Page 1

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA DRAVSKA 6, 48361 KALINOVAC

ŠKOLSKI KURIKULUM OSNOVNE ŠKOLE IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC

ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

KALINOVAC, RUJAN 2017. GODINE

SADRŽAJ UVOD.........................................................................................................................................................................................................................................................................3 SASTAVNICE KURIKULUMA...............................................................................................................................................................................................................................7 IZBORNA NASTAVA.............................................................................................................................................................................................................................................12 DOPUNSKA NASTAVA........................................................................................................................................................................................................................................15 DODATNA NASTAVA..........................................................................................................................................................................................................................................26 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI......................................................................................................................................................................................................................34 IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI..........................................................................................................................................................................................................................52 PROJEKTI.................................................................................................................................................................................................................................................................59 IZVANUČIONIČKA NASTAVA..........................................................................................................................................................................................................................74 TERENSKA NASTAVA..........................................................................................................................................................................................................................................79 ŠKOLA PLIVANJA.................................................................................................................................................................................................................................................86 ŠKOLA U PRIRODI................................................................................................................................................................................................................................................87 EKSKURZIJA...........................................................................................................................................................................................................................................................88 POSJETI....................................................................................................................................................................................................................................................................89 GOSTI PREDAVAČI...............................................................................................................................................................................................................................................92 INTEGRIRANI (TEMATSKI) DANI....................................................................................................................................................................................................................99 EKO ŠKOLA..........................................................................................................................................................................................................................................................106 UČENIČKA ZADRUGA......................................................................................................................................................................................................................................107

Školski kurikulum 2017./2018.

2


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

UVOD

Kurikulum podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa (prof. dr. Vladimir Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). U školskoj teoriji i praksi kurikulum sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. Uz službeni program, kurikulum sadrži i one aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum škole, zaštitni znak njenog imidža.

Temeljni dokument za izradu Školskog kurikuluma je Nacionalni okvirni kurikulum koji propisuje: Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. Nacionalni okvirni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i ciljeve poučavanja, koncepciju učenja i poučavanja, pristupe poučavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim područjima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje.

Školski kurikulum 2017./2018.

3


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Nacionalni okvirni kurikulum donosi ministar.

Cilj: Definirati temelje rada škole. Utvrditi dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma te Nastavnog plana i programa. Odrediti Nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno‐obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Zadaci: Školskim kurikulumom se utvrđuju: -

aktivnost, program i/ili projekt

-

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta Školski kurikulum 2017./2018.

4


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

-

način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja.

Nositelji aktivnosti izrade i donošenja školskog kurikuluma Školski kurikulum donosi Školski odbor do 30. rujna tekuće školske godine na prijedlog Učiteljskog vijeća, a za organizaciju i pripremu zadužen je ravnatelj.

Javnost rada Školski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku. Smatra se da je školski kurikulum dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku, ako je objavljen na mrežnim stranicama škole. Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.

Školski kurikulum 2017./2018.

5


Dugoročni plan škole 

osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno‐kulturne baštine i nacionalnog identiteta

odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva

osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) kompetencija

osposobiti učenike za cjeloživotno učenje

Kratkoročni plan škole Kratkoročni plan škole razrađen je kroz sljedeće sadržaje: 

nastavni plan izborne nastave

nastavni plan dopunskog rada s učenicima

nastavni plan dodatnog rada s učenicima

nastavni plan izvannastavnih aktivnosti

projekte i programe

nastavni plan izvanučioničke nastave (terenska nastava, izleti, ekskurzije)


SASTAVNICE KURIKULUMA 1. IZBORNA NASTAVA o vjeronauk (Viktorija Hrženjak) o informatika (Darijo Čamilović) o engleski jezik (Lena Njemeček) 2. DOPUNSKI NASTAVNI RAD – razredna nastava o hrvatski jezik (Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir, Miroslav Rabađija, Mirjana Danček) o matematika (Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir, Miroslav Rabađija, Mirjana Danček) 3. DOPUNSKI NASTAVNI RAD – predmetna nastava o matematika (Marina Željeznjak) o hrvatski jezik (Kristina Domović) o njemački jezik (Maja Paska Šabatović) 4. DODATNI NASTAVNI RAD – razredna nastava o priroda i društvo (Mirjana Danček) o hrvatski jezik (Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir) o matematika (Miroslav Rabađija) 5. DODATNI NASTAVNI RAD – predmetna nastava o geografija (Elizabeta Trepotec-Marić) o matematika (Marina Željeznjak) o hrvatski jezik (Kristina Domović) 6. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – razredna i predmetna nastava o dramska družina (Jasminka Stankir) Školski kurikulum 2017./2018.

7


o o o o o o o o o o o o o o o o o

šahovska grupa (Miroslav Rabađija) kreativna grupa – domaćinstvo (Mirjana Danček) ekološka grupa (Katarina Ređep) crveni križ (Katarina Ređep) rukomet (Elizabeta Trepotec Marić) pjevački zbor (Viktorija Hrženjak, Dijana Habijanec) tamburaška grupa (Darko Gabaj) vjeronaučna grupa (Viktorija Hrženjak) školski sportski klub (Goran Ređep) engleski jezik – rano učenje (Lena Njemeček) literarno-novinarska družina (Kristina Domović) mala škola informatike (Darijo Čamilović) klub mladih tehničara (Darijo Čamilović) foto grupa (Darijo Čamilović, Hrvoje Baltić) likovna grupa (Hrvoje Baltić) „KAJ volimo“ (Maja Paska Šabatović) mali znanstvenici (Nada Kožar)

7. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI o mali folklor KUD-a Grgur Karlovčan Kalinovac (Jasna Miklaušić) o KUD Grgur Karlovčan Kalinovac (Jasminka Miklić) o kulturna udruga Tomislav Franjić (Hrvoje Mlakar) o nogomet (NK Kalinovac – Tomislava Stankir, Vjekoslav Belobrk) o mladi vatrogasac (Ivana Vucikuja i Marina Dautanec) o mali zbor sv. Luke (Marina Balala) o ministranti, čitači i Nazaretska grupa (ž. Mladen Gorupić) o šahovski klub Picok Đurđevac o Škola stranih jezika UP Đurđevac Školski kurikulum 2017./2018.

8


o Teniski klub Đurđevac o Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica o Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar 8. PROJEKTI o o o o o o o o o o o o o o o o o

Zdravlje (Jasna Miklaušić) Zdravlje – mlijeko i mliječni proizvodi (Jasminka Stankir) Zdravlje - Svi pri stolu kod zdrave hrane (Miroslav Rabađija) „Čitamo mi, u obitelji svi“ (Igor Radmilović, Miroslav Rabađija) Zdravlje - Biljke našeg podneblja i njihova ljekovitost - razredni herbarij (Mirjana Danček) Virovska prkačijada (Mirjana Danček) Vrste opasnog otpada (Katarina Ređep) Nacionalni kviz za poticanje čitanja (Igor Radmilović) Informacijska pismenost (Igor Radmilović) Čitanjem do zvijezda (Igor Radmilović) Tulum s(l)ova (Igor Radmilović) Večer matematike (Marina Željeznjak) Klokan bez granica (Marina Željeznjak) Mathema (Marina Željeznjak) Vukovar u našim srcima (Elizabeta Trepotec Marić) Otvoreni kišobran (Katarina Švarbić) Dan ružičastih majica (Katarina Švarbić)

9. IZVANUČIONIČKA NASTAVA ŠKOLSKI IZLET o Eko-park Krašograd – jednodnevni izlet (Jasna Miklaušić, Miroslav Rabađija, Jasminka Stankir) o Lonjsko polje – jednodnevni izlet (Goran Ređep, Katarina Ređep, Viktorija Hrženjak) Školski kurikulum 2017./2018.

9


o Papuk – jednodnevni izlet (Goran Ređep, Katarina Ređep, Elizabeta Trepotec Marić, Viktorija Hrženjak) o Kazalište/kino Koprivnica – poludnevni izlet (Kristina Domović) TERENSKA NASTAVA o Upoznavanje promjena u prirodi kroz različita godišnja doba; Promet; Okolica škole (Jasna Miklaušić) o Upoznavanje promjena u prirodi kroz različita godišnja doba; Moje mjesto Kalinovac (Jasminka Stankir) o Stajalište ili obzor; Plan mjesta; Promet; Vode u zavičaju (Miroslav Rađabija) o Priroda, životni uvjeti, Đurđevači pijesci, Stari grad u Đurđevcu (deve), Životna zajednica travnjaka, Životna zajednica šume (Mirjana Danček) o Terenska nastava vjeronaučne grupe – Izložba “Trag dobrote: 20 godina Varaždinske biskupije (Viktorija Hrženjak) o Koprivnica - (Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Miroslav Rabađija, Jasminka Stankir, Goran Ređep, Katarina Ređep, Elizabeta Trepotec Marić, Viktorija Hrženjak) o Dječji mini festival u Đurđevcu (Goran Ređep, Katarina Ređep, Elizabeta Trepotec Marić, Viktorija Hrženjak, Kristina Domović) o Šuma – Crni jarki (Katarina Ređep) o Geografija (Elizabeta Trepotec Marić) o Tehnička kultura (Darijo Čamilović) POSJET o Posjet učenika osmih razreda Vukovaru (Viktorija Hrženjak) o Posjet Gradskoj knjižnici Đurđevac (Igor Radmilović, Miroslav Rabađija, Viktorija Hrženjak) o Posjet vatrogasnoj postaji u Kalinovcu, Obiteljskoj farmi krava Dautanec u Kalinovcu, Autobusni i željeznički kolodvor u Đurđevcu, Mljekara (Jasminka Stankir) o Posjet kazalištu u Zagrebu (Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir, Miroslav Rabađija) ŠKOLA PLIVANJA o Škola plivanja za učenike trećeg razreda na bazenima Cerine Koprivnica (Miroslav Rabađija) ŠKOLA U PRIRODI o Škola u prirodi za učenike četvrtog razreda – srednja Dalmacija (Mirjana Danček) Školski kurikulum 2017./2018.

10


ŠKOLSKA EKSKURZIJA o Školska ekskurzija za učenike sedmog razreda – srednja Dalmacija (Elizabeta Trepotec Matić) 10. OSTALO o o o o

Integrirani (tematski) dani – razredna i predmetna nastava Gosti predavači – predmetna i razredna nastava Eko škola Učenička Zadruga

Školski kurikulum 2017./2018.

11


IZBORNA NASTAVA Izborna nastava pruža svakom pojedinom učeniku mogućnost izbora nastavnog predmeta iz ponuđenih odgojno – obrazovnih sadržaja u školi. Školski kurikulum 2017./2018.

12


Svrha je izborne nastave omogućavanje učeniku da slobodno kreira odgojno – obrazovni proces na način da već usvojena znanja proširi ili, u području koje ga posebno zanima ili za što ima određenu sklonost, produbi. Sukladno Zakonu o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik izborni predmet koji odabere na početku školske godine mora polaziti do kraja iste. Jedina mogućnost odustajanja od izabranog predmeta izborne nastave je zahtjev i obrazloženje u pisanom obliku od strane roditelja učenika predan Učiteljskom vijeću do 15. kolovoza tekuće školske godine. U našoj školi učenici mogu odabrati izbornu nastavu iz engleskog jezika, informatike i vjeronauka. Izbornom nastavom iz engleskog jezika obuhvaćeni su učenici od 4. do 8. razreda. Nastava se izvodi sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu unutar 2 sata tjedno. Izbornom nastavom iz informatike obuhvaćeni su učenici viših razreda. Nastava se realizira po 2 sata tjedno po skupini, također prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu. Izborna nastava iz vjeronauka organizirana je za učenike 1. – 8. r. Svaka grupa ima po 2 sata tjedno nastave vjeronauka. Nastava se realizira prema Programu katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi.

Školski kurikulum 2017./2018.

13


Ĺ kolski kurikulum 2017./2018.

14


INFORMATIKA

2

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 2.

Naziv aktivn osti, progra ma i/ili projekt a

70

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5., 6., 7. i 8. razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj: Darijo Čamilović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Informatika kao nastavni predmet podučava učenike:  rješavanju problema  komuniciranju posredstvom različitih medija  prikupljanju, organiziranju i analizi podataka te njihovom oblikovanju u informacije  razumijevanju i kritičkoj ocjeni prikupljenih informacija  donošenju zaključaka na temelju prikupljenih informacija  timskom radu pri rješavanju problema.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

izlaganje, razgovor, demonstracija, frontalni, pojedinačni, grupni, praktičan rad na računalu

Način vrednovanja

Usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave, opisno praćenje, vrednovanje domaćih zadaća i odgovora bodovanjem, rad na računalu.

15

Vremen aktivnos program i/ili projekt

Jednom tjedno dva sata, ukup 70 sati godišnje, tijekom šk god. 2017./2018


ENGLESKI JEZIK

2

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 3.

Naziv aktivn osti, progra ma i/ili projekt a

70

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici od

Profesorica

4.‐8.

Lena

razreda

Njemeček

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

‐ savladati znanja engleskog jezika propisanih planom i programom ‐ upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja engleskoga govornog područja te usporedba istih s običajima u Hrvatskoj ‐kroz poticajno radno okruženje poticati učenike na međusobno poštovanje i suradnju‐usvajati engleski jezik u prirodnom okruženju, kroz svakodnevne situacije ‐poticati učenike na važnost učenja stranih jezika te ih motivirati za iste ‐poticati učenike na prihvaćanje drugih i drugačijih kultura i naroda

Individualni, grupni i rad u parovima na različitim primjerenim zadacima propisanim godišnjim planom i programom. Kreativno izražavanje kroz manje projekte koji prate sadržaje iz udžbenika. Obilježavanje blagdana i drugih posebnih dana zemalja engleskog govornog područja. Troškovi nabave potrošnog materijala i adekvatnih izvora za kvalitetno izvođenje nastave

Način vrednovanja

Usmeno i pismeno vrednovanje, projekti

Šk.god

2017./2018

2 sata tjed 70 sati godišnje

DOPUNSKA NASTAVA

Dopunska nastava predstavlja posebni odgojno‐obrazovni program koji se odnosi na učenika i/ili skupinu učenika koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njega/njih organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju vještina i sposobnosti iz određenih nastavnih područja, više nastavnih predmeta ili samo jednoga Školski kurikulum 2017./2018.

Vremen aktivnos program i/ili projekt

16


nastavnog predmeta. Dopunski se rad može organizirati za sve nastavne predmete izuzevši likovnu, glazbenu, tehničku i tjelesnu kulturu i izborne predmete.

Školski kurikulum 2017./2018.

17


Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Omogućiti učenicima s teškoćama u učenju i radu da svladavaju predviđeni nastavni plan i program iz hrvatskog jezika. Uočeno da neki učenici imaju teškoće u glasovnoj analizi i sintezi, prepoznavanju i zapamćivanju grafema, čitanju i

1.

HRVATSKI JEZIK

pisanju te započeti rad s njima na dopunskoj nastavi.

1

35

Učenicima 1. razreda koji imaju teškoća u savladavanju, povezivanju i razumijevanju nastavnog gradiva hrvatskog jezika

Očekivani ishodi/postignuća: Učenik

Učenici i učiteljica Jasna Miklaušić

će moći: ‐ glasovno analizirati riječi i rečenice ‐pravilno prepisivati ‐pisati prema diktatu ‐samostalno pisati riječi i rečenice, te koristiti znakove interpunkcije ‐pravilno čitati kraće tekstove, te znati odgovoriti na pitanja nakon pročitanog teksta ‐ uspješnije rješavati ispite, nastavne listiće, RB ‐ uspješnije pratiti nastavu hrvatskog jezika ‐ imati više samopouzdanja u radu

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Način učenja (što rade učenici): aktivno sudjeluju u analizi i sintezi riječi i rečenica. Čitaju naglas kraće tekstove, samostalno slažu riječi i rečenice u slovarici, pišu po diktatu riječi i rečenice, ostvaruju komunikaciju s djelom potaknutu pitanjima otvorenog i zatvorenog tipa, pismeno odgovaraju na pitanja, nadopunjuju rečenice, pišu kraće sastavke, rješavaju nastavne listiće, ispite, RB Metode poučavanje (što rade učitelji): usmeno izlaganje, razgovor, demonstracija, priprema materijala, pismeni radovi. Nema troškova.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Redovito pratiti rad i napredovanje učenika. Usmena i pismena provjera znanja, samo vrednovanje učenika, razredno natjecanje.

1 sat tjedno, svaki drugi tjedan, kroz cijelu školsku godinu 2017./18.

18


Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Redovito pratiti rad i napredovanje učenika. Usmena i pismena provjera znanja, samo vrednovanje učenika, razredno natjecanje.

1 sat tjedno, svaki drugi tjedan, kroz cijelu nastavnu godinu

CILJ: Omogućiti učenicima s teškoćama u učenju i radu da svladavaju predviđeni nastavni plan i program iz matematike. OBRAZLOŽENJE CILJA: neki učenici ne mogu postići zadovoljavajuće rezultate u nastavi, učenici koji teže

2.

MATEMATIKA

svladavaju dijelove propisanog

1

35

Učenicima 1. razreda koji imaju teškoća u savladavanju, povezivanju i razumijevanju nastavnog gradiva matematike

programa pa im je potrebna pomoć, nedovoljno samopouzdanje učenika.

