Page 1


1. พระนาม “ภูมิพล” ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 2. ทรงมีชื่อเล่น ว่า เล็ก หรือ พระองค์เล็ก 3. ทรงเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอี เพราะช่วงพระชนมายุ 5 พรรษา ทรงเคยเข้าเรียน ที่โรงเรียนแห่งนี้ 1 ปี มีพระนามในใบลงทะเบียนว่า “H.H Bhummibol Mahidol” หมายเลขประจ�าตัว 449 4. สมัยทรงพระเยาว์ ทรงได้ค่าขนม อาทิตย์ละครั้ง 5. แม้จะได้เงินค่าขนมทุกอาทิตย์ แต่ยงั ทรงรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขาย เมือ่ ได้เงินมาก็นา� ไปซือ้ เมล็ดผักมาปลูกเพิม่ 6. ทรงฉลองพระเนตร(แว่นสายตา)ตั้งแต่พระชันษายังไม่เต็ม 10 พรรษา เพราะครูประจ�าชั้นสังเกตเห็นว่าเวลาจะทรง จดอะไรจากกระดานด�าพระองค์ ต้องลุกขึ้นบ่อยๆ 7. สมัยพระเยาว์ทรงซนบ้าง หากสมเด็จย่าจะลงโทษ จะเจรจากันก่อนว่า โทษนี้ควรตีกี่ที ในหลวงจะทรงต่อรองว่า 3 ที มากเกินไป 2 ทีพอแล้ว 8.ทรงได้รับการอบรมให้รู้จัก “การให้” โดยสมเด็จย่าจะทรงตั้งกระป๋องออมสิน เรียกว่า “กระป๋องคนจน” เอา ไว้ หากทรงน�าเงินไปท�ากิจกรรมแล้วมีก�าไร จะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่กระปุกนี้ 10% ทุกสิ้นเดือนสมเด็จ ย่าจะเรียกประชุมเพื่อถามว่า จะเอาเงินในกระป๋องนี้ไปท�าอะไร เช่น มอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด มอบให้เด็ก ก�าพร้า หรือท�ากิจกรรมเพื่อคนยากจน 9.ครั้งหนึ่ง ในหลวงกราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้รถจักรยาน เพราะเพื่อนคนอื่นๆ เขามีจักรยานกัน สมเด็จย่าก็ ตอบว่า “ลูกอยากได้จกั รยาน ลูกก็ตอ้ งเก็บค่าขนมไว้สิ หยอดกระป๋องวันละเหรียญ ได้มาก ค่อยเอาไปซือ้ จักรยาน” 10. พระอัจฉริยภาพของในหลวง มีพื้นฐานมาจาก “การเล่น” สมัยทรงพระเยาว์ เพราะหากอยากได้ของ เล่นอะไรต้องทรงเก็บสตางค์ซื้อเอง หรือ ประดิษฐ์เอง ทรงเคยหุ้นค่าขนมกับพระเชษฐา ซื้อชิ้นส่วนวิทยุที ละชิ้นๆ แล้วเอามาประกอบเอง เป็นวิทยุ แล้วแบ่งกันฟัง 11.ทรงสนพระทัยดนตรีอย่างจริงจังราวพระชนมายุ 14-15 พรรษา ทรงซื้อแซกโซโฟน มือสองราคา 300 ฟรังก์มา หัดเล่น โดยใช้เงินสะสมส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าทรงออกให้ 12.ทรงพระราชนิพนธ์เพลงครั้งแรก เมื่อพระชนมายุพรรษา 18 พรรษา เพลงพระราชนิพนธ์แรก คือ “แสงเทียน” จนถึงปัจจุบันพระราชนิพนธ์เพลงไว้ทั้งหมด 48 เพลง 13. ครั้งหนึ่ง ทรงเรือใบออกจากฝั่งไปได้ไม่นานก็ทรงแล่นกลับฝั่ง และตรัสกับ ผู้ที่คอยมาเฝ้าฯว่า เสด็จฯกลับเข้า ฝั่งเพราะเรือแล่นไปโดนทุ่นเข้า ซึ่งในกติกาการแข่งเรือใบถือว่าฟาวส์ ทั้งๆ ที่ไม่มีใครเห็น แสดงให้เห็นว่าทรง ยึดกติกามากแค่ไหน 14. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องกลเติม อากาศที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ “กังหันชัยพัฒนา” เมื่อปี 2536 15. ทรงเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงน�้ ามันจากวัสดุการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เช่น แก๊สโซฮอล์,ดีโซฮอลล์ และ น�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว 16. เครือ่ งประดับ : ในหลวงไม่ทรงโปรดสวมเครือ่ งประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ของมีคา่ ต่างๆ ยกเว้น นาฬิกา 17. หลอดยาสีพระทนต์ ทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอด ยังปรากฏ รอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด ซึ่งเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีด และ กดเป็นรอยบุ๋ม 18. ทุกครั้งที่เสด็จฯไปยังสถานที่ต่างๆ จะทรงมีสิ่งของประจ�าพระองค์อยู่ 3 สิ่ง คือ แผนที่ซึ่งทรงท�าขึ้นเอง (ตัดต่อเอง ปะกาวเอง) กล้องถ่ายรูป และดินสอที่มียางลบ 19. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามว่า เคยทรงเหนื่อยทรงท้อบ้างหรือไม่ ในหลวงตอบว่า “ความ จริงมันน่าท้อถอยอยู่หรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ” 20. ทรงนึกถึงแต่ประชาชน แม้กระทัง่ วันทีพ่ ระองค์ทรงก�าลังจะเข้าห้องผ่าตัด กระดูกสันหลังใน อีก 5 ชัว่ โมง (20 กรกฎาคม 2549) ยังทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปติดตั้ง คอมพิวเตอร์เดินสายออนไลน์ไว้ เพราะก�าลัง มีพายุเข้าประเทศเผื่อน�้าท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน 21. อาหารทรงโปรด : โปรดผัดผักทุกชนิด เช่น ผัดคะน้า ผัดถั่วงอก ผัดถั่วลันเตา 22. ทรงเชี่ยวชาญถึง 6 ภาษา คือ ไทย ละติน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน และ สเปน 23. ในหลวงทรงพระเนตรเทียมข้างขวา เป็นผลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์ แลนด์ รถพระที่นั่งชนกับรถบรรทุกอย่างแรง ท�าให้เศษกระจกเข้าพระเนตรข้างขวา ตอนนั้นมีพระ ชนมายุเพียง 20 พรรษา และทรงใช้พระเนตรข้างซ้ายข้างเดียว ในการท�างานบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข ประชาชน ชาวไทยมาตลอดกว่า 64 ปี 24. ปีหนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอแค่ 12 แท่ง ใช้เดือนละแท่ง จนกระทั่งกุด 25. นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด


ěįĞíŎńŎį ĥĪĹĪù 18 ēĝî ēĝîĝĹĪù 2 ĥĪġňĩŁïġíň 2554

âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ

80 ¶¹¹¤±Ò¸Ã Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ 70000 â·Ã. 032-314760

»ÃѪÞÒâçàÃÕ¹

¤Ø³¸ÃÃÁ ¹íÒÇÔªÒ ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ Íաઋ¹à¤Â ·Õ´è ÃسÒÊÒà ÇŲ±› ¯ ¼ • ¾ ¥ ¼ ¢Í¹íÒàʹÍÊÔ§è ´Õæ ·Õàè ¡Ô´¢Ö¹é ã¹âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ §¯¯£

·Ø¡Í‹ҧ·Õàè ¡Ô´¢Ö¹é ·Ñ§é ÀÒÂã¹âçàÃÕ¹áÅÐÀÒ¹͡ ¨Ðª‹Ç»Ãاᗋ§ãˌš٠ËÅÒ¹ ¢Í§·‹Ò¹ä´ŒàÃÕ¹ÃÙŒ ä´Œ«ÁÖ «Ñº·Ñ¡ÉлÃÐʺ¡Òóq—Ò‹ §æ à¾×Íè ¾Ç¡à¢ÒàËÅ‹Ò¹Ñ¹é ¨Ðà—Ժ◢Öé¹à»š¹ºØ¤Åҡ÷Õè´Õ¢Í§»ÃÐà·ÈªÒ—Ô—‹Íä» ¢³Ð·Õàè ¡Ô´ÁËÒÍØ·¡ÀÑ¢ֹé àÃÒªÒÇ´Ãسҗ‹Ò§ª‹Ç¡ѹºÃÔ¨Ò¤ÊÔ§è ¢Í§ »˜¨¨Ñ—‹Ò§æ ª‹ÇÂàËÅ×Í ·Ñ§é ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹áÊ´§¤ÇÒÁ໚¹¨Ô—ÍÒÊÒ »˜¹œ EM BALL ¨íҹǹ 100,000 ÅÙ¡ Ê‹§ä»ª‹Ç·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¹íÒé àÃÕ¡䴌ÇÒ‹ ໚¹Íѹ´Ñº—Œ¹æ ¡‹Í¹ã¤ÃàÅ·Õà´ÕÂÇ ¹íéÒ㨷ÕèÁ—Õ ‹Íà¾×è͹ËÇÁªÒ—Ô ¢Í¢Íº¤Ø³·‹Ò¹¼Ù»Œ ¡¤Ãͧ ¼ÙÍŒ Ò‹ ¹·Õè ä´Œ—ªÔ ÁãËŒ¤Òí á¹Ð¹íÒ —ÅÍ´¨¹ ¼ÙŒÁÕÍØ»¡Òäس ·ÕèËÇÁʹѺʹع¨Ñ´·íÒ´ÃسÒÊÒéºÑº¹ÕéàËÁ×͹ઋ¹à¤Â ºÃóҸԡÒÃ

³»ĥŲÂű¯ºµ 1. à¾×èÍà¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹áÅÐ ›˜þ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§âçàÃÕ¹ÊÙ‹ªØÁª¹ 2. à¾×è Í à»š ¹ Ê×è Í ¡Åҧ㹡ÒÃ—Ô ´ —‹ Í Ê×è Í ÊÒÃáÅÐÊ‹ § àÊÃÔ Á ¤ÇÒÁࢌ Ò ã¨ÍÑ ¹ ´Õ ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒ»¡¤Ãͧ, ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¤ÃÙ áÅмٌà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºâçàÃÕ¹ 3. à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¼ÙŒ»¡¤ÃͧáÅлÃЪҪ¹·ÑèÇä» ä´Œ·ÃÒº ¤ÇÒÁà¤Å×è͹äËǢͧÊѧ¤ÁÀÒÂã¹áÅÐÀÒ¹͡âçàÃÕ¹ 4. à¾×è Í à»š ¹ Ê×è Í »ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸q à ÐËÇ‹ Ò §ÈÔ É Âq à ¡‹ Ò ¡Ñ º ÈÔ É Âq »˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ãËŒ¤§ÍÂÙ‹áÅÐÁÑ蹤§ÂÔ觢Öé¹ ãˤ§Í

µ¼¯§»ž

Contents

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈÇѹ¤ÃÔʗqÁÒÊ............................................................... 2 ¨Ò¡ã¨Í¸Ô¡ÒÃ................................................................................................... 3 ¤Ø³¾‹Í͸ԡÒáѺ¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò´Õ.................................................................... 4 ÁØÁÁͧ¨Ò¡¼ÙŒª‹ÇÂ͸ԡÒÃ................................................................................... 6 ÈÔÉÂqࡋҡѺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨..................................................................................... 7 àÊÕ§ÊзŒÍ¹¨Ò¡¼ÙŒ»¡¤Ãͧ............................................................................... 9 ´ÃسҨԗÍÒÊҡѺÁËÒÍØ·¡ÀÑÂ......................................................................... 12 â¤Ã§¡ÒèԗÍÒÊÒ............................................................................................ 13 ¡Ô¨¡ÃÃÁà´Ô¹à·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂ×ÔÇѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÍ¡ª¹............................................... 14 ÍÍ¡ÃÒ¡ÒáŌҤԴ¡ÅŒÒ·íÒ ·Ò§ TV ª‹Í§ 5.................................................... 15 ¤³Ð¤ÃÙÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹·Õè»ÃÐà·ÈàÇÕ´¹ÒÁ............................................................. 16 ¡Ô¨¡ÃÃÁªÁÃÁÇÒ·ÈÔÅ»Š................................................................................... 18 §Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã.................................................................................................. 20 §Ò¹ËŒÍ§ÊÁØ´.................................................................................................. 23 §Ò¹¤íÒÊ͹áÅСԨ¡ÃÃÁ¤Ò·ÍÅÔ¡..................................................................... 26 ¨Ô—ÍÒÊÒ......................................................................................................... 28 ºÑ³±Ô—¹ŒÍ 2554......................................................................................... 31 ¡Ô¨¡ÃÃÁ͹غÒÅ............................................................................................. 32 à´ç¡´ÕÈÃÕ´ÃسÒ/´ÃسÒÃÒªºØÃÕª‹ÇÂàËÅ×͹ѡàÃÕ¹·Õè»ÃÐʺÍѤ¤ÕÀÑÂ...................... 37 ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃжÁ..............................................................................................38 ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§............................................................................................... 46 ¡ÅØ‹ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÀÒÉҗ‹Ò§»ÃÐà·È.............................................................58 ¡ÅØ‹ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ............................................. 60 ¡ÅØ‹ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒʗÃq................................................................... 62 ¡ÅØ‹ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒʹÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ.................................. 64 ¡ÅØ‹ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÀÒÉÒä·Â........................................................................ 66 ¡ÅØ‹ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÈÔÅ»Ð.............................................................................. 68 ¡ÅØ‹ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¤³Ô—ÈÒʗÃq....................................................................70 ¡ÅØ‹ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅоÅÈÖ¡ÉÒ........................................................73 ¤íÒÊ͹¢Í§¾‹ÍáÁ‹·ÕèÂѧ¨íÒä´Œ.............................................................................. 74 ¤ÇÒÁ㽆½˜¹ã¹Í¹Ò¤—......................................................................................76 »ÃзѺã¨ÍÐäÃã¹âçàÃÕ¹.............................................................................. 77 áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃàÃÕ¹...............................................................................79 ˹ٹŒÍ¤¹à¡‹§............................................................................................... 80 ´ÒǴǧãËÁ‹¢Í§ÃÒªºØÃÕ/ÀҾࡋÒàÅ‹ÒãËÁ‹......................................................... 82 àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃ—Ô ¤Ø³¾‹Í¤¹´Õ/à´ç¡¡—ÑÞrÙÈÃÕ´ÃسÒ............................................... 83 »ÃÐÁÇÅÀÒ¾àÅ×Í¡—Ñ駻ÃиҹÊÀҹѡàÃÕ¹ 2555............................................ 84 ¨Ò¡ã¨»ÃиҹÊÀҹѡàÃÕ¹.............................................................................85 àÃչ͋ҧäÃ...䴌͋ҧ¹Õé................................................................................ 86 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¸ØáԨ¡ÒúԹ ½Ò¡ÊÔ觴Õæ ¶Ö§¹ŒÍ§æ..................................................... 87 Á.6 ÍíÒÅÒ...´ÃسÒÍÒÅÑÂ................................................................................. 88 ÃÒª×è͹ѡàÃÕ¹ Á.6 ·Õè ä´ŒÃѺâ¤Ç—ÒࢌÒÈÖ¡Éҗ‹ÍÃдѺÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ..................... 89 ¤¹´ÕÈÃÕ´ÃسÒ................................................................................................ 90 Ë;ѡ¹Ñ¡àÃÕ¹»ÃШíÒ..................................................................................... 94 â¤Ã§¡ÒôÃسҤnjҴÒÇ»ÃдѺº‹Ò.................................................................. 95 ·Õè¹Õè...´ÃسÒ................................................................................................... 96

¤³Ð¼Ù¨Œ ´Ñ ·íÒ : ਌Ңͧ âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ·Õ»è ÃÖ¡ÉÒ : ºÒ·ËÅǧ¨íÒà¹ÕÂà ¨Ô—àÊÃÕǧÈq, ºÒ·ËÅǧàÊÒÃq —¹»ÃÐàÊÃÔ°, ºÒ·ËÅǧ à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì »ÃÐÊٗÃqáʧ¨Ñ¹·Ãq, «ÔÊà—ÍÃq ÅÑ´´Ò ·Ð¹Ø¼Å ºÃóҸԡÒà : ÍÒ¨ÒÃÂqʹԷ ÍÂÙ‹´Õ ¾ÔÊÙ¨¹qÍÑ¡Éà : ÍÒ¨ÒÃÂqÊبԗÃÒ »˜ÞÞÒÇþ§Èq àÃ×èͧ/¢ŒÍÁÙÅ : ÍÒ¨ÒÃÂqÀÑÊÊà àÍÁâ¡ÉÒ, ÍÒ¨ÒÃÂq³ÔªÇÃó ªÙä¸Ê§, ÍÒ¨ÒÃÂq ä¡ÃÊà »ÃÐÂÙÃǧ¤q, ÍÒ¨ÒÃÂqÊع·Ã »Ò¹ºØÉÃÒ¤ÑÁ, ÍÒ¨ÒÃÂqÊØÁÒÃÂÒ· ¨Ñ¹·ÃǧÈq, ÍÒ¨ÒÃÂqÇÕÃо¨¹q Ãї¹Ãї¹q, ÍÒ¨ÒÃÂqªØÁ¾Ã ÈÃչءØŪÑÂ, ÍÒ¨ÒÃÂq¾Ôર ÊїÂqÇÔ¹Ô¨, ÍÒ¨ÒÃÂqÀÙÁÔà¡ÕÂÃ—Ô ¹ÔÅÀÙÁÔ,ÍÒ¨ÒÃÂqÇÃÔ¹·Ò áÂŒÁÈÃÕºÑÇ, ÍÒ¨ÒÃÂq¨ÒÃؾÃó à¾çªÃ¾ÃÒÇ, ÍÒ¨ÒÃÂqÊ¸Ø ÃÃÁ ¡ÒÃÐࡗØ, ÍÒ¨ÒÃÂqÂ¾Ø ¹Ô ¸ÃÃÁÒªÕ¾, ÍÒ¨ÒÃÂqÇÒÊ¹Ò à¹—ÃÇÔ¨—Ô Ã, ÍÒ¨ÒÃÂqÈÃÔ ¾Ô à ÊØÇÃó»ÃÐÀÒ, ÍÒ¨ÒÃÂqÊ¹Ø ¹Ñ ·q ¨Ô—ÍËÒÁ ¶‹ÒÂÀÒ¾/ÃÙ»àÅ‹Á : ÍÒ¨ÒÃÂqÊªØ Ò—Ô àËÅ×ͧä·Â, ÍÒ¨ÒÃÂq»ÃШѡÉq ¨Ô—ÃqºÃè§, ÍÒ¨ÒÃÂq»ÃÐÊÔ·¸ÔªÂÑ ¤Ø³¸Ã, ¹Ò§ÊÒǪšà Êѹ—ÔªÂÑ ¡ØÅ Á. 5/1, ¹Ò§ÊÒÇÍÀÔÉ®Ò Êش㨠Á.5/3, ¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÅÂÃї¹q »Ò¹´Í Á.5/4, ¹Ò§ÊÒÇ¡ª¡Ã ©ÔÁ¾ÒÅÕ Á.5/5 Í͡Ẻ»¡ : ÍÒ¨ÒÃÂqªÒ—ÃÕ ÈÃÕÁÔè§Ç§Èq ¾ÔÁ¾q/Í͡Ẻ·Õè : ºÃÔÉÑ· ¸ÃÃÁÃÑ¡Éq¡ÒþÔÁ¾q ¨íÒ¡Ñ´ ÃÒªºØÃÕ 241/55-57 ¶.ÃÒÉ®ÃÂÔ¹´Õ —.˹ŒÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ 70000 â·Ã. 032-325534-5 â·ÃÊÒà 032-314147


2

´ÃسÒÊÒÃ


ýćÚė êĈôė ìċüõŢèĀş ÚÔąöôąÔêĈýė çċ ×ĊĀ ×úąôýċÕ ĐèŞýÚćė êĈôė ìċüõŢďöĈõììşĀõêĈýė çċ ×ĊĀ úćÝą×úąôýċÕ ôìċüõŢďöĈõìúćÝąèŞąÚĕ ďèĖôēîþôçìĀÔÛąÔúćÝą×úąôýċÕ ÛĉÚēôŞýąôąöéýöşąÚ×úąôýċÕēçş ďíćöèŢ öĄìçŢ öĄýďÞø ìĄÔîöĄÝàą ďÕĈõìēúşúąŞ “×úąôýċÕêĈêė ąĜ ĒþşďöąñĀĒÛ ĀõŞąÚĐêşÛöćÚ ÛăďÔćçÕĉìĘ ďôĊĀė ďöąìĜą×úąôýąôąöéÕĀÚèĄúďĀÚĀĀÔôąĒÝşĀõŞąÚďèĖôêĈė ĐøăďÕşąĒÛđøÔêĈėďöąĀąûĄõĀõČŞĀõŞąÚďèĖôďîŖŧõô” ýèĈò ÛĖĀíýŢ íċöüċ ĐþŞÚďê×đìđøõĈ ďîŦìíċ××øèĄúĀõŞąÚêĈė ĒÝşûÔĄ õóąñÕĀÚèìďĀÚĀõŞąÚďèĖôêĈė ĐøăôĈ×úąôýċÕôąÔ êĈė ēçş×ćçýöşąÚýöö×Ţ ñĄåìąďê×đìđøõĈ ĒþşêċÔ×ìēçşÝĊėìÝôĐøăÝĊėìÝĀí çşúõ×úąôďîŦììĄÔ×ćçÕĀÚ ýèĈò ÛĖĀíýŢ ôĈ׹Ĝ ×ôêĈðė ąÔēúş øşúìôĈ×æ ċ תą ÝúìĒþşöýşČ Ôĉ ĀõąÔøċÔÕĉìĘ ôąêĜąĀăēöýĄÔĀõŞąÚ êĈėçĈĕ ĐÔŞÝĈúćè ďñĊėĀîöăçĄíēúş ĒìđøÔ ĒþşïČş×ìēçşöăøĉÔéĉÚ.... 1. ìúĄèÔööôêĜąĒþşďÔćç×úąôĐèÔèŞąÚöăþúŞąÚïČşìĜąĐøăïČşèąô 2. ÛÚďîŦì×ìêĈėôĈ×ċæóąñýČÚ ĐøşúýćėÚçĈĕ ÔĖÛăďÔćçÕĉĘìĒìÝĈúćè 3. ôĈúćëĈďçĈõúêĈėÛăêĜąÚąìĒþş ēçşïøçĈďõĈėõô ÔĖ×ĊĀ ×ċæÛăèşĀÚöĄÔĒìýćėÚêĈėêĜą 4. ĀąþąöĐøăďýĊĀĘ ïşąýŞúìĒþàŞêďĈė öąÔćìĐøăďöąĒÝş ďöąēôŞ ēçşïøćèçşúõèĄúďöąďĀÚ ďöąÛăöČýş Ôĉ îøąíîøĊôĘ ĀõŞąÚõćÚė êĈėýąôąöéýöşąÚýöö×ŢíąÚýćėÚíąÚĀõŞąÚêĈėďîŦìîöăđõÝìŢèŞĀôúøôìċüõÝąèć 5. ÛćèêĈôė ĀÚďþĖìêċÔýćÚė êċÔĀõŞąÚèąô×úąôďîŦìÛöćÚĒìñċêëûąýìą ďîŦìýćÚė ôþĄûÛööõŢĀõŞąÚõćÚė êĈêė Ôċ ×ì×úöÛăôĈ 6. đçõêĄėúēîĐøşú ×ċæçČđêöêĄûìŢďñĊėĀñĄÔýôĀÚ Đøă×ċæĒÝş×ĀôñćúďèĀöŢďôĊėĀèşĀÚÔąöĒþşýôĀÚêĜąÚąì 7. ïôýČàďÚćìēî 250 øşąìçĀøøŞąöŢ óąõĒì 1 îŖ ôĄìêĜąĒþşïôöČşÛĄÔèìďĀÚçĈÕĉĘì 8. ôĈþøąõďöĊėĀÚêĈėÛăèşĀÚêĜąĒþşýĜąďöĖÛĒìÝĈúćèìĈĘ 9. ďúøąÕĀÚ×ċæôĈÛĜąÔĄç ÛÚĀõŞąďýĈõďúøąĒÝşÝĈúćèèąôĐíí×ìĀĊėì þìşąêĈėÕĀÚêċÔ×ì×ĊĀ ĐýúÚþąĐøăÝŞúõĒþşďñĊėĀìôìċüõŢ ēçşñíÔĄíÔąöďöĈõìöČşêėĈçĈ ÔąöďöĈõìöČşêĈėçĈýöşąÚ×úąôýċÕ ĀõŞąÚĐêşÛöćÚēçş ċ óąñÕĉìĘ êċÔĕ îŖ ×ċæñŞĀ ×ċæĐôŞ ×ċæ×öČ ïČş ĒþàŞ ïČíş öćþąö ÛĜąďîŦìèşĀÚöŞúôôĊĀÔĄì ďñĊĀė ñĄåìą “ďçĖÔēêõ” Ēþşô×Ĉ æ ĒþşÔşąúþìşąĒì×úąôçĈ ÔşąúþìşąĒì×úąôÚąô ÔşąúþìşąĒì×úąôöČşĐøăõĉçôĄėìĒì×úąôÛöćÚ ÕĀí×ċæêċÔÔĜąøĄÚĒÛêĈôė ĀíĒþş ĐøăÕĀí×ċæýĜąþöĄí×úąôöŞúôôĊĀĒìêċÔĕ ÔćÛÔööô đöÚďöĈõìÔşąúþìşąďñöąăïČîş Ô×öĀÚ ĒþşÔąöýìĄíýìċì îŖÔąöûĉÔüąĒþôŞ 2555 ÕĀĒþşêċÔêŞąìñíÔĄíýćėÚêĈėçĈĕ ďýôĀ ÕĀñöăďÛşąĀúõñö íąêþøúÚÛĜąďìĈõö ÛćèďýöĈúÚûŢ ĀëćÔąö - ïČşĀĜąìúõÔąöđöÚďöĈõìçöċæąöąÝíċöĈ

´ÃسÒÊÒÃ

3


¤Ø³¾‹Í͸ԡÒáѺ¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò´Õ

F+&*:":-+:"@@+= čŇèåĊĕĄčěãĠ÷Ň üĕąëüĄŋëĚħü ýěîîĕüěčĕčüŋ ÿĜňĊŇĕĆĕëâĕĆéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ üĕąĠāúąŋčĄëĕą ğúāğéĆėîüėĆüĔ ÷Ćŋ ÿĜĐň ĕĬ üĊąâĕĆġĆèāąĕýĕĈĆĕëýěĆĘ åöēĠāúąŋ āąĕýĕĈ ĠĈēĐĕéĕĆąŋéèâĈöĘ āĈéĔüúĆŋ ÷ňĊąåĊĕĄþĆĕĆùüĕ÷Ę

2Q:!9 :!D &?M!=L :+0> 1:#+8)0> 1:+:"@+= D  1 čŇèåĊĕĄčěãĠ÷Ň üĕąûüâĕüøŋ ýĜĆöēâěĈ, üĕąčěĆąė ĕ āėôĆĜ čâěĈ, üĕąúĆèčėúûėī ċėĈþûĕĆĕâěĈ ĆĐèÿĜ ň ĐĬ ĕ üĊąâĕĆ čāþ.Ćý. 1 ĠĈē üĕąġâĄĈ ýĔöôėøğ÷ë ĎĔĊĎüňĕâĈěĄŇ ĐĬĕüĊąâĕĆ čāþ.Ćý. 1

+) :+3:+ĉ: čŇèåĊĕĄčěãĠ÷Ň āĈøĆĘþŌòĄāèċŋ þĆēùĄăĔñ ĆĐèğéňĕâĆĄâĕĆúĎĕĆëŇĕè / üĕąâčĄĕåĄċėČąŋğâŇĕ÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ

2Q:!9 :!/9! ++)93/9+:"@@+= čŇèåĊĕĄčěãĠ÷Ň åěöăĔúĆĕăĆöŋ ýĆĆğúĕúěâãŋ ĊĔõüûĆĆĄéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ

4

´ÃسÒÊÒÃ


5 č :+"+<3:+2ĉ/!93/9+:"@@+= čŇèåĊĕĄčěãĠ÷Ň üĕąĊĔüëĔą ûĘĆēčĔøąâěĈ üĕąâĐèåŋâĕĆýĆėĎĕĆčŇĊüéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ

=LQ: :+&++ (AA)<GH*93/9+:"@+= čŇèåĊĕĄčěãĠ÷Ň ĒāöĒ Ąĕüėø üāĐĄĆý÷Ę Đ÷ĘøĆĔòĄüøĆĘëĊŇ ąĊŇĕâĕĆâĆēúĆĊèčĕûĕĆöčěã ĠĈē čé. âěĈĊ÷Ę üāĐĄĆý÷Ę

3Ċ5#+8@) :D+KF čŇèåĊĕĄčěãĠ÷Ň ĐĕéĕĆąŋĄüĜî āĈéĔüúĆŋ þĆēûĕüëĄĆĄ ãňĕĆĕëâĕĆýĬĕüĕî é.ĆĕëýěĆĘ ĠĈē åöēãňĕĆĕëâĕĆýĬĕüĕî é.ĆĕëýěĆĘ

F+F5ĉ+9!F 2<!+č 4 čŇèåĊĕĄčěãĠ÷Ň åěöčěãëĕøė ġçČēý÷Ę ÿéâ. ġĆèġĐŇèĆĔøüġâčėüúĆŋ 4

´ÃسÒÊÒÃ

5


ýúĄýçĈîŖ ĒþôŞ 2555 ĐçŞïČşîÔ×öĀÚ ûćüõŢďÔŞą ûćüõŢîŤÛÛċíĄì ĐøăïČşĀŞąì êċÔêŞąì êċ Ô ×öĄĘ Ú êĈė ēçş êĜ ą þìş ą êĈė ýĄ ô óąüæŢ ïČ ş î Ô×öĀÚĐøăìĄ Ô ďöĈ õ ì êĈôė ąýôĄ×öĒþôŞ ïôôĄÔÛăèĄÚĘ ×ĜąéąôúŞą “êĜąēôéĉÚďøĊĀÔôąďöĈõìêĈė đöÚďöĈõì çöċæąöąÝíċöĈ ?” ĐøăìĈė×ĊĀýŞúìþìĉėÚÕĀÚ×ĜąèĀíêĈė ēçşöĄí O ×öČêĈėìĈĘýĀìçĈ çČĐøďĀąĒÛĒýŞìĄÔďöĈõìçĈôąÔĕ O ĀŞ ą ìďÛĀíŞ Ā õúŞ ą ìĄ Ô ďöĈ õ ìêĈė ìĈĘ ēî×úş ą öąÚúĄ ø ĀõČ Ş ď öĊė Ā õĕ ďøõ ĀõąÔĒþşøČÔĒþşþøąìďÔŞÚíşąÚ O ÝĀíêĈėïČşíöćþąöďîŦìïČşìĜąêąÚûąýìą ÛăēçşĀíöôøČÔĒþşďîŦì×ìçĈ O ďñĊėĀìĐìăìĜąôąúŞąøČÔÕĀÚďÕąď×õďöĈõìêĈėìĈĘ ďöĈõìēçşçĈ êĜąèĄúçĈ èĀììĈĘÔĖôĈÚąìçĈĕ êĜą O îöăêĄíĒÛĒìÔąöèşĀìöĄíÕĀÚöîó./×ċæ×öČ ĐøăôąöõąêêĈėçĈ ÕĀÚďçĖÔìĄÔďöĈõìêĈėñíďÛĀ O ÝĀííööõąÔąûêĈç ė Ĉ ôĈèìş ēôş ôĈýďĈ ÕĈõúĒìđöÚďöĈõìďõĀă çČýăĀąç öŞôöĊėìçĈ O ñĊì Ę êĈÔė úşąÚÕúąÚ çČēôŞĀçĉ ĀĄç ôĈĀą×ąöďöĈõìĐøăþşĀÚîöăÔĀíÔąö êĈėçĈôąÔ ÕĀÕĀí×ċæýĜąþöĄíêċÔ×ĜąèĀí ĐôşÛăďîŦì×ĜąèĀíêĈėýĄĘìĕ ÚŞąõĕ ĐèŞ ēçşýöşąÚďýöćôÔĜąøĄÚĒÛĐøăñøĄÚÔąõêĈõė Úćė ĒþàŞ ĒþşÔíĄ ñúÔďöą ×æăïČíş öćþąö ×öČ Đøăíċ×øąÔöêċÔ×ì ēçşôÚŞċ ôĄìė Āċêûć èìďñĊĀė 骹õêĀç ĐøăĐíŞÚîŤìýćėÚêĈėçĈêĈėýċçĒþşÔĄíìĄÔďöĈõìđöÚďöĈõìçöċæąöąÝíċöĈ ìĄėì ×ĊĀ ×ċæóąñêąÚÔąöûĉÔüą öăďíĈõíúćìĄõ ĐøăÛöćõëööô ĒìÔąöçĜąďìćìÝĈúćè ÕĀÕĀí×ċæêċÔêŞąìêĈėďÝĊėĀĒÛ ēúş ĒÛ ĐøăĒþş×úąôöŞúôôĊĀ ĀõŞąÚçĈÔĄíďöąďýôĀôą ďöąÔĄíêŞąìÛăöŞúôÔĄìýöşąÚďýöćôĀìą×è êĈėçĈÕĀÚñúÔďöąèŞĀēî ÕĀñöăďÛşąêöÚĀúõñö

