Page 1

Jaarplan DataLand 2018

GEMEENTELIJKE OBJECTINFORMATIE SAMEN GEORGANISEERD


I NHOUDSOPGAVE Voorwoord ................................................................................................................................................................................................................................................ 3 De koers voor 2018 ................................................................................................................................................................................................................................ 3 1.1

DataLand; van en voor gemeenten ...................................................................................................................................................................................... 4

1.1.1. Ontzorgen ......................................................................................................................................................................................................................... 4 1.1.2. Ondersteunen.................................................................................................................................................................................................................. 5 1.1.3. Faciliteren ......................................................................................................................................................................................................................... 5 Concrete doelen in 2018 ....................................................................................................................................................................................................................... 6 1.2

Ontzorgen, ondersteunen en faciliteren in 2018 ............................................................................................................................................................. 6

1.2.1. DataLand als ‘ontzorger’ ........................................................................................................................................................................................... 6 1.2.2. DataLand als aanbieder van (object)gegevens via KNOOP ...................................................................................................................... 6 1.2.3. DataLand als ‘ondersteuner’ .................................................................................................................................................................................... 8 1.2.4. DataLand en het GGB: een rol als ‘facilitator’ ................................................................................................................................................ 9 1.3. DataLand en de VNG: naar een rol als samenwerkingspartner ...................................................................................................................................... 11 1.4. Doelen ten aanzien van de bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................................... 12 1.5. Risico’s.......................................................................................................................................................................................................................................... 14 Begroting 2018........................................................................................................................................................................................................................................ 16 Organogram ........................................................................................................................................................................................................................................ 17 Bijlage 1: Organisatie bureau DataLand ........................................................................................................................................................................................ 18

2


V OORWOORD Voor u ligt het Jaarplan DataLand 2018 ’GEMEENTELIJKE OBJECTINFORMATIE SAMEN GEORGANISEERD’. Dit Jaarplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de koers voor 2018. Als kader voor deze koers dient het meerjarenplan waarin de doelstellingen van DataLand voor de komende vijf jaar zijn omschreven. Het tweede deel van het jaarplan bestaat uit de goedgekeurde begroting van DataLand voor 2018.

D E KOERS VOOR 2018 DataLand zet dit jaar in op de doorontwikkeling van het collectieve gemeentelijke beheer van objectgegevens met KNOOP als belangrijkste instrument. DataLand beschikt over het instrumentarium dat de collectieve functionaliteit waar gemeenten in de Digitale Agenda 2020 om vragen, mogelijk maakt. Aangespoord en ondersteund door de gemeentelijke beweging ‘Samen Organiseren’ wil DataLand deze functionaliteiten opschalen en breed inzetbaar maken voor alle Nederlandse gemeenten. De datadistributie via de Vastgoedscanner (VGS), de opleidingen en het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) zijn en blijven kernactiviteiten van DataLand. Hoewel het gebruik van de Vastgoedscanner door de openbaarmaking van de WOZ waarde voor woningen terugloopt, blijft de gemeentelijke behoefte aan dit distributie-instrument van lokale vastgoedinformatie bestaan. Met de opleidingen, kennisbijeenkomsten en het secretariaat van het GGB geeft DataLand eveneens invulling aan de rol als ondersteuner en facilitator van gemeentelijke dienstverlening.

3


1.1

D ATA L AND ;

