Page 1


Rapport Annwali 2020

VO/1066

www.dartalprovidenza.org


Introduzzjoni MID-DIRETTUR Is‑sena 2020 kienet sena partikolari għal kulħadd u mhux inqas għad‑Dar tal‑Providenza. Il‑pandemija tal‑COVID-19 ġabet lid‑dinja għarkopptejha u ħolqot tbatija żejda lil nies f’diversi setturi tas‑soċjetà fosthom il‑persuni b’diżabilità. Id‑Dar tal‑Providenza sa mill‑ewwel ġranet ta’ Marzu kellha tidħol għall‑isfida li timplimenta pjan ta’ kontinġenza sabiex tissalvagwardja s‑saħħa u s‑sigurtà tar‑residenti, il‑ħaddiema u anke l‑volontiera. Għaldaqstant id‑Dar kellha tidħol għal spejjeż addizzjonali ta’ aktar minn €150,000 biex timplimenta dawn il‑miżuri skont id‑direttivi tal‑Awtoritajiet tas‑Saħħa u tal‑Awtorità għall‑Ħarsien tal‑Istandards Soċjali. Wieħed mill‑ewwel miżuri diffiċli li kellna nieħdu kien li r‑residenti ma jkomplux jiltaqgħu mal‑familjari u ħbieb. Għaldaqstant ipprovdejna smart phone f’kull flett u dar residenzjali biex ir‑residenti jkunu jistgħu jibqgħu f’kuntatt mal‑familji u l‑ħbieb għall‑inqas b’mod virtwali. Aktar tard il‑familjari u l‑ħbieb bdew jiltaqgħu u jaraw lil xulxin ukoll minn wara l‑ perspex. Id‑Dar ħolqot ukoll numru akbar ta’ attivitajiet biex kemm jista’ jkun jagħmlu tajjeb għan‑nuqqas ta’ attivitajiet li ssoltu kienu jattendu għalihom fil‑komunità. Minkejja l‑pandemija nistgħu ngħidu li l‑Providenza t’Alla ma naqsitniex. Kellna somma rekord mogħtija lilna mill‑poplu Malti u Għawdxi fil‑Festa ta’ Ġenerożità nhar l‑ewwel tas‑sena. Għalkemm tlifna ħafna inizjattivi ta’ ġbir ta’ fondi fosthom il‑Maratona tal‑Volleyball u fl‑ewwel xhur tal‑pandemija l‑finanzi naqsu drastikament, mix‑xahar ta’ Lulju ’l quddiem id‑donazzjonijiet reġgħu bdew deħlin. Grazzi wkoll għal numru ta’ wirtiet imħollija lilna minn benefatturi li mietu, kif ukoll b’għotja ta’ miljun ewro mill‑Gvern stajna nagħlqu s‑sena finanzjarja b’wiċċ il‑ġid.


KONTENUT Minkejja l‑limitazzjonijiet finanzjarji li kellna din is‑sena xorta ma qgħadniex lura milli nagħmlu ċerti proġetti fosthom pereżempju: • Lestejna x‑xogħol fuq il‑ħames dar fil‑komunità li hemm fil‑Balluta; • Għamilna rinovar sħiħ inkluż installazzjoni ta’ lift ġdid f’Dar Żerniq; • Xogħol ta’ manutenzjoni kull fejn kien meħtieġ;  • Installajna kċina ġdida f’Dar Pirotta f’Birkirkara. • Investiment uman b’mod speċjali ta’ professjonisti.  • Tlesta x‑xogħol ta’ Infrastruttura ġdida għall‑IT bl‑appoġġ tal‑MITA. • Ingħata tarmak ġdid ħdejn Villa Papa Luciani.

Introduzzjoni mid-Direttur.................................................................... 3

1.

Min aħna u l-viżjoni tagħna.......................................................... 7

2. Il-Pandemija tal-COVID-19...........................................................13 3. Ir-Residenti.......................................................................................23

Fil‑bidu ta’ din is‑sena kien iffirmat Ftehim Kollettiv ġdid għall‑ħaddiema kollha li jkopri l‑perjodu 2020 sa 2023.

4. Il-Bord tad-Dar tal-Providenza................................................ 36 5. Tmiem il-ħidma tas-Sorijiet tal-Karità fid-Dar tal-Providenza................................................................. 39

Din is‑sena d‑Dar tilfet is‑servizz imprezzabbli tas‑Sorijiet tal‑Karità. Il‑Kongregazzjoni ħasset li minħabba l‑età tas‑sorijiet wasal iż‑żmien li jtemmu l‑ħidma tagħhom fid‑Dar tal‑Providenza, wara servizz kontinwu ta’ ħamsa u ħamsin sena. Id‑Dar dejjem tibqa’ grata lejn is‑Sorijiet tal‑Karità. Tlifna wkoll madwar 11‑il resident li sfortunatement mietu din is‑sena b’kundizzjonijiet differenti kif ukoll żewġ volontiera fosthom Fr Lino Cardona SJ li kien ilu jagħti s‑servizz spiritwali tiegħu lid‑Dar tista’ tgħid sa mill‑ewwel snin tat‑twaqqif tad‑Dar.

6. Proġetti ġodda............................................................................... 43 7. Il-Ħaddiema..................................................................................... 49 8. Il-Volontiera..................................................................................... 55 9. Attivitajiet u inizjattivi ta’ ġbir ta’ fondi................................ 61 10. Konferenzi u Laqgħat...................................................................72 11. Żjarat lid-Dar tal-Providenza.....................................................73

Nagħlaq dan il‑messaġġ tiegħi billi nirringrazzja lill‑Bord u lill‑Management li minkejja li jien kelli nagħmel xi xhur indispost minħabba raġunijiet ta’ saħħa l‑ħidma tad‑Dar baqgħet għaddejja bħas‑soltu għall‑ġid tar‑residenti. Ringrazzjament speċjali jmur ukoll lill‑ħaddiema tagħna li daħlu għall‑isifda li jissalvagwardjaw is‑saħħa u s‑sigurtà tar‑residenti u tal‑kollegi. Għaldaqstant kien xieraq ħafna li l‑Bord tad‑Dar din is‑sena b’mod unanimu qabel li jirrikonoxxi dan, bl‑għoti tal‑Premju Mons. Mikiel Azzopardi. Grazzi wkoll tmur lill‑volontiera tagħna kif ukoll lill‑benefatturi kollha.

12. Finanzi tad-Dar.............................................................................. 79 13. Is-Sit Elettroniku u paġna tal-Facebook.............................. 80 14. Rappurtaġġ tal-Midja................................................................... 81 15. Salvagwardja (Safeguarding)................................................... 82 16. Premju Soċjetà Ġusta.................................................................. 83 17. Premju Mons. Mikiel Azzopardi................................................ 85

Id‑Dar tibqa’ impenjata li tkompli tirrealizza l‑ħolma li beda Dun Mikiel Azzopardi aktar minn ħamsa u ħamsin sena ilu.

18. Konklużjoni.......................................................................................87

Fr Martin Micallef Direttur

Annual Report abridged version in english................................ 89

4 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza


01

Min aħna u l-viżjoni tagħna


1.

1.1

MIN AĦNA U L-VIŻJONI TAGĦNA Id‑Dar tal‑Providenza li tieħu isimha u l‑kariżma tagħha mill‑Evanġelju u mit‑tagħlim tal‑Knisja Kattolika, twaqqfet minn Mons. Mikiel Azzopardi fl‑1965 bil‑għan li tipprovdi servizzi residenzjali lill‑persuni b’diżabilità u hi impenjata li tagħtihom is‑saħħa li jemmnu fihom infushom f ’ambjent li jixbah lill‑familja u li jkabbar l‑abbiltajiet tagħhom biex b’hekk huma jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fis‑soċjetà.

L‑Għanijiet u l‑Valuri

L‑għanijiet tad‑Dar tal‑Providenza huma: 1. Li tipprovdi servizzi residenzjali individwalizzati, kemm fit‑tul kif ukoll għal żmien qasir (respite), lill‑persuni b’diżabilità b’rispett sħiħ lejn id‑drittijiet u d‑dinjità tagħhom; 2. Li tippromwovi l‑iżvilupp personali ħolistiku u l‑inklużjoni soċjali tal‑persuni li jużaw is‑servizzi tagħha, inkluż l‑awtonomija tagħhom bil‑għan li jsiru kapaċi jiddeterminaw ħajjithom huma stess; 3. Li tipprovdi opportunitajiet lill‑impjegati tagħha li jiżviluppaw ħilithom u jkabbru l‑valur tax‑xogħol tagħhom; 4. Li tipprovdi esperjenza pożittiva lill‑volontiera; 5. Li tikkollabora ma’ organizzazzjonijiet oħra li jaħdmu fil‑qasam tad‑diżabilità biex jitħarsu d‑drittijiet tal‑persuni b’diżabilità u tal‑familji tagħhom.

8 • Rapport Annwali 2020

Il‑valuri tad‑Dar tal‑Providenza, li għandhom l‑għeruq tagħhom fit‑tagħlim tal‑Evanġelju u fit‑tagħlim tal‑Knisja Kattolika, huma dawn: 1. Il‑ħajja umana hi sagra u għandha valur ugwali u bla kundizzjonijiet għal kulħadd. 2. Rispett intrinsiku lejn kull persuna, huma x’inhuma l‑aspetti pożittivi u l‑abbilitajiet tagħha. 3. Il‑fidi fil‑Providenza Divina li tidher fil‑mod kif wieħed jaħdem tant li n‑nuqqas ta’ riżorsi ma jkunux ta’ xkiel fil‑ħidma tad‑Dar. 4. Il‑familja hi l‑pedament tas‑soċjetà u għalhekk id‑Dar tipprovdi sapport lill‑familja biex il‑persuna b’diżabilità tkun tista’ tkompli tgħix fil‑familja tagħha jekk din tkun ix‑xewqa tagħha stess. 5. Ikun żviluppat spirtu komunitarju li jiġi trażmess fil‑mod kif taħdem ħalli l‑persuni b’diżabilità jkunu jistgħu jiddeċiedu għalihom infushom, li jiġi mħares id‑dritt tagħhom għall‑privatezza, li jkunu jistgħu jiddeterminaw ħajjithom huma stess u li jippromwovi l‑interdipendenza u s‑sapport xieraq lill‑persuni li jużaw is‑servizzi tad‑Dar.

Id-Dar tal-Providenza

1.2

Residenzi tad‑Dar tal‑Providenza u n‑numru tal‑persuni li jużaw is‑servizzi residenzjali

12.1

Id‑Dar tal‑Providenza, Triq Lapsi,

is‑Siġġiewi

Villa Monsinjur Gonzi (Miftuħa fil-11 ta’ Frar 1968) Persuni b’diżabilità intellettwali f’: • San Ġużepp • Jasmine • San Nikola

Ir‑residenza prinċipali tinsab fil‑limiti tas‑Siġġiewi u hi maqsuma fi tliet vilel li b’kollox jinkludu disa’ flettijiet. Id‑Dar għandha wkoll erbat idjar żgħar fil‑komunità bl‑isem ta’ ‘Żerniq’ fis‑ Siġġiewi, ‘Akkwarell’ fil‑Qawra, ‘Dar Pirotta’ f’Birkirkara u ‘Shalom’ fiż‑Żurrieq. Fi tmiem is‑sena 2020 id‑djar tad‑Dar tal‑Providenza ospitaw 110 resident, 89 minnhom fid‑Dar tal‑Providenza, is‑Siġġiewi u 21 fid‑djar fil‑komunità (5 Shalom, 4 Żerniq, 3 Akkwarell, 9 Dar Pirotta).

Villa Papa Giovanni (Miftuħa fid-19 ta’ Marzu 1974) Persuni b’diżabilità intellettwali f’: • Anġlu Kustodju • Livia • Sant’Antnin • Warda Villa Papa Luciani (Miftuħa fit-8 ta’ Settembru 1987) Persuni b’diżabilità intellettwali f’: • San Ġorġ Preca •

Id-Dar tal-Providenza

San Martin

Rapport Annwali 2020 • 9


1.3

1.2.2 Djar fil-Komunità

Id‑Direttur tad‑Dar tal‑Providenza Id‑Direttur tad‑Dar huwa Fr Martin Micallef. Huwa kien innominat Direttur tad‑Dar mill‑Arċisqof Pawl Cremona O.P. wara li l‑predeċessur tiegħu, Mons. Lawrence Gatt kien maħtur il‑Kanċillier tal‑Kurja Arċiveskovili. Fr Martin Micallef beda l‑ħidma tiegħu bħala d‑Direttur il‑ġdid tad‑Dar tal‑Providenza fl‑1 ta’ Ottubru 2008.

‘Żerniq’

Is- Siġġiewi (Miftuħa fil-11 ta’ Frar 1997). Persuni b’diżabilità intelletwali; ‘Akkwarell’ Il-Qawra (Miftuħa fil-21 ta’ Novembru 2012). Persuni b’diżabilità fiżika; ‘Dar Pirotta’ Birkirkara (Miftuħa fil-2007 mill-Arċidjoċesi ta’ Malta u mill1 ta’ Jannar 2014 waqgħet taħt ir-responsabbiltà tad-Dar talProvidenza). Persuni b’diżabilità intellettwali; ‘Shalom’ Iż-Żurrieq (Miftuħa fit-8 ta’ April 2016). Persuni b’diżabilità intellettwali:

1.4

Liċenzja għall‑Operat Fis‑sena 2020, id‑djar residenzjali kollha li tmexxi d‑Dar tal‑Providenza kellhom il‑liċenzja tagħhom imġedda mill‑Awtorità tal‑Istandards għall‑Kura Soċjali.

10 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 11


02

Il‑Pandemija tal‑COVID-19


2.

2.1

Għal dan il‑għan f’Mejju għamilna bieb bil‑perspex fil‑carpark tad‑Dar minn fejn il‑familjari u l‑ħbieb setgħu jaraw lir‑residenti b’appuntament. Minħabba l‑kuntatt limitat tar‑residenti mal‑familjari u l‑ħbieb, id‑Dar tal‑Providenza investiet fi smartphones għal kull dar fil‑komunità u f’kull appartament fis‑Siġġiewi biex ir‑residenti setgħu jżommu kuntatt mal‑familjari u ħbieb waqt il‑pandemija. Il‑miżuri li ttieħdu biex nipproteġu s‑saħħa tar‑residenti fissru investiment ta’ iktar minn €150,000.

IL‑PANDEMIJA TAL‑COVID-19 Il‑pandemija tal‑COVID‑19 li oriġinat fil‑Belt ta’ Wuhan iċ‑Ċina f ’Diċembru tal‑2019 malajr infirxet b’mod allarmanti f ’kull naħa tad‑dinja inkluż Malta. Lejn l‑aħħar ta’ Frar u l‑bidu ta’ Marzu, l‑Awtoritajiet tas‑Saħħa Maltin bdew jippreparaw għall‑eventwalità li din l‑imxija tidħol f ’Malta. Fil‑fatt l‑ewwel każijiet f ’Malta ġew irrappurtati fis‑7 ta’ Marzu 2020. L‑Organizzazzjoni Dinjija tas‑Saħħa (WHO) iddikjarat l‑imxija bħala pandemija fil‑11 ta’ Marzu 2020.

2.2

Ilbies Protettiv Id-Dar għamlet investiment sostanzjali f’tagħmir protettiv (PPE) għall-ħaddiema li jaħdmu f’kuntatt mar-residenti, kif ukoll maskri, termometri u diżinfettanti. Fil-fatt din is-sena kien hemm żieda akbar fil-frekwenza tat-tindif u d-diżinfettar fil-postijiet li jintużaw l-aktar ta’ spiss mir-residenti u l-ħaddiema.

Dawn il-maskri setgħu jerġgħu jintużaw wara li jkunu maħsula. Kull ħaddiem tad-Dar ingħata erba’ maskri. Matul is-sena kellna donazzjonjiet ta’ maskri minn diversi Aġenziji tal-Gvern jew entitajiet oħra. F’Diċembru, d-Dar ordnat maskri bl-istemma tad-Dar tal-Providenza biex nagħtuhom bħala kumpliment lill-ħaddiema. Paul’s Arcade tana wkoll numru ta’ maskri bl-istemma tadDar biex jintużaw waqt il-maratona Festa ta’ Ġenerożità 2021.

Id-Dar investiet ukoll f’ammont sostanzjali ta’ maskri protettivi (surgical masks). Il-ħajjatin tad-Dar bdew iħitu wkoll maskri bi tliet saffi ta’ drapp biex jintużaw mill-ħaddiema.

