Page 1

1


2


3


4


5


Privesc cu nostalgie spre anii care au trecut, lăsând în urmă amintiri frumoase sau poate simple imagini ale unor momente care se doresc a fi uitate. Eram şi eu cândva un bobocel care abia apuca să facă cunoştinṭă cu această lume a studenṭilor, o lume care în liceu ne era zugrăvită ca fiind mirifică, cu multe oportunităṭi de dezvoltare profesională şi chiar plină de distracṭie. Eram un bobocel care aştepta să înceapă facultatea, care nu ştia ce îl va aştepta şi care încă era plin de vise şi de o bucurie copilărească. Ei bine, au trecut de atunci câțiva anișori şi acum, privind în urmă, îmi dau seama că am aflat multe, că am cunoscut multă lume, că am avut ocazii diverse să-mi împărtăşesc cunoştinṭele şi să culeg învăṭăminte din vorbele unor oameni erudiṭi cu care am avut contact atât în universitate, cât şi în afara mediului academic. Mă gândesc că fiecare dintre voi, dragi boboci, aṭi trecut prin acele clipe de bucurie în momentul aflării rezultatelor de admitere, prin acele clipe de tristeṭe profundă când se aflau rezultatele lucrărilor de control şi ale tezelor (care nu de fiecare dată erau favorabile), peste momentele de exuberanṭă trăite odată cu terminarea unui nou an şi începerea vacanṭei binemeritate şi cred că pot continua, dar mă opresc 6


aici....pentru a vă da posibilitatea vouă, bobocilor, proaspăt intraṭi în acest mediu academic să descoperiṭi fiecare bucăṭică de timp, fiecare persoană pe care o veṭi cunoaşte, fie că este cadru didactic universitar, fie simplu coleg de an, fiecare disciplină sau fiecare club unde o să vă descărcaṭi energia negativă, acumulată în timpul zilei. Dragi bobocei, care acum aṭi păşit în lumea noastră, a studenṭilor, încercaṭi să vă păstraṭi în continuare spiritul inocent de copil, încercaṭi să acumulaṭi cât mai multe informaṭii pe care să le puneṭi apoi în practică, încercaṭi să vă distraṭi, dar în acelaşi timp să şi învăṭaṭi, pentru că odată terminată această etapă din viaṭă, veṭi ajunge pe propriile forṭe acolo unde veṭi merita sau vă veṭi dori. Chiar dacă nu sunt în măsură să dau sfaturi, ceea ce v-am scris sunt câteva dintre mesajele pe care le-am primit şi eu la rândul meu şi pentru a încheia acest mesaj, vă spun doar atât.....

Bine aṭi venit la Universitatea de Ştiinṭe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca!

Preşedinte FAS-USAMV Cluj-Napoca, Bogdan-Cristian MOLDOVAN

7


8


9


Statutul Studentului sau Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului este unul dintre cele mai mari rezultate ale mişcării studenţeşti din România, al ANOSR iar acesta reglementează drepturile şi obligaţiile studenţilor în universităţile din România, precum și o serie de aspecte legate de rolul organizațiilor studențești raportat la structurile decizionale, executive și consultative din instituțiile de învățământ superior. Câteva particularități ale Statutului Studentului:  este prima iniţiativă legislativă 100% studenţească;  a fost dezbătut cu reprezentanţii studenţilor din toate centrele universitare timp de peste 5 ani;  ideea de un Statut al Studentului s-a născut într-o manieră legitimă, din nevoia studenților de a avea un document care să conţină toate drepturile şi obligaţiile lor;  lupta pentru adoptarea acestuia a durat aproape 6 ani, dintre care ultimele luni de negociere au fost marcate inclusiv de proteste în stradă;  conţinutul documentul aparţine integral studenţilor (prin ANOSR);

10


 lupta pentru adoptarea documentului şi adoptarea propriu-zisă a acestuia au reprezentat un subiect prezent pe agenda publică care a concentrat atenţia instituţiilor publice şi a societăţii, a generat reacţii puternice, susţinători dar şi critici;  drepturile pe care le conţine individualizează studenţii în mediul academic şi le conferă o voce mai puternică, precum şi un cadru legislativ de a semnala şi condamna abuzurile;  este o iniţiativă autentică şi unică în România.