Učenici i učiteljica Jasna Miklaušić

OČEKIVANI ISHODI/POSTIGNUĆA: (Učenik će moći:) ‐ točno odrediti mjesto broja u nizu ‐ imenovati geometrijska tijela ‐ zbrajati i oduzimati u skupu brojeva do 20 ‐ rješavati geometrijske zadatke ‐ uspješno rješavati numeričke i tekstualne zadatke ‐ uspješnije rješavati ispite, nastavne

Način učenja (što rade učenici): rješavaju numeričke i tekstualne zadatke, zbrajaju i oduzimaju u skupu brojeva do 20 rješavaju geometrijske zadatke, rješavaju nastavne listiće, ispite, RB Metode poučavanje (što rade učitelji): usmeno izlaganje, razgovor, demonstracija, priprema materijala, pismeni radovi. Nema troškova.

listiće, RB ‐ uspješnije pratiti nastavu matematike ‐ imati više samopouzdanja u radu

Školski kurikulum 2017./2018.

19


MATEMATIKA

1

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 3.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

17

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 2. razreda koji imaju teškoća u savladavanju, povezivanju i razumijevanju nastavnog gradiva matematike

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici i učiteljica Jasminka Stankir

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ usvojiti brojeve do 100, zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenjei svojstva računskih radnji; odnosi među predmetima ‐ stečeno znanje učiniti trajnom intelektualnom svojinom učenika ‐ osposobiti učenike u primjeni stečenog znanja ZADATCI AKTIVNOSTI ‐ usvajati i izražavati se matematičkim jezikom ‐ usvojena matematička znanja primjenjivati u svakodnevnom životu ‐ razviti sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih matematičkih problema potrebitih za nastavak školovanja ‐ razvijati vještinu čitanja, pisanja i uspoređivanja brojeva ‐ osposobiti učenike za apstraktno mišljenje i logičko zaključivanje, za računanje, pisanje i objašnjavanje matematičkih zadataka ‐ procijeniti odnose među predmetima ‐ prepoznati i imenovati geometrijska tijela i geometrijske likove Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Učenici čitaju, pišu, slušaju, crtaju, uspoređuju, pokazuju, procjenjuju, rješavaju zadatke. Učiteljica priprema zadatke, demonstracija, usmeno izlaganje, objašnjavanje, crtanje. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada

Način vrednovanja

Opisno praćenje i provjera ishoda riješenih zadataka, primjena naučenog u redovitoj nastavi.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 sat tjedno, svaki drugi tjedan, kroz cijelu školsku godinu

20


HRVATSKI JEZIK

1

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 4.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

18

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 2. razreda koji imaju teškoća u savladavanju, povezivanju i razumijevanju nastavnog gradiva hrvatskog jezika

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici i učiteljica Jasminka Stankir

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

‐ osposobiti učenike za početno čitanje i pisanje ‐ stečeno znanje učiniti trajnom intelektualnom svojinom učenika ‐ osposobiti učenike u primjeni stečenog znanja ZADATCI AKTIVNOSTI ‐ usvajati točno i pravilno usmeno izražavanje ‐ usvajati tehniku čitanja ‐ usvajati točnost pisanja ‐ razvijati vještinu čitanja i pisanja ‐ primjenjivati usvojena znanja u svakodnevnom životu ‐ razvijati sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih jezičnih problema potrebnih za nastavak školovanja ‐ osposobiti učenike za apstraktno mišljenje i logičko zaključivanje, čitanje s razumijevanje i točno i pravilno pisanje ‐ razvijati ustrajnost u urednost u radu

Razvijati jezične djelatnosti: čitanje, slušanje, govorenje i pisanje ‐ artikulirati glasove, izgovarati riječi i rečenice ‐ dopunjavati rečenice slikom, slušati i govorom, gestom i mimikom izraziti zapaženo, pisati/crtati, istraživati, proširivati rječnik Učenici čitaju, pišu, slušaju, crtaju, uspoređuju, pokazuju, procjenjuju, rješavaju zadatke. Učiteljica priprema zadatke, demonstracija, usmeno izlaganje, objašnjavanje, crtanje. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada .

Školski kurikulum 2017./2018.

Način vrednovanja

Opisno praćenje i provjera ishoda riješenih zadataka, primjena naučenog u redovitoj nastavi.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 sat tjedno, svaki drugi tjedan, kroz cijelu školsku godinu

21


MATEMATIKA

0,5

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 5.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

17/ 18

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Steći elementarna znanja i vještine iz matematike. Savladati minimum redovnog programa iz matematike. Vježbanje i utvrđivanje gradiva. Razvijanje radnih navika. Primijeniti osnovne računske operacije i osnove geometrije u rješavanju zadataka različitog tipa. Samostalno rješavati domaće zadatke. Rješavati osnovne matematičke probleme potrebne u svakodnevnom životu. Ustrajno, točno i uredno rješavati zadatke.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada. Čitaju, pišu, slušaju, crtaju, uspoređuju, pokazuju, procjenjuju i rješavaju zadatke. Priprema zadataka, demonstracija, usmeno izlaganje i objašnjavanje.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Opisno praćenje napretka. Bodovanje nastavnih listića. Usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave. Provjera zadataka. Primjena naučenog u redovnoj nastavi.

Kroz cijelu školsku godinu 2017./18. Jedan sat tjedno. Sedamnaset sati godišnje (prema potrebi i više ili manje od planiranog).

22


HRVATSKI JEZIK

0,5

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 6.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

17/ 18

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Osposobiti učenike za pravilnu upotrebu hrvatskog jezika u govoru i pismu. Svladati minimum redovnog programa iz hrvatskog jezika. Vježbanje i utvrđivanje gradiva. Razvijanje radnih navika. Rješavati zadatke različitog tipa uz objašnjenja učitelja. Samostalno rješavati domaće zadatke. Razviti samopouzdanje i sigurnost u govornom i pisanom izražavanju. Usavršiti tehniku čitanja i pisanja. Primijeniti pravogovornu i pravopisnu normu.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Čitaju, pišu, slušaju, analiziraju, razgovaraju, i rješavaju zadatke. Individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada. Knjige, časopisi, rječnici, nastavni listići, računalo i internet. Troškova nema.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Opisno praćenje napretka. Bodovanje nastavnih listića. Usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satovima redovne nastave. Ispravljanje pisanih zadataka i radova. Primjena naučenog u redovitoj nastavi

Kroz cijelu školsku godinu 2017./18. Jedan sat tjedno. Do 18 sati godišnje (prema potrebi i više ili manje od planiranog).

23


MATEMATIKA

1

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 7.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

17/ 18

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ namjenjeno učenicima 4. razreda s psihomotoričkim smetnjama, svim učenicima nakon dugotrajnijeg izostajanja s nastave, učenicima s problemima emotivne prirode, učenicima s pomanjkanjem samopouzdanja te učenicima s neadekvatnim uvjetima učenja kod kuće ‐ usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovne nastave ‐ osposobiti učenike da naučene sadržaje primjenjuju u nastavi i svakodnevnom životu, da razumiju što uče te da aktivno sudjeluju u nastavi ‐ izgradnja samopouzdanja kako bi se učenike što snažnije motiviralo za budući rad

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Savladati minimum redovnog programa iz matematike i pomoći učenicima, koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina potrebnih za daljnje usvajanje matematičkog gradiva

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

individualni rad ‐ vježbanje, objašnjavanje, pomoć u svim teškoćama razumijevanja gradiva redovne nastave ‐ rad u paru i skupni rad

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

sustavno usmeno i pismeno praćenje učenikovih postignuća, napretka i interesa u rješavanju zadataka ‐ rezultati će se koristiti u cilju podizanja kvalitete nastavnog rad uz daljnje poticanje razvoja učenika u skladu s njegovim sposobnostima i interesima

tijekom nastavne godine 2017./2018., pola sata tjedno

24


HRVATSKI JEZIK

0,5

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 8.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

17/ 18

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ namjenjeno učenicima 4. razreda s psihomotoričkim smetnjama, svim učenicima nakon dugotrajnijeg izostajanja s nastave, učenicima s problemima emotivne prirode, učenicima s pomanjkanjem samopouzdanja te učenicima s neadekvatnim uvjetima učenja kod kuće ‐ usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovne nastave ‐ osposobiti učenike da naučene sadržaje primjenjuju u nastavi i svakodnevnom životu, da razumiju što uče te da aktivno sudjeluju u nastavi ‐ izgradnja samopouzdanja kako bi se učenike što snažnije motiviralo za budući rad

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

pomoći učenicima, koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina potrebnih za daljnje usvajanje novih sadržaja hrvatskog jezika

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Individualni rad ‐ vježbanje, objašnjavanje, pomoć u svim teškoćama razumijevanja gradiva redovne nastave ‐ rad u paru i skupni rad Troškova nema.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

sustavno usmeno i pismeno praćenje učenikovih postignuća, napretka i interesa u rješavanju zadataka ‐ rezultati će se koristiti u cilju podizanja kvalitete nastavnog rad uz daljnje poticanje razvoja učenika u skladu s njegovim sposobnostima i interesima

tijekom nastavne godine 2017./2018., pola sata tjedno

25


10.

1

1

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK

R. br. 9.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

105

70

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 6., 7. i 8. razreda koji imaju teškoće u savladavanju redovnog programa matematike, oko 15 učenika.

‐ učenici 6. razreda ‐ učenici 7. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Marina Željeznjak, nastavnica matematike

‐učiteljica Kristina Domović, prof. hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Savladati minimum redovnog programa iz matematike. Vježbanje i utvrđivanje gradiva. Razvijanje radnih navika. Primjena osnovnih pravila.

‐svladati minimum nastavnog gradiva iz Hrvatskog jezika ‐razvijati kulturu i navike slušanja, čitanja, govorenja i pisanja ‐ponavljanje, vježbanje i utvrđivanje gradiva ‐razvijanje radnih navika

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Individualni rad. Metoda razgovora, objašnjavanja, izlaganja, računanja i crtanja.

Provjera usvojenosti sadržaja u redovnoj nastavi – pismeno i usmeno

‐ individualni rad na različitim primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada ‐ rad u paru ‐ rad u skupini

‐ opisno praćenje napretka ‐ bodovanje nastavnih listića ‐ usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 6. razred – 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 7. razred – 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 8. razred – 1 sat tjedno, 35 sati godišnje UKUPNO za školsku godinu 2017./ 2018. – 105 sati ‐šk. god. 2017.‐ 18., svaki razred jednom tjedno, svaki razred 35 sati godišnje, ukupno 70 sati godišnje dopunske nastave

26


NJEMAČKI JEZIK

1

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 11.

Naziv aktivnos ti, program a i/ili projekta

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenicima 5. i 6. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Maja Paska Šabatović, učiteljica njemačkog jezika

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ usvojiti nastavne sadržaje predviđene nastavnim planom i programom ‐ vježbati sadržaje te uputiti učenike kako će lakše svladati sadržaje predviđene planom i programom ‐ posebno pomoći učenicima koji rade prema ili individualiziranom programu uz prilagodbu sadržaja ‐ prilagoditi načine usvajanja sadržaja načinu učenja i intelektualnim sposobnostima učenika (usmeno, pismeno) ‐ motivirati učenike za učenje kroz jednostavnije zadatke vezane uz sadržaj koji se obrađuje na satu redovne nastave

individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama i mogućnostima; rad u paru i grupni rad

Praćenje napretka učenika kroz usmeno i pisano provjeravanje

Kroz cijelu školsku godinu 2017./2018., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

Školski kurikulum 2017./2018.

27


DODATNA NASTAVA

Dodatna je nastava u školi organizirana za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet. Sadržaji dodatne nastave temelje se na sadržajima redovne nastave, tako da se omogućuje darovitim učenicima brže i temeljitije uvođenje u svijet znanosti, te priprema učenika za natjecanja.

Školski kurikulum 2017./2018.

28


PRIRODA I DRUŠTVO

1

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Onim učenicima 4. razreda koji žele unaprijediti svoje znanja o okolici u kojoj žive, biljnom i životinjskom svijetu te prirodnom bogatstvu ‐ poticati suradnju i timski rad ‐ poštivati i razumijevati tuđi rad

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ opisati postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se pridonosi očuvanju okoliša ‐ objasniti ulogu koju zdravi okoliš ima za dobrobit pojedinca i lokalne zajednice ‐ upoznati različite vrste biljaka, starinskog cvijeća te upoznati njihovu ljekovitu stranu‐ ‐ navesti prirodne resurse našeg kraja i shvatiti njihovu važnost u doprinosu lokalnoj ali i široj zajednici ‐ osvijestiti opasnosti u korištenju i upravljanju prirodnim resursima ‐ shvatiti potrebu donošenja vlastitih odluka kojima će poboljšati zdravlje i spriječiti bolesti

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način učenja (što rade učenici): pokazuju, objašnjavaju, promatraju, opisuju, otkrivaju, uspoređuju, izvode praktične radove, crtaju, pišu, logički zaključuju, raspravljaju Metode poučavanja (što rade učitelji): vođeni razgovor, demonstracija, priprema materijala, individualno poučavanje, objašnjenje Troškova za kupnju ulja, staklenih bočica do 25,00‐na teret roditeljima

Način vrednovanja ‐ Formativna evaluacija: praćenje, razgovor s učenicima i izražavanje dojmova o postignutom Sumativna evaluacija: prezentacija viđenog (PPT), fotografije, izrađeni plakati prema zadatcima, uređeni

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Školska godina 2017./2018. Jedan sat tjedno tijekom nastavne godine. 35 sati godišnje

razredni i školski panoi, knjižice, praktični radovi

29


MATEMATIKA

1

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ razvoj pozitivnog stava prema matematici i interesa za nju, te samopouzdanja u vlastiti matematički potencijal, prihvaćanje matematike kao smislene aktivnosti i njene primjene kao korisnog alata u raznim situacijama – svakodnevnom životu i zanimanju razvoj svijesti o vrijednosti matematičkog jezika i vještina usmenog i pisanog komuniciranja sadržaja i ideja u kojima je prirodno koristiti matematički jezik i simbole

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Rad na satovima grupe na rješavanju različitih vrsta matematičkih zadataka, objašnjavanje onog što se traži u zadatku i na koji način pronaći rješenje, analiza rješenja i formuliranje pravilnog usmenog ili pismenog odgovora

Način vrednovanja

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku 2017./2018. godinu, 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

30


HRVATSKI JEZIK

1

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i učenicama 1. razreda koji žele znati više i mogu više, za darovite učenike koji s lakoćom svladavaju redovni program i koji pokazuju veći interes za hrvatski jezik te žele proširiti svoje znanje

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici i učiteljica Jasna Miklaušić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Otkriti iznadprosječne učenike i darovite. Poticati učenike koji imaju interes za učenjem i primanjem jezično‐ komunikacijskih sposobnosti. Osposobljavanje učenika za uspješno snalaženje u svakodnevnim priopćajnim situacijama (škola, kulturne ustanove, videokonferencijska nastava, dom i obitelj). Potrebno je motivirati darovite učenike u obogaćivanju znanja iz područja hrvatskog jezika. OČEKIVANI ISHODI/POSTIGNUĆA: ‐ pravilno pisati slova i riječi i rečenica tiskanim i pisanim slovima ‐ analitičko‐sintetički čitati kraće riječi i rečenice / tekstove/ priče. ‐ razlikovati književni jezik od zavičajnoga govora. ‐upotrebljavati književni standardni hrvatski jezik u redovnoj nastavi i svakodnevnom životu. ‐usmeno i pisano komunicirati. ‐ literarno se izražavati. ‐ povezivati stečena znanja s novim sadržajima ‐ primijeniti usvojena jezična znanja ‐ doživjeti i iskazati svojim riječima doživljaj pjesme ili priče, stilski i sadržajno primjereno učeniku.

Način učenja: Pisati slova, riječi i rečenice malim i velikim tiskanim slovima; malim i velikim pisanim slovima. Čitati ponuđene lektirne naslove, osim obaveznog. ‐Izrađivati umne mape nakon pročitanog lektirnog djela/ slikovnice. Osmisliti slikovnicu uz vođenje i pomoć učiteljice. Ostvariti vezu (komunikaciju) s kratkim proznim djelima potaknutu pitanjima. Spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke priče stilski i sadržajno primjerene učeniku. Razgovarati o svojim željama, interesima. Primati i gledati kazališnu/lutkarsku predstavu. Učiti kroz igru (igra karticama slova i riječi/ sličice ili fotografije. Provjera učeničkih sposobnosti. Intervjuirati učenike. Pripremiti sadržaje za dodatnu nastavu hrvatskoga jezika. Razgovarati, slušati, pisati, crtati, pokazivati izradbu umnih mapa. Primjenjivati IKT‐e alate. Demonstrirati kako čitati. Prezentirati dječju slikovnicu ‐ djeteta kao autora. Pratiti rad učeničkih ostvarenja i odnosa prema radu. Nema troškova.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način vrednovanja

Redovito pratiti rad i napredovanje učenika. Usmena i pismena provjera znanja, samo vrednovanje učenika, razredno natjecanje.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 školski sat tjedno tijekom školske godine 2017./2018. Ukupno 35 sati.

