Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 สิงหาคม 2554

ปรับปรุงท่าเทียบเรือบางเบ้า-สลักเพชร เพื่อชุมชนและการท่องเที่ยว


2

งค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดตั้งมาเป็นเวลา 7 ปีเศษแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยเป็นองค์การ มหาชนของรั ฐ ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ได้ผ่านการตรวจสอบพิสูจน์ถึงบทบาท หน้าที่จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน ชุมชนในพื้นที่แล้ว ซึ่งในระยะแรกคนที่ไม่ เข้าใจถึงภารกิจก็มักมีค�ำถามว่าอพท. ท�ำอะไร ตั้งมาท�ำไม ซ�้ำซ้อนกับ หน่วยงานอืน่ หรือไม่ ท�ำให้บางคนก็ตอ่ ต้าน บางคนก็มองว่าจะท�ำให้เกิด ความเสียหายแก่การท่องเที่ยว แต่ในวันนี้ อพท. ได้พิสูจน์แล้วว่า อพท. เป็นองค์กรที่มี ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานซึ่งได้ก�ำหนด ไว้ 6 ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้า บริการ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ ว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม การตลาดการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีพ่ เิ ศษและการท่องเทีย่ วชุมชน ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ พิ เ ศษ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาทุ ก ภาคส่ ว น และยุทธศาสตร์ที่ 6 การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในขณะนี้ อพท. มีพื้นที่พิเศษทั้งหมด 5 แห่ง และด�ำเนินการ พัฒนาพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วชุมชนอีก 20 ชุมชน ทัว่ ประเทศ ภารกิจทีด่ ำ� เนินการ ก็ ไ ด้ ผ ่ า นการยอมรั บ แล้ ว ในทุ ก ระดั บ ว่ า เป็ น องค์ ก รที่ มี คุ ณ ค่ า มีประโยชน์ตอ่ การท่องเทีย่ วของประเทศอย่างแท้จริง โดยเฉพาะจากการ ประเมินผลประเมินผลตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในภาพรวม อพท. ได้คะแนน 4.8145 ซึ่งอยู่ใน ระดับดีมาก มาก สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังเป็นองค์การมหาชน ที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศอีกด้วย

โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมากได้คะแนน 5.0000 ในมิติที่ 2 ด้าน คุณภาพการให้บริการ ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 4.8600 มิตทิ ี่ 1 ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ อพท. ค่าคะแนนที่ได้ 4.8039 และมิติที่ 4 ด้านก�ำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 4.7483 การได้รบั คะแนนการประเมินสูงเช่นนีเ้ ป็นก�ำลังใจให้แก่บอร์ด บริหาร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อพท. ทุกคนที่ได้ทุ่มเทท�ำงานหนัก แต่ทกุ คนตระหนักดีวา่ การทีอ่ พท. ได้รบั คะแนนทีส่ งู เช่นนีไ้ ด้ ไม่ใช่เพียง แค่หน่วยงาน อพท. เท่านั้น อพท. เป็นเพียงผู้ขับเคลื่อนนโยบายที่ดี ของรัฐ น�ำแนวคิดและวิธีการที่เหมาะสมมาสู่หน่วยงานและชุมชน ในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาคีเครือข่ายทั้งระดับชาติ และระดับพืน้ ทีท่ �ำให้เกิดผลงานและความส�ำเร็จต่างๆ ในพืน้ ทีไ่ ด้ดว้ ยดี อพท. จึงอยากมอบเกียรติของความส�ำเร็จนี้ให้แก่ทุกชุมชน ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือกับ อพท. อพท. จะยืนหยัดท�ำงานอย่างหนัก ต่อไปตามบทสัมภาษณ์พเิ ศษของ ผอ. นาฬิอติภคั แสงสนิท ผูอ้ ำ� นวยการ การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหน้า 4 -7

ที่ปรึกษา พลเอกสุนทร ข�ำคมกุล ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน, พันเอก ดร. นาฬิกอติภคั แสงสนิท ผูอ้ ำ� นวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, นายด�ำรงค์ แสงกวีเลิศ รองผู้อ�ำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อ�ำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1), ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (สพพ.2), นายธันวา ธีระวิทยเลิศ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน อพท., นายทวีพงษ์ วิชยั ดิษฐ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักท่องเทีย่ วโดยชุมชน อพท., นายประเสริฐ กมลวันทนิศา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และแผนพื้นที่พิเศษ, นายนิรันดร์ ทองปาน คณะผู้จัดท�ำ

นางสาวประจิ ต รา ประชุมแพทย์ บรรณาธิการ, นางสาวแพรวไพลิ น ชะอ้ อ น กราฟฟิ ก ดี ไ ซน์ , นายณั ฐ พงษ์ โปธา, นายธั ชชัย วัชรารักษ์, นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต, นายพงศธร สลักเพชร, นายนิเวศน์ วัฒนชัย, นายกิตติศักดิ์ เขียวด�ำ, นายชาญชัย บุญส่งสมค�ำ, นางจินตนา สิงหเทพ, นางชนนี โกคู ณ อนั น ต์ , นางสาวกั น ยกร จั น ทร์ แ ย้ ม , นางสาวเสาวรส ชั ช วิ ล , นางสาวนริ ศ รา โภคสวั ส ดิ์ , นางสาวมั ท นา เครื อ จั น ทร์ , นางสาวเกศกมล กรัญญิรัตน์, นายปัณณวิช สินทรัพย์ • องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เลขที่ 118/1 อาคารทิ ป โก้ ชั้ น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2357 3580 โทรสาร: 0 2357 3599 เว็บไซต์: www.dasta.or.th • ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1) - ศูนย์ท่าโสม เลขที่ 222 หมู่ 3 ต�ำบลท่าโสม อ�ำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 โทรศัพท์: 0 3951 6041-4 โทรสาร: 0 3951 6045 - ศูนย์ธารมะยม เลขที่ 14/1 หมู่ 1 ต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170 โทรศัพท์: 0 3955 2222 โทรสาร: 0 3955 2200


33 อพท. ร่วมงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ และภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ วันที่ 2-3 กันยายน 2554 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จาก ฐานชี ว ภาพ หรื อ สพภ. จะจั ด งานมหกรรม ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ�ำ ปี 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา, สมเด็ จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ได้รบั การถวายพระสมัญญานาม พระมารดาแห่ง การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ งานดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ชีวภาพอย่างยั่งยืน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบั น การศึ ก ษาและชุ ม ชน ในการพั ฒ นา องค์กรไปสูก่ ารเป็นองค์กรธุรกิจเพือ่ สังคม รวมถึง ความส�ำคัญของ CSR กับการอนุรักษ์และสร้าง อาชีพให้แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการพัฒนาธุรกิจจากฐาน ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายในงานจะมีกจิ กรรมบรรยายพิเศษ และการสัมนาทางวิชาการ, การจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน รวมทั้งมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยผู้ประกอบการ ในระดั บ ชุ ม ชนหรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและ SME รวมทัง้ กาแฟชะมดจากสากลฟาร์ม จังหวัดตราด ร่วมแสดงนิทรรศการด้วย ในการนี้ อพท. เข้าร่วม เสนอผลงานด้านชีวภาพได้แก่ ดาสต้าบอล ด้วย แรลลี่จักรยานครอบครัว วันที่ 14-16 ตุลาคม 2554 เกาะหมาก จังหวัดตราด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับหอการค้า จังหวัดตราด อบต.เกาะหมากและชมรมจักรยาน จังหวัดตราด ร่วมกันจัดแรลลี่จักรยานครอบครัว เพื่อเป็นกิจกรรมส�ำหรับการท่องเที่ยวทางเลือก ให้ แ ก่ ค นรั ก ษ์ โ ลก รั บ สมั ค รจั ก รยานแข่ ง ขั น จ�ำนวน 50 คั น และผู ้ ติ ด ตามไม่ อั้ น อั ต รา ค่ า สมั ค รแบบแพคเกจ ทีพ่ กั 2 คืน อาหาร 5 มือ้ 3,000บาทต่อท่าน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ชมรมจักรยานจังหวัดตราด และ สพพ. 1


4

พันเอก ดร. นาฬิกอติภคั แสงสนิท

กับความมุง่ มัน่ เต็มที่ เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน


5

พท. เป็นองค์การทีเ่ ดินหน้าท�ำงานเพือ่ ให้เกิดการท่องเทีย่ ว อย่างยั่งยืนขึ้นในประเทศไทย โดยท�ำงานอย่างจริงจัง และสร้างผลงานไว้มากมายตลอดระยะเวลา 2 ปีเศษ ทีผ่ ่ า นมา ภายใต้ ก ารน� ำ ของหั ว เรื อ ใหญ่ ค นส� ำ คั ญ พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ซึ่งวันนี้ อพท.นิวส์ ได้มีโอกาส สัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการคนเก่งของ อพท. ถึงวิสัยทัศน์และแผนพัฒนา พื้นที่พิเศษในอนาคต รวมถึงความส�ำเร็จที่ผ่านมาของ อพท. มาฝาก ท่านผู้อ่านทุกคน พื้นที่พิเศษใหม่ 2 พื้นที่ และความเป็นไปได้ของพื้นที่พิเศษต่อไป พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ อพท.ประกาศ พื้นที่พิเศษใหม่ 2 แห่งคือ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสชั นาลัย – ก�ำแพงเพชร และพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน จังหวัดเลย โดยกระบวนการจัดตัง้ และการบริหารงานจะใช้ประสบการณ์ และความรู ้ ที่ ไ ด้ จ าก สพพ.1 ไปปรั บ ใช้ กั บ พื้ น ที่ พิ เ ศษใหม่ ทุ ก แห่ ง อย่างสองพื้นที่นี้ ก็ได้มีการพูดคุยกับประชาคม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท�ำแผนแม่บทขึ้นมาซึ่งชาวบ้านได้เห็นชอบแล้ว จากนั้นก็น�ำ เข้าเสนอคณะรัฐมนตรี และผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “หลังจากประกาศเป็นพื้นที่พิเศษอย่างเป็นทางการแล้วก็จะ มีงบประมาณเข้ามาสู่พื้นที่พิเศษนั้น ต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนของการ วางแผนและปฏิบัติงาน โดยปัจจัยส�ำคัญอยู่ที่ความสามัคคี ทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันท�ำงาน ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกันรับผล ประโยชน์ การท�ำงานของ อพท. ก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งในอนาคต อันใกล้ก็มีอีก 2 พื้นที่คือน่านและหัวหิน-ชะอ�ำที่แผนแม่บทได้ผ่านมติ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (กพท.) แล้ว ก�ำลังรอน�ำเสนอ ครม. ชุดใหม่ ” บทบาทของสพพ. 1 ส�ำหรับแนวทางการท�ำงานของพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและ พืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง (สพพ.1) พืน้ ทีพ่ เิ ศษแห่งแรกซึง่ เป็นต้นแบบในการท�ำงาน ของทุกพืน้ ที่ ผอ. อพท. กล่าวถึงแผนการด�ำเนินงานในอนาคตว่า ขณะนี้ สพพ.1 ได้ทบทวนแผนแม่บทเดิมและจัดท�ำกรอบบูรณาการแผนแม่บท ของพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างฯ ใหม่ ร่วมกับจังหวัดตราด อปท. หน่วยงาน ราชการ ผูป้ ระกอบการ ชาวบ้าน ได้เป็นโครงการทีห่ ลากหลายทัง้ พัฒนา ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างคุณภาพการ บริการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 5,300 ล้าน บาท ส�ำหรับ 4 พืน้ ทีค่ อื หมูเ่ กาะช้าง หมูเ่ กาะหมาก หมูเ่ กาะกูด และพืน้ ที่ เชื่อมโยงชายฝั่งทะเลเรียบร้อยแล้ว เป็นงบประมาณโครงการเร่งด่วนใน ปีงบประมาณ 2555 ใช้งบประมาณ 339 ล้านบาท ซึ่งกรอบบูรณาการ แผนแม่บทนี้ จะน�ำเสนอรัฐบาลชุดปัจจุบันเพื่ออนุมัติต่อไป


