Page 1


´ÃسÒÊÒà ปีที่ 17

ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2553

âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ

80 ถนนคฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314760

ºÃóҸԡÒÃá¶Å§ สิ่ ง ดี ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี ก ำรศึ ก ษำนี้ ร่ ม ไม้ ที่ ร ่ ม เย็ น ห้องประกอบกำรที่ดีทันสมัยขึ้น หลังคำที่สร้ำงควำมร่วมเย็น น่ำเรียน น่ำวิง่ เล่น โครงกำรติวเข้ม ม.6 รูปเหมือนพระสังฆรำช เปโตรคำเร็ตโต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณำรำชบุรี คุณูประกำร ท่ำนยิ่งใหญ่ เป็นแบบอย่ำงแก่ศิษย์ดรุณำทุกคน เหล่ำนี้คือ สิง่ ทีผ่ ปู้ กครอง ศิษย์เก่ำ ผูบ้ ริหำร ครู และสภำนักเรียนช่วยกัน สร้ำงกันขึน้ มำ เพือ่ โรงเรียนดรุณำรำชบุรแี ละศิษย์ขำวแดงทุกคน ขอขอบคุณท่ำนผู้ปกครอง ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ และ ศิษย์เก่ำทุกท่ำน ที่ให้กำรสนับสนุนและให้คำ� ติชม ท�ำให้ดรุณำสำร มีกำรปรับปรุงในทำงที่ดขี ึ้น บรรณำธิกำร

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงำนและกิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน 2. เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลำงในกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรและส่ ง เสริ ม ควำมเข้ ำ ใจอั น ดี ระหว่ำงผู้ปกครอง, นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองและประชำชนทั่วไป ได้ทรำบ ควำมเคลื่อนไหวของสังคมภำยในและภำยนอกโรงเรียน 4. เพื่ อ เป็ น สื่ อ ประสำนควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งศิ ษ ย์ เ ก่ ำ กั บ ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ให้คงอยู่และมั่นคงยิ่งขึ้น

»ÃѪÞÒâçàÃÕ¹ คุณธรรม นำาวิชา พัฒนาสุข

CONTENT

จำกใจอธิกำร มุมมองจำกผู้ช่วยอธิกำร ขอแสดงควำมยินดีกับอธิกำร ศิษย์เก่ำดรุณำกับควำมส�ำเร็จ กิจกรรม ศธ.รวมพลังสร้ำงควำมปรองดอง กิจกรรมชมรมวำทศิลป์ เสียงสะท้อนจำกผู้ปกครอง งำนค�ำสอนและกิจกรรมคำทอลิก กิจกรรมดรุณำกับสังคมและชุมชน กิจกรรมอนุบำล จิตอำสำ วิชำกำรประถมศึกษำ - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะและดนตรี - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กิจกรรมแผนกประถม รอบรั้วขำวแดง วิชำกำรมัธยมศึกษำ กิจกรรมงำนสัปดำห์ส่งเสริมกำรอ่ำน สัปดำห์ส่งเสริมกำรอ่ำน ’53 ดรุณำภูมิใจ ที่มีส่วนเผยแพร่ EM นักเรียนดรุณำใช้ smart card ซื้ออำหำร โครงกำร “เริ่มที่ โรงเรียน...โตที่บ้ำน” ศิษย์ดรุณำกับสิ่งดีๆ ที่มอบให้สังคม หอพักนักเรียนประจ�ำ ดำวเด่น...เด็กประจ�ำ ศิษย์เก่ำ (นำงฟ้ำ) เยี่ยมโรงเรียน คนดีศรีดรุณำ ท�ำไมมำเรียนที่ดรุณำรำชบุรี Coming of Age สุขหรือเศร้ำก็ขอให้เข้ำใจ Congratulation งำนสภำนักเรียน ’53 โรงเรียนดรุณำรำชบุรปี ระชำสัมพันธ์

2 3 4 5 7 8 12 14 16 18 24 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 46 54 55 58 59 59 60 63 65 66 70 73 74 79 80

คณะผูจ้ ดั ท�ำ : เจ้ำของ โรงเรียนดรุณำรำชบุรี ทีป่ รึกษำ : บำทหลวง จ�ำเนียร จิตเสรีวงศ์, บำทหลวง เสำร์ ตนประเสริฐ, บำทหลวง เกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์, ซิสเตอร์ สำยสุดำ กิจประยูร, บรรณำธิกำร : อำจำรย์สนิท อยู่ดี พิสูจน์อกั ษร : อำจำรย์สุนนั ท์ จิตอร่ำม ฝ่ำยศิลป์ : อำจำรย์อ�ำไพ บุญยวำศรี, อำจำรย์ประนอม ไชยอ่อน เรือ่ ง/ข้อมูล : อำจำรย์ภสั สร เอมโกษำ, อำจำรย์ณชิ วรรณ ชูไธสง, อำจำรย์ ไกรสร ประยูรวงค์, อำจำรย์สนุ ทร ปำนบุษรำคัม, อำจำรย์สุมำรยำท จันทรวงศ์, อำจำรย์วรี ะพจน์ รัตนรัตน์, อำจำรย์ฐำนุตำ โคตรวงศ์,อำจำรย์ภมู ิเกียรติ นิลภูมิ, อำจำรย์วรินทำ แย้มศรีบัว, อำจำรย์จำรุพรรณ เพ็ชรพรำว, อำจำรย์วีระเดช ยอแซฟ, อำจำรย์รัตติกำล น้อยสนธิ ถ่ำยภำพ/ล�ำดับภำพ : อำจำรย์สุชำติ เหลือง ไทย, อำจำรย์ ป ระจั ก ษ์ จิ ต ร์ บ รรจง, อำจำรย์ ป ระสิ ท ธิ ชั ย คุ ณ ธร, อำจำรย์ คั ท รี ญ ำ แจ่ ม จ� ำ รั ส , นำงสำวสุ จิ ต รำ ปั ญ ญำวรพงศ์ , น.ส.ชลกร สันติชยั กุล ม.4/1, น.ส.อภิษฎำ สุดใจ ม.4/3, น.ส.มณีนลิ แก้วมุกดำ ม.4/3, น.ส.กัลยรัตน์ ปำนดอย ม.4/4, น.ส.กชกร ฉิมพำลี ม.4/5 พิมพ์/ออกแบบที่ : บริษัท ธรรมรักษ์กำรพิมพ์ จ�ำกัด รำชบุรี 241/55-57 ถ.รำษฎรยินดี ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี 70000 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 1 โทร. 032-325534-5 โทรสำร 032-314147


ชีวิตคือการเรียนรู้...เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน...นอกห้องเรียน...