Pjan ta’ Kontingenza Fit‑3 ta’ Marzu 2020, il‑Bord tad‑Dar tal‑Providenza ddiskuta x’miżuri tista’ tieħu d‑Dar biex nissalvagwardjaw is‑saħħa u s‑sigurtà tar‑residenti u l‑ħaddiema tad‑Dar minn din l‑imxija. It‑Tlieta 11 ta’ Marzu 2020 ħejjejna pjan ta’ kontinġenza biex ikun implimentat b’mod immedjat. Dan il‑pjan intbagħat lill‑Awtorità għall‑Kura tal‑Ħarsien Soċjali (SCSA) għall‑kunsiderazzjoni tagħhom. Dan il‑pjan beda jiġi implimentat minnufih. Fost l‑aktar miżuri diffiċli li kellna nieħdu kienet dik li l‑familjari u l‑ħbieb ma jitħallewx jibqgħu jiġu jarawhom jew joħorġuhom.

14 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 15


2.3

Trasport b’xejn għall-ħaddiema

2.5 Teleworking

Id-Dar ipprovdiet ukoll trasport sigur għallħaddiema li ma jsuqux biex ma jużawx it-trasport pubbliku. Dan kien possibbli permezz tax-xufiera tad-Dar imma wkoll permezz ta’ servizz ta’ trasport privat li ħallset għalih id-Dar. 2.4

Swab Tests tar-residenti u

l-ħaddiema

Sar ukoll investiment f’sistemi teknoloġiċi biex ix-xogħol amministrattiv ikun jista’ jitwettaq b’mod ta’ teleworking. 2.6

Sa mill-bidu tal-pandemija, id-Dar talProvidenza żammet kuntatt kontinwu mal-SCSA kif ukoll implimentat iddirettivi maħruġa minnha dwar miżuri ta’ mitigazzjoni.

In-nersis tad-Dar tal-Providenza ingħataw taħriġ dwar kif jieħdu s-swab tests. Wara dan it-taħriġ beda t-teħid regolari ta’ swab tests tar-residenti u l-ħaddiema minn dawn innersis stess.

16 • Rapport Annwali 2020

Kuntatt kontinwu mal-SCSA

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 17


2.8

Funerali fid-Dar tal-Providenza Bejn Marzu u Ġunju ingħalqu l-knejjes u ma setgħux jiġu ċċelebrati quddies tal-funerali. F’dan il-perjodu mietu żewġ residenti li l-funeral tagħhom kien jinkludi biss talb u d-difna fiċ-ċimiterju. Fil-perjodu ta’ wara saru tliet funerali fil-kappella tad-Dar talProvidenza skont id-direttivi imposti millAwtoritajiet tas-Saħħa.

2.7

Il-ħajja ta’ kuljum tar-residenti Bla dubju, - il-pandemija affettwat il-mod ta’ ħajja ta’ kulħadd u mhux inqas tar-residenti. Aktar ’l quddiem f’dan ir-rapport nelenkaw aktar fid-dettall x’għamilna biex kemm jista’ jkun, minkejja ħafna restrizzjoni, ir-residenti setgħu xorta jgawdu mill-aħjar kwalità ta’ ħajja possibbli fiċ-ċirkustanzi.

18 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 19


2.9

Diffikultajiet finanzjarji megħluba

bil-providenza. Mit-tieni ġimgħa ta’ Marzu kellhom jitħassru l-parti l-kbira tal-attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi. Fix-xhur ta’ wara, minħabba l-inċertezza ekonomika u l-fatt li ħafna nies spiċċaw bla xogħol jew b’paga mnaqqsa, bdew jonqsu wkoll id-donazzjonijiet. Kellna nħassru wkoll il-Maratona tal-Volleyball u numru ta’ inizzjattivi żgħar oħra li kellna ppjanati għal din is-sena. Fil-fatt saru biss numru żgħir ta’ inizjattivi li huma elenkati aktar ’l quddiem f ’dan ir-rapport. Quddiem dawn iċ-ċirkustanzi, id-Dar għamlet talba formali lill-Gvern biex jgħinna finanzjarjament u fil-fatt il-Gvern permezz ta’ fond speċjali li nħoloq apposta għall-Għaqdiet Volontarji tana miljun ewro biex jagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta’ fondi.

F’din is-sena diffiċli però, ma naqsitx issolidarjetà minn entitajiet u l-poplu Malti. Nistgħu ngħidu li minn Lulju ’l quddiem idDar esperjenzat providenza kbira minn kull lat fosthom f ’donazzjonijiet finanzjari biex stajna nagħlqu s-sena bla telf finanzjaru.

20 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

‘‘

‘‘

il-Gvern permezz ta’ fond speċjali li nħoloq apposta għall-Għaqdiet Volontarji tana miljun ewro biex jagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta’ fondi.

Rapport Annwali 2020 • 21


03

Ir-Residenti


3.1

3.2

Is-Servizz tal-Fiżjoterapija

Servizz ta’ Podjatrija

Din is-sena x-xogħol tal-fiżjoterapija kompla jkun ikkordinat mill-fiżjoterapista prinċipali, żewġ fiżjoterapisti full-time u waħda-parttime u żewġ. Physiotherapy aides. 3.

IR-RESIDENTI Id-Dar tal-Providenza taħdem biex tipprovdi servizzi residenzjali individwalizzati, kemm fit-tul kif ukoll għal żmien qasir (respite), lil persuni b’diżabilità b’rispett sħiħ lejn id-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Matul din is-sena r-residenti tad-Dar komplew jingħataw is-sapport kollu meħtieġ biex jgħixu ħajja mimlija kemm jista’ jkun. Għaldaqstant barra sapport li jwieġeb għall- bżonnijiet ta’ kull persuna, id-Dar toffri wkoll servizzi oħra addizzjonali biex jgħinu r-residenti.

Wara intervent mis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità l-Onor. Silvio Parnis, id-Dar reġgħet bdiet tingħata s-servizz ta’ podjatrija għar-residenti fuq bażi regolari minn podjatra impjegata mal-Gvern wara li dan is-servizz kien twaqqaf għal xi żmien.

Xogħol importanti ieħor kien l-assessjar ta’ diversi residenti li kellhom bżonn siġġu tar-roti speċjalizzat li jkun adattat għallbżonnijiet tagħhom. Dan l-assessjar wassal biex illum dawn il-persuni għandhom siġġu tar-roti adattat għalihom.

3.3

Servizz ta’ Speech Language

Pathologist Il-Gvern joffri lid-Dar is-servizz ta’ speech language pathologist. Dan is-servizz jgħin fost oħrajn biex nagħmlu passaporti ta’ komunikazzjoni għal uħud mir-residenti kif ukoll biex ikunu assessjati dwar il-livell ta’ ikel li jistgħu jieklu. 3.4

is-Servizz ta’ High Support Bil-għajnuna tal-Aġenzija Sapport, residenta tad-Dar li għandha bżonn servizz ta’ High Support, id-Dar qed tirċievi minn din l-Aġenzija ħlas għal 80 siegħa ta’ sapport. Permezz ta’ din l-għajnuna finanzjarja, d-Dar timpjega żewġ Support Workers biex jagħmlu dan ix-xogħol.

24 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 25


3.5

Rikreazzjoni Kemm it-tim tal- Ability Promoters kif ukoll is- support workers li jaħdmu fil-flettijiet jorganizzaw attivitajiet regolari fid-Dar b’mod speċjali nhar ta’ Ħadd u fil-festi pubbliċi. Jiġu organizzati wkoll attivitajiet barra mid-Dar li jwieġbu għall-gosti tar-residenti. Minħabba l-pandemija, minn Marzu salaħħar tas-sena l-attivitajiet varji barra midDar li s-soltu jipparteċipaw fihom ir-residenti kellhom jitħassru kollha. Minkejja dan, sar sforz kbir biex ikunu organizzati aktar attivitajiet fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. Kuljum kienu organizzati ħarġiet għarresidenti bil-vannijiet tad-Dar f’postijiet differenti fejn ir-residenti ma jiġux f’kuntatt ma’ nies minħabba l-pandemija. Xi attivitajiet li ġew organizzati din is-sena kienu fost oħrajn, il-karnival (qabel il-pandemija), Street Music u drama.

3.6

Workshops u attivitajiet oħra Numru ta’ residenti komplew jagħtu sehemhom fil-workshops tal-bolol, talagrikoltura kif ukoll tal-crafts. 3.6.2 Il-Workshop tal-bolol

3.6.1 Iċ-Ċentru Agrikolu San Isidoru F’dan il- workshop ir-residenti jisseparaw bolol użati skont il-kategoriji biex imbagħad dawn jinbiegħu lillħwienet tal-bolol.

Fil- workshop tal-agrikoltura San Isidoru, ir-residenti flimkien mal-Ability Promoters u volontiera, ikabbru jew jipproċessaw prodotti tal-biedja. Dawn il-prodotti jkunu jistgħu jinxtraw mill-pubbliku, jew mid-Dar talProvidenza jew waqt xi wirjiet agrikoli li r-residenti li jaħdmu f’dan iċ-Ċentru jkunu mistiedna għalihom.

26 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 27


3.6.3 Workshop ta’ xogħlijiet artistiċi Numru ta’ residenti għandhom l-opportunità li jiżviluppaw il-kreattività tagħhom f’ workshops ta’ tpinġija u xogħlijiet oħra artistiċi. 3.6.4 Sessjonjiet tat-tisjir Numru ta’ residenti bl-appoġġ ta’ Ability promoters jingħataw l-opportunità wkoll li jsajru, iħejju il-mejda tal-ikel, jieklu flimkien u jagħmlu l-ħasil u t-tindif ta’ wara. Dan jgħinhom ikabbru l-ħiliet għallindipendenza tagħhom. 3.6.5 Sessjonijiet tal-mużika u drama Din is-sena minkejja l-pandemija xorta sibna l-mod kif filwaqt li nassiguraw is-saħħa u s-sigurtà tarresidenti u l-ħaddiema, inkomplu nużaw id-drama li toffri opportunitajiet mill-aqwa biex ir-residenti jesprimu lilhom infushom filwaqt li jiżviluppaw u jaqsmu mal-oħrajn it-talenti artistiċi tagħhom.

Attività li r-residenti jipparteċipaw bi ħġarhom għaliha hija dik tas-sessjonjiet tal-mużika fejn ir-residenti jisimgħu u jipparteċipaw f’daqq ta’ strumenti. Fil-Music Room speċjalizzata r-residenti jkollhom sessjonjiet ta’ mużika fi gruppi żgħar kif ukoll individwali.

28 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Ta’ kull sena, id-Dar tal-Providenza ittella’ produzzjoni teatrali fi żmien il-Milied bis-sehem talħaddiema u r-residenti. Din is-sena fil-festi tal-Milied ir-residenti flimkien mal-Ability promoters tellgħu produzzjoni bl-isem; ‘Dar tal-Providenza goes Disney’ kif ukoll kummiedja bl-isem ‘Ċuqq Paqq Pumm’. Minħabba r-restrizzjonijiet imposti mill-Awtoritajiet tas-Saħħa dawn il-produzzjonijiet ġew imtella’ diversi drabi biex ir-residenti jibqgħu fil-bubble tagħhom.

Id-Dar tal-Providenza

Din is-sena ma stajniex nistiednu l-pubbliku biex jattendi għall-kummiedja tal-Milied, madankollu din il-produzzjoni kienet irrekordjata biex tkun tista’ titgawda xorta mill-pubbliku fuq il-mezzi soċjali jew minn fuq il-televixin. Fil-fatt il-kummiedja kienet imxandra fuq Xejk TV.

Rapport Annwali 2020 • 29


3.7 Mobilità

3.6.6 Sessjonijiet tar-rugby

Ir-residenti tad-Dar, ikunu mħeġġa u mgħejuna biex jieħdu sehem f’attivitajiet li jgħinuhom jibqgħu attivi. Dan kien jinkludi mobilità fil- flett fuq bażi regolari flimkien ma’ attivitajiet li jiġu organizzati apposta bħal passiġġati, żfin u moviment waqt issessjonijiet tal-mużika u l-Hammett Baths.

3.6.7 Sessjonijiet ta’ ibburdjar

Din is-sena barra mix-xhur ta’ bejn Marzu u Ġunju (minħabba li l-Awtoritajiet tasSaħħa ipprojbixxew l-użu tal-pixxini minħabba l-pandemja) numru sabiħ ta’ residenti komplew jagħmlu użu mill-pixxina terapewtika li għandna fid-Dar. L-użu talidroterapija huwa servizz ieħor li qed ikompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. L-idroterapija toffri opportunità ta’ mobilità kif ukoll attivitajiet sportivi. Daqstant ieħor hija importanti s-sensazzjoni sabiħa ta’ rilassament li persuna tħoss fl-ilma sħun anke jekk ikun diffiċli għaliha li tagħmel eżerċizzju.

Il-Jarhead Young Sailor Foundation toffri opportunità lir-residenti biex imorru jbaħħru fuq dgħajsa talqlugħ.

Xi residenti jużaw ukoll is-Soft Room, fejn huma jkunu jistgħu jagħmlu attività li jridu f’ambjent sikur u bla periklu. Attività oħra li qegħda tgħin lir–residenti biex isiru iktar attivi hija dik fil-kmamar multisensorjali, fejn jiġu stimulati s-sensi b’modi differenti. Dan ix-xogħol isir bl-għajnuna tal-Ability Promoters fuq il-pariri tal-Occupational Therapist. Dawn il-kmamar jiġu użati wkoll 30 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

għal xi residenti biex jirrilassaw, speċjalment għal dawk li għandhom imġieba diffiċli ħafna. Bħal kull sena oħra ġew organizzati wkoll attivitajiet regolari fil-gym u attivitajiet sportivi oħra li jinkoraġġixxu l-mobilità.

‘‘

Dan ix-xogħol isir bl-għajnuna tal-Ability Promoters fuq il-pariri tal-Occupational Therapist.

‘‘

Din is-sena wkoll, The Brain Foundation kompliet toffri lir-residenti li jixtiequ, sessjonijiet ta’ rugby adattat għalihom kull nhar ta’ Sibt filgħodu. Bejn Marzu u Ġunju din l-attività saret b’mod virtwali filkamra tal-konferenzi tad-Dar.

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 31


3.9

L-Informatika

3.10 Is-Salon tax-xagħar

Id-Dar għandha ICT Lab fejn irresidenti tad-Dar jitħarrġu biex jagħmlu l-aħjar użu mid-dinja talinformatika u b’hekk ikollhom, kif inhu dritt tagħhom, aċċess indaqs għallinformazzjoni u l-komunikazzjoni li toffrilhom it-teknoloġija tal-informatika llum. Dan il-laboratorju, hu armat b’teknoloġija assistiva bħal ma huma touch screens, keyboards, mouses speċjali u software apposta li jagħmluha eħfef għall-persuni b’diżabilità differenti biex jużaw il-kompjuter.

3.8

Matul din is-sena r-residenti kemm irġiel kif ukoll nisa komplew jagħmlu - mis-salon tadDar. Dan però ma jeskludix il-fatt li numru żgħir ta’ residenti jagħmlu użu skont ix-xewqa tagħhom mill- hairdresser personali tagħhom billi jżuru l-ħanut tagħha jew tiġi żżurhom hi fir-residenza. 3.11

Attivitajiet Spiritwali u SPRED Għal dawn l-aħħar 15-il sena, id-Dar talProvidenza affiljat ruħha mal-Aġenzija SPRED (SPecial REligious Development - Żvillupp Reliġuż Speċjali) ta’ Glasgow, l-Iskozja. SPRED għandu l-bażi tiegħu f’Chicago, l-Amerika. Dan l-affiljament qed ikun ta’ benefiċċju kbir biex ir-residenti b’diżabilità intellettwali jiġu mgħejuna jikbru wkoll fil-fidi tagħhom. Għal dawn il-laqgħat ta’ katekeżi kull resident li jipparteċipa għandu katekist ajjutant minn barra d-Dar tal-Providenza.

ta’ SPRED kif suppost). Bil-prekawzjonijiet kollha meħtieġa stajna nagħmlu żewġ laqgħat li jagħmlu parti mis-sena ta’ SPRED 20202021. Naturalment għal dawn il-laqgħat attendew dawk ir-residenti li l-katekisti tagħhom dehrilhom li jistgħu jiltaqgħu magħhom f’dawn iċ-ċirkostanzi. Matul dan il-perjodu Ottubru 2019 – Ġunju 2020 kull resident ħa sehem ukoll f’żewġ quddisiet tal-Familja SPRED blakkompanjament tal-ħbieb tagħhom, ilkatekisti ajjutanti. L-istess hawnhekk kellna nieqfu minħabba l-pandemIja.