Statutul Studentului sau Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului a fost adoptat în 30 martie 2012 și trebuie respectat de către fiecare universitate în parte și alți actori decizionali din învățământul universitar. Adoptarea Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului a fost doar primul pas în asigurarea drepturilor studenţilor în universităţi, urmând ca studenții și organizaţiile studenţeşti să vegheze asupra respectării acestuia.

11


CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI Art. 1. – (1) Prezentul cod cuprinde drepturile și obligațiile studenților înmatriculați în instituțiile de învățământ superior. (2) Studenții înmatriculați în instituțiile de învățământ superior militar și învățământul de informații, de ordine publică și de securitate națională beneficiază de drepturile și obligațiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor și obligațiilor care decurg din reglementările elaborate de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. (3) Studenții înmatriculați în universitățile confesionale beneficiază de drepturile și obligațiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor și obligațiilor care decurg din reglementările elaborate în funcție de specificul dogmatic și canonic al fiecărui cult. Art. 2. – Senatul universitar nou-ales adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, la propunerea studenților, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentului cod, în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia. Art. 3. – (1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândește prin admiterea la un program de studii universitare de licență, master și, respectiv, doctorat, potrivit art. 142 alin. (7) și art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) Dreprurile și obligațiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. (3) Contractul de studii încheiat între student și universitate în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.

12


Art. 4. – (1) Studenții se pot asocia în structuri sau organizații studențești potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) Organizațiile studențești legal constituite au drept de acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite. Universitatea are obligația de a reglementa aspectele de mai sus prin codul prevăzut la art. 2. (3) Instituțiile de învățământ superior cooperează cu organizațiile studențești legal constituite și se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învățământului superior. Art. 5. – Asociațiile studențești legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare universitate din sistemul național de învățământ. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universității. În cazul constatării unor deficiențe, universitatea are obligația de a face publice modalitățile de soluționare a acestora. Art. 6. – (1) Studenții sunt parteneri ai instituțiilor de învățământ superior și membri ai comunității universitare, având drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare. (2) Activitatea studenților în cadrul comunității universitare este reglementată de principiile enunțate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare. Art. 7. Statul garantează pentru toți studenții din sistemul național de învățământ un învățământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor. Art.8. Candidații proveniți din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii. Asigurarea, pentru această categorie de studenți a serviciilor gratuite de orientare și consiliere educațională și profesională, a serviciilor de tutorat, precum și urmărirea traseelor educaționale în vederea asigurării integrării lor

13


academice, sociale și culturale în comunitate constituie, împreună cu calitatea acestora, criteriu de evaluare a calității universității. Art. 9. Propaganda politică, precum și orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt interzise în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Art.10. Drepturile studenților cu dizabilități fizice în desfășurarea activităților academice și a celor sociale și culturale sunt prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare. Art.11. – (1) Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunțate de Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare: a) dreptul la învățământ de calitate; b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute în acest fel; c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în vigoare și cartelor universitare; d) dreptul la protecția datelor personale; e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultății; f)

dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare poate fi făcută doar cu acordul studenților;

g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un ”Ghid al studentului”, cu informații referitoare la: drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materiala a universității și a facultății, informații despre asociațiile studențești legal constituite, modalități de acces la burse și

14


alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate; h) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia își desfășoara cursurile; i)

dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice;

j)

dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese- verbale și alte documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației în vigoare;

k) drepuri de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și Cartei universitare și eventualelor contracte între părți; l)

dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de instituția de învățământ superior, potrivit Cartei universitare;

m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum și dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în condițiile legii; n) dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu; o) dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei universitare și legislației în vigoare;

15


p) dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulație internațională, dacă există această posibilitate în cadrul instituției de învățământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii; q) dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminare, exceptând cazurile de pregătire practică; r)

dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care a fost evaluat;

s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării; ș)

dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru;

t) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licență/dizertație și de a i se comunica punctajul acordat; ț) dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilității pe piața muncii; u) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare, conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.

