Page 1

vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 A a – sp[jnik, ='cznik abi – aby abo – albo ale ani – ='cznik, sp[jnik arcibiskup – arcybiskup ast'th – a st'd astronoma ¯ astronom asz – a/

B bachmati – bachmaty balvana, balv'n, bal v'na – ba=wana baranow – baran[w barzo }r-z| – bardzo beczek ¯ beczka bes – bez besvierney – niewiernej b"dzie, b"dzye, b"d'c, b"d'cz, b"da: b"d'ci, b"d' b"dziem – b"dziemy bi – by bialek – bia=ek ¯ bia=ka bi: – by: bierz' – bior" bil, bilo, bili – by=, by=o, by-=y(li bili si" ¯ bi: ]si"\ biskupa ¯ biskup bithwa, bitwa – bitwa bithw-'(ie – bitw-"(ie bitw-a(i – bitw-a(y ¯ bitwa bivalo – bywa=o bliskiego ¯ bliski blogoslavienstwa ¯ b=ogos=awie<stwo bo boga, bogom – boga, bogom ¯ b[g ]bo/yszcze\ boiar – bojar[w boiar-e(ovie, boiarom – bojarzy bolesc – bole>: bolszim ¯ j. s=aw.-ros. bolszoi ]wi"kszy\ boy, boiv – b[j, boju boyar – bojar([w boyari, boyary – bojarami boyarowie – bojarzy braciey – braci bra< – walka ˘ bro< brat, brata, bratu,

bratem, bracie bratow, brati bracia, braci' bratanica – bratanka brali ¯ bra: brath – brat brati – bracia braciey – 1. braci, 2. braciom bratanka ¯ bratanek broni'cz – broni'c broni:, bronicz – broni: broya – tak w r"kopisie; zbroy' brzegiem ¯ brzeg

carstw-o(ie czarstwovawssi – carstwowawszy czarn' – zakonn' czasow, czassow, cza szow – czas[w ¯ czas; czassu – czasu czasz, czasie, czasi" czasiech – czas, czasach ¯ czas czasto, cz'sto – cz"sto czci, czci' ¯ cze>: czcia, czci' – te>cia czego czernczach – stanie zakonnym C czernie: – mnich cerkiew, cerkyew, czer<ce – stan zakonny cerkwie czerzenieczki – zakonny cernce – “czer<ce” czes:, czescz – cze>: ]stanu zakonnego\ czestova-l(wssi – cesarstwa ¯ cesarstwo cz"stowa-=(wszy cesarza ¯ cesarz czi – ci ]l. mn.\ ¯ ten cesarzem ¯ cesarz czierzpie(:(cz – cierpie: cesarzu – cesarzowi czinil, czynily – czyni-=(y charta ¯ chart czinicz – czyni: ¯ czyn chciel-i(y ¯ chcie: czisto – bezpiecznie chcz': – chc'c czistos: – czysto>: chodz': – chodz'c czlovieczego – cz=owiechcial(a – chcia=(a czego ¯ cz=owiek chcieli ¯ chcie: czlowieka – cz=owieka chcz', chcz'cz – chc', czloviekow – “cz=owie chc'c ¯ chcie: k[w” ]ludzi\ chlop – ch=op cznot – cn[t ¯ cnota chodzi(la(cz – czo – “co” ]ten\, chodzi(=a(: ¯ i>: co kt[ry chova-:(l – chowa-:(= czobi – co by chwalona ¯ chwa=a czolem – czo=em ci – ci ]l.mn.\ ¯ ten czterdziesci – ciala – cia=a ¯ cia=o czterdzie>ci, 40 ci' – ci" ¯ ty czteri – czter-y(ech ci'gn' ¯ ci'gn': czterista – czterysta ciebie ¯ ty czudne, czudni, czudnie ciecze ¯ ciec, p=yn': – cudne, cudny, coron' – koron" cudnie ¯ cud(o czalego – ca=ego czudz-ego(ich – czalosci – ca=o>ci, tj. w cudz-ego(ych stanie nienaruszonym czwartek – 4-ty dzie< czar, czarz – car tygodnia czara, czarem, czaru, czwartego ¯ czwarty czarv, czarow, czwarti – czwarty ¯ 4 czarovie, czarze – czwartka – :wiartka cara, carem, carze, :wier: ¯ cztery car[w, carowi czy – ci ]l.mn.\ ¯ ten ¯ car D czarni lvd, czarni ludzie, lvdzi czarnich, da – wy(da= ]za m'/\ czarnim lvdem – da-l(val – da-=(wa= ¯ da: czarn-y(i lud(zie ]$\ dalei ¯ dal czarst-wo(htwo(wie – dali – na(dali ¯ da= ¯ da:

daley – dalej ¯ dal dane ¯ da: dani ¯ da< danie – da< dar-ami(i ¯ dar-ami(y darovawssi – darowawszy ¯ dar darow(al – dar-[w(owa= ¯ dar dava-:(l ¯ dawa-:(= ¯ da: dawali – oddali dawnich – dawnych za dawne lata – za dawnych lat day('cz – daj('c ¯ da: d'brovi – d'browy ¯ d'browa d'browami ¯ d'browa decembra – grudnia ¯ =ac. December ¯ decem ]10\ desczv – deszczu dla dla tego – dlatego dla czegosz – dlaczego dlugo – d=ugo dnia, dniv, dny, dni ¯ dni-a(u, dni ¯ dzie< do dobitk-iem(u – dobytk-iem(u dobival – dobywa= ]ob lega= pr[buj'c zdo by:\ dobiva-y'cz(i':(cz – dobywa-j'c(: dobre(y ¯ dobre(j dobrego ¯ dobry dobrei – dobrej ¯ dobra dobri(ch – dobry(ch dobrze ¯ dobry dochodi – dochody ¯ doch[d doctora – doktora ¯ dokt[r doczka – c[rka ¯ j. ros. doczk' – doczk" ¯ ros. dogoniwssi – dogoniwszy ¯ do % goni: dokonal – dokona= ]s(za-ko<czy=\ dokonczemi – doko<czy my ¯ do % ko<ca domu ¯ dom dopusci-l(wssi – dopu>ci-=(wszy ¯ do % pu>ci: doradziwszy si" naradziwszy si" ¯ na % radzi: ¯ rada

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 dorastal ¯ dorasta= ¯ do % rosn': dostales – “dosta=e>” zdoby=e> dostalo – otrzyma= dostan' – otrzymaj' ¯ dosta: dostava: – z(dobywa: dostavay' – z(dobywaj' dostawssi – dostawszy ]zdobywszy\ dosz-li(la(edwssi – dosz-li(=a(ed=wszy ¯ do % szli ¯ i>: dot'd doviedzial – dowiedzia= dovierz'm – dowierzam ¯ do % wiara drog-am('m – drogach drogie ¯ drogi drogiemi – drogimi drogosci – dro/y{nie drudzi – drudzy ¯ dwa drug' – drug-a(" ¯ dwa drugi(m, drugiego ¯ dwa drugie drugiey – drugiej ¯ dwa dru/inie – dru/ynie drzevianego – drewnia nego ¯ drzewo drzewci – drzewcami ¯ drzewce ]l.poj.\ duu, duuh, duuch – – dwu ]dw[ch\ duudziestu – 20-tu dwa dwadziescia – 20 dwadziestego – dwu` dwanascie – 12-ma(tu dwanasciema – 12-ma dwanastego – 12-go dwe – dwie ¯ dwa dwema – dwiema dwoie – dw[ch dworem ¯ dw[r dworzani – dworzanami dworze ¯ dw[r dworzecz – dw[r dyakovie – diaki ¯ diak dzial – dzia= ¯ dzia=o dziale ¯ dzia= ]udzia=\ dziatkami ¯ dziatki dziatki, dziatek dzi'tky – dziatki dzieci(" dzieczmi – dzie:mi dziedzice – dziedzicami dzieli: dzien – dzie< dzierzal – dzier/a=

¯ s=aw.-ros. dzier/-'cego(ec(al(awce – `'cego(e:(a=(awcy ¯ j. s=aw.-ros. dzier/y: ]posiada:, mie:\ dziesiacz, dziesi'cz – dziesi": dzievi'cz – dziewi": dzievi'tego – dziewi'tego dzievice – dziewicy ¯ dziewica dzievicztwo – dziewictwo dzievierza ¯ dziewierza ]arch. m"/a\ dzievi'-cz(: – dziewi": dzievi"czdziesi't – 90 dziewk-a(i dzivni – dziwny ¯ dziw dzivo-val(ow – dziw-owa=([w ¯ dziw dzwon ¯ zwuk ]d{wi"k\ % on

E – ]nie ma wyraz[w\

F fortunnie ¯ fortuna w znacz. szcz">cie

G gay – gaj g'bi – g"by ¯ g"ba gdi – gdy gdzie, gdziesz gdziebi – gdzieby gliczami – =ukami ¯ =uk glod(v – g=[d, g=odu glodu – g=odzie ¯ g=[d glovach – ”g=owach” ]na ramionach\ glovami – g=owami }na| glowa, }na| glow' – g=ow" glowy, glovi – g=owy gniazdzie – gnie{dzie gniew go ]zaimek osob.\ ¯ on godnego ¯ godny godni – godny ]l.poj.\ godz" si" – godz' si" ]l. mn.; nadaj'\ godzi si" gorach – g[rach ¯ g[ra gora(mi – g[ra(mi gor' – g[r" ¯ g[ra gori, gory – g[ry ¯ g[ra gorze – g[rze ¯ g[ra

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

gorszi – gorszy ¯ z=y gorzal – z(gorza= ]spa li=\ ¯ gore ]pali si"\ goscie – go>cie ¯ go>: granici – granicy ¯ granica grobie ¯ gr[b grobv – grobu ¯ gr[b gromniczach – gromni cach ¯ gromnica gronostaiow ¯ gronostaj grossi – groszy ¯ grosz gwaltem – gwa=tem gwiazdi – gwiazdy

H herb hetman(a ¯ hetman hodi – “gody” ]lata\ ¯ ros. god ]rok\ honcza – go<ca ¯ goniec honie: – goniec horod, horodv, u horoda horodski – gr-[d(odu(odzki horo/ani – grodzianami hospodar(a(em(u – pan(a(em(u hospodarv – panu hrodu – grodu huphi, hvphi – hufy, ra: humieni, hvmieni – ihumieni, igumeni

I, J i – sp[jnik, ='cznik ia ]zaimek osob.\ – ja iadal – jada= ¯ je>: iadali, iedli – jedli ¯ je>: iad'cz – jad'c ¯ jazda iak – jak jakby iako – 1. “jako” ]w jaki spos[b\, 2. “jak” ]gdy\ iakobi – jakoby iakosz – jako /, jako /e ialovicz – ja=owic iam' – jam" ¯ jama iastwie ¯ s=aw. niatstwie ¯ jat’ lub ja: ]j':\; uj"ty ]wi"zie<\, ˚i"cztwo, j":two iavili si" – jawi=y si"& gwiazdi iavili si" iaviono – “wy(jawiono” ]jawne\& Kiejstut, 1382, o Jagielle i jego braciach& a mnie iaviono isz im sta: na nasz z Niemci ]a dla

mnie jawne, /e nastaj' na nas z Niemcami\ i' ]zaimek osob.\ – j' ¯ ona ich ]zaimek osob.\ ¯ oni idz – i>: idzie ¯ i>: iechal(i – jecha-=(li iechawssi – jechawszy ieden – jeden iedli – jedli ¯ je>: iednanie – pojednanie iedne-mu(go – jedne-mu(go ¯ jeden& z iednego ]za jedno, razem, wsp[lnie\ iedney – jednej ¯ jedna iednim – jednym iedno – 1. jedynie, jeden, 2. nadal& iedno s' ieszcze mali iednego – jednego ¯ jeden iego ]zaimek osob.\ – jego ¯ on ieleni, ieleny – jeleni ¯ jele< iem ]zaimek osob.\ – im ¯ oni iemi ]zaimek osob.\ – nimi iemv, iemu – jemu ¯ on ieno – tylko iesien(i – jesie-<(ni }w| iesieny – jesieni' iescze, ieszcze – jeszcze iest – jest iey – jej ¯ ona iezior-a(em – jezior-a(em ieziori – jeziorami ie/dzival, ie/d/'cz – je{dzi=, je/d/'c ¯ jazda i"cztwo – niewol", ¯ j': ]po(chwyci:\, por. iastwie, j":two i"zik-a(u – j"zyk-a(u ¯ j"zyk im ]zaimek osob.\ ¯ oni imay'cz – imaj'c imia, imi', imi" – imi" }na| imie – }na| imi" imienia – mienia, dobyt ku, stanu posiadania imienie – posiad=o>: imieniem – 1. o imieniu 2. nazw' indziey – indziej inich – innych ¯ inny ino – przestarza=e; lecz, tylko


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 insse – in-sze(ne inssego – innego inssich – in-szych(nych inss-ego(ich, inszego – in-nego(szych isbach – izbach ¯ izba isz – i/, /e }m-ca| iunia – lipca ¯ s=aw.-ros. iju< iusz – ju/ izby ¯ izba i/em – jam/e ¯ ja % /e; m ¯ jestem j":two – niewol" ¯ j': ]po(chwyci:\ ˚i"cztwo, iastwie

K k – ku kamchami – kamkami kamienia – kamieni szlachetnych kamienn' ¯ kamie< kazal – kaza= kazil – “kazi=” ]kara=\ ¯ ka{< ka/demv – ka/demu ka/di – ka/dy kiedi – kiedy kilka kilkokro: ¯ kilka % krotnie kim ¯ kto kladli, kladly – k=adli klasztor kniahini – kniagini knias, kni's – knia{ kni-azi ('zi – kniaziami kniazia ¯ knia{ kni's – knia{ kni'hini('(ey – kniagini kni'/n' – ksi"/n' kocielnici – kotlarze ¯ kocio= koczova-:(l – koczowa-:(= kogo ¯ kto kole ¯ ko=o komornici – komorniki komornikiem ¯ komornik komorze ¯ komora, izba komv – komu ¯ kto konia ¯ ko< konie:, koniecz – koniec koni ¯ ko< koni-v(ech(vssy – koni-u(ach(uszy ¯ ko< konmi – ko<mi ¯ ko< kontor(i(ow – komtur(ami([w

kop(ach – k[p ¯ kopa kopanim – “kopaniem” ]podkopem\ kopi – kopa kopynikow – kopijnik[w ¯ kopia ]drzewc(o, drzewiec\ korabiach – korablach ]statkach, okr"tach\ koroni – korony ¯ korona koronov'n – “koronowan” ]koronowany\ kosami ¯ kosa kosciol(i – ko>ci-[=(o=y kosztown-ich(emi – kosztowny-ch(mi ¯ koszt kovale ¯ kowal kownacie – komnacie kowna-ti(cie – komna-ty(cie ko/de – ka/de ko/'mi'ki – licho=aci ]tak/e przestarza=e\, =ataj'cy dziury w sta rej odzie/y, popra wiaj'cy j', zu/yt' krasna – pi"kna krasn' – pi"kn' ¯ s=aw. krcicz – chrzci: krczenye – chrzest krestami – krzy/ami ¯ s=aw.-ros. krest krew krewni – krewnym krol(a(em(estwa(ewicza( (evicz(eviczu( (eyiczem – kr[l(a(em(estwa( (ewicza(ewicz( (ewiczowi(ewiczem kroleval – kr[lowa= ¯ kr[l krolewn' – kr[lewn" krolewskich – kr[lewskich krolov' – kr[low' krolia – kr[la ¯ kr[l krolv – “kr[lu” ]kr[l\ krom – z wyj'tkiem kronice ¯ kronika kronyczka – kroniczka krotko – kr[tko krwie – krew& chcz'cz pomscicz krwie oycza krwie – krwi ¯ krew krzescianska – chrze>cija<ska; chrzest ˘ krzesny krzescyan-om(sku(i(y – chrze>cija-nom(<sku(

(nie(nami ¯ chrzest krzescy'nska – chrze>ci ja<sk' krzesti – przysi"ga przez ca=owanie krzy/a krzivdi – krzywdy krzi/ami – krzy/ami krzi/v – krzy/u ¯ krzy/ ksi'gi – ksi"gi ksi'/n' – ksi"/n' kto ktor' – kt[r' ktore(go – kt[re(go ktoregosz – kt[rego /e ktoremi – kt[rymi ktorey – kt[rej ktori(ch – kt[ry(ch ¯ kto ktorim – kt[rym ktorzi – kt[rzy ku, kv – ku kunicz – kun ¯ kuna

M

ma ¯ mie: ]posiada:, uwa/a: za, i inne\ mal' – “ma='” ]nieliczn'\ maley – ma=ej ¯ ma=a malem – “ma=ym” ]m=odym\ malemi – “ma=ymi” ]nieliczn' ilo>ci'\& z malemi ludzmi maley dru/inie – “ma=ej” ]nielicznej\ }po| malim – “ma=ym” ]wkr[tce, kr[tkim\ mal-i(e – “ma-li(=e” ]m=odzi\ }w| malich }czasiech| – nied=ugo potem wkr[tce malich – ma=ych malo – “ma=o” ]1. kr[tko, 2. omal& malo nie L, + doszla woda do...\ lanczuchi – “=a<cuchy” ma=/onk' – ma=/onk" ¯ =a<cuch ¯ =a< % marszal-kiem(ek – cuch ¯ cug ]ci'g\; marsza=-kiem(ek w rzecz. oczepy ¯ marsza=ek chram[w ]>wi'ty<\ martvich, martwich – las martwych ¯ martwy lasce – =asce ¯ =aska masz ¯ mie: laskaw – =askaw mat-k'(ki(ce – ¯ =aska mat-k"(ki(ce ¯ matka lat(a(i ¯ lat(o(a ]rok\ may'cz – maj'c ¯ mie: lath(i – lat, rokiem ¯ rok medzi – mi"dzy latho – 1. lato ]pe=nia metropolit-h(a(ow – roku\, 2. rok& metropolit-a(y na trzecie lato m"cz' ¯ m"ka lazni – =a{ni ¯ =a{nia m"k(a(i – m"k('(i l'ce – ='ce ¯ ='ka ¯ m"ka leciech – latach ¯ rok m"/a(ch ¯ m'/ ledwie ]z trudem\ mi ]zaimek osob.\ ¯ ja legat ]papieski\ mi ]zaimek osob.\ ¯ my& le/al – le/a= ]oblega=\ s kim mi voiuiem$ liczbi – liczby ¯ liczba mial – mia= ¯ mie: lippi, lipi – lipy ¯ lipa miast(o(ha – miast(o(a list-i(ach – list-y(ach ¯ miasto ]pism-a(ch\ mi' – “mi"” ]mnie\ ¯ ja lossi, losy – =osi ¯ =o> mi'skai': – mieszkaj'c losy – =osi ¯ =o> mi'sniki – rze{nicy lov-i(ech(iacz – =ow-y( ¯ mi"so % nik (ach(i'c ¯ =[w mi'szka-c(nie(la(l(li lvbili – lubili ¯ lubi: (i'cz(sz – ludzmi, lvdzmy – lud{mi mieszka-:(nie(=a(=(li lvd(v(sko(em (j'c(sz ]/y-:(li i inne\ – lud(u(zko(em mi'szkay' – mieszkaj' lvdzi(e, ludzie – ludzi(e miecielicza – zamie: lvdz-my(y – lud-{mi(zi >nie/na ¯ miota: mieczem ¯ miecz mie-:(cz(li – mie: ]posiada: i inne\ Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 miedz-i(y – mi"dzy mie-li(: ¯ mie: }vissey| mienionemi wymienionymi ¯ wymieni: ¯ miano miesce, mies:e miescz-e(v(u(a – miejsc-e(u(a mies-cie(czanie – mie->cie(szczanie ¯ miasto miesi'-:(ca(cza(:a, ]miesiacza ¯ ros.\ – miesi'c(a miesczu – miejscu mi"so mil(' ¯ mil-a(" ¯ mila milach – mil ¯ mila& w szesci milach od... mile – 1. mili, 2. mile ¯ mila mili – mil", mile ¯ mila mili – mi=y& bracie mili milos-ci(: – “mi=o>-ci(:” ]zgodzie, jedno>ci\ milosnik-a(iem – mi=o>nik-a(iem mil-ui'cz(uy'cz(vi': – mi=uj'c min-'la('wssi – min-"=a('wszy ¯ min': }iednego| mislenia – jednomy>lnie miodv – miodu ¯ mi[d mir – pok[j, rozejm ¯ ros. mir misli-:(' – my>l-e:(' ¯ my>l mistrz(a mlod-i(ich(ego – m=od-y(ych(ego mlodzencem – m=odzie< cem ¯ m=odzieniec mn', mnie ]zaimek\ ¯ ja mnichi – “mnichy” ]mnisi\ ¯ mnich mnie ]zaimek osob.\ ¯ ja mnieyssi – “mniejszy” ]m=odszy\ mnoho – mnogo ]wiele\ mnostwem – mn[stwem ¯ mn[stwo ¯ mnogo mnostwo – jak wy/ej mnymali – mniemali ¯ mniema: moci – mocy ¯ moc mocz-no(i(nemu – moc-no(y(nemu moga: – mog'c ¯ m[c

mog' ¯ m[c mogl(i – m[g=, mogli mokros: – “mokro>:” ]ulew-a(ny\ mole ]$, mog"\& ktorich nie mole vipisacz iakie m"ki... czinili }mo/e b='d aplikacji OCR – Optical Cha racter Recognition| monast-er(irze(a – monaster(ze(u monasterstwo – “monasterstwo” ]opactwo opatowanie, pozycj" opata ¯ opat\ mnostwo – mn[stwo mor(i – m[r ]zaraza\ morskim ¯ morze morza, morze, morzem, morzu ¯ morze most(h – most movi(':('cz(ly(icz(wssi – m[wi('c(=y(:(wszy moy(ego – m[j, mojego ]zaimek osob.\ ¯ ja moy-a(ch ]zaimek osob.\ – moi(ch ¯ m[j& bracia moya mo/e ¯ m[c mo/nego – “mo/nego” ]m'drego u Racz.\ mo/n-i(emv(em – mo/n-y(emu(ym ]bogat-y(emu\ mrozem ¯ mr[z mscz'cz – mszcz'c ¯ m>ci:, ze(po-msta mu, mv – je(mu ¯ on murovanego – murowa nego ¯ mur musza – m"/a ¯ m'/ mu/-e(i(iki(ikow(ow – m"/-owie([w ¯ mu/ my ]l.mn.\ ¯ ja

N na, n' – na, po nabozni – pobo/ny nabrawssi – nabrawszy ¯ na % bra: naczn' – “naczn'” ]roz(poczn'\ ¯ na % czyna: ¯ czyn nad, nath nadiechacz – “nadjecha:” ]najecha:, tj. napotka:\ nadzievai'-:(cz si" – “na

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

-dziewaj'c” ]=udz'c si" nadziej', w nadziei\ naglov-'(" – na g=ow" naidzie – “znajdzie” ]znalaz=\ nalasl – znalaz= nalazi – gwa=t[w ¯ na % le{: ]na kogo\ nalez-li(il – znal-e{:(az= nam(i ]zaimek osob.\ ¯ my namiestnik-ow(a – namiestnik-[w(a ¯ na % miejsce namovi – nam[wi ¯ na % mowa napelnion-e(' – nape=nion-e(' ¯ na % pe=ni: napiervey – najpierw napoli – na p[= napravil – “naprawi=” ]poleci=, zarz'dzi=\ ¯ na % prawi: naprzeciwko – przeciw naprzod – naprz[d ¯ na % prz[d narodzen-ia(ya ¯ naro dzenie ¯ po % r[d narodzil – narodzi= narz'dzi= si" – ubra=, odzia= si", w=o/y= na siebie ¯ s=aw. naradi= nasladui': – “na>laduj'c” ]szukaj'c\ ¯ na % >lad nas(sim(semu(se(sei ]zaimek osob.\ – nas(zym(zemu(i(zej ¯ my nastarszego – najstar szego ¯ na(j % starszy ¯ stary nasz(' ]zaimek osob.\ – my naszedl – “naszed=” ]znalaz=, napotka=\ ¯ na % szed= ¯ i>: nat, nath – nad ]w pobli/u\ natichmiast(h – natych miast nav-ki(czil – nau-ki(czy= ¯ nauka navisse(m – najwy/szy(m ¯ naj % wy/szy ¯ wysoki navissego – najwy/szego ¯ naj % wy/szy ¯ wysoki naydzi-e(on – “najdzi-e(on” ]znal-az=(eziony\ ¯ na % idzie ¯ i>:, le{:

nazad – do ty=u ¯ na % zad ]ty=\ naz-iva(valy(vali(val( (vanego(wano(v'no( (v'n(wane(owie(ovie – naz-ywa(wali(wa=( (wanego(wano( (wane ]zw'ce si"\( (wie }si"| n'm ]zaimek osob.\ – nam n'n – na<, na niego nevtaviczni – nie sta=y ]zmienny, kapry>ny\ nevstavicznisci – niesta=o>ci ni – nie ni' ]zaimek osob.\ ¯ ona nich ]zaimek osob.\ ¯ oni nicz, ni: – nic nie – przeczenie niechcz': – nie chc'c nieczo – nieco niedaleko ¯ nie % daleko niedostawssi – “nie do stawszy” ]nie zdobyw szy, nie wi'=wszy\ niedziel(i('(e – “niedziel(i("(e” ]tygodni(a, tydzie<\ ¯ j. s=aw. ¯ laszs. niedzwiedzi-e(ch – nied{wiedzi-e(ch ¯ nied{wied{ niego ]zaimek osob.\ ¯ on niektor-ego(i – “niekt[r-ego(y” ]pewn-ego(y, jaki-ego>(>\ niemal-i(o – niema=-y(o niem(i ]zaimek\ – nim(i niemasz – “nie masz” ]nie ma, brak\ niemiloscivie – niemi=o> ciwie ¯ nie % mi=o niemocz-ni(en – “nie mocny” ]w niemocy, chory\ niemogl – “nie m[g=” ]zaniem[g=, ob=o/nie chorym by=\ ¯ nie m[g= chodzi: }k| niemu ]zaimek osob.\ }do| niego ¯ on niemy – nimi ¯ oni nieposlussen – niepo s=uszny ¯ nie % pos=uch ¯ s=uch(a: niepospolitich – niepospolitych nieprzyaciele – nieprzy-


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 jeciele ¯ nie % przy % ja: ¯ j': niesgodzie – niezgodzie ¯ nie % zgoda nietilko – nie tylko nieviast-i(' – niewiast-y(' ¯ niewiasta nieviele – niewiele ]ma=o\ nievies-tki(tk'(cie – niewiast-y(' niewie>cie ¯ nie % wiasta ]wiadoma, znana\ nievinnovne – niewinn' nievinnego – niewinnego ¯ nie % winny ¯ wina nievolni – nie wolny niey ]zaimek\ – niej ¯ ona niezliczona – niezliczon' nigd(i – nigdy nigdzie – nie gdzie nikomv – nikomu niktorei – “niekt[rej” ]/adnej, dos=. jakiej>\& v nich zastavi xi'dz ich niktorei nie zostavil ]u nich “zastawy” – osady grodu – ksi'/" ich /adnej nie zostawi=\ nim ]zaimek osob.\ ¯ on niszli – “ni/li” ]ni/\ no-:(ci(czi(czoval – noc(y(owa= nogi ¯ noga nosi – nosy ¯ nos nosil – nosi= ¯ nie>: noszival – nosi= nym ]zaimek osob.\ – nim ¯ on nymasz – “nie masz” ]nie ma\

O o ]kim> lub czym>\ obadwa – obydwaj ¯ oba % dwa obdarovawssi – obdaro wawszy ¯ ob % darowa: ¯ dar obegnawssi – odegnaw szy ¯ obe ]ode\ % gna: obesla-wszi(l si" – “obes=a-wszy(= si"” ]pos=a-wszy(= po\ ¯ ob(e % s=a= ¯ s=a: obia-t(dem – obiad(em obichod ]tak w r"kop.\ – otchodnye ]odchodne, na odej>cie, tj. po/eg-

nalne\ obicza-ya(iv – obyczaju ¯ obyczaj obie – obu ¯ oba& na obie stronie ]po obu stronach\ obieczala – obieca=a ¯ obieca:, obietnica obiegi – obleg= obiegl-'(i – “obieg-='(li” otoczon' ¯ o % biega: ¯ biec; s=aw.-pol. koncepcja s=owotw. biec – toczy:& w g[rnym biegu  toku rzeki obiema ¯ oba, obie, obydwaj ]dw-a(ie(oje\ obierze ¯ o % bra: obliczem – licem ]twarz'\ ¯ ob % lico oblicziwssi si" – “obli czywszy si"” ]oblekli, tj. na=o/yli zbroje\ obnoczoval – zanocowa= ¯ za % nocowa: ¯ noc oboye – oba& voyska oboye obras – 1. obraz 2. stan& obras czerz nieczki ]stan zakonny\ obroku – “obroku” ]karmy, strawy\ obronicz – obroni: ¯ o % bro< ocie-cz(: – ojciec occeanem – oceanem occean, occe'n – ocean ochkrcil si" – ochrzci= ¯ o % chrzest octobra – pa{dziernika ¯ =ac. octo ]osiem\ oczkn'l si" – ockn'= si" od odda-:(v'm – odda-:(j" ¯ od % da: oddalicz – oddali: ¯ od % dal ]odleg=o>:\ odeidzie – odejdzie ¯ od(e % j>: ¯ i>: odeimoval – odejmowa= ¯ odj': ¯ od % j': odi'l – odj'= ¯ od % j': odie-/dzai'cz(cha:(chal – odje-/d/aj'c(cha:( (cha= ¯ od % jazda odka/al – “odkaza=” ]od-powiedzia=(rzek=\ ¯ od % kaza: ¯ kazanie odkupienia ¯ odkupienie ¯ od % kupi: ¯ =ac.

redemptio ¯ redimere; re` ]od`\ odpuscil – “odpu>ci=” ]odprawi=\ ¯ od % pu>ci: odpusczcie – spu>cicie odrzeklem – “odrzek=em” ]wyrzek=em si"\ ¯ od % rzec odsiekli ¯ od % siec ]r'ba:\ odst'p-ili(ovacz – odst-'pili("powa: ¯ od % st'pi: odzier/awssi – “odzier /awszy” ]otrzymawszy\ ¯ s=aw.-ros. zvici'stwo odzier/. swici'stwo odzier/. ˚otrzimawssi offiari – ofiary ¯ ofiara ogniem ¯ ogie< oicza – ojca ¯ ojciec okolo – oko=o, wok[= ¯ o % ko=o okovawssi – okowawszy ¯ okowy ]kajdany, wi" zy\ ¯ o % ku: ˘ kowal okraszone ¯ o % krasi: ]pi"kszy:\ okrcil(a si" – ochrzci=(a okru-cienstwa(tnie(thni – okru-cie<stwa(tnie(tny okruthni(eyssi, okrutni – okrutn-y(niejszy okup(u ¯ okup ¯ o % kup okwitos-:(ciami – obfito>-:(ciami on, oni ¯ on ona, oney – ona, tej onich – onych, tych on-o(ego – te(go ony(m – ci, oni, im opisvie – opisuje ¯ o % pisa: oprawnie ]$\ – otrawne ]pitne\& siele oprawnie picz ]zio=o pitne pi:\ opusc-zai':(iwssi(il – opuszc-zaj'c(iwszy(i= ¯ o % pu>ci: ord-ami('(inskiemi(i( (insci(inskim(insczi – “ord-ami("(y<skimi(y( (y<scy(y<skim(y<scy” 1. b="dnie rozumiane& hordami ]nieme H\, zagonami ]orda to tatar. ob[z\, 2. tatarska }Z=ota| Orda }z Krymu|

orlovim – or=owym ¯ orze= osadzi-l(:(li – osadzi-=(:(=a ¯ p(o % sadzi: ]1. postawi:, 2. obsa dzi: swymi lud{mi\ osedli – osiedli osi-edli(asl – osi-edli(ad= ¯ osiada: ¯ o % siada: ¯ si'>: osiesdz – zasiedli:, osi'>: ¯ s=aw. osiesti osluchacz – niepos=usz nym by: ¯ o ]nie\ % po(s=uch osm-'(i(ego(nastego( (dziesi't – [sm-'(ego, osiem-nastego(dzie si't ¯ osiem osobnim – osobnym ¯ osobny osta-l(vil(vi(vywssi( (viwssi(: – 1. z(osta-=(wi=(wiwszy( (:, 2. ostaviwssi – ustanowiwszy& osta viwssi namiestnikow ostatkv – ostatku ostavi – z(ostawi= ost'pi-l(' – “obst'pi=” ]okr'/y=\ ¯ o % st'pi: ostrov(i – “ostr-[w(owia” p[=wysep przy uj>ciu jednej rzeki do drugiej, b="dnie rozumiany jako «wyspa» ostrzeg-l(ai'cz – ostrzeg-=(aj'c ¯ o % strzeg= ¯ strzec ot-hamoni(amonow – otoman-i([w ¯ otoman otho – oto othworz-ili(ona – otworz-yli(ona otrzimawssi – otrzymawszy ¯ o % trzyma:& zvici'stwo otrzim. otworzili – otworzyli ¯ otwiera: ¯ otw[r ovey – “owej” ¯ owa ]ta\ oyc-za(zycza(zicza(em( (zv(ze(zizni(zi/ni( ziznie(zizn'(zy/n"( (ziczi – ojc-a(em(u(ze(zyzny( (zy{nie(zyzn"(owie

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 ¯ ojciec oy:em – ojcem

P pal-ono(ili ¯ pali: pami-"cz('cz('tk'('tacz – pami-":('tk"("ta: pani'th – bojar[w$ ...i pani'th litewskich ]forma p. raz tylko u/yta, zapewne nie «pan»\ pasnokt-i(ow – paznokci(e ¯ paz}ur| % nokie: ¯ nogo: ]pazur\ p'n – pan pan-om(oval(stwo(ni(a( (ui'cz(ovacz(ovali( (ui'ci(ovania(ow(y(i( (ova:(ovie(ovawssi – pan-om(owa=(ny(a( (uj'c(owa:(owali( (uj'cy(owania([w(ami (owa:(owie(owawszy ¯ pan(na pansk' – pa<sk' ¯ pan panstwo ¯ pa<stwo parob-ek(ka ¯ pa % robi: pasmi – pasami ¯ pas perel – pere= ¯ per=a pervei – pierwej pevien – pewien ]bez w'tpienia\ pi'cis-et(zeth – pi":set pi'kn-e(' – pi"kn-e(' ¯ pi"kno pi'cy, pi":, pi'cz – pi"ciu, pi":& o pi'cy sinieh, pi": sinow ]pi"ciu...\, pi'kne – pi"kne pi't-i(ey(ego(ek – pi't-y(ej(ego(ek ¯ pi": picz – pi: piekarzem ¯ piekarz ¯ wypiek ¯ piec pieni-'dzach(a/nim – pieni-'dzach("/nym ¯ pieni'dz pierwszich – pierwszych piesny – pie>ni ¯ pie>< pi": set, pi"cz seth, pi": -siet, pi"czseth(nego pi"czsetnego, pi":set pietset, pi"czset – pi":set(nego ¯ sto pi"thdziesi't, pi"cz dziesi't – pi":dzie si't ¯ pi": % dziesi'tek ¯ dziesi'tka pilnie

pir-wssi(vego – pierwsz-y(ego pis-a:('no(ano(se(aney( (l(ana(ane – pis-a:(ano(z"(anej( (=(ana(ane ¯ pisa: pita: – pyta: placie – odzie/y ¯ s=aw. p=atok placzem – p=aczem ¯ p=acz plod-z'(u(v – p=od-z'(u ¯ p=[d; bes plodu – bezp=odnie po pobie-/al(/i(gli – zbieg-=(li ¯ po % bieg= ¯ bieg pobierzi }r-z| – we{, zabierz ]po ^ za\ ¯ po % bierzi ¯ bra: pobi-l(czi(li(ly(:(te(to – pobi-=(ci(li(:(te(to ¯ po % bi: poboiv – pobojowiska ¯ po % b[j pobo-yscza(iszczu – “poboju” ]bitw-y(ie, boju, biciu\ ¯ po % bojszcze ¯ s=aw. pobra-l(li(no – “pobra-=(li(no” ]1. zdoby=, 2. wzi'=\ ¯ po % bra: ]wzi':, tj. zdoby:\ pobytho – pobito ¯ bi: pochwal-'(il si" – “pochwa-='(li= si"” ]przechwa=', tj. prze sadnym chwaleniem si", przechwa=k'\ ¯ po % chawli: si", prze % chwala: si" poci'gn'l – poci'gn'= ¯ po % ci'gn': ¯ cug pociemnialo – pociem nia=o& slonce pociem nialo ]za:mienie s=o< ca\ ¯ po % ciemny pocieszenie – uciech" pocz-ali('li("li('l(nie(inil( (':('wssi(awssi( (inili('lo(n'(inay' – pocz-"li('=(yni= ]wy-czyni=(rz'dzi=\( (':('wszy(ynili("=o( (n'(ynaj' ¯ poczyna: ¯ po % czyn pocz'tku ¯ pocz'tek

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

pocz-civie(livie (livoscza( (civosci' – “poczciw-ie(wo>ci'” ]z czci', uni/eniem\ ¯ s=aw. poczstiwie ¯ po % czstiwie ¯ cze>: poczes-znosci(no – czci, czcz'c ¯ po % cze>: pocz"li ˚poczali poczliv-ie(osci' – “poczciw-ie(o>ci'” ]z czci', uni/eniem\ ¯ po % cze>: pod poda(l(li ]si"\ – podda-=(li si" ¯ po % da:, ˚przedali podaroval – podarowa= ¯ po % darowa: ¯ dar podawal – “podawa=” ]rozda=\ ¯ po % da: poddani – 1. poddan-y ]l. poj.\ 2. poddan-i ]l. mn.\ podda-ne(nich(nim(: – podda-nych(nym(: ¯ pod % da: podeymie – wzi'= ¯ pod(e % j': podle – “pod=ug” ]wzd=u/, r[wnolegle do\ ¯ po % dlina ]d=ugo>:\ podobal ¯ podoba= ¯ po % dobrze podobnego ¯ podobny podzialo sie – “podzia=o si"” ]z(wy-darzy=o si"\ ¯ po % dzia: podzielawssi – “podzia =awszy” ]wyrz'dziw szy, uczyniwszy\ ¯ po % die=o ]dzie=o\ pogan-ie(i(ski – poga-nie(<ski ¯ poganin pog-oni'(nali – pog-oni(nali& Litwa idzie w pogoni', a pognali w slad za... ¯ po % goni: ]naciera: z p"dem, impetem\ poie-dzie(chal – pojecha= ¯ po % iedzie ¯ jecha: poim-ie(ali, poy'l – “pojm-ie(ali” ]poj'=\ ¯ po % ima: ]j':\ pokibi – p[ki by poklada-li(: –

“pok=ada-li(:” ]1. przywodzili$, 2. s=u/y:, pos=ugi wa:\& dwom /onkom dozwolono chodzi: z kniagini' do komna ty uwi"zionego Witow ta, 1382, w Wilnie; stra/e /onkom ªs nim pokladali a polo/iwssi ich vichodziliº ¯ po % k=a>:(=o/y:; pol. za=o/enie ]=o/\, przyk=ad ]k=ad\, dow[d ]wodzi:\ ¯ w[d poklonili – pok=onili ¯ po % sk=on ¯ k=on ¯ k ]do\ % =ono pokoiem – pokojem s pokoiem – w spokoju pokoiv – pokoju ¯ pok[j pokolenia ¯ pokolenie ¯ po % kolenie ]ziom\ pokor' – pokor" ¯ po % korzy: ]si"\ pokoval – okowa= ¯ okowy ¯ o % kucie, kowal, ku{nia poky – p[ki pol – p[= ¯ po=owa pol-e(v – pol-e(u polon – “po=on” ¯ s=aw. ]niewol"\ polovi-cza(n"(cz' – “po=owi-c"(n"” ]po=ow"\ polo/-ili(on – “po=o/-yli(on” ]z=o/-yli(on(ony, pochowa-li(n(ny\ ¯ po % =o/y: ¯ =[g poltori – p[=tora ¯ p[= % to % ra]z\ poltrzeci – “p[=trzecia” ]dwa i p[=, trzy bez po=owy\ ¯ w p[= do ` polubil – “polubi=” ]po doba=\ ¯ po % lubi: polv ˚pole pomarlo – “pomar=o” ]z(u(po-mar=o\ ¯ po % mrze: pomi'szkawssi – pomieszkawszy ¯ po % mieszka: pomo-c(cz(:(dz(cz'(ci(gl – pomoc('(y, pom[g= ¯ po % moc


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 pom-o/e(o/i(ogl – pom-o/e([/([g= ¯ po % m[g= pomsci-cz(:(l – pom>ci-:(= ¯ po % m>ci: ]si"\ poniedzialek – poniedzia=ek po % niedzieli % ek poniesli – ponie>li ¯ po % nie>: ponym – po nim poobrzeziva: – obrzeza: ¯ po % obrzezywa: ¯ ob % rzeza: ¯ rze{ poosadzal – poosadza= ¯ po % osadzi: ¯ sad popalil – popali= ¯ po % pali: popelnivssi – wype=ni=y si", spe=ni=y si" popi – popy ¯ pop ¯ papa popisov'no – “popisano” ]opisano\ ¯ po % pisa: porad-i(ziwssi – porad-y(ziwszy ¯ po % radzi: ¯ rada porankv – poranku ¯ po % ranek ¯ rano pora-zil(zili(/ono(zicz – pora-zi=(zili(/ono(zi: ¯ po % razi: porozumial – zrozumia= ¯ po % rozum posadovi: – posadowi:, osi'>: ¯ po % sad posadz-il(ili(iem('(ono – 1. “postawi-=(li(my” ]sadzi: ^ stawi:; mianowa=, ustanowi=\ 2. osadzili ¯ osadzi: }do wi"zienia, uwi" zi:, zamkn':| posciel – po>ciel ¯ po % >cieli: poscina-l(li(no – po>cina-=(li(no ¯ po % >cina: posiadl – “posiad=” ]zasiedli=\ posieczono – po(wy-r'bano ¯ po % siec ]r'ba:\ posiedlil(i – osiedli-=(li posiekli – “posiekli” ]wyr'bali\ ¯ po % siec ]r'ba:\ posila(cz – “posilacz”

]posy=a:\ ¯ po % s=a: posl-al(e(ie(i"(ow(om(i'( (i(ovie – pos=-a=([w(om(ali(y ¯ po % s=a: posli" – po> poslubila – po>lubi=a ¯ po ]za\ % >lub posluchawssi – pos=uchawszy ¯ po % s=uch poslus-sny(sni(zenstwa( (sen(zenstwie(snim – pos=usz-ni(e<stwa( (ny(ze<stwie(nym ¯ po % s=ucha: pospieszila si" – “pospie szy=a si"” ]wst'pi=a\& pospieszila si" w cernce ]z(osta=a mniszk', zakonnic'\ pospolstuu – posp[lstwu ¯ posp[lstwo ¯ po % spo=u pospolu – do spo=u pospiessi si" – “po>pie szy si"” ]zebra=\ ¯ s=aw. pospiewa: ]przygotowa: si"\& richlo pospiessi si" post ]mi"sny\ postavil(i – postawi-=(li 1. zbudowa-=(li, ¯ po % stawi: ¯ sta:; 2. mianowa=& wladik'm postavil ]w=adyk' mianowa=\ ¯ po % stanowi: ¯ stan staw ^ sad ˘ postawi= ]osadzi=\ postu ¯ post postrzikl – “postrzyg=” ]postrzeg= ¯ postrze ga: ¯ po % strzec\& postrzikl si" w czern:e ¯ po % strzyc ¯ strzec poszli ¯ po % szli ¯ i>: poviodl – powi[d= ¯ po % wie>: poszli ¯ p[j>: ¯ i>: pot(h – pod pot-im(ym(em – potem ¯ po % tym ]/e\ potka-li(l – s(na-potka-li(= potopili – utopili, po ^ u potrzeba ¯ po % trebujet potwdeymui'ci – “pod dejmuj'cy” ]podwie szaj'cy; zepsuty fragment zdania& poj-

manych wieszali u oczep[w chram[w\ ¯ potde ]pode\ % ymu -i'ci ]jmuj'cy\ ¯ j': povied-a(zial(al('no( (ai': – “powi-ada(edzia=( (ziano(adaj'c” ]o(powiedzia=\ ¯ po % wiada poviedli – “powiedli” ]uprowadzili\& a lvd vielki poviedli ¯ po % wie>: ]pro wadzi:, pokr. i>:\ poviecie – powiecie ¯ po % wiat ¯ wie>: povietrzu – “powietrzu” ]zarazie, morze ¯ m[r, mylnie uwa/anych, /e powietrzem roz noszonych\ povi-odl(edli(edzie( (edziono – 1. powi-[d=(edli( (edziono 2. wyni[s=& poviodl Voydila barzo visoko ¯ po % wie>: povoieval – “powojowa=” ¯ po % wojowa: povolni – “powolny” ]pos=uszny\ ¯ po ]zgodnie z, wed=ug\ % woli ¯ wola powstal(i – powsta-=(li ¯ po % wsta= ¯ sta: powstawssi s martwi}ch| – zmartwychwstali poy-'l(ma(m'no(mali( (mal, poi'l – poj-'=(mano(mali, pojma= ¯ po % j': poyd-zie(' – “p[jd-zie('” ]posz-ed=(=y\ ¯ po % idzie ¯ i>: pozi"bli – ozi"b=y ¯ po % zi"bi: ¯ zi'b pozno – p[{no pozostavi – pozostawi= ¯ po % zostawi: po/egnawssi – po/egnawszy ¯ po % /egna: po/gli – po(s-palili ¯ po % /ga: ]pali:\ prawdi – “prawdy” ]prawnego dokumen tu pisanego, traktatu\

pravici – prawicy ¯ prawica ¯ praw(o porazil – porazi= ¯ po % razi: poviedai' – powiadaj' povoievali – powojowali ¯ po % wojowa: ¯ woj(na poy'la bila – “poj"=a by =a” ]ob(za-j"=a, zala =a\& }woda| wszitko miasto poy'la bila ¯ po % j': poyd' – poszli ¯ po % id' ¯ i>: poydzi(e – p[jd{, poszed= ¯ po % i>: poym-'n(ali(ano – pojma-n(li(ano ]uj"ty; po ^ u\ ¯ j': precz – do ty=u& szedl precz promcilov' – zepsute& Promczys=awa proro-stwa(k – proro-ctwa(k prosci – pro>ci ¯ prosty ]zwykli, pospolici\ pros-i(il(z'cz(zacz(i:(ily – pros-i=(z'c(i:(li za(s-prasza: ¯ prosi: prosto ]bezpo>rednio\ prosz'cz – prosz'c ¯ pro>ba provadzil(i – “prowadzi-=(li” ]przyprowadzi=, przywi[d=\ ¯ pro ]za\ % wadzi= ¯ wi[d= ¯ wie>: przeciw – naprzeciw(ko ]po drugiej stronie rzeki, wsi, itp.\ przeciw(ko – przeciw }komu>, w drodze na zderzenie, zapobieg ni"cie| ˘ przeciwnik przecivi-:(cz(a:(ai'cz si" – sprzeciwi-:(a:( (aj'c si" przed przedali si" – poddali si" ¯ prze ]na drug' stro n"\ % da: przelenia – przelania ¯ prze % la: przeni-osl(esie si" – przeni[s= ]si"\

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 prze % nie>: przeprosi – przeprosi= ¯ prze % prosi: przepuscili ¯ prze % pu>ci: przerzeczoni – wy/ej “rzeczony” ]wymie niony\ przes – 1. bez, 2. przez przespiecz-en(nie – bezpieczn-y(nie ¯ bez % “pieczenia” ]nie pal'cy(piek'cy\ przesprzestania – nieustanna ¯ przes ]bez\ % przestanie ]ustanie\ przest'pi-:(l – z=ama: ¯ prze % st'pi-:(= ¯ st'pa: ]kroczy:\ przeszed-l(wssi – ¯ przeszed=(wszy przet – przed przet tim, przeth tim – “przed tym” ]przedtem\ przeto – wi"c przettim – przedtem ¯ przed % tym ]tem\ przeviezli si" – “przewie{li si"” ¯ prze % wie{: przezovie si" – nazwie si" ¯ zwa: przezv'no – zwano, nazywano ¯ zwa: przi – przy ]obok, z\ przi'ly – przyj"li ¯ przy % j': przibie/-al(' – “przybieg-=(li” ]przybyli\ ¯ przy % biec ¯ bieg przichodz-i(ila(il(': – przychodz-i(i=a(i=('c ¯ przy % ch[d ¯ i>: przici'gn-al('li – przyci'gn-'=("li ¯ przy % ci'gn': ¯ ci'g ¯ cug prziczin-i(' – przyczyn-y(' przidalo si" – “przyda=o” ]trafi=o si"\ ¯ przi % da:& przidalo si" ym stado ieleny nadiechacz przid(z(ze(zie – przy-j>:(szed= ¯ i>: przihoro-/anie(dki –

¯ przygrodzianie, przygr[dki ¯ przy ]pod, obok\ % horod przikaza-l(wssi(nia(nim – przykaza=(wszy( (nia(niem ¯ przy % kaza: przimierze – przymierze ¯ przy % mierze ¯ mir przinosili – przynosili ¯ przy % nosi: ¯ nie>: prziprawi-l(: – przyprawi-=(: ]doprowadzi=\ ¯ przy % prawi: ]rz'dzi:\ przirodzonego – “przyrodzonego” ]nieod='cznego\ przisi'-g'(ga(gli(gi( (gniem(dze – przysi"-g'(g"(gli(gi( (gniem(dze ¯ przysi"ga ¯ przy % si" % ga przislal – przys=a= ¯ przy % s=a: przislucha-i'ce(lo – “przys=uchaj'ce” ]podlegaj'ce, zarz'dzane przez\& wszitki przislucha i'ce w poviecie Eyskssiskym, wszitky przislucha i'ce ku Oszmianie, i viele litewskiey volosci przisluchalo iemv – Witowtowi ¯ przi ]po(d, za\ % s=uch ]rz'd\ ˘ po-s=uch, po-rz'dek przispi-eszil(al – “przyspieszy=” ]przyby= na czas, do='czy=\ ¯ s=aw. prispiewa: ¯ przy ]po\ % spieszy: przist'pil(i – przyst'pi-=(li ¯ przy % st'pi: przisz-li(ly(edl(edwssi( szetssi – przysz-li(ed=(ed=wszy ¯ i>: prziv-iedli(iodl(odzi: – przyw-iedli(i[d=(odzi: ¯ przy % wie>: ]pro wadzi:, pokr. i>:\ przivosl – przywi[z= ¯ przy % wie{:

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

¯ wozi: ¯ w[z przizval(i – “przyzwa=” ]wezwa-=(li, przyzwa= do siebie\ ¯ przy % zwa: ¯ zew przizvol-i:(ono – przyzwol-i:(ono ¯ przy ]po\ % z % wola przotkow – przodk[w ¯ przodek ¯ prz[d przyaslowlanie – {le& Perejas=awlanie ¯ pere – prze` reja – p=yw slaw % l ]ziemi", l'd\ przyasn(i – przyja{-<(ni ¯ przyja{< ¯ przy % asn ]ja{<\ przya-zdu(d" – przyja-zdu(d" ¯ przy % azd przy'-l(cz(cia – przyj-'=(':("cia ¯ przyj': ¯ przy % j': przydzie – “przyjdzie” ]przysz-ed=(=o\ ¯ przy % idzie ¯ i>: przyecha-l(wssi(:(li – przyjecha-=(wszy(:(li ¯ przy % jecha: przye-dzie(/dzai':( (/dzai'cz – przyje-cha=(/d/aj'c ¯ przy % edzie ¯ j(echa: ¯ j(azda przysi'gy – przysi"gi ¯ przysi"ga psy ¯ pies pusc-ili(zono – “pu->cili(szczono” ]wypuszczono\ ¯ pu>ci: pus-cz'(zcze(ci(czi – puszcz-'(cze(y ¯ puszcza puskami – “puszkami” ]dzia=ami\ ¯ staroros. pust-i('(oszi:(osz'c – pust-y('(oszy:

ras – raz& drugi ras, trzeci ras rathni – zbrojni ¯ ra: r'ce – r"ce ¯ r"ka r'd'$ – na(rad" ¯ rada r'n – ran ¯ rana rib – ryb ¯ ryba richlei – “rych=ej” ]niedawnej\& dla richlei przisi'gi swey zapa mi'tania nie szedl na richlemi – “rych=ymi” ]szybkimi, r'czymi\ richlo – rych=o ]p"dem\& richlo przispieszil, richlo przibie/al iechali richlo ku..., richlo pospiessi si" riczi – “ryczy” ]wyje\ ris-si(ie(ich – rysi(e(ch ¯ ry> ri/' – “ryz"”& czarn' ri/' ]szaty mnicha\ rod(u – r[d, rodu ¯ r[d rodzai-e(ow(v – rodzaj-e([w(u ¯ rodzaj ¯ r[d rodzil ]si"\ – urodzi= ]si"\ rodzonego& brat brata rodzonego vbyal ]...zabija=\ rok – 1. rok& na drugi rok, tegosz roku, 2. czas& vczinily rok ]nazna czyli czas\ rosbili – rozbili ¯ ros ]roz\ % bi: rosiecha-:(wssi si" – rozjecha-:(wszy si" ¯ ros ]roz\ % jecha: roskossne – rozkoszne ¯ rozkosz rosma-itich(ytich(ytem( (ytemi(ythemi – rozmaity-ch(m(mi ¯ rozmait-e(o>: rosniemogl – zaniem[g= ]zachorowa=\ ¯ ros ]za\ % nie % m[g= rospuscil – rozpu>ci= R ¯ ros ]roz\ % pu>ci: racz – wa/ si", dos=. rosszerza: – rozszerza: chcie: =askawie co ¯ roz% szerza: zrobi:, uczyni: z =aski& ¯ szerz, szeroko>: tego nie racz czinicz rostirk(u – “rozter-ka(ce” rad-nich('(z'(i(ni(zi:( ]rozd{wi"k, niezgoda\ (zicz – rot-'(i(h' – “rot-"(y” rad-nych('(z"(y(ni(zi: ]huf-y(om(iec\ ¯ rada ifflantska rota ran-ia(a – rana ¯ rano ¯ s=aw. ra:


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 rot'm – zepsute& Jur' roth-'(a – “rot"” ]huf-iec(cem(ce\& na pomocz roth' sebrawssi rotha pruska rotha ¯ s=aw. ra: rownin-i(ami – r[wnin-y(ami ¯ r[wnina rozbolal – “rozbola=” ]roz(za-chorowa=\ ¯ roz % bola= ¯ bole>: ]choroba\, bolnoi ]chory\ ¯ bol ]b[l\ rozdzielil – rozdzieli= ¯ roz % dzieli: ¯ dzia= rozegn'n – rozegnan ¯ roz(e % gna: ¯ gonitwa rozl-ianie(enia(eva – “rozl-anie(ania(ewa” ]przelewali\ ¯ roz % la: ro-zmagitich(smaytemi – rozmaity-ch(mi ¯ rozmaity rozmno/iva: – rozmna/a: ¯ roz % mno/y: rozniemo/e si" – zaniem[g=, zachorowa= ¯ roz % nie % m[g= roznych – r[/nych ¯ r[/n-y(ica rozumn-ego(a – ¯ roz % um rublow – rubli ¯ rubel ruszil – ruszy=em rz'dnie – “rz'dnie” ]nale/ycie, poprawnie\ ¯ rz'd ]prawo\& rzecz czudnie i rz'd nie pansk' choval rzecz(i(y – rzecz(y ]sprawy\ rzecze – rzek= ¯ rzec rzeczon-ich(emu(i(ego(e – rzeczon-ych(emu(y( (ego(e ¯ rzec ]o(m[wi:\ rze-ka(kach(k'(ki(kami( (ce(cze – rze-ka(kach(k'(ki( (kami(ce ¯ rzeka rzek-l(la('cz('c('cz(li – rze-k=(k=a(cz'c ¯ rzec

S s – z, ='cznik sadzali – “sadzali” ]tykali u Racz. – =amali\ sam(ego(em(ich(a(y – sam(ego(ym(ych(a(i sarn ¯ sarna s' s'd(zi:(zic(zicz(nego(ni – s'd(zi:(nego(ny ¯ s'd s'm – sam sbroiach – zbrojach, ¯ s ]z\ % broja ¯ bro< ¯ bra< ]walka, b[j\ SZ, OA scian' – >cian' ¯ >ciana scina: – >cina: ¯ s % ci': sczerzpie: – scierpie: ¯ s ]z\ % cierpliwo>: se – ze, SZ& /ivie se mn' dobrze sebra-:(wssi(wssy(=a(= ]si"\ – zebra-:(wszy(=a(= ]si"\ ¯ zebra: si" ¯ ze % bra: sen, snv, snilo si" ¯ sen septembra – wrze>nia ¯ september ¯ =ac. septem ]7\ % ber ¯ number ]numer, liczba\ set(h – set ¯ setka ¯ sto seym' si" – z(po-='cz' si"& i seym' si" na Viley voyska, ¯ se ]ze\ % ym' ¯ j': seymi – sejmy ¯ sejm ¯ s=aw. sojm OE ¯ so ]razem\ % jm ]j':, podejmowa:\ vczini sobie siem i rad' ]s"$\ – si"& i stal' s" bitwa ]“sta=a si"” bitwa – rozpocz"to j'\ sgin'lo – zgin"=o ¯ s ]z\ % gin': ]traci:\ si-adl('dzie – za(siad= si'dz(ie – “si'd-{(zie” ]zasi'd{, za(o-siad=\ si'dz na stolczv strya swego, ¯ siad(a: siebie – 1. ciebie& Kiejstut do Witowta, 1382& a tom vczinil dla swey glovy ostrzega-

i'cz siebie, a w tim slissalem, isz..., itd., 2. za siebie]dla siebie\& a zamki swoye pobral za siebie i starost' swego na tich zamkach..., dali za siebie okupu sieczenie – “sieczenie” ]r'banie ¯ r'ba: ^ siec ˘ siekiera, sieczka\& boi i sieczenie wielkie siedm(y(i – sied-em(miu s=aw. siem ¯ niem. sieben MN siedz-ie:('c(ieli – 1. zasiada:, 2. odsiadywa: w wi" zieniu, zamkni"ciu& Vitolt siedzial w Krewie za storo/a w kownati, Switrigailo siedzial na Krzemienczv dzievi'cz lat ]S. sp"dzi= 9 lat\ 3. osiedli& siedzieli nat brzegiem morskim occeanem ¯ siad(a: siekierami ¯ siekiera ¯ siec, siecz ]r'ba:\ ˘ sieczka(rnia siele – ziele, zio=o SZ& siele oprawnie picz ]zio=o otrawne – truj' ce – pi:\ siem – sejm, ˚seymi siesdz – za(o-si'>: t=um. s=aw. siesti sieye – sieje ¯ sia:& a czo kto sieye to i /nie si" sil-ami(amy(i(' – si=-ami(y(" ¯ si=a siln-e(o(emu – kilka mo/ -liwych znacze<, opr[cz si=y, w tym – wielkie& silne okrucienstwa, i dari silno vielkie, nie smial nigdi przeci-vicz si" silnemu hospodara sin(a(yeh(ieh(ow(u(ye( (ie(v(ovi – syn(a(ach([w(ie(owi ¯ syn siodmego – si[dmego ¯ siedem ¯ niem. siol – si[= ¯ sio=o ]wie>\ ^ pol. sied=o ]siedlisko, siedziba, osiedle\ siodlami – siod=ami

¯ siod=o siostr-'(a – siostr-"(a ¯ siostra skarb-i(ow(u(em – skarb-y([w(em }sprz"tu kuchennego, lecz pisiec rozumia= dos=ownie& kosztowno>ci, tj. bi/uterii i drogich kamieni| skazicz – zepsute& ka{ni:& ziemi' chcial skazicz ]ziemi" – kraj – chcia= zka{ni:\ ¯ s ]z\ % ka{< skazi= si" – zgni= ska/oni – “ska/one” ]zburzone, zniszczo ne\; u Racz. poka/eny ]poka/one\ sk'd skonczil si" – sko<czy= sla: – “s=a:” ]1. >cieli:& posciel sla:, 2. s=a:& sla: woysko\ sla-va(vien(vnim( wnim(wni(wnemu( (wnego – s=aw-a(ion(nym(ny( (nemu(nego sliach-ti(cie – szlach-ty(cie slin'la – s=yn"=a ¯ s=y % n': ¯ nut sliss-eli(alem – s=ysz-eli(a=em ¯ s=uch UY, ChSz ˚szlisz': ]s=ysz'c\ slonc-za(ce – s=o<c-a(e ¯ s=o<ce ¯ s=o< ]jasne(ciemne\ % ce za(przy-s=oni:(ciemni: slo-wa(vi – s=ow-a(y ¯ s=owo slubu – >lubu ¯ >lub sluchali – s=uchali ¯ s=uch(a: ¯ ucho ¯ uch ]powietrze\ ˘ woz(za-duch i inne slusne – “s=uszne” ]prawe ¯ praw(id=owy, dogodne\ sluszenstwie – pos=u sze<stwie& nie w slu szenstwie bi: ]... by:\ ¯ }po| % s=uszny ]praw\ ¯ s=uch ¯ ucho ¯ uch slu-/':(szila(szi:(/i:(b' – s=u/-'c(y=a(y:(b'& siedm lat slu/': Bogu ¯ s=u/y: ¯ s=uga

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 ¯ s= ]pose=\ % ]Bo\ga ˘ s=ugi Bo/e ]kler\ sm-erl(arli – zmar-=(li ¯ s ]z\ % merl ]mar=\ ¯ mert ]mart(wy\ s=owotw. pokr. ˚>mier: sm"tno – sm"tnie, smut no ¯ smutek ¯ s % mute ¯ =ac. mutus ]milczenie z w=asnej woli\ smial – >mia= ¯ >mie: ]mie: odwag" co zro bi:, odwa/a: si"\ smienili – zmienili ¯ s ]z\ % mieni: ]mija: si", skr"ca:; rzecz nie sta=a w kursie, kolorze, formie\ ˘ migota: sm-ierci(erci(iercz – >mier-ci(: ¯ >mier: ¯ s % mert ]mart\ DzÇ, s=owotw. pokr. >mierdzi, jak ksi"dzuksi"ciu smislil-a(li – “z(wymy>li=-a(li” ]u=o/y=-a(li plan\ smovil si" – zm[wi= si" ¯ s ]z\ % mowa snieg – >nieg snilo si" – >ni=o ¯ sen snv – snu ¯ sen sob-'(ie(i" ¯ ja sobol-mi(ow – “sobol-ami(i” ]sk[rami sobolowymi\ ¯ sobol sokola – soko=a ¯ sok[= ¯ so ]g[ra\ % k[= ]ko=o\ sokoliniczego ¯ sokolniczy sokopiwssi si" – “skupiwszy si"” ]z(po-='czyli si"\( sokopiwssi si" z ied nego ]... w jedno>:\ sorok – s=aw.-ros. 40 spal-il(on(ono – spal-i=(ony(ono ¯ s % pali: spi'cz – >pi'c ¯ spa:; spi'cz ˘ spi'czka spievai'cz – >piewaj'c ¯ >piew ¯ pia-:(nie spodobal(o(a ]si"\ – spodoba=(o(a ¯ s % podoba: spodzievai': si" – “spodziewaj'c si"” ]“nadzie -waj'c si"” – te/ przestarza=e; polegaj'c na\&

na ich przisi'g' spodzievai': si" ]polegaj'c na ich przysi"dze\ spraviedli-uosci(vosci( (wem(vos: – sprawiedliw-o>ci(ym( (wo>: ¯ s % praw(o ]rz'd\ % wiedli ¯ wiod" % wo>: sprav'm – sprawom ¯ s ]z\ % prawa ]rz'dze nie, zarz'dzenia\ sprav-ova:(oval(cza – “spraw-owa:(owa=(c'” ]rz'dzi-:(=\& wszelkim sprav'm godni sprawcza bil ]wszelkim sprawom godnie “sprawowa=” – zarz'dza=\ ¯ prawo ]rz'd\ spravil – podporz'dko wa=& ...poslal do niego posly i on si" tego nie spravil ¯ s % prawi: ]rz'dzi:\ spusci-l(wssi – spu>ci-=( (“wszy” ]od czasu\& Poslie tego poboyscza trzeciey niedziele spusciwssi ]po trzech tygodniach od tego boju...\ ¯ s % pu>ci: spustos-sona(zon'(zoni (ziwssi(zili(zil – spustosz-ona(ony( (ywszy(yli(y= ¯ s % pusto % szy: ssadzi: – “zsadzi:” ]usun': od w=adzy, zdj': ze “sto=ka” – stolca wlk.-ksi'/"cego\ ¯ s ]z\ % sadzi: sszedwssi – “zszed=wszy” ¯ s ]z\ % szed= ¯ i>: sta-:(cz – “sta:” ]1. stan':& nie smial przeciwko iemv sta:, ni sta: przeciwko ich, nie mogli stacz przeciw, 2. nastawa:, tj. zagra/a:, czyha:, dyba: na kogo& isz im sta: na nasz z Niemci – /e nastaj' na nas z Niemcami\ stad-a(o – stad(o ¯ stado

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

stalo – zabrak=o& bratow w /ivocie nie stalo ]braci przy /yciu...\ stal(o(' si" –sta=(o(a si" ¯ sta: si" ]dzia: si", zdarzy: si"\ stamt-at('t – stamt'd pisane te/ ˚st'mt't stan'(l – “stan'(=” 1. stan'= ¯ stan – zatrzyma= si" na noc, 2. obl"/enie przez wiele dni, ='cznie z koczowaniem nocami wok[= grodu, zamku& poyd' i stan' pod zamkiem zamka dobivay'cz starost-'(i – starost-"([w ¯ starosta ¯ stary star-ssi(ssim(osci(oscy( (szego(ssego(szi(ego( (zi – star-szy(szym(o>ci( (szego(szy(ego(zy ¯ stary statki – “statki” ]dobytkiem, maj"tno> ciami ˘ dostatek\ st'd ]zaimek wskazuj'cy\ st'mt't – stamt'd ¯ s ]z\ % tam % t"dy ¯ s=aw. tuda ]tutaj\ ˚stamtat st'pi – “wst'pi=, wyst'pi” ]1. przy(pod-ci'gn'=& i st'pi pot Brzes: i nie wzi'wszi szedl precz, 2. spu>ci si", zbiegnie& i st'pi z zamku, 3. wyst'pi& Obroci si" bolesc iego na glov' iego i na vierzch iego zlos: iego st'pi\ ¯ st'pa: ¯ stup, step st't – st'd TD sto, stv, stu ]100\ sto-i(y'(i':(iali – sto-i(j'(j'c, stali ¯ sta: stol-ec(e:(ecz(czu(cu( (cza(ecznich – “stol-ec(cu(ca” ]gr[d sto=eczny, stolic-"(a\, Kij[w& stolecz wszitkiey Ruskiey ziemi, k stolczu oycza swego, na stolecznich zamkach strach(v – strach(u ¯ strach stra: – strzec

strav-ie(' – straw-ie(" ¯ strawa ¯ s % trawi: stron(ie – 1. stronie ]brzegu, jednym z dw[ch lub kilku\& na tey stronie rzeki, na ovey stronie, 2. kraj, kraina, ziemia& s czudzich stron ]z cudzych stron\ stro/-a(' – stra/' ¯ stra/ s=owotw. pokr. strzec, OA, za ^ pod& posadzili za stro/a, za stro/a ]pod stra/'\, a stro/a zawszdi okolo bila ]...oko=o by=a\ stry(a(v – stryj(a(u ¯ str ]wi"kszy\ strzalmi – strza=ami ¯ strza=a ¯ str]z\ % =a strzecili – spotkali ¯ s=aw. wstre-ti:(ci:(cza: ]spotka:, przyj':\ strzelbiscza – “strzelbi szcza” ¯ strzelbiszcze ]pole padania strza=, miara tej odleg=o>ci, do>: blisko\ ¯ strza=a % biszcze stworzenia ¯ stworzenie sv-ego(im – sw-ego(ym ¯ sw[j sw-'(ego(oiemi(ey(oiey( (emu(emv(oich(e(emi( (em(oie(ei(" – sw-'(ego(ymi(ej(ojej (emu(oich(e(oimi(ym( (oje(ej(e ¯ sw[j, ˚swo` swiat(a(u – >wiat(a(u ¯ >wiat swich – swoich ¯ sw[j swici'stwo – zwyci"stwo ¯ z % wyt"/y: ¯ wy % t"/y: ]ci"/y:\ ¯ t"gi ]ci"/ki\ swiecil – “>wieci=” ]novum\& w>r[d dusz'cych Kiejstuta 1382 jest ª...Lisicza czo swiecil.º ]Lis co >wieci=; dba= o o>wietlenie$\ swieczami – >wiecami ¯ >wieca ¯ >wieci: sw-i"tego("tego(i"ta( (i"tey(i"temi – >wi"t-ego(a(ej(ymi ¯ >wi"ty


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 they, tey, tei ]zaimek\ – litewska... T

swi"szczennik(i – “>wi"cennik(i” ]wy>wi"cony\ tytu= g=[w kleru& swieszczennik metropolith Cypry'n, u Racz. swieszczennyi mitropolit Kipryian, poniesli go }zmar=ego| na glovach s swi"szczenniki spievai'cz... swim – swym ¯ sw[j swo-ym(iemi(iego(iemv( (y'(ie(y(ych, swich – swo-im(imi(jego(jemu( (j'(ich ¯ sw[j, ˚sw` syn-ow(a(yech – syn-[w(a(ach ¯ syn, ˚sin sz – 1. >, 2. za>, wi"c& a ti bi sz przyechal ]a ty by> przyjecha=\, w drugim miesczv... sz zamek Bogut' postavili ]za> w drugim miejscu... zamek Bogut" postawili\ tedi sz przizval do siebie ]wtedy wi"c...\ szalvi'c – /a=uj'c ¯ /al Sz? szat(h' – szat(" ¯ szaty ¯ szata szed-l(wssi(ssi – szed=(wszy ¯ i>: szegl – /eg= ]pali=\ ¯ /ga: ]pali:\ Sz? szes-:(ci – sze>-:(ciu ]6\ szewci – szewcy ¯ szewc ¯ szew, szy: szi"cia – zi"cia ¯ zi":, ¯ z % j": ]j':\, SzZ szkodi – szkody ¯ szko da ]strata, uszczerbek\ szl-i(y, szedl – szli ¯ i>: szli-sz':(ssala – s=ysz-'c(a=a ¯ s=uch UY, ChSz ˚slisseli ]s=yszeli\ szet – zepsute& pi":szet ]pi":set, 5-set\ ¯ sto szostego – sz[stego ¯ sze>: szuka:

ta ]zaimek\& ta doczka, ta dziewka tak ]potwierdzenie\ a tak ]1. z tego powodu, 2. w ten spos[b, w taki spos[b\, isz tak wszitci s' okrutnie pobiczi, a tak aczkolvie poganie bili ]...byli\, isz tak bil okrutni, i tak mi si" vidzi, snilo mv si" tak, i tak si" koniecz stal takich – takich& takich m"k nat ]...nad\, i rzekli tak& ªBo/e... takiesz – tak % sz ]wi"c\ ...takiesz w vielkiei milosti bili ]tak wi"c, w wielkiej zgodzie byli\ ¯ s=aw. tak/e, Sz? tako – tak, tak i& iako przidzie... tako poda si" iemv z zamkiem ]jak i... tak i...\ takov-i(ey – takowy, taki /e takovi strach za dawnich czasow nie bil, za dawne lata takovey zimi nie bivalo tak/e – r[wnie/ wr[ci= nazad, a xi'dz Ruski tak/e do swego odeidzie ¯ tak % /e ]wzmacnienie, tak tak, =ac. sic#\ tam(o ]wskazuje miejsce\& tam posiedlil sina ]tam osiedli= syna\, i tam gay virosl ]i tam gaj wyr[s=\, bili /szone tilko tam ]by -=y //egane tylko tam\, i spi'cz iemu tamo..., i on tam posiedlil si", przyechali tamo do... tam/e – tam/e i tam/e i' polo/ili ¯ tam % /e ]wzmacnie nie, tak tak, =ac. sic#\ t', tey ]zaimek wskazuj'cy\ – t", t', tej ¯ ta& t' cz's: ]t" cz">:\ w t' rzek' ]w t" rzek"\, mial s t' /on' sina, i poy'l t' Biruta t'di – zepsute& tedy$ tegosz czassu t'di rada

nie ma u Racz. t'sz – t" /e na t'sz iesien ¯ t' % sz ]/e\ te-gdi(di – w[wczas wtedy& tedi tobie iedney nieviasti palcie..., tedi dzier/al Luczk, tedi ieszcze mlodi bil, tedi thy xi'/'ta ]w[w czas “te” ksi'/"ta\, sebral tedi wszitki wladiki ]...w=adyk[w\ ¯ s=aw. togda tego ]zaimek\ ¯ ten dla tego – dlatego& dla tego /ebi si" themu dzivoval, tego roku tegosz – tego/ ¯ tego % / ]wzmocnienie, tak, sic#\ tei, tey – tej ¯ ta& w tei cz'sci ]w tej cz">ci\ tem(y(i – ty-ch(mi& po tem zamkom ]po tych zamkach\, s temy vissey mnie nionemi..., a temu znaki s' isz... tem-u(v ]zaimek wskaz.\ i ku temv ieszcze dzier/al Homel temus ¯ temu % s ]/e\ po temus iako s tich... ]potem/e “jak” – gdy z tych zamk[w...\ ten ]zaimek wskaz.\& gdi ten balv'n..., w ten czas ]w[wczas\, przes ten herb, i ten honie: ]...goniec\, w ten czasz bil ]wtenczas by=\ teras – teraz , SZ obecnie& gdzie teras... miasto iest tesz, tes/ – te/, Sz? tey, tei, they – tej ¯ ta tey /e iesieny, tey zimi th' ]zaimek\ – t' ¯ ta th' ziemi' ]t" ziemi"\ themi ]zaimek\ – tymi themu ]zaimek\ – temu ¯ ten then – ten& i Choma then pocznie thesz – te/ za nim thesz poydzie

tej ¯ ta thi – te& thi zamki zr'bil ]te zamki zr"bowa=\, thi listi naidzie v niego thim ]zaimek\ – tym ¯ ten thimy – tymi, temi& thimy xi'stwi tho – to& i tho ieziora nazval imieniem swoym ]i to jezioro...\, tho miescze, tho iezioro, i moviwssi tho poszli thv, tv, tu ]zaimek\ – tu& i thv nalasl /on'..., i thv bila kniahini thi, ti, thy ]zaimek\ – te& thi lipi chwalili, ti slova, ti pasnokti, tedi thy xi'/'ta, my thi zamki bili dali ti ]zaimek\ – ty& a ti bi sz przyechal ]a ty by> przyjecha=\ ti – te ¯ to& a krol ti zamki w tich pieni'dzach dal ]da=\, i mi'szkali ti wszitki goscie tich, tych ]zaimek\ – tych o tich listach, i s tich czasow poczali tich trzech bratow, i do tich czassow ]dotychczas\ tiebie – ciebie i dal bi nam od tiebie tilko – tylko tilko iedna doczka bila, nie tilko na wszitki lata tim ]zaimek\ – tym ¯ to przet tim ]przedtem\, a w tim slissalem isz..., w tim czasie tisi-':('cz(acz('c('cie tysiacz – tysi-'c("cy('ce trzidziesci tysi'c zlotich, ve duudziestu tisi'-:(cz kopach }grossi|, tisi'cz kop grossi, po trzi tisi'cie rublow to(m ]zaimek wskazuj'cy\ to slava iego b"dzie slin'la ]...s=yn"=a\ to iusz trzeci ras, poviedai': isz si" to

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 tak stalo, to wszitko iemv oddav'm, a tom vczinil dla..., to vszliszal ]to us=ysza=\ a to iusz trzeci ras, stro/a to vidziala, a czo kto sieye to i /nie tob-'(ie, tiebie ¯ ty& s tob' za iedno, poslal nas k tobie, a my tobie przisi'g niem isz tobie volno s twym voiskiem.... tosz – to /e ]za>\& na tosz lato ¯ to % sz ]/e ^ za>\ tovarzizmi – towarzyszami i wiechal... s tovarziz mi swemi tr'b-ach(i(' – tr'b-a(y(' ¯ tr'ba ¯ truba ¯ trumpet ]tr'bka\ tridziecci – trzydzie>ci ˚trzidzies-ci(ti trudno trudnos-:(ci – zamieszki, rozruchy uliczne& bila w ten czasz barzo vielka trudnos: u Racz. zamiatnaja wielikaja ]zamie:\ trze-ch(ci(ci'(ciego(mi( (y(ciey – trze-ch(ci(ci'(ciego( (m(ma(j(ciej ¯ trzy, 3 trzi – trzy, 3 trzidzies-ci(ti(tego, tridziecci – trzydzie->ci(stego ¯ trzy % dziesi't(ka ¯ dziesi": ¯ desno trzima-y'(li(l – “trzyma-j'(li(=” ]posia daj', utrzymuj', maj'\& trzimal ti zamki do smierci, vielk' czes: trzimali trzista – trzysta, 300 ¯ trzy % sta ¯ sto, 100 tu, tv, thv ]zaimek\ – tu tub-'(a – tub-'(a ¯ =ac. tuba ]tr'bka\ tur-ov(a – tur-[w(a ¯ tur tusz – tu /e ]w tym miejscu, tak#\, Sz? tward-ei(a – mocn-ej(a solidnej, stanowczej& twardei przysi'gy prze -st'pil,

zima bila barzo twarda u Racz. luta ]sroga\ twierdz' – twierdz" ¯ twierdza ]forteca\ ¯ twierd]yni\a ]twarda\ ¯ twardo twierzicz' – twardzic" ]solidny grunt\& nalezli sobie twierzicz' na rzece ]... obok rzeki\ ty ]zaimek wskazuj'cy\& ty miedzi nami starszi brat tych, tich ]zaimek\ tysiacz – tysi'c ˚tisi-':('cz(acz('c

U, V, W uczinil – uczyni= ¯ u % czyni: ¯ czyn v – u, w poimie... doczk' v vielkiego xi"dza... v Borisa imieniem Marya, po=o/on bil v swi"tego v Ifflantskiego, v tegosz Phlandra v xi"dza Lwa v oycza moyego bil v niego komornikiem ]by= u niego...\ uczinil go v siebie, v orlowim gniazdzie v czwartek, v obiat, v Eykssikach ]w\ val-k'(ki(eczni – wal-k"(ki(eczny ¯ walka pocz-nie(': valk', vielkie valki czinil viele valk czinil vam – wam ¯ wy a mnie vam bi: poslussnim dot'd poky... vasni – wa>ni ¯ wa>< visszei pisaney vasni v'm – wam ¯ wy a ia v'm radz' ]radz"\ vas – was ¯ wy przisi'g' v vas bierz' ]przysi"g" u was bior"\ vassa – wasza ¯ wy vola vassa b"dzie vbaczil – “obaczy=” ]zobaczy=\ vbaczil ono dzieci" ¯ v ]zo\ % baczy: vbi-li(ly(to – ubi-=(li(to ]zabi-=(li(to\ duuh bratow vbili,

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

boyar viele vbili brata Olgird-cza vbily vbil trzech bratow vbyem czara ]cara\ ¯ u ]za\ % bi: vby-em(al – u(za-bijem, u(za-bija= brat brata rodzonego vbyal ¯ u ]za\ % bi:, ˚vbili vchphaciwssi – “uchfaciwszy” ]uchwyciwszy, PH ^ F\ vchphaciwssi go prziwiedli do brata ¯ u % chw-at(yt ]j"cie\ vcie-kali(kl(cze – uciek-ali(= uciekali do rozmagi tych ziem, w maley dru/inie vciekl, i vciekl miedzi gori i vciecze do Niemiec i uciecze voysko ¯ u % ciec ¯ ciecz vciski – uciski ¯ ucisk uciski vielkie czinil vczcil – uczci= ¯ cze>: i vczcil go xi'dz vczini-l(li(niono – “uczyni-=(li(niono” ]zbudowa=, postawi=, sprawi=, zrobi= – dzia =alno>: wszelkiego rodzaju\& Bork uczinil zamek na rzece Iurze, vczinili balv'na, zi"ciem sobie vczinil, pusti vczinil vczinil sobie... stolecz, vczinil cerkyew, vczinili boy ]b[j\ i vczini' zmov' i vczini vmov' vczini napiervey voie vod', viele valk czinil vczinily rok ]na(wy znaczyli czas\ czinil vielkie vesele vielk' /alos: vczinil a tom vczinil dla swey pokor' sw' vczinil r'd' sobie vczinil nicz nie vczinili ]wy`\ vczini sobie siem vczin tesz t' mnie czes: ¯ u % czyn ]dzia=anie\

u ]po\ % czyn ˘ ˚poczinawssi vdavili – ud=awili ¯ u % d=awi: udavili pi'tey noci vderzili – u(w-derzyli vderzili vphami ]hufca mi\, voiska sszedwssi vderzili si" ]star=y si"\, vderzili iemv czolem i uderzi czolem xi"dzv ]przeno>nia& g="bokim u(s-k=onem do pasa ˘ oderzyli czo=em o ziemi" ˘ “uderzyli cz=em”\ ¯ udar vdzielal – “udziela=” ]udzieli=, tj. przydzieli=\ a sobie vdzielal herb swoy czlovieka na koniv ]...herbu swego\ ¯ u % dzieli: ¯ dzia= vdzielaly – “udzielali” ]zdzia=ali\ i tam sobie zamek... vdzielaly, i viele zlego vdzielali ¯ u ]z\ % dzia=a: ve – “we” ]1. we, 2. po\ nalezli ve czterech milach, i ve Pskovie ve wszistkim umarl vey zrzod' ]umar= we >rod"\ ve duudziestu tisi': kopach, ve wtorek, ve wssitkim vedla – wedle, pod=ug, wzd=u/, przy& vedla zaslugi iego, vedla Rzimskiego obiczaya, pasnokti kladly vedla ich..., ¯ ve % dle ¯ dlina vele – wiele vele zlego... vczinili vesele – wesele vesmi – we{ veszli – “weszli” ¯ i>: }statkiem| veszli w morze ]wp=yn"li\, veszli w przyasn ]weszli w przyja{<\ veselim – “weselem” ]weso=o>ci', rado>ci'\ z vielkim veselim... wroczil nazad vey – we, ˚ve umarl vey zrzod'


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 ve-zmie(smicie – “we{-mie(cie” ]wzi'=, zdoby=, poj'=\ zamki ich popali=... Poloczk vezmie, wezmie /on' ]poj'= za /on"\, vezmie zamek vesmicie sobie pana Drogiczyn vezmie ¯ j': ]chwyta:\ vi – wy i vi wzvod odpusczcie na mosth viar-'(a(i – wiar-"(a(y ¯ wiara okrcil si" w Rusk' viar', isz viar' t' mieli ]/e wiar" “t"” – tak' – mieli /e s'dny dzie<\, spodobala si" iemv viara krzescianska w l'czk' wiar' ]w ladsk' wiar"\, od przy'cia viari ˚vierzali ]wierzyli\ vibie-/al(zi – “wybie/a=” ]zbieg=, uciek=\ s strachv vibie/al z zamku vibiezi z matk' swoy' ¯ vi ]wy\ % bieg= vichadzivali – “wychodzili” ]zepsute& dochody dawali\, u Racz. jak z tych gorodow cho/ywali za predkow ego ¯ wychod ]doch[d\ vichodzi-:(lo – “wychodzi-:(=o” ]sz=o\ vichodzi: na rzeka ]wchodzi: poza rzek"\ na strav' vichodzilo im na dzien obroku... ]dziennie, na utrzyma nie sz=o karmy...\ ¯ vi ]wy\ % ch[d ¯ i>: vidal – wyda= krol vidal krolewn' zam'sz ¯ vi ]wy\ % da: vidz-'cz(':(i(ialo(iala – widz-'c(i(ia=o(ia=a tak mi si" vidzi isz bi, vidz': m"/a mo/nego przes sen vidzialo stro/a to vidziala ¯ wida: ¯ wid(no vieczn-i(' – wieczn-y(' vieczni czasz ]...czas\,

volnos: vieczn' mie: vieczora – wieczora od porankv asz do vieczora, z rania asz do vieczo ra samego, boy z rana asz do vieczora ¯ wiecz[r ¯ wie % czar viedzia-l(wssi – wiedzia-=(wszy tego nie viedziawssi ¯ wiedza vielci – wielcy ¯ wielki xi'/a vielci Litewsci viel-e(ie – wiele& panoval viele lath ]...wiele lat\, vielie poscinal, viele zlego, viele miast viele krwie przelenia vielka – wielka vielk-i(y(ie(iego(iemi(a( (ich(im(ym(iemu(iemv( (iemu(yey(iey(iei('( (oscz –wielki(e(ego(mi(a(ich( (m(emu(iej(', wielko>:& uciski vielkie czinil, dla vielkiego okrucien stwa, rownini vielkie z vielkiemi silami vielka okwitos: vielk-yey(iey starosci xi'dz vielky Rom'n w vielkie-y(i milosci vielk' przyasn i wzi"li z'n vielkoscz vielk' rublow i sobolow vielkosci' – ilo>ci' obdarovawssi niezliczona vielkosci' darow vielmi – “wielce” ]bardzo\ vielmi pi'kne, vielmi moczno, vielmi krasna ta dziew ka i rozumna vielmi si" vradoval vienczovanie – wie<co wanie ]>lub ma=/e< ski, wesele, koronacja\ ¯ s=aw.-ros. wienczanie vieprzow – wieprz[w vierz-ali(ili(il – wierzy-li(= ¯ wiara ¯ wiera w boga iednego vierzali, i vierzili zmartwiwstacz, i nie vierzil, ˚wiara vierzbney – “wierzbowej”

]palmowej\ ¯ s=aw. vierzch – wierzch w vierzch rzeki na wierzch iego zlo>: iego st'pi ]wyst'pi\ viesz – wiesz ¯ wiedza ti tego nie viesz viescz – wie>: ]wiado mo>: od osoby trzeciej\ i przidzie viescz vi"ncey – wi"cej nie mog=y sczierzpie: tego vi"ncey bes pana vi"tsza – wi"ksza sil' vi"tsza bila ]by=a\ vigechaniu – “wyjecha- niu” ]wyje{dzie\ GJ i w ten czasz po vige chaniu xi"dza vignanemu – wygnanemu ¯ wy ^ gna: ]p"dzi:\ vigoil – wygoi= od r'n vigoil ¯ vi ]wy\ % goi: vikopal – wykopa= i wpadnie w jam' ktor' sam vikopal ¯ vi ]wy\ % kopa: vilk(ow – wilk([w vilk /elazny vielki, sto vilkow wilo ]wy=o\ vinidz(ie – wy-j>:(szed= vinidz s drug' nieviast' z drug' /onk' vinidzie vinidzie z zamkv viosn-i(y(' – wiosn-y(" ¯ wiosna ¯ wio ]wszystko\ % sna ]ro>nie\ na viosn' przyechal, a tey /e wiosny voda vip"dzi: – wyp"dzi: chcz': go vip"dzi: z oyczizni swey ¯ wy % p"dzi: ¯ p"d vipisa-cz(: – wipisa: ¯ vi ]wy\ % pisa: vipuscil – wypu>ci= vipuscil z /elas ¯ vi ]wy\ % pu>ci: virosl(i – wyr-[s=(os=y i tam gay wirosl lippi virosli ]lipy...\ ¯ vi ]wy\ % rosn': visla – wysz=a ¯ i>: /onka visla z /onk' visok-ie(iey(o – wysok-ie(iej(o nalezli gori visokie na gorze visokiey

poviodl... barzo visoko viss-ey(ei(zei – wy/ej ¯ wysoko iakosz vissey pis'no, vissey rzeczonich visszei ieziora, czo vissei opisvie ]co wy/ej “opisuje” – opisano – w Ruskiej kronice\, visszei pisaney vasni visz-li(edl – “wysz-li(ed=” ]1. szli, 2. pochodzi=\ ktorzi s niem viszli, ktori viszedl s Kitau russa ]pochodzi=...\ viviodl – “wywi[d=” ]powi[d=\ inssich w polon viviodl ¯ vi ]wy\ % wie>: vi/gl-y(i, vy/gli – “wy/gli” ]spalili\ ¯ vi ]wy\ % /ga: ]pali:\ zvoievali i vi/gly, i miasto vi/gli, miasto i cerkwie vi/gli, i monaster vi/gli vl'ni – u=anami ¯ u=an vliczach – ulicach ¯ ulica i po vliczach psy lvdzy iedli ]po ulicach psy ludzi jad=y\, nogi po vliczach wloczili, Z=ota uli:zka bila othworzona pot lati vmarla – umar=a u % mrze:, mart(wy ¯ mar ]ciemny\ vmi-eli(al – umi-eli(a= ¯ umie: ¯ um % mie: ktori bi umial bronicz vm-arl(rze(arlego(arlich – umar=(ego(ych potim vmarl bes plodu, umrze brat iego vmocznila si" – umocni =a si" ¯ u % moc(ni: vod-'(i – wod-"(y ¯ woda vod' sobie nosi:, czo mu vodi daval, a tey /e wiosny voda bila barzo vielka voi-eva:(evacz(uiem( (evali(uie – woj-owa:(ujem]y\( (owali(uje zapisal nasz voieva: s kim mi voiuiem

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 i pocznie voievacz voievali i po/gli nasz' ziemi' voiuie ¯ wojna ¯ woj voievod-'(stwo – wojewod-'(", wojew[dztwo vczini napiervey voie vod' i voievod'... poymal ]wojewod"... pojma=\, dano Troczkie voievod -stwo w vielki post ¯ woje % wodzi: voisk-o – wojsk-o(a, ˚voysko voisko Narimontovo, voiska sszedwssi vderzili si" ]star=y si"\, ze wssitkim voiskiem vol-a(ey(no – wol-a(i(no vola vassa b"dzie, voley pana swego, isz tobie volno, volno z Iagailem ziecha: si", pomocz' i z volia ]pomoc' i z wol'\ voln' – woln'& voln' m"ka volnos: – wolno>: volnos: vieczn' mie: volosci – w=o>ci ¯ w=o>: ]posiad=o>: ziemska, maj'tek ziemski\ voys-ko(ki(kiem(v(a – wojsk-o(iem(u(a zebrawssi voysko, wszitko voysko naglov' pobili, voisko Narimontovo, wszitko voysko strya, duu panow litewskich z voyski, z malem voyskiem, szedl voyskiem ku, ku iego voiskv voyska nicz poczina wssi, poslie voysko ¯ woy ]woj\ % sko vph-ami(i – ufami, hufcami vderzili vphami, trzemi vphami swemi, oblicziwssi si" vphi vphi zeszli si" i naczn' bitw' vpokoiwssi – “uspoko iwszy\ ¯ u % s(pok[j ¯ po % koi:

vpokorzicz – “upokorzy:” ]z=o/y: ho=d\ nie chcia= si" vpoko rzicz xi"dzv vradoval si" – uradowa= si" ¯ u % radowa: vradoval si" barzo vrobil – “urobi=” ]zrobi=\ i vrobil sinow trzech ¯ u ]z\ % robi: vrodzil – “urodzi=” ]sp=odzi=, m"/czy{ni nie rodz'#\& Palemon vrodzil trzech synow, vrodzi Swintrog sina, Roman vrodzil pi": sinow ]pi"ciu syn[w\ vsc-ia(iami(ya(iem(ie – uj>ci-ami(em(u ¯ uj>cie doszli do vscya gdzie rzeka... wpada w morze, dwanasciema vscia ]12-ma uj>ciami\ dwanascie vsciami ]12 uj>:\ iedno si" zovie vscie na vscie rzeki ]uj>ciu\ vscie – uj>cie vsciem – uj>ciem vscya – uj>cia ¯ uj>cie vs-liszawssi(zlissala( (zliszal(liszal(zliszeli – us=ysz-awszy(a=a( (a=(eli vsliszawssi smiercz nieviestki swei vszlissala tho dziewka ¯ u % s=ucha: ¯ s=uch vssi – uszy ¯ ucho ¯ uch ]powietrze\ vstanovil – ustanowi= ¯ u % stan(owi: vstavi-l(ona – “ustawi-=(ona” ]ustanowi-=(ona\ i mnichi vstavil zakonu tegosz, }wiara Rzym.-Kat.| vstaviona przes krola polskiego ¯ u % stawi: vtopi: – utopi: i tam kazal vtopi: ¯ u % topi: vy ]zaimek\ – wy mi mieli swe a vy swe vichodzili – wychodzili

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

¯ vi ]wy\ % chodzi: ¯ ch[d vyechal – wyjecha= i vyechal na bithw', vyechal z Lithwi ¯ vy ]wy\ % j(echa: vyrza-wssi(= – “ujrza-wszy(=” ]widz'c\ ¯ u % jrze: ]patrze:, gl'da:\ vyrzawssi iego musza rozumnego i wzi"li... ]widz'c m"/a rozum nego, “wzi"li” go...\, vyrzal onego Vithyenna w ]wskazanie miejsca, osoby, czasu, lub innych okoliczno>ci\ w pokoiv ]pokoju\ w korabiach w morze w vierzch w iednim miesczv w rodzaiv w rzekach, w rzek' szedl daley w puscz' w tei cz'sci w ziemi w ten czasz w starosci swey w polon powiodli w powiecie w Rusk' wiar' w Poloczkv ]Po=ocku\ w zvoni zwonicz w czalosci w cernce, w monaster w Rzimie w mlodich leciech w grobie iednim w malej dru/inie w czalosci w tim boiv ]boju\ w lovi ]na =owach\ w puscz' ]puszcz"\ w tim stala si"... bra< w tich czasiech w komorze w'm – wam ¯ wy ia k w'm iad' ]ja do was jad"\ wbie-lg(/i – “wbieg-=(nie” wbiegl w zamek ]zbieg= do zamku\ wbie/i w Nougorodek ]zbieg= do Nowogr.\ ¯ w % bie-g(c GC wdov' – wdow' ¯ wdowa wdov-'(a zosta=a

wdzi"cznie – wdzi"cznie ich wdzi"cznie przy'l ]tak rozumia= t=umacz\, u Racz. lubowno ]mile\ prinia= ¯ wdzi"k ¯ w % dzi"ki ¯ odd{wi"k widziawssi –“widziawszy” widziawssi nieviestk' sw' vradoval si" wie-chal(dzie – wjecha= ¯ w % jecha: wiedzie ]nie od wie>:, lecz\ ¯ w % jecha: i wiedzie w zamek wierzal – przysi'g= i natichmiast... wierzal wladik-ami(i(a – w=adyk-ami([w(a s swemi wladikami, archimedriti, humeni tedi wszitki wladiki tem wszitkim wladik'm ¯ w=adyka wlasn-ym(ey – w=asn-ym(ej swim iazikiem wlasnim oyczizni ich wlasney ¯ w=asno>: ]rzecz nale/'ca do cia=a, o kt[rym mowa\ wloczili – w=[czyli glovi r'ce nogi po vliczach wloczili ¯ w=[czy: ¯ wlec wlosci('m(ach – w=o>ci(ach zamkow albo wlosci i po wszitkiey ziemi... i po wlosci'm ]`ch\ po wsiach i po wlosciach roziechawssi si" po swim wlosci'm ¯ w=o>: ]okr"g, zasi"g w=adzy\ wlo/icz – w=o/y: i chcial bil na siebie wlo/icz coron' ¯ w % =o/y: ¯ =o/ wnatrz – wewn'trz a czo w nim wnatrz riczi ]ryczy\ ¯ s=aw. wnutr wni: – wej>: na ktor' gor' b"dzie trudno wni: krom... wpad-a(iva(nie – wpada rzeka... wpada w morze w morze wpadiva


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 rzeka Vilna wpada w Viely' ]Wilj"\ gdzie w Viely' wpadiva wpadnie w iam' ktor' s'm vikopal ¯ w % pada: wprzodi – “wprz[d” ]do przodu\ i poslie wprzodi siebie duuch panow swoych wpusci: – wpu>ci: nie chcieli wpusci: w Vilno ]do Wilna\ ¯ w % pu>ci: wrichle – jak najszybciej szedl na pomocz roth'... wrichle ¯ w % richlo ]rych=o\ wroc-il(zil(ili si" – wr[ci= si" wrocil si" nazad wrocil si" do domu do domu wrocil wrocili si" nazad wrostu – wzrostu obliczem pi'kne wrostu podobnego ¯ w]z\r % ost ¯ o>: ]wymiar ˘ d=ugo>:, szeroko>:, wysoko>:\ wrota wrota zamkowe othwo rzyli wro-zbitu(/bitem – wr[/bi-cie(t' ¯ wr[/ba i rzekl wrozbitu swemu i bil ten... wr[/bitem na vissem ]najwy/szym\ wsadzil – wsadzi= i wsadzil w twierdz' ¯ w % sadzi: ¯ sad wschod-u(v – wschodu po wschodu sloncza od wschodv sloncza asz do zachodv ¯ wsch[d ¯ ws % ch[d wsi-'m(ch – wsiach isz po drogam i po wsi'm zvierz iadal ludzi, lvdzie w post mi"so iedli po wsiach ¯ wie> wsl'kwssi – zap=aka=a i wsl'kwssi Rus z viel kim placzem ¯ ws ]z\ % l'k ]l"k\ wspak ¯ ws % opak wssechmog'ci – wszechmog'cy

Bo/e wssechmog'ci ¯ wssech % mog'ci ¯ m[c ]potrafi:\ wst'pil – wst'pi= wst'pil do boga wstapui' ]wst"puj"\ ¯ w % st'pa: ¯ stup, step wszedssi – przestarza=e& wszed=wszy wszedwssi w t' rzek' w % szed= ¯ i>: wszelkim – wszelkim ]r[/nego rodzaju, rozmaitym, r[/norakim\ wszelkim sprav'm godni sprawcza wszit-kiemv(kiey(ka(ky( (kich(kiemi(k'(ci(ko( (ek(ki(czi, wssitki-m(emi – wszys-tkie(tkiemu( (tkiej(tkich(tkimi(tk'( (cy(tko(tek ¯ wszystek wszitkiemv swiatu panoval wszitki rzeczi na wszitkiey ziemi wszitka ziemia i wszitky przisluchai'ce na wszitkich tich... zamkach wszitkiemi silami i wszitk' rad' iego wszitci s' okrutnie pobici, zebrawssi wszitko voysko, wszitk' rot' ]ra:\ wszitkiey roti iego wszitk' pomo: ich wszitko woysko strya z vielkich dzial wszitek zbili ]...wszystkich bili ¯ bi:\, wszitki woyska, wszytki sili ]si=y\ zebrawssi si" wszitci powstali wszitci wszitki miastha ze wssitkim voyskiem poslussen ve wssitkim wszitci bili posluszni wszitczi w vielkiey lasce ]=asce\ /e wssitkiemi Ifflanti ze wssitkiem voyskiem ze wszitkiem voyskiem ze wssitkiemi silami wtorek – wtorek ve wtorek

¯ drugi dzie< po nie dzieli, po poniedzia=ku wtorego – wt[rego ¯ wt[ry ¯ wt[r wviodl – “wwi[d=” ]powi[d=, wyprowadzi=\ wviodl go na dobre dni wzi'-l(wssi(wszi(lem(th(li – wzy'l, wzi"-li(to “wzi'-=(wszy, wzi"ty” ]1. wzi'= szturmem tj. zdoby=, 2. przej'=, obj'= w posiadanie, gdy dosta= od kogo, 3. zosta= o(wy-brany, przyj"ty, 4. poj'= za /on", 5. za=o/y= na siebie, ubra= si" w\ wzi'l zamek ]zdoby=\ wzi"li sobie hospoda rem ]obrali\ drug' doczk' iego wzi'l ]poj'= w ma= /e<stwo, o/eni= si"\ za si" gwaltem wzi'l ]“za siebie” gwa=tem poj'=\ wzi"li go sobie panem ]obrali\ wzi'wssi zamek ]zdo bywaj'c\ i zamek Poloczk wzy'l wzi'lem na si" czarn' ri/' ]w=o/y=em na siebie szaty mnicha, oblok=em si" w\ wzi"li sobie vielkim xi'dzem ]obrali\ wzi'l go k sobie ]zabra= go do siebie\ wzi'th iest na vielkie xi'stwo ]“wzi"ty” tj. obrany zosta=\ Zmodz s sob' wzi'wssi ]?mudzin[w na wypraw" wojenn'\ wzi'= i' moczno ]uj'=\ nie wzi'wszi szedl precz ]nie zdobywszy\ przisi'g' wzi'= od... ]przysi"g" odebra=\ nie wziawssi Vilna Krzivi zamek wziawssi Lithwa wzi'li sobie ]obra=a, przyj"=a\ i wzi"li z'n vielkoscz vielk' rublow i sobolow ]pobrali za<...\ wzi'l przymierze ]zawar= je\

¯ wzi': ¯ j': wzi"li i zamek wzi"li wzi'm ]przez Z$\ – wsiach ¯ wie> lvdzi viele pomarlo po wzi'm i po drog'm wzlo/iwssi – “w=o/ywszy” ]na=o/onym\ iedney nieviasti palcie wzlo/iwssi vnidz s drug' nieviast' ¯ wz % =o/y: ]k=a>:\ wzwod – wzw[d i vi wzvod odpusczicie na mosth wzvod odsiekli ¯ w % zwod ¯ wod w/di – przestarza=e, staropol. w/dy ]zawsze, ci'gle\ a w/di sobie znamionowaly

X 1. “xi'dz” ]liczba poj.\ xi-adz('dz("dza('dza( ('dzu('dzv("dzu("dzv ("dzem('dzem(adem – ksi-'/e("cia("ciu( ("ciem a xi'dz Kimbuth a xiadz Kiernus a xi'dz vielki... nazval si" vielkim xi"dzem panui'ci vielkiemu xi'dzv nazval si" vielkim xi"dzem panui'ci vielkiemu xi'dzv xi"dzu Michailv vielkim xi'dzem P. vielkim xi"dzem N. v vielkiego xi"dza T. s xi'dzem S. do vielkiego xi"dza L. nazval si" xi'dzem K. a z xiadem Dauidem ]ale to pisarski b='d\ panui'ci xi'dzu T. stry xi'dza Romanow vielkiego xi'dza R. nazovie si" xi'dzem V. przezovie si" xi"dzem dzievierza swego xi'dza Domonta o vielkim xi"dzv Lit. bili czolem xi'dzv

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 “xi'dz” ^ “xi'/e” ]ksi"gi umieli czyta:\ 2. “xi'/e” ]liczba poj.\ xi-'/e('z"ciu('/"civ( ('/acyu('/aciv( ('/'ciem('/"cia('/i: – ksi-'/e("cia("ciu( ("ciem(“ksi"ciowa:” ]sprawowa: w=adz" ksi"cia\ o xi'/"civ Palemonie gdzie iedno xi'/e i ono xi'/e Kunas o xi'z"ciu Monthvile o xi'/"civ Vikincie a po nim pocznie xi'/i: na ziemi... imi' tego xi'/"cia i poydzie xi'/e vielkie naprzeciwko M. xi'/a xi'/'cia M. doczk' o vielkym xi'/acyu lit. o vielkim xi'/aciv Ied. 3. “xi'/"ta” ]l. mnoga\ xi-'dzom('/'tom( ('/at('/ath('/a – ksi-'/"tom('/'t('/"ta xi'/'tom i panom i mno/i: od xi'/at xi'/ath Ruskich viele poscinal czo teras xi'/a i panovie... trzimay' xi'/'th Ruskich s xi'/'ti Ruskiemi i xi'dzom Ruskim miedzi sob' xi'/'ta isz xi'/'t Ruskich i od tich czasow xi'/a vielci Litewsci rod vielkich xi'/ath Lit. szedl na xi'/'ta R. wszitkich xi'/ath R. ¯ ksi'/" ¯ ksi"ga ¯ k % si"ga: xi'stw-i(ie(a(o, xiastuu – ksi"stw-ami(ie(a(o(u zostavil na xi'stwie osiadl na vielkim xi'stwie obiema thimy xi'stwi na Vielkim xi'stwie L. na vielkim xi'stwie N. vielkiego xi'stwa L. na vielkie xi'stwo L. Vielkiemu xiastuu Lit. ¯ ksi"stwo ¯ ksi'/e ¯ ksi"ga ¯ k % si"ga:

Y y – i ]='cznik\ ony tho iezioro i miescze chwalili, y nazval ten Kiernus brzeg swim iazikiem, y mu/e ]i m"/owie\, panoval viele lat y umrze, bra< y rostirk, y stole: tu b"dzie, szedl... y zvoieval ye, y nie chcial si" vpoko rzicz ]upokorzy:\, Moskwa zgorzala y Smolinsko ych – ich ¯ oni i provadzili ych do.... ye – je ¯ ono szedl kv Podolv y zvoievel ye yem – jemu, im i zwierzili si" yem ]powierzyli(oddali si"\ i on dal czara yem ]i on da= cara im\ ym – im ¯ oni i spodobalo si" ym przidalo si" ym stado i on ym dal czara ymi-"(e – imi" na ymi", na ymie na imie

Z z – 1. ='cznik, 2. od& z narodzenia sina z blogoslavienstwa z pocz'tku stworzenia zebral si" z /on' i z dzieczmi z vielkiemi silami przichodzi z morza pospolu z rzek' z lvdzmi z oycem swim z oyczizni swey z vielkim placzem skopiwssi si" z iedne go ]w jedno>:\ z braci' sw' z za morza zapisa= z nami z` – razem, do kupy& zmova, zbor, zbiera:, zmurowali, zszedwssi, zwierzili si", zgoda z`, za`, ze` – po, prze ]czas przesz=y\ zrozumial, zbudoval,

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

zabili, zabi: ¯ zabi= zbili, zviedli, zdumali si", zaviedac, zavolali, zasiedli, zeszli, zasz=o ]przesz=o\ za – 1. za ]w czasach\, 2. z powodu, 3. po, 4. jako, pod postaci', 5. dalej ni/, gdzie ]wskazanie miejsca\ 6. pod ]w pobli/u, przy, obok, u, opodal\, 7. w, 8. nie za ktoregosz Tiberiu ssa wszitki rzeczi za th' prziczin' za boga go miecz za boga go mieli ]jako\ zaszli za rzek' ]poszli za rzek", za ^ po\ za przotkow iego za Mo{irem ]dalej ni/\ z za morza ]dalej ni/\ za si" gwaltem ]siebie\ za czteri mile ]na 4...\ posadzili za stro/a ]pod stra/'\ za ieden dzien ]w\ zabacziwssi dobrei przyasni ]nie bacz'c\ za trzi albo za czteri nie doszedwssi Vilna za szes: mil za poltori mili od Vilna za dawnich czasow za dawne lata zebrawssi si" za dzievi'cz dni ]w\ zabacziwssi – “zobaczyw -szy” ]nie bacz'c\ zabi-:(l(li – zabi-:(=(li strya swego... zabil kazal bil tego... zabi: ¯ za % bi: zabrow – /ubr[w ¯ /ubr ¯ dubrawa ]d'browa\ zachodv – zachodu asz do zachodv sloncza ]s=o<ca\ zachova-:(nia – zachowa-:(nia dzievicztwo swoie zachova: w czalosci i dobrego zachovania bil ]by=\ ¯ za ]wy\ % chowa: ¯ ch[w ]dbanie\ zadu – ty=u ¯ zad ¯ z % ad a z zadu lvdzi /gli zadwonili – zadzwonili

i zadwonili w dzwon ¯ za % dzwon(i: ¯ zwuk ]d{wi"k\ zaiechal – zajecha= ¯ za % jecha: zakonu – zakonu i mnichi vstavil zakonu tegosz ]ustanowi=...\ viari rzimskiego zako nu ]wiary rzym.-katol.\ ¯ zakon ]regu=a, prawo, nakaz, order\ zakonuprzest'pcza – bezprawny, przest"pca w prawie ¯zakonu ]prawa, regu=\ % przest"pca zalozil – za=o/y= zalozil zamek ¯ za % =o/y: ]k=a>:\ zam'sz – zam'/ krol vidal krolewn' zam'sz ¯ za % m"/a ¯ m-'/(u/ zam-ek(kow(u(v(kove( (eczek((kli(kn'l(kn"li – zam-ek(k[w(u(eczek( (kn"li(kn'=(kn"li vczinil zamek na rzece z tich zamkow na vielu zamkach spuscil si" z zamkv nie podali zamku wrota zamkove w zamku si" zamkli zamkn'l si" w zamku Czerzniew zameczek i zamkn"li si" czarni lvdzie na zamku zapaliva: – za(pod-pali: kazal zapaliva: zapami'tania – “zapami"tania” ]nie pa mi"tania, niepami"ci\ dla richlei przisi'gi swey zapami'tania nie szedl na pomocz zapierali – “zapierali” ]zamykali, zapieraj'c wyj>cie, drzwi\ lvdzi zapierali w isbach ¯ zaparcie ]zaparte drzwi\ ¯ za % parcie zapis-ova:(al(li – zapis-ywa:(a=(li i listi si" zapisova: ]listami si" zapisywa:\ iusz si" zapisal ¯ za % pisa: zapusti – zapusty


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 pobito ]u Racz. woisko\ ¯ za % st"p ¯ stup, step zasz-li(lo – posz-li(=o i zaszli za rzek' Podole za Lachi zaszlo ¯ za ]po, prze\ % szli ¯ i>: zatim – 1. potem, 2. dla tego i zatim vmrze xi'dz a zatim po smierci mokros: desczv bila barzo vielka zatim nie mogli przidz ]dlatego\ i zatim bila bitwa ¯ za ]po\ % tim ]tem\ zaviedac – kierowa: dal bratu swemv... zaviedac ]z=e t=um. bo u Racz. za wdie=\ ¯ za ]prze\ % wieda: ]wodzi:\ zavolali – “zawo=ali” zavolali na roth' ]u Racz. kryknuli – krzykn"li\ ¯ za % wo=a: zaw-zdy(szdi – zawsze zawzdy ziskival zawszdi ziskival zawszdi iem bi: povolni, a stro/a zawszdi okolo bila ¯ za % w/dy ]wsze\ ¯ s=aw. wsiegda za/egali ¯ za % /egali ¯ /ga: ]pali: wysokim p=omieniem\ z'n – za< ¯ za niego dal z'n trzidziesci tisi'c zlotich i da z'n siostr' swoy' i wzi"li z'n vielkoscz vielk' rublow i sobolow z'brow – /ubr[w ¯ /ubr turow. z'brow. losi. ]tur[w, /ubr[w, =osi\ zbavi: – “zbawi:” ]pozbawi:\ iako ma zbavi: ciebie z zamkow ¯ z ]poz\ % bawi: ]by:\ zbavienia – zbawienia dla zbavienia i odku pienia rodu s=aw.-pol. koncepcja ¯ zbawienie s=owotw. stawia: zbiegl – zbieg= =o/y:k=a>: z moci iego zbiegl zast"p – “zast"p” ¯ z % bieg= ¯ bieg, biec a zast"p iego wszitek zbiera:

na zapusti Philipove zar'bil – “zar'ba=” ]zr" bowa=, za=o/y= zr'b\ i zamek... zar'bil i potim szedl zar'bil zamek, a on thi zamki zar'bil iako zar'bil Troki zarzezal-y(i – “zarzezali” ]zar/n"li\ ¯ za % rzeza: ¯ rze{ zas – za>, 1. te/ ]sp[jnik\, dzi> zwykle ='cz'cy zdania przeciwstawne, 2. zn[w, 3. tak tey ze zas zimi ]te/\ spustoszili... i zas si" wrocili w sw" xi'stwo ]zn[w, tak\ i krol polski zas pocz'l posilacz ]posy=a:; zn[w\ i zas poszli w swoy' ziemy' ]tak\ nie wz'l zamku i zas szedl w swoi' ziemi' ]zn[w\ tegosz zas roku ]te/\ i poydzie precz zas w swoy' ziemi' nie wzi'wssi zas wrocil si" do Lithwi ]zn[w\ tey zas zimi ]te/\ zasi-esdz(es:(edli(adl( ('dzie – “zasi-'>:(edli(ad=” i zasiesdz zamek pot bratem swim abi zasiedli Vilno chcz': Vilno zasies: zamek zasiadl i Kamienie: zasiedli ¯ za % siesdz ]sie>:\ zaslugi – zas=ugi vedla zaslugi iego ¯ zas=uga ¯ za ]po\ % s=uga ¯ s= ]pose=\ % ]Bo\ga zastavi – “zastawy” ]za=ogi, osady grodu\ a v nich zastavi xi'dz ich niktorei nie zostavil bila zastava na Visokim zamku ¯ za % stawa(=oga;

i pocznie voysko swe zbiera: ¯ z` % biera: ¯ bra: ˚zebrawssi si" zbili – “zbili” ]bili\ z vielkich dzial... zbili ¯ z ]czas przesz=y\ % bili ¯ bi: zbor – “zbi[r” ]zebranie, zbiegowisko\, u Racz. sobor ¯ z ]razem\ % bor ]bra:, podejmowa:\ zbroy-ami(nego – zbroj-ami(nego zbroynego lvdu ¯ zbroja ¯ bro< ¯ bra< zbudov-'n(al(awssi – zbudowa-ny(=(wszy i kosciol zbudov'n monaster zbudoval i zbudovawssi zamek ¯ z % budowa: zdrad-ze(nie – zdradzie(cko i czi mu/iki zdradnie go zabili i o vielkiey zdradze zdrovia – zdrowia zdrovia swego ¯ zdrowie zdumali si" – “zdumali si"” ]porozumieli\ zdumali si" miedzi sob' z % duma ]rada grodu\ duma: ]my>le:\ ˘ zaduma ze – ze ]='cznik\ ze wszitkimi silami ze wszitkiemi silami ze`, za` – czas przesz=y zeszli `ze – `/e ]za>\ theyze zimi drugi ras ]“tej/e” – tej za> – zimy drugi raz...\ zebra-wssi(l(li si" – zebra-wszy(= si" zebral si" z /on' zebrawssi voysko swe zebrawssi si" trzemi vphami ]ufami, hufcami\ zebrali si" mu/e zebrawssi si" z lvdzmi i zebrali si" voyska zebral wszitko woysko ¯ ze % bra: ˚zbiera: zegnacz – zegna:

chcz'cz go zegnacz ¯ ze ]wy\ % gna: ]p"dzi:\; gon ^ p"d zes=a: – “zes=a:” ]wy-gna:(p"dzi:\ zes=a: sil' z zamkv ¯ ze ]wy\ % s=a: zeszli – “zeszli” ]star=y si"\ woyska... nie zeszli vphi zeszli si" ¯ ze % szli ¯ i>: zeydz – “zej>:” ]z='czy:\ si" zeydz pospolv ¯ ze % ydz ]i>:, idzie\ zezgli – ze/gli ]spalili\ ¯ ze % /ga: ]pali: wysokim ogniem\ zezvali – wezwali pana... zezvali do siebie na rad' ¯ ze ]we\ % zwa: zgliszcze, zhliscze ]palenisko\ zgliszcze vcziniono vczinili zhliscze ¯ /gli ]palili\ ¯ /ga: ]pali:\ % szcze ]nisko\ zgnil – “zgni=” ]spruch nia=\ ¯ z % gni: i potim ten balv'n zgnil zgodzie ¯ zgoda bil s nim w dobrey zgodzie zgorzala – “zgorza=a” ]spali=a si"\ Moskwa zgorzala y Smolinsko ¯ z % gorze: ]pali: wysokim ogniem\ zhliscze ˚zgliszcze ziali si" – “zj"li si"” ]po='czyli, zjednali\ i ziali si" s Switrigailem w Braslaviv ¯ z % j': ¯ ja: ziecha: si" – zjecha: si" volno... ziecha: si" ¯ z % iecha: ziechal – wyjecha= z zamku precz ziechal z /on'm ¯ z ]wy\ % jecha: ziedna-l(y – z(po-jedna-=(j /ebis nas ziednal z... ziednay nas /ebi nie... ziem(i(y(i'(y'(iani( – ziem(i(i"(ianami

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 do rozmagitich ziem nalezli ziemi' nazvaly th' ziemi' ]nazwali t" ziemi"\ szed= na Rusk' ziemi' nad ziemiani ich silne... ]z=e t=um., ziemlami ˘ ziemianami\ gorszi bil tim ziemi'm a ziemy... pustoszi: w swoy' ziemy' zi"-ciem(:(cia – zi"-ciem(:(cia zi"ciem sobie vczinil ten zi": iego i poslie... do zi"cia swego ¯ zi": ¯ z % i": ¯ j': zimna – zimna ¯ zimno lvdzi viele pomarlo... z vielkiego zimna zim-oval(i – zim-owa=(y tey ze zas zimi tey/e zimi xi'dz... zima bila barzo twarda theyze zimi drugi ras zima barzo zla bila ¯ zima ¯ z % ima ziskival – zyskiwa= i zawzdy ziskival ¯ zisk ]zysk\ zivich – /ywych ¯ /ywy zivich i martwich zl-ego(os: – z=-ego(os: i viele zlego... poczinil nie mi>li: zlego miedzi niemi nikomv isz na mi' zlos: misli' ]/e o mnie {le my>l'\ vele zlego krzescy nom vczinili na vierzch iego zlos: iego st'pi ]wyst'pi\ i viele zlego vdzielali ]wyrz'dzili, zdzia=ali\ i viele zlego vczinili ¯ z=o zlota – z=ota zlota zrebra i richlemi konmi ]z=ota, srebra\, zlota i zrebra, kamienia, perel, szat dobrich zlota i zrebra i skarbow lanczuchi zlotemi pasmi zlotemi z=oto ¯ z=oty, z=ota ¯ z % =oty ]wody; kru szec tak wyci'gany\ zlo/-ono(iwssi – z=o/-ono(ywszy

i zlo/ono imi' tego zlo/iwssi brzeg s tr'b' ¯ z ]s\ % =o/y: ]k=a>:\ zlvbiwssi – “zlubiwszy” gdzies to zlvbiwssi ¯ z ]po\ % lubi: zmarli – z(wy-marli isz xi'/'ta... zmarli zmarli mv obadwa brati ]bracia\ ¯ z ]wy\ % marli ¯ martwy, mrze: zmartwiwstacz – zmart wychsta: i vierzili zmartwiwstacz iednego boga ¯ z % martwych % wsta: zmerl – zmar= gdi xi'dz vielki Vitolt zmerl, u Racz. umier zmov-'(ili(iwssi si" – zm-ow"([wiwszy si" i vczini' zmov' miedzi sob' i ony zmoviwssi si" zmovili miedzi sob' bracia bi go ssadzi: ¯ z` ]razem\ % mova zmuro-wali(vali – “zmuro wali” ]wymurowali\ zamek zmurowali ¯ z` % mur(owa: zna-cz(ki – zna-:(ki day'cz znacz z temu znaki s' isz znal – zna= ¯ zna: a tego nigd nie znal znami' – znami" ]znak\ bilo vielkie znami' znamienitich – znamie nitych, znamiennych, znacznych\ znamienitich boyar darovawssi znamieni cie ]znacznie\ ¯ znami" ]odcisk, znak\ znamion-ovali(ui'cz(uie – 1. m[wili, 2. wyra/a znamionovali sobie... a tho znamionui'cz pana przes ten herb... vilk /elazni znamionu ie si" zamek y stole: ¯ znami" zniosl – “zni[s=” ]przeni[s=\ zniosl... stolec do... zo – z, ze OE zo horodu ]z grodu\

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

zolnierzow – /o=nierzy ¯ /o=nierz ¯ so=dat zona – /on' ¯ /ona z iego zona i siostra zosta-l(li(wssi – zosta-=(li(wszy zostal po oyczv wim i pany... zostali ]panami\ i on zostawssi iem pa nem ]zosta= im\ voysko... pobite... zostalo, wdov' zostala ¯ zo ]sp[jka\ % sta: si" zostavil – zostawi= i sina swego... zostavil zostavil po sobie sina zostavi po sobie na... zostavi duu sinow herb... zostavil braciey ]zostawi= braciom\ a xi"dza... zostavil w Litwie z-ovie(va:(val(ovemi – zw-ie(a:(a=(any ¯ zwa: ¯ zwuk ]d{wi"k\ a ko/de si" zovie nie vmieli zva: po lacinie, i pocz'li zva: prosto Litwa zva: panstwo i zovi' si" ktori teras zovie si" a zval go Borisow zoviemi Rimonth gdzie teras zowi' ktor' zov' Turova zr'bali – zr'bali sina iego... zr'bali ¯ z % r'ba: ]siec\ zrebra – srebra ¯ srebro ˚zlota ]z=ota\ zrozumial – zrozumia= i zrozumial isz ¯ z ]czas przesz=y\ % rozum ¯ roz % um zrzedni – >redni a zrzedni sin Kunas zrzod' – >rod" ¯ >roda vmarl wey zrz'd' zv-a:(ali('no – zwa-li(no zvali go Voydilem ktorego zvali A.... iednego zv'no P... ˚zowie ¯ zew zviedli – “zwiedli” s tego zamku zviedli ¯ z % wie>: ]wlec\ zvierz('('d – zwierz(a('t

a zwierz'd roznych w rodzaiv nalasl zwierz' tura zvierz iadal ludzi ¯ zwierz"ta ¯ zwierz" zvierzili si" – “zwierzyli si"” ]oddali si", dos=. zawierzyli si"\ i zvierzili si" yem ]oddali si" jemu\ ¯ z` % wierzy: si" zvoi-oval(owawssy(uie( (evali – zwoj-owa=(owawszy( (uje(owali wszitk' ziemi' Rusk' zvoioval ziemi'... zvoiowawssy klasztor... zvoievali i vi/gly ]spalili\ ¯ z % wojowa: ¯ woj zvoni – dzwony w zvoni zwonicz ¯ zwuk ]d{wi"k\ z-wici'stwem(vici'stwo – zwyci"stwem ¯ zwyci"stwo ¯ z % wy-ci"/y:(t"/y: ci"/ki ^ t"gi i zwici'stwem vielkim szedl, zvici'stwo odzier/awssi, zvici' stwo otrzimawssi

? /adne-y(go – /adne-j(go ]zaprzeczenie, w og[le nie, cia=o lub rzecz nieistniej'ca\ bes /adney przicziny a sina /adnego ni mial /adnego zamkv muro vanego i drzevianego nie bilo ni may'cz sobie ni od kogo /adney pomoci /al(ui'cz(vi'cz(oval( (os:(ova:(obno – /a-l(=uj'c(=owa=( (=owa: ]ubolewa:\( (=o>nie smiercz... /aloval barzo /alui'cz /alosci iego i vidz'cz /alos: sw' /al mv bilo tego barzo /alvi'cz oycza swego vielk' /alos: vczinil ]wielce ubolewa=\ pocznie... /alova: si" sinu swemu


vielkiego xi'stwa Litewskiego i Zmodskiego kronika, 1550 pocznie za si" /alova: s placzem sinu swemu sm"tno i /alobno bilo ]... i /a=o>nie by=o\ krolu... bila o thim /alos: vielka ]ubolewa=\ ¯ /al, /a=oba ]ubolewanie\ /alo/il – zalo/y= i /alo/il zamek ieden i zamek /alo/il kosciol /alo/il ¯ za % =o/y: ]k=a>:\ /awdi – zawsze, z=e t=um. zaw/dy krol polski... /awdi iemv pomocz daval i s=uchali go /aw/di /e – sp[jnik do zdania podrz"dnego, zwykle uzasadnienie poprzed niej my>li /e tego miedzi nami nie masz ]nie ma; zepsute, u Racz. bo tego...\ i thi listi naidzie v niego /e si" z Niemci zapisali i nie vierzil /e ony przyechali zamku zasiedz viescz /e Litwa idzie w pogoni' /e takovi strach za dawnich czasow nie bil przisi'gli /e im pana... b"dziem miecz /e – cz=on wzmacniaj' cy poprzednie, nacisk na poprzednie tam /e //egl oycza ]tam/e z/eg= ojca\ rota s nim /e przicho dzila tam /e si" s'm okrcil na tim /e miesczu i tey /e noczi p'n... z zamku precz ziechal /e – za>, te/ tey /e zimi ]tej za>...\ tey /e iesieny przicho dzil ]za> lub te/\ tey /e viosny voda bila barzo vielka ]za>\ /e – ze /e wszitkiemi silami /e wszitk' ziemia /e wszitkiemi xi'/'ti /e wszitkimi kniazi /e wssitkiemi silami /ebi – /eby ]sp[jnik, przej>cie do zdania o-

znaczaj'cego cel, mo/liwo>:, lub niespe=niony warunek\ /ebi si" themu dzivo val ]dziwowa=\ /ebi od nich oyczizni... nie odeimoval /ebi wszitci bracia po slussny bili ]byli dla...\ /ebi nie bilo krwie przelenia ]prze-lania(lewu\ /ebi on dal przisi'g' /ebi przy'l krczenye /ebi si" in tego pomscil ¯ /e % bi ]by\ ¯ gdybanie, niechby, stawianie warunk[w /ebi-s(ch – /eby>(cie /ebis nas ziednal /ebich mi mieli swe a vy swe /ebi S. przyechal ¯ /eby % ty, ty>; ¯ /eby % wy, wy>cie /egali – /egli ]palili\ bo i przettim /egali ciala vmarlich gdzie... xi'/'th /egali ˚/szone, //egl, /gli /elas – okow[w wykonanych z /elaza a xi"dza S. vipuscil z /elas /elazn-y(i – /elazny stoi vilk /elazny vielki vilk /elazni znamionuie ¯ /elazo ¯ /el /gli – palili a z zadu lvdzi /gli ˚po/gli, szegl, vi/gli, za/egali, zezgli, zgliszcze, /egali, /szone, //egl /i-li(vie – /y-li(je ]obc-owali(uje, przebywali ze sob'\ i /ili miedzi sob' w pokoiv /ili iak Vielki Nouogr. dobrze s nim /ivie /ivie se mn' dobrze ¯ /i: ]/y:\ /ita – /yta ¯ /yto ¯ syt czwartka /ita bila po trzi kop grossi /i-vich(wssi(vi':(v' – /y-wych(wszy(j'c(j" s'dzic /ivich i martwich niemali czasz /ivi':

s tob' za iedno /iv' ]z tob' “za jedno /yj"” – w jedno>ci, zgodzie\ a inich /ivich poym'no a inssich /ivich poymali /yw(y ¯ /ycie, /y: /ivo-ta(cie – “/ywo-ta(cie” do /ivota swoiego ]do/ywotnio, do ko< ca /ycia tj. do >mierci\ vielkiey starosci swego /ivota czistos: do /ivota swego, asz do /ivota swego po nassim /ivocie krola polskiego... w /ivocie nie stalo /nie a czo kto sieye to i /nie /on-ami('(a(ka – /on-ami('(a ¯ /ona z /on' i z dzieczmi z /onami i s dziatka mi mial z t' /on' sina vezmie /on' u... ]poj'= /on" u...\ poslal /on' sw' mnie bilo /ony szuka: i thv nalasl /on' swoy' a /onk' dwema przi zvolono bili chodzicz... ]dwom /onkom\ w iedney /onki placie z z drug' /onk' vini dzie i st'pi z zamku mnymali bi /onka wi sla z /onk' przy'l bi v nich krolewn'... sobie za /on' a inich /onek i mu/ow precz ziechal z /on'm /szedwssi si" – zszedwszy si" /szedwssi si" hvphi ¯ szed= ¯ i>: /szone – //gane ¯ /ga: ]pali: wysokim og niem\ SZ? ˚/egali, //egl //egl – z/eg= ¯ /ga: tam /e //egl oycza i charta iego //egl ˚po/gli, szegl, vi/gli, za/egali, zezgli, zgliszcze, /egali, /gli, /szone

F

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


A

600.

POPULARNOÍÇ NAZWISK w Polsce

Liczba os[b nosz'cych dane nazwisko w Polsce na pocz'tku lat 1990-tych, zarejestrowanych w bazie PESEL. Dane z Serwisu heraldycznego ODWP. Lista ma zawiera: «oko=o 400 tys.» nazwisk, wg informacji na Internecie. Policzy=em, i ma blisko, bo – wed=ug mego obliczenia – zawiera oko=o 399.560 nazwisk od liczby 220.217 ]liczby os[b nosz'cych nazwisko Nowak\ do 0 ]zera\, czyli do samego jej ko<ca. Lecz praktycznie nazwisk jest znacznie mniej. Id'c od g[ry w d[=, za ka/dym razem od najwi"kszej liczby os[b – 220 tys. Nowak[w, nazwisk jest& 25.555 – od 220 tys. Nowak[w do powy/ej dwustu os[b je nosz'cych, 42.209 – od 220 tys. Nowak[w do powy/ej stu os[b je nosz'cych, 63.655 – od 220 tys. Nowak[w do powy/ej 50-ciu os[b je nosz'cych, 136.884 – od 220 tys. Nowak[w do powy/ej 10-ciu os[b je nosz'cych; 179.138 nazwisk nosz' rodziny o liczbie cz=onk[w 9–1 ]w tym 82.300 – jedna osoba\, 83.539 nazwisk o liczbie os[b 0 ]zero\. W ko<cowej, dolnej cz">ci listy widniej' nazwiska& • b"d'ce nazwami herb[w& Do="ga, Gozdawa, Jelito, Leliwa, Lubicz, Ostoja, Poraj, • staropolskie, st'd i r[/nej pisowni& EN´EM, CDzD, EY, AOUY, SSz?, itp. Kopyd=owski ¯ Kupid=owski ¯ staropol. kupid=o, Kot(Kut•ryba=a, P[=(Pu(Po=•ch=opek, Pr[chn(Pruchn•icki, Dobry(Dobro•ch=op, Onusz(Onysz•kiewicz, Ku(Ko•ja=owicz, Kora(Koro(Kura(Kur•sadowicz, Hudoba, H(Ch•arabie<, Czarn•ota(otta(ata(eta, Marcin•kian(kan(kjan, Tor=•op(opp(ap, Trej(Tre•gier, Modzylewski, Modzolewski, Mondzielewski, Mozolewski, Muzalewski, i Modelewski, Íwi'tek-Brzezi<ski, Íwi'tek Brzezi<ski, Íwiontek-Brzezi<ski, Íwiontek Brzezi<ski, Och"(Ochen•duszko, G"(Gem•borys, Kol"(Kolen•da, St"(Stem•pie<, Tr"ba(Trembu•siewicz, Bogo•="bski(=embski, Domera•cki(dzki, Sa(So•wzdargo, Woj•gienica(gianica, S"cza(S"cze•wa, Cia(Cie•chura, Wo=(Wa=•ejko, Bor(Bar•ejko, Wo=u(Wa=u•kaniec, Kola(Kolo•nko, Grzyma=•a(o, Krzy/•ag[rski(og[rski, Rze(Rzy•myszkiewicz, Gryzmo(Gryzma•=owicz, Sko(Ska•wro<ski, Pa(Po•wnuk, Di(Dzi•duszko, Pro(Pre(Prze•kurat, Gresz•czeszyn(czyszyn, Decz(Dycz•kowski, Su(Szu•szwedyk, S(Sz•paniel, ?mi(Szmi(Smi(Ími•grodzki ]?SzSÍ\, Krysowat•y(a i Kresowat•y(a, Pisowa•cki(dzki i Pisawodzki ]sowasawo\, Krzysz•tofel( (tofik i Krzysz•kofik, Szym(Szam(Szem•borski i Sztamborski, Nalewaj(ko(ek(k(ka(ski(a(czyk i Nolewajka, Í(S(Z•mieszko= i Í(S(Sz•mieszkol, Kochan Rogo/ i Kochan Rogo/a, Dobrzy(Dobry(Dobri•ja=owski, Korni(Korne•luk, Chalimo(Chilimo•niuk, Fabija(Fabia•<czuk, Bro(Boro•<czyk, Wawrzy(Wawrze•<czyk, Zd'b=a•sz(rz, Kasper•ydus(idus, Semen•ec(iec, Obrzez(Obrze{•giewicz, Cier(Cierp•likowski, Stadnicze•nko(<ko, Ícis=o(Scis=o•wicz, Sz(S•ka=uba ¯ hebr. Skal, Kuku•rudz(rudza(ruza(rydza, G/eg/[=ka ]kuku=ka\ pisana “jak kto chce” – na wszelkie mo/liwe sposoby, Pere>wiet-So=tan, Pereswiet-So=tan, i Pere>wit-So=tan, ?uli<czuk vel Ziele<czuk i ?ulinczuk vel Zielenczuk, Semeniuk-Ko>cianiuk i Ko>cianiuk-Semeniuk, Parafi(Parfie•niuk, +azar•ow([w. Wiele nazwisk ma nieco r[/n' pisowni", lecz identyczna lub ta zbli/ona liczba os[b je nosz'ca potwierdza przypuszczenie, /e to jedni i ci sami& Janyszk•o(a, Jan•kosz(ko>, Jan•isio(isi[w, Lip•ecki(iecki, Zabrze{•niak(ny(na i Zabrzez•niak(ny(na, Po>wi'tn•y(a i Po>wi"tn•y(a, Anto•szewicz(chewicz, Kil(Kili• jasi<ski, Ko(Ku•stasz, Dubi•las(ella(elis(lis, P=[(P=u•ciennik, ?urawn•y(a, Szczyg•io=(iol(iel(o=(e=, • przekr"cone& ormia<skie Agopsowicz ˘ Agospowicz ]gopsgosp... gospodarz\, Ku=ton ¯ Ko=tun, Komada i Kamoda ¯ Komoda, • rdzennie polskie, t=umaczone b'd{ zniekszta=cone podczas d=ugich lat mieszkania za granic'& Cwietkow(a ¯ Kwiatkowsk-i(a, B=agowieszcz•e<ski(a<ski(y<ski ¯ Zwiastowa<ski, Cie{wierz ¯ Çwierz, Ziele/nik ¯ ?ele{nik ]ziele•//ele•{\, Przewo/nik, Worsztynowicz ]ros. wor...\ ¯ Orsztynowicz, Proborszcz ¯ Proboszcz ]ros. borszcz ^ barszcz\, Mark•iewka(iefka(efka(ewka ]#\ ¯ Marchlewski, • z=ej transliteracji& Cegelski, Sliusarczyk, Uljanowski, Potecki ¯ Potocki ]ros.-pol. zamiana OE np. synoksynek\, Wrbniak ¯ Urbaniak ]wo=y<sko-pol. WU ˘ wderzy= – uderzy=\, Ziebrowski, • bez polskiego liternictwa& Beres, Burzynski, Glowa, Gwozd, Karzel, Koscielniak, Kwiecien, Kuznicki, Lakomy, Lazowski, Lesniewski, Moscicki, Mrowka, Mrozinski, Nied{wiedz, Tyton, Wrzesen, Zawislak, • z gubionymi literami, b="dami& Lewadowski ¯ Lewandowski, Grzeg[=ka, Grzezu=ka ¯ Grzegrz[=ka ]dzi> G/eg/[=ka\, Majeski ¯ Majewski, Srzypczak ¯ Skrzypczak, Sok=owski ¯ Soko=owski, Jasrz'b ¯ Jastrz'b, W[jck ¯ W[jcik, Ka{mierczk ¯ `czak lub `czuk ]istnieje wi"cej nazwisk zako<czonych na liter" K, bez poprzedzaj'cej j' samog=oski\, Bus=owicz ¯ Bogus=owicz ¯ Bogus=owiec, Murmy-=owski(d=owski, Ci'gar•lak(dlak, Licho=at, Licho=ap ]b='d\, +ycho=at, Puch=opek ¯ Pu=ch=opek ¯ p[=, Krzyszkofik, Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


POPULARNOÍÇ NAZWISK • powsta=e przez z=e odczytanie r"cznie pisanych liter& Fijatkowski ¯ Fija=kowski, D=u{nik ¯ D=u/nik, ¸muda ¯ ?muda, ¸bikowski ¯ ?bikowski, +ogo/na ¯ +ago{na. • podw[jne, oznaczone «vel», lub «przeno>nikem», czasem bez, «van», «de», • obcokrajowc[w przyby=ych do Polski w ostatnich dekadach, przez to wiele obcych nazwisk& europejskich ]Hoerner de Roithberg, van Marke de Lumen, van..., Duval de Dampierre, Grösser, Liesuntaitis\, azjatyckich ]chi<skie& Lam, Lim, Ly, Hoang, wietnamskie& Vu\, bliskowschodnich ]kilka arabskich – Yousef, wiele /ydowskich `sztajn[w\, tych/e tylko, obcych – w tysi'cach, przez to lista jest d=uga, a ludzi je nosz'cych – ma=o, i sama liczba – 400 tysi"cy – jest myl'ca. Lista nazwisk gwa=townie ro>nie wraz z malej'c' liczb' os[b nimi opisanych. W grupie 179.138 nazwisk o liczbie 9–1 os[b je nosz'cych, 82.300 nazwisk nosi jedna osoba, czyli omal po=owa tej liczby. 83.539 nazwisk posiada liczb" os[b 0 ]zero\ i nie wiem co to znaczy& czy s' to nazwiska rodzin wymar=ych, lub kt[re wyjecha=y z Polski na sta=e, czy te/ dopiero ubiegaj'cych si" o wjazd do Polski na sta=e. Z logicznego punktu widzenia, nie mo/e by: nazwiska bez osoby. Tak wi"c, 136.883 od najwi"kszej liczby ]220 tys.\ do 10-ciu os[b, 179.138 od 9-ciu os[b do jednej osoby ]w tym 82.300 – jedna osoba\, i 83.539 nazwisk oznaczonych 0 ]zerem\, 399.560 razem. Ale i 10 os[b rodziny wskazuje /e co> nieprawid=owego dzieje si" z rodzin'. Albo gwa=townie zanika, albo przyby=a do Polski w ostatnich dekadach, prawdop. protoplasta jej. Nie jestem w stanie przytoczy: tu ca=ej listy, zamieszczonej na 1720 stronch, w tym rozmiarze czcionki ]8 punkt[w\ i tej szeroko>ci kolumn, lecz zaledwie jej pocz'tek, dla pogl'du. Ze strat', bowiem nazwiska, w wielu wypadkach, s' no>nikiem staro>ci – starych brzmie< i znacze<, wi"c zanikaj'ce te/ s' w stanie wnie>: sw[j wk=ad do j"zyka – nazwiska noszone przez kilka os[b. Jestem >wiadom dw[ch aspekt[w dotycz'cych listy, ujawnienie kt[rych – w jednym wypadku – mog=oby mie: katastrofalne skutki dla os[b je nosz'cych, w drugim – op=akane, wi"cej w dalszej cz">ci. Opublikowanie wi"c wymaga zgody stron zainteresowanych. I w tysi'cach jednog=osu nie b"dzie, to pewne. Narzucenie norm pisowni mo/e sta: si" przyczyn' zbyt ubogiego zasobu nazwisk, gdy zaw"/one, lecz zupe=ne puszczenie problemu, dowolne ich pisanie, jest skrajon>ci' w drug' stron", bo zas[b zupe=nie zbytecznie za>miecony jest b="dami, tak ubiegaj'cych si" o pobyt sta=y rodak[w, wracaj'cych zza granicy po up=ywie pokole<, jak i urz"dnik[w przyjmuj'cych podania, bez sprawdzenia ich pod wzgl"dem poprawno>ci – liternictwa i brzmienia. Pokrewie<stwa rwane s', zatracane, wskutek literowych r[/nic. Szczeg[lnie naganne s' brakuj'ce litery, je/eli wierzy: danym z Internetu – b="dy urz"dnik[w. Narzucenie norm – by sprosta: zadaniu poprawno>ci – wymaga=oby wy>mienitej znajomo>ci j"zyka staropolskiego i starodawnych zasad pisowni. I z tym jest k=opot, bo – s'dz'c po b="dach – autorzy s=ownik[w j. polskiego go nie znaj', a z j"zykami obcymi jest u nich jeszcze gorzej, np. Liponoga ¯ limp ]chroma:, utyka: na nog", ku>tyka:\, powinno by: Limponoga; doktor, =ac. doctor ]nauczyciel\ ˘ starofranc. doctour ˘ >redniow. ang. doctur, doctour, mSjp 1969& w wymowie dzi> uznanej za niepoprawn'& dokt[r – jeden z przypadk[w gdy j"zyk oparty na znajomo>ci starych form pisowni i wymowy, niedouczeni lecz publikuj'cy staraj' si" dzi> nagi': do swych wyobra/e< i wiedzy. Nale/a=oby wprowadzi: poprawki, lecz w aktach zachowa: pierwotne pisownie, a w zestawieniach – wykaza: obie nazwy, na wszelki wypadek, nie ma bowiem ludzi nieomylnych, i po dekadach czy wiekach kto> inny m[g=by zauwa/y:, /e wprowadzona dzisiaj poprawka jest jednak b="dna – pierwotna pisownia w=a>ciwa, lub inna poprawka bardziej stosowna. Poprawkami wkroczyliby>my w przedmiot subiektywnych pogl'd[w i aspekt[w prawnych, z nazwiskami bowiem zwi'zanych jest szereg dokument[w wydanych na r[/ne okazje. Z b="dami wi"c pope=nionymi dzi> i w ostatnich dekadach b"dziemy wlec si" przez nast"pne wieki. NIESZLACHETNE TRAKTOWANIE WIEÍNIAKA PRZEZ POLSKÅ SZLACHT´ Pierdo=a, Bzdzion, Pr':, Ciura – nazwiska uw=aczaj'ce, ubli/aj'ce, obra/aj'ce, o>mieszaj'ce, nadane ch=opom przez polsk' szlacht", powinny by: zmienione. Na jakie$ Nie mam stanowczej opinii, jedynie /e na nieistniej'ce dotychczas, by nie prowadzi: do nieporozumie< o istniej'cym niegdy> pokrewie<stwie. Z odimiennymi jest k=opot bo zas[b wielce wyczerpany, zw=aszcza z popularnymi imionami, ale w odmiejscowych jest nadal pole do wykorzystania. Kombinacje r[/nych zg=osek tak/e daj' znaczne mo/liwo>ci s=owotw[rcze. Madziong, Dawidzi[g, Kruglikowski, Kowia=o, Zi"ntak, S=anina, Liegiejza; reforma nazwisk jest wi"c wymagana, a z ni' – przy okazji – i korekta dotychczasowych b="d[w w pisowni innych. Czy warto$ Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 220217 Nowak 131940 Kowalski 104418 Wi>niewski 92945 D'browski 89366 Lewandowski 88932 W[jcik 87935 Kami<ski 87690 Kowalczyk 85988 Zieli<ski 84527 Szyma<ski 81390 Wo{niak 72368 Koz=owski 65942 Jankowski 63519 Wojciechowski 62629 Kwiatkowski 59403 Kaczmarek 59069 Mazur 58246 Krawczyk 57934 Piotrowski 54652 Grabowski 54178 Nowakowski 52744 Paw=owski 51325 Michalski 49771 Nowicki 49599 Adamczyk 49428 Dudek 48239 Zaj'c 46920 Wieczorek 46728 Jab=o<ski 46458 Kr[l 46379 Majewski 44638 Olszewski 44104 Jaworski 44010 Wr[bel 43837 Malinowski 43556 Pawlak 42173 Witkowski 42119 Walczak 42062 St"pie< 41790 G[rski 41363 Rutkowski 40409 Michalak 39850 Sikora 38942 Ostrowski 38548 Baran 38290 Duda 38264 Szewczyk 38139 Tomaszewski 37255 Pietrzak 36969 Marciniak 36435 Wr[blewski 36063 Zalewski 35851 Jakubowski 35545 Jasi<ski 35224 Zawadzki 34924 Sadowski 33582 B'k 33578 Chmielewski 33249 W=odarczyk 32555 Borkowski

32525 Czarnecki 31808 Sawicki 31635 Soko=owski 31521 Urba<ski 31281 Kubiak 31224 Maciejewski 31208 Szczepa<ski 30949 Kucharski 30095 Wilk 30012 Kalinowski 29998 Lis 29797 Mazurek 29720 Wysocki 28406 Adamski 28198 Ka{mierczak 27870 Wasilewski 27613 Sobczak 27088 Czerwi<ski 26917 Andrzejewski 26889 Cie>lak 26701 G=owacki 26210 Zakrzewski 26054 Ko=odziej 26051 Sikorski 25784 Krajewski 25666 Gajewski 25578 Szymczak 25566 Szulc 25544 Baranowski 25425 Laskowski 25361 Brzezi<ski 25340 Makowski 25226 Zi[=kowski 25050 Przybylski 24919 Doma<ski 24910 Nowacki 24889 Borowski 24791 B=aszczyk 24744 Chojnacki 24411 Ciesielski 24134 Mr[z 23727 Szczepaniak 23653 Weso=owski 23624 G[recki 23619 Krupa 23521 Kaczmarczyk 23463 Leszczy<ski 23390 Lipi<ski 23266 Kowalewski 22536 Urbaniak 22462 Kozak 22434 Kania 22308 Miko=ajczyk 22131 Czajkowski 22105 Mucha 22040 Tomczak 22040 Kozio= 21938 Markowski 21893 Kowalik 21798 Nawrocki

21725 Brzozowski 21546 Janik 21528 Musia= 21257 Wawrzyniak 21096 Markiewicz 21014 Or=owski 20968 Tomczyk 20964 Jarosz 20812 Ko=odziejczyk 20697 Kurek 20307 Kope: 20204 ?ak 20110 Wolski 20052 +uczak 20051 Dziedzic 19902 Kot 19870 Stasiak 19826 Stankiewicz 19796 Pi'tek 19729 J[{wiak 19396 Urban 19382 Dobrowolski 19296 Pawlik 19293 Kruk 19273 Domaga=a 19247 Piasecki 19231 Wierzbicki 19174 Karpi<ski 19156 Jastrz"bski 19068 Polak 19024 Zi"ba 18903 Janicki 18717 W[jtowicz 18674 Stefa<ski 18600 Sosnowski 18587 Bednarek 18325 Majchrzak 18230 Bielecki 18048 Ma=ecki 17763 Maj 17750 Sowa 17534 Milewski 17491 Gajda 17418 Klimek 17327 Olejniczak 17278 Ratajczak 16869 Romanowski 16819 Matuszewski 16815 Íliwi<ski 16799 Madej 16744 Kasprzak 16569 Wilczy<ski 16320 Grzelak 16279 Socha 16245 Czajka 16202 Marek 16034 Kowal 15944 Bednarczyk 15924 Skiba 15913 Wrona

15899 Owczarek 15846 Marcinkowski 15760 Matusiak 15656 Orzechowski 15631 Sobolewski 15581 K"dzierski 15559 Kurowski 15523 Rogowski 15492 Olejnik 15383 D"bski 15375 Bara<ski 15371 Skowro<ski 15364 Mazurkiewicz 15322 Paj'k 15305 Czech 15267 Janiszewski 15231 Bednarski 15213 +ukasik 15188 Chrzanowski 15146 Bukowski 15094 Le>niak 15022 Cie>lik 14881 Kosi<ski 14858 J"drzejewski 14846 Muszy<ski 14799 Íwi'tek 14683 Kozie= 14657 Osi<ski 14652 Czaja 14641 Lisowski 14629 Kuczy<ski 14508 ?ukowski 14498 Grzybowski 14476 Kwiecie< 14449 Pluta 14407 Morawski 14311 Czy/ 14250 Sobczyk 14211 Augustyniak 14194 Rybak 14154 Krzemi<ski 14131 Marzec 14126 Konieczny 14114 Marczak 14083 Zych 14037 Michalik 14003 Micha=owski 13994 Kaczor 13980 Íwiderski 13971 Kubicki 13950 Go="biowski 13728 Paluch 13715 Bia=ek 13697 Niemiec 13678 Sroka 13665 Stefaniak 13627 Cybulski 13597 Kacprzak 13584 Marsza=ek 13560 Kasprzyk

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 13502 Ma=ek 13493 Szyd=owski 13483 Smoli<ski 13456 Kujawa 13441 Lewicki 13382 Przybysz 13372 Stachowiak 13339 Pop=awski 13292 Piekarski 13265 Matysiak 13250 Janowski 13234 Murawski 13228 Cichocki 13222 Witek 13220 Niewiadomski 13167 Staniszewski 13140 Bednarz 13125 Lech 13124 Rudnicki 13102 Kulesza 13072 Pi'tkowski 13066 Turek 13030 Chmiel 13013 Biernacki 12958 Sowi<ski 12857 Skrzypczak 12852 Podg[rski 12766 Cicho< 12738 Rosi<ski 12720 Karczewski 12623 ?urek 12586 Drozd 12555 ?urawski 12482 Pietrzyk 12425 Komorowski 12409 Antczak 12330 Go="biewski 12328 G[ra 12318 Banach 12207 Filipiak 12137 Grochowski 12027 Krzy/anowski 11986 Graczyk 11949 Przyby=a 11830 Gruszka 11828 Bana> 11827 Klimczak 11822 Siwek 11822 Konieczna 11809 Serafin 11789 Bieniek 11754 Godlewski 11730 Rak 11705 Kulik 11701 Ma:kowiak 11686 Zawada 11666 Miko=ajczak 11624 R[/a<ski 11557 Cie>la 11539 D=ugosz

11499 Íliwa 11472 Ptak 11467 Strzelecki 11459 Zarzycki 11379 Mielczarek 11372 K=os 11342 Bartkowiak 11336 Le>niewski 11270 Krawiec 11203 G[rka 11196 Janiak 11188 Kaczy<ski 11184 Bartczak 11179 Winiarski 11175 Tokarski 11153 Gil 11138 Panek 11121 Konopka 11094 Frankowski 11074 Banasiak 11045 Grzyb 11007 Rakowski 11007 Ku> 10928 Dudzi<ski 10907 Zaremba 10897 Skowron 10786 Fija=kowski 10784 Dobosz 10758 Witczak 10754 Nawrot 10731 Kr[likowski 10690 M=ynarczyk 10658 Sienkiewicz 10633 Fr'czek 10615 S=owik 10602 Fr'ckowiak 10543 Czy/ewski 10508 Kostrzewa 10474 Kucharczyk 10455 Gawro<ski 10453 Rybicki 10447 Pa=ka 10420 Biernat 10411 R[/ycki 10397 Bogusz 10338 Rogalski 10331 Szymczyk 10313 Janus 10257 Szczepanik 10245 Szczygie= 10241 Buczek 10192 Szostak 10160 Kaleta 10159 Kaczorowski 10150 ?ebrowski 10123 Tkaczyk 10123 Grzegorczyk 10100 Drzewiecki 10088 Trojanowski 10082 Bagi<ski

10064 Ksi'/ek 10059 Jurek 10052 Trzci<ski 10001 Gawron 9985 Wojtczak 9969 Rogala 9950 Kula 9945 Kubik 9935 Maliszewski 9931 Radomski 9920 D'bek 9893 Kisiel 9868 Cebula 9864 Rosiak 9840 Zar"ba 9804 G'sior 9797 Grzesiak 9779 Gawlik 9758 Cygan 9754 Rojek 9745 D"bowski 9726 Bogucki 9721 Wi"ckowski 9693 Mikulski 9654 Walkowiak 9647 Malec 9583 Burzy<ski 9580 Flis 9556 W'sik 9550 Czapla 9476 Drozdowski 9474 Kwa>niewski 9435 W[jcicki 9394 Rzepka 9377 Ga='zka 9365 +ukasiewicz 9363 Pawelec 9353 Lipski 9351 Wnuk 9342 Ko=odziejski 9328 Andrzejczak 9327 Zaborowski 9325 Sok[= 9316 Urba<czyk 9306 Falkowski 9292 Filipek 9276 J"drzejczak 9218 Ciszewski 9216 Zaj'czkowski 9196 Nowaczyk 9187 Bielawski 9179 W"grzyn 9179 Krysiak 9133 Hajduk 9129 Lisiecki 9036 Mroczek 9036 Jagodzi<ski 9031 Szafra<ski 9029 Bia=as 9007 Pietras

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

9003 Karwowski 8992 ?muda 8991 Lach 8989 Ka=u/a 8972 Dziuba 8955 Wro<ski 8918 Gruszczy<ski 8913 Skibi<ski 8906 Borek 8901 Krakowiak 8900 Wasiak 8898 Jagie==o 8887 Skrzypek 8881 Lasota 8869 Mika 8843 Mas=owski 8836 Juszczak 8772 Borowiec 8770 Raczy<ski 8758 Sobieraj 8733 Ílusarczyk 8724 Kara> 8722 Dubiel 8690 +ukaszewski 8591 Dominiak 8586 Kmiecik 8552 Bujak 8546 Kubacki 8544 Pilarski 8528 Gutowski 8518 Misiak 8508 Tarnowski 8487 Bartosik 8481 Mierzejewski 8474 Kopczy<ski 8454 Jakubiak 8448 Twardowski 8447 Zielonka 8440 Jezierski 8419 Jurkiewicz 8410 +api<ski 8404 Florczak 8391 G'siorowski 8374 Paku=a 8359 Pi[rkowski 8356 Janas 8355 Bilski 8354 Stelmach 8340 Bochenek 8335 Stec 8321 Staszewski 8316 Dudziak 8292 Noga 8286 Skoczylas 8276 Pasternak 8215 Dobrzy<ski 8205 G[rniak 8197 Matuszak 8193 Piwowarczyk 8183 Filipowicz


POPULARNOÍÇ NAZWISK 8179 Milczarek 8165 K"dziora 8146 Adamus 8100 Cholewa 8097 S=owi<ski 8088 Olczak 8088 Koza 8064 J"drzejczyk 8063 Czechowski 8041 Gawe= 8039 Ja>kiewicz 8030 Wilczek 8018 Kaczmarski 8015 Jankowiak 7986 Krupi<ski 7984 Strzelczyk 7966 Kubica 7937 Misztal 7909 Sieradzki 7904 Iwa<ski 7892 S=awi<ski 7872 Adamczak 7868 Szwed 7864 Zwoli<ski 7863 Zygmunt 7852 Paczkowski 7847 Kapusta 7847 Adamek 7836 St"pniak 7810 Modzelewski 7804 Majcher 7790 Jackowski 7786 Siedlecki 7784 Niedzielski 7761 Adamiak 7750 Malicki 7746 Szcze>niak 7735 So=tys 7725 Florek 7657 Ruci<ski 7641 Kaszuba 7641 Bober 7626 Kwieci<ski 7583 Adamowicz 7569 Sochacki 7544 Grzywacz 7513 Go='b 7500 Dec 7483 W=odarski 7466 Stolarczyk 7459 Bie<kowski 7453 Niemczyk 7437 Szyszka 7427 Mroczkowski 7420 Prokop 7410 G[ral 7407 Stanis=awski 7401 Dudzik 7383 Stanek 7378 Kuc

7362 Molenda 7361 Paszkowski 7348 Sitek 7345 Íwierczy<ski 7344 Suski 7328 Drabik 7328 Czekaj 7317 Rusin 7273 Ga=ka 7269 Czerniak 7257 K"pa 7237 Fr'tczak 7222 Guzik 7213 Kuchta 7212 Budzy<ski 7211 Chojnowski 7207 Szatkowski 7207 Kruszewski 7204 Kowalczuk 7200 Wi"cek 7194 Kaniewski 7187 Sk[ra 7180 Pytel 7180 Puchalski 7157 Kotowski 7143 Augustyn 7137 Micha=ek 7122 Szcz"sny 7120 ?uk 7118 Zdunek 7113 Urbanowicz 7105 Wolak 7097 Kolasa 7091 Januszewski 7084 Kobus 7073 Piechota 7070 Pawlikowski 7069 Skalski 7069 Bo/ek 7059 Motyka 7057 Urbanek 7050 Bielak 7040 Zag[rski 7028 Banasik 7006 Wypych 7001 Rosa 6955 Lipka 6952 D'bkowski 6941 Trzeciak 6940 P=onka 6939 B'kowski 6930 Tomala 6925 Partyka 6919 Broda 6909 G='b 6907 Kita 6895 Jurkowski 6893 Kie=basa 6886 G=ogowski 6879 Pi=at

6878 Knapik 6873 Michalczyk 6873 Ko=akowski 6860 Dr[/d/ 6858 Bia=kowski 6856 Przyby= 6850 Stolarski 6849 Napiera=a 6842 Balcerzak 6825 Zi"tek 6823 Aleksandrowicz 6819 Buczkowski 6807 So=tysiak 6800 Marchewka 6800 Koper 6788 Robak 6772 Cichy 6753 Mi>kiewicz 6748 Buczy<ski 6743 Rybarczyk 6726 Stachura 6715 Mrozek 6697 Wo> 6697 K=osowski 6696 Jagielski 6693 Janusz 6691 Pawlicki 6685 G[rny 6645 Skowronek 6643 Kasperek 6636 Grze>kowiak 6635 Warcho= 6621 Szymkowiak 6619 Grudzie< 6614 Wyszy<ski 6594 ?y=a 6584 Woli<ski 6578 Maci'g 6577 Rudzi<ski 6575 Furman 6575 Flak 6573 Stachurski 6572 Grzesik 6567 Mackiewicz 6555 Zab=ocki 6555 Wojtas 6553 Korzeniowski 6543 Niedziela 6543 Gw[{d{ 6540 Gadomski 6534 B=aszczak 6526 Budzi<ski 6522 Ossowski 6521 Piotrowicz 6505 Prus 6505 Pietruszka 6489 Kuci<ski 6483 Chmura 6478 Kostecki 6475 Jarz'bek

6474 Golec 6449 Jaros 6442 Radecki 6437 Chudzik 6436 Duszy<ski 6432 Nied{wiecki 6430 Surma 6423 Kawecki 6404 Wojtkowiak 6398 Bartnik 6388 Wolny 6371 Szczerba 6371 Ma>lanka 6338 Szcz"sna 6331 Wi'cek 6327 Majka 6323 Tracz 6311 Szel'g 6302 Kogut 6301 Stawicki 6297 Nowi<ski 6277 Rudzki 6273 Kuli<ski 6267 Wojtasik 6255 Izdebski 6251 Stachowicz 6247 Kalisz 6245 Kulig 6244 Adamiec 6232 Krukowski 6226 J[{wik 6222 Kos 6221 Miller 6220 Lenart 6208 Kosowski 6202 Kmie: 6194 Pilch 6193 Lesiak 6151 Por"bski 6150 Szwarc 6149 Herman 6146 Kujawski 6144 Kawa 6138 Bielski 6130 Grudzi<ski 6119 Ku{ma 6118 Roszak 6118 Krasowski 6112 Bieli<ski 6089 Skorupa 6080 Malik 6069 Gorczyca 6062 Krakowski 6061 Banaszek 6057 +ukaszewicz 6027 Dymek 6017 Dziura 6015 Soba<ski 5990 Dro/d/ 5987 Sojka

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 5975 Ratajczyk 5969 Salamon 5967 Trela 5956 Rudnik 5955 Adamczewski 5938 Tomasik 5925 Ímigielski 5923 Wojda 5921 Wrzesi<ski 5900 Dzikowski 5899 Wo=oszyn 5896 Dutkiewicz 5889 Kopacz 5888 Studzi<ski 5888 Cio=ek 5882 S"k 5880 Magiera 5878 Ambroziak 5876 Moskal 5874 Bobrowski 5869 Íl"zak 5867 Olczyk 5856 Íled{ 5846 Filip 5831 Kawka 5825 Bury 5824 Dolata 5805 Ro/ek 5796 Pe=ka 5793 Íwi'tkowski 5791 Korczak 5759 Jurczyk 5747 Litwin 5743 Wo{nica 5741 Sobota 5737 Paprocki 5730 Roman 5727 Warzecha 5723 Szuba 5723 Mielcarek 5716 Rogozi<ski 5711 Pi"tka 5711 Kraszewski 5708 Makuch 5708 Kosmala 5679 Kozik 5678 Rusek 5671 ?uchowski 5670 Paszkiewicz 5669 Juszczyk 5668 Jurczak 5662 Lewi<ski 5661 G[rna 5660 Kr[lak 5645 Roszkowski 5642 Piwowarski 5638 Korzeniewski 5628 Rybka 5625 Jeziorski 5620 Pogorzelski

5618 Szkudlarek 5610 Lipiec 5607 Sidor 5596 Mierzwa 5587 Ry> 5586 Ma=kowski 5583 Czarnota 5575 Werner 5574 Karcz 5573 Kruszy<ski 5571 Grabarczyk 5565 Turowski 5562 Staszak 5549 Gut 5543 Bogda<ski 5528 Figura 5523 Wyrzykowski 5517 Siwiec 5514 Rzepecki 5514 Gola 5498 Figiel 5497 Szot 5491 Kurzawa 5466 Karolak 5466 Ferenc 5465 Kozakiewicz 5448 Kwiatek 5443 Biskup 5437 Piechocki 5429 Kokot 5426 Raczkowski 5422 Kapu>ci<ski 5410 Banaszak 5407 Cichosz 5407 Bili<ski 5404 Seku=a 5400 Doli<ski 5399 Szopa 5392 Krauze 5382 Szymanek 5378 Bogacz 5364 Bia=ecki 5360 Antoniak 5357 Suchecki 5352 Czuba 5349 Goli<ski 5343 Szymanowski 5333 St"pniewski 5321 Grodzki 5320 Jakubczyk 5319 Wojtowicz 5312 Wach 5309 Tokarz 5296 Tkacz 5295 Lange 5293 Kolasi<ski 5280 Olszak 5280 Filipczak 5277 Bartoszek 5266 Kocha<ski

5264 Perkowski 5250 Kali<ski 5245 Czapli<ski 5240 Rokicki 5240 Ka{mierski 5240 Grzybek 5240 Brodowski 5239 Paradowski 5233 Lorenc 5226 Reszka 5218 Konarski 5213 K"pka 5211 Roma<ski 5190 Kusiak 5187 Hoffmann 5183 Barszcz 5182 Nadolski 5180 Piech 5174 Pucha=a 5172 Jaroszewski 5171 +awniczak 5168 Waszkiewicz 5167 Niezgoda 5165 Janczak 5164 Iwanowski 5155 Pola<ski 5149 Plichta 5140 Potocki 5138 Bugaj 5132 Szarek 5131 Lachowicz 5131 Franczak 5115 Kupiec 5113 Jaskulski 5111 Borys 5101 Gli<ski 5098 Domagalski 5096 Knap 5095 Kazimierczak 5088 Kruczek 5087 Oleksy 5086 Majkowski 5083 Zar"bski 5083 Olech 5074 Solecki 5073 Bojarski 5068 Szymaniak 5068 Kukla 5061 Wrzosek 5060 Go='bek 5058 Ko=odziejczak 5058 Kempa 5057 Çwikli<ski 5051 Nalepa 5050 Frankiewicz 5049 Stachowski 5039 Piskorz 5028 Kozera 5026 Osuch 5022 +o>

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

5021 Dobrza<ski 5019 Szadkowski 5012 Wachowiak 5012 Çwik 5002 Dusza 4982 Radziszewski 4979 Wdowiak 4971 Osowski 4968 Jakubiec 4958 Brzeski 4951 Szczygielski 4947 Pasek 4943 Ípiewak 4936 Dr'g 4935 Bro/ek 4931 Wielgus 4921 Koprowski 4919 Bugajski 4912 Oko< 4912 Kr[lik 4898 Antkowiak 4894 Matczak 4894 Balicki 4886 Gali<ski 4885 Pisarek 4882 Wagner 4873 Modrzejewski 4873 Kawalec 4870 Traczyk 4869 G=adysz 4867 Jask[lski 4857 Wi>niowski 4847 B=a/ejewski 4844 Dudkiewicz 4834 Wo{ny 4831 Romaniuk 4824 Czubak 4823 Bernat 4822 Czerwonka 4819 P"kala 4819 Iwanicki 4817 Szczurek 4815 Íwider 4811 Iwaniuk 4809 Morawiec 4802 Szpak 4800 Wojtaszek 4799 Smolarek 4797 Garbacz 4795 Kostrzewski 4785 M'czka 4777 K"dzior 4776 B=aszkiewicz 4773 Klimaszewski 4773 Drewniak 4767 Kokoszka 4764 Liszka 4763 Marczewski 4756 Szubert 4756 Ga=ecki


POPULARNOÍÇ NAZWISK 4753 Íwita=a 4753 Jedynak 4750 Pelc 4749 Gacek 4748 Kulikowski 4747 Spycha=a 4742 D"bicki 4741 G'siorek 4740 Soboci<ski 4738 Grabski 4728 Kochanowski 4722 G[ralczyk 4721 P=atek 4721 +ach 4718 Caban 4714 Grela 4713 Rodak 4711 Tuszy<ski 4709 Zasada 4704 Burek 4701 Mularczyk 4696 S=omi<ski 4691 Maziarz 4688 Bartosiewicz 4676 Pietrzykowski 4671 Biela 4667 Pi"ta 4665 Nosal 4660 Cie>li<ski 4658 Miszczak 4657 Piszczek 4653 Zborowski 4653 Bator 4650 Kapica 4648 Orze= 4639 Skwarek 4637 Winnicki 4619 Galas 4616 Gaj 4616 Dawid 4615 K=osi<ski 4612 Gajek 4607 W=och 4605 Stok=osa 4604 Podsiad=o 4599 Sarnowski 4595 Plewa 4589 M=ynarski 4580 Bie< 4579 Ludwiczak 4578 Przybyszewski 4577 Czapski 4568 B=o<ski 4562 Szeliga 4559 Bia=y 4554 Szweda 4554 Kostka 4548 Pierzcha=a 4547 Napi[rkowski 4547 Daniel

4544 Burda 4541 Cyran 4538 Kulpa 4535 Surowiec 4530 Wiszniewski 4527 Kornacki 4523 Skorupski 4522 Guz 4520 Dworak 4518 Kozicki 4513 Sobczy<ski 4512 S=omka 4510 Wydra 4510 Pastuszka 4508 Lema<ski 4507 Frydrych 4503 Furtak 4502 Sala 4501 Su=kowski 4499 Jo<czyk 4490 Klimas 4487 P[=torak 4487 Mieczkowski 4484 Makarewicz 4482 Walczyk 4481 Wajda 4480 Schmidt 4480 Grygiel 4476 Zawistowski 4465 Weber 4461 Dylewski 4456 Nycz 4455 Strza=kowski 4444 Buda 4443 Borowiak 4437 Baron 4434 Rybacki 4433 Dul 4426 Ole> 4422 Nowosielski 4422 Fabisiak 4420 Rychlik 4418 Zapa=a 4416 G[ralski 4408 Rybi<ski 4405 Lewczuk 4404 Pluci<ski 4403 Czaplicki 4400 Kraski 4399 Rumi<ski 4399 Jamr[z 4397 Ko=acz 4397 Iwan 4393 Matuszczak 4391 Rokita 4390 Mrowiec 4387 Sitko 4385 Marcinkiewicz 4383 Walig[ra 4380 Stencel

4380 Chudy 4379 Janeczek 4378 Lasek 4378 Ka=u/ny 4375 Waszak 4375 Czapiewski 4374 Sudo= 4363 Paszek 4360 Kozyra 4359 Szmidt 4357 Noco< 4354 Og[rek 4350 Zawi>lak 4341 Baczy<ski 4331 Sosi<ski 4329 Wilczewski 4329 Mach 4324 Turski 4322 Zaleski 4321 Wasielewski 4320 +uczy<ski 4315 Wielgosz 4311 Osiecki 4310 Pisarski 4305 Bernacki 4303 Bartnicki 4302 Go=aszewski 4299 Kasperski 4299 Jakubczak 4297 Bry=a 4294 Stopa 4287 Zatorski 4285 W'sowski 4285 Kalita 4283 Zawisza 4277 Trzaski 4275 Miku=a 4271 Siuda 4271 Dzi"cio= 4269 Panasiuk 4267 Pilarczyk 4266 Wili<ski 4264 Íwierczek 4264 Bojanowski 4263 Wierzchowski 4262 Tarka 4260 Tymi<ski 4260 Cicha 4259 Neumann 4255 My>liwiec 4254 Grzegorzewski 4252 Wcis=o 4249 Musio= 4248 Kluski 4246 Cywi<ski 4245 Kalbarczyk 4241 Mi> 4238 Seweryn 4238 Kulas 4236 Íwiercz

