Page 1


´ÃسÒÊÒÃ

1 


ºÃóҸԡÒÃá¶Å§ ดรุณาสารฉบับนี้ น�าเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนดรุณา ราชบุรี เพราะค�าว่า “เราจะท�าดีเพื่อในหลวง” เป็นปณิธานที่พวกเรา ชาวดรุณาทุกคน ทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกแผนก พร้อมใจกันท�า ทุกคนยินดีที่จะท�า ความดีท�าไม่ยาก ความดีเล็กๆ ตั้งแต่ ช่วยคุณพ่อคุณแม่ท�างานที่บ้าน ตั้งใจเรียน ตั้งใจท�าการบ้านหรืองาน ที่ได้รับมอบหมาย เก็บของตกส่งคืนเจ้าของ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟังผู้ใหญ่ เหล่านี้ก็เป็นความดีที่เด็กๆ นักเรียนทุกคนสามารถท�าได้ เพื่อเป็นสิ่งที่พวกเราน้อมถวายแด่ในหลวงของพวกเรา เนื่องในวโรกาส มหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา พระมหากษัตริยไ์ ทยทีท่ รงเป็นทีร่ กั เคารพยิง่ ของปวงชนชาวไทย แม้ชาวต่างประเทศยังยกย่องพระองค์ ขอขอบคุณท่านผูป้ กครอง-ผูอ้ า่ นทีไ่ ด้ตชิ ม ให้คา� แนะน�าตลอดจน ท่านผู้มีอุปการคุณที่ร่วมสนับสนุนจัดท�าดรุณาสารฉบับนี้เหมือนเช่นเคย บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์ 1. 2. 3. 4.

เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้ทราบ ความเคลื่อนไหวของสังคมภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ให้คงอยู่และมั่นคงยั่งยืน

CONTENT CONTENT

ครองแผ่นดินโดยธรรม จากใจอธิการ มุมมองจากผู้ช่วยอธิการ โครงการอบรมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจ กิจกรรมชมรมวาทศิลป์ ศิษย์เก่ากับความส�าเร็จ ค่ายดรุณาวาทศิลป์สมั พันธ์ รุ่นที่ 9 เสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง งานบุคลากร งานห้องสมุด สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ’54 งานค�าสอนและกิจกรรมคาทอลิก กิจกรรมอนุบาล กิจกรรมแผนกประถม กลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยม รอบรั้วขาวแดง จิตอาสา คุณพ่อคุณแม่สอนอะไร จ�าอะไรที่คุณครูสอนได้ ประทับใจอะไรในคุณครู หนูน้อยคนเก่ง หอพักนักเรียนประจ�า โครงการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ฟรี คนดีศรีดรุณา

จากใจประธานนักเรียน ประมวลภาพเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 54 โครงการดรุณาคว้าดาวประดับบ่า ศิษย์ดรุณาคว้าดาว นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อ ที่นี่...ดรุณา

คณะผูจ้ ดั ท�ำ : เจ้ำของ โรงเรี ยนดรุณำรำชบุรี ทีป่ รึกษำ : บำทหลวงจ�ำเนียร จิตเสรี วงศ์, บำทหลวงเสำร์ ตนประเสริ ฐ, บำทหลวงเกรี ยงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์, ซิสเตอร์ลัดดำ ทะนุผล บรรณำธิกำร : อำจำรย์สนิท อยู่ดี พิสูจน์อักษร : อำจำรย์สุนันท์ จิตอร่ำม เรื ่ อง/ข้อมูล : อำจำรย์ภัสสร เอมโกษำ, อำจำรย์ณิชวรรณ ชูไธสง, อำจำรย์ ไกรสร ประยูรวงค์, อำจำรย์สุนทร ปำนบุษรำคัม, อำจำรย์สุมำรยำท จันทรวงศ์, อำจำย์วีระพจน์ รัตนรัตน์, อำจำรย์ชมุ พร ศรี นกุ ูลชัย, อำจำรย์พิเชฐ สัตย์วินจิ , อำจำรย์ภูมิเกียรติ นิลภูมิ, อำจำรย์วริ นทำ แย้มศรี บัว, อำจำรย์จำรุพรรณ เพ็ชรพรำว, อำจำรย์สุธรรม กำระเกตุ, อำจำรย์ยุพิน ธรรมำชีพ, อำจำรย์ ว ำสนำ เนตรวิ จิ ต ร, อำจำรย์ ศิ ริ พร สุ ว รรณประภำ ถ่ ำ ยภำพ/รู ป เล่ ม : อำจำรย์ สุ ช ำติ เหลื อ งไทย, อำจำรย์ประจักษ์ จิตร์บรรจง, อำจำรย์ประสิทธิชัย คุณธร, อำจำรย์สุจิตรำ ปัญญำวรพงศ์, นำงสำวชลกร สันติชัยกุล ม. 5/1, นำงสำวอภิษฎำ สุดใจ ม.5/3, นำงสำวกัลยรัตน์ ปำนดอย ม.5/4, นำงสำวกชกร ฉิมพำลี ม.5/5 พิมพ์/ออกแบบที่ : บริ ษัท ธรรมรักษ์กำรพิมพ์ จ�ำกัด 241/55-57 ถ.รำษฎรยินดี ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี 70000 โทร. 032-325534-5 โทรสำร 032-314147

2 ´ÃسÒÊÒà 

1 3 4 5 6 10 12 13 16 18 19 22 24 28 36 50 60 63 64 65 68 70 71 72

76 77 78 78 79 84


ท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน “พลังที่ยิ่งใหญ่ คือ พลังแห่งความดี” ดีที่คิด ดีที่พูด ดีที่การกระท�า สามอย่างนี้ ไปด้วยกัน รับรองว่าดีแน่ๆ เป็นสุขแน่ ค่าของคน ต่างกันก็เพราะสามอย่างนี้ บางคนคิดแต่ไม่ท�า บางคนท�าแต่ไม่คิด บางคนพูดแต่ไม่ท�า บางคนท�าแต่ไม่พูด บางคนคิดแล้วท�า บางคนท�าแล้วพูด บางคนพูดแล้วคิด บางคนคิดแต่ไม่พูด บางคนไม่พูดไม่ท�า บางคนไม่ท�าไม่คิด บางคนไม่คิดไม่ท�า บางคนคิดพูดและท�า ฉันเป็นคนประเภทไหน คุณค่าของฉันอยู่ที่ไหน ค่าของคน อยู่ที่การกระท�า วันนี้ ฉันได้ท�าดี ฉันเป็นคนที่มีคุณค่าแล้ว วันนี้ ฉันได้ท�าให้สังคมสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่แตกแยก คุณพ่อ คุณแม่ เป็นสุข ฉันเป็นคนที่มีคุณค่าแล้ว ความคิดเป็นบ่อเกิดของ การกระท�า ท�าดีตอ้ งคิดดีมาก่อน การหล่อหลอมความคิดคนให้คดิ ดีมที ศั นคติทดี่ ี จึงส�าคัญยิง่ โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างชีวติ สร้างจิตใจ และสร้างปัญญา คือ หล่อหลอมความคิด ค�าพูด และการกระท�าของเด็ก จะท�าอย่างไรให้ เด็กคิดดี พูดดี ท�าดี การอบรมสัง่ สอนด้วยรัก และเมตตา สามารถเปลี่ยนความคิดจิตใจเด็กได้ง่าย เด็กยังใสซื่อบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา เราจึง ต้องรีบใส่สิ่งดีๆ ในตัวเด็ก คือ พลังแห่งความดี : ความเอื้ออาทร ความมีน�้าใจ ความรัก ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย จิตอาสา ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น ความเพียร ความอดทน ความเสียสละ การประหยัด ความนอบน้อม การมีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ มารยาทงาม วาจาไพเราะ ฯลฯ หนึ่งเทอมผ่านไป เราให้อะไรแก่เด็ก สอนเด็กอย่างไร คิดพูดท�า คิดพูดท�า คิดพูดท�า เริ่มแต่วันนี้ เริ่มต้นดีทุก ๆ วัน ชีวิตเป็นสุขแน่ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เปีย่ มด้วยพลังแห่งความดี เพือ่ ขับเคลือ่ นสังคม ให้สงบ ร่มเย็นตลอดไป ด้วยความปรารถนาดี

¡ÒõŒÍ¹ÃѺ·ÕèͺÍØ‹¹ ÊÁà¡ÕÂÃµÔ จะสร้างความประทับใจให้กับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และท่านผู้มีเกียรติตลอดไป

บาทหลวงจ�าเนียร จิตเสรีวงศ์ Ph.D. อธิการ - ผู้อ�านวยการ ´ÃسÒÊÒÃ

3 


คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าที่เคารพรัก 2-3 ปีที่ผ่านมา เมื่อหันมองดูเหตุการณ์ต่างๆ ในโลก มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายและ มองดูเหตุการณ์ต่างๆ ในประเทศของเรายิ่งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้าน การเมือง ปัญหายาเสพติด และปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า ท�าให้รู้สึกถึงความ ไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยในชีวิตของเรา และต่อไปในอนาคตลูกหลานของเราจะต้องเผชิญกับ อะไรบ้าง ? และจะเป็นอย่างไร ? ท่านเคยคิดหรือไม่ ? เมือ่ เป็นเช่นนี้ เราทุกคนมีหน้าทีเ่ ตรียมบุตรหลานของเรา เราคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้พร้อมเสมอ เมือ่ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ ให้รจู้ กั มองเหตุการณ์ตา่ งๆ ตระหนักถึงหน้าทีน่ ี้ เรามุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการอุทศิ ตนเพือ่ พัฒนา ที่เกิดขึ้น และรู้จัก แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยสติ เตรียมความพร้อมและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของท่าน “ปัญหา ท�าให้เราเข้มแข็ง เสมอมาและตลอดไป เวลา ท�าให้เราเชี่ยวชาญ สถานการณ์ ท�าให้เรารู้จักแก้ไข การตัดสินใจ ท�าให้เรารู้จักถูกผิด คุณพ่อเสาร์ ตนประเสริฐ การลงมือปฏิบัติ ท�าให้เรามีผลงาน” รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและผู้อ่านทุกท่าน “มีคา� กล่าวไว้วา่ พระเจ้าจะช่วยเหลือผูท้ ชี่ ว่ ยตนเอง” ลกู ๆ หลานๆ ของท่าน เป็นเด็กทีม่ คี วามสามารถ ช่วยตนเองได้ ผู้ปกครองควรให้โอกาสแก่ลูกหลาน ให้เขาท�าในสิ่งที่เขาท�าได้และลูกหลานของเราจะ เก่ง ฉลาด และมีไหวพริบดี สามารถแก้ปญ ั หาเล็กๆ น้อยๆ ได้เหมาะสมกับวัยเพราะถ้าเด็กท�ากิจกรรมเอง เด็กก็จะใช้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหา เด็กจะใช้สมองหรือมีวิจารณญาณ แต่ถ้าท่าน ผู้ปกครองช่วยเหลือลูกหลานหมดทุกอย่าง เด็กก็จะไม่คิดและไม่ช่วยเหลือตนเองได้ จึงขอฝากไว้ให้ ผู้ปกครองน�าไปคิด เพื่อลูกหลานของท่านจะได้ฉลาดและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีที่ควร สวัสดีค่ะ

ซิสเตอร์โรเซตตาลัดดา ทะนุผล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกอนุบาล

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าที่เคารพรักทุกท่าน เด็กเอ๋ย... บิดามารดาเจ้าเลีย้ งดูเจ้ามา แรงกายแรงใจทีท่ มุ่ เทยิง่ ใหญ่หลวงกว่า เจ้าเคยกระท�าความใด ทดแทน..... แก่บิดามารดาบ้าง? นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางการกีฬาแล้ว ความเข้มข้นด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการด�าเนินชีวิต คือ อีกสิ่งหนึ่งที่เรา อันประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ดรุณาราชบุรีมุ่งมั่นและตั้งใจในการอุทิศตนเอง เพื่อปลูกฝังและพัฒนาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ทุกคน ขอร่วมเป็นก�าลังใจแด่คณ ุ พ่อคุณแม่ทกุ ท่านในความทุม่ เทและเสียสละเพือ่ ลูกๆ ทีน่ า่ รัก และก�าลังเติบโต เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ขอเอาใจช่วยอย่างสุดก�าลังส�าหรับลูกทุกคนที่คิดดี พูดดี และท�าดีต่อคุณพ่อคุณแม่ จงท�าต่อไป และอย่า ท้อถอยในการท�าสิ่งดีๆ ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ ชือ่ ใจ ไว้ใจ และให้ความร่วมมืออย่างดีกบั เราเสมอมา เรากับท่านจะร่วมกันสร้างเสริม อนาคตที่ดีของพวกเราต่อไป ขอพระเจ้าทรงอวยพร

4 ´ÃسÒÊÒà 

(คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์) ผู้ช่วยอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกนักเรียนประจ�า


´ÃسÒÊÒÃ

5 


¡Ô¨¡ÃÃÁªÁÃÁÇÒ·ÈÔÅ»Š âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554)

บรรยายธรรม

การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์ส่ง เสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2553 รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนิจสิรี คนงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเบญจภรณ์ แคล้วศรี เด็กหญิงพรปวีณ์ คิดชอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชลธิชา เกิดนพคุณ นายอดินันท์ ศิริพันธ์

ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ไกรสร ประยูรวงค์ อาจารย์กรกัญญา โชว์ปัญญา

เยาวสตรี

นางสาวอัมพิกา นุชประสิทธิ์ เข้ารับประทานโล่รางวัล เยาวชนไทยดีเด่น จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 10 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คนรุ่นใหม่..สร้างไทยเข้มแข็ง

นายอดินันท์ ศิริพันธ์ ได้รับรางวัล คนรุ่นใหม่...สร้างไทยเข้มแข็ง ประจ�าปี 2553 จากมูลนิธิทรงบุญสุข รับรางวัล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ไกรสร ประยูรวงค์

6 ´ÃسÒÊÒà 


ยอวาทีสามัคคีประเทศไทย

ได้รับเชิญจาก ส�านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี ในการแสดง “ยอวาทีสามัคคี ประเทศไทย” ณ ห้องประชุมศาลาประชารวมใจ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 นางสาวอรวรรณ พยัคฆ์ นางสาวชลธิชา เกิดนพคุณ นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร นางสาวอัญชนิกา สินช่วยปราบ นางสาวอัมพิกา นุชประสิทธิ์ นายอดินันท์ ศิริพันธ์ ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ไกรสร ประยูรวงค์

การประกวดคลิปวีดีโอมือถือ

การประกวดคลิปวีดโี อมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญาสิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี โ ดย ได้ ผ ่ า นเข้ า รอบ 18 ที ม สุ ด ท้ า ย จากคณะ เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร นางสาวชลธิชา เกิดนพคุณ นางสาวประภาสิริ โชติอธิพงศ์ นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร นางสาวอัญชนิกา สินช่วยปราบ นางสาวอัมพิกา นุชประสิทธิ์ นายอดินันท์ ศิริพันธ์ ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ไกรสร ประยูรวงค์

´ÃسÒÊÒÃ

7 


เวทีสะท้อนธรรม

การประกวดบรรยายธรรม “เวทีสะท้อนธรรม” เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2553 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงเบญจภรณ์ แคล้วศรี เด็กหญิงพรปวีณ์ คิดชอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร นางสาวอัญชนิกา สินช่วยปราบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอดินันท์ ศิริพันธ์ นางสาวชลธิชา เกิดนพคุณ รางวัลชมเชย นางสาวอัมพิกา นุชประสิทธิ์ ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ไกรสร ประยูรวงค์

บรรยายธรรม

การประกวดบรรยายธรรมเนือ่ งในงานสัปดาห์เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2554 ณ มณฑลพิธลี านเอนกประสงค์ กรมที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 รางวัลชนะเลิศ นางสาวชลธิชา เกิดนพคุณ รางวัลชมเชย นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร นางสาวอัญชนิกา สินช่วยปราบ นางสาวอัมพิกา นุชประสิทธิ์ นายอดินันท์ ศิริพันธ์ ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ไกรสร ประยูรวงค์

กรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์

ได้รบั เชิญจากเทศบาลนครปฐม เป็นคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดพูดภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เนือ่ งในงานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับภาคกลาง กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 5 6 ครั้งที่ 7 ประจ�าปีการศึกษา 2554 “นครปฐมวิชาการ 54” ครูไกรสร ประยูรวงค์ ครูพิเชษฐ์ สัตย์วินิจ ครูโรเรสต้า ดอกพรม ครูดุจปรารถนา อรุณฉาย

8 ´ÃسÒÊÒà 


ลูกกตัญญู นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร และ นางสาวอัมพิกา นุชประสิทธิ์ เข้ารับประทานโล่ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รางวัล ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมือ่ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์

โครงการวิทยากรแกนน�า

ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ภาค โครงการ สร้างวิทยากรแกนน�าประชาธิปไตยในสถานศึกษา ของศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ 1 หั ว ข้ อ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น จัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต) เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเอเชียชะอ�า อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร นางสาวอัมพิกา นุชประสิทธิ์ นางสาววันวิสาข์ พุ่มบุญฑริก รับรางวัลจาก รองศาสตร์ตราจารย์ วิสุทธิ์ โพธิ์แทน กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ฝึกซ้อม อาจาย์ไกรสร ประยูรวงค์

´ÃسÒÊÒÃ

9 


ศิษย์เก่ากับ ความสา� เรจ ็

พ.ต.อ.อาคเนย์ แดงด้อมยุทธ์

นายบุญรัตน์ ลิ้มรัตนเมฆา

ต�าแหน่ง ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรเมืองราชบุรี ประวัติการศึกษา - ชั้นอนุบาล โรงเรียนนารีวิทยา - ชั้น ป.1 - ม.ศ.3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี - ชั้น ม.ศ.5 กระทรวงศึกษาธิการ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตการปกครอง - นักเรียนนายร้อยต�ารวจพิเศษ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ประวัติการท�างาน - การปราบปรามยาเสพติด โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ - การต่อต้านและปราบปรามความไม่สงบ กองรบพิเศษประตูผา - การควบคุมอาชญากรรมและสายตรวจ สหรัฐอเมริกา - ระบบการแจ้งเหตุและควบคุมอาชญากรรม ต�ารวจฮ่องกง - การเมืองการปกครองท้องถิน่ กรุงเดรสเดน เยอรมนี - ระบบรัฐสภา กรุงไคโร อียิปต์และสิงคโปร์ - การต่อต้านการก่อการร้าย ประเทศตุรกี

ต�าแหน่ง ผู้จัดการ ประวัติส่วนตัว อายุ 51 ปี สมรสกับนางสออี่ แซ่เอียบ มีบุตรชายคือ นายบริวัตร ลิ้มรัตนเมฆา ที่อยู่ปัจจุบัน 73-73/1 ถนนกระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ประวัติการศึกษา - ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี - ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ประวัติการท�างาน ท�างานที่บริษัท สงวนวงษ์ จ�ากัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลาสิบกว่าปี ย้ายมาอยูท่ จี่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ.2530 เปิดร้าน ขายอะไหล่รถยนต์ ชื่อร้าน กังกลการ จนถึงปัจจุบัน ผลงาน/เกียรติประวัติที่ได้รับ (ด้านอาชีพและสังคม) การบริจาคโลหิตแห่งชาติ และรับเข็มพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนฯ 2 ครั้ง คติพจน์ประจ�าใจ การท�าธุรกิจทุกอย่างต้องจริงจังและจริงใจ ความภาคภูมิใจ/ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน ผมมีความภูมิใจมากที่ได้เรียนโรงเรียนดรุณาราชบุร ี เพราะจบมาแล้วยังมีรนุ่ พีค่ บหากับรุน่ น้องและยังมีการจัดงาน สังสรรค์ประจ�าปี

10 ´ÃسÒÊÒà 


ศิษย์เก่ากับ ความสา� เรจ ็

พ.ต.ท.ธนกร อังกุรวิโรจน์

นายวีรพันธ์ เรืองสวัสดิ์

ต�าแหน่ง สวป.สภ.เมืองราชบุรี ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2513 ณ ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน 17 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ประวัติการศึกษา - จบการศึกษาชั้น ป.1-6 จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี - จบปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ ั ฑิต ปีการศึกษา 2535 จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประวัติการท�างาน - รอง สว.ส.สภ.วิเศษชัยชาญ 4 ปี - รอง สวป.สภ.มหาราช จ.อยุธยา 4 ปี - รอง สว.สส.สภ.วัดเพลง 4 ปี - สว.สป.สภ.วัดเพลง 2 ปี - สว.สป.สภ.บ้านโป่ง 1 ปี - สวป.สภ.เมืองราชบุรี 1 ปี ผลงาน/เกียรติประวัติที่ได้รับ (ด้านอาชีพและสังคม) ได้รบั เกียรติบตั รในการปราบปรามแก็งค์โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากกองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค 7 จ�านวน 2 ครั้ง ข้อคิดในการท�างาน/คติพจน์ประจ�าใจ ท�างานให้ได้ดีที่สุด

ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท โรงน�้าแข็ง ส.รุ่งเรือง, บริษัท โรงน�้าแข็ง ส.เรืองสวัสดิ์ ประวัติส่วนตัว อายุ 51 ปี เป็นบุตรของ นายสมพล นางสุดใจ เรืองสวัสดิ์ สมรสกับนางรุจจิรา เรืองสวัสดิ์ มีบุตร 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน ที่อยู่ปัจจุบัน 3/9 หมู่ 7 ต.ปากท่อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ประวัติการศึกษา - ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี - ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี - ระดับ ปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประวัติการท�างาน - ประธานกรรมการ บ.โรงน�้าแข็ง ส.รุ่งเรือง จ�ากัด - ประธานกรรมการ บ.โรงน�้าแข็ง ส.เรืองสวัสดิ์ จ�ากัด - เจ้าของกิจการ ส.รุ่งเรืองฟาร์ม - ประธาน กต.ตร. ภาคประชาชน สถานีต�ารวจภูธร อ.ปากท่อ ผลงาน/เกียรติประวัติที่ได้รับ (ด้านอาชีพและสังคม) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลปากท่อ ข้อคิดในการท�างาน/คติพจน์ประจ�าใจ ซื่อสัตย์ จริงใจ เน้นบริการกับลูกค้าทุกท่าน

´ÃسÒÊÒÃ

11 


12 ´ÃسÒÊÒà 


เสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง ¾.µ.·.ºÑÞªÒ ÈÃÕÃبÔàÁ¸Ò¡Ã ผู้ปกครองของ เด็กชายติณณ์ ศรีรุจิเมธากร (น้องไนน์) ชั้นอนุบาล 3/5

͹غÒÅ

ทัศนคติที่มีต่อดรงเรียนดรุณาราชบุรี ก่อนทีน่ อ้ งไนน์จะเข้ามาเรียนทีโ่ รงเรียนดรุณาราชบุร ี น้น้องไนน์ได้เรียนอยูท่ ี่ โรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ราชบุ รี ซึ่ ง ผมตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานที่ ว ่ า เป็ น โรงเรียนเอกชนและมีนักเรียนน้อย โดยคาดหวั โดยคาดหวังว่าน้องไนน์จะได้รับการดูแล อย่างดี แต่ผลที่ได้รับน้องไนน์ไม่มีความสุขที่จะไปโรงเรียน ต่อมาพบ บทสัมภาษณ์ของ อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข กรรมการบริหารสมาคมอนุบาล ศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “พื้นฐานนิสัยที่ดีจะต้องถูกสร้างในช่วง อนุบาลและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนในชีวิตมนุษย์ เราจะเรียนในช่วง อนุบาลทั้งหมด หลักการส�าคัญคือเด็กจะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง รอบด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ไม่ใช่แต่ว่า จะเรียนหนังสือย่างเดียว”จากนั้นได้มีโอกาสศึกษานโยบาย แผนพัฒนา และเป้าหมายของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งมุ่งเน้น ที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน พัฒนาความสามารถของครูในการ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนแนวการเรียนรู้ ที่หลากหลาย พัฒนาสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการเรียนการสอนในระดับ ปฐมวัย (อนุบาล) ใช้แนวเตรียมความพร้อมโดยเน้นเรื่องความพร้อมของเด็กให้เหมาะสมตามวัย แต่ก็ไม่ละเลยเรื่องวิชาการ ท�าให้มีพัฒนาการรอบด้าน ฝึกทักษะต่างๆ ตามช่วงวัย จึงได้ตัดสินใจให้น้องไนน์เข้ามาเรียนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี ผลที่ได้รับน้องไนน์มีความสุขที่จะมาโรงรียน มีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้นมาก คุณครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน วิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และคณะผูบ้ ริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ได้เป็นอย่างดี ผมมีความมั่นใจว่าคุณครูและคณะผู้บริหารของโรงเรียนดรุณาราชบุรี มีความสามารถที่จะหล่อหลอมให้เด็ก ทุกคนในโรงเรียนดรุณาราชบุรีมีคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า คุณธรรม น�าวชา พัฒนาสุข คุณพ่อสมเกียรติ คุณแม่นุชจิรา อิทธิพัทวรโชติ ผู้ปกครองของ เด็กหญิงสรัลพร อิทธิพัทวรโชติ อ.3/7, เด็กชายนรวีร์ อิทธิพัทวรโชติ อ.1/5 ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ เมื่อถึงเวลาที่ลูกทั้ง 2 คน ต้องเรียนหนังสือ โรงเรียนแรกที่ตัดสินใจ คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพราะมีการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริมทางด้านวิชาการและการท�ากิจกรรมต่างๆ พ่อแม่ เห็นว่าคุณครูทกุ ๆๆ คน ช่วยอบรมและสอนให้ลกู ๆ เป็นคนดี เก่ง กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถอยู่ร่วม กับบุคคลอืน่ ในสังคมได้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีพ่ อ่ แม่ภมู ใิ จทีเ่ ห็นการพัฒนาของลูกดีขนึ้ เป็นล�าดับ คุณครูทุ่มเทก�าลังกายที่จะสอนเด็กอย่างเต็มความสามารถ ผู้ปกครองก็พร้อมที่จะสนับสนุน ยิ่งเห็นลูกเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง โรงเรียน พ่อแม่ก็อดที่จะภูมิใจไม่ได้ที่ลูกมีความสามารถ และกล้า ท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร าร คุณครูทกุ ท่าน ทีช่ ว่ ยดูแลเด็กๆ ทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถ วามสามารถ เก่งอย่างมีคุณภาพ และเติบโตเป็นคนดีของ สังคมและประเทศชาติ ´ÃسÒÊÒÃ

13 


เสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง พลตรี วีระศักดิ์ - คุณสุนันทา รักษาทรัพย์ ผู้ปกครองของ เด็กชายภูมิภัทร รักษาทรัยพ์ ชั้น ป.4/2

