Page 1

100 jaar

Woonpartners!

magaz覺ne

wP

Jubileumuitgave

Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Najaar 2011 1


Colofon: WP-magazine is een uitgave van Woonpartners Midden-Holland, werkzaam in de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Boskoop. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt gemaakt voor huurders en overige relaties van deze corporatie. Wilt u zelf een bijdrage leveren, bel dan de redactie via (0182) 64 64 64. Redactie: Christ’l Oosters, Marian Dekker, Indy

Scharleman, IJlal el Harrak, Natascha van Kesteren Incidentele bijdrage: Bartek Bezemer Eindredactie: Natascha van Kesteren Vormgeving & productie: Dat Design, Willemstad

100 jaar Woonpartners Op 3 november jl. vierden we het eeuwfeest van onze organisatie in de Goudse Schouwburg. Het was een geslaagde happening, waar ik met heel veel plezier op terug kijk. In het eerste deel van het jubileum stond de rijke geschiedenis van onze organisatie centraal. Het was een mooi weerzien met veel oud-bestuursleden en oud-medewerkers. Er waren hartelijke woorden van de voorzitters van de beide huurderskoepels. Het nieuwe boek dat de 100 jaar van alle rechtsvoorgangers en Woonpartners beschrijft werd officieel gepresenteerd. Het is een fraai vormgegeven boek geworden met mooie foto’s en interviews. Het boek zal een bijzondere plaats in veel boekenkasten krijgen. Verder konden de genodigden alvast een kijkje nemen bij de begeleidende tentoonstelling, die de komende maanden op diverse plaatsen in ons werkgebied te bekijken is. Tijdens het tweede deel van de jubileumbijeenkomst werd het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Woonpartners gepresenteerd. Er waren boeiende toespraken van Jan Boeve (algemeen directeur van Aedes), Sjoerd Hooftman (directeur-bestuurder van het KWH) en Ton van Huut (voorzitter van onze Raad van Toezicht). In het discussiepanel gaven de wethouders van alle 4 de gemeenten in ons werkgebied positieve reacties op onze nieuwe beleidsvoor-nemens. De afsluitende receptie was zeer druk en levendig. Op deze plaats wil ik iedereen die bijgedragen heeft om van ons jubileum een onvergetelijk dag te maken nog eens hartelijk bedanken.

Druk: OCC De Hoog, Oosterhout Foto’s: Oscar van der Wijk, Frank Penders, Petra

Appelhof, Jeroen Bouman Oplage: 9000 exemplaren

Uitleg QR-code:

De QR-codes in dit magazine gaan dieper in op de onderwerpen die Woonpartners aansnijdt en verwijzen naar pagina’s op onze website. Om een QR-code te kunnen lezen heeft u een smartphone nodig. Er zijn QR-readers voor alle grote merken smartphones. Ze zijn eenvoudig te downloaden via bijvoorbeeld een van de hieronder vermelde websites. Controleer van tevoren of de software geschikt is voor uw toestel. Dit kunt u eenvoudig nagaan door met uw mobiel naar een van deze websites te surfen.

Download voor Android: Dit magazine heeft een nieuwe vormgeving. Door de redactie is op basis van eerder gehouden lezersonderzoek bovendien hard gewerkt aan een nieuwe redactionele formule, waarmee zoveel mogelijk rekening is gehouden met de verschillende wensen van de lezers. We hopen dat u het blad en het feestelijke jubileumkatern met veel plezier zult lezen.

https://market.android.com/details?id=n.oneshoe. qrscanner

Op deze plaats wens ik u prettige feestdagen en een goed en voorspoedig 2012!

Met deze QR-reader kunt u eenvoudig en snel QR-codes scannen en interessante content delen via Facebook, Twitter, e-mail en sms. Met een scan en een klik kunt u ook aanvullende informatie, die niet in dit magazine staat, bekijken en delen met geïnteresseerden.

Met vriendelijke groet, René Mascini

Download voor iPhone: http://itunes.apple.com/n./app/qrcode-nu/ id432096597?mt=8

WP-magazine is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.

2


Inhoud WP-magazine Najaar 2011

4

Kort nieuws

8

Interview

Coen Groenewegen

11

Elckerlycstraat en omgeving

Speciale dakbedekkingen en wisselwoningen

12

Oplevering J.W. Frisoweg

Toch nog een feestje...

14

Woningtoewijzing

Bent u op zoek naar een (andere) huurwoning?

30

Service

Overzicht contactgegevens in geval van calamiteiten

32

Verkoop huurwoningen

Een woning kopen van Woonpartners

33

Wijziging huurtoeslag

Veranderingen in 2012

34

Trouwe huurders

Van harte gefeliciteerd!

36

Herontwikkeling Gouda Oost

Springerslocatie, Zuidelijk Stempel West en ‘De Oversteek’

38

Dagje uit

Met de bewonerscommissies

39

Puzzelpagina

40

Interview

Woordzoeker

Sytze Sietsma

6 Een nieuw ontmoetingspunt. Een verrijking voor de wijk Gouda Oost.

Nelson Mandela Centrum feestelijk geopend

15 Een speciaal jubileumkatern! Wij hopen dat u geniet van deze feestelijke bijlage.

100 jaar Woonpartners

28 Wintertips voor uw huis en tuin. En knutseltips voor kids.

Klaar voor de winter

37 Een beter milieu, dat bereik je niet zomaar…

Energiezuinige ketels 3


kort nieuws Meer vaart achter energiebesparende maatregelen

Afspraken over Triangel ondertekend

70% norm vervalt Een beter milieu, meer wooncomfort en een besparing op de energierekening. Dat zijn een aantal voordelen die je met energiebesparende maatregelen, zoals dakisolatie, bereikt. Woonpartners vindt het belangrijk dat in zoveel mogelijk complexen waar grootonderhoud plaatsvindt dergelijke maatregelen worden doorgevoerd. Vandaar dat het beleid wordt aangepast.

Burgemeester Bert Cremers van de gemeente Waddinxveen en directeur-bestuurder René Mascini van Woonpartners hebben een overeenkomst ondertekend, met betrekking tot de nieuwe woonwijk Triangel. De partijen hebben bovendien afspraken gemaakt over de woonwagenstandplaatsen. Een intensief onderhandelingstraject is zo met goed resultaat afgesloten.

Voorheen moest 70 procent van de huurders instemmen met collectieve energetische maatregelen. Dit was noodzakelijk omdat Woonpartners de helft van de kosten voor eigen rekening nam en de overige kosten doorberekende in de huurprijs voor de zittende huurders. De corporatie heeft nu besloten om de huren van zittende huurders bij komende projecten niet meer te verhogen, maar de huur pas op te trekken bij mutatie.

Woonpartners investeert de komende 10 jaar ruim 11 miljoen euro in energiebesparende maatregelen. De extra investeringen van Woonpartners sluiten goed aan bij het landelijke Convenant Energiebesparing Corporatiesector (zie ook pagina 37).

4

De overeenkomst is een toevoeging op de reeds bestaande Raamovereenkomst (2010) tussen de gemeente Waddinxveen en Woonpartners, waarin de hoofdlijnen zijn opgenomen. Burgemeester Cremers benadrukte de goede band met Woonpartners. Ondanks dat het er soms spannend aan toe ging, was er steeds het vertrouwen dat de twee partijen er wel uit zouden komen. René Mascini gaf de burgemeester een twee meter groot potlood als symbool voor de ondertekening. En sprak de hoop uit dat het potlood nog bij vele ondertekeningen met de gemeente Waddinxveen gebruikt zal worden.

kort

Directeur-bestuurder René Mascini: “Dit betekent dat we in eerste instantie alle kosten voor eigen rekening nemen. Pas wanneer er nieuwe huurders komen in zo’n woning, krijgen we een deel van de gemaakte kosten terug via de huur. Dat is financieel minder gunstig, maar zo kunnen we wel meer vaart maken met de energiebesparing en resultaten boeken. We vinden dat het maatschappelijk belang prevaleert boven het individueel belang van enkele huurders. En we gunnen alle huurders de voordelen van een besparing op de energiekosten en meer wooncomfort. Het levert bovendien veel efficiency op in de vorm van minder overleg en afstemmingskosten.”

Woonpartners zal de komende jaren in Park Triangel verschillende soorten woningen realiseren. Hierbij is aandacht voor de sociale huursector, de sociale koopsector en een deel middeldure woningen.


Meerjarenbeleidsplan

Appartementen ‘t gildehuys verkocht

Het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 is afgerond. Bij het opstellen van dit beleidsplan is Woonpartners actief de dialoog aangegaan met huurders en andere belanghouders.

De 15 koopappartementen van ‘t Gildehuys in Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) zijn verkocht. In een tijd dat woningverkoop vaak niet meevalt, heeft Woonpartners Midden-Holland in een jaar tijd voor alle nieuwbouwappartementen een koper gevonden.

Woonpartners heeft in totaal vier bijeenkomsten gehouden voor stakeholders, rond een specifiek thema. Bij de eerste drie werden de thema’s vraagontwikkeling, wonen met zorg en leefbaarheid behandeld. Tijdens de vierde bijeenkomst, de klantenarena, stonden de klanttevredenheid en de wensen van huurders centraal. Voorafgaand aan de bijeenkomsten konden belangstellenden hun mening geven via sociale media, waaronder LinkedIn, Forum Gouda en Twitter. Dit aan de hand van stellingen. Op basis van de vele reacties heeft de corporatie tien speerpunten vastgesteld, onder meer op het vlak van dienstverlening, een prettige woonomgeving, duurzaamheid en samenwerking met andere partijen. Het complete meerjarenbeleidsplan staat op www.woonpartners-mh.nl. Wilt u liever een gedrukt exemplaar? Dan kunt u die aanvragen bij onze vestiging in Waddinxveen. De contactgegevens vindt u op pagina 29 van dit magazine.