Din is-sena kienet waħda partikolari minħabba l-pandemija. Fil-fatt f’din s-sena ta’ SPRED Ottubru 2019 – Ġunju 2020 ilħaqna għamilna tliet laqgħat ta’ SPRED peress li f’Marzu kellna nieqfu minħabba l-pandemija. Meta rġajna ftaħna stajna nagħmlu l-laqgħat bin-normalità l-ġdida (mhux propju laqgħat

Involviment barra mid-Dar Ħamsa u erbgħin resident jattendu ċ-Ċentri ta’ Matul il-Jum għall-Adulti mmexxija mill-Aġenzija Sapport. Dawn iċ-Ċentri huma dawk ta’ Vajrita f’Marsaskala, Ħal Far, Raħal Ġdid, l-Imtarfa u Santa Venera. Resident ieħor jattendi ċ-Ċentru tar-Riżorsi San Miguel f’Pembroke waqt li oħra tattendi ċ-Ċentru tar-Riżorsi tal-Wardija.

Ġew ippubblikati wkoll żewġ ħarġiet bil-Malti tal-Fuljett SPRED: tal-Milied u tal-Għid. Sar il-koordinament u l-andament tal-għaxar gruppi fi SPRED. Dawn il-laqgħat isiru mitTnejn sal-Ġimgħa filgħodu u f’xi jiem isiru filgħaxija wkoll. Kull grupp jikkonsisti f’sitt residenti flimkien mal-kumpanni tagħhom u żewġ katekisti li jmexxu. Sar kuntatt ta’ tħejjija u taħriġ kontinwu għall-katekisti kollha: laqgħat ta’ formazzjoni, enrichment u rtir. F’Settembru tas-sena 2020 sar ittiġdid tal-Impenn għas-sena l-ġdida millkatekisti u l-kumpanni kollha iżda minħabba l-pandemija kellu jsir bil-posta.

Minħabba l-pandemija biex nassiguraw is-saħħa u s-sigurtà tar-residenti, minn Marzu sal-aħħar tas-sena ma attendewx f’dawn iċ-ċentri iżda baqgħu f’kuntatt permezz ta’ video calls li bdew isiru b’mod regolari. 32 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 33


3.11.2 Tqarbin

3.13

Sar it-tqarbin fil-flettijiet ta’ dawk ir-residenti li ma tantx jistgħu jieħdu sehem regolari fil-quddiesa ta’ kuljum.

Din is-sena d-Dar ospitat 76 persuna għal perjodi differenti ta’ respite. Dawn varjaw minn ħin qasir ta’ ftit siegħat biex il-familja tattendi għal xi tieġ jew funeral kif ukoll għal perjodi itwal ta’ ġranet jew ġimgħat fejn il-familja siefret jew ħadet żmien ta’ mistrieħ. Numru ta’ persuni għamlu użu mir- respite għal-perjodu twil ta’ xahar jew iżjed ħafna drabi minħabba mard serju ta’ xi ħadd mill-ġenituri. Id-Dar tal-Providenza temmen li dan l-appoġġ hu neċessarju biex l-ulied jew familjari b’diżabilità jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fl-ambjent tal-familja tagħhom.

3.12

Imwiet ta’ residenti

Din is-sena kellna l-mewt ta’ 11-il resident, erba’ nisa u seba’ rġiel. Ma kellna l-ebda mewt kawża talCOVID-19.

Is-Servizz ta’ Respite

‘‘

Fil-pandemija saru ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Inkurunazzjoni tal-Madonna u Corpus Christi bil-prekawzjonijiet kollha meħtieġa.

‘‘

3.11.1 Quddies Kuljum issir quddiesa li għaliha jattendu numru sostanzjali ta’ residenti u li matulha jsir talb komunitarju primarjament għall-benefatturi mejtin tad-Dar. Ikollna wkoll quddies speċjali f’okkażjonijiet partikolari bħall-funerali ta’ residenti. Kompla jsir il-koordinament ta’ xi gruppi ta’ residenti biex jieħdu sehem nhar ta’ Ħadd fil-quddies fil-parroċċi tal-qrib fejn hemm ħbieb tagħhom ta’ SPRED li jakkumpanjawhom. Saru wkoll l-Eżerċizzi Spiritwali ta’ qabel il-Milied u qabel l-Għid kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż ħlief tal-Ingliż ta’ qabel l-Għid minħabba l-pandemija. Fil-bidu tal-pandemija (Marzu sa nofs Ġunju) waqaf il-quddies ta’ kuljum. Filpandemija saru ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Inkurunazzjoni tal-Madonna u Corpus Christi bil-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Reġa’ beda wkoll il-quddies ta’ kuljum bl-attendenza ta’ numru żgħir ta’ residenti minn tliet flettijiet differenti b’kemm tippermetti l-kappella u l-prekawzjonijiet l-oħra meħtieġa.

34 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 35


4.1

Bord għad-dħul ta’ residenti ġodda Id-dħul ta’ residenti ġodda jkun deċiż minn bord apposta mwaqqaf mill-Bord tad-Dar. Dan il-bord hu magħmul mid-Direttur tadDar bħala Chairperson, Dr Roberta Sammut u Dr George Grech. Din is-sena dan il-bord iltaqa’ darba biss u daħħalna disa’ residenti ġodda erbgħa nisa u ħamest irġiel. Minn dawn: • Żewġ residenti daħlu minħabba emergenza • Erba’ residenti kienu ġew aċċettati millbord tad-dħul fl-2019 • Tliet residenti kienu aċċettati mill-bord tad-dħul din is-sena.

4.2

04 4.

Il-Bord tad-Dar tal-Providenza

IL-BORD TAD-DAR TAL-PROVIDENZA Il-Bord tad-Dar tal-Providenza twaqqaf mill-Arċisqof Pawlu Cremona OP f ’Marzu tal-2011. Iċ- Chairperson ta’ dan il-Bord huwa Fr Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar. Is-Sur Lawrence Zammit huwa l-Viċi Chairperson u s-Sinjura Elvia George hija s-segretarja tal-Bord. Dr Joe Bugeja, is-Sur Jesmond Saliba, Dr Roberta Sammut u s-Sur Emmanuel Zammit huma l-membri l-oħra tal-Bord. Matul din is-sena l-Bord iltaqa’ għaxar darbiet. Minn Marzu ’l quddiem il-laqgħat saru b’mod virtwali minħabba l-pandemija.

Il-Management Ix-xogħol ta’ kuljum jitmexxa mit-tim talmanagement li jikkonsisti fid-Direttur, Fr Martin Micallef, l-Amministratur, is-Sinjura Nadine Camilleri Cassano, is-Service Coordinator, is-Sinjorina Remona Cuschieri, id-Direttur Spiritwali tad-Dar, Fr Trevor Fairclough u l-Kap tal-Fiżjoterapisti, isSinjura Margaret Vella. Dan it-tim jiltaqa’ b’mod regolari kull ħmistax. Matul din is-sena t-tim iltaqa’ 23 darba.

4.3

Preżentazzjoni tar-Rapport ta’

Ħidma lill-Arċisqof Nhar il-Ħamis 9 ta’ Lulju, il-Bord u l-Management tad-Dar kellhom laqgħa malArċisqof ta’ Malta, Mons. Charles J. Scicluna fl-Uffiċċju tiegħu l-Kurja, il- Furjana fejn l-Amministratur tad-Dar, Nadine Camilleri Cassano ppreżentatlu r-Rapport ta’ Ħidma għas-sena 2019. Hija spjegat lill-Arċisqof li għalkemm ir-rapport kien isir kull sena, din kienet l-ewwel darba li ġie stampat bil-Malti u b’verżjoni iqsar bl-Ingliż fi ktejjeb li jinkludi ritratti bil-kulur. Għall-ewwel darba wkoll il-pubbliku seta’ jara dan ir-rapport fuq ilwebsite tad-Dar tal-Providenza. Preżenti kien hemm ukoll Mons. Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija.


05

Tmiem il-ħidma tas-Sorijiet tal-Karità fid-Dar tal-Providenza


5.

TMIEM IL-ĦIDMA TAS-SORIJIET TAL-KARITÀ FID-DAR TAL- PROVIDENZA Kif konna avżati lejn tmiem is-sena 2019, il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta’ Santa Giovanna Antida Thouret magħrufa aħjar bħala s- Sorijiet tal-Karità ddeċidiet li kien wasal iż-żmien li l-ħidma tas-sorijiet fidDar tal-Providenza tieqaf wara servizz ta’ 52 sena. Il-Komunità tas-Sorijiet fid-Dar talProvidenza temmet uffiċċjalment il-ħidma tagħha fil-bidu ta’ Lulju 2020. Meta Dun Mikiel Azzopardi, il-fundatur tad-Dar, kien qed joqrob biex jiftaħ ilbibien tad-Dar tal-Providenza kien avviċina numru ta’ kongregazzjonijiet barranin u lokali biex jgħinu f ’din il-ħidma ta’ karità nisranija favur il-persuni b’diżabilità. Dak iż-żmien bosta minnhom kienu litteralment moħbija mis-soċjetà jew mibgħuta fid-djar tal-anzjani jew l-isptar mentali li żgur ma kinux ambjenti adatti għalihom. Kienet din il-kongregazzjoni biss li aċċettat li tgħin sa mill-bidu f ’din il-ħidma ġdida li kellha l-għan li toffri ambjent jixbah lil ta’ familja lill-persuni b’diżabilità li kellhom bżonn

40 • Rapport Annwali 2020

servizz residenzjali. Is-sorijiet tal-Karità flimkien ma’ Dun Mikiel għenu biex mix-xejn bnew servizzi tal-ogħla livell li d-Dar għadha tgawdi minnhom sal-lum. Għalkemm in-nuqqas tas-sorijiet fostna se jinħass, fl-istess ħin hi ħaġa mill-isbaħ li l-ħidma li nbdiet mis-sorijiet u l-fundatur tista’ tibqa’ għaddejja. Il-preżenza tas-sorijiet

Id-Dar tal-Providenza

fid-Dar tal-Providenza kienet rigal għarresidenti, il-ħaddiema u l-volontiera tad-Dar. Is-sorijiet kienu dejjem hemm għal kulħadd 24 siegħa kuljum. Bosta minnhom taw ukoll servizz għal snin twal. Ta’ min isemmi lil Sr Gesuina Mangion li kienet ilha sservi fid-Dar għal dawn l-aħħar 41 sena, lil Sr Lorenza Borg li serviet għal dawn l-aħħar 13il sena, lil Sr Bernarda Buhagiar u Sr Bertha Bezzina li servew ukoll għal 20 sena sħaħ. Id-Direttur kiteb ittra ta’ ringrazzjament lil Sr Natalie Abela, id-delegata tal-Provinċjali f ’Malta liema kopja ntbagħtet ukoll-lill-Casa Madre tal-Kongregazzjoni f ’Ruma biex tkun arkivjata. Is-sens qawwi ta’ servizz tagħhom

Id-Dar tal-Providenza

kif ukoll tas-sorijiet kollha li ħadmu f ’din id-Dar minn żmien għal żmien se jibqa’ ta’ eżempju kbir għal kull min jaħdem fid-Dar.

Rapport Annwali 2020 • 41


06

Proġetti ġodda


ġodda, bieb tal-emerġenza u televixin kbir li ngħata lid-Dar minn benefattur. 6.4

Xogħol ta’ manutenzjoni fil-propjetà

tad-Dar f’Għawdex Sar xogħol estensiv ta’ manutenzjoni f’dar Narciża f’Għawdex. Din id-dar fix-Xagħra li hija propjetà tad-Dar tal-Providenza kellha bżonn kbir ta’ manutenzjoni bħal tikħil żebgħa, u membrane ġdid għas-saqaf, fost oħrajn. Id-Dar tintuża l-aktar meta r-residenti jitilgħu Għawdex. Fr Michael Galea, - idDirettur tal-Fondazzjoni Arka, din is-sena beda jieħu ħsieb it-tindif ta’ din id-dar bilgħajnuna ta’ volontiera.

6.

PROĠETTI ĠODDA

6.1

Xogħol fuq dar oħra fil-Komunità

6.2

Proġett ta’ Wi-Fi Network

(Il-Balluta) Din is-sena ntemmet il-ħidma biex jitlesta proġett infrastrutturali għat-Teknoloġija tal-Informatika għad-Dar tal-Providenza fisSiġġiewi. Ix-xogħol fuq dan il-proġett tlesta lejn l-aħħar tas-sena 2019 u kien inawgurat mill-E.T. il-President ta’ Malta, Dott George Vella nhar it-Tlieta 10 ta’ Marzu 2020. Dan il-proġett, li fost oħrajn ta aċċess għal Wi-Fi b’xejn kullimkien fid-Dar tal-Providenza, kien finanzjat mill-MITA.

Din is-sena d-Dar ħadmet biex jitkompla x-xogħol fuq dar oħra fil-komunità, din id-darba fil-Balluta. Sa tmiem din is-sena id-dar tista’ tgħid li kienet lesta minn kollox. Id-dar hi mistennija li tinfetaħ is-sena li ġejja (2021).

44 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

6.3

Rinovar tas-sala tal-konferenzi Sar xogħol ta’ rinovar fis-sala tal-konferenzi f’Villa Monsinjur Gonzi. Ix-xogħol kien jinvolvi żebgħa, twaħħil ta’ tapit u purtieri

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 45


6.6

6.5

Il-kumpanija Bitmac din is-sena offriet li tagħti kisja tarmak ġdid fid-Dar talProvidenza is-Siġġiewi fil-parti li millAmministrazzjoni twassal sa ħdejn Villa Papa Luciani u l-belvedere. Qabel sar dan ix-xogħol saru xi kanen taħt l-art biex jekk ’l quddiem ikun hemm bżonn jgħaddu xi servizzi ma jkunx hemm għalfejn jitkisser it-tarmak.

Xogħol ta’ rinovar ta’ ‘Żerniq’ Lejn l-aħħar ta’ Diċembru 2020 tlesta x-xogħol estensiv ta’ rinovar ta’ ‘Żerniq’ li hija waħda mid-djar fil-komunità mmexxija mid-Dar tal-Providenza. Dan il-proġett kien finanzjat mill-Marigold Foundation. Fid-dar ġie installat lift ġdid, twaħħlet kċina ġdida kif ukoll sistema moderna ta’ fire alarm. Inbidlu wkoll it-twieqi kollha ta’ barra u saru wkoll bibien fireproof u żewġt ikmamar tal-banju ġodda. Waqt li kien qed isir dan ix-xogħol ir-residenti marru jgħixu fil- guest house Dun Mikiel fid-Dar talProvidenza, is-Siġġiewi.

46 • Rapport Annwali 2020

Tibdil ta’ Tarmak

6.7

Xogħol ta’ manutenzjoni u tisbiħ Post kbir bħalma hu d-Dar tal-Providenza flimkien mal-apparat li nużaw irid manutenzjoni kontinwa kif ukoll teħid ta’ inizjattivi biex kemm jista’ jkun il-post ikun l-isbaħ possibbli. Dan ix-xogħol isir primarjament mill-ħaddiema tal-maintenance tad-Dar.

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 47


07

Il-Ħaddiema


7.

IL-ĦADDIEMA Biex tkun tista’ twettaq ħidmietha sewwa id-Dar sal-31 ta’ Diċembru 2020 kellha 301 impjegat/a li minnhom 220 huma nisa u 81 irġiel (żieda ta’ 15-il persuna aktar mis-sena ta’ qabel). Minn dawn 229 jaħdmu fuq bażi full time u 73 fuq bażi part-time. Minn dawn 220 huma nisa filwaqt li 82 huma rġiel.

7.1

Ħidma mal-Union tal-Ħaddiema u

Ftehim Kollettiv Ġdid Id-Dar tal-Providenza temmen u tagħti d-dritt li l-ħaddiema jkunu membri ta’ Union li tiddefendi l-interessi tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Il-General Workers Union hija union li tirrappreżenta l-maġġoranza tal-ħaddiema tad-Dar talProvidenza u għaldaqstant id-Dar tagħraf lil din il-Union bħala l-unika rappreżentant bi dritt li tiftiehem dwar u f’isem il-ħaddiema kollha.

Direttur * Direttur Spiritwali * Amministratur Koordinatur tas-servizzi * Senior Support Workers Support Workers Night Supervisor Social Worker Ability Promoter Ners (1)* Skrivani Ħaddiema fil-kċina Community Workers Scheme * Ħaddiema fil- laundry Xogħol ta’ tindif Xogħol ta’ manutenzjoni IT officer L-Fiżjoterapisti Physiotherapy Aid Ħajjata Xufiera u sigurtà Stores Total

Full time Part time 1 1 1 1 11 101 58 2 1 20 3 2 9 2 7 1 9 29 8 1 6 2 3 12 3 231

Fis-27 ta’ Jannar 2020 ġie ffirmat Ftehim Kollettiv ġdid bejn id-Dar tal-Providenza u l-General Workers Union (GWU). Ilftehim, li jkopri l-perjodu bejn l-2020 u l-2023, jipprovdi għal kundizzjonijiet aħjar ta’ xogħol għall-ħaddiema kollha, fosthom family friendly measures kif ukoll struttura ġdida tal-gradi u progressions għall-gradi kollha. Qed jitjiebu wkoll is-salarji kif ukoll diversi kundizzjonijiet oħrajn. Il-ftehim ġie ffirmat mid-Direttur tadDar, Fr Martin Micallef, mis-Sinjura Riccarda Darmanin, Segretarju tatTaqsima Professjonisti, Finanzi u Servizzi tal-GWU, mis-Sinjura Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar talProvidenza, is-Sur Paul Micallef, Assistent Segretarju tal-istess Taqsima tal-GWU u s-Sur Frans Micallef, Shop Steward talħaddiema. Preżenti għall-iffirmar kien hemm is-Sur Michael Pace Ross, Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

1

1

3 70

* Dawn il-ħaddiema huma sekondati minn entitajiet Governattivi jew mill-iskema ta’ Ħaddiema fil-Komunità. Id-Direttur u d-Direttur Spiritwali huma mħallsa millKurja tal-Arċisqof.

