Page 1

8

ôV’≤<äsêu≤<é k˛eTyês¡+

e÷]Ã 12

Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ j·TTHÓ’f…&é ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛wæj˚TwüHé ø£èwæ πø|”ôV≤#Y;, e÷]à 11 ($TÁs¡sYq÷´dt): <˚X¯+˝Àì 40 XÊ‘·+ eT+~ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\˝À ìyêdü+ ñ+≥THêïs¡ì |ü≥ºD+ n_Ûeè~ΔøÏ ¬sdæ&Ó+{Ÿ‡ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé‡\ ã˝Àù|‘·yÓTÆ, Á|ü»\≈£î ùde\+~+#ê\ì sêe⁄ #Ó*ø±ì nHêïs¡T. Ä~yês¡+ JôV≤#Ym+d” yÓdtºCÀHé˝À ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ‡ j·TTHÓ’f…&é ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt ¬sdæ&Ó+{Ÿ‡ yÓ˝ÒŒ¤sY‡ nk˛dæj˚TwüHé düe÷y˚X¯+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ $y˚ø±q+<äq>∑sY˝Àì e&Ó¶|ü*¢ ø£eT\eTà d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé‡ uÛÑeq+˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’q sêe⁄ #Ó*ø±ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚X¯+˝À m≈£îÿe XÊ‘·+ Á|ü»\T |ü≥ºD

ÁbÕ+‘ê\˝ÀH˚ ìyêdü+ ñ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. <˚X¯uÛÑ$wü´‘·TÔ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~Δô|’q ñ+&˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. |ü≥ºDÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫Ãq Ä<ëj·÷ìï Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. j·TTHÓ’f…&é ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt yÓ˝…Œ¤sY nk˛dæ#˚wüHé‡ m–®≈£L´{Ïyé Áô|dæ&Ó+{Ÿ ñ|üŒ\ >√bÕ\sêe⁄, j·TTìf…Æ&é ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt ¬sdæ&Ó+{Ÿ‡ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé‡ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù $$sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÂs¡ düe÷»+ ã˝Àù|‘·+ ø±yê\+fÒ Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ sêyê\ì nHêïs¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝À düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ &ç$»Hé\ yê]>± yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T dü‘·´Hêsêj·TD, JMsêe⁄, ;{°.#·\|ü‹sêe⁄, sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãTô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]–q _C…|æ H˚‘· Á|üø±wt »e&˚ø£sY ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 :sê»´düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ ‘·eTbÕغ #·s¡Ã≈£î ‘ÓùdÔ n+<äT≈£î eT<䛑·T‘Ó\|üì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚&ÉT ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæ ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ‘Ó\+>±D˝À ÄbÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT @ yÓTTVü≤+ ô|≥Tº≈£îì Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì ;CÒ|” C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Á|üø±wt »e&˚ø£sY rÁe kÕúsTT˝À <ä«»yÓT‘êÔs¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·\T ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, Vü≤]u≤ãT, bÕغ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.sêeT#·+Á<äsêe⁄‘√ ø£\dæ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D˝À #·+Á<äu≤ãT ‘·q ñìøÏì ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì, á ÁbÕ+‘· Á|ü»˝À¢ Äj·Tq≈£î kÕúq+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À düTcÕàdü«sêCŸ ‘Ó\+>±Dô|’ e÷{≤¢&çq ‘·sê«‘· á ÁbÕ+‘· Á|ü»˝À¢ ;CÒ|” |ü≥¢ $XÊ«dü+ ô|]–+<äì, ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T mHé&û@ <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´eTì qeTTà‘·THêïs¡Hêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À ‘·eTbÕغ nuÛÑ´]ú ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&É ôd>∑ |ü⁄≥º&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. <˚X¯+˝À eT÷&√ Á|ü+{Ÿ≈£î kÕúq+ ˝Ò<äì, <˚X¯+˝À ñ+&˚$ ¬s+&˚ ¬s+&ÉT mHé&û@, j·TT|”@, ≈£L≥$T\Hêïs¡T. 2014˝À πø+Á<ä+˝À mHé&û@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äì n+<äT˝À {°&û|” $TqVü‰ @ bÕغ e∫ÃHê #˚s¡TÃ≈£î+{≤eTHêïs¡T. eTVüQã÷uŸq>∑sY kÕúHêìøÏ πød”ÄsY, uÒwüs¡‘·TÔ>± eT<䛑·T |ü\Tø±\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ j·÷»e÷q´ Vü≤≈£îÿ πød”ÄsY≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. Äj·Tq Hê\T>∑T m+|” kÕúHê\ >∑÷]Ã Ä˝À∫düTÔHêïs¡T ‘·|üŒ sêh @sêŒ≥T ø√dü+ 200 m+|”\ eT<䛑·T >∑÷]Ã Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. nsTT<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ ‘·sê«‘· j·TT|”@ &ç˝≤|ü&çb˛sTT Vü≤yê ‘·–Z+<äHêïs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁcÕº˝À ø±+Á¬>dt bÕغ 80 kÕúHê\T ≈£L&Ü sêeHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘·eT ≈£L≥$T mHé.dæ.{Ï.dæ ÄsY.|æ.mdt. eT‘· Væ≤+dü _\T¢\qT e´‹πsøÏkÕÔeTHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯\+<äs¡÷ kÕe÷õø£+>± b˛sê&Ü* ÄsY.¬ø.|ü⁄s¡+, e÷]Ã11: ÄsY.¬ø.|ü⁄s¡+ &ç$»Hé˝Àì kÂuÛ≤>∑´|ü⁄s¡+˝À Á|ü‹uÛÑ eTVæ≤fi¯ bòÂ+&˚wüHé, yêdü$ eì‘· ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ø±s√Œπs≥sY B|ü düTπsK uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ >±s¡T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T n+<äs¡÷ Ä]úø£+>± kÕe÷õø£+>± m<ä>±*. eTVæ≤fi¯\T e+{Ï+{Ïπø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü n+<äs¡T #Ó’‘·q´e+‘·yÓTÆ eTq Vü≤≈£îÿ\ >∑T]+∫ b˛sê&Ü* nHêïs¡T. mø£ÿ&Ó’‘˚ eTVæ≤fi¯\T >ös¡$+#·ã&ÉT‘ês√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê düTKXÊ+‘·T\‘√ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. ø=ìï

