Page 1

Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018.

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC DRAVSKA 6, 48361 KALINOVAC

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC

ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

0


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018.

KALINOVAC, RUJAN 2017. GODINE

Sadržaj: 1. 2.

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI..................................................................................................3 PODACI O UVJETIMA RADA................................................................................................4 2.1. Podaci o upisnom području..........................................................................................4 2.2. Unutrašnji školski prostori............................................................................................5 2.3. Školski okoliš.................................................................................................................7 2.4. Nastavna sredstva i pomagala......................................................................................8 2.4.1. Knjižni fond škole....................................................................................................10 2.5. Plan obnove i adaptacije............................................................................................11 3. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA.......................12 3.1. Podaci o odgojno –obrazovnim radnicima.................................................................12 3.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave.................................................................12 3.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave..............................................................12 3.1.3. Podaci o ravnateljici i stručnim suradnicima..........................................................13 3.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima....................................13 3.2. Podaci o ostalim radnicima škole...............................................................................14 3.3. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pomoćnici u nastavi...............................14 3.4. Tjedna zaduženja 3.4.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne i predmetne nastave...........................................................................................................15 3.4.2. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole........................16 3.4.3. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole.................................................17 4. PODACI O ORGANIZACIJI RADA.........................................................................................17 4.1. Organizacija rada........................................................................................................17 4.2. Godišnji kalendar rada................................................................................................23 4.2.1. Vremenik vanjskog vrednovanja.............................................................................25 4.2.2. Vremenik dopunskog rada......................................................................................25 4.2.3. Vremenik popravnih ispita......................................................................................25 4.3. Podaci o učenicima i razrednim odjelima...................................................................26 4.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada......................................27 4.3.2. Nastava u kući.........................................................................................................27 4.3.3. Pomoćnici u nastavi................................................................................................27 4.3.4. Logopedske vježbe..................................................................................................27 5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA.........................................................................................................................................28 5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima 28 5.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada........29 5.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave..............................................29 5.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave- vjeronauka.......................29 5.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika-engleski jezik ...........................................................................................................................................29 1


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018. 5.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave- informatike.......................30 5.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave...........................................30 5.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave.............................................31 5.3. Obuka plivanja................................................................................................................31 6. PLANOVI RADA RAVNATELJA, STRUČNIH SURADNIKA I OSTALIH RADNIKA.....................32 6.1. Plan rada ravnateljice.................................................................................................32 6.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga....................................................................35 6.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara...................................................................46 6.5. Plan rada računovodstva............................................................................................59 6.6. Plan rada domara.......................................................................................................61 6.7. Plan rada kuharice......................................................................................................61 6.8. Plan rada spremačica..................................................................................................62 6.9. Plan rada školskog liječnika-Službe za školsku medicinu..............................................63 7. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA........................................................65 7.1. Plan rada Školskog odbora............................................................................................65 7.2. Plan rada Učiteljskog vijeća...........................................................................................66 7.3. Plan rada Razrednog vijeća...........................................................................................67 7.4. Plan rada Vijeća roditelja..............................................................................................68 7.5. Plan rada Vijeća učenika................................................................................................69 8. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA..................................................71 8.1. Stručno usavršavanje u ustanovi................................................................................71 8.2. Stručna usavršavanja izvan škole................................................................................71 8.2. 1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini............................................................71 8.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini.................................................................71 8.3. Stručno usavršavanje ravnateljice..............................................................................71 9. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE............................................................................................72 9.1. Plan kulturne i javne djelatnosti.................................................................................72 9.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika................................................................75 9.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole........................76 9.4. Školski preventivni programi......................................................................................77 9.5. Program eko škole......................................................................................................82 9.5.1. Program prevencije nasilja među školskom djecom...........................................88 9.5.2. Program suzbijanja korupcije- Antikorupcijski program.....................................89 10. PLAN NABAVE I OPREMANJA..............................................................................................97 11. PRILOZI................................................................................................................................98

2


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018.

1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole:

Škola vježbaonica za:

OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC DRAVSKA 6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 048/883-272 048/883-272 ured@os-kalinovac.skole.hr mirjana.bazijanec@skole.hr www.os-kalinovac.skole.hr 06-559-001 1434853 69520798829 Tt-06/420-3 10. ožujka 1999. godine ne

Ravnatelj škole: Zamjenik ravnatelja: Voditelj smjene: Voditelj područne škole:

Mirjana Bazijanec Mirjana Danček -

Broj učenika: Broj učenika u razrednoj nastavi: Broj učenika u predmetnoj nastavi: Broj učenika s teškoćama u razvoju: Broj učenika u produženom boravku: Broj učenika putnika: Ukupan broj razrednih odjela: Broj razrednih odjela u matičnoj školi: Broj razrednih odjela u područnoj školi: Broj razrednih odjela RN-a: Broj razrednih odjela PN-a: Broj smjena: Početak i završetak svake smjene: Broj radnika: Broj učitelja predmetne nastave: Broj učitelja razredne nastave: Broj pomagača u nastavi: Broj učitelja u produženom boravku: Broj stručnih suradnika: Broj ostalih radnika:

112 58 54 10 17 8 8 4 4 1 8.00-14.45 26 12 4 3 2 (na pola radnog vremena) 6

Adresa škole: Županija: Telefonski broj: Broj telefaksa: Internetska pošta: Internetska adresa: Šifra škole: Matični broj škole: OIB: Upis u sudski registar (broj i datum):

3


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018. Broj nestručnih učitelja: Broj pripravnika: Broj mentora i savjetnika: Broj voditelja ŽSV-a:

0 1 1 1

Broj računala u školi: Broj specijaliziranih učionica: Broj općih učionica: Broj športskih dvorana: Broj športskih igrališta: Školska knjižnica: Školska kuhinja:

40 6 4 1 1 1

2. PODACI O UVJETIMA RADA 2.1.

Podaci o upisnom području

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac samostalna je osnovna škola i u svom sastavu nema područnih razrednih odjela. U školi je ustrojeno 8 razrednih odjela sa ukupno 112 učenika. Osnovnu školu Ivan Lacković Croata Kalinovac pohađaju djeca upisnog područja općine Kalinovac uključujući mjesto Kalinovac i naselja Batinske, Molvice, Rastovu Gredu i Hladnu Vodu. Raspršenost navedenih naselja kreće se od 3 do 7 km. Prometna povezanost sa školom je dobra. Učenici putnici imaju organiziran prijevoz autobusom. Prijevoz učenika obavlja tvrtka Čazmatrans Podravina-Prigorje d.o.o. Društvena sredina u svim tim mjestima razvijena je. Stanovništvo Općine Kalinovac uglavnom je srednjeg ekonomskog statusa. Zaposleno je u privatnim poduzećima u samom mjestu, ili radi u državnim ili drugim firmama izvan mjesta. Jedan manji broj stanovništva bavi se poljoprivredom. Općina Kalinovac osigurava financijska sredstva za brojne potrebe u školi. Sredstvima iz općinskog proračuna osigurana je prehrana učenika. Financijska potpora Općine Kalinovac školi omogućuje kvalitetnije planiranje rada i aktivnosti: provedbu programa eko škole, organizaciju raznih školskih aktivnosti: priredbi, izložbi, susreta, stručnih skupova i natjecanja, terensku nastavu, školu plivanja, sudjelovanje učenika u brojnim kulturnim i športskim manifestacijama na nivou županije i države. Osim što učenici pohađaju izvannastavne aktivnosti u školi, aktivno su uključeni u rad brojnih izvanškolskih aktivnosti u mjestu: NK Kalinovac, RK Kalinovac, Kulturno-umjetničko društvo Grgur Karlovčan Kalinovac, Kulturnu udrugu Tomislav Franjić, vatrogastvo i aktivnostima u crkvi. Škola nosi ime poznatog slikara Ivana Lackovića Croate. Njegov portret rad akademskog slikara Darka Škode nalazi se na zidu školskog hodnika. Obitelj ga je darovala školi 2006. godine povodom otkrivanja ploče sa nazivom Osnovna škola Ivan Lacković Croata

4


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018. Kalinovac. U školi se nalazi galerija slika iz donacije Ivana Lackovića Croate, na koju smo osobito ponosni, a gosti zadivljeni. Ispred zgrade škole nalazi se slikareva bista, rad poznatog akademskog kipara Mate Čvrljka. U rodnim Batinskama nalazi se galerija slika Ivana Lackovića – Croate i njegova spomen soba. Kalinovac je rodno mjesto jednog od najznačajnijih intelektualaca i književnika Podravine akademika mons. prof. emeritusa dr. sc. Ivana Goluba. Mons. prof. emeritus dr. sc. Ivan Golub je svećenik, teolog, povjesničar kulture, sveučilišni profesor, povjesnik, pjesnik i književni prevoditelj, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Rođen je u Kalinovcu 21. lipnja 1930. godine, gdje je pohađao i osnovnu školu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i studij bogoslovije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu pohađao je u Zagrebu. Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1957. godine. Kao pitomac Hrvatskoga papinskoga zavoda sv. Jeronima u Rimu specijalizirao je na Papinskom sveučilištu Gregorijani. Studirao je i na Papinskom biblijskom institutu (1961.-64.), na kojem je postigao akademski stupanj licencijata ili magisterija biblijskih znanosti. Bavi se teološkim znanstveno – nastavnim radom, te su njegova djela prevedena na nekoliko stranih jezika. Do danas je objavio sedamdesetak knjiga i više stotina članaka iz područja teologije, povijesti kulture i književnosti. 2014. godine primio je nagradu Koprivničko-križevačke županije za životno djelo. Iz naše sredine, iz malog mjesta Molvice treba izdvojiti našu domaću kiparicu Ljubicu Matulec autoricu poznatog spomenika "Iseljeni Hrvati" postavljenom u hamburškoj luci, kao i književnike Petra Grgca i Grgura Karlovčana. 2.2.

Unutrašnji školski prostori

Zgrada OŠ Ivan Lacković Croata izgrađena je 2012. godine, ukupne neto površine 1358 m². Nastava se izvodi u 10 moderno opremljenih učionica u jednoj smjeni za sve učenike od 1. do 8. razreda. U sastavu školske zgrade nalazi se školska knjižnica sa čitaonicom i spremnicom. U prizemlju površine 610 m² nalaze se 4 učionice za učenike razredne nastave, 1 kabinet razredne nastave, garderoba za učenike razredne nastave, sanitarni čvor za učenike razredne nastave, kotlovnica, spremište i školska kuhinja u čijem su sastavu spremište hrane, hodnik, garderoba i sanitarni čvor spremačice. Ulaz u školsku kuhinju i dostava namirnica vrši se preko ulaza terase s južne strane. Prostor hola (175m²) predviđen je za višenamjensko korištenje (blagovaonica i prostor za kulturne aktivnosti škole). Na katu površine 452 m² se nalaze se specijalizirane učionice za fiziku, biologiju, prirodu i kemiju sa pripadajućim kabinetom, učionica povijesti, geografije i vjeronauka sa kabinetom, učionica hrvatskog jezika i glazbene kulture, garderoba za učenike predmetne nastave, sanitarni čvor za učenike i učitelje, upravne školske prostorije ( ured ravnateljice, ured tajnice i računovotkinje), ured pedagoga, zbornica, prostor za prijem roditelja i prostor pomoćno-tehničkog osoblja. Učionice su površine 59 m². U potkrovlju se nalaze učionica matematike, tehničke i likovne kulture, učionica njemačkog i engleskog jezika, informatička učionica, školska knjižnica sa čitaonicom, 1 kabinet i 1 prostor arhive i 2 spremnice. Ukupna površina potkrovlja je 295,5 m². 5


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018.

Školsko-športska dvorana Vanjski radovi na školsko športskoj dvorani su izvedeni (fasada, krovište i stolarija), čeka se nastavak radova na unutrašnjosti i opremanju prema financijskim mogućnostima izvođača radova. Za izvođenje nastave tjelesno-zdravstvene kulture po lijepom vremenu učenici koriste sportska igrališta, a u zimskom periodu nastava se održava u dvorani Društvenog doma u Kalinovcu. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI

PRIZEMLJE=610 m² 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.

Učionica 1-razredna nastava Učionica 2-razredna nastava Učionica 3-razredna nastava Učionica 4-razredna nastava Kabinet 1- razredna nastava Garderoba 1 Višenamjenski hol sa blagovaonicom prethodnik

1 1 1 1 1 1 1 1

59m² 35 m² 59 m² 52 m² 17 m² 13,7 m² 175 m² 8,5 m²

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Prostor čistača-spremnica Kotlovnica Kuhinja Spremište hrane Garderoba kuharice Sanitarni čvor kuharice Terasa –ulaz u školsku zgradu Terasa-gospodarski ulaz Sanitarni čvor za djevojčice Sanitarni čvor za dječake Sanitarni čvor za invalide

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 m² 32 m² 24,6 m² 5,2 m² 5,2 m² 2,5 m² 56,3 m² 30,5 m² 10,2 m² 13,3 m² 3,6 m²

19. Učionica 5 - hrvatski jezik i glazbena

1

59 m²

20.

1

59 m²

1

17 m²

1

59m²

1

17 m²

1.

KAT 452 m²

21. 22. 23.

kultura Učionica 6 - priroda, biologija, kemija i fizika Kabinet 2- priroda, biologija, kemija i fizika Učionica 7 –povijest, geografija i vjeronauk Kabinet 3-povijest, geografija, hrvatski jezik, vjeronauk i glazbena kultura

6


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Garderoba 2 Hodnik-1.kat Prethodnik-upravne prostorije Ured pedagoga Ured ravnatelja Prostor za prijem roditelja Zbornica Tajništvo/računovodstvo Pomoćno-tehničko osoblje Sanitarni čvor za djevojčice Sanitarni čvor za dječake Sanitarni čvor za školsko osoblje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13,7 m² 112,5 m² 9 m² 19,3m² 34 m² 5,2 m² 38,6 m² 8,3 m² 8,4 m² 8,8 m² 13,3 m² 4,8 m²

36. Učionica 8-matematika, tehnička i

1

60m²

37. 38. 39.

1 1 1

35,6m² 34,25 m² 17 m²

1

30 m²

1 1 1 1 1

17 m² 54, 7 m² 15.6 m² 15.6 m² 15.6 m² 610,6 m² 452,0 m² 295,5 m² 80 m² 1358,1 m²

POTKROVLJE=295,5 m²

40.

likovna kultura Učionica 9- njemački i engleski jezik Učionica 10-informatika Kabinet 4 –matematika, njemački jezik i likovna kultura Hodnik-potkrovlje

Knjižnica=87,3 m² 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

2.3.

Čitaonica Školska knjižnica Spremnica Arhiva Spremnica PRIZEMLJE KAT POTKROVLJE PODRUM Sveukupno: Školski okoliš

Prostor stare škole

Veličina u m2 289 m²

Dječji vrtić Izgrađeno zemljište-škola Izgrađeno zemljište

264 m² 673 m² m²m² 997

Naziv površine

Ocjena stanja Asfaltirano, u cvjetnjacima zasađeno zimzeleno grmlje U fazi uređenja U fazi uređenja U fazi uređenja

7


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018. 6723 m² U fazi uređenja dvorište 8946 m² UKUPNO 9849 Škola u Kalinovcu osim školske zgrade površine 673 m² raspolaže i sa 6723 m² zelene površine koja se odnosi na dvorišni dio škole. Sportska igrališta površine su 1483 m². Zgrada i okoliš škole nisu ograđeni. Vanjski školski prostor na kojem se nalazila stara školska zgrada je asfaltiran. Prostor ispred nove školske zgrade, asfaltiran je. U šest cvjetnjaka zasađene su ruže stablašice, a oko njih sezonsko cvijeće. U tri sanduka koje je izradio domar škole zasađeno je dekorativno cvijeće i zelenilo u suradnji s učenicima kreativne grupe i grupe domaćinstvo. Izrađene su i dvije klupice za sjedenje što prostoru daje dodatni ljepši izgled. Na zelenoj površini zasađene su kane i grmovi lavande koji dekorativno oplemenjuju školski okoliš. Prostor na kojem se nalazi bista Ivana Lackovića Croate uređuje se sadnjom sezonskog cvijeća. Redovito se okopava i vrši košnja travnatih površina. Kompletno uređenje školskog dvorišta i okoliša planirano je projektom izgradnje školskošportske dvorane. Škola nema svoj vrt i voćnjak. 2.4.