Dan il-ftehim ġie spjegat lill-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza u approvat f’laqgħa li nżammet ftit ġranet qabel. Il-ftehim kien approvat ukoll mill-Kumitat Finanzjarju Djoċesan, ippresedut mill-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna.

Din is-sena impjegajna 14-il persuna fuq bażi full time u 28 persuna fuq bażi part time. Kien hemm 20 li rriżenjaw filwaqt li 5 rtiraw. 50 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Wara l-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, Fr Martin irringrazzja lil dawk kollha li taw sehemhom fin-negozjar tat-tielet Ftehim Kollettiv għall-ħaddiema li sar f’atmosfera ta’ rispett reċiproku u b’xewqa li jkomplu jitjiebu l-kundizzjonijiet u s-salarji tal-ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza. Huwa żied jgħid li r-rieda li nżidu l-pagi għallħaddiema ma jirriflettix biss sens ta’ ġustizzja imma wkoll apprezzament għall-impenn u d-dedikazzjoni kbira tal-ħaddiema tad-Dar. Is-Sinjura Darmanin f’isem it-Taqsima Professjonisti, Finanzi u Servizzi tal-GWU uriet is-sodisfazzjon tagħha għall-mod kif saru n-negozjati fejn kien hemm rieda tajba mill-partijiet konċernati u b’hekk kienu konkluzi għas-sodisfazzjon tal-partijiet kollha. Matul din is-sena, id-Dar tal-Providenza żammet relazzjonijiet eċċellenti mal-Union.

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 51


7.2

Taħriġ u formazzjoni għall-

ħaddiema

7.5

rtiraw.

Din is-sena minħabba l-pandemija ma kienx possibbli li jsir taħriġ għall-ħaddiema. Luniku taħriġ li seta’ jsir kien kors tal-ewwel għajnuna li sar f’Jannar. Din is-sena kellna ppjanati madwar tmien korsijiet ta’ taħriġ li kellhom jitħassru fosthom kors dwar imġieba diffiċli li kien ser issir bejn it-18 u 29 ta’ Mejju 2020 minn Profs Tony Osgood, espert Ingliż fuq dan is-suġġett u kors dwar it-terapija flilma minn Dr Maria Cristina Gualtieri.

Seba’ ħaddiema oħra ingħataw rikonoxximent fl-okkażjoni tal-irtirar tagħhom. Dawn kienu: Rita Attard, Samuel Bezzina, Rose Marie Buhagiar, Maria Lourdes D’Amato, Doris Grima, Emmanuel Psaila u Joyce Sacco.

7.3

Premju Inizjattiva fuq il-Post tax-

Xogħol Rita Buhagiar, Ritienne Briffa, Maryrose Camilleri, Maria Lourdes D’Amato, Christine Farrugia, Fr Trevor Fairclough. Premju għall-Inizjattiva fuq il-Post tax-Xogħol bħala Grupp: Il-Ħaddiema ta’ Żerniq u l-Ħaddiema ta’ Flett Sant’Antnin. Ir-rebbieħa tal-Premju

Din is-sena d-Dar tal-Providenza reġgħet nediet il-Premju Inizjattiva fuq il-Post taxXogħol u l-Premju Inizjattiva fuq il-Post tax-Xogħol bħala Grupp. In-nominati għal dawn il-Premjijiet kienu kif ġej: Premju għallInizjattiva fuq il-Post tax-Xogħol: Rita Attard,

7.6

Nominata għall-Premju Nazzjonali

Ħaddiem tas-Sena 2020

għall-Inizjattiva fuq il-Post tax-Xogħol intrebaħ minn Fr Trevor Fairclough (Direttur Spiritwali) u Rita Attard (Senior Support Worker) filwaqt li l-Premju għall-Inizjattiva fuq il-Post tax-Xogħol bħala Grupp intrebaħ mill-ħaddiema ta’ Flett Sant’Antnin.

Minn Lulju ’l quddiem id-Dar reġgħet bdiet toffri s-servizz ta’ sapport psikoloġiku għallħaddiema bħala grupp minn żewġ psikologi. Dawn kienu Dr Nicholas Briffa u s-Sinjura Dorianne Coleiro.

52 • Rapport Annwali 2020

Rikonoxximent lill-ħaddiema li

Id-Dar tal-Providenza

7.4

Rikonoxximent lill-ħaddiema li

ilhom numru ta’ snin jaħdmu mad-

Dar tal-Providenza.

Din is-sena, id-Dar tal-Providenza nnominat lill-Amministratur tad-Dar, Nadine Camilleri Cassano għall-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena 2020 bħala rikonoxximent tal-ħidma tagħha.

Ingħata wkoll rikonoxximent lil dawk ilħaddiema li ilhom numru ta’ snin jaħdmu mad-Dar tal-Providenza. Dawn kienu: Maryrose Camilleri (35 sena), Nathalie Mifsud (30 sena) Mary Borg, Charles Borg, Anna Mifsud, Michelle Farrugia, Maryrose Attard, Antoinette Vella u Celestino Bugeja (25 sena).

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 53


08

Il-Volontiera


8.

8.1

IL-VOLONTIERA Id-Dar għandha numru sabiħ ta’ volontiera li jagħtu s-sehem sħiħ tagħhom biex jgħinu lid-Dar tkompli taqdi l-missjoni tagħha. Ħafna minnhom jiġu d-Dar fuq bażi regolari waqt li oħrajn jagħmlu xi xogħol abbinat ma’ xi attività partikolari. Din is-sena minħabba l-pandemija x-xogħol tal-volontiera kien limitat ħafna biex nassiguraw is-saħħa u s-sigurtà tar-residenti u l-ħaddiema.

8.2

Id-Dar toffri wkoll opportunitajiet qosra ta’ volontarjat lil studenti, individwi u gruppi li jkunu jixtiequ jgħinu fil-ħidma tagħna. Din is-sena minħabba l-pandemija kellna nillimitaw ħafna il-parteċipazzjoni ta’ dawn il-volontiera.

Volontiera regolari Id-Dar għandha numru ta’ volontiera li jaħdmu direttament mar-residenti jew fi flett jew billi jimpenjaw ruħhom li joħorġu xi residenti passiġġata fil-ġonna tad-Dar, fiċ-Ċentru Agrikolu jew f’attivitajiet differenti fid-Dar jew barra mid-Dar. Numru ta’ volontiera jgħinu fil-kċina, fil- laundry, fis-sezzjoni tal-ħjata, fil-maintenance, flistores fost oħrajn. In-numru ta’ volontiera reġistrati huwa ta’ 220. Din is-sena minħabba l-pandemija kellna nirrestrinġu ħafna l-ħidma ta’ dawn il-volontiera volontiera b’mod speċjali dawk li jaħdmu direttament marresidenti.

Volontiera oħra

8.3

Volontiera tad-Dar tal-Providenza

nominati għall-Premju Nazzjonali

Voluntier tas-Sena 2020 Kummerċ li ġiet organizzata mill-istess Kunsill taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta, Dr George Vella fil-preżenza tasSegretarju Parlamentari għall-Isport, irRikreazzjoni u l-Għaqdiet Volontarji l-Onor. Clifton Grima, u ċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat Dr Noel Camilleri.

Dr George Grech u s-Sur Jesmond Saliba din is-sena kienu nnominati mid-Dar għallPremju Nazzjonali Voluntier tas-Sena 2020 organizzat mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. B’sodisfazzjon għalina, Dr George Grech kien magħżul bħala r-rebbieħ ta’ dan il-Premju prestiġjuż. Il-preżentazzjoni saret waqt attività apposta fil-Kamra tal-

Dr George Grech beda l-involviment tiegħu mad-Dar tal-Providenza iktar minn 15-il sena ilu. Dr Grech jagħti servizz mediku b’xejn lir-residenti tad-Dar u kien il-moħħ wara l-proġett ta’ pixxina terapewtika fl-istess Dar. 8.4

Imwiet ta’ Volontiera Din is-sena d-Dar tal-Providenza tilfet żewġ volontiera, is-Sur John Paris u Fr Lino Cardona SJ.

56 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 57


għarrieda nhar il-Ħamis 29 ta’ Ottubru 2020 kaġun tal-COVID-19 fl-età ta’ 76 sena. Fr Lino kienu ilu jagħti s-servizz volontarju tiegħu lid-Dar tal-Providenza sa mis-sajf tal-1975 meta darba Dun Mikiel Azzopardi l-fundatur tad-Dar, talbu joqgħod minfloku biex jieħu ftit btala barra minn Malta fixxahar ta’ Awwissu. Minn dak iż-żmien baqa’ jiġi d-Dar tal-Providenza jqaddes kull nhar ta’ Erbgħa u kull nhar ta’ Ħadd u jgħin fejn ikun hemm bżonn. Fis-2011 kien irċieva l-Premju Dun Mikiel mid-Dar tal-Providenza bħala rikonoxximent għall-ħidma volontarja tiegħu fid-Dar. Huwa kien qrib ħafna Dun Mikiel Azzopardi fl-aħħar żmien ta’ ħajtu u kellu sehem attiv fil-preparamenti għall-funeral u d-difna tiegħu.

Is-Sur John Paris miet nhar il-Ħamis 24 ta’ Awwissu 2020 wara marda twila. John flimkien ma’ martu Ġemma ilhom jagħmlu xogħol volontarju fid-Dar talProvidenza sa mis-sena 2012. John kien jagħmel xogħol volontarju fis-sezzjoni tal-manutenzjoni tad-Dar tal-Providenza. Kif xi ħadd jitlob l-għajnuna għal xi tiswijiet tara lil John ġej bil-kaxxa talgħodda u b’dik it-tbissima fuq wiċċu biex jara x’hemm bżonn isir. Meta jkun hemm xi attività kbira jew ħarġa mar-resident, lil John dejjem issibu hemm flimkien ma’ martu biex jagħtu daqqa t’id f’dak kollu li jkun hemm bżonn. Għal dawn l-aħħar snin fuq inizzjattiva tagħhom bdew jorganizzaw ħarġa ta’ ġurnata għar-residenti b’mod regolari fil-post li għandhom l-iscouts fil-bajja tar-Rinella, il-Kalkara. Meta kont titkellem ma’ John tinduna kemm kellu għal qalbu d-Dar tal-Providenza u kemm dan ix-xogħol volontarju kien jagħmlu minn qalbu b’ġenerożità kbira mingħajr ħafna daqq ta’ trombi. Għal John u Ġemma id-Dar tal-Providenza kienet it-tieni familja tagħhom. Is-sena l-oħra John flimkien ma’ martu Ġemma kienu nominati għallPremju Anzjanità Attiva.

F’Settembru tal-2020 Fr Lino kien intervistat fuq 103 FM fl-okkażjoni ta’ għeluq il-55 sena mit-twaqqif tad-Dar. Huwa rrakkonta millġdid l-istorja ta’ kif Dun Mikiel Azzopardi, ilfundatur tad-Dar, irċieva l-ewwel donazzjoni ġeneruża li wasslet għall-bidu tad-Dar talProvidenza. Huwa qal li Dun Mikiel kien jiddeskrivi din l-ewwel donazzjoni bħala miraklu li baqa’ jirrepeti ruħu. Fr Lino qal li jiftakar lil Dun Mikiel jiddeskrivi l-ewwel donazzjoni bħala “l-ewwel miraklu ”. Huwa temm l-intervista billi qal li ħafna bbenefikaw minn meta fetħet id-Dar tal-Providenza, u għalih din id-Dar hija t-teżor tal-Knisja ta’ Malta.

Fr Lino Cardona SJ, volontier tad-Dar tal-Providenza għal bosta snin, miet għall58 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 59


09

Attivitajiet u inizjattivi ta’ ġbir ta’ fondi


Ġwanni Pawlu II fit-18 ta’ Mejju 1920, matul il-ġurnata fil-kappella kienet esposta għallqima u t-talb tal-pubbliku relikwa b’garża bid-demm tiegħu ta’ meta Mehmet Ali Ağca sparalu fi Pjazza San Pietru fit-13 ta’ Mejju 1981. Din ir-relikwa rregalatha lid-Dar Sr Marija Bambina Bugeja, soru Maltija li kienet assistiet lill-Papa waqt li kien rikoverat filPoliclinico Gemelli. Bosta żaru l-wirja tax-xogħlijiet tal-arti mogħtija minn għadd ta’ artisti Maltin u barranin li ttellgħet fis-Sala San Pawl. L-irkant ta’ dawn ix-xogħlijiet, li b’kollox kienu madwar mitt biċċa, din id-darba se jsir f’April li ġej f’data li titħabbar aktar tard. Il-Festa ta’ Ġenerożità kienet imxandra fuq TVM2, One TV u NET TV. Bosta personalitajiet distinti attendew biex jagħtu l-appoġġ tagħhom lil din l-inizjattiva.

Fl-ewwel tas-sena 2020, waqt il-Festa ta’ Ġenerożità organizzata mid-Dar talProvidenza biex jinġabru fondi għad-Dar, inġabret is-somma rekord ta’ €1,365,556. Bosta kienu dawk li marru s-Siġġiewi biex jagħmlu d-donazzjoni tagħhom taħt it-tinda li ttellgħet fil-parkeġġ imma ħafna kienu wkoll dawk li ċemplu biex jagħmlu d-donazzjoni tagħhom. Bħal kull sena, għadd ta’ parroċċi f’Malta w Għawdex organizzaw ġabriet speċjali li mbagħad ingħataw lid-Dar f’isem il-komunità.

Providenza li għaliha attenda s-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, Anthony Agius Decelis. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof qal: “Għandna nħallu lil Alla jħares lejna għax b’hekk il-ħarsa tagħna lejn xulxin issir ilħarsa ta’ Alla ħierġa mill-qalb.” Huwa kompla jgħid, “kemm hija ħaġa sabiħa li l-Maltin u l-Għawdxin jibdew is-sena ’l ġdida jgħinu lil xulxin b’atti ta’ solidarjetà anke fiċ-ċrieki qrib tagħna. Hemm ħafna modi oħra ta’ faqar minbarra l-finanzi, waħda minnhom hija s-solitudni fejn bniedem iħossu waħdu u mwarrab mis-soċjetà.” L-Arċisqof Scicluna appella biex il-poplu Malti u Għawdxi jibqa’ jappoġġja in-nisġa ta’ djar li d-Dar talProvidenza għandha f’diversi lokalitajiet biex persuni b’diżabilià jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fil-qalb tal-komunità.

Filgħodu, l-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna ċċelebra quddiesa fil-kappella tad-Dar tal-

Fl-okkażjoni tas-sena li fiha l-Knisja se tkun qed tfakkar il-mitt sena mit-twelid ta’ San

9.

ATTIVITAJIET U INIZJATTIVI TA’ ĠBIR TA’ FONDI

9.1

Festa ta’ Ġenerożità nhar l-Ewwel

tas-Sena

62 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 63


9.2

Kunċert annwali mill-Friends of

9.3

Providence House NSW.

tal-Providenza

Il-Friends of Providence House f’Sydney l-Awstralja ġabru $14,500AUD b’risq Id-Dar tal-Providenza waqt il-verżjoni Awstraljana tal-‘Festa ta’ Ġenerożità li saret fil-La Vallette Social Centre fi Blacktown nhar il-Ħadd, 23 ta’ Frar 2020.

Coffee Morning mill-Ħbieb tad-Dar

Nhar l-24 ta’ Frar 2020 kien organizzat Coffee Morning mill-Ħbieb tad-Dar tal-Providenza b’risq id-Dar. 9.4

Sparatura b’risq id-Dar organizzata

mix-Shooting Range ta’ Ħal Far

Mistiedna speċjali għall-kunċert kienu Ms Antoinette Caruana, President tal-La Vallette Social Centre u l-isponsor ewlieni tal-FOPH, is-Sur George Vella ta’ Breakaway Travel, Blacktown flimkien ma’ rappreżentanti oħra tal-komunità Maltija f’Sydney. Bħas-soltu, ilkunċert kien organizzat tajjeb ħafna u mimli b’varjetà.