และในสถานการณ์จริง เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมกับคนหลากหลายประเภท และนานาทัศนะ ทั้งที่ชอบเรา...ไม่ชอบเรา...และเฉยๆ กับเรา ● กับคนที่ชอบเรา...เราเรียนรู้...ความนุ่มนวล ● กับคนที่ไม่ชอบเรา...เราเรียนรู้...ความระมัดระวังตัว คุณพ่ออธิการกับรางวัล ● กับคนที่เฉยๆ กับเรา...เราเรียนรู้...การพึ่งพาตนเอง “ผู้ท�าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” แต่ละวันมีบททดสอบให้เราต้องเรียนรู้ และให้จดั การ...ได้บทเรียน รางวัลที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณพ่อ บทสอน ประสบการณ์หลากหลายและไม่มีในต�ารา... ชีวิตจริงมีทั้งสุข - ทุกข์ ทั้งสมหวัง - ผิดหวัง ทั้งหัวเราะ - ร้องไห้ ทั้งรักและขมขื่น ทั้งเห็นด้วยและขัดแย้ง... “มหกรรมกีฬาเพือ่ สุขภาพ” เป็นสุดยอดของการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เพราะเป็นสถานการณ์จริงทีน่ กั เรียน สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายสาระ...เริ่มจาก การบริหารจัดการ...การวางแผน การออกแบบการเชียร์ การวาดรูป พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน การร้องเพลง การเชียร์ให้ก�าลังใจ การถือกฎกติกาการประกวดและการแข่งขัน การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ความมีน�้าใจต่อกัน การแก้ปัญหา ความภาคภูมิใจในผลงาน ฯลฯ ความตัง้ ใจจริงเป็นต้นทุนสูค่ วามส�าเร็จ...เรียนรูแ้ ล้วสามารถ คิดได้ คิดเป็น คิดต่าง คิดสร้างสรรค์ และสามารถ น�าไปใช้ได้จริง ถือเป็นสุดยอดของการจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และนีแ่ หละเป็นสิง่ ทีโ่ รงเรียนดรุณาราชบุรี ต้องการจะสอนลูกของท่าน ให้มีประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ การให้ “โอกาส” จึงส�าคัญยิ่งส�าหรับชีวิตทุกคน และ “ความใส่ใจ” ในสิ่งที่ท�า ก่อให้เกิดสิ่งดีๆ และเพิ่มพูลค่า หนึ่งเทอม...ลูกหลานของท่าน เรียนรู้สารพัด อาจถูกใจ อาจไม่ถูกใจ แต่เราก็ยังต้อง “รัก” ต้อง “สอน” ต้อง “ดูแลเอาใจใส่” โดยหวังว่าสักวันหนึ่ง เขาจะได้มีอนาคตที่ดี ลูก คือ สมบัติล�้าค่าของคุณพ่อ คุณแม่ จงช่วยกัน “ใส่ใจ” ดูแลต่อไป เพื่อให้เขาเป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับวัย ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และประสบความส�าเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

(คุณพ่อจ�ำเนียร จิตเสรีวงศ์ Ph.D.) อธิกำร

เพราะคุณพ่ออธิการเป็นนักอ่านหนังสือ

à คุ2ณพ่อ´จึÃØงมี³สิ่งÒดีๆÊ Òมาฝากคณะครู และนักเรียนเสมอ


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 3


4 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 5


6 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 7


กิจกรรมชมรมวาทศิลป์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553) 1. นางสาวอัญชนิกา สินช่วยปราบ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัล พระราชทาน ประจ�าปี 2552 ประเภทสถาน ศึกษาขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ ศาลาดุสติ ดาลัย สวนจิตรดา กรุงเทพ ฯ จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ 2. นายอดินันท์ ศิริพันธ์ ได้รับคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง ต่อแม่ ประจ�าปี 2553 รับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุฯ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจ�าปี 2553 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุ ม ารี การประกวดบรรยายธรรมนั ก เรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เนื่ อ งในงานสั ป ดาห์ ส ่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา เทศกาลวั น วิ ส าขบู ช า ประจ�า ปี 2553 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 1. นำยอดินันท์ ศิริพันธ์, 2. นำงสำวอัญชนิกำ สินช่วยปรำบ

4. ได้รบั คัดเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตย รุน่ 1/2553 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จัดโดย ส�านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่วมกับ รัฐสภา นำยอดินนั ท์ ศิรพ ิ นั ธ์

8 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


5. รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ ระดับประเทศ หัวข้อ “พลังผูส้ งู วัย สร้างสังคมไทย รูร้ กั สามัคคี” เนือ่ งในเทศกาลวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ นำงสำวพัชรพร ต�ำนำนวำลย์

6. การประกวดบรรยายธรรม “เวทีสะท้อนธรรม” เนื่องในงาน สัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา เนือ่ งในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2553 ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง จัดโดย ศูนย์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น นำงสำวอนุสรำ เฮงวิเชียร รางวัลชนะเลิศ นำงสำวอรวรรณ พยัคฆ์ นำงสำวอัมพิกำ นุชประสิทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศ นำงสำวพัชรพร ต�ำนำนวำลย์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย นำยอดินันท์ ศิริพันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นำงสำวอัญชนิกำ สินช่วยปรำบ

7. การประกวดสุนทรพจน์ โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตย การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และ ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง ณ ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม นำงสำวอนุสรำ เฮงวิเชียร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม นำงสำวอัญชนิกำ สินช่วยปรำบ ได้รับรางวัลสร้างสรรค์

8. กิ จ กรรมการประกวดร้ อ งเพลงเยาวชนไทยร่ ว มใจ ต้านภัยคอร์รัปชั่น จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ 12 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เด็กชำยธีรพล ศรีค�ำแก้ว เด็กหญิงเจนนิสำ พึ่งวัน เด็กหญิงเรือนแก้ว จิวำนำนนท์ ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 9


9. กิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย และ การเลือกตั้ง จัดโดยส�านังงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี เมือ่ วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชุรี นำยอดินนั ท์ ศิรพ ิ นั ธ์, นำงสำวอนุสรำ เฮงวิเชียร กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ✽ ชมรมวาทศิลป์เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการประชาร่วมใจต้านภัยโลกร้อน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ✽ องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกขาม และกรมการแพทย์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานใน “โครงการ ดรุณาร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน” ในการใช้จุลินทริย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ✽ เข้าร่วม “โครงการประชารวมใจต้านภัยโลกร้อน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 10. การประกวดสุนทรพจน์ “โครงการ แข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ” งานตลาดศิ ล ป์ ก ลิ่ น วัฒนธรรม เลิศล�า่ วิชาการ เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรวิ ท ยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี นำงสำวพัชรพร ต�ำนำนวำลย์ ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

11. การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1- 6 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในประเทศไทย รับถ้วยรางวัลจาก นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ วัดพระศรีอารย์ จัดโดย ส�านักอัยการสูงสุด นำงสำวอัญชนิกำ สินช่วยปรำบ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีนางสาวพัชรพร ต�านานวาลย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนดรุณาราชบุรี รับธงสัญลักษณ์ในการร่วมเป็นเครือข่ายรรณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรงต่อผูห้ ญิงในประเทศไทย 12. เด็กหญิงพรปวีณ์ คิดชอบ และ นางสาวพัชรพร ต�านานวาลย์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ด�ารงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม และบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้โครงการเมืองไทยเมือง คนดี ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ�าปี 2553 รับเกียรติบัตรจาก นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

10 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


ชมรมวำทศิลป์ ์ต่อชุมชน ได้บ�ำเพ็ญประโยชน วิทยำกร และสังคมในกำรเป็น ร ให้ควำมรู้ในโครงกำ ิ่งแวดล้อม ดรุณำร่วมใจรักษำส ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ

ชนะเลิศ

พระแม่ทรงห ่วง ปวงชนทุกที่ แนะน�าสิ่งดี ชี้ทางฝึกฝน ด.ญ.นัทธมน อุบลศักดิ์ ป.6/2

»ÃСǴค�ค�ำขวัญวันแม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 รักลูกสดุ หัวใจ ให้อภัยเมื่อท�าผิด คือความคิดของแม่

ป.4/1 ด.ญ.กลุ นาถ พวงเจริญ

ชนะเลิศ

กแท้ล้นเหลือ า ม ่ ม แ ง อ ข พระคุณ ท�าเพื่อลูกรัก อ ื จ เ น ุ จ ย อ ท่านค านพร้อม บ ว ั บ า ย น ั ก ิ ด.ญ.ศิร ม.1/1

รองชนะเลิศอันดับ 1 ปลายทางที่ดีของฉัน คือฝันที่ดีของแม่

นายพงษ์สิทธิ์ พวงสุข ม.5/1

รองชนะเลิศอันดับ 2 ความรักของแม่ รักแท้ยิ่งใหญ่ แม่มีแต่ให้ ใส่ใจดูแล

ด.ญ.ชญาดา โพธิ์ประสิทธ์ ป.5/1

รองชนะเลิศอ

ันดับ 2

ความรักยิ่ง จากใจของลูก ใหญ่ ยึดมั่นพันธ์ผูก จากลูกสู่แม่ ด.ญ.สุพิชชา เมฆฟัก ม.3/3

´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 11


12 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 13


ก ิ ล อ ท า ค ม ร ร ก จ ิ ก ะ ล แ น งานค�าสอ คุณครูจำรุพรรณ เพ็ชรพรำว

ภาคเรียนที่ 1/2553 โรงเรยี นดรณ ุ าราชบุรยี งั คงสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บุตรหลานของเรา โดยหลังเคารพธงชาติ และฟังโอวาทหนา้ แถวแล้วจะเปน็ เวลาของ Reading Time และนักเรียนทุกคน จะไดเ้ รียนครสิ ตศาสตร์ในคาบเรียน ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงานค�า สอน และกิจกรรมคาทอลิกโรงเรยี นดรณ ุ าราชบุรี ได้จัดให้เทอมนี้ นักเรียนค�าสอนทุกคนจะได้ร่วมพิธีมิส ซาบูชาขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้นเดือน ส่งครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาทอลิกของสังฆมณฑล ส�าหรับการเรียนค�าสอนเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ จะจัดในภาคเรียนที่ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 ทางโรงเรียนได ้จัดให้มีวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ขอพรพระ โดยปีนจี้ ดั เป็นระดบั ในเวลาเดยี วกัน โดยระดบั อนุบาล “คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจนั ทร์” เป็นประธาน ระดบั ประถม “คุณพ่อเสาร์ ตนประเสริฐ” เป็น ประธาน ระดบั มัธยม “คุณพ่อจ�าเนียร จิตเสรีวงศ์” เป็นประธาน พิธีกรรมเป็นไปด้วยความศรัทธาและเรีย บง่ายในการขอพร ในวนั ที่ 14 มิถนุ ายน 2553 มีตวั แทนทางโรงเรียนส่งควา มสุขคุณพ่ออธิการ คุณพ่อจ�าเนียร จิตเสรีวงศ์ โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญบาร์ นาบัสและฉลองครบรอบบวช 25 ปี ของคุณพ่อด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซ ึ้งและรู้คุณ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2553 ครูคาทอลิกได้เข้าอบร มในหัวข้อเรื่อง “พระวาจากับศีลมหาสนิท” ซึง่ จัดขึน้ โดยศนู ย์คริสตศาสนธ รรม ณ หอประชุมเซนตป์ อล ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26 - 27 มิถุนายน 2553 ครูค ริสต์ศาสนา 4 ท่าน คุณครูอมรรัตน์ พานิชอุดม คุณครูสุขดี กรินทรากุล คุ ณครูฐิติมา อุดมพันธ์ และคุณครูจารุพรรณ เพ็ชรพราว ได้เข้ารับการอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ คริสตศาสนธรรม ณ ห้องประชุมบอสโก 1

14 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทางโรงเรียนจัดให้มี วันสถาปนาโรงเรียน ระลึกถึงพระคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต นักเรียนทุกคนต่างบอกว่า บรรยากาศศรัทธา ได้รจู้ กั ผูใ้ หญ่ของทางราชการและทางสังฆมณฑล โดยเฉพาะรู้จักผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่ตนได้มาศึกษาแห่งนี้ ในวั น เสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2553 นักเรียนระดับ ป.1 – 2 – 3 ได้ร่วมกิจกรรมชุมนุมกองหน้าร่าเริง ในหัวข้อ “กองหน้ า ฯ ภาวนาศรั ท ธาศี ล มหาสนิ ท ใกล้ ชิ ด พระวาจา” ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยคณะกรรมการเยาวชนคาทอลิ ก โรงเรี ย นสั ง กั ด สังฆมณฑล ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โดยมีคุณครูอมรรัตน์ พานิชอุดม และคุณครูจารุพรรณ เพ็ชรพราว น�านักเรียนไป พร้อมทั้ง ซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ ไปให้ก�าลังใจ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 นักเรียนระดับ ป.4 – 5 ได้ร่วมกิจกรรม พลศีล ในหัวข้อ “รักภาวนา ศรัทธา ใกล้ชิด ศีลมหาสนิท” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการเยาวชนคาทอลิก ในโรงเรี ยนสั ง กั ด สั ง ฆมณฑล ณ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โดยมีคุณครูฐิติมา อุดมพันธ์ และคุณครูจารุพรรณ เพ็ชรพราว น�านักเรียนไปพร้อมทั้งซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร ไปให้ก�าลังใจ ปีนี้พระศาสนจักรเอเชียได้ประกาศให้เป็นปีพระวาจา กับศีลมหาสนิท ขอพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทได้อวยพรทุกท่าน ให้อุดมไปด้วยคุณธรรม ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญและความพอเพียงตามสภาพของแต่ละบุคคล

´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 15


16 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 17


18 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 19


20 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 21


22 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 23


24 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 25


26 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 27


28 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 29


30 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 31


32 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 33


34 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


กลุ่มสาระ ะ ป ล ิ ศ ้ ู ร น ย ี ร การเ เข้าร่วมโครงการอาสาเพื่อโลกเขียว

แข่งทักษะวิชาการโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสุวนิช ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประเภทการแข่งขัน 1. งานปะติดวัสดุธรรมชาติ ได้เหรียญทอง ด.ช.ชลิต สวนเพลง ด.ญ.ชวิศา ปะดุกา ฝึกซ้อมโดย ครูนิสากร วันบันเทิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 2. ประเภทวาดภาพระบายสี ได้เหรียญทองและเหรียญเงิน ด.ญ.ปทมพรรณ อนงค์ทอง ด.ญ.ธัญญา ไหมทอง ฝึกซ้อมโดยครู ครูประนอม ไชยอ่อน 3. ประเภทประติมากรรมลอยตัว ด.ช.ภควัต เหมือนจันทร์เชย ด.ช.พีรดนย์ พรหมสิริ ด.ช.ธนชาติ บุตรน�้าเพชร ฝึกซ้อมโดย ครูประนอม ไชยอ่อน 4. เข้าร่วมโครงการอาสาเพือ่ โลกเขียว จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่เข้าร่วม คือ 1. ด.ญ.นิศากร เมฆฉาย 2. ด.ญ.ฐานวีย์ ร่มโพรีย์ 3. ด.ช.สัณหณัฐ แสงอรุณ และทางโรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด ฝึกซ้อมโดย ครูนิสากร วันบันเทิง

