Page 1


Tra sovag'a Kamc'atko  

la malvarmego, kaj kiom glaciiga ¸i tiam estas sentata, ne estas eble priskribi. Oni fakte rigidi¸as pro malvarmo, eç se ne estas pli ol 20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you