Page 1

ชีทเฉลยขอสอบบนเว็บไซตสอบครูดอทคอม : จํานวน 4 หมวดหมู 70 ชุด รวม 6,046 ขอ ก. เฉลยแนวขอสอบครูดอทคอม ชุดที่1-ชุดที่100 (จํานวน 3,000ขอ) สอบครูดอทคอมชุดที่ 1 1.ข 2.ค 3. ค 4. ค 5. ค 6.ข 16. ก 17. ค 18.ก 19.ข 20.ค 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 2 1. ง 2.ก 3. ง 4. ง 5. ข 6.ข 16. ก 17. ข 18.ค 19.ก 20.ง 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 3 1. ข 2.ค 3. ค 4. ง 5.ค 6.ข 16. ข 17. ง 18.ข 19.ง 20.ข 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 4 1. ค 2.ก 3. ค 4.ก 5. ก 6.ง 16. ข 17. ค 18.ข 19.ก 20.ก 21.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 5 1. ข 2.ง 3. ค 4. ค 5. ค 6.ข 16. ง 17. ค 18.ก 19. ง 20.ค 21.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 6 1. ค 2.ข 3.ก 4. ง 5. ง 6.ก 16. ง 17. ง 18.ข 19.ก 20.ง 21.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 7 1. ก 2.ง 3. ข 4. ก 5. ข 6.ง 16. ง 17. ก 18.ง 19.ง 20.ง 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 8 1.ก 2.ค 3. ก 4. ค 5. ง 6.ข 16. ง 17. ง 18.ก 19.ก 20.ก 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 9 1.ค 2.ก 3. ก 4.ค 5.ค 6.ข 16. ค 17. ก 18.ก 19.ง 20.ก 21.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 10 1. ค 2.ง 3. ข 4.ก 5. ข 6.ก 16. ง 17. ข 18.ก 19.ง 20.ง 21.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 11 1. ค 2.ง 3. ค 4. ค 5.ค 6.ข 16. ง 17.ค 18.ข 19.ก 20.ง 21.ง

7. ง 22.ง

8.ข 23.ข

9. ง 24.ก

10.ค 25.ค

11.ค 26.ข

12.ง 27.ก

13.ข 28.ค

14.ก 29.ง

15.ง 30.ค

7. ข 8.ก 22.ค 23.ก

9. ก 24.ก

10.ง 25.ก

11.ก 26.ก

12.ค 27.ค

13.ข 28.ข

14.ค 29.ข

15.ง 30.ข

7. ค 22.ค

8.ค 23.ก

9.ข 24.ค

10.ค 25.ก

11.ก 26.ค

12.ข 27.ข

13.ก 28.ง

14.ค 29.ข

15.ง 30.ข

7. ง 22.ง

8.ง 23.ก

9. ง 24.ง

10.ก 25.ก

11.ข 26.ค

12.ก 27.ค

13.ก 28.ก

14.ก 29.ค

15.ก 30.ค

7. ง 22.ง

8.ก 23.ค

9. ก 24.ก

10.ง 25.ค

11.ง 26.ก

12.ก 27.ข

13.ง 28.ง

14.ง 29.ก

15.ก 30.ง

7. ก 22.ง

8.ง 23.ง

9. ค 24.ก

10.ค 25.ค

11.ค 26.ง

12.ข 27.ข

13.ง 28.ค

14.ค 29.ค

15.ค 30.ข

7. ค 22.ง

8.ข 23.ก

9. ค 24.ก

10.ง 25.ข

11.ง 26.ง

12.ค 27.ค

13.ก 28.ก

14.ข 29.ข

15.ก 30.ค

7. ค 22.ง

8.ก 23.ข

9. ข 24.ง

10.ข 25.ง

11.ข 26.ค

12.ข 27.ค

13.ง 28.ค

14.ก 29.ข

15.ข 30.ก

7. ข 22.ง

8.ข 23.ก

9. ก 24.ค

10.ง 25.ก

11.ก 26.ข

12.ง 27.ง

13.ก 28.ค

14.ก 29.ค

15.ก 30.ค

7. ค 22.ง

8.ก 23.ข

9. ง 24.ง

10.ข 25.ง

11.ข 26.ง

12.ข 27.ง

13.ก 28.ง

14.ข 29.ข

15.ง 30.ข

7. ข 22.ข

8.ก 23.ข

9. ข 24.ข

10.ก 25.ค

11.ค 26.ข

12.ค 27.ก

13.ค 28.ก

14.ก 29.ข

15.ค 30.ก


สอบครูดอทคอมชุดที่ 12 1. ค 2.ง 3. ข 4. ค 5. ข 6.ก 16. ค 17. ง 18.ข 19.ก 20.ค 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 13 1. ง 2.ก 3. ข 4. ค 5. ข 6.ก 16.ง 17. ง 18. ค 19.ค 20.ง 21.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 14 1. ง 2.ค 3. ก 4. ง 5. ข 6.ข 16.ง 17.ง 18.ค 19.ง 20.ข 21.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 15 1. ก 2.ข 3. ก 4. ง 5. ค 6.ก 16. ข 17. ก 18.ง 19.ก 20.ข 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 16 1. ข 2.ง 3. ค 4. ข 5. ง 6.ก 16. ง 17. ก 18.ง 19.ง 20.ง 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 17 1. ค 2.ค 3.ก 4. ก 5. ก 6.ก 16. ง 17. ง 18.ข 19.ก 20.ค 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 18 1. ข 2.ง 3.ก 4. ข 5. ก 6.ก 16. ข 17. ค 18.ข 19.ง 20.ง 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 19 1. ง 2.ค 3.ก 4. ก 5. ง 6.ค 16. ก 17. ง 18.ค 19.ค 20.ข 21.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 20 1. ค 2.ค 3.ข 4. ค 5. ข 6.ค 16. ง 17. ง 18.d 19.ง 20.ก 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 21 1. ค 2.ง 3.ค 4. ง 5. ค 6.ก 16. ค 17. ง 18.ข 19.ข 20.ค 21.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 22 1. ข 2.ก 3.ง 4. ก 5. ง 6.ง 16. ข 17. ง 18.ข 19.ง 20.ก 21.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 23 1. ง 2.ก 3.ง 4. ก 5. ก 6.ข 16. ค 17. ข 18.ค 19.ง 20.ง 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 24 1. ง 2.ง 3.ง 4. ก 5. ข 6.ข 16. ง 17. ค 18.ก 19.ข 20.ก 21.ง