»ÃжÁ

โรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นโรงเรียนที่มีประวัติ ผลงานด้านการศึกษามานาน ศิษย์เก่าได้ประกอบ สัมมาอาชีพ มีชื่อเสียง ท�าให้กระผมได้ตัดสินใจน�าหลานเข้ารับการศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ ที่โดดเด่นคือ การปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่มีความจ�าเป็นในการศึกษาในอนาคต จากผลการศึกษาของหลานที่ผ่านมา กระผมมีความพอใจมาก สังคมของเราต้องการคนดี คนเก่ง และคนกล้า ซึง่ คนดี คนเก่งนัน้ สังคมของเรามีมากอยูแ่ ล้ว แต่คนกล้านีค้ อ่ นข้างน้อยมาก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ให้โอกาสนักเรียนได้แสดงออก ซึง่ เป็นการปลูกฝังให้นกั เรียนมีความกล้าทีจ่ ะแสดง นับเป็นเรือ่ งทีด่ แี ก่เยาวชน ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ประกอบกับโรงเรียนมีสถานทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะสม ความเป็นระเบียบ สะอาด ท�าให้เกิด สิ่งแวดล้อมที่ดี กระผมขอขอบคุณ ผูบ้ ริหาร คุณครู และบุคลากรในโรงเรียนดรุณาราชบุรมี า ณ โอกาสนี ้ ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาไปสูค่ วามมุง่ หมาย คุณธรรม น�าวิชา พัฒนาสุข ตามปรัชญาของโรงเรียน คุณเสถียร - คุณเรวดี คนงาน ผู้ปกครองของ เด็กหญิงนิจสิรี คนงาน ป.2/2 ก่อนทีจ่ ะให้ลกู เข้ามาเรียนในสถานทีเ่ รียนแห่งนี้ ผูป้ กครองได้เห็นตรงกันว่า สถานศึ สถานศึกษานี้ มีชื่อเสียงของจังหวัด และใกล้ที่ท�างาน สะดวกต่อการรับส่ง เพื เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง จึงตัดสินให้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นมา หลังจากได้เข้าเรียนแล้วผู้ปกครองได้สังเกตเห็นว่า ลูกมีการเรียนรู้พัฒนาได้เร็วและอยากไปโรงเรียนทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่สบายก็ตามเป็นบางครั้งที่ ลูกป่วยก็จะไปโรงรียน ซึง่ ผูป้ กครองได้เห็นว่าคุณครูทมี่ หี น้าทีส่ อนและดูแลเอาใจใส่ดจุ ลูกหลาน ของตนเอง ผูป้ กครองจึงรูส้ กึ สบายใจระดับหนึง่ หลังจากได้เรียนชัน้ อนุบาล 1-3 เด็กหญิงนิจสิรี คนงาน มีการพัฒนาการเรียนรูม้ าตลอด ซึง่ ได้มาจากการสอนของครูในโรงเรียนทีม่ คี ณ ุ ภาพ มีมีการพัฒนาการเรียนการสอนทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งและท�าให้เด็ก ไม่เบื่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองเห็นว่าทางโรงรียนได้จัดให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันส�าคัญในวันต่างๆ เพื่อให้เด็กได้มีการแสดงออกและกล้าพูด กล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่ออายุครบตามเกณฑ์ขึ้นชั้นประถมปีที่ 1 ผู้ปกครองจึงพร้อมและเต็มใจที่จะให้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเดิม ซึ่งมีความพร้อมใน บุคลากรของโรงเรียนทีม่ คี วามรู ้ ความสามารถ มีคณ ุ ธรรมประจ�าใจ ผูป้ กครองจึงมัน่ ใจในบุคลากรของโรงเรียนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการให้ความรูท้ ถี่ กู ต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าพาให้เด็กเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่ดีในอนาคตต่อไป ทางครอบครัวต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาให้ความรู้แก่เด็กๆ เพื่อเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ และประสบความส�าเร็จในชีวิต ผศ.ธนวัฒน์ - คุณสุธีวรางค์ จารุภัทรศิริพงษ์ ผู้ปกครองของ เด็กชายอัครวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ป.1/2 ผมเลือกโรงเรียนดรุณาราชบุร ี เป็นทีเ่ รียนให้กบั น้องบียอร์น เพราะโรงเรียนยอมรับความคิดของชุมชน ครูมเี จตคติทดี่ ตี อ่ อาชีพ รับผิดชอบหน้าทีข่ องตนและมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยูเ่ สมอ ตลอดทัง้ ผูบ้ ริหารสนับสนุนการท�างานของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จึงอาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พึ่งพาได้ เมื่อเลือกโรงเรียนให้ลูกได้แล้ว ผมยังคงแวะเวียนมาดูลูกเสมอๆ แต่ไม่ได้ มาท�าให้ลูกเสียสมาธิในการเรียน หรือมาจับผิดครูในระหว่างสอน หรือเข้ามาขัดจังหวะ การท�างานของบุคลากรในโรงเรียน หากแต่เข้ามาเพือ่ ช่วยเหลือโรงเรียน เพือ่ ประสานประโยชน์ เข้ามาร่วมมือกับโรงเรียนในการท�ากิจกรรมต่างๆ ตามหลักทีว่ า่ การจัดการศึกษาทีด่ นี นั้ ต้องมีอย่างน้อยสามภาคส่วนประกอบกัน คือ โรงรียน ผูป้ กครองและชุมชน โรงเรียนเป็นผูน้ า� เรือ่ งวิชาการ ในขณะที่ผู้ปกครองและชุมชนสะท้อนความต้องการและการประเมินผล

14 ´ÃسÒÊÒà 


ÁѸÂÁ

เสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง คุณยุทธยง นิยมญาติ ผู้ปกครองของ เด็กชายชชนนท์ นิยมญาติ ม.3/6

ดิฉันมีลูกทั้งหมด หมด 4 คน ในทีแรกที่ดิฉันส่งลูกคนโต ไปเรียนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี และได้เห็นถึงศักยภาพของ ทางโรงเรียนดี มีบุคลากรที่พร้อมและบุคลากรมีความรู้ คุณครู ทีโ่ รงรียนดรุณาราชบุรมี คี วามเอาใจใส่ตอ่ นักเรียนน การเรียนการสอน มีคุณภาพ สถานที่ อาคารเรียน มีความพร้อมต่อการใช้งาน และเพียงพอต่อนักเรียนน ท�าให้ดิฉันมีความประทับใจ ต่อโรงเรียนดรุณาา และไม่เสียแรงที่ส่งลูกของดิฉันมาเรียน ทีโ่ รงเรียนนี ้ พอดิฉนั เห็นว่า ลกู คนโต (นายคคนันท์ นิยมญาติ) ของฉั ของฉัน ได้จบจากโรงเรียนดรุณาราชบุร ี อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้ดิฉันไม่ลังเลใจที่จะส่งลูกคนที่สอง (นายธธนนต์ นิยมญาติ) ลูกคนที่สาม (เด็กชายชชนนท์ นิยมญาติ) และลูกคนที่สี่ (เด็กชายกกรินทร์ นิยมญาติ) เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ และในปัจจุบัน ลูกๆ ของดิฉันก็ได้จบจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีไป สองคนแล้ว และยังมีอีกสองคนที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี ดิฉันคิดว่า การที่ดิฉันส่งลูกๆ ไปเรียนที่โรงเรียนนี้ เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้ว ดิฉันภูมิใจในโรงเรียนดรุณาแห่งนี้

คุณมนทรัตน์ โรยรส ผู้ปกครองของ เด็กชายนิติชน วรรณสูตร ม.3/4 โรงเรียนดรุณาราชบุร ี เป็ เป็นโรงเรียนเอกชนทีม่ ชี อื่ เสียงและ มีมาตรฐาน ซึ่งท�าให้ความไว้ใจและอยากส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนนี้ เพราะเชื่อว่าทางโรงเรียนจะให้ความรู ้ ความสามารถในการเรียนน การสอน และในทุกๆ ด้าน รวมทั้งสถานที่ กิจกรรมต่างๆ ทีที่คุณครู และอาจารย์ทกุ ท่านน�าเสนอให้ลกู ศิษย์ทกุ คน ได้เก่ง รวมทั รวมทัง้ มีชอื่ เสียง โด่งดัง ดิฉันขอขอบคุณคุณครูและอาจารย์ทุกท่าน ที่ดูแลและ เอาใจใส่ลูกดิฉันเป็นอย่างดีตลอดมา ท�าให้ลูกดิฉันเป็นคนดีและ มีความรู้ อยู่ในสังคมนี้ได้ตลอดไป

´ÃسÒÊÒÃ

15 


ร ก า ล ค ุ บ งาน

ครูสอนที่ดรุณาฯ มามากกว่า 25 ปีแล้วจ้า

ในปีนี้ โรงเรียนดรุณาฯ ของเรา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 54 แล้ว การเดินทางอันยาวไกลนี้ ผ่านมาได้ก็เพราะโรงเรียนของเรามีครูที่อยู่ กับเรามายาวนาน เราขอขอบคุณครูเหล่านี้เป็นอย่างสูงครับฉบับนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับครูที่สอนที่ดรุณาฯ มานานกว่า 25 ปี แล้วครับ ลูกศิษย์ จ�าคุณครูได้ไหมเอ่ย

ครูวิสุทธิ์ แก้วเสนีย์

ปีที่ 42

ครูอุดมศรี สวัสดีนาม

ปีที่ 32

ครูมนตรี เดชยศชัยโชติ

ปีที่ 39

ครูสิตรารักษ์ ยอแซฟ

ปีที่ 31

ครูวีระเดช ยอแซฟ

ปีที่ 39

ครูฐิติมา อุดมพันธ์

ปีที่ 31

ครูแสงจันทร์ สัตย์วินิจ

ปีที่ 37

ครูณรงค์ฤทธิ์ อังอ�านวยศิริ

ปีที่ 30

ครูชนิตา ปันธิโก

ปีที่ 37

ครูนิสา สุขเจริญ

ปีที่ 28

ครูสุวณา นิลภูมิ

ปีที่ 37

ครูสุนันท์ จิตอร่าม

ปีที่ 28

ครูแน่งน้อย ทองอ�าไพ

ปีที่ 36

ครูศิริพรรณ เสาวคนธ์

ปีที่ 28

ครูสุขดี กรินทรากุล

ปีที่ 36

ครูอุไรรัตน์ ตังประเสริฐ

ปีที่ 28

ครูมณฑล สาริยาชีวะ

ปีที่ 35

ครูรุ่งนภา มอทิพย์

ปีที่ 28

ครูภูมิเกียรติ นิลภูมิ

ปีที่ 35

ครูวิโรจน์ จิตอร่าม

ปีที่ 27

ครูวิทยา สัตย์วินิจ

ปีที่ 34

ครูทิพย์วัลย์ ประเสริฐสุข

ปีที่ 27

ครูทองหลอม นันทวิสุทธิ์

ปีที่ 34

ครูศิริลักษณ์ ศุขเขษม

ปีที่ 27

ครูจารุพรรณ เพ็ชรพราว

ปีที่ 34

ครูนงเยาว์ แสนกมล

ปีที่ 27

ครูสนิท อยู่ดี

ปีที่ 33

ครูศิริพร สุวรรณประภา

ปีที่ 26

16 ´ÃسÒÊÒà 


ครูศศิชา สิงห์วี

ปีที่ 26

ครูปกิจ เหมือนจันทร์เชย

ปีที่ 25

ครูนภา เอี้ยงกุญชร

ปีที่ 26

ครูสมบัติ ประยูรวงค์

ปีที่ 25

ครูภัสสร เอมโกษา

ปีที่ 26

ครูศิริพร ก�าปั่นทอง

ปีที่ 25

ครูณิชวรรณ ชูไธสง

ปีที่ 26

ครูปราณี อินทวงศ์

ปีที่ 25

ครูไพฑูรย์ บุญเซี่ยง

ปีที่ 26

ครูเพิ่งมาสอนปีนี้จ้า ขอต้อนรับคุณครูทุกท่าน ที่เข้าร่วมเป็นชาวดรุณาฯ ในปีการศึกษานี้ มีใครกันบ้าง และสอนวิชาอะไรบ้างมาดูกันครับ

ครูรัตติกาล ทองเก่งกล้า สอนเคมี

ครูวาสนา อัศวประสิทธิ์กุล ครูอนุบาล

ครูวรวัฒน์ ดาปาน สอนฟิสิกส์

T. Bryan Berba ครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ

ครูอัญชสา ลิขิตวัฒนเศรษฐ ครูอนุบาล

ครูมัสยา ฮะวังจู สอนคณิตศาสตร์

T. Dale Amor Medina ครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ

ครูภัทรศยา เนตรโสภา สอนคริสตศาสนา

ครูกรรณิการ์ ร่มเกตุ สอนภาษาจีน

T. Doel Espanol ครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ

ครูมนท์กานติ์ พิบูลแถว สอนภาษาอังกฤษและจีน

ครูวิสิฐศักดิ์ ผิวผ่อง สอนภาษาจีน

T. Arnielito Olandria ครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ

ครูจิตรวดี วันชนะ สอนภาษาอังกฤษและจีน

ครูมาลินี เสนเข้ม สอนนาฏศิลป์

T.Leanne Lagamayo ครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ

ครูอุษณีย์ อภิพาณิชย์สกุล สอนภาษาอังกฤษและจีน

ครูสุกัญญา สิงห์บัวขาว สอนคณิตศาสตร์

T.Michelle Ladia ครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ

ครูเดือนนภา แป้นแหลม ครูประจ�าชั้น ป. 3

ครูบุษกร รุ่งเรือง สอนสังคมและประวัติศาสตร์

T. Catherine Abulencia ครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ

ครูสมเจตน์ มีเย็น สอนสังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ สอนวิทยาศาสตร์

ครู Xie Ling ครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาจีน

ครูพงศ์พัฒน์ ด�ารงศักดิ์ สอนประวัติศาสตร์และคริสตศาสนา

ครูจุฑาทิพย์ วงศ์ราช สอนภาษาอังกฤษ

ครู Xu Xinxin ครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาจีน ´ÃسÒÊÒÃ

17 


18 ´ÃسÒÊÒà 


งานสัปดาห์สง่ เสริมการอ่าน สร้างสรรค์การเรียนรู ้ เชิดชู วรรณกรรม ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2554 คุณพ่อเสาร์ ตนประเสริฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดงานสัปดาห์สง่ เสริม การอ่าน วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรักการอ่าน - เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียน รู้คุณค่าของการอ่านและ การเรียนรู้ - เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพิ่มพูนปัญญา - เพื่อเพิ่มพูนทักษะและคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน - เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

เด็กหญิงศุภิสรา แซ่เฮา และเด็กหญิงณัฐธิดา ม่วงสุนทร แสดงความสามารถ เล่านิทานให้ท่านประธานฟังในงานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารและนักเรียนเข้าร่วมชมงานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน สร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูวรรณกรรม ประจ�าปีการศึกษา 2554

´ÃسÒÊÒÃ

19 


กิจกรรมส�ำนักพิมพ์สถำพรบุ๊คส์

ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จัดกิจกรรม “เล่านิทาน” ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมส�ำนักพิมพ์ Book wave ส�านักพิมพ์บคุ๊ เวฟ จัดกิจกรรม “Ikky & The Book Wave Gang” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมส�ำนักพิมพ์แจ่มใส ส�านักพิมพ์แจ่มใสร่วมกับwww.dek-d.com จัดกิจกรรม “นักเขียนหน้าใส Present by ส�านักพิมพ์แจ่มใส” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ

20 ´ÃسÒÊÒà 

กิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย


กิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์

กิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมกลุ่มสำระ กำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ กิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

´ÃسÒÊÒÃ

21 


งานค�าสอนและกิจกรรมคาทอลิก ปีการศึกษานี้ทีมงานค�าสอนของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังนี้ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายค�าสอน จริยธรรม คุณครูสุวรรณา พิมพ์พิทักษ์ และคุณครูทองหลอม นันทวิสุทธิ์ สอนชั้นอนุบาล คุณครูชญากาณฑ์ กิจสกุล สอนชั้น ป.1 และ ป.2 คุณครูปริษา โชติจักรดิกุล สอนชั้น ป.3 และ ป.4 คุณครูกาญจนา ไชยเจริญ สอนชั้น ป. 5 คุณครูนิยม อัยราน้อย สอนชั้น ป.6 คุณครูพงศ์พัฒน์ ด�ารงศักดิ์ สอนชั้น ม.1 คุณครูภัทรศยา เนตรโสภา สอนชั้น ม.2 คุณครูจิตรา ไวอ่อน สอนชั้น ม.3 คุณครูพิสมัย วีรศิลป์ และคุณพ่อด�ารัส ลิมาลัย สอนชั้น ม.4 และ ม.5 คุณครูจารุพรรณ เพ็ชรพราว สอนชั้น ม.6 ทางโรงเรียนจัดให้มีการเรียนค�าสอนทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 7.45 – 8.20 น. วันจันทร์ต้นเดือน นักเรียนประถมรับศีลอภัยบาป วันอังคารต้นเดือน นักเรียนมัธยมต้นรับศีลอภัยบาป วันพฤหัสต้นเดือน นักเรียนมัธยมปลายรับศีลอภัยบาป วันศุกร์ต้นเดือน พิธีบูชาขอบพระคุณ ส�าหรับนักเรียนคาทอลิก เวลา 7.45 น. และพิธีบูชาขอบพระคุณส�าหรับคุณครู เวลา 16.00 น. วันศุกร์ที่สองของเดือน จัดกิจกรรมคาทอลิก ยุวธรรมทูต และวาย.ซี.เอส วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 คณะครู นักเรียน ได้แสดงความกตัญญูสง่ ความสุข คุณพ่อจ�าเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการโรงเรียน โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญบาร์นาบัส นักบุญท่านนี้ได้สอนค�าศาสนาคริสต์ร่วมกับนักบุญเปาโล ท่านนักบุญบาร์นาบัส ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ส�าหรับ การท�างาน คุณพ่อจ�าเนียร อธิการโรงเรียนของเราก็ได้ ทุ่มเทแรงกายแรงใจส�าหรับการท�างานเพื่อการศึกษาและ สังคมไทยเช่นกัน วันศุกร์ที่ 17 และ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 คุณครูสุวรรณา พิมพ์พิทักษ์ คุณครูพงศ์พัฒน์ ด�ารงศักดิ์ และคุณครูนิยม อัยราน้อย ได้รับ การอบรมครูค�าสอนประจ�าปี 2554 ณ ห้องประชุมบอสโก 1 โรงเรียนดรุณา ราชบุรี จัดโดยศูนย์คริสต์ศาสนธรรม มิสซังราชบุรี

22 ´ÃسÒÊÒà 

วันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 มิถนุ ายน 2554 คุณครู จารุพรรณ เพ็ชรพราว และคุณครู ได้รับการอบรมครูผู้สอน วิชาคริสต์ศาสนา ณ บ้านริมผา อ.สวนผึง้ จัดโดยศูนย์วชิ าการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ “การใช้กิจกรรม ในการสอนพระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญมัทธิว”


งานค�าสอนและกิจกรรมคาทอลิก

วันพุธที่ 29 มิถนุ ายน 2554 คณะผูบ้ ริหารโรงเรียนได้จดั พิธเี ฉลิมฉลองวันสถาปนา โรงเรียนและพิธีเปิดอาคาร ยอห์น ปอล ที่ 2 โอกาสที่พระสันตะปาปา ยอห์นที่ 16 ทรงประกาศแต่งตัง้ ให้พระสันตะปาปา ยอห์นปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี และจัดพิธสี ถาปนา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถนุ ายน 2554 คณะครู นักเรียน และพนักงานได้ขอพร พระเจ้า ทางวจนพิธีกรรมปีการศึกษา โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นประธานระดับอนุบาล คุณพ่อเสาร์ ตนประเสริฐ เป็นประธานระดับประถม และคุณพ่อจ�าเนียร จิตเสรีวงศ์ เป็นประธาน ระดับมัธยม วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 คณะครู คาทอลิกได้รับการอบรมครูคาทอลิก ประจ�าปี 2554 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณา ราชบุรี จัดโดย ศูนย์คริสต์ศาสนธรรม มิสซังราชบุรี หัวข้อ “ด�าเนินชีวิตแพร่ธรรมอย่างไรกับพี่น้อง ต่างความเชื่อ”โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และคุณพ่อเสนอ ด�าเนินสดวก เป็นวิทยากร

วั น เสาร์ ที่ 23 และอาทิ ต ย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2554 คุณครูพงศ์พฒ ั น์ ด�ารงศักดิ์ ได้นา� นักเรียนมัธยมต้น จ�านวน 10 คน เข้ารับ การอบรมผู้น�ายุวธรรมทูต ณ บ้านสวน พระหฤทัย ราชบุรี จัดโดยศูนย์คริสต์ศาสนธรรม มิสซังราชบุรี โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร และทีมงาน เป็นวิทยากร เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระสายประค�า นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขด้วยการสวดสายประค�า ขอพรแม่พระ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ทุกวันอาทิตย์เป็นวันส�าคัญทางศาสนา คริสตชนทุกคนพึงปฏิบัติศาสนกิจ ในวันนี้ ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ส�าหรับกิจการต่าง ๆ ที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ ขอพระเจ้าอวยพร

´ÃسÒÊÒÃ

23 


กิจกรรามล อนุบ กิจกรรมจุลินทรีย์ EM

26 สิงหาคม 2554 พีๆ่ ได้มาสาธิตการท�า EM แล้วบอกประโยชน์ในการน�าไปใช้ให้กบั นักเรียน แล้วแจกสารจุลนิ ทรีย์ EM ให้กบั นักเรียนคนละ 1 ขวด เพือ่ น�าไปใช้ประโยชน์ตอ่ ทีบ่ า้ น น�าทีมโดยคุณครูไกรสร ประยูรวงค์

¡Ô¨¡ÃÃÁÇÒ´ÀÒ¾ÃкÒÂÊÕÇѹáÁ‹

นักเรียนได้วาดภาพระบายสีภาพคุณแม่และท�าการ์ดให้กับคุณแม่กันทุกคน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ตัวแทนนักเรียนห้องละ 1 คน ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีผลเป็นที่ชื่นชม ของผู้ที่พบเห็น สวยๆ กันทั้งนั้น

¡Ô¨¡ÃÃÁ˹ٹŒÍÂÊ´ãÊäÃŒÂÒàʾµÔ´

ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต คนเสพตาย คนขาย ติดคุก จะได้ยินอยู่บ่อยๆ ทางแผนกอนุบาลได้เชิญ วิ ท ยากรที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ จากสถานี ต�า รวจภู ธ ร จังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 นักเรียนทุกคนสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับยาเสพติด เพราะมีโทษมหันต์

»ÃСǴÁÒÃÂÒ· (กิจกรรมเรียนรู้คุณค่า รักษาความเป็นไทย) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 แผนกอนุบาลได้ ประกวดการไหว้บุคคลต่างๆ โดยเน้นการไหว้ที่ถูกต้อง และสวยงามต้องงามอย่างไทย

24 ´ÃسÒÊÒà 


กิจกรรามล อนุบ กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องท�าเอง เด็กๆ ได้รวมพลังกันเดินพาเหรดเป็นขบวนที่น่ารัก โดยมี ผูป้ กครองคอยดูแลอย่างใกล้ชดิ เมือ่ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 แผนกอนุบาลจัดแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนร่วม ลงแข่ ง ขั น กั น ทุ ก คน และขาดไม่ ไ ด้ คื อ กี ฬ าส� า หรั บ ผู้ปกครองลูกๆ ส่งเสียงเชียร์คุณพ่อคุณแม่ของตนเอง “คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ สู ้ สู ้ ” ทางโรงเรีย นต้อ งขอขอบคุณ ผูป้ กครองทีร่ ว่ มเชียร์ ร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆ และคุณครู

โอวัลติน สมาร์ท 16 สิงหาคม 2554 ทางบริษัทโอวัลติน ได้น�า VCD สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา ตอน: ภาวะโลกร้อน มาเปิดให้ นักเรียนดูโดยให้ความรูแ้ ละความสนุกสนานแถมยังอิม่ ท้อง กับโอวัลติน 1 ชุดใหญ่ด้วย

โครงการประชาธิปไตยวัยอนุบาล

ทางแผนกอนุบาลได้จา� ลองสถานการณ์การเลือกตัง้ เหมือนจริงทุกประการ โดยเน้นให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ ของตัวเองให้เต็มที่ รู้จักการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554

พิธีไหว้ครู ครูดีในดวงใจ ที่นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ ผู้มีพระคุณที่คอยอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีของ สังคม นักเรียนอนุบาลร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อ คุณครูผู้มีพระคุณในพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 โดยมีคุณพ่อจ�าเนียร จิตเสรีวงศ์ เป็นประธาน เสกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆ เรียนหนังสือ เก่งๆ ทุกคน ´ÃسÒÊÒÃ

25 


กิจกรรม อนุบาล วันสถาปนาโรงเรียน เปิดอาคารยอห์นปอลที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ทางแผนกอนุบาลได้มีโอกาส ร่วมกิจกรรมโดยตัวแทนอนุบาล 3 แสดงจินตลีลาในชุด สันติภาพ และความรัก นักแสดงทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมวันเข้าพรรษา วัดเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชน ทีเ่ ด็กๆ ทุกคนควรรู้จัก คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ธรรมมะ ประจ�าใจ มีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งทาง แผนกอนุ บ าลได้ ร ่ ว มกั บ แผนกประถมจั ด กิ จ กรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยเชิญชวนผูป้ กครองมาร่วมท�าบุญ ตักบาตร และร่วมถวายเทียนพรรษา ผูป้ กครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ทางแผนกอนุบาล ได้จัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2554 เพื่อให้คณะครู และนักเรียนได้มีโอกาสขอพรจากแม่พระที่ชาวดรุณา เคารพและนับถือ โดยมีคณ ุ พ่อเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นประธานในพิธแี ละพรมน�า้ เสกให้กบั คณะครูและนักเรียน ทุกคน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ แผนกอนุบาลได้จดั กิจกรรมวันแม่แห่งชาติขนึ้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 บรรยากาศของงาน อบอวนไปด้วยไอแห่งรักที่แม่ลูกมีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็น การแสดงของลูกๆ ที่น่ารักซึ่งฝึกซ้อมมาเพื่อวันนี้ โดยเฉพาะ เป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่ายิ่งส�าหรับคุณแม่ การ์ดที่ท�าด้วยใจมอบให้กับคุณแม่พร้อมกับการน�าส่วนที่สูงที่สุดของลูก ก้มลงกราบส่วนทีต่ า�่ ของแม่ เพือ่ แสดงความรักความกตัญญูตอ่ ผูท้ ใี่ ห้กา� เนิด 26 ´ÃسÒÊÒà 


