Page 1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 24 เมษายน 2555

ร่วมอนุรักษ์ ทุเรียนพันธุ์ดี ชะนีเกาะช้าง


2 ในฉบับนี้ อพท. นิวส์ มีผลการตัดสินประกวดถ่ายภาพเที่ยวธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่า หมู่เกาะช้าง จ.ตราด “เดินชมป่า พาดูนก ชมน�้ำตกงาม กลางเกาะทะเลตราด” มาให้ทราบกันก่อนที่จะมีพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตราด ต้องขอแสดงความยินดี กับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นคนในท้องถิ่นเสียส่วนใหญ่ อีกงานที่ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ. 1) ทุ่มเทกันเต็มที่ คืองาน 106 ปี วันตราด ร� ำ ลึ ก “ปั ่ น จั ก รยานตามรอยเสด็ จ ฯ พระพุ ท ธเจ้ า หลวง” โดยกิ จ กรรมแสดงความส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต่ อ พระพุทธเจ้าหลวงในครัง้ นี้ ชาวตราดสามารถร่วมกันลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ 1,134.31 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เที ย บเท่ า นอกจากจะร่ ว มกั น ท� ำ กิ จ กรรมดี ๆ อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ล้ ว ยั ง ไม่ เ บี ย ดเบี ย นโลก ด้ ว ยการก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้อนอีกด้วย ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมที่ สพพ.1 สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการโรงแรมให้ เ ป็ น โรงแรมสี เ ขี ย ว ซึ่ ง เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ พื้ น ที่ พิ เ ศษหมู ่ เ กาะช้ า งและพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยง เป็ น การท่ อ งเที่ ย วโลว์ ค าร์ บ อนนั้ น คื อ โครงการอบรมสี เ ขี ย ว 2 หั ว ข้ อ “Green Steward” และ “แม่ บ ้ า นหั ว ใจสี เ ขี ย ว” ที่ ช ่ ว ยเสริ ม ความรู ้ สร้ า งแรงบั น ดาลใจ ปรั บ ทั ศ นคติ มุ ม มองใหม่ ด ้ า นการอนุ รั ก ษ์ และประหยั ด พลังงานในสถานประกอบการ ให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติน� ำกลับไปใช้ ได้เป็นอย่างดี ในเดือนที่ผ่านมาส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ. 1) ให้การสนับสนุนกิจกรรม มากมายทั้งการแข่งขันตกปลานานาชาติอย่างยั่งยืนประจ�ำภูมิภาคเอเชียหมู่เกาะช้างครั้งที่ 3 ที่ไม่ได้ให้ตกปลากัน อย่ า งเดี ย วแต่ มี ก ารตอบแทนธรรมชาติ ด้ ว ยการปล่ อ ยปลาคื น สู ่ ท ้ อ งทะเลด้ ว ย และในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา สพพ. 1 ได้เข้ารดน�้ำด�ำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ทั้งในฐานะแม่เมืองและประธานที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษ หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พร้อมร่วมในขบวนแห่งานสงกรานต์สีสัน 2 แผ่นดินที่อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยขบวนรถแห่คอนเซ็ปต์ท่องเที่ยวลดโลกร้อน งานส�ำคัญอีกงานหนึ่งคือ งานประมูลทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง ที่มีจุดเด่นที่เนื้อละเอียดเนียน และเต็มไปด้วย วิตามิน อี-ไอโอดีน ผ่านการคัดสรรอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญจากสวนผลไม้ระดับคุณภาพของเกาะช้างที่จะจัดขึ้น ภายใน “งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้างประจ� ำปี 2555” ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอ�ำเภอเกาะช้าง ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกันสนับสนุนเกษตรกร ชาวเกาะช้าง ในงาน ประมูลครั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุเรียนพันธุ์ชะนีของเกาะช้าง และช่วยกันอนุรักษ์ให้มีอยู่ต่อไป ก่อนที่จะต้องถูกโค่นทิ้ง เพราะให้ผลตอบแทนต�่ ำกว่าการขายที่ดินหรือการปลูกยางพารา

ที่ปรึกษา

นายวัลลภ พลอยทับทิม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ�ำนวยการองค์การ บริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน, นายด�ำรงค์ แสงกวีเลิศ รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน, นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อ�ำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ หมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง (สพพ.1), ดร.ศราวุฒ ิ ศรีศกุน ผูจ้ ดั การพืน้ ทีพ่ เิ ศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สพพ.2), นายทวีพงษ์ วิชยั ดิษฐ รักษาการผูจ้ ดั การพืน้ ทีพ่ เิ ศษ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.3), นายสิทธิศักดิ์ ปฐมวารี รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – ก�ำแพงเพชร (สพพ.4), นายประเสริฐ กมลวันทนิศา รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย (สพพ.5), นายธันวา ธีระวิทยเลิศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน อพท., นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน, นายสุธีร์ สธนสถาพร รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง, นายนิรันดร์ ทองปาน

คณะผู้จัดท�ำ นางสาวประจิตรา ประชุมแพทย์ บรรณาธิการ, นางสาวแพรวไพลิน ชะอ้อน กราฟฟิกดีไซน์, นายณัฐพงษ์ โปธา, นายธัชชัย วัชรารักษ์, นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต, นายพงศธร สลั ก เพชร, นายนิ เ วศน์ วั ฒ นชั ย , นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ เขี ย วด� ำ , นายชาญชั ย บุ ญ ส่ ง สมค� ำ , นางจิ น ตนา สิ ง หเทพ, นางชนนี โกคู ณ อนั น ต์ , นางสาวกันยกร จันทร์แย้ม, นางสาวเสาวรส ชัชวิล, นางสาวนริศรา โภคสวัสดิ์, นางสาวมัทนา เครือจันทร์, นางสาวเกศกมล กรัญญิรัตน์ • องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เลขที่ 118/1 อาคารทิ ป โก้ ชั้ น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2357 3580 โทรสาร: 0 2357 3599 เว็บไซต์: www.dasta.or.th • ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1) - ศูนย์ท่าโสม เลขที่ 222 หมู่ 3 ต�ำบลท่าโสม อ�ำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 โทรศัพท์: 0 3951 6041-4 โทรสาร: 0 3951 6045 - ศูนย์ธารมะยม เลขที่ 14/1 หมู่ 1 ต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170 โทรศัพท์: 0 3955 2222 โทรสาร: 0 3955 2200


ค�ำยืนยันคุณภาพจากเจ้าของสวน ทุเรียนดี ชะนีเกาะช้างที่จะน�ำไปประมูลใน “งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้างประจ�ำปี 2555” ชาวสวนที่ขายทุเรียนให้ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและ พื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยง (สพพ. 1) ที่ รั บ ซื้ อ ในราคาลู ก ละ 200 บาท เพื่ อ น� ำ ไปจั ด การประมู ล “ทุ เ รี ย นดี ชะนี เ กาะช้ า ง” ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ภายใน “งานเทศกาลผลไม้ แ ละของดี เ กาะช้ า งประจ� ำ ปี 2555” ในวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ บริ เ วณสนามกี ฬ าหน้ า ที่ว่าการอ�ำเภอเกาะช้าง โดยรายได้ส่วนหนึ่งน�ำไปจัดตั้งกองทุนเพื่อ เกษตรกรเกาะช้าง กล่ า วยื น ยั น ถึ ง การคั ด เลื อ กผลผลิ ต ทุ เ รี ย นพั น ธุ ์ ช ะนี ที่ จ ะน� ำ ไปให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มได้ ลิ้ ม รสชาติ ที่ สุ ด ยอดของทุ เ รี ย นที่ อุ ด มไปด้ ว ยธาตุ ไอโอดี น และวิ ต ามิ น อี ปลอดสารพิ ษ ปลู ก ในดิ น ภู เ ขาไฟที่ มี แ ร่ ธ าตุ และได้รับอิทธิพลจากไอน�้ำทะเล ท�ำให้มีรสชาติที่พิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆ คือ เนื้อแห้ง รสดี สีสวย นางจิ น ตนา ภริ น ทนั น ท์ บ้ า นเลขที่ 17/4 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด “ทุเรียนพันธุ์ชะนีที่คัดไปร่วมงานประมูลมาจาก ต้ น ที่ มี อ ายุ ป ระมาณ 15 ปี โดยจะคั ด ลู ก ที่ สุ ก พร้อมรับประทานไป 3 ลูกและอีก 7 ลูกจะเป็นลูกที่ แก่ จั ด โดยใช้ วิ ธี นั บ อายุ ผ ล ตั้ ง แต่ วั น ดอกบานจนถึ ง วั น เก็ บ ใช้ เ วลาประมาณ 105-110 วั น โดยจะคั ด ลู ก สวยๆ จาก ต้นทุเรียนที่สมบูรณ์ของที่สวนไปร่วมประมูล” นายประกฤต ครุพานิช สวนคุณปู่ บ้านเลขที่ 45/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด “จะน�ำผลทุเรียนที่มาจากต้นที่มีอายุกว่า 40 ปี เป็นทุเรียน ปลอดสาร เพราะไม่มีการฉีดพ่นยาใดๆ ทั้งสิ้น ปล่อยตามธรรมชาติ ต้นที่จะน�ำผลไปเข้าร่วมประมูลนี้ เคยน�ำผลทุเรียนไปประกวดในงาน ระก�ำหวานหลายปีที่แล้วและได้รับรางวัลที่ 1 ต้นนี้จะสมบูรณ์กว่า ต้นอื่น ใบ กิ่งสมบูรณ์ไม่เป็นโรค เนื้อดีเพราะอายุมาก เวลาเก็บต้อง ใช้คนปีนไปครึ่งต้นแล้วใช้มีดยาวตัด โดยมีคนอีก 2 คนคอยใช้อวน รอรับอยู่ด้านล่าง ใช้กระสอบไม่ได้ เพราะต้นสูงมาก” นท. สมบัต ิ บุญเกิดพานิช สวนเกษตรอินทรีย์ บ้านเลขที่ 15/4 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด “ที่สวนจะมีทุเรียนพันธุ์ชะนีที่จะแก่พอดีกับวันที่ 1 พฤษภาคมพอดี รสชาติจะดี เนื้อแห้ง คัดเอาแต่ ลู ก ที่ ส วยจากต้ น ที่ ส มบู ร ณ์ โดยต้ น ทุ เ รี ย นจะมี อ ายุ ประมาณ 40 กว่าปี ซึ่งทุเรียนยิ่งอายุมาก จะยิ่งอร่อย และมีทุ เ รี ย น ชะนีคุณภาพจากสวนผู้ใหญ่บ้านสุเทพ พูลธนัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ซึ่ ง เป็ น สวนที่ มี คุ ณ ภาพ เพราะมี ก ารนั บ อายุ ผ ลที่ แ น่ น อน มั่ น ใจได้ 100% โดยจะได้ลูกสวย เพราะมีการคัดลูกตั้งแต่ยังเป็นผลอ่อน เน้น คุณภาพไม่เน้นปริมาณ และอีกสวนคือสวนของนายบุรินทร์ ไตรรัตน์ ซึ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพ คั ด เลื อ กแต่ ผ ลอ่ อ นที่ ส มบู ร ณ์ เ ก็ บ ไว้ ใ ห้ โ ต ซึ่ ง ต้ น จะเลี้ยงลูกทุเรียนได้ดีกว่าต้นที่มีลูกมาก”

3

ขอเรี ย นเชิ ญ ทุ ก ท่ า นที่ ส นใจร่ ว มกั น สนั บ สนุ น เกษตรกร ชาวเกาะช้ า ง ในงานประมู ล ครั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ ทุ เ รี ย น พันธุ์ชะนีของเกาะช้าง และการอนุรักษ์ทุเรียนเกาะช้างให้อยู่ต่อไป ก่อนที่จะต้องถูกโค่นทิ้งเพราะให้ผลตอบแทนต�่ำกว่าการขายที่ดิน หรือปลูกชนิดอื่น เพราะการดูแลรักษาง่ายกว่า


4

106 ปี วันตราดร�ำลึก

“ปั่นจักรยานตามรอยเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง”

พลตรี ห ญิ ง จรั ส พิ ม พ์ ธี ร ลั ก ษณ์ ผู ้ จั ด การ พื้ น ที่ พิ เ ศษหมู ่ เ กาะช้ า งและพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยง (สพพ.1) พร้อมเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและ พื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1) ร่วมจัดงาน 106 ปี วันตราด ร�ำลึก “ปั่นจักรยานตามรอยเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง” เมื่อวันที่ 24 มี น าคม 2555 เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหา กรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โดยเลือกกิจกรรมปั่นจักรยานและสามารถ ลดการปลดปล่ อ ยคาร์ บ อนได้ 1,134.31 กิ โ ลกรั ม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ความร่ ว มมื อ ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ จ าก ส� ำ นั ก งาน การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดตราด ร่วมกับการท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและ พืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การ ท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน เทศบาลเมืองตราด องค์การบริหาร ส่วนต�ำบลวังกระแจะ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด โรงพยาบาลจังหวัดตราด และสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ ว จั ง หวั ด ตราด ท� ำ ให้ เ กิ ด งาน 106 ปี วั น ตราดร� ำ ลึ ก “ปั ่ น จั ก รยานตามรอยเสด็ จ ฯ พระพุ ท ธเจ้ า หลวง” ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรือ่ ง ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดงานและน�ำขบวน จักรยานปั่นตามเส้นทางเสด็จฯ ซึ่งจัดเป็นประจ�ำทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 24 มีนาคม 2555 และถึงแม้ว่า ในปีนี้จะมีฝนตกตลอดเวลาการปั่นจักรยาน แต่ก็ยังมี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานกว่ า 500 คน ที่ อ อกมาร่ ว มขี่ จั ก รยาน โดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ สพพ. 1 อพท. ยังได้


