Page 1

CMYK

Published from Hyderabad - www.hyderabadmirror.net

2 \+&ÉHé ˇ\+|æø˘‡qT uÛ≤s¡‘Y ãVæ≤wüÿ]+#·&É+ ‘·>∑<äT

dü+|ü⁄{Ï : 6 dü+∫ø£ : 34 k˛eTyês¡+ e÷]à 12 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &܈ˆ ¬ø. $»j·TX‚KsY ¬s&ç¶ ù|J\T : 12

ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ q\¢<äq+ô|’ ì\BkÕÔ+ `2˝À l Ks¡HêeT dü+e‘·‡s¡+ m<äTØ‘·

yÓ\: s¡÷.ø=‘·Ô |ü\¢$ {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ

20 øÏ˝À\ _j·T´+ ìs¡T<√´>∑uÛÑè‹

sêVüA˝Ÿ>±+BÛ~ ◊s¡Hé˝…>¥:düTUŸ;sYdæ+>¥

 yÓTÆHêغ z≥¢ô|’H˚ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï ¬ødæÄsY »e÷sTT‘Y @ Væ≤+<é eT<䛑·T‘√

2

yÓTÆHêغ\+‘ê ‘·eTyÓ’ù|qqï Be÷ yÓTÆHêغ˝À¢ »e÷sTT‘YqT düeT]ú+#˚ es¡Z+ XÊ‘·yÓT+‘·? 2 ◊ø±dü eT<䛑·T $wüj·T+˝À |ü≥Tº$&ÉT|ü⁄\T ◊ø±dü eT<䛑·T Çe«&É+ ˝Ò<äì Á|üø£{Ï+∫q {ÏÄsYmdt eT÷&ÉT #√≥¢ m<äTØ‘·T+<äì Ç+≥*C…Hé‡ ìy˚~ø£ô|’ bÕغ ÁX‚DT\T eT\¢>∑T˝≤¢\T ‘·eT $»j·÷eø±XÊ\T _C…|æ <Óã“ rdæ+<ä+≥÷ ø±sê\T $T]j·÷\T

 Á|üø±XŸdæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ ‘·qj·TT&ç yê´K´

πøX¯esêe⁄≈£î eTs√ kÕ] neø±X¯+ Çyê«* 2

 eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DYqT ø√]q {Ï.m+|”\T

ôV’≤<äsêu≤<é e÷]à 11($TÁs¡sY Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û): nìï eP´Vü‰\T $»j·T|ü<∏ä+ yÓ’|ü⁄ <ä÷düT¬øfi¯¢e⁄. ø=ìï e÷Á‘·y˚T $»j·T|ü⁄ n+#·T*ï ‘ê≈£î‘êsTT. Á|ü‹kÕ] sêJHêe÷\‘√ πø+Á<ä+ô|’ y=‹Ô&ç rdüTø=∫à $»j·÷ìï kÕ~Û+∫q ‘Ósêdü Á|üdüTÔ‘·+ ñ|ü mìïø£˝À¢ m<äTØ<äT‘·Tqï≥T¢ yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT.CMYK

CMYK

#·$‹ ñ. 7.26 |ü+#·$T ‘Ó. 4.14 kÕ«‹ |ü.2.32 esê11.24\

@Á|æ˝Ÿ˝À kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T:u§‘·‡

` 2˝À

2 ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ

sêyê\qï u≤ãT ‘ê|üÁ‘·j·T+ ø=‘·Ô |ü<∏äø±\ Á|üø£≥q q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ neT\T

dæ+&çªπø≥T¢!

