Grafikai portfolió

Page 1

201 2

Be l e vs kiDar ko GRAF I KAI T E R VE Z É S po r t f ó l i ó


.

Be l e vs kiDar ko g y a k o r l a t


.

Be l e vs kiDar ko He r bi eHa n c o c k


.

Be l e vs kiDar ko B o s n y รก k


.

Be l e vs kiDar ko n Ĺ‘i t es t


.

Be l e vs kiDar ko l 贸 f e j


.

Be l e vs kiDar ko a n i má c i ó : “ B r e n da né saK e l l st i t k a ”


.

Be l e vs kiDar ko s t o r y bo a r d: “ Un i c u m”T Vr e k l á m


.

Be l e vs kiDar ko s t o r y bo a r d: “ B . B l ü mc h e n ”T Vr e k l á m

A B


.

Be l e vs kiDar ko f i g u r a t e r v e z ĂŠ s


.

Be l e vs kiDar ko f i g u r a t e r v e z ĂŠ s


.

Be l e vs kiDar ko f i g u r a t e r v e z ĂŠ s


.

Be l e vs kiDar ko i l l u s z t r á c i ó : “ Ha mu pi pők e ” -v á z l a t


.

Be l e vs kiDar ko i l l u s z t r á c i ó : “ Ha mu pi pők e ”


.

Be l e vs kiDar ko i l l u s z t r 谩 c i 贸


.

Be l e vs kiDar ko i l l u s z t r 谩 c i 贸


.

Be l e vs kiDar ko i l l u s z t r 谩 c i 贸 : t a n y a


.

Be l e vs kiDar ko i l l u s z t r 谩 c i 贸


.

Be l e vs kiDar ko i l l u s z t r 谩 c i 贸 : l 贸 v e r s e n y


.

Be l e vs kiDar ko g r a f i k a i t e r v e z ĂŠ s


.

Be l e vs kiDar ko g r a f i k a i t e r v e z é s

DOHÁNYTOYSKFT


.

Be l e vs kiDar ko g r a f i k a i t e r v e z ĂŠ s


.

Be l e vs kiDar ko a l k a l mi i l l u s z t r 谩 c i 贸


.

Be l e vs kiDar ko l o g ó t e r v e z é s

K e r t é s z e t i á r u d aS z o mo r a ni me di a


.

Be l e vs kiDar ko a r c u l a t t e r v e z ĂŠ s


201 2 Be l e vs kiDar ko GRAF I KAI T E R VE Z É S po r t f ó l i ó e ma i l : dbe l e v s k i @h o t ma i l . c o m; be l e v s k i da r k o @g ma i l . c o m t e l . : +3 6 2 0 / 3 8 92 3 2 2 ; +3 6 3 4 /3 8 90 8 0 ; s k y pe : da r k o _ be l e v s k i