Page 1¾ę<•3M Ğ%/ºö…Ĩì¦!¤ĶĥŞŝ:Ńá™ĹQķ Ã

Ûà ăĿĈ…Ĉ! f*)CïŒ 0 ŅZIJĞéƒŸÊ t%ďÒ œLĞc a©īXŁ 

T7… ĞéŒŌ•ĭċXûŽç¦œL›G…ēŕň¦&¥ ñҜ

LІŚĝZåĜ•ēûBò¦ģľħœL%¦G…XŁĐł,¹“]NÒŌ'' ød čt»%ě‡ČYÏÒ< t»ŽĊгþ9ēŕĮŏ   • XŁĆ‰›Ö%ğ~âHa 

 čt»ĨœL›%¦G…ēŕ•Á½ t»‡ĝ#¨‰œL誵a

ƒ¦œL•i aƒ%¦€D ©ī¦œL&+•i ©ī%¦œL²ēû• {īÒŌ¦0śÒŌ¦ÇŘ!Ķ 

 ±l¨œLŒªµ ÿ9šš•àð¢ àð7?€ƒ%ŖœL•it

»Ł\j·Ğ¦7ģ›œL È4ž•q_2‘<·ĞéĬÐ=hĄéĕt»zs ņœÔπˆ õJsۊÔϨt»F‹&5•œÝ¯ĘdĚŽ—f/¦ t»ÛŠa ëMi¦¡Ĥ% %ËĤ•é¦ ÔϜLĄt»•ÇÍaŒ`•‚Í

  

aiËŊÿ¡•ŗâ 

November 2, 2008

¼œL›G…ēŕ•

ꞒB¦œ®ĸaĀ¹®ĸül ĀVĨéù;פŜĔ• E¦Z

ėGýRřĻ ą£VĀ&‚¦ijŋ1 d›¬Őy¡ül¶¹“%ęįt» %²Ú@ĵÆ rÌđĐʼn­7gPZŎíç[^Ŀ x.ì¦VÙ.Ü…• i•€ƒi>Ą¿ 7gP÷7U” ÓaĴi•?˜qÀAô}& 7gPõ V%–©ī•©ī€ƒ%–ʦ©ī•©ī¦©ī‡ĝ%´² ´²¦8»–Ę€¦ ¡Ù.İ…•éĬ•œL „8»%ĊōĠĄ¿ËpV ĊpaĥŞÂŝw© — t»=7|‰ 8»•ā¹ĕœLß÷°Ôυ İF‹•¡ĺe`¨t» •¹“ G‡Ś…ğ~t»•ĩ²“ı•F§ĕś•F§ZÔĎ®ĸşã΅ \ ¦— t»Obu‰œLĦF§(«őŕÔŇ 

EW¨ÔĎ®ĸ t»´ĉbæóĽ ²¨t»•F§nñyœL&ēŕ -&

Køé„Øt»•F§%Ċĕt»•œLä -&

KøHc t»Ø9Þ2ú

_œLoF§ F§oœL 

čt»eŔ·Ğ™ĹQķ,SģF§ŀdV%Ä É6œLXŁ•ÑÁ tü

l¼óInvĂĢ¸•"k Tm ńœL Īņ5W¨čl\¦<Ð l $²·Ğm,m·Ğ•åĜÒŌ\c lĩ²X‰đĐ ćġļ‘<՜LĒĝ ‰†Ś•F§< m•ÒŌ

$`¨l•ÒŌ l$ĊĕmÎñu9Ė §ØĝZ

$/&2(0"1 !%21*)  .$), ' -  -#$$)# +

木瞳02102008