16


(2) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți pe site-ul propriu , în format lizibil, în condițiile legislației în vigoare. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte. (3) Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezină un criteriu obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu. Art. 12. - (1) Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul universităților, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Cartei universitare. (2) Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul universităților în temeiul următoarelor drepturi: a) dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale universității, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; b) dreptul de a fi reprezentați în senatul universitar și în consiliul facultății într-o proporție de minimum 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Cartei universitare; c) dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice; d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului prin reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestui, indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; e) drepul de a fi informați și consultați de către reprezentanții studenților în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care aceștia fac parte.

17


(3) Instituțiile de învățământ superior nu pot condiționa statutul de student reprezentant de performanțele academice, prezența la cursuri, seminare și laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliu, senat și consiliu de administrație) ale universității pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele și de întreruperile acestora. (5) Reprezentanții studenților în consiliile facultăților și în senatele universitare sunt aleși prin votul direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultății, respectiv al universității. Organizațiile studențești legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanți de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanților delegați de organizațiile studențești în aceste structuri se stabilește în baza autonomiei universitare. (6) Procesul de desemnare a studenților membri în orice alte structuri consultative, deliberative și executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare și se stabilește de către studenți. (7) Federațiile studențești legal constituite la nivel național desemnează reprezentanți în cosiliile consultative ale Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) potrivit art. 217 alin. (1) din Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Art. 13. – (1) Studenții beneficiază de gratuitate pentru: a) studii universitare de licență, master și doctorat în limita locurilor bugetate disponibile și conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările unterioare, în cazul cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, conform art. 142 alin (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205

18


alin. (5) și (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; b) eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară/foaia matricolă, diploma de licență, inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă); c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara granițelor țării, potrivit prevederilor art. 205 alin (4), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituțiile de învățământ superior pot percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare. (3) Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife: a) cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare. (4) Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Art. 14. - Studenții beneficiază de următoarele drepturi sociale: a) asistență medicală gratuită conform prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr.1/2011 , cu modificările și completarile ulterioare; b) cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii;

19


c) subvenții pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; d) acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor ativități prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare; e) dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; f)

dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare;

g) dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv pentru burse, tabere, cazare și mobilități. Art. 15. – (1) Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum și alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară. (2) Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către universități. Art.16. – (1) Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse: a) burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform regulamentelor interne ale universităților și care pot fi împărțite în burse de merit, de studiu și de excelență; b) burse sociale pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, raportându-se

20


la costurile rale pentru masă și cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse; c) burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităților, precum și alte tipuri de burse speciale conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare al căror cuantum trebuie să acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare; d) burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru Studenți în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Art. 17. – (1) Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională, culturală sau sportivă beneficiază de locuri în taberele tematice în limita bugetului acordat în acest scop. (2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenții pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei universitare. (3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada vacanțelor, cu consultarea federațiilor naționale studențești legal constituite. Art. 18. - Studenții au următoarele obligații: a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ și programelor analitice ale disciplinelor; b) de a respecta Carta, regulamentele și deciziile universității; c) de a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul instituțiilor de învățămâmt superior în calitate de reprezentanți aleși ai studenților; d) de a respecta standardele de calitate impuse de către universități;

21


e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate; f)

de a respecta prevederile codului etic al universității;

g) de a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale; h) de a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul activităților conexe acestuia; i)

de a participa la activități academice fară a fi sub influența bauturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise;

j)

de a nu folosi un limbaj și un comportament neadecvate mediului universitar;

k) de a utiliza în mod corespunzătoar, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile primite; l)

de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;

m) de păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituțiile de învățământ superior; n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituția de învățământ superior; o) de a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general; p) de a-și îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituția la care studiază, în condițiile stabilite în contractul de studiu. Art. 19. - Federațiile naționale ale organizațiilor studențești elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în universitățile din sistemul național de învățământ.