กิจกรรามล อนุบ

µÑÇá·¹áÁ‹¾Ù´ÇѹáÁ‹

คุณมณฑิรา เกิดลอย คุณแม่ของเด็กชายวัชรานันท์ เกิดพลอย นักเรียนชั้น อ. 3/1 ได้กล่าวความรู้สึกในใจเกี่ยวกับค�าว่า แม่ “แม่ คือ ค�าที่มี ความหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ ไม่มใี ครทีจ่ ะมีความอดทนได้เท่ากับแม่ เพราะว่า แม่รักลูก ลูกคือของขวัญชิ้นที่ส�าคัญที่มีค่า และมีความหมายมาก ที่ สุ ด ในชี วิ ต ของแม่ ทุกๆ วัน แม่อยากจะบอก กับลูกว่า แม่รกั ลูกนะจ๊ะ”

คุณไพลิน จันทะสิงห์ คุณแม่ของเด็กชายบุณยวัฒน์ จันทะสิงห์ นักเรียนชั้น อ. 3/7 ความรั ก ความผู ก พั น ที่ แ ม่ มี ใ ห้ กั บ ลู ก ตั้ ง แต่ อ ยู ่ ใ นท้ อ ง ไม่สามารถบรรยายได้ แม่เฝ้าทะนุถนอมลูกตัง้ แต่อยูใ่ นท้อง กินอาหารดีๆ ดูแลตัวเอง ตอนตั้งท้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกแข็งแรง จนกระทั่ง แม่คลอกลูกออกมา เห็นลูกน้อยแข็งแรงปลอดภัย มีร่างกาย ทีส่ มบูรณ์ แม่กโ็ ล่งใจ จนลูกน้อยเติบโต ถึงเวลา เข้าโรงเรียนแม่กเ็ ลือกโรงเรียน ที่ดีที่สุดให้กับลูก เพื่อให้ลูก ได้รบั ความรู้ และอยูใ่ นสังคม ได้อย่างมีความสุข

คุณมณี เหลืองทรงชัย คุณแม่ของเด็กหญิงพีรยา เหลืองทรงชัย นักเรียนชั้น อ. 3/3 “ค�าว่าแม่และลูก เป็นค�าที่มีความหมายที่ผูกพันซึ่งกันและกันมาตลอดชีวิตลูกเกิดมาลืมตาดูโลก ก็พบแม่ที่คอยดูแลเลี้ยงดู อุ้มชู และมอบสิ่งดีๆ ให้มาโดยตลอด ฉะนั้นลูกทุกๆ คน อย่าลืมเมื่อหนูโตขึ้น คุณแม่ก็จะ แก่เฒ่าลงไป ลูกๆ ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจ นั่นแหล่ะจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกที่ดี ”

กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Í.1

ขนมไทย มีมากมายหลายชนิด รสชาติเป็นที่ ถู ก ใจของทุ ก คน เมื่ อ วั น ที่ 3-5 สิ ง หาคม 2554 แผนกอนุบาลได้เชิญวิทยากรที่มีความช�านาญในการ ท� า ขนมไทยๆ มาสาธิ ต วิ ธี ก ารท� า แล้ ว ให้ นั ก เรี ย น ได้มสี ว่ นร่วมในการท�าขนมชนิดต่างๆ อิม่ ท้องกลับบ้าน กันทุกคน

Í.2

Í.3

´ÃسÒÊÒÃ

27 


á¼ ¹¡

Á ¶ Ð »Ã

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹·Õè์¹¼ÙŒàÃÕ¹໚¹ÊíÒ¤ÑÞ ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹·Õè ์¹¼ÙŒàÃÕ¹໚¹ÊíÒ¤ÑÞ ¹Ñ¡àÃÕ¹䴌»¯ÔºÑμÔ¨ÃÔ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ ÁÕÊ×èÍ·ÕèªÑ´à¨¹à¾×èÍ ãËŒ¼ÙŒàÃÕ¹ ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞ ÊÒÁÒö¹íÒä»ãªŒä´Œã¹ªÕÇÔμ»ÃШíÒÇѹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ÇÔªÒ¡ÒçҹÍÒªÕ¾ ¡ÒèѴÍÒËÒà áÅÐáμ‹§Ë¹ŒÒ¢¹ÁËÇÒ¹

28 ´ÃسÒÊÒà 


§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¡ÕÌÒà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ÃдѺ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ Çѹ·Õè 17-19 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554

¶Á » ÃÐ

¡ สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา “สุขภาพดีไมมขี าย อยากไดตอ งออกกําลังกาย” เปนคํากลาวของอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี บาทหลวง จําเนียร ทีพ่ ดู อยูเ สมอเพือ่ ใหครูและนักเรียนของโรงเรียนดรุณา มีสขุ ภาพทีด่ ี มีรา งกายทีแ่ ข็งแรงทางระดับประถม มีมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 38 ครูและนักเรียนก็มีความมุงมั่นตั้งใจในการเขารวมกีฬา เพื่อใหมีสุขภาพ ดีตามนโยบายทุกคน

´ÃسÒÊÒÃ

29 


á¼ ¹¡

Á ¶ Ð »Ã

ÃдѺ»ÃжÁËÇÁÇÒ§¾Ò¹¾Ø‹Áà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ เนื่องในวโรกาส มหามงคลสมัยคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

30 ´ÃسÒÊÒà 


á¼

ÇѹÈءÏ·Õè 24 ÁԶعÒ¹ 2554 ³ ÍÒ¤ÒÃà«¹μ»‚àμÍÏ

¶Á » ÃÐ

§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹÊع·ÃÀÙ‹ÃдѺ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ วันสุนทรภูซึ่งเปนวันระลึกถึงกวีเอกของโลก ทานสุนทรโวหาร เปนรัตนกวี 4 แผนดิน ที่ไดสรางผลงานในดานกลอน กาพย และวรรณคดีรวมไปถึงวรรณกรรม นิราศ และนิทาน ซึ่ง เปนสมบัติอันลําคาของคนไทย และทานสุนทรภูยังเปนผูสรางความเชื่อถือในดานภาษาไทยโดย เฉพาะกลอนใหทั่วโลกรูถึงความยิ่งใหญของภาษาไทย การจัดกิจกรรมวันสุนทรภูข นึ้ เพือ่ ใหนกั เรียนไดรจู กั ภาษาไทยทีเ่ ปนแบบแผนและระลึกถึง ครูกลอนกวีเอกของโลกซึง่ เปนบุคคลสําคัญทีส่ รางแบบแผนของภาษาใหเราเรียนมาจนถึงลูกหลาน อีกทั้งยังมีสุนทรียภาพทางภาษาที่หาภาษาอื่นเปรียบมิได และประการสุดทายคือเปนการสงเสริม การเรียนการสอนภาษาไทยโดยตรงอีกดวย

´ÃسÒÊÒÃ

31 


á¼ ¹¡

Á ¶ Ð »Ã

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¤³ÔμÈÔÅ»Š áÅФ³Ôμ¤Ô´àÃçÇ

กิจกรรมการแขงขันคณิตศิลป ระดับชั้น ป.2 ชวงเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 จุดประสงค เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และศิลปะ ฝกความคิดสรางสรรคใชหลักการทางเรขาคณิตสื่อออกมาในรูปศิลปะผลการแขงขัน คณิตศิลป ด.ญ.ปริญญาพร แสงทอง ป.2/3 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธงชัย รัตนา ป.2/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.พงศภัค สังขกระแสร ป.2/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อรัญญา แพฟน ป.2/1 ชมเชย ด.ญ.กัญญารัตน ลิ้มพัฒนากิจ ป.2/4 ชมเชย

32 ´ÃسÒÊÒà 


ประธานสภานักเรียนประจําป 2554 แผนกประถม ไดแก เด็กหญิงวรรวิมล เพ็งอุดม โดยไดรับเกียรติจากคุณพอจําเนียร จิตเสรีวงศ อธิการของโรงเรียน ไดมอบเกียรติบัตรใหกับประธานนักเรียนของเรา

¶Á » ÃÐ

แตงตั้งประธานสภานักเรียน

á¼ ¹¡

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2554

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเซนตปเตอร

การเลือกตัง้ สภานักเรียนเปนสวนหนึง่ ของกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาไดทาํ การเลือกตัง้ สภานักเรียน เชนเดียวกับการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรของระดับประเทศไมมีผิดนะจะ

´ÃسÒÊÒÃ

33 


á¼ ¹¡

Á ¶ Ð »Ã

กิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชสื่อเปนตัวเชื่อมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร เรื่องการชั่งตวงวัด

กิจกรรมการแขงขันภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

ปจจุบันภาษาอังกฤษนับวามีความสําคัญมาก เนื่องจากเปปนภาษาสากล ใใชติดตอกัันทัั่วโโลกก การเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ไดปฏิบัติจริงจะเสริมสรางภาษาใหห แข็งแรงการจัดกิจกรรมการแขงขันภาษาอังกฤษก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถวัดผลการเรียนรูของผูเรียนได และยังคงเปนการเรียนรูที่ผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาและความสามารถ

34 ´ÃسÒÊÒà 


¶Á » ÃÐ

á ¼ μÑÇá·¹¼ÙŒ»¡¤ÃͧͺÃÁ˹ŒÒá¶Ç ¹¡ ¤Ø³Ê¡ÒÇà´×͹ ¢íÒà¨ÃÔÞ

¤Ø³áÁ‹¢Í§à´ç¡ªÒ¤³Ò¸Ô» ¢íÒà¨ÃÔÞ ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ ».6/2

ครัง้ แรกทีไ่ ดรบั โทรศัพทจากครูประจําชัน้ ของลูกชาย ขอเชิญ คุณแมมาทีโ่ รงเรียนรูส กึ ตกใจ นึกวาลูกของเราไปทําอะไร หรือมีเรือ่ ง ที่โรงเรียนทําใหรูสึกกังวล แตพอครูประจําชั้น กลาววา เด็กชาย คณาธิป ลูกชายของคุณแมเปนเด็กดีตงั้ ใจเรียนมีนาํ้ ใจตอเพือ่ นๆ และ คุณครู พอดีทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแมจึงขอเชิญคุณแมมาใหการ อบรมใหขอคิดที่ดีตอลูกๆ ดรุณา “ ในการอบรมเลี้ยงดูลูกทําใหลูก เปนคนดีมีนํ้าใจ และนี่เองที่คุณแมรูสึกวามีความสุขมากก็คือการที่ ลูกของตนเองเปนคนดี ไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่นและตั้งใจ เรียน แคนี้แมก็มีความสุขมากแลว”

¤Ø³»ÇÅÕ ¨ÔμÏàÃԧĴÕ

¤Ø³áÁ‹¢Í§à´ç¡ªÒÂàʯ°ÇØ²Ô ¨ÔμÏàÃÔ§Ä´Õ ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ ».4/3 “ สําหรับแมทุกวันคือวันของลูก แตสําหรับลูกแลวอยาใหแมสําคัญ เพียงวันเดียว คือ วันแม แคกลับไปกอด กลับไปบอกรักแมทุกวัน เพียงแคเราเปนคนดีตงั้ ใจเรียนแคนี้ ก็เปนการทําใหแมมคี วามสุขและ ตอบแทนพระคุณแมแลว ”

¤Ø³ÍØäà ᾿„¹ ¤Ø³áÁ‹¢Í§à´ç¡ËÞÔ§ÍÁþÃó à´ç¡ËÞÔ§ÍÃÑÞÞÒ ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ ».2/1 áÅÐà´ç¡ËÞÔ§ÍÊÁҾà ᾿„¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ ».3/2

¤Ø³ÍÒ·ÔμÂÒ ªÒμÃըѹ·ÃÊ¡ØÅ

¤Ø³áÁ‹¢Í§à´ç¡ªÒ³Ѱ¾Å ªÒμÃըѹ·ÃÊ¡ØÅ ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ ».5/7 คุ ณ แม ข อกล า วถึ ง ความกตั ญ ู ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัวที่ทรงมีความกตัญูตอสมเด็จยา “ ครั้งเมื่อสมเด็จยาทรงปวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเฝา ดูอาการของสมเด็จยาตลอดจนวินาทีสุดทาย ทานทรงกราบลงตรง หัวใจแม ดวยจิตสํานึกตอพระคุณของสมเด็จยา ทานทรงเปนพระ มหากษัตริยที่มีความกตัญูตอแมผูเปนสามัญชน ดังนั้นเราเปน ประชาชนชาวไทยของทาน เราควรที่จะมีจิตสํานึก ระลึกถึงพระคุณ ของแมใหมาก ”

¤Ø³¾¨¹Ò¯ ªÙÃàªμ

¤Ø³áÁ‹¢Í§à´ç¡ËÞÔ§¸¹¾Ã ªÙÃàªμ ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ ».3/2 “ ความรักของแมทมี่ ตี อ ลูก กําลังตอสูก บั ความเจ็บปวยไข ดวยความ รักและอดทน เมื่อยามที่แมทอ ลูกจะเปนผูปลอบโยนและใหกําลังใจ ผูเปนแมก็เชนเดียวกันก็จะคอยใหกําลังใจและดูแลลูกตลอดไป ”

¤Ø³ÊظÕÇÃÒ§¤ ¨ÒÃØÀÑ·ÃÈÔÃÔ¾§É

¤Ø³áÁ‹¢Í§à´ç §à´ç硪ªÒ ªÒÂÍÑ ÒÂÍÑѤÃÇÑÇѲ¹ ¨ÒÃÀÑ ¨ÒÃØÀÑ·ÃÈÔÃÔ¾§É §É §É ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ »».1/1 1/1

“ ชวงที่แมมีชีวิตอยูเราควรทําดีกับแมใหมากๆ ถาใครเคย “ เงินไมสามารถซื้อทุกอยางได แตไมสามารถซื้อลูกที่ดีได แตถาพอแม ทําใหแมเสียใจ ในวันนี้ใหกลับไปบานแลวไปขอโทษคุณแม และ รูจักอบรมเลี้ยงดูลูกใหดีได ลูกก็จะเปนคนดีของสังคมได ” นักเรียนได เขาไปกอดคุณแม บอกรักแมกอนที่จะไมไดทํา ” บรรเลงเพลง คานํา้ นม ใหกบั คุณแมเพือ่ เปนการระลึกถึงพระคุณของคุณแม ´ÃسÒÊÒÃ

35 


กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ) ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹÊع·ÃÀÙ‹ 26 ÁԶعÒ¹ 2554 กิจกรรมวันสุนทรภู จัดขึน้ เพือ่ ระลึกถึงคุณ งามความดีของผูม อี จั ฉริยภาพดานคําประพันธ บรรยากาศของการแขงขันทักษะดานตางๆ เต็มไปดวยกวีนอ ยๆ ทีม่ คี วามสามารถ ใหความ สนใจเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังนี้ ตอบปญหา ปริศนาครูกลอน, คัดลายมือ, แตงคําขวัญ, แตงกลอนสุขภาพ ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนและคุณครู ทุกทานที่ทําใหกิจกรรมวันสุนทรภูผานไป ดวยดี เห็นรอยยิม้ ในความสําเร็จของนักเรียน และความสามัคคีของคณะครู รวมสงความ กตัญูแด สุนทรภู ครูของแผนดิน

36 ´ÃسÒÊÒà 


กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ) ÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 1/2554 ·ÑȹÈÔÅ»Š 1. ฝกความชํานาญใหกับนักเรียนที่มีความสามารถดานศิลปะ เปนตัวแทนนักเรียน เขารวมแขงขันความสามารถดานศิลปะ เวลา 7.45-8.20 น. วันจันทร-วันศุกร 2. จัดทําปายนิเทศ บริเวณอาคาร 1 และรอบโรงเรียนบริเวณฝงมัธยม 3. จัดทําตัวอักษรแตงเวที ทุกงานของโรงเรียน 4. จัดทําตัวอักษรแตงหองตางๆของทุกอาคารเรียน

¹Ò¯ÈÔÅ»Š

1. ฝกความชํานาญใหกบั นักเรียนทีม่ คี วามสามารถดานนาฏศิลป เปนตัวแทนนักเรียน เขารวมแขงขันความสามารถดานนาฏศิลป เวลา 7.45-8.20 น. วันจันทร-วันศุกร วันเสาร 9.00-12.00น. 2. นักเรียนเขารวมแสดงงาน วันสถาปนาโรงเรียน งานวันแม

´¹μÃÕ

1. ฝกความชํานาญใหกบั นักเรียนทีม่ คี วามสามารถดานดนตรีไทย เปนตัวแทนนักเรียน เขารวมแขงขันความสามารถดานดนตรีไทย เวลา 7.45-8.20 น. วันจันทร-วันศุกร วันเสาร 9.00-12.00น. 2. ฝกความชํานาญใหกับนักเรียนที่มีความสามารถดานดนตรีสากล เปนตัวแทน นักเรียนเขารวมแขงขันความสามารถดานดนตรี สากล และเปนนักดนตรีใน วงโยธวาทิตของโรงเรียน เวลา 7.45-8.20 น. วันจันทร-วันศุกร 3. ฝกความชํานาญใหกบั นักเรียนทีม่ คี วามสามารถดานการขับรองเพลง เปนตัวแทน นักเรียนเขารวมแขงขันความสามารถดานการขับรองเพลง 4. วงโยธวาทิตเปนสวนหนึ่งของงาน กีฬาภายในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห โรงเรียนวัดเขาวัง โรงเรียนสุริยวงศ โรงเรียนเรืองวิทย พระหฤทัย งานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพโรงเรียนดรุณาราชบุรี กีฬาครูเอกชน จังหวัดราชบุรี งานวันสถาปนาโรงเรียน งานวันแม

ºÒ§Ê‹Ç¹¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÁËÑȨÃÏáË‹§ªÕÇÔμ ËÅÑ¡¤Ô´¨Ò¡ Ç.ǪÔÃàÁ¸Õ

ไหวพระขอพรอะไรดี? ขออยาใหโลภจนหนามืด ขออยาใหโกรธจนทํารายตัวเอง ขออยาใหหลง จนไมรูดีรูชั่ว ทอแทกับปญหามากมายทําอยางไรดี? ปลาที่ยังเปนอยู ลวนเรียนรูที่จะวายทวนนํ้า สวนปลาตาย มักไหลตามนํ้า ปญหาทําใหคนธรรมดาทอ แตทําใหคนมีปญญาลุกขึ้นมาแกไข งานเยอะมากทําอยางไรดี? รูว า งานเยอะตองรีบทํา อยาดองงานขามปขา มชาติ เรียงลําดับความสําคัญ ของงาน สําคัญกอนใหรีบทํา สําคัญนอยคอยทยอยทํา ไปงานวันเกิดควรไดอะไร? ไดถามตัวเองวา เราเกิดมาเพื่ออะไร ไดถามตัวเองวา เราเกิดมาจากใคร ไดถามตัวเองวา เรากตัญูตอผูใหกําเนิดแลวหรือยัง อยูในกลุมเพื่อนชอบนินทาจะตีจากดีไหม? ทานพุทธทาสกลาววา คนชอบนินทาคือคนที่ชอบกินของเนา ถาเรารวม ผสมโรงไปกับเขา แสดงวาเราเองก็ชอบกินของเนาไมเบาเหมือนกัน ทําไมมักเจอสิ่งที่ไมชอบใจอยูเสมอ? ผูรูบอกวา ศิลปนอยาดูหมิ่นศิลปะ กองขยะดูดีๆ ยังมีศิลป ดังนั้น ในสิ่งที่ คุณไมชอบ ยอมมีแงมุมที่คุณชอบอยางแนนอน มองอยางพินิจจะพบวา ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ´ÃسÒÊÒà 37


กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ) ขุมทรัพยไอซีที

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดจัด กิจกรรมขุมทรัพยไอซีที เพื่อกระตุนการเรียนรูของนักเรียน เมือ่ วันอังคารที่ 5 ก.ค. 2554 ณ บริเวณหนาหองสมุดมัธยม ภายในงานมีกจิ กรรมการตอบคําถามจากการคนหาจากสือ่ ชนิดตางๆ โดยมีนักเรียนและผูสนใจเขาชมเปนจํานวนมาก

โครงการประกวดคลิปวิดีโอแนะนําสถานศึกษา etvMAC โครงการประกวดคลิปวิดีโอแนะนําสถานศึกษา etvMAC ภายใตหัวขอ “ครูดีโรงเรียนเดน” วีดโี อที่สงเขาประกวดโรงเรียนดรุณาราชบุรีเขารอบ 20 ทีมสุดทาย ในระดับประเทศ เปนการรวมมือระหวางครูและนักเรียนที่ชวยกันสรางผลงานและสงประกวด ขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่เปนกําลังใจ ใหกับทีมงาน www.etvmac.tv/krudees

โครงการประกวดสรางคลังความรูกับทรูปลูกปญญาดอทคอม ครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอ “วิดีโอสรางสรรค แบงปนความรู” ประเภท กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชื่อโรงเรียนดรุณาราชบุรี ชื่อทีม D.R.MEDIA สมาชิก นางสาววณัฐธิดา แจมสวาง ม.6/1, นายธีรวุฒิ จันทดิษฐ ม.5/2, อาจารยที่ปรึกษาโครงการ คุณครูเกรียงวุธ นีละคุปต สงผลงานเขาประกวด จํานวน 1 ผลงาน ผลงาน กลุมสาระการเรียนรู วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ซอฟตแวรประยุกตเขาชมผลงาน วิธี 1 เขาผาน URLของคลิปวิดโี อ : www.trueplookpanya.com/contest/knowledge_detail.php?mul_content_id=1104&mul_source_id=001104 วิธีที่ 2 เขาผานหนาเว็บไซต เปดเว็บไซต www.trueplookpanya.com แลวคลิกคําวา ประกาศผลการประกวด เมื่อเขาสูหนา ประกาศผลการประกวด จากนั้น เลื่อน score bar ลงมาจนถึง วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมปลาย จากนั้น คลิกคําวา ซอฟตแวรประยุกต เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ ไดรับรางวัลที่ 1 ในโครงการประกวด “สรางคลังความรูกับทรูปลูกปญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอ “วิดีโอสรางสรรค แบงปนความรู” ประเภท : กลุมสาระการเรียนรู วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนบนของฟอรม สวนลางของฟอรม เนื้อหาวิดีโอโดยยอ : เปนการอธิบายซอฟตแวรประยุกตประเภทตาง ๆ และตัวอยางโปรแกรมที่สอดคลองกับซอฟตแวรประยุกตนั้น ๆ

38 ´ÃسÒÊÒà 


กลมุ สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ) Chinese Language Camp โครงการคายอบรมภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารสาขาภาษาจีน (ชั้น 3)คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2554 นักเรียน ด.ญ.นลพรรณ นันทิวาวัฒน ม.1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 คน เขา ด.ญ.มนภัทร ศรีอุทารวงศ ม.1/1 ค า ยอบรมภาษาและวั ฒ นธรรมจี น ณ ด.ญ.กนิษฐา เงินยวง ม. 1/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ า นจอมบึง กิจกรรม ด.ญ.ธณัฎกาญจน อุนจัตตุรพร ม.1/1 ในการเขาคายครั้งนี้ มีการตัดกระดาษจีน ด.ญ.ชนัญชิดา แสนคํา ม.1/1 การเขียนพูกันจีน การรํามวยจีน การรอง ด.ญ.เปมิกา อุปถัมภกุลดิลก ม.1/1 เพลงจีน และการสนทนากับเจาของภาษา ด.ญ.รักษณาวัลย จันทรชีวะ ม.1/1 คุณครูผดู ูแลนักเรียน ครูกรรณิการ รมเกตุ ด.ญ.นฤมล ธรรมแท ม.1/3 ด.ญ.นพรัตน โฆษะบดี ม.1/3 และครูวิสิฐศักดิ์ ผิวผอง รายชือ่ นักเรียนของโรงเรียนดรุณาราชบุรที ี่ ด.ญ.สุพรรษา ทวีสูตร ม.1/3 ด.ญ.สุพัตรา อวชัย ม.1/3 เขารวมโครงการคายอบรมภาษาจีน ด.ญ.รัตนาวดี ชางแกว ม.1/3 ด.ช.เกียรติศักดิ์ มีประเสริฐ ม.1/1 ด.ญ.จุฆามาส เกษมสุขไพศาล ม.1/3 ด.ญ.นพวรรณ โถวสกุล ม.1/1 ด.ญ.อภิษฎา หมื่นชํานาญ ม.1/3 ด.ญ.สุปณฑิตา คําแฝง ม.1/1 ด.ญ.อภิชญา หมื่นชํานาญ ม.1/3 ด.ญ.ชยิสรา ชยุตมวงศ ม.1/1 ด.ญ.ศริญญา จตุปาริสุทธิศีล ม.1/1

A heartfelt thanks to our guests for

In this pictures are our Filipino Teachers and the Masters of Ceremony sharing their time with us during the who has exerted their efforts in practicing their students for this wonderactivity. ful activity to honor all mothers on Mother’s Day.

Student participants from Matayom 5 reciting their poem about “Mother for all Season.”

The unforgettable poem “Cassablanca” being recited by the Matayom 6 students.

Seen in the pictures are students from Matayom 4 performing their heartbreaking poem about the “Ballad of a Mother”.

´ÃسÒÊÒÃ

39 


กลมุ สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ) EEP Interpretative Reading

The youngest participants from Grade 1 reciting their piece of “ My Hero.”

Mother’s Day is an annual event to commemorate all mothers in Thailand. To coincide with Queens birthday which is observed on August, Daruna Extra English Program launched an Interpretative Choral Reading activity to honor all mothers in Thailand which was held last August 1-4. This activity did not only enhance students who participated but also exposed them to interpretative reading as a form of choral group reading.

Grade 2 students and their poem “I Love My Mother.”

“We Salute You Mother” was the poem of the Grade 3 students.

Sudents from Grade 4 with their piece about “No love like a Mothers love.”

Filipino teachers and our Guest Speaker seen in this picture with the students from level 1. “My Mother My Happiness” was a poem performed by the Grade 5 students.

All participants from level 2 together with the Filipino Teachers who has done this wonderful activity.

Grade 6 students and their poem about “A Wonderful Mother of Mine.”

atayom 1 students and their performance of “That Wonderful Mother of Mine.”

“What is a Mother?” was the wonderful poem from the Matayom 2 students.

40 ´ÃسÒÊÒà 

Seen performing in this picture, was the Matayom 3 students with their poem about “More Than a Mother.”