4233 Walas 4231 Radzikowski 4221 Machnik 4219 Boro< 4218 Kreft 4216 Miler 4214 Ko>cielniak 4211 Krawczy<ski 4209 Bartkowski 4205 Smole< 4204 Ozga 4201 Kozi<ski 4200 Celi<ski 4192 Giza 4189 Miko=ajewski 4185 G'ska 4183 Íliwka 4182 Klonowski 4178 Ryba 4168 Malczewski 4168 Çwiek 4168 Adamkiewicz 4166 Jackiewicz 4165 Chyli<ski 4165 Anio= 4164 Wachowski 4156 Smyk 4155 Lorek 4151 Biel 4143 Chojecki 4138 Filipowski 4137 Pater 4135 Truszkowski 4135 Tabor 4134 Szafran 4132 Ostaszewski 4131 K'kol 4130 O/[g 4129 Gazda 4120 Motyl 4114 Gwiazda 4110 Dzik 4110 Chrobak 4107 Ka=u/na 4106 Komar 4102 Kotarski 4102 Dawidowicz 4099 Dzi"gielewski 4093 Kloc 4091 +ukomski 4088 Florczyk 4083 Mrozi<ski 4082 Wojnowski 4082 Kupczyk 4081 Majda 4074 Ca=ka 4071 Starzy<ski 4070 Sakowski 4070 Kuligowski 4069 Karwacki

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 4069 Bogdanowicz 4062 Mizera 4062 Abramowicz 4058 Szczepanek 4054 Rydzewski 4052 Sobo< 4051 Trawi<ski 4051 Karasi<ski 4048 Szewczuk 4048 Kurkowski 4046 Ziomek 4046 Nied{wied{ 4043 Bogdan 4040 Szostek 4040 R[g 4029 Gajos 4028 Sagan 4014 +ysiak 4009 Dawidowski 4008 Popio=ek 4004 Szczotka 4003 Topolski 4003 Suchocki 3999 Karbowski 3999 Gregorczyk 3994 Zdanowicz 3992 +ugowski 3987 Sobkowiak 3987 Drzazga 3984 Przygoda 3983 Je/ewski 3979 J[zefowicz 3978 Ignaczak 3971 Fr'ckiewicz 3970 Olesi<ski 3967 P=aczek 3962 Stawski 3961 Ptaszy<ski 3961 Olender 3958 Borucki 3957 Jankiewicz 3956 Majer 3952 Za="ski 3946 Mirowski 3944 Sroczy<ski 3942 Krause 3942 Kosiorek 3941 Borowicz 3940 B'czek 3938 Moskwa 3926 Andrzejak 3924 Gruca 3916 Dybowski 3913 Widera 3905 Karpowicz 3903 Myszka 3902 Adamczuk 3897 Mastalerz 3895 Daniluk 3894 Madejski

3894 Bocian 3893 Ciszek 3888 Kobyli<ski 3887 Kondracki 3887 Bloch 3886 Podolski 3885 Borowiecki 3883 Rybczy<ski 3882 Walkiewicz 3882 Maciaszek 3882 Dopiera=a 3882 Borecki 3877 Po>piech 3877 Jarecki 3873 Krasuski 3871 Bogacki 3869 Kawczy<ski 3866 Sitarz 3865 Biega<ski 3853 Oleksiak 3853 Ha=as 3849 Pokorski 3848 Paciorek 3846 Ziemba 3845 K"pi<ski 3842 Je/ 3841 Piekarz 3841 Depta 3840 Kunicki 3837 Dominik 3834 Nosek 3832 Radwa<ski 3825 Zdrojewski 3823 R'czka 3820 Ruszkowski 3819 S"kowski 3816 Paw=owicz 3816 Kusz 3815 Wiatr 3810 Czerniawski 3806 Popek 3805 Matyja 3804 Lachowski 3802 Jele< 3801 Mielnik 3801 Krasi<ski 3799 Hofman 3798 Wierzbowski 3796 Chru>ciel 3791 Kici<ski 3791 Jach 3789 Sznajder 3789 Ga=uszka 3788 Synowiec 3787 Szumski 3783 Deptu=a 3782 Jelonek 3780 Kisielewski 3779 Rataj 3769 Janikowski

3767 Bielicki 3766 Siemi<ski 3764 Kasprowicz 3761 Kud=a 3760 Zwierzchowski 3759 Strzelec 3757 Su=ek 3756 Tarkowski 3745 Piechowiak 3744 Wo{nicki 3741 Bartosiak 3738 Jarocki 3728 Szafraniec 3724 Ogonowski 3724 G[rzy<ski 3719 Szcz">niak 3719 Kuna 3717 Suchodolski 3717 Klein 3716 Badura 3714 Ogrodnik 3711 Ku{mi<ski 3709 Banaszkiewicz 3708 Kubala 3707 +ukowski 3705 Fornal 3703 Kosior 3698 Marczuk 3697 +ata 3696 Pankowski 3693 Piskorski 3691 Kukli<ski 3690 Fortuna 3688 Ku=akowski 3683 ?mijewski 3682 Guzek 3678 Zienkiewicz 3676 Badowski 3675 Glinka 3673 Pozna<ski 3671 Kossakowski 3665 Kuta 3662 Idzikowski 3662 Ficek 3659 Guzowski 3659 Cholewi<ski 3659 Abramczyk 3654 W'sowicz 3652 Wlaz=o 3648 Machowski 3648 D"bi<ski 3644 Skrzy<ski 3643 Myszkowski 3637 Oleszczuk 3637 Duraj 3635 Zajkowski 3633 Mirek 3633 Jasku=a 3628 Fila 3627 Nykiel

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

3623 Andruszkiewicz 3618 Pyka 3615 Pawlaczyk 3612 Dembi<ski 3605 Misiewicz 3604 Mitura 3603 Wola<ski 3599 Krzak 3597 Niedba=a 3596 Piwo<ski 3595 Cabaj 3589 Sawczuk 3588 Kwa>niak 3585 Stankowski 3582 Ulatowski 3579 Pacek 3576 Korczy<ski 3567 Zimny 3567 Szlachta 3567 Starczewski 3567 Krygier 3566 Mrozowski 3566 Krzy/aniak 3565 Formela 3564 Janiec 3563 Sobierajski 3562 Mrozik 3561 Przybylak 3561 Matusik 3560 Sarna 3557 W's 3555 Markowicz 3549 Cie>lar 3548 Tworek 3543 Samborski 3542 Rynkiewicz 3541 Barczyk 3539 Rusinek 3536 Fory> 3534 Kazimierski 3532 Bogus=awski 3531 Czop 3528 Rowi<ski 3525 Tokarczyk 3522 ?bikowski 3522 W[jciak 3520 Czarnowski 3518 Klimowicz 3511 Spychalski 3510 Trojan 3510 Knop 3505 Gromek 3505 Ba=dyga 3501 Boche<ski 3501 Bartoszewicz 3500 Cichecki 3499 G'dek 3495 +ukawski 3491 Januszkiewicz 3490 Chudzi<ski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 3486 Skrzypiec 3483 Olek 3482 Kotowicz 3476 Kocur 3474 Szpakowski 3471 Urbanik 3467 Sa=ata 3464 Koralewski 3460 Fiszer 3460 B"ben 3458 Walasek 3457 Piwowar 3457 Lubi<ski 3457 Kulczycki 3455 Ma:kowski 3450 Çwik=a 3449 Wojtkowski 3449 Golonka 3442 Zabielski 3439 Klimkiewicz 3438 W"glarz 3438 G[rczy<ski 3437 Gaw=owski 3436 Rze{nik 3435 Cichowski 3434 Kuczera 3433 Wolna 3432 Wojewoda 3429 Nizio=ek 3427 Janowicz 3426 Nikiel 3423 S=owikowski 3423 Gancarz 3419 Lisek 3414 Przyby=ek 3409 G=uchowski 3409 Domaradzki 3408 Rozwadowski 3406 N"dza 3406 Bajor 3404 Liszewski 3401 Cisek 3391 Siwak 3391 Kopka 3388 Czernik 3385 G=owacz 3381 Antosik 3378 Piaskowski 3378 Mateja 3377 Boguszewski 3377 Babiarz 3375 Binkowski 3374 Pieni'/ek 3374 Bali<ski 3373 Pokora 3373 +ada 3371 Rola 3369 Pir[g 3367 Wojtysiak 3367 Soja

3364 K"dzia 3364 Choi<ski 3363 Szmyt 3360 Drab 3358 Barczak 3354 +oboda 3354 Laski 3351 S=ota 3350 Kupis 3343 Pajor 3343 +'cki 3342 Wysoki<ski 3342 Kacperski 3341 Kuriata 3339 Swoboda 3338 Terlecki 3333 Walicki 3332 Kaliszewski 3330 Szewc 3329 Matuszek 3328 Po=e: 3327 Gierczak 3322 +ukasiak 3321 Janecki 3319 Rakoczy 3318 Jarosi<ski 3315 Siwi<ski 3314 Wiatrowski 3312 Puzio 3309 Ku>nierz 3309 Koc 3304 Wojnarowski 3302 Tobiasz 3302 Rogulski 3302 Kleszcz 3301 Boczek 3300 Jasiak 3297 Narloch 3294 M'ka 3291 Dziubek 3288 Skuza 3283 Miernik 3282 Iskra 3281 Ozimek 3280 B'czkowski 3278 Bryk 3277 Kufel 3277 Gutkowski 3271 Czernecki 3271 Chlebowski 3267 Kierzkowski 3265 P=[ciennik 3265 Nowosad 3263 Jurga 3262 Rozmus 3262 Ku=aga 3260 Popiel 3259 Gierszewski 3258 Ma=achowski 3257 Ignasiak

3256 Wn"k 3256 P=achta 3256 Ko=ek 3255 Marczyk 3253 Moszczy<ski 3253 Biedrzycki 3250 Sosna 3249 Polok 3246 Grabi<ski 3242 P=uciennik 3242 Kli> 3242 Cieszy<ski 3239 Roma<czuk 3239 Koch 3235 Bienias 3232 Kilian 3231 Szmit 3231 Stadnik 3230 Staro< 3229 Patyk 3229 Labuda 3229 Czekalski 3227 Pniewski 3226 Zdanowski 3226 Wilkowski 3226 Sarnecki 3225 Sypniewski 3224 Fedorowicz 3223 Winkler 3223 Chmielecki 3221 ?aczek 3215 Kobiela 3213 Kasi<ski 3205 Sa=ek 3205 Barszczewski 3198 Piechowski 3197 Orli<ski 3195 ?ochowski 3193 Warda 3193 Jurewicz 3192 Maciejczyk 3186 Czarnik 3184 Roguski 3184 Dragan 3180 Íwitalski 3180 Boniecki 3178 Kupczak 3178 Deja 3174 Pawe=czyk 3171 Basi<ski 3170 Ciechanowski 3169 Kulka 3167 Ochman 3167 Kwapisz 3166 Budnik 3164 Sobiech 3164 Jakubik 3162 Rojewski 3157 Pankiewicz 3157 Ko>mider

3157 Firlej 3156 Polkowski 3154 Wo{na 3153 Jasik 3153 Bajer 3152 Stefanowski 3152 Krzemie< 3151 Pepli<ski 3150 Skrzypczyk 3150 Mania 3146 Czeka=a 3146 Cisowski 3145 Stefanowicz 3145 Domin 3144 Bartosz 3140 Wicher 3140 Pawe=ek 3140 Meller 3140 Gaw"da 3137 Orlik 3134 Suszek 3133 Polakowski 3133 Pietkiewicz 3131 Wawer 3131 Sajdak 3131 Hinc 3131 Boczkowski 3130 Mickiewicz 3130 Ch"ci<ski 3124 Korycki 3122 Sas 3121 Babi<ski 3118 Mioduszewski 3115 Obara 3114 Gwizda=a 3111 Íwi"cicki 3107 Ruta 3103 Dziubi<ski 3102 Ciosek 3100 Sadkowski 3097 Czopek 3096 Rodziewicz 3095 +ozi<ski 3093 Sak 3092 Czerski 3090 Go=da 3082 Kuku=a 3082 Grabiec 3080 Kopiec 3075 So=tysik 3072 Klimczyk 3071 Kubas 3070 Nowik 3068 Napora 3066 Chrz'szcz 3064 Opali<ski 3063 Jod=owski 3062 Czechowicz 3061 Jaworowski 3059 Oko<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 3059 Kotecki 3059 Dmochowski 3055 Karbowiak 3054 Walaszczyk 3047 Gralak 3047 Dyrda 3046 Kiszka 3042 Tabaka 3042 Gondek 3041 Kozikowski 3040 Wachowicz 3038 B"benek 3036 ?abi<ski 3036 Por"ba 3035 Mi=ek 3032 Sobiecki 3031 Musielak 3030 Piku=a 3029 Tomaszek 3029 Szewczak 3028 Sasin 3027 Lenartowicz 3025 Cegielski 3024 +aski 3022 Skotnicki 3022 Rachwa= 3020 Idziak 3019 J[zefiak 3018 Bomba 3017 Íwiniarski 3016 Mo>cicki 3016 Jaszczuk 3016 Fijo=ek 3012 Zawadka 3012 Osiak 3009 Pliszka 3005 Janczewski 3004 Czarkowski 3003 Szymura 3002 Matysek 3000 Maciak 3000 Borawski 2995 Pietrucha 2994 Kielar 2994 Fryc 2994 Dmowski 2993 ?ydek 2989 Jarzyna 2989 Furmanek 2988 Kraso< 2987 Ziaja 2985 Gorzkowski 2985 Gawry> 2984 G=uszek 2983 Niew"g=owski 2983 Kownacki 2982 Szyszko 2981 Kalicki 2980 Mielewczyk 2978 My>li<ski

2974 Dere< 2968 Kozub 2965 Pietrasik 2965 Piecha 2963 Winiarczyk 2963 Klich 2963 G[rnik 2960 Cybula 2959 Chowaniec 2959 Butkiewicz 2954 Tyszkiewicz 2954 Karwat 2953 Szymborski 2951 Sobala 2951 Poniatowski 2951 Bartoszewski 2949 Kasprzycki 2949 Danielewicz 2948 Skupie< 2948 Koperski 2947 Kosecki 2944 Wasiluk 2943 Lewkowicz 2942 Dr'/ek 2941 Rzepa 2939 Machaj 2938 Pietruszewski 2938 M'dry 2934 Augustynowicz 2930 Jag=a 2928 Zdu<czyk 2926 Marcinek 2924 W=odarczak 2922 Kmieciak 2921 Ptasi<ski 2918 Fojcik 2916 B"dkowski 2915 Mruk 2914 Stach 2914 Pacholski 2913 Pasieka 2910 Stawarz 2908 Wronka 2908 Lupa 2908 G=odek 2908 Ciepli<ski 2906 Stefa<czyk 2906 Po{niak 2906 Pach 2906 Matkowski 2905 Miazga 2905 Krzywicki 2905 Ciupa 2904 Zajdel 2901 Strzy/ewski 2900 Balcer 2899 Piwko 2894 Kwa>ny 2894 Borowik 2893 Bia=a

2887 Jab=onowski 2885 Sie<ko 2881 Poloczek 2881 Kowalkowski 2881 Ciura 2880 Kwa>nik 2879 Sad=owski 2879 Kosicki 2878 Skonieczna 2878 Borz"cki 2877 Adamowski 2876 Piekarczyk 2875 Solarz 2873 Rostkowski 2869 Skoczek 2869 Gontarz 2863 Pud=o 2863 Lipowski 2863 Krzysztofik 2863 Jasek 2862 Moroz 2862 Mleczko 2862 Ku>mierczyk 2862 Krzywda 2861 Gruszecki 2859 Daszkiewicz 2857 Stanik 2857 S[jka 2856 B=asiak 2854 ?[=towski 2854 Zwierzy<ski 2853 Zarzecki 2852 Kur 2848 Langner 2847 Orlikowski 2845 Klepacki 2842 Pakulski 2839 Chy=a 2835 Arciszewski 2834 M'czy<ski 2834 Kosakowski 2832 Wojta> 2831 Kustra 2828 Wanat 2826 Gawin 2825 Przyborowski 2824 Kotwica 2824 Kocik 2822 Przytu=a 2820 Skar/y<ski 2816 Bryl 2814 Lesi<ski 2814 Hebda 2813 Lisiak 2811 Juraszek 2810 +"cki 2810 Gibas 2807 ?ywicki 2806 Wilczak 2806 Fiedorowicz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

2805 Wasik 2805 Tyszka 2805 Grzeszczak 2805 Chrzan 2804 Dorosz 2803 Starosta 2802 Spyra 2801 Rusiecki 2801 Piekut 2801 Konkol 2799 F'fara 2798 Pustelnik 2797 Stawiarski 2796 Samsel 2794 Bil 2792 Kijewski 2792 Kasza 2790 Tarasiuk 2790 Mokrzycki 2787 Czarny 2786 Dombrowski 2785 Lechowicz 2783 Migda= 2780 Durka 2779 Porada 2779 Momot 2778 Kosek 2778 K"dra 2778 Bykowski 2773 Dolecki 2769 Ciecierski 2768 Struzik 2767 Sobecki 2766 Suwa=a 2766 Perz 2766 Mielniczuk 2766 Giemza 2765 Pawluk 2765 Batko 2763 Zawierucha 2760 Suder 2758 Gronowski 2758 G=uch 2756 Grajewski 2755 K=ak 2755 Ba=a 2752 Michalec 2751 Bartkiewicz 2748 Szablewski 2747 Regulski 2746 Olejarz 2745 Krupski 2744 Przyby=o 2744 Krynicki 2743 Ma=kiewicz 2741 Prusak 2741 Galant 2739 Grala 2739 Duch 2738 Kaczkowski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 2737 Prokopowicz 2735 Korcz 2734 Mnich 2734 Kacprzyk 2731 Wegner 2731 Klocek 2728 Kaczmarzyk 2727 Antonowicz 2726 Starzyk 2726 Majchrowski 2725 Tyczy<ski 2725 Pawlus 2725 Olkowski 2725 Malczyk 2721 Str[/yk 2720 Waszczuk 2720 Mali<ski 2719 Brz[ski 2717 G"bala 2714 Wala 2713 Romanowicz 2712 Sakowicz 2710 Pietraszek 2710 Dobek 2709 Wojnar 2709 Szczeci<ski 2708 Maksymiuk 2705 Wiktor 2703 Skwara 2701 Mr[wka 2700 Luba<ski 2700 Dutka 2699 Brzostek 2694 Piecuch 2693 Jarzy<ski 2691 Ryszka 2690 Nogaj 2690 Bia=ow's 2689 Ko=tun 2688 Magdziarz 2687 Radziejewski 2687 Ku{nik 2687 K'dziela 2686 Niewi<ski 2685 Koli<ski 2683 Juszkiewicz 2683 Falkiewicz 2683 D"bek 2682 Ku>mierz 2681 +ukaszuk 2680 Wojdy=a 2680 Siekierski 2680 G[rnicki 2676 Marczy<ski 2676 Kotas 2676 Dziadosz 2675 Grzegorek 2674 Biskupski 2672 Semeniuk 2671 Zimna

2670 Sta>kiewicz 2670 Piela 2669 Bolek 2667 Pi[ro 2665 Galus 2664 Mi=osz 2664 Kabat 2663 Palka 2663 Fic 2661 Paluszkiewicz 2660 Chodorowski 2659 Kry<ski 2657 Rajewski 2656 Parzych 2656 Jedli<ski 2656 Filipkowski 2654 Libera 2653 Foltyn 2652 Sobol 2650 Szyd=o 2649 Bro/yna 2646 Kocot 2645 Brzoza 2643 Pawelczyk 2643 J"drzejak 2643 Burak 2642 Paduch 2641 Derda 2640 Miszczuk 2640 Kalemba 2640 Ginter 2639 Grad 2638 S=omski 2638 Dom/alski 2637 Chrostowski 2636 Sielski 2636 Kocio=ek 2636 Jeli<ski 2636 Dzwonkowski 2635 Zi[=ek 2635 Lipa 2635 Kaim 2634 Konik 2631 Pabian 2628 ?aba 2624 Wojtkiewicz 2624 Kubi<ski 2623 Kurpiewski 2622 Stachyra 2622 P=aza 2622 G"bski 2622 G"bka 2619 Mr[wczy<ski 2619 Kukie=ka 2619 Budny 2618 Bary=a 2617 Kupka 2616 Kapa=a 2616 Ceglarek 2615 Grobelny

2615 Gapi<ski 2614 W'troba 2614 Walczuk 2614 Sza=kowski 2613 Kuczkowski 2613 Jura 2613 Drzyma=a 2612 Krysi<ski 2612 Jaroszewicz 2608 Konieczka 2607 Tkocz 2601 Pomorski 2600 Karasiewicz 2598 Íwiderek 2597 Zaniewski 2597 Buczak 2594 Palacz 2593 Danielak 2592 Nizio= 2592 Dziadek 2591 Chmielowiec 2590 Nadolna 2589 Krysztofiak 2588 Wo=ek 2588 Makowiecki 2588 Figurski 2587 Gaca 2583 Pa=asz 2582 Idzik 2581 Z'bek 2580 Pogoda 2578 Go=awski 2578 B=och 2577 Nejman 2576 Pytlik 2573 ?ygad=o 2573 Stolarek 2572 ?urowski 2572 Jaszczak 2570 Hoffman 2567 Ga=ek 2565 Michniewicz 2564 Rydz 2563 Golik 2562 Barna> 2561 Jopek 2559 Woch 2559 Íwistak 2556 Szmigiel 2555 Barski 2554 Targosz 2552 Rafalski 2551 S=oma 2551 Czarniecki 2550 +ojek 2548 Krok 2548 Frontczak 2544 Moczulski 2544 +agowski 2542 Stasik

2541 Matuszczyk 2541 Ciborowski 2540 Sad=o 2540 Paszko 2539 Kulczy<ski 2539 Dankowski 2538 Sieczka 2538 Hawryluk 2537 Rusak 2535 Krawczak 2535 Gr'dzki 2535 D'browa 2532 Wojtal 2531 Rychter 2529 Tarczy<ski 2529 Kaszubowski 2529 Ga=kowski 2528 Gniadek 2527 Stefaniuk 2527 Kluczy<ski 2527 Go{dzik 2526 Szcz"ch 2526 Bujnowski 2525 Obr"bski 2524 Dziewulski 2523 Gromadzki 2521 Siek 2518 Podolak 2518 P=otka 2516 S=upski 2515 Pa=czy<ski 2512 Sabat 2512 Marchlewski 2509 W'do=owski 2509 Jarz'b 2509 Grz"da 2509 Dera 2507 Konarzewski 2506 Wierzba 2504 Gruba 2502 Kret 2501 Czarnocki 2499 +akomy 2497 Wojtala 2497 Wencel 2494 Skrzyniarz 2493 Dziekan 2490 Kaczorek 2488 Wolf 2488 Dudka 2487 Zamojski 2486 St"pi<ski 2486 G[{d{ 2484 Wo=owiec 2482 Szymkiewicz 2481 Ko/uch 2480 Szreder 2476 Ignatowicz 2475 Rogacki 2475 Dembowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 2474 Faber 2473 Kempi<ski 2472 Siwik 2472 Michta 2472 Brzezicki 2469 Kijak 2469 Go=dyn 2466 Wolanin 2465 Machura 2463 Tyburski 2463 Sulima 2463 Michalczuk 2463 Cury=o 2463 Bartos 2460 Okr[j 2459 +ab"dzki 2459 B'czyk 2458 Langer 2455 Za=uski 2455 Talaga 2455 +ukaszczyk 2453 Ochocki 2453 D=ugo="cki 2452 Niewiarowski 2450 Izydorczyk 2449 Sulej 2447 Nawrat 2446 Blicharz 2445 Sukiennik 2445 Pszcz[=kowski 2445 Furma<ski 2442 B=aszkowski 2439 Dura 2438 Walter 2436 Dyl 2433 Kurzy<ski 2432 Przywara 2432 Lig"za 2432 Brz[zka 2430 M=y<ski 2430 Michna 2430 Kochan 2430 Chabowski 2429 Jagie=a 2426 Janeczko 2424 Rajski 2423 Niewczas 2422 Ilnicki 2419 Pastuszak 2416 Ros[= 2415 T"cza 2413 Rawski 2412 Ma>lak 2412 Antoniuk 2411 Pruszy<ski 2411 Garstka 2410 Walewski 2410 Sk[rski 2406 Dworakowski 2404 Ku{niar

2404 Foks 2403 Nicpo< 2403 Jarek 2403 Antoniewicz 2402 Kmita 2402 Jaroszek 2401 Kropid=owski 2401 Byczkowski 2400 Go>ciniak 2400 Bura 2398 Ziemi<ski 2398 Dobkowski 2396 Rygielski 2394 Mi=kowski 2394 Dyba=a 2393 Pilecki 2392 Przyby=owski 2392 Kiedrowski 2382 Nied{wiedzki 2381 Szczepkowski 2380 Karbownik 2379 Sawa 2378 Cedro 2377 Boruta 2375 ?akowski 2374 Zacharski 2374 Ja/d/ewski 2374 Cegie=ka 2372 Latos 2371 B=a/ejczyk 2370 D"biec 2370 Bigos 2369 K'dzio=ka 2367 Zaborski 2366 Garczy<ski 2364 Szersze< 2363 Jaworek 2362 Danowski 2358 Sitkowski 2358 Pieczy<ski 2357 Marsza= 2356 Sierakowski 2354 Grobelna 2353 Skawi<ski 2353 Kubat 2353 Baczewski 2351 Opa=ka 2351 Kwietniewski 2349 Ku=ak 2349 Dudzic 2347 G="bocki 2346 Stycze< 2346 Pacyna 2346 Jarz"bski 2344 Matecki 2344 Hoppe 2343 Sidorowicz 2343 Berli<ski 2342 Jakubek 2342 Demski

2341 Szab=owski 2341 Klimkowski 2340 Owczarzak 2340 Franczyk 2339 Wieczorkowski 2339 Staniek 2338 Íwierczewski 2338 Przygodzki 2336 Wrzeszcz 2334 Cierniak 2332 Parol 2332 Ma=olepszy 2332 Bakalarz 2329 Rynkowski 2328 Wenta 2328 Smolarczyk 2328 Skorek 2328 Richter 2326 Mirecki 2325 Stasi<ski 2325 Andrzejczyk 2324 Olsz[wka 2322 Sarzy<ski 2321 Gos 2319 R[/alski 2317 Szyszkowski 2317 Szczepanowski 2317 +ojewski 2317 Jamrozik 2316 Wiktorowicz 2316 Wieliczko 2313 Wo{niczka 2313 G[rak 2312 Rekowski 2312 Mro/ek 2312 Kantor 2310 Kwidzi<ski 2310 Gilewski 2310 Bucki 2310 B=ach 2309 Brodziak 2307 Zi"tara 2307 Toczek 2307 Sokalski 2307 Kardas 2302 Wilkosz 2302 Kubera 2300 Ko{lik 2299 Nitka 2298 Trzaskowski 2297 Karczmarczyk 2297 Gre< 2295 Smolak 2295 Gradowski 2293 Sitarski 2293 Klepacz 2293 Antos 2292 Kobia=ka 2290 Bajorek 2289 Migas

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

2289 Kowol 2288 Fr'szczak 2287 ?y=ka 2287 Wajs 2285 Smaga 2284 Zapart 2284 Kosmowski 2283 Wojcieszak 2283 Malesa 2283 Kumor 2283 Kryczka 2282 Soli<ski 2281 Sobieski 2281 Karolczak 2281 Jaro< 2281 Brzostowski 2280 Nawara 2280 Ku{nicki 2278 Rutka 2278 Gr"da 2277 Turkiewicz 2275 Fuchs 2274 Grodzicki 2273 Waliszewski 2273 Pawelski 2272 Kardasz 2271 Kotula 2270 Ciok 2269 Kot=owski 2268 Jakubowicz 2267 Bonk 2266 Wi"c=aw 2266 Soszy<ski 2266 Leja 2266 Kubi> 2264 Tomaszewicz 2263 Matys 2263 Kotli<ski 2263 Bach 2260 Babicz 2259 Snopek 2257 Stawi<ski 2255 Wszo=ek 2254 +ucki 2253 Grzanka 2253 Brodzi<ski 2252 Miotk 2251 Zy>k 2251 Styczy<ski 2251 Kossowski 2250 Staniak 2249 Mizerski 2248 Lebioda 2248 Bry> 2245 Sulewski 2243 Cebulski 2242 R"bisz 2241 Pude=ko 2241 Chmielowski 2238 Potrykus


POPULARNOÍÇ NAZWISK 2238 Dwornik 2237 Pytlak 2237 Bojko 2236 Maciejak 2236 Gacki 2235 K=osek 2234 Ptaszek 2234 Kurdziel 2234 Krawczuk 2233 Walaszek 2233 Radwan 2232 +upi<ski 2232 K=ys 2230 Ma:kiewicz 2230 Dutkowski 2230 Adach 2229 Szymoniak 2227 Schulz 2227 Grucha=a 2227 Bujalski 2226 Rek 2226 Musialik 2226 Cendrowski 2225 Madeja 2224 Pa{dzior 2224 Furmaniak 2223 Budzik 2221 Langowski 2220 Balcerek 2219 Brzyski 2218 Bazan 2217 Strza=ka 2217 +opata 2216 Szlachetka 2216 Kap=on 2215 Íwi"tek 2214 Polit 2213 ?abicki 2213 Jadczak 2212 Umi<ski 2212 Sulikowski 2212 Plata 2212 Konior 2211 Ma=olepsza 2210 +uszczy<ski 2209 Pala 2208 Weiss 2205 Kurkiewicz 2204 Grzeszczyk 2201 Wi"ch 2200 Mazurowski 2200 Ga=czy<ski 2199 Wo{niakowski 2199 Kasperczyk 2199 Dul"ba 2199 Drapa=a 2195 Mierzwi<ski 2193 Pu=awski 2193 Karolewski 2192 Mazgaj

2190 Urbanowski 2190 Pijanowski 2189 Wiewi[ra 2189 Kopa<ski 2188 Kulak 2188 Goszczy<ski 2188 Fiuk 2187 Danielewski 2186 Starzec 2186 Rokosz 2185 ?elazny 2185 Krzy/ak 2185 Kolano 2185 Ja=ocha 2185 Guzy 2182 Piec 2181 Ímietana 2176 Cicho<ski 2175 Oczkowski 2175 Miedzi<ski 2174 B=aszak 2173 Skocze< 2172 Ku: 2169 Garus 2167 Sk[rka 2167 Pawluczuk 2167 Bartyzel 2166 Talarek 2166 Pytka 2166 Petrykowski 2164 Siewierski 2163 Kolenda 2162 Gaik 2161 Najda 2160 Dunaj 2159 Grzywna 2159 Fia=kowski 2159 Chuda 2158 Tch[rzewski 2158 Stachera 2157 Janota 2157 Budek 2156 Gonera 2156 Czerwiec 2155 Muzyka 2154 Do="ga 2153 Zelek 2153 Wa>niewski 2153 Kaczanowski 2152 Salwa 2152 Basiak 2151 Cho=uj 2150 Gackowski 2149 Tarnawski 2149 Pyzik 2146 Ruszkiewicz 2145 Wyka 2145 Dembski 2142 St"pkowski 2142 Lenkiewicz

2141 Iwanek 2141 Filipczyk 2140 Wierci<ski 2140 Cielecki 2139 Stolarz 2138 P=o<ski 2137 Surmacz 2137 Piechaczek 2137 Pasik 2137 Buchta 2134 Szczerbi<ski 2134 Kurczewski 2133 Landowski 2133 Klecha 2130 Burczyk 2129 Struga=a 2129 Staszkiewicz 2128 Pali<ski 2128 Korus 2128 Koczorowski 2127 Krystek 2126 Miros=aw 2125 Karp 2125 Gorczy<ski 2124 Szala 2124 Matysik 2124 Grzeszczuk 2122 Niedzia=ek 2120 Nocu< 2119 Prokopiuk 2119 Godek 2118 Raszewski 2118 Krysa 2117 Pieczonka 2117 K"ski 2117 Juchniewicz 2116 Ciach 2115 Palczewski 2115 Ja>kowiak 2115 Dyl'g 2114 Antosz 2113 Wieczorkiewicz 2112 Malina 2112 Barczy<ski 2111 Stelmaszczyk 2111 Maksymowicz 2110 Konkel 2109 Keller 2108 Owczarczyk 2106 Mikos 2105 Sieczkowski 2105 Bis 2103 Pisula 2103 Drozdek 2101 Ímia=ek 2101 +akoma 2100 Ziobro 2100 Serwatka 2100 Jagoda 2100 Dubicki

2098 Grajek 2097 Rosik 2097 Grochal 2095 Poli<ski 2093 Ryczek 2092 Paterek 2091 Gumi<ski 2091 Bizo< 2090 Wieteski 2090 Gala 2089 Kondraciuk 2088 Macio=ek 2086 Nag[rski 2086 Kondratowicz 2085 Mikrut 2084 Wodzy<ski 2083 Mendel 2083 Masternak 2081 Rychlewski 2081 Micho< 2081 Koco< 2079 +uniewski 2079 Kochanek 2078 Bieda 2076 Szustak 2075 Rajkowski 2074 Koziarski 2073 Kruczkowski 2073 Kosik 2073 Klim 2072 Wodzi<ski 2072 Otto 2072 Cie>lewicz 2071 Turzy<ski 2071 Pa=ys 2071 Mazurczak 2069 Opala 2067 Filipiuk 2065 Cwalina 2065 Celmer 2064 Nita 2064 K=usek 2064 Duchnowski 2064 Baraniak 2062 Szydlik 2062 Cha=upka 2060 Kordek 2058 Weso=ek 2057 Krasucki 2056 Hyla 2054 Rajca 2054 Kraus 2054 Czupry<ski 2053 Pyrek 2053 Kubis 2050 Lehmann 2049 Maruszak 2047 Formella 2045 Wrzesie< 2045 Felczak

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 2043 Sty> 2043 Konopko 2042 Wadowski 2042 Martyniuk 2042 Guga=a 2041 +azarski 2041 Borowczyk 2039 Wolniewicz 2038 Ruszczyk 2037 Wa>ko 2037 Szuster 2037 Podbielski 2037 P'czek 2035 Litwi<ski 2033 ?yli<ski 2033 Luty 2032 Cuber 2031 Pietrowski 2031 Konefa= 2030 Lizak 2029 G=owi<ski 2028 Marecki 2027 Podlewski 2027 Kobylarz 2026 Szklarski 2024 Kura 2023 Dyba 2022 Syski 2022 Fronczak 2020 Blicharski 2019 Ol"dzki 2019 Kluba 2019 Gach 2018 Piontek 2018 Garbowski 2017 Chomicz 2016 M'dra 2015 Pisarczyk 2015 Baranek 2014 P"ka=a 2014 Kielak 2013 G=az 2013 Gawor 2012 +"gowski 2011 Wichrowski 2011 Ílusarski 2011 Soroka 2010 Kie=czewski 2010 Danek 2009 Berna> 2008 S=otwi<ski 2007 Wojcieszek 2007 Iwi<ski 2007 Boruch 2006 Pruski 2006 Ma=ysz 2006 Kucia 2006 Klima 2005 Ílusarz 2005 Papiernik

2004 Szymankiewicz 2003 Molski 2003 Iwaniec 2002 Krasnod"bski 2002 Gryz 2000 Sobik 2000 Hernik 1997 Napieralski 1997 Magdziak 1996 Radzik 1995 Buli<ski 1994 Siemi'tkowski 1993 Ga=a 1992 Pszczo=a 1992 Maruszewski 1992 Kocjan 1992 Fudali 1991 Zarychta 1990 Treder 1990 M=ynek 1989 Mrzyg=[d 1989 Kramarz 1988 W[jcikowski 1987 S=onina 1987 Rychlicki 1987 Barwi<ski 1986 Tatara 1986 Gliszczy<ski 1986 Galicki 1985 Paul 1985 Bobowski 1984 Suliga 1984 Demczuk 1983 Tyc 1983 Ociepa 1983 Kosmalski 1981 Szukalski 1981 Szczypi<ski 1980 Gurgul 1980 Cwynar 1979 Szaniawski 1979 Rykowski 1979 Dembek 1978 Szczepankiewicz 1977 Krupka 1975 Miszewski 1975 Lazar 1975 Bijak 1975 Bajda 1973 Raczek 1972 Tomczuk 1972 Bu=a 1971 Kopi<ski 1970 Byczek 1968 Powro{nik 1968 Konopacki 1968 Bie<ko 1967 Zyskowski 1965 Kukulski 1965 G=[d

1964 Dwojak 1962 Kuku=ka 1962 Goc 1960 Wolniak 1960 Kramarczyk 1959 Grodecki 1958 ?ur 1958 W"sierski 1958 Niedzi[=ka 1957 Orzo= 1957 Lubecki 1957 G=[wka 1956 +apa 1956 Barcikowski 1955 Niemyjski 1955 Banasiewicz 1954 Ste: 1953 Popowski 1952 Sur[wka 1952 Le>nik 1952 Kr"/el 1951 Pietraszewski 1950 Wyszomirski 1950 Rado< 1950 Przepi[rka 1949 ?elazowski 1949 Murzyn 1948 Tatar 1948 Koci<ski 1948 Duma 1947 Tucholski 1946 Balcerak 1943 Gabrysiak 1943 Dubi<ski 1941 Warszawski 1941 Kokoci<ski 1940 Ímigiel 1940 Piechowicz 1940 Bania 1939 Martyniak 1938 Fatyga 1937 Zubrzycki 1937 Lisicki 1937 Fabian 1936 Wici<ski 1934 Grzechnik 1933 Ko>ci<ski 1932 Szatan 1931 Kuras 1929 Perek 1929 Choma 1927 Samek 1927 Pob=ocki 1927 Mruga=a 1926 Podsiad=y 1925 Str'czek 1925 Papis 1925 Krzy/a<ski 1925 Bielec 1924 Matejko

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

1924 Berger 1923 Borowy 1922 Str'k 1921 Szopi<ski 1921 Szczur 1921 Pol 1920 Tobo=a 1919 Dalecki 1917 Regu=a 1917 Pikul 1917 Blacha 1916 ?o='dek 1916 Kapela 1916 Gozdek 1915 Turkowski 1915 Halicki 1915 Baj 1914 Dymowski 1914 Dudkowski 1914 Banaszczyk 1913 Ujma 1913 Biniek 1912 Szabat 1912 Popowicz 1911 ?'d=o 1911 Radosz 1911 Chrapek 1910 Florkowski 1910 Bia=obrzeski 1910 Antoszewski 1909 Juda 1908 Muras 1907 Ch=opek 1904 Ko>ciuk 1902 Syrek 1902 M"drek 1901 Wosik 1901 Pomyka=a 1900 Sierpi<ski 1900 Lichota 1899 Raty<ski 1898 Wierzbi<ski 1898 Jesionowski 1898 Cymerman 1897 Mencel 1897 Malanowski 1895 Idczak 1895 Arendt 1894 Macioszek 1894 Jatczak 1893 Ku>mierek 1892 Targo<ski 1891 Radtke 1890 Sumi<ski 1890 Cesarz 1889 Reszczy<ski 1889 Kwiek 1888 Romanek 1887 Skrodzki 1887 Kulczyk


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1885 Sobotka 1885 Lema<czyk 1884 Zaworski 1884 Fabiszewski 1883 Piechnik 1883 Kociszewski 1883 Koby=ecki 1882 Chor'/y 1881 Winiecki 1881 Placek 1880 Strojek 1878 Zimoch 1876 Kachel 1876 Budzisz 1875 Lenarczyk 1875 Koziara 1874 M=odawski 1874 Biegun 1873 Kurzeja 1873 Grenda 1872 Ímiech 1871 Wodecki 1871 Tomkiewicz 1871 Skibicki 1871 Fr'czak 1871 Cyganek 1867 Puk 1866 ?elazko 1866 Niedzwiecki 1865 Kata 1864 Ignaciuk 1863 Kaba=a 1861 Jesionek 1860 Pluskota 1860 Piecyk 1859 Jaros=awski 1858 Wyrwa 1858 Kobierski 1857 Zabrocki 1857 Fr'k 1855 +'czy<ski 1853 Íwi"ch 1853 Kolczy<ski 1853 Braun 1852 Perli<ski 1851 Pi"tak 1851 Dzieko<ski 1850 Stocki 1850 Miszczyk 1850 Lechowski 1849 Prusinowski 1848 Pyra 1848 Maciejowski 1848 +ysakowski 1848 Ksi'/kiewicz 1848 Kamola 1847 Solarski 1847 Kuleta 1847 J"drych 1845 Tarasiewicz

1844 Szulik 1844 Kwa>na 1843 Miko=ajczuk 1843 Dettlaff 1843 Chmielarz 1843 Bodnar 1842 Zimnicki 1842 Íwierk 1842 Hryniewicz 1841 Skorupka 1841 Sankowski 1839 Robakowski 1839 Chmieli<ski 1839 Bochniak 1839 Belka 1837 Szkutnik 1837 Karpiuk 1836 Maroszek 1836 Kulawik 1835 Siczek 1835 Kowolik 1835 Kijowski 1835 Jaromin 1835 Huk 1834 Oracz 1834 Burakowski 1833 Rolka 1831 Wawrzy<czak 1831 Sobieszek 1831 Dziuk 1830 Staszczyk 1830 Kury=o 1830 Kura> 1830 Krze>niak 1829 Skolimowski 1828 Nurzy<ski 1827 Wawro 1827 Kuberski 1827 Gawrysiak 1826 Chrobot 1825 Biesiada 1825 Antonik 1824 Walu> 1824 Rozbicki 1824 Ludwikowski 1824 Brol 1823 Olsza<ski 1823 Oliwa 1823 Buka=a 1822 Miecznikowski 1822 Cis=o 1821 Wojas 1820 Remiszewski 1820 Bobek 1819 Siemaszko 1819 Ku{niak 1818 Zio=o 1818 Mieszkowski 1818 Jastrz'b 1817 Sulkowski

1816 Müller 1815 S=aby 1815 Matyjaszczyk 1815 Gola<ski 1814 Korona 1813 Mocek 1811 Walczy<ski 1811 Cieplak 1811 B=achut 1810 Íwi"tochowski 1810 Malak 1809 Gac 1808 Nasi=owski 1808 Mrowi<ski 1808 Grzywaczewski 1807 Manikowski 1807 Kuca 1807 Kozielski 1807 Daniszewski 1806 O=dak 1806 Brodzik 1805 Caputa 1804 Stanowski 1804 Skrzypczy<ski 1804 Parys 1804 Broniszewski 1803 Rasi<ski 1803 Drabek 1802 Wac=awek 1802 Rzeczkowski 1802 Paruzel 1802 Berezowski 1801 Kubiczek 1801 Chodkowski 1799 Siejka 1799 P"kalski 1799 Krzewi<ski 1799 Kotlarz 1798 Pieczka 1798 Kasztelan 1797 Staniewski 1797 Pacholczyk 1797 Adamik 1795 Filipczuk 1793 Zadro/ny 1793 Wa=ach 1793 Andrysiak 1792 Stasiuk 1791 Dryja 1790 P"dziwiatr 1790 Konecki 1790 G=a/ewski 1787 Richert 1787 Deka 1786 Kozubek 1786 Karo< 1785 Schab 1785 Pietraszko 1784 Jung 1783 Grzelka

1782 Dmitruk 1781 Nowocie< 1781 Michno 1780 Wnorowski 1780 Raszka 1780 Binek 1779 Íwietlik 1779 Major 1779 Czachor 1779 Byrski 1778 Orczyk 1778 Kaszy<ski 1778 Giera 1776 Miko=ajek 1776 Ligocki 1776 Fr'czyk 1776 Dr"/ek 1775 Wojew[dzki 1775 Graca 1774 Zembrzuski 1774 Smoczy<ski 1773 Wolnik 1773 W"gli<ski 1772 Witt 1772 Pokrywka 1771 Oleszek 1770 Ko/uchowski 1768 Ulanowski 1768 Siudak 1768 +uszcz 1768 Gronek 1767 Ska=ecki 1767 Po=omski 1766 Mech 1765 Stokowski 1765 Harasim 1764 Ko>cielski 1764 Gizi<ski 1763 Rzeszutek 1763 Antosiewicz 1762 Tyra=a 1762 Cupia= 1762 Bobi<ski 1761 Ogrodowczyk 1760 Ratajski 1760 Chwastek 1759 Ko{bia= 1759 Kasperowicz 1759 Kalkowski 1758 Suchanek 1758 Sob[l 1758 Rog[/ 1758 Mo/d/e< 1758 Gadzi<ski 1758 Feliks 1757 Ociepka 1756 +angowski 1754 Marut 1754 Ciechanowicz 1754 Brandt

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1753 W=odek 1753 Groszek 1752 Kopera 1752 Franke 1750 Milanowski 1750 K"pczy<ski 1750 Gom[=ka 1748 ?mudzi<ski 1748 Sici<ski 1748 Albrecht 1746 Urba> 1746 Mocarski 1746 Imio=ek 1745 Ko>cielny 1745 Bronowicki 1744 Szary 1744 Pamu=a 1743 Marcisz 1743 Kalata 1742 Zdeb 1742 Przepi[ra 1742 Nieckarz 1742 Kominek 1742 Ilczuk 1741 Szychowski 1741 Pastusiak 1740 Swat 1740 Stojek 1740 Ordon 1740 Kosza=ka 1739 Spa=ek 1739 O/ga 1739 Michaluk 1737 Skrzypi<ski 1737 Burdzy 1736 Witecki 1736 Kozio=ek 1734 Syta 1734 Kry> 1734 Koczwara 1730 Ulman 1730 Ra> 1730 Krzyszto< 1730 Kaniecki 1729 Szypu=a 1729 Matras 1729 +awrynowicz 1729 K"sik 1729 Ho=da 1728 Wojty=a 1728 Wojdak 1728 +yko 1727 Kuli> 1727 K"pski 1727 J"drasik 1727 Che=stowski 1727 Barabasz 1726 Ukleja 1726 G'sowski 1725 Rapacz

1724 Jania 1724 Guba=a 1723 W'cha=a 1723 Walig[rski 1723 Antolak 1722 Kotarba 1722 Kondrat 1722 Gwiazdowski 1721 Turczyn 1721 Krych 1720 Zientek 1719 Bodzioch 1718 Solak 1718 Simi<ski 1718 Micha=owicz 1718 Krzymi<ski 1717 Gawrych 1716 Szczuka 1715 Maciaszczyk 1715 Kras 1715 Klusek 1714 Zdyb 1714 Siero< 1713 Pietruczuk 1712 Firek 1711 Szeremeta 1711 +opatka 1710 Ko=ody<ski 1710 K=oda 1710 Karli<ski 1710 Gucwa 1709 Szczypka 1709 Ma=ysa 1708 Mak[wka 1708 Komenda 1708 Gryc 1708 Frank 1707 Macha=a 1707 Inglot 1706 Gabor 1706 Brzezina 1705 Moska=a 1705 Kuty=a 1705 Bereza 1704 Drogosz 1703 Opara 1703 Kucharek 1702 Nazaruk 1701 Zaczek 1701 Waliczek 1701 Pilarz 1701 Lisewski 1701 Lelek 1701 Jaszczyk 1701 Faron 1698 J"dras 1697 Czernicki 1696 Woszczyk 1695 Owczarski 1695 Kra>niewski

1695 Czubek 1695 Chwa=ek 1694 Abram 1693 Michalewicz 1693 Czapnik 1692 Rossa 1692 Kubicz 1692 Ciupak 1691 Ejsmont 1690 Zadro/na 1690 Matusiewicz 1690 Ko=ecki 1690 Jacek 1690 Chrab'szcz 1689 Zajda 1689 Du> 1689 Da=ek 1688 Zmys=owski 1688 Respondek 1688 Maryniak 1688 Hinz 1687 Wo=yniec 1687 Wardak 1687 Rz'sa 1687 Poprawa 1687 Lenard 1687 Dr'/kiewicz 1687 Bu=ka 1686 Zachara 1686 Janek 1686 G=odowski 1685 +abuz 1684 Stanisz 1684 Lubczy<ski 1684 Kruczy<ski 1684 Gomu=ka 1683 Szel'gowski 1682 ?uber 1682 Szklarz 1682 Kotulski 1681 Pieniak 1680 Wojdat 1680 Str[/y<ski 1680 Sadurski 1680 Pietro< 1679 Wiktorowski 1679 Pac 1679 Matu=a 1679 +'tka 1679 Grabarek 1679 Babula 1678 Papie/ 1677 Ledwo< 1676 Skrzypkowski 1676 Czernek 1674 Ferens 1674 Doniec 1674 Budna 1673 Jucha 1673 Hirsz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

1672 +ozowski 1672 Czub 1671 Íwi"cki 1671 Szwedo 1671 Janda 1671 Giba=a 1670 Paczy<ski 1670 Ceglarski 1669 Mosakowski 1668 Pastwa 1668 Jak[bczyk 1668 Fuda=a 1667 Szczawi<ski 1667 Miksa 1666 P"cak 1666 Niedzia=kowski 1665 Chojnicki 1664 Koszela 1663 Zdziarski 1663 Stopka 1663 Sm[=ka 1663 Dygas 1662 Wiecha 1662 Tomanek 1662 Noworyta 1662 Burski 1661 Skrok 1659 Tutak 1659 Kotkowski 1658 Wiater 1658 Tomiak 1658 Rabiega 1657 ?arski 1656 Misiura 1656 Krajnik 1655 Czerw 1654 Zwolak 1654 Wyrwas 1654 Piosik 1654 Otr"ba 1654 Kopaczewski 1654 Karkowski 1654 Jarz"bowski 1653 D=u/niewski 1652 Wojciechowicz 1652 Harasimowicz 1651 Wo=osz 1651 Bucior 1650 Wiercioch 1650 Uszy<ski 1650 Sulowski 1650 Glinkowski 1650 Ciupek 1650 Chabros 1649 Stawiarz 1649 Siennicki 1649 Hebel 1647 Wzorek 1647 Skupi<ski 1647 Kurasz


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1647 Gorzelak 1646 Sitkiewicz 1646 Sacha 1646 Prusik 1646 Lisiewicz 1646 Jacewicz 1646 Dybek 1645 Kotu=a 1645 Derkacz 1645 Antosiak 1644 ?arnowski 1644 Mielnicki 1644 Krzesi<ski 1641 Ko>ci[=ek 1640 Szczepa<czyk 1640 Sienicki 1640 Pindel 1640 Ko=odziejek 1640 Borycki 1639 Toporek 1639 Sob[tka 1639 Nakielski 1638 Ja>kowski 1638 Czerny 1637 Ímiechowski 1637 Przyby=owicz 1636 Stypu=kowski 1636 Knapczyk 1636 Biedro< 1635 Staniec 1635 Prz'dka 1635 Kurzawski 1635 Jachimowicz 1634 Mostowski 1633 Wojdy=o 1633 Okoniewski 1633 Kie=b 1633 Gross 1633 Czarna 1632 So>nicki 1632 Okrasa 1631 Ku>mierski 1631 Korna> 1630 Mielniczek 1629 +akomski 1629 Fali<ski 1628 Íwi'der 1628 Perzanowski 1628 Data 1627 Pruszkowski 1627 Krzy/owski 1627 Gdula 1626 Kuczek 1626 Kijek 1626 Grzelczak 1626 B=aszczuk 1625 Turczy<ski 1623 Natkaniec 1622 Bu:ko 1622 Aksamit

1621 Wa> 1621 Magda 1620 Jo<ca 1619 ?o=nowski 1618 Skubisz 1617 Wadas 1617 Tkaczuk 1616 Wa>kiewicz 1616 Napieraj 1616 M'kosa 1616 Kie=pi<ski 1616 Czerniejewski 1615 Bar 1613 Malewski 1612 ?elazna 1612 W=odkowski 1611 Rejman 1611 Meyer 1611 Bosak 1610 Derlatka 1608 Rygiel 1608 +abuda 1607 Gniazdowski 1606 Wybraniec 1606 Íroda 1605 Kabaci<ski 1605 Dragon 1605 Chudziak 1604 Fornalczyk 1604 Budka 1603 Zambrzycki 1603 Karasek 1603 J[{wicki 1602 Marsza=kowski 1601 Marynowski 1599 Szymik 1599 Nie: 1599 Korytkowski 1598 K'cki 1598 Juskowiak 1598 Cie>luk 1597 Pier[g 1597 Gulczy<ski 1596 Zem=a 1596 W'tor 1596 Ílusarek 1596 Bialik 1593 Stenka 1593 Rytel 1593 Grzesiuk 1593 Dyjak 1592 Abramowski 1591 Pestka 1590 Szuka=a 1590 R"kas 1590 +azarz 1589 Cichowicz 1588 Neuman 1588 +agoda 1588 Klimiuk

1588 Karaszewski 1588 Handzlik 1588 Celej 1587 Trojak 1586 Jawor 1585 Kargul 1585 Iwanowicz 1584 Smo=a 1584 Olbry> 1584 +yso< 1584 Dziubak 1583 Jo<ski 1582 Pa> 1582 Budziszewski 1582 Bauer 1581 Szefler 1581 Strzeszewski 1581 Majek 1580 Stasiewicz 1580 Bargie= 1579 Szumowski 1579 Sordyl 1578 Krzy/ewski 1578 Ciepiela 1577 Ziemski 1577 Kapro< 1577 Bal 1577 Baku=a 1576 Jeziorowski 1575 Lenczewski 1575 Koszyk 1575 Kitowski 1575 Deska 1574 Pietryka 1574 Ko{mi<ski 1574 Jurczy<ski 1573 Suchy 1573 P=oszaj 1573 Mentel 1572 +ab"d{ 1571 Szczech 1571 Borsuk 1570 Zdun 1570 Lipnicki 1569 Witowski 1568 Politowski 1568 Orszulak 1568 Jackowiak 1567 Marciszewski 1567 B=a/ewicz 1566 Szyde=ko 1565 Widomski 1565 Gryczka 1565 Dzi"giel 1564 So=owiej 1564 Naumowicz 1563 Szczurowski 1563 Sobczuk 1563 S=awek 1563 +uka

1563 +azowski 1562 Gawryluk 1562 Blok 1562 Baca 1561 Tomecki 1561 Kaszubski 1561 Iwaszkiewicz 1561 Dobrzycki 1560 Jakubas 1560 Grabka 1560 Cioch 1559 Furma<czyk 1559 Czerwik 1557 Wiktorski 1557 Miazek 1557 Majchrzyk 1556 Urbaniec 1556 Goraj 1556 Bera 1556 Bednorz 1555 Szmigielski 1555 Rydel 1555 Grabek 1554 Kosiba 1554 Karski 1553 Jarczewski 1552 Kapczy<ski 1552 Kalina 1551 Íwierc 1551 Szlendak 1550 Twarowski 1550 Olejarczyk 1550 Musia=owski 1550 Kudelski 1550 G=owala 1550 Czoga=a 1549 Najder 1548 Snarski 1548 Bratek 1546 Tutaj 1546 Tobolski 1546 Siemieniuk 1546 Jaroszy<ski 1545 Nizio 1545 Do="gowski 1544 Szypulski 1544 Sza=ek 1544 Rodzik 1544 Lasocki 1544 Dulski 1543 Tyszko 1542 Wojno 1542 Klawikowski 1542 Banaszewski 1541 Sternik 1541 Polus 1541 Chludzi<ski 1540 Sobek 1540 Panas 1539 Wrze>niewski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1539 Plewi<ski 1539 Dorsz 1538 Wolszczak 1538 Ícibor 1538 Rogi<ski 1538 +uba 1537 Warzocha 1537 Trocha 1537 Rus 1537 +ebek 1537 Kostyra 1536 Íl'zak 1536 Grzywi<ski 1535 Rymarczyk 1535 Popko 1535 P"czek 1534 Trzebiatowski 1534 Schneider 1534 Kampa 1534 Czepiel 1533 Zwierz 1533 Smo=ka 1533 Dyduch 1532 Pi"ko> 1532 Kordowski 1531 Narewski 1531 Kluza 1530 Raj 1530 Popielarz 1530 Merta 1529 W"grzynowski 1529 Sawi<ski 1529 P=usa 1529 J[zefowski 1528 Nizi<ski 1528 Gonciarz 1527 Laszczak 1527 Ca=a 1526 Sierant 1526 Rutecki 1526 Dzier/anowski 1526 Dunajski 1525 Ja{wi<ski 1525 Haber 1525 Grabarz 1525 Choroma<ski 1524 Plewka 1524 Kieliszek 1524 Dymi<ski 1524 Chili<ski 1523 Wycisk 1523 Pabich 1523 Gorgo< 1523 Dzida 1523 Ceg=owski 1523 Boraty<ski 1523 Antkiewicz 1521 Wi"c=awski 1521 Koczur 1521 Janiczek

1520 Krzysiak 1519 Psiuk 1519 Janczyk 1519 Guzi<ski 1518 Szafranek 1518 Kie=tyka 1518 Adam 1517 Wysocza<ski 1517 Rachwalski 1517 Lata=a 1515 Aniszewski 1514 Suchan 1514 Polanowski 1514 Kamie<ski 1514 Franek 1513 Rybski 1513 Kaptur 1513 Duszak 1512 Szo=tysek 1512 Golba 1512 Ga=an 1511 Rucki 1511 Olesiak 1511 Jureczko 1511 Czy/yk 1510 Dawidziuk 1509 Topolewski 1509 Grzegrz[=ka 1508 Nogalski 1508 Kociuba 1508 Babik 1507 Tr"bacz 1507 Kudli<ski 1507 Bilicki 1506 Szczupak 1506 Stadnicki 1506 Kramek 1505 Musia=ek 1505 Gu=a 1504 Galewski 1504 Buras 1502 Stalmach 1502 Sapi<ski 1502 Ogi<ski 1502 Gosk 1502 Berent 1501 Seliga 1501 Naskr"t 1501 B"tkowski 1498 S[wka 1498 +ukaszek 1498 Gracz 1497 Sk=odowski 1496 Torba 1496 Szota 1496 Olszowy 1496 Glapa 1495 Woroniecki 1494 Ho=ub 1493 Matera

1493 Ma=yska 1493 Golis 1493 Gmyrek 1493 B=achnio 1492 Rudek 1491 Zientara 1491 Rzepkowski 1491 Nowaczek 1491 Malek 1490 Za="cki 1490 Wirkus 1490 Szumilas 1490 Ogorza=ek 1490 Jab=onka 1490 Drzyzga 1489 Go=uch 1489 Go=a> 1488 Bagrowski 1487 Ziarko 1487 Sztandera 1487 Stryjewski 1487 Korze< 1487 Ciba 1486 Klukowski 1485 Siwy 1485 Oleszkiewicz 1485 Maria<ski 1485 Madali<ski 1485 +awicki 1485 Latocha 1485 Kusy 1485 Cie>licki 1484 Wiejak 1484 Matejek 1483 Przydatek 1483 Nitecki 1482 Knopik 1481 Truszczy<ski 1481 Olechnowicz 1481 Kobyla<ski 1480 S=omczy<ski 1480 Machnicki 1480 Ludwig 1480 Le>kiewicz 1480 Kulej 1479 Ambro/y 1478 Klasa 1478 Cudak 1477 Wilamowski 1477 Olszowski 1476 Prusi<ski 1476 Marks 1476 Gromada 1476 Gancarczyk 1475 Wawrzy<ski 1475 Modli<ski 1475 Fabia<ski 1474 Wojtyniak 1474 Karkoszka 1473 Tyl

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

1473 Obuchowski 1473 Latkowski 1473 Fischer 1472 Jeznach 1472 Hetman 1471 Legierski 1470 Taraszkiewicz 1470 Markuszewski 1469 Twar[g 1469 Paluszek 1469 Chwia=kowski 1468 Paruch 1468 Kieszkowski 1468 Denis 1468 Cieszkowski 1467 Widawski 1467 Poche: 1466 Nowara 1466 Niepsuj 1465 Siwicki 1465 Mo> 1465 Krzeszewski 1465 Dobija 1465 Chru>ci<ski 1463 Potempa 1463 Kulawiak 1462 Sitarek 1462 Pecyna 1462 Mikucki 1462 Laso< 1462 Kupisz 1461 Tarasewicz 1461 Sucharski 1461 Le> 1461 Domalewski 1461 Demianiuk 1460 Strach 1460 Rutkiewicz 1460 Kudyba 1459 Kwas 1459 Ku>mirek 1459 Kolanowski 1457 Kierzek 1457 Dominiczak 1456 Wojtyra 1456 Pikulski 1456 Kuczma 1456 Iwaniak 1455 Szkop 1455 Radek 1455 Kotlarski 1455 Bala 1454 Grzonka 1453 Stolc 1453 Niestr[j 1453 +atka 1453 Filipski 1453 Eliasz 1452 Seroka 1452 Ruda


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1452 Miklaszewski 1451 Stryczek 1451 Chromik 1450 Pelczar 1450 Kozina 1450 Fajfer 1449 Podraza 1448 Miklas 1448 K"sicki 1447 Ward"ga 1447 Pieprzyk 1447 Kawa=ek 1447 Arent 1446 Niedbalski 1446 Mendyk 1446 Kurpiel 1446 Jurasz 1445 Suchomski 1445 Roso=owski 1445 Reczek 1445 Pasierb 1445 Nieradka 1445 Najdek 1445 Kudzia 1445 B=awat 1444 Koszewski 1443 Ekiert 1442 Gmerek 1442 Cierpia= 1441 Jurecki 1441 Budziak 1440 Sadecki 1440 Rewers 1440 Maniak 1440 Majerski 1440 Kin 1440 Je/ak 1439 Szabelski 1439 Sawicz 1439 Grochocki 1439 Figas 1439 Boryczka 1438 Tch[rz 1438 Stachnik 1438 Korol 1438 Komorek 1438 G"bicki 1437 Kluz 1436 Szczypior 1436 Jachowicz 1435 Piorun 1435 Konopi<ski 1434 Rostek 1434 Çwiertnia 1433 Íliwowski 1433 Palmowski 1433 Kocemba 1433 Ciszak 1431 Matlak 1431 +azarczyk

1431 +akomiec 1431 Kaniowski 1431 Arndt 1430 Hankus 1429 Bartecki 1428 Wojnicki 1428 Jagusiak 1427 Centkowski 1426 Stodulski 1426 Pawe=czak 1426 Nowok 1426 Bentkowski 1424 Springer 1424 Sawka 1424 Kwolek 1424 Jasiewicz 1423 Dyrcz 1422 Fudala 1421 Zagajewski 1421 Wijas 1421 Tomkowiak 1421 S=abo< 1421 Skura 1421 Ludwicki 1420 Zyba=a 1420 Mianowski 1420 Czy/ak 1419 +aszkiewicz 1419 Dzioba 1418 Korba 1418 Januszek 1417 Wo=owski 1417 Studnicki 1417 Kopacki 1416 Ma=yszko 1415 Podlaski 1415 Gawlak 1414 Roszczyk 1414 Osak 1414 Danilewicz 1413 R'czkowski 1413 +y/wa 1413 Dampc 1412 Siatkowski 1412 Garbarczyk 1411 Teodorczyk 1411 Kaca 1411 Gunia 1411 Bigaj 1410 Seremak 1410 M[l 1410 +ab"cki 1409 Zuber 1409 Radzki 1409 Pozorski 1409 Pawlica 1409 Bronisz 1408 Korolczuk 1407 Tur 1407 Szura

1407 Cuper 1406 Szymaszek 1406 R"bacz 1406 +yszczarz 1406 Janosz 1406 Brandys 1405 Wilga 1405 Íwidzi<ski 1405 Kubisiak 1405 Jerzak 1404 Stefan 1404 Bojar 1404 Bednarczuk 1402 Tomasiak 1402 Konieczko 1402 Czeka<ski 1401 Serwin 1401 Mizio=ek 1401 Kroczek 1401 J"dryka 1401 Gumowski 1401 Grzyma=a 1400 ?uraw 1400 Zabawa 1400 Wronowski 1400 Macura 1399 Niczyporuk 1399 Jamka 1398 Niwi<ski 1398 Kulpi<ski 1398 Branicki 1397 Dziurzy<ski 1397 Cie:wierz 1396 Jarczy<ski 1396 Federowicz 1394 Hryciuk 1394 G=owa 1394 Chromi<ski 1394 Borowa 1393 Pasi<ski 1393 Kaliszuk 1393 Chudek 1392 Uzna<ski 1392 Ostojski 1392 Nakonieczny 1392 Grochala 1392 Gogolewski 1391 Radkiewicz 1391 Prorok 1391 Owczarz 1391 Olechowski 1391 Martyna 1391 Grochulski 1391 Gole< 1390 Grze>kiewicz 1390 Bem 1389 Olkiewicz 1389 Matuszkiewicz 1389 Majkut 1389 Kaiser

1387 Wieloch 1387 Szefer 1387 Strojny 1387 Papuga 1387 Mierzy<ski 1387 Matyjasik 1387 +"czycki 1387 Lasecki 1386 Straszewski 1386 Skorupi<ski 1386 Komarnicki 1386 Kluk 1385 Szolc 1385 Stala 1385 Seroczy<ski 1385 +ubi<ski 1384 Za=oga 1384 Kili<ski 1384 G=uszak 1383 Szumi<ski 1383 Ciupi<ski 1382 Grygier 1382 Durski 1382 Bandura 1381 Zaorski 1381 Porowski 1381 Kaszewski 1380 Zygad=o 1380 Ros=aniec 1380 Mac 1380 Ciechomski 1379 Stefanek 1379 Spyrka 1379 Majcherczyk 1379 Janocha 1379 B="dowski 1378 Po=czy<ski 1378 Moli<ski 1378 Gliniecki 1378 Ciep=y 1378 Bry=ka 1378 Abramek 1377 R"kawek 1376 Bogus 1375 Wardzi<ski 1375 St"pnik 1375 Ni/nik 1375 Misiek 1375 Kunikowski 1375 Fluder 1374 Statkiewicz 1374 Marcinowski 1374 Hryniewicki 1374 Bojda 1374 Bigus 1373 Koncewicz 1373 Beczek 1372 Pyrka 1372 Ponikowski 1372 Papierz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1372 Molik 1372 Komosa 1372 Bia=czak 1372 Bargiel 1371 Wodnicki 1371 Gawlas 1371 Adler 1370 +aba 1369 Piasek 1369 Bartosi<ski 1368 Uci<ski 1368 Sygu=a 1368 Kruszyna 1368 Ca=us 1368 Bia=o< 1367 Tylkowski 1367 Poprawski 1367 Maik 1366 Zachariasz 1366 Wereszczy<ski 1366 Suszy<ski 1366 Postek 1365 Szczyrba 1365 Karbowniczek 1365 Jurak 1365 Jagu> 1365 Ciarkowski 1364 Ciupka 1363 Sierocki 1363 R[j 1363 Borzyszkowski 1362 +yczko 1362 Gle< 1361 Le>niowski 1361 Gzik 1361 Gasi<ski 1361 Bujok 1360 Olewi<ski 1359 Tryba 1358 Perzyna 1358 Gostkowski 1357 Ziemniak 1357 Walczewski 1357 Tyrka 1357 Jaskot 1356 P=oski 1355 Trze>niewski 1355 Maci'/ek 1355 Korzec 1354 Suli<ski 1353 Toporowski 1353 Szl"zak 1353 Knitter 1353 Ignaszak 1353 Danielczyk 1353 Bekier 1352 Ksi"/opolski 1352 Komor 1352 Karda> 1351 Skrzek

1351 Iwaszko 1351 Anuszkiewicz 1350 Micha=kiewicz 1350 Dymkowski 1349 Matelski 1349 Krzykowski 1349 Duli<ski 1348 Wasi<ski 1348 Tomiczek 1348 Popis 1348 Migacz 1348 Balon 1347 Kiraga 1346 Winiarz 1346 Lendzion 1346 Bajek 1345 Roszyk 1345 Dzido 1345 Dolatowski 1345 Bara 1344 Szal 1344 Marciniec 1344 +opaci<ski 1344 Grz'dziel 1344 Ch'dzy<ski 1344 Cap 1344 Bula 1344 B'ba 1343 Ku{micki 1343 Joniec 1343 Domachowski 1342 Smyczek 1342 Jachimowski 1342 Gontarczyk 1341 Bidzi<ski 1341 Aftyka 1340 Wojnarowicz 1340 Stepnowski 1340 Skop 1340 Ploch 1339 Ochma<ski 1339 Kamecki 1338 Uchman 1338 Siuta 1338 Rabenda 1338 Nakonieczna 1338 +oza 1338 Kapu>niak 1338 Homa 1338 Gliwa 1338 Fuks 1338 Bylica 1337 Ziarkowski 1337 Rybakowski 1337 Igielski 1337 Brych 1336 Suwalski 1336 Lubas 1336 Gluza 1335 Sztuka

1335 Sielicki 1335 Rogaczewski 1335 Le>niewicz 1335 Dolny 1334 Taras 1334 Milewicz 1333 Szpunar 1333 Skulski 1333 Perzy<ski 1333 Korsak 1332 Zalas 1332 Witak 1332 K"sy 1332 Balcerowski 1331 Sierzputowski 1331 Pawi<ski 1331 Krogulec 1330 Malarz 1330 Flisikowski 1330 Brz"czek 1329 Ryczkowski 1329 Frej 1328 Florkiewicz 1327 Telega 1327 Skierski 1327 Kryszak 1327 Kryger 1325 Prusaczyk 1325 Majcherek 1325 Grzegorzek 1325 Dobrzeniecki 1324 +owicki 1324 Latosi<ski 1323 Zawieja 1323 Archacki 1322 Smykowski 1322 Pajewski 1322 Kopci<ski 1322 Ho=ownia 1322 Cieplik 1321 Reda 1321 Polowczyk 1321 Kusak 1321 Krzysztofiak 1321 K=eczek 1320 Siekiera 1320 Religa 1320 Grzechowiak 1320 Czyszczo< 1319 +uszczek 1318 Wawrzak 1318 Dziki 1318 Bu=at 1317 Wac=awik 1317 Sutkowski 1317 Lipczy<ski 1317 Kozanecki 1316 Walecki 1316 Nikodem 1316 Kordas

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

1316 Bajkowski 1315 Wawrowski 1315 Ínie/ek 1315 Polewski 1315 Drwal 1314 Skrobisz 1314 Korecki 1314 Dworzy<ski 1314 Bajerski 1313 Ícis=owski 1313 Sanecki 1313 +ysek 1313 Kupi<ski 1313 Czapka 1312 Zgoda 1312 Wal 1312 Kosiorowski 1311 Smole<ski 1311 Pot"pa 1311 Mi>ta 1311 Jadach 1311 Gdaniec 1311 Bruli<ski 1311 Bandurski 1310 Pa=ubicki 1310 Hildebrandt 1310 Fabi> 1310 Depczy<ski 1309 Wrzos 1309 Wantuch 1309 Kantorski 1309 Ka=a 1308 Pucek 1308 Popczyk 1308 Hibner 1307 Íwierkowski 1307 Sobiesiak 1307 Osika 1307 Narkiewicz 1307 Micek 1307 G[rowski 1306 Zamorski 1306 Worek 1306 Kie=kowski 1306 Brychcy 1305 Szymiczek 1305 Chomicki 1304 Zychowicz 1304 Szuszkiewicz 1304 Sylwestrzak 1304 Kostrubiec 1304 J"drzejowski 1303 Zi"cina 1303 Orzech 1303 Ko>la 1303 Drelich 1303 Barto< 1302 Walkowicz 1302 Podyma 1302 Ku{micz


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1302 B=achowicz 1302 Bernaciak 1301 Paziewski 1301 Kalus 1301 Fiedor 1300 Staszczak 1300 Dr'/kowski 1300 Bieniasz 1298 Lalik 1298 Jeziorek 1297 W"giel 1297 Wa="ga 1297 Talarczyk 1297 Musik 1297 Kowalewicz 1297 Jachym 1296 Winiarek 1296 Szynal 1296 Smolarz 1296 Kaca=a 1295 Melon 1295 J"drysiak 1295 Grygoruk 1295 Go{dziewski 1295 Charkiewicz 1295 Bartoszuk 1294 R'pa=a 1294 Nalepka 1294 Koby=ka 1293 Wicik 1293 Biegaj 1291 Kusi<ski 1291 Grot 1291 Gajowniczek 1291 Durda 1291 Bor[wka 1290 Sujka 1290 Fra<czak 1289 Piskorek 1289 Obrzut 1289 Drewnowski 1288 Kubasik 1288 Bratkowski 1287 Wojna 1287 Waga 1287 Serek 1287 Pohl 1287 Der"gowski 1286 Sieracki 1286 Siembida 1286 M=odzianowski 1285 Wac=awski 1285 Talik 1285 Szymala 1285 Just 1285 Goluch 1285 Denisiuk 1285 Buga=a 1285 Bucholc 1284 Smolik

1284 Nyga 1284 Nogal 1284 Latusek 1284 Gradzik 1283 Tymoszuk 1283 Stacho< 1283 Ozdoba 1283 Joachimiak 1283 Dziwisz 1282 Zub 1282 Skwarczy<ski 1282 P=ochocki 1282 Pawlina 1281 Zo< 1281 Wychowaniec 1281 Rogowicz 1281 Podstawka 1281 Pieczara 1281 Opolski 1281 Grocholski 1281 Dro/d/y<ski 1280 W=osek 1280 Top[r 1280 Krzywdzi<ski 1280 Kornatowski 1280 Jokiel 1280 Jaruga 1279 Szmyd 1279 Polaczek 1279 Maku=a 1279 Kisielewicz 1279 Dratwa 1279 Danecki 1279 Czupryniak 1279 Anto<czyk 1278 Íwist 1278 Str[zik 1277 Wojtecki 1277 Paprota 1277 Kacprowicz 1276 Staszek 1276 Norek 1276 Migdalski 1275 So:ko 1275 Orczykowski 1275 Dombek 1275 Bronk 1274 G[rczak 1274 Francuz 1273 Rosiek 1273 Papaj 1273 Bronikowski 1272 Syku=a 1271 Zimnoch 1271 Íwi'tczak 1271 Jask[=ka 1271 Figarski 1271 Che=miniak 1270 Tomasiewicz 1270 Szponar

1269 Rdzanek 1269 Grunwald 1268 Wojtan 1268 Piekutowski 1268 K=opotowski 1267 Woronowicz 1267 +ysik 1267 Ko>cia<ski 1267 Ka=ka 1266 Kornas 1266 Kaznowski 1266 Barcik 1265 Rz'dkowski 1265 Jaczewski 1265 Czok 1265 Antas 1264 Osuchowski 1264 Maciejczak 1264 Kamionka 1263 Wojtanowski 1263 Michalewski 1263 Ch": 1262 Wo=owicz 1262 Wojtasiak 1262 Szafarczyk 1262 Iwa<czuk 1261 Talar 1261 Kucza 1260 We=na 1260 Pazio 1260 Lisi<ski 1260 Filar 1260 Fil 1260 D'bski 1259 Sp=awski 1259 Rowicki 1258 Íwitek 1258 Gontarek 1256 P"dzich 1256 Mo/ejko 1256 Materna 1256 Klimczuk 1256 Godula 1255 Majczak 1254 Wydrzy<ski 1254 Kozakowski 1254 Korniluk 1254 Cieluch 1254 Chrobok 1253 Sieniawski 1253 Pociecha 1253 Karolczyk 1253 Dolna 1253 Boczar 1252 Troszczy<ski 1252 Gryko 1252 Chrostek 1252 Bieszczad 1251 Dzieka<ski 1250 Najman

1250 Moczyd=owski 1250 Matwiejczuk 1250 Mankiewicz 1250 D=ugok"cki 1250 Borowczak 1250 Barylski 1249 Popiela 1249 Niklas 1249 Matoga 1249 Maro< 1249 Dzwonek 1248 Ogrodowski 1248 Majchrowicz 1248 Korneluk 1248 Chodakowski 1247 W'/ 1247 Starowicz 1247 Ja=owiecki 1246 Stelmaszyk 1246 Smok 1246 Gnat 1246 Czarniak 1246 Bielewicz 1245 W=odarek 1245 Moch 1245 Goryl 1244 Szczodrowski 1244 Rutyna 1244 J"drusik 1243 Purzycki 1243 M"/yk 1242 Pacholec 1242 Jarmo=owicz 1242 Ha=asa 1242 Ba=ut 1241 Szych 1241 Rudowski 1241 Konopa 1241 Kasperkiewicz 1240 W"glewski 1240 Saja 1240 Pielak 1240 Manowski 1240 +epkowski 1240 Koryci<ski 1240 Fr'czkowski 1240 Dobrosielski 1239 Szczecina 1239 Rolnik 1239 Lasak 1239 Durak 1238 Muchowski 1237 Zima 1237 Sok[lski 1237 Gwi/d/ 1236 Ímietanka 1235 Stanicki 1235 Przychodze< 1235 Gralewski 1234 Matusz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1234 Czerniecki 1233 Stawowy 1233 Fa=ek 1233 Dubaj 1232 Osma<ski 1232 Dobies 1231 Winter 1231 Szymanowicz 1231 Sambor 1231 Piasta 1231 Paso< 1231 Derkowski 1230 Loch 1230 J"drychowski 1230 Cios 1229 Sumara 1229 Sobkowicz 1229 Pieczykolan 1229 Minda 1229 Ewertowski 1229 Baniak 1228 Kamrowski 1227 Zawi=a 1227 Witkiewicz 1227 Polek 1227 Pacak 1227 Mol"da 1227 Dyla 1226 Szendzielorz 1226 Koziej 1226 Fija= 1226 Che=mi<ski 1225 Wieche: 1225 Mitr"ga 1225 Maniecki 1225 Ku{niewski 1225 Kopania 1225 D"bkowski 1224 Binkiewicz 1223 Tusi<ski 1223 Trocki 1223 Íwito< 1223 Mys=ek 1223 Motylewski 1223 Miarka 1223 Durczak 1222 Íledziewski 1222 Oniszczuk 1222 Butryn 1221 Widz 1221 Supi<ski 1221 Mularski 1221 Korczyk 1220 Wachnik 1220 Ry=ko 1220 Madaj 1220 +obodzi<ski 1219 K'kolewski 1218 Rams 1218 Marchel

1218 Leszek 1218 Janaszek 1218 Dworaczek 1217 Zadroga 1217 Szul 1217 Panfil 1217 Lamparski 1217 Kra>nicki 1217 Gos=awski 1216 Ptasznik 1215 Zdybel 1215 Kawa=ko 1215 Dubas 1215 Ciasto< 1215 Chodkiewicz 1215 Bruski 1214 Sosin 1214 Pikus 1214 Babiak 1213 Olak 1213 Nobis 1213 Jurgielewicz 1213 Jaszewski 1213 Grzenkowicz 1212 Str"k 1212 Krzewski 1212 Gajdzi<ski 1211 Struski 1211 Fiut 1210 Wit 1210 Sokal 1210 Chmurzy<ski 1209 Polcyn 1209 Mieszczak 1209 Magnuszewski 1209 G'siewski 1209 Czaban 1208 S=odkowski 1208 Sidoruk 1208 Chudzicki 1208 B=aut 1207 Pr[chniak 1207 Podle>ny 1207 Kuzio=a 1206 Szarzy<ski 1206 Miko> 1206 +yczkowski 1206 Duk 1205 Wieleba 1205 Matczuk 1205 Machnio 1205 Kraj 1205 Grze> 1204 Pacu=a 1204 Dyga 1203 Masztalerz 1203 Krasicki 1202 Sitnik 1202 S"dziak 1202 Jarzynka

1202 Augu>cik 1201 ?elechowski 1201 Pilichowski 1201 Kortas 1201 Andrzejczuk 1200 Trojnar 1200 Skarbek 1200 Kajzer 1200 Fronc 1199 Stroi<ski 1198 Zuba 1197 Walendzik 1197 Smulski 1197 +ysak 1197 Krzeszowski 1197 Bo/yk 1196 Pa{ 1195 Latawiec 1194 Mitka 1193 Szklarczyk 1193 Kachniarz 1193 Jakimiuk 1193 Grabowicz 1193 Bajon 1192 Barczewski 1191 Wyszkowicz 1191 Szurgot 1191 Szozda 1191 Nowowiejski 1191 Kajda 1191 Dyk 1190 Z"bala 1190 Sztorc 1190 Nowotarski 1190 +ojko 1190 Ka=uski 1189 Szymczuk 1189 Stru> 1189 Stopyra 1189 O=dakowski 1189 Bochen 1188 Wojtyczka 1188 Katarzy<ski 1188 Bulik 1187 Pinkowski 1187 Kad=ubowski 1187 J[zefczyk 1186 Trybu=a 1186 Graf 1185 Ostapowicz 1185 Mi"tkiewicz 1184 Leszko 1184 Ko>cielna 1184 Ceglarz 1183 Zagrodzki 1183 Stepaniuk 1183 Mroczka 1183 Kostuch 1183 Ko=cz 1183 Hadry>

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

1183 Gosty<ski 1182 Tworkowski 1182 Pacan 1182 +apka 1182 Kopecki 1182 Fr'c 1182 Dziak 1181 S"d=ak 1181 +ukaszyk 1180 R[zga 1180 Romanik 1180 Kida 1180 Buchwald 1179 Pra=at 1179 Opiela 1179 Ko=acki 1178 Siwiak 1178 Rudy 1178 P=awecki 1177 Ryszkowski 1177 Ponichtera 1177 Kmiotek 1177 B=aszczy<ski 1177 Basta 1177 Augustowski 1176 Siemianowski 1176 Pru> 1176 Krzanowski 1176 Gapski 1175 Pa>ko 1175 Pasikowski 1175 Lewandowicz 1175 Jakimowicz 1175 Gospodarczyk 1175 G=os 1175 Gad 1175 Cisak 1174 Krzos 1174 Kotwicki 1174 Depa 1173 Tomas 1173 Gorzkiewicz 1172 Goch 1172 Busz 1172 Baraniecki 1171 Zduniak 1171 Íciga=a 1171 O/arowski 1171 Mo:ko 1170 Jak[bczak 1169 ?elichowski 1169 Topczewski 1169 Puchacz 1169 Makara 1169 Kr[licki 1169 Dynowski 1169 Dani=owicz 1168 Szady 1168 Osadnik 1168 +ubkowski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1168 Grzegorski 1168 Chamera 1167 Zubek 1167 Soszka 1167 Paprzycki 1167 Makulski 1167 Bolesta 1167 Bielawa 1166 Brzoski 1165 Íwieca 1165 Jordan 1165 Gabriel 1164 Po/oga 1164 Pawlas 1163 Stempie< 1163 Smuga 1163 Olechno 1163 Naruszewicz 1163 Kotynia 1162 S=awski 1162 Kanclerz 1162 Ignatowski 1162 Haba 1162 Gawenda 1161 Zwolski 1161 Struk 1161 Sternal 1161 +awecki 1161 Koba 1161 Bukowiecki 1160 Szarmach 1160 Sopel 1160 Gruda 1159 Íwieboda 1159 Szulczewski 1159 Rykaczewski 1159 Marciniuk 1159 Lesiuk 1159 Chrz'stek 1158 Zawalski 1158 Czy/owski 1157 Wandzel 1157 Pajda 1157 Go=u<ski 1157 Dzienis 1157 Borysewicz 1156 Szlaga 1156 Krzysiek 1156 Iwa<czyk 1155 Modrzy<ski 1155 Cierpisz 1155 Cackowski 1155 Borczyk 1154 Ziembicki 1154 Szymula 1154 Ka=u/y<ski 1154 Danielski 1152 Pietrasiak 1152 Minkiewicz 1152 Kazanowski

1152 Hojka 1152 Goral 1151 Sta> 1151 Smoter 1151 Przew=ocki 1151 Dziewi"cki 1151 Czubi<ski 1151 Bosek 1150 Bitner 1149 Uli<ski 1149 Kornecki 1149 Kondej 1149 Furga= 1149 Durlik 1148 Kusa 1148 Durzy<ski 1148 Chaci<ski 1148 Bakalarski 1147 Zgierski 1147 Pacewicz 1147 Masiak 1147 +empicki 1147 Kucz 1147 Kopyci<ski 1147 Cichowlas 1147 Babicki 1147 Anders 1146 Wawszczak 1146 Sza=a<ski 1146 S=upek 1146 Pych 1146 Piszcz 1146 Opoka 1146 Lorenz 1146 Grochowina 1145 Ziemia<ski 1145 Wicha 1145 Pawliczek 1145 Kus 1144 Zysk 1144 Sroga 1144 Rychel 1144 Patora 1144 Maciocha 1143 Sujecki 1143 Rozmiarek 1143 Pesta 1143 Licznerski 1143 Kozerski 1143 Fabija<ski 1143 Dzia=ak 1143 Cie>likowski 1142 Gody< 1142 Chmara 1141 Jakubaszek 1141 Ba=azy 1140 Ryka=a 1139 Wika 1139 Kotala 1139 Brzoskowski

1138 Kuchci<ski 1138 Kamieniecki 1138 Fikus 1137 Sus 1137 Kunc 1137 Chru>cicki 1136 Sa=aci<ski 1136 Mateusiak 1136 Kusyk 1136 Cegli<ski 1135 Roma<czyk 1135 Makie=a 1135 Lejman 1135 Ko=aczek 1135 Bystrzycki 1134 Kurzak 1134 Czaplewski 1134 Bondyra 1133 Podkowa 1133 Pa>nik 1133 Oleszko 1133 Marcol 1132 Wolicki 1132 Szybiak 1132 Ruszczak 1132 Machalski 1132 Kwapi<ski 1131 Zbroja 1131 Stosik 1131 Gruchot 1131 G=adkowski 1131 Bo> 1130 Wo/niak 1130 Sibi<ski 1130 Gniewek 1130 Bu=awa 1129 Wielog[rski 1129 Wiatrak 1129 Tala>ka 1129 Patalas 1129 Kwoka 1129 Krzempek 1129 Ko=osowski 1129 Drzewi<ski 1129 Danilczuk 1128 Wa/ny 1128 Sidorczuk 1128 Mi=oszewski 1128 Legutko 1128 Kobos 1128 Domeracki 1127 Tylek 1127 Szkoda 1127 Przerwa 1127 Niski 1127 Linek 1127 Kuczewski 1127 Galik 1127 Dulewicz 1127 Drozda

1127 Bonis=awski 1126 Nowek 1126 Matulewicz 1126 Karpeta 1126 Jurczuk 1126 Bu>ko 1125 S=omian 1125 Drywa 1124 Rybus 1124 Langa 1124 Kluczek 1123 Wr"czycki 1123 Paluchowski 1123 Pachulski 1123 Orkisz 1123 +agodzi<ski 1123 Ka=ucki 1123 Brudnicki 1122 Gnatowski 1122 Gaworski 1122 Dominikowski 1121 Ziemkiewicz 1121 Siara 1121 Para 1121 Kwasek 1121 Kukowski 1121 Januszko 1121 Hejduk 1120 +uszczak 1119 Sprawka 1118 Zblewski 1118 Przybys=awski 1118 Korytowski 1118 Kie=ek 1118 Jop 1118 Faryna 1117 Zimo< 1117 Utrata 1117 Radli<ski 1117 Mirga 1117 Kozaczuk 1116 Wojtyna 1116 Rzo<ca 1115 Madejczyk 1115 Glapiak 1115 Dziadkowiec 1114 Ochnio 1114 Gaw"cki 1113 Sieja 1113 Malewicz 1113 Burczy<ski 1113 Bachanek 1112 Íwiat=owski 1112 Mirocha 1112 Konopski 1112 Dom/a= 1111 Tworzyd=o 1111 Strychalski 1111 P=aneta 1111 Feret

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1110 Witas 1110 Sekulski 1110 Popielarski 1110 Figat 1109 Muc 1109 Kuciel 1109 Kielan 1109 Ha=at 1108 Ziobrowski 1108 Tec=aw 1108 Radkowski 1108 Loba 1108 Klucznik 1107 Bielas 1106 Rajczyk 1106 Myszak 1106 Muniak 1106 Michalczak 1106 Kochanowicz 1105 ?[rawski 1105 Szo=tysik 1105 Rychert 1105 Pyda 1105 Janowiak 1105 Janiga 1105 Gr'dziel 1104 Wdowczyk 1104 Pytlarz 1104 Kuzia 1104 Dziewa 1104 Bernatowicz 1103 Ostapiuk 1102 Tomicki 1102 Rejniak 1102 Marci<ski 1102 Kotlarek 1102 Kosieradzki 1102 Gajownik 1102 Brach 1101 Tatarek 1101 Szyc 1101 Masny 1101 Krzyszkowski 1101 Drop 1100 Ja=oszy<ski 1099 Saternus 1099 Podsiad=a 1099 Patyna 1099 Kargol 1098 Truchan 1098 Pietrusiak 1098 Kolbusz 1098 Kalota 1098 Ho=ubowicz 1098 Go>ci<ski 1098 Andrzejuk 1097 Zdziech 1097 Szymonik 1097 Sych 1097 Strojna

1097 Seta 1097 Orman 1097 Hermanowicz 1097 Denkiewicz 1097 Bulanda 1097 Brocki 1096 Szwaja 1096 Makarski 1096 Jankowicz 1095 Pochopie< 1095 Piechoci<ski 1095 Kobza 1095 Karwot 1095 Ka=ek 1094 Tylicki 1094 Laszuk 1094 G"sicki 1094 Aleksiejuk 1093 Witaszek 1093 Wawryniuk 1093 Sokulski 1093 Jacak 1093 Bugla 1092 Wejman 1092 Stobiecki 1092 Pa=ucki 1092 Jaroch 1092 Janiszek 1092 Gorzela<czyk 1091 Zieja 1091 Medy<ski 1091 Krochmal 1091 Filas 1090 Wawrzynowicz 1090 Sza=as 1090 Macho< 1090 Labus 1090 Krawiecki 1090 Irzyk 1090 Gomu=a 1089 Weso=y 1089 Solarek 1089 Ko>ka 1089 Dziamski 1088 Szymkowski 1088 Ratkowski 1088 Myszk 1088 Moryc 1088 Lizo< 1088 Lesisz 1088 Kie=bowicz 1087 Serwa 1087 Rylski 1087 Prze{dziecki 1087 Pi[rek 1087 Majdak 1087 Bruzda 1086 Rzeszowski 1086 Przy=ucki 1086 Bakun

1085 Subocz 1085 Stypu=a 1085 Orlicki 1085 Okuniewski 1085 Go=ek 1085 Fik 1085 Bochy<ski 1084 Daszkowski 1083 Wo=czyk 1083 Waniek 1083 Parzyszek 1083 Oszust 1083 Niebrzydowski 1083 Burza 1082 ?bik 1082 Misztela 1082 Kurant 1082 Drygas 1082 Bolewski 1081 +aciak 1081 Franczuk 1080 Rycerz 1080 Majda<ski 1080 Maciorowski 1080 Grzymkowski 1079 ?ok 1079 Zeman 1079 Mejer 1079 Kanarek 1079 J"druch 1078 Saj 1078 Nieroda 1078 Ju>kiewicz 1077 Surdyk 1077 Paliga 1077 Makaruk 1077 Hamera 1076 Stoi<ski 1076 Przygocki 1076 +ukowicz 1076 Liberski 1076 Barcz 1075 Wronkowski 1075 Sibilski 1075 Chmielnicki 1074 ?mudzki 1073 Witos 1073 Trzebi<ski 1073 Strzelczak 1073 Siedlaczek 1073 Pakosz 1073 Mordarski 1073 Burchardt 1072 Prabucki 1072 Nurek 1072 Morys 1072 Korbel 1072 Kokosza 1072 Kijanka 1072 Bobak

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

1071 Samson 1071 Raniszewski 1071 Jarosiewicz 1071 Biela<ski 1070 Szelest 1070 Stanis=awek 1070 Potoczny 1070 Perka 1070 Ciep=uch 1070 Bryja 1069 Íwi'tkiewicz 1069 Samul 1069 Rohde 1069 Prucnal 1069 Pomara<ski 1069 Miszkiewicz 1069 Kuropatwa 1069 Kleczkowski 1069 Gajdzik 1069 Ciecha<ski 1068 Racki 1068 Niedzwiedzki 1068 Mu:ka 1068 Misiaszek 1068 Fornalik 1068 Che=chowski 1067 Z=otkowski 1067 Wiszowaty 1067 Thiel 1067 Pachucki 1067 Osiadacz 1067 Mi>ko 1067 Mielcarz 1067 Dr[zd 1066 Zapolski 1066 Oleksiuk 1066 Matyka 1066 +yczak 1066 Caba=a 1065 Rydzy<ski 1065 O>ka 1065 Bere> 1065 Armatys 1064 Szmajda 1064 Seredy<ski 1064 M=y<czak 1064 +osi<ski 1064 Kupidura 1064 Kijas 1064 Chomiuk 1063 Szczucki 1063 +opuszy<ski 1063 Gowin 1063 Dybka 1063 Br[dka 1062 Wzi'tek 1062 Íl"czka 1062 Skibniewski 1062 Koj 1062 Drabczyk


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1062 Bulski 1062 Buczko 1061 Sawko 1061 Lubowiecki 1061 Kobielski 1061 K=ysz 1061 Karpiel 1061 Jarczyk 1061 Flaga 1061 Fiedorczuk 1061 Bzowski 1060 Tomalak 1060 Na="cz 1060 Choro> 1060 Bra<ka 1059 Sie<kowski 1059 Rajchel 1059 Malecki 1059 Kiedrowicz 1059 G'bka 1059 Fio=ek 1059 Drozdowicz 1058 Stypa 1058 Kluszczy<ski 1058 Kawala 1058 Ci"/kowski 1057 Mazanek 1057 Maleszewski 1057 Kwinta 1057 Koczy 1057 Hy/y 1057 Grzejszczak 1057 Augusty<ski 1056 Wywia= 1056 Íledzi<ski 1056 Sacharczuk 1056 Rupi<ski 1056 Jaroszuk 1056 Golon 1056 Chachu=a 1055 S=omczewski 1055 Rozmarynowski 1055 Malarczyk 1055 K=odzi<ski 1055 Kawula 1055 Bohdanowicz 1055 Bartocha 1054 Musialski 1054 Lewko 1054 Igras 1054 Damps 1053 Tla=ka 1053 Niechcia= 1053 +yskawa 1053 +aszewski 1053 Go> 1052 Wi"ckiewicz 1052 Le>ko 1052 Konsek 1052 Juszczuk

1052 Hermanowski 1051 Szczud=o 1051 Ramotowski 1051 Poniedzia=ek 1051 Palus 1051 Bodziony 1050 Ímieszek 1050 Rej 1050 Pietryga 1050 Miesza=a 1050 Malcher 1050 Kopij 1050 Kaczan 1050 Janasik 1049 Watras 1049 Stojak 1049 +oniewski 1049 Batorski 1048 Strzy/ 1048 Siemieniec 1048 Rzewuski 1048 Masalski 1048 Ko>nik 1048 Kosewski 1048 Kasperczak 1048 Bronowski 1047 Woszczyna 1047 Wiech 1047 Stefanik 1047 Miara 1047 +odyga 1047 Felski 1046 Walo 1046 Sto=owski 1046 Przychodzki 1046 Oleksiewicz 1046 Mainka 1046 Ko=aczy<ski 1046 Baka 1045 Trybu> 1045 Samol 1045 Kujawi<ski 1045 Klimecki 1045 Jamro/y 1045 Gruszczyk 1045 Deluga 1044 Stojanowski 1044 Ka=uzi<ski 1043 Trzos 1043 Sinkiewicz 1043 Lesik 1043 Kroczak 1043 Klamka 1043 Grzelczyk 1043 Dycha 1043 Ciesielczyk 1043 Armata 1042 Wawrzyczek 1042 Prokopczyk 1042 Jab=ecki

1042 Hampel 1042 Grzech 1042 Grudniewski 1042 Brodacki 1041 Rzucid=o 1041 Ryszewski 1041 Rawa 1041 Kr"cisz 1041 Kary> 1040 W"g=owski 1040 Rodze< 1040 Karalus 1039 Mikosz 1039 Kazimierczuk 1039 Hajda 1039 Ciepielewski 1039 Berg 1038 Teper 1038 S=abosz 1038 Dziechciarz 1038 Dmoch 1037 ?arczy<ski 1037 Íleziak 1037 Pietrek 1037 Martyka 1036 Wo=k 1036 Wo=czy<ski 1036 Sm"tek 1036 Kroll 1036 Grab 1036 Dziedzina 1035 Perczy<ski 1035 Pawli<ski 1035 Noszczyk 1035 Kazek 1035 J"drusiak 1035 Cebo 1034 Tokarek 1034 Szuli<ski 1034 Ma=ota 1034 Hanc 1033 Uliasz 1033 Skoczy<ski 1033 Pysz 1032 Pi=ka 1032 Karczy<ski 1032 B=aszyk 1031 Wyrobek 1031 Trybus 1031 Szl"k 1031 Rzepczy<ski 1031 Ruszczy<ski 1031 Linowski 1031 Kalici<ski 1030 Ziembi<ski 1030 Rze{nicki 1030 Rogali<ski 1030 Pindor 1030 +uc 1030 Kabzi<ski

1030 Glapi<ski 1030 Baszak 1029 Oborski 1029 Majak 1029 +[j 1029 Heli<ski 1028 Szczypek 1028 Rad=owski 1028 +uczkiewicz 1028 +aszcz 1028 Fro< 1028 Dyba> 1028 Chlewicki 1028 Budner 1027 Wieli<ski 1027 Ostasz 1027 +uczkowski 1026 Siekierka 1026 Pilipczuk 1026 Kandzia 1026 Giero< 1026 Drost 1026 Czachorowski 1026 Chwa=a 1025 Malesza 1025 Jesio=owski 1025 Fiedler 1024 Suszko 1024 Samulski 1024 Kurnik 1024 Korzeniecki 1024 Dzieniszewski 1024 Bereda 1023 Nalewajko 1023 Gabryszewski 1023 Duczmal 1022 Stanecki 1022 Sieradzan 1022 Poniewierski 1022 Pietrasz 1022 Cecot 1021 Tomaszkiewicz 1021 Rudkowski 1021 Rabiej 1020 Staniaszek 1020 Mikusek 1020 Kury=owicz 1020 Herda 1020 Brzykcy 1019 Wietrzykowski 1019 Pocz'tek 1019 Pierzchalski 1019 Ochal 1019 Koral 1019 Ka{mierczyk 1019 Kandziora 1018 Sycz 1018 Stopi<ski 1018 Reich 1018 Lindner

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 1018 Fulara 1018 Dr'gowski 1017 Przybycie< 1017 Hermann 1017 G=[wczy<ski 1017 Forysiak 1017 Dami"cki 1016 Strz"pek 1016 Sondej 1016 Py: 1016 Pia>cik 1016 Grygo 1015 Wita 1015 Szynkiewicz 1015 Piesik 1015 Pacanowski 1015 Nasiadka 1015 Murach 1015 Modelski 1015 Kostro 1015 Konicki 1015 Hinca 1015 Engler 1014 Zaw=ocki 1014 Tu=acz 1014 Sk[rzewski 1014 Przewo{ny 1014 Pizo< 1014 +apacz 1014 Hajduga 1014 Bulczak 1014 Bubel 1013 Smutek 1013 Samoraj 1013 Plaskota 1013 Kurczy<ski 1013 Fra> 1013 Becker 1013 Baranowicz 1012 Trznadel 1012 Topa 1012 Stanis=awczyk 1012 Lato 1012 Ko=ton 1012 Bobkowski 1011 Uryga 1011 Tomaszczyk 1011 Szymanik 1011 Sztukowski 1011 Stochmal 1011 Lubieniecki 1011 Kiszczak 1011 Kilanowski 1011 Chowa<ski 1010 Dylong 1010 Chruszcz 1010 Byra 1009 Gostomski 1009 Friedrich 1009 Cyganik

1008 Pacocha 1008 Jonczyk 1007 Warzy<ski 1007 Szyma<czyk 1006 Sanocki 1006 Radko 1006 Meler 1006 Kuran 1006 Koman 1006 B='dek 1006 Banachowicz 1006 Babiuch 1005 Witulski 1005 Michalczewski 1005 Magierski 1005 Kruszka 1005 Groszewski 1005 Fijo= 1004 Tyrakowski 1004 Ry<ski 1004 Kwasiborski 1004 Kempski 1004 Dzi"cio=owski 1003 Zato< 1003 W=odarz 1003 Trepka 1003 Íwierszcz 1003 Strza=a 1003 Opio=a 1003 Kursa 1003 Krowicki 1003 Dy> 1003 Bro> 1002 Tyka 1002 Syroka 1002 Grys 1001 Szczepaniuk 1001 Marci<czyk 1001 Leks 1001 Kubina 1001 Janke 1001 D'browicz 1000 Hulb[j 1000 Cieciura 1000 Choch[= 999 ?=obi<ski 999 Wa>niowski 999 Szpila 999 Samiec 999 Rduch 999 Nabia=ek 999 Margol 999 Kopa 999 Engel 999 Czerepak 998 Solski 998 Ros=on 998 Pusz 998 Matla 998 Krai<ski

998 Klimowski 998 Domi<ski 997 Wo=och 997 Pazik 997 Nazimek 997 Ku>ka 997 Karczmarz 997 Gajzler 996 S=awik 996 Siudzi<ski 996 Saganowski 996 Lalak 996 Jasionowski 996 Grabias 996 G'ga=a 996 Chwedoruk 995 Wasil 995 Smolarski 995 Pr[chnicki 995 Pacho=ek 994 Wosi<ski 994 Wich=acz 994 Walentynowicz 994 Tylus 994 Pr'dzy<ski 994 Kosz 994 Iwanow 994 Garczarek 994 Gadowski 994 Dorociak 994 Czy/ycki 994 Boguta 994 Betka 993 Widuch 993 Wawrzynek 993 Ílubowski 993 Szymajda 993 Stanaszek 993 Rychli<ski 993 P=omi<ski 993 Klama 993 Goj 993 Dzier/ak 993 Byli<ski 993 Barwicki 992 Winkowski 992 Walasik 992 Skwira 992 Skwierawski 992 Luks 992 Kujawiak 992 Gardocki 992 Dworczak 991 Tofil 991 Smardzewski 991 Rurarz 991 Radzimski 991 Puczy<ski 991 Pachla 991 Lenarcik

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

991 Kusztal 991 Kukawski 991 Chaber 990 Ska=a 990 Radzewicz 990 Kramer 990 Kochel 990 Dukat 989 Naglik 988 Zapalski 988 Szurek 988 Raciborski 988 Pietrusi<ski 988 Litwiniuk 988 Halama 988 Grzela 987 Wojaczek 987 Popielarczyk 987 Krzywa<ski 987 Krysik 987 Dawidczyk 987 Barteczko 987 Balik 986 Warych 986 Miodek 985 Ímia=kowski 985 Madera 985 +apczy<ski 985 Leszczyk 985 Kuszewski 985 Koty<ski 985 Kolanek 985 Fijak 984 Wo=y<ski 984 Szwajkowski 984 Furga=a 984 Faruga 984 Czerkawski 983 Íwirski 983 S=omkowski 983 Skoneczny 983 Rolbiecki 983 Poleszak 983 Kusek 983 Kosobucki 983 Herok 983 Grabowiecki 983 Golda 982 Wnukowski 982 Rymarz 982 Ro/nowski 982 Pociask 982 Pietruszy<ski 982 Milczarski 982 Kowalak 982 Czupryna 981 Trzcionka 981 Szulecki 981 Sulik 981 Matulka


POPULARNOÍÇ NAZWISK 981 Herbut 981 Grosicki 980 Sujkowski 980 Stosio 980 Sarnacki 980 Pokojski 980 Kurtyka 980 Ciuk 979 Szczerbiak 979 Snoch 979 Podwysocki 979 Gajkowski 979 Budniak 979 Boruc 978 Tylka 978 Soroczy<ski 978 P=awski 978 Kwak 978 Garncarz 977 Szuta 977 Mi>kowiec 977 Kruszelnicki 976 Szczyg=owski 976 Sykut 976 R[/y<ski 976 Nowaczewski 976 Jarosik 976 Golus 976 Chmielak 976 Betlejewski 976 Abramczuk 975 Íwietlicki 975 Skrobek 975 Ruczy<ski 975 Patrza=ek 975 Pa=kowski 975 Linkiewicz 975 Karnowski 975 Jereczek 975 Jarema 975 Glanowski 975 Flasza 975 Fiedoruk 975 Budkiewicz 974 Íwigo< 974 Przewo{nik 974 Parada 974 Paciorkowski 974 Kluczewski 974 Heller 974 Gierak 974 Ferdyn 973 Sumera 973 Muszalski 973 Bik 972 Kamela 972 Ciereszko 972 Balewski 971 Íwitaj 971 S=upecki

971 Popielski 971 Pastuszko 971 Obrycki 971 +obacz 971 Kuba 971 Krzywonos 971 Granat 971 Gawi<ski 970 Wojtaszewski 970 Sz[stak 970 Serafi<ski 970 P=oskonka 970 Kumorek 970 Komuda 970 Klinkosz 970 Jaro<ski 970 Falba 970 Byczy<ski 969 Szczechowicz 969 Rozum 969 Puci=owski 969 Moro< 969 Matynia 969 Greszta 969 Gawli<ski 968 Zimowski 968 +uczka 968 Krzymowski 968 Dziewit 967 Mueller 967 Ka{mierowski 967 Kapral 967 Hrynkiewicz 967 Gonsior 967 Forma 967 Ciesi[=ka 967 Bors 966 Siwa 966 Niemczuk 966 Nici<ski 966 Nazar 966 Li>kiewicz 966 Jarczak 966 Felisiak 966 Fedorczyk 965 Wilusz 965 Stro<ski 965 Pastor 965 Gierek 965 Boguski 964 Romaniak 964 Oleszczak 964 Juras 963 Zachwieja 963 Szmur=o 963 Smekta=a 963 Przewo{na 963 Nikel 963 Chlebek 963 Balas

962 Latuszek 962 Ambrozik 961 Zielski 961 Pa=aszewski 961 Janczura 961 Gosiewski 961 Aleksandrzak 960 Wojtalik 960 Trawczy<ski 960 Rok 960 Puzdrowski 960 Nag[rka 960 Lebiedzi<ski 960 Latoszek 960 Kupski 960 Kubowicz 960 Domian 960 Ciemi"ga 959 Soliwoda 959 Komsta 959 Iwicki 959 Goliszewski 959 Filus 958 Wierzcho< 958 Skotarczak 958 Czubacki 958 Ch=opecki 958 Cader 957 Trzmiel 957 Jamio=kowski 956 Jagie=o 955 Witwicki 955 Wawszczyk 955 Tro: 955 Swatek 955 B'czkiewicz 954 Ulewicz 954 Tutka 954 Podemski 954 Pa=ac 954 Paczuski 954 Mydlarz 954 Molka 954 Janiuk 954 Guziak 954 Frycz 954 Drza= 953 Zacharek 953 Wiencek 953 Sz=apka 953 Kurach 953 Bareja 952 Pawlukiewicz 952 Mo{dzierz 952 Mich 952 Lisik 952 Komosi<ski 952 Ka=wa 952 Dadej 951 Szajkowski

951 Matela 951 Lenda 951 Grochowalski 951 Folty<ski 950 Wolff 950 Wojnicz 950 P"czkowski 950 Dziwi<ski 949 Terlikowski 949 Sendor 949 Mr[zek 949 +'giewka 949 Kulisz 949 Kolarz 948 Walus 948 Mikoda 948 Kral 948 Kawi<ski 948 Grobelski 948 Darul 948 Brylowski 947 Warczak 947 Pietrzycki 947 Kunysz 947 Kido< 947 Kanigowski 947 Ciu=a 947 Chomiak 946 Rze{niczak 946 Przenios=o 946 Orchowski 946 Chomik 945 Zimol'g 945 Wojty> 945 Polski 945 M"drala 945 Hennig 945 Handzel 944 Twardzik 944 Ímieja 944 Solarczyk 944 Mendak 944 Lemieszek 944 Kiryluk 943 Wrze>niak 943 Targowski 943 Kwarciak 943 Je/owski 943 Gasik 943 Fajkowski 943 Borysiewicz 942 Sierota 942 Mysiak 942 Kraszkiewicz 942 Hyjek 941 Wiechowski 941 Troczy<ski 941 Íniegocki 941 Polaszek 941 Pazera

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 941 Nadrowski 941 Lichocki 941 Kubisz 941 Ko>ciukiewicz 941 Kopczyk 941 Kliber 941 Kaczmar 941 Kaczka 941 Bicz 941 Augustynek 940 Straszak 940 Sajewicz 940 Glanc 940 Bzymek 939 Zieniewicz 939 Pagacz 939 Kulbacki 939 Gortat 939 Fornalski 939 Buraczewski 939 Bubak 938 Warwas 938 Skoneczna 938 Nestorowicz 938 Dziopa 938 Danisz 938 Bazyd=o 937 Jaranowski 937 Garncarek 937 Albin 936 Szeszko 936 Naczk 936 +ukowiak 936 Kurpi<ski 936 Kopciuch 936 Jakoniuk 935 W"grzynowicz 935 Walencik 935 Turlej 935 Tomczy<ski 935 Leonowicz 934 Szkodzi<ski 934 Kierepka 934 Hendzel 934 Fronczek 933 Zarzeczna 933 Zagrodnik 933 Wa="sa 933 Trzepizur 933 Tereszkiewicz 933 Szczube=ek 933 Magier 933 Dzia=o 933 Dryga=a 933 Czesak 933 Bra<ski 932 Zgli<ski 932 Zawidzki 932 Majorek 932 Kuskowski

932 Kopycki 932 Grzeli<ski 931 Zaczy<ski 931 Wliz=o 931 Skutnik 931 Radke 931 Pi'tkiewicz 931 Paj'czkowski 931 Otwinowski 931 O>liz=o 931 Kokosi<ski 931 Kansy 930 Szela 930 Mol 930 M=otkowski 930 Ku>wik 930 Kowali<ski 930 Karpik 930 Janczarek 930 Hajdukiewicz 929 Woszczy<ski 929 Skwarski 929 Pomianowski 929 Niezabitowski 929 Mzyk 929 Kostera 928 Leszkiewicz 928 Hutnik 928 Glaza 928 Fydrych 927 Íwieczkowski 927 Piegza 927 Matusewicz 927 Matus 927 Kluczyk 927 Jaczy<ski 927 Drobnik 926 Po=om 926 Okraska 926 Neska 926 Koz=owicz 926 Brodnicki 925 Wo=os 925 Wac=awczyk 925 Ochnik 925 Maruszczak 925 Lesner 925 Leciejewski 925 Kuncewicz 925 Kobusi<ski 925 Kieszek 925 Feli<ski 925 Betlej 924 Wa=doch 924 Szarejko 924 Smalec 924 +osiewicz 924 Lisak 924 Arendarski 923 Zi"tarski

923 Wietrzy<ski 923 Walkusz 923 Skrzynecki 923 Owsiak 923 Kowaluk 922 Simon 922 Rydlewski 922 Rup 922 P=ocki 922 Neubauer 922 Muska=a 922 Mossakowski 922 Kucharzyk 922 Gabryel 922 Chaberski 922 Bujanowski 921 Zimniak 921 Warmuz 921 Opas 921 Michniak 921 Kucharzewski 921 Cieloch 920 W[jcikiewicz 920 Íwiech 920 Szepietowski 920 Powier/a 920 Olko 920 Mi"kus 920 +asi<ski 920 Kutnik 920 Kustosz 920 Kochman 920 Gawlikowski 919 Tr'bka 919 Szyja 919 Sk'pski 919 M=ynarz 919 +'czkowski 918 Wojtak 918 Pas=awski 918 Ga="zowski 918 Dzierwa 917 Zygu=a 917 Taciak 917 Koziatek 917 Koss 916 Walenciak 916 Twardosz 916 Pakos 916 M"/y<ski 916 Mamcarz 916 Burzawa 915 Szczeblewski 915 Otr"bski 915 Lenik 915 Gronkowski 915 Franc 914 Sieroci<ski 914 Sadza 914 Ochoci<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

914 Michniewski 914 M'drzak 914 Mak 914 Bobel 913 Szajna 913 Pruchnicki 913 Proch 913 Niemczewski 913 Koszowski 913 Kosela 913 Gu{niczak 912 Stemplewski 912 Radziewicz 912 Olchawa 912 Morcinek 912 Darowski 912 Bugalski 912 Bastek 911 Ragan 911 Podeszwa 911 Mitek 911 Mirkowski 911 Janoszka 910 Stoli<ski 910 S=aba 910 Rusnak 910 P=[cienniczak 910 Krzykawski 910 Hanke 910 Gro<ski 910 Gosek 909 Wujek 909 Warcha= 909 Starzak 909 Przedpe=ski 909 Prochownik 909 Molak 909 Imielski 909 Duszkiewicz 908 Sztaba 908 Stasiowski 908 Piwek 908 Nowotnik 908 Kiljan 908 Dusi<ski 908 Dubel 908 Brodowicz 907 Tylec 907 Pik 907 Pastucha 907 Ksi"/ak 907 Krzywi<ski 907 Gumieniak 906 Winczewski 906 Ufnal 906 Stawinoga 906 S=o< 906 Kolarczyk 906 John 906 Fleszar


POPULARNOÍÇ NAZWISK 906 Fili<ski 905 Potrzebowski 905 Palicki 905 Lemke 905 Kurc 905 Kamieniarz 905 Jask[=a 905 Jaremko 905 Gogacz 905 Duda=a 905 Chlipa=a 905 Berkowski 904 ?yci<ski 904 Walendowski 904 Sz=apa 904 Seidel 904 Kopyt 904 Kar=owicz 904 G"bura 904 Fr'czkiewicz 904 Frankowicz 904 Dybiec 904 Drobny 904 Br[zda 904 Boru< 903 Pelka 903 Macias 903 +obocki 903 Czerniakowski 902 Ruszel 902 Pabis 902 Lipkowski 902 Krefta 902 Ducki 902 Çwierz 902 Biele< 901 Szyca 901 Przesmycki 901 Pronobis 901 Pietrykowski 901 Dreszer 901 Bryzek 901 Ambro/ewicz 900 S=obodzian 900 Mrozowicz 900 Jusi<ski 900 Jaskowski 900 Duma<ski 899 Wojak 899 Szklarek 899 S=ugocki 899 Paw 899 Okni<ski 899 Ko>cielak 899 Kalarus 898 Zarzeczny 898 Wylega=a 898 Pow'zka 898 M=ot 898 Krekora

898 Bilewicz 897 Pyszka 897 Nied{wiadek 897 Lubera 897 Chodak 897 Bregu=a 896 Synak 896 Supe= 896 Suda 896 Roczniak 896 Matuszyk 896 Kazanecki 896 Helak 896 Gubernat 895 Wojtera 895 Wiszowata 895 Íwi"to< 895 Rzeszotarski 895 Ilski 895 Dery=o 894 ?urkowski 894 Sza=aj 894 Rzeszutko 894 Matejczuk 894 Dziewo<ski 894 Dru/y<ski 893 ?o='d{ 893 Zientarski 893 Suchta 893 Pokrzywa 893 Pigu=a 893 M=odzi<ski 893 Litwi<czuk 893 Kraczkowski 893 Kik 893 Kaszowski 893 Gula 893 Geisler 893 Dejewski 893 Dachowski 892 Osm[lski 892 Mica= 892 Maszota 892 Kurzyna 892 Kunowski 892 Feliksiak 892 Cybul 891 Wiaderek 891 Ínieg 891 Linka 891 Fidler 891 Fabiszak 891 Cibor 890 Ryczko 890 Rudolf 890 Przyjemski 890 Pogodzi<ski 890 +a/ewski 890 J"drzejek 890 Bekus

890 Bek 889 Zdrodowski 889 Wolan 889 Radzio 889 Kuliberda 889 Kolanko 888 Zacharzewski 888 Szyku=a 888 Skowyra 888 Porwo= 888 Kosiak 888 Kasica 888 Jakiel 887 Rusinowski 887 Pra/mowski 887 Piejko 886 Wielechowski 886 Owczarczak 886 Michnik 886 Linke 886 Kutera 886 Bobryk 885 Szabla 885 Rybarski 885 Powa=a 885 Marciniszyn 885 Grajkowski 885 Gorgol 885 Czerwionka 884 Miko=ajski 884 Ledzion 884 Dykas 883 Zygmuntowicz 883 Listwan 883 Bobrowicz 882 ?urawik 882 Miga=a 882 Merchel 882 Literski 882 Drobi<ski 882 Bogumi= 881 Wojsa 881 Sadura 881 Pud=owski 881 Mochocki 881 +yjak 881 Giers 881 Ga=at 881 Cyrankowski 880 Parczewski 880 Parafiniuk 880 Modrzewski 880 Kryszkiewicz 879 Wyrostek 879 Wolnicki 879 Wa=ek 879 Rembisz 879 Pa>ciak 879 Olszy<ski 879 Maksym

879 +uszczewski 879 Kusio 879 Kostek 879 Kalisiak 879 B{dziuch 878 Zbierski 878 Szubski 878 Szlufik 878 Szajewski 878 Pogorzelec 878 Podlecki 878 Pielech 878 Kafel 878 Gmur 878 Glazer 878 Borysiuk 878 Bia=k 878 Adamaszek 877 Wiesio=ek 877 Warmi<ski 877 Waku=a 877 Schabowski 877 Rogula 877 Linkowski 877 Leszczuk 877 Kapciak 877 Gul 877 Buszka 876 Wichowski 876 Sklorz 876 Pochylski 876 Parda 876 Miszkiel 876 Latek 876 Kurzyd=o 876 Kucharz 876 Kotlewski 876 Giec 876 Bylicki 876 Bladowski 875 Wierzejski 875 Wajdzik 875 Mazik 875 Klimko 875 Kleina 875 Dorawa 874 Wali<ski 874 Perczak 874 Pelczarski 874 Nowaczy<ski 874 Lang 874 Guzikowski 874 Grunt 874 Go=uchowski 874 Cywka 874 Bat[g 873 Wid=ak 873 Miszta 873 Ko>: 873 Kosid=o

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 873 Jarzembowski 873 Aleksander 872 Nartowski 872 Marchlewicz 872 Korkosz 872 Be>ka 872 Bak 871 Sucha<ski 871 Stoch 871 Makles 871 Hudzik 871 Hornik 871 Bujko 870 Zi"tal 870 Zawal 870 W'growski 870 Tar=owski 870 Sochaj 870 Podpora 870 Ma=yszek 870 Ma:k[w 870 Latacz 870 Kozdra 870 Kosno 870 Kordecki 870 Gog[= 870 Fit 870 Bienia 869 Wendt 869 Ímieta<ski 869 Szyda 869 Sucho< 869 Sobel 869 Rosicki 869 Nierzwicki 869 Lesiewicz 869 Kole>nik 869 Kinder 869 Kasper 869 Jaszczyszyn 868 Weremczuk 868 Steinke 868 S'dej 868 Pu=a 868 Nowrot 868 Nowotny 868 Mystkowski 868 Majorczyk 868 Kunert 868 Jerzyk 868 Capa=a 868 Barto> 867 Wojciech 867 W'sikowski 867 Stelmasiak 867 Przytulski 867 Portka 867 Pietrak 867 +uksza 867 Kulma

867 Jeske 867 G[raj 867 Fyda 866 Stawecki 866 Siemion 866 Rusiniak 866 Flisiak 866 Cherek 866 Bryndza 866 Brudzi<ski 865 Zio=a 865 Zapa>nik 865 Raszkiewicz 865 Pszcz[=ka 865 Pa=gan 865 Kozar 865 Gumienny 865 Fedak 865 Erdmann 864 Ni/y<ski 864 Matura 864 Kapera 864 Golan 864 Gawryszewski 863 Szczesiak 863 Szambelan 863 Serkowski 863 Przestrzelski 863 Proszowski 863 P[=ch=opek 863 Podobi<ski 863 +uszczyk 863 Famulski 862 W"gierski 862 Szymocha 862 Piskorowski 862 Pielka 862 Macio= 862 Krusi<ski 862 Kaliski 862 Kacprzycki 862 Brudny 862 Babij 861 ?ychli<ski 861 Za=ucki 861 Zacharczuk 861 Pilarek 861 Owsianka 861 +o<ski 861 Harasimiuk 861 Durlak 861 D=ugajczyk 861 Ciemi<ski 860 Wijata 860 Szyndler 860 Pyrzy<ski 860 Morka 860 Mendyka 860 Kubiaczyk 860 Kij

860 Gaudyn 860 Bok 859 W"glowski 859 Tr"bicki 859 Pos=uszny 859 Plich 859 Pacyga 859 Mi"tus 859 Gaczy<ski 859 Ficner 859 Bryli<ski 858 Íwierkosz 858 Krzywo< 858 Kojder 858 Kiepura 858 Godzisz 858 Ciuba 858 Bukowiec 858 Bachorski 857 Wla{lak 857 Teterycz 857 Ícibisz 857 Sobkiewicz 857 Raczkiewicz 857 P'czkowski 857 Konrad 857 Kohut 857 Gonet 857 Frydel 857 Dyka 856 Zarembski 856 Stru/y<ski 856 Stawowski 856 Siemek 856 O>ko 856 Gospodarek 855 Zdebski 855 Stryjek 855 Sieci<ski 855 Labudda 855 Kosiec 855 Ko=odzi<ski 855 Indyk 855 Franik 855 Fio=ka 855 Drzewicki 854 Strycharz 854 Stolecki 854 Sk=adanowski 854 Ostapczuk 854 Obarski 854 Laszczyk 854 Lament 854 Korzekwa 854 K"dziorek 854 Dziuban 854 Brylski 854 Biega=a 853 Wito< 853 Szpara

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

853 Pad=o 853 Otremba 853 Mierzwiak 853 Kordus 853 Dybalski 853 D=u/ewski 853 Budnicki 853 Bojczuk 852 Szmelter 852 Rudzik 852 Madzia 852 +yszkowski 852 Kunecki 852 Kosta<ski 852 Hamerski 852 Grabara 852 G[rkiewicz 852 Bartel 851 Íliz 851 Sura 851 Skrzecz 851 Puto 851 Pu=ka 851 Piotrowiak 851 Nitkowski 851 Mazan 851 Kubiszewski 851 Kobry< 851 Klatka 851 Januchta 851 Grubba 851 Boruszewski 850 Zaucha 850 Witucki 850 Szczepankowski 850 Sularz 850 Siergiej 850 Pianka 850 J"druszczak 850 Groth 849 Sobisz 849 Siejak 849 Robaczewski 849 Re:ko 849 Lorens 849 Kicki 849 Ceg=a 848 Wochnik 848 Sliwi<ski 848 M[wi<ski 848 Kury> 848 Kryski 848 Krasnowski 848 Kleszczewski 848 Kanicki 848 Guli<ski 848 Gregorowicz 848 Filek 847 Salawa 847 Piekarek


POPULARNOÍÇ NAZWISK 847 Pep=owski 847 Pabisiak 847 Kloskowski 847 Glonek 847 Dardzi<ski 847 Butrym 846 Szynkowski 846 Sochaczewski 846 Przewo{niak 846 P=achecki 846 Macek 846 Konstanty 846 Kolber 846 J"drasiak 846 Jak[bowski 846 Chwali<ski 846 Buchalski 846 Bonikowski 845 W"/yk 845 Szaj 845 Malara 845 +ykowski 845 Luchowski 845 K=oczko 845 Kiero<ski 845 Karsznia 845 Golenia 844 Zajko 844 Wudarczyk 844 Szybowski 844 Stanuch 844 Pier>ci<ski 844 Niklewicz 844 Matejczyk 844 Kopyto 844 Horodecki 844 Grygorowicz 843 Szajda 843 Stachelek 843 S=yk 843 Roli<ski 843 Pe=czy<ski 843 Loska 843 Job 843 Dziadura 843 Dworniczak 842 Skulimowski 842 Skubis 842 Seklecki 842 Rembowski 842 Obst 842 Mosi<ski 842 Maszkowski 842 Kazimierczyk 842 Derecki 842 Cymer 842 Ciak 842 Chudoba 842 Achtelik 841 Zi"tkowski

841 Tytko 841 Skupin 841 Skierka 841 Panu> 841 Pabi> 841 Kutkowski 841 Jasnowski 841 Gawkowski 841 Folta 841 Bogaczyk 841 Basa 840 Trzpil 840 Morek 840 Kloska 840 Kapustka 840 Gzyl 840 Go=o> 840 Danel 840 Borkiewicz 840 Araszkiewicz 839 ?ura<ski 839 Niegowski 839 Miotke 838 Skrocki 838 Rezler 838 Potyra=a 838 Patkowski 838 Pacholak 838 Herba 838 Grzenia 838 Giezek 838 Gajowiak 838 Filak 838 Fechner 838 Dro{dzik 838 Cyman 837 Wieczerzak 837 Str[/ 837 Staciwa 837 Rucha=a 837 Rogal 837 Reszke 837 Moczy<ski 837 Kurpisz 837 Gryga 836 Wo=kowski 836 Stempniak 836 Naklicki 836 Matraszek 836 K[zka 836 Kietli<ski 836 Gi/y<ski 836 Elsner 836 Boba 836 Bar=[g 835 Praski 835 Michnowski 835 Kiliszek 835 Jessa 835 Ignatiuk

835 Gogola 835 Drobek 835 Dopieralski 834 Skwierczy<ski 834 Rzymski 834 Lica 834 Larysz 834 Kalka 834 Januchowski 834 Dziczek 834 Czupryn 834 Cwojdzi<ski 834 Chalecki 833 ?o=na 833 Pytko 833 Misiarz 833 Majnusz 833 Kie=basi<ski 833 Kaszkowiak 833 Jonak 833 Chlebicki 833 Basista 832 Zaporowski 832 S=o<ski 832 Silski 832 Pot"ga 832 Natanek 832 Matyszczak 832 Majerczyk 832 +apaj 832 Korzonek 832 Ja>ko 832 Futyma 832 Duszczyk 832 Anto<czak 831 Wysota 831 Wilanowski 831 Wawrzycki 831 Dela 830 Stawowczyk 830 Radzi<ski 830 Milczarczyk 830 Malisz 830 Czoski 830 Andrearczyk 829 ?ynda 829 Swaczyna 829 Ryndak 829 Moskalik 829 Mitoraj 829 Martynowski 829 +y> 829 +epek 829 Kosiarski 829 Knie: 829 Janisz 829 Gorol 829 Ci"/ka 828 ?yrek 828 Zmarz=y

828 Wojtaszczyk 828 Szygu=a 828 Szalast 828 Rz'd 828 Nicewicz 828 Danieluk 828 Bulak 827 Wojtasiewicz 827 Pleskot 827 Materek 827 Kurczak 827 Dytko 827 Adamkowski 826 Íwistek 826 Szymecki 826 Szafarz 826 Stradomski 826 Rafi<ski 826 Litwa 826 Kreczmer 826 Jastrz"bowski 826 Idec 826 Grabczak 826 Goliszek 826 Flieger 826 Filiks 826 Dyszy 826 B=a/ejczak 825 Wroc=awski 825 Sychowski 825 Rudawski 825 Maksimowicz 825 Komisarczyk 825 Jewu=a 825 Hallmann 825 Gabara 825 Doro/y<ski 825 Budzy< 825 Andruszko 824 Wojtasi<ski 824 Szczukowski 824 Soczy<ski 824 Serocki 824 Pa=yga 824 Moj 824 Koterba 824 Gruza 824 Gamo< 824 Derezi<ski 823 Z=otowski 823 Pasierbek 823 Ma>li<ski 823 Kuchciak 823 Kanik 823 Cis 822 Zegar 822 Taborski 822 Sadlik 822 Paprotny 822 Nalazek

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 822 Mikita 822 Kucab 822 Kranc 822 Kobuszewski 822 Godzik 822 Ciszkowski 821 Str'czy<ski 821 Odrzywolski 821 Grotkowski 821 Galikowski 821 Ci"/ki 821 Brodecki 820 Sip 820 Powa=ka 820 Penkala 820 Pachuta 820 Nagel 820 Mrugalski 820 Maciejski 820 +opi<ski 820 Litwinowicz 820 Kukuczka 820 Knysak 820 Fojt 820 Brejnak 819 Tasarz 818 Zielke 818 Zara> 818 Zaranek 818 Waleczek 818 Rubaj 818 Nies=uchowski 818 M"drzycki 818 Bazylewicz 818 Bany> 818 Balawender 817 Zmuda 817 Wojcik 817 +abno 817 G"siarz 817 Frost 817 Bany 816 ?ero 816 Rudowicz 816 Nyk 816 Milcarz 816 Lipowicz 816 Kycia 816 Ko>cio=ek 816 Korda 816 Ko=aczkowski 816 Berus 816 Arczewski 815 Wiese 815 Swatowski 815 Suszczy<ski 815 Surowiecki 815 Redzimski 815 Olkowicz 815 M'czkowski

815 Luty<ski 815 Dzie/a 815 Doroszkiewicz 815 Cetera 814 Urz"dowski 814 Sulecki 814 Rych=owski 814 Pazdan 814 Pacia 814 Kobylski 814 Kempka 814 Gruszewski 814 Dydak 814 Biegalski 813 Zaczkowski 813 U>ci<ski 813 Íredzi<ski 813 Ícibior 813 Szyjka 813 Pyziak 813 Ple>niak 813 Maszczyk 813 Ludwiniak 813 Kliszewski 812 Zadora 812 Strug 812 Piwi<ski 812 Mokwa 812 Malarski 812 +asak 812 Kulczak 812 Kruszona 812 Dobrucki 812 Antecki 811 Zacharewicz 811 Nagrodzki 811 Mi"kina 811 Klaus 811 Glego=a 810 Wyderka 810 Stecki 810 Owsi<ski 810 Maleszka 810 Malcherek 810 Lew 810 Kulis 810 Bodzak 810 B=aziak 810 Bieganowski 810 Bart=omiejczyk 809 To> 809 Kulwicki 809 Kubasiak 809 Dro/y<ski 809 Dorobisz 809 Cukier 809 Cie:ko 808 Zapadka 808 Írednicki 808 Íniegowski

808 Sworowski 808 K=osowicz 808 Kasak 808 Dzier/awski 808 Czubaszek 808 Baumgart 807 Szemraj 807 Nosarzewski 807 Nogie: 807 Burczak 806 Pietra> 806 Ostafin 806 Noculak 806 Kukie=a 806 Fogel 806 Duczek 806 Czai<ski 806 Cylwik 806 Biernacik 805 Wydrych 805 Szajek 805 Siwczak 805 Majewicz 805 +osiak 805 Karkut 805 Durys 805 Chwalisz 805 Byszewski 805 Bembenek 805 Bartkowicz 804 Piskor 804 Miodo<ski 804 Mikus 804 Ksi"/yk 804 Goss 804 Du/y<ski 804 Drewniok 804 B'kiewicz 803 Zdu<ski 803 W[dka 803 Wota 803 Pra/mo 803 Pachocki 803 Kiwior 803 Bogda= 802 Rubacha 802 Hanus 801 Wasiewicz 801 Trochimiuk 801 Szwiec 801 Suszka 801 Palak 801 Anuszewski 800 Ziemann 800 Ma:czak 800 Kubaszewski 800 Kruzel 800 Ko=aczyk 800 Kapka 800 Jodko

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

800 Jeszke 800 Gros 800 Gendek 800 Dubik 799 Wa/na 799 Piercha=a 799 Nieszporek 799 Kandora 799 Janasz 799 Gryszkiewicz 799 Drobik 799 Cio=czyk 798 Wo=kowicz 798 Tylman 798 Pulkowski 798 P=uski 798 Pitu=a 798 Pioch 798 Pilich 798 Marach 798 Malon 798 Lepa 798 Kaliciak 798 Juszczy<ski 798 Joszko 798 Hejna 798 Gryta 798 Frelich 798 Bieniecki 798 Be=z 798 Bakalarczyk 797 Piszczatowski 797 N[/ka 797 Holewa 797 Fierek 797 Chylewski 796 ?uchowicz 796 Wojtunik 796 Trzop 796 Mas=o< 796 Marchwi<ski 796 Marchwicki 796 Lubelski 796 Linda 796 Kurp 796 Grzelewski 796 Gryka 796 Draus 795 Skarzy<ski 795 Rezmer 795 Mizak 795 Makurat 795 Ko>cik 795 Helman 795 Gendera 795 Dydo 795 Bondaruk 795 Bodek 795 Bocianowski 794 Wujec


POPULARNOÍÇ NAZWISK 794 Sady 794 Przekwas 794 Postawa 794 Polasik 794 Plebanek 794 Lejk 794 Kacperek 794 Go=ofit 794 Brzezowski 793 Tomys 793 Íwiadek 793 Mizga=a 793 Kubrak 793 Kleczewski 793 Gontarski 793 Ernst 793 Baszczy<ski 792 Wi>nicki 792 Wielgos 792 Martynowicz 792 Drela 791 Ziarnik 791 Stasica 791 Semik 791 Mytych 791 Moszy<ski 791 Melka 791 Marat 791 Hetma<ski 791 D'br[wka 790 Wyroba 790 Szczerbowski 790 Siudek 790 Senator 790 Ryszkiewicz 790 Podsiedlik 790 Ma=ys 790 Lepianka 790 Ko=oma<ski 790 Giersz 789 Zugaj 789 Przeworski 789 Procek 789 Makosz 789 Kunda 789 Beszczy<ski 788 Zi[=ko 788 Wyszomierski 788 Trzyna 788 Stroka 788 Rzeszut 788 Pyza 788 Lewalski 788 Kr"/o=ek 788 Kazior 788 Fidos 787 So=ek 787 Skopi<ski 787 Kowalczewski 787 Gordon

787 Dubis 787 Ciocho< 787 Bieszke 786 ?o=nierczyk 786 Szwedowski 786 Sobstyl 786 Skalik 786 Okulski 786 Namys=o 786 Litewka 786 Krzysztofek 786 Karlikowski 786 Grycz 786 Felu> 786 Downar 785 Szram 785 Szali<ski 785 Rzepi<ski 785 Runowski 785 Oleksik 785 Milej 785 Kudela 785 Klaja 785 Giedroj: 785 Getka 785 Durma 785 Dudko 785 Dubowski 785 Drzazgowski 785 Dobrogowski 785 D"bosz 785 Browarczyk 784 S'siadek 784 Picheta 784 Peciak 784 Ornowski 784 Nie:ko 784 Midura 784 Maciejko 784 Gregorek 784 Budzowski 783 Ziemnicki 783 W'siewicz 783 Twardy 783 Szeligowski 783 Szachniewicz 783 Sypek 783 Sojda 783 Saran 783 Mosio=ek 783 Jag=owski 783 Gu>ciora 783 Golak 783 G=owicki 783 Ellwart 783 Drewicz 783 Celejewski 783 Barszczak 782 Zielezi<ski 782 W[jt

782 Strawa 782 Sereda 782 Rejmer 782 Prostak 782 Molendowski 782 Ko=ak 782 Klekot 782 Gerlach 782 Drabi<ski 782 Ciep=a 782 Barankiewicz 781 Welc 781 Szubi<ski 781 Skotarek 781 Sad=ocha 781 Roszkiewicz 781 Po=etek 781 Ofiara 781 Le>nikowski 781 Kie=bus 781 Ka=wak 781 Jas 781 Jarkiewicz 781 Jambor 781 Hartman 781 Gra> 780 Ra{niak 780 Janc 780 Doroz 780 Baster 780 Banak 779 Sp[lnik 779 Poreda 779 Orwat 779 Matyjas 779 Laskus 779 Kropiewnicki 779 Bajak 778 Witko 778 Ílimak 778 Stromski 778 Sapeta 778 Sadownik 778 Roszko 778 Raszkowski 778 Nazarewicz 778 Mrotek 778 Matuszy<ski 778 Kupniewski 778 Gnyp 778 G=[wczewski 778 Dziarmaga 777 Zaniewicz 777 Walusiak 777 Toborek 777 Szulim 777 Sieklucki 777 Pawliczak 777 Niko=ajuk 777 Niciejewski

777 Myszor 777 Mila 777 Liedtke 777 Korpal 777 Ja{wiec 777 Groborz 777 Dymarski 776 Íwierkot 776 Saba=a 776 Rypi<ski 776 Rogucki 776 Pogonowski 776 Kluj 776 Ferfecki 775 ?ach 775 Wawrzy<czyk 775 Szumi=o 775 Sulich 775 St"pak 775 Rutowicz 775 Piwnicki 775 Mami<ski 775 Krzyszczak 775 Kie=bik 775 Gogol 775 Buszkiewicz 775 Basaj 775 Bartu> 774 Tomalski 774 Stuczy<ski 774 Samulak 774 Ryfa 774 Potoczna 774 Panicz 774 Le>ny 774 Lada 774 Kuska 774 Gleba 774 Folga 774 Barczuk 773 Ílebioda 773 Rudecki 773 Olma 773 Ku>nierek 773 Kuba<ski 773 Krzan 773 Hubert 773 Grzebyk 773 Fras 773 Durlej 773 Ciskowski 773 Bac=awski 772 Pielach 772 Klin 772 Kiersnowski 772 J"drak 772 Frelek 772 Chechelski 772 Brz'ka=a 772 Borysiak

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 771 Zagozda 771 Íli/ 771 Szkopek 771 Ra{ny 771 Olearczyk 771 Miro<czuk 771 Kruszczy<ski 771 Ko=aci<ski 771 Chyb 770 ?ybura 770 ?elazo 770 Kunka 770 Kryszewski 770 Kosa=ka 770 Id{kowski 770 Gosz 770 Dulas 769 ?elazek 769 Terka 769 So>niak 769 Pikor 769 Pezda 769 +aniewski 769 Kilja<ski 769 Hadam 769 Gro< 769 Fal 769 Chalimoniuk 769 Buraczy<ski 768 Kilia<ski 768 Karnas 767 Uzi"b=o 767 Grochola 767 Gawliczek 767 Freitag 767 Çmiel 766 Wac=aw 766 Symonowicz 766 Strzoda 766 Sterna 766 Spad=o 766 Skierkowski 766 Rajtar 766 Krzyka=a 766 Ignaszewski 766 Holc 766 Gurzy<ski 766 Gronostaj 766 Barej 765 Wasilewicz 765 Podg[rny 765 +astowski 765 +apot 765 Lepak 765 Hojda 765 Grzonkowski 765 Dziuda 765 Burdzi<ski 764 S"czkowski 764 Przybyli<ski

764 Liwi<ski 764 Kulicki 764 Klup> 764 Brze{niak 764 Bojarczuk 763 ?ychowski 763 Tryka 763 Nalewajek 763 Lisiewski 763 Kud=acik 763 Kubasiewicz 763 Bazyluk 763 Bartoszak 762 Zbylut 762 To=oczko 762 Szaruga 762 Obuchowicz 762 +ebkowski 762 Gryska 762 Gliwi<ski 762 Bociek 761 Wowra 761 Szramka 761 Spychaj 761 Roj 761 Pytkowski 761 Musiolik 761 Kaw"cki 761 Franas 761 D=ubak 761 Cholewka 761 Bobko 761 Bia=ous 760 Wile<ski 760 Ímiarowski 760 St"plewski 760 Piaseczny 760 Osial 760 Nieborak 760 Minta 760 +o/y<ski 760 Kozica 760 Kowara 760 Gwara 759 Tekieli 759 Szuma<ski 759 Pancerz 759 Mleczak 759 Kowacki 759 Dwornicki 759 Chor'/yczewski 759 Celuch 759 Bruszewski 758 Zapi[r 758 Rogalewski 758 Iskrzycki 758 Grabo> 758 Fidura 758 Cyrek 758 Bronicki

758 Bracha 757 Gradek 756 Uzdowski 756 Noras 756 Mulawa 756 Moniuszko 756 Kapcia 756 Gumienna 756 Graj 756 Gilewicz 756 Charzy<ski 756 Arkuszewski 755 ?[=tek 755 Wojtalewicz 755 Íli/ewski 755 Szumny 755 Strumi<ski 755 Soza<ski 755 Rembelski 755 Opyrcha= 755 Macha 755 +uczyk 755 Hus 755 Gdowski 755 Domeradzki 755 Czak 755 Borzym 754 Wojtczuk 754 Winnik 754 Skrzeczkowski 754 Kuk 754 Kubanek 754 Dzie=ak 754 Dudziec 754 Cimoch 754 Ciapa 754 Buchalik 753 Zbr[g 753 Wy/ykowski 753 W"grzyniak 753 Wawrzkiewicz 753 Teodorowicz 753 Szko=a 753 Sutor 753 Kapu>cik 753 Hajdas 753 G[jski 753 Fo=ta 753 Dyczkowski 753 Burkiewicz 753 Bartnikowski 753 Aleksa 752 Wierucki 752 Wajer 752 Siembab 752 Nurkowski 752 Kozon 752 Gajecki 751 Zawacki 751 Wojew[dka

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

751 Wenda 751 Sobieralski 751 Majos 751 Huczek 751 Domo< 750 Zubel 750 Szymaniuk 750 Saniewski 750 Salomon 750 Mikiciuk 750 Grodek 749 Zg[rski 749 W=ostowski 749 Wiel'dek 749 Trybulski 749 Szyma<czak 749 Szwejkowski 749 Sommer 749 Saczuk 749 Pastuszek 749 Naporowski 749 Mroczko 749 +okaj 749 Deptuch 748 Wawak 748 Szczepaniec 748 Romejko 748 Rogacz 748 Poczta 748 Osowiecki 748 Nowotka 748 K=opocki 748 Jaszcz 748 Jany 748 Hewelt 748 Cirocki 747 Tu=odziecki 747 Stach[w 747 Smykla 747 S"dek 747 Niemira 747 M=odzik 747 +yczek 747 Koniecki 747 Kleban 747 Gi/ycki 747 Fura 747 Fudalej 747 Cyro< 747 Blachowski 746 Zago/d/on 746 Kenig 746 G[rnisiewicz 746 Gierczy<ski 745 Wo=oszyk 745 W=osi<ski 745 Szczypkowski 745 Szatanik 745 Sajda 745 Pyrkosz


POPULARNOÍÇ NAZWISK 745 Misiejuk 745 Mirski 745 Miko=ajewicz 745 M"czy<ski 745 Kupczy<ski 745 Ko=sut 745 Glenc 745 G'secki 745 Eckert 745 Dziadowicz 745 Brylewski 744 Waszczyk 744 Szyba 744 Steckiewicz 744 Otocki 744 Kroplewski 744 Kloch 744 Kabala 744 Barcicki 743 Zamora 743 Tabi> 743 Sobk[w 743 Pupek 743 Neugebauer 743 +askarzewski 743 Ko=tuniak 743 Galek 743 Bro<ski 742 St[j 742 Sochocki 742 Rajda 742 Pruchnik 742 Miski 742 Kuza 742 Kara>kiewicz 742 Judek 742 J"dryczka 742 Grzegorzak 742 Drobniak 742 Chowaniak 741 W'sek 741 Smagacz 741 P"dzik 741 Kuszy<ski 741 Klinger 741 Kl"czar 740 Zdzieb=owski 740 Wochna 740 Wieruszewski 740 Szulborski 740 Stachecki 740 Rejek 740 Krakowczyk 740 Kobak 740 Kawiak 740 Grosz 740 Czubaj 740 Czarnomski 740 Chor'/ewicz 739 Zandecki

739 Zadka 739 Wietecha 739 Tyli<ski 739 Sass 739 M"cik 739 Gustaw 739 Furga 739 Fr'cz 739 Dawiec 739 Czajczy<ski 738 Wypch=o 738 Tarasek 738 Szmaj 738 Ornat 738 Olbi<ski 738 Justy<ski 738 Huszcza 738 G"barowski 738 Dudczak 738 Babski 737 U=anowicz 737 Rubin 737 Przytarski 737 Pich 737 Nieciecki 737 Mako> 737 Kr"pa 737 Korek 737 Kola<ski 737 Jonik 737 Bukalski 737 Andrejczuk 736 Wiertel 736 Sternicki 736 Soroko 736 Sk=adanek 736 Pa=yski 736 Mortka 736 Ma=ocha 736 Majsterek 736 Lemanowicz 736 Lelito 736 Kubecki 736 Krystkowiak 736 Krasa 736 Kierat 736 J"draszczyk 736 Izbicki 736 Handke 736 Dymarczyk 736 Doruch 736 Beker 735 Suwi<ski 735 Peszko 735 Osik 735 Mroczy<ski 735 Mogielnicki 735 Milczanowski 735 +yp 735 Karmelita

735 Herdzik 735 Brz"k 735 Bia=czyk 734 Uss 734 To=wi<ski 734 Pitura 734 +usiak 734 Konwerski 734 Ko=kowski 734 Knapek 734 Gumu=a 734 Dar=ak 733 Znojek 733 Wilkos 733 Ílesi<ski 733 Rut 733 Przekop 733 Kr"cichwost 733 Korab 733 J[zwik 733 Jaszczy<ski 733 Jagie=ka 733 Chylak 732 Zbiciak 732 Was'/nik 732 T=uczek 732 Syldatk 732 Suchorski 732 Skrzydlewski 732 Piankowski 732 P'gowski 732 Parkitny 732 Olborski 732 Moraczewski 732 Juroszek 732 Jeleniewski 732 Groblewski 731 Wisz 731 Wiciak 731 Szczepi<ski 731 Szamocki 731 Palonek 731 M'kowski 731 Kusik 731 Kocurek 731 Kochma<ski 731 K=odnicki 731 Kacperczyk 731 Dworecki 731 Bluszcz 730 Wydmuch 730 Wereda 730 Tryba=a 730 Íleszy<ski 730 Sito 730 Pietraszkiewicz 730 Nojek 730 Madziar 730 Kazana 729 Tamborski

729 Szulczyk 729 Roso=ek 729 Roskosz 729 Pro: 729 Mazek 729 Koniecko 729 Horbacz 729 Bujakowski 728 Zastawny 728 Tyborowski 728 Íwistowski 728 Piernicki 728 Orszulik 728 Myd=owski 728 Mesjasz 728 Margas 728 +azicki 728 Ko{lak 728 Korpalski 728 Dzidek 728 Damek 727 Zinkiewicz 727 Sznura 727 Sapa=a 727 Piaseczna 727 Osada 727 Koziarz 727 Korta 727 K=osiewicz 727 Klyszcz 727 Janoszek 727 Deszcz 726 ?ubrowski 726 Zawadzi<ski 726 Ok=a 726 Matacz 726 Hankiewicz 726 Front 726 Dara/ 726 Czura 726 Bylina 726 Bugiel 726 Anio=a 726 Amanowicz 725 Zalejski 725 Zach 725 Wilewski 725 Staro>ciak 725 Kliszcz 725 Hada=a 725 Czopik 725 Cysewski 725 Chodnicki 725 Chmielarski 725 Bytomski 725 Bytner 725 Budkowski 724 Wo>ko 724 Wawrzyn 724 Íwit

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 724 Sanetra 724 Pyszczek 724 Potaczek 724 Pelowski 724 Osman 724 Materka 724 Malawski 724 Madura 724 Knia{ 724 Gryciuk 724 Fidor 724 Dunal 724 Dobro< 724 Dembicki 724 Czaicki 724 Chlebda 723 S=upik 723 Osica 723 Oleksak 723 Maraszek 723 Kubski 723 Kr"giel 723 Kopytko 723 Gomo=a 723 Dro{dziel 722 Szott 722 Szkup 722 Posmyk 722 M=otek 722 Matyszewski 722 Kubalski 722 Klejna 722 Ja=owiec 722 Heinrich 722 Haraburda 722 Grupa 722 Grabarski 722 Dziadkiewicz 722 Butowski 722 B'czy<ski 721 Zaczyk 721 Wis=ocki 721 Wicki 721 Szczerbicki 721 Rapa 721 Nietupski 721 +odej 721 Lempart 721 Lamch 721 Krzyczkowski 721 G=uszko 721 Cudzich 721 Brojek 720 Ziemak 720 Ulicki 720 Tusk 720 Kieloch 720 Dziduch 720 Dudkowiak 720 Czerner

719 Sommerfeld 719 Okurowski 719 Muczy<ski 719 Migo< 719 Macheta 719 Dusik 719 Çwirko 719 Bilik 718 Sydor 718 Swi'tek 718 Sporek 718 Olesiejuk 718 Kutek 718 Kordalski 718 Jaszczur 718 Jarmu/ 718 Gronkiewicz 717 Witan 717 Staniczek 717 Sokolnicki 717 Smyczy<ski 717 Rz'ca 717 Roter 717 Pracz 717 Polita<ski 717 Hnat 717 Cydzik 717 Cio=kowski 716 Szatko 716 Styrna 716 Podle>na 716 Oleksa 716 Nie>cior 716 Matyjaszek 716 Malski 716 +asica 716 Kwapie< 716 Kozubski 716 Koronkiewicz 716 Kli<ski 716 I/ycki 716 Ho=ota 716 Elert 716 Czochara 715 Toczko 715 Íwi"s 715 S=ysz 715 Salach 715 Nojszewski 715 Le>na 715 G=ownia 715 Galica 715 Filarski 715 Cieniuch 715 Bia=obrzewski 714 Szulist 714 Rybkowski 714 Pedrycz 714 Nowog[rski 714 Kr[lczyk

714 Konwi<ski 714 Koci"cki 714 Jarz"bi<ski 714 Graczykowski 714 Dymerski 713 Zyzik 713 Zaborek 713 Ska=ka 713 Sankiewicz 713 Pleban 713 Martin 713 Lewek 713 J"drys 713 Guzdek 713 Go=kowski 713 Duma=a 712 Zasadzi<ski 712 Wszo=a 712 R"bi> 712 Po>nik 712 Porzucek 712 Hawro 712 G=adki 712 Faszczewski 712 Dzi[b 711 Zwara 711 Wiraszka 711 Romankiewicz 711 Roch 711 Pale< 711 Ogonek 711 Motyli<ski 711 Makar 711 Majdan 711 Kozdr[j 711 Kozdro< 711 Jachna 711 Dziedzi<ski 711 Duniec 711 Du=ak 711 Bia=osk[rski 710 Wojtanowicz 710 Wa>kowski 710 Waloch 710 Ubysz 710 Sto/ek 710 Pow"ski 710 Ma=ycha 710 Kobierecki 710 Kmak 710 Hass 710 Frydrychowicz 710 Domka 710 Chachulski 709 ?ugaj 709 Zubowicz 709 Wyrwa= 709 Per=owski 709 Mordal 709 Kordys

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

709 Grochalski 709 Gozdur 709 Gabrych 708 Zbro/ek 708 Zbroszczyk 708 Wojto< 708 T[rz 708 Torbus 708 Rzeczycki 708 Letkiewicz 708 Lampart 707 Turecki 707 Terpi=owski 707 Superson 707 Sopata 707 Sobi=o 707 Sapa 707 Salwin 707 Pera 707 Organi>ciak 707 Nowogrodzki 707 Napierski 707 Matwiejczyk 707 Matejuk 707 Ma=y 707 +ochowski 707 Lorkowski 707 Krüger 707 Ja>niewski 707 Jachowski 707 Dyszkiewicz 707 Boi<ski 707 Basak 707 Ankiewicz 707 Adamiuk 706 Zieleniewski 706 Syka=a 706 Skonieczka 706 Pawe=ko 706 Obidzi<ski 706 Nojman 706 Iskierka 705 Zi"cik 705 Zboralski 705 Zask[rski 705 Wycz[=kowski 705 Wawrzonkowski 705 Trojanek 705 S=oci<ski 705 Sadlak 705 R[wnicki 705 Nieradko 705 Lity<ski 705 Behrendt 704 Wojewodzic 704 Polewka 704 Obszy<ski 704 Koziorowski 704 Dziwulski 703 Zubrycki


POPULARNOÍÇ NAZWISK 703 Zas"pa 703 Szczerek 703 Sza=ata 703 Sot 703 Paruszewski 703 Mleczek 703 Kukawka 703 Kobrzy<ski 703 Kaczmarkiewicz 703 Dorobek 703 Dani=owski 703 Cukrowski 703 Burchard 703 Blaut 703 Bardzi<ski 702 Witka 702 Skomorowski 702 Sasak 702 P=udowski 702 Pasiak 702 Panasiewicz 702 Oleksi<ski 702 Motak 702 Lizurej 702 Kubo< 702 J"draszek 702 Flasi<ski 702 Dylik 702 Cal 702 Buszko 702 Burnat 701 Wyskiel 701 Winek 701 Wiertelak 701 Wiak 701 Rusi<ski 701 Ro> 701 Rakowiecki 701 Orzeszek 701 Ochota 701 Mijas 701 Maculewicz 701 Kaja 701 Ciesielka 701 Bejm 700 Trze>niowski 700 Szmuc 700 Sygut 700 Staszy<ski 700 Siarkiewicz 700 Ryznar 700 Patoka 700 Miszkurka 700 Kude=ka 700 Krzy>ko 700 Koszykowski 700 Galon 700 Buczma 699 Ziegler 699 Wisi<ski

699 Uroda 699 Turczyk 699 Tolak 699 Sypu=a 699 S=ojewski 699 Sadowy 699 Rasa=a 699 Mys=owski 699 Kazubek 699 Han 698 Wasiuk 698 Tucki 698 Strykowski 698 Stempin 698 Stawczyk 698 Prokopiak 698 Pospiech 698 Polakiewicz 698 Olas 698 Matracki 698 Maruszczyk 698 Kapinos 698 Kabza 697 Tuchowski 697 Szwa=ek 697 Smaga=a 697 Patynowski 697 Musia=a 697 Miksza 697 Magierowski 697 Lampa 697 Kulon 697 Koczara 697 Gumkowski 697 Drynda 696 Szmagli<ski 696 Szczypi[r 696 Ratajewski 696 Pawe=kiewicz 696 Myk 696 Kuczak 696 Ko=ata 695 ?ywica 695 Tondera 695 Szmalec 695 Szczerkowski 695 Szczap 695 Sypie< 695 So=tysek 695 Mosur 695 Ko>ciesza 695 Kosowicz 695 Kolendo 695 Huber 695 Giel 695 Ga="za 695 Dyja 695 Czubkowski 695 Czarnacki 695 Cacko

695 Apanowicz 694 Wilma<ski 694 Wandas 694 Tabaczy<ski 694 Siebert 694 Sarbinowski 694 Moneta 694 I/ykowski 693 ?y=owski 693 Ziajka 693 Skubiszewski 693 Sieg 693 Paluszak 693 Licho< 693 Kastelik 693 Gwizdek 693 Go=embiewski 693 Drewa 693 Barci<ski 693 Andrys 692 Zbrze{niak 692 Wlaz=y 692 Wittbrodt 692 Niksa 692 Luboja<ski 692 Habdas 692 Fry> 692 Dokt[r 692 Detka 692 Cieplucha 692 Ciarka 692 Brzuski 691 Witkowicz 691 Wardza=a 691 Szarkowski 691 St'p[r 691 Pniak 691 Pierzak 691 +agocki 691 Kryk 691 Ko/uszek 691 Kohnke 691 Kapa=ka 691 Domino 691 Czuj 691 Boksa 691 Bachowski 690 Wocial 690 Stuglik 690 Steciuk 690 Smela 690 Plona 690 Piwowarek 690 Pernak 690 Minkina 690 Klos 690 Halik 690 Garlicki 690 Dzika 690 Dargacz

690 Damian 690 Adrian 689 Wykowski 689 W"grzynek 689 Tomal 689 Íwierad 689 Szkatu=a 689 Sajn[g 689 Kudlak 689 Karwecki 689 Golczyk 689 Fronczyk 689 Czapiga 689 Chodacki 689 B=a/ejak 689 Bejma 689 Bartela 688 Tokarzewski 688 Tadeusiak 688 N"dzi 688 Kurcz 688 Jasionek 688 Heleniak 687 Ziarek 687 Zera 687 W"c=awski 687 Sarniak 687 R[/ak 687 P=aszewski 687 Pa:kowski 687 Ligas 687 Kuzior 687 Kuder 687 Korzeniak 687 Kinowski 687 Fac 687 Domowicz 687 D"bniak 687 Cieciora 687 Chaberek 687 Bogusiewicz 687 Block 686 Wardziak 686 Prawdzik 686 Niebudek 686 Kuziemski 686 Krzewicki 686 Kierski 686 Jeszka 686 Baszy<ski 685 Szpyrka 685 Szkaradek 685 Starek 685 Pasich 685 Mo>ci<ski 685 Milejski 685 Maci<ski 685 Lademann 685 Jantos 685 Grzelec

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 685 Czaczkowski 684 Zapora 684 Wnuczek 684 W'sala 684 Rycharski 684 Pompa 684 Narolski 684 Ma=as 684 Janka 684 Ga=aj 684 Dyba= 684 Dru/kowski 684 Chromy 683 Szpyt 683 Sobieszcza<ski 683 Senger 683 Prygiel 683 Pawela 683 Obiedzi<ski 683 +akota 683 Jama 683 Graban 683 Fogt 683 Chrapkowski 683 Cebulak 683 Boryczko 683 Bojdo 683 Biesek 683 Arendarczyk 682 Sobiechowski 682 Schubert 682 Namys= 682 Milewczyk 682 Lubowicki 682 Hetma<czyk 682 Dyczko 682 Dankiewicz 682 Czerniec 682 Chrustowski 681 Sta>ko 681 Skurski 681 Rochowiak 681 Podlasi<ski 681 Parszewski 681 Misiuk 681 Markiel 681 Ksel 681 Krzy/ostaniak 681 Elwart 681 Delekta 680 Z"bik 680 Wojnarski 680 Siatka 680 Rzadkowski 680 Niewiara 680 Miozga 680 M"tel 680 +"towski 680 Korgul 680 Karwan

680 Grzankowski 680 Garski 680 Frank[w 680 Domek 680 Ciepluch 680 Chojna 679 Surmiak 679 Strama 679 Stein 679 Siewiera 679 Robaszkiewicz 679 Piksa 679 Kociemba 679 Klyta 679 Gromala 679 Gill 679 Broszkiewicz 679 B=a/ejowski 678 Zontek 678 Stiller 678 Soski 678 Rosada 678 Mieloch 678 Krzepkowski 678 Kornak 678 Goworek 678 Ginalski 678 Gadza=a 678 Fitas 678 D=uski 677 Uzar 677 Siedlarz 677 Rorat 677 Rokowski 677 Pod/orski 677 Oskroba 677 Mitera 677 Kordylewski 677 Grygorcewicz 677 Gmurczyk 677 Gadecki 677 Faliszewski 677 Dylak 677 Drygalski 676 Zybura 676 Wojtaszak 676 Wis=a 676 Wasyluk 676 Szyperski 676 Sza=kiewicz 676 Sza=apski 676 Popi<ski 676 Krzysztoszek 676 Ko>ciuszko 676 Kasiak 676 Kaleci<ski 676 Chmurski 675 Wyrwich 675 Wo=oszczuk 675 Íledzik

675 Smor'g 675 Satora 675 Pochro< 675 Melaniuk 675 +askawski 675 Jajko 675 Czajor 675 Bajko 674 Wojs=aw 674 Troci<ski 674 Szumiec 674 Nehring 674 Naumiuk 674 Luberda 674 K"sek 674 Ja>kowiec 674 Guba<ski 674 Foit 674 Fita 674 Fedyk 674 Dzia=a 674 Cygal 674 Chronowski 674 Cali<ski 674 Antoniewski 673 Zimi<ski 673 Zdancewicz 673 Walocha 673 Toma 673 Soczewka 673 Monkiewicz 673 Majtyka 673 Hynek 673 Dynia 673 Czury=o 673 Bernatek 673 Apostel 672 Zawiasa 672 Piersa 672 Megger 672 Maszewski 672 Machnikowski 672 Kukier 672 Kitli<ski 672 Jarka 672 Glazik 672 Dzier/y<ski 672 Dyjas 672 Czachowski 672 Bu> 672 Bona 672 Bandyk 671 Zi"ciak 671 Talarowski 671 Krajniak 671 Koperek 671 Kleszczy<ski 671 Kazberuk 671 Dziewior 671 Chachaj

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

671 Albi<ski 670 Szewczykowski 670 So=oducha 670 S=omiany 670 S=abicki 670 Skolik 670 Roc=awski 670 P"ksa 670 Mularz 670 Kosman 670 Kolonko 670 Januszewicz 670 Gramza 670 Foremniak 670 Fija=ek 670 Cierpka 669 Polnik 669 Perski 669 Krzoski 669 Klaczy<ski 669 Kaszycki 669 Drwi"ga 669 Cimochowski 669 Chybowski 668 Wojakowski 668 Szulkowski 668 Strusi<ski 668 Stodolski 668 Semenowicz 668 Pieszak 668 Naro/na 668 +adniak 668 Kontny 668 Klemens 668 Jancewicz 668 F'ferek 668 Czerniewski 668 Bisaga 667 Z=otnik 667 Wosiek 667 Uzarski 667 Supernak 667 Mia=kowski 667 Kala 667 Gi/a 667 Czy/ykowski 667 Cukierski 667 Brudzy<ski 667 Bielat 666 ?yto 666 Wenerski 666 Sobkowski 666 Rompa 666 Kurpanik 666 Ko=pak 666 Grzesi<ski 666 Go=as 666 D=ugozima 666 Badzi<ski 666 Bacia


POPULARNOÍÇ NAZWISK 665 Zagda<ski 665 Wincenciak 665 Wiernicki 665 W"grzy<ski 665 Toczy<ski 665 Ílaski 665 Styn 665 Osmulski 665 Moczko 665 +echta<ski 665 Langier 665 Chabrowski 664 Szrama 664 Szok 664 Suchenek 664 Sokoli<ski 664 Pieczarka 664 Parus 664 Machul 664 Latko 664 Krzy>k[w 664 Kosiedowski 664 Grotowski 664 Galos 664 Ekert 664 Drzymalski 664 Dawidek 664 Czerkies 664 Bujas 664 Andryszczyk 663 Zuziak 663 W"grzyk 663 St'por 663 Regli<ski 663 Pinda 663 Najdowski 663 Muzyk 663 Malig=[wka 663 +ukasiuk 663 Kuczmarski 663 Kinal 663 Dobosiewicz 663 Bilecki 662 Waraksa 662 Szywa=a 662 Nasta=y 662 Mordak 662 Mechli<ski 662 Ligenza 662 Leszczak 662 Krauz 662 Kopa=a 662 Byzdra 662 Bartman 661 Znamirowski 661 Zelewski 661 Wojtach 661 Wa=aszek 661 Szara 661 Pstr'gowski

661 Po=o<ski 661 Niezna<ski 661 Kie=czykowski 661 Jakacki 661 Hapka 660 Wielgat 660 W"gier 660 Pokusa 660 Ma=/ 660 Kononowicz 660 Hawrylak 660 Grund 660 Grabkowski 660 Druszcz 660 Dacko 659 Toczyd=owski 659 Swiderski 659 Sprycha 659 Pryszcz 659 +achut 659 Dobrosz 659 Brygo=a 658 Zato<ski 658 Smogorzewski 658 Rygu=a 658 Pos=uszna 658 Mydlak 658 Iglewski 658 Borski 658 Bernard 658 Bendinger Biesiadecki 657 Woroch 657 Watkowski 657 Uliczka 657 Tomaszuk 657 Pastu=a 657 Pachnik 657 Opalski 657 Kudra 657 Kretek 657 Kotlicki 657 Keler 657 Kar=owski 657 Heczko 657 Godziszewski 657 G"sikowski 657 Beck 656 Wojkowski 656 Warecki 656 Tekiela 656 Plizga 656 Piekacz 656 Ochab 656 Maziarczyk 656 Krzosek 656 G=azowski 656 Gabryelczyk 656 Fal"cki 655 St"pka

655 Rajch 655 Pasieczny 655 Owsiany 655 Ochojski 655 Kossak 655 Kocaj 655 Gryglewski 655 Gierach 655 Ebertowski 655 Dolaci<ski 655 Buza 655 Berendt 654 Tabak 654 Skurzy<ski 654 Siarkowski 654 Przew=oka 654 Nytko 654 Kuban 654 Kilarski 654 Gebauer 654 Gajcy 654 Franaszek 654 Chwedczuk 654 Bochnak 653 Szymichowski 653 Stachewicz 653 Sosn[wka 653 S=owiak 653 Siwecki 653 Racinowski 653 Promi<ski 653 Pilawski 653 M'dro 653 Malcharek 653 +ukasz 653 Kornek 653 Hanusiak 653 Furmankiewicz 653 Dzikiewicz 653 Du/y 653 Delikat 653 Chojak 652 Zyga 652 Pyrz 652 Pietrusiewicz 652 Olszyna 652 Olszowa 652 Ograbek 652 Molga 652 Maron 652 Jendrzejewski 652 Jasica 652 Frymus 652 Ciborski 652 Buszta 651 Woszczak 651 Woronko 651 Trawka 651 Rychcik 651 Redlicki

651 Przystupa 651 Porczy<ski 651 Oczko 651 Ochenkowski 651 Migda 651 +aszczewski 651 Klebba 651 Jaje 651 Grabas 651 Bugno 651 Bortkiewicz 650 Weso=a 650 Sudak 650 Puc 650 Przeklasa 650 Oraczewski 650 Lutomski 650 Lorbiecki 650 Koco= 650 Knapi<ski 650 Goik 650 B=a/ejewicz 649 Wargacki 649 Tuzimek 649 Siniarski 649 Radowski 649 Pierzy<ski 649 Petrus 649 Pawlaczek 649 Pacholczak 649 O=tarzewski 649 Maciejewicz 649 Jak[bik 649 G=odkowski 649 Frania 649 Duszczak 649 Domurad 649 Bednarowicz 648 Thomas 648 S=oniewski 648 Rakus 648 Przyby> 648 Pasiut 648 Ma=yszka 648 Lutosta<ski 648 Kurz 648 Kuczaj 648 Doktor 647 Tadla 647 Praczyk 647 Osicki 647 Milka 647 Leszcz 647 Kryza 647 Kryszczuk 647 Juraszczyk 647 Durczok 647 Boduch 646 Ujazdowski 646 Szeja

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 646 Pryk 646 Pitala 646 Pi[recki 646 Palusi<ski 646 Molek 646 Gogulski 646 Dziekanowski 646 Duchnik 646 Brachaczek 645 Wieja 645 Waloszek 645 Szmytkowski 645 Rytwi<ski 645 Nawrotek 645 Naw[j 645 Mironiuk 645 Matyjasek 645 +achacz 645 Kwaczy<ski 645 Kub[w 645 Kosobudzki 645 Kidawa 645 Jaremek 645 Horowski 645 Hasiak 645 Gierat 645 Gaw=owicz 644 Wiczkowski 644 Wichary 644 Sornat 644 Solich 644 Padewski 644 Kurczab 644 Krawczykowski 644 Jasnoch 644 Folwarski 644 Famu=a 644 Budrewicz 644 Arczy<ski 643 ?mudaTrzebiatowski 643 Íladowski 643 Pawliszyn 643 Ku=ach 643 Kuffel 643 Konieczek 643 Ko:win 643 Kiernicki 643 Imio=czyk 643 Dyda 643 Bosiacki 643 Biniecki 642 Zander 642 Stochel 642 Podniesi<ski 642 Osojca 642 Mysior 642 Mrowicki 642 Kuciak 642 K=[sek

642 Çwikowski 642 Buchholz 641 Zegad=o 641 Wiewi[rka 641 Íl'ski 641 Stochaj 641 Smolka 641 Piotrak 641 Ostolski 641 Misior 641 Mili<ski 641 Leoniak 641 Karwala 641 Jasina 641 Grzymski 641 Ci"ciwa 641 Ciastek 641 Chadaj 641 Bia=ach 641 Apolinarski 640 Zasadzki 640 Warsi<ski 640 Tarczewski 640 Talkowski 640 Tabisz 640 Such 640 Sromek 640 Rysz 640 Puch 640 Plak 640 Piestrzy<ski 640 Palej 640 Och 640 Niedba= 640 Mytnik 640 Morga=a 640 Lukas 640 Liso< 640 Kr[likiewicz 640 Kamieniak 640 Jachimczyk 640 Grzywnowicz 640 Frukacz 640 Feliniak 640 Dzienisz 640 Dr'/yk 639 ?elasko 639 Waloszczyk 639 Traczy<ski 639 Szymski 639 Szlagowski 639 Str[jw's 639 Smoczyk 639 Klorek 639 Kajdan 639 Kajak 639 Gral 639 Banachowski 638 Zawodnik 638 Ulfik

638 Torzewski 638 Sobieszczyk 638 Skrobot 638 Sinicki 638 Ocha= 638 Le/o< 638 Krywult 638 Iciek 638 Gasek 638 Czenczek 638 Czapczy<ski 638 Budze< 638 Bro/y<ski 638 Botor 637 Wik=o 637 W"glarski 637 Tymczyszyn 637 Szpyra 637 S=onka 637 Prasek 637 Majczyna 637 Lula 637 Liberadzki 637 Jakubiuk 637 Hanzel 637 Gru/ewski 637 G=owiak 637 Chudecki 637 Calik 636 Zakrocki 636 Zagrajek 636 Stefankiewicz 636 Stawarski 636 Serzysko 636 Piechna 636 Ojrzy<ski 636 Myga 636 Ma>lankiewicz 636 Marszewski 636 Lejkowski 636 Kuziora 636 Korniak 636 Klimczewski 636 Indyka 636 Garwoli<ski 636 Ga=ach 636 Gadzina 636 Darnowski 636 Cyba 636 Bystrek 636 Bere{nicki 636 Bazela 635 W"clewski 635 Wabik 635 Ragus 635 Pitek 635 Mora<ski 635 Mizia 635 +askawiec 635 Holeksa

