Page 1

MEŠALNIK BETONA

SLO

ALTRAD LIV

CONCRETE MIXER

MLZ 125 NG MLZ 130 NG MLZ 145 NG

HR SRB MK AL HU RO CZ UA

BETONMISCHER

BG

BETONIERA

RUS

ALTRAD LIV Proizvodnja in prodaja mešalnikov d.o.o Sveti Jurij 18a, 9262 Rogašovci, Slovenija tel.: ++ 386 2 55 88 430, fax: ++ 386 2 55 71 075


21 PO^ITUVAN KUPUVA^ Ste kupile nova me{alka za beton. Za Va{ata ispravna odluka Vi garantirame so na{ata tradicija i dolgogodi{noto iskustvo. Sme obezbedile kvalitetna izrabotka spored strogite evropski propisi, koi po~ituvaj}i gi tehni~kite upatstva, Vi obezbeduvaat edna sigurna rabota.

Me{alkata za beton e nameneta za podgotvuvawe na grade`nite me{avini.

MK

ZNA^EWETO NA SIMBOLITE NA ME[ALKATA Pred upotrebuvaweto zadol`itelno da go ~itate upatstvoto za upotreba na me{alkata

Pred sekoja popravka me{alkata zadol`itelno da ja isklu~ite od elektri~nata mre`a Pred simnuvawe na kapakot na ormanot me{alkata zadol`itelno da ja isklu~ite od elektri~nata mre`a Podma~kaweto na pogonskite zap~enici nitu vo eden slu~aj ne e dozvoleno. Dopiraweto na vnatre{nosta na tapanot za vreme na vrteweto na tapanot e opasno, zatoa e i zabraneto

Primenuvaj}i gi upatstvata i preporakite za rabota i za odr`uvawe, Vi se garantira sigurna rabota i dolg vek na traewe na me{alkata.

POKAZATEL Elektri~na sigurnost Mehani~ka sigurnost Sigurnosno predupreduvawe Tehni~ki podatoci Pripremawe na me{alkata za rabota Rabotata so me{alkata ^istewe i odr`uvawe Skladirawe na me{alkata Garanciska deklaracija Spisokot na rezervnite delovi

STRANA

22 22 22 23 23 24 25 25 26 76


22 Elektri~na sigurnost

Me{alkata e izrabotena spored va`e~kite propisi. Dvojnata izolacija obezbeduva potpolna sigurnost od elektri~en udar i mo`ete da ja spoite na elektri~nata mre`a bez dodatno osiguruvawe.

MK Mehani~ka sigurnost

Za vreme na konstruiraweto na me{alkata sme obezbedile potpolna sigurnost za rakovoditelot. Site opasni mesta se za{titeni ili izvedeni na toj na~in {to ja otklonuva mo`nosta za povreduvawe.

Sigurnosno predupreduvawe

Od me{alkata ne smee da se izvadi za{titnikot koj go obezbeduva sigurnata rabota. Za vreme na rabotata so me{alkata ormanot na elektromotorot mora da bide zatvoren. Za vreme na vrteweto na tapanot, se zabranuva dopiraweto na vnatre{nosta na tapanot. Priklu~niot kabel na elektri~nata mre`a ne smee da bide o{teten. Kabelot da se postavi na toj na~in, za da se onevozmo`i negovoto o{tetuvawe, osobeno da se vnimava da ne se postavi vo kabel samata me{alka. Polneweto i prazneweto na tapanot e dozvoleno samo za vreme koga se vrti tapanot. Poklopuvaweto na me{alkata e dozvoleno samo ako tapanot e prazen. Se zabranuva upotrebata na me{alkata vo eksplozivna atmosfera. VNIMANIE! Ma{ina so dvojna izolacija Pri sekoja popravka e zado`itelno vgradeweto na originalni rezervni delovi, za da se obezbeduva dvojna izolacija po zavr{uvaweto na popravkata.