ᢋ§ÇÒ´ÀÒ¾»ÐµÔ´ ».3

ᢋ§ÇÒ´ÀÒ¾ÃкÒÂÊÕ ».6

ᢋ§»¯ÔÁÒ¡ÃÃÁÅ͵ÑÇ

´ŒÒ¹´¹µÃÕ 1. ด.ช.เฉลิมชัย จันทะสิงห์ ป.6/1 ได้รบั รำงวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเดีย่ วเครือ่ งดนตรีไทย (ระนาดเอก) งานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดเขาวัง วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 2. ด.ญ.สุนสิ ำ ปิน่ เพชร ป.4/4 ได้รบั รำงวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่ งานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ของนักเรียน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดเขาวัง วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 3. ด.ญ.พรวนัช ทองศำสตร์ ป.3/5 ได้รบั รำงวัลเหรียญทอง อันดับ 1 จากการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล งานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดเขาวัง วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 และได้เป็นตัวแทน ในการแข่งขันระดับเขตการศึกษา ฝึกซ้อมโดย นางกมลรัตน์ ทองเสือ

ด้านนาฏศิลป์

นั ก เรี ย นจากชมรมนาฏศิ ล ป์ ร่ ว มแสดงร� า ถวายพระพร ชุดฟ้อนอวยพรในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 ส.ค. 2553 ฝึกซ้อมโดย ครูกมลรัตน์ ทองเสือ ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 35


36 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 37


38 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 39


40 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 41


42 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 43


44 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 45


46 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 47


48 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 49


50 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 51


52 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 53


54 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ’53

วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรักการอ่าน 2. เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียน รู้คุณค่าของการอ่านและการเรียนรู้ 3. เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพิ่มพูนปัญญา 4. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน 5. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และในการจัดงานครั้งนี้ คุณพ่อจ�าเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2553

พิธีเปิด

กิจกรรมส�ำนักพิมพ์ Book wave

กิจกรรม “Ikky & The Book Wave Gang” ซึ่งบริษัท Book Wave ได้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรม ขุมทรัพย์ ICT

´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 55


กิจกรรมส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

กิจกรรมนักเขียนหน้าใส Present by ส�านักพิมพ์แจ่มใส ซึ่งส�านัก พิมพ์แจ่มใส ได้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรม ถ้ำคุณแน่อย่ำแพ้อนุบำล

กิจกรรม ทำยผลฟุตบอลโลก

56 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


กิจกรรม Read and Draw

กิิจกรรม อักษรซ่อนค�ำ

กิจกรรม กำรประกวดวำดภำพ หัวข้อ ลดภำวะโลกร้อน

กิจกรรม ละครประวัติศำสตร์อำนุภำพพ่อขุนรำมค�ำแหง

กิจกรรม กำรสร้ำงฐำนตั้งไข่

´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 57


´ÃسÒÀÙÁÔã¨

M E ‹ à ¾ á  ༠¹ Ç ‹ Ê Õ ·ÕèÁ

โรงเรียนดรณ ุ าราชบุรไี ด้จดั ตัง้ ศูนย์เพาะจุลนิ ทรีย์ และได้จัดตั้งโครงการดรุณาร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล ะ ได้นา� ไปใชป้ ระโยชน์อย่างหลากหลายในการรักษาสงิ่ แวด ล้อม ซึ่งมีหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เข้ามาดูงานเกี่ย วกับ สารจุลนิ ทรีย์ EM เพือ่ น�าไปใชร้ กั ษาสงิ่ แวดล้อมในหน่วยงา น หรือสถาบันได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2553 นั้นมีจ�า นวน หน่ ว ยงา นแล ะสถ าบั น การ ศึ ก ษาเ ข้ า มาดู ง านเ กี่ ย วกั บ สารจลุ นิ ทรีย์ EM จ�านวน 3 สถาบันคือ องคก์ ารบริหารส่วนต� าบล โคกขาม อ.เมอื งสมทุ รสาคร จ.สมทุ รสาคร โรงเรียนมา รีวทิ ย์ จ.ชลบุรี และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี บาทหลว ง จ�าเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุร ีและ คณ ะครู อ าจา รย์ แ ละนั ก เรี ย นโร งเรี ย นดรุ ณ ารา ชบุ รี เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วาม รู ้ เ กี่ ย วกั บ ประ โยช น์ แ ละวิ ธี ก ารเ พาะ สารจุลินทรีย์ EM