VAN EN VOOR GEMEENTEN

1.1.1. O N T Z O RG EN DataLand ontzorgt gemeenten door namens hen objectinformatie via de Vastgoedscanner (VGS) toegankelijk te maken voor publieke en private afnemers. De VGS was voorheen een kernactiviteit en de inkomsten uit de VGS droegen de bedrijfsvoering. De vraag naar WOZ-rapporten en de bijbehorende omzet lopen echter terug. Het effect van de openbaarmaking van de WOZ-waarde voor woningen (die nu gratis kunnen worden opgevraagd), bleek in 2017 zeer sterk. Deze omzet zal ook in 2018 verder dalen. De VGS zal naar verwachting echter nog steeds een substantiële bijdrage leveren aan de totale omzet, aangezien het loket nog steeds gebruikt zal worden voor de WOZ-waarde van nietwoningen. Daarnaast biedt de VGS kadastrale informatie en lokale belastingtarieven, wat voor afnemers veel gebruiksgemak biedt. Daarom blijft DataLand ook in 2018 streven naar een landelijke dekking en een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op dit gebied. DataLand ontsluit via KNOOP objectgegevens uit de basisregistraties voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is KNOOP het loket voor gemeentelijke ‘plusinformatie’ en biedt het een registerfunctie voor verzameling van gemeentelijke informatie over o.a. thema’s als de WKPB, waardoor ook in de nabije toekomst een verbinding met het DSO te maken is. Het aantal deelnemers aan KNOOP groeide in 2017, zij het beperkt. Naast gemeenten zijn in 2017 de eerste belastingsamenwerkingen en omgevingsdiensten aangesloten. DataLand zet in 2018 met de oprichting van een zgn. ‘Taskforce KNOOP’ in op een versnelling van het tempo van aansluiten. De Taskforce focust zich met name op KNOOP, maar richt zich ook op de activiteiten rond de Vastgoedscanner en dataleveringen. In hoofdstuk 1.2.2. zal de samenstelling van de Taskforce verder worden beschreven. Ook recente ontwikkelingen in de samenwerking met VNG/KING zullen bijdragen aan die versnelling; samen met KING en de VNG werden in 2017 al goede stappen gezet in de integratie van KNOOP in de gemeentelijke informatie-infrastructuur, zo werd KNOOP in 2017 opgenomen in GEMMA. In 2018 zet DataLand in op de verdere opschaling van het gebruik van de collectieve functionaliteiten van KNOOP, mede onder de paraplu van ‘SAMEN ORGANISEREN’.

4


1.1.2. Ondersteunen DataLand ondersteunt gemeenten bij het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke processen en registraties voor objectgegevens. Een van de primaire manieren waarop DataLand dat doet is door het verzorgen van geo-gerelateerde opleidingen en kennisbijeenkomsten. Actualiteit en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. Daarnaast bewaakt DataLand de kwaliteit van de gemeentelijke objectinformatie door onder meer kwaliteitsrapportages. Voor 2018 ligt de focus van de opleidingen op de samenhang tussen (objectgerelateerde) basisregistraties binnen het Stelsel, de BAG 2.0, en de transitie naar een integraal gebruik van de BGT. In het kader van de komst van de BRO zullen op regionaal en provinciaal niveau kennisbijeenkomsten worden georganiseerd. 1.1.3. F A C IL IT E REN DataLand faciliteert gemeenten zich te organiseren en zo hun stem te laten horen bij relevante ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau. Voor dit doel voert DataLand het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB). DataLand helpt de leden van het GGB bij de aansturing van hun organisatie en de leden vertegenwoordigen op verzoek van het GGB de gemeenten in regionale en landelijke gremia. DataLand blijft in 2018 inzetten op een grotere deelname in nationale gremia vanuit de gemeenten zelf. De inzet van DataLand richt zich – nadrukkelijker dan voorheen – op het ‘faciliteren’ van het GGB. DataLand heeft de ondersteuning van het GGB altijd uit eigen middelen bekostigd. In 2018 gaat DataLand samen met de VNG op zoek naar een financiering van deze ondersteuning door DataLand.

5


C ONCRETE DOELEN IN 2018 1.2

O NTZORGEN ,

ONDERSTEUNEN EN FACI LITEREN IN

2018

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de geformuleerde plannen. 1.2.1. D A T A L A N D I N K OM S T EN

A L S ‘ ON T ZO R GE R ’

U IT D E

V A S T GO E DS C A N N E R

Met de openbaarmaking van de WOZ-waarde voor woningen per 1/10/2016 hebben de gebruikers van de Vastgoedscanner een gratis alternatief om aan hun informatie te komen. De daling in de afname van WOZ-rapporten bleek in 2017 groot en zal ook in 2018 doorzetten. De Vastgoedscanner levert naast pure WOZ-rapporten ook met WOZ-gegevens gecombineerde vastgoedinformatie waar naar verwachting vraag naar blijft. Per 1 januari 2018 worden de tarieven voor de jaarlicenties en voor een aantal rapporten verhoogd. Voor 2018 wordt als gevolg van deze tariefswijzigingen zelfs een lichte verhoging van de omzet tot circa 752.300 verwacht. D A T A L EV E RIN G EN ( IN