(×ċæñŞĀďÔöĈõÚûĄÔçćě îöăýČèöŢĐýÚÛĄìêöŢ) ïȺݪúõĀëćÔąöđöÚďöĈõìçöċæąöąÝíċöĈ ĐïìÔìĄÔďöĈõìîöăÛĜą

6

´ÃسÒÊÒÃ

ñöăďõÞČďÛşąèöĄýúŞą “ïČş ĒçòŤÚ×Ĝą êĈďė öąÔøŞąúĐøşú ĐøăîâćíèĄ èć ąô ÔĖďîöĈõí ēçşÔíĄ ×ìôĈîà Ť àąêĈýė öşąÚíşąìēúşíìþćì ďôĊėĀðìèÔìĜĘąēþøďÝĈėõúñąõċĐöÚÔøşą ñĄ ç ôąîăêăíş ą ììĄĘ ì ôĄ ì ÔĖ ē ôŞ ñĄ Ú øÚ ďñöąăöąÔĀõČ Ş í ìþć ì èöÚÔĄ ì Õş ą ô ×ìêĈòė ÚŤ éşĀõ×ĜąÕĀÚďöąĐøăēôŞîâćíèĄ èć ąô ÔĖďîöĈõíďþôĊĀì×ìďíąîŤààąêĈýė öşąÚíşąìÕĀÚèìíìêöąõ ďôĊĀė ðìèÔ ìĜĘąēþøďÝĈėõú ñąõċĐöÚÔøşąñĄçôąîăêăíşąììĄĘìÔĖÛăñĄÚ×öĊìøÚôąĐøă ×úąôďýĈõþąõìĄìĘ ĒþàŞõÚćė ” ôë.7:24-27 ÔąöýöşąÚíşąìêĈçė èĈ Āş ÚôĈöąÔãąì êĈôė ìĄė ×ÚÜĄìĒçÝĈúèć ×ìďöąÔĖďÝŞìÔĄì ÛĜąďîŦìèşĀÚôĈöąÔãąìêĈôė ìĄė ×ÚÜĄììĄìĘ ×æăïČíş öćþąöĐøă×ċæ×öČêÔċ ×ìèŞąÚèöăþìĄÔçĈúąŞ öąÔãąì êĈôė ìĄė ×ÚÕĀÚÝĈúèć ×ĊĀÔąöûĉÔüą ñúÔďöąÛĉÚôċÚŞ ôĄìė èĄÚĘ ĒÛ ñĄåìąìĄÔďöĈõì ÕĀÚďöąĀõČèŞ øĀçďúøąĐøăÛăñĄåìąèŞĀēî ďñĊĀė ìĄÔďöĈõìÕĀÚďöąêċÔ×ì ÛăēçşďîŦìïČşêĈėôĈ “×ċæëööô ìĜąúćÝą ñĄåìąýċÕ” çĄÚ×ĜąîöĄÝàąÕĀÚ đöÚďöĈõìÕĀÚďöą ×ċæñŞĀďýąöŢ èìîöăďýöćã öĀÚĀëćÔąöđöÚďöĈõìçöċæąöąÝíċöĈ ýúĄýçĈ×ăŞ êŞąìïČîş Ô×öĀÚĐøăïČĀş ąŞ ìêċÔêŞąì çìèöĈ ďîŦìýĊĀė óąüąýąÔø ôĈĀêć ëćñø èŞĀ×úąôöČşýĉÔìĉÔ×ćç ĀąöôæŢ Đøă ×úąôöČýş Ôĉ ÕĀÚôìċüõŢ çìèöĈďþôąăýô ÔĄíÔąöìĜąôąĒÝşďñĊėĀÔąöÛĄçÔąöûĉÔüą ýĜąþöĄíďçĖÔîãôúĄõ ďñöąăìĀÔÛąÔ ÔąöýöşąÚďýöćôñĄåìąÔąöĒìêċÔçşąìĐøşú õĄÚýąôąöéîøČÔðŤÚìćýõĄ êĈçė ÚĈ ąôĐøăîöăýôîöăýąìúćÝąÔąöçşąìèŞąÚĕ ďñĊĀė ÔąöñĄåìąêĄÔüăêĈÛė ąĜ ďîŦìýĜąþöĄíďçĖÔîãôúĄõēçş çìèöĈêďĈė þôąăÔĄí ďçĖÔúĄõìĈĘ ×úöďîŦìçìèöĈîöăďóê Classical music ÝŞúÚĐþŞÚîãôúĄõìĈĘ ďçĖÔÛĜąďîŦìÛăèşĀÚēçşöíĄ ÔąöýŞÚďýöćô ýìĄíýìċì îøČÔðŤÚ þøŞĀþøĀôñĄåìąÔąöêĄÚĘ çşąìöŞąÚÔąõ ĀąöôæŢ ýĄÚ×ô ýèćîà Ť àą ďÛè×èć ×ċæëööô ûĈøëööô îöăýíÔąöæŢ êĄÔüăçşąìèŞąÚĕ èøĀçÛì ýóąñĐúçøşĀôêĈçė Ĉ çĄÚìĄìĘ ïČêş ďĈė îŦìñŞĀĐôŞ ēôŞ×úöÛăøăďøõĒìÔąöďýąăþą ýćėÚêĈėçĈĕ ĒþşÔĄííċèöþøąìÕĀÚèì ÞćýďèĀöŢøĄççą êăìċïø ïȺݪúõïČşĀĜąìúõÔąöĐïìÔĀìċíąø


ÈÔÉÂÐࡋҡѺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨

;TDIWER =;<Z7E

L.L.;BV;9E JEWLEE@T*'

7lT`M;* MSIM;T-_+T%O* LlT;S$*T;9;TD'ITC Integrit Law Firm

LCT-V$LBT>[`9;ETK0E ER<<<S‰-WETD-YgO

þĆēĊĔøėčŇĊüøĔĊ ğâė÷ĊĔüúĘħ 1 ûĔüĊĕåĄ 2498 24 úĘħĐąĜŇþŌééěýĔü 462 ìĐąéĆĔî 57 ùüüéĆĔîčüėúĊèċŋ ĠãĊèýĕèýĬĕĎĆě ğãøýĕèāĈĔ÷ âúĄ. 10700 E-mail : vpinbut@yahoo.com vpinbut@gmail.com þĆēĊĔøėâĕĆċęâČĕ - ā.ċ. 2514 Ą.ċ.3 ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ - ā.ċ. 2516 Ą.ċ.5 ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ - ā.ċ.2520 üėøėċĕčøĆŋýĔöôėø ĄĎĕĊėúąĕĈĔąûĆĆĄċĕčøĆŋ - ā.ċ.2527-2528 ġĆèğĆĘąüâðĎĄĕą S.M.U., Dallas, Texsas, U.S.A. þĆēĊĔøėâĕĆúĬĕèĕü ā.ċ.2520 - þŌééěýĔü úüĕąåĊĕĄĠĈēúĘħþĆęâČĕâðĎĄĕą ÿĈèĕü - ğþŎüÿĜňĠúüčĄĕåĄéĘüøŇĕèĥ ĢüþĆēğúċģúą øŇĐčĜňâĕĆãĐ ģ÷ňĈėãčėúûėīāėûĘâèğøĦâ éüâĈĕąğþŎüāėûĘčĕûĕĆöē - ğþŎüÿĜĠň úüčĄĕåĄğéňĕãĐèğĆĚĐģúą øŇĐčĜéň üĆĔòýĕĈąâğĈėâ âĕĆĢĎňğĆĚĐøŇĕèëĕøėĊėħèĆĔýãüčėüåňĕĢüĠĄŇüĬĨĕģúą - ýĆĆąĕąâðĎĄĕąĠĈēĆēğýĘąýâĕĆĈèúěüĢüþĆēğúċģúą úĘħâĆěèģúğþ ģøňĎĊĔü (ĎĈĕąþĿøė÷øŇĐâĔü) åøėāéüŋ úĬĕèĕü÷ňĊąåĊĕĄğþŎüğĈėċ ğèėüúĐèĄĕúĘĎĈĔè åĊĕĄăĕåăĜĄėĢé/åĊĕĄþĆēúĔýĢé úĘħĄĘøŇĐġĆèğĆĘąü čĆňĕèåüĢĎňğþŎüåü÷ĘğĈėċ ĠøŇĄĘåěöûĆĆĄøĈĐ÷ëĘĊėø

čùĕüúĘħúĬĕèĕü ýĆėČĔúĠĐĦâġâĆåĐĄğĄĐĆŋ ğĄĐĆŋč âĆʼn âĆěþʼn éĬĬĕâĔ÷ úĘħĐąĜŇ 533 ù. ċĆĘčěĆėąĊèċŋ ø. ĎüňĕğĄĚĐè é. ĆĕëýěĆĘ ġúĆċĔāúŋ 032 –338250 , 032-326158 âĕĆċęâČĕ - čĬĕğĆĦéëĔĨüþĆēùĄċęâČĕþĿúĘħ 1 – 6 éĕâġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ é. ĆĕëýěĆĘ - čĬĕğĆĦéëĔĨüĄĔûąĄċęâČĕøĐüøňü éĕâġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ é. ĆĕëýěĆĘ - čĬĕğĆĦéëĔüĨ ĄĔûąĄċęâČĕøĐüþĈĕą Ąċ. 4 éĕâġĆèğĆĘąüčĕĆčėúûė āėúąĕĈĔą é. ĆĕëýěĆĘ - čĬĕğĆĦéëĔĨüĄĔûąĄċęâČĕøĐüþĈĕą Ąċ. 5 éĕâġĆèğĆĘąüğýîéĄ ĆĕëĜúėċ é. ĆĕëýěĆĘ - čĬĕğĆĦéâĕĆċęâČĕĆē÷ĔýþĆėîîĕøĆĘ üėøėċĕčøĆŋýĔöôėø éĕâ ĄĎĕĊėúąĕĈĔąĆĕĄåĬĕĠĎè - čĬĕğĆĦéâĕĆċęâČĕĆē÷ĔýþĆėîîĕġú ĆĔòċĕčøĆŋĄĎĕýĔöôėø ĄĎĕĊėúąĕĈĔąĆĕĄåĬĕĠĎè ĎüňĕúĘħâĕĆèĕüĎĆĚĐĐĕëĘā - ÷ĬĕĆèøĬĕĠĎüŇèâĆĆĄâĕĆÿĜňéĔ÷âĕĆýĆėČĔúĠĐĦâġâĆåĐĄğĄĐĆŋč âĆěʼnþ éĬĕâĔ÷ - ÿĜ÷ň ĕĬ ğüėüèĕü øĈĕ÷âĈĕèÿĔâĠĈēÿĈģĄň éĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ (ċĆĘğĄĚĐè) ġúĆċĔāúŋ (032) 338250 ,(032) 326158 ġúĆčĕĆ (032)326437 øĬĕĠĎüŇèúĕèâĕĆğĄĚĐè - čĄĕëėâĊěõėčăĕéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘþĿ 2543 – 2549 - þŌééěýĔü ÷ĬĕĆèøĬĕĠĎüŇè čĄĕëėâčăĕÿĜňĠúüĆĕČðĆ ĆēýýýĔîëĘĆĕąëĚħĐ åĊĕĄþĆēúĔýĢéĢü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ ġĆèğĆĘąüčĐüĢĎňğþŎüåüğčĘąčĈēøŇĐčĔèåĄĠĈēģ÷ňĆĔýâĕĆþĈĜâĀŌè úĕè÷ňĕüăĕČĕĐĔèâćČ ĆēğýĘąýĊėüĔą éĕâåěöåĆĜĎĈĕąĥ úŇĕü ĐąĕâĢĎň ċėČąŋþŌééěýĔü ģ÷ňøĔĨèĢéċęâČĕğĈŇĕğĆĘąü ċėČąŋ÷Ćěöĕéēģ÷ňâňĕĊĎüňĕúěâåü ´ÃسÒÊÒÃ

7


ÈÔÉÂÐࡋҡѺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨

;TD9IW= _M;YOC5WC*'G

;TDa$CG 7S;7VIE;Z$[G

7lT`M;* =ER:T;LBT_9J<TG_CYO*ET-<ZEW

=ER:T;MO$TE'T+S*MIS6ET-<ZEW

þĆēĊĔøėčŇĊüøĔĊ þĆēâĐýĐĕëĘāúüĕąåĊĕĄ ğþŎüþĆēûĕüčăĕğúċýĕĈ ğĄĚĐèĆĕëýěĆĘ čĄĆč üĕèĐěģĆ ğĎüĚĐĄöĘĄèåĈ ğéňĕãĐèĆňĕüğčĆėĄčĊąĐěģĆ ĄĘýěøĆ 2 åü 1. üĕąüėøė ğĎüĚĐĄöĘĄèåĈ 2. üĕèčĕĊþĆēăĔččĆ ğĎüĚĐĄöĘĄèåĈ úĘħĐąĜŇþŌééěýĔü 113/9 ùüüĆĕČðĆąėü÷Ę øĬĕýĈĎüňĕğĄĚĐè ĐĬĕğăĐ ğĄĚĐèĆĕëýěĆĘ éĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ 70000 þĆēĊĔøėâĕĆċęâČĕ ğĆėħĄĠĆâğãňĕğĆĘąüëĔĨü þ.ğøĆĘąĄ ö ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ éüéýëĔĨüĄĔûąĄċęâČĕøĐüøňüĢüþĿ 2520 ĠĈēğĆĘąüøŇĐåöē üėøėċĕčøĆŋ Ą.ĆĕĄåĬĕĠĎè ĢüþĿ 2523-2525 ĆěŇü 9 ÿĈèĕü/ğâĘąĆøėþĆēĊĔøėúĘħģ÷ňĆĔý þĆēâĐýĐĕëĘāúüĕąåĊĕĄøĔèĨ ĠøŇþĿ2527-2555 ğþŎüğĊĈĕ 28 þĿ ĢüþĿ ā.ċ. 2547-2550 ģ÷ňĆĔýğĈĚĐâéĕâúüĕąåĊĕĄéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ ĢĎň÷ĕĬ ĆèøĬĕĠĎüŇèþĆēûĕüčăĕúüĕąåĊĕĄéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ (âĕĆğĄĚĐè) ģ÷ňĆĔýğĈĚĐâøĔĨèğþŎüčĄĕëėâčăĕğúċýĕĈ 5 čĄĔąøė÷øŇĐâĔü ğþŎüĐ÷Ęø ğúċĄüøĆĘ ĆĐèþĆēûĕüčăĕ ĠĈēþĆēûĕüčăĕĒ ĎĈĕąčĄĔą ģ÷ňĆĔý ĠøŇèøĔĨèğþŎüĐüěâĆĆĄâĕĆĆĔòčăĕĆŇĕèĆĔòûĆĆĄüĜî þĿ 2550 åĬĕüėąĄ/åøėāéüŋ ìĚħĐčĔøąŋøŇĐĐĕëĘā čěéĆėøĢéøŇĐúěâåü åĊĕĄăĕåăĜĄėĢé/åĊĕĄþĆēúĔýĢé úĘħĄĘøŇĐġĆèğĆĘąü ăĜĄėĢéúĘħģ÷ňċęâČĕĢüġĆèğĆĘąüĐĔü÷Ĕý 1 ãĐèéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ ĄĘåĊĕĄăĕåăĜĄėĢéúĘħģ÷ňýĐââĔýĢåĆĥ ĊŇĕ ğþŎüċėČąŋğâŇĕġĆèğĆĘąü ÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ

8

´ÃسÒÊÒÃ

Ćē÷ĔýâĕĆċęâČĕ

þĆėîîĕġú âĬĕĈĔèċęâČĕþĆėîîĕğĐâ üĕèāüėë øĔüøėĊĆüěâĜĈ ĄĘýěøĆ-ûė÷ĕ 5 åü

čĄĆč øĬĕĠĎüŇèúĕèčĔèåĄ - þĆēûĕüĎĐâĕĆåňĕéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ - þĆēûĕüëĄĆĄĆňĕüãĕąąĕéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ - þĆēûĕüĐüěâĆĆĄâĕĆ âĕĆéĔ÷čĊĔč÷ėâĕĆ é.ĆĕëýěĆĘ - þĆēûĕüċĜüąŋþĆēčĕüèĕüĐèåŋâĕĆğĐâëü é.ĆĕëýěĆĘ - þĆēûĕüĐĕčĕčĄĔåĆāĔõüĕčĔèåĄĠĈēåĊĕĄĄĔüħ åèãĐèĄüěČąŋ é.ĆĕëýěĆĘ - þĆēûĕüĐĕčĕčĄĔåĆåěĄþĆēāćøė é.ĆĕëýěĆĘ - þĆēûĕüĄĜĈüėûėčèğåĆĕēĎŋğ÷ĦâāėâĕĆúĕèčĄĐèĠĈēþŌîîĕ éĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ - Đ÷ĘøĆĐèþĆēûĕüëĄĆĄĆňĕüãĕąąĕĠĎŇèþĆēğúċģúą - Đ÷ĘøĆĐèüĕąâğúċýĕĈğĄĚĐèĆĕëýěĆĘ - Đ÷ĘøþĆēûĕüëĄĆĄĆňĕüãĕąąĕğãø 7 - Đ÷ĘøüĕąâčġĄčĆġĆøĕĆĘħĆĕëýěĆĘ þĿ 1992-1993 čùĕüúĘħúĬĕèĕü ĎňĕèãĕąąĕûĔîîēģúą ğĈãúĘħ 30/10,7,12 ùüüĆùģĂ ĐĬĕğăĐğĄĚĐè éĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ ûěĆâėé - éĬĕĎüŇĕąąĕ ğĊëăĔöôŋ ĠĈēĐěþâĆöŋúĕèâĕĆĠāúąŋúěâëüė÷ - ĆňĕüâĕĠĂ Ćĕ÷ĆĘ radree coffee (ĆėĄúĕèĆùģĂ øĆèãňĕĄčùĕüĘąŇĐą) - âĆĆĄâĕĆýĆėĎĕĆġĆèāąĕýĕĈğĄĚĐèĆĕë - âĆĆĄâĕĆýĆėĎĕĆ ĐġâĆğĄ÷ éĬĕâĔ÷ åĬĕüėąĄ/åøėāéüŋ åĊĕĄāąĕąĕĄåĚĐÿĈãĐèåĊĕĄčĬĕğĆĦé åĊĕĄăĕåăĜĄėĢé/åĊĕĄþĆēúĔýĢé úĘħĄĘøŇĐġĆèğĆĘąü ăĕåăĜĄĢė éĢüġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ 54 þĿ ĠĎŇèåĊĕĄčĬĕğĆĦéúĘĐħ ąĜåŇ ŇĜ éĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ čĆňĕèåü čĆňĕèëĚħĐğčĘąè ğþŎüúĘħĆĜňéĔâúĔĨèĢüþĆēğúċĠĈē øŇĕèþĆēğúċ


͹غÒÅ _MCTRLCSD 'Z5+WERJS$6Vk - 'Z5IS;_@f‰ _MCTRLCSD -Sh; O.3/2 T ;B EI `@ * V M‰ $ f _6 O* >[=$'EO*% ěüģ÷ňùĜâúĕè ĈĜâčĕĊ èú Ĉ Ħ Ąâ ēÿ ĠĈ ĕ åŇ Ą ň ě å ħ úĘ ü ě èú ĆĈ âĕ ĎňâĔýýěøĆ âĦħğĎĄĚĐüâĔý üĠĆââĦåė÷ĊŇĕĈĜâčĕĊéēğĆĘąüģ÷ň âĕĆğĈĚĐâġĆèğĆĘąüúĘħ÷ĘĄĘëĚħĐğčĘąèĢ øĐ 2 ĕĈ ý ě Đü Đü ø Ę Ć ýě ĕë ĕĆ ö ããĐĐèèÿÿĄĄğğããňňĕĄĄĕĕğğĆĘĆĘąüüúúĘĘħġĆĆèèğğĆĘĆĘąüü÷÷ĆĆě âĜ čĕĊģ÷ňĆýĔ âĕĆğĆąĘ üĆňĜ âĈ éĕ è ĈĔ Ň Ď Ġø 1 ĕĈ ý üě ħ Đ úĘ ü øň ħ Ą Ćė ğ ģģĄĄúŇ üĔ ååüüĐĐĚüĚħ ğğāĆĕēģĄŇģ÷ň āĔõüĕģ÷ğň ĆĦĊ úĬĕĢĎÿň ĈâĕĆğĆĘąü Ĉē Ĝ ň Ġ üĆ Ę ą ùğĆ ĕĆ ĕĄ Ċč čĕ â ĈĜ Ň ĕ ň Ċ ģ÷ ģģþþğğĆĚĆĐĚħ ąĥ âĦčĦ èĔ ğâø Ą čĔèħ čĐü ĠĈēâĕĆ÷ĜĠĈ ýĆ ĆĐ âĕ ĕâ ĕé Ą âĦ ħ ü üĔ ÷ ĈĐ ąø ĕġ÷ ããĐĐèèĈĈĜâĜ čĕĊģ÷ňåēĠüü÷ĘĄ ĄĘâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüúĘħğþŎüĆēýý Ę è÷ ĕ Ň Đą ü þŎ ğ Ĝ åĆ ö åě Đè ã čŇ éĢ ĕĢ ğğĐ âĎňĐèğĆĘąü úĬĕĢĎňğ÷Ħâ üĐ ĆĄ âĆ é ė â Ę Ą Ďň ĆĢ âĕ Ĉē üĠ ą Ę úúĔĨèĢüĎňĐèğĆ â ġ÷ąĄĘåěöåĆĜğþŎüÿĜňëĘĨĠüēĠĈē ĐĐ ÷è Ġč ĕ Ĉň ēâ ĠĈ ĕ úĬ ĕ ň âĈ ÷ åė ĕ ň âĈ čŇèğčĆėĄĢĎňâĔýğ÷Ħâĥ ĐĕéĕĆąŋ úěâúŇĕüúĘħ âĆēÿĄãĐãĐýåěö åöēÿĜňýĆėĎĕĆ ĜňĠâŇĈĜâčĕĊãĐèÿĄ ëŇĊąþĈĜâĀŌèĠĈēāĔõüĕĢĎňåĊĕĄĆ ĈēĄĘåěöåŇĕãĐè ğāĚħĐúĘħéēâňĕĊģþğþŎüýěåĈĕâĆúĘħ÷ĘĠ čĔèåĄøŇĐģþ

'Z5:IS4;-SD - 'Z5@S-ET @E _OYhO=ER_LEV2 >[=$'EO*%O* _6f$-TDL Z:V@S4; _OYhO=ER_LEV2 -S h; O.3/3 ùňĕĄĘĢåĆĄĕùĕĄĊŇĕ... úĬĕģĄ ùęèĢĎňĈĜâĄĕğĆĘąüúĘħġĆèğĆĘąü ÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ? øĐýģ÷ňğĈą čŇĊüĎüęèħ ĄĕéĕâþĆēčýâĕĆö ĊŇĕ øŋ ĆèãĐèÿþňĜ âåĆĐè ìęèħ øĔĊãĐ èåö ě ĠĄğŇ ĐèâĦģ÷ňğĆĘĆąąüúúčĘħ ùĕ ĠĎŇèüĘĨ øĔĨèĠøŇĆē÷ĔýĐüěýĕĈ ùĕüċ üċâę Čĕ Čĕ éüâĆēúĔħèĆē÷ĔýĄĔûąĄþĈĕą ĠĈēģ÷ňģþċċęęâČĕ ĄĎĕĊėúąĕĈĔą ġ÷ąþŌééěýĔüåěö Č ĕøŇøŇĐĢüüĆē Ćē÷÷Ĕ÷Ĕý ĠĄŇĆĔýĆĕëâĕĆøĬĕĠĎüŇèüĔâğú åüėåâĕĆĠāúúąąŋŋ ìęìħèę âĦùĚĐģ÷ ğþŎüåĊĕĄăĕåăĜĄėĢéøŇĐčùĕü ģ÷ňňĊŇĕ ċęâČĕĠĎŇèüĘĨúĘħúĬĕĢĎňğĆĕĄĘĎüň ĕúĘħâĕĆèĕüúĘħ÷÷ĘĘ ĠĈēåöēå ĐĕéĕĆąŋúĘħĄĘåĊĕĄĆĜňåĊĕĄčĕĄ ĆĜ ĕĆùøĕĄĄĕøĆòĕüĊėëĕëĘā ġ÷ ąĄĘâĕĆğøĆĘąĄååĊĊĕĕĄĄāāĆĆňňĐĄ ãĐèğ÷Ħâģ÷ňğĎĄĕēčĄøĕĄĊĔą ĢĎňğ÷ĦâĄĘāĔõüĕâĕĆĆĐý÷ňĕüú ĔĨèúĕèĆŇĕèâĕą ĐĕĆĄöŋ čĔèåĄ ĠĈēčøėþŌîîĕ ĆĊĄú ĔĨèąĔèĄĘĐĕåĕĆčùĕüúĘħĠĈēğúåġ üġĈąĘøŇĕèĥ úĘħğĐĚĨĐ øŇĐâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐü úĕèÿĜ ňþâåĆĐèĄĘ åĊĕĄĄĔħüĢé ğþ ŎüĐą Ňĕèąėħ èĊŇĕ åöēÿĜ ňýĆė ĎĕĆĠĈĈēē åöēåĆĜĐĕéĕĆąŋ éēčĕĄĕĆùĐý ĆĄčĔèħ čĐüğ÷ĦâĢĎğň þŎüåü÷ĘĠĈē åüğââŇèŇ ãĐèčĔèåĄøŇĐģþ čĄ÷ĔèþĆĔë îĕãĐèġĆèğĆĘąü “åěöûĆĆĄ üĬĕĊėëĕ āĔõüĕčě ã” ´ÃسÒÊÒÃ

9


»ÃжÁ `._PT 'Z5LZEJS$6Vk - 'Z5$-C; _PT =.1/1 (;O*M;[;T) `. ET L V B JZ * V M‰ $ f _6 * >[=$'EO*%O øĘ èĔĨ ĠøĐŇ üěýĕĈ 1 ğāĆĕēğĎĦüĊŇĕ Ć ýě ĕë ĕĆ ö Ćě ü÷ Ę ą ğĆ Ćè ħ ġ úĘ Đ čĚ è üĢéĢĎüň Đň èĎüĜüĕğĆąĘ üĎüĔ åĆĔĊĄĘåĊĕĄğëĚħĐĄĔħü Đý åĆ ĥ â Ħ ğ÷ ý Ĕ â Ďň Ģ ň Ĝ üĆ ą åĆĐýåĆĊĔ ãĐèüĐň èĎüĜüĕø÷Ĕ čė ĆĘ Ćğ âĕ Ĕ÷ ĘħĠĈēýĆĆąĕâĕċúĘħğĐĚĨĐĢüâĕĆé üú ùĕ č Ę Ą ħ úĘ Čĕ â ċę ĘąüĠøŇĈēåüĠĈēģ÷ňĆĔýġĐâĕč ĕü ğĆ â Ĕ čù èü ü Ŏ ãĐ ĕğþ ĕā ąă â Ĕ Ąċ øĕ ġĆèğĆĘąü÷Ćěö ą Ĕ ĄĊ č ĔõüĕÿĜňğĆĘąüĢĎňĄĘāĔõüĕâĕĆģ÷ň Ćā âĕ Ģü Đü č ň Ĝ ÿ Ĝ åĆ ĕĆ Ď Ćė ý ň øŇĐÿĜ åŇĕ ĎĄĕēčĄ èþĆē÷ĔýúĆèāĈĔèĠĈēĄĘåěö Đ ħ ĆĚ ğå Đ åĚ ĥ â ĈĜ ĕ ĊŇ è ĊĔ Ď Ň ĢüâĕĆúĬĕâėéâĆĆĄøĕĄåĊĕĄğ ĠĄ Đ āŇ ĊĕĄĆĜňĠĈēĐąĜŇĆŇĊĄâĔýÿĜňĐĚħü å ĄĘ ÷Ę åü ü þŎ ğ ň ĢĎ Ĉĕ ğâ ÷ ãĔ ÷Ę úĘħøňĐèāĔõüĕ ĀŀâĀü ŇĄĘåĊĕĄčěãúěâåĆĔĨèúĘħĈĜâğþŎüåü ĠĄ Đ Ň ēā ĠĈ ã ě Ąč Ċĕ å Ę èĄ ĕ ąŇ Đ ň ĢüčĔèåĄģ÷ åěöĠĈēğþŎüâĬĕĈĔèĢéĢĎň Ćē ýā ãĐ ãĐ ĕ ü üĜ èĎ Đ üň Ċ Ĕ åĆĐýåĆ ĕĆ ùĕüċęâČĕúěâúŇĕüúĘħĄĘčŇĊüĢüâ èč ãĐ âĆ Ĉĕ å ě ēý ĠĈ Ĝ åĆ ö åě ÿĜňýĆėĎĕĆ üňĐèĎüĜüĕģ÷ňğĆĘąüĆĜňĠĈē ý Ĕ â ň ĢĎ ĥ ÷Ę ĕč Đâ ýġ ĄĐ Ĉē āĔõüĕüĔâğĆĘąüĠ ŎüĐąŇĕèąėħèĊŇĕġĆèğĆąĘ ü÷Ćěöĕ ğþ è ĊĔ ēĎ ĠĈ åĄ è čĔ ý Ĕ â ň ĢĎ ĥ ÷Ę úĬĕâėéâĆĆĄ ěöåŇĕ åĚüčĜŇčĔèåĄģúąøĈĐ÷ģþ å Ę Ą ħ Ę üú ą Ę ğĆ â üĔ üĕ õ Ĕ ēā é Ę Ć ě ëý Ćĕ ÷ňĊąåĊĕĄãĐýåěö 'Z5@X*@VJ CWLZ% >[=$'EO*%O* _6f$M‰V*LVE VDT$E `L*a-7V =.5/2, 6.‰ .@VEVDT$E `L*a-7V =.4/4, _6f$M‰V*JVEROTBE5 `L*a7V O.2/6 čėħèúĘħúĬĕĢĎň÷ėêĔüğĈĚĐâġĆèğĆĘąü÷Ćěö ĕĆĕëýěĆĘĢĎňâĔýĈĜâĥ åĚĐ þŌééĔąğâĘħą åĊĕĄþĈĐ÷ăĔą ĐĕĎĕĆâĕĆâėüãĐ ĊâĔýġĆèğĆĘąü åĆĜÿĜňčĐü þĆēčýâ èğ÷âĦ ĥ øĔèĨ ĠøğŇ ÷ĦâĐüýě ĕĈ âĕĆčĆňĕ ĕĆöŋâĕĆčĐü èåĊĕĄčĄĔ āĔüûŋâýĔ ÿĜþň âåĆĐèĠĈē åŇĕğúĐĄ ğĆĕčĕĄĕĆùãĐğĐâčĕĆğâ åŇĕĢëéň ĕŇ ąøĕŇ èĥ ġ÷ąğêāĕē ĘħąĊâĔýåŇĕĢëéň ĕŇ ąúĔĨèĎĄ÷ģ÷ň ÷ĔèüĔüĨ čė ħèúĘ÷ħ úĘ čĘħ ÷ě åĚĐ âĕĆğąĘħąĄëĄġĆèğĆĘąü ğâĘħąĊâĔýġĆèğĆĘąüĢüĠèŇøŇĕèĥ Ąĕâã úĬĕĢĎ÷ň êė üĔ ģ÷Ćň ãňĜ Đň ĄĜĈ ęĨü úĘħ÷ĆěöĕéĔ÷ģ÷ňĊŇĕğþŎüġĆèĆĘąüú ĘħĄĘåĊĕĄčēĐĕ÷ãĐèĎňĐèğĆĘąü Đĕ ġĆèĐĕĎĕĆ ĎňĐèüĬĨĕ åĊĕĄþĈĐ÷ăĔ åĕĆ čüĕĄĂěøýĐĈ ąãĐèčùĕüúĘħğĆĘąü ğëŇü úĘħøĔĨèãĐèč ĆēĊŇĕąüĬĨĕ âĕĆéĆĕéĆĎüňĕġĆèğĆĘąü ğčĘąãĐèĆùąüøŋĠĈēģĄŇĄĘğčĘąèĆùą ģĄŇĄĘåĊĔüéĕâúŇĐģĐ üøŋ÷ĔèğãňĕĄĕĢüġĆèğĆĘąü ìęħèčėħèğĎ ĈŇĕüĘĨúĘħ÷ĆěöĕúĬĕģ÷ň÷ĘğąĘħąĄ ĐąŇĕèģĆâĦ÷ĘüġąýĕąĠĈēĊĔøùěþĆēčè åŋãĐèúĕèġĆèğĆĘąüúĬĕĢĎň÷ėêĔü ğãňĕĢéĠüĊúĕèâĕĆýĆėĎĕĆġĆèğĆĘą üĠĈēâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐü ìęħèğĆĕ éēģ÷ň þĆýĔ âĕĆčĐüĈĜâĥ ğĄĐĚħ ĐąúŇĜ ýĘħ ĕň üĢĎň čĐ÷åĈĐň èâýĔ âĕĆčĐüãĐèúĕèġĆ èğĆąĘ ü úĔĨèĎĄ÷üĘĨğþŎüĐĘâãňĐĄĜĈĎüęħèúĘħëŇĊ ąĢĎň÷ėêĔüøĔ÷čėüĢéğĈĚĐâġĆèğĆĘąü ÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘĢĎňâĔýĈĜâĥ úĔĨè 4 åü ÷ėêĔüãĐãĐýāĆēåěöåöēåĆĜ ĠĈēÿĜňýĆėĎĕĆ úěâĥ úŇĕü úĘħëŇĊ ąĐýĆĄĠĈē÷ĜĠĈýěøĆĎĈĕü ğþŎüĐąŇĕè÷ĘğčĄĐĄĕ åė÷ĊŇĕÿĜňþâå ĆĐèĐĘâĎĈĕąĥ úŇĕü âĦåė÷ğëŇüüĘĨğĎĄĚĐüâĔü