De woningen in het project zijn verkocht met een speciale regeling. Kopers kregen 10 procent korting op de marktwaarde van de woning (die lag hier tussen de 182.000 en de 215.000 euro). Wil de eigenaar de woning later verkopen, dan koopt de corporatie het appartement gegarandeerd weer terug. De gemeente Zuidplas kon zich goed vinden in deze regeling. De gemeente bood woningzoekenden die een appartement in dit project wilden kopen, bovendien een voordelige starterslening aan. Zij moesten dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De appartementen in ‘t Gildehuys zijn gerealiseerd in samenwerking met projectontwikkelaar Synchroon uit Utrecht. Ze maken deel uit van een complex van in totaal 30 appartementen. De helft van deze woningen is nu verkocht door Woonpartners, de andere helft wordt door de corporatie verhuurd. Vanaf april 2011 wordt het appartementencomplex ‘t Gildehuys bewoond. Bij het opleverfeest is door een groot aantal bewoners gewerkt aan een mozaiëkbord. Iedere bewoner schreef zijn/haar naam op een tegeltje dat onderdeel werd van het bord. Op 14 oktober is het bord onthuld in de hal door mevrouw Vuijk. De bewoners zijn blij met het bord; het fleurt de hal op.

5


Nieuw > Gouda

Nelson Mandela Centrum feestelijk geopend Het Nelson Mandela Centrum in Gouda Oost is officieel geopend. Wethouder Marion Suijker, directeur-bestuurder RenĂŠ Mascini van Woonpartners Midden-Holland, wijkbewoners en andere genodigden prikten samen ruim 1.000 ballonnen stuk om bij de hoofdentree te komen. Daarna was er een open dag in het centrum, waar alle gebruikers van het centrum zich presenteerden.

6


Naamgeving complex

“We openen gewoon een schitterend gebouw van en voor de buurt” Woonpartners heeft dit project samen met de gemeente Gouda gerealiseerd, in het kader van de wijkontwikkeling. Bij de voorbereiding en de bouw werd nauw samengewerkt met wijkbewoners, (toekomstige) gebruikers en andere participanten. Hun inbreng was van groot belang voor de uiteindelijke invulling van het centrum. René Mascini van Woonpartners blikte in zijn toespraak terug op de goede samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder architectenbureau Atelier PRO, bouwbedrijf Giesbers-RotterdamBouw en de gemeente Gouda. Ook wethouder Marion Suijker was vol lof over de samenwerking. “Hoezo Oosterwei een probleemwijk? Hier gaan we niet bij de pakken neerzitten, we houden ons hoofd rechtop en openen gewoon een schitterend gebouw van en voor de buurt.”

De naam Nelson Mandela Centrum is gekozen omdat het gebouw ligt op de grens van twee Goudse buurten. In de ene buurt hebben straten namen van Nobelprijswinnaars, in de andere buurt is de naamgeving gebaseerd op namen van verzetshelden. De naam Nelson Mandela Centrum legt een verbinding tussen deze twee buurten. Nelson Mandela werd bekend als verzetstrijder/verzetsheld. Hij voerde het verzet aan tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hij kreeg bovendien in 1993, samen met Frederik Willem de Klerk, de Nobelprijs voor de Vrede.

Open dag De open dag bood wijkbewoners en andere belangstellenden de mogelijkheid om het complex met eigen ogen te bekijken. Er stonden allerlei activiteiten op het programma. Zo waren er in het Centrum voor Jeugd en Gezin poppenkastvoorstellingen, liep er een clown rond en een poppendokter. Bij Kinderdagverblijf De Boei konden jonge bezoekers een ketting rijgen of zich laten schminken. In de openbare basisschool Wereldwijs konden de bezoekers diverse presentaties bijwonen en bij de kinderfysiotherapeut werden demonstraties gegeven. Ook konden de bezoekers in de gymzaal meedoen aan een voetbaltoernooi.

7


Coen Groenewegen

Tekenen alsof je leven er vanaf hangt

8


Interview

In welk land je ook komt op de wereld, er is een grote kans dat ergens een tekening hangt van Coen Groenewegen uit Zevenhuizen. Hij maakte in de afgelopen tientallen jaren vele tekeningen. Van mensen, want dat is zijn passie. “Ik werkte vaak in opdracht, maar bij voorkeur zonder deadline. Laat mij maar rustig tekenen, zonder tijdsdruk, dan geniet ik het meest.” Coen Groenewegen woont sinds een paar maanden in ’t Gildehuys in Zevenhuizen. Een nieuwbouwcomplex van Woonpartners, met vrije sector huurwoningen. Hij vindt het er fijn wonen. “Het is een heerlijk ruim appartement. Ik krijg hier de kans om weer een nieuw leven op te bouwen, maar dat valt niet mee. Ik ga op dit moment door

Maastricht en Den Haag. Na de lagere school ging hij naar de Ambachtsschool om net als zijn vader timmerman te worden. “Dat was in die tijd heel gewoon, dat je hetzelfde ging doen als je vader. Dat werd gewoonweg van me verwacht. Maar in mijn geval was het hopeloos; een leraar concludeerde al snel dat ik

“Laat mij maar rustig tekenen zonder tijdsdruk dan geniet ik het meest” een behoorlijk moeilijke periode. Ik heb problemen met mijn gezondheid en verwerk een echtscheiding.” Maar liefst 25 jaar was hij samen met dezelfde partner, waarvan 16 jaar getrouwd. Terwijl hij twee zelfgemaakte tekeningen laat zien van haar en zijn stiefzoon, zucht hij even. “Het is moeilijk te begrijpen wanneer iemand na zo’n tijd met elkaar voor een ander kiest.” In Gouda wonen zag hij niet meer zitten, te veel herinneringen. “Een kennis van mij woonde hier vlakbij en wees me op dit appartementencomplex. Ik vond het niet verkeerd, heb meteen gereageerd via WoningNet. En jawel, ik was kandidaat nummer 1. Ik kon uiteindelijk zelfs kiezen welke woning ik wilde.”

Ambachtsschool Coen Groenewegen woonde in zijn leven op vele, vele plaatsen. Hij werd geboren in Berlijn, als zoon van twee Nederlandse ouders. “Ik heb in Berlijn nog de tijd meegemaakt van vlak voor de bouw van de muur. Toen stond er om de meter een soldaat, met een geweer. “ Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in Nederland, waarvan enkele maanden in ziekenhuizen in

écht niet kon timmeren.” Hij lacht even en wijst op zijn netjes ingerichte, verzorgde appartement. “Eerlijk gezegd kan ik nog geen spijker in de muur slaan. Dat het er hier zo uit ziet, heb ik te danken aan vrienden.” Na de Ambachtsschool deed hij de Uitgebreide Technische School (UTS), een opleiding op MBO/HBO niveau. Daarna ging hij aan de slag bij Rijkswaterstaat, bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Daar tekende hij onder meer voor het ontwerp van een aantal bruggen. In de jaren die volgden, werkte hij bij diverse gemeenten en verhuisde regelmatig. Zo woonde en werkte hij in Rotterdam, Purmerend, Utrecht, Hoogvliet, Amsterdam en Alphen aan den Rijn. Hij had onder meer functies op het vlak van weg- en waterbouw, bij de Sociale Dienst en zelfs als toewijzingsambtenaar bij één van de rechtsvoorgangers van Woonpartners: het gemeentelijk Woningbedrijf in Gouda. “Ik vind het heel belangrijk om mijzelf te ontwikkelen. Om niet stil te staan. Daarom heb ik in de afgelopen jaren onder meer de MTS Bouwkunde gedaan en de avond HTS. En ik rond binnenkort, zo hoop ik, mijn studie rechten af in Leiden.” 9


De diepte in

Wortels

Ook in zijn tekeningen vindt hij het belangrijk om vooruitgang te boeken. De diepte in te gaan. De grenzen op te zoeken. Zo won hij een internationale prijs, met een tekening in Oostindische inkt. De supergedetailleerde tekening, die in zijn hal hangt, maakte hij voor een wedstrijd van de gemeente Den Haag. Centraal staat een tram, met daaromheen een massa mensen (zie fot0 pagina 8).

Hij pakt de eerste échte tekening die hij ooit maakte: “Wat zie je hierin? Blaadjes? Niet meer dan dat?” Dan wijst hij twee gezichten aan, verborgen in het lijnenspel. “Zie je... Een mannengezicht en een vrouwengezicht. Ze kijken elkaar aan.” Daarna laat hij een schilderij zien die hij ooit maakte; twee figuren die samen een boom vormen. Geworteld in de grond.

“Voor die tekening heeft de HTM, de toenmalige trammaatschappij, de tram een groot aantal keer leeg heen en weer laten rijden. Speciaal voor mij. Ik noem dit een koldertekening. Als je de tekening goed bekijkt, zie je diverse absurde situaties en personages.” Hij won hiermee een prijs van 1000 gulden. “Maar het mooiste was dat mijn werk gekopieerd is en verspreid op lagere scholen. Kinderen konden de tekening inkleuren en zo een mooie prijs winnen.” Zijn drang om zich te ontwikkelen, is hij nog niet kwijt. Ook al is hij inmiddels 66 jaar. Hij presenteert een radioprogramma bij de lokale radio omroep van Waddinxveen. Een programma dat draait om zijn andere grote passie: country en western muziek. “Verder ben ik onlangs begonnen met schilderen. Qua tekenen ben ik een autodidact, ik heb het mijzelf aangeleerd. Maar schilderen wil ik leren. Ben daarom gestart met schilderles. Het voelt best vreemd dat je als je al zoveel getekend hebt als ik, opeens weer een beginner bent.”