5

ลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ 1,134.31 กิ โลกรัม จัดนิทรรศการตามรอยเสด็จทั้ง 12 ครั้ง และนิทรรศการ ลดโลกร้อนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม ทั้งยังมีกิจกรรม การตอบค� ำ ถามภายในงานและมอบรางวั ล แก่ ผู ้ เ ข้ า ร่วมงานอีกด้วย อพท. นิวส์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณป้าแสวง สมุทรถา อายุ 78 ปี ซึง่ เป็นผูส้ งู อายุทสี่ ดุ ในการปัน่ จักรยาน ครั้งนี้ ป้าบอกว่ามาร่วมงานปั่นจักรยานตามรอยเสด็จ เป็นครั้งที่ 3 แล้ว และตั้งใจจะมาทุกปี เพราะทุกวันก็ ปั่นจักรยานอยู่แล้วในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนแม่-ลูกอีกคู่ หนึ่งที่ได้คือนางมาลี ตะพองมาศและนางสาวศิรินภา วิจิตรจรรยาที่มาร่วมกิจกรรมนี้โดยได้ชวนนักเรียนที่เรียน ดนตรีที่บ้านมาร่วมปั่นจักรยานด้วยหลายคน ซึ่งได้รับ ความสนุกสนานมาก ส�ำหรับงานนิทรรศการตามรอย เสด็จฯ ที่ อพท. จัดขึ้นน่าสนใจมาก แต่เสียดายที่ฝนตก จึงไม่ได้ตั้งแสดงนานกว่านี้ให้เยาวชนได้มาศึกษา


6

อพท. จับมือ มธ. มุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน

ผลงานการพิมพ์พระเครื่องของผอ. อพท.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จั ด งานแถลงข่ า วเปิ ด ตั ว “โครงการต้ น แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ” เพื่ อ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ตามแนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นการสร้ า งสมดุ ล ของชุ ม ชนในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเน้ น ความส� ำ คั ญ ของการรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ของชุมชน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ. อพท. อธิบายถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นการท่องเที่ยว ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์สถานที่ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต และ เรื่องราวต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าของ สถานที่อย่างกลมกลืน เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้ให้กับชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้มาเยือนเห็นคุณค่าของชุมชนเท่านั้น “อพท. มีแนวคิดที่มุ่งเน้นความได้เปรียบจากการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่ง ความเป็นไทย และอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนการ ท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยซึ่ ง มี อ ยู ่ อ ย่ า งมั่ ง คั่ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นาต้ น แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ จึ ง มี เป้าหมายในการหารูปแบบ สร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เราจะใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้มีโอกาสในการใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่ เจ้าของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้น�ำเสนอและสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยว จาก สิ่งที่ทุกคนคิดว่าน่าสนใจในชุมชนด้วยตนเอง เป็นแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน สู่ การจัดการการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อชุมชน” ผอ. อพท. กล่าว ถามถึ ง ที่ ม าของการร่ ว มมื อ เชิ ง วิ ช าการระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กั บ อพท. รองศาสตราจารย์ พรชั ย ตระกู ล วรานนท์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยบริ ก ารวิ ช าการและวิ จั ย ม. ธรรมศาสตร์ เ ปิ ด เผยว่ า ตามแผนพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ฉบั บ ที่ 11 ม.ธรรมศาสตร์ จะยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรมและประโยชน์ ข องประชาชน มี พั น ธกิ จ ที่ น�ำมาซึ่งความร่วมมือระหว่าง ม.ธรรมศาสตร์ และอพท. ส�ำหรับวัตถุประสงค์และความคืบหน้าของการด�ำเนินโครงการ อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ หัวหน้าคณะ ท�ำงาน กล่าวว่า ทีมอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ อพท.ได้ร่วมกันลงพื้นที่ ไปสังเกต เรียนรู้ และศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ได้แก่ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก� ำแพงเพชร และพื้นที่พิเศษเลย


7

เราต่างมองเห็นคุณค่าขององค์ประกอบต่างๆ ในท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันก�ำหนดให้สองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการท� ำ การศึ ก ษาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ น� ำ ความรู ้ จ ากการศึ ก ษามาประยุ ก ต์ ส ร้ า งมู ล ค่ า ของวั ฒ นธรรม ชุ ม ชนผ่ า นกระบวนการท่ อ งเที่ ย ว อี ก ทั้ ง เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล งานศึ ก ษารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก�ำหนดเป็นนิยาม ความหมายและคุณสมบัติของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้ อ มค้ น หากิ จ กรรมที่ มี ต ้ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้างสรรค์ จัดท�ำรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ของ อพท. ขณะนี้คณะท�ำงานได้รวบรวมข้อมูล งานศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกกิจกรรมที่มีศักยภาพในการ พั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่ พิ เ ศษ 4 คื อ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย -ศรี สั ช นาลั ย ก�ำแพงเพชร ได้แก่กิจกรรมสังคโลกที่เมืองเก่า, ผ้าหมักโคลนและข้าวเปิ๊บที่ศรีสัชนาลัย, พระเครื่องที่นครชุม และ พื้ น ที่ พิ เ ศษ 5 จั ง หวั ด เลย ได้ แ ก่ ต้ น ผึ้ ง พระธาตุ ศรีสองรักที่ด่านซ้าย และผ้าห่มนวมฝ้ายที่เชียงคาน ซึ่งได้ทดลอง พานักศึกษาไปเรียนรู้และทดลองเบื้องต้นในพื้นที่ดังกล่าวด้วย นายประเสริ ฐ กมลวั ท นนิ ศ า รั ก ษาการผู ้ จั ด การพื้ น ที่ พิ เ ศษเลย กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ สามารถสะท้อนจิตวิญญาณของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพราะนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ได้ไปลงมือท� ำ แต่ สิ่งที่ได้รับคือ ความรู้และประสบการณ์อันซาบซึ้ง ซึ่งมีคุณค่าต่อจิตใจ และที่ส�ำคัญที่สุดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามจะ ยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดต่อไป ด้านนายสิทธิศักดิ์ ปฐมวารี รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัย-ก�ำแพงเพชร ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่สุโขทัยและจังหวัดก�ำแพงเพชรว่า “เครื่องปั้นดินเผาของสุโขทัย หรือ เครื่องสังคโลกนั้น มีการผลิตกันมามากกว่า 700 ปี มีคุณค่ามากกว่าเป็นแค่ภาชนะ แต่ยังเป็นหลักฐานทาง ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นการบอกเล่ า เรื่ อ งราววิ ถี ชี วิ ต คติ ความเชื่อ ของบรรพบุรุษ หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ไปศึกษา และมีประสบการณ์ได้ทดลองเขียนลายบนเครื่องสังคโลกด้วยตนเอง ก็จะมีความภาคภูมิใจ การเรียนรู้ เกิดความรัก และน�ำไปต่อยอดได้ ส� ำ หรั บ ที่ จั ง หวั ด ก�ำ แพงเพชร ที่ มี ก รุ พ ระเครื่ อ งชื่ อ ดั ง ปั จ จุ บั น ยั ง มี ก ารท�ำ พระเครื่ อ งสื บ ทอดกั น มา พิ ม พ์ ที่ ใช้ ท� ำ พระเครื่ อ งบางพิ ม พ์ เป็ น พิ ม พ์ ที่ สื บ ทอดกั น มาจากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น ซึ่ ง ชุ ม ชนมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ไป ทดลองพิมพ์พระเครื่องด้วยตนเองทุกขั้นตอน กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ที่ อพท. และม. ธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันค้นหาจากวัฒนธรรม ประเพณี อันทรงคุณค่าของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้และน�ำไปต่อยอดในครั้งนี้ นับเป็นความพยายามของ อพท. อีกก้าวหนึ่งที่จะท�ำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ นายประเสริ ฐ กมลวัทนนิศา และนายสิทธิศั กดิ์ ปฐมวารี


8

สพพ. 1 ร่วมกับ มูลนิธิใบไม้สเี ขียว จัด 2 โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน มุ่งสู่การท่องเที่ยวโลว์คาร์บอน

ผศ.ดร.จิ ร พล สิ น ธุ น าวา วิ ท ยากร

จากความร่ ว มมื อ ของ มู ล นิ ธิ ใ บไม้ สี เ ขี ย ว และองค์ ก ารบริ ห าร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1) ท�ำให้เกิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการบนเกาะช้างขึ้น และให้ผู้ประกอบการสามารถด�ำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการลด ต้นทุนจากการผลิต และเพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ด้วยการอบรม 2 หัวข้อคือ “Green Steward” และ “แม่บ้านหัวใจสีเขียว” การอบรมทั้ง 2 หัวข้อมีขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 9–12 เมษายน 2555 ที่ ผ ่ า นมา ณ ห้ อ งประชุ ม เดอะ ทรอปิ ก โรงแรมเกาะช้ า ง ทรอปิ ค านา รี ส อร์ ท แอนด์ สปา อ� ำ เภอเกาะช้ า ง จั ง หวั ด ตราด โดยมี ก ารคั ด เลื อ ก พนั ก งานท� ำ ความสะอาด หรื อ ผู ้ ดู แ ลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะสถาน ประกอบการ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ก ารท� ำ งานไม่ ต�่ ำ กว่ า 3 ปี และมี ต� ำ แหน่ ง ระดั บ หั ว หน้ า งาน เข้ า รั บ การอบรมร่ ว มกั น พร้ อ มมอบประกาศนี ย บั ต ร เพื่อเป็นเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนอีกด้วย โดยทั้ ง 2 โครงการมี ส ถานประกอบการโรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ให้ความสนใจส่งพนักงาน เข้ารับการอบรมมากกว่า หนึ่งคนต่อสถานประกอบการ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด, เกาะช้าง คชารีสอร์ท แอนด์สปา, ปานวิมาน, โรงแรมคุกกี้, บริษัทเอเชีย เฮลท์ จ�ำกัด เคซี แกรนด์, เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา,อลีน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท, อมารี เอมเมอรัล โคฟ, เดอะ สปา เกาะช้าง, เกาะช้าง ลักซัวรี่ บูติก โฮเทล, บ้านปูรีสอร์ท, อาน่า รีสอร์ท, หาดทรายขาว รีสอร์ท, อัยยะปุระ ฟูราม่า เอ็กคลูซีฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา, เกาะช้าง ทรอปิคาน่า รีสอร์ทและแสงสว่าง โฮมสเตย์ บรรยากาศของการอบรมเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจของตัวแทน แต่ละสถานประกอบการ ซึง่ ทุกคนรับฟังค�ำบรรยายจากผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา รองประธานมูลนิธิใบไม้เขียว ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพร้อมให้ความร่วมมือ ในการซักถามข้อสงสัยเป็นอย่างดี อพท.นิวส์ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เข้า อบรมบางส่ ว น ท� ำ ให้ รู ้ ว ่ า การอบรมในครั้ ง นี้ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ทุ ก สถาน ประกอบการ เพราะตัวแทนทุกคนต่างเข้าใจถึงเรื่องที่อบรมอย่างแท้จริง และพู ด เป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า จะน� ำ สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ไ ปใช้ กั บ สถานประกอบ การของตน


9

นางสาวเบญจวรรณ เนาวฤทธิกลุ หัวหน้างานบริการทัว่ ไป โรงพยาบาล กรุงเทพตราด เล่าถึงความรู้ที่ได้จากการอบรมว่า การได้มาอบรมแม่บ้าน สีเขียวท�ำให้ทราบเคล็ดลับ เทคนิค และวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่าง ถูกต้อง ท�ำให้รวู้ า่ ถึงจะเป็นสถานบริการเราก็สามารถประหยัดพลังงานได้งา่ ยๆ ซึ่งบางครั้งเราละเลย และใช้พลังงานฟุ่มเฟือยโดยไม่จ� ำเป็น “ไอเดียจากการอบรมในครั้งนี้ที่จะน�ำไปใช้ที่โรงพยาบาลคือ การ ติดป้ายบอกกระตุ้นให้เกิดความตระหนักเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม และการ ช่วยกันประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น�้ำประปา เชื่อว่าทุกคนที่ได้ เห็ น ป้ า ยต้ อ งคิ ด ถึ ง เรื่ อ งประหยั ด พลั ง งานขึ้ น แน่ น อน รวมถึ ง ปรั บ เปลี่ ย น แพ็คเกจที่ใช้ห่อสิ่งของอย่าง แก้วน�้ำ ยาสีฟันไม่ ใ ช้ ถุ ง พลาสติ ก แต่ อ าจ เปลี่ยนหีบห่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ การอบรมนี้เป็นการให้ความรู้ สู่ผู้ปฏิบัติงานในด้านแม่บ้านอย่างแท้จริง ท�ำให้พนักงานมีความเข้าใจน�ำไป ปฏิ บั ติ ไ ด้ และเมื่ อ ทุ ก คนร่ ว มมื อ กั น ก็จะประสบความส� ำเร็จได้ไม่ยาก” ส�ำหรับแนวคิดระดับผู้บริหารเกี่ยวกับการอบรมครั้งนี้ นายนพรัตน์ ชมเชย เจ้ า ของ เกาะช้ า ง คชา รี ส อร์ ท กล่ า วว่ า เป็ น โครงการที่ ดี ม าก เพราะมี ก ารอบรมสู ่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งแท้ จ ริ ง พนั ก งานจะได้ ม าเห็ น ตั ว อย่ า งในการท� ำ งาน ได้ รั บ ความรู ้ พร้ อ มเปิ ด โลกทั ศ น์ ได้ แ ลกเปลี่ ย น กั บ สถานประกอบการอื่ น ว่ า มี รู ป แบบการประหยั ด พลั ง งาน และอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยวิ ธี ใ ด คลายข้ อ สงสั ย ที่ ว ่ า ต้ อ งท� ำ ไปเพื่ อ อะไร และใน อนาคตถ้ า มี ก ารประชุ ม ในเรื่ อ งนี้ ก็ จ ะท� ำ ให้ มี ก ารชี้ แ นะและปรั บ ปรุ ง ได้ มากขึ้น เพราะความคิดเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะพนักงานเป็นผู้ประสบปัญหาที่แท้จริง ด้ า น นายสมเกี ย รติ อิ น ทรเสนา หั ว หน้ า งานแม่ บ ้ า นเกาะช้ า ง คชา รีสอร์ท ให้ความเห็นว่า จากการอบรมท�ำให้การคัดแยกขยะที่โรงแรม ท� ำ กั น อยู ่ แ ล้ ว มี ก ารคั ด แยกที่ ล ะเอี ย ดมากขึ้ น กว่ า เดิ ม การจั ด วางของ ในห้ อ ง เช่ น ตะกร้ า ผลไม้ เตี ย ง สบู ่ แชมพู ก็ จ ะเน้ น ในการลดหี บ ห่ อ ที่เป็นพลาสติก และรู้จักเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่ อ เป็ น การประหยั ด น�้ำ ที่ ส� ำ คั ญ มี ป ้ า ยบอกจุ ด ห้ า มสู บ บุ ห รี่ อ ย่ า งชั ด เจน พร้ อ มแจ้ ง ให้ ลู ก ค้ า และบริ ษั ท ทั ว ร์ รู ้ ล ่ ว งหน้ า ว่ า โรงแรมเป็ น เขตปลอด บุ ห รี่ เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาที่จะตามมาภายหลัง


