fundraisers are never boring. We always turn it into an event in itself. We dress up as elves, Santa, chefs, or sometimes we just get really wet. Come as you are but once you’re here, you’re going to feel a little different. Leave your self-consciousness behind and be prepared to have a lot of fun! According to HT Chi, ‘‘TMT fundraisers are not just for raising money but are also a good way to bond with fellow TMT-ers’’ - HT Thäo-Trang LÜÖng & Y‰n TrÀn

Funds for FUN!

TMT carwashes not only Các em HiŒp Sï work hard to raise guarantee clean cars but also clean money for their long awaited ñåi H¶i volunteers! HiŒp Sï in Illinois. Since they will be flying, their cars will have a lasting shine. When Ngành HiŒp Sï needs help, Huynh Trܪng John, Trang, and Thùy-Giang from Nghành ƒu and Thi‰u came to lend a hand and a hose.

108

ñoàn Tôma ThiŒn / Fundraisers

‘The more funds we raise, the more fun we have!’ - Anna Y‰n


Anh HÆu is to TMT’s Christmas raffle contest as Vanna White is to Wheel of Fortune.

Who said props only referred to objects? Someone must have asked Santa to bring them an elf in his red bag this Christmas.

Tr. Duyen and Tr. Ngoc frequently talk We may not all be good cooks but we about how TMT is like a family. Based are excellent at bringing good food to other people. on how much time they spend with TMT, you can tell they take family very seriously. At a TMT fundraiser, Quán Em, they try to merge their two families together. Tr. Trinh and Tr. Y‰n serve the most popular dish, Xôi LÆp SÜ«ng, at ‘Quán Em’ fundraiser.

ñoàn Tôma ThiŒn / Fundraisers

109


TruyŠn thÓng dâng lên ñÙc MË nh»ng Çóa hoa tÜÖi th¡m dÀn ÇÜ®c thi‰t lÆp qua dòng th©i gian.

Các em Çã rÃt chæm chÌ Ç‹ tÆp múa, chÌ ÇÍ dâng lên MË nh»ng tÃm lòng và l©i cÀu nguyŒn cûa các em.

‘‘MË Maria ÇËp xinh, con quÿ Çây kính dâng vŠ MË...’’ là nh»ng l©i ca dùng màu s¡c và hÜÖng hoa Ç‹ diÍn tä tâm tình con thäo ca tøng các ÇÙc tính cao quš cûa ñÙc MË. Các em Nghïa Sï Vi, Tuy‰t, Linh-Chi, Elaine, và Pauline dâng hoa cho ñoàn TMT næm 2011.

110

ñoàn Tôma ThiŒn / Dâng Hoa


Tháng Næm là th©i Çi‹m chuy‹n giao cûa mùa xuân và mùa hè, th©i Çi‹m muôn hoa Çua nª, vån vÆt tràn ÇÀy sÙc sÓng và màu s¡c. Vào nh»ng tháng Næm, Giáo H¶i Công Giáo dành riêng Ç‹ kính m‰n MË Maria. “Thi‰u Nhi nh© MË Çinh ninh, quy‰t làm gÜÖng sáng xÙng danh Tông ñÒ”. KhÄu hiŒu thÙ 4 cûa Phong Trào Thi‰u Nhi Thánh Th‹ luôn dåy các em sùng kính và yêu m‰n và cÓ g¡ng noi gÜÖng MË Maria. - HT Thäo-Trang LÜÖng

Các em Thi‰u Nhi Tôma ThiŒn m‡i næm luôn dành nh»ng thì gi© tÆp các ÇiŒu múa Ç‹ dâng lên ngàn hoa t¥ng MË Maria.

Tháng Hoa Mân Côi

ñoàn múa dâng hoa tåi nhà th© St.Patrick næm 2012.

ñiŒu múa vòng hoa.

Nh»ng ÇiŒu múa, l©i ca cûng hòa nguyŒn vào nhau.