ร.ร.มารีย์วิทย์ จ.ชลบุรี ดูงาน EM

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูงาน EM

อบต. โคกขามดูงาน EM

58 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 59


60 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 61


62 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ÃسÒÊÒéºÑº¹Õé Ë;ѡ¹Ñ¡àÃÕ¹»ÃШíÒ Ò¹Ñ¡àÃÕ¹㹻‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Õé ÊÀ Ò¹ и »Ã ¹ »š à Œ ¡ãË Í àÅ× º Ñ Ã ´Œ ä Œ Ù Ò¼ §àà ¢Í ¡ Ô ¢Íá¹Ð¹íÒãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºË¹Öè§ã¹ÊÁÒª Q : ทักทายและแนะน�าตัวหน่อย? ปี เด็กใต้ตัวใหญ่ใจดีจากเกาะสมุย 18 ยุ อา ) มน (แ น สิ ญ บุ น ิ วศ าย A : สวัสดีครับ กระผมน รงเรียนบา้ นอา่ งทอง ต�าแหน่ง ารโ ยก นว � า ู ้ อ (ผ น สิ ญ บุ ์ ดิ ก ศั สม อ พ่ ุ ณ เป็นลูกชายสดุ ทีร่ กั ของค ญสิน (เจ้าของธุรกิจส่วนตัว บุ ย ั รท อ ่ แม ณ ุ ะค แล 8) บ ดั ระ ศษ เ ผู้อ�านวยการช�านาญการพิ ในเกาะสมุย) นี้แถมอยู่หอพักนักเรียนประจ�าด้วย ? นาด ลข นไก ย ี าเร กม อ เลื ง ึ ไมถ า � ท ย ่ ี Q : เด็กสมุยเหรอเน ้อา� นวยการกรมประชาสัมพันธ์ ผู ต ดี (อ โภ ทา น จั รี ช วั า ป้ ณ คุ อ คื A : มีคนแนะน�าครับ องตนเอง และอบรมให้นกั เรียนมวี นิ ยั รูห้ น้าทีข่ อน ่ ี ส ่ น ที า ว่ า น� นะ นแ า ท่ ี ) ร บุ ราช ั ด หว ง จั นแรก เลย วันที่ 8 สิงหาคม 2549 เป็นวั น ม่ แ ้ ได า จ� ผม ง ู บส ชอ ด ผิ บ ั มร วา ค ี และม ครับ ที่ผมเข้าหอพัก ตอนนั้นอยู่ชั้น ม.2 Q : แล้วตอนนี้ล่ะ ? ู้บริหาร ปีนี้ผมได้รับความไว้วางใจจากคณะผ ด ุ ตส โ ่ พี น เป็ บ ั คร ว ้ แล หก มอ : A ธานสภานักเรียนระดับมัธยมด้วย ระ ป ่ ที า ้ หน า � ท ้ ให งๆ อ ้ ะน แล รู ะค คณ จริงๆ ถูกบังคับหรือสมัครใจเป็น ? Q : ใหญ่สมตัวเลยนะเนี่ย ถาม บั เลือก ยคนลงรับสมคั รดว้ ย แตส่ ดุ ท้ายผมไดร้ A : สมคั รใจเองครบั มีเพือ่ นหลา เ่ ป็นทัง้ การฝกึ ฝนและการทดสอบ ได้รบั โอกาสจากทุกๆ คน ผมมองว่านี ชอบ ผมต้องกลา้ คิด กลา้ ตัดสินใจ ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ ความรับผิด เล็กๆ ที่ท�าให้กลไกแห่งความ กล้าท�า กล้าแสดงออก เป็นน๊อตตัว ะครู และนกั เรียนขบั เคลอื่ น เป็นหนงึ่ เดียวกนั ของคณะผูบ้ ริหาร คณ ไปได้อย่างดี ฝนตนเองในหอพักตั้งหลายปี ก ึ รฝ กา ว ้ แล ะ เถอ น ้ งั า ่ นว งา าน Q : เป็นผู้ประส รงนี้บ้างมั๊ย ? มีส่วนช่วยในการท�าหน้าที่ต งเอาจัง ง่ ในเรือ่ งของความรับผิดชอบ การเอาจริ งยิ า ย่ าะอ เฉพ โดย บ รั ยค วเล ่ ี ย เหน ม เต็ A : ลา และการท�างานให้ส�าเร็จตามก�าหนดเว ะทับใจอะไรที่สุดในหอพัก ? Q : อย่าเขินนะ บอกหน่อย ปร กตา่ งที่ ต่างถนิ่ ต่างครอบครัว จา มา คน ุ ก ราท ่ ี เ รท กา อ คื บ รั งค ้ อ ่ น A : ความเป็นพี กหอทุกคนเป็นพี่น้องกัน ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ที่นี่ท�าให้เด็ มายของ “ชีวิตเด็กหอ” ? Q : ถ้าอย่างงั้น ลองให้ความห ู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขนะ อย ต ิ ว ี ช ้ ะใช จ ่ ี ท ้ ู นร ย ี รเร กา น เป็ น มั า ว่ A : ผม ะบายกบั เพอื่ นพอ้ งนอ้ งพี่ จะร ะไร อ มี ้ ว แล ะจบ ็ จ วก ี ย มเด ทอ ่ เ แค ก Q : เหลอื อี ชาวหอพักบ้างมั๊ย ? ้อย่าง ระสบการณ์ของผมเอง ผมยืนยันได กป จา บ ั คร น กั ะ ล่ ง นึ ด นิ ขอ : A นัน้ ไมใ่ ช่เรือ่ งทยี่ ากหรอื น่าเบือ่ เลย มัน่ ใจวา่ การใชช้ วี ติ ร่วมกนั ในหอพัก และปฏิบตั ติ ามในสิง่ ทีเ่ ป็นข้อก�าหนด เอง ตน ฝน ึ ก ะฝ ่ จ ที ง ริ ใจจ ้ ั ง าต งเร ย เพี ขอ ุ ครผู ดู้ แู ล จ�าไว้แค่วา่ พ่อและคณ ณ คุ าก นจ สอ ่ ง สั รม อบ า ค� ้ ง ทั รวม ั ก ของหอพ “ไม่ดื้อ = ความสุข”.........สวัสดี!!!

´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 63


64 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


บ่อยครัง้ ทีศ่ ษิ ย์เก่าดรุณาทีจ่ บการศึกษาไปศึกษาต่อทีอ่ นื่ แล้วกลับมาเยีย่ มเยียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรุ่นน้อง คณะนี้เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต (หัวหิน) คณะวิทยาการจัดการสาขาธุรกิจการบิน ที่จบ ม.6 ไป 2 - 3 ปีแล้ว ไม่นานเธอก็จะได้ท�างานได้บินรอบโลก เหมือนรุ่นพี่ๆ

ฝากถึงน้องๆ ทุกคน “ภาษาอั งกฤษ โรงเรียนเราดีอยู่แล้ว น้อ งๆ ควรเก็บ เกี่ยวและหาประสบการณ ์ ใส่ตัวให้มากที่สุด สักวัน หนึ่งน้องๆ จะพบว่า เราได้เปรียบคนอ ื่นๆ ที่ด้อยภาษาอังกฤษกว่าเร า” 1. น.ส.พิมพ์พรรณ ฤทธิบุญ 2. น.ส.อมลวรรณ เชี่ยวชาญ 3. น.ส.สุนิษา ใช้ช้าง คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ขอชื่นชม ในความก้าวหน้าของพวกเธอ

´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 65


66 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 67


68 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 69


70 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 71


72 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã


e g A f o g n i Com สุขหรือเศร้าก็ขอให้เข้าใจ คนเราชอบพูดกันว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข แต่เชือ่ แน่วา่ แทบจะทุกๆ คนต่างก็ปรารถนาให้จ�านวนตัวเลขที่เรียกว่าอายุ ของตนเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่กน็ นั่ แหละ ขณะทีใ่ ครต่อใครปรารถนาให้อายุเดินทาง มาหาอยู่ร�่าไป ก็ยังมีใครอีกหลายๆ คนเลือกที่จะไม่ต้อนรับ การเดินทางมาของอายุด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น แฟนบอกเลิก ชีวิตตกอับ สอบเอนทรานซ์ไม่ติด เพื่อนไม่รัก ฯลฯ การเดินทางมาของอายุไม่เพียงท�าให้รูปร่างหน้าตา ของเราเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น แต่ความคิดความอ่าน รวมทั้ง อารมณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่จิตใจของคนเราก็ผันแปรไปด้วย ตามฤดูกาลแห่งชาติ ใช่เพียงเท่านั้นขณะที่อายุเดินทางมาหาเรา เราเอง ก็ตอ้ งเดินทางด้วยเช่นกัน ถึงจะรักและผูกพันกับบ้านสักแค่ไหน สองเท้าของเราก็จา� เป็นต้องออกเดิน...ไปเรียนหนังสือ...ไปท�างาน ฯลฯ บางคนไปชั่วคราว ประเดี๋ยวประด๋าวก็ได้กลับ แต่ส�าหรับ หลายๆ คน บ้านเกิดบ้านเก่ากลายเป็นเพียงรูปเงาในความทรงจ�า ให้ระลึกยามนึกถึงเท่านั้น อายุท�าให้คนเราเติบใหญ่ การเดินทางท�าให้คนเรา เติบโต การเดินทางมาของอายุจงึ มีความหมายมากกว่าแค่การเป็น “จ�านวนตัวเลข” ที่สะสมขึ้นทุกวัน คนเรามีโอกาสเติบใหญ่ได้เท่าๆ กันตราบเท่าที่อายุ ยังเดินทางมา แต่ไม่ใช่วา่ คนเราจะเติบโตได้เท่ากันทุกคน เช่นนี้ เราจึงเห็นคนที่ “เติบใหญ่” หลายๆ คนแสดงพฤติกรรมทีส่ ะท้อน ให้เห็นถึงการ “ไม่เติบโต” ไม่แตกต่างจากเด็กๆ ทีอ่ ายุเพิง่ เดินทาง มาหาแค่ 4-5 ปี ตอนเป็นเด็ก เรามักจะฝันถึงวันที่อายุเดินทางมาหา เราเยอะๆ เพราะเราจะได้ชอื่ ว่าเป็นผูใ้ หญ่เสียที จะท�าอะไรก็ได้ ไม่ต้องมีใคร (โดยเฉพาะพ่อแม่) มาคอยบงการชีวิต แต่พอ อายุเดินทางมาหาเรามากๆ เข้า เราก็เริม่ พบว่าปริมาณความร่าเริง สดใสของวัยเยาว์เริม่ จางหายไปจากเราทีละเล็กทีละน้อย ขณะที่ อายุซึ่งเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ก็หยิบยื่นภาระความรับผิดชอบให้ เราแบกจนหนักบ่า

