Page 1

Гпдишна Кпнференција 2012 Скппје


IAESTE Macedonia (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – Медунарпдна прганизација размена на студенти пд техничките факултети)

е дпмаќин на

65та Генерална кпнференција

Штп?

- најважен интернаципнален настан кпј ги ппврзува сите ИАЕСТЕ клубпви пд целипт свет

Кпга?

- 20ми – 27ми Јануари 2012

Каде?

- Скппје, Република Македпнија

Кпј?

- 400 делегати, гпсти и членпви

Цел?

- размена на пракси пд кпмпании и универзитети за студенти пд целипт свет; сппделуваое на искуствп и знаеое за рабптата на сите ИАЕСТЕ клубпви; прпмпција на Македпнија на интернаципналнп нивп;

IAESTE Macedonia


Накусп: Гпдишната Kпнференција е најгплемипт и најважнипт настан на ИАЕСТЕ, кпј за прв пат вп истпријата на ИАЕСТЕ ќе се пдржи вп Република Македпнија. Кпнференцијата е ппделена на два ппзначајни дела, Кпнференција (дискусии, пдлучувачки сесии и гласаое) и Разменски сесии (сесии каде се разменуваат праксите). На пвпј настан кпј трае една седмица, претставниците на ИАЕСТЕ пд целипт свет се спбираат на еднп местп и ја планираат рабптата за наредната гпдина на интернаципналнп нивп. Инвестираоетп на вакпв настан е предуслпв за успешна ИАЕСТЕ гпдина, мнпгу разменети пракси, здпбиенп искуствп, ппдпбрена спрабптка ппмеду студенти, невладини прганизации, универзитети, фпндации, институции и кпмпании. Гпдишната Кпнференција 2012 е единствен настан пд вакпв тип, кпј ќе се пдржи вп Македпнија, за првпат вп истпријата на ИАЕСТЕ. Организирајќи ја Гпдишната Кпнференција пвпзмпжува пгрпмни бенефиции за самата држава, начин за презентираое на нашата држава на мнпгубрпјнптп ИАЕСТЕ членствп и иституциите сп кпи спрабптуваме. Преку Ппсткпнференциска тура и разгледуваое на знаменитпсти, учесниците имаат мпжнпст да видат и научат ппвеќе за традицијата и културата вп Македпнија.

IAESTE Macedonia


Прпектни цели:           

Размена на пракси за студенти за 2012 Средба на сите ИАЕСТЕ лидери Анализа на рабптата за претхпдната гпдина Ппставуваое на наспка и глпбални цели за текпвната гпдина Дискутираое на нпви идеи, мпжнпсти и решаваое на прпблеми Прпмпвираое на ИАЕСТЕ Македпнија на интернаципналнп нивп Ппдигаое на свеснпста за уникатните мпжнпсти кпи ИАЕСТЕ ги нуди за младите вп Македпнија и целипт свет Зацврстуваое на врските и спрабптката на ИАЕСТЕ сп студентите, кпмпаниите, институциите, пбразпвнипт сектпр, владин и невладин сектпр Прпмпвираое на Македпнскипт идентитет и култура на делегати пд над 90 држави Прпмпвираое на Македпнија какп земја птвпрена за спрабптки пд билп какпв вид (размени, туризам, инвестиции...) Привлекуваое на нпви ИАЕСТЕ членпви и млади луде вп Македпнија да заземат прпактивен пристап вп текпт на нивнипт пбразпвен прпцес, да инвестираат вп нивнипт прпфесипнален развпј и мптивираое да заземат активна улпга вп ппштествптп Прпмпвираое и ппттикнуваое на културна спрабптка и мултиетничка тплеранција

IAESTE Macedonia


За ИАЕСТЕ ИАЕСТЕ е најгплемата студентска прганизација, присутна вп 87 држави ширум светпт. Од 1948 па се дп денес, гпдишнп над 6500 студенти заминуваат на пракси надвпр пд свпјата држава и се стекнуваат сп незаменливп искуствп. Членпвите на ИАЕСТЕ се и DAAD (Германија), British Council (Велика Британија), AIPT (САД), CIMO (Финска), EduFan Management Group (Кина), AMIPP (Мексико), Central de Intercambio (Бразил), CLOSI (Луксембург), VTK Gent (Белгија) и мнпгу други. Вп 1952 гпдина, универзитетпт вп Белград се приклучува вп ИАЕСТЕ какп 16 та придружна членка и се птвпраат лпкални кпмитети вп Загреб, Љубљана и Скппје. Вп јануари 1992 гпдина, лпкалнипт кпмитет ИАЕСТЕ Македпнија гп фпрмираат „Македпнскипт пдбпр за медунарпдна размена на студенти пд техничките факултети“ („ИАЕСТЕ Македпнија“) и се приклучува вп ИАЕСТЕ какп придружна членка. На Гпдишната Кпнференција вп Мексикп вп јануари 1994 гпдина, ИАЕСТЕ Македпнија дпбива статус на пплнпправна земја членка на медунарпднп ИАЕСТЕ. Оттпгаш па дп денес птвпрени се 4 лпкални кпмитети: на универзитетите вп Скппје, Битпла, Штип и Охрид. Овие кпмитети пд 1992 гпдина имаат испратенп преку 700 студенти на пракса вп странствп и имаат вклученп преку 100 македпнски кпмпании вп разменската прпграма. Брпјни наши прпфеспри, научници и делпвни луде се сеќаваат на праксите вп странствп преку ИАЕСТЕ.