2012

dæ{Ï $TÁs¡sY

$<ë´s¡+>∑+˝À m+m˝ŸÄsY◊{Ï bÕÁ‘· mq˝Òì~ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 11($TÁs¡sY q÷´dt): $<ë´s¡+>∑+˝À eTÁ] \ø£åàHé ¬s&ç¶ ÇHédü÷º´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J n+~düTÔqï ùde\T mq˝Òìeì sêÁwüº ôV’≤ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô dæ.$. Hê>±s¡T®q ¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >∑+&çyÓTÆdüeTà #Ís¡kÕÔ˝À >∑\ myéT.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï ÇHédü÷º´{Ÿ˝À 7e yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT.á yê]¸ø√‘·‡e ñ‘·‡yê\≈£î eTTK´ n‹~Û>±

$»j·÷˝qT >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥÷ $<ë´s¡+>∑+˝À eT¬sH√ï n<äT“‘ê \qT kÕ~+#·&ÜìøÏ ø±˝ÒJ j·÷»e÷q´+‘√ bÕ≥T ø£fi≤XÊ\˝À $<ä´qT nuÛÑ´•düTÔqï $<ë´s¡Tú\ô|’ uÛ≤<Ûä´‘· ñ+<äì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï #ÛÓ’s¡àHé eTÁ] \ø£åàHé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷

sêÁwüº ôV’≤ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô dæ.$. Hê>±s¡T®q ¬s&綑√ bÕ≥T, $dæwüº n‹~Û>± C….mHé.{Ï.j·T÷ Ábıô|òdüsY &܈ˆ @.$qjYTu≤ãT\T Vü‰»¬s’ ‘·eT dü+<˚XÊ\qT $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Hê´j·TeT÷]Ô dæ.$.Hê>±s¡T®q ¬s&ç¶ e÷{≤º&ÉT‘·÷ Á|üdüTú‘·+ ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´ s¡+>∑+˝À $\Te‘√ ≈£L&çq $<ë´Á|üe÷Hê\qT n+~+∫ Á|ü|ü+#êìøÏ >√¢ã˝…’CÒwüHé $<ë´s¡Tú\qT n+~düTÔqï m+.m˝Ÿ. ÄsY.◊.{Ï. ˇø£ ~ø˘dü÷∫ ˝≤+{Ï<äì ø=ìj·÷&Üs¡T. ø£fi≤XÊ\qT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï #ÛÓ’s¡àHé eTÁ] \ø£åàHé ¬s&ç¶ n+≈£î{Ï‘·yÓTÆq Bø£å, Á|üD≤*ø± ã<ä›yÓTÆq Áø£eT•ø£åD á ø±˝ÒJøÏ m+‘√ ù|s¡TÁ|ü‹wüº\T rdüT≈£î e#êÃj·Tì nHêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT ø£\\T ø£qï uÛ≤$uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\qT r]Ã~<ä›&É+˝À m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{ÏøÏ kÕ{Ï eTs√{Ï ˝Ò<äì nHêïs¡T. Ç+»˙]+>¥, kÕ+πø‹ø£ $<ä´≈£î yÓTÆ\T sêsTT m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï nì ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï<ëø± kÕ~+∫q

m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï $<ë´ dü+düúqT 2005 dü+e‘·‡s¡+˝À @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç Ç|üŒ&ç<ëø± $<ë´ s¡+>∑+˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ\≈£î nqT>∑÷q+>± #·ø£ÿì uÀ<äqqT n+~dü÷Ô $<ë´s¡Tú\qT ñqï‘· $<ë´e+‘·T\T>± r]Ã~<ä›&É+ »s¡T‘·T+<äì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ eTqïq\qT bı+<äT‘·÷ Á|ü|ü+#· >√¢ã˝…’CÒwüHé e÷¬sÿ{Ÿ˝À ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£ kÕúHêìï m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï kı+‘·+ #˚düT≈£î+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 7e yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\ dü+<Ûäs¡“+>± ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T k˛˝À &Ü´Hé‡, Á>∑÷|t &Ü´Hé‡\‘√ ÄVüQ‘·T\qT Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï. ôdÁø£≥Ø m+.sê»X‚KsY ¬s&ç¶, m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï &Ó’¬sø£ºsY &܈ˆ |æ.uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, yÓ’dt Á|æì‡|ü˝Ÿ ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄. m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï MT&çj·÷ôd˝Ÿ ø£ì«qsY s¡|òüTTHê<∏ä sêe⁄, ø£fi≤XÊ\ dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô dæ.$.Hê>±s¡T®q ¬s&ç¶

Ád”Ô X¯øÏÔj˚T <˚X¯ n_Û~ΔøÏ ø°\ø£+ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 11($TÁs¡sY q÷´dt): eTVæ≤fi≤ X¯øÏÔ <˚X¯ n_Ûeè~›øÏ ‘√&ÜŒ≥TqT n+~düTÔ+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]wü‘Y e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ –]q>∑sY˝À düè»Hê eTVæ≤fi≤ eT+&É* Ä<Ûä«s¡´q˝À @sêŒ≥T #˚dæq n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e yês√‘·‡yê\≈£î Äj·Tq Ä~Ûyês¡+ eTTK´n‹~Û>± Vü‰»¬s’ eTVæ≤fi¯\qT ñ<˚›•+∫ ñ|üHê´dü+ Ç#êÃs¡T. H˚{Ï eTVæ≤fi¯\T nã\\T ø±<ëì düã\>± |ü⁄s¡Twüß\‘√ düe÷q+>± nìï s¡+>±\˝À eTT+<ä&ÉT>∑T y˚dü÷Ô Ä]úø£ dü«‘·+Á‘êìï