ยิง่ กว่านัน้ ตอนทีอ่ ายุเดินทางมาหาเราไม่มากนัก เราทุกคน จะเป็นคล้าย “ผ้าขาว” ทีส่ งิ่ สกปรกต่างๆ ยังไม่แปดเปือ้ น แต่พอ ปีเดือนเคลื่อนไป...เคลื่อนไป...เราหลายๆ คนก็ด�าด่างมัวหม่น มากเสียจนไม่เหลือเค้าของผ้าขาวผืนเก่าเอาเสียเลย แน่นอน ไม่มีใครจะเป็นผ้าขาวผืนเดิม ซึ่งสะอาด หมดจดดังเดิมได้ตลอดกาล... ตลอดรายทางของวันเวลาที่เรียกว่า “อายุ” มีเรื่องราว ต่างๆ มากมายให้เราได้รับรู้ เรียนรู้ บางเรื่องก็งดงามรื่นรมย์ แต่หลายๆ เรือ่ งก็สดุ แสนจะโหดร้ายจนเราแทบจะทนทานไม่ไหว แต่ไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะท�าให้เรามีรอยยิ้มหรือ มีนา�้ ปริม่ ทีข่ อบตา มันก็คอื ต�าราของชีวติ ซึง่ เต็มไปด้วยด้วยบทเรียน อันหลากหลาย บทเรียนชีวติ บางบทสอบครัง้ เดียวก็อาจจะผ่านได้ไม่ยาก แต่อกี หลายๆ บท เราต้องเพียรศึกษาและเพียรสอบซ�า้ แล้วซ�า้ เล่า กว่าจะผ่านได้ แต่นั่นมันก็ยิ่งท�าให้การเดินทางมาของอายุ มีความหมายมากยิ่งขึ้นด้วย เหมือนกับทีใ่ ครบางคนชอบพูดเสมอๆ ว่า ค�าตอบของ การเดิ น ทางที่ แ ท้ จ ริ ง ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ว่ า เราบรรลุ จุ ด หมาย ปลายทางหรือเปล่า แต่ต้องตัดสินกันที่เราได้เรียนรู้อะไรหรือไม่ ในระหว่างเส้นทางนั้นๆ ซึ่งเราย่างเท้าก้าวเดินไป การเดินทางมาของ “อายุ” ก็เป็นเช่นเดียวกัน ซึง่ มากมาย สีสันทั้งสุขและเศร้าให้เราได้สัมผัสและค้นหา แม้ว่าลึกๆ แล้ว เราจะรูๆ้ กันอยูว่ า่ “อายุ” ทีส่ ดุ แล้ว ก็ไม่ตา่ งจากมือทีม่ องไม่เห็น ซึง่ คอยจูงแขนเราก้าวไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางเดียวกันเหมือนกัน ...นั่นก็คือ วันสุดท้ายของชีวิต หรือความตาย... แต่ในเมือ่ จุดหมำยไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญ แล้วเหตุอนั ใด จะต้ อ งไปคิ ด กั ง วล แค่ ยั ง มี ตั ว ตนอยู ่ บ นโลกใบนี้ แ ละ ได้สมั ผัสพบเจอกับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของ “เรือ่ งรำว ระหว่ำงทำง” ก็น่ำจะเพียงพอแล้วมิใช่หรือ?!!

´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 73


ที่ 1 2 3

ชื่อ - นำมสกุล น.ส. กัญญาณัฐ น.ส. วิจติ รา น.ส. กนกวรรณ

สอสะอาด วงศ์วัชรพันธ์ เจี่ยประเสริฐ

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจหญิง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลทหารบก

ฤทธิ์เลิศ

อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ สหเวชศาสตร์ ศึกษาศาสตร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม

ศิลปากร ศรีนครินทรวิโรฒ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม

ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การตลาด วิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร บูรพา ศิลปากร ศิลปากร ศิลปากร

นาย วิศรุต

สุวรรณประภา

5 6 7 8 9

นาย น.ส. นาย น.ส. น.ส.

พรหมเจริญ ธนาธาร อิ่มเอม เอี๊ยสกุล ภาสุระธีระ

10 นาย นภสินธุ์ 11 12 13 14 15

นาย น.ส. นาย นาย นาย

ทศวรรษ อรอนงค์ วสวัตติ์ ทศพร สมรัก

แช่มชื่น เอี่ยมเวียง อันตนนา ไทยสนธิ คชสีห์

16 17 18 19 20 21

น.ส. นาย นาย นาย น.ส. น.ส.

สุทิศา สุธี นรินทร์ พฤทธิ์ สมฤดี เปมิกา

ค�าเที่ยง ดีเด่น หมื่นศักดา ปาโกวงค์ ใจเสงี่ยม ไชยวิทย์

22 น.ส. ณิชกานต์ 23 นาย ปิยะ 24 นาย ศุภวิชญ์

บุตรน�้าเพ็ชร เสมอใจ จันทร์ซา

25 26 27

บุญนิยม เซ่งเมือง ร้อยแก้ว

นาย เกรียงไกร นาย กมล น.ส. จีรนันท์

74 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã

สถำบัน

นายร้อยต�ารวจหญิง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

4

สกลพรรณ ภัทราพร สถาพร หทัยกานต์ จิรภา

คณะ / สำขำ


ที่ 28

ชื่อ - นำมสกุล นาย ปุณมนัส

จันทรมณี

คณะ / สำขำ

สถำบัน

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เกษตร

ศิลปากร เกษตรศาสตร์

พาณิชย์นาวี สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ศิลปากร

29

น.ส. จิรัชยา

พันธะเสน

30 31 32

น.ส. วีรวรรณ น.ส. อรประภา นาย ประพาศ

แซ่เจียว เซี๊ยกสาด สินเจริญ

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รัฐประศาสนศาสตร์ ประมง พาณิชย์นาวี

ศิลปากร ศิลปากร เกษตรศาสตร์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

33 34

นาย รัฐพงศ์ นาย ธนพัฒน์

สุขสนอง ขุนพลพิทักษ์

35 36 37 38 39

นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส.