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

635 Hajdasz 635 Fugiel 635 Bia=asik 634 Wo{niczko 634 Wilma 634 Rode 634 Pre> 634 Komander 634 Klus 633 Sarosiek 633 Sadoch 633 Osipowicz 633 Leski 633 Lelonek 633 Korbut 633 Jarmu/ek 633 Dunikowski 633 Bugajewski 632 ?abski 632 W=odyka 632 Wardzy<ski 632 Macierzy<ski 632 J[zefczak 632 J"dra 632 Hamerla 632 Grecki 632 G"gotek 632 Domi<czak 632 Daczkowski 632 Charzewski 631 Wypi[r 631 Sudnik 631 S=oboda 631 Pela 631 Papierowski 631 Macherzy<ski 631 Kup> 631 Kostorz 631 Kosak 631 Kopy>: 631 Klejnowski 631 Jarmu=a 631 Gronczewski 631 Dziedzicki 631 Daniec 631 Blank 631 Balcewicz 630 Wiecki 630 Starostka 630 Sobiczewski 630 Siemie<czuk 630 Rymaszewski 630 Reiter 630 Radzicki 630 Nuckowski 630 Mycek 630 Mi"tka 630 +upina 630 Lipok 630 Krycki


POPULARNOÍÇ NAZWISK 630 Koski 630 Knych 630 Drobisz 630 Cuch 629 Wojtarowicz 629 Wojniak 629 Snochowski 629 Po=awski 629 Piechura 629 Meissner 629 Lemiesz 629 Kropiwnicki 629 Kl"k 629 Jargie=o 629 Jamroz 629 Huczko 629 Ceynowa 628 Trochim 628 Kurasi<ski 628 Kremer 628 Janic 628 Gal 628 Dzia=owski 628 Dworza<ski 628 Cyrulik 628 Bejger 628 Bawo= 627 Wargocki 627 Szczepan 627 Suchcicki 627 Plewnia 627 P"drak 627 Niedo>pia= 627 Maras 627 Liberacki 627 Klepka 627 Kawulok 627 Katana 627 Cicha<ski 627 Bronka 627 B"czkowski 627 Bender 627 Ba=dys 626 Wawrzonek 626 Taranek 626 Tadych 626 Szyma=a 626 Stebel 626 Stawikowski 626 Skup 626 Skuba=a 626 P=aczkowski 626 Pasieczna 626 Papierski 626 Karkocha 626 Hak 626 G'szczak 626 Brucki 625 Wolda<ski 625 Sendecki

625 Py> 625 Pra/uch 625 Politowicz 625 Piestrzeniewicz 625 Pajek 625 Okupski 625 Nitek 625 Motylski 625 Krzeczkowski 625 Kozok 625 Kowala 625 Karnicki 625 Kalinka 625 Grzegorowski 625 Galuba 625 Dzi"cielski 625 Buk 625 Bre> 625 Bodych 625 Bittner 625 Bakiera 624 Rembacz 624 Podg[rna 624 Niena=towski 624 Myrcik 624 Mojsa 624 Koniarski 624 Karpiak 624 Kajdas 624 Gregorczuk 624 Dziurla 624 Dzienniak 624 Dyrek 623 ?o='dkiewicz 623 Wiewi[rski 623 Szumacher 623 Sado 623 Pyszny 623 Piotrkowski 623 Naro/ny 623 Mizgalski 623 Magdzi<ski 623 Kuszyk 623 Jakimiak 623 Garwacki 623 Dynak 623 Dejneka 623 Adaszewski 622 ?ycki 622 Zasowski 622 Wszeborowski 622 Wiekiera 622 Tatarczuk 622 Rudyk 622 Nie>cioruk 622 Laszkiewicz 622 Go=ota 622 Golisz 622 B'bel 622 Batkowski

621 Wierciszewski 621 Tacza=a 621 Íwi: 621 Ílesicki 621 Siciarz 621 Ropiak 621 Pacura 621 Makulec 621 +'czny 621 +aci<ski 621 Krauza 621 Grzesiek 621 Gemza 621 Dering 621 Banek 621 Andziak 620 Wiza 620 Trojanowicz 620 Parkitna 620 Pacholik 620 Majtczak 620 Krenc 620 Koniec 619 Wozi<ski 619 Wawrze<czyk 619 Szybi<ski 619 Szaw=owski 619 Stupak 619 Str[/ewski 619 Roda 619 Niemirski 619 Micho<ski 619 Maciejczuk 619 Ko>micki 619 Irla 619 Husak 619 Fu=awka 619 Fabia<czyk 619 Bryda 618 Zackiewicz 618 Walski 618 Trawicki 618 Szoka 618 Sandecki 618 Pr'dzi<ski 618 Pilewski 618 Pi"towski 618 Olszanowski 618 Mo/d/y<ski 618 Melcer 618 Kempny 618 Dulemba 618 Duc 618 Cichomski 617 ?[=ta<ski 617 Ziniewicz 617 Truchel 617 Szajner 617 Ra{niewski 617 Petryk

617 Peda 617 Patelski 617 Paszy<ski 617 Obarzanek 617 Maszkiewicz 617 +odzi<ski 617 +abaj 617 Lata<ski 617 Giera=towski 617 Gerwatowski 617 Garli<ski 617 Damski 617 Cymba=a 617 Biesaga 616 Zdobylak 616 Wojtiuk 616 Ulrych 616 Szymk[w 616 Sporysz 616 Snopkowski 616 Smardz 616 Rosowski 616 Piotrzkowski 616 Mandrysz 616 Kulus 616 Duras 616 Dumin 616 Borejko 615 Wy=upek 615 Ufniarz 615 Stypka 615 Stobi<ski 615 S=upi<ski 615 M=y<czyk 615 Miros 615 Maciuk 615 Hrabia 615 Groszkowski 615 Burzec 615 Buksa 614 Wygoda 614 Widuli<ski 614 Tomzik 614 Rajczakowski 614 Pindral 614 Nijak 614 Mszyca 614 Maciejuk 614 Listowski 614 Kud=acz 614 Krygowski 614 Dziwak 614 Dobiecki 614 Chaba 614 Borkowicz 614 Berek 613 ?uralski 613 ?akiewicz 613 Wykr"t 613 Sztuba

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 613 Smyka=a 613 Pyc 613 P"ciak 613 Parzonka 613 Kyc 613 Klemczak 613 G=owski 613 G'sienica 613 Gabryszak 613 Deg[rski 613 Cz">cik 613 Ciso< 612 Zmy>lony 612 Íwierzewski 612 Sieprawski 612 Majecki 612 Komisarek 612 Fico< 612 Citko 612 Bidas 612 Bas 611 ?abierek 611 Wyciszkiewicz 611 Tarach 611 Staniewicz 611 Skrzeszewski 611 Reichel 611 Pazderski 611 Panasewicz 611 Kucewicz 611 Kosacki 611 Kmieci<ski 611 Kilar 611 Kalwasi<ski 611 Hein 611 Fronia 611 Derek 611 Bru> 611 Bojakowski 611 Anto< 610 Wody<ski 610 Rzymowski 610 Pawlos 610 Ochwat 610 Kurbiel 610 Gosik 610 Gierasimiuk 610 Duczy<ski 610 Doroba 610 Cwali<ski 610 Ch='d 610 Biero<ski 609 Zgorzelski 609 Wrochna 609 Wi"czkowski 609 Szutkowski 609 Szulczy<ski 609 Sewery<ski 609 Protasiuk 609 Prochowski

609 Powichrowski 609 Opalach 609 Mu:ko 609 Martyn 609 Majchrzycki 609 Drgas 609 Ceran 609 Bryczek 609 Borzymowski 608 Ziarno 608 Wo=od{ko 608 Wac 608 Szpala 608 Szlachcic 608 Rurka 608 Pietrzy<ski 608 Oczkowicz 608 Mik 608 Ma=ysiak 608 Kubek 608 Imiela 608 Grabo< 608 Garbacik 608 Dolega 608 Broncel 608 Baum 608 Bancerz 607 Siera<ski 607 Siedlik 607 Nawojski 607 Mi'sko 607 +omnicki 607 Lenc 607 Konat 607 Klawi<ski 607 Kaletka 607 Jenek 607 Honkisz 607 Dro> 606 Suchojad 606 Ratka 606 Raba 606 Putkowski 606 Lulek 606 Komperda 606 Ko=odziejak 606 Koloch 606 Kolka 606 Kisieli<ski 606 Joniak 606 Jezior 606 Faltyn 606 Dyjach 606 Czulak 606 Cop 605 Wyro>lak 605 Woda 605 Stranc 605 Solis 605 Skomra

605 Sierpie< 605 Rze{niczek 605 Rosochacki 605 Pajdak 605 Mostek 605 Machowiak 605 +opacki 605 Kwarci<ski 605 Kistowski 605 Jandu=a 605 Fitrzyk 605 Domanowski 604 Welenc 604 Tyczka 604 Skiepko 604 Sie<ski 604 Potok 604 Olewniczak 604 Nitkiewicz 604 Myrcha 604 Krata 604 Klepczy<ski 604 Kara 604 Ho=ysz 604 Ha=ka 604 Florian 604 Dziurdzia 604 Dryka 604 Brewi<ski 603 ?urakowski 603 Sys=o 603 Rolek 603 Podka<ski 603 M=ocek 603 Idzi 603 Haponiuk 603 Gr"bowiec 603 G"ca 603 Domarecki 603 Bochnia 603 Barczykowski 602 Ílipek 602 Sieczko 602 Pierz 602 Nyc 602 +acina 602 Ludwisiak 602 Kujda 602 Kowieski 602 Hutyra 602 Grodzi<ski 602 Dziugie= 602 Dobaczewski 602 Bo:kowski 602 Bia=ka 601 Zemanek 601 Zawartka 601 W"growski 601 Szybalski 601 Smyl

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

601 Smolec 601 S=oka 601 Putek 601 Pietrewicz 601 Lepka 601 Krzeszowiec 601 Kowal[wka 601 Jo>ko 601 Hamrol 601 Gapys 601 Antoszczyk 600 Turo< 600 Teter 600 Surdel 600 Pieczyrak 600 Mudlaff 600 Manista 600 Ku{niarski 600 Kolek 600 Kadela 600 Jeka 600 Jamro/ek 600 Grzemski 600 Goliasz 600 Garstecki 600 Fa=kowski 600 Dywan 600 Drewnik 600 D'bro> 600 Cia> 599 Obia=a 599 Nocek 599 Marko 599 +adziak 599 Hada> 599 Go{dzikowski 599 Golanowski 599 Dulik 599 Dorynek 599 Donarski 598 Wola<czyk 598 Szczechowski 598 Stoltmann 598 Rozumek 598 +udzik 598 +a> 598 Leoniuk 598 Krzyk 598 Karol 598 Kamyszek 598 Haniszewski 598 Filusz 598 Czermak 598 Chrz'stowski 598 Budych 597 ?[=kiewicz 597 Tatarczyk 597 Pietrus 597 Pachowicz 597 Niesporek


POPULARNOÍÇ NAZWISK 597 Marja<ski 597 Kultys 597 Kornet 597 Kajstura 597 Grze>k[w 597 Gozdowski 597 Dub 597 Drobot 596 Zjawi<ski 596 Urynowicz 596 Swacha 596 Prokopczuk 596 Mynarski 596 Michnowicz 596 Malka 596 +awski 596 Labocha 596 Capiga 596 Boro<ski 595 Zawalich 595 Wizner 595 Stawiszy<ski 595 Startek 595 Smolorz 595 Rozynek 595 Pal 595 Oporski 595 Madajczyk 595 +awniczek 595 Le>nicki 595 Jasicki 595 Haremza 595 Gruchalski 595 Bejnarowicz 595 Bagniewski 594 ?uberek 594 Windak 594 Sobolak 594 Sibiga 594 Rajczak 594 Pude=ek 594 Michalkiewicz 594 Kuchnicki 594 Fularczyk 594 Foksi<ski 594 Ci'/y<ski 594 Broniarek 593 ?abka 593 Zi"bi<ski 593 Wnuk-Lipi<ski 593 Towarek 593 Sugier 593 Pikula 593 Pawlonka 593 Opacki 593 Marosz 593 Kut 593 Grymuza 593 D'bkiewicz 593 Ciechowicz

593 Cembrzy<ski 593 Brodawka 593 Borzych 593 Bela 592 Zagu=a 592 Warszewski 592 Tyniec 592 Trepczyk 592 Toczyski 592 Sw"drowski 592 Stwora 592 Paczos 592 Olbrych 592 Ogrodowicz 592 Nadratowski 592 Michel 592 Mazepa 592 Lazarek 592 Krzystek 592 K=odawski 592 Ja/d/yk 592 Grali<ski 592 Goska 592 Garbacki 592 Fraszczyk 592 Dro/d/al 592 Cofa=a 592 Cho=ody 592 Brewczy<ski 591 Wawrzyk 591 Prokurat 591 Policht 591 P=odzie< 591 Pasztaleniec 591 Osipiuk 591 Mate<ko 591 Kiciak 591 Grotek 591 Cz=onka 591 Ciurzy<ski 590 ?al 590 Zimmer 590 Wosiak 590 Srokosz 590 Pa{dziora 590 Pato=a 590 Pa="ga 590 Orawiec 590 Nosowski 590 Nastaj 590 Mirgos 590 Merda 590 Machniak 590 +okietek 590 Fogiel 590 Elias 589 ?o=y<ski 589 Íwiergiel 589 Stempel 589 Skocz

589 Senkowski 589 Potoczek 589 Plutowski 589 Penar 589 Miecznik 589 Kwapiszewski 589 Kwapis 589 Jak[biak 589 Gietka 589 Flisek 589 Dudzicz 589 Cich 589 Broniek 589 Bielaszewski 588 Wiercigroch 588 Usarek 588 Tryc 588 Szylar 588 Szczot 588 Pytli<ski 588 Ptok 588 Prystupa 588 Preuss 588 Piekara 588 +aszczyk 588 Kurzaj 588 Kopiczko 588 Jachimczak 588 Hryniewiecki 588 Hirsch 588 Dytrych 588 Dorna 588 Bystro< 587 Worach 587 Werpachowski 587 Tokaj 587 Szmagaj 587 Solnica 587 Rejmak 587 Reimann 587 Pazo=a 587 Nieradzik 587 Migalski 587 Miechowicz 587 +awi<ski 587 Lepczy<ski 587 Langiewicz 587 Kru> 587 Kozie< 587 Kielczyk 587 Jargi=o 587 Gwia{dzi<ski 587 D'bal 587 Cichos 587 Browarski 587 Angowski 586 Su=owski 586 Sorbian 586 Ruman 586 Rapacki

586 Piotrkowicz 586 Ozi"b=o 586 Marz"cki 586 Litkowski 586 Henke 586 Drapiewski 586 Czosnyka 586 Choina 586 Chabior 586 Babecki 585 Widerski 585 Warzybok 585 Wa=achowski 585 Seweryniak 585 Pyzel 585 Niewola 585 Nesterowicz 585 Liss 585 Kurnicki 585 Kiepas 585 Kalista 585 Jaruszewski 585 Drohomirecki 585 Demia<czuk 585 C=apa 585 B=asik 585 Berdzik 585 Be=za 584 Z=otek 584 Wojdalski 584 Tonder 584 Szwaj 584 Szarzec 584 Suchora 584 Strzeli<ski 584 Sarota 584 Palica 584 Nafalski 584 Matula 584 Malecha 584 Magryta 584 +uckiewicz 584 Kuster 584 Gromadzi<ski 583 Teski 583 Stoltman 583 Siewert 583 Serwach 583 Schwarz 583 Rytlewski 583 Niezbecki 583 Ku{nia 583 Ku>mider 583 Kurzac 583 Klisz 583 Gwardiak 583 Gotfryd 583 Deneka 583 Ciuru> 582 ?mija

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 582 Zdunowski 582 Ta=aj 582 Íwierzy<ski 582 Sobu> 582 Serwi<ski 582 Rajman 582 Perlik 582 Kurda 582 Kosznik 582 Kaluga 582 Jaracz 582 Hanas 582 Gilarski 582 Dzwonnik 582 D=ugoszewski 581 Ziegert 581 Zapotoczny 581 Wyszogrodzki 581 Íliwczy<ski 581 Szyma 581 Szczypiorski 581 R[/ewicz 581 Paszkowiak 581 Ma>lach 581 Lewicz 581 Krassowski 581 Heba 581 Godzwon 581 Drej 581 Borak 581 Adam[w 580 Tywoniuk 580 Ícieszka 580 Smal 580 +abu> 580 Krokowski 580 Kominiak 580 Dietrich 580 C'ka=a 580 Budzich 580 B'bol 579 Zgo=a 579 S=adek 579 Sier/ant 579 Radulski 579 Naczy<ski 579 Moczarski 579 Misiurek 579 Mi'sik 579 M'drzyk 579 Kretowicz 579 Kasznia 579 Je/yna 579 Humeniuk 579 Fiutak 579 Czerniakiewicz 579 Cierocki 579 Bork 578 ?yme=ka 578 Tomalik

578 Szarpak 578 So=tan 578 Maciuszek 578 Krysta 578 Kluczny 578 Judycki 578 Grzeszkowiak 578 Dziwoki 578 Brachman 578 Berski 577 Zys 577 Wyrwi<ski 577 Westfal 577 Waluk 577 Wac=awiak 577 Stopczy<ski 577 Sa=uda 577 Sabak 577 Papi<ski 577 Nieznalski 577 Niedojad=o 577 Nazarko 577 Murat 577 Majzner 577 Ludwin 577 Kubaczyk 577 Kielich 577 Dzierzgowski 577 Dominowski 577 Doliwa 577 Dej 577 Chuchla 577 Bogu> 577 Bobik 576 Zadworny 576 W[js 576 Tyma 576 Sztuczka 576 Strz'da=a 576 Sowa=a 576 Omiotek 576 Ole>kiewicz 576 Morawiak 576 Kwapisiewicz 576 Krokosz 576 Kretkowski 576 Kostkowski 576 Hajder 576 Garczyk 576 Drapi<ski 576 Burdach 576 Buchowski 575 Zwi'zek 575 Wojczuk 575 Wachnicki 575 Staszowski 575 Stanclik 575 Sidorski 575 Piekart 575 Parulski

575 Mielke 575 Machowicz 575 Kozieja 575 Kazir[d 575 Ga> 575 Garbaciak 575 Chatys 575 Bzd"ga 575 Bartoszczyk 575 Alberski 574 Zdulski 574 Zdonek 574 Wyr"bski 574 Wi"c=awek 574 Wielgo 574 Steuer 574 Star"ga 574 Sakwa 574 Orpel 574 +azi<ski 574 Kobel 574 Golonko 573 Stark 573 Socz[wka 573 Nickel 573 Kwa>nicki 573 Kupaj 573 Kolman 573 Kieca 573 Kamyk 573 Je/yk 573 Godzi<ski 573 Glica 573 Gasz 573 Gamrat 573 Franiak 573 Bonarski 573 Bacik 573 Andrukiewicz 572 Ulikowski 572 Troka 572 Stanikowski 572 Siwka 572 Odrzywo=ek 572 Nurkiewicz 572 Kozubal 572 Kott 572 Karmowski 572 G=owienka 572 Dro/d/owski 572 Doroszuk 572 Cogiel 572 Cheba 572 Ba> 572 Andreasik 571 Zakaszewski 571 Wenzel 571 Tuczy<ski 571 Szumna 571 Szumla<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

571 Ros=o< 571 Piaszczy<ski 571 Og=aza 571 My>licki 571 Mik=aszewicz 571 Kubieniec 571 J"dral 571 Gustowski 571 Dunajewski 571 Bortnowski 571 Bieniak 570 Wons 570 W=adyka 570 Su=ecki 570 Rolak 570 Prejs 570 Pokrzywnicki 570 P=ocharczyk 570 Ostr"ga 570 +"gowik 570 Ludwik 570 Kopik 570 Kleinschmidt 570 Karczmarek 570 G=adka 570 Czylok 570 Ciechowski 570 Bandrowski 569 Wawrzynkiewicz 569 Warmbier 569 Tober 569 Ími=owski 569 Sta>kowiak 569 Staruch 569 Sobania 569 Sergiel 569 Prymas 569 Nowobilski 569 Luterek 569 Lidzbarski 569 Komornicki 569 Klinowski 569 Kaszyca 569 Gorzycki 568 ?[=kowski 568 Zgraja 568 Zawili<ski 568 Wo{niewski 568 Szymeczko 568 Szabli<ski 568 Sid=o 568 Purol 568 Kumi"ga 568 Grzejszczyk 568 Fortuniak 568 Cyga<ski 568 Bana>kiewicz 567 ?ygowski 567 Walerowicz 567 Smolnik


POPULARNOÍÇ NAZWISK 567 Siwczyk 567 Rzyski 567 Rafa=owski 567 Mielczarski 567 Maluchnik 567 Malczak 567 Kostrzy<ski 567 Jasiczek 567 Hernas 567 Haberka 567 Gawarecki 567 Gapa 567 Felis 567 Czauderna 567 Cyra 567 Biada=a 566 ?ukiewicz 566 Zbytniewski 566 Wira 566 Tarnacki 566 Szymendera 566 Rumin 566 Pudlik 566 Obsza<ski 566 Miedzianowski 566 +y/wi<ski 566 Lewa<ski 566 Kotkiewicz 566 Katulski 566 Jonkisz 566 Dymecki 566 Drzycimski 566 Chodzi<ski 566 Bi=as 566 Andres 565 Zmitrowicz 565 We=niak 565 Spytek 565 S=odczyk 565 Pieszko 565 Pieprzyca 565 +yszcz 565 +azarek 565 Kubczak 565 Korman 565 Jochymek 565 Fedor 565 Drewek 565 Ciosk 565 Bogdziewicz 565 B=a/y<ski 565 Baczkowski 565 Angielczyk 564 Toman 564 Ílepowro<ski 564 Supera 564 Petka 564 Oko 564 Mirosz 564 Mikulec

564 Mielech 564 Kulesa 564 Komorniczak 564 G='bicki 564 Durajczyk 564 Brz"cki 564 Bolda 564 Bochniarz 564 Bielik 563 Zdzieb=o 563 W'sacz 563 Telus 563 Tatarynowicz 563 Íciebura 563 Skowera 563 Rura<ski 563 Rocki 563 Niemczak 563 Mo/d/onek 563 Kr[lewicz 563 Kazubski 563 Horoszko 563 Gumiela 563 Gamrot 563 Dechnik 563 Cyl 563 Chuchro 563 Celary 563 Bafia 562 Szmytka 562 Romek 562 Paluszewski 562 Morga 562 Krzy/anek 562 Gryniewicz 562 Gierlach 562 Folek 562 Fert 562 Dryl 562 Chyczewski 562 Chudzy<ski 562 Biadu< 561 Zydro< 561 Zalech 561 Syga 561 Semczuk 561 Sadzi<ski 561 Repe: 561 Post 561 P=owiec 561 Pili<ski 561 Piernik 561 O>mia=owski 561 Oryl 561 Nagadowski 561 M"karski 561 Kuzak 561 Kluge 561 Kafarski 561 Jakub[w

561 Cie>likiewicz 561 Chyla 561 Chmielarczyk 561 Cempa 561 Boroch 560 Zmy>lona 560 Wiaderny 560 Tyszkowski 560 Íliwiak 560 Szalkowski 560 Sasinowski 560 Rozp"dowski 560 Raczak 560 P=atkowski 560 Olewnik 560 Nawracaj 560 Krzy/ek 560 Krokos 560 Koziak 560 K=obukowski 560 Horak 560 Gagatek 560 Dziewanowski 560 Dawidziak 560 Czekaj=o 560 Ciep=ucha 560 Ch=osta 559 Zubik 559 Zator 559 Tybura 559 Stola 559 Reichert 559 Nastarowicz 559 Miastkowski 559 Leman 559 Kryjak 559 Grzeszkiewicz 559 Grudziecki 559 Gabzdyl 559 Fibich 559 Dziok 559 Drabarek 559 Dawicki 558 Ulbrich 558 Synoradzki 558 Staniucha 558 Sowula 558 Sielawa 558 Rymkiewicz 558 Rakowicz 558 Pruchniewski 558 Prawda 558 Nowotna 558 Necel 558 Majerowski 558 Lesicki 558 Kwit 558 Krystosiak 558 Karolewicz 558 Jurzyk

558 Irek 558 Gurbiel 558 Grzona 558 Gbur 558 Ciosmak 557 Zi"tkiewicz 557 Wernicki 557 Sobaszek 557 Sajewski 557 Reczulski 557 Podoba 557 Maci'gowski 557 Loranty 557 Liberda 557 Kurosz 557 Kucyba=a 557 Kortus 557 Kocyba 557 Kapitan 557 Huras 557 Hoszowski 557 Dzi'g 557 Chilimoniuk 557 Boszko 556 ?urawicz 556 ?[=kiewski 556 Z=och 556 Wojtynek 556 Szostok 556 Sykulski 556 Sliwa 556 Piwnik 556 Papiewski 556 Ma=ki<ski 556 Kuliga 556 Jaglarz 556 Holak 556 Har"/a 556 Firszt 556 Dworski 556 Dakowicz 556 Cie>lukowski 556 Andryszczak 555 Zegan 555 Szalewski 555 Popielas 555 Perdek 555 Mazurczyk 555 Masiewicz 555 Le/a<ski 555 Kuter 555 Kunkel 555 Kotyrba 555 Kosmatka 555 Koprowicz 555 Kl[ska 555 Kasjaniuk 555 Henzel 555 Gurdak 555 Gry<

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 555 Doroszko 555 Bie<czak 555 Bauman 555 Ani>ko 554 Íwiat 554 Szotek 554 Ramus 554 Pyszniak 554 +asocha 554 Dziergas 554 Dulak 554 D'browiecki 553 Waszkowiak 553 Spaczy<ski 553 Sandomierski 553 Pierzgalski 553 Pachura 553 Nachy=a 553 Michaliszyn 553 Kurgan 553 Klaman 553 Jekie=ek 553 Jabczy<ski 553 Grybo> 553 Gorzka 553 Gor'cy 553 Gauza 553 Fabisz 553 Brewka 553 Boli<ski 553 Bartz 552 Wicherek 552 Walendziak 552 St"pczy<ski 552 Sionek 552 Pilc 552 Piaszczyk 552 Nar[g 552 Lubiejewski 552 Kurz"pa 552 Dzier/"ga 552 Dworczyk 552 Drews 552 Chajec 552 Bedy<ski 551 Z=otnicki 551 Wypychowski 551 Wykurz 551 Wyganowski 551 Wdowik 551 Tarnawa 551 Strugarek 551 Romaszko 551 Rogo/a 551 Rafa= 551 P=aski 551 Palim'ka 551 Og[rkiewicz 551 My>lak 551 Luba

551 Kwasigroch 551 Kubiszyn 551 Kopel 551 K="bek 551 Ho=y<ski 551 Gryglicki 551 Gniadzik 551 G=asek 551 Gawryjo=ek 551 Fajkis 551 Dyrkacz 551 Ciesi<ski 551 Cibis 551 Ceka=a 551 Brzuszkiewicz 551 B=aszczok 551 Batura 551 Barucha 550 Íwier/ewski 550 Stachniuk 550 Podstawski 550 Patelczyk 550 O=[w 550 Machalica 550 Kondratiuk 550 Koczkodaj 550 K=onowski 550 Grobel 550 Grde< 550 Ewiak 550 Damasiewicz 550 Brus 550 Bini"da 550 Bia=o/yt 550 Bartusiak 550 Abramski 549 Zawora 549 Wardecki 549 Nosiadek 549 Mar: 549 +apeta 549 Klisiewicz 549 Jurzak 549 Jurski 549 Jadczyk 549 Gniot 549 Gasperowicz 549 Dargiewicz 549 Cudzi=o 549 Chwistek 549 Bies 548 Wojty<ski 548 Wojtu< 548 Tuz 548 Socho< 548 S=apek 548 Sieka<ski 548 Rachuba 548 Plaza 548 Pietruszkiewicz

548 Piepi[rka 548 Owoc 548 M[rawski 548 Link 548 Kryszczak 548 Kornaszewski 548 Kontek 548 Hajok 548 Fedoruk 548 Dzimira 548 Dreszler 548 Bryszewski 548 Banat 547 Zi"bicki 547 Zab=otny 547 Wrzyszcz 547 Wardach 547 Siwko 547 Redzik 547 Radzioch 547 Radlak 547 Przyby=ko 547 Potoniec 547 Pieper 547 Mitu=a 547 Miros=awski 547 Lepiarz 547 Kuboszek 547 Kotara 547 Kieda 547 Jarych 547 Jagli<ski 547 Daroszewski 547 Ciechacki 547 Chyra 547 Banasiuk 546 ?akowicz 546 Zastawna 546 Weiner 546 Starnawski 546 Soluch 546 Rymer 546 Muciek 546 Karolczuk 546 Idasiak 546 Firla 546 Dyrka 546 Dreger 546 Cichacki 546 Bodo 546 B=auciak 545 Wosztyl 545 Szlaski 545 Siewruk 545 P[=rolniczak 545 Pietkun 545 Pielecki 545 Pauli<ski 545 Minkowski 545 Kurczyk

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

545 Ga="ski 545 Fonfara 545 Durek 545 Belter 544 ?ulewski 544 Zimmermann 544 Turalski 544 Sztuk 544 Smusz 544 Sarapata 544 Pituch 544 Murek 544 Mayer 544 Lamek 544 Floria<czyk 544 Dziewi'tkowski 544 Dmuchowski 544 Cwyl 543 Szczepek 543 S=odownik 543 Skali<ski 543 Rafa=ko 543 Pampuch 543 Ob=oza 543 Nies=ony 543 Mado< 543 +agosz 543 Kusior 543 Ko>cielecki 543 Knura 543 Dr'/ewski 543 Demkowicz 543 Cierzniak 543 Brycki 542 ?aczkiewicz 542 Zg[dka 542 Zawodniak 542 Zab=otna 542 Wojtulewicz 542 Wojteczek 542 Tomczyszyn 542 Rzodkiewicz 542 Paterak 542 Nadzieja 542 Mizi<ski 542 Mik=asz 542 +acny 542 Lato< 542 Kie> 542 Gara 542 Fira 542 Fabia 542 Dziendziel 542 Druzga=a 542 Broniecki 542 Binda 541 Wi>nik 541 Widurski 541 W'si<ski 541 Szkopi<ski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 541 Socik 541 Skokowski 541 Reluga 541 Pype: 541 N"cki 541 Mago< 541 Kucner 541 Komorski 541 Jurzysta 541 Dratwi<ski 541 Czernia 541 Choszcz 541 Aranowski 540 Tomkowicz 540 Íwierczyna 540 Szumielewicz 540 Szuman 540 Samolej 540 Romaniec 540 Rawicki 540 Petryka 540 Pawski 540 Nierobisz 540 Metelski 540 Masiarz 540 +'tkowski 540 +'czna 540 +ab"da 540 Kublik 540 Jatkowski 540 Hess 540 Fengler 540 Fa=at 540 Dziaduch 540 Dulian 540 Boczula 540 Biczysko 540 Bembnista 540 Barzowski 539 Wodzis=awski 539 Treli<ski 539 Toru<ski 539 Smaza 539 Poro/y<ski 539 Pilawa 539 Piek=o 539 M'drzejewski 539 Machnowski 539 +uczaj 539 Kurzyk 539 Kornaga 539 Korejwo 539 Kolankowski 539 Ho=uj 539 Ho=owacz 539 G=uszczak 539 Dryja<ski 539 Cnota 539 Boruci<ski 539 Borowicki

538 Szustakowski 538 Szczechura 538 Stolorz 538 Socha<ski 538 Sobie< 538 Retkowski 538 Potyra 538 Otulak 538 Osypiuk 538 Natka<ski 538 Mura 538 Lichwa 538 Kapturski 538 Jeziorny 538 Gozdecki 537 Wi"zik 537 Trzmielewski 537 Rachwalik 537 Powalski 537 P=atos 537 Ortyl 537 Muzolf 537 Liszkowski 537 Ha=upka 537 Gryglewicz 537 Fedorczuk 537 Ciep=owski 537 Chrupek 537 Bazylak 537 Badora 536 ?o=yniak 536 Wojtacha 536 Szostakiewicz 536 Styk 536 Strycharski 536 Pradela 536 Poszwa 536 Naro/nik 536 Marcin[w 536 Le>niczak 536 Klisowski 536 Holka 536 Fafi<ski 536 Dzieciuch 536 Dach 536 Cetnarowski 536 Antoszek 536 Anio=kowski 536 Andryszak 535 Zuchowicz 535 Wyborski 535 Wiktorzak 535 Wawrzaszek 535 Wato=a 535 Wa=owski 535 Szymonek 535 S=onecki 535 Salata 535 Sajkowski 535 Ruga=a

535 Pi[rko 535 P"czak 535 Osiewicz 535 Kotyla 535 G[ralik 535 Fiebig 535 Çwi'ka=a 535 Buhl 535 Bogiel 535 Berbe: 535 Bendyk 535 Ba=os 534 Wiewi[r 534 Tuleja 534 Tasak 534 Rozwa=ka 534 Oszczyk 534 Madejek 534 Kurz'tkowski 534 Krysztoforski 534 Kosyl 534 Jarkowski 534 Granda 534 Garbiec 534 Dadas 534 Bory< 534 B='ka=a 534 Ambroziewicz 534 Agatowski 533 Prusek 533 Porzezi<ski 533 Namy>lak 533 Mandziuk 533 Kwiato< 533 Kalenik 533 Ju>ko 533 Gieniusz 533 Garbarz 533 Folwarczny 533 Fido 533 Ernest 533 Dubielecki 533 Domitrz 533 Chodor 533 Bywalec 532 Zembrzycki 532 Wroniecki 532 We=nicki 532 Szokalski 532 Szkwarek 532 Skoniecki 532 Sadzik 532 Podgajny 532 Nawalany 532 Myszkiewicz 532 Mistrzak 532 Mirkiewicz 532 Lip 532 Jarmoli<ski 532 Hasiuk

532 Gudowski 532 Derwich 532 Czerpak 532 Choroba 532 Bury=o 532 Bortnik 531 Torcha=a 531 Tomk[w 531 Suwara 531 Po/arowszczyk 531 Podle> 531 Pecki 531 Lenartowski 531 Kulesz 531 Konowalski 531 Kawiecki 531 Karabin 531 Ha=adus 531 Grzebie< 531 Godzina 531 Dybich 531 Çwiklak 531 Czapp 531 Czapi<ski 531 Budz 531 Bomba=a 531 Beszterda 531 Aszyk 530 Zadykowicz 530 Wielemborek 530 Sud[= 530 Stajniak 530 Spisak 530 Sopi<ski 530 Ros=an 530 Rajchert 530 Podg[rniak 530 Pikos 530 Milik 530 Maciszewski 530 Lankiewicz 530 Kasprzykowski 530 Grubski 530 Decyk 529 Wietrzyk 529 Trajdos 529 Szrajber 529 Surzyn 529 Sontowski 529 Sierka 529 Popik 529 Pabin 529 Milkowski 529 +akatosz 529 Kopytek 529 Karwasz 529 Iracki 529 Garbala 529 Dziemba 529 Czeczot

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 529 Czaplarski 529 Charczuk 529 Biczak 528 Ziober 528 Zadworna 528 Wujkowski 528 Ucha<ski 528 Smeja 528 Siepka 528 R'czkiewicz 528 Przepi[rkowski 528 Ot=owski 528 Nazim 528 Lisowicz 528 Kotus 528 Kolak 528 Horodyski 528 Grajcar 528 Gas 528 Dzitkowski 528 Bernacik 528 Bartk[w 527 Wierdak 527 Tomaka 527 Szczuchniak 527 Szczerbak 527 Szczepka 527 Ryk 527 Pustu=a 527 Poniewozik 527 Pietrowicz 527 Piegat 527 Paszenda 527 Or=owicz 527 Odrobina 527 Lekki 527 Kuszaj 527 Kurpas 527 Kloczkowski 527 Jasnos 527 Grabowiec 527 Gortych 527 Fokt 527 Figa 527 Fidelus 527 Doering 527 Czelu>niak 527 Bryniarski 527 Baranik 527 Bandosz 527 Balcerski 526 Winogrodzki 526 Wilman 526 Student 526 Sk[rzy<ski 526 Rychlak 526 Przebinda 526 Paleczny 526 Mot=och 526 M'drawski

526 Majdecki 526 Kalandyk 526 Kacz[wka 526 Janusiewicz 526 Jachnik 526 Holik 526 Falk 526 Ebert 526 Cugier 526 Agaci<ski 525 W"c=awek 525 Tryniszewski 525 Tatarski 525 Skweres 525 Salachna 525 Pytlewski 525 Pycia 525 Pustu=ka 525 Puka 525 Papke 525 Okonek 525 Maternowski 525 +ata> 525 Kurkowiak 525 Klimkowicz 525 Fia=ek 525 Ciuraj 525 Ciebie< 524 Rado=a 524 Potomski 524 Ornoch 524 Okraszewski 524 Murzynowski 524 Mozolewski 524 Mansfeld 524 Kopczewski 524 Karkosz 524 Izydorek 524 Guzenda 524 Derengowski 524 Broniewski 524 B[l 524 Birecki 523 Zapotoczna 523 Wrzodak 523 Tatarczak 523 Íwiat=o< 523 Szturc 523 Szczutkowski 523 Skolmowski 523 Ropelewski 523 Pyrzanowski 523 Piekorz 523 Osiej 523 +'cz 523 Likus 523 Kru/y<ski 523 Koczan 523 Kocyk 523 Grzelecki

523 Gnutek 523 Czapracki 523 Barton 522 Wilgocki 522 Uchacz 522 Tercjak 522 Íwi'tecki 522 Studniarek 522 Senderowski 522 Salamo<czyk 522 Rosiko< 522 Radojewski 522 Myjak 522 Mistarz 522 Marci<czak 522 Lutek 522 Kunz 522 Kundera 522 Krogulski 522 Kondziela 522 Ho=ubowski 522 Hemmerling 522 Gaczkowski 522 Buch 522 Beta 522 Affek 521 Wyspia<ski 521 Wr'bel 521 Wojdyga 521 Waszkowski 521 Szachnowski 521 Stanis=awiak 521 Skrzypa 521 Rogosz 521 Radziwon 521 Pers 521 +u/y<ski 521 Loranc 521 Konowrocki 521 G=[wczyk 521 Gibek 521 Dolski 521 Dobiesz 521 D=ugi 521 Czeczko 521 Burchacki 521 Barna 520 Winkel 520 Wiechnik 520 Wid=a 520 Szczypa 520 Stru/yna 520 Stecyk 520 Ryniec 520 Radoszewski 520 Pawleta 520 Okrzesik 520 Miszczyszyn 520 Mikiewicz 520 Kusal

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

520 Kurka 520 Koszarek 520 Kolski 520 Kobeszko 520 Kap=an 520 Kapkowski 520 Ignacy 520 Hojan 520 Go{li<ski 520 Golla 520 Fiutowski 520 Dzieci'tkowski 520 Demel 520 Cieleb'k 520 Brylak 520 Ba=aban 519 Wiosna 519 Szwajca 519 Suchowiecki 519 Sobiegraj 519 Samociuk 519 Pu{niak 519 Palczy<ski 519 M=ynarek 519 Luba> 519 Liber 519 Lewczyk 519 Kopyd=owski 519 Jobda 519 Guza 519 Dudys 519 Dmitrzak 519 Blukacz 519 Blak 519 Anio=ek 518 Ziewiec 518 Weinert 518 Tukaj 518 Íwidurski 518 Íleboda 518 Szempli<ski 518 Serafinowicz 518 Sabatowski 518 Markowiak 518 Korpak 518 Hulewicz 518 Hahn 518 Grzywocz 518 Gr'cki 518 Dziado< 518 Durmaj 518 Busse 518 B=ochowiak 517 Ícibek 517 Szpot 517 Ring 517 Rejdych 517 Rajek 517 Marchewa 517 Kunat


POPULARNOÍÇ NAZWISK 517 Krzto< 517 Kondzio=ka 517 K=odowski 517 Dzia=ek 517 Czerkas 517 Brania 517 Borcuch 517 Biskupek 516 ?eromski 516 Wi"cko 516 Tosik 516 Stelmaszewski 516 Rymarski 516 Rozpara 516 Pryciak 516 Nikodemski 516 Murdza 516 M'drowski 516 +"kawski 516 Jusiak 516 Jarnot 516 G=owniak 516 G"borys 516 Florczuk 516 Dancewicz 516 Cimek 516 Chy/y<ski 516 Braciszewski 516 Bezak 515 Zygma<ski 515 Zali<ski 515 Wypijewski 515 Wojciuk 515 Wa>ci<ski 515 Szczeszek 515 Pilip 515 Pardo 515 Nalewajk 515 Matyasik 515 Kornobis 515 Kopytowski 515 Kocha<czyk 515 Kochaniec 515 Kasicki 515 Karaban 515 J"kot 515 Halman 515 Firlit 515 Brajer 514 Wojtek 514 Wiesner 514 Wichli<ski 514 Uszko 514 Uchto 514 Topka 514 Strus 514 Spryszy<ski 514 Seifert 514 Rydzik 514 Purga=

514 Protasiewicz 514 Preis 514 Prajs 514 Ku>mierczak 514 Kocon 514 Klik 514 Jerczy<ski 514 Grzebielucha 514 Fr'cek 514 Borcz 514 Baradziej 514 Anusiewicz 513 ?arkowski 513 W=oszek 513 Terelak 513 Tempski 513 Sztyber 513 Szmania 513 Podkowi<ski 513 Nidecki 513 Musi<ski 513 Motyczy<ski 513 Morawa 513 Mierzwicki 513 M"kal 513 Ma=czak 513 Janko 513 Hanak 513 G'ciarz 513 Dobranowski 512 Znyk 512 Wr[/ 512 Witoszek 512 Wielocha 512 Wery<ski 512 Walak 512 Turaj 512 Srokowski 512 Kosikowski 512 Kisa=a 512 Kazik 512 Gniewkowski 512 Gatner 512 Felczy<ski 512 Fabja<ski 512 D=uba=a 512 Ciemniewski 511 Wilko=ek 511 Parysek 511 Padzik 511 Moczek 511 Krzciuk 511 Krupowicz 511 Harazim 511 Grabczy<ski 511 Gorzawski 511 Gajewicz 511 Czosnek 511 Ciapa=a 511 Chomka

511 Binder 511 Bar: 510 ?ylak 510 ?u=awnik 510 Witaszczyk 510 Wdowi<ski 510 S=awecki 510 P=awiak 510 Plis 510 Ordak 510 Nizia=ek 510 +osik 510 Lewa<czyk 510 Kurzepa 510 Kopicki 510 Jaszkowski 510 Igli<ski 510 Gradecki 510 Gbiorczyk 510 Ferdynus 510 Dunst 510 Chodorek 510 Brauer 510 Bohdan 509 Wieczy<ski 509 Trochowski 509 Szudrowicz 509 Stecko 509 Smak 509 Rusza=a 509 Radomyski 509 Racha<ski 509 P=ocica 509 Pi"del 509 Mikina 509 Lewkowski 509 Jarco 509 Holeczek 509 Ha=aczkiewicz 509 Dziarski 509 Dy=a 509 Dyderski 509 Drami<ski 509 Dajnowski 509 Bekisz 509 Asztemborski 508 Szyper 508 Stalewski 508 Skrzypski 508 Sipa 508 Pr"dki 508 P"k 508 Mory< 508 M=odzikowski 508 +otocki 508 Lukoszek 508 Lamczyk 508 Kuziak 508 J"draszak 508 Gr"dzi<ski

508 Gostomczyk 508 Bi> 507 Wszelaki 507 Walukiewicz 507 Szczypczyk 507 Szczukiewicz 507 Smuda 507 Siod=ak 507 Schroeder 507 Sar 507 Rydzkowski 507 Pysiak 507 Podstawa 507 Piesiak 507 Nikonowicz 507 Niewiadomy 507 Makselon 507 Grzelakowski 507 Gocy=a 507 Dzirba 507 Dyoniziak 507 Duka=a 507 Ciemny 507 Cembala 507 Berk 507 Bendkowski 507 Artemiuk 506 Zamiara 506 Weremko 506 Szczykutowicz 506 Stachniak 506 Salski 506 Ramza 506 Powa=owski 506 Maga 506 Krzywiec 506 Krysiuk 506 Kosatka 506 Kaszak 506 Hara 506 Cieciel'g 506 Burkat 505 ?aglewski 505 Ziemkowski 505 Wtorek 505 Trochimowicz 505 Staszczuk 505 Sola 505 Proksa 505 Plutecki 505 Operacz 505 Nogala 505 Mi>kowicz 505 Mil 505 Marucha 505 Malmon 505 Klepczarek 505 Janu> 505 Grabia 505 Bereta

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 504 Zabawski 504 Wawryk 504 Wa=ecki 504 Walentowicz 504 Twardoch 504 Trzaskoma 504 Szymaniec 504 Szwej 504 Szparaga 504 Susek 504 Stenzel 504 Spaleniak 504 Przeradzki 504 Pajka 504 Maksim 504 +ugiewicz 504 Kordos 504 Kempisty 504 Kapu>ciak 504 Januszczak 504 Guja 504 Go{dziewicz 504 G=owinkowski 504 Fi=onowicz 504 Chwesiuk 504 Burghardt 504 Brzuzy 504 Brudek 504 Boch 503 Woszczek 503 Weltrowski 503 Wawruch 503 Warnke 503 Turbak 503 Szymikowski 503 Szczegielniak 503 Sygnowski 503 Stypi<ski 503 S'del 503 Rzepli<ski 503 Rycombel 503 Purgal 503 Kern 503 Kapsa 503 J"druszek 503 Jastrz'bek 503 Halemba 503 Didyk 503 Bus 503 Bru{dzi<ski 502 Wlaz=owski 502 Wawryszuk 502 Tana> 502 Szczerbik 502 Stoszek 502 Staniecki 502 Paulus 502 Matysiewicz 502 Marchut 502 Kwiatosz

502 Kaniuk 502 Jarota 502 Jamrozy 502 Gr"bski 502 Gocek 502 Garbo> 502 Gaida 502 Firlus 502 Buta 502 Bujacz 502 Budyta 501 Zielenkiewicz 501 Wantoch-Rekowski 501 Tazbir 501 Szygenda 501 Stania 501 Pomiet=o 501 Podlasek 501 Maziarka 501 Mamet 501 Kulaszewski 501 Kuczko 501 Kluzek 501 Klapa 501 Groszyk 501 Dziedziak 501 Czeszejko 501 Cie:ka 501 B=achowiak 501 Bartoszy<ski 500 Vogt 500 Szl'zak 500 Szeluga 500 Sapieja 500 Riedel 500 Reczko 500 Procyk 500 Po>lednik 500 +u: 500 Kubit 500 Kopek 500 K'dzio=a 500 Kaliszczak 500 Grochowicz 500 G"d=ek 500 Dziembowski 500 Dragun 500 Brzychcy 500 Bienek 499 Zemlik 499 Wyczy<ski 499 Wi"sek 499 Wasiela 499 Tr'bi<ski 499 Smorawski 499 Siekacz 499 Ringwelski 499 Radajewski 499 P=ocharski 499 Pipka

499 Peter 499 +ukaszczuk 499 Kurpik 499 Jeziorna 499 Hudziak 499 Grzejdziak 499 Goszty=a 499 Gembara 499 Ga="ziowski 499 Dziobek 499 Cudny 499 Buszman 499 Bo/ym 499 Bogunia 499 Bobowicz 498 U>cinowicz 498 Trybek 498 Szwaba 498 Szponder 498 Pudo 498 Przymusza=a 498 Nowatkowski 498 Noskowicz 498 Mrowca 498 Kurzacz 498 Kurasiewicz 498 Kocimski 498 K=oszewski 498 Klag 498 Jasiecki 498 Horzela 498 Her[d 498 Gerc 498 D=u/ak 498 Derbich 498 Cymbalista 498 Chromiec 498 Chlasta 498 Bodak 497 ?egle< 497 Telka 497 Skobel 497 Resiak 497 Polis 497 Podra/ka 497 Pitera 497 Osta=owski 497 Narowski 497 Migda=ek 497 +acek 497 Liwski 497 Lewtak 497 Krzy/y<ski 497 Kruczyk 497 Kowalcze 497 Korfel 497 Knut 497 Grz'dka 497 Grochot 497 Goldman

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

497 Gnida 497 Gibowski 497 Fojut 497 Dymel 497 Durkiewicz 497 Dobrakowski 497 Da>ko 497 Czerwie< 497 Bochi<ski 496 Wikiera 496 Rusnarczyk 496 Rubik 496 Puton 496 Pudzianowski 496 Pacha 496 Niwa 496 Miga 496 Leniart 496 Krasny 496 Kowacz 496 Kostur 496 Hyra 496 G[rnowicz 496 Czuchra 496 Ci>lak 496 Buba 496 Anklewicz 496 Adwent 495 W"glicki 495 Íwi"ty 495 Íwiacki 495 Szwec 495 Scholz 495 Rachel 495 Pipczy<ski 495 Pijewski 495 Kuchnowski 495 K[ska 495 Kozaczka 495 Falenta 495 Dacewicz 495 Çwiok 495 Bytnar 495 Bigda 494 Zglinicki 494 Zale>ny 494 Urgacz 494 Twarda 494 Tekli<ski 494 Tarasi<ski 494 Ínie/ko 494 Strze/ek 494 St"powski 494 Stachula 494 S=abik 494 Rudziewicz 494 Rajewicz 494 Podgajna 494 Palonka 494 Okarmus


POPULARNOÍÇ NAZWISK 494 Nikoniuk 494 Niemczycki 494 M>cichowski 494 Malejka 494 +opatowski 494 +agan 494 Kyrcz 494 Krzy/osiak 494 Koter 494 Korzycki 494 Kisia=a 494 Jaguszewski 494 Gralec 494 Goleniewski 494 Gerlich 494 Farys 494 Dziel 494 Czoch 494 Czermi<ski 494 Bojanowicz 494 Bianga 493 ?aboklicki 493 W[lczy<ski 493 Warcha=owski 493 Utnik 493 Szychta 493 Szastak 493 Sawczak 493 Sarza=a 493 Pr"tka 493 Ponikiewski 493 P"pek 493 Laufer 493 Korg[l 493 Kajkowski 493 Jurczyszyn 493 Gierula 493 Garsztka 493 Dybcio 493 Cz=apa 493 Cichewicz 493 Burakiewicz 493 Borszcz 493 Boral 493 Bebel 493 Balcerowicz 492 ?arnecki 492 Zegarek 492 W[dz 492 Taberski 492 Ímierzchalski 492 Szczesny 492 Sut 492 Stankowiak 492 Sprengel 492 Skopek 492 Skonecki 492 S"dzicki 492 Sasal 492 Potera

492 Podk[wka 492 Pig=owski 492 P"dzisz 492 P"cherzewski 492 Olchowik 492 Niemier 492 Namys=owski 492 Najgebauer 492 Macewicz 492 Krzy/an 492 Krzaczek 492 Kotlarczyk 492 Kostyk 492 Koprek 492 Kilichowski 492 Kaski 492 Gwizd 492 By> 492 Brochocki 491 Zaczkiewicz 491 Wykrota 491 Wrotniak 491 Rudak 491 Rajzer 491 Puchowski 491 Proczek 491 Poterek 491 Miczek 491 Miciak 491 Lichosik 491 Kwapich 491 Kubisztal 491 Krzywkowski 491 Ko=buc 491 K=y> 491 Klak 491 Karwa<ski 491 Jurgiel 491 Galwas 491 Bugajny 491 Borodziuk 490 Werra 490 Sijka 490 Sier/"ga 490 Serowik 490 Sarwa 490 Rycaj 490 Pacuszka 490 Olenderek 490 Mielecki 490 Kumala 490 Ku:mierz 490 Krzystyniak 490 Korga 490 Kna> 490 Kardyna= 490 Jawie< 490 Ignaczewski 490 Gaczo= 490 Charytoniuk

490 Arasimowicz 489 Zelent 489 Zaga=a 489 Tr"bski 489 Toru< 489 Szaflik 489 Smo=uch 489 Siudy 489 Rzadkiewicz 489 Purtak 489 Osetek 489 Nowalski 489 Mucharski 489 Mroziewicz 489 Miet=a 489 Lodzi<ski 489 Lerch 489 Ladzi<ski 489 Kural 489 Koenig 489 Kantyka 489 Jonderko 489 Jerzykowski 489 Jele<ski 489 Jasiukiewicz 489 Hiszpa<ski 489 Grzmil 489 Gawinek 489 Gardzielewski 489 Fajer 489 Dziemian 489 Domaszewicz 489 Czy/owicz 489 Albert 488 Zawodny 488 Wo=owik 488 W=odarkiewicz 488 Urbas 488 Przespolewski 488 Pietrzkiewicz 488 Pernal 488 Onoszko 488 Miloch 488 Majowski 488 Huzar 488 Gr"bosz 488 Goryczka 488 Gaszewski 488 Fa=owski 488 Dowgia==o 488 Ciejka 488 Broniarczyk 488 Bensz 487 ?era<ski 487 Waluga 487 Ílazyk 487 Stachlewski 487 Smentek 487 Skr"towski 487 Seget

487 Rytelewski 487 Pulit 487 +azarewicz 487 Krysiewicz 487 Krupnik 487 Kozd"ba 487 Korzeb 487 Kiwak 487 Kafka 487 Jaszczo=t 487 Jarmu= 487 Janaszkiewicz 487 Erdman 487 Dziarnowski 487 Dybkowski 487 D=ugopolski 486 Ziora 486 Wietecki 486 Waszczak 486 Wale<ski 486 Polczyk 486 Podlejski 486 Ostrowicki 486 Noworolnik 486 Mantaj 486 Majdzi<ski 486 Lesiecki 486 Kucharewicz 486 Kalisiewicz 486 Kadej 486 Gorza=a 486 Gicala 486 Gaszy<ski 486 Ga: 486 Denys 486 Czardybon 486 Bondar 485 Sochan 485 Sobucki 485 Snela 485 Semrau 485 Sadek 485 Razik 485 Mi'skowski 485 Lubocki 485 Krzewina 485 Kroczy<ski 485 Koniuszy 485 Knopek 485 Herkt 485 Gwarda 485 Graba 485 Goryszewski 485 G"bal 485 Fraj 485 Dziuba=towski 485 Dykta 485 Dobrodziej 485 Czakon 485 Alama

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 484 Wla{ 484 Witu=a 484 Wawoczny 484 Ílipko 484 Sacewicz 484 Papciak 484 Nader 484 Leo<czuk 484 Klatt 484 Ho=ody 484 Grzeg[rski 484 Gr'bczewski 484 Golecki 484 Garbie< 484 Draga 484 Dobras 483 Wojtczyk 483 Wojci<ski 483 Wenc 483 Teresi<ski 483 Sucharzewski 483 Stodolny 483 Stempniewicz 483 Stando 483 Skrzypacz 483 Rychta 483 Rybaczuk 483 Robakiewicz 483 Poremba 483 Pomaski 483 Piskozub 483 Pellowski 483 Morzy<ski 483 Modrak 483 Mientus 483 Merchut 483 Machula 483 Machel 483 +atacz 483 Kwiotek 483 Konewka 483 Ko=odziejczuk 483 Kobierowski 483 Klar 483 Irzykowski 483 Grams 483 Czysz 483 Chamerski 483 Caba<ski 483 Bul 483 Belina 483 Bachorz 482 Zmorzy<ski 482 Wo=odko 482 W"gierek 482 Warpas 482 Synowski 482 S=aboszewski 482 Skrzyd=o 482 Skibowski

482 Rzetelski 482 Pucyk 482 Procner 482 Pr"tki 482 Patrzyk't 482 K=aput 482 Kazaniecki 482 Ka=aski 482 Feder 482 Dzi[bek 482 D"becki 482 Detko 482 Car 482 Berdychowski 482 Baryga 481 ?elek 481 Wlekli<ski 481 Warowny 481 Szarafi<ski 481 Suwaj 481 Stysiak 481 Pr"gowski 481 Okrasi<ski 481 +ag[dka 481 Kwarta 481 Kreja 481 Kochalski 481 K=opotek 481 Kleniewski 481 Kie=bowski 481 Ka=amarz 481 Grycuk 481 Gajdowski 481 Czempiel 481 Chy=ek 481 Charubin 481 Agaciak 480 Zep 480 Tomsia 480 Íwierzy 480 Placha 480 Petelski 480 Oli<ski 480 Niesio=owski 480 Niedzielak 480 Moryl 480 Macudzi<ski 480 Kwa>niewicz 480 Kry>ciak 480 Kolus 480 Kober 480 Jurasik 480 Gmi<ski 480 Ga=kiewicz 480 Dzia=ach 480 Dulko 480 Dadacz 480 Bo=oz 480 Bodys 480 B=eszy<ski

480 B=a/ej 479 ?yczkowski 479 W[jkowski 479 Ubych 479 Tuli<ski 479 Trzebuniak 479 Taracha 479 Sulejewski 479 Sobocki 479 Radzymi<ski 479 Pora 479 Pieniek 479 Owsianko 479 Molicki 479 Mikulak 479 Makos 479 Lizakowski 479 Lebek 479 Lasik 479 Korepta 479 Kimak 479 Kajewski 479 Grudkowski 479 Gniado 479 Fastyn 479 Fabich 479 Etma<ski 479 Dusze<ko 479 Czy/o 479 Cz"pi<ski 479 Bronakowski 479 Bobula 479 Badziak 478 Wo>kowiak 478 Weis 478 Trzybi<ski 478 Tomczewski 478 Taborek 478 Íwitkowski 478 Sucha 478 Strz'ba=a 478 Ryl 478 Rybaczek 478 Put 478 Pisera 478 Owcarz 478 Mu> 478 Miczka 478 Mamrot 478 Makarowski 478 Magdziarek 478 Kwartnik 478 Kuzio 478 Kuhn 478 Kry>kiewicz 478 Jagosz 478 Glina 478 Ga=us 478 Gaffke 478 Dobczy<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

478 Cepa 478 Burkacki 478 Asman 477 Wirski 477 Trusz 477 Tomera 477 Szpura 477 Szaraniec 477 St"pnicki 477 So=tysi<ski 477 Soboczy<ski 477 Rzemek 477 Rupniewski 477 Pyclik 477 Po=aty<ski 477 Petruk 477 Peryt 477 Panic 477 Padiasek 477 No/y<ski 477 Krzyszczuk 477 Klamecki 477 J[{wiakowski 477 Jarz'bkowski 477 Ho=yst 477 Gruszkiewicz 477 Ciara 476 Zmudzi<ski 476 Zieniuk 476 W[dkowski 476 Tylski 476 Szpiech 476 Szarata 476 St'porek 476 Rusinowicz 476 Rupik 476 Plech 476 Parka 476 Ogieg=o 476 Narwojsz 476 Morga> 476 Machocki 476 +akomiak 476 Ludwi<ski 476 Litwicki 476 Lachman 476 Kijo 476 Karpierz 476 Janczuk 476 Hanusek 476 Gwadera 476 Grzegolec 476 Gogolin 476 Gilowski 476 Durasiewicz 476 Budynek 476 Bieniaszewski 476 Bida 476 Be=towski 476 Bartuzi


POPULARNOÍÇ NAZWISK 475 Wiatrzyk 475 Wadecki 475 Ulfig 475 Tylenda 475 Taraski 475 Siwo< 475 Sinkowski 475 Prasa= 475 Pazur 475 Obremski 475 Niecikowski 475 Napieracz 475 Matyjek 475 Malcherczyk 475 Liszkiewicz 475 Kozdra> 475 Korsze< 475 Kiere> 475 Kasprowiak 475 Jasieniecki 475 Hul 475 Garlej 475 Dolot 475 Bursa 475 Bary=ka 474 ?yczy<ski 474 Tandecki 474 Szofer 474 Smolski 474 Skraba 474 Rembecki 474 Ptach 474 Pisarkiewicz 474 Pankau 474 Nogacki 474 Musielski 474 Matyszkiewicz 474 Makowiec 474 Litke 474 Ki/ewski 474 Jawoszek 474 Grzegorzewicz 474 Gers 474 Dziemidowicz 474 Czyrnek 474 Czerwieniec 474 Bieszk 474 Basiura 473 Wylot 473 Wodniok 473 Turza<ski 473 Romaniszyn 473 Radocho<ski 473 Pruszak 473 Powierza 473 Onyszko 473 Niebieszcza<ski 473 Mat=oka 473 Macia> 473 +uciuk

473 Lasko 473 Koszuta 473 K"dzierawski 473 Hordejuk 473 G"dek 473 G'gorowski 473 Furtek 473 Frelik 473 Czekierda 473 Bryg 473 Anielski 472 Zar[d 472 Wyl"/ek 472 Wojdan 472 W'drzyk 472 Tafelski 472 Szwagrzyk 472 Stanulewicz 472 S"dzik 472 Puszka 472 Myd=o 472 Matusek 472 +ysy 472 Lempa 472 Lembicz 472 Kusztelak 472 Klementowski 472 Kardy> 472 Jasion 472 Jakubiszyn 472 Ilk[w 472 Ilasz 472 Hiller 472 Czaplejewicz 472 Bednarkiewicz 472 Bajan 472 Andrejuk 471 Tarapata 471 Ílemp 471 Sperka 471 Pochmara 471 Mazanowski 471 Maciej 471 Lubos 471 Lipiecki 471 Lipecki 471 Koso< 471 Jendrysik 471 Jedut 471 J'der 471 D'dela 471 Cudnik 471 Buchacz 471 Barzyk 471 Bara<czyk 470 Wozniak 470 Warakomski 470 Wali=ko 470 Walczyna 470 Tumi=owicz

470 Szcz"snowicz 470 Stopczyk 470 Sowada 470 Sander 470 Ostrycharz 470 Oleszczyk 470 Miedziak 470 Mercik 470 Krzysik 470 Krzaczkowski 470 Kampka 470 Kaliszan 470 Jachimek 470 Hu: 470 Hertel 470 Grubecki 470 Gor'ca 470 Gajo 470 Dziurkowski 470 Dziadak 470 Czypionka 470 Cempel 470 Burkowski 470 Brysiak 470 Bosacki 470 Biadacz 469 Wy/ga 469 Wyrozumski 469 Wudarski 469 W"glorz 469 Walesiak 469 Tymicki 469 Szostakowski 469 Syczewski 469 Przyborek 469 Parcheta 469 Opa=a 469 Olejnicki 469 Olbrycht 469 Miernicki 469 Katolik 469 Har"/lak 469 Haase 469 Gwardys 469 Grzesica 469 Goszcz 469 Gabryelski 469 Fujak 469 Dulat 469 Bujnowicz 469 Bekas 469 Andrusiewicz 468 Widelski 468 Ínioch 468 Szmid 468 Szeszu=a 468 Sybilski 468 S=odkiewicz 468 Sieklicki 468 S"ktas

468 Rzeszotek 468 Pytlos 468 Pr'tnicki 468 Pikulik 468 Otlewski 468 Maty>kiewicz 468 Masarczyk 468 Luci<ski 468 Lubaszka 468 Litka 468 Kupracz 468 Ku=acz 468 Kucharzak 468 Krzysztofowicz 468 Grolik 468 Gomulski 468 Galoch 468 Belski 467 Wybranowski 467 Wojda=a 467 Szuper 467 Stalka 467 Pruchniak 467 Pr"dka 467 Pisz 467 Pakie=a 467 Matyla 467 Ma=ysza 467 Lotko 467 Ksi'/czyk 467 Kropielnicki 467 Kordaszewski 467 Kiedos 467 J"drzejko 467 Go=acki 467 Goc=awski 467 Gloc 467 Fituch 467 Fabi<ski 467 Dajczak 467 Ceremuga 467 Beer 466 Wulczy<ski 466 Wojtania 466 Wikli<ski 466 Tocha 466 Szustakiewicz 466 Stuchlik 466 Strz"pka 466 Po>wiata 466 Plackowski 466 Papli<ski 466 Papka 466 Majgier 466 Lik 466 Lenczowski 466 Krzyn[wek 466 Klej 466 Kaminski 466 Juszy<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 466 J[zwiak 466 J"czmionka 466 Jemio=o 466 Ja>niewicz 466 Jaraczewski 466 Jamroziak 466 Hajto 466 Grzymek 466 Gorecki 466 Gagat 466 Domaszewski 466 Bujakiewicz 465 Zara<ski 465 Wernik 465 W'sicki 465 Wa:kowski 465 Sterniczuk 465 Stawowa 465 S'czawa 465 Reszkowski 465 Remus 465 Przyborski 465 Paszke 465 Nawie>niak 465 Mietelski 465 Lackowski 465 Krzemieniewski 465 Kriger 465 Kosk 465 Kaniak 465 Gromowski 465 Grelak 465 Gajak 465 Çwiklik 465 Br'giel 464 Zapa=owski 464 Zalesi<ski 464 Wise=ka 464 Ulrich 464 Tront 464 Tafli<ski 464 Szreter 464 Sza=ajko 464 Starzycki 464 Py>k 464 Potulski 464 Perlak 464 Paciej 464 Mitko 464 Mase=ko 464 Ko: 464 Kloza 464 Klose 464 Kie: 464 Kaza=a 464 Jadowski 464 Grosiak 464 Cora 464 Ciu:ka 464 Chaj"cki

464 Benke 463 Soboniak 463 Romel 463 Rabczak 463 Pranga 463 Piekarniak 463 Pasiecznik 463 Ostatek 463 Ochmann 463 Nagiel 463 Marty<ski 463 Kotwa 463 Kankowski 463 Kanabus 463 Jelito 463 Jedlikowski 463 Ha=uszczak 463 Groch 463 Gnap 463 Dole/ych 463 Deszczy<ski 463 Bohdziewicz 463 Ba=aga 463 Andruszewski 462 Widzi<ski 462 Szymkowicz 462 Szwajda 462 Szramowski 462 Sawala 462 Remisz 462 Ma=aczek 462 +adzi<ski 462 Lipko 462 Kude=ko 462 Ku:ma 462 Karpa=a 462 Jask[=owski 462 Ignacak 462 Golas 462 Dekowski 462 Decowski 462 Czerniewicz 462 Buchowiecki 462 B"dzi<ski 462 Bebak 462 Bartol 462 Adameczek 461 Widlarz 461 Wiaderna 461 Ulanicki 461 Tyski 461 Tupaj 461 Toczy=owski 461 Syc 461 Stokowiec 461 Steczek 461 Siemko 461 Setlak 461 Radgowski 461 Pintal

461 Pertek 461 Patla 461 Ogrodniczak 461 Meger 461 Marcyniuk 461 Lipiak 461 Krajka 461 Janta 461 Janoski 461 Jachymek 461 Jachacy 461 Herzyk 461 Firmanty 461 Domurat 461 Czornik 461 Czmoch 461 Cyranowski 461 B=oniarz 461 Bie/u<ski 460 Zok 460 Waldon 460 Tarwacki 460 Ílawski 460 Szmajduch 460 Szafraniak 460 Styrczula 460 Sobera 460 Prusko 460 P=echa 460 Pawlu> 460 Oktaba 460 Musz 460 Maniewski 460 Krajza 460 Kasowski 460 Karma<ski 460 Kantek 460 Kalman 460 Ja>niak 460 Hys 460 Grygorczuk 460 Gardecki 460 Freda 460 Flakiewicz 460 Chyc 460 Bronder 460 Boratyn 459 Z'bkowski 459 Zaw[= 459 Witos=awski 459 Wewi[r 459 Szkuta 459 Stegli<ski 459 Staszel 459 Sobi> 459 Rau 459 Pardela 459 Niemirowski 459 Michowski 459 Macieja

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

459 Ku{ba 459 Kurdek 459 Klauza 459 Herc 459 Gni=ka 459 Donat 459 Dolina 459 Cz"stochowski 459 Cyranek 459 Byk 459 Braszka 459 B=aszk[w 459 Biniak 458 Wiczy<ski 458 Warzycha 458 Trochimiak 458 Traczewski 458 Tomana 458 Szczypta 458 Szaleniec 458 Segiet 458 Pawliszak 458 Miko=ajec 458 Macko 458 Lorent 458 Limanowski 458 Ledwig 458 Kordel 458 Kaliniak 458 Jakusz 458 Guzewicz 458 Gajowski 458 Frey 458 Dorabia=a 458 Ciesio=kiewicz 458 Cichawa 458 B"bas 457 Wypart 457 Sa=but 457 Rymsza 457 Ritter 457 Purczy<ski 457 Nosowicz 457 Mokry 457 +yszkiewicz 457 Leyk 457 Krasnopolski 457 Kandulski 457 Gojny 457 Ewert 457 Chmal 456 ?em=a 456 Zy>ko 456 Walat 456 Tomica 456 Studencki 456 Stano 456 Spytkowski 456 Spica 456 P=aszczyk


POPULARNOÍÇ NAZWISK 456 Kozarzewski 456 Konkolewski 456 Kacpura 456 Jaworowicz 456 Jastrzembski 456 Ha=o< 456 G[rzny 456 Golasz 456 Dzierla 456 Dados 456 Czapczyk 456 Cylka 456 Cwajna 456 Chomiczewski 456 Budzyn 455 Zemsta 455 Wardowski 455 Tyra<ski 455 Szcze>niewski 455 Rejowski 455 Radka 455 Pil>niak 455 Patan 455 Mo=doch 455 Krempa 455 Kanecki 455 Gzowski 455 Gwarek 455 Gumulak 455 Gumula 455 Grocholewski 455 Cierpio= 455 Breza 455 Bojke 455 Bobkiewicz 455 Basiewicz 455 Barnat 455 Ba=ys 454 Zbyszy<ski 454 Wodyk 454 Warot 454 Trafalski 454 Tomkowski 454 Sterczewski 454 Stan 454 Sa=kowski 454 Puszcz 454 Powaga 454 Porzycki 454 Patek 454 Owsik 454 Omela<czuk 454 Kostkiewicz 454 Koniuszewski 454 Kieliszczyk 454 G"bu> 454 D{wiga=a 454 Czarski 454 Cholewicki 454 Berner

453 Zalega 453 Wieszo=ek 453 Wiechecki 453 Wartacz 453 Ímiechowicz 453 Ros=oniec 453 P=oszy<ski 453 Naworski 453 Mosz 453 Machci<ski 453 +uczko 453 Krefft 453 Ko{larek 453 Klunder 453 Kieler 453 Ingielewicz 453 Graczkowski 453 Fryca 453 Dydyna 453 Dreja 453 Chabasi<ski 453 Androsiuk 452 Ziemlewski 452 Zdziebko 452 Ward"cki 452 Trafas 452 Szo=dra 452 St"/ycki 452 Smyrak 452 Osajda 452 Orzelski 452 Opi=ka 452 Mielec 452 Majkrzak 452 Lubik 452 Liwak 452 Ky: 452 Korban 452 Jarski 452 Jaku: 452 Jagusz 452 Jacyna 452 Idkowiak 452 Heluszka 452 Grasza 452 G'tarek 452 Furmanik 452 Cyco< 452 Choroszewski 452 Choda< 452 Bromboszcz 452 Bonar 452 Bartodziej 451 Wo=ejko 451 Wojdylak 451 Szydlak 451 Szpilski 451 Stanula 451 Ro/ko 451 Ronowski

451 Policha 451 Plinta 451 Pisku=a 451 Nowotniak 451 Niemczy<ski 451 Nastula 451 Mastej 451 Leli<ski 451 Kr[liczek 451 Kosiek 451 Korkus 451 Jonek 451 Herrmann 451 Grabda 451 Dykiel 451 Dola 451 Czarnuch 450 Zdrza=ek 450 Witasik 450 W"dzicha 450 Ustaszewski 450 Szetela 450 Swierczy<ski 450 Skawski 450 Sa=ach 450 R[/ewski 450 Po=udniak 450 Polonis 450 Patejuk 450 Paszewski 450 Pastuch 450 Natorski 450 M'czewski 450 Kuklewski 450 Kr"t 450 Komasa 450 Kilan 450 Kazmierczak 450 Jami<ski 450 Horoszkiewicz 450 Gzella 450 Gwo{dzik 450 Gudz 450 Go>cicki 450 Gawdzik 450 Flaszy<ski 450 Fijas 450 Dy>ko 450 Donocik 450 Cieciera 450 Ca=usi<ski 450 Bubacz 450 Bojek 449 ?o=dak 449 Sztabi<ski 449 Sa="ga 449 Ryng 449 Przysta= 449 Pacut 449 Organek

449 Oramus 449 Marczykowski 449 Mandrela 449 K'tny 449 Karch 449 Cyganowski 449 Brygier 448 ?erdzi<ski 448 Wtulich 448 Tyburczy 448 Skoracki 448 Ra{na 448 Popi[= 448 Pacyniak 448 Mycka 448 Mosionek 448 Moniak 448 Melkowski 448 Mal'g 448 Koniarz 448 Kiczka 448 Kerner 448 Horbaczewski 448 Grelewicz 448 Flor 448 Filu> 448 Ciepa= 448 Chmiela 448 Chilicki 448 Brzuchacz 447 ?oga=a 447 Zimecki 447 Wydma<ski 447 Uba 447 Tyczkowski 447 Sowul 447 Smorczewski 447 Skok 447 Pytlarczyk 447 P"kacz 447 Paska 447 Orzo=ek 447 Oblizajek 447 Miazio 447 Kucio 447 Krystkiewicz 447 Kosmal 447 Kocy=a 447 Kluch 447 Kawczak 447 Kakietek 447 Huzarski 447 Haratyk 447 Grzegory 447 Gargol 447 Frydrysiak 447 Flakowski 447 Eichler 447 Cierpikowski 447 Ciechan

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 447 Brud 447 Brodzki 447 Biedka 447 Banaszczak 446 Zowczak 446 Wsz"dyby= 446 Tryk 446 Szawara 446 Suprun 446 Stefaniszyn 446 R"bowski 446 Rabczuk 446 Paterski 446 Li/ewski 446 Jasztal 446 Garbaczewski 446 Durczy<ski 446 Dalewski 446 Bujnicki 446 Balcarek 446 Adaszy<ski 445 Zyski 445 Zielony 445 Szkar=at 445 Studniarz 445 Stabla 445 Rajkiewicz 445 Plaga 445 Pa=osz 445 Micu=a 445 Matyjewicz 445 Matyjasiak 445 Lubiszewski 445 Kucal 445 Korpik 445 Kopy> 445 Golianek 445 Gierej 445 Fabianowicz 445 Dunat 445 Dresler 445 Dorau 445 Bzdak 445 Boniek 445 B=a/k[w 444 Wybra<ski 444 Szczupakowski 444 Serwicki 444 Salwowski 444 Saletra 444 Peksa 444 Pawelak 444 Palarczyk 444 Mendrek 444 Marchlik 444 Langosz 444 Kudas 444 Krygiel 444 Komarowski 444 K=onica

444 Husar 444 Dzidowski 444 Dro/d/ewski 444 Che=kowski 443 Z=otucha 443 Wdowski 443 Tyszer 443 Tyszecki 443 Íwiszcz 443 Szysz 443 Synowiecki 443 Raus 443 Pojda 443 Pieprz 443 Milczewski 443 Meres 443 +abi<ski 443 Ligaj 443 Kowalec 443 Korytko 443 Kie=czy<ski 443 Kempczy<ski 443 Harasiuk 443 Grz"dzicki 443 Gorycki 443 Gajdamowicz 443 Duran 443 Czepu=kowski 443 Czamara 443 Arnold 442 Weszka 442 Szorc 442 Szec[wka 442 Szachta 442 Strzemecki 442 Ryngwelski 442 Rozborski 442 Pruss 442 Pogwizd 442 Piechula 442 Onyszkiewicz 442 Niedworok 442 Kukwa 442 Kopala 442 Kociubi<ski 442 Jakie=a 442 Jahn 442 Gregor 442 Gr'czewski 442 Gratkowski 442 Dynek 442 Derewo<ko 442 Czmiel 442 Cichoszewski 442 Chodyna 442 Bocia<ski 442 Begier 441 ?erkowski 441 Ziele< 441 Wyr"bek

441 Wujczak 441 Wi"syk 441 Widy<ski 441 Wardyn 441 Szel'/ek 441 Stanke 441 Skarbi<ski 441 Schiller 441 Ruzik 441 Rud{ 441 Redli<ski 441 Pszonka 441 P=ywacz 441 Plewniak 441 Pionka 441 Mi>k[w 441 Marzy<ski 441 Lulewicz 441 Kurszewski 441 Krysztofowicz 441 Jonda 441 Grudnik 441 Godawa 441 Gawe=ek 441 Funk 441 Cyniak 441 Bru{dziak 441 B=otnicki 441 Barto=d 440 Zajfert 440 Wo{niczak 440 Ínie: 440 Szybka 440 Szaba=a 440 Stykowski 440 Siry 440 Reszko 440 Pogrzeba 440 Plesi<ski 440 Pieron 440 Pazura 440 Narojczyk 440 Nalewaj 440 Mikler 440 Marszalik 440 Kuch 440 Krysztofik 440 Kosiewicz 440 Kokowicz 440 Kaput 440 Grabowy 440 Gawior 440 Dymon 440 Czach 440 Banacki 439 Ziemian 439 Z"gota 439 Wojcieski 439 Wiktorek 439 U=anowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

439 Szymacha 439 Szkur=at 439 Spyt 439 Rosak 439 Roczek 439 Ratowski 439 Purwin 439 Psujek 439 Polewiak 439 Pieczkowski 439 Oprz'dek 439 Mi=aszewski 439 Migut 439 Malaga 439 Kr[wka 439 Koto<ski 439 Konstantynowicz 439 Klata 439 Kapa 439 Junik 439 Hara<czyk 439 Gierada 439 Domski 439 Dolniak 439 Copija 439 Chabi<ski 439 Bralewski 439 B='d 439 Benisz 439 Baumann 439 Barzycki 438 Wilczkowski 438 Seremet 438 Pstr'g 438 Prud=o 438 Prandzioch 438 Pokrzywi<ski 438 Pichlak 438 Majerczak 438 Kuziel 438 Kurzela 438 Kurpios 438 Kubiec 438 Kozyrski 438 Gryszko 438 G="bicki 438 G='bik 438 Furgo= 438 Filipi<ski 438 Dybizba<ski 438 Drzewucki 438 Drobna 438 Boczo< 438 Bli{niak 438 Beda 438 Babczy<ski 438 Andersz 437 Zimon 437 Wilkiewicz 437 Szwedzi<ski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 437 Skalny 437 Pu>cian 437 Puszko 437 Peczy<ski 437 Osma=ek 437 Ociesa 437 Mrozicki 437 Mikuszewski 437 Matyszczyk 437 +opaciuk 437 +"picki 437 Klajn 437 Kad=uczka 437 Jaksa 437 Hajduczenia 437 Guba 437 Grzebalski 437 Gniady 437 Gieras 437 Dziurawiec 437 Dyczewski 437 Derwisz 437 Danaj 437 Cylkowski 437 Ciotucha 437 Buza=a 437 Brzuszek 437 Bisewski 436 Zwolan 436 Zalewa 436 Wilko<ski 436 Szturo 436 Sznapka 436 Smyrek 436 Skotniczny 436 Sio=a 436 Rybnik 436 Rumian 436 Roman[w 436 Rachtan 436 Przyszlak 436 Paterka 436 Pastewski 436 Paczu=a 436 Oleszak 436 Ogar 436 Mitas 436 Melerski 436 Matwiej 436 +'czak 436 Libiszewski 436 Kubuj 436 Kopaczy<ski 436 K"dziorski 436 Kasprowski 436 Kapel 436 Kalski 436 Herzog 436 Grosman 436 Gotowicki

436 Gorczycki 436 Franecki 436 Dziurka 436 Brzycki 435 Wa>kowiak 435 Wanke 435 Taraszka 435 Szypura 435 Sirko 435 Sarek 435 Rudka 435 Radzimowski 435 P=ocha 435 Op"chowski 435 Onak 435 Nyka 435 Mosek 435 +om/a 435 Kramarski 435 Korbecki 435 Jarzombek 435 Idziaszek 435 Haczek 435 Grygierczyk 435 Gielniak 435 Gaworek 435 Dzie< 435 Duplaga 435 D=ugaj 435 Cwik 435 Ciele< 435 Chod[r 435 Boryszewski 435 Biczyk 434 Zbroi<ski 434 Wrotek 434 Wojtk[w 434 Wi"caszek 434 Wielgomas 434 Truskolaski 434 Supryn 434 Strza=ek 434 Skrzeczy<ski 434 Simlat 434 Raczko 434 P=otkowiak 434 Paluszczak 434 Pado= 434 Omy=a 434 Maleszyk 434 +azar 434 Lurka 434 Korbiel 434 Go=y 434 G"bczyk 434 Gawda 434 Cymerys 434 Char"za 434 Borczy<ski 434 Bokuniewicz

434 B=ocki 434 Badzi'g 433 ?ytkiewicz 433 Zywert 433 Zabost 433 W=[ka 433 Wilhelm 433 Tu{nik 433 Tota 433 Szy=ak 433 Stramski 433 Skrzyszowski 433 Sadowa 433 Rysak 433 Rink 433 Midor 433 Maks 433 Kuleczka 433 Ko{ma 433 Kopko 433 K"cik 433 Kajka 433 Jakubski 433 Hering 433 Franica 433 Chomczyk 433 Brdak 433 Biernaczyk 433 Bicki 433 Belniak 433 Ba>cik 432 Szulta 432 Szk[=ka 432 Szczechowiak 432 Stasiewski 432 Salamo<ski 432 Ro/niata 432 Pe: 432 Molczyk 432 Ladra 432 Kulaszewicz 432 Kowalicki 432 Kitlas 432 Kawaler 432 Jurowski 432 Jaszek 432 Jakielski 432 Gurdek 432 Ga=gan 432 Figu=a 432 Cicharski 432 Betcher 432 Bartniczak 431 ?ejmo 431 Zap=ata 431 Wo=odkiewicz 431 Wi'czek 431 Wankiewicz 431 Strzemi<ski 431 S=odzi<ski

431 S'czek 431 Sali<ski 431 Pitucha 431 Pinkosz 431 Obro>lak 431 Nawalaniec 431 Mastalski 431 Macuga 431 Lutowski 431 Krzych 431 Krajczy<ski 431 Konikowski 431 Klamann 431 Juszczyszyn 431 Jara 431 Hachu=a 431 Falarz 431 Dziennik 431 Cha=upczak 431 Cetnar 431 B[jko 431 Bogu< 431 Bankiewicz 430 Szyjkowski 430 Sk=adowski 430 Opozda 430 Nagraba 430 Maluga 430 Machulec 430 +oskot 430 +"ski 430 Lampka 430 Kuro> 430 Krak 430 Kozubowski 430 Komo< 430 Ka=muk 430 Jeziak 430 Haraf 430 G=ady> 430 Falgowski 430 Czajko 430 Citak 430 Chor'/ak 430 Brzegowy 429 ?ywiec 429 Trepkowski 429 Íwierzbi<ski 429 Sza=ecki 429 Stodolna 429 Sokolik 429 S=omiana 429 Sekunda 429 Sad=o< 429 Putowski 429 Pa>nicki 429 Panecki 429 Obolewicz 429 Nowocin 429 Niemczura

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 429 Myrda 429 Maksimiuk 429 Kusowski 429 Kulewicz 429 Kuchnio 429 Koczyk 429 Kass 429 Goman 429 G=omb 429 Fryt 429 Fierka 429 Dziepak 429 Byrdy 429 Bazarnik 428 Wojton 428 Wasyl[w 428 Tronina 428 Szwedek 428 Szatanek 428 Skroba=a 428 Selwa 428 Pracki 428 Pier>cionek 428 Parcha<ski 428 Olszok 428 Murawa 428 Misterski 428 Mi"tek 428 Mejza 428 Leonarczyk 428 Legut 428 Kudlik 428 Jesiotr 428 Fotek 428 Duziak 428 Daciuk 428 Czuba=a 428 CzeszejkoSochacki 428 Cudna 428 Chojka 428 Brzezinka 428 Bruch 428 Bonkowski 428 Aleksiejczuk 427 Zazula 427 Zatyka 427 Wiszniowski 427 W"c=awiak 427 Wal"cki 427 Ulenberg 427 Íwica 427 Szwoch 427 Sto< 427 Siekierzy<ski 427 Seredyn 427 Rulka 427 Reczy<ski 427 Rachubi<ski 427 Rabski

427 Przysucha 427 Pr[szy<ski 427 Parzuchowski 427 Palczak 427 Murias 427 Ma>lankowski 427 Masna 427 Kuszneruk 427 Kucharczak 427 Kr[tki 427 Koperwas 427 Kolarski 427 Hulak 427 Drelichowski 427 Domasik 427 Chr[szcz 427 Chlebosz 426 Zuchora 426 Wyle/o= 426 Walenda 426 Staroszczyk 426 Sendal 426 Rotuski 426 Ratuszny 426 Pulikowski 426 Przygo<ski 426 P=ucienniczak 426 P=otek 426 Osta<ski 426 Opyd 426 Mogielski 426 Kulbicki 426 Kucharuk 426 Kluziak 426 Kazubowski 426 Kamysz 426 Gorlewski 426 Golasi<ski 426 Formicki 426 Dydu=a 426 Dittrich 426 Desperak 426 Bzdyra 426 B=a/ 426 Bedra 425 Zyzak 425 Z=oma<czuk 425 Wyci>lik 425 Woldan 425 Woi<ski 425 Wichert 425 Rzeszot 425 Pukas 425 P=achci<ski 425 Piesio 425 Otfinowski 425 Organista 425 Nisiewicz 425 Meszka 425 Leszkowicz

425 Laszczkowski 425 Kopta 425 Kolat 425 Karwicki 425 Haczyk 425 Gruszkowski 425 Giermek 425 Flont 425 Fary<ski 425 Demko 425 Çwi"ka=a 425 Cerajewski 425 Byrtek 424 Wo{niacki 424 Wenderlich 424 Tumi<ski 424 Trzonkowski 424 Po{dzik 424 P'k 424 Pasterski 424 Ob='k 424 Mystek 424 Michulec 424 +aga 424 Klupa 424 Kacprowski 424 Ho=owi<ski 424 Hepner 424 Drachal 424 Dendys 424 Daszy<ski 424 Cz'stka 424 Buko 424 Beger 424 Barycki 423 Zale>na 423 W[jci<ski 423 Írama 423 Sato=a 423 Samsonowicz 423 Rogut 423 Radzimirski 423 Potyka 423 Poros 423 Pabia<czyk 423 Osiewa=a 423 O:wieja 423 Nabrdalik 423 Minor 423 Marasek 423 +epecki 423 Lewna 423 Lebiecki 423 Kupiecki 423 Kundzicz 423 Ko=towski 423 Jechna 423 Jasku=owski 423 Gradzi<ski 423 Gajc

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

423 Falana 423 Dyczek 423 Cisz 423 Chwist 423 Chroboci<ski 422 ?uromski 422 Zio=kowski 422 Zasu< 422 Zapert 422 Wolanowski 422 Wielicki 422 Wiankowski 422 Wendland 422 W'giel 422 Spurek 422 Skwark 422 Rogiewicz 422 Pazgan 422 Pajdzik 422 Norkowski 422 Miku> 422 +'gwa 422 Luranc 422 Kurlapski 422 Kurantowicz 422 Kuprewicz 422 Krypczyk 422 Koronowski 422 Kocan 422 Jamr[g 422 Horwat 422 Goszczycki 422 Go="bski 422 Glibowski 422 Garbicz 422 Fryga 422 Frydrychowski 422 Frejlich 422 Droszcz 422 Ciaputa 422 Albiniak 421 Ziejewski 421 Zajdler 421 Wi"ckowicz 421 Warias 421 Wa=aszewski 421 Ula<ski 421 Stelmaszek 421 Stacewicz 421 Rubak 421 Pura 421 Przychodzie< 421 Pomian 421 Po=ubi<ski 421 Petryszyn 421 Naguszewski 421 Morzyk 421 Majocha 421 +ydka 421 Lubaszewski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 421 Lisowiec 421 Ligus 421 Kowzan 421 Kawiorski 421 J"drysik 421 Jakimiec 421 Hudy 421 Grota 421 Graszka 421 Dziadowiec 421 Czubernat 421 Cieka<ski 421 Cena 421 Bonin 421 Bogatek 421 Blaszka 421 Basiaga 421 Bare=a 421 Arak 420 Wymys=owski 420 Wojtachnio 420 Szwech 420 Stradowski 420 Sepio=o 420 Rumak 420 P"zio= 420 Paw"zka 420 Najwer 420 Muraszko 420 Mas=yk 420 Majerowicz 420 Machelski 420 Liberkowski 420 Kwitek 420 Kryjom 420 Kolankiewicz 420 Kieres 420 G[rzna 420 Go=os 420 Goczo= 420 Garnek 420 Dziewicki 420 Ciski 420 Cichon 419 Wr[blewicz 419 Íniegula 419 Stryjak 419 Siemieniak 419 Rosiecki 419 Radzimi<ski 419 O>wieci<ski 419 Odziemczyk 419 Nowosadzki 419 Mietlicki 419 Mieleszko 419 Meus 419 Lewartowski 419 Kulczewski 419 Kromer 419 Kolesi<ski

419 Kleinert 419 Janulewicz 419 Gielnik 419 Gargas 419 Fundament 419 Dzierz"cki 419 Drewczy<ski 419 Deresz 419 Depka 419 Dadura 419 Burzyk 419 Buchcik 419 Brodala 419 Bodzek 419 Argasi<ski 419 Arciuch 418 Ziach 418 Zaradzki 418 Waniewski 418 Uciechowski 418 Szczepocki 418 Sowik 418 Niesyto 418 Nerkowski 418 Morel 418 Marz"da 418 Macha=owski 418 +obejko 418 Liczbi<ski 418 Go>li<ski 418 Gadaj 418 Dro< 418 Dobrych=op 418 Diakowski 418 Che=mecki 418 Celka 418 Ba=abuch 417 Wajman 417 Szlagor 417 Sus=o 417 Schreiber 417 Saks 417 Rolski 417 Ratuszniak 417 Rafa=owicz 417 Puszczewicz 417 Puczy=owski 417 Poniewa/ 417 Podlaszewski 417 Podczaski 417 Mocha 417 May 417 Mancewicz 417 Ludkiewicz 417 Lerka 417 Legie: 417 Krawcewicz 417 Kornafel 417 Kondzior 417 Klicki

417 Kilija<ski 417 Kiel 417 Kawski 417 Kawa=kowski 417 Kapias 417 Jandy 417 Gojtowski 417 Gier=owski 417 Gierczyk 417 Ga="cki 417 Dziatkiewicz 417 Dobrzyniecki 417 Dalmata 417 Borczuch 417 Bonowicz 417 Ba=uk 416 Wojdyna 416 Trusiewicz 416 Terczy<ski 416 Sza=owski 416 Surman 416 Strachota 416 Spera 416 Sobiera<ski 416 Smarzy<ski 416 Sierak 416 Safian 416 Rosner 416 Reszel 416 Ocho<ski 416 Oberda 416 Mi=o> 416 Mikitiuk 416 Kromski 416 Kielesi<ski 416 Kad=ubek 416 Janczy 416 Janaszak 416 Jamio= 416 Jachura 416 Habrat 416 Gorgolewski 416 Gadawski 416 Ferdek 416 Chy/y 416 Bukowi<ski 416 Bolanowski 416 Biedak 416 Badach 415 ?ywczak 415 ?o="dziewski 415 Ícis=o 415 Sztwiertnia 415 Srebro 415 Skraburski 415 Sendek 415 Rozkosz 415 Rozalski 415 Raubo 415 Przywecki

415 Podhorodecki 415 P"ski 415 Paszczyk 415 Olendzki 415 Odachowski 415 Muranowicz 415 Morkowski 415 Mielcarski 415 Kubsik 415 Ko=os 415 Kierpiec 415 Jerzy<ski 415 Jarysz 415 Hauke 415 Dorosi<ski 415 Cupry> 415 Cel 415 Bobola 415 Baski 414 Zad"cki 414 Wensierski 414 Str"kowski 414 St"plowski 414 Sapu=a 414 Rybakiewicz 414 Rusi=owicz 414 Rad=o 414 Odrobi<ski 414 Mysza 414 Kozielec 414 Konopczy<ski 414 Kledzik 414 Herka 414 Gaw"dzki 414 Gano 414 Drabowicz 414 Cynar 414 Ciurko 414 Bie> 414 Batyra 414 Babraj 413 ?ukrowski 413 Zwarycz 413 Zielnik 413 Z'bkiewicz 413 Wroniak 413 Trzaskalski 413 Tr'bski 413 Stus 413 Strugacz 413 Stadler 413 S=upianek 413 Romik 413 Radziej 413 Puzon 413 Popielewski 413 Pe=ech 413 Niepiek=o 413 Nasiadko 413 Nagaj

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 413 Metera 413 +ysie< 413 Las 413 Krzysztof 413 Kropacz 413 Kondek 413 Kojro 413 Kobylarczyk 413 Klara 413 Karbarz 413 Kaleja 413 Jaksik 413 G[rniewicz 413 Gebel 413 Gaszka 413 Gajdek 413 Figacz 413 Dziemi<ski 413 Do=kowski 413 Danielczak 413 Çwiel'g 413 Curzyd=o 413 Bajerowski 412 Worwa 412 Wojtylak 412 Widenka 412 We=pa 412 Íledziona 412 Szmydt 412 Rocze< 412 Rekus 412 Reder 412 Poleszczuk 412 Pilis 412 Odzimek 412 Misiowiec 412 Misio=ek 412 +'pie> 412 Littwin 412 Lendzioszek 412 Lele< 412 Koszel 412 Kikosicki 412 Kciuk 412 Hunek 412 Grze>ko 412 Greber 412 Gaura 412 Dykier 412 Bawolski 412 Barylak 411 Zygmanowski 411 Zybert 411 Warowna 411 Walentek 411 Tadajewski 411 Íredniawa 411 Stypczy<ski 411 Sa=yga 411 Salak

411 Rolewski 411 Pary/ 411 Ossoli<ski 411 Nog=y 411 Mirota 411 Kuchna 411 Krzywania 411 Krotowski 411 Kosty=a 411 Kocikowski 411 Kiernozek 411 Haduch 411 Forc 411 Dyc 411 Ciuchta 411 Ciema=a 411 Bystry 411 Bryjak 411 Bolimowski 411 Belica 411 Bachurski 410 ?urawi<ski 410 Zawadowski 410 Wasilczyk 410 Tetkowski 410 Szumigaj 410 Szarszewski 410 Skwiercz 410 Ska=bania 410 Sajak 410 Ryzi<ski 410 Pysk=o 410 Pazdur 410 Paradzi<ski 410 Oczo> 410 Niewdana 410 Naro/niak 410 Mosio 410 Mojecki 410 Markus 410 Laszkowski 410 Kryszczy<ski 410 Karolkiewicz 410 Jonas 410 Imie=owski 410 Ha=aj 410 Gotowa=a 410 Dula 410 Czorny 410 Czerwiak 410 Ci"szczyk 409 Trochimczuk 409 Sobi<ski 409 Ros=o<ski 409 Obidowski 409 Niechaj 409 Muszalik 409 Mokrzy<ski 409 Minge 409 Merski

409 Ledzi<ski 409 Ku{niacki 409 Kum[r 409 Krzystanek 409 Ko{luk 409 Kom[r 409 Knopp 409 Kie=kiewicz 409 Kanadys 409 Judzi<ski 409 Jezioro 409 Jab=kowski 409 Grabicki 409 Drabicki 409 D"ga 409 Dacki 409 Chwiejczak 409 Albrycht 408 ?uczek 408 Zbucki 408 Zarecki 408 Wrycza 408 Warchulski 408 Ícis=owicz 408 Szczepara 408 Szast 408 Szablak 408 Ryzner 408 Rafa 408 Ozimkiewicz 408 Marona 408 Malkowski 408 Kota<ski 408 Kister 408 Jasiulewicz 408 Hodun 408 Gryczy<ski 408 G[rnicz 408 Fiutek 408 Doroci<ski 408 Benedyk 408 Belczyk 408 B'bik 408 Banaszy<ski 408 Abraham 407 Zgutka 407 Zdu<czuk 407 Zaborniak 407 Winczura 407 Wiechetek 407 Waszy<ski 407 Tywonek 407 Tomkiel 407 Szyler 407 Szmulewicz 407 Szejna 407 Szczesna 407 Sury 407 Spi/ewski 407 Skubik

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

407 Sat=awa 407 Pa=uba 407 Ogiela 407 Nitschke 407 Niewiadoma 407 Mordel 407 +atkowski 407 Korytek 407 Korpowski 407 Kipka 407 Habel 407 Franz 407 Drygiel 407 Dorota 407 Derucki 407 Cio=ko 407 Boreczek 407 Bizewski 407 Biarda 407 Ba=on 407 Arabski 406 Wroniszewski 406 Szumlas 406 Sotomski 406 So>nierz 406 Smagie= 406 Sa=aj 406 Reclik 406 Rabsztyn 406 Pawlisz 406 Pawe=oszek 406 Niedu/ak 406 Nidzgorski 406 Matias 406 Lecyk 406 Ku{miak 406 Kola<czyk 406 Klu{niak 406 Karczmarski 406 Jerzewski 406 Gromelski 406 Furs 406 Froszt"ga 406 Flisak 406 Fajdek 406 Derbin 406 Czubala 406 Chrapkiewicz 406 Bikowski 406 Albecki 405 Ziental 405 Zielak 405 Zawierta 405 Tamio=a 405 Tabaszewski 405 Ímieciuch 405 Szymiec 405 S=u/ewski 405 Rzewnicki 405 Rycyk


POPULARNOÍÇ NAZWISK 405 Piotr 405 Pazdro 405 Owsianik 405 Moso< 405 Majowicz 405 Kocela 405 Jujka 405 G=uszkowski 405 Gburek 405 Franosz 405 Fedorowski 405 Dziedziela 405 Dytkowski 405 Drabina 405 Dondalski 405 Darda 405 Chodorski 405 Chodara 405 Cejrowski 405 Burzak 405 Bratko 405 Bo=tryk 405 Bock 405 Blaszke 405 At=as 404 Zdebel 404 Wytrwa= 404 Trytek 404 Teperek 404 Tadeusz 404 Szki='d{ 404 Syrocki 404 Stryszowski 404 Stangret 404 Spa=a 404 Sobas 404 Skrobol 404 Pijet 404 Nalewajka 404 Marcjan 404 Machola 404 +abanowski 404 Lubo< 404 Lepiarczyk 404 Lara 404 Kwa>nica 404 Kosut 404 Kosin 404 Kordula 404 Konopnicki 404 Knycha=a 404 J'kalski 404 Ilczyszyn 404 Granica 404 Go=osz 404 Gibu=a 404 Dyczka 404 Dubrowski 404 Droszczak 404 Czwarno

404 Copik 404 Cetnarski 404 Cendrowicz 404 Bugajna 404 Brociek 404 Bombik 404 Bochenko 404 B'bka 403 ?urawiecki 403 Wzi"tek 403 Turowicz 403 Ímia=owski 403 Szojda 403 Steczko 403 S=u/a=ek 403 Siurek 403 Sa=amacha 403 Roguszczak 403 Pydych 403 Pr"dota 403 Porzuczek 403 Porazi<ski 403 Ponicki 403 Pietruszczak 403 Palkowski 403 Os[bka 403 Nesteruk 403 Mosiek 403 Marcula 403 Manicki 403 Malikowski 403 +obos 403 +abiak 403 Kurys 403 Knasiak 403 Kalczy<ski 403 Hodur 403 Gembalczyk 403 Galla 403 Du{niak 403 Dronia 403 Daszuta 403 Cyga 403 Chr[>cicki 403 Cechowski 403 Boguszewicz 403 Beyer 403 B'ka=a 403 Angielski 403 Andrulewicz 402 Wodniak 402 Wocki 402 Twardawa 402 Szlachcikowski 402 Str"ciwilk 402 Soloch 402 S"dkowski 402 Rolirad 402 Rejent 402 Puchala

402 Mocny 402 Malkiewicz 402 Macikowski 402 Kokoszkiewicz 402 Knuth 402 Kleczy<ski 402 Izworski 402 Grzegorz 402 Gliniak 402 Garga=a 402 Ga=wa 402 Ertel 402 Domaszk 402 Czuper 402 Ciurej 402 Burtan 402 Bochra 402 B=azik 402 Bergiel 402 Bartoszcze 401 Wiench 401 Szwajka 401 Szczytowski 401 Sujak 401 Straus 401 Sarnicki 401 Ruda> 401 Roszczak 401 Przyczyna 401 Potorski 401 Nieckula 401 Najduch 401 Mat=osz 401 Konstanciak 401 Kina 401 Juranek 401 Junak 401 Harmata 401 Gurdziel 401 Gromski 401 Gabrysz 401 Dudar 401 Ciemna 401 Brela 401 Adrych 400 Zi[=kiewicz 400 Zdziechowski 400 Wodarczyk 400 Toporowicz 400 Szocik 400 Sza=wi<ski 400 Susz 400 Siko< 400 Siemie<ski 400 Runo 400 Rogo> 400 Recki 400 Posiada=a 400 Pietura 400 Piecki

400 Pander 400 Pajestka 400 Mrugacz 400 Mielewski 400 Mi'sek 400 Matwiejuk 400 Komajda 400 Gryczan 400 Frydryk 400 Foszcz 400 Forystek 400 Filo 400 Dybczak 400 Dru/ba 400 Drawc 400 Czapor 400 Cieli<ski 400 Chorzewski 400 Cech 400 Burchart 400 Bronkowski 400 Bialic 399 Wolsztyniak 399 Wn"trzak 399 Was'g 399 Trafny 399 Tomporowski 399 Ípiewok 399 Ímieci<ski 399 Szutko 399 S"dzikowski 399 R[/ek 399 Przyklenk 399 Pop=o<ski 399 Pancer 399 O/arek 399 Obojski 399 Nowoci<ski 399 Nowali<ski 399 Muzalewski 399 Miro<ski 399 +ukiewicz 399 +ubian 399 Liana 399 Lal 399 Krybus 399 Jelski 399 Imianowski 399 Grajczyk 399 Dziedziczak 399 Burcon 399 Benkowski 399 Ba=dowski 398 ?u=awski 398 Zapa= 398 Ta=a=aj 398 Russek 398 Rubaszewski 398 Psyk 398 Moc

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 398 Michalecki 398 Liberek 398 Lemiech 398 Lampkowski 398 Kurczyna 398 Konopelski 398 Kokoszko 398 K=aczy<ski 398 Kluczkowski 398 Klekowski 398 Klat 398 Jon 398 Jojko 398 Ibrom 398 Gburzy<ski 398 G'si<ski 398 Dzieli<ski 398 Dylewicz 398 D=ugaszek 398 Dalkowski 398 Dahlke 398 Czuber 398 Bujek 398 Brzozowiec 398 Biedrawa 398 Bartelik 398 Bajorski 397 Zdunkiewicz 397 Zajchowski 397 W=oszczy<ski 397 Telecki 397 Siepsiak 397 Ratkiewicz 397 Potera=a 397 Plaszczyk 397 Picz 397 Macuda 397 +ubiarz 397 Lipiarz 397 Latoch 397 Kranz 397 Kieras 397 Kielian 397 Haliniak 397 Gworek 397 Gerke 397 Daro< 397 Cychowski 397 Cur 397 Borgosz 397 Barysz 397 Banik 396 Zamorowski 396 W=usek 396 Went 396 Wanot 396 Wa=kuski 396 Ulbrych 396 Tulej 396 T=u>cik

396 Sztyk 396 Stafiej 396 Rychlewicz 396 Pelikan 396 Pacer 396 Ornatowski 396 Minko 396 Manelski 396 Kusza 396 Kardacz 396 Jedziniak 396 Jarzembski 396 Gurtowski 396 Gryglak 396 Goszka 396 Frysztak 396 Dzi"bowski 396 Dzierzbicki 396 Dyma=a 396 Danilczyk 396 Ceranka 396 Bromirski 396 Biszczanik 396 Batycki 396 Bade<ski 395 Wysmyk 395 Urtnowski 395 Trykacz 395 Tochowicz 395 So=yga 395 Smakowski 395 Schodowski 395 Rozenek 395 Rezner 395 Pacuk 395 Okli<ski 395 Ogierman 395 Matykiewicz 395 Kamie< 395 Jutkiewicz 395 Jaciubek 395 Imbierowicz 395 Hornowski 395 Gryglas 395 Gryczewski 395 Gorajski 395 Gizicki 395 G'szczyk 395 Donaj 395 Danielczuk 395 Cudek 395 Balcerzyk 395 Armatowski 394 Wysoczy<ski 394 Worobiej 394 W=oczewski 394 W"c=awik 394 Wereski 394 Wandtke 394 Szapiel

394 Syty 394 Strzebo<ski 394 Stajkowski 394 Solka 394 S=upczy<ski 394 Sielecki 394 Sajna 394 Owsiana 394 Nadulski 394 Mikuta 394 Lubomski 394 Lalewicz 394 Ku{dub 394 Kliza 394 Kandefer 394 Jeruzal 394 Jazowski 394 Hajduczek 394 Gnoi<ski 394 Gawryszczak 394 Figaj 394 Duplicki 394 Dubaniewicz 394 Czaplak 394 Brudz 394 Bracik 394 Bendowski 393 Zniszczo= 393 S=owicki 393 Senski 393 Rzempo=uch 393 Rother 393 Reczuch 393 Pi[r 393 Paprotna 393 Onisk 393 Nylec 393 Nartowicz 393 +'kowski 393 Leda 393 Kuszka 393 Kubie< 393 K=y/ 393 Hartwich 393 Gwizdak 393 Gotowiec 393 Fret 393 Dziurda 393 Burnos 393 Bulicz 393 Brachma<ski 393 Berka 393 Bagan 392 Zarach 392 Wo=oszczak 392 Turos 392 Trefon 392 Tessmer 392 Szober 392 Surdyka

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

392 Sapota 392 Ru=ka 392 Rozmys=owski 392 Po/yczka 392 Pow"zka 392 P=o<czak 392 Piwkowski 392 Orawski 392 No/ewski 392 Ni{nik 392 Mikulewicz 392 Mikowski 392 Matyga 392 Ku{niarek 392 Ksi'/ak 392 Iwa<czak 392 Hoffa 392 Gurski 392 Forycki 392 Downarowicz 392 Bernad 391 Wittek 391 Werwi<ski 391 Ustupski 391 Tendera 391 Szaro 391 Sprysak 391 Rabi<ski 391 Puzik 391 Poszytek 391 Piastowski 391 P"dzi<ski 391 Patro 391 Panowicz 391 Palichleb 391 Okr"glicki 391 Nap=oszek 391 +ochowicz 391 +"tocha 391 +"ga 391 Kurowicki 391 Kubus 391 Krzyworzeka 391 Kawicki 391 Jo<czy 391 Jasielski 391 Grynkiewicz 391 G=uc 391 Fortu<ski 391 Figlus 391 Feliksik 391 Feldman 391 Farion 391 Falaci<ski 391 Dzionek 391 Do=owy 391 Deda 391 Czartoryjski 391 Bielaszka 390 Zwiernik


POPULARNOÍÇ NAZWISK 390 Zmarzlik 390 Zasuwa 390 Zalisz 390 W=udyka 390 Wilczura 390 Tyrna 390 Íwi': 390 Sopala 390 Solik 390 Smalcerz 390 Sk[rnicki 390 Rymarowicz 390 Racis 390 Polaczyk 390 Nasierowski 390 Mijalski 390 Michnicki 390 Lepich 390 Ksi'dz 390 Kiszkiel 390 Gu{dzio= 390 Godowski 390 Gembicki 390 Gargula 390 Ewald 390 Dudycz 390 D=uga 390 Diduch 390 Chlebowicz 390 Bier=a 390 Antonkiewicz 389 Wrzeciono 389 Turli<ski 389 Íwiat=y 389 Szypowski 389 Stojecki 389 Spos[b 389 Rost 389 Reinert 389 Pawelczak 389 Parzniewski 389 Palarz 389 Mi=owski 389 +ydzi<ski 389 Korgol 389 Kieruzel 389 Janica 389 G[rczewski 389 Gierwatowski 389 Dymnicki 389 Dalka 389 Czyrek 389 Ciekot 389 Ci'g=o 389 Bzura 389 Budziosz 389 Bejda 388 Zganiacz 388 Waldowski 388 Wakuluk

388 Ura 388 Tenerowicz 388 Szaco< 388 Stempi<ski 388 Siemieniako 388 Rydzi<ski 388 R[/y=o 388 Rajwa 388 Przysiecki 388 Polniak 388 Oku< 388 Milarski 388 Michlewicz 388 Kurzawi<ski 388 Kolaski 388 Kalupa 388 Jendrzejczak 388 Jary 388 G=uszcz 388 Flejszar 388 Dorniak 388 Derela 388 Delimata 388 Chro>cicki 388 Cha=upnik 388 Bojdo= 388 Boczarski 388 Aksamitowski 387 Wo=osiuk 387 W"sek 387 Ty<ski 387 Ílosarczyk 387 Íciana 387 Stanios 387 Sirocki 387 Sasim 387 Rotter 387 Paj'czek 387 Nyczka 387 +aguna 387 Kosma 387 Ko=tu<ski 387 Kol"da 387 Ka=owski 387 Jacaszek 387 Herma 387 Helbin 387 Gromulski 387 Gogoli<ski 387 Ga= 387 Gajer 387 Foltynowicz 387 Filoda 387 Celarek 387 But 387 Borzuchowski 387 Bigosi<ski 387 Biber 386 Zawodna 386 Zam"cki

386 Wierciak 386 Sendrowicz 386 Rozmys=owicz 386 Poskrobko 386 Pielorz 386 Misiuda 386 Ma=asiewicz 386 Kulkowski 386 Kotewicz 386 Kostrz 386 Kondas 386 Jarczok 386 Hry< 386 Honisz 386 Gi/ewski 386 Franiczek 386 Fietko 386 Dra/ba 386 Dopart 386 Cichorek 386 Bugara 386 Bazyl 386 Barcha<ski 386 Balwierz 386 Babiarczyk 386 Achramowicz 385 Zyber 385 Zboi<ski 385 Trzpis 385 Swiercz 385 Surdacki 385 Streich 385 Stasiukiewicz 385 Sobesto 385 Rokici<ski 385 Rogalewicz 385 Puszkarski 385 Przytocki 385 Proszek 385 Popkowski 385 Pi'tyszek 385 Peszy<ski 385 Niekrasz 385 Nadarzy<ski 385 Mysiakowski 385 Mosi'dz 385 Morawiecki 385 Modrzyk 385 Miko=ajko 385 Metryka 385 +yczywek 385 Kwitowski 385 Krzeszowiak 385 Konert 385 Kelm 385 Kacza=a 385 Judasz 385 Jakus 385 Hyli<ski 385 Hydzik

385 Horosz 385 Fiks 385 Fidyk 385 Domaszczy<ski 385 Czernielewski 385 Ci'pa=a 385 Cegie=a 384 Zawilski 384 Zag[rowski 384 Wrzeszczy<ski 384 Wielebski 384 Turkot 384 Szwankowski 384 Szudra 384 Szka=uba 384 Szcz'chor 384 Starczyk 384 Smyka 384 Skrobacz 384 Sieniu: 384 Rojkowski 384 Pyczek 384 Pitak 384 Pfeifer 384 Parzybut 384 O=owski 384 Olik 384 Natkowski 384 Nanowski 384 Nag[rna 384 Myka 384 Mozga 384 Moder 384 M"cina 384 Maksymiak 384 Kniat 384 Kimel 384 Kapeli<ski 384 Jermak 384 Hajdamowicz 384 Gumu=ka 384 Gregu=a 384 Ginda 384 Gigo< 384 Gancarek 384 Filarowski 384 Feliga 384 Dziub 384 Dubiela 384 Drobniewski 384 Chraniuk 384 Cha=upa 384 Burkot 384 Ambroszczyk 383 Zowada 383 Zda<ski 383 Woszek 383 Wo=osewicz 383 Vogel 383 Szubzda

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 383 Szlosek 383 Sa=asi<ski 383 P"cherz 383 Patalon 383 Parma 383 Paluszy<ski 383 Orze=ek 383 Najderek 383 Mstowski 383 Menes 383 Ma>nica 383 +ucarz 383 Lidwin 383 Kunce 383 Kudla 383 Kijanowski 383 Kesler 383 Gna> 383 Gawe=czyk 383 Frodyma 383 Drogowski 383 Dobski 383 Dana 383 Czudaj 383 Czechura 383 Brusi=o 383 Broszko 383 Berlik 383 Bergier 382 Wysogl'd 382 Wenderski 382 Walasiak 382 Szubka 382 Stempkowski 382 Sorek 382 Skotak 382 Rzepniewski 382 Robaczy<ski 382 Pyrcz 382 Przystalski 382 Pr[chniewicz 382 Polewczyk 382 Pogroszewski 382 Pacu=t 382 Machynia 382 Krakowian 382 Korbus 382 Kopras 382 Klepek 382 Kitka 382 Izbi<ski 382 Harabin 382 Gutek 382 Fryz 382 Franus 382 Fabrowski 382 Dukiewicz 382 Chru>cik 382 Charko 382 Chajewski

382 Bylewski 382 Bu=awski 382 Brzostowicz 382 Bro<czyk 382 Breski 382 Arcimowicz 381 ?ar[w 381 Worobiec 381 Wolter 381 W"/owski 381 W"gielski 381 Wejer 381 Wasylik 381 Wartalski 381 Terech 381 Íniadecki 381 Szynkaruk 381 Szymko 381 Szafron 381 Suchowski 381 Skurczy<ski 381 Skar/ycki 381 Sebzda 381 Reterski 381 Rechnio 381 Rac=awski 381 Puda 381 Pryczek 381 Piontkowski 381 Pasturczak 381 Olszar 381 Ogryzek 381 Mitrus 381 Miko=ajuk 381 Michu=ka 381 Matuszny 381 +upkowski 381 Kutkiewicz 381 Kubaj 381 Kru/el 381 Klimza 381 Katra 381 Kaczmarowski 381 Gurak 381 Goncerz 381 Filutowski 381 Donica 381 Czepek 381 Chociej 381 Broczkowski 381 Bo/ejewicz 381 Bokota 381 Antoszczyszyn 380 ?yra 380 Szyller 380 Szuber 380 Syposz 380 Stasza=ek 380 Stali<ski 380 Pola<czyk

380 Plenzler 380 Pilczuk 380 Pakowski 380 Niekurzak 380 Mosiej 380 Martowicz 380 Macioch 380 Kotwas 380 Jegli<ski 380 Hejman 380 Glomb 380 Faryniarz 380 Durkalec 380 Derleta 380 Czuchryta 380 Czembor 380 Chmarzy<ski 380 Bujoczek 379 Wydro 379 Worona 379 Tru> 379 Íwirk 379 Swiniarski 379 Saramak 379 Przeliorz 379 Podli<ski 379 Po:wiardowski 379 P=askoci<ski 379 Pierzga 379 Nolbert 379 Naworol 379 Nalborczyk 379 Musiatowicz 379 M>cisz 379 Maniura 379 Maciejasz 379 Machej 379 Lonc 379 Kuderski 379 Karlak 379 J"drkowiak 379 Janiczak 379 Grabalski 379 Golemo 379 Galasi<ski 379 Cheli<ski 379 Buja=a 379 Antoniszyn 378 Zwierzykowski 378 Wo=owczyk 378 Wasiuta 378 U=asiuk 378 Tokar 378 Szlasa 378 Szczurko 378 Stromecki 378 Smolin 378 Skor/a 378 Rukat 378 Puzo<

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

378 Prze{dziak 378 P"kacki 378 Niewiada 378 Mosler 378 Matak 378 +adno 378 Luto 378 Krzy> 378 Kontowicz 378 Kolorz 378 Kokowski 378 Jemielity 378 Jaroni 378 Janczur 378 Herma<ski 378 Halasz 378 Gucia 378 Gieroba 378 Garbas 378 Gajowczyk 378 Bielesz 378 Bazak 378 Bakowski 377 ?uchli<ski 377 ?[=ci<ski 377 Zielewski 377 Íwieczak 377 Suligowski 377 Stawarczyk 377 Sotek 377 Skotarczyk 377 Serba 377 Ryfka 377 Rolewicz 377 Rejczak 377 Puszkiewicz 377 Preiss 377 Poziemski 377 Plewik 377 Pieni'dz 377 Pi'stka 377 Olesiuk 377 Mogi=a 377 Mi>tak 377 Mendelewski 377 Marecik 377 Majsner 377 Lubasi<ski 377 Ku/aj 377 Ko>mi<ski 377 Kluka 377 Klimala 377 Juchimiuk 377 G">la 377 Dybicz 377 Dobrzykowski 377 Budasz 377 Bakaj 377 Badaczewski 377 Bac


POPULARNOÍÇ NAZWISK 376 Zdyba= 376 Zawrotniak 376 Wy/lic 376 Tomza 376 Tobor 376 T=oczek 376 Íwierski 376 Skr"ta 376 Sender 376 Rubach 376 Pyrgiel 376 Piesiewicz 376 Ogaza 376 Nowomiejski 376 Niwczyk 376 Naumczyk 376 Mos[r 376 Kubaczka 376 Krzy/yk 376 Kramkowski 376 Krakowiecki 376 Kolbus 376 Gryczon 376 Dykowski 376 Dworaczyk 376 Czwojdrak 376 Cz=api<ski 376 Ch"tnik 376 Bosy 376 Balasa 375 ?ywiecki 375 ?o=nierek 375 Witomski 375 Wa=dowski 375 Tyborski 375 Trzeszczkowski 375 Tomski 375 Tadzik 375 Strulak 375 Straszy<ski 375 Skitek 375 Rosadzi<ski 375 Pieloch 375 Peli<ski 375 Ozimi<ski 375 Otoli<ski 375 Ordowski 375 Matosek 375 Mandecki 375 Magulski 375 Lekka 375 Kubara 375 Korulczyk 375 Kolan 375 Kiszel 375 Jeremicz 375 Hajdo 375 Gulik 375 Gulewicz 375 Gawlicki

375 Erbel 375 Dukaczewski 375 Dobiech 375 D"bczy<ski 375 Cima=a 375 Chru>ciak 375 Bytniewski 375 Albinowski 374 ?elewski 374 Ziembla 374 Zawojski 374 Wodarz 374 W'siewski 374 Smy=a 374 S=abiak 374 Skakuj 374 Sasiela 374 Rzesz[tko 374 Rec=aw 374 Ratajek 374 Pustkowski 374 Ptaszkowski 374 Przy=uski 374 Przeorski 374 Pinkas 374 Ozon 374 Okruta 374 Mozol 374 Mozgawa 374 Lazarowicz 374 Korbik 374 Karelus 374 J[zefczuk 374 Jelonkiewicz 374 Hojnacki 374 Francik 374 Ejdys 374 Dobroszek 374 Dalke 374 Czy/kowski 374 Che=mowski 374 Cebrat 374 Biazik 374 Barwik 373 Zygan 373 Wierzchucki 373 Umiastowski 373 Íniady 373 Íl'czka 373 Smagowski 373 Rachuta 373 Przygodzi<ski 373 Prz"czek 373 Potapczuk 373 Podhajski 373 P=aczkiewicz 373 Piernikarczyk 373 M=ynarczuk 373 Makal 373 +omi<ski

373 Lu>nia 373 Latoszewski 373 Kurs 373 Krupczak 373 Korbas 373 Koniarek 373 Hercog 373 Golc 373 Gajtkowski 373 Fink 373 Dulnik 373 Draczy<ski 373 Deszczka 373 Bonecki 372 Wo=oszy<ski 372 Walotek 372 Trzewik 372 Talacha 372 Szalbot 372 Si'ka=a 372 Pyzio 372 Purta 372 Plura 372 Pettke 372 Oskwarek 372 Obacz 372 Nabo/ny 372 Mochalski 372 Materski 372 Manuszewski 372 Ku{miuk 372 Krystyniak 372 Krowiak 372 Kornowski 372 Karecki 372 Kalwat 372 Hupa 372 Gurba 372 Giez 372 Dybus 372 Durna> 372 Dubowik 372 Drob 372 Cudo 372 Cie>larczyk 372 Chmielik 372 Be=kowski 372 Becmer 372 Basek 372 Baniecki 371 Zezula 371 Zdrojkowski 371 Wisniewski 371 Wiski 371 Wejner 371 Wasyliszyn 371 Tadrzak 371 Szwarczewski 371 Szarafin 371 Sutowicz

371 Rudkiewicz 371 Ro>ciszewski 371 Ronowicz 371 Preisner 371 Pientka 371 Palewicz 371 Ostachowski 371 Olesik 371 Ole<ski 371 Makuchowski 371 Ku/d/a= 371 Ku>mierczuk 371 Kupc 371 Kryspin 371 Krenz 371 Kotapka 371 Kono<czuk 371 K"cki 371 Jezusek 371 Gulcz 371 Gnaci<ski 371 El/bieciak 371 Dymczyk 371 Dolak 371 Detmer 371 Bory> 371 Betli<ski 371 B'ba=a 371 Baw[= 371 Bartniak 370 Uchnast 370 Trytko 370 Tarabasz 370 Szwagierczak 370 Szadurski 370 Starczy<ski 370 Smokowski 370 Skro<ski 370 Rodzoch 370 Rapczy<ski 370 Pyrczak 370 P=oci<ski 370 Pek 370 Ostr[wka 370 Nycek 370 Macia=ek 370 +ukasi<ski 370 Lotkowski 370 Lizut 370 Kopiecki 370 Klink 370 Ka>k[w 370 Kanafa 370 J"drej 370 Jache: 370 Hryszkiewicz 370 Horody<ski 370 Gumny 370 Gryszka 370 Gory<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 370 Gocel 370 Gidzi<ski 370 Fabija<czyk 370 Dziambor 370 D"bczak 370 Chodyra 370 Chobot 370 Anielak 369 ?ytkowski 369 Zawrzykraj 369 Zagroba 369 Zabdyr 369 Íl"czek 369 Starostecki 369 Sech 369 Radziuk 369 Pryba 369 Pasiewicz 369 Opi=a 369 Naw=oka 369 Morski 369 Miniszewski 369 Mendera 369 Kurylak 369 Kurak 369 Kro>nicki 369 Kraczek 369 Korzybski 369 Komada 369 Kamoda 369 Jesionka 369 Janyga 369 Holona 369 Hejnowski 369 Habas 369 Guzicki 369 Grzeczka 369 Gnitecki 369 Gibaszek 369 Galej 369 Franciszkiewicz 369 Firkowski 369 Falandysz 369 Domoga=a 369 Daszek 369 Capek 369 Bolechowski 369 Barszczyk 369 Ataman 368 Zdrada 368 W'grodzki 368 Walos 368 Wajnert 368 Taraszewski 368 Íron 368 Szoci<ski 368 Szlachetko 368 Sobka 368 Rembalski 368 Pasionek

368 Pa:ko 368 Nikitiuk 368 Mura<ski 368 +a<cucki 368 Lichy 368 Lebied{ 368 Kuczer 368 Krzywosz 368 Krosta 368 Kopyra 368 Kl"sk 368 Karpa 368 Kabot 368 Hendel 368 Grodowski 368 Gilner 368 Fludra 368 Florysiak 368 Dauksza 368 Danik 368 Cie>lakowski 368 Chylicki 368 Chybi<ski 368 Buksi<ski 368 Bogusiak 368 Bachor 367 ?mudzin 367 Zachcia= 367 Traczykowski 367 Szarkowicz 367 Spryszak 367 Snopczy<ski 367 Przybytek 367 Popielnicki 367 Pokrzywka 367 Pi"ciak 367 Pieprzycki 367 Oboza 367 Nogowski 367 Mota=a 367 Mordzak 367 Mincewicz 367 Marchewicz 367 Maliborski 367 Magnowski 367 +awnik 367 Laube 367 Kosierkiewicz 367 Korbanek 367 Kononiuk 367 Jaroszkiewicz 367 Janosik 367 Gwizdalski 367 G[ralewski 367 Goc=owski 367 Gan 367 Ga=adyk 367 Frymark 367 Frencel 367 Derylak

367 Çwi"k 367 Cichal 367 Burandt 367 Bra> 367 Boci'ga 366 ?elezik 366 Ziomkowski 366 Wrzalik 366 Wasilczuk 366 Wasak 366 Sugalski 366 Stelmaszuk 366 S=uszniak 366 Rojecki 366 Pulchny 366 Przyby=ka 366 Pawul 366 Parzy<ski 366 Owca 366 Oro< 366 Myszy<ski 366 Moska 366 Milas 366 +obaczewski 366 Ludian 366 Kostusiak 366 Klepuszewski 366 Kimla 366 Kakareko 366 Jasi[wka 366 Jasinowski 366 Jacu<ski 366 Jachimski 366 Hryszko 366 Hajkowski 366 Guzio=ek 366 Grzegorzyca 366 Gronostajski 366 Gajdecki 366 Czopor 366 Ciebiera 366 Bielatowicz 365 Walk[w 365 Uniejewski 365 Trzeciakowski 365 Trybulec 365 Trusewicz 365 Topy=a 365 Teodorczuk 365 Strawi<ski 365 Stolarczuk 365 Sadzikowski 365 Rogus 365 Rajter 365 P[{niak 365 Po=owniak 365 Podolecki 365 Nowecki 365 Niezbora=a 365 Najmowicz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

365 Miszczy<ski 365 Mijal 365 +ojszczyk 365 Luzar 365 Leszczyszyn 365 Lesiczka 365 Krafczyk 365 Kost 365 Koguciuk 365 Kasiarz 365 Kamuda 365 Ka=kowski 365 Grz'dziela 365 G'szcz 365 Gabler 365 Fecko 365 Falkus 365 Dziadzio 365 Duszyk 365 Daszczyk 365 Cydejko 365 Cinal 365 Ciencia=a 365 Chudyk 365 Chor'/ewski 365 Bujara 365 Boro<czyk 365 Bi=yk 365 Bartula 365 Adamusiak 364 ?ebracki 364 Wr[tniak 364 Tomaszczuk 364 Szymonowicz 364 Szenk 364 Suszczewicz 364 Sl"zak 364 Skroban 364 Rodek 364 Prochota 364 Porczyk 364 Pi=kowski 364 Perlikowski 364 Omasta 364 Nowakiewicz 364 Modras 364 Mioduchowski 364 +adosz 364 Lubszczyk 364 Libner 364 Lefik 364 La>kiewicz 364 Laprus 364 Kucaj 364 Krutul 364 Kacprzy<ski 364 Jocz 364 Hassa 364 Harat 364 Grocki


POPULARNOÍÇ NAZWISK 364 Gertner 364 D=u/y<ski 364 Dejnek 364 Czurak 364 Czerczak 364 Ciombor 364 Chmaj 364 Ch=opik 364 Bryski 364 Bezubik 363 Zdzienicki 363 Zbyrad 363 Wysiecki 363 Wi"zowski 363 Wide=ka 363 W"c 363 Werkowski 363 Warzywoda 363 Tymecki 363 Tubacki 363 Tietz 363 Rawi<ski 363 Opach 363 Okulewicz 363 Ochnicki 363 Nag=owski 363 Mate<ka 363 Mardy=a 363 +odygowski 363 Latarski 363 Korwel 363 Koput 363 Ju> 363 Hryniuk 363 Gardian 363 Froncek 363 Englert 363 Dwulit 363 Deputat 363 Be=dowski 363 Ast 362 Szaja 362 Szafer 362 Surdy 362 Siewior 362 Sabela 362 Rzymkowski 362 Pliszczy<ski 362 Pierzyna 362 Pielok 362 Mocza=a 362 Misa 362 Materla 362 Libuda 362 Kroc 362 Kotrys 362 Kosi[r 362 Korczakowski 362 Ko=osi<ski 362 Kitel

362 Justyna 362 Idzior 362 Hrycaj 362 Gryz=o 362 Flisi<ski 362 Dudu> 362 Dowgiert 362 Czy/niewski 362 Czepczor 362 Chodowiec 362 ChamierGliszczy<ski 362 Cejmer 362 Bychowski 362 Bia=ucha 362 Bassa 361 Zagrabski 361 Wojtusiak 361 Tura=a 361 Truszkiewicz 361 Toro<czak 361 Talarski 361 Szurlej 361 St"/a=a 361 Stelmachowski 361 Popenda 361 Og=oza 361 Motowid=o 361 M=odziejewski 361 Mierkiewicz 361 Le>niarek 361 Leszczewski 361 Kolis 361 Kiper 361 Kic 361 Kaplita 361 Jakowski 361 G=adyszewski 361 F'k 361 Dziubich 361 Dziasek 361 D"bowczyk 361 Czajowski 361 Cyra<ski 361 Cieszewski 361 Chyl 361 Chru>li<ski 361 Choczaj 361 Chadry> 361 Bu=kowski 361 Bijata 360 Ziarkiewicz 360 Zabiega=a 360 Wytrykowski 360 Wycech 360 Wilski 360 Wachowiec 360 Turba<ski 360 Torz 360 Templin

360 Szubartowski 360 Sychowicz 360 Strupiechowski 360 Staszk[w 360 Stacha<czyk 360 Spali<ski 360 Sipowicz 360 Sadko 360 Przybecki 360 Podlasiak 360 Pawlata 360 Pandel 360 Otorowski 360 Ostropolski 360 Olbrich 360 Nuszkiewicz 360 Niejadlik 360 Mosiewicz 360 Micewicz 360 Meier 360 Lubiak 360 Kurzynoga 360 Kurleto 360 Kuklewicz 360 Koseski 360 Jamrozi<ski 360 Helwich 360 Figiela 360 Czuk 360 Czartoryski 360 Ciasnocha 360 Burdziak 360 Bogus=aw 360 Bobrek 360 Bartyla 360 Alchimowicz 359 Zdrenka 359 Zdankiewicz 359 Wabnic 359 Írodo< 359 Szpinda 359 Szo=ucha 359 Sodel 359 Sochalski 359 Skruch 359 Sierpowski 359 Ros=onek 359 Racho< 359 Przydzia= 359 Prochera 359 Pielas 359 Perucki 359 Palma 359 Olewicz 359 Olchowy 359 Nosewicz 359 Nawotka 359 Milkiewicz 359 Mieczy<ski 359 Micyk

359 Mamak 359 Ma=a 359 +askowski 359 +asek 359 Kujawka 359 Kota> 359 Korbal 359 Koc[j 359 Kajszczak 359 Guga 359 Golian 359 Gadzinowski 359 F's 359 Domaros 359 Dolat 359 Darski 359 Cygankiewicz 359 Cudzik 359 Bonna 359 Balak 359 Agacki 358 ?uli<ski 358 Zjawin 358 Íliwakowski 358 Szynol 358 Stasicki 358 Serwan 358 Sa=ajczyk 358 Pustu= 358 Puchta 358 Piekielniak 358 Parfieniuk 358 Pami"ta 358 Oset 358 Opieka 358 Mitkowski 358 Mi>tal 358 Masiarek 358 Lasia 358 Kulasza 358 Kucaba 358 Kosiacki 358 Klas 358 Kiermasz 358 Kiecana 358 J"draszczak 358 Gru{lewski 358 Gr'dek 358 Gawle 358 Fra<czuk 358 Foremski 358 Dymarek 358 Cieszko 358 Cha=at 358 Bryczkowski 358 Brajczewski 358 Bijok 358 Bernecki 358 August 357 ?egli<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 357 Znaniecki 357 Zagawa 357 Wolsza 357 Wasilkowski 357 Warcholi<ski 357 Troja<ski 357 Telenga 357 Tajchman 357 Szyk 357 Szlas 357 Surma<ski 357 Stro/ek 357 St'siek 357 Stawik 357 Siejek 357 Senderski 357 Rolla 357 Roicki 357 Prokopek 357 Poturalski 357 Okupniak 357 Nasiadek 357 Misiurski 357 Matysiuk 357 Mamot 357 Magalski 357 Machajewski 357 +acheta 357 Larwa 357 Kuro< 357 Kroker 357 Klimasara 357 Kie=kowicz 357 Ka{mierkiewicz 357 Karlik 357 Kargulewicz 357 Jadacki 357 Hyski 357 Gumna 357 Gromadka 357 Golubski 357 Gmyz 357 G"bczy<ski 357 Frasek 357 Ciurla 357 Cioczek 357 Ciepielowski 357 Ciecho<ski 357 Boguszy<ski 357 Binia> 357 Be=kot 357 Bauza 356 ?ychowicz 356 Zbie: 356 Zagata 356 W[jciuk 356 Wasyl 356 Íladewski 356 Szwajnoch 356 Szczodrak

356 Rygalski 356 Pijanka 356 Paty<ski 356 Odoli<ski 356 Obal 356 Mruczek 356 Moskalewicz 356 M=odo/eniec 356 Mironowicz 356 Mela 356 Ma>lany 356 +azorczyk 356 Lehman 356 Lawrenc 356 Kurkus 356 Kud 356 Kuchnia 356 Kubarski 356 Kolczyk 356 K=oskowski 356 Kali> 356 Humi"cki 356 Haluch 356 Go{dzicki 356 Garbat 356 Figlewicz 356 Fedko 356 Damaziak 356 Ciurkot 355 Zubko 355 Zadura 355 Wo=oszka 355 Wencki 355 Wawrzykowski 355 Wal"dziak 355 Uszok 355 Tylak 355 Trzeciecki 355 Íwi'tnicki 355 Szaton 355 Rochalski 355 Pogan 355 Pisanko 355 Paleczna 355 Pacholarz 355 Oberski 355 Niewadzi 355 Mochol 355 Misz 355 Marchwiak 355 Macioszczyk 355 +ysio 355 Lubak 355 Krukar 355 Ko>ciuczyk 355 Koszarski 355 Kordy> 355 Klemba 355 J"drocha 355 Jachim

355 Czaniecki 355 Chomentowski 355 Biszczak 354 Zi"tala 354 Zg=obicki 354 Strugalski 354 Stelmaszczuk 354 Stangreciak 354 Sob[r 354 Rumianowski 354 Porczak 354 Polaszewski 354 Podsiad 354 Palenga 354 O>ci=owski 354 Niechwiadowicz 354 Nag[rny 354 Moryson 354 Magry> 354 Lekan 354 Kuwa=ek 354 Kliks 354 Kikut 354 Katafiasz 354 Karpus 354 Kalitka 354 Grembowski 354 Granosik 354 Gnieciak 354 Gierasi<ski 354 Gasto= 354 Dubrawski 354 Do>pia= 354 Danielik 354 Cichuta 354 Chochorowski 353 Zas=ona 353 Wrembel 353 Wi>nioch 353 Waryszak 353 Sztachelski 353 Szpilewski 353 Szkudlarski 353 Strzesak 353 Strojecki 353 St"pniowski 353 Senderek 353 Samojluk 353 Rzepnikowski 353 Pycki 353 Psonka 353 Pinkowicz 353 Pa{dzierski 353 Pabjan 353 Pabijan 353 Okularczyk 353 Nogajczyk 353 Nag=y 353 Mulik 353 Mostowik

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

353 Mital 353 Miech 353 +"pa 353 +"kawa 353 Kurcewicz 353 Kolada 353 Kluczniok 353 Kawik 353 Karasiak 353 Juszko 353 Jo<czak 353 Hartwig 353 Hamela 353 Gora 353 Filimoniuk 353 Doskocz 353 Cierpicki 353 Brak 353 Baszkiewicz 352 Zychla 352 Walenczak 352 Tulik 352 Szma<da 352 Sutu=a 352 Sosik 352 Si[dmiak 352 R"czkowski 352 Reinke 352 Raducki 352 Oszcz"da 352 Orski 352 Ole>niewicz 352 Olbert 352 Odziomek 352 Nazarkiewicz 352 Lelewski 352 Leder 352 Krueger 352 Kozal 352 Kondras 352 Ko=oczek 352 Kleczka 352 Ka=at 352 Juchacz 352 J[skowski 352 J"dryszczak 352 Giczewski 352 Gatkowski 352 Gardas 352 Fryda 352 Frach 352 Feru> 352 Dzioch 352 Dworzecki 352 Dudziuk 352 Ciszowski 352 Cerazy 352 Cepak 352 Brytan 352 Bartold


POPULARNOÍÇ NAZWISK 352 Balsam 352 Aleksiewicz 351 ?arnoch 351 Zwardo< 351 W=udarski 351 Wie>niak 351 Wawrzon 351 Wapi<ski 351 Wacowski 351 Utracki 351 Tyras 351 To=kacz 351 Tobera 351 Szwichtenberg 351 Szarlej 351 Sudomir 351 Stajszczak 351 Sienko 351 Siedlanowski 351 Samo=yk 351 Rulewski 351 R[/nicki 351 Przy="cki 351 Pniok 351 Pionke 351 Ob=[j 351 Nyckowski 351 Nos 351 Mroziak 351 Mozer 351 Matuski 351 Majdzik 351 +yskawka 351 +osin 351 Lassota 351 Kuchno 351 Kruszyk 351 Kotl"ga 351 Kili> 351 Jarnutowski 351 Hadrian 351 Gugu=a 351 Grudka 351 Grech 351 Gr'dkowski 351 Goca= 351 G=owania 351 Gacioch 351 Dzienisiewicz 351 Dura= 351 Dubielak 351 Derewecki 351 Cichoracki 351 Buchcic 351 Bierzy<ski 351 Bielan 351 Bawor 350 Wyczesany 350 Witko> 350 Taudul

350 Susfa= 350 Suchanecki 350 Starszak 350 Smalarz 350 Serewa 350 Rzemi<ski 350 Rydzek 350 Ressel 350 Ramian 350 Pszonak 350 Popa 350 Piska=a 350 Penka=a 350 Pancewicz 350 Orze=owski 350 Mlonek 350 Mlak 350 Madetko 350 Machulski 350 +ysko 350 Lickiewicz 350 Kuci"ba 350 Kolecki 350 Kisio=ek 350 Gwo{dziewicz 350 Go=y<ski 350 Garczewski 350 Galbarczyk 350 Furmaga 350 Dysarz 350 Dunowski 350 Duliban 350 Dropi<ski 350 Bursztynowicz 350 Bojkowski 350 Bochnacki 350 Aleksiuk 349 Waszewski 349 Tylko 349 Su> 349 Smosarski 349 Siudut 349 Safin 349 Rydzak 349 Rozi<ski 349 Przewodowski 349 Prusakowski 349 Polowy 349 Paderewski 349 Osipiak 349 Nicieja 349 Modelewski 349 Moczad=o 349 Misterkiewicz 349 Mermer 349 Maziarski 349 Mathea 349 +aganowski 349 Lotka 349 Laszczy<ski

349 Krol 349 K=obus 349 K'dzielawa 349 Kalmus 349 Kadula 349 Grochla 349 G"stwa 349 Gardzi<ski 349 Dobrochowski 349 Brykalski 349 Bia=ota 349 Besztak 349 Bester 349 Bartochowski 349 Bart=omiejczak 348 Zboch 348 Wikie= 348 W"glarczyk 348 Utkowski 348 Trembecki 348 Szpilka 348 Szleszy<ski 348 Sza=ach 348 Stepek 348 Stelmasik 348 Stasz 348 Skuci<ski 348 Sauer 348 Rama 348 Radaszewski 348 Pyrtek 348 Pruchniewicz 348 Pojawa 348 Pilot 348 Ozimkowski 348 Ogrodzi<ski 348 Nowosi<ski 348 Noch 348 Nagi 348 +apkiewicz 348 Kuty=owski 348 Kuszczak 348 Kusaj 348 Ku=aczkowski 348 Kamzol 348 Jesionkowski 348 Herbu> 348 Gorajek 348 Gonta 348 Gielec 348 Garnys 348 Dasiewicz 348 Ciota 348 Cioroch 348 Cha=as 348 Bodurka 348 B'cela 348 Banasi<ski 348 Bag=aj 348 Bachman

347 ?ym=a 347 ?abik 347 Zawiski 347 Wypasek 347 Wroczy<ski 347 Woroszy=o 347 Wiero<ski 347 Utnicki 347 Tylutki 347 Tyda 347 Turniak 347 Sadokierski 347 Ry/ewski 347 Rypina 347 R"dzikowski 347 Podsiadlik 347 Plesiak 347 Pionk 347 Piestrak 347 Pajkert 347 Paciejewski 347 Nieu/y=a 347 Mulak 347 Mandziak 347 Krystosik 347 Koczor 347 Kocl"ga 347 Kijko 347 Hutek 347 G=odzik 347 Ga=eczka 347 Flisowski 347 Figza= 347 Dro/ak 347 Derlukiewicz 347 Cholewski 347 Bichta 347 Abratkiewicz 346 Zelik 346 W=udarczyk 346 W=osowicz 346 Wi'zowski 346 Welter 346 Uramowski 346 Trzepacz 346 Taczkowski 346 Szczyrbowski 346 Szamborski 346 Szaflarski 346 Sochal 346 Rauhut 346 Pr[ba 346 Pfeiffer 346 Pardyka 346 O=ownia 346 Obrochta 346 Noskiewicz 346 Nierych=o 346 Nakoneczny 346 Liput

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 346 Lelonkiewicz 346 Kuczborski 346 Kralka 346 Kostuj 346 Konderak 346 K=aptocz 346 J"dro 346 Jacyno 346 Halat 346 Gulbicki 346 Gronowicz 346 G=aszczka 346 Galczak 346 Dujka 346 Czaus 346 Bruder 346 Bosiak 346 Bajszczak 346 Alicki 345 ?wirek 345 W'torek 345 Wasi=ek 345 Tyra 345 Tulin 345 Trukawka 345 Torka 345 Íwi"toniowski 345 Szromek 345 Szczerbal 345 Szablicki 345 Skaba 345 Sielewicz 345 Sabuda 345 Regiec 345 Pawicki 345 Olszowiec 345 Obrocki 345 Meksu=a 345 Ma=kus 345 +ajewski 345 Kurczaba 345 Kugler 345 Komendera 345 Ko=dej 345 Karnia 345 Kaniuka 345 J[zefacki 345 Jode=ka 345 Irlik 345 Gudel 345 Gmaj 345 Giedyk 345 Gesek 345 Figlarz 345 Dolewski 345 Czepiec 345 Czader 345 Ciostek 345 Cichaczewski 345 Ch=o<

345 Bindas 345 Bielenda 345 Bia=oszewski 345 Antoszczak 344 Zambrowski 344 Wrotecki 344 Wardy<ski 344 Waczy<ski 344 Uryszek 344 Tambor 344 Strycharczyk 344 St"ch=y 344 Sobieszczuk 344 Samonek 344 Ruczkowski 344 Psuj 344 Pryga 344 Podkowski 344 P=aszczy<ski 344 Pertkiewicz 344 Pe=kowski 344 Parczy<ski 344 Muszak 344 Milner 344 Milczy<ski 344 Ma/ewski 344 Matan 344 Mamzer 344 +"czy<ski 344 +aniecki 344 Liwoch 344 Lesz 344 Kru/ycki 344 Kropisz 344 Ko=tunowicz 344 K='b 344 K"dracki 344 Ju{wiak 344 Jochemczyk 344 J"druszak 344 Jarocha 344 G[ras 344 G"balski 344 Flegel 344 Dziwis 344 Dzielski 344 Duczkowski 344 Drobina 344 Dopke 344 D"biak 344 Bugajczyk 344 Brenk 344 Bracki 344 Blus 344 Barbarski 344 Bara<czuk 343 Zamiar 343 Zakowicz 343 Wojcieszy<ski 343 Wantulok

343 Uczciwek 343 To==oczko 343 Szczotkowski 343 Surowiak 343 Pukacki 343 Porucznik 343 Pochwatka 343 Pero< 343 Pec 343 Obrzud 343 Nienartowicz 343 Niedzi<ski 343 Nawraca=a 343 Micha> 343 +'czek 343 +anoszka 343 Kuduk 343 Krystian 343 Kolos 343 Kazimierowicz 343 Ha=adaj 343 Grablewski 343 G=adych 343 Drabent 343 Dowejko 343 Domalik 343 Czempik 343 Czado 343 Cieplicki 343 Buchert 343 Biega 342 Ziemianek 342 Z'bczy<ski 342 Wy/go= 342 Wojciuch 342 W=ochowicz 342 Wawrzynowski 342 Íniecikowski 342 Ímierciak 342 Sztobryn 342 Szmajdzi<ski 342 Szalecki 342 Szalaty 342 Styka 342 Steinborn 342 Stabrawa 342 Sosulski 342 Soi<ski 342 Reimus 342 Pyp=acz 342 Polichnowski 342 Okrojek 342 Nabia=czyk 342 Mary<czak 342 Mann 342 Macyszyn 342 +okie: 342 +ag[d 342 Kuca=a 342 Klaczak

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

342 Kirsz 342 Haratym 342 Damrat 342 Dajewski 342 Czupa=a 342 Ciesielczuk 342 Chibowski 342 Chabiniak 342 Cabak 342 Brogowski 342 B=asi<ski 342 Batory 342 Abel 341 ?y>ko 341 ?[=tak 341 Zyra 341 Zglenicki 341 Zabag=o 341 Wermi<ski 341 Tusznio 341 Turko 341 Íliwak 341 Szustkiewicz 341 Szpakowicz 341 Stryjski 341 Stacherczak 341 Smurzy<ski 341 Sendrowski 341 Romaszewski 341 Roguszka 341 Rafalik 341 Przy/ycki 341 Popielec 341 Pietrasiewicz 341 Muzyczuk 341 Muzio= 341 Matuk 341 Markulak 341 Macha=ek 341 Kuzaj 341 Kosierb 341 Konaszewski 341 Klasi<ski 341 Kazienko 341 Karaczun 341 Kaczocha 341 Janeta 341 Jamro 341 Jachimiak 341 Hacia 341 Grzelaczyk 341 Glagla 341 Getler 341 Gajowy 341 Frasz 341 Domaniecki 341 Czapkowski 341 Cielas 341 Bielewski 341 Beling


POPULARNOÍÇ NAZWISK 340 Zaga<czyk 340 Wloka 340 Wi>niak 340 Warkocz 340 Waksmundzki 340 Tekie< 340 Tama 340 Sysiak 340 Suchorowski 340 Smo=ucha 340 Smog[r 340 Skrzat 340 Sarad 340 Puzia 340 Nalaskowski 340 Mo=czan 340 Misztak 340 Milecki 340 Medo< 340 Matejak 340 +opuch 340 Ludwa 340 Lorkiewicz 340 Lechocki 340 Laszczka 340 Ko{licki 340 Konieczy<ski 340 Kolberg 340 Kocel 340 Kikowski 340 Kanas 340 Kafara 340 Kaczmarz 340 Jarz"cki 340 Har"za 340 Grelowski 340 Gai<ski 340 Forszpaniak 340 Erazmus 340 Dymski 340 Darczuk 340 Czujko 340 Ciemniak 340 Brzyszcz 340 Brakoniecki 340 Blum 340 Andraka 340 Aleszczyk 339 Zwiewka 339 Zn[j 339 Zarzeka 339 Zamkowski 339 Wajszczuk 339 Teresiak 339 Tatarczuch 339 Stefanko 339 Starosz 339 Smigielski 339 Samburski 339 Sa=a<ski

339 Salewski 339 Russ 339 Rdest 339 Pluskwa 339 Patyra 339 Orda 339 Nierychlewski 339 Nerka 339 +ubek 339 Leszkowski 339 Legawiec 339 Kuzimski 339 Kurlej 339 Kotnis 339 Kochaniak 339 Kieczka 339 Ha=aburda 339 Hain 339 Freus 339 Fliszkiewicz 339 Dutkowiak 339 Cyranowicz 339 Bierski 338 Wo=kowycki 338 Wojsz 338 Waszczy<ski 338 Walachowski 338 Tyto< 338 Tesmer 338 Tatol 338 Struty<ski 338 Smoderek 338 Semla 338 Sekular 338 Reut 338 Poneta 338 Plota 338 Pindelski 338 Pilorz 338 Parciak 338 Paj"cki 338 Paduszy<ski 338 Oczko> 338 Nowikowski 338 Najberg 338 Moczkowski 338 Massalski 338 +aszczych 338 Koszty=a 338 Kica 338 Izak 338 Hurko 338 Hliwa 338 Grzejda 338 Fiodorow 338 Dziurowicz 338 Drosik 338 Dranka 338 Danelski 338 Czosnowski

338 Czarniewski 338 Cygler 338 Chuda> 338 Burba 338 Bulkowski 338 Bralski 337 ?ar=ok 337 Ziemianin 337 Zem=o 337 Wykr"towicz 337 Wera 337 Waruszewski 337 Trzaskawka 337 Tekielak 337 Íwi"tos=awski 337 Íliwicki 337 Strze>niewski 337 Starkowski 337 Skrzyp 337 Sinica 337 Przymus 337 Piwecki 337 Pietrzela 337 Pie>lak 337 Otawa 337 Niedopytalski 337 Nalborski 337 Mieszczy<ski 337 Mielko 337 Matejkowski 337 +yduch 337 +uszkiewicz 337 Lipert 337 Kudlek 337 Ko=eczek 337 Kobierzy<ski 337 Justa 337 Janczarski 337 Hryckiewicz 337 Grych 337 Gibka 337 Ferster 337 Deskiewicz 337 Delewski 337 Czucha 337 Cyrzan 337 Cyc 337 Ch"tkowski 337 Babis 336 Zenka 336 Zagrobelny 336 Zagaja 336 Wychowa=ek 336 W"gorowski 336 Twardziak 336 Sztucki 336 Szproch 336 Sygit 336 Sell 336 Rudko

336 Rogo< 336 Radziemski 336 Presz 336 Myczkowski 336 Moritz 336 M'cznik 336 Lechniak 336 Laskiewicz 336 Kulasi<ski 336 Ksi"/arczyk 336 Krze>lak 336 Krezymon 336 Ko>lacz 336 Kaszczyszyn 336 Jano> 336 Henkel 336 Gliwka 336 Fary> 336 Dwojacki 336 Ciapka 336 Chech=acz 336 Babkiewicz 335 Ziobro< 335 Zielinski 335 Zag[rny 335 Wijatkowski 335 Watrak 335 Tomo< 335 Szegda 335 Sycha 335 Sieros=awski 335 Rzepczyk 335 Regucki 335 Rami'czek 335 Posadzy 335 Podosek 335 Podkalicki 335 Pipowski 335 Pintera 335 Pilas 335 Orz=owski 335 Nurczyk 335 Niebrzegowski 335 +owi<ski 335 +'czka 335 Le>nia<ski 335 Koperkiewicz 335 Kompa=a 335 Ko=ucki 335 Kanak 335 Hanslik 335 G[reczny 335 Gomola 335 Gburczyk 335 Ga='zkiewicz 335 Estkowski 335 Drze/d/on 335 Dorocki 335 Dero< 335 Dembkowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 335 Chmielnik 335 Ca=kowski 335 Bibik 335 Bere/a<ski 335 Berczy<ski 334 Wilgucki 334 Wachol 334 Turlejski 334 Ílefarski 334 Szepielak 334 Stefa<czuk 334 Siwonia 334 Siekaniec 334 Ryciak 334 Pedryc 334 Pa=dyna 334 Ozimina 334 Murgrabia 334 Moczygemba 334 M"drzak 334 Maniszewski 334 Luberadzki 334 Lieske 334 Lichacz 334 Lechwar 334 Lamik 334 Kulawiec 334 Kühn 334 Kuchniak 334 Krzaczy<ski 334 Kozdrowski 334 Karman 334 Jednor[g 334 Grz"dzi<ski 334 Grandys 334 Gnojek 334 Gi=ka 334 Fo=tyn 334 Filipiec 334 Dyt=ow 334 Dubert 334 Ditrich 334 Derlecki 334 Dajer 334 Berkowicz 334 B'cal 334 A=aszewski 333 Zynek 333 Zi"tak 333 Zdziennicki 333 Wyrzykiewicz 333 Wybiera=a 333 Wuwer 333 Wtyk=o 333 W[=kiewicz 333 Wiora 333 Wielowski 333 Waleria<czyk 333 Ulejczyk 333 Tor

333 Tarnas 333 Seniuk 333 Rupa 333 Rot 333 Radczuk 333 Pukowiec 333 P=och 333 Piorunowski 333 Pacze>niak 333 Okarma 333 Nowodworski 333 Nachman 333 Mleko 333 Miszke 333 Marsza=kiewicz 333 +ysikowski 333 Lijewski 333 Leszczyna 333 Lechman 333 Kotek 333 Klupczy<ski 333 Karolik 333 Ka="cki 333 J"droszkowiak 333 Gulan 333 Gralewicz 333 Go=ombek 333 Giszczak 333 Gidaszewski 333 Gandecki 333 Figaszewski 333 Demk[w 333 Chwalik 333 Cha=ubi<ski 333 Cedrowski 333 Boberek 333 Babut 332 ?yluk 332 ?ele{nik 332 Ziebura 332 Zenker 332 Zag[rna 332 Wywrot 332 Wiwatowski 332 Wandachowicz 332 Walko 332 Ímielak 332 Smolis 332 Sieradz 332 Rysiak 332 Puli<ski 332 Prill 332 Polowiec 332 Pokropek 332 Pocztowski 332 P=azi<ski 332 Patej 332 Niciak 332 Nasta=ek 332 Mulawka

332 Mi=osek 332 Leszka 332 Ko/yczkowski 332 Koci"da 332 Kochowski 332 Kirejczyk 332 Kiljanek 332 Kicior 332 Halski 332 Gerula 332 Gaco< 332 Dziarkowski 332 Dolik 332 Dobruchowski 332 D=ugo< 332 Danis 332 Bychawski 332 Baci<ski 331 Zakolski 331 W'siel 331 Wa/ydr'g 331 Wasek 331 Wa=czyk 331 Urawski 331 Tyliszczak 331 Tomeczek 331 Sza=ankiewicz 331 Stacherski 331 Rudny 331 Pukacz 331 Protas 331 Pejas 331 Pawlewski 331 Pacy<ski 331 Oszajca 331 Opasi<ski 331 Oliszewski 331 Niewulis 331 Namiotko 331 Muszkiet 331 Mistewicz 331 Mazuruk 331 +upicki 331 Lichwa=a 331 Leniec 331 Kowalonek 331 Kosim 331 Kosel 331 Klarkowski 331 Klamrowski 331 K'pi<ski 331 Kapturkiewicz 331 Hensel 331 Fiutka 331 Dziuba=a 331 Dzikowicz 331 Dydek 331 Dejk 331 Daszewski 331 Darasz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

331 Cynk 331 Charli<ski 331 Burzykowski 331 Bluma 331 Belowski 331 Antoszkiewicz 330 Zwierzyk 330 Zagozdon 330 Wolfram 330 Werbi<ski 330 We=nic 330 Szubart 330 Szpytma 330 Szamburski 330 Sza=a 330 So=tyszewski 330 Sioma 330 Sekula 330 Sa=aga 330 Rysi<ski 330 Pytlakowski 330 Purcha=a 330 Pupiec 330 Psuja 330 Popow 330 Poliwka 330 Polewaczyk 330 P=otnicki 330 Piliszek 330 Paczek 330 Oleniacz 330 Nelke 330 Mokwi<ski 330 Miodowski 330 M'czko 330 Masiuk 330 +awnicki 330 Krystecki 330 Kr"/lewicz 330 Kreczma<ski 330 Kocia 330 Jahns 330 Grzebu=a 330 Figielski 330 Dzier/ek 330 Dryga> 330 Drw"cki 330 Drogo> 330 Drejer 330 Dadak 330 Czempi<ski 330 Cichorski 330 Chamski 330 Bo/"cki 330 Andu=a 329 ?ebrak 329 Ziemecki 329 Zdral 329 Zawiszewski 329 Walisiak


POPULARNOÍÇ NAZWISK 329 Tyrcha 329 Tylczy<ski 329 Trofimiuk 329 Ípica 329 Szo=tys 329 Starmach 329 Sofi<ski 329 Siniecki 329 Rz'/ewski 329 Rymuza 329 Rasek 329 Rabczewski 329 Pospieszy<ski 329 Pinkiewicz 329 Pi=atowski 329 Pi"to< 329 Pietruk 329 Patrzyk 329 Nielipi<ski 329 Kuzyk 329 Kozaczek 329 Kiryk 329 Kierczak 329 Joskowski 329 Harendarz 329 Grajko 329 G[reczna 329 Gornowicz 329 Fryza 329 Dziemianko 329 Drewing 329 Demidowicz 329 Chwi=kowski 329 Chwa= 329 Brzeszcz 329 Bodzon 329 Blitek 329 Andruch[w 328 ?arnowiecki 328 Wower 328 Wituszy<ski 328 Wilde 328 Wanecki 328 Walerych 328 Tlo=ka 328 Szyma<czuk 328 Sobura 328 Skrzyszewski 328 Setla 328 Sajko 328 Rusznica 328 Ropel 328 Pyrak 328 Prochot 328 Potrawiak 328 Piszcza=ka 328 Panufnik 328 Noczy<ski 328 Mazela 328 Mas=o

328 Marzewski 328 Margiel 328 Mamcarczyk 328 +uczywek 328 Liczma<ski 328 Kostrz"bski 328 Korfanty 328 J"dryczko 328 Jafra 328 Gruber 328 Gotkowski 328 Goro<ski 328 Golimowski 328 Godziek 328 Gluba 328 Gardias 328 Galanty 328 Galanek 328 Filochowski 328 Filocha 328 Falecki 328 Duchna 328 Doroszewski 328 Ci"/arek 328 Chlastawa 328 Ca=ek 328 Bia=o 327 Z=ocki 327 Wyrwicki 327 Wochniak 327 Skrzydlak 327 Sieniek 327 Saba 327 Rytczak 327 Romi<ski 327 Rochowicz 327 Raczyk 327 Rabczy<ski 327 Potrz'saj 327 Patecki 327 Naborczyk 327 My>k[w 327 Mi'zek 327 +u/ny 327 +opatecki 327 Lubo<ski 327 Kulejewski 327 Klarecki 327 Jaster 327 Jaroci<ski 327 Jakielaszek 327 Ha=a 327 Gwardecki 327 Gny> 327 Gniedziejko 327 Gnatek 327 G=ombik 327 Franiel 327 Fisiak 327 Dukowski

327 Chudala 327 Cerek 327 Caruk 327 Caba 327 Burli<ski 327 Bia=ko 327 Ba=azi<ski 327 Badecki 327 Augu>ciak 326 Winkiel 326 Trzosek 326 Trzepa=ka 326 Tondel 326 Thiede 326 Íwidnicki 326 Ílepecki 326 Szymo<ski 326 Strzelewicz 326 Skirzy<ski 326 Sarnik 326 Sa=acki 326 Rywacki 326 Rura 326 Rostecki 326 Redel 326 Ratuszna 326 Pupka 326 Podrzycki 326 Paczka 326 Ludew 326 Lessnau 326 Lauda<ski 326 Lamorski 326 Kutarba 326 Korczewski 326 Korbela 326 Ko=ba 326 Koluch 326 Kinalski 326 Kaczuba 326 Hatala 326 Gembala 326 Duchniak 326 Czochra 326 Czajczyk 326 Ch=odnicki 326 Bujwid 326 Brud=o 326 Bojara 326 Barkowski 326 Badyna 326 Aleksandrowski 325 ?yta 325 ?elisko 325 Wi"d=ocha 325 Wabi<ski 325 Teodorowski 325 Talma 325 Íwida 325 Szajnowski

325 Strzelbicki 325 Stebnicki 325 Solipiwko 325 Sienkowski 325 R/ysko 325 Rymar 325 R[/yc 325 Rozw[d 325 Popanda 325 Nazarczuk 325 Mikielewicz 325 +yzi<ski 325 Kwestarz 325 Kutrzeba 325 Krocz 325 Krala 325 Krakus 325 Korzeniec 325 Korn 325 Korenkiewicz 325 Koniszewski 325 Komarek 325 Kiszko 325 Kasperkowiak 325 Kantorek 325 Kali>ciak 325 Hy=a 325 Huba 325 Gwiazdowicz 325 Grubich 325 Golczewski 325 Goca=ek 325 Gmurek 325 G=adysiak 325 Ciurysek 325 Chamot 325 Breczko 325 Balcar 325 Ankudowicz 324 Zi<czuk 324 Zagalski 324 Wr"biak 324 Wojty=o 324 Wojtusik 324 Wojewski 324 Wojcieszko 324 Trzcinka 324 Trochonowicz 324 Trepczy<ski 324 Taube 324 Szychulski 324 Szumera 324 Szneider 324 Syguda 324 Suchara 324 Smus 324 R[/anowski 324 R'czy 324 Pindur 324 Opie=ka

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 324 Olejko 324 Olejarski 324 Olbromski 324 Molasy 324 Minga 324 Marunowski 324 Mamczur 324 Ludynia 324 Liebner 324 Latowski 324 Kurman 324 Krzynowek 324 Koteras 324 Korwek 324 Kordzi<ski 324 Ko=odko 324 Kokoszy<ski 324 K'sek 324 J"chorek 324 Jak[biec 324 Jakimczuk 324 Holz 324 Heldt 324 Grochowiak 324 Gredka 324 G=[d{ 324 G=owik 324 Gawek 324 Gatnar 324 Furmaniuk 324 Furczyk 324 Freier 324 Foksowicz 324 Dziadczyk 324 Duszka 324 Domoradzki 324 Czaba<ski 324 Cwikli<ski 324 Buzalski 324 Branecki 324 Bieniarz 324 Barwacz 323 Zmaczy<ski 323 Zgnilec 323 Zdzieszy<ski 323 Zaliwski 323 Zaj"cki 323 Zacharz 323 Wraga 323 Wall 323 Walczykowski 323 Uchwat 323 Truty 323 Szychowiak 323 Steczkowski 323 Sobieszuk 323 Skorulski 323 Siemionek 323 Salik 323 Rymarkiewicz

323 Ryduchowski 323 Ro/y<ski 323 Rekiel 323 Radawiec 323 Pycz 323 Poniewierka 323 Pasierowski 323 Nowosadko 323 Noszczy<ski 323 Nasalski 323 Mor'g 323 Mici<ski 323 Maszczak 323 Maro<ski 323 Lewczak 323 Labisz 323 Ku{niarz 323 Kurpierz 323 Ko>ciecha 323 Kisiela 323 Kierasi<ski 323 Kabut 323 Jurys 323 Grzeg[rzko 323 Gretkowski 323 Fleischer 323 Flakus 323 Dobkiewicz 323 Derdzi<ski 323 Cymbor 323 Broja 323 Br"k 323 Brambor 323 Bobruk 323 Ber 323 Barcewicz 322 Ziemli<ski 322 Zaroda 322 Wyzi<ski 322 Wo=osowicz 322 Wielkopolan 322 Uram 322 Typiak 322 Tunkiewicz 322 Szuchnik 322 Szczapa 322 Suchorab 322 Stasikowski 322 Spiewak 322 Smaruj 322 S=awuta 322 Siemiaszko 322 Sermak 322 Schröder 322 Rycerski 322 Ruszewski 322 Rejak 322 Pu=torak 322 Pukownik 322 Prugar

322 Porwolik 322 Pl'der 322 Pieszczek 322 Parkita 322 Ozdarski 322 Omilian 322 Mogilnicki 322 Milke 322 M'sior 322 Mataczy<ski 322 Mallek 322 Malczy<ski 322 +adowski 322 Ku>nierczyk 322 Krzysztoforski 322 Kruszec 322 Koziura 322 Korszla 322 Komasi<ski 322 Klecki 322 Jodkowski 322 Idzi<ski 322 Hnat[w 322 Hejnar 322 Gwizdo< 322 Grzybczyk 322 Gradkowski 322 Godos 322 Garula 322 Fiegler 322 Dr[bka 322 Dr'czkowski 322 Derdowski 322 Dalach 322 Dajek 322 Czul 322 Chomko 322 Buciak 322 Bubula 322 B=a> 322 Basara 322 Bajera 322 Andruczyk 321 ?mudka 321 ?arek 321 Wrotkowski 321 Witman 321 Witkowiak 321 Weselak 321 Uchy=a 321 Szultka 321 Stawiski 321 Rozlach 321 Psota 321 Poradzisz 321 Pochwa=a 321 P=awi<ski 321 Pilak 321 Pajer 321 Orzeszyna

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

321 Orzeszko 321 Oberc 321 Makiewicz 321 Macios 321 Maci'ga 321 Linde 321 Kury=ek 321 Kra>kiewicz 321 Jak[b 321 Hawrot 321 Halupczok 321 Gurba=a 321 Grzebinoga 321 Gaczorek 321 Furlepa 321 Fedyna 321 Dzi"cielewski 321 Dziadyk 321 Drzewoszewski 321 Doba 321 Czudek 321 Chwiej 321 Ch=opicki 321 Chech=owski 321 Bujarski 321 Boszczyk 321 Andrusiak 320 Zygnerski 320 Z=oto> 320 Za=uga 320 Zagraba 320 Wysmu=ek 320 Wi>nios 320 Wielg[rski 320 Wawrze< 320 Tyburek 320 Treter 320 Sekrecki 320 Samuel 320 Pyzara 320 Putko 320 Pro>niak 320 Piosek 320 Niemyt 320 Morciniec 320 Marianowski 320 Majder 320 Kurzyp 320 Kucharczuk 320 Kieli<ski 320 Karpisz 320 Kabata 320 G=omski 320 Fröhlich 320 Fr">ko 320 D/ugaj 320 Drapacz 319 Zasadni 319 Warzych 319 Szypryt


POPULARNOÍÇ NAZWISK 319 Szwarczy<ski 319 Stobierski 319 Spendel 319 Skroba<ski 319 Sielczak 319 R"ko> 319 Przes=awski 319 Potasi<ski 319 Poni<ski 319 Pietraszak 319 Pielu/ek 319 Osyra 319 Nalej 319 Myszko 319 Mrzyk 319 Menzel 319 Mandat 319 Maduzia 319 Latecki 319 Krzowski 319 Krupczy<ski 319 Kowynia 319 Knobloch 319 K=obuch 319 Klekotko 319 Kasjan 319 Karpacz 319 Karbowy 319 Hubicki 319 Haracz 319 Halek 319 Gujski 319 Foterek 319 Forgiel 319 Chali<ski 319 Brysz 319 Broniewicz 319 Boryna 319 Bach[rz 318 Zieziula 318 Zbro<ski 318 Z'bczyk 318 Zapisek 318 Wdowicz 318 Warczy<ski 318 Wandycz 318 Utko 318 Torbicz 318 Tetzlaff 318 Tajer 318 Sza="ga 318 Sudolski 318 Staszko 318 Starak 318 Rzepiela 318 Rogoza 318 Rochmi<ski 318 Rewaj 318 Oczachowski 318 Niemotko

318 Mamla 318 Lenar 318 Latus 318 Ku/el 318 Kurnyta 318 Kanikowski 318 Grz'dkowski 318 Gozdalski 318 Geppert 318 Gardy<ski 318 Gaj"cki 318 Flajszer 318 Fica 318 Dziurd{ 318 Dorywalski 318 Cielem"cki 318 Cheda 318 Capar 318 Buty<ski 318 Bulzacki 318 Buca 318 Bota 318 Aleksanderek 317 ZmudaTrzebiatowski 317 Wyderski 317 Wikarski 317 W"siora 317 W"gorek 317 U>ci=owski 317 Tyburcy 317 Toporski 317 Toporkiewicz 317 Tarcha=a 317 Szynwelski 317 Sztylka 317 Szafruga 317 Starz 317 Staros 317 Smajdor 317 Serweta 317 Schabek 317 Samp 317 Rybczak 317 Robaszy<ski 317 R"dzi<ski 317 Ptaszkiewicz 317 Prusakiewicz 317 Prochal 317 Prajsnar 317 Po=cik 317 Poliszuk 317 Piesyk 317 Pa>niewski 317 Pasiuk 317 Pacze> 317 Nosol 317 Nadobnik 317 Marszo=ek 317 Lala

317 Kyzio= 317 Kuza<ski 317 Kusion 317 Krzywiecki 317 Krymski 317 Krieger 317 Kowal[w 317 Kotyza 317 Korczowski 317 Jadczuk 317 Harbuz 317 Guss 317 Gondzik 317 Furdal 317 Foik 317 Domaracki 317 Derendarz 317 Czerech 317 Cyrwus 317 Cybu=ka 317 Byczyk 317 Bolibok 317 Bajno 317 Ankowski 316 Wyporski 316 Wodara 316 Walotka 316 Tu=owiecki 316 Trzpiot 316 Íwientek 316 Íniada=a 316 Sztyler 316 Starzomski 316 Smug 316 Skutela 316 Siwczy<ski 316 Ruszniak 316 Radom 316 Pyka=o 316 Poborski 316 Piska 316 Piecek 316 Peters 316 Palm'ka 316 Otta 316 Orkiszewski 316 Ochowiak 316 Nietuby: 316 Mikielski 316 Mat=ok 316 Krupicki 316 Koryczan 316 Kocerba 316 Ka=uziak 316 Jura> 316 Janowczyk 316 Goraus 316 G='bi<ski 316 G=adys 316 Garczarczyk