“Het is eigenlijk best grappig dat ik dat toen al tekende. Ik ben de laatste tijd erg op zoek naar mijn eigen fundament. De basis van mijn bestaan. Waar liggen mijn wortels, wie ben ik echt? En wat is in het verleden gebeurd, waar ik niets van mag weten? Mijn ouders hebben jarenlang zo geheimzinnig gedaan over mijn verleden, mijn afkomst. Dat maakt je aan het twijfelen. Over alles.” Hij laat een stapel historische documenten zien, rondom zijn identiteit, die elkaar tegenspreken. “Ik heb pas rust als ik weet hoe het zit.” Zijn leven was bewogen. Problemen in de familie... moeite met zijn ouders, afstand waar dat niet zou moeten zijn. Zo heeft hij uit zijn eerste huwelijk een zoon, die hij al 25 jaar niet heeft gezien. “Zes jaar geleden heb ik hem gesproken, over de telefoon. Heb hem de keuze gelaten, of hij mij wilde ontmoeten. Na een week belde ik hem en kreeg slecht nieuws. Hij liet weten dat hij me niet wilde zien, m’n zoon wilde het leven van zijn twee kinderen niet overhoop gooien, ze hadden al twee opa’s.” Hij kijkt triest, is duidelijk aangedaan als hij dit verhaal vertelt. Waar hij normaal gesproken makkelijk vijf kwartier in een uur spreekt - als een mitrailleur die een lading woorden de lucht in knalt - valt Coen Groenewegen nu toch echt even stil. “In mijn leven heb ik veel tekeningen gemaakt. Van jong tot oud. Maar het portret dat ik het allerliefste zou tekenen zal ik vrees ik nooit maken... Een portret zoals dit, van twee kinderen naast elkaar. Maar dan van mijn kleinkinderen.”

10


onderhoud > Gouda

Elckerlycstraat en omgeving

Speciale dakbedekking en wisselwoningen Aan de Elckerlycstraat en een aantal omliggende straten in Gouda wordt een intensief groot onderhoudsproject uitgevoerd.

De 32 woningen, die zijn gebouwd aan het eind van de jaren ’50, zijn verdeeld over zeven woonblokken. Het gaat om woningen aan de Elckerlycstraat, het Reinaertplein, het Halewijnplein, de Isoldestraat, de Tristanstraat en de Merlijnstraat. Al deze woningen worden fors aangepakt. Er worden planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en energetische maat­regelen toegepast. Onder de noemer regulier planmatig onderhoud valt ondermeer het uitvoeren van regulier buitenschilderwerk, herstel van het metselwerk, voegwerk en spouwisolatie. Waar nodig zal de keuken, de badkamer of het toilet worden opgeknapt. Daarnaast wordt bij dit project in de hele woning HR++ beglazing aangebracht en worden de daken van de eengezinswoningen voorzien van een geïsoleerd Sedumdak. Dit is een dak dat bedekt is met beplanting, met mossen, vetplanten en kruiden. Zo’n dak ziet er fraai uit en is ook bijzonder duurzaam: • Een vegetatiedak draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. • Het doseert de afvoer van het regenwater. • Het verlengt de levensduur van de onderliggende dakbedekking.

Bij dit project worden ook de asbesthoudende dak­ platen en gevelpanelen gesaneerd. De huurders verblijven tijdens het onderhoud (in verband met de veiligheid en de geldende wet- en regelgeving) circa acht weken in een wisselwoning. De bewoners die inmiddels tijdelijk zijn verhuisd, zijn zeer positief over de gang van zaken. Woonpartners heeft de wisselwoningen volledig laten stofferen en meubileren. Logistiek is de gehele verhuizing tot nu toe ook soepel verlopen. In een gesprek tussen de bewoners en de medewerkers van Woonpartners kon van gedachten worden gewisseld over de aanpak en bewonerswensen. Daarnaast worden alle bewoners regelmatig via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de vorderingen. Naar verwachting wordt het hele project in het tweede kwartaal van 2012 afgerond.

11


Oplevering J.W. Frisoweg Toch nog een feestje‌ Het afgelopen jaar zijn er aan het complex aan de J.W. Frisoweg in Waddinxveen omvangrijke werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn de entrees aangepakt en heeft het complex een moderne uitstraling gekregen. In de appartementen is groot onderhoud uitgevoerd in de keuken, het toilet en de douche. Ook de traphallen zijn opnieuw betegeld. Het resultaat is een fris ogend pand. En dat werd gevierd, met een feestje voor de bewoners. 12


onderhoud > Waddinxveen

Arjan Primus, hoofd afdeling Wijk & Buurtbeheer (W&B) van Woonpartners, was bij het begin van de werkzaamheden nog niet in dienst. Maar hij kreeg al snel door dat het om een omvangrijk project ging. Daarbij kwam ook nog dat de werkzaamheden rond de kerst stil kwamen te liggen, vanwege het faillissement van de aannemer. Woonpartners heeft zo snel mogelijk een oplossing gezocht om de bewoners niet met onafgewerkte badkamers en keukens te laten zitten.

Een puntje van kritiek hebben ze wel: Woonpartners kan nog meer communiceren met de bewoners. “Ik kan best begrijpen dat sommige goedbedoelde suggesties van bewoners niet worden overgenomen, maar laat dan weten waarom niet. Zo ruiken de bergingen best muf. Een roostertje in de deur van de berging had al veel gescheeld.”

Het hoofd van de afdeling W&B overhandigde dan ook bloemen aan Bram Verhoef, die na het faillissement nog een week bleef doorwerken. Tevens werden Netty Geers (bewonerscommissie Oranjewijk) en Hennie Schenkels (bewonerscommissie Beetshoek) in het zonnetje gezet. Zij hebben vanuit de bewonersvertegenwoordiging veel bouwvergaderingen bijgewoond.

Prachtige jeugd

Wittebroodsweken Lenny en Jan Pieter de Rooij zijn in september 2010 getrouwd en wonen pas kort in het complex. Ze vinden het heerlijk wonen, met al het groen om het complex heen. Het jonge stel kreeg tijdens de wittebroodsweken en ook daarna volop met de onderhoudswerkzaamheden te maken. “Bij het opknappen van onze woning dachten we vaak: “Wat heeft zin om op te knappen en wat niet? Het is zonde als je zelf nieuw behang aanbrengt en er nadien nog nieuwe kozijnen worden geplaatst. We moesten onze eigen planning dus goed afstemmen op de planning van het project.”

Sommige bewoners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het interieur van hun woning aan te pakken. Janneke en Jaap van Tol wonen al 38 jaar in het complex. Vroeger met hun twee zoons, maar die zijn ondertussen het huis uit. De woning is groot genoeg met voldoende slaapkamers en een keurig verzorgde tuin. “Onze kinderen hebben hier een prachtige jeugd gehad. Er was voor de deur een speeltuin en samen met andere kinderen gingen ze op de dijk crossen en in de winter schaatsen. We willen hier zeker niet weg.” Op de vraag of ze ook nog punten van kritiek hebben, blijft het stil. Zelfs de modelwoning waar ze gedurende twee weken tussentijds konden douchen, beviel hen wel.

13


Huurders

woningtoEwijzing Bent u op zoek naar een (andere) huurwoning? Vanaf 18-jarige leeftijd kunt u zelfstandig een woning huren bij Woonpartners. De corporatie heeft jaarlijks circa 500 sociale huurwoningen die vrij­ komen. Deze woningen zijn met name bestemd voor mensen met een (gezins)inkomen van maximaal € 37.000,-. Daarnaast komen er ook geregeld woningen vrij, voor mensen met een hoger inkomen. Het gaat dan om woningen in de vrije huursector.

Wellicht wilt u voor een van deze woningen in aanmerking komen. Dat kan. De verhuur van de woningen is echter niet helemaal vrij, daar zijn regels voor opgesteld. Woonpartners werkt met andere corporaties in deze regio samen op het gebied van woningtoewijzing. Als u in aanmerking wilt komen voor een huurwoning, dan dient u ingeschreven te staan bij WoningNet. Dit kan via de site www.woningnet.nl. Heeft u geen internet, dan kunt u bij één van onze vestigingen een formulier ophalen of telefonisch aanvragen. Voor de inschrijving wordt eenmalig € 23,- in rekening gebracht. De verwerking duurt 1 week. Daarna kunt u reageren op het woningaanbod van Woonpartners en andere woningaanbieders. U houdt wel de verantwoordelijkheid om wijzigingen zelf te melden bij WoningNet. Uw inschrijving blijft twee jaar geldig. Daarna kunt u verlengen. Bent u op zoek naar een woning in Waddinxveen of Gouda? Dan is het mogelijk om het woningaanbod dat aan de door u opgegeven criteria voldoet, per e-mail te ontvangen. De woningen in deze twee gemeenten worden wekelijks aangeboden. Woningen in de kernen Zevenhuizen en Moerkapelle (gemeente Zuidplas) worden elke twee weken aangeboden. U vindt het woningaanbod van Zevenhuizen en Moerkapelle tevens in het huis-aan-huisblad Hart van Holland. Heeft u verder nog vragen? Op de websites www.woonpartners-mh.nl en www.woningnet.nl vindt u uitgebreide informatie. Voor algemene en speci­fieke informatie over het huren van een woning kunt u natuurlijk ook bij een van onze vestigingen terecht.

Reageren op huurwoningen? Vraag vast uw inkomens­verklaring op! Wanneer u reageert op een huurwoning, controleren wij altijd het belastbaar inkomen van uw huishouden. Dat doen we op basis van uw inkomensverklaring. Deze IB-60 verklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, via 0800 05 43. De verklaring is gratis, maar het kan wel 10 werkdagen duren voordat u het document in huis heeft. Dat laatste kan een probleem zijn. Want krijgt u een woning aangeboden, dan heeft u slechts enkele werk­ dagen de tijd om te beslissen of u de woning accepteert en uw gegevens in te leveren. Lukt dat niet, dan zijn wij genoodzaakt een andere gegadigde te benaderen… Verzamel dus tijdig uw inkomensgegevens om een teleurstelling te voorkomen.

Op onze website kunt u meer informatie over dit artikel lezen met de hiernaast afgebeelde QR-code. Uitleg over hoe u een QR-code kunt gebruiken, vindt u op pagina 2. 14


100 jaar

woonpartners 15


100

100

jaar

100

jaar

100

jaar 100 jaar woonpartners

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar

jaar

100

jaar

100

jaar

Jubileumboek en tentoonstelling Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Woonpartners Midden-Holland is een jubileumboek gemaakt en een tentoonstelling. Het boek en de tentoon­ stelling blikken terug op 100 jaar Woonpartners, met als startpunt 30 juni 1911. Toen werd Woningbouw Vereeniging Waddinxveen opgericht. Door de jaren heen hebben er verscheidene fusies plaatsgevonden met onder andere woningbouwverenigingen uit Gouda, Zevenhuizen, Moerkapelle en Waddinxveen. En zo is het huidige Woonpartners ontstaan.

