Page 1

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA DRAVSKA 6, 48361 KALINOVAC

ŠKOLSKI KURIKULUM OSNOVNE ŠKOLE IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

KALINOVAC, 2. LISTOPADA 2018. GODINE


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

SADRŽAJ UVOD.........................................................................................................................................................................................................................................................................3 SASTAVNICE KURIKULUMA.................................................................................................................................................................................................................................7 IZBORNA NASTAVA...............................................................................................................................................................................................................................................11 DOPUNSKA NASTAVA...........................................................................................................................................................................................................................................16 DODATNA NASTAVA.............................................................................................................................................................................................................................................24 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI..........................................................................................................................................................................................................................33 PROJEKTI.................................................................................................................................................................................................................................................................51 IZVANUČIONIČKA NASTAVA..............................................................................................................................................................................................................................63 ŠKOLSKI IZLET......................................................................................................................................................................................................................................................64 TERENSKA NASTAVA............................................................................................................................................................................................................................................66 ŠKOLA PLIVANJA...................................................................................................................................................................................................................................................77 ŠKOLA U PRIRODI.................................................................................................................................................................................................................................................78 ŠKOLSKA EKSKURZIJA........................................................................................................................................................................................................................................79 POSJETI....................................................................................................................................................................................................................................................................80 GOSTI PREDAVAČI.................................................................................................................................................................................................................................................86 INTEGRIRANI (TEMATSKI) DANI.......................................................................................................................................................................................................................91 UČENIČKA ZADRUGA..........................................................................................................................................................................................................................................98 VIZUALNI IDENTITET...........................................................................................................................................................................................................................................99

Školski kurikulum 2018./2019.

2


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

UVOD

Kurikulum podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa (prof. dr. Vladimir Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). U školskoj teoriji i praksi kurikulum sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. Uz službeni program, kurikulum sadrži i one aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum škole, zaštitni znak njenog imidža.

Temeljni dokument za izradu Školskog kurikuluma je Nacionalni okvirni kurikulum koji propisuje: Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. Nacionalni okvirni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i ciljeve poučavanja, koncepciju učenja i poučavanja, pristupe poučavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim područjima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje. Nacionalni okvirni kurikulum donosi ministar.

Školski kurikulum 2018./2019.

3


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Cilj: Definirati temelje rada škole. Utvrditi dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma te Nastavnog plana i programa. Odrediti Nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno‐obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Zadaci: Školskim kurikulumom se utvrđuju: -

aktivnost, program i/ili projekt

-

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja. Školski kurikulum 2018./2019.

4


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Nositelji aktivnosti izrade i donošenja školskog kurikuluma Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog Učiteljskog vijeća, a za organizaciju i pripremu zadužen je ravnatelj.

Javnost rada Školski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku. Smatra se da je školski kurikulum dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku, ako je objavljen na mrežnim stranicama škole. Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.

Školski kurikulum 2018./2019.

5


Dugoročni plan škole 

osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno‐kulturne baštine i nacionalnog identiteta

odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva

osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) kompetencija

osposobiti učenike za cjeloživotno učenje

Kratkoročni plan škole Kratkoročni plan škole razrađen je kroz sljedeće sadržaje: 

nastavni plan izborne nastave

nastavni plan dopunskog rada s učenicima

nastavni plan dodatnog rada s učenicima

nastavni plan izvannastavnih aktivnosti

projekte i programe

nastavni plan izvanučioničke nastave (terenska nastava, izleti, ekskurzije)


SASTAVNICE KURIKULUMA

1. IZBORNA NASTAVA o Vjeronauk (Viktorija Hrženjak Matoš) o Informatika (Darijo Čamilović) o Engleski jezik (Ana Marija Sobota) 2. DOPUNSKI NASTAVNI RAD – razredna nastava o Hrvatski jezik (Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir, Miroslav Rabađija) o Matematika (Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir, Miroslav Rabađija) 3. DOPUNSKI NASTAVNI RAD – predmetna nastava o Matematika (Marina Željeznjak) o Hrvatski jezik (Kristina Domović) o Njemački jezik (Sanja Kolar) 4. DODATNI NASTAVNI RAD – razredna nastava o Priroda i društvo (Mirjana Danček, Jasminka Stankir) o Hrvatski jezik (Jasna Miklaušić) o Matematika (Miroslav Rabađija) 5. DODATNI NASTAVNI RAD – predmetna nastava o Geografija (Elizabeta Trepotec-Marić) o Matematika (Marina Željeznjak) o Engleski jezik (Ana Marija Sobota) o Vjeronauk (Viktorija Hrženjak Matoš)

Školski kurikulum 2018./2019.

7


6. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – razredna i predmetna nastava o Dramska skupina (Jasminka Stankir) o Šahovska grupa (Miroslav Rabađija) o Domaćinstvo (Mirjana Danček) o Ekokoordinatori (Jasna Miklaušić) o Ekološka skupina (Katarina Ređep) o Crveni križ (Katarina Ređep) o Rukometna grupa (Elizabeta Trepotec Marić) o Pjevački zbor (Dražen Štefan) o Tamburaška skupina (Dražen Štefan) o Vjeronaučna skupina (Viktorija Hrženjak Matoš) o Sportska grupa (Goran Ređep) o Engleska igraonica (Ana Marija Sobota) o Literarno-novinarska skupina (Kristina Domović) o Klub mladih tehničara (Darijo Čamilović) o Sigurno u prometu (Darijo Čamillovć) o Fotografska skupina (Hrvoje Baltić) o Likovna skupina (Hrvoje Baltić) o „KAJ volimo“ (Sanja Kolar) o Mali znanstvenici (Nada Kožar) o Mala škola kemije (Nada Kožar)

7. PROJEKTI o o o o

Moje selo (Mirjana Danček) Pričaju nam bake (Mirjana Danček) Roditelji u nastavi (Jasna Mikalušić) Zdrava hrana pri stolu (Jasminka Stankir) Školski kurikulum 2018./2019.

8


o o o o o o o o o o o o

„Čitamo mi, u obitelji svi“ (Igor Radmilović, Jasminka Stankir) Povijest školstva u Kalinovcu (Miroslav Rabađija) Vrste opasnog otpada (Katarina Ređep) Nacionalni kviz za poticanje čitanja (Igor Radmilović) Informacijska pismenost (Igor Radmilović) Čitanjem do zvijezda (Igor Radmilović) CM Liga (Darijo Čamilović) Večer matematike (Marina Željeznjak) Klokan bez granica (Marina Željeznjak) Mathema (Marina Željeznjak) Otvoreni kišobran (Katarina Švarbić) Natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja - Dabar (Darijo Čamilović)

8. IZVANUČIONIČKA NASTAVA ŠKOLSKI IZLET o Našički Markovac, Bizovac, Bizovačke toplice - jednodnevni izlet (Mirjana Danček, Jasna Miklaušić) o Zagreb – jednodnevni izlet (Goran Ređep, Katarina Ređep, Viktorija Hrženjak Matoš, Elizabeta Trepotec Marić) o Krapina – jednodnevni izlet (Goran Ređep, Viktorija Hrženjak Matoš) TERENSKA NASTAVA o Kalinovac – Ulice; Kod bake - Obiteljski dom sv. Ane, Godišnja doba i promjene koje donose (Mirjana Danček) o Moje mjesto; Godišnja doba – proljeće, ljeto, jesen, zima; Vode u zavičaju, Obiteljska kuića, stambena zgrada (Jasna Miklaušić) o Stajalište ili obzor; Plan mjesta; Promet; Vode u zavičaju (Jasminka Stankir) o Selo Sv. Ana – lektira Družba Pere Kvržice; Priroda, životni uvjeti, sunce, voda, zrak, tlo, život biljaka, život životinja, travnjaci, šuma, nizinski zavičaj; Crni jarki i Đurđevački peski (Miroslav Rabađija) o Koprivnica - (Katarina Ređep) o Dječji mini festival u Đurđevcu (Goran Ređep, Katarina Ređep, Elizabeta Trepotec Marić, Viktorija Hrženjak, Kristina Domović) Školski kurikulum 2018./2019.

9


o o o o o o

Šuma (Katarina Ređep) Livada (Katarina Ređep) Geografija (Elizabeta Trepotec Marić) Tehnička kultura (Darijo Čamilović) Crveni križ (Katarina Ređep) Matematika – Erastotenov eksperiment (Marina Željeznjak)

ŠKOLA PLIVANJA o Škola plivanja za učenike trećeg razreda na bazenima Cerine Koprivnica (Jasminka Stankir) ŠKOLA U PRIRODI o Škola u prirodi za učenike trećeg i četvrtog razreda – srednja Dalmacija (Jasminka Stankir i Miroslav Rabađija) ŠKOLSKA EKSKURZIJA o Školska ekskurzija za učenike sedmog razreda – srednja Dalmacija (Katarina Ređep) POSJET o Posjet učenika osmih razreda Vukovaru (Elizabeta Trepotec Marić) o Posjet Gradskoj knjižnici Đurđevac; Posjet Policijskoj postaji (Mirjana Danček) o Posjet Vatrogasnoj postaji u Kalinovcu, Dom za starije i nemoćne Kalinovac, Autobusni i željeznički kolodvor u Đurđevcu, Policijska postaja (Jasna Miklaušić) o Posjet kazalištu u Zagrebu (Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir, Miroslav Rabađija) o Posjet PMF-u (Nada Kožar) o Posjet Obrtničkom sajmu Križevci i Obrtničkoj školi Koprivnica (Elizabeta Trepotec Marić, Katarina Švarbić) o Posjet Udruzi Mali princ Đurđevac (Viktorija Hrženjak Matoš, Katarina Švarbić) o Posjet Đurđevcu (Jasminka Stankir) 9. OSTALO o Gosti predavači – predmetna i razredna nastava o Integrirani (tematski) dani – razredna i predmetna nastava o Učenička Zadruga Školski kurikulum 2018./2019.

10


o Vizualni identitet IZBORNA NASTAVA

Izborna nastava pruža svakom pojedinom učeniku mogućnost izbora nastavnog predmeta iz ponuđenih odgojno – obrazovnih sadržaja u školi. Svrha je izborne nastave omogućavanje učeniku da slobodno kreira odgojno – obrazovni proces na način da već usvojena znanja proširi ili, u području koje ga posebno zanima ili za što ima određenu sklonost, produbi. Sukladno Zakonu o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik izborni predmet koji odabere na početku školske godine mora polaziti do kraja iste. Jedina mogućnost odustajanja od izabranog predmeta izborne nastave je zahtjev i obrazloženje u pisanom obliku od strane roditelja učenika predan Učiteljskom vijeću do 15. kolovoza tekuće školske godine. U našoj školi učenici mogu odabrati izbornu nastavu iz engleskog jezika, informatike i vjeronauka. Izbornom nastavom iz engleskog jezika obuhvaćeni su učenici od 4. do 8. razreda. Nastava se izvodi sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu unutar 2 sata tjedno. Izbornom nastavom iz informatike obuhvaćeni su učenici sedmog i osmog razreda. Nastava se realizira po 2 sata tjedno po skupini, također prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu. Izborna nastava iz vjeronauka organizirana je za učenike 1. – 8. r. Svaka grupa ima po 2 sata tjedno nastave vjeronauka. Nastava se realizira prema Programu katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi.

Školski kurikulum 2018./2019.

11


Ĺ kolski kurikulum 2018./2019.

12


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

KATOLIČKI VJERONAUK

R. br. 2.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima koji pohađaju Katolički vjeronauk kao izborni predmet od 5.do 8. razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak Matoš priprema materijala i zadataka za rad s učenicima.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Uskladiti svoj kršćanski identitet s potrebama Crkve i društva. Uočiti i protumačiti posljedice kršenja pravila; obrazložiti kako kršenje pravila šteti pojedincu i cijeloj zajednici; usvojiti temeljna pravila koja omogućuju dobre Sustavno i skladno odnose i dobar rad u zajednici; prepoznati teološko ekleziološko i zajedničke interese zajednice; pokazati antropološko-pedagoško spremnost na suradnju s drugima u povezivanja Božje objave i tradicije Crkve zajedničkim aktivnostima. Na argumentiran način obrazložiti sa životnim iskustvom određene vjeronaučne teme i primijeniti učenika kako bi se ih u svom vjerničkom i društvenom ostvarilo sustavno i životu (empatija, suodgovornost, cjelovito, ekumenski i zajedništvo, nenasilno rješavanje sukoba, dijaloški otvoreno, upoznavanje katoličke volonterstvo, prijateljstvo, dobrota…). Uočiti razloge zbog kojih dolazi do vjere na informativnosukoba i razmirica u odnosu prema spoznajnoj, doživljajnoj i roditeljima i drugim autoritetima te djelatnoj razini radi navesti načine rješavanja nastalih sukoba. zrelosti u kršćanskoj Prihvatiti sebe i druge ljude, spoznati vjeri i postignuća važnost usklađivanja vlastitih osjećaja s cjelovita općeljudskoga i vjerskog odgoja učenika razumom. Uočiti načine i potrebu trajnog odgoja koji žive u svojem savjesti kako bi naša savjest bila ispravno religioznom i crkvenom, kulturnom i društvenom formirana. Istražiti i sudjelovati u rješavanju prostoru. problema školske i lokalne zajednice. Imenovati vlastite sposobnosti i sklonosti Školski kurikulum 2018./2019.

Različite metode i postupci: razgovor, slušanje, usmeno i pismeno izražavanje, izlaganje, prezentiranje, demonstriranje, molitva, sudjelovanje na crkvenim slavljima, obilježavanjem važnijih datuma: Dani kruha, Dani župe, Sveti Nikola, Božić, Poklade, Valentinovo, Dan škole, Majčin dan. Troškove pokrivaju materijalni izdaci škole.

Način vrednovanja

Postignuća učenika vrednuju se brojčanom i opisnom ocjenom iz četiri područja: Znanje: Usmeno i pismeno vrednovanje mjerljivih sadržaja, snalaženje i povezivanje gradiva, aktualizacije. Zalaganje: praćenje i vrednovanje aktivnost učenika, marljivosti, zauzetosti tijekom pojedinih faza sata, rada u skupini, timskog rada i zadaća. Stvaralačko izražavanje: Individualno vrednovanje uradaka, osobni doprinos radu, kreativnost. Kultura međusobne komunikacije: Vrednovanje kulture ponašanja prema predmetu i učiteljima, učenicima, pomaganje i uvažavanje drugih, dobra djela. Konačna ocjena rezultat je cjelokupnog truda učenika. 13

Vremen aktivno programa projek

Kroz cijelu š godinu 2018 sata tjedno, 7 godišnje.


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

INFORMATIKA

R. br. 3.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 7. i 8. razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj: Darijo Čamilović

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

7. razred Učenik prepoznaje i opisuje ulogu glavnih komponenti računalnih mreža, istražuje kako obilježja strojne opreme utječu na mrežne aktivnosti, koristi se zajedničkim dijeljenjem resursa na mreži. Učenik primjenjuje strategije za prepoznavanje i rješavanje rutinskih hardverskih/softverskih problema do kojih može doći tijekom uporabe računalne tehnologije. Učenik razvija algoritme za rješavanje različitih problema koristeći se nekim programskim jezikom pri čemu se koristi prikladnim strukturama i tipovima podataka. Učenik koristi i upoznaje se s različitim platformama i programima, koje prema potrebi pronalazi i instalira. Učenik priprema, izrađuje te objavljuje vlastite mrežne stranice u skladu s dobrom praksom u području intelektualnoga vlasništva, kritički prosuđuje dobra i loša obilježja pojedinih mrežnih sadržaja. Učenik štiti svoj elektronički identitet i primjenjuje pravila za povećanje sigurnosti korisničkih računa 8. razred Učenik kritički procjenjuje točnost, učestalost, relevantnost i pouzdanost informacija i njihovih izvora. Učenik opisuje i planira organizaciju baze podataka, koristi se nekim programom za upravljanje bazama podataka za lakše pretraživanje i sortiranje podataka. Učenik opisuje građu računalnih uređaja, objašnjava načine prijenosa podataka u računalu te analizira i vrednuje neka obilježja računala koja značajno utječu na kvalitetu rada samoga računala. Učenik identificira neki problem iz stvarnoga svijeta, stvara program za njegovo rješavanje, dokumentira

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremen aktivno programa projek

Usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave, opisno praćenje, vrednovanje domaćih zadaća i odgovora bodovanjem, rad na računalu. Informatika kao nastavni predmet podučava učenike: rješavanju problema, komuniciranju posredstvom različitih medija, prikupljanju, organiziranju i analizi podataka te njihovom oblikovanju u informacije, razumijevanju i kritičkoj ocjeni prikupljenih informacija, donošenju zaključaka na temelju prikupljenih informacija, timskom radu pri rješavanju problema

izlaganje, razgovor, demonstracija, frontalni, pojedinačni, grupni, praktičan rad na računalu

Kroz cijelu š godinu 2018 sata tjedno, 7 godišnje

14


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ENGLESKI JEZIK

R. br. 4.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 4.-8. razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učiteljica AnaMarija Sobota

- učenici će moći razgovarati o kulturi i običajima naroda i zemalja engleskog govornog područja te ih usporediti s hrvatskima - moći će koristiti engleski jezik u svakodnevnim situacijama - moći će samostalno koristiti određene gramatičke strukture i usvajati vokabular - moći će pjevati, pisati, čitati i služiti se engleskim jezikom kada im zatreba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

- savladati znanja engleskog jezika propisana planom i programom - upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja engleskoga govornog područja te usporedba istih s običajima u Hrvatskoj - kroz poticajno radno okruženje poticati učenike na međusobno poštovanje i suradnju - usvajati engleski jezik u prirodnom okruženju, kroz svakodnevne situacije -poticati učenike na važnost učenja stranih jezika te ih motivirati za iste -poticati učenike na prihvaćanje drugih i drugačijih kultura i naroda

Školski kurikulum 2018./2019.

Individualni, skupni i rad u parovima na različitim primjerenim zadacima propisanim godišnjim planom i programom. Kreativno izražavanje kroz manje projekte koji prate sadržaje iz udžbenika. Obilježavanje blagdana i drugih posebnih dana zemalja engleskog govornog područja. Troškovi nabave potrošnog materijala i adekvatnih izvora za kvalitetno izvođenje nastave

Način vrednovanja

Vremen aktivno programa projek

Šk.god 2018 2 školska sat tjedno, 70 šk sati godišnje

Usmeno i pisano vrednovanje, projekti.