7. ง 22.ค

8.ง 23.ค

9. ค 24.ค

10.ค 25.ก

11.ง 26.ง

12.ข 27.ข

13.ง 28.ง

14.ง 29.ง

15.ง 30.ง

7. ก 22.ข

8.ก 23.ข

9. ค 24.ง

10.ข 25.ข

11.ค 26.ง

12.ก 27.ง

13.ง 28.ก

14.ง 29.ก

15.ข 30.ข

7. ค 22.ก

8.ก 23.ง

9. ก 24.ก

10.ก 25.ก

11.ข 26.ง

12.ค 27.ง

13.ค 28.ค

14.ข 29.ค

15.ค 30.ก

7. ก 22.ค

8.ง 23.ง

9. ค 24.8

10.ก 25.ข

11.ง 26.ค

12.ค 27.ก

13.ค 28.ข

14.ค 29.ค

15.ก 30.ค

7. ค 22.ค

8.ง 23.ง

9. ง 24.ง

10.ข 25.ข

11.ง 26.ง

12.ง 27.ค

13.ค 28.ค

14.ง 29.ค

15.ง 30.ข

7. ง 22.ค

8.ก 23.ง

9. ค 24.ค

10.ค 25.ง

11.ง 26.ง

12.ข 27.ก

13.ง 28.ข

14.ง 29.ก

15.ข 30.ข

7. ง 22.ก

8.ก 23.ค

9. ง 24.ง

10.ง 25.ข

11.ข 26.ง

12.ง 27.ก

13.ง 28.ค

14.ง 29.ก

15.ข 30.ข

7. ก 22.ค

8.ง 23.ข

9. ข 24.ง

10.ข 25.ก

11.ก 26.ก

12.ก 27.ง

13.ข 28.ก

14.ค 29.ง

15.ง 30.ค

7. ง 22.ค

8.ค 23.ง

9. ค 24.ก

10.ข 25.ง

11.ก 26.ง

12.ง 27.ง

13.ง 28.ง

14.ค 29.ข

15.ก 30.ข

7. ง 22.ค

8.ก 23.ง

9. ค 24.ง

10.ค 25.ค

11.ง 26.ค

12.ค 27.ง

13.ข 28.ง

14.ก 29.ก

15.ง 30.ค

7. ก 22.ข

8.ค 23.ง

9. ข 24.ง

10.ข 25.ค

11.ก 26.ง

12.ข 27.ง

13.ง 28.ค

14.ค 29.ก

15.ข 30.ง

7. ง 22.ก

8.ง 23.ก

9. ง 24.ง

10.ค 25.ง

11.ก 26.ก

12.ก 27.ค

13.ก 28.ก

14.ค 29.ง

15.ก 30.ง

7. ง 22.ง

8.ง 23.ข

9. ค 24.ง

10.ง 25.ง

11.ข 26.ข

12.ง 27.ข

13.ค 28.ง

14.ข 29.ข

15.ง 30.ง 2


สอบครูดอทคอมชุดที่ 25 1. ข 2.ก 3.ง 4. ง 5. ข 6.ข 7. ง 16. ง 17. ค 18.ง 19.ก 20.ค 21.ค 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 26 1. ค 2.ง 3.ง 4. ง 5. ง 6.ง 7. ง 16. ค 17. ค 18.ค 19.ง 20.ง 21.ก 22.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 27 1. ก 2.ค 3.ข 4. ค 5. ข 6.ข 7. ง 16. ง 17. ค 18.ก 19.ค 20.ง 21.ง 22.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 28 1. ข 2.ข 3.ค 4. ข 5. ง 6.ค 7. ค 16. ง 17. ง 18.ข 19.ค 20.ค 21.ก 22.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 29 1. ก 2.ข 3.ค 4. ง 5. ค 6.ง 7. ก 16. ง 17. ข 18.ข 19.ก 20.ก 21.ค 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 30 1. ง 2.ค 3.ข 4. ก 5. ง 6.ก 7. ง 16. ง 17. ค 18.ข 19.ค 20.ค 21.ค 22.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 31 1. ข 2.ข 3.ก 4. ง 5. ค 6.ค 7. ค 16. ค 17. ค 18.ข 19.ข 20.ง 21.ข 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 32 1. ข 2.ค 3.ง 4. ค 5. ง 6.ก 7. ค 16. ง 17. ค 18.ง 19.ข 20.ข 21.ง 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 33 1. ก 2.ค 3.ข 4. ก 5. ก 6.ก 7. ง 16. ข 17. ค 18.ง 19.ก 20.ง 21.ง 22.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 34 1.ข 2.ก 3.ข 4.ข 5.ง 6.ก 16.ก 17.ง 18.ข 19.ง 20.ง 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 35 1.ค 2.ข 3.ง 4.ง 5.ง 6.ค 16.ค 17.ค 18.ก 19.ค 20.ข 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 36 1. ก 2.ข 3. ข 4. ค 5. ค 6.ง 16. ข 17. ง 18.ง 9.ข 20.ค 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 37 1.ข 2.ก 3.ง 4.ข 5.ข 6.ค 16.ก 17.ข 18.ข 19.ค 20.ข 21.ข

8.ก 23.ง

9. ง 24.ค

10.ก 25.ง

11.ก 26.ข

12.ง 27.ง

13.ค 28.ค

14.ก 29.ค

15.ค 30.ง

8.ง 23.ข

9. ค 24.ง

10.ก 25.ข

11.ค 26.ข

12.ค 27.ข

13.ข 28.ค

14.ง 29.ค

15.ง 30.ข

8.ง 23.ก

9. ง 24.ง

10.ข 25.ก

11.ง 26.ง

12.ค 27.ค

13.ข 28.ค

14.ข 29.ข

15.ง 30.ข

8.ค 23.ข

9. ข 24.ข

10.ง 25.ง

11.ค 26.ค

12.ก 27.ง

13.ค 28.ค

14.ข 29.ก

15.ข 30.ค

8.ค 23.ค

9. ง 24.ค

10.ก 25.ก

11.ก 26.ค

12.ค 27.ข

13.ข 28.ข

14.ข 29.ค

15.ค 30.ข

8.ข 23.ข

9. ง 24.ง

10.ค 25.ค

11.ง 26.ง

12.ค 27.ก

13.ข 28.ข

14.ก 29.ข

15.ค 30.ข

8.ง 23.ง

9. ง 24.ง

10.ข 25.ก

11.ค 26.ค

12.ค 27.ง

13.ข 28.ค

14.ก 29.ค

15.ค 30.ค

8.ก 23.ก

9. ข 24.ง

10.ง 25.ข

11.ก 26.ง

12.ข 27.ข

13.ก 28.ก

14.ก 29.ข

15.ก 30.ก

8.ง 23.ข

9. ค 24.ก

10.ค 25.ค

11.ข 26.ค

12.ค 27.ข

13.ง 28.ข

14.ข 29.ก

15.ง 30.ก

7.ข 22.ก

8.ง 23.ก

9.ก 24.ก

10.ค 25.ค

11.ก 26.ง

12.ก 27.ก

13.ง 28.ข

14.ข 29.ก

15.ง 30.ง

7.ก 22.ข

8.ง 23.ค

9.ค 24.ก

10.ค 25.ค

11.ข 26.ค

12.ง 27.ค

13.ค 28.ก

14.ง 29.ค

15.ข 30.ก

7. ค 22.ก

8.ค 23.ก

9. ค 24.ง

10.ข 25.ข

11.ง 26.ง

12.ค 27.ง

13.ก 28.ง

14.ค 29.ค

15.ข 30.ก

7.ค 22.ข

8.ง 23.ง

9.ข 24.ข

10.ค 25.ง

11.ค 26.ง

12.ค 27.ค

13.ก 28.ง

14.ก 29.ง

15.ก 30.ง 3


สอบครูดอทคอมชุดที่ 38 1.ข 2.ข 3.ง 4.ก 5.ค 16.ค 17.ง 18.ก 19.ง 20.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 39 1.ง 2.ง 3.ก 4.ข 5.ข 16.ง 17.ข 18.ค 19.ค 20.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 40 1.ก 2.ก 3. ข 4. ง 5. ง 6.ค 16. ง 17.ง 18.ง 19.ข 20.ง 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 41 1.ง 2.ก 3.ก 4.ง 5.ก 16.ง 17.ง 18.ค 19.ง 20.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 42 1. ก 2.ง 3. ก 4. ง 5. ก 16.ง 17. ค 18. ง 19.ง 20.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 43 1. ข 2.ข 3.ง 4. ค 5. ก 16. ก 17. ข 18.ค 19.ค 20.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 44 1. ค 2. 3. ง 4. ข 5. ค 6.ข 16. ก 17.ง 18.ก 19.ข 20.ก 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 45 1. ค 2.ข 3.ง 4. ข 5. ง 16.ง 17. ข 18. ง 19.ก 20.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 46 1. ข 2.ก 3.ค 4.ข 5.8 16. ก 17.ง 18.ง 19.ค 20.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 47 1.ข 2.ง 3.ข 4. ง 5. ง 16. ข 17. ง 18.ง 19.ง 20.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 48 1. ค 2.ก 3. ก 4.ข 5.ง 16. ค 17. ง 18.ก 19.ค 20.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 49 1.ง 2.ก 3. ค 4.ก 5. ก 6.ค 16.ค 17. ก 18.ก 19.ก 20.ค 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 50 1.ก 2.ก 3. ก 4. ก 5. ง 6.ก 16. ก 17.ก 18.ง 19.ข 20.ก 21.ง

6.ค 21.ค

7.ก 22.ก

8.ก 23.ค

9.ค 24.ค

10.ค 25.ข

11.ง 26.ค

12.ง 27.ก

13.ค 28.ง

14.ก 29.ก

15.ก 30.ข

6.ก 21.ก

7.ค 22.ค

8.ง 23.ก

9.ค 24.ก

10.ก 25.ค

11.ข 26.ง

12.ก 27.ข

13.ข 28.ก

14.ข 29.ก

15.ง 30.ง

7. ข 22.ง

8.ง 23.ก

9. ก 24.ง

10.ง 25.ข

11.ง 26.ข

12.ง 27.ค

13.ข 28.ง

14.ก 29.ค

15.ข 30.ง

6.ข 21.ค

7.ก 22.ข

8.ข 23.ก

9.ค 24.ค

10.ค 25.ค

11.ง 26.ข

12.ก 27.ข

13.ข 28.ก

14.ก 29.ก

15.ข 30.ง

6.ข 21.ค

7.ก 22.ค

8.ก 23.ข

9.ง 24.ค

10.ค 25.ข

11.ข 26.ก

12.ค 13.ค 27.ข 28.ค

14.ข 29.ข

15.ข 30.ข

6.ง 21.ง

7. ข 22.ง

8.ค 23.ค

9. ค 24.ก

10.ง 25.ข

11.ก 26.ข

12.ค 27.ง

13.ก 28.ก

14.ข 29.ง

15.ง 30.ก

7. ง 22.ข

8.ก 23.ง

9. ก 24.ง

10.ข 25.ข

11.ง 26.ง

12.ก 27.ง

13.ข 28.ค

14.ค 29.ค

15.ข 30.ง

6.ก 21.ง

7. ง 22.ก

8.ค 23.ก

9. ง 24.ก

10.ข 25.ง

11.ง 26.ข

12.ง 27.ง

13.ค 28.ค

14.ก 29.ก

15.ค 30.ก

6.ง 21.ข

7. ข 22.ก

8.ง 23.ง

9. ก 24.ง

10.ข 25.ง

11.ง 26.ง

12.ง 27.ก

13.ง 28.ค

14.ข 29.ข

15.ก 30.ค

6.ค 21.ง

7. ค 22.ก

8.ก 23.ข

9. ง 24.ง

10.ง 25.ค

11.ก 26.ข

12.ก 27.ง

13.ก 28.ง

14.ง 29.ค

15.ง 30.ง

6.ก 21.ค

7. ค 22.ง

8.ค 23.ค

9. ง 24.ค

10.ก 25.ง

11.ง 26.ง

12.ง 27.ง

13.ง 28.ก

14.ก 29.ง

15.ค 30.ง

7. ก 22.ก

8.ง 23.ง

9. ก 24.ง

10.ก 25.ง

11.ก 26.ง

12.ก 27.ก

13.ก 28.ก

14.ก 29.ค

15.ข 30.ข

7. ค 22.ง

8.ง 23.ข

9. ก 24.ข

10.ข 25.ค

11.ง 26.ค

12.ข 27.ค

13.ง 28.ข

14.ค 29.ก

15.ค 30.ง 4


สอบครูดอทคอมชุดที่ 51 1. ก 2.ก 3. ค 4. ค 5. ข 6.ง 7.ข 16. ข 17. ค 18.ข 19. ข 20. ก 21.ก 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 52 1. ค 2.ก 3. ง 4. ข 5. ง 6.ค 7.ง 16. ข 17. ก 18. ก 19.ข 20.ข 21.ค 22.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 53 1.ค 2.ง 3. ง 4. ง 5. ง 6.ง 7. ง 16.ค 17.ข 18.ง19.ง 20.ข 21.ง 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 54 1. ง 2.ง 3. ค 4. ง 5. ข 6.ง 7. ง 16. ค 17.ง 18.ก 19.ก 20.ง 21.ก 22.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 55 1.ง 2.ค 3.ง 4.ข 5.ข 6.ง 16. ก 17. ง 18.ง 19.ง 20.ง 21.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 56 1.ก 2.ง 3.ก 4.ค 5.ข 6.ก 16.ค 17.ก 18.ง 19.ง 20.ง 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 57 1.ข 2.ค 3.ก 4.ค 5.ก 6.ค 16.ง 17.ง 18.ง 19.ง,ก 20.ข 21. ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 58 1.ก 2.ค 3.ง 4.ค 5.ง 6.ข 16.ข 17.ก 18.ง 19.ค 20.ค 21.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 59 1.ง 2.ค 3.ง 4.ก 5.ข 6.ง 16.ง 17.ก 18.ง 19.ง 20.ข 21.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 60 1.ง 2.ข 3.ค 4.ค 5.ง 6.ง 16.ข 17.ค 18.ข 19.ก 20.ค 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 61 1.ค 2.ค 3.ก 4.ก 5.ก 6.ก 16.ง 17.ง 18.ข 19.ก 20.ค 21.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 62 1. ข 2.ง 3. ก 4. ง 5. ค 6.ง 7. ข 16. ง 17. ข 18.ก 19.ก 20.ก 21.ง 22.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 63 1. ค 2. ก 3. ง 4. ข 5. ค 6. ข 16. ค 17. ง 18.ก 19.ก 20.ง 21.ง