Nastavna sredstva i pomagala

Škola je dobro opremljena informacijsko-komunikacijskom opremom koja je integrirana u život i rad škole. Sustavno se i dalje radi na opremanju novim tehnologijama i razvoju digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i unapređenju načina poučavanja korištenjem raznih online komunikacijskih alata i digitalnih sadržaja. Tvrtka komunalne opreme Rasco–prijatelj ove škole sudjeluje u opremanju škole novim informacijskom tehnologijama i potiče stvaranju kvalitete i izvrsnosti u radu. Škola se 2016./2017. školske godine uključila u projekt Croatien Makers lige i dobila vrijednu donaciju mikroračunala koja učenici koriste u programiranju. Prijavom škole u projekt ProMikro i slične projekte želimo osigurati još bolje uvjete i uvoditi digitalnu pismenost u različite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti uporabom mikroračunala. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

KOMADA

PROSTOR/NAMJENA

STANDARD

Oprema prostora Razglasni uređaj sa školskim zvonom alarmni sustav (vatrodojava i plinodojava) videonadzor Školski razglas HI-FI linija Cd player

1

zbornica

1

zbornica

1

zbornica

Audiooprema: 1 2 9

Spremnica 1 Ured ravnatelja, učionica 5 Učionice 1.2.3.4.5. i 9.,knjižnica, ured 8


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018. pedagoga, prostor pom.teh. osoblja 1 diktafon 1 Učionica 5 mikrofoni Spremnica 1 Video- i fotooprema video kamera 1 Ured ravnateljice digitalni fotoaparat 4 Ured ravnateljice, ured pedagoga, kabinet 1, kabinet 4 fotoaparat Canon Eos 1200D Ured tajnice televizor 6 Učionice 1.2.3.4.5. i 9. DVD player videorekorder plazma stolna računala stolna računala stolna računala računala prijenosna računala

3 učionice 1 učionice 1 knjižnica Informatička oprema 10 Učionica 10 10 Učionice 1-10 4 ured ravnateljice, ured tajnice, zbornica i knjižnica 2 knjižnica/igraonica 8 ured ravnateljice, ured pedagoga, ured tajnice, kabinet 1, kabinet 2, kabinet 3, kabinet 4 knjižnica

Laserski printer u boji (obostrani)

1

Učionica 10

Laserski printer-skener-fotokopirni uređaj u boji HP Offccjet Pro 2610 LCD projektor-stropni

1

zbornica

5

Učionice 1.,4.,5. 6.,7.

LCD projektor-stropni Acer LED projektor K137i

2 1

Učionice 8. ,9. hol škole

Acer LED projektor K135i -prijenosni

2 1

Učionica 2 i 3 Učionica 10

Interaktivna ploča

1 Glazbena oprema

U najmu

Učionica 6

9


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018. pianino sintesajzer

1 2

Učionica 5 Kabinet 1. i 3.

Tamburaški instrumenti

7

Spremnica 1

bar kod čitač Fotokopirni uređaj

Ostala oprema 1 2

Fotokopirni uređaj Grafoskop Plastifikator

1 2 1

mikroračunala

20

Spremnica 1 Prostor za prijem roditelja, kabinet 1 zbornica Kabinet 2 i 3 Prostor za prijem roditelja Učionica informatike

U najmu

2.4.1. Knjižni fond škole KNJIŽNI FOND

STANJE

STANDARD

UČENIČKI FOND lektirni i izvanlektirni naslovi

2204

knjiga po učeniku

535

40% knjižnog fonda trebaju činiti stručne i ostale knjige

2739

U Standardu za školske knjižnice (NN 34/2000), članak 15, stoji da u manjim školama ukupni knjižni fond ne može biti manji od 2500 knjiga

(I. – VIII. razred) NASTAVNIČKI FOND stručna literatura za učitelje i referentna zbirka

UKUPNO:

Podaci o nabavi u 2016./2017. školskoj godini Građa se nabavlja kontinuirano i sistemski. Nadopunjuje se onaj dio zbirki koji nedostaje i nabavljaju se naslovi u suradnji s nastavnicima. Ako nekog naslova ima 10 primjeraka smatra se da je to zadovoljavajući broj istog i ne nadopunjuje se. U školskoj godini 2016./2017. za nastavnički fond je nabavljeno 4 jedinice građe kao poklon u vrijednosti od 90 kuna, dok je za učenički fond nabavljeno 36 jedinica građe u iznosu od 1.978,46 kn. 10


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018. KUPLJENO U iznosu od 1.978,46 kn Ukupno: 40 jedinice građe

2.5.

Plan obnove i adaptacije

Za ovu školsku godinu u plan obnove i adaptacije uvrstili smo sljedeće radove: Što se preuređuje ili obnavlja

Veličina u m2

Podrumske prostorije

80 m2

Učionica 5 i 8 Sanitarni čvor za školsko osoblje Uredi, zbornica, učionica 8 i knjižnica

120 m² 4,8 m² 250 m²

Za koju namjenu Izvedba završnih radova na zidovima i podovima Brušenje i lakiranje parketa Dogradnja zida Klimatizacija školskih prostorija

11


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018.

3. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA 3.1.

Podaci o odgojno –obrazovnim radnicima

Jasna Miklaušić

-

Jasminka Stankir

-

Miroslav Rabađija

-

Mirjana Danček

Nastavnik razredne nastave Nastavnik razredne nastave Nastavnik razredne nastave Nastavnik razredne nastave

Predmet

Stupanj školske spreme

Struka

Mentor/ savjetnik

stažaGodine

rođenjaGodina

Ime i prezime

3.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

VŠS

Učiteljica1. r.

VŠS

Učiteljica 2.r.

VŠS

Učitelj 3.r.

VŠS

Učiteljica 4.r.

2. Kristina Domović

-

3. Katarina Ređep

4. Elizabeta Trepotec Marić 5. Maja Paska Šabatović

-

Predmet

-

Dipl. učitelj s pojačanom programom iz nastavnog predmeta matematika Prof. hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti Dipl. učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta prirodoslovlje

spremeStupanj školske

1. Marina Željeznjak

Struka

Mentor/ savjetnik

Godine staža

Ime i prezime

Godina rođenja

3.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

VSS

Matematika

VSS

Hrvatski jezik

VSS

Priroda i biologija

savjetnik

Prof. povijesti i geografije

VSS

Povijest i geografija

-

Magistra primarnoga obrazovanja

VSS

Njemački jezik

12


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018.

6. Darijo Čamilović

-

Prof. fizike i politehnike

VSS

7. Goran Ređep

-

Prof. fizičke kulture

VSS

8. Viktorija Hrženjak

-

9. Lena Njemeček

-

10. Dijana Habijanec

-

11. Hrvoje Baltić 12. Nada Kožar

-

Magistra religiozne pedagogije i katehetike Prof.engleskog i hrvatskog jezika i književnosti Dipl. učitelj s pojačanom programom iz nastavnog predmeta glazbena kultura Prof. likovne kulture Nastavnik kemije

Fizika, tehnička kultura i informatika Tjelesnozdravstvena kultura

VSS

Vjeronauk

VSS

Engleski jezik

VSS

Glazbena kultura

VSS VŠS

Likovna kultura Kemija

U školi 10 učitelja ostvaruje puno radno vrijeme (4 učitelja razredne nastave i 6 učitelja predmetne nastave). 6 učitelja ostvaruje nepuno radno vrijeme i radi na dvije škole.

Mirjana Bazijanec

Dipl. učiteljica razredne nastave

VSS

Katarina Švarbić

Magistra pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti

VSS

Igor Radmilović

Prof. pedagogije i sociologije

VSS

ravnateljica

Napomena

Predmet koji predaje

Stupanj školske spreme

Struka

Godine staža

rođenjaGodina

Ime i prezime

3.1.3. Podaci o ravnateljici i stručnim suradnicima

Voditeljica ŽSVR-a Koprivničkokriževačke županije

Stručni suradnik pedagog Stručni suradnik knjižničar

Stručni suradnici pedagog i knjižničar zaposleni su u školi na pola radnog vremena. Stručni suradnik knjižničar zaposlen je i u OŠ Gola, a stručni suradnik pedagog u OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski.

13


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018. 3.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima U ovoj školskoj godini u školi pripravnički staž nastavlja vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak, magistra religiozne pedagogije i katehetike do 15. 01. 2018. godine. Nakon stažiranja vjeroučiteljica se prijavljuje za polaganje stručnog ispita.

Poslove koje obavlja

Struka

Godina rođenja

Stupanj školske spreme

Podaci o ostalim radnicima škole

Ime i prezime

3.2.

Slavica Lacković

Ekonomski tehničar

SSS

tajnikračunovođa

Ankica Hadžija Diana Tolić Mateja Muktić-zamjena Đurđica Miklić

Drvno-tehnička

SSS

spremačica

Kuharska

SSS

kuharica

Osnovna škola

NKV

spremačica

Drvno-tehnička

SSS

Domar-školski majstor

Goran Muktić

Poslove tajnika i računovođe obavlja jedna osoba u punom radnom vremenu.

3.3.

Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pomoćnici u nastavi

Rb.

Ime i prezime

1.

Kristina Huđek

2.

Mateja Miklić

Godina rođenja

Zvanje

Radno mjesto

maturantica gimnazije upravna referentica

pomoćnik u nastavi 7. razred pomoćnik u nastavi 5. razred

Radni staž počeo 4. rujna 2017. 4. rujna 2017.

14


Godišnji plan i program rada OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac školska godina 2017./2018.

3.4.

Tjedna zaduženja

3.4.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne i predmetne nastave

15


Prof. engleskog jezika Lena Njemeček predaje engleski jezik u našoj školi (18 sati tjedno) i u OŠ Prof. Franje Viktora Šignjara u Virju (22) sata tjedno. Diplomirana učiteljica razredne nastave i prirodoslovlja Katarina Ređep zaposlena je u školi 20 sati tjedno i u OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac 20 sati tjedno. Nastavnica kemije Nada Kožar zaposlena je u školi 8 sati tjedno i u OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac 32 sata tjedno. Prof. fizičke kulture Goran Ređep zaposlen je u školi 24 sata tjedno i u OŠ Kloštar Podravski 16 sati tjedno. Prof. likovne kulture Hrvoje Baltić izvodi nastavu likovne kulture od 5.-8. razreda (ukupno 20 sati tjedno) ostatak radnog vremena radi u Gimnaziji Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. Diplomirana učiteljica razredne nastave i glazbene kulture Dijana Habijanec izvodi nastavu glazbene kulture od 5.-8. razreda (ukupno 20 sati tjedno) ostatak radnog vremena radi u OŠ Ferdinandovac. 3.4.2. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika

škole

Ime i prezime

Struka

Dipl. učitelj razredne nastave Magistra pedagogije i Katerina Švarbić hrvatskog jezika i književnosti Mirjana Bazijanec

Prof. pedagogije Igor Radmilović i sociologije

Br. sati tjedno

Br. sati god. zad.

Radno mjesto

Radno vrijeme

Rad sa strankama

ravnateljica

7.00-15.00

8.30-10.00

40

2008

10.00 –14.00

20

1004

10.30 –13.30

20

1004

Stručni suradnik pedagog Stručni suradnik knjižničar

Utorak, srijeda i svaki drugi petak od 8.00-14.00 sati utorak, četvrtak i svaki drugi petak od 8.0014.00 sati


3.4.3. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Ime i prezime Slavica Lacković Ankica Hadžija Đurđica Miklić Mateja Muktić Goran Muktić

Struka

Radno mjesto

ekonomski tehničar

tajnikračunovođa

Drvno-tehnička

spremačica

NKV

spremačica

SSS

kuharica

SSS

Domarškolski majstor

Radno vrijeme 7.00-15.00

Rad sa Br. sati strankama tjedno

Br. sati god. zad.

9.00-12.00

40

2008

-

40

2008

-

40

2008

-

40

2008

-

40

2008

6.00-14.00 9.00-17.00 9.00-17.00 6.00-14.00 6.00-14.00

6.00-14.00

4. PODACI O ORGANIZACIJI RADA 4.1.

Organizacija rada

Škola radi u petodnevnom radnom tjednu.Rad u školi organiziran je u jednoj smjeni za sve učenike od 1.-8. razreda. Nastava počinje u 8:00 sati (1. sat) a završava u 14:45 sati (8. sat). Dopunska nastava Održava se za učenike razredne nastave iz nastavnog predmeta hrvatskoga jezika i matematike 5. sat, a za učenike predmetne nastave iz matematike, njemačkog i hrvatskog jezika 6. ili 7. sat nastave. Dodatna nastava Održava se za učenike razredne nastave iz nastavnog predmeta matematike, hrvatskog jezika i prirode i društva 5. sat, a za učenike predmetne nastave iz matematike, hrvatskog jezika i geografije, 6. ili 7. sat nastave. Iznimno se satovi dopunske i dodatne nastave mogu održavati i 0. sat (7.10-7.55 sati). Izborna nastava U školi se izvodi izborna nastava vjeronauka za učenike od 1. do 8 razreda, izborna nastava engleskog jezika za učenike od 4. do 8 razreda i izborna nastava informatike za učenike od 5. do 8 razreda.

Izvannastavne aktivnosti


Izvannastavne aktivnosti su različiti organizacijski oblici okupljanja učenika u slobodno izvannastavno vrijeme u školi. Sadržaji i područja ostvarenja Izvannastavnih aktivnosti veoma su raznolika. To su: kulturno-umjetničko područje, prirodoslovno-matematičko, športsko-zdravstvenorekreacijsko područje, tehničko stvaralaštvo, očuvanje prirode i okoliša, njegovanje nacionalne i kulturne baštine, društveno-humanističko područje, učenička zadruga i dr. U ponudi naših izvannastavnih aktivnosti želimo da učenici pronađu svoje interese i da kroz sudjelovanje u njima razvijaju i njeguju radne navike, poduzetničke vještine, odgovornost, inovativnost, kreativnost, samostalnost i potrebu za suradnjom. Uključivanje učenika u aktivnosti ima važnu ulogu u razvijanju mlade osobe i najdjelotvorniji je način sprječavanja društveno neprihvatljivoga ponašanja. Pjevački zbor 1.-4.r.- voditeljica Viktorija Hrženjak Pjevački zbor 5.-8.r.-voditeljica Viktorija Hrženjak Tamburaška grupa 3.-8.r.- voditelj Darko Gabaj Dramska družina 1.-4.r.- voditeljica Jasminka Stankir Literarno-novinarska družina 5.-8.r.- voditeljica Kristina Domović „Kaj volimo« 5.-8.r.- voditeljica Maja Paska Šabatović Rano učenje engleskog jezika u 1., 2. i 3. razredu- voditeljica Lena Njemeček Crveni križ 7. i 8.r.- voditeljica Katarina Ređep Mali znanstvenici 3. i 4. r.-voditeljica Nada Kožar Mala škola informatike 3. i 4.r. – voditelj Darijo Čamilović Vjeronaučna grupa 5.-8.r.- voditeljica Viktorija Hrženjak Web tim (5.-8.r.)- voditelj Hrvoje Baltić i Darijo Čamilović Šahovska grupa (4.-8.r.)- voditelj Miroslav Rabađija Rukometna grupa 4.-8.r.- voditeljica Elizabeta Trepotec Marić Sportska grupa ( nogomet) 1.-8.r.- voditelj Goran Ređep Sportski klub ( stolni tenis/badminton) 5.-8.r.- voditelj Goran Ređep


U učeničkoj zadruzi djelovat će slijedeće grupe: UZ Kreativna grupa -Domaćinstvo (5.-8.r.)- voditeljica Mirjana Danček UZ Ekološka grupa 5.-8.r.- voditeljica Katarina Ređep UZ Likovna grupa (5.-8.r.)- voditelj Hrvoje Baltić UZ Klub mladih tehničara (5.-8.r.)– voditelj Darijo Čamilović UZ Foto grupa (5.-8.r.)- voditelj Hrvoje Baltić Prehrana učenika Prehrana učenika osigurana je za učenike iz sredstava općinskog proračuna i iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014-2020 u okviru projekta Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva-»Svi u školi, svi pri stolu 2« koji je prijavila Koprivničko-križevačka županija sa partnerima (školama) kojima je osnivač. U projekat je prijavljeno 14 učenika. Učenici uzimaju obrok za vrijeme učeničkih odmora u trajanju od 10 minuta. Učenici 1.-4. razreda objeduju nakon 2. sata (od 9:35 do9:45), dok učenici 5.-8. razreda objeduju nakon 3. sata (od 10:30 do 10:40). U kuhinji se pripremaju osim sendviča i namaza s različitim napitcima i kuhana jela 3-4 puta tjedno. S ciljem poboljšanja prehrambenih navika učenika škola je uključena u slijedeće projekte. Školska shema Škola je u projektu Školske sheme koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. U cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane u svakodnevnoj prehrani škola se uključila u provedbu Školske sheme. Ciljna skupina za isporuku i raspodjelu voća i povrća su učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola, a za isporuku i raspodjelu mlijeka i mliječnih proizvoda učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Isporuka voća i povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda obavljat će se jednom tjedno u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine Dobavljač voća i povrća je Obrt za proizvodnju, trgovinu i preradu voća „Jara“ iz Novigrada Podravskog, a mlijeka i mliječnih proizvoda Vindija Varaždin. Prijevoz učenika putnika Prometna povezanost sa školom je dobra. Za učenike putnike organiziran je prijevoz autobusom. Učenici svakodnevno putuju u školu na relacijama Batinske-Kalinovac, MolviceKalinovac, Rastova Greda-Kalinovac, Hladna Voda-Kalinovac, Pijeski-Kalinovac. Prijevoz učenika obavlja Čazmatrans Podravina-Prigorje d.o.o.