กลมุ สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ) Eglish Proficiency Test

กลุมสาระภาษาตางประเทศไดจัดโครงการทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ General Proficiency Test ครั้งที่ 26 ปการศึกษา 2554 ในวันเสารที่ 6 สิงหาคม 2554 เปนการทดสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โครงการทดสอบความรูว ชิ าภาษาอังกฤษ “General Proficiency Test” ของ กลุม สาระภาษาตางประเทศ และบริษทั เสริมปญญานัน้ เห็นความสําคัญ และความจําเปนใหนักเรียนไดรูความสามารถของตนเองอยางละเอียดวาออนหรือเกงภาษาอังกฤษในดานใด และ สามารถเปรียบเทียบความรูความสามารถ ของตนเองกับนักเรียนอื่นๆ ในระดับเดียวกันทั่วประเทศวานักเรียนมีความสามารถในระดับใด และ เพี่อประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุมสาระ จึงไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 291คน เขารวมทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ดวย

Speech Competition

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech Competition) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 8 ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนในกลุม และประเภทตางๆเพือ่ เปนตัวแทนระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ตัวแทนนักเรียนในกลุม เอกชนของ โรงเรียนดรุณาราชบุรีในรอบคัดเลือกเพื่อเปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้คือ ด.ช. ศิรภูมิ เพียร อุสาหะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ น.ส. ธนกาญจน อินทรชาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 ไดรับรางวัลชมเชย

งานมหกรรม 9 sci 2011

´ÃسÒÊÒÃ

41 


กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ)

»ÃСǴâ¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÏà¾×èÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹Çѹ ·Õè 25 ÁÕ¹Ò¤Á 2554 ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃѧÊÔμ »ÃСÒÈ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ã¹àÇ·ÕÃдѺ»ÃÐà·È

¼Å¡ÒûÃСǴâçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑŪ¹Ð àÅÔÈÍѹ´Ñº 2 áÅÐÃÒ§ÇÑÅ popular vote â´Â㪌 ¤Ðá¹¹¨Ò¡¼ÙŒà¢ŒÒªÁ§Ò¹

¾Ò¹Ñ¡àÃÕ¹价íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ´¹μÃÕà¾×èͼٌ»ÃÐʾÀÑÂÊÖ¹Ò ÁÔ áÅйíéÒ·‹ÇÁÀÒ¤ãμŒ ã¹Çѹ·Õè 1 à´×͹àÁÉÒ¹ 2553 μÑé§áμ‹àÇÅÒ 18.00-20.00 ¹. ä´ŒÃѺà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤·Ñé§ÊÔé¹ 10,000 ºÒ· ä´Œ¨Ñ´Ê‹§â´ÂäÁ‹ËÑ¡¤‹Ò㪌¨‹ÒÂã´æ

»ÃСǴâ¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÏà¾×èÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃѧÊÔμ

¾Ò¹Ñ¡àÃÕ¹价íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ´¹μÃÕà¾×èͼٌ»ÃÐʾÀÑÂÊÖ¹ÒÁÔ áÅйíéÒ·‹ÇÁÀÒ¤ãμŒ ã¹Çѹ·Õè 1 à´×͹àÁÉÒ¹ 2553 μÑé§áμ‹àÇÅÒ 18.00-20.00 ¹. ä´ŒÃѺà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤·Ñé§ÊÔé¹ 10,000 ºÒ· ä´Œ¨Ñ´Ê‹§â´ÂäÁ‹ËÑ¡¤‹Ò㪌¨‹ÒÂã´æ

42 ´ÃسÒÊÒà 

¾Ò¹Ñ¡àÃÕ¹·Õèä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ Math&Science contest 仪Á§Ò¹ ÁË¡ÃÃÁÇÔªÒ¡Òà ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÏ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ áË‹§ªÒμÔ·Õè Èٹ»ÃЪØÁáË‹§ªÒμÔäºà·¤ºÒ§¹Ò ¡Ãا෾ ã¹Çѹ·Õè 14 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554

¹íҹѡàÃÕ¹´Ù¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹âÍÅÔÁ»¡¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÏ ·Õè¾Ñ·ÂÒ


ä»´Ù¹Ô·ÃÃÈ¡Ò÷Õè Bitec à¾×è;Ѳ¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹㹴ŒÒ¹»ÃÐʺ¡Òó ÇÔªÒ¡ÒÃÃдѺªÒμÔ

´Ù§Ò¹ÈÖ¡ÉÒ§Ò¹à¾×èÍà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅоѲ¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒãËŒ ÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒàªÔ§ºÙóҡÒà ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹·Õè·Ñ¹ÊÁÑ¢Öé¹

ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õèäºà·¤ºÒ§¹Ò ÃÍà¢ÒªÁ§Ò¹ áÅСÒÃࢌҷ´Åͧã¹ËŒÍ§ÇԷ

ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õèäºà·¤ºÒ§¹Ò ¡ÒÃࢌҷ´Åͧ㹠ˌͧÇԷ

¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹·íÒÀÙà¢Òä¿ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÏ

¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹·íÒÀÙà¢Òä¿ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÏ

ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒêÁᢋ§¢Ñ¹·íÒÀÙà¢Òä¿ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÏ

¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ Math&Science contest à¾×èͤѴ àÅ×Í¡¹Ñ¡àÃÕ¹àÃÕ¹´Õã¹ÃдѺÊÒªÑé¹ áÅÐà¾×èÍ¡ÃÐμØŒ¹ãËŒ ¹Ñ¡àÃÕ¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ à¾×èÍ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹

§Ò¹¹Õéä»á¢‹§¢Ñ¹ÂÔ§¨ÃÇ´¢Ç´¹íéÒ·Õè âçàÃÕ¹ºŒÒ¹¤Ò

ͺÃÁ¤ÃÙÊ͹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÏ ·ÕèâçàÃÕ¹ÊÒÃÊÔ·¸à¾×èÍ ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÊ͹Í‹ҧμ‹Íà¹×èͧ

¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃó礏 áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ àÃ×èͧ¡ÒÃ͹ØÃѡɏÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ͺÃÁ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÊ͹ÇԷ·Õè ÍǾª.

´ÃسÒÊÒÃ

43 


กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ) กิจกรรมสองโหลโอโหใครเร็วกวา

คนเกงของเรา

ใจเย็น ๆ ... เกงทุกคนเลย

สองโหลรึ ... จิ๊บ ... จิ๊บ ...

ใครคิดเสร็จแลวยกมือดวย

ลุนจา ... ลุน ... เอาใจชวย

ครูครับชวยผมดวย ... คิดไมทันครับ

คิดเร็วๆ ... ใครเร็วกวา คนนั้นชนะ

อบรมครูคณิตศาสตร

ครูกลุมสาระคณิตศาสตรเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรสําหรับครูคณิตศาสตร โดยอาจารย ดร.รุงฟา จันทสุวรรณ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 44 ´ÃسÒÊÒà 


กิจกรรมคณิตศาสตรกับศิลปะ

ความคิดสรางสรรค จากนอง ๆ มัธยม 1

รวมพลังสรางสรรคผลงานศิลปะ

สุดฝมือเลยครับ

ผลงานของหนูสวยมั๊ยคะ

แขงขันหมากกระดาน

ดอกไมชอนี้มอบใหทุกคนครับ

ของผมก็สวยนะครับ

นายพรเทพ เหลืองสีเพชร นักเรียนชั้น ม.6 ไดรับ รางวัลชมเชย จากการแขงขันหมากกระดานในงาน “มหกรรม 9 Sci 2011” ณ โรงเรียนบานคาวิทยา จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ´ÃسÒÊÒÃ

45 


กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ) การแขงขันฟุตบอล ยู 18 “เยาวชน ราชบุรี เอฟเอคัพ” ประจําป 2554 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมชุดแขงขันฟุตบอล 18 ชุด จัดการแขงขันโดย ชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดราชบุรี ไดรับรางวัลจาก นายวิชาญ รังสีวรรธนะ (ประธานจัดการแขงขัน) แขงขันวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2554

การแขงขันฟุตบอล 7 คน เค เอฟ ซี ชูต ป 2554 (อายุไมเกิน 15 ป) จัดการแขงขันโดย บรษัท ยัม เรสเทอรองตส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส กรุป จํากัด ผูดําเนินกิจการราน อาหารเคเอฟซีในประเทศไทย แขงขันวันที่ 9- 17 กรกฎาคม 2554 ไดรับรางวัลชนะเลิศ สาขาโลตัส ถวยรางวัล 1 ใบ พรอมชุดกีฬาแขงขัน 18 ชุด พรอมเปนตัวแทนสาขาโลตัส แขงขันตอระดับจังหวัด แขงขันวันที่ 23 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2554 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับรอบลีกจังหวัด พรอมเกียรติบัตร และเปนตัวแทนจังหวัดราชบุรีไปแขงขันรอบภูมิภาค

ทําไม! ตองเรี ยนหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด หลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอดคืออะไร เปนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่ควรเรียนกอนการเรียนวายนํ้าในหลักสูตรทั่วไป เปนหลักสูตรที่เนนสอนใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า และวิธีการชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้าที่ถูกตอง ซึ่งเปนทักษะ จําเปนขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะไดเรียนรู แตกตางจากหลักสูตรวายนํ้าทั่วไปซึ่งสวนใหญจะเนนการสอนวายนํ้าทาสวยหรือการวายนํ้าใหไดระยะทางไกลๆ ทําไมตองเรียนหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด หากเด็กตกนํ้า จมนํ้า เด็กอาจไมสามารถเอาชีวิตรอดได แมจะสามารถวายนํ้าเปน หากเด็กพบเพื่อน พี่ นอง ตกนํ้า จมนํ้า เด็กคิดวาตนเองวายนํ้าไดและไมรูวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง เด็กจะกระโดดลงไปชวย ซึ่งทําใหเด็กถูกกอดรัดจนจมนํ้า เสียชีวิตไปพรอมกัน เรียนหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอดแลวไดอะไร - รูเรื่องความปลอดภัยทางนํ้า - รูจักแหลงนํ้าเสี่ยง - รูวิธีการเอาชีวิตรอดทางนํ้า - รูวิธีการชวยเหลือคนตกนํ้าเบื้องตน

46 ´ÃسÒÊÒà 


วิทยากรหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอดทางนํ้า วิทยากร ครูอนุชิต เย็นนะสา, ครูภิญญา ชูชีพ ฝายจัด สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ผูเขารับการอบรม ผูรับผิดชอบงานอุบัติเหตุการจมนํ้าและการบาดเจ็บของ สสจ สสอ/รพสต/ รพ/ โรงเรียน/ ผูสื่อขาว 25 มีนาคม 2554 เวลา 10.45 น. – 12.00 น. สถานที่อบรม ณ โรงแรมเวสเทรนแกรนด ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.45 น. – 12.00 น. 13.00 น. – 14.30 น. สถานที่อบรม ณ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.45 น. – 12.00 น. 13.00 น. – 14.30 น. สถานที่อบรม ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 สิงหาคม 2554 เวลา 10.45 น. – 12.00 น. 13.00 น. – 14.30 น. สถานที่อบรม ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี ฝายจัด สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ผูเขารับการอบรม ภาคีเครือขายทองถิ่นชุมชน 30 มีนาคม 2554 เวลา 11.30 น. – 12.15 น. สถานที่อบรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวชั่น กรุงเทพฯ พิธีเปดโดย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ

การแขงขันเอาชีวิตรอดในนํ้า สถานที่ ณ สวนสัตวดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ฝายจัดการแขงขัน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ถวยรางวัล 1 ใบ ทุนการศึกษาจํานวน 20,000 บาท สระวายนํ้าเคลื่อนที่ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เมตร มูลคาสระ 50,000 บาท รับรางวัลจาก ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข) ผูฝกสอน ครูภิญญา ชูชีพ ครูอนุชิต เย็นนะสา ครูภัทรพงษ ดุลยโกวิทย ครูวิฑูล มหาทรัพย รายชื่อนักเรียน ด.ช.ชลันธร พุฒหอมรื่น, ด.ช.ณัฐพัทร ฉัตรธงชัย, ด.ช.ชยุต ปนคํา, ด.ช.กฤษฎา สระทองครื่น, ด.ช.มงคล บัวสด, ด.ช.วชิรศักดิ์ นิติกาญจนา, ด.ญ.อารียา สุวรรณประภา, ด.ญ.ภูชยา บุญแกวศิลาทอง, ด.ญ.ภัคจิรา พุมเจริญ, ด.ญ.กนกวรรณ สุรพันธ, ด.ญ.ปาลิดา โขจุลธรรม ´ÃسÒÊÒÃ

47 


กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ (ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ) กิจกรรมเขาพรรษา

กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา ปการศึกษา 2554 วันที่ 14 ก.ค. 54 ณ วัดบานไรอูเรือ อ.เมือง จ.ราชบุรี กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดจัดกิจกรรมเขาพรรษาตอเนื่องกันมาเปนประจําทุกปสําหรับกิจกรรมในปนี้ไดมีการบอกบุญรวมกัน และมีการตักบาตรอาหารแหงถวายแดพระภิกษุ ชวงบายไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดบานไรอูเรือ เพื่อเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป

กิจกรรมยอนรอยประวัติศาสตร

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดรวมในการจัดกิจกรรมสัปดาหรักการอาน โดยมีการจัดกิจกรรม “ยอนรอยประวัติศาสตร” มีการ ฉายวิดิทัศนเรื่องมหาราชชาติไทย แลวใหนักเรียนตอบคําถามจากวิดิทัศนที่นักเรียนไดรับชมไปโดยแบงการแขงขันออกเปนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 5

กิจกรรมวันรพี

กิจกรรมวันรพี 2554 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรวมกันจัดกิจกรรมวันรพีขึ้นเพื่อเปนการรําลึก ถึงวันสิ้นพระชนมของพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเปนผูบุกเบิกวิชากฎหมายของไทย โดยกิจกรรมนี้ไดจัดขึ้น ใน วันที่ 6 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีกิจกรรมการจัดบอรดความรูเกี่ยวกับกฎหมายและการแขงขันการตอบปญหากฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย

แขงขันตอบปญหาประชาธิปไตย

แขงประวัติศาสตร

กิจกรรมแขงขันตอบปญหาประชาธิปไตยจังหวัดราชบุรี โดยสํานักงานประชาสัมพันธจัดหวัดราชบุรี ไดรับรางวัลชมเชย โดยนายอดินันท ศิริพันธ นายจิรวัฒน เรืองเนตรและนายธีรวุฒิ จันทดิษฐนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

48 ´ÃسÒÊÒà 

การแขงขันตอบปญหาประวัติศาสตร ในงาน มหกรรม 9 scince ณ โรงเรียนบานคาวิทยา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยนางสาววิปสสนา ชัยกิจการ


ตอบปญหาวันรพีศาลเยาวชน

คายเยาวชนสมานฉันท

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี รวมกับ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยกลุม สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการคายเยาวชนสมานฉันท วันที่ 21-22 มิ.ย. 54 ปการศึกษา 2554 เปนโครงการตอเนื่อง นํานักเรียนที่นับถือศาสนา ตาง ๆ กันมาเรียนรูการอยูรวมกันของศาสนิกชนที่นับถือศาสนาตางกันเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข ในการนี้ไดมีวิทยากร

จากทั้งศาสนาพุทธ คริสตและอิสลามมาใหความรูแกนักเรียน มีการทัศนศึกษาสถานที่สําคัญของศาสนาตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแจงชัดและมีประสบการณตรง

ตอบปญหาวันรพี ธรรมศาสตร

กิจกรรมแขงขันตอบปญหากฎหมายวันรพี 2554 ณ ศาลเยาวชนและ ครอบครอบครัวจังวัดราชบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2554 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไดสง นักเรียนเขารวมในกิจกรรมการแขงขันตอบปญหากฎหมายวันรพี ประจําป 2554 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี

เรื่องสั้น

กิจกรรมการแขงขันตอบปญหากฎหมายเนือ่ งในวัน รพี คณะนิตศิ าสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 7 สิงหาคม 2554 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดสง นักเรียนเขารวมการแขงขัน 2 คน และนํานักเรียนไปรวมกิจกรรมเพื่อการศึกษา แนวทางในการศึกษาตอในคณะนิติศาสตร

การประกวดเขียนเรือ่ งสัน้ สงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยสํานักงาน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ไดรับรางวัลดีเดน โดยนายสิทธิชัย บันลือ

อบรมเศรษฐศาสตร ประกวดสุนทรพจน

กิจกรรม การประกวดสุนทรพจน “การเสริมสรางคุณธรรมความซื่อสัตย สุจริต” โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี วันที่ 24 มิ.ย. 54 ไดรับรางวัลชมเชย

ตอบปญหารัฐสภา

ครูฉวีวรรณ อุบอินทร และครูสวุ รรณี นิลใบ เขารับการอบรม “สูตรเด็ด เคล็ดไมลบั การสอนเศรษฐศาสตร” จัดโดยมูลนิธิรมฉัตรรวมกับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีวิทยากรที่มีความรูในการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร เพื่อนําความรูมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร

อบรมความรูดานกฎหมาย

โครงการอบรมเผยแพรความรูด า นกฎหมายสูส ถานศึกษา โดยศาลเยาวชนและ กิจกรรมแขงขันตอบปญหาความรูเ กีย่ วกับรัฐสภาประจําป 2554 วันที่ 19 กรกฎาคม ครอบครั วจังหวัดราชบุรี วันที่ 3 สิงหาคม 2554 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ไดเขารับ 2554 จัดโดยสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียน การอบรมการเผยแพร ความรูด า นกฎหมายจากศาลเยาวชนและครอบครัว โดยวิทยากร ดรุณาราชบุรี กลุม สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดสง นักเรียนเขารวมการแขงขัน และเจ า หน า ที จ ่ ากศาลเยาวชนและครอบครั ว จังหวัดราชบุรี มาใหความรูแกนักเรียน 2 คน คือ นายพัชรพล ชมสงวนและนายธีรวุฒิ จันทดิษฐ โดยมีนายสําราญ ชวนวัน ผอ. สมย.6 เปนประธานในพิธีเปด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหแกนักเรียน ´ÃسÒÊÒà 49


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§ ÇѹáÁ‹áË‹§ªÒμÔ โรงเรี ย นดรุ ณ าราชบุ รี ได จั ด งานเทิิ ด พระเกีี ย รติิ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป 2554 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 โดยมี บาทหลวง จําเนียร จิตเสรีวงศ อธิการ-ผูอ าํ นวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เปนประธาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ และมีโอกาสใหนกั เรียน ได แ สดงความตั ญ ู ก ตเวที ต อ มารดาซึ่ ง เป น ผู  มี พ ระคุ ณ ทางโรงเรี ยนต องขอขอบคุ ณตั ว แทนคุ ณแม ทุ กท า น ที่ ม า รวมงานในครั้งนี้

50 ´ÃسÒÊÒà 


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§

¾Ô¸ÕäËÇŒ¤ÃÙ โรงเรียนดรุณาราชบุรีไดจัดพิธีไหวครูประจําป 2554 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 โดยมี บาทหลวงดํารัส ลิมาลัย เปนประธานในพิธี และคณะผูบ ริหาร อาจารยมนูญ พลจันทร คณาจารย คณะครู ครูนบั วาเปนปูชนียบุคคลทีม่ คี วามสําคัญ อยางมาก ในการใหการศึกษาเรียนรู ทั้งในดานวิชาการ และ ประสบการณ ตลอดเปนผูมีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส สั่งสอนอบรมใหเด็กไดพบกับแสงสวางแหงปญญา ฉะนั้น วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน ทางโรงเรี ย นดรุ ณ าราชบุ รี จึ ง ได จั ด กิจกรรมวันครูขนึ้ เพือ่ ใหนกั เรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที ตอคุณครูของเรา

´ÃسÒÊÒÃ

51 


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§

Çѹʶһ¹ÒáÅÐແ´ÍÒ¤Òà John Paul ll โรงเรียนดรุณาราชบุรไี ดจดั งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ครบรอบปที่ 54 พิธเี สก อาคาร John Paul II และเปดศูนยติวเตอรดรุณาราชบุรี ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 โดยมี พระสังฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุร,ี นาย สุเทพ โกมลภมร ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี, พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุด, นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด, ฯพณฯ มานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีชวย วาการกระทรวงสาธารณสุข, นายณรงค พลละเอียด รองผูวาราชการจังหวัด, นางศมานันท เหลาวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี, นายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายก เทศมนตรีเมืองราชบุร,ี อาจารยมนัส วงศประดู, อาจารยมนูญ พลจันทร, นายสุรนิ ทร ศรีสนิท นายสุริยา พิฑูรสกุล รอง ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, คณะพระสงฆอดีตผูบริหารและผูบริหารปจจุบัน คณะอาจารยผูทรงคุณวุฒิ แขกผูมีเกียรติ และทางโรงเรียนไดรับเกียรติจากหัวหนาสวนราชการ พอคา ประชาชน คณะผู บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เขารวมงานในครั้งนี้ดวย นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวง มหาดไทย นายสุเทพ โกมลภมร ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด โดยวัตถุประสงคของการจัดงาน เพื่อเปนการระลึกถึง พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ผูกอตั้ง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึง่ ทานไดมงุ มัน่ ตัง้ ใจจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน ใหกา วหนา ในความดี กาวหนาในความงาม กาวหนาในความรูแ ละยึดมัน่ ในความจริง โดยมุง หวังคุณภาพ ชีวติ ทีด่ ขี องเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ และ พิธเี สกอาคาร John Paul II และเปดศูนยตวิ เตอร ดรุณาราชบุรี ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีขอขอบคุณทุกๆ ฝายที่ชวยกันทําใหการจัดงานครั้งนี้ ผานไปไดดวยดี “ความกตัญูรูคุณจะนําพาไปสูความเจริญ”

52 ´ÃسÒÊÒà 


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§

´ÃسÒÊÒÃ

53 


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§

Çѹ¤ÅŒÒÂÇѹʶһ¹Ò¤³ÐÅÙ¡àÊ×ÍáË‹§ªÒμÔ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 คณะลู คณะลกเสื กเสือจากโรงเรียนดรุ นดรณาราชบรี ณาราชบุรี ไไดดเขารวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน สนาม ในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2554 และโอกาสครบรอบ 100 ป การลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผูวาราชการจังหวัดและผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรี เปนประธานในพิธี

54 ´ÃسÒÊÒà 


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§

¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ÅÍÂμÑÇà¾×èÍàÍÒªÕÇÔμÃÍ´ ã¹â¤Ã§¡ÒÃÇѤ«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹à´ç¡¨Á¹íéÒ

ดว ยในป ใ จ จุบันการจมนํ้าํ เสียี ชีวี ิตของเด็ก็ ไทยเฉลี ไ ่ยี ตอ เดือื น 1,500 คน ตอ วันั เฉลี่ยี 4 คน ตอวััน ถืือวา เปนอัตราที่สูงมาก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเปนสวนหนึ่งในการชวยลดอัตราการจมนํ้าเสียชีวิตของเด็กไทย และสอนใหนักเรียนดรุณาราชบุรีรูจักการเอาชีวิตรอดจากการจมนํ้า รวมถึงใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงจิตใจ แจมใส โดยนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอีกทางหนึ่งดวย โดยไดรับเกียรติจาก นาย มานิต นพอมรบดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนประธาน โดยมี บาทหลวงจําเนียร จิตเสรีวงศ อธิการ-ผูอํานวยการโรงเรียน ดรุณาราชบุรี คุณภัทราภรณ บรรเทาทุกข วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี อาจารยมนูญ พลจันทร ประธานชมรม ขาราชการบํานาญจังหวัดราชบุรี ทานผูมีเกียรติ คณะครู และนักเรียน เขารวมพิธีเปดและชมการแขงขัน สาธิต การลอยตัวแบบตางๆ ไดรับความรูมากมาย

´ÃسÒÊÒÃ

55 


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§

¡Ô¨¡ÃÃÁ·íÒºØÞμÑ¡ºÒμÃÇѹÍÒÊÒÌ˺٪Ò-ÇѹࢌҾÃÃÉÒ การทําบุญ ถือวาเปนหนาที่ของชาวพุทธที่ดีควรกระทํา เพื่อเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมไทยที่ดี ทางโรงเรียนดรุณา ราชบุรไี ดจดั พิธที าํ บุญเนือ่ งในวันอาสาฬหบูชา-วันเขาพรรษา ณ โรงพละ และอาคารเซนตปเ ตอร โดยไดรับความรวมมือ เปนอยางดีจากนักเรียน คุณครู และคณะผูปกครอง ที่ไดนําขาวสาร อาหารแหงมารวมทําบุญใสบาตรจนลนสถานที่ โดย มีพระทัง้ หมดจํานวน 48 รูปจากวัดตางๆ จํานวน 6 วัด และในชวงบายคณะครูและนักเรียน ไดนาํ ปจจัยและเทียนพรรษา ไปถวายที่วัดบานไรอูเรือ จ.ราชบุรี

56 ´ÃسÒÊÒà 


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§

´ÃسÒÊÒÃ

57 


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§

58 ´ÃسÒÊÒà 


ÃͺÃÑéÇ¢ÒÇá´§

ÁË¡ÃÃÁ¡ÕÌÒà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ โรงเรียนดรุณาราชบุรีไดจัด “มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 38 ในระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ในพิธีเปดไดรับเกียรติจาก พระคุณ เจาสังฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี นางศมานันท เหลาวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี พ.ต.อ. อาคเนย แดงดอมยุทธ ผกก.สภ.เมือง จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี คุณเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายสุรินทร ศรีสนิท นายสุริยา พิฑูรสกุล รอง ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายเสนห โอฐกรรม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง นายชัชวาล รมโพธิ์ทอง ผูอํานวยการโรงเรียนสุริยวงศ อาจารยมนูญ พลจันทร อาจารยมนัส วงศประดู คุณวีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน คุณพิรุณ ศรีแสง คุณพิเชษฐ เจนวิถีสุข คุณเกรียงศักดิ์ นิ่มอุดมสุข คุณเอกชัย วทัญุตางกูร คุณพิชัย นันทชัยพร โดยมี นายวินัย ศรีเจริญ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 ไดใหเกียรติ มาเปนประธานในพิธีเปดงาน รวมทั้ง หัวหนาหนวยงานราชการตางๆ คณะบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี พอคา ประชาชน ผูปกครองรวมเปนสักขีพยานความยิ่งใหญในพิธีเปด โดยการจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งนี้ เกิดจากความรวมมือ ของคณะกรรมการบริหาร 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียน ดรุณาราชบุรีพณิชยการ โรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษาโดยมีวัตถุประสงคใน การจัดงานในครั้งนี้เพื่อ • เพื่อรวมพลังกระตุนเด็ก เยาวชน และมวลชนใหรักการออกกําลัง กายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง • เพื่อลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ตลอดจนใชการกีฬาพิชิตยาเสพติด • เพื่อพัฒนาทักษะดานกีฬา • เพื่อสรางความสัมพันธ และความรวมมือกันระหวางองคกรตางๆ ปดทายบาสคูพ เิ ศษ ระหวางพระสงฆผบู ริหารกับทีม ALL STAR ครูฟล ปิ น ส