BU L K )

Door de jaren heen kiest een aantal afnemers voor bulkleveringen, deze organisaties zijn minder geïnteresseerd in gegevens voor een specifiek adres en meer in regionale of landelijke datasets. Voor deze klantengroep komen steeds meer gegevens als open data beschikbaar. DataLand verwacht een omzet van ruim 373.000 euro over 2018. 1.2.2. D A T A L A N D A L S A A N BI E DE R V A N ( O B JE C T ) G E GE V EN S V IA KNOOP Ondanks het beperkte tempo groeit het aantal deelnemende partijen aan KNOOP. In 2017 viel op dat er niet alleen gemeenten, maar ook organisaties zoals belastingsamenwerkingen en omgevingsdiensten zijn gaan deelnemen. Om het groeitempo te verhogen is de Taskforce KNOOP opgericht. Om deze Taskforce te realiseren, is een aantal wijzigingen in de organisatiestructuur doorgevoerd: een team van drie medewerkers, waaronder de teamleider van het team Kennis- en gegevensdiensten

6


(KGD), is vrijgespeeld om zich te kunnen focussen op het vergroten van de contacten met gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast krijgen ook de communicatieadviseur en de financiële medewerkster uit de Staf en de adviseur voor basisregistraties uit het team van Data & ICT een taak om met prioriteit de Taskforce te ondersteunen. De aansturing van de opleidingen en het GGB worden door de directeur overgenomen, evenals alle personeelszaken van team KGD. Deze verschuiving kan deels zonder consequenties voor de personeelsbezetting worden doorgevoerd omdat personeel dat voorheen veel tijd in de VGS stak, nu minder VGS taken heeft en daardoor tijd aan KNOOP-activiteiten kan besteden. Wel gaat deze verschuiving ten koste van de aandacht voor het Gemeentelijk Geo-Beraad, een activiteit die DataLand overigens om niet uitvoert (zie paragraaf 1.2.4). Onder de paraplu van Samen Organiseren wordt gewerkt aan het opschalen van KNOOP als collectieve functionaliteit. Door de ontwikkelingen rondom de Digitale Agenda 2020, de Omgevingswet en het DSO, is er binnen de Gemeentelijk Informatie Infrastructuur behoefte aan een collectief ‘verzamel’-instrument voor deelinformatie, de zogenaamde ‘eerste laag’. KNOOP voldoet al in grote mate aan de gewenste kenmerken van een dergelijk instrument. Gemeentelijke (deel)informatie kan collectief worden verzameld en in samenhang met het DSO worden benut. Er is een projectgroep samengesteld uit leden van Samen Organiseren, collega’s van gemeenten die KNOOP gebruiken, vertegenwoordigers van grote gemeenten en experts van KING. Ook het bestuur en het bureau van DataLand participeren in het project. Concreet doel is om in 2018 een concrete toepassing uitgewerkt te hebben dat gedragen wordt door gemeenten die ook daadwerkelijk gebruik maken van die voorziening (naar het zich nu laat aanzien wordt een register voor WKPB-gegevens vormgegeven). In 2018 verwacht DataLand 5 nieuwe gemeenten aan te sluiten en daarnaast ook 9 samenwerkingsverbanden toe te voegen. Het totale aantal aangesloten organisaties stijgt van 18 naar 32 eind 2018. De omzet van KNOOP groeit daarmee naar 223.000 euro. (Een aangesloten organisatie kan uit meerdere gemeenten bestaan, zo zijn op 1 januari 2018 in totaal 27 gemeenten via 13 gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan KNOOP verbonden.)