U ovoj školskoj godini na popisu je 17 učenika putnika, od toga 9 učenika razredne nastave i 8 učenika predmetne nastave. Raspored učionica Nastava se održava u deset učionica. U 4 opće učionice u prizemlju izvodi se nastava za učenike razredne nastave (učionice 1,2,3 i 4.) U prizemlju se nalazi i kabinet razredne nastave. Svaki razredni odjel od 1.-4. razreda ima svoju učionicu koju uređuje. 6 učionica je specijalizirano i u njima se izvodi nastava određenih nastavnih predmeta. Učenici se svaki nastavni sat sele u učionice. Učitelji predmetne nastave imaju na korištenje 3 kabineta. Učionica 5 (hrvatski jezik i glazbena kultura), Učionica 6 ( biologija, priroda, kemija i fizika) i Kabinet 2 (biologija, priroda, kemija i fizika), Učionica 7 (povijest, geografija i vjeronauk) i Kabinet 3 (povijest, geografija, vjeronauk, hrvatski jezik i glazbena kultura). Učionica 8 (matematika, tehnička i likovna kultura) Kabinet 4 (matematika, tehnička i likovna kultura), Učionica 9 ( njemački i engleski jezik) i Učionica 10 (informatička učionica). Dežurstvo obavljaju učitelji prema utvrđenom rasporedu dežurstva i pomoćno-tehničko osoblje. Dežurstvo učitelja Učitelji obavljaju dežurstvo prema rasporedu dežurstva. U razrednoj nastavi dežurstvo učitelja počinje od 7.45 sati i traje do13.10 sati. Dežurstvo obavlja dnevno jedan učitelj razredne nastave i učitelji koji predaju učenicima razredne nastave prema rasporedu dežurstva učitelja razredne nastave. Ono obuhvaća održavanje reda na hodniku u prizemlju, u garderobi, kod dolaska i odlaska iz škole, vanjskom dijelu školskog dvorišta, kontrolu kod uzimanja i blagovanja hrane za vrijeme velikog odmora učenika 1.-4.razreda, brigu o putnicima do čekanja odvoza autobusa u 13.10 sati (prostor knjižnice ili hodnika u potkrovlju) i ispraćaj putnika na autobus. Dežurstvo učitelja predmetne nastave počinje od 7.45 sati i traje do 14.45 sati. Obuhvaća održavanje reda na hodniku-kat i potkrovlje, garderobi kod dolaska i odlaska iz škole, vanjskom dijelu školskog dvorišta, kontrolu kod uzimanja i blagovanja hrane za vrijeme velikog odmora učenika 5.-8.razreda, brigu o putnicima do čekanja odvoza autobusa u 13.10 sati (prostor knjižnice ili hodnika u potkrovlju) i ispraćaj putnika na autobus i brigu u učenicima koji ostaju na nastavi 7. i 8. sat. U predmetnoj nastavi dežura dvoje učitelja prva 3 sata nastave i dvoje učitelja zadnja 3 sata nastave. Raspored dežurstva izrađuje se prema rasporedu sati učitelja. Jedan od dežurnih učitelja održava red u blagovaonici za vrijeme obroka, a drugi dežura u hodnicima za vrijeme trajanja odmora. Raspored dežurstva učitelja


Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

RAZREDNA NASTAVA ulaz blagovaonica prizemlje razredna nastava ulaz 1. kat blagovaonica potkrovlje 1. kat blagovaonica potkrovlje 1. kat potkrovlje putnici 1. kat potkrovlje putnici

Miroslav Rabađija

Jasminka Stankir

Mirjana Danček

Dijana Habijanec

PREDMETNA NASTAVA Elizabeta Marina Trepotec Marić Željeznjak

Jasna Miklaušić

Viktorija Hrženjak

Maja Paska Šabatović Viktorija Hrženjak

Kristina Domović

Viktorija Hrženjak

Katarina Ređep

Maja Paska Šabatović

Elizabeta Trepotec Marić

Darijo Čamilović

Goran Ređep

Hrvoje Baltić

Darijo Čamilović

Hrvoje Baltić

Goran Ređep

Marina Željeznjak

Lena Njemeček

Kristina Domović

Lena Njemeček

Katarina Ređep

Raspored individualnih razgovora NASTAVNIK

PREDMET

DAN U TJEDNU

VRIJEME

MJESTO ODRŽAVANJA

Jasna Miklaušić

Razredna nastava

srijeda

9.45-10.30

Prostor za prijem roditelja

Razredna nastava

srijeda

10.40-11.25

Prostor za prijem roditelja

Jasminka Stankir


Miroslav Rabađija

Razredna nastava

ponedjeljak

10.40-11.25

Prostor za prijem roditelja

Razredna nastava

četvrtak

8.00-8.45

Prostor za prijem roditelja

Viktorija Hrženjak

Vjeronauk

srijeda

11.30-12.15

Prostor za prijem roditelja

Darijo Čamilović

Fizika/TK/ Informatika

petak

10.40-11.25

Prostor za prijem roditelja

Dijana Habijanec

Glazbena kultura

ponedjeljak

9.45-10.30

Elizabeta Trepotec Marić

Povijest/ Geografija

četvrtak

12.20-13.05

Goran Ređep

TZK

srijeda

10.40-11.25

Prostor za prijem roditelja

Hrvoje Baltić

Likovna kultura

utorak

8.50-9.35

Prostor za prijem roditelja

Kristina Domović

Hrvatski

srijeda

11.30-12.15

Prostor za prijem roditelja

Lena Njemeček

Engleski jezik

utorak

9.45-10.30

Katarina Ređep

Priroda/ biologija

četvrtak

10.40-11.25

Marina Željeznjak

Matematika

ponedjeljak

8.50-9.35

Nada Kožar

Kemija

srijeda

10.40-11.25

Maja Paska Šabatović

Njemački jezik

ponedjeljak

10.40-11.25

Mirjana Danček

Prostor za prijem roditelja Prostor za prijem roditelja

Prostor za prijem roditelja Prostor za prijem roditelja Prostor za prijem roditelja Prostor za prijem roditelja Prostor za prijem roditelja

U dogovoru sa razrednikom i predmetnim učiteljem roditeljima će biti osiguran termin za razgovor u poslijepodnevnim satima


4.2.

GodiĹĄnji kalendar rada


TUMAČ BOJA Ukupno radni dani=221 dan Vikendi=100 dana Državni praznik/blagdan=14 dana Godišnji odmor=30 dana Radni nastavni dani=175 dana Radni nenastavni dani=5 dana Odmor zimski/proljetni/ljetni=41 dan

Radni nenastavni dani 18. 10. 2017. Dan općine veljača 2018. županijsko natjecanje 30. 4. 2018. stručno usavršavanje/terenski aktiv 1. 6. 2018. stručno usavršavanje 8. 6. 2018. Dan škole


4.2.1. Vremenik vanjskog vrednovanja U školskim se ustanovama radi unapređenja kvalitete odgojno-obrazovne djelatnosti provodi vanjsko vrjednovanje i samovrednovanje. Vanjsko vrjednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Moguće je da će se testiranje provesti u dva dana (prema vremeniku Nacionalnog centra), ukoliko škola bude odabrana za testiranje na uzorku 4. i 8. razreda. 4.2.2. Vremenik dopunskog rada Prema potrebi dopunski rad u školi održavat će se od 26. do 30. lipnja 2018. godine. 4.2.3. Vremenik popravnih ispita 23. kolovoza 2018.


4.3.

Podaci o učenicima i razrednim odjelima

Razred Učenika Odjela

Djevojčica IP

PP

I.

18

1

9

-

-

II.

14

1

5

2

-

III.

14

1

9

-

IV.

12

1

6

I.-IV. V.

58 12

4 1

29 6

2 1

VI.

10

1

4

2

VII.

17

1

7

1

VIII.

15

1

7

V.-VIII. I.-VIII.

54 112

4 8

24 53

4 6

a) doručak b) ručak c) Školska shema a b c 18 18 14

14

14

14

1

12

12

1 1

58 12

58 12

10

10

1

17

17

1

15

15

3 4

54 112

54 112

Putnika Ime i 3 do 6 do prezime 5 km 10 razrednika km 2 Jasna Miklaušić 2 Jasminka Stankir 3 Miroslav Rabađija 2 Mirjana Danček 9 3 Goran Ređep 1 Katarina Ređep 4 Elizabeta Trepotec Marić Viktorija Hrženjak 8 17 -


4.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada Rješenjem određen oblik rada Model individualizacije

Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 2 1 2 1 -

Prilagođeni program

-

-

-

1

1

-

1

1

4

Pomoćnik u nastavi

-

-

-

-

1

-

1

-

2

2

-

1

2

2

2

1

10

Ukupno 4.3.2. Nastava u kući

Na početku ove školske godine nemamo potrebe za organizacijom nastave u kući. 4.3.3. Pomoćnici u nastavi U ovoj školskoj godini u nastavi će raditi dvoje pomoćnika u nastavi u okviru projekta Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama –„Prilika za sve 3“. koji je u suradnji s PORA-om i školama prijavila Koprivničko-križevačka županija. Pomoćnici su dodijeljeni učenicima u 5. i 7. razredu. Uvođenjem pomoćnika u nastavi dugoročno se unapređuje kvaliteta školovanja učenika s teškoćama u razvoju, što doprinosi uključivanju tih učenika u ravnopravan odgojno obrazovni proces, ali i olakšavanju rada nastavnika i drugih učenika. 4.3.4. Logopedske vježbe Obzirom da veći dio učenika s dodijeljenim rješenjima o primjerenom obliku školovanja ima preporuku obveznog logopedskog tretmana, zajedničkim stavom Učiteljskog vijeća te podrškom i potporom roditelja i ravnateljice nađeno je rješenje da logoped dolazi u našu školu i obavlja vježbe za sve potrebite učenike i djecu predškolske dobi-polaznike dječjeg vrtića. Logopedske vježbe obavlja prof. Sonja Maletić iz Bjelovara, vlasnica logopedskog kabineta-obrta za terapiju govora i usluge. Prema potrebi i preporuci u logopedski tretman djece sa dijagnosticiranim govornojezičnim teškoćama trebalo bi se uključiti 10-tak učenika.

Ukupno 6


5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 5.1.

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima Nastavni predmet

1. T

Hrvatski jezik Likovna kultura Glazbena kultura Strani jezik Njemački Matematika

2.

G

T

3.

G

T

4.

G

T

5.

G

T

6.

G

T

7.

G

T

G

Ukupno planirano T G

8.

G

T

5

175

5

175

5

175

5

175

5

175

5

175

4

140

4

140

38

1330

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

8

280

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

8

280

2

70

2

70

2

70

2

70

3

105

3

105

3

105

3

105

20

700

4

140

4

140

4

140

4

140

4

140

4

140

4

140

4

140

32

1120

1,5 52,5

2

70

3,5

122,5

Priroda Biologija

2

70

2

70

4

140

Kemija

2

70

2

70

4

140

Fizika

2

70

2

70

4

40

9

315

Priroda i društvo Povijest

2

70

2

70

2

70

3

105 2

Geografija

1,5 52,5

Tehnička kultura TZK UKUPNO:

70

2

70

2

70

2

70

8

280

2

70

2

70

2

70

7,5

262,5

1

35

1

35

1

35

1

35

4

140

170

2

70

2

70

2

70

2

70

20

665

18 630 18 630 18 630 18 630

22

720

23 805 26 910 26 910

170

5915

3

105

3

105

3

105

2


5.2.

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

5.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 5.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave- vjeronauka

Vjeronauk

Razred

Vjeronauk

I. II. III. IV. UKUPNO I. – IV. V. VI. VII. VIII. UKUPNO V. – VIII. UKUPNO I. – VIII.

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

18/18 14/14 14/14 12/12

1 1 1 1

Viktorija Hrženjak Viktorija Hrženjak Viktorija Hrženjak Viktorija Hrženjak

58/58

4

10(10) 10(10) 17/17 14/15

1 1 1 1

53/54 111/112

Planirano sati T G 2 70 2 70 2 70 2 70 8

280

2 2 2 2

70 70 70 70

4

8

280

8

16

560

Viktorija Hrženjak Viktorija Hrženjak Viktorija Hrženjak Viktorija Hrženjak

5.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika-engleski jezik

Engleski jezik

Razred IV. V. VI. VII. VIII. UKUPNO IV. – VIII.

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

10 6 5 9 11

1 1 1 1 1

Lena Njemeček Lena Njemeček Lena Njemeček Lena Njemeček Lena Njemeček

41

5

Planirano sati T G 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10

350


Informatika

5.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave- informatike

Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

9 5 8 10 32

1 1 1 1

Darijo Čamilović Darijo Čamilović Darijo Čamilović Darijo Čamilović

V. VI. VII. VIII. UKUPNO V. – VIII.

4

Planirano sati T

G

2 2 2 2

70 70 70 70

8

280

5.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave R. B.

Planirani broj sati T G

Nastavni predmet

Razred grupa

Broj učenika

1.

Hrvatski jezik

1.-4. razred

16

0,5

70

Svi učitelji razredne nastave

2.

Matematika

1.-4. razred

18

0,5

70

Svi učitelji razredne nastave

UKUPNO I. - IV.

4 grupe

34

4

140

4 učitelja

1.

Hrvatski jezik

6. i 7. r.

6

2

70

Kristina Domović

2.

Matematika

6.,7. i 8.r.

15

3

105

Marina Željeznjak

3.

Njemački jezik

5. i 6.r.

8

2

70

Maja Paska Šabatović

UKUPNO V. - VIII.

7 grupa

29

7

245

3 učitelja

UKUPNO I. - VIII.

11 grupa

63

11

385

7 učitelja

5.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Ime i prezime učitelja izvršitelja


R.B .

Nastavni predmet

Razred grupa

Broj učenika

1.

Matematika

3. razred

2.

Hrvatski jezik

3.

Planirani broj sati

Ime i prezime učitelja izvršitelja

T

G

6

1

35

1. i 2. razred

3+5=8

1/1

35/35

Jasminka Stankir Jasna Miklaušić

Priroda i društvo

4. razred

8

1

35

Mirjana Danček

UKUPNO I. - IV.

4 grupe

22

4

140

4 učitelja

1.

Geografija

5.r. i 8.r

2+4=6

1,5

52,5

Elizabeta Trepotec Marić

2.

Matematika

5. i 6.r.

5+3=8

2

70

Marina Željeznjak

UKUPNO V. - VIII.

2 grupe

14

6,5

227,5

2 učitelja

UKUPNO I. - VIII.

6 grupa

39

10,5 367,5

6 učitelja

Miroslav Rabađija

5.3. Obuka plivanja Škola plivanja organizirana je za učenike 3. razreda u trajanju od 25 školskih sati na Gradskim bazenima Cerine u Koprivnici, a provodi ga Udruga kineziologa. Cjelokupna cijena ovog programa po učeniku iznosi 285,00 kuna, od čega Županija sufinancira 163,00 kune kao i prijevoz učenika do bazena, a ostatak Općina Kalinovac. Vrijeme realizacije ožujak 2018. godine

6. PLANOVI RADA RAVNATELJA, STRUČNIH SURADNIKA I OSTALIH RADNIKA 6.1.

Plan rada ravnateljice


SADRŽAJ RADA 1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole 1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja 1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 1.4. Izrada školskog kurikuluma 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole 1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća 1.7. Prijedlog plana i zaduženja učitelja 1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima 1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata 1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja 1.11.Planiranje nabave 1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole 1.13.Ostali poslovi 2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj odjeljenja, broj učenika po razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole). 2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja 2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVV-a 2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika 2.8. Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija 2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole 2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred 2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika 2.12.Ostali poslovi 3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole 3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja 3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima, pomoćnicima u nastavi, osobama u programu stručnog osposobljavanja, pripravnicima 3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava 3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe 3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole 3.8. Ostali poslovi

Vrijeme ostvarivanja VI - IX VI – IX VI – IX VI – IX VI – IX IX – VI VI – VIII IX – VI IX – VI IX – VI IX – VI IX – VI IX – VIII

Potreban broj sati 361 42 37 15 35 20 30 24 24 39 32 16 24 24 360

IX – VIII

30

VIII – IX VI – IX

16 35

IX – VI

24

IX – VI IX – VII IX – VI IX – VI IX – VIII IV – VII

24 22 16 40 35 16

IX – VI

20

IX – VIII

24 187 35

IX – VI XII i VI

24

IX – VI

45

IX – VI IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII

20 14 14 15 20


1. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 1.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela 1.2. Suradnja sa Sindikalnim povjerenikom 1.3. Ostali poslovi 2. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA 5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima 5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika 5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole, pomoćnika u nastavi, pripravnika 5.5.Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika 5.6.Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ 5.7.Ostali poslovi

116 IX – VIII

70

IX – VIII IX – VIII

16 30 131

IX – VIII IX – VI IX – VI

25 16 16

IX – VIII

32

IX – VIII IX – VIII IX – VIII

22 12 8

3. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole 6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka Mzos-a 6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole 6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole 6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ 6.5. Poslovi zastupanja škole 6.7. Rad i suradnja s računovođom škole 6.8. Izrada financijskog plana škole 6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 6.10. Ostali poslovi 7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 7.1. Predstavljanje škole 7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa 7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja 7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU 7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini 7.7. Suradnja s Uredom državne uprave 7.8. Suradnja s osnivačem 7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje 7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo 7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 7.13.Suradnja s Policijskom upravom 7.14.Suradnja s Župnim uredom 7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama 7.16.Suradnja s turističkim agencijama 7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama

189 IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX - VIII VIII – IX IX – VIII IX – VIII

25 20 22 20 20 16 22 16 20 8

IX – VIII IX – VIII IX – VIII

190 20 8 20

IX – VIII

8

IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX –VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII

8 8 8 12 10 8 8 8 8 8 8 6


7.18.Suradnja sa svim udrugama 7.19.Ostali poslovi 8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi 8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVR-a, Mzo-a Azoo-a,Huroš-a 8.3. Stručno usavršavanje za voditelje ŽSVR-a 8.4. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga 8.5. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature 8.6. Ostala stručna usavršavanja (programi e-učenja, webinari) 9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije 9.2. Ostali nepredvidivi poslovi UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE:

IX – VIII IX – VIII

10 11

IX – VI

192 30

IX – VI

30

X-VI IX – VI IX – VI IX – VI

20 8 68 36 48 40 8 1768

IX – VI IX – VI


6.2.