10 ´ÃسÒÊÒÃ


ÁѸÂÁ `L*_@f* 'Z5c@JTG - 'Z5IVBT6T Sh;CS:DCJX$KT=9Wg 3/5 ;D W _E $ ;S * f @ *_ `L ; 4 IS >[=$'EO*%O* ;TD;;9 é ēĢ Ď ň ĈĜ â ğã ň ĕ ġĆ èğ ĆĘ ą ü ĢĎ ĄŇ ħ Ę Ćú âĕ Ģü è ùę è üę ĕ Ĭ å ħ Ę âú ĠĆ ý ĐĔ ü ÷Ĕ Ą ü åěöåĆÿĜ čňĜ Đü čăĕāĠĊ÷ĈĐň čĐ ĕĆ üâ ą ĆĘ Ćğ âĕ Đ åĚ Ĩ ü ëĔ Ĕ ý ē÷ ĢüĠøĈŇ ēĆ ýùĕĄğāĚħĐüúĘħğþŎü čĐ ĕĆ ââ éĕ ü ą Ę ğĆ Ąĕ ĕĆ üâ éüùęèåĊĕĄčē÷ĊâĢ âåĆĐèúĘħāĕĈĜâĄĕčĄĔåĆ þ ň Ĝ ĕÿ Ć÷ ýĆ ý âĔ ą åě Ĝ ÷ Ćā âĕ ĕâ ĐĕéĕĆąŋúĘħüĘħ ĠĈēé ýĎüęħè éęèøĔ÷čėüĢéĢĎňĈĜâ ÷Ĕ Ćē Ģü Ģé ü ħ ĄĔ ĕĄ åĊ ÷ âė ğ ň ĢĎ ĕ āĆňĐĄâĔü úĬ â üĕâĕĆĠĈēÿĈâĕĆğĆĘąüãĐèĈĜ õ āĔ āý Ċ Ĉň üĠ ą Ę ğĆ Ąĕ Đ ħ ĄĚ ēğ ĠĈ ĕ ĄĕčĐýğãň ēĠĈēëĐýğĈŇüâĘďĕ ĆĊ åĕ Ąĕ Ą Ĕ č ĄĘ Ĉĕ ğĊ Čĕ â ĆĔ â Ĕ ğþŎüúĘħüŇĕāĐĢé ĆĜňé ħĈĜâģ÷ňĄĕğþŎüčŇĊüĎüęħè úĘ ĕâ éĄ Ģ ė Ą Ĝ ēă ĠĈ è Đ øň â ùĜ éęèåė÷ĊŇĕøĔ÷čėüĢé ãĐèĆĔĨĊãĕĊ-Ġ÷è åöēÿĜňýĆėĎĕĆ øĈĐ÷éü âĆĕýãĐýāĆēåěöúŇĕüĐûėâĕĆ ü ğþŎüğýňĕĎĈĐĄúĘħ÷ĘĢĎňĈĜâ čĐ è ħ Ĕ Ąč ýĆ Đ ħ Ę üú ĕ úŇ â ě ú ŋ Ćą éĕ Đĕ åĆĜ ěâåüåē ãĐè÷ėêĔüĠĈēğ÷Ħâĥ ãĕĊ-Ġ÷èú

'Z5LC@E - 'Z5-O_@fE `;<_;WD; >[=$'EO*%O* _6f$-T DLZE_6- `;<_;WD; ;S$ _EWD;-Sh;CS:DCJX$KT=9Wg 3/1 ġĆèğĆąĘ ü÷ĆěöĕĆĕëýěĆğĘ þŎüġĆ èğĆąĘ üúĄĘħ ĄĘ ĕøĆòĕü ĄĘåĊĕĄā ĆňĐĄ úěâĥ ÷ňĕü ĄĘÿĜňýĆėĎĕĆ åěö åĆĜĠĈēýěåĈĕâĆúĘħĄĘåěöăĕā čüĢéĠĈē ĢčŇĢéøŇĐĈĜâċėČąŋ úĬĕĢĎňğ ÷Ħâúěâĥ åüĄĘåěöăĕā ĠĈ ēğþŎüåü÷Ę ĢüčĔèåĄ ğþŎüğąĕĊëüãĐ èëĕøėúĘħĄĘåěöûĆĆĄ ĠĈēğþ Ŏüğ÷ĦâêĈĕ÷ âĈĕň Ġč÷èĐĐâ úèĔĨ ÷ňĕüâĘďĕ ÷ňĕü÷üøĆĘ ÷ňĕüâĕĆğĆĘąü ģĄ ãŇ Đň èğâĘąħ ĊâýĔ ąĕğčāøė÷ ãĐãĐýåěöÿĜňý ĆėĎĕĆ åěöåĆĜ ĠĈēýěåĈĕ âĆúěâúŇĕü Ąĕ ö ġĐâĕčüĘĨ÷ňĊąåŇē

´ÃسÒÊÒÃ

11


´ÃسҨԗÍÒÊҡѺÁËÒÍØ·¡ÀÑ “üĬĕĨ Ģéğ÷Ħâ÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ ëŇĊąğĎĈĚĐÿĜþň ĆēčýăĔąüĬĕĨ úŇĊĄ ÿĈė ø éě Ĉė ü úĆĘ ą ŋ EM üĬĨ ĕ ĠĈē EM Ball ýĬ ĕ ýĔ ÷ üĬĨ ĕ ğčĘ ą ” ġ÷ąâĕĆčüĔýčüěüéĕâ : āĆēčĔèçĆĕëąĐĎŋüýĐčġâþŌîîĕ âćČğéĆėî, ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ, ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ āöėëąâĕĆ, âĕĆģĂĂŃĕĀłĕąÿĈėøĠĎŇèþĆēğúċģúą, éĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆ,Ę čĄĕåĄċėČąŋğâŇĕ÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ, ĒāöĒĄĕüėø üāĐĄĆý÷Ę, üĕąĄüĔ č -åě ö ĊĔ ü ğāĦ î Ċèċŋ þ Ćē÷Ĝ Ň , üĕąāė Ćě ö ċĆĘ Ġ čè, üĕąëĔą ĄĕğčùĘąĆ účé.ĆĕëýěĆĘ, üĕąčěĊĆĆö üĔüúċĆěø ÿĐ.čĬĕüĔâèĕüčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ ăĕå 5 ĠĈēÿĜĢň ĎîŇĢé÷ĘĐâĘ ĎĈĕąúŇĕü ġ÷ąéě÷þĆēčèåŋĢüâĕĆéĔ÷ġåĆèâĕĆéėøĐĕčĕüĔĨüğāĚħĐúĘħéē ĢĎňüâĔ ğĆĘąüģ÷ňĆĊŇ ĄúĬĕâėéâĆĆĄ÷Ęĥ ĄĘéøė ĐĕčĕğāĚĐħ ëŇĊąğĎĈĚĐÿĜĐň üĚħ ëŇ Ċ ąğĎĈĚ Đ čĔ è åĄğþŎ ü âĕĆčĆňĕ èéė ø čĬ ĕ üę â ĢüâĕĆúĘħ é ēğþŎ ü þĆēëĕâĆúĘħ÷ĘĢüĐüĕåøãĐèčĔèåĄģúą

ğĄĚħĐĊĔüúĘħ 4 - 6 āćċéėâĕąü 2554 ģ÷ňĄĘüĔâğĆĘąü ġĆèğĆĘ ą ü÷Ćě ö ĕĆĕëýě ĆĘ úĘħ ĄĘ éė ø ĐĕčĕĢüâĕĆëŇ Ċ ąğĎĈĚ Đ ÿĜþň ĆēčýăĔąüĬĕĨ úŇĊĄ ġ÷ąâĕĆğĈŇü÷üøĆĘĠĈēĆĔýğèėüýĆėéĕå éĕâÿĜňĄĘéėøċĆĔúûĕğāĚħĐúĘħéēģ÷ňüĬĕğèėüúĘħģ÷ňģþëŇĊąğĎĈĚĐ ÿĜňþĆēčýăĔąüĬĨĕúŇĊĄ ö ĎňĕèčĆĆāčėüåňĕ ğúčġâňġĈøĔč čĕãĕĆĕëýěĆĘ čüĕĄâĘďĕâĈĕèéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ øĈĕ÷ċĆĘğĄĚĐè ĠĈēùüüåüğ÷ėüøĈĕ÷ġåąâĘĩ éĬĕüĊüğèėüúĘģħ ÷ň 11,810 ýĕú ĠĈēģ÷ňĄĐýĢĎňâýĔ ĄĜĈüėûğė āĚĐħ üāęèħ (ăĕ) ąĕĄąĕâ čăĕâĕëĕ÷ģúą éęèãĐąâąŇĐèĠĈēëĄğëąĢüâĕĆĄĘéėøĐĕčĕãĐèüĔâğĆĘąü ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ ÷.î.čĕûě åöĕĆĔâčĄýĔø,ė üĕèčĕĊëĈ÷ĕ ğĊëğāėĄħ , ÷.î.éĆėąĕ ąėĨĄĆĔâČĕ, ÷.î.ĐĔîëėîĕ ğĆĕéěøėûĆĆĄ, üĕèčĕĊĊėăĕăĆöŋ ãéĆĊċėü, üĕèčĕĊĊėģĈĈĔâČöŋ ãéĆĊċėü, üĕèčĕĊāĆĈĔ÷÷ĕ ğéĆėîčěã, ÷.î.čěûĕúėāąŋ ĠâňĊâĆēéŇĕè, ÷.î.čėĆûĘ Ć ġāûėċī ĆĘ, ÷.î.ýěČąĕ üňĐąğåü, ÷.î.ğčĕĊĈĔâČöŋ čĊĔč÷Ę,÷.ë.ğĄûĕĊĘ ğãĘąĊĄĕ, ÷.ë.ëąöĔò ğĈĚħĐüøĕĄÿĈ, ÷.ë.ğêĈė Ą āĈ čĘ ÷ Ň Đ ü, üĕąêĔ ò ĊĔ õ üŋ âĔ é êĄĕăĆöŋ, ÷.ë.ĎćČėø éĔüúĆŋčĆ, ÷.ë.āėëğąċ ğúĘąýåĬĕ, ÷.ë.ûüĕâĆ āèČŋúĐè, üĕąāèČŋċâĔ ÷ėī ğĈãĊĔõüēġĆéüŋ, üĕèčĕĊĊėëîĕ ĠâňĊġëøė, ÷.ë.čěĆğ÷ë ĠüýğüĘąü, üĕąöĔòüüúŋ čĄāèČŋğéĆėî, ÷.î.ĐĆāĆĆö ğĐĄġâČĕ, üĕèčĕĊčěăėčĆĕ ëěøėüûġĆ, üĕèčĕĊĐĄĆĕāĆ ċĆĘčĕĆĕâĆ, üĕèčĕĊğéüėččĕ āęħèĊĔü, ÷.î.ĐüĔüúüĕ úĐèĠāè, üĕąĊëėĆčĆ ýĔĊãĕĊ

12 ´ÃسÒÊÒÃ


รขยครƒยงยกร’รƒยจร”ย—รร’รŠร’

D; G[ $ _LY O -_ ;7 E; TEW aE *_ EW LlT ;S $ *T ; 6 EZ 5 TE T- <Z EW E I C $S < _%7 1 c=EIC _%7@;Yh 9W$g TEJX$KTET-<EZ W f =ERaD-;A ; A[MGS*;lTh G6 $V+$EEC<lT_@ย‰ E โ€œ5 :S;IT 5 +S*MI6S ;;9<EZ W b;a'E*$T R@E-DS C*'Gโ€ EIC@GS*c9D EICMIS b+ 8ITD@E 2554 _CYgOIS;9Wg 1 :S;IT'C @.J.

ยดรƒร˜ยณร’รŠร’รƒ 13


ğĄĚħĐĊĔüúĘħ 10 âěĄăĕāĔüûŋ 2555 ö ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ ăĕąĢøňâĕĆüĬĕãĐè ýĕúĎĈĊèéĬĕğüĘąĆ éėøğčĆĘĊèċŋ üĕąâčĄĕåĄ âĕĆċę â ČĕğĐâëüéĔ è ĎĊĔ ÷ Ćĕëýě ĆĘ ģ÷ň éĔ ÷ âė é âĆĆĄğ÷ė ü ğúė ÷ āĆēğâĘ ą Ćøė ĊĔ ü âĕĆċę â ČĕğĐâëü ğāĚħ Đ ĆĬ ĕ Ĉę â ùę è āĆēĄĎĕâĆě ö ĕûė åě ö ĠĈē āĆēĆĕëâĆöĘąâėéãĐèāĆēýĕúčĄğ÷ĦéāĆēğéňĕĐąĜŇĎĔĊúĘħĄĘøŇĐâĕĆċęâČĕãĐèëĕøėĠĈēâĕĆċęâČĕğĐâëü ġ÷ąĄĘ āĆēčĔèçĆĕë ąĐĎŋüýĐčġâ þŌîîĕ âćČğéĆėî ĢĎňğâĘąĆøėğþŎüþĆēûĕüĢüāėûĘ ĠĈēĄĘåöēÿĜňýĆėĎĕĆéĕâġĆèğĆĘąüğĐâëüéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ éĬĕüĊü 38 ġĆèğĆĘąüğãňĕĆŇĊĄ ĢüāėûĘ÷ňĊą ĠĈēĢüâĕĆüĘĨĄĘüĔâğĆĘąüéĕâġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘāöėëąâĕĆ ĠĈēġĆèğĆĘąüüĕĆĘĊėúąĕ þĆēĄĕö 1,200 åü ģ÷ňĆŇĊĄÿüęââĬĕĈĔèúĬĕâėéâĆĆĄğ÷ėüĄĕĆŋëëėħè(Marching)

14 ´ÃسÒÊÒÃ


ÍÍ¡ÃÒ¡ÒáŌҤԴ¡ÅŒÒ·íÒ ·Ò§ TV ª‹Í§ 5 -I*7[C7TC young idol (;S$_7R_DTI-; ';_CYO*aO*)

;O*=O;6 $V7V-SD GWhLZIS4;T üĕąâėøėëĔą ĈĘĨčěĊĔõüĕ üĔâğĆĘąüëĔĨüĄĔûąĄċęâČĕþĿúĘħ 6/1 ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ üĔâğøēğąĕĊëü åüğĄĚĐèġĐŇè ğþŎüÿĜň ĄĘåĊĕĄčĕĄĕĆùúĕè÷ňĕüâĕĆğĈŇüâĘďĕĂěøýĐĈ ĠĈēĂěøìĐĈ ģ÷ňĆĔýĆĕèĊĔĈøŇĕèĥ ĄĕâĄĕą ğëŇü ĆĕèĊĔĈéĕââĆĄāĈēüĔâğĆĘąü üĔâċęâČĕ þĆēğúċģúą ģ÷ňĠëĄþņĢüĆē÷Ĕýăĕå ĠĈēĆĕèĊĔĈüĔâğøēąĐ÷ğąĘąħ Ą âĕĆĠãŇèãĔü ĂěøìĐĈĢüúĘĄéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ ĂěøìĐĈ ąĐ÷ĂŃĕåĔā ġ÷ąĄĘåěöåĆĜģëąĕ čěĊĆĆöþĆēăĕ ğþŎüÿĜňĀŀâìňĐĄ ĠĆèýĔü÷ĕĈĢéĢüâĕĆğĈŇüĂěøýĐĈ : ĄĘĠĆèýĔü÷ĕĈĢéĄĕéĕâüĔââĘďĕĆěŇüāĘħ ãĐèġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ úĘþħ ĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦéúĕè÷ňĕüâĘďĕøŇĕèĥ ĄĕâĄĕą ýĕèåü âĦø÷ė úĘĄëĕøė ýĕèåüâĦğþŎüĂěøýĐĈĈĘâĐĕëĘā čĕĄĕĆùĎĕğèėüğĈĘąĨ èåĆĐýåĆĔĊģ÷ňĐąŇĕèčýĕą

-I*7[C7TC young idol _DTI-;;S$@[6 aE*_EWD;6EZ5TET-<ZEW

üĕąĐ÷ėüüĔ úŋ ċėĆāė üĔ ûŋ üĔâğĆĘąüëĔüĨ ĄĔûąĄċęâČĕþĿúĘħ 6/2 ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ ğþŎüÿĜňĄĘåĊĕĄčĕĄĕĆùúĕè÷ňĕüâĕĆāĜ÷ĎĈĕąĐąŇĕè ğëŇü âĕĆāĜ÷ýĆĆąĕąûĆĆĄ âĕĆāĜ÷ čěüúĆāéüŋ âĕĆāĜ÷úĐĈŋåġëĊŋ ģ÷ňĆĔýĆĕèĊĔĈĆē÷ĔýéĔèĎĊĔ÷ Ćē÷ĔýăĜĄėăĕå Ćē÷ĔýþĆēğúċ ĠĈēĢüþĿüĘĨúĕèġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘģ÷ňåĔ÷ğĈĚĐâčŇèğþŎüøĔĊĠúü ğāĚħĐĆĔýâĕĆþĆēğĄėü ğþŎüüĔâğĆĘąüĆĕèĊĔĈāĆēĆĕëúĕü ġ÷ąĄĘåěöåĆĜ ģâĆčĆ þĆēąĜĆĊèåŋ ğþŎüÿĜňĀŀâìňĐĄ

ÿĄâĦğþŎüĐĘâåüĎüęèħ úĘéħ ēâňĕĊģþąĔèéě÷üĔüĨ ğāĚĐħ úĘéħ ēþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦé øĕĄĠýýĐąŇĕèüĔââĘďĕĆěŇüāĘħ ğþŃĕĎĄĕą : ğþŃĕĎĄĕąčĜèčě÷ åĚĐ âĕĆģ÷ňğĈŇüĂěøýĐĈĈĘâĐĕëĘāčĜèčě÷ãĐè þĆēğúċģúą ĠĈēčě÷úňĕąĐąĕâøė÷úĘĄëĕøėģúąĠĈēģ÷ňģþĠãŇèĂěøýĐĈĢüĆĕąâĕĆøŇĕèĥ ĀĕâãňĐåė÷÷Ęĥ ĢĎňâýĔ üĔââĘďĕĆěüŇ üňĐè : åĬĕĊŇĕ Ġāň-ëüē ĄĘğčĄĐčĬĕĎĆĔýğâĄâĘďĕ úěâåüøňĐèğåąĠāňĄĕúĔĨèüĔĨü ĠøŇğĆĕâĦüĬĕãňĐÿė÷āĈĕ÷ĄĕĀŀâìňĐĄĠĈēĠâňģã čĔâĊĔü ğĆĕøňĐèâĈĔýĄĕëüēģ÷ňĠüŇ ĠĈēåė÷ģĊňğčĄĐĊŇĕ “ĊĔüüĘĨğĆĕĠāň āĆěŇèüĘĨøňĐèëüē” âĦĀĕâģĊň ÷ňĊąüēåĆĔý

-I*aG$LW_%WDI$S< =79. (Em Ball $[- @ W ) _DTI-;aE*_EWD;6EZ5TET-<ZEW üĬĕġ÷ą ýĕúĎĈĊèéĬĕğüĘąĆ éėøğčĆĘĊèċŋ ĐûėâĕĆ-ÿĜĐň ĕĬ üĊąâĕĆġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ ĆŇ Ċ ĄâĔ ý ĎüŇ Ċ ąèĕüĢüéĔ è ĎĊĔ ÷ Ćĕëýě ĆĘ ÿĜ ň þ âåĆĐèĠĈēüĔ â ğĆĘ ą üģ÷ň Ć Ň Ċ ĄâĔ ü éĔ ÷ ġåĆèâĕĆéė ø ĐĕčĕþŌ Ő ü Em Ball ğāĚħ Đ ëŇ Ċ ąğĎĈĚ Đ ÿĜ ň þ ĆēčýăĔ ą üĬĨ ĕ úŇ Ċ ĄøĕĄ éĔ è ĎĊĔ ÷ øŇ ĕ èĥ ğāĚħ Đ Ġâň þ Ō î Ďĕúĕè÷ň ĕ üčėħ è ĠĊ÷Ĉň Đ ĄĢĎň ÷Ę ãęĨ ü ġ÷ąĄĘ üĔ â ğĆĘ ą ü ğþŎüĊėúąĕâĆģ÷ňĠâŇ ü.č.ĐüěčĆĕ ğđèĊėğëĘąĆü.č.ĐĔîëüėâĕ čėüëŇĊąþĆĕý ü.č.ëĈûėëĕ ğâė÷üāåěö ü.č.þĆēăĕčėĆė ġëøėĐûėāèċŋüĕąëĔąüĕĊĘ ĢčğčĘąèč÷

´ÃسÒÊÒà 15


'5R'E[

JX$KT6[*T; 9Wg=ER_9J_IWD6;TC

16 ´ÃسÒÊÒÃ

ġĆèğĆĘ ą ü÷Ćě ö ĕĆĕëýě ĆĘ ģ ÷ň éĔ ÷ åöēåĆĜ ĢĎňģþċęâČĕ÷ĜèĕüúĘħþĆēğúċğĊĘą÷üĕĄ ĢüĆēĎĊŇĕè ĊĔüúĘħ 12-18 ĄâĆĕåĄ 2555 ìęħèĢüâĕĆģþċęâČĕ ÷ĜèĕüĢüåĆĔĨèüĘĨéēğþŎüâĕĆğĆĘąüĆĜňùęèĊĔõüûĆĆĄ ãüýûĆĆĄğüĘąĄþĆēğāöĘ ăĕČĕĠĈēåĊĕĄğþŎüĐąĜŇ ãĐèþĆēğúċğĊĘ ą ÷üĕĄ ĠĈēģ÷ň ĄĘ ġ Đâĕčģþ ċęâČĕ÷ĜèĕüġĆèğĆĘąüĢüþĆēğúċğĊĘą÷üĕĄĊŇĕĄĘ ĆēýýâĕĆğĆĘ ą üâĕĆčĐüĐąŇ ĕ èģĆ ğāĚħ Đ üĬ ĕ ãň Đ ÷Ę ĄĕþĆēąě âøŋþĆĔ ýþĆě èĢüâĕĆğĆĘ ąüâĕĆčĐüãĐè üĔâğĆĘąüġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ ğāĚħĐĢĎňüĔâğĆĘąü éýéĕâġĆèğĆĘąüĐąŇĕèĄĘåěöăĕā ĠĈēğþŎüâĬĕĈĔè ĢüâĕĆāĔõüĕþĆēğúċëĕøėøŇĐģþ


´ÃسÒÊÒà 17


¡Ô¨¡ÃÃÁªÁÃÁÇÒ·ÈÔÅ»Š âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ (ÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 2 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554)

¹.Ê.ÍÑÁ¾Ô¡Ò ¹Øª»ÃÐÊÔ·¸Ôì

¹.Ê.͹ØÊÃÒ àΧÇÔàªÕÂÃ

2Q:!9 :!/9! ++)93/9+:"@@+= ü.č.ĐĔĄāėâĕ üěëþĆēčėúûėī ĠĈē ü.č.ĐüěčĆĕ ğđèĊėğëĘąĆ ĆĔýĆĕèĊĔĈ ĈĜâúĘĄħ åĘ ĊĕĄâøĔîïĜĐąŇĕèčĜèøŇĐĠĄŇ ğãňĕğĀŃĕĆĔýġĈŇþĆēúĕüéĕâāĆēğéňĕĊĆĊèċŋğûĐ āĆēĐèåŋğéňĕġčĄčĊĈĘ āĆēĊĆĆĕëĕúėüĔ÷÷ĕĄĕøě ĊĔüúĘħ 12 čėèĎĕåĄ ā.ċ. 2554

55 +:/9- D*:/2+=H*=Dĉ!#+8Q:#ā 2554

ü.č. ĐĔĄāėâĕ üěëþĆēčėúûėī ģ÷ňĆĔýĆĕèĊĔĈ ğąĕĊčøĆĘģúą÷Ęğ÷ŇüþĆēéĬĕþĿ 2554 ğãňĕğĀŃĕĆĔýġĈŇþĆēúĕüéĕâāĆēğéňĕĎĈĕüğûĐ āĆēĐèåŋğéňĕāĔëĆâėøėąĕăĕ éĔ÷ġ÷ąčăĕčøĆĘĠĎŇèëĕøėĢüāĆēýĆĄĆĕëėüĜþùĔĄăŋ

¹ÒÂʹԹѹ·q ÈÔÃԾѹ¸q

¹.Ê.͹ØÊÃÒ àΧÇÔàªÕÂà ¹.Ê.ÍÑÁ¾Ô¡Ò ¹Øª»ÃÐÊÔ·¸Ôì ¹.Ê.ªÅ¸ÔªÒ à¡Ô´¹¾¤Ø³

:+E ĉ 9!5-č F/č G!39/ Ċ5#+8 9!(9* #+8 9!=/<

¹.Ê.ÍÃÇÃó ¾ÂѤ¦q

¹.Ê.ÍÑÞª¹Ô¡Ò ÊÔ¹ª‹Ç»ÃÒº

18 ´ÃسÒÊÒÃ

üĕąĐ÷ėüĔüúŋ ċėĆėāĔüûŋ ü.č.ĐüěčĆĕ ğđèĊėğëĘąĆ ü.č.ĐĔĄāėâĕ üěëþĆēčėúûėī ü.č.ëĈûėëĕ ğâė÷üāåěö ü.č.ĐĆĊĆĆö āąĔåçŋ ü.č.ĐĔîëüėâĕ čėüëŇĊąþĆĕý ģ÷ňĆýĔ ĆĕèĊĔĈ ëüēğĈėċ Ćē÷ĔýéĔèĎĊĔ÷ ĠĈēĆĐèëüēğĈėċĆē÷Ĕýăĕå âĕĆĠãŇèãĔü úĐĈŋåġëĊŋ ĢüĎĔĊãňĐþĆēâĔüăĔą þĆēâĔüëĘĊėø éĔ÷ġ÷ą čĬĕüĔâèĕü åþă. ġ÷ąĆĔýĆĕèĊĔĈéĕâ üĕąċăĕâĆ þĆēúěĄĆĔøüŋ ÿĐ.čĬĕüĔâèĕü åþă. éĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ


+:/9-D*:/!=Dĉ!#+8Q:#ā 2554 55 52(:29 )2D +:83čE3ĉ#+8D0H*G!&+8"+)+:AA#9)(č

ü.č.ĐĔîëüėâĕ čėüëŇĊąþĆĕý ģ÷ňĆýĔ ĆĕèĊĔĈğąĕĊëü÷Ęğ÷ŇüþēéĬĕþĿ 2554 ãĐèčăĕčĔèåĄčèğåĆĕēĎŋĠĎŇèþĆēğúċģúąĢüāĆēýĆĄĆĕëĜþùĔĄăŋ ğãňĕĆĔýġĈŇĆĕèĊĔĈ éĕâåěöĎîėèĐĔčüĘąŋ ğčĕĊăĕā þĆēûĕüčăĕčĔèåĄčèğåĆĕēĎŋĠĎŇèþĆēğúċģúąĢüāĆēýĆĄĆĕëĜþùĔĄăŋ

+:/9-D*:/!=Dĉ!Ċ:!0:2!:E-8+<* ++) : 2Q:!9 !:* +9)!+= ü.č.ĐĔîëüėâĕ čėüëŇĊąþĆĕý ģ÷ňĆĔýĆĕèĊĔĈğąĕĊëü÷Ęğ÷Ňü÷ňĕüċĕčüĕĠĈē Ĉē éĆėąûĆĆĄ éĕâčĬĕüĔâüĕąâĆĔòĄüøĆĘ Ćē÷ĔýĄĔûąĄċęâČĕ ğãňĕĆĔýġĈŇĆĕèĊĔĈéĕââ üĕèčĕĊąėèħ ĈĔâČöŋ ëėüĊĔøĆ üĕąâĆĔòĄüøĆĘ ö øęâčĔüøėģĄøĆĘ úĬĕğüĘąýĆĔòýĕĈĈ ğĄĚħĐĊĔüúĘħ 30 āćċéėâĕąü ā.ċ.2554

HĊ+"9 +:/9-!8D-<0 < ++)#+8 / TEEN TALK +9 F- +9 1č&-9:!G!:! SAVE ENERGY SAVE THE WORLD üĕąĐ÷ėüüĔ úŋ ċėĆāė üĔ ûŋ ü.č.ĐüěčĆĕ ğđèĊėğëĘąĆ ü.č.ĐĔĄāėâĕ üěëþĆēčėúûėī ģ÷ňĆýĔ ĆĕèĊĔĈ ëüēğĈėċ âėéâĆĆĄþĆēâĊ÷ TEEN TALK ĆĔâġĈâ ĆĔâČŋāĈĔèèĕü Ģüèĕü SAVE ENERGY SAVE THE WORLD éĔ÷ġ÷ąġĆèģĂĂŃĕĆĕëýěĆĘ ĊĔüúĘħ 3 ûĔüĊĕåĄ 2554

+:/9-DK E-8D*:/!=Dĉ! #+8Q:#ā 2555 ÷.î.üėéčėĆĘ åüèĕü ëĔĨü þ.2/2 ģ÷ňĆĔýĆĕèĊĔĈğ÷ĦâĠĈē ğąĕĊëü÷Ęğ÷Ňü þĆēéĬĕþĿ 2555 ġåĆèâĕĆąâąŇĐèğëė÷ëĜğ÷Ħâ÷Ę ĄĘåö ě ûĆĆĄ âĆĄâĕĆċĕčüĕâĆēúĆĊèĊĔõüûĆĆĄ éĔ÷ġ÷ą ğúċýĕĈğĄĚĐèĆĕëýěĆĘ ğüĚĐħ èĢüĊĔüğ÷ĦâĠĎŇèëĕøėþĆēéĬĕþĿ 2555 ö čüĕĄâĘďĕâĈĕèéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ ĀŀâìňĐĄġ÷ą åĆĜâĆâĔîîĕ ġëĊŋþŌîîĕ

+:/9-DK E-8D*:/!=Dĉ!=L!Q:?L5D2=*):2Aĉ#+8D0:< ü.č.ĐĔĄāėâĕ üěëþĆēčėúûėī ĠĈē ü.č.ĐüěčĆĕ ğđèĊėğëĘą ģ÷ňĆýĔ ġġĈŇğâĘąĆøėåěöğþŎüÿĜňĄĘåĊĕĄčĕĄĕĆù÷Ęğ÷Ňü ĠĈēüĬĕëĚħĐğčĘąè ĄĕčĜþŇ Ćēğúċëĕøė éĕââĆēúĆĊèċęâČĕûėâĕĆ ö øęâčĔüøėģĄøĆĘ úĬĕğüĘąýĆĔòýĕĈ ġ÷ąĄĘüĕèčĕĊąėèħ ĈĔâČöŋ ëėüĊĔøĆ üĕąâĆĔòĄüøĆĘ ğþŎ ü þĆēûĕüĢüāė ûĘ ğüĚħ Đ èĢüĊĔ ü ğ÷Ħ â ĠĎŇ è ëĕøė ĢüĊĔ ü úĘħ 14 ĄâĆĕåĄ ā.ċ.2555

´ÃسÒÊÒÃ

19


§Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã

%O`L6*'ITCDV;6W$<S 'Z5'E[9Wgc6E<S ET*ISG_-V6-[_$WDE7V “M;Xg*`L;'E[6W” b;*T;IS;'E[ = 2555 _CYgOIS;9Wg 16 C$ET'C 2555

+A5!@": +A5+9 5 &+) “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĆĜéň âĔ āĔõüĕøüğĐè āĔõüĕèĕü ĆĊĄúĔèĨ ğþŎüĠýýĐąŇĕè úĘ÷ħ ĢĘ ĎňâýĔ ċėČąŋ ĠĈēĆĜéň âĔ úĘéħ ēĄĘčĊŇ üĆŇĊĄĢĎňčèĔ åĄøĈĐ÷ģþ ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈëüēğĈėċâĕĆþĆēâĊ÷âĆēúèþĆēğăúĢëňĊĔč÷ěğĎĈĚĐĢëň Ćē÷ĔýĐüěýĕĈ 2 3. ĆĕèĊĔĈëüēğĈėċâĕĆþĆēâĊ÷âĆēúèþĆēğăúåĊĕĄåė÷čĆňĕèčĆĆåŋ 4. ĆĕèĊĔĈğþŎüÿĜňĀŀâìňĐĄüĔâğĆĘąüĠãŇèãĔüâĕĆğĈŇĕüėúĕü

+A2@: D&:*#+8 :*D&+ “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ģ÷ň ğ ĎĦ ü ĈĜ â ċė Č ąŋ ĄĘ å ĊĕĄğéĆė î âň ĕ ĊĎüň ĕ ĠĈē þĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦéĢüúěâĥ ÷ňĕü ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈąĐ÷üĔâĐŇĕü÷Ęğ÷Ňü 2. ĆĕèĊĔĈëüēğĈėċâĕĆþĆēâĊ÷âĆēúèþĆēğăúåĊĕĄåė÷čĆňĕèčĆĆåŋ 3. ĆĕèĊĔĈëüēğĈėċĢüâĕĆþĆēâĊ÷âĕĆÿĈėøčĚħĐâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐü 4. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 5. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 6. ĆĕèĊĔĈāĆēĆĕëúĕüğåĆĚħĐèĆĕëĐėčĆėąĕăĆöŋ÷ėğĆâåěöĕăĆöŋ