6

จากกระแสข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าส�ำนักงานพื้นที่ พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จะถูกยุบส�ำนักงานลง สร้างความสับสนให้กับสื่อมวลชนและชาวบ้านที่ทราบข่าว เป็นอย่างมาก ผอ. หนุ่มคนเก่ง ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีทางเป็นไป ได้แน่นอน เพราะผลงานที่ผ่านมาของ สพพ.1 เป็นที่ประจักษ์ ชัดเจน และยังเป็นต้นแบบที่ดีให้ภาคส่วนอื่นได้รับรู้มาตลอด “จากข่าวทีอ่ อกมาว่าจะมีการยุบส�ำนักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษ หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ผมขอยืนยันว่าเป็นไปได้ยาก หรือไม่มีทางเป็นไปได้เลย เพราตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สพพ.1 เป็นพื้นที่ที่มีผลงานประจักษ์ชัดเจน เป็นที่ยอมรับใน วงกว้าง และเป็นต้นแบบในหลายเรื่องให้ภาคส่วนอื่นได้เรียนรู้ รวมถึ ง สามารถร่ ว มท� ำ งานกั บ ทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ยได้ อ ย่ า งดี มาตลอด ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด สมาคมธุ ร กิ จ ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการชุมชน เนือ่ งจากได้มกี ารปรับบทบาทการท�ำงานให้ทกุ ภาคส่วน มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ท�ำให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ตราบใดที่ยังเป็นเช่นนี้ เรื่องการยุบ สพพ.1 จะไม่มีวันเกิดขึ้น แน่นอน โดยเฉพาะถ้ากรอบบูรณาการแผนแม่บทผ่านมติคณะ รัฐมนตรี สพพ.1 ก็ต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้นำ� แผนแม่บทนี้ไปสู่การ ปฏิบตั ิ และสพพ.1 ก็ตอ้ งเป็นผูเ้ ขียนแผนปฏิบตั กิ ารของแต่ละปี งบประมาณอีกด้วย” พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค ยืนยันชัดเจนถึง บทบาทของ สพพ.1 “การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ” วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ด้านสังคม แนวทางการด�ำเนินงานของ อพท. ชัดเจนมาตลอดว่า ต้องการพัฒนาพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพการท่องเทีย่ วให้เกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เกิดการ จ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวติ กระจายรายได้อย่างทัว่ ถึงและเป็น ธรรม และรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ วไว้ให้คงอยู่ ซึง่ ในมิตดิ า้ น เศรษฐกิจ สามารถวัดได้ดว้ ยรายได้ทเี่ ข้าถึงพืน้ ที่ แต่อกี 2 มิตเิ ป็น สิง่ ทีว่ ดั ได้ยากว่ามีการพัฒนาขึน้ อย่างถูกทางไหม ท�ำให้พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.อพท. ริเริม่ 2 โครงการทีจ่ ะเป็นตัวช่วยในการชีว้ ดั ให้เห็นถึงการพัฒนา ทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ขึ้น ซึ่งก็ประสบ ผลส�ำเร็จเป็นอย่างมากนั่นก็คือโครงการ “การท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์” (Creative Tourlism) เพื่อวัดความพัฒนาทางด้าน สังคม และ “การท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน” เพื่อวัดความ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม “โครงการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ มุง่ เน้นการเรียน รูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว นั้น ผ่านประสบการณ์ตรงและการมีส่วนร่วมกับผู้คนเจ้าของ วัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้การใช้ชีวิต ประจ�ำวันร่วมกับชาวบ้านพืน้ ถิน่ อย่างการลงไปช่วยพืน้ ทีน่ ำ�้ ท่วม ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานีและงาน “ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครัง้ ที่ 1” ทีอ่ มั พวา ซึง่ อพท. ได้เข้าไปมีรว่ มมือกับทางจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่ อ งในโอกาส 130 ปี ชาตกาลของหลวงประดิ ษ ฐ์ ไ พเราะ นักดนตรีไทยผูเ้ ป็นต�ำนาน เพือ่ เผยแพร่ผลงานด้านดนตรีไทย และ เรือ่ งราวความเป็นมาของอัมพวาในสมัยก่อน ให้คนรุน่ หลังทัง้ ใน พืน้ ที่ และนักท่องเทีย่ วได้รจู้ กั และสืบทอดต่อไป”


7

ถามถึ ง แรงบั น ดาลใจส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด โครงการ การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ทอี่ ยากให้เกิดขึน้ ผอ.คนเก่ง เล่าให้ฟังด้วยหน้าตายิ้มแย้มว่า การเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละ สถานที่ ไม่ใช่ไปเทีย่ วเสร็จแล้วก็เดินทางกลับ ชุมชน และตัวเราเอง ต้องมีสว่ นร่วมในการท่องเทีย่ วซึง่ กันและกันด้วย ทัง้ 2 ฝ่ายต้องเป็น ทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั ไม่เห็นแก่ตวั หรือมองแต่ประโยชน์ของตัวเอง ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ต่างกันให้ อีกฝ่ายได้รบั รู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพูดคุยกันด้วยความ จริงใจทุกครั้ง จะท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้น เพราะ นักท่องเทีย่ วก็จะมีเรือ่ งราวจากต่างแดนหลายอย่างทีค่ นในชุมชนไม่รู้ ส่วนคนในชุมชนเองก็มีวิถีชุมชน ภูมิปัญญาที่นักท่องเที่ยวอยาก เข้ามาสัมผัส มาเรียนรู้ การมีสว่ นร่วมของชุมชนนัน้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญที่ สามารถขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วไปสูแ่ นวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ “อพท. มีหน้าทีเ่ พียงแค่ใส่กระบวนการการท�ำงานด้านการ ท่องเทีย่ ว และเสริมด้านแนวคิดสร้างสรรค์ให้กบั ชาวบ้านเท่านัน้ แต่ ผูข้ บั เคลือ่ นกิจกรรมก็ตอ้ งเป็นหน้าทีข่ องแต่ละชุมชนเอง อยากให้ทกุ ชุมชนต้อนรับนักท่องเทีย่ วให้เหมือนเพือ่ นแวะเวียนมาเยีย่ มเพือ่ น สอนให้ เขาเรียนรู้ และรักในวิถชี มุ ชนของเราเหมือนทีเ่ รารัก แค่นนั้ ก็จะสร้าง ความประทับใจใหญ่หลวง ให้เขาอยากเดินทางกลับมาอีกแน่นอน” “การท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน” เพื่อการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของโครงการ “การท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน” ที่พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นตัวชี้วัดความพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ก�ำลังเดินหน้า อย่างไม่หยุดยั้ง และได้รับผลตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี “การท่ อ งเที่ ย วแบบโลว์ ค าร์ บ อน เป็ น การท่ อ งเที่ ย ว ในรูปแบบที่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่ ง ทาง อพท. ก็ เ คยได้ มี โ อกาสบิ น ไปดู ง านที่ ป ระเทศเยอรมั น เมื่อปีที่แล้ว ผมเชื่อว่าศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากร ของประเทศไทย สามารถน� ำ รู ป แบบการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว แบบโลว์คาร์บอนหลายอย่างมาประยุกต์ใช้ได้

ที่ ผ ่ า นมา อพท. ก็ ไ ด้ ร ่ ว มมื อ กั บ GIZ มาให้ ค วามรู ้ ผู ้ ป ระกอบการและชุ ม ชนในพื้ น ที่ พิ เ ศษหมู ่ เ กาะช้ า งและพื้ น ที่ เชื่อมโยง จนเกิดกระแสตอบรับอย่างมากมาย หลายโรงแรมสนใจ และตื่นตัวอยากเข้าร่วมกับมูลนิธิใบไม้สีเขียว ในการท�ำให้โรงแรม มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง รวมถึงยังมีอีกหลายโครงการในแผนพัฒนาต่อๆไป เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ที่ก�ำลังมีขึ้นที่พัทยา ช่วงเดือน กันยายน และที่เกาะหมาก ในเดือนตุลาคม เพื่อรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นความส� ำคัญของการท่องเที่ยวแบบ โลว์คาร์บอน ผ่านกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถน�ำไป เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ ” ต้องยอมรับว่าวิสยั ทัศน์ของ พันเอก ดร. นาฬิกอติภคั แสงสนิท ซึ่งเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ ในบทบาทผอ.อพท. เป็นแนวคิดของ ผู้น�ำที่มีใจรักการท่องเที่ยว และมุ่งมั่นจะพัฒนาไปในทางที่ดีอย่าง ลึกซึ้ง โดยเฉพาะโครงการแต่ละโครงการทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว และก�ำลัง จะเกิดขึน้ ในอนาคต นับเป็นโครงการเพือ่ ขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วของ ประเทศไทยไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง


8

กพท. ประชุมสัญจรพร้อมวาระเร่งปรับปรุงท่าเทียบเรือบางเบ้า-สลักเพชร เพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวและตรวจเยี่ยมพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ผลจากการประชุมกพท. เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา ทีจ่ ดั ขึน้ ณ ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง กพท. ได้อนุมัติ งบประมาณปรับแบบสะพานท่าเทียบเรือบางเบ้าเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน หลังจากทีก่ อ่ นหน้านีไ้ ด้อนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณ แก่กรมเจ้าท่าในการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือสลักเพชรแล้วเป็นเงิน 30 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 1 ปี เมื่ อ วั น ที่ 3-4 สิ ง หาคมที่ ผ ่ า นมา คณะกรรมการบริ ห าร การพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (กพท.) โดยมี พลเอกสุ น ทร ข� ำ คมกุ ล ประธาน กพท. เป็ น ผู ้ น� ำ คณะกพท. เดิ น ทาง มาตรวจเยีย่ มพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง และประชุมสัญจร ได้เดินทางไปยังเกาะช้างเพือ่ ตรวจพืน้ ทีส่ ะพานท่าเทียบเรือสลักเพชรและ บางเบ้า ซึง่ มีอยูใ่ นวาระการประชุม กพท. เพือ่ การเห็นชอบร่างข้อก�ำหนด ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบ เรือบ้านบางเบ้า ระยะที่ 2 พร้อมทั้งอนุมัติการใช้เงินทุน อพท. จ�ำนวน 9 แสนบาทส�ำหรับสะพานท่าเทียบเรือทั้งสองแห่ง อพท.ได้รับ งบประมาณวงเงิ น 98.64 ล้านบาทตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพื่ อ ก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ บ้ า นบางเบ้ า และบ้ า นสลั ก เพชร ระยะที่ 1 โดยมอบให้ ก รมการขนส่ ง ทางน�้ำ และพาณิ ช ยนาวี ใ นขณะนั้ น เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การ จนมาในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 มติ กพท. เห็ น ชอบ หลักการแผนการใช้จ่ายเงินทุน อพท.เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ บ้านบางเบ้าและบ้านสลักเพชร ระยะที่ 2 อีกครัง้ จ�ำนวนเงิน 115 ล้านบาท โดย อพท. ได้ประสานงานกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และได้รับการยืนยันให้ อพท. ด�ำเนินการได้ อพท. จึงได้จัดท�ำข้อก�ำหนด ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้าน บางเบ้ า และบ้ า นสลั ก เพชร ระยะที่ 2โดยศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แบบรายละเอียดก่อสร้างที่ราคาเป็นปัจจุบันและ

เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ.2535ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แจ้งให้ อพท. ทราบว่า โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้าและ บ้านสลักเพชร ระยะที่ 2 นัน้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง ซึง่ เป็น พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ มีความส�ำคัญระดับนานาชาติ ท�ำให้โครงการพัฒนาใดๆ ก็ตาม ทีม่ แี นวโน้มจะก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศของพืน้ ที่ ต้องมีการ จัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อน�ำความเห็นต่อ รายงานฯ มาประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือนุญาตโครงการต่อไป


9

ในเรื่องนี้ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ�ำนวยการ องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท. ให้ความส�ำคัญกับการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน ชาวบ้าน และทุกคนที่มีส่วนร่วมในชุมชน โดยเฉพาะที่บางเบ้า ชาวบ้านไม่ ต ้ อ งการสะพานที่ ใ หญ่ โ ตจนเกิ น ไป อยากให้ ค งวิ ถี ดั้ ง เดิ ม ไว้ อพท. ก็จะท�ำตามที่ชาวบ้านต้องการ ความคืบหน้าล่าสุด อพท. พร้อมด้วยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ไป ท�ำการส�ำรวจพืน้ ทีก่ อ่ สร้างท่าเทียบเรือบางเบ้า โดยเฉพาะสภาพโครงสร้าง ทางเดินเดิมทีเ่ ชือ่ มต่อท่าเทียบเรือบางเบ้า เพือ่ พิจารณาตัดแบบปรับปรุง แก้ไขแบบรายละเอียดก่อสร้างหลายรายการ ให้การก่อสร้างทีค่ งเหลือไว้ เฉพาะรายการที่ จ� ำ เป็ น ได้ แ ก่ ราวกั น ตก ระบบไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง ที่จอดรถ ศาลาริมทาง ศาลาพักคอย ท�ำให้ท่าเทียบเรือสามารถใช้งานได้ อย่างปลอดภัย โดยมีการปรับลดงบประมาณลงจาก 85 ล้านบาท เพือ่ ไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมและสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของ ชุมชน ซึ่งจะใช้เวลาด�ำเนินการออกแบบใหม่ประมาณ 3 เดือน ส�ำหรับสะพานท่าเทียบเรือสลักเพชรได้อนุมัติงบประมาณใน การปรับปรุงเป็นจ�ำนวนเงิน 30 ล้านบาท ส�ำหรับอาคารส�ำนักงาน ห้องน�ำ ้ ร้านค้า ระบบสาธารณูปโภค การติดตั้งไฟส่องสว่างตามแนวสะพานเพื่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างราวกันตกไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยโอน งบประมาณให้แก่กรมเจ้าท่า ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานได้แก่ อพท. กรมเจ้าท่า และกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช


10

แกงหอยหวานใส่สับปะรด หน้านี้มีสับปะรดมาก ราคาไม่แพง หากเบื่อที่จะรับประทานสด ลองเปลี่ยนน�ำสับปะรดมาท�ำเป็นของคาวบ้าง ก็เข้าท่าไม่เบานะ และยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วย เพราะทานผลไม้ที่มีตามฤดูกาล

ส่วนผสม

เนื้อหอยหวาน สับปะรดสุก กะทิทั้งหัวและหาง น�้ำพริกแกงส้ม เกลือป่น

3 1 1 1 1

ขีด ลูก กิโลกรัม ขีด ช้อนชา

หากต้องการต�ำน�้ำพริกแกงส้มเองให้น�ำ พริกแดงแห้ง 20 เมล็ด แกะเอาเม็ดออก แช่น�้ำโขลกรวมกับหอมแดง 5 หัว และกะปิครึ่งช้อนชา

วิธีท�ำ

- สับสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆ - ใส่หางกะทิในหม้อ ใช้ไฟอ่อนๆ เพื่อไม่ให้กะทิแตกมัน ละลายน�้ำพริกแกงส้มในกะทิ คนไปเรื่อยๆ รอจนกะทิเดือด - ใส่หอยหวานและสับปะรด ตั้งไฟจนเดือด - ใส่หัวกะทิ หรือไม่ใส่ก็ได้ ปรุงรสด้วยเกลือ


11 น

ากชุมช

เสียงจ

สุรัตนา ภูมิมาโนช เปิดรับการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่

ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น ถื อ เ ป ็ น การท่องเทีย่ วทางเลือกใหม่ ทีไ่ ม่เพียงนักท่องเทีย่ ว จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กบั ตัวเอง แต่คน ในชุมชนนั้นๆ ก็ยังได้แลกเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆ จากผู้มาเยือนด้วย คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช หรื อ พี่ ห น่ อ ย ประธานกลุ ่ ม โฮมสเตย์ บ้านน�้ำเชี่ยว ที่เสียงของชุมชนจะพามารู้จัก ในวันนี้ เป็นหนึ่งคนที่พลิกผันบทบาทตัวเอง เพราะการท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน คุณสุรตั นา เล่าให้ฟงั ถึงเรือ่ งราวของ ตั ว เองว่ า ตนมี อ าชี พ หลั ก คื อ การรั บ จ้ า ง ท�ำอาหารให้กับโรงเรียนวัดน�้ำเชี่ยว ในช่วง ปลายปี 2550 ก็เริ่มหันมาท�ำโฮมเสตย์เพราะ เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเยือนบ้านน�้ำเชี่ยวมากขึ้น จากนัน้ ในปี 2553 ทีผ่ า่ นมาก็ได้รบั ประกาศนียบัตร มาตรฐานโฮมสเตย์ ซึ่งปัจจุบันที่บ้านน�้ำเชี่ยว มีโฮมสเตย์ทั้งหมด 10 หลัง และหลังจากที่ตน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว สามารถ เห็ น ได้ ชั ด ว่ า การท่ อ งเที่ ย วท� ำ ให้ ชุ ม ชน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น “ถึงการท่องเที่ยวจะท�ำให้วิถีชุมชนเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็เป็นไปใน ทางที่ดี เพราะท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น พี่เองในฐานะประธานชมรม ก็พลิกบทบาทจากแม่บา้ นธรรมดา มาเป็นตัวแทนของคนในหมูบ่ า้ น ออกไป ท�ำกิจกรรมกับทางภาครัฐและภาคีเครือข่ายอยู่บ่อยครั้ง ท�ำให้ได้เรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาบอกต่อชาวบ้านในชุมชนโดยตลอด ท� ำ ให้ ทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นความคิ ด และทั ศ นคติ ต่อการท่องเที่ยว”

พีห่ น่อย บอกถึงสิง่ ทีพ่ ฒ ั นาไปในทางทีด่ ี ของคนในชุมชนหลังจากมีการท่องเทีย่ วเข้ามาว่า การท่องเที่ยวท�ำให้ขยะลดน้อยลง และคลอง สะอาดขึน้ เพราะคนในชุมชนเริม่ รูส้ กึ ว่าตัวเอง เป็นเจ้าของบ้าน ถ้าดูแลบ้านไม่ดีหรือสกปรก นักท่องเทีย่ วก็จะไม่อยากเดินทางมา การพูดจา และมารยาทในการอ่อนน้อมถ่อมตนก็มากขึ้น ทีเ่ ห็นได้ชดั คือการไหว้และทักทายนักท่องเทีย่ ว อย่างเป็นกันเอง ซึ่งท�ำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น นั ก ท่ อ งเที่ ย วเองก็ ป ระทั บ ใจและรู ้ สึ ก อยากมาเยือนบ่อยๆ “จุดเด่นของบ้านน�้ำเชี่ยวคือเป็นชุมชน ร่วมของชาวพุทธ และชาวอิสลาม ที่อยู่ด้วยกัน อย่างรักใคร่กลมเกลียวมาตลอด ยิ่งพอมีการ ท่องเที่ยวเข้ามาชุมชนก็ดูยิ่งดูอบอุ่นมากขึ้น เด็กที่เคยติดเกมส์ก็หันมาท�ำงานอดิเรกเป็น มัคคุเทศก์น้อย พี่รู้สึกดีใจที่เห็นชุมชนพัฒนา ไปในทางที่ดี ส่วนใครที่คิดจะท�ำโฮมสเตย์ก็ไม่ จ�ำเป็นต้องท�ำบ้านใหม่ ขอแค่มีความสะอาด เจ้าของบ้านยิ้มแย้ม และพร้อมให้บริการที่ดีแก่ผู้เยือน แค่นี้ก็สามารถ ตรึงใจนักท่องเที่ยวได้แล้ว” ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ บ้านน�้ำเชี่ยว ทิ้งท้ายถึงความประทับใจ ที่มีแก่นักท่องเที่ยวว่า ทุกวันนี้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาพักก็เปรียบเสมือนญาติ ยังคงมีการพูดคุยและติดต่อกันทางโทรศัพท์ หรือคุยผ่านโปรแกรมแชททาง อินเตอร์เน็ตอยูต่ ลอด เป็นสิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ว่า การท่องเทีย่ วท�ำให้เราได้เปิด โลกกว้างมากขึน้ และอยากให้คนในชุมชนทุกคนเปิดใจต้อนรับการท่องเทีย่ ว ทีจ่ ะเข้ามามีบทบาทในชุมชน และค่อยๆ เรียนรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั นักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนต่อไป

“ลักษณะของบุญ คือ ใจเราดี ใจเรามีความสุข ใจเรามีความสบาย เย็นอกเย็นใจ ไม่ทุกข์ ไม่ร้อน ไม่วุ่น ไม่วาย นีแ่ หละ บุญ” หลวงปูฝั้น อาจาโร


12

ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา อ�ำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลต�ำบลหาดเล็ก ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่ เชือ่ มโยง ประมงจังหวัดตราด ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ และชมรมอนุรกั ษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น�้ำจังหวัดตราด จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี จ�ำนวน 1,999,999 ตัว ขึน้ ณ ชุมชน บ้านหาดศาลเจ้า หมู่ที่ 3 ต�ำบลหาดเล็ก ภายในงานคับคั่งไปด้วยชาวบ้านในพื้นที่ทั้งผู้สูงอายุ วัยรุ่น หนุ ่ ม สาว แห่ แ หนมาร่ ว มงานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ค รั้ ง ใหญ่ นี้ เริ่ ม จาก นายอ�ำเภอคลองใหญ่ประธานพิธีรับมอบพันธุ์สัตว์น�้ ำประกอบด้วย พันธุ์ปลากระพง และพันธุ์กุ้ง จ�ำนวน 999,999 ตัว จากนายส�ำราญ ประสิ ท ธิ เ วช ผู ้ จั ด การท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ จากนั้น นาย พิชัย วิสุทธิแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลหนองเสม็ด ประธานชมรม อนุ รั ก ษ์ แ ละขยายพั น ธุ ์ สั ต ว์ น�้ ำ จั ง หวั ด ตราด มอบพั น ธุ ์ กุ ้ ง จ� ำ นวน

1,000,000 ตั ว ให้ กั บ นายกเทศมนตรี ต� ำ บลหาดเล็ ก และบอกว่ า ในปีต่อไปก็จะน�ำพันธุ์กุ้งมาให้อีก หลังจากได้รับพันธุ์สัตว์น�้ำครบจ�ำนวน 1,999,999 ตัวตามที่ ตั้งเป้าไว้แล้ว ได้มีการมอบพันธุ์สัตว์น�้ำต่อไปถึง ก�ำนันต�ำบลหาดเล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 โดยนายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยบริ ห ารเเผนเเละประสาน ส� ำ นั ก งานพื้ น ที่ พิ เ ศษ หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ได้มอบพันธุ์สัตว์น�้ำให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำลงทะเลร่วมกัน ซึง่ ชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วมงานต่างมีความชืน่ มืน่ กับการร่วมกิจกรรมดีๆ ครัง้ นี้ เสร็จสิ้นพิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำคืนสู่บ้านของพวกมันแล้ว ในช่วงกลางวันส�ำนักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง ได้รว่ ม เลีย้ งอาหารกลางวันแก่ผเู้ ข้าร่วมงานครัง้ นีเ้ ป็นจ�ำนวนเงิน 50,000 บาท และหวังว่าในครัง้ ต่อไปจะมีชาวบ้านเข้ามาร่วมงานมากยิง่ ขึน้ ไปอีก


13

สัมมนาโครงการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ. 1) จัดสัมมนาโครงการธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ เกาะช้างแกรนด์ออร์คดิ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีรองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดตราด นายประทีป จงสืบธรรม ร่วมเป็นประธานในการเปิดการ สัมมนาในครั้งนี้

ส�ำหรับผูป้ ระกอบการโรงแรมและรีสอร์ท โฮมสเตย์ทงั้ จากเกาะ ช้าง เกาะหมาก เกาะกูดและพืน้ ทีฝ่ ง่ั เข้าร่วมมากมาย ได้แก่ เพชรเรือนไทย รีสอร์ท, บ้านปู รีสอร์ท, คีรีตา รีสอร์ท, อลีน่า รีสอร์ท, โรงแรมอลีน่า แก รนด์, ซันฟลาวเวอร์ รีสอร์ท, โรงแรมคีรีเอเล่, เกรสวิลล์ รีสอร์ท, เกาะช้าง พาราไดซ์. ช้างปาร์ครีสอร์ทแอนด์สปา, วนาลี รีสอร์ท, ทะเล รีไซเคิล, เกาะ ช้าง ทรอปิคาน่า, บาราลี บีช รีสอร์ท, แม็ค รีสอร์ท, เกาะช้าง แกรนด์ คา

บาน่า, ชมรมธุรกิจด�ำน�้ำ เกาะช้าง, คลิฟ บีช รีสอร์ท, อัยยะปุระรีสอร์ท, เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์สปา, บลูลากูนรีสอร์ท แอนด์สปา, เกาะช้าง ธารา รีสอร์ท, เคซี แกรนด์รีสอร์ท เกาะช้างแกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา, จินดา รีสอร์ท, คชารีสอร์ทเกาะช้าง, แสงสว่าง โฮมสเตย์, ชมรมเรือเล็ก, สยามเบย์รสี อร์ท, สยามฮัท, สยามบีชรีสอร์ท, อาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา, ไก่ แบ้บีช รีสอร์ท, ไก่แบ้เคพี รีสอร์ท, ไก่แบ้ฮัทรีสอร์ท, ท่าเรือเฟอร์รี่เซ็นเตอร์ พอยท์, ทรายขาว ทราเวล, เลซี่เดย์ เดอะรีสอร์ท เกาะหมาก, เกาะหมากซี ฟูดส์, เกาะหมากรีสอร์ท, ระยั้งภูรินรีสอร์ท, มะกะธานีรีสอร์ท, สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะกูด รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเทศบาลต�ำบลเกาะช้าง ทีม่ นี ายสัมพันธ์ จันเดิมรองประธานสภาเทศบาลต�ำบลเกาะช้างและ นาย วิทยา นพวรรณ สมาชิกเทศบาลต�ำบลเกาะช้างเขต 2 และเจ้าหน้าที่ GIZ เข้าร่วมด้วย ระหว่างการสัมมนาครั้งนี้ หลายท่านได้ร่วมแสดงและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางท�ำให้บรรยากาศการสัมมนาเป็นไป อย่างเข้มข้น


14

ภาษาตราด

ภาษาถิ่นเป็นเสน่ห์ของคนพูด แสดงถึงความเป็นพวกเดียวกัน เป็นเครื่องแสดงถึงรากเหง้า โปรดช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะ ติ๊              

หมายถึง    จิ้มแบบแตะๆ เช่น “ไหน! ลองติ๊น�้ำพริกกะปิมาชิมหน่อยฮิ เค็มเปล่า” หรือ “ลองติ๊ๆ ให้น้องมันกินหน่อย จะได้รู้ว่าเผ็ด”

สมเพช

หมายถึง สงสาร ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวลีว่า “น่าสมเพช” เช่น “เค้าไม่มีรถไปเหรอ น่าสมเพชเนอะ” เป็นค�ำพูดติดปากใช้มาก ในต�ำบลท่าพริกและอ�ำเภอแหลมงอบ อ�ำเภอเกาะช้าง

ลมโหก

หมายถึง ลมที่ระบายออกมาทางปาก เป็นเสียงคล้ายเรอ จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาจะเป็นลม หรือคลื่นไส้อาเจียน

ขนมตะไล

หมายถึง ขนมถ้วยตะไล หรือขนมถ้วย น่าจะกร่อนเสียงมาจากขนมถ้วยตะไล เป็นขนมตะไล ลักษณะตามรูป

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

เทคนิค เล็กๆ น้อยๆ ในการเก็บรักษาของสดที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน จะช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋า ได้อีกเป็นกองในภาวะผักแพงเช่นนี้

วิธีเก็บน�้ำมะนาว ช่วงนี้มะนาวถูกกว่าหน้าแล้งมาก จึงควรเก็บน�้ำมะนาวไว้ใช้ในช่วง มะนาวแพง วิ ธี ก ารคื อ ให้ คั้ น น�้ ำ มะนาว ใส่กล่องเก็บอาหารใบเล็ก ๆ แช่ในช่องแช่แข็ง จนมะนาวกลาย เป็นก้อนน�้ำแข็งมะนาว เก็บไว้เมื่อ จะใช้ค่อยเอามาละลาย

เก็บหัวหอมให้ใช้ได้นานๆ ถ้าเราเก็บหัวหอมไว้นานไป หัวหอม มั ก จะแตกราก แทงใบออกมา เป็นต้นอยู่บ่อยๆ วิธีเก็บไว้ให้ใช้ ได้นานๆ แนะน�ำให้ใส่หัวหอมใน ถุงกระดาษสีนำ�้ ตาล พับปิดปากถุง ใส่ ไ ว้ ใ นช่ อ งแช่ ผั ก หั ว หอมใหญ่ จะอยู่ได้นานขึ้น

เก็บใบแมงลัก ใบโหระพา ไม่ให้เน่าเร็ว ผักใบอย่างใบแมงลักหรือใบโหระพา เป็ น ผั ก ที่ ช�้ ำ และเน่ า เสี ย ง่ า ย ถ้ า ต้ อ งการจะเก็ บ ไว้ ใ ห้ ใ ช้ ไ ด้ หลายๆ วัน ให้เด็ดใบออกจากก้าน ผึ่งไว้พอแห้ง ไม่ต้องล้างน�้ำ แต่ก็ อย่าเผลอผึ่งจนแห้งกรอบ น�ำใบที่ เด็ดแล้วใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุง ให้แน่น ให้มลี มอยูใ่ นถุงบ้าง จากนัน้ น�ำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดา ก็จะ เก็บไว้ใช้ได้หลายวัน