ñoàn Tôma ThiŒn / Dâng Hoa

111


Bi‹n ñÕ! ‘‘VÜ®t Qua!’’ - M‡i næm, Huynh Trܪng ch†n m¶t sÓ các em Ç‹ tham gia chÜÖng trình huÃn luyŒn Tông ñÒ ñ¶i Trܪng (TññT) nh¢m giúp nâng cao k› cÜÖng ÇiŠu hành sinh hoåt Çoàn. ChÜÖng trình huÃn luyŒn TññT ÇÜ®c chuÄn bÎ chu Çáo tØ 4-6 tuÀn liên tøc vào trܧc các gi© sinh hoåt và Çúc k‰t b¢ng Sa Måc Bi‹n ñÕ ÇÀy trông gai mà các em cÀn ‘vÜ®t qua’. ñ‹ ÇÜ®c làm ñ¶i Trܪng và ñ¶i Phó, các em phäi sinh hoåt, làm bài tÆp, và chÙng tÕ mình là m¶t ngÜ©i lãnh Çåo tÓt. - HT ñåt NguyÍn

Bi‹n ñÕ

‘VÜ®t Qua’

Bi‹n ñÕ 12 -Trܪng Mai HÜÖng và Trܪng ñåt NguyÍn chuÄn bÎ ném bong bóng vào các em.

Các em hÕi Trܪng TuÃn (Bi‹n ñÕ 13): ‘‘Nóng qúa Trܪng TuÃn Öi, tøi mình gÀn s¡p t§i chÜa?’’ Bi‹n ñÕ 11 -các em chÖi m¶t chò trÖi Ç‹ thº thách vŠ niŠm tin!

112

ñoàn Tôma ThiŒn / Tråi Bi‹n ñÕ

H†c tÆp không có nghïa là lúc nào cÛng džc sách. Các em cÛng có th‹ chÙng minh khä næng lãnh Çåo cûa mình qua các trò chÖi và hoåt Ƕng tåi Bi‹n ñÕ.


Trܪng Chi và các em hát hò Ç‹ nâng cao tinh thÀn cûa tråi Bi‹n ñÕ 19 tåi Holy Redeemer, Oakland.

Cu¶c thi nÃu æn là m¶t trong nh»ng cu¶c thi thú vÎ nhÃt tåi tråi. Các em có ÇÜ®c cÖ h¶i Ç‹ gi§i thiŒu các kÏ næng nÃu æn cûa mình.

Các em Çang chuÄn bÎ cho các trò chÖi mà Çòi hÕi các em phäi sº døng các ÇÙc tính lãnh Çåo.

Tråi Bi‹n ñÕ 19, các em chÖi trò chÖi vŠ Prophet Joshua, who helped Moses hold up his sticks so that the Israelites could win against the Amalekites.

Các em sinh hoåt trong gi© giäi lao tåi tråi Bi‹n ñÕ.

ñoàn Tôma ThiŒn / Tråi Bi‹n ñÕ

113


Trܪng Trang luôn mang låi ti‰ng cÜ©i cho các em. NhÜng Çôi lúc cÛng làm mÃy em ƒu s»a phát khi‰p vì s®! BÃt k‹ thi‰u nhi ª Çâu, bu°i lÍ chào c© là m¶t phÀn không th‹ thi‰u ÇÜ®c!

Các em luôn luôn ljn tråi v§i ÇÀu óc sáng tåo cho trang phøc cûa mình. Tôma ThiŒn có nhiŠu tài næng chìm, trong lúc sinh hoåt tåi Bình Minh 17 ñoàn Çã tìm thÃy nhiŠu h†a sï m§i.

114

ñoàn Tôma ThiŒn / Tråi Bình Minh


Tråi hè Bình Minh luôn luôn là m¶t trong nh»ng sinh hoåt thú vÎ nhÃt trong næm. M†i thành viên trong ñoàn ÇŠu ÇÜ®c tham gia, tØ các em ƒu Nhi ljn HiŒp Sï. ChÜÖng trình luôn luôn tràn ngÆp nh»ng trò chÖi sÓng Ƕng và th¿c phÄm thÃy mà thèm. PhÀn n°i bÆt nhÃt vŠ tråi Bình Minh là luôn luôn có chû ÇŠ m§i. Các em và các Huynh