15


DOPUNSKA NASTAVA

Dopunska nastava predstavlja posebni odgojno‐obrazovni program koji se odnosi na učenika i/ili skupinu učenika koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njega/njih organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju vještina i sposobnosti iz određenih nastavnih područja, više nastavnih predmeta ili samo jednoga nastavnog predmeta. Dopunski se rad može organizirati za sve nastavne predmete izuzevši likovnu, glazbenu, tehničku i tjelesnu kulturu i izborne predmete.

Školski kurikulum 2018./2019.

16


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

HRVATSKI JEZIK

R. br. 1.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 1. razreda koji imaju teškoća u savladavanju, povezivanju i razumijevanju nastavnog gradiva hrvatskog jezika

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učiteljica Mirjana Danček

Rješavati zadatke različitog tipa uz objašnjenja učitelja Samostalno rješavati domaće zadatke Razviti samopouzdanje i sigurnost u govornom i pisanom izražavanju Usavršiti tehniku čitanja i pisanja Primijeniti pravogovornu i pravopisnu normu

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Savladati minimum redovnog programa iz hrvatskog jezika. Osposobiti učenike za pravilnu upotrebu hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada

Način vrednovanja

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

17


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

MATEMATIKA

R. br. 2.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 1. razreda koji imaju teškoća u savladavanju, povezivanju i razumijevanju nastavnog gradiva matematike

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učiteljica Mirjana Danček

OČEKIVANI ISHODI/POSTIGNUĆA: (Učenik će moći:) - točno odrediti mjesto broja u nizu - imenovati geometrijska tijela - zbrajati i oduzimati u skupu brojeva do 20 - rješavati geometrijske zadatke - uspješno rješavati numeričke i tekstualne zadatke - uspješnije rješavati ispite, nastavne listiće, RB - uspješnije pratiti nastavu matematike - imati više samopouzdanja u radu

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

CILJ: Omogućiti učenicima s teškoćama u učenju i radu da svladavaju predviđeni nastavni plan i program iz matematike. OBRAZLOŽENJE CILJA: neki učenici ne mogu postići zadovoljavajuće rezultate u nastavi, učenici koji teže svladavaju dijelove propisanog programa pa im je potrebna pomoć, nedovoljno samopouzdanje učenika.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način učenja (što rade učenici): rješavaju numeričke i tekstualne zadatke, zbrajaju i oduzimaju u skupu brojeva do 20 rješavaju geometrijske zadatke, rješavaju nastavne listiće, ispite, RB Metode poučavanje (što rade učitelji): usmeno izlaganje, razgovor, demonstracija, priprema materijala, pismeni radovi. Nema troškova.

Način vrednovanja

Redovito pratiti rad i napredovanje učenika. Usmena i pismena provjera znanja, samo vrednovanje učenika, razredno natjecanje.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

18


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

HRVATSKI JEZIK

R. br. 3.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 2. razreda koji imaju teškoća u savladavanju, povezivanju i razumijevanju nastavnog gradiva hrvatskog jezika.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici i učiteljica Jasna Miklaušić

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će - usvajati točno i pravilno usmeno izražavanje, usvajati tehniku čitanja, usvajati točnost pisanja, razvijati vještinu čitanja i pisanja, primjenjivati usvojena znanja u svakodnevnom životu, razvijati sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih jezičnih problema potrebnih za nastavak školovanja, osposobiti učenike za apstraktno mišljenje i logičko zaključivanje, čitanje s razumijevanje i točno i pravilno pisanje, razvijati ustrajnost u urednost u radu.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Osposobiti učenike za čitanje i pisanje - stečeno znanje učiniti trajnom intelektualnom svojinom učenika - osposobiti učenike u primjeni stečenog znanja.

Razvijati jezične djelatnosti: čitanje, slušanje, govorenje i pisanje, artikulirati glasove, izgovarati riječi i rečenice, dopunjavati rečenice slikom, slušati i govorom, gestom i mimikom izraziti zapaženo, pisati/crtati, istraživati, proširivati rječnik. Učenici čitaju, pišu, slušaju, crtaju, uspoređuju, pokazuju, procjenjuju, rješavaju zadatke. Učiteljica priprema zadatke, demonstracija, usmeno izlaganje, objašnjavanje, crtanje. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada. Nema troškova.

Opisno praćenje i provjera ishoda riješenih zadataka, primjena naučenog u redovitoj nastavi.

1 sat tjedno, svaki drugi tjedan, kroz cijelu školsku godinu

Školski kurikulum 2018./2019.

19


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

MATEMATIKA

R. br. 4.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 2. razreda koji imaju teškoća u savladavanju, povezivanju i razumijevanju nastavnog gradiva matematike

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici i učiteljica Jasna Miklaušić

Učenici će - usvajati i izražavati se matematičkim jezikom, usvojena matematička znanja primjenjivati u svakodnevnom životu, razviti sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih matematičkih problema potrebitih za nastavak školovanja, razvijati vještinu čitanja, pisanja i uspoređivanja brojeva, osposobiti učenike za apstraktno mišljenje i logičko zaključivanje, za računanje, pisanje i objašnjavanje matematičkih zadataka, procijeniti odnose među predmetima prepoznati i imenovati geometrijska tijela i geometrijske likove.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Usvojiti brojeve do 100, zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, svojstva računskih radnji, odnosi među predmetima, stečeno znanje učiniti trajnom intelektualnom svojinom učenika. osposobiti učenike u primjeni stečenog znanja.

Učenici čitaju, pišu, slušaju, crtaju, uspoređuju, pokazuju, procjenjuju, rješavaju zadatke. Učiteljica priprema zadatke, demonstracija, usmeno izlaganje, objašnjavanje, crtanje. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada. Nema troškova.

Opisno praćenje i provjera ishoda riješenih zadataka, primjena naučenog u redovitoj nastavi.

Školski kurikulum 2018./2019.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 sat tjedno, svaki drugi tjedan, kroz cijelu školsku godinu

20


6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA

R. br. 5.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3. razreda

Učenicima 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasminka Stankir

Učiteljica Jasminka Stankir

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta Primjenjivati usvojena znanja u svakodnevnom životu - razvijati sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih jezičnih problema potrebnih za nastavak školovanja. Osposobiti učenike za apstraktno mišljenje i logičko zaključivanje, čitanje s razumijevanje i točno i pravilno pisanje, razvijati ustrajnost u urednost u radu.

Prepoznavanje osnovnih pojmova i računskih radnji iz matematike te primjena na konkretnim zadacima

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Savladati minimum redovnog programa iz hrvatskog jezika, vježbanje i utvrđivanje gradiva, razvijanje radnih navika

Savladati minimum redovnog programa iz matematike, vježbanje i utvrđivanje gradiva, razvijanje radnih navika

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 1 sat tjedno, svaki drugi tjedan

Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 1 sat tjedno, svaki drugi tjedan

21


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

MATEMATIKA

8.

HRVATSKI JEZIK

R. br. 7.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 4. razreda kojima treba pomoć u svladavanju minimuma redovnog programa matematike i to iz osnovnog znanja vezanog za računske radnje do 1 000 000, te geometrijskog gradiva.

Učenici 4. razreda kojima treba pomoć u svladavanju minimuma redovnog programa hrvatskog jezika i to iz književnosti, jezika, usmenog i pismenog izražavanja, medijske kulture, te lektire.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija

Učitelj Miroslav Rabađija

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Polaznici će moći primjenjivati osnovna znanja vezanog za računske radnje do 1 000 000, te geometrijskog gradiva.

Polaznici će moći primjenjivati osnovna znanja iz hrvatskog jezika u svakodnevnom radu i to iz gradiva književnosti, jezika, usmenog i pismenog izražavanja, medijske kulture, te lektire.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Svladati minimum redovnog programa matematike vezanog uz računske radnje do 1 000 000, te geometrijskog gradiva.

Svladati minimum redovnog programa iz hrvatskog jezika, vježbanje i utvrđivanje gradiva književnosti, jezika, usmenog i pismenog izražavanja, medijske kulture, te lektire.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Individualni rad sa svakim učenikom na onim područjima u kojima pokazuje nedostatke radi svladavanja tih nedostataka i primjene u svakodnevnom radu.

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave.

Školska godina 2018./2019. 18 sati

Individualni rad sa svakim učenikom na onim područjima u kojima pokazuje nedostatke radi svladavanja tih nedostataka i primjene u svakodnevnom radu.

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave.

Školska godina 2018./2019. 17 sati

22


10.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK

R. br. 9.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 6., 7. i 8. razreda koji imaju teškoće u savladavanju redovnog programa matematike, oko 10 učenika.

- učenici 6. razreda - učenici 7. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Marina Željeznjak, nastavnica matematike

-učiteljica Kristina Domović, prof. hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Prepoznavanje osnovnih pojmova i računskih radnji iz matematike te primjena na konkretnim zadacima.

-pokazati minimum znanja -kulturno se pisano i usmeno izražavati

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Savladati minimum redovnog programa iz matematike. Vježbanje i utvrđivanje gradiva. Razvijanje radnih navika. Primjena osnovnih pravila.

-svladati minimum nastavnog gradiva iz hrvatskog jezika -razvijati kulturu i navike slušanja, čitanja, govorenja i pisanja -ponavljanje, vježbanje i utvrđivanje gradiva -razvijanje radnih navika

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Individualni rad. Metoda razgovora, objašnjavanja, izlaganja, računanja i crtanja.

Provjera usvojenosti sadržaja u redovnoj nastavi – pismeno i usmeno

- individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada

- opisno praćenje napretka - bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

6. razred – 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 7. razred – 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 8. razred – 1 sat tjedno, 35 sati godišnje UKUPNO za školsku godinu 2018./2019. – 105 sati

-šk. god. 2018./19., svaki razred jednom tjedno, svaki razred 35 sati godišnje, ukupno 70 sati godišnje dopunske nastave

23


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

NJEMAČKI JEZIK

R. br. 11.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 6. i 7. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica njemačkog jezika Sanja Kolar

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Izražajno i točno čitati tekst na njemačkom jeziku. Uz pomoć udžbenika prepoznati odgovor na pitanja za razumijevanje teksta. Na zadanim elementarnim zadacima točno primijeniti gramatičke zakonitosti.

Usvojiti nastavne sadržaje (u minimalnoj mjeri) predviđene nastavnim planom i programom. Uvježbavati sadržaje te uputiti kako će učenici svladati poteškoće u učenju. Dopuniti znanje i uvježbati primjenu znanja što će učenicima pomoći u potpunijem i kvalitetnijem praćenju redovnog nastavnog plana i programa njemačkog jezika Razvijati radne navike učenika.

Individualni rad, rad u paru i skupini, uvježbavanje tehnika čitanja i pisanja, primjena gramatičkih zakona u govorenju i pisanju.

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Pismeno i usmeno opisno praćenje rada i napretka učenika, primjena znanja na redovnoj nastavi njemačkog jezika.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

24


DODATNA NASTAVA

Dodatna je nastava u školi organizirana za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet. Sadržaji dodatne nastave temelje se na sadržajima redovne nastave,

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

DRUŠTVOPRIRODA I

R. br.

tako da se omogućuje darovitim učenicima brže i temeljitije uvođenje u svijet znanosti, te priprema učenika za natjecanja.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Pomoći učenicima uočiti povezanost iskustvenog i naučenog. Uvesti učenika u rješavanje problemski situacija koje su mu iskustveno poznate i zanimljive.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Lakše, zabavnije, prirodnije i funkcionalnije učenje. Cjelovito učenje i rješavanje problemskih zadataka. Razvijanje vještina i pozitivnih stavova.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Individualni rad i rad po grupama i u paru na različitim primjerenim zadacima koji su u skladu s godišnjem planom i programom rada. Troškovi kupnje radne bilježnice idu na teret roditelja-50,00kn

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, radne bilježnice Nina i Tino, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satovima redovne nastave

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

25


PRIRODA I DRUŠTVO

R. br. 2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

. Učenicima 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici i učiteljica Jasminka Stankir

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenik će se uz radnu bilježnicu osposobiti za cjelovito učenje, povezivanje područja učenja, rješavanje problemskih zadataka, mozgalica

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Poticati učenike koji imaju interes za učenjem .. Osposobljavanje učenika za uspješno snalaženje u svakodnevnim priopćajnim situacijama (škola, kulturne ustanove, videokonferencijska nastava, dom i obitelj). Nastavne sadržaje prirode i društva utvrditi, produbiti i obogatiti. Uočiti promjene u prirodi i njihov utjecaj na život. Prepoznati utjecaj čovjeka na okoliš. Učenike osposobljavati za suradničko učenje, njegovati pozitivno radno ozračje i prihvaćanje drugih bez obzira na međusobne različitosti.

Usvajanje novih nastavnih sadržaja neposrednim motrenjem, opisivanjem, uspoređivanjem sastavnica prirodnog i društvenog okruženja i izvođenjem pokusa. Upotreba nastavnih materijala iz prirode i društva, korištenje časopisa vezanih uz tematiku, gledanje dokumentarnih emisija, korištenje Interneta, radne bilježnice NINA I TINO Troškovnik-radna bilježnica 49 kn, plaćaju roditelji

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje, sudjelovanje na kvizu NINA I TINO. Dobiveni rezultati poslužit će kao povratna informacija svakom učeniku o njegovom radu i napretku te kao smjernica za daljnji rad

Školski kurikulum 2018./2019.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 1 sat tjedno, kroz cijelu školsku godinu

26


HRVATSKI JEZIK

R. br. 3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i učenicama 2. razreda koji žele znati više i mogu više, za darovite učenike koji s lakoćom svladavaju redovni program i koji pokazuju veći interes za hrvatski jezik te žele proširiti svoje znanje

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici i učiteljica Jasna Miklaušić

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Očekivani ishodi (učenik će moći): Pravilno pisati slova i riječi i rečenica pisanim slovima, izražajno čitati rečenice/tekstove/priče, pjesme, upotrebljavati književni standardni hrvatski jezik u redovnoj nastavi i svakodnevnom životu, usmeno i pisano komunicirati, literarno se izražavati, povezivati stečena znanja s novim sadržajima - primijeniti usvojena jezična znanja, doživjeti i iskazati svojim riječima doživljaj pjesme ili priče, stilski i sadržajno primjereno učeniku.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Otkriti iznadprosječne učenike i darovite. Poticati učenike koji imaju interes za učenjem i primanjem jezično-komunikacijskih sposobnosti. Osposobljavanje učenika za uspješno snalaženje u svakodnevnim priopćajnim situacijama (škola, kulturne ustanove, videokonferencijska nastava, dom i obitelj).

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće Pisati slova, riječi i rečenice malim i velikim tiskanim slovima; malim i velikim pisanim slovima. Čitati ponuđene lektirne naslove, osim obaveznog. Izrađivati umne mape nakon pročitanog lektirnog djela/ slikovnice. Osmisliti slikovnicu uz vođenje i pomoć učiteljice. Ostvariti vezu (komunikaciju) s kratkim proznim djelima potaknutu pitanjima. Spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke priče stilski i sadržajno primjerene učeniku. Razgovarati o svojim željama, interesima. Primati i gledati kazališnu/lutkarsku predstavu. Učiti kroz igru (igra karticama slova i riječi/ sličice ili fotografije. Pripremiti sadržaje za dodatnu nastavu hrvatskoga jezika. Razgovarati, slušati, pisati, crtati, pokazivati izradbu umnih mapa. Primjenjivati IKT-e alate. Demonstrirati kako čitati. Prezentirati dječju slikovnicu djeteta kao autora. Pratiti rad učeničkih ostvarenja i odnosa prema radu.

Način vrednovanja

Provjera ishoda riješeni zadaci, praktični radovi učenika. Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satovima redovne nastave na zadacima više razine.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 nastavni sat tjedno tijekom nastavne godine Ukupno 35 sati godišnje

27


MATEMATIKA

R. br. 4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i učenicama 4. razreda koji žele znati više i mogu više

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Polaznici dodatne nastave moći će samostalno rješavati logičke, računske i geometrijske zadatke, te sudjelovati na matematičkim natjecanjima Mathema i Klokana bez granica.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Promicati i unaprjeđivati temeljna znanja i vještine na višu razinu kod onih učenika koji mogu i žele znati više, unaprjeđivati logičko razmišljanje, kombiniranje, predviđanje

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Individualni, grupni i rad u paru na različitim tipovima logičkih zadataka, sudjelovanje na matematičkim natjecanjima (Mathema i Klokan bez granica), popularizacija matematike kroz noć matematike

Način vrednovanja Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave na zadacima više razine, rezultati na natjecanjima iz matematike (Mathema i Klokan bez granica)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Školska godina 2018./2019. 35 sati

28


GEOGRAFIJA

R. br. 5.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5. i 6. razreda koji imaju interes i sposobnosti za učenjem dodatnih sadržaja iz geografije, oko 4 učenika.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Elizabeta Trepotec Marić, profesorica geografije i povijesti i učenici

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Imenovati, razlikovati, usporediti, analizirati, demonstrirati pojmove i procese sadržane u Nastavnom planu i programu za 5. i 6. razred.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Pripremiti učenike za različite razine Natjecanja iz geografije.

Analiza i usporedba paralelnih udžbenika, atlasa, geografskih karata i radnih bilježnica drugih izdavača iz geografije, istraživanje dodatne literature i web stranica na Internetu, usporedba podataka, prikaz i izlaganje radova. Rad na terenu i terensko istraživanje. Izrada plakata, slikokarti, turističkih prospekata i pisanje geografskih priča Rješavanje ispita znanja s prošlih natjecanja iz geografije. Troškovi uredskog pribora: papir za fotokopiranje, fotokopirni apparat.

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Kroz praćenje redovitosti i uspješnosti ispunjavanja dogovorenih obveza i rezultatima postignutim na školskim, županijskim i državnim natjecanjima.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Listopad 2018. ožujak 2019., u okviru 52 sata godišnje

29


MATEMATIKA

R. br. 6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Darovitim učenicima i onima koji pokazuju interes i sposobnosti za programske sadržaje i učenje dodatnih sadržaja iz matematike kako bi dodatno proširili njihova matematička znanja, sposobnosti i vještine. Učenici 5. i 6. razreda, oko 5 učenika.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Marina Željeznjak, nastavnica matematike pripremanje problemskih zadataka, vođenje učenika i usmjeravanje na uočavanje problema, osiguravanje kvalitete i sistematičnosti u radu, ispravak netočnih postupaka uz objašnjavanja i pripremanje učenika za natjecanje

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Primijeniti stečena znanja u svakodnevnom životu. Razvijati matematičko i logičko mišljenje i zaključivanje. Promicati i unapređivati temeljna znanja i vještine na višu razinu kod onih učenika koji mogu i žele znati više, unapređivati logičko razmišljanje, kombiniranje, predviđanje. Stjecati dodatna matematička znanja potrebnia za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi. Omogućiti rad po programima i sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na interese učenika, te pristup različitim izvorima znanja. Razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, precizno formuliranje formula, urednosti i izgrađivanja znanstvenog stava. Sudjelovati na natjecanju.