Plan rada stručnog suradnika pedagoga

R.B.

POSLOVI I ZADACI/PODRUČJE RADA

1.

POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA

1.1.

Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja – analiza odgojno obrazovnih postignuća učenika, KREDA i SWOT analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga

1.2.

Organizacijski poslovi – planiranje

1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole, školskog kurikuluma, statistički podaci,Okvirni vremenik pisanih provjera znanja, E-matica-uvid, e-Dnevnik Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada pedagoginje Plan i program individualnog stručnog usavršavanja Pomoć u godišnjem i mjesečnom planiranju učitelja, školskim aktivima, individualnom usavršavanju i sl. Izvedbeno planiranje i programiranje

CILJ

OČEKIVANI ISHODI

Izvršiti pripremu za bolje i kvalitetnije planiranje odgojnoobrazovnog rada.

Prikupiti godišnje planove i programe rada učitelja. Analizirati realizaciju prijašnjih planova i programa rada škole, Utvrditi odgojnoobrazovne potrebe okruženja u kojem škola djeluje.

Osmisliti i kreirati dugoročni i kratkoročni razvoj škole

Planirati i programirati godišnji plan rada škole, plan rada pedagoginje

SUBJEKTI stručni suradnici, prosvjetni savjetnici, ravnateljica, učitelji-tim za kvalitetu. učitelji, učenici, roditelji

stručni suradnici, učitelji, ravnateljica

OBLICI I METODE RADA/SURADNICI

VRIJEME REALIZACIJE

individualni, grupni, timski rasprava, rad na tekstu, pisanje, proučavanje pedagoške dokumentacije, analitičko promatranje, savjetovanje

rad na tekstu, pisanje, proučavanje pedagoške dokumentacije, analitičko promatranje

rujan, listopad, lipanj, kolovoz

rujan, listopad, lipanj, kolovoz

BROJ SATI


1.3.1

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju

1.3.2

Planiranje praćenja napredovanja učenika

1.3.3

Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima

1.3.4

Planiranje i programiranje rada na profesionalnoj orijentaciji učenika

1.3.5

Planiranje individualnih programa za uvođenje pripravnika u samostalan rad

1.3.6

Planiranje i programiranje praćenja i unapređivanja nastave

1.4.

Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa

1.4.1

2.

Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGONJOOBRAZOVNOM PROCESU

Pratiti razvoj i odgojnoobrazovna postignuća učenika.

Identificirati učenike s posebnim potrebama. Analizirati uključenost učenika na dopunskoj, dodatnoj, izbornoj i izvannastavnim aktivnostima, kao i školskim projektima. Integrirati teme zdravstvenog i građanskog odgoja na satu razrednika.

učitelji, učenici, roditelji, mentori i članovi komisije za uvođenje učitelja pripravnika, savjetnici iz Agencija za odgoj i obrazovanje

individualni, grupni, timski

rujan, listopad, lipanj, kolovoz i tijekom školske godine

Pratiti i uvoditi inovacije u svim sastavnicama odgojnoobrazovnog procesa i spoznaje iz područja odgojnih znanosti

Ustanoviti odgojnoobrazovne potrebe okruženja. Osmisliti i napisati školski kurikulum te plan rada pedagoga.

učitelji, Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOS

individualni, grupni, timski

tijekom školske godine

Osmisliti suvremene didaktičkometodičke odgojnoobrazovne procese.

učenici, učitelji, roditelji, ravnatelj

individualni, grupni, timski

Unaprijediti učinkovitost procesa i rezultata odgojnoobrazovnog rada

tijekom školske godine


2.1.

Upis učenika u prvi razred

2.1.1

Suradnja s Uredom za društvene djelatnosti te izrada popisa djece dorasle za upis u prvi razred po abecednom redu

2.1.2

Suradnja s djelatnicima predškole i dječjeg vrtića Bubamara

2.1.3

Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje aktivnostima u školi

2.1.4

Radni dogovor povjerenstva za upis

2.1.5

Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, učenike, pozivi)

2.1.6

Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu

2.2.

Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada

2.2.1

Praćenje ostvarivanja NPP-a,praćenje opterećenja učenika i suradnja s razrednicima, suradnja u organizaciji i artikulaciji nastavnog radnog dana

Unaprijediti kvalitetu procesa upisa djece u školu. Utvrditi pripremljenost i zrelost djece za školu. Stvoriti uvjete za uspješan početak školovanja.

Pripremiti materijale za upis, Organizirati upisnu komisiju. Izmjeriti psihofizičku zrelost djece za polazak u školu, Upisati učenike u školu.

Unaprijediti nastavni proces Unaprijediti i inovirati izvođenje odgojnoobrazovnog rada Osposobiti učitelje pripravnike za

Organizirati uvjete za ostvarivanje odgojnoobrazovnog rada. Izraditi plan i provesti posjete nastavi. Analizirati etape nastavnog sata. Kritički prosuđivati nastavni

stručni suradnici, školski liječnik, učitelji, ravnatelj, suradnici iz dječjeg vrtića, Ured za društvene djelatnosti

učenici, učitelji, roditelji, ravnateljica

individualni, grupni, timski, obrada podataka i rada na tekstu, analiza dječjeg crteža, savjetovanje djeca, roditelji, učitelji

individualni, grupni, timski rasprava, rad na tekstu, pisanje, proučavanje pedagoške dokumentacije, analitičko promatranje, savjetovanje

travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan

tijekom školske godine


2.2.2

2.2.2.1

Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesaposjet nastavi, Razgovori i savjeti nakon uvida

Početnici, novi učitelji, volonteri

2.2.2.2

Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanje učenika, rješavanje problema u razrednom odjelu

2.2.3

Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa

2.2.3.1

2.2.4 2.2.4.1

Pedagoške radionice (priprema i realizacija) – realizacija školskog preventivnog programa , osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje

Sudjelovanje u radu stručnih tijela Rad u RV

samostalni odgojnoobrazovni rad.

sat. Diskutirati i dati primjer mogućih eventualnih promjena. Predložiti učiteljima odgojno-obrazovnu praksu i mogućnost primjene suvremenih pristupa u odgojno-

Osposobiti učenike za nenasilno rješavanje sukoba. Pripremiti učenike za samostalno učenje. Doprinos radu stručnih tijela Škole.

Kreirati kratke programe zdravog stila života i navike učenja učenika. Objasniti učenicima osnovne pojmove i zakonitosti učenja, pamćenja i zaboravljanja. Ocijeniti ili potvrditi učinkovitost procesa i rezultata

učenici, učitelji, roditelji,

učitelji

individualni, grupni, timski, frontalni razgovori, rasprava, igra uloga, predavanje, diskusija, parlaonica, savjetodavni rad timski

tijekom školske godine

Prema Godišnjem planu i


2.2.4.2

Rad u UV

odgojno-

Rad u stručnim timovima-projekti: tim za samovrednovanje, tim za izradu školskog kurikuluma

Razvoj stručnih kompetencija.

2.2.6

Praćenje uspjeha i napredovanja učenika,suradnja u realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela

Preventivno djelovanje.

2.2.7

Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite

Pratiti napredovanje učenika

2.2.5

2.3

Rad s učenicima s posebnim potrebama Uočavanje, poticanje, i praćenje

2.3.1

Identifikacija učenika s posebnim potrebama

2.3.2

Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh

2.3.3

Izrada dokumentacije praćenja i izvješća

2.4

Savjetodavni rad i suradnja

2.4.1

Savjetodavni rad s učenicima

2.4.1.1

Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima,pomoć učenicima u svladavanju i primjeni tehnika učenja

Diskutirati o razini kvalitete. Podržati razvoj i napredovanje učenika. Razviti zdrave stilove života. Prepoznati važne činjenice o fizičkom i psihičkom zdravlju.

Osigurati primjeren odgojnoobrazovni tretman. Podrška u prevladavanju odgojnoobrazovnih teškoća.

Organizirati pomoć učenicima. Razviti pozitivne socijalne odnose u školi i razredu. Kreirati mjere za povećanje sigurnosti učenika. Voditi sustavno savjetovanje učenika

Podizati kvalitetu nastavnog procesa. Koordinirati rad stručnih vijeća. Savjetovanje,

Procijeniti razvoj i napredovanje učenika. Preporučiti mjere za suzbijanje pojave ovisnosti. Identificirati važne činjenice o fizičkom

programu rada učitelji

timski

učenici, učitelji, roditelji

individualno, razgovori, savjetodavni rad

učenici, učitelji, roditelji

individualno, razgovori, savjetodavni rad, pedagoško praćenje učenika

metoda razgovora, obrada podataka i rada na tekstu,obrada anketa, savjetovanje, individualni, grupni, timski,pedagoško praćenje učenika

Prema Godišnjem planu i programu rada škole

tijekom školske godine

tijekom školske godine


2.4.1.2

Vijeće učenika

2.4.2

Savjetodavni rad s učiteljima

2.4.3

Suradnja s ravnateljem

2.4.4

Savjetodavni rad sa stručnjacima: psiholozi, socijalni pedagozi, liječnici, socijalni radnici…

2.4.5

Savjetodavni rad s roditeljima

2.4.5.1

Predavanja/pedagoške radionice:

2.4511

Početak školovanja

2.4512

Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu

2.4513

Odrastanje/adolescencija

2.4514

Roditelji i profesionalno usmjeravanje

2.4515

Vijeće roditelja

2.4.6

Suradnja s okruženjem

2.5.

Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika

2.5.1

Suradnja s učiteljima na poslovima PO

2.5.2

Predavanja za učenike:

2.5.2.1

Činioci koji utječu na izbor zanimanja

2.5.2.2

Sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH

pružanje pomoći i podrške. Stvarati ozračje za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta. Demokratizirati školski ugođaj, rješavati otvorena pitanja, poboljšati Koordinirati aktivnosti upisa učenika i informirati učenike.

i psihičkom zdravlju. Objasniti estetske vrednote. Razvijati ekološku svijest. Primijeniti zakonska prava djeteta. Osmisliti i organizirati adekvatni oblik odgojnoobrazovnog rada.o Izvijestiti učenike različitim zanimanjima. Razvijati pozitivan odnos prema radu. Identificirati vlastite sposobnosti, interese, karakteristike ličnosti, želje, zdravstveno stanje i materijalne uvjeta

učitelji, roditelji, šk. liječnik, djelatnici iz službe PO

individualni, grupni, frontalni predavanje, razgovor, radionice, anketiranje, pismeni i likovni radovi, informativni materijal, posjete srednjim školama

tijekom školske godine


2.5.2.3 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.6

Elementi i kriteriji za upis

Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka Suradnja sa stručnom službom Zavoda za zapošljavanje Individualna savjetodavna pomoć Vođenje dokumentacije o PO,informativni kutak Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

2.6.1

Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite (Zdravstveni odgoj)

2.6.2

Suradnja u organizaciji izvanučioničke nastave

2.7

Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne djelatnosti Škole

3.

VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA

3.1

Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve

3.1.1 3.1.2

života

Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja

Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine, školske godine

Pružiti pomoć u donošenju odluke o profesionalnoj budućnosti.

Samoprocijeniti vlastite sposobnosti u svrhu izbora zanimanja.

učitelji, roditelji, šk. liječnik, djelatnici iz službe PO

individualni, grupni, frontalni

tijekom školske godine

Koordinirati aktivnosti

Podupirati i vrednovati provođenje socijalne i zdravstvene skrbi.

učenici, učitelji, roditelji, šk. liječnik

predavanje, radionice i izložbe, koordinacija, parlaonice

Prema Godišnjem planu i programu rada škole

Koordinirati aktivnosti Utvrditi trenutno stanje kvalitete odgojnoobrazovnog rada u školi i predložiti smjernice daljnjeg unapređenja

Analizirati odgojnoobrazovne rezultate. Procijeniti odgojnoobrazovni rad u skladu s planovima i programima za tekuću školsku godinu. Provesti projekte.

učitelji, voditelj KUD-a, učenici, roditelji učenici, učitelji, voditelji projekta

predavanje, radionice i izložbe, koordinacija, parlaonice individualno, grupno, timski rasprava, analiza, rad na pedagoškoj dokumentaciji

Prema Godišnjem planu i programu rada škole tijekom školske godine


3.2

Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja

3.2.1

Samovrednovanje rada stručnog suradnika

3.2.2

Samovrednovanje rada Škole,Vanjsko vrednovanje- NCVVO

4.

STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNOOBRAZOVNIH DJELATNIKA

4.1

Stručno usavršavanje pedagoga Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja Praćenje i prorada stručne literature i periodike Stručno usavršavanje u školi-UV, aktivinazočnost ŽSV stručnih suradnika-sudjelovanje, predavanja

odgojnoobrazovnog rada. Promicati stručno usavršavanje učitelja

Organizirati stručno usavršavanje u ustanovi

MZOS, AZOO

Kontinuirano stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje. Obogaćivanje i prenošenje znanja.

Planirati godišnji plan i program str. usavršavanja. Koristiti nove spoznaje iz pedagogije, psihologije i srodnih područja. Primijeniti spoznaje u radu sa svim subjektima odgojnoobrazovnog procesa.

MZOS, AZOO, Zdravstvene ustanove

Podizati stručne kompetencije

Primijeniti nove spoznaje u radu sa svim subjektima odgojnoobrazovnog procesa.

Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AOO i ostalih institucija-sudjelovanje

Usavršavanje u organizaciji drugih institucijasudjelovanje

4.2

Stručno usavršavanje učitelja

MZOS, AZOO, Zdravstvene ustanove

individualno, grupno, timski, frontalni

tijekom školske godine

individualni, grupni, timski rad, frontalni predavanja, radionice, rad na tekstu, razgovor

individualni i grupni rad, frontalni razgovor, rješavanje problema, metoda otvorenog iskustvenog učenja, predavanje, rasprava timski rad

tijekom školske godine

tijekom školske godine


Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja

Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje (školski stručni aktivi) Održavanje predavanja/ped. radionica za učitelje Rad s učiteljima pripravnicima

Kontinuirano stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje. Obogaćivanje i prenošenje znanja. Podizanje stručne kompetencije

Preporučiti učiteljima primjere dobre prakse i mogućnosti primjene suvremenih pristupa u odgojnoobrazovnom procesu. Voditi pripravnike i učitelje početnike. Podržati i poduprijeti učitelje pripravnike.

Sudjelovanje u ostvarivanju optimalnih uvjeta za individualno stručno usavršavanje, inoviranje novih izvora znanja.

Organizirati individualno i timsko proučavanje nove literature sa svrhom postizanja visokih rezultata u usvajanju znanja i vještina. Sastaviti popis prijedloga nabave stručne literature.

Rad s učiteljima i str. sur. pripravnicimasudjelovanje u radu povjerenstva za stažiranje

5

5.1

5.1.1

učitelji, učitelji pripravnici, voditelji stručnih vijeća u školi, savjetnici

radionice, razgovor, demonstracije, panel diskusije, anketa

Učiteljsko vijeće, učitelji,

razgovor, rad na tekstu, pisanje,analiza, proučavanje, savjetovanje

tijekom školske godine

BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST Bibliotečno-informacijska djelatnost

Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i druge literature, novih izvora znanja, nabavke lektirnih djela, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih stručnih izdanja, poticanje učenika, učitelja i roditelja na korištenje znanstvene i stručne literature

ravnateljica informativni materijal

tijekom školske godine


5.2

Dokumentacijska djelatnost

5.2.1

Briga o školskoj dokumentaciji

5.2.2

Pregled učiteljske dokumentacije

5.2.3

Vođenje dokumentacije o učenicima i roditeljima

5.2.4

Vođenje dokumentacije o radu

6.

6.1

Unaprijediti učinkovitost procesa i rezultata odgojnoobrazovnog rada.

Prezentirati rezultate odgojnoobrazovnog rada. Pratiti i usmjeravati vođenje pedagoške dokumentacije.

Ravnateljica, međusobna suradnja sa svim čimbenicima odgojnoobrazovnog procesa

pedagoško praćenje učenika, pisanje, rad na tekstu

tijekom školske godine

Rješavati nepredviđene situacije u školi.

Ravnateljica i ostali sudionici odg.-obraz. procesa

pisanje, rad na tekstu, rad na računalu (baza podataka)

tijekom školske godine

OSTALI POSLOVI

Nepredviđeni poslovi

Osigurati nesmetano provođenje odgojnoobrazovnog procesa


6.3.