31


HRVATSKI JEZIK

1

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i učenicama 2. razreda koji žele znati više i mogu više, za darovite učenike koji s lakoćom svladavaju redovni program i koji pokazuju veći interes za hrvatski jezik te žele proširiti svoje znanje

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici i učiteljica Jasminka Stankir

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Otkriti iznadprosječne učenike i darovite. Poticati učenike koji imaju interes za učenjem i primanjem jezično‐ komunikacijskih sposobnosti. Osposobljavanje učenika za uspješno snalaženje u svakodnevnim priopćajnim situacijama (škola, kulturne ustanove, videokonferencijska nastava, dom i obitelj). Obrazloženje cilja Uočila sam nakon dugogodišnjeg rada kako je potrebno motivirati potencijalno darovite učenike, ali i sve druge učenike koji imaju interes za obogaćivanjem nastavnih sadržaja zanimljivim suvremenim oblicima rada u nastavi hrvatskoga jezika. Očekivani ishodi (učenik će moći) Pravilno pisati slova i riječi i rečenica pisanim slovima; izražajno čitati rečenice / tekstove/ priče, pjesme Upotrebljavati književni standardni hrvatski jezik u redovnoj nastavi i svakodnevnom životu. Usmeno i pisano komunicirati. Literarno se izražavati. Povezivati stečena znanja s novim sadržajima ‐ primijeniti usvojena jezična znanja. Doživjeti i iskazati svojim riječima doživljaj pjesme ili priče, stilski i sadržajno primjereno učeniku.

Pisati slova, riječi i rečenice malim i velikim tiskanim slovima; malim i velikim pisanim slovima. Čitati ponuđene lektirne naslove, osim obaveznog. Izrađivati umne mape nakon pročitanog lektirnog djela/ slikovnice. Osmisliti slikovnicu uz vođenje i pomoć učiteljice. Ostvariti vezu (komunikaciju) s kratkim proznim djelima potaknutu pitanjima. Spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke priče stilski i sadržajno primjerene učeniku. Razgovarati o svojim željama, interesima. Primati i gledati kazališnu/lutkarsku predstavu. Učiti kroz igru (igra karticama slova i riječi/ sličice ili fotografije. Pripremiti sadržaje za dodatnu nastavu hrvatskoga jezika. Razgovarati, slušati, pisati, crtati, pokazivati izradbu umnih mapa. Primjenjivati IKT‐e alate. Demonstrirati kako čitati. Prezentirati dječju slikovnicu ‐ djeteta kao autora. Pratiti rad učeničkih ostvarenja i odnosa prema radu

Školski kurikulum 2017./2018.

Način vrednovanja

Provjera ishoda riješeni zadaci, praktični radovi učenika. Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave na zadacima više razine.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 školski sat tjedno tijekom školske godine 2017./2018. Ukupno 35 sati.

32


Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici 5. i

5.

GEOGRAFIJA

8. razreda koji imaju interes i sposobnosti /

52

za učenjem dodatnih sadržaja iz geografije, oko 4 učenika.

Elizabeta Trepotec Marić, profesorica geografije i povijesti i učenice

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Osposobiti učenike za samostalno korištenje geografskih karata. Razvijati kartografsku pismenost. Nadograditi i proširiti osnovna znanja i vještine o prirodno‐ geografskim značajkama Europe i Hrvatske. Primijeniti stečena teoretska znanja o reljefu, klimi, vremenu i zaštiti okoliša u svakodnevnom životu. Istražiti, objasniti i prikazati međusobnu povezanost između prirodnih pretpostavki i specifičnosti gospodarskog razvoja. Pripremiti učenike za natjecanja.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Analiza i usporedba paralelnih udžbenika, atlasa, geografskih karata i radnih bilježnica drugih izdavača iz geografije, istraživanje dodatne literature i web stranica na Internetu, usporedba podataka, prikaz i izlaganje radova. Rad na terenu i terensko istraživanje. Izrada plakata, slikokarti, turističkih prospekata i pisanje geografskih priča. Rješavanje ispita znanja s prošlih natjecanja iz geografije. Troškovi uredskog pribora: papir za fotokopiranje, fotokopirni aparat

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz praćenje redovitosti i uspješnosti ispunjavanja dogovorenih obveza i rezultatima postignutim na školskim, županijskim i

listopad 2017. ‐ ožujak 2018., u okviru 52 sata godišnje

državnim natjecanjima.

33


MATEMATIKA

2

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br. 6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

70

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Darovitim učenicima i onima koji pokazuju interes i sposobnosti za programske sadržaje i učenje dodatnih sadržaja iz matematike kako bi dodatno proširili njihova matematička znanja, sposobnosti i vještine. Učenici 5. i 6. razreda, oko 5 učenika.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Marina Željeznjak, nastavnica matematike ‐ pripremanje problemskih zadataka, vođenje učenika i usmjeravanje na uočavanje problema, osiguravanje kvalitete i sistematičnosti u radu, ispravak netočnih postupaka uz objašnjavanja i pripremanje učenika za natjecanje

Pripremiti učenike za natjecanja. Nadograditi i proširiti osnovna znanja i vještine iz područja koja obuhvaća nastava matematike u 5. i 6. razredu. Primijeniti stečena znanja u svakodnevnom životu. Razvijati matematičko i logičko mišljenje i zaključivanje. Promicati i unapređivati temeljna znanja i vještine na višu razinu kod onih učenika koji mogu i žele znati više, unapređivati logičko razmišljanje, kombiniranje, predviđanje. Stjecanje dodatnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi. Omogućiti rad po programima i sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na interese učenika, te pristup različitim izvorima znanja. Razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost u računanju, precizno formuliranje formula, urednosti i izgrađivanja znanstvenog stava. Sudjelovanje na natjecanju. Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Metode demonstracije, praktičnih radova, rada na tekstualnim zadacima, izlaganja i razgovora, individualni i zajednički rad na zadacima, metoda objašnjavanja, izlaganja, računanja i crtanja, suradničko učenje, učenje kroz igru.

Kroz praćenje redovitosti i uspješnosti ispunjavanja dogovorenih obveza i rezultatima postignutim na školskim, županijskim i državnim natjecanjima; opisno praćenje napretka; usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satovima redovne nastave na zadacima više razine

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Rujan 2017. – ožujak 2018. 5. razred – 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 6. razred – 1 sat tjedno, 35 sati godišnje UKUPNO za školsku godinu 2017./ 2018. – 70 sati

34


Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

7.

HRVATSKI JEZIK

‐rješavanje ispita znanja s prošlih

1

35

‐daroviti i zainteresiran i učenici 8. r., najmanje dva učenika

‐učiteljica Kristina Domović, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti

‐ razvijati ljubav prema

natjecanja iz Hrvatskog jezika

materinskom jeziku

‐ problemsko istraživanje, rad u

‐ ukazivati na bogatstvo hrvatskog

paru, individualni pristup,

jezika

razgovor, suradničko učenje

‐ podizati svijest o važnosti učenja

‐analiza i usporedba paralelnih

hrvatskog jezika

udžbenika i radnih bilježnica

‐ usvajati hrvatski jezični standard

drugih izdavača iz Hrvatskog

‐ razvijati leksička, fonetska,

jezika te istraživanje dodatne

gramatička i književna znanja

literature, gramtike, pravopisa i

‐ njegovati čistoću hrvatskog jezika,

rječnika

pravopis i pravogovor

‐troškovi uredskog pribora: papir

‐kroz praćenje redovitosti i uspješnosti ispunjavanja dogovorenih obveza i rezultatima postignutim na natjecanjima ‐samovrednovanje učenika

‐šk. god. 2017.‐18., listopad 2017. – ožujak 2018., 35 sati godišnje

za fotokopiranje

Školski kurikulum 2017./2018.

35


IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Izvannastavne aktivnosti obuhvaćaju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obaveza u organizaciji škole i u njenim prostorijama. U ovim aktivnostima postoje različiti organizacijski oblici odgojno‐obrazovnog rada, kojima se žele zadovoljiti stvarne potrebe i interesi učenika, proširiti i produbiti njihova motorička znanja, razvijati humani odnosi među učenicima, te zbližavati učenike i nastavnike. Izvannastavne aktivnosti organiziraju se za učenike od prvog do osmog razreda. Smisao i rad izvannastavnih aktivnosti nije samo u pružanju mogućnosti "najsposobnijima", već u poticajima omogućavanja i stvaranja uvjeta da se što više učenika uključi u razne organizacijske oblike u kojima će naći smisao i zadovoljstvo i shvatiti njihovu potrebu.


1

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

DRAMSKA DRUŽINA

R. br. 1.

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici 2. 3. i 4. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasminka Stankir

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Pripremiti i izvesti samostalan scenski nastup pred publikom za Dan kruha, blagdan Sv. Nikole, Božić, Dan škole, Lidrano. Izražajno čitati, recitirati, glumiti sudjelovati u dramskim igrama. ISHODI/POSTIGNUĆA Učenik će moći: ‐ pokretima i glasom ovladavati scenskim prostorom ‐ samostalno javno nastupiti ‐ unaprijediti i učvrstiti svoje sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja, učvrstiti svoje samopouzdanje

Učenici memoriraju tekst, dramske igre, vježbe, improvizacije, sudjeluju u likovnoj i tehničkoj izradi scenografije i kostima, pronalaze odgovarajuću glazbu, vježbaju govor i pisanje, pišu literarne uratke, uvježbavaju i izvode scenske nastupe. Demonstracija, razgovor, objašnjavanje. Materijal i pribor za izradu kostima i scenografije, literatura, muzički CD, tehnička pomagala

Vrednovanje će se provesti pomoću ankete na kraju nastavne godine, promatranja međusobne interakcije učenika te komunikacije s publikom. Opisno praćenje napretka.

Školski kurikulum 2017./2018.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2017./18., 1 sat tjedno, 35 sati

37


1

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ŠAHOVSKA GRUPA

R. br. 2.

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Uvježbati etape šahovske partije (otvaranje, središnjica i konačnica), rješavanje šahovskih kombinacija, matnih zadaća, analiza partija, igranje partija protiv suigrača i na internetu, te protiv kompjutera

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učitelj Miroslav Rabađija

Popularizirati šah kod djece u školi. Pripremiti učenike za natjecanja i turnire u šahu. Osim jačanja brojnih kognitivnih i metakognitivnih vještina, pokazuje se da šah ima i snažnu motivacijsku ulogu, s obzirom da jača osjećaj samoefikasnosti i kompetentnosti kod djece, te omogućuje razvoj zdrave kompeticije među djecom. Cilj je potaknuti masovnost djece u igri koja će im donijeti brojne pozitivne značajke tijekom obrazovanja.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Rad u školi, igranje na turnirima i školskim natjecanjima Nema troškova.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Sudjelovanje na šahovskom prvenstvu škole, na međuopćinskom i županijskom prvenstvu osnovnih škola

Školska godina 2017./2018. 35 sati

38


2

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

KREATIVNA GRUPA - DOMAĆINSTVO

R. br. 3.

70

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Program rada namijenjen je, potencijalno, svim učenicima i učenicama škole, a provodit će se za one koji se dragovoljno odluče za ovaj program jer program razvija određenu potrebu za očuvanjem kulturne baštine i sudjelovanje u aktivnostima vezane uz prigodne datume ili projekte.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček, članovi grupe, domar, kuharica, roditelji

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Interaktivno učenje i cjeloviti razvoj učeničkih vještina. Razvoj interesa i sposobnosti, stjecanje radnih navika, usvajanje zakonitosti u tehnološkim procesima, poticanje i razvoj kreativnosti i inovativnosti, samostalnosti, snošljivosti, razvoj poduzetničkih kompetencija, profesionalno informiranje i usmjeravanje, osvješćivanje potrebe očuvanja prirode, očuvanja etno‐baštine, usvajanje, prijenos znanja i njegova praktična primjena, usvajanje pozitivnih vrednota i stavova. Radom u grupi smanjuje se negativni utjecaj sekvencijalnosti školskog programa, a pridonosi se holističkom odgoju i obrazovanju u ozračju, primjerenom interesima učenika.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Realizacija kroz organizacijsko–ustrojstveni rad, informativno–obrazovni rad, proizvodni rad, društveno–koristan rad i promidžbeno–marketinški rad. Različite metode rada (demonstracije, razgovora, usmenog izlaganja, analitičkog promatranja...) Pečenje kolača – na trošak roditeljima.

Način vrednovanja

Na osnovi količine proizvoda te na osnovi uspjeha izložbenom i prodajnom štandu.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu, 2 sata tjedno 70 sati godišnje

39


1

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

EKOLOŠKA GRUPA

R. br. 4.

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

‐svim zainteresirani m učenicima za ekološku grupu od 5‐8. razred (do 15 učenika)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Katarina Ređep, učiteljica prirode i biologije ‐polaznici ekološke grupe, roditelji, ravnateljica

‐ Promicati ekološke spoznaje, posebno odgoja djece i mladeži, o potrebi i načinu čuvanja okoliša na lokalnoj razini ‐ Organizirati praktične akcije zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša (sakupljanje baterija, elektroničkog otpada, plastičnih čepova‐volonterski radi razvijanja osjećaja prema drugima i tolerancije (za oboljele od leukemije), papira) ‐ Upoznati i obilježiti nekoliko značajnijih i važnijih “eko datuma” tijekom godine, biciklijada‐Europski dan bez automobila ‐ surađivati sa brojnim ekološkim udrugama ‐ Usvojiti znanja i sposobnosti potrebne za očuvanje zdravlja i prirode. ‐ Odgovorno se odnositi prema uporabi prirodnih bogatstava uz održivi razvoj, čuvajući prirodnu ravnotežu i biološku raznolikost ‐ Surađivati u timskom radu, tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme ‐ Analizirati, tumačiti i vrjednovati prikupljene podatke Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Tijekom nastavne godine 2017./2018. Jedan sat tjedno

‐uređenje učionice‐ oslikavanje, biciklijada ‐posjet posebnim rezervatima Đurđevačke okolice ‐kategorizacija kockavice, prebrojavanje gnijezda roda‐ predavanje udruge iz Spring‐ alive o lastavicama i rodama, lastavica, briga oko terarija, insektarija i akvarija ‐izrada školskih zbirki školjkaša, radionica kuhanja biljne hrane, sakupljanje elektroničkog otpad, sudjelovanje na danima cjeloživotnog učenja u Đurđevcu

‐samovrednovanje razgovorom, pisanje za školski list 2017./18. o aktivnostima ekološke družine, pisanje izvješća za web stranice škole

40


6.

1

2

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

CRVENI KRIŽ RUKOMET (Ž)

R. br. 5.

35

70

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 7. i 8. razreda

Učenice 4. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica prirode i biologije Katarina Ređep

Učenice 4. – 8. razreda, učiteljica Elizabeta Trepotec Marić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Promicati zdrav način života, pokazati želju za spašavanjem života uz puno poštivanje različitosti i bez diskriminacije. Povećanje razine svijesti o važnosti prve pomoći. Potaknuti učenike na volonterstvo. Surađivati u timskom radu, tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme, analizirati, tumačiti i vrjednovati prikupljene podatke

Usvojiti osnove tehnike i taktike rukometne igre, poticati učenice na bavljenje sportom i rekreacijom, prihvatiti pravila ponašanja u grupi i navikavati se na pobjede i poraze

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Obilježiti Svjetski dan prve pomoći, Borbe protiv TBC‐a, Dan borbe protiv dijabetesa. Organizirati akciju sakupljanja financijskih sredstava za C. križ – Solidarnost na djelu. Obilježiti Dan nepušača, dan borbe protiv Aids‐a, obilježiti Dan Crvenog križa‐ 08.05. Naučiti prvu pomoć; sudjelovati na međuopćinskom natjecanju Crvenog križa

Prijevoz učenica na prijateljske utakmice i školsko međuopćinsko prvenstvo, sok, voda

Način vrednovanja

Članak o ostvarivanju plana u školskom listu, web stranicama škole, izvješća, prezentacije, natjecanje.

Kroz zainteresiranost i redovitost dolaska učenica na treninge, odigravanje prijateljskih utakmica i individualno napredovanje pojedinih učenica

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./ 2018. Petkom sedmi sat

18. rujna 2016. ‐ 15. lipnja 2017.

41


35

Učenicima 2. – 4. razreda.

8.

velikiPJEVAČKI ZBOR

mali

1

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

PJEVAČKI ZBOR

R. br. 7.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

2

70

Učenicima 5.‐ 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Viktorija Hrženjak, vjeroučiteljica, Dijana Habijanec – učiteljica glazbene kulture

Viktorija Hrženjak, vjeroučiteljica, Dijana Habijanec – učiteljica glazbene kulture

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje glazbenih sposobnosti učenika stjecanjem vještine pjevanjem. Pjevanjem poticati kreativnost i ljubav prema glazbi.

Razvijanje glazbenih sposobnosti učenika stjecanjem vještine pjevanjem. Pjevanjem poticati kreativnost i ljubav prema glazbi.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, priredba povodom Sv. Nikole, Božićna priredba, Proslava Dana škole

Javni nastupi svih sudionika ‐ prezentacija rada, snimanje materijala i njihovo objavljivanje, izviješća u pisanim medijima.

Šk. god. (2017./2018.) ‐ rujan‐ lipanj.

Obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, priredba povodom Sv. Nikole, Božićna priredba, Proslava Dana škole, Medunarodni dječji festival “Kukuriček”

Javni nastupi svih sudionika ‐ prezentacija rada, snimanje materijala i njihovo objavljivanje, izviješća u pisanim medijima.