22


Federația Asociațiilor Studențești din USAMV Cluj-Napoca a fost înființată în anul 2001 la inițiativa studenților din cadrul universității. Este o organizație democratică, independentă, nesubordonată politic, legal constituită (Sentința civilă nr. 2056/C/2001, înregistrată în Registrul persoanelor juridice la nr. 3/PJ/2001 la Tribunalul ClujNapoca). Prin înființarea Federației Asociațiilor Studențești din USAMV Cluj-Napoca, s-a urmărit reprezentarea cât mai corectă şi mai eficientă a studenṭilor şi asociaṭiilor studenṭeşti la nivel de secṭii şi facultăṭi în relaṭia cu conducerea academică şi administrativă a universității. Federația Asociațiilor Studențești din USAMV Cluj-Napoca se recunoaște prin acțiuni de reprezentare, la nivel local și național, a studenților din cele 5 facultăți (Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor) ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 23


Federaṭia Asociaṭiilor Studenṭeşti din USAMV Cluj-Napoca reprezintă, apără şi promovează interesele tuturor studenṭilor din cadrul universității, atât în cadrul vieṭii universitare cât şi în contextul vieṭii societăṭii româneşti, desfăşurând activităṭi educaționale și profesionale, prin proiecte ce informează comunitatea studențească asupra problemelor de actualitate și oferă instrumente utile în rezolvarea lor. OBIECTIVE: - organizarea proiectelor de tineret special axate pe integrarea studenţilor în societatea românească sub toate aspectele ei (economic, social, cultural, artistic, etc); - sprijinirea studenţilor şi a iniţiativelor acestora pe domeniu universitar; - rezolvarea problemelor cu care studenţii se confrunta în mod direct (burse, tabere, cămine); - acţiuni sindicale și lobby; - negocieri cu organele competente pentru soluţionarea problemelor studenteşti.

24


25


Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima și cea mai importantă federație studențească, non-guvernamentală și non-partizană, fiind și singura federație studențească din România recunoscută la nivel internațional ca membră cu drepturi depline în cadrul Organizației Europene a Studenților (European Students’Union - ESU). În prezent, ANOSR numără peste 70 de organizaţii studenţeşti din peste 70% din centrele universitare din România, majoritatea fiind înființate imediat după revoluție. Obiectivul

principal al

federației

este

reprezentarea

intereselor comune ale studenților la nivel național și internațional în relație cu instituțiile statului (precum Ministerul Educației, Guvernul României, Parlamentul României). ANOSR se bazează pe principiile transparenței și nonpartizanatului, facilitând accesul oricărei structuri studențesti reprezentative și non-partizane, la inițiativele federației. ANOSR sprijină implicarea lor în procesul decizional la toate nivelele. ANOSR se implică în dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret la nivel național și internațional, formulând și susținând poziția studenților, oferind organizațiilor membre sprijin în implementarea eficientă a acestor politici la nivel local.

26


Ne mândrim cu:  Prima

și

cea

mai

importantă

federație

națională

studențească din România;  Singura federație studențească din România care are în structură

organizații

studentești

ce

au

participat

la

evenimentele din 1989 si 1990, fiind continuatorii de drept ai mișcărilor studențești din 1990;  Prima inițiativă legislativă aparținând 100% studenților, adoptată dupa propunerea și presiunile ANOSR

STATUTUL STUDENTULUI (Adoptat prin Ordin de Ministru în Martie 2012);  Zeci de modificări considerabile aduse și integrate în Legea Educației Naționale în vigoare și numeroaselor proiecte de lege dezbătute;  Singurul reprezentant legitim al studenților din România la nivel internațional;  Primul președinte român în cadrul Organizației Europene a Studenților (European Students’ Union - ESU) – domnișoara Ligia Deca;  Cel mai mare studiu național studențesc ”Nevoile sociale ale studenților”– 20.000 de studenți (2011);  Premiul I în cadrul Galei Societății Civile – Secțiunea Educație;