kÕ+~+#·T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. e+{Ï+{Ïπø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü ‘·eT≈£î n_Ûs¡T#·T ñqï s¡+>±\qT m+#·Tø=ì $»j·÷\qT kÕ~+∫q m+<äs√ Ms¡ eì‘·\T eTq <˚X¯+˝À ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $e÷qj·÷q s¡+>∑+˝À, <˚X¯ s¡ø£åD s¡+>∑+˝À, $<ë´s¡+>∑+˝À, yÓ’<Ûä´ s¡+>∑+˝À, yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝À ôd’‘·+ eTVæ≤fi¯\T ‘·eT dü‘êÔqT #ê≥T‘·÷ nbÕs¡ Á|ü‹uÛÑqT ø£qãs¡TÑ·THêïs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. $$<Ûä s¡+>±\˝À $Cj·÷\‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï ‘√{Ï eTVæ≤fi¯\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì eT]ø=+‘· eT+~ eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£ kÕ«e\+ãq ~ÛX¯>± kÕ>±*‡q nedüs¡+ m+‘√ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯ Á|ü>∑‹øÏ eTVæ≤fi¯\ n_Ûeè~› m+‘√ ø°\ø£eTì nHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± eTVæ≤fi¯\≈£î Äj·Tq Á|ü|ü+#· eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ eè<ä›, nHê<ä eTVæ≤fi¯\≈£î düè»Hê eTVæ≤fi≤ eT+&É* düuÛÑT´\T ‘Ó∫Ãq ù|¢≥¢qT e÷J m+|æ|æ ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>± |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ.Hê>∑eTDÏ, eTVü≤ãT_, mdt.es¡\øÏåà, J.XÊ´eT\, düs√»,ø£eTàsY uÒ>∑+, ÁoqT, \øÏåà, eTVæ≤fi¯\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î $Vü‰s¡ j·÷Á‘·\T m+‘√ y˚T\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 11($TÁs¡sY q÷´dt): $<ë´s¡Tú\≈£î $Vü‰s¡ j·÷Á‘·\T y˚T<√dü+|ü‹Ôì, Ä˝À#·Hê <äèø£Œ<ëìï ø£*–kÕúj·Tì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶ ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ >±E\sêe÷s¡+ s√&ÉT¶ s=&Üy˚TÁdæÔ q>∑sY˝À Vü≤]Á|æj·T k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î m&ÉT´πøwüHé ≥÷sY ($Vü‰s¡ j·÷Á‘·) ãdüT‡qT ÁbÕs¡+_Û#·&ÜìøÏ düTπswt ¬s&ç¶ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>± C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î #·ø£ÿì $<ë´ uÛÀ<äq‘√bÕ≥T |üsê´≥ø£ Á|ü<˚XÊ\qT, #·]Á‘· ñqï ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+#·&É+ <ë«sê yê]˝À Ä˝À#·Hê‘·àø£ X¯øÏÔ ô|+bı+~, y˚T<√ dü+|ü‹Ô n\e&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ùde #˚j·÷\H˚ \ø£å´+‘√ Vü≤]Á|æj·÷ k˛˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY e´ekÕú|üø£ ø±s¡´<ä]Ù _.X¯+ø£sY Hêsêj·TD #˚düTÔqï ø£èwæ n_Ûq+<ä˙j·TeTì ø=ìj·÷&Üs¡T. Ç˝≤+{Ï düe÷» n_Ûeè~› |üs¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·q düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T m\¢|ü⁄&ÉT ñ+{≤j·Tì nHêïs¡T. $Vü‰s¡

yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ Hêj·T≈£î&ÉT >∑T&çyÓT≥¢

j·÷Á‘·≈£î ãj·T\T<˚]q $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÀ»q Ks¡TÃ\qT, ãdüT‡ #ê]®\qT düTπswt ¬s&ç¶ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ j·÷Á‘· ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T ÇHêï¬s&ç¶, ‹s¡T|ü‹, $»jYT, eTTdæ¢yéT yÓTÆHê]{° Hêj·T≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄

Ädü T |ü Á ‹ ˝À #˚ ] q dü T ∫Á ‘ · eTVü ≤ ‘√ ø√˝Ÿø£‘ê, e÷]Ã11: eTy√sTTdüTº ~>∑e+‘· H˚‘· eT˝À¢E\ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ n*j·÷dt øÏwüHéJ düìïVæ≤‘·Tsê\T düT∫Á‘· eTVü≤‘√ Çø£ÿ&É z Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹˝À #˚sês¡T. ãT˝…¢{Ÿ >±j·÷\≈£î X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ÄyÓT ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]q≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ |üØø£å\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ˇø£Áf…+Á&√E˝À¢ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ »s¡>=#·Tà nì sêÁwüº b˛©düT XÊK X¯ìyês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~.

{Ï&ç|æ bÕغ Ç+ø± K+#·Tø√≥>±H˚ ñ+<äì, mHé.{°.ÄsY kÕú|æ+∫q bÕغ n|ü⁄Œ&ÉT @ $<Ûä+>± ñ+<√ Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü n<˚$<ä+>± ñ+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡qï $wüj·T+ πøe\+ ø£*Œ‘·y˚Tqì Äj·Tq rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT sêE>ö&é, q]‡+Vü‰ sêe⁄, yês¡T¶ düuÛÑT´\T s¡eT´≈£îe÷], uÛ≤düÿsYsêe⁄, kÕ+uÛÑ•esêe⁄, Áoìyêdt, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁwüº ñbÕ~Û Vü‰MT˝À 9 y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\ ‘=\–+|ü⁄ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 11($TÁs¡sY q÷´dt): {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡H˚ $wüj·÷ìï 131 &ç$»Hé ø±s=Œ¬s≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ rÁe+>∑ K+&ç+#ês¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ >∑DÒwt q>∑sY˝À ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ ‘·q ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ –]q>∑sY, >∑T&ÓHéà{Ÿ˝À {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T 150 eT+~ z+ø±sY ¬s&ç&É n<ä«s¡´+˝À ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡ì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡ì, Ç~ πøe\+ nã<ä›eTì nHêïs¡T. mes¡T e÷ bÕغ qT+&ç yÓfi¯¢˝Ò<äì Ç<ä+‘ê Á|ü#ês¡y˚Tqì nHêïs¡T. e÷ bÕغ qT+&ç Ç+‘·es¡≈£î mes¡T @ bÕØ¢˝À #˚s¡˝Ò<äì, πøe\+ ˇø£ÿ]<ä›s¡T e÷Á‘·y˚T yê] kı+‘· ˝≤uÛÑ+ ø√dü+ á $<Ûä+>± #˚sês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.

‹s¡TeT\–], e÷]Ã11($TÁs¡sYq÷´dt):eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ø=˝≤¢|üPsY, ùdºwüHé|òüTHé|üPsY, ñ|ümìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D≤ yê<ä+‘√ eTT+<äT¬øfi¯óÔqï ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì dü÷sê´ù|≥ XÊdüqdüuÛÑT´\T sê+¬s&ç¶ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢ ‹s¡TeT\–] eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä~yês¡+ »]–q ˇø£ $yêVü≤ y˚&ÉTø£≈£î Äj·Tq Vü‰»¬s’q nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D yê<ëìï ¬>*|æ+∫ ‘Ó\+>±D Á<√VüQ *ï ‘·]$Ty˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#˚~ ø±+Á¬>ùd‡ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï rdüTø=#˚Ã~ ø±+Á¬>dt bÕغ nì nHêï s¡T. ¬s+&ÉT ø£fi¯fl dæ<ëΔ+‘·+ nì #ÓãT‘·Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ñ|ü mìï ø£˝À¢ z≥$T bÕ\e⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\ì nHêïs¡T. e#˚à ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\ ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D sêÁwü+ kÕ~Û+#·&É+ ø√dü+ n~ÛcÕ˜q+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£î ekÕÔeTì nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ìHê<ä+‘√ eTT+<äT¬øfi‚¢ bÕغ\≈£î uÛÑ$wü´‘Y ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. &çôd+ãsY 9q n~ÛcÕ˜q+ #˚‘· Á|üø£≥q #˚sTTùdÔ ô|’>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\ #˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT sêJHêe÷\T #˚sTT+∫ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï n&ÉT¶≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |ü<äàHêuÛѬs&ç¶, s¡|òüTT, k˛eTj·T´, ãs¡¢ yÓ+ø£qï, ‘·~‘·s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