Šk. god. (2017./2018.) ‐ rujan‐ lipanj

42


godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

TAMBURAŠKA GRUPA

R. br. 9.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Kontinuirano razvijanje osjećaja za

Na javnim nastupima, javna i

Kroz javne nastupe i

ritam, melodiju te poticanje učenika

kulturna djelatnost škole,

zadovoljstvo učenika i

na otvorenost za umjetnost i glazbu.

troškovnik nije predviđen

roditelja.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Učitelj Darko Gabaj, pripremanje instrumenata za 2

70

Učenicima od

probe i sastanke,

4.‐8. razreda

pripremanje ostalih

Tijekom školske godine 2017./2018.

materijala potrebnih za rad skupine.

Školski kurikulum 2017./2018.

43


2

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

VJERONAUČNA GRUPA

R. br. 10.

70

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima koji pohađaju Vjeronaučnu grupu od 5. do 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje sposobnosti stvaralačkog izražavanja, proširivanje i produbljivanje vjerskih sadržaja. Razvijati svijest o potrebi darivanja i dijeljenja s drugima koji su u potrebi. Razvoj kritičkog, problemskog i kreativnog mišljenja učenika, razvoj komunikacijskih i motoričkih vještina, ustrajnost i motiviranost u radu. Vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak i vjeroučenici

U sklopu vjeronaučne grupe, nekoliko će vjeroučenica/ka sudjelovati i u pripremanju za Vjeronaučnu olimpijadu. Cilj je natjecanje u znanju na zadanu temu u tekućoj školskoj godini. Vjeroučenici kroz susrete njeguju zajedništvo koje pomaže rastu u kršćanskoj vjeri. Ono što nauče pomoći će im da kršćanske vrijednosti žive u svom svakodnevnom životu, obitelji, školi, široj društvenoj zajednici i da druge potiču na njihovo življenje.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Različite metode i postupci: usmeno izlaganje, pismeno izražavanje, obrada uz pomoć igre, molitveno izražavanje, čitanje i rad na tekstu, izrada panoa, sudjelovanje na školskim priredbama. Za olimpijadu: usmeno izlaganje, pismeno izražavanje, čitanje i rad na tekstu, izrada kviza, sudjelovanje na školskom natjecanju, županijskom natjecanju. Troškove natjecanja pokrivaju materijalni izdaci škole.

Način vrednovanja

Opisno praćenje učenikova postignuća Za olimpijadu: Učenici se vrednuju kroz ostvareni broj bodova na pojedinom natjecanju te opisno.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2017./18. dva sata tjedno, godišnje 70 sati ili mjesečno prema dogovoru

44


godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB

R. br. 11.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Individualni i grupni rad na primjerenim zadacima, prema godišnjem planu i programu rada

‐ napredovanja, ‐ redovitost u dolascima, ‐ aktivnost i zalaganje.

4.9.2017. – 15.6.2018.

‐ Voditeljstvo školsko‐sportskog kluba ‐ odlazak na sportska natjecanja ‐ sudjelovanje u radu Županijskog školskog sportskog saveza

4

140

‐ poticati na svakodnevno vježbanje, razvoj natjecateljskog duha, unapređenje zdravlja učenika od prvog do osmog razreda

Učitelj Goran Ređep i učenici od 1. do 8. razreda

‐ Usvojiti osnove tehnike i taktike nogometne igre, stolnog tenisa i badmintona ‐ razvijati kod učenika pozitivne vrijednosti, toleranciju, snošljivost, zajedništvo ‐ stjecanje športskih vještina i sposobnosti ‐ organiziranje slobodnog vremena učenika te suzbijanje neprihvatljivog oblika ponašanja ‐ poticanje učenika na uključivanje u izvanškolske športske aktivnosti ‐ razvoj natjecateljskog duha te unapređenje zdravlja

Školski kurikulum 2017./2018.

45


3

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

R. br. 12.

105

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici 1. ,2. i

Profesorica Lena

3. razreda

Njemeček

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ rano učenje engleskog jezika kroz igru uz usvajanje vokabulara, gramatike te vježbanje govora i pisanja na engleskom jeziku uz razvijanje ljubavi prema učenju jezika od najranije dobi ‐ upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja engleskoga govornog područja te uspoređivanje istih s običajima u Hrvatskoj ‐učiti kroz igru i pjesmu ‐usvajati engleski jezik u prirodnom okruženju, kroz svakodnevne situacije ‐poticati učenike na važnost učenja stranih jezika te ih motivirati za iste ‐poticati učenike na prihvaćanje drugih i drugačijih kultura i naroda

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Individualni, grupni i rad u paru u prostorijama škole. Kreativno izražavanje kroz manje projekte koji prate sadržaje iz udžbenika. Obilježavanje blagdana i drugih posebnih dana zemalja engleskog govornog područja. Troškovi nabave potrošnog materijala i adekvatnih izvora za kvalitetno izvođenje nastave

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom cijele školske godine 2017./2018., 1 Opisnim ocjenama

sat tjedno, 35 školskih sati godišnje

46


1

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

LITERARNO-NOVINARSKA SKUPINA

R. br. 13.

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ za učenike od 5. do 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

‐učiteljica Kristina Domović, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti, voditeljica družine

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta ‐sudjelovati na školskim priredbama‐ Dan kruha, božićna priredba i priredba uz Dan škole ‐pisanje, čitanje i komentiranje učeničkih literarnih (pjesama, priča i igrokaza) i novinarskih (vijesti, izvješća, intervjui...) pokušaja ‐sudjelovati na LiDraNu, Preradovićevom rođendanu, manifestaciji Galovićeva jesen, natječaju Moja prva knjiga i drugim natječajima ‐pomoć oko izrade 16. broja školskog lista ‐oranizirati susret s književnikom u suradnji s knjižničarkom ‐pogledati odabranu kazališnu predstavu u Đurđevcu ili Koprivnici ‐obilježiti Dan hrvatskog jezika i Valentinovo ‐proučavanje starijih hrvatskih pisama ‐poučavati stvaralaštvo znamenitih (lokalnih) književnika ‐čitanje književnih djela, crtanje stripova ‐zapisivanje starih narodnih priča iz Kalinovca ‐proučavanje književnosti i Školskiteorije kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta ‐šk. god. 2017.‐ 2018., jedan sat tjedno, 35 sati godišnje

‐kroz satove družine u učionici hrvatskog jezika, informatičkoj učionici (priprema za školski list) i u knjižnici ‐odlasci na LiDraNo, Preradovićev rođendan te u Koprivnicu - troškovi prijevoza

‐ procjena stručne komisije na LiDraNu i drugim natjecanjima ‐ kroz javne nastupe

47


1

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

INFORMATIKEMALA ŠKOLA

R. br. 14.

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 3. i 4. razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj: Darijo Čamilović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Poticati učenike pravilnoj upotrebi računala koja preventivno smanjuje zdravstvene probleme uzrokovane radom na računalu, kod učenika razvijati interes za upotrebu računala kao pomagala pri učenju i usvajanju novih znanja. Usvojiti temeljna znanja za upotrebu računala.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

praktičan rad na računalu, razgovor, demonstracija, frontalni, pojedinačni

Kroz redovitost dolaska učenika na nastavu, sudjelovanje u vježbama i pomaganje drugim učenicima u radu, individualno napredovanje pojedinih učenika, rad na računalu.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2017./18., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje.

48


godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

R. br.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ispit u HAK‐u i vožnja na poligonu Natjecanje u sklopu CM lige (5 kola)

Kroz školsku godinu 2017./18.

15.

KLUB MLADIH TEHNIČARA

Samostalno sigurno kretanje u prometu na biciklu. Primijeniti prometna pravila, prometne znakove u realnoj situaciji.

2

70

Učenici 5. – 8.razreda.

Učitelj: Darijo Čamilović

Izrada nakita, ukrasa. Razvijanje motoričkih sposobnosti i vještina, međusobne suradnje, tolerancije. Pomaganje članovima grupe u poslovima ručne i strojne obrade materijala. Rukovanje jednostavnim ručnim i el. alatima. Rukovanje robotima upravljanim računalom.

izlaganje, demonstracija, video uradci

Razvijanje motoričkih sposobnosti i vještina, međusobne suradnje, tolerancije. Pomaganje članovima grupe u programiranju i pokretanju robota. Rukovanje mBot robotima. Rukovanje robotima upravljanim računalom.

Školski kurikulum 2017./2018.

49


1

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

FOTO GRUPA

R. br. 16.

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima od 7.‐8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Voditelji grupe: Hrvoje Baltić, Darijo Čamilović Učenici 7. – 8. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijati vlastito kritičko mišljenje Razvijanje sposobnosti i interesa učenika u području medijskog stvaralaštva Razvijanje razumijevanja i zanimanja za medijsku kulturu Razvoj komunikacijskih vještina, cjeloživotno učenje koje se temelji na informacijsko‐ komunikacijskim tehnologijama Osposobljavanje za komunikaciju s medijem Osposobljavanje za vrjednovanje fotografskih ostvarenja Istraživanje i potraga za mjestom prirodne ili kulturne baštine našeg kraja i odabir trenutka za željenu fotografiju. Odabrane fotografije poslati na web adrese fotografskih natječaja Učenici će: Prepoznati i objasniti obilježja reportažne, portretne, pejzažne, reklamne i modne fotografije Uočiti i razumjeti prirodu svjetla i vrste rasvjete u fotografiji (jačina, smjer i karakter svjetla, prirodna/umjetna) Prepoznati izražajna sredstva fotografije: razlikovati vrste kadrova, planova i kuta snimanja Znati pristupiti snimanju događaja, portreta i predmeta Samostalno služiti fotoaparatom Sudjelovati u procesu obrade fotografije Sudjelovati na fotografskim natječajima i natjecanjima

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Na satovima fotografske grupe (izvannastavna aktivnost) te dodatnim satovima fotografije Učionica, stativ, fotoaparat, objektivi, računalo za obradu fotografija Izložbe, školski pano

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Prijave za izbor eko fotografije i izbor najbolje školske fotografije

Tijekom školske godine 2017./2018.

50


2

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

LIKOVNA GRUPA

R. br. 17.

70

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje osjetljivosti na području likovne stvarnosti, vrednovanje sadržaja i ideja, otkrivanje estetičkih vrijednosti u motivu i izvedbi, vrednovanje i očuvanje okoliša i kulturne baštine, svjetske i nacionalne. Razvoj pozitivnog odnosa prema radu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Škola, učenici/učenice, nastavnik likovne kulture

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje svijesti o vrijednosti vlastitog mišljenja i o potrebi uvažavanja tuđeg mišljenja, promicanja osjećaja za lijepo. Stjecanje znanja, primjena stečenog znanja, razvoj vještina, promišljanje i vrednovanje, usvajanje stavova i vizualno osvještavanje. Razvijanje sposobnosti za društveni angažman te za neposredno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Grupnim ili individualnim radom izraditi dekorativne elemente, suvenir, uporabni predmeti, osmisliti izgled školskih prostorija vezano za prigodne datume te kulisa za školske predstave, scenografija, postava izložbi, organizacija književnih susreta, natjecanja, oslikavanje školskih prostora i predmeta, izrada multimedijalnih prezentacija, online galerija učeničkih radova, izrada pozivnica, logo, čestitke, pohvalnica i prznanja. Idejna rješenja školskog lista i kataloga povod organizacije izložbi. Učenici će promatrati, uočavati vizualne podatke, razlikovati njihove odnose, klasificirati, interpretirati, iskazati osobne preference i organizirati sustav vrjednovanja

Foto zapisom bilježi se kreativan pristup problematici uređenja interijera, koja se kronološki prati, mijenja, dorađuje i unaprjeđuje

Kroz cijelu školsku godinu 2017./18., 2 sata tjedno, 70 sati godišnje

51


1

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

KAJ VOLIMO

R. br. 18.

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 5. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Maja Paska Šabatović

‐ razvijati učeničko stvaralačko izražavanje u hrvatskom zavičajnom idiomu ‐ razvijati učenikove potrebe i interese za istraživanje jezika, razumijevanje vrijednosti književne umjetnosti ‐ promicati opće i humanističke vrijednosti ‐ unaprjeđivati i promovirati učeničke radove na kajkavskom narječju ‐ upoznati učenike s kulturom kajkavskog govornog područja ‐ pripremati učenike za razne smotre, prigodne proslave i blagdanske priredbe (školske i izvanškolske – „Kajkavski etnografski kviz“, „Pri Dravskomu“, priredba povodom blagdana Sv. Nikole, Dana kruha, …) ‐ njegovati tradiciju i običaje podravskoga i kalinovačkoga kraja ‐ samostalno pripremati tematske radove (učenici)

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Individualni, grupni, frontalni rad

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Javni nastupi

Kroz cijelu školsku godinu 2017./2018., povremeno, 35 sati godišnje

52


1

godišnjeBroj sati

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

MALI ZNANSTVENICI

R. br. 19.

35

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost je namijenjena učenicima iz trećeg i četvrtog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

‐ učenici trećeg i četvrtog razreda razreda ‐ Nada Kožar – predmetni učitelj ‐roditelji učenika uključenih u „Male znanstvenike“

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ promatranje, upoznavanje, proučavanje, dokazivanje i istraživanje prirodnih pojava i procesa ‐osposobiti učenike za logičko povezivanje, zaključivanje te primjenu stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu i školi

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ predavanje za učenike ‐ edukacija učenika kroz praktične sadržaje ‐ prezentacije, istraživački rad ‐ razgovor

‐ aktivnost će se vradnovati usmenim putem kroz razgovor s učenicima, praćenjem rezultata istraživačkog rada, izradom prezentacija, izrada postera i osobnih učeničkih mapa te prezentacijom rada za roditelje u sklopu proslave Dana škole

‐ tijekom školske godine 2017./ 2018. (1 sat tjedno)

53


IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI Izvanškolske aktivnosti čine različiti organizacijski i programski oblici okupljanja učenika u društvima, klubovima i drugim institucijama izvan škole (Cindrić, 1992). Izvanškolske aktivnosti izvode se u slobodno vrijeme učenika i učenici se za njih opredjeljuju prema svojoj želji. Financiranje provodi lokalna samouprava ili roditelji učenika (plaćanjem članarine).

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

KUD GRGUR KARLOVČAN mali folklor KALINOVAC,

R. br.

Cilj izvanškolskih aktivnosti je poticati učenike na razvijanje talenata; njegovanje potrebe bavljenja športom i zdravog života; razvijati športski duh i želju za natjecanjem; poticanje društveno poželjnih oblika ponašanja, kvalitetno provođenje slobodnog vremena...

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. ‐ 5. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasna Miklaušić, članovi KUD‐a i predsjednica Jasminka Miklić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati učenike s narodnim pjesmama, plesovima i običajima. Razvijati ljubav prema narodnoj baštini. Očuvanje narodnih pjesama, plesova i običaja, sudjelovanje u kulturnim zbivanjima u školi i mjestu. Naučiti igre i plesove Kalinovca. Znati prepoznati nošnju našega kraja. Usvojiti i prezentirati običaje. Poštovati tradiciju Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Način učenja: na susretima i probama u prostorijama KUD‐a ili škole, predavanja, praktično izvođenje, upjevavanje i pjevanje, igrom Metode poučavanja: razgovor, demonstracija praktičan rad Troškove snose roditelji i KUD.

Način vrednovanja

Nastupi na školskim, mjesnim i županijskim priredbama

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu nastavnu godinu 2017./18.

54


3.

KUD GRGUR TOMISLAVKULTURNA FRANJIĆ UDRUGA KARLOVČAN KALINOVAC

R. br. 2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima od 5. do 8. razreda

Jasminka Miklić – priprema učenike za nastupe na raznim priredbama i smotrama.

Razvijati ljubav prema kulturnoj baštini podravskog i kalinovačkog kraja. Uvježbavati različite napjeve i plesove.

Kroz nastupe na različitim priredbama, smotrama i natjecanjima.

Pozitivni dojmovi učenika nakon odrađenih nastupa.

Kroz cijelu nastavnu godinu 2017./18.

Učenicima 5. – 8. razreda.

Hrvoje Mlakar – priprema učenike za nastupe na raznim priredbama i smotrama.

Očuvati sjećanje na mještanina Kalinovca, učitelja Tomislava Franjića koji je ostavio velik doprinos u mjestu, kroz sudjelovanje na različitim kulturnim manifestacijama mjesta i okolice.

Kroz nastupe na različitim priredbama, smotrama i natjecanjima. Izvedbom predstave “Vitez željeznog srca” Male dramske scene.

Pozitivni dojmovi učenika nakon odrađenih nastupa.

Kroz cijelu nastavnu godinu 2017./18.

Školski kurikulum 2017./2018.

55


5.

MLADI VATROGASAC NK KALINOVACNOGOMET

R. br. 4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici 1. ‐ 8. razreda

Učenici 1.‐8. razreda, trener Mirko Mađerić. Pripremati učenike za utakmice i poticanje za što boljim rezultatima u napredovanju tehnike i taktike nogometne igre

Učenicima od 1. – 8. razreda u dvije grupe (mlađa: 6 – 12 godina i starija: 12 – 16 godina)

Učenici, voditeljice Ivana Vucikuja i Marina Dautanec. Redovitost u dolascima na grupu. Prenijeti učenicima svoje znanje u tehnikama gašenja i sprečavanja požara.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvojiti osnove tehnike i taktike nogometne igre, kretanje igrača sa i bez lopte, poticati učenike na bavljenje sportom, te ukazati na važnost svakodnevnog vježbanja kao jedan od preduvjeta za očuvanje zdravlja.