316 Frysz 316 Dziwota 316 Dulowski 316 Derejczyk 316 Cybulak 316 Chuderski 316 Chlebny 316 Cha<ko 316 Cha=upniczak 316 B=a/kiewicz 316 Bizior 316 Bierut 316 Ambro/kiewicz 315 Zielona 315 Wo{niakiewicz 315 Wowk 315 Wojty=ko 315 Typek 315 Turczak 315 Tarczo< 315 Íciesi<ski 315 Sznober 315 Szarko 315 Strzyka=a 315 Strzemieczny 315 Repetowski 315 Polny 315 Pejski 315 Okaj 315 Obru>nik 315 Nowrotek 315 Mazerant 315 Markut 315 Malitka 315 +oszewski 315 Lolo 315 Kuzera 315 Ksi'/ka 315 Krz'stek 315 Kopaniarz 315 Konofalski 315 Klockowski 315 Karwatka 315 Kaftan 315 Joppek 315 Iwanejko 315 Gniewosz 315 Gibki 315 Gabru> 315 Fabicki 315 Dzierbicki 315 Dziabas 315 Cymanowski 315 Cesarski 315 Bisek 314 ?ytko 314 Zdolski 314 Zawicki 314 Wyszogrodzka 314 Wojdal

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 314 Wistuba 314 Westphal 314 Walaszkowski 314 Uljasz 314 Turcza 314 Towarnicki 314 Szucki 314 Szafarski 314 Sura=a 314 Sulski 314 Strugi<ski 314 Str'g 314 Specht 314 So=tyk 314 Skora 314 Skaza 314 Siegie< 314 Rab"da 314 Predko 314 Pondo 314 P=otkowski 314 Piszko 314 Piekoszewski 314 Peta 314 Pergo= 314 Pazurek 314 Pawluczyk 314 Olszta 314 Ocha=ek 314 Nierodzik 314 Nie=acny 314 Nawojczyk 314 Militowski 314 Margalski 314 +yczba 314 Lejczak 314 Lau 314 Ksepka 314 Krupecki 314 Kremski 314 Koryciak 314 Koniarczyk 314 Karnafel 314 Jamro/ 314 Hrycak 314 Halczuk 314 Habura 314 Gromotka 314 Gorze< 314 Gorgosz 314 Gadocha 314 Fuhrmann 314 Fidrych 314 Datko 314 Cienkowski 314 Chrost 314 Chabierski 314 Cepil 314 Celer 314 Broma

314 Bagniuk 313 Ziemich[d 313 Zegarski 313 Wide= 313 Tomasz 313 Ímiertka 313 Szymu> 313 Rzymek 313 Ryszawa 313 Pucha=ka 313 Pospieszna 313 P">ko 313 Patela 313 Mi'skiewicz 313 Majnert 313 Ma:ko 313 +usiewicz 313 +apucha 313 Ko=ota 313 K"dro< 313 Kawalerski 313 Kajmowicz 313 Janisiewicz 313 Gol 313 Globisz 313 Dziurski 313 Dybciak 313 Doros 313 Donajski 313 Czuli<ski 313 Cybulko 313 Chwalczuk 313 Chodubski 313 Che=micki 313 Chara 313 Bonder 313 Bodura 313 Bilnik 313 Bedyk 313 Bakowicz 312 ?mich 312 Zimo<czyk 312 Zgrzebnicki 312 Za=[g 312 Wygl'da=a 312 Wojniusz 312 Wasielak 312 Walencki 312 Uruski 312 Tryniecki 312 Topoli<ski 312 Telesz 312 Tarabu=a 312 Íleziona 312 Szafirski 312 Swad{ba 312 Sudu= 312 Skowerski 312 Siepietowski 312 Puka=a

312 Pio> 312 Pato< 312 Patelka 312 Pakura 312 Oszywa 312 Orzepowski 312 Ogrodniczuk 312 Nem> 312 Naglak 312 Mrozewski 312 Meisner 312 Mastela 312 Madecki 312 Maczy<ski 312 Lutrzykowski 312 Lutkiewicz 312 Kurnatowski 312 Kubi: 312 Kobalczyk 312 Klita 312 Klauzi<ski 312 Kierznikiewicz 312 Jemielita 312 Jakrzewski 312 Imiolczyk 312 Gmitruk 312 Gda<ski 312 Furdyna 312 Elas 312 Darmetko 312 Cudowski 312 Ciecholewski 312 Byrczek 312 Bugdo= 312 Bodziak 312 Bill 312 Becza=a 312 Bachta 312 Babulewicz 312 Ani>kiewicz 311 Zielkowski 311 W"drychowicz 311 Topolnicki 311 Teszner 311 Tatarowicz 311 Szysz=o 311 Szuleta 311 Szulakowski 311 Szpigiel 311 Sulka 311 Sonik 311 Smarzewski 311 Siod=owski 311 Ronkowski 311 Raczkowiak 311 Pyryt 311 Pyci<ski 311 Pu>lecki 311 Proskura 311 Podedworny

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

311 Pajdo 311 Ostrysz 311 Oksiuta 311 Nosalski 311 Narel 311 Ku>piel 311 Kretkiewicz 311 Kis=owski 311 Kaszta 311 Jureczka 311 Jewiarz 311 Janukowicz 311 Ili<ski 311 Hy/yk 311 Habrajski 311 Grynczel 311 Gallus 311 F'frowicz 311 Dudak 311 D=ugowski 311 Ciechalski 311 Chciuk 311 Biery=o 311 Bedla 311 Badurek 311 Arasim 311 Andrychowski 310 ?erebiec 310 Wypich 310 W=osik 310 Wetoszka 310 Wabich 310 Trz"sicki 310 Trendak 310 Tobiczyk 310 Íniadach 310 Szwajcer 310 Szmulik 310 Suchenia 310 Stygar 310 Strzemieczna 310 Skubel 310 Skrabacz 310 Sie<czak 310 Po=aski 310 Pierzchlewicz 310 Pieczko 310 Ostrowicz 310 Osoba 310 Myca 310 Migowski 310 Ma>lana 310 Machut 310 +uczyszyn 310 +ozicki 310 +oboz 310 Lizurek 310 Lenort 310 Ku{min 310 Kulbaka


POPULARNOÍÇ NAZWISK 310 Krzy/ 310 Kry/a 310 Kondrak 310 Kerlin 310 Kaszczuk 310 J"czmyk 310 Jaz 310 Jandura 310 Jakuszewski 310 Ignac 310 Horn 310 Hodurek 310 Guzera 310 Glac 310 Gieszczyk 310 Gie=da 310 Dzimi<ski 310 Dekiert 310 Darmochwa= 310 Damaszk 310 Cze>nik 310 Czajewski 310 Cyngot 310 Chorab 310 Charkot 310 Cajdler 310 Buniowski 310 Br"czewski 310 Bonarek 310 Blada 310 Baziuk 310 Bancewicz 309 Wojarski 309 Til 309 Szkudlarz 309 Szarowski 309 Szakiel 309 St"pski 309 Rzepnicki 309 Rych=y 309 Rose 309 Pyrzyk 309 Przysta<ski 309 Przeor 309 Pro<czuk 309 Ogorzelski 309 Nie>wiec 309 Mamos 309 +amasz 309 +ady<ski 309 Korowaj 309 Konczalski 309 Hlebowicz 309 Heliosz 309 Hejmanowski 309 Gr'dzik 309 Fereniec 309 Fedorczak 309 Dzier/awa 309 Dragosz

309 Czesnowski 309 Czernikiewicz 309 Chwastowski 309 Charchut 309 Celeban 309 Buganik 309 Brzuchalski 309 Barecki 309 Balawejder 308 Zacharko 308 Wojtanek 308 Wietrak 308 Wartak 308 Tyrpa 308 Troski 308 Traczuk 308 Torbicki 308 Szmaja 308 Szczyrek 308 Szczyglewski 308 Stawiak 308 Stanny 308 Sarba 308 Renkiewicz 308 Przebieracz 308 Przanowski 308 Profic 308 Monastyrski 308 +apawa 308 Listewnik 308 Kucypera 308 Kucyk 308 Klinicki 308 Kamer 308 Jasiuk 308 Janiszyn 308 Hasik 308 Gurbisz 308 Gr'dalski 308 Gorzelany 308 Gawlica 308 Faltynowski 308 Chrustek 308 Chrapusta 308 Chochowski 308 Ch"> 308 Brynda 308 Böhm 308 Bogdanik 308 Bielejewski 308 Becela 308 Ba=uch 308 Baluch 308 Andrysiewicz 307 Wosz 307 Wojtu> 307 Wi'ckiewicz 307 W"grzecki 307 Walkosz 307 Tobjasz

307 Íniegu=a 307 Surawski 307 Sobocik 307 Sionkowski 307 Sarbak 307 Rejdak 307 Reizer 307 Raban 307 Przybek 307 Pieprzowski 307 Pecio 307 Patrzek 307 Patok 307 Pasierbski 307 Okuniewicz 307 Niezgodzki 307 M=odecki 307 Michura 307 Majdanik 307 Magnuski 307 Machnacki 307 +asecki 307 +acna 307 Lima<ski 307 Korolewicz 307 K=yk 307 Klessa 307 Jankun 307 I=owski 307 Ho=od 307 Hausman 307 Ha=adyn 307 Czaj 307 Czaczyk 307 Cio=ak 307 Cielica 307 Cichopek 307 Chwirot 307 Chodu< 307 Buski 307 B=aszczyszyn 307 Bielarz 307 Biegus 307 Biegaj=o 307 Bargielski 307 Baniewicz 307 Balawajder 307 Aderek 306 Zuchowski 306 Wawerek 306 Warpechowski 306 Tatka 306 Szulga 306 Szreiber 306 Szczyglak 306 Strzyga 306 Stolz 306 Starzecki 306 S=awkowski 306 Siudowski

306 Rz"sa 306 Rybitwa 306 Rajs 306 Pudelski 306 Postrach 306 Pospieszny 306 Podziewski 306 Pietrakowski 306 Pidek 306 Pe=szyk 306 Osmolak 306 Ojczyk 306 Obajtek 306 Nowopolski 306 Nowicz 306 Murzy<ski 306 Muchewicz 306 Mordas 306 Matz 306 +otysz 306 +opato 306 Kundys 306 Ko>ciuch 306 Kl'ska=a 306 Kanownik 306 Jasak 306 Grudowski 306 Gniatkowski 306 Gmiter 306 Giecewicz 306 Ganczar 306 Gajlewicz 306 Gajko 306 Frasunkiewicz 306 Fizia 306 Fidut 306 Elwertowski 306 Dydy<ski 306 Daniewski 306 Cypel 306 Ci"pka 306 Ciborek 306 Chwierut 306 Chuchra 306 Cach 306 Brudnowski 306 Berdys 306 Adamcewicz 305 Wiewi[rowski 305 Wa/y<ski 305 Torzecki 305 Tereba 305 Tartanus 305 Tararuj 305 Íwinarski 305 Szwemin 305 Szutowicz 305 Strupczewski 305 Stotko 305 Skotarski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 305 Saczko 305 Pyszy<ski 305 Piprek 305 Pachowski 305 Osip 305 Ormi<ski 305 Mizgier 305 Mamaj 305 Machali<ski 305 +ubianka 305 +"gosz 305 Kwiczala 305 Kozimor 305 Kopyciok 305 Konon 305 Komadowski 305 Kocierz 305 K=o> 305 K"powicz 305 Hory< 305 Gajec 305 Fordon 305 Ellert 305 Ciesek 305 Buzuk 305 Bu=akowski 305 Bularz 305 Bogulak 305 B'dkowski 305 Agata 305 Adasiewicz 304 ?ylski 304 Walecko 304 Urlik 304 Uda=a 304 Szutenberg 304 Szaroleta 304 Szachowicz 304 Sysak 304 S=abuszewski 304 Sa=apa 304 Ry< 304 Romatowski 304 Pyszkowski 304 Pydyn 304 Pruszko 304 Priebe 304 Pokorny 304 P=achetka 304 Piejak 304 Piechulski 304 Peszek 304 Pajdowski 304 Paczoski 304 Ott 304 Orkwiszewski 304 Nega 304 More< 304 Mokijewski 304 Merkel

304 Lizik 304 Ledwoch 304 Kwintal 304 Kuszel 304 Kurdej 304 Kuchar 304 Ko{niewski 304 Ko=pa 304 Kluczna 304 Klepad=o 304 Klamczy<ski 304 Kierul 304 Kie=t 304 Kapla 304 Kajzar 304 Juniewicz 304 Jegier 304 Jamry 304 Ilkiewicz 304 Ickiewicz 304 Hildebrand 304 Henel 304 Grzesiowski 304 Grzebyta 304 Grz'dzielewski 304 G[rawski 304 Gaber 304 Flaczy<ski 304 Fabianowski 304 Draheim 304 Dobak 304 Cynarski 304 Chudzikiewicz 304 Chaja 304 Bogalecki 304 Bobrzyk 304 Blat 304 Banicki 303 ?urkiewicz 303 Wycichowski 303 W[dkiewicz 303 Wilczopolski 303 Wartecki 303 Turbiarz 303 Tobys 303 Szarota 303 Szajer 303 Szadura 303 Str[/ak 303 Stodolak 303 Starzewski 303 Sperling 303 Skomia= 303 Skinder 303 Siwierski 303 S"drowski 303 Sekita 303 Ryniewicz 303 Rostalski 303 Pok[j

303 Piernikowski 303 Pac=awski 303 Owsianny 303 Osowicki 303 Osiniak 303 Odolczyk 303 Nych 303 Mocna 303 Marzejon 303 Markocki 303 Markiewka 303 Luli<ski 303 Lubarski 303 Lass 303 Kusibab 303 Kminikowski 303 J"cek 303 Ibek 303 Henicz 303 Hejda 303 Greniuk 303 Go=ojuch 303 Fligiel 303 Falfus 303 Dworok 303 Dragu=a 303 Domos=awski 303 Czelej 303 Cienkusz 303 Cieniewski 303 Chyrzy<ski 303 Che:ko 303 Bu>kiewicz 303 Burdon 303 Burdek 303 B=oszyk 303 Blachura 303 Bia=ob=ocki 303 Andrasz 302 Za>ko 302 Zajas 302 Wybieralski 302 Wittke 302 Tajak 302 Íwis=ocki 302 Íwinoga 302 Sidwa 302 Sajkiewicz 302 Rudol 302 Rudniak 302 Rozner 302 Rabiasz 302 Puczko 302 Przybycin 302 Pro>ci<ski 302 Procaj=o 302 Podskarbi 302 Piero<czyk 302 Piechal 302 Palowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

302 O/d/y<ski 302 Owsianna 302 Mirzejewski 302 Melnik 302 Melerowicz 302 Luter 302 Litkowiec 302 Kutrowski 302 Krowi<ski 302 Kromka 302 Konop 302 Ko=ty> 302 Kistela 302 K'tna 302 K'ca 302 Judkowiak 302 Jonasz 302 Ja>nikowski 302 Jarz'bski 302 Jalowski 302 Hopa 302 Hawry=o 302 Gorwa 302 Go="bowski 302 Gembiak 302 G'go= 302 Gadali<ski 302 Dziemia<czyk 302 Dziemba=a 302 Dymarkowski 302 Dykty<ski 302 Cielniak 302 Cender 302 Bulenda 302 Bli{niuk 301 ?ywot 301 Zarosa 301 Tyran 301 Tenderenda 301 Írutwa 301 Szymczewski 301 Szkopiak 301 Szews 301 Szczyrbak 301 Sa=aciak 301 Rygol 301 Reczkowski 301 Putyra 301 Podd"bniak 301 Piwosz 301 Pinczewski 301 Pietrulewicz 301 Pielichowski 301 Piekarzewski 301 Padyku=a 301 Ostafi<ski 301 Olcha 301 Noworol 301 Nockowski 301 Niezg[dka


POPULARNOÍÇ NAZWISK 301 Nandzik 301 Mo=o< 301 Mia>kiewicz 301 Maziarek 301 Maleski 301 Kuzara 301 Kuik 301 Krymarys 301 Koziar 301 Ko> 301 Koruba 301 Konieczniak 301 Kiec 301 Jaszczerski 301 Gucik 301 Grochecki 301 Gasztych 301 Gajdzis 301 Filozof 301 Doro/a=a 301 Burian 301 Burdelak 301 Berezi<ski 301 B'cik 301 Ba=anda 301 Badocha 301 Akacki 300 Zug 300 Zgud 300 Zabuski 300 Wilkus 300 Walawski 300 Trzuskowski 300 Szkolnicki 300 Szel'giewicz 300 Surga 300 Suplicki 300 Stusi<ski 300 Siuzdak 300 Ryniak 300 Rycak 300 Radomi<ski 300 Pleba<ski 300 P"dowski 300 Nitychoruk 300 Nagler 300 My>liwski 300 Malinka 300 Maciukiewicz 300 Lubczyk 300 Krzekotowski 300 Kiezik 300 Janucik 300 Iwon 300 Hadrych 300 Gozdan 300 G'gol 300 Folcik 300 Dajnowicz 300 Chrust

300 Bystrowski 300 Butrymowicz 300 Budak 300 Borys=awski 300 B=ahut 300 Andruszk[w 300 Adaszak 299 ?yznowski 299 Zi": 299 Zarazi<ski 299 Wrodarczyk 299 Welke 299 Walica 299 Tr"towski 299 Szlacheta 299 Syno> 299 Suberlak 299 Stefan[w 299 Sputo 299 Spirydowicz 299 S=odka 299 Skuta 299 Samu=a 299 Rewi<ski 299 Pondel 299 Polachowski 299 Piwoni 299 Patalong 299 Pankanin 299 Paliszewski 299 Nosko 299 Mojski 299 Mitrowski 299 Misiukiewicz 299 Matoszko 299 Maciulewicz 299 Leczkowski 299 Kostrzycki 299 Kosto< 299 Kosakiewicz 299 Koczewski 299 Knosala 299 Knio=a 299 Klejdysz 299 Klapczy<ski 299 Ka=u/niak 299 Jaszczura 299 Janta-Lipi<ski 299 Ho=[wko 299 Ho=dy<ski 299 Grzenda 299 Grylak 299 Fryszkowski 299 Fiertek 299 Dygo< 299 Dulny 299 Druciarek 299 Demkowski 299 De: 299 Danak

299 Cipa 299 Brola 299 Bo/ko 299 Borusiewicz 299 Bonik 299 Binienda 299 Adolf 298 Zjawiony 298 Wyszecki 298 Wysi<ski 298 Wyga> 298 Wroniewicz 298 Wincek 298 Íwidrak 298 Szynszecki 298 Szablowski 298 Sumorek 298 Subczy<ski 298 Sobierski 298 Skalmierski 298 Serwotka 298 Samulewski 298 Rz'p 298 R"kawiecki 298 Pleszczy<ski 298 Pleskacz 298 Petela 298 Misiun 298 Mamica 298 +aszczy<ski 298 Krawczyszyn 298 Ko=da 298 Kil 298 Karna> 298 Kalfas 298 Kakowski 298 Harkot 298 Gryzio 298 Grajdek 298 Gorzy<ski 298 Gardynik 298 Ga=aszewski 298 Filanowski 298 Faliszek 298 Dziobak 298 Dyrszka 298 Domarus 298 Dereniowski 298 Ci"/ak 298 Chamielec 298 Cencora 298 Bylinka 298 Brunka 298 Biedrowski 298 Bagie<ski 297 ?akieta 297 Wo=czek 297 Winciorek 297 Wawrzeniuk 297 Uberman

297 Teofilak 297 Szyszkiewicz 297 Strachowski 297 Stemplowski 297 Siejko 297 Siegmund 297 Side= 297 S"kalski 297 Sacharuk 297 Po>wiatowski 297 Poraj 297 Pirowski 297 Oskiera 297 Ojrzanowski 297 Odoj 297 Noetzel 297 Nabag=o 297 Musia=owicz 297 Murdzek 297 Mg=osiek 297 Maszka 297 Malko 297 Malczuk 297 Majszczyk 297 Kutzner 297 Kuczka 297 Kube= 297 Ko>cianek 297 Ko>cian 297 Konczewski 297 Klincewicz 297 Klauze 297 Hupka 297 Hudyka 297 Godzic 297 Gerus 297 Gasid=o 297 D=utowski 297 Derus 297 Czele< 297 Cie/ 297 Chudak 297 B=azi<ski 297 Bednarowski 296 Zgadzaj 296 Zembrowski 296 Wysowski 296 Wolarz 296 Tratkiewicz 296 Todorowski 296 Íwiecki 296 Szendera 296 Stogowski 296 Smol'g 296 Sitnicki 296 Sek>ci<ski 296 Samulewicz 296 Saletnik 296 Robaszewski 296 Ramczyk

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 296 Piszczyk 296 Oz[g 296 O=dziejewski 296 Ogon 296 Nieruchalski 296 Mo=da 296 Miklis 296 Ma>lona 296 Ma=yjurek 296 +ubik 296 Kwa>niok 296 Kropornicki 296 Kr"/elewski 296 Kostowski 296 Korpa=a 296 Klimuk 296 Kawa=a 296 Janczara 296 Janasiak 296 Jacyszyn 296 Hanczewski 296 Gryczkowski 296 Grycman 296 Gromnicki 296 Grochoci<ski 296 Gre> 296 Gibalski 296 Ganczarski 296 Fr'> 296 Erlich 296 Dzierba 296 Dyszewski 296 Dom/a=a 296 Dobro> 296 Datta 296 Czaka<ski 296 Cieniewicz 296 Chudyba 296 Bysiek 296 Bucha=a 296 Boles=awski 296 Beta<ski 296 Balcerowiak 295 Zgliczy<ski 295 Zembik 295 Wyroz"bski 295 Wszelaka 295 Tu<ski 295 Tul 295 Trafna 295 Sztandarski 295 Szkatulski 295 Szczuraszek 295 Sychta 295 Stoppa 295 Spruch 295 Spandel 295 S=abi<ski 295 Siadak 295 Sad=os

295 Redo 295 Radziejowski 295 Pro>niewski 295 Prostko 295 Pirek 295 Pigo< 295 Ostrzy/ek 295 Oryszczak 295 Niszczak 295 My:ka 295 Miszka 295 M"dza 295 Mazowiecki 295 Matl"ga 295 Manuszak 295 Malaty<ski 295 Luda 295 Liman[wka 295 Kutyba 295 Kuszpit 295 Kuszak 295 Kulisa 295 Ksi'/yk 295 Krzysztofczyk 295 Krzemieniecki 295 Komsa 295 Kirstein 295 Kaizer 295 Jerominek 295 Hnatiuk 295 Gomoluch 295 German 295 Fru/y<ski 295 Fluks 295 Fandrejewski 295 Dzie<kowski 295 Cepowski 295 Brokowski 295 Borzy<ski 295 Bortel 295 Bokwa 295 Bilkiewicz 295 Barys 295 Aleksy 294 Wrosz 294 Worytko 294 Witanowski 294 Wielec 294 Wa=uszko 294 U=amek 294 Tabat 294 Szuberski 294 Szponarski 294 Szoma 294 Stafi<ski 294 Sokolski 294 Salamucha 294 Ry/ak 294 Rozwalka 294 Rostankowski

294 Rodewald 294 Repczy<ski 294 Ratajszczak 294 Popieluch 294 Ponczek 294 Pomierski 294 Podstawek 294 Pietrala 294 Nankiewicz 294 Mocydlarz 294 Manterys 294 +a<ski 294 Kuliczkowski 294 Kudyk 294 Kruza 294 Kozaczy<ski 294 Komin 294 Gomulak 294 Gdak 294 Ferta=a 294 Fedyszyn 294 Dachtera 294 Czerniej 294 Cierpich 294 Cichacz 294 Chrz"stek 294 Chabiera 294 Bystra 294 Bojarowski 294 B=achuta 294 Blacharski 294 B'kowicz 294 Bartlewski 294 Bardzik 294 Bamberski 294 Bacior 293 ?ydziak 293 Zawitkowski 293 Zakrzewicz 293 Zagdan 293 Wiera 293 Wawrzuta 293 Wawerski 293 Turyk 293 Tempczyk 293 Szwabowicz 293 Szekalski 293 Sygulski 293 Suszycki 293 Sumis=awski 293 Slusarczyk 293 Skwiot 293 Skotniczna 293 Skiera 293 Siewiorek 293 Rozpondek 293 Rombel 293 Przydryga 293 Proniewicz 293 Pr"tkowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

293 Praszczyk 293 Porembski 293 Po=omka 293 Pietraszuk 293 Pawlewicz 293 Paw"ski 293 Najduk 293 Michrowski 293 Majrowski 293 Lassak 293 Kuglarz 293 Kuciej 293 Krulikowski 293 Koterwa 293 Kiluk 293 Haski 293 Grott 293 Gehrke 293 Frajer 293 Erber 293 Dzieciuchowicz 293 Dynda 293 Dw[rznik 293 Dominas 293 Darkowski 293 Dalak 293 Cierpi<ski 293 Chodur 293 Burawski 293 Buchman 293 Biderman 293 Ba=akier 293 Arabasz 293 Anasiewicz 292 ?egota 292 Zubkowicz 292 W=asiuk 292 Wilgos 292 Wilczok 292 Wa="ka 292 Trojnacki 292 Íwiatkowski 292 Szremski 292 Szczelina 292 Stachacz 292 Smura 292 Smereczy<ski 292 Skolasi<ski 292 Sajdok 292 Resler 292 Psiuch 292 Prokocki 292 P=ywaczewski 292 Pietrusewicz 292 P"giel 292 Persona 292 Pardej 292 Oleksiejuk 292 Niewrzo= 292 Nied{wiedzi<ski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 292 Niedzwied{ 292 Nawacki 292 Muracki 292 Mulica 292 Marekwica 292 Madejak 292 +obodziec 292 +abu<ski 292 Lichtarski 292 Kuku: 292 Kubka 292 Krzebietke 292 Ko{li<ski 292 Kozarski 292 Kazimierowski 292 Kandyba 292 Grzebieniak 292 Grelewski 292 Greiner 292 Go=ygowski 292 Gappa 292 Gajdemski 292 Durbas 292 Dadok 292 Czeszewski 292 Chorobik 292 Cacek 292 Bus=owski 292 Bry<ski 292 Bosko 292 Bastrzyk 292 Barbachowski 292 Antkowicz 291 Zelman 291 Zako>cielna 291 Zakierski 291 Wygl'dacz 291 Wujcik 291 Walawender 291 Tylki 291 Ímiglewski 291 Ímigasiewicz 291 Stempka 291 Stacha 291 Samojlik 291 Roczon 291 Prusicki 291 Organa 291 Niedoba 291 Nieci'g 291 Mytkowski 291 Mulewski 291 Moszkowicz 291 Majoch 291 +ukiewski 291 Lok> 291 Krankowski 291 Konwa 291 Kadzi<ski 291 J[skowiak

291 Harasimczuk 291 Granieczny 291 Graff 291 Gracki 291 Franielczyk 291 Farat 291 Dobaj 291 Chodowski 291 Borychowski 291 Blatkiewicz 291 Betiuk 291 Badurski 291 Ada> 291 Abucewicz 290 ?yszkiewicz 290 Wasi=owski 290 Uzdrowski 290 Troc 290 Tomi=o 290 Straub 290 St"pa 290 Sm"dzik 290 Sawiak 290 Sa=apatek 290 Rozwora 290 Pyszczak 290 Poroszewski 290 Pierzynowski 290 Paszak 290 Pakoca 290 Os"ka 290 Omieci<ski 290 Niewiedzia= 290 Nie>ciur 290 Nami"ta 290 Nalezi<ski 290 Matych 290 Lont 290 Kuzka 290 Kuciapski 290 Kuchcik 290 Kubisa 290 Krug 290 Kreczko 290 K=usak 290 Jarmuszkiewicz 290 Habryka 290 Gust 290 Grodziski 290 Grewling 290 Goyke 290 Gogolok 290 Frysztacki 290 Fli>nik 290 Felusiak 290 Erdma<ski 290 Dyrlaga 290 Durbaj=o 290 Drzewosz 290 Dro/d/ak

290 Dereszewski 290 Demarczyk 290 Cyprys 290 Cincio 290 Chr[st 290 Bastian 290 Basior 290 Baracz 289 ?uczkowski 289 Wittstock 289 Weimann 289 Trzeci<ski 289 Tobis 289 Szwaczka 289 Sufin 289 Skwirowski 289 Sabiniarz 289 Ryncarz 289 Rubas 289 Roksela 289 Robaszek 289 Prze{dzi"k 289 Panak 289 Ok[lski 289 Ocieczek 289 Nowinowski 289 Nadziejko 289 Muda 289 Miturski 289 Lubowski 289 Lachendro 289 Kutrzuba 289 Korzun 289 Kelner 289 Guszpit 289 Grzybicki 289 Gorlikowski 289 Gorczewski 289 Glinicki 289 G'siorkiewicz 289 Garbal 289 Furma<czuk 289 Firl'g 289 Farbaniec 289 Falasa 289 Dziewi<ski 289 Dzia=oszy<ski 289 Dobrzy< 289 D=utek 289 Czuchaj 289 Czarzasty 289 Chocho= 289 Cemka 289 B=ajet 289 Belicki 289 Ba=chanowski 289 Amerek 289 Adasiak 288 Wo=odkowicz 288 Werens

288 Tyll 288 Torczy<ski 288 T"siorowski 288 Szalbierz 288 Skowro< 288 Rochowski 288 Raku> 288 Rados 288 Polikowski 288 Piechuta 288 Netter 288 Myszczy<ski 288 Molisak 288 Marszycki 288 +yszczek 288 Losik 288 Linowiecki 288 Lebuda 288 Kwidzy<ski 288 Kukuryk 288 Krzysteczko 288 Ko=omyjski 288 K=udka 288 Kempiak 288 Ka{mierczuk 288 Januszyk 288 Hejmej 288 Gadzia=a 288 Ferek 288 Dziergowski 288 Dzia=kowski 288 Duleba 288 Czarnynoga 288 Chodzy<ski 288 Biniszewski 288 Batog 287 Zawitowski 287 Wiloch 287 Werecki 287 Wd[wka 287 Wawrzyniuk 287 Turulski 287 Trelka 287 Tepper 287 Szwaracki 287 Szmul 287 Stepaniak 287 Starobrat 287 S=oniowski 287 S=odowski 287 Rumianek 287 Ropela 287 Radzi"ta 287 Pota> 287 Polerowicz 287 Pasterczyk 287 Olecki 287 Nurski 287 Nocula 287 Michewicz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 287 Marszolik 287 +u/na 287 +abuzek 287 Liro 287 Liczkowski 287 Lewy 287 Kutela 287 Kupny 287 Kubot 287 Krajcer 287 Kotlenga 287 Korzy<ski 287 Kopertowski 287 Koncki 287 Kois 287 Kardel 287 Kapci<ski 287 Jopkiewicz 287 Ilkowski 287 Hubisz 287 Holewik 287 Hali<ski 287 Guzior 287 Gramatyka 287 Goleniowski 287 Godzieba 287 Ertman 287 Dzedzej 287 Denkowski 287 Czarniawski 287 Cie>lawski 287 Budzikowski 287 Bryniak 287 Breitkopf 287 Bownik 287 Anczewski 286 Wyzuj 286 Wronecki 286 Warmowski 286 Towpik 286 Szymczyszyn 286 Szewczy<ski 286 Szczechla 286 Sypka 286 Sasiak 286 Sarga 286 Roszkowiak 286 Ratke 286 Puza 286 Purchla 286 Przymusi<ski 286 Pollak 286 P=ywaczyk 286 Otrz'sek 286 Ofman 286 Niechwiej 286 Mozga=a 286 Mokros 286 Mokosa 286 Moj/esz

286 Milaniuk 286 Meredyk 286 Mendelski 286 Martenka 286 Kudaj 286 Krzemkowski 286 Krak[wka 286 Kolibski 286 K=osok 286 Kiermaszek 286 Karwi<ski 286 Jur 286 J"dryszek 286 Jeromin 286 Jadwiszczak 286 Jachyra 286 Herian 286 Hanula 286 Grynia 286 Go=ata 286 Goliat 286 Fryska 286 Fober 286 Flejszman 286 Filosek 286 Dziubany 286 Dziech 286 Drozdalski 286 Del'g 286 Czernikowski 286 Czabaj 286 Bulczy<ski 286 B=aszko 286 Bilewski 286 B"c 286 Banduch 286 Banas 286 Ba=ka 286 Amborski 286 Akonom 285 ?=obecki 285 Zymek 285 Zmarz=a 285 Z=oty 285 Zarzy<ski 285 Ws[= 285 Wra/e< 285 Wojenka 285 W=oka 285 Wichniewicz 285 Szor 285 Szalewicz 285 Syper 285 Stal 285 Siegert 285 Sawczyn 285 Rokoszewski 285 Parylak 285 Opic 285 Odziemek

285 Noskowiak 285 Mieszkalski 285 Mendala 285 +opusza<ski 285 +"/ak 285 Lubka 285 Leonik 285 Kr"cioch 285 Kozacki 285 Kowaleczko 285 Kotela 285 Koselski 285 Korusiewicz 285 Kondys 285 Kolec 285 Knot 285 Kluga 285 Kaduk 285 Jarnicki 285 Hubka 285 Homoncik 285 Hernes 285 He=mecki 285 Ha=uszka 285 G=uszkiewicz 285 Gamdzyk 285 Drzystek 285 Dams 285 Czw[rn[g 285 Ciwi<ski 285 Cichorz 285 Chudzio 285 Buszewski 285 Boryca 285 Bondarenko 285 Bie<czyk 285 Be=czowski 284 Zgodzi<ski 284 Zahorski 284 Wlecia= 284 Warszawa 284 Trzeciakiewicz 284 Ímigowski 284 Szeloch 284 Spoci<ski 284 Skucha 284 Selke 284 Sarlej 284 Rutana 284 R"dzia 284 Rec 284 Rafacz 284 Pyk 284 Pojasek 284 Plewczy<ski 284 Pietruch 284 Pieronkiewicz 284 P'czka 284 Patocki 284 Paro<

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

284 Orszewski 284 Misi'g 284 Micielski 284 Majta 284 Machaczka 284 Klimasz 284 Kiecka 284 Kantorowicz 284 Kaciuba 284 Ja=kiewicz 284 Hes 284 Heda 284 Hanuszkiewicz 284 Grzebi<ski 284 Grolewski 284 Golubiewski 284 Glapka 284 Gi"tkowski 284 Gierli<ski 284 Garboli<ski 284 Dyguda 284 Chwastyk 284 Chwast 284 Cecotka 284 Bryza 284 Brembor 284 Borzucki 284 Be=zowski 284 Ball 283 ?o=ek 283 Zielaskowski 283 Zembala 283 Zaprawa 283 Uchro<ski 283 Trykowski 283 Tereszczuk 283 Teichert 283 Ímigaj 283 Íliwecki 283 Szwugier 283 Szemiot 283 Sysa 283 Surowaniec 283 Stebelski 283 Si=ka 283 Serdy<ski 283 Salwerowicz 283 Ratusznik 283 Ranachowski 283 Radziun 283 Podlasin 283 Pigla 283 Pieczywek 283 Ozorowski 283 Osewski 283 Olichwier 283 Nie=acna 283 Musia=kiewicz 283 Mielczarczyk 283 Micherda


POPULARNOÍÇ NAZWISK 283 Matej 283 Mariak 283 Macutkiewicz 283 Leciej 283 Kulasek 283 Krzyszycha 283 Krym 283 Koprucki 283 Knapkiewicz 283 Kle>ta 283 K'tnik 283 Kabus 283 JutrzenkaTrzebiatowski 283 Juchno 283 Jaksender 283 Hadamik 283 Habowski 283 Grygowski 283 Gralik 283 Gellert 283 Dziamara 283 Dubisz 283 D"dek 283 Çwi"czek 283 Czernichowski 283 C=apka 283 Cholerzy<ski 283 Bujanowicz 283 Behnke 283 Bartusik 283 Artyszuk 282 ?ardecki 282 Wojtacki 282 Wasiek 282 Trz"sowski 282 Íniadowski 282 Szpil 282 Szelenbaum 282 Subda 282 Strojewski 282 Snopkiewicz 282 S=odki 282 Sipi<ski 282 Si=kowski 282 Siebielec 282 Ryglewicz 282 Rodkiewicz 282 Proc 282 Pa=ucha 282 Pachota 282 Ocipka 282 Ochrymiuk 282 Norberciak 282 Naskr"cki 282 Moje>cik 282 Miechowski 282 Marusiak 282 +uszczki 282 +azuka

282 Lietz 282 Kurasik 282 Kulbat 282 Kuba> 282 Kry< 282 Kruszczak 282 Kornicki 282 Korku> 282 Kluczka 282 Klaczek 282 Kiczy<ski 282 Karlicki 282 Kapli<ski 282 Kaminiarz 282 Hendrysiak 282 Hamerlik 282 Grzeca 282 Grusiecki 282 Gralla 282 G[rko 282 Gawluk 282 Gaszczyk 282 Furmanowicz 282 Frydryszak 282 Ekstowicz 282 Dydymski 282 Durkowski 282 Duklas 282 Danych 282 Chromiak 282 Ch=apek 282 Chilczuk 282 Celebucki 282 Brzyk 282 Brzezicha 282 B=ajda 282 Barchan 282 Andrych 281 Wo=czuk 281 Wiczling 281 W"gielewski 281 Walenta 281 Turewicz 281 Tkaczewski 281 Szymak 281 Sztark 281 Szaci=owski 281 Stanilewicz 281 Smarz 281 Skrzypecki 281 Singer 281 Siedliski 281 Serwata 281 Rynio 281 Rurek 281 Ro/niatowski 281 Rosek 281 Pyrda 281 Powide= 281 Popardowski

281 Pa{dzierz 281 Parecki 281 Osiad=y 281 Ojdowski 281 Ogarek 281 Nowosiad 281 Niemiro 281 Mojsiewicz 281 Mizura 281 Masiukiewicz 281 Mamo< 281 Lipowiecki 281 Lembas 281 Kur=owicz 281 Kukowka 281 Krosny 281 Kraskowski 281 Kopczak 281 Koniusz 281 Koci"ba 281 Kobiec 281 Kmio=ek 281 K"ku> 281 Kartasi<ski 281 Kapek 281 Ka=dowski 281 Jerzy 281 Jeleniewicz 281 Jarmu=owicz 281 Horode<ski 281 Harazin 281 Ferszt 281 Dziubecki 281 Dymacz 281 Dulkiewicz 281 Dudaczyk 281 Daca 281 Czarczy<ski 281 Cytacki 281 Cipkowski 281 Bolik 281 Beksa 281 Badek 281 Anisiewicz 280 ?abowski 280 Ziele{nik 280 Wojdowski 280 W=adzi<ski 280 Wa=kowski 280 Walichnowski 280 Usowicz 280 Tys 280 Íwircz 280 Ínieci<ski 280 Szwejda 280 Szum 280 Szu=czy<ski 280 Szer 280 Su>lik 280 Stempniewski

280 Steliga 280 Stefanicki 280 Smuk 280 Sarkowicz 280 Ryc'bel 280 Rojowski 280 Renk 280 Rawiak 280 Pyta 280 Pryli<ski 280 Pr"dkiewicz 280 Poks 280 Pilitowski 280 Pietrusa 280 P"zik 280 Pawlikiewicz 280 Parchimowicz 280 Pachacz 280 Normantowicz 280 +yszkowicz 280 +"/niak 280 Lipie< 280 Ligman 280 Kurpias 280 Kodzis 280 K=[sko 280 Kinas 280 Kauf 280 Jugo 280 Jarmusz 280 Gudyka 280 Glura 280 Fiet 280 Fa=da 280 B=aszczykiewicz 280 Beski 280 Barszczowski 279 ?urawek 279 Zasina 279 Wierczy<ski 279 Weyer 279 Werno 279 Wawryszczuk 279 Wais 279 Tobolewski 279 Tatko 279 Targaszewski 279 Íwi> 279 Supel 279 Sopniewski 279 Soba> 279 Skurzewski 279 Rumniak 279 Pyl 279 Pl'skowski 279 Pinas 279 Pielucha 279 Parafi<ski 279 Oracki 279 Ojdana

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 279 Ob=uski 279 Nawrocik 279 Nasternak 279 Montowski 279 +ajszczak 279 Leo<czyk 279 Krysztof 279 Komaniecki 279 Jod=owiec 279 Ja{wiecki 279 Idziorek 279 Gryzik 279 Gruszeczka 279 Grubiak 279 Go=ba 279 Glombik 279 Futoma 279 Figler 279 Fiede< 279 Dyrbu> 279 Durko 279 Dr[/ka 279 Drewnicki 279 Butkowski 279 Buszek 279 Burnicki 279 Broniec 279 Brenda 279 Boros 279 Bo: 279 Bargie=a 279 Bare=kowski 278 ?erek 278 Wilim 278 Wargu=a 278 Waberski 278 Tybor 278 Tworus 278 Toma> 278 Szpalerski 278 Szombara 278 Szarecki 278 Sulicki 278 Smejda 278 Skwarzy<ski 278 Sku=a 278 Serej 278 Samo< 278 Remlein 278 Redestowicz 278 Pulik 278 Pietrowiak 278 Otczyk 278 Osek 278 Okos 278 Odrow'/ 278 Nienajad=o 278 My>liwczyk 278 Muzyczka 278 Moskwik

278 M"drecki 278 Malanowicz 278 Liniewicz 278 Krycia 278 Kowaliszyn 278 Kotylak 278 Kostewicz 278 Kosmaczewski 278 Koronka 278 Kocieniewski 278 Kanty 278 Ka=dunek 278 Kaczykowski 278 Kacprzykowski 278 J"cze< 278 Has 278 Gurda 278 Gorczowski 278 Gargul 278 Fr'ckowski 278 Franckiewicz 278 Fabisiewicz 278 Dubiak 278 Domina 278 Czora 278 Curzytek 278 Chwaliszewski 278 Chlebna 278 Buco< 278 Berdowski 278 Babisz 277 Zemczak 277 Zdziechowicz 277 Wirkowski 277 Weyna 277 Ujejski 277 Tybu> 277 Turchan 277 Terefenko 277 Tandek 277 Sorys 277 Skopowski 277 Safaryn 277 Pypno 277 Potakowski 277 Pikuli<ski 277 Olasek 277 Ochlik 277 Nag=a 277 Monica 277 Madrak 277 Lodowski 277 Lenckowski 277 Legat 277 Krasna 277 Kozajda 277 Kompa 277 Ko=packi 277 Klosa 277 Kilja<czyk

277 Horba 277 Hola 277 Harasymowicz 277 Gurtatowski 277 Gulbinowicz 277 Grychto= 277 Grula 277 Gielata 277 Filipecki 277 Fesser 277 Echaust 277 Dziemia<czuk 277 Dybi<ski 277 Dwornikowski 277 Çwiertniak 277 Cizio 277 Chodyniecki 277 Bronowicz 277 Berny> 277 Barwinek 277 Badowicz 276 ?ydowicz 276 ?och 276 Zio=ek 276 Zenderowski 276 Zembro< 276 Zam=y<ski 276 Zachaj 276 Wydrowski 276 Wawreniuk 276 Urbankiewicz 276 Ucher 276 Íwietlikowski 276 Szwejk 276 Szalak 276 Sw"d 276 Strumi==o 276 Stekla 276 Soko=owicz 276 Si=akowski 276 Siemieniecki 276 Siama 276 Samel 276 Rzemieniecki 276 Ry=o 276 Rekosz 276 Rauk 276 Przetacznik 276 Po/arlik 276 Polesiak 276 Pod"bski 276 Pasternacki 276 Palik 276 Paczesny 276 Ogorzelec 276 Nad=onek 276 Mizerek 276 Migus 276 Machniewski 276 +azuga

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

276 Luber 276 Lenz 276 Kuczyk 276 Krzeczowski 276 Ko>ciuczuk 276 Knapp 276 Klementowicz 276 Kleist 276 Klarzy<ski 276 Kilijanek 276 Kielek 276 Jesion 276 Jackowicz 276 Hryniewski 276 Hadzik 276 Gorynia 276 Gondro 276 G=uszczyk 276 G=owaczewski 276 Glugla 276 Gembal 276 Gawarkiewicz 276 Gaba=a 276 Filewicz 276 Dry> 276 Dobi<ski 276 Dereszkiewicz 276 Burdzik 276 Bodera 276 Bereszy<ski 276 Ba>kiewicz 276 Afeltowicz 275 Wo{nik 275 Wielgocki 275 Wawrzusiszyn 275 Ulas 275 Tusie< 275 Szulewski 275 Sutryk 275 Surmacki 275 Sucholas 275 Strycharczuk 275 Stasiek 275 Solan 275 Sobko 275 Schabowicz 275 Saltarski 275 Rypie< 275 Przegali<ski 275 Pop 275 Pietro=aj 275 Pech 275 Paszkiet 275 Orylski 275 Olechowicz 275 Malich 275 Latanowicz 275 Kurasiak 275 Kumorowski 275 Kremser


POPULARNOÍÇ NAZWISK 275 Korpysa 275 Knera 275 Knafel 275 Klonek 275 Kilia<czyk 275 Juzyszyn 275 Jemielniak 275 Jasnosz 275 Harabasz 275 Hanysz 275 Gurazda 275 Ganc 275 Ga="ziewski 275 Gadacz 275 Furgalski 275 Frychel 275 Feja 275 Eksterowicz 275 Dras 275 Cyrta 275 Chabraszewski 275 Buller 275 Brudniak 275 Bochat 275 Bocek 275 Birycki 275 Andryszewski 274 Wyczawski 274 Wolniakowski 274 W'sak 274 W'chocki 274 Usarz 274 Trendel 274 Termin 274 Szylak 274 Szut 274 Szczepanowicz 274 Suchowierski 274 Skimina 274 Skalec 274 Si"bor 274 Sierny 274 Pykacz 274 Puziak 274 Procho< 274 Pikosz 274 Pachel 274 Nogas 274 Nepelski 274 Nakoneczna 274 Mo=as 274 Misi<ski 274 Mioduski 274 M'cik 274 Matyniak 274 Maleta 274 Makola 274 Madajewski 274 +awreszuk 274 Licbarski

274 Krychowski 274 Krus 274 Kosterna 274 Ko=='taj 274 Kmin 274 Klewek 274 Klawitter 274 Karpiej 274 Karauda 274 Ignarski 274 Haponik 274 Granatowski 274 Ga{dzicki 274 Ga=as 274 Forczek 274 Dybikowski 274 Dro/d/yk 274 Dorszewski 274 Çwi"ka 274 Czynsz 274 Cybart 274 Cis=ak 274 Cipior 274 Cie>liczka 274 Chru>cielewski 274 Chlebu> 274 Chanas 274 Borysowski 274 Ba=was 274 Archutowski 273 Zorychta 273 Wycza=kowski 273 Wodka 273 Wochowski 273 Witosz 273 Wierus 273 Wegiera 273 Wawrocki 273 Wardas 273 Tchorek 273 Ínitko 273 Strehlau 273 Stompor 273 Stachel 273 S=oniec 273 Siadkowski 273 Rostowski 273 Raszeja 273 Ramczykowski 273 Puszy<ski 273 Prysak 273 Poniecki 273 Pli<ski 273 Pilny 273 Pa>kiewicz 273 Olewski 273 Narolewski 273 Matwij 273 Materzok 273 Maca=a

273 +ukanowski 273 +aszczuk 273 Kozir[g 273 Kopowski 273 Knysz 273 J"drachowicz 273 Jasny 273 Jasio=ek 273 Iwach[w 273 Hipsz 273 Haczkiewicz 273 Gorzela 273 G=adecki 273 Gieniec 273 Fiedorczyk 273 Fa>ciszewski 273 Ehlert 273 Dziwosz 273 Dworczy<ski 273 Drapa 273 Damaszke 273 Cwajda 273 Chyba 273 Chwie:ko 273 Burgiel 273 Budziarek 273 Boniewicz 273 B=a/kowski 273 B=a/ewski 273 Bi=ek 273 Baziak 273 Bayer 273 Arentowicz 273 Antolik 272 Zwierzchlewski 272 Zielecki 272 Zagacki 272 Wyrwo= 272 Wyjad=owski 272 W"grzycki 272 W"dzi<ski 272 Unger 272 Tet=ak 272 Tacik 272 Íwi"conek 272 Szymbor 272 Szul/ycki 272 Stancel 272 Splitt 272 Sobeczko 272 S"p 272 Rytka 272 Ryt 272 Rybia=ek 272 R"becki 272 Probierz 272 Poteralski 272 Pietrow 272 Piech[wka 272 Pianowski

272 Paw=ucki 272 Panto= 272 Ostrouch 272 Olkuski 272 Noweta 272 Nalikowski 272 Mospinek 272 Mintus 272 +yszczak 272 Leppert 272 Kulasa 272 Kuczma<ski 272 Krzykwa 272 Kr"pski 272 Krebs 272 Komodzi<ski 272 Ko=owski 272 Kleba 272 Kilianek 272 Kander 272 J"drysek 272 Jeger 272 Jarzmik 272 Jarszak 272 Jank 272 Hryncewicz 272 Hrycyk 272 Hejnowicz 272 Hat=as 272 Guzal 272 Gulba 272 G[rczyk 272 Go=ko 272 Fitowski 272 Doleg=o 272 Czyszek 272 Czmok 272 Chomont 272 Cholewczy<ski 272 Chocho=ek 272 Brzana 272 Bondos 272 B=aszczykowski 272 Blonkowski 272 Bereski 272 Bagnowski 272 Artymiak 272 Adaszek 271 ?[=ty 271 ?o=nierczuk 271 Zgarda 271 Zar[wny 271 Wilkanowski 271 Warta 271 Wanicki 271 Ulczok 271 Ulaszewski 271 Tymoczko 271 Tycner 271 Tuchalski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 271 Íciborowski 271 Szymandera 271 Skocki 271 Siedlak 271 Seemann 271 Santorek 271 Salicki 271 Sajecki 271 Roguszewski 271 Rega 271 Ra= 271 Pulut 271 Pranczk 271 Polarczyk 271 Owedyk 271 Ostromecki 271 Ochodek 271 Nester 271 Najmo=a 271 Mazuchowski 271 Manaj 271 Machera 271 +ado< 271 Lutkowski 271 Lewsza 271 Le>k[w 271 Larek 271 Kustosik 271 Ku:ko 271 Kr[lewski 271 Kopp 271 Koperniak 271 Kirchner 271 Kija<ski 271 Kajfasz 271 Jarmakowski 271 Janowiec 271 Imieli<ski 271 Hoeft 271 Haas 271 Gugulski 271 Gintowt 271 Gazdowicz 271 Dziubdziela 271 Dworek 271 Durawa 271 Doczekalski 271 Dajcz 271 Cz'stkiewicz 271 Cwanek 271 Chojniak 271 Broll 271 Bethke 271 Barnowski 271 Bade=ek 270 ?urawicki 270 Zielonko 270 Wruk 270 Wojtaczka 270 Witczyk

270 Wilkoszewski 270 Weryszko 270 Wa>kowicz 270 Tworzewski 270 Tomankiewicz 270 Tasior 270 Ípiewakowski 270 Szlawski 270 Szczutowski 270 Synal 270 Surdykowski 270 Str[/ek 270 Stephan 270 Stajer 270 S=abowski 270 Skubiszy<ski 270 Redyk 270 Praga 270 Orzy=owski 270 Netkowski 270 Mo=drzyk 270 Merk 270 Mederski 270 Marcjanik 270 +agodzki 270 L"cznar 270 Kubies 270 Krzycki 270 Krzesaj 270 Krajczewski 270 Kowarski 270 Koryga 270 Kornat 270 Iwan[w 270 Hope 270 Hauzer 270 Grek 270 G'tkiewicz 270 Fry{lewicz 270 Franaszczyk 270 Fiksa 270 Domasiewicz 270 D=ugoborski 270 Danicki 270 Czapek 270 Cyganiak 270 Chlabicz 270 Bu{niak 270 Bresi<ski 270 Bia=o<czyk 270 Balkiewicz 269 ?erebecki 269 Zygo 269 Wodowski 269 Waszczeniuk 269 Ulaszek 269 Íwital 269 Stryczy<ski 269 Strupi<ski 269 Skomski

269 Setkowicz 269 Sabaj 269 Rospondek 269 Rauch 269 Pu=kownik 269 Prochwicz 269 Podolec 269 Patykowski 269 Noce< 269 Niewiem 269 Mikicki 269 Mat=awski 269 Lefek 269 Ku{bik 269 Kuwik 269 Kuma<ski 269 Kudrycki 269 Kublicki 269 Kowcz 269 Ko>cio=owski 269 König 269 Kitta 269 Kardach 269 Karamon 269 Grzybkowski 269 Grygielski 269 Grajnert 269 G="bowski 269 Gebler 269 Froch 269 Fritz 269 Foremny 269 Felkner 269 Drogo< 269 Demczak 269 Cylke 269 Cierlik 269 Chor'gwicki 269 Cedzid=o 269 Cedzich 269 Cecu=a 269 Budzianowski 269 Borowi<ski 269 Bielach 269 Biardzki 268 Zuchniak 268 Zag[l 268 Wycis=o 268 Wojczy<ski 268 Warcholak 268 Ustrzycki 268 Ubik 268 Tomalka 268 Taszarek 268 Targa<ski 268 Taranowski 268 Íwidwa 268 Szyd=ak 268 Szenfeld 268 Stryjecki

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

268 Sternalski 268 Smacki 268 S=ocki 268 Sipak 268 Radziak 268 Pryka 268 Powalisz 268 P=odowski 268 Pianko 268 Pacyk 268 Olszynka 268 Ogniewski 268 Modrakowski 268 Mi"dlar 268 Mi'cz 268 Majsak 268 Madejewski 268 +osicki 268 Luzak 268 Lulka 268 Ku=agowski 268 Kratiuk 268 Kostyszyn 268 Korpas 268 Koczot 268 Kociok 268 Ka=us 268 Kalyta 268 Hybiak 268 Guca 268 Grzes=o 268 Grabarkiewicz 268 Go>cik 268 Gall 268 Futa 268 Froehlich 268 Fiedorek 268 Dybski 268 Drz'szcz 268 Czyrko 268 Cykowski 268 Ciepicha= 268 Choinka 268 Cabo< 268 Burdajewicz 268 Bujno 268 Bramowicz 268 Bednaruk 268 Batorowicz 268 Badzioch 268 Aneszko 268 Ambrozi<ski 267 Zemlak 267 Zajonc 267 Waszut 267 Tokarczuk 267 Tatur 267 Szombierski 267 Szama=ek 267 Si=uch


POPULARNOÍÇ NAZWISK 267 Przech 267 Piersiak 267 Pawlusi<ski 267 Owczarczuk 267 Odya 267 Nale/yty 267 Mu/a 267 Mituta 267 Mehlich 267 Mazij 267 +odziana 267 Lorentowicz 267 Lapczyk 267 Kusina 267 Krywalski 267 Kondera 267 Ko=tonowski 267 Ko=at 267 Kantecki 267 Jurczenko 267 Jochym 267 Janyst 267 Iwasieczko 267 Idaszak 267 Holisz 267 Henek 267 Hata=a 267 G[rz 267 Gnacy 267 G'siewicz 267 Gago 267 Frysiak 267 Felszty<ski 267 Dzia=dowski 267 Dunia 267 Drosio 267 Dors 267 Detlaf 267 Daukszewicz 267 Cyrnek 267 Bia=ousz 267 Ba/ant 267 Barlik 267 Banucha 267 Arkita 267 Andrykowski 266 Zajczyk 266 Twardochleb 266 Tumidajewicz 266 Tudruj 266 Íwie/y 266 Íniata=a 266 Szkotak 266 Szczukocki 266 Sw[= 266 Stobnicki 266 Stabry=a 266 Smoktunowicz 266 Skrycki 266 Siwkowski

266 Sidorkiewicz 266 Sarwi<ski 266 Rosolski 266 Pszczoli<ski 266 Poradowski 266 Plewko 266 Pioru<ski 266 Pieklik 266 Obtu=owicz 266 Nolbrzak 266 Nizielski 266 Mondry 266 Mojsak 266 Matczy<ski 266 Ma>lej 266 Lewera 266 Kopcik 266 Konys 266 Kibitlewski 266 Kegel 266 Kapelan 266 Jobczyk 266 Jenda 266 Jarus 266 Jacoszek 266 Jachymczyk 266 Hutny 266 Horecki 266 Go{dziak 266 Glista 266 Firganek 266 D/aman 266 Dzi"dziel 266 D=ugi<ski 266 Derc 266 Czyrski 266 Czaderna 266 Chwalczyk 266 Burliga 266 Blajer 266 Baryluk 266 Andruszczak 265 ?yjewski 265 ?ydzik 265 ?ele{niak 265 Zgorza=ek 265 Zgiet 265 Wolniaczyk 265 Wolek 265 Witusik 265 Wianecki 265 Wawruszczak 265 Tubielewicz 265 Trzoski 265 Toto< 265 Ílizowski 265 Szykowski 265 Szata<ski 265 St"/ewski 265 Starom=y<ski

265 Soca=a 265 Skrzyniecki 265 Skrabucha 265 Skorus 265 Rychlica 265 Ro/en 265 Podworski 265 Piekie=ko 265 Peryga 265 Otrzonsek 265 Oruba 265 Okrzeja 265 Oba=a 265 Noskowski 265 Nokielski 265 Mi"tki 265 M'kosza 265 Malorny 265 +ubnicki 265 Loga 265 Kubasi<ski 265 Krysztopik 265 Ko>ciak 265 Kordylas 265 Konowalczyk 265 Komza 265 Karwaszewski 265 Kaps 265 Jarguz 265 Jamborski 265 Iwulski 265 Iwaszczuk 265 Hucz 265 G[rniok 265 Gor'czko 265 Gerek 265 Gadula 265 Fifielski 265 Fait 265 Dziadu=a 265 Darznik 265 Czubat 265 Cygert 265 Ci"ciel 265 Chodun 265 Cempura 265 Bzowy 265 Brodalka 265 Braksator 265 Baszanowski 265 Barteczka 265 Baprawski 265 Balcerczyk 264 Wleklik 264 Wieszczek 264 W"glarek 264 Wawrzyszko 264 Turzyniecki 264 Trepiak 264 Íwitka

264 Szefli<ski 264 Strojnowski 264 Spichalski 264 Sedlaczek 264 Sawo< 264 Samorek 264 Ry/ 264 Rytych 264 Prochowicz 264 P=oszczyca 264 Paleta 264 Okroj 264 Nalewajski 264 Mosurek 264 Misterka 264 M"trak 264 Margasi<ski 264 +unkiewicz 264 Luboch 264 Litwinek 264 Kunach 264 Krzeczek 264 Krusiewicz 264 Kruci<ski 264 Kr[liczak 264 Kordyl 264 Koneczny 264 Klucha 264 J"drejek 264 Jeziorkowski 264 Jadeszko 264 Homel 264 Hirt 264 Ha>nik 264 Giertuga 264 Gibowicz 264 G"barski 264 Ga="zewski 264 Finc 264 Federkiewicz 264 Fabiniak 264 Dutko 264 Czuryszkiewicz 264 Citkowski 264 Chwaszcz 264 Christ 264 Charewicz 264 Cekiera 264 Bus=owicz 264 Bujnarowski 264 Brendel 264 Brankiewicz 264 Bonio 264 Batkiewicz 264 Banul 263 Zygier 263 Zydorek 263 Znajdek 263 Z=akowski 263 Ziemek

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 263 Zdaniewicz 263 Zbrojewski 263 Z'becki 263 Zamarski 263 Wuzik 263 Wolas 263 Wielebi<ski 263 Widli<ski 263 W"ckowski 263 Wawi[rko 263 Ungier 263 Tudek 263 Treichel 263 Tor=op 263 Szynaka 263 Szupiluk 263 Szul"cki 263 Szoda 263 Sudomirski 263 Stroiw's 263 Stachurka 263 S=apa 263 Skrzypkowiak 263 Sk[rczy<ski 263 Siuciak 263 Sakwi<ski 263 Relidzy<ski 263 Radoli<ski 263 Pytlowski 263 Pordzik 263 Ponikwia 263 Polubiec 263 Polna 263 Polecki 263 Pli> 263 Piszczan 263 Pielat 263 Noworolski 263 Niedobecki 263 Mroszczyk 263 Moszko 263 Miera 263 Lukaszczyk 263 Licha<ski 263 Labak 263 Kwietniowski 263 Krop 263 Kram 263 Koziarek 263 Kozek 263 Ko>ny 263 Kolon 263 Kanka 263 Jercha 263 Jendrzejczyk 263 Hajek 263 Guziewicz 263 Grajczak 263 Gonia 263 Go=dys

263 Gilas 263 Gibasiewicz 263 G"bicz 263 Garbarek 263 Fr'cala 263 Fita= 263 Fior 263 Filbrandt 263 Emilianowicz 263 Dzbe<ski 263 Delegacz 263 Cymek 263 Ciukaj 263 Brom 263 Bobka 263 Bajger 263 Anton[w 262 ?o=nacz 262 Wysok 262 Wi"tczak 262 Urbaczka 262 Twardak 262 Tadel 262 Íl"czkowski 262 Szafoni 262 Suleja 262 Staro>cik 262 Skr"tkowicz 262 Sapko 262 Sablik 262 Rubi> 262 Redosz 262 Prajzner 262 Pomianek 262 Po=ap 262 Polecho<ski 262 Pipa 262 Pigulski 262 Patron 262 Pa=ubski 262 Ognik 262 Nadolnik 262 Mora 262 Matuszewicz 262 Marynowicz 262 Marosek 262 Majzel 262 Machulak 262 Loda 262 Lendo 262 Lauer 262 Kuznowicz 262 Ku>pit 262 Ku>mierzak 262 Kuprianowicz 262 Krotofil 262 Kr"/a=ek 262 Korpysz 262 Ko=uda 262 Ko=atka

262 Kociak 262 K=apacz 262 Kiszewski 262 Karnecki 262 Kapiszka 262 Ka=kus 262 Juchnik 262 Janczyszyn 262 G"ba 262 Gera 262 Fuglewicz 262 Firlik 262 Felka 262 Do=owa 262 Depowski 262 Da=kowski 262 Czelusta 262 Celeba<ski 262 Bubicz 262 B=oniarczyk 262 B"> 262 B'cler 262 Baldy 261 Zjawiona 261 Zag[ra 261 Woskowicz 261 W=oszczyk 261 Wargin 261 Wajszczak 261 Tr"bi<ski 261 Íwieczka 261 Szustek 261 Szmuda 261 Swider 261 Stanio 261 Sowiak 261 S=abkowski 261 Ryszawy 261 Ryga= 261 Rewerski 261 Pelak 261 Pawlisiak 261 Norkiewicz 261 Niest[j 261 Niemkiewicz 261 Misiuna 261 Mindykowski 261 Marmurowicz 261 Malesi<ski 261 Macoch 261 +ygas 261 +ubniewski 261 Lusa 261 Linder 261 Kuty 261 Kustusz 261 Kurianowicz 261 Kiersztyn 261 Karwik 261 Karwas

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

261 Karnat 261 Ircha 261 Hornicki 261 Ho=y 261 Gryl 261 Gradus 261 Glik 261 Gemba 261 Gansiniec 261 Gacia 261 Gabi<ski 261 Fryziel 261 Frydlewicz 261 Duralski 261 Ciszkiewicz 261 Chruszczyk 261 Chomontowski 261 Chmielniak 261 Brynkiewicz 261 Bojdys 261 Bogatko 261 Bisiorek 261 Berej 261 Balmas 261 Adryan 260 ?migrodzki 260 Zomkowski 260 Wilczko 260 Wajszczyk 260 Tylu> 260 T"gowski 260 Tetlak 260 Íwi'toniowski 260 Írodek 260 Szczublewski 260 Syn[wka 260 Swita=a 260 Stranz 260 Sternak 260 Spierewka 260 Rzytki 260 Rupiewicz 260 Rudewicz 260 Rocho< 260 Radziwonka 260 Przemyk 260 Podkowiak 260 Pis 260 Pieronek 260 Opi=owski 260 Obirek 260 Ner: 260 Musidlak 260 Mudrak 260 Minorczyk 260 Ma=agocki 260 +asicki 260 Lubaczewski 260 Lazarowski 260 Kuich


POPULARNOÍÇ NAZWISK 260 Krz'ka=a 260 Koro> 260 Kluzik 260 Karmazyn 260 Iwanecki 260 I=owiecki 260 Hanisz 260 Grybel 260 Gierlak 260 Gawry=o 260 Garlacz 260 Ganczarek 260 Gallas 260 Dyks 260 Domel 260 Detyna 260 Defi<ski 260 Dederko 260 Cieliczka 260 Churas 260 Cedzy<ski 260 Bugowski 260 Bu: 260 Buc 260 Brzeszczak 260 Bonek 259 Ziomko 259 Ziemka 259 Wydryszek 259 Wlazi<ski 259 Weryk 259 Welik 259 Waszek 259 Wasilak 259 Tkaczy<ski 259 Strokosz 259 Stempak 259 Sobisiak 259 Sobierajczyk 259 Skwarka 259 Sk[rkiewicz 259 Rytter 259 Ryszczuk 259 Rumowski 259 Raciniewski 259 Porwit 259 P=onowski 259 Pikora 259 Peszel 259 Paszkot 259 Pado 259 Pabisz 259 Oziemb=owski 259 Onyszczuk 259 Nyczak 259 Nisztuk 259 Molas 259 Mi'czy<ski 259 Mazu> 259 +"gocki

259 +atak 259 +apkowski 259 Lesiakowski 259 Lecha<ski 259 Kurtek 259 Kulisiewicz 259 Kuklis 259 Kuklik 259 Krauzowicz 259 Koszut 259 Kordalewski 259 Komorowicz 259 Kobojek 259 Kaszkur 259 Jedy<ski 259 Janoszczyk 259 Horszczaruk 259 Harmaci<ski 259 Haja 259 Gulak 259 Grymu=a 259 Gralka 259 Grajoszek 259 Gawrychowski 259 Gatz 259 Fruba 259 Filipkiewicz 259 Eljasz 259 Dy<ski 259 Dajka 259 Czupaj=o 259 Cyparski 259 Bysiak 259 Burdalski 259 Budzi=o 259 Borzestowski 259 Borko 259 Bollin 258 ?ychski 258 ?akowiecki 258 Zarajczyk 258 Zako>cielny 258 Wytrykus 258 Wi[rkiewicz 258 Wieprzkowicz 258 Wentland 258 W'chalski 258 Tynecki 258 Tasiemski 258 Tarko 258 Íwierz 258 Szykowny 258 Szudy 258 S=odyczka 258 Skrzypnik 258 Siekierko 258 Sabik 258 Rospond 258 Rogocki 258 Robert

258 Przydanek 258 Przychocki 258 Pobocha 258 Parusel 258 Oczad=y 258 Obra= 258 Niedzwiedz 258 Mi"/a= 258 Ma=ka 258 Majczyk 258 Listosz 258 Kunik 258 Kry=owicz 258 Korpus 258 Koneczna 258 Kluger 258 Kibler 258 K"der 258 Kanar 258 Jerszy<ski 258 Jas=owski 258 Jachacz 258 Hudaszek 258 Grzegorczuk 258 Grygierzec 258 Grojec 258 Ga=uszewski 258 Fidzi<ski 258 Dziergwa 258 Duszek 258 Dubanowski 258 D=ugoszek 258 Bubi=ek 258 Br'czek 258 Boberski 258 Berndt 258 Bazgier 258 Banot 257 ?ukowicz 257 ?ali<ski 257 Zagrobelna 257 Wilke 257 W'sewicz 257 W'do=kowski 257 Warlikowski 257 Waniak 257 Twarogowski 257 Trzasko 257 Trocewicz 257 Ímierzy<ski 257 Szlak 257 Sudzi<ski 257 Stelter 257 Sobalski 257 S"kiewicz 257 Sarama 257 Rymon-Lipi<ski 257 Rokosa 257 Pryt 257 Pawula

257 Nieczaj 257 Niebylski 257 Myszewski 257 Miliczek 257 Mielnikiewicz 257 Majcherski 257 Magdo< 257 Machejek 257 Lichnerowicz 257 Kurdyk 257 Kotysz 257 Kopec 257 Kleczaj 257 Kipa 257 Jerzmanowski 257 Jendrzej 257 Jazgar 257 Jastrzemski 257 Jarmoc 257 Ja=osi<ski 257 Hodu< 257 Hanusz 257 Grulkowski 257 Grucela 257 Granek 257 Go=uszka 257 G=uszy<ski 257 Gajdka 257 Frys 257 Fejkiel 257 Dwojakowski 257 Domerecki 257 Dobrek 257 Dedo 257 Czeszak 257 Cyburt 257 Chwaja 257 Chotkowski 257 Ca=ujek 257 Byrdziak 257 Buga 257 Budaj 257 Buba=a 257 Bogdaniuk 257 Bodio 257 Biziorek 257 Bieg 257 Betkier 257 Ba=uszy<ski 257 Bajsarowicz 257 Bacza 257 Aszkie=owicz 257 Apanasewicz 257 Anio=owski 256 Zmora 256 Zi'bka 256 Zeidler 256 Zdrojek 256 Wtorkowski 256 Wirtek

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 256 Walnik 256 Trzonek 256 Tryczy<ski 256 Trusiak 256 Troszy<ski 256 Szpota<ski 256 Szklanny 256 Szalacha 256 Stod[=ka 256 Sompolski 256 Sobusiak 256 Smentoch 256 Siewniak 256 Rejewski 256 Redzisz 256 Prze{dzik 256 Pielaszek 256 Pawe=ka 256 Patura 256 Paja 256 Oniszk 256 Ole>k[w 256 Nijakowski 256 Niewiatowski 256 Nabo/na 256 Milan 256 Mendakiewicz 256 Mandla 256 Ma=aszewski 256 +aszek 256 Lakwa 256 Krucza=a 256 Kre<ski 256 K"dziak 256 Karwel 256 Jelinek 256 Januszczyk 256 Jabczyk 256 Homik 256 Halota 256 Gutt 256 Grodkowski 256 Gorski 256 Gliniewicz 256 Galanciak 256 Frelichowski 256 Franaszczuk 256 Felskowski 256 Darocha 256 Bia=orucki 256 Berowski 256 Anzel 256 Anulewicz 256 Anisimowicz 255 Zeme=ka 255 Zega 255 Zabiegaj 255 Wielewski 255 Watral 255 Wasylkowski

255 Urant[wka 255 Ujazda 255 Ufa 255 Tykwi<ski 255 Tomanik 255 T"czar 255 Tas 255 Íwitajski 255 Ícirka 255 Szumotalski 255 Spinek 255 Siluk 255 Rynduch 255 Rybarz 255 Rochna 255 Resztak 255 Radzy<ski 255 Puszczy<ski 255 Puczkowski 255 Przedlacki 255 Poraszka 255 Piter 255 Pi=atowicz 255 Pakiet 255 Murza 255 Mordaka 255 Miron 255 Milczek 255 Michaj=ow 255 Men/yk 255 Ludka 255 Lata 255 Kupper 255 Kulski 255 Kulec 255 Kubak 255 Kosmecki 255 Komisarski 255 Kolendowicz 255 Klimont 255 Kilkowski 255 Kie=basiewicz 255 Jochem 255 Jezuita 255 Jesie< 255 Hernacki 255 Golicki 255 Giergielewicz 255 Fidala 255 Dzieran 255 Dygu> 255 Domke 255 Dojka 255 Deoniziak 255 Cia=kowski 255 Bzdyl 255 Bucholski 255 Bryndal 255 Bosowski 255 Bizon

255 Be=dycki 255 Andrusiuk 254 ?=obicki 254 Zdebik 254 Zawi>lan 254 Zag=oba 254 Wylezi<ski 254 W[jciga 254 Tuszkowski 254 Tr'd 254 Íwirydowicz 254 Íwiostek 254 Ícigalski 254 Szymanski 254 Szopka 254 Szko=ut 254 Sygocki 254 Sowizdrza= 254 Sopy=a 254 So=owi<ski 254 Smirnow 254 Skibski 254 Semmerling 254 Semczyszyn 254 Sapalski 254 Salamonowicz 254 Sacher 254 Sachajko 254 Redlich 254 Reca 254 Pi"kny 254 Piasny 254 Pacz[ski 254 Pacze>ny 254 Owerczuk 254 Orysiak 254 Noszczak 254 Mucek 254 Mikulicz 254 +opie<ski 254 Listopad 254 Lalka 254 Kryst 254 Kramarczuk 254 Krajcarz 254 Ko{ba 254 Koniak 254 Kitala 254 Karpiesiuk 254 Kamionowski 254 Jezuit 254 Jasiek 254 Jaro<czyk 254 Irski 254 Ibron 254 Huta 254 Ho=tyn 254 H":ka 254 Ha: 254 Gruszczak

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

254 Grajner 254 G[rna> 254 Go=ubowski 254 Gauden 254 Foss 254 Forajter 254 Fidecki 254 Dziadko 254 Dondajewski 254 D=ubacz 254 Byliniak 254 Brzezik 254 Bremer 254 Bondarczuk 254 Bejer 254 Barty> 254 Barciak 254 Bakunowicz 254 Backiel 254 Ampulski 254 Aleksiejew 254 Abramiuk 253 ?o=opa 253 Zazulak 253 Zachura 253 Wodniczak 253 Tygielski 253 Teklak 253 Íwita 253 Ícigaj 253 Ícierski 253 Synakiewicz 253 Styra 253 Stu=a 253 Siwiecki 253 Sirek 253 Siejkowski 253 Saluk 253 Ryszczyk 253 Ruchniewicz 253 Riegel 253 R"kosiewicz 253 Rewucki 253 Pietrkiewicz 253 Pewi<ski 253 Pe=a 253 Panusz 253 Pa=ubi<ski 253 Oszek 253 Niewielski 253 Mrula 253 M=ynarczak 253 Marz"ta 253 Mamczarz 253 +ucyk 253 Lebryk 253 Lebiest 253 Kubiesa 253 Kramm 253 Kosa


POPULARNOÍÇ NAZWISK 253 Ko=nierzak 253 Kiniorski 253 Karkos 253 Ka=as 253 Juru> 253 Jazienicki 253 Helt 253 Grzelachowski 253 Gorzel 253 Golacik 253 Gina= 253 Gawart 253 Ga=ysa 253 Galimski 253 Foryt 253 Filary 253 Fatek 253 Cyron 253 Cio> 253 Cia=owicz 253 Chorabik 253 Charyton 253 Chajdas 253 B{dziel 253 Bradtke 253 B="dzi<ski 253 Bitel 253 Balejko 253 Bachniak 253 Angel 252 Zygmund 252 Ziemniewicz 252 Zawadowicz 252 Wilczarski 252 Wielopolski 252 Tyrek 252 Tupalski 252 Troszok 252 Tomalczyk 252 Telicki 252 Taperek 252 Szpejna 252 Szlosarek 252 Szczodry 252 Suchorzewski 252 So>nica 252 Solawa 252 Putz 252 Pruciak 252 Polewczak 252 Podjacki 252 Piesta 252 Narkowicz 252 Mrugowski 252 Moryto 252 Mofina 252 Mikunda 252 Mie<ko 252 Maternik 252 Marciszak

252 Legan 252 Lao 252 Kieruj 252 Kazieczko 252 Kamienik 252 J"drzychowski 252 Jarno 252 Jarmo=a 252 Ho=oga 252 Hoja 252 Haras 252 Gr[decki 252 Gandor 252 Furczo< 252 Ejsymont 252 Dubaniowski 252 Dambiec 252 Czarnul 252 Cyli<ski 252 Cupriak 252 Ciastko 251 Zommer 251 Zalasi<ski 251 Wzgarda 251 Wo=ejszo 251 Weselski 251 Tworuszka 251 Trella 251 Tarn[wka 251 Íwierzko 251 Szelejewski 251 Sytek 251 Stobba 251 Skr"t 251 Sk[rzak 251 Send=ak 251 Rys 251 Rompca 251 Pychy<ski 251 Prykiel 251 Prondzi<ski 251 P[=ko>nik 251 Pielesiak 251 Oziemski 251 Olchowski 251 Odyniec 251 Och"cki 251 Myrta 251 Myczka 251 Munik 251 M=udzik 251 Materkowski 251 Macholl 251 +awrowski 251 +adocha 251 Lustyk 251 Lubina 251 Kroma 251 Kreis 251 Kolba

251 Kolas 251 K'dzielski 251 Hamka=o 251 Dworzak 251 Durmowicz 251 Dobroczy<ski 251 Cytry<ski 251 Ciarci<ski 251 Chorzelewski 251 Braszak 251 Bogulski 251 Blecharz 251 Bechta 251 Bartoszko 251 Araszewski 251 Andrzejewicz 250 Warcaba 250 Szu=a 250 Sznabel 250 Stawna 250 Smajek 250 Siepak 250 Sadocha 250 Rzepski 250 Reiss 250 Redmerski 250 Radej 250 Purzy<ski 250 Pszkit 250 Przydacz 250 P=acheta 250 Petelicki 250 Papa=a 250 Paczesna 250 Otworowski 250 Ostrzo=ek 250 Orlicz 250 Olesz 250 Olczykowski 250 Odzimkowski 250 Nestoruk 250 Maziec 250 Ma=agowski 250 Madanowski 250 Libura 250 Kryca 250 Kowalek 250 Knyt 250 Kasprzyszak 250 Ka=wi<ski 250 Jonczak 250 Jarzemski 250 Jarmo=owski 250 Jakuszko 250 He=miniak 250 Gamza 250 Frieske 250 Dzienia 250 Darga 250 Czekajski

250 Czacharowski 250 Cieniak 250 Chustecki 250 Cagara 250 Butlewski 250 Bujnik 250 Budniok 250 Ber=owski 250 Benc 250 Bejnar 250 Bartniczuk 250 Ambro/ 249 Wrzask 249 Wierny 249 Wichtowski 249 Walerowski 249 Wajrak 249 Uzarek 249 Tybora 249 Tutkowski 249 Szylko 249 Szulikowski 249 Sul/ycki 249 Skoczyk 249 Skalna 249 Sentkowski 249 Rzycki 249 Rainko 249 Podobas 249 Pioterek 249 P"cherski 249 Penk 249 Pacho= 249 Ostas 249 Ogrodzki 249 Niklewski 249 Mejsner 249 Matloch 249 Martuszewski 249 +achman 249 Lipke 249 Kufieta 249 Krzemianowski 249 Krywko 249 Ko=dras 249 Knebel 249 K=ysiak 249 Klajnert 249 Judka 249 Jeruzalski 249 H'dzlik 249 Gryckiewicz 249 Grod{ 249 Fuz 249 Flinik 249 Falbierski 249 Dudoj: 249 Dru/ga 249 Dobro: 249 Çwiertka

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 249 Çmok 249 Burdy<ski 249 Bundyra 249 Bryll 249 Botwina 248 ?'de=ek 248 ?abczy<ski 248 Wystrach 248 Wojsiat 248 Wojcieszuk 248 Wojcicki 248 Wito<ski 248 Winowski 248 Wejs 248 Wadelski 248 Tytu=a 248 Tchorzewski 248 Íwierblewski 248 Íniegucki 248 Szymczykowski 248 Stokfisz 248 Stani 248 Sidzina 248 Ry= 248 Ro/ej 248 Rozenbajgier 248 Rogowiec 248 Rodowicz 248 Repi<ski 248 Reks 248 Prosi<ski 248 Pokrywczy<ski 248 Pitas 248 Pirogowicz 248 Pietrasi<ski 248 Pierucki 248 Petera 248 Niesiob"dzki 248 Niemyski 248 Mo=dawa 248 M"/ykowski 248 Mazurski 248 Ludera 248 Lipian 248 Legucki 248 Lar 248 Kubel 248 Kubarek 248 Krzyszczyk 248 Kraft 248 Kleinszmidt 248 Kapitu=a 248 Janusiak 248 Hordy<ski 248 Grzempowski 248 Grylewicz 248 Gr[dek 248 Go>ciewski 248 G=ombica 248 Flaszka

248 Dziama 248 Dryjer 248 D=u/niak 248 Çwioro 248 Czupa 248 Ch=ystek 248 Burdyl 248 Bujar 248 Budy> 248 Buchowicz 248 Brymora 248 Bromka 248 Bech 248 Bambynek 248 Anczykowski 248 Ambro/ek 248 Alot 247 Zejer 247 Zaklika 247 Wro/yna 247 Wojczyk 247 Wasiniewski 247 Ustianowski 247 Truskowski 247 Tre>ci<ski 247 Trepanowski 247 To=czyk 247 Tlaga 247 Tic 247 Taczanowski 247 Tabin 247 Sznicer 247 Szmal 247 Swarcewicz 247 Sujewicz 247 Stupnicki 247 Stempowski 247 Spodzieja 247 Sopoli<ski 247 Smu=ka 247 S=owakiewicz 247 Siok 247 Sierszy<ski 247 Sienkiel 247 S"kulski 247 Rysiewicz 247 Rechul 247 Rasmus 247 Piorunek 247 Pa=asi<ski 247 Orych 247 Orfin 247 Najdrowski 247 Naja 247 Mo=dysz 247 Moga 247 Mikosza 247 Micor 247 Melion 247 Maziak

247 Ma>ko 247 Majcherczak 247 Madyda 247 +yda 247 Lukasek 247 Kuptel 247 Kucy 247 Kubajek 247 Koszycki 247 Kosmacz 247 Kosiecki 247 Karykowski 247 Kancelarczyk 247 Ka=uga 247 Kahl 247 Kadziewicz 247 Juzwa 247 J"drzejewicz 247 Jermakowicz 247 Halfar 247 Grygierek 247 Gozdalik 247 Gotowski 247 Goli<czak 247 Giru: 247 Galara 247 Fojutowski 247 Faszcza 247 Duczma<ski 247 Draszanowski 247 Dewerenda 247 Damazyn 247 Czerwinski 247 Cupek 247 B=a/ek 247 Bielawiec 247 Baturo 247 Bara<czak 246 ?ywio=ek 246 ?y=kowski 246 ?[=taszek 246 Zbrzeski 246 Zamrzycki 246 Wide<ski 246 Wiatrek 246 Wiaterek 246 W"gie=ek 246 Wentowski 246 Uma<ski 246 Tymosiak 246 Terebi<ski 246 Íwie/ak 246 Ími=ek 246 Szlapa 246 Szindler 246 Suszczyk 246 Supierz 246 Story 246 Stokowy 246 Stachelski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

246 Sominka 246 Sierek 246 Siedli<ski 246 Romanow 246 Raducha 246 Pudlak 246 Przednowek 246 Podjaski 246 Piper 246 Pier>cieniak 246 Pielaszkiewicz 246 Pa{dzioch 246 Pasterz 246 Pasterny 246 Pachciarek 246 Narodzonek 246 Monik 246 Mitan 246 Mindak 246 Mikiel 246 Mazanka 246 Makowczy<ski 246 Majeran 246 Madany 246 +uczk[w 246 +az"cki 246 +anucha 246 +abenda 246 Lorenowicz 246 Lisakowski 246 Kuzawi<ski 246 Koszal 246 Koralewicz 246 Koniuch 246 Kiedrzyn 246 Jaroszyk 246 Hy/a 246 Horyza 246 Hobot 246 Hen 246 Giba 246 Gawot 246 Garbera 246 Fraszka 246 Ejankowski 246 Dziuba=ka 246 Durakiewicz 246 Drapikowski 246 Doda 246 Deres 246 Derenda 246 Chachlowski 246 Burzycki 246 Burdak 246 Budzanowski 246 Boczulak 246 Bobin 246 Batel 246 Andruk 245 Zatwarnicki


POPULARNOÍÇ NAZWISK 245 Turczynowicz 245 Trzpio=a 245 Trybowski 245 Szymon 245 Szumilak 245 Szeszycki 245 Superczy<ski 245 Suma 245 Stormowski 245 Stabrowski 245 S=upczewski 245 Skierczy<ski 245 Siporski 245 Sewera 245 Sarecki 245 Salitra 245 Rolecki 245 Rawecki 245 Ramos 245 Podwika 245 Pilzak 245 Pieprzak 245 Pawikowski 245 Paszylk 245 O>wi"cimski 245 Niepok[j 245 Najmrodzki 245 Moszyk 245 Misiorowski 245 Majtas 245 +osowski 245 +azik 245 +abuzi<ski 245 Liniewski 245 Lademan 245 Kuzdak 245 Kutyna 245 Ku>nierczak 245 Kuchejda 245 Kszczot 245 Krawieczek 245 Koszmider 245 Korach 245 Kontna 245 Kiera> 245 Ju>ci<ski 245 Jasiorowski 245 Ig=a 245 G[rzkowski 245 Go=ka 245 Fundowicz 245 Foksa 245 Fichna 245 Dziurgot 245 Dymalski 245 Dyli<ski 245 Du>ko 245 Dulka 245 Duber 245 Derdziak

245 Ci"/ad=o 245 Budzan 245 Brykowski 245 Binko 245 B"bnowski 245 Bednara 245 Antoszak 245 Ambrosiewicz 244 Zwiefka 244 Zi"ta 244 Zelga 244 Zbroniec 244 Zagulski 244 Zabieg=o 244 Wojtkun 244 Wojtaszyk 244 Wiklik 244 Wieland 244 Wawrzos 244 Wawryka 244 Tyksi<ski 244 Tumanowicz 244 Tekiel 244 Tarsa 244 Szwak 244 Sztubecki 244 Szerszenowicz 244 Szako=a 244 Statek 244 Sobiak 244 Snuszka 244 Smycz 244 Serbin 244 Rogusz 244 Rieger 244 Raduszewski 244 Podedworna 244 Piznal 244 Pietyra 244 Pazdyka 244 Panter 244 Noszka 244 Mosak 244 M=ynarkiewicz 244 Mendalka 244 Ma>niak 244 Lubawski 244 Kun 244 Kropi<ski 244 Kromo=owski 244 Korszun 244 Kopcia= 244 Konwicki 244 Kirpsza 244 Kazuch 244 Kasiewicz 244 Indycki 244 Horniak 244 Herbik 244 Hempel

244 Guziejko 244 Grzeszek 244 Grondys 244 Grobelak 244 Grajda 244 Gozdera 244 Goniwiecha 244 Goncerzewicz 244 Golczak 244 Garcorz 244 Garbaty 244 Flader 244 D{wilewski 244 Dmytryszyn 244 Deredas 244 Czeszyk 244 Czerwczak 244 Czechyra 244 Cyrus 244 Cynkier 244 Cupryjak 244 Chroboczek 244 Burczy 244 Buler 244 Bugnacki 244 B=ajszczak 244 Biedrzy<ski 244 Bemben 244 Bary> 244 Babul 244 Arseniuk 244 Antoszczuk 243 ?mijowski 243 ?erko 243 Zolich 243 Zgrzywa 243 Zawi>la<ski 243 Zarek 243 Zamys=owski 243 Zagajski 243 Wrazid=o 243 Wereszko 243 Weilandt 243 Wanowski 243 Troja<czyk 243 Tragarz 243 Taradejna 243 SzadaBorzyszkowski 243 Styburski 243 Str'kowski 243 Stoma 243 Sroczyk 243 Sm[lski 243 Skrzypulec 243 Sasi<ski 243 Ronkiewicz 243 Renik 243 Rembiszewski 243 R'balski

243 Raburski 243 Prymus 243 Pragacz 243 Pok=adek 243 Pinkawa 243 Pindera 243 Patorski 243 Papierok 243 Ozi"b=owski 243 Owocki 243 Odrowski 243 Narkun 243 Milian 243 Ma>ka 243 +epski 243 Laksa 243 Kuropka 243 Kulwikowski 243 Kubiciel 243 Kru/o=ek 243 K=opot 243 Kinel 243 Kensy 243 Kasperczuk 243 Karbowa 243 Jednacz 243 Hulisz 243 Hendzlik 243 He=ka 243 Gryglik 243 Gorz"dowski 243 G=[wczak 243 Giernalczyk 243 Dolczewski 243 Delega 243 D'da 243 Czerniszewski 243 Ci/mowski 243 Cierniewski 243 Cielma 243 Chrulski 243 Chomski 243 Calak 243 Buria<ski 243 Balukiewicz 242 Zemke 242 Za=awa 242 Zajma 242 Wojtasz 242 Wojciak 242 Wnuczy<ski 242 Wietrzycki 242 Warmus 242 Wardaszko 242 Walendziuk 242 Turto< 242 Szu>cik 242 Szulski 242 Stempski 242 Stanczewski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 242 Siatecki 242 S"tkowski 242 Salmanowicz 242 Rynarzewski 242 Rychwalski 242 Roth 242 Przetak 242 P[=grabia 242 Peterek 242 Peruga 242 Niew[jt 242 Moszkowski 242 Morkisz 242 Mitrenga 242 Martyn[w 242 Maliga 242 Magner 242 Krzy/ok 242 Konwent 242 Knast 242 Hübner 242 Hrapkowicz 242 Hintzke 242 Hencel 242 Gutma<ski 242 G'tkowski 242 Fuksa 242 Frydecki 242 Frejek 242 Fejdasz 242 Domnik 242 Czynszak 242 Cybuch 242 Ciwoniuk 242 Chybicki 242 Chruszczewski 242 Cho=a 242 Chamczyk 242 Brzuszczak 242 Bryzik 242 Borejszo 242 Bo=tu: 242 Bola 242 Biront 241 ¸rebiec 241 Znamierowski 241 Ziele{ny 241 Zegzu=a 241 Zbijowski 241 Woryna 241 Wdzi"czny 241 Wawrzacz 241 Wata 241 Typa 241 Tubis 241 Trzcina 241 Szczubia= 241 Sylwester 241 Stysia= 241 Str[/niak

241 Stawny 241 Srebnicki 241 Skwar=o 241 Skorowski 241 Sata=a 241 Sarnat 241 Sadkiewicz 241 Rybaczyk 241 Rojczyk 241 Rogozik 241 Pucu=ek 241 Po/arowski 241 Piktel 241 Pi"dziak 241 Perszewski 241 Patalan 241 Papros 241 Omen 241 Odelga 241 Niesobski 241 Nasarzewski 241 Napolski 241 Mysiorski 241 Mu<ko 241 Mordzi<ski 241 Misterek 241 Miliszewski 241 Miciu=a 241 Maziuk 241 Martynek 241 Mars 241 +azor 241 Ludkowski 241 Lebida 241 Lampert 241 Kudro< 241 Kudera 241 Krzesicki 241 Konowa=ek 241 Kobylecki 241 Klasik 241 Kardzis 241 Karczmarzyk 241 Karas 241 Kantorowski 241 Ka=an 241 Jezi[rski 241 Jaszak 241 Jasiulek 241 Janusik 241 Iskrzy<ski 241 Hudak 241 Hnatyszyn 241 Heliasz 241 Grzymis=awski 241 Grzenkowski 241 Grz'>lewicz 241 Grygu: 241 Gordzielik 241 Franiewski

241 Dzwoniarski 241 Dunin 241 Deru> 241 Cygo< 241 Chytry 241 Chutkowski 241 Chocholski 241 Bunikowski 241 Buchner 241 Bojanek 241 Birski 241 B"za 241 Barasi<ski 241 Alabrudzi<ski 240 Zabrzeski 240 Wica 240 Wasylewicz 240 Waraczewski 240 Tymczak 240 Szykowna 240 Szwab 240 Szupryczy<ski 240 Swi'tkowski 240 Strzecha 240 Strelczuk 240 Spalik 240 Selega 240 Samulczyk 240 Sak=ak 240 Rzekiecki 240 Rozp"dek 240 Rotkiewicz 240 Pyrchla 240 Pu=aczewski 240 Po>lad 240 Pollok 240 Piechurski 240 Patu=a 240 Olejak 240 Neubert 240 Nadgrodkiewicz 240 Murszewski 240 Moll 240 Mildner 240 Martewicz 240 Manecki 240 Ma=aszkiewicz 240 +ucjan 240 Ligendza 240 Lichodziejewski 240 Kupiszewski 240 Kulawczyk 240 Kubic 240 Ksobiak 240 Kostrzanowski 240 Kierczy<ski 240 Jaro: 240 Hruby 240 Hellwig 240 Heinze

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

240 Hapek 240 Ha=ucha 240 Gry> 240 Gromacki 240 Groblica 240 Gochnio 240 G=uszyk 240 Gawecki 240 Ga=uszkiewicz 240 Fajt 240 Dzietczyk 240 Dygulski 240 Durbacz 240 D"bowiak 240 Czykwin 240 Ch=odek 240 Cepuch 240 Butor 240 Bernas 240 Berecki 240 Balikowski 240 Baliga 240 Andrejko 240 Abramik 239 ?ywczyk 239 Zyza<ski 239 Zapiec 239 Widak 239 Twardo< 239 Tuszkiewicz 239 Tubek 239 Truchlewski 239 Taterka 239 Íwi'tek-Brzezi<ski 239 Sz"dzielorz 239 Szabra<ski 239 Stecz 239 Stasiulewicz 239 Spodniewski 239 Sochor 239 Sobich 239 Smakulski 239 Sawczy<ski 239 Rymanowski 239 Rybczyk 239 Przystasz 239 Poczobut 239 Pobiega 239 Piskulak 239 Pilawka 239 Pi"tek 239 Pidzik 239 P"dzim'/ 239 Petryna 239 Patulski 239 Parzychowski 239 Padula 239 Musolf 239 Mo>cibrodzki 239 Miemiec


POPULARNOÍÇ NAZWISK 239 Matyjak 239 Machulik 239 Letki 239 Kurzyca 239 Kukurowski 239 Kubalewski 239 Klawiter 239 Kawulak 239 Kak 239 J"cz 239 Jaro> 239 Ho=a 239 Haraszczuk 239 Hamernik 239 Gzela 239 Gurgacz 239 Gocza= 239 Giszter 239 Gardziel 239 Garbuli<ski 239 F[rmaniak 239 Focht 239 Ferenz 239 Felcenloben 239 Dziwura 239 Dzier/a 239 Dyszlewski 239 Duba 239 Derda> 239 Çwika=owski 239 Czubik 239 Cofta 239 Cichalewski 239 Chwalba 239 Chru>lak 239 Chilkiewicz 239 Bu=gajewski 239 Bulka 239 Buczel 239 Boduszek 239 Balewicz 238 ?urczak 238 Zimorski 238 Ziernik 238 Zbyszewski 238 Wiklak 238 Wierzycki 238 Waracki 238 Tuliszka 238 Torebko 238 Tarczyluk 238 Szynka 238 Szczesiul 238 Szaran 238 Stawniak 238 Skutecki 238 Skomro 238 Sejdak 238 Schmidtke 238 Sarat

238 Saga=a 238 Ryski 238 Rynowiecki 238 Rymut 238 Rurak 238 R[wny 238 Roszczenko 238 Robi<ski 238 Renusz 238 Rentflejsz 238 Praso= 238 Potka<ski 238 Pola 238 Pokrywa 238 Pisarzewski 238 Pilichiewicz 238 Pa=etko 238 Owczorz 238 Oleksyk 238 Naliwajko 238 Naczas 238 Muchajer 238 Ml'cki 238 Mistygacz 238 Misiorek 238 Mischke 238 Mandryk 238 Mamok 238 Malcharczyk 238 +uczycki 238 +az 238 +atanik 238 Lejwoda 238 Krzywy 238 Kralski 238 Kosko 238 Kopaniecki 238 Kidacki 238 Jata 238 Howaniec 238 Hemperek 238 Helbik 238 Hanek 238 Gulbi<ski 238 Grzegoszczyk 238 Gniwek 238 Gierus 238 Gatlik 238 Garga> 238 Fleming 238 Fenske 238 Dyna 238 Doraczy<ski 238 Czyrny 238 Ciempka 238 Chrzuszcz 238 Chlewi<ski 238 Chlebus 238 Biedulski 238 Benka

237 ?ywio= 237 ?o=nierowicz 237 Ziarniak 237 Zacny 237 Wo=kiewicz 237 Wiglusz 237 Wardenga 237 Swojak 237 Sulwi<ski 237 Stasiorowski 237 Skrzycki 237 Skory 237 Skorczyk 237 Sapielak 237 Samczuk 237 Rzegocki 237 R[wniak 237 Rozp=ochowski 237 Redlin 237 Pszeniczny 237 Pszeniczna 237 Przepi[rski 237 Profaska 237 Prachnio 237 Postolski 237 Plawgo 237 Parysz 237 Parkot 237 Padzi<ski 237 Ozyga=a 237 Opitek 237 Niewolski 237 Najbar 237 Mochniej 237 Me=ech 237 Mazewski 237 Marzol 237 +ucek 237 Ludwinek 237 Lubawy 237 Lichman 237 Leki 237 Kubajka 237 Krzy/oszczak 237 Krzesak 237 Krucki 237 Krotoszy<ski 237 Kropkowski 237 Krajkowski 237 Koby=kiewicz 237 Kauczor 237 Ka=du<ski 237 Jarmu/ewski 237 Jarmoluk 237 Jagas 237 I/ewski 237 Hora=a 237 Gr"bowicz 237 Gorzelski 237 Go=ucki

237 Gnot 237 G=odowicz 237 Giergiel 237 Gajoch 237 Farganus 237 Dybul 237 Çmil 237 Czepczy<ski 237 Ci/ewski 237 Cie>lok 237 Brosz 237 Bo/yczko 237 Boryka 237 B"bacz 237 Bazylczuk 237 Barg=owski 236 ?ywiczka 236 ?o='dkowski 236 Zje/d/a=ka 236 Zbiera<ski 236 Wywrocki 236 Wykpisz 236 Worw'g 236 Wielu<ski 236 W"gorzewski 236 W"dzina 236 Wenecki 236 Tomaszyk 236 Íwi"ci<ski 236 Steinert 236 Serafinowski 236 Sanak 236 Rydelek 236 Redecki 236 Rar[g 236 Rakoca 236 Purc 236 Puczek 236 Protasewicz 236 Post[j 236 P=aziak 236 Pisulski 236 Pi"kna 236 Perzan 236 Pataj 236 Parapura 236 Os"kowski 236 Okuszko 236 Oko=otowicz 236 Nale/yta 236 Me=gie> 236 Ma>kiewicz 236 Marmol 236 Machlarz 236 Leduchowski 236 Kucwaj 236 Kr"/elok 236 Kraciuk 236 Kaus 236 Karda

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 236 Jemio=a 236 Jaszkiewicz 236 Janczar 236 H=adki 236 Halamus 236 Gryka=owski 236 G[rlicki 236 Genderka 236 Garbowicz 236 Francuzik 236 Florczy<ski 236 Feter 236 Dzierzbi<ski 236 Dym 236 Drajer 236 Derlaga 236 Delura 236 Dehmel 236 Czerna 236 Czeremcha 236 Cuba=a 236 Cieci<ski 236 Char'/ka 236 B=otko 236 Bleja 236 Biolik 236 Anyszka 235 ?o=nierzak 235 Zwali<ski 235 W=oskowicz 235 Wilbik 235 Werczy<ski 235 Walentowski 235 Ustarbowski 235 Tymek 235 Trzcia=kowski 235 Trusi<ski 235 Íwiatowiec 235 Ícibiorek 235 Ícibak 235 Szumniak 235 Susik 235 Stru/ek 235 Soprych 235 Serwatko 235 Scheffler 235 Sadziak 235 Ro>lik 235 Rogocz 235 Redlarski 235 Rachubka 235 P=owa> 235 P=a/ewski 235 Piko< 235 Paskudzki 235 Pagie=a 235 Owsianowski 235 Ostrzycki 235 Osses 235 Ortman

235 Oponowicz 235 Oleks[w 235 Oko=owicz 235 Ob='kowski 235 Nochowicz 235 Nadaj 235 Miter 235 +u{niak 235 +uci[w 235 Leciak 235 Kwater 235 Kurzok 235 Kulawiecki 235 Kukulak 235 Koroluk 235 Kojtych 235 Kobierzycki 235 Ju{wik 235 Jurczykowski 235 Ja> 235 Jadwiszczok 235 Hu:ko 235 Henc 235 Granowski 235 Grado< 235 G[rnikowski 235 Gontek 235 Gmitrzuk 235 Franciszkowski 235 Fertacz 235 Fajferek 235 Dziob 235 Dynarski 235 Duliba 235 Drabot 235 Donder 235 Do=ba 235 Dele/uch 235 Czemerys 235 Cmiel 235 Chwieduk 235 Chucha=a 235 Cherubin 235 Cejko 235 Bukowy 235 Budzicki 235 Budyn 235 Bochynek 235 B=achowski 235 Benduch 235 Bazelak 235 Andryskowski 235 Andrasik 234 Zygiel 234 Zuzga 234 Zielosko 234 Zacharuk 234 Wr"ga 234 Wojtko 234 Wawrzyniecki

234 Wacek 234 Trybel 234 Trybalski 234 Tritt 234 Ír[dka 234 Írodecki 234 Íl[sarczyk 234 Szustka 234 Szubryt 234 Szotowicz 234 Szelc 234 Swatko 234 Stepczy<ski 234 Statucki 234 Stasie<ko 234 Sm[l 234 Smolnicki 234 Ru>niak 234 Rewoli<ski 234 Relich 234 Przygrodzki 234 Posacki 234 Pomykacz 234 P"tlicki 234 Pasiek 234 Paczosa 234 Oller 234 Nito< 234 Nierobi> 234 Neukirch 234 Nabakowski 234 Misiorny 234 Miko=owski 234 Mikli<ski 234 Melnyk 234 Majkutewicz 234 Lysko 234 Listkowski 234 Leszczewicz 234 Kurecki 234 Kujszczyk 234 Ko{min 234 Konc 234 Kolwicz 234 Kacik 234 Kachelski 234 Junkiert 234 J[zef[w 234 J"drszczyk 234 Janakowski 234 Jamorski 234 Jabco< 234 Hejmo 234 Gusta 234 Grymek 234 Gromysz 234 Gieleci<ski 234 Garbula 234 Fotyga 234 Feledyn

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

234 Drutowski 234 Derewicz 234 Depta=a 234 Czarzasta 234 Chy/ewski 234 Chycki 234 Chr'chol 234 Bursy 234 Buks 234 Bugdol 234 Bud{ko 234 Budzynowski 234 Brz'kalik 234 Bratos 234 Blecharczyk 234 Ba=da 234 Ambroszkiewicz 233 Wi>niecki 233 Wiergowski 233 Wdowicki 233 Wawrzkowicz 233 Waluda 233 Ulkowski 233 Tulikowski 233 To<ski 233 Techma<ski 233 Tatera 233 Taborowski 233 Íliwkiewicz 233 Sz=apak 233 Szkud=apski 233 Szerszeniewski 233 Sura/y<ski 233 Styrnik 233 Starnowski 233 Srebniak 233 Skuba 233 Skrzela 233 Sierawski 233 S"pkowski 233 Serwa<ski 233 Salamonik 233 Rycko 233 Ru=a 233 Rokitowski 233 Retka 233 Puzyrewski 233 Przedwojski 233 Potacza=a 233 Popielewicz 233 Peret 233 Party<ski 233 Pacula 233 Paciepnik 233 Ostapi<ski 233 Nurczy<ski 233 Nabzdyk 233 Myszkier 233 Multan 233 Mitrut


POPULARNOÍÇ NAZWISK 233 Michniacki 233 Melich 233 Marusi<ski 233 Maruda 233 Ma=ochleb 233 +azarowicz 233 Lidke 233 Kwietniak 233 Kwatera 233 Kuniewicz 233 Krampa 233 Kosma=a 233 Konarkowski 233 Kobielak 233 Kleczko 233 Kerber 233 Jele>nia<ski 233 Jacniacki 233 Hryc 233 Hat 233 Grzywaczyk 233 Grychowski 233 G[rkowski 233 Fu=ek 233 Fryzowicz 233 Fela 233 Faluta 233 Durman 233 Durecki 233 Do=/ycki 233 Daleki 233 Ciuraszkiewicz 233 Chlebicz 233 Cepok 233 Buss 233 Bu=aj 233 Bisko 233 Betkowski 233 Bele: 233 Barwikowski 233 Banaczek 233 Bado< 233 Andzel 232 Zwierzak 232 Zie< 232 Wites 232 Wiktorczyk 232 Wdzi"czna 232 Tumiel 232 T=ok 232 Tetela 232 Tatkowski 232 Targoni 232 Ílizak 232 Ílifirski 232 Íl"k 232 Sz[stek 232 Szcz"k 232 Sojko 232 Sobina

232 S=adkowski 232 Sarach 232 Sabisz 232 Rulski 232 Roesler 232 Rejment 232 Puta 232 Porycki 232 Pobiedzi<ski 232 Pludra 232 Pieprzka 232 Pieczewski 232 Petryszak 232 Pawletko 232 Otulakowski 232 Opydo 232 Niestatek 232 Nagajek 232 Murawiecki 232 Moskaluk 232 Mordasiewicz 232 M=odzieniak 232 Many> 232 +udczak 232 +agiewka 232 Litwiniec 232 Legie< 232 Laba 232 Kulmaczewski 232 Korku: 232 Kordyka 232 Ko:ma 232 Kleszyk 232 Kimmel 232 Kaziuk 232 Kazi[w 232 Kanabaj 232 Jurdzi<ski 232 Jujeczka 232 Jeski 232 Jaroszczak 232 Hi<cza 232 Hancyk 232 Grzempa 232 Grzebski 232 Graja 232 Ganowski 232 Ga=ga<ski 232 Gajowa 232 Fio=na 232 Figlak 232 Dzierzkowski 232 Dryla 232 Daros 232 Cupak 232 Ciepierski 232 Bernady 232 Balcerkiewicz 232 Bajwoluk 232 Anczarski

231 Zochniak 231 Zieman 231 Zgoli<ski 231 Zdrzalik 231 W'torski 231 Waniczek 231 Urbacki 231 Tarara 231 Sztajnert 231 Sulisz 231 Spiechowicz 231 Sodo 231 Skr"/yna 231 Rynkar 231 Roszczy<ski 231 Ross 231 Rosiewicz 231 Pylak 231 Przyg[dzki 231 Podwojewski 231 Plebaniak 231 Piotrkiewicz 231 Parandyk 231 Osikowski 231 Olesiewicz 231 Najbor 231 Mulczy<ski 231 +oso> 231 Lepszy 231 Lacheta 231 Kurenda 231 Kryczek 231 Kochowicz 231 Koca<da 231 Kobielarz 231 K=apkowski 231 Kabulski 231 Jaruzel 231 Ja=owy 231 Jakowicki 231 Hetna= 231 Hasi<ski 231 Gry/ewski 231 Gierzy<ski 231 Giera=t 231 Gazi<ski 231 Fritsch 231 Dogoda 231 D=ubis 231 Denka 231 Daroch 231 Czarnog[rski 231 Buja 231 Bilon 231 Bigoszewski 231 Bia=asz 231 Any/ 230 Zrobek 230 Wrze>niowski 230 Wo=yniak

230 Wochal 230 Wenglorz 230 Uracz 230 Turczyniak 230 Trzopek 230 Towalski 230 Tomaszko 230 Toda 230 Íwitkiewicz 230 Íniechowski 230 Szulfer 230 Szklorz 230 Stanoch 230 Sojecki 230 Smuszkiewicz 230 Ska=uba 230 Ro/kiewicz 230 Rogoda 230 Reski 230 Rafalak 230 Pucki 230 Przywitowski 230 Pomykalski 230 Poliwoda 230 Pi[rczy<ski 230 P'>ko 230 Pary=a 230 Ozdowski 230 Nowotczy<ski 230 Mejna 230 Materac 230 Maszczy<ski 230 +opat 230 +asiewicki 230 +apicz 230 Lusawa 230 Lidak 230 Lepionka 230 Lambryczak 230 Kwolik 230 Kramski 230 Kotlorz 230 Korpacki 230 Korlak 230 Kodym 230 K=uci<ski 230 Kisz=o 230 Kincel 230 K"czkowski 230 Kandybowicz 230 Kamedu=a 230 Jurczewski 230 Jachymczak 230 Grel 230 Grabianowski 230 Gmyr 230 Ga{dzik 230 Garwol 230 Garbali<ski 230 Ganobis

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 230 Gajdosz 230 Frasik 230 Dziegie: 230 Dukowicz 230 Drabikowski 230 Doma< 230 Czemiel 230 Cybruch 230 Chrz'>cik 230 Burszty<ski 230 Bu=a> 230 Bonczek 230 Bluj 230 Besz 230 Baraniuk 230 Alwin 229 Zelma<ski 229 Zawodzi<ski 229 Wojdas 229 Wieszczeczy<ski 229 Wawry=o 229 Udziela 229 Tymczuk 229 Terebus 229 Íwi'cik 229 Ímiejkowski 229 Szyburski 229 Szurko 229 Szarwark 229 Strasz 229 Stoga 229 Stalica 229 Stal"ga 229 Sotkiewicz 229 Soci<ski 229 Sobaniec 229 Skrucha 229 Siod=a 229 Sa=uga 229 Sa=kiewicz 229 Rutowski 229 Runge 229 Romanko 229 Reclaf 229 Ramut 229 Pocica 229 Pieruszka 229 P"kul 229 P"ksyk 229 Olichwer 229 Och"dzan 229 Noglik 229 Muca 229 Mroche< 229 Milc 229 Madzia=a 229 +'ka 229 Lu>tyk 229 Lipig[rski 229 Ligmanowski

229 Kutryb 229 Kurtycz 229 Kulewski 229 Krzysta=a 229 Krzepisz 229 Kozu< 229 Korzyniewski 229 Korczyc 229 Komraus 229 Kolator 229 Klimczok 229 Klima<ski 229 Kamyczek 229 Kamocki 229 Kalwas 229 Kalitowski 229 Jarzembi<ski 229 Jakusik 229 Jak[bek 229 Ignacek 229 Hojczyk 229 Grabania 229 G"borski 229 Gapik 229 Galera 229 Gadek 229 Fularski 229 Eichstaedt 229 Dzianach 229 Dzia=akiewicz 229 Duchewicz 229 Delong 229 Deckert 229 Dawczyk 229 Dani=ko 229 Cupryn 229 Ciechoci<ski 229 Cicha=a 229 Chachurski 229 Bulman 229 Borsukiewicz 229 Bolig=owa 229 Banecki 229 Ba=amut 229 Ablewski 228 Zomerfeld 228 Zbieg 228 Zatylny 228 Zaborowicz 228 Wyrwicz 228 Wyl"ga=a 228 Wilisowski 228 Wiechci<ski 228 Ullmann 228 Uchmanowicz 228 Trzcionkowski 228 Telesi<ski 228 Ímiatacz 228 Ícieszko 228 Szmatu=a

228 Szematowicz 228 Suprynowicz 228 Strumid=o 228 Stramowski 228 Statuch 228 Sopa 228 S=owiok 228 Sejbuk 228 Sawina 228 Ruchlewicz 228 Rewera 228 Pyrzyna 228 Pydo 228 Proksza 228 Pr"cikowski 228 Poczekaj 228 P=aszczym'ka 228 Pauch 228 Pasko 228 Paprot 228 Pachniewski 228 Ostalski 228 Orsztynowicz 228 O=ubiec 228 Ochalski 228 Mrozek Gliszczy<ski 228 M=yniec 228 Malmur 228 +ysoniewski 228 +"szczak 228 Ludyga 228 Lazik 228 Kulasiewicz 228 Korotko 228 Kolbuch 228 Koc"ba 228 K"pczyk 228 K'cik 228 Ka=donek 228 Jutrzenka 228 Jurko 228 Janasek 228 Jakutowicz 228 Jachymski 228 Ha=acz 228 Hajn 228 Grz"bski 228 Gromu= 228 Godycki 228 Gazarkiewicz 228 Flig 228 Firuta 228 Firaza 228 Falkowicz 228 Dziko< 228 Dzierzgwa 228 Dreczka 228 Draga<ski 228 Çwiertniewicz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

228 C=api<ski 228 Chrz'szczewski 228 Cero< 228 Bylak 228 Bulla 228 Bor 228 Bejgier 227 Zuwa=a 227 Wierzgacz 227 Wielewicki 227 Wi'z 227 Wasieczko 227 Warkocki 227 Wa=cerz 227 Walerczak 227 Usi'dek 227 Tyrlik 227 Tymk[w 227 Tujaka 227 Szwagierek 227 Szukiel 227 Sworek 227 Swierczek 227 Stasi=owicz 227 Stachulski 227 Spodymek 227 Sendra 227 Sekura 227 Sam[l 227 Rosolak 227 R"bosz 227 Radkowiak 227 Pyrlik 227 Przetacki 227 Pingot 227 Pi"kosz 227 Piekielny 227 Pempera 227 Pachucy 227 Osyda 227 Onopiuk 227 Olej 227 Olchawski 227 Nowakowicz 227 Niedba=ka 227 Naspi<ski 227 Mlostek 227 Mizieli<ski 227 Miot=a 227 Mietli<ski 227 Michurski 227 Mastaj 227 Marzycki 227 Maczkowski 227 +ebski 227 +ajczak 227 Lelakowski 227 Kurjata 227 Kuczmi<ski 227 Kra>


POPULARNOÍÇ NAZWISK 227 Koperczak 227 Kobylak 227 Kinasz 227 Kilon 227 Jaroma 227 Jana> 227 Jack[w 227 Jachnicki 227 Goldberg 227 Gilski 227 Gieracki 227 Dzwoniarek 227 Durczewski 227 Dumanowski 227 Dulba 227 Dobrogoszcz 227 Danielkiewicz 227 Bukiewicz 227 Brzegowa 227 Bruzi 227 Biadun 227 Benedyczak 227 Bar=owski 227 Banaszyk 227 Balczy<ski 227 Andrusieczko 227 Ambryszewski 227 Amarowicz 226 Wrotny 226 Wo=cza<ski 226 Walc 226 Wajchert 226 Tarapacz 226 Szybilski 226 Szpakiewicz 226 Sufleta 226 Strankowski 226 Spiczak-Brzezi<ski 226 Sobejko 226 Skubij 226 Skubida 226 Skalniak 226 Sitowski 226 Siegieda 226 Sanig[rski 226 Salwi<ski 226 Sadzy<ski 226 Rembielak 226 Putra 226 Pujanek 226 Poskart 226 Por'bka 226 Pohorecki 226 Podlak 226 Pi> 226 Pisiewicz 226 Patucha 226 Pa=ach 226 Pabisek 226 Okruci<ski

226 Odwrot 226 Nabielec 226 Murawka 226 Mostowy 226 Mojek 226 Milcz 226 Mandera 226 Maleszak 226 Makuszewski 226 Laso<czyk 226 Kuper 226 Kuchczy<ski 226 Krz"towski 226 Konca 226 Kiela 226 Kicia 226 K"dziera 226 Karowski 226 Kapu>ciok 226 Izydorski 226 Hulboj 226 Handy 226 Halaburda 226 Gumola 226 Gierlicki 226 Gierasimczuk 226 G'tarski 226 Ga='ski 226 Dutczak 226 Dro/niak 226 Doro/ko 226 Dejnarowicz 226 Czycz 226 Czu=owski 226 Czeka=owski 226 Cimoszko 226 Ch=opa> 226 Bultrowicz 226 Bogaczewicz 226 Bobowik 226 Bobo< 226 Bi/ek 226 Bielenia 226 Biedacha 226 Arcisz 226 Anyszewski 226 Altman 225 Winniczuk 225 Wci[rka 225 W'siak 225 Wawrzonkiewicz 225 Wasilka 225 Warchala 225 Wandel 225 Ul 225 Tokajuk 225 Tato< 225 Tarnog[rski 225 Szymona 225 Szwabowski

225 Szoka=o 225 Szkudelski 225 Szalb[t 225 Szachewicz 225 Sty=a 225 Sobiesi<ski 225 S=odowy 225 Skrobiszewski 225 S'dowski 225 Same=ko 225 Sajnaj 225 Ry<ca 225 Rogo/ 225 Ro:ko 225 R"dziak 225 Re>li<ski 225 Rajpold 225 Rabajczyk 225 Puci<ski 225 Podlas 225 Pilaszek 225 Pacho 225 Pacha=a 225 Najdecki 225 Moras 225 Miziniak 225 Mikula 225 Marchli<ski 225 Majorkiewicz 225 +ozowicki 225 Lu/y<ski 225 Latopolski 225 Kwa>niowski 225 Kubal 225 Krawczewski 225 Kowalczykowski 225 Ko=owrocki 225 Kocielski 225 Klugiewicz 225 Klichowski 225 Kasperuk 225 Ka=amajski 225 Juchnowicz 225 Jendryka 225 Iwko 225 Hoszek 225 Hetmanowski 225 Hawryszko 225 Grzeg[rzek 225 Golanko 225 Giska 225 G'gola 225 Furmanowski 225 Frydman 225 Dziejma 225 Drach 225 Domi<czyk 225 Dejko 225 Czuczwara 225 Czubakowski

225 Cybi<ski 225 Charazi<ski 225 Ca=y 225 Buszczak 225 Burdzel 225 Boruczkowski 225 Bogdanowski 225 Bier: 225 Bardadyn 225 Argalski 224 Zygmuntowski 224 Zieleniak 224 Zamolski 224 Zamiata=a 224 Wywijas 224 Wnukiewicz 224 Wachel 224 Ubowski 224 Tymkowski 224 Tykarski 224 Szuma=a 224 Szaforz 224 Szafaryn 224 Surdej 224 Styperek 224 Stasieczek 224 Smiatek 224 Smereka 224 Skotowski 224 Si'kowski 224 Sadok 224 Rzemieniewski 224 Rydzyk 224 Przewrocki 224 Potapowicz 224 Paulewicz 224 Palikot 224 Osior 224 Orawczak 224 Okulus 224 Nietrzeba 224 Musiejuk 224 Morzy 224 Mirys 224 M"czkowski 224 Marud 224 Manowiecki 224 Ma=czy<ski 224 Machajski 224 Lilla 224 Lieder 224 Lentner 224 Krawczykiewicz 224 Kozber 224 Kotwi<ski 224 Kostu> 224 Klajda 224 Ka/mierczak 224 Jeschke 224 Jadanowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 224 Jachymiak 224 Grajper 224 Gnatkowski 224 Gizler 224 Giedrys 224 Fukowski 224 Fryczkowski 224 Frelak 224 Flejszer 224 Fiema 224 Fale<ski 224 Dzieci'tko 224 Dziankowski 224 Drzewicz 224 Dochniak 224 Curyl 224 Chla>ciak 224 Budniewski 224 Br'/kiewicz 224 Bi=ka 224 Bartuszek 224 Ba=chan 224 Bajurski 224 Aulich 224 Arwaj 223 ?[=ciak 223 ?o="dowski 223 Zeler 223 Zbonikowski 223 Zaniuk 223 Zakonek 223 Wolany 223 Wojtukiewicz 223 Wojdecki 223 Wiejaczka 223 Weiland 223 Wasiljew 223 Wandzik 223 Trochimczyk 223 Tarnecki 223 Taczy<ski 223 Íwi"czkowski 223 Szynalski 223 Szulejewski 223 Szrek 223 Szramek 223 Struniawski 223 Stanasiuk 223 Sporna 223 Solarewicz 223 Sierszulski 223 Sawera 223 Samp=awski 223 Saladra 223 R"bilas 223 Rerak 223 Pyrkowski 223 Probola 223 Polatowski 223 Podulka

223 Piniarski 223 Pecold 223 Papierkowski 223 Orlof 223 Omachel 223 Niziurski 223 Niemczynowicz 223 Nasta=a 223 Naczke 223 Musielewicz 223 Marcysiak 223 Majorowski 223 Liszcz 223 Lewo< 223 Lekowski 223 Lamla 223 Kuropatnicki 223 Kryj 223 Kostaniak 223 Konowa= 223 Kobi<ski 223 Klu> 223 Kindler 223 Kinast 223 Jursza 223 J"dzura 223 Jawornicki 223 Jarz"bak 223 Ilcewicz 223 Hruszowiec 223 Gruczek 223 Grubka 223 Gorbacz 223 Gl'da=a 223 G"busia 223 Galewicz 223 D/o< 223 Dziewi'tka 223 Dybczy<ski 223 Dronka 223 Czapko 223 Cyrson 223 Cwik=a 223 Ciszy<ski 223 Chrz"szczyk 223 Chr[>cik 223 Bz[wka 223 Bzinkowski 223 Bergmann 223 Bemowski 223 Becla 223 Augu>ci<ski 222 ?arkiewicz 222 Zmarlak 222 Zimniewicz 222 Wittig 222 Wierzgo< 222 Wa=kiewicz 222 Tuka 222 Trepa

222 Tomczykowski 222 Íwierczok 222 Sztangierski 222 Szlenk 222 Szaferski 222 Stelmaszy<ski 222 Siuba 222 Siadul 222 Sanojca 222 Roik 222 Rodzaj 222 Retecki 222 Py/ 222 Poprawka 222 Pokorzy<ski 222 Podmok=y 222 Podg[rzak 222 Pi>niak 222 Pawe=czuk 222 Paszyn 222 Pachut 222 O>cik 222 Moraczy<ski 222 M=ynik 222 Mirkowicz 222 Melski 222 +uk[w 222 Lignowski 222 Lempkowski 222 Lejmanowicz 222 Kwocza=a 222 Kutaj 222 Krotla 222 Ko/do< 222 Kodura 222 Kiedrzy<ski 222 Kasina 222 Karaku=a 222 Kaczorkiewicz 222 Hurka=a 222 Ho=[wka 222 Helwig 222 Halkiewicz 222 Go>cia<ski 222 Gniecki 222 G=azik 222 Fuja 222 Fronk 222 Dziuba<ski 222 Dyrga 222 Dulczewski 222 Dorula 222 Derbis 222 Czudak 222 Czubachowski 222 Czerep 222 Cio=kosz 222 Cidy=o 222 Chylaszek 222 Choda=a

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

222 Butler 222 Blusiewicz 222 Bartek 222 Bar=oga 222 Banaczyk 222 Araucz 221 Zimak 221 Wojkiewicz 221 Wi[rek 221 Wijatyk 221 Wendo=owski 221 Welk 221 Wasztyl 221 Wachulec 221 Urbaczewski 221 Ucinek 221 Toszek 221 Tomes 221 Szumiga=a 221 Szczerski 221 Szaradowski 221 St[s 221 Stanienda 221 Ryba=towski 221 Rasztabiga 221 Ranoszek 221 Potyralski 221 Ponitka 221 P=okita 221 Pindych 221 Pieczyk 221 Pieczul 221 Pau> 221 Paszczuk 221 Paschke 221 Pa=ysa 221 Oma<ski 221 Olber 221 Obzejta 221 Obora 221 Niewolik 221 Nasuta 221 Miku>kiewicz 221 Melnarowicz 221 Makowicz 221 Machlowski 221 +ukacz 221 +abieniec 221 Labuhn 221 Kugiel 221 Kubczyk 221 Kotra 221 Kobryn 221 Kobiella 221 Karkus 221 Justka 221 Ju=ga 221 J"drzejas 221 Jekiel 221 Jancz


POPULARNOÍÇ NAZWISK 221 Jafernik 221 Hoinka 221 Hertman 221 Halejcio 221 Halczak 221 Gromko 221 Fujarski 221 Farana 221 Fanslau 221 Elak 221 Durkacz 221 Dre>cik 221 Dara 221 Dalidowicz 221 Czy/ewicz 221 Czternastek 221 Czmielewski 221 Czart 221 Cywoniuk 221 Cupa 221 Cielesz 221 Chyrek 221 Chilewski 221 Cha=a 221 Bzdok 221 Bumbul 221 Bladosz 221 Bier[wka 221 Bardo 221 Bajur 221 Bacewicz 221 Angiel 221 Andryka 220 ?urawka 220 Z=otorowicz 220 Zimnol 220 Zimerman 220 Zamaro 220 Wlaze= 220 Trzaskalik 220 Íniego< 220 Íciera 220 Íciborski 220 Szwanke 220 Szejn 220 Suchodo=a 220 Subotowicz 220 Stoczkowski 220 Sterkowiec 220 Stelmaszak 220 Stefko 220 Stajuda 220 S=oczy<ski 220 Skwarczek 220 Skindzier 220 Siciarek 220 Siarek 220 R/any 220 Rozp=och 220 Redmann

220 Radzanowski 220 Pudlewski 220 Pu: 220 Poleski 220 Pipa=a 220 Pepel 220 Pauszek 220 Pasamonik 220 Pak 220 Olszacki 220 Okupnik 220 Okrajek 220 Noworzyn 220 Nie>cier 220 Mynarek 220 Met 220 +yczewski 220 Lutka 220 Leonarski 220 Lebiedowicz 220 Lauda 220 Kuberka 220 Krzypkowski 220 Kotomski 220 Kosiada 220 Korcipa 220 Korc 220 Koplin 220 Ko=tunik 220 Ju=kowski 220 J"drzejkiewicz 220 Jastrowicz 220 Hyz 220 Hut 220 Hasior 220 Hanszke 220 Hajdacki 220 Go{dziuk 220 Gotlib 220 Gotkowicz 220 Gorzo=ka 220 Gawronek 220 Fu=at 220 Fudalewski 220 Fo=da 220 Dardas 220 Dakowski 220 Czeladka 220 Czekan 220 Czach[r 220 Cytarzy<ski 220 Ciszewicz 220 Chraplak 220 Choroszucha 220 Ch=[d 220 Buze 220 Broniarz 220 Brancewicz 220 Biedziak 220 Bachan

219 ?ytkowiak 219 ?ych 219 Zubala 219 Za=omski 219 Wrzoskiewicz 219 Worza=a 219 W=adysiak 219 Wierzyk 219 Wierzejewski 219 Wielgosi<ski 219 W"grecki 219 W"gielnik 219 Wcze>niak 219 Walczyszyn 219 Tyrajski 219 Tartas 219 Taranowicz 219 Szulakiewicz 219 Szubstarski 219 Szczotok 219 Szado 219 Surowski 219 Suchanowski 219 Stronczek 219 Smuka=a 219 Smoliga 219 Smelkowski 219 Siemieniewski 219 Sadaj 219 Rusecki 219 Rudalski 219 Roguz 219 R"dzio 219 Renka 219 Reiwer 219 Radziwanowski 219 Pyzia 219 Przebiera=a 219 Pry=owski 219 Ple>nierowicz 219 Piecychna 219 Pas 219 Parchem 219 Paj'kowski 219 Ozi"ba=a 219 Obracaj 219 Mus 219 Moszuma<ski 219 Morus 219 Modzelan 219 Miku: 219 Mianowany 219 Mata 219 Marcink[w 219 Malus 219 Maksimowski 219 Liwerski 219 Latka 219 Laszewski 219 Kwacz

219 Kujtkowski 219 Ksol 219 Krupop 219 Konatowski 219 Komoszy<ski 219 Klucz 219 Klajbor 219 Kessler 219 Kaufman 219 Kapecki 219 Kagan 219 Kaczerski 219 Jesse 219 Jagie=owicz 219 Hrycyna 219 Hara> 219 Gudaniec 219 Grzegowski 219 Grom 219 Groblicki 219 Gmiterek 219 Gazdecki 219 Fundakowski 219 Foryszewski 219 Fietz 219 Ferra 219 Dziopak 219 Dziemianowicz 219 Dygu=a 219 Dostatni 219 Dekert 219 D'ba=a 219 Damaszek 219 Czekirda 219 Ciemcioch 219 Chirowski 219 Bzoma 219 Biniasz 219 Bachul 219 Andryszkiewicz 219 Ancerowicz 218 Z=amaniec 218 Zbudniewek 218 Zaj'ka=a 218 Wyskwar 218 Wranik 218 W"dzik 218 Wendel 218 Umi"cki 218 Trynda 218 Tiszbierek 218 Tereszko 218 Íwi"chowicz 218 Íwiechowski 218 Íladkowski 218 Szudzik 218 Szpikowski 218 Szpecht 218 Szostkiewicz 218 Szach

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 218 Sucho/ebrski 218 Stylski 218 Stokwisz 218 Stawiany 218 Sprada 218 So=owski 218 Serwiak 218 Sauter 218 Saracen 218 Ryszko 218 Ryczywolski 218 Ryborz 218 Rodacki 218 Reutt 218 Rempa=a 218 Rejnowicz 218 Raszke 218 Rakoci<ski 218 Pyzowski 218 Puszkar 218 Powierski 218 Porwisz 218 Polka 218 Pochowski 218 Piontke 218 Pieczulis 218 Patoleta 218 Or"ziak 218 Oliwiak 218 No/ykowski 218 Nolewajka 218 Napierkowski 218 Maros 218 Machalewski 218 +opuski 218 +abowski 218 Lubawa 218 Lota 218 Lor"cki 218 Kwatek 218 Kutowski 218 Kumi<ski 218 Kud=aszyk 218 Krzeski 218 Kr[lasik 218 Kosuda 218 Kordylewicz 218 Kordyla 218 Knaga 218 K=yszejko 218 Kasiura 218 Karchut 218 Kajpust 218 Josz 218 J"druchniewicz 218 Jagura 218 Hrehorowicz 218 Garkowski 218 Formas 218 Fordo<ski

218 Fadrowski 218 Dziewirz 218 Dulniak 218 Dufaj 218 Dosz 218 Dorszy<ski 218 Dobry 218 Czy/y<ski 218 Czwarn[g 218 Czeszek 218 Cio=ka 218 Chimiak 218 Cha=ubek 218 Bziuk 218 Bort 218 Blumkowski 218 Bisikiewicz 218 Bieniewski 218 Bielicz 218 Bajdak 218 Andersson 217 Zachar 217 Wity<ski 217 Wielochowski 217 Waszkiel 217 Warzycki 217 Warsz 217 Walec 217 Tomy>lak 217 T=ustochowicz 217 Telejko 217 Íwigut 217 Íwiatowski 217 Szufla 217 Szubarczyk 217 Sypko 217 Sobstel 217 Smulczyk 217 Smolira 217 Smolaga 217 S=odowicz 217 Sled{ 217 Ruba 217 R[lka 217 Rog[lski 217 Pyter 217 Pszeniczka 217 Ples 217 Pilszak 217 P"cek 217 P'czko 217 Pajdosz 217 Paczewski 217 Okwieka 217 Obel 217 My>liwy 217 Muzi<ski 217 Mul 217 Mrowczyk 217 Mionskowski

217 Maraszkiewicz 217 Malej 217 Makowiak 217 Madajczak 217 +ucjanek 217 Lubiewski 217 Lemanik 217 Krosnowski 217 Ko>cie< 217 Kierznowski 217 Kamykowski 217 Kajdasz 217 J"dru> 217 J"czkowski 217 Jaremczuk 217 Honc 217 Hoc 217 Herudzi<ski 217 Helisz 217 Go=embiowski 217 Goi<ski 217 Gierszon 217 Gardo< 217 Dziurman 217 Dziubka 217 Dziubczy<ski 217 Dziechciowski 217 Dyra=a 217 Dudyk 217 Drupka 217 Dreksler 217 Dokurno 217 Dobruk 217 Daleka 217 Czarnak 217 Curlej 217 Cieciorowski 217 Cichost"pski 217 Chra>cina 217 Chojan 217 Brzeskot 217 Bry>kiewicz 217 Bielawny 217 Bestry 217 Anczyk 216 ?u=awi<ski 216 Ziernicki 216 Zgiep 216 Zastocki 216 Zarzyka 216 Zamiatowski 216 Zaleszczyk 216 Wolszon 216 Wienke 216 Wasiukiewicz 216 Warchlewski 216 Walenciuk 216 Tumasz 216 Trzebuchowski 216 Szwajcowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

216 Szramkowski 216 Szpera 216 Szoplik 216 Szkucik 216 Szerenos 216 Szemik 216 Szczygio= 216 Swobodzi<ski 216 Sulma 216 Sonnenberg 216 Snopko 216 Sladek 216 Siarka 216 Senda 216 Salamaga 216 Rzedzicki 216 R"belski 216 Przystawski 216 Postro/ny 216 Pop"da 216 Polaszczyk 216 Podowski 216 P=achno 216 Paw=ow 216 Niewidok 216 Nawrotkiewicz 216 Napiontek 216 Mojak 216 Modliszewski 216 Marcak 216 Mamczak 216 Majdziak 216 +otowski 216 +apuszek 216 Ludwiszewski 216 Lawenda 216 Kucfir 216 Krypel 216 Kozan 216 Koblak 216 K=obucki 216 K=apyta 216 Klepaczka 216 Kisicki 216 Kipigroch 216 Kie=bi<ski 216 Karabasz 216 Kaluta 216 Jemio= 216 Jaskowiak 216 Janaszczyk 216 Jajczyk 216 Jagieniak 216 Jacher 216 Hytro> 216 Horbowy 216 Hazuka 216 Habaj 216 Greger 216 Goldmann


POPULARNOÍÇ NAZWISK 216 Fuczek 216 Fliegel 216 Fa=dzi<ski 216 Erwi<ski 216 Dziurdzik 216 Dzili<ski 216 Dygudaj 216 Domaniewski 216 Dogiel 216 Dobiasz 216 Denes 216 Dekarz 216 Czechorowski 216 Ciemerych 216 Chacia 216 Brejwo 216 Boniakowski 216 Bo=dys 216 Boja<czyk 216 B=a/uk 216 Bilicz 216 Biczkowski 216 Ba=oniak 216 Auer 215 ?ydak 215 Zemski 215 Zdych 215 Zamecki 215 Wronikowski 215 Wo=czak 215 Wiechoczek 215 Wers 215 Wata=a 215 Urba<czak 215 Tymcio 215 Turkowiak 215 Trz'salski 215 Terpi<ski 215 Tarnopolski 215 Íwietli<ski 215 Szyrwi<ski 215 Szymerowski 215 Szlauer 215 Szko=uda 215 Szarama 215 Sytniewski 215 Struszczyk 215 Stawowiak 215 Sobotko 215 Skubacz 215 Siudaj 215 Sibila 215 Seidler 215 Sawosz 215 R/anek 215 Rzadkosz 215 Rulewicz 215 Rochnowski 215 Pyrc 215 Posyniak

215 Piaskowy 215 Osoli<ski 215 Ogorza=y 215 Nie>cierowicz 215 Nawa 215 Muszkieta 215 Mostowiec 215 Moskwiak 215 Mokrzanowski 215 Milak 215 Marlewski 215 Mankowski 215 Madzi<ski 215 Maciesza 215 Lorych 215 Kumiega 215 Kular 215 Kuflewski 215 Kudlicki 215 Kubajewski 215 Kropski 215 Krobski 215 Ko>li<ski 215 Ko=t 215 Ko=eczko 215 Kobylec 215 K=ossowski 215 Ja=owski 215 Hombek 215 Holesz 215 Hintz 215 Herczy<ski 215 Hadasz 215 G[rniaczyk 215 Geremek 215 Fale<czyk 215 Durok 215 Dudzicki 215 Deperas 215 Daszczuk 215 Czuchraj 215 Ciulkin 215 Cisewski 215 Chromicz 215 Choj"ta 215 Brzozowicz 215 Brejnakowski 215 Borchardt 215 Bochno 215 Biskupiak 215 Bi=ko 215 Bienert 215 Bady<ski 215 Aust 215 Alichniewicz 214 Zygadlewicz 214 Z=ota 214 Zieleniecki 214 Zawis=a 214 Zale>kiewicz

214 Wyszczelski 214 Wierzbowicz 214 Wicherski 214 We/gowiec 214 Wancerz 214 Walerczyk 214 Tumidajski 214 T"gos 214 Íniada 214 Szypszak 214 Szyniec 214 Sztacha<ski 214 Szelka 214 Szczebiot 214 Szafranowski 214 Syperek 214 Strzali<ski 214 Struci<ski 214 Solowski 214 Soko=ek 214 Skaruz 214 Siwakowski 214 Ryjak 214 Reschke 214 Raszczyk 214 Rapior 214 Pyciak 214 Puwalski 214 Potysz 214 Poloch 214 Pokrop 214 Poczwardowski 214 Pli/ga 214 Piskad=o 214 Pencak 214 Pelczyk 214 Paradysz 214 Palewski 214 Oliwkowski 214 Og=odzi<ski 214 Nowoty<ski 214 Mirus 214 Midak 214 Micorek 214 Metrycki 214 Mejka 214 Mazgajski 214 Ma=aczy<ski 214 Listek 214 Lig"zka 214 Libert 214 Kuraci<ski 214 Kulecki 214 Ko/uszko 214 Kowalczykiewicz 214 Kotras 214 Kose=a 214 Korzan 214 Ko=atek 214 Kobielusz

214 Klon 214 Kiejnich 214 Jurowicz 214 Julkowski 214 Jakim[w 214 Hilla 214 Grudziak 214 Grochowiecki 214 Grobosz 214 Go>licki 214 Go=yski 214 G=adek 214 Gierka 214 Gielas 214 Gepert 214 Garycki 214 Fresel 214 Fikier 214 Fatalski 214 Egiert 214 Dziadu> 214 Duranowski 214 Dumi<ski 214 Dajerling 214 Czopko 214 Chrapczy<ski 214 Cachro 214 Bubka 214 Br'czkowski 214 Borodziej 214 Bogocz 214 Bisi<ski 214 Birkowski 214 Bia=ostocki 214 Bekieszczuk 214 B'tkowski 214 Bawiec 214 Basik 214 Barglik 214 Babirecki 213 Zimnowoda 213 Zelech 213 Zar[wna 213 Zaradny 213 Zaradkiewicz 213 Zajk 213 Wolder 213 Wojsznis 213 Witalec 213 Wakuli<ski 213 Torbi<ski 213 Tataruch 213 Íwiec 213 Ípionek 213 Szybkowski 213 Szwan 213 Szuryga 213 Szurgoci<ski 213 Szpotowicz 213 Szczypiorowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 213 Sylwestrowicz 213 Stoksik 213 Stefek 213 Stawirej 213 Standowicz 213 Spustek 213 Sondaj 213 Smulczy<ski 213 Sienniak 213 Siedlec 213 R[wna 213 Reiman 213 Rasiak 213 Pyrzak 213 Puskarczyk 213 Pukszta 213 Pukalski 213 Pl'sek 213 Pieszka 213 Pe=szy<ski 213 Paliczka 213 Pacze>na 213 Paca=a 213 Ostasiewicz 213 Niburski 213 Mroncz 213 Montewka 213 Miastowski 213 Meszy<ski 213 Matyska 213 Mateuszczyk 213 Manios 213 Malarowski 213 Maksimczyk 213 Maguda 213 +adny 213 Lulko 213 Latosek 213 Kurzelewski 213 Kuropatwi<ski 213 Kujawowicz 213 Krzy>piak 213 Krugio=ka 213 Ko=yszko 213 Koczkodon 213 Knotek 213 K="bowski 213 Kierys 213 Kie=pikowski 213 Kazimieruk 213 Kantak 213 Juncewicz 213 J"draszko 213 Janto< 213 Hamala 213 Gryczko 213 Golat 213 Goetz 213 Goderski 213 Gielo

213 Felkel 213 Falak 213 Fabin 213 Faberski 213 Dymczak 213 Dyma<ski 213 Dukielski 213 Drankowski 213 Dostatnia 213 Dobraczy<ski 213 D=u/e< 213 Dajczer 213 Czarnojan 213 Cyrulewski 213 Cuda 213 Ch=ond 213 Cejba 213 Cander 213 Bugzel 213 Brzeziecki 213 Broszczak 213 Bo=bot 213 Be=ch 213 Baleja 213 Abrata<ski 212 ?achowski 212 Zobel 212 Zie<czuk 212 Zieleniewicz 212 Wo{nikowski 212 Wiorek 212 Walerzak 212 Tyranowski 212 Termena 212 Szymczykiewicz 212 Szmer 212 Szklanko 212 Szczurkowski 212 Staworzy<ski 212 Sonnenfeld 212 S=apczy<ski 212 Sibik 212 Sibera 212 Seruga 212 Satro 212 Sarowski 212 Rzycho< 212 Rydzy 212 Rybarkiewicz 212 Rutz 212 Ratomski 212 Rant 212 Rajnert 212 Pokorniecki 212 Plezia 212 Perg[= 212 Parzyjag=a 212 Ostach 212 Osm"da 212 Orluk

212 Niko<czuk 212 Niemas 212 Nenko 212 Nagalski 212 Mo=odecki 212 Mo=ek 212 Modrowski 212 Miniewicz 212 Maciu=a 212 +ukianiuk 212 Kulczykowski 212 Kozieradzki 212 Kowaczek 212 Kosterski 212 Kornaus 212 Koriat 212 Konkiel 212 Konecko 212 Kinecki 212 Kawo<czyk 212 Kaseja 212 Jurk[w 212 Jakubus 212 Iwaniszyn 212 Horczak 212 Holender 212 Ha=gas 212 Guzak 212 Grudniak 212 Gracjasz 212 Golka 212 Gasiuk 212 D{bik 212 Dyrla 212 Druch 212 D=ugiewicz 212 Danch 212 Çwir 212 Czeski 212 Ciunowicz 212 Ciechorski 212 Chwi=ka 212 Chryczyk 212 Bubiak 212 Bibro 212 Baluta 212 Artych 211 Zwolenik 211 Wojszko 211 Wojs 211 Wojnas 211 Wis=awski 211 Wierzbanowski 211 Wieciech 211 W'chal 211 U/arowski 211 Urbankowski 211 Trynka 211 Toll 211 Timoszuk

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

211 Then 211 Tetera 211 Íliski 211 Szarf 211 Stok=os 211 Stefani 211 Skupniewicz 211 Sierkowski 211 Sidorowski 211 Selerski 211 Sapiecha 211 Samela 211 Ry/ek 211 Ro>niak 211 Ropek 211 Raczycki 211 Py=a 211 Puchniarz 211 Proniewski 211 P[=koszek 211 Pintara 211 Pabianek 211 O=ubek 211 Olsza 211 Okapiec 211 Obrok 211 Nawotczy<ski 211 Narojek 211 Mordka 211 Miraszewski 211 Meinert 211 Martys 211 Marl"ga 211 Maluszczak 211 +achowski 211 Lenczyk 211 Lebica 211 Kuklicz 211 Krzyczmonik 211 Kr'/y<ski 211 Kostruba=a 211 Kopiel 211 Koller 211 Kolibabka 211 Kokorzycki 211 Koc[r 211 Katner 211 Kaputa 211 Jurczenia 211 Jagusztyn 211 Jag[dka 211 Hetnar 211 Gwit 211 Gozdal 211 Gottfried 211 G='bek 211 Gileta 211 Giermasi<ski 211 Gamalczyk 211 Gabruk


POPULARNOÍÇ NAZWISK 211 Feliszek 211 Farbi> 211 Dziwiszek 211 Drabarz 211 D=oniak 211 Çwieluch 211 Cyboro< 211 Chr[>ci<ski 211 Chmielewicz 211 Brant 211 Bonalski 211 Biniewicz 211 Biedal 211 Artymowicz 211 Andrecki 210 ?o=nierz 210 Zienkowicz 210 Ziembikiewicz 210 Zarycki 210 Zacheja 210 Wo=osiewicz 210 Wojtyla 210 W=adarz 210 Winowiecki 210 Wilaszek 210 W"do=owski 210 Walorczyk 210 Trzewiczek 210 Tel'/ka 210 Szost 210 Sz"szo= 210 Szewko 210 Szczudli<ski 210 Szajko 210 Surlej 210 Stochnia=ek 210 Siecla 210 Roszewski 210 Rombalski 210 Radomiak 210 Rabiczko 210 Prochaski 210 Prochacki 210 P=oszka 210 Petlic 210 Pa{dziorek 210 Parda=a 210 Odwa/ny 210 Och"duszko 210 Mro/kiewicz 210 Mokras 210 Mitros 210 Mista 210 Matyaszek 210 Marciak 210 Mantur 210 Mandes 210 Mandel 210 +opusiewicz 210 +apiak

210 Lenk 210 Kulok 210 Kulinowski 210 Krzepina 210 Ko>ci[w 210 Kosytorz 210 Kondeja 210 Kia=ka 210 Kapelewski 210 Kalejta 210 J"siek 210 J"drzejec 210 Janczy<ski 210 Jachimczuk 210 Hutniczak 210 Hry<czuk 210 Hertmanowski 210 Hejzner 210 Gryza 210 Grodnicki 210 Gr'zka 210 Godziewski 210 Godyla 210 Giermakowski 210 Gie=a/yn 210 Gaudy 210 Finke 210 Dziecielski 210 Dylus 210 Dobersztyn 210 Czapik 210 Cisi<ski 210 Ciempiel 210 Choru/y 210 Choroszy 210 Brze/a<ski 210 Brym 210 Brutkowski 210 Birek 210 Binias 210 Bieryt 210 Bibrowski 210 Beza 210 Berny 210 Barra 210 Bachleda 210 Artwik 210 Anusiak 210 Ambicki 209 ?wirko 209 Zas=awski 209 Zasiewski 209 Zarucki 209 Workowski 209 Wo=osik 209 Wirowski 209 Tyblewski 209 Twardo 209 Tr"da 209 Szpindor

209 Sz[stakowski 209 Szczyg=o 209 Szczepski 209 Swiderek 209 Supernat 209 Stali> 209 Sobiewski 209 Smoro< 209 Skawina 209 Salecki 209 R[/nowski 209 Rorbach 209 Rolnicki 209 Rasztar 209 Popkiewicz 209 Po=ajdowicz 209 Piesiur 209 Piecewicz 209 Pewniak 209 Pabiniak 209 Oku=a 209 Obieg=o 209 Nuszczy<ski 209 Nowor[l 209 Nowa<ski 209 Nagoda 209 Mowi<ski 209 Molus 209 M=odnicki 209 Miko=ajczewski 209 Mik=aszewski 209 M"/yd=o 209 Ma>larz 209 +ygan 209 +achma<ski 209 Ludwichowski 209 Kuty=o 209 Kurzyd=owski 209 Krot 209 Korza<ski 209 Koryl 209 Konowalik 209 Klabisz 209 K"drak 209 Kacorzyk 209 J[ziak 209 Jopp 209 Jaszczurowski 209 Ima<ski 209 Igny> 209 Ho=owienko 209 Hans 209 Hac 209 Gromiec 209 Glita 209 Gimi<ski 209 G'sto= 209 Gatys 209 Gadzicki 209 Fros

209 Dylka 209 Dra=us 209 Dral 209 Dobroli<ski 209 Dernoga 209 Denko 209 Damrath 209 Dadun 209 Czubski 209 Czubin 209 Czasak 209 Czachurski 209 Chorosz 209 Cesarczyk 209 Celak 209 Cebernik 209 Bublewicz 209 Brozio 209 B=achno 209 Binczyk 209 Bie<ka 209 Bejgrowicz 209 B'belek 209 Artymiuk 209 Antol 208 Zawolski 208 Wyr"biak 208 Wojtalak 208 Wojakiewicz 208 Wituski 208 Wielowiejski 208 Ukrai<ski 208 Tonderys 208 T=uchowski 208 Theus 208 Ta=anda 208 Sznejder 208 Syma 208 Stupi<ski 208 St"pczak 208 Smoszna 208 Sk[rczewski 208 Siemieniuch 208 Schwartz 208 Sajur 208 Rzeszuto 208 Rysiewski 208 Rubi<ski 208 Rothe 208 Przysowa 208 Przybojewski 208 Przeczewski 208 Pryczkowski 208 Podlawski 208 P=[karz 208 Pisiak 208 Pazgrat 208 Pastuszczak 208 Opuchlik 208 Nastachowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 208 Narejko 208 Muszczak 208 Milczuk 208 Majkusiak 208 +azur 208 Licau 208 Libor 208 Kuruc 208 Kozicz 208 Kost"pski 208 Kordela 208 Kolera 208 Koczu=ap 208 Knurowski 208 Kiryczuk 208 Kardasi<ski 208 Karbowniczak 208 Jasonek 208 Janiaczyk 208 Ignacik 208 Homan 208 Haufa 208 Ha=ys 208 Hajnrych 208 Gumulski 208 Grzeszak 208 Grzebieluch 208 Grupi<ski 208 Gromadowski 208 G"sior 208 Garlikowski 208 Fydryszewski 208 Fiebich 208 Farbotko 208 Falty<ski 208 Ebel 208 Dziwo< 208 Dzie/yc 208 Doniecki 208 Cuprych 208 Ciorga 208 Ciamaga 208 Cegie=kowski 208 By: 208 Boruszak 208 Borczon 208 Bodzo< 208 Boco< 208 B=oci<ski 208 Balasi<ski 208 Babral 208 Amrogowicz 207 Zuch 207 Zobek 207 Wywio= 207 Wyr'bkiewicz 207 Wierzowiecki 207 Wawrzecki 207 Walinowicz 207 Wachelka

207 Turostowski 207 To=pa 207 Szuniewicz 207 Szornak 207 Szczygli<ski 207 Surtel 207 Stod[=kiewicz 207 Stalski 207 Soczawa 207 Smakosz 207 S"dzi<ski 207 Sadowczyk 207 Rzek": 207 Rebizant 207 Radaczy<ski 207 Przerada 207 Pieszczyk 207 Pielczyk 207 Oksi<ski 207 Oki<czyc 207 Norowski 207 Mliczek 207 Mitak 207 Mincer 207 Miczko 207 Marcinowicz 207 Ma=ozi": 207 Majszyk 207 Macionczyk 207 Machno 207 Machczy<ski 207 +omozik 207 Lekston 207 Kucki 207 Kuchnik 207 Krychowiak 207 Ko>lak 207 Kordala 207 Karkula 207 Kalaga 207 Kajzerek 207 Kabiesz 207 Jukowski 207 Jordanek 207 Jasiurkowski 207 Hauza 207 Hasiec 207 Hammer 207 Ha=aduda 207 Hadyniak 207 Grzesikowski 207 Go=ecki 207 Gmi't 207 Glaner 207 Ga=a> 207 Fota 207 Flasz 207 Filipow 207 Figo=uszka 207 Fie:ko

207 Dykiert 207 Du/yk 207 Du=awa 207 Dubiec 207 Diak 207 Derdak 207 Czwakiel 207 Czokaj=o 207 Cudejko 207 Ciucias 207 Cierkosz 207 Cembrowski 207 Cal[w 207 Bulek 207 Brze{nicki 207 Bro/a 206 ?minkowski 206 ?alikowski 206 Zygarski 206 Zydorczyk 206 Zbyrowski 206 Za=ubski 206 Wyszka 206 Wypiorczyk 206 Wrobel 206 Wierzy<ski 206 Wasicki 206 Waleszczy<ski 206 Tym 206 Tylutka 206 Tomusiak 206 Teler 206 Íwis=owski 206 Szyperek 206 Szymenderski 206 Szeniawski 206 Szczytko 206 Szczebak 206 Szajowski 206 Styrnol 206 Sturgulewski 206 Struczy<ski 206 Sterkowicz 206 Stendera 206 Stateczny 206 S=omnicki 206 Skrz"ta 206 Skrzeczyna 206 Sko=uda 206 Skarbowski 206 Sierociuk 206 Rze{nikowski 206 Rozworski 206 Roga=a 206 Rembarz 206 Radny 206 Przybylik 206 Przetocki 206 Pietranek 206 Pa{dziorko

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

206 Owerko 206 Oskierko 206 Oleski 206 Ni>kiewicz 206 Nerlo 206 My: 206 M=ynkowiak 206 Misiorna 206 Milde 206 Miciuk 206 Michorczyk 206 Mendrela 206 Mauer 206 Malendowicz 206 Made=a 206 +eszyk 206 Lachtara 206 Kropaczewski 206 Kompanowski 206 Ko=dys 206 Klinke 206 Klimpel 206 Kisza 206 Kauc 206 Jurusik 206 Jaszowski 206 Humski 206 Horbal 206 Haziak 206 Hanulak 206 Ha=abis 206 Hajzler 206 Grygorczyk 206 Gruntkowski 206 Gretka 206 G[rnikiewicz 206 Gorlo 206 Go=embowski 206 Gojke 206 Gibiec 206 Garde=a 206 Ga=dyn 206 Fiutkowski 206 Fisz 206 Filec 206 Fielek 206 Fara 206 Dzionsko 206 Dziedziul 206 Dziachan 206 Drza/d/y<ski 206 Dobrydnio 206 Danelczyk 206 Czygier 206 Czarnek 206 Cymborski 206 Cikacz 206 Ciepieniak 206 Cielek 206 Chy:ko


POPULARNOÍÇ NAZWISK 206 Buzek 206 Brojanowski 206 Bre<ski 206 B=yskal 206 Benesz 206 Barowicz 206 Atama<czuk 206 Anikiej 205 Zuzelski 205 Zienowicz 205 Zabiega=owski 205 Zabel 205 W[jtewicz 205 Wielgusiak 205 Wiechno 205 W"dzikowski 205 Uchal 205 Trzepla 205 Trumi<ski 205 Szymczakowski 205 Szajter 205 Sury> 205 Strzemkowski 205 Stonoga 205 St"pniewicz 205 Starczynowski 205 Staniuk 205 Stamirowski 205 Sporny 205 Skwarko 205 Samosiuk 205 Pustelak 205 Pukocz 205 Po=acik 205 Pluto 205 Pitra 205 Pieter 205 Piczak 205 Oszczepalski 205 Nieznaj 205 Niest"pski 205 Nali<ski 205 Muskus 205 Murawiec 205 Mot=awski 205 Mi=o< 205 Mas=ocha 205 Marzecki 205 Maczek 205 Machla<ski 205 Lyra 205 Lig"ski 205 Lechoci<ski 205 Lachor 205 Kwili<ski 205 Krysicki 205 Konka 205 Ko=paczy<ski 205 Kirkiewicz 205 Kiewel

205 K"pas 205 Keczmerski 205 Kalla 205 Kafar 205 Ju<ski 205 Haza 205 Ha>kiewicz 205 Hanzlik 205 Gruner 205 Grugel 205 Graniczka 205 Gofron 205 Gierlotka 205 Gbyl 205 Gajaszek 205 Gacparski 205 Fuhl 205 Drubkowski 205 Drobiszewski 205 Çwielong 205 Czuma 205 Cyrankiewicz 205 Carewicz 205 Buszy<ski 205 Blach 205 Bieszka 205 Biesiekierski 205 Bia=achowski 205 B'ski 205 Banachewicz 205 Bachura 204 ?miejko 204 Zuza<ski 204 Zomer 204 Zielewicz 204 Zielaskiewicz 204 Zawadzak 204 Zarczuk 204 Wyrazik 204 Wszelak 204 Wolko 204 Wleklak 204 Wienconek 204 Widzyk 204 Tro>cianko 204 Tonak 204 Tch[rznicki 204 Strz"ba=a 204 Strzeszy<ski 204 Str'czewski 204 Strawczy<ski 204 Soczek 204 Smul 204 Siergiejuk 204 Sapikowski 204 Salej 204 Radoch 204 Radaszkiewicz 204 Purski 204 Pukaluk

204 Przeperski 204 Prukop 204 Proszkiewicz 204 Promny 204 Podsada 204 Pi"tal 204 Pielesz 204 Penc 204 Pelcer 204 Oniszko 204 Obodzi<ski 204 Narbutowicz 204 Murglin 204 Mo/uch 204 Mierzejek 204 Mierzcha=a 204 Mej 204 Maziejuk 204 Mara<da 204 Magielski 204 +ytkowski 204 +os 204 +obaza 204 +abecki 204 +abaziewicz 204 Lissowski 204 Kupa 204 Kukurenda 204 Kondrusik 204 Komoda 204 Ko=kiewicz 204 Ko=a 204 Kobia=ko 204 Knach 204 Kmera 204 Karczewicz 204 Ka=u/ka 204 Kajor 204 Kaczmarzewski 204 J"dros 204 Jarnut 204 Jarmoszko 204 Hulin 204 Horabik 204 Hadyk 204 Hadasik 204 Hackiewicz 204 Greczkowski 204 Ginko 204 G'golewski 204 Dunajko 204 Drynkowski 204 Domiter 204 Doberstein 204 D"by 204 Derebecki 204 Dejnaka 204 Czuga=a 204 Cymbaluk 204 Cimcioch

204 Chy/a 204 Cetnarowicz 204 Celmerowski 204 Byczkiewicz 204 Bubie< 204 Brodaczewski 204 Bonus 204 Bogdalski 204 Benda 204 Be=cz'cki 204 Andrychowicz 204 Aleks 203 Zg[recki 203 Zdon 203 Zawojek 203 Zaboklicki 203 Wysopal 203 Wyroda 203 Wojszczyk 203 Wojewnik 203 Witaszewski 203 Wichman 203 W"zik 203 Wasio=ek 203 Wal'g 203 Uherek 203 Tumielewicz 203 Teda 203 Tadej 203 Szrejder 203 Szmalc 203 Strz"ciwilk 203 Stachal 203 S[jkowski 203 Skobodzi<ski 203 Sebastian 203 Sarbiewski 203 Sapierzy<ski 203 Saniuk 203 Salus 203 Rymarczuk 203 Rykiel 203 Rydygier 203 Redmer 203 Rasz 203 Przybytniak 203 Podg[rni 203 Pirch 203 Pawlukowski 203 Patryn 203 Ose=ka 203 Ormaniec 203 Obiega=a 203 Nyklewicz 203 Nykaza 203 Nies=ona 203 Nadworski 203 Mordalski 203 Mokrzecki 203 Minota

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 203 Miazgowski 203 Medwid 203 Matukiewicz 203 Marszelewski 203 +opaty<ski 203 Luc 203 Los 203 Likos 203 Leniarski 203 Lebda 203 Kubista 203 Ksi"/arek 203 Kr"ciewski 203 Koszo=ko 203 Kornatka 203 Kordaczuk 203 Konfederak 203 Koczaj 203 Klejn 203 Kemnitz 203 Kazula 203 Kar=o 203 Kapela<ski 203 Kakiet 203 Ja>k[w 203 Hylak 203 Hossa 203 Guzman 203 Grzebiela 203 Grubi<ski 203 Gregier 203 Grec 203 Gotkiewicz 203 Gor'czka 203 Flici<ski 203 Drejka 203 Drawski 203 Dory< 203 Dac 203 Dabi<ski 203 Cyzio 203 Cyperski 203 Cwenar 203 Cio=kiewicz 203 Chmielek 203 Bryks 203 Br[g 203 Bogut 203 Bia=okozowicz 203 Bazyli<ski 203 Bary=o 203 Baruch 203 Bandu=a 203 Bajkiewicz 203 Bachmatiuk 203 Augustynik 203 Aptacy 203 Aleksandruk 202 ?o=nierkiewicz 202 ?emojtel

202 ?abnicki 202 Zg[rzak 202 Zabiegli<ski 202 Wygonowski 202 Wojcieszkiewicz 202 Wiertlewski 202 Warski 202 Tyszczuk 202 Trochanowski 202 Szymusiak 202 Szpruch 202 Szargan 202 Sypytkowski 202 Suse= 202 Smutniak 202 Salamandra 202 Ruszaj 202 R"bas 202 Redes 202 Prasu=a 202 Podsiad=owski 202 Pochwat 202 Pikusa 202 Pietru> 202 Pazda 202 Paw=asek 202 Palian 202 O/a<ski 202 Or=ow 202 Nu/y<ski 202 Nonas 202 Niedbalec 202 Narbut 202 Najdyhor 202 Migu=a 202 Ma=kowicz 202 Maludzi<ski 202 Male<czyk 202 Majszak 202 Macniak 202 Machoczek 202 +asut 202 +adna 202 Lutecki 202 Lorencki 202 Ku{lik 202 Kulasik 202 Ksionek 202 Krzus 202 Kru/ewski 202 Kr"cki 202 Kowasz 202 Koseda 202 Koro>cik 202 Kopciowski 202 Kokoszewski 202 Kimszal 202 Kazimierz 202 Karaszkiewicz 202 Jurga=a

202 J"siak 202 J"drczak 202 Jantas 202 Ja=brzykowski 202 Imi<ski 202 Haremski 202 Hardej 202 Hanowski 202 Haligowski 202 Grzejdak 202 Grzechowski 202 Gronda 202 Gibczy<ski 202 G"siak 202 Gawe=ko 202 Fiedziukiewicz 202 Fenik 202 Fabrykiewicz 202 Dzieweczy<ski 202 Dobrzelecki 202 Darecki 202 Czudowski 202 Ciszczo< 202 Ci':ka 202 Cholewik 202 Charchu=a 202 Bukowczan 202 Bortlik 202 Biesiadzi<ski 202 Bieniewicz 202 Bielawna 202 Beyger 202 Bancer 202 Armanowski 202 Apel 201 ?o="dziowski 201 Znamiec 201 Wo=osiak 201 Wojdyr 201 Wis 201 Wiktorko 201 Wija 201 Waleczko 201 Ury: 201 Tyloch 201 Trzupek 201 Tajchert 201 Ínie/y<ski 201 Szyma> 201 Szwarocki 201 Szewczenko 201 Szaranek 201 Szamotulski 201 Starus 201 Smogur 201 Skrzymowski 201 Siudeja 201 Schaefer 201 Sapok 201 Pytlas

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

201 Pydy> 201 Pra/anowski 201 Potrzeszcz 201 Posiewka 201 Poparda 201 Podymniak 201 Pochodaj 201 P=asko< 201 Pa="cki 201 Pabiszczak 201 Ochenduszko 201 Naskrent 201 Najuch 201 Marszalec 201 +yskawi<ski 201 +ysa 201 +epik 201 Le>niczek 201 Kwarciany 201 Kwapniewski 201 Kutka 201 Kurtok 201 Kucman 201 Kubaty 201 Krzy>ciak 201 Krzanik 201 Kosycarz 201 Koprianiuk 201 Kobla<ski 201 K"b=owski 201 Kaprzyk 201 Joks 201 J">ko 201 J"druszko 201 Janca 201 Jaksina 201 Hojna 201 Hasse 201 Guzewski 201 Gumuli<ski 201 Grobelniak 201 Gr'dys 201 Grabik 201 Gotowalski 201 Gorzko 201 Godle> 201 Gierkowski 201 Gaicki 201 Filipak 201 Filapek 201 Fijewski 201 Fiejdasz 201 Fedec 201 Dojlida 201 Czwojdzi<ski 201 Czumaj 201 Cis=owski 201 Chudaszek 201 Chrze>cija<ski 201 Cho=odowski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 201 Ceberek 201 Bzdek 201 Budzy=a 201 Bube=a 201 Brej 201 Borciuch 201 Bienasz 201 Benek 201 Be=cik 201 Bakota 201 Astramowicz 200 ?mij 200 Zygarlicki 200 Wolman 200 Wojtakowski 200 Witych 200 Wilner 200 W'sikiewicz 200 Trybuchowski 200 Tobia<ski 200 Szywalski 200 Szygulski 200 Szydziak 200 Szuter 200 Sztymelski 200 Szpulecki 200 Szczud=owski 200 Szawan 200 Szaszkiewicz 200 Sylka 200 Swaryczewski 200 Stromczy<ski 200 Stachulec 200 Srebrzy<ski 200 Sobczyszyn 200 Skuratowicz 200 Skipirzepa 200 Sepio= 200 Sepczy<ski 200 Sadlej 200 Sachs 200 Rycek 200 Rusakiewicz 200 Ro/a<ski 200 Ronduda 200 Pugacewicz 200 Przywo{ny 200 Prymula 200 Polici<ski 200 P=otczyk 200 P=eszka 200 Plitt 200 Pieciul 200 Papierzy<ski 200 Nie>mia=ek 200 Niedzielko 200 Nato<ski 200 Mitkiewicz 200 Mileszko 200 Mieloszyk

200 M"czykowski 200 M'drala 200 Marusarz 200 Margiela 200 Malkusz 200 Makota 200 Maciuba 200 +ytka 200 +ubowski 200 Luzarowski 200 Lotarski 200 Losiak 200 Lipowczan 200 Kurzyniec 200 Kurpiela 200 Kuros 200 Krzykalski 200 Kr"ciwilk 200 Kreczman 200 Krawiel 200 Korthals 200 Kie/un 200 Kadelski 200 Kacak 200 Jurzy<ski 200 Jajkowski 200 Jagucki 200 Jagodzki 200 Huda 200 Hofma<ski 200 Hejno 200 Haraszkiewicz 200 Grycan 200 Gr"bowski 200 Gaborek 200 Foltys 200 Florecki 200 Fenger 200 Falborski 200 Eksner 200 Dudarewicz 200 Diduszko 200 Demuth 200 Dawidiuk 200 Cyruli<ski 200 Cybura 200 Cupa= 200 Ciachorowski 200 Chrapowicki 200 Cho=ota 200 Brz"czkowski 200 Brzeczkowski 200 Biraga 200 Beliczy<ski 200 Bardo<ski 200 Banaszuk 200 Bajowski 200 Anzorge 200 Antoch[w 199 ?yg=owicz

199 ?uradzki 199 Ziarnowski 199 Zamarlik 199 Za=achowski 199 Zacher 199 Wolnowski 199 Wilko=azki 199 Wiecz[r 199 W"cek 199 Wes[= 199 We=nowski 199 Uglik 199 Truskolawski 199 Trubi=owicz 199 Treska 199 Tondos 199 Targiel 199 Szwal 199 Szula 199 Studnik 199 Stojko 199 Stoczy<ski 199 Stelmachowicz 199 Soborski 199 Skrzypniak 199 Sitarczuk 199 Semk=o 199 Rzysko 199 R[/ 199 Rembek 199 Reksa 199 Ramenda 199 Prosowski 199 Portalski 199 Pop[w 199 Polewacz 199 Pielasa 199 Pieko> 199 Pendzich 199 Pazdej 199 Ortmann 199 Opoczy<ski 199 Ole>ko 199 Ocimek 199 Nowosielecki 199 Nicer 199 N"dzy<ski 199 Moczyg"ba 199 Migocki 199 M'draszewski 199 Marga<ski 199 Marcela 199 +owczak 199 +ojas 199 +astowiecki 199 Lamcha 199 Kulwas 199 Kulawczuk 199 Kubielas 199 Krzy>cin

199 Krukiewicz 199 Korybski 199 Kliczkowski 199 Kl"pka 199 Klempka 199 Kieliszkowski 199 Kiebzak 199 Kanios 199 Kaliszak 199 Jochymczyk 199 J"ch 199 Huryn 199 Hreczuch 199 Gwardy> 199 Grzesiczek 199 Gryt 199 Graniczny 199 Go="bicki 199 Goclik 199 Glejzer 199 Giszczy<ski 199 G"ga 199 Fugas 199 Flejterski 199 Flanc 199 Fiuczek 199 Fertykowski 199 Dyraga 199 Dyksa 199 Dro/d/ewicz 199 Dalgiewicz 199 Czwartosz 199 Cyranka 199 Chytra 199 Cerowski 199 Celejowski 199 Burlikowski 199 Bu=hak 199 Bruhn 199 Bory=o 199 Bohun 199 Blachnik 199 Bienkiewicz 199 Bielka 199 Belcarz 199 Bedli<ski 199 Bawej 199 Ba=ata 199 Ba=asz 199 Baklarz 199 Bachara 199 Antowski 198 ?arna 198 ?aczkowski 198 Zelma 198 Zas=onka 198 Wyzga 198 Wielgo=aski 198 Weiser 198 W'tkowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 198 Warza=a 198 Wania 198 Walda 198 Tybuszewski 198 Turemka 198 Trz[pek 198 Truszy<ski 198 Szumiel 198 Szudera 198 Szeptuch 198 Szatkiewicz 198 Szajwaj 198 Szaci==o 198 Styrcz 198 Stroba 198 Staruszkiewicz 198 Stalec 198 Sro>lak 198 Sipiora 198 Senyk 198 Schultz 198 Samluk 198 Rybowicz 198 Reczka 198 Pufal 198 Puczka 198 Przynoga 198 Przekota 198 Pruszczyk 198 Potrac 198 Po='carz 198 Perec 198 Pawella 198 Pana> 198 Pali> 198 Pabiasz 198 Ost[j 198 Organ 198 Ogrodniczek 198 Nosalik 198 Niewiejski 198 N"dzka 198 Natora 198 Mroczkiewicz 198 Michlik 198 Mendrok 198 Mazi<ski 198 Lewosi<ski 198 Lempek 198 Kuczawski 198 Kokott 198 Kocznur 198 K=[dka 198 Klemm 198 Kasendra 198 Kapelski 198 Ka=mucki 198 Jazurek 198 Janson 198 Jagodzik