7


1.2.3. D A T A L A N D O P L EI D IN GE N ,

A L S ‘ ON DE RS T E UN E R ’

K EN N IS - EN IN S P I RA T I EB IJ E EN K OM S T EN

DataLand verzorgt in 2018 opleidingen die zich hoofdzakelijk richten op (de inzet van gegevens uit) de basisregistraties, al dan niet aangevuld met plusinformatie. De vraag naar opleidingen vanuit de achterban is en blijft groot. Met name opleidingen over het praktisch gebruik van de basisregistraties BAG, WOZ en BGT zijn in trek. Daarnaast is er behoefte aan brede opleidingen over de samenhang van het Stelsel van Basisregistraties. In 2017 werd de ontwikkeling gezien dat de vraag naar ‘in-house’ opleidingen is toegenomen. Daarnaast werd succes behaald met het verzorgen van opleidingen voor een nieuwe doelgroep, namelijk het belastingdomein (zowel belastingsamenwerkingen als belastingafdelingen van gemeenten). Naar verwachting zet deze ontwikkeling zich door in 2018. In 2017 zijn kennisbijeenkomsten georganiseerd rondom de invoering en beheer van de BGT. Voor 2018 worden wederom dergelijke kennissessies georganiseerd, met bijzondere aandacht voor de BGT en de invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Met het Ministerie van I&M (sinds kort is de directie waarmee afspraken worden gemaakt overgegaan naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden, BZK) worden op een zelfde manier als voor de BGT ook voor de BRO afspraken gemaakt over kennissessies en regionale bijeenkomsten. In 2018 verwacht DataLand 38 opleidingen te verzorgen, en 4 kennisbijeenkomsten voor BGT en BRO. Aanvullend aan de 4 kennisbijeenkomsten gaat DataLand in opdracht van het Ministerie van BZK (de opdrachtgever van de BRO en de BGT) verder met het uitvoeren van BGT-transitie en BRO-introductie-activiteiten in projectvorm. C ON T R OL E

V A N DE K WA L IT EI T V A N D E DA T A

De controles van de kwaliteit van de geleverde gegevens worden geautomatiseerd uitgevoerd in de database. In 2018 zullen nog meer inhoudelijke controles uitgevoerd en eventuele afwijkingen gerapporteerd worden. De kwaliteitsrapportages naar gemeenten of samenwerkingsverbanden zullen een bestuurlijk dan wel een inhoudelijk deel bevatten.

8


DATALAND

C O N G R ES

Op moment van schrijven van dit Jaarplan staat nog niet vast hoe het DataLand het congres in 2018 vorm zal geven. Er zijn twee opties: een eigen congres, geheel gewijd aan KNOOP of aansluiten bij een bestaand congres van bijvoorbeeld de VNG over Samen Organiseren. 1.2.4. D A T A L A N D E N H E T GGB: EE N RO L A L S ‘ F A C IL IT A T O R ’ DataLand kiest al sinds 2012 voor een stuwende actieve rol voor de achterban, verenigd in de koepel van het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB). DataLand zet hierbij vooral in op de vraag vanuit de gemeentelijke wereld om ondersteuning en advies op het gebied van de verbetering van de geo-informatie-huishouding. Dit wordt als volgt gedaan:    

DataLand faciliteert samen met de VNG de discussies, meningsvorming en standpuntbepaling van gemeenten op het terrein van de invulling van de Digitale Agenda 2020, met name de invulling van de rol van de geo-koepel; DataLand participeert actief in het zgn. Consulterend Overleg van de VNG (het overleg waar koepels informatie uitwisselen en de Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid adviseren); DataLand participeert actief in het Koepeloverleg (een overleg waar de koepels onderling informatie uitwisselen en positie bepalen ten aanzien van nationale ontwikkelingen op het gebied van informatieorganisatie); DataLand verzorgt ook in 2018 het secretariaat van het GGB, beheert de website van het GGB en faciliteert het functioneren van de GGB-kennisdatabank.

In 2018 zijn de vier hoogst geprioriteerde thema’s op de geo-agenda van het GGB: 1. 2. 3. 4.

De inbreng van het geo-veld bij de implementatie van de Omgevingswet; De relatie tussen DSO en objectgeoriënteerde gegevens; Aandacht voor de uitwerking van het Stelsel van Basisregistraties (een stelsel en geen stel basisregistraties); De organisatie van de BGT in de beheerfase.