W{Ÿ k˛]‡+>¥ Ç+#ÛêØ® e´edüúô|’ ˝≤uÛÑ+ ø£+fÒ qwüº+ m≈£îÿe >∑CÒ«˝Ÿ, e÷]Ã11($TÁs¡sYq÷´dt):>∑èVü≤ ìsêàD dü+düú˝À W{Ÿ k˛]‡+>¥ Ç+#ÛêØ® e´edüúô|’ |üì#˚j·TT XÊX¯«‘· >∑èVü≤ ìsêàD dü+düúqT ‘=\–+#·T≥≈£î ñ‘·Ôs¡T«\ |ü≥¢, ˝≤uÛÑ+ ø£+fÒ qwüº+ m≈£îÿe nì sêh+ yÓTT‘·Ô+˝À á ñ‘·Ôs¡T« neT\T ˝Òì ˇø£ÿ yÓT<äø˘õ˝≤¢˝ÀH˚ neT\T #˚j·T&É+ |ü≥¢, ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡ì ‘Ó\+>±D mÇ es¡ÿsYÇHé‡ôdŒø£ºsY j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù U≤C≤eTT»|òüs¡TB›Hé nHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± yÓT<äø˘õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ˝À kÕúìø£ $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n|üŒ{Ï õ˝≤¢ >∑èVü≤ ìsêàDdü+düú ñ<√´>∑düTú\ n<Ûä´ø£å |ü<ä$˝À ñqï Ä≈£î\ eTùV≤+<äsY sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘· yÓ\Te&çq ã~©\ ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ @ ˇø£ÿ mÇ ≈£L ‘·q jÓTTø£ÿ dü«+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |üì#˚j·T≈£î&É<äì ìã+<Ûäq\qT ‘·T+>∑\ ‘=øÏÿ |üP]Ô>±‘·q jÓTTø£ÿ dü«+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z eT+&É˝≤\ì yÓ‹øÏ ‘Ó∫à rdüTø√e&É+ ‘·q jÓTTø£ÿkÕ«s¡ú |üP]‘· nedüsê\≈£î yÓTT‘·Ô+ õ˝≤¢qT ã*#˚XÊs¡ì n‘·ì J$‘·ø±\+ yÓTT‘·Ô+ düØ«düT dü«+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±\+ >∑&çbÕs¡Hêïs¡T. q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô>± Á|üC≤kÕ«eT´ ã<äΔ+>± »]–q ‘·sê«‘· ≈£L&É Ä≈£î\ <˚y˚+<äsY n‘·ì jÓTTø£ÿ ø±s¡´es¡Z+ @ ˇø£ÿ ø£åD+ ø=qkÕπ> ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T. Ä≈£î\ <˚y˚+<äsY e÷<äe¬s&ç¶ @Hê&ÉT ˇø£ $q‹ |üÁ‘·+ Çe«≈£î+&Ü m˝≤+{Ï Ä<Ûës¡+ ˝Ò≈£î+&Ü >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ\Te&çq s√Eq |ü~s√E\T ‹s¡T|ü‹, $Vü‰s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î dü+‘√wü+>± yÓfi¯¢&É+ »]–+<äHêïs¡T. $q‹ |üÁ‘·+ Ç∫ÃHês¡H˚ <ëìøÏ Ä<Ûës¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. #˚dæ+~ ˇø£¬s’‘˚ >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œø√e&É+ Ç+ø=ø£] e+‘·T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï e´øÏÔ ‘·q≈£î ‘êqT |ü~ õ˝≤¢\≈£î Hêj·T≈£î&ÉT nì Á|üø£{Ï+#·&É+ Vü≤dü´düŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. ˇø£ õ˝≤¢πø ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫q e´øÏÔ ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢\≈£î @ Hê´j·T+ #˚kÕÔs¡T. m+<ä] ñ<√´>∑düTú\qT ã* #˚kÕÔ&√ nì ˇø£ ns¡ú+ ø±ì Á|üX¯ï>± $T–*+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ñqï dæã“+~ n‘·ì jÓTTø£ÿ #·s¡´\≈£î rÁe+>± K+&çdüTÔ+<äHêïs¡T. @ |üÁ‹ø£ Á|üø£≥q Ç∫Ãq ìsê<Ûës¡+>± Ç∫Ãq#√ rÁeyÓTÆq |ü]Hêe÷\T ñ+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T m. s¡|òüTT, m+. ø√{Ï*+>∑+, ôdÁø£≥Ølìyêdt, ø£\Ãs¡sYôdÁø£≥Ø <ÛäqT+»jYT, ‘Ó\+>±D W{Ÿk˛]‡+>¥ m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ∫+‘·øÏ+~ |üs¡T¸sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄qT ÄbÕ*