64 • Rapport Annwali 2020

Il-Ħadd l-1 ta’ Marzu, il-kumitat tax-Shooting Range ta’ Ħal Far organizza sparatura b’risq id-Dar tal-Providenza. Id-Direttur kien preżenti u qassam it-trofej lir-rebbieħa filwaqt li rċieva d-donazzjoni miġbura.

Id-Dar tal-Providenza

9.5

Kampanja “Sabiħ li tagħti” biex

ittaffi l-effett negattiv tal-pandemija

fuq il-finanzi tad-Dar. F’Lulju, id-Dar tal-Providenza nediet kampanja bl-isem ta’ “Sabiħ li tagħti” biex tiġbor fondi bil-għan li tkun tista’ tibqa’ tagħti s-servizzi professjonali lir-residenti tagħha. Din l-inizjattiva kienet xprunata hekk kif minn Marzu minħabba l-pandemija mhux biss naqsu drastikament id-donazzjonijiet li hi tiddependi fuqhom iżda żdiedu bil-qawwi l-ispejjeż biex titħares is-saħħa tal-ħaddiema u r-residenti.

Id-Dar tal-Providenza

Fit-tnedija ta’ din il-kampanja, l-amministratur tad-Dar, Nadine Camilleri Cassano spjegat kif intlaqat l-operat tad-Dar minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u kif affettwat lir-residenti. Is-Sur Manuel Zammit u s-Sur Jesmond Saliba, żewġ membri talBord tad-Dar spjegaw l-effett tal-pandemija fuq il-finanzi tad-Dar meta tqis li l-attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi bħall-Maratona tal-Volleyball kellhom jitħassru. Għaldaqstant is-Sur Saliba ħabbar li għal dan il-għan kienet qed titnieda l-inizjattiva “Sabiħ Li Tagħti”, li tmur lil hinn mill-Maratona tal-Volleyball, imma li ser tkun il-kappa li taħtha ser ikunu qegħdin jinġabru l-isforzi kollha ta’ ġbir ta’ fondi tul ix-xhur li ġejjin, bil-għan li d-Dar tinżamm ħajja. Il-benefatturi tad-Dar issa jistgħu jagħmlu donazzjoni b’modi varji fuq www. sabihlitaghti.org. Il-Professur Charmaine Gauci kienet il-mistiedna speċjali għal din it-tnedija.

Rapport Annwali 2020 • 65


€5,730. Din is-somma kienet ippreżentata lill-Amministratur tad-Dar, Nadine Camilleri Cassano mis-sur Vella Petroni u s-Sinjura Xuereb. 9.8

9.6

Fine Dining organizzata minn

Infinitely Xara

Waqt din l-okkażjoni, il-Grupp ħabbar li se jkompli jagħti l-appoġġ tiegħu lid-Dar talProvidenza billi l-outlets kollha ta’ Infinitely Xara, jiġifieri il-Lukanda Xara Palace, ix-Xara Lodge Terrace, il-pixxina tax-Xara Lodge, irRestorant de Mondion u t-Trattoria AD 1530 se jaċċettaw il-vawċers maħruġa mill-Gvern u 10% tal-valur tal-istess vawċers se jingħataw lid-Dar tal-Providenza.

€17,390 inġabru minn ikla b’risq id-Dar talProvidenza organizzata minn Infinitely Xara Co. Ltd tal-familja Zammit Tabona. F’dawn l-aħħar erba’ snin li ilha tiġi organizzata din l-ikla gastronomika nġabru ’l fuq minn €98,000. Din is-sena, din l-attività saret nhar l-Erbgħa 15 ta’ Lulju 2020 madwar il-pixxina taxXara Lodge, fl-isfond mill-isbaħ tal-Belt Medjevali tal-Imdina. Minħabba l-pandemija n-numru ta’ dawk li attendew kien limitat għal ftit aktar minn 80 ruħ. Għal din l-esperjenza gastronomika kien hemm ukoll rappreżentanti ta’ għadd ta’ kumpaniji stabbiliti, li kienu ġenerużi fl-għotjiet tagħhom lid-Dar tal-Providenza.

66 • Rapport Annwali 2020

9.7

BBQ mill-ħbieb ta’ Pierre Vella

Petroni u Anne Marie Xuereb Kull sena f’Lulju, il-ħbieb ta’ Pierre Vella Petroni u Anne Marie Xuereb jorganizzaw BBQ b’risq id-Dar tal-Providenza. Din is-sena minħabba l-pandemija dan il-BBQ ma setax isir minħabba r-restrizzjonijiet imposti millAwtoritajiet tas-Saħħa. Minkejja dan dawk li s-soltu kienu jattendu xorta kkontribwew biex setgħet tinġabar is-somma sabiħa ta’

Id-Dar tal-Providenza

bħala donazzjoni għad-Dar tal-Providenza. Minħabba l-pandemija kull impjegat għamel dan ix-xogħol volontarju mill-uffiċċju tiegħu. Ir-ritratt bil-kulur tal-qoxra kien ritratt tasSalib tal-Għolja fir-rebbiegħa meħud minn Fr Martin Micallef. Il-MAPFRE MSV Life plc u GasanMamo Insurance sponsorjaw l-istampar tad-djarju. Din is-sena l-Maltapost reġgħet qassmet dan id-Djarju b’xejn. Mill-envelopes kannella li ntbagħtu mad-djarji biex wieħed jista’ jibgħat fihom donazzjoni kellna dħul ta’ €205.490.

Id-Djarju tad-Dar Din is-sena d-Dar reġgħet ippreparat djarju f’forma ta’ ktejjeb żgħir li jista’ jinżamm filbut għas-sena 2021. Dan id-Djarju jinkludi l-ħinijiet tal-quddies kollu li jsir fil-knejjes kollha ta’ Malta u Għawdex kemm fil-Ħdud kif ukoll fil-ġranet l-oħra. Kif ukoll lista talfesti parrokkjali kollha fiż-żewġ gżejjer għassena 2021. Dan id-djarju tqassam b’xejn lil kull dar f’Malta u Għawdex bejn Settembru u Ottubru 2020, flimkien ma’ envelop bl-indirizz tadDar biex min irid jagħti donazzjoni lid-Dar permezz tal-posta. Fil-ġimgħat ta’ qabel beda jitqassam dan idDjarju għadd kbir ta’ volontiera minħabba l-pandemija taw daqqa t’id fl-ippakkjar ta’ dawn id-djarji f’ envelopes apposta minn djarhom stess. Fost dawk il-persuni li offrew din l-għajnuna kien hemm ħamsin impjegat tal-Kurja tal-Arċisqof li għamlu dan bħala parti mir-Responsabilità Soċjali Korporattiva tagħhom. Dawn l-impjegati ġabru wkoll €800

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 67


9.9

Ħelu Bambin 5 – Kanzunetti tal-

Milied Għaxar snin ilu fuq inizjattiva ta’ Patri George Ocar Buttiġieġ OFM Conv u Andrew Zammit bdew jinħarġu CD’s b’numru ta’ kanzunetti tal-Milied bil-Malti kantati minn kantanti Maltin. B’kollox ħarġu erba’ CD’s: Ħelu Bambin 1, Ħelu Bambin 2, Ħelu Bambin 3 u Ħelu Bambin 4. Id-dħul minn dawn is-CD’s kien dejjem b’risq id-Dar tal-Providenza. Din is-sena kien hemm il-ħsieb li ssir il-ħames kompilazzjoni ta’ Ħelu Bambin. Minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija ir-recordings ma setgħux isiru qabel Lulju iżda minkejja dan xorta irnexxilna nirrekordjaw il-kanzunetti l-ġodda fix-xhur ta’ wara. F’Ottubru mbagħad kien irrekordjat il-Kunċert Ħelu Bambin fejn tkantaw dawn il-kanzunetti ġodda. Il-filmati mbagħad kienu użati waqt il-Festa ta’ Ġenerożità 2021. Din is-sena b’differenza mill-erba’ edizzjonijiet l-oħra ta’ qabel Ħelu Bambin 5 ma saritx f’format ta’ CD iżda wieħed jista’ jakkwistaha permezz ta’ pjattaformi diġitali.

9.10 Maratona ta’ 30 siegħa ta’ mużika

9.11

minn Radju 103 Malta’s Heart Rekord ta’ €32,441 inġabru waqt maratona ta’ 30 siegħa mużika fuq 103 Malta’s Heart, organizzata b’risq id-Dar tal-Providenza minn Arthur Caruana bil-għajnuna ta’ Ron Briffa, Ian Busuttil Naudi u Jesmond Saliba. Il-maratona bdiet l-Erbgħa 30 ta’ Diċembru 2020 fis-6.00am u baqgħet sejra sa nofsinhar tal-għada, il-31 ta’ Diċembru 2020. Issomma finali li kienet €18,731 aktar millewwel edizzjoni tagħha fl-2019 tħabbret fi tmiem il-maratona minn Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza. L-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, l-Isqof Anton Tuema kif ukoll il-Professur Charmaine Gauci kienu fost ilpersuni distinti li taw messaġġ li bih ħeġġew lis-semmiegħa biex jikkontribwixxu għal dan il-għan nobbli.

Maratona ta’ Qdif fuq ġewwa

9.14 Coin Boxes

Nhar 29 ta’ Diċembru, il-Klabb tal-qdief Siġġiewi. organizzaw 10 kilometri ta’ qdif fuq ġewwa fis-sala tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Kienu bosta l-qaddiefa li pparteċipaw f’din il-maratona annwali ta’ qdif b’risq id-Dar, inkluż persuni b’diżabilità nfushom.

Id-Dar tqassam diversi coin boxes f’diversi ħwienet madwar Malta kollha. Volontiera tad-Dar jgħinu biex jingħaddu dawn il-flus. B’kollox din is-sena ġbarna €10,622.02. 9.15 “Karus ta’ Mħabba” Id-Dar tal-Providenza toffri karus mingħajr ħlas lil dawk il-parroċċi jew skejjel li jixtiequ jħeġġu t-tfal jissapportjaw lid-Dar talProvidenza. Ma’ dan il-karus li jissejjaħ ‘Karus ta’ Mħabba’ nqassmu wkoll flyer bil-Malti u bl-Ingliż li fiha nispjegaw lit-tfal u lillgħalliema l-għan ta’ din l-inizjattiva kif ukoll x’jistgħu jagħmlu aktar biex fis-soċjetà tagħna l-persuni b’diżabilità jkunu meqjusa verament indaqs. Din l-inizjattiva nippreżentawha bħala parti minn katina ta’ inizjattivi li persuna tista’ tagħmel favur il-persuni b’diżabilità u d-drittijiet tagħhom. Ħafna drabi dan il-Karus ta’ Mħabba jintuża fi żmien irRandan. Din is-sena minħabba l-pandemija din l-inizzjattiva ma tantx setgħet titħaddem minħabba li kemm l-iskejjel kif ukoll iċ-ċentri tal-katekiżmu kienu magħluqa fi żmien irRandan.

9.12 Maratona ta’ 63 siegħa ta’ xandir

minn Radju 15 ta’ Awwissu Bħal kull sena Radju 15 ta’ Awwissu fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Santa Marija tal-Qrendi reġa’ organizza Maratona ta’ 63 siegħa ta’ xandir mill-istess każin b’risq id-Dar il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2020. Waqt din ilmaratona inġabret is-somma ta’ €2,540 li ġiet ippreżentata waqt il-Festa ta’ Ġenerożità 2021, fl-1 ta’ Jannar 2021.

9.13 L-iskema tat-25c Bħal kull sena numru sabiħ ta’ kumpaniji u l-entitajiet governattivi u tal-Knisja komplew jappoġġjaw lid-Dar tal-Providenza permezz tal-iskema tal-għoti ta’ 25c mill-ħaddiema kull xahar li b’kollox inġabru €611,061.

68 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 69


9.16 Wedding bookmarks Id-Dar toffri bookmarks biex jintużaw minn dawk il-koppji li jagħżlu li minflok souvenirs tat-tieġ jagħtu donazzjoni lid-Dar. Din is-sena ma kellniex dħul minn din l-inizjattiva billi l- maġġoranza tat-tiġiijiet kellhom jitħassru minħabba l-pandemija. 9.17 Okkażjonijiet Speċjali u Mwiet Kull sena jkun hemm ukoll numru ta’ persuni li fl-okkażjoni ta’ għeluq sninhom jew f’anniversarju tat-tieġ tagħhom, jorganizzaw festin fejn jistiednu l-familjari u l-ħbieb biex minflok rigali jagħtu donazzjoni lid-Dar tal-Providenza. Minħabba l-pandemija din issena dawn l-okkażjonjiet kienu ftit ħafna. Ikun hemm min li meta jmut xi membru tal-familja jagħżlu li minflok fjuri jintbagħtu donazzjonijiet lid-Dar tal-Providenza.

Iċ-Ċentru Agrikolu jbigħ ukoll il-prodotti fidDar stess u waqt wirjiet li jsiru matul is-sena kif ukoll fl-uffiċċju tal-Belt.

9.18 Bażaar u Ċentru Agrikolu

9.19 Uffiċċju fil-Belt Valletta

Id-Dar għandha Bażaar li jinfetaħ għallpubbliku kull nhar ta’ Tlieta filgħodu minn volontiera tad-Dar. F’dan il-Bażaar jinbiegħu oġġetti li l-pubbliku jagħti lid-Dar biex jinbiegħu. Din is-sena daħħalna €14,015 minn dan il-Bazaar.

70 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar għandha uffiċċju f’Triq San Pawl, il-Belt li jiftaħ kuljum filgħodu mit-Tnejn sas-Sibt. Matul l-2019 minn dan l-Uffiċċju daħlu €38,389 f’donazzjonijiet. Minkejja li l-ftuħ ta’ dan l-Uffiċċju kien limitat minħabba l-pandemija id-dħul kien aħjar minn tas-sena ta’ qabel.

Id-Dar tal-Providenza

9.20 Kalendarji għall-benefatturi Kull sena d-Dar tal-Providenza, tistampa 5,000 kalendarju ta’ mal-ħajt u 1,000 kalendarju għal fuq l-iskrivanija ( tent calendar) biex jitqassmu lill-benefatturi li jiġu d-Dar waqt il-ġranet tal-festi tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Din is-sena l-istampi ta’ fuq ilkalendarju kienu pitturi tal-artist Jo Debono.

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 71


10

11

Konferenzi u Laqgħat 10.

Żjarat lid-Dar tal-Providenza

KONFERENZI U LAQGĦAT Din is-sena saru diversi laqgħat b’mod virtwali fosthom mal-Awtorità għallĦarsien tal-Istandards Soċjali, malKummissjaru għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, s-Sur Oliver Scicluna, kif ukoll mal-Ministru l-ġdid responsabbli mis-settur tal-Persuni b’Diżabilità l-Onor. Julia Farrugia Portelli. Qabel il-pandemija saret laqgħa mas-CEO il-ġdid tal-Aġenzija Sapport is-Sinjura Ruth Sciberras u masCEO tal-MaltaPost is-Sur Joseph Gafà.

Persons with Disabilities) li d-Dar hija membru tagħha dwar l-effett talpandemija fuq il-persuni b’diżabilità. L-erbgħa 15 ta’ April 2020, id-Dar kienet mistiedna wkoll flimkien ma’ diversi għaqdiet oħra mhux governattivi għal laqgħa organizzata mill-Partit Nazzjonalista dwar l-effetti talpandemija fuq l-għaqdiet.

Fr Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar ħa sehem f’diversi laqgħat ta’ Task Force imwaqqfa apposta mill-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità biex tittratta l-effett talpandemija fuq il-Persuni b’Diżabilità. Id-Dar ipparteċipat f’ Webinars li ġew organizzati mill-ESPD (European Association of Service Providers for 72 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

11.

ŻJARAT LID-DAR TAL-PROVIDENZA

11.1

Żjarat mill-mexxejja tal-Pajjiż waqt

il-Festa ta’ Ġenerożità Fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Ġenerożità nhar l-ewwel tas-sena kien hemm żjarat fost oħrajn mill-Arċisqof l-E.T. Mons. Charles J. Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea-Curmi, il-President ta’ Malta Dott. George Vella u s-Sinjura Vella, il-President Emeritus l-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca, il-Prim Ministru Dott. Joseph Muscat, ilKap tal-Oppożizzjoni Dott. Adrian Delia u s-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, Anthony Agius Decelis. Attendew ukoll għadd ta’ ministri u membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati u rappreżentanti ta’ korpi kostitwiti li qattgħu ħin jwieġbu t-telefonati tal-pubbliku.