198 Hamulski 198 Hajducki 198 Hadamek 198 Gunerka 198 Grucza 198 Gnyla 198 Glajc 198 Gizowski 198 Fryzowski 198 Drabkowski 198 Dorozi<ski 198 D=ubek 198 Cieliba=a 198 Chwaszczewski 198 Chlebi<ski 198 Budza=ek 198 Buchla 198 Bubik 198 Brzosko 198 Brydniak 198 Bortacki 198 Bizan 198 Baer 198 Babiec 198 Arcab 198 Andraszak 198 Anchimiuk 198 Ambro/ak 198 Ambros 197 ?ynel 197 ?arowski 197 Zasadowski 197 Zaraza 197 Zaradna 197 Wo{niok 197 Wojasi<ski 197 Wityk 197 Wilmanowicz 197 Wikarek 197 Wal"dzik 197 Ufir 197 Traut 197 Tobota 197 Tejchman 197 Tatys 197 Ír[decki 197 Íci>lewski 197 Szy=ejko 197 Szyfer 197 Szwedowicz 197 Szutta 197 Sztompka 197 Szalonek 197 Stanko 197 Smukowski 197 Schindler 197 Samu> 197 Sabok 197 Ryrych 197 Ro/enek

197 Rasiewicz 197 Ptasik 197 Praczuk 197 Posiewa=a 197 Pioterczak 197 Pinocy 197 Pietralik 197 Omelczuk 197 Obczy<ski 197 Niewadzisz 197 Niesler 197 Moskot 197 Mendygra= 197 Matysiok 197 Maksymiec 197 Maki=a 197 Majtka 197 +aczkowski 197 Ku>mierowski 197 Kuchmistrz 197 Krochmalski 197 Kotwasi<ski 197 Kotasi<ski 197 Kory> 197 Kod{ 197 Kobiera 197 Kliczka 197 Kempista 197 Ka>kiewicz 197 Karwalski 197 Karpicki 197 Kajdaniak 197 Jemio=ek 197 Jasionowicz 197 Janu=a 197 Jab=czy<ski 197 Jabkowski 197 Herbst 197 Grycko 197 Gorzula 197 Gigiel 197 Gieleta 197 G'cik 197 Gawrysiuk 197 Gajur 197 Gajor 197 Floras 197 Firut 197 Fall 197 Dworzycki 197 Dubczyk 197 Doniak 197 Dobryniewski 197 Dobko 197 Dempc 197 Daraszkiewicz 197 Dani=o 197 Cyraniak 197 Ciureja 197 Ceglewski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

197 Bystrzy<ski 197 Bykowicz 197 Bombelka 197 B=achaniec 197 Blejwas 197 Biszewski 197 Biadasz 197 Bandzarewicz 197 Ba=achowski 197 Bader 196 Zimnik 196 Zakr"ta 196 W[decki 196 Wojtkielewicz 196 Windys 196 Wicenciak 196 Walczykiewicz 196 Utecht 196 Urych 196 Tralewski 196 Todys 196 Telej 196 Ímiglak 196 Szwast 196 Szachowski 196 Szabela 196 Surus 196 Stomski 196 So=tykiewicz 196 Smuniewski 196 Sm"tkowski 196 S=odowa 196 Skudlarski 196 Sawczyk 196 Przym"cki 196 Pryjda 196 Prudlik 196 Po=ednik 196 Pietrzko 196 P"kowski 196 Pendzia=ek 196 Pel 196 Paszkiel 196 Pajchrowski 196 Pachnicki 196 Otoma<ski 196 Or=o> 196 Oparka 196 Olszewicz 196 Motycki 196 Mleczkowski 196 Mi=och 196 Meder 196 Marski 196 Maciasz 196 Ludek 196 Ku=aj 196 Kucha 196 Krzywik 196 Kosater


POPULARNOÍÇ NAZWISK 196 Kordzikowski 196 Kociubowski 196 Koby=ko 196 Kilka 196 Kiewra 196 Kemski 196 Ka=abun 196 Kaliszewicz 196 Kachnowicz 196 Jangas 196 Jagie==a 196 Huzior 196 Hu<ka 196 Horyd 196 Heksel 196 Hausner 196 Grysiewicz 196 Gr'/awski 196 Gorzelnik 196 G=adosz 196 Gielniewski 196 Garcon 196 Ga=da 196 Flisiuk 196 Fija=kiewicz 196 Feli<czak 196 Domozych 196 Diak[w 196 Dendura 196 Damas 196 Czyrka 196 Czykier 196 Czogalik 196 Cnotalski 196 Buchelt 196 B=ahuta 196 Biedny 196 Be=zak 196 Banaczkowski 196 Arbaszewski 196 Ara>niewicz 196 Aksman 195 ?uchnik 195 Wiernik 195 Walto> 195 Walisiewicz 195 Waleski 195 Tryzna 195 Tr"dowicz 195 Ímidowicz 195 Szustowski 195 Szust 195 Szrajer 195 Syryca 195 Starzonek 195 Sotwin 195 Skrobas 195 Skorli<ski 195 Sk=adzie< 195 Siersze<

195 Setnik 195 Sawczenko 195 Rypel 195 Rybo=owicz 195 Runiewicz 195 Rulak 195 Rozwarski 195 Pro< 195 Pluszczyk 195 Plamowski 195 Pilachowski 195 Pikiewicz 195 Oszczapi<ski 195 Ostrog[rski 195 Ordyniec 195 Niewiadowski 195 Nalik 195 Muchowicz 195 Morgiel 195 Miksiewicz 195 Micun 195 Michorzewski 195 Mader 195 +anocha 195 Luniak 195 Ligowski 195 Lic 195 Lentas 195 Lelas 195 Kwasik 195 Kudrzycki 195 Kozubi<ski 195 Kotusiewicz 195 Kosiarz 195 Kore< 195 Kopysty<ski 195 Knutelski 195 K="k 195 Kikolski 195 Katkowski 195 Karmoli<ski 195 J"drzak 195 Jacko 195 Helicki 195 Hadrysiak 195 Goebel 195 Gnych 195 Gierszal 195 Furmann 195 Fuk 195 Friedek 195 Engelbrecht 195 Dzi'ba 195 Dziadul 195 Dziad 195 Dudra 195 Downar-Zapolski 195 Doros=awski 195 Doman 195 Dmitroca

195 Dembowy 195 Delkowski 195 Çwil 195 Czeredys 195 Czeladzki 195 Ciunel 195 Cierlicki 195 Chudzia 195 Cajler 195 Brot 195 Bromberek 195 Bigas 195 Bierka 195 Bia=og=owski 195 Beb=ot 195 Baraba> 195 Banasz 195 Baliszewski 195 Bachora 195 Arnista 195 Afta<ski 194 ?ury<ski 194 ?[=tkowski 194 ?andarski 194 Zygo< 194 Worsztynowicz 194 W=[czyk 194 Wilgosz 194 Wierzelewski 194 Wa="ski 194 Wacewicz 194 Trestka 194 Teske 194 Szycko 194 Szczukiecki 194 Szczuci<ski 194 Suchi<ski 194 Styrylski 194 Styp-Rekowski 194 Straszkiewicz 194 Stechnij 194 Stech 194 Songin 194 Sobiepanek 194 Smor'giewicz 194 S=omiak 194 Skowyrski 194 Skoczkowski 194 Siemaszkiewicz 194 Sawaryn 194 Sadolewski 194 Rzenno 194 Rupala 194 Reszelewski 194 Rembiasz 194 Pysiewicz 194 Pycek 194 Puszakowski 194 Pupel 194 Prza=a

194 Powchowicz 194 Poniewiera 194 Pomierny 194 Po=osak 194 Poch=opie< 194 P=owucha 194 P=oszajski 194 Piniewski 194 Pijarowski 194 Pietranis 194 Petla 194 Pa=ubiak 194 Pacana 194 Otlik 194 Okulicz 194 Noske 194 Niestroj 194 Musia=kowski 194 Medyk 194 M'dzik 194 Maurer 194 Malankowski 194 Magrian 194 Maciuszonek 194 Machi<ski 194 +asisz 194 Lewa 194 Leliwa 194 Legenza 194 Lazurek 194 Kwieciak 194 Kuzik 194 Krzysztyniak 194 Krokocki 194 Koszek 194 Korcyl 194 Kaszub 194 Karnasiewicz 194 Jagie==owicz 194 Iskierski 194 Ingram 194 Hytry 194 Hujdus 194 Heretyk 194 Hapon 194 Gziut 194 Grieger 194 G[rajek 194 Go='biewski 194 Golinowski 194 Gierasimowicz 194 Gaworczyk 194 Ga=a/yn 194 Folusz 194 Filipowiak 194 Ferensztajn 194 Elgert 194 Dumka 194 Drobnica 194 Dora

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 194 Dobbek 194 Derlacz 194 Czobot 194 Cieciak 194 Cho=da 194 Cerekwicki 194 Busza 194 Burdecki 194 Brokos 194 Bigott 194 Biesik 194 Bergel 194 Berbeka 194 Aronowski 194 Arkit 194 Andruch 193 Zydlewski 193 Zwierzycki 193 Zi'bski 193 Zdanewicz 193 Zagrodny 193 Zagni<ski 193 Zadurski 193 Witeski 193 Wi'zek 193 Werbli<ski 193 Waszczyszyn 193 Wasiel 193 Wamka 193 Wachaczyk 193 Uhlenberg 193 Trybuszewski 193 Szy=ko 193 Szmytke 193 Szkiela 193 Szkalski 193 Szendel 193 Szebesta 193 Szalek 193 Sypia<ski 193 Substyk 193 Stolp 193 Staranowicz 193 Smol 193 Smerdel 193 Siedlikowski 193 S"ga 193 Sa=amaj 193 Rodzi<ski 193 Rembas 193 Regner 193 Redman 193 Pokropski 193 Paterczyk 193 Nikiciuk 193 Niewierowski 193 Mytlewski 193 Mudel 193 Mizerny 193 Mi"tkiewski

193 Mieszkowicz 193 Ma=aszuk 193 Madzi'g 193 Macio<czyk 193 +ajca 193 Lisztwan 193 Listkiewicz 193 Leitgeber 193 Kurza 193 Kumek 193 Krzy>ka 193 Krej 193 Krasula 193 Kosa=a 193 Kocia=kowski 193 Kob"dza 193 Kamelski 193 J[wko 193 J"draszyk 193 Jakusz-Gostomski 193 Jadzi<ski 193 Iwankowski 193 Ho=owczak 193 Hoje<ski 193 Gu: 193 Grzeszyk 193 Grychnik 193 Grotnik 193 Griner 193 Frasunek 193 Fercho 193 Dychto< 193 Dreliszak 193 Dorochowicz 193 Dercz 193 Delimat 193 Dawidko 193 Darmofa= 193 Czapowski 193 Cisakowski 193 Chru>licki 193 Chabera 193 Ceranowski 193 Cecelski 193 Buzun 193 Budzioch 193 Budzi=ek 193 Brona 193 Bohn 193 Barancewicz 193 Atras 192 ?ylewicz 192 Zimnowodzki 192 Zaremski 192 Wrzaszcz 192 Wiaderkiewicz 192 W"drowski 192 Werbicki 192 Wasilik 192 Wa=ejko

192 Usnarski 192 Urbisz 192 Urbaszek 192 Tr"backi 192 T=uszcz 192 Ílifierz 192 Íci>lak 192 Szymczy<ski 192 Szyde= 192 Szurkowski 192 Szpadzik 192 Szmo=da 192 Szmaci<ski 192 Szczeponek 192 Stryszyk 192 Str'czkowski 192 Stary 192 Sosinka 192 Soko=a 192 S=api<ski 192 Sliwka 192 Skrzyd=owski 192 Silkowski 192 Siankowski 192 Senk 192 Sasor 192 Sakson 192 Sajan 192 R[/yk 192 Roeske 192 Reszuta 192 Ra/niewski 192 Pudlis 192 Pisko< 192 Pindara 192 Piasna 192 Paturej 192 Patera 192 Osytek 192 Oku<ski 192 N"cek 192 Nagielski 192 Marton 192 Manek 192 Ma=odobry 192 Malach 192 Lepczak 192 Kustro< 192 Kubeczko 192 Kolk 192 Kionka 192 Kapi<ski 192 Ka=asz 192 Jasiura 192 Janaczek 192 Hubar 192 Hanasz 192 Gradomski 192 Gorlicki 192 Gonciarczyk

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

192 Go=owacz 192 Golatowski 192 G=uszczy<ski 192 Fronckiewicz 192 Felczykowski 192 Edel 192 Dworniak 192 Dufrat 192 Dorada 192 Dobro=owicz 192 D=ubisz 192 Czekanowski 192 Czarnasiak 192 Cielepak 192 Cie:kiewicz 192 Chod{ko 192 Chocianowski 192 Chlebik 192 Chapski 192 Brzezinski 192 Bral 192 Boronowski 192 Boike 192 B=anek 192 Bla{niak 192 Blady 192 Bieganek 192 Barabas 192 Baniewski 192 Anderwald 191 ?[=ko> 191 Wi>licki 191 Wa="siak 191 Uzarowicz 191 Uklejewski 191 Typa<ski 191 Trzcieli<ski 191 Szyling 191 Szustkowski 191 Sznycer 191 Szawarski 191 Szampera 191 Szamota 191 Swinarski 191 Sw"drak 191 Stanoszek 191 Sperczy<ski 191 So=kiewicz 191 Skrobi> 191 S"pek 191 Sekta 191 Rzechu=a 191 Ry/ko 191 Pyt 191 Praszkiewicz 191 Pokuci<ski 191 P=[ciniczak 191 P=ocharz 191 Plesiewicz 191 Piejek


POPULARNOÍÇ NAZWISK 191 Paleczek 191 Norman 191 Nilsson 191 Naplocha 191 Matyaszczyk 191 Maszner 191 Mastek 191 Manthey 191 Magdali<ski 191 +ukowiec 191 +o>ko 191 +abu: 191 Ludziejewski 191 Lipus 191 Leik 191 Lanc 191 Kupilas 191 Krzysica 191 Krzemionka 191 Krajda 191 Kossek 191 Kosielski 191 Korotkiewicz 191 Korolko 191 Kopa<czyk 191 Koma<ski 191 K=obut 191 Kierpacz 191 Katlewski 191 Kapczuk 191 Jurdeczka 191 Janur 191 Jakubisiak 191 Huca= 191 Hoppa 191 Haftka 191 Gulka 191 Grzywniak 191 Graszek 191 Gorywoda 191 Gonerski 191 Gogo=ek 191 Gawrylczyk 191 Gap 191 Galor 191 Gabrychowicz 191 Fryze 191 Foremna 191 Fia=kiewicz 191 Eggert 191 Dynus 191 Dymanus 191 Dudowicz 191 Dubil 191 Drobiec 191 Dramski 191 Do=asi<ski 191 D'dalski 191 Ciemnoczo=owski 191 Chech=a

191 Burka 191 Burger 191 Bujniak 191 Bry=kowski 191 Brukwicki 191 Boda 191 Biesok 191 Bielerzewski 191 Bezler 191 Baut 190 Zygmunciak 190 Zglejszewski 190 Wyrembek 190 Wiatkowski 190 Wachecki 190 Tura 190 Tataj 190 Szymlet 190 Szymerski 190 Szufli<ski 190 Szajba 190 Szafert 190 Stysi<ski 190 Stychno 190 Strachanowski 190 Stasie=uk 190 Stabi<ski 190 Soporowski 190 Skibiszewski 190 Sio=ek 190 Siemczuk 190 Siedlarski 190 Saskowski 190 Salasa 190 Roczkowski 190 Prusiecki 190 Pow'ski 190 Pomirski 190 Podbio= 190 Ple>niarski 190 Piz=o 190 Pieluszczak 190 Peszke 190 Pawlusiak 190 Pasula 190 Opaluch 190 Nolka 190 Najkowski 190 Monasterski 190 Mola 190 Minakowski 190 Milko 190 Miku=ko 190 Mas=owiec 190 Marchocki 190 Machniewicz 190 +aziuk 190 Liptak 190 Lelo 190 Kurmanowski

190 Kuprowski 190 Kujaczy<ski 190 Kuciara 190 Krupowies 190 Kroszczy<ski 190 Korpacz 190 Kociela 190 Kne: 190 Kleszowski 190 Ju>kowiak 190 Jendrysiak 190 Jarzynowski 190 Janawa 190 Haczykowski 190 Gulski 190 Go=aski 190 Gol"dzinowski 190 Gog=oza 190 Gaszek 190 Galusik 190 Gafka 190 Fujarczuk 190 Fojucik 190 Felner 190 Dymus 190 Dymitruk 190 Dwojewski 190 Dreczkowski 190 Drechsler 190 Dargiel 190 Dahm 190 Cie/ak 190 Chwil 190 Bukat 190 Brzuskiewicz 190 Brzeziak 190 Brozdowski 190 Brau=a 190 Bosa 190 Bodanka 190 B=a/yca 190 Biros 190 Birlet 190 Banakiewicz 190 Abrahamowicz 189 Ziob 189 Wypij 189 Wutkowski 189 Woszczy=o 189 Wilkowiecki 189 Wierzga=a 189 Walendzewicz 189 Ucieklak 189 Tracewski 189 Tompalski 189 Szyderski 189 Szmitko 189 Szczyci<ski 189 Sylwanowicz 189 Smolny

189 Skupski 189 Skier> 189 Ruli<ski 189 Rozen 189 Ropi<ski 189 R'czkowiak 189 Prudel 189 Podwyszy<ski 189 Pluto-Pr'dzy<ski 189 Pleba<czyk 189 Pistor 189 Piskunowicz 189 Piekielna 189 P"za 189 Patycki 189 Paterok 189 Pasak 189 Parczyk 189 Orlewicz 189 Niewitecki 189 Nielaba 189 Nelkowski 189 Nebelski 189 Nalichowski 189 Nalewski 189 Mysiorek 189 Muza 189 Murkowski 189 Mula 189 Mrzyg=ocki 189 Mitulski 189 Mi=ob"dzki 189 Mikusi<ski 189 Mieszaniec 189 Mendrala 189 M'drecki 189 Martela 189 Malc 189 Makarczuk 189 +azewski 189 Lotek 189 Losa 189 Ligudzi<ski 189 Lenkowski 189 Lauks 189 Lamot 189 Krzy/kowski 189 Kolenkiewicz 189 Kipiel 189 Kiero<czyk 189 Katus 189 Kapler 189 Jad=owski 189 Herbasz 189 Hawe=ka 189 Hanuszewicz 189 Gustyn 189 Gugnacki 189 Grz"dowski 189 Grze>lak

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 189 Grz'ba 189 Go=ub 189 Go=dy< 189 Gmachowski 189 G=y/ewski 189 Gaszczy<ski 189 Ful 189 Frankowiak 189 Ekman 189 Dziatkowski 189 Dulna 189 Dranikowski 189 Darmach 189 Czyrwik 189 Cmok 189 Cienkosz 189 Chudobi<ski 189 Chrabo= 189 Bunk 189 Bu=atowicz 189 Blinkiewicz 189 Baszczok 189 Bartma<ski 189 Babi> 189 Ankiel 188 Z=omaniec 188 Zipser 188 Zdunik 188 Windorpski 188 Wenski 188 Tasarek 188 Tabaczuk 188 Szurnicki 188 Sztendel 188 Swendrowski 188 Stube 188 Stolka 188 Sp=awi<ski 188 Sordo< 188 Smaczy<ski 188 Sitarczyk 188 Seiler 188 Scis=owski 188 Rumas 188 Rejch 188 Po/arycki 188 Porombka 188 Podlipski 188 Petri 188 Parafianowicz 188 Pachnowski 188 Pachli<ski 188 Owczarzy 188 Nietrzebka 188 Nie>cieruk 188 Niespodziany 188 Moczulak 188 Migawa 188 Mergalski 188 Melzer

188 Maliszczak 188 Maksimczuk 188 Maklakiewicz 188 Majstrak 188 +ucyszyn 188 +odkowski 188 Lichosyt 188 Leus 188 Kwasi<ski 188 Kuma 188 Kudry<ski 188 Kuberna 188 Kruz 188 Korzus 188 Korze<ski 188 Kopiszka 188 Kominowski 188 Ko=aszewski 188 Knecht 188 K=yszewski 188 Klikowicz 188 Klamut 188 Kapo=ka 188 Jersak 188 Hudyma 188 Hincke 188 Herod 188 Herich 188 Hansel 188 Haniewicz 188 Haberski 188 Gryncewicz 188 G=yda 188 Gerka 188 Franelak 188 Fleger 188 Fangrat 188 Ernestowicz 188 Dziurlikowski 188 Dzieszko 188 Dymny 188 Drenda 188 Daniek 188 Czelny 188 Cudok 188 Cofalik 188 Cie>lewski 188 Chucherko 188 Chojnecki 188 Chlebo> 188 Bu:kowski 188 Boski 188 Bogun 188 Boczniewicz 188 Bettin 188 Bedka 188 Barnik 188 Barlak 188 Baldowski 188 Badurowicz

187 Zydor 187 Zwiech 187 Zegarowski 187 Zaso<ski 187 Wojtaszko 187 Wierzcho=owski 187 W'tek 187 Wajner 187 Uriasz 187 Tynor 187 Turlewicz 187 Tabiszewski 187 Szyra 187 Szpaczy<ski 187 Szewczul 187 Stanna 187 Sp"tany 187 Skolarczyk 187 Simka 187 Sil 187 Rzewucki 187 Rybkiewicz 187 Przybytkowski 187 Przybo> 187 Potr": 187 Polan 187 Poczynek 187 Piszczy<ski 187 Piliszko 187 Pie>niak 187 Penconek 187 Pasierbiewicz 187 Papier 187 Pachurka 187 Ondycz 187 Niczke 187 Najdzion 187 Mor 187 Mlicki 187 Mizgajski 187 Minkus 187 Miko=ajun 187 Miketa 187 Mike 187 Lulkiewicz 187 Kurlit 187 Kubaszek 187 Kostanowicz 187 Kordasiewicz 187 Korasiak 187 Koptas 187 Kobla 187 Kloka 187 Kiwacki 187 Kierkowski 187 Juzak 187 J'czy<ski 187 Jaklewicz 187 Iwanczewski 187 Harazi<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

187 Günther 187 Geneja 187 Fulczyk 187 Fularz 187 Fidziukiewicz 187 Felchner 187 Edelman 187 Dziewierski 187 Dubski 187 Druciak 187 Dro<ski 187 Dmytr[w 187 Czorniej 187 Czerwony 187 Czernic 187 Czarnoci<ski 187 Cyfra 187 Cieciuch 187 Chwa=owski 187 Celi 187 Bamber 187 Ba=uszek 187 Bajura 187 Ara{ny 187 Andracki 187 Adaszkiewicz 186 ?amojda 186 Zw"gli<ski 186 Zap"dowski 186 Zakrawacz 186 Zab=udowski 186 Zabierowski 186 Wyrembak 186 Wo=oszynek 186 Wolszlegier 186 Wid=ok 186 Wdzi"ko<ski 186 Wanta 186 Wacnik 186 Urycki 186 Urlich 186 Tu/nik 186 Tu=aza 186 Tra=a 186 Tomaniak 186 Te>luk 186 Tatarata 186 Sztajer 186 Szmigiero 186 Szkolak 186 Szejner 186 Spych 186 Sowulewski 186 Si[dmak 186 S"pio= 186 S"dzimir 186 Sewastianowicz 186 Rupoci<ski 186 Pyszko 186 Psik


POPULARNOÍÇ NAZWISK 186 Potapski 186 Podbilski 186 Perchel 186 Pendrak 186 Parzysz 186 Panna 186 Ostrach 186 Olekszyk 186 Musiej 186 Mi=uch 186 Mik=as 186 Mierski 186 Mielcarzewicz 186 Marcola 186 +acwik 186 Lustig 186 Lingo 186 Le/y<ski 186 Kuzdra 186 Kusber 186 Kurdy> 186 Kuranda 186 Kumoch 186 Kulina 186 Kr"cicki 186 Krenski 186 Kozaczyk 186 Ko>ciewicz 186 Kossmann 186 Konarczak 186 Ko=owiecki 186 Koguc 186 Kobry<ski 186 Kietla 186 Kazu> 186 Kaspruk 186 Kasiuk 186 Kap=oniak 186 Kalika 186 Kaczalski 186 Helwing 186 Hadas 186 Habrych 186 Grabarczuk 186 Go{dziejewski 186 Golema 186 Gmurowski 186 Glin 186 Glaser 186 Gilicki 186 Gie=/ecki 186 Fryze= 186 Fabrycki 186 Dynkowski 186 Duliniec 186 Dudzisz 186 Druka=a 186 Dro/dzik 186 Dro/dziel 186 Cegie=ko

186 Bergandy 186 Banowski 186 Art 185 ?wirski 185 Zwijacz 185 Zubiel 185 Zonenberg 185 Zdybicki 185 Zbrzezny 185 Zagubie< 185 Zachwiej 185 Wisiecki 185 Wirth 185 Wendlandt 185 Wawrzyn[w 185 U=asiewicz 185 Tysi'c 185 Tersa 185 Íwi"toja<ski 185 Íwi"talski 185 Szymo<czyk 185 Szutarski 185 Szudzi<ski 185 Sztejka 185 Szeptycki 185 Swora 185 Stusio 185 Stucki 185 Stru/yk 185 St"pnowski 185 Steczkiewicz 185 Stapi<ski 185 Sierko 185 Sie<czyk 185 Scelina 185 Sapek 185 Samborek 185 Sadanowicz 185 Restel 185 Ren 185 Raszy<ski 185 Prz'da 185 Prymka 185 Pos=owski 185 Piskulski 185 Pi"cek 185 Partacz 185 Pa=kiewicz 185 Osmenda 185 Omelaniuk 185 Olszty<ski 185 Nosorowski 185 Nitsche 185 Myzia 185 Musztyfaga 185 Mita= 185 Miezio 185 Majerz 185 Maczan 185 +opatko

185 +abuszewski 185 Lejawka 185 Leg"za 185 L'd 185 Ku>ta 185 Kupsik 185 Kupijaj 185 Kumaszka 185 Kra>ko 185 Korski 185 Komisarz 185 Kofin 185 Kniter 185 K=ape: 185 Kliniewski 185 Klatecki 185 Kiliszewski 185 K"dryna 185 Kendzia 185 Kazimierak 185 Kampczyk 185 Ja/dzewski 185 Iwo=a 185 Hurek 185 Grz'dzielski 185 Grochowicki 185 G[ralewicz 185 Federczyk 185 Dubacki 185 Dryniak 185 Dreher 185 Dojnikowski 185 D=ucik 185 Dereszy<ski 185 Decewicz 185 Debudaj 185 Danilkiewicz 185 Cynowski 185 Compa 185 Ciwis 185 Ciernia 185 Ciecier"ga 185 Ciapci<ski 185 Chodurski 185 Chabora 185 Certa 185 Byczuk 185 Bugajak 185 Bo:ko 185 B="dzki 185 B=azucki 185 Bielarczyk 185 Bernasiewicz 185 Alankiewicz 185 Aftowicz 184 Zdechlik 184 Z'bik 184 Zarabski 184 Wyrostkiewicz 184 Wymaza=a

184 W=odyga 184 Wisowski 184 Winsztal 184 Wardaszka 184 Warczyg=owa 184 Warachowski 184 Wapniarski 184 Walorski 184 Ujda 184 Tudyka 184 Íwinionoga 184 Íwiatlak 184 Ímigrodzki 184 Szymoszek 184 Szybowicz 184 Sztolcman 184 Szmuk 184 Szlachtowicz 184 Szalu> 184 Switalski 184 Sompoli<ski 184 Sobieszkoda 184 S=ubik 184 Serewi> 184 Sendorek 184 Sawu=a 184 Sargalski 184 Sabaci<ski 184 Rujner 184 Rugor 184 Ro/nawski 184 Rompalski 184 Redka 184 Rawinis 184 Pyssa 184 Pyla 184 Pulka 184 Projs 184 Procki 184 Powietrzy<ski 184 Podko>cielna 184 Pizon 184 Pachecki 184 Osenkowski 184 Oprych 184 Opatowski 184 Opat 184 Nieborek 184 M=otkiewicz 184 Midzio 184 Micha=kowski 184 Maturski 184 Marchaj 184 +ojowski 184 +adyga 184 Liskiewicz 184 Lisica 184 Lamkowski 184 Kutwin 184 Kul'gowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 184 Kuczara 184 Kucik 184 Kubin 184 Krzesiak 184 Kr"glicki 184 Kowalka 184 Knoll 184 Knez 184 Kieliszewski 184 Karasewicz 184 Karabela 184 Kap=o<ski 184 Kaj 184 Janos 184 Jakubcewicz 184 Jab=ko 184 Herbich 184 Hemerling 184 Handerek 184 Ha=ajko 184 Hadrzy<ski 184 Grzesiczak 184 Greczy=o 184 Grabosz 184 Grabiszewski 184 Gotowicz 184 Gontar 184 Gie=zak 184 Gidelski 184 Gachowski 184 Frejnik 184 Francki 184 Fiodorowicz 184 Femiak 184 Farian 184 Dzierz"ga 184 Dylawerski 184 Druzd 184 Domanus 184 Dittmann 184 Czukiewski 184 Cyma<ski 184 Cwiek 184 Cieniawski 184 Ciekli<ski 184 Ciarach 184 Chorobi<ski 184 Burzmi<ski 184 Boniewski 184 Blaszy<ski 184 Bekiesz 183 ?ela{nicki 183 Zdzieborski 183 Zdrza=ka 183 Zdobych 183 Zajder 183 Zag[rowicz 183 Zabrze<ski 183 Woroniec 183 Wojtu>ciszyn

183 Wilemski 183 Widzisz 183 Werstak 183 Walder 183 Wajler 183 Usowski 183 Ulita 183 Tyzo 183 Trypu: 183 Trokowski 183 Tadrowski 183 Íwirko 183 Íwi"tczak 183 Íl"zok 183 Szuplewski 183 Szajerski 183 Syjud 183 Sygiet 183 Surosz 183 Supro< 183 Sterczy<ski 183 Sp[lnicki 183 S=abo<ski 183 Sadalski 183 Sabala 183 Radelczuk 183 Rachelski 183 Rabiniak 183 Pustkowiak 183 Przyrowski 183 Powr[zek 183 Po>niak 183 Polaczkiewicz 183 Pokarowski 183 Plaskacz 183 Pie>cik 183 Pichli<ski 183 Penczek 183 Paszta 183 Pasterak 183 Pasisz 183 Pajurek 183 Paciuch 183 Ososi<ski 183 Orszak 183 Onichimiuk 183 Olszycki 183 Odor 183 Niemy<ski 183 Nico> 183 Mudryk 183 Milski 183 Mazerski 183 Maton[g 183 Matl'g 183 Maso< 183 Marusa 183 Mardo< 183 Ma=ko 183 Makarow

183 +o< 183 Lubicki 183 Ligorowski 183 Lasok 183 Kwella 183 Kuszkowski 183 Kupnicki 183 Kr'/ek 183 Koty=a 183 Koster 183 Ko=oszyc 183 Kolbiarz 183 K=akulak 183 Kluzi<ski 183 Kitkowski 183 Kinach 183 Kaza 183 Kalaczy<ski 183 Kabelis 183 Kabaj 183 Jaz=owiecki 183 Jarowicz 183 Jagielnik 183 Iwankiewicz 183 Interewicz 183 Imach 183 Hutkowski 183 Hejne 183 Har"zga 183 Hady<ski 183 Grocho=a 183 Grim 183 Gradziuk 183 Godecki 183 Gierowski 183 Fonta<ski 183 Feliciak 183 Fafu=a 183 Dzwolak 183 Dziu=ka 183 Dziublewski 183 Dzierlatka 183 Dycha=a 183 Duka 183 Dubie<ski 183 Deutsch 183 Deryng 183 Czykieta 183 Czerko 183 Czapelka 183 Cok 183 Chamio=o 183 Bzdawka 183 Brusik 183 Boho 183 Bobe= 183 B=ato< 183 Bia=asiewicz 183 Bekasiewicz 183 Bednarzak

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

183 Bajena 183 Awsiukiewicz 183 Anysz 182 Zi"bowicz 182 Zboina 182 Wo=ujewicz 182 Winecki 182 Wieci<ski 182 Wichniarek 182 Wasylkiewicz 182 Wasila 182 Warsicki 182 Uran 182 Uniszewski 182 Uhryn 182 Tylmanowski 182 Tuszewski 182 Toczkowski 182 Szywacz 182 Szemborski 182 Sto> 182 Stepczuk 182 Sp[lny 182 Specjalski 182 Sowicki 182 Sobuta 182 Siech 182 Serkis 182 Sarzalski 182 Sakiewicz 182 Rzeppa 182 Rzadkowolski 182 Ry>nik 182 Rdzak 182 Pusto=a 182 Pudliszewski 182 Pstrowski 182 P[=toraczyk 182 Potempski 182 Pogo<ski 182 Podzi<ski 182 Pods"dek 182 Pisk[rz 182 Piros 182 Pilipiec 182 Pero<czyk 182 Penkowski 182 P'zik 182 Pasowski 182 Pajonk 182 Oziomek 182 Orciuch 182 Okrutny 182 Ochyra 182 Niek=a< 182 Nieduziak 182 Nicki 182 Neczaj 182 Nec 182 Mogilski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 182 Miduch 182 Mendo< 182 Manderla 182 Macur 182 Machnica 182 +ukoszek 182 +ankiewicz 182 Lubowicz 182 Lubiniecki 182 Kukuryka 182 Ksybek 182 Krzek 182 Kr"c 182 Kowalkiewicz 182 Korpusik 182 Kleta 182 Klecz 182 Kis=o 182 Kirsch 182 Kazusek 182 Jeglorz 182 Hudala 182 Hotlo> 182 H"ciak 182 Hejka 182 Hajczuk 182 Gwis 182 Gruziel 182 Grodo< 182 Grabowa 182 Go=y{niak 182 Glembin 182 G"sikiewicz 182 Forysiuk 182 Dzbik 182 Drelicharz 182 Dowlaszewicz 182 Donner 182 Dominek 182 Doluk 182 Derra 182 Cyza 182 Cira 182 Chiniewicz 182 Celnik 182 Bzdr"ga 182 Brzoskwinia 182 Brejdak 182 Bojan 182 Bodzenta 182 Bisztyga 182 Bisz 182 Barbarewicz 182 Bannach 182 Bajcer 182 Appel 182 Andrelczyk 182 Andrejew 181 ?ywek 181 ?yma<czyk

181 Zydel 181 Ziemiecki 181 Ziemia<czyk 181 Wrzochal 181 Wilczkiewicz 181 Walerysiak 181 Ustowski 181 Tysiak 181 Tyrcz 181 Trybuch 181 Tom 181 Taczalski 181 Íwierniak 181 Íniadkowski 181 Szyprowski 181 Sztul 181 Szmitka 181 Szczudlik 181 Szanda=a 181 Sywak 181 Stubi<ski 181 Stroczy<ski 181 Spoczy<ski 181 Sobotkiewicz 181 Siorek 181 Sawulski 181 Safader 181 Ruth 181 Rompczyk 181 R"kawik 181 Redzynia 181 Rani> 181 Rajecki 181 Prusiewicz 181 Potrzeba 181 Potasiak 181 Popio=kiewicz 181 Pokorna 181 Pirowicz 181 Pilski 181 Pezowicz 181 Perenc 181 Pawlusek 181 Pa=czak 181 Palenik 181 O{minkowski 181 Ostrowiecki 181 Osiewacz 181 Odzioba 181 Nodzy<ski 181 Nakielny 181 Mysi<ski 181 Murak 181 Mokracki 181 Mojsym 181 Miluski 181 Mi"tkowski 181 Michalczyszyn 181 Miarecki 181 Mataj

181 Mandziej 181 Makula 181 Maksajda 181 Machnacz 181 +awik 181 Litwiniak 181 Ledniowski 181 Lebowski 181 Kurdelski 181 Kuniec 181 Kr[tka 181 Kowa<ski 181 Kotuniak 181 Korabik 181 Kom"dera 181 Kokolus 181 Kocielnik 181 Knol 181 Klec 181 Kietrys 181 Jednorowski 181 Jaroniewski 181 Jajuga 181 Imbiorowicz 181 Hypki 181 Hudecki 181 Ho=ubiec 181 Hnatyk 181 Himmel 181 Heyduk 181 Hapunik 181 Haczkowski 181 Habiera 181 Gwozdowski 181 Grusza 181 Gr'decki 181 Gowarzewski 181 Goralewski 181 G=usiec 181 Girek 181 Gardiasz 181 Galeja 181 Gabrylewicz 181 First 181 Empel 181 Dzyr 181 Doboszy<ski 181 Dembny 181 Czerepko 181 Czerepi<ski 181 Czecholi<ski 181 Cicholski 181 Choszczyk 181 Ca=czy<ski 181 Bot 181 Blachnicki 181 Barut 181 Anus 180 ?es=awski 180 Zysek

180 Zoremba 180 Zapolnik 180 Wryk 180 W[jkiewicz 180 Woropaj 180 Wojsyk 180 Woje<ski 180 Wohlert 180 Witaszak 180 Wasikowski 180 Waniowski 180 Waliszek 180 Walenciej 180 Tr"dowski 180 Trapp 180 Tomkalski 180 Tometczak 180 Ímietanowski 180 Sznajdrowicz 180 Szlichta 180 Szafirowicz 180 Swierc 180 Stojowski 180 Stegienko 180 Stawujak 180 Staszczyszyn 180 Spisz 180 Sowiecki 180 Sobarnia 180 Skapczyk 180 Siemienowicz 180 Sewruk 180 Salwach 180 Saganiak 180 Ryll 180 Rum 180 Rubinkowski 180 Rojda 180 Rekucki 180 Rackiewicz 180 Rabus 180 Py=ka 180 Purgat 180 Prekiel 180 Potrzuski 180 Polko 180 Pokuta 180 Pierwo=a 180 Pawulski 180 O>lak 180 Ostroga 180 Olobry 180 Okruch 180 Od[j 180 Niko=ajew 180 Napiwodzki 180 Nagrabski 180 Mruszczyk 180 Mokrzan 180 Mi=ota

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 180 Miela 180 Micha=uszko 180 Majk 180 Maciantowicz 180 +atwi<ski 180 +ajdecki 180 Leopold 180 Lawrenz 180 Lasyk 180 Ku{nar 180 Kutrzepa 180 Kuraszkiewicz 180 Kupicz 180 Kuglin 180 Krzysztofi<ski 180 Krul 180 Kretschmer 180 Kozaczkiewicz 180 Kowejsza 180 Ko>cielnik 180 Koszucki 180 Korpys 180 Kisielowski 180 Kiepiela 180 K"szczyk 180 Kachnic 180 Janusek 180 Holek 180 Hanuszek 180 Habrowski 180 Gudzowski 180 Guc 180 Gruchlik 180 Gromotowicz 180 Grabiasz 180 Go>cimski 180 Gocman 180 Gocki 180 Gierz 180 Gembka 180 Gajewy 180 Furca 180 Francke 180 Flejter 180 Filla 180 D/ugan 180 D{wigaj 180 Dzieszkowski 180 Dychus 180 Dominiuk 180 D=awichowski 180 Dastych 180 Czo=ba 180 Czama<ski 180 Cupok 180 Cicherski 180 Chudzikowski 180 Cetkowski 180 C'pa=a 180 Buryta

180 Bodora 180 Bladziak 180 Bartolik 180 Ba=towski 180 Ba=ecki 180 Ba:maga 180 Aleksiejczyk 179 ?elawski 179 Zygner 179 Zoch 179 Wyl'g 179 Worosz 179 Wielosz 179 Wielgosik 179 Wiejacha 179 W"drychowski 179 Werda 179 Wasiewski 179 Walburg 179 Tymosiewicz 179 T=omak 179 Tanasiewicz 179 Taler 179 Tadra 179 Íwistun 179 Íwiok=o 179 Ínioszek 179 Íliwonik 179 Szydzik 179 Szybisty 179 Szwat 179 Szutkiewicz 179 Szurmak 179 Szpek 179 Szczyra 179 Swako< 179 Styczek 179 Struck 179 Smu/y<ski 179 Smosna 179 Skurtys 179 Siadaczka 179 Selonke 179 Roznerski 179 Rogo{nicki 179 Reszczyk 179 Rero< 179 Rausz 179 Przysta> 179 Przypis 179 Przerywacz 179 Pruszczy<ski 179 Prasa=ek 179 Portas 179 Poni/y 179 Polejowski 179 Plicha 179 Piwo< 179 Piwarski 179 Piszewski

179 Pi=acik 179 Pietryk 179 Pichola 179 Pere=ka 179 Pechta 179 Pa=ecki 179 Oparcik 179 Nowo>wiat 179 Nadachewicz 179 Murmy=o 179 M[=ka 179 Miskiewicz 179 M"dryk 179 Mehring 179 Malinger 179 +yszyk 179 +ukosz 179 +assa 179 Kwil 179 Kubok 179 Kotyra 179 Kotrych 179 Kotnowski 179 Knefel 179 Klawon 179 Kierszka 179 Kibil 179 Ka{mierak 179 Kapalski 179 Ka=amaja 179 Kalis 179 Kajetaniak 179 Jancik 179 Hendrych 179 Hamerlak 179 Gu=aj 179 Grus 179 Gorajewski 179 Golmento 179 Gieraga 179 Gawinowski 179 Gawa=kiewicz 179 Galarda 179 Flaka 179 Fandrych 179 Dziurdziak 179 Dzieniak 179 Dynarek 179 Duchowski 179 Dorda 179 Dmochewicz 179 Dalba 179 Czy/ykiewicz 179 Cyz 179 Cyga<czuk 179 Cinkowski 179 Cichowlaz 179 Ciachowski 179 Borusiak 179 Bor[wko

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

179 Bielenin 179 Bella 179 Bartusz 179 Bartelak 179 Baniowski 179 Bandera 179 Anacki 178 ?urowicz 178 ?murko 178 ?ele{nicki 178 Zubiak 178 Zozula 178 Zbie< 178 Zatylna 178 Zamiela 178 Wysk 178 W[r 178 Wikali<ski 178 Wieder 178 Walczuch 178 Urzykowski 178 Ulichnowski 178 Tynka 178 Tosiek 178 Íwierzbin 178 Szymor 178 Szwedkowicz 178 Szperling 178 Su>niak 178 Smago< 178 Saczka 178 Saar 178 Rzoska 178 Rusowicz 178 Rozwandowicz 178 Ros=anowski 178 Rokitnicki 178 Rech 178 Pydzi<ski 178 Potiopa 178 P=awny 178 Piero/ek 178 Pieckowski 178 Patryka 178 Paniak 178 Pakuszewski 178 Orlea<ski 178 Okr'g=y 178 Nowikow 178 Migdal 178 Miaskowski 178 Mianowana 178 Mendocha 178 Mateuszuk 178 Maszke 178 Man 178 Ma=odzi<ski 178 Machna 178 Lopko 178 Lipina


POPULARNOÍÇ NAZWISK 178 Krzepicki 178 Kr"towski 178 Kraw"tkowski 178 Kotyl 178 Kotaba 178 Komkowski 178 Komisarczuk 178 Ko=buk 178 Kociemski 178 Juralewicz 178 J[zwa 178 Jerka 178 Jakimczyk 178 Jajkiewicz 178 Hercu< 178 Haniecki 178 Greloch 178 Gra=ek 178 Grajny 178 Go>cimi<ski 178 Florys 178 Erenc 178 El/anowski 178 Dzianok 178 Dudo< 178 Drosi<ski 178 Drewka 178 Do=han 178 Dobrenko 178 Dere/y<ski 178 Demkiewicz 178 Dembczy<ski 178 Czepil 178 Czebotar 178 Chaszczewski 178 Cha=uda 178 Buwaj 178 Bu=ak 178 Brzd'k 178 Brejza 178 Braniecki 178 Borgul 178 Borda 178 Bolczak 178 Bocer 178 Beczkowski 178 Batogowski 178 Adamarek 177 ?a=oba 177 Zydorowicz 177 Wojturski 177 Wla{lik 177 Welka 177 Wejnerowski 177 Wanatowicz 177 Walesiuk 177 Tustanowski 177 Trojniak 177 Tara=a 177 Ímielewski

177 Íci'/ko 177 Szramke 177 Szcze> 177 Syroczy<ski 177 Sydow 177 Supruniuk 177 Suchwa=ko 177 Str[/yna 177 St'cel 177 Sopo:ko 177 Sochala 177 Sm"da 177 Skrobacki 177 Skatulski 177 Skarupa 177 Siudmak 177 Siciak 177 Sewi=o 177 Sampolski 177 Saganek 177 Rzodeczko 177 Rubinkiewicz 177 Rezulak 177 Rajtak 177 Rac 177 Purcha 177 Predel 177 Pogorza=a 177 Pilipiuk 177 Pi"t 177 Piegdo< 177 Peru/y<ski 177 Pender 177 Pawnuk 177 Pawliczuk 177 Pauter 177 Ostapkiewicz 177 Okseniuk 177 Ober 177 Nieoczym 177 Nahajowski 177 Mytko 177 Mryka 177 Morusiewicz 177 Mi"dzybrodzki 177 Masina 177 Masek 177 Mantorski 177 Liczner 177 Le>niok 177 Lejko 177 Lachs 177 Lachawiec 177 Lacek 177 Kurlanc 177 Kurkierewicz 177 Kuberacki 177 Ksycki 177 Krug=y 177 Kostrzak

177 Kostencki 177 Kostarczyk 177 Korbuszewski 177 Klimanek 177 Klem 177 Kieba=a 177 Jasiakiewicz 177 Jarentowski 177 Horst 177 Holk 177 Hochman 177 Habera 177 Gumienik 177 Grabusi<ski 177 Gorzelana 177 Golicz 177 Golder 177 Glamowski 177 Gawinkowski 177 Gaul 177 Gajewczyk 177 Gadkowski 177 Freyer 177 Freiberg 177 Fl'dro 177 Filcek 177 Drogomirecki 177 Drobnicki 177 Doro/ 177 Derdzikowski 177 Delik 177 Czypek 177 Cwielong 177 Ciaciuch 177 Chat 177 Burlaga 177 Budziaszek 177 Bochna 177 Bitowt 177 Bergman 177 Babiracki 177 Awdziej 177 Anyszek 177 Abrahamczyk 176 Zi"zio 176 Zie<ko 176 Zi'ber 176 Ziarniewicz 176 Zdanek 176 Zawielak 176 Zastawa 176 Zamachowski 176 Zaj'czek 176 Zadro/niak 176 Wyle/a=ek 176 Wyczesana 176 Wutke 176 Wojtyczko 176 Wardawa 176 Wanatowski

176 Tymoszczuk 176 Tubisz 176 Trojakowski 176 Trajer 176 Tomczok 176 Tetla 176 Teodorski 176 Szumlak 176 Szorcz 176 Szelachowski 176 Szarawara 176 Synoracki 176 Suhak 176 Sucho<ski 176 Styli<ski 176 Str"bski 176 Strauss 176 Stelmasi<ski 176 Stefaniec 176 Starsiak 176 Stablewski 176 Sprenger 176 Smag=owski 176 S=abisz 176 Scibor 176 Samiczak 176 Salwiczek 176 Saczy<ski 176 Rozmanowski 176 Reginia 176 Rebelski 176 Pusiak 176 Przewi"{likowski 176 Pr"tkiewicz 176 Porc 176 Pontus 176 Pisarewicz 176 Pierlak 176 Pieknik 176 Piecko 176 Pero<ski 176 Pelec 176 Pejka 176 Paniczko 176 Pajkowski 176 Oszczak 176 Oswald 176 Orma<czyk 176 Opaska 176 Onik 176 Ochmanek 176 Ob="kowski 176 Nowostawski 176 Morzuch 176 Matyszczuk 176 Masewicz 176 Madzelan 176 +owisz 176 +ochy<ski 176 Luze<czyk

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 176 Lubie<ski 176 Lubach 176 Litwic 176 Listwo< 176 Letniowski 176 Lamentowicz 176 Lamenta 176 Laks 176 Labryga 176 Kutak 176 Kurt 176 Kurdubski 176 Kunkowski 176 Kummer 176 Kujanek 176 Krzyzi<ski 176 Krysztopa 176 Krystman 176 Krakiewicz 176 Kosydar 176 Kostanek 176 Kordulewski 176 Koczar 176 Kierno/ycki 176 Kieljan 176 Kicman 176 Kasior 176 Karaluch 176 Jungiewicz 176 Jaroszczyk 176 Janz 176 I/yk 176 Iwaneczko 176 Horoba 176 Henrykowski 176 Harpula 176 Haberla 176 Guderski 176 Gudan 176 Gordziejewski 176 Gor'czniak 176 Glijer 176 Glensk 176 Giesa 176 Gaza 176 Gawerski 176 Gaborski 176 Dyko 176 Dworacki 176 Durma=a 176 Drzy/d/yk 176 Drabiec 176 Dom/a=owicz 176 Dobiosz 176 Cilulko 176 Chromczak 176 Caryk 176 Burszta 176 Burno 176 Braniewski

176 Brachowski 176 Bondel 176 Bolis"ga 176 Bojka 176 Bernaczyk 176 Bejmert 176 Baumert 176 Baltyn 175 Zygowski 175 Zychal 175 Zu< 175 Zaj 175 Zachacz 175 Wyrodek 175 Wypyski 175 W=uka 175 Wilkaniec 175 Wi"sik 175 W"dzonka 175 Wersocki 175 Wali> 175 Usyk 175 Ul'/ka 175 Tatarewicz 175 Íwi"szek 175 Ícibiorski 175 Szypulewski 175 Szylin 175 Szurman 175 Szramski 175 Suskiewicz 175 Strzempek 175 Stacharski 175 Sm[=ko 175 Sienica 175 Salbert 175 Sakrajda 175 Sabo 175 R[/anek 175 Ro/d/y<ski 175 Rozmarynowicz 175 Rostocki 175 Rogalka 175 Radzimierski 175 Pydzik 175 Pulak 175 Przastek 175 Pruczkowski 175 Po/niak 175 Podziemski 175 Pluto-Prondzi<ski 175 Pirecki 175 Ostrom"cki 175 Osemlak 175 Opa=ko 175 Oci<ski 175 Oborzy<ski 175 Nozderka 175 Nitarski 175 Niemojewski

175 Nicia 175 Muzal 175 Musieli<ski 175 Miniewski 175 Milaniak 175 Miklewicz 175 Ma=opolski 175 Majsnerowski 175 Magierek 175 +"t 175 +apu: 175 +apko 175 +abanowicz 175 Lusina 175 Longa 175 Libertowski 175 Kurczych 175 Kuflowski 175 Ksi'/czak 175 Krejner 175 Kozorys 175 Kozaryn 175 Koczyba 175 Knieja 175 K=ujszo 175 Klubi<ski 175 Kla> 175 Kiwa=a 175 Kit 175 Kirszenstein 175 Kierach 175 J"drol 175 Jarmakowicz 175 Jagielnicki 175 Iwaszek 175 Hudek 175 Hornung 175 Hora 175 Herjan 175 Grzesiewicz 175 Gruchacz 175 Gramowski 175 Golasowski 175 Gniewczy<ski 175 Giedziun 175 Gerej 175 Fulbiszewski 175 Frosik 175 Felicki 175 Fejfer 175 F'ferko 175 Fagasi<ski 175 Fabrowicz 175 Fabja<czyk 175 D{wierzy<ski 175 Dychto 175 Dojutrek 175 Dobra> 175 Dobias 175 Desecki

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

175 Czwartek 175 Czuwara 175 Czuchnowski 175 Cyrklaff 175 Cycak 175 Cieniek 175 Ciemiecki 175 Cholewiak 175 Chodo=a 175 Chabko 175 Cempulik 175 Bzowa 175 Bzdyk 175 Bruderek 175 Boruszczak 175 Bojaryn 175 Bizub 175 B"cki 175 Belt 175 Beczak 175 Bechci<ski 175 Bat 175 Baczma<ski 174 Zientala 174 Z'tek 174 Zaperty 174 Zacharkiewicz 174 Wilary 174 Wiertelorz 174 Wencek 174 Weiher 174 Wdowikowski 174 W'trobi<ski 174 Wawrzeczko 174 Warmuzi<ski 174 Warde<ski 174 Waci<ski 174 Ubycha 174 Tr'bczy<ski 174 Trawnik 174 Tocki 174 Tichoniuk 174 Tews 174 Terejko 174 Íwiat=a 174 Sztramski 174 Szrejter 174 Szoja 174 Szczerbuk 174 Szczeg[lski 174 Straburzy<ski 174 Stel"gowski 174 Stachnio 174 Sowi{ra= 174 So=obodowski 174 Sojak 174 Smorawi<ski 174 Smolicz 174 Smolczewski 174 Sklarek


POPULARNOÍÇ NAZWISK 174 Siutkowski 174 Ser[wka 174 Saleta 174 Rozenberg 174 Rom 174 Rakszewski 174 Pundyk 174 Puchalik 174 Prymak 174 Pobudkiewicz 174 Pietz 174 Pieczek 174 Piechucki 174 Pasierski 174 Parszyk 174 Pantak 174 Panchyrz 174 Osumek 174 Os=owski 174 Olesek 174 Nyks 174 Miody<ski 174 Minikowski 174 Miklasi<ski 174 Mihu=ka 174 Michalicki 174 Miatkowski 174 Melewski 174 Mechowski 174 Mariankowski 174 Magosz 174 +odziewski 174 Lulkowski 174 Lewoc 174 Lamprecht 174 Lalek 174 Ku/ma 174 Kowaliczek 174 Kopaszewski 174 Kontowski 174 Konstanciuk 174 Koksa 174 Kobyra 174 Kniejski 174 Knesz 174 Ki>lak 174 Karweta 174 Kanoza 174 Kama: 174 J[{wiuk 174 J"drecki 174 Jasikowski 174 Izydorczak 174 H=awiczka 174 Hirniak 174 Haberko 174 Gzyra 174 Gudalewski 174 Groszkiewicz 174 Gronert

174 Gomoli<ski 174 Gitner 174 Gaszak 174 Gajczak 174 Gabryelewicz 174 Futera 174 Forreiter 174 Fidurski 174 Enerlich 174 Elminowski 174 Dukarski 174 Dru/d/ 174 Dre/ewski 174 Der 174 Dekiel 174 Czeladzi<ski 174 Czapkiewicz 174 Ciejek 174 Cichor 174 Brandebura 174 Binert 174 Bieguszewski 174 Benecki 174 Ba: 174 Aposto= 174 Angerman 174 Ali<ski 174 Adamusik 173 ?yndul 173 Z=otorzy<ski 173 Zi"bacz 173 Zdanuczyk 173 Zarachowicz 173 Zamy>lewski 173 Wylaz=owski 173 Wodzicki 173 Wero<ski 173 Warszycki 173 Udycz 173 Tyman 173 Trynkiewicz 173 Trowski 173 Tchorowski 173 Szwabe 173 Szperlik 173 Szoski 173 Szar=ata 173 Sulgostowski 173 Suchacki 173 Stypik 173 Stoch=a 173 St"/a=y 173 Soppa 173 Sok 173 Sk=ucki 173 Siekierkowski 173 Salczy<ski 173 Rzepko 173 Ruszczycki 173 Rusi=owski

173 Rumocki 173 Rotnicki 173 Rokuszewski 173 Rog[z 173 Rempalski 173 Rajfur 173 Pydynowski 173 Pulchna 173 Proske 173 Proga 173 Profus 173 Pracuch 173 Posi=ek 173 Pokojowczyk 173 Pi'tczak 173 Paszczy<ski 173 Pardus 173 Packi 173 Osnowski 173 Ogrocki 173 Nelec 173 Nauka 173 Nalewaja 173 Mu/y=o 173 Muzykiewicz 173 Muszer 173 Moroch 173 Mitu> 173 Mering 173 Mazurewicz 173 +ukasz[w 173 +ochocki 173 +oboziak 173 +'czniak 173 +azaj 173 +amacz 173 +aciok 173 Lisaj 173 Liminowicz 173 Ladowski 173 Kwoczko 173 Kurec 173 Kubaszczyk 173 Krajczyk 173 Kosturek 173 Ko=czyk 173 Ko='taj 173 K=apa 173 Klewicki 173 Kleemann 173 Kawnik 173 Kasiorek 173 Karmi<ski 173 Kamycki 173 Justyniarski 173 Junka 173 Jaje>nica 173 Jaciuk 173 Jaborski 173 Insadowski

173 I=endo 173 Hylla 173 Horoszczak 173 Ho=owiecki 173 Hejniak 173 Gu{li<ski 173 Gu>tak 173 Guminiak 173 Gruz 173 Grunau 173 Grempka 173 Got[wka 173 Gostek 173 Gondko 173 Golasa 173 G=odny 173 G'tarz 173 Frygier 173 Foszczy<ski 173 Fornagiel 173 Fluda 173 Florianowicz 173 Figlewski 173 Dzia=owy 173 Dorn 173 Damm 173 Czort 173 Czereba 173 Czechanowski 173 Cytryniak 173 Cio: 173 Cie>lowski 173 Ciepielski 173 Cieleban 173 Chudowolski 173 Charciarek 173 Capik 173 Bystrzanowski 173 Burzych 173 Burza=a 173 Bukowicz 173 Brauner 173 Borodzicz 173 Born 173 Borchert 173 Bogdo= 173 Bistram 173 Bierowiec 173 Bieranowski 173 Baso< 173 Bartko 173 Barta 173 Badtke 173 Alejski 173 Albingier 172 Zda<kowski 172 Zawieski 172 Za="gowski 172 Zalesko 172 Wyduba

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 172 Wronko 172 Wlaz=a 172 Uryzaj 172 Ugorski 172 Ugniewski 172 Tucznio 172 Traskowski 172 Tarczykowski 172 Talecki 172 Tajs 172 Íwi'tko 172 Íwiatowy 172 Íciegienny 172 Szuma 172 Sztabkowski 172 Szlosarczyk 172 Szargut 172 Szafi<ski 172 Sytnik 172 Sysio 172 Sudra 172 St"/alski 172 Stepuch 172 Starkiewicz 172 Skwirut 172 Skrajnowski 172 Sini=o 172 Sidorek 172 Sandak 172 Rze{wicki 172 Rumpel 172 Rudna 172 Roznowski 172 Rozkrut 172 Rosocha 172 Py/y<ski 172 Pycio 172 Prekurat 172 Pozna< 172 Polowa 172 P=odzik 172 Pitlok 172 Pietrzakowski 172 Piechaczyk 172 Perlicki 172 Peek 172 Paszczak 172 Papierniak 172 Owsia<ski 172 Oryszewski 172 Ochel 172 Nowojski 172 Nie/urawski 172 Mondel 172 Monczak 172 Miszkowski 172 Miszk 172 Miklus 172 Micki 172 Michcik

172 Mi'dowicz 172 M"dyk 172 Matulis 172 Maternia 172 Ma>lewski 172 Maka=a 172 Magnucki 172 Macuk 172 +azuchiewicz 172 Leporowski 172 Lembowicz 172 Laps 172 Kwadrans 172 Krejpcio 172 Korcala 172 Konicz 172 Klupie: 172 Kizior 172 Kiszycki 172 Kinasiewicz 172 Kierstan 172 Kaszczy<ski 172 Karwasi<ski 172 Kajdana 172 Iwasiuk 172 Itrych 172 Hry: 172 Horodko 172 Ha=atek 172 Gutkiewicz 172 Grzybacz 172 Gruchel 172 G[rszczyk 172 Goryczko 172 Gielniowski 172 Gachewicz 172 Furgacz 172 Frejowski 172 Fornalewicz 172 Feruga 172 Elendt 172 Dr[{d{ 172 Dolasi<ski 172 D"dys 172 Dejniak 172 Dam 172 Dajda 172 Da:ko 172 Çwirze< 172 Çmak 172 Czerepaniak 172 Chrastek 172 Chluba 172 Cabel 172 B{dzion 172 Bziukiewicz 172 Byczko 172 Browarek 172 Borzykowski 172 Bihun

172 Biedna 172 Betke 172 Bandyszewski 172 Ada>ko 171 Zymon 171 Zg[rzy<ski 171 Wita<ski 171 Witalis 171 Wiland 171 Wiernek 171 W"glerski 171 Wajcht 171 Tosza 171 Tonn 171 T=uczkiewicz 171 Thrun 171 Ímich 171 Szwedziak 171 Szwaczyk 171 Szestowicki 171 Szczytkowski 171 Szarwas 171 Szajnar 171 Syzd[= 171 Suwart 171 Suru=o 171 Stasiaczek 171 Sioch 171 Sieby=a 171 Serwacki 171 Sacharewicz 171 R[wi<ski 171 Rozkwitalski 171 Roszczynialski 171 Rapita 171 Rado 171 Pszon 171 Prze>lica 171 Przeracki 171 Polk 171 Poleszuk 171 Podwi<ski 171 P=askonka 171 Pieszczy<ski 171 Pichalski 171 Piask 171 Pezdek 171 Pep=o<ski 171 Peca 171 Pa=acha 171 Oszu>cik 171 Mi'c 171 Merecki 171 Melanowicz 171 Manteufel 171 Majko 171 Magnus 171 Luksa 171 Lipowczyk 171 Le>niczuk

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

171 Lamperski 171 Kulpok 171 Kruszko 171 Koszelnik 171 Knigawka 171 K=ek 171 Kierklo 171 Kaniut 171 Kampe 171 Kalmuk 171 Juretko 171 J"drzejuk 171 Jakowlew 171 Herud 171 Hamerli<ski 171 Grubek 171 Grochmal 171 Grabny 171 Goralczyk 171 Gmitrzak 171 Gie=don 171 Geller 171 Garczorz 171 Fryczy<ski 171 Freund 171 Flakowicz 171 Fingas 171 Durtka 171 Dry<kowski 171 Drobysz 171 Dorenda 171 Domonik 171 Dmytryk 171 Deniziak 171 Dembinski 171 Deli> 171 Danyluk 171 Cyrys 171 Cipora 171 Chodup 171 Chodacz 171 Chochli<ski 171 Chimkowski 171 Cha=upczy<ski 171 Bundz 171 Bujdasz 171 Bralczyk 171 Boras 171 Biegacz 171 Bezulski 171 Be=c 171 Bassara 171 Babczyk 171 Animucki 171 Anchim 170 ?uchelkowski 170 ?era 170 Zbozie< 170 Wypyszy<ski 170 Wrza=ka


POPULARNOÍÇ NAZWISK 170 Wodejko 170 Wi=a 170 Warszy<ski 170 Walach 170 Ucherek 170 Tutkaj 170 Truchanowicz 170 Terkiewicz 170 Tarazewicz 170 Tabaczka 170 Íwigost 170 Szlachciak 170 Szerwi<ski 170 Strzelak 170 Stopnicki 170 Stateczna 170 Spodar 170 Senftleben 170 Scheffs 170 Sandach 170 Rzymyszkie wicz 170 Rusewicz 170 Rudner 170 R[/nowicz 170 Rochala 170 Rejkowicz 170 Rabcewicz 170 Pyczak 170 Ptaszyk 170 Prymaka 170 Pozimski 170 Posadowski 170 Popielecki 170 Podejma 170 Pistelok 170 P"pkowski 170 Petrzak 170 Pempu> 170 Pacierz 170 Osikowicz 170 Oleczek 170 Okapa 170 Ochalik 170 Niesyt 170 Naparty 170 Nale>nik 170 Najewski 170 Muryn 170 Muchalski 170 Mozal 170 Monach 170 Molewski 170 Micha=czyk 170 Maskiewicz 170 Markiton 170 Mame=ka 170 +adak 170 Lutoborski 170 Lenga 170 Kunze

170 Kubosz 170 Ksepko 170 Krom 170 Kremiec 170 Kredens 170 Kramp 170 Kolad 170 Klawa 170 Kierepa 170 Katy<ski 170 Karpuk 170 Kapy> 170 Kapela<czyk 170 Kajut 170 Jesio=kiewicz 170 Jaje>niak 170 Jadczyszyn 170 Holcman 170 H"> 170 Hesse 170 Helik 170 Harczuk 170 Hajost 170 Grzondziel 170 Gryziak 170 Gregorkiewicz 170 Gorz'd 170 Go=asiewicz 170 Gogo=kiewicz 170 Gnich 170 Glama 170 Giziewicz 170 Gawe=da 170 Gardulski 170 Gajderowicz 170 Fetter 170 Fender 170 Falender 170 Dygant 170 Dru: 170 Dro{dziok 170 Dobromilski 170 Cytrycki 170 Cytrowski 170 Cebeli<ski 170 Bukolt 170 Buchaniec 170 Brzustowski 170 Bruzdewicz 170 Boyke 170 Borzemski 170 Bodylski 170 Bodalski 169 Zyznowski 169 Zubilewicz 169 Zimolong 169 Ziajor 169 Zgondek 169 Wyr[d 169 Wujda 169 Wojdanowicz

169 Wittchen 169 Wejher 169 Warmijak 169 Wandor 169 Usik 169 Torzy<ski 169 Tesarski 169 Tamulewicz 169 Íwigo<ski 169 Íwiechowicz 169 Szpaderski 169 Szczesik 169 Synakowski 169 Stoszko 169 Skupnik 169 Serwaczak 169 Saracyn 169 Rylewicz 169 Rycki 169 Ruks 169 Rozenkiewicz 169 Rolik 169 Rejer 169 Radel 169 Raczykowski 169 Pyzalski 169 Przywo{na 169 Przegendza 169 Prociak 169 P[=rolnik 169 Pogorza=ek 169 Pla/uk 169 Piputa 169 Perun 169 Pastuszuk 169 Pasternok 169 Parzonko 169 Papo< 169 Pa=uski 169 Palt 169 Palion 169 Palenica 169 Ossowicki 169 Osiejuk 169 Odwa/na 169 Nodzak 169 Niemaszyk 169 Nastalski 169 Mazuryk 169 Marel 169 Mardofel 169 Lukosz 169 Ludwiczuk 169 Le>nowolski 169 Lambert 169 Kuroczycki 169 Kurco< 169 Kumkowski 169 Kuleszo 169 Kukielski 169 Kuczora

169 Kubkowski 169 Kr[lski 169 Kromp 169 Krahel 169 Kosztowniak 169 Kopystecki 169 Kopciewicz 169 Kondak 169 Klukiewicz 169 Klekowicki 169 Kazikowski 169 Kaszkiel 169 Kalawski 169 Kalas 169 Kalamat 169 Jurgowiak 169 J[zefek 169 Jaromirski 169 Ilecki 169 Henkiel 169 Hamryszczak 169 Habuda 169 Gwo{dzi<ski 169 Grzegorczyn 169 Grzebisz 169 Grzebieniow ski 169 Grefkowicz 169 Grabczyk 169 Gosieniecki 169 Godo< 169 G=uski 169 Forma<ski 169 Farbisz 169 Dropek 169 Dotka 169 Dornowski 169 Derewenda 169 Derej 169 Çmielewski 169 Czuja 169 Cugowski 169 Ciurlik 169 Ca=uch 169 Buziak 169 Bro<ka 169 Bracichowicz 169 Bindek 169 Bi=an 169 Biernaciak 169 Bajka 169 Arma<ski 169 Anusik 169 Andrzejkowicz 169 Andryszek 169 Alfut 169 Agnieszczak 169 Adasik 168 ?ywno 168 ?ebryk 168 Znaczko

168 Zi"bakowski 168 Zabie==o 168 Wygralak 168 Wo{niewicz 168 Wo=kow 168 Winkiewicz 168 Wilas 168 Wekwert 168 Wanago 168 Ufnalski 168 Tyszewski 168 Turza 168 Tu=a 168 Trz"simiech 168 Trz'ski 168 Tr[lka 168 Trembi<ski 168 Tarnowiecki 168 Tankiewicz 168 Íciuba 168 Szumigalski 168 Szmatloch 168 Szermer 168 Szalczy<ski 168 Storczyk 168 Starzyczny 168 Starybrat 168 Solga 168 Soborak 168 Smolewski 168 S=owak 168 Siuchni<ski 168 Sikorzy<ski 168 Siekierzycki 168 Sidowski 168 Sekieta 168 Samelak 168 Sajnog 168 Ropa 168 Rokitka 168 Rodzewicz 168 Reszelski 168 Remiasz 168 Reis 168 Rabij 168 Przykucki 168 Przykaza 168 Po/arski 168 Poproch 168 Pobo/y 168 Pilacki 168 Pika=a 168 Pietrukaniec 168 P"kal 168 Permus 168 Perdion 168 Paskuda 168 Pa=aszy<ski 168 Padowski 168 Pactwa 168 O>r[dka

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 168 Orkowski 168 Olszowiak 168 Olk 168 Norwa 168 Niedojad 168 Neyman 168 Nawa=a 168 Nadstazik 168 Mordawski 168 Mi/ejewski 168 Mizeracki 168 Mi"siak 168 Miakisz 168 Mecner 168 Ma>luk 168 Malitowski 168 Lipicki 168 Lentowicz 168 Leci<ski 168 Kwasi/ur 168 Ku{niecow 168 Kuziemkowski 168 Kusznier 168 Kurtz 168 Kuchowicz 168 Kowalikowski 168 Kosztowna 168 Koszelak 168 Korzeniewicz 168 Korda> 168 Ko=tek 168 Kletkiewicz 168 Klause 168 Kizi<ski 168 Kateusz 168 Jojczyk 168 Jocek 168 J"drowiak 168 Jarmuszewski 168 Janiel 168 Jamroszczyk 168 Hop 168 Halikowski 168 Hajnce 168 Glapski 168 Garncarczyk 168 Foltyniewicz 168 Fiecek 168 Felczerek 168 Famielec 168 Dziudzia 168 Durejko 168 Dedek 168 Dalkiewicz 168 Cyris 168 Ciecior 168 Ciechelski 168 Cicirko 168 Choli<ski 168 Chodorowicz 168 Chochlewicz

168 Cherkowski 168 Cencek 168 Burdelski 168 Buga<ski 168 Bordewicz 168 Bodziachowski 168 Blabu> 168 Biszkont 168 Bejenka 168 Behr 168 Bazior 168 Bancarzewski 167 ?eligowski 167 Zulewski 167 Ziubi<ski 167 Zimek 167 Zgardzi<ski 167 Zasuwik 167 Zacha 167 Woronowski 167 Wolszleger 167 W=oczkowski 167 Wi>li<ski 167 W"clewicz 167 Walery> 167 Trafisz 167 Toma<ski 167 To=ysz 167 Tobias 167 Tarantowicz 167 Ímiejczak 167 Ílugaj 167 Ílota=a 167 Íciubid=o 167 Szwagrzak 167 Szufrajda 167 Sznurkowski 167 Szmidla 167 Szandurski 167 Szajstek 167 Strojw's 167 Stawiecki 167 S=awnikowski 167 Sieraj 167 S"dzielewski 167 Serweci<ski 167 Serednicki 167 Saktura 167 Rygas 167 Rydzanicz 167 Ry: 167 Rybaczewski 167 R[/owski 167 Rotko 167 Rotkegel 167 Romecki 167 Riemer 167 Remiorz 167 Raniewicz 167 Ramu> 167 Pryjomski

167 Pranszke 167 Potentas 167 Popiak 167 Pompka 167 Pomichowski 167 Pokorowski 167 P=[cieniczak 167 Plachetka 167 Pierzchanow ski 167 Piechotka 167 Pawliszewski 167 Paszt 167 Pastewka 167 Paga 167 Oziewicz 167 Naumczuk 167 Natoniewski 167 Midera 167 Mas 167 Malchar 167 Malarek 167 +yk 167 +bik 167 +azorko 167 Lichaczewski 167 Libowski 167 Lemka 167 Lauk 167 Kupid=owski 167 Kulawi<ski 167 Kuja=owicz 167 Krudysz 167 Kr[wczy<ski 167 Kr'kowski 167 Krac 167 Kozie==o 167 Konieczkowski 167 Koczura 167 Klimasi<ski 167 Kika 167 Kiercul 167 Kanclerski 167 Kalwajtys 167 Kalek 167 Jusiel 167 J"czmie< 167 Jencz 167 Jefimow 167 Jaks 167 Ignor 167 He=mi<ski 167 Hajdy=a 167 Gr"ziak 167 Gomu=kiewicz 167 Gomuli<ski 167 Geniusz 167 Gajowiec 167 Fraszczy<ski 167 Fig[rski 167 Falewicz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

167 Ekielski 167 Do="giewicz 167 Daczy<ski 167 Czo=czy<ski 167 Cytlak 167 Cyfka 167 Cudnowski 167 Cudecki 167 Cielec 167 Chwa=kowski 167 Chram"ga 167 Chmist 167 Chmielorz 167 Chalcarz 167 Capaja 167 Byd=owski 167 Bryga=a 167 Bendykowski 167 Bede=ek 167 B'calski 167 Barc 167 Banel 167 Badera 167 Bachmura 167 Aramowicz 167 Anglart 167 Andrzejkie wicz 167 Ampu=a 166 ?yromski 166 ?'d=owski 166 Zimkowski 166 Zdrowak 166 Zbojna 166 Zawieracz 166 Zabro< 166 Wyszpolski 166 Wolnikowski 166 Wojczak 166 Witasiak 166 W"c=aw 166 W"c=a> 166 Wajzer 166 Usi<ski 166 Tusz 166 Turowiecki 166 Tumas 166 Trzaskacz 166 Tonia 166 Tom/y<ski 166 Íniadek 166 Szyman 166 Sztych 166 Sztafi<ski 166 Szl[sarczyk 166 Szkuat 166 Szapowa= 166 Surmaj 166 Supranowicz 166 Stroisz 166 Stawisi<ski

166 Spik 166 Spalony 166 So=towski 166 Skwierz 166 Sierzchu=a 166 Sierputowski 166 Siemionko 166 Sibielak 166 Sachar 166 Ru/ycki 166 Ruskowiak 166 Ro/niakowski 166 Rozp"dzik 166 Retelewski 166 Renn 166 Renc 166 Pyjor 166 Pupka-Lipi<ski 166 Prymon 166 Pruk 166 Polanek 166 Pielot 166 Piechut 166 Petecki 166 Papla 166 Packiewicz 166 Oklesi<ski 166 Okas 166 Nierada 166 Niemcewicz 166 Naszkiewicz 166 Nadstawny 166 Misiaczyk 166 Milanowicz 166 Mensfeld 166 Margielewski 166 Maczyszyn 166 Macha= 166 Lepiorz 166 Leleniewski 166 Lakota 166 Kurtys 166 Kuczmierczyk 166 Kuczmera 166 Krutak 166 Krupniewski 166 Kr"zel 166 Kortylewski 166 Kopi> 166 Kopaczel 166 Koj=o 166 Koczyw's 166 Klekociuk 166 Kemu> 166 Kasyna 166 Kardela 166 Kamusi<ski 166 Kalwa 166 Ju{win 166 Jureczek 166 Jugowiec


POPULARNOÍÇ NAZWISK 166 J[/wiak 166 J[zef 166 Jochim 166 J"/ak 166 J"drycha 166 J"drusi<ski 166 Jegorow 166 Jarominiak 166 Jagielak 166 Humi<ski 166 Huchrak 166 Ho=dys 166 Herzberg 166 Haupt 166 Ha=un 166 Halko 166 Gwardzik 166 Greinert 166 Godawski 166 Gawryl 166 Garyga 166 Garnysz 166 Gandera 166 Fudyma 166 Franciszczak 166 Florko 166 Flisik 166 Figurniak 166 Ferdzyn 166 Fedeczko 166 Faryj 166 Fajfrowski 166 Erkiert 166 Engiel 166 Dykty 166 Durazi<ski 166 Dubanik 166 Drzeniek 166 Disterheft 166 Cyprych 166 Cieloszczyk 166 Chynek 166 Choroszy<ski 166 Chocian 166 Brzemi<ski 166 Borlik 166 Bombrych 166 Bobela 166 Biszof 166 Birnbaum 166 Bider 166 Bedrunka 166 Barga<ski 166 Bank 166 Adamiok 165 ?ywanowski 165 ?ebro 165 Zo=a 165 Zembaty 165 Zd/alik 165 Zastawnik

165 Wrzo=ek 165 Wrzaskowski 165 Wi[rkowski 165 Wielek 165 Wiadrowski 165 Wawrzyniec 165 Uziak 165 Tyliba 165 Tychmano wicz 165 Tulicki 165 Tr'ba 165 Tora 165 Íwitacz 165 Íwinka 165 Szymakowski 165 Szulowski 165 Szuda 165 Swaczy<ski 165 Surkont 165 Styczyrz 165 Stasinowski 165 Skreczko 165 Skatu=a 165 Siegel 165 Siedlarek 165 Sieczko> 165 Sia=kowski 165 Schweda 165 Rydzo< 165 Rogacewicz 165 Pyrdo= 165 Puternicki 165 Przebindow ski 165 Pruban 165 Pogorzelczyk 165 Podhajny 165 Pierunek 165 Pielacha 165 Pichura 165 Osowicz 165 Osmelak 165 Oleksyn 165 Nicgorski 165 Nica=ek 165 Neter 165 Myszczyszyn 165 Mroz 165 M[jta 165 Morze 165 Miernikiewicz 165 Miczy<ski 165 Meryk 165 Melnicki 165 M'drzy<ski 165 Marchewczyk 165 Maniara 165 Mamys 165 Makarczyk 165 +'giewczyk

165 +apin 165 Ludowicz 165 Lubryka 165 Liedke 165 Lichta<ski 165 Legacki 165 Kurta 165 Kukiel 165 Kudzin 165 Krzok 165 Krajecki 165 Ko>niewski 165 Kosiara 165 Kordiak 165 Kiwacz 165 Kisio 165 Kisi<ski 165 Kie/el 165 Kamaszewski 165 Jendrych 165 Jakowicz 165 Itrich 165 Isa<ski 165 Heimann 165 Harupa 165 Habiak 165 Grelus 165 Gorazdowski 165 G=ozak 165 Gier=ach 165 Gardzio=a 165 Gapsa 165 Gandurski 165 Filimon 165 Ferfet 165 Fedan 165 Dyngosz 165 Duzowski 165 Dura<ski 165 Dumkiewicz 165 Czyrnia 165 Czempas 165 Czemko 165 Cyzman 165 Cuglewski 165 Cimaszewski 165 Cierzniewski 165 Chwo=ka 165 Chuchmacz 165 Chrul 165 Busek 165 Burniak 165 Bujniewicz 165 Buczy=o 165 Buc=aw 165 Brodka 165 Borto 165 Borczak 165 B="cki 165 Bi>ta 165 Bina>

165 Beci<ski 165 Basarab 165 Bajzert 164 ?mudowski 164 ?elazi<ski 164 Zosiuk 164 Zdzichowski 164 Zaborny 164 Wysmoli<ski 164 Wulkiewicz 164 Wojciul 164 Woc=aw 164 Wierzchowiak 164 Wicek 164 Wasiura 164 Waluch 164 Wadowiec 164 Tu=ak 164 Trzebski 164 Tracichleb 164 Tokarewicz 164 T"/ycki 164 T'del 164 Íramski 164 Íluzek 164 Ílaz 164 Ícipie< 164 Szymorek 164 Szykulski 164 Szpojda 164 Szopieraj 164 Szawiel 164 Sza=a>ny 164 Sygidus 164 Suterski 164 Sumka 164 Strojec 164 Stra/y<ski 164 Stobrawa 164 Stellmach 164 Stahl 164 Sp[lna 164 Sionko 164 Sieradzi<ski 164 Sieczkarek 164 Serdak 164 Sefery<ski 164 Sasu=a 164 Sap 164 Samojedny 164 Porczek 164 Poncyliusz 164 Pokrzywniak 164 Podralski 164 Podko>cielny 164 P"tlak 164 Parzygnat 164 Parobiec 164 Pachelski 164 Osadowski 164 Olton

164 Olkusz 164 Obli<ski 164 Nadstawna 164 Muchla 164 Morajko 164 Moderski 164 Mi"sikowski 164 Mielniczyn 164 Me=nicki 164 Matyszok 164 Markisz 164 Ma=yga 164 +oziak 164 +owczy<ski 164 +och 164 Luka 164 Lipniacki 164 Lichorobiec 164 Leper 164 Kurzydym 164 Kury=a 164 Kulupa 164 Kulawinek 164 Kufta 164 Kublin 164 Krajniewski 164 Korzuch 164 Koma 164 Kolibowski 164 Koczera 164 K="bczyk 164 Klencz 164 Kijania 164 Kie=baska 164 Kaszek 164 Kasjanowicz 164 Juzala 164 Jonatowski 164 Jaskierski 164 Jaglewicz 164 Hudzi<ski 164 Hajdys 164 Habryn 164 Gworys 164 Guziec 164 Grzemba 164 Grelik 164 Granos 164 Golasik 164 Glos 164 Gloger 164 Gierulski 164 Gajzner 164 Filiczkowski 164 Farmas 164 Fajks 164 Dziosa 164 Dzi"bor 164 Dymarz 164 Dybe= 164 Drobnikowski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 164 Drewienkowski 164 Dobrzelewski 164 Dobrski 164 Dikta 164 Dewor 164 Dejworek 164 Dawiskiba 164 Czerepski 164 Czarnotta 164 Cho=aj 164 Bodal 164 Bobro 164 Bebko 164 Barzak 164 Ba:kowski 164 Antosiuk 164 Anderski 164 Aleksiun 163 Zg[rka 163 Zaton 163 Zaprzelski 163 Wysmulski 163 Wypcha= 163 Wo{nowski 163 Wojtulski 163 Wiktoruk 163 Wider 163 Walerian 163 Urbasik 163 U=a<ski 163 Twarkowski 163 Teclaf 163 Íwi"tkowski 163 Ície/ka 163 Szur 163 Szukie=owicz 163 Sznajdrowski 163 Szega 163 Suszy=o 163 Susu= 163 Suczy<ski 163 Stukan 163 Stogniew 163 Stepie< 163 Sk=adnik 163 Sendlewski 163 Sabalski 163 Rybaniec 163 Rososi<ski 163 Repka 163 Raulin 163 Raszczuk 163 Rachocki 163 Racewicz 163 Pust[wka 163 Przychodny 163 Pokl"kowski 163 Podogrodzki 163 Pienio 163 Pielarz 163 Pe=echaty

163 Paw"zowski 163 Patlewicz 163 Padamczyk 163 O{dzi<ski 163 Osinka 163 Ochelski 163 Noparlik 163 Nisio 163 Nagi": 163 Muchorowski 163 Mo/d/anowski 163 Mohr 163 Mlonka 163 Minicki 163 M"dykowski 163 Merc 163 Materny 163 Marusik 163 Malcer 163 Malada 163 Machota 163 +u<ski 163 +abudzi<ski 163 Lisikiewicz 163 Lesie< 163 Legi": 163 Laksander 163 Kunaszyk 163 Kulawski 163 Kuku> 163 Kucicki 163 Krzeptowski 163 Ko>ciarz 163 Kostun 163 Kosi< 163 Ko=der 163 K=us 163 K'ciak 163 Karna 163 Kantarowski 163 Ka=ecki 163 Kaliszczuk 163 Kalamarz 163 Kal 163 Kajder 163 Joka 163 Jasinski 163 Jarnecki 163 Jardzioch 163 Jamski 163 Inczewski 163 I=czyk 163 Ho=ubek 163 Hauser 163 Habza 163 Guziuk 163 Gumul 163 Gu=a> 163 Grega 163 Grajzer 163 Gortatowski

163 Goll 163 Golczy<ski 163 G=osek 163 Gattner 163 Garbatowski 163 Frala 163 Eder 163 D{wiga= 163 Dytman 163 Drabiuk 163 Dolib[g 163 Dmitrowski 163 D"bowy 163 Delipacy 163 Delijewski 163 Dalbiak 163 Ciomek 163 Cieslik 163 Cienki 163 Chytrowski 163 Chwedorowicz 163 Chodzicki 163 Charmuszko 163 Cha=adaj 163 Cepielik 163 Cejn[g 163 Bysko 163 Borzewski 163 Bo=dak 163 Bolkowski 163 Balski 163 Bajuk 163 Absalon 162 ?ytka 162 ?o="dziejewski 162 Znosko 162 Ziembowski 162 Zdo<czyk 162 Zamirski 162 Zadru/y<ski 162 Woja 162 Wlaszczyk 162 Witerski 162 Wild 162 Wiczuk 162 W'tr[bski 162 Warczachow ski 162 Undro 162 Trzewikowski 162 Trzepa=kowski 162 Topol 162 Szyluk 162 Szwajkosz 162 Szurma 162 Szmeichel 162 Sz=yk 162 Szkliniarz 162 Szeler 162 Swarzy<ski 162 Strumnik

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

162 Stiler 162 Stich 162 Sm[=kowski 162 Sikorowski 162 Schilling 162 S'p[r 162 Sa=agan 162 Rzeszewski 162 Rzepczak 162 Rozentalski 162 Rotman 162 Rob[tka 162 R"balski 162 Remian 162 Reichelt 162 Rato< 162 Psonak 162 Przemyski 162 Pro<ko 162 P[=g"sek 162 Poremski 162 Porawski 162 Pohnke 162 Podurgiel 162 Pocztarek 162 P=u/yczka 162 P=ugowski 162 Piwka 162 Pietuch 162 Pielaci<ski 162 Piechulek 162 P"tkowski 162 Paw=at 162 Pabja<czyk 162 Oszmian 162 Ostapkowicz 162 Ostanek 162 Olch[wka 162 Nyczaj 162 No/ownik 162 Niegel 162 Niedolistek 162 Ners 162 Nabywaniec 162 Muraszewski 162 Moru> 162 Mizerka 162 Mistelski 162 Misarko 162 Mic 162 M"ci<ski 162 Mata>ka 162 Ma>lanek 162 Martusewicz 162 Ma=owski 162 Ma=o< 162 Malowaniec 162 Maderak 162 Lubrant 162 Lewikowski 162 Lesnau

162 Lege/y<ski 162 Lecki 162 Lawera 162 Lalko 162 Kwasowiec 162 Kurpyta 162 Krzu> 162 Krautwurst 162 Kosnowski 162 Korth 162 Koksanowicz 162 Klimosz 162 Kleparski 162 Kinicki 162 Katryniok 162 Kantowicz 162 Kallas 162 Kaczuga 162 Jurka 162 Jungowski 162 J[{k[w 162 J[zefaciuk 162 J[zak 162 Ja>tak 162 Jaroniec 162 Jaho=kowski 162 Idaczyk 162 Hutna 162 Hubacz 162 Hlubek 162 Harhala 162 Gwizdowski 162 Gudanowski 162 Granecki 162 Folwarczna 162 Foltak 162 Floryn 162 Fi=o<czuk 162 Filon 162 Fidali 162 Erdanowski 162 Dziko=owski 162 Dziedzioch 162 Dyner 162 Dybisz 162 Dubieniecki 162 Dorabialski 162 Dobis 162 Dobber 162 Deszczak 162 Daruk 162 Czepukoj: 162 Czapelski 162 Cyrul 162 Cymbalak 162 Cup 162 Coner 162 Cieloszyk 162 Chybiorz 162 Chomej 162 ChamierCiemi<ski 162 Cenkier


POPULARNOÍÇ NAZWISK 162 Burkowicz 162 Brudna 162 Brawa<ski 162 Bolonek 162 Blew'ski 162 Biernot 162 Berestecki 162 Baros 162 Barciszewski 162 Baraniec 162 Antkowski 162 Anio=czyk 162 Andrejczyk 162 Alaba 161 ?yty<ski 161 ?uchniewicz 161 ?erdka 161 Zybowski 161 Z'ber 161 Zaciera 161 Wo=piuk 161 Woltman 161 Wojtynowski 161 Werbanowski 161 Ulanecki 161 Tuchewicz 161 Tucharz 161 Trawa 161 T=usty 161 Tamm 161 Íwirta 161 Ípi'czka 161 Szypa 161 Szplit 161 Szepelak 161 Szeller 161 Szelerski 161 Szczerbaty 161 Szczakowski 161 Szauer 161 Szar=at 161 Suty 161 Sulak 161 Strukowski 161 Srogosz 161 Sprusi<ski 161 Sosnowicz 161 Solorz 161 Soczka 161 S=omowicz 161 Skwarna 161 Siczy<ski 161 S"decki 161 Sanok 161 Rze{nikiewicz 161 Rzepiak 161 Ryter 161 Ruchaj 161 Rapkiewicz 161 Rakie: 161 Pyzi<ski 161 Puszkarek 161 Przylepa 161 Przygucki

161 Prajsner 161 Pito< 161 Piesak 161 Pe>la 161 Peplak 161 Pelon 161 Pelic 161 Peisert 161 Parszywka 161 Pajnowski 161 Okolus 161 Oczak 161 Nosidlak 161 Mosiniak 161 Mi=owicki 161 Miklewski 161 Ma=ysko 161 Ma=aszek 161 Maliszkiewicz 161 Malewicki 161 Majcherkiewicz 161 Macholla 161 Maca=ka 161 +yska 161 +owkis 161 +anda 161 Loose 161 Lider 161 Libront 161 Kusio=ek 161 Kurzydlak 161 Kurpan 161 Kubaczy<ski 161 Krzy/elewski 161 Koniczek 161 Ko=tunowski 161 Kolosa 161 Kolebuk 161 Kojda 161 Koczy<ski 161 Kocio= 161 Kinastowski 161 Kila<ski 161 Kielski 161 K"ciek 161 Kastner 161 Kassner 161 Kanarski 161 Jopa 161 Ja=mu/na 161 Ignacyk 161 Hojnowski 161 Gruberski 161 Grossman 161 Gromniak 161 Grduszak 161 Gorzewski 161 Gardziejewski 161 Galu> 161 Gajdzicki 161 Feszter 161 Ender 161 Dzwoniarkie wicz

161 Dziewic 161 Dziczkowski 161 Dymna 161 Dwernicki 161 Durajski 161 Dulewski 161 Dubij 161 Drz"{la 161 Dryk 161 Drabczy<ski 161 Chru>cielski 161 Chreptowicz 161 Chochel 161 Charuk 161 Bzdzion 161 Bystrzejewski 161 Br[d 161 Bratu> 161 Brandeburg 161 Borusi<ski 161 Bohonos 161 B=achucki 161 Bimek 161 Besser 161 Becher 161 Basa=aj 161 Baryczka 161 Bartuzel 161 Baraniewicz 161 Aszklar 161 Anuszczyk 161 Amrozik 161 Aleksi<ski 160 Zdzuj 160 Zawisz 160 Zakrzacki 160 Zaborna 160 Zabijak 160 Wyci>lok 160 Wybacz 160 Willmann 160 Wernerowski 160 W'sio=ek 160 Wawiernia 160 Walasiewicz 160 Wacko 160 Uliczny 160 Tomi<ski 160 Taraci<ski 160 Ílewa 160 Szulich 160 Sztejter 160 Szpytko 160 Szmel 160 Syrkiewicz 160 Sulenta 160 Sujdak 160 Suchod[= 160 Stulgis 160 Soter 160 So=owianiuk 160 Sim 160 Siemasz 160 Setera

160 Rypu=a 160 Rygo= 160 Rygalik 160 Rurkowski 160 Ruczaj 160 Rozicki 160 Rarak 160 Pyrcha=a 160 Py=ko 160 Pufelski 160 Poros=o 160 Polito 160 Pielecha 160 Piechel 160 P"dlowski 160 Ostrycharczyk 160 Orlig[ra 160 Omela<ski 160 Noremberg 160 Nogajewski 160 Niszczota 160 Niedek 160 Nicz 160 Ne>cior 160 Milerski 160 Michota 160 Micha=k[w 160 Merena 160 Marsula 160 Machtyl 160 +anecki 160 Luma 160 Lipniak 160 Lezner 160 Kornowicz 160 Kornalski 160 Knet 160 Kieruczenko 160 Kanarkowski 160 Kalwara 160 Juchnicki 160 Je/y<ski 160 Jendraszek 160 Jedlecki 160 Januzik 160 Jancy 160 Intek 160 Hy/orek 160 Hrywniak 160 Ho=owaty 160 Holeniewski 160 Hertig 160 Ha=ajda 160 Hala 160 Gronau 160 Grell 160 Gorsiak 160 G=usi<ski 160 Glimos 160 Giszka 160 Giniewicz 160 Gajerski 160 Gagacki 160 Fleszer

160 Fiedosiuk 160 Fatla 160 Dylla 160 Dybko 160 D'brzalski 160 Çmikiewicz 160 Czubiak 160 Czoch[r 160 Czepi/ak 160 Czepielewski 160 Cie>lakiewicz 160 Cierlica 160 Che=pa 160 Cellmer 160 Byd=o< 160 Buci<ski 160 Brzeszczy<ski 160 Brz'kowski 160 Bonter 160 Boehm 160 Biel[wka 160 Bembnowicz 160 Bando=a 160 Ba=amucki 160 Artysiewicz 160 Antolec 159 ?egna=ek 159 ?eberkiewicz 159 ¸r[d=owski 159 Zysiak 159 Zygar 159 Zlot 159 Zgryza 159 Zgajewski 159 Zdebiak 159 Zawlik 159 Zagrodna 159 Zacharjasz 159 Wyle/uch 159 Wudniak 159 W[lta<ski 159 Wolszty<ski 159 Winckiewicz 159 Wilicki 159 Wildner 159 Warzyc 159 Waltrowski 159 Walczowski 159 Tynkiewicz 159 Taran 159 Íwienty 159 Íciegienna 159 Szypczy<ski 159 Szymusik 159 Szymoniuk 159 Szurpicki 159 Sztejkowski 159 Szpulak 159 Szerement 159 Szastok 159 Sula 159 Stanis=awowski 159 Stajszczyk 159 Staisz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 159 Socki 159 S=uchocki 159 S=owy 159 Skubek 159 Sk[rowski 159 Siuchta 159 Sanicki 159 Rochewicz 159 Rembiesa 159 Razowski 159 Rabikowski 159 Rabiak 159 Proczka 159 Poznaniak 159 Pocz'tko 159 Pity<ski 159 Pilarowski 159 Parafinowicz 159 Pajerski 159 Pag[rek 159 Osiewalski 159 Or=[w 159 Ochotna 159 Obstawski 159 Nowaczkiewicz 159 Neufeld 159 Nacewicz 159 Morelowski 159 Misztalski 159 Miranowicz 159 Mijakowski 159 Miarczy<ski 159 Medycki 159 Maury 159 Matuszna 159 Mame=a 159 Maksylewicz 159 Maison 159 +opatek 159 Lompart 159 Loks 159 Linczowski 159 Libich 159 Le/uch 159 Lembryk 159 Kwarciana 159 Kucera 159 Ksi"/nik 159 Krupiak 159 Ko/uchowicz 159 Korolewski 159 Korkowski 159 Kolassa 159 Klepin 159 Kleiber 159 Kifer 159 Kiesz 159 Kiero< 159 Kieraga 159 Kiczko 159 Kamowski 159 Kalewski 159 Kaciczak 159 Jucewicz

159 Jekel 159 Hulanicki 159 Ho>ci=o 159 Hodana 159 Henczel 159 Heintze 159 Hawliczek 159 Hasa 159 Ha=asik 159 Ha=abura 159 Gwazdacz 159 Gulczewski 159 Grymel 159 Gowkielewicz 159 Gosa 159 Go=dowski 159 Garcarz 159 Ganszczyk 159 Friebe 159 Fredyk 159 Fia=ka 159 Drumi<ski 159 Draganek 159 Domaciuk 159 Doligalski 159 Doczyk 159 Daszczy<ski 159 Czeladko 159 Czarnas 159 Cierpik 159 Chro>niak 159 Chraba<ski 159 Cho=odecki 159 Choda 159 Chocho=owicz 159 Bubrowski 159 Bortniczuk 159 Bodziuch 159 Biry=o 159 Bielonko 159 Belta 159 Beier 159 B'tkiewicz 159 Barda 159 Bandziak 159 Bamburski 159 Babowicz 159 Apczy<ski 159 Apanel 159 Antonow 159 Aftanas 158 ?mijan 158 ?adzi=ko 158 Zwierza<ski 158 Zasucha 158 Zacholski 158 Wojdy<ski 158 Wi[rko 158 Wichura 158 Walentyn 158 U=an 158 Tyczewski 158 Trze>niak 158 Tr[jca

158 Toro< 158 Todorski 158 Targos 158 Taba=a 158 Ímiechura 158 Szynalik 158 Szl"g 158 Szelkowski 158 Szczupa= 158 Szatka 158 Surowy 158 Sornek 158 Sobowiec 158 Sm"der 158 Sawecki 158 Sare=o 158 Samoszuk 158 Sadli<ski 158 Rybotycki 158 Ruchalski 158 R[/yczka 158 Rospara 158 Rerek 158 Raszyk 158 Pysznik 158 Pypczy<ski 158 Przys=o 158 Przemielewski 158 Pryl 158 Pona 158 Pi=aszewicz 158 Pietryszyn 158 Peikert 158 Parz"cki 158 Palusiak 158 Ostr[/ka 158 Ory<czak 158 Onderka 158 Olejek 158 Olejarnik 158 Olechnowski 158 Okonkowski 158 Okaz 158 Odbierzychleb 158 Ochotny 158 Nowotko 158 Niewadzi= 158 Niespodzi<ski 158 Nerwi<ski 158 Nems 158 Muszytowski 158 Mojkowski 158 Migo 158 Melonek 158 Maka: 158 Madeksza 158 Maciuch 158 +osek 158 Ludzi<ski 158 Libelt 158 Lewczy<ski 158 Legun 158 Kurzynowski 158 Kufli<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

158 Ku:ka 158 Kubryn 158 Krawc[w 158 Kra>niak 158 Kordeczka 158 Kopica 158 Klimczy<ski 158 Kis=y 158 Kendzierski 158 Kempara 158 Kasparek 158 Kaik 158 Jonko 158 J'derko 158 Jaszke 158 Jarmuszczak 158 Jakowczyk 158 Jag=o 158 Hadzicki 158 Gzel 158 Gwiazdo< 158 Gurz"da 158 Gudalewicz 158 Golubi<ski 158 Golub 158 Glubiak 158 Gibes 158 Gamracy 158 Ga:kowski 158 Fraszek 158 Francuziak 158 Fojud 158 Firlejczyk 158 Dzi[=ko 158 Dziewulak 158 Dudas 158 Dudajek 158 Dryjas 158 Drobczy<ski 158 Deka<ski 158 Czernatowicz 158 Ci{la 158 Ciesnowski 158 Chodnik 158 Chat=as 158 Ca=ko 158 Bu/ 158 Bulwan 158 Brzozowy 158 Breszka 158 Bojarowicz 158 Boja<ski 158 Bodus 158 Bielacki 158 Bia="cki 158 Bia=aszczyk 158 Bereziuk 158 Bendig 158 Bajcar 157 ?urecki 157 ?okowski 157 Zysko 157 Zaporski 157 Zamerski

157 Zale<ski 157 Zalasa 157 Wyszowski 157 Wybierek 157 Wrotna 157 Wroniewski 157 W[dczak 157 Wierzbic 157 Wiercimak 157 Wielga 157 Walisko 157 Urszulak 157 T"pi<ski 157 Szyszlak 157 Szymankowski 157 Szukiewicz 157 Sztykiel 157 Szturma 157 Szczeponik 157 Szalla 157 Strzechowski 157 Stopikowski 157 Stochla 157 Steller 157 Stanuszek 157 Staluszka 157 Smoczek 157 Skrobiranda 157 Skorodzie< 157 Skornia 157 Sipko 157 Siepielski 157 Sidyk 157 Seredyka 157 Sater 157 Sarnek 157 Sapkowski 157 Repli<ski 157 Rauchut 157 Pyzdrowski 157 Psyka=a 157 Po>pieszy<ski 157 Popecki 157 Plaszczak 157 Pigan 157 Piekaru> 157 Palat 157 Pacelt 157 Otok 157 O>kiewicz 157 Osys 157 Omieczy<ski 157 Omernik 157 Obniski 157 Nyderek 157 Niespodziana 157 Niemierka 157 Mrozkowiak 157 Motulewicz 157 Mospan 157 Mol'g 157 Miklasz 157 Mida 157 Michor


POPULARNOÍÇ NAZWISK 157 Micha=[w 157 Mentek 157 Markwart 157 +opucki 157 Lenert 157 Lencki 157 Lechnio 157 Kwela 157 Kuzdrowski 157 Kulla 157 Kuleszy<ski 157 Ku:mierczyk 157 Kuczkowiak 157 Kucek 157 Kotiuk 157 Kosztowny 157 Kosarzycki 157 Konera 157 Konderla 157 Ko=to<ski 157 Kolar 157 Knyszy<ski 157 Kiko=a 157 Kamont 157 Kaflik 157 Jona 157 Ja>lan 157 Jarmolik 157 Ilewicz 157 Hypka 157 H=ywa 157 Herold 157 Grzybko 157 Grycza 157 Grudnicki 157 Grucki 157 Gradowicz 157 Gog[l 157 G=aszcz 157 Gawlita 157 Gambu> 157 Friedel 157 Fornol 157 Firyn 157 Faligowski 157 Falger 157 Ehrlich 157 Dzba<ski 157 Dyzma 157 Dubla 157 Drdze< 157 Dr'/czyk 157 Dradrach 157 Dobrasiewicz 157 Denysiuk 157 Dato< 157 Czornak 157 Czeszy<ski 157 Czajer 157 Cyka 157 Cieplechowicz 157 Chodura 157 Charysz 157 Bzik

157 Buraczek 157 Brewczak 157 Borzycki 157 Borus 157 Bondara 157 Bodzi<ski 157 Bienkowski 157 Bienioszek 157 Bernadek 157 Bebek 157 Banert 157 Baksalary 157 Augustyniok 156 ?ytniewski 156 Zimka 156 Ziewiecki 156 Zawrotny 156 Zawiejski 156 Zarodkiewicz 156 Zaprza=a 156 Wysakowski 156 Wypustek 156 Wylotek 156 Wojcieszonek 156 Wodziak 156 Witczuk 156 Wi>niowiecki 156 Wiercimok 156 Wielgopolan 156 Westrych 156 Werle 156 Wereszka 156 Weihs 156 Ulma 156 Tuta 156 Trafid=o 156 Toma>ko 156 Tel"ga 156 Íwierczak 156 Íwiatek 156 Szyi<ski 156 Szubielski 156 Szpurka 156 Szol 156 Szkorupa 156 Szataniak 156 Szaniec 156 Szachog=ucho wicz 156 Strecker 156 St"/owski 156 Stefa<czak 156 Stafa 156 Stachu=a 156 Stabik 156 Sprutta 156 Solpa 156 Soczomski 156 S=opiecki 156 S=abczy<ski 156 Skuczy<ski 156 Siminiak 156 Sierszu=a 156 Sierpniak

156 Scharmach 156 Rozes=aniec 156 Pstra> 156 Poznar 156 Pospycha=a 156 Podwojski 156 P=otecki 156 Plust 156 Pfajfer 156 Petke 156 Pasztor 156 Pastok 156 Parnicki 156 Osmo=a 156 Opasiak 156 Odwald 156 Niewelt 156 Nadoli<ski 156 Munia 156 Mi=ecki 156 Mi=aszewicz 156 Miazgowicz 156 Mantyk 156 Madzio 156 +ykus 156 +'dka 156 Luraniec 156 Lepieszka 156 Lenarciak 156 Lanuszny 156 Kwoska 156 Kulhawik 156 Kulda 156 Kudrewicz 156 Kruba 156 Kr"tkowski 156 Kreps 156 Krawczun 156 Kozo< 156 Kotkowiak 156 Kolawa 156 Kobielus 156 Klusiewicz 156 Klepaczewski 156 Klekotka 156 Karmasz 156 Karapuda 156 Kaczanowicz 156 Jaremba 156 Janura 156 Janczukowicz 156 Jakszuk 156 Henne 156 Hejczyk 156 Harenda 156 Hano 156 Guth 156 Grzesiok 156 Grajcarek 156 G'dzik 156 Ga="/ewski 156 Galemba 156 Frykowski 156 Franka

156 Flemming 156 Firosz 156 Fidrysiak 156 Fara> 156 Fa=dowski 156 Ekiel 156 Dynda= 156 Dylicki 156 Dreczko 156 Czwojda 156 Czujkowski 156 Czo=pi<ski 156 Czoik 156 Czartowski 156 Cyplik 156 Ciepiel 156 Chryc 156 Ch"ciek 156 Chajduk 156 Cetner 156 Cerkaski 156 Cekus 156 Brzd"k 156 Bra<czyk 156 Branny 156 Bo=truczuk 156 Bobyk 156 Barczyszyn 156 Babilas 155 Zydek 155 Zubelewicz 155 Wychowski 155 Wujczyk 155 Wolniczak 155 Wojdon 155 Witusi<ski 155 Wingert 155 Widlak 155 Wepa 155 Wa="cki 155 Walewicz 155 Uzarewicz 155 Ugarenko 155 Tomasiuk 155 Targosi<ski 155 Íwiebodzi<ski 155 Ímieszny 155 Szerl'g 155 Szepe 155 Szemis 155 Szajrych 155 Suwiczak 155 Sumowski 155 Styrc 155 Strabel 155 Sto=ecki 155 Stepka 155 Stawiana 155 Sp"tana 155 Skupiewski 155 Skrzypiciel 155 Siwula 155 Siwiaszczyk 155 Silicki

155 Schumacher 155 Rusztecki 155 Rupacz 155 Roszczypa=a 155 Reinholz 155 Rarok 155 Pysno 155 Przywojski 155 Przemy=ski 155 Prokuski 155 Prejzner 155 Pradelok 155 Pog=odzi<ski 155 Podymski 155 Podo=owski 155 Placzy<ski 155 Piwczyk 155 Pietrusik 155 Pietranik 155 Pierzynka 155 Pasymowski 155 Paraniak 155 Paracki 155 Oszkiel 155 Olter 155 Nowoczek 155 Nogawka 155 Niespodzia<ski 155 Napi[rski 155 Namirowski 155 Nadobny 155 Mro/ewski 155 Mikstacki 155 M"zi<ski 155 M'kol 155 Matwij[w 155 Matuszko 155 Masierak 155 Martynus 155 Marczenia 155 Ma=uszy<ski 155 Magaj 155 Macedo<ski 155 +u/niak 155 +upie/owiec 155 Lipczak 155 Linert 155 Laksy 155 Kubacha 155 Koszalski 155 Kostelecki 155 Kosidowski 155 Kor/y<ski 155 Kornosz 155 Kominkiewicz 155 Koleczko 155 Kolbuszewski 155 Knurek 155 K=osin 155 Klemke 155 Klech 155 K"siak 155 Karpicz 155 Karge

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 155 Kajoch 155 Jesiak 155 Janerka 155 Jak> 155 Huebner 155 Ho>ci=owicz 155 Hereda 155 Hawranek 155 Halbina 155 Grochol 155 G[rlikowski 155 Goniewicz 155 Go=a 155 G=o>nicki 155 Gieracz 155 Garnowski 155 Gabiga 155 Franckowski 155 Fasula 155 Fagas 155 Dumana 155 Dullek 155 Duczmalewski 155 Donda 155 Deyna 155 Deczewski 155 Dackiewicz 155 Czeszkiewicz 155 Cudnoch 155 Ciaciek 155 Chr[>ciel 155 Cerkowniak 155 Cebularz 155 Bugiera 155 Broto< 155 Brodniewicz 155 Brelski 155 Bo/ewicz 155 Bora 155 Bojaczuk 155 Blicharczyk 155 Bazga 155 Barejko 155 Ba=ucki 155 Augusty<czyk 155 Anyszkiewicz 155 Adamuszek 154 Zdziabek 154 Woroniak 154 Wiz=a 154 Winiszewski 154 Wilu> 154 Wielichowski 154 Wid=o 154 Wedman 154 Wcise= 154 W'> 154 Wawrzy<czuk 154 Ungeheuer 154 Torchalski 154 Tofel 154 Szumicki 154 Szumczyk 154 Szubarga

154 Szpryngiel 154 Szepczy<ski 154 Szalwa 154 Surmi<ski 154 Stpiczy<ski 154 St"pnikowski 154 Sp[rna 154 So=omianko 154 Smugowski 154 Skierniewski 154 Silarski 154 Sieruga 154 Siemczyk 154 S"drowicz 154 Rubinowski 154 Rozik 154 Rekie: 154 Raginia 154 Py>niak 154 Przychodaj 154 Prze>niak 154 Pranczke 154 P[lkowski 154 Poca=ujko 154 Pieterwas 154 Peregrym 154 Pa=aty<ski 154 Palich 154 Paco< 154 Oses 154 Ony>ko 154 O=tuszyk 154 Okuli<ski 154 Obuch 154 Nijaki 154 Myrlak 154 Mizerna 154 Mita 154 Mi"go: 154 Matyba 154 Martini 154 Mardu=a 154 Maliniak 154 Magolan 154 Maczugowski 154 Machelak 154 +ucko> 154 +ucak 154 Lubryczy<ski 154 Liegmann 154 Liebrecht 154 Lewoniewski 154 Lempert 154 Kumo> 154 Krzyszowski 154 Krokoszy<ski 154 Kr"pe: 154 Krajczy 154 KoppOstrowski 154 Kominiarczyk 154 Ko=tan 154 Ko=oda 154 Kolczak

154 Knaflewski 154 K=apcia 154 Kiersztan 154 Kazi<ski 154 Kazibut 154 Kazalski 154 Ka=afut 154 Kacica 154 Jusis 154 Jasiocha 154 Jandzi<ski 154 Jachtoma 154 Iwaniszczuk 154 Inda 154 Hopek 154 Hojak 154 Hapke 154 Habrzyk 154 Grobarek 154 Gorzynik 154 Gorzejewski 154 Glistak 154 Gierczycki 154 G"bica 154 Ga="zia 154 Galbas 154 Fu>nik 154 Frystacki 154 Francus 154 Flork[w 154 Fifer 154 Fe: 154 Fabrykowski 154 Ejma 154 Dyszkant 154 Drzewi 154 Drabiniok 154 Daleszy<ski 154 Dalasi<ski 154 Czerwonko 154 Czachura 154 Chydzi<ski 154 Chwalib[g 154 Budzicz 154 Budzichowski 154 Bruniecki 154 Braszkiewicz 154 Borgie= 154 Bokiniec 154 Bo:wi<ski 154 B=otny 154 B=achewicz 154 Bizunowicz 154 Bielesza 154 Bezpalko 154 Bere>niewicz 154 Be: 154 Baluk 154 Arend 154 Antoni[w 153 Zyga=a 153 Zuterek 153 Wybra<czyk 153 Wotli<ski

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

153 Ulidowski 153 Tysarczyk 153 Szy=obryt 153 Szwalec 153 Szklarzewski 153 Szczerbetka 153 Szczepkowicz 153 Szarawarski 153 Szakowski 153 Szade 153 Spochacz 153 Smag=o 153 Skrzetuski 153 Skr"tkowski 153 Siewak 153 Sieruta 153 Sekuterski 153 Sacawa 153 Rupar 153 Ropka 153 R"dziniak 153 Puzyniak 153 Puskarz 153 Poter 153 Piwowo<ski 153 Pinior 153 Pilu> 153 Piluch 153 Pijacki 153 Piekarzewicz 153 Petryniak 153 Petrycki 153 Paszel 153 Parzymies 153 Oszczypa=a 153 Oszczepali<ski 153 Okrajni 153 Okonowski 153 Og[r 153 Nieczypor 153 Namiota 153 Namieci<ski 153 Nadstawek 153 Mysiewicz 153 Mykowski 153 Mory> 153 Molis 153 Mikinka 153 Melzacki 153 Maty>niak 153 Matowicki 153 Markiefka 153 Marcinik 153 Maranowski 153 Maksym[w 153 Madziara 153 Lofek 153 Lib 153 Le>nierowski 153 Lemiecha 153 Lato> 153 Kulling 153 Kryszkowski 153 Krejza

153 Kraszczy<ski 153 Krajenta 153 K=obuchowski 153 K"sa 153 Kellner 153 Kauch 153 Kamizela 153 Kajrys 153 Juja 153 J[{wikowski 153 Januszak 153 Jana 153 Ignas 153 Ignaczuk 153 Hojo= 153 Hercki 153 Herbe: 153 Henig 153 Haus 153 Grzesikiewicz 153 Grycner 153 Grencel 153 Gref 153 Gorus 153 Gorazd 153 Golombek 153 G=usek 153 Girtler 153 Gierszy<ski 153 Gieremek 153 Gibad=o 153 Gawinecki 153 Fir 153 Faracik 153 Englot 153 Dziewierz 153 Dumicz 153 Duliasz 153 Dubla<ski 153 Drzymkowski 153 Drzastwa 153 Dracz 153 Domoracki 153 Depo 153 Demucha 153 Danielczok 153 Czabanowski 153 Cierach 153 Choszczewski 153 Cendal 153 Bydo=ek 153 Buturla 153 Burdziuk 153 Brzywczy 153 Brudecki 153 Bi=os 153 B'czak 153 Barbarowicz 153 Ba=a/yk 153 Baltaziuk 153 Badurak 153 Babijczuk 153 Babiarski 153 Andruszczy szyn


POPULARNOÍÇ NAZWISK 153 Alker 152 ?endarski 152 Zimo<ski 152 Zembski 152 Zdziebkowski 152 Zaszewski 152 Zasiadczyk 152 Zabilski 152 Wybraniak 152 Wrzal 152 Will 152 Wi"c=awik 152 Wiesza=a 152 Wiendlocha 152 Wernio 152 Werelich 152 Wasylko 152 Warunek 152 Warkusz 152 Warian 152 Warga 152 Warelis 152 Walusz 152 Waleszczyk 152 Wachulak 152 Trych 152 Topo=a 152 Tomaszak 152 Tomaczkowski 152 Teichman 152 Tabaczek 152 Ípiewla 152 Ímigla 152 Szulak 152 Szuca 152 Szpr"glewski 152 Szpiega 152 Surgiewicz 152 Studzi/ba 152 Strzedu=a 152 Stangierski 152 Stangel 152 Stamm 152 Snella 152 Smolarkiewicz 152 Smaczny 152 Skorecki 152 Simson 152 Sierdzi<ski 152 Siedlok 152 Sepe=owski 152 Rzezak 152 Rymaniak 152 Rupiczak 152 Rozenfeld 152 Reszkiewicz 152 Remplewicz 152 Ratman 152 Radziwi=owicz 152 Pyznar 152 Pychowski 152 Pustelny 152 Pu=kowski 152 Pucia

152 Psarski 152 Pryszczewski 152 Prota> 152 P[=rola 152 Poziomek 152 Podsiad=owicz 152 Podleski 152 Pobuta 152 P=osko< 152 Plekaniec 152 Pi"dzia 152 Pest 152 Pawelczuk 152 Patryas 152 Patryarcha 152 Pakaszewski 152 Pajszczyk 152 Os[wniak 152 Olipra 152 Ogieniewski 152 Oba=ek 152 Nasi<ski 152 Napierajczyk 152 Nanys 152 Namiel 152 Nadwodna 152 Mykita 152 Muraczewski 152 Mormol 152 Milczak 152 Micuda 152 Michlewski 152 Maza 152 Maruniak 152 Marcjanek 152 Marchelek 152 Maranda 152 Ma=uszek 152 Maligranda 152 +osak 152 Lurzy<ski 152 Lizi<ski 152 Le>niara 152 Lemanczyk 152 Lec 152 Lamkiewicz 152 Kuzemczak 152 Kury==o 152 Kuranowski 152 Kumur 152 K>ciuczyk 152 Krazi<ski 152 Kordylasi<ski 152 Korchut 152 Kopcewicz 152 Konofa= 152 Kolerski 152 Kojs 152 Knutel 152 Karniej 152 Kapol 152 Kamrad 152 Jurczyga 152 J"draszewski

152 Jakim 152 Izydor 152 Iwanik 152 Hrycyszyn 152 Hodor 152 H=adun 152 Hazubski 152 Hatlapa 152 Hady 152 Gus 152 Grygielewicz 152 Grechuta 152 Granoszewski 152 Gorajczyk 152 Go=y> 152 Gnyszka 152 G='ba=a 152 Gensler 152 Garmulewicz 152 Ganowicz 152 Ga=aszkiewicz 152 Gajowiecki 152 Florowski 152 Feldmann 152 Dzienio 152 Dubin 152 Domicz 152 Domalski 152 Do=ha< 152 Dobecki 152 Ciemniecki 152 Chwedorczuk 152 Brzytwa 152 Bossy 152 Borakiewicz 152 Blokesz 152 Bieruta 152 Bie=ous 152 B"tlewski 152 Bernal 152 Beresi<ski 152 Bera> 152 Beka=a 152 Bedynek 152 B'der 152 Baur 152 Barabach 152 Bajdor 152 Ancuta 151 ?ra=ka 151 Wis=owski 151 Wi"cki 151 Wieremiejuk 151 Wiedro 151 Wendzonka 151 Wechman 151 Wado< 151 Trzeszczy<ski 151 Tryfon 151 Trociuk 151 Teneta 151 Ta=ach 151 Ílezi<ski 151 Szymelfenig

151 Szyli<ski 151 Sztur 151 Szleper 151 Szankowski 151 Swidzi<ski 151 Surel 151 Stupka 151 Strzeszkowski 151 Stra> 151 Stanowicki 151 Stabach 151 Sreberski 151 Sowijak 151 Sobutka 151 Sobu< 151 Smoluch 151 Sleziona 151 Skieresz 151 Sima 151 Sarnikowski 151 Ru> 151 Rugowski 151 Romantowski 151 Radlica 151 Pyszczy<ski 151 Puk=o 151 Przychodna 151 Przep=ata 151 Prendota 151 Potrawa 151 Pobo/niak 151 Pilaci<ski 151 Pielich 151 Piecak 151 Osielski 151 Og[rkis 151 Obarek 151 Nogowczyk 151 Nier[bca 151 Narecki 151 Narbutt 151 Najgrodzki 151 Mysona 151 Murdzia 151 Motek 151 Mondrzejewski 151 Minczewski 151 Mieleszkiewicz 151 Ma{ 151 Mazalon 151 Mat=acz 151 Malinkiewicz 151 +yczakowski 151 Lukowski 151 Lukosek 151 Lignar 151 Lewak 151 Kutynia 151 Kutny 151 Krysmann 151 Kropiwiec 151 Koziczy<ski 151 Kosieniak 151 Korzecki

151 Kondraszuk 151 Knabe 151 Klaczkowski 151 Kaziszyn 151 Kaszewiak 151 Kalin 151 Ja=owiczor 151 Holweg 151 Hojny 151 Herdzina 151 Henclik 151 Harla 151 Hardek 151 Hajski 151 Haida 151 Gularek 151 Grzeganek 151 Grotkiewicz 151 Generowicz 151 G'sieniec 151 Ga=wiaczek 151 Fidera 151 Fetra> 151 Falicki 151 Fajto 151 Erhardt 151 Ellwardt 151 Dylon 151 Du{ 151 Dunda 151 Duklewski 151 Drutel 151 Dregier 151 Dobkowicz 151 D"bog[rski 151 Dembna 151 Dejnak 151 Darnikowski 151 Dambo< 151 Czekajewski 151 Czeczotka 151 Cie>niewski 151 Ciebielski 151 Cho=ys 151 Cag 151 Bzducha 151 Burdzicki 151 Bulzak 151 Buczkiewicz 151 Bryksy 151 Bryka=a 151 Bruzgo 151 Broj 151 Bombi<ski 151 Blandzi 151 Berezecki 151 Be=/ek 151 Barycza 151 Bartosewicz 151 Bartnikiewicz 151 Bakinowski 151 Bagnicki 151 Armacki 151 Anastaziak

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 151 Alaszkiewicz 150 ?yszkowski 150 ?yrkowski 150 Ziuzia 150 Zin[wko 150 Ziejka 150 Ziajski 150 Zdoli<ski 150 Zbrze{na 150 Zborek 150 Wujak 150 Wrutniak 150 Wostal 150 Woronecki 150 Wojdziak 150 Wi>niewicz 150 Wiszy<ski 150 Wierzcho> 150 Wiczanowski 150 W"/owicz 150 Wawryn 150 Twaru/ek 150 Tur=o 150 Tuczapski 150 Trzeszczak 150 Trudzi<ski 150 Talowski 150 Szuksztul 150 Szubra 150 Szpoton 150 Szmolke 150 Szczybelski 150 Szczeszak 150 Sykucki 150 Struczyk 150 Stoja<ski 150 Stochmia=ek 150 Stasio=ek 150 Smuga=a 150 Smo=kowicz 150 Skurka 150 Silezin 150 Serowski 150 Sepetowski 150 S'daj 150 Sambora 150 Sadowniczyk 150 Ry/yk 150 Ryglowski 150 Rozbiewski 150 Rejter 150 Pu>cizna 150 Procak 150 Prasnowski 150 Por"cki 150 Por"biak 150 Popowczak 150 Polnicki 150 Pilkiewicz 150 Pietuszko 150 Pie=ka 150 Pieklak 150 Per/y=o 150 Pencarski

150 Paternoga 150 Paryski 150 Palec 150 Orzeszak 150 Orszulski 150 Openchowski 150 Olichwiruk 150 Okrutna 150 Oganiaczyk 150 Oc=o< 150 Nieroba 150 Najs 150 Nadwodny 150 Mroczyk 150 Morzyc 150 Miechowiecki 150 Mendelowski 150 Mazuro 150 Matlakowski 150 Marondel 150 Marchwacki 150 Manerowski 150 Maksalon 150 Magoch 150 +ydek 150 +u> 150 +a{niewski 150 +apok 150 +ajtar 150 Luzi<ski 150 Liskowski 150 Leonczuk 150 Kwa>kiewicz 150 Kuziorowicz 150 Kuryluk 150 Kulba 150 Kuks 150 Kroczewski 150 Kotwis 150 Konsewicz 150 Konrady 150 Ko=paczewski 150 K=u> 150 Kizielewicz 150 Kawulski 150 Kaszczyk 150 Kardasiewicz 150 Ka=do<ski 150 Kacperowski 150 Hyc 150 Hyb 150 H'cia 150 Hauk 150 Hapanowicz 150 Halastra 150 Grzybi<ski 150 Gruszowski 150 Grohs 150 Grau 150 Gralicki 150 Golbiak 150 Gocali<ski 150 G=adykowski 150 G"bara

150 Gertych 150 Gdela 150 Gabrel 150 Furdzik 150 Fi=on 150 Fekner 150 Fedyniak 150 Fasuga 150 Ekonomiuk 150 Ebisz 150 Dy=o 150 Dygdo< 150 Dorczak 150 Dejneko 150 Daszykowski 150 Darabasz 150 Czapkowicz 150 Ciepielak 150 Chylarecki 150 Chrab'szcze wski 150 Chomacki 150 Ceplin 150 Budziewski 150 Buchczyk 150 Br'szkiewicz 150 Brakowski 150 B=esznowski 150 Bismor 150 Bisialski 150 Biniarz 150 Bezr'k 150 Bazylczyk 149 Zysnarski 149 Zatoka 149 Zajdzi<ski 149 Zajdlic 149 Zajdlewicz 149 Wita=a 149 Wilko=aski 149 Wilhelmi 149 Wierzchos=aw ski 149 Wester 149 Umecki 149 Ufel 149 Tymkiewicz 149 Tylewski 149 Tunia 149 Trzeszkowski 149 Trejtowicz 149 Tarajko 149 Talewski 149 Szypcio 149 Szymalski 149 Szwech=owicz 149 Szumli<ski 149 Szumia= 149 Szume=da 149 Szulwic 149 Szmyci<ski 149 Szmitkowski 149 Szabelak 149 Syrewicz

Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

149 Stuka 149 Sobiepan 149 Skotnik 149 Sklepik 149 Siudem 149 Siemionow 149 Siemak 149 Semk[w 149 Sekutowicz 149 Segda 149 Sapieszko 149 Ryfczy<ski 149 Ryczan 149 R"dzina 149 Rewkowski 149 Redzi<ski 149 Radzajewski 149 Raca 149 Pytlasi<ski 149 Pstrong 149 Pra/y<ski 149 Pra/niewski 149 Potracki 149 Postaremczak 149 Por"bi<ski 149 Pomagalski 149 Podufalski 149 Pius 149 Pietraszczyk 149 Peszka 149 Ozimski 149 Olearnik 149 Okorski 149 Ner 149 Mu>lewski 149 Mujta 149 Mende 149 Matyl 149 Mastalerczyk 149 Marczok 149 Malajka 149 Makocki 149 Madziewicz 149 Maca 149 +yszczy<ski 149 +otecki 149 +eppek 149 Lichnowski 149 Lankocz 149 Ladach 149 Kwiatecki 149 Kwaterski 149 Kusztykiewicz 149 Kurzep 149 Kudryk 149 Kubasa 149 Kubalak 149 Kruszakin 149 Kroczyk 149 Kornata 149 Kordasz 149 Kopcza 149 Kolibabski 149 Kocz

149 Kocki 149 Knyziak 149 Knobel 149 Kliczek 149 Klanowski 149 Kisielnicki 149 K"so< 149 Keplin 149 Ka{mieruk 149 Karolski 149 Kardy<ski 149 Kap=a<ski 149 Kamienowski 149 Kajko 149 Kaganek 149 Juszka 149 Jamrocha 149 Hosty<ski 149 Hoga 149 Hofmann 149 Helis 149 Harnik 149 Hanusik 149 Haka=o 149 Grzeczy<ski 149 Gramala 149 Golarz 149 Gnacik 149 Gi"tka 149 Gabarkiewicz 149 Frynas 149 Fromm 149 Fitt 149 Fa=czy<ski 149 Falandys 149 Dziakowski 149 Dziagacz 149 Dyzio 149 Dykcik 149 Dudczyk 149 Dry<ski 149 Dostal 149 Dolewka 149 Dada= 149 Cywicki 149 Chrapo<ski 149 Chodynicki 149 Chabelski 149 Budynkiewicz 149 Bruszkiewicz 149 Brudkiewicz 149 Bromblik 149 Bo=tromiuk 149 Bolko 149 Bocha<ski 149 Bia=kiewicz 149 Berda 149 Balbuza 149 Bakierski 149 Bad{mierowski 149 Antoszk[w 149 Anszczak 149 Acewicz


POPULARNOÍÇ NAZWISK 148 ?o=owicz 148 Zguda 148 Zeller 148 Zegarowicz 148 Zbroch 148 Zawa=a 148 Zastr[/ny 148 Zasim 148 Wylecia= 148 Wrzecionowski 148 Wolkiewicz 148 Wojdanowski 148 Wodzik 148 Wito> 148 Wilgosiewicz 148 Wiernowolski 148 Wawrze<czak 148 Uryniuk 148 Urbanczyk 148 Uptas 148 Uhl 148 Turakiewicz 148 Tomaszycki 148 Tara 148 Tamas 148 Ta=ajczyk 148 Tabasz 148 Íwierdza 148 Íniegulski 148 Íluz 148 Íl"/ak 148 Ílebocki 148 Szurmi<ski 148 Sztangret 148 Szpojankowski 148 Szpejewski 148 Szmiel 148 Szloser 148 Szl"dak 148 Szempruch 148 Szarski 148 Szaga=a 148 Sypion 148 Sworacki 148 Sumi=a 148 Sugajski 148 Stuleblak 148 St"sik 148 Steciak 148 Sosnecki 148 Smuczy<ski 148 Sk[rcz 148 Ser/ysko 148 Senderecki 148 Sejda 148 Schodnik 148 Sazon 148 Saski 148 Samsonowski 148 Samoj=o 148 Sa=dan 148 Sabura 148 Rzanny 148 Ro/ycki 148 Reniewicz 148 Rabe 148 Puz 148 Purcel 148 Psica 148 Pryputniewicz 148 Potarzycki 148 Podbor'czy<ski 148 P=okarz 148 P'siek 148 Pa>nikowski 148 Ostaszewicz 148 Nitowski 148 Niewalda 148 Niczewski 148 Nakonowski

148 Nahorski 148 Mo>ko 148 Molo 148 Mi>kowski 148 Milinkiewicz 148 Miklasiewicz 148 Masa 148 Mareczko 148 Maksymczak 148 Mager 148 +owigus 148 +obko 148 Luciak 148 Ledw[jcik 148 Laskowiecki 148 Labijak 148 Kryda 148 Kruszniewski 148 Kresa 148 Krasowiak 148 Koziana 148 Ko>ko 148 Kostulski 148 Kosiorkiewicz 148 Koniczuk 148 Kokosa 148 Koby=t 148 Kie=bicki 148 Karmi=owicz 148 Kapelko 148 Kalinko 148 Kaczak 148 Jendras 148 Jaraszek 148 Jajus 148 Hreczy<ski 148 Horna 148 Hoch 148 Heyka 148 Hauer 148 Har=acz 148 Hajkiewicz 148 Gutman 148 Gulanowski 148 Grzych 148 Graczy<ski 148 G[lczy<ski 148 Gdeczyk 148 Fujawa 148 Fry< 148 Foriasz 148 Fiedorow 148 Dzi'dziak 148 Dziakiewicz 148 Dworniczek 148 Dubrownik 148 Doszczeczko 148 Dobucki 148 Dobiega=a 148 D"bowa 148 Damszel 148 Czwartos 148 Czestkowski 148 Czernij 148 Ciuksza 148 Cie>nik 148 Cie:wierski 148 Chodzid=o 148 Burszewski 148 Bu=ajewski 148 Brzeszkiewicz 148 Brunke 148 Brillowski 148 Br'> 148 Bo/ykowski 148 Bodecki 148 Biziuk 148 Binduga 148 Betleja 148 Bemke

146 Netzel 148 Be=ka 147 Michnikowski 147 Achci<ski 146 Muller 148 Bardyszewski 147 Melson 146 ?ydowski 146 Mudry 148 Ba=uta 147 Materowski 146 ?ujewski 146 Mostowa 148 Ba=uka 147 Maciuszko 146 Zgudka 146 M"tlewicz 148 Adamusi<ski 147 +y/niak 146 Zgrzebny 146 Mazierski 147 ?danuk 147 Lutomirski 146 Zgrabczy<ski 146 Malawko 147 Zmys=o 147 Lichowski 146 Zdybek 146 Makiej 147 Zemler 147 Leksy 146 Zbrzezna 146 Maka> 147 Wyraz 147 Kuzi<ski 146 Zaparty 146 Maka=owski 147 Wo/y<ski 147 Kuzan 146 Wymys=o 146 Mackowiak 147 Wolnica 147 Kurmin 146 Wleczyk 146 +omotowski 147 Wilczyk 147 Kryzel 146 Wikira 146 Lizun 147 Wieprzowski 147 Kronkowski 146 Wargala 146 Lazarewicz 147 Wdowiarski 147 Kosmaty 146 Walu>kiewicz 146 Latosiewicz 147 Warchocki 147 Konradowski 146 Wachulski 146 Kuzon 147 Wamberski 147 Komarzewski 146 Uryn 146 Kusch 147 Tworowski 147 Ko=aczkiewicz 146 Undziakiewicz 146 Kuliszewski 147 Tuziak 147 Kmoch 146 U=anek 146 Kuklo 147 T=uczykont 147 Kio=basa 146 Trzebniak 146 Ksok 147 Tempka 147 Kindel 146 Tro>ci<ski 146 Kruger 147 Telak 147 Kazub 146 Troszka 146 Krechowicz 147 Targalski 147 Kasierski 146 Tomowiak 146 Ko>na 147 Íwirad 147 Kajca 146 Tochman 146 Kospin 147 Íwi"szkowski 147 Kado 146 Tele>nicki 146 Komo<ski 147 Íciepuro 147 J'ka=a 146 Tatu> 146 Kitowicz 147 Szypkowski 147 Janecko 146 Ímiga=a 146 Kieruzal 147 Szynklewski 147 Hupert 146 Ílaga 146 Kierecki 147 Szyndlar 147 Hruszka 146 Szwonder 146 Kenar 147 Szybicki 147 Holuk 146 Szuflita 146 Karpisiewicz 147 Szwarcer 147 Hodorowicz 146 Szperka 146 Jaremkiewicz 147 Szuwalski 147 Hinczewski 146 Szlag 146 Huzarek 147 Szuran 147 Hartung 146 Szczuko 146 Hryniak 147 Szulejko 147 Hamryszak 146 Szaty=owicz 146 Hojdys 147 Szpadzi<ski 147 Halarewicz 146 Szara<ski 146 Helm 147 Szalczyk 147 Halak 146 Szadowiak 146 Hawrylczak 147 Sygitowicz 147 Hada 146 Sygnecki 146 Harnasz 147 Surwi==o 147 Grz'>ko 146 Sworczuk 146 Halbiniak 147 Strzodka 147 Grzana 146 Swi"cicki 146 Guzanek 147 Stepa 147 Gronalewski 146 Stysz 146 Grzejka 147 Soswa 147 Grabna 146 Stybel 146 Grudek 147 Sobaszkiewicz 147 G='bica 146 Strzys 146 Gr"zak 147 Skumia= 147 Gierok 146 Steffen 146 Gr'z 147 Skoczewski 147 Gancarski 146 Staworko 146 Go{dzialski 147 Senderak 147 Fudro 146 Staro<ski 146 Go>ciniewicz 147 Sawczyszyn 147 Franikowski 146 Spigiel 146 Gorczak 147 Sauermann 147 Florczykowski 146 Sota 146 Glaba 147 Sajek 147 Fiedziuk 146 S=upkowski 146 Gienieczko 147 Rze>niowiecki 147 Englisz 146 Skonka 146 Gerlic 147 Rusztyn 147 Elwartowski 146 Skoczke 146 Gerasik 147 Roszek 147 Dziewa<ski 146 Siermi<ski 146 Gediga 147 Resel 147 Dziacko 146 S"kala 146 Galecki 147 Rawicz 147 Dublinowski 146 Seyda 146 From 147 Puszczykowski 147 Draganik 146 Rzosi<ski 146 Frel 147 Puciato 147 Dowha< 146 Rydelski 146 Fendrych 147 Poniewski 147 Czepulonis 146 Roszczewski 146 Etryk 147 Pociej 147 Czarci<ski 146 Rosiejka 146 Dynysiuk 147 Pi[rowski 147 Cymorek 146 Rodzinka 146 Dylowicz 147 Pilaczy<ski 147 Cu/ytek 146 Remisiewicz 146 Durtan 147 Pig=a 147 Ciupke 146 Ratuski 146 Durajewski 147 Petkowski 147 Cirka 146 Przybyci<ski 146 Desput 147 Peterwas 147 Ci"/ar 146 Proficz 146 Dermont 147 Paszka 147 Chruszczy<ski 146 Praco< 146 Cysarz 147 Pasterniak 147 Chrubasik 146 P[{niewski 146 Ci"gotura 147 Pasiciel 147 Chochulski 146 Portacha 146 Cierpica 147 Parteka 147 Chabura 146 Popczy<ski 146 Cierech 147 Parat 147 Chabik 146 Pogorza=y 146 Cielepa 147 Pallach 147 C"cek 146 Podko<ski 146 Cichanowicz 147 Owsiejczuk 147 Cegiel 146 Pisarzowski 146 Chyt=a 147 Osysko 147 Bzdurski 146 Pezacki 146 Chuchrowski 147 Ordyniak 147 Burnecki 146 Paziak 146 Chuchnowski 147 Omelianiuk 147 Buniak 146 Palpuchowski 146 Chomi<ski 147 Okupna 147 Budlewski 146 Ostap 146 Bzdziuch 147 Nehrebecki 147 Brydzi<ski 146 Oraniec 146 Burdyn 147 Najmanowicz 147 Belkiewicz 146 Opulski 146 Buraczyk 147 Nadarzewski 147 Banachiewicz 146 Og=ozi<ski 146 Borsiak 147 Mrukwa 147 Ba=kowski 146 Ochej 146 Bondarowicz 147 Motas 147 Balkowski 146 Nowojewski 146 Bielakowski 147 Moniewski 147 Balcarczyk 146 Ni{nikowski 146 Bidu> 147 M=odkowski 147 Babarowski 146 Nikadon 146 Bia=aszewski 147 Mi/dal 147 Ananicz 146 Niesyn Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 146 Bekalarczyk 145 Miemczyk 145 Draszczyk 144 Op=ocki 146 B'bi<ski 145 Mielicki 145 Dmyterko 144 Ollik 146 Ba=ajewicz 145 M'draszek 145 D=utkowski 144 Noga> 146 Apanasowicz 145 Matalewski 145 Denderski 144 Nierebi<ski 146 Alagierski 145 Marcinczak 145 Delmaczy<ski 144 Nadworna 145 ?y=ko 145 +ozak 145 Delczyk 144 Muszel 145 ?egarski 145 +op'g 145 Danysz 144 Mordecki 145 ?agiel 145 Lusi<ski 145 Czeberkus 144 Mogilewski 145 Zuchniewicz 145 Lotycz 145 Cudakiewicz 144 Miroszewski 145 Zubkiewicz 145 Lietzau 145 Cierpia=a 144 Mierczak 145 Zielazny 145 Licznar 145 Cierlak 144 Melcher 145 Zdankowski 145 Letka 145 Chada=a 144 Margula 145 Zbrze{ny 145 Leoniec 145 Burnus 144 +opatkiewicz 145 Zadoro/na 145 Lemieszka 145 Bujewski 144 +ochnicki 145 Zaczeniuk 145 Kurnikowski 145 Brzozowa 144 Lubiatowski 145 W=odarzewski 145 Kumela 145 Bobrzy<ski 144 Litawa 145 Wizor 145 Kulza 145 Bobrucki 144 Lewosz 145 Wieraszka 145 Kub> 145 Bitkowski 144 Leczycki 145 Widuto 145 Krzyszta=owicz 145 Billewicz 144 Latosi 145 Wereszczak 145 Kromolicki 145 Besaraba 144 Laser 145 Wa>k 145 Kralewski 145 Berdych 144 Krysze< 145 Wa="za 145 Koziesta<ski 145 Bajo=ek 144 Krusiec 145 Trusiuk 145 Koszczuk 144 ?wawiak 144 Krupicz 145 T"czy<ski 145 Koryzna 144 Ziemlewicz 144 Kostiuk 145 Tekla 145 Korwin144 Zielniewicz 144 Korpok 145 Íwirszcz Piotrowski 144 Zamojcin 144 Kopciewski 145 Ímierzcha=a 145 Kordysz 144 Wnuczko 144 Konobrocki 145 Ílepko 145 Kodrzycki 144 Witala 144 Kociucki 145 Íledzikowski 145 Kobrzak 144 Wielk 144 Kochelak 145 Szraga 145 Kmie:kowiak 144 Wieczerzy<ski 144 Kniaziuk 145 Szoblik 145 Klis 144 Wenus 144 K="bokowski 145 Szerszunowicz 145 Klewin 144 Welcz 144 Klonecki 145 Szajdzi<ski 145 Klepaczko 144 Wawrzusiak 144 Kiczek 145 Sum 145 Kleinowski 144 Walek 144 Kazibudzki 145 Stosiek 145 Kittel 144 Uliszewski 144 Jurdziak 145 Sk[rniewski 145 K"pkowski 144 Ulak 144 Jaszkowic 145 Skabek 145 Kepka 144 Ufnowski 144 Jassa 145 Siemiradzki 145 Kasiorkiewicz 144 Tymowski 144 Jaksim 145 Sarzyniak 145 Karpienia 144 Trygar 144 Jagos 145 Sabatowicz 145 Karg[l 144 Truba 144 Horbowicz 145 Rynczak 145 Kaniku=a 144 Telakowiec 144 Holko 145 Rusinkiewicz 145 Ka="ka 144 Íwiatowa 144 Harasym 145 Rosin 145 Kal"ba 144 Ílesik 144 Hajec 145 Ratyna 145 Ju<czyk 144 Ílachciak 144 Grzybczak 145 Racha<czyk 145 J"drzycki 144 Sztrajt 144 Grudzki 145 Pu=anecki 145 Jasie<ski 144 Szeremet 144 Grodkiewicz 145 Psut 145 Jasiczak 144 Szczepura 144 Gr"{likowski 145 Przestacki 145 Jamu=a 144 Suty=a 144 Graczewski 145 Przeorek 145 Jakubowiak 144 Studenny 144 Grabala 145 Przecherka 145 Hurysz 144 Stryj 144 G[lcz 145 Pos=ajko 145 Hupty> 144 Stanioch 144 Gottwald 145 Porwich 145 Hermasz 144 Standziak 144 G=oskowski 145 Poci"giel 145 Harmasz 144 Specja= 144 Gawryszak 145 Pietruszko 145 Guberski 144 Sokoluk 144 Garbocz 145 Pietroszek 145 Grynienko 144 Sobieniak 144 Garbiak 145 Perdon 145 Grono 144 S=y> 144 Gajosz 145 Palenta 145 Grata 144 Skwierzy<ski 144 Fons 145 Orlak 145 Gorza=ka 144 Siebierski 144 Foltyniak 145 O=dziej 145 Goryniak 144 Side=ko 144 Flaczyk 145 Olku>nik 145 Gor'czkowski 144 Schoen 144 Fengier 145 Olchowa 145 Goliw's 144 Sapor 144 Faderewski 145 Okr"t 145 Godun 144 Sabadasz 144 Dzie=o 145 Ochap 145 Glinowiecki 144 Rygier 144 Dziaduszek 145 Obielak 145 Glados 144 Rudziak 144 Duks 145 Nosi<ski 145 G"dziorowski 144 Romsicki 144 Duchi<ski 145 Nogajski 145 Gaworecki 144 Rek>: 144 Drzewowski 145 Niestrawski 145 Gardu=a 144 Rebelka 144 Drwi=a 145 My>lewski 145 Galantowicz 144 Rapicki 144 Draws 145 Murlak 145 Gabrielczyk 144 Randak 144 Delinowski 145 Mundzik 145 Fryckowski 144 Rajczewski 144 Dedio 145 Mozo=a 145 Froelich 144 Puszkarz 144 Czerkowski 145 Mo>cipan 145 Fitzner 144 Pucu=a 144 Ciomperlik 145 Mordwa 145 Filip[w 144 Prawucki 144 Ci"ciara 145 Montewski 145 F'fera 144 P=aszczyca 144 Choroszko 145 Mitula 145 Elzanowski 144 Pierko 144 Chmiest 145 Mira 145 Dziony 144 P"drys 144 Chlipalski 145 Milo 145 Dzadz 144 Petruczynik 144 Chabinka 145 Mikoszek 145 Dyszkowski 144 P'pka 144 Celler 145 Mieszczanin 145 Dukalski 144 Owsian 144 Burdzanowski 145 Mierniczek 145 Drygulski 144 Ostaniewicz 144 Bubrowiecki Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

144 Bruss 144 Brdys 144 Bo='d{ 144 Birnbach 144 B"dzieszak 144 Beniak 144 Belkius 144 Awi/e< 144 Arcichowski 143 ?ytowiecki 143 ?o=ynia 143 Zydorczak 143 Zmudczy<ski 143 Ziemczyk 143 Ziemczonek 143 Ziembowicz 143 Ziarnek 143 Zbirowski 143 Wywigacz 143 Wypcho= 143 Wrza=ek 143 Wojni=owicz 143 W=udarz 143 W=a>niak 143 Wlazik 143 Wikar 143 Weroniecki 143 Wci>lak 143 Warachewicz 143 Wandzioch 143 Tu>nio 143 Tupta 143 Tuora 143 Tramowski 143 Tobiszewski 143 Taurogi<ski 143 Tatarzy<ski 143 Íwiniarek 143 Szymalak 143 Szyjer 143 Szuty 143 Szuler 143 Szudarski 143 Szuban 143 Szpurek 143 Szkolnik 143 Szkaradzi<ski 143 Szewc[w 143 Szczoczarz 143 Stoppel 143 St"czniewski 143 Stanczyk 143 Spionek 143 Spasi<ski 143 Sopy=o 143 Sopa=a 143 Sobulski 143 Sobierajewicz 143 Smulik 143 Smreczak 143 Smia=ek 143 S=oninka 143 Skarwecki 143 Siwarski 143 Sierszecki 143 Sawoniuk 143 Rubajczyk 143 Roloff 143 R'b 143 Raniowski 143 Ra=owski 143 Raci<ski 143 Pstroko<ski 143 Proboszcz 143 Poza<ski 143 Powro/nik 143 Poteraj 143 Potemski 143 Po=udnikiewicz 143 Poja=owski

143 P=u/y<ski 143 Pleszewski 143 Pi=ot 143 Piluk 143 Pilniak 143 Pilimon 143 Pigiel 143 Pick 143 Pa=uczak 143 Opryszek 143 Oporek 143 Olasik 143 Okleja 143 Ni/a=owski 143 Muszka 143 Musia=czyk 143 Murza<ski 143 Mudyna 143 Mowczan 143 Mieleszczuk 143 Matros 143 Matejski 143 Ma=oszyc 143 +utczyk 143 +uka<ko 143 +uczywo 143 +e<ski 143 Lysik 143 Lonczak 143 Litwinko 143 Lewkiewicz 143 Kwiasowski 143 Kusznieruk 143 Kuropieski 143 Kufka 143 Kudosz 143 Ksyta 143 Krzewniak 143 Koz=ow 143 Kotuk 143 Kotarak 143 Konopek 143 Konar 143 Ko=aski 143 Kolompar 143 Kochana 143 Kobacki 143 Klupsz 143 Klujewski 143 Kiera 143 Kieliszak 143 Kasiborski 143 Karkuci<ski 143 Karatysz 143 Kamasz 143 Ka=muczak 143 Ka=czuga 143 Junker 143 J[zefko 143 Jenczyk 143 Jarawka 143 Jaco< 143 Herchel 143 Harasymiuk 143 Guziel 143 Gryszpanowicz 143 Grossmann 143 Gr'/ka 143 Gorlach 143 Gonda 143 Gonczar 143 Ga=osz 143 Fulko 143 Fuksiewicz 143 Franieczek 143 Folejewski 143 Fiuta 143 Dziurleja 143 Dziupi<ski 143 Dziamba


POPULARNOÍÇ NAZWISK 143 Drankiewicz 143 Dowgielewicz 143 Dolistowski 143 Dewicki 143 Derczy<ski 143 Dembiczak 143 Decker 143 Czuwaj 143 Czerwicki 143 Czereda 143 Cypara 143 Cylc 143 Ciarczy<ski 143 Chwojko 143 Chody<ski 143 Ch=odzi<ski 143 Ch=anda 143 Charytanowicz 143 Brydak 143 Bondarewicz 143 B=ochowicz 143 Blezie< 143 Blaszczyk 143 Bi=da 143 Biga 143 Bie: 143 Belczy<ski 143 Ba:ko 143 Atraszkiewicz 143 Ankutowicz 143 Andrejas 143 Andraczek 142 ?urad 142 ?ala 142 Zwolenkiewicz 142 Zgodzaj 142 Zgirski 142 Zalecki 142 Zac=ona 142 Zachoszcz 142 Zacharczyk 142 Wyrwisz 142 Wyr"bak 142 Wydurski 142 Wlek=y 142 Wi"sak 142 Widacha 142 Wawr[w 142 Wanarski 142 Walasz 142 Wacho<ski 142 Wabiszczewicz 142 Turel 142 Turant 142 Ílisz 142 Szulerecki 142 Szewera 142 Sz'szor 142 Szarowicz 142 Sza=amacha 142 Syrnicki 142 Strzemiecki 142 Strongowski 142 Stramek 142 Strahl 142 Sraga 142 Soj 142 Soczewi<ski 142 Smietana 142 Smaka 142 Skrajna 142 Ska{nik 142 Siupka 142 Sarnowicz 142 Salwierak 142 Salisz 142 Ryterski 142 Ryta 142 Renda 142 Radziwo<ski

142 Radziwonowicz 142 Radna 142 Radczak 142 Przybysiak 142 Przesz=o 142 Przedwojewski 142 Podmok=a 142 Pirga 142 Piochacz 142 Pihan 142 Pietralczyk 142 Piergies 142 Pi: 142 Perwejnis 142 Persak 142 Per 142 Paturaj 142 Papi[r 142 Pacwa 142 Osowiec 142 Onichimowski 142 Olechnicki 142 Okowi<ski 142 Ni/nikowski 142 Nitner 142 Niekrawiec 142 Mysiura 142 M[wka 142 Motylewicz 142 Monarcha 142 Miterka 142 Miro< 142 Mi"sowicz 142 Michniowski 142 Matysko 142 Matryba 142 Massel 142 Makrocki 142 +opatniuk 142 Lul 142 Lniak 142 Listos 142 Lipieta 142 Liman 142 Liburski 142 Leonarcik 142 Laszko 142 Lany 142 Kuling 142 Kucza=a 142 Kso< 142 Kruszak 142 Kr[lewiak 142 Kr"gielski 142 Kozinoga 142 Koy 142 Koszczy<ski 142 Kostucha 142 Kossewski 142 Komendarek 142 Ko=azi<ski 142 Kolebski 142 Kok 142 Kojak 142 Klepak 142 Klejbach 142 Klassa 142 Kiela<ski 142 Kiejko 142 Karkulowski 142 Karkosa 142 Kardyka 142 Karama<ski 142 Kad=ubicki 142 Kaczmara 142 Junkiewicz 142 J[{ko 142 Jannasz 142 Jakowiecki 142 Imio=o

140 Zakurzewski 142 Hytrek 141 Treszczotko 141 Kopaczka 140 Wojtuszkiewicz 142 Husarek 141 Tomasikiewicz 141 Konewecki 140 Wojda=owicz 142 Hummel 141 Tanajewski 141 Kocent 140 Wojciulewicz 142 Hillar 141 Íwiejkowski 141 K=ubowicz 140 Wojciula 142 Helowicz 141 Ínietka 141 Kluwak 140 Wilda 142 Halecki 141 Szukaj 141 Kl[skowski 140 Wielgolewski 142 Gujda 141 Sztajner 141 Kiwic 140 We>niuk 142 Grzyl 141 Szordykowski 141 Kirszling 140 Wantu=a 142 Gromaszek 141 Szendzielarz 141 Kimsa 140 Tojza 142 Gr"dziak 141 Syryjczyk 141 Kidzi<ski 140 Tofilski 142 Grazda 141 Surynt 141 Kidyba 140 Toborowicz 142 Grablowski 141 Stosur 141 Kicek 140 Tarnogrodzki 142 Gorek 141 Stera 141 Kendra 140 Íwirgo< 142 Go=yszny 141 Starachowski 141 Kazu=a 140 Íwiniuch 142 Gnidzi<ski 141 Stanieczek 141 Kaniszewski 140 Íwierkula 142 Gmurski 141 Sperzy<ski 141 Kalich 140 Íl[sarz 142 Gierlik 141 Sonntag 141 Kaczyk 140 Ícigocki 142 Gerszewski 141 Smu=a 141 Kabacik 140 Ícibura 142 Garlak 141 S=awicki 141 Jewiak 140 Szysiak 142 Ga=czyk 141 Sk[recki 141 Jans 140 Sztankowski 142 Fular 141 Siupa 141 Jamrozek 140 Szorek 142 Fortas 141 Serwinowski 141 Jagu>cik 140 Szewior 142 Fojtar 141 Sebesta 141 Hybel 140 Szewerda 142 Fimiak 141 Schuster 141 Hupa=o 140 Szejka 142 Filc 141 Sa=apata 141 Howis 140 Styzi<ski 142 Ejmocki 141 Rzyman 141 Heppner 140 St"clik 142 Dwurznik 141 Ro/ak 141 Hejak 140 Soto=a 142 Domienik 141 Roszczynia=a 141 Haraj 140 Sonnek 142 Dobrosi<ski 141 Regent 141 Hader 140 Soliwodzki 142 Dobro="cki 141 Rapp 141 Guszczak 140 Soberka 142 Diakun 141 Ragin 141 Grobicki 140 Smaluch 142 Deresiewicz 141 Pupin 141 Gr"zicki 142 Dawczy<ski 141 Puacz 141 Gospodarowicz 140 S=omianowski 140 S=abolepszy 142 Dawczak 141 Pstrzoch 141 Go=owicz 140 Slipko 142 Daniecki 141 Przetakiewicz 141 Go=asa 140 Skrzeczowski 142 Çwirta 141 Przecherski 141 Glimasi<ski 140 Si[=kowski 142 Czupak 141 Prucia 141 Gielarowski 140 Sempruch 142 Czuczman 141 Pr"dotka 141 Gieda 140 S'ga=a 142 Cikowski 141 Potrzebski 141 Gerber 140 Samoluk 142 Cianciara 141 Poszwi<ski 141 Gdowik 140 Sa=ak 142 Chwojnicki 141 Poszepczy<ski 141 Galarowicz 140 Sad=ek 142 Chwaleba 141 Popieli<ski 141 Funek 140 Ru>niok 142 Cerba 141 Pokraka 141 Fryder 140 Rusicki 142 Ceklarz 141 Podgrudna 141 Formanowski 140 Rudlicki 142 Ceglecki 141 Piworowicz 141 Foch 140 Romak 142 Bureta 141 Piszczorowicz 141 Firmowski 140 Rejs 142 Bullmann 141 Pisowacki 141 Eichhorn 140 Reducha 142 Bramorski 141 Pijarski 141 Dymiter 140 Radziwi== 142 Bracisiewicz 141 Pie>niewski 141 Duchnicki 140 Radyk 142 Borzechowski 141 Piecowski 141 Dojlidko 140 Posieczek 142 B=otna 141 Pawl"ga 141 Dembecki 140 Pomiankiewicz 142 Biecki 141 Pawe=kowicz 141 Cz"czek 140 Pojnar 142 Biczy<ski 141 Pastuszy<ski 141 Czartoszewski 140 Poborca 142 Bia=ogo<ski 141 Palmer 141 Cyrulski 140 P=ochacki 142 B"benista 141 Oprz"dek 141 Cyprysiak 140 Piowczyk 142 Belak 141 Oleniak 141 Cirko 140 Piega 142 Bejster 141 Obr"bowski 141 Ciepa=owicz 140 Pieczora 142 Bauch 141 Obarowski 141 Chabrzyk 140 P"cherczyk 142 Banisz 141 Niespor 141 Budzyk 140 Petruczenko 142 Bandurowski 141 Naus 141 Bryksa 140 Perduta 142 Bachusz 141 Nanu> 141 Bruzik 140 Pazurkiewicz 142 Affeldt 141 Molin 141 Bo/emski 140 Ozdobi<ski 141 Znajewski 141 Molecki 141 Bo=ba 140 Orpik 141 Ziemianowicz 141 Mirochna 141 Bojba 140 O=owiak 141 Ziajko 141 Miksztal 141 Bobrycki 140 Nobik 141 Zastr[/na 141 Mieszczakowski 141 Biniewski 140 Nikolin 141 Zamielski 141 M"dak 141 Bewicz 140 Nikliborc 141 Wulta<ski 141 Meloch 141 Belzyt 140 Nijaka 141 Wo/ny 141 Melak 141 Becht 140 Nerowski 141 Wosinek 141 Maternicki 141 Bartwicki 140 Mu<ski 141 Wo=czecki 141 Ma>luch 141 Ardelli 140 Mrugas 141 Wojdaszka 141 Malisiewicz 141 Anderko 140 Mrochen 141 Wieremiejczyk 141 Lubacz 141 Anaszewski 140 Moro<ski 141 Widanka 141 Libudzic 140 ?midzi<ski 140 Mertin 141 Warczok 141 Latawski 140 ?elaskowski 140 Mejger 141 Wanto=a 141 Laskowicz 140 ¸dzieb=o 140 Mazurak 141 Walczok 141 Kwilosz 140 Zwierko 140 Manias 141 Tymorek 141 Kutz 140 Zientalski 140 Ma=owiecki 141 Trzasko> 141 Kraczka 140 Zbieralski 140 Malejko 141 Trus 141 Korzenecki 140 Zb'ski Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 140 +uszczyna 140 D'browny 139 Podlodowski 139 Gojlik 140 +ast[wka 140 Danilewski 139 Placzek 139 Goclon 140 +aczma<ski 140 Dacz 139 Pisarczuk 139 Gniewaszewski 140 Longosz 140 Ciopi<ski 139 Pietsch 139 Gnia{ 140 Licho=at 140 Chwal 139 Piekar 139 Giedrowicz 140 Lepczyk 140 Chary=o 139 Piedo 139 Gembarowski 140 Kwapik 140 Charuba 139 Petr[w 139 Gambal 140 Kuryj 140 Brychczy<ski 139 Perlejewski 139 Galbierczyk 140 Kud=ak 140 Broczek 139 Pejta 139 Fr"chowicz 140 Kuczmaszewski 140 Bretes 139 Parobczy 139 Frant 140 Kubikowski 140 Boryga 139 Panikowski 139 Fiodor 140 Kryci<ski 140 Borgula 139 Oszczud=owski 139 Finster 140 Kruzi<ski 140 B=acha 139 Osadczuk 139 Figatowski 140 Krowiarz 140 Bieluch 139 Orzi<ski 139 Ferdyan 140 Kostrowski 140 Bieleninik 139 Olendrzy<ski 139 Dziadykiewicz 140 Korzep 140 Bernasiak 139 Ojczenasz 139 Dziadecki 140 Korpikiewicz 140 Bering 139 Oczeretko 139 Dysiewicz 140 Kolanus 140 Bastkowski 139 Ochtabi<ski 139 Drza/d/ewski 140 Knopczyk 140 Ara{na 139 Nydza 139 Ci[=kowski 140 Klosek 139 Zelkowski 139 Motacki 139 Chudyga 140 Klemi<ski 139 Zatwardnicki 139 Moskalski 139 Chociaj 140 Kieli> 139 Zajac 139 Moric 139 Cep 140 Kiczor 139 Zagojski 139 Mordacz 139 Cendlewski 140 Kasznicki 139 Wygryz 139 Mochel 139 Cabanek 140 Kasprzyca 139 Wydymus 139 Mija= 139 Byszuk 140 Karst 139 Wozign[j 139 Maziewski 139 Bu>ka 140 Kamionek 139 Wojtasiuk 139 Matli<ski 139 Burz 140 Kaganiec 139 Wincza 139 Ma>lorz 139 Bujny 140 Kadzik 139 Wiewi[rkowski 139 Martula 139 Bujna 140 Kadylak 139 W't=y 139 Markot 139 Bubienko 140 Jurzyca 139 Walacik 139 Ma=achowicz 139 Brysiewicz 140 Jure<czyk 139 Uranowski 139 Malenta 139 Bruchajzer 140 Jastak 139 Tymrakiewicz 139 Maicher 139 Bronny 140 Jar[g 139 Tworzowski 139 +omzik 139 Brejski 140 Janelt 139 Tubaja 139 +aguniak 139 Boszke 140 Iciak 139 Trubacz 139 Leszak 139 Bogo<ski 140 Hundert 139 Tobi> 139 Len 139 Body= 140 Hulalka 139 Tarapacki 139 Leksi<ski 139 Bochowicz 140 Hula 139 Tadeja 139 Labusga 139 B=otniak 140 Hrynowiecki 139 Íwiat=och 139 Kutasiewicz 139 B=ajek 140 Ho=ys 139 Ílu/y<ski 139 Kuszek 139 Bie/y<ski 140 Hluchnik 139 Szwaci<ski 139 Kuku=owicz 139 Bia=o/y<ski 140 H"drzak 139 Szupie<ko 139 Kuchalski 139 Betker 140 He:ko 139 Sztal 139 Krzyszkiewicz 139 Beim 140 Hawry= 139 Szprengiel 139 Krystowczyk 139 Bagsik 140 Handel 139 Szotkiewicz 139 Krysman 139 Badylak 140 Ha=abuda 139 Szokaluk 139 Krypciak 139 Arkuszy<ski 140 Hajkowicz 139 Szkobel 139 Krasiejko 138 ?e=obowski 140 Haczy<ski 139 Szkamruk 139 Kraci<ski 138 ?ankowski 140 Guttmann 139 Szczerbanie139 Koty> 138 Zme=ty 140 Gurtat wicz 139 Kosturkiewicz 138 Zjadewicz 140 Grubizna 139 Szarla 139 Knyba 138 Ziomka 140 Graszk 139 Sysik 139 Knopi<ski 138 Zebzda 140 Grabus 139 Swakowski 139 K=aczkiewicz 138 Zbora=a 140 G[rniewski 139 Strugli<ski 139 Kluczniak 138 Zaro>li<ski 140 Gnypek 139 Str'gowski 139 Kiedrzynek 138 Zajdowicz 140 Gnoza 139 Stempa 139 Kicler 138 Wystup 140 Geresz 139 Stembalski 139 Kemb=owski 138 Wurst 140 Gawski 139 Steiner 139 Kant 138 Wowro 140 Garnczarek 139 Stawnicki 139 Kannenberg 138 Widerowski 140 Gargasz 139 Staneczek 139 Kamczyk 138 W'tr[bka 140 Gardyjas 139 Soporek 139 Kafli<ski 138 Wawrejko 140 Gabrowski 139 Solisz 139 Juzo< 138 Wastag 140 Furma<czak 139 Smolna 139 Juchnowski 138 Warduli<ski 140 Fok 139 Smarzyk 139 J"drasiewicz 138 Tyrawa 140 Flaszczy<ski 139 S=owek 139 Jewtuch 138 Tylisz 140 Fladzi<ski 139 Skrz'tek 139 Jewdokimow 138 Tyborczyk 140 Fityka 139 Skoczypiec 139 Jazgarski 138 Tuziemski 140 Feli> 139 Siekielski 139 Jamrozowicz 138 Trendowicz 140 Fedczyszyn 139 S"kara 139 Hyba 138 Tatarowski 140 Fabczak 139 Sewio= 139 Hoszko 138 Íwi"cichowski 140 Emerling 139 Setecki 139 Ho=odniak 138 Ímidoda 140 Dziurkiewicz 139 Rybowski 139 Heimowski 138 Íl'zok 140 Dziurdzi<ski 139 Ropski 139 Grzesista 138 Íciechowski 140 Dyjeci<ski 139 Rewak 139 Grz'dko 138 Szymaczek 140 Dro/d/a= 139 Rastawicki 139 Grejner 138 Szwedzik 140 Dra/yk 139 Raczy=o 139 Greczka 138 Szu:ko 140 Doktorski 139 Pupko 139 G[rzewski 138 Szubierajski 140 Dendek 139 Prywer 139 Gotszling 138 Szmeja 140 Dejas 139 Potacki 139 Goljanek 138 Szewio=a Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

138 Szerment 138 Szemiel 138 Szeffler 138 Swoszowski 138 Stusek 138 Strasburger 138 Spanier 138 So>nik 138 Sob[lski 138 Smiechowski 138 Smagur 138 Skwarli<ski 138 Skrajny 138 Siwerski 138 Segieda 138 Schramm 138 Sadurek 138 Rykalski 138 R[/ecki 138 Rodzo> 138 Resmer 138 Pstrucha 138 Przyczka 138 Pil/ys 138 Pikuta 138 Piekielnik 138 Piejdak 138 P"dzikowski 138 Perko 138 Pendowski 138 Pelski 138 Paszowski 138 Panasik 138 Orchel 138 Okroy 138 Nagaba 138 Naduk 138 Myc 138 Mu>ko 138 Mrug 138 Mojsiej 138 Mistal 138 Midro 138 Michen 138 Melech 138 Matelowski 138 Mardas 138 Mandok 138 Ma=achwiejczyk 138 Maksymczuk 138 Makaryk 138 Makarowicz 138 Maderski 138 +okuciejewski 138 +appo 138 +amek 138 +achwa 138 Lerczak 138 Kwik 138 Ku{lak 138 Krzywor'czka 138 Kruczkiewicz 138 Kotnarowski 138 Komornik 138 Koczela 138 Kobylarek 138 K=akus 138 K=aczek 138 Klakla 138 Kielmas 138 Kepke 138 Kasielski 138 Karteczka 138 Kantowski 138 Kancerek 138 Kamieniorz 138 Kafta<ski 138 Jasyk 138 Janczulewicz 138 Jakubicki

138 Huszaluk 138 Humerski 138 Hopcia 138 Holzer 138 H=adka 138 Harciarek 138 Hamielec 138 Ha=abi> 138 Hajt 138 Grz'bka 138 Grubalski 138 Gromczyk 138 Go=asz 138 Gni=a 138 G='bowski 138 G=adoch 138 Gluma 138 Gindera 138 Giermak 138 G'galski 138 Galar 138 Gajski 138 Freliga 138 Fonderski 138 Fodrowski 138 Faltin 138 Fabrycy 138 Dymura 138 Dupla 138 Dru/d/el 138 Dodot 138 Dobro<ski 138 Dani=kiewicz 138 Czau/ 138 Cierpiszewski 138 Cielicki 138 Chodasewicz 138 Chanek 138 Chachura 138 Chachowski 138 Cembrowicz 138 Bubi<ski 138 Brzost 138 Brudkowski 138 Broszkowski 138 Bondaryk 138 Bomski 138 Bolczyk 138 Bojaroj: 138 B='dzi<ski 138 Biss 138 Be=dzi<ski 138 B'ch[r 138 Bachur 138 Atli<ski 138 Artym 138 Artecki 138 Anton 138 Akus 137 ?ela>kiewicz 137 ?ab[wka 137 Zwada 137 Zinczuk 137 Zielonacki 137 Zawartowski 137 Zamaria 137 Wyr"bkiewicz 137 Wrana 137 Witnik 137 Willim 137 Weychan 137 Werbel 137 Wenclewski 137 Weigt 137 Weichert 137 Wdowiarz 137 Wawrzynkowski 137 Wase<czuk 137 Wanowicz 137 Wabnik


POPULARNOÍÇ NAZWISK 137 Usidus 137 Tobolik 137 Tekielski 137 Tarlecki 137 Talipski 137 Ílizewski 137 Íliwo< 137 Ílimok 137 Sz[stka 137 Sza= 137 Szalkiewicz 137 Szalc 137 Sufryd 137 Stu=ka 137 Stonio 137 Stalmierski 137 Sp=ocharski 137 So=>nia 137 Sodzawiczny 137 Sochacz 137 S=omba 137 Skuratko 137 Skrzekut 137 Sko>kiewicz 137 Siurnicki 137 Sipta 137 Sio=kowski 137 Siekaczy<ski 137 Siedlewski 137 Sidorko 137 Sawikowski 137 Sadraku=a 137 Sadrak 137 Ry{lak 137 Rygulski 137 Rybandt 137 Rodowski 137 Rembieli<ski 137 Radowiecki 137 Radowicz 137 Pucher 137 Pta> 137 Preneta 137 Poppe 137 Pokrywiecki 137 Plutka 137 Pi"dzio 137 Piera 137 Pieni"/ny 137 Pieda 137 Picher 137 Petkiewicz 137 Peteja 137 Perfikowski 137 Pena 137 Parzyk 137 Paraszczuk 137 Oszczygie= 137 Onopa 137 Ochla 137 Niczyj 137 Nawalana 137 Naprawa 137 Nadworny 137 Murczek 137 Mulewicz 137 Mre=a 137 Mordyl 137 Moderacki 137 Mistera 137 Michael 137 Meli<ski 137 Marchwica 137 Mamczarek 137 +abudzki 137 Lubowiedzki 137 Lipiszko 137 Kuroszczyk 137 Kumik 137 Krypski

137 Kriese 137 Krajna 137 Kotniewicz 137 Kostrzewi<ski 137 Korni=owicz 137 Korlaga 137 Konkowski 137 Ko=con 137 Kokotowski 137 Kiszelewski 137 Kiek 137 Kempys 137 Kawa=kiewicz 137 Kaszlikowski 137 Kasik 137 Kamzelski 137 Kall 137 J"czalik 137 Jawniak 137 Jasiniak 137 Hospod 137 Henszel 137 Hawrylewicz 137 Hamiga 137 Ha=uszko 137 Hajdus 137 Guzina 137 Guszczy<ski 137 Gulej 137 Gudra 137 Grzegocki 137 Grudnowski 137 Gr'bkowski 137 Gralikowski 137 Grabiak 137 Gonkiewicz 137 Glanert 137 Galent 137 Foremnik 137 Fobke 137 Fitek 137 Fiedurek 137 Fajst 137 Elmerych 137 Dziwik 137 Dysput 137 Dyniak 137 Duluk 137 Drescher 137 Dornia 137 Dokowicz 137 Dobisz 137 Denuszek 137 Denicki 137 Czepik 137 Ciu>niak 137 Cie< 137 Chudyka 137 Chudobski 137 Celeda 137 Brodzicki 137 Brejt 137 Bojarzy<ski 137 Bocianiak 137 Bobrzak 137 Bi>to 137 Biszko 137 Biero< 137 Berdzi<ski 137 Berbecki 137 Badzio 137 Androsz 136 ?ygu=a 136 ?yga 136 ?ychlewicz 136 Zychowski 136 Zujko 136 Zmorek 136 Z=otkiewicz 136 Wy/y<ski