8.ข 23.ก

9. ค 24.ข

10.ค 25.ค

11.ค 26.ง

12.ง 27.ง

13.ค 28.ข

14.ค 29.ค

15.ง 30.ข

8.ก 23.ก

9. ง 24.ก

10.ค 25.ก

11.ค 26.ก

12.ค 27.ค

13.ง 28.ก

14.ก 29.ค

15.ข 30.ก

8.ข 23.ง

9. ง 24.ง

10.ข 25.ง

11.ง 26.ก

12.ง 27.ง

13.ง 28.ง

14.ข 29.ก

15.ค 30.ค

8.ก 9. ข 23.ง 24.ง

10.ค 25.ค

11.ก 26.ง

12.ค 27.ง

13.ง 28.ข

14.ข 29.ก

15.ง 30.ง

7.ง 22.ง

8.ค 23.ค

9.ข 24.ง

10.ง 25.ง

11.ข 26.ง

12.ค 27.ค

13.ค 28.ง

14.ก 15.ค 29.ค 30.ค

7.ก 22.ก

8.ง 23.ข

9.ง 24.ก

10.ก 25.ง

11.ก 26.ง

12.ข 27.ข

13.ข 28.ค

14.ง 29.ง

15.ง 30.ง

7.ค 22.ง

8.ง 23.ก

9.ค 24.ค

10.ง 25.ข

11.ข 12.ค 26.ข 27.ง

13.ง 28.ง

14.ค 29.ง

15.ค 30.ง

7.ก 22.ง

8.ก 23.ค

9.ง 24.ง

10.ก 25.ก

11.ข 26.ก

12.ค 27.ง

13.ข 28.ค

14.ข 29.ง

15.ข 30.ง

7.ง 22.ก

8.ค 23.ง

9.ข 24.ง

10.ค 25.ง

11.ง 26.ค

12.ก 27.ข

13.ง 28.ค

14.ง 29.ข

15.ง 30.ค

7.ง 22.ข

8.ค 23.ข

9.ง 24.ง

10.ก 25.ง

11.ง 26.ง

12.ก 27.ก

13.ข 28.ค

14.ค 15.ง 29.ง 30.ก

7.ข 22.ค

8.ค 23.ง

9.ค 24.ง

10.ข 11.ข 25.ง 26.ง

12.ข 27.ก

13.ง 14.ง 15.ข 28.ข 29.ค 30.ข

8.ก 23.ง

9. ค 24.ข

10.ง 25.ง

11.ก 26.ก

12.ข 27.ข

13.ง 28.ง

14.ก 29.ก

15.ง 30.ค

7.ง 22.ง

8. ค 23.ง

9. ก 24.ข

10. ข 25.ก

11.ก 26.ค

12.ก 27.ค

13.ง 28.ก

14.ค 29.ง

15.ก 30.ค 5


สอบครูดอทคอมชุดที่ 64 1.ก 2.ก 3.ง 4..ค 5.ก 6.ค 7.ง 16.ง 17.ข 18.ค 19.ค 20.ง 21.ข 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 65 1. ค 2.ข 3.ค 4.ง 5.ก 6.ค 7.ค 16.ข 17.ค 18.ค 19.ก 20.ค 21.ง 22.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 66 1. ข 2.ค 3.ข 4.ค 5.ง 6.ค 7.ค 16.ง 17.ข 18.ค 19.ข 20.ค 21.ง 22.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 67 1.ข 2.ค 3.ค 4.ข 5.ก 6.ก 7.ข 16.ก 17.ง 18.ค 19.ค 20.ก 21.ง 22.ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 68 1.ก 2.ง 3.ง 4.ข 5.ง 6.ค 7.ข 16.ง 17.ง 18.ข 19.ง 20.ค 21.ง 22.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 69 1. ค 2.ค 3. ข 4. ง 5. ค 6.ข 7. ข 8.ข 16. ก 17. ง 18.ข 19. ง 20.ง 21.ง 22.ค 23.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 70 1. ข 2.ก 3.ข 4.ค 5.ก 6.ค 7.ค 16.ก 17.ข 18.ข 19.ง 20.ก 21.ค 22.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 71 1.ค 2.ค 3.ง 4.ง 5.ก 6.ค 7.ก 16.ง 17.ก 18.ข 19.ค 20.ข 21.ค 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 72 1.ข 2.ข 3.ค 4.ข 5.ง 6.ก 7.ข 16.ก 17.ข 18.ก 19.ก 20.ข 21.ก 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 73 1. ก 2.ข 3. ข 4. ข 5. ค 6.ข 7. ข 16. ก 17. ก 18.ข 19.ก 20.ค 21.ข 22.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 74 1. ก 2.ง 3. ข 4. ข 5. ง 6.ก 7. ค 8.ง 16. ค 17. ค 18.ข19.ค 20.ก 21.ค 22.ง 23.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 75 1.ค 2.ค 3.ง 4.ค 5.ง 6.ง 7.ค 16.ง 17.ง 18.ก 19.ง 20.ข 21.ง 22.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 76 1. ข 2. ค 3. ค 4. ง 5. ก 6. ก 7. ข 16. ข 17. ค 18. ข 19. ค 20. ข 21. ก 22. ก

8.ข 23.ง

9.ง 24.ง

8.ง 23.ง

10.ก 25.ง

11.ก 26.ง

12.ก 27.ข

13.ง 28.ค

14.ง 29.ค

15.ค 30.ก

9.ง 24.ง

10.ง 11. ง 25.ข 26.ค

12.ง 27.ข

13.ง 28.ข

14.ข 29.ก

15.ค 30.ก

8.ข 23.ก

9.ก 24.ค

10.ค 25.ค

11.ข 26.ก

12.ค 27.ค

13.ก 28.ง

14.ค 29.ค

15. ก 30.ง

8.ง 23.ง

9.ค 24.ข

10.ง 25.ค

11.ค 26.ค

12.ค 27.ค

13.ง 28.ก

14.ค 29.ข

15.ข 30.ค.

8.ง 23.ง

9.ง 24.ง

10.ง 25.ค

11.ก 26.ง

12.ข 27.ง

13.ก 28.ง

14.ข 15.ข 29.ค 30.ค

9. ข 24.ค

10.ข 25.ก

11.ง 26.ค

12.ข 27.ค

13.ข 28.ง

14.ก 29.ง

15.ง 30.ง

8.ก 23.ง

9.ง 24.ง

10.ค 25.ง

11.ง 26.ง

12.ก 27.ง

13.ข 28.ข

14.ง 29.ค

15.ค 30.ง

8.ค 23.ง

9.ค 24.ง

10.ค 11.ง 25.ค 26.ก

12.ก 27.ค

13.ก 28.ก

14.ค 29.ง

15.ข 30.ข

8.ก 23.ก

9.ก 24.ข

10.ง 25.ง

11.ข 26.ง

12.ก 27.ข

13.ก 28.ก

14.ค 29.ข

15.ข 30.ง

8.ก 23.ก

9. ค 24.ข

10.ข 25.ก

11.ข 26.ก

12.ก 27.ง

13.ก 28.ข

14.ค 29.ก

15.ง 30.ก

9. ง 24.ก

10.ก 25.ข

11.ก 26.ข

12.ง 27.ง

13.ค 28.ข

14.ข 29.ง

15.ค 30.ข

8.ค 23.ก

9.ก 24.ง

10.ง 11.ง 12.ก 13.ค 25.ง 26.ข 27.ง

8. ก 23. ก

9. ค 24. ข

10. ค 25. ค

14.ก 15.ค 28.ง 29.ง 30.ง

11. ก 12. ค 13. ง14. ง 15. ก 26. ง 27. ง 28. ค 29. ก 30. ข 6


สอบครูดอทคอมชุดที่ 77 1. ค 2. ค 3. ง 4. ง 16.ง 17.ก 18. ข 19.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 78 1. ง 2. ก 3. ค 4. ค 5. ก 16. ก 17. ก 18. ก 19. ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 79 1. ง 2.ง 3.ง 4.ข 16. ข 17. ก 18. ข 19. ค สอบครูดอทคอมชุดที่ 80 1. ข 2. ค 3. ข 4. ง 16. ข 17. ก 18. ง 19. ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 81 1. ข 2. ข 3. ก 4. ง 16. ข 17. ค 18. ก 19. ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 82 1. ข 2. ค 3. ค 4. ค 16. ค 17. ค 18. ง 19. ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 83 1. ง 2. ค 3. ง 4. ค 5. ข 16. ง 17. ค 18. ง 19. ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 84 1. ง 2. ง 3. ข 4. ข 16. ค 17. ค 18. ง 19. ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 85 1. ง 2. ค 3. ค 4. ง 16. ก 17. ค 18. ข 19. ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 86 1.ข 2.ก 3.ข 4.ง 16.ข 17.ข 18.ง 19.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 87 1.ก 2.ง 3.ค 4.ข 16.ง 17.ก 18.ข 19.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 88 1. ง 2.ค 3.ค 4.ค 16.ง 17.ง 18.ข 19.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 89 1.ค 2.ค 3.ก 4.ก 16.ง 17.ง 18.ข 19.ก