Pripremiti učenike za natjecanja. Nadograditi i proširiti osnovna znanja i vještine iz područja koja obuhvaća nastava matematike u 5. i 6. razredu.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Metode demonstracije, praktičnih radova, rada na tekstualnim zadacima, izlaganja i razgovora, individualni i zajednički rad na zadacima, metoda objašnjavanja, izlaganja, računanja i crtanja, suradničko učenje, učenje kroz igru.

Kroz praćenje redovitosti i uspješnosti ispunjavanja dogovorenih obveza i rezultatima postignutim na školskim, županijskim i državnim natjecanjima; opisno praćenje napretka; usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satovima redovne nastave na zadacima više razine

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Rujan 2018. – ožujak 2019. 5. razred, 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 6. razred – 1 sat tjedno, 35 sati godišnje UKUPNO za školsku godinu 2018./ 2019. – 70 sati

30


HRVATSKI JEZIK

R. br. 7.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-daroviti i zainteresirani učenici 7. r., najmanje dva učenika

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Kristina Domović, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-pokazati veću razinu leksičkog, fonetskog, gramatičkog i književnog znanja; pored obveznih sadržaja poznavati i izborne -usmeno i pisano njegovati čistoću hrvatskoga jezika, pravopis i pravogovor

-usvajati hrvatski jezični standard -razvijati leksička, fonetska, gramatička i književna znanja -njegovati čistoću hrvatskog jezika, pravopis i pravogovor -razvijati ljubav prema materinskom jeziku -ukazivati na bogatstvo hrvatskoga jezika -podizati svijest o važnosti učenja hrvatskog jezika

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-kroz praćenje redovitosti i uspješnosti ispunjavanja dogovorenih obveza i rezultatima postignutim na natjecanjima -samovrednovanje učenika

-šk. god. 2018./2019., listopad 2018. – ožujak 2019., 35 sati godišnje

-rješavanje ispita znanja s prošlih natjecanja iz hrvatskog jezika -problemsko istraživanje, rad u paru, individualni pristup, razgovor, suradničko učenje -analiza i usporedba paralelnih udžbenika i radnih bilježnica drugih izdavača iz hrvatskog jezika te istraživanje dodatne literature, gramtike, pravopisa i rječnika -troškovi uredskog pribora: papir za fotokopiranje

31


R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

8.

ENGLESKI JEZIK

- učenici će sudjelovati u natjecanjima – školskom te Hippo Language Competition - moći će samostalno razgovarati o temama koje ih zanimaju Učenici 8. razreda

Učiteljica Ana-Marija Sobota

- moći će u svakodnevnim situacijama koristiti usvojeni dodatni fond riječi iz engleskog jezika - moći će bez straha koristiti nove, ali i otprije poznate gramatičke strukture

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta - pripremati učenike za natjecanja (školsko te Hippo Language Competition) - dati učenicima podršku te ih potaknuti i osposobiti na samostalno dodatno istraživanje engleskog jezika ali i važnost učenja stranog jezika - učvrstiti i proširiti znanja iz redovnog programa engleskog jezika - razvijati ljubav prema stranom jeziku, produbiti znatiželju i interes učenika za jezik - usvajati engleski jezik u prirodnom okruženju, kroz svakodnevne situacije -poticati učenike na prihvaćanje drugih i drugačijih kultura i naroda - razvijati pozitivan stav prema svim oblicima rada

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Zasebni dodatni sati tijekom nastavne godine. Rješavanje zadataka sa školskih, županijskih, državnih natjecanja iz engleskog jezika. Obrada određenih tema koje su učenicima zanimljive, manji projekti te obilježavanje dana koji se slave u engleskom govornom području.

Način vrednovanja

Opisno praćenje učenika u njihovu napretku i zalaganju te sudjelovanje na natjecanjima. Samovrednovanje uspjeha.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom cijele školske godine 2018./2019., 1 sat tjedno, 35 školskih sati godišnje.

Troškovi nabave potrošnog materijala i adekvatnih izvora za kvalitetno izvođenje nastave

32


VJERONAUK

R. br. 9.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima od 5. – 8. r. koji pokažu zainteresiranost za sudjelovanje na Vjeronaučnoj olimpijadi.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak Matoš - priprema materijala i zadataka za rad s učenicima.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijati samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima. Raspoznati bitno od nebitnog. Pravilno se izražavati u usmenoj i pisanoj komunikaciji. Razvijati logičko zaključivanje. Sudjelovati na školskim i međužupanijskim natjecanjima. Izgrađivati kršćanske vrijednosti te i druge poticati na njihovo življenje.

Sudjelovati u pripremanju za Vjeronaučnu olimpijadu natjecanje u znanju na zadanu temu u tekućoj školskoj godini. Vjeroučenici kroz susrete njeguju zajedništvo koje pomaže rastu u kršćanskoj vjeri. Ono što nauče pomoći će im da kršćanske vrijednosti žive u svom svakodnevnom životu, obitelji, školi, široj društvenoj zajednici i da druge potiču na njihovo življenje.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Različite metode i postupci: usmeno izlaganje, pismeno izražavanje, čitanje i rad na tekstu, izrada kviza, sudjelovanje na školskom natjecanju, međužupanijskom natjecanju. Troškove natjecanja pokrivaju materijalni izdaci škole.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici se vrednuju kroz ostvareni broj bodova na pojedinom natjecanju te opisno.

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje.

33


IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Izvannastavne aktivnosti obuhvaćaju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obaveza u organizaciji škole i u njenim prostorijama. U ovim aktivnostima postoje različiti organizacijski oblici odgojno‐obrazovnog rada, kojima se žele zadovoljiti stvarne potrebe i interesi učenika, proširiti i produbiti njihova motorička znanja, razvijati humani odnosi među učenicima, te zbližavati učenike i nastavnike. Izvannastavne aktivnosti organiziraju se za učenike od prvog do osmog razreda. Smisao i rad izvannastavnih aktivnosti nije samo u pružanju mogućnosti "najsposobnijima", već u poticajima omogućavanja i stvaranja uvjeta da se što više učenika uključi u razne organizacijske oblike u kojima će naći smisao i zadovoljstvo i shvatiti njihovu potrebu.


2.

DRAMSKA SKUPINA ŠAHOVSKA GRUPA

R. br. 1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici 2. 3. i 4. razreda

Učenicima od 2. do 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici i učiteljica Jasminka Stankir

Učenik će moći: pokretima i glasom ovladavati scenskim prostorom  samostalno javno nastupiti  unaprijediti i učvrstiti svoje sposobnosti usmenog i pismenog  izražavanja učvrstiti svoje samopouzdanje

Pripremiti i izvesti samostalan scenski nastup pred publikom. Za Dan kruha, blagdan Sv. Nikola, Božić, Dan škole, za Lidrano. Izražajno čitati, recitirati, glumiti sudjelovati u dramskim igrama.

Učitelj Miroslav Rabađija Poboljšati poznavanje otvaranja, središnjice i konačnice u šahovskoj partiji.

Polaznici grupe će moći naučiti osnovna pravila igre i primjenu tih pravila u igranju slobodnih i natjecateljskih partija. Moći će samostalno analizirati poteze, rješavati šahovske probleme i na taj način poboljšavati svoju igru i napredak u radu. Uvježbati etape šahovske partije (otvaranje, središnjica i konačnica), rješavanje šahovskih problema, analiza etapa partija, igranje šahovskih partija protiv kompjutera, na internetu i protiv članova grupe

Popularizacija šaha kod djece u školi, razvijati logičko i apstraktno mišljenje, natjecateljski karakter šaha, samostalno rješavanje situacija, individualnost i momčadski duh.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici memoriraju tekst, dramske igre, vježbe, improvizacije, sudjeluju u likovnoj i tehničkoj izradi scenografije i kostima, pronalaze odgovarajuću glazbu, vježbaju govor i pisanje, pišu literarne uratke, uvježbavaju i izvode scenske nastupe. Demonstracija, razgovor, objašnjavanje. Materijal i pribor za izradu kostima i scenografije, literatura, glazbeni CD, tehnička pomagala

Vrednovanje će se provesti pomoću ankete na kraju nastavne godine, promatranja međusobne interakcije učenika te komunikacije s publikom. Opisno praćenje napretka.

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 1 sat tjedno, kroz cijelu školsku godinu

Sudjelovanje na šahovskom natjecanju škole, na međuopćinskom i županijskom natjecanju osnovnih škola, na šahovskim turnirima u našoj školi (zima i proljeće).

Školska godina 2018./2019. 35 sati

Rad u školi. Nema troškova.

35


DOMAĆINSTVO

R. br. 3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Program rada namijenjen je, potencijalno, svim učenicima i učenicama škole, a provodit će se za one koji se dragovoljno odluče za ovaj program jer program razvija određenu potrebu za očuvanjem kulturne baštine i sudjelovanje u aktivnostima vezane uz prigodne datume ili projekte.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček, članovi grupe, domar, kuharica, roditelji

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Radom u grupi smanjiti negativni utjecaj sekvencijalnosti školskog programa, a pridonosi se holističkom odgoju i obrazovanju u ozračju, primjerenom interesima učenika.

Interaktivno učenje i cjeloviti razvoj učeničkih vještina. Razvoj interesa i sposobnosti, stjecanje radnih navika, usvajanje zakonitosti u tehnološkim procesima, poticanje i razvoj kreativnosti i inovativnosti, samostalnosti, snošljivosti, razvoj poduzetničkih kompetencija, profesionalno informiranje i usmjeravanje, osvješćivanje potrebe očuvanja prirode, očuvanja etno-baštine, usvajanje, prijenos znanja i njegova praktična primjena, usvajanje pozitivnih vrednota i stavova.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Rad po grupama, individualno, u paru, prema viđenom-po modelu oponašanja Mogući troškovi idu na teret Učeničke zadruge “Kalina”

Način vrednovanja

Na osnovi količine izloženih proizvoda te na osnovi uspjeha prezentacije na izložbenom i prodajnom štandu.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

36


EKOKOORDINATORI

R. br. 4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Svi učenici i djelatnici škole, roditelji, lokalna samouprava.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasna Miklaušićorganizacija, praćenje stanja okoliša, izrada panoa, bilježenje podataka, suradnja sa roditeljima, ravnateljicom škole, Općinom Kalinovac, udrugom Lijepa naša, podnošenje izvješća.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Planiranje godišnjeg plana i programa rada eko škole. Sudjelovanje u ekološkim akcijama. Prezentacija i sudjelovanje na prezentacijskim štandovima u mjesu i izvan njega. Bilježenje podataka o okolišu. Pisanje izvješća. Suradnja s učeničkom zadrugom „Kalina“.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Ekološko djelovanje u školi, oko škole i u našem mjestu. Uključivanje u različite akcije i djelovanje te sudjelovanje i javljanje na natječaje. Praćenje stanja okoliša. Organiziranje akcija zaštite okoliša i poboljšanje kvalitete okoliša samostalno ili u suradnji s udrugama. Promicanje ekoloških spoznaja o potrebi i načinu čuvanja okoliša. Razvijanje ekološke svijesti djece i odraslih. Suradnja s medijima, lokalnom zajednicom, udrugom Lijepa naša.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Izvješća, akcije u školi i mjestu, praćenje stanja okoliša, radionice, obilježavanje i uređivanje prezentacijskih štandova. Troškove će snositi podjednako škola i roditelji.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Putem registratora, panoa, stanja okoliša, fotografija, izvješća.

Kroz cijelu školsku godinu 2018./ 2019. 35 sati godišnje

37


EKOLOŠKA GRUPA

R. br. 5.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-svim zainteresiranim učenicima za ekološku skupinu od 5-8. razred (do 15 učenika)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Katarina Ređep, učiteljica prirode i biologije -polaznici ekološke skupine, roditelji, ravnateljica

-Razvijati ljubav i pravilan odnos prema prirodi i zaštiti okoliša, razvijati osjećaj za sklad, red, urednost u svakodnevnom životu - Organizirati praktične akcije zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša (sakupljanje baterija, elektroničkog otpada, plastičnih čepova-volonterski radi razvijanja osjećaja prema drugima i tolerancije (za oboljele od leukemije), papira) - Upoznati i obilježiti nekoliko značajnijih i važnijih “eko datuma” tijekom godine, - surađivati sa brojnim ekološkim udrugama. - Surađivati u timskom radu, tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme -razvijati kreativnost, motoriku, estetiku prilikom izrade predmeta namijenjenih za prodaju UZ „Kalina“ -Održavanje i briga o nasadima biljaka u školskom dvorištu, sadnja cvijeća u učionicama i na otvorenom -voditi brigu o akvariju i terariju

Osvijestiti važnost čistog okoliša. Uskladiti svoje ponašanje i djelovanje sa stečenim spoznajama.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Metoda demonstracije, usmenog izlaganja, razgovora, praktičan rad

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Samovrednovanje razgovorom, , pisanje izvješća za mrežne stranice stranice škole, izrada plakata, popunjavanje nastavnih listića

Tijekom nastavne godine 2017./2018., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

38


6.

CRVENI KRIŽ

7.

RUKOMETNA GRUPA

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici i učenice 7. i 8. razreda

Učenice 4. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Katarina Ređep, učiteljica prirode i biologije -polaznici Crvenog križa,

Učenice 4. – 8. razreda, učiteljica Elizabeta Trepotec Marić

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Promicati zdrav način života, pokazati želju za spašavanjem života uz puno poštivanje različitosti i bez diskriminacije. Povećanje razine svijesti o važnosti prve pomoći. Potaknuti učenike na volonterstvo. Surađivati u timskom radu, tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme, analizirati, tumačiti i vrjednovati prikupljene podatke

Usvojiti osnove tehnike i taktike rukometne igre.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijati moralno, etičko i humano djelovanje učenika prema svim ljudima bez obzira na vjeru, spol, rasu i druge različitosti te poticati solidarnost, volonterstvo i druge pozitivne odlike

Poticati učenice na bavljenje sportom i rekreacijom, prihvatiti pravila ponašanja u grupi i navikavati se na pobjede i poraze.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Metoda demonstracije, usmenog izlaganja, razgovora, praktičan rad Troškovnik pribor prve pomoći. Moguće teškoće organizirati prijevoz učenika

Samovrednovanje razgovorom, pisanje za školski list 2018./19. o aktivnostima crvenog križa, pisanje izvješća za web stranice škole, izrada plakata, popunjavanje nastavnih listića, pripremanje za natjecanje

Tijekom nastavne godine 2018./2019., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

Prijevoz učenica na prijateljske utakmice i školsko međuopćinsko prvenstvo, sok, voda, lopte

Kroz zainteresiranost i redovitost dolaska učenica na treninge, odigravanje prijateljskih utakmica i individualno napredovanje pojedinih učenica

Rujan 2018. lipanj 2019., 70 sati

39


PJEVAČKI ZBOR

R. br. 8.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 1. – 8. razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Dražen Štefan, učitelj glazbene kulture

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

- sudjelovati kao član pjevačkog zbora na nastupima prilikom različitih svečanosti u školi, mjestu i okolici - razviti pjevačke sposobnosti - njegovati glasovnu izražajnost, točnost, čistu dikciju i radost muziciranja i plesa - uvidjeti važnost pravilnog držanja, disanja, izgovora, intonacije i higijene pjevačkog aparata.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Umjetničko izražavanje učenika glazbenom interpretacijom pjesama. Učenici vole glazbeni vokalni izraz umjetničkih, prigodnih i popularnih pjesama, potrebno je produbiti interes uz što kvalitetniju i kreativniju izvedbu pjevanjem i pokretom.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće - Pronalaze u suradnji sa učenicima interesantne i umjetnički vrijedne skladbe za vokalnu interpretaciju. - pripremaju način izvođenja (obrade pjesme) - upjevavanje i rad na pravilnom razvoju dječjeg glasa - prilagođavaju izvedbu skladbi za razne prigode u školi i izvan nje Kabinet glazbene kulture i odgovarajući notni materijal, Orffov instrumentarij i klavijatura

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznat ćemo ostale učenike, roditelje, nastavnike i širu lokalnu zajednicu sa rezultatima svoga rada, prenoseći im svoj doživljaj skladbi i nastojati produbiti doživljaj i ugođaj prigode za koju nastupamo, te se istaknuti među ostalim sudionicima na nastupima u školi i izvan nje.

Šk. god. (2018./2019.) – 3 sata tjedno 105 sati godišnje

40


TAMBURAŠKA SKUPINA

R. br. 9.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima od 2.-8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Dražen Štefan, učitelj glazbene kulture.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- sudjelovati kao član instrumentalne skupine na nastupima prilikom različitih svečanosti u školi, mjestu i okolici - razviti pjevačke i sviračke sposobnosti učenika - njegovati glazbenu izražajnost, točnost i radost muziciranja u skupini - uvidjeti važnost svake dionice u instrumentalnom sastavu

Umjetničko izražavanje učenika glazbenom interpretacijom pjesama. Prepoznati, njegovati i istraživati kulturne i tradicijske običaje svoga kraja. Sviranjem upoznati razne pjesme raznih krajeva RH, europske i svjetske glazbene virtuoze i njihova djela. Samostalno svirati skladbe različitih karaktera i stilova. Prezentirati glazbeno stvaralaštvo kroz rad tamburaške skupine. Potrebno je produbiti interes uz što kvalitetniju i kreativniju izvedbu sviranjem, pjevanjem i pokretom.

- Pronalaze u suradnji sa učenicima interesantne i umjetnički vrijedne skladbe za vokalno-instrumentalnu interpretaciju. - pripremaju način izvođenja (obrade pjesme) - rad na pravilnom razvoju dječjeg glasa i sviračkih sposobnosti raznim instrumentalnim vježbama na notnom ili tablaturnom materijalu - prilagođavaju izvedbu skladbi za razne prigode u školi i izvan nje. Kabinet glazbene kulture i odgovarajući notni materijal tambure, gitare, pojačala, udaraljke, klavijature i razglas

Upoznat ćemo ostale učenike, roditelje, nastavnike i širu lokalnu zajednicu sa rezultatima svoga rada, prenoseći im svoj doživljaj skladbi i nastojati produbiti doživljaj i ugođaj prigode za koju nastupamo, te se istaknuti među ostalim sudionicima na nastupima u školi i izvan nje.

Tijekom školske godine 2018./2019. 2 sata tjedno 70 sati godišnje

Školski kurikulum 2018./2019.

41


(niži razredi)VJERONAUČNA SKUPINA

R. br. 10.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima od 2. – 4. r. koji se upišu na Vjeronaučnu skupinu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak Matoš priprema materijala i zadataka za rad s učenicima.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Navesti i objasniti osnovne istine kršćanske vjere. Na argumentiran način obrazložiti određene vjeronaučne teme i primijeniti ih u svom vjerničkom i društvenom životu ( empatija, suodgovornost, zajedništvo, nenasilno rješavanje sukoba, volonterstvo, prijateljstvo, dobrota…). Razviti sposobnost nutarnjeg osjećaja i osobnog stava zahvalnosti za Božju beskrajnu ljubav i dobrotu, za uzajamno bratsko služenje, dobrotu, socijalnu pravdu, solidarnost i pomoć te za osjećaj zahvalnosti jednih prema drugima. Otkriti, upoznati, prihvatiti i u vlastiti život ucijepiti cjelovit kršćanski moral, tj. Isusov zakon ljubavi i služenja kao istinski način kršćanskoga života. Upoznati i iskusiti duhovnu snagu i spasenjsku vrijednost liturgijskih i crkvenih slavlja, sakramenata, pobožnosti i vjerničkoga života koji je protkan svjedočanstvom zahvaljivanja i slavljenja Boga.

Osposobiti učenike za dublje i cjelovitije upoznavanje kršćanske vjere kako bi bili aktivni sudionici i sustvaratelji Božjega svijeta. Obrazloženje cilja: Izgraditi temeljne kršćanske i općeljudske vrijednosti služeći se porukama biblijskih i drugih tekstova. Poticati i razvijati dijalog i toleranciju prema različitostima. Integriranje kršćanskih i općeljudskih vrijednosti u osobnost. Kritički prosuđivati svoju vjeru i društvo u kojem se živi.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Različite metode i postupci: usmeno izlaganje, pismeno izražavanje, obrada uz pomoć igre, molitveno izražavanje, čitanje i rad na tekstu, izrada panoa, sudjelovanje na školskim priredbama i crkvenim slavljima, obilježavanje važnijih datuma: Dani kruha, Dani župe, Sveti Nikola, Božić, Valentinovo, Dan škole, Dan očeva, Majčin dan…, posjet starijim osobama u staračkom domu.

Opisno praćenje učenikova postignuća; sudjelovanjem i zalaganjem tijekom raznih aktivnosti utvrditi jesu li učenici razvili osjetljivost i pravilan odnos prema Bogu i bližnjemu, izradu panoa, aktivnim i redovitim sudjelovanjem na crkvenim slavljima…

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje.

42


(viši razredi)VJERONAUČNA SKUPINA

R. br. 11.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima od 5. – 8. r. koji se upišu na Vjeronaučnu skupinu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak Matoš priprema materijala i zadataka za rad s učenicima.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Likovno i literarno se izraziti na zadanu temu te prikazati radove na panou u holu škole. Razvijati kreativnost i slobodu stvaranja. Izraditi različite ukrase od prirodnih materijala za različite prigode: Dane kruha, Božić, Uskrs, Majčin dan, Dan očeva, Dan škole. Razvijati svijest o potrebi darivanja. Razvijati osjećaj za drugoga, drugačijeg od mene.

Proširivanje i produbljivanje vjerskih sadržaja; razvijanje sposobnosti stvaralačkog (likovnog) izražavanja, kritičkog, problemskog i kreativnog mišljenja, komunikacijskih i motoričkih vještina, ustrajnosti i motiviranosti u radu te svijesti o potrebi darivanja i dijeljenja s drugima koji su u potrebi.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Različite metode i postupci: usmeno izlaganje, pismeno izražavanje, obrada uz pomoć igre, molitveno izražavanje, čitanje i rad na tekstu, izrada panoa, sudjelovanje na školskim priredbama i priredbama u crkvi, posjet udruzi Mali princ u Đurđevcu.

Opisno praćenje učenikova postignuća; sudjelovanjem i zalaganjem tijekom raznih aktivnosti utvrditi jesu li učenici razvili osjetljivost i pravilan odnos prema Bogu i bližnjemu, izradu panoa, aktivnim i redovitim sudjelovanjem na crkvenim slavljima…

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje.

43


SPORTSKA GRUPA

R. br. 12.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Goran Ređep

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

1. – 4. razred Savladati osnovne oblike kretanja (hodanje, trčanje, puzanje, valjanje, provlačenje, skakanje, preskakanje). Upoznati se sa osnovnim elementima sportskih igara (futsal, badminton, košarka, rukomet) 5. – 8. razred Usvršiti motorička znanja i sposobnosti. Primjeniti naučeno za potrebe aktivnog korištenja slobodnog vremena.

Omogućiti svakom učeniku da zadovolji osnovnu potrebu za kretanjem Razvijati kod učenika pozitivne vrijednosti, toleranciju i zajedništvo. Stjecanje sportskih vještina i sposobnosti. Organiziranje slobodnog vremena učenika te suzbijanje neprihvatljivog oblika ponašanja. Poticanje učenika na uključivanje u izvanškolske športske aktivnosti Usvajati određena motorička znanja, utjecati na sposobnosti

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Individualni i grupni rad Uvijeti rada, motiviranost učenika i termini održavanja drugih izvannastavnih aktivnosti

Način vrednovanja

Sudjelovanje u aktivnostima, poštivanje pravila i praćenje napredovanja, školska natjecanja, natjecanja višeg stupnja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2018./ 19. 3 sata tjedno 105 sati godišnje

44


ENGLESKA IGRAONICA

R. br. 13.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. ,2. i 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica AnaMarija Sobota

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenici će moći predstaviti se, otpjevati određeni broj pjesama na engleskom jeziku, brojati razne brojalice - moći će brojati do 10, napisati određene riječi (2. i 3. razred), nacrtati određene riječi (1. razred) - učenici će moći govoriti o različitim običajima zemalja engleskog govornog područja te neke od njih i prepoznati

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta - rano učenje engleskog jezika kroz igru uz usvajanje vokabulara, gramatike te vježbanje govora i pisanja na engleskom jeziku uz razvijanje ljubavi prema učenju jezika od najranije dobi - upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja engleskoga govornog područja te uspoređivanje istih s običajima u Hrvatskoj -učiti kroz igru, pjesmu te brojalice -usvajati engleski jezik u prirodnom okruženju, kroz svakodnevne situacije -poticati učenike na važnost učenja stranih jezika te ih motivirati za iste -poticati učenike na prihvaćanje drugih i drugačijih kultura i naroda

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Individualni, skupni i rad u paru u prostorijama škole. Kreativno izražavanje kroz manje projekte. Obilježavanje blagdana i drugih posebnih dana zemalja engleskog govornog područja. Troškovi nabave potrošnog materijala i adekvatnih izvora za kvalitetno izvođenje nastave

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Opisnim ocjenama

Tijekom cijele školske godine 2018./2019., 1 sat tjedno, 35 školskih sati godišnje.

45


LITERARNO-NOVINARSKA SKUPINA

R. br. 14.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- za učenike 5. 8. raz.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Kristina Domović, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti, voditeljica skupine

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

- napisati kreativne literarne radove kvalitetno se služeći književnoumjetničkim stilom na književnom jeziku i na dijalektu - napisati kvalitetne novinarske radove - uvjerljivo interpretirati lirske, epske i dramske tekstove - čitati književna djela

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- sudjelovati na školskim priredbama Dan kruha, božićna priredba i priredba uz Dan škole - pisanje (na književnom jeziku i na dijalektu), čitanje i komentiranje učeničkih literarnih (pjesama, priča i igrokaza) i novinarskih (vijesti, izvješća, intervjui...) pokušaja - sudjelovati na manifestaciji Galovićeva jesen, LiDraNu, Preradovićevom rođendanu, natječaju Moja prva knjiga i drugim natječajima - organizirati susret s književnikom u suradnji s knjižničarom - pogledati odabranu kazališnu predstavu u Đurđevcu – V. Dječji mini festival - obilježiti Dan materinskog jezika i Dane hrvatskog jezika - proučavanje starijih hrvatskih pisama - proučavati stvaralaštvo znamenitih (lokalnih) književnika - čitanje književnih djela, crtanje stripova - zapisivanje starih narodnih priča i običaja iz Kalinovca - proučavanje teorije književnosti i teorije novinarstva

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

- kroz satove skupine u učionici hrvatskog jezika, u knjižnici, kazalištu i društvenom domu te na raznim natjecanjima - odlasci na Galovićevu jesen, LiDraNo, Preradovićev rođendan te na V. Dječji mini festival - troškovi prijevoza

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- procjena stručne komisije na LiDraNu i drugim natjecanjima - kroz javne nastupe

- šk. god. 2018.2019., jedan sat tjedno, 35 sati godišnje

46


16.

KLUB MLADIH TEHNIČARA PROMETUSIGURNO U

R. br. 15.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 5. razreda

Učenici 5. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj: Darijo Čamilović

Učitelj: Darijo Čamilović

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Vožnja bicikla uz poznavanje prometnih propisa i pravila Položiti teorijski i praktični dio prometnog ispita

Izraditi prema dogovoru s ostalim članovima školske zadruge Kalina školsku poučnu stazu i pomoći pri izradi nakita i ukrasa za promoviranje škole

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Samostalno sigurno kretanje u prometu na biciklu. Primijeniti prometna pravila, promet ne znakove u realnoj situaciji

Izrada nakita, ukrasa Razvijanje motoričkih sposobnosti i vještina, međusobne suradnje, tolerancije Pomaganje članovima grupe u poslovima ručne i strojne obrade materijala Rukovanje jednostavnim ručnim i el. alatima Rukovanje robotima upravljanim računalom

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Izlaganje, demonstracija

Izlaganje, demonstracija

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ispit u HAK-u i vožnja na poligonu

Kroz školsku godinu 2018./19., prema dogovoru s učenicima 16 sati

Opisno praćenje napretka uporabe alata i spretnosti izrade predmeta.

Kroz školsku godinu 2018./19. 2 sata tjedno 70 sati godišnje

47


FOTOGRAFKA SKUPINA

R. br. 17.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5.-8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelji: Darijo Čamilović, Hrvoje Baltić

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će: Prepoznati i objasniti obilježja reportažne, portretne, pejzažne, reklamne i modne fotografije Uočiti i razumjeti prirodu svjetla i vrste rasvjete u fotografiji (jačina, smjer i karakter svjetla, prirodna/umjetna) Prepoznati izražajna sredstva fotografije: razlikovati vrste kadrova, planova i kuta snimanja Znati pristupiti snimanju događaja, portreta i predmeta Samostalno služiti fotoaparatom Sudjelovati u procesu obrade fotografije Sudjelovati na fotografskim natječajima i natjecanjima Pravilno upotrijebiti fotoaparat prema uvjetima svjetla na mjestu fotografiranja

Istraživanje i potraga za mjestom prirodne ili kulturne baštine našeg kraja i odabir trenutka za željenu fotografiju Odabrane fotografije poslati na web adrese fotografskih natječaja

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Izložbe, školski pano

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Prijave za izbor eko fotografije i izbor najbolje školske fotografije

Kroz školsku godinu 2018./19. 1 sat tjedno 35 sati godišnje

48


LIKOVNA SKUPINA

R. br. 18.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje osjetljivosti na području likovne stvarnosti, vrednovanje sadržaja i ideja, otkrivanje estetičkih vrijednosti u motivu i izvedbi, vrednovanje i očuvanje okoliša i kulturne baštine, svjetske i nacionalne. Razvoj pozitivnog odnosa prema radu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Škola, učenici/učenice, nastavnik likovne kulture

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje osjetljivosti na području likovne stvarnosti, vrednovanje sadržaja i ideja, otkrivanje estetičkih vrijednosti u motivu i izvedbi, vrednovanje i očuvanje okoliša i kulturne baštine, svjetske i nacionalne. Razvoj pozitivnog odnosa prema radu

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje svijesti o vrijednosti vlastitog mišljenja i o potrebi uvažavanja tuđeg mišljenja, promicanja osjećaja za lijepo. Stjecanje znanja, primjena stečenog znanja, razvoj vještina, promišljanje i vrednovanje, usvajanje stavova i vizualno osvještavanje. Razvijanje sposobnosti za društveni angažman te za neposredno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Grupnim ili individualnim radom izraditi dekorativne elemente, suvenir, uporabni predmeti, osmisliti izgled školskih prostorija vezano za prigodne datume te kulisa za školske predstave, scenografija, postava izložbi, organizacija književnih susreta, natjecanja, oslikavanje školskih prostora i predmeta, izrada multimedijalnih prezentacija, online galerija učeničkih radova, izrada pozivnica, logo, čestitke, pohvalnica i prznanja. Idejna rješenja školskog lista i kataloga povodom organizacije izložbi. Učenici će promatrati, uočavati vizualne podatke, razlikovati njihove odnose, klasificirati, interpretirati, iskazati osobne preference i organizirati sustav vrjednovanja

Foto zapisom bilježi se kreativan pristup problematici uređenja interijera, koja se kronološki prati, mijenja, dorađuje i unaprjeđuje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 2 sata tjedno, 70 sati godišnje

49


KAJ VOLIMO

R. br. 19.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Kolar, učiteljica njemačkog jezika

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Sudjelovanjem na Kajkavskom etnografskom kvizu u Virju (studeni) proširiti znanja o kulturi podravskog kraja. Raznim projektima djelovati na razvoj dječje kreativnosti i snalažljivosti. Pisanjem samostalnih radova obogatiti i dijeliti izričaj na kajkavskom narječju.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijati učeničko stvaralačko izražavanje u hrvatskom zavičajnom idiomu; razvijati učenikove potrebe i interese za istraživanje jezika, razumijevanje vrijednosti književne umjetnosti; promicati opće i humanističke vrijednosti; unaprjeđivati i promovirati učeničke radove na kajkavskom narječju; upoznati učenike s kulturom kajkavskog govornog područja; pripremati učenike za razne smotre, prigodne proslave i blagdanske priredbe (školske i izvanškolske – „Kajkavski etnografski kviz“, „Pri Dravskomu“, priredba povodom blagdana Sv. Nikole, Dana kruha, …); njegovati tradiciju i običaje podravskoga i kalinovačkoga kraja; samostalno pripremati tematske radove (učenici)

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Individualni, skupni rad

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Javni nastupi (Kajkavski etnografski kviz, „Pri Dravskomu“, razne školske prigode i priredbe)

Kroz cijelu školsku godinu 2018./2019., povremeno, 35 sati godišnje

50


20.

MALI ZNANSTVENICI

21.

MALA ŠKOLA KEMIJE

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- aktivnost je namijenjena učenicima iz trećeg razreda

- aktivnost je namijenjena učenicima iz šestog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici trećeg i četvrtog razreda razreda - Nada Kožar – predmetni učitelj -roditelji učenika uključenih u „Male znanstvenike“

- učenici šestog razreda - Nada Kožar – predmetni učitelj - roditelji učenika uključenih u „Malu školu kemije“

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

- izvođenjem jednostnih pokusa od obićnih satojaka iz svakodnevnog života dobiti potpuno neobične i neočekivane rezultate - izvođenjem pokusa razvijati motoričke i intelektualne sposobnosti

- upoznati kemijsko posuđe i pribor kojim će se služiti od izvođenja pokusa - zadovoljiti znanstvenu znatiželju - primjenjivati mjere opreza u radu kod eksperimentiranja - razvijati motoričke i intelektualne posbnosti

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- promatranje, upoznavanje, proučavanje, dokazivanje i istraživanje prirodnih pojava i procesa -osposobiti učenike za logičko povezivanje, zaključivanje te primjenu stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu i školi

- promatranje, upoznavanje, proučavanje, dokazivanje i istraživanje prirodnih pojava i procesa - priprema učenika za nastavne sadržaje koje će proučavati na satovima kemije u sedmom razredu

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- predavanje za učenike - edukacija učenika kroz praktične sadržaje - prezentacije, istraživački rad - razgovor

- aktivnost će se vrednovati usmenim putem kroz razgovor s učenicima, praćenjem rezultata istraživačkog rada, izradom prezentacija, izrada postera i osobnih učeničkih mapa te prezentacijom rada za roditelje u sklopu proslave Dana škole

- tijekom nastavne godine 2018./ 19. – 17 sati godišnje

- predavanje za učenike - edukacija učenika kroz praktične sadržaje - prezentacije, istraživački rad - razgovor,

- aktivnost će se vrednovati usmenim putem kroz razgovor s učenicima, praćenjem rezultata istraživačkog rada, izradom prezentacija, izrada postera i osobnih učeničkih mapa

- tijekom nastavne godine 2018./2019. – 18 sati godišnje

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

51


1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

MOJE SELO

R. br.

PROJEKTI

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček i roditelji

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Imenovati svoje selo i njegove ustanove i njihovu namjenu, ulice, obilježja i posebnosti, prednosti i nedostatke. Razvoj komunikacijskih i prezentacijskih vještina.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati mjesto življenja i njegove karakteristike. Upoznati osnovne karakteristike sela i znati ih razlikovati od grada. Uključiti zainteresirane roditelje u učeničke aktivnosti.

Dijaloška, stvaralačka, metoda aktivnog učenja koja obuhvaća igru, promjenu mjesta učenja, foto govor, projektno učenje – istraživanjem. Troškovi – eventualno prijevoz po selu. Na teret i organizaciju roditelja.

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

Školski kurikulum 2018./2019.

52


PRIČAJU NAM BAKE

R. br. 2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček , roditelji i bake

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta Produbiti emocionalnu vezu i empatiju prema starijim osobama. Poticanje na postavljanje pitanja. Poticanje razvoj pamćenja, mišljenja i zaključivanja. Poticanje razvoj govora i bogaćenje rječnika. Zapažati problemske situacije i posljedice tog ponašanja .Poticanje na čuvanje običaja našega kraja.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

U suvremenom brzom ritmu življenja na trenutke ćemo zadržati vrijeme, umiriti ritam i uroniti u svijet priča, događaja i doživljaja naših „baka pričalica“ –koje će obogatiti cijeli djetetov svijet.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Dijaloška, stvaralačka, metoda aktivnog učenja koja obuhvaća igru, promjenu mjesta učenja, foto govor, projektno učenjeistraživanjem. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, rad po grupama i u paru na izradi didaktičkih pomagala. Minimalne troškove radionica podmirit će roditelji.

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića praćenja razvoja djetetovog rječnika, usmeno i pismeno provjeravanje, uključenost u komuniciranje, uključenost u aktivnost

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

53


RODITELJI U NASTAVI

R. br. 3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i roditeljima.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici 2. razreda, roditelji, učiteljica Jasna Miklaušić

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će: izrađivati proizvode od jabuka, kušati, naučiti postupke izrade kolača i pekmeza, spoznati važnost zdrave prehrane, naučiti postupke gašenja požara, znati to praktično primijeniti, spoznati da su sva zanimanja jednako vrijedna, izrađivati ukrase za bor te pisanice, saditi vrt, spoznati važnost očuvanja prirode, znati surađivati.

Uključiti roditelje u nastavni proces. Teme: 1.Dan jabuka –proizvodi, roditelj Pantelić 2. Mjesec knjige – knjižničar, roditelj Janković 3. Zaštita od požara –roditelj Ankica Hadžija 4. Zanimanja ljudi – dva roditelja, roditelj Moslavac i Peić 5. Božić – radionica – roditelj Krčmar 6. Promet- roditelj Peić 7. Svjetski dan voda- roditelji svi 8. Proljeće, zdravlje, sadnja vrtaroditelj Stankir 9. Dan planeta Zemlje- roditeljizelena čistka-eko škola 10. Uskrs- izrada pisanica – roditelji i udruge, Štefanec 11. Sportske aktivnosti – svi roditelji-sportske igre

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Učenici čitaju, pišu, slušaju, crtaju, uspoređuju, pokazuju, procjenjuju, rješavaju zadatke, istražuju, promatraju, sudjeluju u praktičnom radu, razgovaraju, planiraju, igraju se .Učiteljica priprema zadatke, demonstracija, usmeno izlaganje, objašnjavanje, crtanje, praktičan rad-u dogovoru s roditeljima .Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada. Troškove snose roditelji..

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Primjena naučenog, izvođenje i sudjelovanje u praktičnom radu, aktivnost i zalaganje, izvještavanje, takmičenje.

Tijekom cijele godine, integrirano kroz nastavne sadržaje.

54


ZDRAVA HRANA NA STOLU

R. br. 4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3. razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasminka Stankir, učenici, kuharica,roditelji

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Spoznavanje važnosti zdrave hrane u prehrani za zdravlje. Pripremiti jednostavne obroke. Usvojiti pravila pristojnog ponašanja za stolom. Važnost higijene vezane uz hranu i svakodnevne obroke.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Važnost pristojnosti kod jela .Postavljanje i korištenje pribora na pravilan način. Važnost čistoće i urednosti za stolom. Opuštajuće druženje kod jela.

Znati postaviti stol i pribor za jelo. Upoznati korištenje zdrave hrane u pripremanju svakojakih jela. Način pripreme hrane u prošlosti i danas. Što su jeli ljudi nekad, a što sada? Pripremiti ogledno jelo i organizirati ručak zajedno s roditeljima u razredu. Individualni , grupni, u parovima, frontalni. Do 50 ,00 kn za pripremanje jela. ( kroz školsku godinu 2018./2019.

Razgovor, promatranje, vježbanje, istraživanje prezentacija rada i organizacija ručka.

Kroz cijeli školsku godinu, prezentacija 5. mjesec 2019.

Školski kurikulum 2018./2019.

55


„ČITAMO MI, U OBITELJI SVI“

R. br. 5.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 3. i 4. razreda, njihovi roditelji/staratelji i ostatak obitelji

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasminka Stankir, učitelj Miroslav Rabađija i knjižničar Igor Radmilović

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će spoznati važnost i ulogu školske knjižnice kao mjesta poticanja razvitka tehnike čitanja a koja je ključna kompetencija za razvitak ostalih pismenosti (cjeloživotno učenje, informacijska pismenost).

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Projektom učiteljica i knjižničar uz potporu roditelja potiču dijete/učenika da zajedničkim čitanjem knjiga lakše usvaja tehniku čitanja i razvija sklonost prema posuđivanju knjiga u knjižnici i estetskom uživanju u čitanju. Jedan od ciljeva je i ukazati na važnost i ulogu školske knjižnice kao mjesta poticanja razvitka tehnike čitanja, koja je ključna kompetencija za razvitak ostalih pismenosti (osposobljenost učenika za učenje, informacijska pismenost, cjeloživotno učenje).

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće - nabava knjiga i ruksaka potrebnih za projekt - predstavljanje projekta (učiteljici, roditeljima i učenicima) - koordinacija projekta (školska knjižničarka i učiteljica) - "putovanje" knjižnične naprtnjače među učenicima - metoda grupnog i individualnog čitanja u obitelji - pisanje dojmova u bilježnicu dojmova - usmeno i pismeno izlaganje učenika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

- provođenje i analiza ankete među roditeljima i učenicima; - izvješće o provedenom projektu; - bilješke iz knjige dojmova.

Prosinac 2018. – Svibanj 2019.

Troškovnik: - troškovi nabave knjiga, ruksaka i printanja promotivnih materijala

56


POVIJEST ŠKOLSTVA U KALINOVCU

R. br. 6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima četvrtog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija,učenice i učenici četvrtog razreda, ravnateljica i pedagoginja škole,stručni suradnik knjižničar.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Uvidjeti promjene u školstvu nekad ,sad i u bliskoj budućnosti.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijati zanimanje za povijesna istraživanja i utvrđivanje povijesnih činjenica vezanih za postanak škole u Kalinovcu. Razvijati osobni zavičajni identitet istraživanjem i upoznavanjem prošlosti našeg zavičaja. Razvijati suradnju i zajedništvo u razredu i lokalnoj zajednici.

Školski kurikulum 2018./2019.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Učenici će prikupljati podatke, povezivati ih, analizirati, kategorizirati i uopćavati, sastavljati i voditi intervju, izrađivati plakat i pano sa zadanom temom, pisati, pjevati napjeve, plesati, izlagati, raspravljati, izvješćivati. Koristit će se dostupnim i primjerenim sadržajima s internetskih stranica i informacijskokomunikacijskom tehnologijom.

Praćenje aktivnosti na provedbi projekta tijekom školske godine, izrada prezentacija i njihovo predstavljanje,izra da plakata o temi projekta.

57

Školska godina 2018./2019.


VRSTE OPASNOG OTPADA

R. br. 7.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Svi učenici od 1.8. razreda i svi učitelji

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica prirode i biologije Katarina Ređep Ravnateljica škole, svi razrednici od 1. do 8. razreda te svi učenici škole

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta Izrada plakata, realizacija akcije, uključivanje medija, odvoz starih baterije dogovaramo sa poduzećem Friš iz Križevaca, odvoz elektroničkog otpada. Radionice kroz građanski odgoj vrste opasnog otpada te postupanje sa istim. Sakupljanje papira, plastičnih čepova kao humanitarnu akciju za oboljele od leukemije i limfoma i baterija Briga oko kompostera Izvješća o radu Troškovnik nije predviđen

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje ekološke svijesti te brige za zdravlje. Prepoznati posljedice onečišćenja zraka, tla i vode. Objasniti štetna djelovanja. Objasniti važnost recikliranja Razvijati ljubav prema svom zavičaju. Poticati odgoj za održivi razvoj. Razvijanje osjećaja za volonterstvo.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Metoda razgovora, demonstracije i rada na tekstu

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

Članak o ostvarivanju plana na mrežnim stranicamama škole, izvješća, prezentacije, natjecanje, razgovor Zbrajanje i vrednovanje sakupljenog

58

Tijekom cijele godine 2018./2019.


„NACIONALNI KVIZ ZA POTICANJE ČITANJA“

R. br. 8.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Školski knjižničar Igor Radmilović i učenici 5. – 8. razreda.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će upoznati suvremene pisce za djecu i dječju književnu produkciju. Razviti će tehniku čitanja kao i sklonost prema čitanju te posuđivanju knjiga.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Čitanje knjiga van lektirnih naslova. Upoznati suvremene pisce za djecu i suvremenu dječju književnu produkciju. U 2018. godine tema je „Do baštine na krilima mašte“.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće Učenici povodom Mjeseca hrvatske knjige čitaju odabrane naslove koje odabiru organizatori nacionalnog kviza: Knjižnice grada zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu i Odjel za djecu i mladež Gradske knjižnice nakon što su pročitali knjige, učenici rješavaju on-line kviz o tim knjigama ukoliko ga točno riješe ulaze u izvlačenja za nagrade organizatora

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Prezentacija na satovima hrvatskog jezika i evaluacija organizatora natjecanja.

Listopad, studeni 2018.

59


„INFORMACIJSKA PISMENOST“

R. br. 9.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Školski knjižničar Igor Radmilović

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će upoznati cjelokupni knjižnični sustav kao i naučiti koristiti usluge školske i drugih knjižnica. Naučiti će samostalno pronaći, odabrati i vrednovati informacije.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati vrste knjižnica i cjelokupni knjižnični sustav. Upoznati i naučiti koristiti usluge školske i drugih knjižnica. Naučiti pronalaziti građu na policama i mrežnom katalogu knjižnice. Upoznati i naučiti koristiti elektroničke izvore informacija te naučiti samostalno pronaći, odabrati, vrednovati i upotrebljavati informacije.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće Organiziranje nastavnih sati u knjižnici, odnosno u suradnji sa školskim knjižničarem – teme: 1. Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti (1. razred) 2. Dječji časopisi (2. razred) 3. Put od autora do čitatelja (3. razred) 4. Referentna zbirka – priručnici (4. razred) 5. Časopisi – izvori novih informacija (5. razred) 6. Samostalno pronalaženje informacija (6. razredi) 7. On-line katalozi (7. razredi) 8. Uporaba stečenih znanja (8. razredi)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

korištenje usvojenog znanja u daljnjem obrazovanju izrada plakata učenički radovi

Listopad 2018. – lipanj 2019.

60


R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

10.

ČITANJEM DO ZVIJEZDA

Povećanje svijesti o važnosti tehnike čitanja.

Učenici 5. – 8. razreda.

Školski knjižničar Igor Radmilović, učiteljica hrvatskog jezika, razrednici.

Učenici će razvijati tehnike čitanja kao i svijest o važnosti čitanja. Razvijati će kritičko mišljenje kao bitnu građansku kompetenciju. Učenici će upoznati suvremene pisce za djecu i dječju književnu produkciju.

Povećanje svijesti o važnosti čitanja radi razvijanja tehnike čitanja. Povećanje svijesti o važnosti informacijske pismenosti. Čitanje postaje poželjna aktivnost među mladima. Razvijanje kritičkog mišljenja kao bitne građanske kompetencije.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Početkom školske godine članovima tima dostavlja se hodogram projektnih aktivnosti. Početkom mjeseca rujna odabiru se naslovi i tema natjecanja. Krajem mjeseca rujna svim školama (ravnateljima i knjižničarima) šalje se dopis o provedbi projekta. Sredinom mjeseca studenog provodi se školska razina natjecanja. Najkasnije do kraja mjeseca siječnja provodi se županijska razina natjecanja. Državna razina natjecanja treba se provesti najkasnije do 20 ožujka. Tijekom izvođenja projekta izvoditelji projekta zajedno sa školama u kojima će se projekt odvijati obavještavaju lokalne medije (novine, radio i TV postaje) o županijskoj, odnosno regionalnoj razini natjecanja. Tijekom cijelog vremena odvijanja projekta, projektne aktivnosti prezentiraju se na mrežnim stranicama www.knjiznicari.hr

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Izvješće o provedenom projektu s fotografijama; članci u medijima i na mrežnim stranicama škole i projekta. Kontinuirano opremanje školskih knjižnica novom lektirnom i nelektirnom građom za čitanje.

Listopad 2018. – Lipanj 2019.

61


VEČER MATEMETIKE – ZAIGRAJMO MATEMATIKU

R. br. 11.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 1. – 8. razreda, djeca predškolskog uzrasta, roditelji

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Marina Željeznjak, nastavnica matematike, učitelji razredne nastave, odgajatelji predškolske djece – vođenje radionica, pomoć sudionicima pri odabiru radionice i vođenje istih, pomoć pri provedbi

Izgradnja pozitivnog stava prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima – radionicama. Stvaranje novih ideja o tome što matematika jest i čime se bavi, dokazivanje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svi uspješno rješavamo. Razvijati sposobnosti timskog rada.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Popularizacija matematike te poticaj učenika za nastavak matematičkog obrazovanja.

Organizacija radionica u školi, u suradnji s HMD om

Školski kurikulum 2018./2019.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

6. prosinca 2018.

Pozitivan stav prema projektu

62


KLOKAN BEZ GRANICA – MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE

R. br. 12.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 2. – 8. razreda

Marina Željeznjak, nastavnica matematike, učitelji razredne nastave, pomoć pri provedbi

Motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa. Razvijati logičko mišljenje.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Popularizacija matematike te mogućnost širenja osnovne matematičke kulture.

Organizacija natjecanja u školi

Školski kurikulum 2018./2019.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

Pozitivan stav prema matematici

63

21.ožujka 2019.


MATHEMA – EKIPNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

R. br. 13.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 3. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Marina Željeznjak, nastavnica matematike, učitelji razredne nastave

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Poticati logičko mišljenje i matematičke sposobnosti, kreativnost, stvaralaštvo i inovativnost.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Promicanje i popularizacija matematike.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Organizacija natjecanja u OŠ Koprivnica u suradnji sa Udrugom UMKOM, cca 150 kn po ekipi; mogućnost nesudjelovanja zbog financijskih izdataka

Pozitivan stav prema natjecanju i radu u ekipi

Svibanj, 2019.

64


15.

CM Liga OTVORENI KIŠOBRAN

R. br. 14.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5.-8. razreda

Učitelj: Darijo Čamilović

Ostvariti spoj robota i računala, koristiti fizičke prekidače robota, daljinski, programirati robot i njegove senzore.

Učenici 6. razreda i njihovi roditelji

Pedagoginja Katarina Švarbić i razrednica 6. r., gosti predavači. Educirati učenike o štetnosti alkohola i cigareta te nastojati prevenirati svako eksperimentiranje s istim.

Učenici će moći samostalno donijeti odluku i zauzeti stav oko konzumacije alkohola i cigareta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Razvijanje motoričkih sposobnosti i vještina, međusobne suradnje, tolerancije Pomaganje članovima grupe u programiranju i pokretanju robota Rukovanje mBot robotima Rukovanje robotima upravljanim računalom

Izlaganje, demonstracija, video uradci

Prevencija ovisničkog ponašanja (pušenje cigareta, pijenje alkohola i eksperimentiranje s drogama) kod učenika šestih razreda osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Školski kurikulum 2018./2019.

Predavanja i radionice, nisu predviđeni troškovi

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Natjecanje u sklopu CM lige (5 kola)

Kroz školsku godinu 2018./19.

Pozitivne promjene u ponašanju, evaluacijski listići, ankete

Tijekom nastavne godine 2018./19. (veljačatravanj)

65


NATJECANJE IZ INFORMATIKE I RAČUNALNOG RAZMIŠLJANJA DABAR

R. br. 16.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

KiloDabar za učenike 5. i 6 razreda MegaDabar za učenike 7. i 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učitelj: Darijo Čamilović

Sudjelovati u ovogodišnjem natjecanju „Dabar“, pripremiti se za natjecanje uz kolegij PseudoDabar kojem se pristupa putem poveznice http://bit.ly/ pseudodabar.

Dabar promiče informatiku i računalno razmišljanje među učiteljima i učenicima, ali i u široj javnosti. Sudjelovanjem, učenicima pokazati da računalo nije samo igračka za društvene mreže ili gledanje filmova nego izvor zanimljivih logičkih zadataka koji informatiku čine uzbudljivom.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Izlaganje, razgovor, demonstracija, frontalni, pojedinačni, grupni, praktičan rad na računalu

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

Kroz listopad i studeni 2018./19., prema dogovoru

Individualno s učenicima, rad za računalom

66


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva realizaciju planiranih programskih sadržaja izvan škole. Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu. Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, te utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno – obrazovne skupine. Pri organizaciji ovog oblika rada treba voditi računa o interesima, mogućnostima i sposobnostima učenika. Izvanučionička nastava treba koristiti mogućnost interdisciplinarnoga povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta. Pogodnost ovoga oblika nastave jest brže i lakše učenje. Važno je temeljito planiranje aktivnosti izvan učionice, s jasno osmišljenim ciljevima i zadaćama, sadržajno i metodički adekvatno pripremljeno. U izvanučioničku nastavu spadaju: izleti, ekskurzije, odlasci u kina, kazališta, galerije, i druge ustanove, terenska nastava, „škola u prirodi“ i drugi slični organizirani oblici poučavanja/učenja izvan škole.

Školski kurikulum 2018./2019.

67


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

NAŠIČKI MARKOVAC, BIZOVAC I JEDNODNEVNI ŠKOLSKI IZLET U BIZOVAČKE TOPLICE

R. br.

ŠKOLSKI IZLET Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. i 2. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Praćenje učenika na poludnevnom izletu i upućivanje na važnije stvari koje su vrijedne zapažanja. Voditelji su učiteljice Jasna Miklaušić i Mirjana Danček.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će uspoređivati krajeve naše domovine, prepoznati biljni životinjski svijet, snalaziti se u prometu, pravilno se ponašati u sredstvima javnog prijevoza, poštivati zadana pravila kućnog reda u posjetu zoo vrtu i bazenima, pravilno komunicirati i obraćati se, igrati se i zabavljati.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati nizinski kraj naše domovine , obilježja proljeća: biljke, životinje, rad ljudi; prometnice te divlje životinje u ZOO vrtu.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

U organizaciji odabrane turističke agencije u poludnevnom izletu sudjelovat će učenici prvog i drugog razreda Troškove snose roditelji (do 250 kuna)

Način vrednovanja

Listić ili razgovor. Izrada plakata i prezentacija. Članak na mrežnoj stranici škole.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Svibanj 2019.

68


2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

JEDNODNEVNI ZAGREB ŠKOLSKI IZLET –

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 5., 6., 7. i 8. r.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Razrednici – dogovor posjeta i pratnja učenicima na putu.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta Opisati mjesta koja će upoznati na izletu i izvijestiti o njima. Sastaviti izvješće s jednodnevnog školskog izleta. Analizirati kritiku izložbe modela od Lego kocaka. Analizirati kritiku kino predstave, čitati i komentirati filmske kritike. Izraziti osjećaje koje je u njemu pobudilo razgledavanje Muzeja, Izložbe i gledanje filma. Pokazati osjećaj zajedništva i kulture ponašanja.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razgledati Muzej Dražena Petrovića i edukativnu izložbu modela od Lego kocaka. Pogledati odabranu kinopredstavu. Razvijati istančani filmski ukus. Razvijati suradnju među učenicima i timski rad kroz metode i programe građanskog odgoja i obrazovanja. Usvajati navedene nastavne sadržaje na osnovu viđenoga. Uočavati, istraživati i povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Posjet izložbi modela od Lego kocaka, Muzej Dražena Petrovića te gledanje filma u kinu. Troškove prijevoza osigurava općina Kalinovac, troškove ulaznica i hrane osiguravaju roditelji učenika.

Način vrednovanja

Objava članka i fotografija na mrežnim stranicama škole. Analiza posjeta na nastavi.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

26 rujna 2018.

69


3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

JEDNODNEVNI ŠKOLSKI KRAPINA IZLET –

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenici 5. i 6. razred i razrednici

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Razrednici: Goran Ređep I Viktorija Hrženjak, učitelji predmetne nastave

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Opisati i prepoznati važnost i utjecaj Krapinskog pračovjeka na razvoj civilizacije

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati povijesni razvoj čovječanstva, geografske i gospodarske karakteristike kontinentalne Hrvatske i njegovati kulturnu baštinu

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Odlazak na jednodnevnu terensku nastavu 250 kn

Način vrednovanja

Aktivno sudjelovanje i izrada prezentacije

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj, lipanj 2019.

TERENSKA NASTAVA

Školski kurikulum 2018./2019.

70


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

TN-Kod TN-Godišnja bake-udoba posjetu i promjene jednoj obitelji, koje donose Obiteljski dom sv. Ane, TN- Kalinovac-ulice,

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Na temelju promatranja opisati promjene godišnjih doba i povezati ih s promjenama u životu živih bića iz najbližega okoliša. Prepoznati posebnosti okolice škole i najvažnije građevine u blizini škole Znati razloge udomljavanja starijih i nemoćnih- empatija.

Usvajati navedene nastavne sadržaje na osnovu viđenoga, uočavati, istraživati, povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru, pravilno se ponašati. Razvijati ekološku svijest. Upoznati obilježja našeg sela i važnih ljudi, prirodnih ljepota, posebnosti te njegovanje kulturnog naslijeđa našega kraja.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Dijaloška, stvaralačka, metoda aktivnog učenja koja obuhvaća igru, promjenu mjesta učenja, foto govor, projektno učenje-istraživanjem. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, rad po grupama i u paru na izradi didaktičkih pomagala. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, rad po grupama i u paru. Troškovi na teret roditelja. Izlazak u okolicu škole-besplatan.

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19.

71


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

2.

Obiteljska kuća, stambena Godišnja zgradadoba-proljeće, Vode u zavičaju ljeto, jesen, zimaMoje mjesto

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Tijekom nastavne godine

Učenicima 2. razreda

Učenici/učenice, učiteljica Jasna Miklaušić

Učenici će: razlikovati godišnja doba, znati imenovati biljke, životinje, vremenske prilike i rad ljudi kroz godišnja doba, uočiti biljni i životinjski svijet oko voda te spoznati važnost vode za život ljudi, znati razlikovati nizinski zavičaj od ostalih zavičaja, znati nabrojiti važnije ustanove mjesta, biljni i životinjski svijet te rad ljudi, razlikovati stambenu zgradu i obiteljsku kuću.

Upoznavanje promjena u prirodi kroz različita godišnja doba ( vremenske promjene, rad ljudi, promjene kod biljaka i životinja ). Upoznati vodu tekućicu i stajaćicu. Spoznati razliku u načinu života u kući i stambenoj zgradi.

Školski kurikulum 2018./2019.

Učenici čitaju, pišu, slušaju, crtaju, uspoređuju, pokazuju, procjenjuju, rješavaju zadatke .Učiteljica priprema zadatke, demonstracija, usmeno izlaganje, objašnjavanje, crtanje .Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada. Nema troškova.

Primjena naučenog, izvođenje i sudjelovanje u praktičnom radu, aktivnost i zalaganje, izvještavanje, provjere.

72


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

3.

VODE U ZAVIČAJU PROMETPLAN MJESTA STAJALIŠTE ILI OBZOR

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasminka Stankir

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenik će znati odrediti stajalište ,obzor, snalaziti se na planu mjesta, orijentirati se u prostoru, primijeniti stečena znanja o prometu, upoznati vode zavičaja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvajati navedene nastavne sadržaje na osnovu viđenoga. Uočavati, istraživati i povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru. Pristojno se ponašati. Razvijati ekološku svijest

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Izlazak u okolicu škole, promatranje, bilježenje, fotografiranje, snalaženje u prostoru. Nisu predviđeni troškovi

Opisno praćenje napretka. Usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave. Zalaganje i aktivnosti na satu.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Rujan, listopad, studeni, prosinac, ožujak

73


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

4.

5.

Priroda, životni uvjeti, sunce, voda, Terenska nastava u selo Svetu zrak, tlo, život biljaka, život “Družba PereAnu Kvržice uz obradu “ lektirnog djela životinja, travnjaci, šume, nizinski Mate Lovraka zavičaj

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Dati poticaj učenicima četvrtog razreda za čitanje obvezne školske lektire.

Učenicama i učenicima četvrtog razreda radi shvaćanja životnih uvjeta, života biljaka i životinja, nizinskog zavičaja u kojem živimo, te važnosti voda tekućica i stajaćica i živog svijeta u njima.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija, roditelji, učenice i učenici četvrtog razreda, predstavnice udruge žena iz Svete Ane.

Učitelj Miroslav Rabađija, učiteljica Katarina Ređep,učenici ,roditelji.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Shvatiti važnost mlina vodenice u životima ljudi u vremenu događanja dječjeg romana. Važnost očuvanja prirode od onečišćenja. Zajedničke aktivnosti i druženje za vrijeme terenske nastave.

Upoznati glavni motiv radne romana Družba Pere Kvržice ( mlin vodenicu ). Shvatiti način rada mlina i koju su korist imali ljudi od njega. Čitati i razgovarati o lektirnom djelu sjedeći kraj vodenice. Zapažati ljepotu i čistoću prirode. Razvijati zajedništvo prema likovima iz dječjeg romana.

Praktično vidjeti naučeno na satovima prirode i društva. Shvatiti važnost naučenog za održavanje života na planetu Zemlji.

Upoznavanje s gradivom vezanim uz prirodu i životne uvjete u njoj. Upoznati život biljaka i životinja travnjaka,šuma i nizinskog zavičaja. Upoznati važnost voda u nizinskom zavičaju.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće Odlazak automobilima roditelja u Svetu Anu na njihov trošak. Slušanje predavanja o izgradnji mlina vodenice, upoznavanje s radom i važnosti mlina u prošlosti kad se događa radnja dječjeg romana. Čitanje i razgovor o romanu .

Odlazak automobilima roditelja u razgledanje gore nabrojenih područja.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Vođenje dnevnika čitanja i usmena ili pismena provjera pročitanosti.

12.9.2018.

Zapažanja za vrijeme terenske nastave kroz razgovor. Usmena i pismena provjera gradiva,izrada plakata i prezentacija.

Tijekom školske godine 2018./2019.

74


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

6.

CRNI JARKI, ĐURĐEVAČKI PESKI

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenice i učenici četvrtog razreda na shvaćanju važnih prirodno zaštićenih područja našeg zavičaja.

Učitelj Miroslav Rabađija, učiteljica Katarina Ređep, učenici, roditelji, profesorica Elizabeta Trepotec-Marić i inžinjer šumarstva Branko Aurer.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenice i učenici četvrtog razreda moraju shvatiti zašto su neka područja proglašena zaštićenim dijelovima prirode oko nas.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Posjet ovim zaštićenim područjima i shvaćanje razloga zaštićenosti biljnih i životinjskih vrsta.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Odlazak automobilima roditelja u razgledanje gore nabrojenih područja.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Zapažanja za vrijeme terenske nastave kroz razgovor. Usmena i pismena provjera gradiva, izrada plakata i prezentacija.

Tijekom školske godine 2018./2019.

75


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

7.

KOPRIVNICA

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Pobjednicima u sakupljanju starih otpadnih baterija – razredi s najviše skupljenih baterija od 1. do 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Voditeljica projekta: Katarina Ređep, učiteljica prirode i biologije i razrednici navedenih razreda

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

-poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija -skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva -potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana -pogledati odabranu kazališnu predstavu/kino predstavu u Koprivnici -uočiti karakteristike filmske projekcije i sa razumijevanjem pratiti film, uočiti filmsku priču, slijed događaja -razvijati motoričke sposobnosti kao i razvoj koordinacije plivanjem na bazenima s ciljem povećanja mišićne mase -Razvijati suradnju među učenicima i timski rad kroz metode i programe građanskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Nagradno putovanje za razrede koji su skupili najviše baterija tijekom školske godine 2017./2018.

pripremiti izlaganja o reciklaži, rezultatima rada prošle nastavne godine te biljnom i životinjskom svijetu naše županije -igre i aktivnosti na bazenima Cerine u Koprivnici -kino projekcija u Kino Velebit /Domoljubu, Koprivnica - djelomično financiranje iz donacije poduzeća Friš d.o.o. Križevci -kino projekcija 25,00 kuna

samovrednovanje razgovorom, raspravom, objava na mrežnim stranicama škole

Rujan/ listopad

Školski kurikulum 2018./2019.

76


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

8.

DJEČJI MINI FESTIVAL U ĐURĐEVCU

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-za učenike 5. - 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-razrednici i ostali učitelji

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

-pogledati odabranu kazališnu predstavu -interpretirati odgledano dramsko djelo i napisati prikaz -analizirati kritiku dramske predstave

-pogledati odabranu kazališnu predstavu -napisati prikaz odgledane predstave -analizirati kritiku dramske predstave, čitati i komentirati kazališne kritike -razvijati istančani dramski filmski ukus

-dva sata izvanučioničke nastave iz hrvatskog jezika -roditelji snose troškove prijevoza i ulaznica

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

-čitanje i komentiranje prikaza na satu hrvatskog jezika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

26. listopada 2018.

77


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

9.

ŠUMA

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 6. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Katarina Ređep, učiteljica prirode

Imenovati vrste biljaka, a i životinja. Usporediti naučeno u učionici s onim uočenim u prirodi. Napraviti izvještaj o posjetu šumi. Riješiti listić o terenskoj nastavi. Prikupiti materijale koji mogu ostati trajnije pohranjeni u školi. Zadaci učenicima po skupinama, prepoznati biljke i životinje u šumi, utvrditi kiselost ili lužnatost tla, odrediti temperaturu tla, napisati izvješće o svom radi i dobivenim rezultatima, izrada otiska kore drveta. Izrada herbarija sa listovima šumskog bilja, kao i biljaka iz sloja grmlja i prizemnog sloja šume Prijevoz učenika do šume organizirat će se biciklima uz pratnju Objasniti važnost zaštite šumskoga staništa te istaknuti prednosti šume.

Prepoznati vrste u izvornoj stvarnosti. Usporediti naučeno u učionici s uočenim u prirodi. Napraviti izvještaj/dnevnik o posjetu šumi. Razviti ekološku svijest učenika, ali i ljubav prema boravku u prirodi

Metoda razgovora, demonstracije, usmenog izgovora, metoda praktičnog rada. Nije predviđen nikakav troškovnik

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Listići za vrednovanje, listu, objava na stranicama škole, izvješća, prezentacije

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

listopad/ studeni

78


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

10.

LIVADA

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 6. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Katarina Ređep, učiteljica prirode

Imenovati vrste biljaka, gljiva i životinja. Usporediti naučeno u učionici s onim uočenim u prirodi. Napraviti izvještaj o posjetu šumi. Riješiti listić o terenskoj nastavi. Prikupiti materijale koji mogu ostati trajnije pohranjeni u školi. Prepoznati biljke i životinje na livadi i, utvrditi kiselost ili lužnatost tla, odrediti temperaturu tla, napisati izvješće o svom radi i dobivenim rezultatima,. Izrada herbarija sa listovima livadnog bilja. Objasniti važnost zaštite livadnih staništa te istaknuti prednosti livade

Prepoznati vrste u izvornoj stvarnosti. Usporediti naučeno u učionici s uočenim u prirodi. Napraviti izvještaj/dnevnik o posjetu šumi. Razviti ekološku svijest učenika, ali i ljubav prema boravku u prirodi

Metoda razgovora, demonstracije, usmenog izgovora, metoda praktičnog rada. Nije predviđen nikakav troškovnik

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Listići za vrednovanje, listu, web stranicama škole, izvješća, prezentacije

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

travanj/ svibanj

79


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

11.

GEOGRAFIJA

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 5. i 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici 8. razreda naše škole i OŠ Ferdinandovac, učitelji K. Šadek i E. Trepotec Marić Učenici 5. razreda, učiteljica E. Trepotec Marić

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Snaći se u prostoru uz pomoć topografske karte, stići do zadanog cilja. Orijentirati se u prostoru škole, odrediti strane svijeta uz pomoć kompasa. Osposobiti učenike za podučavanje drugih učenika, za snalaženje u prostoru, za orijentaciju. Ostvariti obrazovne ishode građanskog odgoja: objašnjava važnost argumentiranja i dokazivanja temeljenog na činjenicama, vodi i moderira rad grupe, usklađuje i oblikuje zaključke, izvješćuje o njima, opisuje što je održiv razvoj lokalne sredine i Hrvatske i društveno odgovorno gospodarstvo, objašnjava što je održiv društveni, gospodarski i kulturološki razvoj lokalne sredine i Hrvatske, objašnjava važnost prava na zdravi okoliš i održivi razvoj zajednice, prati i opisuje primjere pozitivnih i negativnih utjecaje domaćeg i međunarodnoga gospodarstva, znanosti, kulture i politike na okoliš, opisuje i potkrepljuje podacima ulogu pojedinca i civilnog društva u osiguranju održivog razvoja i zaštiti živih bića te prirodnog i kulturnog okoliša, sudjeluje u akcijama zaštite i pokazuje privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i kulturnog bogatstva Republike Hrvatske, prati zbivanja u okolišu i pokreće aktivnosti za njegovo očuvanje i uređenje.

Učiti o posebnostima užeg zavičaja kroz terensku nastavu i suradnju s učenicima druge škole.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Suradnjom između učenika i učitelja škola naše županije kroz timski rad i međusobno poučavanje učenika Prijevoz učenika do Drave, a na Pijeske idemo biciklima

Anketni upitnici, ocjena kvalitete rada i postignutih rezultata u timu i pojedinačno

Listopad 2018., siječanj 2019. i svibanj 2019.

80


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

12.

TEHNIČKA KULTURA

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5., 6. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj: Darijo Čamilović

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

5. razred Učenici će prepoznati osnovne vrste prometnih znakova Učenici će objasniti važnost prometnih propisa za sigurno kretanje pješaka i biciklista Učenici će primjenjivati stečena znanja i vještine vezane za promet u svakodnevnom životu Promicati prometnu kulturu u školi i izvan škole 6. razred Uočiti osnovna obilježja važnih objekata u mjestu izgrađenih prema pravilima gradnje naučenih na nastavi tehničke kulture Prepoznati prirodna, društvena i tehnička svojstva osobnog okruženja šetnjom kroz mjesto Opisati zadaće tehnike Učenici će razviti odgovornost za urednost radnog mjesta i točnost u radu

Učenici će se upoznati s vrstama životnog okružja, njihovim svojstvima i zadaćom tehnike, te usvojiti pravila ponašanja Stjecanje osnovnih prometnih znanja za sigurno sudjelovanje u prometu bilo kao pješak ili biciklist Učenici će upoznati vrste, svojstva, postupke obrade i primjenu najvažnijih graditeljskih materijala za izradbu tehničkih tvorevina Usvojiti znanja o primjeni materijala u graditeljstvu

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Proći okolicu škole i širi zavičaj

Način vrednovanja

Ocjenjivanje postignutih rezultata u grupi i pojedinačno

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje.

81


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

13.

CRVENI KRIŽ

14.

MATEMATIKA

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenicima 7. razreda

Katarina Ređep, razrednica 7. razreda

Učenici 6. i 7. razreda

Marina Željeznjak, nastavnica matematike

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenike će se potaknuti na razvoj svijesti o važnosti socijalnih i zdravstvenih programa koje provodi Hrvatski Crveni križ kroz infografike, multimedijske kratke dokumentarne prikaze i eksponate (edukacijska lutka za reanimaciju s monitorom za mjerenje kvalitete vanjske masaže srca i umjetnog disanja i s modularnim sistemom koji prikazuje ozljede na ekstremitetima, edukacijski automatski vanjski defibrilator, visinomjer, vaga, stolac/ležaj za dobrovoljno davanje krvi, ortopedska pomagala.)

Poticati istraživačko učenje. Evidentirati rezultate mjerenja.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će se upoznati s razvojem, djelovanjem, ulogom i radom Hrvatskog Crvenog križa i Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, najstarije i najveće humanitarne organizacije. Obilazak edukativnoizložbenog prostora koji se nalazi u sklopu Edukacijskog centra Hrvatskog Crvenog križa Obilazak multimedijskog i interaktivnog edukacijskoizložbenog prostora i radionica. Sudjelovanje učenika na jednoj od odabranih radionica.

Izračunati opseg Zemlje koristeći obični štap.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Metoda demonstracije, usmenog izlaganja, razgovora Troškovi oko 150kn

Samovrednovanje , popunjavanje listića, usmeno provjeravanje

Drugo polugodište, ovisno koji datum ponude

U sklopu redovne nastave matematike. U slučaju lošeg vremena (oblačno) eksperiment ćemo odraditi drugi dan nego je planirano.