10

มานพ ทองศรีสมบูรณ์ นักอนุรักษ์แนวคิดใหม่ เพิ่มมูลค่าทุเรียนเกาะช้าง เพื่อความอยู่รอดของทุเรียน

ความรักในวิถชี วี ติ และเอกลักษณ์ของท้องถิน่ เป็นสิง่ ส�ำคัญ ที่จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้ทุกชุมชมมีความเข้มแข็งรอบด้าน นายมานพ ทองศรี ส มบู ร ณ์ ผู ้ จั ด การธนาคารเพื่ อ การเกษตร และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาเขาสมิง อ. เขาสมิง จ. ตราด และ เจ้าของสวนคีรีบัญชร บ้านด่านใหม่ ต. เกาะช้าง อ. เกาะช้าง จ. ตราด เป็ น อี ก หนึ่ ง คนที่ มี ใ จรั ก ในบ้ า นเกิ ด และเอกลั ก ษณ์ ของท้ อ งถิ่ น น� ำ มาซึ่ ง แผนพั ฒ นาการเกษตรเรื่ อ งทุ เ รี ย นของ ชาวสวนเกาะช้างขึ้น นายมานพ ทองศรีสมบูรณ์ บ้านเกิดอยู่ที่ ต. แสนตุ้ง อ. เขาสมิ ง จ. ตราด ครอบครั ว เป็ น ชาวสวน หลั ง จากเรี ย น จบปริญญาตรีก็เข้าท� ำงานที่ ธ.ก.ส. และย้ายกลับมาประจ� ำ ที่จังหวัดตราดเป็นเวลา 4 ปีแล้ว พร้อมซื้อที่ดินจ�ำนวน 4 ไร่ ท�ำสวนคีรีบัญชรที่เกาะช้าง เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในการ ท�ำวนเกษตร คือการปลูกพืชผสม โดยน�ำปรัชญาของ ธ.ก.ส. ทีว่ า่ จะไม่หวังมุง่ เน้นแต่ผลก�ำไร จะท�ำให้มเี งินหมุนเวียนในระบบเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีทุนหมุนเวียนตลอดเวลา และสร้างผลผลิต ที่ดีออกมา เศรษฐกิจของเกษตรกรดี สังคมก็จะดีตามไปด้วย มาเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เจ้าของสวนคีรบี ญ ั ชร เล่าให้ฟงั ถึงแนวคิดด้านการเกษตร ว่าที่ท�ำสวนคีรีบัญชรขึ้นเพราะเห็นว่าค่าครองชีพของชาวสวน ในฝั่งตะวันออกของเกาะช้างเพิ่มสูงตามค่าครองชีพของธุรกิจ ท่องเที่ยวของฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออกของเกาะช้างนับว่าเป็นครัวของเกาะช้าง เลยก็ ว ่ า ได้ เพราะมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ เ รื่ อ งอาหารอยู ่ ม าก ทั้ ง สวนส้ ม โอ สวนทุ เ รี ย น มั ง คุ ด ลองกอง แต่ ที่ ดิ น ทางฝั ่ ง ตะวั น ออกก็ มี ร าคาแพงขึ้ น หากแต่ ผ ลตอบแทนที่ เ กษตรกร ได้จากที่ดินที่ท�ำการเกษตรนั้นน้อยมาก ตนกลัวว่าสักวันชาวสวนจะเลิกท�ำสวนแล้วน�ำที่ดินไป ขายหมด เพราะค่าตอบแทนที่ได้จากการท�ำสวนไม่คุ้มค่ากับ ความเหนื่อยและต้นทุน แนวคิดการท�ำสวนคีรีบัญชรจึงเกิดขึ้น เพือ่ ให้ชาวสวนบนเกาะช้างได้รจู้ กั การปลูกพืชผสม พืชทีส่ ามารถ สร้ า งรายได้ ใ ห้ เ กษตรกรทั้ ง รายวั น รายสั ป ดาห์ รายเดื อ น และรายปี “สิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าจะหายไปคือทุเรียนเกาะช้างที่มีอยู่ มายาวนาน ยกตัวอย่างเช่น สวนของผมเอง บางปีได้ผลตอบแทน เพียงประมาณ 20,000 บาทต่อปี คิดแล้วรูส้ กึ ว่าไม่คมุ้ ซึง่ ชาวสวน คนอื่นก็คงคิดเหมือนกัน ท�ำให้เกิดแนวคิดว่าแทนที่จะขายทุเรียน แบบเหมาสวนอย่างทุกวันนี้ ท�ำไมชาวสวนเกาะช้างไม่รว่ มมือกัน ขายทุเรียนเป็นลูกเหมือนเมืองนนท์ โดยคัดขายเฉพาะทุเรียน ลูกที่มีคุณภาพจริงๆ ตั้งราคากลางไว้ประมาณลูกละ 200 บาท ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนได้อย่างมาก”

ถามถึงจุดเด่นของทุเรียนเกาะช้างที่ต่างจากทุเรียนทั่วไป นายมานพ อธิบายให้ฟังว่า ทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง มีข้อดี หลายอย่าง ทุเรียน 1 ผลเป็นมากกว่าทุเรียนปกติ เพราะทุเรียน ปลู ก ในดิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ เนื่ อ งจากดิ น บนเกาะช้ า งเป็ น ดิ น ภูเขาไฟเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ อากาศของเกาะช้าง ก็ดี และเพราะที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติท�ำให้เต็มไปด้วยป่าไม้ และอากาศบริ สุ ท ธิ์ มี โ อโซนมาก อี ก ทั้ ง ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลจากทะเล ที่ช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ตามธรรมชาติ จะเห็นได้ว่า ทุเรียนเกาะช้างมีคณ ุ ภาพไม่ดอ้ ยไปกว่าทุเรียนเมืองนนท์ เพียงแต่ ต้ อ งน� ำ คุ ณ ค่ า นั้ น น� ำ เสนอให้ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ รู ้ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้กับผลผลิต “ผมตระหนักอยู่เสมอว่าการอนุรักษ์ที่ดีต้องมีการเพิ่ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สถานที่ ห รื อ สิ น ค้ า นั้ น ๆควบคู ่ ไ ปด้ ว ย จึ ง ได้ น� ำ ทุเรียนไปพิสูจน์ทางวิทยาศาตร์ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากกว่า ที่อื่นจริงหรือเปล่า ผลปรากฏว่าทุเรียนเกาะช้างมีคุณค่าอาหาร ทั้งสารไอโอดีน และวิตามินอีอยู่จริง อีกทั้งทุเรียนพอแก่ต้นจะสูง การฉีดพ่นยาก็จะพ่นไม่ถึง ท�ำให้กลายเป็นทุเรียนปลอดสารพิษ ในแง่ เ ศรษฐกิ จ ถ้ า ขายทุ เ รี ย นได้ ลู ก ละ 200 บาท หนึ่ ง ต้ น


11

จะออกลูกประมาณ 100 ลูก ก็ขายได้ประมาณต้นละ 2 หมื่นบาท มีทุเรียนแค่ 10 ต้นก็ท�ำรายได้ปีละ 2 แสนบาท ถ้ามีต้นทุเรียน มากกว่านี้รายได้ก็ยิ่งสูงขึ้น ผมอยากให้เกษตรกรเกาะช้างไปถึง จุดนั้นให้ได้ แม้ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน แต่เชื่อว่า ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเรื่องนี้จะส� ำเร็จได้ไม่ยาก” ด้ า นอุ ป สรรคและความเสี่ ย งที่ ท� ำ ให้ ช าวสวนทุ เ รี ย น เกาะช้างมักเผชิญ เจ้าของสวนคีรีบัญชร กล่าวว่า ความเสี่ยงอยู่ที่ ถ้าตัดทุเรียนที่ความแก่ของผลอยู่ประมาณ 60-70% ท�ำให้รสชาติ ไม่อร่อย แต่ถ้าหากยิ่งปล่อยไว้นานความเสี่ยงของเจ้าของสวน ทุเรียนก็จะเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ราคาทุเรียนจะต�่ำลง เป็นปัจจัยที่ ท�ำให้ชาวสวนทุเรียนชอบขายแบบเหมาสวน เพราะช่วงเดือน มีนาคมถึงเมษายน ราคาทุเรียนจะขึ้นสูงสุด และค่อยๆ ตกต�่ำลง เพราะผลผลิตเริ่มเยอะ ถ้าตัดตั้งแต่เดือนมีนาคมชาวสวนจะได้ ราคาและไม่ ต ้ อ งเสี่ ย งว่ า แก่ จั ด ไป หรื อ ทิ้ ง ไว้ น าน กิ่ ง ฉี ก ขาด ทุเรียนหล่น ทุเรียนแก่จึงดีต่อผู้บริโภคแต่ไม่ดีต่อเจ้าของสวน เจ้าของสวนเลยอยากได้รายได้ที่แน่นอน ซึ่งถือเป็นวิธีคิดที่ผิด เราต้ อ งร่ ว มกั น แข็ ง ใจปรั บ แนวคิ ด แล้ ว ขายแต่ ทุ เ รี ย นคุ ณ ภาพ เท่านั้น อย่าคิดว่าการดูแลรักษาเพิ่มต้องให้น�้ำเพิ่ม ความเสี่ยง เยอะขึ้น แต่ให้คิดว่าการที่เราทะนุถนอมดูแลทุเรียนแต่ละต้น มากขึ้น จะน�ำมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้น “ทุเรียนต้นยิ่งแก่เปลือกยิ่งบางรสชาติจะยิ่งดีขึ้น แต่จะมี ข้ อ เสี ย คื อ ทุ เ รี ย นต้ น ที่ มี อ ายุ 30 ปี ขึ้ น ไป ต้ น จะสู ง เก็ บ ผลยาก ดู แ ลยาก พอชาวสวนเห็ น ว่ า ผลตอบแทนน้ อ ย ก็ ไ ม่ อ ยากเสี ย โอกาสและเสี ย เวลาจึ ง อยากตั ด ต้ น ทิ้ ง หั น ไปปลู ก ยางพารา หรือขายที่ดินเสีย” กรณี ทุ เ รี ย นเมื อ งนนท์ ที่ เ ขาขายได้ ร าคาสู ง ถึ ง ลู ก ละ 6 – 7 พันบาทไปจนถึงหลักหมื่น ทุกวันนี้ทุเรียนเกาะช้างขายได้ กิโลกรัมละ 40 บาท ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิตออกมา ขณะที่ปลูกกล้วยหอม กล้วยไข่ ส่งต่างประเทศ ขายได้กิโลกรัม ละ 60 บาท ผมกลัวว่าถ้าชาวสวนทุกคนยังไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน ยกระดั บ ทุ เ รี ย นเกาะช้ า ง อี ก ไม่ น านคนก็ จ ะหั น ไปปลู ก ผลไม้ ชนิ ด อื่ น และทุ เ รี ย นก็ จ ะหายไปจากเกาะช้ า ง” เจ้ า ของสวน นักอนุรักษ์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยแววตามุ่งมั่น


12

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้อง ป้องกันมิจฉาชีพ การเซ็นส�ำเนาถูกต้องในเอกสารเพื่อใช้รับรองใน การเซ็นสัญญาต่างๆ เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามและเห็น เป็นเรื่องง่าย แต่ที่จริงการเซ็นส�ำเนาถูกต้องไม่ถูกวิธีอาจน�ำ มาซึ่งความเสียหายแก่ตัวเราเองได้ วันนี้เอาวิธีเซ็นชื่อรับรอง ส�ำเนาที่ถูกต้องมาแบ่งปัน เพราะหากเซ็นไม่ถูกวิธีแม้เพียง นิดเดียว คุณอาจตกเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวจากผู้ประสงค์ร้าย ทุกวันนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพ ที่มักน�ำเอาเอกสารส�ำเนา บัตรประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หรือส�ำเนาเอกสารส�ำคัญ อื่นๆ จากการเซ็นรับรองของเราไปท�ำประโยชน์ส่วนตน และ สร้างหนี้ที่เราไม่ได้ก่อ ซึ่งเริ่มพบเห็นได้บ่อยขึ้นตามหน้า หนังสือพิมพ์ การป้องกันที่ดีที่สุดคือทุกครั้งหากต้องเซ็น เอกสารรับรองส�ำเนา ต้องท�ำตามข้อปฏิบัติดังนี้ 1. ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองส�ำเนา ถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดก�ำกับไว้ด้วยว่าเอกสาร ฉบับนั้นใช้ส�ำหรับท�ำอะไร เช่น “ใช้เฉพาะสมัครงานเท่านั้น” 2. นอกจากก�ำกับรายละเอียดการใช้แล้ว ต้องก�ำกับ วัน/ เดือน/ปี เขียนลงบนส�ำเนาทีใ่ ช้ดว้ ย ซึง่ นัน่ ถือเป็นการก�ำหนด อายุการใช้งานส�ำเนาใบนั้นของเรา 3. ต้องเขียนข้อความ ทั้งหมดทับลงบนส�ำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชน และส�ำเนา ทะเบียนบ้าน หรือส�ำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

การเซ็นส�ำเนาถูกต้องตามวิธีสามข้อนี้ เป็นการเซ็น อย่างถูกต้องและรัดกุม ไม่เปิดช่องทาง ให้กับมิจฉาชีพ เอา ส�ำเนาเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งมีอีกหนึ่งข้อส�ำคัญ คือ ในกรณีที่เซ็นเอกสาร ต้องใช้ปากกาหมึกสีด�ำเท่านั้น ถึงจะ ปลอดภัยที่สุด เพราะเครื่องถ่ายเอกสารบางเครื่อง สามารถ ถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน�้ำเงินออก เหลือใช้เฉพาะข้อความ ของบัตรประชาชน ท�ำให้มิจฉาชีพเซ็นเอกสารบัตรประชาชน นั้นแทนเราได้ทันที เพราะฉะนั้นเราควรเซ็นด้วยปากกาสีด�ำ เท่านั้น เพราะไม่สามารถดึงหมึกสีด�ำออกได้ หรือถ้าดึงสีด�ำ ออกได้ข้อความก็จะหายไปหมดทั้งหน้าบัตรประชาชน

ทุ ก ครั้ ง หลั ง จากเซ็ น ชื่ อ และเขี ย น รั บ รองส� ำ เนาถู ก ต้ อ งแล้ ว ต้ อ งเขี ย น รายละเอี ย ดก� ำ กั บ ไว้ ด ้ ว ยว่ า เอกสาร ฉบั บ นั้ น ใช้ ส� ำ หรั บ ท� ำ อะไร