“S¡c cái lÎ là s¡c cái lÎ là xào xào xào, búng cái lÎ là búng cái lÎ là bào bào bào, s¡c cái lÎ là xào búng cái lÎ là bào, s¡c cái lÎ là búng cái lÎ là xào xìu bào”

Trܪng luôn chuÄn bÎ s¤n sàng trang phøc, bài hát, và bæng reo Ç‹ c° vÛ miŠn mình. M¶t sÓ chû ÇŠ Çã ÇÜ®c dùng nhÜ “VÜ©n Em,” “Quê Em,” và “Con RÒng Cháu Tiên.” - HT ñåt NguyÍn

Bình Minh! ‘VÜÖn Lên’

Nh»ng hình änh vô giá tåi tråi Bình Minh 18! Ban Giám Khäo Çang chÃm Çi‹m nh»ng màn trình diÍn Lºa Thiêng tåi tråi Bình Minh 17.

ñoàn Tôma ThiŒn / Tråi Bình Minh

115


Các em Nghïa Sï ñào, Tyler, John, và Niki m¥c áo dài and áo tÙ thân Ç‹ diÍn kÎch trong tråi Bình Minh 18, næm 2010. Cái tû quÀn áo hóa trang cûa Çoàn TMT có ÇÀy Çû nh»ng loåi väi và ÇÒ hóa trang, bao gÒm nh»ng nón lá truyŠn thÓng cûa nܧc ViŒt.

Nhân vÆt ª tråi

Các Huynh Trܪng n» nhäy ÇiŒu múa truyŠn thÓng ViŒt Nam. TÃt cä nh»ng b¶ trang phøc này Çã ÇÜ®c dùng Çi dùng låi trong suÓt gÀn 20 næm qua, và hÀu h‰t trong sÓ Çó không ÇÜ®c mang Çi gi¥t ûi. Các em Çi Çâu vÆy? Em Nghïa Sï Yvonne và Jennifer, và m¶t em ƒu Nhi Çi xe bušt Tu Thân ª tråi Bình Minh 16, næm 2008.

116

ñoàn Tôma ThiŒn / Camp Characters

Tåi Tråi Bình Minh 16 næm 2008, các em diÍn m¶t vª kÎch nói vŠ núi Tabor nÖi Chúa Giêsu bi‰n hình. Trong bÙc änh này, em ƒu Nhi Eileen hóa trang làm thiên thÀn và em ƒu Nhi Kathy hóa trang làm núi.


Em Nghïa Sï Khoa NguyÍn and Tim TrÀn diÍn m¶t câu chuyŒn Thánh Kinh trong Tråi Bình Minh 15, næm 2007. Tråi Bình Minh thÜ©ng mang chû ÇŠ trích tØ Thánh Kính hay Væn Hóa ViŒt.

Tråi Bình Minh 20, 2012, Sa Måc Trܪng ñåt HÒ và Sa Måc Phó ThùyTrang NguyÍn m¥c nh»ng ÇÒ trang phøc cûa m‡i MiŠn: Con Cóc, DiŠu Hâu, và Cá Chép.

Các em diÍn kÎch vŠ ông Joshua trong tråi Bi‹n ñÕ 19, 2011. Tråi Bi‹n ñÕ là sa måc huÃn luyŒn các Tông ñÒ ñ¶i Trܪng. Các em có ÇÙc và tài së ÇÜ®c trao tr†ng trách Ƕi trܪng Ƕi phó Ç‹ giúp các Trܪng chæm lo Ƕi viên.

Trong Tråi Bình Minh 17, các Huynh Trܪng nhäy múa bài hát Captain Planet trong Çêm TMT’s Got Talent.

Em HiŒp Sï Anthony VÛ giäi thích š nghïa cûa c°ng tråi và tên cûa MiŠn Giêrusalem trong tråi Bình Minh 18, næm 2010.