´ÃسÒÊÒÃ

59 


Òà ª‹Ç§ҹ´ŒÒ¹¡ÒÃà´Ô¹àÍ¡Ê Å ãË Œ ¡Ñ º ¤Ø ³ ¤ ÃÙ á Å Ð ª ‹ Ç Â ´Ù áÒà à¡çº¢Í§¢³Ð¾Ñ¡·Ò¹ÍÒË Œ ô¹íéҗŒ¹äÁ Å á Ù ´ Ð o ◠´ ç ઠ§ Í Œ Ë ¹ ã é Õ Í Ò Œ à¡çºâ—oÐ à¡ ´.ª.·Ñ¡ÉÔ³ ÅÔéÁ—Œ¹ Í.3/1 ÁÕ¹íéÒã¨ã¹¡ÒÃàÍ×éÍà¿„œÍẋ§»˜¹ ¤Í´ÙáÅˌͧàÃÕ¹à¡çº¢Í§ãˌࢌҷÕè ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ â—oÐàÃÕ¹áÅЪ‹ÇÂàËÅ×Íà¾×è͹æ áÅФس¤ÃÙ㹧ҹàÅç¡æ ¹ŒÍÂæ ä´Œ—ÒÁÇÑ ´.Þ.ªÒÅÔÊÒ »Ò¹³Ã§¤q Í.3/1 ¹ŒÍ§á¾ÃÇ໚¹à´ç¡´ÕÁÕ¹íéÒ㨠ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº—‹Í˹ŒÒ·ÕèÊÙ§ ¾ºàËç¹à¾× è͹·íÒ ÍÐäÃäÁ‹ä´Œ¡ç¨ÐࢌÒ仪‹ÇÂàËÅ×Í à¨ÍàÈÉ¢ÂСç¨Ðª‹ÇÂà¡çºâ´Â·Õè¤Ø³¤ÃÙ äÁ‹—ŒÍ§ºÍ¡ ´.Þ.á¾ÃǹÀÒ àËÁÒÐÊÁÑ Í.3/2

¹ŒÍ§à¹Â໚¹à´ç¡¹‹ÒÃÑ¡ ¾Ù´¨Òä¾àÃÒÐ ÊØÀÒ¾àÃÕºÌÍ ¨ÐÁÕ¹íéÒ㨗‹Í¤ÃÙáÅÐà¾×è͹ àÊÁͶŒÒàËç¹¢ÂзÔ駺¹¾×é¹ã¹âçàÃÕ¹ËÃ×Í·ÕèÊÒ¸ÒóСç¨ÐÁÕ¹íéÒã¨à¡çºä»·Ôé§â´ÂäÁ‹—ŒÍ§ÁÕã¤ÃºÍ¡ ´.Þ.ÊØ¡ÑÞÞÒ âÊÀÒ Í.3/3 ˹·Ù íÒ§Ò¹·Õ¤è س¤ÃÙãËŒàÊÃ稡‹Í¹à¾Í×è ¹ ˹àÙ Ëç¹à¾×Íè ¹¤¹Ë¹§Öè ·íÒäÁ‹ä´Œ ˹àÙ ÅÂࢌÒä» ª‹ÇÂÊ͹ãËŒà¢Ò·íÒãËŒàÊÃç¨áÅСç¶Ù¡—ŒÍ§´ŒÇ ´.ª.¸¹·Ñ— ¾Ù¹¼Å Í.3/4 ˹ÙÍÂÙº‹ ÒŒ ¹Ë¹ÙªÇ‹ ¾‹ÍáÁ‹·Òí §Ò¹ºŒÒ¹ ÍÂÙ⋠çàÃÕ¹˹٪Nj ¤ÃÙà¡çº¢Í§àÅ‹¹ Ê͹˹ѧÊ×Í

ãËŒà¾×èÍ¹æ ´.Þ.ÈÈԸà ¾ÃÐÂÙÃǧÉq Í.3/5 ÁÕ¹íéÒ㨪‹ÇÂàËÅ×ͤÃÙ¡ÊÁØ´ à¡çº¢Í§àÅ‹¹ ª‹Ç¤ÃÙ·Ô駢ÂзÔ駡ŋͧ¹Á ¨Ñ´à¡ŒÒÍÕé㹠ˌͧàÃÕ¹ ´ÙáŪ‹ÇÂàËÅ×Íà¾×è͹ ´.Þ.ÍÀÞÔ ÞÒ âª—Ôª‹Ç§ Í.3/6

ÍÐäà ¹Œ¹Í§ Ò í · Œ ËŒ ãË Ðã ¨ Ù ¨Ð ¤Ã ³ ¤Ø ¤³ Ò ‹ Ç ‹ äÁ § Ò ‹ Í ¡ Ø · Ù ·¡ ¤Ã ³ Ø §Ò¹¤ ¹ŒÍ§äËÁá¡ŒÇ໚¹à´ç¡·ÕèªÍºª‹ÇÂàËÅ×Í äËÁá¡ŒÇ໚¹—ŒÍ§¢Í¤Ø³¤ÃÙ·íÒ ´.Þ.ªÑ¹Àóq áʧ·Í§ Í.3/7 60 ´ÃسÒÊÒà 


ÍÂÙ ‹ ·Õè º Œ Ò ¹¹—×è ¹ ઌ Ò ÁÒË ¹Ù ª ‹ Ç Â¾ ‹ Í ãËŒ Í ÒËÒ Ã»Å Ò ª‹ Ç Â¾Õè Ê ÒÇà ¡ç º ·Õè ¹ ª‹ Ç ÂáÁ ‹ Å Œ Ò §¨Ò ¹ 仫×é Í ÍÒË ÒÃã ËŒ á͹Á‹ ª‹Çºպ¢ÒãËŒáÁÁ‹ ª‹ÇÂáÁ‹Ã´¹íéҗŒ¹äÁŒ ÍÂÙ‹·ÕèâçàÃÕ¹ª‹Ç¤س¤ÃÙᨡÊÁØ´ áÅР˹ѧÊ×Í·Ø¡ÇѹÈØ¡Ãq ˹٨Ð໹š ¨Ô—ÍÒÊÒª‹Ç ¤Ø³¤ÃÙáÅÐà¾×èÍ¹æ ¹ à¡çº¢ÂФ‹Ð ´.Þ.¡Ò¹—q¸Ô´Ò àÍ×éÍ»ÃÐàÊÃÔ° ».1/1 ¤Ø¤³¤ÃÊ͹¼ÁÇ‹ ³¤ÃÙÊ͹¼ÁÇ‹ÒãËŒª‹ÇÂ¤Ø Â¤³¤Ã ³¤ÃÙ ¤³¾‹ ¤Ø³¾‹ÍáÅÐ¤Ø áÅФ³áÁ‹ ³áÁ‹·íÒ§Ò¹ Ê͹ãËŒ Ê à»š¹¤¹´ÕÁÕ¹íéÒ㨠àÍ×éÍà¿„œÍ à¼×èÍἋ ¼Á¨í Ò ä´Œ á Åйí Òä»»¯Ô ºÑ—Ô ¡Ò÷Õè à ÃÒä´Œ ª ‹ Ç ÂàËÅ× Í áÅÐẋ § àºÒÀÒÃТͧ¤Ø ³¾‹ Í ¤Ø ³ áÁ‹ ໚ ¹ ¡Òá—Ñ Þ rÙ ¼Á¨Ð ·íҗÒÁ¤íÒÊÑè§Ê͹¢Í§¤Ø³¤ÃٗÅÍ´ä» ´.ª.ÍѤÃÇѲ¹q ¨ÒÃØÀÑ·ÃÈÔÃÔ¾§Éq ».1/2 ©Ñ¹ªÍºª‹ÇÂàËÅ×ͤÃÙ àÇÅÒ¤ÃÙ·íÒÍÐäéѹ¨Ð¤ÍÂࢌÒ件ÒÁÇ‹Ò ÁÕÍÐäà ãˌ˹٪‹ÇÂäËÁ¤Ð ©Ñ¹¤Ô´Ç‹Ò ¡ÒÃä´Œª‹Ç¼Ùٌ͹໠×è¹à»š¹Ê§ ¹ÊÔ觷´ ·Õè´Õ ¤Ã٢ͧ©¹ÊÍ Ñ¹Ê͹¹©¹ ©Ñ¹ÍÂÙà‹ ÊÁÍ ´.Þ.¹ÃÔÈÃÒ ºØ—Ãà¾ÕÂà ».2/6

àÁ×è͗͹·Õè˹ÙÍÂÙ‹ªÑé¹ ».2/5 ˹ÙàËç¹¾Õèæ áÅйŒÍ§æ ËÅÒ¤¹ÇÒ§¨Ò¹ªÒÁ·Ôé§äÇŒÁÒ¡ÁÒ ˹٨֧ª‹ÇÂà¡çº ¨Ò¹ªÒÁ·ÕèÍÂÙ‹º¹â—oÐä»ÇÒ§änj㹷Õèà¡çº¨Ò¹ ºÒ§·Õ˹١çÂ×¹¤ÍÂà¾×èͨÐà¡çº¨Ò¹â´Â·ÕèäÁ‹—ŒÍ§ÁÕã¤ÃºÍ¡Ë¹Ù ·Õè˹ٷíÒ à¾×èͪ‹ÇÂàËÅ×ͤس¤Ã٢ͧ˹٠à¾ÃÒФس¤ÃٗŒÍ§à´Ô¹ºÍ¡ãËŒà¡çº¨Ö§à¡çº ÁÒ»‚¹Õé˹ÙÍÂÙ‹ ».3/5 ¤Ø³¤ÃÙ´ÙáÅàÇÃÊÇÑÊ´Ô¡Òà 㗌ÍÒ¤ÒÃૹ—»q à‚ —ÍÃq ˹٨Ъ‹Ç¤س¤ÃÙà¡çº¢ÂÐâ´ÂËҶاÁÒãÊ‹¢ÂЗ‹Ò§æ ·Õ¾è æÕè áÅйŒÍ§æ ·Ô§é ˹ÙÁ¤Õ ÇÒÁÊØ¢·Õäè ´ŒªÇ‹ ÂàËÅ×Í ¤Ø³¤Ã٠˹Ùà—çÁ㨪‹ÇÂâ´Â·Õè¤Ø³¤ÃÙäÁ‹—ŒÍ§ºÍ¡ ˹ÙÍÂÒ¡ãËŒâçàÃÕ¹¢Í˹ÙÊÐÍҴ໚¹âçàÃÕ¹ÊÕ¢ÒÇ·Õè»ÅÍ´¢ÂÐ ´.Þ.à¾çÞྪà à¡ÕÂ×ԾÃÁ§¤Å ».3/5 àÇÅҩѹÍÂÙ‹ºŒÒ¹©Ñ¹¡ç¨Ðª‹ÇÂ¤Ø ´ºŒÒ¹ ¶ÙºŒÒ¹ Ōҧ¨Ò¹ ¡ÃÍ¡¹íéÒ »˜´ÃÙ» »˜´·ÕÇÕ à¾ÃÒÐÁѹ áŌǡ窋Ç«ѡ¼ŒÒ ¾Í¼ŒÒáËŒ§©Ñ¹¡ç¨Ð¾Ñº³¼ŒÂ‹ÒÒà¡ç¡ÇÒ Áս؆¹ º äÇŒ ã ¹—Ù Œ ã ËŒ à ÃÕ Â ºÃŒ Í Â àÇÅÒ ·Õ è Í ÂÙ ‹ · è Õ â çàÃ Õ Â ¹©Ñ ¹ ¡ç ¨ Ъ‹ Ç Â¤Ã Ù · íÒ¤ÇÒÁ Ҵˌͧ ¾Í©Ñ¹¨Ðŧä»à¢ŒÒˌͧ¹íéÒàË繤س¤ÃÙ¶ ÍÐäÃÁҩѹ¨ÐÍÒÊÒª‹ÇÂ¶× ÍãËŒ ©Ñ¹äÁ‹ä´ŒÍÂÙ‹¡Ñº¾‹ÍáÁ‹à¾ÃÒо‹èÍáÁ‹ÊÐÍ ·Õè¡ÃØ§à·¾Ï áŌǩѹ¡ç䴌ࢌҪÁÃÁÇÒ·ÈÔ×ÍŢͧ »ŠáŌǡçä»á¢‹§·ÕèÇÑ´¾ÃÐÈÃÕÍÒÃÂqËÃ×Í·ÕèÍ×蹡ç¹ÑºÇ‹Ò໚¹¨Ô—ÍÒÊÒÍÕ¡Í‹ҧ˹价íÒ§Ò¹ Öè§ ´.Þ.ÈÔÃÔÅѡɳq à¨ÕÂÁ͋͹ ».5/4

©Ñ¹ª‹Ç¾‹ÍáÁ‹¡ÇÒ´ºŒÒ¹ ¶ÙºŒÒ¹ Ōҧ¨Ò¹ à¾ÃÒЩѹʧÊÒþ‹ÍáÁ‹·Õ藌ͧ¢Ò¼ÅäÁŒàÍÒà§Ô¹ÁÒãËŒ©Ñ¹ Ê‹ Ç ¹·Õè â çàÃÕ Â ¹©Ñ ¹ ¨Ðª‹ Ç Âà¾×è Í ¹·í Ò àÇÃãËŒ Ê ÐÍÒ´ áÅЪ‹ Ç Â¤ÃÙ ã ¹§Ò¹—‹ Ò §æ ·Õè ·í Ò ä´Œ ઋ ¹ ª‹ Ç Â¤ÃÙ Â ¡¢Í§ ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´â—oФÃ٠໚¹—Œ¹ ©Ñ¹ÀÙÁÔ㨷Õèä´Œ·íÒ¤ÇÒÁ´Õ ´.ª.Àҳؾ§Èq äªÂÊÒà ».5/5 ©Ñ¹ÁÑ¡ª‹ÇÂÂÒÂŌҧ¨Ò¹ ¡ÃÍ Òé á—‹ÊÇ‹ ¹ãËÞ‹©¹Ñ ÁÑ¡¨ÐªÇ‹ ¹ŒÒŌҧ—Ù»Œ ÅÒ ãËŒÍÒËÒûÅÒ ºÒ§¤ÃÑ§é ©Ñ¹¨Ð仪‹ÇÂÂÒ à¡çº¼ŒÒ ʋǹ·Õâè çàÃÂÕ ¹©Ñ¹ÁÑ¡¨ÐªÇ‹ ÂÊÍ¡¹í¹¡Ò úŒ Ò ¹à¾ Í è × ¹ ª‹ Ç Â¡Ç Ò´Ë Í Œ § ¨Ñ ´ â—o Ð àÍÒ¹Òíé ä»à»ÅÕÂè ¹ «Ñ¡¼ŒÒ ª‹Ç¤è٠´Ñ ˹ѧÊ×Í à—ÔÁ¹íéÒãËŒ—Œ¹äÁŒ ź¡Ãдҹ àÍÒ¢ÂÐä»·Ôé§ ¶×ͧ͢ãËŒ¤ÃÙ à¾ÃÒФ ÃÙ à Ë¹× Í è ÂÁÒ ÁÒ¡áÅŒÇ àÃҡ痌ͧ—ͺ᷹·‹Ò¹´ŒÇ¡Òà ª‹ÇÂàËÅ×Íà·‹Ò·ÕèàÃҨЪ‹ÇÂä´ŒáÅо‹ÍáÁ‹ —ÒÂÒ¢ͧàÃÒ´ŒÇ¤‹Ð ´.Þ.ÂÁÅ ÊÔ¢ÔÇѲ¹q ».5/6 ¡Ò÷Õàè ÃÒ໚¹¨Ô—ÍÒÊҹѹé àÃҨЗŒÍ§ÁÕ¨—Ô 㨷մè áÕ ÅЪ‹ÇÂàËÅ×ͼÙÍŒ ¹×è Í‹ҧäÁ‹ËÇѧÊÔ§è —Íºá·¹ ©Ñ¹ä´ŒÊÁѤÃ໚¹¨Ô—ÍÒÊÒ ã¹á—‹ÅÐÇѹ©Ñ¹·íÒ˹ŒÒ·Õ¢è ͧ©Ñ¹Í‹ҧ´Õ·ÊÕè ´Ø äÁ‹ÇÒ‹ ¨ÐÍÂÙ·‹ ºÕè ÒŒ ¹ ÍÂÙ·‹ âÕè çàÃÕ¹ËÃ×Í·ÕÊè Ò¸ÒóРàÇÅҩѹÍÂÙº‹ ÒŒ ¹©Ñ¹¡çªÇ‹ ÂàËÅ×Í ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹·Òí §Ò¹ºŒÒ¹ ÍÂÙ·‹ âÕè çàÃÕ¹©Ñ¹¡çªÇ‹ ¤س¤ÃÙà¡çº¢ÂÐ㹺ÃÔàdzâçàÃÕ¹ Ê͹¡ÒúŒÒ¹à¾×Íè ¹ ໚¹—Œ¹ ¶ŒÒà¡Ô´ÍÂÙ‹ ·ÕèÊÒ¸ÒóЩѹ¡çà¤Â»ÅÙ¡—Œ¹äÁŒà¾×Íè Å´ÀÒÇÐâšÌ͹ ¤ÇÒÁ´Õ¹¹Ñé ÁÕÍÂÙ·‹ Ø¡·Õ¶è ÒŒ àÃÒ»¯Ôº—Ñ —Ô ÇÑ ãˌ໚¹¤¹´Õ ¼Å´Õ¡¨ç ÐÁÒËÒÊÙà‹ ÃÒ àª‹¹à´ÕÂǡѺ©Ñ¹ ©Ñ¹¡ç»¯ÔºÑ—Ô—¹ãˌ໚¹¤¹´Õ ໚¹¾ÅàÁ×ͧ·Õè´Õ¢Í§ªÒ—ÔáÅЩѹ¨ÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ¹Õé—ÅÍ´ä» ´.Þ.¸¹Ô´Ò àªÔުѠ».5/7 ´ÃسÒÊÒÃ

61 


¨Ô—ÍÒÊÒ¢ ©Ñ¹¤×ÍàÇÅÒÍÂÙ‹· Õ躌ҹ ©Ñ¹¨Ðª‹ÇÂÂÒ·íÒͧ §Ò ¹ º Ò Œ ¹ ઠ¹ ‹ Å Ò Œ §¨ Ò¹ ¾Ñº¼ŒÒáÅÐà¡çº·Õè¹Í¹ ʋǹ · è Õ â ç àÃÕ¹ 㹗͹àªÒŒ ¢Í§·¡Ø Çѹ ©Ñ¹à»¹š ¤¹ ä» àÍ ª×èͧ͢ÊÒªÑé¹Á.1 ·Ø¡ËŒÍ§ Ê ÒÊÁ´Ø ¡ÒÃàÃÕ¹©Ñ¹¡ç¨Ðª‹ÇÂÅÒ ‹Ç¹´ ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóЩѹ¡ç¨Ð·ÊÔé§Í¶¹Ñ§ à¾×è͹·ÕèäÁ‹à¢ŒÒã¨ã¹ÊÔ觷Õè¤ÃÙÊ͌ҹ¹ ËÃ×Ͷ¹¹ËÃ×Í·Õèæ ໚¹ÊÒ¸ÒâÂÐãˌ໚¹·Õè äÁ‹·Ô駢ÂЗÒÁ¾×é¹ ãËŒÂÑè§Â×¹áÅÐÁÑ蹤§—‹Í仹Ф³Ð à¾×èÍ·Õè¨Ðä´ŒÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ Ð à´ç¡ËÞÔ§ªÂÔÊÃÒ ªÂؗÁqǧÈq Á .1/1

¨Ô—ÍÒÊҢͧ¼Á¤×Í໚¹ ¹Ñ¡¿Ø—ºÍŢͧâçàÃÕ¹áÅÐä´Œä»á¢‹§¢Ñ¹·Õè —‹Ò§æ·íÒãËŒÃٌᾌ ÃÙŒª¹Ð ÃÙŒÍÀÑ àÁ×èÍàÇÅÒÍÂÙ‹·Õè ºŒÒ¹¨Ô—ÍÒÊҢͧ¼Á¡ç¤×ͪ‹Ç¾‹ÍáÁ‹à½‡ÒÌҹ ÍÔ¹à·ÍÃqà¹ç— ¶Ù¾×é¹ÃŒÒ¹¤ÃѺ à´ç¡ªÒÂÀÒ³ØÇÔªÞq ºÙªÒÃї¹¡ØÅ Á.3/5

Å×Í ´Ô©¹Ñ à´ç¡ËÞ§Ô »°ÁÒÇ´Õ ¨ÐªÍºª‹â´ÇÂàË ¤Ø³¤ÃÙ»ÃШíÒªÑé¹´ÙáÅàÇÃÊÇàÅÑÊÔ¡´ÔàÃÕ¡ÂÒù´Ô©Ñ¹Â¡áÅÒÃÐ ä»à¡çº¢ÂЗÒÁ¾×é¹ ËÅѧ ÂÕ ¹¡¹Ñ ໹š »ÃШÒí à¾Í×è ¹æ ¨Ð໹š ¤¹´ÙáÅËÍŒ §àÃà¡ŒÒÍÕéãËŒàÃÕºÌÍ ÊÁíèÒàÊÁÍ àª‹¹ ¨Ñ´â—oÐ íÒ¤ÇÒÁÊÐÍҴˌͧãËŒÊÐÍÒ´·Ø¡Çѹ áÅÐ —Ô´—ÒÁãËŒà¾×è͹·Ô駢Âз áÅÐ ä¿¿‡Ò ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÍÂÙ‹ºÒŒ ¹©Ñ¹¨Ð໚¹ ¨Ð¤Í»c´à»c´áÍÃq ¾Ñ´ÅÁ Òíé áÁ¡‹ Åͧ ઋ¹ à¡çº¢ÂÐ ¨Ð¤ÍÂà¡çº¼Ñ¡—º ¼ÙªŒ Ç‹ ÂáÁ‹¤ÃÑÇáÅдáÙ ÅáÁ‹¹ Òâͧ©Ñ¹à»š¹á¾ÍÂÙ‹ã¹áÁ‹¹íéÒ ÇѹËÂØ´ ÍÍ¡¨Ò¡á¾à¾ÃÒÐÌҹÍÒËáÅÇŒ ¨Ðª‹ÇÂà¡ºç ¡ÇÒ´ãºäÁŒ àÅÕÂé §ÍÒËÒÃÊ¹Ø ¢Ñ ´Ô©¹Ñ ¨Ðä»·íÒºØÞ·ÕÇè ´Ñ àÊèç à´ç¡ËÞÔ§»°ÁÒÇ´Õ ÊØ´»ÃÐàÊÃÔ° Á.2/3

ÇѹàÊÒÃq˹Ùä´ŒÁÒàÃÕ¹¾ÔàÈɗÑé§á—‹ 8.00 ¹. - 12.00 ¹. ËÅѧ¨Ò¡àÅÔ¡àÃÕ¹áÅŒÇ˹Ù䴌仪‹ÇÂáÁ‹·Õ轘›§Í¹ØºÒÅ ä´Œª‹ÇÂáÁ‹ÅŒÒ§Ê¹ÒÁà´ç¡àÅ‹¹ ª‹ÇÂáÁ‹¶Ù¾×é¹ áÅŒÇä´Œª‹ÇÂáÁ‹áª‹¹ÁãËŒà´ç¡æ¡‹Í¹¡ÅѺºŒÒ¹ ËÅѧ¨Ò¡¡ÅѺºŒÒ¹áÅŒÇ Ë¹Ù¡ç«Ñ¡ ªØ´¹Ñ¡àÃÕ¹¢Í§—ÑÇàͧ áÅС窋ÇÂáÁ‹«Ñ¡¼ŒÒʋǹ·ÕèàËÅ×ÍáÅÐËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹡ç·íÒ¡ÒúŒÒ¹·Õè¤ÃÙÁͺËÁÒÂãËŒ¨¹àÊÃç¨ à´ç¡ËÞÔ§¹Ñ·¸Á¹ ¾Ãó¾×ªÂq Á.3/9 ¼Á໚¹¹Ñ¡´¹—ÃÕǧâ¸ÇҸԗ ªÇ‹ ÂâçàÃÕ¹áÅЪ‹Ç§ҹ¢Í§âçàÃÕ ¹—‹Ò§æ㹧ҹ¡ÕÌÒÊÕ ÃÇÁ·Ñé§àÅ‹¹´¹—ÃÕ ã¹§Ò¹Çѹ¤ÃÙ Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ §Ò¹ä´Œ Çѹ¾‹Í ÇѹáÁ‹ áÅÐÍ×è¹æ ¼Á´Õ㨷Õèä´Œª‹ÇÂàÅ ‹¹´¹—ÃÕ¼ÁÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ ¹Ò¾§È¸Ã ªÒÇàÁ×ͧ Á.4/5

´Ô©¹Ñ 䴌ࢌÒËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁà¡ÕÂè ǡѺ¡ÒÃËÇÁ㨾Ѳ¹ÒªØÁª¹ Êѧ¤Á ÃÇÁ¶Ö§ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁäÁ‹ÇÒ‹ ¨Ð໚¹â¤Ã§¡ÒÃàÂÒǪ¹Ã‹ÇÁ㨠ÃÑ¡ÉÒÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁÍ‹ҧÂѧè Â×¹ â¤Ã§¡ÒÃó礗q Í‹ —ŒÒ¹ÂÒàʾ—Ô´ ࢌÒËÇÁ໚¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã㹡ÒûÅÙ¡½˜§¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔ¸ÃÃÁã¹â¤Ã§¡Òà —Œ¹¡ÅŒÒ¤Ø³¸ÃÃÁÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÁÕʋǹËÇÁ㹡Ԩ¡ÃÃÁ—‹Ò§æ¢Í§âçàÃÕ¹ ´Ô©Ñ¹ÁÕ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¡ÒÃÊÌҧª×èÍàÊÕ§ãËŒâçàÃÕ¹ ¹Ò§ÊÒÇÍÑÁ¾Ô¡Ò ¹Øª»ÃÐÊÔ·¸Ôì Á.5/1 ¨Ô—ÍÒÊҢͧ´Ô©Ñ¹¤×Í¡Ò÷Õè©Ñ¹¡Ò÷Õè©Ñ¹ä´Œª‹ÇÂàËÅ×ÍâçàÃÕ¹㹴ŒÒ¹—‹ Ò§æ¤×Í¡ÒûÃСǴÊع·Ã¾¨¹qáÅÐ ¡ÒÃ仺ÃÃÂÒÂáÅÐ໚¹ÇÔ·ÂҡôŒÒ¹ÊÔ è § áÇ´ ÅŒ Í Á «Ö è § ã¹á —‹ Å Ð·Õ è · è Õ © ѹ䴌仹Ñé¹ ä´ŒÊÌҧ»ÃÐ⪹qãˌᡋ—Ñǩѹ áÅÐÂѧ໚¹¡ÒÃÊÌҧª×èÍàÊÕ§ãˌᡋâçàà §àÃÂÕ¹´Ç ¹´ŒÇ ´©¹ ´Ô©Ñ¹´ã¨Á ´Õã¨ÁÒÒ¡¤ ¡¤‹Ð·Õ зթè Ñ¹ä´ ä´Œª‹ÇÂàËÅ×ÍâçàÃÕ¹ ¹Ò§ÊÒǾѪþà —íÒ¹Ò¹ÇÒÅÂq Á.5/3