เก็บกุ้งแห้งไม่ให้ขึ้นรา กุ้งแห้ง มีราคาสูง เมื่อซื้อมาแล้ว ก็ยอ่ มต้องการเก็บไว้ให้รบั ประทาน ได้นานๆ มีวิธีการเก็บง่ายมาก คือ ถ้ากุง้ แห้งทีซ่ อื้ มายังดูชนื้ ๆ อยู่ ให้นำ� ไปตากแดดอี ก รอบให้ แ ห้ ง จริ ง ๆ จากนั้น ก็น�ำใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็น เท่านี้กุ้งแห้งก็จะไม่เหม็นและไม่มี ราขึ้นแน่นอน

ที่มา: http://www.thaifooddb.com/tips.html


15

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความผิดปกติที่มาเงียบ แต่น�ำไปสู่โรคร้ายแรง

อัตราการเต้นของหัวใจในมนุษย์ปกตินนั้ จะอยู่ระหว่าง 60-100 ครั้งต่อนาที เมื่อไหร่ที่ อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจมากหรื อ น้ อ ยกว่ า นี้ ก็ถือว่าเข้าข่ายหัวใจเต้นผิดจังหวะ ไม่ว่าจะเป็น การเต้นสะดุด เต้นเร็วเกินไป หรือช้าเกินไป ส่งผล ให้ผู้ที่เป็นรับรู้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจอย่าง ชัดเจนขึ้นมาทันที มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับอาการ เจ็บแน่นหน้าอก หอบหืดอย่างรุนแรง หน้ามืด อาจมีอาการถึงขั้นใจสั่นจนหมดสติได้ สาเหตุทที่ ำ� ให้คนเรามีอาการอย่างนัน้ เพราะหัวใจห้องบนเต้นรัว ถือเป็นความผิดปกติ ที่ไม่ท�ำให้รับรู้ได้ทันที เนื่องจากการท�ำงานของ เส้นประสาทในหัวใจ แตกต่างจากเส้นประสาท ตามกล้ามเนื้อแล้วผิวหนัง ส่วนจังหวะการเต้น

ของหัวใจทีอ่ ยูด่ ๆี ก็รบั รูไ้ ด้เกิดเพราะความเครียด ส่งผลให้ระบบประสาทสั่งการไปที่หัวใจ เกิดเป็น ปฏิกริ ยิ าอัตโนมัติ ท�ำให้เส้นบริเวณหัวใจเกิดการ บีบตัวทันที สุดท้ายระบบประสาทอัตโนมัติที่อยู่ รอบหัวใจเกิดผิดปกติ น�ำมาซึ่งอาการเจ็บแน่น หน้าอกนั่นเอง ใครที่ลองส�ำรวจตัวเองดูแล้วพบว่ามี อาการเข้าข่ายผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควรรีบเข้ารับค�ำปรึกษาจากแพทย์ทนั ที เนือ่ งจาก โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึน้ ได้ทงั้ หญิงและชาย หลายคนอาจคิดว่าโรคนี้มักเกิดขึ้นกับคนสูงวัย แต่ที่จริงแล้วบางคนอาจเป็นโรคนี้มาแต่ก�ำเนิด โดยอาการเพิง่ แสดงออกให้เห็นเมือ่ อายุ 20-30 ปี อีกทัง้ การสูบบุหรี่ และดืม่ แอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ

และขาดการออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ พักผ่อนน้อย และประสบภาวะเครี ย ดอยู ่ บ ่ อ ยๆ ก็ จั ด เป็ น กลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะได้ ยิง่ คน ทีป่ ว่ ยด้วยโรคหัวใจต่างๆ อยูแ่ ล้ว เช่น โรคกล้าม เนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ ก็มี โอกาสสูงทีจ่ ะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หั ว ใจที่ เ ต้ น ผิ ด จั ง หวะ เป็ น ภาวะที่ แก้ไขได้ หากแต่จะต้องผ่านการวินิจฉัยจาก แพทย์ให้ชัดเจนว่า หัวใจที่เต้นผิดจังหวะนั้น เป็นแบบใด ระหว่างเต้นเร็วผิดจังหวะ ซึ่งรักษา ได้ด้วยการกินยา ส่วนหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ จะถูกรักษาด้วยการฝังเครื่องเพซเมกเกอร์เข้า ในใต้ผิวหนังเพื่อกระตุ้นการเต้นของหัวใจให้เร็ว ในจังหวะที่เหมาะสม


16

อพท.จับมือพัทยา-บ้านโป่ง จัดการแข่งขัน

“DASTA MOUNTAIN BIKE CHALLENGE ครั้งที่1” อพท. ร่วมกับเมืองพัทยาและเทศบาลต�ำลบ้านโป่ง ขอเชิญร่วม ชมและแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการ DASTA MOUNTAIN BIKE CHALLENGE ครัง้ ที่ 1 ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ ว ของ อพท. โดยก�ำหนดจัดการแข่งขันระยะยาว ปีละครัง้ เพือ่ สร้างการ มีสว่ นร่วมของครอบครัว สามารถร่วมปัน่ จักรยานได้ทกุ เพศ ทุกวัย และ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วในเส้นทางปัน่ จักรยาน 6 เส้นทาง ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พันเอก ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนิท ผอ.อพท.

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้เวลาออกก�ำลังกายร่วมกันของคนในครอบครัว และ ส่งเสริมเยาวชนให้หา่ งไกลยาเสพติด สร้างความร่วมมือในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และความสามัคคีในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เป็น กิจกรรมระดับชาติประจ�ำปีขององค์การบริหารการพัฒนาเพื่อพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) และรณรงค์ลด การใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงาน ทั้งสร้าง จิตส�ำนึกและความเข้าใจในปัญหาของภาวะโลกร้อนให้กับทุกคน

โดยยึ ด รู ป แบบยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด งาน 6 ประการคื อ 1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2. การพั ฒ นาสิ น ค้ า บริ ก าร และสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกด้ า น การท่องเทีย่ ว 3. การส่งเสริมการตลาดการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีพ่ เิ ศษและ การท่องเที่ยวชุมชน 4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ พิ เ ศษ 5. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาทุ ก ภาคส่วน และการให้บริการด้านองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว อย่างยั่งยืน แบ่งรุ่นประเภทรุ่นตามกติกา ข้อตกลงของการแข่งขัน (ตามระเบียบของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย และ UCI) ประเภท ครอสคันทรี จ�ำนวน 19 รุน่ ผูเ้ ข้าแข่งขันทีม่ คี ณ ุ สมบัตติ ามประกาศของ การแข่งขัน ทุกรุน่ การแข่งขันเสียค่าสมัครคนละ 250 บาท (รุน่ เยาวชน ชาย/หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่เสียค่าใช้จา่ ย) ท�ำการแข่งขัน ณ สนาม จักรยานครอสคันทรี บริเวณอ่างเก็บน�ำ้ มาบประชัน (เทศบาลต�ำบลโป่ง) วันที่ 25 กันยายน 2554 สอบถามรายละเอียเพิม่ เติมโทร 0 2618 2428


17

อพท. ร่วมกับ 3 ภาคี เปิดต�ำนานอัมพวา

สืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทย อัมพวานับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่โด่งดังขึ้นมาอย่าง รวดเร็ว ท�ำให้ชาวอัมพวามีความตั้งใจจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่พิเศษ ในความดูแลของ อพท. เพราะชาวบ้านรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เริม่ เห็นถึงปัญหาทีม่ มี ากขึน้ ทุกวันโดยเฉพาะเรือ่ งธรรมชาติทเี่ สือ่ มโทรมลง ท�ำให้ความงามของหิง่ ห้อย ทีเ่ คยเป็นจุดขายค่อยๆ ลดน้อยลง และถ้ายังไร้ ซึ่งทิศทางในการดูแลอีกไม่นานความงามเหล่านี้จะหมดไป พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ�ำนวยการองค์การบริหาร การพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ร่วมกับมูลนิธหิ ลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) เทศบาลต�ำบลอัมพวา และองค์การบริหารส่วนต�ำบลสวนหลวง ด�ำเนินการ จัดงาน “ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครั้งที่ 1 ในวาระ 130 ปี ชาตกาลหลวง ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)” เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติหลวงประดิษฐ ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ดุรยิ กวี 5 แผ่นดิน ผูถ้ อื ก�ำเนิดทีอ่ มั พวาและสร้าง ชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น ทั้งในระดับประเทศและระดับชาติ เพือ่ สร้างบรรยากาศเมืองวัฒนธรรมทีเ่ ป็นศูนย์กลางของดนตรีไทย สร้างความมั่นคงทางจิตวิญญาณของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชาว สมุทรสงคราม โดยมุง่ หวังให้เป็นโครงการน�ำร่องในการจัดมหกรรมดนตรีไทย ประจ� ำ ปี ข องจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ด้วยการสืบทอดมรดกความเป็น

ศูนย์กลางทางดนตรีไทยในอดีตที่เชื่อมโยงสู่บรรยากาศของเมืองวัฒนธรรม ในปัจจุบัน และเพื่อจุดประกายการพัฒนาดนตรีไทยในอนาคต รวมทั้ง ยังเป็นการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้มีรากฐาน อั น มั่ น คง ทั้ ง เป็ น ต้ น แบบให้ เ กิ ด การวางแผนจั ด กิ จ กรรมทางดนตรี ในระดับอื่นๆ ต่อไป “งานนี้ นั บ ได้ ว ่ า เป็ น การรวมตั ว กั น ครั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ข องคน ในวงการดนตรีไทย เพื่อร่วมร�ำลึกและเชิดชูเกียรติหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ อาทิการประชันดนตรี ปีพ่ าทย์เสภา มหาดุรยิ างค์พเิ ศษ ระนาด 130 ราง การแสดงดนตรีของศิลปิน ระดับปรมาจารย์ อาทิ วงฟองน�้ำ วงชัยยุทธ์ โตสง่า ฯลฯ รวมไปถึงพิธีกรรม ทางศาสนา กิจกรรมบันเทิง และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ดนตรีไทยแก่สาธารณชน

อพท. คาดหวังว่างานดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมหลักที่ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีให้กับเมืองอัมพวาอย่างต่อเนื่องไปทุกปี ที่ส�ำคัญ การจั ด งานนี้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วสร้ า งสรรค์ เชิ ง วั ฒ นธรรม โดยเปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง ผ่านการเรียนรู้ เช่น เรียนรูเ้ รือ่ งดนตรีไทยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ โดยพักบ้านดนตรีแบบโฮมสเตย์ หรืออาจะเป็นการมาศึกษาเรียนรู้ เรือ่ งความเป็นมาของศิลปินเอกด้านดนตรีไทย ประเภทเครือ่ งสี ตี เป่าของไทย สักประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยมีโอกาสได้ทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทยนั้น จากครูผสู้ อนด้วย ซึง่ นับว่าเป็นประสบการณ์ทหี่ าได้ยากยิง่ และน่าประทับใจ” ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนิท กล่าวอธิบาย


18 18

เมืองแห่งพลังงานทดแทน

จุดเริ่มต้นส�ำคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต�่ำ การคิดวิธพี ฒ ั นาการท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนต�ำ ่ และมองหา สถานที่ต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของประเทศไทย เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ควรมองข้าม อย่างที่ อพท. ได้จับมือกับ GTZ ในการจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงาน ทดแทนและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�่ำ ที่ประเทศ เยอรมนี แ ละได้ ค วามรู ้ แ ละแนวทางในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ให้ประเทศไทยกลับมามากมาย ในวันนี้ อพท.นิวส์ จะน�ำ 2 สถานที่ท่องเที่ยวคาร์บอนต�่ำ ที่คิดว่าเมืองไทยน่าน�ำมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นพัฒนาเรื่องนี้ อย่างจริงจัง เริม่ ต้นจาก การผลิตก๊าซชีวภาพ ผลพลอยได้จากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร เมืองไฟลอัมท์ (Freiamt) ซึ่งเมืองนี้เคย ประสบปัญหาการระบาดของโรควัวบ้า ในปี 2001 ส่งผลกระทบอย่าง รุนแรงต่อการท�ำการปศุสตั ว์ในยุโรป เกษตรกรอดีตเจ้าของฟาร์มโคจึง หันมาปลูกข้าวโพดเพื่อทดแทนการเลี้ยงโค หลังจากนัน้ ก็เริม่ มีการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการน�ำเศษหญ้า ซากต้นข้าวโพดจากฟาร์มของตนเองและเพื่อนบ้านมาหมักร่วมกับ แบคทีเรียชนิดที่ผลิตก๊าซมีเทนภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน เพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ของฟาร์มแห่งนี้ใช้วัตถุดิบ 10 ตันต่อวัน นับว่าประสบความส�ำเร็จ อย่างรวดเร็วหลังจากผ่านพ้นปัญหาจากภัยพิบัติ ไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จะถูกส่งเข้าไปในบ้านและกระแสไฟฟ้าทีเ่ หลือ จะถูกส่งเข้าไปในสายไฟฟ้าของชุมชนและโรงเรียนเพื่อใช้ในการ ท�ำความร้อนและท�ำน�้ำร้อนเพื่อใช้ในตัวอาคาร โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้นี้ รัฐจะรับซื้อคืนในอัตรายูนิตละ 9 เซ็นต์ เป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับ เกษตรกร รวมถึงยังสามารถน�ำกากของซากพืชที่ได้จากกระบวนการ ผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพยั งถูกแจกจ่ายให้ชุมชนน� ำ ไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ท�ำการเกษตรของตน ซึ่งส่งผลให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในภาค การเกษตรอีกด้วย