5. ก 20. ข

6. ก 21. ง

7. ง 22. ก

8. ค 9. ค 10. ข 11.ค 12. ก 13. ค 23. ง 24. ก 25. ข 26. ค 27. ง

14. ค 15.ง 28. ง 29.ง 30.ง

6. ค 20. ค

7. ก 21. ก

8. ข 22. ก

9. ค 23. ค

10. ก 24. ข

11. ค 25. ง

12. ก 26. ก

13. ข 27. ง

14. ง 28. ง

5. ก 20. ก

6 .ง 7.ค 8. ข 21. ค 22. ง

9. ค 23. ง

10. ก 24. ก

11. ฃ 12. ง 25.ข 26.ง

13. ข 27.ค

14. ค 15. ข 28. ก 29. ก 30. ง

5. ง 20. ข

6.ง 7. ค 8. ง,ข 9. ข 21. ข 22. ข 23. ก

10. ก 24. ข

11. ง 25. ค

13.ง 27. ก

14.ข 28.ก

5. ก 20. ค

6. ง 21. ก

8. ก 23. ก

9.ก 10.ข 11. ค 12. ก 13. ข 14. ข 15. ก 24. ค 25. ก 26. ก 27. ก 28. ข 29. ก 30. ง

8. ข 23. ก

9. ก 24. ก

7. ข 22. ข

5. ง 6. ก 7. ง 20. ก 21. ก 22. ข

10. ค 25. ก

12.ค 26. ค

11. ก 26. ง

12. ค 27. ค

13. ก 28. ก

6. ง 7. ก 8. ก 9. ง 10. ง 11. ก 12. ข 13. ง 14. ค 20. ง 21. ก 22. ง 23. ก 24. ข 25. ก 26. ค 27. ง 28. ข 29. ค 5. ก 20. ง

6. ข 21. ค

7. ข 22. ก

8. ง 9. ค 10. ข 11. ง 12. ข 13. ก 23 ก 24. ก 25. ข 26. ง 27. ค 28. ง

5. ง 20. ค

6. ง 21. ก

7. ค 8. ง 9. ก 10. ข 11. ง 22. ค 23. ข 24. ค 2 5. ก 26. ง 9.ง 25.ง

12. ก 27. ก

5.ค 6.ก 7.ก 20.ง 21.ข 22.ค 23.ค

8.ง 24.ง

5.ง 6.ก 20.ค 21.ค

7.ก 22.ง

8.ง 9.ง 10.ก 11.ง 23.ง 24.ข 25.ก 26.ง

5.ง 20.ข

6.ค 21.ข

7.ง 22.ข

8.ข 23.ค

9.ง 10.ค 11.ง 12.ก 24.ง 25.ข 26.ง 27.ค

5.ก 6.ก 20.ค 21.ข

7.ง 22.ค

8.ข 23.ง

9.ค 24.ง

10.ข 11.ข 25.ง 26.ง

15. ก 29. ข 30. ง

14. ง 29. ก

15. ข 30. ค

13. ข 14. ค 28. ข 29. ก

15. ก 30. ง

14.ค 29.ค

15.ก 30.ค

14.ง 29.ค

15.ง 30.ข

13.ก 14.ง 28.ง 29.ค

15.ก 30.ข

13.ค 28.ค

15. ง 30. ค

15. ง 30. ข

14. ก 29. ข

10.ก 11.ก 12.ค 13.ค 26.ข 27.ค 28.ข 12.ง 27.ค

15. ง 29. ง 30.ก

12.ข 13.ง 14.ง 15.ข 27.ก 28.ข 29.ก 30.ข. 7


สอบครูดอทคอมชุดที่ 90 1.ข 2.ง 3.ง 4.ก 5.ง 6.ค 7.ง 8.ข 9.ง 10.ก 11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ข 20.ค 21.ข 22.ค 23.ง 24.ก 25.ค 26.ง 27.ก 28.ค 29.ข 30.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 91 1.ง 2.ค 3.ข 4.ก 5.ง 6.ค 7. ง 8.ข 9.ข 10.ค 11.ก 12.ค 13.ง 14.ง 15.ค 16.ค 17.ง 18.ง 19.ก. 20.ค 21.ค 22.ค 23.ค 24.ก 25. ก 26.ค 27.ข 28.ค 29.ข 30.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 92 1.ค 2.ค 3.ง 4.ก 5.ง 6.ง 7.ง 8.ก 9.ค 10.ค 11.ง 12.ก 13.ค 14.ข 15.ค 16.ง 17.ง 18.ข 19.ง 20.ค 21.ง 22.ง 23.ง 24.ง 25.ก 26.ง 27.ง 28.ง 29.ค 30.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 93 1.ก 2.ข 3.ค 4.ง 5.ค 6.ข 7.ค 8.ข 9.ข 10.ค 11.ข 12.ง 13.ข 14.ก 15.ง 16.ก 17.ค 18.ข 19.ง 20.ง 21.ก 22.ก 23.ข 24.ง 25.ข 26.ง 27.ข 28.ก 29.ข 30.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 94 1.ง 2.ง 3.ค 4.ค 5.ค 6.ข 7.ง 8.ก 9.ง 10.ง 11.ข 12.ง 13.ค 14.ข 15.ข 16.ค 17.ข 18.ก 19.ข 20.ง 21.ข 22.ง 23.ค 24.ข 25.ก 26.ง 27.ค 28.ง 29.ข 30.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 95 1.ข 2.ง 3.ง 4.ก 5.ง 6.ค 7.ง 8.ข 9.ง 10.ก 11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ข 20.ค 21.ข 22.ค 23.ง 24.ก 25.ค 26.ง 27.ก 28.ค 29.ข 30.ง สอบครูดอทคอมชุดที่ 96 1. ก 2.ข 3.ก 4.ง 5.ค 6.ง 7.ง 8.ง 9.ก 10.ง 11.ค 12.ค 13.ง 14.ค 15.ง 16.ค 17.ค 18.ค 19.ค 20.ค 21.ค 22.ค 23.ง 24.ค 25.ค 26.ง 27.ง 28.ง 29.ค 30.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 97 1. ข 2. ก 3. ก 4. ง 5. ง 6. ก 7. ก 8. ง 9.ก 10.ก 11.ค 12.ค 13.ค 14.ค 15.ก 16. ค 17. ค 18. ค 19. ค 20.ค 21.ก 22.ค 23.ก 24.ค 25.ง 26.ง 27.ง 28.ค 29.ค 30.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 98 1. ง 2. ง 3. ง 4.ข 5.ข 6.ง 7.ง 8.ค 9.ง 10.ข 11.ก 12.ข 13.ก 14.ค 15.ก 16. ข 17.ก 18.ก 19.ข 20.ค 21.ค 22.ก 23.ข 24.ค 25.ข 26.ค 27.ก 28.ง 29.ง 30.ก สอบครูดอทคอมชุดที่ 99 1.ง 2.ก 3.ง 4. ค 5.ง 6.ง 7.ค 8.ง 9.ค 10.ง 11.ง 12.ก 13.ข 14.ค 15.ง 16.ง 17.ค 18.ก 19.ค 20.ก 21.ก 22.ง 23.ง 24.ก 25.ง 26.ข 27.ง 28.ข 29.ค 30.ข สอบครูดอทคอมชุดที่ 100 1. ข 2.ค 3.ง 4.ข 5.ง 6.ก 7. ง 8.ข 9.ข 10.ง 11.ค 12.ง 13.ง 14.ค 15.ค 16.ค 17.ก 18.ค 19.ง 20. ก 21.ข 22.ง 23.ง 24.ง 25.ง 26.ง 27.ก 28.ง 29.ง 30.ง

8


ข. เฉลยแนวขอสอบสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 1-12 (จํานวน 1,200 ขอ) เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 1. ง 2.ข 3.ง 4.ก 5.ง 14.ค 15.ค 16.ง 17.ก 18.ข 27.ง 28.ง 29.ง 30.ข 31. ก 40.ง 41.ข 42.ง 43.ก 44.ง 53.ง 54.ง 55.ก 56.ค 57.ง 66.ง 67.ค 68.ค 69.ก 70.ง 79.ง 80.ข 81.ง 82.ก 83.ก 92.ง 93.ข 94.ข 95.ง 96.ก เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 1. ง 2. ก 3. ข 4. ค 5. ก 14. ค 15. ก 16. ง 17. ก 18. ข 27.ค 28.ง 29.ง 30.ง 31. ง 40. ค 41.ง 42.ค 43.ง 44.ก 53.ค 54.ก 55.ง 56.ค 57.ค 66. ข 67.ง 68. ก 69. ง 70. ข 81. ค 82. ข 83. ง 84. ง 95.ง 96.ง 97.ข 98.ข เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 1. ค 2.ง 3.ก 4.ง 5.ค 14.ง 15.ง 16.ค 17.ก 18.ค 27.ง 28.ง 29.ก 30.ค 31.ง 40.ค 41.ค 42.ข 43.ง 44.ค 53.ค 54.ค 55.ง 56.ค 57.ง 66.ข 67.ง 68.ค 69.ค 70.ค 79.ก 80.ค 81.ข 82.ค 83.ก 92.ก 93.ก 94.ค 95.ค 96.ก เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 1.ข 2.ก 3.ค 4.ก 5.ค 14.ค 15.ก 16.ข 17.ค 18.ง 27.ก 28.ข 29.ค 30.ค 31.ก 40.ก 41.ง 42.ง 43.ค 44.ง