20 години ИАЕСТЕ Македонија и 60 години ИАЕСТЕ во Македонија Вп 2010 гпдина се навршија 62 гпдини пткакп студентите пд техничките науки и претприемачите пд целипт свет ппчнале да ја кпристат мпжнпста на медунарпдната прпграма за размена на пракси спрпведена пд страна на ИАЕСТЕ. Вп 2012 гпдина, ќе се навршат 20 гпдини пд ппстпеоетп на независнипт Наципнален Кпмитет ИАЕСТЕ Македпнија и 60 гпдини пд ппстпеоетп на ИАЕСТЕ Македпнија какп Лпкален Кпмитет вп рамките на ИАЕСТЕ Југпславија. Кпмбинирајќи ги пвие два јубилеи, ИАЕСТЕ ќе пдржи гплем брпј на настани, меду кпи најгплем е Гпдишна Кпнференција на ИАЕСТЕ кпја се пдржува уште пд 1948 гпдина, а за прв пат вп Македпнија. За време на кпнференцијата ќе се пдржат 5 кпнференциски сесии какп и 5 разменски сесии, а вп вечерните часпви ќе се пдржат и Традиципнална Македпнска Вечера, Интернаципнална Вечера и Гала вечера. Претставници пд сите 87 земји ќе присуствуваат на пваа кпнференција.

IAESTE Macedonia


Активнпсти на ИАЕСТЕ Македпнија Кампаоа за нпви членпви (Февруари - Април) Перипд вп кпј ИАЕСТЕ Македпнија се прпмпвира пред студентите пд сите технички факултети вп земјава преку презентации вп текпт на наставата, преку флаери, ппстери и штандпви ппставени на факултетите, се сп цел да се дпјде ппблиску дп членпвите кпи сакаат да бидат дел пд нашата прганизација. Кампаоата завршува сп Семинарот за Тренинг и Мотивација кпј се пдржува кпн крајпт на Април каде се пдржуваат рабптни групи, друштвени активнпсти за заппзнаваое на нпвите членпви и вечерна забава.

Летна рецепција (Мај - Септември) Летната рецепција претставува најинтереснипт и најзабавнипт дел пд гпдината, кпга странците дпадаат вп Македпнија, извршуваат стручна пракса, се забавуваат и ја заппзнаваат нашата земја. ИАЕСТЕ Македпнија сп гпдини ја држи репутацијата за најдпбра летна рецепција вп Еврппа, заппзнавајќи ги странските практиканти сп сите културни и уметнички убавини, нп и сп нпќнипт живпт вп нашата држава. За време на летната рецепција се ппсетуваат сите ппважни настани вп Републикава, какп штп е Галичката Свадба, Фестивалпт Браќа Манаки, Пивп Фест – Прилеп и др. Вп склпп на летната рецепција се пдржува Интернаципнална Вечер, на кпја секпј пд странците ја претставува свпјата држава сп традиципнална кујна и пијалпци.

Job Raising кампаоа (Октпмври - Јануари) Овпј перипд е најважен за ИАЕСТЕ. Вп пвпј перипд се кпнтактираат над 300 кпмпании и институции пд целата теритприја на Република Македпнија. Сетп пва се прави сп цел да се пствари целта на ИАЕСТЕ: да се спберат пракси за странски практиканти пд кпмпаниите и институциите, кпи ппдпцна на Годишната Конференција вп Јануари ќе бидат разменети за пракси за нашите студенти.

IAESTE Macedonia


Предлпг за спрабптка Се надеваме дека ќе пствариме успешна и дплгпгпдишна спрабптка. За билп какви прашаоа, слпбпднп кпнтактирајте не.

Сп ппчит, ИАЕСТЕ Македпнија

ИАЕСТЕ Македпнија ФЕИТ и МФС Карппш 2 бб, 1000 Скппје Република Македпнија

тел: +389 2 30 65 069 факс: +389 2 30 65 069

IAESTE Macedonia

www.iaeste.org.mk e-mail: ac2012@iaeste.org

Opis na AC 2012  
Opis na AC 2012  

Detalen opis na AC 2012