23 TEHNI^KI PODATOCI Tip na me{alkata Merkite viso~ina viso~inata dodeka e slo`ena dol`ina {iro~ina Te`ina na me{alkata Obem na sadot Rabotniot obem Napon (izmeni~en) Nazivna silina (S6 10 POSTO) Nazivna struja [umot na me{alkata (prazna)

MLZ 125 NG 130 NG 145 NG (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (I) (I) (V) (W) (A) (dB-A)

1340 870 1140 720 44 125 89 230 600 2,7 86

1340 870 1140 720 50 130 96 230 600 2,7 86

1340 870 1140 720 53 145 110 230 600 2,7 86

MK

Pripremawe na me{alkata za rabota Montirawe na me{alkata Me{alkata se ispora~uva vo slo`ena sostojba. Pred po~etokot na rabotata potrebno e me{alkata da se postavuva vo rabotna polo`ba. Koga se otstranuva ambala`ata, ja odvieme maticata (4). Me{alkata najprvin ja fa}ame pozadi za ormar~eto (33) i ja podigame. Istovremeno go otvarame sklopot so kolcite (5) i tie gi fiksirame. Posle toa ja digame me{alkata od prednata strana. Ja fa}ame za ra~kata (9), morame da vnimavame za da ne ni se okrene i za vreme na podignuvaweto ja otvarame nogata (1). Po zavr{uvawe na postavuvaweto na me{alkata vo rabotna polo`ba, ja zategneme maticata (4). Montiraweto da ja obavite vnimatelno, so cel me{alkata pri opteretuvawe ili pri prevezuvawe, da ne se sklopuva.

Elektri~no priklu~uvawe na me{alkata Za priklu~uvawe na me{alkata na elektri~na mre`a, da se upotrebi vod so presek na `ica minimalno 3 h 1,5 mm2. Toj presek e primeren do dol`ina od 25 m. Ako priklu~niot kabel e podolg, presekot mora da bide 3 h 2,5 mm2. [tekerot na koj ja priklu~uvame me{alkata mora da bide obezbeden so osiguruva~ 10A. Dopolnitelnite za{titi za osiguruvawe na elektromotorot ne se potrebni, bidej}i motorot e osiguruvan so vgraden termo-prekinuva~. Termoprekinuva~ot e povrzan so glavnata sklopka koja avtomatski go zapira deluvaweto na elektromotorot ako doa|a do pregreewe.


24 Rabotata so me{alkata Me{alkata japostavuvame vo ramno i tvrdo zemji{te, zatoa {to bi mo`elo da ni propadne vo zemjata i da se prevrne. Maksimalno dozvoleniot naklon na terenot e 10 Dozvoleniot naklog od 10 mu odgovara na pomestuvaweto na visulecot ili na libelata 70 mm od dolniot rab na ormar~eto.

MK

Priklu~okot vo mre`ata izvedete go so prodol`en neo{teten elektri~en kabel koj mora da bide odmoten i postaven taka {to da ne se izlo`i na o{tetuvawa. Me{alkata sklopete ja so prekinuva~ot. Toa e mo`no samo vo slu~aj koga e taa po elektri~en napon. Pri sekoe prekinuvawe na elektri~niot dovod sklopkata sama se iskop~uva i kaj ponovnoto vospostavuvawe na elektri~niot tek morame ponovo da ja pritiskame sklopkata ako sakame me{alkata da ja prodol`uva rabotata. Tapanot na me{alkata treba da se postavuva vo polo`ba vo zavisnost od materijalot koj sakame da go pome{ame (za malter po strmo, a za beton ne tolku strmen). Koga sme go napravile toa, i tapanot se vrti, nepre~eno mo`eme da go popolnime. Go predlagame sledniot redosled na rabotata: • Najprvin nalieme eden del voda, polovina ~akal ili pesok i celiot dopolnitelen materijal (na primer: cement, var ... ). • Koga toa malku se izme{a, go dodavame ostatokot na vodata i ostatokot na ~akalot i pesokot. Polneweto i prazneweto na tapanot e dozvoleno samo ako istiot se vrti. Me{alkata ja premestuvame po gradili{teto so pomo{na kolcite i ra~kata, i pritoa otvorot na tapanot mora da bide vperen nagore. Za potpolna sigurnost pri rabota morame da gi po~ituvame i upatstvata na proizvoditelite na dopolnitelnite materijali (cement, var i dr.)


25 ^isteweto i odr`uvaweto Pred sekoe ~istewe ili popravka me{alkata zadol`itelno treba da se isklu~uva od elektri~nta mre`a

^isteweto go prodol`uva `ivotniot vek na me{alkata i zatoa treba {to pobrgu temelno da se o~isti. So tekovna voda i so meka ~etka gi ~istime nadvore{nite povr{ini na me{alkata. MK Pri toa malterot ne go otklonuvame so o{tri predmeti, zatoa {to na toj na~in lesno se o{tetuvaat lakiranite povr{ini. Vnatre{nosta na tapanot go mieme isto taka po zavr{uvawe na rabotata so mlazot na vodata pod pritisok, da gi otstranime potpolno ostatocite na materijalot {to sme go izme{ale. Kaj ~isteweto treba da vnimavame da mlazot na vodata ne go vpereme vo pravec na otvorot na ormar~eto, zatoa {to ormar~eto ne e izraboten na toj na~in da se spre~i navleguvaweto na vodata. Odr`uvaweto na me{alkata e odnostavno i namaleno vo minimum: 路

od vreme na vreme treba da pregleduva zategnatosta na burmata i na maticata

redovno treba da se kontrolira napnatosta na pogonskiot kai{(37) i po potreba da se izvr{i nategnuvaweto. Nategnuvaweto se izveduva taka {to ja odvivame maticata na burmite koi go pricvrstuvaat ormar~eto na elektromotorot vo ramka i elektromotorot zaedno so ormar~eto go pritiskame nadolu. Maticite treba da nategnuvaat povtorno. Site potrebni popravki na me{alkata se dozvoleni samo od strana na lice osposoben za toa i so originalni rezervni delovi.

Skladiraweto na me{alkata Me{alkata ja skladirame vo prostor kade {to mo`nosta za mehani~ko o{tetuvawe e minimalna. Vi prepora~uvame me{alkata pred skladirawe da ja slo`uvate za da ne Vi zema golem prostor. Dolgotrajnoto skladirawe pobaruva zatvoren i suv prostor. Kratkotrajnoto skladirawe na pobaruva nikakov poseben prostor namenet za toa. Temperaturata na skladi{teto se odviva na granicite od -30 do 50.


26

ALTRAD LIV

GARANCISKA DEKLARACIJA

Izjavuvame: ·

MK

deka proizvodot vo zagarantiraniot rok }e raboti bezprekorno ako se pridr`uvate kon dadenite upatstva;

·

deka }e obezbedime servis i potrebni rezervni delovi za proizvodot vo zagarantiraniot rok i u{te 5 godini po istekot na garancijata;

·

deka vo zagarantiraniot rok gi i tro{ocite na prevozot ja obezbedime popravkata na nedostatoci vo rokot koj ne

so na{i tro{oci, vklu~uvaj}i za reklamiraniot proizvod, }e defektot i na drugite smee da bide podolg od 45 dena.

Me{alkata koja vo spomenatiot rok ne }e bide popraven, na Va{eto barawe }e ja zamenime so nova me{alka. Tro{ocite na prevozot se priznavaat vo visina na `elezni~kite ili na po{tenskite tarifi. Garancijata va`i od denot na kupuvaweto na proizvodot, {to se doka`uva so potvrdeniot garanten list i so potvrdenata smetka. Ve molime pri prijavuvaweto na defektot zadol`itelno da gi navedete: imeto i tipot na proizvodot, datumot na kupuvaweto, opisot na defektot i to~niot naslov na korisnikot.

ZAGARANTIRANIOT ROK e 12 meseci Garancijata ne se priznava: ·

poradi nestru~nata i nedozvolenata upotreba, kako pri opteretuvaweto na me{alkata.

·

poradi nepo~ituvawe na pismenite upatstva {to gi odredil proizvoditelot.

·

ako popravkata ja vr{i neovlasteno lice bez pismeno odobrenie na proizvoditelot

Altrad Liv - MK  

Altrad Liv - MK

Altrad Liv - MK  

Altrad Liv - MK

Advertisement