Het jubileumboek en de tentoonstelling bieden een blik op de rijke geschiedenis van onze organisatie. Zo worden er diverse projecten uitgelicht, die in de afgelopen eeuw zijn gerealiseerd. Natuurlijk draait het niet alleen om stenen, maar wordt er ook aandacht geschonken aan huurders en belanghouders. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de regelgeving vanuit Den Haag en Brussel en de invloed daarvan op het functioneren van een woningcorporatie. In het boek komen bovendien personen aan het woord, die op de één of andere manier een link hebben met onze organisatie.

16

100

jaar

100

jaar

Wilt u ook graag een exemplaar van dit bijzondere boek? Dan kunt u een jubileumboek ophalen bij de vestiging van Woonpartners in uw gemeente. Voor de eerste 500 geïnteresseerden ligt een boek klaar (1 exemplaar per persoon). Daarnaast kunnen be-­ langstellenden een bezoekje brengen aan de ‘reizende’ tentoonstelling, over 100 jaar Woonpartners. Voor het programma, zie: www.woonpartners-mh.nl.

100

jaar

100

jaar


100

100

jaar

100

100

jaar

100

100

jaar

100

jaar

jaar

100

jaar jaar

100

jaar

jaar

100

100

jaar

100

jaar

jaar

100

jaar

17


100

100

jaar

100

100

jaar

100

100

jaar

100

jaar jaar

100

jaar

100

jaar jaar

100

jaar

jaar

100

jaar

100

jaar

Belanghouders en Woonpartners vieren samen 100-jarig bestaan

100 jaar woonpart 18

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar


100

100

jaar

100

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar jaar

100

jaar jaar

100

100

jaar

jaar

tners Woonpartners Midden-Holland heeft op donderdag 3 november haar 100-jarig bestaan gevierd in de Goudse Schouwburg. In totaal waren ruim 260 genodigden aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van bewonerscommissies, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, oud-medewerkers en andere belangstellenden die een link hebben met de corporatie.

100

jaar

100

jaar

100

jaar

19


100

100

jaar

100

jaar

100

jaar 100 jaar woonpartners

100

jaar

Het eerste deel van de bijeenkomst stond in het teken van de rijke geschiedenis van de corporatie. Die historie is in beeld gebracht in een jubileumboek (zie ook pagina 18) en een reizende tentoonstelling. Tijdens het seminar werden de eerste exemplaren van het eeuwboek uitgereikt aan betrokkenen, die hebben meegewerkt aan het boek. Deze mensen werden tijdens de bijeenkomst ‘live’ geïnterviewd door journalist Marianka Peters. Daarnaast werden er foto’s vertoond uit de afgelopen 20 jaar en konden de genodigden een kijkje nemen bij de reizende expositie, die de komende periode in het werkgebied van Woonpartners is te zien. In het tweede deel van de bijeenkomst keek Woonpartners samen met de gasten naar de toekomst. Zo werd het meerjarenbeleidsplan 2012-

100

jaar

100

100

jaar

jaar

100

jaar

100

Woonpartners is voortgekomen uit Woningbouwvereeniging Waddinxveen die in 1911 is opgericht. Door fusies door de jaren heen met woningbouwverenigingen uit Gouda, Zevenhuizen, Moerkapelle en Waddinxveen is Woonpartners Midden-Holland ontstaan.

100

jaar

jaar

100

jaar

Rijke geschiedenis

20

100

jaar

jaar

100

jaar

2016 gepresenteerd en besproken. Bij het opstellen van dit beleidsplan is Woonpartners actief de dialoog aangegaan met huurders en andere belanghouders, tijdens diverse themabijeenkomsten en via de sociale media. Zowel het interactieve proces rond de totstandkoming als de resultaten werden toegelicht.

Ambities Directeur-bestuurder René Mascini van Woonpartners kondigde aan dat de corporatie de komende jaren blijft investeren: in woningen, in huurders, in leefbaarheid, in duurzaamheid, in de samenwerking met relaties en in de organisatie. Daarbij wordt goed gekeken naar de balans tussen inkomsten en uitgaven. Nieuwbouw blijft belangrijk. De corporatie wil de komende vijf jaar nog eens ruim 600 nieuwbouwwoningen realiseren. Het gaat daarbij om circa 300 woningen in de sociale huur, 140 woningen in de markthuursector, 145 woningen in maatschappelijk gebonden eigendom en 50 koopwoningen. De corporatie zet fors in op extra huurwoningen in de sociale huur. Ook voor mensen met een lager inkomen moet een

100

jaar

100

jaar


100

100

jaar

100

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

Op dit moment zijn in de regio Midden-Holland maar weinig woningen beschikbaar voor mensen met een middeninkomen. Door wetgeving vanuit Europa en politiek Den Haag mag nog maar een klein deel van de sociale huurwoningen toegewezen worden aan huishoudens met een middeninkomen (maximaal 10 procent). Doordat de wetgeving rond de hypotheekverstrekking is aangescherpt, komen woningzoekenden met een middeninkomen bovendien lastig aan een hypotheek. En er zijn ook onvoldoende huurwoningen in de vrije marktsector. Woonpartners wil daarom inspelen op de behoeften van mensen met een inkomen van meer dan 33.000 euro. Algemeen directeur Jan Boeve van Aedes, de landelijke brancheorganisatie voor woningcorporaties, juicht dit toe. Hij was één van de sprekers tijdens het seminar: “In gespannen markten zijn woningcorporaties er ook voor middeninkomens. Corporaties moeten huis-

100

100

jaar

nieuwbouwwoning bereikbaar blijven. Woonpartners wil de komende jaren bovendien meer markthuurwoningen bouwen voor mensen met een middeninkomen.

jaar

jaar

100

jaar jaar

100

jaar

jaar

vesting realiseren voor mensen die dat nodig hebben. Dat zijn op dit moment niet alleen huishoudens met een laag inkomen, maar ook mensen met een middeninkomen. Wat dat betreft slaat Woonpartners een goede weg in.”

Kwetsbaar en transparant Woonpartners wil de komende jaren de dienstverlening en de efficiency verder verbeteren, zo blijkt uit het meerjarenbeleidsplan 20122016. René Mascini: “We geven de regie zoveel mogelijk in handen van onze klanten. Niet alleen klantgericht is het motto, maar we gaan een stap verder; naar klantgestuurd. Zo kunnen huurders met een reparatieverzoek straks zelf een monteur inplannen. Ze kunnen verder online hun relevante persoonlijke informatie inzien en wijzigen. En we realiseren op internet communities, waar huurders met elkaar informatie en meningen uit kunnen wisselen. We stellen ons kwetsbaar en transparant op, in het belang van onze klanten en belanghouders.” Sjoerd Hooftman, directeur-bestuurder van kwaliteitsinstituut KWH, lichtte tijdens de bijeenkomst toe hoe woningcorporaties klantgericht-

100

jaar

100

jaar

21


100

100

jaar

100

jaar

100

jaar 100 jaar woonpartners

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar

jaar

100

jaar

100

jaar

heid als voornaamste speerpunt kunnen hanteren. “Woonpartners gaat de dienstverlening aan haar klanten stevig aanpassen. Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe koers. Want hoewel deze corporatie al jarenlang mooie klantwaarderingen scoort, veranderen de wensen en behoeften van huurders snel. Woonpartners Midden Holland gooit actief alle ramen en deuren open en luistert steeds beter naar de huurders. Dat is dé basis om het nog beter te gaan doen.” Op dit moment behoort Woonpartners volgens Sjoerd Hooftman nog tot de middenmoot van de ‘corporaties in de eredivisie’. Dit zijn de corporaties die zich bij het kwaliteitsinstituut hebben aangesloten om hun dienstverlening voortdurend te laten monitoren. “Woonpartners is nuchter, rustig, behoudend. Het is een corporatie die doet waar de organisatie voor staat. Maar uit het meerjarenbeleidsplan blijkt een hoog ambitieniveau. Ik voorzie dat de corporatie gaat stijgen in de ranking. Zo is Woonpartners de eerste corporatie waarin ik in de aangepaste missie zie staan dat de corporatie een vraaggestuurde corporatie wil zijn. Dit ben ik bij de corporaties die bij ons zijn aangesloten nog niet tegengekomen. Het is een lovenswaardig voornemen.”

Helder als glas Ton van Huut, voorzitter van de Raad van Toezicht van Woonpartners, ging in zijn toespraak in op de bijzondere relatie tussen de directie van Woonpartners en het toezichthoudend orgaan. “Als je als voorzitter van een RvT aan het woord komt, dan is er vaak gelazer. Maar in dit geval speelt dat niet. De onderlinge samenwerking verloopt uitstekend. Woonpartners heeft een prachtige taak: zorgen voor goede huisvesting in een prettige woonomgeving. Als Raad van Toezicht volgen we de ontwikkelingen gezond kritisch. Samen met mijn zeer kundige collega’s spar ik met Woonpartners, denken we na over de koers die de corporatie moet inslaan. En slaan vervolgens samen de handen ineen, voor de bewoners in de gemeenten waar Woonpartners actief is.” Om die samenwerking te symboliseren, overhandigde hij een beeldje van vier figuren, met de handen verstrengeld. Er waren tijdens de bijeenkomst nog meer bijzondere cadeaus. Zo gaf de huurderskoepel HWZM een klok cadeau in de vorm van een spiegel, want: “Woonpartners moet klinken als een klok, en helder zijn als glas.” Huurderskoepel HWHM gaf een beeldje, als symbool voor alle mensen waarvoor Woonpartners zich inzet. Wethouder Cees Kroes gaf de corporatie namens de gemeente Waddinxveen een picknicktafel. De locatie van de tafel is nog niet bekend; die zoeken de gemeente,

22

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar


100

100

jaar

100

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar jaar

100

jaar jaar

100

100

jaar

jaar

Woonpartners en de huurderskoepel HWZM samen uit. De gemeente Gouda gaf een leisteen cadeau, met een afbeelding van het stadhuis. En Sjoerd Hooftman van KWH had ook een verrassing; hij overhandigde aan René Mascini het nieuwe KWH-Huurlabel, want ook dit jaar heeft Woonpartners weer voldaan aan de strenge eisen van dit keurmerk. Met een 7,7 als eindcijfer.