+A&<-:0+9 1č !<-(A)< “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĐąĕâğĎĦüğ÷Ħâĥ ğþŎüåüêĈĕ÷ ğøėýġøğþŎüÿĜĢň ĎîŇú÷Ęħ Ę ĄĘåěöăĕāĠĈēĄĘåĊĕĄčěã ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈāĆēĆĕëúĕüğåĆĚĐħ èĆĕëĐėčĆėąĕăĆöŋ÷ğė ĆâåěöĕăĆöŋëüĔĨ úĘħ 5 (ğýîéĄ÷ėğĆâåěöĕăĆöŋ) 3. ĆĕèĊĔĈāĆēĆĕëúĕüğåĆĚĐħ èĆĕëĐėčĆėąĕăĆöŋ÷ğė ĆâåěöĕăĆöŋëüĔĨ úĘħ 4 (éøěøù÷ėğĆâåěöĕăĆöŋ)

+A/:2!: D!+/<<+ “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĐąĕâğĎĦüĈĜâċėČąŋãĐèøü ĄĘāõ Ĕ üĕâĕĆúĘ÷ħ ĢĘ üúěâĥ ÷ňĕü ğþŎüåü÷ĘĠĈēĐąĜŇĢüčĔèåĄģúąĐąŇĕèĄĘåĊĕĄčěã ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈġĈŇğâĘąĆøėåěöåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 3. ĆĕèĊĔĈåĆĜĠâüüĬĕğāĚħĐğþŎüåĆĜøňüĠýý 4. ĆĕèĊĔĈåĆĜÿĜňþñėýĔøėèĕüĄĘÿĈèĕü÷Ęğ÷Ňü Ćē÷ĔýéĔèĎĊĔ÷ þĆēğăúÿĜňčĐüĆē÷Ĕý âŇĐüþĆēùĄċęâČĕ

20 ´ÃسÒÊÒÃ

+A!D*:/č E2! )“åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ëĘĊėøâĕĆğþŎüåĆĜúěâåüĢĀłĀŌüĐąĕâéēĢĎňċėČąŋĄĘåĊĕĄĆĜň ĠĈēĄĘåĊĕĄčěãâĔýâĕĆĢëňëĘĊėøğþŎüåü÷ĘãĐèåĆĐýåĆĔĊĠĈēčĔèåĄ ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈāĆēĆĕëúĕüğåĆĚĐħ èĆĕëĐėčĆėąĕăĆöŋ÷ğė ĆâåěöĕăĆöŋëüĔĨ úĘħ 4 (éøěøù÷ėğĆâåěöĕăĆöŋ) 3. ĆĕèĊĔĈåĆĜÿĜňğčĘąčĈēĐěúėċøüğāĚħĐāĔõüĕåěöăĕāâĕĆċęâČĕ 4. ĆĕèĊĔĈåĆĜøňüĠýýþñėĆĜþâĕĆğĆĘąüĆĜň 5. ĆĕèĊĔĈåĆĜčĐü÷Ęğ÷ŇüãĐèåěĆěčăĕ 6. ĆĕèĊĔĈāĆēĆĕëúĕüğåĆĚĐħ èĆĕëĐėčĆėąĕăĆöŋ÷ğė ĆâåěöĕăĆöŋëüĔĨ 5 (ğýîéĄ÷ėğĆâåěöĕăĆöŋ)

+A#+8)

+A5@9*/++ )=5*Aĉ “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĐąĕâĢĎň ċė Č ąŋ úě â åüüĬ ĕ åĊĕĄĆĜ ň ģ þĢëň Ģ üúĕèúĘħ ùĜ â ğāĚħĐëŇĊąğĎĈĚĐğāĚħĐüĄüěČąŋ ĠĈēøĐýĠúüÿĜňĄĘāĆēåěö ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1.ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2.ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ

+A2@/: !<-(A)<

“åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĐąĕâğĎĦüåĊĕĄčĬĕğĆĦéãĐèĈĜâċėČąŋúěâåü ġ÷ąąę÷åøėûĆĆĄ úĘħĊŇĕ ģĄŇĄĘčėħèĢ÷ģĄŇþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦé ĎĕâĄĘåĊĕĄãąĔüĐ÷úü ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈāĆēĆĕëúĕüğåĆĚħĐèĆĕëĐėčĆėąĕăĆöŋ÷ėğĆâåěöĕăĆöŋëĔĨü 5 (ğýîéĄ÷ėğĆâåěöĕăĆöŋ) 3. ĆĕèĊĔĈğâĘąĆøėýĔøĆåĆĜÿĜňúĆèåěöåŇĕãĐèġĆèğĆĘąüĢüčĔèâĔ÷čĔèçĄöôĈĆĕëýěĆĘ 4. ĆĕèĊĔĈğâĘąĆøėýĔøĆğãňĕĆŇĊĄâėéâĆĆĄčĄě÷ýĔüúęâåĊĕĄğþŎüåĆĜ÷Ęģ÷ňĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐè 5. ĆĕèĊĔĈġĈŇþĆēâĕċğâĘąĆøėåěöåĆĜÿĜňĐěúėċøü ğāĚħĐāĔõüĕ÷ňĕüâĕĆċęâČĕ

+A+@ĉ!(: )5<&*č

“åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ãĐğþŎü÷ėüüĬĨĕĈĄģĂĢüĊĔüüĘĨ ûĕøěúĔĨèčĘħčĆňĕèëĘĊėøċėČąŋ úĘħč÷ĢčĢĎňğâŇè-÷Ę-ĄĘčěã åĊýåĜŇģþ ĠĄňüúěâãŋĢééèĎĔüĎüňĕ ĄĕĎĕåĆĜ ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 3. ĆĕèĊĔĈåĆĜøňüĠýý 2. ĆĕèĊĔĈÿĜňĐěúėċøüğāĚħĐāĔõüĕåěöăĕāâĕĆċęâČĕ 4. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ

+A!<2: 2@ D+<

“åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĄĘåĊĕĄĄěŇèĄĔħü úěŇĄğúĠĆèâĕąĠĆèĢé ÷ňĊąåĊĕĄğčĘąčĈē ğāĚħĐùŇĕąúĐ÷åĊĕĄĆĜňĢĎňĈĜâċėČąŋĐąŇĕèğøĦĄåĊĕĄčĕĄĕĆù ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈāĆēĆĕëúĕüğåĆĚħĐèĆĕëĐėčĆėąĕăĆöŋ÷ėğĆâåěöĕăĆöŋëĔĨüúĘħ 4 (éøěøù÷ėğĆâåěöĕăĆöŋ) 3. ĆĕèĊĔĈāĆēĆĕëúĕüğåĆĚħĐèĆĕëĐėčĆėąĕăĆöŋ÷ėğĆâåěöĕăĆöŋëĔĨüúĘħ 5 (ğýîéĄ÷ėğĆâåěöĕăĆöŋ) 4. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ


+AQ:+92 90!:-9* “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĠĄňĊĕŇ éēğĎüĚĐħ ąčĔâğāĘąèĢ÷ ĠøŇâăĦ ĄĜ Ģė éğĄĚĐħ ğĎĦüċėČąŋ ģ÷ň÷Ę ĆĜňĊŇĕĄĔüąĕâ ĠøŇâĦğøĦĄĢéúĬĕ ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈğåĆĚħĐèĆĕëĐėčĆėąĕăĆöŋĐĔüğþŎüúĘħčĆĆğčĆėîąėħè ÷ėğĆâåěöĕăĆöŋ 3. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 4. ĆĕèĊĔĈåĆĜøüň ĠýýþñėĆþĜ âĕĆğĆĘąüĆĜň ãĐèčĬĕüĔâèĕüåöēâĆĆĄâĕĆâĕĆċęâČĕğĐâëü 5. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷Ęğ÷Ňü

+A0<+<&+ 2@/++#+8(: “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĄěèŇ ĄĔüħ āĔõüĕüĔâğĆĘąü øĔèĨ ĢéčĐüĐýĆĄċėČąŋĢĎňğþŎü åü÷Ę ĠĈēĄĘåĊĕĄâňĕĊĎüňĕ ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈğâĘąĆøėýĔøĆğãňĕĆŇĊĄâėéâĆĆĄčĄě÷ýĔüúęâåĊĕĄğþŎüåĆĜ÷Ęģ÷ňĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐè 3. ĆĕèĊĔĈğâĘąĆøėýĔøĆåĆĜÿĜňúĆèåěöåŇĕãĐèġĆèğĆĘąüĢüčĔèâĔ÷čĔèçĄöôĈĆĕëýěĆĘ 4. ĆĕèĊĔĈġĈŇþĆēâĕċğâĘąĆøėåěöåĆĜÿĜňĐěúėċøü ğāĚħĐāĔõüĕ÷ňĕüâĕĆċęâČĕ

+A/!<: E Ċ/2)D-?L5! “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĠĄŇĄĐĘ ĕëĘāğþŎüåĆĜ ĠĈēğþŎüåĆĜú÷Ęħ ĢĘ üåĊĕĄĆĜčň âę ãĐèĈĜâ éęèğâė÷åĊĕĄĆĔâĠĈēċĆĔúûĕĢüĐĕëĘāåĆĜ ĠĈēøĔĨèĢéğþŎüåĆĜ úĘħ÷ĘøĕĄĠýýĐąŇĕèãĐèĠĄŇ ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈãĊĔîĠĈēâĬĕĈĔèĢéâĕĆĢëňčĚħĐÿĈėøčĚħĐøĈĐ÷Ąĕ 3. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 4. ĆĕèĊĔĈğâĘąĆøėýĔøĆ ĐěúėċøüĢüâĕĆčĐü ĆĔýÿė÷ëĐýÿĈėøčĚħĐ ĠĈēĢëňĢüâėéâĆĆĄ âĕĆčĐü

+A#+:= 5<!/0č “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” åĊĕĄĆĜňãĐèåĆĜ ĄěŇèčĜŇåĊĕĄčĬĕğĆĦéãĐèüĔâğĆĘąü ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę

+A#+8!5) H*5ĉ5! “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĢĎňüâĔ ğĆĘąüğþŎüåü÷Ę ĠĈēþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦéĢüëĘĊøė ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘĢüĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 3. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘĢü÷ĊèĢé 4. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ

+A2@!!9 č <5+ĉ:) “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĐąĕâğþŎüåĆĜăĕČĕģúą÷Ęğ÷Ňü ĐąĕâĢĎňüĔâğĆĘąü ĆĔâăĕČĕģúąĠĈēĢëňăĕČĕģúąģ÷ňĐąŇĕèùĜâøňĐè ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę

+A<<): 5@)&9! č “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ğþŎüåĆĜ ğþŎüåĆĜ÷Ę ğāĚħĐğþŎüĠýýĐąŇĕè ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈåĆĜÿĜňúĆèåěöåŇĕãĐèġĆèğĆĘąü 3. ĆĕèĊĔĈåĆĜčĐüüĕü ĢüġĐâĕč 75 þĿ čĔèçĄöôĈ 4. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ

+A!<: #ď! <F “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ğþŎüåĆĜ÷Ę ğāĚħĐú÷ĠúüýěîåěöĠÿŇü÷ėü ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 3. ĆĕèĊĔĈĠĄŇøĔĊĐąŇĕèéĕâġĆèğĆĘąü ă.þ.Ć. ĆĕëĊėúąĕĈĔą ĢüāĆēýĆĄĆĕëĜþùĔĄþņ 4. ĆĕèĊĔĈğâĘąĆøėýĔøĆåĆĜÿĜňúĆèåěöåŇĕãĐèġĆèğĆĘąüĢüčĔèâĔ÷čĔèçĄöôĈĆĕëýěĆĘ

+A/+:+<!!č D$?5 35) “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” âĕĆğþŎüåĆĜüüĔĨ ğþŎüèŇĕą ĠøŇâĕĆğþŎüåĆĜú÷Ęħ üĘ üĔĨ ąĕâ øňĐèĐĕċĔą åĊĕĄāĆňĐĄ 3 þĆēâĕĆ åĚĐ åĊĕĄĆĜň åĊĕĄ÷Ę ğčĘąčĈēúěŇĄğú ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷Ęğ÷Ňü 4. ĆĕèĊĔĈåĆĜøňüĠýýþñėĆĜþâĕĆğĆĘąüĆĜň 2. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 5. ĆĕèĊĔĈĊėúąĕâĆâĕĆĀŀâĐýĆĄĎĈĔâčĜøĆĈĜâğčĚĐğĐâ 3. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 6. ĆĕèĊĔĈčě÷ąĐ÷üĔâĐŇĕü D.R. ĆĊĄāĈĆĔâĎüĔèčĚĐ

+A2@ = +<!+: @“åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” øňĐèâĕĆāĔõüĕĢĎňüĔâğĆĘąüğþŎüåü÷Ę ğþŎüåüğâŇè ĠĈēĄĘåĊĕĄčěã ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1.ĆĕèĊĔĈåĆĜéĆėąûĆĆĄ÷Ęğ÷Ňü 4. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2.ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷Ęğ÷ŇüãĐèåěĆěčăĕĐĬĕğăĐ 5. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 3.ĆĕèĊĔĈåĆĜÿĜňčĐü÷Ę 6. ĆĕèĊĔĈÿĜňĄĘåĊĕĄâøĔîïĜøŇĐýěāâĕĆĘ

+A5@)0+= 2/92=!:) “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” éēčĔħèčĐüċėČąŋĢĎňâňĕĊĎüňĕ éēãĐğþŎüåěöåĆĜøĈĐ÷ģþ ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 2. ĆĕèĊĔĈåĆĜøňüĠýý

éēùŇĕąúĐ÷ĊėëĕčĜéŇ ÷ě ĎĄĕą ğāĚĐħ ĢĎňğ÷ĦâğþŎüåü÷ĘċĆĘčèĔ åĄ 3. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷Ęğ÷ŇüåěĆěčăĕ 4. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę

´ÃسÒÊÒà 21


+A)9 *)

+A5!@< D*K!!82: “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĐąĕâĢĎň üĔ â ğĆĘ ą ü ĄĘ čě ã ăĕāúĘħ ÷Ę ĆĜ ň éĔ â Ģëň ëĘ Ċė ø ĐąĜŇĢüčĔèåĄĐąŇĕèĄĘåĊĕĄčěã ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈġåĆèâĕĆčĔèåĄģúąĆŇĊĄâĔüåĚü÷ĆĜ÷ĘĢĎňċėČąŋ ąâąŇĐèğëė÷ëĜ “åĆĜčĐü÷Ę”

+A/=+8&!č +9!+9!č “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĈĜâċėČąŋ úĘħĆĜňþŌîĎĕ åňüåĊňĕĎĕåĊĕĄĆĜň ĠĈēčĕĄĕĆù čĆňĕèüĊĔøâĆĆĄğāĚħĐĠâňþŌîĎĕüĔĨüĥ ģ÷ň ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈåĆĜčĐü÷Ę 3. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷ĆěöĕĒ

+A@)&+ 0+=! @ @-9* “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĢĎňċėČąŋğþŎüåü÷Ę ĄĘþŌîîĕ ĆĜňĠâňþŌîĎĕ ğāĚħĐüĬĕëĘĊėø čĜŇåĊĕĄčĬĕğĆĦéĢüĐüĕåøģ÷ň ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę

+AH +2+ #+8*A+/ č “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ğāĚħ Đ Đě úė ċ øüĢüâĕĆĐýĆĄĠĈēčĔħ è čĐüĈĜ â ċė Č ąŋ ĢĎňĄĘåĊĕĄĆĜňåĜŇåěöûĆĆĄ ÷ĬĕĆèëĘĊėøĢüčĔèåĄĐąŇĕèĄĘåĊĕĄčěã ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę 2. ĆĕèĊĔĈåĆĜčĐü÷Ę 3. ĆĕèĊĔĈÿĜňčĐü÷Ęğ÷ŇüâĈěŇĄčĕĆēčĔèåĄċęâČĕ 4. ĆĕèĊĔĈğãĦĄåěĆěč÷ě÷Ę ãĐèåěĆěčăĕ 5. ĆĕèĊĔĈĈĜââøĔîïĜãĐèčăĕčĔèåĄčèğåĆĕēĎŋĠĎŇèþĆēğúċģúą 6. ĆĕèĊĔĈåĆĜčŇèğčĆėĄâĕĆĢëňăĕČĕģúą÷Ęğ÷Ňü ãĐèâĆĆĄĊėëĕâĕĆ 7. ĆĕèĊĔĈåĆĜÿĜňčĐüéĆėąûĆĆĄ÷Ęğ÷Ňü ãĐèâĆĄċĕčüĕ 8. ĆĕèĊĔĈÿĜňúĬĕþĆēġąëüŋ čâčå ãĐèåěĆěčăĕ 9. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷ĆěöĕĒ

22 ´ÃسÒÊÒÃ

+A< /++ AH 2 “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĈĜâċėČąŋğþŎüåü÷ĘãĐèčĔèåĄ ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę

+A#:-< : 0+=2:+: + “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĄĘġĐâĕččĐüĢĎňüâĔ ğĆĘąüğþŎüåü÷Ę ìęèħ ģĄŇĢëŇğþŎüåü÷Ę ğêāĕēâĔýåüĢâĈňøĔĊ ĠøŇåĚĐåüúĘħ÷ĘâĔýåüúěâåü “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę

+A!!/++ )=F< “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” âĕĆúĬĕĢĎňĈĜâċėČąŋğþŎüåü÷Ę “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” 1. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę

+A@<): +<M/D-<00<+< @“åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” ĄěèŇ ĎĊĔèĢĎňċČė ąŋģ÷ňĆýĔ âĕĆāĔõüĕĢĎňğþŎüåü÷Ę ĄĘåĊĕĄĆĜň åĊĕĄčĕĄĕĆù ĠĈēĐąĜŇĢüčĔèåĄĐąŇĕèĄĘåĊĕĄčěã “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” 1. ĆĕèĊĔĈÿĜþň ĆēâĐýĊėëĕëĘāúĕèâĕĆċęâČĕúĘøħ èĔĨ ĢéþñėýøĔ øė ü øĕĄéĆĆąĕýĆĆöĊėëĕëĘāúĕèâĕĆċęâČĕ “åěĆěč÷ě÷Ę” 2. ĆĕèĊĔĈåĆĜăĕČĕģúą÷Ęğ÷Ňü 3. ĆĕèĊĔĈąâąŇĐèğëė÷ëĜåĆĜčĐü÷Ę 4. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę

+A2@/++= !<-G" “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” čĐüüĔâğĆĘąüĢĎňùęèğþŃĕĎĄĕąúĘħøňĐèâĕĆ ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 2. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę

+A00<: 2<3č/= “åĊĕĄĢĀłĀŌüãĐèâĕĆğþŎüåĆĜ” čĐüċėČąŋĢĎňğþŎüåü÷Ę ĆĜĆň âĔ čĕĄĔååĘ ĄĘüĕĬĨ Ģé ĄĘéøė čĕûĕĆöē ĆĕèĊĔĈúĘħåěöåĆĜģ÷ňĆĔý 1. ĆĕèĊĔĈåĆĜ÷ĘċĆĘ÷Ćěöĕ 2. ĆĕèĊĔĈĎüęħèĠčüåĆĜ÷Ę


§Ò¹ËŒÍ§ÊÁØ´

1. ¡Ô¨¡ÃÃÁ DR ÃÇÁ¾Å¤¹Ãѡ˹ѧÊ×Í»‚·Õè 2

¾œ|šƒµŠƒ¤¤¢˜¶ÆŒm¨£«m‰¾«¤µ¢Á¬nš²ƒ¾¤¶£š¤²ƒƒ³¤®m³š À•£ ƒ³¤šË³¾«š®¬š²‰«¸®˜¶Æ–²¨¾®‰Œ¸ÆšŒ®› m³šƒ³¤¾„¶£š›¤¤£³£ ¢¶ƒ³¤«¤¹œ¾¤¸Æ®‰£m® ¤±›¹¾¬–¹¦˜¶Æ–²¨¾®‰Œ¸ÆšŒ®›¿¦±„n®†µ•˜¶Æ•n Š³ƒƒ³¤®m³š ›¹††¦˜¶Æ•n¤²›ƒ³¤†²•¾¦¸®ƒÁš¿–m¦±¾•¸®šŠ±Â•n¤²› ¾ƒ¶£¤–µ›²–¤ƒµŠƒ¤¤¢š¶ÇŠ²•„·Çš¾œ|šœd˜¶Æ 2 ·Æ‰Â•n¤²›†¨³¢«šÁŠ Š³ƒ†¹”†¤º¿¦±š²ƒ¾¤¶£šÁšÀ¤‰¾¤¶£š•¤¹”³¤³Œ›¹¤¶¾œ|š®£m³‰¢³ƒ

´ÃسÒÊÒà 23


24 ´ÃسÒÊÒÃ


2. ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ò¹ÁÕºØo¤ÃÕ´´Ô駤ÅѺ ÃÇÁ¾Åѧà´ç¡ä·ÂÃÑ¡¡ÒÃÍ‹Ò¹ 88 ŌҹàÅ‹Á ğþŎüâėéâĆĆĄúĘħčŇèğčĆėĄĢĎňüĔâğĆĘąüĆĔââĕĆĐŇĕü ĠĈēĆĔââĕĆğãĘąü ìęħè÷ĬĕğüėüâĕĆăĕąĢøňġåĆèâĕĆ÷ĆěöĕĆĊĄāĈĔè ĆĔââĕĆĐŇĕü úĘħéĔ÷ãęĨüğþŎüþĆēéĬĕúěâþĿ ìęħèþĿüĘĨġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘģ÷ňčĄĔåĆğãňĕĆŇĊĄġåĆèâĕĆâĔýýĆėČĔúüĕüĄĘýěʼnåčŋ

3. ¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§¹Ñ¡àÃÕ¹ࢌÒᢋ§¢Ñ¹ 3.1 âėéâĆĆĄþĆēâĊ÷ğĈŇĕüėúĕü “ÿéîăĔąĢüĠ÷üğèĚĐâ” ğþŎüâėéâĆĆĄúĘúħ ĕèġĆèğĆĘąüčŇèüĔâğĆĘąüğãňĕĆŇĊĄ þĆēâĊ÷âĔýúĕèčĬĕüĔâāėĄāŋüĕüĄĘýåʼně čŋ ġ÷ąĄĘüâĔ ğĆĘąü ğãňĕĆŇĊĄâĕĆĠãŇèãĔü ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ 1. üĕèčĕĊéėĆĔîîėâĕ éĔüúĆŋëĚħü Ą.6/1 2. üĕèčĕĊāėöûĆ čėèġøċĆĘ Ą.6/1 3. üĕąûüĔú čĘåěö Ą.6/1 4. üĕąăĕöěĊĔõüŋ ýĜëĕĆĔøüâěĈ Ą.6/1 5. üĕąăĕöěĄĕċ ýěîğâĚĨĐâěĈĊèČŋ Ą.6/1 ìęħèÿĈþĆĕâñĊŇĕ úĘĄġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ ģ÷ňĆýĔ ĆĕèĊĔĈëĄğëą ģ÷ňĆýĔ ğâĘąĆøėýøĔ Ć āĆňĐĄýĔøĆâĬĕüĔĈ ìĚĨĐĎüĔèčĚĐĄĜĈåŇĕ 1,000 ýĕú 3.2 âėéâĆĆĄúĜøčŇèğčĆėĄĆĔââĕĆĐŇĕüčùĕāĆýěåʼn čŋ þĿúĘħ 5 ğþŎüâėéâĆĆĄúĘúħ ĕèĎňĐèčĄě÷čŇèüĔâğĆĘąüğãňĕĆŇĊĄ ĠãŇèãĔüğþŎüþĿĠĆâ ĠĈēģ÷ňĆýĔ âĕĆåĔ÷ğĈĚĐâğþŎüĎüęèħ Ģü 11 úĘĄčě÷úňĕą ğāĚĐħ ğãňĕĆŇĊĄþĆēâĊ÷ĢüĆĐýëėèëüēğĈėċ ĢüĊĔüúĘħ 12 øěĈĕåĄ 2554 úĘÿħ ĕŇ üĄĕ ö ċĜüąŋâĕĆþĆēëěĄĠĎŇèëĕøėčĆė âė øė ėī ġ÷ąĄĘüâĔ ğĆĘąüğãňĕĆŇĊĄâĕĆĠãŇèãĔü÷ĔèüĘĨ 1. ğ÷ĦâĎîėèöĔòûė÷ĕ ĄŇĊèčěüúĆ Ą.3/1 2. ğ÷ĦâĎîėèčěûĘĆĕ åĬĕâĐèĠâňĊ Ą.3/1 3. üĕèčĕĊĐėüúėĆĕ āĊèâĈėħü Ą.5/3 4. üĕèčĕĊăĔúĆĄü ğđèþĆē÷ėČòŋ Ą.5/3 5. üĕèčĕĊĄĕĆėČĕ þĕüĈĕ Ą.5/3 ÿĈþĆĕâñĊŇ ĕ úĘ Ą ġĆèğĆĘ ą ü÷Ćě ö ĕĆĕëýě ĆĘ ģ÷ňĆýĔ ĆĕèĊĔĈëĄğëą ģ÷ňĆýĔ ğâĘąĆøėýøĔ Ć ĠĈēýĔøĆâĬĕüĔĈ ìĚĨĐĎüĔèčĚĐĄĜĈåŇĕ 3,000 ýĕú ´ÃسÒÊÒà 25


*T;'lTLO;`GR$V+$EEC'T9OGV$ þĿâĕĆċęęâČĕ 2554 ğúĐĄ ğúĐ 2 åěöāŇĐğâĆĘąèċĔâ÷ėī þĆēčĜøĆŋĠčèéĔüúĆŋ ÿĜëň ĊŇ ąÿĜĐň ĕĬ üĊąâĕĆĀłĕąéėøøĕăėýė ĕĈ ģ÷ňé÷Ĕ âĕĆøâĠøŇèĎňĐèĀłĕąéėøøĕăėýĕĈ ģ÷ňĐąŇĕèčĊąèĕĄĄĕâ ģ÷ňéĔ÷āėûĘğčâĢüĊĔüúĘħ 8 āćċéėâĕąü 2554 ġ÷ą åěöāŇĐ÷ĬĕĆĔč ĈėĄĕĈĔą åěöāŇĐğéňĕĊĔ÷ ĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ ğþŎüþĆēûĕü âĆĆĄâĕĆ ĀłĕąéėøøĕăėýĕĈĄĘåöēâĆĆĄâĕĆ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ 1. åěöāŇĐğâĆĘąèċĔâ÷ėī þĆēčĜøĆŋĠčèéĔüúĆŋ ÿë.ÿĐ.ĀłĕąéėøøĕăėýĕĈ 2. åěöåĆĜéĕĆěāĆĆö ğāĦëĆāĆĕĊ ĎĔĊĎüňĕèĕüéėøøĕăėýĕĈ/åĆĜčĐüĊėëĕåĆėčøŋċĕčüĕ Ą.øňü ĠĈē Ą.þĈĕą 3. åěöåĆĜăĔúĆċąĕ ğüøĆġčăĕ åĆĜčĐüĊėëĕåĆėčøŋċĕčüĕþĆēùĄþĈĕą 4. åěöåĆĜčěĊĆĆö ĈęĠđ åĆĜčĐüĊėëĕåĆėčøŋċĕčüĕþĆēùĄøňü 5. åěöåĆĜüėąĄ ĐĔąĆĕüňĐą åĆĜåĬĕčĐü ĀłĕąéėøøĕăėýĕĈéĔ÷âėéâĆĆĄ úěâĊĔüğĊĈĕ 12:15 ùęè 12:45 ü. ģ÷ňé÷Ĕ âėéâĆĆĄčĬĕĎĆĔýüĔâğĆĘąüĢüĆē÷ĔýþĆēùĄĊĔüéĔüúĆŋĠĈēĊĔüĐĔèåĕĆ čĬĕĎĆĔý üĔâğĆĘąüĄĔûąĄ ĊĔüāćĎĔčĠĈēĊĔüċěâĆŋ âėéâĆĆĄĎĈĕąĎĈĕâ ğëŇü ğãňĕâĈěŇĄ úĬĕâėéâĆĆĄāĆēåĔĄăĘĆŋ ĠãŇèãĔüĆňĐèğāĈèĢüāėûĘ ÷Ĝì÷Ę ăĘ ĕāąüøĆŋĢüāĆēåĔĄăĘĆŋ ĠĈňĊøĐýåĬĕùĕĄĎĆĚĐýĐâãňĐåė÷úĘüħ ĕĬ ģþĢëňĢüëĘĊøė þĆēéĬĕĊĔü ğþŎüøňü čŇĊüĢü ĊĔüāěûĢĎňüĔâğĆĘąüúěâĆē÷ĔýëĔĨüĐŇĕüĎüĔèčĚĐċĆĔúûĕ ᅦ čĔèçĄöôĈĆĕëýěĆĘ éĔ÷èĕüğåĕĆāċĘĈĄĎĕčüėúúĘħĊĔ÷ýĕèøĕĈ úĕèġĆèğĆĘąüģ÷ňé÷Ĕ ĆùĆĔý – čŇèüĔâğĆĘąüģþĆŇĊĄâėéâĆĆĄċĆĔúûĕüĘĨ ĠĈēğøĆĘąĄĢé üĔâğĆĘąüğåĕĆāċĘĈĄĎĕčüėúúĘħġĆèğĆĘąüĢüĊĔüúĘħ 18 āćċéėâĕąü 2554 ġ÷ą åěöāŇĐ÷ĬĕĆĔč ĈėĄĕĈĔą ğþŎüþĆēûĕü ĠĈēåěöāŇĐğâĆĘąèċĔâ÷ėī þĆēčĜøĆŋĠčèéĔüúĆŋ ğþŎüÿĜňëŇĊąéĕĆĘøāėûĘâĆĆĄ üĔâğĆĘąüúěâåüøŇĕèìĕýìęĨèùęèāĆēåěöãĐèāĆēğąìĜ ÿĜňčùėøĢüċĘĈĄĎĕčüėú ᅦ úĕèčĔèçĄöôĈĆĕëýěĆĘ éĔ÷èĕüĊĔüåĆĜåĬĕčĐüĠĈēåĆĜåĕúĐĈėâ úĘġħ ĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆġĘ þĈĘğúåüėå ĊĔüúĘħ 17 ûĔüĊĕåĄ 2554 åöēåĆĜģþĆŇĊĄ ĐąŇĕèāĆňĐĄğāĆĘąè øŇĕèþĆēúĔýĢéĢüâĕĆĠýŇèþŌüåĊĕĄåė÷âęħèúýúĊüğĆĚħĐè ċĘĈċĔâ÷ėīčėúûėī ġ÷ąåěöāŇĐģāċĕĈ ąĐĠìĂ ğþŎüĊėúąĕâĆ ĠĈēĢüëŇĊèþñėýĔøė ÷ňĊąëĘĊėøåěöåĆĜúěâúŇĕüøŇĕèģþĆĔýċĘĈĐăĔąýĕþâĔýåěöāŇĐ÷ĬĕĆĔč ĈėĄĕĈĔą ĢüëŇĊèâėéâĆĆĄâĈěŇĄġ÷ąåěöāŇĐþĆĕġĄúąŋ üėĈğāĦëĆ ğþŎüÿĜňüĬĕâėéâĆĆĄ