กล้าณรงค์ ศิริวรรณ ชนิกา ติยาพร ชนัชฌา

ส�าเริง ใจชื่น ประยูรวงค์ เจิมรัตนรุ่งเรือง อ่วมพินิจ

40 41 42 43

นาย น.ส. น.ส. นาย

ธราดล นิตย์รดี จิราภรณ์ ชนสรณ์

นามงาม จรัสวิกรัยกุล ข�าแก้ว ภู่สวัสดิ์

44 45 46

น.ส. มัทนา นาย ณัฐดนัย น.ส. อัจฉรา

คชรัตน์ อยู่เอียง บัวสุ่น

47 48 49 50 50

นาย นาย น.ส. น.ส. น.ส.

ยิ้มแย้ม สุทธิศักดิ์ศรี ภัทรเกษวิทย์ * แจ่มสว่าง* ค่ายหนองสวง

51

น.ส. เจนจิรา

แทวแดง

52

นาย บดินทร์

บุญเพิ่มพูน

53

นาย อภิศักดิ์

ครูประเสริฐ

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนนายสิบ นักเรียนนายสิบ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ เกษตร เกษตร เกษตร นักเรียนจ่าทหารเรือ เกษตร เกษตร จิตวิทยาอุตสาหกรรม ประวัติศาสตร์ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี ครุศาสตร ศึกษาศาสตร การจัดการและการท่องเที่ยว จ่าอากาศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการ

เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วลัยลักษณ์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ โรงเรียนจ่าทหารเรือ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ศรีนครินทรวิโรฒ ศรีนครินทรวิโรฒ ศรีปทุม ศรีนครินทรวิโรฒ บูรพา บูรพา โรงเรียนจ่าอากาศ ศรีนครินทรวิโรฒ

รัฐพงศ์ ณัฐพล กาญจนาฎ กรกนก กชกร

´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 75


ที่

ชื่อ - นำมสกุล

54

น.ส. ธัญญารัตน์

เนื้อนิ่มวัฒนา

55 56

น.ส. ศิริพร น.ส. นารีรัตน์

57 58 59 60 61 62

นาย นาย น.ส. น.ส. นาย น.ส.

63

บดินทร์ อดุลย์ รัชนีวรรณ สุภาพรรณ์ ภานพ วรัคเรศ

น.ส. จริยา

ครูประเสริฐ แตงเหลือง

ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ ศรีนครินทรวิโรฒ บูรพา

สุวรรณคังคะ โพธิ์แก้ว ศรีประภา มิ่งขวัญ วงศ์สัมพันธ์เวช ธนะไพบูลย์

การจัดการและการท่องเที่ยว วิศวกรรมศาสตร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่ทราบคณะ วิศวกรรมศาสตร์ อัญมณี

บูรพา บูรพา บูรพา บูรพา บูรพา บูรพา

ศรชัย

ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์

ราชภัฎสวนสุนันทา แม่ฟ้าหลวง

เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ�าบัด นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ ไม่ทราบคณะ อุตสาหกรรมเกษตร ไม่ทราบคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทคโนโลยีอาหาร ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ ไม่ทราบคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไม่ทราบคณะ ศิลปะและการออกแบบ เทคนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์

รังสิต แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง รามค�าแหง แม่โจ้ แม่โจ้ แม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีราชมงคล เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ธุรกิจบัณฑิต สุรนารี แม่โจ้ รามค�าแหง รามค�าแหง รังสิต รังสิต รังสิต รังสิต รังสิต รังสิต

นาย ภูพงค์ น.ส. ชนิษา

บุญเลิศ เพ็ชร์เนียม

66 67 68 69

น.ส. นาย น.ส. น.ส.

ศยามล ศุภชัย สุธิดา วราลี

สังข์ทอง ตันสงวน เล็กพูนเกิด นิธิวงศ์

70 71 72 73 74 75

นาย น.ส. น.ส. นาย นาย นาย

ชนก บุษบง สาวิตรี ปวิน วีรพล นวพล

พลับอิน โสมโยธี ดวงกมล เทียนทอง ทิพย์วรรณ์ ส่องพราย

76

น.ส. ณรัญญา

ปิยะวงศ์วัฒนา

77 78 79 80 81 82 83

นาย นาย นาย นาย นาย น.ส. น.ส.

ฉัตรภูมิรุจี พุ่มพวง* เลิศมงคลโรจน์ วัดนวม พุ่มรุ่งเรือง อุ่นเจริญ เปียชาติ

76 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã

สถำบัน

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการ ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการ การจัดการและการท่องเที่ยว

64 65

ภูมิ จิระวัฒน์ จิระวัฒน์ สุรเชษฐ์ นันชนะ ชัยวุฒิ มัตติกา

คณะ / สำขำ


ที่

ชื่อ - นำมสกุล

84 85 86 87 88 89 90 91

น.ส. น.ส. น.ส. นาย นาย นาย นาย น.ส.

92 93

สุวรรณภา ยุวรี นริศรา อาภาภรณ์ อนันตพล เอกรักษ์ สัญญา กิ่งกาญจน์

คณะ / สำขำ

สถำบัน

ลอออินทร์ พิณนุวัตร หงษ์ทอง คล�้าฉาย สิมมาเลาเต่า นภาวรรณ องคะลอย เจริญพานิช

ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ บริหารธุรกิจ

รังสิต รังสิต รังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (ม.รังสิต) รังสิต รังสิต รังสิต เซนต์เทเรซ่า

น.ส. ชิรินทร นาย ชนม์ปกรณ์

สุดแสง ยอดแก้ว

บัญชี ไม่ทราบคณะ

หอการค้าไทย กรุงเทพ

94

น.ส. นุชวะรี

หงษ์ค�า

ไม่ทราบคณะ

กรุงเทพ

95

น.ส. วรณัฐ

ปวุติภัทรพงศ์

ไม่ทราบคณะ

กรุงเทพ

96

น.ส. พงษ์เทพ

ริ้วงาม

บริหารธุรกิจ

ธุรกิจฐัณฑิต

97

นาย พงษ์เทพ

ริ้วงาม

บริหารธุรกิจ

ธุรกิจฐัณฑิต

98

นาย สิริพจน์

สัตย์วินิจ

ศิลปกรรมศาสตร์

ธุรกิจบัณฑิต

99

นาย จิตตพร

เหมือนประสิทธิเวช

ไม่ทราบคณะ

ธุรกิจบัณฑิต

100

นาย หัสชัย

รอดสดใส

นิติศาสตร์

ศรีปทุม

101

นาย สมพงษ์

สุวรรณคุ้ม

นิติศาสตร์

ศรีปทุม

102

นาย วงศธร

โพธิ์มณี

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รัตนบัณฑิต

103

นาย พิชชา

อบกลิ่น

คอมพิวเตอร์

เกษมบัณฑิต

104

นาย อนันต์

โกศลยืน

บริหารธุรกิจ

เซาอีสท์บางกอก

105

นาย พิชญ

แพร่ศรีสกุล

ไม่ทราบคณะ

ธนบุรี

106

นาย ประจักษ์

ศรีเรือง

วิทยาศาสตร์ (การบิน)