Mr.Fritz Link นายกเทศมนตรีเมือง Koenigsfeld น�ำคณะผู้บริหาร อพท. เยี่ยมชมโรงเรียนประหยัดพลังงาน

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลส์จะถูกน�ำไปเก็บไว้เพื่อใช้ชาร์ต แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า สถานที่อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจคงต้องยกให้ พลังงานลม เมืองดาเดสไฮม์ (Dardesheim) เมืองขนาดเล็กที่มีการสร้างฟาร์ม กังหันลมเพื่อน�ำพลังงานงานลมเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ามาให้ใน ชุมชน นับเป็นแนวคิดที่เยี่ยมยอดเพราะชุมชนมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 1.5 ล้านยูนติ ต่อปี และพลังงานลมสามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้มาก ถึง 400,000 ยูนติ ต่อปี ท�ำให้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระการใช้พลังงาน ไฟฟ้าได้เยอะพอสมควร

สถานีชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้า

ทิวทัศน์ของเมืองชูทาไทล์ (Schuttertal)


19 19 เมืองที่เลือกใช้พลังงานทดแทนเป็นตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระ การใช้ไฟฟ้า นับเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำคัญในการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนต�ำ ่ ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพและบุคลากรไม่น้อยไปกว่าแหล่งท่องเที่ยว เหล่านี้ ขอเพียงแค่คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน ความส�ำเร็จในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต�่ำอย่างยั่งยืนต้องเกิดขึ้นแน่นอน

อุโมงค์ลม ระบบหมุนเวียนอากาศในอาคารแบบประหยัด พลังงาน แต่เนือ่ งจากพลังงานลมเป็นพลังงานทางเลือกทีส่ ามารถผลิตได้ไม่ แน่นอนในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับความเร็วลมในแต่ละฤดูกาล ดังนั้นเมือง ดาเดสไฮม์ (Dardesheim) จึงได้น�ำพลังงานทดแทนจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ และ พลังงานจากน�ำ ้ มาประยุกต์ใช้รว่ มกับพลังงานลม เพือ่ เป็นอีกหลายทางเลือก ส�ำหรับการใช้พลังงานทดแทนของชุมชน โดยประโยชน์ของกังหันลมไม่ได้มเี พียงเท่านัน้ การก่อสร้างกังหันลม ในพืน้ ทีท่ ำ� ให้เกิดการจ้างงานเพิม่ ขึน้ และและก่อให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม ของฟาร์มกังหันลม ท�ำให้เกิดเป็นจุดขาย และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเทีย่ วจาก ทุกมุมโลกให้มาท่องเทีย่ วและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ณ เมืองนี้

3

คณะผู้บริหารของ อพท. ศึกษาดูงานการผลิตพลังงาน ทดแทนจากกังหันลม เมืองดาเดสไฮม์ (Dardesheim)

บ่อเก็บเศษไม้ เศษไม้จากอุตสาหกรรมไม้สนเหล่านี้จะถูกน�ำมาใช้ ในการท�ำความร้อนแทนน�้ำมัน ขอขอบคุณข้อมูลจากนางสาวเจนต์ธิดา โทลา GIZ


20

กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคทุกคน

ทุกวันนี้มีหลายครั้งที่ผู้บริโภคอย่างเราถูกเอารัดเอาเปรียบจาก ผูใ้ ห้บริการด้านต่างๆ ท�ำให้มกี ฏหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็นกฎหมายที่ เกี่ยวกับการด�ำรงชีวิตของคนในสังคมขึ้น โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการ บริโภคสินค้าและการใช้บริการ ดังนั้นการบริโภคหรือการใช้บริการต่างๆ จะต้องได้มาตรฐานและมีคณ ุ ภาพครบถ้วนตามทีผ่ ผู้ ลิตได้โฆษณาแนะน�ำไว้ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จัดเป็นกฎหมาย เฉพาะที่ไม่ ซับ ซ้อ นหรือ ขัดกับอ� ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่คุ้มครอง ผู้บริโภคในด้านต่างๆ เพราะหากเกิดกรณีจ�ำเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ มิได้ด�ำเนินการแก้ไขหรือด�ำเนินการไม่ครบถ้วนตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ผูเ้ ดือดร้อนสามารถร้องเรียนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการแก้ไขแทนได้ เพราะส�ำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานคุ้มครองด้านการบริโภค สินค้าและบริการทั่วไป นอกเหนือจากการท�ำงานของหน่วยงานอื่น ๆ โดยหน่วยงานทีค่ มุ้ ครองผูบ้ ริโภคมีอยูห่ ลากหลายและกระจาย ตามประเภทของการบริโภคสินค้าและบริการ เช่น กรณีที่ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนเกีย่ วกับอาหาร ยา หรือเครือ่ งส�ำอาง เป็นหน้าทีส่ �ำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องเข้ามาดูแล กรณี ที่ ป ระชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นเกี่ ย วกั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุตสาหกรรมก็เป็นหน้าที่ของส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องเข้ามาดูแล ฯลฯ ส่วนสิทธิของผูบ้ ริโภคทีก่ ฏหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้บญ ั ญัตไิ ว้ มี 5 ประการคือ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งค�ำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า

หรือรับบริการอย่างถูกต้อง ท�ำให้ไม่หลงผิดในคุณภาพสินค้าและบริการ 2. สิทธิทจี่ ะมีอสิ ระในการเลือกสินค้าและบริการโดยปราศจากการ ชักจูงก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า 3. สิทธิทจี่ ะได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สนิ ค้าหรือบริการสินค้า ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้ตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต 4. สิทธิที่จะได้รับการพิพจารณาและชดเชยความเสียหาย อันหมายถึง สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการ ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ผูบ้ ริโภคเองก็จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริโภค โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ซึ่งหน้าที่ของผู้บริโภคที่ควรปฏิบัติคือ • ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินค้า หรือรับบริการ เช่น ตรวจสอบฉลากแสดงราคาและปริมาณ ไม่หลงเชื่อใน ค�ำโฆษณาคุณภาพสินค้า • การเข้าท� ำสัญญาผูกมัดตามกฎหมาย โดยการลงมือชื่อ ต้องตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ตามสัญญาให้เข้าใจรัดกุม หรือควรปรึกษาผู้รู้ทางกฏหมายหากไม่เข้าใจ • ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้ ควรท�ำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ประกอบธุรกิจด้วย • ผู้บริโภคมีหน้าที่เก็บหลักฐานไว้ เพื่อประโยชน์ในการเรียกร้อง ค่าเสียหาย • เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ผู้บริโภคควรด� ำเนินการ เรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


21 21

อะราง ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz ชื่อวงศ์ Fabaceca-Caesalpinioid ชือ่ อืน่ กร่าเซก (เขมรกาญจนบุร)ี คางรุง้ คางฮุง่

(พิษณุโลก จ๊าขาม ซ๊าขม (เลย) ตาเซก (เขมรบุรรี มั ย์) ราง (ส่วยสุรนิ ทร์) ร้าง (นครราชสีมา) อินทรี (จันทบุร)ี

ลักษณะทั่วไป : อะรางเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

ผลัดใบ เรือนยอด กลมหรือแผ่กว้างเล็กน้อยเปลือกต้นเรียบสีเทา ปนน�้ำตาล ยอดอ่อนมีขนสีน�้ำตาลแดงคลุมแน่นหนา

ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ยาว 15-40 ซม.

ช่อใบแขนงเรียงตรงข้าม 5-9 ช่อ มีใบย่อย 6-18 คู่ ในแต่ละช่อใบ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 5-10 ซม. ยาว 10-25 ซม. ปลายใบ มนเว้าตื้นตรงกลาง โคนใบเบี้ยว ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่าง มีขนสีน�้ำตาลแดง

ดอก : สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อ กระจายตามซอกใบใกล้ ปลายกิง่ ช่อดอกห้อยยาว 15-30 ซม. ดอกตูมรูปไข่ กลีบเลีย้ งและ กลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.8-2 ซม. ผล : เป็นฝักแห้งแก่ไม่แตก ทรงแบน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 10-15 ซม. เปลือกสีน�้ำตาลแดง เมื่อแก่สีด�ำเมล็ดเรรียงตามขวาง 4-8 เมล็ด ต่อฝัก

ประโยชน์ : เปลือกแก้ท้องร่วง ขับลมเป็นไม้เบิกน�ำ

ท่านสามารถชมพันธุพ์ ชื นีไ้ ด้ทเี่ ส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองค้างคาว-เขาเรือรบ เกาะกูด จังหวัดตราด ด�ำเนินการโดย อพท. อบต. เกาะกูด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี


22

ตารางแผนที่ความคิดเชิงกลยุทธ์ ผลผลิตจากการเรียนรู้ของชุมชน ส�ำนักงานท่องเทีย่ วโดยชุมชน อพท. และสพพ. 1 ร่วมกับชุมชนน�ำร่องทัง้ 7 ชุมชน น�ำเสนอกรอบแผนงานการพัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนหมูเ่ กาะช้างและ พื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยงโดยใช้ ก ระบวนการการมี ส ่ ว นร่ ว มต่ อ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยระดั บ อ� ำ เภอและระดั บ จั ง หวั ด เมื่ อ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2554 ที่ ผ ่ า นมา โดยมี นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรือ่ ง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน คณะทีป่ รึกษาพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเช่น ส�ำนักงานจังหวัด นายอ�ำเภอเมืองตราด ท้องถิน่ จังหวัดตราด ททท. ตราด ประชาสัมพันธ์จงั หวัดตราด เข้าร่วมรับฟัง จากการน�ำเสนอกรอบแผนงานการพัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนฯ กับหน่วยงานทีห่ ลากหลายในครัง้ นี้ ท�ำให้ได้รบั ฟังมุมมองอืน่ ๆ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ จากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะด้านธุรกิจท่องเทีย่ ว อันจะท�ำให้แผนงานสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และเกิดบรรยากาศของความร่วมมือสนับสนุนกันทาง ความคิดแบบร่วมกันคิด เพื่อที่จะร่วมกันท�ำ และร่วมกันรับผิดชอบในอนาคต หลังจากนัน้ ได้มพี ธิ ลี งนามบันทึกความร่วมมือการจัดท�ำกรอบแผนงานการพัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนโดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ่ กาะช้าง และพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่าง อพท. โดย สพพ. 1 กับคณะท�ำงานจัดท�ำกรอบแผนงานการพัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนฯ ของแต่ละต�ำบล และในวันนัน้ นายด�ำรงค์ แสงกวีเลิศ รองผอ. อพท. และพลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผจก.สพพ.1 ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้าง“ประติมากรรมใต้ทะเล ไทยเฉลิมพระเกียรติ” เป็นจ�ำนวนเงิน 2,000,000 บาทให้แก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดตราด และนางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดตราด อพท. นิวส์ขอน�ำแผนทีค่ วามคิดเชิงกลยุทธ์ของแต่ละต�ำบล ทีไ่ ด้จากการร่วมกันคิด วิเคราะห์จากทุกพืน้ ทีต่ ามทีไ่ ด้รว่ มสัมมนากับส�ำนักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมู่ เกาะช้างและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงในหลักสูตร “การตลาดและการบริการเพือ่ การท่องเทีย่ วของชุมชนทีย่ งั่ ยืน” มาให้รบั ทราบกันดังนี้

ชุมชนเกาะช้างใต้

ชุมชนแหลมงอบ

ตารางแผนที่ความคิดเชิงกลยุทธ์ต�ำบลแหลมงอบ ต�ำบลแหลมงอบ

รายได้การเติบโต

ตลาด/นักท่องเที่ยว (Marketing)

กระบวนการภายใน (Process)

ความสามารถชุมชน (Learning)

วัตถุประสงค์

-การกระจายรายได้สู่ชุมชน

-นักท่องเที่ยวทั่วไป

-พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน -กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

-ให้แหลมงอบเป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยว

เป้าหมายหรือตัวชี้วัด

-ซือ้ สินค้าท้องถิน่ 6,000,000 บ. ยอดขาย 200/คน นักท่องเที่ยว 30,000คน

-นักท่องเที่ยวทั่วไป 30,000 คน

-แบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80 แนะน�ำต่อ ร้อยละ 30

-มัคคุเทศก์ การประชุม อบรมสมาชิก 48ครั้ง/ปี (เดือนละ4ครั้งๆละ8ชม.)

กลยุทธ์

-แวะชมสถานที่ก่อนลงเกาะช้าง

-สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ -รายการท่องเที่ยว

-ทรายด�ำมี 5 แห่งในโลก -อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

-มัคคุเทศก์ การประชุม อบรมสมาชิก 48ครั้ง/ปี (เดือนละ4ครั้งๆละ8ชม.)

-โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ทางประวัติศาสตร์ (ยุทธนาวีที่เกาะช้าง) -โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ทางธรรมชาติ(หาดทรายด�ำ) -โครงการจัดท�ำสื่อการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชน

-โครงการเส้นทางรถราง ท่องเที่ยวหาดทรายด�ำ กรมหลวงชุมพรฯ -โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ท่าหินดาษบ้านแหลมมะขาม -โครงการก่อสร้างซุ้มประตู ทางเข้าหมูบ่ า้ นแหลมทองหลาง -โครงการสร้างอาคารจ�ำหน่ายสินค้า บริเวณอนุสรณสถานกรมหลวงชุมพร -โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว

-โครงการส่งเสริม มัคคุเทศก์น้อย

แผนปฏิบัติและโครงการ -โครงการศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าชุมชน ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว (บริเวณ ไหล่ทางหน้า อบต. ปากทางเข้าหาดทรายด�ำ)


23 ตารางแผนที่ความคิดเชิงกลยุทธ์ต�ำบลห้วงน�้ำขาว รายได้การเติบโต

ต�ำบลแหลมงอบ

ตลาด/นักท่องเที่ยว (Marketing)

กระบวนการภายใน (Process)

ความสามารถชุมชน (Learning)

วัตถุประสงค์

-การกระจายรายได้สู่ชุมชน

-นักท่องเที่ยวทั่วไป -นักท่องเที่ยวในพื้นที่

-ลดภาวะโลกร้อนสร้างความสมดุล ในระบบนิเวศ

-เสริมความรูแ้ ละประสบการณ์ เกีย่ วกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม -มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่

เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัด

-มีนักท่องเที่ยวมาศึกษาดูงาน 50,000 คน (รายได้ 200 บ. ต่อคน)

-นักท่องเทีย่ วทัว่ ไป 40,000 คน -นักท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ 10,000 คน

-แบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80 แนะน�ำต่อ ร้อยละ 20

-การประชุมอบรมสมาชิก 2 ครัง้ /เดือน

กลยุทธ์

-ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสชีวิต ของชาวบ้าน

-สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ -รายการท่องเที่ยว

-มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ -ผลไม้ออกก่อนฤดูกาล -เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

-สร้างแรงจูงใจ การสือ่ สาร การฝึกอบรม

แผนปฏิบัติและ โครงการ

-ตลาดนัดของฝาก

-จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์

-สร้างบัณฑิตคืนถิ่น -จัดท�ำข้อบัญญัติต�ำบล -พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และสร้างศูนย์เรียนรู้ประจ�ำหมู่บ้าน -น�ำร่องเรือ่ งการคัดแยกขยะชุมชน -ท�ำค่ายปลูกจิตส�ำนึกรักษ์วิถี วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม -สร้างมาตรฐานโฮมสเตย์ -จัดท�ำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

-อบรมภาษาต่างประเทศ -อบรมศึกษาดูงานการพัฒนา การท่องเทีย่ วชุมชน -อบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ -ศึกษาวิจยั เรือ่ งเล่าและต�ำนานท้องถิน่ -ให้ความรูเ้ กีย่ วกับพลังงานทางเลือก -ให้ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ เครือข่าย ต�ำบล

ตารางแผนที่ความคิดเชิงกลยุทธ์ต�ำบลท่าโสม ต�ำบลท่าโสม

รายได้การเติบโต

ตลาด/นักท่องเที่ยว (Marketing)

กระบวนการภายใน (Process)

ความสามารถชุมชน (Learning)

วัตถุประสงค์

-การกระจายรายได้สู่ชุมชน

-นักท่องเที่ยวในพื้นที่ -นักท่องเที่ยวทั่วไป

-สืบทอดศาสนา วัฒนธรรม

-เสริมความรู้และประสบการณ์ -เกีย่ วกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เป้าหมายหรือตัวชี้วัด

-ซื้อสินค้าท้องถิ่น 3,000,000 บ. ยอดขาย 150/คน

-เด็ก เยาวชน ประชาชนในต�ำบล -นักท่องเทีย่ วทัว่ ไป 20,000 คน

-แบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80 แนะน�ำต่อ ร้อยละ 20

-ปราชญ์ชาวบ้าน การประชุม อบรม สมาชิก 192 ชม./ปี (เดือนละ2ครั้งๆละ8ชม.)

กลยุทธ์

-ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสชีวิต ของชาวบ้าน

-สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ -รายการท่องเที่ยว

-อาหารทะเลทีส่ ด ปลอดสารพิษ

-สร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร การฝึกอบรม

แผนปฏิบัติและโครงการ

-เทศกาลหอย -จัดประเพณีท้องถิ่น -ไหว้พระ 9 วัด (เชื่อมโยงจังหวัด) -จัดเทศกาลกินอาหารพื้นบ้าน (หอยแครง/หอยนางรม)

-จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว -เปิดตัวการท่องเที่ยวชุมชน ต.ท่าโสม

-ส�ำรวจเส้นทางท่องเที่ยว -พัฒนาจุดจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน -บริหารจัดการด้านศาสนา -ศูนย์การเรียนรู้กาแฟขี้ชะมด -อนุรกั ษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน -พัฒนาอ่างเก็บน�ำ้ วังปลาหมอ -ก่อสร้างศาลาท่าน�ำ้ คลองบางพุ -ปรับปรุงภูมทิ ศั น์รดู าว -พัฒนาเส้นทางเดินเท้าป่าชายเลน

-จัดกิจกรรมสายใยชุมชน -ส่งเสริมวัดท่าโสมเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม -อบรมด้านภาษา -อบรมด้านบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยว -อบรมมัคคุเทศก์ชุมชน

ชุมชนห้วงน�้ำขาว

ชุมชนน�้ำเชี่ยว

ชุมชนแหลมกลัด

ชุมชนท่าโสม


24 ตารางแผนที่ความคิดเชิงกลยุทธ์ต�ำบลแหลมกลัด ต�ำบลแหลมงอบ

รายได้การเติบโต

ตลาด/นักท่องเที่ยว (Marketing)

กระบวนการภายใน (Process)

ความสามารถชุมชน (Learning)

วัตถุประสงค์

-เพิ่มรายได้ให้ชุมชนโดยไม่ กระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม

-เพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยว กลุ่มครอบครัวและดูงาน

-เพิม่ ความสะดวกสบาย ความทัน สมัย แต่ยงั คงวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม ของชุมชนให้กบั นักท่องเทีย่ ว

-เสริมความรู้ ความเข้าใจให้กบั ชุมชนและพัฒนาประสิทธิภาพ คณะท�ำงานการท่องเทีย่ วชุมชน

เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัด

-มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน จ�ำนวน 100,000 บาท/ปี

-จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ท่องเที่ยวต่อปี จ�ำนวน 300,000 คน

-นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ จากการมาท่องเที่ยวชุมชนต�ำบล แหลมกลัด ร้อยละ 80 จากการ ประเมินความพึงพอใจ

-การประชุมประชาคมต�ำบล และการศึกษาดูงานของ คณะท�ำงานการท่องเทีย่ วชุมชน

กลยุทธ์

-จัดกิจกรรมท่องเที่ยว/บ้านพัก โฮมสเตย์และจัดขายสินค้า ของฝากให้กับนักท่องเที่ยว

-Internet -แผ่นพับ -รายการโทรทัศน์

-ปลอดภัย สะดวก สะอาด สิ่งแวดล้อมที่ดี

-สร้างแรงจูงใจ ในการท�ำงาน เป็นจิตอาสาและความเข้าใจในการ จัดการท่องเทีย่ วชุมชน

แผนปฏิบัติและ โครงการ

-โครงการบ้านพักโฮมสเตย์ -โครงการปั่นจักรยานชม วิถีชีวิตชุมชน -โครงการประเพณีงมหอย ประจ�ำปี

-โครงการท�ำป้ายบอกแหล่ง ท่องเทีย่ วและสือ่ การประชาสัมพันธ์ การท่องเทีย่ วต�ำบลแหลมกลัด

-โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การท่องเที่ยวชุมชน -โครงการก่อสร้างสถานทีจ่ อดรถ บริเวณศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยว ชุมชน -โครงการจัดท�ำป้ายบอกเส้นทาง และแผนที่ท่องเที่ยว

-การประชุมประชาคมต�ำบล -การศึกษาดูงานคณะท�ำงาน การท่องเทีย่ วชุมชน -การเข้าร่วมประชุมติดตามและ ประเมินผลการท�ำงานของ อพท.

ตารางแผนที่ความคิดเชิงกลยุทธ์ต�ำบลเกาะช้างใต้ รายได้การเติบโต

ตลาด/นักท่องเที่ยว (Marketing)

กระบวนการภายใน (Process)

ความสามารถชุมชน (Learning)

วัตถุประสงค์

-เพิม่ รายได้ให้ชมุ ชนโดยไม่กระทบ ต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม

-เพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วกลุม่ อิสระ แขกจากโรงแรม/รีสอร์ท และโปรแกรมเหมาทีซ่ อื้ มาท่องเทีย่ ว

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน แต่คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชน -กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

-พัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้สามารถรองรับนักท่อง เทีย่ วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัด

-มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน จ�ำนวน 100,000 บาท/ปี

-นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว ชุมชนเกาะช้างใต้ จ�ำนวน 50,000 คน/ปี

-นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ จากการมาท่องเที่ยวต�ำบล เกาะช้างใต้ ร้อยละ 80 และกลับไปบอกต่อร้อยละ 20

-ประชุมประชาคมต�ำบล เดือนละ 3 ครัง้ -จัดศึกษาดูงานแลกเปลีย่ น เรียนรูก้ บั ชุมชนอืน่ ๆ

กลยุทธ์

-จัดกิจกรรมท่องเที่ยว/บ้านพัก โฮมสเตย์/เรือน�ำเทีย่ ว/นัง่ เรือมาด -จัดขายสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว

-สือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ แผ่นพับ อินเตอร์เน็ต รายการโทรทัศน์ และนักท่องเทีย่ วกลับไปแล้วบอกต่อ

-เรือมาดสลักคอก สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ที่มีชื่อเสียงระดับโลก -อนุสรณ์สถานยุทธนาวีทเี่ กาะช้าง

-สร้างแรงจูงใจ ในการ ท�ำงาน มีจติ สาธารณะ และมีความรูค้ วามเข้าใจ การจัดการท่องเทีย่ วชุมชน

-โครงการธนาคารปุม้า -โครงการการท่องเทีย่ วทางเรือ

-โครงการฟืน้ ฟูและประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเทีย่ วให้ยงั คงความอุดม สมบูรณ์ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย

-โครงการจัดท�ำสัญลักษณ์ของชุมชน บริเวณสะพานท่าเทียบเรือสลักเพชร -โครงการพัฒนาป่าชายเลน หมู่ 2 และ 5 -โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทาง ประวัตศิ าสตร์/ยุทธนาวีทเี่ กาะช้าง/ ตามรอยเสด็จพุทธเจ้าหลวง -โครงการศูนย์เรียนรูท้ าง ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน -โครงการเรียนรูเ้ กษตรอินทรีย์ -โครงการให้ความรูเ้ รือ่ งการบริหาร จัดการเครือข่ายเชือ่ มโยง -โครงการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม -โครงการพัฒนาพลังงานธรรมชาติ ทดแทน ได้แก่ พลังงานลม พลังงาน แสงอาทิตย์ -โครงการบริหารจัดการขยะ เช่น การ ลดปริมาณขยะอินทรียด์ ว้ ยถังหมักก๊าซ ชีวภาพปุย๋ อินทรีย์

ต�ำบลแหลมงอบ

แผนปฏิบัติและ โครงการ


25 ตารางแผนที่ความคิดเชิงกลยุทธ์ต�ำบลเกาะกูด ต�ำบลแหลมงอบ

ตลาด/นักท่องเที่ยว (Marketing)

รายได้การเติบโต

กระบวนการภายใน (Process)

ความสามารถชุมชน (Learning)

วัตถุประสงค์

-เพิ่มรายได้ให้ชุมชน โดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม

-เพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยว กลุ่มครอบครัวและศึกษาดูงาน นักท่องเที่ยวทั่วไป

-สร้างความเข้าใจในเรือ่ งการจัดการ และการท�ำงานเป็นหมูค่ ณะ -สร้างสมดุลในระบบนิเวศ ด�ำรงไว้ซงึ่ วิถชี วี ติ ชุมชน

-เกาะกูดมีชอื่ เสียงในระดับประเทศและ ระดับโลก

เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัด

-มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน จ�ำนวน 100,000 บาท/ปี

-จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ท่องเที่ยวเกาะกูด จ�ำนวน 30,000 คน ต่อปี

-นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 จากการประเมิน ความพึงพอใจ

-การอบรม 12 ครัง้ ต่อปี (เดือนละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 24 ชัว่ โมง) -การศึกษาดุงาน 6 ครัง้ ครัง้ ละ 48 ชัว่ โมง

กลยุทธ์

-เกาะกูดสีเขียวหรือเกาะ สวรรค์

-ประชาสัมพันธ์ทางสือ่ อินเตอร์เน็ต -รายการท่องเที่ยว

-ธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์เกือบ 100% -ความปลอดภัย สะดวก สะอาด -สิ่งแวดล้อมที่ดี

-สร้างแรงจูงใจ ในการท�ำงาน จิตอาสาและความเข้าใจในการ จัดการท่องเที่ยวชุมชน -การสื่อสารการฝึกอบรม

-ท่องเที่ยวอ่าวใหญ่ (เรือพาย น�้ำตื้น แพทะเล ธนาคารปู ธนาคารหมึกสาย เขตอนุรักษ์)

-จัดท�ำไกด์บุ๊ค -ประชาสัมพันธ์ ประเพณี ของดีเกาะกูด -จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์

-โครงการเกาะกูดสีเขียว -การบริหารการจัดการ สิ่งแวดล้อม -พัฒนาศูนย์ ICT ชุมชน -โครงการจัดการขยะ -โครงการน�ำร่องบ�ำบัดน�้ำเสีย ครัวเรือน -พัฒนาบุคคลากรด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ -โครงการบัณฑิตคืนถิ่น -ศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชน -เส้นทางกะปิเกาะกูด

-อบรมศึกษาดูงานการบริหาร จัดการท่องเที่ยวชุมชน -อบรมมัคคุเทศก์ -สร้างจิตส�ำนึกด้านการท่องเทีย่ ว และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น

แผนปฏิบัติและ โครงการ

ตารางแผนที่ความคิดเชิงกลยุทธ์ต�ำบลน�้ำเชี่ยว ต�ำบลแหลมงอบ

รายได้การเติบโต

ตลาด/นักท่องเที่ยว (Marketing)

กระบวนการภายใน (Process)

ความสามารถชุมชน (Learning)

วัตถุประสงค์

-เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างงานและอาชีพเสริมให้กับชุมชน

-เพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยว กลุ่ม/คณะศึกษาดูงาน กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย

- ความสะดวกสบายของสถาน ที่ประกอบการ -ความปลอดภัยของผูม้ าใช้บริการ -ความมีน�้ำใจของคนในชุมชน

-เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ อนุรกั ษ์ธรรมชาติ เพือ่ เป็นจุดขายใน การท่องเทีย่ วชุมชน

เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัด

-รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจ�ำนวน 30,000 บาท/ปี

-นักท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วในชุมชน จ�ำนวน 10,000 ตน/ปี

-แบบประเมินความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ยวต่อการรับบริการ ร้อยละ 80

-การประชุมประชาคมในหมู่บ้าน หรือประชุมตามกลุม่ การท่องเทีย่ ว เพื่อสรุปผลงานประจ�ำปี

กลยุทธ์

-ความหลากหลายของระบบนิเวศ -กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่หลากหลายในพื้นที่ -สินค้าโอท็อป/ของขึน้ ชือ่ ในต�ำบล

-Internet -ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว ตามถนนสายหลัก -แผ่นพับ -รายการโทรทัศน์

-ปลอดภัย สะดวก สะอาด สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ -ผู้คนในชุมชนเป็นมิตรให้การ ต้อนรับอย่างดี

-สร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน เพือ่ ส่วนรวมมีจติ อาสา -สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว ในพื้นที่ใกล้เคียง

-โครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว -โครงการวิสาหกิจชุมชนด้าน การท่องเที่ยว -โครงการสร้างมาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยว

-โครงการประชาสัมพันธ์ ประเพณีวัฒนธรรมและ การท่องเที่ยวชุมชน -โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี-กีฬา-ดนตรี -โครงการประวัติความเป็นมา ของชุมชน

-โครงการพัฒนา/ฟื้นฟูด้าน ประเพณี/วัฒนธรรมชุมชน -โครงการดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม -โครงการการควบคุมประชากรลิง -โครงการปรับปรุงเรือเล็ก ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน -โครงการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขยะ น�้ำเสีย

-โครงการการพัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็ง -โครงการขยายสมาชิกและ เครือข่ายในต�ำบล -โครงการการแก้ไขปัญหา สังคมในชุมชน -โครงการรณรงค์เรื่อง สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังสร้าง จิตส�ำนึกในการรักษาธรรมชาติ -โครงการปลูกฝังภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้กับชุมชน -โครงการยกระดับมาตรฐาน การศึกษาขั้นต�่ำ ปริญญาตรี (กลุ่มเยาวชนบ้านน�้ำเชี่ยว)

แผนปฏิบัติและ โครงการ


26

ยุทธศาสตร์ และการสร้างสรรค์อย่างมีระดับ ของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

ช่วงไตรมาสสุดท้ายปลายปีนั้น เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลานาทีทอง ของการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ก็ว่าได้ เพราะภาคเหนือโดยเฉพาะ เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ท�ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยือนเชียงใหม่ ในช่วงปลายปีอย่างคึกคัก ดร.ชุ ม พล มุ สิ ก านนท์ รองผู ้ จั ด การ พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เล่าให้ฟังถึง โครงการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทจี่ ะเตรียมต้อนรับ เทศกาลส�ำคัญช่วงปลายปีว่า ปีนี้เชียงใหม่จะมีงาน พืชสวนโลกในต้นเดือนพฤศจิกายน และยาวข้ามปี ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็เตรียมโปรเจ็คต์ใหม่ๆ ไว้เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในช่วงนั้นด้วยเช่นกัน แต่อาจจะเปิดชิมลางไปก่อน ตั้งแต่เดือนตุลาคม อย่างแรกก็คอื ส่วนของร้านอาหารชมสัตว์ ถ้าเข้ามาในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงนี้ จะเห็นว่าก�ำลังกั้นส่วนที่ก�ำลัง ก่อสร้างต่อเติมอยู่บริเวณด้านหน้า ตรงนั้นจะใช้เป็นส่วนรับประทานอาหาร ยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ แต่คอนเซ็ปต์คือทานอาหารไปพร้อมๆ กับการชมสัตว์ ซึ่งจะมีทั้งสัตว์ที่ดูแล้วน่าตื่นเต้นและสัตว์น่ารัก เช่น แพะ แกะ กวางขาว ให้ดูแบบเพลินๆได้ทั้งอาหารปากและอาหารตา “เราจะแบ่งเป็นโซนห้องปรับอากาศในชัน้ ล่าง และชัน้ บนเป็นแบบ โอเพนแอร์ ทีส่ ามารถให้อาหารยีราฟได้ดว้ ย กลางคืนอาจมีดนตรีสดมาเล่น อะคูสติกแบบเบาๆ ซึง่ แน่นอนว่าเราต้องเน้นเรือ่ งรสชาติและความหลากหลาย ของอาหารด้วย เชือ่ ได้วา่ อาหารของเรามีรสชาติไม่เป็นรองทีไ่ หน และถ้ามา หลายครั้งก็สั่งได้ไม่ซ�้ำเมนูกันเลย ส่วนด้านล่างที่เป็นห้องปรับอากาศ ก็จะ เพิม่ โซนร้านกาแฟ และอินเทอร์เน็ต WiFi เข้าไปด้วย เผือ่ เวลาทีค่ ณ ุ พ่อคุณแม่ พาลูกๆ มาเที่ยวมาทัวร์ แล้วก็สามารถนั่งรอในส่วนนี้ได้ไม่เบื่อ ตกแต่งแนว ซาฟารี กลิ่นอายประมาณอินเดียนาโจนส์ ราคาอาหารก็ไม่แพง” รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวต่ออีกว่า ส่ ว นที่ ส องก็ คื อ Children World ตอนนี้ ก� ำ ลั ง ก่ อ สร้ า งคื บ หน้ า ไปสั ก 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว เป็นสนามเด็กเล่นพิเศษคือ จะมีของเล่นเครื่องเล่นต่างๆ

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งด้านกายภาพและเสริมทักษะการคิด และที่พิเศษมากๆ คือ ส่วนที่สามที่อยู่ภายในอาคารของ Children World ก็คือ Digital Zoo ตรงนี้จะเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นลูกเล่นให้เด็กๆ ได้สนุกสนานมากขึ้น อย่างเช่น ภาพยนตร์สามมิติแบบไม่ใช้แว่นตา มีภาพ แอนนิเมชั่นที่สามารถโต้ตอบกับเราได้ “ตอนนี้ถ้าเข้ามาในไนท์ซาฟารีจะเห็นตัวอย่างเป็นทีเซอร์ ที่เป็น แมลงเต่าทองบินไปมาบนพืน้ ถ้าเอามือมาท�ำเป็นเงาแล้วกวัก เต่าทองก็จะบิน มาเต็มเลย หรือบันไดที่เป็นคีย์เปียโน เดินขึ้นบันไดก็จะเป็นเสียงตามคีย์ แล้วยังมีไฮไลท์ที่สนุกมากคือ มีห้องที่เป็นโฮโลแกรม คือเป็นสามมิติที่ลอย ไปลอยมาในอากาศ เด็กๆ จะเห็นตัวการ์ตนู ออกมายืนคุย อะไรอย่างนัน้ เลยครับ ซึง่ ห้องนีจ้ ะเป็นห้องพิเศษ เพราะเราจะเปลีย่ นคอนเทนต์ทกุ สามเดือน เพือ่ ให้ ไม่ซ�้ำ มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อ ส�ำหรับส่วนสุดท้ายคือ อาณาจักรเสือ ทีค่ ดิ ไอเดียนีข้ นึ้ มาได้เพราะ ทีน่ มี่ เี สือเกิดใหม่ทกุ ๆ 3 เดือน เราก็จำ� เป็นต้องสร้างคอกเสือเพิม่ ก็เลยเกิดปิง๊ ไอเดียกันว่า งัน้ เอามาอยูใ่ กล้ๆ กันเสียเลย นักท่องเทีย่ วจะได้เข้ามาดูดว้ ยได้ ซึง่ เรา จะน�ำเสือ 10 ชนิด จ�ำนวน 40 ตัว มาให้ดใู กล้ๆ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมเสริมอีก 2 กิจกรรมย่อยๆ คือ เพนท์บอลบรรยากาศเป็นสมรภูมใิ นป่า จัดโซนไว้ดา้ นหน้า ทางเข้า ไกลจากทีอ่ ยูข่ องสัตว์ แต่ใช้พนื้ ทีจ่ ริง ส่วนกิจกรรมอีกอย่างทีอ่ าจจะเพิม่ คือกิจกรรมป้อนนมลูกสัตว์ ตอนนีก้ ำ� ลังอยุใ่ นขัน้ ตอนปรึกษากับทีมสัตวแพทย์” ดร.ชุมพล กล่าวทิง้ ท้ายว่า ตอนนีเ้ ชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกบั องค์การ บริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (อพท.) ได้มโี ครงการ ร่วมกันกับชุมชนทีอ่ ยูร่ อบข้าง 4 ต�ำบล ซึง่ จะมีทงั้ เรือ่ งจัดการอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการสร้างสรรค์พฒ ั นาของชุมชน อาทิ การผลิตสินค้า ส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ เช่น ในเทศกาลส�ำคัญๆ ก็จะให้สทิ ธิพเิ ศษกับชุมชนมาออกร้าน โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย อาหารสัตว์สว่ นไหนทีซ่ อื้ จากวิสาหกิจชุมชนได้กซ็ อื้ จากเขา อีกทัง้ ช่วงหนึง่ ของทุกปี ในเวลา 3 เดือน เราก็จะให้สทิ ธิเ์ พือ่ นบ้าน ในชุมชนของเราเข้ามาเที่ยวฟรี ถึงแม้ค่าบัตรเข้าชมราคาจะไม่สูงมาก แต่ก็ อาจสูงเกินไปส�ำหรับคนในชุมชนใกล้เคียง เราอยากให้คนในชุมชนที่อยู่ ใกล้ชิ ด เราที่ สุ ด ได้ เ ข้ า มาสั ม ผั ส โดยจะให้ สิ ท ธิ์ เ ข้ า มาเที่ ย วฟรี กั น ทั้ ง ครอบครั ว นอกเหนื อ จากกิ จ กรรมพิ เ ศษอื่ น ๆ ที่ ใ ห้ ค นในชุ ม ชน เข้ า ฟรี หรือลดแลกแจกแถมกันอยู่แล้ว


27

โปรโมชัน่ พิเศษต้อนรับเดือนแห่งความสุข สิงหาคม-กันยายน ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขในช่วงวันแม่ทผี่ า่ นพ้นไป เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีเอาใจนักท่องเที่ยวจัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม 3 รูปแบบ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม-กันยายน 2554 ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัด โปรโมชั่นเอาใจนักท่องเที่ยว ถึง 3 รูปแบบ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้คึกคักขึ้นในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554 นี้ เริ่มตั้งแต่โปรโมชั่นช่วงวันแม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมมอบ ของขวัญพิเศษแก่แม่ทุกคน ให้แม่ทุกคนที่เข้ามาเที่ยวพร้อมกับลูกรับสิทธิ “แม่เข้าชมฟรี” และผูต้ ดิ ตามรับส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม เพื่อเป็นการคืนก�ำไรให้กับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีการใช้ เวลาร่วมกันในทางสร้างสรรค์ของครอบครัว จากนั้นมาต่อกันที่โปรโมชั่นที่ 2 “รวมพลคนชาวเหนือ” มอบ ส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ แก่ชาวเหนือใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล�ำพูน ล�ำปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก) และโปรโมชั่น สุ ด ท้ า ย “รวมพลคนราศีสิ งค์ และราศี กันต์ ” มอบสิ ท ธิ พิ เ ศษผู ้ ที่ เ กิ ด ในเดือนสิงหาคมและกันยายน เข้าชมฟรี พร้อมผูต้ ดิ ตามลด 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้ง 2 โปรโมชั่นนี้ เพียงแสดงบัตรประชาชนก็รับสิทธิ์ได้ทันที

“ รับสิทธิพเิ ศษได้แล้ววันนีท้ เี่ ชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ” เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขยายกลุม่ ลูกค้า รุกตลาดท่องเทีย่ วสิงคโปร์-อินโดนิเซีย เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าและท�ำให้ชาวเอเชียด้วยกันเอง ให้รู้จักความงามและเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงเร่งสร้างฐานตลาดท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ และอินโดนิเซียเป็นการน�ำร่อง โดยได้เข้าร่วมงาน Table Top Sale แนะน�ำสินค้าด้านการท่องเทีย่ วเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแก่พนั ธมิตรทางธุรกิจ เมือ่ วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและทีมเจ้าหน้าที่เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี ได้เข้าร่วมสินค้าการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในงาน Table Top Sale ณ ประเทศสิงคโปร์และอินโดนิเซีย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานของ ทั้ง 2 ประเทศต่างให้ความสนใจเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศอินโดนิเซียที่มีบริษัท ชัน้ น�ำสนใจในสินค้าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นจ�ำนวนมาก เมือ่ นับรวม สัญญาข้อตกลงการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศแล้วมี ทั้งหมด 67 แห่งด้วยกัน ซึ่งนับว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก


28

อพท. ส่งเสริมชุมชนเทศบาลเมืองน่าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และถ่ายทอดการตีกลองบูชา

คนทางเหนือ มีความเชื่อว่า “เสียงฆ้องเสียงก๋อง... เสียงซกมองต�ำข้าว... เสียตุ๊เจ้าปั๋นปอน...” บ้านไหนเมืองไหนมีเสียงเหล่านี้ บ้านเมืองนั้น สงบ อุดมสมบูรณ์ การตีกลองบูชา หรือ “ตี๋ก๋องปู่จา” ตามส�ำเนียงของ คนล้านนาตะวันออก เป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะศรัทธา คนเมืองน่านใช้เป็นพุทธบูชาเพื่อการสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องจากเสียงกลองที่ดังขึ้นจากวัดเป็นสัญญาณให้คนในชุมชน ได้รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระขอให้เตรียมตัวไปวัดฟังธรรม แต่ปัจจุบัน ศิลปะการตีกลองบูชาเป็นเพียงการแสดงทีถ่ กู น�ำมาประกอบการ เฉลิมฉลองวาระส�ำคัญและใช้เป็นสัญญาณเปิดงานพิธตี า่ งๆ และ วัดส่วนใหญ่ในเมืองน่านแม้จะมีการเก็บรักษากลองบูชาไว้แต่ไม่ นิยมตีเช่นครัง้ ในอดีต การถ่ายทอดไปสูค่ นรุน่ ใหม่ ๆ ประกอบกับ ความเชือ่ ทีว่ า่ เมือ่ เจ้าอาวาสวัดใดมรณภาพจะต้องท�ำลายกลอง บูชาที่มีอยู่ แล้วเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่จึงจะสร้าง กลองบูชาของวัดขึน้ อีกครัง้ ท�ำให้ศลิ ปะการตีกลองบูชาเริม่ เลือน หายไปจากวิถีชีวิตคนน่าน วันนี้คนน่านเริ่มตระหนักว่าศิลปวัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่นเริ่มเลื่อนหาย สิ่งที่เคยปรากฏ ในอดีตจะเหลือเพียงต�ำนานเล่าขาน ลูกหลานไม่เพียงตีกลองบูชา ไม่เป็น แต่ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ากลองบูชาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ บ้านเกิดเมืองน่าน ดังนั้นคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านภาคประชาชนและสภา วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นภาคีพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยัง่ ยืนของ อพท. ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน จึงได้จดั ท�ำโครงการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และถ่ายทอดการตีกลองบูชา (ตีก๋ อ๋ งปูจ่ า) ขึน้ เพือ่ ให้ชมุ ชน เทศบาลเมืองน่านร่วมกันสืบสานศิลปะการตีกลองบูชาให้คงอยู่ ในวิถีชีวิตของคนน่านอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้ คนรุน่ เก่าทีไ่ ด้มโี อกาสถ่ายทอดความรูค้ วามสามารถในศิลปะการ ตีกลองบูชาไปสูค่ นรุน่ ใหม่ และร่วมกันสร้างจิตส�ำนึกให้ทกุ ฝ่ายที่ เกี่ยวข้องน�ำกลองบูชามาใช้ประโยชน์เช่นในอดีต ไม่เห็นว่าการ ตีกลองบูชาเป็นเรือ่ งล้าสมัย หรือมองว่าสวยงามและมีคณ ุ ค่าด้อย กว่าศิลปวัฒนธรรมของคนต่างถิ่น อพท. มองเห็นถึงความตั้งใจจริงของภาคีพัฒนาเมือง น่าน และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านจากการด�ำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้ ให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดเจ้าหน้าทีร่ ว่ มด�ำเนินโครงการ ซึ่ ง โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู และถ่ า ยทอดการตี ก ลองบู ช า เมื่ อ วั น ที่ 18 สิ ง หาคม 2554 ที่ ผ ่ า นมา โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายวิทยา กามนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานใน พิธีเปิดการสาธิตการตีกลองบูชาของศิลปินพื้นบ้านเมืองน่าน อาทิ พระครูสิริธรรมภาณี คุณญาณ สองเมืองแก่น ซึ่งได้รับ


29

ความสนใจจากประชาชนทั้ง 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง น่าน โดยเฉพาะเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทีเ่ ข้าชมการสาธิต ไม่นอ้ ยกว่า 300 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภิรมย์ เทพ สุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน มาร่วมแสดงความ แนวคิดในการอนุรกั ษ์ศลิ ปะการตีกลองบูชากับผูน้ ำ� ชุมชน หลัง จากนี้จะมีการฝึกอบรมการตีกลองบูชาให้แก่ผู้สนใจในพื้นที่ ชุมชนเทศบาลเมืองน่าน แบ่งเป็น 3 จุด ได้แก่ วัดมหาโพธิ วัด สวนหอมและวัดพญาวัด ซึ่งเป็นวัดที่ยังคงรักษาศิลปะการตี กลองบูชาอยู่ในปัจจุบัน อพท. คาดหวังว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ เสียงกลอง บูชาจะกลับมาดังก้องไปทั่วชุมชนเมืองน่าน ภาพวิถีชีวิตคน น่านในอดีตจะกลับมาเติมเต็มมนต์เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยว อีกครัง้ คนน่านมีความสุขและความภาคภูมใิ จกับการอนุรกั ษ์ มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น นักท่องเที่ยวมีความประทับ ใจกับการได้สัมผัสเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เจ้าของบ้านกับแขกผู้มาเยือนสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนร่วมกัน


30 ข่าว

กระซิบ

ผู้ว่าฯ ตราด น�ำคณะออกแบบพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ชมวิดีทัศน์ เมื่ อ วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2554 นางสาวเบญจวรรณ อ่ า นเปรื่ อ ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด น�ำคณะชมรมไทยรักษ์แผ่นดินและคณะอาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการ เสด็จประพาสเกาะช้างทัง้ 12 ครัง้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เกาะช้าง จ. ตราด ณ ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ธารมะยม

ร�ำไพฯ ปั้นดาสต้าบอลเฉลิมพระเกียรติ เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคมที่ ผ ่ า นมา ส� ำ นั ก งานพื้ น ที่ พิ เ ศษ

หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงได้น�ำวิทยากรนายด�ำรงศักดิ์ แก้ววงษ์ไหม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ. อพท. บรรยายแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีและวิทยากรนางพัชรินทร์ ผลกาจและ นางอารีลกั ษณ์ ทัศมากรสาธิตวิธกี ารปัน้ ดาสต้าบอล ซึง่ ได้รบั ความสนใจจาก คณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก มีการซักถามตลอดการบรรยายและ

การสาธิต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกันอีกด้วย กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมของโครงการ DASTA BALL เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2554

สพพ. 1 ร่วมเก็บขยะ พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผจก. พพ. 1 และเจ้าหน้าที่ สพพ. 1 ร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด และร่ ว มเก็ บ ขยะในกิ จ กรรมรณรงค์ ท� ำ ความสะอาด แหล่งท่องเที่ยวและเก็บขยะใต้ทะเล (Big Cleaning Day) ที่จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2554 ประกอบด้วยกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดแบ้ และชายหาดต่างๆ บนเกาะช้างรวมถึงกิจกรรมด�ำน�ำ้ เก็บขยะใต้ทะเลบริเวณ

เกาะเหลายา โดยอาสาสมัครนักด�ำน�้ำ และผู้ประกอบการธุรกิจด�ำน�้ำใน เกาะช้าง ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการปลูกจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในแหล่ง ท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว และพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก


31 31

ถ้ า เราเป็นคนขายทัวร์หรือขายห้องพักให้กับนักท่องเที่ยว สิ่งที่เราต้องการรู้จากลูกค้าคือลักษณะของที่พัก และราคาที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ ลองมาศึกษาวิธีการสอบถามจากลูกค้ากันค่ะ

Ask about accommodation type อาสค์ อะ เบ้าท์ แอคคอมโมเดชั่น ไทพ์ ถามความต้องการเรื ่ องที่พัก Mark: มาร์ค: มาร์ค:

Could you recommend some accommodations that are popular with long-term residents that give discounts for long-term rentals? คูด้ ยู เร็คคอมเมน ซัม แอคคอมโมเดชัน่ ส์ แดธ อาร์ ป็อบปูลา่ วิ ธ ลอง เทอม เรสสิ เ ด้ น ท์ ส แดธ กี ฟ ว ดี ส เค้ า ท์ ฟอร์ ลอง เทอม เร้นทอล คุณช่วยแนะน�ำที่พักส�ำหรับคนที่มาอยู่อาศัยนานๆ นิยม พักกันและให้ส่วนลดส�ำหรับการเช่าพัก ระยะยาวบ้างไหมครับ

Kate: เกตุ: เกตุ:

Mm, well, what price range are you thinking of? อืม เวล ว้อท ไพรซ์ เร้นจ์ อาร์ ยู ธิ้งกิ้ง ออฟ อืม คือว่า คุณต้องการาคาประมาณเท่าไรคะ

Mark: Let’s say between 500 and 1,500 baht per night. มาร์ค: เล็ทส เซย์ บีทวีน ไฟว์ ฮันเดร็ด แอนด์ วัน เธ้าซั่น ไฟว์ ฮันเดร็ด บาท เพอ ไนท์

มาร์ค: Kate: เกตุ: เกตุ:

ราคาอยู่ประมาณ 500 ถึง 1,500 บาทครับ Oh, yes. That is no problem. What part of island would you like to stay? โอ เยส แดธ อีส โน พร็อพเบล็ม วอธ พาท ออฟ ไอแลนด์ วู้ด ยู ไลค์ ทู สเตย์ ได้เลย ไม่มีปัญหา คุณต้องการที่พักแถวไหนของเกาะคะ

Mark: Is there anything near the beach in that price range? มาร์ค: อีส แดร์ เอนี่ธิง เนีย เดอะ บีช อิน แดท ไพรซ์ เร้นจ์ มาร์ค: เอาราคาประมาณนั้นที่อยู่ใกล้ชายหาดไหมครับ Kate: เกตุ: เกตุ:

Of course. I think I know just the kind of place. ออฟ คอส ไอ ธิ้งค์ ไอ โน จัสท์ เดอะ ไคนด์ ออฟ เพลส ได้ค่ะ ฉันคิดว่าฉันรู้จักที่พักแบบนั้น

Mark: OK, let’s go and have a look. มาร์ค: โอเค เล็ทส โก แอนด์ แฮฟ อะ ลุ้ค มาร์ค: ดีเลย เราไปดูกันเลยดีกว่า

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ


หลีกเลี่ยงถุงพลาสติก ถึงแม้ว่าถุงพลาสติกนั้นจะท�ำให้สะดวก ขึ้นก็จริง แต่ถุงพลาสติกแต่ละใบต้องใช้เวลาถึงพันปีกว่าจะ ย่อยสลายหมดไปจากโลก แล้วหันมาพกถุงผ้าไปช็อปปิ้งแทน

สระผมแบบรักษ์โลก ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการรวมแชมพู และครีมนวดด้วยกัน เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก นั่นเอง

หันมาใช้ผา้ เช็ดหน้าแทนทิชชู ถือเป็นการช่วยโลกได้อกี ทางหนึง่ เพราะทิชชูที่ใช้ๆ กันอยู่ทุกวันนั้นผลิตมาจากต้นไม้ ยิ่งใช้มาก ยิง่ ต้องตัดมาก ถ้าไม่จำ� เป็นก็หนั มาใช้ผา้ เช็ดหน้ากันดีกว่า เพือ่ เก็บต้นไม้ไว้ในเป็นปอดให้กับโลกได้หายใจ              ลดอาหารจ�ำพวกแช่แข็ง ซึ่งปัจจุบันก�ำลังเป็นที่นิยมเนื่องจาก สะดวกสบาย แต่ทราบหรือไม่วา่ อาหารประเภทนีเ้ ป็นตัวท�ำลาย โลกอย่างมหาศาล เพราะขัน้ ตอนการผลิตนัน้ จะต้องใช้พลังงาน ค่อนข้างสูง อีกทั้งกล่องที่ใส่อาหารประเภทนี้ยังเป็นพลาสติก อีกด้วย แม้กระทั่งตอนกินยังต้องใช้พลังงานในการอุ่น ดังนั้น ถ้าไม่จ�ำเป็นจริงๆ แนะน�ำให้หลีกเลี่ยงดีกว่า จะได้ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน

จากที่เคยซักผ้าทีละน้อยๆ และซักบ่อย เปลี่ยนมารวบรวม ให้ได้กองโตพอสมควรก่อนค่อยซักทีเดียว อ้อ! แล้วไม่ต้อง อบผ้าให้กินไฟและท�ำลายสิ่งแวดล้อมหรอกค่ะ บ้านเรา แดดแรงดีอยู่แล้ว

งานเลี้ ย งสั ง สรรค์ หรื อ ปิ ก นิ ก นอกบ้ า น หลี ก เลี่ ย ง ไม่ ใ ช้ จ านและแก้วน�้ำกระดาษเพราะสิ้นเปลืองพลังงาน ในการผลิต

เวลาล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวดและถูสบูต่ อนอาบน�้ำ ไม่ควร เปิดให้น�้ำไหลตลอดเวลา เพราะจะสูญเสียน�้ำไปโดยเปล่า ประโยชน์ กว่าจะเสร็จก็สิ้นเปลืองน�้ำไปหลายลิตร

ก ก ็ เ ล ป โ ล ) ี ่ ย ม น ร ร ิ ก ต ฤ

แค่คุณเปล

ี่ยน

(

ยืดอายุตู้เย็นด้วยการไม่น�ำอาหารร้อน เข้าตู้เย็น และหลีกเลี่ยงการน�ำ ถุ ง พลาสติกใส่ของในตู้เย็น เพราะจะท� ำให้ตู้เย็นส่งจ่าย ความเย็ นได้ไม่ทั่วถึงอาหาร

ใช้ ส บู ่ เ หลวแทนสบู ่ ก ้ อ นทั้ ง เวลาล้ า งมื อ และอาบน�้ำ เพราะสบู่ก้อนจะใช้เวลาล้างนานกว่า เปลืองน�ำ้ กว่าแต่ สบู่เหลวก็ต้องเป็นแบบที่ไม่เข้มข้น เพราะจะได้ใช้น�้ำ น้ อ ยกว่ า และสบู ่ ก ้ อ นมี ส ่ ว นผสมของไขมั น สั ต ว์ เป็นคราบติดผนังและพื้นห้องน�้ำง่าย ล้างออกยาก ใช้น�้ำยาล้างและน�้ำ มากกว่าคราบจากสบู่เหลวที่ประกอบด้วยไขมันพืช

http://www.environnet.in.th

DASTA News 16  

Sustainable tourism journal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you