Usvojiti osnovne tehnike prilikom sprečavanja i gašenja požara te zaštite od istog.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Treniranje, igranje utakmica Prijevoz učenica na utakmice, sok, voda

Kroz zainteresiranost i redovitost dolaska učenika na izvanškolsku aktivnost i individualno napredovanje pojedinih učenika

Kroz cijelu nastavnu godinu 2017./18.

Kroz različite vježbe i poligone

Kroz zainteresiranost i redovitost dolaska učenika na izvanškolsku aktivnost i individualno napredovanje pojedinih učenika

Kroz cijelu nastavnu godinu 2017./18.

56


7.

MALI ZBOR SV. LUKE NAZARETSKA MINISTRANTI GRUPA ČITAČI

R. br. 6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Voditeljica zbora

Razvijati raspon glasa, dinamiku i

Učenicima,

Marina Balala i

ritmičku točnost. Osvijestiti kulturu

roditeljima,

učenici u svrhu

lijepog i točnog pjevanja. Poticati

te široj

širenja i

učenike na solo pjevanje. Razvijati

društvenoj

osvještavanja

socijalizaciju i međusobnu suradnju

zajednici.

kulturnog života

učenika, učitelja i ostalih izvanškolskih

u zajednici.

aktivnosti.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz zainteresiranost i redovitost dolaska učenika na Pjevanje na crkvenim

izvanškolsku

svečanostima

aktivnost i individualno

Kroz cijelu nastavnu godinu 2016./17.

napredovanje pojedinih učenika

Župnik Mladen Gorupić i Mirjana

Učenicima od 1. do 8. razreda

Miklić, učenici,

Usvojiti osnovna znanja potrebna za

roditelji.

pravilno obavljanje dužnosti

Pripremati

poslužitelja oltara tijekom misnog

učenike za

slavlja. Uvježbavanje za čitanje tijekom

Kroz svetu misu i

pravilno

održavanja svete mise.

bogoslužje

obavljanje

Razvijati ljubav prema molitvi,

dužnosti

razvijati poslušnost, urednost, točnost i

poslužitelja oltara

prijateljstvo među učenicima.

Diplome – zahvalnice na kraju školske godine

Kroz cijelu nastavnu godinu 2017./18.

i izražajno čitanje na svetoj misi.

Školski kurikulum 2017./2018.

57


ŠAHOVSKI KLUB PICOK ĐURĐEVAC

R. br. 8.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenicima od 1. do 8. razreda

Voditelji kluba

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Popularizirati šah kod djece u školi. Pripremiti učenike za natjecanja i turnire u šahu. Osim jačanja brojnih kognitivnih i metakognitivnih vještina, pokazuje se da šah ima i snažnu motivacijsku ulogu, s obzirom da jača osjećaj samoefikasnosti i kompetentnosti kod djece, te omogućuje razvoj zdrave kompeticije među djecom. Cilj je potaknuti masovnost djece u igri koja će im donijeti brojne pozitivne značajke tijekom obrazovanja.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Uvježbati etape šahovske partije (otvaranje, središnjica i konačnica), rješavanje šahovskih kombinacija, matnih zadaća, analiza partija, igranje partija protiv suigrača i na internetu, te protiv kompjutera. Igranje na turnirima

Način vrednovanja

Ostvareni rezultati na turnirima na kojima se sudjeluje

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu nastavnu godinu 2017./18.

58


10.

ŠKOLA STRANIH JEZIKA “UP” TENISKI KLUB ĐURĐEVAC

R. br. 9.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima od prvog do osmog razreda

Učenici 1. ‐ 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelji, voditelji grupa stranih jezika

Učenici 1.‐8. razreda, treneri. Pripremati učenike za mečeve i poticanje za što boljim rezultatima u napredovanju tehnike i taktike teniske igre

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

‐ savladati znanja stranih jezika ‐ upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja drugog govornog područja te usporedba istih s običajima u Hrvatskoj ‐kroz poticajno radno okruženje poticati učenike na međusobno poštovanje i suradnju‐usvajati engleski jezik u prirodnom okruženju, kroz svakodnevne situacije ‐poticati učenike na važnost učenja stranih jezika te ih motivirati za iste ‐poticati učenike na prihvaćanje drugih i drugačijih kultura i naroda

Individualni, grupni i rad u parovima na različitim primjerenim zadacima. Kreativno izražavanje kroz manje projekte. Obilježavanje blagdana i drugih posebnih dana zemalja drugog govornog područja. Upisnina u školu.

Usvojiti osnove tehnike i taktike teniske igre, kretanje igrača na teniskom terenu, poticati učenike na bavljenje sportom, te ukazati na važnost svakodnevnog vježbanja kao jedan od preduvjeta za očuvanje zdravlja.

Školski kurikulum 2017./2018.

Treniranje, igranje utakmica Prijevoz učenica na utakmice, sok, voda

Način vrednovanja

Diplome o završenom tečaju stranog jezika

Kroz zainteresiranost i redovitost dolaska učenika na izvanškolsku aktivnost i individualno napredovanje pojedinih učenika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine 2017./18.

Kroz cijelu nastavnu godinu 2017./18.

59


UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ KOPRIVNICA

R. br. 11.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 1. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učitelji. Razvijati pozitivan stav, osjećaj prema umjetničkoj glazbi kroz užitak u zajedničkom muziciranju. Pripremati učenike za nastupe.

Omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na nekom od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i reproduktivne. Razvijati u učeniku, upoznavanjem hrvatske kulturne baštine osjećaj pripadnosti i bogatstvo različitosti umjetničke glazbe. Promicati glazbu putem javne djelatnosti (priredbe) i utjecati na unaprjeđivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje. Poseban naglasak je na individualnom, ali i skupnom muziciranju gdje učenik doživljava svu ljepotu druženja uz glazbu te razvija važnu osobinu ‐ sposobnost tolerancije i međusobnog poštovanja

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Program je sastavljen od raznih skladba iz klasične literature, skladba popularne literature i izvorne narodne glazbe, koje učenici uz pomoć nastavnika obrađuju za odabrani ansambl. Kroz nastupe.

Učenik polaže ispite i ocjenjuje se, uz to njegov se razvoj prati tijekom nastavne godine putem rada na nastavnim sadržajima, te na javnim nastupima sa skupinom.

Tijekom nastavne godine 2017./18.

60


GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR

R. br. 12.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 1. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učitelji. Razvijati pozitivan stav, osjećaj prema umjetničkoj glazbi kroz užitak u zajedničkom muziciranju. Pripremati učenike za nastupe.

Omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na nekom od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i reproduktivne. Razvijati u učeniku, upoznavanjem hrvatske kulturne baštine osjećaj pripadnosti i bogatstvo različitosti umjetničke glazbe. Promicati glazbu putem javne djelatnosti (priredbe) i utjecati na unaprjeđivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje. Poseban naglasak je na individualnom, ali i skupnom muziciranju gdje učenik doživljava svu ljepotu druženja uz glazbu te razvija važnu osobinu ‐ sposobnost tolerancije i međusobnog poštovanja

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Program je sastavljen od raznih skladba iz klasične literature, skladba popularne literature i izvorne narodne glazbe, koje učenici uz pomoć nastavnika obrađuju za odabrani ansambl. Kroz nastupe.

Učenik polaže ispite i ocjenjuje se, uz to njegov se razvoj prati tijekom nastavne godine putem rada na nastavnim sadržajima, te na javnim nastupima sa skupinom.

Tijekom nastavne godine 2017./18.

61


1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ZDRAVLJE

R. br.

PROJEKTI

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i učenicima 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica, učenici i učenice 1. razreda, kuharica

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta CILJ: Spoznati važnost zdravog načina života. OBRAZLOŽENJE CILJA: Usvojiti zdrav način života i razumjeti kako tjelesna aktivnost, zdrava prehrana i odlike o vlastitom ponašanju i s drugim ljudima utječu na tjelesno, mentalno i socijalno zdravlje. OČEKIVANI ISHODI /POSTIGNUĆA: ‐imenovati obroke tijekom dana ‐znati razlikovati namirnice ‐izraditi plan zdravog obroka ‐ spoznati važnost boravka na svježem zraku i bavljenja sportom ‐pravilno održavati čistoću tijela, odjeće i obuće, osobnih predmeta ‐znati pravilno prati zube ‐spoznati važnost posjećivanja stomatologa ‐čuvati i brinuti se o okolišu

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Način učenja: na redovnom satu, putem predavanja, prezentacija, izvođenjem praktičnog rada, crtanjem, oblikovanjem, izradom plakata Metode učenja: Individualni rad, grupni rad, frontalni rad s učenicima, rad u paru. Demonstracije, usmeno izlaganje, razgovor, praktičan rad. Voće, povrće, namirnice‐ roditelji.

Opisno praćenje napretka, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti obrađenih sadržaja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom cijele školske godine

62


ZDRAVLJE-MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI

R. br. 2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 2. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Jasminka Stankir, učenici 2. razreda, kuharica, roditelji

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvojiti zdrav način života i razumjeti kako zdrava prehrana ‐MLIJEKO I MLJEČNI PROIZVODI utječu na tjelesno, mentalno i socijalno zdravlje. Spoznati važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Individualni rad, grupni rad, frontalni rad s učenicima, rad u paru. Demonstracije, usmeno izlaganje, razgovor, izrada plakata, prezentacija praktičan rad‐spremanje jela od mlijeka, obilazak obiteljske farme krava‐roditelj Dautanec iz Kalinovca, mljekare‐ Đurđevac Troškove prijevoza do Đurđevca snose roditelji

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Opisno praćenje napretka, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti obrađenih sadržaja

Tijekom cijele školske godine, prezentacija 5.mjesec 2018.

63


ZDRAVLJE-SVI PRI STOLU KOD ZDRAVE HRANE

R. br. 3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Učenicima 3. razreda Upoznati školsku kuharicu i njezin posao. Igra posluživanja u restoranu. Usvojiti pravila pristojnog ponašanja za stolom. Važnost higijene vezane uz hranu i svakodnevne obroke.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija, učenici, kuharica

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Važnost pristojnosti kod jela. Postavljanje i korištenje pribora na pravilan način. Važnost čistoće i urednosti za stolom. Opuštajuće druženje kod jela.

Znati postaviti stol i pribor za jelo. Upoznati korištenje zdrave hrane u pripremanju svakojakih jela. Način pripreme hrane u prošlosti i danas. Što su jeli ljudi nekad, a što sada? Pripremiti ogledno jelo i organizirati ručak zajedno s roditeljima u razredu. Individualni, grupni, u parovima, frontalni. Do 50,00 kn za pripremanje jela. (kroz školsku godinu 2017./2018 )

Školski kurikulum 2017./2018.

Način vrednovanja

Razgovor, promatranje, vježbanje, istraživanje prezentacija rada i organizacija ručka.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom cijele školske godine, prezentacija 5.mjesec 2018.

64


ČITAJ MO MI U OBITELJI SVI

R. br. 4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 3. razreda, njihovi roditelji/staratelj i i ostatak obitelji Važnost toga da odrasli svojim primjerom pokažu djeci da je čitanje zabava i način učenja, te da zajednički čitaju.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija i knjižničar Igor Radmilović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Projektom učitelj i knjižničar uz potporu roditelja potiču dijete/učenika da zajedničkim čitanjem knjiga lakše usvaja tehniku čitanja i razvija sklonost prema posuđivanju knjiga u knjižnici i estetskom uživanju u čitanju. Jedan od ciljeva je i ukazati na važnost i ulogu školske knjižnice kao mjesta poticanja razvitka tehnike čitanja, koja je ključna kompetencija za razvitak ostalih pismenosti (osposobljenost učenika za učenje, informacijska pismenost, cjeloživotno učenje). Važnost čitanja u svakodnevnom životu. Zajedničko čitanje svih članova obitelj, kao i navike stalnog čitanja. Poticanje čitanja knjiga koje će učenici dobiti u torbi da ponesu kući (u torbi su knjige za djecu i odrasle).

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

‐ nabava knjiga i ruksaka potrebnih za projekt ‐ predstavljanje projekta (učiteljici, roditeljima i učenicima) ‐ koordinacija projekta (školska knjižničarka i učiteljica) ‐ "putovanje" knjižnične naprtnjače među učenicima ‐ metoda grupnog i individualnog čitanja u obitelji ‐ pisanje dojmova u bilježnicu dojmova ‐ usmeno i pismeno izlaganje učenika

Način vrednovanja

‐ provođenje i analiza ankete među roditeljima i učenicima; ‐ izvješće o provedenom projektu; ‐ bilješke iz knjige dojmova.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Studeni 2017. – Svibanj 2018.

Troškovnik: ‐ troškovi nabave knjiga, ruksaka i printanja promotivnih materijala

65


ZDRAVLJE – BILJKE NAŠEGA PODNEBLJA I NJIHOVA LJEKOVITOST – RAZREDNI HERBARIJ

R. br. 5.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 4. razreda, roditeljima

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček, učiteljica Katarina Ređep

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati i imenovati ljekovite i samonikle biljke našeg kraja, cvijeće u našem zavičaju. Opisati i povezati te uočiti povezanost biljnog i životinjskog svijeta. Opisati i povezati biljku i njezinu ljekovitost po zdravlje ljudi i životinja. Izrađivati herbarij, fotografirati istraživati ljekovitost i koristi od biljaka kroz pripremu različitih pripravaka‐krema, sirupa, sokova, čajeva.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Individualni rad, grupni rad, frontalni rad s učenicima Učenici: slušanje, govorenje, čitanje, postavljanje pitanja, praćenje, pisanje zabilješki, crtanje, fotografiranje, praktični radovi (traženje biljaka u prirodi na livadi, šumi), plakati, priprema ppt, istraživanje, izrada herbarija, sudjelovanje u pripremi sirupa i krema, eteričnih ulja Učiteljica: Priprema materijala, razgovor, usmeno izlaganje, demonstracija, pisanje, čitanje, koordiniranje aktivnosti). POTREBNI RESURSI/TROŠKOVNIK Računalo, projektor, fotoaparat, papiri za plakate, ljepilo, škare, potrebni pripravci za kreme, sirupe, staklenke različitih veličina, naljepnice, ulja, časopisi s odgovarajućim sadržajima, geografske karte, pribor za pisanje (markeri) i crtanje. Troškove snose roditelji ‐do 15,00 kn

Način vrednovanja

Provjera ishoda: pisani zadaci objektivnog tipa, usmeno provjeravanje, plakati i prezentacije, izložbe fotografija, pisani/literarni, praktični radovi, likovni radovi učenika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Cijelu školsku godinu 2017./2018. priprema projekta, no intenzivno kroz 3., 4 , 5. i 6. mjesec.

66


VIROVSKA PRKAČIJADA

R. br. 6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati starinske običaje našega zavičaja vezane uz pripremu slatkih i slanih kolača Učenicima 4. razreda, roditeljima

Učiteljica Mirjana Danček, učenici 4., roditelji, bake, slastičarka

Imenovati starinske slatke i slane kolače (prkače) i upoznati njihovu pripremu te način života, kulturu i tradiciju naših predaka te objasniti značenje pripreme kolača u prehrani u vrijeme blagdana

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Učenici promatraju, uočavaju, opisuju, uspoređuju, skupljaju potreban materijal i pripremaju jednostavne kolače prema uputama baka i mama. Usmeno izlažu, demonstriraju, pronalaze osobe koje nam pomažu u pripremi materijala i kolača, pripremaju učenike i pomažu im, motiviraju roditelje za sudjelovanje u projektu i davanje potrebne materijalne pomoći. Troškovi: roditelji i učiteljica

Način vrednovanja

‐promatranje, razgovor s učenicima ‐sudjelovanje na Virovskoj prkačijadi uz prezentaciju, fotografije, uređen razredni pano, članak na web‐u

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Cijelu školsku godinu 2017./2018. priprema projekta, no intenzivno kroz 4. i 5. mjesec

67


VRSTE OPASNOG OTPADA

R. br. 7.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Svi učenici škole kao i učitelji

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica prirode Katarina Ređep Ravnateljica škole, svi razrednici od 1. do 8. razreda te svi učenici škole

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje osjećaja za volonterstvo. Razvijanje ekološke svijesti te brige za zdravlje. Prepoznati posljedice onečišćenja zraka, tla i vode. Objasniti štetna djelovanja. Objasniti važnost recikliranja Razvijati ljubav prema svom zavičaju. Poticati odgoj za održivi razvoj

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Anketiranje mještana, izrada plakata, realizacija akcije, uključivanje medija, odvoz starih baterije dogovaramo sa poduzećem Friš iz Križevaca. Radionice kroz građanski odgoj ‐ vrste opasnog otpada te postupanje sa istim Sakupljanje papira, plastičnih čepova kao humanitarnu akciju za oboljele od leukemije i limfoma i baterija Briga oko kompostera Izvješća o radu Troškovnik nije predviđen

Članak o ostvarivanju plana u školskom listu, web stranicama škole, izvješća, prezentacije, natjecanje, razgovor Zbrajanje i vrednovanje sakupljenog

Tijekom nastavne godine 2017./2018.