อิสเทิร์เอเซีย

107

นาย ชวิน

อโศกสกุล

นิติศาสตร์

รามค�าแหง

108

นาย สุกฤษฎิ์

มณีจันทร์

ไม่ทราบคณะ

เทคนิคราชบุรี

109

น.ส. สุนทรี

ปิ๊กเหม้น

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ราชภัฎนครปฐม

110

น.ส. เพชรหทัย

ภูผา

เทคโนโลยีอาหาร

ราชภัฎนครปฐม

111

นาย ปฐมพร

สัตย์วินิจ

ครุศาสตร์

ราชภัฎนครปฐม

112

นาย สันติ

เอี่ยมกิจ

นิติศาสตร์

ราชภัฎนครปฐม

113

นาย คณิน

วารีวรรณ

วิทยาศาสตร์

ราชภัฎนครปฐม

114

น.ส. มณีรัตน์

คงเจริญสุข

ศิลปศาสตร์

ราชภัฎนครปฐม

115

นาย วันชนะ

น้อยแสง

ไม่ทราบคณะ

ราชภัฎนครปฐม

116

นาย ชุมพล

เอี่ยมกิจ

ศิลปศาสตร์

ราชภัฎนครปฐม

117

น.ส. ชลลดา

นิยมรัตน์

บริหารธุรกิจ

ราชภัฎนครปฐม ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 77


ที่ 118 นาย 119 นาย 120 น.ส. 121 นาย 122 น.ส. 123 น.ส. 124 น.ส. 125 น.ส. 126 น.ส. 127 น.ส. 128 น.ส. 129 น.ส. 130 น.ส. 131 นาย 132 นาย 133 น.ส. 134 น.ส. 135 น.ส. 136 นาย 137 นาย 138 น.ส. 139 นาย 140 น.ส. 141 น.ส. 142 นาย 143 นาย 144 นาย 145 นาย 146 น.ส. 147 นาย 148 นาย 149 นาย 150 นาย 151 น.ส. 152 นาย 153 นาย 154 นาย

ชื่อ - นำมสกุล ปวริศ พงศธร ปิยธิดา ณรงค์ชัย ชุติมน นริศรา ชลธิชา อินจันทร์ ปิยนุช ศิริภรณ์ เบญจวรรณ ธารารัตน์ หทัยชนก ธีรภัทร วรัญญู ฐนิตา จิรนันท์ สุกัญญา นันทพล ณัฐพงศ์ นรีกานต์ จรูญศักดิ์ ปวีนา รัติยา อรรถชา ธนาวุฒิ ชัยวัฒน์ อรรถพล ภุมรี ภัคพล อ�านาจ ทศวรรษ ภาณุพงศ์ นุสรา กลธัช อิสระพงศ์ การันต์

78 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã

ทองก้อน มนัสปัญญากุล ม่วงสวัสดิ์ ลาภทวีสมบูรณ์ แก้วพิมพา สว่างโลก พวงเงิน แป้นทอง อินทรดิบ มนตรี อยู่ส�าราญ เล้งพ่วง สร้อยสังวาลย์ จิตตอ�ำไพ อาจปักษา สุขอินทร์ ตันตระกูล ถวิลรัตน์ ปัญญาพานิชกุล ภัทรวิมล หลักเพชร์ อิ่มอาบ ถิ่นวงศ์เมือง ดอนค�าพา วิภักดิ์ แสนค�า ชีช่วง บัวเบา ศรีโหร ทองอ�าไพ คันชอย สิทธิเดช นาคไพบูลย์ นิ่มนวล กาลภักดี เขียวประเสริฐ ทองปุก

คณะ / สำขำ ไม่ทราบคณะ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน นิเทศศาสตร์ ธุรกิจกำรบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ทราบคณะ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ไม่ทราบคณะ ศึกษาศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ นิติศาสตร์ พลศึกษา ไม่ทราบคณะ ไม่ทราบคณะ สามเณร สามเณร สามเณร สามเณร บัญชี ไม่ได้ศึกษาต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ

สถำบัน ราชภัฎนครปฐม ราชภัฎนครปฐม ราชภัฎนครปฐม ราชภัฎนครปฐม ราชภัฎนครปฐม ราชภัฎนครปฐม ราชภัฎนครปฐม ราชภัฎนครปฐม ราชภัฎนครปฐม ราชภัฏนครปฐม ราชภัฎสวนดุสิต ราชภัฎสวนดุสิต ราชภัฎสวนดุสิต รำชภัฎสวนดุสิต ราชภัฎสวนดุสิต ราชภัฎสวนสุนันทา ราชภัฎสวนสุนันทา ราชภัฎสวนสุนันทา ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฎจันทรเกษม ราชภัฎเพชรบุรี ราชภัฎเพชรบุรี ราชภัฎเพชรบุรี ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สามเณร สามเณร สามเณร สามเณร ดรุณาพณิชยการ ไม่ได้ศึกษาต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ


´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã 79


สถานศึกษาดี มีคุณภาพ มีครูดูแลเอาใจใส่ดี สิ่งแวดล้อมดี บริเวณกว้าง มีบรรยากาศน่าเรียนรู้ การคมนาคมสะดวก

ผลิตบุคลากรดีมคี ณ ุ ภาพ ออกไปรับใช้สงั คมในทุกระดับ เป็นทหาร ต�ารวจ แพทย์ พยาบาล นักบริหาร นักการเมือง ข้าราชการ ฯลฯ

วางพื้นฐานการศึกษาที่มั่นคง...เลือกเรียนที่ ดรุณาราชบุรี เพราะที่นี่มีสิ่งดีๆ มากมายให้เรียนรู้ เริ่มจาก...บริบาล (2 ปีครึ่ง)....อนุบาล (3 - 5 ปี)...ประถม... มัธยมศึกษา...มัธยมปลาย...ปวช. ...ปวส. “คุณธรรม น�าวิชา พัฒนาสุข” เป็นหลัก ยึดการจัดการศึกษา เน้นเรือ่ งภาษา เพือ่ เตรียมนักเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียน มีเรียนภาษาอังกฤษกับครูตา่ งประเทศ (EEP) ตัง้ แต่ อ.1 - ม.6 มีเรียนภาษาจีน เริ่มจากชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2554 จัดการสอนภาษาจีนชั้น ป.5 - 6 และม. 1

รับจ�านวนจ�ากัด ทั้งประเภทไปกลับและอยู่ประจ�า น.... ● วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. ว ่ ด ร ค ั ม ส ที่ห้องธุรการการเงิน อาคาร 1 ผู้ปกครอง พานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ● 20 - 31 ม.ค 54 รบ ั สมัครบุตรครู นกั เรียนทีม่ พี นี่ อ้ ง บตุ รศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ● กุมภาพันธ์ - มีนาคม 54 รับสมัครนักเรียนทัว ่ ไป ติดต่อสอบถาม โทร. 032-314760 - 1 ต่อ 102, 104, 119

หลักฐานการสมัคร ● ● ● ●

80 ´ ÃØ ³ Ò Ê Ò Ã

รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ส�ำเนำสูติบัตร ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อบิดำมำรดำนักเรียน ส�ำเนำผลกำรเรียนภำคแรก

1 1 1 1

ใบ ใบ ใบ ชุด

ดรุณาสาร (ต.ค.53 - มี.ค.54)  

ดรุณาสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554

ดรุณาสาร (ต.ค.53 - มี.ค.54)  

ดรุณาสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554

Advertisement