ñoàn Tôma ThiŒn / Camp Characters

117


ƒu Nhi - ‘‘Ngoan’’ Thi‰u Nhi - ‘‘Hy Sinh’’ Nghïa Sï - ‘‘Chinh Phøc’’ HiŒp Sï - ‘‘DÃn Thân’’ Huynh Trܪng - ‘‘Phøng S¿’’ Em ƒu Nhi Khôi Phåm m¥c ÇÒ trang phøc làm thành ông già cho m¶t vª kÎch mØng B°n Mång ñoàn. GiÓng y hŒt! Wow!

1, 2, 3 POSE! Các em Thi‰u Nhi cùng nhau làm m¶t b¶ ÇiŒu khi chøp hình cho k› niŒm B°n Mång ñoàn. We laugh, we dance, we play, AND we make silly faces when the camera is rolling! Hip hip hooray!

118

ñoàn Tôma ThiŒn / B°n Mång ñoàn


B°n Mång ñoàn is a day that we celebrate our Çoàn’s anniversary. ñoàn Tôma Thiên was created in 1992 at Most Holy Trinity Church in San Jose, CA. Our group followed a model of loyalty (trung thành) portrayed by the Vietnamese martyr, St. Thomas ThiŒn. Yearly, our b°n mång Çoàn consists of many fun activities such as games and chào c©. We also practice rigorously for many weeks in advanced for our skit performances after mass. B°n mång Çoàn is a day of fun to remember the birth of our Çoàn. - HT Chi Lê và Thùy-Trang NguyÍn

‘‘B°n Mång ñoàn requires a lot of time, effort, dedication and preparation from các HT as well as các em. However, the outcome always leaves long lasting impressions of smiles and laughters from those who attend and that, that is what makes it all count!!!’’ - Tr. Thùy-Trang

` B˜N MANG ñOAN .

Throughout THE YEARS

Em Cecilia, Bình, Joseph, Linh, và Tr. HÆu và Tr. TuÃn trong Ban K› ThuÆt cùng làm viŒc Ç‹ d¿ng lên c¶t c© Dung trình bày m¶t ÇiŒu nhäy cho bài hát ‘‘Xòe Bàn Tay, ñ‰m Ngón Tay’’ cho B°n Mång ñoàn 19, 2011. trong ngày B°n Mång ñoàn 15, næm 2007. Cha VÛ trao khæn cho các em m§i trong ngày B°n Mång ñoàn 19, næm 2011.

ñoàn Tôma ThiŒn / B°n Mång ñoàn

119


Brothers Timothy, Ryan, and Andrew NguyÍn

TMT Families

Pauline, Evelyn, Janet, and Alice

‘‘It was nice growing up with someone like you - someone to lean on, someone to count on... someone to tell on!’’ ~Author Unknown

Brandon and Brian

Vincent, Trâm, Tiffany, Catherine, Tú-Anh, Hanna, Catherine, and Anne-Marie 120

ñoàn Tôma ThiŒn / TMT Families


Siblings Angelique and Justin Võ

Brothers Vincent and Dan Lê

Siblings Huy, Thy, and Khôi Phåm

Siblings Paul, Y‰n, and ñåo TrÀn

Brothers Kevin and Kelly NguyÍn

Y‰n Quan, Aaron VÛ, and Amanda VÛ ñoàn Tôma ThiŒn / TMT Families

121


Brothers ThiŒn and Milton NguyÍn

Siblings Matthew and Catherine Phåm

Sisters Cecile and Cecilia ñ¥ng, and Theresa

Sisters Jamie, Julie, and Josephine Phåm, and Minh-Trang NguyÍn 122

ñoàn Tôma ThiŒn / TMT Families


Siblings Brian and Briana ñoàn

Siblings Angelina and JC Hoàng

TMT Families

Henry, David, Christine, Anne, and Angela

Thûy, Thùy, SÖn, Tuy‰t, Chi, and ñåt

Justin, Hung, Christina, and Sarah-Anne ñoàn Tôma ThiŒn / TMT Families

123


Sa Måc Trܪng cûa Tråi Bình Minh 20, Trܪng ñåt HÒ, có gh‰ không ngÒi thích ngÒi chÒm h°m Ç‹ dÍ làm viŒc hÖn. Em HiŒp Sï Christina NguyÍn, Çang trong lúc các bån ÇÙng Ç‹ tÆp kÎch cho bu°i ñuÓc Thiêng Dân T¶c cûa Tråi Bình Minh 20, thì em cÀn phäi ngÒi tÜ th‰ này m§i tÆp trung ÇÜ®c.