68


„NACIONALNI KVIZ ZA POTICANJE ČITANJA“

R. br. 8.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Školski knjižničar Igor Radmilović i učenici 5. – 8. razreda.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Čitanje knjiga van lektirnih naslova. Upoznati suvremene pisce za djecu i suvremenu dječju književnu produkciju. U 2017. godine tema je „Čitanje ne dolazi u pitanje“.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik ‐ Učenici povodom Mjeseca hrvatske knjige čitaju odabrane naslove koje odabiru organizatori nacionalnog kviza: Knjižnice grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu i Odjel za djecu i mladež Gradske knjižnice ‐ nakon što su pročitali knjige, učenici rješavaju on‐ line kviz o tim knjigama

Način vrednovanja

Prezentacija na satovima hrvatskog jezika i evaluacija organizatora natjecanja.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

listopad, studeni 2017.

‐ ukoliko ga točno riješe ulaze u izvlačenja za nagrade organizatora

Školski kurikulum 2017./2018.

69


„INFORMACIJSKA PISMENOST“

R. br. 9.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Školski knjižničar Igor Radmilović

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati vrste knjižnica i cjelokupni knjižnični sustav. Upoznati i naučiti koristiti usluge školske i drugih knjižnica. Naučiti pronalaziti građu na policama i mrežnom katalogu knjižnice. Upoznati i naučiti koristiti elektroničke izvore informacija te naučiti samostalno pronaći, odabrati, vrednovati i upotrebljavati informacije.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Organiziranje nastavnih sati u knjižnici, odnosno u suradnji sa školskim knjižničarem – teme: - Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti (1. razred) Dječji časopisi (2. razred) Put od autora do čitatelja (3. razred) Referentna zbirka – priručnici (4. razred) Časopisi – izvori novih informacija (5. razred) Samostalno pronalaženje informacija (6. razredi) On‐line katalozi (7. razredi) Uporaba stečenih znanja (8.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Rujan 2017. – lipanj 2018.

‐ korištenje usvojenog znanja u daljnjem obrazovanju ‐ izrada plakata ‐ učenički radovi

70


R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

10.

ČITANJEM DO ZVIJEZDA

‐ Povećanje svijesti o važnosti tehnike čitanja. ‐ Povećanje svijesti o važnosti čitanja radi razvijanja tehnike čitanja.

Učenici 5. – 8. razreda.

Školski knjižničar Igor Radmilović, učiteljica hrvatskog jezika, razrednici.

‐ Povećanje svijesti o važnosti informacijske pismenosti. ‐ Čitanje postaje poželjna aktivnost među mladima. ‐ Razvijanje kritičkog mišljenja kao bitne građanske kompetencije.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik ‐Početkom školske godine članovima tima dostavlja se hodogram projektnih aktivnosti. ‐Početkom mjeseca rujna odabiru se naslovi i tema natjecanja. ‐Krajem mjeseca rujna svim školama (ravnateljima i knjižničarima) šalje se dopis o provedbi projekta. ‐Sredinom mjeseca studenog provodi se školska razina natjecanja. ‐Najkasnije do kraja mjeseca siječnja provodi se županijska razina natjecanja. ‐Državna razina natjecanja treba se provesti najkasnije do 20 ožujka. Tijekom izvođenja projekta izvoditelji projekta zajedno sa školama u kojima će se projekt odvijati obavještavaju lokalne medije (novine, radio i TV postaje) o županijskoj, odnosno regionalnoj razini natjecanja. Tijekom cijelog vremena odvijanja projekta, projektne aktivnosti prezentiraju se na mrežnim stranicama www.knjiznicari.hr

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Rujan 2017. – lipanj 2018.

Izvješće o provedenom projektu s fotografijama; članci u medijima i na mrežnim stranicama škole i projekta. Kontinuirano opremanje školskih knjižnica novom lektirnom i nelektirnom građom za čitanje.

71


TULUM S(L)OVA

R. br. 11.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvoj komunikacije na materinskomu jeziku, digitalne, socijalne i građanske kompetencije, kulturnu svijest i izražavanje.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Školski knjižničar Igor Radmilović, učitenici 7. i 8. razreda.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Razvijanje navike čitanja naglas iz užitka. Unaprjeđivati intelektualni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost u učenika.

Određivanje tima za provedbu projekta i zadataka za postizanje planiranih ciljeva i rezultata. Priprema sudionika i njihove aktivnosti. Dobivanje potrebnih dozvola za provedbu projekta. Dogovor s vanjskim suradnicima i sponzorima i provedba na terenu. Dogovor s partnerima iz medija o praćenju projekta. Provedba planiranih zadataka. Praćenje provedbe. Nastavne materijale, noćenje nastavnika u vidu dnevnice i putne troškove pri odlasku u lokalnu zajednicu osigurava škola, sredstva za promociju projekta osiguravaju HUŠK i zainteresirani sponzori, pomoć i edukaciju za rad s web 2.0 servisima HMŠK.

Prezentacija projekta u široj zajednici kroz javne medije. Anketa o stupnju zadovoljstva učenika radom na projektu i rezultatima. Popraćenost u školskom listu, webu škole i ostalim medijima.

Školski kurikulum 2017./2018.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Listopad 2017. – lipanj 2018.

72


VEČER MATEMETIKE – ZAIGRAJMO MATEMATIKU

R. br. 12.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 1. – 8. razreda, djeca predškolskog uzrasta, roditelji

Marina Željeznjak, nastavnica matematike, učitelji razredne nastave, odgajatelji predškolske djece – vođenje radionica, pomoć sudionicima pri odabiru radionice i vođenje istih, pomoć pri provedbi

Popularizacija matematike te poticaj učenika za nastavak matematičkog obrazovanja. Izgradnja pozitivnog stava prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima – radionicama. Stvaranje novih ideja o tome što matematika jest i čime se bavi, dokazivanje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svi uspješno rješavamo. Razvijati sposobnosti timskog rada.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Organizacija radionica u školi i vrtiću, u suradnji s HMD ‐ om

Način vrednovanja

Pozitivan stav prema projektu

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

7. prosinca 2017.

73


KLOKAN BEZ GRANICA – MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE

R. br. 13.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 2. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Marina Željeznjak, nastavnica matematike, učitelji razredne nastave, pomoć pri provedbi

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Popularizacija matematike te mogućnost širenja osnovne matematičke kulture. Motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa. Razvijanje logičkog mišljenja.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Organizacija natjecanja u školi

Način vrednovanja

Pozitivan stav prema matematici

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ožujak, 2018.

74


MATHEMA – EKIPNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

R. br. 14.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 4. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Marina Željeznjak, nastavnica matematike, učitelji razredne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Popularizacija matematike, uz poticanje logičkog mišljenja i matematičkih sposobnosti.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Organizacija natjecanja u Oš Koprivnica u suradnji sa Udrugom UMKOM, cca 150 kn po ekipi

Pozitivan stav prema natjecanju i radu u ekipi

Svibanj, 2018.

75


VUKOVAR U NAŠIM SRCIMA

R. br. 15.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica povijesti, Učenicima 5., 6., 7. i 8. razreda

gosti predavači, učiteljica hrvatskog jezika i učenici 5. do 8. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ obrazložiti obnovu velikosrpske ideje, srpskog nacionalizma u SR Hrvatskoj i „hrvatsku šutnju“, opisati nastanak srpskih paravojnih postrojba i okupaciju dijelova Hrvatske te agresiju JNA na Sloveniju, Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu; opisati stradanja iz Domovinskoga rata: Vukovara, imenovati istaknute hrvatske branitelje; opisati nastanak tzv. Republike srpske krajine na hrvatskom teritoriju, progone Hrvata i građana Hrvatske koji nisu podržavali agresiju; jasno odrediti kako je došlo do rata, tko je agresor, a tko žrtva; navesti primjere teškoća hrvatske obrane i ulogu hrvatskog iseljeništva; obrazložiti mirnu integraciju Podunavlja; opisati posljedice rata na prostoru Hrvatske: ljudske žrtve i materijalna razaranja, ratni zločini, etničko čišćenje (Ovčara) i raseljavanje stanovništva; povratak izbjeglica i prognanika…

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Individualno i timskim radom kroz predavanje

Listići za

učiteljice povijesti, čitanjem i

vrednovanje i

interpretacijom tekstova

uspješnost

Siniše Glavaševića, pisanjem

ostvarenih

literarnih radova na zadanu

ciljeva

Studeni, 2017.

temu

‐ nikad ne zaboraviti što se dogodilo u Vukovaru i prenositi istinu na sljedeće generacije

Školski kurikulum 2017./2018.

76


Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Pedagoginja Katarina Švarbić i razrednica 6. r., gosti predavači. Educirati učenike o štetnosti alkohola i cigareta te nastojati prevenirati svako eksperimentiranje s istim.

Prevencija ovisničkog ponašanja (pušenje cigareta, pijenje alkohola i eksperimentiranje s drogama) kod učenika šestih razreda osnovnih škola u Koprivničko‐ križevačkoj županiji.

Pedagoginja Katarina Švarbić, knjižničar Igor Radmilović

Prevencija nasilničkog ponašanja među učenicima. Razvijanje svijesti o toleranciji i međusobnom poštivanju. Promicanje vrijednosti prihvaćanja različitosti.

16.

OTVORENI KIŠOBRAN

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 6. razreda i njihovi roditelji

17.

DAN RUŽIČASTIH MAJICA

R. br.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1.‐ 8. razreda, svi učitelji i djelatnici škole

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Predavanja i radionice, nisu predviđeni troškovi

Predvanja i radionice u svim razredima. Troškovi ružičastih majica pri Centru za prevenciju nasilja – cca 30 kn. Snose roditelji.

Način vrednovanja

Pozitivne promjene ponašanju, evaluacijski listići, ankete

Zajednička fotografija

u

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine 2017./18. (veljača‐ travanj)

Rujan 2017. – veljača 2018. 21. ili 28. veljače 2018.

77


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva realizaciju planiranih programskih sadržaja izvan škole. Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu. Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, te utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno – obrazovne skupine. Pri organizaciji ovog oblika rada treba voditi računa o interesima, mogućnostima i sposobnostima učenika. Izvanučionička nastava treba koristiti mogućnost interdisciplinarnoga povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta. Pogodnost ovoga oblika nastave jest brže i lakše učenje. Važno je temeljito planiranje aktivnosti izvan učionice, s jasno osmišljenim ciljevima i zadaćama, sadržajno i metodički adekvatno pripremljeno. U izvanučioničku nastavu spadaju: izleti, ekskurzije, odlasci u kina, kazališta, galerije, i druge ustanove, terenska nastava, „škola u prirodi“ i drugi slični organizirani oblici poučavanja/učenja izvan škole.

Školski kurikulum 2017./2018.

78


EKO-PARK JEDNODNEVNI KRAŠOGRAD ŠKOLSKI IZLET U

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 1. do 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Praćenje učenika na poludnevnom izletu i upućivanje na važnije stvari koje su vrijedne zapažanja. Voditelji su učiteljice Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir i učitelj Miroslav Rabađija.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Razgledavanje eko‐park Krašograd te upoznavanje s ekološkim uzgojem poljoprivrednih kultura. Razgled zoo vrta gdje veterinar govori o životinjama koje su u parku. Upoznati nastajanje proizvoda od pšenice s polja do kruha. Različite igre, natjecanja te dobivanje diploma za najuspješnije. Usvajati navedene nastavne sadržaje na osnovu viđenoga. Uočavati, istraživati i povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru. Pristojno se ponašati. Razvijati ekološku svijest.

U organizaciji odabrane turističke agencije u poludnevnom izletu sudjelovati će učenici prvog, drugog i trećeg razreda. Troškove snose roditelji (do 250 kuna) Svibanj 2018.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način vrednovanja

Listić ili razgovor. Izrada plakata i prezentacija. Članak na web stranici škole.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj 2018.

79


JEDNODNEVNI PAPUK ŠKOLSKI IZLET –

2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ Upoznati učenike sa različitim krajevima Hrvatske ‐ uočiti specifična kulturološka, arheološka i religijska obilježja kroz kulturno‐ povijesne i druge sadržaje ‐ razvijati suradnju među učenicima i timski rad kroz metode i programe građanskog odgoja i obrazovanja ‐njegovanje nacionalnog indentiteta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Razrednici i učenici od 5. – 8. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznavanje geografkih i gospodarskih karakteristika kontinentalne Hrvatske Upoznavanje i njegovanje kulturne baštine Njegovanje zajedništva i kulture ponašanja

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Odlazak na jednodnevnu terensku nastavu Trošak od 100 kn snose roditelji učenika

Način vrednovanja

Listići za vrednovanje i uspješnost ostvarenih ciljeva

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Rujan 2017.

80


JEDNODNEVNI LONJSKO POLJE ŠKOLSKI IZLET –

3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

‐učenici 5, 6. i 8. razreda, razrednici

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Razrednici: Goran Ređep, Katarina Ređep, Viktorija Hrženjak, učitelji predmetne nastave

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznavanje geografkih i gospodarskih karakteristika kontinentalne Hrvatske Upoznavanje i njegovanje kulturne baštine Njegovanje zajedništva i kulture ponašanja. Upoznati učenike sa različitim krajevima Hrvatske. Uočiti specifična kulturološka, arheološka i religijska obilježja kroz kulturno‐povijesne i druge sadržaje. Razvijati suradnju među učenicima i timski rad kroz metode i programe građanskog odgoja i obrazovanja. Njegovanje nacionalnog identiteta

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Odlazak na jednodnevnu terensku nastavu 200 kn

Način vrednovanja

Samovrednovanje razgovorom, pisanje za školski list 2017./18, pisanje izvješća za web stranice škole. Napraviti izvještaj o posjetu

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Lipanj 2018.

81


Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

‐pogledati odabranu kazališnu

4.

KAZALIŠTE/KINO KOPRIVNICA

predstavu/kinopredstavu u ‐učiteljica Kristina ‐za učenike

Domović, prof.

literarno‐

hrvatskog jezika i

novinarske

književnosti i

družine

komparativne književnosti

Koprivnici ‐analizirati kritiku dramske/kino predstave, čitati i komentirati kazališne/filmske kritike ‐napisati prikaz odgledane

‐poludnevni izlet u Koprivnicu ‐roditelji snose troškove prijevoza i ulaznica

‐čitanje i komentiranje prikaza na satu

‐proljeće 2018.

litrarno‐novinarske družine

predstave ‐razvijati istančani dramski/filmski ukus

Školski kurikulum 2017./2018.

82


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

UPOZNAVANJE PROMJENA U PRIRODI KROZ ZLIČITA GODIŠNJA DOBA, PROMET, OKOLICA ŠKOLE

R. br.

TERENSKA NASTAVA

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i učenicama 1. razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učiteljica Jasna Miklaušić‐ isplanirati navedeno Učenici i učenice‐ promatrati, uvježbati i usvojiti predviđeno gradivo

Učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti. Učenjem iz neposredne stvarnosti steći nova osnovna znanja o osobnom, zavičajnom i domovinskom identitetu, biljkama i životinjama u zavičaju, stjecati radne, kulturne, ekološke i druge životne navike potrebne za uspješno snalaženje u svakodnevnom životu. Učenik će moći: prepoznati park, opisati pravilno kretanje parkom, uočiti i objasniti promjene na drveću u jesen; aktivno sudjelovati u aktivnostima kojima se obilježavaju datumi važni za lokalnu zajednicu i šire; pravilno se ponašati u prometu kao pješak; opisati cestu i ulicu, objasniti razliku između ceste i ulice, razumjeti potrebu poštivanja prometnih pravila; uočiti i prepoznati promjene u kasnu jesen te ih opisati svojim riječima, uočiti vremenske promjene zimi, izgled prirode i rad ljudi, pomagati životinjama zimi, prepoznati i razlikovati proljetnice; prepoznati i objasniti što je selo, pokazati pojedine važnije objekte u selu, opisati izgled sela, navesti svoju adresu, naziv mjesta stanovanja i rodnog mjesta; opisati važnost čuvanja kulturno – povijesnih spomenika našega mjesta; ekološki osvijestiti učenike i razvijati pozitivan stav prema očuvanju biološke raznolikosti; shvatiti povezanost čovjeka i prirode; opisati važnost boravka u prirodi; opisati promjene u prirodi kroz godišnja doba

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Način učenja (što rade učenici): učenici promatraju, uočavaju, opisuju, zaključuju, izlažu, izvode praktične radove, crtaju, slikaju Metode poučavanja (što rade učitelji): usmeno izlaganje, demonstriranje, praktični radovi Nema troškova.

Praćenje, razgovor s učenicima Prezentacija viđenog i istraženog (PPT), fotografije, izrađeni plakati prema zadacima, uređeni razredni panoi, knjižice dojmova, praktični radovi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./ 2018.

83


2.

3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

UPOZNAVANJE STAJALIŠTE ILI PROMJENA U PRIRODI OBZOR; PLAN MJESTA; KROZ RAZLIČITA VODE U ZAVIČAJU; GODIŠNJA DOBA, MOJE PROMET MJESTO KALINOVAC

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenicima i učenicama 2. razreda.

Učiteljica Jasminka Stankir‐ isplanirati navedeno Učenici i učenice‐ promatrati, uvježbati i usvojiti predviđeno gradivo

Učenicima 3. razreda

Učitelj Miroslav Rabađija, učenici, roditelji

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznavanje promjena u prirodi kroz različita godišnja doba (vremenske promjene, rad ljudi, promjene kod biljaka i životinja)

Usvajati navedene nastavne sadržaje na osnovu viđenoga. Uočavati, istraživati i povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru. Pristojno se ponašati. Razvijati ekološku svijest.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Šetnja i obilazak okolice škole Nema troškova

Zalaganje i aktivnost na izvanučioničkoj nastavi

tijekom šk. god. 2017./ 2018.

