Page 1

ชื่อหนังสื อ

5,000 คำศัพท์ตอ้ งรู ้

ชื่อผู้แต่ ง

ชิดพงษ์

เรื่องย่ อ

ปัจจุบนั กำรเรี ยนกำรสอนเริ่ มมีบทบำทมำกขึ้น เนื่องด้วยกำร

ที่สำมำรถศึกษำหำควำมรู ้ได้โดยสะดวก เหมำะสำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรศึกษำหำ ควำมรู ้ดว้ ยตนเองหรื อไม่มีเวลำว่ำง แน่นอนอีกทั้งยังเป็ นสื่ อเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ ทบทวนสิ่ งที่เคยรู ้ให้กลับมำใช้งำนได้อีกสำหรับกำรเรี ยนภำษำนั้นในปัจจุบนั มี แต่จะเพิ่มควำมสำคัญมำกขึ้น ยิง่ ในยุคโลกำภิวฒั น์และกำรเปิ ดกำรค้ำเสรี ทำ ให้คนไทยจะต้องเรี ยนรู ้ภำษำต่ำงชำติมำกยิง่ ขึ้น นอกจำกนี้ศพั ท์บำงคำยังได้ แทรกควำมหมำยอื่นที่ควรรู ้ นอกเหนือจำกควำมหมำยหลักของคำเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม เด็กหญิงภัสสร ตันสมบุญ ม.1/1

การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน

หนังสื อเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์ที่พบบ่อยใน

ชีวิตประจำวัน ครอบคลุมทักษะต่ำง ๆ เรำควรอ่ำนไว้มำก ๆ ยิง่ ใกล้จะเข้ำยุค โลกำภิวตั น์และเปิ ดกำรค้ำเสรี ทำให้คนไทยจะต้องเรี ยนรู ้ภำษำต่ำงชำติมำก ยิง่ ขึ้น


ชื่อหนังสื อ

ไม่ยำกถ้ำอยำกเก่งวิทย์

ชื่อผู้แต่ ง

Moon Na - young

เรื่องย่ อ

ยูรี เด็กสำวที่หลงรักวิทยำศำสตร์เป็ นชีวิตจิตใจ เธอใฝ่ ฝันจะ

ได้เข้ำเรี ยนในโรงเรี ยนซียองซ์ที่เป็ นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ แต่สอบไม่ผำ่ น เธอ จึงต้องปลอมตัวเป็ นยูจิน พีช่ ำยฝำแฝด เพื่อทำตำมฝันของตัวเอง ยูรีในชื่อยูจิน ได้พบเพื่อนใหม่ที่ชอบวิทยำศำสตร์เหมือนกัน หลำยครั้งที่ยรู ี แสดงให้เพื่อน ๆ เห็นว่ำควำมจริ งแล้ววิทยำศำสตร์ไม่ใช่เรื่ องยำกเลย เพียงแต่เรำรู ้จกั สังเกตสิ่ ง ต่ำง ๆ รอบตัว เรำก็จะค้นพบว่ำ มันอยูใ่ นชีวิตประจำวันของเรำอย่ำงแยกไม่ ออก เช่น วิทยำศำสตร์ในกำรทำอำหำร เช่น พำยฟักทอง บะหมี่ เด็กหญิงประภัสสร ซุยยะกิจ ม.1/5

วิทยำศำสตร์เรื่ องสุ ขภำพและควำมงำม การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน สุ ขภำพควำมงำม

นำควำมรู ้ทำงวิทยำศำสตร์มำทำอำหำร และ


ชื่อหนังสื อ

กำรละเล่นของเด็กไทย

ชื่อผู้แต่ ง

นลิน

เรื่องย่ อ

กำรเดินกะลำ เด็กรุ่ นก่อน ๆ จะชอบเล่นเดินกะลำมำก เพรำะ

ควำมโค้งมนและควำมแข็งแรงของกะลำ คนที่ไม่เคยเดินกะลำมำก่อนแล้วไป ลองเล่นเดินกะลำจะรู ้สึกเจ็บบริ เวณฝ่ ำเท้ำ แต่ถำ้ ฝึ กบ่อย ๆ อำกำรเจ็บจะหำยไป กล้ำมเนื้อบริ เวณขำจะแข็งแรงขึ้น และยังเป็ นกำรนวดฝ่ ำเท้ำไปในตัวอีกด้วย สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังมีอีกหลำยกำรละเล่นที่ช่วยให้ สุ ขภำพแข็งแรงได้ เด็กหญิงวิภาวรรณ หนูหริ่ง ม.1/10

การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน

1. นำกำรเดินกะลำไปเล่นได้ 2. นำไปบอกเด็ก ๆ ให้รู้จกั 3. ได้รักษำกำรละเล่นของไทย


ชื่อหนังสื อ

เทพซุสกับมด

ชื่อผู้แต่ ง

ลุงแซม

เรื่องย่ อ

ชำยคนหนึ่งเป็ นชำวไร่ ขำ้ วโพด ต้องทำงำนหนักในไร่ แต่ไม่

เคยพอใจกับผลผลิตที่ตนได้รับ เขำจึงไปขโมยข้ำวโพดของเพื่อนบ้ำนอยูเ่ ป็ น ประจำ เมื่อเทพซุสทรำบเรื่ องพระองค์จึงโกรธมำกในกำรกระทำที่เห็นแก่ตวั ของเขำ พระองค์จึงสำบให้เขำเป็ นสัตว์ตวั เล็ก ๆ ตัวหนึ่งโดยให้ชื่อว่ำมด แต่ เมื่อเขำกลำยเป็ นมดก็ยงั ไม่ทิ้งนิสยั เดิมของตน ยังคงขโมยอำหำรของคนอื่นอยู่ เช่นเดิมเพื่อสะสมไว้ในรังของมันเอง เด็กหญิงสุ ณชั ชา บุญช่ วย ม.2/11

การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน ตำมไปด้วย

แม้จะเปลี่ยนสถำนะแต่ใช่วำ่ นิสยั จะเปลี่ยน


หยดลงจำกที่สูงในกระบวนกำรผลิตของตนเอง นัน่ คือ สำรตะกัว่ ที่หลอม ละลำยจะหยดผ่ำนตะแกรงที่อยูส่ ูงมำก ๆ ลงไปในของเหลำวที่เย็นตัว ผลผลิต ที่ได้ออกมำก็จะมีรูปร่ ำงเป็ นทรงกลม ในอดีตได้มีกำรสร้ำงหอคอยหลำยแห่ง ไว้ผลิตกระสุน หอคอยผลิตกระสุ นฟี นิกซ์ในเมืองบัลติเมอร์ (ยังคงตั้ง ตระหง่ำนอยูใ่ นปัจจุบนั ) ซึ่งสูงกว่ำ 70 เมตรนั้น เป็ นสิ่ งก่อสร้ำงที่สูงที่สุดใน อเมริ กำ จนกระทัง่ ถูกแซงหน้ำโดยอนุสำวรี ยว์ อชิงตันในช่วงหลังสงครำม กลำงเมือง การนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน

คำถำมในหนังสื อเล่มนี้มีท้ งั หมด 69 ข้อ

คำถำมทุกข้อผ่ำนกำรคัดกรองมำแล้วว่ำสำมำรถท้ำทำยพลังสมองของคุณได้ นางสาวณัฐธิดา สุ ทธิแสงจันทร์ ม.5/1

เป็ นอย่ำงดี และช่วยเปิ ดโลกทัศน์ให้คุณได้มองเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นมำ ก่อน อย่ำงไรก็ตำม คำถำมแต่ละข้อจะมีระดับ “ควำมเซอร์ไพรส์” ไม่เท่ำกัน บำงข้ออำจเป็ นแค่เรื่ องที่คุณไม่เคยรู ้มำก่อน แต่บำงข้อก็อำจมีคำตอบที่ขดั แย้ง

ชื่อหนังสื อ

ลบเหลี่ยมไอน์สไตน์ 2

ชื่อผู้แต่ ง

จอห์น ลอยด์, จอห์น มิทชินสัน

หยดน้ ำฝนเป็ นทรงกลม ไม่ได้มีรูปร่ ำงเหมือนหยดน้ ำตำ ผูผ้ ลิตตลับลูกปื นและกระสุนตะกัว่ ใช้ประโยชน์จำกคุณสมบัติของของเหลวที่ เรื่องย่ อ

อย่ำงสิ้ นเชิงกับสิ่ งที่คุณเรี ยนรู ้มำตั้งแต่เด็ก

ดรุณาร่วมพลังรักการอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2556  
ดรุณาร่วมพลังรักการอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2556  
Advertisement