1 6.ก 19.ง 32.ง 45.ค 58.ค 71.ง 84.ง 97.ง

7.ข 20.ก 33.ข 46.ง 59.ง 72.ก 85.ง 98.ง

6. ก 19. ก 32. ง 45. ข 58.ค 71. ง 85. ข 99.ก

8.ง 21.ง 34.ข 47.ข 60.ง 73.ค 86.ข 99.ก

9.ก 22.ค 35.ข 48.ก 61.ค 74.ก 87.ง 100.ข

10.ค 23.ก 36.ข 49.ค 62.ค 75.ค 88.ง

11. ค 24.ค 37.ค 50.ง 63.ง 76.ง 89.ง

12.ก 25.ข 38.ข 51.ค 64.ค 77.ง 90.ง

13.ก 26.ง 39.ง 52.ก 65.ง 78.ก 91.ข

7. ค 8. ข 20. ง 21. ค 33. ข 34. ก 46.ค 47.ข 59.ก 60.ข 72. ก 73. ข 86. ง 87. ก 100.ก

9. ง 22.ข 35.ง 48.ง 61. ค 74. ค 88. ค

10. ค 23.ค 36. ก 49.ก 62. ก 75. ข 89. ค

11. ก 24.ง 37. ก 50.ข 63. ง 76. ก 90. ง

12. ค 25.ก 38. ก 51.ข 64. ข 77. ง 91. ก

13. ข 26.ค 39.ง 52.ข 65. ค 78. ก79. ข 92.ข 93.ง

6.ง 19.ค 32.ก 45.ข 58.ข 71. ข 84.ค 97.ค

7.ค 20.ก 33.ข 46.ค 59.ง 72.ค 85. ก 98.ง

8.ง 21.ง 34.ก 47.ก 60.ข 73.ข 86.ง 99.ค

9.ค 22.ข 35.ค 48.ข 61.ค 74.ค 87.ข 100.ง

10.ง 23.ง 36.ง 49.ง 62.ก 75.ง 88.ค

11.ข 24.ข 37.ข 50.ค 63.ข 76.ค 89.ข

12.ค 25.ค 38.ค 51.ค 64.ข 77.ค 90.ค

13.ก 26.ง 39.ง 52.ค 65.ค 78.ข 91.ง

6.ก 19.ก 32.ง 45.ง

7.ก 20.ง 33.ค 46.ง

8.ง 21.ข 34.ข 47.ก

9.ง 22.ค 35.ง 48.ข

10.ก 23.ง 36.ก 49.ง

11.ก 24.ค 37.ก 50.ค

12.ค 25.ก 38.ง 51.ข

13.ค 26.ง 39.ง 52.ข

2

80. ก 94.ก

3

4

9


53.ค 54.ง 55.ข 56.ง 57.ค 58.ง 66.ก 67.ค 68.ก 69.ง 70.ข 71.ค 79.ค 80.ข 81.ข 82.ข 83.ง 84.ง 92.ค 93.ง 94.ง 95.ง 96.ง 97.ก เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 5 1.ก 2.ง 3.ง 4.ก 5.ง 6.ค 14.ข 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ข 27.ก 28.ค 29.ข 30.ง 31. ข 32. ก 40. ก 41. ค 42. ข 43. ค 44. ค 45. ก 53. ค 54. ก 55. ง 56. ง 57. ง 58. ค 66. ง 67. ง 68. ค 69. ง 70. ข 71. ก 79. ข 80. ค 81.ง 82.ก 83.ง 84.ง 92.ก 93.ข 94.ค 95.ง 96.ง 97.ค เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 6 1. ค 2. ข 3. ง 4. ง 5. ง 6. ค 16. ข 17. ง 18. ข 19. ข 20. ข 30. ข 31. ค 32. ง 33. ง 34. ค 44. ข 45. ข 46. ง 47. ง 48. ง 53. ง 54. ก 55. ง 56. ง 57. ง 58. ข 68. ค 69. ง 70. ง 71. ข 72. ค 82. ก 83. ค 84. ค 85. ง 86. ง 96. ง 97. ก 98. ข 99. ข 100. ข เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 7 1. ง 2.ค 3.ข 4.ง 5.ก 6.ง 14.ค 15.ง 16.ข 17.ค 18.ข 19.ก 27.ข 28.ง 29.ค 30.ข 31.ง 32.ง 40.ค 41.ง 42.ง 43.ง 44. ค 45.ง 53.ง 54.ง 55.ค 56.ง 57.ง 58.ค 66.ง 67.ง 68.ค 69.ง 70.ค 71.ก 79.ข 80.ง 81.ข 82.ก 83.ข 84.ข 92.ค 93.ง 94.ก 95.ง 96.ง 97.ค เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 8 1. ง 2. ก 3. ข 4. ก 5. ค 6. ค 16. ง 17. ก 18. ค 19. ค 20. ข

59.ค 60.ข 61.ก 62.ข 72.ค 73.ก 74.ก 75.ก 85.ข 86.ง 87.ง 88.ข 98.ข 99.ค 100.ข

63.ง 76.ก 89.ก

64.ค 77.ข 90.ค

65.ก 78.ค 91.ข

7.ง 20.ค 33. ก 46. ค 59. ค 72. ง 85.ง 98.ก

8.ข 21.ข 34. ง 47. ค 60. ง 73. ก 86.ง 99.ค

9.ง 22.ค 35. ง 48. ค 61. ง 74. ค 87.ค 100.ก

10.ก 23.ง 36. ง 49. ง 62. ง 75. ก 88.ง

11.ข 24.ก 37. ง 50. ค 63. ง 76. ข 89.ค

12.ง 25.ค 38. ง 51. ง 64. ข 77. ก 90.ง

13.ก 26.ง 39. ก 52. ข 65. ข 78. ก 91.ง

7. ข 21. ค 35. ค 49. ก 59. ก 73. ค 87. ข

8. ง 22. ข 36. ค 50. ค 60. ค 74. ก 88. ง

9. ข 23. ง 37. ก 51. ง 61. ข 75. ข 89. ข

10. 24. 38. 52. 62. 76. 90.

11. ข 12. ค 13. ง14. ก 15. ง 25. ก 26. ง27. ข 28. ง 29. ก 39. ก40. ข 41. ค 42. ง 43. ข

7.ค 20.ข 33.ข 46.ง 59.ข 72.ง 85.ค 98.ค

8.ค 21.ข 34.ค 47.ค 60.ก 73.ง 86.ง 99.ง

9.ค 22.ง 35.ง 48.ง 61.ค 74.ค 87.ค 100.ง

10.ค 23.ก 36.ก 49.ง 62.ก 75.ง 88.ง

ง ค ข ข ก ก ข

63. ง 64. ง 65. ข66. ค 67. ง 77. ง 78. ง79. ก 80. ค 81. ง 91. ข92. ง 93. ก 94. ง 95. ก

11.ก 24.ค 37.ก 50.ง 63.ง 76.ง 89.ข

12.ค 25.ข 38.ง 51.ค 64.ข 77.ข 90.ก

13.ง 26.ก 39.ข 52.ก 65.ค 78.ข 91.ง

7. ข 8. ข 9. ค 10. ก 11. ง 12. ก 13. ง14. ง 15. ข 21. ง 22. ง 23. ก 24. ข 25. ก 26. ข27. ค 28. ง 29. ข 10


30. ง 31. ก 32. ข 33. ค 34. 10 44. ข 45. ก 46. ข 47. ก 48. ง 53.ก 54.ง 55.ค 56.ง 57.ง 58.ง 66.ค 67.ค 68.ค 69.ค 70.ค 71.ข 79.ค 80.ง 81.ค 82.ค 83.ง 84.ค 92.ค 93.ง 94.ข 95.ค 96.ค 97.ค เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 9 1.ง 2.ก 3.ง 4.ง 5.ง 6.ง 14.ง 15.ง 16.ค 17.ง 18.ก 19.ง 27.ค 28.ก 29.ง 30.ง 31.ข 32.ค 40.ก 41.ง 42.ง 43.ข 44.ก 45.ข 53.ง 54.ง 55.ก 56.ง 57.ก 58.ค 66.ก 67.ก 68.ง 69.ง 70.ก 71.ก 79.ง 80.ง 81. ง 82.ค 83.ค 84.ค 92.ก 93.ก 94.ง 95.ก 96.ง 97.ง เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 10 1.ง 2.ก 3.ข 4.ง 5.ง 6.ง 14.ข 15.ง 16.ค 17.ข 18.ข 19.ง 27.ก 28.ข 29.ค 30.ก 31.ค 32.ค 40.ค 41.ก 42.ข 43.ข 44.ง 45.ก 53.ข 54.ค 55.ง 56.ง 57.ก 58.ง 66.ข 67.ง 68.ง 69.ง 70.ง 71.ก 79.ง 80.ก 81.ข 82.ค 83.ข 84.ข 92.ง 93.ค 94.ง 95.ก 96.ก 97.ง เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 11 1. ข 2.ก 3.ง 4.ค 5.ค 6.ก 13.ง 14.ข 15.ค 16.ค 17.ก 18.ง 25.ข 26.ข 27.ข 28.ง 29.ก 30.ก 37.ข 38.ง 39.ง 40.ค 41.ค 42.ง 49.ก 50.ก 51. ง 52.ก 53.ค 54.ข 61.ค 62.ข 63.ค 64.ก 65.ค 66.ง 73.ข 74.ค 75.ค 76.ก 77.ค 78.ง 85.ค 86.ก 87.ค 88.ข 89.ง 90.ค 97.ง 98.ก 99.ก 100.ค