{Ï&ç|æ qT+&ç ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡H˚~ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|ü#ês¡+ s¡+>±\˝À eTVæ≤fi¯\T eTT+<äTqï|üŒ{Ïø° sê»ø°j·Ts¡+>∑+˝À yês¡T nDÏ∫y˚j·Tã&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î #·≥ºdüuÛÑ˝˝À 33 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé‘√ eTVæ≤fi≤ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ nj˚T´ es¡≈£î nìï sê»ø°j·T bÕغ\T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T b˛sê&Ü\Hêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ $eø£å <Û√s¡DÏì ø£qãs¡TdüTÔ+<äì e#˚à s√E\˝À eTVæ≤fi¯˝Ò á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãT~Δ #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê>∑sêDÏ, CÀ´‹, $»j·T\øÏåà, XÀuÛÑ, e÷<Ûä$, \øÏåà, dü≈£îÿu≤sTT, düTeT‹, XË’\», ø±\˙ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ|ümìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ : myÓTà˝Ò´ sê+¬s&ç¶ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]Ã11: sêÁwüº yê´|üÔ+>± eTVü‰‘êà>±+BÛ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü≤MT |ü<∏äø£+˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq 9 y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\qT ‘=\–+∫q≥T¢ Ä XÊK eT+Á‹ &ç.e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. >∑T+≥÷s¡T ÄsY n+&é _ n‹~Û >∑èVü≤+˝À X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î á |ü<∏äø£+˝À sêÁwüº+˝À s¡÷.48 ø√≥T¢ <äT]«ìjÓ÷>∑+ nsTTq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ◊<˚fi¯¢˝À s¡÷.18 ø√≥T¢ ]ø£eØ #˚XÊeTHêïs¡T. neø£‘·eø£\qT n]ø£≥º&ÜìøÏ, kÕ«Vü‰ nsTTq kıeTTàqT ]ø£eØ #˚j·T{≤ìøÏ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ôdŒwü˝Ÿ yÓTTu…’˝Ÿ ø√s¡Tº\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûëìï ‘=\–+∫ ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T.