Qua tÃm hình này, Trܪng TuÃn NguyÍn và Trܪng ñåt NguyÍn Çã cho m†i ngÜ©i bi‰t không phäi chÌ lúc chân Çåp ÇÃt m§i có th‹ ngÒi chÒm h°m ÇÜ®c, mà bÃt cÙ ch‡ nào cÛng có th‹ t¿ nhiên ngÒi tÜ th‰ Çó. ñây là tÜ th‰ ngÒi t¿ nhiên cûa em ƒu Nhi Eileen Lê khi Çang phân vân vŠ m¶t vÃn ÇŠ gì Çó khó hi‹u.

124

ñoàn Tôma ThiŒn / Squat Club


M‡i ngÜ©i có 1 tÜ th‰ ngÒi t¿ nhiên rÃt Ç¥c biŒt cho riêng mình Ç‹ giúp mình làm viŒc ho¥c vui chÖi cho thoäi mái và dÍ dàng. NhÜng khi nói ljn các thành viên trong ñoàn Tôma ThiŒn, thì không th‹ không bi‰t ljn TMT’s #1 Squat Team! ñây là m¶t nhóm ngÜ©i rÃt thích ngÒi tÜ th‰ chÒm h°m khi cÀn phäi suy nghï, quan sát, nÃu æn, ho¥c làm m¶t viŒc gì Çó quan tr†ng. TÜ th‰ ngÒi Çó rÃt t¿ nhiên ÇÓi v§i h†. HÀu nhÜ lúc nào cÛng thÃy h† ngÒi nhÜ vÆy. Không cÀn suy nghï gì, cÙ th‰ mà ngÒi.

CÛng nh© ngÒi nhÜ th‰ mà Tr® Tá Hà có th‹ làm viŒc rÃt nhanh nhËn. ChÌ vài phút thôi mà Çã nÃu xong món trÙng chiên cho m†i ngÜ©i æn tåi Tråi Bình Minh 20.

TMT’s #1 Squat Team Çang tuy‹n l¿a thêm h¶i viên vào nhóm. N‰u ai nghï mình có tÜ th‰ ngÒi t¿ nhiên nhÜ vÆy, thì xin m©i ghi danh Ç‹ tham gia. M†i chi ti‰t vŠ TMT’s #1 Squats Team, xin liên låc Trܪng ñåt HÒ tåi squat4tmt@tmt.com. SÓ h¶i viên có d§i hån, cho nên hãy nhanh tay ghi danh. - HT Ng†c VÛ

TMT’s #1 SQUATS TEAM

Gh‰ ÇÀy Ç¢ng sau mà Tr® Tá HuyŠn không muÓn ngÒi, chÌ muÓn hy sinh ngÒi nhÜ th‰ Ç‹ làm viŒc cho lË. NgÒi bao lâu cÛng không thÃy mÕi.

Hai em HiŒp Sï Christina và Tina Çang ngÒi chuÄn bÎ vòi nܧc Ç‹ rºa xe khi có xe ljn vào ngày rºa xe Ç‹ gây quÏ cho các em Çi ñåi H¶i HiŒp Sï.

ñoàn Tôma ThiŒn / Squat Club

125


•• In 1992, ñoàn Tôma ThiŒn celebrated its first anniversary at Most Holy Trinity Church in San Jose. •• ‘Batman Returns’ starring Michael Keaton was the box office movie! •• ‘End of the Road’ by Boyz II Men was the top song! •• Windows 3.1 was released by Microsoft. •• Bill Clinton defeated George H.W. Bush to become the President of the United States.

20 Years Look Back!

•• In 1997, ñoàn Tôma ThiŒn celebrated its 5th year! •• At that time, cost of gas = $1.22/gallon! •• ‘Barbie Girl’ by Aqua was the top song! •• Mother Teresa and Princess Diana passed away. •• Steve Job returns to run Apple. •• Scientists in Scotland revealed the first successful cloning of a sheep name Dolly! •• ‘Titanic’ became a box office hit!! 126

ñoàn Tôma ThiŒn / 20 Years Look Back

1992

1997


•• •• •• •• •• ••

In 2002, Çoàn celebrates 10th year anniversary at St.Patrick church! Popular movie: The Lord of the Rings! Kelly Clarkson became the first American Idol winner. ‘Complicated’ by Avril Lavigne was a hit song! Brazil won the 2002 World Cup in South Korea George W. Bush was the President of the United States.

•• In 2012, we are celebrating our 20th year! •• ‘‘Batman Rises’’ was a big hit of this summer •• The summer’s Olympic was held in London. •• President Obama is running against Romney •• Arab spring protests were held in Tunisia, Egypt, Libya, and now in Syria.

2002

2012

2007

•• •• •• •• •• •• ••

In 2007, Çoàn celebrated its 15th year. Các HT Çoàn has our first silent retreat in Santa Cruz. ‘‘Rehab’’- Amy Winehouse won best song of the year Apple introduces the iPhone Popular movie: Transformers! Popular TV show: Grey’s Anatomy Best movie of the year: The Departed

ñoàn Tôma ThiŒn / 20 Years Look Back

127


2004 1999

1993

2010

1998

2005

2001 2000 1995

2009 1994 128


2008 1997

2003

1992

2007

2002

1996

2012

2011 2006 129


Tu°i 20

D¿a trên ‘‘Bài 20’’ cûa tác giä Gia Huy

Ÿ tu°i 20, con xin nh§ trong l©i kinh Tå Ön Chúa thÜÖng ñoàn con, luôn mãi yêu Ngài Ÿ tu°i 20, theo gÜÖng Thánh vÎ tiŠn nhân Luôn thæng ti‰n trong niŠm tin, ñoàn con chúc tøng Con nh§ næm xÜa, giáo dân bÎ b¡t b§ Dòng máu Gia Tô, phÖi xác vì niŠm tin Con nh§ næm xÜa, giáo dân phäi lén lút ñ‹ ljn bên nhau, Ç‹ ljn bên nhau Gieo r¡c Tin MØng Ÿ tu°i 20, con xin nh§ trong l©i kinh Tå Ön Chúa thÜÖng ñoàn con, luôn mãi yêu Ngài Ÿ tu°i 20, theo gÜÖng Thánh vÎ tiŠn nhân Luôn thæng ti‰n trong niŠm tin, ñoàn con chúc tøng Thi‰u Nhi hôm nay, không quáng ngåi gian khó, Gi© Çã 20, cùng Chúa không s® chi Ca hát chuyên môn, Phong Trào cÛng có NgÒi viêt cho em, ngÒi hát em nghe, Bài 20 Ÿ tu°i 20, con xin nh§ trong l©i kinh Tå Ön Chúa thÜÖng ñoàn con, luôn mãi yêu Ngài Ÿ tu°i 20, theo gÜÖng Thánh vÎ tiŠn nhân Luôn thæng ti‰n trong niŠm tin, ñoàn con chúc tøng Con ܧc mÖ sao, ƒu Nhi Ç܆c khôn l§n Ngành Thi‰u hy sinh, Nghïa Sï chinh phøc luôn HiŒp Sï dÃn thân, quy‰t tâm làm Huynh Trܪng Cùng Thánh Tô-Ma, låy Chúa trong con, mØng 20 Cùng Thánh Tô-Ma, låy Chúa trong con, mØng 20

130


20 Næm Trung Thành

131


Yearbook in Progress....