13

เมนูอาหารอันตราย น�ำสู่โรคอาหารเป็นพิษ ในช่วงหน้าร้อนมักพบโรคระบาดอยู่หลายโรคด้วยกัน แต่มอี ยูห่ นึง่ โรคทีเ่ กิดขึน้ ได้งา่ ยและใกล้ตวั ทีส่ ดุ คือ โรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งมักพบคนป่วยด้วยโรคนี้บ่อยในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม การแพทย์นา่ รู้ วันนีพ้ าไปศึกษาสาเหตุ และอันตรายของโรคใกล้ตวั ชนิดนี้ที่ไม่ควรประมาท เพราะจากสถิติมีคนเคยเสียชีวิตเพราะ โรคนี้มาแล้ว โรคอาหารเป็นพิษ พบบ่อยในฤดูร้อนของประเทศไทย ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่ประเทศไทย มีอุณหภูมิสูงมาก แถมยังเป็นช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ประชาชนเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วกลั บ ภู มิ ล� ำ เนา มี ก ารเลี้ ย งฉลอง ต่างๆ เกิดขึ้น จึงมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ท�ำให้หลายราย รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อาหารไม่สะอาด อาหาร ปรุงสุกๆ ดิบๆ และอาหารที่ท�ำล่วงหน้าเกิน 4 ชั่วโมง อากาศร้อน เป็นตัวเร่งส�ำคัญที่ท�ำให้แบคทีเรียเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อาหารบูดง่าย น�ำมาซึ่งโรคอาหาร เป็นพิษอย่างไม่คาดคิด โดย 10 เมนูยอดฮิตอันตรายในช่วงหน้าร้อน ที่แพทย์ สอบถามจากผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษคือ 1. ลาบ/ก้อยดิบ เช่น ลาบหมู ก้อยปลาดิบ 2. ย�ำกุ้งเต้น 3. ย�ำหอยแครง 4. ข้าวผัด โรยเนื้อปู โดยเฉพาะกรณีที่ท�ำในปริมาณมาก เช่น อาหารกล่อง แจกนั ก เรี ย นหรื อ คณะท่ อ งเที่ ย ว 5. อาหาร/ขนม ที่ ร าดด้ ว ย

กะทิ ส ด 6. ขนมจี น 7. ข้ า วมั น ไก่ 8. ส้ ม ต� ำ 9. สลั ด ผั ก และ 10.น�้ำแข็ง จะเห็นได้ว่าทั้งหมดเป็นเมนูใกล้ตัว ที่คนส่วนใหญ่ มักมองข้ามความอันตรายไป อาหารปิ้งย่างยอดนิยมที่คนสมัยนี้ชอบกินกันก็เป็นอีก หนึ่งเมนูเสี่ยง เช่น หมูกระทะ กุ้งกระทะ ฯลฯ ทางที่ดีควรปิ้งให้สุก ไว้กอ่ นเพือ่ ความปลอดภัย ส่วนอาหารถุง อาหารกล่อง และอาหารห่อ ต้องรับประทานภายใน 4 ชั่วโมงหลังปรุงสุก หากเป็นอาหารค้างคืน ต้องอุน่ ท�ำให้สกุ ก่อนรับประทานทุกครัง้ การป้องกันทีด่ คี อื ผูป้ รุงอาหาร ต้องปรุงอาหารให้ “สุก ร้อน สะอาด” ส่วนผู้บริโภคต้อง “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ” ส� ำ หรั บ การสั ง เกตอาการและรั ก ษาเบื้ อ งต้ น ถ้ า เกิ ด อาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้ อุจจาระร่วง สันนิษฐานได้เลยว่า เกิดจากอาหารเป็นพิษ ซึ่งจะท�ำให้ร่างกายสูญเสียน�้ำและเกลือแร่ จากการถ่ายอุจจาระ การรักษาเบื้องต้นควรให้สารละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส เพื่ อ ป้ อ งกั น การขาดน�้ ำ แต่ ส ามารถทดแทนได้ โ ดยใช้ น�้ ำ ต้ ม สุ ก ประมาณ 750 ซีซี ผสมน�้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ และเกลือแกง ครึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากัน ทิ้งให้เย็นลง แล้วรับประทานแทนน�้ำ หากรั ก ษาเบื้ อ งต้ น แล้ ว ไม่ ดี ขึ้ น ต้ อ งไปพบแพทย์ โ ดยเร็ ว ที่ สุ ด เพราะการกินยาเพื่อให้หยุดถ่าย จะท�ำให้เชื้อโรคค้างอยู่ในร่างกาย และเป็นอันตรายมากขึ้น


14

สพพ. 1 สนับสนุนงานตกปลานานาชาติอย่างยั่งยืน

ประจำ�ภูมิภาคเอเชียหมู่เกาะช้าง ครั้งที่ 3

พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผูจ้ ดั การพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้าง และพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยง เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานตกปลานานาชาติ อย่างยัง่ ยืนประจ�ำภูมภิ าคเอเชียหมูเ่ กาะช้างครัง้ ที่ 3 พร้อมมอบพันธุป์ ลา ให้ แ ก่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น น� ำ ไปปล่ อ ยเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ โดยมี Dr. Chung Sik Yong ประธาน World Sport Fishing Federation-Asia ร่วมลั่นระฆังเพื่อปล่อยเรือของผู้เข้าแข่งขัน ณ สะพานปลาแหลมงอบ อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2555 งานตกปลานานาชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ประจ� ำ ภู มิ ภ าคเอเชี ย หมู่เกาะช้างครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยจังหวัดตราด และ World Sport Fishing Federation-Asia โดยมีเจ้าภาพร่วมคือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ. ตราด, องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว อย่างยั่งยืน (อพท.), ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ. ตราด, ททท. ส�ำนักงานตราด, ประมง จ. ตราด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง, อบต. เกาะช้างใต้, ฐานส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ, ส� ำ นั ก งานการขนส่ ง ทางน�้ ำ ที่ 6 สาขาตราด, ป้ อ งกั น และบรรเทา สาธารณภัย จ. ตราด, เกาะหวายปะการังรีสอร์ท, มูลนิธิเพื่อการศึกษา วัฒนธรรมนานาชาติ (ICEF), Sea Hunter Tour, Weekendhobby.com, โรงพยาบาลกรุงเทพตราดและศูนย์อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง ในวันที่ 22 เมษายน 2555 ได้จัดให้มีการชั่งน�้ำหนักปลา เพื่อตัดสินโดยมีรางวัลส�ำหรับกลุ่มปลาตายและกลุ่มปลามีชีวิต โดย จัดให้มีพิธีมอบรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ณ เกาะหวาย ปะการังรีสอร์ท โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจ�ำนวน 10 ทีม จ�ำนวน 76 คน โดยผู้ชนะในปีนี้ได้แก่ ทีมสังขกุล จากบ้านบางเบ้า อ. เกาะช้าง จังหวัดตราด ด้วยปลาเก๋าน�้ำหนัก 8.4 กิโลกรัม


15

ลูกคุย ตอนเด็กๆ จ�ำได้ว่า ในตลาดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง เมษายน จะมีผลไม้หน้าตาสวย สีเหลืองส้มนวล บางครั้งก็เป็น ลูกสีเขียวอ่อน เขียวแก่อมส้ม วางขายอยู่เต็มตลาด แม่และย่า ชอบซื้อมาทานและเรียกมันว่า ลูกคุย เวลาจะทานต้องบิดตรง ส่วนหัวออก แล้วทานเนือ้ ทีอ่ ยูข่ า้ งใน จ�ำได้วา่ ชอบทานมากเพราะ รสชาติอมเปรีย้ ว แต่ไม่ชอบทีม่ ยี างสีขาวๆ เหนียวติดปาก บางที ก็เลอะเสือ้ ผ้า หลังจากนัน้ เมือ่ มีผลไม้ใหม่ๆ เข้ามาในท้องตลาด เพิม่ ทางเลือกในการทานให้มากขึน้ เราเองก็หลงลืมลูกคุยหันไป ทานผลไม้ชนิดอืน่ แทน และไม่เคยซือ้ ลูกคุยมาทานอีกเลย จนเมือ่ สงกรานต์ปี 2554 ไปอ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีลกู คุยวาง ขายทีต่ ลาดคลองใหญ่ ป้าจึงเหมาซือ้ มาหมดทัง้ ถาด ท�ำให้ได้ลมิ้ รสลูกคุยอีกครั้งหนึ่ง การได้กลับมาทานลูกคุยอีกครั้งหลังจากไม่ได้ลิ้มรส มากว่าสิบปี สร้างความสนใจผลไม้ชนิดนีข้ นึ้ มาในหัวทันทีวา่ มัน จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไหม ต่อไปมันจะสูญพันธุ์หรือไม่ เพราะทราบว่าลูกคุยเป็นไม้ปา่ จนเมือ่ ได้ไปท�ำเรือ่ งไข่เค็มป้าเราะ และบั ง เอิ ญ พบ คุ ณ ลุ ง วิ เ ชี ย ร ธรรมมาก ที่ เ ก็ บ ลู ก คุ ย ในป่ า มาจัดเป็นพวงอยู่ข้างทางแถวต�ำบลไม้รูด อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จึงได้เข้าไปอุดหนุนพร้อมทั้งได้มีโอกาสพูดคุย เกี่ยวกับผลไม้พื้นเมืองชนิดนี้

ลุงวิเชียร เล่าถึงเรื่องการทานลูกคุยให้ฟังว่า ลูกคุยสีเขียว ทีเ่ ราซือ้ มาก่อนหน้านี้ นิยมกินดิบ (ผลแก่) โดยการน�ำลูกสีเขียวๆ ใช้มดี ปาดหั ว ปาดท้ า ยของลู ก แช่ น�้ ำ เกลื อ ครึ่ ง วั น ก็ เ ริ่ ม กิ น ได้ โดยกิ น กั บ น�้ำปลาหวานหรือพริกเกลือ ส่วนใครที่ชอบรสเปรี้ยวมากจนเข็ดฟัน ก็ทานได้เลยไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งนั้น แต่ส่วนใหญ่นิยมกินผลสุก คือ ผลเป็นสีส้มเหลือง หากแก่จัดอาจไม่เปรี้ยวเลย นอกจากจะได้พดู คุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั แล้ว ลุงวิเชียร ยังได้พาไปดูต้นคุยซึ่งอยู่ข้างทาง พอได้เห็นต้นคุยที่สูงเลื้อยจนเกือบ ยอดต้นไม้ใหญ่ เวลาเก็บต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้ เสี่ยงกับมด เมื่อเทียบ กับราคาลูกละ 2 บาทแล้วต้องขอบอกว่า ถูกมาก และที่สำ� คัญลูกคุย ที่พบในจังหวัดตราดจะเป็นพันธุ์ลูกคุยไข่ ซึ่งต้นคุยไม่มีใครปลูกเพราะ ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ จะมีอยู่ตามป่าเท่านั้น สิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา หากเราใส่ใจ ให้ความสนใจ ก็จะเกิด ความรูใ้ หม่ๆ ให้กบั เราได้เสมอ เพราะธรรมชาติทอี่ ยูร่ อบตัวให้คณ ุ ประโยชน์ กับเราเสมอโดยไม่จ�ำเป็นต้องซื้อหา แค่ช่วยกันรักษาให้คงอยู่ ไม่คิด ท�ำลาย เพียงเท่านี้เราก็จะมีกินกันได้ตลอดชั่วลูกชั่วหลาน

ชีวิตคนเรา ยิ่งเรี ยบง่าย ยิ่งมีความสุข เพราะความสุข เป็นพี่น้อง กับความเรี ยบง่าย จงใช้ชีวิต อย่างคนธรรมดา แต่ ใช้ปัญญา อย่างนักปราชญ์ รู้จักยอม รู้จักหยุด รู้จักเย็น ชีวิต จะราบรื ่ น มากขึ้น... ท่าน ว.วชิรเมธี


16

อพท. จัดรถขบวนแนวคิดลดโลกร้อน ร่วมแห่สงกรานต์ 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา พลตรี ห ญิ ง จรั ส พิ ม พ์ ธี ร ลั ก ษณ์ ผู ้ จั ด การพื้ น ที่ พิ เ ศษหมู ่ เ กาะช้ า งและพื้ น ที่ เชื่อมโยง พร้อมเจ้าหน้าที่ สพพ. 1 ร่วมกับ นาวาโทก�ำจัด สมรรคนัฎ หัวหน้าศูนย์รักษา ความปลอดภั ย ทางทะเล กองทั พ เรื อ อ. เกาะช้ า ง จ. ตราด จั ด รถแห่ โ ดยใช้ แนวคิดท่องเที่ยวลดโลกร้อนเข้าร่วมขบวน แห่ ส งกรานต์ แ ละร่ ว มงานสงกรานต์ สี สั น 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ช่วยเสริม สร้างวัฒนธรรมและประเพณีไทยและกัมพูชา ในวั น สงกรานต์ ร ่ ว มกั น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การ ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ. คลองใหญ่ จ. ตราด เนื่องจาก อ. คลองใหญ่มีชายแดน ติ ด ต่ อ กั บ จ. เกาะกงของประเทศกั ม พู ช า เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี เสริมสร้าง วัฒนธรรมและประเพณีไทยและกัมพูชา และ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจึงได้จัดงาน สงกรานต์ สี สั น 2 แผ่ น ดิ น ไทย-กั ม พู ช า ปี 2555 ณ หาดบานชื่น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2555 โดยอ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัด ตราดร่ ว มกั บ สมาคมธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว จ. ตราด, ชมรมท่ อ งเที่ ย ว อ. คลองใหญ่ และททท. ส�ำนักงานตราด โดยมีวตั ถุประสงค์ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของอ� ำ เภอ คลองใหญ่ ที่ มี ช ายหาดที่ ส วยงาม ทั้ ง หาด บานชื่นและหาดทรายใกล้เคียง

โดยวันที่ 13 เมษายน 2555 ได้มกี าร จัดขบวนรถแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และนางสงกรานต์ เริ่มจากหาดบานชื่น อ. คลองใหญ่ จ. ตราด จะเดิ น ทางไปยั ง ชายแดนบ้ า นหาดเล็ ก อ. คลองใหญ่ จ. ตราด และข้ า มไปยั ง ฝั ่ ง จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบพิธี ทางศาสนาและถวายสังฆทาน หลังจากนั้น เป็นพิธีสรงน�้ำพระพุทธรูปจากทั้ง 2 ประเทศ โดยมี น ายธี ร พล ศิ ริ น านุ วั ฒ น์ นายอ� ำ เภอ คลองใหญ่, นายอ�ำเภอซุน เกือน นายอ�ำเภอ มณฑลสีมา จ. เกาะกง, นายจรัญ ปลัดอ�ำเภอ