26 ´ÃسÒÊÒÃ

ġ÷ąâĕĆĎĈĐĄĆĊĄåĆĜúěâġĆèğĆĘąüğãňĕ÷ňĊąâĔü åĆĜúěâúŇĕüčüěââĔýâėéâĆĆĄ éüĈĚĄĊĔąĈĚĄøüğĐèĠøŇğāĚħĐâĈěŇĄ åĆĜúěâúŇĕüĠéňèĊŇĕþĿĎüňĕéĔ÷ĐĘâüēåē ᅦ ğúċâĕĈåĆėčøŋĄĕč úĕèĀłĕąéėøøĕăėýĕĈ éĔ÷üĔâğĆĘąüģþğąĘħąĄ ÿĜňþłĊą ĊĔüúĘħ 21 ûĔüĊĕåĄ 2554 ġ÷ąâĕĆüĬĕãĐèåěöāŇĐğâĆĘąèċĔâ÷ėī þĆēčĜøĆŋĠčèéĔüúĆŋ øĔĊĠúüãĐèèĕüüĘĨ þĆēâĐýģþ÷ňĊąüĔâğĆĘąüåĕúĐĈėâ čăĕüĔâğĆĘąü āĊâğĆĕģþğąĘħąĄāĆēčèçŋĐĕĊěġčúĘħčĔèçĄöôĈĆĕëýěĆĘ ÿĜňþłĊą ġĆèāąĕýĕĈĆĕëýěĆĘ þĿüĘĨúŇĕüÿĜňĊŇĕĆĕëâĕĆéĔèĎĊĔ÷þłĊąğãňĕġĆèāąĕýĕĈ åöēãĐèğĆĕģ÷ňĄĘġĐâĕčģþğąĘħąĄüĕąëüĄŋëĚħü ýěîîĕüěčĕčüŋ ÿĜňĊŇĕĆĕëâĕĆ éĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ ĠĈēğąĘąħ ĄĐ÷ĘøåĆĜãĐèğĆĕúĘþħ Ċł ą åĚĐ åěöåĆĜéèâĈüĘ āĈéĔüúĆŋ āĊâğĆĕâĦģþĢĎňâĬĕĈĔèĢé÷ňĊąğëŇüâĔü éĕâüĔĨüğåĈĚħĐüāĈģþğąĘħąĄÿĜňþłĊą ġĆèāąĕýĕĈčĄğ÷ĦéāĆēąěāĆĕë Ē ĠĈēġĆèāąĕýĕĈčĊüÿęĨè ÿĜňĐĬĕüĊąâĕĆ ĠĈēāüĔâèĕüãĐèúěâġĆèāąĕýĕĈĢĎňâĕĆøňĐüĆĔýāĊâğĆĕğþŎüĐąŇĕè÷Ę āĆňĐĄâĔý úėĨèúňĕąĊŇĕ ãĐýåěöĄĕâ ĥ þĿĎüňĕĄĕĐĘâüē ğāĚħĐĢĎňâĬĕĈĔèĢéâĔüĠĈēâĔü ᅦ åĬĕħ åĚüĊĔüåĆėčøŋĄĕč åöēåĆĜåĕĬ čĐüģ÷ňé÷Ĕ ĈēåĆåĆėčøŋĄĕčĢüğĆĚĐħ è “āĆēåĆėčøŋğč÷ĦéĄĕĠĈňĊ” ġ÷ąâĕĆüĬĕãĐèåěöāŇĐğâĆĘąèċĔâ÷ėī þĆēčĜøĆŋĠčèéĔüúĆŋ Ġč÷è 2 ĆĐý ĆĐýĠĆâčĬĕĎĆĔýĠãâÿĜĄň ğĘ âĘąĆøėúĄĘħ ĕĆŇĊĄèĕüåĬĕħ åĚü ģ÷ňĄâĘ ĕĆĐŇĕü ýúåĊĕĄĢüāĆēåĔĄăĘĆŋ ğāĚħĐğøĆĘąĄĢéÿĜňëĄ ġ÷ąåěöāŇĐ÷ĬĕĆĔč ĈėĄĕĈĔą åěöāŇĐğéňĕĊĔ÷ ğĊĈĕ 20.00 ü. ĆĐýčĐèčĬĕĎĆĔýğøĆĘąĄĢéčĔøýěĆěČâŇĐüğĆėħĄ āėûĘýĜëĕãĐýāĆēåěöåĚüĊĔüåĆėčøŋĄĕč ğĊĈĕ 23.00 ü. üĔâĠč÷èčüěâčüĕü âĔ ý âĕĆĄĐýåĊĕĄĎĄĕąãĐèèĕüåĆė č øŋ Ą ĕčğĄĚħ Đ ğâĚ Đ ý 3000 þĿ úĘħ Ġ Ĉň Ċ ġ÷ąüĔâĠč÷èğþŎüüĔâğĆĘąüĆē÷ĔýþĆēùĄ ĄĔûąĄ ĠĈēåěöåĆĜ÷ňĊą ᅦ ĊĔüúĘħ 11 âěĄăĕāĔüûŋ 2555 úĕèčĔèçĄöôĈĆĕëýěĆĘ ģ÷ňéĔ÷èĕü ģýğýėĈĨ åĐüğúčøŋčĕĬ ĎĆĔýüĔâğĆĘąüåĕúĐĈėâ ġ÷ąĄĘâĕĆĠãŇèãĔüþĆēâĊ÷ĄĕâĄĕą úěâĆē÷Ĕý åöēåĆĜãĐèğĆĕúĘħģ÷ňĆĔýĄĐýĎĄĕąğøĆĘąĄĀŀâĀüğāĚħĐĎĄĕąĄĔħü åĊňĕĆĕèĊĔĈ ĠĄňģĄŇģ÷ňâĦģ÷ňúĬĕğøĦĄåĊĕĄčĕĄĕĆù úĘħģ÷ňĆĕèĊĔĈâĦğâĦýăĕåăĜĄė ĢüüĘĨģĊňøĈĐ÷âĕĈ ᅦ ĊĔüúĘħ 19 âěĄăĕāĔüûŋ 2555 úĕèĀłĕąéėøøĕăėýĕĈģ÷ňé÷Ĕ ĢĎňüâĔ ğĆĘąü åĕúĐĈėâģ÷ňĆýĔ ċĘĈċĔâ÷ėčī úė ûėī ċĘĈĄĎĕčüėúåĆĔèĨ ĠĆâ ċĘĈâĬĕĈĔè ĠĈēċĘĈĄĎĕčüėú ĐąŇĕèčèŇĕ üĔâğĆĘąüúĘħĆĔýċĘĈúěâåü øŇĕèâĦčĔîîĕâĔýāĆēĢüĆēĎĊŇĕèāėûĘâĆĆĄ ċĔâ÷ėčī úė ûėĠī ĈňĊ ĊŇĕéĔâĎĄĔüħ čĊ÷ăĕĊüĕ ĠĈēĆŇĊĄāėûýĘ ëĜ ĕãĐýāĆēåěöúěâĊĔüĐĕúėøąŋ ĊĔüāĆēğéňĕ ᅦ þĿâĕĆċęâČĕ 2554 ģ÷ňčėĨüčě÷ĈèĠøŇăĕĆâėéĆĔâøŇĐāĆēğéňĕãĐè åĆėčøëüúěâĊĔąĄėģ÷ňčėĨüčě÷ “Come and See” (John 1 : 39) éè÷Ĝ ğĆĘąüĆĜň ĠĈēþñėýĔøėøĕĄĐèåŋāĆēğąìĜğéňĕčĐüĠĈēúĬĕĢĎň÷ĜğþŎüøĔĊĐąŇĕèøŇĐģþğùė÷ ğāĚħĐëĘĊėøüėĆĔü÷ĆãĐèøüğĐèĠĈēåüĆĐýãňĕèüēåē

8 @FJ+V$TD; _L$MO*'lTLO;


OGV$

17 :S;IT'C *T;IS;'E['lTLO;`GR'E['T9

´ÃسÒÊÒà 27


¨Ô”ÍÒÊÒ

͹غÒÅ

ËÅ×Í à»š¹à´ç¡´Õ ÁÕ¹éÒí 㨠ÍÒÊÒª‹ÇÂà ŤÇÒÁàÃÕºÌÍÂã¹ §Ò¹¤Ø³¤ÃÙáÅÐà¾èÍ× ¹æ ª‹Ç´Ùá ¨Ñ´à¡çº¢Í§àÅ‹¹ ˌͧàÃÕ¹ ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅÐ ¡Çѹ ࢌҷÕè ô¹íéҗŒ¹äÁŒà»š¹»ÃШíÒ·Ø ´.ª.ªÂ¾Å ¹§¤qÃÑ¡ ªÑé¹ Í.3/2

¹ŒÍ§á¾ÃÇ໚¹à´ç¡¹‹ÒÃÑ¡ ªÍºª‹ÇÂàËÅ×ͧҹ¤Ø³¤ÃÙ ª‹Ç¤ س¤ÃÙ ¨Ñ´¢Í§àÅ‹¹ àÇÅҤس¤Ã—Ù ÃǨ§ Ò¹ ªÍºª‹Ç à¡çºË¹Ñ§Ê×Í ãˌࢌҷÕè ª‹Ç¤س ¤Ã٨ѴˌͧàÃÕ¹ áÅÐ໚¹à´ç¡ÁÕ¹íéÒ㨠´.Þ.ÞÒ³ÔÈÒ »˜ÞÞÒÍÔ·¸Ô¡ØÅ ªÑé¹ Í.3/7

໚¹à´ç¡´Õ ÁÕ¹éÒí 㨠ÍÒÊÒª‹ÇÂàËÅ×ͧҹ¤Ø³¤ÃÙ áÅÐ à¾×èÍ¹æ ª‹Ç´ÙáŤÇÒÁàÃÕ ºÃŒÍ ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅШѴࡠÂã¹ËŒÍ§àÃÕ¹ 红ͧà ô¹íéҗŒ¹äÁŒ ໚¹»ÃШíÒ· Å‹¹à¢ŒÒ·Õè Ø¡ÇÑ ´.Þ.¨Ô³³¾—Ñ ÈÈÔ à¾ÔèÁ¾ÙÅ ¹ ªÑé¹ Í.3/1

ª‹ÇÂÊ͹˹ѧÊ×ÍãËŒ¹ŒÍ§æ ÍÂÒ¡ãËŒ¹ŒÍ§æ Í‹Ò¹¹Ë˹¹Ñ§Ê×Íà¡‹§ §ÒÁ ÇÂ§Ò §ÊÇ ä´ÍŒ ‹ÂÒ‹ §Ê ·íÒÊÔ觻ÃдÔÉ°q—‹Ò§ææ ä´Œ /5 Í.3/5 ͧ ªÑªé¹Ñ Í.3 §·Í§ ´.Þ.°Ò¹Ô´Ò áʧ·

áÅÐ˹ŒÒˌͧ ª‹ÇÂà¾×è͹à¡çº¢ÂзÑé§ã¹ºÃÔàdzʹÒÁ ¾×è͹·íÒäÁ‹ä´Œ Ê͹à¾×è͹ãËŒ·íÒẺ½ƒ¡·Ñ¡ÉТŒÍ·Õèà áÅШѴࡌÒÍÕéã¹ËŒÍ§àÃÕ¹ ´.ª.ਗ¹ Ծѷ¸q ºØÞÁÒ ªÑé¹ Í.3/4

×ÍáÅÐ Å Ë à Â Ç ‹ ª º Í ÁÕ¹íéÒã¨´Õ ª ¤ÃÙ ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ‹¹ ª‹Ç¤س Ò Ê Ò Í à¡çº¢Í§àÅ Õ é ¹ ˜ Í Ò Œ ¡ à ẋ§» Ñ´à¡çºâ—oÐ ¨ ¹ Â Õ àà § ËŒÍ íÒ·Ø¡Çѹ ¨ Ð Ã 2 » ¹ š » à è Õ à¢ŒÒ· q ªÑé¹ Í.3/  Š٠º Ô ¾ Á Â Õ à· ´.Þ.³ÑªªÒ 28 ´ÃسÒÊÒÃ

¹ŒÍ§¢ŒÒÇ¿†Ò§à»š¹à´ç¡ÁÕ¹íéÒ㨨 ÐÁÕ¹éíÒ㨠ªÍºª‹ÇÂàËÅ×Íà¾×è͹æ ã¹ËŒÍ§àÃÕ¹ áÅ ¨Ñ´ÁØÁ—‹Ò§æ ªÍºª‹ÇÂàËÅ×ͤس¤ÃÙà¡çºÊÁش˹ѧÊ×Í ã¹ËŒÍ§àÃÕ¹ â´Â·è¤Õ س¤ÃÙäÁ‹—ŒÍ§ºÍ¡ /6 ´.Þ.»cÂҾѪà ÍÃöÍÒÀóq ªÑé¹ Í.3

à¿„œÍẋ§»˜¹ ¹ŒÍ§à«ç¹«qÁÕ¹íéÒã¨ã¹¡ÒÃàÍ×éÍ ä»ª‹ÇÂàËÅ×ÍàÊÁÍ ¾ºàËç¹à¾×è͹·íÒÍÐäáç¨Ðà¢ŒÒ Œà¢ŒÒ·Õè áÅÐÁÕ¹íéÒ㨠¤Í´ÙáÅˌͧàÃÕ¹à¡çº¢Í§ ãË ª‹ÇÂàËÅ×ͧҹ¤Ø³¤ÃÙ 3 ´.Þ.»ÒÅÕ ÊÕÊÒªŠªÑé¹ Í.3/


¨Ô”ÍÒÊÒ

»ÃжÁ

ÇѹàÊÒÃqáÅÐÇѹÍҷԗÂq ˹٨ÐÍÍ¡ 仪‹ÇÂÂÒ¢Ò¢ͧàÊÁÍ Ë¹Ù·íÒà·‹Ò·Õè˹٠ª‹ÇÂä´Œ ઋ¹ ¢ÒÂÅÙ¡ªÔ¹é ËÇÒ¹àÂç¹ ºÒ§·Õ¡ªç Ç‹  Ōҧ¨Ò¹ à¾×èͨÐ䴌ẋ§àºÒÀÒÃТͧÂÒ ÂÒ¨Ðä´ŒäÁ‹—ŒÍ§à˹×Íè Âà¡Ô¹ä» ´.Þ.ÊØÇ¡Ô ÒÞ¨¹q ¹ÒÁ§ÒÁ ªÑ¹é ».5/5

ÂÂÒ‹ ¢Ò¢ͧ—Ò‹ §æ àÇÅÒ»´c à·ÍÁ©¹Ñ ¨ÐªÇ‹ ºÒŒ ¹á—¶‹ ÒŒ Í¡‹Ù ºÑ ¾Í‹ Ò´ ÐÍ Ê Á ÇÒ ¤ í Ò · ‹ Ò Â Â ‹ Ç áÅЪ ‹Ç·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ Ъ ¨ ¹ Ñ © ¹ Â Õ àà ´ c à» ¹ áÁ‹ ã¹ÇÑ ¼Á ª‹ÇÂ·Í¹à§¹Ô í Ò q · ó ¡ Ø » §Í Œ Ò Å Ç ÌҹàÊÃÔ ÁÊ Ô ã¨·ÕèÁÕʋǹª‹Ç Á Ù À ¹ Ñ © Ï Å Ï Ò Œ ¤ ¡ Ù Å Œ ËÂԺ˹ѧÊ×ÍãË ¹ ¾‹Í áÁ‹ áÅÐÂ‹Ò ·íÒ§Ò Ñ¹Âà´ª·ÇÕÊÔ¹ ªÑé¹ ».4/3 ´.Þ.°Ò¹´Ô Ò Í¹

˹ÙÃ¡Ñ ¤Ø³¾‹Í ¤Ø³áÁ‹áÅФ³ Ø ¤ÃÙ·¡Ø ·‹Ò¹ ˹ÙÍÂÒ¡ª‹Ç ෋ҷÕè˹پͨЪ‹ÇÂä´Œ ÊíÒËÃѺ ¤Ø³¤Ã٠˹٢ÍÍÒÊÒ¡ÇҴˌͧàÃÕ Â¹ ÊíÒËÃѺ ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹Ë¹Ù ¢ÍÍÒÊÒ¡ÇÒ´ºŒÒ¹ ¶ÙºŒÒ¹ Ōҧ¨Ò¹ ¾Ñº¼ŒÒ ºÒ§·Õ¡ªç Ç‹ ÂàÅÂÕé §¹ŒÍ§ â´Â·Õáè Á‹ äÁ‹—ŒÍ§ºÍ¡àËÁ×͹·Ø¡Çѹ ᤋ¹ËéÕ ¹Ù¡ç´Õ ã¨áÅŒÇ ´.Þ.¾ÔÃÒÇÃó ÂÒÁàÂç¹ ªÑé¹ ».3/7

ÊÇÑʴդЋ ·ÕËè ¹Ù仪‹ÇÂã¹âç¤ÃÑǢͧâçàÃÕ Â¹à¾ÃÒÐ˹ÙàËç¹Ç‹Ò¤¹ª‹Ç¹ŒÍ áÅÐà´ç¡ ¡çàÂÍдŒÇ¤‹Ð ˹١Ѻà¾×è͹¢Í§Ë¹Ù¡çàÅÂ¤Ô´Ç‹Ò à¢ŒÒ仪‹ÇÂã¹âç¤ÃÑǡѹ´Õ¡Ç‹Ò ¨Ðä´Œ 㪌àÇÅÒãˌ໚¹»ÃÐ⪹q´ÇŒ  áÅС罡ƒ ¡ÒäŒÒ¢ÒÂä»ã¹—ÑÇ ¡Òýƒ¡¤Ô´àÅ¢ã¹àÇÅҷ͹à§Ô¹ ·íÒãˌ˹١Ѻà¾×èÍ¹æ ¤Ô´àÅ¢àÃçǤ‹Ð à´ÕëÂǹբé Ò¡ŽÇÂà—ÕëÂǡѺà¾×è͹ÍÂÙ‹¤‹Ð ¾ÍäÁ‹ÁÕ ã¤Ã «×éÍ¡ŽÇÂà—ÕëÂÇ¡çÁÒª‹Ç¢Ò¢ŒÒÇ ¾Íà´ç¡ËÁ´¾Ç¡Ë¹Ù¡ç¶Ö§¨ÐÁÒ·Ò¹¢ŒÒǡѹ ¶Ö§¾Ç¡Ë¹Ù ¨Ðä´Œ·Ò¹¢ŒÒǪŒÒá—‹¡ç ä´Œ·íÒ»ÃÐ⪹q ãËŒâçàÃÕ Â¹¤‹Ð ´.Þ.ÂÁÅ ÊÔ¢ÔÇѲ¹q ªÑé¹ ».5/6

¡ÒêNj ÂàËÅ×ͼ͌٠¹×è ·Òí ã˼Œ ÁÁ ¤Õ ÇÒÁ梯 ¼ÁÀÁÙ Ô ã¨ÁÒ¡ ·Õè 䴌໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö§è ¢Í§¨Ô— ÍÒÊÒ ¼Áä´Œª‹ÇÂàËÅ×Í §Ò¹ ¢Í§¤Ø³¤ÃÙËÅÒÂÍ‹ҧ ઋ¹ ª‹Ç¡ࡌÒÍÕé 仫×Íé »Ò¡¡ÒËÁ¡Ö á´§ãˤŒ ³ Ø ¤ÃÙ ¹Í¡¨Ò¡¹áéÕ ÅŒÇ Âѧª‹ÇÂà¾×è͹à¡çº´Ô¹ÊÍ ´.ª.ªÇ¡Ã Ãї¹ÊÔ·¸Ôì ªÑé¹ ».1/2 ÇÑ ¹ ËÂØ ´ à» š ¹ ÇÑ ¹ ¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹á —‹ Êí Ò ËÃÑ º ©Ñ ¹ ¤Ô ´ Ç‹ Ò ¡Ò ê‹ Ç Â¾ ‹ Í áÅ Ðá Á‹ ·íÒ§Ò¹·Õè໚¹ÍÒªÕ¾¢Í§·‹Ò¹ Áѹ·íÒãËŒ©Ñ¹  ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ áÅÐÂѧ䴌à§Ô¹¤‹Ò¢¹ÁÍÕ¡´ŒÇ ٩ѹ ·‹Ò¹à˹×èÍÂà¾ÃÒз‹Ò¹¢Ò¢ͧà¾×èÍàÅÕ駴 㹺 Ò§ÇÑ ¹ ©Ñ ¹ ´Õ ã¨Á Ò¡ ·Õè ä´Œ ª‹ Ç ÂàË Å× Í ¾‹ Í áÅ Ðá Á‹ Ù¹ ºÒ§¤ÃÑé§ ©Ñ¹ÍÒ¨ä»ÃѺ¨ŒÒ§Ë‹Í¢Í§¢ÇÑÞ ä»ª‹ÇÂÅا෻ ·íÒÍÂÒ‹ §äà ©Ñ¹¡ç仪‹ÇÂÂÒ¢Ò¢ͧ ©Ñ¹¡ç׌٠ÇÑ àÊÁÍNjҩѹ¤Çà è´Õ·ÕèÊØ´¢Í§¾‹Í áÅÐÁÕ˹ŒÒ·ÕèÍ‹ҧäà ÊíÒËÃѺ¡ÒÃ໚¹ÅÙ¡·Õ Ð áÅÐáÁ‹ ©Ñ¹¨Ð·íÒãËŒ¾‹ÍáÁ‹ÀÙÁÔ ã¨ã¹—Ñǩѹ¤‹ ´.Þ.ÃѪ¡Ø ÒÞ¨¹q à¨ÔÁ¢íÒ ªÑé¹ ».6/4

¡Ò÷Õè˹ÙÁըԗÍÒÊÒ¹Ñé¹à» š¹ ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔ ã¨¢Í§Ë¹ÙÁ Ò¡ ¤×Í ã¹¢³Ð·Õè˹ÙÍÂÙ‹ºŒÒ¹áÅÐâ çàÃÕ Â¹ ˹٨Ъ‹ÇÂàËÅ×;‹ÍáÁ‹á ÅФ ãˌ䴌ÁÒ¡·ÕèÊØ´ à¾ÃÒÐ໠س¤ÃÙ š¹¡ÒÃẋ§àºÒÀÒÃТͧ ¾‹ÍáÁ‹áÅФس¤ÃÙ¤‹Ð ´.Þ.³ÔªÒÀÑ·Ã ÇÃóÊÔ· ¸Ôì ªÑé¹ ».1/2 ÇÑ ¹ ˹Öè§ ¼Á¹Ñè§ ´Ù ã ºÁÐ Á‹ Ç §·Õè à ‹ Ç § ÍÂً˹ŒÒºŒÒ¹ ¼Á¨íÒ䴌NjÒáÁ‹ÁÑ¡¨Ð ÁÒ¡ÇҴ㹗͹àÂç¹·Ø¡æ àÂç¹ á—‹Ç¹Ñ ¹Õé ¼ÁÍÂÒ¡¡ÇÒ´àͧ ¨Ò¡¹Ñé¹¼Á¡ç ä» àÍÒäÁŒ¡ÇÒ´áÅзÕè â¡Â¢ÂÐÁÒà¡çº¡ÇÒ´ ¤ÃÑºÇ‹Ò ãºäÁŒàͧ —͹¹Ñé¹áÁ‹à´Ô¹ÍÍ¡ÁÒ¾Í´Õ áÁ‹ªÁ¼ÁàÅ —ŒÍ§¢Í ¼Á·Ñ¹ÊÁÑÂà¾ÃÒмÁÁըԗÍÒÊÒ ÁÒª‹ÇÂáÁ‹·íÒâ´Â·ÕèáÁ‹äÁ‹ ¼Á´Õ ã¨ÁÒ¡¤ÃѺ ´.ª.°Ò¹¾Ñ¹¸q ªØ³ËqÇԨԗà ªÑé¹ ».1/1 ´ÃسÒÊÒà 29


¨Ô”ÍÒÊÒ

ÁѸÂÁ

¨Ô—ÍÒÊҢͧ©Ñ¹¤×͹íÒÊÁØ´àªç¤ÃÒª×Íè ¢Í§ÊÒªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1 ä»Ê‹§·Ø¡Çѹ ª‹Ç¤س¤ÃÙ·Òí §Ò¹¢Í§ËŒÍ§ ª‹Ç´ÙáÅà¾×Íè ¹æ ã¹àÇÅÒ·Õ¤è ³ Ø ¤ÃÙäÁ‹ÍÂÙá‹ ÅЪ‹ÇÂÃǺÃÇÁ§Ò¹ ¢Í§à¾×è͹ä»Ê‹§¤Ø³¤ÃÙ ´.Þ.³Ñ°ÇÃó ¡ÒÃسÇÔºÙÅÂq ªÑé¹ Á.1/1

Õè©Ñ¹ª‹Ç ¨Ô—ÍÒÊҢͧ©¹Ñ ¤Í× ¡ ¨Ô—ÍÒÊҢͧ©Ñ¹¤×Í¡Ò÷ ÒùÒí Ñ Â ¡À · ÍØ Êº ÃÐ Ù Œ » ¼ Ç ª‹ è × Í ¤ à¾ Ç Ò LL Á BA Ê Ò Á EM Ò Ã ¶ · Ò § ´Œ Ò ¹ ´ ¹ — ÃÕ »¹œ˜ —q Á¹ Ç´ ¹Ê · á Ñ Ç — š ¹ à» · Ò¤ è Õ ´ ¨ Ô ©Ñ ¹ ÁÕ Á Ò ãª Œ » à Рâ áÅйÒí 仺ÃÔ ª ¹ q ã¹ Ð Å á ¹ Â Õ àÃ Ò Œ ࢠ¡ÒÃàÅ‹¹´¹—ÃÕ Ã‹ÇÁº À ÒÇ ¹ җ Í ¹ ઠŒ Ò ¡ ‹ Í ¹ ÃÔ ¨Ò¤à§Ô¹ ¤Ø ³ ¤ ÃÙ Â Ç ª‹ ¹ Ò Œ º º ÅÑ ª‹ ¡ Ç ¹ Â Í ‹ àË ¡ ¹ ç Å ×ͼٌ»ÃÐʺÍØ·¡ÀÑÂá — Í ¹ à ÅÐ ¹ Â Õ àà ç §â ¢Í §æ Ò ‹ — ÃÁ àÅ ‹ ¹ ´ ¹ — ÃÕ ã¹ ¡Ô ¨ ¡ à ·íÒ§Ò¹ã¹Çѹ¡Ô¨¡Ã ÃÙ ¤ ³ Ø Ã Á ÇÑ ¹ Êí Ò ¤Ñ Þ ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁäÇŒÇҧ㨨ҡ¤ ã¹ âà §à ÃÕ Â ¹ í¹ÒÊÁØ´ä»Ê‹§·Õèˌͧ¾Ñ¡¤ÃÙ ¹ Á Í º Ë Á Ò ãË Œ à» š ¹ Â Õ àà ¹ é ªÑ ã¹ æ ¹ Í è × ¾ Ðà Å ¹Ò§ÊÒÇÇÔªÞÒ á¡ŒÇ⪠» ÃÐ ¨í Ò ªÑé ¹ á ÍÂÒ‹ §´áÕ ÅÐ š ¹ » à ´Œ —Ô ªÑé¹ Á.3/1 Âä ÁÒ Ë º ÁÍ Ñ º à ´Œ ä è Õ ËÇÑ Ë¹ŒÒËÍŒ §áÅзÒí §Ò¹· ¹ ä´ Œ ÃÑ º Á Í º Ë Á Ò ãË Œ ä» Â Õ àà ç §â ¢Í Òà ҡ ª ÇÔ ¹ ÇÑ ã¹ §Ò ¹ ´ÙáŹŒÍ§Í¹ºØ ÒÅ Õ ªÑé¹ Á.2/1 ã¹¢³Ð·Õè ¼ ÁÍÂÙ ‹ º Œ Ò ¹ä´Œ ª‹ Ç Â ´.Þ.àºÞ¨Àóq á¤ÅŒÇÈà ¾‹ Í «‹ Í Áö¹—q á ÅÐàÇÅÒÍÂÙ ‹ ·Õè âçàÃÕ Â¹ä´Œ ª ‹ Ç Â¤Ø ³ ¤ÃÙ ´Ù á Å ¤ÍÁ¾ÔÇà—ÍÃq—ÃǨÊͺäÇÃÑÊáÅÐ ¨Ô—ÍÒÊҢͧ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¤ ¤ÇÒÁàÃÕ ÂºÃŒÍÂã¹ËŒÍ§¤ÍÁ¾ÔÇà—ÍÃq ×Í ¡ Òà ·Õè ä´ Œ ª‹ Ç Â àË Å× Í âà §à áÅЪ‹Ç¤ÃÙ¡¢Í§ ÃÕ Â ¹ â´ Â ¡ ÒÃ ä» á¢‹ § ¢Ñ ¹ » à С Ç ´ ¹ÒÂÈØÀ¡Ã ¡Ô¨¸ÃÃÁ Á.3/9 â¤Ã§§Ò¹¤ÍÁ¾ÇÔ à—ÍÃq ÃÇ Á¶§Ö ª‹Ç¤³ Ø ¤ÃÙ㹡Òû¹œ˜ EM BAL L ´Ô ©Ñ ¹ ä´Œ ¶ ‹ Ò Â·í Ò ÇÕ ´Õ âÍ à¾×èÍ㪌ª‹ÇÂàËÅ×;Õ蹌ͧ— ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ à¾×è Í ª‹ Ç Â¼Ù Œ » ÃÐʺÍØ · ¡ÀÑ Â ·Õè » à ÐÊ º ÀÑ Â ¹íé Ò · ‹ Ç Á · Õè ¼ ‹ Ò ¹ Á Ò ¹ Í ¡ ¨ Ò¡ ¹éÕ ¤ÃÑ駹Õé à¾ÃÒÐNjҩѹàËç¹¼ÙŒ·Õè Ñ § ª‹ Ç Â Ê͹¹ŒÍ§æ ãËŒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê ×Í ¢ŒÒ¾à¨ŒÒÃÙŒÊÖ¡ÀÒ¤ÀÙÁÔ ã ¶Ù ¡ ¹íé Ò ·‹ Ç Á¤ÃÑé § ¹Õéá ÅŒ Ç ÃÙ Œ ÊÖ ¡ ¨ÁÒ¡ ·Õè ä´Œ·íҗ¹ãˌ໚¹»ÃÐâ ª¹q—‹Í¼ÙŒÍ×è¹áÅÐà¾×èÍʋǹ ÍÂÒ¡¨Ð·íÒÍÐäÃà¾×Íè »ÃÐ⪹q ÃÇÁ ¹Ò¸ҹ¹Ô ·Ãq à©ÅÔÁÊÒ¤ Ãà¡ÕÂÃ—Ô Á.4/1 Ê‹ Ç ¹ÃÇÁºŒ Ò §©Ñ ¹ ¨Ö § ä´Œ ª‹ Ç ÂàËÅ× Í â´Â¡ÒùíÒÇÕ´Õ â͹Õé ä»à¼Âá¾Ã‹à¾×èÍ໚¹»ÃÐ⪹q ¹Ò§ÊÒÇ»ÃÕ ÂÒÀóq ¾ÔÁÀÃї¹q Á.4/5

30 ´ÃسÒÊÒÃ


´ÃسÒÊÒà 31


¡Ô¨¡ÃÃÁÍ¹Ø ºÒÅ

¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹÅÍ¡Ãз§ (â¤Ã§¡ÒÃÊ׺ÊÒ¹»ÃÐླÕä·Â) ĊĔüúĘħ 10 āćċéėâĕąü 2554 úĕèĠÿüâĐüěýĕĈģ÷ňéĔ÷âėéâĆĆĄĊĔüĈĐąâĆēúèãęĨüğāĚħĐğþŎüâĕĆčĚýčĕüþĆēğāöĘģúąúĘħ÷ĘèĕĄ ġ÷ąģ÷ňĆĔýğâĘąĆøėéĕâåěöāŇĐğâĆĘąèċĔâ÷ėī þĆēčĜøĆŋĠčèéĔüúĆŋ ğþŎüþĆēûĕüĢüāėûĘğþľ÷ĠĈēģ÷ňĆŇĊĄĈĐąâĆēúèâĔýğ÷ĦâüĔâğĆĘąü ĢüčĆēüĬĨĕğåĈĚħĐüúĘħ ĄĘâĕĆþĆē÷ėČòŋâĆēúèĠĈēĄĘâĕĆĈēğĈŇüãĐèğ÷Ħâģúą üĔâğĆĘąüúěâåüģ÷ňĠøŇèâĕą÷ňĊąëě÷ģúą ĎĈŇĐĥ čĊąĥ âĔüúěâåüğĈą

—ÑÇá·¹¤Ø³¾‹Í¡Å‹ÒǤÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·ÕèÁ՗‹ÍÅÙ¡ ĊĔüúĘħ 28-30 āćċéėâĕąü 2554 úĕèĠÿüâĐüěýĕĈģ÷ňğëėîøĔĊĠúüåěöāŇĐĄĕâĈŇĕĊåĊĕĄĆĜňčęâúĘħĄĘøŇĐĈĜâ ìęħèğþŎüëŇĊèğĊĈĕ úĘħĢâĈňâĔýèĕüĊĔüāŇĐ åĊĕĄĆĔâúĘħāŇĐĄĘĢĎňâĔýĈĜâĠĈēčėħèúĘħĈĜâĥ åĊĆþñėýĔøėøŇĐāŇĐğāĚħĐğþŎüĈĜâúĘħ÷ĘãĐèāŇĐøĈĐ÷ģþ

32 ´ÃسÒÊÒÃ


¡Ô¨¡ÃÃÁÍ¹Ø ºÒÅ

¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¾‹Í ĊĔüúĘħ 1 ûĔüĊĕåĄ 2554 úĕèĠÿüâĐüěýĕĈ ģ÷ňéĔ ÷âėéâĆĆĄĊĔüāŇĐãęĨü ġ÷ąģ÷ĆĔýğâĘąĆøėéĕâ åěöāŇĐğčĕĆŋ øüþĆēğčĆėò ğþŎüþĆēûĕüĢüāėûĘ ĠĈēģ÷ňĆýĔ ğâĘąĆøėéĕâåěöāŇĐéĘĆēċĔâ÷ėī ğĎĄĕēčĄĔą ìęèħ ğþŎüåěöāŇĐãĐèğ÷ĦâĎîėèĠāĆĊüăĕ ğĎĄĕēčĄĔą ĆĐèþĆēûĕüčăĕüĔâğĆĘąüĠÿüâĐüěýĕĈ ĄĘâĕĆĠč÷è ãĐèğ÷ĦâüĔâğĆĘąü ğāĚħĐğþŎüãĐèãĊĔîĢĎňâĔýåěöāŇĐ úěâåüģ÷ňëĄâĔüĠĈēýĆĆąĕâĕċăĕąĢüèĕüĐýĐĊĈ ģþ÷ňĊąåĊĕĄĆĔâãĐèāŇĐĠĈēĈĜâ

´ÃسÒÊÒà 33


¡Ô¨¡ÃÃÁÍ¹Ø ºÒÅ

·ÑȹÈÖ¡Éҹ͡ʶҹ·Õè ĊĔüúĘħ 8 ûĔüĊĕåĄ 2554 üĔâğĆĘąüëĔĨüĐüěýĕĈ 1 ģ÷ňģþúĔċüċęâČĕüĐâčùĕüúĘħ üĔâğĆĘąüģ÷ňëĄâĕĆčĕûėøĊėûĘâĕĆþŌŐüġĐŇè úĘħġĆèġĐŇèĆĔøüġâčėüúĆŋ 4 èĕüüĘĨøňĐèãĐãĐýåěö ÿĜňĢĎîŇĢé÷Ęúěâĥ úŇĕü úĘħĢĎňåĊĕĄĆĜňâĔýāĊâĎüĜĥ úěâåü ĊĔüúĘħ 16 ûĔüĊĕåĄ 2554 üĔâğĆĘąüëĔĨüĐüěýĕĈ 2 ĠĈēüĔâğĆĘąüëĔĨüĐüěýĕĈ 3 ģ÷ňģþ úĔċüċęâČĕúĘħĊĔ÷ãüĐü üĔâğĆĘąüģ÷ňëĄâĕĆĠč÷èâĕĆğëė÷ĎüĔèĢĎîŇĠĈēāėāėûăĔöôŋāĚĨüýňĕü ĊĔ÷ĄŇĊè âĕĆģþúĔċüċęâČĕĢüåĆĔĨèüĘĨâĦğāĚħĐğþŎüâĕĆĐüěĆĔâČŋĠĈēčĚýčĕüăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüĢĎň åèĐąĜŇøŇĐģþ