Plan rada stručnog suradnika knjižničara

Plan rada stručnog suradnika knjižničara

MJESEC

RUJAN

PROGRAMSKI SADRŽAJ

NOSITELJ PROGRAMA

SUDIONICI SURADNICI

BROJ SATI

učenici

8

1. Odgojno-obrazovna djelatnost - planiranje, programiranje i pripremanje odgojno-obrazovnog rada s učenicima

6

- pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela - nadzor i organizacija rada u čitaonici -

knjižničar

razrednik 1. razreda, učenici

6

8

5. razred – 'Povijesni izvori'

Učiteljica povijesti i HJ, učenici

6. razred – „Radionica glagoljice“

2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi

6

- izrada godišnjeg plana i programa 8

- sređivanje knjiga na policama - sređivanje oznaka na policama

4

- obrada građe

3

- evidentiranje članstva za učenike i djelatnike škole

Učitelji, učenici nižih razreda

- posudba knjiga - evidentiranje nabave periodike - planiranje nabave - priprema materijala za učenike prvog i petog razreda - stručno usavršavanje - Priprema i organizacijski poslovi

6 4

knjižničar 6 4 2 4


vezani uz projekt „Čitamo mi, u obitelji svi“

2

- dogovor sa učiteljima oko lektire za školsku godinu 2017./2018.

3

3. Kulturna i javna djelatnost - planiranje kulturnih sadržaja za školsku godinu 201./2018. - obilježavanje početka školske godine i drugih datuma - rad na praćenju novih te provedbi školskih projekata

3

knjižničar

5 2

88

MJESEC

LISTOPAD

PROGRAMSKI SADRŽAJ

NOSITELJ PROGRAMA

SUDIONICI SURADNICI

BROJ SATI

1. Odgojno-obrazovna djelatnost - pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela

8

- nadzor i organizacija rada u čitaonici - rad u nastavi: 8. razred – 'Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica' 3. razred – 'Put od autora do čitatelja' - rad na projektnoj nastavi: 6. razred – obrada lektire na drugačiji način: 'Tajni leksikon'

Nastavnici

6

Učenici, učiteljica razredne nastave

8

knjižničar Učiteljica hrvatskog jzeika, učenice 8

rad u nastavi: 1. razred – 'Upoznavanje s knjižnicom' 8

2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi - obrada građe - posudba knjiga

8 Nastavnici

6 6


- planiranje nabave

3

- administracija nabave časopisa

5

- stručno usavršavanje

5

- priprema i organizacijski poslovi vezani uz projekt „Čitamo mi, u obitelji svi“

knjižničar

4 učenici

- priprema i organizacijski poslovi vezani uz projekt „Nacionalni kviz za poticanje čitanja“

4

- priprema i organizacijski poslovi vezani uz projekt „Čitanjem do zvijezda“ 3. Kulturna i javna djelatnost

2

- obilježavanje Mjeseca Hrvatske knjige - obilježavanje: Međunarodnog dana glazbe (1. listopad)

knjižničar

- rad na praćenju novih te provedbi školskih projekata

MJESEC

STUDENI

PROGRAMSKI SADRŽAJ

81

NOSITELJ PROGRAMA

SURADNICI

BROJ SATI

1. Odgojno-obrazovna djelatnost - pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela

Nastavnici

- nadzor i organizacija rada u čitaonici

Razrdnica drugog razreda, učenici

- rad u nastavi: 2. Razred – 'Dječji časopisi' - rad na projektnoj nastavi: 7. razred – obrada lektire na drugačiji način: 'Mali princ'

2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi

6

knjižničar

Učiteljica hrvatskog jezika, učenici

6

8


- obrada građe

8

- posudba knjiga

4

- planiranje nabave

4

- administracija nabave časopisa

6

- stručno usavršavanje

knjižničar

5

- organizacijski poslovi vezani uz projekt „Čitamo mi, u obitelji svi“

5 4

- organizacijski poslovi vezani uz projekt „Nacionalni kviz za poticanje čitanja“

4

- organizacijski poslovi vezani uz projekt „Čitanjem do zvijezda“

2

- organizacijski poslovi vezani uz projekt Tulum S(l)ova 3. Kulturna i javna djelatnost 6

- obilježavanje Mjeseca Hrvatske knjige - posjet gradskoj knjižnici Đurđevac (4. razred) - odlazak na Sajam knjiga Interliber

8 učenici knjižničar

4

4

- obilježavanje Svjetskog dana ljubaznosti (13. studeni) - obilježavanje obljetnice rođenja Selme Lagerlof - rad na praćenju novih te provedbi školskih projekata

4 88

MJESEC

PROSINAC

PROGRAMSKI SADRŽAJ

NOSITELJ PROGRAMA

SUDIONICI SURADNICI

BROJ SATI

1. Odgojno-obrazovna djelatnost - pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela - nadzor i organizacija rada u čitaonici

8 knjižničar 6


2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi - obrada građe

8

- posudba knjiga

6

- planiranje nabave - administracija nabave časopisa

4 knjižničar

- utvrđivanje stanja knjižničnog fonda na kraju školske godine

6 učitelji

- obavještavanje o prinovama u školskoj knjižnici

8

5

- stručno usavršavanje - Priprema i organizacijski poslovi vezani uz projekt „Čitamo mi, u obitelji svi“

6 8

- Priprema i organizacijski poslovi uz projekt Tulum S(l)ova 3. Kulturna i javna djelatnost - obilježavanje božićnih i novogodišnjih blagdana – kreativna radionica

12

- tematska izložba knjiga – priprema i izrada popratnog materijala

5 knjižničar 4

- obilježavanje obljetnice rođenja Rudyarda Kiplinga

10 2

- organizacija i priprema susreta sa piscem Sanjom Polak

98

- - rad na praćenju novih te provedbi školskih projekata

MJESEC

PROGRAMSKI SADRŽAJ

SIJEČANJ

1. Odgojno-obrazovna djelatnost - pomoć pri izboru knjiga i

NOSITELJ PROGRAMA

SUDIONICI SURADNICI

BROJ SATI


upućivanje u čitanje književnih djela

knjižničar

6

- nadzor i organizacija rada u čitaonici - rad u nastavi: 4. razred – 'Referentna zbirka - priručnici'

6 knjižničar

Učiteljica razredne nastave, učenici

11

2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi - obrada građe - posudba knjiga

8

- obnavljanje pretplata na periodiku

nastavnici

6

- planiranje nabave nastavnici

- obavještavanje o prinovama u knjižnici - stručno usavršavanje

8

6 knjižničar

- Provedba projekta „Čitamo mi, u obitelji svi“

učenici

3

6

- provedba projekta „Čitanjem do zvijezda.“

5

3. Kulturna i javna djelatnost - priprema i izrada materijala za pano

4

- tematska izložba knjiga – priprema i izrada popratnog materijala

3

- obilježavanje Međunarodnog dana zagrljaja (21. siječanj) - obilježavanje obljetnice rođenja Marije Jurić Zagorke

knjižničar 2

2

- rad na praćenju novih te provedbi školskih projekata 2 78


MJESEC

PROGRAMSKI SADRŽAJ

VELJAČA

1. Odgojno-obrazovna djelatnost

NOSITELJ PROGRAMA

- pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela - nadzor i organizacija rada u čitaonici

SUDIONICI SURADNICI

Nastavnici

knjižničar

- rad u nastavi: 6. razred – 'Samostalno pronalaženje informacija'

BROJ SATI

8

8

Razrednica 6. razreda, učenici

10

2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi - obrada građe - posudba knjiga

knjižničar

- administriranje nabave časopisa - obavještavanje o prinovama u školskoj knjižnici

9

- planiranje nabave

8 učenici

- stručno usavršavanje - Provedba projekta „Čitamo mi, u obitelji svi“ -organizacija i provedba projekta „Bookmarker project“

Knjižničar, učiteljica engleskog jezika

- organizacija i provedba projekta „Čitanjem do zvijezda“

6

2 razrednica 1. razreda

2 4

3. Kulturna i javna djelatnost - obilježavanje Valentinova – priprema i izrada materijala za pano, - obilježavanje Međunarodnog dana materinskog jezika (21. veljače)

knjižničar, učiteljica hrvatskog jezika

učenici predmetne i razredne nastave

7 10 10

84


MJESEC

PROGRAMSKI SADRŽAJ

NOSITELJ PROGRAMA

OŽUJAK

1. Odgojno-obrazovna djelatnost - pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela

SUDIONICI SURADNICI

8 knjižničar

- nadzor i organizacija rada u čitaonici - rad na projektnoj nastavi: 2. razred – obrada lektire na drugačiji način – „Poštarska bajka“

BROJ SATI

8

knjižničar

5. razred – obrada lektire na drugačiji način – ''Trojica u trnju“

Razrednica 2. razreda, učenici Učiteljica hrvatskog jezika, učenici

2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi

10

10

8

- obrada građe

8

- posudba knjiga

4

- administriranje nabave časopisa - obavještavanje o prinovama u školskoj knjižnici - planiranje nabave

3 knjižničar Učenici

- stručno usavršavanje - Provedba projekta „Čitamo mi, u obitelji svi“

3 4

knjižničar,

3. Kulturna i javna djelatnost - obilježavanje Dana lastavica (19. ožujka) – izrada materijala za pano -tematska izložba knjiga povodom obljetnice smrti Mate Lovraka - obilježavanje Svjetskog pripovijedanja (20. ožujka)

dana

- rad na praćenju novih te provedbi školskih projekata

4 knjižničar

knjižničar, razrednica 8. razreda

Učenici 8. razreda

3

10 2 85


MJESEC

PROGRAMSKI SADRŽAJ

TRAVANJ

1. Odgojno-obrazovna djelatnost - pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela

NOSITELJ PROGRAMA

SUDIONICI SURADNICI

knjižničar

BROJ SATI

6

- nadzor i organizacija rada u čitaonici

6

- rad u nastavi: 7. razred – 'Mrežni katalozi'

10

- rad na projektnoj nastavi: 8. razred – obrada lektire na drugačiji način – 'Galeb J. Livingston'

Učiteljica hrvatskog jezika, učenici

2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi - obrada građe

10

- posudba knjiga

8

- administriranje nabave časopisa

knjižničar

10

- obavještavanje o prinovama u školskoj knjižnici

6 2

- planiranje nabave

4

- stručno usavršavanje Učenici, razrednica 3. razreda

- Provedba projekta „Čitamo mi, u obitelji svi“

5 5

3. Kulturna i javna djelatnost - obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige (2. travnja) izložbom knjiga H.C.Andersena i I.B.Mažuranić - obilježavanje Svjetskog dana napuštenih životinja (4. travnja) - rad na praćenju novih te provedbi školskih projekata

4 knjižničar 4

4 84


MJESEC

PROGRAMSKI SADRŽAJ

SVIBANJ

1. Odgojno-obrazovna djelatnost - pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela

NOSITELJ PROGRAMA

SUDIONICI SURADNICI

7 knjižničar

učenici

- nadzor i organizacija rada u čitaonici

7

- rad u nastavi: 5. razred – 'Časopisi – izvori novih informacija'

11

2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi

12

- obrada građe

10

- posudba knjiga - planiranje nabave - administracija nabave časopisa

BROJ SATI

5 knjižničar

5 5

- obavještavanje o prinovama u knjižnici

učenici 6

- stručno usavršavanje - Provedba projekta „Čitamo mi, u obitelji svi“

6

3. Kulturna i javna djelatnost

10

- obilježavanje Međunarodnog dana muzeja (18. svibanj) i Međunarodnog dana obitelji (15. svibanj) – pano

knjižničar

- rad na praćenju novih te provedbi školskih projekata MJESEC

PROGRAMSKI SADRŽAJ

LIPANJ

1. Odgojno-obrazovna djelatnost - pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela - nadzor i organizacija rada u

2 86 NOSITELJ PROGRAMA

SUDIONICI SURADNICI

BROJ SATI

7 knjižničar


čitaonici

7

2. Stručno-knjižnična djelatnost i informacijsko-referalni poslovi - obrada građe

6

- posudba knjiga

6

- evidentiranje povrata knjiga na kraju školske godine

9 učenici

- administriranje nabave časopisa

4

- izrada knjižnične statistika - stručno usavršavanje

knjižničar 8

- Završni poslovi vezani uz projekt „Čitamo mi, u obitelji svi“

5 8

3. Kulturna i javna djelatnost - Prvi dan ljeta – priprema i izrada materijala za pano

6

- obilježavanje obljetnice rođenja Anne Frank - pano

6

- priprema i sudjelovanje u proslavi Dana škole

knjižničar

učitelji 12 84

UKUPNO

6.4.

856

Plan rada tajništva Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine 2017./2018.

Upravno pravni poslovi: - izrada nacrta općih akata, - odlaganje, čuvanje i davanje na uvid općih akata, - praćenje zakona i drugih propisa radi njihove primjene, - pripremanje pojedinačnih akata (odluka, rješenja, ugovora), - samostalno i uz pomoć ravnatelja rješavanje podneska i druge službene pošte iz područja


općih poslova, - vođenje statističke evidencije i čuvanje pečata, štambilja i žigova, - obavljanje stručnih poslova za Školski odbor, stručne organe i komisije, - konzultacije oko sazivanja sjednica i sastanaka, - priprema materijala za sjednice, - briga o pravovremenom obavještavanju za sjednice, - sudjelovanje u radu Školskog odbora i drugih organa Škole, - vođenje zapisnika Školskog odbora, - obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za registraciju Škole ( upis u sudski registar, promjene upis, prijavljivanje ovlaštenih osoba za potpisivanje i sl. ), - obavljanje i drugih poslova vezanih za nadležnost tajnika. Opći i kadrovski poslovi: - ispunjavanje prijava za potrebnim radnicima i dostava nadležnom Uredu državne uprave, te nadležnoj ispostavi Zavoda za zapošljavanje, - slanje prijave potrebe za radnicima, - izrada oglasa i natječaja za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i obavljanje poslova u vezi sa provođenjem istih, - pripremanje odluka, rješenja i izjava koje radnici potpisuju, uručivanje na potpis, odlaganje i čuvanje, - izrada odluka o izboru kandidata, o zasnivanju radnog odnosa, pripremanju ostalih rješenja, pismenih naloga, odluka i drugih akata, - vođenje matične dokumentacije i evidencije, - unošenje podataka u Registar zaposlenika i e-matice radnika, - evidencija radnog vremena - dostava izvještaja Zavodu za zapošljavanje o radnicima primljenim na rad i o prestanku rada, - sudjelovanje u izradi godišnjeg plana rada Škole, te drugih planova i programa koji se donose u Školi Uredsko poslovanje: - primanje, otvaranje i pregled primljenih podnesaka i pošte, - vođenje urudžbenog zapisnika, upisivanje akata, razvrstavanje i uručivanje pojedincima, - kompletiranje poštanskih pošiljka i predaja na pošti, - izrada popisa učenika za sve potrebne namjene, - izrada uvjerenja učenicima i radnicima, - odlaganje riješenih predmeta u arhivu, - suradnja sa ustanovama, raznim državnim organima, tijelima državne, županijske i općinske uprave, - kontrola provođenja HACCP mjera zdravstvene ispravnosti hrane i opreme, - kontrola vođenja HACCP evidencije - vođenje evidencije o svjedodžbama, učeničkim knjižicama i dr. - u suradnji s ravnateljem odobrava nabavke materijala za sitne popravke i materijala za uredsko poslovanje, - surađuje s ravnateljem i ostalim radnicima radi ostvarivanja uspješnog poslovanja I djelotvornijeg obavljanja djelatnosti, - vodi administrativne poslove oko osiguranja učenika i radnika, - obavlja i druge poslove administrativnog karaktera a posebno prema programu rada Škole, ravnatelja i Školskog odbora. Stručno usavršavanje:


- stalno praćenje pozitivnih propisa vezanih uz obavljanje poslova tajnika, - prisustvovanje seminarima i savjetovanjima.

Mjesec rujan

Sadržaj rada Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

listopad

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

88

studeni

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

84

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko prosinac poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

76

siječanj

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

88

veljača

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

80

ožujak

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

88

travanj

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

80

svibanj

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

84

lipanj

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

76

srpanj

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

88

kolovoz

Obavljanje upravno pravnih, općih i kadrovskih poslova, uredsko poslovanje i stručno usavršavanje prema potrebi

88

ukupno

rad -844 sata, praznik – blagdan 40 sati, godišnji 120 sati

6.5.

Broj sati 84

1004

Plan rada računovodstva Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine 2016./2017.