มณฑลสี ม า จ. เกาะกง, นายซวน สุ พ อล รองหัวหน้าหน่วยประสานงานกัมพูชา-ไทย, นาวาโทธงฉาน บุญระเทพ ผบ. แก. นย. 182 และนางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรี ต� ำ บลหาดเล็ ก ร่ ว มสรงน�้ ำ พระพุ ท ธรู ป หลังจากนั้นเป็นการรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุของ ทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา และร่วม เล่นน�้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานและถูก ขนบธรรมเนียมในบริเวณหลักเขตที่ 73


17

ผลการตัดสินประกวดถ่ายภาพเที่ยวธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่า หมู่เกาะช้าง จ.ตราด

"เดินชมป่า พาดูนก ชมน�้ำตกงาม กลางเกาะทะเลตราด" นอกจากหมู่เกาะช้าง จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านความงามของท้องทะเลแล้ว ยังเป็น พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ป่าดิบชื้น น�้ำตก ปะการัง ท�ำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ. 1) จึ ง จั ด โครงการประกวดการถ่ า ยภาพเที่ ย วธรรมชาติ แ ละชี วิ ต สั ต ว์ ป ่ า หมู ่ เ กาะช้ า ง จ. ตราด ในหั ว ข้ อ "เดิ น ชมป่ า พาดู น ก ชมน�้ ำ ตกงาม กลางเกาะทะเลตราด" ขึ้ น เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ทางธรรมชาติ ของหมู่เกาะช้างผ่านภาพถ่าย, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า และสร้างจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แก่ประชาชนใน ชุมชนให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นตน

ประเภทของการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยก�ำหนดส่งผลงานจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และตั ด สิ น ไปแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2555 โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคณะกรรมการตั ด สิ น ผู ้ ท รง คุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นการถ่ า ยภาพ ได้ แ ก่ นายสวั ส ดิ์ ปฏิ ภ าณประเสริ ฐ นายกสมาคมธุ ร กิ จ การถ่ า ยภาพแห่ ง ประเทศไทย, ผ.ศ. สมาน เฉตระการ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย, นายสมพร โกวิ ท านุ พ งศ์ เจ้ า ของร้ า นถ่ า ยรู ป ตราดโฟโต้ , นายอนุ ส นธ์ อิ น ทสั ม ฤทธิ์ ประธานชมรมการถ่ า ยภาพ จังหวัดตราด, นายมนู อิ่มอุไร นายกสโมสรไลออนส์ตราด และนายไพรัช สุขงาม ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ททท. ส�ำนักงานตราดมาเป็นผู้ตัดสินผลการประกวด นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึก เป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ตนเพิ่งเดินทางมาเกาะช้างเป็นครั้งแรก และรู ้ สึ ก ทึ่ ง ที่ มี ก ารส่ ง ภาพถ่ า ยหลากหลายทั้ ง สั ต ว์ ป ่ า พรรณไม้ ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วได้ เ ป็ น อย่ า งดี และยั ง ตื่ น เต้ น มากที่ มี โ อกาสได้ เ ห็ น ภาพถ่ า ยกบเกาะช้ า ง ซึ่ ง เป็ น สั ต ว์ เ ฉพาะถิ่ น ของเกาะช้ า ง โดยฝีมือคนเกาะช้าง นับเป็นที่สุดของเกาะช้าง ท�ำให้นักถ่ายภาพทั้งมือโปรและมือสมัครเล่นเห็นแล้ว อยากเดินทางมาถ่ายภาพสัตว์หายากที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะช้างชนิดนี้ “สิ่งส�ำคัญส�ำหรับนักถ่ายภาพเมื่อมาถ่ายภาพวิวคือ ความปลอดภัย ความสะดวก และข้อมูล โดยสถานที่ต้องปลอดภัย เพราะกล้องและอุปกรณ์ของนักเล่นกล้องมีราคาค่อนข้างสูงมาก ที่ส�ำคัญในการ เดินทางไปถ่ายภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายน้อย เพราะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรในการเฝ้ารอเพื่อให้ได้ ภาพถ่ ายที่ต้ อ งการ และมี ค นช�ำนาญทางพาไปยังจุดถ่ายภาพที่ ต ้ อ งการ เพื่ อ จะให้ ไ ด้ ภ าพที่ ส วยงาม สมบูรณ์แบบ สื่อถึงความงามของแหล่งท่องเที่ยว และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและพรรณพืชได้” ด้ า น ผ.ศ. สมาน เฉตระการ ที่ ป รึ ก ษาสมาคมธุ ร กิ จ การถ่ า ยภาพแห่ ง ประเทศไทย กล่ า วถึ ง การประกวดว่า เห็นได้ว่ากลุ่มผู้ส่งเข้าประกวดมีประสบการณ์การถ่ายภาพในระดับหนึ่ง องค์ประกอบ ของภาพบางภาพยังขาดชีวิต ต้องสื่อให้ได้ถึงความหมายและมีคุณค่า เช่นการถ่ายภาพน�้ำตกหรือแหล่ง ท่องเที่ยวต้องมีคน มีครอบครัว พูดคุยกันสื่อถึงความสนุกสนาน เมื่อคนดูภาพนั้นแล้ว ต้องเกิดความรู้สึก ว่าอยากถ่ายภาพที่นั่นบ้าง ทุกภาพที่ ส ่ ง มาแฝงไปด้ ว ยความตั้ ง ใจ ท� ำ ให้ รู ้ ว ่ า ผู ้ ถ ่ า ยฝี มื อ ดี ใ ช้ ไ ด้ ขอให้ ขยันฝึกฝนบ่อยๆ


18

“ผมอยากฝากถึ ง นั ก ถ่ า ยภาพว่ า การถ่ า ยภาพถ้ า จะถ่ า ยให้ ส วยต้ อ งมี ข ้ อ มู ล ว่ า บริ เ วณใดมี ค วามสวยงาม มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ถ้ า จะถ่ า ยนกหรือสัตว์ต้องศึกษาว่า สัตว์ ที่ต้องการมาเวลาใด พื้นที่บริเวณไหน ศึกษาจากผู้ที่รู้จริง แล้วจะถ่ายภาพได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ต้องศึกษาทิศทางของแสงในแต่ละช่วงเวลาของวัน ดังนั้นอาจต้องเสียเวลาหนึ่งวันเพื่อศึกษา ในเรื่ อ งทิ ศ ทางของแสง คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ข องนั ก ถ่ า ยภาพคื อ ต้ อ งอาศั ย ประสบการณ์ เวลา ที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ งรั ก การถ่ า ยภาพ หลั ก เกณฑ์ ใ นการตั ด สิ น คื อ ตรงกั บ หั ว ข้ อ ที่ ก� ำ หนดหรื อ ไม่ องค์ประกอบของภาพดี ครบ ภาพชัดเจนหรือไม่ มุมแสงของภาพถ่ายดีหรือไม่” ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย กล่าว ด้ า น พลตรี ห ญิ ง จรั ส พิ ม พ์ ธี ร ลั ก ษณ์ ผู ้ จั ด การพื้ น ที่ พิ เ ศษหมู ่ เ กาะช้ า งและพื้ น ที่ เชื่อมโยง (สพพ. 1) กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก ถือว่าประสบความส�ำเร็จพอสมควร ได้รับความร่วมมือจากผู้ส่งภาพเข้าประกวดทั้งหมด 105 รูป และได้ท�ำการประชาสัมพันธ์ เกาะช้างตามเป้าหมาย ส�ำหรับในปีหน้าหลังจากได้รับค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะร่วมกันวางแผนและเตรียมพร้อมในเรื่องสถานที่ และร่วมกันกับหลายฝ่าย ในการก�ำ หนดหั ว ข้ อ เพื่ อ ที่ จ ะใช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ เรื่ อ งที่ น ่ ายิน ดี คื อ คนใน พื้นที่จังหวัดตราดและเกาะช้างให้ความสนใจกับโครงการนี้และได้รับรางวัลหลายท่าน ผลการประกวดมี ดั ง นี้

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 1 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 1 4-5. รางวัลชมเชย ประเภทที่ 1 6. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 2 8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 2 9-10. รางวัลชมเชย ประเภทที่ 2


19

11. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 3 12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 3 13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 3 14-15. รางวัลชมเชย ประเภทที่ 3

รางวัลประเภทบุคคลทั่วไปรางวัลการประกวดภาพถ่าย ประเภทที่ 1 สารพันสกุณาถิ่นอาศัย ไพรพนาหมู่เกาะช้าง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่นายวิรัช พงมยา รางวัลรองชนะเลิศล� ำดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่นายวิรัช พงมยา รางวัลรองชนะเลิศล� ำดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่นายชูวิทย์ พานิชสุโข รางวัลชมเชยจ�ำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่นายชูวิทย์ พานิชสุโข และนายประกฤต ครุพานิช รางวัลประเภทบุคคลทั่วไปรางวัลการประกวดภาพถ่าย ประเภทที่ 2 ร้อยลีลาสายน�้ ำตกแสนงามยามเยี่ยมเยือนหมู่เกาะช้าง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่นายนวพล ยิ้มกล�่ำ รางวัลรองชนะเลิศล� ำดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่นายสุริยา ผลาหาญ รางวัลรองชนะเลิศล� ำดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่นายจตุรงค์ เสาวนะ รางวัลชมเชยจ�ำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่นายจตุรงค์ เสาวนะ และนายภานุมาศ อุดมโชค รางวัลประเภทบุคคลทั่วไปรางวัลการประกวดภาพถ่าย ประเภทที่ 3 สารพัดสรรพสัตว์พืชพรรณไม้งามละไมดุจอาภรณ์ประดับหมู่เกาะช้าง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่นายจตุรงค์ เสาวนะ รางวัลรองชนะเลิศล� ำดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่นายธีรภาพ ดวงนภา รางวัลรองชนะเลิศล� ำดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่นายจตุรงค์ เสาวนะ รางวัลชมเชยจ�ำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่นายชุมพล สุขสิงห์ และนายจตุรงค์ เสาวนะ ส�ำหรับรางวัลประเภทนักเรียน/นักศึกษา ไม่มีผู้ส่งเข้าประกวด โดยพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย จะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตราด


20

อพท. ลงนามบันทึกข้อตกลงกับส่วนราชการ จ.สุพรรณบุรี เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง เรื่องและภาพโดย นางสาวชมพูนุท ธาราสิทธิโชค เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร อพท.

เมื่ อ วั น ที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.  ร่วมกับอ�ำเภออู่ทอง  เทศบาลบาลต�ำบลอู่ทอง  เทศบาล ต�ำบลท้าวอู่ทอง  สถานีต�ำรวจภูธร อู่ทองและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ร่วมจัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงเพื่อด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสมชาย เลิ ศ พงศ์ ภ ากรณ์ รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ให้ เ กี ย รติ ม าเป็ น สั ก ขี พ ยาน ณ ห้องประชุมเทศบาลต� ำบลท้าวอู่ทอง ต�ำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี           การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการพัฒนาพื้นที่เมืองโบราณอู่ทองให้เป็น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) ได้อนุมัติงบประมาณ 3.8 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง จ�ำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย 1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย      1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน      1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพอู่ทอง 2.  โครงการพัฒนาเส้นทางอารยธรรมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 13 เจดีย์ 3.  โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง 4.  โครงการจัดวิทยุชุมชนท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 5.  โครงการพัฒนาศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ดูแลการจราจร บริการนักท่องเที่ยว พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 6.  โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 7.  โครงการจัดเวทีสาธารณะเมืองโบราณอู่ทอง และการประชุมประจ� ำเดือน (ท่องเที่ยว)


21

นายด�ำรงค์ แสงกวีเลิศ รองผู้อ�ำนวยการ อพท. (พื้นที่พิเศษ) กล่าวเปิดงานและชี้แจงความ เป็นมาของการจัดงานครั้งนี้ ในการด�ำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองต่อไปว่า อพท. ได้ น� ำ เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการประกาศพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งยั่ ง ยื น เมื อ งโบราณอู ่ ท องแล้ ว หากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ พื้ น ที่ เ มื อ งโบราณอู ่ ท อง จะเป็นส�ำนักงานพื้นที่พิเศษล� ำดับที่ 7 ของ อพท. นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง กล่าวว่า การที่หลาย หน่วยงานในอ�ำเภออู่ทองร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองถือเป็นสิ่งที่ดีมาก ถ้ามีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รวบรวมข่าวสารต่างๆ ให้คนเข้าใจก็จะช่วยตอบค�ำถามของนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทองได้ดี ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคนในพื้ น ที่ แ ละ สื่ อ มวลชนในพื้ น ที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจเหมื อ นกั บ ว่ า “สร้ า งบ้ า นไม่ รู ้ ว ่ า บ้ า นทรงอะไร” ข่ า วเกี่ ย วกั บ พื้นที่พิเศษ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น สื่ อ มวลชนยั ง ไม่ ท ราบความเป็ น มาของข่ า ว จะท� ำ อย่ า งไรให้ เ ขาเข้ า ใจ ความเป็ น พื้ น ที่ พิ เ ศษและถ่ า ยทอดให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า ใจ ควรมี แ กนกลางในการท� ำ ความเข้ า ใจแผน แม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บรรยากาศภายในงานหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่ มีความตื่นตัวที่จะผลักดันการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองทั้ง 7 โครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการด�ำเนินการ จะเริ่มต้นในเทศบาลต�ำบลอู่ทอง และเทศบาลต�ำบลท้าวอู่ทอง เป็นจุดแรก ซึ่งนายโอภาส เทพนวล ปลัด เทศบาลต�ำบลท้าวอู่ทอง และนายนิยม ภานุมาสวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต�ำบลอู่ทอง แสดงความคิดเห็น สอดคล้ อ งกั น ว่ า อยากให้ อพท. ประกาศพื้ น ที่ พิ เ ศษที่ ค รอบคลุ ม ไปทั่ ว อ� ำ เภอ และดึ ง ผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาและเรี ย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ไ ปพร้ อ มๆ กั น เพื่ อ จะได้ สื่ อ สารแก่ นักท่องเที่ยวไปในแนวทางเดียวกันได้ รองผู้อ�ำนวยการ อพท. (พื้นที่พิเศษ) ชี้แจงว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะประกาศพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม ซึ่งพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณอู่ทองควรเตรียมความพร้อมในการประกาศ เป็นพื้นที่พิเศษในอนาคตด้วย นายสมศักดิ  ์ ยิบพิกลุ นักจัดรายการวิทยุ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า มีความยินดีที่เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร อพท. ได้ประสานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ เมืองโบราณอู่ทองแก่ประชาสัมพันธ์จังหวัดและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการกระจายข้ อ มู ล ข่ า วสารไปสู ่ ป ระชาชน ซึ่ ง สื่ อ มวลชนในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี ค วาม สนใจที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองอยู่แล้ว