34 ´ÃسÒÊÒÃ


¡Ô¨¡ÃÃÁÍ¹Ø ºÒÅ

¾Ô¸ÕÇÒ§¾Ç§ÁÒÅÒÃѪ¡ÒÅ·Õè 5 ĊĔüúĘħ 23 øěĈĕåĄ 2554 åöēåĆĜĠÿüâĐüěýĕĈģ÷ňĆŇĊĄāėûĘĊĕèāĊèĄĕĈĕĆĔëâĕĈúĘħ 5 ö ýĆėğĊöċĕĈĕâĈĕèéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ

¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¤ÃÔʗqÁÒÊ ĊĔüúĘħ 23-24 ûĔüĊĕåĄ 2554 úĕèĠÿüâĐüěýĕĈģ÷ňéĔ÷âėéâĆĆĄĊĔüåĆėčøŋĄĕč ìęħèğþŎüğúċâĕĈĠĎŇèâĕĆčŇèåĊĕĄčěã åöēåĆĜ ĠĈēüĔâğĆĘąüģ÷ňĆĊŇ ĄčŇèåĊĕĄčěãĢĎňâýĔ ÿĜýň ĆėĎĕĆ ĄĘâĕĆčĔèčĆĆåŋĢüëĔüĨ ğĆĘąü ĄĘâĕĆéĔýêĈĕâčĐą÷ĕĊğāĚĐħ âĕĆâěċĈĢĎňüâĔ ğĆĘąüģ÷ňĆĊŇ Ąčüěâ ĠĈēĄĘâĕĆĠč÷èãĐèüĔâğĆĘąüĢüëŇĊèăĕåâĈĕèåĚü÷ňĊą

´ÃسÒÊÒà 35


¡Ô¨¡ÃÃÁÍ¹Ø ºÒÅ ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹà´ç¡ ĊĔüúĘħ 13 ĄâĆĕåĄ 2555 úĕèĠÿüâĐüěýĕĈģ÷ňéĔ÷âėéâĆĆĄ ĊĔüğ÷Ħâ ăĕąĢüèĕüĄĘâĕĆĐŇĕüčĕĆĊĔüğ÷ĦâéĕâüĕąâĆĔòĄüøĆĘ ĄĘ â ĕĆĠéâãĐèãĊĔ î ĢĎň âĔ ý üĔ â ğĆĘ ą üâĔ ü úě â åü ĠĈēąĔ è ĄĘ ĆĕèĊĔĈāėğċČéĕâìėčğøĐĆŋğþŎüøěʼnâøĕøĔĊĢĎîŇ ĢåĆéēģ÷ňģþ øňĐèĈěňüâĔü ĄĘâėéâĆĆĄøŇĕèĥ ĢĎňüĔâğĆĘąüģ÷ňĆŇĊĄčüěââĔü ĠĈēĄĘâĕĆĆĔýþĆēúĕüĐĕĎĕĆĆŇĊĄâĔü

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹Ẻâ¤Ã§§Ò¹ úĕèĠÿüâĐüěýĕĈģ÷ňéĔ÷âėéâĆĆĄâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐü ĠýýġåĆèèĕü ġ÷ąåĆĜÿĜňčĐüéēĄĘâĕĆĢëňčĚħĐĠĈēĐěþâĆöŋ ãĐèéĆėèĄĕĢëňĢüâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐü úĘğħ üňüüĔâğĆĘąüğþŎüčĬĕåĔî ĠĈēĢĎňüĔâğĆĘąüĄĘčŇĊüĆŇĊĄĢüâĕĆúĬĕâėéâĆĆĄ

36 ´ÃسÒÊÒÃ


DK =0+=+@: àÁ×èÍÇѹ·Õè 14 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ºÃÔÉÑ· ·Õ âÍ ·Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ä´ŒÅ×Á¡ØÞᨠä¢à¤Ã×èͧâ·ÃÈѾ·ÐÊÒ¸ÒóÐäÇŒ·Õè‡ÙŒâ·ÃÈѾ·Ð ºÃÔàdz˹ŒÒˌҧÊÃÃÊÔ¹¤ŒÒâúԹÊѹÃÒªºØÃÕ â´Â ´.Þ.ÁÔ觡ÁÅ ·Í§áºº ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ ».6/6 à¡çº¡ØÞá¨ä´ŒáÅйíÒÊ‹§¤×¹·ÕèʋǹºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§ËŒÒ§ ·Ò§ºÃÔÉÑ· ·Õ âÍ ·Õ ¨íÒ¡Ñ´ â´Â ¹ÒÂÊÁ¾§ÉÐ ¹ŒÍÁ¹íÒ·ÃѾÂÐ â·ÃÈѾ·Ð¨Ñ§ËÇÑ´ÃÒªºØÃÕ ä´ŒÊ‹§Ë¹Ñ§Ê×͢ͺ¤Ø³ ÁÒ·ÕèâçàÃÕ¹¾ÃŒÍÁ¡ÑºÁͺ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ à¾×èÍ໚¹¡ÒÇͺ᷹¤ÇÒÁ´Õ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹

! * = + D 9 ! 5 ? 3 D * / ĉ +@:+:"@+= =L#+82"59

=(9*

àÁ×èÍÇѹ·Õè 12 Á¡ÃÒ¤Á 2555 ºŒÒ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ ´.Þ.¾ÃªÔ‡Ò ÀÔÞâÞ ªÑé¹ ».4/4 /44 ä´Œ»ÃÐʺÍѤ¤ÕÀÑ ·Ò§âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ä´Œ·íÒ¡Òê‹ÇÂàËÅ×Í â´Â¡ÒÃÁͺà§Ô¹Ê´ à¾×èÍ໚¹¡Òê‹ÇÂàËÅ×Íàº×éͧ‡Œ¹ ໚¹à§Ô¹ 20,000 ºÒ· áÅзҧ¤³Ð¤ÃÙ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ËÇÁ¡Ñ¹ª‹ÇÂàËÅ×ÍÍÕ¡ 19,100 ºÒ·

´ÃسÒÊÒà 37


¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒûÃСǴ»‡Ò¹Ôà·È ËÑÇ¢ŒÍ " ÃÒɯÃqÀÑ¡´Õ 84 ¾ÃÃÉÒÁËÒÃÒª " ğĄĚĐħ ĊĔüúĘħ 29 āćċéėâĕąü 2554 ğüĚĐħ èĢüĊĔüğêĈėĄāĆēëüĄāĆĆČĕãĐèāĆēýĕúčĄğ÷ĦéāĆēğéňĕĐąĜĎŇ ĊĔ Ē úĕèčĕĆēčĔèåĄċęâČĕ ģ÷ňéĔ÷âėéâĆĆĄâĕĆþĆēâĊ÷þŃĕąüėğúċ ĢüĎĔĊãňĐĆĕČñĆŋăĔâ÷Ę 84 āĆĆČĕĄĎĕĆĕë ãňĐåĊĕĄĢüþŃĕąüėğúċéĔ÷üĬĕğčüĐùęè āĆēĆĕëâĆöĘąâėéøŇĕèĥ úĘħāĆēĐèåŋúĆèúĬĕĢĎňþĊèëüëĕĊģúą ğāĚħĐğþŎüâĕĆĠč÷èåĊĕĄéèĆĔâăĔâ÷ĘøŇĐāĆēĐèåŋ ğüĚħĐèĢüĊġĆâĕč ğêĈėĄāĆēëüĄĕąě 84 āĆĆČĕ

38 ´ÃسÒÊÒÃ


ÑÇá·¹¤Ø³¾‹Í¡Å‹ÒǤÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·ÕèÁՐ‹ÍÅÙ¡ úĕèĠÿüâþĆēùĄģ÷ň ğ ëė î øĔ Ċ Ġúüåě ö āŇ Đ ĄĕâĈŇĕĊåĊĕĄĆĜčň âę úĘĄħ øĘ ĐŇ ĈĜâ ìęèħ ğþŎüëŇĊèğĊĈĕúĘĢħ âĈňâýĔ èĕüĊĔüāŇĐ éęèĐąĕâĢĎňåěöāŇĐĄĕâĈŇĕĊåĊĕĄĆĜňčęâ åĊĕĄĆĔâúĘħāŇĐĄĘĢĎňâĔýĈĜâĥ ĠĈēčėħèúĘħĈĜâĥ åĊĆúĘħéē þñėýĔøėøŇĐāŇĐ ğāĚħĐğþŎþüĈĜ üĈĜâúĘħ÷ĘãĐèāŇĐøĈĐ÷ģþ

¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁã».2 ÊÒªÑé¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁá¹Ðá¹Ç ğāĚħ Đ þĈĜ â ĀŌ è éė ø ĢéĢĎň üĔ â ğĆĘ ą üĄĘ åěöĈĔâČöēĐĔüāęèþĆēčèåŋ 8 þĆēâĕĆ åĚĐĢĀłĆĢňĜ ĀłğĆĘąü ãąĔü Đ÷úü ìĚĐħ čĔøąŋ ĄĘĊüė ąĔ ĄĘåĊĕĄâøĔîïĜĆĜňåěö ĄĘüĬĨĕĢé ĄĘéėøĐĕčĕ âĈňĕĠč÷èĐĐâĢüčėħèúĘħ÷ĘèĕĄ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¤³Ô¤Ô´àÃçÇ ğāĚħĐğþŎüâĕĆĀŀâúĔâČēúĕèåöėøċĕčøĆŋ ĢĎň âĔ ý üĔ â ğĆĘ ą üúĬ ĕ ĢĎň üĔ â ğĆĘ ą üåė ÷ ğĈãğĆĦ Ċ ãęĨ ü ĠĈēčĕĄĕĆùüĬĕåĊĕĄĆĜňĠĈēúĔâČēúĘħģ÷ňģþĢëň ëĘĊėøþĆēéĬĕĊĔü

´ÃسÒÊÒÃ

39


Ô¡ ¡ÃÃÁ㻹.5 ¨ ÊÒªÑé¹

40 ´ÃسÒÊÒÃ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹íÒ¹íéÒ¾ÃÔ¡¼Ñ¡Ê´ ÿĈâĕĆĠãŇèãĔüèĕüċėĈþĎĔøùâĆĆĄüĔâğĆĘąü ăĕåâĈĕèĠĈēăĕåøēĊĔüĐĐâ åĆĔĨèúĘħ 61 éĔèĎĊĔ÷ âĕîéüýě ĆĘ ö ġĆèğĆĘ ą üúŇ ĕ ĄŇ Ċ èĆĕČñĆŋ ýĬ ĕ Ćě è ĊĔüúĘħ 11 ĄâĆĕåĄ 2555 ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ ģ÷ňĆýĔ ĆĕèĊĔĈğĎĆĘąîúĐè ĐĔü÷ĔýúĘħ 14 ÷ňĊąåēĠüü 89.20 ğþŎüåĊĕĄăĕåăĜĄėĢéúĘħüĔâğĆĘąüãĐèğĆĕ čĕĄĕĆùúĬĕģ÷ň éĕâġĆèğĆĘąüúĘħğãňĕúĬĕâĕĆĠãŇèãĔü úĔĨèĎĄ÷ 197 ġĆèğĆĘąü ğĄĚĐħ ĊĔüúĘħ 25 āćċéėâĕąü 2554 ğþŎüâėéâĆĆĄúĘčħ èŇ ğčĆėĄĢĎňÿğňĜ ĆĘąüĄĘåĊĕĄğãňĕĢé ĢüâĕĆĢëňăĕČĕĄĕâąėħèãęĨü ġ÷ąğêāĕēâĕĆĢëňčĬĕüĊüčěăĕČėø ÷ĔĨèüĔĨüğāĚħĐğþŎüâĕĆ ĢĎňüĔâğĆĘąüģ÷ňğãňĕĢéèŇĕąĠĈēé÷éĬĕģ÷ňüĕü åĆĜÿĜňčĐüčĕĆēăĕČĕģúąéęèğĈĦèğĎĦü ĊŇĕâĕĆéĔ÷âėéâĆĆĄéēëŇĊąĢĎňüĔâğĆĘąüé÷éĬĕĠĈēğãňĕĢéģ÷ňèŇĕąãęĨü


┬╝├Е┬б├Т├Г├б┬втА╣┬з┬в├С┬╣┬╖├С┬б├Й├Р┬╖├Т┬з├З├Ф┬к├Т┬б├Т├Г ┬│ ├в├Г┬з├а├Г├Х├В┬╣┬┤├Г├Ш┬│├Т├Г├Т┬к┬║├Ш├Г├Х├З├Ф├а┬╖├И├И├Ц┬б├Й├Т ├З├С┬╣┬╖├Х├и 7 ┬╛├Д├И┬и├Ф┬б├Т├В┬╣ 2554 " ├а┬╖├Ф┬┤├д┬╖┼Т├Н┬з┬дq┬д├Х┬Р┬б├З├Х├И├Г├Х├К├В├Т├Б 84 ┬╛├Г├Г├Й├Т "

BTKTc9D ─а├г┼З├и├г─Ф├╝─Я─Ж─Ш─Е├и├е─К─Х─Д─а─И─У├е─Ф├╖─И─Х─Е─Д─Ъ─Р (─Я├╖─Ш─з─Е─К) ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и

JVG=R ─Л─Ч─И├╛┼Ж─Н─Ж┼И─Х├и─Н─Ж─Ж├е┼Л─К─Х├╖─Г─Х─Б─Ж─У├╜─Х─Е─Н─Ш ─Я├╖─Ш─з─Е─К ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и─а─И─У─Я─О─Ж─Ш─Е├о─Я├и─Ч├╝

├╛.1-3 ├╖.├о.├в─З─М├╢─Х ├г─Ы├╝─Л─Ж─Ш─Ж─Ф├в─М─Х ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─а─Н├и├й─Ф├╝├║─Ж┼Л ─Н─Ф├╕─Е┼Л─К─Ч├╝─Ч├й ├╛.1-3 ├╖.├о.├▓─Х├╝─К─Ш─Е┼Л ─Ж┼З─Д─б─Б─Ж─Ш─Е┼Л ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь├╝─Ч─Н─Х├в─Ж ─К─Ф├╝├╜─Ф├╝─Я├║─Ч├и ├╛.4-6 ├╖.├о.├║─Ч├╕─Е─Х ├╜─Ы├╕─Ж─Я─Б─Ш─Е─Ж ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь├║─Ч─Б─К─Ж─Ж├╢ ─а─К├и─Н─Ь├и─Я├╝─Ч├╝ ├╛.4-6 ├╖.├о.─Д─Х─Ж─Ч─Н─Х ─Я─Р─Ъ─и─Р├╛─Ж─У─Я─Н─Ж─Ч├▓ ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь├╛─Ж─У├╝─Р─Д ─г├л─Е─Р┼З─Р├╝ ─а├г┼З├и├г─Ф├╝─Я─Ж─Ш─Е├и├е─К─Х─Д─а─И─У├е─Ф├╖─И─Х─Е─Д─Ъ─Р (─Я├╖─Ш─з─Е─К) ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и $TE*T;OT-W@Q ─К─Х├╖─Г─Х─Б├╖┼И─К─Е─б├╛─Ж─а├в─Ж─Д├е─Р─Д─Т ├в─Ж─Х─В─╛├в ─Я─О─Ж─Ш─Е├о─Я├и─Ч├╝ ├╛.1-3 ├╖.├о.├в─З─М├╢─Х ├г─Ы├╝─Л─Ж─Ш─Ж─Ф├в─М─Х ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─а─Н├и├й─Ф├╝├║─Ж┼Л ─Н─Ф├╕─Е┼Л─К─Ч├╝─Ч├й ├╛.1-3 (─Я├╖─Ш─з─Е─К) ├╖.├о.├╛─Х├╢─Ч─Н─Ж─Х ├║─Ж─Ф─Б─Е┼Л─Я├в─Ч├╖ ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─Ж─Ы┼З├и─Н─Ч─Ж─Ч ─Л─Ч─И─Х─Я─Ж─Ш─Е─Д ├╛.4-6 ├╖.├о.├║─Ч├╕─Е─Х ├╜─Ы├╕─Ж─Я─Б─Ш─Е─Ж ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь├║─Ч─Б─К─Ж─Ж├╢ ─а─К├и─Н─Ь├и─Я├╝─Ч├╝ ├в─Х─Ж─в├л┼И─б├╛─Ж─а├в─Ж─Д├╝─м─Х─Я─Н├╝─Р ─Я├╖─Ш─з─Е─К (Presentation) ─Я─О─Ж─Ш─Е├о─Я├и─Ч├╝ IV9DTJTL7E (├╕─Р├╜├╛┼М├о─О─Х─Я├╖─Ш─з─Е─К) ─Я─О─Ж─Ш─Е├о─Я├и─Ч├╝ ├╛.4-6 ├╖.├л.├╛─Ж─У├в─Х─Л─Ч├╕ ─г├л─Е─Х ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─Я─Ж─Ъ─Р├и─К─Ч├║─Е┼Л ├╝─Х├и─а─Е┼И─Д ├╛.1-3 ├╖.├л.─Я├║─Б─г├║ ─Я├║─Б─Н─К─Ф─Н├╖─Ч─л ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─Л─Ч─Ж─Ч─И─Ф├в─М├╢┼Л ─Л─Ы├г─Я├г─М─Д LZ%JX$KT`GR@GJX$KT ─Я─О─Ж─Ш─Е├о─Я├и─Ч├╝ ├╛.4-6 ├╖.├о.├в─Х├╝├╕┼Л─Б─Ч├л├л─Х ─б─Б├╗─Ч─л├╛─Ж─У─Н─Ч├║├╗┼Л ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─Р├╝├и├е┼Л├╝─Ы├л ├╝├е─Ж─г├л─Е ├л─Ь┼И├╕├╜─Р─И─И├и├╕─У├в─Ж┼И─Х ─О├о─Ч├и ─Ж─Ж.─И─У 2 ├е├╝ '5V7JTL7E (├╕─Р├╜├╛┼М├о─О─Х─Я├╖─Ш─з─Е─К) ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и─а├╖├и 1. ├╖.├о.─а─Д┼И├╝─К─Х├╖ ├╗─У─Я─Л─Ж─М├▓ ├╛.1-3 ├╖.├о.├▓─Ч├╕─Х─Г─Х ─З├║├╗─Ч├й─Ф├╝├║─Ж┼Л ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─К─Ч─г─И─Б─Ж ├╝─Х├е─Я├й─Ж─Ч├о 2. ├╖.├о.─Р─Д─Ж─Ж─Ф├╕├╝┼Л ├╛─Ж─У─Н─Д├║─Ж─Ф─Б─Е┼Л ├╛.4-6 ├╖.├о.├╢─Ф├▓├╛─Г─Ф├║─Ж┼Л ├е─м─Х├в─Р├и─а├в┼И─К ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─Н─Ы├г├╖─Ш ├в─Ж─Ч├╝├║─Ж─Х├в─Ы─И 1. ├╖.├о.─Л─Ч─Ж─Ч├╛─Ж─У─Г─Х ├╜─Ы├о─Д─Ш LS*'CJX$KT (├╕─Р├╜├╛┼М├о─О─Х─Я├╖─Ш─з─Е─К) 2. ├╖.├о.├╢─Ф├▓─Ж─Ч├в─Х ─О─И─Ч─Д├╜─Ы├о├и─Х─Д ├╛.1-3 ├╖.├о.├╛─╛─Е├╗─Ч├╖─Х ├╜─Ф─К─г─Н─К ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─Н─Д├╜─Ф├╕─Ч ├╛─Ж─У─Е─Ь─Ж─К├и├е┼Л ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь├╖├╝─Ф─Е ─Р─Ф─Е─Ж─Х├╝┼И─Р─Е ├╛.4-6 ├╖.├о.├в├л├в─Ж ├║─Р├и├й─Ф├╝├║─Ж┼Л ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─Д├╢├┤─И ─Н─Х─Ж─Ч─Е─Х├л─Ш─К─У ├в─Ж─У─б├╖├╖─Я├л─Ъ─Р├в ─Я├╖─Ш─з─Е─К ├л─Х─Е 1 ─О├о─Ч├и 1 ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и BTKT7T*=ER_9J (├╕─Р├╜├╛┼М├о─О─Х─Я├╖─Ш─з─Е─К) ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и ├╛.1-3 ├╖.├о.─Г─Х─Г─Ф├║├╗ ─Я├╕─Ш─Е─К─г─Б─Н─Ч├▓─Б├и─М┼Л ├┐─Ь─А┼И ├в┼А ├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─И├в─Ф ─М├╢─Х ─а├╖├и├╖┼И─Р─Д─Е─Ы├║├╗┼Л ├╛.1-3 ├л─Х─Е ├╖.├л.─Ж├╢├в─Ж ─Р─Ч─з─Д─Р─Ы├╖─Д ├╛.4-6 ├╖.├л.─Я─Н├▒├▓─К─Ы├╡─Ч ├й─Ч├╕─Ж┼Л─Я─Ж─Ч├и─З├╖─Ш ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь├╝─Ч├╕─Е─Х ─К─Х─Ж─Ч├╝├╗─Ы┼Л ├╛.1-3 ─О├о─Ч├и ├╖.├о.─Б─Ч─Ж─Х─К─Ж─Ж├╢ ─Е─Х─Д─Я─Е─ж├╝ ├в─Х─Ж─Б─Ь├╖─Г─Х─М─Х─Р─Ф├и├в─З─М ─Я├╖─Ш─з─Е─К (Impromptu Speech) ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и ├╛.4-6 ├л─Х─Е ├╖.├о.├╗├╝─Г─Ф├║─Ж ─Н─К┼З─Х├и─Я├в├╕─Ы ├╛.1-3 ├╖.├о.─Б├л─Ж─Б─Ж ─Л─Ж─Ш─Р─Ы├║─Х─Ж─К├и─Л┼Л ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь├й─м─Х─Ж─Ф─Н ├║─Ф─Л├╝─Х─И─Ф─Е ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─Н─Ч├║├╗─Ч─л─Г─Ч─Б─Ф├╡├╝┼Л ─Ж─Ч─и─К─Я─И─Ч─Л─Л─Ч─Ж─Ч├в─Ы─И ├╛.4-6 ├╖.├о.├й─Ч─Ж─Б─Ф├╡├╝┼Л ─Я─О─И┼З─Х├╗─Х─Ж├║─Ж─Ф─Б─Е┼Л ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь├╝─Ч├╕─Е─Х ─К─Х─Ж─Ч├╝├╗─Ы┼Л ─Я├╖─Х─У─И─Ь├в─В─Ы├╕├╜─Р─И ├л─Х─Е ─Ж─Ж. ─И─У 1 ├е├╝ ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и Spelling Bee ─Я├╖─Ш─з─Е─К ├╛.1-3 ├╖.├л.├й─Ф├в─Ж─Х─К─Ы├╡─Ч ├й─м─Х├╛─Х─Р─Ч├╝├║─Ж┼Л ├╛.1-3 ├╖.├о.─Р─Н─Д─Х─Б─Ж ─а─Б─В┼Б├╝ ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─И─Ф├в─М├╢─Х ─а├╖├и├╖┼И─Р─Д─Е─Ы├║├╗┼Л ├╛.4-6 ├╖.├л.─К├л─Ч─Ж─Б─И ─Б├и─М┼Л─Я─Н─Х─Ж┼Л ├╛.4-6 ├╖.├л.─Г─Ф├║─Ж├╝─Ф├╝├║┼Л ├й─Ч─Ж├╝─Ф├╝├║┼Л├╗├╝─Х├в─Ж ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─Н─Ч├║├╗─Ч─л─Г─Ч─Б─Ф├╡├╝┼Л ─Ж─Ч─и─К─Я─И─Ч─Л─Л─Ч─Ж─Ч├в─Ы─И ─Я─И┼З─Х├╝─Ч├║─Х├╝ Story Telling ─Я├╖─Ш─з─Е─К ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и ─Я├╕┼И├╝─С─Ь─И─Х─С─Ь├╛├╛─Ж─У├в─Р├╜─Я─Б─И├и ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и ├╛.1-3 ├╖.├о.├╗├╝─Х─Б─Ж ├л─Ь─Ж─У─Я├л├╕─Ы ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─И─Ф├в─М├╢─Х ─а├╖├и─Е┼И─Р─Д─Е─Ы├║├╗┼Л ├╛.1-3 (1 ─О┼З─К├и) ├╖.├о.─Г─Ф├║─Ж─Х├╝─Ч─М├▓┼Л ─б├╝├╝├║─У├г─Х─Д ├╛.4-6 ├╖.├о.─К─Ж─Ж─К─Ч─Д─И ─Я─Б─ж├и─Р─Ы├╖─Д Multi Skills Competition ─Я├╖─Ш─Е─з ─К ─Я─О─Ж─Ш─Е├о├║─Р├и ├╛.4-6 (2 ─О┼З─К├и) ├╖.├о.├╖─Ж─Ф├╝─Ж─Ф├╕├╝┼Л ─Я├в├╕─Ы─Д─Р├о ├╛.4-6 ├╖.├л.├╗─Ш─Ж─Г─Ф├║─Ж ─Я─В┼Б┼П─Р├и├в─К─Ч├╝─Н─Д├╜─Ф├╕─Ч ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь├╝─Ч├╕─Е─Х ─К─Х─Ж─Ч├╝├╗─Ы┼Л ├┐─Ь┼И─А┼А├в├м┼И─Р─Д ├е─Ж─Ь─К─Ч─Ж─Ф├л ─Л─Ж─Ш─Л─Ч─Ж─Ч├╝─Ы├в─Ы─И─Б├и─М┼Л

┬┤├Г├Ш┬│├Т├К├Т├Г

41


¼Å¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹·Ñ¡ÉзҧÇÔªÒ¡Òà " ÁË¡ÃÃÁ´ÃسÒÇÔªÒ¡Òà ÊÌҧÊÃäq¼Å§Ò¹ ÊÌҧàÊÃÔÁ»˜ÞÞÒà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹ " ³ âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ Çѹ·Õè 24 ¾ÄȨԡÒ¹ 2554 1. ĠãŇèãĔüúĔâČēâĕĆāĜ÷čěüúĆāéüŋ þ.1-3 ÷.î.÷Ąėčĕ åèåĈňĕą ÷.î.ĐëėĆîĕ ĎėüĠâňĊ ÷.î.ċěăâĕîéüŋ āĆēĠâňĊ ÷.î.ĊĆĕèåöĕ ĐŊĐčâěĈ ÷.î.üėéčėĆĘ åüèĕü ÷.î.ċěăėčĆĕ ĠìŇğđĕ ğĎĆĘąîúĐè ÷.î.čěëĕüĔüúŋ øĬĕüĕüĊĕĈąŋ ğĎĆĘąîğèėü þ.4-6 ÷.î.ċėĆėĈĔâČöŋ ğéĘąĄĐŇĐü ÷.î.âĕüøŋčėĆė ýěøĆ÷Ę ÷.î.čġĆëĕ ĐňüúĐè ÷.î.ĄĔöôüĕ üĔüúâėé ğĎĆĘąîúĐè ÷.î.âüâĊĆĆö ğâøěĄĕĈĕ ğĎĆĘąîğèėü åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜâĆâĔîîĕ ġëĊŋþŌîîĕ 2. ĠãŇèãĔüúĔâČēâĕĆåĔ÷ĈĕąĄĚĐ þ.1-3 ÷.î.ĊĆĔîîĕ ëĄăĜĆĕë ğĎĆĘąîúĐè þ.4-6 ÷.î.āėëîĕüėü ćúûėīčěã ğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜüėčĕ čěãğéĆėî åĆĜúėāĊĆĆö ĠĊèčĜèğüėü 3. ĠãŇèãĔüúĔâČēâĕĆĐŇĕüúĬĕüĐèğčüĕē þ.4-6 ÷.î.úėøąĕ ýěøĆğāĘąĆ ğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜčěüĔüúŋ éėøĐĆŇĕĄ 4. ĠãŇèãĔüúĔâČēâĕĆĐŇĕüãŇĕĊĆěŇüğąĕĊŋ þ.4-6 ÷.î.âěčěĄĕĊ÷Ę ğéĆėîĄèåĈġëå ğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜüĕĆĘĆĔøüŋ úĐèĐĬĕģā 5. ĠãŇèãĔüúĔâČēåöėøċĕčøĆŋ ğ⥠24 þ.4-6 ÷.î.čġĆëĕ ğĆĘąĄċĆ ğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜčěã÷Ę âĆėüúĆĕâěĈ åĆĜĊĆĊěõė ĎèčŋčĬĕġĆè 6. ĠãŇèãĔüúĔâČēåöėøåė÷ğĆĦĊ þ.1-3 ÷.î.òėøĕăĕ ćúûėéĔüúĆŋ ğĎĆĘąîúĐè þ.4-6 ÷.î.öĔòāĆ ĊėëąāèċŋâěĈ ğĎĆĘąîğèėü åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜĊėģĈāĆ üĕåğéĆėî åĆĜčěã÷Ę âĆėüúĆĕâěĈ 7. ĠãŇèãĔüúĔâČēøĐýþŌîĎĕåöėøċĕčøĆŋ þ.1-3 ÷.î.ĐčĄĕāĆ ĠāĂŁü ğĎĆĘąîúĐè þ.4-6 ÷.î.öĔòþăĔúĆ åĬĕâĐèĠâňĊ ğĎĆĘąîğèėü åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜčěã÷Ę âĆėüúĆĕâěĈ åĆĜĊėčěúûėī ĠâňĊğčüĘąŋ 8. ĠãŇèãĔüúĔâČēøĐýþŌîĎĕĊėúąĕċĕčøĆŋ þ.1-3 ÷.ë.ğúāģú ğúāčĊĔč÷ėī ğĎĆĘąîúĐè þ.4-6 ÷.î.âĕüøŋāėëëĕ ġāûėīþĆēčėúûėī ğĎĆĘąîúĐèĠ÷è

42 ´ÃسÒÊÒÃ

9. ĠãŇèãĔüúĔâČēâĕĆĠč÷èúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋ þ.4-6 ÷.î.ċėĆėĈĔâČöŋ ğéĘąĄĐŇĐü ÷.î.âĕüøŋčėĆė ýěøĆ÷Ę ÷.î.Ċėą÷ĕ ĠüŇĊĠüŇ ğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜòėøėĄĕ Đě÷ĄāĔüûŋ 10. ĠãŇèãĔüúĔâČēøĐýþŌîĎĕčĔèåĄ þ.1-3 ÷.î.þľąûė÷ĕ ýĔĊģčĊ ğĎĆĘąîğèėü 11. ĠãŇèãĔü Spelling Bee þ.4-6 ÷.ë.ăĔúĆüĔüúŋ éėĆüĔüúŋûüĕâĆ ğĎĆĘąîğèėü åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ Ms.Sheila Deliso 12. ĠãŇèãĔüQuiz Bee þ.4-6 ÷.ë.ğčñòĊěõė éėøĆŋğĆėèć÷Ę ğĎĆĘąîğèėü åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ Mr.Feldon John Espanol 13. ĠãŇèãĔü Singing Contest þ.1-3 ÷.î.ăėĆîĕ āėĄāŋāėúĔâČŋ ğĎĆĘąîúĐè þ.4-6 ÷.î.þŌúĄĕ ĄĕĆċĆĘ ğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ Ms.Charlene Sindingan Ms.Carmel Grace Mabale 14. ĠãŇèãĔüúĔâČēâĕĆþĆē÷ėČòŋğċČĊĔč÷ěğþŎüãĐèğĈŇü þ.1-3 ÷.î.üüúėëĕ ĄĕċėĈþņ ÷.î.öĔòâćøĕ ğãĘąĊëĐěŇĄ ÷.ë.öĔòâěĈ åĬĕčèåŋ ğĎĆĘąîğèėü 15. ĠãŇèãĔüúĔâČēâĕĆþĆē÷ėČòŋğċČĊĔč÷ěğþŎüãĐèĢëň þ.4-6 ÷.ë.üĊåěö āĈĐąğāĦëĆ ÷.ë.ûüāüøŋ āĆēąĜĆĊèåŋ ÷.ë.ċěăĊėëîŋ čěĊĆĆöāèċŋ ğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜþĆĕöĘ ĐėüúĊèċŋ 16. ĠãŇèãĔüúĔâČēâĕĆøĬĕüĬĨĕāĆėâ...ÿĔâč÷...ğåĆĚħĐèğåĘąè þ.4-6 ÷.î.âëâĆ úĐèéĔ ü úĆŋ ÷.î.ĐĄĆĕāĆ čě Ċ ĆĆöğĆĚ Đ èċĆĘ ÷.ë.âćČðĕ čĆēúĐèåĆĚü ğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜþĆĕöĘ ĐėüúĊèċŋ 17. ĠãŇèãĔüúĔâČēúĕè÷ňĕüċėĈþēĊĕ÷ăĕāĆēýĕąčĘ þ.1-3 ÷.î.òĕüĊĘĆŋ ĆŇĄġāĆĘąŋ ğĎĆĘąîğèėü þ.4-6 ÷.î.ĄĕĆėčĕ ğĐĚĨĐþĆēğčĆėò ğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâìňĐĄ åĆĜüėčĕâĆ ĊĔüýĔüğúėè åĆĜþĆēüĐĄ ģëąĐŇĐü 18. ĠãŇèãĔüúĔâČēâĕĆĊĕ÷ĆĜþ÷ňĊąġþĆĠâĆĄâĆĕĂľâ þ.1-3 ÷.î.ĐĄĆāĆĆö ĠāĂŁü ğĎĆĘąîğèėü