Financijsko-računovodstveni poslovi: - izrada glavnog godišnjeg financijskog izvještaja, -izrada obračunskih izvještaja za razdoblja (tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno financijsko izvještavanje),


- izrada financijskog plana po izvorima financiranja - izrada izmjena i dopuna financijskog plana - izrada plana nabave - prikupljanje i unos podataka potrebnih za obračun plaće u COP-u - obračun plaće u COP-u - obračun i isplata plaće za pomoćnike u nastavi izvan COP-a - obračun i isplata naknade za povremeno obavljanje poslova po ugovoru o djelu - slanje izvještaja (JOPPD obrazac) putem sustava e-Porezna - unošenje računa u zahtjev za financijska sredstva putem lokalne županijske riznice, - izrada zahtjeva za financijska sredstva iz općinskog proračuna - sudjelovanje u pripremama sjednica Školskog odbora kada su na raspravi pitanja financijskog poslovanja, - kontiranje, prikupljanje i knjiženje financijske dokumentacije, - sređivanje proknjižene knjigovodstvene dokumentacije po vrstama i odlaganje u arhivu, - obračun i isplata putnih naloga, - blagajničko poslovanje Vođenje analitičkih evidencija: - vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, - naplata ulaznih računa, - usklađivanje pomoćne evidencije s glavnom knjigom, - kontrola obrazaca IOS, uspoređivanje stanja i usklađivanje salda dobavljača. Vođenje evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara: - vođenje evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara, - usklađivanje inventurnog stanja osnovnih sredstava i sitnog inventara sa knjigovodstvenim stanjem. Stručno usavršavanje: - praćenje propisa za obavljanje poslova računovođe, - prisustvovanje stručnim seminarima i savjetovanjima. Mjesec

Sadržaj rada

Broj sati

- kontiranje i knjiženje fin.dok., nalozi za plaćanje, rebalans fin.plana, obračun plaće COP, zahtjevi riznica, zahtjev općina, e-Porezna

88

listopad

- financijski izvještaj, ulazni računi, naplata, kontiranje, knjiženje, obračun plaće COP, blagajna, e-Porezna, zahtjevi za financijska sredstva

88

studeni

- kontiranje, knjiženje, zahtjevi riznica, blagajnički poslovi, obračun plaće COP, naplata računa, e-Porezna

84

rujan

- inventarizacija, kontiranje, knjiženje, napl.računa, zahtjevi riznica i prosinac općina, obračun plaće COP, blagajna, e-Porezna, financijski plan siječanj veljača ožujak

- izrada Završnog računa, knjiženje, obračun plaće, naplata, blag.poslovi, zahtjevi, obračun plaće COP, e-Porezna - zaključivanje i otvaranje poslovnih knjiga, obračun plaće COP, kontiranje, knjiženje financ.dokumentacije, zahtjev riznica i općina, izjava o fiskalnoj odgovornosti, e-Porezna - kontiranje i knjiženje, obračun plaće COP, blagajnički poslovi,nalozi za plaćanje, e-Porezna, zahtjevi riznica i općina

76 88 80 88


travanj

- financijski izvještaj, usklađenje, obračun plaće COP, statistike, ePorezna, zahtjevi riznica i općina, kontiranje i knjižen

80

svibanj

- obračun plaće COP, e-Porezna, blagajnički poslovi, zahtjevi riznica, općina, knjiženje financijske dokumentacije

84

lipanj

- naplata računa, kontiranje, knjiženje, obračun plaće COP, zahtjevi riznica i općina, e-Porezna

76

srpanj

- kontiranje i knjiženje, izrada polugodišnjeg financ.izvješća,nalozi za plaćanje,obračun plaće COP, zahtjevi, e-Porezna, godišnji odmor

88

kolovoz ukupno

- godišnji odmor, obračun plaće COP, e-Porezna, knjiga UF i naplata rad -844 sata, praznik – blagdan 40 sata, godišnji 120 sati

88 1004

6.6. MJESECI

od rujna do lipnja

Plan rada domara VRSTA POSLOVA

- redoviti dnevni pregled stanja namještaja opreme i inventara - redovito održavanje i popravak namještaja50 - održavanje i popravak didaktičkih nastavnih sredstava - bojanje dotrajalih drvenih dijelova opreme - soboslikarski radovi - održavanje centralnog grijanja - briga o školskom okolišu i održavanje parka ispred škole - očitanje brojila

PLANIRANO SATI mjesečno godišnje ( prosjek) 9 90 20

500

200

20 20 20

200 200 200

20 1

200 10

kolovoz

- soboslikarski radovi 4 50 - temeljiti popravci dotrajalih i potrganih 4 50 dijelova namještaja - nabava materijala 12 ___________________________________________________________________________ Ukupno godišnje 1712 Godišnji odmor 216 Državni blagdani 80 _________________________________________________ UKUPNO: 2008 NAPOMENA: U 1712 radnih sati ulazi i dnevni odmor od pola sata. Sati rada iskazani su prosječno mjesečno.


6.7. MJESECI

Plan rada kuharice VRSTA POSLOVA

PLANIRANO SATI mjesečno godišnje 3 36 40 404 80 822

Rujan - sastavljanje jelovnika i narudžbe hrane Listopad - priprema namirnica za utvrđene obroke Studeni - spravljanje jela po jelovniku po vrsti i Prosinac količini Siječanj - nabava i narudžba namirnica, vođenje evidencije o Veljača zaprimljenim namirnicama i utrošku istih 8 80 Ožujak - održavanje skladišta s namirnicama 8 80 Travanj - provođenje HACCP-mjera i tablica 8 80 Svibanj Lipanj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolovoz - spremanje zimnice 2 20 Rujan - dezinfekcija posuđa, radnog prostora i opreme 15 150 Siječanj - pranje prozora i zavjesa i radne odjeće 4 40 Ukupno godišnje 1712 Godišnji odmor 216 Državni blagdani 80 ___________________________________ UKUPNO: 2008 NAPOMENA: U 1712 radnih sati ulazi i dnevni odmor od pola sata. Sati rada iskazani su prosječno mjesečno. 6.8. MJESECI

Plan rada spremačica VRSTA POSLOVA

PLANIRANO SATI mjesečno godišnje 50 470 20 180 10 80 30 200

Rujan - čišćenje učioničkog prostora Listopad - pranje i čišćenje hodnika, stubišta i holova Studeni - čišćenje uredskog prostora Prosinac - brisanje i održavanje namještaja i Siječanj radijatora (učionički i prateći prostor) Veljača - pranje i čišćenje sanitarnih prostorija 30 294 Ožujak - održavanje i zalijevanje cvijeća 10 70 Travanj- čišćenje i održavanje 8 86 Svibanj školskog okoliša ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lipanj Kolovoz

- pranje prozora i zavjesa - čišćenje zidova od paučine i pranje - pranje i čišćenje radijatora i namještaja

2 2 2

70 70 60


- uređenje podnih površina 2 60 - uređenje cvijeća 1 24 - uređivanje parka 1 24 Ukupno godišnje 1688 Godišnji odmor 240 Državni blagdani 80 __________________________________________ UKUPNO: 2008 NAPOMENA: U 1688 radnih sati ulazi i dnevni odmor od pola sata. Sati rada iskazani su prosječno mjesečno. 6.9. Plan rada školskog liječnika-Službe za školsku medicinu PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH MJERA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI U ŠKOLSKOJ GODINI 2017. /2018. I.

POLUGODIŠTE

1. CIJEPLJENJE UČENIKA PREMA PROGRAMU OBVEZNOG CIJEPLJENJA a) I. razred osnovne škole: POLIO b) VI. razred osnovne škole: HEPATITIS B - 1. i 2. doza s razmakom od mjesec dana c) VIII. razred osnovne škole: DI - TE pro adultis + POLIO 2. NEOBAVEZNO CIJEPLJENJE UČENIKA PROTIV HPV-A Preporuka je Ministarstva zdravstva i HZJZ da se cijepe sve učenice i učenici u VIII. razredu, ali cjepivo NIJE obavezno. 3. PREGLEDI VEZANI UZ ZDRAVSTVENU I TJELESNU KULTURU I SPORT a) Pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te određivanje odgovarajućeg prilagođenog programa b) Pregledi učenika prije školskih sportskih natjecanja 4. SISTEMATSKI PREGLEDI a) V. razred osnovne škole b) VIII. razred osnovne škole 5. SCREENINZI a) Pregled vida i vid na boje, TV i TT za učenike III. razreda b) Pregled kralješnice, stopala, TT i TV za učenike VI. razreda c) Pregled sluha – audiometrija za učenike VII.razreda


6. ZDRAVSTVENI ODGOJ Izbor tema sukladno uputama i preporukama Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja za tekuću školsku godinu 7. POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA UČENIKA I ODREĐIVANJE PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA 8. NAMJENSKI PREGLEDI Na zahtjev i prema situaciji 9. SAVJETOVALIŠNI RAD II. POLUGODIŠTE 1. SISTEMATSKI PREGLEDI a ) V razred osnovne škole b ) VIII razred osnovne škole c ) prije upisa u I razred osnovne škole 2. CIJEPLJENJE UČENIKA PREMA PROGRAMU OBVEZNOG CIJEPLJENJA a ) VI razred osnovne škole: Hepatitis B - 3. doza b ) prije upisa u I razred osnovne škole: OSPICE - ZAUŠNJACI RUBEOLA 3. NEOBAVEZNO CIJEPLJENJE UČENIKA PROTIV HPV-A Preporuka je Ministarstva zdravstva i HZJZ da se cijepe sve učenice i učenici u VIII. razredu, ali cjepivo NIJE obavezno. 4. KONTROLNI PREGLEDI Provode se poslije sistematskih pregleda prema potrebi 5. ZDRAVSTVENI ODGOJ Izbor tema sukladno uputama i preporukama Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja za tekuću školsku godinu 6. PREGLEDI VEZANI UZ ZDRAVSTVENU I TJELESNU KULTURU I SPORT a) Pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za nastavu tjelesne

i zdravstvene kulture te određivanje odgovarajućeg prilagođenog programa b) Pregledi učenika prije školskih sportskih natjecanja


UČENIKA

7. POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA I ODREĐIVANJE PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA

POTEŠKOĆAMA 8. NAMJENSKI PREGLED Na zahtjev i prema situaciji 9. SAVJETOVALIŠNI RAD

7. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 7.1. Plan rada Školskog odbora vrijeme

Sadržaj rada

Nositelji

Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada za 2016./2017.

rujan

Razmatranje i usvajanje Školskog kurikuluma za 2017./2018. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za 2017./2018.

ravnateljica Školski odbor računovođa

Usvajanje godišnjeg izvješća o realizaciji izvanučioničke nastave u 2016./2017. školskoj godini Donošenje odluke o raspisivanju natječaja Suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po raspisanim natječajima Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje 1.1.-30.6.2018. Tijekom godine

Odlučivanje o žalbama učenika, roditelja i skrbnika Donošenje općih akata škole Odlučivanje o ulaganjima i nabavi opreme, osnovnih sredstava i ostale imovine Podnošenje izvješća temeljem inspekcijskih pregleda u školi

siječanj

Pitanja vezana za kraj poslovne godine

veljača

Usvajanje završnog računa za 2017. godinu

Školski odbor

ravnateljica

Školski odbor ravnateljica Školski odbor računovođa


Donošenje financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i plana nabave za 2018. godinu Izvješće o provedenoj inventuri

tajnica

Školski odbor će zasjedati i odlučivati i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom škole prema potrebi. 7.2. Plan rada Učiteljskog vijeća Mjesec

Sadržaj rada

Izvršitelji

kolovoz-rujan-

Pripremanje i predlaganje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa škole E-dnevnik, popunjavanje dokumentacije Rasprava o godišnjem izvješću o realizaciji izvanučioničke nastave u 2016./2017. školskoj godini Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana Osiguranje učenika Zamjene u nastavi Donošenje odluke o oslobađanju učenika od nastave tjelesno zdravstvene kulture Obilježavanje Svjetskog Dana učitelja Usvajanje vremenika pisanih provjera u 1. polugodištu

Ravnatelj

listopad

studeni- prosinac

siječanj/veljača

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje Agencija za mobilnost i programe Europske unije Program Erasmus+ - praćenje natječaja MZO – novosti, odluke, naputci, dokumenti Pripremanje planiranih sadržaja kulturne i javne djelatnosti škole Samovrjednovanje škole i Školski razvojni plan Imenovanje povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za planiranu izvanučioničku nastavu Planirana izvanučionička nastava učenika Imenovanje povjerenstva za popis školskog inventara Izvješće sa sjednice Razrednih vijeća Izvješća sa održanih stručnih skupova Izricanje pedagoških mjera Pripremanje planiranih sadržaja kulturne i javne djelatnosti škole Izvješće o provedenom stručno pedagoškom uvidu u dokumentaciju i neposredni odgojno-obrazovni rad učiteljice prijavljene za napredovanje Analiza rada i postignuća na kraju prvog obrazovnog razdoblja Katalog stručnih skupova – obavijesti o aktivima i seminarima Program natjecanja, susreta, smotri u 2018. godini Organizacija natjecanja

pedagog


Dogovor o organizaciji manifestacije-„Fašenk v Kalnovcu 2018“ Organizacija škole plivanja

ožujak/travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika i djelatnika škole u 1. polugodištu 2017./ 2018. školske godine. Usvajanje vremenika pisanih provjera u 2. polugodištu Donošenje odluke o odobrenju putovanja na izlete i ekskurzije Imenovanje upisnog povjerenstva za 1.razred Vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća prema naputku NCVVO Samovrjednovanje škole i provedba Školskog razvojnog plana Obilježavanje Dana obitelji Imenovanje komisija za provedbu predmetnog ispita Prijedlog obilježavanja Dana Škole Realizacija nastavnog plana i programa Organizacija dopunskog rada Utvrđivanje prijedloga sjednica i poslova na kraju nastavne godine Pedagoške mjere Analiza uspjeha na kraju nastavne godine Izvješće o realizaciji izvanučioničke nastave u šk. god. 2016./2017. Izvješće o uspjehu na kraju šk. godine 2017./2018. Organizacija odgojno-obrazovnog rada u šk.god.2018./2019. Zaduženja učitelja i stručnih suradnika Poslovi godišnjeg planiranja i programiranja Prijedlog sadržaja školskog kurikuluma Zadaće razrednika i roditeljski sastanci

7.3. Plan rada Razrednog vijeća Sjednice Razrednih vijeća u pravilu će biti sazvane na kraju obrazovnih razdoblja, a prethodit će sjednicama Učiteljskog vijeća (10. listopada 2017., 21. studenoga 2017., 9. siječnja 2018., 15. svibnja 2018., 19. lipnja 2018. Mjesec

10. listopada

21.

Sadržaj rada Donošenje programa rada Razrednog vijeća Koordinacija uključivanja učenika u dopunsku, dodatnu i izbornu nastavu te INA Plan izvanučioničkog rada Kulturna i javna djelatnost Briga za zdravstvenu, socijalnu i ekološku zaštitu učenika: -zaštita zdravlja učenika u školi -prehrana učenika u školi Učenici sa primjerenim oblikom školovanja Osvrt na uspjeh učenika

Izvršitelj

razrednici učitelji ravnatelj pedagog


studenoga

9. siječnja

15. svibnja

19. lipnja

Postignuća učenika na kraju I. obrazovnog razdoblja Realizacija nastavnog plana i programa rada Primjena pedagoških mjera Daroviti učenici-priprema za natjecanja Učenici s teškoćama u razvoju Suradnja s roditeljima odnosno skrbnicima Osvrt na sudjelovanje učenika u radu INA, IŠA, dodatnoj, izbornoj nastavi te vjeronauku Rad razrednog odjela, realizacija posebnih zadataka (iz Godišnjeg plana i programa) Plan izleta i ekskurzija Uspjeh učenika Realizacija nastavnog plana i programa Primjena pedagoških mjera Suradnja s roditeljima odnosno skrbnicima Osvrt na sudjelovanje učenika u radu INA, dodatnoj, izbornoj nastavi te vjeronauku Rad razrednog odjela, realizacija posebnih zadataka (iz Godišnjeg plana i programa) Realizacija nastavnog plana i programa na kraju nastavne godine Utvrđivanje uspjeha učenika po nastavnim predmetima i općeg uspjeha te vladanja Upućivanje učenika na dopunsku nastavu, predmetni i razredni ispit te ponavljanje razreda Primjena pedagoških mjera Prijelaz učenika s negativnom ocjenom u viši razred

razrednici učitelji ravnatelj pedagog

razrednici učitelji ravnatelj pedagog razrednici učitelji ravnatelj pedagog

NAPOMENA: Svako razredno vijeće obvezno je održati sjednicu i izvan ovog plana kada se za to ukaže potreba. Sjednicu razrednog vijeća saziva razrednik. Zapisnik sjednice vodi se u rubrici zapisnik u E-dnevniku. 7.4. Plan rada Vijeća roditelja Mjesec Rujan/listopad

Poslovi i zadaci Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja Donošenje plana rada Vijeća roditelja za školsku godinu 2017./2018. Izvješće o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave u 2016./2017. školskoj godini Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika i djelatnika škole za školsku 2016./ 2017. godinu.