s¡+>±¬s&ç¶, e÷]Ã11 ($TÁs¡sYq÷´dt) : ‘ê+&É÷sY düMT|ü+˝À ñqï ø±>±ï q~ qT+&ç nÁø£eT+>± ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔqï yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ, ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄≈£î ñ|üjÓ÷–düTÔqï yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚j·÷\ì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘·q #Ûê+ãsY˝À ø±>±ï q~ qT+∫ nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï ÇdüTø£ s¡yêD≤ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔqï yêVü≤HêìøÏ yÓTT<ä{ÏkÕ] 10y˚\T, ¬s+&ÉekÕ] 50 y˚\T, eT÷&ÉekÕ] \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î »]e÷Hê y˚j·÷\ì, n˝≤π> yê˝≤º #·≥º+ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔqï yêVü≤Hê\qT n]ø£fÒº+<äTø£ j·÷˝≤˝Ÿ, ô|<Ó›eTT˝Ÿ, uw”sêu≤<é, ‘ê+&É÷sY eT+&É\ ¬syÓq÷´ dæã“+~ Á|ü‹ eT+&É˝≤ìøÏ ◊<äT ãè+<ë\T>± @s¡Œ&ç nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï ÇdüTø£ yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘ê+&É÷sY, Hêsêj·TD|üPsY, <Ûës¡÷sY, e<ä› |ü]àHÓ+{Ÿ @sêŒ≥T #˚dæqf…Æ¢‘˚ ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄ n]ø£≥ºe#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêÁ‹ 11 >∑+≥\ qT+&ç ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq 4 >∑+≥\ es¡≈£î ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄ m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘·T+<äì, >∑‘·+˝À eT÷&ÉT yêVü≤Hê\qT b˛©dt ùdºwüH√¢ ñ+∫q|üŒ{ÏøÏ dü+ã+~Û≈£î\T sê≈£î+&Ü yêVü≤Hê\T b˛©dt ùdºwüHé˝ÀH˚ ñ+≥THêïj·Tì $ø±sêu≤<é &çmdt|æ #Í&˚X¯«] ‘Ó\T|ü>± <ëìøÏ düŒ+~+∫q C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ¬syÓq÷´ XÊK n{Ϻ yêVü≤Hê\≈£î yê˝≤º #·≥º+ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T, eT÷&ÉT H√{°düT \qT dü+ã+~Û≈£î\≈£î n+<äCÒdæ Äضz\≈£î düe÷#ês¡ eT+~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ eTT+<äT nÁø£eT ‘·s¡*+|ü⁄ »s¡>∑≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥T #˚düTø=ì nÁø£eT ‘·s¡*+|ü⁄ yêVü≤Hê\ô|’ b˛©düT\ düVü≤ø±s¡+‘√ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À $ø±sêu≤<é ÄsY&çz Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, ‘ê+&É÷sY yÓ÷≥sY yÓVæ≤ø£˝Ÿ ÇìôdŒø£ºsY yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, $ø±sêu≤<é, j·÷˝≤˝Ÿ, ãw”sêu≤<é, ô|<Ó›eTT˝Ÿ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

*+>∑ $eø£åDô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ‘·÷ÁbÕHé: e÷]Ã11$TÁs¡sY q÷´dt: |ü≥ºD+˝Àì u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À HÓ|òü®˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\Te⁄s¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ne>∑Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·s¡>∑‹ >∑<äT˝À¢ u≤*ø£\ô|’ ñqï $eø£åqT ‘=\–+#˚ kÕúsTT˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Äe>∑Vü‰q ô|+b˛+~+#·Tø√yê\ì düeT‘· k˛ôd’{Ï õ˝≤¢ ]k˛sY‡ |üs¡‡Hé yÓ+ø£≥eTà ‘Ó*bÕs¡T . á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\+˝Àì |ü\T HÓ|òü®˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q ñbÕ<ë´j·TT\T HÓ|òü®˝Ÿ düeTq«j·T ø£s¡Ô Vü≤]Á|ükÕ<é bÕ˝ÀZHêïs¡T.

8  

Ädü T |ü Á ‹ ˝À #˚ ] q dü T ∫Á ‘ · eTVü ≤ ‘√ ø=\Hé Vü ≤ qà + ‘Y ¬ s &amp;ç ¶ *+&gt;∑ $eø£ å D ô | ’ ne&gt;±Vü ≤ q dü &lt; ä d ü T ‡ eTVæ ≤ fi...