¼Å¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹·Ñ¡ÉзҧÇÔªÒ¡Òà ³ âçàÃÕ¹෾Թ·Ãq¾Ô·ÂÒ Çѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ 2554 " ÁË¡ÃÃÁàÊÃÔÁÊÌҧ·Ñ¡ÉЪÕÇԐÒÁÃ;Ãмٌ·Ã§à»š¹¤ÃÙáË‹§á¼‹¹´Ô¹ "

BTKTc9D

åĊĕĄğãňĕĢéĢüâĕĆĐŇĕü þ.1-3 ÷.î.čěúûėĊĆĆö čĕĆĘâèëĔą ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîğèėü ÷.î.čėĆėąĕ ġč÷ĕ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜâüâĐĆ ĠþŃüåĈňĕą þ.4-6 ÷.ë.čěĆüĕú âěĈûüþĆĘ÷ĕ ÷.î.öėëöĕăĔúĆ éĔüúĆŋċėĆėğâĘąĆøė ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜâĆâĔîîĕ ġëĊŋþŌîîĕ åĔ÷ĈĕąĄĚĐ þ.1-3 ÷.î.ĊĆĔîîĕ ëĄăĜĆĕë ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜüėčĕ čěãğéĆėî þ.4-6 ÷.î.āėëîĕüėü ćúûėīčěã ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜúėāĊĆĆö ĠĊèčĜèğüėü âĈŇĕĊčěüúĆāéüŋ þ.4-6 ÷.î.čġĆëĕ ĐėüúĐè ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜâĆâĔîîĕ ġëĊŋþŌîîĕ

'5V7JTL7E

åĊĕĄĆĜňåĊĕĄğãňĕĢéúĔâČēâĆēýĊüâĕĆ þ.1-3 ÷.î.ĐčĄĕāĆ ĠāĂŁü ÷.î.òėøĕăĕ ćúûėīéĔüúĆŋ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ üĕèčĕĊĊėģĈāĆ üĕåğéĆėî þ.4-6 ÷.î.öĔòþăĔčĆŋ åĬĕâĐèĠâňĊ ÷.î.öĔòāĆ ĊėëąāèċŋâěĈ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜčěã÷Ę âĆėüúĆĕâěĈ

IV9DTJTL7E

BTKT7T*=ER_9J

þ.1-3 ÷.î.ăĕăĔúû ğøĘąĊģāčėòāèČŋ ÷.ë.ċėĆăā ĐĆėąğ÷ë ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜĈĔâČöĕ Ġ÷è÷ňĐĄąěúûŋ þ.4-6 ÷.ë.ğčñòĊěõė éėøĆŋğĆėèć÷Ę ÷.ë.ûĘĆăĔúĆ ğĂŁŏĐèâĊėüčĄýĔøė ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ Mr.Feldon John Espanol

$TE`%*%S;'OC@VI_7OE

þ.1-3 ÷.î.þĕöėčĆĕ úĆĔāąŋğâė÷ ÷.î.ĐĄĆāĆĆö ĠāĂŁü ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîğèėü åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜĆěŇèčėĆė ċėĈĕğüĘąĄ þ.4-6 ÷.î.ÿâĕéĘü čěĄĔèåĈēčĄýĔøė ÷.ë.āćúûāĈ éĔħüğāĦëĆŋ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîğèėü åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜğĆĚĐèĊėúąŋ üĕèĠąňĄ

$TE`%*%S;=ER6VK2%O*_G;

þ.1-3 ÷.î.üüúėëĕ ĄĕċėĈþņ ÷.î.öĔòâćøĕ ğãĘąĊëĐěŇĄ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜĊėģĈāĆ üĕåğéĆėî

$TE`%*%S;=ER6VK2LVg*%O*_MGYOb-

þ.4-6 ÷.ë.üĊåěö āĈĐąğāĦëĆ ÷.ë.ċěăĊėëîŋ čěĊĆĆöāèċŋ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜþĆĕöĘ ĐėüúĊèċŋ

JVG=R

þ.1-3 ÷.î.òĕüĊĘĆŋ ĆŇĄġāûĘąŋ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè ÷.î.ĊėĆĔîîĕ ëĄăĜĆĕë ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐèĠ÷è åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜüėčĕâĆ ĊĔüýĔüğúėè þ.4-6 ÷.î.ĄĕĆėčĕ ğĐĚĨĐþĆēğčĆėò ÷.ë.āčûĆ éĔýéĔ÷ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜþĆēüĐĄ ģëąĐŇĐü

LZ%JX$KT`GR@GJX$KT åĊĕĄĆĜňåĊĕĄğãňĕĢé ğ÷ĕēĂěøýĐĈ þ.1-3 ÷.î.þĆēĊĘöĕ čěĆöĕăĆöŋëĔą ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîğèėü þ.4-6 ÷.ë.ĊëėĆāĈ āèČŋğčĕĆŋ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè ÷.ë.ğúāģú ğúāčĊĔč÷ėī ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜčėúûėīăėāĔõüŋ ĆėĨĊğĈėċċėĆėâěĈ åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜċėĆėĈĔâČöŋ ċěãğãČĄ þ.4-6 ÷.î.âĕüøŋāėëëĕ ġāûėīþĆēčėúûėī ÷.î.âĔîîĈĔâČöŋ čĄāèČŋëĔąâěĈ ĐĔüğ÷ĐĆŋĊĐĈğĈąŋýĐĈ þ.4-6 ÷.ë.čěĆğ÷ë ĊėëěĄĕ ÷.î.éĕĆěĊĆĆö ĈĕąåĈňĕą÷Đâ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîğèėü åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜĐüèåŋüěë üåĆģëą ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîúĐè åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜčėúûėīăėāĔõüŋ ĆėĨĊğĈėċċėĆėâěĈ LS*'CJX$KT JTL;T `GRIS4;:EEC ąėèþĆēøĜĂěøýĐĈ þ.1-3 ÷.î.ëüĕâĕüøŋ ğúāëĚħü ÷.î.þľąûė÷ĕ ýĔĊģčĊ þ.1-3 ÷.ë.éĔâĆĊěõė éĬĕþĕĐėüúĆŋ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîğèėü åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜčĄýĔøė þĆēąĜĆĊèåŋ þ.4-6 ÷.ë.ğéČñĕ ċěăĄèåĈ ğâĘąĆøėýĔøĆğĎĆĘąîğèėü þ.4-6 ÷.î.ăĔåéėĆĕ āěŇĄğéĆėî ÷.î.āėĄčěĊĆĘąŋ ğčĄþĆēĊĔøė åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜčėúûėīăėāĔõüŋ ĆėĨĊğĈėċċėĆėâěĈ åĆĜÿĜňĀŀâ åĆĜĄöôĈ čĕĆėąĕëĘĊē

´ÃسÒÊÒà 43


»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ §Ò¹ÁË¡ÃÃÁ´ÃسÒÇÔªÒ¡Òà Ἱ¡»ÃжÁ ýĆĆąĕâĕċèĕü “ĄĎâĆĆĄ÷Ćě ö ĕĊė ë ĕâĕĆ čĆňĕèčĆĆåŋÿĈèĕü čĆňĕèğčĆėĄþŌîîĕğ÷ĦâĠĈēğąĕĊëü” þĆēéĬĕþĿâĕĆċęâČĕ 2554 ĠÿüâþĆēùĄ ĆēĎĊŇĕèĊĔüúĘħ 24 - 25 āćċéėâĕąü 2554 ýĆėğĊö ĐĕåĕĆğìüøŋþğĿ øĐĆŋ ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ

44 ´ÃسÒÊÒÃ


¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¤ÃÔʗqÁÒÊ â¤Ã§¡Òà E.E.P ».1 - ».2 ´ÃسÒÊÒà 45


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

a'E*$TE EM Ball -ID_MGYO >[=ERL<BSD;lhT9IC ğüĚħĐè÷ňĊąĢüëŇĊèþĈĕąþĿ 2554 ģ÷ňğâė÷ĄĎĕĐěúâăĔą üĬĕĨ úŇĊĄåĆĔèĨ ĢĎîŇãĐèþĆēğúċģúąìęèħ ģ÷ňčĆňĕèåĊĕĄğčĘąĎĕą ĐąŇĕèąėħèĢĎîŇúĔĨèëĘĊėøĠĈēúĆĔāąŋčėüãĐèþĆēëĕëüëĕĊģúą ġ÷ąģ÷ňĆĔýÿĈâĆēúýâĔüúĔĨèþĆēğúċ ĠĈēâĕĆğâė÷üĬĨĕúŇĊĄ ĢüåĆĔĨèüĘĨ úĬĕĢĎňğâė÷üĬĨĕğüŇĕğčʹйŇĕèĄĎĕċĕĈúĕèġĆèğĆĘąü ÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘģ÷ňĆŇĊĄâĔýâĕĆģĂĂŃĕĀłĕąÿĈėøĠĎŇèþĆēğúċģúą éĔ÷úĬĕġåĆèâĕĆ EM Ball ëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąüĬĨĕúŇĊĄ ìęħèåěöčĄýĔøėãĐè EM Ball üĔĨüĢëňýĬĕýĔ÷üĬĨĕğčĘą âĬĕéĔ÷ âĈėüħ ğĎĄĦü ãéĔ÷ąěèĠĈēĠĄĈèĊĔüëŇĊąĆĔâČĕčăĕāĠĊ÷ĈňĐĄ ģĄŇâŇĐĢĎňğâė÷ĄĈāėČ ġ÷ąâĕĆčüĔýčüěüéĕâāĆēčĔèçĆĕë ąĐĎŋüýĐčġâþŌîîĕ âćČğéĆėî þĆēĄěãčĔèçĄöôĈĆĕëýěĆ,Ę ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘ, ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘāöėëąâĕĆ, âĕĆģĂĂŃĕĀłĕąÿĈėøĠĎŇèþĆēğúċģúą, éĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆ,Ę čĄĕåĄ ċė Č ąŋ ğ âŇ ĕ ÷Ćě ö ĕĆĕëýě ĆĘ , ĒāöĒ Ąĕüė ø üāĐĄĆý÷Ę Đ÷ĘøĆĔòĄüøĆĘëĊŇ ąĊŇĕâĕĆâĆēúĆĊèčĕûĕĆöčěã, úŇĕüöĆèåŋ åĆĐèëüĄŋ ĆĐèÿĜňĊŇĕĆĕëâĕĆéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ, üĕąĊĔüëĔą ûĘĆēčĔøąâěĈ üĕąâĐèåŋâĕĆýĆėĎĕĆčŇĊüéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆĘ, üĕąëĔą ĄĕğčùĘąĆ účé.ĆĕëýěĆĘ, üĕąčěĊĆĆö üĔüúċĆěø ÿĐ.čĬĕüĔâèĕüčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ ăĕå 5, ĐĕéĕĆąŋĄüĜî āĈéĔüúĆŋ þĆēûĕüëĄĆĄãňĕĆĕëâĕĆýĬĕüĕî é.ĆĕëýěĆ,Ę ĐĕéĕĆąŋĄüĔč ĐĕéĕĆąŋĊüĔ ğāĦî ĊèċŋþĆē÷Ĝ,Ň üĕąāėĆö ě ċĆĘĠčè ĠĈēÿĜĢň ĎîŇ Ģé÷ĘĐĘâĎĈĕąúŇĕü

46 ´ÃسÒÊÒÃ


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

´ÃسÒÊÒà 47


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

❀❀ IS;'EVL7CTL

ġĆèğĆĘ ą ü÷Ćě ö ĕĆĕëýě ĆĘ ģ÷ň éĔ ÷ âė é âĆĆĄ ĊĔüåĆėčøŋĄĕč ãęüĨ ĢüĆēĎĊŇĕèĊĔüúĘħ 23-24 ûĔüĊĕåĄ 2554 ġ÷ąĄĘāĆēčĔèçĆĕëąĐĎŋüýĐčġâ þŌîîĕ âćČğéĆėî þĆēĄěãčĔèçĄöôĈĆĕëýěĆ,Ę úŇĕüöĆèåŋ āĈĈēğĐĘą÷ ĆĐèÿĜĊň ĕŇ ĆĕëâĕĆéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆ,Ę úŇĕüëĕîĊėúąŋ úĔýčěāĆĆö ğĈãĕûėâĕĆ čë. , üĕèċĄĕüĔüúŋ ğĎĈŇĕĊöėëĊėċČė ñ üĕąâ ğúċĄüøĆĘğúċýĕĈğĄĚĐèĆĕëýěĆĘ, åěöăĔúĆĕăĆöŋ ýĆĆğúĕúěâãŋ ĊĔõüûĆĆĄéĔèĎĊĔ÷ĆĕëýěĆ,Ę ĐĕéĕĆąŋĄüĜî āĈéĔüúĆŋ þĆēûĕüëĄĆĄãňĕĆĕëâĕĆýĬĕüĕî é.ĆĕëýěĆĘ ĠĈēåöēÿĜýň ĆėĎĕĆġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆģĘ ÷ňĢĎňğâĘąĆøė ğþŎüþĆēûĕüĢüāėûğĘ þľ÷ ìęèħ âĕĆéĔ÷âėéâĆĆĄåĆėčøŋĄĕčüĔüĨ ģ÷ňéĔ÷ĢĎňĄĘâėéâĆĆĄâĕĆĠč÷èãĐèüĔâğĆĘąüĢüĆē÷Ĕý ëĔĨ ü øŇ ĕ èĥ ĠĈēĄĘ â ĕĆčĐą÷ĕĊĢĎň üĔ â ğĆĘ ą üĠĈē þĆēëĕëüúĔĊħ ģþģ÷ňĆĊŇ ĄâĔüéĔýĆĕèĊĔĈ ġ÷ąĊĔøùěþĆēčèåŋ ãĐèâĕĆéĔ÷èĕüüĔüĨ ğāĚĐħ ğþŎüâĕĆğêĈėĄêĈĐèĊĔüåĈňĕą ĊĔüþĆēčĜøãė ĐèāĆēğąìĜåĆėčøŋĠĈēčŇèåĊĕĄčěãĢĎňĠâŇ üĔâğĆĘąüĠĈēþĆēëĕëüúĔħĊģþ

48 ´ÃسÒÊÒÃ


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

´ÃسÒÊÒÃ

49


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

❀❀

IS;GOD$ER9*

ġĆèğĆĘąü÷ĆěöĕĆĕëýěĆĘģ÷ňéĔ÷âėéâĆĆĄĊĔüĈĐąâĆēúèãęĨü ĢüĊĔüúĘħ 9 āćċéėâĕąü 2554 ģ÷ňĆĔýğâĘąĆøėéĕâ åěöāŇĐğčĕĆŋ øüþĆēğčĆėò ğþŎüþĆēûĕüĢüāėûĘ ìęèħ ăĕąĢüèĕüĄĘâĕĆþĆēâĊ÷ ĠãŇèãĔüâĕĆþĆē÷ėČòŋâĆēúè÷ňĊąĊĔč÷ěéĕâûĆĆĄëĕøė âĕĆþĆēâĊ÷ âĕĆĠøŇèâĕąèĕĄĐąŇĕèģúąãĐèåěöåĆĜ âĕĆþĆēâĊ÷ĎüĜüňĐą üāĄĕċ ĢüĆē÷ĔýþĆēùĄ ĠĈēĢüĊĔüúĘħ 10 āćċéėâĕąü 2554 ģ÷ňĆĔýğâĘąĆøėéĕâ ýĕúĎĈĊèéĬĕğüĘąĆ éėøğčĆĘĊèċŋ ğþŎüþĆēûĕü ĢüāėûĘğþľ÷âėéâĆĆĄĊĔüĈĐąâĆēúè ĄĘâĕĆĠč÷èĆĬĕĊèąňĐüąěå ãĐèüĔâğĆĘąüëĔüĨ ĄĔûąĄĢĎňģ÷ňĆĊŇ ĄčüěââĔü ÿĜýň ĆėĎĕĆåöēåĆĜĠĈē üĔâğĆĘąüģ÷ňĆĊŇ ĄâĔüĈĐąâĆēúèĢüčĆēüĬĕĨ éĬĕĈĐè ìęèħ ĊĔøùěþĆēčèåŋ ãĐèâĕĆéĔ÷èĕüĢüåĆĔĨèüĘĨ âĦğāĚħĐğþŎüâĕĆčĚýčĕüĠĈēĐüěĆĔâČŋ ãüýûĆĆĄğüĘąĄþĆēğāöĘĐĔü÷ĘèĕĄãĐèģúąğĐĕģĊň

50 ´ÃسÒÊÒÃ


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

´ÃسÒÊÒà 51


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

2

2554 ,

2554 .

 5

2554

      

52 ´ÃسÒÊÒÃ

5


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

´ÃسÒÊÒà 53


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§



13

2555

2555

“ ”

54 ´ÃسÒÊÒÃ


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

´ÃسÒÊÒà 55


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

“

” “

 ,

.

56 ´ÃسÒÊÒÃ

24-25

.1,

2554

”

,

      

, ,


ÃͺÃÑéÇ

¢ÒÇá´§

´ÃسÒÊÒà 57


¡Å؋ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃٌÀÒÉÒ ‹Ò§»ÃÐà·È

ÁѸÂÁ

His Majesty King King Bhumibol Adulyadej On the Occasion of his Majesty’s 84th Birthday 84 The Municipality of Ratchaburi City has wholeheartedly honored His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the occasion of his 7th birthday cycle held last December 5th 2011 at Ratchaburi’s public center. Seen honoring His Majesty are guest performers from government sectors and different institutions singing one of his many composed songs. On this occasion, Daruna School Filipino teachers were also given this opportunity to perform on His Majesty’s birthday celebration with one of his famous lively composition entitled “Oh What I Say!”

“Chinese Language Activities” 24-25

2554

Department of the Foreign Languages “English Competitions 2011”

Quiz Bee

Spelling Bee, Story Telling

24

2554

2554

EEP Extra Curricular Activities Extra English Program

58 ´ÃسÒÊÒÃ

4 (Story telling)

4


Department of the Foreign Languages Extra English Program (EEP) Welcomes the Christmas Yuletide with…“Christmas Presentation 2011” The EEP Christmas Presentation held last December 22nd was ooded with grace, joy and happiness throughout the presentation. Seen in the pictures are students from different levels who have bestowed their talents and skills such as singing and dancing, the most was centered to the interpretative presentation of the “Nativity.” With our special guests no other than The Most Reverend Bishop Panya Kitjareon who encouraged us for this momentous event, together with Father Sao, the Carmelite Missionary Sisters who gave their outmost support, Mr.Julian Gosling and our beloved parents who made this wonderful Christmas presentation a success.

Department of the Foreign Languages

“Halloween 2011” Halloween Pumpkin

Halloween

31

2554

“Academic Days”

Department of the Foreign Languages ”

84

Halloween

”

24-25

2554

´ÃسÒÊÒà 59


ÁѸÂÁ ¡Å؋ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹Ãٌ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

“ ” 2554

24-25

2

6

2554

“ ” 2554

60 ´ÃسÒÊÒÃ

24 2


AeroFly Professional Deluxe 1.8.0.9 “ ” 2554

24-25

2

61 .6/3 .5/3

1 ”

. ”

.6/2 .4/1 .4/5 “

” 61 2554 25 - 27

1- 3 2555

´ÃسÒÊÒÃ

61


ÁѸÂÁ

¡Å؋ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃٌÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã

1. 2.

3.

4.

62 ´ÃسÒÊÒÃ

(Anatomy)


¼Å§Ò¹´ŒÒ¹¼ÙŒàÃÕ¹ 19

2554 30 11

18

2554

2554 5

1 22

´ÃسÒÊÒÃ

63


ÁѸÂÁ 24-25 1. 2. 3. 4.

64 ´ÃسÒÊÒÃ

. . 2554


.1-3

.4-6

24-27

. .2555

2555

2555 2555 14

2555

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . ´ÃسÒÊÒà 65


ÁѸÂÁ ¡Å؋ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃٌÀÒÉÒä·Â

(

)

.3/7

.3/10

(

66 ´ÃسÒÊÒÃ

)


´ÃسÒÊÒà 67


ÁѸÂÁ 1.

¡Å؋ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃٌÈÔŻР5.

2. 1. 3. 2.

7.45-8.20 .

-

4.

9.00-12.00 .

68 ´ÃسÒÊÒÃ

7.45-8.20 .

-


“ 1. 7.45-8.20 .

-

9.00-12.00 . 2.

” “

7.45-8.20 . 3.

”

-

“ “

“

“

” (Exist)

“

”

(Live) ”

“ ”

´ÃسÒÊÒÃ

69


ÁѸÂÁ ¡Å؋ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹Ãٌ¤³Ô ÈÒÊ Ã 4 “

” -

.6/1 .6/1 .5/3 .5/1 .4/1

àÍÒ㨪‹Ç ¹Ðà¾×è͹

Ñé§ã¨Í‹ҧÁÒ¡àŹÐ

·Ñé§à¾×è͹áÅФÃÙª‹Ç¡ѹÅ،¹¹‹Ò´Ù

à¡×ͺŧáÅŒÇ ÍÕ¡¹Ô´à¾×è͹à͎Â

˹Ùæ ¿˜§¡ Ô¡Ò¨Ò¡¤ÃÙ¡‹Í¹¹Ð¨Ð

Êٌ¾Õè䴌ËÃ×Íà»Å‹Ò¹ŒÍ§ 70 ´ÃسÒÊÒÃ


´ÃسÒÊÒà 71


¡Ô¨¡ÃÃÁ¤‹Ò¤³Ô ÈÒÊ Ã

Çѹ·Õè 19 ¾ÄȨԡÒ¹ 2554

¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃàÃÕ¡¹íéÒ‹Í àÃÔèÁŧ·ÐàºÕ¹ 8.00 ¹.

¾Ô¸Õà»´â´Â¤Ø³¾‹Í¨íÒà¹ÕÂà ¨Ô àÊÃÕǧÈ

¡Ô¨¡ÃÃÁ Walk Rally ÀÒ¤º‹ÒÂ

·ÕÁ§Ò¹¶‹ÒÂÃٻËÇÁ¡Ñ¹¡‹Í¹¡ÅѺºŒÒ¹ 72 ´ÃسÒÊÒÃ


ÁѸÂÁ

¡Å؋ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃٌÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅоÅÈÖ¡ÉÒ

7

2011

5,10,12.17,23 183 11

13

15

18

2554 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

.. .. SCORPION A ..

FC. FC. .. Some Friends FC.

´ÃسÒÊÒà 73


¤íÒÊ͹¢Í§¾‹ÍáÁ‹·ÕèÂѧ¨íÒ䴌 áÁ‹ºÍ¡ãˌ˹٠Ñé§ã¨àÃÕ Â¹ àÃÕ Â¹ãˌࡋ§æ ‹Íä» Ë¹Ù¨Ð䴌ʺÒ äÁ‹à˹×Íè ÂàËÁ×͹áÁ‹ ´.Þ.·Õ»¡Ò ÈÔÅÒÇÃÃ³Ò ªÑé¹ Í.3/4

¤Ø³¾‹Í ¤Ø³áÁ‹Ê͹¼Áãˌ Ñé§ã¨àÃÕ Â¹ äÁ‹´×é͡Ѻ¤Ø³¤ÃÙ Ê͹ãˌ¾Ù´¨Òä¾àÃÒÐ äÁ‹á¡ÅŒ§à¾×è͹ ¶ŒÒàÃÒ à»š¹à´ç¡´Õ ¡ç¨ÐÁÕá ‹¤¹ÃÑ¡àÃÒ ¼ÁÃÑ¡¤Ø³¾‹Í¡Ñº¤Ø³áÁ‹¤ÃѺ ´.ª.ºØ³³·ÇÕ Ç§ÈÈÃÕ ªÒ ªÑé¹ Í.3/7

¾‹ÍáÁ‹à¤ÂÊ͹˹ÙÇ‹Ò ÍŒ §ÁÕ¹íéÒ㨠àª×Íè ¿˜§¤Ø³¤ÃÙ áÅÐ໚¹¤¹´Õ¢Í§·Ø¡¤¹ àª×èÍ¿˜§¾‹ÍáÁ‹áÅŒÇ Ñé§ã¨àÃÕ Â¹à»š¹¤¹à¡‹§ ¢¢Í§¤Ø³¤ÃÙáÅзء¤¹ ·ÕÊè íÒ¤ÑÞ ¾‹ÍáÁ‹ äÁ‹ÍÂÒ¡ãˌÅÙ¡â¡Ë¡¼ÙŒ ãËދËÃ× Í¤Ø³¤ÃÙ ¾‹ÍáÁ‹ÍÂÒ¡ãˌ ˹Ù໚¹¤¹´Õ¢Í§·Ø¡¤¹ ´.Þ.Áͺª¹¡ ਹÇÔ¶ÕÊØ¢ ªÑé¹ ».2/3

74 ´ÃسÒÊÒÃ

áÁ‹Ãѡ˹٠ãˌ˹٠Ñé§ã¨àÃÕ Â¹ áÅÐäÁ‹à¡àà ¢Âѹ·íÒ§Ò¹ â ¢Öé¹Ë¹Ù¨Ð䴌äÁ‹ÅíÒºÒ¡ ÁÕà§Ô¹àÂÍÐæ äÁ‹´×é͡Ѻ¤Ø³¤ÃÙ ´.Þ.°Ô Ô¡ÒÞ¨¹ ÍÂًÈÒÊ Ã ªÑé¹ Í.3/1

¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹Ê͹ãˌ˹٠໚¹¤¹´Õ ÁÕ¤ÇÒÁ¡ ÑÞ Ù ãˌ¾Ù´¨Òä¾àÃÒÐàª×èÍ¿˜§¤Ø³¤ÃÙ Ñé§ã¨àÃÕ Â¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡ã¹ÊÔ觷Õè¶Ù¡ ŒÍ§ ˹٢͢ͺ¤Ø³¤Ø³ ¾‹Í¤Ø³áÁ‹ÁÒ¡¤ÃѺ ˹٨Ð໚¹à´ç¡´Õ ÅÍ´ä» ´.ª.¸¹¡ÄÉ á»‡§ãÊ ªÑé¹ Í.3/3


¤íÒÊ͹¢Í§¾‹ÍáÁ‹·ÕèÂѧ¨íÒ䴌 ¾‹ Í áÅÐáÁ ‹ ÁÑ ¡ Ê͹´Ô ©Ñ ¹ ÍÂÙ ‹ à ÊÁÍÇ ‹ Ò Í¹ÂÑ § à´ç ¡ ãˌ Ñé § ã¨àÃÕ Â¹ àÃÕ Â¹ãˌ à ç Á ·Õè àÃÕ Â¹à¾×èÍ͹Ҥ à´ÕëÂǾÍâ ä»Çѹ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ¨Ð䴌 ÁÕ§Ò¹·íÒ´Õ æ äÁ‹ ŒÍ§ÅíÒºÒ¡ áÅÐàÁ×èÍàÃÕ Â¹ä» äÁ‹ ŒÍ§àÃÕ Â¹à¾×èÍã¤Ã á ‹¾‹Í¡ÑºáÁ‹¢ÍãˌàÃÕ Â¹ à¾×èÍ Ñ Çàͧ à¾×èÍ͹Ҥ ã¹ÀÒÂÀҤ˹ŒÒ ¾‹ Í áÁ‹Ê͹´Ô ©Ñ¹ÍÂً ·Ø¡ æ Çѹ¨¹´Ô©Ñ¹¨íÒ¢Öé¹ã¨ à´ç¡ËÞÔ§Ã؋§·Ô¾Â ÍÂً¡íÒà¹Ô´ ¹Ñ¡àÃÕ Â¹ªÑé¹ Á.1/4

¤¹·ÕèÊÑè§Ê͹àÃÒ Ñé§á ‹Â§Ñ à´ç¡ ¤×Í ¾‹Í áÁ‹ ¾‹ Í áÁ‹ Ê Í¹ÊÑè § ©Ñ ¹à¡Õè Â Ç¡Ñ º àÃ× è ͧ·Õè à ÃÒ Œ ͧ ª‹ÇÂàËÅ×ͼٌ Í×è¹ ¡Ò÷íÒ¤ÇÒÁ´Õ áÅÐ໚ ¹¤¹´Õ ã¹ÊÑ §¤Á ¾‹Í áÁ‹ÁÕ »ÃÐʺ¡ÒóÁÒ¡¡Ç‹ ÒàÃÒ ¾Ç¡·‹Ò¹ÍÒº¹íéÒÌ͹ÁÒ¡‹Í¹ ·‹Ò¹¨Ö§Ê͹ã¹ÊÔè§ ·Õè¶Ù¡ ŒÍ§àÊÁ;ͩѹÁÕ¤Ãͺ¤ÃÑǩѹ¨ÐÊѧè Ê͹ÅÙ¡ àËÁ×͹·Õ辋ÍáÁ‹ ÊÑè§Ê͹©Ñ¹ à¾×è͹íÒä»´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔ ãˌÁÑ蹤§áÅÐ´Õ ã¹Çѹ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ à´ç¡ËÞÔ§¸¹ÑªªÒ ·Í§ÁÑè¹ ¹Ñ¡àÃÕ Â¹ªÑé¹ Á.2/1

¾‹ÍáÁ‹Ê͹©Ñ¹Ç‹Ò ¤¹àÃÒ·Ø¡¤¹àÅ×Í¡à¡Ô´ ¡Ñ¹äÁ‹ä´Œ á ‹àÅ×Í¡·Õè¨Ð·íÒ¤ÇÒÁ´Õ 䴌 äÁ‹Áըش¨º ¶Ö §áÁŒÇ‹ÒÇѹ¹Õé ¤ÇÒÁ´Õ·ÕèàÃÒ·í Ò ¨ÐÂѧäÁ‹Ê‹§¼Å ãˌàÃÒ á ‹ ãˌàÃÒÃͼŤÇÒÁ´Õ¹Ñé¹ à¾ÃÒÐÇ‹Ò ÊÑ¡Çѹ¼Å¢Í§¤ÇÒÁ´Õ¹Ñé¹ ¨Ð ŒÍ§Ê‹§¼ÅãˌàÃÒ Í‹ҧṋ¹Í¹ à´ç¡ËÞÔ§ÊØÀҾà ¾ÅҼŠ¹Ñ¡àÃÕ Â¹ªÑé¹ Á.3/1

¤í ÒÊ͹¢Í§ ¾‹Í áÁ‹ ·Õè ¤ÍÂÊ͹©Ñ ¹ àÁ×èÍ Í¹à´ç¡ æ ©Ñ¹Âѧ¨íÒ䴌´ Õ äÁ‹ÁÕÇѹÅ×Á ¤×Í Ê͹ãˌ©¹Ñ ໚¹¤¹´Õ Ê͹ãˌ©¹Ñ àª×Íè ¿˜§ ¤ÃÙ ÍÒ¨ÒàÊ͹ãˌ ©Ñ ¹ ÃÑ ¡ áÅÐˋ Ç §ã¼٠Œ Í×è¹ Ê͹ãˌ ©Ñ¹ Ñé §ã¨àÃÕ Â¹ áÅТÂѹà¾×è Í͹Ҥ ·Õè ´Õ ©Ñ¹¨Ö § ¢Íº¤Ø³·Õè¾‹Í áÁ‹ ¤ÍÂͺÃÁ©Ñ¹áÅÐàÅÕ駴٩ѹ ÅÍ´ÁÒ ¹Ò§ÊÒÇÍ¹Ô Ò äªÂÂѹ ºÙó ¹Ñ¡àÃÕ Â¹ªÑé¹ Á.4/6

¤ÇÒÁ㽆½˜¹ã¹Í¹Ò¤

ÁѸÂÁ

¤ÇÒÁ㽆½˜¹¢Í§©Ñ¹¤×Í “¤Ø³¤Ãٔ à¾ÃÒСÒÃ໚¹ ¤Ø ³ ¤ÃÙ à»ÃÕ ÂºàÊÁ×Í ¹ “áÁ‹¾ÁÔ ¾¢Í§ªÒ ”Ô ·Õ¤è ÍÂͺÃÁ¹Ñ¡àÃÕ Â¹ ¢Í§ ¹àͧãˌ ÁÕÃÐàºÕ º ÁÕ ÇԹѠáÅÐ ÍÕ ¡ Í‹ Ò §¡ÒÃ໚ ¹ ¤ÃÙ ÊÔè § ·Õè ¤ ÇÃÁÕ ¤× Í ¤ÇÒÁÍ´·¹ ·Õè¨Ð ŒÍ§Ê͹¹Ñ¡àÃÕ Â¹¢Í§ ¹àͧ áÅзíÒ§Ò¹¢Í§ ¹àͧÍÕ¡´ŒÇ ¨Ö§·íÒãˌÍ‹ҧ໚¹ “¤Ø³¤Ãٔ à¾ÃÒÐ໚¹¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔ ã¨ã¹ ÑÇàͧ à´ç¡ËÞÔ§°Ô ÔÁÒ áΌ¾Ä¡É ¹Ñ¡àÃÕ Â¹ªÑé¹ Á.1/3