Izlazak u okolicu škole. Nisu predviđeni troškovi. školska godina 2017./2018.

Opisno praćenje napretka. Usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave. Zalaganje i aktivnosti na satu.

Rujan, listopad, studeni i prosinac 2017., ožujak 2018.

84


4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Priroda, životni uvjeti, Đurđevači pijesci, Stari grad u Đurđrevcu (deve), Životna zajednica travnjaka, Životna zajednica šume

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 4. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Mirjana Danček, učenici, roditelji, Općina Kalinovac

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvajati navedene nastavne sadržaje na osnovu viđenoga, uočavati, istraživati, povezivati naučeno. Razvijati snalaženje u prostoru, pravilno se ponašati. Razvijati ekološku svijest. Upoznati obilježja naše županije i važnih ljudi, prirodnih ljepota, posebnosti te njegovanje kulturnog naslijeđa našega kraja

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Izlazak u okolicu škole‐besplatan, odlazak autobusom na dalje destinacije u Zagreb troškove snose roditelji djelomično za Zagreb oko 40, 00kn za ulaznice i naknadu učiteljski dnevnica a općina Kalinovac pokriva troškove prijevoza

Način vrednovanja

Opisno praćenje napretka, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave, zalaganje i aktivnosti na satu.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./2018.

85


5.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Izložba „Trag dobrote: 20 TERENSKA godina NASTAVA Varaždinske biskupije“ VJERONAUČNE GRUPE

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima polaznicim a vjeronaučn e grupe 5. – 8. r.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak i učenici polaznici vjeronaučne grupe 5. – 8. r.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Uključiti što veći broj učenika u proslavu 20 godina postojanja Varaždinske biskupije te im na taj način osvijestiti važnost postojanja Varaždinske biskupije. Upoznati učenike s životom i djelovanjem Varaždinske biskupije kroz 20 godina njenog postojanja.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Odlazak na izložbu „Trag dobrote: 20 godina Varaždinske biskupije“, koja će biti izložena u periodu od 18. 5.‐18. 6. 2018. u Muzeju grada Koprivnice. Troškove realizacije pokrivaju roditelji.

Članak o ostvarivanju plana u školskom listu, web stranicama škole, izvješća, prezentacije.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

19. svibnja 2018. god.

86


6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

KOPRIVNICA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Pobjednici ma u sakupljanju starih otpadnih baterija – jedan od razreda od 1. do 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Voditeljica projekta: Katarina Ređep, učiteljica prirode i biologije ‐razrednik navedenog razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Igre i aktivnosti u vodi s ciljem povećanja mišićne mase, razvoja koordinacije ‐Uočiti karakteristike filmske projekcije i sa razumijevanjem pratiti film, uočiti filmsku priču, slijed događaja ‐ poštivati pravila ponašanja u bazenu i u kinu Velebit ‐ razvijati odgovornost sebi i drugima te ekološku svijest učenika kroz pripremljena izlaganja

pripremiti izlaganja o reciklaži, rezultatima rada prošle nastavne godine te biljnom i životinjskom svijetu naše županije ‐igre i aktivnosti na bazenima Cerine u Koprivnici ‐kino projekcija u Kino Velebit Koprivnica ‐ djelomično financiranje iz donacije poduzeća Friš d.o.o. Križevci ‐kino projekcija 25,00 kuna

samovrednovanj e razgovorom, raspravom, pisanje izvješća za školski list i web stranice škole

lipanj 2018. godine

Školski kurikulum 2017./2018.

87


8.

ŠUMA CRNI JARKI

7.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

DJEČJI MINI FESTIVAL U ĐURĐEVCU

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

‐pogledati kazališnu predstavu Sve zbog ‐za učenike 5. ‐ 8. razreda

jedne Ruže ‐razrednici i

‐analizirati kritiku dramske predstave,

ostali učitelji

čitati i komentirati kazališne kritike ‐napisati prikaz odgledane predstave ‐razvijati istančani dramski filmski ukus

Učenici 6. razreda

Učiteljica prirode Katarina Ređep Ravnateljica škole

Razvijanje svijesti o očuvanju prirode, šuma. Prepoznati vrste drveća, biljaka, životinja i gljiva učenih na satovima prirode. Uočavanje slojevitosti šume. Oblikovati ispravno stajalište o očuvanju šuma

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ 2 sata izvanučioničke

‐čitanje i

nastave iz Hrvatskog

komentiranje

25. – 27.

jezika

prikaza na satu

listopada

‐roditelji snose

Hrvatskog

2017.

troškove prijevoza i

jezika

ulaznica Zadaci učenicima po skupinama, prepoznati biljke i životinje u šumi, utvrditi kiselost ili lužnatost tla, odrediti temperaturu tla, napisati izvješće o svom radi i dobivenim rezultatima, izrada otiska kore drveta. Izrada herbarija sa listovima šumskog bilja, kao i biljaka iz sloja grmlja i prizemnog sloja šume Prijevoz učenika do šume organizirat će se biciklima uz pratnju

Članak o ostvarivanju plana u školskom listu, web stranicama škole, izvješća, prezentacije, natjecanje, razgovor

listopad 2017.

88


9.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

GEOGRAFIJA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5. i 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 8. razreda naše škole i OŠ Ferdinandovac , učitelji K. Šadek i E. Trepotec‐ Marić Učenici 5. razreda, učiteljica E. Trepotec‐ Marić

Učiti o posebnostima užeg zavičaja kroz terensku nastavu i suradnju s učenicima druge škole. Snaći se u prostoru uz pomoć topografske karte, stići do zadanog cilja. Orijentirati se u prostoru škole, odrediti strane svijeta uz pomoć kompasa. Osposobiti učenike za podučavanje drugih učenika. Osposobiti učenike za snalaženje u prostoru. Osposobiti učenike za orijentaciju. Ostvariti obrazovne ishode građanskog odgoja: objašnjava važnost argumentiranja i dokazivanja temeljenog na činjenicama, vodi i moderira rad grupe, usklađuje i oblikuje zaključke, izvješćuje o njima, opisuje što je održiv razvoj lokalne sredine i Hrvatske i društveno odgovorno gospodarstvo, objašnjava što je održiv društveni, gospodarski i kulturološki razvoj lokalne sredine i Hrvatske, objašnjava važnost prava na zdravi okoliš i održivi razvoj zajednice, prati i opisuje primjere pozitivnih i negativnih utjecaje domaćeg i međunarodnoga gospodarstva, znanosti, kulture i politike na okoliš, opisuje i potkrepljuje podacima ulogu pojedinca i civilnog društva u osiguranju održivog razvoja i zaštiti živih bića te prirodnog i kulturnog okoliša, sudjeluje u akcijama zaštite i pokazuje privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i kulturnog bogatstva Republike Hrvatske, prati zbivanja u okolišu i pokreće aktivnosti za njegovo očuvanje i uređenje.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Suradnjom između učenika i učitelja škola naše županije kroz timski rad i međusobno poučavanje učenika Prijevoz učenika do Drave, a na Pijeske idemo biciklima

Anketni upitnici, ocjena kvalitete rada i postignutih rezultata u timu i pojedinačno

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

listopad 2017., siječanj 2018. i svibanj 2018.

89


R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

10.

TEHNIČKA KULTURA

Prepoznati materijale i tehnologiju upoznate na nastavi tehničke culture. Učenici 5., 6., 7. i 8. razreda.

Uočiti osnovna obilježja važnih objekata Učitelj: Darijo Čamilović

u mjestu izgrađenih prema pravilima gradnje naučenih na nastavi tehničke kulture

Školski kurikulum 2017./2018.

Proći okolicu škole i širi zavičaj

ocjenjivanje postignutih rezultata u grupi i pojedinačno

Tijekom školske godine 2017./2018.

90


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

1 tjedan‐ 4 sata dnevno kroz 5 dana

Broj sati godišnje

Broj sati tjedno

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ŠKOLA PLIVANJA

R. br.

ŠKOLA PLIVANJA

20

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenicima 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija, učitelji plivanja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvojiti osnovne tehnike plivanja. Razvijati motoriku, snalaženje u prostoru, pravilnu komunikaciju. Razvijati prijateljstvo, takmičarski duh, upornost.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Učenje plivanja na bazenima Cerine u Koprivnici. Troškove snosi Županija, općina Kalinovac.

Način vrednovanja

Posljednjeg dana obuke plivanja izvršit će se testiranje i natjecanje prema kojima će učenici dobiti potvrdu o stupnju stečenih vještina – plivač, poluplivač ili sudionik.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Mjesec ožujak/travanj 2018.

91


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

ŠKOLA U PRIRODI

Školski kurikulum 2017./2018.

92


1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ŠKOLA U PRIRODI

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 4. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica: Mirjana Danček ‐isplanirati navedeno, voditi brigu o svim polaznicima, obavještavati roditelje Učenici i učenice‐ promatrati, usvajati, zapažati, bilježiti. Kulturno se ponašati, sudjelovati Agencija‐ isplanirati školu u prirodi, osigurati djecu, kontaktirati sa školom, učiteljicom i roditeljima Stručni vodiči, animatori‐ pravilno i na vrijeme upoznavati djecu sa sadržajima, voditi brigu o potrebama djece, animirati djecu kroz razne aktivnosti Roditelji‐osigurati sredstva za školu u prirodi

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Usvajanje znanja o primorskom dijelu Hrvatske. OBRAZLOŽENJE CILJA Zbog važnosti kvalitetnijeg usvajanja znanja učenici će sadržaje o primorskom dijelu RH učiti u neposrednoj stvarnosti. OČEKIVANI ISHODI/POSTIGNUĆA Učenik će moći: prepoznati obilježja primorskog kraja (reljef, podneblje) i povezanost s gospodarstvom imenovati najpoznatije biljke i životinje u moru i uz more, navesti uzroke onečišćenja mora i objasniti važnost njegova očuvanja, imenovati i povezati kulturno‐povijesne spomenike, važne∙ osobe i pučke običaje primorskog kraja. prepoznati zavičajni govor primorskog kraja, primjenjivati pravopisna pravila u pisanju razglednica i kraćih tekstova o primorskom kraju

Učenici: promatraju okoliš, učenje kroz igru, slušanje izlaganja stručnih vodiča, čitanje kraćih književnih i popularno znanstvenih članaka, postavljanje pitanja, pisanje zabilješki, crtanje, fotografiranje, prikupljanje materijala (razglednice, turistički prospekti, suveniri, prirodnine) izrada mape, likovni radovi, problemski zadaci Učiteljiica: Planiranje aktivnosti i koordinacija na terenu, priprema materijala, demonstracija, priprema nastavnih listića, suradnja sa vodičem, animatorima, vozačem hotelskim osobljem, agencijom. Troškove snose roditelji, oko 1600 kn.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Provjera ishoda, pismeni zadaci objektivnog tipa, usmeno provjeravanje, plakati i prezentacije, izložbe fotografija, pismeni/literarni radovi, likovni radovi učenika, učenička mapa, pričanje i prepričavanje, postavljanje pitanja, raspravljanje, ponašanje , zaštita okoliša.

2. polugodište školske godine 2017./18. Svibanj/lipanj‐u trajanju 5 dana

93


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

ŠKOLSKA EKSKURZIJA 7. RAZREDA

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

R. br.

EKSKURZIJA

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Razrednica Elizabeta Učenicima 7. razreda

Trepotec Marić, roditelji i učenici 7. razreda, izabrana turistička agencija

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ upoznavanje geografskih, povijesnih i gospodarskih karakteristika primorske Hrvatske ‐ stjecanje osnovnih geografskih i povijesnih znanja o Zadarskoj, Ličko‐ senjskoj i Šibensko‐kninskoj županiji te Ninu, Zadru, Šibeniku, Murteru, Kuterevu i Biogradu ‐ upoznavanje i njegovanje kulturne baštine ‐ njegovanje zajedništva, nacionalnog identiteta i kulture ponašanja ‐ uočiti specifična kulturološka, arheološka i religijska obilježja kroz kulturno‐povijesne i druge sadržaje ‐ razvijanje suradnje među učenicima i timskog rada kroz metode i programe građanskog odgoja i obrazovanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Listići za Individualno i timski u suradnji s izabranom turističkom agencijom, višednevno putovanje /do 2000 kuna po učeniku

vrednovanje, članak o ostvarivanju plana u školskom listu, web

1. – 5. lipanj 2018.

stranicama škole, izvješća, prezentacije, natjecanje

‐ razvijanje i njegovanje geografskih načina mišljenja i razvijanje socijalnoafektivnih sposobnosti učenika

Školski kurikulum 2017./2018.

94


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

OSJET UČENIKA 8. RAZREDA VUKOVARU

R. br.

POSJETI

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak i učenici 8. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenje o vrijednostima Domovinskog rata i značaja Bitke za Vukovar u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti suvremene Republike Hrvatske. Učenje o demokratskim procesima koji su doveli do stvaranja suverene i samostalne Republike Hrvatske te kako je ona obranjena u nametnutome ratu. Posjet memorijalnih mjesta na širem području grada Vukovara gdje će se kroz predavanja vodiča učenici uvesti u događaje koji su se ovdje odigrali ratne 1991. godine. Uz memorijalnu povijest vezanu za Domovinski rat, učenici uče i o povijesnoj i kulturnoj baštini grada Vukovara kroz posjet Gradskom muzeju Vukovar i Muzeju vučedolske kulture. Dvodnevni posjet Vukovaru završava Školom mira, predavanjem čiji je cilj da učenici odnesu svojim domovima poruku mira, nenasilja i tolerancije na kojima se može graditi budućnost te kvizom znanja za učenike. Projekt je ujedno i način socijalizacije u novom okruženju, prilika za upoznavanje običaja, navika i kulture zavičaja u cjelini, kao i poticaj nastavnicima da primjenjuju korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Odlazak na dvodnevno putovanje. Troškove realizacije u potpunosti snosi Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Članak o ostvarivanju plana u školskom listu, web stranicama škole, izvješća, prezentacije.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

17. i 18. listopada 2017.

95


2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

POSJET GRADSKOJ KNJIŽNICI ĐURĐEVAC

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 3. i 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Školski knjižničar Igor Radmilović, učitelj, razrednica Viktorija Hrženjak

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Cilj je upoznati učenike s različitim vrstama knjižnica koje postoje u njihovoj blizini (školska knjižnica, gradska knjižnica, pokretna knjižnica), kako su te knjižnice organizirane i što nude svojim korisnicima.

Posjet Gradskoj knjižnici Đurđevac

Usmene/pismene reakcije učenika

15. listopad 2017. – 15. studeni 2017.

Školski kurikulum 2017./2018.

96


3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Đurđevac-Autobusni Obiteljska farma i željeznički krava-roditelj-Dautanec-Kalinovac-11.-12-mj. kolodvor-2.mj. -Vatrogasni dom Kalinovac-11.mj.POSJET

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 11. i 2. mj u 2017./2018.

Učenicima i učenicama 2. razreda.

Učiteljica Jasminka Stankir‐isplanirati navedeno Učenici i učenice‐ promatrati, uvježbati i usvojiti predviđeno gradivo

Usvajati nastavne sadržaje na osnovu viđenog. ‐Zanimanja vatrogasac‐načini gašenja vatre stočar‐proizvodnja mlijeka Razlikovati željeznički i autobusni kolodvor. Obilazak mljekare‐upoznati preradu mlijeka i mliječne proizvodie

Školski kurikulum 2017./2018.

Šetnja i obilazak Vatrogasnog doma, upoznavanje i obilazak obiteljske farme. Odlazak u Đurđevac u obilazak autobusnog i željezničkog kolodvora – prijevoz osobni automobili‐ roditelji.

Zalaganje i aktivnost na izvanučioničkoj nastavi

97


4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

(Kazališna predstava Mala sirena)U ZAGREBU POSJET KAZALIŠTU

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 1. do 4. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Praćenje učenika na poludnevnom izletu i upućivanje na važnije stvari koje su vrijedne zapažanja. Voditelji su učiteljice Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir i učitelj Miroslav Rabađija.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Pristojno ponašanje u kazalištu. Razvijati ljubav prema kulturi. Upoznati glavni grad naše domovine i kulturne ustanove. Upoznati različite krajeve Republike Hrvatske i uspoređivati ih sa našim zavičajem. Pristojno ponašanje za vrijeme putovanja i šetnje Zagrebom.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Trošak poludnevnog izleta snose roditelji (do 40 kuna). Polazi se 27.11.2017. Kazališna predstava počinje u 10 sati. Putuje se autobusom koji financira općina Kalinovac.

Opisno praćenje napretka. Bodovanje nastavnih listića. Usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti gradiva na satima redovne nastave. Pisanje kratkih izvješća. Izrada plakata i prezentacija istih. Zalaganje na samoj nastavi. Članak za web stranicu škole.

27. studenoga 2017.

