Page 1

ชื่อหนังสื อ : นิทานอีสปสอนใจ ชื่อผู้แต่ ง : อเล็กซ์ ดอนโนเวน ชื่อผู้แปล : ริ นธร ศรี ทอง เรื่องย่ อ

: หนังสื อนิทานเล่มนี้ช่วยเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่ งมี

ความสนุ กของนิ ทาน และรู ้ จกั คาศัพท์ใหม่ ๆ ที่ ไม่ ได้อยู่ในหนังสื อ เรี ยน และมีขอ้ คิดคติสอนใจสร้างเสริ มคุณธรรมให้ดว้ ย การนาไปใช้ ในชี วิตประจาวัน : สามารถนาศัพท์ภาษาอังกฤษบางคา มาใช้ใ นการเรี ยนการสอนในห้อ งได้ และนิ ท านให้ค ติ ส อนใจที่ ดี สามารถนามาใช้ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน

ด.ญ.จิดาภา สีเพชร นักเรียนชั้น ป.3/2


ชื่อหนังสื อ : สนุกกับวิทยาศาสตร์ ชื่อตอน

: การเติบโตของพืช

ชื่อผู้แต่ ง : บาร์บารา เทย์เลอร์ ชื่อผู้แปล : วารี พิมพ์เพชร เรื่องย่ อ

: หนังสื อเล่มนี้ให้ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกพืช และการ

เติบโตของพืช จะเห็ นได้ว่าการปลูกพืชขึ้นใหม่ ต้องอาศัย น้ า แสง อากาศ และความอบอุ่น การเลือกดิน เป็ นสาคัญ และเราจะดูแลต้นไม้ ให้เจริ ญเติบโตได้อย่างไร และพบว่าภาวะมลพิษ มี ผลต่ อการดู แล ต้นไม้ และทาอย่างไรต้นไม้ปลูกในขวดแก้วได้ เช่น ต้นแอฟริ กนั ไว

ด.ญ.ณิชาภัทร วรรณสิทธิ์ นักเรียนชั้น ป.3/2

โอเล็ต เติบโตจากใบได้เช่ นกัน เลือกใบที่แข็งแรงจากต้น โดยให้มี ก้านใบติดมาด้วย เมื่อปั กก้านใบลงดิ น ระวังอย่าให้ใบเปื้ อนดิ น ก็จะ สามารถแตกใบออกมาได้ การนาไปใช้ ในชี วิตประจาวัน : ทาให้เรามีความรู ้ในการปลูกต้นไม้ ในขวดแก้ว ใช้ในการตกแต่งบ้าน และเป็ นรายได้ในครอบครัวได้


ชื่อหนังสื อ : โลกของสิ่ งมีชีวติ ชื่อผู้แต่ ง : พิศาล สร้อยธุหร่ า เรื่องย่ อ

: หนังสื อเล่นนี้ให้ความรู ้ชีวิต และความเป็ นอยูข่ องสัตว์

ชนิ ดต่างๆ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก และสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า เช่ น นกกระจอกเทศ นกอีมู และนกรี อา เป็ นนกที่บินไม่ได้ แต่มนั ก็มีขนาด ใหญ่มาก นอกจากนี้ ยงั วิ่งได้เร็ วจนศัตรู ที่มีเพียงไม่กี่ชนิ ดตามไม่ทนั นกเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสีทึมๆ ยกเว้นนกกระจอกเทศตัวผูช้ นิดหนึ่งที่มีสี ขาวสลับดา ซึ่งเป็ นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การนาไปใช้ ในชี วิตประจาวัน : เมื่อเราอ่านหนังสื อเล่มนี้ ทาให้สนุ ก ด.ญ.กุลปรียา มุสิกวัตร์ นักเรียนชั้น ป.4/5

เพลิดเพลิน และยังได้ความรู ้และการใช้ชีวติ ของสัตว์ต่างๆ


ชื่อหนังสื อ : จันทโครพ ชื่อผู้แต่ ง : ชลดา ชบางบอน เรื่องย่ อ

: ณ เมืองพาราณสี อนั กว้างใหญ่ไพศาล มีพระเจ้า

พรหมทัต และมเหสี เป็ นผูป้ กครองนคร ทั้งสองพระองค์ทรงใส่ ใจใน ทุกข์สุขของเหล่าราษฎรอย่างทัว่ ถึง บ้านเมืองจึงร่ มเย็นเป็ นสุ ข ผูค้ นยิม้ แย้ม แจ่ ม ใส เอื้ อ เฟื้ อเผื่อ แผ่ ก ัน และกัน ด้ว ยจิ ต ใจอัน ดี ง าม พระเจ้า พรหมทัต และมเหสี ทรงมีพระโอรสเพียงองค์เดียว คือ เจ้าชายจันทโค รพ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งอุปราช แม้เจ้าชายจะยังทรงพระเยาว์ แต่ทุกครั้ง ที่ พ ระบิ ด า และมารดาเสด็จออกตรวจตราความเป็ นอยู่ข องราษฎร

