Page 1

ชื่อเรื่อง :

ไม่ยากถ้าอยากเรี ยนเก่งภาษาจีน

ชื่ อผู้แต่ ง :

Hwang Eun – jeong

เรื่องย่อ :

ความสัมพันธ์ ในอดี ตชาติ มิตรภาพกับความรั กของมี มี่ เคน

และบิ๊ก ที่เชื่อมโยงสู่ เคล็ดลับการเรี ยนภาษาจีนให้ประสบความสาเร็ จ เมื่อมีมี่ ต้องย้ายไปเรี ยนที่โรงเรี ยนจีนศึกษา ตามคาสั่งของย่า เป้ าหมายคือการตอบ คาถามภาษาจีน เพื่อชิ งทุนไปเรี ยนที่ จีน 1 ปี โดยมี คู่ซ้ ี ขวัญใจสาว ๆ อย่าง เคนคอยช่ ว ยเหลื อ ขณะเดี ย วกัน ก็ ต้องรั บ มื อกับ คู่ ป รั บ อย่า งบิ๊ ก การเรี ย น ภาษาจีนกับช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของพวกเขาได้อย่างเหลือเชื่อ การนาไปใช้ ในชี วิตประจาวัน : การพูดภาษาจีนมีผใู้ ช้มากที่สุดในโลก และ ด.ญ.กมลชนก จันทร์ ฉิม ม.1/2

สาคัญมาก ประเทศที่ใช้ภาษาจีนคือศูนย์กลางเศรษฐกิ จโลก ดังนั้น พวกเรา ควรฝึ กพูดภาษาจีนกันให้มาก ๆ เพื่อนาไปใช้ในอนาคต


ชื่อเรื่อง :

คุมอารมณ์ให้อยูห่ มัด

ชื่ อผู้แต่ ง :

Kim, Jeong - Hong

เรื่องย่อ :

หนังสื อเล่ มนี้ มีวิธีการต่าง ๆ ในการควบคุ มอารมณ์ พูดถึ ง

อารมณ์ อารมณ์ ก็คือ ความรู ้ สึกทางใจที่ เปลี่ ยนไปตามสิ่ งที่ มากระตุ น้ เช่ น การโกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ การเศร้าในเรื่ องต่าง ๆ การอายในการแสดง ต่าง ๆ การกลัวความมืดหรื อผี อะไรประมาณนี้ ซึ่ งอารมณ์ที่เกิดขึ้นพวกนี้ จะ ส่ งผลร้ายต่อเราถ้าไม่รู้จกั วิธีควบคุมให้ถูกต้อง ซึ่ งหนังสื อเล่มนี้ จะแนะนาวิธี ดี ๆ เพื่อกาจัดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้เรามีความสุ ข การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน : 1. ได้รู้จกั วิธีควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ 2. นาไปปรับใช้กบั ตัวเองเพื่อจะได้อยูก่ บั เพื่อน ๆ ที่มีความสุ ข ด.ช.วรัญญู ทวีมาก ม.3/6

3. สามารถนาไปบอกเพื่อน ๆ ให้ทาตามได้ 4. ถ้า เราปฏิ บ ตั ิ ตามที่ หนัง สื อบอก เราจะเป็ นคนที่ ค วบคุ มอารมณ์ ไ ด้อย่า ง แน่นอน และจะเกิดผลดีตามมา


ชื่อเรื่อง :

50 วิธีมารยาทดีเราทาได้

ชื่ อผู้แต่ ง :

Ja, Woon - Young

เรื่องย่อ :

ในการที่ เราอาศัยอยู่ในสังคมนั้น เรื่ องการมีมารยาทถื อเป็ น

เรื่ องสาคัญมากอย่างหนึ่ ง ไม่ว่าจะเป็ นการมีมารยาทต่อสถานที่ ต่อผูอ้ ื่น ถึ ง แม้แต่เป็ นมารยาทต่อตนเองก็ตาม เราอาจไม่ตอ้ งมีมารยาทที่ดี 100 % แต่เรา ทาได้เพียง 70 % ก็จะทาให้เราอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขและสังคมที่ เราอาศัยอยูก่ ็น่าอยูย่ งิ่ ขึ้นเนื่องจากเรามีมารยาทที่ดีต่อกัน การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน : 50 วิธีมารยาทดีเราทาได้เล่มนี้ เป็ นคู่มือการ ปฏิบตั ิตนให้มีมารยาทได้ทีเดียว เนื้ อหาทั้งหมดได้ถ่ายทอดออกมาผ่านการ์ ตูน และมี ก ารบรรยายประกอบ ซึ่ งสามารถอ่ า นได้ท้ งั เด็ ก และผูใ้ หญ่ โดยใช้ นางสาวจริยาภรณ์ พิมพ์เสนา ม.5/3

หนังสื อเล่มนี้ ในการช่วยปลูกฝังมารยาทที่ดีให้กบั เด็ก ๆ ได้ทาตามจนชิ นและ คุน้ เคยไปจนโตได้

ดรุณารวมพลังรักการอ่านประจำเดือนธันวาคม 2556 (แผนกมัธยม)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you