135 Smotrycki 136 Wypchlak 136 Mikosik 136 Drozdzowski 135 Smolicki 136 Wrzochol 136 Mi:ko 136 Drewniany 135 Smolana 136 Wojcinowicz 136 M"dziak 136 Drechny 135 S=aweta 136 W=oszczak 136 Mazo< 136 Dra<ski 135 S=abek 136 Wirecki 136 Matwiejszyn 136 Dondzi=o 135 Sk[rkowski 136 Wilkowicz 136 Matug 136 Dolota 135 Selin 136 Wieszala 136 Matel 136 Dojlido 135 Sekret 136 Wierzewski 136 Masica 136 Dendewicz 135 Sciga=a 136 Wiejacki 136 Marulewski 136 Dani= 135 Sammler 136 Wedziuk 136 Markwant 136 Czopur 135 Ruciak 136 Wawrzo=a 136 Mark[w 136 Czopi<ski 135 Redek 136 Wawrosz 136 Maliczak 136 Czeszel 135 Ranosz 136 Wardal 136 Madejowski 136 Czachara 135 Pyznarski 136 Wanic 136 Maciupa 136 Ciemski 135 Pytlowany 136 Ujek 136 +uku: 136 Ciasto 135 Pulnik 136 Topor 136 +aptos 136 Chwastyniak 135 Psiurski 136 Tabu=a 136 +ady/y<ski 136 Charemski 135 P[=czy<ski 136 Íwitakowski 136 Lyska 136 Bzodek 135 Potwora 136 Íci"gaj 136 Lipinski 136 Brylewicz 135 Popielak 136 Szu=akiewicz 136 Lipertowicz 136 Brykczy<ski 135 Pomieczy<ski 136 Szawala 136 Linart 136 Bronecki 135 Polczy<ski 136 Szar 136 Lankamer 136 Bromber 135 Podhajna 136 Szalski 136 Kurzajewski 136 Boniec 135 Pic 136 Sudenis 136 Kryzi<ski 136 Biziewski 135 Pegza 136 Stern 136 Krasinkiewicz 136 Birk 135 Pawluch 136 Sprot 136 Ko/usznik 136 Binczak 135 Patralski 136 Sm"t 136 Korz"pa 136 Bieschke 135 Parnowski 136 Sma> 136 Konachowicz 136 Belke 135 Paras 136 S=oniecki 136 Kolmaga 136 Barwiak 135 Palac 136 Siodlaczek 136 Kojtek 136 Bald 135 Oparski 136 Siewkowski 136 Kobienia 136 Bajus 135 Olizarowicz 136 Siewko 136 Knozowski 136 Bajdo 135 Nowikiewicz 136 Serczyk 136 K=yza 136 At=asik 135 Nocko 136 Segieta 136 Klijewski 136 Aniszkiewicz 135 Nies=a<czyk 136 Sapieha 136 Kieta 136 Adamkowicz 135 Nagiewicz 136 Sanik 136 J[{win 135 Zawrotna 135 Muszkiewicz 136 Salewicz 136 Jok> 135 Zarych 135 Murawiak 136 Rz"pa=a 136 J"drychowicz 135 Zamo/niewicz 135 Mulka 136 Rozental 136 Jersz 135 Wudzi<ski 135 Morozow 136 Romasz 136 Jakubi<ski 135 Wtorkiewicz 135 Mormul 136 Rejmanowski 136 Horemski 135 Wrzecion 135 Moniakowski 136 Rajnik 136 Ho=owicki 135 Woelke 135 Moca=a 136 Radziwoniuk 136 Hoff 135 Wodzisz 135 Mirka 136 Radniecki 136 Hernet 135 Witon 135 Miel/y<ski 136 Przywa=a 136 Hartabus 135 Wisiorek 135 Miedziejewski 136 Przyk=ota 136 Har"{lak 135 Wioska 135 Mazalewski 136 P[=torzycki 136 Hankowski 135 Wieszczak 135 Mamczura 136 Poniszewski 136 Halusiak 135 Wie<ski 135 Magie=da 136 Po=uja<ski 136 Hajnos 135 Wiatrowicz 135 Machy<ski 136 Pliwka 136 Haciuk 135 Wesserling 135 +ysiuk 136 Pl"s 136 Grzywacki 135 Weres 135 +ania 136 Plasota 136 Grotha 135 Weremiuk 135 Lenio 136 Pisklak 136 Graniczna 135 Wende 135 Laszczowski 136 Pietrasiuk 136 Grabelus 135 War"/ak 135 Ku:mierowski 136 Pieni"/na 136 Go{dzi<ski 135 Wadzi<ski 135 Kuczok 136 Petniak 136 Gorzelniak 135 Tryjanowski 135 Kozio=kiewicz 136 Perchu: 136 Go="bczyk 135 Trybu=owski 135 Kowalke 136 Partycki 136 Go=don 135 Tomtas 135 Kosiewski 136 Paetz 136 Goljan 135 T'ta 135 Kornalewski 136 Oszal 136 Golewski 135 Taranta 135 Kondel 136 Ostapski 136 G=ombiowski 135 Szyposzy<ski 135 Kompi<ski 136 Osinski 136 G='bski 135 Szwedko 135 Komoniewski 136 Opar 136 Glabus 135 Szwarga 135 Koczuk 136 Ole<czuk 136 Gielmuda 135 Szpik 135 Ki: 136 Ocha=a 136 Giebel 135 Sznigir 135 K"ci<ski 136 Ocalewski 136 Gawrylak 135 Szerszy<ski 135 Katanowski 136 Obudzi<ski 136 Galacki 135 Szcza=uba 135 Kapeluszny 136 Obr"balski 136 Firus 135 Szawka=o 135 Kapa=czy<ski 136 Oblicki 136 Firsiuk 135 Szada 135 Kajtaniak 136 Ni/ewski 136 Falis 135 Szacik 135 Kainka 136 Niewada 136 Ellmann 135 Syncerz 135 Jecze< 136 Niciarz 136 Dziurosz 135 Sw"dzio= 135 Jakubasz 136 Nawra 136 Dziudzik 135 Supa 135 Hybsz 136 Nadyba= 136 Dzierzba 135 Strauchmann 135 Hury< 136 Mycio 136 Dzi'gwa 135 Strakowski 135 Hodyl 136 Motyczka 136 Dywicki 135 Stolpa 135 Ha=adyj 136 Molawka 136 Dudy<ski 135 Starski 135 Habet 136 M=o{niak 136 Dubielski 135 Starba 135 Grzomba 136 Misiec 136 Dro/dzy<ski 135 Sta=owski 135 Gradzi 136 Minias 136 Dro{dzikowski 135 So=owij Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 135 Go>ciej 134 Soldatke 134 J'drzyk 133 Íwierek 135 Go>ciak 134 Skrobi<ski 134 Ja=owicki 133 Szyczewski 135 Gorzkowicz 134 Skopczy<ski 134 Hyziak 133 Szutenbach 135 Go=yga 134 Sic 134 Hudziec 133 Szurowski 135 Gierut 134 S"czek 134 Horski 133 Sznel 135 Gasiewicz 134 Schmelter 134 Heymann 133 Szarwi<ski 135 Garbaciok 134 Samoj=owicz 134 Gudewicz 133 Szarnecki 135 Gajdzica 134 Rysztak 134 Grygianiec 133 Styrkowiec 135 Gaertner 134 Rozmy>lak 134 Grociak 133 Str[/ycki 135 Fyk 134 Rogu> 134 Gr'dz 133 Stompel 135 Frejno 134 Rietz 134 Gramek 133 Stasak 135 Figi<ski 134 Rapalski 134 Gogler 133 Stanosek 135 Fiech 134 Radziukiewicz 134 Gnie=ka 133 Stanior 135 Faro< 134 Pyz 134 G=adczak 133 Sporys 135 Fa=dyga 134 Pysik 134 Gillner 133 Spalona 135 D/bik 134 Pudlarz 134 Giela 133 Sokowicz 135 Dymko 134 Przysiwek 134 G"bo=y> 133 S=u/alec 135 Durniat 134 Przekopowicz 134 Gdynia 133 Skrobich 135 Dryps 134 Pokutycki 134 Ga{dzi<ski 133 Skorwider 135 Do=gowski 134 Poch 134 Gankowski 133 Siwczuk 135 Dobrut 134 Plato 134 Gambiec 133 Sierhej 135 Czocha<ski 134 Pisk[r 134 Fursewicz 133 Sierbi<ski 135 Czesny 134 Pietraczyk 134 Furgol 133 Sieraczkiewicz 135 Czebieniak 134 Pieni'/kiewicz 134 Fostacz 133 Saniak 135 Czaprowski 134 Pie:ko 134 Fitu=a 133 Samborowski 135 Cukiernik 134 P"cherek 134 Figaniak 133 Salabura 135 Cukierman 134 Perlicjan 134 Dziesi<ski 133 Saci=owski 135 Chaim 134 Pejs 134 Dulek 133 Rygorowicz 135 Centner 134 Pecura 134 Drak 133 Rydzowski 135 Buzanowski 134 Pecko 134 Dowhan 133 Ro/ewski 135 Busiakiewicz 134 Pauk 134 Dobracki 133 Roso=owicz 135 Bubnowski 134 Patrzykowski 134 Czyba 133 Reus 135 Brzustewicz 134 Oszmaniec 134 Czarnobaj 133 Repich 135 Bronik 134 Ornal 134 Cymerkiewicz 133 Rdze< 135 Boroszko 134 Orlewski 134 Ci"/obka 133 Rapcewicz 135 Boncol 134 Ordys 134 Cienkus 133 Raduj 135 Bolewicki 134 Opaszowski 134 Cichulski 133 Rado<ski 135 Boczko 134 Okulowski 134 Chwa>ci<ski 133 Radczyc 135 Blimel 134 Okr'g=a 134 Chu: 133 Pujdak 135 Bijoch 134 Odolak 134 Chodo< 133 Przekora 135 Bembenista 134 Nowosz 134 Chmielina 133 Prussak 135 Bawarski 134 Nie>ci[r 134 Cha> 133 Pogrzebski 135 Bant 134 Neudek 134 Bysiec 133 P=[ciniak 135 Angulski 134 Nawrath 134 Bu/an 133 P=owik 135 Andruchewicz 134 Mruklik 134 Burny 133 Piwoda 135 Ambro/uk 134 Mrosek 134 Buchajczuk 133 Pilszek 134 Zwiercan 134 Modliborski 134 Brandyk 133 Pietek 134 Zubczy<ski 134 Mie<kowski 134 Bolt 133 P"cikiewicz 134 Z=onkiewicz 134 Michacz 134 Bludnik 133 Petner 134 Zgrajek 134 Metkowski 134 Bieniawski 133 Perwenis 134 Zawalonka 134 Ma:ka=a 134 Bieluczyk 133 Paruszkiewicz 134 Zalot 134 +azanowski 134 Baworowski 133 Parniewicz 134 Wo{nialis 134 Lison 134 Barul 133 Papu/y<ski 134 Woronin 134 Linard 134 Bajraszewski 133 Pajak 134 Wontorczyk 134 Ligmann 134 Augustin 133 Otolski 134 Wo=oszko 134 Lawer 134 Armknecht 133 Otoka 134 Wolarek 134 Lamecki 133 ?yga=a 133 Ostenda 134 Woga 134 Kwiatosi<ski 133 Zi"ty 133 Orlon 134 Wilko< 134 Kurcius 133 Wypyszewski 133 Oprycha= 134 W'salski 134 Kumosi<ski 133 Wynimko 133 Opo< 134 Tymon 134 Kuleszewicz 133 Wroty<ski 133 Ol"cki 134 Trzcianowski 134 Ksieniewicz 133 Wojtarek 133 Oleszy<ski 134 Topij 134 Kry>cio 133 Witoszy<ski 133 Nocon 134 To=y/ 134 Krystaszek 133 Weso=owicz 133 Ni>cior 134 Íwierczyk 134 Krykwi<ski 133 Weder 133 Muklewicz 134 Szwedzki 134 Krawulski 133 Wasilew 133 Mrzewa 134 Szurawski 134 Kozerawski 133 Wadlewski 133 Mnichowski 134 Szulgo 134 Korowajczyk 133 Wachta 133 Mistak 134 Sztandur 134 Kokocha 133 Uryasz 133 Mikorski 134 Sztanderski 134 Kny/ewski 133 Umlauf 133 Mglej 134 Szejda 134 K=aniecki 133 Ugowski 133 Mase=ek 134 Szamrej 134 Klimaj 133 Ugolik 133 Marzoch 134 Szafranowicz 134 Kierdelewicz 133 Tyndyk 133 Martinek 134 Sus=owicz 134 Kawerski 133 Tychowski 133 Ma=achwiej 134 Stolarzewicz 134 Karenda= 133 Tutlewski 133 Makiola 134 Stodolnik 134 Ka=ama<ski 133 Trinczek 133 Madajski 134 Stere<czak 134 Jusiewicz 133 Tob[r 133 Macina 134 Stefanides 134 Jurkoj: 133 Íwie/y<ski 133 +"tek 134 Standio 134 Jonaszek 133 Íwie/awski 133 Loc 134 Sopuch 134 Joachim 133 Íwietlak 133 Litwora Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

133 Landzwojczak 133 Lachiewicz 133 Kussy 133 Kuptz 133 Kuk=a 133 Kryla 133 Krotecki 133 Kropp 133 Kr"glewski 133 Krawczenko 133 Kozie=ek 133 Kozielewski 133 Kowiel 133 Koszyka 133 Kosteczka 133 Kosmulski 133 Kosacz 133 Korczykowski 133 Kopyczy<ski 133 Kopijka 133 K=ysi<ski 133 K=udkowski 133 K=okowski 133 K=akowicz 133 Klamer 133 Kata<ski 133 Kansik 133 Ka=czak 133 Kabara 133 Jura=owicz 133 Jowik 133 Jokel 133 J"da 133 Jarmoszuk 133 Januszka 133 Janulek 133 Janiewicz 133 Jahnz 133 Jagie=ko 133 Iwaszczyszyn 133 Itczak 133 Ikwanty 133 Hory<ski 133 Hodura 133 Hil 133 Hawrysz 133 Halwa 133 Gwio{dzik 133 Gryn 133 Grochowiec 133 Goj/ewski 133 G=azek 133 Gieryk 133 Gibus 133 Dzi/a 133 Dziaszyk 133 Dyrszlag 133 Duszewski 133 Dro/dz 133 Dorcz 133 Domagalik 133 Do=/y<ski 133 Dobroch 133 Deuter 133 Delegiewicz 133 Defratyka 133 Czuluk 133 Czuban 133 Czo=nowski 133 Czaplik 133 Cyrocki 133 Ciozda 133 Cienka 133 Ch=ap 133 Cejman 133 Bulikowski 133 Buchaj 133 B=aszkowiak 133 Biniaszewski 133 Bibrzycki

133 Bia=dyga 133 Bet 133 Be>ciak 133 Berczak 133 Be=dyga 133 Bekalarek 133 Bauerek 133 Barza= 133 Bachula 133 Babacz 133 Arszy<ski 133 Amenda 132 ?eglarski 132 Zyszczak 132 Zo=otar 132 Zinkowski 132 Zi"dalski 132 Zdu< 132 Zajusz 132 Wy/gowski 132 Wrzecionko 132 Wojciukiewicz 132 Wilkiel 132 Waz 132 Wawok 132 Warso 132 War"cki 132 Tylawski 132 Tukiendorf 132 Íwieci<ski 132 Íwieciak 132 Íruba 132 Ílak 132 Szumlakowski 132 Szpruta 132 Szpond 132 Szner 132 Szlejter 132 Szawica 132 Szabunia 132 Stra/ 132 Stepniak 132 Stegienta 132 Sobaniak 132 Sneka 132 Siadek 132 Ser"ga 132 Sanek 132 Sajdyk 132 Saferna 132 Sadulski 132 Sadlok 132 Reku: 132 Rafa=o 132 Rabka 132 Pyszna 132 Pyszel 132 Pu=czy<ski 132 Przasnyski 132 Po=ocki 132 Poliszak 132 Pochy=a 132 Pochcio= 132 Pikala 132 Piepke 132 Piekie=ek 132 Picur 132 Pia>ci<ski 132 Parzelski 132 Pachwicewicz 132 Oziemb=o 132 Osesek 132 Osendowski 132 Oliwi<ski 132 Okupny 132 Okruszko 132 Obalski 132 Nieszczerzew ski 132 Niemir


POPULARNOÍÇ NAZWISK 132 Nelka 132 Nej 132 Nasta= 132 Naporski 132 Myler 132 M>ciwujewski 132 Mirczewski 132 Milek 132 Migaszewski 132 Ma>nicki 132 Ma>lakiewicz 132 Maszk 132 Maciejkowicz 132 Machowiec 132 +uczyn 132 +osiewski 132 +abacz 132 Liziniewicz 132 Liwarski 132 Litwiejko 132 Liebert 132 Lempka 132 Lemiszewski 132 Kwiryng 132 Kurtiak 132 Kurowiak 132 Kulmi<ski 132 Kuciewicz 132 Kubiela 132 Krzes=owski 132 Kryg 132 Kru/a 132 Kril 132 Kotulak 132 Koda 132 Klonowicz 132 Kl"bowski 132 Kiecak 132 Katan 132 Kasprzy<ski 132 Kantarek 132 Kandu=a 132 Kalu{niak 132 Kajdy 132 Jonio 132 Je=owicki 132 Jazy 132 Jamrowski 132 Jakobsze 132 Horbanowicz 132 Horajski 132 Ho=yszko 132 H=adczuk 132 Helon 132 Hali/ak 132 Hajdul 132 Grzesiakowski 132 Gruszfeld 132 Grosfeld 132 Gremblewski 132 G=uszczuk 132 G=[w 132 G='biak 132 Glanda 132 Giernatowski 132 Gania 132 Furtas 132 Filipczy<ski 132 Fedder 132 Endler 132 Dzbuk 132 Dybioch 132 Duranc 132 Dubec 132 Czpak 132 Cul 132 Comber 132 Ciury=o 132 Cholajda 132 Choczy<ski

132 Chaniewski 132 Chai<ski 132 Celt 132 Buzdygan 132 Bursiak 132 Brze>kiewicz 132 Bruc 132 Brodacz 132 Brdej 132 Br'czyk 132 Borejsza 132 Bogo< 132 Bogdanow 132 Bogaczy<ski 132 Bimkiewicz 132 Bendzi<ski 132 Bajewski 132 Andrychiewicz 131 Zym 131 Zygmaniak 131 Zoruk 131 Zawi>li<ski 131 Zakr"t 131 Zabor 131 Wygocki 131 Wus 131 WryczRekowski 131 Wojtyszyn 131 Winczakiewicz 131 Wieloszy<ski 131 Wi'ckowski 131 Werema 131 Voss 131 U>ci=owicz 131 Ufnalewski 131 Tyfel 131 Trykoszko 131 Treszczy<ski 131 Tlatlik 131 Tendaj 131 Tacki 131 Íwiergosz 131 Ímiszek 131 Ímiglarski 131 Ímieszna 131 Ílifirczyk 131 Szpa=ek 131 Szkaradnik 131 Szczo=ko 131 Szczodra 131 Szaci=o 131 Szaban 131 Symo=on 131 Sworobowicz 131 Subsar 131 Struczewski 131 Stojewski 131 Stasierski 131 Staniurski 131 Sor[wka 131 Sonsala 131 Soko=ow 131 Skrobarczyk 131 Sk[rko 131 Sko=ucki 131 Siembor 131 Sielatycki 131 S"czyk 131 Sawiuk 131 Sarli<ski 131 Samorajczyk 131 Samcik 131 Rze/nik 131 Ry>kiewicz 131 R[ziecki 131 Ro>licki 131 Romotowski 131 Roga 131 Riemel

130 Kruszyniak 131 Retkiewicz 131 Jastrowski 130 Szuk 130 Krusz 131 Repeta 131 Jag[ra 130 Szturemski 130 Kosok 131 Ratuszy<ski 131 Hura 130 Sztando 130 Korzi<ski 131 Rapsiewicz 131 Hajman 130 Szczupacki 130 Kollek 131 Randzio 131 Hajko 130 Szczepu=a 130 Kokornaczyk 131 Ramski 131 Hajdu=a 130 Szaty<ski 130 Kofel 131 Pujer 131 Hajdenrajch 130 Szandrowski 130 Kocowski 131 P>ciuk 131 Grzebielec 130 Syrnik 130 Kliszczak 131 Pszczo=owski 131 Grucel 130 Stonawski 130 Klapuch 131 Przywarski 131 Gr"bocki 130 Stoba 130 Klajna 131 Prze>lak 131 Gregorski 130 Ster 130 Kapski 131 Pryca 131 G=odo 130 Sorokowski 130 Kapeluszna 131 Prokopski 131 Giere> 130 So=daczuk 130 Kanderski 131 Powolny 131 Gieczewski 130 Sodkiewicz 130 Ka=czy<ski 131 Posuniak 131 Gidziela 130 Sk[rn[g 130 Kaliwoda 131 Post[= 131 Galbierz 130 Skibiak 130 Juziuk 131 Pokornicki 131 Fra< 130 Sirant 130 Jurochnik 131 Podgrudny 131 Formi<ski 130 Sioda 130 Huszczo 131 Podczerwi<ski 131 Folmer 130 Sepko 130 Husiaty<ski 131 Perzak 131 Filinowicz 130 Sendyk 130 Hapo< 131 Per=a 131 Fija=ka 130 Sakwerda 130 Haak 131 Paw=o> 131 Fibakiewicz 130 Sady> 130 Gzubicki 131 Pata=uch 131 Fedejko 130 Rzemieniuk 130 Grzesiecki 131 Palkij 131 Eron 130 Ro/ynek 130 G[rszczak 131 Pajko 131 Dzikli<ski 130 Rosikiewicz 131 Oszkinis 131 Dukiel 130 Romaszkiewicz 130 G[=kowski 130 Gorzelewski 131 Osmala 131 Dropiewski 130 Reduch 130 Go="bniak 131 Oremek 131 Dre>li<ski 130 Pyzio=ek 130 Giercuszkiewicz 131 Odelski 131 D=ugowolski 130 Pudysz 130 Galer 131 Nyzio 131 Derbot 130 Prz"zak 130 Gado> 131 Nosecki 131 Denisiewicz 130 Prochasek 130 Flik 131 Nikielski 131 Dabrowski 130 Prachniak 130 Fedoryszyn 131 Nazarek 131 Cytawa 130 Pomichter 130 Fasiczka 131 Nadybski 131 Cyprya<ski 130 Podrazik 130 Erwardt 131 Nadrajkowski 131 Cielniaszek 130 P=ocieniak 130 D/u=a 131 Nachlik 131 Chojniarz 130 Plewicki 130 Dzi"glewicz 131 Mruczkowski 131 Chebdowski 130 Piziak 130 Dyra 131 Misiukanis 131 Cesak 130 Pietera 130 Dyki 131 Mik=a 131 Burdyna 130 P"siek 130 Drymel 131 Medak 131 Brygider 130 Petelczyc 130 Deyk 131 Matlok 131 B=awut 130 Pawlarczyk 130 Dernowski 131 Marian 131 Bigoraj 130 Pasztelan 130 Denert 131 Mardaus 131 Bichowski 130 Paszcza 130 Dawidzki 131 Ma=owiejski 131 Bazaniak 130 Pankowiak 130 Darmo< 131 Malarecki 131 Bartsch 130 Paczwa 130 Czudec 131 Maciakiewicz 131 Barburski 130 Odalski 130 Czernysz 131 +aniak 131 Balant 130 Ocetek 130 Cypcar 131 Lubiecki 131 Bado 130 Obrata<ski 130 Cwil 131 Liwocha 131 Baczul 130 Obcowski 130 Cukierda 131 Lauterbach 131 Arentewicz 130 Nietresta 130 Ciurys 131 Laga 131 Akerman 130 Nielepkowicz 130 Ciulak 131 Kwosek 131 Afelt 130 Niedzio=ka 130 Cicho<czyk 131 Ku>mierkiewicz 131 Adamiecki 130 Niechcielski 130 Cha=abis 131 Kuszowski 131 Ablewicz 130 Mytyk 130 Cepi<ski 131 Kurylonek 130 ?ubertowski 130 Myjkowski 130 Bzikot 131 Kuraczyk 130 ?oli<ski 130 Moszak 130 Busma 131 Kunisz 130 ?"gota 130 Misik 130 Bukraba 131 Kuba=a 130 Zdrowowicz 130 Migura 130 Brz[skiewicz 131 Krysztofi<ski 130 Zdaniuk 130 Mes 130 Brzenczek 131 Krupkowski 130 Zamelski 130 Ma/ul 130 Botko 131 Kraka 130 Zadoro/ny 130 Matanowski 130 Borzeszkowski 131 Kraczla 130 Wstawski 130 Ma>cianica 130 Borysionek 131 Kosmela 130 Wso=ek 130 Maryon 130 Bonat 131 Korybalski 130 Wolczyk 130 Marniok 130 Bojaruniec 131 Korwin 130 Wolarczak 130 Maniowski 130 Bohuszewicz 131 Korput 130 Wojaczyk 130 Male<czuk 130 Blaszko 131 Korpusi<ski 130 W=adyszewski 130 Maciejaszek 130 Bijas 131 Komu<ski 130 Wierna 130 Maci'tek 130 Bie=ka 131 Komendarczyk 130 Wielosik 130 +ogin 130 Bendlin 131 Kole<ski 130 Wiechu=a 130 +akus 130 Begger 131 Knoski 130 Widziak 130 +abiszewski 130 Bawer 131 Klupi<ski 130 Wegnerowski 130 Lipniewicz 130 Bartczuk 131 Kieliba 130 Wagstyl 130 Lewin 130 Bandoch 131 Karze=ek 130 Umer 130 Lewandrowski 130 Balana 131 Karo<ski 130 Tuczkowski 130 Lekarczyk 130 Badaszewski 131 Ka=ach 130 Tretyn 130 Legumina 129 ?yro 131 Kale<ski 130 Torkowski 130 Lasa 129 ?ygo 131 Kacalak 130 Tatomir 130 Kul 129 ?ycho< 131 Jurgiewicz 130 Ímigalski 130 Krzywiak 129 ?ubert 131 Juraszewski 130 Szurmiej 130 Krysto< Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 129 ?[=ta 129 Nowa: 129 Godala 128 Siudym 129 Zykubek 129 Noga<ski 129 G=uchy 128 Sieraszewski 129 Zychora 129 Nitsch 129 G=owienkowski 128 Sibilak 129 Zimmerman 129 Niedzio=ko 129 Gluch 128 Senderowicz 129 Zientalak 129 Nidzi<ski 129 Gieglis 128 Sarata 129 Zi'tek 129 Nast 129 Galle 128 Sadzak 129 Zbrojkiewicz 129 Myszke 129 Fraszewski 128 Rusiak 129 Zba<ski 129 Musur 129 Francikowski 128 Ro/kowicz 129 Zagaj 129 Musiela 129 Filant 128 Rodzo< 129 Wrombel 129 Musiel 129 Felsmann 128 Rauba 129 Wosiecki 129 Morzycki 129 Feist 128 Rasztawicki 129 Woci[r 129 Mora> 129 Erfurt 128 Ramocki 129 W=odowski 129 Misi=o 129 Dzie/yk 128 Rajner 129 Wlezie< 129 Miko=aj[w 129 Dziekiewicz 128 Pyszkiewicz 129 Wincencik 129 Mieszcza<ski 129 Dywa<ski 128 Puczkarski 129 Wilczkowiak 129 Miesi'c 129 Drozdz 128 Przysz=o 129 Wiechniak 129 Mienik 129 Drajewicz 128 Procel 129 We=yczko 129 Mider 129 Dota 128 Pownuk 129 Walke 129 Mianecki 129 Dmytruk 128 Postrzech 129 Wahl 129 Mechocki 129 D"bowiec 128 P=atosz 129 Ustach 129 Matlakiewicz 129 Dedyk 128 Plisak 129 Uliczna 129 Masztakowski 129 Deczkowski 128 Pijankowski 129 Twerd 129 Masiulaniec 129 Danielek 128 Piepiora 129 Turajski 129 Manowiec 129 Cieniawa 128 P"piak 129 Tulibacki 129 Ma=yniak 129 Cielesta 128 Patacz 129 Tarsalewski 129 Ma=gowski 129 Chybalski 128 Parlicki 129 Tarnicki 129 Madziarz 129 Choroszczak 128 Pa=eczka 129 Tamul 129 +u/ak 129 Cha=ubiec 128 Otwiaska 129 Tamkun 129 +ukjaniuk 129 Bystro<ski 128 Okrzejski 129 Szotko 129 +anczkowski 129 Burzan 128 Ogiejko 129 Szkodowski 129 Loewnau 129 Bursztyn 128 Norbert 129 Szklany 129 Lipniewski 129 Burnatowski 128 Nietopiel 129 Strzy/y<ski 129 Lipianin 129 Bo/kiewicz 128 Milcuszek 129 Strz"pa 129 Lipczyk 129 Böttcher 128 M"dala 129 Ste:ko 129 Kuryga 129 Boro> 128 Mendecki 129 St'czek 129 Kuria<ski 129 B=onka 128 Matulski 129 Staniul 129 Kuciejczyk 129 Blaski 128 Matulewski 129 Spojda 129 Kubicius 129 B'biak 128 Maniakowski 129 S=anina 129 Krzywdziak 129 Bartyska 128 Ma=czuk 129 Skut 129 Krogul 129 Bako< 128 Maleszko 129 Skrzekowski 129 Krepski 128 ?ytkowicz 128 +opusi<ski 129 Skorut 129 Krasek 128 ?[=tko 128 +oin 129 Sipurzy<ski 129 Koszacki 128 Zieba 128 +esyk 129 Siemiatycki 129 Kosteczko 128 Zbytek 128 Luboi<ski 129 Sejud 129 Korgel 128 Zbiegie< 128 Lubkowski 129 Samojeden 129 Kondzio=a 128 Zaganiacz 128 L"gas 129 R"klewski 129 Kondaszewski 128 Wyst"pek 128 Lemierz 129 Remin 129 Ko=c 128 Wojenkowski 128 Lechicki 129 Remer 129 Kocima 128 Wojech 128 Lebelt 129 Rejmus 129 Kocerka 128 Wojcieszyk 128 Latta 129 Rauer 129 Kobylas 128 Wodzie< 128 Kuziela 129 Ramatowski 129 K=ok 128 Wiznerowicz 128 Kurstak 129 Pyska 129 Klemenski 128 Wincewicz 128 Kuraj 129 Punda 129 Klapi<ski 128 Wilimczyk 128 Kujat 129 Postawka 129 Klajmon 128 Widecki 128 Kubocz 129 Poniedzielski 129 Kitrys 128 Wczasek 128 Kubiczak 129 Po=ocza<ski 129 Kijora 128 Wabia 128 Kubeczka 129 Po=aniecki 129 Kaszczyc 128 Ulaski 128 Kubata 129 Polasi<ski 129 Kamler 128 Tybel 128 Kubacik 129 P=ucisz 129 Kalafarski 128 Twardawski 128 Krzysztoporski 129 Piotruk 129 Kaczewski 128 Tutko 128 Kr'piec 129 Pilna 129 Jewasi<ski 128 Tosnowiec 128 Kratkowski 129 Pikron 129 Jenkner 128 Tawrel 128 Kowalenko 129 Pietluch 129 Janyszek 128 Tamborek 128 Koszko 129 Pieszy<ski 129 Imbor 128 Tadaj 128 Korpecki 129 Piechoczek 129 Igiel 128 Íwierzowski 128 Kopia 129 Pi'tak 129 Horma<ski 128 Szw"ch 128 Kopciara 129 Perkuszewski 129 Horla 128 Szumi=owski 128 Komur 129 Pe=nikowski 129 Hejmowski 128 Szpytman 128 Kokie: 129 Pa{dzierny 129 Harhaj 128 Szo=omicki 128 Kneblewski 129 Pawlyta 129 Hajdu> 128 Szefczyk 128 K=oss 129 Patrzylas 129 Gu/y<ski 128 Szczerbo 128 Klekocki 129 Parko=a 129 Guenther 128 Szawli<ski 128 Kimbar 129 Pargie=a 129 Gubiec 128 Szata=owicz 128 Kas 129 Paech 129 Grzegrzu=ka 128 Switek 128 Karulak 129 Ow=asiuk 129 Grunert 128 Surgiel 128 Jusza 129 Ordy<ski 129 Grobys 128 Sudowski 128 J"drowski 129 Omylak 129 Gra/y<ski 128 Stefankowski 128 Jenczelewski 129 O=dy<ski 129 Graduszewski 128 Stachak 128 Janicz 129 Nowos=awski 129 Grabolus 128 Sobacki 128 I/ak Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

128 Ignar 128 Idziaszczyk 128 Hy/ak 128 Hryniszyn 128 Harcej 128 Hajdrych 128 Hagel 128 Habasi<ski 128 Gucz 128 Grimm 128 Grelecki 128 G[rewicz 128 Gonski 128 Go=embka 128 Go=dy 128 Gazur 128 Frenkiel 128 Frajtag 128 Foryta 128 Fischbach 128 Firsowicz 128 Ferko 128 Farbiszewski 128 Engelhardt 128 Ejnik 128 Eichberger 128 Dzikowicki 128 Dylu> 128 Dwulat 128 Drossel 128 Drobczyk 128 Dom/o= 128 Domieracki 128 Dogadalski 128 Dobrzyniak 128 Dinter 128 Derlicki 128 Depciuch 128 Dalczy<ski 128 Cze/yk 128 Chr[l 128 Chro= 128 Chrabkowski 128 C"drowski 128 Ceregra 128 Bylinowski 128 Buk=ad 128 Bubniak 128 Brz[sko 128 Bram 128 Bory<ski 128 Bo=zan 128 Bolibrzuch 128 Bociarski 128 Bochonko 128 Biegasiewicz 128 Biedro<ski 128 Berkieta 128 Bednik 128 Ba/an 128 Bakan 128 Aponowicz 128 Apola 128 Antropik 127 ?yniewicz 127 Zientak 127 Zbrowski 127 Zabraniak 127 Wygachiewicz 127 Wolty<ski 127 Witos=aw 127 Witasek 127 Widziewicz 127 W"ski 127 Wessel 127 Wawryca 127 Wareli> 127 Wanik 127 Wanda 127 Ustymowicz

127 Urba 127 Tuzinek 127 Turno 127 Turbakiewicz 127 Troi<ski 127 Tendelski 127 Íciborek 127 Szylka 127 Szroeder 127 Szczeklik 127 Szandrach 127 Szamlewski 127 Sygutowski 127 Surlas 127 Storonowicz 127 Stengert 127 Stajno 127 Spiesz 127 Spich 127 Spek 127 Spas[wka 127 So=ecki 127 Soba< 127 Smogulecki 127 S=ojkowski 127 S=odkowicz 127 Skwarzec 127 Siwirski 127 Sianko 127 Schwichtenberg 127 Saweczko 127 Sapie/y<ski 127 Sa=anowski 127 Sa=agacki 127 Rynkun 127 Ruc 127 Roszuk 127 Rohraff 127 Rogaszewski 127 Redzicki 127 Rapcia 127 Pyskaty 127 Psuty 127 Przekaza 127 Prosianowski 127 Pra/nowski 127 Praszcza=ek 127 Prag=owski 127 Potargowicz 127 Perdjon 127 Patynek 127 Pardel 127 Panasz 127 Nyrek 127 Nocny 127 Nierwi<ski 127 Nessel 127 Ne: 127 Nagowski 127 Moksa 127 Moik 127 Mitrosz 127 Mioducki 127 Migasiewicz 127 Michajluk 127 Metz 127 Mendryk 127 Matlas 127 Materniak 127 Ma>nik 127 Masztaler 127 Maria<czyk 127 Majorkowski 127 +ydkowski 127 +ukoj: 127 Luft 127 Lot 127 Lepucki 127 Lachnik 127 Laby


POPULARNOÍÇ NAZWISK 127 Kuhnert 127 Kubach 127 Ksi'/ko 127 Krogulecki 127 Koryzma 127 Konaszczuk 127 Ko=don 127 Kolbe 127 Koby=czyk 127 Klechowski 127 Kielecki 127 Katarzyniak 127 Karamuz 127 Kaczkan 127 Kaba<ski 127 Johansson 127 J"druszewski 127 J"czmi<ski 127 Jarolewski 127 Jank[w 127 Jajszczyk 127 Iskrzak 127 Huczy<ski 127 Horbik 127 Ho=owata 127 Heyda 127 Heromi<ski 127 Heinz 127 Hecht 127 Hartmann 127 Hansz 127 Halaba 127 Haik 127 Habry=o 127 Gucma 127 Grz'> 127 Grembowicz 127 G=odna 127 Glich 127 Gamus 127 Galusi<ski 127 Galach 127 Gajowik 127 Fryta 127 Fro=ow 127 Foder 127 Figlarski 127 Fi'cek 127 Falczy<ski 127 Eisler 127 Dzi[ba 127 Dzio=ak 127 Dzi"gielowski 127 Dzi':ko 127 Dybionka 127 Dudela 127 Duczymi<ski 127 Dobra 127 Depczyk 127 Depcik 127 Deniszczuk 127 Deleski 127 Czubara 127 Czo=owski 127 Cyprowski 127 Cwo=ek 127 Chor'/yk 127 Chody=a 127 Chilmon 127 Cepek 127 Cencelewicz 127 By>kiniewicz 127 Bunda 127 Bubie<czyk 127 Bratz 127 Branczewski 127 Bornus 127 Bordzo= 127 Bomersbach 127 Bobecki

127 Blajerski 127 Biegajski 127 Bia=uski 127 Bertrand 127 Banet 127 Alter 127 Adamas 127 Abrachamczyk 126 ?ywczok 126 Zielichowski 126 Zender 126 Zdzymira 126 Zaprza=ka 126 Zaklukiewicz 126 Wytr'/ek 126 Wo=czko 126 Wojcieszczyk 126 Wilcz"ga 126 Wasowski 126 Wal"ga 126 Tr[jniak 126 Trefler 126 Till 126 Tarchalski 126 Talbierz 126 Ímia=ko 126 Íledzianowski 126 Ícis=y 126 Sztamborski 126 Szefner 126 Szczudlak 126 Sza=apata 126 Szajnoga 126 Szajbel 126 Szafulski 126 Supronowicz 126 Starczak 126 Sperski 126 So=dy<ski 126 Sobalak 126 Smolich 126 Sewerynek 126 Selenta 126 S'dkiewicz 126 Sancewicz 126 Rzemie< 126 Rzemieniec 126 Rubaszko 126 Ro/niak 126 Rozwens 126 Robacki 126 Rembia=kowski 126 Pyrko 126 Polity=o 126 P=atkiewicz 126 Plewniok 126 Pisi<ski 126 Pietrzniak 126 Piegzik 126 Pieczaba 126 Pich[r 126 Petrow 126 Peterman 126 Perendyk 126 Paurowski 126 Paloc 126 Pachela 126 Otawski 126 Olenkiewicz 126 Odrobny 126 Ochrymowicz 126 Norko 126 Nolepa 126 Nikitin 126 Nigbor 126 Nieprzecki 126 Natonek 126 Naszewski 126 Nadobna 126 My>lisz

125 Korbacz 126 Myszogl'd 126 Drong 125 Spratek 125 Ko=odziejewski 126 Mydlarski 126 Dressler 125 Spa=ka 125 Kobosko 126 Morman 126 Domiszewski 125 Sorota 125 Kiry=a 126 Monikowski 126 Dole/ek 125 Skoroszewski 125 Kilimnik 126 Mizielski 126 Dobrzelak 125 Skonieczko 125 Kie=kucki 126 Miniak 126 Dobruszek 125 Skalimowski 125 Ka{mirski 126 Matlewski 126 Dereszowski 125 Sinka 125 Karos 126 Malaca 126 Deniszewski 125 Simkiewicz 125 Karamucki 126 Magnor 126 Daszke 125 Serafiniak 125 Juszcze 126 Magdziorz 126 Czuchwicki 125 Semba 125 Jowsa 126 Machowczyk 126 Czeryna 125 Samerdak 125 J"do 126 +ygo<ski 126 Czerbniak 125 Samelski 125 Jewulski 126 Lubkiewicz 126 Cypry> 125 Samczy<ski 125 Jasiurski 126 Liszczyk 126 Cierli<ski 125 Sachanowicz 125 Jadasz 126 Lepsza 126 Cielewicz 125 Rusa 125 Jacukowicz 126 Lender 126 Chaciewicz 125 Rosman 125 Iszczek 126 Kutermak 126 Bzduch 125 Romaldowski 125 Indeka 126 Kurpet 126 Byda=ek 125 R"c=awowicz 125 Hnida 126 Kuraszewski 126 Budzikur 125 Rakocz 125 Himel 126 Kumanowski 126 Bruchal 125 Raduchowski 125 Hewig 126 Kubry< 126 Botorek 125 Poterski 125 Hetzig 126 Krzysztonek 126 Boniszewski 125 Po>wiat 125 Heisig 126 Krysmalski 126 B=a/owski 125 Po>lada 125 Heine 126 Kropa 126 Bi=ous 125 Pogocki 125 Hapeta 126 Krogulewski 126 Bilko 125 Podrucki 125 Hajdecki 126 Kosiniak 126 Bielica 125 Pizun 125 Grzywok 126 Korzewski 126 Biela> 125 Pierzcha=ka 125 Grzmiel 126 Komicz 126 Bia=ooki 125 Piero/y<ski 125 Grygas 126 Kodyra 126 Betyna 125 Pernach 125 Gryczman 126 Kni/ewski 126 Benedykci<ski 125 Pche=ka 125 Gruss 126 Kmuk 126 Bartlewicz 125 Pasowicz 125 Go>ci=o 126 K=osak 126 Balbierz 125 Parszuto 125 Gostkiewicz 126 Klank 126 Bachorczyk 125 Parchomiuk 125 Gonder 126 Klafta 126 Ardeli 125 Palutkiewicz 125 Golembka 126 Ki>luk 126 Arabas 125 Padlewski 125 Gog[=ka 126 Kiewlak 126 Anto= 125 Osypowicz 125 Gi/ka 126 Kierczuk 126 Ambro/a 125 Osie= 125 Gintrowicz 126 Kiczkaj=o 126 Alikowski 125 Ortel 125 Gigla 126 Kejna 126 Aleksandrow 125 Opo<ski 125 Gieros 126 Kecler 126 Adrya<czyk 125 Op=otny 125 Gidek 126 Karkuszewski 125 ?elaznowski 125 Okomski 125 Getek 126 Karewicz 125 Zdroik 125 Oczy<ski 125 Gerczak 126 Karbowniak 125 Zarycza<ski 125 Obr'czka 125 Fleiszer 126 Kapruziak 125 Zaparucha 125 Niziuk 125 Flaum 126 Kalwarczyk 125 Zabrza<ski 125 Nicke 125 Fidyka 126 Kalak 125 Zab[j 125 Mo/dze< 125 Ferlewicz 126 Kaczoruk 125 Wylon 125 Molitor 125 Felkowski 126 J'czyk 125 Wolarczyk 125 Modranka 125 Dziwnik 126 Jastrzebski 125 Wojnach 125 Mioskowski 125 Dzierma<ski 126 Jaskulak 125 Wojcieszyn 125 Miech[wka 125 Dytkiewicz 126 Jarmoszewicz 125 W=[darczyk 125 Miczuga 125 Dyrbusz 126 Janczyn 125 Witakowski 125 Metzger 125 Dybiona 126 Jab=oniec 125 Wirkijowski 125 Ma{niak 125 Dw[rnik 126 Iglicki 125 Wienczek 125 Matyszkowicz 125 Du/niak 126 Hurnik 125 Wielgoszewski 125 Matejewski 125 Dud=o 126 Helios 125 Widziszewski 125 Mata=owski 125 Dubak 126 Hebdowski 125 W'sat 125 Ma>l'g 125 Drytkiewicz 126 Hanka 125 Urwan 125 Mastalerek 125 Dropia 126 Hanczaruk 125 Ulaniuk 125 Masiakowski 125 Doniek 126 Gutorski 125 Tyza 125 Masajada 125 Deput 126 Gustek 125 Tyrybon 125 Margiewicz 125 Datkiewicz 126 Gudowicz 125 Tukalski 125 Marciocha 125 Danilecki 126 Gramacki 125 Tryzno 125 Ma=awski 125 Daleszak 126 G=uchowicz 125 Tr"dewicz 125 Malicha 125 Dadasiewicz 126 Gierba 125 Tchoryk 125 Machlik 125 Chodera 126 Gier 125 Tadeuszak 125 +azarecki 125 Chmielowicz 126 Giefert 125 Ícigacz 125 Lipczewski 125 Cha=aj 126 Garecki 125 Szymczukie125 Liberka 125 Cha=adus 126 Gardawski wicz 125 Larkowski 125 Cecha 126 Fraszczak 125 Sztupecki 125 Lakowski 125 Bu=acz 126 Forster 125 Szo=tun 125 Kwika 125 Buczyk 126 Fogler 125 Szlaszy<ski 125 Kwast 125 Brolik 126 Fistek 125 Szejko 125 Kwacza=a 125 Borwik 126 Fecowicz 125 Szczupaczy<ski 125 Kusid=o 125 Bolc 126 Elmanowski 125 Szczerbowicz 125 Kurcaba 125 Bobis 126 Eljasik 125 Szajder 125 Krzywniak 125 Bi=gorajski 126 Dziwirek 125 Szadowski 125 Krzosa 125 Biestek 126 Dwu/nik 125 Szacherski 125 Krupnicki 125 Biesiacki 126 Duczman 125 Suraj 125 Kotiuszko 125 Bereszko 126 Dr[/dz 125 Stanczak 125 Koszarny Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 125 Beksi<ski 124 Sawoch 124 Knyszewski 124 Albrewczy<ski 125 Baszczyn 124 Samolewski 124 Knoblauch 123 ?[raw 125 Bartas 124 Rz"sista 124 Kloss 123 ?o=neczko 125 Balion 124 Rymuszka 124 Kiszkurno 123 Zonik 125 Bajerlein 124 Rych=a 124 Kilen 123 Zgorzelak 125 Baba<czyk 124 R[/owicz 124 Kierszniewski 123 Zbro/yna 124 ?y=kiewicz 124 Roziel 124 Kasztelewicz 123 Za="czny 124 Zygarowicz 124 Rogodzi<ski 124 Kapturowski 123 Wrotnowski 124 Zro>lak 124 Roczy<ski 124 Ka=asa 123 Wos 124 Ziopaja 124 Rendak 124 Kacy 123 Winiewski 124 Zin 124 Redos 124 Kaci<ski 123 Welman 124 Zbi/ek 124 Redko 124 Jeniec 123 Waszelewski 124 Zawi=o 124 Radziwo=ek 124 Jenerowicz 123 Warzyszy<ski 124 Zawarski 124 Rachubik 124 Jaworecki 123 Utzig 124 Zaporowicz 124 Pyli<ski 124 Jaskiewicz 123 Tuzik 124 Zalepa 124 Pustelniak 124 Janewicz 123 Trzoch 124 Wronisz 124 Pu=aski 124 Jagni'tkowski 123 Trembacz 124 Woroty<ski 124 Prz'do 124 Jacykowski 123 Tesarczyk 124 Wonsik 124 Prytu=a 124 Irzy<ski 123 Telec 124 Wolentarski 124 Pruszkiewicz 124 Husarz 123 Íwi"cik 124 Wodarski 124 Pruszewicz 124 Holewi<ski 123 Ímiatek 124 Wn"czak 124 Prochalski 124 Hille 123 Szyroki 124 Witeczek 124 Potrapeluk 124 Hebisz 123 Sztajerowski 124 Winiewicz 124 Post"pski 124 Hanaka 123 Szmaciarz 124 Wieszczyk 124 Pokusi<ski 124 Habi<ski 123 Szandecki 124 Widok 124 P=u/ek 124 Gu>piel 123 Szamreta 124 Werochowski 124 Pieciukiewicz 124 Grzenik 123 Suwald 124 Wawrzonowski 124 Peza=a 124 Grupka 123 Surwi=o 124 Wasy=yk 124 Pestkowski 124 Go{dzielewski 123 Sulimierski 124 Wastowski 124 Parzoch 124 Gorz'dek 123 Styga 124 Wasiucionek 124 Papierkiewicz 124 Gorza=czy<ski 123 Studenna 124 Warsiewicz 124 Pa: 124 Go=embski 123 Stajewski 124 Wanio 124 Opielka 124 Golnik 123 Sprawski 124 Waler 124 Opatowicz 124 Gnas 123 Sobula 124 Wacholc 124 Nowiszewski 124 Glacel 123 Sk=adan 124 Urbanke 124 Nonckiewicz 124 Gieruszczak 123 Sitak 124 Umerski 124 Noak 124 Gidlewski 123 Simoniuk 124 Umerle 124 Nie>pielak 124 Ga/a 123 Silny 124 Tumulka 124 Niedomaga=a 124 Garbata 123 Sikorra 124 Trembicki 124 Napi'tek 124 Ga="ziok 123 Setlik 124 Topczy<ski 124 Mrachacz 124 Ga=ajda 123 Sajd=owski 124 Taramas 124 Moru< 124 Gajdulewicz 123 Rychtarczyk 124 Tabo=a 124 Morsztyn 124 Futro 123 Ru>kiewicz 124 Tab"dzki 124 Monieta 124 Forst 123 Rusz 124 Íwisulski 124 Mierzicki 124 Fiuty 123 Rukasz 124 Íwiergu=a 124 Mielim'ka 124 Fazan 123 Rubczewski 124 Írodowski 124 Maro 124 Fajger 123 Rosenau 124 Íniosek 124 Ma=uj 124 Fabis 123 Rocznik 124 Ímigiera 124 Ma=asi<ski 124 Emanowicz 123 Robotycki 124 Ílipski 124 Malaka 124 Eluszkiewicz 123 Ristau 124 Íciwiarski 124 +ucewicz 124 Elster 123 Rachfa= 124 Ícise= 124 +"czek 124 Ejzak 123 Rabek 124 Szyndlarewicz 124 Luszawski 124 Dziadas 123 Py>kiewicz 124 Szutowski 124 Luberacki 124 Dzedzyk 123 Pykosz 124 Szukowski 124 Liszaj 124 Dybel 123 Puzewicz 124 Sztuder 124 Lisok 124 Du/a 123 Pu> 124 Sznaza 124 Liske 124 Domys=awski 123 Purcelewski 124 Szmata 124 Liczbik 124 Derejski 123 Pukowski 124 Szcz"bara 124 Leniar 124 Darcz 123 Przywarty 124 Symela 124 Lengiewicz 124 Çmoch 123 Przystup 124 Swornowski 124 Kutra 124 Cokot 123 Przychodniak 124 Sulmi<ski 124 Kurzajczyk 124 Ciemienga 123 Prozorowski 124 Sufczy<ski 124 Kulinicz 124 Chyziak 123 Powidzki 124 Sturmowski 124 Kuda> 124 Chmurzewski 123 Pora<ski 124 Stuch=y 124 Kudala 124 Charabin 123 Petta 124 Strzegowski 124 Ksobiech 124 Cepuchowicz 123 Petkowicz 124 Stolcman 124 Krzywak 124 Cent 123 Perykasza 124 Stoja=owski 124 Krzywa 124 Bulewicz 123 Perszon 124 Stafijowski 124 Krumplewski 124 Brodowiak 123 Pelczy<ski 124 Smigiel 124 Kropid=o 124 Bolewicz 123 Pecuch 124 Smierzchalski 124 Kriesel 124 Bogalski 123 Pasierbi<ski 124 Skrudlik 124 Kremzer 124 Bistu=a 123 Paduchowski 124 Skrabalak 124 Kozierkiewicz 124 Berlak 123 Pacholewicz 124 Siudziak 124 Kotleszka 124 Beczy<ski 123 Ornacki 124 Sikoci<ski 124 Kosznicki 124 Bartoszkiewicz 123 Orla<ski 124 Sie>kiewicz 124 Kosza<ski 124 Bajodek 123 Olszyk 124 S"pka 124 Konikiewicz 124 Apiecionek 123 Olsztyn 124 Sempowicz 124 Komasara 124 Anhalt 123 Olszanka 124 Semmler 124 Ko=udzki 124 Andrzejowski 123 Obieg=y 124 Semkowicz 124 Koczuba 124 Alf 123 Nowoszy<ski Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

123 Nowierski 123 Nieora 123 Niedo>mia=ek 123 N"dzarek 123 Nadstoga 123 Nabia=kowski 123 Murjas 123 Misiakiewicz 123 Migiel 123 Mieszek 123 Matlingiewicz 123 Ma>lonka 123 Ma>likowski 123 Ma=aszewicz 123 Ma=aj 123 Makso< 123 Mackoj: 123 +asowski 123 Lichomski 123 Leonard 123 Kuzian 123 Kutermankiewicz 123 Ku>nierski 123 Kurpaski 123 Kullas 123 Kulita 123 Ksi"/niakiewicz 123 Krzepi<ski 123 Krysztopowicz 123 Krall 123 Ko>cierzy<ski 123 Koszuk 123 Kortyka 123 Korlacki 123 Konias 123 Kolaszy<ski 123 Ko:mierowski 123 Knosa=a 123 Kling 123 Kler 123 Klawe 123 Klacza 123 Kisilewicz 123 Kijoch 123 Kijkowski 123 K"pniak 123 Kasperkowicz 123 Karwatowski 123 Kapitaniak 123 Ka=aczy<ski 123 Jurowczyk 123 Jurgawka 123 Jode=ko 123 Jarowski 123 Jab=onski 123 Ilczyna 123 Iglik 123 Humaj 123 Hukowski 123 Horanin 123 Holwek 123 Henszke 123 Hejza 123 Goryca 123 G=owaty 123 Glajcar 123 Gimel 123 Gierlasi<ski 123 Gawarski 123 Garze= 123 Galler 123 Fruzi<ski 123 Fredo 123 Frasiak 123 Fol 123 Filarecki 123 Felcyn 123 Dzwo<czyk 123 Dziubli<ski

123 Dull 123 Dubiecki 123 Drukarczyk 123 Doroch 123 Dobicki 123 Demidiuk 123 Czemplik 123 Czeli<ski 123 Cybichowski 123 Cocek 123 Ciodyk 123 Ciniewski 123 Ciejak 123 Ciciora 123 Chytro> 123 Chwaci<ski 123 Chomczy<ski 123 Cho=ko 123 Chilla 123 Chamela 123 Cap=ap 123 Bzyl 123 Buraty<ski 123 Budas 123 Buca=a 123 Bordon 123 Bodynek 123 B=a/ykowski 123 Biedermann 123 Berdecki 123 Baucz 123 Basiuk 123 Bahr 123 Albekier 122 ?ukiel 122 ?"dzian 122 Zygar=owski 122 Zuzek 122 Zapa=owicz 122 Zacharyasz 122 Wytwer 122 Woziwoda 122 Wierzchowiecki 122 Wejerowski 122 Wawrzyczny 122 Wapniewski 122 Wangin 122 Wajdowicz 122 Uniwersa= 122 Tymowicz 122 Tucho=ka 122 Tryksza 122 Tolksdorf 122 Tolasz 122 Taradaj 122 Tadyszak 122 Ímietanko 122 Íciubak 122 Szwagiel 122 Szpoper 122 Szparagowski 122 Szpanowski 122 Szo=drowski 122 Szmaciarski 122 Szelewski 122 Sza=yga 122 Swajda 122 Suwada 122 Surowi<ski 122 Su=awa 122 Suchoparski 122 Stronk 122 Stosz 122 Stomp[r 122 St"pek 122 Staszkowian 122 Stanosz 122 Sradomski 122 Spitalniak 122 Solon


POPULARNOÍÇ NAZWISK 122 Sobieszy<ski 122 Smoluk 122 S=ania 122 S=abolepsza 122 Skwarkowski 122 Skuriat 122 Skrajda 122 Saworski 122 Rzeszewicz 122 Rynk 122 R[=kowski 122 R"bkowski 122 Retman 122 Relewicz 122 R'bkowski 122 Radacz 122 Pyszora 122 Pyczot 122 Putaj 122 Pukal 122 Przysi"/niak 122 Przybyt 122 Przesz=owski 122 Przepi[rzy<ski 122 Przedmojski 122 Prz'dak 122 Princ 122 Posturzy<ski 122 Po=ubok 122 Polewczy<ski 122 Pi>ko 122 Pinczak 122 Pieli<ski 122 Paszuk 122 Paniczek 122 Oziemczuk 122 Opielewicz 122 Omelan 122 Okleci<ski 122 Och"dowski 122 Nering 122 Nazi"b=o 122 Nalbach 122 Nakielna 122 Nagy 122 Myja 122 Muntowski 122 Mozdyniewicz 122 Morszczyzna 122 Mi>kowiak 122 Misiarek 122 Minior 122 Migza 122 Meszek 122 Matuszkowiak 122 Ma>laniec 122 Ma=acha 122 +achecki 122 +abowicz 122 +ab'd{ 122 Licha 122 Lebiedziewicz 122 Lambrych 122 Lacki 122 Kuzar 122 Kupisi<ski 122 Kuderczak 122 Kubacz 122 Ksi'dzyna 122 Krzy/ag[rski 122 Krzymianowski 122 Krepel 122 Krawczonek 122 Krajczok 122 Kozubik 122 Kowina 122 Koterwas 122 Ko>cikiewicz 122 Koszy<ski 122 Kosiela

122 Konklewski 122 Konkiewicz 122 Koniorczyk 122 Koloczek 122 Kokoszczyk 122 Kogutek 122 Kocisz 122 Kmit 122 Klabis 122 Kielas 122 Kazmierski 122 Kaufmann 122 Kapita<ski 122 Kalecki 122 Kachlicki 122 Jaszczu=t 122 Jabrzyk 122 Iwanus 122 Iwanisik 122 Irzycki 122 Iks 122 Hrynczyszyn 122 Hryckowian 122 Hibszer 122 Herdu> 122 Hejnicki 122 Heise 122 Hec 122 Hatka 122 Ha=da> 122 Ha=a> 122 Grze>niak 122 Grzella 122 Grum 122 Gromkowski 122 Groman 122 Groeger 122 Granicki 122 G[ralczuk 122 Go{dziaszek 122 Goszczyk 122 Gocyk 122 Gnatowicz 122 Giegiel 122 Gesing 122 Geryk 122 Gebert 122 Gandziarowski 122 Galert 122 Flanek 122 Fibic 122 Faba 122 Dzi"ga 122 Dziewiczkiewicz 122 Dynerowicz 122 Duniak 122 Dost 122 Dejer 122 Çwieka 122 Cygnarowicz 122 Curkowicz 122 Chwia=kiewicz 122 Chrze>cijanek 122 Chorostecki 122 Chodecki 122 Chirek 122 Byrka 122 Bubiec 122 Brudzisz 122 Breli<ski 122 Bonior 122 Bogobowicz 122 Bogdaszewski 122 Bogaj 122 Boboryko 122 Bladocha 122 Biedzi<ski 122 Bias 122 Biadasiewicz 122 Bedus

120 Walulik 122 Bedryj 121 Pikiel 121 Greif 120 Udzik 122 Baszewski 121 Pierzecki 121 Grajeta 120 Twardygrosz 122 Baszczyk 121 Philipp 121 Gonek 120 Turbaczewski 122 Barowski 121 Perdoch 121 Gockowiak 120 Tulejko 122 Artman 121 Pe=diak 121 G=owienko 120 Trefo< 122 Altmajer 121 Pa/ucha 121 Glock 120 Tomik 122 Alboszta 121 Pauli 121 Gietek 120 Tarady> 122 Adamiszyn 121 Paszun 121 Geldner 120 Ímie=owski 121 ?o=ubak 121 Pasicki 121 Gazurek 120 Szyrner 121 ¸rubek 121 Palanis 121 Gawrecki 120 Szynczewski 121 Zwierkowski 121 Pachniak 121 Gatniejewski 120 Szyfter 121 Ziele>kiewicz 121 Oraczko 121 Gaszkowski 120 Szy:ko 121 Zdr[jkowski 121 Olsi<ski 121 Gajdak 120 Szteliga 121 Zawolik 121 Og[rkowski 121 Frydrychewicz 120 Szlubowski 121 Zaprzalski 121 Nozdryn121 Floria<ski 120 Szczyty<ski 121 Zachorski P=otnicki 121 Fisior 120 Swito< 121 Wypar=o 121 Nikiforuk 121 Filaber 120 Suprunowicz 121 Wybult 121 Niemczynowski 121 Figielek 120 Supronik 121 W[jciszyn 121 Naziemiec 121 Feler 120 Stacha<ski 121 Wojdasiewicz 121 Nadka<ski 121 Fedurek 120 Sprus 121 Wielguszewski 121 Monka 121 Eliks 120 Sowka 121 Wid{gowski 121 Moks 121 Dziewiecki 120 Smu=kowski 121 Waluszko 121 Mocko 121 Dziewia=towski 120 Smerecki 121 Uszycki 121 Mocior 121 Dzier/yk 120 S=ociak 121 Uni=owski 121 Miras 121 Dziduszko 120 Skrzydelski 121 U=asewicz 121 Mienkina 121 Dypa 120 Siepracki 121 Tynkowski 121 Meka 121 Dynakowski 120 Sejnowski 121 Tymosz 121 M'drzycki 121 Dwilewicz 120 Saulewicz 121 Tuwalski 121 Maszudzi<ski 121 Durdyn 120 Sarara 121 Trojniar 121 Marendowski 121 Dura<czyk 120 Rze<ca 121 To=odziecki 121 Mara> 121 Dunajczan 120 Rzempowski 121 Tatarka 121 +ukaszy<ski 121 Du=a 120 Rylik 121 Tarabura 121 +"kowski 121 Dryzek 120 Rydecki 121 Szymlek 121 +ankowski 121 Dro{dziewicz 120 Runkowski 121 Sznerch 121 +abiga 121 Dorosiewicz 120 Ruban 121 Szmajdka 121 Lubacha 121 Dacyszyn 120 Rozpierski 121 Szlezak 121 Liwowski 121 Czmajduch 120 Rozkuszka 121 Szereda 121 Leksander 121 Czeszczewik 120 Rott 121 Szafarowicz 121 Legieta 121 Comporek 120 Rotarski 121 Syczuk 121 Labun 121 Ciubak 120 Romaniewicz 121 Sudek 121 Kude< 121 Cia=o< 120 Roll 121 Strelau 121 Kuczwara 121 Chrut 120 Repa 121 Storma 121 Kuciapa 121 Chomiszczak 120 Rembak 121 Steblik 121 Krypa 121 Chodyko 120 Reformat 121 Statnik 121 Kruppa 121 Chocaj 120 Raszowski 121 Stasiecki 121 Kr": 121 Ceranowicz 120 Raczewski 121 Starba=a 121 K[=eczko 121 Bzdu=a 120 Rachwalak 121 Sobola 121 Ko>mieja 121 Burnagiel 120 Puzowski 121 Snop 121 Ko>cicki 121 Bonicki 120 Pupecki 121 S=upikowski 121 Kosyra 121 Bodzan 120 Pta>nik 121 Skrzatek 121 Kord 121 Blaszkiewicz 120 Przeczek 121 Skro> 121 Kolosek 121 Bienia> 120 Prot 121 Skrobowski 121 Kolmer 121 Bieniada 120 Prach 121 Skaradzi<ski 121 Kolimaga 121 Ben 120 Potwardowski 121 Skajewski 121 Kolano> 121 Beli<ski 120 Porosa 121 Sitniewski 121 Kogutowski 121 Bau: 120 Poplewski 121 Sinior 121 Kniaziewicz 121 Bambrowicz 120 P=osaj 121 Sieredzi<ski 121 Klotz 121 Bagnucki 120 Pittner 121 Saputa 121 Klimacki 121 Appelt 120 Pietruski 121 Sa=adajczyk 121 Kiszczy<ski 121 Andra=oj: 120 Pietruczak 121 Rzemyk 121 Kirkowski 120 ?ytniak 120 Pieku> 121 Rzemieniak 121 Kirczuk 120 ?ygalski 120 Paczocha 121 Rymacki 121 Kendziora 120 ?elazik 120 Pacynko 121 Ruso< 121 K'pielski 120 ?arnowiec 120 Otka 121 Rohda 121 Kanafek 120 ?agu< 120 Ostrzyniewski 121 Retel 121 Kamisi<ski 120 Zebrzowski 120 Ositek 121 Radzaj 121 Juckiewicz 120 Zaro< 120 Onufrowicz 121 Przebi"da 121 Jo: 120 Zandrowicz 120 Ny:kowiak 121 Pryzmont 121 Jochacy 120 Wy/kiewicz 120 Norys 121 Prochenka 121 Jarotek 120 Wys=uch 120 Niedziejko 121 P[=toranos 121 Januszanis 120 Wypior 120 Najmrocki 121 Por"bny 121 Jacuniak 120 Woltmann 120 My>liborski 121 Ponto 121 Hycnar 120 Witor 120 Murawko 121 Pomierna 121 Humienny 120 Wi>niakowski 120 Mollin 121 Po=onowski 121 Hardyn 120 Wire<ski 120 Mniszek 121 Poliwczak 121 Harbut 120 Wi"s=aw 120 Mlekicki 121 P=yta 121 Hachulski 120 Wierszy=o 120 Mi>ka 121 P=osa 121 Gzula 120 Wielkopolski 120 Misina 121 P=andowski 121 Gryziecki 120 Wielgolaski 120 Miniach 121 Plesner 121 Grekowicz 120 W"dzel Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 120 Miliszkiewicz 120 Gdesz 119 Szczykowski 119 Leg": 120 Miklusiak 120 Garniec 119 Szczekocki 119 Kurpiers 120 Metyk 120 Gajdur 119 Szczeka=a 119 Kurian 120 Meckier 120 Fetela 119 Szajdak 119 Kudzinowski 120 Matyskiel 120 Fenski 119 Swojn[g 119 Kubinka 120 Matachowski 120 Ejsmond 119 Surmik 119 Krzywoszy<ski 120 Manka 120 Dziewisz 119 Sucho=biak 119 Krzykawiak 120 Ma=gorzaciak 120 Dzie=akowski 119 Subel 119 Krywald 120 Ma=a<czuk 120 Dzi'bowski 119 Styszy<ski 119 Krystowski 120 Maliczowski 120 Drypa 119 Stuba 119 Kr"cid=o 120 Macugowski 120 Doro> 119 Staszuk 119 Krela 120 +ubecki 120 Dezor 119 Stasierowski 119 Kra: 120 +"karski 120 Deorocki 119 Starecki 119 Ko>cia<czuk 120 +'giewski 120 Demby 119 Spiegel 119 Kordu=a 120 +abudek 120 Çwiklicki 119 Somla 119 Kordulasi<ski 120 Lisy 120 Czyczerski 119 Smagli<ski 119 Kopernik 120 Lewecki 120 Czu=a 119 Skrzos 119 Kokoszczy<ski 120 Lewaszkiewicz 120 Cukras 119 Skrzelowski 119 Knul 120 Langrzyk 120 Cieslak 119 Skoblewski 119 Klingenberg 120 Landa 120 Cibura 119 Siarnecki 119 Klamerus 120 Lachcik 120 Ciaranek 119 Senko 119 Kiecko 120 Kwiatkiewicz 120 Cha=ubowicz 119 Senejko 119 Karny 120 Kuternoga 120 Cha=ko 119 Senczyszyn 119 Ka=amaga 120 Ksi"ski 120 Ceckowski 119 Sawlewicz 119 Kalabis 120 Ksi'/kowski 120 Buziewicz 119 Satkiewicz 119 Kajtek 120 Krychniak 120 Buszkowski 119 Sapich 119 Kadzikiewicz 120 Krojec 120 Burn[g 119 Rogowiecki 119 Kadaj 120 Kra/ewski 120 Bryla 119 R"kiewicz 119 Jendryca 120 Krasodomski 120 Brd'ka=a 119 R'ba 119 Jechalik 120 Kowcun 120 Boczkaja 119 Rauchfleisch 119 Jaromi<ski 120 Kowalko 120 Bochan 119 Rapiej 119 Jarmi<ski 120 Korinth 120 B=anik 119 Rac=aw 119 Janikula 120 Korenik 120 Biwan 119 Pycior 119 Jab=uszewski 120 Korbe< 120 Bi=anicz 119 Puszek 119 Hybza 120 Komolka 120 Bianek 119 Pru/y<ski 119 Humin 120 Ko=odnicki 120 Bernasi<ski 119 Prinz 119 Hukiewicz 120 Ko=ada 120 Belda 119 Prasowski 119 Hudomi"t 120 Kolp 120 Belchnerowski 119 Pose= 119 Henschke 120 Koczo< 120 Basiakowski 119 Porzuc 119 Henschel 120 Kocz'b 120 Bakalarek 119 Polety=o 119 Hekiert 120 Klawczy<ski 119 ?ywiczy<ski 119 Pikura 119 Hatalski 120 Klach 119 ?mudziak 119 Pi"tosa 119 Ha> 120 Kiona 119 Zygmont 119 Pietroczuk 119 Harbat 120 Kieryk 119 Ziewacz 119 Pazowski 119 Hanejko 120 Kierus 119 Ziemniarski 119 Palecki 119 Hamowski 120 Kiercz 119 Zielazna 119 Pacler 119 Hagno 120 Ke<ski 119 Ziara 119 O>ciak 119 Gzylewski 120 Kazimirski 119 Za=upski 119 Orent 119 Gwizda 120 Kaza<ski 119 Zalesiak 119 Opitz 119 Guzia=ek 120 Kayser 119 Zagrzejewski 119 Oparowski 119 Grzeg[=ka 120 Kasprolewicz 119 Za:mi<ski 119 Odolecki 119 Gromczy<ski 120 Kaba 119 Wyzujak 119 Niewrz"dowski 119 Grasela 120 Juszczakiewicz 119 Wyremblewski 119 Nastaga 119 G[rtatowski 120 Johan 119 Wycinka 119 Naskr"tski 119 G=odzi<ski 120 Jodzis 119 Wyciechowski 119 Muter 119 Gierko 120 Jezierna 119 Wuttke 119 Moskowicz 119 Ga{dziak 120 Jaszyk 119 W[dczy<ski 119 Mordo< 119 Gazecki 120 Janisiak 119 Wodo 119 M=ochowski 119 Gasior 120 Hybner 119 Witamborski 119 Mirynowski 119 Ganczarczyk 120 Horniatko 119 Wikowski 119 Milczarz 119 Galak 120 Holi 119 Wikierski 119 Mero< 119 Gadulski 120 Hoder 119 Weznerowicz 119 Mencfel 119 Fryszka 120 Hatko 119 Weidemann 119 Mela<czuk 119 Fr'siak 120 Halec 119 Wasyk 119 Matyjaszewski 119 Fortecki 120 Hajnas 119 Wardawy 119 Matraj 119 Fijka 120 Hachuj 119 Walczybok 119 Marchelak 119 Fierke 120 Gustab 119 Uchwa= 119 Malenda 119 Fer"c 120 Grysz[wka 119 Tympalski 119 Macegoniuk 119 Faust 120 Gryszczuk 119 Turlik 119 +ukjanowicz 119 Fajgier 120 Grundkowski 119 Trembowski 119 +ubie<ski 119 Ertma<ski 120 Gr"dysa 119 Tatoj 119 +onak 119 Elbin 120 Grefka 119 Íwie>ciak 119 +a{niak 119 Egeman 120 Gr'cikowski 119 Ílosarek 119 +a<ko 119 Dzwiga=a 120 Gorzolnik 119 Szyndzielorz 119 +ajs 119 Dywelski 120 Gorlewicz 119 Szwacki 119 +ab"dowicz 119 Dumania 120 Go=dyka 119 Szumigraj 119 Lora 119 Dro{dziak 120 Glaz 119 Szumierz 119 Lojtek 119 Do=owiec 120 Giziewski 119 Szmidtke 119 Liskowiak 119 Dapa 120 Gielar 119 Szmejter 119 Lewarski 119 Daniewicz 120 G"borek 119 Szewieczek 119 Leonhard 119 Cymbalski Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

119 Cyfert 119 Chroszcz 119 Choroszewicz 119 Ch=apowski 119 Bury> 119 Bunalski 119 Bulowski 119 Bulira 119 Buk=aho 119 Buczny 119 Brzuszczy<ski 119 Bry<czak 119 Bro/ 119 Bretsznajder 119 Bodziacki 119 B="dniak 119 B="dek 119 Biegas 119 Benet 119 Bendlewski 119 Beb=o 119 Batarowicz 119 Bartosek 119 Bara> 119 Banc 119 Ba=aj 119 Apostolski 119 Anger 119 Amsolik 119 Amrozi<ski 119 Achrem 118 ?ybort 118 ?uchewicz 118 Zuzel 118 Zr'bkowski 118 Zbierzak 118 Zaklikiewicz 118 Zajc 118 W[jt[w 118 Wikariak 118 Wielanek 118 Widlicki 118 Wertelecki 118 Wernecki 118 Wegnerski 118 Wawruszak 118 Walichniewicz 118 Wakulak 118 Uziel 118 Uszacki 118 Tunk 118 Trunk 118 Trudzik 118 Tomko 118 Terechowicz 118 Tadaszak 118 Íla/y<ski 118 Sztukiewicz 118 Sznurowski 118 Szlau/ys 118 Szkutnicki 118 Szkudlarczyk 118 Szczypel 118 Szabuniewicz 118 Sulanowski 118 Sturlis 118 Strona 118 Stelmasiewicz 118 Spora 118 Sozoniuk 118 Smolczyk 118 S=aw"cki 118 Skurn[g 118 Skubich 118 Skubela 118 Skarba 118 Ska=kowski 118 Si=uszyk 118 Sierecki 118 Sergiej

118 Scheibe 118 Sawo>ko 118 Sawiniec 118 Rustecki 118 Rudzewicz 118 Rosowicz 118 Rinc 118 R'bel 118 Rapiejko 118 Ranecki 118 Pu/y<ski 118 Puszkarewicz 118 Pusto=ka 118 Pu=apa 118 Procelewski 118 Porydzaj 118 Popio=kowski 118 Poma=ecki 118 Po=uch 118 Po=chowski 118 Podrez 118 Pod=ucki 118 Plombon 118 Plewako 118 Piusi<ski 118 Piro/ek 118 Pieniawski 118 Pecel 118 Parusi<ski 118 Palikowski 118 Padyjasek 118 Pacharzyna 118 Ozorkiewicz 118 Ostajewski 118 Orzechowicz 118 O=[wek 118 Okrzos 118 Okienko 118 Odej 118 Ochlak 118 Obierak 118 Niepla 118 Niemc 118 Nica 118 Nazarski 118 Naszyd=owski 118 Napiwocki 118 Mync 118 Mutke 118 Muskalski 118 Mostowiak 118 Mordon 118 Momont 118 Mla> 118 Miszuk 118 Minichowski 118 Minich 118 Milaszewski 118 Miedzik 118 Mendykowski 118 Maryszczak 118 Marya<ski 118 Malita 118 Maicki 118 Machowina 118 Macherski 118 +oszak 118 +opyta 118 +obanowski 118 Lizura 118 Lisius 118 Lira 118 Lihs 118 Lejnert 118 Lefler 118 Lancman 118 Kwieciszewski 118 Ku{ 118 Kuflik 118 Kuczwalski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 118 Kozo=up 118 Ko>licki 118 Korytnicki 118 K=opotekG=[wczewski 118 K=onicki 118 Kie=bas 118 Kawczyk 118 Kaul 118 Kasztan 118 Kareta 118 Kantarski 118 Kaniasty 118 Jost 118 Jobs 118 Jobczy<ski 118 Jezierny 118 Jelak 118 Ja/d/ejewski 118 Jaskrowski 118 Janaszewski 118 Jainta 118 Imbiorski 118 Husejko 118 Horny 118 Hezner 118 Hara< 118 Hap 118 Gu/ewski 118 Grelich 118 Gradys 118 Goworowski 118 Goniszewski 118 Go="biak 118 Gnus 118 G=u>niewski 118 Gleb 118 Garusi<ski 118 Galski 118 Gabryjelski 118 Fulneczek 118 Folborski 118 Foerster 118 Flitta 118 Finkowski 118 Figlarek 118 Feliczak 118 Fedor[w 118 Fedoniuk 118 Dziawgo 118 Dudaniec 118 Druzic 118 Dr'/kowiak 118 Dorczy<ski 118 Deresi<ski 118 Deik 118 Czykiel 118 Czopp 118 Czmut 118 Czebreszuk 118 Czabajski 118 Cyndecki 118 Cierzan 118 Burman 118 Bukartyk 118 Bukarewicz 118 Brzychczy 118 Braczkowski 118 Borku=ak 118 Bondziul 118 Boik 118 Bocho 118 Blania 118 Bi=at 118 Bielenica 118 B"bnista 118 Betler 118 Begiert 118 Becella 118 Batruch

118 Baszkowski 118 Baszczuk 118 Barlasz 118 Anto>kiewicz 118 Aniserowicz 118 Ambro/ej 118 Adamicki 117 ?ywalewski 117 ?em=o 117 ?eber 117 Zyzek 117 Zwierzyna 117 Zdziarstek 117 Zawartko 117 Zacna 117 Zachaczewski 117 Wo=osi<ski 117 Wo=ochowicz 117 Wizimirski 117 Wierkiewicz 117 W"c=awowicz 117 Weckwerth 117 Wardencki 117 Wacyk 117 Usielski 117 Urjasz 117 Uniatowski 117 Uler 117 Tyrkiel 117 Tylikowski 117 Truszewski 117 Trudnowski 117 Tr'pczy<ski 117 Tok=owicz 117 Tobiasiewicz 117 Tkaczyszyn 117 Thiem 117 Taratuta 117 Sztolc 117 Szt'berek 117 Szlezinger 117 Szlembarski 117 Szlanta 117 Szawerna 117 Szandar 117 Swi'der 117 Subzda 117 Styza 117 Strzy/ykowski 117 Sto=ek 117 Stolpe 117 Stackiewicz 117 Sotnik 117 Sopek 117 Smogu=a 117 Slaski 117 Skurzok 117 Skinderowicz 117 Sandurski 117 Samagalski 117 Sagalara 117 Rynka 117 Rymszewicz 117 Ryjewski 117 Rosinke 117 Rogaski 117 Renkel 117 Ratusi<ski 117 Rai<ski 117 Przewoski 117 Primus 117 Preus 117 Prekop 117 Posadzki 117 Polarz 117 Pokornowski 117 Pok=adnik 117 Podwalski 117 Podstolski 117 Pociejewski

116 Miklejewski 117 Plajzer 117 Grzeszczyszyn 116 Wawrynowicz 116 Michorowski 117 Pie>cikowski 117 Grycaj 116 Warulik 116 Mendela 117 Paw=[w 117 Grankowski 116 Wantowski 116 M'kolski 117 Pawlicha 117 Go="biewicz 116 Wanielista 116 Mazankiewicz 117 Pata=a 117 Gie=do< 116 Waksma<ski 116 Masiul 117 Parci<ski 117 Gerwel 116 Wachtarczyk 116 Masiejczyk 117 Papacz 117 Gergont 116 Tumula 116 Mart 117 Pa=ygiewicz 117 Gefert 116 Tobolczyk 116 Markwat 117 Pakosi<ski 117 Gdyk 116 Terakowski 116 Ma=gorzewicz 117 Oziemkowski 117 Gawdzis 116 T'porowski 116 Malotka 117 Ozgowicz 117 Gawdzi<ski 116 Taper 116 +ukawiecki 117 Orepuk 117 Frajtak 116 Tabaczyk 116 +om/y<ski 117 Olwert 117 F[rmanowski 116 Íciepura 116 +ado> 117 Nuci<ski 117 Filut 116 Szweblik 116 +abul 117 Najdychor 117 Figlon 116 Szulda 116 Lajs 117 Myszakowski 117 Fieducik 116 Sztylc 116 Kwapuli<ski 117 Mu>nicki 117 Fedde 116 Sztela 116 Kutryba 117 Motal 117 Eli<ski 116 Szponik 116 Kuniszewski 117 Mosica 117 Dziemitko 116 Szperkowski 116 Kujbida 117 Mokrogulski 117 Dyszy<ski 116 Szmudzi<ski 116 Kujach 117 Miranowski 117 Dyndor 116 Szewerniak 116 Kubiatowski 117 Mi=o<ski 117 Dymitrowicz 116 Szak 116 Krajanowski 117 Miko=aszek 117 Dycfeld 116 Swistak 116 Koziol 117 Miedza 117 Durnakowski 116 Swi'tczak 116 Korczek 117 Meresi<ski 117 Dulkowski 116 Swatkowski 116 Kopiczy<ski 117 Mendroch 117 Dubielczyk 116 Susmarski 116 Kopczacki 117 Mendowski 117 Drapik 116 Surowa 116 Konsta<czak 117 Melchior 117 Drajling 116 Surmacewicz 116 Konopczak 117 Matusi<ski 117 Dorak 116 Spikowski 116 Kolmas 117 Marta 117 Dola<ski 116 Somerlik 116 Kolender 117 Marchwiany 117 Dobre<ko 116 Snakowski 116 Koko: 117 Malerczyk 117 D'dzik 116 Skr"ty 116 Koczaski 117 Majerek 117 D'ch[r 116 Skabara 116 Kniotek 117 Majdowski 117 Czo=omiej 116 Similak 116 Knioch 117 +ypik 117 Czerniachowski 116 Sekutowski 116 Knas 117 +eptuch 117 Czarnolewski 116 Sej 116 K=apci<ski 117 +ech 117 Czapran 116 S'gol 116 Klimi<ski 117 +anowy 117 Co=ta 116 S'decki 116 Klesyk 117 Lotz 117 Cioska 116 Samselski 116 Klatkiewicz 117 Lika 117 Ciekalski 116 Samolczyk 116 Kiwus 117 Lebok 117 Ciamciak 116 Samocki 116 Kiba=a 117 Kwiatos 117 Chr[stowski 116 Rz"dzian 116 K'tniak 117 Kutko 117 Chro< 116 Run 116 Ka>lewicz 117 Kuracki 117 Chorzela 116 Rumik 116 Karniewski 117 Kucejko 117 Chmio=a 116 Rektor 116 Kap=anek 117 Kubizna 117 Cha=asi<ski 116 Ralcewicz 116 Kalwik 117 Ksi"/yc 117 Brodalski 116 Rakocy 116 Juryniec 117 Krepsztul 117 Brenkus 116 Rachowski 116 J"drzy<ski 117 Kozuba 117 Bo/a=ek 116 Puzdrakiewicz 116 Jenczewski 117 Kostrzeba 117 Borzecki 116 Pulczy<ski 116 Jednac 117 Kordulski 117 Borode<ko 116 Porwol 116 Jasic 117 Kokorniak 117 Bohm 116 Poro> 116 Jasiaczyk 117 Kojzar 117 Bochman 116 Poradzi<ski 116 Jarkulisz 117 Koehler 117 Barejka 116 Podp=o<ski 116 Jamnik 117 Kocyan 117 Bandyra 116 Pocz"ty 116 Indulski 117 Kobio=ka 117 Bancerek 116 P=[cieniak 116 Iglikowski 117 Koban 117 Balbus 116 Piwczy<ski 116 Hundt 117 Klusak 117 Bako> 116 Pitrus 116 Hoppel 117 Klejment 117 Babalski 116 Pitner 116 Ho=omek 117 Klatkowski 117 Andrukajtis 116 Pi"tko 116 Holi<ski 117 Klasura 117 Alibo/ek 116 Pietroniec 116 Hawry=ko 117 Kitajewski 117 Alenowicz 116 Pierowski 116 Haupa 117 Kidawski 116 ?ywina 116 Pendel 116 Gromak 117 Karwaci<ski 116 ?oczek 116 Pawlu: 116 Gretkierewicz 117 Karn[wka 116 Zawarty 116 Pasierbiak 116 Grendysa 117 Karasz 116 Wyszatycki 116 Otowski 116 Gra/ewicz 117 Kaloci<ski 116 Wolczy<ski 116 Osiejewski 116 Grajdura 117 Kacperkiewicz 116 Wojdakowski 116 Op=otna 116 Gorazda 117 J[zwowicz 116 Wodzikowski 116 Opa=acz 116 Golusi<ski 117 Jermacz 116 Wodok 116 Opaczy<ski 116 Goliczewski 117 Jendernalik 116 Wn"kowicz 116 Ocicki 116 Godniak 117 Jasitczak 116 Wituch 116 Nowatkiewicz 116 Gipsiak 117 Jasiok 116 Wiluk 116 Niedurny 116 Gierlich 117 Jarz'bkiewicz 116 Wilkin 116 Niebojewski 116 Gam/a 117 Jajor 116 Wig=asz 116 Naumiec 116 Galiszewski 117 Jacolik 116 Wieszczycki 116 Nasuto 116 Gacuta 117 Hubala 116 Wiencierz 116 Mosior 116 Furch 117 Gwozdek 116 Wielesik 116 Mosi"/ny 116 Fitz 117 Grzeszykowski 116 Werenc 116 Mlazga 116 Figwer 117 Grzeszuk 116 Werbowski 116 Mizikowski Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 116 Fidowicz 115 Stopiak 115 Markefka 115 Bytom 116 Feszler 115 Stoparek 115 Marjanowski 115 Byrtus 116 Ferkaluk 115 Stieler 115 Malta<ski 115 Burniewicz 116 Fergon 115 Sparzak 115 Macio=a 115 Buratowski 116 Dziubczyk 115 Sochanek 115 Machuta 115 Bukiel 116 Dzionk 115 Sobiesierski 115 +omot 115 Brzyszko 116 Dzi"dzio= 115 Smyda 115 +"tkowski 115 Brywczy<ski 116 Dybza 115 Smulewicz 115 +azowy 115 Brygman 116 Du/ak 115 Smalera 115 Linca 115 Bruk 116 Durau 115 Sli/ewski 115 Lewnau 115 Browarna 116 Dryglas 115 Skor=utowski 115 Lewenda 115 Bratuszewski 116 Draniak 115 Skaskiewicz 115 Leosz 115 Braszczok 116 Dondera 115 Ska=ba 115 Lempke 115 Bramowski 116 Derach 115 Sipika 115 Lejda 115 Bodu=a 116 Damrych 115 Sagadyn 115 Kurosad 115 Bilnicki 116 Damaz 115 Rz"dowski 115 Kurcab 115 Bia=owicz 116 Dajos 115 Ruszy<ski 115 Kupraszewicz 115 Bestwina 116 Czurczak 115 Rudniewski 115 Krzy/anowicz 115 Berbe> 116 Czuraj 115 Ro/niecki 115 Kroner 115 Apostoluk 116 Czerniejewicz 115 Romuzga 115 Kozanowski 115 Antypiuk 116 Cyckowski 115 Rohaty<ski 115 Kotkowicz 115 Andrukonis 116 Cierzniakowski 115 R"korajski 115 Koszuli<ski 115 Amro/y 116 Chyzi<ski 115 Raputa 115 Korpy> 115 Amroziewicz 116 Chmolowski 115 Ramowski 115 Kordon 115 Afek 116 Chich=owski 115 Radomek 115 Kopryk 115 Achtenberg 116 Celner 115 Ra: 115 Koni<ski 114 Zuzak 116 Bukato 115 Rabinek 115 Komendzi<ski 114 Zurek 116 Budzyna 115 Pulwin 115 Kociel 114 Zinka 116 Brzezia<ski 115 Pukaj=o 115 Kocho< 114 Zajler 116 Brylka 115 Pszenna 115 Kluf 114 Woszczenko 116 Braszko 115 Psikus 115 Klechowicz 114 Wieromiej 116 Boborowski 115 Pro<ski 115 Kiwilsza 114 Wielecki 116 Blachnierek 115 Prech 115 Kirko 114 Wieczerzycki 116 Bilak 115 Porzak 115 Kikla 114 W"glarzy 116 Bielaczyc 115 Porolniczak 115 Kie=biewski 114 Werhun 116 Bia=och 115 Polo<czyk 115 Kaszlewicz 114 Wendler 116 B"bnowicz 115 Pograniczny 115 J[rdeczka 114 Waroch 116 Belczewski 115 Poca=u< 115 Jo=da 114 Voigt 116 Barbasiewicz 115 Piorkowski 115 Jendryczko 114 Uczy<ski 116 Ba=kowiec 115 Pietrych 115 Jakubina 114 Tymieniecki 116 Bajgrowicz 115 Pie>ko 115 Iga<ski 114 Tybinkowski 116 Apriasz 115 Pie=a 115 Huzarewicz 114 Tunicki 116 Andraszyk 115 Piastowicz 115 Hosiawa 114 Trzeja 116 Andraszek 115 P"dras 115 Guziejewski 114 Truch 115 ?ubkowski 115 Patas 115 Gruchociak 114 Treppa 115 Zyntek 115 Pa=uszka 115 Greczek 114 Toruniewski 115 Zreda 115 Paklepa 115 Gierma<ski 114 Tomaszowski 115 Zgolak 115 Paca 115 Gibaszewski 114 Tolarczyk 115 Zgliniecki 115 Otapowicz 115 Gerlak 114 Tofiluk 115 Zbieranek 115 Osuszek 115 Ge=don 114 Tereszczak 115 Zaruski 115 Opora 115 Gamon 114 Íwistu< 115 Zadr'g 115 Onasz 115 Ga=dy> 114 Íwirydziuk 115 Zacierka 115 O=pi<ski 115 Gadaszewski 114 Szwinge 115 Wywr[t 115 O=ota 115 Fuczko 114 Szwajnos 115 Wymiata= 115 Okrent 115 Fiejka 114 Szumnarski 115 Wo=cz 115 Ochtera 115 Ferber 114 Szparkowski 115 W=oczyk 115 Obierzy<ski 115 Fedorko 114 Szczyrk 115 W=ochal 115 Nosel 115 Falkenberg 114 Szczudrawa 115 W=adyczuk 115 Nikolas 115 Fabek 114 Szadzi<ski 115 Wieckowski 115 Nikisz 115 Dzienisowicz 114 Synowczyk 115 Wernerowicz 115 Niemasz 115 Dziama=ek 114 Suszyna 115 Wasylczuk 115 Nickowski 115 Dudnik 114 Sul 115 Warta=owicz 115 Nazorek 115 Dud=ak 114 Stryjniak 115 Utracik 115 Naryniecki 115 Drapich 114 Strychowski 115 Tynior 115 Narazi<ski 115 Draber 114 Strasi<ski 115 Tuliszewski 115 Nag[rza<ski 115 Doszko 114 Stoczek 115 Tuchorski 115 Mych 115 Domasat 114 Stemler 115 Íluborski 115 Muster 115 Delestowicz 114 Starszewski 115 Szwejser 115 Murlowski 115 Dani=ow 114 Spasiuk 115 Szwalbe 115 Mudant 115 Czostek 114 Spas 115 Szumowicz 115 Muczko 115 Coza> 114 Sodolski 115 Szumilewicz 115 Morawczy<ski 115 Ciu=ek 114 Smilgin 115 Sztama 115 Miosga 115 Cie<cia=a 114 Smietanka 115 Szerejko 115 Mikuli<ski 115 Chyrchel 114 Smieja 115 Szejgiec 115 Miglus 115 Choim 114 Smaciarz 115 Szatybe=ko 115 Michowicz 115 Chocyk 114 Siniawski 115 Szarowolec 115 Michaelis 115 Chmurak 114 Sikut 115 Sza=ajda 115 Mia=kas 115 Chajnowski 114 Sieciechowicz 115 Strzelski 115 Maryniok 115 Celniak 114 Semen 115 Strza=ba 115 Marnik 115 Cejer 114 Schiffer Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

114 Rz'dzi<ski 114 Rozmys= 114 Romkowski 114 Rejner 114 Przywieczerski 114 Przystajko 114 Przychoda 114 Przelaskowski 114 Pro>ciak 114 Powa/a 114 Pora/ka 114 Pofelski 114 Poborczyk 114 P=uzi<ski 114 P=azak 114 P=achetko 114 Piniecki 114 Pietrynko 114 Pietrukiewicz 114 Pichla 114 Petry<ski 114 Peron 114 Pahl 114 O{mi<ski 114 O{mina 114 Owsiejko 114 Oworuszko 114 Osucha 114 Orlecki 114 Onuszko 114 Olszanicki 114 Olchanowski 114 Ola> 114 Odro< 114 Ochot 114 Nowaszczuk 114 Noster 114 Noski 114 N"dzewicz 114 Naga<ski 114 Morozowski 114 Morawin 114 Mirczak 114 Mientka 114 Miaz 114 Meszko 114 Maza<ski 114 Mazany 114 Matelak 114 Marszol 114 Mantej 114 Makutynowicz 114 Maguza 114 +uszczkiewicz 114 +ostowski 114 +asa 114 +agiewski 114 Litera 114 Ligi"za 114 Lenicki 114 Leniak 114 Kurdybelski 114 Kumosz 114 Kud=aty 114 Krzyszta=owski 114 Kropiowski 114 Kra>nik 114 Kozula 114 Koz=ecki 114 Koszczyc 114 Kordo<ski 114 Kordal 114 Kopieniak 114 Koniuszek 114 Koncur 114 Komandera 114 Ko=tko 114 Ko=osza 114 Koce=uch 114 K=osowiak

114 Klimorowski 114 Kisz 114 Kazirodek 114 Kaszper 114 Kapszewicz 114 Kamedulski 114 Kaliczy<ski 114 Kadow 114 Jurzec 114 J[>ko 114 J"dryszka 114 Jerzykiewicz 114 Jeneralczyk 114 Ho=owiak 114 Holas 114 Hill 114 Heronimek 114 Hawry> 114 Ha>ko 114 Guryn 114 Gulgowski 114 Gudzi<ski 114 Gucze 114 Grzechca 114 Gra/ul 114 Gowik 114 Gontarczuk 114 Gomulec 114 Gmurkowski 114 Giebu=towski 114 Gertig 114 Gemborys 114 G'dziak 114 Garstkiewicz 114 Garguli<ski 114 Gajdus 114 Gajczyk 114 Fryczka 114 Fesz 114 Fertyk 114 Fedro 114 Fatz 114 Eski 114 Eret 114 Eberhardt 114 Dziurdzikowski 114 Dziadzia 114 Dyrda= 114 Dusi=o 114 Dubnicki 114 Drzewaszewski 114 Drumlak 114 Dropa=a 114 Dowgia=o 114 Domrzalski 114 Delida 114 Czy/niejewski 114 Czerwiecki 114 Czempka 114 Czapra<ski 114 Ciu:ma<ski 114 Cichoradzki 114 Ciabach 114 Chor"ba=a 114 Chocho=owski 114 Cessak 114 Bu=ach 114 Bucholz 114 Buchajczyk 114 Boryc 114 Bojsza 114 B=a/ko 114 Bia=og=owicz 114 Becherka 114 Baszko 114 Basa=yga 114 Bartunek 114 Bartli<ski 114 Bar=o/ek 114 Baraniok


POPULARNOÍÇ NAZWISK 114 Arkabuz 114 Andruszak 114 Ajdukiewicz 113 Zimnica 113 Zielonkowski 113 Z'bro< 113 Wystub 113 Woszak 113 Wijaszka 113 Wiede<ski 113 Widalski 113 Wiciok 113 Wich 113 Wenek 113 Wawrzyszuk 113 Wa>k[w 113 Waszkielewicz 113 Warnel 113 Walosik 113 Walasi<ski 113 Uszler 113 Uranek 113 Tyszuk 113 Tyla 113 Tyde 113 Tycha<ski 113 Tuderek 113 Tryli<ski 113 Trepi<ski 113 Trafia= 113 Toto> 113 Tomta=a 113 Tobisz 113 Thielmann 113 Theil 113 Teluk 113 Íledziowski 113 Szymla 113 Szychu=da 113 Szwalski 113 Szrajda 113 Szo=yga 113 Szklar 113 Szcz"dzina 113 Szanecki 113 Szamot 113 Sza=ajski 113 Syk 113 Sygdziak 113 Stromi<ski 113 Strojk 113 Stremlau 113 Sta>czak 113 Starszuk 113 Sta=anowski 113 Stafin 113 Soboszek 113 Soba=a 113 Smykiewicz 113 Sliz 113 Sieniarski 113 Setniewski 113 Sapun 113 Sanecznik 113 Samuj=o 113 Samoli<ski 113 Samolewicz 113 Sajnaga 113 Sajdera 113 Rzeski 113 Rzemykowski 113 Rozkocha 113 Roma<czak 113 Rittau 113 Py/ewski 113 Pyzdek 113 Pyciarz 113 Puzanowski 113 Przydr[/ny 113 Przedborski

113 Prelewicz 113 Prass 113 Prasak 113 Pradun 113 Potoczak 113 Pose=ek 113 Polanin 113 Pogudz 113 Podkul 113 Plechowski 113 Pietrasina 113 Pierzakowski 113 Picewicz 113 Pentek 113 Pason 113 Partyga 113 Pantkowski 113 Pankros 113 Pamrowski 113 Paduszek 113 Osmola 113 Op=atkowski 113 Opasek 113 Oleksiej 113 Ocytko 113 Nizik 113 Nater 113 Nadg=owski 113 Mulas 113 Mudzo 113 Motoszko 113 Morawik 113 Molesztak 113 Mitela 113 Miechurski 113 Mencner 113 Maziarczuk 113 Matyja>kiewicz 113 Matali<ski 113 Masiel 113 Mamajek 113 Ma=odobra 113 Maceluch 113 +anowski 113 Lower 113 Liboski 113 Lemieszewski 113 Lehr 113 Laszecki 113 Larisz 113 Larecki 113 Langwi<ski 113 Langos 113 Lackorzy<ski 113 Kutta 113 Kustos 113 Kurzejewski 113 Kuprel 113 Kunsztowicz 113 Kukowiecki 113 Kufera 113 Krakos 113 Ko{lakowski 113 Kosi=o 113 Korzuchowski 113 Korzonkiewicz 113 Korma<ski 113 Kolekta 113 Kobzda 113 Kleszko 113 Klaudel 113 Kiewicz 113 Kieczmerski 113 K"pisty 113 Kasa 113 Kapsiak 113 Kamski 113 Kadziszewski 113 Jutrowski 113 Jendruszewski

112 Ira 113 Jedrzejewski 113 Biedunkiewicz 112 Pszenny 112 Imio=a 113 Jaszul 113 Bez=ada 112 Przysi"/ny 112 Huculak 113 Jaskierny 113 Bazi<ski 112 Pomocki 112 Hordyj 113 Jakubanis 113 Bazanowski 112 Podlach 112 Horaczy 113 Jagusi<ski 113 Bartulewicz 112 Pleszkun 112 Hetmaniok 113 Jagaczewski 113 Banulski 112 Plaskiewicz 113 Izbaner 113 Bankowski 112 Piszcza=kowski 112 Herej 112 Hedrych 113 Iksal 113 Balonek 112 Piszczak 112 Hawry=kiewicz 113 Ignerowicz 113 Babiel 112 Pisa<ski 112 Hawrylik 113 Humbla 113 Armada 112 Pisalski 112 Ha=ubiec 113 Horka 113 Arkusz 112 Pikalski 112 Gurok 113 Homenda 112 ?amojtuk 112 Piepka 112 Gurczy<ski 113 Hod[r 112 Zielant 112 P"gowski 112 Granacki 113 Hili<ski 112 Zegiel 112 Paterewicz 112 Go="dowski 113 Hetma<czuk 112 Zedlewski 112 Paluchiewicz 112 Golcz 113 Helmin 112 Zalwert 112 Otola 112 Gniadkowski 113 Hanik 112 Wroblewski 112 Osypka 112 G='ba 113 Hanf 112 Wo/na 112 Ogl"cki 112 Gliga 113 Hamczyk 112 Wontor 112 Odyjas 112 Gierga 113 Habzda 112 Wolert 112 Oduli<ski 112 Gierakowski 113 Guder 112 Wojteczko 112 Oczki 112 Gembalski 113 Grubicki 112 Wojczyszyn 112 Nucia 112 Gelo 113 Gredecki 112 Wojczakowski 112 Noiszewski 112 Gejo 113 Gratys 112 Wochlik 112 Nestor 112 Gejdel 113 Gorzechowski 112 Wize 112 Mroskowiak 112 Fyrla 113 Gmys 112 Winowicz 112 Moruzga=a 112 Fulczy<ski 113 Gi> 112 Wi"ckowiak 112 Mikosi<ski 112 Flizikowski 113 Gicewicz 112 Wies=awski 112 Miiller 112 Fesnak 113 G">lak 112 Werachowski 112 Migryt 112 Falszewski 113 Germa<ski 112 Wenz 112 M'del 112 Fajga 113 Geras 112 Warejko 112 Materak 112 Eitner 113 Garcarek 112 Wapniarz 112 Master 112 Dziobiak 113 Garbol 112 Wandelt 112 Martofel 112 Dziatkowiak 113 Gandyra 112 Waleszczak 112 Marasz 112 Dyrdowski 113 Forenc 112 Ustjanowski 112 Magoska 112 Dwucet 113 Floryszczyk 112 Tuskowski 112 Madurski 112 Dublicki 113 Fima 112 Trot 112 +upaczewski 112 Dratkiewicz 113 Feszak 112 Tracewicz 112 +osiowski 112 Drabczak 113 Fertsch 112 Teszka 112 +apcik 112 Domider 113 Farkowski 112 Telaty<ski 112 +adzik 112 Derka 113 Fabija<czuk 112 Íwitlik 112 Lwowski 112 Daszko 113 Dziedziejko 112 Szuwarski 112 Luch 112 Czyjt 113 Dyrdu= 112 Sz[stkiewicz 112 Lorentz 112 Czulewicz 113 Dyksy 112 Szlempo 112 Lizo<czyk 112 Czmyr 113 Dygasiewicz 112 Szkaradkiewicz 112 Liwosz 112 Czarnoja<czyk 113 Dunder 112 Szerer 112 Lelujka 112 Czadankiewicz 113 Dudacy 112 Susicki 112 Ladorucki 112 Cyrych 113 Dryll 112 Sumionka 112 Kwicza=a 112 Cyma 113 Do=gan 112 Strzymi<ski 112 Ku{mik 112 Ciel'tkowski 113 Derencz 112 Strugielski 112 Kuzko 112 Cieciorko 113 Dereczenik 112 Spi/ak 112 Kurtysiak 112 Ciastkowski 113 Demut 112 Spisla 112 Kuniszyk 112 Chrz">ciewski 113 Darmosz 112 Smykaj 112 Kuku= 112 Chor'ziak 113 Daab 112 Smiech 112 Kukie=ko 112 Cholcha 113 Czarczyk 112 S=awianowski 112 Kuczowicz 112 Chlubek 113 Cygon 112 S=adkiewicz 112 Krzywnicki 112 Byd=osz 113 Ciupik 112 Slusarz 112 Krzywa/nia 112 Bu=aci<ski 113 Ciachera 112 Skarpetowski 112 Krzelowski 112 Brz[skowski 113 Chwy: 112 Siupik 112 Krecz 112 Brejna 113 Chro>ci<ski 112 Siernicki 112 Kralkowski 112 Brandenburg 113 Chro>cielewski 112 Siebu=a 112 Kozierowski 112 Braja 113 Chrapla 112 Sidz 112 Ko>cisz 112 Bondzio 113 Chraca 112 Sergot 112 Koszarna 112 B="dkowski 113 Chomin 112 S'siada 112 Korpanty 112 B=a/usiak 113 Cenda 112 S'ci<ski 112 Korotusz 112 B"czy<ski 113 Cecota 112 Sadzewicz 112 Koronowicz 112 Bebelski 113 Bystranowski 112 Sadka 112 Konieckiewicz 112 Barnak 113 Bunio 112 Rze/niczak 112 Kodzik 112 Aronowicz 113 Bunar 112 Rzechowski 112 Kocio=kowski 112 A=tyn 113 Bugieda 112 Rz'dca 112 K=aczkowski 112 Alfawicki 113 Bucik 112 Rybol 112 Kluszczyk 112 Aga> 113 Brzuchnalski 112 Ryba=ko 112 Klofczy<ski 111 ?urawlew 113 Brzank 112 Ruminkiewicz 112 Klass 111 ?upi<ski 113 Brynkus 112 Rowecki 112 Kiziak 111 Zylak 113 Breitenbach 112 Rogalla 112 Kiry=o 111 Zygulski 113 Borcowski 112 Remez 112 K"szycki 111 Z=omek 113 Bon 112 Rakocki 112 Kemona 111 Zientkiewicz 113 Bolach 112 Pysera 112 Kampik 111 Zajkiewicz 113 Bohatkiewicz 112 Pycha 112 Kad=ubiec 111 Zaciura 113 Bizio 112 Puchlik 112 Jachurski Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 111 Zab=o<ski 111 Nadajczyk 111 Hermaniuk 111 Affelt 111 Wyczachowski 111 Muszarski 111 Hazy 111 Adamecki 111 Wrzodek 111 Murakowski 111 Hadryan 110 ?upa 111 Worowski 111 Molata 111 Grudzi'/ 110 Zwad=o 111 Wojtyczek 111 Mocki 111 Grudny 110 Zuski 111 Wojski 111 Mochnacz 111 Grondkowski 110 Ziu=kowski 111 Wojciewski 111 Mi=adowski 111 Grelka 110 Zimolzak 111 W=ochy<ski 111 Mikusz 111 Gotwald 110 Zieleniec 111 Wintoniak 111 Mikurenda 111 Gorzym 110 Zgrzebna 111 Widyna 111 Mieszalski 111 Gorczakowski 110 Zduniewicz 111 Wewi[ra 111 Mendys 111 Godlejewski 110 Zasi<ski 111 Wci>lik 111 M'czak 111 Gnach 110 Zarudzki 111 W'torowski 111 Ma>loch 111 G=u> 110 Zach=[d 111 Wasylk[w 111 Marszeniuk 111 G=ogosz 110 Wolender 111 Waro<ski 111 Marlica 111 Gemra 110 Wojciuszkiewicz 111 Warcholik 111 Markwitz 111 Gawroniak 110 W=oszczowski 111 U>ci=ko 111 Ma=etka 111 Gawlista 110 Witke 111 Undas 111 Madalski 111 Garas 110 Witajewski 111 Ullrich 111 Machol 111 Gambka 110 Wink 111 Ulanowicz 111 Machacz 111 Futerski 110 Wileczek 111 Tyniecki 111 +ubowicz 111 Folaron 110 W"cki 111 Trzuskolas 111 +owiec 111 Fi=ka 110 Werbowy 111 Trybull 111 +azaruk 111 Filuciak 110 Wawrzko 111 Trojecki 111 +ajkowski 111 Elzner 110 Walich 111 T=u>ciak 111 Ludorf 111 Dzieruk 110 Utratny 111 Íwidzikowski 111 Litarowicz 111 Dziembor 110 Urysiak 111 Ípikowski 111 Lisecki 111 Dziamecki 110 Tyrawski 111 Szylkiewicz 111 Liczba<ski 111 Dziadkowski 110 Turonek 111 Szwach 111 Lewik 111 Dy<ka 110 Turkowicz 111 Sztabnik 111 Lemek 111 Duzinkiewicz 110 Trudnos 111 Szpyruk 111 Leksowski 111 Dmucha=a 110 Tatura 111 Szkotnicki 111 Lazur 111 Dawidzi<ski 110 Tam 111 Szklarkowski 111 Lamus 111 Dadan 110 Tajl 111 Szantyr 111 Ku{bi<ski 111 Czyczyn 110 Íci"gosz 111 Syzdek 111 Kurzydem 111 Czerewko 110 Ícierka 111 Sychla 111 Kudlaszyk 111 Czeredrecki 110 Íciegli<ski 111 Studniarski 111 Kuczmik 111 Cyrana 110 Szymek 111 Staudt 111 Kuciarski 111 Cych 110 Szychli<ski 111 Stana 111 Kucemba 111 Chyski 110 Szubiak 111 Sroda 111 Kubejko 111 Chramiec 110 Sztok 111 Speier 111 K>ciuk 111 Chotomski 110 Szlezyngier 111 Spaltabaka 111 Krzyszewski 111 Choniawko 110 Szl'skiewicz 111 Sontag 111 Krzymyk 111 Chemperek 110 Szlauderbach 111 Smarszcz 111 Krusik 111 Che=miniacki 110 Szatrowski 111 S=awczyk 111 Krucz 111 Charusta 110 Swi"ch 111 Skubera 111 Kroszka 111 Chamernik 110 Sukta 111 Skopiak 111 Krasnosielski 111 Chajduga 110 Stokarski 111 Skomorucha 111 Kozibura 111 Celban 110 Steinberg 111 Skipor 111 Kowgier 111 Bunia 110 Solibieda 111 Si"ka 111 Kotlik 111 Bu=dak 110 Skoraczewski 111 Sarapuk 111 Korzystka 111 Buka<ski 110 Skoci<ski 111 Sa=adyga 111 Kopy>ci<ski 111 Budacz 110 Senenko 111 Saga<ski 111 Kocewiak 111 Buchholc 110 Sarnoci<ski 111 Ry=ka 111 Kobrzeniecki 111 Bublik 110 Samarzewski 111 Ruprecht 111 Kl[j 111 Brz[stowicz 110 Saciuk 111 R"daszka 111 Klofik 111 Brygu=a 110 Sac 111 Retma<czyk 111 Klisko 111 Branc 110 Rzepisko 111 Reguli<ski 111 Kierner 111 Bokun 110 Rz'dzki 111 Pydynkowski 111 Kie=danowicz 111 B=achnia 110 Rystwej 111 Puziuk 111 K'drowski 111 Bischoff 110 Rynas 111 Pusty 111 Kazecki 111 Bireta 110 Ryczaj 111 Ptasiewicz 111 Kardaszewski 111 Bilan 110 Ru>: 111 Przychodni 111 Kanonowicz 111 Biernath 110 Rubis 111 Pruka=a 111 Ka=don 111 Biedziuk 110 R[/aniecki 111 Predenkiewicz 111 Ka=amarski 111 Bernhard 110 Romianowski 111 Pranschke 111 Kadyszewski 111 Bernasiuk 110 Rogoz 111 Pog=[d 111 Jurgielaniec 111 Be=dzikowski 110 Re> 111 Piszcza=a 111 Jodzio 111 Bawo=ek 110 Radziwo< 111 Pikuzi<ski 111 Jerzakowski 111 Baruk 110 Radacki 111 Piekuta 111 Jazowy 111 Bandel 110 Rachmajda 111 P"dziwilk 111 Jamio=a 111 Banaszczuk 110 Pupacz 111 Pary> 111 Jachu=a 111 Ba=dyka 110 Przysi"/na 111 Ostraszewski 111 Izdepski 111 Balachowski 110 Powolna 111 Osieja 111 Ihnatowicz 111 Badowiec 110 Pot"pski 111 Opiatowski 111 Huszno 111 Bachli<ski 110 Popera 111 Nowy 111 Hunia 111 Bachar 110 Pompa=a 111 Nikodym 111 Huka=owicz 111 Babu>ka 110 Pograniczna 111 Nasid=owski 111 Hukaluk 111 Armu=a 110 Podko< 111 Nanko 111 Ho=owe<ko 111 Archici<ski 110 Piziorski 111 Nako<czy 111 Ho=ojuch 111 Ambo 110 Pijaczy<ski Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

110 P'tkowski 110 Pawusiak 110 Patzer 110 Pasternakiewicz 110 Ostapko 110 Ordakowski 110 Okunowski 110 Ofiarski 110 Odziemkowski 110 Nolberczak 110 Niklasz 110 Nieczyporowski 110 Neckar 110 Nazarowicz 110 Naszkowski 110 Naprawski 110 Nadera 110 Mucharzewski 110 Mordaszewski 110 Morawek 110 Mogi=ka 110 Misiurka 110 Mierczy<ski 110 M"dlewski 110 Mechu=a 110 M'droszyk 110 Marmur 110 Marcewicz 110 Mamczy<ski 110 Ma=eta 110 Magrowski 110 +oski 110 +opion 110 Loster 110 Lorczak 110 Lisiuk 110 Kusiakiewicz 110 Kurlenda 110 Kraczy<ski 110 Kozior 110 Kozala 110 Kotyk 110 Kosu< 110 Korza 110 Korsan 110 Koneszko 110 Kondela 110 Komala 110 Kolondra 110 K=odkowski 110 Kliszczy<ski 110 Klinikowski 110 Klinder 110 Kleps 110 Klejnot 110 Kiry=owicz 110 Kilkiewicz 110 Kiewlicz 110 Kiepuszewski 110 Kieller 110 Kielbratowski 110 Kazak 110 Kastrau 110 Kasianiuk 110 Kap=onek 110 Kapelusz 110 Kamzelewski 110 Kaleciak 110 Kalamon 110 Jurczok 110 Junkier 110 Josek 110 Jewsiewicki 110 Jenczak 110 Jeleszuk 110 Jarz"bowicz 110 Jarz"biak 110 Jarantowski 110 Janusi<ski 110 Janczurewicz

110 Jahnke 110 Jagnicki 110 Humienna 110 Horbowiec 110 Ho=dak 110 Hetmanek 110 Hermyt 110 Hekert 110 Hawran 110 Guski 110 Grysko 110 Gryla 110 Gru{li<ski 110 Grontkowski 110 Gramera 110 Goszyc 110 Gocko 110 Gluzi<ski 110 Gillmeister 110 Gilla 110 Gilarowski 110 Giesek 110 Giere=o 110 Gawry=ow 110 Ga=decki 110 Fryszkiewicz 110 Flacha 110 Fiszbach 110 Feltynowski 110 Feledyk 110 Dydyk 110 Dura=ek 110 Dudzikowski 110 Duchniewicz 110 Drapczy<ski 110 Dojs 110 Derner 110 Derlak 110 Derenowski 110 Debert 110 D'browna 110 Damijan 110 Çwiertniewski 110 Czupik 110 Cyboran 110 Cofalski 110 Chudo< 110 Chorchos 110 Ch=opowiec 110 Chlebica 110 Cha=aci<ski 110 Chabecki 110 Celczy<ski 110 Capanda 110 Buziuk 110 Busler 110 Buniek 110 Brust 110 Bromer 110 Boraczewski 110 Bohusz 110 Blige 110 Blajda 110 Bigdowski 110 Baszczak 110 Basisty 110 Barty<ski 110 Bartczyszyn 110 Bajgier 110 Bachanowicz 110 Afanasjew 109 ?ywczy<ski 109 ?uwa=a 109 ?urko 109 ?urawel 109 ?olik 109 ?egunia 109 Zuchma<ski 109 Ziemnik 109 Zemela


POPULARNOÍÇ NAZWISK 109 Zejma 109 Zehner 109 Zebrowski 109 Zab=otowicz 109 Wyrwiak 109 Wyderko 109 Wrzyciel 109 Wojt[w 109 Wojt 109 Wnukowicz 109 W=os 109 Wie/el 109 Wiejowski 109 Weresa 109 Wengel 109 We=ni<ski 109 Weideman 109 Wcis=ek 109 Walkarz 109 Waleron 109 Wakulski 109 Usydus 109 Tymanowski 109 Tupikowski 109 Tu=ecki 109 Tubilewicz 109 Trentowski 109 Teliga 109 Tejs 109 Tankielun 109 Ímieszko= 109 Szymbara 109 Szuwara 109 Szpr"giel 109 Szmi=yk 109 Szelong 109 Szajor 109 Sypniewicz 109 Syp 109 Swientek 109 Sup=at 109 Supieta 109 Styba 109 Strze/ysz 109 Stradza 109 Stoczko 109 Staroch 109 Stafecki 109 Solnicki 109 Soczewica 109 Sochowski 109 Smelcerz 109 Skwarczewski 109 Skr"towicz 109 Siotor 109 Si=aczuk 109 Semper 109 S'delski 109 Rzym 109 Rywak 109 Rysmanowski 109 Rychlikowski 109 Rudy<ski 109 Ronewicz 109 Rondo> 109 Rohn 109 Rodziak 109 Rape=a 109 Pyrzewski 109 Pu/uk 109 Przy=udzki 109 Prykowski 109 Proszak 109 P[da 109 Pozorek 109 Potura=a 109 Pomagier 109 Po=[g 109 Poduch 109 P=uszka

109 Piskrzy<ski 109 Pietryczuk 109 Pazdalski 109 Pastecki 109 O>wiecimski 109 Ory<ski 109 Ornawka 109 Olba 109 Oksiejuk 109 Okopie< 109 Odrobna 109 Niewieczerza= 109 Nierle 109 Nielepiec 109 Niekowal 109 Niebelski 109 Nazdrowicz 109 Murzicz 109 Mroszczak 109 Mostr'g 109 Mosor 109 Morta 109 Mondra 109 Momola 109 M=odziankiewicz 109 Mittelstaedt 109 Miro> 109 Miku=owski 109 Miklikowski 109 Michniuk 109 Michelis 109 Metler 109 Messyasz 109 Menet 109 Mendla 109 M'derek 109 M'czkowiak 109 Matjas 109 Matijczak 109 Marklowski 109 Marculewicz 109 Marciszyn 109 Marciniewicz 109 Manys 109 Malucha 109 Maciora 109 Maciaczyk 109 +ukaszkiewicz 109 Lucyga 109 Lubosz 109 Litman 109 Liskowicz 109 Liczberski 109 Lesikowski 109 Lengowski 109 Lankosz 109 Labut 109 Kurlak 109 Krz'ta=a 109 Krolik 109 Kr"{lewicz 109 Kr"gielewski 109 Korba> 109 Kociniewski 109 Kochutek 109 Knauer 109 Klikowski 109 Klebaniuk 109 Klarowski 109 Klamra 109 Kieszczy<ski 109 Kierla<czyk 109 Kaszowicz 109 Karepin 109 Kara{niewicz 109 Kanior 109 Kajta 109 Kaczerewski 109 Kabaja

108 Hurny 109 Junatowski 108 ?ywocki 108 Podeszwik 108 Howorus 109 Jones 108 ?urak 108 Plesz 108 Hopej 109 J"drzejaszek 108 Zygler 108 Pisu=a 108 Ho=derny 109 Jedwabny 108 Zuchniarz 108 Pilchowski 108 Hensler 109 Jedwabna 108 Z=o>nik 108 Pierzchnica 108 Hennek 109 Hypta 108 Zi[=ecki 108 Perskawiec 108 Hejnosz 109 Homziuk 108 Ziemacki 108 Penda 108 Hajka 109 Herisz 108 Zebra=a 108 Pawlaszczyk 108 Gwo{dziowski 109 Hejducki 108 Zatora 108 Pauba 108 Gu{lecki 109 Hedzielski 108 Wygna= 108 Paturalski 108 Gussmann 109 Hartel 108 W>ciubiak 108 Parchan 108 Gulatowski 109 Hancewicz 108 Wrzo= 108 Pacanek 108 Grze>ka 109 Hachaj 108 W=oczek 108 Pabijanek 108 Gruszko 109 Grzybowicz 108 Widery<ski 108 Organistka 108 Gronet 109 Grygutis 108 Wertka 108 Orbik 108 Gramczewski 109 Golowski 108 Werewka 108 Onaszkiewicz 108 Grabczewski 109 Gocal 108 Wejda 108 Oklejewicz 108 G[rajski 109 Giertler 108 W'chnicki 108 Norymberczyk 108 Gorgiel 109 Giemzik 108 Watracz 108 Niewierkiewicz 108 Go=ombiewski 109 G'siecki 108 Walla 108 Niepogoda 108 Go=omb 109 G'glewski 108 Walesa 108 Nastawski 108 Golly 109 Gancewski 108 Walankiewicz 108 Musialak 108 Gobis 109 Gackiewicz 108 Tunowski 108 Mularczuk 108 G=ogowiec 109 Gabinet 108 Toton 108 Mrazek 108 Glib 109 Franusik 108 Tim 108 Mosi"/na 108 Giercarz 109 Fox 108 Tessar 108 Mosielski 108 Galios 109 Fister 108 Tenczy<ski 108 Mortek 108 Galinski 109 Fiderek 108 Tatarzycki 108 Miner 108 Galicz 109 Feculak 108 Talko 108 Metelica 108 Galczewski 109 F'ka 108 Tajnert 108 Masowa 108 Gajdeczka 109 Fassa 108 Tafel 108 Maniera 108 Fr'ckiel 109 Faska 108 Íwi"drych 108 Mamel 108 Foc 109 Dzius 108 Ílepokura 108 Malu>ka 108 Firgolski 109 Dzi'bor 108 Szykut 108 Magusiak 108 Federak 109 Dzbanuszek 108 Sztyb[r 108 Made<ski 108 Dziubarczyk 109 Dyszer 108 Sztajerwald 108 Macander 108 Dzieko< 109 Dr/a= 108 Szostecki 108 +yskanowski 108 Dziedziech 109 Dratnal 108 Szomborg 108 +"/ny 108 Dzialuk 109 Doroszczyk 108 Szczybura 108 +agun 108 Dywel 109 Donigiewicz 108 Szczodrok 108 Luberski 108 Dy: 109 D=ugaszewski 108 Szczapi<ski 108 Loewenau 108 Dublas 109 Danko 108 Syrytczyk 108 Leszczy=owski 108 Dubina 109 Daczka 108 Sylla 108 Lechert 108 Drza=a 109 Çwil'g 108 Stru/ewski 108 Laurentowski 108 Drw"ski 109 Czwajda 108 Stepien 108 Lango 108 Drebot 109 Czo=gowski 108 Stegienka 108 Langmesser 108 Drapczuk 109 Czapulak 108 Stalkowski 108 Lak 108 Donoch 109 Cymbali<ski 108 Stadniczenko 108 Lagner 108 Do=/a<ski 109 Cykman 108 Spicha 108 Kwilman 108 Dobierski 109 Cyglicki 108 Smorowski 108 Kutzmann 108 Diaczuk 109 Ciruk 108 Smerd 108 Kurzec 108 Derewiecki 109 Cierpia=owski 108 Skuzi<ski 108 Kuminek 108 D'b 109 Chy=ka 108 Skukowski 108 Kulgawczuk 108 Czylkowski 109 Chlebiej 108 Sindrewicz 108 Kulenty 108 Czu=kowski 109 Chechli<ski 108 Siepetowski 108 Kubiniec 108 Czerwono109 Chadrysiak 108 Sieczy<ski 108 Krystel grodzki 109 Chacu> 108 Seternus 108 Krawacki 108 Czaykowski 109 Cesarek 108 Seretny 108 Kozielczyk 108 Cyrklewicz 109 Capi<ski 108 Sara 108 Korzon 108 Cyranik 109 Cak 108 Rzanna 108 Kondarewicz 108 Cynkowski 109 Bzdzikot 108 Ryniewski 108 Kolmasiak 108 Cozac 109 Byleby= 108 Runowicz 108 Koczmara 108 Coda 109 Burzacki 108 Rochecki 108 Kochaj 108 Cir[g 109 Burczaniuk 108 Retma<ski 108 Kobis 108 Cieczka 109 Bulas 108 Replin 108 Klempert 108 Chwalewski 109 Bozowski 108 Rejczyk 108 Kiejzik 108 Chomaniuk 109 Bittel 108 Reja 108 Kaspera 108 Che=mikowski 109 Bierdzi<ski 108 Reisner 108 Karulski 108 Char=ampowicz 109 Bielowski 108 Raszpla 108 Karolkowski 108 Chajecki 109 Bia=orudzki 108 Rambiert 108 Kapis 108 Busiek 109 Bia=acki 108 Rakszawski 108 Kapcewicz 108 Burzymowski 109 Bercal 108 Rajczykowski 108 Kap 108 Bu=ynko 109 Barsul 108 Rainka 108 Kanczkowski 108 Bu=dys 109 Barnu> 108 Py/alski 108 Kaczmaryk 108 Bu=atewicz 109 Bardel 108 Pucko 108 Jerzyna 108 Brzuchala 109 Bagier 108 Przydr[/na 108 Jermakow 108 Brzoskiewicz 109 Badaj 108 Przeniczny 108 Jendryczka 108 Brudka 109 Bachulski 108 Postro/na 108 Ja>likowski 108 Bruchwalski 109 Alencynowicz 108 Porankiewicz 108 Janiszczak 108 Bro/yniak 109 Adydan 108 Ponder 108 Iwa>k[w Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 108 Bodzianowski 107 Ruszak 107 Lasi<ski 107 Czerwionke 108 Boci'g 107 Rusjan 107 Ku/mi<ski 107 Czerwiakowski 108 Binczycki 107 Roza 107 Kuszmar 107 Czerechowicz 108 Bemka 107 Romowicz 107 Kurdas 107 Czemierowski 108 Basty 107 Romer 107 Kulman 107 Czarnuszewicz 108 Bardeli 107 R"ba=a 107 Kudrys 107 Cygnar 108 Bakierzy<ski 107 Rejchert 107 Kudrej 107 Cwykiel 108 Asyngier 107 Ranke 107 Kucko 107 Cury==o 108 Antuszewicz 107 Ragiel 107 Kuberek 107 Cudyk 108 Ajdacki 107 Racibor 107 Kuberczyk 107 Ciuchci<ski 107 ?wa<ski 107 Rachlewicz 107 Krysza=owicz 107 Cierebiej 107 ?abolicki 107 Puchaczewski 107 Kra>niewicz 107 Chrzczon 107 Zychalak 107 Prze>lakiewicz 107 Kowa<dy 107 Chilarski 107 Zorn 107 Przasnek 107 Koszewnik 107 Byzia 107 Zio=ecki 107 Prusisz 107 Korobczuk 107 Bystryk 107 Zataj 107 Prostacki 107 Korabiewski 107 Bydli<ski 107 Zam"ta 107 Praciak 107 Kolny 107 Burchacz 107 Za="czna 107 Pozniak 107 Kogowski 107 Bulda 107 Zak"s 107 Powirski 107 Koczergo 107 Budziejewski 107 Wurszt 107 Porazik 107 K=oczewski 107 Brzezek 107 Wujkiewicz 107 Ponikiewicz 107 Klement 107 Brzenski 107 Wudecki 107 Pogo< 107 Kiziuk 107 Brzechwa 107 Wo=oszun 107 Podporski 107 Kiersznowski 107 Brukiewicz 107 Wollny 107 Pisowicz 107 Kierszk 107 Browarnik 107 Wojtaluk 107 Pietrzok 107 Kiczuk 107 Bokszczanin 107 Wendrowski 107 Pietralski 107 K'dzielawski 107 Bog[rski 107 Wenc=awiak 107 Pieles 107 Karczmar 107 Bielu< 107 W't=a 107 P"szy<ski 107 Karaczewski 107 Bialucha 107 Wazia 107 Pazdyk 107 Kap=un 107 Benewiat 107 Wapiennik 107 Patyjewicz 107 Kammer 107 Beba 107 Wansel 107 Paterkiewicz 107 Jonienc 107 Bali> 107 Walusi<ski 107 Parlak 107 J"drzejczuk 107 Aw=asewicz 107 Walijewski 107 Paliborek 107 Jendrzejek 107 Anusz 107 Waleryszak 107 Pag[rski 107 Jasianek 107 Albera 107 Walerski 107 Pachu=a 107 Huma<ski 107 Aftewicz 107 Wachocki 107 Pachuc 107 Hickiewicz 107 Adynowski 107 Ulicz 107 Pachniewicz 107 Hetel 106 ?eromi<ski 107 Ugodzi<ski 107 Oziemblewski 107 Hereta 106 Zygiert 107 Ucka 107 Osieka 107 Heinich 106 Zu/ewicz 107 Twardecki 107 Oni>ko 107 H'cel 106 Zujewski 107 Trypucki 107 Oksiak 107 Ha=ub 106 Zimakowski 107 Tor[j 107 Noga=a 107 Hajdun 106 Zap[r 107 Tojek 107 Nenca 107 Gwozdecki 106 Zaparta 107 Tanona 107 Nejfeld 107 Gwi{dziel 106 Zahora 107 Tabara 107 Naw=atyna 107 Gwizdal 106 Zabojszcz 107 Íwiergocki 107 Nanaszko 107 Gurowski 106 Wytyk 107 Íwiadkowski 107 Nag[rniewicz 107 Grzymowicz 106 Wyl"ga 107 Szwarnowski 107 Mys=owiecki 107 Grysztar 106 Wyderkiewicz 107 Szumarski 107 Musierowicz 107 Gryniuk 106 Wrz[d 107 Szreniawski 107 Mo>ciszko 107 G=ocki 106 Wrzosok 107 Szortyka 107 Morton 107 Glazar 106 Woro< 107 Szlegel 107 Morgiewicz 107 Glabas 106 Witelus 107 Szecel 107 Mokra 107 Gierejkiewicz 106 Wisznicki 107 Szcza=ba 107 M=oczkowski 107 G"za 106 Wincierz 107 Szanter 107 M=oczek 107 G"sty 106 Wendorff 107 Szajczyk 107 Milcarek 107 Gedowski 106 Weintritt 107 Swietlik 107 Mikke 107 G'sak 106 Wawryk[w 107 Strzy/owski 107 Mieszczankow- 107 Garbarski 106 Wawrowicz 107 Strzylak ski 107 Garbalski 106 Watrakiewicz 107 Strauch 107 Mientki 107 Fuczy=o 106 Watemborski 107 Stolicki 107 Miczke 107 Frydryszek 106 Warz'chowski 107 Starosielec 107 Mich[r 107 Fitak 106 Waleniak 107 Sopicki 107 Micha=ka 107 Filiciak 106 Uzarczyk 107 So=ga 107 Mejsak 107 Felger 106 Ty>kiewicz 107 Sobolczyk 107 Mecha 107 Falisz 106 Tulo 107 Smu/niak 107 Mastyna 107 D/us 106 Topolewicz 107 Sma/yk 107 Marus 107 D{wigo< 106 Teul 107 Smaro< 107 Marmulewicz 107 Dzie<ski 106 Tenus 107 Skorzycki 107 Markow 107 Dzielawski 106 Telesiewicz 107 Simonowicz 107 Marendziak 107 Dyniec 106 Tecmer 107 Sierzpowski 107 Marcioch 107 Dubilas 106 Tarnawczyk 107 Siero<ski 107 Mamczyc 107 Dubiella 106 Tanistra 107 Sierla 107 Maluty 107 Drzymota 106 Íwitalik 107 Sie<czewski 107 Magot 107 Domiza 106 Íwiegocki 107 Siekli<ski 107 Magdzik 107 Do=omisiewicz 106 Szwindowski 107 Selmaj 107 +opaczyk 107 Dokupil 106 Szular 107 Selka 107 Lubert 107 Dobke 106 Sztanka 107 Segin 107 Lizis 107 Dmitrowicz 106 Sztandara 107 S'dowicz 107 Leziak 107 Czortek 106 Szpoci<ski 107 Sachmata 107 Latasiewicz 107 Czerwona 106 Szmiga Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

106 Szmelc 106 Szlafka 106 Szewa 106 Szelwach 106 Szczakiel 106 Szarnowski 106 Szajbe 106 Szacht 106 Sylwesiuk 106 Studniak 106 Stasiszyn 106 Stasina 106 Stasi=a 106 Stani[w 106 Stai<ski 106 Spadek 106 So=dek 106 Soberski 106 Smu=czy<ski 106 Smrek 106 S=oniewicz 106 Skerka 106 Ska=ban 106 Sibora 106 Sennik 106 Seni[w 106 Selwon 106 Sawarzy<ski 106 Samotyja 106 Samojedna 106 Rzyczkowski 106 Ry/y<ski 106 Ryniecki 106 Ry=owicz 106 Ryciuk 106 Rompski 106 Roga> 106 R'pel 106 Rawlik 106 Rajtor 106 Radziul 106 Pupkowski 106 Pudrzy<ski 106 Puchyr 106 Przedw[j 106 Potoczniak 106 Poor 106 Polasz 106 Podhorecki 106 Pochody=a 106 Pobrotyn 106 Pietrzkowski 106 Pierwocha 106 P"czy<ski 106 O>wit 106 Ostruszka 106 Ostoja 106 Opolony 106 Op=atek 106 Opanowski 106 Olechny 106 Ogulewicz 106 Ograbisz 106 Ofierzy<ski 106 Obrzydowski 106 Norejko 106 Niesteruk 106 Niekraszewicz 106 Nieborowski 106 Nazarowski 106 Nasiek 106 Narodowiec 106 Najechalski 106 Mrukowski 106 Motwicki 106 Mokrosi<ski 106 Miko=owicz 106 Mi"so 106 Mielcuch 106 M"drzecki

106 Mega 106 Maziakowski 106 Martens 106 Marosik 106 Mamo<ski 106 Malarewicz 106 Majas 106 +uszczykiewicz 106 +ukaszka 106 +omowski 106 +obi<ski 106 +a<duch 106 Lory<ski 106 Loll 106 Listwon 106 Licho<czak 106 Licheniak 106 Lester 106 Lembke 106 Legin 106 Laskosz 106 Kycko 106 Kwitkowski 106 Ku/dowicz 106 Kuklok 106 Kucper 106 Krzemyk 106 Kra>ner 106 Kraczewski 106 Kozaczewski 106 Kosty<ski 106 Kosiorski 106 Korzepa 106 Koryluk 106 Kordunowski 106 Ko=oszko 106 Kolany 106 Koczu=a 106 Klemensowicz 106 Klaba 106 Kit=owski 106 Kirylczuk 106 Kindrat 106 Kieza 106 Kielasi<ski 106 Kidaj 106 Kicza 106 Ka{nica 106 Kaspr[w 106 Karpowski 106 Kardacki 106 Karczmarczuk 106 Kamieniczna 106 Kalotka 106 Kajl 106 Kacer 106 Jurgielski 106 Juran 106 Jochemczak 106 Jerna> 106 Jastalski 106 Jakosz 106 Jakimcio 106 Jadkowski 106 Jachorek 106 Iwaszuk 106 Huptas 106 Horbi<ski 106 Heland 106 Hanaj 106 Hamadyk 106 Ha=ubek 106 Hajnosz 106 Haj=asz 106 Hajewski 106 Gwiozda 106 Gutfra<ski 106 Gulewski 106 Gryczuk 106 Grocha=a


POPULARNOÍÇ NAZWISK 106 Gr"decki 106 Gramsz 106 Grabia<ski 106 Gorzoch 106 Gorkowski 106 Gola> 106 Gizela 106 Gilis 106 Giero> 106 Gelert 106 Gawryszuk 106 Fridrich 106 Feld 106 Faustman 106 D/uga=a 106 Dziko<ski 106 Dziakowicz 106 Dybala 106 Dru/bicki 106 Dorodzi<ski 106 Do=ubizno 106 Dobrogost 106 Derszniak 106 Denc 106 Demidziuk 106 Danisiewicz 106 Dadziak 106 Czyrak 106 Czu=ek 106 Czernikarz 106 Czerniga 106 Czap 106 Cyper 106 Ciu<czyk 106 Ciaciura 106 Chwila 106 Chi/y<ski 106 Cacaj 106 Bylok 106 Buszewicz 106 Bubas 106 Brajewski 106 B=ahuszewski 106 Bernatowski 106 Be=bot 106 Basiukiewicz 106 Balonis 106 Ardanowski 106 Angier 106 Andruchowicz 106 Ambroch 106 Aleksandr[w 106 Adranowicz 105 ?ylis 105 Ziuziakowski 105 Zgrzendek 105 Zenowicz 105 Zawitaj 105 Zaik 105 Zacharow 105 Zabrzewski 105 W=osiak 105 Wiechowicz 105 Wesecki 105 Weisbrodt 105 Wachci<ski 105 Vorreiter 105 Uszkiewicz 105 Uciecha 105 Uberna 105 Tyrtania 105 Tro>cia<czyk 105 Trochym 105 Tochwin 105 Íremski 105 Íliczniak 105 Szwemi<ski 105 Szwedka 105 Szumiata 105 Szo=a

105 Szklanna 105 Szemberski 105 Szczypski 105 Szagun 105 Swierczewski 105 Suprowicz 105 Stubba 105 Strzebi<czyk 105 Strusiewicz 105 Stok=osi<ski 105 Stawierej 105 Sosnowiec 105 Snowacki 105 Slusarek 105 Skrzesi<ski 105 Skrzeczewski 105 Skorski 105 Sik 105 Siewielec 105 Sieluk 105 Siastacz 105 Scis=o 105 Schütz 105 Saczek 105 Rytkowski 105 Ryckowski 105 R[/acki 105 Rogawski 105 Reniecki 105 Reimer 105 Racz 105 Pytelewski 105 Prymek 105 Pres 105 Postrzygacz 105 Posor 105 Pomyko= 105 Pojawis 105 Podwi'zka 105 Pochylczuk 105 Pochocki 105 Pi=asiewicz 105 Pilcek 105 Pich=acz 105 P"kosz 105 Pe=tak 105 Patynko 105 Pastwi<ski 105 Pariaszewski 105 Parcheniak 105 Padurski 105 Osobi<ski 105 Osieleniec 105 Oni>k 105 O=[wka 105 Olstowski 105 Oleszczy<ski 105 OkuliczKozaryn 105 Oczek 105 Obwios=o 105 Niesterowicz 105 Niesmak 105 Niedobylski 105 Naumiak 105 Najbert 105 Nagacz 105 Nadzia=ek 105 Nadskakulski 105 My>liwa 105 Mraz 105 Moj/uk 105 Miszker 105 Milart 105 Mikurda 105 Mikluszka 105 Miaczkowski 105 Metzner 105 Mentlewicz 105 Mechelewski

104 Osadzi<ski 105 Matejka 105 Frejtag 104 Uziemb=o 104 Ornafa 105 Martyniec 105 Fiedur 104 Usak 104 Oparczyk 105 Marmura 105 Fichtel 104 Urlicki 104 Olszewik 105 Markieton 105 Fibak 104 Urbanski 104 Olszaniecki 105 Marglewski 105 Fedio 104 Tyrkalski 104 Obecny 105 Malepszak 105 Falencki 104 Tuzinowski 104 Nocna 105 +y{niak 105 Egert 104 Tudrujek 104 Niklaus 105 +ukian 105 Dziechci<ski 104 Trzeciok 104 Niedzieski 105 +uczkowiak 105 Dw[rski 104 Tracki 104 Niedopad 105 +omiak 105 Dwornikiewicz 104 Trachimowicz 104 Nawolski 105 +ojkowski 105 Duszczy<ski 104 Topp 104 Naruk 105 +odziato 105 Duchowicz 104 Terepka 104 Nancka 105 +ocha<ski 105 Drzyzgu=a 104 Telma 104 Nadzikiewicz 105 +apczuk 105 Drzewek 104 Tajdu> 104 Muszczy<ski 105 Lusztyk 105 Dry=o 104 Íwito<ski 104 Muszala 105 Lucki 105 Drewniacki 104 Íwi"tanowski 104 Musiak 105 Lipiarski 105 Donderowicz 104 Íciuk 104 Mulczyk 105 Libicki 105 Dombrowa 104 Szuchnicki 104 Misiuro 105 Laber 105 Doliga=a 104 Sztyma 104 Mirzy<ski 105 Kutereba 105 D"tko> 104 Szpin 104 Mikocki 105 Ku>nierkiewicz 105 Depka104 Szeterlak 104 Mik=uszka 105 Kurpis Pr'dzy<ski 104 Swa=tek 104 Mi'/ek 105 Kud=ek 105 Deli<ski 104 Swachta 104 Mazella 105 Kube 105 Dele/y<ski 104 Surdziel 104 Mastalerczuk 105 Krymer 105 Degutis 104 Sularczyk 104 Ma=yszczak 105 Krupiarz 105 Deczy<ski 104 Sudnikowicz 104 Maliszak 105 Kr'/ 105 Darmas 104 Suchowicz 104 Malejki 105 Krasulak 105 Çwieczkowski 104 Stelmarczyk 104 Macho> 105 Kozdronkiewicz 105 Czyrw 104 Stelczyk 104 +uszy<ski 105 Kozakow 105 Czymbor 104 Staniukiewicz 104 +esak 105 Kotyczka 105 Czudecki 104 Sredzi<ski 104 +atas 105 Koszczyk 105 Czornij 104 Sobski 104 +a<czak 105 Kocaba 105 Czochrowski 104 Sobieszczak 104 +achacki 105 Koberski 105 Czeremuga 104 Smiatacz 104 Lus 105 Kmon 105 Czerema<ski 104 Smar/ 104 Liski 105 Klaban 105 Czekiel 104 Smajda 104 Lisiakiewicz 105 K"pkowicz 105 Copa 104 Skrzypaszek 104 Lewocki 105 Kentzer 105 Con 104 Skrzeczek 104 Letkowski 105 Kamin 105 Ci/y<ski 104 Siwiela 104 Lemieszko 105 Kaliszyk 105 Ciemniejewski 104 Siudyka 104 Lekstan 105 Kaliga 105 Cielak 104 S"pi<ski 104 Led[chowski 105 Kaftanowicz 105 Ciebiada 104 Serwik 104 Lazer 105 Kacuga 105 Chorbi<ski 104 Semery=o 104 Lawendowski 105 Jaskiernia 105 Cabanowski 104 Seman 104 Lasko> 105 Jaczun 105 Bycul 104 Selonka 104 Lamprycht 105 Iwanicz 105 Burmistrzak 104 Seliwiak 104 Lampe 105 Humieniuk 105 Bukowczyk 104 Sekreta 104 Lahutta 105 Hosz 105 Buchnajzer 104 Sawron 104 Kutyma 105 Hosaja 105 Bryczy<ski 104 Sawkiewicz 104 Kuside= 105 Hopko 105 Bilut 104 Rydlichowski 104 Kurdy=a 105 Ho=owczyc 105 B"duch 104 Ro/e<ski 104 Kujacz 105 Herbowski 105 Besler 104 Roztoczy<ski 104 Kuchcicki 105 Ha=dys 105 Bendik 104 Rosmanowski 104 Ksi"/niak 105 Halibo/ek 105 Belgrau 104 Rop"ga 104 Krzy>lak 105 Hajzer 105 Bekasiak 104 Rathnau 104 Krymowski 105 Hadzi<ski 105 Baszczyj 104 Radota 104 Kruszwicki 105 Gu{da 105 Barud 104 Pu>lednik 104 Krulik 105 Gutowicz 105 Barszczy<ski 104 Puchrowicz 104 Kropka 105 Gutka 105 Baj[r 104 Pubanc 104 Koziorzemski 105 Gumpert 105 Any/ewski 104 Pszowski 105 Grycewicz 105 Alaburda 104 Przepi[rkiewicz 104 Kozierski 104 Kopto< 105 Gruczy<ski 104 ?wak 104 Prywata 104 Kondzielewski 105 Grucelski 104 ?o="d{ 104 Prytko 104 Kondla 105 Groniecki 104 Zgry{niak 104 Pruszek 104 Komaiszko 105 Grobara 104 Zgryziewicz 104 Pradelski 104 Knychalski 105 Gr'tkowski 104 Zasadny 104 Posi=a 104 Knu=a 105 Gr'dzielewski 104 Zan 104 Pomper 104 Kneba 105 Go>ka 104 Zadara 104 Polita 104 K=[dkowski 105 Go>: 104 Wo/nica 104 Polacki 104 Kluck 105 Gleinert 104 Wowczuk 104 Podkowicz 104 Kikiela 105 Giwojno 104 Wondo=owski 104 P=osi<ski 104 Kie=biowski 105 Ginszt 104 Wenc=awek 104 P=ociniczak 104 Kielichowski 105 G"stwicki 104 Wawrzeniec 104 Pirzecki 104 Karabowicz 105 G"siorski 104 Wasielke 104 Pi[rczyk 104 Kamasa 105 Gembski 104 Wankowski 104 Piesko 104 Kalamus 105 Gass 104 Wa=aszczyk 104 Pia=ucha 104 Kajtoch 105 Gar=owski 104 Walka 104 Per=ak 104 Kafarowski 105 Gandyk 104 Wadych 104 Pepera 104 Kadziak 105 Gadzali<ski 104 Waczkowski 104 Parszcz 104 Jendrusz 105 Frenzel 104 Wacht 104 Papina Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 104 J'gowski 104 Ba=trukiewicz 103 Samb[r 103 Kudrelek 104 Jaszczanin 104 Balsewicz 103 Sacharzewski 103 Kudo< 104 Janora 104 Bajsztok 103 Rygasiewicz 103 Kudan 104 Jan 104 Badziong 103 Ro/alski 103 Kucharzyszyn 104 Izban 104 Babiasz 103 Rodzim 103 Krytowski 104 Hoinca 104 Apanasiewicz 103 Riebandt 103 Kruszkowski 104 Hodyra 104 Amrozy 103 R"ka 103 Kr[ll 104 H=aduniuk 104 Alszer 103 Reuter 103 Kr"czkowski 104 Hiler 103 ?yradzki 103 Remi> 103 Kremblewski 104 Herta 103 ?urawa 103 Reliszka 103 Krawitowski 104 Heron 103 ?eliszczak 103 Rapciak 103 Kozdrowicz 104 Hegenbarth 103 Zwierski 103 Radziwolski 103 Kowalczak 104 Hajbowicz 103 Zu>ka 103 Rachuna 103 Koszlaga 104 Habelski 103 Z=oto 103 Purszke 103 Kosyk 104 Guldzi<ski 103 Zimroz 103 Puka=o 103 Kordyga 104 Gr"dzicki 103 Zi'bek 103 Psionka 103 Kopiwoda 104 G[lski 103 Zgubi<ski 103 Przedwolski 103 Kopciak 104 Godziebiewski 103 Zgrzeba 103 Porze/y<ski 103 Kompiel 104 Gochna 103 Zasa<ski 103 Portu> 103 Koligot 104 Gmitrowicz 103 Zamelczyk 103 Ponisz 103 Kolary 104 Gluzicki 103 Wystyrk 103 Poliszczuk 103 Kocy=owski 104 Glazi<ski 103 Woziwodzki 103 Polesi<ski 103 Klubek 104 Gieszczy<ski 103 Woro<ko 103 Pok=adecki 103 Klisik 104 Gepfert 103 Wo='sewicz 103 Piki<ski 103 Klewicz 104 Genc 103 Wojtycza 103 Pietryszak 103 Kleski 104 Gawlyta 103 Wojtkowicz 103 Piecz'tka 103 Klenczar 104 Gaw'd 103 Wojdyn 103 Pelikant 103 Kempf 104 Gardyan 103 Wodnik 103 Pa>ka 103 K'siel 104 Fudecki 103 Wlach 103 Pamin 103 K'klewski 104 Fraso<ski 103 Wilant 103 Padjasek 103 Kastek 104 Folkman 103 Wieprzycki 103 Paciorkiewicz 103 Ka="basiak 104 Fibig 103 Widu=a 103 Pabija<czyk 103 Juzaszek 104 Feige 103 Wiazowski 103 Osipowski 103 Jenta 104 Faucz 103 Wechta 103 Ormanowski 103 Jendrys 104 Falikowski 103 Waszczykowski 103 Oku=owicz 103 Iwu: 104 Dziubiel 103 Waryszewski 103 Okraj 103 Hutman 104 Dziobo< 103 Urnia/ 103 Ocetkiewicz 103 Hudzicki 104 Dziemdziela 103 Tymura 103 Nowosiad=y 103 Horosiewicz 104 Dzieciaszek 103 Tymczyna 103 Niewolak 103 Honysz 104 Dynarowicz 103 Ty=a 103 Nier 103 Ho=ubiuk 104 Dyllong 103 Tybus 103 Niecku=a 103 Hogiel 104 Duchalski 103 Turkosz 103 Nawratil 103 Hejdysz 104 Dubielis 103 Turadek 103 Naurecki 103 Hare<czyk 104 Do> 103 Trymbulak 103 Naranowicz 103 Hamer 104 Dorf 103 Trojszczak 103 Nagnajewicz 103 Gwozda 104 Diakowicz 103 Todryk 103 Muzaj 103 Gucki 104 Dar/ynkiewicz 103 Terek 103 Mumot 103 Grzelik 104 Dam"tka 103 Teichmann 103 Muczy< 103 Go=uzd 104 Czy/nielewski 103 Tatuli<ski 103 Moszek 103 G=adun 104 Cziomer 103 Tafil 103 Mondzelewski 103 Girzy<ski 104 Czasnoj: 103 Íwiekatowski 103 Mistela 103 Gandzel 104 Czajak 103 Ír[da 103 Mirowicz 103 Ga=usza 104 Czachur 103 Ílizankiewicz 103 Milon 103 Fro<ski 104 Cygnarowski 103 Ílazi<ski 103 Milicz 103 Friede 104 Cwiertnia 103 Ícis=a 103 Menke 103 Franusiak 104 Cie>lachowski 103 Szostkowski 103 Megier 103 Firak 104 Cieci[rski 103 Szmidtka 103 Ma>lanik 103 Finger 104 Chrzczonowski 103 Szeffer 103 Marzuchowski 103 Filik 104 Choma<ski 103 Szczypu=a 103 Marysiak 103 Fiegel 104 Ch"siak 103 Szacki 103 Marynicz 103 Fedyczkowski 104 Charkowski 103 Swistowski 103 Marnocha 103 Falski 104 Bu=as 103 Swier/ewski 103 Maraj 103 Fabjanowski 104 Bryc 103 Strza=ko 103 Malerowicz 103 Fabjan 104 Brodzikowski 103 Streflik 103 Makulik 103 Dziomba 104 Brelak 103 Stegnerski 103 Majzer 103 Dziodzio 104 Branica 103 Stasiczak 103 Maciurzy<ski 103 Dzierzy<ski 104 Bortko 103 Stanach 103 Maciuga 103 Dudaryk 104 Borna 103 Stakun 103 Maciel'g 103 Drymaj=o 104 Bonia 103 Stagraczy<ski 103 +ompie> 103 Dru/biak 104 Bogdziun 103 Socha< 103 +ebzuch 103 Dremo 104 Blechacz 103 Sobiesiek 103 +aksa 103 Drajkowski 104 Binas 103 Sobechowicz 103 +adecki 103 Drajerczak 104 Bigorajski 103 Smerecza<ski 103 Lutak 103 Doncer 104 Biernatowicz 103 S=apak 103 Lum 103 Dombkowski 104 Bia=a> 103 Skwarnecki 103 Luchci<ski 103 Doleci<ski 104 Bernaszuk 103 Skowysz 103 Litwinienko 103 D=ubakowski 104 Beldzik 103 Sigiel 103 Lier 103 Diller 104 Bechcicki 103 Siemienik 103 Leoniewski 103 Darczy<ski 104 Bazanek 103 Setny 103 Latuszkiewicz 103 Damia<ski 104 Banuch 103 Sandelewski 103 Kwi"dacz 103 Czuryk Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

103 Czupich 103 Czubaty 103 Czodrowski 103 Czesu=a 103 Czepkowski 103 Cituk 103 Cierpucha 103 Cielanga 103 Chwajo= 103 Choja 103 Chinalski 103 Chiczewski 103 Cepiga 103 Byszko 103 Bunkowski 103 Bulaszewski 103 Bukczy<ski 103 Brzu> 103 Brzozek 103 Boruszkowski 103 Boruk 103 Borodacz 103 Borchmann 103 Bolin 103 Bogudzi<ski 103 Bobulski 103 Birus 103 Biecek 103 Bestrzy<ski 103 Bekacz 103 Bazylewski 103 Bardyga 103 Bardelski 103 Bander 103 Balu> 103 Bakiewicz 103 Baciak 103 Augusiak 103 Andrasiak 102 ?u=awa 102 ?dan 102 ?arnicki 102 Zgieb 102 Zemsza= 102 Zdybski 102 Zbierzchowski 102 Zasempa 102 Zasadzie< 102 Za="ga 102 Zabiega 102 Wroce<ski 102 Wo/akowski 102 Wojasiewicz 102 Wiltos 102 Welon 102 Walerus 102 Urda 102 Urbacz 102 Uliniarz 102 Tuzikiewicz 102 Trenda 102 Terebieniec 102 Ta{birek 102 Tarnowicz 102 Tamo< 102 Tabo= 102 Tabian 102 Ícioch 102 Íciepko 102 Szyngwelski 102 Szuwart 102 Szulz 102 Sztejna 102 Szramowiat 102 Szopiak 102 Szmidel 102 Szerel 102 Szefka 102 Szcz"szek 102 Szcze>nik

102 Szczerepa 102 Szadziewski 102 Szabowski 102 Symula 102 Suproniuk 102 Suplewski 102 Sudyka 102 Suchog[rski 102 Stys=o 102 Strupowski 102 Strunk 102 Stempczy<ski 102 Stalmirski 102 Srzednicki 102 Sporczyk 102 Spiralski 102 Sopot 102 Sobolski 102 Smutkiewicz 102 S=uja 102 S=ab"cki 102 Skolarus 102 Sigda 102 Sela 102 Sciesi<ski 102 Schulc 102 Sasnal 102 Sapryk 102 Sadowiak 102 Saczewa 102 Rze>ny 102 Ru/y=o 102 Repelewicz 102 Remsak 102 Reinhold 102 Reikowski 102 Rapi<ski 102 Radu<ski 102 Puszer 102 Pul 102 Pugacz 102 Przyby=kowicz 102 Przewie{lik 102 Przejczowski 102 Prosowicz 102 Prange 102 Posim 102 Po=czyk 102 Pluciak 102 Pinkos 102 Pingielski 102 Pig=as 102 Pietnoczka 102 Piatczyc 102 Pawe=kowski 102 Patury 102 Pasierbowicz 102 Parzyd=o 102 Paris 102 Paradecki 102 Papuzi<ski 102 Pakalski 102 Owsicki 102 O> 102 Osierda 102 Ormia<ski 102 Ordziniak 102 Olzacki 102 Ofierski 102 Oberle 102 Nowel 102 Nodzykowski 102 Nitz 102 Nigborowicz 102 Nieruchaj 102 Niemirka 102 Niciecki 102 Nalewalski 102 Nag[rek 102 Nagodzi<ski


POPULARNOÍÇ NAZWISK 102 Nachtman 102 Mudyn 102 Mroziuk 102 Mo/d/er 102 Mora<da 102 Mlost 102 Mi>niakiewicz 102 Misch 102 Misala 102 Merklinger 102 M'dzielewski 102 Matylewicz 102 Marzysz 102 Martysz 102 Malig 102 Malasi<ski 102 +ukaczyk 102 Lura 102 Luleczka 102 Liwanowski 102 Liguz 102 Librowski 102 L"d{wa 102 Leniartek 102 Laudy 102 Laddach 102 Kuszpa 102 Kusto> 102 Kurczalski 102 Kura=owicz 102 Kunca 102 Krzystolik 102 Kryczkowski 102 Krulak 102 Kotuszewski 102 Kotur 102 Ko>kiewicz 102 Koszelski 102 Kosnowicz 102 Kolwas 102 Kolb 102 Knopf 102 Kmici<ski 102 Klahs 102 Kieblesz 102 Ka>nicki 102 Kasolik 102 Kasner 102 Kasela 102 Karniewicz 102 Karlewski 102 Kadecki 102 Kaciupa 102 J"ksa 102 Jendrecki 102 Jaw[r 102 Janiszak 102 Janda=a 102 Jamer 102 Ja=oszewski 102 Jacyk 102 Ikoniak 102 Hyrc 102 Hunger 102 Hull 102 Hosa 102 Ho=odniuk 102 Hi<cz 102 Herdzin 102 Heidenreich 102 Heciak 102 Hauptman 102 Hasterok 102 Halka 102 Gwardy<ski 102 Gurga 102 Gulis 102 Grzywka 102 Greszkiewicz 102 Greli<ski

102 Grabu> 102 G[rtowski 102 Gozdyra 102 Gorgolik 102 Golemiec 102 Golemba 102 Gogiel 102 Goerke 102 Goco= 102 Gocha 102 G=o>ny 102 Gier=achowski 102 Giedz 102 G"ba=a 102 Gabryluk 102 Frytek 102 Forkasiewicz 102 Fojtuch 102 Florka 102 Fizek 102 Fia= 102 Felczuk 102 Fabia<czuk 102 Eichner 102 Dziocha 102 Dzi"dzio=a 102 Dytfeld 102 Dylowski 102 Dyksi<ski 102 Dubilis 102 Dropik 102 Dordzik 102 Dondziak 102 Do=hun 102 Dobielski 102 Dekarski 102 Darmos 102 Dambek 102 Czepita 102 Cybal 102 Cwiel'g 102 Cofa=ka 102 Chwaluk 102 Chryplewicz 102 Choynowski 102 Chamarczuk 102 Cendrzak 102 Bylski 102 Bundzi[w 102 Bukszy<ski 102 Bucewka 102 Bry=owski 102 Brun 102 Bross 102 Broni> 102 Brewko 102 Bosi<ski 102 Borodo 102 Bornikowski 102 Boraczy<ski 102 Bohatyrewicz 102 Bochentyn 102 Blonka 102 Bli{niewski 102 Bierza 102 Biegniewski 102 B"beniec 102 Berniak 102 Bartylak 102 Bardega 102 Bandzul 102 Balowski 102 Adrianowicz 102 Abelski 101 ?ygulski 101 ?endzian 101 ?egalski 101 Zienkowski 101 Zeprza=ka 101 Zdzitowiecki

101 Burdan 101 Zbikowski 101 Reperowicz 101 Kloske 101 Bulera 101 Zawirski 101 Rentz 101 Klimaszka 101 Bulanowski 101 Zaryczny 101 Ratu=owski 101 Kiklica 101 Brynczka 101 Zambrowicz 101 Putkiewicz 101 Kienast 101 Brechelke 101 Zalichta 101 Puszczyk 101 K"s 101 Bras=awski 101 Zajma=a 101 Puppel 101 Kesling 101 Brand 101 Zagzi= 101 Przywuski 101 Kaszuwara 101 Bossowski 101 Zachwyc 101 Przy=o/y<ski 101 Kaszluga 101 Blekicki 101 Zachmyc 101 Przy=oga 101 Karpina 101 Bie=aga 101 Wywi[rka 101 Prask 101 Kamieniczny 101 Beym 101 Wruszczak 101 Pow=oka 101 Kalembasa 101 Berta 101 Wramba 101 Potkaj 101 Jokisz 101 Bartoch 101 Wojtun 101 Pliszczak 101 J"sior 101 Bart=oszewski 101 Wojanowski 101 Pleskowicz 101 Jenczmionka 101 Bandych 101 W=adyko 101 Pleciak 101 Jedamski 101 Banda 101 Wlek=a 101 Pi"tkowski 101 Izba 101 Bachera 101 Wilamek 101 Pietrzyca 101 Ho=owko 101 Babieczko 101 Werstler 101 Pieczur 101 Helta 101 Azarewicz 101 Weron 101 Piatkowski 101 Heider 101 Aszurkiewicz 101 Weisman 101 Petyniak 101 Handkiewicz 101 Arlt 101 Wawrykiewicz 101 Peski 101 Hanarz 101 Andzi<ski 101 Waszkinel 101 Pe=echata 101 Halagarda 101 Andraszczyk 101 Was=owicz 101 Peliwo 101 Hagedorn 101 A=asa 101 Wasela 101 Pawilcz 101 Hadacz 101 Adrianowski 101 Warzeszka 101 Pakulniewicz 101 Gutwi<ski 100 ?ynis 101 U{dzi=o 101 Pachana 101 Grudniewicz 100 ?ylik 101 Uszak 101 Orza/ewski 101 Gottschling 100 ?[=: 101 Turosz 101 Oratowski 101 Gnysi<ski 100 Zyza 101 Trejda 101 Operchalski 101 G=aczy<ski 100 Zoran 101 Trebli<ski 101 Opasik 101 Gizak 100 Zientkowski 101 Torenc 101 Olejniczek 101 Giebie< 100 Z"balski 101 Templer 101 Olawa 101 Geli<ski 100 Zeuschner 101 Taryma 101 Ojowski 101 Garnuszek 100 Zel 101 Taisner 101 Odebralski 101 Fuka=a 100 Zamr[z 101 Íwirkosz 101 Ochmi<ski 101 Fudzi<ski 100 Zakielarz 101 Szynkler 101 Obraniak 101 Froniewski 100 Zabieg=y 101 Szymy>lik 101 Nowis 101 Froncz 100 Wysmo=ek 101 Szyga 101 Narzy<ski 101 Frelas 100 Wosk 101 Szparadowski 101 Mudy 101 Formejster 100 Wo=kowicki 101 Sz=apczy<ski 101 Motor 101 Flazik 100 Wolanicki 101 Szczerbakowski 101 Moniuk 101 Fio=kowski 100 Willma 101 Suliborski 101 Moksik 101 Fiola 100 Wi"k 101 Strzempa 101 M=odzianko 101 Fiok 100 Wierak 101 Stock 101 Mileszczyk 101 Findysz 100 Wiedemann 101 Stemporowski 101 Miezianko 101 Filistowicz 100 Wicherkiewicz 101 Sta>kowski 101 Mielimonka 101 Fedk[w 100 Wer"gowski 101 Stangryciuk 101 M"zik 101 Farjaszewski 100 Wepsi": 101 Stambu=a 101 Meksa 101 Dziubanowski 100 Wendowski 101 Stalo<czyk 101 M'dzelewski 101 Dziobkowski 100 Wardali<ski 101 Sproch 101 Matkiewicz 101 Dziemidok 100 Waldera 101 Spis 101 Mastalerski 101 Dzielicki 100 Urma<ski 101 So=oniewicz 101 Maroszczyk 101 Dyngus 100 Urmanowski 101 Soko=[w 101 Manasterski 101 Dymowicz 100 Uher 101 Sobiepa<ski 101 Male<czak 101 Dydycz 100 Trzasku> 101 Smerli<ski 101 Magnes 101 Dunajczyk 100 Troczka 101 Smalej 101 +ukaszonek 101 Dukacz 100 Trautman 101 S=y/ 101 +u:ko 101 Duchli<ski 100 Torbiarczyk 101 Skrabania 101 +abus 101 Dubyk 100 Tondyra 101 Skirzewski 101 Lubomirski 101 Dubek 100 Tonderski 101 Siwica 101 Lizner 101 Domjan 100 Tomella 101 Siurda 101 Liwacz 101 Dola> 100 T=oki<ski 101 Siemianowicz 101 Lindert 101 Dobros 100 Tempi<ski 101 Sidun 101 Ledzianowski 101 Dobie< 100 Tarkiewicz 101 Sewio=o 101 Landw[jtowicz 101 Deptulski 100 Íwie/ewski 101 Serdakowski 101 Landmesser 101 Demczyszak 100 Íwier/y<ski 101 Serbinowski 101 Lalicki 101 Damentko 100 Íwierkocki 101 Sepielak 101 Lachera 101 Czuczko 100 Íledz 101 Seiffert 101 Kuziemko 101 Czaderski 100 Szymutko 101 Schuetz 101 Kuszczyk 101 Cuprjak 100 Szumert 101 Schroeter 101 Kurz"cki 101 Ci'/kowski 100 Szufa 101 Schauer 101 Kurzdym 101 Ciastoch 100 Sztelmach 101 Sawic 101 Kujaszewski 101 Ciapciak 100 Szprync 101 Samko 101 Kuczykowski 101 Ciacia 100 Szpaczek 101 Sadowi<ski 101 Ksit 101 Chwasta 100 Szonert 101 Sabadach 101 Krukowicz 101 Churski 100 Szomko 101 Rzonca 101 Krosman 101 Chim 100 Szmaga=a 101 Ryga=a 101 Kr"tosz 101 Chazan 100 Sz=ykowicz 101 Rotta 101 Krech 101 Ceniuk 100 Szczupiel 101 Rodakowski 101 Kotapski 101 Cebera 100 Sza=acki 101 Rerich 101 Knapski 101 Buszowski Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.


POPULARNOÍÇ NAZWISK 100 Swiszcz 100 Mastali<ski 100 Glowania 99 Tamowicz 100 Swist 100 Marczenko 100 Glinko 99 Talaska 100 Suchmiel 100 Marciszonek 100 Giryn 99 Írutowski 100 Subkowski 100 Marachowski 100 Gierejko 99 Íniatkowski 100 Struzi<ski 100 Manda 100 Gierczuk 99 Szuryn 100 Stochli<ski 100 Ma=aszycki 100 Giera=ka 99 Szulimowski 100 Sternadel 100 Makijewski 100 Giecko 99 Sztencel 100 Steinmetz 100 Makiel 100 Gasiecki 99 Sztanga 100 Stasiurka 100 Machunik 100 Ga=ganek 99 Szpieg 100 Starczan 100 +ukarski 100 Frask 99 Szpajer 100 Sosenko 100 +abiszak 100 Franuszkiewicz 99 Szmigiera 100 Sorbjan 100 Lintner 100 Fill 99 Szlama 100 So=da<ski 100 Linetty 100 Fijor 99 Szkwarkowski 100 Sob[tek 100 Lichawski 100 Fajge 99 Sze=emej 100 Smyrski 100 Librant 100 D/yga=o 99 Szczerbata 100 Slipek 100 Lep 100 Dyr 99 Szawu=a 100 Skurzak 100 Lekacz 100 Dymitrowski 99 Szar=an 100 Siwanowicz 100 Kurela 100 Dusznik 99 Sylwestrzuk 100 Siniak 100 Ku=yk 100 Duraczy<ski 99 Sumli<ski 100 Si"da 100 Kudlewski 100 Dud{ 99 Sudakowski 100 Sepi[= 100 Kudasiewicz 100 Dubiniec 99 Strzewiczek 100 Sentkiewicz 100 Kucharyk 100 Dr'zikowski 99 Stegi<ski 100 Sarol 100 Kucak 100 Dorman 99 Stegenda 100 Samodulski 100 Kubanowski 100 Doppke 99 Stawieraj 100 Sacharz 100 Ksi"/ycki 100 Do=bniak 99 Srebrny 100 Rydczak 100 Krystians 100 Dirbach 99 Sobotowski 100 Rudomina 100 Krawieczy<ski 100 Delatowski 99 Smorga 100 Roubo 100 Krawaczy<ski 100 Czernis 99 Smerczek 100 Rewczuk 100 Ko/an 100 Cybowicz 99 Skrzypowski 100 Rejkiewicz 100 Kozela 100 Ci/ 99 Skoczowski 100 Rachowicz 100 Kornasiewicz 100 Chwilczy<ski 99 Skierecki 100 Puzan 100 Kopistecki 100 Chrapan 99 Skalak 100 Protokowicz 100 Kochut 100 Chorowski 99 Sielu/ycki 100 Prasol 100 Kocbuch 100 Chlebisz 99 Siegie<czuk 100 Porzyczka 100 K=oczewiak 100 Chatkiewicz 99 Siedlarczyk 100 Por"bna 100 Kl"ka 100 Charuta 99 Seme<czuk 100 Po=o/y<ski 100 Klejewski 100 Ca=kiewicz 99 Schick 100 Pokrzyk 100 Klefas 100 Buzor 99 Sadzisz 100 Podolczak 100 Kierzenkowski 100 Burcz 99 Rz[ska 100 Pniaczek 100 K"dzi<ski 100 Brojewski 99 Rzetecki 100 P=onkowski 100 Kasietczuk 100 Breske 99 Rycza=ek 100 Piotr[w 100 Karubin 100 Bogal 99 Rutynowski 100 Pinczer 100 Karpow 100 Bochniewicz 99 Rozpendowski 100 Pig=o 100 Karkosik 100 Bierzgalski 99 Roszman 100 Pietru<ko 100 Kamieniarczyk 100 Bierkowski 99 Roguzi<ski 100 Pietreniuk 100 Kaluza 100 Bekiesza 99 Rogo/y<ski 100 Pietkowski 100 Kajdanek 100 Batiuk 99 Rerutko 100 Piekaj 100 Kadamus 100 Barbach 99 Rapta 100 Pawtel 100 Juwa 100 Bandzerewicz 99 Rajszczak 100 Patalita 100 Jurkowlaniec 100 Balda 99 Radziszowski 100 Parasiewicz 100 Jurgu: 100 Awramik 99 Radlicki 100 Panczyk 100 Joachimowicz 100 At=achowicz 99 Pultyn 100 Palasz 100 J"dykiewicz 100 Andrejk[w 99 Pujszo 100 Ozaist 100 Ja{wa 100 Anderson 99 Przezdziecki 100 Ornaf 100 Janysek 100 Aksamski 99 Pr[chno 100 Ol/y<ski 100 Jakowiec 100 Ajewski 99 Pra/ak 100 Olszanecki 100 Jakonis 99 ?ydaczewski 99 Posto= 100 Oleszkowicz 100 Iwank[w 99 ?aczyk 99 Pospiszy= 100 Olenkowicz 100 Hypiak 99 Zmarz 99 Pospieszczyk 100 Obst[j 100 Huchla 99 Zielka 99 Podstawny 100 Oborowski 100 Horbatowski 99 Zielas 99 Podczarski 100 Norberczyk 100 Ho=ubicki 99 Zakry> 99 Plechawski 100 Nie>pia= 100 Hnatkowski 99 Wyrembski 99 Platta 100 Nienadowski 100 Hetka 99 Wr[/ek 99 Pilichowicz 100 Niemierski 100 Herliczka 99 Wowak 99 Piernikarski 100 Napi[ra 100 Hek 99 Wolbach 99 Peterko 100 Nackowski 100 Harenza 99 W=ochacz 99 Pajkiert 100 Muttke 100 Halerz 99 Witenberg 99 Owczarkowski 100 Mrochem 100 Guglas 99 Wi[r 99 Osiowy 100 Mo{dzioch 100 Grzeluk 99 Winconek 99 Orechwo 100 Mo{dzierski 100 Groberski 99 Wiesztort 99 Orankiewicz 100 Mizia=a 100 Graszkiewicz 99 Wieszczeci<ski 99 Oman 100 Mistecki 100 Graniczkowski 99 Wielb='d 99 Olencki 100 Misiniec 100 Grabis 99 Wi:ko 99 Oleksowicz 100 Misielak 100 Go{dziecki 99 Wawszkiewicz 99 Olakowski 100 Minasiewicz 100 Gomo=ka 99 Wasilenko 99 Ohl 100 Mik=osz 100 Go=dych 99 Wardzyk 99 No/ewnik 100 Mi"sowski 100 Go=das 99 Wajgert 99 Nowodzi<ski 100 Michocki 100 Gniza 99 U>cio 99 Nogacz 100 Merdzik 100 G=ydziak 99 Terlik 99 Nikorowski Liczba os[b o nazwisku na pocz'tku lat 1990-tych – Jerzy Dargiewicz, 2014.

