Page 1

เรื่องย่อ

เรื่ องเล่าชวนคิด เพื่อชี วติ ที่ดีงาม เล่มนี้เป็ นนิทานธรรมะที่

อ่านง่าย เนื้ อหาสั้น ๆ เป็ นการสะท้อนเรื่ องราวของจิตใจมนุษย์ที่หลากหลายใน ชีวติ ประจาวัน และคติธรรมที่แฝงในบทสนทนาของตัวละคร อาจจุดประกาย ให้เรามองเห็นสัจธรรมในจิตใจ อันจะช่วยจุดประกายความคิดที่เป็ นกุศล ให้ เราได้เรี ยนรู ้ใคร่ ครวญเพื่อปั ญญาและนาพาชีวิตไปสู่ เส้นทางที่ถูกต้อง เพราะ คนเราย่อมต้องทาแบบทดสอบของชีวติ การเลือกจึงเป็ นสิ่ งสาคัญหากเลือก ด้วยสติปัญญาก็ยอ่ มพาให้เราผ่านโจทย์ยาก ๆ ไปได้ และเข้มแข็งขึ้น ดังนั้น การอ่านเรื่ องเล่าชวนคิดจึงเป็ นการฝึ กพิจารณาใคร่ ครวญในแต่ละปั ญหาเพื่อ เลือกอย่างถูกต้อง การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน 1. การใช้ปัญญาพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ เด็กหญิงอรัชพร ซื่อตรง ม.1/1

2. นาหลักธรรมที่ได้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต 3. การมีสติปัญญาย่อมทาให้เราผ่านความยากลาบากไปได้

ชื่อหนังสื อ

เรื่ องเล่าชวนคิด เพื่อชี วติ ที่ดีงาม

ชื่ อผู้แต่ ง

ชุติปัญโญ

4. การที่เรามีธรรมะทาให้เราได้พบทางสว่าง


โรคทางพันธุ กรรมชนิ ดหนึ่ง ดังนั้น การเพิ่มธาตุเหล็กและโปรตีน ไม่สามารถ รักษาโรคนี้หายขาดได้ 2. สาเหตุของโรคลูคีเมีย : โรคลูคีเมียเรี ยกอีกอย่าง หนึ่งว่า “มะเร็ งเม็ดเลือดขาว” เป็ นโรคประหลาดที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาว รู ปร่ างผิดปกติเพิ่มปริ มาณขึ้น ทาให้ระบบภูมิคุม้ กันเสื่ อมลง ลูคีเมียมักจะไม่ ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม ผูป้ ่ วยจะมีไข้ผดิ ปกติก่อน จากนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาว รู ปร่ างผิดปกติเพิ่มจานวนมากขึ้น ในขณะที่เซลล์เม็ดเลือดขาวปกติมีปริ มาณ ลดลง เมื่อระบบภูมิคุม้ กันเสื่ อมลง เพียงแค่บาดแผลภายนอกหรื อไข้หวัดก็ เด็กหญิงอิสราภรณ์ สถิรยากร ม.1/3

สามารถทาให้ร่างกายของผูป้ ่ วยอ่อนแออย่างรุ นแรงได้ อย่างไรก็ตามหาก

ชื่อหนังสื อ

99 คาถามสะท้าน IQ

ผูป้ ่ วยเป็ นลูคีเมียมีอายุนอ้ ยเท่าไรโอกาสในการรักษาก็ยงิ่ มีสูงมากเท่านั้น

ชื่ อผู้แต่ ง

เหลียงเสี่ ยวตาน

สารอาหารสู งที่สุด หนึ่งในนั้นก็คือแคลเซี ยมเนื่องจากแคลเซี ยมสามารถผ่อน

เรื่องย่อ

หนังสื อเรื่ อง 99 คาถามสะท้าน IQ เป็ นหนังสื อที่รวบรวม

3. ประโยชน์ของกีวี : กีวี มีวติ ามิน แร่ ธาตุและเป็ นหนึ่ งในผลไม้ที่มี คลายระบบประสาท จึงมีส่วนช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการนอนตามธรรมชาติ

เรื่ องราวต่าง ๆ มากมายซึ่ งเป็ นความรู ้และให้ประโยชน์กบั ตัวเรา ตัวอย่างเช่น

และยังช่วยกระตุน้ การขยับตัวของลาไส้ ช่วยในเรื่ องการย่อยและดูดซึ ม

1. สาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย : โรคธาลัสซี เมียนั้นพบในแถบทะเลเมดิเตอร์ เร-

สารอาหาร ช่วยลดการท้องอืด

เนียนเป็ นครั้งแรก โรคนี้จึงมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “โรคโลหิตจางแบบทะเล

การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน

เมดิเตอร์เรเนียน” ผูป้ ่ วยโรคนี้มีโครงสร้างของฮีโมโกลบินผิดปกติ สามารถ จาแนกออกได้เป็ นสองประเภท คือ ประเภทแอลฟาธาลัสซี เมีย กับประเภท เบต้าธาลัสซี เมีย อาการหนักเบาขึ้นอยูก่ บั สภาพทางพันธุ กรรม ธาลัสซีเมีย คือ

รักษาโรคธาลัสซีเมียและลูคีเมีย

ได้ความรู ้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ รวมถึงการดูแล


การเรี ยนรู ้วธิ ี การทดลองทางวิทยาศาสตร์ แบบสมัยก่อนที่พฒั นาจนกลายมาเป็ น อุปกรณ์ต่าง ๆ ในปั จจุบนั จากนักวิทยาศาสตร์ ผมู ้ ีชื่อเสี ยง เจ้าของทฤษฎีต่าง ๆ เช่น กาลิเลโอ กาลิเลอิ นักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาลี กาบรี เอิล ดานีเอิล ฟาเรนไฮท์ นักฟิ สิ กส์ชาวเยอรมัน อันเดอรล์ เซลซิอสั นักดาราศาสตร์ชาวสวีเดน ฯลฯ และหนังสื อเล่มนี้ยงั ประกอบไปด้วยทฤษฎีคตวามรู ้ทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง 20 การทดลองแบ่งการเรี ยนรู้เป็ น 4 ขั้นตอน 1) สอนให้เข้าใจ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 2) สอนให้เข้าใจ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดผ่านการทดลอง 3) เป็ นการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ในเกร็ ดวิทย์น่ารู ้ 4) เป็ นการทาแบบทดสอบ พัฒนาตรรกะคาดเดา เด็กหญิงจีรยา ปรุ งแต่ งกิจ ม.1/10

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน

สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนหรื อ

ทาการทดลองต่างๆ ในวิทยาศาสตร์ และสามารถนาไปใช้ในการพยากรณ์ ชื่อหนังสื อ

ห้องทดลองลมฟ้ าอากาศ

ชื่ อผู้แต่ ง

Ha Kyung –Ja และ Jung Hyo - Sang

เรื่องย่อ

หนังสื อเล่มนี้มีเนื้อหาที่หลากหลายให้คาตอบได้ไม่วา่ จะเป็ น

เรื่ องของอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ลม และปรากฏการณ์ต่าง ๆ บน ท้องฟ้ า โดยมี โมโม่ แม่มดจิ๋วแสนซนช่วยอธิ บายและพิสูจน์ทฤษฎีและยังมี

อากาศได้


ชื่อหนังสื อ

รู้รอบตอบได้ เรื่ องอาเซียน ประวิทย์ สุ วณิ ชย์

ชื่ อผู้แต่ ง เรื่องย่อ

ประเทศสมาชิกอาเซี ยน มี 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนี เซี ย

มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย บรู ไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา การที่มีอาเซี ยน เนื่ องจากประเทศสมาชิกอาเซี ยนส่ วนใหญ่ได้รับ เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ไม่นาน การเมืองไม่มนั่ คง จึงให้ ความสาคัญแก่ประเด็นความมัน่ คงมากกว่าเรื่ องอื่น โดยสร้างสันติภาพ จึง นามาซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเป็ นหนึ่ง อยู่ ภายใต้คาขวัญว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” นายธนากร พ่วงปาน ม.5/1

การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน สามารถนาไปใช้สอบ

สามารถนาไปตอบได้เมื่อมีคนมาถามและ

ดรุณารวมพลังรักการอ่านประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (แผนกมัธยม)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you