Debat In het debat dat daarop volgde, gaven voorzitter Mart Sinke van de huurderskoepel HWZM en Jan Blom van huurderskoepel HWHM hun mening over de ambities van de corporatie. Zij deden dit samen met de wethouders uit het werkgebied van Woonpartners: Rinus Bosman (gemeente Zuidplas), Daphne Bergman (gemeente Gouda), wethouder Cees Kroes (gemeente Waddinxveen) en Gert Dazler (gemeente Boskoop). Wethouder Cees Kroes van de gemeente Waddinxveen gaf aan dat hij zich volledig kan vinden in het voornemen van de corporatie om meer woningen te realiseren voor mensen met een middeninkomen. “Ik juich dat bijzonder toe. Het is prettig dat de corporatie huisvesting wil realiseren voor mensen die dat nodig hebben. En daar horen de middeninkomens in mijn optiek ook zeker bij.” De wethouders Daphne Bergman en Gert Dazler spraken vol lof over de samenwerking met Woonpartners. “Die samenwerking is prima en blijft ook prima. Zo hebben we al mooie resultaten bereikt bij de Wijkontwikkeling in Gouda Oost en Korte Akkeren”, aldus Daphne Bergman. Gert Dazler werkt pas kort samen met de corporatie, maar is blij dat Woonpartners nu ook in Boskoop opereert. “Corporatie Trifolium kan die ondersteuning goed gebruiken, we staan namelijk voor een grote nieuwbouwopgave.” Wethouder Rinus Bosman gaf aan dat Woonpartners, voor een 100-jarige, nog bijzonder kwiek is. En nog vol plannen zit. “Ik ben blij dat we samen met de corporatie kunnen werken aan goede huisvesting voor bewoners. Want hoe je het ook wendt of keert; daar draait het om.” De bijeenkomst werd afgesloten met een receptie. Woonpartners besteedt nog meer aandacht aan het jubileum. Zo is de komende periode in de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas een reizende tentoonstelling te zien, met hoogtepunten uit de geschiedenis van de corporatie. Deze expositie is onder meer te zien in de vestigingen van Woonpartners, bij de gemeente Waddinxveen en Gouda en bij andere instellingen.

100

jaar

100

jaar

100

jaar

23


100

100

jaar

100

jaar

100

jaar 100 jaar woonpartners > Huurdersbelangen

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

100

jaar

100

jaar

jaar jaar

100

jaar

100

jaar

De klokspiegel, of is het de spiegelklok? In ieder geval: op naar ’n organisatie, die klinkt als een klok en zo helder is als glas Namens de Huurdersbelangenorganisatie Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle (kortweg: HWZM) willen wij Woonpartners – zowel organisatie als personeel - van harte geluk wensen met hun 100-jarig bestaan. Bij een feest of een felicitatie hoort een cadeau, maar wat is een passend cadeau?

Dat leverde ons een klok op, gecombineerd met een spiegel. Immers, wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Benchmarking heet dat in jargon. Maar: ga regelmatig voor de spiegel staan en vraag je je af: gaat dit – wat je hoort – over ons? De klok zit vol symboliek: de blauwe kleuren van Woonpartners uiteraard bovenaan, want Woonpartners staat centraal. De groene tinten van HWZM. Groen is de kleur van de vrede, maar er kan ook sprake zijn van gifgroen, we moeten immers kritisch blijven. De kleuren komen ook terug in de wijzers. De kleine, de uurwijzer blauw: de grote lijnen. Ietwat onverstoorbaar, rustig. De grote, de minutenwijzer groen: die let op de kleintjes en loopt harder! Misschien moet je de betekenissen regelmatig spiegelen. We menen iets gevonden te hebben wat waardevol is. Om de achtergrond daarvan te vatten, grijpen we terug naar de geslaagde bewonerscommissiedag van zaterdag 8 oktober jl. in Boskoop. Toen heb ik ook kort even gesproken, vanuit het ABC-spel en daarbij de nadruk gelegd op C&A: Communicatie en Aandacht. In dit geval zou ik het iets anders willen zeggen: C met A oftewel Communicatie met Actie. Communicatie is leuk, maar als er dan geen actie volgt, werkt het als een boemerang. Derhalve hebben we een cadeau gekozen met een extra dimensie, want wie wil er nu geen organisatie zijn, die klinkt als een klok en zo helder is als glas?

24

100

jaar

100

jaar

Er zit geen wekker op de klok, maar dat is ook niet nodig. Want Woonpartners is een wakkere organisatie, die al 100 jaar bij de tijd is en zich al spiegelend, beschouwend – denk aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan – de toekomst ingaat.

Van harte! Met vriendelijke groet, M. Sinke Voorzitter HWZM www.hwzm.nl

100

jaar

100

jaar


100

100

jaar

100

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar jaar

100

jaar jaar

100

100

jaar

jaar

HWHM feliciteert Woonpartners met 100-jarig bestaan! Woonpartners Midden-Holland bestaat in 2011 een eeuw. Wat een jubileum! HWHM neemt haar petje hiervoor af. Maar liefst 100 jaar geleden werd de eerste woningbouwvereniging opgericht in Waddinxveen. Daarna volgden fusies met woningbouwverenigingen uit Gouda, Waddinxveen en Zevenhuizen. En zo ontstond in 2000 het huidige Woonpartners, een corporatie die nog steeds ‘Actief in wonen’ is. Bijna 15 jaar is HWHM de huurdersorganisatie voor de bewoners van de huurwoningen van Woonpartners in Gouda. Ondanks een moeizame start, kan HWHM terugkijken op een goede samenwerking en we zetten die dan ook graag voort.

We vinden het prettig om met Woonpartners te discussiëren over de visie op de toekomst. Dit hebben we onder meer gedaan bij de bijeenkomsten rondom het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Ik hoop dat we op een goede wijze met elkaar blijven communiceren. Bij een jubileum is een cadeau wel op zijn plaats. Wij hebben gekozen voor een beeldje met de toepasselijke titel ‘Vision’. Het is een beeldje, dat bestaat uit vier personen. Deze mensen staan symbool voor alle mensen waar we het voor doen; de huurders. Met de ingang van de nieuwe overlegwet per 1 januari 2009 heeft Woonpartners Midden-Holland een samenwerkingsovereenkomst met de huurdersbelangenorganisaties. Hierbij is duidelijk aangegeven wat de taken en de bevoegdheden van de huurdersbelangenorganisaties en bewonerscommissies zijn. Dat is prettig voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de huurdersbelangen. Op de gezellige ontmoetingsdag van de bewonerscommissies op 8 oktober jl. was het duidelijk dat ook Woonpartners Midden-Holland de inzet van de vrijwilligers waardeert. Samen kun je veel bereiken. Vooral de bewonerscommissies kennen de situatie in en om hun woonomgeving. In het overleg met Woonpartners Midden-Holland hebben ze ook een grote inbreng! Iedereen is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de woning en directe woonomgeving. Wij bevorderen dit. Hiertoe werken wij graag samen met Woonpartners, met bewonerscommissies maar ook met wijkteams. Voor wooncomplexen/eenheden die nog geen

100

jaar

bewonerscommissie hebben zoeken wij overigens nog vrijwilligers. Heeft u interesse of wilt u meer weten over het opzetten van een bewonerscommissie, bel ons dan gerust via (0182) 58 30 33 of stuur een e-mail naar info@hwhm.nl.

Met vriendelijke groet, Jan Blom Voorzitter HWHM www.hwhm.nl

100

jaar

100

jaar

25


100

100

jaar

100

jaar

100

jaar 100 jaar woonpartners

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

100

jaar

100

jaar

jaar jaar

100

jaar

100

jaar

Een deel van de ruim 100 medewerkers van Woonpartners Midden-Holland, september 2011.

26

100

jaar

100

jaar

100

jaar

100

jaar


Nieuw / onderhoud

Parc Houtzicht! Royale eengezinswoningen te huur in het centrum van Waddinxveen Wilt u ‘stads’ wonen zonder de bijbehorende hectiek? Dan is Parc Houtzicht echt iets voor u. In een handomdraai bent u straks in het bruisende nieuwe centrum van Waddinxveen met alle voorzieningen van dien. Ook als u op zoek bent naar wat meer rust heeft Parc Houtzicht alles in de buurt.

Parc Houtzicht is een gevarieerd nieuwbouwproject tussen het centrum en het Burgemeester Warnaarplantsoen. Hier worden in totaal 52 eengezinswoningen en 42 appartementen gerealiseerd. Het uiterlijk is verrassend, er wordt gebruik gemaakt van warme kleuren en het geheel geeft een ruimtelijk gevoel. U hoeft niet langer te zoeken, uw droomwoning staat in Parc Houtzicht! Woonpartners Midden-Holland start met de verhuur van 31 royale eengezinswoningen op deze prachtige locatie. Deze woningen in de vrije huursector worden gerealiseerd door Capital Vastgoed. De gemiddelde huurprijs is € 875,- met daarbij een vaste parkeerplaats. De afgesloten parkeergarage zorgt dat uw auto veilig geparkeerd staat. Boven op het parkeerdek komen de achtertuinen (met houten bergingen) waar gras, planten en bloemen kunnen groeien. De riante huurwoningen hebben een oppervlakte tussen de 122 m2 en de 140 m2 en hebben ten minste 4 kamers en een zolder verdieping. De woningen zijn momenteel in aanbouw en de verwachting is dat de oplevering medio 2012 kan plaats vinden. Wilt u in aanmerking komen voor een huurwoning in dit project, dan wordt er een (gezamenlijk) minimum inkomen gevraagd vanaf € 4.300,- bruto per maand.