99 Niepytalski 99 Niderla 99 Nazarczyk 99 Nagengast 99 Myczko 99 Muzia 99 Murga=a 99 Mre<ca 99 Mozler 99 Mo>cibrocki 99 Moros 99 Morkis 99 Morenc 99 Mol"cki 99 Mokrowiecki 99 Mo:kun 99 Mi>ciur 99 Minecki 99 Milejczak 99 Milczach 99 Miete=ka 99 Mieci<ski 99 Ma>cibroda 99 Maszerowski 99 Masoj: 99 Marsolek 99 Marlikowski 99 Ma=ucha 99 Ma=ach 99 Malowany 99 Maladyn 99 Makselan 99 Majstrowicz 99 Maciejny 99 +yskowski 99 +okietko 99 Lutowicz 99 Ludwinowicz 99 Lomber 99 Litorowicz 99 Likowski 99 Lelental 99 Landsberg 99 Kupecki 99 Kuniczuk 99 Kukie=czy<ski 99 Kuka 99 Kuflikowski 99 Kszczotek 99 Ksyt 99 Krysztofczyk 99 Kozie<ski 99 Konury 99 Konciak 99 Kolo 99 Kolmus 99 Klinik 99 Klekoci<ski 99 Klabacha 99 Kich 99 Ka{mierowicz 99 J[zkowiak 99 J"dzierowski 99 Je/ewicz 99 Jeruzel 99 Jarzy=o 99 Jachimkowski 99 Ignut 99 Hordziejewicz 99 Ho=derna 99 Hojniak 99 Hoffer 99 Hofbauer 99 Hellmann 99 Heigelmann 99 Hawryliszyn 99 Hasek 99 Har=ukowicz 99 Halter 99 Habraszka

99 Gudwa<ski 99 Grzewi<ski 99 Grzecznowski 99 Gru/lewski 99 Gr"bicki 99 Gramatowski 99 Go{dziela 99 Goce= 99 Gnela 99 Gnacek 99 Glas 99 Gintrowski 99 Gincel 99 Gimpel 99 Giedo 99 Gembarzewski 99 Geleta 99 Gejda 99 Gast 99 Garba 99 Gajdowicz 99 Gaba<ski 99 Furowicz 99 Fruga 99 Fremel 99 F[rmanek 99 Forjasz 99 Fopka 99 Foltarz 99 Foja 99 Flondro 99 Flissikowski 99 Fiejtek 99 Feluks 99 Felberg 99 Elszkowski 99 Eich 99 Dzi"ba 99 Dziewa=towski 99 Dzienisik 99 Dynarowski 99 Dymurski 99 Dworza<czyk 99 Dubanowicz 99 Drzewoski 99 Drysz 99 Dmytrowski 99 D=ugosiewicz 99 Diks 99 Dias 99 Delmanowicz 99 D'dera 99 Daras 99 Dacyk 99 Czyrkiewicz 99 Czopka 99 Czesna 99 Czeryba 99 Czarnata 99 Chry< 99 Chraplewski 99 Chatkowski 99 Centa=a 99 Celoch 99 Bzdo< 99 Bysiewicz 99 Bu=atek 99 Bulejak 99 Budryk 99 Brudnik 99 Browarny 99 Brener 99 Bonczyk 99 Bodziona 99 Bobusia 99 Blin 99 Blask 99 Binio 99 Bienio 99 Bia=opiotrowicz


x

650.

NAZWISKA W POLSCE Znaczenia

Zagadnienie znacze< nazwisk polskich o og[lnej, praktycznej liczbie od oko=o 50 do 100 tysi"cy, uj'=em i przekazuj" w uporz'dkowanej formie; zestawienie bowiem mo/na przegl'da: tak/e w spos[b pionowy, kategori', jakie aspekty /ycia czy miejsca by=y genez' nazwisk. Liczne przyrostki stosowane nast"pnie do bazowych s=[w tworzy=y dziesi'tki pochodnych form, mniej przedrostki, tak, /e nazwiska ustawione w alfabetyczny spos[b, w sprawie etymologii tworz' chaos do znacznego stopnia, a zupe=ny chaos, gdy przypisana im liczba os[b je nosz'ca ustawiona jest nast"pnie w porz'dku malej'cym, tu w pocz'tkowej cz">ci przytoczonym przeze mnie, pobranym z Internetu. Oczywi>cie, w mym zestawieniu ma=y ich u=amek – jest to spos[b na uj"cie problemu, bo na ca=o>: potrzebne by=yby 3 tomy; samo zestawienie wszystkich nazwisk zaj"=oby 2 tomy ]1720 stron\, i jeden tom na ich opracowanie. Nie by=by to w[wczas dodatek do s=ownika, jego cz">: pomocnicza. Zagadnienie nazwisk mo/na uj': w grupy opisane cyframi. I tak te/ mo/na by=oby opisa: formy gramatyczne w S=owniku ]mSjp 1969\, w spos[b cyfrowy, do ich zestawienia w pocz'tkowej cz">ci s=ownika, zamiast skr[tami w spos[b literowy i rzymskim sposobem zapisu liczb, np. ndkn IV, / III, blp, dk VIIa, i inne, ˚nr 099 gdzie Pr[bka gramatyki polskiej w spos[b tabelaryczny. Opis numerem grupy jest kr[tki i jednolity, mniej naukowy ]mniej g'szczu liter\, bardziej zrozumia=y. Wprowadzi=em parzyst' numeracj" na wypadek gdyby zaistnia=a potrzeba wprowadzenia nowej grupy w >rodek istniej'cego systemu. Tak i w innych miejscach; numer bez wp=ywu na nic, nie jest liczb'. grupa kategoria przyk=ady 02 pochodzenie Hiszpan, W=och, Francuz, Helwet i Szwajcar, Czech, Moraw•iec(ski, Oraw, Ormianin, Litw•a(iniuk(inowicz(icki(inko(ora(iak, ?mudzki i Zmuda, Prusak, Niemiec i Tyrol, Rusin, Moskal, Ukrainiec, Kozak, Ostrowski ]cz=owiek ze Wschodu\, Zalewski ¯ Za(Po•lesie ]w g="bi Rosji\, Lubecki, Kijowski, Szwed, Kurland, W"gier, Dunaj, Wo=och i Bessarab, Turek i Turecki, Awarski, Polak, G(H•alicki ¯ Halicz n(Dniestrem ˘ Galicja, Duleba, Bieszczad, Podolak, Wo=y•<ski(niec, Poleszuk, Kurp, Podlasiak, Mazur, Kujawiak, Wielkopolan, Sl"zak i Sl'/ak, Nowak ]swojak, rodak\, g[ral, /ydek, cygan, przybysz, rodak, krajan, ziomek, tuziemski. 04 odmiejscowe D w r[/nych krajach& Damaszek – w Syrii, Dubrownik – n(Adriatykiem, Berli<ski. D w Estonii& Weiland ¯ Viljandi ]staroros. Weliad\. D w Rosji& Kozielski, Proniewicz, Pro<czuk, i Pro<ski, Ostaszewski, Kazanecki, Pleszczy<ski, Kaszy<ski, Czernyhowski, Bria<ski i Debria<ski. D na Bia=orusi& Orsza, +ukomski, Pru/y<ski, Kobry<, Odelski, Berest i Brze>:. D na Litwie i w Prusach& Mo/ej•ko(ewski, Upitas, Grodzie<ski, Wi=komirski, Kownacki, liczna pisownia Giedrojci[w& Giedro•j:(y:(jc(:(jec(i:(jt(yc(je, Gedro•wicz(y:(j:, Gedrowicz, Giedro•wicz(nowicz(ewicz, Giedrys, Íwirski; Rasztemborski, dzi> K"trzyn. D na Ukrainie, w tym na Wo=yniu& Turowski i Nebuluk, Be=z, Czartoryjski i Czartoryski, Borkowski, Czerkas, Lwow, Zaleszczyk, Czarnomorzec, Korszu< ]Chorsu<\. D na Wo=oszczy{nie& Ko=omyja i Ko=omyjec, Czernohorski.

D Polska& Bi=gorajski, Boche<ski, Bodzanowski, Bondyra, Ciechanowicz, Cieszy<ski, Czerwi<ski... Gi/ycki, /yd. Grunwald, Horodelski, Hrubieszewski, Jaros=awski, Kosobudzki, Krakowiak, Krasnostawski, Kra>nicki, Lublin, +a<cuta, Kalisz, Krakowski, +api<ski, Malborski, Myszkowski, Namys=owski, Osiecki i Kropiwnicki, Sandomierski, Sielecki, Ole>nicki, Olsztyn, P=ocki, Pogorzelski, Pozna<ski, Pu=awski, Radomski, Rawski, Poprawski, Popradowski, Sanocki, Siemiatycki, Sieradzki, Szamotulski, Tarnawa i Tarnowski, Trzebiatowski, Tychy, Warszawski, Wawer, Wieliczko, Wolborski, Zamojski, ?ary, ?elechowski. 06 odimienne Imiona& Adam, Aleksander, Ambro/y, Andrzej, Antoni, ... itd. ... Zygmunt, ?dan. 08 zaw[d bartnik, bednarz, cie>la, flis, ko=odziej, kowal, krawiec, kupiec, m=ynarz, my>liwy, ogrodnik, palacz, piekarz, pisarz, piwowar, rybak, rze{nik, stelmach, szewc, szklarz, >lusarz, >piewak, tkacz, tokarz, wo{ny, zdun. 10 status spo=. su=tan, “kr[l”, marsza=ek, palatyn, dziedzic, pan, szlachta, baron, graf, grodzki, w[jt, so=tys, kmie:, ch=op, fornal, dworak, s=uga. 12 religia B[g, anio=, serafin, raj, duch i dusza, papie/, kardyna=, biskup, dziekan, ko>ci[=, krzesny, krzy/, grzech, pokora, paciorek, r[/aniec, kol"da, kom/a. 14 nauka, szko=a /ak, tablica, pi[rnik; Polacy z plemienia S=awian ^ Wiernych, nie /yli i nie /yj' szko='; nauki w ko>ciele pobierali, mora=y g=oszone z ambony. 16 wygl'd, wiek wysoki ]czarn, mo>:, nie>, wysok\, w't=y, niski, chudy ]szcze\, stary ]wiel, nica\. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE 18 w rodzinie jedynak, dwojak, trzeciak, torak i bli{niak, p[{niak, [smy, synowiec ]bratanek\, wnuk. 20 zagroda i dom ]/ywotne\& hors ]ko<\, stadnik, bugaj i byk, karw ]w[=\, krowa, koza, baran, g'sior, kaczor, kokoszka, kogut, kura, kr[l i kr[lik, kot i kocur, mysz, szczur; ]budynek, konstrukcja gospodarcza\& szopa, obora, stajnia, piwnica. 22 sad i owoc czere>nia, gdula, grusza, jab=o<, >liwa, wi>nia, malina. 24 ptak ptak; bocian, czajka, czapla, czy/, derkacz, drozd, dudek, dzi"cio= i kulik, i inne. 26 b[r, las i gaj brzoza, buk, d'b i dub, sosna, >wierk, grab, lipa, jawor, kalina, bez, krzak; ]cz">: drzewa\& ga='{, kloc, korze<, s"k, szyszka, drzazga i trzaska, mech. 28 dzicz& le>na dzik, jele<, kozio=, sarna, /ubr, mi>, nied{wied{, wilk, /bik, ry>, lis, borsuk, kuna, je/, wiewi[rka i bia=ka; }dziki| zwierz. 30 dzicz& polna zaj'c, chomik, suse=, skrzeczek; dzicz g[rska& >wistak. 32 kwiat, ro>lina kwiat; bratek, go{dzik, kukurydza, lawenda ˘ lewanda, mak, r[/a, szafran; dzi"giel, kostrzewa, pokrzywa, skrzyp, wrzos, papro:, babka. 34 ro>lina ogrod. burak, cebula, groch, kapusta, og[rek, rzepa, sa=ata. 36 pole i ='ka rola, socha, skiba, kopiec; k=os, /yto, owies, chmiel; siano, trawa; k'kol, zio=o. 38 owad i robak b'k, komar, wa/ka, :ma, mucha ]i paj'k\, kleszcz, robak, mr[wka, stonoga, pszczo=a, osa, szersze<, trzmiel. 40 rzeka i staw ryba, p=otka, kie=b, dorsz, karp, leszcz, oko<, piskorz; rak, /aba, /[=w; b[br. 42 cz">: cia=a g=owa, flak, kiszka, w'troba, /o='dek, /y=a, k"dzior, w's, noga, kostka, pi"ta, paluch, stopa, modzel ]nagniotek\, ku>, fiut, cycek. 44 jad=o i picie barszcz, bochenek, chleb, boczek, kie=basa, schab, szynka, jajecznica, kisiel, grzyb, klusek, ko=acz, piecze<, krupa, mleko, >mietana, mas=o, m'ka, mi[d, lizak, olej. 46 miesi'c stycze<, luty, marzec, kwiecie<, maj, czerwiec, lipiec, sierpie<, i pozosta=e. 48 tydzie< poniedzia=ek, wtorek, >roda, czwartek, pi'tek, sobota, niedziela. 50 pogoda pogoda, wiatr, grad, kurzawa, zawierucha, s=ota, ch=[d, szron, mr[z. 52 martwe ]narz"dzia\& bijak, furtak, graca, motyka, hebel, >wider, toporek, ]materia=\& piasek, glina, kamie<, krzemie<, srebro, smo=a, wosk, /elazo, ]odzie/\& ko/uch, kontusz, pasek, nogawka, bucior, sulej ]but pil>niowy\, ]pozosta=e\& b"ben, budzik, deska, dr[/d/, dzwonek, kanapa, k=ak, klucz, k=onica, koc, ko=ek, kominek, komoda, kocio=, pokrywka, koszyk, krzy/ak, kufel, =aweczka, =[dka, =upie/, maszyna, otr"ba, o=[wek, pa=ka, patyk, piecyk, pi[rnik, popi[=, pude=ko, sajdak, sitko, sieczka, skorupa, sonda, >rut, tablica, tarka, /=[b, /u/el. 54 r[/ne 1. Dwu` i wi"cej wyrazowe& jakktochce, koza kuta, i inne, 2. D{wi"ki& bek, charkot, i inne, 3, Wiek& roczniak, dwulatek, i inne, 4. Domniemane cechy charakteru, wygl'du, nadawane przez szlacht" wie>niakom, 5. Pozosta=e. Wznios=ym czynom przypisane s' nazwiska, tu te/ powinny by:, dla pe=nego obrazu stanu szlacheckiego, czego ci ludzie dopuszczali si", byli zdolni. Z zestawnienia w grupy tematyczne, zdaje si" potwierdza: informacja przekazywana z pokolenia na pokolenie, w formie ustnej i poufnym tonem, /e dziedzic mia= prawo kopulowania panny m=odej bezpo>rednio po >lubie. Tak by=o w Polsce i w krajach o>ciennych – na Rusi i Litwie. On by= pierwszym, je/eli chcia=. Wynika tak z nadawanych im nast"pnie nazwisk – zachowania si" ich przed i po stosunku. St'd w j. polskim «piastowa:» ]obejmowa:\ ˘ «piasta» ]obejma\, «pie>ci:» i r[d «Piast[w». Na Rusi, przy wyliczaniu 12-tu syn[w W=odzimierza Wielkiego ]Starego\ †1015, od 5-ciu /on, latopis ko<czy ]mno/nik 100 u/yty\& „Na=o/nic za> by=o u niego& 300 w Wyszogrodzie, a 300 w Bia=ogrodzie, a na Berestowie, w siole kt[re zwie si" dzi> Berestowem, 200. I nie syt by= kopulacji ]ne syt b=uda\, przywodzi= sobie /ony innych i doros=e dziewice.” Najwyra{niej, zwyczaj ci'gn'= si" poza lini" Piast[w, tj. przez czasy szlacheckie, a/ do upadku klasy w=a>cicieli ludzi. Cho: Polska ma wielu pisarzy, /aden – najwyra{niej – nie opisa= problemu o znacznym, spo=ecznym wyd{wi"ku. Pisali o ludziach nigdy nieistniej'cych, i o sytuacjach kt[re nie wydarzy=y si", a rzeczywisto>ci nie zdo=ali opisa:, bliskiej im w czasie i geografii. 56 zapomniane zbyt wiele by zacz': tu przytacza:, w tysi'cach. Moja klasyfikacja nazwisk polskich i spos[b, lecz nie opracowa=em zagadnienia do ko<ca, bo temat [w dla S=ownika nieco uboczny, raczej stowarzyszony& wp=yw zasobu s=ownictwa na pisowni" i brzmienie nazwisk; cz'stka S=ownika uj"ta w spos[b tematyczny, zawieraj'ca niekt[re formy pisowni staropolskiej i zwyczaj[w. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE

a

PRZYROSTKI, SWOJSKIE i OBCE

c

inionek iewski g czonek niewski a c ling eszonek jewski ba ec a(e•rek lewski oba iec h o(u•rek a(e(o(u(y• ca niec ach a(y•sek lewski ica aniec uch czek czewski nica iniec ych aczewski a(y•czek enica yniec szewski a(e•szek yca wiec owski o(u(y•szek da iwiec i ik chowski enda owiec i cik niowski ga alec ki lik a(i•kowski iga czlec cki alik nikowski u(y•ga yc acki elik lowski a(i(u•cha czyc ecki olik =owski ycha icz iecki nik nowski a(e•nia wicz niecki a(o•nik anowski achnia ewicz o="cki ownik ianowski ornia iewicz icki inowski a(o(u•sik ka kiewicz nicki ysik y=ka inkiewicz a(e(o•wicki a(o•rowski ink e(y•nka ukiewicz ocki ok [wka czykiewicz =ocki j iok yka szkiewicz u(y•cki obaj czenok a(y•czka siewicz ski o=aj czok u(y•szka lewicz eski ej uk la szewicz lski aciuk a(e(u(y•la uszewicz a(e(u•lski niuk k alla owicz ylski aniuk k a(u(y•=a dowicz o(u•mski eniuk ak du=a chowicz <ski iniuk iak ach•na kowicz a<ski siuk niak e(i•na =owicz ma<ski luk a(i(u•niak lina a=owicz i<ski aluk a(u•siak czyzna o=owicz ci<ski czuk wiak a(e•ra nowicz li<ski inczuk owiak dera anowicz si<ski <czuk kowiak ora inowicz o<ski a<czuk dziak [ra atowicz y<ski i<czuk ylak ura ycz ry<ski szczuk rak dura aj: czy<ski yk czak czura oj: uszy<ski aczyk erczak yra u: oski j(al•czyk szczak ta rski <czyk szak ata a(e(u•rski d a<czyk ek uchta worski – ja<czyk ota g[rski a(e(o•lek oja<czyk ulek yta og[rski rczyk =ek ycza e urski owczyk o=ek cze wski szczyk nek awski szcze b szyk a(i(e•nek iawski – onek ewski

f

l

=

al el bil obil all a== ol ul yl

= a== o=

m –

n

n an ban jan ajan man czan en onin mann on fon un kun czun eryn szyn aszyn eszyn czyszyn e< o< u<

o

s

o s do as nio okas ko ylas ejko ynas iejko e(i•s ylko la(a(o•nis y=ko lonis anko ak(ajtis enko us inienko elius czenko kus ysko ys etko a(u•sz itko a(ala(e(i•> czko ko> eczko u(y(opy•> yczko szko t uszko at yszko ert =o ust d=o yst e==o ut ie==o i==o u y==o y=o – achno ro w to kiw yto ow owo kow [w p ci[w k[w – a=[w i(y•n[w

r

r ar er der cher ner or ur

y

z

{

y ny "ty

etz netz itz

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE PRZEDROSTKI i PRZYROSTKI t Przedrostki – z rodu A` – z rodu, stary, wielki, OA Ab=a/ej, Ag=uszkiewicz, Akali<ski, Aleszczyk, Asienkiewicz, Astachow, Astasiewicz, Astaszuk, Aszklar, Atkaczunas.

Ko` – z rodu, m=ody, ma=y Kosieradzki, Kokosi<ski, Kozd"ba ¯ Zd"ba ¯ D"ba, Ku(Ko•stasz, Ko•staszuk.

O` – z rodu, stary, wielki ˚Nie Obycz, Ochojna, Ograb•ek(isz, Okraj(ewski(ny, Okrasi<ski, Okrze>, Okulik, Okwiet, Ole>niewicz, Omarczyk, Osiej, Osienk•iewicz(owski, Osmo=a, Ostanek, Ostach(owski(owicz, Ostasz•ewski(yn(kiewicz, Oszczygie=, Ozych, Ozi"b•=o(=owski(a=a.

S` – z rodu, m=ody, ma=y Sambramowicz, Santowski, Szambram, Sczech, Scze>niok, Siwanowicz, Skacz•kowski(ewski(y<ski, Skoby=ko, Skomorowski, Skonieczna, Skor=utowski, Spyrka, Skrajn•a(y(nowski, Skraj•da(ewski(niak, Skruczaj, Skrukwa, Skrybat, Skrzak, Skrzew•ski(iecki, Skrzy/owski, Skub•a(iszewski(iszy<ski(is(ik(ij(ida, Skuli•k(cz, Skura(s(cz, Skurek, Skutnik, Smarcz•ewski(yk, So=[wka, Spawlenok, Stokarski, Stara•siak(szewski(czycki(czek, Strojanowski, Strzoda, Styczy<ski, Styszko, i inne.

Sz` – z rodu, m=ody, ma=y Szczech, Szczy/a<ski, Szkali<ski, Szkukik, Szmalin.

Z` – z rodu Zbara<ski, Zbyczy<ski, Zd"ba, Zdzi"(Zdziem•borski.

Nie` ¯ niedy>, staropol. nigdy, t=um. =ac. olim Niebrzydowski, Niedzieli•n(<ski, Niedzi[=k•o(a, Niekowal, Niekrawiec, Niesielski, Niestr[j, Nie>wita=a, Niew"g=owski, Niewiadomski, Niewitecki, Niew[jt.

s Przyrostki – patronimik `a, `pa – patronimik, po ojcu Ambro/a, Barta, Bartyska, Bednara, Bojara, Brudka, Brzozowa, Buksa, Chodora, Cyrana, Czy/a, Dani=a, Dawida i Dawyda, Depa, D'bka, D"ba, Duba, Drozda, Dudka, Dzi"cio=a, Flora, Fornala, Graba, Grzegora, Grze>ka, Cheruba, Jagie•la(=a, Jan•ka(a, J[{w•ina(a, Jura, Justyna, Juzwa, Kaspera, Klementa, Klima, K=osa, Ko=odziejka, Kocio=a i Kotla, Kowala, Kozio=a, Kraja, Krywka, Kuchara, Kucze=a, Kudela, Kugla, Kuku=a, Kupieca, Kustrz"pa, Leszka, +ukasz•ka(a, Maciej•a( (na, Madziara, Makara, Mateja, Mazura, Micha•la(=a, Musia=a, Musiela, Musza=a, My>liwa, Oleksa, Pawela, Pawluka, Paw=owa, Pielecha, Pietrusa, Piszczela, Prystupa, Puszcza, Rudka, Stacha, Stana, Stania, Stryja, Szczepanika, Szymona, Szweda, Írudka, Tatara, Tytu=a, Tysi'czna, Wasila, Wita, W=odara, Wojta, Wojtka, Wojtucha, Wolsza, Zachara, Zwierza, ?akieta, ?urawa, i wiele innych.

`jun(ak ]¯ niem. jung\, un, unas – syn, m=ody Maciej•un(unas(uniec, Matej•un(unas

`ko – syn, m=ody Ada>ko, Bolko, Janko, Grze>ko, Marko, Stanko.

`o – stary Cyrano, Mazuro, Stano,

`a=a – $ ˚Grupa 56. Zapomniane Bek(Brzd'k(Bug(Bzuk•a=a, i wiele innch. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

s Przyrostek «cz»

`wicz

`ewicz& Makar(Jur(Rodzi(Daniel(Michni(Antoni( (Juchni(Cie>l(Wolni(Hryni(Michal(Jac(B=a/( (Taras(Danil(Konc(Le>ni•ewicz `kiewicz& Mar(Stan(Mazur(Sien(Jur(Ja>(Mi>(Mac( (Dud(Pasz(Koza(Wasz(Fran(Dut(B=asz( (Marcin(Adam(Jac(Fr'c(Jan(Wal(Banasz(Zien( (Andrusz(Ryn(Janusz(Klim(Pan(Piet(Mic(But( (Tysz(Dasz(Bart(Ma=(Jusz(Fal(Sta>(Palusz( (Wojt(Szym(Tur(Ma:(Kur(Rusz(Len(Stasz( (Wieczor(Szyman(Szczepan(Tom(Ksi'/(Dr'/( (Sit(Wa>(Iwasz(Ant(Olesz(Le>(Tarasz(Rut( (+asz(Rad(Grze>(Ol(Matusz(Stat(Andrusz( (Micha=(Flor(Nar(Szusz(Char(Man(Kasper( (Wit(Bin(Chod(Mi"t(Gorz(Min(Ziem(Den(Ju>( (Íwi't(Misz(Wi"c(Sin(+ucz(Tomasz(Szyn(Lin( (Bud(Hryn(Li>(B'cz(Pawlu(Krasz(Ko>ciu( (Teresz(Pi't(Hajdu(Lesz(W[jci(Dusz(Fr'cz( (Krysz(Rasz(Sob(Racz(G[r(Bor(Arasz(Dorosz( (B'k(Grysz(Rysz(Baran(Rosz(Jar(Busz( (Wawrz(Bur(Stec(Kra>(Pietrasz(Zin(Han(Dziad( (Gron(Kron(San(Roman(Let(Dysz(An(Kaczmar( (Siar(Polan(Dan(Robasz(Brosz(Sza=(Mon( (Furman(Dzi(Bort(Kr[li(Stefan(Ma>lan( (?o='d(Lasz(Zac(Masz(?a(Wycisz(Nit(?[=( (Machal(D'b(+uc(Czernia(Ole>(Andru(Nur( (Wawrzyn(Bana>(?u(Kot(Cie>li(Grzesz(Rym( (Zi"t(Og[r(Brzusz(Pietrusz(?acz(Rzod(Szosta( (Mysz(Mir(Lan(R'cz(Mi(Ha=acz(Walu(Szczu( (Zielen(Dur(Bura(Zacz(Rzad(Jasiu(W=odar( (Pietrz(Janasz(Roba(Ga=(Kry>(Grusz(Lisz( (Pisar(Matysz(Bednar(S=od(Maty>(Szusta( (Buja(Fla(Ciesio=(+ysz(Bob(Kost(Horosz(Kryst( (Raj(Onysz(Wil(?yt(Wo=od(Wan(Ban(Kolan( (Lud(Dziat(Ryba•kiewicz `siewicz& +uka(Barto(Mi(Kara(Bana(Tara(Anto(Matu( (Li(Sta(Ja(Toma(Jaro(Olek(Bory(+o(Le(Wojta( (Wa(W'(Kuba(G[rni(K=o(Pana(Bogu(Dobo( (Pietru(Kwapi(Ma(Doma(Kli(O(Janu(Prota( (Anu(Maty•siewicz `szewicz& +uka(Barto(Jaro(Toma(Naru(Janu(Mik=a( (Doma(Kula(Bogu(Dauk(Matu(Ci(Ol(Kali( (Hanu(Dowla(Pi=a(Mi=a(Osta(Kule(Bohu( (Jarmo(Pru(Ma=a(Rze(Choro(Rym(Kurpa( (Kap(Antu(Czarnu(Niekra(Bu(Pietra(Dak(Kow( (+a(Ala(Szera(Kuda(Andru(Czernu(Mi=o(Gru( (Anasz(Jarmu(Doro(Barci•szewicz `owicz& W[jt(Filip(Adam(Aleksandr(Piotr(Stach( (Wojt(Lach(Dawid(Abram(J[zef(Bor(Karp( (Kaspr(Was(Klim(Kot(Fedor(Czech(Wach( (Lenart(Fiedor(Lech(Prokop(Ignat(Sidor( Wiktor(Jakub(Maksym(Kondrat(Piech(Pop( (Kasper(Wojciech(Harasim(Jachim•owicz `kowicz& Mar(Lew(Sa(Wal(Sob(Grzen(Wysz(Jan(+u( (Fran(Ol(Bart(Wo=(Wit(Bor(Ocz(Piotr(Ra(Da( (?a(Dem(Tom(Zady(Klim(Mi>(Nos(Szym(Ko( (Lesz(Wi"c(Szar(Kie=(Pin(Za•kowicz `=owicz& Paw(Micha(Wo(Jarmo(Dani(Kury(Koz(Kar( (Gaw(Or(Tumi(Rafa(Rusi(Ícis(Rozmys(Musia( (Kur(Jarmu(Soko(Obtu(Bus(Kry(Aszkie(Cia( (Oko(Stasi(Jagie(Turbi(Rybo(Jagie=(Dobro( (Dom/a(Kuja(Szukie•=owicz `nowicz& Urba(Bogda(Zda(Ja(Stefa(Augusty(Anto( (Roma(Ciecha(+awry(Iwa(Olech(Woro(Szyma( (Kocha(Herma(Wawrzy(Bohda(Bara(Walenty( (W"grzy(Leo(Litwi(Marty(Symo(U=a(Lema( (Ama(Wojta(Apa(Seme(Kono(Grzyw(Troja( (Ury(Mich•nowicz


NAZWISKA W POLSCE s Przyrostek «i» `cki – specjalista od `, w nazwiskach grodzian `acki& G=ow(Now(Chojn(Biern(Kub(Soch(Korn(Bern( (Karw(Kondr(Bog(Kown(Klep(Rog(G(Konop( (Kop(Arch(Sier(Ko=(Domer(R(Brod(Sarn(Czub( (Kulb(Kow•acki `ecki& Czarn(G[rn(Pias(Biel(Ma=(Strzel(Drzewi(Lisi( (Siedl(Kost(Rad(Nied{wi(Kaw(Rzep(Bia=(Such( (Sol(Ga=(Osi(Choj(Borow(Bor(Jar(Cich(Terl( (Jan(Czarn(Sarn(Chmiel(Boni(Kot(Sobi(Kos( (Grusz(Zarz(Rusi(Dol(Sob(Makowi(Czarni(Pil( Mat(Mir(Ciel(Mar(Grad(Lub(Dal(Koby=(Wini( (Wod(Niedzwi(Kon(Ska=(Wit(Kani(Ko=(Tom( (Rut(Woroni(Nit(Jur(Sad(Bart(Las(Glini(Kam( (Dobrzeni(Kozan(Wal(Kor(San(Dan(Wojt( (Ja=owi(Czerni(Mani(Kop(P=aw(Barani(+aw( (Bukowi(Korn(Suj(Kamieni(Stobi(Karwi( (Prze{dzi(Lubowi(Mal(Klim(Jab=(Korzeni•ecki `icki& Now(Saw(Wierzb(Jas(Lew(Rudn(Ryb(W[jc( (Mal(Paw(Staw(Rok(Bal(Iwan(D"b(Winn(Koz( (Czapl(Bartn(Kun(Biel(Wo{n(Wal(Íwi"c(Skot( (Mo>c(Kal(Krzyw(Kos(?yw(Kryn(G[rn(Brzez( (Iln(Ku{n(Grodz(?ab(Dub(Rychl(Gal(Lis(Hal( (Skib(Zimn(Rozb(Bronow(Czern(Chojn(Sienn( (Mieln(Sien(So>n(J[{w(Lipn(Bil(Stadn(+aw( (Cie>l(Machn(Siw(K"s(G"b(Wojn(Ludw(Stud( (Bran(Komarn(Hryniew(Wodn(Ku{m(Siel(+ow( (Pa=ub(Chom(Row(Stan(Kra>n(Chudz(Kras•icki `ocki& Wys(Nawr(Cich(Zab=(Papr(Piech(Pot(Such( (Jar(Czarn(Och(G="b(Pob=(Zabr(St(Lig(Las( (Groch(Sier(P=och(Tr(Przew=(Br(Przyg(Zaw=( (San(Gard(Podwys(Ínieg(Lich(P=(+ob(S=ug( (Moch(Skr(Ser(Pach(K=op(Cir(ot(Soch(Szam( (Wis=(+ag(Zakr(Warg(Cier(R(Wilg(Konowr( (+ot(Broch•ocki

`wski – specjalista od `, pochodzenie, z rejonu `awski& Mor(Pop=(Mur(?ur(Biel((Kuj(St(Czerni(Bogus=( (+uk(Bor(Go=(R(Pu=(Tarn(Szani(Warsz(M=od( (Kurz(Wid(Popr(Sp=(Gos=(S=(Bonis=•awski, ]odimienne\ Stanis=(Bogus=(Jaros=(Wi"c=( (Wac=(Sieni(Przybys=•awski `ewski& Wi>ni(Maj(Olsz(Wr[bl(Zal(Chmiel(Zakrz(Kraj( (Gaj(Kowal(Mil(Sobol(Karcz(Go="bi(Godl( (Le>ni(Czy/(Malisz(Kwa>ni(Cisz(Mierzej( (Stasz(Modzel•ewski, ]odimienne\ Tomasz(Maciej(Wasil(Andrzej( (Mateusz(Janisz(J"drzej(Stanisz( (+ukasz•ewski `owski& 1. `kowski& Kwiat(Nowa(Rut(Bor(Las(Ma( (Zi[=(Czaj(Mar(Bu(?u(Pi't(Ra(Fija=(Kr[li(Wi"c( (Fal(Zaj'cz(Pi[r(Pacz(Bie<(Mrocz(Pasz(Szat( (Pawli(D'b(B'(Ko=a(Bia=(Bucz(Kru•kowski, ]odimienne\ Jan(Wit(Marcin(Fran(Jac( (Jur•kowski 2. `lowski& Chmie(Su(Bry(W"g•lowski, `=owski& Koz(Soko(Weso(Or(Szyd(Mas(Gaw( (Jod(Niew"g(Sad(W'do(Kropid(Przyby(Szab( (Kot(Nasi(Zmys(Musia(Ceg(Roso(Wo( (Íci•=owski, ]odimienne\ Paw(Micha•=owski, 3. `nowski& Mali(Kali(Bara(Sos(Chrza(Ja( (Krzy/a(Troja(Tar(Choj(Kocha(Sar(Boja(Klo( (Woj(Ogo(Czar(Ciecha(Jab=o(Gro(Buj(Da( (Pija(Kacza•nowski, ]odimienne\ Roma(Szyma(Iwa(Zda(Stefa( Szczepa(Urna•nowski,

s Przyrostek «k» ak – patronimik – po ojcu, dziadku, z imienia lub zawodu, st'd wiele odimiennych; `ak& Now(Wo{(Paw(Wal(Michal(Pietrz(Marcin(Cie>l( (Koz(?(+ucz(Pol(Majchrz(Rataj(Kasprz( (Grzel(Kacprz(Szost(Buj(Pastern(Wol(Biel( (Balcerz(Rosz(Íl"z(Kr[l(Karol(Ípiew(Czub( (Jedyn(Dwor(P[=tor(Zawi>l(Chrob(Andrzej( (Przybyl(Siw(S(Gral(Musiel(J"drzej(Daniel( (Rus(Kij(Ma>l(Ku=(Owczarz(G[r(Smol(Pytl( (Maciej(Kul(Mastern(Sust(Szust(Kiel(Balcer( (Pi"t(Ciepl(Mal(O=d(Siud•ak, `iak& Kub(Szczepan(Urban(Wawrzyn(Stas(J[{w( (Matus(Le>n(Augustyn(Stefan(Stachow(Filip( (Jan(Banas(Ros(Grzes(Krys(Was(Domin(Mis( (Jakub(Dudz(G[rn(St"pn(Adam(Szcze>n( (Czern(Trzec(So=tys(Les(Ambroz(Anton(Kus( (Szyman(Drewn(Borow(Fabis(Ko>ciel(+ys( (Oleks(Bartos(Szcz">n(Kwasn(Krzy/an(W[jc( (Wojtys(Stas(Jas(Ignas(Idz(J[zef(Os(Mac( (Kmiec(P[{n(B=as(Lis(Krzysztof(Go>cin(Ciern( (Brodz(Stan(Szymon(Furman(Bas(Ja>kow( (Baran(Magdz(Woln(Gabrys(Martyn(Bochn( (Krze>n(Gawrys(Ku{n(Andrys•iak, `wiak& Ma:ko(Grze>ko(Szymko(Bartko(Fr'cko( (Walko(Krako(Janko(Wojtko(Wacho(Wdo( (Antko(Sobko(Piecho(Karbo•wiak, `czak& Ka{mier(Sob(Szym(Tom(Olejni(Skrzyp(Ant( (Klim(Miko=aj(Bart(Wit(Wojt(Andrzej(J"drzej( (Janusz(Flor(Ol(Adam(Fr't(Kor(Jur(Filip( (+awni(Jan(Fran(Ka{mier(Ko=odziej(Mat(Misz( (Ludwi(Jakub(Igna(Bar(Gier(Kup(Szew( (Wo=odar(Wil(Bu(Front(Kraw(Karol(Jad( (Mazur(Fel(Fron(Id(Jat(Fr'(Wawrzy<•czak, `szak& Matu(Sta(Bana(Ol(Wa(Pastu(Wojcie(B=a( Maru•szak, `szczak& B=a(Matu(Grze(Ja(Fr'•szczak.

`ek – zdrobnienie `lek& O(Bo(Ze(Le(Ma(Kwo(Po(Ty(Fi(Stache(Fre(Ga( (Mo(Lu(Ro(Ko(Fo(?e(Kud(Mal(Ha(Kie(Wo( (Kowa(Jasiu(Ryde•lek `=ek& Bia(Marsza(Ma(Micha(Cio(Popio(Su(Nizio( (Przyby(Ko(Sa(Pawe(Mi(Fijo(Kocio(Zi[(Wo( (Ga(Wszo(Niedzia(Ímia(Macio(Weso(Imio( (Spa(Kozio(Chwa(Da(Ko>ci[(Sza(Misia( (Ogorza•=ek `nek& Pa(Boche(Sta(Zdu(Urba(Skowro(Szyma( (Szczepa(Jelo(Rusi(B"be(Furma(Marci(Iwa( (Kocha(Bara(Da(M=y(Roma(Cyga(Jesio(Bi( (Gro(Sucha(Komi(Ja(Czer(Toma(Szafra(Fra( (Stefa(Rdza(Dzwo(Li(Bacha•nek

`ik – zdrobnienie, lub zaw[d, profesja `lik&

Kowa(Paw(Cie>(Micha(Ku(Gaw(Ma(Kr[(Rych( (Or(Pyt(Go(Ko{(Musia(Szyd(Szu(Kowo(Íwiet( (Bia(Handz(Mo(Ciep(La(Ta(Smo(Bu(Dur(Ga( (Forna(Nag(Ba(Su(Wojta•lik `nik& ]zaw[d, profesja, specjalista od\ Bart(Rud( (Mach(Olej(Miel(Ogrod(Rze{(Czer(Mier(Stad( (P=[cien(Czar(Bud(G[r(Kaw>(Sta(Pustel(Ku{( (Ko(Subien(Karbow(Dwor(Papier(Her(Powro{( (Le>(Grzech(Piech(Szkut(Miecz(Wol(Czap( (Kraj(Ster(St"p(Ni/(Rol(Wach(Ptasz(Sit(Osad( (Klucz(Gajow(Ko>(Cyga(Przewo{(Skut(Hut( (Drob(Och(Kut(Prochow(Nowot(Hor(Kole>( (Zapa>(Woch(Ka(Ziar(Sadow(Win(Szata( (Pruch(Jo(Was'/(Po>(Pol(Z=ot(Kurpa(Pach( Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE

`ik&

(Puch(Myt(Sud(Drew(Kosz(Dzwon(Smol( (Maluch(Dech(Pier(Olew(Piw(S=adow(Wi>( (Naro/(Kale(Bort(Bara(Jach(Wiech(?u=aw( (Po>led(Ut(Kwart(Cud(Wer(Pasiecz(Czor( (Furma(Grud(Ju(Tu{•nik, ]pozycja, status\ Len(Wojtu(Sp[l(Zawod•nik, ]ma=y, zdrobnienie imienia\ Urban(Stach•nik, ]zbi[r\ Pa>(Kur(Ryb•nik, ]potrawa\ Pier(Krup•nik. ]zdrobnienie; specjalista od, zaw[d\ W[jc( (Kowal(Cie>l(Kmiec(Drab(Guz(Knap(Chudz( (Koz(Çw(Rychl(Mroz(So=tys(Fojc(Borow( (Koc(Was(Struz•ik, i setki innych.

`ok ^ `ek, zdrobnienie, rzadkie, z Rusi do Polski `nok& Dzia(Paster(Sa(Sta(Koper(Saj(Fa(Rus(Super( (Ba(Pa(Ma(Spaule(Cud(Bondaru(Kuchare•nok, `czenok& Stelma(Min(Bob(Paju•czenok.

`uk – patronimik, u/ywany g=[wnie w pasie nadbu/a<skim ¯ rz. Bug, Wo=yniu, i na Ukrainie `niuk& Roma(Iwa(Seme(Stefa(Anto(Marty(Siemie( (Demia(Stepa(marci(Wawry(Szczepa(Litwi( (Ja(Jako(Parafi(Chalimo(Szyma(Mela(Miro( (Hapo(Leo(Tywo(Hume(Chilimo(Kasja(Stach( (Ka(Niko(Charyto(Zie(Marcy(Chra(Kono(Hry( (Parfie(Filimo•niuk, i wiele innych. `luk& Dani(Wasi(Paw(Hawry(Micha(Cie>(Gawry(K( (Korni(Korne(Kiry(Kowa(Danie(Bazy(Wasy( (Wa(Ko{(Waku(Samoj(?y(Ki(Gaw(Bary(Szupi( (Si(Sa(Traczy(Jarmo(Koro(Moska(Bajwo(Or( (Puka(Cymba(Salu(Pe>(Do(Dany•luk, i wiele innych. `czuk& Kowal(Lew(Adam(Saw(Mielni(Wal(Michal( (Pawlu(Dem(Miko=aj(Filip(Il(Pietru(Sob(Korol( (Bednar(Klim(Matwiej(Mat(Andrzej•czuk, i dziesi'tki innych. `<czuk& Roma(Iwa(Litwi(Miro(Siemie(Demia(Leo( (Omela(Z=oma(Zdu(Kono(Fra(Zi(Pro(Furma( (Dziemia(Zie(Niko(Hry(Atama(Cyga(Fi=o( (Wawrzy(Wase(Ole(Male(Ma=a(Mela(Ko>cia( (Hetma(Fabija(Fabia(Siegie•<czuk, i inne. `szczuk& Ole(Ja(Wa(Mi(Grze(B=a(Oni(Ju(Wo=o(Kry( (Krzy(Pole(Stelma(Sobie(Waj(Ka(Tere(Wawry( (+a(Iwa(Ry(Ony(Frana(Anto(Hara(Pa(Da( (Bekie(Ty(Ra(Kali(Iwani(Ko(Miele(Para(G=u( (Kona(Deni(Gry•szczuk, i inne.

`yk ^ `ek ^ podrostek, zdrobnienie u/ywane g=[wnie do imion i zawod[w `czyk& Kowal(Kraw(Adam(Szew(W=odar(B=asz( (Kaczmar(Miko=aj(Tom(Ko=odziej(Bednar( (Sob(Gra(M=ynar(Kuchar(Szym(Tka(Grzegor( (Urba<(Nowa(Ílusar(Piwowar(J"drzej(Strzel( (Stolar(Niem(Michal(Rybar(Rataj(Ol(Jur(Jusz( (Grabar(Jakub(Tra(G[ral(Mular(Jo<(Wal(Pilar( (Kalbar(Flor•czyk, i setki innych. `<czyk& Urba(Jo(Zdu(Stefa(Lema(Szczepa(Furma( (Anto(Iwa(Roma(Gorzela(Szyma(Marci( (Wawrzy(Hetma(Wawrze(Fabia(M=y<(Wola( (Floria(Salomo(Kocha(Lewa(Bara(Hera(Pabia(Kola(Bro(Pola(Fabija(Bro(Stacha(Zaga( Waleria(Zimo(Piero(Dziemia(Bie(Leo•<czyk, i wiele innych. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

s Przyrostek «n» szyn – czyj, patronimik – po ojcu, dziadku szyn`& Szyn•al(kiewicz(dler(kowski(karuk(ol(welski( (szecki(aka(ka(alski(iec(alik(klewski(dlar( (dlarewicz(czewski(dzielorz(gwelski(kler( (karczuk(karek(kielewski(del(klarz(owski(cel( (awa(giel(giera(drowski, hebr. Szyn•dler(dlar(dlarewicz(del(al(ol(kler(cel, `szyn& Wo=o(Marci(Jaszczy(Pawli(Michali(Kubi( (Romani(Jakobi(Stefani(Petry(Antoni(Wasyli( (Macy(Jani(Jacy(Fedy(Kowali(Wawrzusi(Juzy( (Kosty(Dymytry(Hnaty(Pa(Iwani(+ucy(Wojtusi( (Pietry(Barczy(Hrycy(Kazi(Matwiej(Wojty( (Fedoro(Hryni(Wojcie(Adami(W[jci(Dacy( (Marci(Stasi(Kucharzy(Hawryli(Mikuli(Procy( (Frani(Danili(Stasy(Seny(Andrusy(Stanis=awi( (+a(Demczy(Wawrzy(Wasy=y(Wawry(Kaw( (Iwany(Szermu•szyn, `czyszyn& Tom(Jur(Il(+u(Kraw(Szym(Jan(Sem(Wal( (Sob(Michal(Jad(Ma(Saw(Fed(Hryn(Sen(Tka( (Woj(Bart(Ste(Bab(Jat(Fran•czyszyn, `szczyszyn& Mi(Ju(Anto(Le(Ka(B=a(Wa(Sta(My( (Andru(Iwa(Grze(Palu•szczyszyn, `szyna& Kru(Ol(Su(Ma(Pa(Strze(Kr•szyna, `szyn`& Olszynka, Wo=oszynek, Kru(Ple•szyniak.

s Przyrostek «o» ejko – z Litwy do Polski `ejko& Mat(Mo/(Szar(Pi(Maci(Rom(Bor(Czesz(J"drz( (Wo=(+ob(Cyd(Dow(Gniedzi(Ol(Iwan(Si(Nadzi( (Bal(Guzi(Andr(C(Sob(D(k=ysz(Tel(Nar(Cud( (?mi(Szy=(Wa=(L(Ter(Wod(Dur(Bar(Szul(Ki( (Mal•ejko.

nko – zdrobnienie `nko& Ko(Kola(Kolo(Woro(Golo(Ja(Owsia(Boche( (Bro(Mi(Pisa(Sie(Kazie(Stefa(Dziemia( (Bondare(Terefe(Zielo(Pia(Jurcze(Rai(Bi( (Roszcze(Roma(Gola(Szkla(Ne(Ho=owie( (Den(Tro>cie(Gi(Szewcze•nko.

czko – zdrobnienie `czko& Mle(Jane(Wieli(Jure(Konie(+y(Bu(Barte(Ry( (K=o(To=o(Mro(To(Bory(Dy(Mo(He(O(Wo{ni( (Hu(Sie(Kopi(Szyme(Cze(Ku(Re(+u(Ra(Ste( (To==o•czko.

szko – zdrobnienie `szko& Szy(Pa(Siema(Pietra(Ty(Ma=y(Iwa(Le(Ole( (Janu(Su(Ciere(Pastu(Sze(Andru(Jo(Ro( (Moniu(Pe(G=u(Bu(Ko>ciu•szko.

s Przyrostek «w» `o=[w `o=[w& Soko(Oko(Mik(Kamb(Fr(Bitk(Uk•o=[w. Nie nale/'& O=[wko, Ho=[w•ek(kowski(kiewicz, So=[wka ¯ s ]z rodu\ % O=[wka. Ho(Go•=[wko, Ho(Go•=[wka ¯ go=owa ]g=owa\, Samo=[wka ]potrzask\, Po=[wka ¯ po=owa.

s Przyrostek «y» w nazwiskach /yd[w z Europy Wschodniej Kwiatkowsky – /ydowski Blum, Bloom, Zielinsky – /yd. Green, tak i Mazursky, Krakowsky, Warszawsky, i inne.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 02. Pochodzenie Czech – po=udniowy s'siad Polaka, krewny Morawa kt[rego posiadanie w pierwszym tysi'cleciu si"ga=o na wsch[d poza Krak[w, by: mo/e, a/ do rzeki San. Ma=opolsk" odebra= Wielkomorawii Mieszko I †992 i Boles=aw Chrobry †1025, ale wp=ywy czeskie na Íl'sku by=y nadal silne, ='cznie z niemieckimi, przez okres Íredniowiecza i wynik=e k=opoty dla Polak[w z tego powodu. Wiary protestanckiej. W pa{dzierniku 1938 Zaolzie, region o mieszanej ludno>ci, przej"ty przez Polsk" ]Zaolzie ¯ za ^ na ^ po(dle ^ wzd=u/ ^ przy % Olzie ¯ rzeka Olza\. Czech•owski(owicz(ura(yra(orowski(li<ski(anowski( (a<ski(ak(lewski(lowski(olewski(ulski(o<ski( (man(aczek(rowski(oski(umski(mann( (manowski(alski(elius(ma<ski(anowicz(elski( (o<(arowski([r(nicki(nik(aniuk(ry<ski(owiak( (rak(meszy<ski(aniak(or(lik(era(eryn(onin, Sczech, Szczech•owicz(owski(ura(owiak(a(ula([ra(luk, nie nale/'& Jaczech, Palczech, Wojczech ¯ Wojciech ]staropol. cz ^ : ˘ Wojczech ^ Wojciech, Ryszewski ¯ ry>, Wiszniewski ^ Wi>niewski ¯ wi>nia\, Hreczecha.

Kurp ¯ Kurpie, p=n.-wsch. rejon Polski, Ostro="ki. Kurpi•ewski(el(<ski(sz(k(os(erz(as(ela(ers(s(>(jewski( (ch(nowicz(ecki(enik(cki(arz(anowicz(asz( (asiak. Kurpa(nik(s(n(ski(nek(cz(lski, Kurp•yta(et(eta(esa(y:.

Litwin – dwa rodzaje klas& litewscy w=adcy i ich krewni, tzw. kunigasi – anglosaskiego pochodzenia, nap=yw ich w czasach ju/ pisanych, po 1000 A.D., i ich poddani, czyli ch=opi – tubylcy, korzeniami rodowymi si"gaj'cymi zamierzch=ych czas[w, Kaukazu; ga='{ Grek[w, a Grecy – Ormian. Organizm pa<stwowy Litwy wszed= w sk=ad Polski Uniami w Horodle 1413, i Lublinie 1569. Z=e traktowanie Litwin[w przez szlacht" polsk' i zawi>: ch=opa do pana wykorzysta=a nowa inteligencja litewska, wyros=a z warstwy ch=opskiej, do roz=amu “Polski obojga narod[w”, w latach ok. 1850–1880, wydarzeniami lat 1880–1919, a Polacy przypiecz"towali roz=am gwa=tem lat 1919–1920 w postaci dzia=a< zbrojnych na ziemiach o mieszanej ludno>ci, zaj"ciem Wilna o ludno>ci w wi"kszo>ci polskiej, lecz klarownie le/'cego na litewskich ziemiach ]tak i Lw[w, na ukrai<skich tym razem\. Skutkiem brak jakichkolwiek kontakt[w Polski z Litw', w latach 1921–1939. Wiary rzymsko-katolickiej i prawos=awnej. J"zyk litewskiego ch=opa silnie r[/ni si" od j. polskiego. Litw•i<ski(iniuk(i<czuk(a(inowicz(icki(inek(iniec(iniak( (ic(inko(ora(iejko(inienko(iak(i<czyk(ak(in[w( (inczuk(inionek(in[w(inkiewicz(itz(iniszyn( (itworski(itwinski(inka(ornia(orowski(ink(ajtis.

Niemiec – 1. cudzoziemiec ]nie % miec ¯ ziemiec\, zachodni s'siad Polan, walcz'cy z nimi, 2. w=adaj'cy j"zykiem niemieckim, anglosaskim, jednym z kilku germa<skich. Nazwa og[lna i szczeg[lna jednocze>nie. Niemiec(ki(zki ]staropol. cz ^ : ˘ Niemieczki ^ Niemie:ki\

Podolak – rodem z Podola ¯ po ]wzd=u/\ ¯ podle ]wed=ug\ % dole ]nizina\; wa= w Zach. Ukrainie, N od Dniestru ]Grody& Tarnopol, Chmielnicki\, zwany Poniziem w j. Wo=yniak[w, rejon ci'g=ych zmaga< katolik[w z prawos=awnymi, o Lw[w. Podol•ak(ski(ecki(ec(czak(ewski(i<ski(an(uk(a<czuk( (a<czyk(uch(na(ny(a<ski(ej(czuk(czy<ski( (anko(e>, nie nale/'& Pod•olsza<ski(olszy<ski ¯ olszana ¯ olcha.

Polak – potomek plemienia Polan znad Dniestru osiad=ego mi"dzy Wart' a Odr' na po=udniu, na prze=omie wiek[w IX i X, z pierwotnymi stolicami& na jez. Lednica, w Gnie{nie, i Poznaniu, a p[{niej – w Krakowie, za Boles=awa Chrobrego †1025, kt[ry ten rejon odbi= Wielkomorawii ]Starej Morawii\; =aci<skie Polonia ^ Wielkopolska ^ Stara Polska, Korona, Krak[w ^ Ma=opolska ^ M=oda Polska. Mazowsze nie wchodzi=o w sk=ad Korony do 1529 roku w='cznie, st'd i Metryki ]zbiory dokument[w\& Koronna, Mazowiecka, i Litewska. J"zyk polski ma silny zwi'zek z j"zykiem starobia=oruskim – rejonu Smole<ska, urz"dowym j"zykiem Litwy, z racji dworu kr[la Jagie==y, 1386–†1434, w Krakowie, a j. starobia=oruski – z j"zykiem S=awian osiad=ych w rejonie Nowogrodu Wielkiego ]Starego\, mniejszy za> z j. wo=y<skim. D{wi"kiem, j. wo=y<ski bli/szy jest czeskiemu. Wo=ynianie, a dzi> Ukrai<cy, zw' Polak[w – Lachami; Lach(y i Czech(y; bajka o trzech braciach& Lechu }Lachu|, Czechu, i Rusie; Lech, Leszek – popularne imiona w Polsce. Wiary rzymskokatolickiej. Polak(owski(iewicz(ow([w(owicz, nie nale/'& So(S•polak ¯ sopel.

Prusak – rodem z Prus Wschodnich ]nazwa nadana rejonowi przez Niemc[w kt[rzy w latach ok. 1240– 1270 zaw=adn"li plemionami tam osiad=ymi, zanim zd'/y=y one uformowa: jednolity system pa<stwowy i nazw"; Prusy Wsch. w odr[/nieniu od kr[lestwa Prus z centrum w Brandenburgu, W od Berlina\. J"zyk staropruski pokrewny litewskiemu. Prusa•k(czyk(kowski(kiewicz(tor(rczyk(=owicz(kow.

Rusin – mieszkaniec Rosyjskiego Imperium, poddany car[w w Moskwie ]po 1547\, a uprzednio – id'c wstecz – wielkim ksi'/"tom w Moskwie, W=odzimierzu na Kla{mie, lub Kijowie; tak/e Republice Nowogrodzkiej istniej'cej do 1477(78, i Pskowu. Wiary prawos=awnej; w pi>miennictwie – cyrylica. 1. wschodni s'siad katolickich Lach[w ]Korony ze stolic' w Krakowie\, i Mazowszan ]ze stolic' w P=ocku, do 1530 r.\, 2. grodzianin Rusy ]15 km S od jez. Ilme<, 63 km. od Nowogrodu Wlk., dzi> Staraja Russa\. Rusin(ek(owski(iak(owicz(kiewicz(ko(iuk(kowski(ow, Rusa(k(kiewicz(kowicz(jczyk(nowski(kow(kowski( (czyk(czonek(=owicz(=(k[w(czek, nie nale/'& `rusa& Sko(K•rusa, `rusin`& Prusin•owski(kiewicz ¯ Prus(ak, J"drusina, Jendrusin(a ¯ J"drus ¯ Andrus % in(a, Andrusina ¯ Andrus ]m"ski\ % ina, Dobrusin, Krusinowski, Pietrusa, Marusa(rz(k, Brusa•nowski(cki, Grusan•c(s, Jerusalimcew. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Sl"zak – rodem ze Íl'ska, po=udniowej rubie/y Polski, zag="bia w"glowego kraju, rejonu silnie zwi'zanego z Niemcami i Czechami, bo od g="bi Íredniowiecza, ludno>ci mieszanej, polsko-niemieckiej, i zmaga< o przynale/no>: st'd wynik=ych. Miastem Katowice ]Wi"kszy K't\ ¯ k't ]miejsce odleg=e od centrum, przy granicy ˘ zak'tek kraju\, nazwa powszechnie u/ywana w Íredniowieczu, tak i germ. Angle, wo=. Uglnice n(Dnieprem, Szczekot[w ]Ma=y tj. Niski K't\ n(Wieprzem, D=ugie K'ty. Nazwa Íl'sk od plemienia Íl"/an osiad=ego w rejonie Wroc=awia, przyrostek `sk ]ziemia\; od g[ry w d[= Odry& Opolanie, Íl"/anie, Dziadoszanie. Sl"zak, Sl'/ak, Sl'zok, Sl'zak, Szl"zak, Szlezak, Szlaski, Slaski, Íl'ski, Íl'zakowski.

Szwed – cz=onek narodu po=udniowych brzeg[w Skandynawii ze stolic' w Sztokholmie; W Polsce armia szwedzka przebywa=a czasowo z racji koligacji kr[lewskich polsko-szwedzkich, ingerencja jej zwana “Potopem szwedzkim”, 1655. Kr[l Zygmunt III, syn Jana III, zmaga= si" o tron w Szwecji ze swym stryjem – Karolem X Gustawem, w 1593. Zatarg o w=adz" w Szwecji doprowadzi= do otwartej wojny na Inflantach i Pomorzu. Niemcy na Pomorzu mieli wielowiekow' histori", a na Inflantach w tym czasie 4-wiekow' tradycj", a i Szwedom – spokrewnionym z Niemcami, Inflanty nie by=y obce. Nic Polakom do Inflant poza daleko id'cymi roszczeniami Litwy z kt[r' Polska by=a w zwi'zku po Unii w Horodle 1413 i Lublinie 1569. Po “Potopie szwedzkim” – “Szwedzi” w Polsce. Szwed(a(o(owski(ek(owicz(kowicz(ko(ka(t(e(yk(or( (kowski(er(un(ler(ow(ura(es(ryk(yc(urski( (czy<ski(ulski(ro(k[w(kiewicz, Szwedz•i<ski(iak(ik(ki(iuk(icki, Szwecki ]dzc\, nie nale/'& Szwec(ow, Szwecz•ko(yk, Szwech(=owicz(owicz(towicz, Su(Szu•szwedyk.

Ukrainiec – jak sama nazwa wskazuje, «ukraj» ]skraj\ ˘ pol. kraj, krajka ]kromka chleba\, skrajny ]graniczny, kra<cowy\ – zachodni, kra<cowy wyznawca wiary prawos=awnej, stykaj'cy si" z Lachami na zachodzie i z nimi wojuj'cy, i Mazowszem, bli/szego mu j"zykiem i wi"zami krwi. Zwany te/ Wo=yniakiem od grodu Wo=y< n(rz. Bug, od kt[rego okoliczne ziemie po obu stronach rzeki, po zachodniej – a/ do rz. Wieprz. St'd i wiele miejscowo>ci o ukrai<skiej etymologii kt[re Polacy zacieraj' stopniowo, m.in. dostawiaj'c do nich s=owa charakterystyczne wy='cznie j"zykowi polskiemu& Cho=m ]wzg[rze\ ˘ Che=m Lubelski ]bo Lublin zawsze w r"kach Lach[w\, +opiennik Ruski ˘ +opiennik Kr[lewski ]bo Rosja i Ukraina kr[l[w nie posiada=a\, Horysz[w Ruski ˘ Horysz[w. Nazwy& Krasnystaw, Krasnobr[d, Izbica, Uchanie, Horod=o, Hostynne, Hrebenne, Hrubiesz[w, Werbkowice, ukrai<skiej etymologii. Wiele nazwisk ukrai<skich w pasie wzd=u/ rz. Bug, mimo repatriacji ludno>ci po 1945, i st'd one w zbiorze nazwisk polskich, charakterystyczne `uk z wyd=u/eniami wstecz& uk ˘ niuk, czuk, i inne. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Ukrainiec – ch=op bez kr[la, wiary prawos=awnej pisz'cy odmian' cyrylicy, walczy= z zap"dami Rosji i Polak[w; Polacy staraj'cy si" narzuci: prawos=awnemu katolick' wiar" i ob=o/y: go ci"/arami. Ch=op bez pana – przechodzi my>l szlachcica. Jak Litwin, traktowany {le przez szlacht" polsk', U. spowodowa= powstanie Chmielnickiego, 1648, i tak a/ do band UPA ¯ Ukrai<ska Powsta<cza Armia. Starcia zbrojne we Lwowie, miasta o wi"kszo>ci ludno>ci polskiej, lecz le/'cego na ziemiach ukrai<skch ]Lwow ¯ gr[d Lwa Dani=owicza, ok. 1232–1304$\, wypadki te, lat 1918–1919, zaogni=y nienawi>: Ukrai<ca do Polaka, i wzajemnie. ”Lw[w” i “Wilno” Polsce zupe=nie zbyteczne, lecz w ka/dym mie>cie ulica J[zefa Pi=sudskiego – architekta obu przy='cze<, na chwa=" dzia=a< feuda=[w, w my>l zasady& swego bro< a po cudze si"gaj. Oto skutki takiej polityki. Lwowa i Wilna nie mamy, a uraz obu s'siad[w do nas pozosta=. I s=usznie. Ukrai•<ski(niec(netz, Wo=yni•ec(iuk, Wo=y<ski.

W"gier – cz=onek plemienia ugro-fi<skiego, przyby=ego zza Uralu do Europy, w X wieku ]j"zyk nie indo-europejski\. Katolickie W"gry z Lachami do spo=u zmaga=y si" z prawos=awnymi Wo=yniakami o Halicz nad Dniestrem, do 1240 r., a po{niej z racji powi'za< kr[lewskich, Jadwiga w"gierska †1399 zosta=a kr[low' Korony. St'd ciep=e, przychylne opinie u Polak[w o W"grach, a nawet ukute „Polak, W"gier – dwa bratanki, i do szabli i do szklanki” – schizmy ci'g dalszy, ci'gn'cej si" od ok. 860 A.D.; do roz=amu 860 Ru> Kijowska nawi'za=a pocz'tek swych dziej[w. W"grzyn(owski(owicz(iak(ek(kiewicz, W"grz•yk(ecki(ycki(anowski(ak(eniejewski(y<(ykowski. Niew"grzynek, W"gierek. Magyar, Madziar(a(ski(czyk(ek, Madziarz.

?yd – wyznawca wiary hebrajskiej, sk'd i chrze>cijanie jako jej “usprawniony” od=am; tak/e obywatel Izraela, lub kombinacja obu& wiary i narodowo>ci; 1. cz=onek szczepu lub kr[lestwa Judy, potomek lub uwa/any za potomka staro/ytnych /yd[w czas[w biblijnych, 2. osoba, kt[rej religi' jest Judaizm. Bez swego kraju, rozproszeni byli po ca=ym >wiecie, od ponad 2 tys. lat wsp[=dzielili te/ ziemie z Arabami w Palestynie; w 1948 r. za=o/yli tam swe pa<stwo i wypieraj' Palesty<czyk[w z ich posiad=o>ci. Strategia Izrealit[w& prowadzi: negocjacje w niesko<czono>:, w mi"dzyczasie budowa: swoje osiedla na okupowanych ziemiach i niszczy: dorobek Palesty<czyk[w, utrudnia: im /ycia nie do zniesienia. W czasie drugiej wojny >wiatowej byli przedmiotem eksterminacji, obecnie sami eksterminuj' Arab[w, jedynie w bardziej cywilizowany spos[b. ?yd•ek(owicz(ak(owski(aczewsji(owo(kiewicz( (anowicz(=o(onik(yk(czak(onis(ok(aniec(el(kow( (czyk(ecki(lewicz(aczek(ro<(oniec(o=owicz(o<( (omorski(a=owicz(uch(lewski(er(ownik(kowski( (=owicz(kowiak(kiewicz(anis(orek(orkiewicz, ?ydz•iak(ik(iok(ianowski(is.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 04. Odmiejscowe

Bodzanowski ¯ Bodzan[w, przy trasie Wyszogr[d – P=ock, Bondyra ¯ Bondyrz n(rz. Wieprz, 19 km SW od Zamo>cia, Borkowski ¯ Borek, ok. 10 km E od Stepania n(rz. Hory<, Gory<, Czerkas ¯ Czerkasy n(Dnieprem, 155 km SE od Kijowa, Czerwi<ski ¯ gr[d Czerwi<, dzi> wie> Czermno n(rz. Huczwa, 11 km SWS od Werbkowic ]i Grody Czerwi<skie wok[=\, D"bicki ¯ D"bica n(rz. Wis=oka, 44 km E od Rzeszowa, Gorzkiewicz ¯ Gorzkowice, przy trasie Piotrk[w – Radomsko, Gorzk[w n(?[=kiewk'& 30 km NW od Zamo>cia, 14 km W od Krasnegostawu Kobyla<ski ¯ Kobylany, przy trasie Bia=a Podl. – Brze>: Lit., 30 km E od Bia=ej, 5 km SW od Terespola, Kownacki ¯ Kownaty, przy trasie +om/a – Jedwabne, Kulesza ¯ Kulesze, przy trasie +apy – Ostro="ka, Magiera ¯ Magier[w, na Ukrainie, 52 km E od Lubaczowa, Majdan ¯ Majdan, zbyt wiele miejsc by je tu przytoczy:, bo by=y to w lasach place obr[bki drewna na budu lec, w hrubieszowskim jest kilka Majdan[w, i w zamojskim, Maliszewski ¯ Maliszew, 13 km S od Ma=kini, Matczuk ¯ Matcze, n(Bugiem, 8 km NW od Horod=a, Moczar ¯ Moczary, w Bieszczadach, 8 km SE od Ustrzyk Dolnych, Modzelewski ¯ Modzele, przy trasie +om/a – Zambr[w, Omela<ski ¯ Omelaniec, na Bia=orusi, 15 km E od Kleszczeli, 50 km N od Brze>cia Lit., 4 km od granicy pol.-bia=orus., Osuch ¯ Osuchy n(rz. Tanew, 39 km SW od Zamo>cia, 16 km W od Su>ca, Pop=awski ¯ Pop=awy n(rz. Narew, obok Pu=tuska, Pruchnicki, Pr[chnicki ¯ Pruchnik, 18 km SW od Jaros=awia n(rz. San, Przytu=a ¯ Przytu=y, przy trasie Szczuczyn – Jedwabne, Rakowski ¯ Rak[w, przy trasie Mi<sk – Nowogr[dek Litewski, Rogo{na ¯ Rogo{no, Rogo/no, trzy r[/ne miejsca, Serej ¯ Sereje, przy trasie Sejny – Olita n(Niemnem, na Litwie, Skibniewski ¯ Skibniew, przy trasie Sok[= Podl. – Ma=kinia, Szepietowski ¯ Szepietowo, stacja linii PKP Warszawa – Bia=ystok, Tarnog[rski ¯ Tarnog[ra n(rz. Wieprz, po drugiej stronie Izbicy, Tokarski ¯ Tokary, przy trasie Wysokoje – Drohiczyn n(Bugiem }tak/e& Tokarski ¯ tokarz|, Wierzbicki ¯ Wierzbica, przy granicy z Ukrain', 22 km SE od Tomaszowa Lub., 11 km E od Lubyczy Kr[lewskiej, Wys=ocki ¯ Swis=ocz ]gr[d i rz.\, nie od rzeki Wis=ok, lub Wis=oka, Zaleski ¯ Zalesie, ziemie wzd=u/ las[w Bria<ska, w Rosji, ?elechowski ¯ ?elech[w, 27 km N od D"blina, 10 km NE od trasy Lublin – Warszawa.

D w obcych, odleg=ych krajach& Damaszek – w Syrii, Rzymski, Wenecki, Paryski, Dubrownik – w b. Jugos=awii, n(Adriatykiem, Troja<ski – dzi> ruiny w p=n. Turcji, Berli<ski.

D w Estonii& Weiland ¯ Viljandi ]staroros. Weliad\.

D na Litwie i w Prusach& Mo/ej•ko(ewski ¯ Mo/ejki, Upitas, Grodzie<ski ¯ Grodno, Wi=komirski i Kownacki ¯ Kowno ]lecz kow ^ las\, Wilniewczyc, liczna pisownia Giedrojci[w ¯ Giedrojcie& Giedro•j:(y:(jc(:(jec(i:(jt(yc(je, Gedro•wicz(y:(j:, Gedrowicz, Giedro•wicz(nowicz(ewicz, Giedrys, Íwirski, Trocki, Oszmianiec, Serejko ¯ Sereje, Sakowicz; Rasztemborski ¯ Rastemburg ]niegdy> w Prusach, dzi> K"trzyn\.

D w Rosji& Kozielski ¯ Kozielsk, Proniewicz, Pro<czuk, i Pro<ski ¯ Pro<sk, Ostaszewski ¯ Ostaszk[w, Kazanecki ¯ Kaza<, Pleszczy<ski ¯ jez. Pleszczajewo, 140 km NE od Moskwy ]jakkolwiek Pleszew 27 km NW od Kalisza\, Kaszy<ski ¯ Kaszyn, 180 km N od Moskwy, Czernyhowski ¯ Czernih[w n(Desn', Bria<ski ¯ Bria<sk ]w Rosji i w Polsce, oba w rejonie puszczy; br ¯ d'browa\, tak i Debria<ski.

D na Bia=orusi& Orsza ¯ Orsza, +ukomski ¯ +ukomla, Pru/y<ski ¯ Pru/any ¯ Prusa•ki(cy, Kobry<, Odelski ¯ Odelsk, przy granicy Bia=orusi z Polsk', Berest i Brze>: – Lit. n(Bugiem.

D na Ukrainie, w tym na Wo=yniu& Turowski i Nebuluk ¯ Nebel n(Prypeci' ¯ niem. nebel, Be=z(ki, Czartoryjski i Czartoryski ¯ Czartoria, Borkowski ¯ Borek, Czerkas ¯ Czerkasy, Lwow, Zaleszczyk ¯ Zaleszczyki nad Dniestrem, Czarnomorzec, Korszu< ¯ Korsu< ]Chorsu< ¯ gr. Chersonesos\, Tuczapski ¯ Tuczapy, Wuczymski ¯ pow. W=uczymski ¯ w % +uk[w, Mielnik n(Bugiem, Szumski, +ucki, Bokot – Bakota na Podolu.

D na Wo=oszczy{nie& Ko=omyja i Ko=omyjec ¯ Ko=omyja n(Prutem, Czernohorski ¯ Czarnohora w Karpatach Wsch.

D w Polsce, zestawienia obok ci'g dalszy }zestawienie wykona=em przed laty dla innego celu, tu powieli=em bez zmiany; s' w nim i miejscowo>ci poza granicami Polski| Be=zecki ¯ Be=/ec lub Be=z, Bia=obrzewski i Bia=obrzeski ¯ Bia=obrzegi, Boche<ski ¯ Bochnia, Bronowicki ¯ Bronowice, Ciechanowicz, Cieszy<ski ¯ Cieszyn na granicy pol.-czes., Czerski ¯ Czersk n(Wis=', Bodzanowski... ...Gdynia, Gi/ycki, Gosty<ski ¯ Gostynin, /yd. Grunwald, Horodelski, Hrubieszewski, Bi=gorajski, Izbicki ¯ Izbica, Jaros=awski, Kosobudzki, Krakowiak, Krasnostawski, Kra>nicki, Lub•lin(elski, +a<cuta, Kalisz, Krakowski, +api<ski ¯ +apy, Malborski, Myszkowski, Namys=owski, Osiecki i Kropiwnicki ¯ Osiek i Kropiwnica nad g[rn' Wis=', Sandomie•rz(rski, Mokobodzki ¯ Mokobody, Sielecki, Ole>nicki, Olsztyn, P=ocki, Pogorzelski, Pozna<ski, Przeworski, Pu=awski, Radom(ski, Rakowiecki, Rawski ¯ Rawa, Poprawski, Popradowski ¯ rz. Poprad, Sanocki ¯ rz. San, Siemiatycki, Sieradzki i Sieradzan, Sochaczewski, Sopot, Szamotulski, Szczyrk, Íwiebodzi<ski, Tarnawa i Tarnowski ¯ Tarn[w, Toru<czak, Trzebiatowski, Tychy, Warszawski, Wawer, Wieliczko, Wodzis=awski, Wolborski, Zamojski, Zwole<, ?ary. I nie mniej ni/ 25 innych. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 06. Odimienne Abram, Abraham ¯ hebr. ojciec wielu Abram(owicz(czyk(owski(ek(czuk(ski(iuk(ik(uk(kiewicz( ([w(yk(ci[w(ow(ajtys(zik(iec(czewski(s(son(iak, Abraham(owicz(czyk(ik(owski([w(ek(sson, Habram, Szambram ¯ sz, s, z ]z rodu\ % Abram, Sambramowicz ¯ s ]z rodu\ % Ambramowicz, Zabram•ski(ny ¯ z ]z rodu\ % Abram•ski(ny.

Adam ¯ hebr. adam ]istota ludzka, stworzenie\ Adam(czyk(ski(us(czak(ek(iak(owicz(iec(czewski( (czuk(owski(ik(kowski(iuk([w(eczek(usiak( (cewicz(arek(usik(iok(uszek(usi<ski(kowicz( (iecki(as(iszyn(icki(ecki(onis(ko(ajtis(in( (elak(oszek(ocha(cio(ajtys(uszewski(ejtis( (ka(s(etz(irowicz(enko(ec(son(czok(usiewicz, (czowski(y(ejt(idu(ala(ietz(iczka(idus(u>( a<czyk(czenko(iszak(ienia(ajt(oski(oj:(icz( (ow(iszczak(owycz(ian(ajts(uk(ucha(os(iarz. Hadam(ik(ek(iec(us(czyk; Jadam(us, Chadam(ik, Adamaszek ]cho: istnieje taki rodzaj tkaniny, adamaszek ¯ Damaszek, miasto w Syrii\, Jadam(us(iec(ski(ik; Padamczyk i G(R•adamski ]$\.

Adrian ¯ =ac. Adrianus, Hadrianus ¯ H(Adria; rzymski imperator Hadrian Adrian(owicz(owski(ek(czyk, Adria<czyk, H(Ch•adrian, Adrjan(owicz(owski(ow(ek(czyk(iak, H(Ch•adrjan.

Aleksander ¯ gr. Alexandros ]obro<ca cz=owieka\ ¯ alexein ]broni:\ % aner, anros ]cz=owiek\ Aleksander(ek(ski(czyk, Aleksandrz•ak(yk, Aleksandr•owicz(owski(uk(ow([w; Aleksiejuk.

Aleksej ¯ gr. Alexis ]dos=. pomoc\ ¯ alexein Aleksiej(uk(czuk(ew(czyk(ewicz(ko(onek, Aleksie•wicz(jewicz(jko, Aleks(a(iuk(y(iun(i<ski(o(ak(nin(iak(ik(owicz(iu(ejew( (ium(owski(jew(in(ionek(yjenko(ion(ewicz(ikow, Holeksa, Haleks, ]tak/e Poleks$\.

Ambro/y ¯ =ac. Ambrosius ¯ gr. ambrosios ¯ ambrotos ]nie>miertelny\ Ambroz(iak(ik(iewicz(i<ski(iuk(y(iak(owicz(ewicz(i, Ambro/(ewicz(kiewicz(ek(ak(/uk(a(ej(ko(ewski( (ejczyk(yk(y<ski, Ambros(iewicz(ewicz(ius(owicz(inek, Ambrolewicz, Jambro-/(/y(/ek(szczak(ziewicz, Zambroziewicz ¯ z ]z rodu\ % Ambroziewicz. W'tpliwe& Zambro•wski(wicz ¯ mjsc. Zambr[w, Ambroch(owicz ]$\

Andrzej ¯ Andrej ¯ Andreas ]m"ski\, ˚J"drzej Andrzej•ewski(czak(ak(czyk(czuk(uk(ewicz(kowicz( (kiewicz(owski(aszek(aczek(ko(wski(szczak( ([w(eszczak(lachaj(siak(owiec(ec, Andres, Andrej•czuk(ak(ko(ew(czyk(as(k[w(ek(ewicz(a<czyk, Andryj•a<czyk(aszkiewicz(enko(ewicz(iszyn(owicz.

Antoni ¯ =ac. Antonius ]znaczenie zatarte\ Anton(iak(owicz(iuk(iewicz(ik(iewski(kiewicz(iszyn( ([w(ow(i[w(owski(czyk(ienko(in(iszewski, Anto•sik(s(siewicz(lak(siak(<czyk(<czak(<(lik(l(ch[w( (wski(siuk(lec(=(>(>kiewicz(chowski(<czuk( (<ski(lski(chewicz(kolski(=ek(>(lczyk(syk(sch( (<czak(lkiewicz, Antosz(ewski(czyk(ek(czyszyn(czak(kiewicz(ak(czuk( (k[w(ko(uk(ewicz(yk(enko, Antcz•ak(yk, Janto•n(siak(szak, Hantczak. Antk•owiak(kiewicz(owicz(owski([w. Nie nale/y lub nale/y& Anto=ek ]$\ ¯ anta=ek. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Augustyn, zdrobn. ¯ Augustus ¯ =ac. augere ]po(zwi"•ksza:, pod•nosi:(wy/sza:, wzrasta:\ Augustyn(iak(owicz(ek(ik(iok(iuk. Augusty<•ski(czyk, August(owski(in.

Bart=omiej ¯ aram. Bartholomaios ]syn Talmai’a\ Bart=omiej(czyk(czak(czuk(us(ak. Bart=o•szewski(mowicz.

Bartold ]ja>niepan\ ¯ staroniem. berahta ]ja>nie, b=yszcze:\ ¯ s=owotw. pokr. Olbrycht, Olbracht Bartol(d(ik(ewski(i.

Bartosz ¯ Bart % osz ]ca=kowicie, w pe=ni\ Bartosz(ek(ewicz(ewski(uk(ak(czyk(y<ski(cze(ko( (kiewicz(czak(czuk(yk(yn, Bartos(ewicz(ek(ch, Bart•usz(szczyn, Bartek, Bartosi•k(ewicz(ak(<ski(uk.

Benedykt – =ac. b=ogos=awiony, ¯ benedicere ¯ bene ]dobrze, b=ogo\ % dicere ]m[wi:, roz(prze•mawia: Benedykt(owicz([w(ow, Benedy•k(czak(kci<ski(kciuk( (czuk(kczak(siuk(ka(kowiak(cki(czek.

B=a/ej ]b=ogos=awiony\, ¯ B=aginia ¯ b=ogo` B=a/ej(ewski(czyk(czak(ak(owski(ewicz(owicz(czuk( (ko(ow([w(czy, Ab=a/ej ¯ a ]z rodu\ % B=a/ej, B=aszcz(yk(ak(y<ski(ok(yszyn(ykiewicz(ykowski(e:( (":(yna(akiewicz(uk(y<ski, B=asz•kiewicz(kowski(ak(yk(k[w(ko(kowiak(y<ski(ek( (k(ka(kowicz(kow(e<ski(ewski.

Berna•t(c(s(rdt, Biernat ¯ >w. Bernardyn z Clairvaux, za=o/yciel zakonu Cysters[w w 1115 Bernat(owicz(ek(owski(ajtis(t(as, Bernasi•ewicz(ak(<ski(uk(k, Bernas, Bernasz(uk(ewski, Berna>(kiewicz, Bernaci•ak(k(sko(<ski(kowski, Bernard(yn(t(i(elli(y<ski(czyk(y(kiewicz, Bernardz•ik(ikowski(ka(ki(ikiewiczik(iuk(iak( Berna•d(dy(czyk(dek(l(ch(czek(dyn(kiewicz(dowicz( (c(rt(ziuk(giewicz(dowski(dkiewicz(dt(biuk(is( (dski(dyszes(kowski(rczyk(diuk(dzi<ski. Nie nale/'& Bernau(er, ]Dubernas$\, `bernat& Czu(Su•bernat, `berna& Ku(U(De(Si(Ha(Zady(Zade(Li(Szy(Dy•berna, Bubernak, Tabernacki, Silbernagel, Habernal, Subernat, Stobernak, Guberna•t(or(k(rczuk.

Bogdan – oddany Bogu Bogda<•ski(czykow. Bogdan(owicz(ik(iuk(owski(ow(iec([w(ski(ienko(i(is,

Bogumi= – mi=uj'cy Boga lub mi=y Bogu, ˚B[g Bogumi=(o(=o(ow, Bogumilski.

Bogus=aw – wierny Bogu; s=aw ]chwal. wierz\ Bogus=aw(ski(iec(icz, Bogus(ki(iewicz(iak(=owicz(i<ski. Bogusz(ewski(ewicz(y<ski(yk(czak(ko(owski(ka.

Borys ¯ s=aw.-ros. Boris ¯ bu=g. ¯ gr. Boreas Borys(ewicz(iewicz(iuk(iak(=awski(owski(ionek(ow( (owicz(ik(ko. Boryszewski ¯ bo % ryszewski ¯ ry> ]staropol. sz ^ >\, Nie nale/'& G"(Gem•borys ¯ g"(gem•bor % ys ]is\.

Chodor, Chwedor – dar Boga, ¯ chwe ¯ Jehowa ]hebr. jah=eh, B[g\ % dor ¯ gr. doron ]dar\, w pasie nadbu/a<skim ¯ Bug, i Wo=yniu, ˚Theodor Chodor(owski(ek(ski(owicz(uk(onek(a. Chwedor•uk(owicz(czuk, Chwedorzewski.

Cyprian ¯ =ac. Cyprius ¯ gr. Kyprios ¯ gr. Kypros Cypria•n(<ski(niuk.


NAZWISKA W POLSCE Daniel, Dani=o ¯ hebr. daniel ]B[g jest mym s"dzi'\ Daniel(ewicz(ak(ewski(czyk(ski(uk(czak(czuk(ik( (kiewicz(czok(ek(ecki(owski(iszyn(ec(s(kis( (kowski(lo(l(sson(czenko(owicz(ko(zik(enko. Danil•uk(ewicz(czuk(czyk(kiewicz(ewski(ecki(iszyn( (enko(ec(ak(udis(in(czenko(ejko, Dani=•owicz(owski(ko(o(kiewicz(ow(o>([w(a(k[w( (osio(=o(=owicz, Danyl•uk(ak(czuk(iszyn(czak(ec.

Dawid ¯ hebr. david ]umi=owany, ukochany\ Dawid(owicz(owski(czyk(ek(iuk(ko(ow([w(uk(a(enko( (iak(enis(czy<ski(czuk(kiewicz(onis(ajtys(son( (kowski, Dawidz•iuk(iak(ki(i<ski(ionek(ik(i[g, Dawyd•ko(iuk(a(ow(owicz, Dawydz•ik(iuk.

Demian – p[=b[g, ¯ demi ]p[=\ % jan ]b[g\ Demian•iuk(owicz(owski(ko(czuk(icz(ow(iec(ycz([w, Damian(idis(iuk.

Denis ¯ franc.-ang. Denis ¯ =ac. Dionysius Denis(iuk(iewicz(ow(ewicz(owski([w(iak(enko(off(yjew, Sudenis ¯ s, su ]z rodu\ % Denis, Nie nale/'& Szaw(Mla•denis ]$\.

Ditrych ¯ niem. Ditrich ¯ Dit % rihhi ]w=adca, kr[l\ Dytrych, Ditrich, Dietrych.

Doman Doma<•ski(czyk(czuk(szczy<ski, Doman•owski(iecki(iewski(us(ik(iewicz(ski(iuk(iak( (kiewicz(ek(asiewicz(owicz. Nie nale/y& Domantowicz ¯ lit. Dowmont 1263–1299.

Dominik ¯ =ac. Dominicus ]nale/'cy do pana\ Domini•ak(k(czak(kowski(uk(ec(ewski(kiewicz(k[w( (cki(ok(czewski(ecki(czuk(arczyk.

Dymitr ¯ gr. Dimitrios Dymitr•uk(owicz(owski(ow([w(ak(y(yszyn(aszczuk( (aszewski, Dimitr•ow(uk(in(jew(ewski, Dmitr•uk(oca(owski(owicz(iew(uczuk([w(yjuk(uczyk( (u>(uczak(jew(ijew(us(ewicz(enko(ewski(yk( (uszko(uszewski(iak(asiewicz(ak(iuk(ijuk, Dmitrz•ak(yk(uk, Dmiter•czuk(czyk, Papadimitriu, Dmyterko.

Elijasz ¯ hebr. elijahu ]Jehowa jest Bogiem\ Eliasz•uk(ewicz(czuk(ewski(ak, Hel•iasz(ijasz, Elija•sz(sik, Zelija•s(sz ¯ z ]z rodu\ % Elija•s(sz, Iliasz(uk(ewicz(ewski(czuk(ek.

Eustachy ¯ gr. Eustachios ]owocny\ Eustach•iewicz(siak(ewicz.

Fedor ¯ gr. Theodoros ]dar Boga\ ¯ Theo % doron Fedor(owicz(czyk(uk(czuk(owski(czak(yszyn([w(ko( (ski(ek(cio(owiat(ow(ec(enko(yszak(yk(o<ko( (yka(yga(szczak(yniec, Federowicz, Fiedor(owicz(czuk(czyk(ek(ow(ec(onek(yszyn([w( (kiewicz, Fiodor(ow(owicz([w(uk(czuk(owski(enko(onek.

Feliks ¯ =ac.. Felix ]szcz">liwy, t=um. ˚Szcz"sny\ Feliks•iak(ik(iewicz(iowski(i<ski, Feliksz•owski(ewski.

Filip ¯ =ac. Philippus ¯ gr. Philippos ]zami=owany koniarz\ Filip•iak(ek(owicz(czak(owski(kowski(czyk(iuk(czuk( (ski(i<ski(iec(ecki(kiewicz(ow(ak(owiak([w( (czy<ski(p(ionek(ik(s(ienko.

Florian ¯ =ac. floss, floris ]kwitn':\ Florczy•k(<ski(kowski(kiewicz, Florcz•ak(uk, Flor(ek(kowski(kiewicz(ecki(as(ys(ko(k[w(owski(ka(jan, Flori•an(a<czyk(anowicz(a<ski(a<czyk(a<ski(anowicz, Flory•siak(s(n(szczyk(szczak(szak(<ski(an(szek, Frol•ow(ik(ikow(enko, Fro=•ow(owicz([w(owa(owski, Frel•ek(ik(ikowski(ak(iga(as(a(ian(ka(iszka(czak( (kowski(kiewicz(ikowski(icki(ko(iszek(ikow(ian.

Franciszek ¯ p[{no=ac. Franciscus ¯ >redniow. =ac. Francus ¯ niem. Frank ]prostolinijn-y(ie\ Francisz•kiewicz(kowski(czak(kowicz(czok(ok(ewski( (ek(czuk(k[w(yn(ak, Francz•ak(yk(uk(ewski(yszyn(ok(ykowski(ukowski(ek, Froncisz, Fronchowicz, Ferenc(owicz(y, Ferencz(ak(uk, Froncz(ak(ek(yk(uk(kowski(kiewicz(ewski(ala(ysty( (y<ski(kowiak(ykowski(akowski, Fronc(ek(kiewicz(kowiak(ala(ik(ki(kowski(owicz( (cewicz(kowicz, Fr'•ckiewicz(tczak, Fr'cz(ek(ak(yk(kowski(kiewicz(y<ski(czak(kowiak, Frank(owski(iewicz(e(owicz([w(owiak(a(us(o, Franek, Ferenszkiewicz, Ferens(owicz ¯ w"g. Ferenc. Nie nale/'& Fronckiel – hebrajskie& `kiel, `berg, `stein, Ferensz•tajn(taj(tain(tejn(tein.

Fryderyk, Frydrych, Frederic ¯ niem. Fredrich Frydrych(owicz(owski(ewicz(iewicz, Fryder(yk, Frydry•siak(k(szak(szek(szewski(kiewicz(szczyk(<ski, Frydryc•ki(y, Frydrycz•ak(ek, ]Frycz(kowski(y<ski(ka$\.

Gabriel ¯ hebr. gabriel ]B[g jest wzmocnieniem\ Gabry•siak(szewski(el(ch(elczyk(szak(elski(sz( (chowicz(lewicz(elewicz(el(ielski(luk(l(szuk( (s(cki(niewski(k(lewski(chowski(nowicz(liszyn( (siewicz(elczak(=a(a<czyk(niak(jo<czyk(szek( (janiak(ja<czyk(o<czyk(jelczyk(jo=ek(ja=owicz( (szczak(=owicz(jel(j'czyk(el[w(anczyk(jeluk( (elak(sch(a=owicz(sionek(o=ek(aniak(sek( (jonczyk(jel[w(ja=ek(eniak, Gabriel(czyk(ski(czak(ewicz([w, Gabrjel(czyk(ski, Gabrj•aniak(anczyk(o<czyk, Gabr•u>(uk(el(owski(ukiewicz(a<ski(isz(zycki(usiewicz, (an(usaniec(isch(ia=owicz(at(elski(ich(us(o>( (io=ek(en(al(un(uch(usionek(oszak, Gavrilenko, Gawry•luk(jo=ek(=o(lczyk(l(lank(=ow(o=ek(io=ek(=a(lik( (=kowicz(=owicz(=kiewicz(lczuk(lewski(lenko( (ja=ek(a=(lin(jo=ek(lkiewicz(lecki(lczenko(larz, (liszyn(sz(n(czuk(nowicz, Gawr•jo=ek(och(i=ow(ija=ek(is(iluk(ilenko(el, Gawry•>(siak(ch(szewski(szczak(chowski(siuk(szak( (szuk(s(cki(szek(<ski(s(niak(k, Gawrzy•dek(ja=(a=(<ski(alski, Gwarz•o=(ak(ia=(ewski, Hawryl•uk(czak(ewicz(ik(iszyn(czuk(icz(linka(ecki(ci[w, (ak(ec([w(enia(czyk(kiewicz, Chawryl•uk(ak.

Gawe= ]czes. Havel$\ Gawe=(ek(czyk(ko(da. Georg ¯ gr. Georgios ]robotnik ziemski\ Georg(ijew(opulu(opulos(iczuk(e(iew.

Grzegorz ¯ gr. Gregorios ]czuwaj'cy\ Grzegorz(ewski(ek(ak(ewicz(yca(kiewicz(y<ski(ko( (czyk, Grzegor•czyk(ek(ski(owski(y(czuk(czyn(kiewicz(a(asz, Grzeg[rz(ek, Grzeg[r•ski(ek. Gregor(czyk(owicz(ek(czuk(kiewicz(ski(asz(y<ski( (ewicz(uk(ius(aszczuk(arz(z(cewicz(y(acki(iew, Grygor(uk(owicz(cewicz(czuk(czyk(iew(kiewicz(ewicz, (iew(czyn(y(czewicz(asz(ek(ec, Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Grze>k(owiak(iewicz([w(o(a(owicz(owski(ow, Grze>(lak(niak(czyk(czak(nik(nikowski(lowski, wo=.-nadbu/a<ski Hrehor•owicz(uk([w(owski(czuk(iek, Nie nale/y& Grzegorz[=ka ¯ g/eg/[=ka ]kuku=ka\, pisane tak/e Grzegrz[=ka, Grzegrzu=ka.

Herbert – >wiec'ca, b=yszcz'ca, po=yskuj'ca }or"/em| armia, ¯ anglosas. Herebeorth ¯ here ]armia\ % beorth ]b=yszcze:\ Herburt.

Herman – m'/ armi, ¯ niem. Hermann Herman(owicz(owski(n(iuk(sa, Cherman•owski(owicz.

Hieronim ¯ =ac. Hieronymus ¯ >w. Jerome ¿340$ –†420, autor Vulgate ]cz=onek zakonu >w. Jeromieja ¯ =ac. Eusebius Hieronymus, ¯ gr. Hieronymos ¯ hieros ]>w.\ % onyma ]imi"\ Hieronim(ek(czak.

Herasim – imiona kleru Cerkwi Prawos=awnej Herasim•owicz(iuk(czyk(enko, Harasim(owicz(iuk(czuk(ik(czyk(iak(uk([w(ow(owski, Hara•zim(sym, Charasim(iuk, Garasim•owicz(czyk.

Ignat ¯ gr. Ignatios ]zapalaj'cy\ ¯ =ac. ignis ]ogie<\ Ignat•owicz(owski(iuk(ew(czyk(iew(ow(zy(iuk(z(ow(ik. Ignacz•ak(ewski(uk(y<ski(yk(ek(ko ]staropol. cz ^ ci\, Ignac•iuk(y(ak(ek(ik(yk(ok(iak(ionek(ki(enko, Ignasiak.

Indrich ¯ niem. Heindrich, lub ˚J"drzej ¯ Andrzej Indry•chowski(ka(cha(szczak(s, Indrzycki, Indr•ak(unas(aszkiewicz(aszek(ian(asik(aszak, J"drzy•chowski(cki(<ski.

Iwan ¯ gr. Iohannes ¯ hebr. johanan ]B[g jest =askawy\ Iwan(owski(ek(owicz(ow(ejko([w(ecki(kowski( (czewski(kiewicz(eczko(us(k[w, Iwani•cki(uk(ec(ak(szyn(szczuk(k(sik(cz, Iwaszek, Iwa<•ski(czak(ci[w(czok(cz(cio(czyszak(ca(c[w(czyn. Siwanowicz ¯ s ]z rodu\ % Iwanowicz. Nie nale/'& Radziwanowski, Biwan, Liwanowski.

Izydor ¯ gr. Isidoros ]dar Isis\ ¯ Isis % doron Izydor•czyk(ek(ski(czak(kiewicz, Izydorzak.

Jacek ¯ gr. hyakinthos ]gat. ro>liny o niebieskich, szafirowych kwiatach\ Jacek(o, Jack(owski(kiewicz(owiak(owicz([w(o( (owiec([w(ulak(un(owniak(iw. Nie nale/' `jacki& Dwo(Pod(Pi(Wie(Tro(Kono(Wo(Wi( (Ma(Bu(Lubo•jacki.

Jagie==o ¯ lit. Jagai=o ¯ niem. jagen ¯ jegen Jagie=•=o(a(o(ka(owicz(=a(=owicz(ko, Jagielo<ski, Jagiel(ski(nik(nicki(ak(i<ski(la(uk(lak(a(licz(ik(czuk.

Jakub ¯ =ac. Jacobus ¯ gr. Iakobos ¯ hebr. jakob ]dos=. zaw=adn': wykopaniem kogo\ ˚Kuba Jakub(owski(czyk(czak(ek(owicz(as(aszek([w(ski( (us(cewicz(owiak(asz(anis(oszczak(asik( (aszko(ecki, Jakubi•ak(ec(k(uk(szyn(siak(cki(<ski(na(szak, Jak[b(czyk(czak(owski(ek(ski(owicz(czy<ski(aszek( (kiewicz(czuk, Jak[bi•k(ak(ec(uk(<ski(siak(cki.

Jan ¯ staro/. jan ^ b[g; >redniow. =ac. Jahannes, Joannes ¯ gr. Ioannes ¯ hebr. johanan ]dos=. B[g jest =askawy\; nie ma w Polsce nazwiska tworzonego wi"cej od Jana – najpopularniesze imi" w nazwiskach, zatem Pawe= i J"drzej Jan(kowski(ik(icki(iszewski(owski(iak(us(as(kowiak( Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

(uszewski(usz(czak(eczek(kiewicz(ikowski(iec( (uszkiewicz(owicz(ecki(czewski(eczko(ota(ia( (ek(da(iczek(czyk(uszek(osz(ocha(aszek( (uszko(owiak(iga(kowicz(iszek(asik(ke(iuk( (oszka(uchta(uchowski(isz(asz(c(y(oszek(tos( (ka(uszewicz(cewicz(ic(du=a(usiewicz(ko(u>( (uszczak(aszkiewicz(czuk(ta(aski(ulewicz(dy( (czy(oszak(ica(iczak(yga(osik(eta(o>(owczyk( (isiewicz(ukowicz(dura(iszyn(kun(ucik(ta(asiak( (uszyk(k(owiec(yst(czyszyn(oszczyk(uszczyk( (usiak(usik(akowski(asek(a>(aszczyk(czy<ski( (to<(iaczyk(tas(ca(son(u=a(gas(aczek(ur(awa( (os(usek(cik(z(uzik(cy(ura(uszkowicz(dzi<ski( (erka(uszak(a(ecko(asz(s(elt(czulewicz(uszka( (ulek(iewicz(yszek(icz(k[w(czyn(ewicz(uszanis( (isiak(ikula(aszewski(usi<ski(iszczak(ora(iszak( (da=a(ysek(kowy(celewicz([w(owiecki(cen(ulis( (yszko(ki(der(yszka(koj:(eda(ko>(u:(ko>(u:( (kosz(aczyk(ukiewicz(tosz(ian(uszowski(tczak( (tura(isi[w(asiewicz(isio(oci<ski(dzio(akiewicz( (grot(yska(kuniec(yczko(wski(ys(arek(acz(carz( (is=awski(asi<ski(iszowski(czy=o(is(iewski(o(io( (igacz(aszczak(kowiecki(dzi>(duda(otta(czycki( (iszkiewicz(ich(czylik(och(er(do(owik(ot(isz(zer(. Jasi<•ski(czak(czuk, Ja>ko(wiak, Jasin•a(owski(ski(iak(iecki(iewski(owicz(kiewicz. Nie nale/'& Janczar(ek(ski(a(uk ¯ janczar ]dzwonek u uprz"/y konnej\, Jan•czur(czura(cza(czewicz.

Jaros=aw ¯ s=aw. jarost % s=aw ]chwal, wierz\. Jaros=aw[w; Jaros=aw•ski(awiec(iecki – odmiejsc.

Jerzy ¯ niem. Jurgen ¯ nord. Jörgi ¯ jord ]ziemia\, t=um. na j. angielski George ¯ gr. Georgios ]robotnik ziemski\, hiszp. Jorge, ital. Giorgio Jerzy(k(kowski(<ski(kiewicz(na(cki(=o(niak(nek( (chowski(niec(nowski, Jur•ek(kiewicz(kowski(czyk(czak(ga(ewicz(aszek(a( (czy<ski(eczko(asz(ecki(ak(gielewicz(czuk(as( (oszek(aszczyk(ski(czyszyn(giel, Jureczko, Jurz•yk(ak(ysta; J[re•k(cki, Paj[rek ¯ Jarek ¯ Jaros=.

J"drzej ¯ Andrej ¯ Andreas ]m"ski\, ˚Andrzej J"drej(ek(ko(asz, J"drz•ak(kiewicz(y, J"drzej(ewski(czak(czyk(ak(owski(ek(ko(ewicz(as( (kiewicz(ec(uk(aszek(czuk(kowski(ski(ka([w, J"drzy•chowski(cki(<ski(kiewicz(czak(yk, J"dras(ik(iak(iewicz(ki(iewicz(ek(ki(i<ski, J"drasz•czyk(aszek(ak(czak(ko(yk(ewski(kiewicz(ka( J"dr•uch(ak(a(al(kowiak(ocha(o(oszkowiak(achowicz( (szczyk(uchiewicz(u>(os(czak(czak(ol(ecki( (owiak(owski(osz(alski(ajczyk(osek(a>(oszka( (kiewicz(ach(ek(oszyk(uch[w(alczyk(acha( (owicz(uczek(och(ulak(oszczyk(uchowicz( (oszak(ucki(uczyk(ulok(oszak(easz(eas(aczka( (o>(o>ka(oszek(szczak(szczok([{wiak(iaszek, J"drus•ik(iak(i<ski(yna(iejsko(ek(ina, J"drusz•czak(ewski(ek(ak(ko(kiewicz(uk(czuk(y<ski( (k[w(yna(ka, J"dry•ch(ka(chowski(czka(szczak(czko(szek(cha( (owicz(czkowski(kiewicz(czek(jaszek(>(ca( (gas(jas(cki(k(czak(yga(kowski(aszek(, J"drys(iak(ik(ek(ko(a(czyk, J"drysz•czak(ek(ka(czyk(ak(ko, Jendrzej(ewski(czak(czyk(uk(ak(owski(aczyk, Jendrzy•ca(cki(k(n(<ski, Jendrz•ok(ik(czok, Jendry•sik(ka(siak(ch(ca(czko(czka(s(sek(sko(szczyk( (cha(ke(szek(chowski(asek(assek(siowicz(cki, Jendr•as(uszewski(usz(ecki(aszak(asik(o(u>(osek( (asiak(usiak(o>ka(osz(uczyk(ek(uch(os(ycha(


NAZWISKA W POLSCE (uszko(oszczyk(szczok(sczak(owiak(oski( (uszczakolik(eas(ok(a(oszek(czak(ulok(alski( (ulek(uczek(ej(al(ak(usik(ichowski, Jendrasz•ek(ak(czyk(aszewski(czak(yk, Indrzej•czyk(czak(owski, Indr•ak(unas(aszkiewicz(ian(asik(aszak, Indrzycki.

J[zef ¯ =ac. Joseph(us ¯ gr. Ioseph ¯ hebr. josef J[zef(owicz(aik(owski(czyk(czak(czuk(acki([w(ek( (aciuk(ko(kowicz(ecki(ik(iok(owiak(kiewicz(ara, J[{wi•ak(k(cki(akowski(uk(kowski(n(na(<ski(aczuk( (kiewicz(arski(szyn(ecki, J[zk[w, J[/wik, J[zw•owiak(a(owski(ak, Juzef•us(owicz(iak([w(czyk, Juz•yszyn(wa(ak(ala(o(iuk(aszek(yk(ba(ek(a(wiszyn( (epczyk(iuczuk(wenko(u<(wuk(wik(eluk.

Justyn ¯ =ac. Justinus ¯ justus ]praw, s=uszny\ Justyn(a(iarski(iak(owicz(iuk, J[szcz•ak(uk, Juszcz•ak(yk(y<ski(yszyn(e(akiewicz(el(":(ykowski( (enko(ynka(al(ewski(akowski(ynko, J[szcz•ak(uk.

Karol ¯ niem. Karl ¯ =ac. Carolus; Charlemagne Karol(ak(czak(ewski(czyk(ewicz(czuk(kiewicz(ik(ski( (kowski(onek(us(uk(i<ski(ek(in(ko(inczak(ini( (i<czak(enko(iszyn.

Kacper, odmiana ˚Kasper Kacper(ski(ek(czyk(owski(kiewicz(ak(czak(owicz(ec, Kacprz•ak(uk(ewski, Kacprzy•k(cki(<ski(kowski.

Kasper ¯ niem. Kaspar, Kasper; franc. Gaspard, hiszp. Gaspar ¯ pers. Jasper ]dos=. Pan skarbu\ Kasper(ek(ski(czyk(owicz(kiewicz(czak(kowiak(czuk( (uk(kowicz(a(zec(lik(aszek(ydus(owski(ec( (idus(iuk(da, Kasprz•ak(ewski(ik(uk(ok(ek, Kasprzy•k(cki(kowski( (szak(ca(<ski(czak(ik(kiewicz(szyn(siak, Kaspr•owicz(owiak(owski(uk(olewicz([w(yszyn(u>(yk.

Kazimierz – miernie m[wi'cy, ¯ kazi % mier Kazimier(czak(ski(czuk(czyk(owicz(owski(uk(ak( (ek([w(kiewicz, Kazimierz(ak([w, Ka{mier•czak(ski(czyk(owski(kiewicz(czuk(ak(uk( (owicz(ek(kowski(czk([w, Ka{mierz(ewski(ak(acki(owski.

Kiry= ]Pan\ – gr. Kyrillos ]pa<ski\ ¯ kyrios ]pan\ Kiry=•a(o(owicz(=o(ow([w(owski(=ow. Cyry•l(lkiewicz(=o. Kury=(o(owicz(ek(a(=o(ko(owski([w(as(=owicz. Okury=o.

Klemens ¯ =ac. Clemens ¯ clemens ]=agodny\ Klement(owski(owicz(ewicz(a(ys(ow(jew, Klemens(ki(owicz(iewicz(iak(owski, Klemen•z(czak(c(ko(dorf(czyc(cki, Klejment.

Klim ¯ =ac. Clemens ]=agodny, delikatny\ Klim(ek(czak(aszewski(as(owicz(kiewicz(czyk(kowski( (a(iuk(czuk(ecki(owski(ko(czewski(kowicz(za( (ala(asara(uk(asz(ont(czok.

Kondrat, Konrad ¯ con, com ]razem\ % rat ]rada\ Kondrat(owicz(iuk(owski(ko(iew(czyk([w(iew(yk(ek, Konrad(y(owski(t(i(a(ko.

Konstantyn – sta=y, wy(trwa=y ¯ =ac. Constantinus Konstantyn(owicz(n[w(ow(opolski, Konstant(inidis(inow(owski(inu(ino(opulos, Konstanc•iak(iuk(ki, Konstan•kiewicz(czak(dinidis.

Krystian – chrze>cijanin, wiary Jezusa Chrystusa =ac. christianus, gr. christianos Krystian(s(c(ik(iak(z(owski(owicz(czuk, Krystjan(ik(iak(s(owski(c.

Krzysztof ¯ gr. Christophoros ¯ Christos % pherein Krzysztof(ik(iak(ek(owicz(orski(czyk(i<ski(ka(iuk(el(or, Krzyszto•<(szek(porski(nek(wski(n(siak(polski(pik( (wczyk(pol(fiuk(powicz(pa(lik(fel(fik(szyk(for(ch Krystof(iak(orski(ik(ek(czyk(owicz, Krzy•siek(>ko, Krysztof(iak(orski(owicz(ik(i<ski(czyk(ek(iuk(iec.

Kuba, zdrobn. Jakub Kuba(cki(la(s(t(sik(siak(szewski(<ski(siewicz(nek(lski( (n(czyk(j(czka(ra(rski(>(si<ski(k(rek(jek(lewski( (jka(l(jewski(ty(szek(szczyk(czy<ski(cha(sa(lak( (=a(ta(cik(ch(cz(nowski(tek(lka(ja(la<ca(szak, Kubi•ak(cki(ik(ca(<ski(>(s(czek(icz(siak(na(sz, i inne. Skuba=a, Skuba(cz ¯ s ]z rodu\ % Kuba=a, Kuba.

Lech, Leszek ¯ le ]ziemia\ % ch ]powietrze\ Lech(owicz(owski(ocki(niak(a<ski(oci<ski(nio(icki, Leszk•o(iewicz(owicz(owski(a(k, Leszek, Le>ko, Olech(nowicz(owski(no(owicz(nowski(nicki(ny. Nie nale/'& Lechwar, Lechman, Lechert, `lech& Pie(Mie(Za(P(Ze(K(M•lech, `lecha& Ma(Pie•lecha, Blecha•rz(rczyk(cz, Klech(a(owski(owicz, Wiele(Bole(Ple•chowski, ?elechowski, Polecho<ski, Cieplechowicz.

Lew ¯ niem. Leu ¯ =ac. Leo(nis ¯ gr. Leon(tos Lew(icki(i<ski(czuk(kowicz(ko(alski(ek(icz(a<ski(czyk( (a<czyk(kowski(tak(na(czak(sza(era(o<( (osi<ski(szuk(ucha, Olew•i<ski(niczak(nik(icz(ski ¯ o ]stary\ % Lew.... Nie nale/'& Lewartowski, Lew•y(a ]odwr. prawy\, /yd. Lewinowski ¯ Levin.

Ludwik ¯ niem. Ludwig ]s=awny w wojnie\ Ludwi•czak(kowski(g(cki(niak(siak(n(k(<ski(nek( (szewski(chowski(czuk(nowicz(nowski(czek( (k[w(ak(czy<ski(czewski(ok(kiewicz.

Maciej, ˚Matej ¯ ros.-ukr. Matwej ¯ gr. Maciej(ewski(czyk(ak(owski(czak(ski(ko(ewicz(czuk( (uk(a(asz(kowicz(aszek(ny(ok(czek(kiewicz(na( (ka(onek(o<czyk(un(unas(iczek(uniec(as(owicz( (kowski(onczyk(kianiec(arz(owiczak(oszek, Ma:•kowiak(kowski(kiewicz(k[w(czak(ko(ka=a(kowicz( (kula(kow(osz(k[wka(us(kiw(ko>(kuna(kowycz. Rachmaciej ¯ rach, roch ]wielki\. Nie nale/y ]$\& Harmaciej ¯ harmata, nieme H.

Makary ¯ gr. Makarios ]$\ Makaro•wski(w(wicz(<ski(n(ff(>, Makarzec, Makare•wicz(nko(c(jczuk(k(nkow, Makar(a(ski(uk(czuk(czyk(yk(ucha(y(czak(as(a<czyk( (an(us([w(a<ski.

Maks, Maksym ¯ =ac. Maximilian ¯ =ac. maximus ]skrajno>: czego\ ¯ magnus ]wielki, du/y\ Maksym(iuk(owicz(iak(iec([w(czak(czuk(owski(ow( (inko(ienko(iszyn(ik(czyk(iw(ek(i(in(iljan(ilian, Maksim(owicz(iuk(owski(czyk(czuk(ik(iec(ek(iak( (uk(ow([w, Maksi•ak(ewicz(<ski(ik(o(is(nkiewicz(on(uk(<czyk(cki, Maks(elon(ajda(ylewicz(alon(o<(elan(el(ian(on(ara(y>( (ajdowski(ysz(y>ko(am(anty(alion(ent(a(wiej( (ay(yjan(u>(anta(yon(ellon(ejdowski(ys(emiuk, Maksz•y<ski(ejew(anowski(ewski.

Marcin ¯ =ac. Martinus ]wojowniczy\ Marcin(kowski(kiewicz(ek(owski([w(k[w(owicz(czak( (ko(czyk(ak(kian(kan(kaniec(ski(kjan(ow(onis, Marcini(ak(ec(uk(szyn(k(ewicz(ewski(szko(ecki(ka, Marci<•ski(czyk(czak(czuk(kowski, Martyni•uk(ak(ec(szyn(k(enko(ew(ok(onis(ewicz. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Marek ¯ =ac. Marcus ¯ Mars ]b[g wojny\ Cztery r[/ne etymologie w jednej grupie& 1. Mark ]imi" biblijne\ ˘ nazwisko Marks; pol. Marek, 2. marke, marca ]granica\ ˘ marquis, markiz, markisz, 3. =ac. mercatus ]towar, wyr[b\ ˘ market ]rynek\, 4. Markusz[w ]mjsc. 27 km NW od Lublina, 23 km E od Pu=aw\ ˘ Markuszewski. Mark(owski(owicz(s(uszewski(o(owiak(us(ulak(ut( (ocki(wart(ot(want([w(wat(witz(lowski(ow(er( (uci<ski(un(ulis(wica(unas(uc(uzel(usik( (aczewski(u>(owc(unowicz(was(uszka(owiec( (wiok(ul(oci<ski(anicz(es(ert(usiewicz(ucik(u( (ewycz(ucki(owiecki(o<(eton(el(usz(owycz( (wardt(os(anycz(wordt(u<(untowicz, Marki(ewicz(el(ton(sz(eton(eta(ecki(elowski(ndorf( (to<(ewski(elanis(elewicz. Marcz(ak(ewski(uk(enia(ok(enko(ukiewicz(akiewicz( (ol(ek(kowski(inek(ulewski(i<ski(an(ukajtis (ulin(ukiewski(onek, Marczy•k(<ski(kowski(kiewicz(d=o(szyn(cki(cha(=o, Smarcz•yk(ewski, Samarczenko ¯ s, sa ]z rodu\, Pa=a(Po=a(Pono(Poli•marczuk. Nie nale/'& Mark•iewka(iefka(efka(ewka ¯ marchew, Komarczuk ]$\ ¯ komar % czuk, lub ko % Marczuk.

Marian ¯ gr. Maria(m ¯ aram. Maryam ]bunt\ Marian(owski(kowski(ek(owicz(iuk(czyk, Maryan(owski(ek, Zamarian.

Matej ¯ Matwej ¯ gr. Matthaios, Matthias Matej(a(ko(ek(czuk(czyk(uk(ak(kowski(ski(ewski(ka( (ewicz(kiewicz(unas(asik(szczak(anka(as(un( (czak(ski(aszek(czek(aszczyk(owski, Matwiej(czuk(czyk(uk(szyn(ew(ko(ewski([w(enko(ak, Matyjasz(czyk(ek(ewski(kiewicz(yk, Matyja•sik((s(sek( (siak(k(>kiewicz(czuk(nka(nek(kowski(szyk(ch.

Mateusz ¯ gr. Matthaios, Matthias Matusz(ewski(ak(czak(ek(czyk(kiewicz(yk(y<ski(ny( (ewicz(na(ko(kowiak(ela<ski(owicz(yn(owic( (ka([w(ok(uk(ik(e<ski(czek(alski, Matus(ewicz(ek(ki(ak(yk(sek(czyk([w(ko(chek(chke( (chkiewicz(ow(chok, Matusi•ak(k(ewicz(<ski(ela<ski(akiewicz(ecki, Matyrzenko ]rz ¯ / ^ sz; Matyszenko\, Ha(A•rmatys.

Matys ¯ gr. Matthaios, Matthias Matys(iak(ek(ik(iewicz(iuk(ka(iok(ko(kielewicz(kiewicz( (sek(iakiewicz(kie=a([w(chok(kie=o(niak(bon( (iewski(kie=(chik, Matysz•czak(ewski(kiewicz(czyk(czuk(ok(kowicz(kiel( (ek(uk(ko(ak; Matyjas(ik, Matyjasz.

Micha= ¯ gr. Michael ]dos=. Bogu podobny\ Micha=(owski(ek(owicz(kiewicz(kowski(uszko(czyk( (k[w([w(ka(ko(czak(us(owy(eczko(ecki(uszek( (ejko(ak(kowicz(ski(yk(aciuk(oj:(ow(kow( (czenko(a(u>(oski(czuk(ewycz, Michaj=•ow([w(owski(owicz(yszyn(owa(o. Michal(ski(ak(czyk(ec(czuk(uk(ewicz(ewski(czak( (czewski(kiewicz(ecki(czyszyn(ek(a(czenia( (cewicz(onek(do(szczak(unio(ok(uta(ke(ew( (lek(lik(enko(aszek(us(czonek(czok(owski( (czy<ski(czik(la(czenko(k(owa(e, Michali(k(szyn(cki(na(s(kowski(cha(czek(ski(czy<ski( (<ski(ca,

Miko=aj ¯ gr. Nikolaos, polskie MN Miko=aj•czyk(czak(ewski(czuk(ek(ski(ewicz(ec(ko(uk( (czewski(un([w(ew(ka(k[w(enko(onek(unas( (owski(tys(eski. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Miros=aw – s=awi'cy “mir” ]pok[j, zdawa=oby si", lub >wiat, w rzecz. ludzi ¯ mir ^ men, tak i Wi=komir ¯ wilcome, welcume, jez. Ilmer ¯ Ilmen\ Miros=aw(ski.

Nikifor ¯ gr. Nikophoros ¯ Nike % phoros ¯ pherein Nikifor(uk(ow(owicz([w(os, Niczyperowicz, Nicefor, Niczypor(uk(owicz(ski(czyk(owski.

Nikodem ¯ =ac. Nicodemus, faryzeusz i cz=onek Sanhedryny kt[ry sta= si" skrytym wyznawc' Jezusa; Jan 3&1–21, 7&50–52, 19&39; gr. synedrion ¯ hebr. sanhedrin ¯ syn ]razem, wsp[lnie\ % hedra ]po(siedzenie\, najwy/szy s'd i rada w narodzie Izraela w sprawach religii i cywilnych, z=o/ona z 71 cz=onk[w, pod przewodnictwem wysokiego kap=ana, obalona wraz ze zburzeniem Jerozolimy 70 A.D. Nikodem(ski(iak(owicz(czuk(czyk.

Olek, zdrobn. ¯ Aleksander Oleks(y(ak(a(yk([w(yn(owicz(yszyn(yszak(ow(ejuk, Oleksi•ak(uk(ewicz(k(<ski(ejuk(ej(cki(ejczuk(n(w(j( (ejko(ejczyk, Oleksz•yk(a(y(ak. Nie nale/y `olek& B(Kw(P(M(R(K(F(W(H(Mars(Ci( (Marsz(G(Kar(Paw(S(Czi(Wiesz(Koz(Cz(Wysm( (Chw(Imi(Cw(Sw(Wrz(Maci(Kr(Kosi(N(Sm( (Gaw(Musi(Sz(Mach(Br(Wiesi(Spi(Kos(Fi(L.

Onufry ¯ onus ]=adunek, ci"/ar\ % fry ¯ phorus Onufr•owicz(uk(ejuk(ijuk(ej[w(ak(ejczyk(iew(ejczuk(ej, Onufry•juk(k(jenko(czowski(jonek, Onufrz•ak(yk.

Ostap – w pasie nadbu/a<skim i Wo=yniu ]ukr.\ Ostap(owicz(iuk(czuk(i<ski(kiewicz(kowicz(ski(ko(iak( (iej(owski(iec(czyk(uk(czenia(iszyn([w(ienko( (inka.

Pawe= ¯ =ac. Paulus ¯ gr. Paulos ]ma=y, drobny\ Paw=•owski(owicz(ucki(ow(asek(at(o>([w(uszek( (aszek(usi[w(ocki(ot(uszewicz(owiec(oski( (usiewicz(yk(yszyn(oszek(uszko(usiak(u>( (osek(uszka(uszczak(usz(uszy<ski( (uszkiewicz(ak(uszyn(usik(usiewicz(yna(owa( ([czenko(oszyk(uczy<ski(yszcze(uszy<ski( (aczyk(owicki(esa(yszko(yszak(uszewski( (usek(os("czuk, Pawe=•czyk(ek(czak(ko(kiewicz(oszek(ka(czuk( (kowicz(kowski(as(ski(czy<ski(k[w(niak( (szczak(ec(asz, Pawl•ak(ik(ikowski(aczyk(uk(us(uczuk(ica(as(iczek( (ukiewicz(iczak(aczek(iszyn(os(onka(eta(u>( (iszak(isz(ata(ewski(uczuk(ewicz(ikiewicz( (usi<ski(isiak(etko(ukowski(usiak(usek(iczuk( (iszewski("ga(uch(arczyk(yta(icha(u:(aszczyk( (ukowiec(ic(uszek(ukanis(iszko("ty(un(icz( (iszcze(usiewicz(ukoj:(ok(ita(enko(usiewicz( (ikowicz(uczek(asek(aszek(u>kiewicz(etta(et( (eniak("dzio(in(ar(ucy(ukowiec(uczak(itko( (ik[w(asiuk(iczyn(enka(inka(ust(uczenia(itka( (iszczuk(iniarz(iniak(ukianiec(uszuk(enty(asty( (esa(iszuk(isch(uszak(uczy(iszek(usik(iwiec( (inow(asta("ta(uczenko(ucha(uc(owski(in[w( (iczko((inowicz(is(uta(uka(or(iszczy(ikaniec (er(ecki(enty(enia(enok(ucki(u(o>(o(aczuk( (ylec(ytta(ukaniec(onek(iwski(iwski(iszon(ikow( (idu(idus(ec(aszyk(uszko(ukanis(okowski( (isko("ka(ega(ok. Pawel(ec(czyk(ski(a(ak(czak(la(czuk(us(szczak(ka( (ic(ecki(ek(ecz(c(niak(tzik(czik. Spawlenok ¯ s ]z rodu\ % Pawlenok.


NAZWISKA W POLSCE Piotr ¯ gr. Petros ]ska=a\ Piotr(owski(owicz(owiak(ak(kowski(kowicz(kiewicz( (uk([w(ewicz(o=aj(aszewski(ashke(oski( (kowiak(usiak(o<(as(u>(usiewicz(ow(o<ski, Pietr•ucha(owski(uczuk(o<(yka(yga(ek(ykowski(ak( (a>(ewicz(owicz(uk(akowski(ulewicz(ala(uch( (owiak(o=aj(ow(kiewicz(anek(u>(alik(anis(yk( (ukaniec(yszyn(usik(anik(aszczyk(oszek( (alczyk(asiuk(aczyk(uski(uczak(oczuk(oniec( (ych(ynko(ukiewicz(asina(yczuk(alski(yszak( (u<ko(eniuk(wszewicz(ycki(ucik. Pietras(ik(iak(iewicz(i<ski, Pietrasz(ek(ewski(ko(kiewicz(ak(uk, Pietrus(iak(i<ski(iewicz(ewicz(a, Pietrusz•ka(ewski(y<ski(kiewicz(czak(ko, Pietrz•ak(yk(ykowski(ycki(y<ski(kiewicz(ela(ko( (akowski(niak(ok(kowski(yca(eniec(yba(czyk( (ik(yszyn(ala(eniuk(kowicz(eniak(yk[w(uczak( (uk(elin(ewski(ykiewicz, Piotrz•kowski(kiewicz(kowicz(ykowski. Bia=opiotrowicz.

Prokop ]zag[r•ski(ny\ ¯ pro ]za\ % kopa ]g[ra\ Prokop•owicz(czyk(czuk(ek(ski(czak([w(ow(enko( (owski(yk(e<ko(cow(eczko(yszyn, Prokopi•uk(ak(k(<ski(szyn(ec(enia(enko(onek.

Protas ¯ gr. protasis ]w teatrze antycznym& pierwszy aktor prowadz'cy dialog z ch[rem\ ¯ protos ]pierwszy\ % agonistes ]aktor\ Protas(iuk(iewicz(ewicz(owicki(ik(owski(ewicki( (sewicz, Protaszewicz.

Przybys=aw ¯ s=aw. przybysz % s=aw ¯ przyby: Przybys=•awski(owski.

Roman ¯ =ac. Romanus ¯ Roma Roman(owski(owicz(ek(kiewicz([w(ow(ko(towski( (czuk(eczko(cewicz(czyk(czujiewicz(ski(yk( (yszyn(sewicz(ewicz(o(us, Romani•uk(k(ak(ec(szyn(ewicz(ecki(s(ewski(cz, Romek. Nie nale/'& Groman(owski ]$\.

Rudolf – s=awny wilk, ¯ niem. Rudolf, Hrodulf ¯ hruod` ]s=aw(ny\ % wolf ]wilk\ Rudolf.

Sebastian ]cz=owiek z Sebastii, gr. Sebasteia, dzi> Sivas w centralnej Turcji\ Sebastian(owicz(iuk(ka([w(ko, Sebastia<ski.

Semen ]ziarno, ¢sienie\ ˘ nasienie, siejba, sia: Semen(iuk(owicz(iec(ec(k[w(czuk(etz(yszyn(iszyn( (icki(iak(cow(towicz(ow(czenko, Siemasz•ko(kiewicz(ek, Siemion, Szamaszko, Siemien•owicz(kiewicz(as(kowicz(nik(czuk(towski, Siemieni•uk(ec(ak(ako(ecki(ewski(uch(k(aka(ewicz( acki(cki(ago.

Seweryn ¯ rzym. imperator Lucius Septimus Severus, 193–211 A.D., /y= ¿146–†211 A.D. Seweryn(iak(ek(owicz(iuk(ik, Sewerin.

Sienko ]ziarnko\, zdrobn. ¯ Semen ]ziarno\ Sienk•iewicz(o(owski(iel(owiec(owicz(an(a(niec, Sie<•ko(kowski(kiewicz(kowiec(kow, Sin(Szyn•kiewicz, Sie<•czak(czyk(czewski(czuk(czykowski(czy=o, cow. O(Ol(Ja(A•sienkiewicz ¯ o, a ]z rodu\ % Sienkiewicz, tak i Osienkowski ¯ o ]z rodu\ % Sienkowski, Siewo•sienkowski ]siew ziarna\ ¯ siew•o % Sienkowski.

Nie nale/'& 1. `sienko& Sta(+y(Tara(Wa(Zanie(Deni(So(W=a( (Bory(Dzieni(Kra(Mu(Zano(+e(Dyni(Apana, 2. `sienkiewicz& Olek(Kra(Mi(Bi(Ro•sienkiewicz ¯ Oleksa, Krasi:, Mi>, Rosienie ]na ?mudzi\, 3. Kosienkowski, Rosienke, Sosienka ¯ sosna 4. Sie<(ski ¯ sie< ]zaciemnione pomieszczenie\.

Spirydon – imiona kleru Cerkwi Prawos=awnej, znacz. zatarte; Wielki Duch ¯ spirtius % on ]wielki\ Spirydon•ow(iuk([w.

Stach, skr. ¯ Stanis=aw, Sta % ch ]s=aw ^ chwal\ Stach(owiak(ura(urski(owicz(owski(yra(era(nik(o<( (elek([w(ecki(ewicz(niuk(niak(ula(lewski( (a<czyk(erczak(erski(acz(a(el(urka(elski( (ulski(al(ulec(arski(nio(u=a(ak(a<ski(niewicz( (iewicz(aczyk(uczy(ulak(owczyk(erzak(yrak( (orzecki(aczek(urzewski(urek(lewicz([rski( (owiec(ucy(ow(e(nowicz(nia=ek(nowski(ira( (niczek(erek(aczy<ski(na(urko(on(owiecki(y( (orski(li<ski(olec(nal(erczyk(e(czyk(ijuk( (arczyk(oli<ski(aszewski, Ostachow•ski(icz ¯ o ]z rodu\ % Stachow•ski(icz, Astachow ¯ a ]z rodu\ % Stachow, M=odystach, Nastachowski, Mistachowicz, Ostaszyn. Nie nale/'& Ustach, Eustachiewicz.

Stan – kilka mo/liwych obja>nie<& 1. siedziba ˘ stanica, 2. stan spo=eczny ˘ stany, 3. po(u•stanawia:, 4. rz'd ˘ Afghani(Paki•stan Stan(kiewicz(ek(kowski(owski(ecki(aszek(uch(clik( (kowiak(do(ulewicz(o(ula(ke(gret(ios(greciak( (ny(cel(czewski(och(asiuk(olowicz(ko(oszek( (na(uszek(gierski(gel(owicki(dziak(czyk(eczek( (dio(osek(czak(osz(a(ach(gryciuk(ejko(grecki( (ch=y(ok(usz(derski(ka(darski(kowicz(celewski( (ossek(dura(a=owski(czykiewicz, Stani•szewski(k(ak(ewski(sz(ec(cki(aszek(czek( (ewicz(kowski(ucha(ecki(a(lewicz(o(enda(uk( (och(eczek(or(urski(ul([w(ukiewicz(aszczyk( (szczak([rski(szek(owski(bu=a(czok(elewicz( (eczko("da(s(rowski(ch(eta, Ostaniewicz ¯ o ]z rodu\ % Staniewicz, Nie nale/'& Konstan•ty(tynowicz(ciak(owicz(ek(ciuk, Krzy/ostan•iak(ek, Rostankowski, Kostaniak, Tustanowski, Kierstan, Standarski ]$\.

Stanis=aw ¯ stan ]rzesza, nar[d\ % s=aw ]chwal\ Stanis=aw•ski(ek(czyk(iak(owski(czuk(iszyn(iuk(owicz. Stanis, Stanisz(ewski(czak(ek(kis, Stas•ak(yszyn, Stasz(ewski(ak(kiewicz(czyk(czak(ek(y<ski(owski( (czuk(el(a=ek(k[w(ko(czyszyn(kowian(uk(yk( (kowski(czy<ski(kun(yszyn(enko(ewicz(ulonek( (kop(elis(eczka(eczek(ecki(yc(ok(kowicz(kow( ([r(kiel(niewski(ic(an(ajtis(yn, Ostasz(ewski(ewicz(kiewicz(yn(czyk(owski([k ¯ o ]z rodu\ % ..., Ostas(iuk(iewicz(¯ o ]z rodu\ % Stas, Astasiewicz ¯ a ]z rodu\ % Stasiewicz ¯ Stas, Ko(A(O•staszuk ¯ ko, a, o ]z rodu\ % Staszuk, Ustaszewski, Ustasiak, Przy(Pry•stasz, Ku(Ko•stasz, Nastaszyc, hebr. Sztaszkiel.

Stefan, pol. ¯ gr. Stephanas ¯ stephanos ]korona\ Stefan(owski(owicz(ek(kiewicz(ko([w(kowski(ski( (ow(czyk(kowicz(yszyn(k[w(off(u, Stefani(ak(uk(k(szyn(cki(ec(des(w(szek(enko(na( (n(dis(a(o, Stefa<•ski(czyk(czuk(czak.

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Stepan, ukr. ¯ gr. Stephanas ¯ stephanos ]korona\ Stepan(ow(owicz([w(czenko(owski(ko(ek(ajtys(yk( (czuk(cewicz(off, Stepani•uk(ak(k(ec(an(enko(n, Stepa<•czuk(czak(ski(czenko.

Sylwester ¯ =ac. Silvester ¯ silvest•er(ris ]z lasu\ ¯ silva ]drewno, drzewo, las, zalesi•a:(enie\ Sylwest•er(rowicz(ruk, Sylwestrz•ak(uk.

Szczepan – drobny ˘ szczepka, szczerba, i inne Szczepa<•ski(czyk(czuk(kiewicz, Szczepani•ak(k(uk(ec(ok(szyn(ka(a, Szczepan(ek(owski(kiewicz(kowski(owicz(ski(czyk( (ow([w.

Szcz"sny, t=umaczenie =ac. Felix ]szcz">liwy\ Szcz"sn•y(a(owicz(owski(ulewicz(iak, Szcz"s•zek(ki, Nieszcz"sny ¯ nie ]niegdy>, z rodu\ % Szcz"sny, Szcze>ni•ak(ewski(k(ewicz(akiewicz(kiewicz(ok( (akowski(cki.

Szymon ¯ gr. Simon ¯ hebr. szimon ]wys=uchany\ Szymcz(ak(uk(ewski(akowski(ukiewicz(akiewicz(uch( (onek(ek, Szymczy•k(czyn(kowski(kiewicz(<ski(cha(na, Szymon(ek(owicz(a(ka(ko(ajtis(owski(ski(dera(czyk( (aj:, Szymoni•ak(k(uk(czek(cz(s, Szymani•ak(k(uk(ec(ewski(s(ewicz, Szyman(ek(owski(kiewicz(owicz(dera(ski(kowski( (el(uszka(ko(da(ewicz(n(czyk(ica(elis(czuk, Szyma<•ski(czyk(czak(czuk(da(kowski. Szymko(wiak(wski(wicz(w, Szymaszek, Moszyma<ska, Szymk•iewicz([w(un(u:(e(us(at(aruk(a(uc; Simon.

Taras – imi" ros.-ukrai<skie, szczeg[lnie kleru Cerkwi Prawos=awnej, w Polsce nie spotykane; ¯ gr. Tarasian ¯ Tarsus ]staro/. miasto, dzi> w obr"bie p=d. Turcji, miejsca narodzin >w. Paw=a\ Tarasz•kiewicz(ka(ewski(czuk(kowski(czyk(ewicz, Tarasi•uk(ewicz(<ski(n(k(onek(ak(ejski(cki, Taras(ewicz(ek(ki(ow(kiewicz(ko([w(owski(owicz(sow. Stara•szewski(siak ¯ s % ]z rodu\ Tara•szewski(siak. Ku(Ka•tarasi<ski.

Teodor – dar Boga ¯ gr. theos % doron ]dar\ Teodor•czyk(owicz(czuk(owski(ski(czak(uk(ek(u.

Tomasz ¯ gr.-=ac. Thomas ¯ arab. te’oma ]bli{niak\ Tomasz(ewski(ek(ewicz(kiewicz(czyk(uk(czuk(yk(ko( (ak(ycki(owski(czak(un(kowicz(unas(owicz( (y<ski(czenik(enko(yniec(ny([w, Tomcz•ak(yk(uk(y<ski(yszyn(ewski(ykowski(ok( (ykiewicz(onek(akowski(a(ek(onok(yna. Tomkowiak, Gostomczyk ¯ gost ]duch\ % Tomczyk.

Tymosz, Tyszko ¯ gr. Timotheos ]czci: Boga\ ¯ time % theos, polskie T ˘ C. Tymosz•uk(czuk(ewicz(y<ski(ewski(yk(ko(ek(ejko( (ycki([w(ak; Tyszk•iewicz(a(o(owski, Cimosz(ko(uk(y<ski(ewicz(czyk(ewski, Timofiejewicz.

Urban – mieszczuch, ¯ =ac. urbanus ¯ urbs ]miasto\ Urban(iak(owicz(ek(ik(owski(iec(kiewicz(kowski(czyk( (ke(ski(iuk(elis(iok(icz(yi(ec(ajc(icki(as, Urba<(ski(czyk(czak(czuk. Nie nale/'& 1. `urban& B(G(K(Dzi(H(T(?•urban Kurban(owski(iak, Gurbanowicz, 2. `urba<& Turba<ski, Hurba<czuk, Kurba<ski.

Wac=aw – wi"cej ni/ jedno obja>nienie s=owa Wac=aw(ek(ik(ski(czyk(iak(owicz(iec(inek, Wacyk. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Walenty ¯ =ac. Valentinus ¯ Valens ¯ valere Walenty(nowicz(n(<ski(kiewicz.

Walerian ¯ =ac. Valerius, imperator Rzymu 253–260, Publius Licinus Valerianus, /y= ¿$–269$ A.D. Waleria•<czyk(n(<ski(nowicz(nczyk.

Wasil ¯ gr. Basileios ]kr[lewski\ ¯ basileus ]kr[l\ Wasil(ewski(uk(ewicz(czyk(czuk(kowski(ak(ka(jew(ik( (a(ew(enko(onek(kiewicz(ke(ko(iew(ow(enia( (ec(ek(owski(iszyn(czenko(iu(eski(cow(uszko( (owicz(czyszyn(niak(k(kow(kiw(in(e<czuk( (onok(niaczyk(inka(ijew(e<ko, Wasyl(uk([w(ik(iszyn(kowski(ewicz(kiewicz(ko(czuk( k[w(owski(czyszyn(ewski(ka(ak(ew(ci[w(czak( (kowicz(uszko(ow(inka(czyk(iw(inko(ina(enko( (k(ecki(ke(ek(iszczak(eczko(us(kow(jew(iew, Bazyl(ewicz(uk(ak(czuk(i<ski(czyk(ewski(ko(i([w(ik( (kiewicz(ski(ow(ijski(y, Karawasilis.

Wawrzyn ¯ =ac. Laurentius ¯ laur lub Laurentus – ]miasto w Latium\ Wawrzyn(owicz(ek(kiewicz(owski([w(kowski, Wawrzyni•ak(uk(ecki(ec(ewicz(aczyk(ewski(a, Wawren•iuk(towicz(ty, Wawryn•iuk(owicz(ek(iewicz.

Wi"c=aw ¯ skr[t czes. Wenceslaus Wi"c=aw(ski(ek(ik(iak(owicz(icz, Wi"c•kowski(ek(kiewicz(zkowsk(ko(aszek(kowicz(ki.

Wiktor – zwyci"zca ¯ =ac. vincere ]zdobywa:\ Wiktor(owicz(owski(skiek(czyk(ko(uk(in(ow(cik. Wiktorz•ak(uk(ewski.

Wit ¯ =ac. vit ]/ycie\, ang. wit ]rozum, dowcip\$ Wit(kowski(ek(czak(t(ecki(owski(kiewicz(s(szek(os( (os(ulski(wicki(o<(ucki(ko(ka(kowicz(oszek( (u=a(os=awski(ek(owski(ko>(uszy<ski(man( (kowiak(tke(osz(czyk(usik(o<ski(es(y<ski(uski( (ych(yk(eski(tchen(erski(czuk(usi<ski(o>(nik( (on(oszy<ski(os=aw; Dzie(Por(G•wit, Wittig. Wita(k(s(szek(n(szczyk(sik(nowski(lec(szewski(szak( (<ski(lis(siak(=a(la(sek, Zawitk(Zawit(Przywit•owski, Niewitecki, Rozkwitalski.

Wojciech ¯ czes. >w. Wojciech ¯ niem. vogt ]w[jt\; biskup praski, zabity 997.04.23 w Prusach, w p=n. Nadrowii, 10 km SE od po{niejszego Koenigsbergu, Königsbergu, za=o/onego 1328, Kr[lewca w j. pol., dzi> Kaliningradu w granicach Rosji. Wojciech(owski(owicz([w(ewicz(oski, Wojci•uch(aszek, Woyciechowski, Wojcz•ewski(kowski(k(ch ]cz ^ :, ci\, Wojciesz•ak(ek(y<ski(ko(uk(kiewicz(onek(yk(czyk(yn.

Zachariasz ¯ gr. Zacharias ¯ hebr. zeharia ]B[g pami"ta\ Zachar(ski(a(iasz(ek(czuk(ewicz(ko(uk(kiewicz(jasz( (czyk(yasz(ow(y(owski(iasiewicz(ias(jasiewicz( (u>(enko(ejko(iasik(czenko(ewski(ecki(k[w(e<( ([w(iewicz(owicz(iusz(min(/ewski(yasiewicz( (yga(ia(ycz(kiw(us(onek(kow, Papazachariu. Nie nale/' ]$\& Czachar•owski(a(ski(yn(y<ski.

Zygmunt ]ochronna r"ka\ ¯ niem. Sigismund ¯ got. Sigismunth ¯ sigis ]zwyci"stwo\ % mund ]r"ka, ochrona\ Zygmun•t(towicz(towski(d(dczyk(ciak(cik(czyk(iak(dt, Zygmon•t(iak(d, Zygm'ciak, Zygmu<czyk, Zygmynt.

?dan ]oczekiwany wielce\ ¯ /da: % an ?dan(uk(owicz(owski(owiecki(iuk(iec(ko, Zdan(owicz(owski(cewicz(kiewicz(iewicz(ewicz(ek( (uczyk(kowski(iuk9ikowski(io(inkiewicz(uk(is.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 08. Zaw[d bartnik Bart•kowiak(czak(osik(nik(oszek(osiewicz( (nicki((kowski(osiak(kiewicz(os(yzel(ecki( (osi<ski(o<(eczko(o>(el(kowicz(u>(nikowski( (ela(man(z(usiak(k[w(on(uzi.

bednarz Bednar(ek(czyk(ski(czuk(owicz(kiewicz( (owski(uk(a(ko(enko(czak, Bednarz(ak(ewski.

cie>la Cie>li•k(<ski(cki(kowski(kiewicz(czka, Cie>la(k(r(rczyk(kowski(wski(kiewicz(chowski(rek(rski, Cie>l•uk(ukowski(ok(owski.

cymbalista Cymbal•ista(uk(ak(ski(li<ski(isty(ik(a(ew, Cymba=(a(ko(ka(ow(owski, Cymba•rewicz(ra, Cemba=(a, Cembolista.

flis, oryl Flis(ek(ak(owski(ykowski(ki(nik(ta(arski( (akowski((nikowski, Fliss(ikowski(akowski(ek, Flisi•kowski(ak(<ski(uk(k(ewicz, Flisz•kiewicz(ewski(ta(ek(czak(nik; Oryl(ski.

gajda – przewodnik ¯ >redniow. ang. guyden, giden, starofranc. guider, prowens. guidar, ital. guidare Gajd•a(owski(amowicz(ek(ecki(emski(ka(osz(erowicz( (ulewicz(ak(ur(us(eczka(owicz(os(ul(el(is(arski( (as(anowicz(uk(asik(era(kowski(asz(acz(iss( (uszewski(ysiak(er(osik(arenko(eczko(an(o=o( (a=a(o(ko(elis(aczek(e(amakin, Gajdzi•<ski(k(s(cki(ca(ak(szewski(el(ewski(sz(ok(e<ski, Guida. Nie nale/' ]$\& Sagajda(kow, Czagajda.

gajowy Gajew•ski(icz(y(czyk(iak(a(nik(niak(niczek, Gajow•niczek(nik(iak(ski(czyk(y(a(iec(iecki(ik(iczek, Za(No(Z(Bie(Ma(Ga(na(Maz(Syn(Pod(Czo=•gajewski.

garbarz Garbar(czyk(ek(ski(czuk(uk(t(ak(cik(ciak(a. garncarz Garncarz(yk, Garncar•ek(czyk(ski(czyk. gontarz Gontarz(ewski, Gont•ek(owski(kiewicz(owicz( (kowski(ko(rowicz(owiuk(er, Gonta(szewski(l(sz(>, Gontar(czyk(ek(ski(czuk(ewicz(owski(uk, Gonci•arz(arczyk(arek(ara(arski(kowski(k(oro, Gonczar(ek(enko(ko(uk(ow(onek(ewicz(yk(ski([w(ik, Gonc•erz(erzewicz(arz(arzewicz(elewski, Goncz(ewski(erzewicz(owski(orowski, Ganca•rz(rczyk.

g[rnik G[rni(ak(k(cki(siewicz(ewicz(cz(ok(kowski(aczyk( (kiewicz(ewski(oczek(aszek(akowski(ecki(acki. `g[rnik& Sos(Pod(Zoz(Zos(Za•g[rnik, `g[rniak& Pod(Za(Z(Zoz(Zaz•g[rniak.

hutnik Hutni•k(czak(kiewicz(cki(iak, Chutni•k(cki. karczmarz Karczmar(czyk(ek(ski(czuk(ewicz(owicz, Karczmarz(yk(ewski.

ko=odziej Ko=odziej(czyk(ski(czak(ek(ak(czuk(ewski(uk. kotlarz Kotlar(ski(ek(czyk(czuk(ow(ewski(zewski, Kociel(ski(a(nik(i<ski, Kotl•i<ski(ewski(icki(orz(eszka( (ik(imowski(a(inowski(ak(i<ski(ecki(onek(elski, Koteluk, Skotlewski ¯ s ]z rodu\ % Kotlewski.

kowal Kowal(ski(czyk(ewski(ik(czuk(kowski(ewicz(ak( (i<ski(uk(czewski(a([wka(cze(ec(icki(onek([w( (eczko(iszyn(ek(czykowski(czykiewicz(ka( (kiewicz(iczek(ikowski(ke(enko(ko(czak( (aszek(ew(eski(czys(czy<ski(ina(e<ko(ow( (owski(nik(eczka(i=o(ewczany(ecki(iszewski( (czukowski([wczany, Kowol, Niekowal ¯ nie ]niegdy>, tj. z rodu\ % Kowal. Ku{niar(ski(ek(kiewicz(owski(owicz, Ku{nia(rz(cki.

krajczy Kraj•ewski(nik(niak(czy<ski(czewski(kowski( (da(czyk(ecki(niewski(czy(enta(na(czok(ewicz( (docha(i<ski(uszek("ta(ciewicz(e<ski(ski(nyk( (a(powicz(nowski(ciszek, Okraj•ek(ni, Skrajnowski, Zakrajewski, Sakrajecki, Zakrajda, Zawrzykraj, Nakrajnik.

kramarz Kramarz(ewski(yk(y<ski. krawiec Krawcz•yk(y<ski(ak(uk(ykowski(yszyn(ewski( (ykiewicz(un(enko(onek(kowicz(ycki(ewicz( (eniuk(unas(ukowski, Kr[wczyk, Ø ^ A, Krawcewicz, Krawiec(ki(i<ski, Krawiecz•ek(y<ski, Krawc[w, Niekrawiec, K"skrawiec, Zakrawacz, Kraf•czyk(t(zik(cewicz, Kraff•t(czyk(czewicz, Krawiel.

kucharz Kuchar(ski(czyk(ek(ewicz(czak(uk(czuk(yk( (enko((eczko(a(ycz(enok(onek(ko(kowski( (yszyn(owski(o(k, Kucharz(yk(ewski(ak(yszyn([w, Kuchn•icki(owski(io(a(ia(o(iak(ik(iowski(ecki(iczak( (owicz(iewicz(iarz(e, Kucht•a(o(yn(yk(iak(arski(ar(er, Kuchmistrz.

kupiec Kupiec(ki, Kupcz•yk(ak(y<ski(ewski(ok(ynas( (a=oj:(uk(unas(akiewicz(anko(a(yn(un, Drogokupiec, Kopczyk.

ku>nierz Ku>nierz(ewski(owski, Ku>nier•ek(czyk(czak( (ski(kiewicz(uk(ewicz(czuk(ewski, Ku{mier•czyk(kiewicz(ski(rz(owski(czak, Ku>mierz(ak, Ku>mier•czyk(ek(ski(czak(czuk(owski(kiewicz(kowski.

lekarze-specjali>ci, ˚Grupa 42. Cz">ci cia=a g=owa ]G=owacki\, modzel ]Modzelewski\, i inni.

le>nik ¯ las ¯ s=aw. les Le>ni•ak(ewski(k(owski(ewicz(kowski(cki(czak(arek( (a<ski(czek(ok(czuk(erowski(ara(akowski( (akiewicz(czy(orowski(acki(akowski(kow( (owolski(ar(owiecki, Le>n•y(a(owolski(odorski(yczyk(er(arowski(ocha, Kale>nik•ow([w(owski, `le>ny& Pod(Za(Go(K(Po(O(Z(Na•le>ny, `le>na& Pod(Za(K(O(Na(Go(Po(Z•le>na, `le>nik& Ko(Sze(Na•le>nik, Kole>nikow(icz, Kole>niuk, `le>niak& P(Na(Ko(K(Sp(Do(O•le>niak `le>niewicz& O(Pl•le>niewicz, Gole>niewski, `le>nicki& K(Te•le>nicki, Kole>ni•cki(czenko Ole>nicki ¯ Ole>nica ¯ les ]las\, Jele>nia<ski ]je ¯ o\. Nie nale/'& Sple>nia=•y(a ¯ ple><, W'tpliwe& Ple>n•ar(ier(iarowicz(ierski(erowicz.

malarz ¯ niem. maler; s=aw.-ros. kraska ]kolor, barwa\ ˘ krasny ]pi"kny\, krasi: ]upi"ksza:\; Krasi<ski, Krasn•y(a(iewski(icki(er(yk, Krasno•wski(polski(sielski(borski(demski(wolski( (szczuk(wiecki(pi[rko(stawski(pi[rkin(=ucki( (kucki(debski(/on(mowiec(id(dembski(ow( (b[rski(pera(burski, Krasz•ewski(kiewicz(czy<ski(szy<ski(ula(ka(yna( (czuk(ucki(ylek(kowski(czyk(niewski(owski(ecki, Krasow(iak(icz(iecki(ka(icki, Kraso•<(domski(n(ocki(ski(ocha(oczko(jewicz(ta(mski, Okrasi<ski ¯ o ]z rodu, stary\ % Krasi<ski, tak i O(Ku•kraszewski, Nie(Ni(Na(Mi•kraszewicz, Niekrasz(uk, Nekrasz, Niekrasow ¯ nie ¯ niegdy>, t=um. =ac. olim, Krasz•czy<ski(y<ski(pulski, Kraski.

m=ynarz M=ynarz(ewski, M=ynar(czyk(ski(ek(czuk(czak( (kiewicz(czykowski(yk(owicz(ycz(czewski. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE mydlarz Mydlarz, Mydlar•ski(czyk(ak(ikowski(a(ach( (i<ski(aszewski(ik(er.

my>liwy My>liw•iec(ki(czyk(y(a(iecki(ek(iak(czuk(czak. muzyk Muzyk(a(iewicz(ant(owski(arz, Muzycz•uk(ka(ak(ek(ko(szyn.

ogrodnik Ogrodni•k(czak(czuk(czek(cki, Ogrodn•y(a, Ogrodowczyk.

olejarz Olej(arz(arczyk(ko(arski(ak(ek(arnik(arka( (arczuk(owski(czyk(czuk(ok(kowski(kiewicz( (asz(ewski(czak(ewicz, Olejnicz•ak(ek(uk(ko(akowski(enko(yk, Olejnik(owski(ow, Olejni•cki(uk(ak(ewicz.

palacz Palacz(yk(y<ski. piekarz Piekarz(ewski(ewicz, Piekar(ski(czyk(ek(a(t( (niak(u>(czuk(ewicz(ec(owicz(nik(uk(o>(us, Pierepiekarz, Piekorz.

pisarz Pisarz(ewski(owski(ak, Pisar(czyk(uk(ak(ykowski.

piwowar Piwowar(czyk(ski(ek(czuk(on(un(ow. ptasznik Ptasz•y<ski(ek(nik(kowski(kiewicz(yk(ny( (czy<ski(czuk(ewski(nyk(ycki(yc(lik(cze<ski. +aptaszycki. Nie nale/y& Poptaszew ¯ pop % Taszew$

rataj ]oracz\ Rataj(czak(czyk(ski(ewski(ek(szczak(ak( (ewicz(kiewicz(kowski(czuk(ko; Sochaj, Oracz. Nie nale/'& Taratajcio, Korataj(ew.

rybak Ryba(k(rczyk(cki(kowski(rski(czuk(czek(kiewicz( (rz(czyk(rkiewicz(czewski(niec(ndt(=ko(kowicz( (sow(cha(rczuk, Nie nale/y& Ryba=t(owski ¯ Ryba=ta ]mjsc. na Podlasiu\, Dryba=a i Kotdryba=a, Kut(Mat(P(Cze(G(Bu•ryba, Korybalski, Cyryba=, Prybacki, Skrybant ¯ s % Kryba.

rymarz Rymar(czyk(ski(owicz(kiewicz(czuk(ek(czak, Rymarz(ak(ewski, Remer.

rze{nik Rze{ni•k(cki(czak(czek(kowski(czuk(ak(ewski( (czok(acki(owiecki, Rzeznikiewicz. Nie nale/'& Brze{n•iak(a(icki(y ¯ brzeg, Zbrze{n•a(y(iak ¯ z % Brze{ny ¯ brzeg.

sadownik Sadow•ski(nik(y(a(czyk(niczyk(iak(i<ski(icz( (iec(ik(nikow(niczek(niczy, Sadownicza, Za(In(Po(O(Pod(Nowo(Ro(Na•sadowski, Kora(Koro(Kuro(Kura(Kur(Nowo•sadowicz

sitarz Sitarz(ewski, Sitar(ski(ek(czuk(czyk, Sitko(wski(wiak(wicz, Sitnik.

smolarz Smolar(ek(czyk(z(ski(kiewicz(czuk(ow(uk(a. stelmach Stelma•ch(szyk(siak(szewski(szek(szuk( (chowski(szczuk(sik(szy<ski(szak(chowicz( (si<ski(siewicz(rczyk(czonek(<ski(ski(arski( (siuk(cher(k(czenok(ch[w(chniewicz, Stelmasz•czyk(yk(ewski(ek(uk(y<ski(ak(enko(ew(czak.

stolarz Stolar•czyk(ski(ek(czuk(ewicz(kiewicz(ewski( owicz([w(ow(onek(yk, Stolarz(ewicz(ak(ewski.

szewc Szewcz•yk(uk(ak(ykowski(y<ski(enko(ul( (yszak(uwaniec(ulak(yszyn(un(uga(ykiewicz( (onek(ok(eniuk(enko(u<, Szewc([w(ow(i[w(iw, Kaszewczuk, Licho=at.

szklarz Szklar(ski(czyk(ek(kowski(uk(czuk(ecki(yk( (owicz(ewski(ewicz(ny, Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Szklarz(ewski(ewicz(yk. Aszklar ¯ a ]z rodu\ % Szklar.

>lusarz Ílusar(czyk(ski(ek(czy<ski(czuk(enko(kiewicz(e<ka(z, Sl[sarz.

>piewak Ípiew•ak(ok(akowski(la(anek(ankiewicz(anowski(ek.

tkacz Tkacz(yk(uk(ewski(y<ski(yszyn(enko(ow( (onek(ek(u>(e<(ew. Atkaczunas ¯ a ]z rodu\ % Tkaczunas.

tokarz Tokar(ski(czyk(ek(czuk(ewicz(uk(owski(ewski(ew, Tokarz(ewski(ewicz, Stokarski ¯ s ]z rodu\ % Tokarski.

tracz Tracz(yk(y<ski(ewski(ykowski(uk(ykiewicz( (kowski(ycki, Stracz•y<ski(ek(ewski(uk ¯ s ]z rodu\ % Tracz...., Wa(Ma•tracz, Pytraczyk, Pietraczuk ¯ Piotr, Peter.

wo{ny Wo{ni•ak(ca(cki(czka(akowski(czko(ewski (czak(acki(akiewicz(k(kowski(ok(ewicz(alis( (czek(arski(el(ecki(uk(aczek(kiewicz(<ski( (esi<ski(czok(czyszyn(ka(czuk(ar(szczuk, Wo{n•y(a(owski(ak, Przywo{n•y(a, Przewo{n•y(ik(a(iczak(iczuk(iczek, Zwo{n•iak(y(a. Nie nale/'& W'wo{n•y(a(iak ¯ w'w[z.

zdun Zdun•ek(owski(kiewicz(kowski(ko(czyk(czuk(ikowski, Zduni•ak(k(ewicz(uk(kowski(ewski(ecki(cz. Nie nale/'& Bzdun(ek, Dzdunek, Zagozdun, Borzdun.

z=otnik Z=otni•k(cki(kiewicz(ewski(kow. inne, jak basista, b"bnista, organista, skrzypek, surmacz, tr"bacz, drwal, oracz, sternik, zapa>nik, nie wydaj' si" by: zawodami; czynno>ci wykonywane na okazj", ˚Grupa 54. R[/ne, punkt 2, Dot. ludzi. Grupa 10. Status spo=eczny cesarz – najwy/szy w=adca w ustroju monarchicz -nym, imperator, ¯ Julius Caesar Cesarz, Cesar(ski(czyk(ek.

su=tan – tytu= w=adcy w krajach muzu=ma<skich Su=tan(owski(ow, So=tan(owicz(iuk(owski.

kr[l – koronowany w=adca ustroju feudalnego; zakrawa /e tak, w rzeczywisto>ci Kr[lak jest synem Kr[la, ¯ zwierzak domowy, podobizna zaj'ca. kr[l ¯ korol ¯ Karol Wielki ]Charlemagne\; kr[lik ]karlik, karze=\ ¯ korol ¯ Karol Wielki;

hospodar – pan ziemi, niekoronowany w=adca Hospodar(ysko(ewski, Hospod(ura(iuk.

ksi'/" Ksi'/•ek(kiewicz(czyk(ak(yk(czak(ko(kowski( (y<ski(k(nicki(ewski(szczak(uk(e<ski(arek.

dziedzic – w=a>ciciel maj'tku przez spadek Dziedzi•c(<ski(cki(ak(ela(czak(ul(och(ejko(ech(a( (niewicz(k(anowicz(ewicz(cz(uch(sz(ach(ula( (o(el(ura(czko(nkiewicz(uk(urski(ulo(o=o(l( (uszko(o=a. Tak/e& Dziedzina ¯ dziad ¯ died % ina, jakkolwiek obecnie «dziedzina» – dzia=, zakres czego.

pan – dziedzic maj'cy w=adz" nad wie>niakiem Pan•ek(asiuk(kowski(kiewicz(as(fil(u>(icz(asiewicz( (asewicz(ic(ecki(owicz(cewicz(kanin(ak(to=(


NAZWISKA W POLSCE (usz(a>(na(iak(iczko(tak. Sobiepanek, Apanowicz, Apanasewicz, Panicz. Nie nale/y& Pankau, Pancerz, Panter, Czerpaniak, Kurpanik ¯ Kurp.

szlachta – stan wywodz'cy si" z rycerstwa, ¯ niem. schlachten ]bi:, zarzyna:\ ˘ szlachtowa: Szlacht(a(owicz(owski(ycz(ewicz(er(un(o, Szlachci•c(kowski(ak(uk(<ski(arski(onek(anowski, Szlachet•ka(ko(a(ny, Szlachecki.

bojar – szlachcic na Litwie i Bia=orusi, ¯ wo=oszcz. Bojar(ski(czuk(a(owski(yn(owicz(oj:(uniec(un(czyk(ek( (eicz(czak(ynos(onus(in(szczuk(kiewicz(unos, Bojarz(y<ski(yn(yniec(e<.

senator – cz=onek senatu, wy/szej izby sejmu Senator(ski.

pose= Pose=, Pos=•owski(ajko(awski(uszka. naczelnik – g=[wna osoba ustroju, wiod'ca, zwykle kraju lub wojska, powstania, ¯ na czele ¯ czo=o Naczelnik.

hetman – najwy/szy dow[dca wojskowy, ¯ head ]g=owa\ % man Hetman(owski(iok(ek(iak(iuk(owicz(n(czyk, Hetma<(czyk(czuk, Chetman.

genera= – oficer(urz"dnik wysokiej rangi, maj'cy piecz" nad sprawami “og[lnymi”, st'd nazwa General•czyk(czuk, Genera=ek, Jeneral(czyk(ski(czuk, Jenera=(ek.

marsza=ek – najwy/szy stopie< wojsk., ¯ koniuszy marsza=`& Marsza=(ek(kowski(kiewicz(owicz(owski( kowicz, marsz`& Marsz(ewski(alik(o=ek(ycki(olik(elewski(alec( (ol(eniuk(alski(olek(k(al(owski(o=(aluk(a=a(all( (a==(an(ko(elski(=ek(el(alenko(y<ski(ewicki(ak( (ula(czek(ow(alek(elik(czewski(ner(czak( (czyzna(, smarsz`& Smarsz(cz ¯ s ]z rodu\ % Marsz(cz.

koniuszy – zarz'dca stadnin ksi'/"cych Koniusz(y(ewski(ek(aniec(ko(uk(enny(enna(a(owski, Koniu•ch(k(to(tis(chowski(ta(si<ski. Nie nale/'& Dia(Ba•koniuk ¯ diakon, bakon.

mastalerz – dozorca, stajni, stajenny Mastaler•z(czyk(ek(czuk(ski(ko, Mastalar•ek(z(czyk(ski(czuk.

chor'/y – rycerz lub /o=nierz nosz'cy chor'giew Chor'/y(czewski(k(kiewicz, Chor'/a(k, Chor'/•ewicz(ewski(ek(ka(kiewicz(eczewski(ki.

kancelerz – g=owa kancelarii, urz"du wydaj'cego i przyjmuj'cego oficjalne pisma kr[la, za=atwiaj'cego sprawy administracyjne, ¯ >redniow. =ac. cancellaria Kancel(arczyk(ista(arz(ka.

baron – wasal panuj'cego Baron(iewski(owski. graf – hrabia, wojewoda, gubern., tytu= nabywany graf`& Graf(f(ka(ik(funder(i<ski(fon(czy<ski(ftein(on( (ender(a(inowski(entin(ling, `graf& Mar(Bur(Mandy(Bel(Mondy(Jew(Land( Mark•graf, `graff& Bur•graff.

gubernator – wojewoda Guberna•t(or(k(rczuk. Wojewod•a(zic(zki(ka(ko(ziec, Wojew[dz(ki(ka(ko.

starosta – kr[lewski rz'dca ]zwykle\ powiatu Starost•a(ka(ecki, Starosz•czyk(czuk(y<ski(czak(ik(ak, Staros(t(czyk(tin(ciak.

kasztelan – rz'dca zamku, ¯ =ac. castellum ¯ castrum ]twierdza, fort(yfikacja, zamek warowny\ Kasztelan(iec(ic.

horodniczy ¯ horod ]gr[d\, zarz'dca grodu Horody•ski(<ski(=owski(niec, Horode•cki(<ski(k(czna(jczuk(czny(wski, Horod(ko(niczy(owicz(ok(iuk(nicza(nicki, Horodziej•ko(czyk, Horodzikiewicz, Chorod•y<ski(ecki, Podhorod•y<ski(ecki, Podchorodecki, Zahorod•ny(na(a, Zachorodny, Nie nale/y& H(Ch•orodelski ¯ Horod=o n(Bugiem.

grodzki – starosta i s"dzia grodu Grodz(ki(ewicz, Grodzi•cki(<ski(k(ski(ewicz(ecki(ejewski(elanek, Na(Za•grodzki, Zagrodzi<ski. Nie nale/y& Grodzie<ski ¯ Grodno n(Niemnem. Wyszogrodzka ¯ Wyszogr[d n(Wis=', Ogrodz•i<ski(ki ¯ ogr[d, `grodzki& Nowo(Wyszo(Wino(W'(?mi(Przy(Ími(Pod( (Naj(Tarno(Czerwono(W"(Bia=o(Szmi(Smi(Ze(Kitaj( (Siedmio(Zw"(Donaj(Kozi(Mi=o(Zwino(Stan(Po(Wa( (Raj(Wyso(Czarno(Ba(Zwe•grodzki – nazwiska odmiejscowe.

w[jt ¯ vogt ]GJ, jak genera=jenera=, agentia ajencja, georgafiajeografia\ dziedziczny zwierzchnik miast lokowanych na prawie niemieckim; w[jci`& W[jci•k(cki(ak(kowski(kiewicz(<ski(uk(ga( (szyn(szko([w(o(s(ukiewicz(nowicz(aczyk( (kowski(ul(szkiewicz(eszyn(eszynek(eski, w[jt`& W[jt(owicz(ewicz([w(owski(owiec(a(kowski( (iuk(ych(ka(kiewicz(owicki(czak(kowiak(asik( (ko(er(ecki(aluk, w[j`& W[j•czak(czyk(k, `w[jt& Niew[jt, `w[jt`& Landw[jtowicz, Ledw[jcik, Podw[jci(k(c, Landzw[jczak; wi"cej ˚Grupa 56. Zapomniane, w'tpliwe, obce.

szafarz – urz"dnik zajmuj'cy si" sprawami finansowymi ]g=[wnie dochodami z podatk[w\ lub urz"dnik opiekuj'cy si" gospodark' miejsk', ¯ >rednio-g[rno-niem. schaffaere Szafarz, Szafar(czyk(ski(yn(owicz(a(owski(ewicz( (kiewicz(ek(czuk.

klucznik – 1. szafarz, 2. ni/szy urz"dnik ziemski Klucz•nik(nikow(nio(niak.

so=tys – dziedziczny zwierzchnik adm. wiejskiej So=tys(ek, So=tysi•ak(k(<ski(uk(ewicz(kowski, So=tysz(ewski(czak, Szo=tys(ek(ik(ski(iak.

w=odar – rz'dca posiad=o>ci ziemskiej, ekonom W=odar•czyk(ski(czak(ek(kiewicz(a(czuk(czewski. W=odzarz(ewski(ek. Wudarczyk.

ekonom – w dawnym maj'tku ziemskim, pracownik zarz'dzaj'cy gospodarstwem i maj'cy nadz[r nad robotnikami w polu, ¯ =ac. oeconomia ¯ gr. oikonomia ¯ oikonomos ]zarz'dzaj'cy domem\ Ekonom(iuk(owicz.

majster ¯ starofranc. maistre ¯ =ac. magister ]mistrz\ Majster•ek(kiewicz, `majster& Gil(Keken(Hof(Bur(Burge(For(Wer(Stel( (Hamer(Amer(Cech(Burgie•majster. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE domaga=a – pomocnik, ¯ mag(ia ]moc\ Domaga•=a(lski(lik(=o(la(==o(lla, Niedomaga=a ¯ nie ]z rodu, ¯ niegdy>\ % Domaga=a.

kmie: – wie>niak posiadaj'cy samodzielne gosp. kmiec`& Kmiec(ik(iak(i<ski(kowiak(icki(kowski( (iewski(zyk(zy<ski(zak, kmie:`, kmiet`& Kmie:•kowiak, Kmiet•owicz(czyk(ek.

ch=op – 1. wie>niak, 2. silny, dorodny m"/czyzna Ch=op•ek(ecki(ik(icki(a>(owiec(ski(i<ski(eniuk(czyk( (kowiak(ecki(ot(kowski(kiewicz(as(czy<ski( (acki(u>. P[=(Pu(Po=•ch=opek, Dobry(Dobro•ch=op, Poch=opie<, Poch=opi<ski.

fornal – robotnik folwarczny, ¯ niem. vornagel ]hak na ko<cu dyszla\ Fornal(czyk(ik(ski(ewicz(kiewicz(ak(ewski(ek(a.

s=uga – osoba wykonuj'ca polecenia pana; s=owotw. pokr. s=ucha: ]s=uchaj'ca si" pana\ S=ug•ocki(a(iewicz(owiecki, Wys=ugocki.

palatyn ]pa=acowiec\ ¯ =ac. palatium Palatynus. dworak – cz=onek orszaku, >wity, s=u/by kr[la Dwor•ak(akowski(nik(aczek(czak(niczak(nicki(ecki( (ski(czyk(aczyk(ok(nikowski(czy<ski(ek(niak( (acki(niczek(nikiewicz(aczy<ski(szczak(owy( (owski(kowski(niczuk(ucha, Dworz•y<ski(a<ski(ecki(ak(ycki(a<czyk(nikowski( (nik(nicki, Za(Pode•dworny, Za(Pode•dworna, Niedworok, Nowo(Po(Prze•dworski, Nadwor•ski(na(ny, Ledworowski.

szambelan – podkomorzy, wysoki urz"dnik dworski w s=u/bie osobistej kr[la lub ksi"cia, ¯ ang. chamberlain, franc. chambellan ¯ starofranc. chamberlan ¯ chambre ]komora\ ¯ p[{no=ac. camera Szambela•n(<czyk(<ski.

cze>nik – urz"dnik dworski us=uguj'cy kr[lowi przy stole ]podaj'cy czasz"\, maj'cy piecz" nad piwnic' kr[lewsk' Cze>nik(owski([w(iewicz(owicz, Cze>ni(ak(n(ewicz(czewski(owski(ewski(cki(uk, Pancze>nik, Pacze>ni•ak(owski(ok, Scze>niok ¯ s ]z rodu\ % Cze>niok, Nie nale/y& Wcze>niak ¯ wcze>nie urodzony.

podczaszy Podczasz•y(y<ski(kiewicz(yk(a.

podstoli – urz"dnik dworski us=uguj'cy przy stole kr[la, b="dnie& poni/ej stolnika ]pod ^ sam\ Podstol•ski(ak(ec.

podskarbi – wysoki urz"dnik zarz'dzaj'cy skarbem Podskarb•i(y(is.

podkomorzy – }sam| urz"dnik zarz'dzaj'cy dworem i gospodark' w=adcy Podkomorzy, Podkomorski.

pods"dek – urz"dnik w s'dzie ziemskim Pods"d•ek(kowski.

podwojski – }sam| tr"bacz wzywaj'cy do =ow[w Podwojski.

pod=owczy – }pod` ^ sam`| kieruj'cy =owem Podwojski.

inne& chan tatar., knia{, hrabia ]graf\, czeladnik, pastuch. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Grupa 12. Religia B[g – poj"cie ci'gle idealizowane i pot"gowane& w staro/. dobry cz=owiek ]b[g\ ˘ w >redniow. pot"/na si=a, broni'ca wiernych, wznosz'ca si" ponad ob=okami ˘ obecnie& istota niesko<czenie idealna, wszechmocna, niematerialna... i nieuchwytna Bo/e•k(jewicz(wicz(mski(jko(<ski(dajek(wski(nko( (ntka(nda(m[j(=ko(jewski(chowski(nta(<(n( (daj(nkow(nius(ntowicz(<ko(jowski(nkow(ncki( (nkowska(stowska, Bo/y•k(m(czko(kowski(ch(s(cki(<ski(mowski(g[rski( (daj(mi<ski(<(n(siewicz(mek(, Bo/•"cki(ko(kiewicz(a=ek(uta("ta(oma<ski(uk(acki( ("ta("ciak(anowski(uga(ankow(encki(, Bosk•o(i(owicz(ar(ak, `b[g& Doli(Chwali(Dadzi(Mi=o(Po(Moli(Dali•b[g, Na(Po(Z•bo/ny, Na(Po(Z•bo/na, Po(Z•bo/niak, Z•bo/nik(bo/y<ski, Za(Nie•bo/y<ski, Z•bo/il(bo/"cki, Ali(Hali(Chali(O•bo/ek, Po(U•bo/ak, Nabo{niak, Pobo/•y(a(ny, Sambo/uk, Zbo/e•n(<, Bo/"tk•o(a, Bo/'tkiewicz; w'tpliwe& Bo/estowska, Bo/ela. Nie nale/' ]$\& +obo/ewicz, Bo•/estowska(/ela(/ukowski(/uchowski(/ylski ¯ bo % ?estowski(?ela(?ukowski(?uchowski(?ylski.

serafin ¯ hebr. serafim, anio= najwy/szej rangi Serafin(owicz(owski(iak(ko(i(iuk(ow.

cherubin ¯ =ac. cherub ¯ hebr. kerubh Cherubi•n(<ski, Herubi•n(<ski, Heruba.

anio= ¯ =ac. angelus ¯ gr. angelos ]po(wy•s=aniec\ Anio=(a(kowski(ek(owski(czyk(kiewicz(owicz, Aniel•ski(ak(czyk(ewski(ewicz, Archanio=owicz, Janio=(kowski, Angiel(czyk(ski(uk(ewski(aszek(us(akis, Angel(us(ard(is(idis(ow(loni(i(uk(czyk(oni(ski. Nie nale/y& Danio=, Daniel, ]Wanio=•ek(ka, Hangiel$\.

raj ¯ s=aw. raj ]g[ra\, bo im wy/ej – tym cieplej... Raj(ski(kowski(da(ewicz(kiewicz. Zg=oska «raj» powszechnie u/ywana, w setkach nazwisk, polskich i niemieckich, przez to wr"cz niemo/liwe wy=owienie nazwisk dotycz'cych «raju», z du/' pewno>ci' – zbyt ma=o liter we< wchodzi. Nie dotycz'& 1. Go(G[(Mito(Szem(G(Po•raj, 2. Raj•ca(czyk(tar(ch(czakowski(czak(man(chert, 3. Zagrajek, Zgraja, Durajczyk, Trajdos, i setki innych.

duch – powietrze ¯ s=aw.-ros. wozduch Duch(nowski(nik(na(niak(ewicz(owski(i<ski(nicki( (niewicz(owicz(alski(li<ski(nowicz(er(nicz( (iewicz(ant(niewski(a=a(acz(o<(a<(aczek( (atkiewicz(cik(e<ski(y<ski(ownik([w(niowski( (aniuk(a(ecki(nych(no(an(nikowski(ale, Lekkoduch, Oduchowski ¯ o ]z rodu\ % Duchowski, `duch& Pa(Dy(R(Wi(Dzi(Bo(Dzia(Szmaj(Ha(Naj(Di( (+y(Ban(Rym(Ben(Mi(Czmaj(Po(+a<(B"(Wer( (Rej(Re(Ra(Bz•duch, `ducha& S=o(Ra(Wz(Re(Ru•ducha, `duchowski& Mio(Ry(Le(Ra(Pa(Lo(M=o•duchowski.

dusza  duch, SzCh, HS Dusz•y<ski(a(ak(kiewicz(czyk(czak(e<ko(yk(ka(ek( (ewski(czy<ski(nik, `duszek& Bo(Pa•duszek, Padusz•ek(y<ski ¯ pa ]syn\, `duszewski& Mio(Pa(Ra(Gra•duszewski, Morzydusza, Diduszko. Nie nale/'& Boduszek ¯ bodzi:, Grduszak ¯ grdyka, Och"(Ochen•duszko, Ochenduszkiewicz, Dziaduszek ¯ dziad, Graduszewski ¯ grad.