¼Áª×èÍÊÔ·¸ÔªÑ ໚¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ªÑé¹ Á.6/1 ¼ÁÁÒâçàÃÕ¹ᗋઌÒá·º¨Ð·Ø¡Çѹ ·íÒãËŒ¼Á ¹Ë §Ñ Ê×Í× ¼Á¡ç¨ç Ъ‹Ç‹ ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍҴˌͧàÃÕ¹áÅСÃдҹ´íÒ ËÃ×ͨѴâ—oÐàÃÕ¹ãˌࢌҷÕè ¼Á¨Ð¤Í ÁÕàÇÅÒÇ‹Ò§ ¶ŒÒäÁ‹Í‹Ò¹Ë¹Ñ à¡çº¢Ç´¹íéÒà»Å‹ÒæãÊ‹¶Ø§äÇŒà¾×èÍÃÇÁ¹íÒ仢ÒÂáÅйíÒà§Ô¹ä»à¢ŒÒà§Ô¹ËŒÍ§ áÅмÁ¡çªÍºÍÒÊÒª‹Ç·íҧҹˌͧ—‹Ò§æ ËÃ×ͧҹ ·Õè¤ÃÙÁͺËÁÒÂãËŒ 㹪‹Ç§»c´à·ÍÁ·Õ輋ҹÁÒ¼Á¡çä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊÁÒª‹Ç·íÒ§Ò¹·Õèˌͧ¤ÍÁ¾ÔÇà—ÍÃq à¾×èÍ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅÐ —Ô´—Ñ駤ÍÁ¾ÔÇà—ÍÃq ¹ÒÂÊÔ·¸ÔªÑ ºÃÃÅ×Í Á.6/1 62 ´ÃسÒÊÒà 


คุณพ่อคุณแม่ สอนอะไร

คุณพ่อ คุณแม่ สอนให้หนูเป็นเด็กดีสอนให้หนู ตัง้ ใจเรี ยนหนังสือกลับจากโรงเรี ยนก่อนนอนจะสอน ให้หนูอ่านหนังสือและเขียนทุกวันและสอนให้หนู รักเพือ่ น ไม่ ให้โกรธกัน ให้แบ่งปันกัน หนูรกั คุณพ่อ คุณแม่มากค่ะ ด.ญ.บาลิกา เสาทอง อ.3/3 คุณพ่อคุณแม่สอนให้เป็นคนดี ไม่เอาเปรี ยบ คนอืน่ ให้เป็นคนมีนา�้ ใจ ให้อภัย ท�าผิดยอมรับผิด ด.ช.ณัฐภูมิ แย้มแก้ว อ.3/4 คุณพ่อสอนหนู ให้เป็นคนดี ตัง้ ใจเรี ยน มีนา�้ ใจ กับผู้อื่น และรักสามัคคี ด.ช.ภณ รัยนพิชญชัย อ.3/5

เวลาผมทะเลาะกับใครคุณพ่อคุณแม่มักจะ พูดว่าต้องสามัคคีกัน ในวันที่ผมเล่นกีฬา คุณพ่อ จะบอกว่าต้องมีนา�้ ใจนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูจ้ กั ให้อภัย ในวันทีผ่ มสอบ คุณแม่จะบอกว่าต้องตัง้ ใจท�าข้อสอบ นะลูก ด.ช.สิทธิพล รอดสอาด ป.4/5

ตั้งแต่ฉันเกิดมาบนโลกนีค้ ุณพ่อคุณแม่ก็ ได้ เลีย้ งดูฉนั เป็นอย่างดีเสมอมา ท่านต้องเหนือ่ ยมาก ซึ่งฉันก็ส�านึกอยู่ตลอดเวลา คุณแม่สอนฉันตั้งแต่ การใช้ชวี ติ ต้องรูจ้ กั อดทน อดกลัน้ มีความขยันพึง่ ตนเองให้ได้ รูจ้ กั การมองให้ออก และต้องพยายาม แก้ปัญหาให้เป็น คุณพ่อและคุณแม่มักสอนเสมอว่า “เกิดเป็นคน ท้อแท้ได้ แต่อย่าถอย” น.ส.ธัญญลักษณ์ เอี๊ยสกุล ชม.6/1 คุณพ่อคุณแม่สอนให้ฉนั เป็นคนดี มีคณ ุ ธรรม รูจ้ กั การเป็นผู้ให้มากกว่าผูร้ บั คิดในสิง่ ทีด่ ี ท�าในสิง่ ทีด่ ี และพูดในสิง่ ทีด่ ี คนเราไม่ควรเก่งแต่เรื ่ องเรี ยน เรื ่ องการด�าเนินชีวิตต้องเก่งด้วย กล้าแสดงออก ในเรื ่ องทีถ่ กู ต้อง รูจ้ กั บุญคุณคนและประพฤติตน อยู่ ในแนวคิด แข็งแรง ฉลาด ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน นางสาวจิรัญญิกา จันทร์ยืน ม.6/1

แม้วา่ คุณพ่อคุณแม่จะคิดว่าการอ่านหนังสือต่างๆให้ลกู ฟังนัน้ เป็น กิจกรรมทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ในการสอนลูกให้รจู้ กั อ่านหนังสือ แต่กย็ งั มีกจิ กรรมอืน่ ๆ อีกมากที่สามารถช่วยให้ลูก “เตรี ยมพร้อม”ที่จะอ่านหนังสือได้ และยิ่งถ้า ได้ปพู นื้ ฐานในการอ่านให้ลกู เป็นอย่างดีแล้ว ลูกไม่เพียงแต่จะอ่านหนังสือได้ เท่านั้น ลูกยังจะรักการอ่านและกระตือรื อร้นที่จะอ่านหนังสืออีกด้วย ด.ญ.พงศทัศ ฝอยทอง อ.3/1 สิง่ ทีค่ ณ ุ พ่อคุณแม่สอนหนูจา� ได้ พ่อแม่สอนให้ เป็นเด็กดี ตัง้ ใจเรี ยน อ่านเขียนหนังสือ เชือ่ ฟังคุณครู พูดจาไพเพราะ มีมารยาทและเป็นคนดีมีน�้าใจ สอนให้รกั เพือ่ น กล้าแสดงออกในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง หนูขอ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากค่หนูจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ตลอดไป ด.ญ.ปรี ยานุช มณี โชติ อ.3/3 คุณพ่อคุณแม่สอนหนูไว้วา่ เวลาอยู่ ในโรงเรี ยน ให้ตั้งใจเรี ยน ขยันหมั่นเพียรและเป็นเด็กดี คุณครู ก็จะชืน่ ชมเรา และคุณพ่อก็จะบอกหนูไว้วา่ ถ้าหากว่า เราตั้งใจเรี ยน ขยันในการท�างานก็จะส�าเร็จและ คุณครูกจ็ ะชืน่ ชมเราและมีอกี อย่างทีพ่ อ่ บอก ถ้าเรา ท�าความดีก็จะได้ดีไปด้วย ด.ญ.ธัญชนก ปานเนียม ป.4/1 พ่อแม่ดแู ลเรามาตัง้ แต่เรายังไม่เกิดออกมา จากท้องแม่จนถึงทุกวันนี ้ ทุกครัง้ ทีพ่ อ่ กับแม่สอนผม พ่อกับแม่สอนให้ผมเป็นคนดี และตัง้ ใจเรี ยน ไม่เกเร ไม่ท�าอะไรที่ ไม่ดีต่างๆ นาๆ และค�าสอนเหล่านั้น ก็คอยเฝ้าเตือนใจผมมาตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลา ที่ผมจะท�าเรื ่ องที่ ไม่ดี และท�าให้ผมไ่ม่ยุ่งกับมันอีก และอีกเรื ่ อง ที่พ่อแม่สอนผมก็คือให้เป็นมิตรกับคนทุกคนที่เรารู้จัก และไม่ แสดงกิริ ยาที่ ไม่ดตี อ่ ผู้ ใหญ่ และมีความจริ งใจในเรื ่ องต่างๆ ทีท่ า� และผมตัง้ ใจว่าจะตัง้ ใจเรี ยนเพือ่ หางานทีม่ นั่ คงท�า เพือ่ เลีย้ งดูพอ่ แม่ และท�าให้ท่านมีความสุขตลอดไป นายนนทวัฒน์ การุณวิบูลย์ ม.4/1 คุณพ่อคุณแม่ของผมได้สอนเอาไว้ว่า ให้ผม ตัง้ ใจเรี ยน โตขึน้ จะได้เป็นเจ้าคนนายคน จะได้ยนื ด้วยล�าแข้งของตัวเอง คุณพ่อคุณแม่อยากให้ผม เป็นหมอ เพราะว่าท่านอยากให้ผมช่วยเหลือผู้อื่น และเมือ่ ผมโตขึน้ ท่านก็ได้สอนถึงการทดแทนบุญคุณคน เพราะท่าน ไม่อยากให้ผมเห็นแก่ตัว อยากเห็นผมเป็นคนดีมีน�้าใจผมก็อยาก ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทสี่ อนผมทุกๆ เรื ่ องจนผมเติบโต มาทุกวันนี ้ ขอขอบคุณครับ นายธเนศ เอี้ยวสุวรรณ ม.6/2 ´ÃسÒÊÒÃ

63 


͹غÒÅ

จ�ำอะไรที่คุณครูสอนได้

จ�าได้ว่าคุณครแู ก้ว เคยสอนว่า ท�าดีได้ดี า� บาป ท�าชัว่ ไดช้ วั่ ให้เกรงกลัวการท หรื อท�าไมไม่ดี อ.3/4 ด.ญ.ปนัดดา ลักษณะโต

ฉันจ�าทีค่ี ณ ุ ครูสอนคอมพิวเตอร์เรื ่ องการสร้าง โฟร์เดอร์ ทีฉ่ นั จ�าได้เพราะฉันตัง้ ใจทีค่ ณ ุ ครูพดู และ ฉันก็ท�าตาม พอฉันกลับถึงบ้านฉันได้ไปลองท�าดู ท�าหลายๆ ครั้งจนกว่าฉันจะท�าได้ พอฉัน ท�าได้ฉันก็ท�าให้คุณพ่อคุณแม่ดู คุณแม่ บอกว่า “เก่งมากเลยลูก” และหลังจากนั้น ฉันก็ท�าได้ตลอดมา ด.ญ.นิตย์วดี อ่อนสดทวีชัย ป.4/7

คุณครสู อนให ้น้องแพง อา่ นหนงั สอื สอน ทา� เลข และสอน ให้หนูมีมารยาทท ี่ดีต่อผู้ ใหญ่ ด.ญ.จันทิมา แก ้วบัวดี อ.3/5

ÁѸÂÁ ครกู เ็ ปรียบเหมอื นแม่คนท ี่ 2 1 าล ุ บ อน ้ น ขึ ั น ่ ฉ แต ้ ง ตั วยเหลือในสิ่งที่ฉันท�าไม่ได้ ของฉัน เพราะว่าครคู อยช่ รูจะเหนอื่ ยลา้ สักเทา่ ้ ค แม ึ ง ถ งๆ ่ า ู ้ ต มร วา าค ช วิ คอยสอน ดที่จะท้อ ครจู ะคอยเตือน ไหร่ แต่ครูก็ ไม่เคยคิดสักนิ รูจะแนะน�าแต่สิ่งดีๆ ะค แล อ สม เ ่ ู อย ด ผิ า ท� น ั ฉ ่ ในสิ่งที ถ้าไม่มีครูฉันก็ ไม่มีวันนี้ ให้ฉัน ขอบคุณครทู ุกคนค่ะ ชพร จอมดวง ม.1/2 ทั น ั .น ญ ด. สิ่งแรกที่สัมผัสได ้เมื่อ ความอบอุ่นกว่า 15 ป ก้าวเข้ามาคือ ีที่ ได้ศึกษาอยู่ที่ โรงเรี ยนดรณุ าราชบรุ ี โรงเรียนแหง่ นเ้ี ปรี ยบ เสมอื นบา้ น หลงั ทสี่ องทคี่ ณ ุ ครูทกุ ทา่ นได้ ใหค้ วาม รูแ้ ละความเอาใจใส่ กบั นกั เรียนและสดุ ทา้ ยโรงเรี ยนแหง่ นท้ี า� ใหร้ วู้ า่ “คณ ไมไ่ ดส้ อนหนงั สอื เพยี งอ ุ ครู ยา่ งเดยี ว แตค่ ณ ุ ครูสอนนกั เร ทกุ คนใหเ้ ปน็ คนด ี มนี า�้ ใจ และมคี วามรับผดิ ชอบ” ี ยน สงิ่ เหล่าน้ี จะอยู่ ในใจของลูกขาวแ ดงตลอดไปขอบคุณคะ น.ส .ต้องใจ ศรัทธาผล ม.6/1

64 ´ÃسÒÊÒà 

»ÃжÁ

คุณครสู ุนันท์สอนฉันว่าอ ักษรต�่า มี 24 ต ฉั น จ� า ไม ัว ่ ไ ด ้ แ ต ่ คุ ณ ค ร ูสุ นั น ท ์ ใ ห ้ ท ่ อ ง ว ่ “ช้างลา า กซงุ ยุงท้องเฟ้อ ควายนงั่ เหม่อพี่ฮ วา่ งา่ ย” อนั นแ้ี หล ูก ะทฉี่ นั ชอบ เพราะ น า � ม า เปน็ การละเลน่ กค็ อื การทา� ทา่ ทา งตามคา� คณ ุ ค ร ส ู น ุ นั ทย์ งั สอนวา่ ใหฉ้ นั เป็นคนดีค่ะ ด.ญ.พรชิตา ภิญ โญ ป.4/4

สงิ่ ทผี่ มจา� ไดม้ าตลอ ด คอื ครสู อนใหผ้ ม มีคุณธรรม ซึ่งเป เปน็ คนดี ็นพื้นฐานของการใช ้ชีวิตที่มีความสุข และประสบความ สา� เรจ็ แมบ้ างครงั้ ศษิ ยจ์ ะไมเ่ ชอื่ ฟงั เดินผิดทางบ ้าง ครกู ็เป็นผู้ชี้แ นวทางส่องสว่าง ให้ศิษย์กลับ มาอยู่บนเส้นทางแ ห่งคุณธรรมและ ความส�าเร ็จอีกครั้ง นาย กิตติธัช ลิขิตมาล า ม.6/4

ลายๆ เรื่ องทงั้ ด้านการเรียน นห าใ เร อน ส ด้ ู ไ คร ณ คุ ุด งคุณธรรม แต่ที่จ�าได้ดีที่ส ที่ ได้ ให้ความร้แู ละสอนเรื ่ อ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี าก ม ่ ู หม คน ใน จ ็ เร า � มส วา งค คือเรื่ อ ด้ ว่ มมอื ชว่ ยเหลอื และผลที่ ไ ความสามัคคี การใหค้ วามร ะเราไดท้ งั้ มิตรภาพ ความรกั รา เพ ็ จ เร า ส� ่ า กว ่ ิ ง ย อ คื และอีกหลายๆ อยา่ ง ความสามคั คี ความมนี า�้ ใจ ขุ ทีอ่ มิ่ เอมเต็มหัวใจ แตท่ สี่ า� คัญทีส่ ดุ ทีเ่ ราไดค้ วามส เปลื้อง ม.6/1 น.ส.กรรณิกา ปลด


ใหห้ นูทำ� ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง คุณครนู ำ่ รักใจดี และช่วยเหลอื ผูใ้ หญ ่ พูดจำสุภำพ ไพเรำะ ่ อ ี ต ่ ี ด ทท ยำ ำร ม มี ็ น เป ด คิ ็ น เป ท�ำงำน ล้ำแสดงออก ี นได้คล่องแคลว่ รวมทัง้ ฝึกใหก้ สอนอำ่ นและเขย ก็ ดี ตอ่ ไปจะไดเ้ ป็นเทวดำ เด น ป็ ู เ หน ้ ำ ถ ำ ว่ ั ้ น วป ำ ข้ อก ู บ คร คุณ /1 เด็กชำยวีริศ วำลมนตรี อ.3

คุณครูใจดี ชอบสอนหนั ชอบสอนหนังสือท�ำให้เรรำมีควำมรู ้ คุณครูอยำกให้ กให้

หนูพูดภำษำอังกฤษเก่งจะได้ไปเที่ยวเมืองนอก คุณครูชอบให้หนู ออกไปเต้น คุณครูดูแลเด็กๆ เยอะแยะไปหมด หนูรักคุณครูค่ะ

เด็กหญิงปำริ ป ชำ ตั ตันจะสุวรรณ (น้ รรณ (น้องเนย) อ.3/7 งเนย)

น ียนและกำรใช้ชีวิตประจ�ำวั เร ำร งก อ ่ รื เ ่ ใส ใจ อำ เ ี นดีและ คุณครูเป็นครูที่ใจด ลหนูและเพื่อนๆ ให้เป็นค แ ู งด อ ้ ต ่ ี รท กำ บ ั กก มำ อ ่ ื นๆ คุณครูคงเหน ุ ครูยงั ส่งเสริม ในโรงเรียนของหนูและเพื่อ รูอยูเ่ สมอ คณ ค ุ ณ งค ขอ ้ ม ยิ อย ่ ร แต น ห็ ็ เ ุ แตห่ นูก ี วำมสข ี นรอู้ ย่ำงมค ่ ร้ำงสรรคน์ อกเหนือจำก คนเก่งพรอ้ มทงั้ เรย ทีส รม กร จ กิ � ำ รท กำ ใน ใจ ่ ั น ี วำมม ล้ำแสดงออกใหม้ ค เป็นคุณแม่ และเป็น อ ใหห้ นูและเพอื่ นๆ เปน็ คนก หม ณ ุ ค น ็ เป อ สม เ ู หน อง ียนคุณครูเป็นทุกอย่ำงข ุ พ่อ ุ แม ่ คณ ี่ ี คณ ทด ธ์ ั น พ กำรเรียน เวลำอยู่ที่โรงเร ั ม ยส ษ นุ ี ม ม ี ด ั ย ศ ุ ครูมอี ธั ยำ น็ คณ ครู ่ งั ชืน่ ชมครุ ครูเสมอวำ่ เป ุ แมย ุ ครู คณ คณ นไว้ในควำมดูแลของคุณ ลำ รห ต บุ ำก ฝ ่ ที ใจ น ุ ่ ะอ แล ด้วยก็รู้สึกสบำยใจ รู ผู้ปกครอง ที่มำพูดคุย ื่อนๆ ตลอดไปนะคะคุณค เพ ละ แ นู งห ขอ ใจ บ ทั ระ นควำมทรงจ�ำและควำมป สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้คงจะอยู่ใ เสริฐ (โฟกัส) อ.3/2 ระ ป ่ ู อย รณ วร ฐ ั ณ ง ิ หญ เด็ก

ผม มำ รู ้ จั ก กั บ คุ ณ ครู ก ำน ผม สำ มำ รถ เขี ย นแ ละ อ่ำนหนังสือได้ คุณครูใจดี บำงครั้งก็ดุบ้ำง แ ต่เพรำะคุณครู อยำกให้เด็กๆ อ่ำนและเขียนได้ ผมจึงตั้ง ใจเรียนหนังสือ เพื่อคุณครูจะได้ดีใจ เด็กชำยดุลยุตฆ์ จ�ำปำทอง (ไตเติ้ล) อ.3/6 ´ÃسÒÊÒÃ

65 


»ÃзѺã¨ÍÐäÃã¹คุณครู »ÃжÁ ตลก สอน คุณครูอ้วนเป็นคน ย ถึงบำงครั้งก็ ำ ่ ง ้ ได ใจ ้ ำ เข ด ย ี อ ะเ ล ็ใจดี คุณครอู ้วน ดุบำ้ ง บำงครั้งก ี นุก และสอนให้ม ส น อ ส ่ ี ท ู ร ค ณ ุ ค น ็ เป ึง ในเวลำเรียน ฉันจ น ่ เล ย ุ ค ่ ไม ย ั น ิ ว บ ระเบีย น ประทบั ใจคุณครอู ้ว งศ์กุล ป.4/3 ด.ญ.ณัฐพร วิชยพ

หนูประทับใจทีค่ ณุ ครูศริ พิ ร ก�ำปัน่ ทอง สอนให้หนู เป็นคนดี ขยัน ท�ำให้หนูเรียนพัฒนำยิง่ ขึน้ กว่ำเดิมมำก ท่ำนสอนให้หนูมีควำมสำมัคคีในงำนกลุ่ม และยังสอนให้หนูเป็นคนรับผิดชอบงำน ที่ได้รบั มอบหมำยค่ะ ด.ญ.จิรภัทร ทรัพย์กลุ ป.4/2

คุณครศู ิริพรรณ เสวคนธ์ คุณค ดิฉนั มีควำมประทับใจคุณครูของฉันเพรำะคุณครู ส อ น ใ ห ้ ฉั น เ รู ป ็ น ค น มี น�้ ำ ใ จ สอนว่ำเรำควรตรวจงำนก่อนออกไปส่งเพรำะอำจ ส อ น ใ ห ้ ฉั น เป ็นคนกล้ำ ผิดพลำดและเขียนลำยมือให้สวย ไม่ให้พูดค�ำหยำบ แสดงออก สอนใ ท�ำงำนให้เสร็จในเวลำ ถ้ำมีปัญหำคุณครูก็จะช่วยให้ เ ข ้ ำ ใ จ เน้อื ห ำ ห้ฉัน บท ผ่ำนไปได้ และคอยสั่งสอนให้เรำเป็นเด็กดี ไม่เกเร สอนให้เป็นคน เรี ย น ดี สอนให้ ห้ำมพูดโกหก ดิฉันคิดว่ำคุณครูทุกคนช่วยสอนให้เรำเป็นคนดี ฉันเป็นคนเอื้อ เฟื้อเผ่อื แผ่ ไม่นอกลู่นอกทำง เพื่อนน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน คุณครูจะ ด.ญ.ชนัญชิตำ อำสนเวศ ป.2 ไม่บอกในสิ่งที่ผิด และจะบอกในเรื่องกำรไหว้ผ้ใู หญ่ ล้วนเป็นสิ่งที่ดี /1 ที่คุณครูมอบให้เรำ และไม่เล่นไม่คุย ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เป็นคนดี ในอนำคต ตั้งแต่หนูอยู่ ป.3/7 หน ด.ญ.ธิษณีพัชร์ จี้เพชร ป.3/4 ูได้พบกับคุณครูผู้ให้ ควำมรู้และตักเตือนหนูเมื ่อท�ำผิด คุณครูคนนี้สอน ดีมำก หนดู ใี จเมือ่ ไดม้ ำอยู ่ ป.3/1 ค่ะ หนจู ะตงั้ ใจเรยี น เพื่อควำมหวังของคุณครู Ë ¹Ù ¢ Í â · É ·Õè เพื่อจะได้เป็นลูกศิษย์ที่ดี และเป็นตัวอยำ่ งของน้องๆ ค่ ท�ำให้คณ ุ ครูเหนือ่ ย หนู ะ ครปู ระจ�ำชัน้ ชือ่ คุณครสู มบ ตั ิ (คณ ุ ครเู ล็ก) คุณครคู อยช่วยเ รู้สึกผิดไปแล้ว หนูจะ หลอื เวลำเดอื ดรอ้ น หนรู กั คุณครสู มบตั มิ ำก เพรำะคุณครูสมบัติให้ควำ เป็นเด็กดีของคุณครู หนู มช่วยเหลือตลอดเวลำ คุ ณครูสอนหนังสือให้ ทุกคนเข้ำใจ สอนให้มีค จะช่วยงำนคุณครู หนูรกั คุณครู วำมกตัญญูแก่พ่อแม่และสอ นให้พดู ไพเรำะและ สอนให้มีมำรยำทท่ดี ี สอ คุณครูตี ดุว่ำกล่ำวตักเตือน คุณครู นให้ใช้เงินอย่ำงประหยดั คุณครไู ม่เคยสอนให้ นักเรียนเป็นคนไม่ดี สอ อยำกให้พวกหนูได้ดหี นูจะเป็นเด็กดีของ นแต่ให้ทำ� ควำมดีอยู่เสมอ คุณครรู ักนักเรียน ทุกคน หนูจะเป็นนักเรีย ครูค่ะ หนูรักคุณครูศิริลักษณ์นะคะ นที่ดีของคุณครตู ลอดไป ด.ญ.ขนิสรำ นิม่ นวล ป.3/3 ด.ญ.สุภำวดี เสือน้อย ป .3/7 หนูประทับใจ “คุณครูรงุ่ นภำ มอทิพย์” เพรำะตอนทีห่ นูไม่สบำยคุณครูคอยดูแลเอำใจใส่ คุณครูถำมว่ำ “เป็นยังไงบ้ำง” คุณครูถำมด้วยควำมเป็นห่วง คุณครูคอยแนะน�ำทุกเรื่อง ทีห่ นูไม่เข้ำใจ บำงครัง้ คุณครูอำรมณ์ไม่ดี แต่กไ็ ม่เคยพำลใคร ใครทีท่ ำ� งำนดี คุณครูกช็ มเชย คุณครูชอบสร้ำงควำมประทับใจ เล่ำเรื่องตลกจนท�ำให้พวกหนูหัวเรำะข�ำกลิ้งไปเลย เพรำะเหตุนี้หนูถึงได้ประทับใจ คุณครูรุ่งนภำค่ะ ด.ญ.อสมำภรณ์ ช้ำงเพชร ป.4/6

66 ´ÃسÒÊÒà 


ะทับใจใครมากที่สุด คงตอบไม่ได้ ปร อ ื หร ด ุ ส ่ ี ท ดี หน นไ ค รู ค า ว่ าม ะถ ถ้าหากจ ต่สิ่งที่มีเหมือนกันก็คือ แ น ั งก า ต่ ตก แ ่ ที ใจ บ ทั ระ ป ้ ให า � ท ่ ี วท เพราะครูแต่ละท่านมีเรื่องรา นมากกว่าครู ครูเป็นทั้งพ่อและแม่ ป็ เ รู ค อ สื ง ั หน อน ส ค่ าแ ม ห้ ใ ด้ ไ ่ ไม ้ ู ครูไม่ได้ให้ความร ละการใชช้ วี ติ คอยดูแล นแ ย รี ารเ นก า ด้ ้ ั ง ท งๆ ่ า างต วท แน ค นิ เทค ทีค่ อยอบรมสัง่ สอน แนะน�า ีค�าพูดปลอบใจเมื่อเราท�าผิดพลาด ม ง ่ ึ หน คน ก ลู น ็ เป รา นเ อ มื เห น สอ คอยเตือน คอย หา อยู่เคียงข้างเราเสมอ ญ ั ป มี เรา อ ่ ื เม ษา ก รึ ป ่ ที น ป็ เ วร ค ่ ที ง ่ ิ มีค�าชื่นชมเมื่อเราท�าดีในส ะผลักดันให้เราได้มีอนาคตที่ดี เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความส�าเร็จแล นางสาวทิพาพร จอมเกตุ ม.5/1