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 73


11.2

Żjarat mis-CEO tal-Aġenzija

Sapport, is-Sinjura Ruth Sciberras

11.4

Żjara mis-Segretarju Parlamentari

l-ġdid l-Onor. Silvio Parnis

Fix-xahar ta’ Jannar, is-Sinjura Ruth Sciberras, is-CEO tal-Aġenzija Sapport, għamlet żjarat fir-residenzi Shalom, Dar Pirotta u Akkwarell li huma mmexxija midDar. 11.3

Żjara mill-President Emeritus,

l-E.T Dott. Eddie Fenech Adami

Nhar il-Ħamis 13 ta’ Frar is-Segretarju Parlamentari l-ġdid għad-Drittijiet talPersuni b’Diżabiliità u Anzjanità Attiva, l-Onor. Silvio Parnis fuq stedina tad-Dar tal-Providenza għamel żjara ta’ kortesija lid-Dar fejn seta’ jara mill-qrib il-ħidma li ssir mid-Dar.

Fl-okkażjoni ta’ għeluq sninu, bħal ma’ jagħmel kull sena, l-E.T. Dr Eddie Fenech Adami, nhar il-Ħadd 9 ta’ Frar attenda għal quddiesa fid-Dar tal-Providenza akkumpanjat mill-familjari tiegħu.

11.5

Żjara mill-E.T. Dott. George Vella

President ta’ Malta fl-okkażjoni

tal-inawgurazzjoni tal-proġett

infrastrutturali tat-teknoloġija tal-

informatika. Nhar it-Tlieta 10 ta’ Marzu 2020, ilPresident ta’ Malta, Dr George Vella, inawgura proġett infrastrutturali tatTeknoloġija tal-Informatika tal-ogħla livell fid-Dar tal-Providenza. Il-Proġett sar b’investiment ta’ €100,000, għaxar kilometri ta’ cable, ’l fuq minn elfejn siegħa ta’ volontarjat, aktar minn erba’ mitt point, tagħmir ta’ networking u madwar sittin punt ta’ aċċess għall-WiFi. Sar xogħol estensiv ta’ networking fejn inbidlet l-infrastruttura kollha tal-ICT fil-ħdax-il blokk li hemm fid-Dar u ġie introdott WiFi fl-inħawi kollha tal-kumpless tas-Siġġiewi.

74 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Fr Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar, qal li bis-saħħa tal-għajnuna mogħtija millMITA Cares, id-Dar se tibda tgawdi minn dan il-proġett tat-teknoloġija tal-informatika li l-benefiċċjarji l-ewwel u qabel kollox se jkunu r-residenti li jużaw jew li se jkunu qed jużaw is-servizzi residenzjali fiż-żmien li ġej. Infrastuttura tajba u aġġornata tfisser mhux biss li x-xogħol amminstrattiv jista’ jkun aktar effiċjenti imma li din tista’ tkun ukoll ta’ benefiċċju għar-residenti, familjari u viżitaturi. Jibqa’ l-fatt li Organizzazzjoni Id-Dar tal-Providenza

mhux Governattiva (NGO) bħad-Dar talProvidenza, li tiddependi fuq il-ġenerożità talpoplu Malti u Għawdxi, ħafna drabi ma tistax twettaq proġetti ta’ ċerta portata, anke jekk ma tistax tgħaddi mingħajrhom, mingħajr l-appoġġ professjonali u anke finanzjarju minn entitajiet governattivi, parastatali jew kummerċjali biex twettaq dan. “Illum”, tenna Fr Martin, “qegħdin ninawguraw twettiq ta’ ħolma li kellna imma li żgur li mingħajr ilMITA Cares ma setgħetx tkun irrealizzata.” Fr Martin żied jgħid li meta l-MITA emmnet fl

Rapport Annwali 2020 • 75


lill-President, Dr George Vella għall-preżenza tiegħu u li aċċetta li jinawgura proġett ieħor li l-MITA Cares qed tagħmel b’qalb soċjali. Kelliema oħra kienu s-Sur Wayne Valentine, Project Coordinator, is-Sur Tony Sultana, Chairman Eżekuttiv tal-MITA, Is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo u l-President ta’ Malta, Dr George Vella li għamel id-diskors tal-għeluq. 11.6

Żjara mis-Supretendent tas-Saħħa,

il-Professur Charmaine Gauci Is-Supretendent tas-Saħħa, il-Professur Charmaine Gauci żaret id-Dar tal-Providenza fl -okkażjoni tat-tnedija tal-kampanja ta’ ġbir ta’ fondi għad-dar bl-isem ta’ “Sabiħ li tagħti.” Il-Prof. Gauci, iltaqgħet u tkellmet ma’ bosta ħaddiema tad-Dar u rringrazzjathom tal-impenn u d-dedikazzjoni li wrew matul il-perjodu tal-pandemija. Hi rringrazzjat ukoll

lill-amministrazzjoni tad-Dar għall-miżuri li ħadu biex jiżguraw is-saħħa u s-sigurtà talħaddiema u r-residenti. 11.7

Żjara mill-Ministru Clifton Grima

12 ta’ Awwissu Nhar it-Tlieta 12 ta’ Awwissu 2000 saret żjara mis-Segratarju Parlamentari għażŻgħażagħ, Sport u Għaqdiet Volontarji, l-Onor. Clifton Grima kif ukoll minn Dr Noel Camilleri Chairperson tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat u s-Sur Mauro Kap Eżekuttiv tal-istess Kunsill fejn ġiet ippreżenatata s-somma ta’ €560,000 lid-Dar tal-Providenza bħala parti mill-Iskema għallAssistenza Operazzjonali fi ħdan il-pjan ta’ riġenarazzjoni ekonomika. Din l-allokazzjoni mill-Gvern kellha l-għan li tkopri l-ispejjeż relatati ma’ impjiegi, kontijiet tad-dawl u ilma u spejjeż relatati ma’ servizzi li ngħataw waqt il-pandemija tal-COVID-19.

importanza ta’ dan il-proġett kienet qed turi li temmen f’dak li tesiġi l-Konvenzjoni talĠnus Magħquda għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, li tagħha Malta hija firmatarju, jiġifieri li l-Istati Membri jridu jippromwovu aċċess lill-persuni b’diżabilità għal teknoloġiji u sistemi ġodda tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, inkluż l-internet. Illum id-dinja tal-informatika fetħet dinja ta’ opportunitajiet kbar lill-persuni b’diżabilità biex itejbu l-edukazzjoni tagħhom, għarfien akbar tad-dinja ta’ madwarhom, l-inklużjoni, ħbiberiji kif ukoll biex jaħtfu opportunitajiet ta’ xogħol li jistgħu jinqalgħu. Fr Martin irringrazzja lill-Gvern, rappreżentat misSegretarju Parlamentari Clayton Bartolo, ta’ din l-għajnuna li ngħatat mill-MITA għattwettiq ta’ dan il-proġett li sar b’investiment hekk qawwi u bil-ħidma tal-ħaddiema kollha tagħhom li ħadmu b’qalb kbira, bi professjonalità u anke b’mod volontarju fuq dan il-proġett. Huwa temm billi rringrazzja 76 • Rapport Annwali 2020

11.8

Żjara mill-Ministru Michael Falzon Nhar il-Tlieta 24 Awwissu 2020 ilMinistru għall-Familja, id-Drittijiet tatTfal u s-Solidarjetà Soċjali għamel żjara fid-Dar tal-Providenza fejn seta’ jara millqrib is-servizzi li toffri d-Dar. F’kumment li għamel waqt din iż-żjara huwa qal li: “ illum żort id-Dar tal-Providenza u rajt b’għajnejja kemm hawn nies li għandhom bżonn assistenza u kemm għandna ħaddiema u volontarji b’qalb tad-deheb. Inħeġġeġ biex ngħinu lid-Dar talProvidenza sabiex tkompli tagħti s-servizzi tant bżonnjużi lil persuni b’diżabilità.”

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 77


11.10 Żjara mis-Sinjura Michelle

11.9

Żjara mill-Arċisqof, il-President

ta’ Malta, is-Segretarju

Muscat, Chairperson tal-Marigold

Parlamentari għad-Drittijiet tal-

Persuni b’Diżabilità u s-Shadow

Community

Minister tal-Oppożizzjoni

Foundation BOV in the the

Fl-okkażżjoni tal-Jum Dinji tal-Persuni b’Diżabilità, is-Sinjura Michelle Muscat, Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold żaret Dar Żerniq fis-Siġġiewi biex tara x-xogħol ta’ rinovar li sar f’din id-dar fil-komunità. Parti sostanzjali mill-investiment li sar kien finanzjat minn din il-Fondazzjoni.

Fl-okkażżjoni tal-55 sena mit-twaqqif tad-Dar tal-Providenza saret quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla mmexxija minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna. Fr Trevor Fairclough u Fr Lino Cardona SJ ikkonċelebraw miegħu. Għal din il-quddiesa speċjali kienu mistiedna il-President ta’ Malta, Dr George Vella u s-Sinjura Vella, is-Segretarju Parlamentari għallAnzjanità Attiva u l-Persuni b’Diżabilità l-Onor. Silvio Parnis, Dr Marija Deguara, il-kelliema għall-Oppożizzjoni għallPersuni b’Diżabilità, il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr John M. Cachia u rappreżentanza tas-Sorijiet tal-Karità.

12

Finanzi tad-Dar

Fl-omelija tiegħu Mons. Arċisqof iddeskriva d-Dar bħala: “monument tal-ħniena”. Huwa żied jgħid li meta Dun Mikiel, ilfundatur tagħha, laqa’ l-ewwel residenti fid-Dar tas-Siġġiewi laqagħhom b’ħarsa ta’ ħniena mhux għax imsieken imma għax ried li l-għożża li d-Dar dejjem ikollha lejn ir-residenti tagħha tkun mera tal-għożża li Alla għandu lejn il-bniedem.

12.

FINANZI TAD-DAR Waħda mill-akbar ħidmiet amministrattivi tad-Dar hi l-amministrazzjoni tal-eluf ta’ donazzjonijiet li jingħataw lid-Dar kemm personalment kif ukoll bil-posta, fil-kontijiet bankarji u permezz ta’ faċilitajiet elettroniċi. Biex jiġu rreġistrati d-donazzjonijiet id-Dar għandha programm elettroniku li barra li jħaffef il-ħidma amministrattiva, jagħti rendikont faċli tad-donazzjonijiet kollha li jidħlu. Il-finanzi tad-Dar ikunu awditjati kull sena mill-Kumpanija tal-Awdituri PriceWaterhouseCoopers. Ir-rapport finanzjarju awditjat jintbagħat lillKummissjarju tal-Volontarjat kif mitlub bil-Liġi.

78 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 79


13 13.

14

Is-Siti Elettroniċi u paġna tal-Facebook 13.1

IS-SITI ELETTRONIĊI U PAĠNA TAL-FACEBOOK

Rappurtaġġ tal-Midja

Sit elettroniku www.sabiħlitagħti.org F’Lulju ta’ din is-sena d-Dar tal-Providenza fuq inizjattiva tal-membru tal-Bord tad-Dar, is-Sur Jesmond Saliba tnieda sit elettroniku ġdid www.sabiħlitagħti.org, bl-iskop ewlieni li jagħmilha aktar faċli għan-nies li jixtiequ jagħtu donazzjoni biex jagħmlu dan.

Is-sit tad-Dar tal-Providenza www. dartalprovidenza.org għandu diversi taqsimiet u kull waħda minnhom tiffoka fuq l-aspetti varji tad-Dar inklużi l-istorja tagħha, is-servizzi li tipprovdi, l-attivitajiet, il-modi kif wieħed jista’ jkun ta’ appoġġ lid-Djar u kontenut ieħor ta’ multimedja. L-informazzjoni kollha hija bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. It-taqsima tal-avvenimenti tipprovdi kalendarju ta’ attivitajiet tad-Dar waqt li t-taqsima tal-multimedja fiha ritratti panoramiċi ta’ diversi taqsimiet fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Is-sit elettroniku hu ta’ għajnuna għal kull min irid isir jaf aktar dwar Id-Dar tal-Providenza, is-servizzi li toffri u kif tista’ tiġi mgħejuna.

13.2

Il-paġna tad-Dar fuq Facebook Il-paġna tad-Dar fuq Facebook sal-lum għandha aktar minn 16,405 like. Din tagħti informazzjoni dwar aħbarijiet u attivitajiet tadDar b’mod regolari.

14

RAPPURTAĠĠ TAL-MIDJA Id-Dar permezz tal-Bord fasslet pjan ta’ strateġija biex ikollha coverage tajjeb fuq il-midja lokali. L-aktar promozzjoni li ngħatat id-Dar din is-sena kien permezz tal-Festa ta’ Ġenerożità u t-tnedija talKampanja “Sabiħ li tagħti”.

80 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 81


15

16

Salvagwardja (Safeguarding)

15.

Premju Soċjetà Ġusta

SALVAGWARDJA (SAFEGUARDING) Id-Dar tal-Providenza tieħu bis-serjetà r-responsabiltajiet li jissalvagwardjaw ilpersuni u hi kommessa li ma tħallix li jsir abbuż fuq ir-residenti li jużaw is-servizzi tagħha. Biex tagħmel dan, id-Dar issegwi l-Politika elenkata fid-Dokument tal-Knisja Maltija “Policy and Procedures in Cases of Sexual Abuse of the Maltese Ecclesiastical Province. (2014)” u l-liġijiet Maltin. Abbażi ta’ dawn, id-Dar għandha s-Safeguarding Policy tagħha.

15.1

Konformità mal-Liġi tal-Protezzjoni

tal-Minuri Kif titlob il-Liġi qabel ma tingaġġa ħaddiema jew volontiera d-Dar tal-Providenza timplimenta proċedura serja ta’ reklutaġġ billi fost oħrajn isir rikors il-Qorti biex ikun assigurat li dawn il-persuni mhumiex fuq irReġistru ta’ persuni li kkommettew reati gravi kontra minuri u l-Qorti wieġbet li ma kienx hemm problemi.

15.2

Designated Safeguarding Officer Ms Remona Cuschieri hija d-Designated Safeguarding Officer għad-Dar talProvidenza.

82 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

16.

PREMJU SOĊJETÀ ĠUSTA Kumpanija u ħames persuni kienu r-rebbieħa tal-Premju Soċjetà Ġusta 2020 organizzat mill-Ministeru għall-Inklużjoni fl-okkażjoni tal-Ġimgħa tal-Persuni b’Diżabilità. Fr Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar tal-Providenza rebaħ il-Premju Soċjetà Ġusta 2020 għall-impenn tul ilħajja fis-settur tal-Persuni b’Diżabilità. Dan il-Premju kien ippreżentat b’mod virtwali mill-Ministru għall-Integrazzjoni l-Onor. Julia Farrugia Portelli waqt serata qasira mingħajr il-partiċipazzjoni talpubbliku minħabba l-Pandemija. Angela Agius li għal xi żmien kienet tgħix fid-Dar tal-Providenza imma llum tgħix b’mod

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 83


17

Premju Mons. Mikiel Azzopardi 17.

indipendenti f’darha, rebħet il-Premju Soċjetà Ġusta 2020 li kien ippreżentat lilha wkoll b’mod virtwali mill-E.T. Dott George Vella, President ta’ Malta. Id-Dar tal-Providenza kienet ukoll nominata għal-Premju Soċjetà Ġusta bħala entità li toffri opportunitajiet indaqs.

Il-Premju Mons. Mikiel Azzopardi, li tnieda 25 sena ilu fl-okkażjoni ta’ għeluq it30 sena mit-twaqqif tad-Dar tal-Providenza jirrikonoxxi x-xogħol li jsir minn individwi u gruppi biex jiġu megħjuna persuni b’diżabilità, kif ukoll juri apprezzament lejn dawk li jagħtu appoġġ volontarju għaxxogħol li jsir fid-Dar tal-Providenza.

Iż-żagħżugħ Jake Vella rebaħ il-Premju Soċjetà Ġusta għall-partiċipazzjoni attiva fl-iSport, l-Arti u l-Kultura. Il-kumpanija Ecabs rebħet il-Premju Soċjetà Ġusta 2020 għall-aktar post tax-xogħol li jopera b’mod inklussiv, filwaqt li s-Sinjura Marchita Magiafico , rebħet il-Premju Soċjetà Ġusta 2020 Premju għal ħidma fit-tisħiħ taddrittijiet tal-persuni b’diżabilità.

84 • Rapport Annwali 2020

PREMJU MONS. MIKIEL AZZOPARDI

Din is-sena l-Bord tad-Dar għażel li jagħti dan il-Premju lill-ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza b’ħajr u rikonoxximent għall-ħidma ddedikata u straordinarja tagħhom matul ix-xhur iebsin talpandemija tal-COVID-19, biex iżommu

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 85


lir-residenti u lill-kollegi tagħhom ħielsa minn dan il-virus. Il-Premju ngħata wkoll lis-Sur Gordon Philip Hewitt għall-ħidma tiegħu volontarja mar-residenti għal ħafna snin sakemm saħħtu ppermettitlu. Għall-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza, is-sena 2020 ma kinitx waħda normali u lanqas faċli, anzi kienet sena mimlija sfidi kbar. Madankollu l-ħaddiema tadDar għamlu l-almu tagħhom kollu biex jimxu mal-miżuri anke jekk ħafna drabi dan kien ifisser sagrifiċċju personali iktar minn normal.