35. ง 49. ง 59.ก 72.ค 85.ข 98.ก

36. ค 50. ง 60.ง 73.ค 86.ก 99.ข

37. ง 51. ก 61.ค 74.ข 87.ง 100.ค

38. ง 52.ข 62.ค 75.ก 88.ค

39. ค40. ก

41. ค 42. ก 43. ค

63.ง 76.ก 89.ค

64.ค 77.ข 90.ก

65.ง 78.ง 91.ง

7.ก 20.ง 33.ค 46.ค 59.ง 72.ข 85.ง 98.ข

8.ง 21.ง 34.ง 47.ข 60.ค 73.ข 86.ค 99.ก

9.ค 22.ข 35.ง 48.ค 61.ก 74.ง 87.ง 100.ข

10.ค 23.ข 36.ง 49.ข 62.ง 75.ง 88.ข

11.ก 24.ค 37.ง 50.ง 63.ก 76.ค 89.ง

12.ก 25.ง 38.ง 51.ง 64.ค 77.ก 90.ค

13.ข 26.ค 39.ง 52.ค 65.ข 78.ง 91.ง

7.ข 20.ค 33.ก 46.ค 59.ก 72.ค 85.ข 98.ค

8.ข 21.ง 34.ง 47.ก 60.ง 73.ง 86.ข 99.ง

9.ค 22.ง 35.ค 48.ง 61. ก 74.ค 87.ก 100.ง

10.ค 23.ง 36.ง 48.ง 62.ง 75.ง 88.ง

11.ค 24.ง 37.ก 50.ง 63.ก 76.ข 89.ค

12.ง 25.ง 38.ข 51.ง 64.ค 77.ก 90.ค

13.ง 26. ข 39.ง 52.ง 65.ข 78.ก 91.ค

7.ค 19.ค 31.ค 43.ข 55.ง 67.ก 79.ข 91.ก

8.ก 9.ค 20.ข 21.ข 32.ค 33.ข 44.ข 45.ง 56.ค 57.ง 68.ง 69.ง 80.ข 81.ง 92.ง 93.ง

10.ค 22.ค 34.ง 46.ค 58.ค 70.ง 82.ค 94.ง

11.ง 23.ง 35.ง 47.ง 59.ข 71.ข 83.ค 95.ข

12.ง 24.ก 36.ก 48.ง 60.ก 72.ค 84.ค 96.ก 11


เฉลยแนวขอสอบเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 1.ค 2.ค 3.ก 4.ง 5.ง 13.ค 14.ข 15.ข 16.ง 17.ค 25.ก 26.ง 27.ง 28.ก 29.ง 37.ข 38.ง 39.ค 40.ง 41.ค 49.ก 50.ง 51.ค 52.ค 53.ค 61.ง 62.ง 63.ง 64.ง 65.ก 73.ข 74.ง 75.ค 76.ง 77.ง 85.ก 86.ง 87.ค 88.ข 89.ก 97.ข 98.ง 99.ข 100.ข

12 6.ค 18.ง 30.ข 42.ข 54.ค 66.ง 78.ก 90.ง

7.ก 19.ก 31.ก 43.ง 55.ง 67.ก 78.ค 91.ก

8.ก 20.ข 32.ง 44.ค 56.ค 68.ง 80.ก 92.ค

9.ง 21.ข 33.ค 45.ค 57.ง 69.ก 81.ก 93.ง

10.ค 22.ค 34.ง 46.ง 58.ข 70.ง 82.ก 94.ก

11.ข 23.ข 35.ข 47.ค 59.ง 71.ก 83.ง 95.ค

12.ค 24.ง 36.ข 48.ก 60.ข 72.ง 84.ค 96.ง

ค. เฉลยแนวขอสอบวิชาการศึกษาและกฎหมายฯสําหรับเตรียมผูบริหาร ชุดที่ 1-20 (จํานวน 1,116 ขอ) 1. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 1 1.ข 2.ก 3.ค 4.ก 5.ค 6.ก 7.ก 11.ก 12.ค 13.ค 14.ค 15.ก 16.ข 17.ค 21.ข 22.ค 23.ง 24.ค 25.ก 26.ง 27.ก 31.ก 32.ง 33.ค 34.ข 35.ง 36.ก 37.ก 41.ง 42.ง 43.ค 44.ง 45.ง 46.ง 47.ก 51.ค 52.ง 53.ง 54.ข 55.ก 56.ง 57.ค 61.ก 62.ข 63.ค 64.ง 65.ค 2. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 2 1.ข 2.ข 3.ค 4.ง 5.ข 6.ง 7.ค 11.ก 12.ข 13.ง 14.ค 15.ก 16.ก 17.ค 3. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 3 1.ค 2.ค 3.ก 4.ก 5.ก 6.ก 7.ข 11.ข 12.ข 13.ง 14.ง 15.ข 16.ง 17.ง 21.ข 22.ค 23.ง 24.ง 25.ง 26.ง 27.ก 4. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 4 1.ก 2.ง 3.ง 4.ก 5.ง 6.ค 7.ง 11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ค 16.ก 17.ง 21.ข 22.ค 23.ง 24.ก 25.ค 26.ง 27.ก 5. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 5 1.ง 2.ค 3.ข 4.ก 5.ง 6.ค 7. ง 11.ก 12.ค 13.ง 14.ง 15.ค 16.ค 17.ง

8.ง 18.ง 28.ข 38.ง 48.ข 58.ค

9.ง 19.ก 29.ค 39.ง 49.ง 59.ค

10.ก 20.ง 30.ค 40.ก 50.ค 60.ข

8.ง 18.ก

9.ค 19.ง

10.ข 20.ข

8.ค 9.ค 10.ข 18.ข 19.ก 20.ค 28.ข 29.ค 30.ข 8.ข 18.ก 28.ค

9.ง 19.ข 29.ข

10.ก 20.ค 30.ง

8.ข 18.ง

9.ข 10.ค 19.ก. 20.ค 12


21.ค 22.ค 23.ค 24.ก 25. ก 6. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 6 1. ข 2. ก 3. ก 4. ง 5. ง 6. ง 7. ง 8. ง 9. ก 11. ค 12. ข 13. ค 14. ค 15. ก 16. ค 17. ค 18. ค 19. ง 21. ง 22. ข 23. ค 24. ก 25. ง 26. ง 27. ง 28. ค 29. ค 31. ง 32. ง 33. ง 34. ข 35. ข 36. ง 37. ง 38. ค 39. ง 41. ก 42. ง 43. ก 44. ค 45. ก 46. ข 47. ค 48. ก 49. ข 51. ค 52. ก 53. ข 54. ค 55. ข 7. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 7 1.ง 2.ก 3.จ 4.ง 5.ง 6.ง 7.ค 8.ง 9.ค 11.ง 12.ก 13.ข 14.ค 15.ง 16.ง 17.ค 18.ก 19.ค 21.ก 22.ง 23.ง 24.ก 25.จ 26.ข 27.ง 28.ข 29.ค 31.ง 32.ง 33.ค 34.ค 35.ง 36.ข 37.ค 38.ก 39.ก 41.ง 42.ค 43.ค 44.ง 45.ก 46.ค 47.ง 48.ค 49.ก 8. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 8 1.ง 2.ข 3.ก 4.ค 5.ง 6.ข 7.ง 8.ข 9.ก 11.ง 12.ข 13.ข 14.ค 15.ข 16.ง 17.ข 18.ก 19.ค 21.ค 22.ข 23.ข 24.ง 25.ค 26.ค 27.ก 28.ก 29.ค 31.ง 32.ง 33.ข 34.ก 35.ข 36.ง 37.ข 38.ข 39.ง 41.ง 42.ง 43.ก 44.ค 45.ข 46.ข 47.ง 48.ก 49.ง 9. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 9 1. ค 2. ข 3. ง 4. ง 5. ง 6. ค 7. ข 8. ง 9. ข 11. ข 12. ค 13. ง 14. ก 15. ง 16. ข 17. ง 18. ข 19. ข 21. ค 22. ข 23. ง 24. ค 25. ก 26. ง 27. ข 28. ง 29. ก 31. ค 32. ง 33. ง 34. ค 35. ค 36. ค 37. ก 38. ข 39. ก 10. แนวขอสอบวิชาการศึกษาสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 10 1. ค 2. ง 3. ข 4. ข 5. ข 6. ง 7. ง 8. ง 9. ก 11. ง 12. ข 13. ง 14. ก 15. ง 16. ง 17. ง 18. ข 19. ก 21. ข 22. ก 23. ง 24. ง 25. ข 26. ค 27. ง 28. ค 29. ง 34. ก 35. ข 36. ก 37. ง 38. ง 39. ก 40. ค 41. ง 47. ข 48. ง 49. ข 50. ข 51. ข 52. ง 53. ก 54. ง 55. ก 56. ง 57. ก 58. ข 59. ข 61. ข 62. ง 63. ก 64. ค 65. ง 66. ก 67. ค 68. ข 69. ก 11. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่

10. 20. 30. 40. 50.

ก ค ง ข ค

10.ง 20.ก 30.ข 40.ง 50.ค 10.ค 20.ค 30.ก 40.ง 50.ค 10. 20. 30. 40.

ง ข ข ข

10. 20. 30. 42.

ค ค ง 31. ข 32. ค 33. ค ก 43. ค 44. ค 45. ง 46. ง

60. ข 70 ค 1 13


- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และปรับปรุงแกไข 1. ง 2. ก 3. ข 4. ก 5. ค 6. ค 7. ข 8. ข 11. ง 12. ก 13. ง 14. ง 15. ข 16. ง 17. ก 18. ค 21. ง 22. ง 23. ก 24. ข 25. ก 26. ข 27. ค 28. ง 31. ก 32. ข 33. ค 34. 10 35. ง 36. ค 37. ง 38. ง 41. ค 42. ก 43. ค 44. ข 45. ก 46. ข 47. ก 48. ง

9. ค 19. ค 29. ข 39. ค 49. ง

10. 20. 30. 40. 50.

ก ข ง ก ง

12. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการสําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 2 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 1.ง 2.ก 3.ง 4.ง 5.ง 6.ง 7.ก 8.ง 9.ค 10.ค 11.ก 12.ก 13.ข 14.ง 15.ง 16.ค 17.ง 18.ก 19.ง 20.ง 21.ง 22.ข 23.ข 24.ค 25.ง 26.ค 27.ค 28.ก 29.ง 30.ง 31.ข 32.ค 33.ค 34.ง 35.ง 36.ง 37.ง 38.ง 39.ง 40.ก 41.ง 42.ง 43.ข 44.ก 45.ข 46.ค 47.ข 48.ค 49.ข 50.ง 51.ง 52.ค 53.ง 54.ง 55.ก 56.ง 57.ก 58.ค 59.ง 60.ค - การแบงสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพท. 1.ก 2.ง 3.ก 4.ค 5.ข 6.ก 7.ก 8.ง 9.ง 10.ก 11.ก 12.ข 13.ข 14.ง 15.ง 16.ค 17.ก 18.ง 19.ง 20.ง 21.ค 22.ก 23.ข - การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 1. ง 2.ค 3.ค 4.ค 5.ง 6.ค 7.ง 8.ข 9.ง 10.ค 11.ง 12.ก 13.ก 14.ง 15.ก 16.ง 17.ง 18.ข 19.ก 20.ข - กฎกระทรวงแบงสวนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 และระเบียบ กฎหมาย การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.ง 2.ก 3.ข 4.ง 5.ง 6.ง 7.ข 8.ข 9.ค 10.ค 11.ค 12.ง 13.ง 14.ข 15.ง 16.ค 17.ข 18.ข 19.ง 20.ค 21.ง 22.ง 23.ง 24.ง 25.ง 13. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ สําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 3 - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 1.ข 2.ค 3.ค 4.ข 5.ก 6.ก 7.ข 8.ง 9.ค 10.ง 11.ค 12.ค 13.ง 14.ค 15.ข 16.ก 17.ง 18.ค 19.ค 20.ก 21.ง 22.ค 23.ง 24.ข 25.ค 26.ค 27.ค 28.ก 29.ข 30.ค 31.ก 32.ง 33.ง 34.ข 35.ง 36.ค 37.ง 38.ง 39.ง 40.ง 41.ก 42.ข 43.ก 44.ข 45.ข 46.ง 47.ง 48.ข 49.ง 50.ค

ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ

14


51.ง 52.ก 53.ง 54.ง 55.ค 56.ง 57.ง 58.ง 59.ค 60.ค - พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 2547 1.ค 2.ค 3.ข 4.ง 5.ค 6.ข 7.ข 8.ข 9.ข 10.ข - พรบ. เงินเดือน และเงินประจําตําแหนง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2547 1.ง 2.ข 3.ข 4.ก 5.ง - พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 1.ก 2.ง 3.ข - พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 1.ง 2.ง 3.ง 4.ค 5.ง 6.ค 7.ก 8.ค 9.ค 10.ง - พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายการจัดตั้งศาลปกครอง 1.ง 2.ง 3.ข 4.ง 5.ข 6.ง 7.ก 8.ง 9.ง 10.ค 14. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ สําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 4 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 1. ง 2.ข 3.ง 4.ก 5.ง 6.ก 7.ข 8.ง 9.ก 10.ค - แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) 1. ค 2.ก 3.ก 4. ค 5.ค 6.ง 7.ก 8.ข 9.ง 10.ก 11.ง 12.ค 13.ก 14. ค 15.ข 16.ง 17.ง 18.ง 19.ง 20.ข - แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่9 (2545-2549) ของ ศธ. 1. ก 2.ง 3.ข 4.ข 5.ข 6.ข 7.ค 8.ข 9.ง 10.ง 11.ข 12.ง 13.ก 14.ง 15.ค 16.ง 17.ข 18.ก 19.ค 20.ง 15. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ สําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 5 - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 1. ง 2.ง 3.ง 4.ข 5.ค 6.ข 7.ค 8.ค 9.ก 11.ง 12.ก 13.ง 14.ง 15.ข 16.ค 17.ข 18.ข 19. ก 16. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ สําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 6 - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 1. ก 2.ข 3.ก 4.ง 5.ค 6.ง 7.ง 8.ง 9.ก 11.ค 12.ค 13.ง 14.ค 15.ง 16.ค 17.ค 18.ค 19.ค - ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 21.ค 22.ค 23.ง 24.ค 25.ค 26.ค 27.ง 28.ง 29.ค

10.ค 20. ก

10.ง 20.ค 30.ข

15


17. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ สําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 7 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 1. ข 2.ก 3.ข 4.ค 5.ก 6.ค 7.ค 8.ก 9.ง - พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉ.5) พ.ศ. 2545 และ (ฉ.6) พ.ศ. 2546 11.ง 12.ก 13.ข 14.ง 15.ค 16.ก 17.ข 18.ข 19.ง 21.ค 22.ก 23.ง 24.ง 25.ง 26.ง 27.ง 28.ข 29.ค 31.ง 32.ก 33.ง 34.ก 35.ง - พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 1.ข 2.ค 3.ก 4.ค 5.ก 6.ค 7.ค 8.ง 9.ค 11.ข 12.ค 13.ง 14.ค 15.ค 16.ง 17.ง 18.ง 19.ก 18. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ สําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 8 - พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 1.ง 2.ค 3.ก 4.ค 5.ง 6.ง 7.ง 8.ง 9.ง 11.ค 12.ง 13.ง 14.ข 15.ง 16.ข 17.ข 18.ง 19.ง 21.ง 22.ง 23.ง 24.ง 25.ง 26.ก 27.ง 28.ง 29.ก 31.ง 32.ง 33.ค 34.ง 35.ข 36.ง 37.ง 38.ง 39.ข

10.ค 20.ก 30.ง

10.ง 20.ข

10.ข 20.ข 30.ค 40.ค

19. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ สําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 9 - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 1.ก 2.ค 3.ง 4.ข 5.ง 6.ค 7.ง 8.ก 9.ก 10.ง 11.ก 12.ก 13.ง 14.ง 15.ค 16.ง 17.ง 18.ข 19.ก 20.ง 21.ง 22.ค 23.ง 24.ง 25.ง 26.ค 27.ง 28.ก 29.ค 30.ค 31.ง 32.ค 33.ง 34.ข 35.ข 36.ง 37.ง 38.ค 39.ข 40.ง 41.ข 42.ค 43.ค 44.ก 45.ค 46.ข 47.ค 48.ค 49.ง 50.ก 51.ก 52.ข 53.ก 54.ค 55.ค 56.ก 57.ค 58.ง 59.ง 60.ก 20. แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ สําหรับเตรียมผูบริหารฯ ชุดที่ 10 -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการฯ 1. ง 2.ค 3.ข 4.ง 5.ก -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติ ในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 6.ง 7.ค 8.ค 9.ค 10.ค -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547 11.ก 12.ค -ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547 16


13.ง 14.ค 15.ง 16.ข 17.ค 18.ข 19.ก 20.ข -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนฯ พ.ศ. 2547 21.ข 22.ง 23.ก 24.ค -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา 25.ข 26.ก 27.ข 28.ง 29.ค -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและ ฝกอบรมภายใน ประเทศ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2547 30.ข 31.ง 32.ง 33.ข 34.ค 35.ง - กฎกระทรวงกําหนด จํานวน หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548 และ คณะกรรมการฯของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 36.ก 37.ก 38.ง 39.ข 40.ค -พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547 41.ง 42.ง 43.ง 44. ค 45.ง 46.ง 47.ค 48.ง 49.ง 50.ง - กฎกระทรวงวาดวยสิทธิ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานประกอบการ พ.ศ.2547 และ กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ.2547 51.ค 52.ก 53.ง 54.ง 55.ค 56.ง 57.ง 58.ค 59.ข 60.ก - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงวาดวย หลักเกณฑและวิธีการการประเมินความพรอมในการจัด การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 61.ค 62.ก 63.ง 64.ข 65.ค 66.ง 67.ง 68.ค 69.ง 70.ค 71.ก 72.ง 73.ง 74.ค 75.ง -ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 76.ง 77.ข 78.ข 79.ข 80.ง -พรบ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 81.ข 82.ก 83.ข 84.ข 85.ค 86.ง 87.ค 88.ง 89.ข 90.ก -ระเบียบศธ.วาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 2548 และกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติ นักเรียน และระเบียบวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ ของนักเรียนฯ พ.ศ. 2548 91.ง

92.ค

93.ง

94.ก

95.ง

96.ง

97.ค

98.ค

99.ง

100.ง

17


ง. เฉลยแนวขอสอบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับผูบริหาร ชุดที่ 1- 8 (จํานวน 730 ขอ) 1. แนวขอสอบคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารฯ ชุดที่ 1 (ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร) จํานวน 120 ขอ 1. 9. 17. 25. 33. 41. 49. 57. 65. 73. 81. 89. 97. 105. 113.

(3) (1) (1) (3) (1) (3) (4) (1) (1) (3) (4) (1) (2) (2) (2)

2. 10. 18. 26. 34. 42. 50. 58. 66. 74. 82. 90. 98. 106. 114.

(1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (2) (1) (3) (1) (3) (3) (1)

3. 11. 19. 27. 35. 43. 51. 59. 67. 75. 83. 91. 99. 107. 115.

(3) (3) (2) (2) (4) (3) (2) (3) (4) (1) (1) (3) (3) (4) (2)

4. 12. 20. 28. 36. 44. 52. 60. 68. 76. 84. 92. 100. 108. 116.

(3) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (3) (4) (3) (3) (3) (2) (3) (1)

5. 13. 21. 29. 37. 45. 53. 61. 69. 77. 85. 93. 101. 109. 117.

(2) (1) (4) (4) (3) (1) (2) (3) (2) (1) (2) (1) (3) (4) (3)

6. 14. 22. 30. 38. 46. 54. 62. 70. 78. 86. 94. 102. 110. 118.