Izvršitelj


Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja u školskoj godini 2017./2018. Razmatranje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2016./2017. Razmatranje Kurikuluma OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac za školsku godinu 2017./2018. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2017./2018. Prijedlozi roditelja na poboljšanju uvjeta rada u školi Sudjelovanje u timovima škole, organizacija radionica i školskih projekta Organiziranje posjeta važnim institucijama Upoznavanje sa pravilnicima i propisima iz Studeni/prosinac djelokruga osnovnog obrazovanjaAkcija zajedničkog opremanja i uređenja škole – donacije i pomoć roditelja Zajedničke aktivnosti roditelja, učenika i škole Analiza odgojne situacije i postignuća učenika Razmatranje izvješća o uspjehu učenika Siječanj/veljača Predavanja za roditelje prema potrebi Sudjelovanje roditelja u planiranoj kuturnoj i javnoj djelatnosti škole Razmatranje rezultata i postignuća učenika Travanj/svibanj na natjecanjima Aktualna problematika Vijeće roditelja saziva predsjednik Vijeća. O radu se vode zapisnici. Roditelji predstavnici u Vijeću roditelja bit će izabrani na prvim roditeljskim sastancima, a prilikom konstituiranja Vijeća roditelja roditelji će izabrati predsjednika Vijeća roditelja i zamjenika. 7.5. Plan rada Vijeća učenika

Mjesec Rujan/listopad

Poslovi i zadaci

Izvršitelj

Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika – Ravnateljica pozdrav učenicima Pedagoginja Međusobno upoznavanje predstavnika Vijeće učenika vijeća učenika (reći nekoliko riječi o sebi) Izbor predsjednika i zamjenika vijeća


Plan rada vijeća učenika Školski kurikulum 2017.-18. Etički kodeks škole i Kućni red škole Razno (razgovor o praznicima, slušanje glazbe prema izboru,…) Pedagoginja Božićna radionica (znak pažnje za učitelje) Planiranje Božićne priredbe Vijeće učenika Studeni/prosinac Uspjeh u razredima (pedagoške mjere, Knjižničar ponašanje, ocjene) Prijedlog ideja za radionicu na vijeću učenika Razno

Siječanj/veljača

Travanj/svibanj

Projekt za Valentinovo – izrada srca ili sličnog za sve učenike i učitelje Analiza Božićne priredbe – prijedlozi za poboljšanje Analiza uspjeha – plan ispravljanja Sudjelovanje u natjecanjima u znanju i sportu Planiranje Fašenka v Kalnovcu Aktualna problematika razreda Razno Osmišljavanje programa za Dan škole Izvješća s terenske nastave i izleta koji su se ostvarili Uspjeh učenika na kraju školske godine Analiza rada vijeća na kraju godine Razno (odgojna problematika) Gledanje filma

Pedagoginja Vijeće učenika

Pedagoginja Vijeće učenika Knjižničar

8. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA 8.1.

Stručno usavršavanje u ustanovi


Na sjednici Učiteljskog vijeća usvojen je prijedlog stručnog usavršavanje učitelja unutar ustanove na način da se tijekom zimskog i proljetnog odmora učenika organiziraju dani stručnog usavršavanja u trajanju od 30 sati tijekom godine. Predavanja će držati uglavnom učitelji i stručni suradnici, a povremeno i vanjski predavači. Teme će biti usmjerene unapređivanju nastavnog rada i aktualnoj problematici u školstvu. 8.2.

Stručna usavršavanja izvan škole

8.2. 1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini Organizator usavršavanja Županijski aktivi

Namijenjeno Svi nastavnici, stručni suradnici, ravnateljica

Vrijeme ostvarenja

Planirani br. sati

Tijekom školske godine 2017./18.

230

Ukupno sati tijekom školske godine

230

8.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini Organizator usavršavanja Državni aktivi

Namijenjeno Učitelji predmetne nastave, stručni suradnici i ravnateljica

Vrijeme ostvarenja

Planirani broj

Tijekom školske godine 2017./18.

Ukupno sati tijekom školske godine

sati 30

30

8.3. Stručno usavršavanje ravnateljice Ravnateljica će se tijekom školske godine permanentno stručno usavršavati prateći stručnu odgojno obrazovnu literaturu i biti uključena u stručno usavršavanje u školi, izvan škole prema Programu stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti i obrazovanja, županijskih stručnih vijeća ravnatelja osnovnih škola Koprivničkokriževačke županije i ostalih udruga i institucija. Planirani broj sati: 200 sati. Stručna usavršavanja će se realizirati prema financijskom planu škole.

9. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNOOBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE 9.1.

Plan kulturne i javne djelatnosti


PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI 3. rujna

Zaziv Duha svetogamisa za početak školske godine

115

Program dobrodošlice za prvašiće

22

Učenici i učiteljica 4.r.

11. rujna

Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana

116

1.-8.r. voditelji sportskih aktivnosti

20. rujna

„Poštujmo naše znakove“-akcija o sigurnom kretanju u prometu za učenike 1. razreda

13

Hak Đurđevac, PP Đurđevac

30. rujna

Europski školski športski dan

65

Učenici 5.-8. razreda i učitelji

10

Učenici i voditeljica Kreativne grupe (domaćinstvo)

4. rujna

Župnik ,učenici 1.-8.r., učitelji i vjeroučiteljica

Europski tjedan kretanja Svjetski dan bez automobila 7. listopada

Dani voća-Đurđevac

8. listopada

Dan neovisnostiestetsko uređenje

17. listopada

Dan kravate

116

učenici 1.-8.r., djelatnici škole

18. listopada

Dan općine

130

Vjeroučiteljica, učenici 1.-8.r., djelatnici škole, župnik

29. listopada

Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemljeblagoslov u crkvi

135

Vjeroučiteljica, učenici 1.-8.r., djelatnici škole, župnik

Prof. likovne kulture

Učenici i voditeljica Kreativne grupe


(domaćinstvo). 28. listopada

Promicanje istine o domovinskom ratu-za učenike 8. razreda

15

7. studenoga

Kajkavski etno kviz

10. studenoga

20. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničkokriževačke županije

16

Učenici 8. razreda i razrednica

16. studenoga

Međunarodni dan tolerancije

127

Pedagoginja i knjižničar

18. studenoga

Vukovar u našim srcima-sat sjećanja

72

Prof. povijesti i hrvatskog jezika

Učenici i voditeljica grupe „kaj volimo“

Estetsko uređenje prosinac

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Kckž županije

Prof. likovne kulture

Božić-estetsko uređenje

10

Prof. likovne kulture

5. prosinca

Susret s književnicom Sanjom Polak

60

Knjižničar, učenici literarno-novinarske grupe

6. prosinca

Sveti Nikola-priredba u školi

112

Učenici 1.-8.r. i učitelji i vjeroučiteljica, učiteljica hrvatskoga jezika

19. prosinca

Božićna priredba

112

Učenici INA i učitelji voditelji

siječanj

Blagoslov školske zgrade

120

Župnik, učenici vjeronaučne grupe i vjeroučiteljica

siječanj

Zima-estetsko uređenje

10

Prof. likovne kulture

Siječanj/veljača

Promocija školskog lista

40

Knjižničar, prof. hrvatskog jezika, učenici LN družine, članovi Web tima

Međunarodni dan

10

Prof. likovne kulture,

2. veljače


močvara estetsko uređenje 13. veljače utorak 22. veljače ožujak

“Fašenk v Kalnovcu “2018.

učiteljica Martina Lovrak Ivanov 127

Dan ružičastih majica Radionice izrade pisanica

Učenici i djelatnici OŠ I.L.C., dječji vrtić Pedagoginja, knjižničar i razrednici

50

Učenici polaznici vjeronaučne i likovne grupe i voditelji, učiteljica Marina Željeznjak, Jasna Miklaušić

Sudjelovanje na manifestaciji „Vuzmena košarica”

22. ožujka

Svjetski dan vodaestetsko uređenje

10

Prof. likovne kulture, učenici ekološke grupe i ekoordinatori

1. travnja

Uskrs

112

Učenici 1.-8.r. i učitelji i vjeroučiteljica, župnik

7. travnja

Svjetski dan zdravljaestetsko uređenje

10

Prof. likovne kulture učenici grupe Crveni križ i voditeljica

22. travnja

Dan planeta zemljeestetsko uređenje

10

Prof. likovne kulture, učenici ekološke grupe i ekoordinatori

Pri Dravskom

5

Knjižničar, učiteljica Sanja Kolar i učenici

svibanj 15. svibnja

Dan obitelji-obiteljska olimpijada

127

Učenici 1.-8.r. i učitelji i vjeroučiteljica, župnik

30. svibnja

Svjetski dan sportaLovački dom

127

Prof. TZK, voditelji sportskih aktivnosti, voditelji sportskih klubova u mjestu

Dan škole

127

Učenici i djelatnici OŠ I.L.C, ravnateljica

8. lipnja


15. lipnja

završna školska svečanost učenika 4.razreda

17

Učitelji, učenici 4.r. i roditelji

21. lipanj

Ivanjski krijes

20

Učenici-sudionici programa, učitelji

Svečanost podjele svjedodžbi učenicima 8.razreda

60

Učitelji, učenici 8.r. i roditelji

6. srpnja

9.2.

Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

Škola provodi preventivne mjere zaštite zdravlja učenika. U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i školskom liječnicom Jasenkom Vuljak-Vulić planira se provođenje sistematskih pregleda, cijepljenja i predavanja. Ostvaruje se suradnja sa Hrvatskim crvenim križem i sudjeluje se u njihovim akcijama. Općina Kalinovac brine o socijalnoj zaštiti učenika osiguravajući sredstva za prehranu učenika i kupnju kompleta bilježnica za učenike. Članovi školskog crvenog križa i članovi ekološke grupe sudjeluju u aktivnostima škole i mjesta.

9.3.

Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Svi zaposlenici škole jednom godišnje vrše zdravstveni pregled prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Cijena pregleda je 144,00 kune. Kuharica u pripremi obroka dolazi u dodir s namirnicama i zdravstveni pregled radi zaštite od zaraznih bolesti provodi svakih 6 mjeseci. Cijena pregleda i mikrobioloških pretraga je 238,00 kuna. Kuharica mora imati osnovna znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni. Tečaj iz higijenskog minimuma dužna je polagati svake četiri godine.


9.4.

Školski preventivni programi

Suvremeno doba donosi sa sobom sve veći problem ovisnosti o različitim sredstvima (duhan, alkohol, droga i dr.), a što je popraćeno različitim oblicima asocijalnog ponašanja. Činjenica da je broj ovisnika u porastu, naročito među mlađom generacijom. Najbolji način za smanjenje broja ovisnika je dobra i učinkovita prevencija. Školski preventivni programi (ŠPP) imaju za cilj unaprijediti zaštitu zdravlja mladih i samim time smanjiti interes za uzimanje sredstava ovisnosti. ŠŠP omogućuje učeniku stvoriti pozitivnu slike o sebi, pomoći u rješavanju kriznih situacija, otvoriti komunikaciju između učitelja i učenika, prihvatiti različitost među djecom, organizirati slobodno vrijeme, ponuditi različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, osposobiti učenika za samopomoć i samozaštitu. Zadaće:   

Uključiti u program, osim odgojno-obrazovnih radnika i ostale čimbenike: zdravstvene radnike, socijalne službe, radnike MUP- a i ostale stručnjake po potrebi. Uz potporu lokalne zajednice osigurati predavanja i savjetovanja za učenike, roditelje i učitelje. Osigurati trajnu suradnju sa športskim klubovima i drugim udrugama koje promiču zdrav način življenja.


NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: „Otvoreni Kišobran“ POSEBNI CILJ: 

Prevencija ovisničkog ponašanja (pušenje cigareta, pijenje alkohola i eksperimentiranje s drogama) kod učenika šestih razreda osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji.

PROVEDBENE CILJANE SKUPINE AKTIVNOSTI Predavanje: Učenici 6. razreda i Roditeljska uloga u njihovi roditelji prevenciji ovisnosti Radionice: 1. Upoznajmo se bolje 2. Alkoholizam 3. Pušenje 4. Kako reći ne

VREMENIK Tijekom školske godine 2017./18. (satovi razrednika)

NOSITELJI Pedagoginja Katarina Švarbić i razrednica Katarina Ređep

NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: Program prevencije ovisnosti

SURADNICI U PROVEDBI Zavod za javno zdravstvo, Centar za socijalnu skrb

FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviđena financijska sredstva, ukoliko bude potrebno osigurat će ih škola

EVALUACIJA/ VREDNOVANJE Pozitivne promjene u ponašanju, evaluacijski listići, ankete


POSEBNI CILJ: 

Unaprijediti zaštitu zdravlja mladih i samim time smanjiti interes za uzimanje sredstava ovisnosti te ih poučiti organizaciji kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti; također ih poučiti za samopomoć i samozaštitu

PROVEDBENE AKTIVNOSTI Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti 15. 11. – 15. 12. 2016.

CILJANE SKUPINE Svi učenici

VREMENIK

NOSITELJI

Studeni-prosinac 2017.

Pedagoginja Katarina Švarbić, razrednici, učiteljica prirode i biologije Katarina Ređep

SURADNICI U PROVEDBI Školski liječnik, Zavod za javno zdravstvo, PU Koprivničkokriževačka

FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviđena financijska sredstva, ukoliko bude potrebno osigurat će ih škola

EVALUACIJA/ VREDNOVANJE Pozitivne promjene ponašanja, plakati, leci

NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: Obilježavanje datuma značajnih za poticanje zdravog stila života i prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja POSEBNI CILJ: 

Poticanje zdravih navika i stilova života

PROVEDBENE AKTIVNOSTI 11. rujna - Dan Hrvatskog olimpijskog odbora 16. studeni – Međunarodni dan tolerancije

CILJANE SKUPINE

Svi učenici, roditelji

VREMENIK

NOSITELJI

Tijekom školske Pedagoginja godine 2017./18. Katarina Švarbić, (satovi razrednici razrednika)

SURADNICI U PROVEDBI Školski liječnik, policijski djelatnici PP Đurđevac

FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviđena financijska sredstva, ukoliko bude potrebno osigurat će ih škola

EVALUACIJA/ VREDNOVANJE Pozitivne promjene ponašanja, plakati, leci Objava vijesti i


28. veljače – Dan ružičastih majica 7. travnja - Svjetski dan zdravlja 25. svibnja - Svjetski dan sporta 5. lipnja - Svjetski dan zaštite okoliša NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: Liga protiv raka

fotografija na web stranici škole

POSEBNI CILJ: -Djelovati na odgovorno ponašanje kod učenika, ukazivanje na posljedice društveno neodgovornog i rizičnog ponašanja PROVEDBENE AKTIVNOSTI

CILJANE SKUPINE

Predavanje o Roditelji učenica mogućnosti cijepljenja 7. razreda učenica 8. razreda protiv raka grlića maternice

VREMENIK

Ovisno o vremenskim obavezama predavača, tijekom školske godine 2017./18.

NOSITELJI

Liga protiv raka Koprivničkokriževačke županije; Specijalist ginekološke medicine koprivničke Opće bolnice dr. Ivica Stanešić

SURADNICI U PROVEDBI Specijalist ginekološke medicine koprivničke Opće bolnice

FINANCIJSKA SREDSTVA Nisu predviđena financijska sredstva

EVALUACIJA/ VREDNOVANJE Vijest na web stranici škole


9.5.

Program eko Å¡kole

AKTIVNOST

VRIJEME REALIZACIJE

NOSITELJI

NAPOMENA


1.

Eko odbor

Rujan-listopad

Školski koordinatori, Eko-odbor, ravnateljica

2.

Plan i program eko-škole

Rujan-listopad

Ravnateljica Mirjana Bazijanec, školski koordinator Jasna Miklaušić

Rujan

Profesor Darijo Čamilović i učenici/učenice 5. razreda

Rujan-listopad

Školska koordinatorica Jasna Miklaušić, spremačice, domar

3.

4.

Čovjekovo okruženje

Čistoća okoliša škole

5.

Dani voća - Đurđevac

Listopad

učiteljica Mirjana Danček i kreativna grupa domaćinstvo

6.

Glavni pano

Rujan, listopad

Eko koordinatorica Jasna Miklaušić

7.

Međunarodni dan zaštite životinja

listopad

Učenici i učitelji po razredima, ekološka družina s voditeljicom Katarinom Ređep

Formiranje Izrada Obrada na satu tehničke kulture

Održavanje čistoće i procjena stanja

Prodajna izložba

Izrada panoa Izrada panoa, uređenje akvarija

Odvoz elektroničkog otpada 8.

Zbrinjavanje otpada

9.

Sakupljanje hrane za školsku kuhinju

listopad

listopad

Ekološka družina s voditeljicom Katarinom Ređep Eko koordinatorica Jasna Miklaušić, kuharica, učenici i učenice škole, tajnica, ravnateljica

sakupljanje


10. 11. 12.

Dan kruha

Uređenje prostorija škole Uređenje okoliša škole

listopad Tijekom godine Tijekom godine

Selektivno prikupljanje otpada 13.

14.

15. 16. 17. 18.

Tijekom godine Sakupljanje plastičnih čepova u cilju humanitarne akcije za oboljele od leukemije i limfoma Električna energija Sastanak eko koordinatora Zaštita i čuvanje okoliša

Karameliziranje voća- oraha i badema

Svi učenici i učenice, roditelji , učitelji te ostali djelatnici škole, svećenik Svi zaposleni u školi, učenici i učenice Spremačica , domar Unija papir d.d. Koprivnica, Friš d.o.o. Križevci, Flora VTCd.o.o. Virovitica. Vitreks Virovitica, trgovine DN, Sloga Kalinovac, roditelji, učenici, učenice, voditeljica ekološke družine, eko koordinatorica, tajnica, ravnateljica

Blagovanje plodova Zemlje, prinos plodova u Crkvi Uređenje učionica, izrada panoa ,sadnja i održavanje cvijeća, čistoća svih prostora Sadnja cvijeća, održavanje čistoće okoliša Prikupljamo: baterije i akumulatore, otpadno jestivo ulje, stari papir, elektronički otpad Sakupljanje

Tijekom godine

Učenici i nastavnici, roditelji

Studeni

Profesor Dario Čamilović i učenici/učenice 8. razreda

Obrada na satu fizike

Studeni

Predstavnici razreda, eko koordinatorica

Analiza rada i rezultata

Studeni

Učiteljica Jasminka Stankir i učenici/učenice 2. razreda

Obrada na satu prirode i društva

Grupa domaćinstvo, učiteljica Mirjana Danček, roditelji, ravnateljica, kuharica

Pečenje

Studeni


Limuncini i arancini- reciklaža kora koje ostaju od voća u školskoj kuhinji Bomboni – licitarski i žele 19. 20. 21. 22.