“เรียนแล้วต้องรู้” เป็นค�าพูดติดปากของครูสนิทที่ทุกคนภายในห้องได้ยินกันคุ้นหู ทุก ๆ ครั้งที่ครูสนิท จะเข้ามาสอน บรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ครูได้ยกขึ้นมา ให้พวกเราได้เรียนรู้ เป็นประสบการณ์ใกล้ ๆ ตัวที่จ�าเป็นมาก ขอบคุณกับทุก ๆ มายากลที่สอนให้พวกเราได้รู้ว่า “สิง่ ทีเ่ ห็นอยูอ่ าจไม่จริงเสมอไป” .... เป็นความประทับใจในตัวครูทเี่ ป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน หรืออาจจะลูกศิษย์ ทั้งสายชั้น จะเป็นความทรงจ�าที่ดีในหัวใจเราทุกคน เด็กหญิงปฏิญา ฮวดใช้ และนักเรียนชั้น ม.3/1

ฉันประทบั ใจในคุณครผู สู้ อน วิชาคณติ ศาสตร์สายชัน้ ม.3 เป็นวิชาที่ใช้ความตั้งใจอยู่ม ทสี่ อนฉัน เพราะคณติ ศาสต ากในการเรียน และในขณ ร์ ะเรียนคุณครูท่านก็จะช่วยส แบบตัวต่อตัว ให้เมื่อไม่เข้า อนอธิบาย ใจ และช่วยชี้แนะให้ทุกเรื่อ ง คุณครูท่านใจดี จึงท�าให้ฉ ในคุณครูค่ะ และไม่ใช่แค่ค ันประทับใจ ุณครูผู้สอนท่านนี้ท่านเดียว คุณครูท่านอื่นก็เช่นกัน ถ้ ฉันและเพือ่ น ๆ กค็ งไม่ได้เป็น าไม่มีคุณครู คนดีและเขา้ ใจในวิชาความร ตู้ า่ ง ๆ ได้ ตอ้ งขอบพระคณ ด้วยค่ะ ที่ช่วยอบรมสั่งสอน ุ คณ ุ ครทู กุ ท่าน หนูมา ขอบคุณค่ะ เด็กหญิงวิภาภรณ์ – วิไลล ักษณ์ ขจรวศิน ม.3/2 ระยะเวลา 7 ปี ทีด่ ฉิ นั ได้อยูใ่ นรัว้ ขาวแดง ดิฉนั ได้พบกับคุณครูหลายท่านซึง่ คุณครู ทุกท่านที่สอนดิฉันตั้งแต่ ป.4 จนถึงตอนนี้ดิฉันอยู่ ม.4 ได้สอนให้ดิฉันเป็นคนดี มีน�้าใจ รักเพื่อน และเป็นคนที่ตั้งใจเรียน ถ้าดิฉันไม่ได้เจอกับคุณครูทุกท่าน ดิฉันคงไม่มีโอกาส ได้พบเจอกับสิ่งดี ๆ ที่คุณครูมีให้ตลอดมา คุณครูทุกคนรักดิฉัน และคอยดูแลเอาใจใส่ดิฉัน คุณครูได้ตกั เตือนสัง่ สอนว่าสิง่ ไหนดี สงิ่ ไหนไม่ด ี สงิ่ ไหนควรท�า สงิ่ ไหนไม่ควรท�า คณ ุ ครูคอยให้ ค�าปรึกษาตลอดเวลา คอยแนะน�าแนวทางในเวลาที่เราไม่รู้ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านค่ะ นางสาวแพรวพรรณ เพ็ญแสง ม.4/2 ´ÃسÒÊÒÃ

67 


˹ٹŒÍ คนเก่ง

นักกีฬาลีลาศจังหวัดราชบุรี 1. ด.ช.ภูมิภัทร รักษาทรัพย์ ป.4/2 ได้อันดับ 5 2. ด.ญ.ศิริลักษณ์ ประพันธ์พจน์ ป.4/2 ได้อันดับ 5 3. ด.ช.ธนพล ชูระเชตุ ป.4/2 ได้อันดับ 4 4. ด.ญ.ธนพร ชูระเชตุ ป.3/2 ได้อันดับ 4 เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระดับภาคกลาง รอบคัดเลือก ในการแข่งขันลีลาศ ประเภท Standard Class E ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2554 และ มีสิทธิ์เข้าไปแข่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ที่จังหวัดขอนแก่น รอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน 2554 ต่อ

เด็กชายจรูญ แสนกล้า ชั้น ป.4/7 ● วันที ่ 20-21 สิงหาคม 2554 ได้ไปร่วมแข่งขันเทควันโด “กระบีอ่ นั ดามัน แชมเปีย้ นชิพ” ครัง้ ที ่ 5 ได้รบั เหรียญทองแดง รุ่นยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี มือเก่า น�้าหนัก 28.31 กิโลกรัม ● วันที่ 27 สิงหาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด เมืองคนงามแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ได้รับเหรียญทองแดง รุ่นเยาวชนชาย อายุ 9-10 ปี มือเก่า น�้าหนัก 28.31 กิโลกรัม

เด็กชายกษิดิศ พิทักษ์รัตนสกุล ป.2/1 ● ได้รบ ั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทควันโด “เมืองคนงามแชมป์เปีย้ นชิพ” ครัง้ ที ่ 1 ประเภทมือใหม่ รุน่ 7-8 ปี น�า้หนัก 20-23 กิโลกรัม ● ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 วิถีเพชร โอลิมปิค เชยุกควัน A Kyoruki ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี รุ่น C (21-24) มือใหม่_3 ในการแข่งขันเทควันโด “กระบีอ่ นั ดามัน แชมเปีย้ นชิพ” ครัง้ ที ่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสามเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรม ราชินีนาถ 68 ´ÃسÒÊÒà 

เด็กหญิงวรรวิมล เพ็งอุดม ป.6 ● ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ ประเทศ การอ่านฟังเสียงโครงการอนุรกั ษ์ เอกลักษณ์ไทย ธนาคารนครหลวงไทย ประจ�าปี 2553 ● รางวัลชนะเลิศ การอ่านฟังเสียง วั น สมเด็ จ กรมพระปรมานุ ชิ ต ชิ โ นรส จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2553 ● ได้รบ ั รางวัลเหรียญทอง การอ่านท�านองเสนาะ วันวิชาการ การศึกษาเอกชน ประจ�าปี 2554 ● ประธานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจ�าปี 2554 ● รางวัลเหรียญทอง พูดสุนทรพจน์เทิดพระคุณแม่ ประจ�า ปี 2554 ● รางวั ล เหรี ย ญทอง อ่ า นท� า นองเสนาะวั น วิ ช าการ โรงเรียนนารีวิทยา ประจ�าปี 2554


ผลการแข่งขันว่ายน�า้ “บอสโกพิทกั ษ์ แชมป์เปีย้ นชิพ” ครัง้ ที ่ 7 ชิงถ้วยนายมงคล ทัฬหะกุลธร นายกสมาคมศิษย์เก่า ครู และ ผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ณ สระว่ายน�้าโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม ● เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รับรางวัล 3 เหรีญเงิน 5 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 8 ปี หญิง กลุ่ม B ● เด็กหญิงหงลดา โขจุลธรรม ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 9 ปี หญิง กลุ่ม C

การแข่งขันว่ายน�า้ “วังไกลกังวล แชมป์เปีย้ นชิพ” ครัง้ ที ่ 2 ณ สระว่ายน�า้ โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2554 จัดโดย โรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมกับบริษัท พีพี สปอร์ต โปรโมชั่น จ�ากัด ● เด็ ก หญิ ง ปาลิ ด า โขจุ ล ธรรม ได้ รั บ รางวั ล รวม 12 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท บุคคล รุ่นอายุ 8 ปี หญิง กลุ่ม B ● เด็กหญิงสิรวิ รรณ บัวคล้าย ได้รบ ั รางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 9 ปี หญิง กลุ่ม B ● เด็กหญิงเขมศิร ิ จารุนน ั ท์ ได้รบั รางวัล 6 เหรียญเงิน 5 ผลการแข่งขันว่ายน�า้ “กีฬานักเรียนนักศึกษา ประจ�าปี 2554” เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 ณ สระว่ายน�้า CJ Sport Club บุคคลรุ่นอายุ 9 ปี หญิง กลุ่ม C ● เด็กหญิงหงลดา โขจุลธรรม ได้รบ ั รางวัล 2 เหรียญเงิน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 6 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ประเภท ● เด็กชายปฐมพร ปั้นสังข์ ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง บุคคล รุ่นอายุ 10 ปี หญิง กลุ่ม C 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี ชาย ●

เด็กชายนวคุณ พลอยเพ็ชร ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย ● เด็กหญิงเปมิกา ไกรทอง ได้รบ ั รางวัล 1 เหรียญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี หญิง ● เด็กหญิงปาลิดา โสขจุธรรม ได้รบ ั รางวัล 1 เหรียญทองแดง 4 เหรียญเงิน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง ● เด็กหญิงสุตาภัทร เตชะกุลวิโรจน์ ได้รบ ั รางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ● เด็กหญิงเขมศิริ จารุนันท์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญทองแดง ● เด็กหญิงสิริวรรณ บัวคล้าย ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมรุ่นอายุ 9 ปี หญิง ● เด็กหญิงหงลดา โขจุลธรรม ได้รบ ั รางวัล 3 เหรียญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง

ผลการแข่งขันว่ายน�า้ “ภาณุรงั ษีสวิมมิง่ คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17” ชิงถ้วยเจ้ากรมการทหารช่างจังหวัดราชบุร ี พลโทนิพนธ์ ปานมงคล ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 2554 ณ สระว่ายน�้า ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี ● เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รบ ั รางวัล 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 รุน่ อายุ 8 ปี หญิง ● เด็กหญิงสิรวิ รรณ บงั คล้าย ได้รบ ั รางวัล 3 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง ● เด็กหญิงเขมศิริ จารุนน ั ท์ ได้รบั รางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ● เด็กหญิงหงลดา โขจุลธรรม ได้รบ ั รางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 10 ปี หญิง

´ÃسÒÊÒÃ

69 


เนื่องในวโรกาสมงคลสมัยที่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พวกเราคณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแล และนักเรียนประจ�าโรงเรียนดรุณาราชบุรีทุกคน ขอร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ด้วยการน้อมน�าเอาพระบรมราโชวาท “ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สา� คัญในการด�าเนินชีวิต” มาเป็นหลักปฏิบัติทั้งเรื่อง ของการเรียน ดนตรี กีฬา และการใช้ชีวิต ด.ช.สมาน กุลสิงห์ (เมฆ) ชั้น ม.1 (นักเรียนเข้าใหม่)

นายอัครภาคย์ มัทมิฬ (พัดโบก) ชั้น ม.3

“ก่อนมาอยูห่ อพัก ผมเป็นคนทีไ่ ม่มรี ะเบียบเลย แต่เมือ่ (มือกีตาร์วงดนตรีของหอพัก) “การเล่นดนตรีไม่ใช่เรือ่ งง่ายอย่างทีค่ ดิ ส�าหรับตัวผมเอง ได้มาอยู่หอพัก จากเด็กที่ชอบนอนตื่นสายก็ไม่สายอีกแล้ว รวมถึงการกินข้าว อาบน�า้ และเข้านอนก็เป็นเวลา ระเบียบวินยั ก็ตอ้ งมีวนิ ยั ในการเล่น/การฝึกซ้อม ต้องมีสมาธิ จะเหม่อลอย หรือวอกแวกไม่ได้ ยิ่งตอนเล่นรวมกันเป็นวงยิ่งยากเข้าไป กลายเป็นสิ่งส�าคัญมากในชีวิตของผม” อีก ทุกคนต้องเล่นให้ถกู ต้องตามจังหวะ ตามอารมณ์ของเพลง จะเล่นตามใจชอบไม่ได้ ต้องฟังซึ่งกันและกัน” ด.ช.ศิรภูมิ เพียรอุสาหะ (ภูมิ) ชั้น ม.2 (นักเรียนเข้าใหม่)

“ระเบียบวินัยส�าคัญอย่างยิ่งในชีวิตของผม ท�าให้ผม นายเอกชัย รอดยอดสร้อย (บิ๊ก) ชั้น ม.5 มีระเบียบแบบแผนในการจัดการกับตนเอง เช่น ตรงต่อเวลา (เด็กหอเรียนดี ปี 53 เกรดเฉลี่ย 3.83) “ผมถือว่า จะเรียนได้ดีต้องมีวินัยในการเรียน ผมจะ รู้จักประหยัดอดออม เป็นต้น หากขาดระเบียบวินัยในการใช้ ตั้งใจรับความรู้จากครูผู้สอนอย่างเต็มที่ ให้ความเคารพครู ชีวิต ชีวิตของผมก็คงจะเป็นการอยู่ไปวันๆ เท่านั้นเอง” ไม่คุยเล่น ต้องแยกให้ออกว่าเวลาไหนเรียน เวลาไหนเล่น เมื่อกลับมาที่หอพักแล้วก็ต้องทบทวนอีก 1 รอบ จากนั้นจึง ด.ช.จิรภัทร เศรษฐสุข (ปลื้ม) ชั้น ม.1 หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่นๆ” (อดีตผู้รักษาประตูโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี) “การที่จะเล่นกีฬาได้เก่งนั้น ผมต้องมีระเบียบวินัยใน การซ้อมเสียก่อน คือ ต้องก�าหนดแผนว่าวันนี้จะซ้อมอะไร นายทวี มณีฉาย (ทวี) ชั้น ม.6 (เด็กหอเรียนดี ปี 53 เกรดเฉลี่ย 3.78) ใช้เวลาเท่าไหร่ ที่ส�าคัญคือต้องตั้งใจฟังสิ่งที่เป็นความรู้และ “ผมจะจัดเวลาให้เหมาะสม เมื่อมีเวลาเรียน ก็ต้อง ประสบการณ์ของครูผู้สอน และหมั่นน�ามาทบทวน ปฏิบัติ มีเวลาพักผ่อนด้วย เพือ่ ไม่ให้หกั โหมหรือคร�่าเคร่งจนเกินพอดี อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งท�าให้ผมมีวินัยในการฝึกซ้อมและเล่น เวลาเรียนก็เรียนอย่างตั้งใจเพื่อให้ได้ความรู้ เวลาเล่นกีฬา ฟุตบอลเก่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว” ก็เต็มที่เพื่อร่างกายที่แข็งแรง ตารางเวลาของหอพักช่วยผม ได้เยอะเลยครับ”

70 ´ÃسÒÊÒà 


นางบุหงา ธัชศฤงคารสกุล ผู้ปกครองของ เด็กหญิงเพชรชฎา ธัชศฤงคารสกุล ป.1/2

โครงการ “เรียนดี เรียนฟรี เรียนทีด่ รุณาฯ” เป็นโครงการทีด่ ฉิ นั ชอบมาก เพราะครัง้ แรกทีเ่ ห็นโครงการจากแผ่นพับ (ดรุณาสาร) เชิญชวน ให้มาเรียน ดิฉันก็โทรศัพท์สอบถามฝ่ายวิชาการทันที และไม่รอช้า รีบสมัครเรียนทันที พอได้มาเรียนจริง จึงรู้ว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เหมาะส�าหรับผูป้ กครอง เพราะเป็นการเสริมทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องจากผู้สอนเจ้าของภาษาโดยตรง คือ Mr.Julian และยังเป็น การใช้เวลาว่างระหว่างรอรับบุตรหลานให้เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง อีกด้วย มีแต่ได้กับได้จริงๆ คะ!

นางสุทิน แก้วศิริรัตน์ ผู้ปกครองของ เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์ อ.2/5

เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เพิ่มทักษะความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง จะได้น�าความรู้ที่ได้นี้ไปสอนการบ้านแก่เด็กได้บ้าง ขอขอบคุณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่มอบโอกาสอันดีนี้ด้วยค่ะ

นายเอกชัย ชุณห์วิจิตรา ผู้ปกครองของ เด็กหญิงเด็กชายจริฎฐ ฐานพันธ์ ป.1/1

ผมเรียนโครงการภาษาอังกฤษกับ Mr.Julian ทุกวันอังคาร เป็นโครงการทีด่ มี าก ท�าให้ผปู้ กครองทีม่ ารอรับลูกเรียนพิเศษ ผูป้ กครอง ที่พอจะใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างก็ได้มาเพิ่มเติมความรู้ ส่วนที่ยังไม่ค่อย มี ค วามรู ้ ท างภาษาอั ง กฤษเท่ า ไรก็ ไ ด้ ม าเรี ย นให้ มี ค วามรู ้ แ ละเก่ ง ทางภาษาใน Class ของผมนั้นสนุกสนาน Mr.Julian เอาใจใส่ดีมาก เป็นกันเอง สอนดีมาก ถามได้ทกุ เรือ่ ง ไม่รสู้ กึ ร�าคาญทีจ่ ะตอบค�าถาม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนที่ได้จัดโครงการดีๆ อย่างนี้มาให้ ผู้ปกครอง

นางสาวเพ็ญชญานี ธนาประเสริฐกุล ผู้ปกครองของ เด็กชายสหรัชฎ์ ทิยะมุข ป.5/4 ด.ญ.ชนิษฐา ทิยะมุข ป.4/2

ดิฉันมีความยินดีกับทางโรงเรียนที่มีการเปิดสอนภาษาจีนให้กับ ผูป้ กครอง เพราะปัจจุบนั ภาษาจีนเป็นภาษาทีส่ า� คัญอย่างมาก และเห็นด้วย ที่ทางโรงเรียนมีการสอนระดับประถมศึกษา ในอนาคตภาษาจีนก็มี ความส�าคัญในการติดต่อธุรกิจ การค้าต่างๆ ซึง่ ทางโรงเรียนมีความพร้อม ทั้งอาคาร สถานที่ บรรยากาศในห้องเรียนมีแอร์เย็นสบาย ครูสอน ภาษาจีนสอนสนุก เป็นกันเอง มีความพร้อมทีจ่ ะให้ความรูแ้ ละเอาใจใส่ ในการสอนดีมากๆ มาเรียนแล้วภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิด ´ÃسÒÊÒÃ

71 


เดือนพฤษภาคม

ขอแสดงความยินดีกับ...คุณครูภูมิเกียรติ นิลภูมิ ได้รับ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุด ี ประจ�าปี 2554 ชัน้ ที ่ 2 ร่วมพิธี รับมอบเหรียญจาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รัฐมนตรีสภานายกสภาลูกเสือไทย เมือ่ วันที ่ 11 มีนาคม 2554 ณ เวทีใหญ่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ จัดโดย ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ เด็กชายนภัทร หลิมศิโรรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 2) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ.2553 จากสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2554 และร่วมพิธีรับมอบเหรียญรางวัลจาก นายไชยยศ จริ เมธากร รฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทหารบกวิภาวดีกรุงเทพมหานคร ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจ�าปี 2554 ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร จ.ราชบุรี  รางวัลชนะเลิศ น.ส.อัมพิกา นุชประสิทธิ์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.อรวรรณ พยัคฆ์ ด.ญ.ธนพร แก้วพิจิตร นายอดินันท์ ศิริพันธ์ น.ส.ชลธิชา เกิดนพคุณ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ศิริลักษณ์ เจียมอ่อน น.ส.อนุสรา เฮงวิเชียร น.ส.อัญชนิกา สินช่วยปราบ  รางวัลชมเชย ด.ญ.ฐิตาภา ฤทธิจันทร์ ด.ญ.พรปวีณ์ คิดชอบ ด.ญ.เบญจภรณ์ แคล้วศรี ผลการประกวดบรรยายธรรม ประจ�าปี 2554 ระดับ จังหวัด ณ วัดมหาธาตุ จ.ราชบุร ี จัดโดยกรมศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคต่อไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.อรวรรณ คฆ์ ด.ญ.ธนพร แก้วพิจิตร ด.ญ.อรวรรณ พยั

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.วิไลลักษณ์ ขจรวศิน ด.ญ.วิภาภรณ์ ขจรวศิน  รางวัลชมเชย อันดับ 1 ด.ญ.เบญจภรณ์ แคล้วศรี ด.ญ.พรปวีณ ์ คิดชอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศ น.ส.อัมพิกา นุชประสิทธิ์ น.ส.พัชรพร ต�านานวาลย์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.ชลธิชา เกิดนพคุณ นายอดินันท์ ศิริพันธ์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.อนุสรา เฮงวิเชียร น.ส.อัญชนิกา สินช่วยปราบ ฝึกซ้อมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ นายธีรวุฒิ จันทดิษฐ์ น.ส.วณัฐธิดา แจ่มสว่าง ได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการสร้างคลังความรู้ กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครัง้ ที ่ 1 ประจ�าปี 2553 หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” ฝึกซ้อมโดย คุณครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ และคุณครู เกรียงวุธ นีละคุปต์

เดือนมิถุนายน

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ท่านผู้ปกครองที่ลูกหลานของท่านได้รับรางวัล ดังนี้ ด.ญ.นิจสิรี คนงาน ป.1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรมนักเรียน ระดับ ประถมต้น เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2554 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม และเข้ า รั บ พระราชทานโล่รางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ มณฑลพิธีลานเอนกประสงค์ กองทั พ ภาค 1 กรมทหารราบที่ 11 รั ก ษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ประเภทกลุ่ม งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนือ่ งในวันวิสาขบูชา ประจ�าปี

โรงเรียนดรุณาราชบุรี สอนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

72 ´ÃسÒÊÒà 


2554 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2554  รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด.ญ.พรปวีณ์ คิดชอบ ม.2/1 ด.ญ.เบญจพร แคล้วศรี ม.2/1  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายอดินันท์ ศิริพันธ์ ม.6/2 น.ส.ชลธิชา เกิดนพคุณ ม.5/2 ฝึกซ้อมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ การแข่ ง ขั น บรรยายธรรมระดั บ ภาค เนื่ อ งในวั น วิสาขบูชา จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พรปวีณ์ คิดชอบ ด.ญ.เบญจพร แคล้วศรี น.ส.ชลธิชา เกิดนพคุณ นายอดินันท์ ศิริพันธ์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.อรวรรณ พยัคฆ์ ด.ญ.ธนพร แก้ววิจิตร น.ส.อัมพิกา นุชประสิทธิ ์ น.ส.พัชรพร ต�านานวาลย์  รางวัลชมเชย น.ส.อัญชนิกา สินช่วยปราบ น.ส.อนุสรา เฮงวิเชียร ฝึกซ้อมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ การแข่ ง ขั น บรรยายธรรมนั ก เรี ย น งานส่ ง เสริ ม พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จัดโดย คณะกรรมการ ฝ่ายเผยแพร่ธรรมและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาฯ กรุงเทพฯ ระดับประถม  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.ฐิตาภา ฤทธิจนั ทร์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.นิจสิร ี คนงาน ฝึกซ้อมโดย คุณครูกรกัญญา โชว์ปัญญา ระดับมัธยม  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.อัญชนิกา สินช่วยปราบ น.ส.อนุสรา เฮงวิเชียร

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.พรปวีณ์ คิดชอบ ด.ญ.เบญจพร แคล้วศรี นายอดินันท์ ศิริพันธ์ น.ส.ชลธิชา เกิดนพคุณ  รางวัลชมเชย ด.ญ.วิภาภรณ์ ขจรวศิน ด.ญ.วิไลลักษณ์ ขจรวศิน น.ส.อัมพิกา นุชประสิทธิ์ ฝึกซ้อมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ การประกวดบรรยายธรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ประเทศ งานส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา กรมศาสนา รับรางวัลจาก นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมศาสนา ระดับประถม  รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.นิจสิรี คนงาน  รางวัลชมเชย ด.ญ.ศิริลักษณ์ เจียมอ่อน ด.ญ.กานต์สิริ บุตรดี ด.ญ.ฐิตาภา ฤทธิจันทร์ ด.ญ.วิรัญญา ชมภูราช ฝึกซ้อมโดย คุณครูกรกัญญา โชว์ปัญญา ระดับมัธยม  รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ชลธิชา เกิดนพคุณ  รางวัลชมเชย น.ส.อนุสรา เฮงวิเชียร น.ส.อัญชนิกา สินช่วยปราบ ฝึกซ้อมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ นายอดินนั ท์ ศิรพิ นั ธ์ ได้รบั รางวัลโครงการด้านสิง่ แวดล้อม ดีเด่น ประจ�าปี 2554 จัดโดย มูลนิธิทรง บุลสุข ครั้งที่ 18 ภายใต้โครงการ “คนรุ่นใหม่ สร้างไทยเข้มแข็ง” ควบคุมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ ด.ญ.วรรวิ มล เพ็ ง อุ ด ม ป.6/1 ได้ รั บรางวั ล ชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ประจ�าปี 2553 ฝึกซ้อมโดย คุณครูกรกัญญา โชว์ปัญญา รางวัลชมเชย โครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย จังหวัดราชบุร ี จัดโดยส�านักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดราชบุรี นายธีรวุฒ ิ จันทดิษฐ์ นายอดินนั ท์ ศิรพิ นั ธ์ นายจิรวัฒน์ เรืองเนตร ฝึกซ้อมโดย คุณครูสุวรรณี นิลใบ

โรงเรียนดรุณาราชบุรี สอนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

´ÃسÒÊÒÃ

73 


เดือนกรกฎาคม ทีมนักข่าวเยาวชนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้เข้ารอบ ชิงชนะเลิศ 18 ทีมสุดท้าย การประกวดคลิปวีดีโอมือถือ นักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล ยาเสพติ ด ” จั ด โดยคณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ นายอดินันท์ ศิริพันธ์ นางสาวอัญชนิกา สินช่วยปราบ น.ส.อัมพิกา นุชประสิทธิ์ น.ส.ประภาสิริ โชติอธิพงศ์ น.ส.อนุสนา เฮงวิเชียร น.ส.ชลธิชา เกิดนพคุณ ฝึกซ้อมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ รางวัลดีเด่น การประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ “วัฒนธรม ประชาธิปไตยสร้างชาติไทยให้มั่นคง” โครงการเสริมสร้าง วั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยและการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต จัดโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายสิทธิชัย บันลือ ฝึกซ้อมโดย คุณครูสุวรรณี นิลใบ โครงการส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนเอกชนประเภท สามัญศึกษา เพื่อพัฒนาคะแนนการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาปีท ี่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ รางวัลพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET น.ส.อนุสรา เฮงวิเชียร น.ส.ชลธิชา เกิดนพคุณ ได้รับ รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์โครงการเสริมสร้าง วั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยและการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 จัดโดย ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