9


NAAR

EE N ZU IV E RE R OL V E R D EL I N G

DataLand en de VNG hebben bij de oprichting van het GGB een duidelijke taakverdeling afgesproken; DataLand zou vooral beleidsondersteunend zijn en met name de logistieke zaken organiseren en de VNG zou vanuit haar rol focussen op de inhoudelijke discussies en de belangenbehartiging. In de praktijk bleek tot op heden dat DataLand in feite beide rollen invult. In overleg met de VNG is in 2016/2017 afgesproken dat de VNG weer zelf zorg draagt voor haar taken binnen de organisatie van het GGB. De daadwerkelijke inzet van de VNG is nog niet helemaal geïmplementeerd. DataLand vertegenwoordigt het GGB bovendien momenteel in een groot aantal gremia. Feitelijk is dit een oneigenlijke taak; zowel VNG als leden van het GGB zouden zélf als vertegenwoordiger van hun organisatie plaats kunnen en moeten nemen in gremia zoals het Bestuurlijk Overleg Beeldmateriaal, de verschillende ad hoc-commissies over standaarden, et cetera. In 2018 zet DataLand dan ook puur in op haar facilitaire rol: de organisatie en logistiek van het GGB. DataLand zal in goed overleg met de VNG de ‘oneigenlijke’ taken overdragen aan de VNG en waar nodig – op basis van detachering – de kennis en inzet leveren voor deze activiteiten. In 2018 gaat DataLand verder met het overdragen aan GGB-vertegenwoordigers van rollen in dergelijke overleggen. Consequentie is dat DataLand minder tijd aan GGB activiteiten zal besteden (tijd die ten goede komt aan de KNOOP-taskforce, zie paragraaf 1.2.2) Samengevat, de hierboven concreet uitgewerkte doelen hangen sterk samen met de weg die het Bestuur van DataLand al enkele jaren geleden ingeslagen is en waarbij DataLand zich verder ontwikkelt als gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt. Deze ontwikkelingen passen naadloos in het beleid van de VNG waarbij ook op nationale schaal de collectieve voorzieningen, zoals die ook door DataLand voor objectinformatie worden ontwikkeld, een centrale plaats hebben gekregen. In de begroting is deze ontwikkelweg duidelijk zichtbaar: DataLand zet sterk in op (en investeert in) de ontwikkeling van KNOOP als collectieve functionaliteit waarbij tegelijk de aandacht voor praktische kennisbijeenkomsten en opleidingen rond dit thema blijft bestaan.

10


1.3. D ATA L AND NAAR

EN DE

VNG:

NAAR EEN ROL ALS SAMENWERKINGSPARTN ER

EE N C ON C R E T E R OL IN D E

‘VNG- F A M IL I E ’:

GE M E EN T E L IJ K E O B JE C T IN F O R M A T IE S A M EN G EO R GA N IS E E R D

DataLand kiest ook in 2018 voor een innige samenwerking als lid van de ‘VNG-familie’ en een expliciete rol op het gebied van de beleidsondersteuning van de VNG op geo-informatiegebied en een goede afstemming van activiteiten met VNG Realisatie, voorheen het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Als leidraad voor deze samenwerking dient de zgn. propositie ‘Coördinatie gegevensverkeer DSO’. In deze propositie is de door VNG en DataLand gedeelde visie beschreven over met name de rol van KNOOP als collectieve voorziening. De Omgevingswet vraagt van gemeenten om diverse gegevens uit velerlei bronnen van verschillende overheden te combineren tot informatie op basis waarvan gemeentelijk een integrale visie kan worden bepaald en waarmee burgers en bedrijven zelf goed uit de voeten kunnen. Gemeenten zijn op zoek naar een collectief, werkbaar en betaalbaar ‘data-fundament’. Dat fundament bestaat. DataLand heeft het knooppunt voor objectinformatie KNOOP ontwikkeld, een kennis- en gegevensknooppunt dat ook door VNG en VNG Realisatie wordt erkend. KNOOP kan als generieke gemeentelijke voorziening fungeren als verbindend knooppunt met het DSO en zorgdragen voor ontsluiting van kwalitatief goede data onder alle gemeenten. Op nationaal en provinciaal niveau wordt gezocht naar voortzetting en invulling van de samenwerking met o.a.:     