Meer weten? Neem contact op met Woonpartners Midden-Holland. De medewerkers van de afdeling Klantinformatie & Verhuur vertellen u graag meer over uw droom­ woning in Parc Houtzicht. U kunt bellen naar (0182) 64 64 64 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Op www.woonpartners-mh.nl leest u nog meer. De woningen worden te huur aangeboden via www.woningnet.nl, klik op vrije sector huurwoningen, Parc Houtzicht.

Durven dromen over wonen…


Seizoenstips

k Zet bij vorst de thermostaat op minimaal 10°C en

Uw huis

draai in het hele gebouw de radiatoren open, ook in de ruimten waar zich de watermeter, hoofdkraan en leidingen bevinden.

k Heeft u een individuele CV? Zorg dan dat de CVpomp blijft draaien. Stel de ketelwatertemperatuur in op minimaal 50°C en de boiler op minimaal 60°C.

k Controleer of de hoofdkraan goed sluit. Mocht er een defect aan de waterleiding ontstaan, dan voorkomt u hiermee eventuele waterschade.

k Bij

vorst moet u (buiten)kranen en leidingen in onverwarmde ruimten, zoals de garage, afsluiten en aftappen. Vergeet niet om na de vorstperiode de leidingen voor gebruik eerst goed door te spoelen.

k Zorg dat er geen bladeren, takken of ander afval in de dakgoot blijven liggen. Als het vriest kan het dak daardoor beschadigen.

Klaar DE

wi

Wilt u in het voorjaar weer optimaal van uw tuin, terras of balkon genieten? Dan is het tijd om uw ‘plek onder de zon’ voor te bereiden op het aan­komende winter­seizoen.

Uw tuin

28


Hieronder twee winter knutseltips, waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen. Succes verzekerd!

Smulketting voor vogels Wat heb je nodig: k Naald k Sterk stuk draad k Lekkere dingen voor vogels Neem de naald en doe het draad eraan. Zorg dat je veel lekkere dingen voor vogels hebt. Bijvoorbeeld: stukjes appel, stukjes wit brood, stukjes bruin brood, pinda’s in de dop (ongebrand, voor de vogels), gepelde pinda’s, stukjes wortel.

voor

inter k Heeft u vaste planten in potten, die niet winterhard zijn? Haal ze dan tijdig naar binnen. Plaats ze in een ruimte met voldoende licht en voldoende warmte.

k Bij winterharde potplanten, is het belangrijk dat ook de potten tegen een stootje kunnen. Gebruik zo veel mogelijk vorstbestendige potten. Zet de planten ’s winters als het echt vriest wat dichter bij het huis en bij elkaar, om ze te beschermen tegen de wind en de kou. Voorkom dat de grond uitdroogt en geef de planten regelmatig water.

k Het

is belangrijk om afgevallen bladeren op uw gazon te verwijderen. Een gazon blijft veel beter in conditie zonder blad. Het blad dat u verzamelt, kunt u in een mand op een droge plek wegzetten. Dit kan in de winter als bescherming gebruikt worden voor vorstgevoelige beplanting of als mooi overwinteringsplekje voor egels.

Rijg de hapjes aan het draad. Je kunt de verschillende hapjes heel leuk afwisselen, zodat er een vrolijke ketting uitkomt. Pas op dat je wel genoeg draad aan de beide uiteinden overhoudt om de ketting op te hangen. Je kunt de ketting als hij klaar is bijvoorbeeld tussen twee bomen ophangen, of aan een vogelvoederhuisje.

Kerststukje maken Wat heb je nodig: k Oase k Allerlei dennetakjes k Kaars(-en) k Kleine versierseltjes k Bloembakje k Veel groen (hulst bijvoorbeeld) Maak de oase goed nat, je kunt dit heel goed doen door de oase 5 tot 10 minuten in een bak met water te laten staan. Dan zet je de oase in het bloembakje en je begint met het opvullen van de randen met groen en zo ga je van buiten naar binnen. Bepaal voor jezelf wat de voor- en de achterkant van je stukje wordt en hoe je het stukje wilt indelen. Je moet zorgen dat je geen lege plekken overlaat en bedenk dat oase ook behoorlijk kwetsbaar is. Je kunt niet zomaar steeds takken erin prikken en er weer uithalen. Op een gegeven moment komen er te veel gaatjes in en blijft er niets meer goed in staan. Waar je het kaarsje en de versierseltjes neer zet, mag je helemaal zelf weten. Zorg er wel voor dat het kaarsje vrij staat, zodat niet het hele kerststukje in de brand kan vliegen. 29


Huurders

Heeft u een reparatieverzoek? Dan kunt u uw verzoek op verschillende manieren melden bij Woonpartners. Dit kan onder meer 24 uur per dag via onze website: www.woonpartners-mh.nl. Wanneer u de link ‘reparatieverzoeken’ aanklikt, kunt u stap voor stap een aantal vragen beantwoorden. Als het verzoek compleet is, verzendt u het digitaal. U kunt uw verzoek ook telefonisch indienen via het centrale nummer reparatieverzoeken: (0182) 59 70 59. Dit nummer is bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Dit nummer geldt voor al onze huurders in de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Het is ingesteld om onze klanten nog beter van dienst te zijn. U krijgt direct iemand aan de lijn die weet wat er in uw woning moet gebeuren en hiervoor ook meteen opdracht kan geven. Heeft u een vraag over een al eerder ingediend reparatieverzoek? Ook dan kunt u bellen met het centrale nummer reparatieverzoeken. En dit geldt eveneens als u als huurder, één keer per jaar, gratis zand en/of grond wilt bestellen voor het ophogen van uw tuin of terras. Spoedeisende reparaties buiten kantoortijd: (070) 311 03 04. Ook voor meldingen van gaslekken of zware lekkage. Een aantal reparatieverzoeken moeten rechtstreeks gemeld worden, bij de bedrijven die voor Woonparters diensten uitvoeren: Riool.nl: (071) 522 26 88 Voor problemen aan de afvoer (vooral verstoppingen). Ook voor verstoppingen in/aan de dakgoot. Samenwerking Glasverzekering: (0800) 388 87 22 Bij glasbreuk, wanneer een huurder een glasverzekering via Woonpartners heeft (dit hebben niet alle huurders). Ook voor vragen wanneer de ruit gerepareerd wordt.

30

Bij problemen met cv-ketels en vragen over het onderhoud van de cv-ketel. In een aantal individuele gevallen; ook voor boilers. De meeste huurders huren hun boiler echter bij een energieleverancier. Blokverwarming Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle: Heeft u problemen met de blokverwarming in uw complex? Dan kunt u bellen met het centrale reparatieverzoeknummer, via (0182) 59 70 59. Na openingstijden kunt u meldingen doorgeven via (070) 311 03 04.

ServicePlus abonnement Bewoners die zelf niet zo handig zijn, of het klein dagelijks onderhoud van hun woning liever uitbesteden, kunnen gebruik maken van een ServicePlus abonnement. Dit betekent dat onderhoudswerkzaamheden die normaliter voor rekening van de huurder komen, door Woonpartners worden uitgevoerd tegen een vast maandelijks bedrag. U betaalt dan geen voorrijkosten of materiaalkosten. Het maandelijkse bedrag wordt gelijktijdig met de huur geïnd. Voor het abonnement geldt een minimale looptijd van 1 jaar, daarna geldt een opzegtermijn van een maand. Voor meer informatie, kijk op www.woonpartners-mh.nl.

Doet de lift in uw complex het niet? In sommige complexen hangen de storingsnummers van de liftmonteur zelf. In dat geval kunt u rechtstreeks contact opnemen. In alle andere gevallen kunt u bellen met het centrale nummer reparatieverzoeken, via (0182) 59 70 59.

Heeft u een vraag over een onderhouds­ project in uw complex? In de brief/brieven die u van Woonpartners ontvangt, staat wie u kunt bellen. In sommige gevallen is dat de woonconsulent, soms de opzichter of de aannemer zelf.

Individueel cv-onderhoud én blokverwarming in Gouda: Comfort Partners (010) 245 42 45

Problemen rondom de afvalverwerking

Individueel cv-onderhoud in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle: Tempus (088) 895 50 00

Bent u uw pasje voor de afvalverwerking kwijt of is de vuilnis bij uw complex niet opgehaald? Dan kunt u contact opnemen met Cyclus, via (0182) 54 75 00.


Meldpunten openbare ruimte Een losse stoeptegel voor uw huis of een lantarenpaal die het niet doet? Voor dit soort meldingen kunt u terecht bij de gemeente in uw woonplaats. Zo werken we samen aan schoon, heel en veilig.

Waddinxveen: Meldingen kunt u doorgeven op de website www. waddinxveen.nl, kies dan voor het digitale meldpunt. In geval van zéér spoedeisende zaken, zoals een omgevallen boom op de weg, ernstige problemen in het gemeentelijk riool of een omvergereden lantaarnpaal kunt u bellen naar het algemene nummer van de gemeente Waddinxveen, via telefoonnummer (0182) 62 46 24. Zuidplas: Meldingen kunt u doorgeven op de website www. zuidplas.nl. Is uw melding urgent maar buiten kantoortijden (zoals riolering, bestrating, groen, verlichting en reiniging)? Bel dan met het Meldpunt onderhoud openbare ruimte via telefoonnummer (0180) 330 300 (dag en nacht bereikbaar).

Buurtbemiddeling in Gouda en Waddinxveen Buurtbemiddeling kunt u inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren. Getrainde bemiddelaars proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en samen een oplossing te vinden voor de overlast of de ruzie. Ze zijn onpartijdig. Op dit moment is buurtbemiddeling actief in 13 gemeenten, waaronder Gouda en Waddinxveen. Voorwaarde is wel dat er tussen u en de buren geen lichamelijk geweld is gebruikt. Is dat wel het geval, dan is het raadzaam om de politie in te schakelen. Verder is het belangrijk dat de buurman of buurvrouw aanspreekbaar is. Met drugsdealers, mensen die voortdurend dronken zijn of psychisch in de war, valt moeilijk te onderhandelen. Buurtbemiddeling is voor de bewoners gratis. U kunt telefonisch contact opnemen met Factor-G, via (0182) 52 88 88. U kunt ook een e-mail sturen naar buurtbemiddeling@factor-g.nl.