18

Il-Premju Mons. Mikiel Azzopardi kien ippreżentat lil tliet rapprezentanti talħaddiema Nadine Camilleri Cassano, Marianne Abdilla u Rebecca Thuema mill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, ilFurjana nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru 2020. Dakinhar stess il-kappillan tar-Residenza San Vinċens De Paule ppreżenta dan il-Premju lis-Sur Gordon Philip Hewitt billi ma setax jattendi għall-preżentazzjoni mill-Arċisqof minħabba r-restrizzjonijiet millAwtoritajiet tas-Saħħa.

18.

Din is-sena l-Bord tad-Dar għażel li jagħti dan il-Premju lill-ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza b’ħajr u rikonoxximent għall-ħidma ddedikata u straordinarja.

‘‘

‘‘

Konklużjoni KONKLUŻJONI Kif juri dan ir-rapport minkejja rrestrizzjonijiet u d-diffikultajiet li ġabet magħha l-pandemija il-ħidma tad-Dar baqgħet għaddejja biex tkompli toffri sa fejn hu possibli l-aħjar ambjent, appoġġ u opportunitajiet lir-residenti kif inhu dritt tagħhom. Għaldaqstant inħarsu ’l quddiem għal aktar ħidma fis-sena 2021.

Fr Martin Micallef Direttur 86 • Rapport Annwali 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Ms Elvia George Segretarja tal-Bord tad-Dar tal-Providenza

Rapport Annwali 2020 • 87


Annual Report

2020

Abridged English version

www.dartalprovidenza.org

VO/1066


The Director of Dar tal-Providenza, Fr Martin Micallef, describes 2020 as a particular year for everyone no less for the Siġġiewi Home. The COVID-19 pandemic has brought the world to its knees and created unnecessary suffering in people from various sectors of society including persons with disability. From the early days of March, Dar tal-Providenza had to face challenges in implementing a contingency plan in order to safeguard the health and safety of its residents, employees and volunteers. This basically meant that the Home had to fork out additional expenses to the tune of more than €150,000 to implement those measures introduced by the Health Authorities and the Social Care Standards Authority (SCSA). One of the first difficult measures that had to be adopted was that residents could no longer meet their relatives and friends. In order to mitigate this, smart phones were provided in every flat and residential home so that residents could stay in contact, at least virtually, with families and friends. Eventually, residents, relatives and friends were able to see each other from behind a perspex. The Home organised more activities than usual in order to make up for those activities that residents used to enjoy having in the community. Fr Martin said that despite the pandemic, God’s Providence has not failed us. We had a record sum raised during the ‘Festa ta’ Ġenerożità’ on new year’s day. Although a lot of fund-raising initiatives like the Volleyball Marathon had to be shelved and during the first months of the pandemic finances took a nosedive, from July onwards donations started pouring in again. Thanks also to a number of wills donated to the Home by benefactors who passed away as well as a million euro donation from government we could satisfactorily close our financial year. Despite the financial limitations we had during this year under review we still went ahead with certain projects some of which were: · Completion of works on the fifth home in Balluta; · A full refurbishment including installation of a new lift in Dar Żerniq; · Maintenance work wherever needed; · Installation of new kitchen in Dar Pirotta in Birkirkara; · Investment in human resources especially in professionists; · Completion of a new infrastructure in IT with MITA support; · New tarmac laid near Villa Papa Luciani. A new Collective Agreement for all employees was concluded and signed for the 3-year period 2020 to 2023.

Id-Dar tal-Providenza

Annual Report 2020 • 91


Homes in the Community

This year, the Home lost the invaluable service provided by the Sisters of Charity. The Congregation felt that due to the nuns’ age factor it was time to end their stay at Dar tal-Providenza. We also lost around 11 residents that unfortunately died with different conditions as well as another two volunteers amongst them Fr Lino Cardona SJ who had been providing pastoral services since the early years of the founding of the Home. Fr Martin concluded his introductory remarks by thanking the members of the Board and Management because despite his being indisposed for a few months due to health reasons, the Home moved ahead for the benefit of the residents. Special thanks also go to the workers that faced the challenge of safeguarding the health and safety of the residents and their own colleagues. It was therefore very appropriate that the Home’s Board this year unanimously agreed to recognise this and award the Premju Mons. Mikiel Azzopardi to all the workers. Another thank you goes to all the volunteers and benefactors.

Qawra, ‘Dar Pirotta’ in Birkirkara and ‘Shalom’ in Żurrieq. By the end of 2020, the homes of Dar talProvidenza hosted 110 residents, 89 of them at the principal Siġġiewi residence and 21 in the community homes (5 in Shalom, 4 in Żerniq, 3 in Akkwarell and 9 in Dar Pirotta). This is a detailed and informative breakdown of the residences and disabilities of residents: Id-Dar tal-Providenza, Triq Lapsi, Siġġiewi Villa Monsinjur Gonzi (Opened on 11th February 1968). Persons with intellectual disabilities in: • San Ġużepp • Jasmine • San Nikola

Fr Martin declared that the Home remains committed to make true the dream started by Dun Mikiel Azzopardi fifty-five years ago. Residences and users of residental services

Villa Papa Giovanni (Opened on 19th March 1974). Persons with intellectual disabilities in: • Anġlu Kustodju • Livia • Sant’Antnin • Warda

The main residence situated in the limits of Siġġiewi is made up of three villas that between them contain nine flats. The Home also has four small homes in the community: ‘Żerniq’ in Siġġiewi, ‘Akkwarell’ in

‘Żerniq’ – in Siġġiewi (Opened on February 11th, 1997): for Persons with intellectual disabilities; ‘Akkwarell’ – in Qawra (Opened on 21st November 2012 ): for Persons with physical disabilities; ‘Dar Pirotta’ – in Birkirkara (Opened by the Archdiocese of Malta in 2007 and from January 1st, 2014 handed over to Dar tal-Providenza): Persons with intellectual disabilities; ‘Shalom’ – in Żurrieq (Opened on April 8th, 2016): Persons with intellectual disabilities: relatives or friends, Dar tal-Providenza invested in smartphones for every home in the community and every flat in the Siġġiewi residences so that residents could maintain contact during the pandemic.These measures, taken to safeguard the residents’ wellbeing, meant an investment of more than €150,000.

The COVID-19 pandemic The COVID-19 pandemic literally sequestered the whole year under review. In Malta, the first cases were reported on March 7th, 2020 and was declared a pandemic by the World Health Organisation (WHO) only 4 days later.

A substantial investment was made in Personal Protective Equipment (PPEs) for the workers in continuous contact with residents, as well as masks, thermometers and disinfectants. During this year there was an increased frequency in the cleaning and disinfection of areas more regularly used by the residents and staff.

Discussions by the Board of Directors of the Home started on March 3rd and a week later a contingency plan was drawn up and sent to the Social Care Standards Authority (SCSA) for its consideration and was implemented immediately.

Another substantial investment was made in surgical masks. The Home’s seamstresses started sewing three-layered cloth masks for use by staff. These could be reused after washing and all employees were each given four of these. We received various amounts of mask donations from Government Agencies and other entities. We even had masks ordered with the Dar talProvidenza logo.

Amongst the most difficult decisions that had to be taken was the one that did not allow relatives and friends to visit or take out residents. To mitigate this, in May a perspex door was set up in the parking lot where family and friends could see their loved ones by appointment. To lessen further the effect caused by very limited contact between residents and their

In order to avoid use of public transport by workers who did not have their own vehicle, the Home provided safe transport for them This was made possible by using the Home’s full-time drivers as well as leasing private transport paid for by the Home. The Home’s nurses were trained to be able to take swab tests and this resulted in regularly scheduled swab tests for residents and staff.

Villa Papa Luciani (Opened on 8th September 1987). Persons with intellectual disabilities in: • San Ġorġ Preca • San Martin

92 • Annual Report 2020

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Annual Report 2020 • 93


Faced with these dire straits, the Home made a formal request for Government financial assistance and eventually, the Government, through a special fund created purposely for NGOs, made a one million euro donation to make good for the loss in funds.

A number of residents continued participating in the stamps and crafts workshops as well as in the St. Isidore Agricultural Centre where together with Ability Promoters and volunteers they grow and process farming products which are then sold to the public. Also with the support of the Ability Promoters they are given the opportunity to do some cooking, prepare tables and after they eat they also do the washing up of plates and the cleaning. All this helps them to become more independent.

During this year, however, we experienced solidarity by entities and the Malese population. Actually, from July onwards we experienced a huge providence from all angles including financial donations so that we could end the year without financial losses. An investment was made in technological platforms so that administrative work could be maintained by means of teleworking.

The Residents Dar tal-Providenza strives to provide individualised residential services, either on a long term basis or short term, referred to as respite, to persons with disability with full respect of their rights and dignity. During the year under review residents were given all the support necessary to have as much of a full life as possible. Therefore, apart from the support addressed to the needs of every person, the Home offers additional services to help its residents.

During the whole ten months of the pandemic in 2020, Dar tal-Providenza maintained continuous contact with the SCSA as well as implemented its directives on mitigation measures. Undoubtedly, the pandemic has affected everyone’s way of life and the residents no less. Later on in this report we highlight in detail what was done so that in spite of the many restrictions, the residents could enjoy just the same the best quality of life possible in the prevailing circumstances.

This year physiotherapy was coordinated by the principal physiotherapist, two full-time physiotherapists and another part-timer supported by two physiotherapy aides. An important aspect of their work focused on the assessment of various residents requiring a specialised wheelchair adapted to their needs.

Between March and June, our churches were closed and funeral masses could not be celebrated. During the period under review, two residents passed away and their funeral could only have a prayer and burial in the cemetery. Subsequently, three funerals took place in the Dar tal-Providenza chapel according to the directives put in place by the Health Authorities.

As a result of the intervention by the Parliamentary Secretary for Rights of Persons with Disabilities, the

As already noted, as from the second week of March, just about all the fundraising activities were cancelled. During the subsequent months due to the economic uncertainties and the fact that a lot of people lost their jobs or had their pay reduced, even donations took a nosedive. The Volleyball Marathon had to be shelved as well as other smaller initiatives planned for the year. In actual fact only a few initiatives managed to take place. 94 • Annual Report 2020

Id-Dar tal-Providenza

The residents enjoy most participating in music sessions where they listen to and participate in the playing of instruments. In the specialised Music Room residents enjoy music sessions in groups or on an individual basis.

Hon. Silvio Parnis, the Home got back the podiatric services for residents on a regular basis provided by a Government podiatrist. A service that had been stopped for some time. The Government offers the services of a speech language pathologist. This service led to the provision of so called passports for communication for some of the residents who were also assessed for the level of foods they can consume.

Despite the pandemic, we still found a way that whilst ensuring the health and safety of residents and staff involved we could continue using drama that offers the best opportunities for residents to express themselves and at the same time develop and share their artistic talents with others.

With the help of Aġenzija Sapport, for a resident of the Home that needs a high support service, the Home is receving from the Aġenzija payment for 80 hours of support. The Home is using this financial help to employ two Support Workers to do this work.

Every year, Dar tal-Providenza produces a play for Christmas time with the participation of employees and residents. This time the residents together with their Ability Promoters produced “Dar tal-Providenza goes Disney’ and a farce entitled “Ċuqq Paqq Pumm’. Because of the restrictions imposed by the Health Authorities these productions were repeated various times in order that the residents remain in their own bubble. This year the public could not be invited to

The Ability Promoters’ Team, as well as the support workers that work in the flats, regularly organise activities in the Home especially on Sundays and public holidays. Other activities, that reflect the residents’ tastes, are also organised outside the Home. From the start of the pandemic in March till the end of the year, all outside activities were cancelled. To mitigate this, huge efforts were made to have other activities organised in the Home. Every day, outside tours were organised using the Home’s vans to different places where residents would not come in contact with anyone due to the pandemic. Some activities organised during the year included, amongst others, Carnival (before the onset of the pandemic), Street Music and drama.

Id-Dar tal-Providenza

Annual Report 2020 • 95


accompanists but, again, because of the pandemic the proceedings were done by mail.

Rooms. These rooms are used to help residents relax, especially those that are susceptible to difficult behaviours. As in previous years regular sporting activities that encouraged mobility were organised in the gym. Forty-five residents attend Day Centres for Adults run by Aġenzija Sapport. Because of the pandemic, in order to ensure the health and safety of the residents they did not attend these centres between March and December but remained in regular contact using video calls.

attend but the productions were recorded and the farce was actually broadcast on Xejk TV.

The Home has an ICT Lab where residents are trained to make the best use of internet technology and would therefore have equal access, as is their right, to information and communication offered by the world of technology today. This lab is equipped with assistive technology such as touch screens, keyboards, special mouses and other software that help persons with different disabilities use the computer.

The Brain Foundation again offered rugby sessions on Saturday mornings to those residents who wished to participate. Between March and June this activity was held in virtual mode in the Home’s conference room. Mobility The Home’s residents are always enouraged and helped to take part in activities that keep them active. These include mobility in flats on a regular basis coupled with other activities such as walks, dance and movement during the music session and the Hammet Baths.

During this year, both male and female residents continued to make use of the Hair Salon. Residents who preferred to use their own hairdresser could still do so by going to his/her salon or the hairdresser would come to our residence. Spiritual Activities and SPRED

Except for the months between March and June (during which the Health Authorities stopped the use of the pools due to the pandemic) a welcome number of residents continued using the therapeutic pool we have in the Home. Hydrotherapy helps in a better quality of life for the residents. It offers abundant opportunities for mobility and sport activites. Just as important is the relaxing sensation the warm water offers to make up for inability to exercise.

For the last fifteen years, Dar tal-Providenza was affiliated to the SPRED Agency (SPecial REligious Development) of Glasgow, Scotland. This affiliation has been found to be very beneficial for residents with

intellectual disability to be helped to also grow in their faith. During these catechises meetings every participating resident has an accompanying catechist from outside the Home. This year was a particular one to the extent that in the SPRED year October 2019 to June 2020, only three meetings could be held before the pandemic struck. When meetings could be resumed they were held in what is described as the new norm and, even so, only another two meetings could be scheduled before the end of the year. Naturally, only those residents whose accompanying catechist felt it safe to attend could be present.

Distribution of the eucharist was made to those residents who could not attend regularly the daily mass. During the year under review, eleven residents, four females and seven males, passed away but none of whom were COVID-19 related.

During the October 2019 to June 2020 period, every resident also attended two masses for the SPRED Family accompanied by their friends, the accompanying catechists. These activities had to be curtailed due to the pandemic.

Respite Services This year, the Home hosted seventy-six persons for different periods of respite. These varied from short stints of a few hours so that family members could attend a wedding or a funeral to lengthier periods

Two editions of the Maltese publication “SPRED” were issued for Christmas and Easter. Within the pandemic constraints, the ten groups of SPRED were still coordinated and activitated with meetings held from Monday to Friday in the morning with some days also in the evening. Every group is made up of six residents with their companions and two catechist leaders. Formation and enrichment meetings as well as a retreat were held. In September 2020, the commitment renewal rite for the new year was held for catechists and

Some residents use the Soft Room, where they can do whatever activity they like in a secure and safe environment. With the help of the Ability Promoters and on the advice of the Occupational Therapist, residents are given the opportunity to stimulate their senses in different ways in the Multisensory 96 • Annual Report 2020

Every day, a eucharistic celebration is held with a substantial number of residents in attendance and during which communal prayers are said for benefactors of the Home who died. There are also special celebrations on particular occasions such as funerals for residents. Groups of residents were coordinated to be able to attend Sunday mass in nearby parishes. Spiritual exercises were held in the Advent and Lent periods. In the months of March to June daily masses did not take place although the celebrations of the Coronation of Our Lady and Corpus Christi were held with all the necessary precautionary measures taken. Daily masses eventually resumed, chapel space and precautionary measures permitting, with the attendance of a small group of residents from three different flats.

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Annual Report 2020 • 97


This Annual Report is uploaded in both Maltese and English on the Dar tal-Providenza website www.dartalprovidenza.org.

• •

End of tenure for the Sisters of Charity at Dar tal-Providenza As we were informed towards the end of 2019, the Congregation of the Sisters of St. Joan Antide Thouret, known as Sisters of Charity, decided that it was time for the work by the sisters at Dar tal-Providenza to end after fifty-two years of service. This tenure officially ended at the beginning of July 2020.

of days or weeks for the family to go abroad or go through a period of rest. A number of persons made use of respite for longer peiods of a month or more mostly due to some serious illness of one of the parents. Dar tal-Providenza believes that this support is necessary so that those with disability in the family can still live in the enviroment of their own family.