Het Ministerie van BZK, voorheen I&M (op het terrein van Geo-Samen en geo-beleidsondersteuning); Het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); de Waarderingskamer (in het kader van de WOZ-activiteiten); het Kadaster (in het kader van de aansluiting van gemeenten op de Basisregistratie Kadaster (BRK) en via een gezamenlijke proeftuin voor informatieorganisatie ten behoeve van de Omgevingswet); De SVB-BGT, ook in 2018 is er het voornemen om gezamenlijk workshops en bijeenkomsten te organiseren. Over de verdere invulling wordt nog overlegd.

11


1.4. D OELEN

TEN AANZIEN VAN DE BEDRIJFSVOERING

DataLand is continu bezig de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de informatiebeveiliging te waarborgen en de organisatorische efficiëntie te vergroten. Hieronder volgen de speerpunten op dit terrein voor het komende jaar. V E R DE R E

V E RS T E RK I N G V A N D E IN T E RN E A D M I N I S T RA T IE V E O RGA N IS A T IE

Door de drukke werkzaamheden in 2017 is de verdere versterking van de administratieve organisatie niet van de grond gekomen. In 2018 worden de belangrijkste bedrijfsprocessen met betrekking tot de financiële administratie onder een vergrootglas gelegd en expliciet beschreven. De relaties tussen de processen en de aanwezige bedrijfsinformatie worden in proceduredocumenten vastgelegd. Het gaat hier om bijvoorbeeld de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het bureau. Het eindresultaat is een aan de huidige activiteiten van het bureau aangepaste financiële organisatie. Dit onderwerp wordt in een project uitgevoerd. G E G EV E N S B ES C H E R M IN G /

A A N S C H E RP I N G P R IV A C Y B EL E I D

Ook in 2018 richt DataLand zich expliciet op de integrale verbetering van het gegevensbeheer, dit is een continu proces. Begin 2018 wordt een (pre)-audit uitgevoerd en de (belangrijkste) aanbevelingen die hier uit voortkomen zullen gedurende de loop van 2018 worden opgepakt. In lijn met huidig VNG-beleid richt DataLand zich expliciet op integrale verbetering van het gegevensbeheer. Zowel beveiliging (technisch) als vastlegging van gebruiksrechten en -plichten (juridisch/organisatorisch) worden aangescherpt. Hiermee speelt DataLand in op de verplichtingen uit de huidige Nederlandse privacywetgeving en sorteert DataLand voor op de invoering van Europese wetgeving vanaf mei 2018. Voor deze activiteiten zal in de begroting financiële ruimte (bij kantoorautomatisering) worden gemaakt. Zo wordt er al direct in het nieuwe jaar een ITaudit georganiseerd (voor 12.500 euro). KNOOP

BEH E E RA C T IV IT E IT E N G O E D G E RE GEL D

Het beheer van de activiteiten rondom de dienst KNOOP neemt de volgende jaren een steeds groter deel van de tijd van het team Data & ICT in. Om die reden is in 2017 een start gemaakt met het optimaliseren van een aantal beheeractiviteiten. Helaas zijn in 2017 niet de beoogde doelen behaald, omdat operationele aspecten (afhandelen van vragen door deelnemende gemeenten of samenwerkingsverbanden) over KNOOP altijd een hogere prioriteit krijgen. Vanaf november 2017 is in het kader van de vergroting van de focus op KNOOP het team D&I uitgebreid met een fulltime adviseur gegevensmanagement en (basis)registraties. Deze medewerker zal nauw betrokken worden bij de

12


ontwikkeling van KNOOP. Op deze manier komt er nu binnen het team een knip tussen ontwikkeling en beheer en komt er voor de applicatiebeheerders meer tijd vrij voor onderstaande activiteiten:    

Automatiseren van het aansluitproces van klanten op KNOOP; Vastleggen van werkinstructies en ITIL (Information Technology Infrastructure Library) processen; Opzetten van een servicedesk en organiseren van incidentmanagement; Gebruikersbijeenkomsten KNOOP.