(3) (3) (3) (4) (3) (3) (4) (1) (3) (2) (1) (2) (2) (2) (4)

7. 15. 23. 31. 39. 47. 55. 63. 71. 79. 87. 95. 103. 111. 119.

(3) (4) (3) (4) (3) (3) (2) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (4) (3)

8. 16. 24. 32. 40. 48. 56. 64. 72. 80 88. 96. 104. 112. 120.

(2) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (3) (2) (1) (3) (3) (3) (4) (1)

2. แนวขอสอบคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารฯ ชุดที่ 2 (ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร) จํานวน 100 ขอ 1. 9. 17. 25. 33. 41. 49. 57. 65. 73. 81. 89. 97.

(4) (1) (2) (3) (2) (4) (2) (2) (4) (4) (2) (2) (4)

2. 10. 18. 26. 34. 42. 50. 58. 66. 74. 82. 90. 98.

(3) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (4) (4) (3) (1) (1)

3. 11. 19. 27. 35. 43. 51. 59. 67. 75. 83. 91. 99.

(3) (3) (3) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (2) (1)

4. 12. 20. 28. 36. 44. 52. 60. 68. 76. 84. 92. 100.

(2) (4) (3) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (2) (4)

5. 13. 21. 29. 37. 45. 53. 61. 69. 77. 85. 93.

(3) (3) (1) (3) (2) (4) (4) (3) (2) (4) (4) (3)

6. 14. 22. 30. 38. 46. 54. 62. 70. 78. 86. 94.

(3) (2) (4) (3) (3) (2) (1) (2) (4) (1) (4) (1)

7. 15. 23. 31. 39. 47. 55. 63. 71. 79. 87. 95.

(1) (4) (1) (1) (4) (2) (2) (4) (2) (3) (2) (3)

8. 16. 24. 32. 40. 48. 56. 64. 72. 80. 88. 96.

(2) (3) (2) (4) (3) (3) (1) (3) (1) (3) (2) (2)

18


3. แนวขอสอบคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารฯ ชุดที่ 3 (ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร) จํานวน 140 ขอ 4. (2) 5. (1) 6. (4) 7. (2) 8. (1) 1. (2) 2. (3) 3. (4) 9. (2) 10. (4) 11. (4) 12. (1) 13. (1) 14. (1) 15. (3) 16. (3) 17. (2) 18. (2) 19. (2) 20. (1) 21. (2) 22. (2) 23. (2) 24. (4) 25. (2) 26. (3) 27. (2) 28. (3) 29. (1) 30. (4) 31. (1) 32. (2) 36. (2) 37. (2 ) 38. (3) 39. (1) 40. (3) 33. (3) 34. (2) 35. (4) 41. (4) 42. (4) 43. (3) 44. (2) 45. (1) 46. (4) 47. (2) 48. (1) 49. (2) 50. (1) 51. (4) 52. (3) 53. (3) 54. (2) 55. (2) 56. (3) 57. (4) 58. (3) 59. (1) 60. (1) 61. (3) 62. (1) 63. (4) 64. (4) 68. (4) 69. (2) 70. (2) 71. (1) 72. (4) 65. (2) 66. (4) 67. (1) 73. (4) 74. (4) 75. (4) 76. (4) 77. (4) 78. (1) 79. (3) 80. (2) 81. (1) 82. (4) 83. (1) 84. (4) 85. (1) 86. (1) 87. (4) 88. (3) 89. (2) 90. (2) 91. (3) 92. (3) 93. (2) 94. (4) 95. (3) 96. (1) 97. (2) 98. (3) 99. (4) 100. (4) 101. (4) 102. (2) 103. (1) 104. (1) 105. (3) 106. (4) 107. (4) 108. (2) 109. (2) 110. (2) 111. (1) 112. (4) 113. (2) 114. (3) 115. (2) 116. (1) 117. (3) 118. (1) 119 (3) 120 (1) 121. (1) 122. (4) 123. (2) 124. (1) 125. (1) 126. (3) 127. (4) 128. (3) 129. (1) 130. (2) 131. (4) 132. (2) 133. (3) 134. (2) 135. (4) 136. (3) 137. (2) 138. (1) 139. (4) 140. (1) 4. แนวขอสอบคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารฯ ชุดที่ 4 (การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน) จํานวน 80 ขอ 1. 9. 17. 25. 33. 41. 49. 57. 65. 73.

(2) (2) (1) (4) (3) (2) (2) (3) (3) (1)

2. 10. 18. 26. 34. 42. 50. 58. 66. 74.

(3) (3) (2) (3) (2) (1) (2) (1) (3) (2)

3. 11. 19. 27. 35. 43. 51. 59. 67. 75.

(4) (4) (4) (4) (1) (4) (3) (3) (2) (3)

4. 12. 20. 28. 36. 44. 52. 60. 68. 76.

(2) (3) (2) (1) (2) (3) (2) (4) (2) (4)

5. 13. 21. 29. 37. 45. 53. 61. 69. 77.

(3) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (4)

6. 14. 22. 30. 38. 46. 54. 62. 70. 78.

(1) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (4) (2) (1)

7. 15. 23. 31. 39. 47. 55. 63. 71. 79.

(3) (1) (1) (4) (3) (3) (1) (2) (1) (4)

8. 16. 24. 32. 40. 48. 56. 64. 72. 80.

(4) (4) (3) (4) (4) (2) (1) (1) (1) (4)

19


5. แนวขอสอบคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารฯ ชุดที่ 5 (การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน) จํานวน 80 ขอ 1. 9. 17. 25. 33. 41. 49. 57. 65. 73.

(2) (3) (4) (2) (1) (2) (4) (4) (4) (4)

2. 10. 18. 26. 34. 42. 50. 58. 66. 74.

(4) (1) (2) (2) (4) (4) (3) (4) (2) (4)

3. 11. 19. 27. 35. 43. 51. 59. 67. 75.

(2) (1) (1) (1) (3) (1) (3) (2) (3) (3)

4. 12. 20. 28. 36. 44. 52. 60. 68. 76.

(3) (3) (4) (3) (4) (3) (2) (2) (4) (3)

5. 13. 21. 29. 37. 45. 53. 61. 69. 77.

(1) (1) (4) (4) (2) (3) (1) (3) (1) (2)

6. 14. 22. 30. 38. 46. 54. 62. 70. 78.

(4) (2) (1) (2) (4) (2) (3) (1) (4) (1)

7. 15. 23. 31. 39. 47. 55. 63. 71. 79.

(1) (3) (3) (4) (2) (2) (3) (3) (3) (3)

8. 16. 24. 32. 40. 48. 56. 64. 72. 80.

(4) (4) (4) (3) (3) (3) (1) (2) (4) (1)

6. แนวขอสอบคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารฯ ชุดที่ 6 (ความรูเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต) จํานวน 50 ขอ 1.(1) 11. (2) 21.(4) 31.(3) 41.(4)

2.(2) 12.(4) 22.(2) 32.(4) 42.(3)

3.(1) 13.(2) 23.(2) 33.(1) 43.(2)

4.(1) 14.(2) 24.(3) 34.(2) 44.(3)

5.(4) 15.(3) 25.(2) 35.(1) 45.(3)

6.(1) 16.(2) 26.(1) 36.(2) 46.(2)

7.(1) 17.(1) 27.(1) 37.(4) 47.(2)

8.(3) 18.(1) 28.(4) 38.(2) 48.(4)

9.(2) 19.(1) 29.(2) 39.(4) 49.(3)

10.(2) 20.(1) 30.(3) 40.(2) 50.(4)

7. แนวขอสอบคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารฯ ชุดที่ 7 (คอมพิวเตอรเพื่อการการบริหาร1) จํานวน 100 ขอ 1.ง 2.ข 3.ก 4.ก 5.ก 6.ค 7.ก 8.ก 9.ค 10.ก 11.ค 12.ก 13.ก 14.ง 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ง 20.ข 21.ง 22.ค 23.ง 24.ค 25.ข 26.ง 27.ง 28.ค 29.ง 30.ก 31.ค 32.ค 33.ค 34.ข 35.ก 36.ข 37.ข 38.ข 39.ค 40.ข 41.ค 42.ข 43.ง 44.ง 45.ง 46.ง 47.ข 48.ค 49.ง 50.ง 51.ค 52.ข 53.ก 54.ข 55.ค 56.ก 57.ค 58.ก 59.ค 60.ง 61.ค 62.ข 63.ข 64.ง 65.ข 66.ค 67.ข 68.ง 69.ง 70.ง 71.ก 72.ง 73.ง 74.ก 75.ข 76.ข 77.ง 78.ข 79.ง 80.ข 81.ก 82.ข 83.ง 84.ข 85.ค 86.ข 87.ค 88.ก 89.ข 90.ข 91.ก 92.ก 93.ก 94.ก 95.ง 96.ก 97.ก 98.ง 99.ง 100.ก

20


8. แนวขอสอบคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารฯ ชุดที่ 8 (คอมพิวเตอรเพื่อการการบริหาร2) จํานวน 50 ขอ 1.ค 11.ง 21.ค 31.ข 41.ข

2.ค 12.ก 22.ง 32.ข 42.ก

3.ง 13.ก 23.ง 33.ค 43.ก

4.ง 14.ค 24.ง 34.ข 44.ง

5.ก 15.ข 25.ค 35.ง 45.ข

6.ค 16.ง 26.ก 36.ก 46.ก

7.ก 17.ก 27.ค 37.ข 47.ข

8.ค 18.ข 28.ก 38.ก 48.ก

9.ค 19.ค 29.ง 39.ก 49.ก

10.ค 20.ข 30.ข 40.ง 50.ข

เฉลยแนวขอสอบ: สอบครูดอทคอม….

21

ข้อสอบ  
ข้อสอบ  

เฉลยแนวข้อสอบ