When Dun Mikiel Azzopardi, the founder of the Home, was getting near to opening the doors of Dar tal-Providenza, he had contacted a number of local and foreign congregations to help out on this christian charity endeavour for persons with disability. At that time they used to be literally hidden from the rest of society or sent in seniors’ homes or the mental hospital that surely were not adapted for them. The Sisters of Charity was the only congregation that accepted to help out since the beginning of this new venture that had the sole aim to offer a family like environment to perons with disability who needed a residential service. The Sisters of Charity together with Dun Mikiel helped to build from scratch services of the highest level that the Home still enjoys to this very day.

Management of Dar tal-Providenza The Board of the Home set up by Archbishop Emeritus Paul Cremona OP in March 2011, is chaired by Fr Martin Micallef, Director of the Home, and composed of six members. It met ten times during the year, seven of which were held in virtual mode due to the pandemic. Admittance of new residents is handled by a special board with Fr Martin Micallef as Chairperson and Dr Roberta Sammut and Dr George Grech as members. The board only had one meeting during which it approved the admittance of nine new residents, four females and five males.

The presence of this religious community was a gift to residents, workers and volunteers of the Home. They were always there for everyone twenty-four hours a day. Most of them gave their services for many years. It is worthy of note that Sr Gesuina Mangion has been serving at the Home for these last forty-one years, Sr Bernarda Buhagiar and Sr Bertha Bezzina were both here for twenty full years, whilst Sr Lorenza Borg for the last thirteen years

The Director of the Home wrote a letter of thanks to Sr Natalie Abela, the delegate for the Provincials in Malta and copied to the Mother House of the Congregation in Rome so that it could be archived for posterity. Their immense sense of service as well as that of all the sisters that worked at the Home from time to time will remain a guiding light to all of us working in this Home.

At Dar tal-Providenza we have a healthy number of volunteers who donate their time to help the Home in its mission. Most of them attend on a regular basis whilst others do work connected with a particular activity. Because of the pandemic, volunteer work was very restricted to ensure the health and safety of residents and workers.

The Volunteers

A number of regular volunteers work directly with residents either in one of the flats or by committing themselves to take out residents for a walk in the Home’s garden or outside of the Home. Some volunteers help in the kitchen, laundry,

New Projects Although the sisters’ absence is going to be felt, at the same time it is indeed a nice feeling knowing that the work started by the sisters and the founder can still go on.

The day-to-day administration of the Home is handled by a Management team made up of the Director, Fr Martin Micallef, the Administrator, Mrs Nadine Camilleri Cassano, the Services Coordinator, Miss Remona Cuschieri, the Spiritual Director of the Home, Fr Trevor Fairclough and the Head Physiotherapist, Mrs Margaret Vella. This team meets every two weeks and during this year under review met twenty-three times. 98 • Annual Report 2020

Total refurbishment of the conference hall in Villa Mons. Gonzi; Extensive maintenance work at Dar Narċiża in Xagħra, Gozo mainly used by residents on Gozo trips; Extensive refurbishment financed by the Marigold Foundation at the community home ‘Żerniq’ in Siġġiewi. Work included installation of a new lift, new kitchen and two new bathrooms. Outer windows were replaced and fireproof doors and a modern fire alam system were installed; A new tarmac layer was put courtesy of Bitmac Ltd on the road that from the administration building leads to Villa Papa Luciani and the belvedere. Prior to this, underground pipes have been laid for future requirements; Regular maintenance work and improvements to the Siggiewi residences and adjacent buildings.

This year, work continued to finish off another home in the community, this time in Balluta. It is basically ready in every aspect and the official opening is expected in 2021. Other projects included: • Finalisation on the infrastructure for information technology financed by MITA that, amongst other things, provides free WiFi access everywhere at the Home;

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Annual Report 2020 • 99


the seamstresses section, maintenance and the stores amongst others. The registered number of volunteers is two hundred and twenty.

National Award for Volunteer of the Year 2020

donation by post. This year, these small brown envelopes raised a total of €200,995.06.

Dr George Grech and Mr Jesmond Saliba were this year nominated by Dar tal-Providenza for the National Award for Volunteer of the Year 2020 organised by the Maltese Council for the Voluntary Sector. Dr George Grech was presented with this prestigious award. Dr Grech started his involvement with Dar tal-Providenza more than fifteen years ago. He offered free medical service for residents of the Home and was the mastermind behind the therapeutic pool at the same Home.

A record €32,441 were raised for Dar tal-Providenza during a 30-hour music marathon on 103 Malta’s Heart well exceeding last year’s sum of €12,710. The marathon kicked off at 6am on Wednesday, 30th December 2020 with Arthur Caruana accompanied by two other well known presenters Ron Briffa and Ian Busuttil Naudi and Jes Saliba.

Fundraising activities and initiatives

The Home also provides short volunteering opportunities to students, individuals as well as groups who wish to lend a helping hand.

Although a lot of regular fundraising events had to be cancelled due to the COVID-19 pandemic, some still made it. Amongst the major ones were:

This year, Dar tal-Providenza lost two volunteers, Mr John Paris and Fr Lino Cardona SJ.

The annual Festa ta’ Ġenerożità organised by Dar tal-Providenza on January 1st 2020 (before the pandemic struck) during which a record sum of €1,365,556 was raised. A huge number of people made it to Siġġiewi to make donations under the big tent erected in the parking lot. Many others phoned in to make their donation. Various parishes in Malta and Gozo made special collections during church celebrations that were donated to the Home on behalf of the community.

Mr Paris died on August 24th, 2020 after a lengthy illness. John, together with his wife Ġemma, have been doing voluntary work at Dar tal-Providenza since 2012. He used to volunteer his time in the maintenance section. For the last few years John and Ġemma started organising day outings for residents on a regular basis to a scouts place at Rinella Bay in Kalkara. Fr Lino, a volunteer for many years, died suddenly of COVID-19 on Thursday, 29th October 2020 at the age of 76. Fr Lino started his association with Dar tal-Providenza in the summer of 1975 when Dun Mikiel Azzopardi, the Home’s founder, requested him to fill in for him whilst he had an August vacation abroad. Since then, he said mass at the Home every Wednesday and Sunday and whenever necessary. In 2011 he was awarded the Premju Mons. Mikiel Azzopardi in recognition of his voluntary work at the Home. He was quite close to Dun Mikiel Azzopardi in his last years and had an active contribution in the preparations for his funeral and burial. 100 • Annual Report 2020

The 25c employee scheme adhered to by a good number of companies and government and Church entities netted €73,523 during 2020 whilst another €10,622 were raised from coin boxes distributed in a number of outlets around Malta.

The Friends of Providence House NSW Group raised and donated $14,500AUD to Dar talProvidenza during an Australian version of Festa ta’ Ġenerożità that was held at the La Vallette Social Centre in Blacktown on February 23rd 2020.

The usual “Karus ta’ Mħabba” initiative was a casualty of the pandemic because both schools and cathecism centres in various parishes remained closed during Lent.

In July, Dar tal-Providenza launched “Sabiħ li tagħti”, a fundraising campaign so that it can continue to provide the professional services to its residents. This in light of the COVID-19 pandemic and of the seriously dwindling donations on one hand and the increase in costs to safeguard the health and safety of residents and workers on the other hand. The campaign is stil ongoing.

Other initiatives originated by Dar tal-Providenza were Wedding and Special Occasion Bookmarks and these generated a revenue of €158,877 during the year under review. The Bazaar, St Isidore Agricuture Centre and the Valletta Office were all somehow hit by the pandemic but the revenue was still satisfactory.

€17,390 were raised in the annual dinner in aid of Dar Tal-Providenza organised by Infinitely Xara Co. Ltd, owned by the Zammit Tabona family. Over €98,000 were raised in the four consecutive annual events. This year’s dinner, also hit by the pandemic, was attended by 80 people from different spheres of life. The Group announced that it was extending its support to Dar Tal-Providenza by donating 10% of the government issued vouchers used in all its outlets.

Conferences and Meetings This year, various meetings were held in virtual mode such as those with the Social Care Standards

The annual pocket diary for 2021 managed to beat the pandemic. The diary lists all the mass times in all churches in Malta and Gozo, a whole year’s calendar, as well as all the parish feasts in our islands during 2021. It is distributed in September/October in all households together with an envelope with the Home’s address for those wanting to make a

Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza

Annual Report 2020 • 101


New Collective Agreement Dar tal-Providenza believes in and gives the right to its workers to join a Union that defends their interests in the workplace. The General Workers’ Union represents the majority of workers and thus the Home recognizes its right to negotiate and come to agreement on behalf of all workers. On January 27th 2020 a new Collective Agreement was signed between Dar tal-Providenza and the General Workers Union. The agreement, which covers the period between 2020 and 2023, provides for better conditions of work and salaries for all employees, amongst which were family friendly measures as well as a new grade structure and progressions for all grades.

Authority (SCSA), the Commissioner for Rights of Persons with Disability, Mr Oliver Scicluna as well as with the new Minister responsible for the Persons with Disability sector, the Hon. Julia Farrugia Portelli. Before the onset of the pandemic, meetings took place with the new CEO of Aġenzija Sapport, Mrs Ruth Sciberras and with the MaltaPost CEO, Mr Joseph Gafà.

This agreement was explained to the employees of Dar tal-Providenza and was approved a few days before its signing. It was also approved by the Diocesan Financial Committee, presided over by Archbishop Charles J. Scicluna.

Fr Martin Micallef, Director of the Home, took part in various meetings of a Task Force specifically set up by the National Commission for Rights of Persons with Disability (CRPD) to look into the effects of the pandemic on persons with disability.

At the signing ceremony, Fr Martin Micallef thanked all those who contributed to the negotiation of the third Collective Agreement for employees which was done in an atmosphere of mutual respect and a wish to improve further the conditions and salaries of all the employees of Dar tal-Providenza. He added that the will to increase the employees salaries is not just reflection of a sense of justice bul also an appreciation of the commitment and dedication of the Home’s workers.

The Home also participated in Webinars organised by the European Association of Service Providers for Persons with Disability (ESPD), of which the Home is a member, to discuss the effects of the pandemic on persons with disability. Employees In order to function properly and efficiently the Home had, until December 31st 2020, 301 employees (fifteen additions on the previous year) of whom 220 were females and 81 males. Of these, 229 worked on a fulltime basis and 73 on part-time basis. During the year under review there were 14 new full-time employees and 28 part-time. 20 employees terminated their employment and another 5 retired.

102 • Annual Report 2020

During the year under review Dar tal-Providenza maintained excellent relations with the Union. Training and formation of employees Because of the pandemic, this year it was not possible to hold training sessions for workers. The only training done was a first aid course in January. There were plans for another eight training courses

Id-Dar tal-Providenza

for employees that had to be shelved including one on difficult behaviours that was scheduled to take place between 18th and 29th May 2020 by Prof. Tony Osgood, British expert on the subject. Another course was on Hydrotherapy that was to be conducted by Dr Maria Cristina Gualtieri.

Lourdes D’Amato, Doris Grima, Emmanuel Psaila and Joyce Sacco. Dar tal-Providenza nominated the Administrator of the Home, Mrs Nadine Camilleri Cassano for the National Award for Worker of the Year 2020 in recognition of her work.

As from last July, the Home started offering psychological support for workers as a group provided by two psychologists, Dr Nicholas Briffa and Mrs Dorianne Coleiro.

Electronic sites and Facebook The Dar tal-Providenza website www. dartalprovidenza.org has different sections in Maltese and English focusing on the various aspects of the Home including its history, the services it offers, activities and ways and means how one can support the Home. This electronic site is of a great help for those wanting to know more about Dar talProvidenza.

Initiative at the Workplace Award 2020 Fr Trevor Fairclough, Spiritual Director, and Rita Attard, Senior Support Worker, were presented with the 2020 Initiative at the Workplace Award Employees Section whilst the workers at the Sant’Antnin Flat were presented with the Team Section of the Initiative at the Workplace Award 2020.

The Home’s facebook page as at the end of the year under review had 16,405 members who can regularly access news and activities taking place.

The other nominees for the Employees Section of the Award were: Rita Buhagiar, Lourdes D’Amato, Christine Farrugia, Mary Camilleri, Maryrose Camilleri and Ritienne Scicluna.

Media exposure of the Home is well covered. The major promotions being the ‘Festa ta’ Ġenerożita’’ and the ‘Sabiħ li tagħti’ campaign. Safeguarding

The committee composed of Fr Martin Micallef, Mr Frans Micallef and Mr Jesmond Saliba received eight nominations for the Initiative at the Workplace Award (Employee) and one nomination for the Initiative at the Workplace Award (Team).

Dar tal-Providenza takes very seriously the responsibilities that safeguard its residents and is committed not to allow any kind of abuse of residents that use its services. In doing this, the Home follows meticulously the Policy drawn up in the document

Employee Recognitions A number of employees were regnised for their length of service at Dar tal-Providenza. These were Maryrose Camilleri (35 years), Nathalie Mifsud (30 years), Mary Borg, Charles Borg, Anna Mifsud, Michelle Farrugia, Maryrose Attard, Antoinette Vella and Celestino Bugeja (all 25 years). Appreciation was also shown for those employees who retired during the year. They were Rita Attard, Samuel Bezzina, Rose Marie Buhagiar, Maria Id-Dar tal-Providenza

Annual Report 2020 • 103


Premju Soċjetà Ġusta 2020. Angela lived for a while at Dar tal-Providenza but now lives independently in her own home. Other persons recognised for their work in the disability sector were: • Marchita Magiafico, Award for her work in the strengthening of the Rights of Persons with Disability; • Jake Vella, Award for Active Participation in Sport, Arts and Culture; • Ecabs, Award for the place of work that operates in an inclusive manner; Mons. Mikiel Azzopardi Award 2020 The Mons. Mikiel Azzopardi Award, that was launched 25 years ago on the occasion of the 30th Anniversary of the founding of Dar tal-Providenza, recognises the work done by individuals and groups to help persons with disability as well as shows appreciation for those that voluntarily support the works done at the Home.

issued by the Church in Malta “Policy and Procedures in Cases of Sexual Abuse of the Maltese Ecclesiastical Province (2014)” as well as Maltese legislation. On this basis, the Home has also drawn up its own Safeguarding Policy and Ms Remona Cuschieri is the Designated Safeguarding Officer for Dar talProvidenza.

This year, as appropriate, the Dun Mikiel Azzopardi Award was given to all Dar tal-Providenza employees as a sign of gratitude and recognition for their dedication and extraordinary work done during the hard months of the COVID-19 pandemic to keep the residents and their colleagues safe from the virus. The Award was also given to Mr Gordon Philip Hewitt for his voluntary work with residents for long years until his health permitted.

As requested by law before engaging employees or volunteers, Dar tal-Providenza has in place a responsible recruiting procedure whereby, amongst other measures, the Courts are asked to ensure that the person is not listed in the Register of persons who committed grievious crimes against minors and awaits confirmation that there are no such problems. Premju Soċjetà Ġusta 2020 A Company and five persons were awarded the Premju Soċjetà Ġusta 2020 organised by the Ministry for Inclusion on the occasion of the Week for Persons with Disability. Because of the pandemic, the presentation ceremony was held in virtual mode without public participation. Fr Martin Micallef, Director of Dar tal-Providenza, was awarded the prize for his lifelong commitment to the Disability Sector. Angela Agius, a hearing impaired person who stands up for other people with disabilities, was awarded the 104 • Annual Report 2020

Id-Dar tal-Providenza

Conclusion

For all the Dar tal-Providenza employees, the year 2020 was neither normal nor easy but rather a year full of great challenges brought about by the pandemic. In spite of it all, the workers of the Home did their all to work according to the prevailing measures and most of the time this meant personal sacrifices more than normal.

In his concluding remarks, Fr Martin said that in spite of the restrictions and difficulties brought about by the pandemic, the work at the Home went ahead to continue providing, as much as possible, the best environment, support and opportunities to residents as is there right.

On Friday, December 18th, 2020, Archbishop Charles J. Scicluna presented the Mons. Mikiel Azzopardi Award to staff members Nadine Camilleri Cassano, Marieanne Abdilla and Rebecca Theuma on behalf of all the workers. That same day, Gordon Philip Hewitt, who was at the St. Vincent De Paule Residence before he passed away a few days later, received the award from Fr Ivan Scicluna, chaplain of the Residence.

Id-Dar tal-Providenza

Annual Report 2020 • 105


www.dartalprovidenza.org VO: 1066

Profile for dartalprovidenza

Dar tal-Providenza's Annual Report 2020  

Dar tal-Providenza's Annual Report 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded