Page 1

นิทานเรื่อง ชายชรากับลังเหล็ก กาลครั้งหนึ่ง ยังมีคุณลุงอยูท่ ่านหนึ่ง ในช่วงวัยหนุ่มคุณลุงท่านนี้ เป็ นหัวหน้าคนงานอยูใ่ นเหมือง ทองคำามีรายได้ดี มาก แต่คุณลุงท่านนี้ไม่เคยเก็บเงินเลยมีเท่าไรก็ใช้หมด เนื่องจากคุณลุงเป็ นคนจิตใจดีใคร มาหยิบยืมก็ให้ เลี้ยงเพื่อนฝูงตลอด คุณลุงมีเพื่อนเยอะมาก จนกระทัง่ คุณลุงท่านนี้เกษียณอายุจากการทำางาน ปรากฏว่าไม่มีเงินเหลือเลยจากชีวิตการทำางานอันยาวนาน คุณลุงมีลูกอยู่ 5 คน เมื่อคุณลุงไม่มีเงินก็จาำ เป็ น ต้องไปอาศัยอยูบ่ า้ นลูกๆ ทั้ง 5 คน วันจันทร์ ก็ไปอยูบ่ า้ นลูกสาว ก็ถูกลูกเขยพูดจากระทบกระเทียบ เช่น “ทำาไมคุณพ่อคุณไม่ไปบ้านลูกคนอื่น บ้างนะ ผมจะทำาอะไรก็อึดอัดจริ งๆ” วันอังคาร ก็ไปอยูบ่ า้ นลูกชาย ก็ถูกหลาน และลูกสะใภ้กระทบกระเทียบ เช่น “รำาคาญคุณปู่ จังเลยกับข้าวที่ หนูชอบดูสิคุณปู่ ทานหมดเลย ทำาไมคุณปู่ ไม่ไปบ้านอื่นบ้าง” เป็ นเช่นนี้ตลอด คุณลุงก็เปลี่ยนไปอยูบ่ า้ นลูก คนนั้นทีคนนี้ที ก็ถูกลูกบ้าง ลูกเขยบ้าง ลูกสะใภ้บา้ ง หลานบ้างพูดจาถากถางอยูต่ ลอด แต่คุณลุงก็ตอ้ งทน เพราะคุณลุงไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียว อยูม่ าวัน หนึ่ง คุณลุงตัดสิ นใจเรี ยกลูกๆ ทุกคนมาแล้วบอกว่า “พ่อจะไม่อยูส่ กั 2 ปี นะลูก เพราะเพื่อนพ่อที่ เป็ นเจ้าของเหมืองทองคำามันเขียนจดหมายมาขอร้องให้พอ่ ไป ช่วยงานที่เหมืองทองคำาของมัน พ่อจำาเป็ น ต้องไปช่วยเขาจริ งๆ” ลูกๆ ได้ฟังดังนั้นก็ดีใจสนับสนุนเพื่อให้คุณลุงท่านนี้ ไปให้พน้ ๆ จะได้ไม่เป็ นภาระอีก ต่อไป เมื่อครบ 2 ปี คุณลุงท่านนี้กก็ ลับมาพร้อมกับลังเหล็กใบใหญ่ 1 ใบ ไปไหนแกก็ลากไปด้วย ลูกๆ ก็พากัน แปลกใจและถามว่า “ลังอะไร” คุณลุงตอบว่า “เป็ นสมบัติชิ้นสุ ดท้ายที่ได้มาจากเหมืองทองคำาของเพื่อน ถ้า ใครดูแลพ่อจนถึงวาระสุดท้ายก็จะมอบสมบัติในลังเหล็กให้ท้ งั หมด” ปรากฏว่า ลูกๆ พากันตื่นเต้น ต่าง อาสามาดูแลคุณพ่อกันยกใหญ่ วันจันทร์ คุณลุงก็อยูก่ บั ลูกสาวคนโต ลูกเขยกับหลานก็พากันเอาใจบีบนวดให้ หาของกินดีๆ มาให้ แต่ยงั ไม่ทนั ไรลูกชายคนที่สองก็มาตามให้ไปอยูด่ ว้ ย และก็เช่นกันยังไม่ทนั ไร ลูกสาวคนที่สาม ก็มาตามให้ไปอยู่ ด้วยอีก ปรากฏว่าลูกๆ ทั้ง 5 คน ของคุณลุงต่างแย่งกันเอาใจและปรนนิบตั ิคุณลุงท่านนี้ อย่างดี แต่เวลาไป ไหนคุณลุงก็จะลากลังเหล็กใบนี้ ไปด้วยตลอด เวลาผ่าน ไป 7 ปี คุณลุงท่านนี้เสี ยชีวิตลง หลังงานพิธีศพลูกๆ ทุกคนพากันมานัง่ ล้อมลังเหล็กใบนี้ เพื่อแบ่ง สมบัติกนั ลูกสาวคนโตเป็ นคนเปิ ดฝาลังเหล็ก พบว่ายังมีผา้ สี ขาวปิ ดอยูอ่ ีกชั้นหนึ่ง และมีจดหมายฉบับหนึ่ง วางอยู่ ลูกสาวคนโตก็เปิ ดอ่านให้นอ้ งๆ ฟัง เนื้อความในจดหมายเขียนไว้วา่


นิทาน เรื่ องนี้สอนให้รู้วา่ อย่าประมาทและอย่าคาดหวังว่าใครจะเลี้ยงดูเรา ให้เร่ งเก็บออมเสี ยตั้งแต่ เนิ่นๆ จะได้มีชีวิตบั้นปลายที่สุขสบาย

นิทานเรื่อง ชายชรากับลังเหล็ฏ  

นิทานพื้นบ้าน

นิทานเรื่อง ชายชรากับลังเหล็ฏ  

นิทานพื้นบ้าน