132

Yearbook in Progress


Yearbook in Progress

133


Chúc MØng & Cám ÷n Gia Çình chúng tôi xin chúc mØng ñoàn Tôma ThiŒn nhân dÎp k› niŒm 20 næm ngày thành lÆp. Chúng tôi cÛng xin có l©i cäm tå Giáo XÙ, quš Cha và Ç¥c biŒt cäm tå các Huynh Trܪng tron ñoàn Tôma ThiŒn Çã h‰t sÙc tÆn tâm hܧng dÅn các em Çoàn viên. Con cûa chúng tôi tuy m§i tham gia sinh hoåt v§i ñoàn ÇÜ®c m¶t næm nhÜng Çã th‹ hiŒn rõ rŒt s¿ thæng ti‰n vŠ Çåo ÇÙc và ÇÜ®c hܪng nhiŠu niŠm vui trong m¶t sinh hoåt cûa ñoàn trong suÓt næm quå Chúng tôi cÀu chúc ñoàn Tôma ThiŒn ngày càng v»ng bܧc hÖn trong bܧc ÇÜ©ng phøc vø lš tܪng cûa ñoàn Çã ÇŠ ra. Kính, Gia ñình Em Vincent Phåm Anh ViŒt

134

Ads


ñoàn Thanh Niên Công Giáo

ñoàn Thanh Niên Công Giáo San Jose ÇÜ®c Cha Giuse NguyÍn Væn ThÜ chÃp thuÆn cho thành lÆp và b¡t ÇÀu vào næm 1992 tåi nhà Th© Most Holy Trinity. Nh¢m møc Çích kêu g†i các bån trÈ tham gia trong công viŒc Phøc Vø trong Thánh LÍ qua l©i ca ti‰ng hát và chu toàn các phÀn Phøng Vø dành cho giáo dân. Qua th©i gian thay Ç°i trong ÇÎa phÆn, vào næm 1998 Çoàn Thanh Niên Công Giáo San Jose Çã ÇÜ®c d©i vŠ giáo xÙ ViŒt Nam St. Patrick và ti‰p tøc công viŒc Phøng Vø trong thánh lÍ gi§i trÈ Chúa NhÆt 5:30 chiŠu cho t§i nay. V§i tinh thÀn Phøc Vø, các anh chÎ em trong Çoàn Çã ti‰p tøc dÃn thân tham gia vào ban Giáo Lš/ViŒt Ng» cûa Giáo XÙ Ç‹ Çáp Ùng nhu cÀu giáo døc gi§i trÈ. ñÒng th©i mang tinh thÀn phøc vø ljn cho nh»ng ai cÀn s¿ an ûi trong xã h¶i Møc Çích: Kêu g†i các bån thanh thi‰u niên tØ 18 tu°i trª lên, rèn luyŒn chính bän thân mình b¢ng cách tham gia các công viŒc phøc vø Nhà Chúa, cÛng nhÜ mang tình thÜÖng ljn cho nh»ng ai cÀn s¿ an ûi trong xã h¶i. Tôn chÌ: DÃn Thân, CÀu NguyŒn, Chu Toàn Phøng Vø Thánh LÍ. Tinh thÀn: Vui vÈ, Çoàn k‰t, và hæng say trong công tác phøc vø. M†i liŒn låc: https://sites.google.com/site/dtncg2012/

Ads

135


136

Ads


Tåi Çây có nhÆn bäo hi‹m : • VSP • Medicaid/ Medicare • EyeMed • Healthy Families • Davis Vision • PPO plans

• M.E.S • Spectera

Office Hours: Mondays-Fridays 9:30am-6pm Saturdays 9:30am-2pm Phone #: 408-528-0991 Fax #: 408-528-0994 1652 East Capitol Expressway San Jose, CA 95121 Ads

137


138

Ads


Ads

139


140

Ads


ñåt TrÀn Mobile: (408) 690-8374 E-Mail: dat_tran@cable.comcast.com

Ads

141


Bang Tran

General Manager

Email: Bang_Tran@BTmachining.com Phone: (408) 392-0954 Cell: (408) 605-6511 Fax: (408) 392-0958 2075 Bering Dr. Unit P San Jose, CA 95131

142

Ads


Ads

143


20 Năm Trung Thành  

Kỷ yếu của Đoàn Tôma Thiện, Miền Tây nhân dịp mừng 20 năm ngày thành lập.

20 Năm Trung Thành  

Kỷ yếu của Đoàn Tôma Thiện, Miền Tây nhân dịp mừng 20 năm ngày thành lập.

Advertisement