2

 ‘·sê«‘˚ eTTì‡|ü˝Ÿ,|ü+#êsTTr\ mìïø£\T

 eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+˝À 7>∑Ts¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\ n¬sdüTº n¬sdüºsTTq yê]˝À ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ zmd”¶,Vü≤qàø=+&É &çmd”Œ,düTuÒ

◊<äTø√≥T¢ Vü‰+|ü{Ÿ! 5

 uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ n_Ûeè~Δ ì<ÛäT\T CÒãT˝À¢øÏ..

dæ˙ &Ó’¬sø£ºsY‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ç>± kÕ>∑sY 3

<ësY dæ◊,ø±Jù|≥ dæ◊,Ä~˝≤u≤<é zmd”¶,dæ◊\THêïs¡T 2 Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 25 eT+~ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ πødüT\T m¬ø’‡CŸ b˛©düT\T ≈£L&Ü n¬sdüºsTT,$#ês¡DqT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\T me÷àØŒ πs≥¢≈£î n~Ûø£+>± neTTà‘·Tqï yê´bÕs¡T\ e<ä› e÷eT÷fi¯ó¢ d”ø£]+#ês¡qï Äs√|üD\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11($TÁs¡sY Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û): eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢‘√ dü+ã+<ÛäeTTqï @&ÉT>∑Ts¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT n¬sdüTº #˚dæq≥Tº @d”; &ûJ uÛÑ÷|ü‹u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. M]ì 2e n<äq|ü⁄ @d”; Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TeT÷]Ô m<äT≥ Vü‰»s¡T|ü]#ês¡T. n¬sdüºsTTq yê]˝À KeTà+ õ˝≤¢ ø=‘·Ô >∑÷&Ó+ zmd”¶ sê+Á|ükÕ<é, Vü≤qàø=+&É &ûmd”Œ MπsX¯«s¡sêe⁄, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ düTuÒ<ësY d”◊ s¡DBÛsY, ø±Jù|≥ d”◊ $»j·TkÕs¡~Û, Ä~˝≤u≤<é zmd”¶

ñe÷eTùV≤X¯«sY, Ä~˝≤u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ d”◊ Áo<ÛäsYsêe⁄, ø£s¡÷ï\T ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ d”◊ >∑TDX‚Ks¡u≤ãT ñHêïs¡T. Ms¡+‘ê eT<ä´+ e÷|òæj·÷≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+∫q≥T¢ Äs√|üD\THêïsTT. ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+#·&É+ e\¢ sêÁwüº U≤C≤Hê≈£î ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À >∑+&ç |ü&ç+<äì mdæ_ n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· &çôd+ãsY qT+∫ mdæ_ n~Ûø±s¡T\T eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ <ë&ÉT\T

ù|òdtãTø˘˝À ôV’≤<äsêu≤<é $TÁs¡sY login www.facebook.com/hyderabadmirror

ôd>∑ ‘·>∑˝≤* ø±+Á¬>ùd‡..!

CMYK

 &Ûç©¢ ~yÓTàs¡ uÀyê\qï ¬ødæÄsY ø±+Á¬>dt,{Ï&ç|æ H˚‘·\T

CMYK

 neTà<=+>∑ ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT kÕ>∑sY

 ‘Ó\+>±D e´eVü‰sêìï ø±\j·÷|üq

#˚j·T&Üìπø lø£èwüí ø£$T{° #·e≥\T,<ä<ä›eTà\T á ìy˚~ø£ ãj·T≥|ü&ç‘˚ ø±+Á¬>dt≈£î qwüºeTH˚ $<ë´s¡Tú\øÏ∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&˚ Bìï ‘=øÏÿô|{Ϻ+~ p|ü*¢ sêJHêe÷ Ä‘·àã*<ëHê\ô|’ düŒ+~+#·ì H˚‘·\T 2 ø±+Á¬>dt ≈£îj·TT≈£îÔ*ï Á|ü»\T qeTàs¡T:Á|üø±wt

CMYK

CMYK

‘Ó\+>±D Á|ü<∏äeT Á<√Væ≤

1  

`2˝À \+&amp;É H é ˇ\+|æ ø ˘ ‡ qT uÛ ≤ s¡ ‘ YãVæ ≤ wü ÿ ]+#· &amp; É + ‘· &gt; ∑ &lt; ä T ◊&lt;ä T ø√≥T¢ Vü ‰ +|ü { Ÿ ! ‘Ó \ +&gt;±D e´eVü ‰...