Bij een stijgend aantal aansluitingen op KNOOP, groeit ook de noodzaak voor een degelijk beheers-team. Zoals ook in paragraaf 1.5 beschreven, zal DataLand het personeelsbeleid prudent voeren; pas bij een concrete groei kan en zal het team structureel worden uitgebreid. Bij toename van het aantal aansluitingen op KNOOP zal ook voor extra technische ondersteuning moeten worden gezorgd. Ook hier geldt dat afhankelijk van de mate van groei van het aantal aansluitingen hier actie op zal worden ondernomen. O V E RI G E 

 

A A N DA C H T S P U N T EN

In het kader van de informatiebeveiliging en de mate van flexibiliteit van de leverancier waar DataLand momenteel de servers en data host, wordt begin 2018 naar een betere (veiligere) en flexibelere oplossing gezocht om de servers en bijbehorende data te hosten. Daar zijn financiële consequenties aan verbonden. De Waarderingskamer gaat binnenkort de gemeenten melden dat de StUF-TAX bestanden niet meer gebruikt hoeven te worden. Dat betekent voor DataLand dat de WOZ-gegevens die de gemeenten meestal via een StUF-TAX-bestand aanleveren, niet meer volgens dit format zullen binnenkomen. DataLand zal moeten voorsorteren op het hanteren van een ander formaat door de gemeenten en de software hierop moeten aanpassen. De inschatting is dat dit een aardig project zal zijn, waarvan de impact nog niet te achterhalen is. DataLand blijft actief werken aan de doorontwikkeling van het collectieve gemeentelijke gegevensbeheer met KNOOP als belangrijkste instrument. DataLand blijft aandacht besteden aan het informeren van gemeenten en belastingsamenwerkingen over het belang om gegevens uit de WOZ-registratie te blijven leveren, aangezien de gegevens die in de Landelijke Voorziening worden opgenomen niet toereikend zijn voor vraagstukken zoals die leven bij onder meer Veiligheidsregio’s.

13


1.5. R ISICO ’ S In het werkveld van DataLand vindt een groot aantal ontwikkelingen tegelijkertijd plaats. In het meerjarenplan 2018-2022 wordt in detail ingegaan op deze ontwikkelingen, in dit jaarplan worden ze kort geschetst. Ontwikkelingen bieden kansen, maar brengen ook onzekerheden met zich mee. Voor een aantal ontwikkelingen wil DataLand daarom de risico’s schetsen en aangeven hoe DataLand zich tegen risico’s wapent. E E N T A S K F OR C E KNOOP Met de komst van de LV WOZ in 2016 trad een substantiële afname van de omzet van de Vastgoedscanner op, een afname die oorspronkelijk sterker was dan werd verwacht. Momenteel is de vraag naar VGS-producten nog steeds grillig van aard en is het moeilijk om een precieze inschatting van de in 2018 te verwachten omzet te maken. Daarom zal de komende maanden o.a. de omzet van de VGS onder een vergrootglas worden gelegd. 

Ook wil DataLand de groei van KNOOP goed bewaken. Concreet betekent dit dat in 2018 prioriteit wordt gegeven aan het intensiveren van de contacten met potentiële gebruikers (gemeenten en samenwerkingsverbanden). Daarnaast krijgt het beheer van de activiteiten aandacht, zodat DataLand klaar is voor deze groei in het aantal deelnemers. De bedrijfsvoering van het bureau wordt aangepast en een Taskforce KNOOP opgericht (in Hfd.1.1.1 is hier al op ingegaan). De tarieven die DataLand hanteert voor VGS en de opleidingen worden aangepast. Op zich kan deze prijsverhoging ook tot een sneller afbouw van VGS-klanten leiden. Hier is in de analyse van de planning rekening gehouden. DataLand verwacht vooralsnog een lichte stijging van de omzet. Investeringen in nieuwe functionaliteiten van KNOOP worden beperkt om de investeringslast in de begroting laag te houden. Uitgangspunt is vooralsnog dat er wordt geïnvesteerd in reparatie/herstel van het systeem (uiteraard indien noodzakelijk) en in verbeteringen die aantoonbaar direct leiden tot meer aansluitingen (met name het WKPB-knooppunt, de ontwikkeling van webservices en de aansluiting van PinkRoccade- en Centric-systemen). DataLand heeft een concrete prioritering van gewenste investeringen gemaakt, zodat zorgvuldige keuzes kunnen worden gemaakt binnen de kaders van de begroting.