Website: www.woonpartners-mh.nl

Hoofdvestiging Woonpartners Waddinxveen Correspondentieadres: Postbus 102, 2740 AC Waddinxveen Bezoekadres: Coenecoop 6 2741 PG Waddinxveen Telefoon (0182) 64 64 64 Fax (0182) 64 64 74 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 08.30 - 17.00 uur

Vestiging Gouda Correspondentieadres: Postbus 631, 2800 AP Gouda Bezoekadres: Achterwillenseweg 22a 2805 JX Gouda Telefoon (0182) 59 70 70 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 08.30 - 17.00 uur

Vestiging Zuidplas Correspondentieadres: Postbus 102, 2740 AC Waddinxveen Bezoekadres: Dorpsstraat 154 2761 AJ Zevenhuizen (ZH) Telefoon (0182) 63 34 02 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 08.30 - 17.00 uur

Vestigingen

Gouda: De gemeente Gouda is alle werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur, via telefoonnummer (0182) 14 01 82. Meldingen kunt u ook doorgeven via de website www.gouda.nl, kies dan voor Dienstverlening, Meldpunten.

E-mail: woonpartners@woonpartners-mh.nl

31


Huurders

Verkoop huurwoningen Veel mensen willen graag een koopwoning aanschaffen. Een huis om al hun (woon) dromen in te realiseren… Om kinderen groot te brengen. Of gewoon zakelijk gezien; als investering, om vermogen op te bouwen voor later.

Een woning kopen van Woonpartners Huurt u nu een sociale huurwoning bij Woonpartners en denkt u er over om een woning te kopen? Dan hebben we goed nieuws voor u. Onze organisatie heeft de lijst met huurwoningen die voor verkoop in aanmerking komen uitgebreid. Dit betekent dat bewoners van deze woningen hun eigen huis of appartement met een aantrekkelijke korting kunnen kopen. Maar ook andere huurders van Woonpartners kunnen een woning in deze complexen kopen, zodra er één vrijkomt. En ook voor hen geldt; mét korting. Het maakt daarbij niet uit in welke gemeente of in welke wijk u momenteel huurt en waar de te kopen woning staat. Woonpartners heeft huurwoningen voor verkoop gelabeld in de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Het actuele aanbod vindt u op de website van Woonpartners Midden-Holland: www.woonpartners-mh.nl.

Onze organisatie gebruikt de inkomsten uit de verkoop van huurwoningen onder meer om grootonderhoudsprojecten en nieuwbouw te realiseren. Maar we vinden het ook belangrijk om huurders de keuzevrijheid te bieden én de mogelijkheid om vermogen op te bouwen. Daarom hebben we een aantrekkelijke kortingsregeling voor huurders. Hoe langer u een woning van Woonpartners huurt, hoe meer korting u krijgt. De korting kan oplopen tot 10% van de getaxeerde verkoopwaarde.

Interesse? Als uw interesse is gewekt, neem dan gerust contact met ons op. Onze accountmanager verkoop, Tineke Smit, is elke werkdag te bereiken tot 13.00 uur. U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op de website. Woont u in een huurwoning die is geselecteerd voor verkoop en wilt u gewoon blijven huren? Dan verandert er niets voor u. U kunt blijven huren zo lang als u wilt en kunt, ook in de jaren die volgen, rekenen op onze dienstverlening.

“Hoe langer u een woning van Woonpartners huurt, hoe meer korting u krijgt.”

Op onze website kunt u meer informatie over dit artikel lezen met de hiernaast afgebeelde QR-code. Uitleg over hoe u een QR-code kunt gebruiken, vindt u op pagina 2. 32


Wijziging huurtoeslag Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurkosten, de huurtoeslag.

Er gaat in 2012 nogal wat veranderen rondom de huurtoeslag. Op het moment dat dit magazine naar de drukker gaat, wordt in politiek Den Haag nog volop gesproken over het overmaken van deze tegemoetkoming. Momenteel kunnen huurders van veel woningcorporaties er nog voor kiezen om hun huurtoeslag rechtstreeks over te laten maken naar hun verhuurder. Dit bedrag wordt dan verrekend met de maandelijkse huur. Met ingang van 1 januari 2012 gaat dit, zoals het er nu naar uitziet, veranderen. Dan maakt de Belastingdienst de toeslag alleen nog rechtstreeks over naar huurders. Of deze wijziging ook daadwerkelijk doorgaat, hangt af van de Tweede en de Eerste Kamer. Woonpartners volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal op www.woonpartners-mh.nl informatie hierover geven.

en ontvangt u op dit moment huurtoeslag? Dan krijgt u voortaan een lager bedrag dan dat u gewend was. Hoeveel minder hangt o.a. af van uw huur, uw (gezins) inkomen en het aantal personen in uw huishouden. Gemiddeld daalt de huurtoeslag met circa 10 euro per huishouden, per maand. De overheid wil zo bereiken dat huurders met een laag inkomen eerder voor een goedkope woning kiezen.

Wat wel zeker is, is dat de huurtoeslag voor circa 80 procent van de huurders per 1 januari 2012 omlaag gaat. Woont u op dit moment in een huurwoning met een bedrag onder de â‚Ź 361,66? Dan verandert er voor u nauwelijks iets. Woont u in een duurdere huurwoning

Let erop dat als de gegevens van uw huishouden wijzigen, dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van de huur­toeslag die u krijgt. Dit kan betekenen dat u de ontvangen toeslag moet terugbetalen, met alle consequenties van dien. Geef daarom wijzigingen op tijd door!

Indien u nog vragen heeft over de huurtoeslag, dan kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon via 0800 05 43. Wilt u weten of u in 2012 huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel, doe dan de proefberekening op www.toeslagen.nl. Als u in 2011 al huurtoeslag heeft ontvangen, dan hoeft u het in principe niet opnieuw aan te vragen.

33


activiteiten

Trouwe huurders Van harte gefeliciteerd! 34


Tijdens een feestelijke middag in Oud-Hollandse sfeer werden op 14 oktober circa zeventig huurders in het zonnetje gezet. Dit gebeurde in het Anne Frank Centrum in Waddinxveen. De bewoners huren al meer dan veertig jaar een woning bij Woonpartners. Extra aandacht was er voor mevrouw Oskam-Ames en mevrouw De Lange. Beide dames huren zelfs al zestig jaar onafgebroken een woning van Woonpartners Midden-Holland. Zij kregen daarom, als extraatje, een boterletter in de vorm van het getal 60. Om de feestelijkheden extra luister bij te zetten vrolijkte het gemengde zangkoor Cheerio uit Schoonhoven de middag op met Hollandse liederen ‘van weleer’. Liedjes als ‘t Was aan de Costa del Sol, Brandend zand, het Zwerverslied en het Slavenlied vielen in goede aarde. Sommige aanwezigen zongen met de armen in de lucht zelfs elk liedje woordelijk

mee. Aan het eind van de middag kreeg elke huurder een cadeautas mee met daarin onder andere een certificaat voor trouw huurderschap, een Hollandse kaas en een cadeaubon. Ook hebben zij per post nog een jubileumboek over 100 jaar Woonpartners ontvangen en een exemplaar van de groepsfoto. 35


Nieuw > Gouda

“Het is belangrijk om het aanbod aan woon- en bedrijfsruimten goed af te stemmen op de behoefte”

Herontwikkeling Gouda Oost

Er is nog niet zoveel van te zien, maar de heront-

Springerslocatie In samenwerking met de gemeente Gouda is Woonpartners bezig om de herontwikkeling van de Springerslocatie op te zetten. Uitgangspunt is het realiseren van winkels en 35 tot 40 appartementen. De exacte omvang van het totale programma is op dit moment nog onderwerp van afstemming. Dit komt mede omdat de combinatie van winkels, woningen en parkeerplaatsen nauw luistert in relatie met de grootte van de locatie. Er worden op dit moment een aantal stedenbouwkundige modellen uitgewerkt, om te bezien welke mogelijkheden er zijn en waar de begrenzingen van het gewenste programma liggen. Zo wordt onder meer gekeken naar het aantal vierkante meter winkels en het aantal appartementen. Ook het inpassen van de benodigde parkeerplaatsen speelt een belangrijke rol. Bovendien wordt goed gekeken hoe de eerder geformuleerde stedenbouwkundige uitgangspunten, die de kwaliteit van de entree van de wijk waarborgen, tot hun recht komen in het model. De appartemententoren zal uit ongeveer tien lagen bestaan. De toren wordt circa 35 meter hoog; een echte markering van de entree van de wijk!