98


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

R. br.

GOSTI PREDAVAČI

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

GOSTI PREDAVAČI (ravnateljica,

1.

pedagoginja, knjižničar, predmetni učitelji Elizabeta Trepotec Marić (povijest ili geografija) i Darijo Čamilović (informatika))

Učenicima 4. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Elizabeta Trepotec Marić‐profesorica povijesti i geografije Dario Čamilović – profesor fizike i politehnike Igor Radmilović‐ knjižničar Katarina Švarbić‐ pedagoginja Mirjana Bazijanec‐ ravnateljica Mirjana Danček ‐učiteljica 4. razreda Učenici 4. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznavanje i prilagođavanje učenika na predmetne nastavnike i profesore koji će učenicima predavati u petom razredu i povezivanje sa nastavnim sadržajima gradiva 4. razreda. Obaveze ravnatelja, pedagoga i knjižničara u cilju unapređenja rada škole i suradnje između učenika i učitelja i roditelja Upoznavanje učitelja predmetne nastave sa sastavom razreda.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Odlazak u kabinete u kojima nabrojeni nastavnici i profesori predaju. Plan: 1. Sat razrednika‐Računalo‐međusobna suradnja‐ Dario Čamilović‐travanj 2. Hrvati u novoj domovini‐Elizabeta Trepotec Marić‐ožujak‐ Sat razrednika ‐Sjećanje na Vukovar‐ Elizabeta Trepotec Marić ‐studeni 3. Knjižničar – Igor Radmilović‐ kroz lektirne sadržaje u knjižnici‐ kviz Kahoot! ‐ Provjera lektire Priče iz davnine, Ivane Brlić Mažuranić (veljača) 4. Pedagoginja – Katraina Švarbić‐ važni datumi koje obilježava škola‐ Dan ružičastih majica, Dan tolerancije… 5. Ravnateljica škole‐ organizacija rada u školi i poslovi dobrog menađera Nema troškova. Individualni, grupni, u paru, integriranjem nastavnih sadržaja različitih područja u jedinstvenu cjelinu primjenjujući suvremene nastavne strategije, (iskustveno učenje, suradničko učenje, zorne, verbalne, praktične metode, bilježenje, radu paru, rad u skupinama…) izradom plakata, literarnih radova i likovnih radova te njihovom

Bilježenje zapažanja o ponašanju i aktivnostima učenika na određenim satovima kod određenih predavača. Individualna zapažanja o kreativnosti, samostalnosti, pamćenju, logičkom zaključivanju, zalaganju na satovima.

Školska godina 2017./ 2018.‐ studeni‐ prosinac‐ veljača‐ ožujak

99


2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

(ŽelimirSUSRTET Hercigonja) S KNJIŽEVNIKOM

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici od 1. – 4. razreda te učenici od 5. – 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Školski knjižničar, razrednici.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Motivacija za poticanje čitanja i doživljaja knjige kao motivacijskog sredstva za čitanje i kreativno izražavanje te razvijanje ljubavi prema književnosti. Upoznavanje s životom i djelom književnika za djecu.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Priprema učenika čitanjem književnih djela gostujućih autora, razgovor s književnikom, pisanje osvrta na održani susret

Usmena/pisme na reakcija učenika

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Studeni, listopad 2017.

100


3.

ZDRAVA HRAVA

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 2. razreda

4.

ZVRKAONICA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Aktivnost je namijenjena učenicima od prvog do osmog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenice i učenici drugog razreda, razredna učiteljica, učiteljica Martina Lovrak ‐Ivanov

Predavanje za učenike: ZDRAVA HRANA‐ roditelj učenika – učiteljica‐ Martina Lovrak ‐Ivanov

Siniša Cmrk

Čitateljsko‐pisateljsko‐ glumački susret koji potiče učenike na aktivno slušanje, pomno čitanje, stvaralačko pisanje i radosnu glumu.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Predavanja i radionice u razredu, nema troškova

Izložbe radova, razgovor i odgovori na pitanja tijekom predavanja i radionica

Travanj 2018.

Kroz interaktivne radionice

Pozitivni dojmovi učenika sudionika radionica

Tijekom nastavne godine 2017./18. U dogovoru sa školom

101


5.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

PRANJE ZUBI PO MODELUSIGURNO U PROMETU

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima i učenicama 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenice i učenici prvog razreda, djelatnici PP Đurđevac, školska liječnica, učiteljica Jasna Miklaušić

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta CILJ: Upoznavanje s pravilima prometa i ponašanja u prometu, osnovne higijenske navike. OBRAZLOŽENJE CILJA: Putem predavanja djelatnika PP Đurđevac upoznati se sa važnošću ponašanja u prometu i poštivanja prometnih pravila i znakova. Putem predavanja spoznati važnost održavanja higijene zubi. OČEKIVANI ISHODI/POSTIGNUĆA: ‐naučiti pravila ponašanja u prometu te prometne znakove ‐primijeniti naučeno kao sudionik u prometu ‐razumjeti potrebu i važnost poštivanja prometnih pravila ‐znati pravilno prati zube ‐znati da se četkica mora često mijenjati i da svatko ima svoju četkicu

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način učenja: putem predavanja, radionice, postavljanjem pitanja, zaključuju, povezuju Metode učenja: razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje Nema troškova.

Izložbe radova, razgovor i odgovori na pitanja tijekom predavanja

9.mj. 2017./2018.

102


6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

GOSPODARENJE OTPADOM

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ aktivnost je namijenjena učenicima osmog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

‐ učenici osmog razreda ‐ gost predavač – Maja Matosović, studentica urbanog šumarstva ‐ Nada Kožar – predmetni učitelj

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ upoznati gospodarenje otpadom kao djelatnost koja obuhvaća sve grane gospodarstva ‐ upoznati postupke obrade, odlaganja i uporabe otpada ‐ upoznati postupke reciklaže ‐ usmjeriti pozornost učenika na potrebu razvrstavanja i odvojenog sakupljanja različitih vrsta otpada

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ predavanje za učenike ‐ edukacija učenika ‐ prezentacije ‐ razgovor

‐ aktivnost će se vrednovati usmenim putem kroz razgovor s učenicima, ispunjavanjem upitnika, te analizom usvojenih sadržaja

‐ lipanj 2018.

103


7.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

aktivnost je namjenjena učenicima sedmih i osmih razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ učenici osmih razreda ‐ gost predavač iz Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) ‐ pedagoginja Katarina Švarbić

‐ saznati gdje je moguće pronaći informacije potrebne za donošenje odluke o srednjoj školi i budućem zanimanju ‐ informirati se o vrstama srednjih škola u Koprivničko‐križevačkoj županiji i mogućnostima upisa ‐ informirati se vrstama škola izvan Koprivničko‐križevačke županije ‐ informirati se o učeničkim domovima

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ predavanje za učenike ‐ edukacija učenika ‐ prezentacije ‐ razgovor

‐ aktivnost će se vrednovati usmenim putem kroz razgovor s učenicima, ispunjavanjem upitnika

siječanj – travanj 2018.

104


R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Individualno i timskim radom kroz

Listići za

predavanja učiteljice povijesti predavača

vrednovanje i

Listopad,

iz udruge dragovoljaca i veterana

uspješnost

studeni

Domovinskog rata RH, Podružnica Kc‐kž

ostvarenih

2017.

županije

ciljeva, kviz

Učiteljica povijesti Elizabeta Trepotec

8.

PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU

Marić, gosti predavači iz Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Učenicima 8.

Podružnica

razreda

Koprivničko‐ križevačke županije: mr. sc. Đuro Škvorc,

‐ promicanje istine o Domovinskom ratu, doprinos postrojbi Kc‐ kž županije obrani domovine

Vlado Radotović, Božo Lazar, Mladen Jušta, Mirko Hanžeković, Darko Kožar, učenici 8. razreda

Školski kurikulum 2017./2018.

105


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

USUSRET JESENI – JESENSKA SVEČANOST

R. br.

INTEGRIRANI (TEMATSKI) DANI

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 1. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici i učenice 1. razreda, učiteljica Jasna Miklaušić, kuharica

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

CILJ: Plodove jeseni koristiti u pripremi zdrave prehrane. OBRAZLOŽENJE CILJA: Prepoznati imenovati plodove jeseni, cijeniti hranu. OČEKIVANI ISHODI/POSTIGNUĆA: ‐ naučiti o važnosti voća u prehrani ljudi ‐ pripremiti voćnu salatu ‐ razvijanje higijenskih navika ‐ lijepo ponašanje za stolom

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Način učenja: na redovitom satu, izradom kalendara, jelovnika, priprema voćne salate, pjevanjem i crtanjem te igrom Metode poučavanja: Individualni, grupni, frontalni rad s učenicima. Demonstracije, usmeno izlaganje, razgovor, praktičan rad, likovni rad.

Način vrednovanja

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

10. mjesec 2017.

106


2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

DAN JABUKA

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 2. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici i učiteljica 2. razreda, kuharica

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Spoznati važnost jabuka za zdravlje u prehrani. Prepoznati imenovati neke sorte jabuka, cijeniti hranu. Potaknuti djecu na suradnju, toleranciju, druženje i zabavu ‐ razlikovati jabuke prema boji, veličini, okusu, sorti ‐ kreativne radionice, zajedničke igre ‐ priprema i konzumiranje proizvoda od jabuke ‐ urednost, aktivno sudjelovanje ‐ stvarati pozitivnu sliku o sebi.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik Individualni, grupni, frontalni rad s učenicima. Demonstracije, usmeno izlaganje, razgovor praktičan rad ‐istražujemo o jabukama ‐radimo neka jela od jabuka i sokove, ‐ izrada plakata, crtamo jabuke ‐pjevamo i smišljamo pjesmice o jabukama, ‐računamo s jabukama Nema troškova‐učenici donose različite sorte jabuka

Način vrednovanja

Opisno praćenje napretka, bodovanje nastavnih listića, usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

10. mjesec 2017.

107


3.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

SNALAŽENJE U PROSTORU

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Miroslav Rabađija i učenici 3.razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Snalaziti se kako u razredu, tako u mjestu i izvan mjesta. Orijentirati se u prostoru pomoću prirodnih znakova i uz kompas. Razvijati usmjereno promatranje, uočavanje, logičko zaključivanje, opisivanje i komuniciranje. Sudjelovati u radu u grupi. Znati prezentirati rad u grupi.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Individualni, grupni rad, u paru, frontalni rad, istraživanje

Način vrednovanja

Opisno praćenje napretka. Bodovanje nastavnih listića. Usmeno i pismeno provjeravanje usvojenosti. Vrednovanje zalaganja i interesa. Snalaženje pomoću kompasa i znakova u prirodi.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Rujan i listopad 2017.

108


4.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

ZNAČENJE VODE ZA ŽIVOT LJUDI

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 3. razreda koji moraju shvatiti da je voda važna za svekoliki život na Zemlji, te na načina održavanja čistoće vode.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učitelj Miroslav Rabađija, učiteljica prirode i biologije

Prepoznati i imenovati vode zavičaja. Važnost vode za život ljudi, biljaka i životinja. Razlikovati vode stajaćice i vode tekućice. Upoznati pokusima svojstva vode. Razvijati sposobnosti logičkog zaključivanja, promatranja, uočavanja, i opisivanja viđenog. Pokuse vršiti u laboratoriju. Uočiti uzročno‐posljedične veze između pojava i zbivanja u prirodi i djelatnosti ljudi te obrazložiti spomenute veze. Poticati učenike da shvate ulogu čovjeka u održavanju prirodne ravnoteže. Razvijati preciznost u izvođenju praktičnog rada. Razumjeti važnost vode za život ljudi, biljaka i životinja. Uočiti utjecaj čovjeka na onečišćenje i potrošnju vode. Razlikovati čistu od pitke vode. Razvijati svijest o potrebi zaštite i očuvanja voda.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Individualni, grupni i rad u paru integriranjem nastavnih sadržaja različitih područja u jedinstvenu cjelinu primjenjujući suvremene nastavne strategije (iskustveno učenje, suradničko učenje, zorne, verbalne, praktične metode, bilježenje, radu paru, rad u skupinama…) Izradom plakata, literarnih radova i likovnih radova te njihovom usporedbom.

Način vrednovanja

Usmena i pismena provjera znanja, opisivanje i zapažanje za vrijeme trajanja pokusa, promatranje voda stajaćica i voda tekućica, izrada izvještaja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Veljača i ožujak 2018.

109


R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

5.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

1.Dani kruhaDani zahvalnosti za plodove Zemlje 2.Blagdani: Božić i Uskrs 3. Dan škole

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

‐voditelji izvannastavnih aktivnosti: ‐ za učenike

K. Domović, J.

1. – 8. r.,

‐osmisliti, uvježbati i realizirati četiri priredbe vezane uz:

Stankir, Viktorija

-

Dan kruha

učitelje i

Hrženjak, Maja

-

roditelje

Paska Šabatović, M. Danček, D. Habijanec i D.

‐učitelji pripremaju učenike na satovima

‐ listopad,

izvananastavnih

‐uspješnost

prosinac i lipanj

sv. Nikola

aktivnosti

javnog nastupa

šk. god

-

Božić

‐troškove kostima djece

-

Dan škole

2017./2018.

snose roditelji

Gabaj

Školski kurikulum 2017./2018.

110


6.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Poticati na svakodnevno vježbanje, razvoj natjecateljsko g duha, unapređenje zdravlja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj Goran Ređep i učenici od V. – VIII. razreda

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Obilježiti Hrvatski olimpijski dan ‐ obući bijelu majicu kao znak olimpizma i mira, sudjelovati u sportskim natjecanjima i igrama. Pobuditi u učenicima natjecateljski duh te sportsko ponašanje na natjecanju. Omogućiti osobnu afirmaciju učenica i učenika; razvijanje timskog rada; aktivan boravak u prirodi i na otvorenom prostoru te bavljenje sportom. Veličanje hrvatskog sporta i uspjeha naših hrvatskih olimpijaca.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Individualni i grupni rad na primjerenim zadacima

Način vrednovanja

Napredovanja, aktivnost i zalaganje.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

13.9.2017.

Trčanje na 600 m učenice i 800 m učenici

Školski kurikulum 2017./2018.

111


7.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE

R. br.

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 2. i 6. razreda

Pedagoginja Katarina Švarbić, razrednici ‐ pripremanje materijala i listića za radionice. Učenici – sudjelovanje u svim provedbenim aktivnostima.

Kroz predavanja i radionice osvijestiti kod učenika pojam tolerancije i tolerantnog ponašanja. Razvijati osjećaj samopouzdanja, samopoštovanja i poštovanja prema drugima bez obzira na različitosti. Usmjeravati učenike na prihvaćanje ljudi oko sebe te na prihvaćanje različitosti uopće.

Školski kurikulum 2017./2018.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Kroz pedagoške radionice i predavanja. Troškovnik nije planiran.

Način vrednovanja

Pozitivnim promjenama u ponašanju učenika.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

16. studenog 2017.

112


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

1.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

EKOKORDINATOR ŠKOLE

R. br.

EKO ŠKOLA

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Svi učenici i djelatnici škole, roditelji, lokalna samouprava.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Učiteljica Jasna Miklaušić‐ organizacija, praćenje stanja okoliša, izrada panoa, bilježenje podataka, suradnja sa roditeljima, ravnateljicom škole, Općinom Kalinovac, udrugom Lijepa naša, podnošenje izvješća

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Ekološko djelovanje u školi, oko škole i u našem mjestu. Uključivanje u različite akcije i djelovanje te sudjelovanje i javljanje na natječaje. Praćenje stanja okoliša. Organiziranje akcija zaštite okoliša i poboljšanje kvalitete okoliša samostalno ili u suradnji s udrugama. Promicanje ekoloških spoznaja o potrebi i načinu čuvanja okoliša. Razvijanje ekološke svijesti djece i odraslih. Suradnja s medijima, lokalnom zajednicom, udrugom Lijepa naša.

Izvješća, akcije u školi i mjestu, praćenje stanja okoliša. Troškovi nisu predviđeni.

Putem registratora, panoa, stanja okoliša, fotografija, izvješća.

Školski kurikulum 2017./2018.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu 2017./ 2018.,1 sat tjedno 35 sati godišnje

113


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

2.

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta

UČENIČKA ZADRUGA

R. br.

UČENIČKA ZADRUGA

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 1. ‐ 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Voditelj UZ, voditelji radionica i sekcija, učenici, svi zaposlenici škole, roditelji i vanjski suradnici.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Način vrednovanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Zadovoljavanje individualnih potreba učnika, profesionalno informiranje, razvoj sposobnosti, znanja i vještina kroz samostalni, suradnički i praktični rad. Razvijanje vizualnog i kritičkog mišljenja te pozitivnog odnosa prema estetskim vrijednostima. Razvijanje poduzetničkog i stvaralačkog mišljenja te prepoznavanje i primjena tehničkih sadržaja u životnom okruženju. Razumijevanje prirodnih procesa i njihove važnosti za život te razvijanje ekološke svijesti kod učenika. Izrada uporabnih i ukrasnih predmeta, uzgoj ukrasnog i začinskog bilja, nevena, kamilice, lavande, izrada mirisnih vrećica, prikupljanje sekundarnih sirovina. Uređivanje škole izrađenim predmetima i njihova prodaja.

Teorijska i praktična nastava kroz suradnički i individualni rad. Materijali i sredstva za rad pojedinih sekcija unutar UZ (alat, pribor, ambalaža, sadnice), odlasci na smotre i sajmove.

Sudjelovanje na smotrama i sajmovima. Prodaja proizvoda.

Tijekom školske godine 2017./18.

Školski kurikulum 2017./2018.

114


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Ravnateljica: _______________________ Mirjana Bazijanec, dipl. učiteljica

M.P.

Predsjednik Školskog odbora: ___________________________ Goran Ređep, prof.

KLASA:602‐02/17‐01/68 URBROJ:2137‐74‐17‐1

Školski kurikulum 2017./2018.

115

06 kurikulum oš i l croata kalinovac 2017 18  
06 kurikulum oš i l croata kalinovac 2017 18  
Advertisement