Page 1

using System

namespace

Portfolio

public clas

Student : Multimedia

{

“Daryll”; Rinzema”; public string lastName = “ public string firstName =

public Student(string firstName, string lastName){ this.firstName = firstName; this.lastName - lastName; } public string getfirstName(){ return firstName; } public string getlastName(){ return lastName; } public void setfirstName(string firstName){ this.firstName = firstName; } public void setlastName(string lastName){ this.lastName = lastName; } public void ShowPortfolio(){

}

”Show Portfolio”

System.Console.Writeline(

);

}

Por t f ol i o Dar yl l Ri nzema


Pr oj ect name:

Har t vei l i g Pr oj ect t ype:

Tut or i al Sof t war e:

Fl ash Task:

Pr ogr ammer I nf o: Iwasaskedt ohel pwi t ht hi spr oj ecti npr ogr ammi ng, becauset hepr oj ect gr oupdi dn’ thaveapr ogr ammer . Toget herwi t ht hepr oj ectont henextpage, t hesepr oj ect swer emyf i r stexper i enceswi t hcodi ng.


Pr oj ect name:

Ti meTher apy Pr oj ect t ype:

Poi nt&Cl i ckGame Sof t war e:

Fl ash Task:

Mai nPr ogr ammer I nf o: Myf i r stgamepr oj ect . Event houghIdi dn’ thaveanypr ogr ammi ngexper i ence Ideci dedt opr ogr am anddoever yt hi nghar dcoded. Byhar dcodi ngever yt hi ngIl ear nedal ot !


Pr oj ect name:

DrCr umbl e Pr oj ect t ype:

Si descr ol l i ngRaceGame


Sof t war e

Uni t y3D Task:

Char act er&AI , Sound&Par t i cl eSyst em, Pr ogr ammer I nf o: Bi ggestandmostsuccef ul pr oj ect . Cr eat edagameusi ngUni t yandcodedi nC# Il ear nedOOPandst ar t edusi ngDesi gnPat t er ns. Ibecamef ami l i arwi t hUML. Thi spr oj ectwasaf i nepi eceofwor k. I twasasuper bexper i ence! Youwi l l f i ndt heCLASSHI ERARCHY ont henext2pages


Dar yl l Ri nzema e l Mobi66(NL)

Educat i on

5 E) I 4212 1 8( +316 5236145 8 +353

l om i Ema c . l m g ai

@ nzema i r dr

201 1-Pr esent

A Ol dC d r ess r Cr at at l o l e o Li me eWo Roa r i ck, od2 d I 0 r el and 7

Li mer i ckI nst i t ut eofTechnol ogy, Li mer i ck, I r el and Bachel orofSci encei nMul t i medi aPr ogr ammi ng&Desi gn Subj ect s: Obj ectOr i ent edPr ogr ammi ng, 3DGr aphi cs, Mul t i medi aNet wor ks, I nt er act i veDesi gn

2009-Pr esent NHL, Leeuwar den, TheNet her l ands Bachel orofSci encei nCommuni cat i on&Mul t i medi aDesi gn -Compl et ed2pr oj ect sasaGamePr ogr ammer ( C#) -Assi st edi npr ogr ammi ngot herpr oj ect s -Lect ur edst udent snew t opr ogr ammi ng Compet enci es: Pr oduct i on( Pr ogr ammi ng) , Desi gn, Teamwor k

2003-2008

2007-2009 Poi esz, Super mar ket , Ber gum, TheNet her l ands Rest ockerofshel ves -Responsi bl ef oror der i ngenoughst ockt hr oughoutt heweek

2008 Wet t er wi l l e, Swi m Cl ub, Ber gum, TheNet her l ands Assi stTr ai ner -Assi t edi nt r ai ni ngnewcomer st ot hecl ubi nswi mmi ng

2005-Pr esent

Unpai d -Bui l ddeskt ops( pc’ s)f orf ami l y&f r i ends -Assi st edi nf i xi ngsof t war epr obl emsf orf ami l y&f r i ends

Empl oyment

Dr acht st erLyceum, Dr acht en, TheNet her l ands Mat hemat i cs, Physi cs, Chemi st r y, Dut ch, Engl i sh


Techni cal Ski l l s Tool s Fami l i arwi t h: -Uni t y, Net beans, Fl ashDevel op, MonoDevel op Addi t i onal usedTool s: -AdobePhot oshop, Fl ash, Dr eamweaver , 3DSt udi oMax, Mi cr osof tWor d, Excel

Pr ogr ammi ng Fami l i arwi t h: -C#, J ava, Act i onscr i pt3 -Obj ectOr i ent edPr ogr ammi ng -Desi gnPat t er ns( e. g. Fact or yPat t er n) Addi t i onal usedLanguages: -C++, HTML, CSS, J avascr i pt

seMcEvoy Deni seLeader Cour gn ng&Desi ammi ogr aPr medi i t Mul ogy eofTechnol ut t i nst ckI i mer Li and el r I ck, i mer Li shCampus, i Moyl +35361208330 Phone: e i . t i mcevoy@l se. deni : l Emai

Ref er ences TacoJ anOsi nga Coor di nat orMi norGameDesi gn Communi cat i on&Mul t i medi aDesi gn NHLHogeschool Renger sl aan1 0 Leeuwar den, TheNet her l ands

ke hBour zabet i El ng ammi ogr nPr eri ur Lect gn ng&Desi ammi ogr aPr medi i t Mul ogy eofTechnol ut t i nst ckI i mer Li and el r I ck, i mer Li shCampus, i Moyl Phone:+35361208844 e i . t i ke@l bour h. zabet i el : l Emai

Phone: +31646064700 Emai l :t . j . osi nga@t ech. nhl . nl t j osi nga@cmdl eeuwar den. nl

&I nt s er t est n s e m e v e i Comput er s h c A Bui l d, i nst al l andmai nt ai n Swi mmi ng comput er sf r om scr at ch Wonover70medal s Hi ghestr ankachi eved: Musi c Pl ayedpi anof or Over al l 6t hpl acei nNL

DrCr umbl e Cr eat edagamet hatwon 60% ofal l vot esi nour Gamedesi gnMi nor ( ht t p: //www. dr cr umbl e. nl /t r ai l er s. php)

over1 0year s


Application.Exit();

Portfolio+CV  

My updated portfolio with CV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you