Zuidelijk Stempel West Aan de andere kant van de Sportlaan is Woonpartners bezig om het zogeheten Zuidelijk Stempel West een nieuwe invulling te geven. Om ruimte te maken voor de plannen, worden 122 woningen aan de Wiardi Beckmanstraat en de Verzetslaan gesloopt. “Het traject voor het uitplaatsen van de bewoners is begin van dit jaar in gang gezet”, legt projectontwikkelaar Fred Hulpusch van Woonpartners uit. “Eind dit jaar hebben alle bewoners naar verwachting een andere woning gevonden. De woningen worden nu tijdelijk bewoond.” De plannen voor dit gebied bestaan uit nieuwe woningen, in combinatie met bedrijvigheid. Stedenbouwer Mathijs Bouw heeft een eerste concept klaar voor een stedenbouwkundig plan. Fred Hulpusch: “We zoeken goed uit hoe het met de kabels en leidingen zit en willen zo veel mogelijk van de bestaande infrastructuur gebruik maken; die structuur is namelijk goed . Dit wordt afgestemd met de gemeente Gouda. Ook zoeken we goed uit welke types woningen en bedrijven in het gebied gewenst zijn. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt, in overleg met betrokken partijen, zoals het wijkteam Gouda Oost. Al deze informatie wordt verwerkt in het stedenbouwkundig plan dat we binnenkort zullen presenteren”.

wikkeling van Gouda Oost is in volle gang. Zo

De Oversteek

wordt er gewerkt aan plannen voor de inrichting

Tussen het Nelson Mandela Centrum aan het Wilsonplein en het nieuwe winkelcentrum op de Springerslocatie komt een strook openbare ruimte die beide centra verbindt. Deze strook wordt ook wel ‘De Oversteek’ genoemd. Landschapsarchitect Lodewijk Baljon werkt aan ideeën voor de inrichting van dit gebied. Langs deze strook komt ruimte voor bedrijvigheid. Dat kan (kleinschalige) detailhandel zijn, maar ook andere maatschappelijke en commerciële voorzieningen zijn denkbaar, zoals een restaurant, makelaar, pedicure of kantoor aan huis.

van de Springerslocatie, het Zuidelijk Stempel West en ‘De Oversteek’.

Bent u ondernemer en heeft u interesse om u op de Springerslocatie of De Oversteek te vestigen? Stuur een e-mail naar info@woonpartners-mh.nl, ter attentie van Marian Dekker. 36

Woonpartners betrekt de Goudse ondernemers actief bij de plannen. Zo is er al een bijeenkomst geweest, om ideeën en wensen te inventariseren. Marian Dekker, medewerker projecten: “We vinden het belangrijk om het aanbod aan woon- en bedrijfsruimten goed af te stemmen op de behoefte. Het is onmiskenbaar een plus voor de wijk als ondernemers zich in dit gebied willen vestigen.”


huurders

Energiezuinige ketels Een beter milieu door een verlaging van de CO 2 uitstoot… Dat bereik je niet zomaar. Dat vergt inspanning en investeringen. Woonpartners vindt het belangrijk om hieraan een bijdrage te leveren. Daarom vervangt de corporatie in twee jaar tijd vrijwel alle individuele cv-ketels die nog niet energie-zuinig zijn door HR-ketels. Ook voor de huurders is dit gunstig; zij merken het direct aan hun energierekening. In de afgelopen jaren heeft Woonpartners al veel CV-ketels vervangen, maar dan vooral op basis van individuele verzoeken. In het derde kwartaal van 2010 is de corporatie met de eerste grootschalige cv-ketel vervanging gestart. VR ketels, open cv-ketels en storingsgevoelige ketels worden vervangen door een energiezuinige versie. In 2010 heeft de corporatie in diverse complexen 928 ketels vervangen, in 2011 zullen dat er nog eens 1000 zijn. Naar verwachting staat er eind 2011 in bijna geen enkele woning nog een ‘gewone’ cv-ketel. Daarnaast is de corporatie druk bezig met het vervangen van de collectieve cv-installaties in flats. Ook hier worden energiezuinige ketels geplaatst. Woonpartners neemt bovendien diverse andere maatregelen om een bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2 uitstoot. De corporatie heeft de afgelopen paar jaar al fors geïnvesteerd in extra energiebesparende maatregelen, onder meer in het kader van de Woonpartnerskwaliteit. Zo is in diverse complexen isolerend glas aangebracht in woonkamers en keukens en kunnen bewoners bij een aantal projecten kiezen voor dakisolatie en isolerend glas in de slaapkamers. Met alle maatregelen samen is in 2010 de CO2 uitstoot in ons werkgebied teruggebracht met 580 ton. Uitgangspunt is dat de energiebesparende maatregelen in principe tot lagere woonlasten voor de huurders leiden. Daarnaast moeten de maatregelen bijdragen aan minder CO2 uitstoot en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Woonpartners hoopt dat de maatregelen ‘inspirerend’ werken voor bewoners. Met een aantal kleine aanpassingen in huis, kunnen huurders zelf ook nog eens veel energie besparen. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot nog verder terug gebracht.

Convenant Energiebesparing Corporatiesector De extra investeringen van Woonpartners sluiten goed aan bij het Convenant Energiebesparing Corporatiesector dat de Woonbond, Aedes en twee ministeries in oktober 2008 hebben gesloten. Kern van het convenant is de afspraak dat corporaties extra investeringen in de sociale woningvoorraad doen, om in tien jaar tijd (in de bestaande woningvoorraad) 20 procent te besparen op het gasverbruik. Zo kan een forse energiebesparing in de sociale huursector gerealiseerd worden die gevolgen heeft voor 2,4 miljoen huishoudens, oftewel 35 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad. 37


activiteiten

Dagje uit

met de bewonerscommissies

Op zaterdag 8 oktober vond de jaarlijkse ‘BC-relatiedag’ plaats, georganiseerd door Wijk- en Buurtbeheer. Voor deze middag waren alle leden van de bewoners­commissies uitgenodigd. De bestemming was dit keer Boskoop, waar een rondleiding op het programma stond in het Boomkwekerijmuseum en een rondvaart langs de kwekerijen. Na af en toe een stortbui die dapper werd getrotseerd met paraplu en regencape, gingen de 62 deelnemers richting de Flora, eveneens in Boskoop. Daar hield Willem van den Berge, adjunct-directeur van Woonpartners, een korte toespraak. 38

Hij bedankte alle leden van de bewonerscommissies voor hun belangeloze inzet, het hele jaar door. Daarna vertelden de voorzitters van de huurdersbelangenorganisaties HWHM en HWZM in het kort iets over hun ervaringen met betrekking tot de samenwerking met Woonpartners en de resultaten die zij hebben bereikt. Aansluitend werd een buffet in de vorm van een Hollandse proeverij geserveerd.


puzzelpagina

JUBILEUM WOORDZOEKER Woorden: jubileum volkshuisvesting jubileumboek tentoonstelling belanghouder bewonerscommissie geschiedenis monument nieuwbouw

leefbaarheid huurder welzijn gemeente zorginstelling wijkteam woning onderhoud duurzaamheid

Heeft u alle woorden kunnen vinden? Ga dan op zoek naar de blauwe letters. Als u deze in de juiste volgorde zet, vormen ze een woord dat goed aansluit bij het jubileum van Woonpartners! Zet dit woord in een e-mail naar n.v.kesteren@woonpartners-mh.nl. U kunt natuurlijk ook een briefkaart of een ander kaartje inzenden met de oplossing. Stuur deze voor 1 januari 2012 op naar: Woonpartners Midden-Holland, postbus 102, 2740 AC in Waddinxveen. > Onder alle inzenders wordt een cadeaubon verloot van 15 euro.

Oplossing puzzel juni / juli: In het magazine van juni/juli 2011 stond een Sudoku. De cadeaubon is gewonnen door Joke Slobbe, J.W. Frisoweg 42 in Waddinxveen. Van harte gefeliciteerd! 39


Interview

Sytze Sietsma:

“ Uitgangspunt bij al ons werk is mensen te versterken” Het Nelson Mandela Centrum in Gouda is nu enkele maanden open. Eén van de nieuwe huurders is Kwadraad. In dit magazine een interview met Sytze Sietsma, sociaal raadsman bij deze organisatie. “Ik ben wel blij met m’n nieuwe werkplek. Hoop vooral dat Gouwenaars ons hier makkelijk kunnen vinden.”

Kwadraad Sytze Sietsma werkt al 20 jaar als sociaal raadsman. Eerst bij de gemeente Gouda. Toen de gemeente het sociaal juridische werk afstootte naar stichting Ter Vest, ging hij daar verder. Na vele fusies, is hij sinds 2003 officieel in dienst van Kwadraad. “De sociaal raadslieden van Kwadraad zijn gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met wetten, regelingen en sociale voorzieningen. We verstrekken informatie, bemiddelen en geven advies. Ik werk zelf in Gouda, samen met drie andere raadslieden. Gouwenaars betalen overigens niets voor onze diensten, we worden gesubsidieerd door de gemeente. We kunnen onder meer helpen bij vragen over uitkeringen of bijstand, zorgen huurtoeslag, minimabeleid en de Wmo. Over het algemeen richten we ons op klanten met een laag inkomen. Zij kunnen zich geen dure adviseur of belastingconsulent permitteren.”

40

Hij is bovendien actief bij de Formulierenbrigade. Hier kunnen mensen terecht voor hulp bij het begrijpen en invullen van formulieren. De vrijwilligers bij de brigade krijgen ondersteuning van een sociaal raadsvrouw of raadsman. “Ook deze hulp is voor inwoners van Gouda gratis. We richten ons heel specifiek op mensen die om de één of andere reden moeite hebben met formulieren, zoals 1e generatie allochtonen, analfabeten en ouderen.” Hij vindt het werk van sociaal raadsman nog steeds interessant én uitdagend. “Ik heb rechten gestudeerd, in een tijd dat er nog geen opleiding was voor sociaal raadslieden. Het geeft veel voldoening als je mensen echt op weg kunt helpen, ze een stuk zelfstandigheid kunt (terug)geven. Wetten en regels interesseren me minder; ik hou me vooral bezig met de interactie tussen individuen en instellingen/organisaties. Het gaat er niet om of je gelijk hebt, maar het gaat er om dat je gelijk krijgt, volgens de geldende regels en wetten. Daar wil ik mensen bij helpen.”

Kwadraad houdt zich bezig met maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn. De organisatie biedt een breed aanbod diensten aan, waaronder algemeen én school maatschappelijk werk, gezins­ coaching, inkomensbeheer en sociaal juridische dienstverlening. Sytze Sietsma: “Uitgangspunt bij al ons werk is mensen te versterken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken.” Voor Woonpartners is Kwadraad een belangrijke ketenpartner. Zo heeft de corporatie jarenlang met de organisatie samengewerkt op het vlak van schuldhulpverlening en werken de twee samen bij het project voorkoming huisuitzetting. Voor meer informatie over de dienstverlening van Kwadraad, kijk op www.kwadraad.nl.

Woonpartners Magazine  

Woonpartners Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you