¤ÇÒÁ㽆½˜¹¢Í§¼Á¤×Í ¡Ò÷Õè 䴌 ໚ ¹ ËÁÍ à¾ÃÒÐÍÒªÕ ¾ ËÁ͹Ñé ¹ 䴌 ª‹ Ç ÂàËÅ× Í ªÕ ÇÔ ¤¹ áÅмÁ¡ç Í ÂÒ¡ ª‹ Ç ÂàËÅ× Í ¤¹·Õè  ҡÅí Ò ºÒ¡·Õè à ¢Ò äÁ‹ÁàÕ §Ô¹·Õè¨Ð¾Ò¤¹·Õ»è †ÇÂÁÒÃÑ¡ÉÒ ÁÕ¤³Ø ¤ÃÙ ·‹ Ò ¹Ë¹Ö§è ·Õè·íÒ ãˌ ¼ÁªÍºÍÒªÕ¾ËÁÍ ¤×Í ¤Ø³¤ÃÙʹԷ ÍÂÙ´‹ Õ ·Õè·Òí ãˌ¼ÁÃÑ¡·Õ¨è Ъ‹ÇÂàËÅ×ͤ¹ áÅзíÒãˌ¼ÁªÍºÍÒªÕ¾ËÁÍÁÒ¡·ÕèÊØ´ à´ç¡ªÒ¸¹Ò¡Ã ¾‹Ç§»Ò¹ ¹Ñ¡àÃÕ Â¹ªÑé¹ Á.3/6

ã¹Í¹Ò¤ ©Ñ¹ã½†½˜¹Ç‹Ò©Ñ¹ÍÂҡ໚¹ ¨Ô á¾·Â à¾ÃÒÐã¹Ê¶Ò¹¡Ò󻘨¨ØºÑ¹ ÍÒ¨·íÒãˌ¤¹ÁÕ¨Ô ã¨à¤Ã‹§à¤ÃÕ Â´ ©Ñ¹àÅ ÍÂÒ¡ãˌ¤Òí á¹Ð¹íÒ áÅкíҺѴ¼ÙÁŒ ÕÍÒ¡Òà ·Ò§¨Ô ãˌ¡ÅѺÁÒ໚¹»¡ Ô áÅÐ㪌ªÕÇÔ ÍÂً ã¹Êѧ¤ÁÍ‹ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ à´ç¡ ËÞÔ§¾Ã»ÇÕ³ ¤Ô´ªÍº ¹Ñ¡ àÃÕ Â¹ªÑé¹ Á.2/1

¼ÁÍÂҡ໚¹¤ÃÙ à¾ÃÒФÃٹ͡¨Ò¡ ¨ÐÊ͹ãˌ¹Ñ¡àÃÕ Â¹à¡‹ §ã¹´ŒÒ ¹ÇÔ ªÒ¡Òà áŌ ÇÂÑ §½ƒ¡·Ñé §ã¹´Œ Ò¹ ÇÔ ¹Ñ ¤Ø ³¸ÃÃÁ ¨ÃÔ Â¸ÃÃÁ ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ Â¹ à¾×è͹ѡàÃÕ Â¹ ¨Ð䴌¹íÒÊÔ觷Õè 䴌àŋÒàÃÕ Â¹ÁÒ㪌 ã¹Í¹Ò¤ ໚¹Í¹Ò¤ ¢Í§ªÒ Ô ‹Íä» ¹ÒÂÂØ·¸¾§È ¤íÒà·È ¹Ñ¡àÃÕ Â¹ªÑé¹ Á.6/4 ´ÃسÒÊÒà 75


¤ÇÒÁ㽆½˜¹ã¹Í¹Ò¤ â ¢Öé¹Ë¹ÙÍÂҡ໚¹ ¤Ø³ËÁÍ à¾ÃÒШÐ䴌ÃÑ¡ÉÒ ¤¹ä¢Œ ãˌËÒ ¾Í¾‹Í¡ÑºáÁ‹ äÁ‹ÊºÒÂ˹١ç¨Ð䴌ÃÑ¡ÉÒ ãˌËÒ´ŒÇ ´.Þ.Á¹Ñʹѹ· àËÁ×͹ªÙ ªÑé¹ Í.3/4

â ¢Öé¹¼ÁÍÂҡ໚¹ËÁÍ à¾×èÍ·Õè¨Ð䴌ÃÑ¡ÉÒ¤¹»†Ç ¤Ø³¾‹Í ¤Ø³áÁ‹ ¤Ø³ÂÒ ãˌÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ´.ª.¾³Ôª¾Å ᫋àΌ§ Í.3/5

͹غÒÅ â ¢Öé¹ÍÂҡ໚¹ ·ËÒà ¨Ð䴌¤ØŒÁ¤Ãͧ »ÃÐà·Èä·Â ´.ª.¾Ñ·¸¡Ò¹ à ç§ªÒ Ð¾Ñ¹¸Ø ªÑé¹ Í.3/4

â ¢Öé¹Ë¹ÙÍÂҡ໚¹·ËÒà à¾ÃÒзËÒÃá¢ç§áç Í´·¹ »¡»‡Í§»ÃÐà·ÈªÒ ÔáÅÐ˹٪ͺ à¤Ã×èͧẺãʋáŌǤ§¨ÐËŋʹդÃѺ ´.ª.ÊÃÒÂØ·¸ ä¡Ã ÃǨ¾Å ªÑé¹ Í.3/3

»ÃжÁ

â ¢Öé¹Ë¹ÙÍÂҡ໚¹¤Ø³¤ÃÙ¤‹Ð à¾ÃÒШÐ䴌Ê͹ à´ç¡æ ·ÕèÍÂًª¹º· à¢Ò¨Ð䴌ÁÕ¤ÇÒÁÃٌ෋Òà·ÕÂÁ¡Ñºà´ç¡ ã¹àÁ× ã¹ Í § áÅШÐ䴌ª‹Ç ¡ѹ¾Ñ² ¹Ò »ÃÐà·ÈªÒ ãÔ ËŒà¨ÃÔÞÃا‹ àÃ×ͧ ‹Í令‹Ð ´.Þ.¡Ò¹ ¸Ô´Ò àÍ×éÍ»ÃÐàÊÃÔ° ªÑé¹ ».1/1 â ¢Öé¹Ë¹ÙÍÂҡ໚¹¤ÃÙà¾ÃÒжŒÒàÃÒ ÁÕ¤ÇÒÁÃٌ¤¹à´ÕÂÇ ¤¹Í×蹡ç¨ÐäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÃٌ ´Ñ§¹Ñé¹ ŒÍ§¶‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃٌ ãˌᡋ¼ÙŒÍ×è¹ â´ÂàÃÒ¡çäÁ‹àÊÕ¤ÇÒÁÃٌ ã´æ àÅ áÅÐàÃÒÂѧ 䴌¤ÇÒÁÃٌà¾ÔèÁà ÔÁÍÕ¡´ŒÇ ¶ŒÒàÃÒà¡çº¤ÇÒÁÃٌ änj¤¹à´ÕÂǤ¹Í×è¹·Õèà¢ÒÍÂҡ䴌¤ÇÒÁÃٌ à¢Ò¡ç¨ÐäÁ‹ä´Œ¤ÇÒÁÃٌ ˹ÙàË繤س¤ÃÙàÇÅÒÊ͹ ¶‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃٌ ãˌᡋ˹ÙáÅÐ à¾×èÍ¹æ ¾Í˹Ùâ ¢Öé¹ Ë¹Ù¡çÍÂÒ¡Ê͹à´ç¡Ã؋¹ËÅѧà¾ÃÒÐ àË Ø¹Õé˹١çàÅÂÍÂҡ໚¹¤ÃÙ ´.Þ.»ÃÐÇÕ³Ò ÊØóÒÀóªÑ ªÑé¹ ».3/3 76 ´ÃسÒÊÒÃ


»ÃзѺã¨ÍÐäÃã¹âçàÃÕ¹ ·ÕèâçàÃÕ¹Áբͧàŋ¹àÂÍÐáÂÐ ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁãˌ˹Ù䴌·íÒ ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè˹٪ͺÁÒ¡¤×Í Çѹ¤ÃÔÊ ÁÒÊ ä´ŒáÊ´§º¹àÇ·ÕáÅÐÁÕ¡ÒÃÊÍ´ÒÇ Ë¹ÙÃÑ¡âçàÃÕ¹´ÃسÒáÅÐÃÑ¡¤Ø³¤Ãٷء¤¹ ´.ª. ŒÍ§ª¹Ð ·Í§ÍÔ¹·Ã ªÑé¹ Í.3/7

é§Ñ á ‹¼ÁࢌÒÁÒàÃÕ¹·ÕèâçàÃÕ¹ ´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ¼Á»ÃзѺ㨤س¤ÃÙ ¤Ø³¤ÃÙ ãˌ¡Òà ŒÍ¹ÃѺ¼ÁÍ‹ҧ´Õ ´ÙáÅàÍÒã¨ãʋ Ê͹˹ѧÊ×Íãˌ¼Á͋ҹ áÅÐà¢Õ¹䴌 ¼Á¨Ö§ Ñé§ã¨áÅÐ àª×èÍ¿˜§¤Ø³¤ÃÙ ÅÍ´ÁÒ ´.ª.³Ñ°ÇØ²Ô ¤íÒʧ¤ ªÑé¹ Í.3/6

»ÃзѺã¨ã¹¤ÇÒÁÃÑ¡·Õèà¾×è͹æ ÁÕãˌ à¾×è͹æ ÁÑ¡¨Ðẋ§»˜¹¢¹Á ¢Í§àŋ¹ ´Ô¹ÊÍ áÅÐÊÕ ãˌã¹àÇÅÒ·íÒ§Ò¹áÅФس¤ÃÙ㨴ըФÍ à ×͹ãˌ¾Ù´¨Òä¾àÃÒÐáÅÐäËnjÊÇÂæ à¢Õ¹˹ѧÊ×Í áÅÐÃкÒÂÊÕãˌÊÇÂæ ·Ø¡ÇѹàÅ ´.ª.ÍÀԹѹ· ¨Ñ¹·Ã ªÑé¹ Í.3/7

âçàÃÕ¹·íÒãˌàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÃٌÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐ䴌¾ºà¾×è͹ãËÁ‹æ áÅФس¤ÃÙ·Õè㨴ÕÍÕ¡ËÅÒ¤¹ áÅÐ䴌ËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè·Ò§âçàÃÕ¹¨Ñ´¢Öé¹ ´.ª.ÊØþÑÈ Çѹà¾çÞ ªÑé¹ Í.3/2

EEP EEP . .

.3/2 . .

. .

.3/4

..

.4/4

.4/1 ´ÃسÒÊÒà 77


»ÃзѺã¨ÍÐäÃã¹âçàÃÕ¹ -

-

.2/1

.1/5

.3/10

.6/3

áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃàÃÕ¹ ÁѸÂÁ “ ” .1/2

“

” .5/4

78 ´ÃسÒÊÒÃ

.3/6

.2/1


͹غÒÅ

áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃàÃÕ¹ ¡Ò÷ÕèÁÕáçºÑ¹´ÒÅ㨹Ñé¹à»š¹ÊÔ觷մè Õ ·íÒãˌ ÇÑ ¢Í§àÃÒ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊí ÒàÃç ¨ã¹¡ÒÃàÃÕ¹ ¡Òà Ñé§ã¨àÃÕ¹ àª×è Í¿˜ § ¤Ø ³¤ÃÙ Ê͹ Nj Òâ ¢Öé ¹ ÍÂҡ໚ ¹ ÍÐäà ·íÒ§Ò¹ÍÐäà ·í Òãˌ˹٠ÁÕ¤ ÇÒÁ㽆½˜¹ÍÂҡ໚¹ ¤Ø³¤ÃÙ¤‹Ð ´.Þ.àÁ·ÒÇÕ ¡Ñ¹à¡ÅÒ ªÑé¹ Í.3/6

˹٠ÍÂҡ໚ ¹¼Ù ŒËÞÔ §·Õèࡋ §àËÁ×͹¹Ò¡ ¹Ò§ÊÒÇÂÔè§ÅÑ ¡É³ ªÔ¹ÇÑ Ã ·Õè䴌 ໚ ¹¹Ò¡ ÃÑ°Á¹ ÃÕ Ë¹Ù¨Ð Ñé§ã¨àÃÕ¹ãˌࡋ§æ áÅШÐ䴌 àÅÕ駴٤س¾‹Í¤Ø³áÁ‹ä´Œ ´.Þ.ªÔªÞÒ ä·ÃËÍÁËÇÅ ªÑé¹ Í.3/1 ¡ÒÃÁÕ ¤ ÇÒÁÊØ ¢ ·Õè ä ´Œ àÃÕ Â ¹ÃÙ Œ 䴌 ÈÖ ¡ ÉÒ ¤Œ¹¤ÇŒÒã¹ÊÔè§ Ò‹ §æ ÁÒ¡ÁÒ à¾ÃÒÐÂÔè§àÃÕ¹Áҡ෋Òäà ¡ç§Ôè ÃÙʌ ¡Ö NjÒÂѧÁÕÍÕ¡ËÅÒÂÍ‹ҧ·ÕèàÃÒäÁ‹ÃŒ Ù ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ ã¹Ë¹ŒÒ·Õè ¡Òçҹ໚¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡Òà Ñé§ã¨àÃÕ Â¹ ã¹ÇÑÂà´ç¡ ÍÂÒ¡·íÒãˌ¾‹Í-áÁ‹ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÀÙÁÔ㨠·ÕèÅÙ¡ Ñé§ã¨àÃÕ¹ ´.ª.ÈÔÇ¡Ã ÈÃÕ¤§ ªÑé¹ Í.3/2 㹡Ò÷Õè àÃÒ·Ø ¡¤¹¨Ð·íÒÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Ö§è ¹Ñ é¹ àÃҨРŒ ͧÁÕ áçºÑ ¹ ´ÒÅ㨫Öè § áçºÑ ¹ ´ÒÅ㨠¢Í§©Ñ¹¡ç¤×ͤس¾‹Í¤Ø³áÁ‹ ©Ñ¹ÃÑ¡¾Ç¡·‹Ò¹ÁÒ¡ ¾Ç¡·‹Ò¹¤Íº͡¤ÍÂÊ͹NjÒãˌ©Ñ¹ Ñé§ã¨àÃÕ Â¹ â ¢Ö鹨Ð䴌äÁ‹ÅíÒºÒ¡ ¨Ð䴌Á¡Õ ÒçҹÁÕÍÒªÕ¾·Õè´·Õ íÒ áÅЩѹ Ñé§ã¨änjáŌ ÇNj ҩѹ¡ç¨Ð Ñé§ã¨·íÒ·Ø¡Í‹ҧ ãˌ ´Õ ·Õè ÊØ ´ äÁ‹ Ç ‹ Ò ¨Ð໚ ¹ ã¹àÃ×è Í §¢Í§¡ÒÃàÃÕ Â¹ ¡ÒÃ Ñ ´ ÊÔ ¹ ã¨àÅ× Í ¡·í Ò ÊÔè § ã´áÅÐã¹Í¹Ò¤ ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ¹Õé ©Ñ¹¨Ð´Ùážǡ·‹Ò¹ãˌ´Õ äÁ‹ãª‹à¾×Íè à¾Õ§ ¤Ø³¾‹Í¡Ñº¤Ø³áÁ‹à·‹Ò¹Ñé¹ á ‹¡çà¾×èÍ ÑÇàͧ´ŒÇ ´.Þ.¡ª¡Ã ·Í§¨Ñ¹·Ã ªÑé¹ ».6/2 ¼ÁÁÕª×èÍàŋ¹Ç‹Ò “ÍÑè§à»Ò” ¼ÁªÍºàÃÕ¹ ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÁÒ¡¤ÃѺ à¾ÃÒмÁÍÂÒ¡¾Ù´ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ䴌ࡋ§æ ÍÂҡ͋ҹ˹ѧÊ×Í¡Òà ٹ ·Õàè »š¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ áÅзÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´¼ÁÍÂÒ¡ ä»à·Õè ÂÇ ‹ Ò§»ÃÐà·È·ÕèÁÕËÔÁÐ ¡ ¶Œ Ò¼Á¾Ù ´ ÀÒÉÒÍÑ §¡ÄÉ䴌ࡋ §¼Á¡ç¨Ð䴌à´Ô¹·Ò§ä»ã¹ ËÅÒÂæ »ÃÐà·È à¾ÃÒлˆÒºÍ¡Ç‹Ò»ÃÐà·È ‹Ò§æ ã¹âšʋ ǹãËދ ¨Ð㪌 À ÒÉÒÍÑ § ¡ÄÉ㹡Òà ¾Ù´¤Ø¡ѹ «Ö觼Á Ñé§ã¨àÃÕ¹ ËÁÑè¹½ƒ¡¾Ù´º‹ÍÂæ ¼Á¡ç¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ䴌仾º»Ð¡ÑºâÅ¡¡ÇŒÒ§ÁÒ¡ ÂÔ觢Öé¹ ´Ñ§¹Ñ é¹ ¼Á¨Ð Œé§ã¨àÃÕ¹¤ÃѺ ´.ª.°Ò¹¾Ñ¹¸ ªØ ³ËÇÔ¨Ô ÃÒ ªÑé¹ ».1/1

áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃàÃÕ¹¢Í§Ë¹Ù ¤×Í ÃÍÂÂÔéÁ ¢Í§¤ÇÒÁ´Õã¨áÅФÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁãÔ ¨¢Í§¤Ø³áÁ‹ ˹ÙÍÂÒ¡·íÒ ãˌ¤Ø³áÁ‹ÀÙÁÔã¨ã¹ ÑÇ˹٠¤Ø³áÁ‹¾Ù´ àÊÁÍÇ‹Ò äÁ‹ÁÕÍÐäà ·íÒãˌáÁ‹ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ä´Œà·‹Ò¡Ñº¡Ò÷Õè˹Ù໚¹à´ç¡´Õ ໚¹¤¹ ´Õ áÅÐ Ñé§ã¨àÃÕ¹ ¤Ø³áÁ‹¨Ö§à»š¹áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡Òà àÃÕ¹¢Í§Ë¹Ù áÅÐ˹٨РÑé§ã¨àÃÕ¹ãˌ´Õ·èÊÕ Ø´ à¾×èÍãˌ¤Ø³ áÁ‹ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ ÑÇ˹٠´.Þ.¡Ò¹ ¡ÉÁÒ àËÅç¡ÍÔèÁ Í.3/5

»ÃжÁ áçºÑ¹´ÒÅã¨à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ½˜¹àÁ×Íè ÁÕ¤ÇÒÁ½˜¹ àÃÒ¡ç Á؋ §ä»ãˌ ¶Ö§ ¹ŒÍ§ºÕ ÂÍù½˜ ¹ÍÂҡ໚ ¹ ¤Ø³ËÁÍà¾ÃÒÐËÁͪ‹ÇÂãˌ¤¹·Õ軆Ç·ء¢·ÃÁÒ¹ ãˌ ËÒÂÁÕãºË¹ŒÒ·ÕèÂÔéÁáŒÁ ´Ñ§¹Ñé¹¹ŒÍ§ºÕÂÍù ŒÍ§àÃÕ¹ãˌࡋ§ ¤Ø³áÁ‹Ê͹NjÒàÃÒ¨ÐàÃÕ¹ࡋ§ 䴌 ͌ §ÁÕÊÁÒ¸Ô Ê Ô áÅФÇÒÁ Ñé§ã¨ äÁ‹¨íÒ໚¹ ͌ § àÃչ͋ҧ˹ѡ á ‹ãËŒÈ¡Ö ÉÒ·Ø¡Çѹ ͋ҹÇѹÅйԴ ã¹ 1 »‚ ÁÕ 365 Çѹ ·íÒ·Ø¡Çѹ àÃÒ¡ç¨Ð䴌ÁÒ¡áÅÐ ÃٌÁÒ¡¡Ç‹Ò¤¹Í×è¹æ áŌÇàÃÒ¡ç¨Ð件֧¤ÇÒÁ½˜¹·Õ è àÃÒ Ñé§àÍÒänj ´.ª.ÍѤÃÇѲ¹ ¨ÒÃØÀÑ·ÃÈÔÃÔ¾§É ªÑé¹ ».1/2

ÅÍ´ 6 »‚·Õè©Ñ¹ÈÖ¡ÉÒÍÂً·ÕèâçàÃÕ¹´ÃØ ³Ò ÃÒªºØÃÕáˋ§¹Õé ¤Ø³¾‹Í ¤Ø³áÁ‹ ÅÍ´·Ñ 駤¹ 㹤Ãͺ¤ÃÑ Ç໚ ¹ ºØ ¤¤Å·Õè ÁÒª‹ Ç Âãˌ ©Ñ¹ àÃÕ Â ¹ ‹Íä»ä´Œâ´ÂäÁ‹Â‹Í·ŒÍ ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ ã¹ÇÔªÒ ‹Ò§æ ãˌ©Ñ¹ ÏÅÏ ¶ŒÒäÁ‹Áվǡ·‹Ò¹ ©Ñ¹¤§ äÁ‹ÃŒÇÙ ‹Ò¨ÐÁÕ áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃàÃÕ¹ÁÒ¡¹ŒÍ ᤋä˹¡Ñ¹ ´.Þ.³Ôª¬ÒÀÑ·Ã ¨Ñ¹·ÃÈÔÃÔà¡ÕÂÃ Ô ªÑé¹ ».6/3 ´ÃسÒÊÒà 79


. . “ 6”

6-9

3

“

”

” “ ” “

:

”

“

”

... :

(

...

)“ (

”

) :

... “

:

” :

(

:

(

)

“ ”

) :

:

“ :

“

:

(

)

“

”

” :

:

“

80 ´ÃسÒÊÒÃ

...

”


:

:

: : :

(

)

2 :

(

) :

.6/2 TO BE NUMBER ONE IDOL TO BE NUMBER ONE 11

2555 TO BE NUMBER ONE IDOL

´ÃسÒÊÒà 81


´ÒǴǧãËÁ‹¢Í§ÃÒªºØÃÕ .

2555

. . 2555 “

2012”

6 2012

“

82 ´ÃسÒÊÒÃ

6/4 45

2012”

22-26


.2/4 .5/3

42 -

2547

2553 -

-

(

( 2553

)

)

2539 2548 (

)

-

2553

. 5/3

. 6/1

2546

.3/1 .3

.6 “ ”

´ÃسÒÊÒà 83


»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ àÅ×Í¡ Ñ駻ÃиҹÊÀҹѡàÃÕ¹ 2555

84 ´ÃسÒÊÒÃ


¨Ò¡ã¨»ÃиҹÊÀҹѡàÃÕ¹

͹غÒÅ

´.ª.ªÔɳؾ§È ·ÃѾÂàÂç¹ (¹ŒÍ§à¹ Ô) ªÑé¹Í¹ØºÒÅ 3/2 »ÃиҹÊÀҹѡàÃÕ¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554

¨Ò¡¹âºÒ â - Å´âšÌ â ͹´ŒÇÂÁ×ÍàÃÒ - ªÇ¹à¾×è͹ÍÍ¡¡íÒÅÑ §¡Ò - ÊÐÊÁ·ÃѾÂà¾×èÍÊÌҧºØÞ¶ÇÒÂã¹ËÅǧ ໚¹¹âºÒ·ռè Á䴌 ãˌ änj¡Í‹ ¹àÅ×Í¡ Ñé§ ËÅѧ¨Ò¡·Õ¼è Áä´ŒÃºÑ ¡ÒÃàÅ×Í¡ Ñé§ÁÒáÅŒÇ ¼Á䴌·íÒ ÒÁ¹âºÒ·Õè 䴌 ãˌ änj 㹺ҧʋǹ ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ ‹Ò§æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ·Õè·Ò§âçàÃÕ¹䴌¨Ñ´¢Öé¹ àª‹¹ Â×¹àÇÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÃÍÃѺà¾×è͹æ áÅйŒÍ§æ ·Õè˹ŒÒ»ÃÐ Ù ª‹Ç´ÙáŤÇÒÁÊÐÍÒ´ºÃÔ àdzἹ¡Í¹ØºÒÅ ã¹´ŒÒ¹¡Ò÷íÒºØÞËÇÁ໚¹ ÑÇá·¹¶ÇÒÂà·Õ¹¾ÃÃÉÒ à»š¹ ÑÇá·¹¢Í§ÅÙ¡¡ÃÒºáÁ‹áÅоٴÊع·Ã¾¨¹ÇÑ ¹áÁ‹ ໚ ¹ ÑÇá·¹¢Í§ËŒÍ§»ÃСǴÁÒÃÂÒ·ä·Â ໚¹ ÑÇá·¹ÅÙ¡ ¾Ù´º·¤ÇÒÁ¾ÃФس¢Í§¾‹Í㹡Ԩ¡ÃÃÁÇѹ¾‹Í ã¹á ‹ÅÐÇѹÂѧ໚¹¼Ù¹Œ íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ ҋ §æ ã¹ËŒÍ§àÃÕ¹ ໚¹ ÑÇá·¹»ÃСǴ ÇÒ´ÀҾ㹧ҹÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇѹ¾‹Í ËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ˹ŒÒá¶Çã¹ Í¹àªŒÒ ¹Õé໚¹à¾Õ§ºÒ§Ê‹Ç¹¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¼Á䴌·íÒáÅмÁÊÑÞÞÒNjҨР§Ñé 㨷íÒ§Ò¹ã¹Ë¹ŒÒ·Õè ãˌ´Õ·ÕèÊش෋ҷÕè¤ÇÒÁÊÒÁÒö ¢Í§¼Á¨Ð·íÒ䴌à¾×èÍ´ÃسҢͧ¾Ç¡àÃÒ

ÁѸÂÁ

»ÃжÁ

¹ÒÂʹԹѹ· ÈÔÃԾѹ¸ »ÃиҹÊÀҹѡàÃÕ¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 ¼Å§Ò¹ÊÀҹѡàÃÕ¹

ËÇÁà´Ô¹¢ºÇ¹à·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂà ԾÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂًËÑÇ à¹×èͧã¹Çѹ¾‹Íáˋ§ªÒ Ô»ÃШíÒ»‚ 2554 ໚¹ ÑÇá·¹¹Ñ¡àÃÕ¹㹡ÒÃࢌÒËÇÁâ¤Ã§¡Òà “àÇ·ÕÊÔ·¸Ôìà´ç¡ ¤ÃÑ é§·Õè 21” à¾×èÍÂ×è¹¢ÍàʹÍãˌ¡Ñº ÃÑ°Á¹ ÃÕNjҡÒáÃзÃǧ ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà ³ ÃÑ°ÊÀÒ à»š¹ ÑÇá·¹¹Ñ¡àÃÕ¹âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ã¹¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁËÇÁ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒªÑé¹ Á.6 ª‹ÇÂàËÅ×ͼٻŒ ÃÐʺÀѹíÒé ·‹ÇÁ ³ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ à»š¹¼ÙŒ¹íÒ㹡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ §¡ÒÂÁÒêªÔè§ã¹ª‹Ç§àªŒÒ ·Ø¡Çѹ¾Ø¸¢Í§âçàÃÕ¹ ¡ÃмÁ¹ÒÂʹԹѹ· ÈÔÃԾѹ¸ »ÃиҹÊÀҹѡàÃÕ¹ »ÃШíÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 ÃٌÊÖ¡ÀÙÁÔã¨áÅСçÁÕ ¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨ÁÒ¡·Õè 䴌ࢌ ÒÁÒàÃÕ Â¹·Õè âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕáˋ§¹Õé áÅзÕè ÊíÒ¤ÑÞÂÑ §ä´Œ ÃѺâÍ¡ÒÊÊí Ò¤ÑÞ ã¹¡ÒÃ䴌 ·íÒ˹Œ Ò·Õè ໚¹»ÃиҹÊÀÒ¹Ñ ¡àÃÕ Â¹ í Òá˹‹ §·ÕèÁդس¤‹ ÒáÅÐÁÕ ¤ÇÒÁËÁÒÂÁÒ¡Êí ÒËÃѺ ª‹Ç§ªÕÇÔ Ë¹Ö觢ͧ¡ÒÃ໚¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹¢Í§¼Á ÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ 12 »‚ ÃٌÊÖ¡¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºâçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ à»š¹Í‹ҧÁÒ¡ à¾ÃÒÐ໚¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁդسÀÒ¾à¾ÃÒй͡¨Ò¡¨ÐÊ͹ãˌ¤ÇÒÁÃٌáŌÇÂѧ»ÅÙ¡½˜§ ¤Ø³¸ÃÃÁÍÕ¡´ŒÇ áÅÐã¹âÍ¡ÒÊ·Õè ¨Ð¨º»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáŌǡç¢Íãˌ¹ŒÍ§·Ø¡¤¹à»š¹à´ç¡´Õ¢Í§¤Ø³¾‹Í ¤Ø³áÁ‹ áÅÐ ŒÍ§à»š¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õè´Õ¢Í§âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ‹Íä» ´ÃسÒÊÒà 85


àÃչ͋ҧäÃ...䴌Í‹ҧ¹Õé

1

.6

...

86 ´ÃسÒÊÒÃ


¹Ò¸¹Ñª Èѧ¢Ð¡Äɳ 2 ( . .

.

.

.

3

)

ÍÒ¨ÒÃÂÊÁâÀ¤ Êآ͹ѹ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¸ØáԨ¡ÒúԹ ¹.Ê.ÀÑ·ÃÔ¹ ½Ò¡ÊÔ觴Õæ ¶Ö§¹ŒÍ§æ

·Í§ÊØ·¸Ôì

´ÃسÒãˌÍÐäÃ

àÃÕ¹ÍÐäà ͹¹Õé

͹Ҥ

Bangkok Airways

½Ò¡¶Ö§¹ŒÍ§

.6 ´ÃسÒÊÒà 87


Á.6 ÍíÒ ÅÒ...´ÃسÒÍÒÅÑ âçàÃÕ Â¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ä´Œ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÍíÍíÒÅҹѡàÃÕ Â¹ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚»·Õ »··èÕ 6 »ÃШíÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 ã¹Çѹ·Õè 10 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2555 à¾×èÍãˌ¹Ñ¡àÃÕÃÕ Â¹ 䴌 ÁÕ âÍ¡Òʢͺ¾ÃÐ¤Ø ³ ¤³Ð¤ÃÙ ·Õè 䴌 ͺÃÁÊÑè § Ê͹¨¹¨º¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ «Öè § ÊÌҧ¤ÇÒÁ«Òº«Öé§áÅФÇÒÁ»ÃзѺã¨ãˌ¡Ñº¤³Ð¤ÃÙáÅйѡàÃÕ Â¹à»š¹Í‹ҧÂÔè§

88 ´ÃسÒÊÒÃ


·Õè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØÅ

¤³Ð/ÊÒ¢ÒÇÔªÒ

ʶҺѹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

)5

23

. (

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

)5

4

. . . . . . . . . . . . . ´ÃسÒÊÒà 89


2554

.1 – 3 . .

. . .1 – 6

26

. .

.. .1 – 3

.2/4 .4/6 .5/1 1

84

. . .1 – 3 . .

2554

2554

.

.1 – 3, .4 – 6 . .

. . . .

. . . .

. . . .

. .

. .

. .

.4 – 6 ..

. . .

. . .1 – 3

. .

. .

. .

. .

. MS-Word

T.Feldon John L.Espanol / T.Pelma M. Nuestro

MS-Excel

. .

2

.1 – 3 . . . .

90 ´ÃسÒÊÒÃ

.5/1

. . . .

Economy” “

“Suf cient 2011 ”


2554 2554

“

84 :-

. . . .

Lip Sing . .

”

. .

. . . .

. .

7 ..

. .

, . .

. . . . . .

. .

. . . . . .

. .

..

. . ,

..

.. . .

. .

. .

. .

..

.. . . . . .

. . , . . . . . . . . :-

. .

. .

,

. .

. . . . .

Multi Skills Competition

.. . .

. .

. .

. .

.. . . . .

´ÃسÒÊÒÃ

91


Website . .

2554

/ 2554

1

17 – 18

2554

: . .

2554

. .

. . . .

29

2554

. .

: . . . .

.. . .

. .

.. . .

. . . .

1 2 3

T.Sharon Besiata

. . .. .

Multi Skill Competition T.Feldon John Espanol . . Paint . .

. .

: . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

TEEN TALK

. .

..

. .

10 2554 : ..

. .

..

.. (2D Animation) . .

. . Webpage

“

84

. . . .

92 ´ÃسÒÊÒÃ

. .

Web Editor . .

..

”

: . .

.. ..

.. 2554

. .

..

. .

) .. ..

)

. .

. . (

..

. . (

. . 1

..

. . ..


..

..

.. .. Webpage

Text Editor

. . .. T.Feldon John Espanol . . ..

..

.. . .

. .

24

2554

. . . . ..

..

..

..

. .

. . . .

..

2555

.. ..

2555 11 2555

..

. . ..

..

2555

.. . .

. .

.. . .

. .

. .

. .

. .

Power Point . .

. .

.. 2555 14

“ 2555

4,000

”

2555

.

. ..

..

. . . .

..

. . . .

2554

. .

1

. . . .

1 ..

. .

. .

. . . .

. .

. .

2555

. .

´ÃسÒÊÒà 93


Ë;ѡ¹Ñ¡àÃÕ¹»ÃШíÒ ¹ÒÂÇÕà Ðà¡ÕÂ Ã Ô °Ô Ôà Á¦Ô¹ ·Ã (¡Ñ¹ ) “

17

.

.

3

English

for communications

....”

¹ ÒÂ¡Ô ÔÈ Ñ¡ ´Ôì à¡ Ô´ Ã‹Ç Á (»Í¹ ´ ) 17 3

“

......

¹Ò¸¹ÇѲ ¹ ǧÈÊ¡ØÅ ÂÒ¹¹· (ʹء à¡ÍÃ) 18 6 “

/

....”

´ÃسÒÊÒà 9944 ´Ã³ÒÊÒÃ

”


â¤Ã§¡ÒôÃسҤnjҴÒÇ»ÃдѺº‹Ò .1

3 ( .1- .3) . 0-3231-4760

102

´ÃسÒÊÒà 95


96 ´ÃسÒÊÒÃ

ดรุณาสาร (ต.ค.54 - มี.ค.55)  
ดรุณาสาร (ต.ค.54 - มี.ค.55)  

ดรุณาสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555

Advertisement