27


 Prima dezbatere din România pe probleme privind calitatea în Educație,

ANOSR

fiind

principalul

contributor,

ca

reprezentant al studenților, în dezvoltarea asigurării calității în România;  Prima dezbatere din România privind Procesul Bologna, ANOSR fiind principalul contributor, ca reprezentant al studenților, în implementarea Procesului Bologna;  Facilitarea primei mobilități interne a studenților din România;  Primele

documente

programatice

privind

Mișcarea

Studențească și rolul ei în societate;  Singura structură studențească având proiecte majore axate pe latura educațională;  Petiția record – ”Studenți pentru Viitorul României!” – peste 10 000 de semnături (2013) având peste 150 de metri lungime;  Prima și singura federație care a organizat un Forum al Organizațiilor Studențesti din România, având rolul unui cadru de dezbateri și consolidare a Mişcării Studențesti, unde se stabilesc liniile generale de acțiune pentru anul următor;  Cea mai mare grevă studențească din istoria României 2003 – 100 000 de studenți;  Contribuții majore în organizarea și desfășurarea grevelor studențești (1995, 2004);

28


 Obținerea, începând cu ianuarie 2004, a carnetelor de cupoane cu 24 de călătorii cu reducere în rețeaua CFR;  Obținerea creșterii burselor de studiu (ultima creștere ca urmare a protestelor studențești din 2009);  Obținerea majorării bugetului pentru educație la 5% din PIB prin proteste organizate în 2005 (Campania ,,Give me 5”)  Prima federație care a lansat campanii naționale de informare

și conștientizare

cu

privire

la

drepturile

studenților: “Ce te doare?” - pentru informarea studenților cu privire la drepturile lor, “Săptămâna Bologna în Universități” pentru promovarea Procesului Bologna, ,,Academic vs Privat” pentru promovara angajabilității, ,,Constructio Academica – Satisfacția prin ochii studenților” pentru informare cu privire la viziunea studenților despre ce înseamnă învățământ de calitate, Bologna.ro pentru oferirea de informatii despre Procesul Bologna, Campania Rock the Vote pentru stimularea participării la vot, Campania de conștientizare a lipsei locuințelor

pentru

tineri,

Campania

“Reprezintă-ți

viitorul!” care a urmărit implicarea activă a studenților în comunitatea

academică

prin

cunoașterea

și

apărarea

drepturilor lor, participarea activă în procesul electiv al studenților reprezentanți și consolidarea structurilor de reprezentare ale studenților;

29


 Singura campanie din România, desfășurată anual, care promovează învățământul centrat pe student prin premierea și încurajarea ,,profilor tari”, Gala Profesorului Bologna;  Contributor în inițiative anti-corupție în mediul academic, ANOSR fiind parte a Alianței pentru o Românie Curată și inițiator al proiectului Student ARC – Student pentru o Românie Curată care iși propune să promoveze principiile bunei guvernări;  Cea mai amplă campanie de teasing din România având în prim plan prioritățile studenților: lansarea candidatului ideal al studenților, ANA (Acum Noi Acționăm) în cadrul campaniei Studenți pentru Viitorul României (2012);  Universități de Vară pentru Elevi alături de Consiliul Național al Elevilor (CNE) - cel mai amplu program național de promovare a unei alegeri informate și corecte a studiilor universitare de către elevii din România.