นนั ท์ ศิรพิ นั ธ์ น.ส.อัมพิกา ด.ญ.นิจสิร ี คนงาน นายอดิ คนงาน นุชประสิทธิ ์ ได้รบั เชิญจากศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.) กล่าวสุนทรพจน์ และทอล์คโชว์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายอดิ นั น ท์ ศิ ริ พั น ธ์ น.ส.อนุ ส รา เฮงวิ เชี ย ร น.ส.อัญชนิกา สินช่วยปราบ และนักเรียนกลุ่มร้องเพลง ประสานเสียง ได้รับเชิญจากส�านักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี แสดงการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี” และ ร้องเพลงรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี จ.ราชบุรี ฝึกซ้อมและควบคุมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ คุณครูกรกัญญา โชว์ปัญญา ขอแสดงความยินดีกับ… คุณครูชุติมา ริ้วเลิศศิริกุล ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา ที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพทางการศึกษา จนสามารถเป็นแบบอย่าง และเป็น ที่เคารพยกย่อง อย่างสูงในศิษย์ และบุคคลทั่วไปสมกับ เป็นปูชนียบุคคล รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ�าปี 2554 จาก กระทรวงศึกษาธิการ

เดือนสิงหาคม ผลการประกวดเรี ย งความและกล่ า วสุ น ทรพจน์ หัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต” โครงการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยและ การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จั ด โดย ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรี สอนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

74 ´ÃسÒÊÒà 


รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ นางสาวทิพาพร จอมเกตุ รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ นางสาวชลธิชา เกิดนพคุณ น.ส.อนุสรา เฮงวิเชียร ทีมทอล์คโชว์โรงเรียนดรุณาราชบุร ี “เมืองโอ่งมังกร” ได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จากการประกวดทอล์คโชว์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) ได้ เ ป็ น ตั ว แทนระดั บ จั ง หวั ด ไปแข่งขันในระดับภาค นายอดินันท์ ศิริพันธ์ น.ส.อัญชนิกา สินช่วยปราบ น.ส.อรวรรณ พยัคฆ์ น.ส.อนุสรา เฮงวิเชียร น.ส.อัมพิกา นุชประสิทธิ์ น.ส.ชลธิชา เกิดนพคุณ ฝึกซ้อมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ ด.ญ.นิจสิร ี คนงาน ชัน้ ป.2 ได้รบั เชิญจากศูนย์ปฏิบตั ิ การต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุร ี (ศตส.จ.รบ.) กล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “การท�างานเพื่อประชาชนใน ความฝันของเด็กและเยาวชน” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ขอแสดงความยินดีกับ… คุณครูไกรสร ประยูรวงค์ ทีไ่ ด้รบั รางวัลครูผสู้ อนดีเด่น กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจ�าปี 2554 รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น ประจ�าปี 2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ… คุณครูชตุ มิ า ริว้ เลิศศิรกิ ลุ ทีไ่ ด้รบั รางวัลครูภาษาไทย ดี เ ด่ น รั บ รางวั ล เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ จ ารึ ก พระนามาภิ ไ ธย ย่อ สธ. ประจ�าปี 2554 จาก กระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับ… นางสาวอัมพิกา นุชประสิทธิ ์ นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร ได้ รั บ รางวั ล ลู ก ที่ มี ค วามกตั ญ ญู ก ตเวที อ ย่ า งสู ง ต่ อ แม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2554 จากสภา สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับ… นางสาวอัญชนิกา สนิ ช่วยปราบ ได้รบั รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2554 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบโล่ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ในวันที ่ 20 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาสังคมสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

โรงเรียนดรุณาราชบุรี สอนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

´ÃسÒÊÒÃ

75 


¨Ò¡ã¨»Ãиҹ¹Ñ¡àÃÕ¹

͹غÒÅ

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น (น้องเนติ) ชั้นอนุบาล 3/2 ประธานสภานักเรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2554

บิดา

นายสินชัย ทรัพย์เย็น รับราชการต�าแหน่ง นิติกร 7 วช ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มารดา นางณัฐนันท์ ทรัพย์เย็น รับราชการต�าแหน่ง รักษาการผู้อ�านวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลเขางู ความภาคภูมิใจในที่ได้รับเลือกตั้งฯ “ผมรู้สึกภูมิใจมาก ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน ผมขอขอบคุณ ทุกคะแนนเสียงที่ให้ความไว้วางใจ เลือกผมเป็นประธานสภานักเรียนแผนกอนุบาล ในปีการศึกษา 2554 และให้สัญญาว่าจะตั้งใจท�างานตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ คือ 1. โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียน เชิญชวนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2. โครงการชวนเพื่อนออกก�าลังวันละนิดจิตแจ่มใส ชวนเพื่อนๆ ออกก�าลังกายด้วยกันเพื่อจะได้มีสุขภาพ ที่ดีและแข็งแรง 3. โครงการสะสมทรัพย์เพื่อสร้างบุญใหญ่ถวายในหลวง เก็บออมวันละนิดพิชิตความฟุ่มเฟือย ทุกๆ งานที่ผมได้ท�าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ น้องๆ ด้วยดี และขอขอบพระคุณ ซิสเตอร์และคุณครู ที่ได้ให้ค�าแนะน�า และให้โอกาสผมและเพื่อนได้ท�างานเพื่อส่วนรวม เพื่อเพื่อนๆ น้องๆ และโรงเรียนของเรา”

เด็กหญิงวรรวิมล เพ็งอุดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ประธานสภานักเรียนแผนกประถม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2554

»ÃжÁ

งานที่ท�าเพื่อโรงเรียน 1. คณะสภานักเรียนจะช่วยดูแลความสงบ เรียบร้อย และความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทุกคน จะช่วยตักเตือนนักเรียนที่มีปัญหากัน ไม่ให้ทะเลาะกัน จะช่วยไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทและตัดสินอย่างยุติธรรม 2. คณะสภานักเรียนจะช่วยรักษาระเบียบ วินัย ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน จะดูแลให้ทุกคน แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย จะดูแลให้เข้าแถวเป็นระเบียบ จะดูแลทรงผมและความสะอาดของร่างกาย โดยจะท�าเป็นตัวอย่างที่ดี 3. คณะสภานักเรียนจะดูแลความสะอาดในโรงเรียนให้นา่ มอง ไม่มขี ยะ และสิง่ ปฏิกลู บริเวณต่างๆ คือ ห้องน�้า พืน้ สนาม โรงอาหาร ห้องเรียน 4. คณะสภานักเรียนจะมีจิตอาสา ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้ดี ตามนโยบายและข้อแยกย่อยต่างๆที่กล่าวมา นอกจากนี้ ดิฉันประธานสภานักเรียน จะปฏิบัติตามนโยบายในตอนที่ใช้หาเสียง 2 ข้อคือ 1. จะจัดให้มีการเต้นออกก�าลังกาย (เปลี่ยนจากเช้าวันจันทร์เป็นเช้าวันพฤหัสบดี) 2. จะจัดให้มีนักเรียนมาแสดงความสามารถบนเวทีทุกพักเที่ยงวันศุกร์ สุดท้ายขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจค่ะ

76 ´ÃسÒÊÒà 


ÁѸÂÁ

¨Ò¡ã¨»Ãиҹ¹Ñ¡àÃÕ¹ นายอดินันท์ ศิริพันธ์

ประธานสภานักเรียนประจ�าปีการศึกษา 2554

จากใจพี่ประธานนักเรียนมัธยม ก่อนอืน่ ต้องขอขอบคุณน้องๆ โรงเรียนดรุณาราชบุรที ไี่ ด้เลือกพีเ่ ป็น ประธานสภานักเรียนประจ�าปี 2554 แล้วก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และ ทุกฝ่ายที่ได้มอบกิจกรรมให้ได้ท�าทุกงานล้วนแต่มีคุณค่าส�าหรับ โรงเรียนดรุณาราชบุรีของเรา กระผมและเพื่อนๆขอท�างานต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม ออกก�าลังกายตอนเช้าด้วยการเดินมาร์ชชิ่ง , กิจกรรมในการต่อต้านยาเสพติดด้วยโครงการ DARUNA UNTI NO SMOKING ถึงแม้บางครั้งงานบางอย่างอาจจะมีความล้าช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วย แต่ยังไงก็ ขอสัญญาว่าจะท�างานเพือ่ น้องๆ และโรงเรียนของเราให้มกี าร พัฒนาอย่างสูงที่สุด ขอบคุณส�าหรับโอกาสครั้งส�าคัญที่มอบให้กับผม ให้ได้ท�างานเพื่อโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ผมรักและผูกพัน มากที่สุด

´ÃسÒÊÒÃ

77 


โครงการ

ดรุณำคว้ำดำวประดับบ่ำ

โครงการนี้ส�าหรับนักเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นทหาร ต�ารวจ และต้องการเตรียม ความพร้อมทั้งภาควิชาการ และภาคสนาม โดยพักอยู่ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี วันจันทร์วันเสาร์ เพื่อฝึกด้านระเบียบวินัย เรียนรู้ด้านวิชาการ และฝึกภาคสนาม โดยอาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒิ มีอาจารย์สมโภค สุขอนันต์ นักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าของโครงการ รับสมัครนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.1 เพื่อใช้เวลาเตรียมเด็ก 3 ปี (ม.1-ม.3) เพื่อโรงเรียนเตรียมทหาร, โรงเรียนนายร้อย สนใจเชิญสมัคร สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-3231-4760 ต่อ 102

ชื่อ นตท. ตรีเพชร์

จาโสด

ชั้นปีที่ 1 เรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร

ฝากถึงน้องๆ ดรุณา สวัสดีนอ้ งๆ ทุกคน พีเ่ องก็เป็นศิษย์เก่าจากดรุณาราชบุรี ส�าหรับน้องๆ ทีม่ คี วามฝัน อยากเป็นทหาร-ต�ารวจ เป็นรั้วของชาติ โรงเรียนเตรียมทหารก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าไปเรียน ต้องสอบแข่งขันกับคน ทัว่ ประเทศ ต้องมีความพยายามอุตสาหะและรักอาชีพนีจ้ ริงๆ ตัวพีเ่ องเลือกสอบทัง้ 3 เหล่า และก็สอบติดทั้ง 3 เหล่า พี่ไม่ได้สอบเหล่าทหารอากาศ เพราะพี่เป็นคนสายตาสั้น พี่เลือกเหล่าทหารบก เพราะเป็นความฝันที่พี่มีมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว สุดท้ายนี้พี่ขอฝาก ค�าคมไว้สักหน่อย “อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน” ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิด

78 ´ÃسÒÊÒà 


Congratulation รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2553 ศึกษำต่อในระดับอุมศึกษำ ล�ำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ชื่อ - สกุล

นาย อภิวัฒน์ นาย ทรงพล นาย วสิษฐ์พล นางสาวปรารถนา นาย ณัฐวัฒน์ นางสาววรรษมน นางสาว วาสนา นาย บัณฑิต นาย อภิชัย นางสาว ญานิกา นางสาว ไรวินท์ นาย บัณฑิต นาย สาระ นางสาววณัฐธิดา นางสาวหยกมณี นาย กฤษฎา นาย ทศม นาย พงษ์พรหม นางสาว ศรัณยา นาย วิทวัส นางสาวชนม์นิภา นางสาว สวรรยา นาย ณัฐวัฒน์ นาย สกล นาย ถาม์พร นางสาวรัตนาภรณ์ นางสาวพรรณวิภา

สุขสุถ้อย คงกระพันธ์ สนธิ์เศรษฐี เหมามิมาต ศิริเลิศลักษณา ราซิดี สกุณี ขวัญธ�ารง กุญชรชัย อารักษ์วาณิช เส็งเจริญ พวงทอง ศักดิ์ธนกุล แจ่มสว่าง พงษ์ประเสริฐ ศรีทองสุข อริยาภรณ์ เปาเล้ง เจิมนาค จันทอง วิทยาพิทักษ์วงศ์ รอดสาย นพรัตน์ ช่อเหมือน ยินดี พูลกลิ่น โชคพิกุลทอง

คณะ/สำขำ ELECTRONIC ENGENEER COLLEGE UTAH USA จ่าอากาศ นายสิบทหารบก พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเคมี สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร พยาบาลศาสตร์ วนศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ๊ส รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น�้า วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มนุษศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ พลศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สังคมศาสตร์ ไม่ทราบคณะ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์ เกษตร เทคโนโลยีเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ประมง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเกษตร วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมเครื่องกล สาขาพลังงานเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้าสาขาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหำวิทยำลัย/สถำบัน โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนนายสิบทหารบก ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.มหิดล ม.วลัยลักษณ์ ม.มหิดล ว.พยาบาลบรมราชชนนี ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ ม.ศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.บูรพา ม.วลัยลักษณ์ ม.นเรศวร ม.ศิลปากร ม.วลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.อุบลราชธานี ม.รังสิต ม.เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.บูรพา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.แม่โจ้ ม.เกษตรศาสตร์ ´ÃسÒÊÒÃ

79 


Congratulation ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

28 นางสาว ภัทร 29 นางสาวจันทร์จิรา 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ฉัตรภูมิรุจี บัวล่า นาย นพคุณ รุ่งเรือง นาย ปรินทร ปานอ�าพันธ์ นาย ณรงค์พล ฉิมภาลี นาย ณัฐพล อันตนนา นาย ยศศักดิ์ ภู่ทอง นาย สันติสุข ลีประเสริฐ นางสาว พัชรี สุขประเทือง นางสาว บุณยาพร ภาคภูมิ นางสาว พัชรี ด่อนสิงหะ นาย วรชาติ ปวิธพาณิชย์ นางสาว ปวีรดา หมอนิล นางสาว สิรีธร เกิดหล�า นาย จิรกิตต์ คงแก้ว นาย ณัฐพล เที่ยงแท้ นาย เจษฎา จีรัง นางสาว ชุลีพร พรมสุวรรณ์ นางสาว นัดดา โค้วถาวร นางสาว ฐิติมา ค�าสวาย นางสาว กฤติยา เกิดทรัพย์ นาย ณัชชา ก๊กเครือ นาย ทนุเดช ไทยสนธิ นางสาว ธัญทิพ วณิชานุวัตร นางสาว รุ่งฤดี อารีรัตน์ นาย อุณวุฒิ จันทนะโสตถิ์ นางสาวชุติกาญจน์ ทองเก่งกล้า

80 ´ÃسÒÊÒà 

คณะ/สำขำ ธุรกิจวิศวกรรม เกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร วนศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน�้า สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เกษตร เกษตร เกษตร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน บริหารธุรกิจ บริการการจัดการ อักษรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา วิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการจัดการ สาขาการเงิน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน วิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพลอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร สาขาพัฒนาการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร สาขาพัฒนาการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

มหำวิทยำลัย/สถำบัน ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.แม่โจ้ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันการบินพลเรือน ม.เกษตรศาสตร์ ม.แม่โจ้ ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร ม.แม่โจ้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.ศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.แม่โจ้ ม.ศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.แม่โจ้


Congratulation ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

55 นางสาวชนนิกานต์ คงสุวรรณ์ 56 นาย นรสิทธิ์ เสียงใหญ่ 57 นางสาว เกษร อินทร์ให้ฤกษ์ 58 นาย ธัชพล จิรวัฒนดิลก 59 นาย ลัทธพล อุดเจ่ง 60 นางสาวปานจิตต์ อยู่เย็น 61 นาย เอกรัตน์ เคลือบบุญ 62 นางสาว จิณัฐตา มั่นคง 63 นาย ภัทรวศิน พุ่มดอกไม้ 64 นาย ติณณภพ บุจนะ 65 นางสาว ฐิติทิพย์ ทัศนา 66 นาย ชวลิต พวงทอง 67 นาย พศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก 68 นาย กิตติวัฒน์ โถวสกุล 69 นางสาวจันทร์จิรา บัวล่า 70 นางสาว สุชาดา แก่นเชิดชู 71 นาย วราวุธ ช่างสาร 72 นาย พรเทพ ธาราฉัตร 73 นางสาว ธิติสุดา จงรักษ์ 74 นาย นพรุจ รัตนรัตน์ 75 นางสาว ศจี เอกอุรุ 76 นาย คเณศชาญ หุตะจิตต์ 77 นางสาวกนกวรรณ อิสสระเสวี 78 นาย ภากร จิตต์บ�ารุงสกุล 79 นาย นัทธี น�้าทองบริสุทธิ์ 80 นางสาว อัจฉรา วงษ์วร 81 นาย กัณตพัฒน์ วิทยเดโชเศรษฐ์ 82 นางสาว ปาริฉัตร กรนพเกล้า 83 นางสาว สิริภรณ์ เสนางาม 84 นาย วราพงษ์ สิทธิ 85 นาย จิรันทนินท์ พงศกรรุ่งโรจน์

คณะ/สำขำ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น�้า สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น�้า สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์การอาหาร ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร นิติศาสตร์ เกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ นิติศาสตร์ ประมง นิติศาสตร์ อัญมณี วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีและการแสดง วิชาเอกขับร้องดนตรีไทย นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียง นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมและการบริการ สาขาการโรงแรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน(ทุนรัตนมงคล) วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน(ทุนรัตนมงคล)

มหำวิทยำลัย/สถำบัน ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร ม.แม่โจ้ ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.แม่โจ้ ม.ศรีปทุม ม.แม่โจ้ ม.แม่โจ้ ม.รามค�าแหง ม.แม่โจ้ ม.แม่โจ้ ม.แม่โจ้ ม.บูรพา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.กรุงเทพ ม.บูรพา ม.บูรพา ม.บูรพา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์ ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.วลัยลักษณ์ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.หอการค้าไทย ม.หอการค้าไทย

´ÃسÒÊÒÃ

81 


Congratulation ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

86 นางสาวพัชรินทร์

แก้วชัยนันท์ 87 นางสาวธวินท์นิภา เปล่งอุดมกิจ 88 นางสาวกรจรินทร์ ภุมมินทร์ 89 นาย ศาสวัต เนียมวรนุช 90 นาย อภิเชษฐ์ นิ่มพิบูลย์ 91 นาย จีราวุฒิ จีรัง 92 นาย ธงชัย เคหะวัน 93 นาย ปณชัย หาญด�ารงค์กุล 94 นางสาว ถิราภรณ์ ปลื้มบ�าเรอ 95 นางสาว นภารัตน์ อ่อนค�า 96 นางสาว นิภาวรรณ ทรงสันติวรกุล 97 นาย ยุทธภูมิ บัวผัน 98 นางสาว กรกนก ประสูตร์แสงจันทร์ 99 นาย วงศกร ครุฑด�า 100 นาย ธนัท โมนยะกุล 101 นาย โชคชัย ตั้งนาวาดี 102 นาย ศิวกร กิจธรรม 103 นาย ศุภณัฐ รัตโนดม 104 นางสาว ภัทรียา จัตกุล 105 นางสาว พิชชาพร งามปลอด 106 นางสาว อรณี ไกรวงษ์ 107 นางสาว เมริน ลิ้มฮ่งเคี้ยง 108 นาย พงษ์สิทธิ์ พวงเฟื่อง 109 นาย มนัสวี วงศ์ยะรา 110 นางสาว ณัฐชยา รอดสังวาลย์ 111 นาย อดิเทพ มูลเลอร์ 112 นางสาว ดลฤทัย เรืองอนันต์ 113 นางสาว ธนภรณ์ ปานประเสริฐ 114 นางสาว วันวิสาข์ ปรีเปรมโอษฐ 115 นางสาว ศิริพร เหมือนประสิทธิเวช 116 นางสาว ณัฐยา จ�าดวง 117 นาย อ�านาจ พิพัฒน์ไพศาล 118 นางสาว ขนิษฐา รอดมณี 119 นาย นิชคุณ ธวิทย์ชัยพร 120 นาย ธีรนัย มะโนรา 121 นาย พูนศักดิ์ มาลยพันธุ์ 122 นางสาว ประภัสสร จรูญชาติ 123 นาย อลงกต เจิมข�า 124 นาย วศิน บุญสิน 125 นางสาว ปิยนุช สุขแก้ว 126 นาย อรุณ ลอยมา 127 นาย สันติสุข เงินประดับ 128 นางสาว กรรวี ก�าเหนิดศิลา 129 นางสาว พิมสิริ แรมชื่น 130 ศิริพร ชมภูพันธ์ 131 นางสาว ฉัตริน หอมไกร 132 นางสาว วาริณี กันก�าเนิด

82 ´ÃسÒÊÒà 

คณะ/สำขำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทุน UCTT GOLD) เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ไม่ทราบคณะ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร นิติศาสตร์ (นานาชาติ) บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ไม่ทราบคณะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ไม่ทราบคณะ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ธุรกิจการบิน บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์สาขาภาษาไทย(ทุนอัญมณีศรีจอมบึง) ครุศาสตร์สาขาพลศึกษา(ทุนอัญมณีศรีจอมบึง) ครุศาสตร์ การจัดการ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ครุศาสตร์ ไม่ทราบคณะ

มหำวิทยำลัย/สถำบัน ม.หอการค้าไทย ม.หอการค้าไทย ม.หอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ม.รังสิต สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ม.รามค�าแหง ม.รามค�าแหง ม.รามค�าแหง ม.รามค�าแหง ม.รามค�าแหง ม.อัญสัมชัญ ม.รังสิต ม.รังสิต ม.ราชภัฏนครปฐม ม.รังสิต ม.รังสิต ม.ศรีปทุม ม.ศรีปทุม ม.คริสเตียน ม.แสตป์มฟอร์ด ม.กรุงเทพ ม.กรุงเทพ ม.กรุงเทพ ม.กรุงเทพ ม.กรุงเทพ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.เอเซียอาคเนย์ ม.เอเซียอาคเนย์ ม.เกษมบัณิต ม.รัตนบัณฑิต ม.รัตนบัณฑิต ม.รัตนบัณฑิต ม.รัตนบัณฑิต ม.รัตนบัณฑิต ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


Congratulation ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

133 นางสาว ศิริพร 134 นาย เมธาวัฒน์ 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

ทองเอีย ธิตินวทรัพย์ นางสาวจินต์สุภา มันมณี นางสาววิลาวัณย์ ธีรอนุปัญ นางสาว อารีรัตน์ สุธาพจน์ นางสาว จิราพร บุญเลี้ยง นางสาว ธัญชนก สร้อยสงิม นาย กฤษฎางค์ เอี่ยมสอาด นาย พงศ์ธร ปราสาทวัฒนา นาย อนุสรณ์ รื่นสม นางสาว ภัทริน ทองสุทธิ์ อภิสิทธิ์ รุ่งวัฒนา นางสาวอรุณกมล สายทอง นางสาว ภรดี เมษฐ์สุขใส นางสาวขวัญฤทัย อินทรพรม นางสาวจริยาภรณ์ ก�าลังหาญ นาย พิชิตชัย เต็มทวี นางสาว อรวรรณ น่วมนุ่ม นางสาว จารุวรรณ อินทิรถ นางสาว ประณิธาน โคแล นาย กฤษฎา อิทธิลัภ นาย ทวีศักดิ์ ไชยสีติ๊บ นางสาว สายขวัญ คงอุสาหะ นางสาว สาธิตา ชั้วปลี นางสาวประภาพร เทพเทียนชัย นางสาว ธนัชชา มั่งมี นาย ณรงค์ศักดิ์ สร้อยทอง นางสาว ตวงพร หนูทองแก้ว นางสาวพิมพ์วรรณ นุชประเสริฐ นางสาว อรณี พรหมน้อย นางสาวมณฑาทิพย์ นงนุช นางสาว ปาลิตา ดอนเมฆ นางสาวจิราภรณ์ ภูบาล นางสาว ไอลดา เมืองนามา นางสาว จุฬาลักษณ์ ลงลอย นาย ชัชวาล ชุ่มจิตร นาย ธมภณ ชูคุณวัฒน์ นาย วีรภัทร พุ่มสงวน นาย ศุภพล เหล่านิพนธ์ นาย จักรพรรดิ เวียงแก้ว นาย ประภาส ติดด�า นาย อานนท์ แก้วรุ่งเรือง นาย พรเทวา จันดา นางสาว ทวินันท์ อริยานนท์ นางสาว สุวิมล พรสุดาชัย นางสาวประภาพรรณ พุ่มพวง นางสาว ปุณยนุช จันทรโศภิณ นาย ทนง บุญมา

คณะ/สำขำ ไม่ทราบคณะ ธุรกิจการบิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ สาขาโฆษณา คอมพิวเตอร์ วิทยาการจัดการสาขาวิทยุโทรทัศน์และกระจายเสียง วิทยาการจัดการสาขาวิทยุโทรทัศน์และกระจายเสียง วิทยาการจัดการสาขาวิทยุโทรทัศน์และกระจายเสียง วิทยาการจัดการ สาขาโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ทราบคณะ คอมพิวเตอร์ สามเณร

มหำวิทยำลัย/สถำบัน ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ม.กรุงเทพ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี สามเณรลาลัยแม่พระนิรมล ´ÃسÒÊÒÃ

83 


สถานศึกษาดี มีคุณภาพ ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล จัดการศึกษาครบวงจร ตั้งแต่ระดับบริบาล อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย และสามารถศึกษา ต่อเนื่องได้ในระดับ ปวช., ปวส. ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค รับสมัครนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง ทั้งประเภทไปกลับและอยู่ประจ�า โครงการดีๆ ที่ดรุณาฯ มี  โครงการมหกรรมดรุณาวิชาการ  โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ  โครงการร่วมใจรักการอ่าน  โครงการดรุณาคว้าดาวประดับบ่า  โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างประเทศ  โครงการเรียนภาษาจีน  โครงการศูนย์ติวเตอร์ดรุณาราชบุรี  โครงการดรุณาร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม  โครงการให้วัคซีนป้องกันเด็กจมน�้า  โครงการนานาสาระสร้างคนเป็นอัจฉริยะ  โครงการเด็กดี มีวินัย ฯลฯ

รับสมัครน

ักเรียนใหม ตั้งแต่วันที่ 1 ่ 6 มกราคม 255 สอบถามราย ละเอียด โท 5 ร0 032-314761 ต่อ 104 แล 032-314760, ะ 119 ww ÁÒ¡‹Í¹ä´ŒÊÔ· w.daruna.org ¸ÔìàÃÕ¹¡‹Í¹ (ÃѺ¨íҹǹ¨ หลักฐานการ สมัคร íÒ¡Ñ´) รูปถ ่ายขนาด 1 น ส�าเนาทะเบีย ิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ นบ้า ส�าเนาสูติบัต ส�าเนาผลการ นที่มีชื่อบิดามารดานักเร ร 1 ใบ ียน 1 ใบ เรียนภาคแร ก 1 ชุด ´ÃØ ³ ÒÊÒà 84 

ดรุณาสาร (พ.ค.54 - ก.ย.54)  

ดรุณาสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2554 - กันยายน 2554

ดรุณาสาร (พ.ค.54 - ก.ย.54)  

ดรุณาสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2554 - กันยายน 2554

Advertisement