23.

24. 25. 26. 27.

Sve ptičice izgore Azijska nafta pokreće svijet

Studeni

Studeni

Učiteljica Dijana Habijanec i učenici/učenice 5. razreda

Obrada na satu glazbene kulture

Profesorica Elizabeta Trepotec Marić i učenici/učenice 6. razreda Učiteljica Katarina Ređep i učenici/učenice 6. razreda

Obrada na satu geografije

Ekološka Hrvatska

Studeni

Sastanak eko koordinatora

Prosinac

Učenici i učenice eko koordinatori, eko koordinatorica škole

U susret Božiću

Prosinac

Učenici, roditelji, zaposlenici škole

Siječanj

Grupa domaćinstvo, učiteljica Mirjana Danček, roditelji, ravnateljica, kuharica

Čips od jabuke-sušenje Recikliranje starih pamučnih majica Sastanak eko odbora Voda i zrak Priprema učenika/učenica za natjecanje Lijepa naša

Siječanj

Članovi eko odbora

Siječanj

Učiteljica Nada Kožar i učenici/učenice 7. razreda

Siječanj

Ekološka grupa i voditeljica Katarina Ređep

Obrada na satu prirode Pano, slaganje prikupljenih podataka

Uređenje učionica-radionice, božićni sajam recikliranje Izlaganje, prijedlozi Obrada na satu kemije

Izrada i mjerenje na terenu


28.

29.

30.

31. 32. 33. 34. 35. 36 37.

Svjetski dan močvarnih staništa

Veljača

Ekološka grupa i voditeljica Katarina Ređep

Dan otvorenih vrataFašenk v Kalnovcu

Veljača

Svjetski dan voda

Ožujak

Učitelji Miroslav Rabađija, Jasna Miklaušić i učenici 1 i 3 razreda, ekološka družina, eko koordinatori

Ožujak

Grupa domaćinstvo, roditelji, mali ekolozi, spremačice, domar

Travanj

Učenici, nastavnici

Travanj

Učiteljica Katarina Ređep i učenici/učenice 6. razreda

Priprema zemlje i sanduka za cvijeće za proljetnu sadnju Dan planeta Zemlje Zaštićeni dijelovi prirode Eko -fotka Biljke i životinje šume Međunarodni dan ptica Gospodarenje otpadom

Travanj Travanj, svibanj Svibanj Svibanj

Nastavnici, učenici, roditelji, spremačice, domar, kuharica, tajnica, ravnateljica

voditeljica ekološke družine, učenici

Prebrojavanje gnijezda, istraživanje Pano i plakati po razredima, izrada kostima

Izrada panoa po učionicama, obrada na satovima prirode i društva priprema Odlazak u prirodu, terenske nastave, panoi po razredima Obrada na satu prirode Izrada, odabir i sudjelovanje

Učiteljica Mirjana Danček i učenici/učenice 4. razreda voditeljica ekološke družine, učenici

Obrada na satu prirode i društva

Učiteljica Nada Kožar i učenici/učenice 8. razreda

Obrada na satu kemije

Prebrojavanje


38.

39. 40. 41.

Svjetski dan nepušenja i športa

Sudjelovanje na natječajima Obrada podataka o sakupljenom otpadu Sastanak eko odbora

Lipanj

Tijekom godine Svibanj, lipanj

lipanj

Odlazak u prirodu, različite sportske igre

Učenici i učitelji

Učenici od 1.-8. razreda, voditeljica eko družine, eko koordinatorica Voditeljica ekološke družine-eko koordinatorica

natječaj

Članovi eko odbora

izvješće

Obrada podataka

Priredba, obilježavanje 42.

43.

44.

Dan škole

Suradnja s medijima

lipanj

Tijekom godine

Obilježavanje eko datuma po razredimaprema izboru Tijekom godine razrednika i učenika

Eko koordinatorica: Jasna Miklaušić

Svi učenici i djelatnici škole Podravski list, Glas Podravine, Podravski radio Đurđevac, Radio Koprivnica, HTV, Srce TV, stranice škole ( zaduženje Dijane Habijanec )

Razrednici, učenici

Oglašavanje, članci

Plakati, radionice, prezentacije

Voditeljica ekološke grupe : Katarina Ređep Ravnateljica: Mirjana Bazijanec


AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018 .

9.5.1. Program prevencije nasilja među školskom djecom Na temelju članka 70. Zakona o odgoju i obrazovaju u osnovnoj i srednjoj školi, ministar znanosti i obrazovanja donio je Pravilnik kojim je propisana obvezna zaštita prava učenika, te postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. Iz Pravilnikaproizlaze obveze škole u svrhu upoznavanja nastavnika i učenika s Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, Kućnim redom škole i Etičkim kodeksom škole. Školska ustanova obvezna je učeniku osigurati: zaštitu prava propisanih Ustavom Republike Hrvatske, konvencijama, zakonima, provedbenim propisima, te provedbu programa kojima se promiče zaštita njihovih prava, sigurnost i zdravlje. Škola će u svome djelovanju i dalje nastavljati suradnju s institucijama: osnovnim i srednjim školama županije, Zavodom za javno zdravstvo – tim školske medicine, Centrom za socijalnu skrb, Uredom za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Uredom državne uprave, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja, Obrtničkom komorom, Turističkom zajednicom grada i županije, Policijskom upravom Kc-kž, PP Đurđevac i dr. institucijama prema potrebi škole i prema važećim propisima. Kako bi osigurali adekvatnu zaštitu učenika, i dalje ćemo:  održavati i jačati uspostavljene vrijednosti i aktivnosti usmjerene na sprječavanju i reagiranju na vršnjačko nasilje i zlostavljanje  provoditi redovita dežurstva učitelja u skladu sa specifičnim potrebama u smislu aktiviranja Protokola o postupanju u slučaju pojave nasilja,  putem redovitog nastavnog programa i na satovima razrednog odjela obrađivat će se teme o općeljudskim vrijednostima, našim pravima i dužnostima,  nastaviti suradnju s roditeljima, lokalnom zajednicom i ostalim institucijama koje se bave zaštitom prava i interesa djece,      

provoditi ispitivanja vršnjačkog zlostavljanja s ciljem praćenja trendova zlostavljanja u školi. provoditi sociometrijske upitnike s ciljem ispitivanja položaja učenika u razredu uključivati sve učenike u program prevencije nasilja na razini škole, razrednog odjela te individualnoj razini stvarati pozitivnu školsku klimu – naglasak staviti na poučavanje vrijednosti davanjem pozitivnih modela ponašanja i stvaranjem ozračja povjerenja nastaviti suradnju s roditeljima Punu pažnju i pomoć usmjeriti i na nasilnika i na žrtvu nasilja, izbjegavajući stigmatizaciju i marginalizaciju

O svakoj vrsti nasilja vršiti prijavu tijelima socijalne skrbi, policijskoj postaji i drugim nadležnim tijelima. U školi promicati kroz raznovrsne aktivnosti modele nenasilne komunikacije, međusobne tolerancije i uvažavanja.


AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018 .

9.5.2. Program suzbijanja korupcije- Antikorupcijski program Korupcija je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti i u najširem smislu je svaki oblik zloupotrebe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava. Pojavljuje se u gotovo svim područjima života i djelovanja, prisutna je u javnim institucijama, privatnom sektoru, politici, medijima i gospodarstvu. Zbog toga ju treba suzbijati, razotkrivati i strogo sankcionirati. Svjesna ozbiljnosti problema korupcije, OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac izradila je Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa za razdoblje 2016.-2018. godine. U Akcijskom planu sadržane su mjere za suzbijanje korupcije, s ciljem jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije, informiranja i ohrabrivanje građana o načinima prijave i sprečavanja slučajeva korupcije. Izvješće o provedbi Akcijskog plana podnosi se osnivaču do 30. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.


AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018 .

1. Pojedinosti su sljedeće: aa

Cilj

Mjera

Aktivnosti

Ciljne skupine

Rok

Nadležnost

Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti 1.1

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Definirati i na internetskoj stranici društva objaviti opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama

1.

3. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata i sl.)

Ravnateljica, administrativno osoblje, Školski odbor, Vijeće roditelja, djelatnici škole, Vijeće učenika

Ravnateljica Permanentno, usklađivanje Školski odbor, administrativno općih i osoblje, Učiteljsko vijeće i pojedinačnih Vijeće roditelja akata škole ured@os-kalinovac.skole.hr

2.

1.2

Unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira

4.

Daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove

roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZO, KCKŽŽ, školske ustanove, UDU)

Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije

Donošenje akcijskog plana antikorupcijskog programa

Objava: Financijskog plana, Plana nabave, Statuta i Izmjena i dopuna Statuta

roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZO, KCKŽŽ, školske ustanove, UDU), građani, poslovni subjekti

permanentno

Ravnateljica ured@os-kalinovac.skole.hr

2016.

Ravnateljica ured@os-kalinovac.skole.hr

Ravnateljica 2016. Školski odbor


AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018 .

1.3

1.4

1.5

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovana na način određen statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana

5.

6.

Izvješće o izvršenju proračuna Škole

Objava odluke (poziv roditeljima) o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole,

7.

Objava rasporeda informacija za roditelje,

8.

Objava vremenika pisanih provjera,

10. Objava odluke (poziv roditeljima) o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole

roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZO, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti

roditelji učenika, učenici, MZO, UDU

roditelji učenika, učenici, MZO, UDU

2016.

Ravnateljica administrativno osoblje

Ravnateljica 2017.

pedagoginja

Ravnateljica 2017.

pedagoginja


1.6

1.7

1.8

Odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana, dati mu potrebne podatke i upute

11. Postupanje po Zakonu o pravu na pristupu informacijama,

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima

16. Postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi,

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Utvrđivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je ustanova izložena, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja dotičnim rizicima

18. SWOT analiza- odradit će Tim za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

12. Izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika,

roditelji učenika, učenici, turističke agencije

šk. godina 2016.-2017.

13. Održavanje roditeljskih sastanaka,

Ravnateljica, administrativno osoblje, pedagoginja, učitelji, razrednici, Vijeće roditelja

14. Provođenje izvannastavnih aktivnosti i 15. Realizacija izvanučioničke nastave

17. Objava izvješća u oglasniku Narodnih novina

MZO, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti, djelatnici ustanove, upravni organi ustanove

Ravnateljica, šk. godina

administrativno osoblje,

2016.-2017.

Školski odbor

Ravnateljica, 2017.

administrativno osoblje

88


Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način 2.1

2.2

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 3.1, 3.2., 3.3, 3.4 i 5.1

19. Izjave članova upravnih i rukovodnih tijela i zaposlenika o nepostojanju sukoba interesa

20. Imenovanje službenika za informiranje, 21. Imenovanje povjerenika za etiku, 22. Imenovanje osobe za nepravilnosti, 23. Utvrditi popis obveza i vremenik podnošenja izvješća,

članovi upravnih i rukovodnih tijela, zaposlenici

Ravnateljica, šk. godina

tajnica

2016.-2017.

Ravnateljica, Školski odbor, zaposlenici, Vijeća, roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje 2016.-2018. (MZO, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti), članovi Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac

Ravnateljica, Tajnik- računovođa, osobe koje imenuje Ravnateljica

89


2.3

2.4

2.5

Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju

Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju

Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju

Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja, kako bi bilo moguće poslovanje, odnosno cjelokupni sustav dalje razvijati i poboljšavati Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika iz područja etike, informiranja, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju Donošenje planova edukacije

Ravnateljica 25. Transparentnost provedenih Ravnateljica, djelatnici mjera prema svim (učitelji, administrativno i 2016.-2018. adresatima (na školskim tehničko osoblje) vijećima, Školskom odboru)

26. Upoznavanje s akcijskim planom antikorupcijskog programa na školskim Vijećima, skupu radnika, pohađanje tematskih seminara, organiziranje seminara u školi

Tajnik- računovođa, osobe koje imenuje Ravnateljica

Ravnateljica

Ravnateljica

djelatnici

Tajnik- računovođa,

(učitelji, administrativno i 2016.-2018. tehničko osoblje)

Pedagoginja, osobe koje imenuje Ravnateljica

27. Godišnji plan i program Ravnateljica Ravnateljica, tajnik-računovođa, osoba zaduženih za pojedine pedagoginja, osobe koje imenuje djelatnici (učitelji, 2016.-2018. ravnateljica, vanjski suradnici i aktivnosti provođenja administrativno i tehničko akcijskog plana predavači osoblje) antikorupcijakog programa Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima

90


3.1

3.2

3.3

3.4

Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Imenovati osobu za informiranje

28. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje

Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Imenovati povjerenika za etiku

29. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika za etiku

Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole

Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije

Ravnateljica, Školski odbor, zaposlenici, Vijeća, Roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZO, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti

2012.

Ravnateljica, Školski odbor, zaposlenici, Vijeća, 2015. roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZO, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti 30. Imenovanje Tima za kvalitetu Ravnatelj, Školski odbor, u samovrednovanju OŠ Ivan zaposlenici, Vijeća, Lacković Croata Kalinovac roditelji učenika, ustanove 2009.-2018. s kojima Škola 31. Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac

imenovane osobe

2009.-2018.

tajnica

Ravnateljica

Ravnateljica

Ravnateljica

Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara 4.1

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti

32. Donijet i objavljen Pravilnik o radu i Etički kodeks neposrenih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti te Kućni red Škole

djelatnici Škole

šk.godina 2015./2016.

Ravnateljica, tajnica, Školski odbor, Učiteljsko vijeće

2016./2017.

91


4.2

Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.

Ravnateljica, 33. Imenovanje osoba iz mjera 3.1, 3.2., 3.3, 3.4 akcijskog plana

imenovane osobe

šk. godina

tajnica,

2015./2016.

Školski odbor

2016./2017

Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja 5.1

Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije sukladno važećim propisima

34. Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac

imenovane osobe

2015.-2018.

Ravnateljica

92


10. PLAN NABAVE I OPREMANJA Možemo zaključiti da smo dobro opremljeni informatičkom opremom, ali zbog sve bržeg tehnološkog napretka i naša oprema zastarjeva i potrebno je sustavno svake godine planirati nabavu nove. U školskoj godini 2017./2018.: planiramo povećati digitalnu zrelost naše škole nabavom informatičke opreme:  nabava računalne opreme (mikroračunala) putem prijavljenih projekata  nabava računalne opreme (prijenosnih računala za sve učitelje) -donacija Rasco i osnivač  postavljanje klima uređaja u prostorima škole (knjižnice, učionice 8, ureda i zbornice).  opremanje nastavnim sredstvima i pomagalima za prirodu, biologiju, kemiju, tehničku kulturu i ostala nastavna područja prema financijskim mogućnostima.  nadogradnja zida u sanitarnom čvoru za učiteljice.  nabava strunjača i sportske opreme za nastavu tjelesno-zdravstvene kulture  nastavak unutarnjih radova i opremanje školsko-sportske dvorane  nabava opreme i pomagala koja olakšavaju rad u školskoj kuhinji Škola će redovito voditi brigu o tekućem održavanju i provoditi godišnje preglede i servise sustava za grijanje, ložišta i dimovoda, ispitivanje vatrogasnih aparata, ispitivanje gromobranske instalacije, električnih instalacija i mjerenje osvijetljenosti radnog prostora, mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije prostora i HACCAP standard.

93


11. PRILOZI Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Godišnji planovi i programi rada učitelja 2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja 3. Izvedbeni školski program međupredmetnih i interdisciplinarnih sdaržaja Građanskog ogoja i obrazovanja 4. Plan i program rada razrednika 5. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama 6. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika 7. Raspored sati

Na temelju članka 118. st. 2. al. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i čl. 34 Statuta Osnovne škole Ivan Lacković Croata Kalinovac, Školski odbor na prijedlog ravnatelja škole donosi Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018. na sjednici školskog odbora koja je održana 28. rujna 2017. godine, a nakon provedene rasprave na sjednici učiteljskog vijeća koja je održana 28. rujna 2017. godine i provedene rasprave Vijeća roditelja na sastanku koji je održan 26. rujna 2017. godine.

Ravnateljica škole : Mirjana Bazijanec, dipl. učiteljica

Predsjednik školskog odbora: Goran Ređep, prof.

Kalinovac, 28. rujna 2017. godine KLASA:602-02/17-01/69 URBROJ:2137-74-17-1

94

Gppr 2017 2018 radni dio nadopunjeno  
Gppr 2017 2018 radni dio nadopunjeno  
Advertisement