14


DE

G R OE I V A N P E RS ON E EL S L A S T E N BI J

DATALAND

DataLand heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Steeds meer menskracht werd ingezet voor de verschillende activiteiten voor zowel beheer en ontwikkeling van de VGS en KNOOP , voor de opzet en uitvoering van opleidingen en voor het faciliteren van het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB). Zoals eerder beschreven, werden voorheen de activiteiten voor het GGB ‘om niet’ uitgevoerd. De activiteiten die in dit kader door DataLandmedewerkers worden uitgevoerd worden in 2018 sterk beperkt en wordt daarnaast gezocht naar een financieringsmodel voor het GGB. Opleidingen en kennisbijeenkomsten worden op zijn minst kostendekkend verzorgd. In 2017 droegen ze zelfs aanzienlijk bij aan de omzet van de organisatie. Personele groei wordt hier niet verwacht. In 2018 zet DataLand in op een groei van de structurele inkomsten uit KNOOP. Maar bij een groei van KNOOP neemt de behoefte aan personeelsinzet voor ontwikkeling en beheer van KNOOP-activiteiten toe. DataLand probeert op twee manieren deze mogelijke groei aan personeelskosten op te vangen: 

DataLand werkt ook in 2018 aan een ombuiging van de inzet van het personeel. Op basis van de competenties van de medewerkers (eerder generalisten dan specialisten) is dit streven goed toepasbaar. De inrichting van de Taskforce KNOOP , hierboven beschreven, is een maatregel die hiermee in lijn is. Zolang de inkomsten uit VGS en KNOOP nog niet gelijkmatig zijn, wordt prudent omgegaan met het structureel aanstellen van nieuwe collega’s.

15


B EGROTING 2018

16


Staf Officemanager Communicatieadviseur Juridisch adviseur Ondersteuning financiĂŤn

O RGANOGRAM (op 1-1-18)

Bestuur

Team Kennis- en Gegevensdiensten Projectleider GGB / Opleidingen Projectmedewerker Opleidingen Senior Projectleider (anno 2017 gedetacheerd bij VNG)

Directie

Taskforce KNOOP Teamleider KGD/Meewerkend voorman Projectleider KNOOP gemeenten Projectleider KNOOP samenwerkingsverbanden aanvullend: adviseur basisregistraties (uit Data&ICT) aanvullend: financiĂŤle medewerker (uit Staf) aanvullend: communicatieadviseur (uit Staf)

Team Data & ICT Teamleider Senior medewerker Adviseur basisregistraties Medewerkers (3) Applicatiebeheerder

17


B IJLAGE 1: O RGANISATIE

BUREAU

D ATA L AND

T EA M S In 2018 kent DataLand een organisatiestructuur waarbij onder een directie, ondersteund door een kleine staf, twee teams opereren. De komst van de Taskforce heeft wel enige gevolgen voor de aansturing binnen de organisatie.   

Team Kennis- & gegevensdiensten (KGD) (zal worden aangestuurd door de directeur) Team Data & ICT (blijft aangestuurd door de teamleider, Monique Blok) Taskforce KNOOP (meewerkend voorman is de vroegere teamleider van KGD, Chris Veenstra)

Financiële administratieve ondersteuning wordt verzorgd door Alletto Accountants & Adviseurs (Reeuwijk).

Human Resources advies wordt verzorgd door Margo Slot Advies (Amsterdam)

De websites dataland.nl en vastgoedscanner.nl worden gehost door LVTPR (Bunnik)

ICT-beheer, hosting en ontwikkeling van database en services worden verzorgd door Transfer Solutions (Leerdam)

Technisch systeembeheer wordt verzorgd door ITZZ (Den Haag)

Het RSGB+ datasysteem wordt ondersteund door VICREA (Amersfoort).

18

Publieksversie jaarplan 2018 DataLand  
Publieksversie jaarplan 2018 DataLand  
Advertisement