22 ตอนที่ 3

บันทึกเดินทางยุวชน วั น ที่ ส องของการเดิ น ทางพวกเราตื่ น รั บ อรุ ณ ยามเช้ า วั น นี้ เ ป็ น วั น ที่ พ วกเราคอยลุ ้ น ว่ า ช้ า งสุ โ ขทั ย ต่ า งจากช้ า งก� ำ แพงเพชรอย่ า งไร พวกเราแต่ ง ตั ว พร้ อ ม ที่จะไปปั่นจักรยานชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนถึง อุ ท ยานพวกเราหาอาหารเช้ า รั บ ประทานกั น ก่ อ นที่ ร ้ า น อาหารข้ า งทาง มื้ อ นี้ พ วกเราได้ รั บ ประทานก๋ ว ยเตี๋ ย ว สุโขทัยจริงๆ สักทีหลังจากที่ได้ยินแต่ชื่อก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย มานานแล้ ว หลั ง จากได้ ลิ้ ม ลองแล้ ว ขอบอกว่ า รสชาติ อร่ อ ยจริ ง ๆ ก๋ ว ยเตี๋ ย วสุ โ ขทั ย เป็ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วหมู (ถ้ า เป็ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วแห้ ง จะใส่ น�้ ำ ตาลปึ ก ) ใส่ ไ ช้ โ ป้ ว โดยเฉพาะ มี ถั่ ว ฝั ก ยาวใส่ ล งไปด้ ว ยซึ่ ง เป็ น เอกลั ษ ณ์ ข องก๋ ว ยเตี๋ ย ว สุ โ ขทั ย เสร็ จ จากทานอาหารเช้ า ที่ แ สนอร่ อ ยพวกเราได้ เดินทางไปเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนเข้าชม อุ ท ยานพวกเราได้ เ ช่ า จั ก รยานเพื่ อ ปั ่ น ชมอุ ท ยาน ความ รู ้ สึ ก แรกที่ ป ั ่ น เข้ า ไปในอุ ท ยานพวกเรารู ้ สึ ก เหมื อ นเข้ า

มาในสวนสาธารณะเลยแต่แตกต่างก็ที่มีโบราณสถานที่ อยู่กลางน�้ำ และมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ก� ำลังเดินและปั่นจักรยานชมโบราณสถานอย่างสบาย อารมณ์ เมื่ อ เข้ า มาถึ ง ใจกลางอุ ท ยานความรู ้ แ รกที่ รู ้ สึ ก ได้เปลี่ยนไปเพราะภาพที่เห็นข้างหน้าเป็นภาพของโบราณ สถานที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสุโขทัยในอดีต โบราณสถานที่ยังคงความงดงามทางรูปแบบการก่อสร้าง และความใหญ่โตของโบราณสถาน สถานทีแ่ รกทีพ่ วกเราก็ปน่ั จักรยานไปคืออนุสาวรีย์ พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ด้านหน้ามีหลักศิลาจารึกที่ 1 จ�ำลอง ซึ่งกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของท่าน พวกเราได้ เข้าไปไหว้อนุสาวรีย์พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ขณะที่ไหว้ พวกเรารู้สึกเหมือนถึงบรรยากาศในสมัยสุโขทัยได้ยินเสียง ฆ้องหน้าเมืองของผู้คนที่มาร้องทุกข์ต่อพ่อขุนรามค�ำแหง มหาราช และท่านก�ำลังพิจารณาแก้ไขปัญหาความทุกข์ ของผู้ที่มาร้องทุกข์ท�ำให้นึกถึงในหลวงของเราที่ท่านดูแล


23

อพท. พวกเราเสมือนลูกของท่านไม่ต่างจากพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชเลย หลังจากนั้นพวกเราพากันไปอ่านป้ายความรู้ท�ำให้พวกเราทราบว่า องค์ ก ารยู เ นสโกได้ ป ระกาศให้ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย เป็ น แหล่ ง มรดกโลก ร่ ว มกั บ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ก� ำ แพงเพชร และ ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 นับเป็นความน่าภาคภูมิใจ ของชาวไทยที่ทั้งโลกยอมรับว่าประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ ส� ำ คั ญ ของโลก ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งหมายยื น ยั น ความเป็ น พื้ น ที่ พิ เ ศษทาง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ อพท. อย่างแท้จริง หลังจากนั้น พวกเราได้ปั่นจักรยานชมโบราณสถานไปรอบๆ ได้พบเห็นวัดบางวัด ตั้งอยู่กลางสระน�้ำท�ำให้เห็นเงาสะท้อนของเจดีย์ในน�้ำท�ำให้ดูสวยงาม ไปอีกแบบหนึ่ง จุดที่สองที่พวกเรามาหยุดจักรยาน คือ วัดมหาธาตุ เป็นวัด ส�ำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัยมีเจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูมซึ่งเป็น ศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนเจดีย์ประธาน มี วิ ห ารขนาดใหญ่ ก ่ อ ด้ ว ยศิ ล าแลงมี แ ท่ น ซึ่ ง เคยเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน พระพุ ท ธรู ป ส� ำ ริ ด ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย คื อ พระศรี ศ ากยมุ นี ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การเคลื่ อ นย้ า ยไปอยู ่ ที่ วั ด สุ ทั ศ น์ ฯ กรุ ง เทพมหานคร ในวัดมหาธาตุมีเจดีย์แบบต่างๆ ถึง 200 องค์ ช่างเป็นความสามารถ ของคนในสมั ย ก่ อ นมากที่ ส ามารถก่ อ สร้ า งเจดี ย ์ ที่ มี รู ป แบบไม่ ซ�้ ำ กันเลย นี่แหละมั้งถึงได้เป็นมรดกของโลก ซึ่งพวกเราต้องขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีของ อพท. ที่ให้โอกาสกับพวกเราได้มาสัมผัสและเรียนรู้ แหล่งวัฒนธรรมของโลก ความงามของโบราณสถานท� ำให้พวกเรา อดใจไม่ ไ หวที่ จ ะต้ อ งเก็ บ ภาพความงามของมรดกโลกไว้ ไ ปอวด เพื่อนๆ และคนที่บ้าน หลังจากเก็บความงามของวัดมหาธาตุแล้ว พวกเราได้ปั่น จั ก รยานไปชมวั ด วั ด ศรี ส วายกั น ต่ อ วั ด ศรี ส วายเป็ น วั ด ที่ มี คู น�้ ำ ล้อมรอบ มีปรางค์ 3 องค์ ลักษณะของปรางค์ตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆ จากนัน้ ก็ออกมาบันทึกภาพความทรงจ�ำหน้าวัดศรีสวายอีกครัง้ หนึง่ แล้ว พวกเราก็ปั่นจักรยานชมความงามความร่มรื่นภายในอุทยาน ต่างคน ก็ต่างมีความสุขสนุกสนานกับการปั่นจักรยานชมอุทยาน เพราะอยู่ ที่บ้านไม่มีที่ให้พวกปั่นจักรยานได้อย่างนี้ ไม่ต้องกลัวรถยนต์มาชน สามารถปั่นไปมาได้ตามใจชอบ นึกแล้วช่างน่าอิจฉาคนสุโขทัยจริงๆ ที่มีอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีความงดงามและมีคุณค่าได้รับการยอมรับ เป็นมรดกโลก และมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุหลาย สิบปีจนถึงเป็นร้อยปี นี่ถ้าที่บ้านของพวกเรามีสถานที่แบบนี้คงได้มา ปั่นจักรยานกันทุกวันแน่ เพราะนอกจากเป็นการชื่นชมความงดงาม ที่ สื บ ทอดมาจากอดี ต แล้ ว ยั ง เป็ น การออกก� ำ ลั ง กายไปในตั ว ด้ ว ย ในระหว่างที่ปั่นจักรยานพวกเราได้เห็นวัดและเจดีย์ต่างๆ มากมาย วั ด บางวั ด ก็ ยั ง คงความงามที่ ยั ง สมบู ร ณ์ อ ยู ่ บางวั ด ก็ เ หลื อ แต่ ซ าก เจดี ย ์ บางวั ด เหลื อ แต่ ซ ากสิ่ ง ก่ อ สร้ า งท�ำ ให้ แ ทบจะมองไม่ รู ้ ว่าเป็น ซากของอะไร ขณะที่ พ วกเราก� ำ ลั ง ปั ่ น จั ก รยานออกจากอุ ท ยานได้ พบคุ ณ ยายที่ นั่ ง ขายผลไม้ อ ยู ่ ริ ม ทาง จึ ง ได้ แ วะทั ก ทายคุ ณ ยาย แต่เมื่อมองเห็นกล้วยในวางกระจาดยังใหม่สดน่ารับประทานมาก

พวกเราได้ ช ่ ว ยกั น อุ ด หนุ น ซื้ อ กล้ ว ยของคุ ณ ยายไปรั บ ประทาน ทานระหว่างทาง ซึ่งกล้วยที่พวกเราซื้อมามีรสชาติหวานอร่อยยิ่งนัก หลังจากที่พวกเราออกมาจากอุทยาน ในตอนแรกพวกเรา ปรึกษากันว่าจะปั่นจักรยานไปวัดศรีชุม แต่เส้นทางที่จะไปไม่มีทาง ส�ำหรับจักรยานต้องปั่นจักรยานไปบนถนนที่แคบท�ำให้พวกเรากลัว ว่าจะเป็นอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้ พวกเราได้ออกความเห็นว่าน่าจะ มีเส้นทางให้จักรยานปั่นเพราะนอกจากจะเป็นการออกก�ำลังกายแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณคาร์บอนในอากาศอีกด้วย และได้สัมผัส กับความงามของสถานที่มากกว่าการนั่งรถ พวกเราจึงจ�ำเป็นต้องน�ำ จักรยานไปคืนร้านที่เช่ามาแล้วนั่งรถไปยังวัดศรีชุม ในขณะที่นั่งรถ น้าสมชายคนขับรถคนเก่ง เล่าว่า แกเคยมาเที่ยววัดแห่งนี้หลายครั้ง วัดที่เราก�ำลังเดินทางไปเรียกว่า “วัดพระพูดได้” ตอนแรกพวกเราก็ คิ ด ว่ า น่ า จะเป็ น พระสงฆ์ ที่ อ ยู ่ ภ ายในวั ด แต่ น ้ า สมชายบอกว่ า เป็ น พระพุทธรูป ยิ่งท� ำให้พวกเราสงสัยหนักเข้าไปอีกว่าพระพุทธรูปจะ พูดได้อย่างไร จึงท�ำให้พวกเราตื่นเต้นและสงสัยกันมากที่จะได้เห็น

พระพุทธรูปพูดได้ พอไปถึงวัดพวกเราก็เข้าไปอ่านป้ายความรู้หน้า วัดก็มีข้อมูลแค่ว่าพระพูดได้แต่พูดได้อย่างไรนั้นไม่ได้บอกไว้ พวก เราจึงพากันเข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปในวิหารที่มีชื่อว่า “พระอจนะ” ซึ่งองค์ของพระอจนะมีขนาดใหญ่โตเต็มวิหารเลยและวิหารนี้ก็ไม่มี หลังคาอาจจะเป็นเพราะว่าผุพังไปตามกาลเวลาแล้ว น้าสมชายก็เล่า ให้ฟังอีกว่าในวิหารพระอจนะจะมีผนังด้านข้าง ที่มีอุโมงค์เล็กๆ ที่คน สามารถเข้าไปได้ และในสมัยที่มีสงครามเข้ามาก็จะมีพระเข้าไปอยู่ ในช่องแคบบนเศียรพระแล้วพูดออกมาดังๆ เสียงพูดนั้นจะดังกังวาน มากท�ำให้ข้าศึกกลัวคิดว่าพระอจนะมีอิทธิฤทธิ์ ส่วนพี่อีกคนบอกว่า ในสมัยที่มีสงครามเข้ามาก็จะมีพระเข้าไปอยู่ในช่องแคบบนเศียรพระ แล้วพูดอวยพรให้กับกองทัพทหารไทย ท�ำให้ก�ำลังใจฮึกเฮิมในการ ต่อสู้เพื่อเอกราชของไทย ซึ่งน่าทึ่งในความชาญฉลาดของคนสมัยก่อน และนี่ เ องที่ ท� ำ ให้ วั ด ศรี ชุ ม มี ชื่ อ เรี ย กอี ก ชื่ อ ว่ า “วั ด พระพู ด ได้ ” แล้ ว พวกเราจะเชื่ อ ใครกั น ดี ที่ น ะเพราะทั้ ง สองต่ า งก็ มี เ หตุ ผ ลน่ า เชื่ อ ถื อ แล้ ว เราจะรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ า เรื่ อ งไหนเรื่ อ งจริ ง อย่ า งนี้ ก ลั บ ไปคงต้ อ ง ไปศึกษาค้นคว้าว่าเป็นอย่างไรกันแน่ อ่านต่อฉบับหน้า


24

สืบสานการท�ำพระเครื่องนครชุม จากต�ำนานศักดิ์สิทธิ์สู่แหล่งเรียนรู้เพื่อคนรุ่นหลัง