Na satu redovite nastave matematike, usmeno i pismeno.

Ožujak, 2019.

82


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

PLIVANJAŠKOLA

R. br.

ŠKOLA PLIVANJA

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici, učiteljica Jasminka Stankir, učitelji plivanja

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Svladati strah od vode, naučiti plivati.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvojiti osnovne tehnike plivanja. Razvijati motoriku, snalaženje u prostoru, i pravilnu komunikaciju. Razvijati prijateljstvo, takmičarski duh i upornost.

Školski kurikulum 2018./2019.

Pet sati dnevno. od ponedjeljka do petka (25 sati), svladavanje osnova tehnike plivanja .

Način vrednovanja

Provjera usvojenosti posljednjeg dana i stjecanje diploma (plivač, poluplivač ili sudionik).

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ožujak ili travanj 2019.

83


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ŠKOLA U PRIRODI – BIOGRAD NA MORU

R. br.

ŠKOLA U PRIRODI

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3. i 4. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učitelji: Jasminka Stankir i Miroslav Rabađija -isplanirati navedeno, voditi brigu o svim polaznicima, obavještavati roditelje. Učenici i učenicepromatrati, usvajati, zapažati, bilježiti. Kulturno se ponašati, sudjelovati. Agencija- isplanirati školu u prirodi, osigurati djecu, kontaktirati sa školom, učiteljicom i roditeljima. Stručni vodiči, animatoripravilno i na vrijeme upoznavati djecu sa sadržajima, voditi brigu o potrebama djece, animirati djecu kroz razne aktivnosti. Roditelji-osigurati sredstva za školu u prirodi.

Učenik će moći: prepoznati obilježja primorskog kraja (reljef, podneblje) i povezanost s gospodarstvom imenovati najpoznatije biljke i životinje u moru i uz more, navesti uzroke onečišćenja mora i objasniti važnost njegova očuvanja, imenovati i povezati kulturnopovijesne spomenike, važne∙ osobe i pučke običaje primorskog kraja. prepoznati zavičajni govor primorskog kraja, primjenjivati pravopisna pravila u pisanju razglednica i kraćih tekstova o primorskom kraju.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvajanje znanja o primorskom dijelu Hrvatske. OBRAZLOŽENJE CILJA Zbog važnosti kvalitetnijeg usvajanja znanja učenici će sadržaje o primorskom dijelu RH učiti u neposrednoj stvarnosti.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Učenici: promatraju okoliš, učenje kroz igru, slušanje izlaganja stručnih vodiča, čitanje kraćih književnih i popularno znanstvenih članaka, postavljanje pitanja, pisanje zabilješki, crtanje, fotografiranje, prikupljanje materijala (razglednice, turistički prospekti, suveniri, prirodnine) izrada mape, likovni radovi, problemski Planiranje aktivnosti i koordinacija na terenu, priprema materijala, demonstracija, priprema nastavnih listića, suradnja sa vodičem, animatorima, vozačem hotelskim osobljem i agencijom Troškove snose roditelji, oko 1600 kuna.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Provjera ishoda, pismeni zadaci objektivnog tipa, usmeno provjeravanje, plakati i prezentacije, izložbe fotografija, pismeni/literarni radovi, likovni radovi učenika, učenička mapa, pričanje i prepričavanje, postavljanje pitanja, raspravljanje, ponašanje , zaštita okoliša.

Drugo polugodište školske godine 2018./19. Svibanj/lipanj-u trajanju 5 dana.

84


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ŠKOLSKA EKSKURZIJA 7. RAZREDA

R. br.

ŠKOLSKA EKSKURZIJA

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 7. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Razrednica Katarina Ređep, roditelji i učenici 7. razreda, izabrana turistička agencija

- stjecanje osnovnih geografskih i povijesnih znanja o Zadarskoj, Ličkosenjskoj i Šibensko-kninskoj županiji te - upoznavanje i njegovanje kulturne baštine - njegovanje zajedništva, nacionalnog identiteta i kulture ponašanja - uočiti specifična kulturološka, arheološka i religijska obilježja kroz kulturno-povijesne i druge sadržaje - razvijanje suradnje među učenicima i timskog rada kroz metode i programe građanskog odgoja i obrazovanja - razvijanje i njegovanje geografskih načina mišljenja i razvijanje socijalnoafektivnih sposobnosti učenika

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- upoznavanje geografskih, povijesnih i gospodarskih karakteristika primorske Hrvatske - prepoznavanje biljaka/životinja u primorskom kraju

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Metoda razgovora, demonstracije, usmenog izgovora Individualno i timski u suradnji s izabranom turističkom agencijom, višednevno putovanje /do 2000 kuna po učeniku koje financiraju roditelji učenika 7. razreda

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Listići za vrednovanje, članak o ostvarivanju plana u školskom listu, web stranicama škole, izvješća, prezentacije, natjecanje

Kraj svibnja/početak lipnja 2019.

85


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

POSJETI

Školski kurikulum 2018./2019.

86


1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

POSJET UČENIKA 8. RAZREDA VUKOVARU

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Razrednica Elizabeta Trepotec Marić i učenici 8. razreda, djelatnici Memorijalnog centra Domovinskog rata

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razlikovati obrambeni i osvajački rat. Prepoznati Domovinski rat kao obrambeni i važnost Domovinskog rata za obranu suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Usvojiti vrijednosti Domovinskog rata i prepoznati značaj Bitke za Vukovar u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti suvremene Republike Hrvatske. Učenje o demokratskim procesima koji su doveli do stvaranja suverene i samostalne Republike Hrvatske te kako je ona obranjena u nametnutome ratu. Razgled memorijalnih mjesta na širem području grada Vukovara gdje će se kroz predavanja vodiča učenici uvesti u događaje koji su se ovdje odigrali ratne 1991. godine. Uz memorijalnu povijest vezanu za Domovinski rat, učenici uče i o povijesnoj i kulturnoj baštini grada Vukovara kroz posjet Gradskom muzeju Vukovar i Muzeju vučedolske kulture. Dvodnevni posjet Vukovaru završava Školom mira, predavanjem čiji je cilj da učenici odnesu svojim domovima poruku mira, nenasilja i tolerancije na kojima se može graditi budućnost te kvizom znanja za učenike. Projekt je ujedno i način socijalizacije u novom okruženju, prilika za upoznavanje običaja, navika i kulture zavičaja u cjelini, kao i poticaj nastavnicima da primjenjuju korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Odlazak na dvodnevno putovanje. Troškove realizacije u potpunosti snosi Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Način vrednovanja

Članak o ostvarivanju plana na mrežnim stranicama škole, izvješća, prezentacije, listići za vrednovanje, kviz

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

7. - 8. veljače 2019.

87


2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

POSJET GRADSKOJ KNJIŽNICI ĐURĐEVAC

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Znati čemu služi gradska i školska knjižnica. Primijeniti pravila ponašanja u kulturnim ustanovama.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvajati navedene nastavne sadržaje na osnovu viđenoga, uočavati, istraživati, povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru, pravilno se ponašati. Razvijati ekološku svijest. Upoznati obilježja našeg sela i važnih ljudi, prirodnih ljepota, posebnosti te njegovanje kulturnog naslijeđa našega kraja.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Dijaloška, stvaralačka, metoda aktivnog učenja koja obuhvaća igru, promjenu mjesta učenja, foto govor, projektno učenjeistraživanjem. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, rad po grupama i u paru na izradi didaktičkih pomagala. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, rad po grupama i u paru. Troškovi na teret roditelja.

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19.

88


3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Policijska postajaPOSJET

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Navesti važnosti Hrvatske policije i policajaca.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvajati navedene nastavne sadržaje na osnovu viđenoga, uočavati, istraživati, povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru, pravilno se ponašati. Razvijati ekološku svijest. Upoznati obilježja našeg sela i važnih ljudi, prirodnih ljepota, posebnosti te njegovanje kulturnog naslijeđa našega kraja.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Dijaloška, stvaralačka, metoda aktivnog učenja koja obuhvaća igru, promjenu mjesta učenja, foto govor, projektno učenjeistraživanjem. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, rad po grupama i u paru na izradi didaktičkih pomagala. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, rad po grupama i u paru. Troškovi na teret roditelja.

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19.

89


4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Autobusni kolodvor, Željeznički kolodvor, Policijska Dom za starije postaja i nemoćneVatrogasna Kalinovac postaja Kalinovac

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i učenicama 2. razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasna Miklaušićisplanirati navedeno Učenici i učenicepromatrati, uvježbati i usvojiti predviđeno gradivo

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Uočavati, istraživati, povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru, pravilno se ponašati. Razvijati ekološku svijest. Spoznati važnost zanimanja ljudi. Razvijati potrebu za pomoć ljudima. Znati se ponašati u različitim sutuacijama, pravilno se obraćati, postavljati pitanja.

Usvajati nastavne sadržaje na osnovu viđenog. Zanimanja vatrogasac-načini gašenja vatre Zanimanje medicinska sestra- skrb o starijima i nemoćnima. Policijski djelatnici i njihova važnost. Kazališna predstava, glumac, muzej. Razlikovati željeznički i autobusni kolodvor.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Šetnja i obilazak Vatrogasnog doma, upoznavanje i obilazak policijske postaje, posjetiti Dom za starije i nemoćne. Odlazak u Đurđevac u obilazak autobusnog i željezničkog kolodvora – prijevoz osobni automobili-roditelji.

Način vrednovanja

Zalaganje i aktivnost na izvanučioničkoj nastavi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Mjesec: listopad, studeni, ožujak, travanj

90


5.

6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA (Kazališna U predstava Guliver, DAN I NOĆ NA PMF –U POSJET ZAGREBU Mirogoj, Muzej grada Zagreba) ZAGREB

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici od 1. do 4. razreda

Praćenje učenika na poludnevnom izletu i upućivanje na važnije stvari koje su vrijedne zapažanja. Voditelji su učiteljice Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir i učitelj Miroslav Rabađija.

učenici osmog razreda kojima će kemija biti važan nastavni predmet kod nastavka obrazovanj a u srednjoj školi

učenici osmog razreda koji će školovanje nastaviti u srednjim školama u kojima je kemija važan nastavni predmet Nada Kožar , učitelj kemije

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će se osposobiti za komunikaciju s medijima, zainteresirati se za sadržaje kazališne predstave, razvijati kulturu ponašanja na javnim mjestima. Doživjeti lutkarsku predstavu. Usporediti adaptaciju lutkarske predstave i knjige.

- primjena naučenih i viđenih sadržaja u izboru daljnjeg školovanja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Pristojno ponašanje u kazalištu. Razvijati ljubav prema kulturi. Upoznati glavni grad naše domovine i kulturne ustanove. Upoznati različite krajeve Republike Hrvatske i uspoređivati ih sa našim zavičajem. Pristojno ponašanje za vrijeme putovanja i šetnje Zagrebom.

Odlazak autobusom preko agencije .Dio troškove snose roditelji do 100 kn, prijevoz financira općina Kalinovac. .

- prisustvovanje učenika popularizacijskim predavanjima, prezentacijama, demonstracijama - sudjelovanje učenika na interaktivnim radionicama - stjecanje osobnog iskustva u prirodoznanstvenim istraživanjima

Putovanje autobusom u Zagreb Promatranje, opažanje, slušanje, analiziranje, komunikacija, postavljanje pitanja, sudjelovanje u radionicama. Troškovi puta oko 200 kn.

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Opisno praćenje napretka. Bodovanje nastavnih listića. Usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave. Pisanje kratkih izvješća. Izrada plakata i prezentacija istih. Zalaganje na samoj nastavi. Članak za web stranicu škole. Prezentacija terenske nastave putem fotografija Izvješćivanje učenika koji nisu prisustvovali danima PMF-a Razgovor s učenicima Evaluacijski listići Pisanje izvješća za školski WEB

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

11. mjesec 2018.

5. travnja 2019.

91


7.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

OBRTNIČKI SAJAM KRIŽEVCI, OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenicima osmog razreda

Razrednica Elizabeta Trepotec Marić, pedagoginja Katarina Švarbić, Obrtnička komora Koprivničkokriževačke županije

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će lakše doći do odluke koju srednju pkolu upisati.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Prezentacija deficitarnih obrtničkih zanimanja na Obrtničkom sajmu u Križevcima Motivacijske rdionice za upis u obrtničke škole Posjet poznatim obrtnicima Koprivničkokriževačke županije Dani otvorenih vrata Obrtničke škole Koprivnica

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Prezentacija i popularizacija deficitarnih obrtničkih zanimanja kroz predavanja i radionice za učenike.

Pozitivni dojmovi učenika, objava na web stranici škol

Tijekom šk. god. 2018./19.

Objava članka i fotografija na mrežnim stranicama škole. Analiza posjeta na Vjeronaučnoj skupini.

Ožujak ili Travanj 2019.

8.

POSJET UDRUZI MALI PRINC (ĐURĐEVAC)

Razviti osjećaj empatije za drugačijeg.

Učenicima Vjeronaučne skupine od 5. – 8. r.

Vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak Matoš, pedagoginja Katarina Švarbić – dogovor posjeta i pratnja učenicima na putu.

Objasniti različite teškoće koje imaju osobe s kojima će se susresti u Udruzi.

Posjet udruzi Mali princ u Đurđevcu. Razvijanje osjećaja empatije za drugačije od sebe, osobito osobe s teškoćama u razvoju.

Izraziti vlastitu kreativnost kroz rad u radionici.

Školski kurikulum 2018./2019.

Troškove prijevoza osigurava škola uz pomoć roditelja učenika.

92


9.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Đurđevac- utvrda Stari grad, galerija I. Lackovića Croate, obilazak malog Z00-vrta-deve

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici. 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici i učiteljica Jasminka Stankir Učiteljica Jasminka Stankir -isplanirati navedeno Učenici i učenicepromatrati, usvajati

Učenici će navedene nastavne sadržaje na osnovu viđenoga, uočavati, istraživati, povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru, pravilno se ponašati. Razvijati ekološku svijest. Upoznati obilježja naše županije i važnih ljudi, prirodnih ljepota, posebnosti te njegovanje kulturnog naslijeđa našega kraja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati kulturno –povijesni spomenik utvrdu Stari grad i Muzej grada Đurđevca, galeriju I. Lackovića Croate multimedijalno uprizorenje Legendao Picokima,obilazak deva u malom ZOO-vrtu

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Prijevoz učenika -roditelji., ulaznica 20 kn

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

. Opisno praćenje napretka, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave, zalaganje i aktivnosti na satu.

3. mjesec 2019.

GOSTI PREDAVAČI

Školski kurikulum 2018./2019.

93


R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

GOSTI PREDAVAČI (učitelji predmetne nastave) Učenicima 4. razreda

2.

SUSRTET S KNJIŽEVNIKOM

1.

Učenici od 1. – 4. razreda te učenici od 5. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Nada Kožar, nastavnica kemije,Elizabeta Trepotec Marić,prof.povijesti i geografije,Marina Željeznjak, nastavnica matematike,Kristina Domović,prof. hrvatskog jezika,Goran Ređep, prof TZK-a. , Katarina Ređep, nastavnica prirode i biologije.

Školski knjižničar, razrednici.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenice i učenici će upoznati nastavnike i profesore koji će s njima raditi u predmetnoj nastavi. Upoznati će njihov način rada te tako lakše svladati gradivo predmetne nastave.

Učenici će upoznati suvremene dječje književnike kao i njihov opus. Razviti će svijest o važnosti čitanja te kritičko mišljenje kao važnu građansku kompetenciju.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Upoznavanje i prilagođavanje učenika na predmetne nastavnike i profesore koji će učenicima predavati u petom razredu.

Odlazak u kabinete u kojima nabrojeni nastavnici i profesori predaju,plan realizacije je kroz cijelu nastavnu godinu ovisno po dogovoru s predmetnim nastavnicima. Troškova nema.

Motivacija za poticanje čitanja i doživljaja knjige kao motivacijskog sredstva za čitanje i kreativno izražavanje te razvijanje ljubavi prema književnosti. Upoznavanje s životom i djelom književnika za djecu.

Priprema učenika čitanjem književnih djela gostujućih autora, razgovor s književnikom, pisanje osvrta na održani susret

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Bilježenje zapažanja o ponašanju i aktivnostima učenika na određenim satovima kod određenih predavača. Individualna zapažanja, o kreativnosti, samostalnosti ,pamćenju ,logičkom zaključivanju, zalaganju na satovima.

Školska godina 2018./2019.

Usmena/pismena reakcija učenika

ožujak, travanj 2019.

94


3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

PRANJE ZUBI PO MODELUSIGURNO U PROMETU

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i učenicama 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenice i učenici prvog razreda, djelatnici PP Đurđevac, školska liječnica, učiteljica Mirjana Danček

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

OČEKIVANI ISHODI/POSTIGNUĆA: -naučiti pravila ponašanja u prometu te prometne znakove -primijeniti naučeno kao sudionik u prometu -razumjeti potrebu i važnost poštivanja prometnih pravila -znati pravilno prati zube -znati da se četkica mora često mijenjati i da svatko ima svoju četkicu

CILJ: Upoznavanje s pravilima prometa i ponašanja u prometu, osnovne higijenske navike. OBRAZLOŽENJE CILJA: Putem predavanja djelatnika PP Đurđevac upoznati se sa važnošću ponašanja u prometu i poštivanja prometnih pravila i znakova. Putem predavanja spoznati važnost održavanja higijene zubi.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način učenja: putem predavanja, radionice, postavljanjem pitanja, zaključuju, povezuju Metode učenja: razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje Nema troškova.

Način vrednovanja

Izložbe radova, razgovor i odgovori na pitanja tijekom predavanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

9.mj. 2018./2019.

95


5.

FOSILNA GORIVA

4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

GOSPODARENJE OTPADOM

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima osmog razreda

- aktivnost je namijenjena učenicima osmog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici osmog razreda Gost predavač Predmetni učitelj

- učenici osmog razreda - gost predavač – Antonija Kolar, ing. urbanog šumarstva - Nada Kožar – predmetni učitelj

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- omogućiti učenicima da na jedan drugačiji način i pristup upoznaju i razumiju sadržaje na temu fosilnih goriva kao poveznicu u nastavku obrade nastavnih sadržaja kemije

-upoznati fosilna goriva kao izvore energije -upoznati nastanak fosilnih goriva, dobivanje, preradu i uporabu -upoznati naftu i zemni plin kao jedan od glavnih izvora organskih spojeva

Učenici će moći: - definirati i prepoznati postupke obrade, odlaganja i uporabe otpada - objasniti postupak reciklaže - samostalno pravilno odvajati otpad

- upoznati gospodarenje otpadom kao djelatnost koja obuhvaća sve grane gospodarstva - upoznati postupke obrade, odlaganja i uporabe otpada - upoznati postupke reciklaže - usmjeriti pozornost učenika na potrebu razvrstavanja i odvojenog sakupljanja različitih vrsta otpada

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Predavanje Izlaganje

- kroz dijalog postavljanjem pitanja praćenjem usvojenosti znanja tijekom obrade novih nastavnih sadržaja

Prosinac 2018.