ด.ญ.อรปรียา ศรีวชิ ัย นักเรียนชั้น ป. 5/1

เจ้าชายน้อยจะเสด็จ ตามไปด้วยเสมอ เพราะทรงต้องการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผูท้ ี่เดือดร้อน การนาไปใช้ ในชี วิตประจาวัน : นามาปรับใช้ในชี วิตประจาวัน เมื่อ คนรอบข้างร้องขอความช่วยเหลือ เราควรมีน้ าใจช่วยเหลืออย่างจริ งใจ จะได้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวติ


ชื่อหนังสื อ : สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ชื่อผู้แต่ ง : อาจารย์สะอาด วิโรจน์รัตน์ เรื่องย่ อ

: หนังสื อเล่มนี้รวบรวมสิ่ งต่างๆ ไว้มากมายล้วนแล้วแต่

ให้ความรู ้ในเรื่ องวิทยาศาสตร์ เช่น จิลินทรี ยเ์ ป็ นสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กจะ เห็ นได้เมื่ อดูด้วยกล้องจูลทรรศน์ กลุ่ มของจุ ลินทรี ยท์ ี่สาคัญ ได้แก่ แบบคทีเรี ย รา ยีสต์ สาหร่ ายขนาดเล็ก และไวรัส เป็ นต้น จุลินทรี ย ์ บางชนิ ดมี ประโยชน์ทางอุ ตสาหกรรมมาก ผลิ ตผลที่ มีคุณภาพทาง เศรษฐกิจหลายประเภทได้มาจกาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรี ย ์ เช่ น ยาปฏิ ชีวนะ วัคซี น เบี ยร์ ไวน์ วิสกี้ ผลิตภัณฑ์จากนม กรดอะมิ โน กรดอินทรี ย ์ วิตามิน เอนไซน์ และสารเคมีอื่นบางชนิด

ด.ญ.ปวันพัสตร์ ธรรมรังสี นักเรียนชั้น ป.5/2

การนาไปใช้ ในชี วิตประจาวัน : รู ้จกั สิ่ งมีชีวิตมากมายว่ามีประโยชน์ และสามารถนามาใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน


ชื่อหนังสื อ : เทคนิควิธีการพับกระดาษ 3 มิติ ชื่อผู้แต่ ง : จันทร วรากุลเทพ เรื่องย่ อ

: หนังสื อเล่มนี้มีเทคนิควิธีการพับกระดาหลายรู ปแบบ

ซึ่งเราจะพบว่ารอบตัวเรามีกระดาษที่ไม่ได้แล้วมากมาย แต่เราสามารถ นาสิ่ งเหล่ านี้ ก ับมาพับเป็ นรู ปต่ างได้ เช่ น การพับนกกระเรี ยนสวม มงกุฎ นกยูง น้ าเต้า เป็ นต้น การนาไปใช้ ในชี วิตประจาวัน : เราสามารถเรี ยนรู ้และฝึ กทาได้ดว้ ย ตนเองเป็ นการพัฒนาจิตใจ และอารมณ์ และสามารถนามาเป็ นรายได้ เสริ มเป็ นการพัฒนาชีวติ ได้อีกด้วย

ด.ญ.ภัทรลดา ฤทธิ์เดช นักเรียนชั้น ป.5/2


ชื่อหนังสื อ : แมลง ชื่อผู้แต่ ง : สตีฟ ปาร์กเกอร์ เรื่องย่ อ

: ในการสารวจแมลงชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะมีท้ งั ขนาดเล็ก

หรื อใหญ่ จะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ไปด้วยเสมอ เช่น แว่นขยาย และขวด จับแมลง เพื่อเอาไปใช้ในการศึกษา และต้องสวมเสื้ อผ้ามิดชิ ด ใส่ ถุง มือ และต้องสวมหมวก เพื่อป้ องกันความปลอดภัย และควรจดบันทึก ไปด้วยเพื่อใช้การศึกษาค้นความต่อไป การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน : ทาให้มีความรู ้วา่ แมลงชนิดต่างๆ ว่ามี ความปลอดภัย หรื อ อัน ตราย จึ ง ควรต้อ งศึ ก ษาเพื่ อ ความเข้า ใจว่ า จะต้องระวังอันตรายอย่างไร หรื อเมื่อได้รับพิษแล้วจะต้องทาอย่างไร ต่อไป

ด.ญ.ญาณาธิป เจริญจันทร์ นักเรียนชั้น ป.5/2

ดรุณารวมพลังรักการอ่านประจำเดือนมกราคม 2557 (แผนกประถม)  
Advertisement