30


Devii Student după admitere, dar poṭi mai mult... poṭi fi STUDENT REPREZENTANT! Te întrebi dacă merită să investeşti timp şi energie în mişcarea studenṭească? Noi am făcut asta şi îți spunem cu mare încredere că DA! Noi, studenṭii, suntem cei mai în măsură să cerem schimbarea în bine a Universităṭilor din România, pentru că avem energia, dinamismul şi entuziasmul de a le face realitate. Ambiṭia şi deschiderea spre nou sunt necesare oricărui tânăr care vrea să devină un cetăṭean responsabil şi un bun profesionist. Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, studenṭii reprezintă 25% din forurile decizionale ale universităṭii. Fundaṭia o avem. Noi suntem cei care consolidează construcṭia unei categorii sociale informate şi implicate în luarea deciziei pentru că DEMOCRAŢIA SE ÎNVAŢĂ!!! Este esenṭial ca un student reprezentant să se axeze pe activităṭi concrete, să dea dovadă de seriozitate şi să inspire încredere, să privească dincolo de interesele personale, să dea dovadă de proactivism şi spirit critic. Aceştia sunt factorii care oferă legitimitatea şi credibilitate. 31


STUDENTUL REPREZENTANT trebuie să înteleagă de ce i se cere să dea crez unei acṭiuni, ce riscuri presupune şi ce beneficii ar putea aduce studenṭilor în general. Poziṭiile, ideile şi strategiile reprezentanṭilor trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor și dorinṭelor celor pe care îi reprezintă. Ca studenṭi avem dreptul să beneficiem de transparenṭă, verticalitate, responsabilitatea şi obligaṭia de a ne implica activ în creşterea calităṭii procesului de învăṭământ. Pe măsură ce învăṭăm să ne cerem drepturile, realizăm că este foarte important cui încredinṭăm vocea noastră.

Informează-te şi Implică-te! Tu ca şi noi eşti o VOCE!

32


Educaṭia non-formală este un concept cu care probabil te-ai mai întâlnit pănă acum în diferite contexte şi de pe urma căruia poate chiar ai avut ocazia să beneficiezi. Cei care însă abia acum aud de el nu trebuie să îşi facă griji, este un termen din ce in ce mai răspândit în mediul universitar. La ce se referă însă educaṭia non-formală şi cu ce ne ajută pe noi studenṭii? Această formă de educaṭie a fost definită ca: „orice activitate educaṭională, intenṭionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiṭionale, al cărei conṭinut este adaptat nevoii individului şi situaṭiilor speciale, în scopul maximizării învăṭării şi cunoaşterii şi minimalizării problemelor cu care se confruntă aceasta în sistemul formal”. În traducere liberă, educaṭia non-formală acoperă o orientare firească a tinerilor de a se implica în activităṭi practice, de a se simṭi activi în mediul în care trăiesc, de a produce schimbări. Cum un sistem de învăṭământ nu se poate schimba de pe o zi pe alta, dată fiind natura statică şi cumulativă a acestuia, moduri alternative de învăṭare au început să fie cunoscute sub numele de educaṭie non-formală în jurul anilor 1950. Într-un sistem educaṭional 33


care este depăşit de ani buni de evoluṭia pieṭei muncii, companiile preferă tinerii pregătiṭi prin programe specializate şi chiar aleg să dezvolte calităṭile angajaṭilor prin programe non-formale. În prezent, oferta de educaṭie non-formală este din ce în ce mai variată, ea cuprinzând internshipuri, traininguri, şcoli de vară, workshopuri şi voluntariat de diferite tipuri. Activităṭile de acest gen adună în acelaşi loc persoane din diferite domenii de activitate, ce au experienṭe, pregătiri şi cunoştinṭe distincte. Astfel, toată lumea are ceva nou de învăṭat iar abilităṭile de comunicare şi relaṭionare ale tuturor sunt puse la încercare. În astfel de medii adesea iau naştere idei creative şi inovative. Caracteristicile personale şi profesionale dezvoltate prin activitaṭile non-formale de învăṭământ ajută la conturarea abilităṭilor şi cunoştinṭelor folositoare unui absolvent de facultate pentru a deveni un adevărat profesionist. Vă invităm pe voi, bobocii universității, să păşiṭi cu încredere pragul educaṭiei non-formale şi să beneficiaṭi de multitudinea de forme pe care această o poate oferi.

34


35


36

GHIDUL BOBOCULUI USAMV 2013-2014  

Ghidul Bobocului USAMV 2013-2014

Advertisement