- predavanje za učenike - edukacija učenika - prezentacije - razgovor

- aktivnost će se vrednovati usmenim putem kroz razgovor s učenicima, ispunjavanjem upitnika, te analizom usvojenih sadržaja

- lipanj 2019.

96


6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

aktivnost je namjenjena učenicima sedmih i osmih razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost - učenici osmih razreda - gost predavač iz Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) te srednjih škola u bližoj okolici (SŠ Đurđevac, SŠ Pitomača) - pedagoginja Katarina Švarbić

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će lakše doći do odluke koju srednju pkolu upisati.

- saznati gdje je moguće pronaći informacije potrebne za donošenje odluke o srednjoj školi i budućem zanimanju - informirati se o vrstama srednjih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji i mogućnostima upisa - informirati se vrstama škola izvan Koprivničkokriževačke županije - informirati se o učeničkim domovima

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

- predavanje za učenike - edukacija učenika - prezentacije - razgovor

Način vrednovanja

- aktivnost će se vrednovati usmenim putem kroz razgovor s učenicima, ispunjavanjem upitnika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

siječanj – travanj 2019.

97


7.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenicima 8. razreda

Učiteljica povijesti Elizabeta Trepotec Marić, gosti predavači iz Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Koprivničkokriževačke županije: mr. sc. Đuro Škvorc, Vlado Radotović, Božo Lazar, Mladen Jušta, Mirko Hanžeković, Darko Kožar, učenici 8. razreda

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici će moći opisati ulogu i vrednovati doprinos Koprivničkokriževačke županije u obrani domovine.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Promicati istinu o Domovinskom ratu i prepoznati doprinos postrojbi Koprivničkokriževačke županije obrani domovine.

Individualno i timskim radom kroz predavanja učiteljice povijesti predavača iz udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Kc-kž županije

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Listići za vrednovanje i uspješnost ostvarenih ciljeva, kviz

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 sat u dogovoru s gostima predavačima, 28. listopada 2018.

98


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ZDRAVLJE (travanj) JESEN (listopad)

R. br.

INTEGRIRANI (TEMATSKI) DANI

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta Prepoznati i opisati promjene u prirodi u jesen. Razvijati sposobnost snalaženja u prostoru i vremenu. Uočavati uzročno posljedične veze i odnose među pojavama. Razvijati pravilan odnos prema ljudskim djelatnostima u zavičaju. Raspraviti i opisati kako se prehranom i tjelesnom aktivnošću može sačuvati zdravlje.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Uočiti jesenske promjene u neposrednoj okolini i njihov utjecaj na život ljudi, životinja i biljaka .Uočiti jesenske promjene u neposrednoj okolini i njihov utjecaj na život. Razumjeti važnost redovite i zdrave prehrane, očuvanja zdravlja, liječenja i cijepljenja.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Promatranje neposrednog okruženja, metoda aktivnog učenja, metoda demonstracije, razgovora, usmenog izlaganja, likovnog izražavanja. Nema troškova.

Način vrednovanja

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

99


2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ZNAČENJE VODE ZA ŽIVOT LJUDI

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3.razreda koji moraju shvatiti da je voda važna za svekoliki život na Zemlji, te na načina održavanja čistoće vode.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasminka Stankir, učiteljica prirode i biologije

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razumjeti važnost vode za život ljudi, biljaka i životinja. Uočiti utjecaj čovjeka na onečišćenje i potrošnju vode. Razlikovati čistu od pitke vode. Razvijati svijest o potrebi zaštite i očuvanja voda.

Prepoznati i imenovati vode zavičaja. Važnost vode za život ljudi, biljaka i životinja,. Razlikovati vode stajaćice i vode tekućice. Upoznati pokusima svojstva vode. Razvijati sposobnosti logičkog zaključivanja, promatranja, uočavanja, i opisivanja viđenog. Pokuse vršiti u laboratoriju. Uočiti uzročno-posljedične veze između pojava i zbivanja u prirodi i djelatnosti ljudi te obrazložiti spomenute veze. Poticati učenike da shvate ulogu čovjeka u održavanju prirodne ravnoteže. Razvijati preciznost u izvođenju praktičnog rada.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Individualni, grupni i rad u paru integriranjem nastavnih sadržaja različitih područja u jedinstvenu cjelinu primjenjujući suvremene nastavne strategije (iskustveno učenje, suradničko učenje, zorne, verbalne, praktične metode, bilježenje, radu paru, rad u skupinama…) Izradom plakata, literarnih radova i likovnih radova te njihovom usporedbom

Način vrednovanja

Usmena i pismena provjera znanja, opisivanje i zapažanje za vrijeme trajanja pokusa, promatranje voda stajaćica i voda tekućica, izrada izvještaja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Veljača-ožujak 2019.

100


4.

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN

3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

EUROPSKI TJEDAN KRETANJA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 5.8. razreda

Učenicima 5.8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Goran Ređep

Učitelj Goran Ređep i razrednici

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivno su sudjelovati u provedbi Hrvatskog olimpijskog dana, natjecati se u trčanju. Primjereno se ponašati, navijati i bodriti ostale natjecatelje.

Aktivno su sudjelovati u provedbi Europskog tjedna kretanja vožnjom bicikla do jezera Batinske.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznavanje učenika sa Olimpijskim pokretom ( Antičke olimpijske igre, Moderne olimpijske igre, geslo, zastava, Naši olmpijci osvajači medalja). Poticati učenike/ce na redovito bavljenje tjelovježbom s ciljem unapređivanja vlastitoga zdravlja. Upoznavanje učenika sa tematskim danom. Utjecati na poboljšanje kvalitete života i svijesti o smanjenju zagađivanja okoliša. Potacati učenike/ce na redovito bavljenje tjelovježbom s ciljem unapređivanja vlastitoga zdravlja.

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Trčanje na 600 m učenice i 800 m učenici

Sudjelovanje u aktivnostima, poštivanje pravila i postizanje rezultata

10. rujna 2018.

Grupnom vožnjom bicikla poštivati prometna pravila i pravila primjerenog ponašanja.

Sudjelovanje u aktivnosti i poštivanje pravila

19. rujna 2018. godine.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

101


6.

EUROPSKI DAN JEZIKA

5.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

DANI KRUHA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici 8. razreda

Sanja Kolar, učiteljica njemačkog jezika

Djeca, učenici, roditelji, uzvanici.

Učenička zadruga „Kalina“. Predstavnici: učiteljica Jasna Miklaušić, učenice 6. razreda Lorena Vlašić, Adriana Kovačević i Sara Balala.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta Učenici će upoznati raznolikost jezika u Europi, steći spoznaje o jezičnim skupinama, njihovim osobitostima i porijeklu, upoznati i prikazati neke izraze i fraze u više europskih jezika, razviti svijest o načinima i potrebama komunikacije među pripadnicima različitih jezičnih skupina.

Upoznati djecu s nastajanjem kruha (od zrna do kruha). Približiti im blagovanje i narodne običaje. Upoznati ih s razlikama između zdrave, prirodne i genetski modificirane hrane. Ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Upozoriti učenike na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje; Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe, koje treba njegovati i sačuvati; Poticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, bilo u svrhe školovanja, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene.

Kroz radionicu i predavanje

Prezentacija Županije i Škole na Svehrvatskoj smotri dana kruha. Očuvanje starih običaja i tradicijskih vrijednosti našega kraja. Prikaz naših proizvoda.

U organizaciji Udruge Lijepa naša. Sudjelovanje na Svehrvatskoj smotri Dani kruha-dani zahvalnosti za plodove zemlje Troškove snose Škola i Udruga Lijepa naša.

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Vrednovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje sadržaja na satima redovne nastave

26. rujna 2018. (Europski dan jezika)

Izložbeni štand.

Đurđevac , 14. listopada 2018. u vremenu od 7 do 14 sati.

102


7.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

DAN SJEĆANJA - VUKOVAR U NAŠIM SRCIMA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 5., 6., 7. i 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Učiteljica povijesti, učiteljica hrvatskog jezika i učenici 5. do 8. razreda

Obrazložiti obnovu velikosrpske ideje, srpskog nacionalizma u Republici Hrvatskoj i „hrvatsku šutnju“, opisati nastanak srpskih paravojnih postrojba i okupaciju dijelova Hrvatske te agresiju JNA na Sloveniju, Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu; opisati stradanja iz Domovinskoga rata: Vukovara, imenovati istaknute hrvatske branitelje; opisati nastanak tzv. Republike srpske krajine na hrvatskom teritoriju, progone Hrvata i građana Hrvatske koji nisu podržavali agresiju; jasno odrediti kako je došlo do rata, tko je agresor, a tko žrtva; navesti primjere teškoća hrvatske obrane i ulogu hrvatskog iseljeništva; obrazložiti mirnu integraciju Podunavlja; opisati posljedice rata na prostoru Hrvatske: ljudske žrtve i materijalna razaranja, ratni zločini, etničko čišćenje (Ovčara) i raseljavanje stanovništva; povratak izbjeglica i prognanika…

Prepoznati Domovinski rat kao obrambeni i važnost Domovinskog rata za obranu suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Nikada ne zaboraviti što se dogodilo u Vukovaru i prenositi istinu na sljedeće generacije.

Individualno i timskim radom kroz predavanje učiteljice povijesti, čitanjem i interpretacijom tekstova Siniše Glavaševića, pisanjem literarnih radova na zadanu temu. U znak sjećanja na poginule branitelje i civile zapalit ćemo lampaše ispred škole.

Školski kurikulum 2018./2019.

Način vrednovanja

Listići za vrednovanje i anketa

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

16. studeni 2018.

103


9.

MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE

8.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

DAN SIGURNIJEG INTERNETA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenicima 2. i 6. razreda

Pedagoginja Katarina Švarbić, razrednici pripremanje materijala i listića za radionice. Učenici – sudjelovanje u svim provedbenim aktivnostima.

Učenici 5.-8. razreda

Pedagoginja Katarina Švarbić, knjižničar Igor Radmilović, učitelj Darijo Čamilović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Obrazložiti pojam tolerancije i tolerantnog ponašanja te primijeniti naučeno u svakodnevnom životu.

Kroz predavanja i radionice osvijestiti kod učenika pojam tolerancije i tolerantnog ponašanja. Razvijati osjećaj samopouzdanja, samopoštovanja i poštovanja prema drugima bez obzira na različitosti. Usmjeravati učenike na prihvaćanje ljudi oko sebe te na prihvaćanje različitosti uopće.

Kroz pedagoške radionice i predavanja. Troškovnik nije planiran.

Pozitivnim promjenama u ponašanju učenika.

13. studenog 2018.

Pretraživati sadržaje interneta i koristiti internetske usluge na siguran i odgovoran način

Poticanje i promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe tehnologije i mobilnih uređaja među mladima i djecom i roditeljima Predavanje za učenike 5. i 6. razreda od strane PU Koprivničko-križevačke (Nisi sam)

Video, audio, ppt prezentacije, video servisi: Youtube, Vimeo, oblak OneDrive ili Google Drive. Kroz pedagoške radionice i predavanja. Troškovnik nije planiran.

Praćenje napretka kroz uporabu medijskih alata i izrade prezentacija.

5. veljače 2019.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Školski kurikulum 2018./2019.

104


10.

DAN RUŽIČASTIH MAJIJCA

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

11.

SVJETSKI DAN MATEMATIKE (WORLD MATH DAY)

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 4.8. razreda

12.

SVJETSKI DAN BROJA Pi

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Učenici od 5.8. razreda

Učenici 1.-8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta

Pedagoginja Katarina Švarbić, knjižničar Igor Radmilović, svi učitelji razredne i predmetne nastave

Razlikovati poželjno od nepoželjnog (nasilnog) ponašanja

Marina Željeznjak, nastavnica matematike, učitelj informatike Darijo Čamilović, učitelj Miroslav Rabađija

Poticati logičko mišljenje i matematičke sposobnosti, kreativnost, stvaralaštvo i inovativnost. Sudjelovati u zabavnim aktivnostima – radionicama.

Marina Željeznjak, nastavnica matematike

Istražiti specifičnosti toga dana, izraditi plakat na zadanu temu ili ppt prezentaciju.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Prevencija nasilničkog ponašanja među učenicima. Razvijanje svijesti o toleranciji i međusobnom poštivanju. Promicanje vrijednosti prihvaćanja različitosti.

Predvanja i radionice u svim razredima. Troškovi ružičastih majica pri Centru za prevenciju nasilja – cca 30 kn. Snose roditelji.

Zajednička fotografija, video uradak provedbenih aktivnosti

27. veljače 2019.

Organizacija matematičkih radionica u informatičkom kabinetu, u suradnji s učiteljem informatike i učiteljem 4. razreda

Pozitivan stav prema rješavanju matematičkih problema

6. ožujka 2019. (svake godine prve srijede u ožujku)

Na satovima redovite nastave matematike

Usmeno uz pomoć prezentacija i izlaganja učenika samostalno

14. ožujka 2019.

Promicanje i popularizacija matematike.

Obilježiti Dan broja Pi različitim metodama rada.

Školski kurikulum 2018./2019.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

105


13.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

MEĐUNARODN I DAN SPORTA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Goran Ređep i razrednici

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta Aktivno su sudjelovati u provedbi tematskog dana. Natjecati se u planiranim sportskim aktivnostima i time pokazati pozitivan stav prema vježbanju

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Planiranim tjelesnim aktivnostima utjecati na pozitivan stav prema svakodnevnom tjelesnom vježbanju kao važnom čimbeniku u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće Individualna natjecanja uraznim sportskim disciplinama gađanje kantica krpenim loptama, skakanje u vreći, skok u dalj s mjesta, trčanje na 50m, bacanje rakete (vortex) u dalj.

Način vrednovanja

Sudjelovanje u aktivnostima, poštivanje pravila i postizanje rezultata

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Svibanj 2019. godine.

106


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

UČENIČKA ZADRUGA

1.

UČENIČKA ZADRUGA

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. - 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Voditelj UZ, voditelji radionica i sekcija, učenici, svi zaposlenici škole, roditelji i vanjski suradnici.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta Učenici će razvijati kreativnost i pozitivni odnos prema radu, slobodno izražavati svoje ideje, poruke i u raznim životnim situacijama. Učenici će biti usmjeravani na kreativne aktivnosti, inicijativnost, samostalnost, suradnju, timski rad, originalnost u izražavanju. Simboličko će se izražavati, gdje će do izražaja doći estetika, uređenje interijera, dizajniranje predmeta. Kod učenika će se razvijati strpljivost i upornost. Primarni cilj ovih radionica je finalni proizvod do kojeg se dolazi različitim tehnikama, materijalima i metodama. Razvijati će se potencijal svakog djeteta, podrazumijevajući prvenstveno fino – motoričke sposobnosti, a potom i funkcionalne te odgojno – obrazovne.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Zadovoljavanje individualnih potreba učnika, profesionalno informiranje, razvoj sposobnosti, znanja i vještina kroz samostalni, suradnički i praktični rad. Razvijanje vizualnog i kritičkog mišljenja te pozitivnog odnosa prema estetskim vrijednostima. Razvijanje poduzetničkog i stvaralačkog mišljenja te prepoznavanje i primjena tehničkih sadržaja u životnom okruženju. Razumijevanje prirodnih procesa i njihove važnosti za život te razvijanje ekološke svijesti kod učenika. Izrada uporabnih i ukrasnih predmeta, uzgoj ukrasnog i začinskog bilja, nevena, kamilice, lavande, izrada mirisnih vrećica, prikupljanje sekundarnih sirovina. Uređivanje škole izrađenim predmetima i njihova prodaja.

Teorijska i praktična nastava kroz suradnički i individualni rad. Materijali i sredstva za rad pojedinih sekcija unutar UZ (alat, pribor, ambalaža, sadnice), odlasci na smotre i sajmove.

Sudjelovanje na smotrama i sajmovima. Prodaja proizvoda.

Tijekom školske godine 2018./19.

Školski kurikulum 2018./2019.

107


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

VIZUALNI IDENTITET

2.

Estetsko uređenje (vizualni identitet)

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. - 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Škola, učenici / učenice, nastavnik likovne kulture, suradnja s likovnom grupom, voditelj tima Hrvoje Baltić, prof.

Očekivani ishodi/postignuća aktivnosti, programa i/ili projekta Razvijanje osjetljivosti na području likovne stvarnosti, vrednovanje sadržaja i ideja, otkrivanje estetičkih vrijednosti u motivu i izvedbi, vrednovanje i očuvanje okoliša i kulturne baštine, svjetske i nacionalne. Razvoj pozitivnog odnosa prema radu. Osmisliti izgled školskih prostorija vezano za prigodne datume .Vizualni identitet web stranica škole, prezentacije, online galerija učeničkih radova, online čestitke

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje svijesti o vrijednosti vlastitog mišljenja i o potrebi uvažavanja tuđeg mišljenja, promicanja osjećaja za lijepo. Razvijanje sposobnosti za društveni angažman te za neposredno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu

Školski kurikulum 2018./2019.

Metode realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik te moguće teškoće

Grupnim ili individualnim radom izraditi dekorativne elemente, osmisliti izgled školskih prostorija vezano za prigodne datume te kulisa za školske predstave

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Foto zapisom bilježi se kreativan pristup problematici uređenja interijera, koja se kronološki prati, mijenja, dorađuje i unaprjeđuje

Kroz cijelu školsku godinu 2018./19. Vizualni identitet škole; 2 sata tjedno 70 sati godišnje

108


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Ravnateljica: __________________________ Mirjana Bazijanec

M.P.

Predsjednik Školskog odbora: ___________________________ Goran Ređep

KLASA:602-02/18-01/62 URBROJ:2137-74-18-1

Školski kurikulum 2018./2019.

109

Kurikulum  
Kurikulum  
Advertisement