เมืองก�ำแพงเพชรในยุคกรุงสุโขทัยช่วงรัชสมัยพระมหาธรรมราชที่ 1 (ลิไท) ถือเป็นยุคทองของ พระพุทธศาสนา ศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆ โดยเฉพาะที่เมืองนครชุมซึ่งเป็นหนึ่งในมหานครลุ่มน�้ำปิง ที่เจริญรุ่งเรืองสูงที่สุดร่วมสมัยเดียวกับ เมืองเชียงทอง เมืองคลองเมือง เมืองแปบ เมืองคณฑี เมืองเทพนคร และเมืองไตรตรึงษ์ พระยาลิไทได้ทรงสถาปนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เ ป็ น อนุ ส รณ์ อั น แสดงถึ ง ความรุ ่ ง เรื อ งของเมื อ งนครชุ ม ในช่ ว งยุ ค ทองที่ เ จริ ญ รุ ่ ง เรื อ งนานกว่ า 200 ปี ดั ง ที่ ปรากฏความในศิ ล าจารึ ก หลั ก ที่ 8 (ศิ ล าจารึ ก เขาสุ ม นกู ฏ ) ซึ่ ง ได้ เ รี ย กเมื อ งนครชุ ม ว่ า “นครพระชุ ม ” ซึ่งอาจหมายความถึงเมืองอันเป็นที่รวมของพระหรือเมืองที่มีพระมากก็เป็นได้ พระมหาธาตุ เ จดี ย ์ น ครชุ ม ในปั จ จุ บั น เป็ น เจดี ย ์ แ บบพม่ า ที่ ส ร้ า งทั บ เจดี ย ์ ข องเดิ ม ที่ ท รุ ด โทรม และถู ก ทิ้ ง ร้ า งนั บ ร้ อ ยปี จนกระทั่ ง เวลาผ่ า นไปหลายร้อยปี ปรากฏว่ามีผู้ค้นพบกรุพระพิมพ์หรือที่เรียกกันในปัจจุบัน ว่า “พระเครื่อง” บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ที่ถูกปล่อยให้รกร้างเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็น จุดก�ำเนิดของกรุพระเครื่องตระกูลทุ่งเศรษฐี รวมถึงได้มีการพบต�ำนานการสร้างพระพิมพ์ซึ่งจารึกในแผ่น ลานเงินรวมอยู่ในกรุที่ถูกค้นพบ ท�ำให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงต�ำนานความเป็นมาของพระเครื่องนครชุม ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ด้วยเหตุนี้ก�ำแพงเพชรจึงกลายเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่อง ซึ่งที่นี่มีกรุพระเครื่องทั้งที่ขุดค้นพบแล้วและยังไม่ได้ค้นพบอีกเป็นจ� ำนวนมาก กรุ พ ระเครื่ อ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งของก� ำ แพงเพชรได้ แ ก่ กรุ ทุ ่ ง เศรษฐี ซึ่ ง อยู ่ บ ริ เ วณต� ำ บลคลองสวน หมากเดิมหรือต�ำบลนครชุมในปัจจุบัน โดยพระเครื่องที่พบที่กรุทุ่งเศรษฐีได้แก่ พระก�ำแพงซุ้มกอ พระก�ำแพง เม็ดขนุน และพระก�ำแพงพลูจีบ เป็นต้น โดยเฉพาะพระก�ำแพงซุ้มกอนั้น ถือเป็นชุดพระพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องจากผู้คนในวงการพระเครื่องให้บรรจุรวมอยู่ในพระเครื่องชุดเบญจภาคี อันถือเป็นพระเครื่อง ห้าชนิดที่ถือเป็นสุดยอดในวงการพระเครื่องของไทย โดยมีต�ำนานกล่าวไว้ว่าผู้สร้างพระก� ำแพงซุ้มกอ คื อ ฤาษี 3 องค์ ได้ ส ร้ า งถวายแก่ พระยาศรี ธ รรมาโศกราชผู ้ ป กครองบ้ า นเมื อ งขณะนั้ น (ประมาณปี พ.ศ.1900) โดยมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่าหากได้ครอบครองพระก� ำแพงซุ้มกอจะอยู่ยงคงกระพัน คุ้มกันอันตราย เมตตามหานิยมก้าวหน้ารุ่งเรือง และเจริญยิ่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ท�ำให้พระก�ำแพง ซุ้มกอมีราคาหาเช่าสูงสุดถึงองค์ละห้าสิบล้านบาททีเดียว


25

พระก� ำ แพงซุ ้ ม กอ(จ� ำ ลอง) และพระก�ำ แพงซุ ้ ม ระฆั ง (จ�ำ ลอง) ขนาดใหญ่ ในพระราชนิพนธ์เสด็จประภาสต้นครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวก็ได้กล่าวถึงเมืองก�ำแพงเพชรไว้ว่า “ของถวายในเมืองก�ำแพงเพชรนี้ ก็มีพระพิมพ์ เป็นพื้น” อันแสดงให้เห็นว่า ชาวก�ำแพงเพชรได้มอบพระเครื่องให้แก่ญาติมิตรและผู้มาเยือน ที่สนิทนับถือ จนถือเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่ทว่าพระพิมพ์โบราณนั้น นั บ วั น ก็ มี แ ต่ จ ะหมดสิ้ น ไปเรื่ อ ยๆ อี ก ทั้ ง การขุ ด ค้ น โบราณสถานเพื่ อ ค้ น หากรุ พ ระเครื่ อ ง โบราณนั้นก็ยังส่งผลให้โบราณสถานเกิดความเสียหาย ซึ่งจังหวัดก�ำแพงเพชรเองก็มีอุทยาน ประวั ติ ศ าสตร์ ก� ำ แพงเพชรที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในมรดกโลกอั น ทรงคุ ณ ค่ า ด้ ว ย ในปัจจุบันจึงมีการริเริ่มสืบทอดวิธีการท�ำพระพิมพ์แบบโบราณขึ้นมาอีกครั้งโดยมีจุดประสงค์ เพือ่ การศึกษา อนุรกั ษ์ และรักษาเอกลักษณ์อนั ทรงคุณค่าของพระเครือ่ งก�ำแพงเอาไว้ และแหล่ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ก ารท� ำ พระเครื่ อ งโบราณที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของไทยก็ อ ยู ่ ที่ ต�ำ บล นครชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชรนี่เอง ลุ ง สมหมาย ผู ้ สื บ สานการท� ำ พระแห่ ง นครชุ ม “แหล่งเรียนรู้การท�ำพระเครื่องนครชุม” ก่อตั้งโดย คุณลุงสมหมาย พยอม ชาวบ้านนครชุมซึ่ง มีใจรักในพระเครื่องพิมพ์ต่างๆ ลุงสมหมายได้ศึกษาวิธีการท�ำพระเครื่องจากช่างพระเครื่องในจังหวัด ก�ำแพงเพชร อาศัยประสบการณ์ลองผิดลองถูกจนประสบความส�ำเร็จในการท�ำพระเครื่องจ�ำลองแบบ จากพระเครื่องโบราณดั้งเดิม จนในที่สุดก็ได้ก่อตั้งแหล่งการเรียนรู้การท�ำพระเครื่องนครชุมขึ้นโดยได้รับ งบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในเรื่องวิธีการท� ำพระเครื่อง โดยมิได้มุ่งหวัง ผลตอบแทนในเชิงการค้าหรือแสวงหาก� ำไร ซึ่ ง โดยปรกติ ถ ้ า หากไม่ ใ ช่ เ ซี ย นพระ การจะหาชมพระเครือ่ งนครชุมนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย เพราะพระเครื่ อ งนครชุ ม แท้ ๆ นั้ น นอกจาก จะหายากแล้ ว ยั ง มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งความ ศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นที่ต้องการของคนเล่นพระเป็น อย่างมาก แต่ที่นี่ก็มีการจ�ำลองพระพิมพ์นครชุม รูปแบบต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนได้ ศึกษาและมองเห็นความรุ่งเรืองและงดงามของ นครชุมในอดีตทีถ่ กู ถ่ายทอดผ่านการท�ำพระพิมพ์ ที่แต่เดิมนั้นไม่ได้ท�ำขึ้นเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แต่ท�ำขึ้นเพื่อให้คนได้ระลึกถึงความดีงามของพระพุทธศาสนา ซึ่งภายในแหล่งเรียนรู้ก็จะมีสมาชิกที่คอยสาธิตกระบวนการท�ำพระเครื่องในขั้นตอนต่างๆ ให้ผู้มาเยี่ยมเยือน ได้ชมว่า กว่าจะมาเป็นพระพิมพ์ที่หรือพระเครื่องที่เรารู้จักนั้น ต้องผ่านกระบวนการใดมาบ้าง นอกจาก จะได้เห็นพระเครื่องนครชุมที่หายากแล้ว หากมีเวลามากพอไม่รีบไปไหน ลุงสมหมายยังเปิดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวได้ทดลองท� ำพระเครื่องพิมพ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการ ท�ำพระเครื่อง และได้ของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ติดไม้ติดมือเป็นของฝากกันด้วย แหล่ ง เรี ย นรู ้ ก ารท�ำ พระเครื่ อ งนครชุ ม ตั้ ง อยู ่ บ ้ า นเลขที่ 066 หมู ่ 3 ซอยชากั ง ราว ต.นครชุ ม อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร โดยปรกติจะเปิดให้เข้าศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ โดยสามารถติดต่อคุณลุงสมหมาย เพื่อขอนัดวันเวลาล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 9641 2543

เรื่องและภาพโดย นายกมลรัตน์ เสราดี เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ สพพ. 4


26

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี World

n e r d il h C ่ ม ห ใ ม ร ร ก จ ิ เปิดตวั ก

รรค์เอาใจ ดินแดนแสนสนุก สุดสร้างส ld or W n re ild Ch ม่ ให รม ์เปิดกิจกร ุ ข ให ้ กั บ ชา วเ ชี ย งใ หม ่ มส วา บค มอ อ ่ ื เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ฤกษ เพ น ้ ขึ ำ � ท ่ ที จ กร รม ภา คฤ ดู ร ้ อ น เป ็ น อี ก หนึ่ ง กิ �้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ะน าว บภ ะส ปร ง ั หล ว ย ่ ที น้ อ งๆ หนู ๆ ใน ช่ ว งป ิ ด เท อม ารท่องเ าน เป ิ ด งา น ดน กระตุ้นเศรษฐกิจด้านก ง หวั ด เชี ย งใ หม ่ เป ็ น ปร ะธ จั าร และนักท่องเที่ยวจากต่างแ ชก รา า ่ ว ้ ผู ล กุ ศ ดิ ุ ิ แซเ่ ตีย๋ ว ่ อ มห ลว งป นั ด ดา งใหม่ คุณสราวฒ ี ย เช ั ด หว ั ง นจ งา ก นั ำ ส� ย โด ยไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก หม ไท ทศ ยการการทอ่ งเทยี่ วแห่งประเ ุ เฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผูอ้ ำ� นว และคณ ิธี วจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพ ร Children World เป็น กา รง โค า ่ วว า ่ กล ี าร าฟ ซ ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ย รพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท วี ติ สัตว์ปา่ และธรรมชาติ นช ย เรี ง ล่ แห ็ น ดร. ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดกา รเป กา อง ข ค์ ประสง ารี ไดจ้ ดั ท�ำขึน้ เพอื่ ตอบวตั ถุ ศ. 2549 โดยได้รับการ พ. ปี ใน ม ่ ริ เ ่ แต ง ้ ั ต ี าร าฟ ซ ์ โครงการทเี่ ชียงใหมไ่ นทซ์ าฟ นท ียงใหม่ไ ตถุประสงค์ของการก่อตั้งเช ildren World ได้ด�ำเนิน Ch าร งก คร โ ้ ี ะน ขณ ง ่ ซึ ง ็ แก่เยาวชน ซึ่งเป็นหนึ่งในวั แข ไทยเข้ม ัฐบาล ในการใช้งบประมาณ สนับสนุนงบประมาณจากร วชนทุกคนเข้าใช้บริการแล้ว ยา เ ห้ มใ อ ร้ ะพ รมอบความสนุกสนาน แล กา ย น อ ้ น้ เ ่ บร ที ย รี บ เ ่ แบ ป รู าย หล าก แล้วเสร็จเป็นที ะกอบไปด้วยกิจกรรมหล วามรใู้ นดา้ นการอนรุ ักษ์ ยค ้ ว ด ว้ งไ แฝ ญ “ภายใน Children World ปร คั ำ ส� ั ย ดภ มปลอ วามคดิ สรา้ งสรรค์ และมีควา ใหก้ บั เดก็ ๆ พรอ้ มเสริมสรา้ งค บดิจิตอล ในกิจกรรม แบ ป รู ใน า ่ ป ว์ ต สั ละ แ ติ ชา ทรัพยากรธรรม ดู้ า้ นธรรมชาตวิ ทิ ยาของ มร วา ์ ค งค ดอ ยอ ่ อ รต กา ็ น เป ่ ง Digital Zoo ซึ บสื่อ Digital บ้านบอล แบ ป ู นร ใ ี าร าฟ ซ ์ นท ไ ่ หม งใ ย สัตว์ป่าของเชี เปียโน และการน�ำตัวเอง ได น บั ่ หม งใ ย ี เช ด ั หว ง ั งจ ที่ใหญ่ที่สุดขอ างกลมกลนื ไมว่ า่ จะเปน็ ย่ ้ อ ได al git Di ่ น งเล ่ อ รื เค ั บ มก เขา้ ไปมีสว่ นรว่ ช้ปนื ดิจติ อลช่วยชวี ติ สัตว์ รใ กา งๆ า ต่ ด นิ ช ว์ ต สั ็ น งเป เอ การเปลีย่ นตวั งทกุ การเคลือ่ นไหวทีใ่ หญ่ นอ บส ตอ l ta gi Di ้ ื น นพ พบ และฉากรับภา รพื้ น ที่ พิ เ ศษ เชี ย งใ หม ่ กา ด ั จ ้ ผู ” น ต้ น ็ เป ย ไท ทศ ที่ สุ ด ใน ปร ะเ ไนท์ซาฟารี กล่าว ren World มีน้องๆ จาก ild Ch ร คา อา ด า้ ร่วมทดสอบเลน่ เครือ่ งเลน่ ปิ เ ี เข ธ พิ คน บ ั หร 80 น ส�ำ นว ำ จ� ี าร าฟ ์ ซ ไ่ นท นในพนื้ ทีใ่ กลเ้ คียงเชยี งใหม กซบเซามานานจากภาวะ จา ง ั หล ี ด ่ ี ยท มา รห ต ิ ม โรงเรยี นวดั ดอนจนั่ และเยาวช นิ น ็ ถือเป นับเป็นบรรยากาศที่คึกคัก าณาจักรเสือ Tiger World ะอ แล ว์ ต สั ก รั คน อง ข ์ ในอาคาร Children World รย จร มหัศ านอาหารยีราฟ ร้านอาหาร น�้ำท่วมใหญ่ ทั้งนี้ ส�ำหรับร้ นเร็วๆ นี้ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ใ


27

พิธีรดน�้ำด�ำหัว ผจก.พพ.2 และผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เจ้าหน้าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมรดน�้ำด�ำหัว ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและคณะผู้บริหาร โดยการรดนํ้ า ดํ า หั ว เป็ น ประเพณี ข องไทยอั น สื บ เนื่ อ ง มาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพ นับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับ การขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่อง ในวันสําคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทย ในเดื อ นเมษายน “การดํ า หั ว ” ก็ คื อ การรดนํ้ า นั่ น เอง แต่ เ ป็ น คํ า เมื อ งทางเหนื อ การดํ า หั ว เรี ย กกั น เฉพาะการ รดนํ้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีตําแหน่ง หน้าที่การงานสูง เช่น พ่อเมือง เป็นต้น เป็นการขอขมา ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป หรือขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ สิ่งที่ ต้องนํ าไปในการรดนํ้าดําหัวก็คือ นํ้าใส่ขันเงินใบใหญ่ ในนํ้ า ใส่ ฝ ั ก ส้ ม ป่ อ ยโปรยเกสรดอกไม้ แ ละเจื อ นํ้ า หอม นํ้าปรุงเล็กน้อยพร้อมด้วยพานข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่อง สักการะอีกพานหนึ่ง


28

อนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี 2555 ผ่านไปด้วยความประทับใจทั้งหน่วยงานที่ร่วมจัดงานและ ผู้เข้าร่วมชมงาน ส�ำหรับงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน เทิด พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี 2555 ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปวงชนชาวจังหวัดน่านมีต่อพระองค์ท่าน ตลอดช่วงเวลาในการจัดงานวันที่ 2 – 4 เมษายน 2555 องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่างยั่งยื น (อพท.) และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมเมืองน่าน ได้ร่วมกันน� ำเสนอ กิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากพื้นที่ชุมชนทั้ง 15 อ� ำ เภอของจั ง หวั ด น่ า น รวมทั้ ง การจั ด เวที เ สวนาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองน่าน ในหัวข้อ “วัฒนธรรมใน เมืองน่าน วิถีชาวน่านในอดีต” “เรือนพื้นถิ่นในเมืองน่าน” “แนวทางการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเสวนา อย่างพร้อมเพรียง ซึง่ ทุกคนหวังว่าจะช่วยกระตุน้ เตือนให้คนน่านตระหนัก ถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บรรพบุรุษได้ สร้างสมและถ่ายทอดสืบต่อมายาวนาน สร้างจิตส�ำนึกให้รว่ มกันปกป้อง ฟื ้ น ฟู และอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ แ ก่ ค นรุ ่ น หลั ง อย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป เป็ น สิ่ ง แสดง ให้ เ ห็ น ว่ า ประชาชนชาวน่ า นได้ น ้ อ มน� ำ พระราชด� ำ รั ส ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ความว่ า “อยากให้ จังหวัดน่านรักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้” มาปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ภาพความสวยงามของประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งขบวนแห่ คัวตาน ขบวนแห่พานพุ่ม การตีกลองปูจา การแสดงวิถีชีวิตชนเผ่า ไทลื้อ เมี่ยน ม้ง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อท้องถิ่น

เช่น การไหว้ผีปู่ย่า (การระลึกถึงบรรพบุรุษ) ผีหม้อนึ่ง การสืบชะตา ล้ ว นสร้ า งความประทั บ ใจแก่ ผู ้ ช ม นิ ท รรศการและกิ จ กรรมสาธิ ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสาธิตการท�ำไม้กวดดอกหญ้า การท�ำขนม พื้นเมือง การจักสานจากไม้ไผ่ ใบเตย ใบลาน ใบมะพร้าว การทอผ้า การย้ อ มสี ฝ ้ า ยเพื่ อ ทอด้ ว ยวั ส ดุ จ ากธรรมชาติ การท� ำ บายศรี สู ่ ข วั ญ การตัดตุง น�ำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ และสิ่งที่น่ายินดี และเป็นความหวัง คือ เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาล ได้รับโอกาสให้แสดง ความสามารถในการจัดงานครั้งนี้อย่างหลากหลาย ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ อพท. ประสบความส� ำ เร็ จ ในการเสริมสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่เมืองน่าน โดยเปิด โอกาสให้ชุมชนต่างๆ ได้น�ำเสนอนวัตกรรมการเพื่อการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมและพัฒนาการท่องเที่ยว หวังว่า“งานวันอนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน” ครั้งต่อไป จะมีความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบด้วยคุณค่า ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเรียนรู้ชื่นชม เป็นงานที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุข ความภาค ภูมิใจ ที่ได้ร่วมรักษาสืบทอดมรดกของชาติ มีรายได้เพิ่มน�ำไปพัฒนา ชุมชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน เรื่อง-ภาพ โดยนางสาวสไบทิพย์ อุดแดง เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษประจ�ำพื้นที่เมืองน่าน


29

อพท.พื้นที่เมืองน่าน ลงพื้นที่ส�ำรวจเบื้องต้น

เพื่อคัดกรองชุมชนเข้าสู่กระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยว วั น ที่ 27–30 มี น าคม 2555 ส� ำ นั ก งาน อพท. พื้ น ที่ เมืองน่านโดยการมอบหมายจากส�ำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) ลงพื้นที่ส�ำรวจเบื้องต้น เพื่อคัดกรองชุมชนในเครือข่ายการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองน่าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง แหล่งท่องเทีย่ ว ได้แก่ ชุมชนเทศบาลเมืองน่านเขตเหนือ-กลาง-ใต้ ชุมชนต�ำบลม่วงตึด๊ ชุมชนต�ำบลดูใ่ ต้ ชุมชนต�ำบลนาซาว และชุมชน ต�ำบลบ่อสวก ผลที่ได้รับจากการส�ำรวจครั้งนี้ ท�ำให้ชุมชนต่างๆ ทราบถึ ง ศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน ทั้ ง ด้ า นทรั พ ยากร การท่องเทีย่ ว ความพร้อมในการรับรองนักท่องเทีย่ ว และการบริหาร จั ด การท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตั ว ชุ ม ชนเอง และที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง คื อ ท� ำ ให้ ชุมชนตระหนักว่าต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่ มีคณ ุ ค่าและสามารถสร้างโอกาสให้เกิดรายได้เพิม่ จากการท่องเทีย่ ว ได้เพียงใด การส�ำรวจเบื้องต้นในครั้งนี้ ใช้วิธีสร้างการมีส่วนร่วม โดยให้ผู้น�ำชุมชนและชาวบ้านที่สนใจร่วมการส�ำรวจ ได้น�ำเสนอ ความคิดเห็นและให้ขอ้ มูลด้านต่างๆ ของชุมชน ท�ำให้สามารถจัดเก็บ ข้อมูลได้มากกว่าการส�ำรวจโดยล�ำพังเจ้าหน้าที่ เป็นข้อมูลเชิงลึก และกว้างที่น�ำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ของชุมชนได้ต่อไป เป็นกระบวนการส�ำรวจที่ผู้จัดเก็บข้อมูลและ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ประโยชน์ทงั้ 2 ฝ่าย มีความเข้าอกเข้าใจกัน มีรอยยิม้ เสียงหัวเราะ และสายสัมพันธ์ที่ดี ที่น�ำไปสู่ความร่วมมือในการ พัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนเมืองน่านทีเ่ ข้มแข็งต่อไป หวังว่าผลส�ำเร็จ ในการท� ำ งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง อพท. พื้ น ที่ เ มื อ งน่ า นกั บ ชุ ม ชน ในพื้ น ที่ ค รั้ ง นี้ จะท� ำ ให้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเมื อ งน่ า นได้ รั บ การรับรองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เรื่อง-ภาพ โดยนางสาวสไบทิพย์ อุดแดง เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษประจ�ำพื้นที่เมืองน่าน


30 ข่าว

กระซิบ

สพพ. 1 ร่วมพิธีรดน�้ำด�ำหัวผู้ว่าราชการ จ. ตราด เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2555 พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผูจ้ ดั การพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง พร้อมด้วยนาย สุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอ�ำนวยการ สพพ. 1 และ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ร่วมพิธรี ดน�ำ้ ด�ำหัวนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรือ่ ง ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดตราดในวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นทุกปี ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด ในบรรยากาศทีเ่ ย็นชุม่ ฉ�ำ่ ไปด้วยสายฝนและความ สนุกสนาน ในงานเดียวกันนท. สมบัติ บุญเกิดพานิช นายกสมาคม ธุรกิจการท่องเทีย่ ว จ.ตราด ได้รดน�ำ้ ด�ำหัว ผจก. พพ. 1 เพือ่ ขอพร ในวันสงกรานต์ด้วย

ธ.ก.ส. และสพพ. 1 มอบทุเรียนพันธุ์ดี ชะนีเกาะช้างแก่ผู้ว่าราชการ จ. ตราด

จากการทีส่ พพ. 1 จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรสวนทุเรียน อ�ำเภอเกาะช้าง เพือ่ การอนุรกั ษ์ทเุ รียนพันธุด์ ี ชะนีเกาะช้าง ร่วมกับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จึงได้น�ำทุเรียนพันธุ์ชะนี ซึ่งปลูกบนเกาะช้าง พื้นที่ที่เกิดจากหินภูเขาไฟ อุดมไปด้วยแร่ธาตุไอโอดีนและวิตามินอี อากาศเต็มไปด้วยโอโซน และเต็มไปด้วย เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ทงั้ เป็นสถานทีท่ พี่ ระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสถึง 12 ครัง้ และยุ ท ธนาวี ที่ เ กาะช้ า ง มอบให้ น างสาวเบญจวรรณ อ่ า นเปรื่ อ ง ผู ้ ว ่ า ราชการ จังหวัดตราด ซึ่งผู้ว่าราชการได้กล่าวชมเชยว่า รสชาติดี อร่อย เนื้อเนียนละเอียด


31

ภาพกวางบนเกาะกระดาด จ. ตราด

Sending Things at the Post Office เซ้นดิง่ ธิงส แอท เดอะ โพสต์ ออฟฟิส ส่งของทีไ่ ปรษณีย์

Noi: May I help you, sir? น้อย: เม ไอ เฮลพ ยู, เซอร์ น้อย: มีอะไรให้ช่วยไหมคะ

Noi: About three weeks. น้อย: อะเบ้า ทรี วีคส น้อย: ประมาณ 3 อาทิตย์ค่ะ

Bob: บ็อบ: บ็อบ:

Bob: บ็อบ: บ็อบ:

I would like to use express mail service then and buy insurance for this package. How much would it cost? ไอ วู้ด ไลค์ ทู ยูส เอ็กเพรส เมล เซอวิส เด็น แอ่น บาย อินซัวรัน ฟอ ดีส แพคเกจ/ ฮาว มัช วู้ด อิท คอสท ผมอยากส่งแบบด่วนพิเศษและส่งแบบ ลงทะเบียนครับ ราคาเท่าไรครับ

Noi: น้อย: น้อย:

It is four hundred Baht. Here is your receipt. Thank you. อิท อีส โฟร์ ฮันเดรด บาท/ เฮีย อีส ยัว รีซีป/ แท้งกิ้ว 400 บาทค่ะ นี่ใบเสร็จค่ะ ขอบคุณค่ะ

Yes, may I buy bubble wrap with envelope for this CD? เยส, เม ไอ บาย บับเบิ้ล แรพ วิธ เอนวีโลป ฟอร์ ดีส ซีดี ครับ ผมอยากจะซื้อแผ่นกันกระแทกกับซอง ส�ำหรับใส่ซีดี

Noi: Here you are. Twenty five Baht. น้อย: เหี้ย อยู่ อ๋า/ ทเว้นตี้ ไฟว์ บาท น้อย: นี่ค่ะ ยี่สบิ ห้าบาทค่ะ Bob: บ็อบ: บ็อบ:

I would like to send it to Canada. How long will it take for the parcel to arrive if I send regular mail service? ไอ วู้ด ไลค์ ทู เซ้น อิท ทู แคนาดา/ ฮาว ลอง วิล อิท เทค ฟอ เดอะ พาเซล ทู อะ ไรวฟ อีฟ ไอ เซน เร็คกูล่า เมล เซอวิส ผมต้องการส่งไปประเทศแคนาดาครับ ถ้าส่งแบบธรรมดา ใช้เวลาส่งนานเท่าไหร่ครับ

Bob: Thank you. บ็อบ: แท้งกิ้ว บ็อบ: ขอบคุณครับ


การดูแลบ้านในช่วงฤดูร้อนให้เย็นสบาย ด้วยวิธีทางธรรมชาติ เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับยุคสมัยนี้ เพราะจากต้นไม้รอบบ้าน ของทุกคนก�ำลังค่อยๆ กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างคอนกรีต ในหลายประเทศทั่วโลกทั้ง สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ต่างให้ความส� ำคัญในเรื่องนี้ จึงเกิดแนวคิดการปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง เพื่อสร้างผนังสีเขียว ปลูกต้นไม้ บนเปลือกอาคาร และหลังคาของอาคารขึ้น

จากการวิจัยพบว่าการน� ำไม้เลื้อย มาปกคลุมหน้าต่างแทนแผงกันแดดตามอาคาร ช่วยลดความร้อนได้เป็นอย่างดี โดยพบ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างห้องที่ใช้ แผงกันแดดไม้เลื้อยกับอากาศภายนอกมากที่สุด ถึง 11 องศาเซลเซียส ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า สร้อยอินทนิลดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุดที่สุด ถึง 20 ppm ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ตามด้วย พวงชมพู 15 ppm ต�ำลึง 5 ppm จากอากาศ ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร

ในประเทศไทยเองก็มีทีมวิจัย จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ศึกษาเรื่อง "ผนังสีเขียว" นวัตกรรมอาคาร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 มุ่งเน้น การศึกษาความสามารถในการดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ของผนังไม้เลื้อย โดยคัดเลือก พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทย ดูแลรักษาง่าย ท�ำการทดสอบคุณสมบัติในการ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบเทียบกัน จากพืช 3 ชนิดที่คัดเลือกไว้

ลดคาร์บอนด้วยผนังสีเขียว

นวัตกรรมเพื่อโลกเย็น เห็นได้ว่าการปลูกต้นไม้ให้ดูดซับ ความร้อน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ เป็นทางเลือกที่ดีส� ำหรับทุกครัวเรือน เพราะนอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้บ้านแล้ว ยังสามารถดูแลได้ง่าย และยังช่วยดูดซับ กรองฝุ่นละออง ควันพิษต่างๆ ท�ำให้คุณภาพอากาศ ดีขึ้นอีกด้วย

DASTA News No.24  

DASTA News No.24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you