NAZWISKA W POLSCE >wi"ty, >wi'tobliwy, czyli >wi"t` i >wi't` Íwi"to•chowski(<(niowski(s=awski(ja<ski(recki(<ski( (rzecki(nowski(wicz(niewski(cki(zielski(wski( (szek(chowicz. Íwi"t•ek(y(alski(czak(kowski(anowski(nicki(aszczyk( (a(licki(ach(kowiak(ulski(yniowski(uchowski( (aszek(uch(ak(niak(kiewicz, Íwi't(ek(kowski(czak(kiewicz(ecki(nicki(oniowski( (ko(a<ski(y<ski(kowiak(elski(alski(nik(aszczyk( (aszek(oniewski(owski(niak(oszczyk, Po>wi"tn•y(a, Po>wi'tn•y(a, Íwienty.

Jerozolima ]niegdy> >wi"te\ ¯ gr. hieros % =ac. olim Jerozolimski, Jeruz•al(alski(el(alem(ol(in(elski, Jaruz•el(al(elski(alski.

Herod, w j. ang. “the Great” ]Wielki, Stary\ – rzymski namiestnik w Judei, 73–†4 B.C, zwany – b="dnie – kr[lem /yd[w, bez dynastii Herod(owicz(ecki(zi<ski, Herud•zi<ski(ek(ay(aj, Her[d(zi<ski, Herot.

Pi=at ¯ Pontius Pilate, rzymski namiestnik Judei 26–36$ A.D., mia= wyda: nakaz stracenia Jezusa Chrystusa Pi=at(owski(owicz(yk(kowski(ek, Pi=ot.

+azarz Lazar, +azar•ski(z(czyk(ek(ewicz(owicz(ecki(uk(enko(czuk( (ow(kiewicz([w(onek(owski(ko(ew(czak(kowski

Barabasz – dos=. syn boga ¯ aram. bar abbas, przest"pca, rzekomo wypuszczony na wolno>: za wstawiennictwem t=umu przewrotnych ?yd[w, domagaj'cych si" wypuszczenia go, a ukrzy/owania syna Boga, absolutnie niewinnego, Pana naszego Baraba•s(sz.

Mesjasz ¯ gr. Messias ¯ aram. mesziha ¯ hebr. maszia ]dos=. namaszczony\ ˘ Jezus Chrystus, syn Boga, ukrzy/owany Mesja•rz(sz, Mesyasz.

aposto= Aposto•=(lski(luk(=owicz(lik(lidis(=ow(lu, Apostel. papie/

Papie•/(rz(wski(rzy<ski(rza<ski(ski(/y<ski( (sz((rzewski(s({ ]staropol. / ^ sz ^ {\. kardyna= Kardyn•a=(alski(ia(a(alczyk(i. biskup Prymas; Biskup(ski(ek(iak(ik(owicz(i<ski. pra=at Pra=at, }prze=o/ony klasztoru| Przeorek. dziekan Dziekan(owski(iak(owicz(ik(ek; W=adyka. doktor Doktor(ski(czyk(owicz(owski(ow, Dokt[r. proboszcz Probosz(cz, Proborszcz ]ros. borszcz...\. pleban Pleban(ek(iak(ik(kiewicz(owicz. ksi'dz Ksi'dz(yna(yk, Ksiondz; GPasztor, pastor Pastor(czyk(ek(czak(ski, Paster(nak(ski i in. jezuita i in. Jezuit(a, Zakonnik, Kanonik. ewangelista Ewangel•ista(opulos(opulu(idu(u. katolik Katoli•k(cki. Nie nale/'& Katol•o(la(a(ski.

ko>ci[= Ko>ci[=•ek(ko(kowski(kiewicz, Ko>ci•elniak(elski(ny(elna(elak(o=ek(uszko(elecki( (o=owski(elnik(uszkiewicz(elewski(elnicki(o=ko( (elniakowski(o=owicz(a=kowski(uczenko(eli<ski( (u=ek([wko(uszek(a=ek(uszenko(uszuk(szyk( (szczyk, Zako>cieln•a(y, Podko>cieln•a(y ]za ^ pod ^ przy ^ u\, Ko>cio=kowicz, Zacerkowna ]ros. t=um. Zako>cielna\, tak i Proborszcz ¯ ros. borszcz ]barszcz\, i Kruglikowski.

krzestny Krze>•niak(lak(nicki(niewski(cija<ski(li<ski( (niowski(kiewicz(czak, Krzestan, Chrzestek, Chrze>ci•ja<ski(janek(janin(jan(an(a<ski(ewski(anek.

krzy/ Krzy/(anowski(aniak(ak(a<ski(owski(ewski(anek( (ostaniak(ek(y<ski(osiak(an(yk(ok(oszczak( (kowski(elewski(ag[rski(anowicz(kowiak( (ykowski(niewski(on(o>(ostan(a(ostanek( (kiewicz(ankiewicz(ycki(opolski(czyk(ewicz( (ecki(ostaniak(og[rski(anowski(niak(towczyk, Krzysz(to<, Skrzy/owski ¯ s ]z rodu\ % Krzy/owski]ch\, Nie nale/'& Krzy/tofik ¯ Krzysztof % ik ]staropol. ? ^ Sz\ ¯ Christos, Krzy/[wka ¯ krzy/, lecz nie bezpo>rednio z wiar' w Jezusa Chrystusa, jest to rodzaj po='czenia cz">ci lub zwierz't, Skrzy/ala ]$\.

grzech Grzech(nik(owiak(owski(ca(u=a(ulski(ynka( (oci<ski((acz(ynia(ocki(acki(ac(niak(ota, Grech(uta(owicz, Grzeszczyk, Gresz•ta(kiewicz(ata(czuk(el(ko(czyszyn(eta(la( (czy<ski(ka(czyk(czeszyn(kowicz(czak(czenko. Nie nale/y& Greszler ]`ler nie s=aw., jak Gryzwold...\

pokora Pokor•ski(a(ny(niecki(na(owski(nicki( (nowski(iak(niewski(czak(eli, Pokorz(y<ski.

paternoster, czyli „Ojcze nasz kt[ry> jest w niebie, >wi": si" w imi" twoje, przyjd{ kr[lestwo twoje, b'd{ wola twoja jako w niebie – tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj, i odpu>: nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie w[d{ nas na pokuszenie }Wilna, Lwowa, i Zaolzia, lecz w=a>nie to robimy|, ale nas zbaw ode z=ego. Amen.” Za grzech wojen z s'siadami o przyleg=e ziemie, najazdy, dobry B[g kara= winnych rozbiorami 1772-17931795, “Katyniem” 1940, i “Ponarami”, 1941-1944. Pr[/ne pro>by winowajc[w by zbawi= od z=ego. Ojczenasz.

paciorek i r[/aniec R[/anie•c(cki(wicz; Pacierz, Pacior•ek(kowski(kiewicz(a(ko(owski(ak, Pacieronik.

kol"da i zwiastowanie Zwiastowa<ski ]B=agow.\; Kolend•o(owicz(er(erski(arski(owski(ra, Kol"d•a(o.

pokrow – w Ko>ciele Prawos=awnym, Orthodox., >wi"to wstawiennictwa “Prze>wi"tej Bogurodzicy” ]Marii Panny, ang. Holy Virgin – >w. Dziewicy\ Pokrow•ski(iecki(iec.

proskura – tam/e, chleb pszenny na hosti" Proskura.

diabe=, szatan, czort, bies Diabe•lec(=ek, Diawo=, Szatan(ik(ek(iak(owski, Szaton, Czortek, Czart, Bies.

pozosta=e nazwiska z wiar' i religi' zwi'zane& Adwent, Betlej(em, Nieszporek, Prorok, Tr[jca, neofita ]nawr[cony\& Nowrot, Nawr•ot(otek(at, Pogan, B=agowieszcza<ski, Konwent, Kom/a, Machomet.

Grupa 14. Nauka, szko=a szko=a Szko=a; Bakalarczyk ¯ baka=arz ]nauczyciel\. /ak ?ak, ?ako•wski(wicz(wiecki(wiec(wiak(ta(n, ?ak•iewicz(iecki(ierski(licki(likowski. Mo/e nie nale/y& ?akieta ¯ /akiet % a.

tablica Tablica. pi[rnik Pi[rnik ]nie koniecznie szkolny\, Pi[rnowski. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 16. Wygl'd, wiek czarn – wys, wy/, S? ˘ czarno ^ wyso; Czarniecki ^ Mo>cicki ^ Niesiecki ^ Wysocki; czarn`& Czarn•ik(iewski(uszewicz(kowski(icki, czarna`& Czarna, Czarna•cki(k(siak(s(ta(wski, czarnia`& Czarnia•k(wski(kowski, czarne`& Czarne¶cki(k(wicz(ta, czarnie`& Czarnie•cki(wski(wicz(jewski, czarno`& Czarno•ta(owski(ocki(omski(g[rski(jan( (ci<ski(tta(baj(lewski(ja<czyk(owicz(o="cki(bil( (py>(grecki(ba(g=owski(mysy(polski(mysa(us( (mys(morski(dolski(morzec(horski(janczyk, czarnu`& Czarnu•ch(ul(ula(ucha(uszka(uszko, czarny`& Czarny, Czarny•noga(szka(wojtek(szewicz. Nie nale/'& Moczarn•y(a ¯ moczar ¯ moczmok(ry.

d=ugosz – nieproporcjonalnie zbudowany, dyl'g D=ugosz(ewski(ek(owski, D=ugosch, Dlugosz, Dyl'g, D=ugosi•ewicz(<ski(ecki(elski. Nie nale/y& D=ugoszyja.

mo>:, most – wysoczyzna ˘ mo>ci ]wysocy\; Mo>cicki ^ Czarnecki ^ Niesiecki ^ Wysocki; mo>ci`& Mo>ci•cki(<ski(brodzki(ban(szko(brocki( (anica(an(chowski(skler(d=o(wski(uk(szewski, /ydowskie& Mo>cibro•dzki(cki, ukr. Mo>ciuk, `mo>ci`& Zamo>ci•<ski(k.

nica – wielki, wielce; stary& Piatnica ]Wielki Pi'tek, Pi'tek przed Wielkanoc', wiosn', dzi> zwyk=y pi'tek\, Drobnica ]wielce drobny\; nica`& Nica, Nica•=ek(=(k, `nica& Wo{(G'sie(Sol(K=o(Fra(Kwa>(Gra(Ja(Ma>(Do( (Si(Rusz(Mo(So>(Drob(Mach(Sie(Jaje>(Pate( (Wol(Ma>cia(Biele(Zim(Pierch(Ka{(Wo/(Bra( (Ziel(Prudzie(Pra(Kula(Woz(Le(Ru>(Brasz( (Psze(Skot(Ware(Mo>cia(Wojgie(La(Ma{( (Sien(Ko(Se(Ziem(Dubla(Basz(Grom(Pola( (Piw(Ko>(Skur(Kopa(Wary(Piat(Skurz(Mo>cie( (Mosz(Okie(Wara(Ugla(Sy(Sos(Wi>(Wojgia( (Ku(Sk[r(Sadze(Iwa(Roma•nica.

niesie – wyso ˘ podniesienie ]podwy/szenie\; Niesiecki ^ Czarnecki ^ Mo>cicki ^ Wysocki; niesie`& Niesie•wicz(=owski(=, Niesielski ¯ nie ]niegdy>\, `niesie`& Zaniesienko, Do(Dzie•niesiewicz.

rach, roch – wielki, odwrotno>ci' proch; Rachmaciej. szcze – drob(ny, wiotki, chudy, w't=y ˘ szczapa, szczek, szczebiot, szczecina, szczerba, i inne; szcze`& Szcze•>niak(ci<ski(ch(cina(chowicz(blewski( (siak(rek(rkowski(chowski(chura(szek(gielniak( (sny(>niewski(chowiak(pocki(sna(lina(chla( (siul(rski(biot(bak(>, `pi[rkowski ¯ pi[ro, `puchowski ¯ puch, szczek`& Pi(+u(Py(Wo(+y(Wie•szczek, szczep`& Szczep(kowski(czewski(li<ski(ie<(iel, szczepa`& Szczepa•kiewicz(rski, szczepan`& Szczepan, Szczepan•iak(ik(ek(nowski( (iuk(kowski(iec(owicz(ski(iok(czyk(ow(iszyn(ika, szczepa<`& Szczepa<•ski(czyk(czuk, szczerb`& Szczerb•a(i<ski(iak(owski(icki(ak(ik(al(uk, `szcze& Bartoszcze ¯ Bartosz % szcze, Pawliszcze, `szczewski& Bar(+u(Kle(Fa(+a(Le(Chru(Chrz'( (Chwa(Cha•szczewski, `szczewicz& Pu(Su(Le•szczewicz, `szcze`& Jaszczerski, Waszczeniuk, Roszczenko, Wieszczeczy<ski ¯ wie>ci % czyni: ¯ czyn, Wyszczelski, `szczep`& Pryszczep•ko(a. Oszczep(alski(ali<ski(i<ski ¯ o ]z rodu\ % Szczep.... Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

`uta – wielki, stary Pl(K(R(Bor(Cap(Si(Bog(Sz(Pach(Kosz(Szk(Ciap( (Dasz(Mik(Wasi(Okr(Rach(Cich(S=aw(Oksi( (Sk(B=ach(Wawrz(Piech(F(Mit(Fal(P(Fir( (Nas(Kal(Bal(T(Sier(Pob(Grech(Anc•uta. Nie nale/'& Buta, Huta, Bieruta ]pszczela trasa\ ¯ bie ¯ bi ]pszczo=a\ % ruta ]prasa\.

wysoc – wy/, czarn, mo>: ¯ most, nie> ˘ podnie>, Wysocki ^ Czarniecki ^ Mo>cicki ^ Niesiecki; wysoc`& Wysoc•ki(i<ski, Wysocz•a<ski(y<ski(arski(an, `wysoc`& Podwysocki.

Grupa 18. Miejsce w rodzie jedynak Jedynak(iewicz(owski. dwojak Dwojak(owski, Dwojaczn•y(a. tora – dwa, drugi& wtorek ]drugi\, sobo(wt[r, tor(y; Wt[rkowski, tora`& Tora, Tora•<ski(=, `tora& Pa(Sa(Na(Za(S(Bu(Ba(Sz(Won(Ci(Po(Wa•tora, `torak& Pi(Nes(Piw(Pu•torak, p[=tora`& P[=tora•k(czyk(nos(kiewicz, pu=tora`& Pu=tora•k(nos, `tora`& Mitoraj, Chutora<ski, Po(Pu•tora=o, Putorak. Nie nale/y& Z=otorawski ¯ z=oto % rawski ¯ rawa % ski.

trojaczek Troja•k(kowski(cki(czek, Troja<•ski(czyk, Trojan(owski(ek(owicz(kowski(niak(nczuk(kiewicz, Strojanowski ¯ s ]z rodu\ % Trojanowski.

trzeciak Trzeci•ak(akowski(ecki(<ski(akiewicz(ok( (anowski(eski(na(a=kowski(eli<ski. Nie nale/y& Strzeciwilk ¯ s ]z rodu\ Trzeciwilk.

czwartak¢ Czwart•osz(ek(os(kowski(y<ski(acki(kiewicz(nicki, Czw[r•n[g(noga, Czwor(owski(n[g(kowski, Poczworowski ¯ po % Czworowski. Nie nale/y& Czwortek ˘ czwartek, Czwordon.

pi'tak¢ Pi't•ek(kowski(kiewicz(yszek(czak(y(ka(kowiat(as( (osa(ko(kowicz(owski(a(ecki(o<(ka(aszewski, Pi'tak(iewicz, Napi'tek, Rozpi'tkowski.

sz[stak Szostak(iewicz(owski(ow, Sz[stak(owski(iewicz, Sz[stek, Szos•tek(tok.

si[dmak, [smy Si[dm•iak(ak(ok, Siudym. Øsm•y(a. p[{niak i wcze>niak P[{niak(owski, Wcze>niak. synowiec Synow(iec(iecki(czyk(icz(e:(czy<ski(erski( icki. Nie nale/y& W=asynowicz ¯ w=asyn % owicz.

wnuk Pra(Pa(Po•wnuk, Wnuk(owski(iewicz(owicz(ow. zi": ¯ s=aw. wzi"cie ¯ j':, u(po•jmowa: Zi"t•ek(ara(arski(al(kowski(kiewicz(ala(ak(a(y(ko( (owski(erski(kowiak(ecki(alak(alski(era( (alewicz(a=a(arek, Wzi"t•ek(al(alak(kowiak(oszczak(alski, Ziend•ara(arski, Zi"•der(ciuk, Zi"c(kowski, Zi"n•tak(ta=a(da Ma=o(P[=•zi":, Zient.

szuryn ]zi":\ Suryn•t(owski(ta, Szuryn(owski(iuk. W'tpliwe& Szuringer ]`ger nie s=awia<ska\.

swat – cz"sto te>: syna lub c[rki ]rodzice swatali swe potomstwo\ Swat(owski. wuj(ek, stryj(ek, i inne Wuje•k(c, Snoch, Pasierb. ¢ czwartek i pi'tek s' tak/e nazwami dni tygodnia.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 20. Zagroda i dom ?YWOTNE ko< ]hors, ors; nieme H ˘ orszak\ i koby=a Horsz•czaruk(ty<ski(owski, }H|Orsz•ulak(ulik(ewski( (tynowicz(ak(ulski(ula(t(a<ski(u=(ulok(ulka. Kobyl•i<ski(arz(a<ski(ski(alczyk(ecki(ak(ec(arek(as( (nik(czak(nicki(ewski(arski(anka(akiewicz(uk, Koby=•ecki(ka(kiewicz(ko(t(czyk(czak. Nie nale/'& `horski ]`g[rski\& Za(Na(Pod(Czerno( (?mi(Po(Wiel(Czarno(Ipo(Gost•horski, Horski.

stadnik Stadni•k(cki(czenko(czuk(cze<ko(kiewicz(uk(ow. bugaj Buhaj(czuk(ewski(ewicz, Buchaj(czuk(czyk(ski(ewicz(ewski. Bugaj(ski(ewski(jny(jna(czyk(ak(niak(=o(ewicz(ew,

byk Byk(owski(owicz(u:(iewicz(owy(iw(alski(ow, Byczk(owski(kiewicz(o(owiak([w(kowicz(ow, Bycz•ek(y<ski(uk(ak(ewski(enko(y.

karw ]w[=\ }Horwat, Chorwat czyt. KarwatCroat| Karw•owski(ot(ecki(icki(i<ski(ik(el(eta, Karwa•cki(t(n(la(sz(<ski(tka(szewski(s(lski(si<ski( (towski(ci<ski(ta(towicz(cz(czy<ski, Skarwecki ¯ s ]z rodu\ % Karwecki.

krowa Krowi•cki(ak(<ski(arz(randa(sz(orz(acz(eranda, Krow•czy<ski(orz, Iskrowicz, Skrowaczewski ¯ is, s ]z rodu\ % .....

ja=[wka Ja=[wk•a(o(czak, Ja=ow•iecki(y(ski(iczor(icki(ica(ik(a(i<ski(icz(iczka(czyk. Ku(Ko(Gabry(Dobrzy•ja=owicz, Po(Sto(Dobrzy(Bu(Dobri(Dobry•ja=owski. Nie nale/y& Ja=owiec – gatunek iglastego drzewa.

cielak Cieli•<ski(ca(czka(cki(czko, Ciela•s(k(si<ski. maciora i >winia Macior(a(owski(kowski(ek, Swinka. koza }Chazar pisany Kozar, tak/e& Kozak i Kaza<| Koza(kiewicz(necki(kowski(czuk(r(czka(rzewski(l( (czek(czy<ski(rski(cki(da(n(czyk(czkiewicz( (ryn(nowski(la(czewski(kow(ryna(<(nkiewicz( (rek(<ski(nko(czenko(na(ka, K[zka, Kozyra.

baran Baran(owski(ek(owicz(kiewiczcewicz(ow(ski( (dziak(dowski(czyk([w, Barani•ak(ecki(k(uk(ec(ewicz(ok(ewski(enko(cz, Bara<(ski(czyk(czuk(czak(c[w, Sa(Z•bara<ski ¯ sa, z ]z rodu\ % Bara<ski, Nabara<czuk ¯ na barana ]nie>: kogo na plecach\.

g'sior G'sior(owski(ek(kiewicz(ski(owicz(czyk(zewski, G"sior(ski(owski(ek, G"siarz, G's•ka(owski(iewski(ecki(i<ski(iewicz(iecki(ak(=awski.

kacz•or(ka Kaczor(owski(ek(kiewicz(uk(kowski(ski. Kaczkowski(a(an(iewicz(o>, Kaczy(<ski(kowski(yk(bura(na(ca(cki(w's(niok, Kacze•rski(wski(rewski(rzewski(rowski(wiak(r, i inne, Skacz•kowski(ko(ewski(y=o(y<ski ¯ s ]z rodu\ % ....

kogut Kogut(ek(owski(owicz(iuk(kiewicz, Koguci•uk(k(<ski(ak, Kogucki, Kohut(nicki, Pituch.

kura ¯ kur ]kogut\ % a ¯ k % ur ]samiec gatunku\ }zg=oski «ku», «ra» ˘ ku•ra, pospolite w j"zykach europejskich i nie tylko, przez to przypisanie nazwisk «kurze» na podstawie samego d{wi"ku szybko prowadzi do b="d[w; • kura/ ¯ courage, corage ]odwaga, m"stwo\,

• kura>, kurasz ¯ holend. ku’ras ]pancerz na piersi\; ros. kiras, ang-franc. cuirass(e, • kurator ¯ curator ]opiekun, kustosz\, • Kuron pisany Kuran, OA, ¯ Zat. Kuro<ska ]Wie<cowa ¯ =ac. corona ¯ gr. korone\, • Koran, wymawiany kuran, qu’ran| Kura(nt(n(ch(si<ski(siewicz(l(ntowicz(k(ci<ski(nda( (szkiewicz(nowski(czyk(j(szewski(cki(=owicz( (szy<ski(nc(nty(szyk(szewicz(kowski(tczyk( (ntkiewicz(tnik(<da(ndy(szko(piewicz(t(kiewicz( (tewicz(biak(czowski(sadowicz(dym(biewicz( (czycki, Kurczak, Ílepokura }tak/e Stepokura$ b='d w pisowni$|, Kwoka. Nie nale/'& Kuras(ik(iak, Kurasz(ko, Kura>(kiewicz ¯ pancerz na piersi, jak wy/ej, tak i Kura/(y<ski, Skura(towicz(tko(k(t(towski(s(cz, Szkurat, `kura& Pa(Plas(Pros(Se(Pi(Ba(Bacz(Pe( (Pieczy(Stepo(Szyn•kura, `kurat& Ma(Pro(Pre(Prze•kurat, Makurath, Ma(Prze•kuracki, Kurago.

kokoszka Kokosz(ka(a(kiewicz(ko(y<ski(ewski(czyk( (czy<ski(anek(yn(ycki(i<ski; Kwoka.

kr[l i kr[lik Kr[l(ak(czyk(ewicz(ewski(asik(ski(ewiak( (ewiak(ica(ewiecki(as(czak(czy<ski(i<ski, Kr[li•kowski(k(cki(kiewicz(czek(czak(<ski, Pekr[l, Podkr[lewicz, Kruglikowski ¯ ros. krug ]kr'g\, podobnie Zacerkowna ]Zako>cielna\ i Proborszcz ¯ ros. borszcz ]barszcz\.

kot }zg=oska «kot» zbyt kr[tka by decydowa: o pochodzeniu nazwiska od «kota», bo zbyt pospolita tak w sk=adni s=[w polskich, np. kotwica, jak i innych| Kot(owski(arski(owicz(ecki(as(ula(ulski(kowski(u=a( (ynia(ala(y<ski, Kocur(ek(owski(kiewicz, Koczur. Nie nale/'& Ko(Jas•kot, Plus(Plas•kota ¯ kot ]d{wi"k\, Skot•nicki(arczak ¯ skot ]byd=o rogate\, Kotwic•a(ki ¯ kotwica, anchor, Kot•=owski(li<ski(larz(larski(larek ¯ kocio= ¯ >redniow. ang. kettlell, ketel ˘ ang. kettle.

mysz }zg=oska «mysz», zn[w, zbyt kr[tka i pospolita, by na tej podstawie przypisa: nazwiska «myszy»| Mysz•ka(ak(k(or(kiewicz(a(y<ski(ko(czy<ski(ewski( (kier(czyszyn(ogl'd(akowski(ograj(korowski( (kowiak(ona(orek(czak(czuk(kal(el(in(uk. Nie nale/'& Myszkowski ˘ Myszk[w, Kamysz(ek, Gromysz, Chomyszyn, Rzy(Rze(U•myszkiewicz, Myszura ^ Misiura ]staropol. sz ^ >\ ¯ mi>, Dmyszewicz, Mamysz.

szczur Szczur(ek(owski(ko(aszek(kowski(kiewicz( (tek(ak(yk(ny(na(ski(ewski(aszyk(ka(owicz, Szczurz•ewski(y<ski(yd=o. Nie nale/'& Jaszczur(a(owski(ski(ek(ok, Wieszczur(a, Goszczur•a(y, Fe(Wa•szczur, Pieszczurkow.

gryzo< Gryz•=o(a(e=ko(ak(ek(el(an(owski(ka(e(o<(got( (akowski(ko. Gryzi•o(k(ak(ecki(<ski(ec(ewicz(ewski(a(ukowski, Nie nale/'& Gryz•mo=owicz(ma=owicz ¯ gryzmo=y ]bazgranina\, Ogryz•ek(ko(=o ]>rodkowa, niejadalna cz">:, pozosta=o>: po zjedzeniu, szczeg[lnie jab=ka\, Zgryz•a(ek(ka(i<ski(iewicz(niak ¯ zgry{liwie ]uszczypliwie z doz' z=o>liwo>ci\; zgryzota, Wygryz(owski, /yd. Gryz•wald(wa=d to ang. Griswold.

KONSTRUKCJA& BUDYNEK, PIWNICA szopa, obora, stajnia, piwnica. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 22. Sad i owoc wi>nia Wi>ni•ewski(owski(cki(k(och(ak(os(ecki( (owiecki(ewicz(akowski(ewolski, Wiszni•ewski(owski(cki(ewicki(ak(a; staropol. sz ^ >.

jab=o< Jab=o<ski, Jab=o•nowski(nka(niec(nski( (nkowski(niak(necki(kow(cki(niowski(nko, Jab=e•cki(ka(czy<ski(k.

orzech Orzech(owski(owicz, Orech•wo(wa.

malina Malin•owski(ka(iak(kiewicz(owicz(o>(ski(iewicz, Mali<ski, Smali<ski. Nie nale/'& Maling(er(ga(gowski.

>liwa Íliw•i<ski(a(ka(owski(czy<ski(iak(akowski(ak(icki( (ecki(kiewicz(onik(o<(kowski(iok(ko(ski(arski( (czak(erski(oski(a<ski(iany(ocki(oniuk(ieski( (ie<ski(iana(ierski(nicki(an(oniok(kowicz(ianka.

Dzi"cio=(owski(kiewicz(ek(a, Dzi"ci[=, Zi"ciowski, Dzi"cie•lski(lewski(lak, Dzienci•o=(elski(elak(elewski. Nie nale/y ]$\& Dziencina.

dzierlatka Dzierlat(ka(ko, Derlat(a(ka(ko. gawron, ˚wrona Gawron•ek(niak(niuk(nski(kiewicz(owski(ik, `wron& Sa(Wa(Szko(Ílepo(Ska(Ja(Ha•wron, Chawron, ?a(Za(?y(?e•wronek, Za(Zy•wronko, Zajwroniak, Gawro<ski, Chawrona; Wawron•owicz(iak ¯ Wawro.

gil Gil(ewski(ewicz(arski(owski(as(ski(icki(arowski(is( (i<ski(ak(uk(ecki(un(ek(ejko(u<(ka. Nie nale/'& Gill, Gil•ner(eta(lner(lmeister(la(ler(ga(ge( (meister(ar(majster ¯ gild ]cech\; Gilbert.

g=uszec G=usz•ek(ak(ko(czak(kowski(cz(kiewicz(czyk( (y<ski(yk(czy<ski(czuk(niewski(ewski(czyszyn( (czenko(akiewicz(cz(enina(ec(onek(okas( (anowski(ka(enkow(ecki, Og=uszk•a(o, Ag=uszewicz ¯ a ]z rodu\ % G=uszewicz, Gog=uszk•o(a.

go='b Go='b(ek(iewski(owski(czak(iowski(iecki(ka(

grusza Gruszcz•y<ski(yk(ak(ewski(ynski(elak, Grusz•ka(ecki(ewski(kiewicz(kowski(eczka(a(owski( (ko(ewicz(nis(el(ko>(y<ski(nic(ycki(nik(yk(ak( (to(ewicki(perski(ta(lik(ke. Podgrusz•ecki(wski, Pogruszewski. Nie nale/'& Nagrusz, i /ydowskie& Grusz•feld(weld(ke.

gdula Gdul•a(ewicz(ski(i<ski.

czere>nia Czere>ni•owski(ak(ewski(a.

Grupa 24. Ptak ptak

dzi"cio=

Ptak(owski.

bekas Bekas(iewicz(iak(i<ski(ik, Beka•sz(szy<ski. bocian Bocian(owski(iak(ek(kiewicz. cyranka Cyran(kowski(owski(ek(owicz(kiewicz( (ka(iak(a(ik(o(iuk.

czajka Czajk•owski(a(o(owicz(iewicz(in. Nie nale/'& 1. `czajka& Mi(Pie(Pi(Mu•czajka, 2. `czajko& Pie(Mu•czajko ¯ piec, muka ]m"ka\.

czapla Czapl•a(i<ski(icki(ewski(arski(ejewicz(ak( (ik(ok(uk(is(ikowski(o(inski(ejewski(ijewski.

czy/ Czy/(ewski(yk(ak(owski(ycki(ykowski(owicz(o( (kowski(ewicz(y<ski(ykiewicz(niak(nikowski(a. Czy/nie•wski(niejewski(nielewski(kiewicz, Szczy/a<ski ¯ sz ]z rodu\ % Czy/a<ski.

:wierz ]cietrzew\ Cie:wierz, Çwierz. derkacz Derkacz(ewski(ew. drozd Drozd(owski(ek(a(owicz(alski(el(ecki(enko(yk( (ow(akiewicz(ol, Dru/d/el, Dr[zd, Dro{d{, Drozdz(owski(ol(iok(iel(ik(i<ski(iak(iewicz(ikowski, Dro{dzi•k(el(ok(kowski(ewicz(ak(uk(ski(o=(ecki.

dudek Dudek, Dudk•iewicz(a(owski(o(owiak(in, Dudzewicz, Dudzi•<ski(ak(k(c(ec(cz(uk(cki(sz(kowski(n(s(nski( (e<(ewicz(aniec(acha(e<ski(enko(ejy<ski( (eniec(akiewicz. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

(ski(owicz(czyk(ko(kowski(kiewicz(ecki, Go="b•ski(owski(czyk(niak(erski(nik(ecki(kiewicz( (owicz(ka(ek, Go="bi•owski(ewski(cki(ak(ewicz(ecki(eski(kowski( (arz(wski, Go=omb(ek(biewski(owski(iak, Go=emb•iewski(iowski(owski(ka(ski(erski(iecki(icki( (nik(ieski(niak(ecki(iak, Holub(ek, Ho=ub(owicz(owski(ek(ecki(czuk(czat(ko( (niak(czak(ka(asz(cow(enny(kow, Ho=ubi•ec(uk(cki(czko(k(<ski(nka(enko(ak, Bia=ogo='bek, Cho=ub(ek(iec. Nie nale/' ]$\& Bogo="bski i Bogo=embski.

indyk Indyk(a(iewicz, P(B(W•indyk, Windyka, Pindykiewicz

jask[=ka Jask[=•a(owski(ecki(d, Jask[=k•a(owski, Jask[l•ski(ecki(ak, Jaskul•ski(ak(a(ecki(la(ka(ke, Jasku=•a(owski(ka(ecki(akowski, Jasko•lski(=a(la(lla.

jastrz'b Jastrz'b(ek(ski(owski, Jastrz"b(ski(owski(iec(iowski(ek, Jastreb(off, Jasrz'b.

kania Kania(k(sty(sta(burka, Kanie•wski(cki(wicz(ra(pie<. Nie nale/'& 1. `kaniak& Dzie(Pasz(Pre•kaniak, Pikania, 2. `kaniec& Nat(Sie(Wil(Pietru(Pel(Dzicz(Wo=(Mac( (Andru(Marcin(Wo=u(Ka>(Pe(Mic(Rysz( (Dziecz(Wieli(Jasz(Dy(Marocz(Kau•kaniec.

kawka Kawka, Kawczy<ski. Nie nale/'& `kawka& Ku(+ys(Tru(Trzas(Tur(+y(Kli(R"(Kru•kawka.

kos Kos(i<ski(owski(iorek(or(ecki(icki(akowski(ek(ik( (iorowski(ewski(s(ela(iak(iec(owicz(ak(ki(acki( (ikowski(o<. Nie nale/'& Kos•sakowski(sowski(sak ¯ Kozak Kosobudzki ¯ Kosobudy, Kosieradzki ¯ Sieradz, Kosiba, Kosiedowski, Kosman.


NAZWISKA W POLSCE kruk

sowa Sowa(=a(da(cki(la(lski(cz(<ski(dski(rt(rski(dzki.

Kruk(owski(ar(iewicz(owicz(ierek(owiecki(iel(urka( (li<ski(ow(is([wka(owka([w(awka, Krucz(ek(kowski(y<ski(yk(a=a(kiewicz(ykowski(ak( (ewski(alak(ko(ewicz(aj(o<(kow(e<ski(o=( (anowski(yc(i<ski(enkow, Skrukwa, Skruczaj ¯ s ]z rodu\ % Krukwa, Kruczaj. Krukeberg.

krzeczot Krzecz•kowski(owski(ek(y<ski(ewski, Krzyczkowski, Czeczot(ko, Cecot; tak/e od skrzeczka& Skrzecz(kowski(y<ski(yna(ek(ko ¯ s ]z rodu\ % Krzecz.

kuku=ka, g/eg/[=ka Kuku=(a(ka(owicz, Kukul(ski(ak(i<ski(a(la(iczyn, Kuku•czka(:(>(c(cki(cz(k(szka(szkin(ska(tis(s(czko, Kuko•wski(wka(wiecki(tko(rowski(fka(=owicz(lka(r( (wicz(lewski(lus(lnik(sz(lski, Skukulski ¯ s ]z rodu\ % Kukulski. Grzeg•rz[=ka(rzu=ka(rzuli<ski(rzak(rzu=a(rzo=ka(u=a( (o=ka(rz[=ko([=ko, Grzez[•=ka, Grzezu•=ka(li<ski, Grzez•i<ski(ierski(i[=kowski. Nie ma innego wyrazu w j"zyku polskim pisanego bardziej r[/nie – przez r[/ne U ]«[» i «u»\, przez r[/ne ? ]«rz» i «/»\, i brakuj'ce G, do tego stopnia, /e i mnie zabra=o chwil" do uporz'dkowania pisowni i przekazania jej w prostej formie. M"tlik form. Nie ma wyrazu kt[ry “bogactwem” form zapisu m[g=by cho: troch" zbli/y: si" do g/eg/[=ki.

kulik, dzi"cio= Kulik(owski(kiewicz(owicz(ow(ian([w(owiec, Kulicz(kowski(anka(enko, Szkulik, Okulik ¯ sz, o ]z rodu\ % Kulik, Okulicz, Akulicz ¯ o, a ]z rodu\ % Kulicz. Nie nale/'& 1. `kulik& Pi(Ma(Wa(S(Mi(H=ad(Pa•kulik, 2. `kulicz& Mi(Wa(Mar(Saw(Bi•kulicz.

kurek Kurek, Kurecz•ko(ka, Nie nale/'& Misz(Pis(Ku•kurek.

kuropatwa Kuropat•wa(nicki(wi<ski(owski. =ab"d{ +ab"dz(ki(iewski(i<ski, +ab'd{, +abend•a(owicz(zki(zi<ski(ziewski

orze= Orze=(ek(owski(ko, Orzo=, Or=•owski(owicz(ow(o>([w(amowski(owiec(ukowicz( (anowski(owiejski(yk, Orli•<ski(k(kowski(cki(cz(g[ra(ch(ta(kiewicz(c(now, Orla•k(<ski(nkowicz(<czyk(>(nka(cz(nczyk(nkiewicz. Nie nale/'& Ch(G(B•or=owski, Gor=ow, Hor•=aj(=uza.

paw Pawli(cki(na(nka(<ski(iarz(iak(ow([w(owicz(orz. przepi[rka Przepi[rk•a(owski(kiewicz. puchacz Puchacz(ewski. puszcz Puszcz(ewicz(y<ski(ykowski(yk(a=owski(a=o( (ak(ecki(owicz(ok(a.

sikora Sikora(a(ski(owski(ra(owicz, Sikorz(ak(ewski. skowron Skowron(ek(owski, Skowro<(ski. s=owik S=owik(owski(ow, S=owiczek.

Nie nale/'& `sowa& Przy(Ma(Mas(La(Li•sowa, Melisowas, Pisowa•cki(dski, Wisowat•y(a, Krysowat•y(a i Kresowat•y(a ¯ kres.

s[jka S[jka, Sojk(a(o(owski(e(in, Sujk•a(owski(o, Ps[jka, Psujka.

sroka Srok(a(osz(owski(ol(ocz(o(os, Syroka, Seroka, Srocz•y<ski(yk(ak(kowski(ek(an(ko, Sorok•a(o(owski(osz(in(iewicz(ulski(opas(anycz(os.

szczygie= Szczyg•ie=(ielski(=owski(lewski(lak(io=(=o( (li<ski(ie=ek(iecki(iol(iel(elski(=a(ie=da([lski(o=( (=owicz(e=(ielniak(u=a(=[w, Szczegiel•niak(ski, Oszczygie= ¯ o ]z rodu\ % Szczygie=. Nie nale/y& Piszczyg=owa ¯ pisk % g=owa.

szpak Szpak(owski(owicz(iewicz(ut([w, Szpacz•y<ski(ek(ko. Nie nale/'& `szpak& Czy(+u•szpak.

trznadel Trznad•el(lewski. wilga Wilga(n(t(tek(nowicz, Wilgo•s(sz(siewicz(rski(wicz(rz(szy<ski(szewski(wski.

wrona, ˚gawron Wron•a(ka(owski(kowski(ecki(ko(ek(ski(owicz( (kowicz(kiewicz(owiecki(czewski(arowicz(olas. Wroni•ecki(ak(szewski(ewicz(kowski(ewski(sz(uk( (arski(cz(erski, Wro<•ski(kowski(szczyk(czak, Worona, Woron(iecki(owicz(ko(a(iec(owski(iak(ecki(in(kowicz( (kiewicz(icz(iuk(ik(icki(iuch(cow(is(iewski(ow( (Iewicz(ienko(y(tkiewicz(o(ka(kow(ok(/ew( (czuk(kin(iszczy(czak, Szawro<ski ¯ sza ]z rodu\ % Wro<ski. Nie nale/'& 1. `wro<& Ga(Wa(Ska•wro<, Ga(Ílepo(Wa(Ska•wro<ski ¯ gawron i skowronek.

wr[bel Wr[ble•wski(wicz(ski(rski(cki, Wr[bl, Wr[bl(ak(icki(owski(ik(i<ski, Wrubli<ski.

zi"ba Zi"b•a(i<ski(icki(owicz(acz(kowski(iec(orak(aczewski( (ka(ora(li<ski(rowicz(owski(ik(olewski(ica(al(ura, Ozi"b•=o(=a(=owski(a=a(=y(lewski, Zazi"b•=o(ikiewicz(=owski(a=a, Nazi"b•=o(=y(=o, Uzi"b=o ¯ za ^ na ^ u ^ po % Zi"b=o. Ziemb•a(icki(i<ski(la(ikiewicz(owski(owicz(licki(cz( (li<ski(orski(iewicz(a<ski(akowski(orak(ik( (aczewski((al(=owski(olewski(o(ora(rowicz( (lewicz(ica(iec(kowski(ka(ek, Dziemb•a(owski(a=a(or(aj(ala(ek(ulak(akowski( (orowski(urski(ak(orowicz, O(Na(U•ziemb=o, Oziemb•=owski(lewski, Poziemba, Godziemb•a(ski, Zdziemborski, Dziomba, Nie nale/y& Dziuba – syn Dziuba, ¯ Dziub % a ]syn\; «dziomba» nie wchodzi w konflikt z «dziobem».

/uraw ?[raw(ski(i<ski(ik(icz(icki(owicz(ek(na(ny, ?uraw•ski(ik(icz(i<ski(iecki(ek(icki(ka(lew(el(a(owicz( (iak(ny(na(lewski(iel(iec(low(l(nik(czyk(czak, Zuraw(ski(ik(iecki(icki, Szurawski ]staropol. Sz ^ ?\.

sok[= Sok[=(ka(ek, Soko=(owski(owicz(ek(a(ow([w(anko(ucha, Sokol(nicki(li<ski(ik(ski(uk(ewicz(nik(l(ak(an(owski(is( (icz(icki(e<ko(lik, Soku=(ka, Wysokolski ¯ wy % Sokolski, lub wysoko % Sokolski. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 26. B[r, las, gaj puszcza Puszcza ]lecz tak/e Puszcza ¯ Puszcz(yk % a\.

las ¯ s=aw.-ros. les, s=owo prastare, dlatego kr[tkie, jednosylabowe, i zg=oska wchodzi w sk=ad innych s=[w, a tak/e pospolita w innych j"zykach. Przez to wyselekcjonowanie «lasu» ze s=ownictwa jest wprost niemo/liwe bez pope=nienia b="d[w Las•kowski(ek(ki(ocki(o<(ecki(ak(ik(ko, Podlas•ki(ik(si<ski, Podlasz•uk(ek(ewski, `las& Skoczy(Szumi(Za(Szum•las, Wa(Pod•lasek, Inne, nieokre>lone «`lasy»& Ga(Ku(Wa(Mik(Gaw(Nik( (Cichow(Pata(Fi(Ba(Du(O(Go(Popie(Kit(Gryg( (Mi(Pie(K•las ¯ kula ]ziemia\, go=y, popielaty, pipi[=, Popie•l(=uszko, Nikolas, i inne.

d'b ¯ dub, s=aw. U ˘ pol. Å, ´. D'b•ek(kowski(ski(kiewicz(al(a=a(ecki(ik(lewski(czak( (orowski(er(czy<ski(lowski(czyk(k(ka(owski( (czewski(a(kowicz(alewski(/a=(ec(ko(iczak, D'br•owski(owa(owicz([wka(o>(owiecki(owny(owna( (osz(rosiak(rowiak(o(u>(ot(owicki(oski([wna( ([wko([wny(owalski(owo(at(ow(oszek, D"b•ski(owski(icki(i<ski(ek(iec(kowski(osz(niak(ecki( (czy<ski(czak(owczyk(iak(owiak(y(owy( (og[rski(owa(owiec(ny(a=a(owicz(ik(niewski( (na(a(rowski(nicki(akowski(owiecki(ina(iczak( (inski(li<ski(oski(ko, D'brz•alski(a=(elecki(ak, D'b/a=, Por(Staro•d'b; Krasnod"bski, Koz(Z•d"ba, Pod(Po•d"bski. Domb(rowski(ek(rowa(kowski(rowicz(rzalski(ka(ski( (rza=(rot(lat(ke(/alski(rat(aj(row(iniak(ik(owski, Demb•i<ski(owski(ski(ek(icki(kowski(owy(ny(czy<ski( (inski(na(iczak(ecki(y(o<czyk(owa(owiak(niak( (ina(iec(ler(rowski(nicki(czyk(icz(ik(owiecki( (czak(a(onczyk(iecki(ia(e(on(eck; Podembski, Dembkowski. Nie nale/y& D'browolski ¯ Dobrowolski.

dub Dub(iel(icki(i<ski(aj(as(el(ik(is(owski(ielecki(rowski( (aniewicz(iela(owik(rawski(ielak(ert(isz(iak( (anowski(azniowski(er(a(iec(czyk(il(ski(acki( (ie<ski(anik(ieniecki(ij(la(la<ski(in(rownik( (linowski(ielski(ec(ak(iecki(ielczyk(nicki(licki( (las(ina(ilas(iella(ielis(ilis(yk(ek(iniec. Wyduba. Nie nale/'& Ku{dub, Chodubski ]$\.

grab Grab•owski(arczyk(ski(i<ski(iec(arek(ka(ek(arz( (owicz(ias(owiecki(ara(czak(o>(arski(an(kowski( as(o<(owiec(czy<ski(ia(a(da(owy(icki(alski( (lewski(arkiewicz(ianowski(ania(ik(arczuk(osz( (iszewski(owa(iasz(usi<ski(ny(czyk(na(ala( (lowski(us(iak(elus(olus(czewski(ia<ski(u>(is( (ecki(czan(iwoda(a=owski(acki(eus(czuk(ysa( (acz(e(ikowski(isz(iarz(inok. Na(Za•graba, Na(Za(P[=•grabski, P[=(Mur•grabia, Zagrab•i<ski(czy<ski(ka, Malgrab, Wygrabek, Ograb•ek(isz.

jawor Jawor(ski(owski(ek(owicz(nicki(ecki(nik(ucki(ocki( (a<ski(czak(czykowski(e<ski(uk(udzki(o<ski(ki, Jaworz(y<ski(yn.

klon Klon(owski(ek(ecki(owicz(kowski(skowski(iecki( (k(czy<ski(onowiecki(ka(nek. Nie nale/' ]$\& Klon•n(der(z(fas(c.

jesion Jesion(owski(ek(kowski(czak(a(owicz(ow, Jasion(owski(ek(owicz(as(is(a(czak. Nie nale/'& Jesionk•a(iewicz, Jasionk•a(owski. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

olcha Olsz•ewski(ak([wka(a<ski(owy(owski(y<ski(yna( (owa(anowski(ok(ar(owiec(=a(ynka(acki(a( (ewicz(y<ski(ycki(owiak(yk(tyn(anka(anicki( (ewik(aniecki(anecki(onowicz(owik, Olch•awa(owik(owy(a(owski(awski([wka(owa( (anowski(owicz(owiak(in(owiecki. Nie nale/y ]$\& Cholcha.

modrzew Modrze•jewski(wski(cki(jowski(wiecki(r(lewski(jski.

kalina Kalin(owski(a(ka(ko(owicz(kowski(ski(uk( (kiewicz(ecki(ek(czuk, Kalini•ak(ecki(ewicz(n(ch(ec(k(cz(cki(czenko(c(kidis, `kali<ski& S(Wi(Cze(Sz(Szto(Sza(Pa(T•kali<ski. Nie nale/'& Gukalin, Szakalinis ]$\.

jarz'b – Sorbus, krzew o czerwonych owocach Jarz'b(ek(kowski(ski(kiewicz(czyk(ka.

jarz"bina – Sorbus ancuparia, gat. jarz"bu Jarz"b(ski(owski(i<ski(ak(owicz(iak(kowski(icki(ek( (czyk(ecki(kiewicz(a, Jarzem•bowski(ski(i,ski(ek(owicz(ecki(kowski(czyk, Jarzebi<ska, Jarzbi<ski.

lipa Lipa•i<ski(ski(ka(owski(nicki(czy<ski(kowski(owicz( (ok(iecki(ecki(ko(iak(iarz(ut(owiecki(ie<(ke(ian( (ig[rski(owczan(us(tak(ina(owczyk(icki(niacki( (niak(czak(ieta(iszko(inski(niewicz(niewski( (ianin(czyk(czewski(iarski(owiec(iejko(owy( (owa(czuk(ik(kiewicz(ny(o<ski(in(szyc(anowicz( (anowicz(na(nowski(ek(ich(sa(atow(niarski, Podlipn•iak(y(a, Pod(Za(Ty(Do•lipski, Nielip•i<ski(niak, Nielip•owicz(ink, Polipowski, Przylipiak. Nie nale/y& Liponoga ¯ lipo ¯ limping % noga.

brzoza Brzoz•owski(a(owiec(owicz(owy(owa(ek( (nowski(ka(ok(o<(kowski(ecki(ko(an(iewski(y( (ak(kiewicz(czyk(on(i<ski, Brzez•i<ski(icki(ina(owski(inka(icha(ik(iecki(inski(iak( (ia<ski(ek(o,(iok(in(ny(iewicz(iewski(y<ski( (niak(na(ula(ewski, Brze{•niak(nicki(ny(i<ski(na(niakiewicz(kiewicz, Brz[s•ki(kiewicz(ko(kowski(towicz(tek(towski(tewicz( (kiewicz(towski, Brz[z(ka(y(ek(ko(an(kiewicz(iek, Brz[•>cikowski(szczyk(>ka, Brzuzka, Obrzez(Obrze{•giewicz, Zbrze{n•iak(y(a, Zbrzezn•iak(y(a(, Nadbrze{n•y(a, Nabrze{ny.

wierzba Wierzbi•cki(<ski(c(k(ak(ca(eniec(nka(a<ski("ta, Wierzb•owski(a(owicz(anowski(o=owicz(owiecki( (o=owski. Nie nale/'& Íwierzb(i<ski(in(inowicz ¯ >wierzb.

=oza +oz•i<ski(owski(a(icki(owicki(k(iak(dowski(owicz( (owiecki(yniak(iuk(yk(owik(ienko(owy(owa( (iczonek(ecki(ga(iec(y<ski(ynyk(ynek(iewski.

leszczyna, kleszcz, szelest ¯ s=aw.-ros. les ]las\ Leszcz•ak(enko(ar(e<ski(ycki(y<ski(yniecki(ucki( (e=owski(owski(yszak(ok(aniecki(ykowski( (ka(i<ski(yn(y, Wa(O(G(B(Za•leszczy<ski, Cieleszczyn, O(A(Za(Wa(Mi(Da(Ku(Sze(Po(Mie(B(Ze(Wie•leszczyk, O(Wa(Do(Za(Mi(P(Pi(Pe(Bo(Bie(Pie(Po•leszczak, Wa(Nie(Mi(Bo(Pod(Sze(Me(Za(Te(Ce(We(Ma(Ob( (P(Bie(Ha(Ho(O•leszczuk, Aleszczerikowski, Za(Mie•leszczenko, Oleszcz•ak(yk(uk(yszyn. Kleszcz(ewski(y<ski(ka. Leszczy•<ski(k(szyn(=owski(yniak(ynowicz.


NAZWISKA W POLSCE W zestawie potencjalnie nazwiska pochodz'ce od Leszczyc – herbu szlach., leszcz – gatunku ryby, i Olek – zdrobnienia Aleksander.

sosna Sosn•owski(a([wka(owicz(ecki(owiec(owy(al( (owik(owa(icki(ierz(iak(kowski(ica(ik(owka(iuk( (iok(iecki. Sosen•ko(kiewicz(ka, Sose<•ski(ko. So>ni•cki(ak(erz(ca(k(ecki(ok(a(ewski(in(owski(j(arz( (kowski(aczy<ski.

>wierk Íwierk(owski(osz(ot(ula(ocki(iel(o(owicz(la<ski( (ocz(acz, Íwiercz•y<ski(ek(ewski(yna(ok(ak(yk(kowski(nik( (owski(akowski Swiercz(y<ski(ek(ewski(yna(ok(ak(yk, Swierk(owski, Íwirk. Nie nale/'& Swierko•t(sz(cki ¯ :wierkot ]`ot ^ d{wi"k\, Swierkiel ]hebr.$\.

jod=a Jod=a, Jod=o•wski(wiec(>(wicz(siewicz, Jedl•i<ski(ikowski(ecki(iczka(ak(ina(iczko(icki(wski( (inski(inek.

chojna ˘ choinka ]jode=ka na Bo/e Narodzenie\ Chojn•acki(owski(icki(a(iak(ecki(iarz(o(oski(y, Choin•a(ka(kowski(ski(acki(owski, Choi<ski, Ochojna ¯ o ]z rodu\ % Chojna.

buk Buk(owski(owiecki(owiec(alski(o(owi<ski(si<ski( (owy(iewicz(owczan. Nie nale/'& Buka=a ¯ bucze:, Dzbuk ¯ zwuk ]d{wi"k\, Buk•s(sa ]$\, `buk& Sej(Ko=(Szczer(Kole•buk, buk`& Buk•at(olt(raba(=ad(=aho(artyk.

cis }zg=oska zbyt kr[tka, zbyt pospolita, by na jej podstawie bezb="dnie przypisa: nazwiska «cisowi»| Cis(owski(o<(ewski(i<ski(akowski(iak(co<(icki(iuk( (iewicz(ielski(yk(towski.

osika Osi•<ski(ecki(ak(ka(ca(cki(ewicz, Osik(owski(owicz(iewicz. Nie nale/y& Kosikiewicz ]$\.

czeremcha Czeremcha, Czerem•uga(a<ski(szy<ski( (uszkin(ski(u/y<ski(uzi<ski(urzy<ski(czuk( (kiewicz(aga(usiak(szczy<ski.

krzak Krzak(owski(kiewicz(lewski, Krzok. `krzak& Maj(I(Mi(Dy•krzak, Skrzak ¯ s ]z rodu\ % Krzak. Nie nale/'& Iskrzak ¯ iskra, lub is ]z rodu\ % Krzak, Mokrzak ¯ mokrymocz.

krzew Krzew•i<ski(ski(icki(ina(niak(iniak(ica(iak(iecki(ik, `krzewski& Za(Ja(Do(Mo(U(Nowo(Dy(S(Mi•krzewski, Zakrzewicz, Pokrzew•i<ski(nicki. Nie nale/y& Daukszewicz ¯ lit. Daukszta.

Grupa 28. Dzicz le>na kozio= Koz=•owski(owicz(ow(ecki(owiec([w(owiecki(o( (owicki(ewski, Kozio=(ek(kiewicz(ko(a(kowski(owicz(=, Kozie=(=o(ek(=(ko(a, Koziel(ski(ec(ewski(czyk(ecki(ewicz(ek.

baw[=, bia=ka, bober, borsuk, dzik, gronostaj, jele<, je/, kuna, =asica, lis, =o>, mi>, nied{wied{, ry>, sarna, sob[l, tch[rz, wilk, wiewi[rka, /bik, /ubr; zwierz. Grupa 30. Dzicz polna i g[rska zaj'c Zaj'c, Zaj'cz•kowski(ek(kiewicz(y<ski(ewski(owski, Zaj"czkowski.

polna& chomik, suse=, skrzeczek; g[rska& >wistak. Grupa 32. Kwiat, ro>lina jemio=a – ro>lina zimotrwa=a, paso/yt drzew Jemio=(o(a(ek(owski(kowski, Jemia=kowski.

kwiat – organ rozmna/ania ro>lin nasiennych Kwiat•kowski(ek(o<(osz(ecki(osi<ski(kiewicz(os( (uszewski(ulski(yszek(owski(on, Kwiet•niewski(niowski(niak(o<(ko(nicki(owicz, Okwiet.

ziele, zio=o – ro>lina zielona, u/yw. w lecznictwie Zieli<ski, Zielin•ski(a(ko(kiewicz(ka, Zi[=k•owski(o(iewicz(o>, Zi[=•ek(ecki(czyk(tkowski(czy<ski, Je(Przy•zi[=kowski, Przyzi[=kiewicz, Mi(Ga(Pod(Nie•dzieli<ski, Dzieli<ski, Niedzielin, Niedzi[=k•o(a, Dzi[=k•o(a, K'dzi[=ka.

lewanda Lewand•owski(owicz(rowski(a(erski(oski, Wa(Ba•lewander.

szafran Szafran(iec(ek(niak(owski(owicz(ko( (kowski(niuk(kiewicz.

pokrzywa Pokrzyw•nicki(i<ski(ka(niak(iec(ko(czy<ski(iak(icki.

babka, bakon ]Bakun\, bluszcz, b=awat, bratek, chaber ]Haber\, choszcz, chrzan ]Krzan\, fijo=ek, go{dzik ]G[/d/\, piwonia, je/yna, r[/a, kukurydza, wyka, dzi"giel, mak, maciejka, mlecz, kostrzewa, lebioda, perz, skrzyp, so>nica, wrzos, papro:, tyto<, rogoza ]Rogoz, Raguza\, rumian(ek ]Romianowski\.

bez – krzew, =ac. Sambucus; 3 odmiany bzu Bez CZ´ÍÇ DRZEWA ga='{, kloc, dyl, k=oda, pie< i pniak, korze<, s"k, szyszka, drzazga, trzaska, mech; jemio=a w grupie 32. Kwiat, ro>lina. pniak St"•pie<(pniak(pniewski(pi<ski(pnik(nicki(pniowski( (pniewicz(pnikowski(pniarek(pi<(pniakowski i in. Stem•pie<(pniak(pin(pniewicz(pi<ski(pniewski(pnik( (pi<(pnakowski(pniowski i inne. St"`, Stem` ¯ ang. stem. Nie nale/'& St"p` ¯ krok.

Grupa 34. Ro>lina ogrodowa burak ]Burak, Borak\, cebula ]Cybula\, czosnek, groch, kapusta, sa=ata ]Sza=ata\, koper, mak, og[rek, rzepa, szczypior ]Szczypi[r\, marchew, chmiel, fasola ]Fasula\. Grupa 36. Pole, ='ka niwa, ozimina, rola, socha, lemiesz, skiba, ozimina, k=os, /yto, owies, wyka, j"czmie<, ziemniak, konop, siano, k'kol, stok=osa, komosa.

GRZYBY ma>lak, rydz, i inne. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 38. Owad i robak owad; b'k, /uk, chrab'szcz, chrz'szcz, chru>ciel i chruszcz, :ma, komar, motyl ]Matyl\, mucha, m[l, paj'k, pszczo=a, osa, szersze<, trzmiel, wa/ka, liszka, robak, czerw, mr[wka, kleszcz ]Kliszcz, Klyszcz\, >wierszcz ]Íwirszcz\, biedronka, zezula ]Zazulczak\, mol ]Mol, M[l\. Grupa 40. Rzeka, staw, woda leszcz Leszcz(yk(uk(ak(ewski(ewicz(uch(awski(orz. ryba, dorsz, karp, kie=b, oko<, piskorz, p=otka, >led{, jesiotr, ukleja, mi"tus, sum; >limak, ma=/, rak, /aba, /[=w. Grupa 42. Cz">: cia=a g"ba G"ba(la(rowski(l(lski(rski(ra(=a(rzewski(cki(cz( (czka(lik(lczyk(czyk(rt(rowicz, Gemba(ra(lczyk(la(l(rowski(lski(rzewicz(=a(rski(lik( (czka(cz(cki(rowicz(szewski, Moczyg"ba, Gemba, Moczy(Moci(Moczi•gemba.

g=owa G=owa•la(nia(ty(ta(dzki(k(=a(lski(c, G=owac•ki(i<ski(iuk, G=owacz(ewski(czowski(czyk, `g=owa& Boli(Warzy(Piszczy(Bia=o(Stuli(Kr"ci(Si( (Ostro•g=owa. te/ mo/liwe& staropol. g=owatka ]konop\ ˘ G=owacki.

gnat Gnat(owski(ek(kowski(owicz(iuk(kiewicz(yna( (ner(zy(yk(o<ski(yszyn(y, Parzygnat, Hnat. Nie nale/', niepewne& Sygnat(owicz(or ¯ sygnet, Bognat ¯ bagnet, Dygnatowski ¯ dygnitarz.

k"dzior K"dzior(a(ek(ski(czyk(ko(kowski, K"dzier(ski( (awski(a(ewicz(owski, K"dzierz•awski(y<ski.

modzel Mozel(ewski(uk, Model(ski(ewski(owski, Modzel(ewski(an(ik(ewicz(owski, M"dzelowski, Modzylewski, Modzolewski, Mondzielewski, Mozolewski, Muzalewski, Modelewski; Gniot.

noga Noga(lski(l(la(cki(s(wka(>(<ski(=a(cz(wczyk(t( (czewski(wski(dowski, `noga& Stawi(Kurzy(Grzebi(Swi(Czarny(Der(Sto(Przy( Íwino(Pater(Kozi(Szaj(Kuter(Lipo(Bia=o(Koso( (Saj(Mi(Szawer(Raj(Drobi(Szej(Dur(Her( (Marty(Szper(Trzy(Szawar(Lipia(Czw[r(Sper( (Bie=o(Szewer(Pili(Íwier•noga. Nie nale/'& Nogaj(czyk(ewski(ski ¯ Nogaj, tatar. imi".

paluch Paluch(owski(iewicz(owicz(niak(ow(ewicz(a, Palusz•kiewicz(ek(ak(ewski(czak(y<ski(czyszyn(ka( (uk(czyk(ik(ko(ewicz, Palus(i<ski(iak(ik(ko(ek(iewicz(sek, O(S•paluch ¯ o, s ]z rodu\ % Paluch.

pi"ta Pi"ta(k(l(s(kiewicz(szewski(ra. ucho, uszy }zg=oska zbyt kr[tka, zbyt pospolita, by na tej podstawie przypisa: nazwiska «uszom» nie pope=niaj'c b="du| Uszy•<ski(cki }Uszyca – rz. na Podolu, dop=yw Dniestru, mog=oby by: Uszyca ˘ Uszycki jak rz. San ˘ Sanocki|. Suszy<ski, Suszycki ¯ s ]z rodu\ % Uszy•<ski(cki.

w's W'si•k(kowski(ewicz(<ski(cki(ewski(el(ak( (kiewicz(o=ek(akowski(ura(l(niak(atycz(erski( W's• owski(owicz(ek(ala(acz(ak(ewicz(alski(at(ecki( (aty(a=a(ewski(ata(o/nik(=aw(kiewicz, W'sz•ewski(czak. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

`w's& Bia=o(Str[j(Stroi(Stroj(Koczy(Goli(Czarno( (Kapi(Struj(Skoczy(Kaczy(Tr[j•w's, Waraw'sowski, Baraw's. Nie nale/'& Po(Ble•w'ski ¯ Pow'zki ¯ po % w"ze=.

z'b Z'b(ek(kowski(kiewicz(czy<ski(czyk(ecki(ik(er( (ro<(kowicz(erg(ski(rowicz(ala, Z"b•ala*ik(alski(a=a(ek(acki(ski(aty(ko(owicz(ol(ak( (ata(al, Zubi•k(el(ak(lewicz(<ski(elewicz(elik(cki, Zub(a(ek(el(owicz(ko(kowiak(ala(elewicz(kiewicz( (czy<ski(owski(ka(alski(al(kowski(a=a(erek( (alewicz(aszewski(acz(kow(aniak(ow(lewicz( (yk(czewski(a<ski(eil(czyk. Bia=oz'b, Wyroz"bski, Piskozub, Be(Bez•zubik, Bizub, Ho=ozubiec, Tryzubiak.

/ebro ?ebr•owski(yk(anowicz(ucki(u<(o<(o<ski(ecki(un. Nie nale/'& ?ebra•cki(k(ok(akowski(a=a ¯ /ebra:.

/o='dek ?o='d•ek(kiewicz(kowski(owski(kowicz(ecki, ?o=ondek. Niepewne& ?o='•d{(dziejowski(dz(dziewski ¯ /o='dek lub /o='d{ – nasienie d"bu.

/[=: }zg=oska wchodzi w konflikt z «/[=tkiem», przez to oddzielanie jednego od drugiego na podstawie samego d{wi"ku szybko prowadzi do b="du| ?[=ci•<ski(ak(k, ?[=czy<ski. Nie nale/'& ?[=t•owski(ek(a<ski(ak(y(aszek(kowski( (a(ko(kiewicz(aniecki(yszek ¯ /[=tko, centralna cz">: jaja kury.

oko, bark, pacha, migda=, sad=o, flak, kiszka, jelito, p"pek, /y=a i /ylak, broda, =okie:, garstka, palec, kostka, stopa, gniot, biodro, ku>(ka, fiut, cipka, cycek, czupryna. Grupa 44. Jad=o i picie strawa, specja=; barszcz, /ur(ek, ros[=, klusek ]Kl[ska\, kasza, krupa, jag=a, budy<, kisiel, lizak, cukier, jajecznica, kromka, pajda, pieczywo, bochen(ek, bu=ka, chleb, grzanka, makowiec, ko=acz, obarzanek, ciastko, piernik, boczek, kie=basa, piecze<, schab, szynka, w"dzonka, golonka, w'tr[bka, skwarek, sz(s•malec, bigos, placek, pier[g i piero/ek, pyza, olej, sur[wka ]S[r[wka\, sa=ata, :wik=a, grzyb, mleko, mas=o, ma>lanka, >mietana, twar[g, serek, gomu=ka ]Gomu=ka i Gom[=ka\, owoc, jagoda, bor[wka, poziomka, orzeszek, mi[d, wino, w[dka, gorza=ka, piwko, kawa. Grupa 46. Miesi'c rok i miesi'c, sezony& wiosna, lato, jesie<, zima, stycze<, luty, marzec, kwiecie<, maj, czerwiec, lipiec, sierpie<, wrzesie<, }nie ma pa{dziernika, jest pa{dzierniok|, listopad, grudzie<. Grupa 48. Dni tygodnia poniedzia=ek, wtorek, >roda, czwartek, pi'tek, sobota, niedziela. Grupa 50. Pogoda pogoda, wiatr, wicher, zawierucha, zawieja, podyma, burza, chmura, deszcz, s=ota, grad, mr[z, kurzawa, >nieg, rosa.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 52. Martwe SUROWIEC, przetak MATERIA+ siekier•a(ka

nogaw•ka(ica pasek sit•o(ko podeszwa skoworotka podszewka ]patelenka\ str[j szczotka sulej szyd•=o(e=ko szal >wider szuba tarka t=uczek POZOSTA+E toporek armata wrzeciono bak /arna baniak

pi[r•o(nik szczep kabza lampa pisanka szczud=o kafel latawiec piszczel szel'g ka•lita(leta lemiesz blacha plewnia szkatu=a ka=u/a list bibu=a p=achta szkodnik kamyk lupa brus p=atek szmata kanapa =ata bursztyn p=yta szpara karabela =aweczka ceg•=a(ie=ka podkowa szpila kareta ="t ]Cegio=ka\ podstawka sztaba kieca =odyga deska pokrywka sztandar kielich =uczywo dr'/ek pompa szyba kij =upie/ dr[/d/ popi[= szyjka klamka =upka ]Dro/d/\ powa=a >lad klatka =y/wa piasek pud•=o(e=ko >mig=o maszyna glina batog ]Bat[g\ klejnot¢ p[=ka ]Pu=ka\ >ruba klitka miech kamie< Instr. belka pytel >rut klocek mleczak krochmal muzYCZNE bicz rolka >wie•ca(czka klucz(yk mogi=ka krzemie< b"ben bomba rozwora tarka¢¢ k=ak moneta kwas fanfara brama ro/no tobo= k=onica muszkiet =[j ]F'fara\ bry=a r[g tor•ba(ebka kobia=ka myd=o m'ka g">la bud•a(ka r[zga trawnik ]Kobio=ka, nalepka moszcz kobza budynek rygiel tyka Kobiela\ nitka nikiel organy budzik rzemyk ufnal koc obierek nit ]Organa\ bujak sadza wabik kocio= ]Obirek\ o=[w piszcza=ka bu=awa sagan waga ko=ek odziomek parafina skrzypce cep sajdak warzocha¢¢¢ kominek okular(czyk p=[tno surma cha=upka sala w"/yk o=[wek ]P=uciennik\ tr'ba ]Truba\ ]Ha=upka\ komoda sid=o wiadro ]Komuda\ orczyk siarka chocho= sieczka wiatrak konik osypka ska=a chomonto Pojazdy sierp(ie< wici kopiec o>(ka smo=a cier< bida ]Sierpniak\ wisiorek kopyto otr"ba srebro ]Cierniak\ doro/ka wnyk ]Wn"k\ koral(ik ]Otremba\ skorupa surowiec ]Doroszko\ czcionka ]Szkorupa\ worek korba paczka tabaka ]Trzcionka\ drynda skrzynia w[r korona paleta wapno czub kolasa s=omka wykusz koryto palica we=na telega ]Talaga\ :wiek ]Wykurz\ kostur ]maczuga\ s=up(ek w"g•iel(larz dach cz[=no smyk wyrodek kosz(yk(a=ka pa=ac wosk ]Woszdomino kajak snop(ek zagroda kotara pa=asz czyna\ donica kuter soczewka zapadka kotwica pa=ka /elazo dratwa =[dka solnica zapora kredens pancerz /ywica dr'g okr"t zas=ona kr"giel parus ]/agiel\ sonda dukat sopel zawias krokiew pasieka NARZ´DZIA dyba ODZIE? stempel zbroja ]Krokwa\ patyk i PRZYBORY bucior dywan stojak zegar(ek kropid=o patyna bijak dzia=o cha=at sto=ek ]Zygarek\ krosna pa{dzierz d=u•tko(ciarz dzida ]Ha=at\ ziarno kryszta= ]Pa{dziur\ straszak ]D=ucik\ dzie/a chodak str'k zygad=o kryza pestka drapak dziub(ek cholew•a(ka stryczek ]zegar\ krzy/ak p"ta graca dzwon(ek ]Cholewka strza=•a(ka /agiel ksi'/ka pianka hebel, d{wig Holewa\ strz"pek /'d=o kubek piasta ig=a filar czapka ]Strzempa\ /elazko ]Kubok\ piec(yk kociuba flaga studnia ]potrzask; kufel piechota ]Koczuba\ czepek gaza jesionka ?elasko\ kuk=a ]Piechuta\ supe= kozik g=az kabat /=[b kul•ka(eczka pieni'•/ek(dz szabla =opata g'bka kamasz sza=as /o='d{ kulesza pierzyna m=ot(ek gniazdo kapelusz szczebel ]?o="d{\ ]kulomiot\ pigu=a motyka grot szczecina /u/el kurz ]Kusz\ pi=ka kaptur ]Matyka\ gr[b ]Kapt[r\ mo{dzierz gruchot ¢klejnot – 1. drogocenny kamie<, bi/uteria, ]Mo/d/er\ ko=pak gruda 2. insygnia, oznaki w=adzy kr[lewskiej, kontusz obuch grz"da ¢¢tarka – mo/e by: tak/e owocem tarniny. packa ]Pacak\ ko/uch gwizdek ¢¢¢warzocha – Warzocha, Warzecha, Wa/ocha. =ach p=ug hak Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 54. R[/ne 1. Dwu` i wi"cej wyrazowe& jak•kto•chce bia=o•g=owy bog•da= chwali:•boga ]Chwal• bogowski\ czarno•brewy czerwono• g[ra czo=om•bitko dobra•wola d=ugo•szyja d=ugo•zima do•jutrek domu•rad drob•noga g[ry•woda kopi•woda koza kuta kr"ci•chwost krywo•szejew krzywo•nos krzywo•rzeka krzywo•wi'za kurzy•noga kwasi•groch licho•syt mali•g=[wka ma=o•grosz ma=o•lepszy moczy•broda moczy•g"ba modry• kamie< mo>ci•broda mo>ci•pan najdy•chor ]znachor\ nie•jedli nie•pij•woda nie•wadzi nie•w•czas `noga Kurza` Swinio` nowo•sad nowo•>wiat obierzy•chleb p"dzi•wiatr pi•woda pieczy• `chlebek `kolano `rak `woda

pi•jajko p=aszczy(pali •m'ka po•graniczna p[=•rolniczak p[=tora•nos samo•jed samo•jeden samo•lej sina•noga sobie•szkoda soli•woda stawi•noga >winio•noga twardo•k"s wali•g[ra warczy• g=owa warzy•bok wa/y•dr'g `w's& Bia=o(Goli( Str[j(Struj( Stroi(Stroj( Ko(Ka•czy( Kapi(Tr[j( Czarno` `woda Kali(Kopi( Pali` zimna•woda zawali•droga /[=to•w=os

dziwak 3. Czasownifilozof kowe& furman `a=a ^ `anie ]F[rman\ b•a=a gracz b'k•a=a hajduk bek•a=a ]Chajduk\ biad•a=a husarz ]Uzar\ bieg` jeniec b='k` ]Jo<ca\ bomb` kapitan brz'k` kapral brzd'k` knia{ bug` kolarz buj` ]Kolorz\ buk` komisarz buz` kopacz bzu` ku=ak cab` mieszczanin cap` mnich c'k` oracz cek` osadnik c"k` panna chlip` pastuch ciap` piechur ci'p` potoniec ciem` pustelnik cierpi` rajca cim` s'siad cof` skoczek cynk` ]Skocze<\ czek` sotnik ¯ 100 czog` stermik czub` stra/ :wi'k` str[/ 2. Dotycz'ce student :wi"k` ludzi d'b` suter basista d"b` >wiadek b"bnista d=ub` >wiatowiec dobosz doleg` tu=acz ufniarz organista dopier` u=an skrzypek dopyt` wd[wka surmacz dorabi` w=adyka tr"bacz drap` ]W=odyka\ baka•=arz( dryg` wojak larczyk drzym` wsp[lnik bogacz duch` ]Sp[lnik\ bohater dud` wybraniec brachman duk` wyra>lak ]psiarz, dum` za=oga hycel\ dyb` zapa>nik bystrzak dych` zawodnik bywalec dym` zdobywca chemik dyr` ]Zdobylak\ chowaniec dziab` desperat d{wig` drab frug` dragan fud` drwal gadz`

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

garg` przymusz` g'g` przyw` gib` puch` godz` ras` gotow` r'p` gruch` rug` grzyb` rusz` grzym` rych` gub` ryk` gug` sab` had` sap` herk` sarz` jancz` szab` j"cz` szczek` jencz` si'k` kac` skrob` kacz` skub` kap` smag` karp` smekt` kaz` smyk` kis` sple>ni` kisi` spodzie` kiw` spych` knych` strug` kop` strych` kruk` strz'b` krz'k` strz'd` krzyk` suw` kucyb` szmyrg` lat` szuk` mach` szym` miesz` szyw` mig` >ci'g` mizg` >cig` morg` >wit` mrug` tacz` mosk` tob` musk` torch` myk` tr'b` napier` tryb` narzek` trzep` nied{tyr` wiedzi` wardz` niewit` w'ch` obi` wierzg` ogrzew` wiesz` op` wit` osiew` wojd` perch` wybier` p"k` wyleg` pierch` wyl"/` pierzch` zag` pomyk` zap` posiad` zyb` po>piesz` /og` poter` ci"cie potyr` ]Ciach\ przemusi` depta: ]Deptu=a\

dynda= merda: ]Merda\ nasta: ]Nasta=y\ podoba: ]si"\ ]Podoba\ skroba•:(cz ]Oskroba, Skrobania\ uwiera wle{:, w=azi: ]Wlaz=o\ wys=uch(a wywia= zachcia= ]Pochcio=\ zachwiej(a 4. Przymiotnikowe& borowy bosy ca=a cich•y(a dostatni(a du/a hojny jednaki kusy kwapi` ]skory\ lichy literacki mianowany murowany nale/ny okr'g=y pasieczna rudy rych=a rz"sista siwy skr"tny ]wykr"tny\ skoczny smaczn•y(a spalona sp"tan•a(y spitalny ]chorowity\ sroga stawiana strojna surowy syta szacowna >wiat=a t"skny


NAZWISKA W POLSCE Grupa 54. R[/ne, c.d. 5. D{wi"ki& bek be=kot brz"k ]Brz'ka=a\ burczy ]Burczyk\ bzikot ]pruk\ charkot ]Charkot, Hurkot\ chrapa: ]Chrapek\ chrobot chrz'k ]Krz'ka=a\ d{wi"k ]Çwi"ka=a\ g"(gu•ganie ]Guga=a\ g=os gwara gwizd ha=as huk j"kot, j"cz kaszel kich(anie ]Knycha=a\ klekot krzyk kukuryk kwik]Kwiczor\ lament pluskanie ]Pleskot\ ryk skrzek syk ]Syka=a\ szczek ]Szczekan\ szelest >miech >wist trzask(a

7. Szlachta – ch=opom& bachorek bana= bar=[g bieda bied•ny(ula bigot blada bogda= bryndza bryton ]Brytan\ brudny bubel bucwa= burek butn•y(a byd=o< bzdawka bzd•ela("ga bzducha bzdura bzdzi•ak(on bdziuch cep cha=aj ch=ystek chromiec ]kulawy\ chudoba ]byd=o\ chudeusz chytry ciapa cicha ciemi"ga ]Ciemienga\ cienka ciep=a cierpka ci"/ka ciura cnotliwy cudak czort 6. Wiek& czysta osesek diabe= berbe: d=u/ny roczniak doskona=y dwulatek drewniana dzieciniak ]sztywna\ dzieciuch drobniak malec drwi'cy m=odzian ]Drwi=a\ m=odzik dup•ak(el m=odo/eniec durak starzec durna>

dyl'g ]Dylong\ dzik•i(a dziurny frajer flejtuch gad, gadzina gamo< gapa garb•ata(us gbur g"sty g=adka g='b g=uchy goryl gorzka ]Goszka\ gruba grzeszny haniebna ho=ota ]Go=ota\ hujek ja=owa jasny jawny j"dza ]Jendza\ jopek jucha jurny kazirod k'tek ¯ kut koczkoda•n(j ko=tun kopciuch kr"pa krzywonos kud=ata kukie=ka kundel kut(asik(u> kwa>na kwiczor ¯ kwik lekki i lekka lepka lepszy lewak luba ]mi=a\ =akoma =epek =obuz =ysy malowana manowiec matacz mazgaj

merda m"dr•ek(ala ]M"drzak\ m"ski misi[rny mitr"ga morda mot=och ]Matloch\ mruk nadobn•y(a nami"tna ]Nami"ta\ najda ]znajduch\ najdzion nale/•ny(yta ]na ^ za\ narodzonek nawalaniec nic, ˚zero nicpo< niczyj nieborak niedojad=o niewiadomy ]Niewiada\ niski n"dza niechcia= niedba=a niedo>pia= ]niedojrza=\ niemyjski nier[bca ]le< Nier[bca, Nieroba\ niesyt nierych=a niesmaczna nieszczera nie>mia=a nieuwa/na niewiadomy niewiara niezgoda nizio=ek oborny obros=y ofiara opry-ch(szek osio= ]Osie=\ oszust ozi"b=a paprocha partacz paskuda ]Paskudzki\

pazera ]chciwy\ piecuch pierdo=a ]Pyrdo=\ pierdos pi"kna pija•cki(k pisana pita> p=odzie< pochopie< pochy=•y(a pocz"ty poddana pokraka pos=uszny potuln•a(y potworek powolna precz pr"dki pr"/na pr': prostak pr[/ny prze{dzi"k ]niemy, bezd{wi"czny\ przysi"/na psiuk ]psiak\ pupek pyszna ra{ny rogacz rozmy>lak sabak ]pies\ samiec samol'g skr"tny ]wykr"tny\ s=ab•y(osz s=o< sm"t•ek(ny szaja szary szczerbata szkodniczy ]Szkodny\ szmata szpitalny ˚spitalny szumn•y(a >ladek ]ty=ek ˘ po>ladek\ >mia=ek >miertelny

>mieszny >wistek t=usty tryc ]jeb\ twardosz twarz Ø ^ A ]Tw[rz\ tworek ujma utracjusz ]Utratny\ wa="sa warcho= w'sata Wenus weso=a wieche: wolna wozing[j wertepny wygl'da ]Wyglenda\ wykr"t(ek wyl'g wyle/a=a wy=uda wyrodek wys=ucha zachcia= ]Pochcio=, za ^ po\ zadek ˘ syn ]Zadka\ zagraniczny za=amaniec zaro>lak zawalidroga zawrotny zbawiony zdechlak ]Zdechlik\ zdyb(el zero z"baty zgrzebna zjawiona zimny zimol'g zmar{luch ]Zmarz=y\ zmorka zmy>l•ony(na znajda ˚najda /wawiak

8. Pozosta=e atak bajda bajer bajka bakier bana= bar: basta b'bel biada(=a bia=ko bieg biesiada bis bok bordo b[l brak ]1. wada 2. wesele\ bruzda ]Br[zda\ bryk bubel buchta bzdura cacko cal ca=us cenzura cha=upka ch=osta chmara chrap•a(ka ]Chrapek\ chudy ]Chudecki\ chwa=a chybienie ciarka ciep=o ]Ciepluch\ cierpienie ci"ciwa ci"/ar cios cisza ciupa ci/ma cudo cwa= ]Cwalina\ cz">: :wiertnia data denar ]Dynar\ deputat d=ug(i dorobek doskocz

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 54. R[/ne, c.d. dosta: dostatek dublet duma dym dynda= dzia=a dzie=o dziura fabryka fatyga figa figiel fikus filut folga forma fortuna front gacek gach gala galant galon ga=a gaw"da ]Gawenda\ gawor ]mowa\ ga/a g=[d god=o gor'czka go>cin•iec(ny ]Go>cinek\ got[wka g[ra ]Gura\ granda gromada gromko grono grosz grunt grup•a(ka grzbiet ]Krzbiet\ grzywna gust gwiazda ha=aburda herb iskra ja=mu/na jaruga jutrznia kaba=a ka= kaniku=a kapela kap=on

kawa=ek k"pa ]Kempa\ kie=•ek(kowa: ]Kie=czewski\ kiermasz kijanka ]1. =opatka, 2. larwa\ klasa klub k=us kmita kochanek kolej kolejka kolka kolos komenda koniec korzec korzy>: kosmyk ]Kosmalski\ kotylion ]Kotelon\ kreska krok krzywda kurier kwinta kwit lepianka =adnie =awnik matura macierz majak mendel miar•a(ka miernik miesi'c ]ksi"/yc\ mendel miano miazga milion mocz moz[= m[rg ]Morga\ mrok nadzieja nale/ycie namys= naraz ]Naras\ niepsuj niespodzianka niewola

obecna obida¢ ]$\ ]obraza\ obrz'dek ochota ochwat oczko ogie< ogonek ogorza=ek okaz okrasa okr'g okup omiatacz opa= opieka opoka otoka otr"ba ]Otremba\ ozdoba pad[= pa=ac pami": para pastwa papielesze piorun p=omie< pociecha pocz'tek poczta podkasa: pod=u/ny podpora podr[/ny podstawa pokusa pomsta popis poprawa porada postawa post[j po>piech po>wiata pot"ga powaga powa=a po/oga prawda prawica precz pr"dko prymus ]Primus\ przekop przekora przerwa

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

przestw[r przychodnia przydatek przydzia= ]przedzia=\ przygoda przymus ]Przemusia=a\ przypis ]przepis\ przywara pustka rach•o<(uba radziecki rdze< regu=a reszka rokosz ropiak rozsada ]Rosada\ rozp"d ]Rospend\ rozmiar rozum rozwa=ka r[j rynek rz'd salwa siara ska=a sklep smagacz smak sm•"tek(utek smuga smyk(a=a spychacz ]Spychaj\ start st[j strach strza=a stypa suma¢¢

swoboda swora sygnet szaniec szczepka ]Szczypie<\ szczot szczypta szkoda szrama sztab sztorc ]pion\ sztu•ka(czka >cie/ka ]Ícieszka\ >l"czka >lipia ]Ílipek\ >migiel >wiat >wiat=o >wierzb >wietlik¢¢¢ >wit tabor t"cza trzos tuzin tysi'c turo< tutaj tworzyd=o ujma uliczka uroda utrata uznanie ]Uzna<ski\ walor wa>< w'tek w"ch ]$\ ]Wi"ch\ w"gie= w"glik widok wilko=ak wiza

wojna wr[/ba wydmuch wycisk wygl'd ]Wyglenda\ wygoda wykr"t wypij wyr•[b(obnik ]Wyroba\ wyrwa wzorek zabawa zab[j zacios zaleta zapart zapust zar"ba ]Zaremba za ^ po\ zasada zator zawada zdr[j zgoda zgo=a zgraja zwi'zek /u=awa /upa

¢ obida – obraza; Obidzi<ski ]mo/e Obiedzi<ski\. ¢¢ suma – 1. wynik dodawania, 2, pewna ilo>: pieni"dzy, 3. uroczysta, z kazaniem msza ko>cielna odprawiana w porze po=udniowej. ¢¢¢ >wietlik – trzy r[/ne znaczenia& 1. oszklony otw[r w dachu, 2. bot. Euphrasia ro>lina jednoroczna, >rodek leczniczy przy chorobach oczu, 3. zool. Lampyris niewielki chrz'szcz >wiec'cy o zmroku /yj'cy w>ci[=ce le>nej, robaczek >wi"toja<ski.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 56. Zapomniane,

w'tpliwe, obce `a=a ^ `anie – dokonuj'cy czynno>ci `$ Bek(Brzd'k(Bug(Bzuk(C"k(Cynk(Czog(Çwi"k(D'b( (Dmuch(Dol"g(Dopier(Dopyt(Dorabi(Dych(Dyr(Dzi"b( (Duch(Dyr(Dziab(Gorz(Godz(Grzyb(Herk(Jancz( (J"cz(Kotryb(Kruk(Krzak(Kutryb(Lat(Mrug(Myk( (Narzek(Niedb(Nied{wiedzi(Niewit(Obieg(Ogrzew( (Osie(Ozi"b(Perch(Pomyka(Pos(Posia(Po>piesz( (Przebier(Przemusi(Przyw(Puch(R'p(Skub(Spodziew( (Sple>ni(Spych(Strych(Strz"b(Suw(Szczek(Szmyrg( (Szuk(Íwit(Tob(W'ch((Wierzg(Wiesz(Wit(Wybier( (Wyl"/(Zap•a=a, i wiele innch, por. grupa 54, punkt 3.

andrus – m"ski, ¯ gr. andros ]ch=op, m"/czyzna\. Andrusz(kiewicz(ko(ewski(k[w(czak(czyszyn(ak( (ewicz(ek(ka(aniec(czuk(yn(czenko(yszyn(uk( (y<ski(oj:(ojc(enko(eczko(czyn, Jandruszewski. Nie nale/y& Mandrusz$

anim anim`& Animucki, `anim`& Stanimer, Stanimir(ski. Nie nale/y ]$\& Panimasz ¯ pani % mie: ]pa – syn\.

auder – >mia=y ¯ =ac. audere ]>mia=ym by:\ ˘ audax ]>mia=y\ ˘ audacia ]>mia=o>:\; ang. audaci•ty(ous, udal;-udal ]>mia=y\. Auderski, `auder& Z(K(H(Weinr(Sz(Sch(Szn(Kl•auder, `auder`& Czauderna, Szlauderbach, Szauderna, Hauderowicz, s=aw.-wo=. Mstis=aw Uda=y ]Ímia=y\ †1225, syn Kotjana – chana po=owieckiego, te>: Dani=y wo=. ¿1201–†1264 ]Dani=o o/eniony z Ann', c. Mstis=awa\, dziadek dla Lwa Dani=owicza, Mstis=awa, Romana – syn[w Dani=y.

banach Banach(owicz(owski(ewicz(iewicz(omski, Bana>(kiewicz(czuk, Banasz(ek(ak(kiewicz(czyk(ewski(czak(y<ski(yk(uk( (czuk(kowski(ko(ewicz, Banasi•ak(k(ewicz(uk(<ski(kowski(owski.

`bie<, `ben, `ba – czyni:, uprawia:, dzia=a: Szczer•bie<(ba, +o•bie<(ba, Du•bie<(ba, Kor•bie<(ba, Zagubie< ¯ zguba, Sobie<, Sobie<ka, Ciebie< ¯ sobie, ciebie ]sobie  osoba\, i inne, ˚nr 443& bie<`& Bie<(ko(kowski(czak(czyk(ka(kiewicz(ku<ski( (czycki(k(kowicz(dak(skowski(czuk, `bie<& So(Cie(Bu(Gar(Ku(Do(Du(Do=(Hre(+o(Zagu( (Zabu(Z(Gie(Szczer(Kor(G='(Hara(Chara( (Sier(Ki(Zu(Te(Gra•bie<, `bie<`& Bubie<czyk, Du(Lu(+a(+u•bie<ski, Hrebie<czuk, Sobie<•ko(ka, Zbie<kowski.

brzycht, brycht ¯ anglosas. bryht, >redniow. ang. briht ]>wieci, ja>nieje, nadaje blask, b=yszczy si", po=yskuje, migocze\ Brzychc(y(a(i<ski(yk, Brzychcz•y(yk, Brzykcy, Brych(cy(czy<ski(ner(czy(lik(lec(ey(te, `brych& Ga(Ol(Ul(Ha(Bom(Lam(Szty(Bab(U(Her(Szu( (Al(Gam(El(Lem(Gom(Hu(Le(Hen(Sty(Hel( (Cha(G'(La(Jum(Czu(Wajs(Lu(Do•brych, `brycht& Brycht, Ol(Al(Szu(Hil(Ku(Lu(Fol(Gum( (Hal•brycht, Olbrych(t(towicz(ski(owski, Albrych•iewicz(owicz, Nie nale/y& Brzychwa ¯ brzechwa ]trzon strza=y\, EY. Ga(Czu(Do•brychowski$

cho= – 1. g[ra, 2. zadziora, czubi'cy si" ¯ =ac. culminatus ¯ culmen, culminis; chocho=, warcho=, cho=m, pacho=ek, cho=ota. cho=`& Cho=•uj(aj(ajczyk(da(ota(a(ys(ost(ko(drych( (dzy<ski(yk(ka(y(dyn(derny(emski(/y<ski( (da>(ub(ubiak(ubek(ojczyk(/y<ski(o=owicz( (tyn(omek(omej(ast(yst(dzi<ski(a>ci<ski( (oci<ski(oniewski, `cho=& War(Pa(Cho(Wyp(Ma(Ja(Ho(Ha(Wie•cho=, `cho=a& Gro(Gru(Wier(Wer(Cho•cho=a, `cho=ek& Pa(Cho(War(Wa(Cha(Ho(Ha•cho=ek, cho=od`& Cho=od•y(yn(y<ski(zy<ski(zianko(a(ecki( (nicki(owski(owicz(dziuk(niak(niuk, `cho=`& Pa•cho=(ek(owski, Pacho=k[w Warcho=•a(ek(owski, Wierzcho=•owski(ek Chocho=•owski(owicz, Hocho=owski, Rzecho=ka, Tucho=ka. Nie nale/', m.in. Licho=at, Licho=ap, +ycho=at ¯ licho ¯ lichacz, Sucho=biak ¯ sucho % =biak ¯ =eb.

chow – 1. /yw ˘ chowa: ^ /ywi:, 2. kryw ¯ kry: chow`& Chow•aniec(a<ski(aniak, `chowski& Wojcie(Orze(Gro(Cze(Zu(Sta(Wierz(Wa( (La(Zwierz(Ma(Ci(G=u(Ma=a(Pie(?o(Dmo(Le( (Íwi"to(Ko/u(Szy(Ímie(Obu(Ole(Doma(Osu( (Mu(J"dry(?ele(Pili(?eli(Palu(Che=(Or(Wie( (Da(Wiele(Wi(Go=u(Lu(Janu(Sy(Nies=u(?y( (Bla(+o(Ja(Tu(Ba(Sobie(Cza(Cimo(Szymi( (Bana(Smo(Pro(Szcze(Werpa(Wa=a(Bu(Cie( (Wypy(Dmu(Tro(M>ci(Kili(Pu(Berdy(Mi( (Cz"sto(Op"(Parzu(Dreli(Frydry(Uzie(Oda( (Ce(Zdzie(Zaj(Cy•chowski, `chowiak& Sta(Wa(Pie(Grze(Ro(Ma(B=o(B=a( Szcze•chowiak, `chowicz& Sta(La(Cze(Wa(Le(Pie(Wojcie(Ci(Ja(Zy( (Ba=a(Bana(Szcze(?u(Obu(Frydry(Pa(Cie( (Mie(Ma(Zu(Gro(Ímie•chowicz, `chow`& Wychowaniec, Cichowlas, Grochowina, Grochowalski, Prochownik, Suchowiecki, Olchowik, Buchowiecki.

ci'g – rz'd, kolej ˘ po•ci'g ^ po•rz'dek, po kolei. ci'g ¯ niem. zug ]poci'gni"cie\ ˘ prze•ci'g, cugle ci'g`& Ci'g•=o(wa(lewicz(a=a(adlak(owski(arlak(i<ski( (ardlak(niwoda(nisz, `ci'g& Ma(Nie(Bo(Ga(Mo(Ste(Po•ci'g, `ci'g`& Boci'ga, Maci'ga, Maci'giewicz, Maci'gowski, Íci'gaj, Poci'giel.

darg – /mudzkie, ze ?mudzi, przez Litw", do Polski darg`& Darg•acz(iewicz(a(iel(as(atz(el(ac(aczewski, `darg`& Sawzdargo, Sowzdargo.

`k – dlaczego w ten spos[b$ Boik, Bonk, Byczk, Leszk, Majk, Miotk, Wask, Wrzosk, Zy>k.

Sporadycznie nazwiska ko<cz' si" tak, na `k kani kani`& Kani•a(ewski(ecki(owski(gowski(cki(k(uk(ak( (uka(kowski(os(ut(ku=a(szewski(asty(or(orski( (uga(asta(uch(uczak(uczok, `kaniec& Nat(Sie(Wil(Pietru(Ple(Wo=(Mac•kaniec, `kanis& Misiu(Pawlu(Wo=u(Paciu(Paulu(Wa=u( Bo=tru•kanis. Nie nale/'& Pankanin, Dziczkaniec, +ukaniuk, Dziekaniak.

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE `kaniec – wzgl"dnie du/o odimiennych Nat(Sie(Wil(Pietru(Ple(Dzicz(Wo=(Mac(Andru(Marcin( (Wo=u(Ja>(Ple(Mic(Rysz(Dziecz(Wieli(Jasz( (Dy(Marocz(Kau(Pawli(+u(Pasz(Wa=u(Kur( (Pawlu(Potru•kaniec.

krzywo` – 1. fa=szywie, nieprawdziwie, oszuka<czo, 2. niesprawiedliwie, nies=usznie, 3. ko>:; krzywkryw& krzywda, krzywoprzysi"stwo, pokrzywaparzy: ¯ para , kryw ˘ pokrywa ˘ kry:, skrywa:, skrzyd=o, ko>: ˘ pokost ]pokrycie\ Krzywi•cki(<ski(ec(ecki(k(ak(ina({niak(zna(e<ski( (el(szyn, Krzywa•<ski(nia(k(/nia({nia(cki(niak(kowski(nek( (nowski(cz, Krzywo• nos(<(rzeka(sz(r'czka(szy<ski(si<ski(o=ocki( (s'dzki(kulski({niak(daj:(szyja(rski(lak(szonek( (pust(wi'za(sza<ski(nek(/ycki(tulski(n(szyj( (nosiuk(<ski(zniak(ro<ski(bok(/eka(szej( (sadzki(rzycki(ruczka(=apczyk, Skrzywan(ek ¯ s ]z\ % rodu Krzywan(ek.

leniec – ziemiec ¯ len ]ziemia\ leniec`& Leniec, `leniec& Paszta(Sza(Osie(So(Ig(Ko(Spa(Mie(Posta( (Nawa(Paszte(Ka(Wi(Jag(Zie•leniec, `leniecki& Zie(Ka(U(O(Zg(Sz(Bi(Ka•leniecki.

madej – Madej, imi" rozb[jnika z ba>ni Madej(ski(a(czyk(ek(ak(ewski(owski(sza(ka(owicz( (ewicz(czak, Domadej.

magier – mocny, mag ]moc\ Magier(a(ski(owski(ek(owicz(ka(ecki(ewicz(=o(czuk( (le(ko, Po•magier – po•mocnik, Szmagier(ewski.

musia= – niem. MuÆ ]przy(mus\, ang. must ]musie:\ ¯ >redniow. ang. moste ¯ anglosas. moste ]czas przesz=y od motan ^ mo/e\; niem. Mus ]powid=a\ ˘ pol. mus ]krem z przetartych owoc[w i piany z bia=ek, >mietany, lub >mietanki; moszcz ]surowy sok wyt=aczany z owoc[w\, mo/e «nacisk» Musia=(kowski(ek(a(owicz(kiewicz(kowski(czyk(=, Musio=(owski(ek, Musie=, Musiel(ak(ski(ewicz(i<ski(a(ik(ewski(ok, Musza=(kowski(a(kiewicz(ek ]staropol. sz ^ >, si\, Prze(Przy•musia=a, Przymusza=a.

nowak – rodak, swojak, krajan ˘ imi" Nowak Nowak(owski(kiewicz(owicz(oski.

rud – tward, ˘ gruda, grudzie<, ang. rude ¯ =ac. crudus ]krwawienie, surowy, grubosk[rny, szorstki, z gruba\, i crude ]surowy, szorstki, nieokrzesany, brutalny\, cruel ]okrutny\ Rudnik(owski(owicz, Rudnicki, Rudk•owski(a(iewicz(o(iewski(e(at, G(B(Zap•rudnik, Grud•kowski(ka(ko(ke, G(B•rudnicki, Prud•nik(nikow(ko, F(Ho•rudko, Pogrudka, Írudka, Srud(Írud•kowski ¯ s ]z rodu\ % Rudkowski. Nie nale/'& Brudk•iewicz(owski(a(o(e ¯ br[d, brud, broda; Krudkopad.

spera, spyrka, szpyrka – dzida, w=[cznia, harpun, ¯ anglosas. spere, niem. speer Sper(ka(czy<ski(ski(kowski(uda, Sperzy<ski, Spyrk•a(o, Szper•a(lik(ka(kowski(na(lak, Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Szpyr•ka(a(uk(ko(kowicz(kowski. Nia nale/' ]$\& Spering, Szperling.

szot, szut, szat, sz[t – strza=; ang. shot ¯ >redniow. ang. schotte, anglosas. sceot Szot(a(t(ek(owicz(kiewicz(ko(rowski(ka(arski(ecki(ta, Szut(a(kowski(ko(owicz(er(ta(arski(kiewicz(y(owski( (ka, Obce& Szuten•berg(bach, Szotmiller, Rzeszot(arski(ek(ko(kowski(owski(alski(nik(y<ski( (nik(owski, Rzeszut(ek(ko(o, Rzesz[t(ko(ek, Rzeszotko, Ma(Du(Pa(La(Rze•szota, Ma(Pa•szotta, Ko(Ze(Poli•szot, Ko(Da(Re(Dzie•szuta, Wa(Ko(Ze•szut, Ze•szutek, Par•szuto, Ko•szucki, Zg=oska «szat» chodzi w sk=ad innych s=[w ]szata, szatyn, szatan\, zbyt pospolita by wy='cznie na podstawie d{wi"ku nazwiska je posiadaj'ce przypisa: «strza=owi».

wojt – 1. niem. vogt ]w[jt\, 2. pusty, ¯ >redniow. ang. voide ¯ starofranc. voide, voit, vuit Wojt•czak(as(kowiak(asik(owicz(aszek(kowski(ysiak( (a>(kiewicz(al(ala(y=a(yniak(yra(ecki(an( (anowski(asiak(yczka(yna(aszewski(alik(y>(ak( (era(aszczyk(asiewicz(asi<ski(unik(alewicz( (czuk(anowicz(o<(aszak(ach(arowicz(iuk(ynek( (y<ski(u<(ulewicz(eczek(acha(ek(czyk(ania( (k[w(on(achnio(ylak(usiak(y=o(usik(y=ko(anek( (u>(acki(aczka(kun(aszyk(asz(ko(ukiewicz(yla( (alak(akowski(kielewicz(aszko(u>ciszyn(urski( (yczko(ulski(ynowski(uszkiewicz(asiuk(arek( (yszyn(eczko(yczek([w(aluk(ycza(kowicz(un( (u=a(aniec(ynka(uszek(erski(ycha(anis(yto( (ewicz(ych(achnia(owski(uniak(uch(ys(ucki( (asek(a=a(alczyk(yga(yszek(ulek(arski(ycki( (ulewski(a(ynia(anka(alewski(yca(ylas( (uszewski(uszko(aszyn(a>kiewicz(ok(aszuk( (ku<ski(a=owicz(=owski(aszkiewicz(atowicz( (yska(alski(ysko(ysek(oszek(ukowicz(onis(ol( (is(y=ka(yka(achnik(kiw(e(y/ak(achna(li<ski( (elewicz(yszko(yszczak(y=owicz(y==o(uniecki( (erek(ynkiewicz(erkowski(enko(aniewski(alla (kumski(ara(yczok(uszak(ulanis(o=owicz(asiok( (anik(tyszkowiak(yrowski(yn[w(ylski(ylewski( (usiszyn(elewski(oniszak(asczyk(arkowski( (achno(enka(a=[w(aszowicz(akajtis(owiak( (kow(ena(aczak(ylko(oniak(okas(kunat(erzak( (el(yniuk(enek(yl(eczuk(yszka(uniszak(owicki( (ar(aczek(ynas(usz(ela(aniszak(ala>(aszczak( (ycz(owiecki(kus(i>(ik(er(en(at(a<ska(yszak( (ysik(usziszyn(ulonis(uchowicz([wicz(owycz( (ka(iewicz(awiecki(arowski. Woit•as(zik(czyk(un(ke(ena(inkowski(hal(asiok(ynek( (kowiak(ek(alla(acki(mann(aschek. Wojcz•uk(y<ski(yk(ak(yszyn(akowski(ulis(al(ulanis( (u>(i<ski(unas(ulewicz(ik Czarnywojtek ¯ czarny ]1. wysoki, 2. karny, poddany\, Na(No•wojczyk, Swojczyk ¯ s ]z rodu\ % Wojczyk, Niewojt ¯ nie ]niegdy>, z rodu\ % Wojt, Rawojt, Landzwojczak, Woida.

zych ¯ niem. 1. sich ]siebie, sobie\, 2. sichel ]sierp\, 3. sicher ]pewny, bezpieczny\ Zych(owicz(la(al(owski(ora(alak(ma(iewicz(ewicz( (alski(man(a(nowski(ler(ma<ski(er, `zych& Domo(Moj(Ba(O(Dama(Dole•zych, Izychar•t(d.


NAZWISKA W POLSCE Ju/ w liczbie od 220 tys. Nowak[w do 2-ch tysi"cy znajduje si" cz'stka nazwisk niemieckich, z racji – bodaj/e – Íl'ska. Nazwiska innych narodowo>ci w szcz'tkowej liczbie, a innych – jeszcze mniej. • Oto nazwiska niemieckie, w liczbie powy/ej 2 tys. os[b w Polsce& bach ]strumyk\ ˘ niem. Bach ˘ pol. Bach balz(en(zeit ]tokowanie g=uszcza\ ˘ Balce•r(rzak fisher ]rybak\ ˘ niem. Fischer ˘ Fiszer fuchs ]lis\ ˘ niem. Fuchs ˘ Fuchs gitter ]krata, ruszt\ ˘ gittern ˘ Ginter Hinz ]Heniek, zdrobn. Henryk\ ˘ niem. Hinz ˘ Hinz, Henc hof ]dw[r\ ˘ niem. Hoffman ]dworak, dworzanin\ keller ]piwnica\ ˘ niem. Keller ˘ Keller klein ]ma=y, drobny\ ˘ niem. Klein ˘ Klein knapp ]1. sk'py, 2. ciasny\ ˘ niem. Knapp ˘ Knapp, Knap kraus ]k"dzierzawy\ ˘ niem. Kraus ˘ Kraus krieger ]wojak\ ˘ niem. Kriegier ˘ Grygier lange ]d=ugo>:; lang – d=ugi, ros=y\ ˘ niem. Lange langner ]d=ugosz, dylong\$ ˘ niem. Langner lehm ]lenno\ ˘ Lehmann ]lennik\ liegen ]le/e:\ ˘ pol. Ligenza, Lig"za Lorenz ]Wawrzyniec\ ˘ Lorenc mühle ]m=yn\, ang. mill ˘ miller ]m=ynarz\ ˘ Miller neu % mann ˘ niem. Neumann ]nowy cz=owiek\ ˘ Nejman otter ]wydra\ ˘ niem. Otto pelz ]ko/uch, futro\ ˘ niem. Pelz ˘ Pelc anglosas. riht ]1. prostolinijnie, pewnie, rzetelnie, 2. prawnie, prawid=owo, s=usznie\ ˘ richter ]s"dzia\ ˘ niem. Richter ˘ Richter, Rychter, Rychcik schmied ]kowal\ ˘ niem. Schmidt ˘ Szmit, Szmyt schreiber ]pisarz\ ˘ niem. Schroeder ˘ Szreder schuh ]trzewik, bucik\ % beraht ]>wieci:\ ˘ Schubert

schulze ]so=tys\ ˘ niem. Schultz ˘ Szulz schuster ]szewc\ ˘ niem. Schuster ˘ Szuster schwarz ]czarny\ ˘ niem. Schwartz ˘ Szwarc wach ]czuwaj'cy\ ˘ niem. Wach ˘ Wach(owski wagner ]ko=odziej, ang. cartwright, wheelwright, franc. charron\ ˘ Wagner weiss ]bia=y\ ˘ niem. Weiss ˘ Wajs Wenceslaus ]1. W., >w. czeski, ¿903–†935, m"czennik, 2. W., ¿1361–†1419, imperator Íw. Cesarstwa Rzymskiego 1379–1400\ ˘ niem. Wenzel ˘ Wencel werne % heri ]1. armia, 2. duch\ ˘ niem. Wernher, Werner wink ]skinienie, wskaz[wka\, winkel ]k't, zak'tek\ ˘ Winkler zelle ]cela, kom[rka\ ˘ niem. Zellmer ]celnik\ ˘ Celmer Dalej w d[=, poni/ej dw[ch tysi"cy – nazwiska litewskie, ukrai<skie, w"gierskie, tatarskie, i wiele hebrajskich, i ci'g dalszy niemieckich. • Z litewskich mamy& Jurga, Paszko, Micko, Surg•ut(ot ]zast"pca, ¯ =ac.\, `ajtis, `==o. • Z ukrai<skich& Kucia, Ko(Ka•zub, Ku{ma ¯ gr. kosmos ]=ad, harmonia\, Kuczera, Mielnik ]m=yn\. • Z w"gierskich& Karda•s(sz, Rakoczy. • Z tatarskich& Bas ]g=owa\, Buczak, Koziej. Batko – dow[dca, Bojan ¯ bujan lub ba:, Cywka ¯ cewka, Falk – sok[=, Dmochowski ¯ dmuch, Doli<ski ¯ dolina, Marchlewski ¯ markiz ]nie od «marchewki»\, Nadolski ¯ Podole ]na ^ po\, Napora – zapora ]na ^ za\, Obara – obora ]OA\, Ryszka – reszka, Stencel – stencil; w tabeli cz'stk" nazwisk m[g=bym przypisa: za=o/onym grupom, pope=niaj'c przy tym sporadycznie b="dy, dlatego – nie wiedz'c dobrze – w='czy=em tam na wszelki wypadek.

W grupie 04. Odimienne – nie ma nazwisk od imion& Damian, Fabian ¯ =ac. Fabius, Patrycy ¯ =ac. patricus, Tadeusz ¯ =ac. Thaddeus, Thadeus ]Deus\ ¯ gr., ang. toddler, nie ma od zdrobnie<& Bolek, Irek, Jarek, Jurek, Krzysiek i Krzy>, Mirek, Romek, niem. Ferdynand, Walter, hebr. Salomon ]w"g. Koloman\, Rafa=, Tobiasz, ros.-ukr. Artemij, Chariton ¯ starofranc. charite ¯ =ac. caritas, Gleb, Sergiej, Timofiej, Trofim, Bazyli ˚Wasil, tatar. Kojdan, Nogaj, w grupie 08. Zaw[d – nie ma nazwisk od kustosza i rurarza, w grupie 10. Status spo=eczny – nie ma chana ]Han$\, kniazia, rycerza, pacho=ka, pastucha, w grupie 20. Zagroda, dom – nie ma nazwisk od owcy, >wini, i psa, nie ma te/ Ciel•och(uch.

Zestawienie nie obejmuje wszystkich nazwisk w grupach – jest to jedynie pogl'd na rdze<, koncepcj" nazwisk polskich. Nale/a=oby dokona: analizy ilo>ciowej, tj. ile nazwisk i ludzi obj"tych jest grupami, i do='czy: do zestawienia, by wskaza: kt[re czynniki by=y aspektem najcz">ciej decyduj'cym o przybraniu nazwiska. Pobie/ne ogl"dziny wskazuj', /e najcz">ciej nazwiska pochodz' od imion ojc[w, w nast"pnej grupie s'& nazwy ptak[w, nazwy drzew, religia i wiara, wykonywane zawody, lecz tu analiza – do='czone liczby – mo/e przemiesza: kolejno>:, przy tym, wiele imion natury religijnej; pobie/ne ogl"dziny s' cz"sto chybione. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWISKA W POLSCE Grupa 56. Zapomniane, w liczbie od 42.000 do 1.900 ka/de Adach Baczewski Baczy<ski Badowski Bagi<ski Bali•cki(<ski Ba=dyga Bandura Barcz•yk(ak Barczy<ski Barna> Batko – dow. Bazan Bienias Bil(i<ski(ski Blichar(ski Bloch, B=ach B=och Bojanowski Bojko Bonk Borawski Boro< Boruch Boruta Bro/•ek(yna Bryl Bry> Brzostek Buczko(wski Bucki Budnik Caba•n(j Ca=ka Cedro Celi<ski Cendrowski Chabowski Chrobak Ciecierski Ciborowski Ciok Cury=o ¯ kiri= Cyw•ka(i<ski Danowski Dankowski Dec Deja Demski Deptu=a Dera Derda Dmochowski Dmowski Dolata Doli<ski Domin Dom/alski

Dorosz Dul Dur•a(ka Duraj Dutk•a(owski Dutkiewicz Dyrda Fabisiak Falk•iewicz( (owski Felczak Fic(ek Fila Firlej ¯ niem. Fiuk Foltyn Forme•la(lla Fory> Gaca Gach Gadomski Galas Gali<ski Galus Garczy<ski Garus Gawin, wv Ga=uszka G'dek Giemza Gier•czak( (szewski Giza Godek Gola Go=d•a(yn Gondek Gonera Gorczy<ski Gos Grala(k Grela Gre< Gr"da Grygiel ¯ krieger Grzelak Guga=a Gut(kowski (owski Hebda Hernik Hyla Idzi•ak(k (kowski Ilnicki Jach Jadczak

Ja=ocha Jamrozik Jaro< Jaszczak Juchniewicz Kalbarczyk Kalemba Kalicki Karbowiak Karcz Karda¶s(sz Kasi<ski K"dra Kiedrowski Kiela•r(k Kierzkowski Kilian Klich Kli> K=ys Koch Koco•<(t Konefa= Konior oa Konkel, hebr. Korczy<ski Kordek Korus kch Korycki ye Ko>mider Kozyra Krasucki Kryczka Krysa Kubala Kubat Kubera Kuc, Ku: Kukla Kulas Kulczy<ski Kumor Ku=aga Kulpa Kupis Ku(Ko•riata Kurdziel Kustra Ku{m•a(i<ski Kwapisz Labuda Lasota Latos Leja Lenart(owicz Lenkiewicz Lorek +agowski

Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

+oboda Macia•k(szek Mach(nik( (owski Machura Mackiewicz Majda Majka Malesa Malik Ma=achowski Ma=ysz Mania Marchlewski ^ marquis Masternak Matecki Michn•a( (iewicz Micho< Michta Mickiewicz ¯ Mitko Mielewczyk Mikos Mikrut Miku=a Mir•ecki( (owski Miszczak Misztal Mitura Molenda Momot Musia•lik(= Nadolski Napora Narloch Noc•u<(o< Nycz Nykiel Obara, ao Ochman Olcz•ak(yk Olender Osowski Ossowski Osuch Ozga O/[g ¯ /ga: Pac•ek(yna Paduch Pajor Palka Pa=ys Panasiuk Pan•kiewicz( (kowski

Partyka Pasik Pasz•ek( (kiewicz Paszko(wski Paterek Pelc Pe=ka Pepli<ski Perkowski Piechaczek Piekut Pietkiewicz Piku=a Pilar•ski(czyk Pilch Pisula Plata Plichta Plu•ta(ci<ski Poli<ski Potrykus Pyka Pyrek Pytka Pyzik Rachwa= Radwa•n( (<ski Rakoczy Raszewski Regulski Rek(owski Rokicki Rosi•ak(k Rosi<ski Rosz•ak( (kowski Rowi<ski Rozmus Ruci<ski Rudz•i<ski(ki Rusz•kiewicz (kowski Rut•a(ka( (kowski Ryszka, ye Sa=ek Samsel hebr. Sarzy<ski Sawa Seku=a Sidor(owicz Sierakowski Skawi<ski Skuza Sobala Soba<ski

Sobcz•ak(yk Sobecki Sobiech Sobierajski Sobieski Sobik Sobkowiak Sobo< Soja Soszy<ski Spyra Stec Stencel, ei Sty> Sudo= Sulewski Sulikowski Sulima – herb Su=•ko(ek Suder Suski, Syski Szadkowski Szot – strza= Talaga, ae Tarczy<ski Targosz Tomala Trela Truszkowski Tyburski Tymi<ski Ulatowski Umi<ski Wajda Walas(ek( (szek Walicki Waliszewski Wanat Warda Wasik Waszak Waszkiewicz Wawer Wcis=o, uw Wenta rzeka Wi'cek Widera Wielgosz Wieteski Wili<ski Wilkosz Winkler ¯ k't Wojda, oa Wolanin Wo> Wyrzykowski Zajdel hebr.

Zajkowski Za="ski Zelek Zienkiewicz ?ochowski ?uchowski 1899–1887 Arendt Baj Berger Biniek Buli<ski Bu=a Dalecki Demczuk Fudali Ga=a Gliszczy<ski Goc Gurgul Hernik Idczak Jatczak Kocjan Kokoci<ski Kr"/al Kulczyk Kwiek Mencel hebr. Miszewski Muras Ociepa Papis Perek Pikul Perek Pol Rado< Radosz Radtke Reszczy<ski Rychlicki Samek Skrodzki Suliga Ste: Szaniawski Targo<ski Treder Tucholski Tyc W"sierski Wosik Zarychta Zys=owski


S

NAZWY i TERMINY

700. NAZWY i TERMINY a – l'd, ziemia, germ. land ˘ s=aw. `ja, `ia, jak =ac. est ˘ pol. jest; Anglia, Bu=garia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Rosja, Skitia, S=owacja, Szkocja, Szwecja, `ski, `ska, ]jak Polska, ziemski\, ska=a, skiba, kamie<, itp.; ˚e ]woda i powietrze\ AE ]gr. aer\. aa ]dun.\ – ma=a rzeka, strumyk. Lit. rz. Aa – g[rny odcinek rz. Musza, Swenta. Aachen lub Akwizgran – miasto w zach. Niemczech, w pobli/u granicy z Belgi' i Holandi'; nazwy t o / s a m e ze sob' ]aa – ma=a rzeka, strumyk; aqua – =ac. woda\; franc. Aix-la-Chapelle – potencjalna mo/liwo>: b="du. Aawierko ¯ hebr. Ahab ]brat ojca, stryj\; 1. biblijny z=y kr[l Izraela, }w przen.| wywiedziony na manowce przez /on" Jezebel. Stary Testament, ¡ Kr[l[w 16&22.

2. Awerkij, erapolski cudotw[rca, wy>wi"cony 6656 ]1148\& „tego roku by= ju/ w >wi"tych ojciec nasz, “rawnoaposto=om” ]zr[wnany z aposto=ami\ Awerkija, erapolskiego cudotw[rc".”, 3. latopis Awierki i Panc., poz. lit. 0001-32.2.B Aawram ˚Abraham. Abdul ]tur.\ – z rodu cara tureckiego w Kazaniu; „...Obreimow syn Abduletiw...” 6994. Abezy ]wo=. v= |bezy, ros. abazincy, obezy\ p=n.-kaukazki lud, pokr. Czerkasom; v= |bezy za 'el≠znya vrata. ˚/elazne. Abraham ]s=aw. Avraam=\ – hebr. ojciec wielu; Aawramij ze Smole<ska ]Avraamij Smolenskij\ – pierwszy igumen w Smole<sku od kt[rego nazwano monaster Awrama ]Avraamievyj\ na pocz. XIII wieku; franc. i ang. Abraham. Achkira ]˚Mazur. ltpsc Axkira Galatskiœ\ – Ankara ]Angora\ w centr. Turcji; r[/ne od ˚Agkira. Achmet ]˚Mazur. ltpsc Maxmed, Axmet, Axmat\ – ˚Ahmed, car turecki 6973–6994. Achmy/ ]˚Mazur. ltpsc Axmy'\ – Ahmys; s=aw. s/, chh, uy ˘ kumuzkumys; pose= }Wielkiej| Ordy 6830. 0001-31.1-83 ad ]=ac. abdomen\ – brzuch ˘ pol. z % ad ]ty=\. W Powie>ci wrem. let pod r. 6453 ]945\& Alwad, Adun ]un – m=ody ˘ junosza, junak\, Adulb. Adam ]og[lnoeurop.\ – stworzenie ludzkie; hebr. adam ˘ gr., =ac., starofranc., >redniow. ang. i ang. Adam, i inne, staroros. Adam=-Adam. Adolf starogerm. Adolf, Adulf ^ adal % wolf dos=. szlachetny wilk }je/eli wilk mo/e by: szlachetny|; =ac. Adolphus, ˚olf, ulv;

rycerz Adolf Winthimel z bratem, 1304. Adrian ]ang.-pol.\ – wielka woda; =ac. Adrianus, Hadrianus ¯ Adria, Hadria ]dwa w=oskie miasta\ ¯ hydr, adr, odr ]woda\ % an ]wielk-i(a(ie\ ˘ Adriatyk, Odra, modry; 1. A. 76–†138 A.D., imper. Rzymu 117–138, 2. A. imi" kilku papie/y& Adrian IV 1154–1159, 3. A. popowicz ]s. popa\, 1237, kt[ry zaj'= si" cia=em zabitego Wasilka Konstantinowicza, porzuconego przez Tatar[w w Szer<skim lesie.

4. A. archimadryta Monasteru Czudowa, zatem patriarcha ca=ej Rusi, po 7198 ]1690\.08.24. Adul ]tatar.\ – chan tatarski 6867 ]1359\; z Mamajem najecha= rejon g[rnej Wo=gi. adunc ]ang. ¯ =ac. aduncus\ – hak, zahaczy:, zgi': ]si"\, skrzywi: ]si"\; anglosas. adun, adune ]ze wzg[rza\ ¯ a ]z, ze\ % dune ]w dope=niaczu& wzg[rza\ ¯ dun ]mianownik wzg[rze, pag[rek\; w cerk. cyrylicy pod 6453 ]945 r.\ goth. Adun ¯ un ]m=ody\ ˘ s=aw. junosza, pol. junak, juncia; por. Akun. Aeksenopont ]˚Mazur. ltpsc Aeksenopont\ – Morze Czarne; znane tak/e jako Pont, Euksinopont – nazwy greckiego pochodzenia, podobnie jak ˚Korsu< ¯ gr. chersonesos ]p[=wysep\, pozosta=e po staro/. kolonii greckiej na Krymie. Aepa lub Ajepa ]s=aw. Aepa\ – chan po=owiecki otruty 1117 przez bu=garskiego kniazia. 0448-00-83 z odsy=k' do 0001-02-przypis 285

Afrikija ]s=aw. Afrikia\ ˚Thrakia, pol. Tracja, podgrodzie Konstantynopola 6622 ]1114\. Agapij ]Agapius$, ˚Mazur. ltpsc Agapij\ – mi=owany, ukochany; gr. agape ]mi=o>:\. Agaria – gr[d w Sarmacji ˘ gr. agaricon ˘ =ac. agaricum ]grzyb drzewny\, o Tatarach&

i zagnavw[ okaannya Agar≥ny. Agata ]pol.\ – dobro(:; gr. agathos ]dobro(:\ ˘ Agathe, =ac., ang. Agatha, ros. Agaf;q-Agatha; 1. A. ¯ Wo=od. Monom. †1135, /on' Wsewo=odka, ma=/. 1115, 2. A. ¯ Swiatos=aw †1208, kn. W=odzim. Wo=, i Perem., /on' Konrada maz. zabitego 1247, ma=/e<stwo zawarte w 1207. Agaphonik 5803 ]˚Mazur. ltpsc Agafonik\. Agathon ]gr.\ – wielce dobry; agathos % on; imi" papie/a 678–682, ˚wielko>:. Agathopud 5800 ]˚Mazur. ltpsc Agafopud\. Agkira ]˚Mazur. ltpsc Agkira\ – Ankora ]dzi> Iznik\, n(jez. Askanios ¯ gr. ankyra ]kotwica\, =ac. ancora, ang. anchor. R[/ne od ˚Achkira Galacka. Agnieszka ]pol.\ – ognista, w przen. pe=na temperamentu, werwy; sanskryt agnis ]ogie<\; 1. A. ¿1090–†1126(27, c. W=adys=awa Hermana ¿1043–†1102, 2. A. ¿1137(38, † po 1182, c. Boles=awa K"dzierzawego ¿1125–†1173, Agrippina ]s=aw. Agrippina\ – 1. matka Nerona 15$–59 A.D., 2. Rostis=awowna, matka Ingwara Ingorewicza, zabita w Rezaniu, po zdobyciu grodu przez si=y Batego, zim' 1236 kalend. julian. Ahmed ]˚Mazur. ltpsc Maxmed, Axmet, Axmat\ – car turecki Wielkiej Ordy 6973–6994, s. Kaczim Ahmeda, pobity 6973 nad Donem przez AziGireja; TD. 0001-31.1-110, 115-117 Ajdar ]tur.\ – carewicz turecki z Kazania, 6994. Akakij ]˚Mazur. ltpsc Akakij\ – akacja; gr. akakios ˘ =ac.-ang. acacia. Akepsima 5813 ]˚Mazur. ltpsc Akepsima\. Akindin ]s=aw. Akindin=\ – archimadryta Peczerskiego Monasteru, ok. 1160. 0448-00-178 Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY Akim ]s=aw. Akim, Œkim\ – archiepiskop Nowogr. Wlk., †1030; po nim Ephraim, jego ucze<. 0448-00-377 cytuj'c 0001-05-126; ˚Jakim ¯ arab. hakim ]m'dry, o>wiecony; rz'dca\. akwilejski ]wo=. œvlenskπi\ – Akwileia ¯ aqua,

gr[d n(Adriatykiem; biskupi akwilejscy byli autokefalnymi i mieli tytu= patryiarchy 0002-05; gr. kephale ]g=owa\ ˘ gr. kephalikos ˘ =ac. cephalicus ˘ ros. kefalnyi-kefalny, ˚Aquileia. Akun – synowiec Igora ]bratanek, syn brata\, wymieniony pod 6453& Akun ¯ Ak % un, gdzie& ak ]syn\, `un skr. unosza ]junior, m=ody\; Akun – m=ody Ak ]syn\, ˚Jakun. Por. Sweneld, gdzie& `eld, `old ]senior, stary, skr. Sr.\; Sweneld – Swen senior; Witold.... Roku 6532 „...Jaros=aw }M'dry †1054| wi"c naszed= na niego }na Mstis=awa| z Jakupom Ílepym wara/skim.” 0001-31.1.-52, pisownia 1683-1691. b='d w ros. np ]np\& Jakunom Ílepym, ]A ˘ Œ\& Akun ˘ Jakun ˘ Jakup. Alaryk ]pol.\ – imiona dw[ch kr[l[w Wizygot[w& 1. A. ur. w po=. IV wieku, zmar= 410 w Cosenza; kr[l Wizygot[w, wspomniany po raz pierwszy 394 gdy Theodosius Wielki da= mu dowodzi: gotyckimi posi=kami. Niezgody pomi"dzy Arkadiuszem i Honoriuszem – synami Teodosiusza, natchn"=y Alaryka my>l', by zaatakowa: Rzymskie Imperium. W 396 szala= w Grecji, sk'd zosta= wywiedziony przez rzymskiego genera=a Stilicho, lecz tajemniczo cofn'= si" do ˚Illyrii }n(Adriatykiem|. Arkadiusz, wystraszony jego sukcesem – mianowa= go gowernorem ]rz'dc'\, W 400 dokona= inwazji Italii, lecz }zn[w| pokonany 403 przez Stilicho pod Pollentia – zmuszony zosta= przej>: od Arkadiusza do us=ug dla Honoriusza za cen" 4000 funt[w z=ota. Honoriusz nie wyp=aci= sumy, Alaryk dokona= drugiej inwazji Italii, oblega= kr[tko Rom" ]gr[d Rzym\. Pierwszy raz gr[d oszcz"dzono, 408, bo wykupi= si" wielk' sum', drugim razem, 409, podda= si" i Honoriusza obalono, lecz wkr[tce potem odzyska= w=adz". W czasie trzeciego obl"/enia, Roma zosta=a zdobyta 24 sierpnia 410, i rabowana przez 6 dni. Alaryk robi= wszystko, co w jego mocy, by poskromi: gwa=ty jego podw=adnych. Opu>ci= Rzym z zamiarem ujarzmienia Sycylii i Afryki, lecz zmar= 410 w Cosenza. 2. A. kr[l Wizygot[w 484–†507; jego pokojowy charakter sk=oni= Klowisa ]ang. Clovis\, kr[la Frank[w, do inwazji kr[lestwa Wizygot[w. W bitwie 507 A.D. pod Poictries, Alaryk zosta= zabity, a jego armia rozgromiona. Breviariun Alaricianum, kodeks praw, wypisany z rzymskich {r[de=, zebrany przez rzymskich prawnik[w, na polecenie kr[la Alaryka. T=umaczy=em z American Int’l Encyclopedia, ang. Alaric, King of Visigoths; Alamanni, Alemanni % ryk ]kr[l\, ˚ryk. Albania ]og[lnoeurop.\ – kraj w zach. Ba=kanach, Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

stykaj'cy si" z Adriatykiem na zachodzie, Grecj' na p=d., Macedoni' na wsch., i Jugos=awi' na p=n. ]Bo>ni' i Serbi'\, stolic' Tirana; wiara mahometa<ska ¯ Mohammed; j"zyk nale/y do indo-europejskiego, ale nie obj"ty izoglos' z /adnym innym ]nie nale/y do /adnej grupy\; al ]ziemia\ % ba ]woda\ % ania ]ksi"stwo\; woda-ziemia cz"ste w nazwach georgaficznych, w tym Bask ¯ ba ]woda\ % sk ]˚ziemia\. Albert ]germ.\ – ja>niepan ¯ adal % berath ]ja>nie\. ˚Olbracht, Olbrycht. ald, eld ]goth.\, eald ]anglosas\ – stary; Powie>: wrem. let pod r. 6453 ]w rzecz. 941\& Aldan ¯ ald % an ]wielki\, Roald, Ruald, Igeld. Aleham ]˚Mazur. ltpsc Alegama poimawa\ – Aleham, car Turk[w z Kazania; 6995 ]1487\, lipca 09, wojewodowie wielkiego kniazia }Iwana Wasilewicza|, Dani= Che=mski i inni, zdobyli bu= -garski gr[d Kaza<, i pochwycili cara kaza<skiego Alehama, z carow', matk' jego, bra:mi i dzie:mi, i wszystkich przywiedli wielkiemu kniaziowi do Moskwy. 0001-31.1-117 Rosjanie 1968, w indeksie imion, “poprawili”& Aleham ˘ Ali-chan, s=aw. G lub H ˘ Ch; M ˘ N, E ˘ I, jedna zmiana jest mo/liwa, ale dwie ]i wi"cej\ – niedopuszczalne w tak kr[tkiej nazwie; ponadto... «chan» jest tytu=em tatarskim, «car» – tureckim, ˚Abdul, Ahmed, Mustafa, Obre ]i Obry\; bez sensu u/ywa: dw[ch tytu=[w jednocze>nie, by=oby& ª...i cara kazanskago Ali-chana poimasza...º. Aleksander ]s=aw.-bia=orus.-ros. 1430–1550& Alksandr=, Alekandr=, Aleksandr-o/=/;,

Aleksan=dr, Al≠k=sandr=, Alendr;, Alπksandr-=/; Alsandro, Olel;ko, Olksandr-=/o, Olek;sandr=, Oleksan;dr=, Ol≠k=sandr=, Alexander\

Rosjanie wymienili wszystkie greckie litery «ksi» ]˚\, jeden znak, na «k-s» ]ks\ w gra/dance. Aleksander Newski ]¿`1220–†1263 nojabra 14, w 1225 mia= ok. 5 lat\; ¯ rz. Newo, bitwa z Teutonami, na lodzie jez. Czudskiego ]Pejpus\, 5 ]1$\ apriela ]kwietnia\ 1242, “lodowe pobojowisko”; A. ¯ Jaros=aw †1245 wlk. knia{, i Feodosja ]Theodozja\ ¯ Wsewo=od Bolszoe Gniezdo ]Wielkie Gniazdo\ wlk. knia{ ¿1154–†1212; /on' A. – c[rka Braczes=awa po=ockiego, kilku braci, w tym Konstantin i Jaros=aw “Athanasij”; A. w 1262 pojecha= do Z=otej Ordy ]Tatar[w\. Aleksandros ]gr.\ – dos=. obro<ca cz=owieka; alexein ]broni:\ % aner, andros ]cz=owiek\; franc. Alexandre, ital. Alessandro, hiszp. Alejandro; >redniow. s=aw. |leksandr=, |leg=, Aleksandr=, pol. Aleksander, zdrobn. Olek; 1. A. 356–†323 B.C., zwany Wielkim, kr[l Macedonii 336–323; imiona imperator[w, wodz[w, ksi'/'t, kniazi[w, 2. A., powszechne imiona kleru& igumen[w, patriarch[w, metropolit[w, m"czennik[w, 3. A. Popowicz zabity w bitwie na ˚Ka=kach, 4. A. kn. Be=za na Wo=yniu, stryjeczny brat i oponent Dani=y wo=. †1264, brat Wsewo=oda


NAZWY i TERMINY z Czerwna i Be=za 1211 ¯ Wsewo=od z Be=za ¯ Mstis=aw Chrobry †1172 ¯ Izas=aw z Kijowa 1146–†1154. Aleksej ]ros. Aleksej\ – pomoc; gr. alexein ]broni:\ ˘ Alexis ˘ =ac. Alexius, ang. Alexis; 1. A., powszechne imi" kleru& protopop[w, episkop[w, archiepiskop[w& archiepiskop nowogr., episkop nowogr. i pskowski, episkop suzdalski, metropolita kijowski i ca=ej Rusi; ojciec nasz – Sawa, pierwszy archiepiskop i nauczyciel Serbii, wy>wi"cony 6711 ]1203 lub 1211, za car[w& Alekseja Duki i Theodora Laskara }Lascaris 1206–†1222|. 0001-31.1-67 2. A., imi" imperator[w ]cesarzy\ bizant.& A. ˚Komnin ]Komnenos\ ¿1048–†1118, A. III 1195–1203, zmar= 1210, A. IV 1203–1204, stracony 1204, A. V 1204, stracony 1204, 3. A. imiona rosyjskich car[w i carewicz[w& A. Aleksejewicz – syn cara Alekseja Michaj=owicza, A. Petrowicz, carewicz, syn Piotra ¡, 4. oleksij Oreszek 1224, 0001-02-751 Aleman ]germ.\ ¯ Alamanni, Alemanni szczep kt[ry najecha= i osiedli= si" w Alzacji i cz">ci Szwajcarii na pocz. V w. A.D., podbity przez Clovisa w 496; waleczny rycerz Aleman 1254, ze ?mudzi, kt[ry d'sa= si" na Mendoga ]Myndowe\, za przyj"cie wiary katolickiej ]Alnpek, str. 46, za kt[rym Voigt, t. III, str. 66\; Aleman... ˚Palemon. rzeka& germ. Alle, pol. +yna ]dop=yw Prego=y\. Alemanni, Alamanni ]germ.\ – zwi'zek kilku germa<skich szczep[w zamieszkuj'cy ziemie s'siaduj'ce z Imperium Rzymskim. Po kilku pora/kach z armiami Rzymu, ustanowili ksi"stwo zwane Alemannia lub Szwabia. Od Alemanii Francuzi wywiedli imi" dla Niemc[w& Allemands i Allemagne, jakkolwiek, >ci>le m[wi'c, jedynie wsp[=cze>ni Szwaby, Bawarzy, i p[=nocni Szwajcarzy s' w=a>ciwymi potomkami tego staro/ytnego szczepu. Lombardzki zamar=. Caracalla pierwszy walczy= z A. 213, ale nie podbi= ich; Severus bez powodzenia tak/e. Oko=o 250 A. pocz"li przekracza: rz. Ren ]niem. Rhein, ang. Rhine, franc. Rhin, holend. Rijn\ w kierunku zach. i w 255 opanowali Gall[w razem z Frankami. W 259 zasadnicza liczba ponios=a kl"sk" w Italii, pod Milanem, a nast"pnego roku wywiedzeni zostali z Galii przez Postumusa. Ale Alemani nie zaprzestali najazd[w, mimo licznych pora/ek ze strony Rzymian. W 4-tym wieku przekroczyli rz. Ren, pustoszyli, pl'drowali i niszczyli Galli", cesarz Julian zada= im w[wczas ci"/k' kl"sk" i wywi[d= ich stamt'd. P[{niej zajmowali znaczne ziemie po obu stronach Renu, lecz Clovis z=ama= ich si=" w 496 i pozbawi= ich znacznego stanu posiadania. Na podst. Amercian International Encyclopedia.

alfabet ]pol.\ – zbi[r wszystkich liter pisma danej grupy etnicznej, u=o/ony w pewnym porz'dku;

abecad=o ¯ A, B, C, D % =o ]wi"cej, rzecz\. Dla Europejczyk[w wa/nymi s'& alfabet hebrajski, fenicki ]oba bazuj'ce na egipskich hieroglifach\, grecki, =aci<ski, runiczny, gotycki, arme<ski ]j. arm. pokrewny gr.\, i kolejno>: s=awia<skiej cyrylicy, zwanej azbuk' ¯ Az % Buki. Wed=ug mego os'du, staro/ytni starali si" po='czy: dwie koncepcje jednocze>nie& u=o/y: kolejno>: wed=ug przechodzenia d{wi"k[w, jednych w drugie, oraz – by: mo/e – zaszyfrowa: warto>ci staro/ytnego >wiata, jak b[g ]na pocz'tku& B, G, D\, cz=owiek ]na ko<cu& T, U, W\; tak/e, kszta=ty znak[w s' symbolami s=[w, d{wi"ki te je pocz'tkuj', jak «b» ¯ beth ]dom w j. fenickim i hebrajskim\ ˘ gr. beta; «m» ¯ mim ]woda w j. hebr.\; «o» ]oko w j. hebr.\. Pierwotny alfabet grecki sk=ada= si" z 16 znak[w u=o/onych w 4 rz"dy po cztery znaki w rz"dzie. Alfabet by= bardzo kr[tki – ubogi w liczbie liter, nie zawiera= te/ samog=osek, i – przez to – niekt[re znaki czytano r[/norako, zw=aszcza B ^ B, W, + zbli/one do U, grecko-celtycko-rosyjska sk=onno>:. Samog=oski dostawiono p[{niej, rozpoczynaj'c ka/dy rz'd czterech znak[w po jednej; w ten spos[b zosta=y rozrzucone, po rozpisaniu alfabetu w lini", szereg, lub ci'g.

A I O Y

B K P F

G L R X

D M S C

H N T V

W alfabecie greckim znak I reprezentowa= E, a znak Y, w zamy>le – tak/e U, jak wynika z zestawienia, ale w praktyce O reprezentowa=o U, na podstawie du/ej liczby i por[wna<. Od do=u, czyli od ko<ca& ]Y ^ U\O]I ^ E\A. Alfabet rozpoczyna samog=oska A, najm=odsza, wytworzona z d{wi"ku U ]w starym systemie& najm=odsi widniej' na pocz'tku listy >wiadk[w, a naj>wie/szy tekst, najp[{niej dopisany – na samym pocz'tku latopisu, ˚Powie>:\& I  E  A O  U, Ø  Y Podobizna znak[w, ma=ych i du/ych liter pomoc' kt[re z nich reprezentowa=y jakie samog=oski, w oparciu o historyczne ju/ zapisy& OU, Ø – nagminnie, og[lnoeuropejskie, cz"sto greckie `os ˘ =aci<skie `us, podobizna znak[w& o, [, u, UY – rzadkie w j"zykach europejskich, a w Polsce jeszcze rzadziej&

duch – dysze:; s=uch – s=ysze:; stud ]ch=[d\ – wstyd; =ac. crux, staroirl. cros, staronord. kross, anglosas. cros, >redniow. ang. cros, crois, ang. cross, franc. croux – pol. krzy/; anglosaskie sunu – syn; starofranc. Jui, Gui }/u| ˘ >redniow. ang. Jewe, Jui, Gui ˘ pol. /yd, z dodatkiem «d» ¯ Juda,

podobizna r"cznie pisanych znak[w u, y. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY OE – cz"ste& synok ˘ synek, ˚polski j"zyk, gr. logos ¯ legein; ang. continue }kentinju|, podobizna znak[w& o, e, EI – cz"ste, zw=aszcza w j. ros.-ukrai<skim z gr.; Daniel ˘ Danii=, ˚s=awia<ski j"zyk, podobizna znak[w& rozbudowane I ˘ E, natomiast w j. ang. E reprezentuje d{wi"k I, i jest to przyczyna cz"stych pomy=ek& I& be, me, we; E& dirt, first, skirt, EA – formy p[{niej powsta=e& die= ˘ dzia=, podobizna ma=ych& o, e, a ]baz' znak «o» z lask', w r"cznej pisowni znaku «a»\. UA – s=aw. U ˘ pol. Å, ´& dub ˘ d'b, d"by, a pol. Ø wymawia si" cz"sto A w j. ros., g[ra }gara|, wr[g }wrag|, wr[ci:wraca:; w j. ang. U czasem reprezentuje d{wi"k A& up }˙p|, un` ]nie`\, np. uneasy ]nie=atwy\, bulk }b˙lk|, mud }m˙d|, must }m˙st|, buy, lub podw[jne O& blood }bl˙d|, flood }fl˙d|; podobie<stwo r"cznie pisanych& u, a. ˚Dania ¯ Dene, Denis; du<ski, Dunin. OA – cz"ste, og[lnoeuropejskie, nagminne w j. litewskim& pol. Olita – lit. Alytus, Olgimund – Algimund, w"g. Koloman – Salomon, staroros. Kowolin – Kabalin, S=awianie ¯ s=aw, pisane S=owianie, dzi> myl'ce, bo «s=owo»; ang. hall }hol|, zn[w, odwrotnie reprezentowane, jak EI ]w j. ang. wi"cej odwrotnych uj":\. A “ukryte” – ang. «i» }ai|, «y», niem. «ei» }ai|& ang. by }b˙i|, my }m˙i|, why }=˙i|; niem. drei. Zakrawa, /e A wy=oni=o si" z U, przy pomocy E& OU ˘ A, oraz OE ˘ A. Dane te moje, na podstawie obserwacji pisowni s=[w w setkach tysi"cy, w r[/nych j"zykach, i przyk=ad[w w og[lnej liczbie kilkuset; nie mog" tutaj przytoczy: wszystkich znanych mi wypadk[w zamiany, zw=aszcza OU, Ø. Na samym pocz'tku mych docieka< zauwa/y=em przej>cia samog=osek, daj'cych si" uj': w ci'g& OAEIYUO. W wiele lat potem, w 1992, otrzyma=em ksi'/k" Zdzis=awa Stiebera – Zarys gramatyki por[wnawczej j"zyk[w s=owia<skich, PWN, Warszawa, 1979, 265 stron. Na str. 18& ªTrzeba podkre>li: – utrzymuje – /e w systemie pras=owia<skim, a/ do epoki wyra{nego rozpadu jedno>ci j"zykowej, nie by=o samog=oski d=ugiej ani kr[tkiej o barwie o. Pogl'd ten, wyra/ony ju/ dawno, by= jednak d=ugo ignorowany, Dzi> podziela go ju/ ca=a grupa powa/nych j"zykoznawc[w ]Vaillant, V. Georgijev, Bidwell, Shevelov, Mares i inni\.º Do='czy= przyk=ady na linii j. fi<ski-rosyjski, i grecki-s=awia<ski. Publikacja, pisana terminologi' j"zykoznawc[w, ma ambicje por[wna< gramatyk j"zyk[w s=owia<skich, ale b='d ju/ na ok=adce ksi'/ki, bo powinno by:& s=awia<skich, gdyby j"zykoznawca [w wiedzia=, od czego S=awianie wzi"li sw' nazw", od «s=aw» ]wierny\, nie od «s=owa». Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Wystarczy=o por[wna:& prawo-s=awny(wierny, b=ago-s=owiennyj(wiernyj. I tu mo/e by: sedno OA, kt[re znaki jak odczytywano. S=awianie niewiele maj' wsp[lnego ze s=owem ]czyt. Nauk'\ ¯ gr. logos, i logik' ¯ =ac. logica ¯ gr. logike ¯ logikos ]zgodny z rozumowaniem\ ¯ logos ]my>l\ ¯ legein, inaczej nie byliby Wiernymi ]pouczani naukami Biblii\, ˚S=awianie. W sprawie ojczyzny S=awian, Z. Stieber b='dzi=, /e w Polsce i Rusi Kijowskiej. Ale – maj'c napomkni"cie na uwadze – obserwowa=em zmiany w pisowni. Zakrawa, /e – istotnie – O mog=o nie by: w u/yciu, lub zapisywane by=o inaczej, reprezentowane przez inne znaki. L+; litera L zwi'zana jest z «alf'» ]podobie<stwo znak[w\, a litery +, U i W z «bet'», przez to pocz'tek alfabetu ma zwi'zek z jego ko<cem. Kolejno>: liter w alfabecie by=a przedmiotem zmian i uzupe=nie<. Liter" G ]gamma\ w greckim zast'pi=a litera C w =aci<skim ]przez to podobie<stwo znak[w\, oraz utworzono znaki& J, Q ]zupe=nie b="dny kszta=t#\, bardzo p[{no, bo w XI wieku dostawiono W ^ UU, reprezentowane uprzednio w anglosaskim przez ˝ ]=en\, zapo/yczony z alfabetu runicznego – znaki kt[rych alfabet grecki nie ma ]w pierwotnym alfabecie nie by=o tak/e Z, d{wi"k reprezentowany przez sigm"\. Pierwotny alfabet =ac. sk=ada= si" z 21 znak[w& samog=osek& a, e, i, o, u ]v\, oraz sp[=g=osek& b, c, d, f, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, x, z. ¸le dobrane kszta=tem i umiejscowione Q& ...P, Q, R, rozerwa=o porz'dek& ...M, N, P, R, S, T.... W anglosaskim alfabecie by=y dwa znaki na jeden d{wi"k TH, nie zachowane w p[{niejszym angielskim ]w islandzkim TH ^ Ï\, oraz znak Â. W s=awia<skim, Cyryl ]ok. 864 A.D.\ – autor s=aw. ˚cyrylicy – dokona= gruntownych zmian, w tym, przestawi= – b="dnie – JU, JA na koniec zbioru tworz'c dla nich odr"bne znaki; tak/e s=ownictwo opisane =ac. C ]C ^ CH ^ K ˘ CZ\ rozbi= na CH, C, CZ zamieszczaj'c przy ko<cu ]s=usznie C odzieli= od K, s=usznie te/ CH omal identyczne w brzmieniu z H, oraz s=usznie odr"bne CZ ¯ K, T, od dw[ch, nie od jednej – K\. Znaki cyrylicy podleg=y dw[m reformom& 1711 i 1918 – usuni"to w[wczas szereg liter b"d'cych przyczyn' pomy=ek; od reformy 1711 znane pod nazw' gra/danki. Wsp[=czesna ˚cyrylica sk=ada si" z 33 znak[w, w tym 20 sp[=g=osek, 11 samog=osek, twardego i mi"kkiego znaku. W s=awia<skiej pisowni Wiek[w Írednich nie ma W, np. ugri ]W"grzy\, uj ]wuj\, uzkij ]w'ski\, usy ]w'sy\, ros. ugo= ]w"gie=\, nutro ]wn"trze\, utroba ]w'troba\, uznik ]wi"zie<\, uzor ]wz[r\ – potwierdzenie p[{no u/ywanego W; uderzy: pisane wderzy: ]W ^ U\ i zmieniona wymowa& wderzy:. W alfabecie polskim, ˚Parkosz – rektor UJ ok.


NAZWY i TERMINY 1430 – utworzy= znak + ]i inne, dzi> u/ywane\ i wpisa= + po L& ..K, L, +, M, N..., z pr'dem przy tym ]zmiany pod pr'd\, gdy Lalfa, +beta, by: mo/e, kieruj'c si" identycznym kszta=tem obu ]L, +\ w cyrylicy ]mi"kki i twardy znak po nich nast"puj'cy powoduj' r[/nic"; czasem jeden z nich opuszczany, a czasem oba\. W b="dzie by= Samuel Bogumi= Linde, 1807, pisz'c o L+& ªWe wzgl"dzie etymologicznym obiedwie te g=oski s' r[wne, w wymawianiu tylko si" r[/ni', dla d{wi"ku, gdy tego pewnych g=osek przypadkowy zbieg wymaga, np. szko=a, z Grecko-+aci<skiego schola... itd.º Niejasne i zagmatwany styl& ª...gdy tego pewnych g=osek przypadkowy zbieg wymagaº. Jakich g=osek$ Zagadkowe uj"cia s' wynikiem niewiedzy. Gdy u Lindego L ^ +, w ! 16& =eb, lep, =epski, lepszy. Plotka ]k=amliwa pog=oska\ by=aby to/sama z p=otk' ]gatunkiem ryby\.... Niekt[re d{wi"ki przechodz' wg liter alfabetu, to nie przypadek; w j. ros. G przechodzi na W, pod pr'd& A, B, W, G, D..., `kogo wymawiane `kowo, nagminnie GH& hydraulikagidrawlika, w starofranc.-ang. Guilielm, Guillaume WilliamBill; GalliaWales, Walia, w j. ang. end ]koniec, kres, skrajno>:\ ˘ eng ˘ England, w hiszpa<skim HJ, w polskim L+& byliby=, dolinad[=, przekorne i przez to – fa=szywe MN& gr. Nikolaos ˘ ros. NikolajMiko=aj, miedwied ]wiedziony miodem\nied{wied{, Istanbu=Stambu=, og[lnie& ST; UVW. Kolejno>: liter w alfabecie nie jest zupe=nie przypadkowa, i nie ka/de + jest w zwi'zku z L ]ga='{\, zw=aszcza na pocz'tku s=[w ]=opata\, tj. nie da si" przenie>: L+, dlatego alfa r[/ne od beta – staro/ytni wiedzieli o tym. Ka/dy alfabet z dala od perfekcji, im p[{niej u=o/ony i stosowany – tym wi"ksza liczba znak[w, bo wi"cej dopisywano ni/ opuszczano, i wi"kszy chaos wynikaj'cy z nie>wiadomo>ci powi'za< mi"dzy literami pierwotnego alfabetu; gr. alpha % beta ˘ =ac. alphabetum, ang. alphabet, ros. alfabit, azbuka ¯ az % buki; dwie pierwsze litery zestawu znak[w starorosyjskiej cyrylicy, dzi> zw'ce si"& a, be, we, gie, de... itd., niegdy> za>& az, buki, wiedi, g=ago=, dobro, jest... itd. Alff ]germ.-=ac.\ – Litwin, imi" zaufanego i wiernego pokojowca mistrza Winrika v. Kniprode w Marienburgu, kt[ry pom[g= uwi"zionemu tam Kinstutowi(Keystutowi zbiec z wi"zienia, jesieni' 1361, po p[=rocznym pobycie w twierdzy. Algimund ]lit.\ ¯ augment, ˚Olgimund ]nord.\ OA. Alta, A=taj ]mong.-turecko-tatar. altyn\ – z=oto; u/yte w nazwach geogr., od Krymu ]˚Ja=ta\ po Norwegi" ]rz. i mjsc. Alta\, poprzez Ru> ]Al;†a\; ˚L’to. alwa, alwan ]hebr.\ – bia=y ˘ imi" m"skie Alvan; W Powie>ci wrem. let pod r. 6453 ]945\& Alwad. Aminodow ]goth.\ ¯ Amen % dow ]dar\, zepsute& po>r[d, pomi"dzy; staroang. onmiddan, >redniow.

ang. amidde. W s=awia<skiej cyrylicy gotyckie

Amin]o\dow 6453 }w rzecz. 941 r.| Amphilophios ]˚Mazur. ltpsc Amfiloj\ – gr. amphili ]po dw[ch stronach lub ko<cach\. an ]anglosas. an\ – 1. jeden, 2. ka/dy, 3. zaimek nieokre>lony ]nie istniej'cy w j. polskim\, stoj'cy przed rzecz', przedmiotem uprzednio nie odnotowanym, nie przed=o/onym naszej uwadze, nie odwo=anym do naszej wiedzy, pami"ci; jaki>, pewien, np. pewien cz=ek rzek=.... an ]dun.\ – do. Lit. Anakand, Ankad, 1254. `an ]=ac. `anus\ – 1. nale/'cy do, charakterystyczny dla, 2. urodzony z, /yj'cy w, 3. wierz'cy w, id'cy za. Powie>: wrem. let pod r. 6453 ]w rzecz. 941\& Aldan, Furtan. `an, `a<, `on – wielk-i(a(ie, ˚on. ¢AN, ANU ]szumer.\ – b[g nieba i ziemi ˘ Pan B[g, Panu Bogu. Anasta-zy(zja – zmartwychwsta=-y(a; gr. Anastasios, =ac. Anastasius, ang. Anastasius, /e<skie Anastasia; 1. A. ¡ Zwierz 430$–†518 A.D., imperator Wsch. Cesarstwa Rzymskiego 491–518 A.D., =ac. Silvaticus ^ p[{no=ac. Salvaticus ^ starofranc. Salvage, Savaige ^ >redniow. ang. Sauvage, Savage ^ ang. Savage ^ pol. Zwierz ^ ros. Dikar, 2. A. ™ $–†721, imperator Wsch. Cesarstwa Rzymskiego 713–716 A.D., 3. Anastasja, c. Jaropo=ka Izas=awicza zabitego 1087, wdowa po Glebie Peres=awiczu, /y=a lat ˚40 ]wiele\ po >mierci m"/a, zmar=a 6666 ]1166\, 0001-31.1-61 4. Anastazja ¿1164–†1240, c. Mieszka III Starego ¿1126(27–†1202, 5. Nastasia, c. Aleksandra, krewna Dani=y Wo=. †1264 ]Aleks. stryjecznym bratem Dani=y\, /ona Boles=awa Maz. ¿1208–†1248. Anatolia ]gr. anatole\ – wsch[d s=o<ca, Orient, s=owo szczeg[lnie odnosz'ce si" do zachodnich wy/yn Turcji w Azji Mniejszej; gr. a ]nie\; dun. nat, nett≤r ]noc\, ang. night ¯ >redniow. ang. nyht, anglosas. niht, neaht, germ. nacht, =ac. noct-, nox, gr. nykt-, nyx. Do j"zyk[w Anatolii nale/'& hittiteski ]¯ Hittite\, luwijski ]Luwia\, lycyjski ]¯ Lycia\, i palaik. Ok. 19-go w. B.C. Assyryjczycy za=o/yli sw[j karum ]kantor wymiany\ w Kanes ]dzi> Kültepe w centralnej Turcji, w g[rnym biegu rz. Kyzy= Irmak\. W po=. 17-go wieku B.C. istnia=o kilka ˚indo-europejskich j"zyk[w, z kt[rych j. Hittit[w jest najbardziej znany, bo w swej stolicy w Hattusa ]dzi> Bogazköy\, pozostawili 25 tys. glinianych tabliczek obejmuj'cych okres od ok. 1650 do 1200 B.C. W dodatku, ich archiwum zawiera tabliczki w dw[ch indo-europejskich j"zykach& luwijskim i palaiku ]luwijski – konkurentem\. Po upadku Hittit[w ok. 1200 B.C., luwijski g[rowa= w p=d. Anatolii i pokrewny mu lycyjski, a/ do ostatnich wiek[w B.C., wch=oni"te przez ekspansj" greckich kolonist[w. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY Luwijski w formie hieroglif[w, gdy odkryto je w Hattusa, stolicy Hittit[w – z pocz'tku mylnie nosi=y nazw"& hieroglify Hittit[w. J"zyki Anatolii& Hatt[w ]w uj>ciu rz. Kyzy= Irmak\ i Hurr[w ]na granicy z Syri', w p=n. Mezopotamii\ – nie nale/' do indo-europejskich. Hatt[w, s'dz'c po braku rodzajnika i u/yciu przedrostk[w – do j"zyk[w p=n.-zach. Kaukazu& Abchaz, lub – by: mo/e – do du/ej grupy Kartwel[w p=d. Kaukazu. Jak bardzo r[/ni=y si", lub blisko siebie by=y, j"zyki Anatolii& hittitejski luwijski palaik tato attas tati papa, niedziela siwat tiwaz tiyaz mi[d melit mallit` malit` prowincja kimmara` immara` r"ka kessera` issari istniej'ce r[/nice daj' si" =atwo wy=o/y:& nieme S i K ]˚lind\; STZ ]siwattiwaz\; AEI ]melitmalit, kessera`isara\, ˚wymiana liter i d{wi"k[w. Papa jest wyra{nie r[/ny od taty; papa ˘ gr. pappas, =ac. papa, anglosas. papa, >redniow. ang. pope, pape ˘ ang. pope ]OAE\; poza ko>cieln' =acin', Anglosasi rodem z Azji Mn., potomki Izraelit[w, wg mej opinii – w pierwszych wiekach po Chrystusie, Goci przebywali w delcie Dunaju, na p=n. od Bizancjum ]Byzantium\, p[{ -niejszego Konstantynopola, os'd na podstawie r[/nych cech i aspekt[w& narodu i historii wojen ze S=awianami, rodem znad Morza Chwaliskiego ]Kaspijskiego\. and ]dun.\ – 1. duch, dusza, intelekt, umys=, 2. cz=owiek, posta:, 3. duch, zjawa, wr[/ka, krasnoludek, 4. charakter, odwaga, energia, /ywo>:, zapa=, 5. nastr[j, humor, otucha, optymizm, werwa. Lit. Surkand. Andreas von Felwen – mistrz rycerzy Zakonu z Liwonii, Andreaß – wspomniany w “?yciu Aleksandra Newskiego”; ok. 1241& Tako i

sei. imenem= Andr≠œw;. vid≠v= knœzœ Aleksandra. Andrei ]gr.-=ac.-wo=. Andrei, Andrei, Andr≠i, An;drei, An=drei, Ondrei, Ondr≠i, Œndr≠i, Andrzej\ – m"ski; gr. aner, andros

]m'/\ ˘ Andreas ]m"ski\ ˘ =ac. Andreas, starofranc. Andrieu, ang. Andrew, pol. ˚Andrzej;

1. A., imi" aposto=a, >w. A. Stratilat, 2. A. Poczain, wojewoda W=ad. Monomacha, 1120, wys=any na Lach[w, 0448-00-78 3. A. zmar=y 6649 w Perejas=awlu ]˚styl\, ¯ W=adimir Monomach 1053–†1125.05.15 kn. W=adimira Wo=., zatem Perejas=awla, 4. A. Bogolubski, ok. 1111–†1175.06.28 ¯ Jurij Do=gorukij †1157 i pierwszej, po=owieckiej /ony; wlk. kn. Suzdala, knia{ W=odzimierza n(Kla{mie 1157–1175, w=ada= Nowogrodem Wlk. ok. 1170–1175, w Mazur. ltpscu ginie 6683 ]1175\.06.29, w soJerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

bot"; sobota ta w 1175 wypada=a 28 czerwca, a w 1174 – 29 czerwca ]roczna odchy=ka\. 5. A. ¯ Jaros=aw †1245 ¯ Wsewo=od †1212; wlk. kn. Suzdala 1238, 6. A., dworski u Dani=y †1264, 7. Andrei ¯ Aleksander Newski; kn. Gorodca, wlk. kn. W=adimira n(Kla{mie, w=ada= Nowogrodem Wlk. 1300–]1304$\, 8. A. ¿1175–†1235, ¯ Emerik †1204, z dynastii Arpad[w, kr[l W"gier 1205–1235, o kt[rym cz"ste zapisy w wo=. ltpsi z racji zmaga< o gr[d Halicz n(Dniestrem, ojciec Beli †1270, 9. wielu innych Andrej[w, w tym& A. ¯ Konstantin; kn. Suzdala i Ni/egorodu, A. ¯ Iwan Kalita ¯ Dani=o, A. ¯ Olgerd ¯ Gedimin, A. ¯ Dmitrij, A. ¯ Michai=o; kn. Drucka, A. ¯ Wasil ¯ Dimitrej, A. ¯ Wsewo=od; kn. Drucka, A. z Dorogobu/a, wojewoda Smole<ska, A. Mie<szoi ¯ Wasil Temnyi ¯ Wasil, A. Starszij ¯ Wasil Temnyj ¯ Wasil. Andri≥w; ]Vel;ven=-Welwen\, ª...ko Ondrejewi Maisteru Ry/skomu...º ¯ Ondrej – Andreas – magister ryski ]Rygi\, mistrz ]MeiÆter\ liwo<ski wspomniany 1240–1252, przy zwyci"stwie Aleksandra Newskiego 1240 nad “Rimlanami” ]rycerzami Íwi"tego Imperium Rzymskiego, b="dnie – wg Rosjan – Szwedami\, i zamiarem chrztu Mendouga 1251. 0001-02-816, 0001-17.1-22, 0001-17.16-482, 483

A. von ˚Stirland wg I. Dani=owicza 0165-01-76, N. 114, przypis 2

wygnany przez braci bo postrada= rozum&

...Andr≠i. i izgnan= bys sanou svoego ø bra†a. wo=. ltps. 0001-02-817 ˚Rimlanie Andreoch ]staroros. Andreox=\ – imi" ostatniego z pi"ciu ˚“silnych m"/[w” W=odzimierza Wlk. †1015; w Mazur. ltpsie, pisanym 1683–1691, wymieniony pod 6516& Andreoch Dobrianskow ]Debria<ski, z Bria<ska\, ˚Bria<sk, debria<ski; gotyckie brzmienie imienia, poprzednie& Jan, Rogdaj, Aleksander Popowicz, i Malpred. Andrews; and¶r  r¶and; and¶ron  nor¶and; anglosas. swerd ]miecz\; anglosas. i >redniow. ang. sweord, swurd, sword, ang. sword ]miecz\. Androfagoi ]gr.\ – ugro-fi<ski szczep ˚Mordwa u Herodota. Andronik ]˚Mazur. ltpsc\ – gr. Andronikos, =ac. Andronicus, ¯ gr. aner, andros ]m"ski\; 1. A. ]dw[ch >wi"tych\, z dynastii Palaeologus& 2. A. II, imper. bizant. 1282–1328, ¿1260–†1332, s. Micha=a VIII, 3. A. III, imper. bizant. 1328–1341, ¿1296–†1341, wnuk Andronika II, 4. A. IV. imper. bizant. 1376–1379–†1385 ¯ Iohannes V Palaeologus ¯ Manuel, ¯ Anna ¯ Wasil ¯ Dmitrij, 5. A. igumen Spaso-Andronikowskiego


NAZWY i TERMINY Monasteru ]w Moskwie, na Jauzie\ †6982. andrus ]z=odziejska gwara\ – z=odziej. `andrus – m'/, m"ski, gr. aner, andros, ang. `androus. Lit. Andruszko, w ¡ po=. XV wieku& Sakowicz, Nemirowicz, Dowoynowicz, Samborowicz, dzier/awca z Ostriny, syn Lelusza lub Dowgirda, ˚Andrei. Andrzej, J"drzej, Indrun ]pol.\ – m"ski; gr. aner, andros ]m'/\ ˘ Andreas ]m"ski\, =ac. Andreas, starofranc. Andrieu, ang. Andrew, ros. Andrej, ale nie wo=. Indrix=-Indrich, Andrix=-Andrich. Angle – lud germ. u uj>cia +aby ]Elbe\, z okr"gu Holstein. W V w. podbili Wyspy Brytyjskie z Sasami i Jutami. Anglo-norma<ski dialekt – dialekt francuskich Norman[w. Angul, Angel ˘ staroang. Angle, ıngle ˘ >redniow. =ac. Angli ]Angli Saxones\ ¯ XII w.; dos=. ˚k'ty, ¯ =ac. angulus, z dala od centrum w=adzy, pol. zak'tek, =ac. provincia ¯ pro ]za\ % winkel ]k't\, s=aw. ugo=; mylnie ¯ angel ]anio=\, ˚Trojnat; Polska forma& anglika<ski, Anglia ˘ angielski, ˚England, k't ]ziemie i miejsca na kra<cach\; j"zyk angielski ma dwa g=[wne korzenie& 1. E. ¯ ME. ¯ AS. ¯ Goth., 2. E. ¯ ME. ¯ OFr. ¯ L. ¯ Gr., czyli ang. ¯ >redniow. ang. ¯ anglosas. ¯ gotycki, ang. ¯ >redniow. ang. ¯ starofranc. ¯ =ac. ¯ gr.; • Anglia ˘ ang. England ]Anglosasi\, • Walia ˘ ang. Wales ]Francuzi, Waloni, Valir\; Walia ˘ =ac. Gallia ]Gaul\, A, B, W, G, D... ˘ starofranc. Guilielm, Guillaume ˘ staronorm. Willame, Willaume ˘ ang. William ˘ ang. skr. Bill – w j. ang. silny wp=yw j"zyka francuskiego, w s=ownictwie, nie tylko z racji s'siedztwa z Francj' – p=d.-zach. cz">: W. Brytanii by=a francuska. Anglosasi ˚Angle, Saksoni i Juty; w V w. dokonali inwazji Anglii i podbili j'; >redniow. =ac. Angli Saxones ˘ ang. Anglo-Saxons. Anisiphor ]˚Mazur. ltpsc Anisifor\ – pachn'cy; Anisi % phor ¯ gr. phoros ]nosi:, ang. bear\; gr. aneson ˘ =ac. anisum ˘ franc. i >redniow. ang. anis ˘ ang. anise ]warzywo z rodziny marchewek, o ma=ych, bia=ych lub /[=tych kwiatach\ ˘ aniseed ]any/ek, u/ywany do przypraw – zapach, i w medycynie – do syrop[w i kropli od kaszlu\. `ania, `onia ]=ac.\ – kr[lestwo, ksi"stwo, mieni'ce si" wielkim ]starym\ ¯ on, an, en ]wielki\, jak Wielka Brytania, Kr[lestwo Du<skie – Dania, Wielkie Ksi"stwo Lit. – Lithuania, Livonia, Macedonia, Kolonia, Saksonia, itp., ¯ gr. aion ]wiek, wieczno>:\ ˚wielko>:. Ankidin 5820 ]˚Mazur. ltpsc Ankidin\ =ac. ance` ]przed`\ % `din ¯ `den, `dyn ]$\. Anna ]Anna, Ganna, Anna, Hanna, hebr. hannah\ – wdzi"k, wdzi"czno>:; gr. Anna, =ac. Anna, hiszp. Ana; odmiany& Ann, Anne, Hannah, Annette, Nanette; 1. A., matka Mstis=awa, /ona Swiatos=awa †1076 ¯ Jaros=aw M'dry †1054, 2. A., kniagini witebska, druga /. Wsewo=oda

Bolszoe Gniezdo †1212.04.15, 3. A., c. Mstis=awa Uda=ego †1228, /. Dani=y Wo=. 1201–†1264, zwi'zek zawarty 1216& wo=. ltps 1289& Poœ ou nego Danil= d=]er= imenem; Annou. 6721 Anorij ]˚Mazur. ltpsc Anorij\ – Honorius.

Anphinogen lub Anthenogen 5796 ]˚Mazur. ltpsc Anfinogen\. Antiochia ]˚Mazur. ltpsc Antioxia pisidckia\ – staro/ytne miasto w Pizydii ]ang. Pisidia\, w Azji Mniejszej. Antioch – stolica staro/. Syrii, w NW cz">ci kraju, dzi> miasto w p=d. Turcji; arabska nazwa& Antakija. Antoni ]s=aw. Antonπi\ – znaczenie zatarte, ja s'dz"& an ]wielki, dobry, dobrze\ % toni ]d{wi"czny\ ¯ ton ]d{wi"k\, ˚wielko>:; =ac. Antonius ˘ ital. i hiszp. Antonio, franc. Antoine, germ. Anton, ang. Anthony, pol. Antoni; 1. za=o/yciel Peczerskiego Monasteru †1072, wg Mazur. ltpsu, pisanego 1683–1691, pe=nego b="d[w, legend i zmy>le<, Antoni zmar= 6578, za cara Romana Diogena }1067–1071|, w pieczarach trudzi= si" lat 56, /y= lat 90, 0001-31.1-54 2. Antoni “Rimlianin” ]Rzymianin\ †6655 ]1155\, /y= lat 80 i 2 miesi'ce, ojciec nasz, nowogrodzki cudotw[rca, 0001-31.1-60 3. episkop Przemy>la 1220–1225 i archiepiskop Nowogrodu, zakonne imi" Dorbyni Jadejkowicza, je{dzi= do Carogrodu na pocz. XIII w. Anuty ]˚Mazur. ltpsc anuty\ – osiedli wzd=u/ rz. Aluta, lewy, p=n. dop=yw Dunaju, 24° 20* E, ˚su=tan. Aponica ]s=aw. Aponica\ ¯ gr. apo ]z\ % nica; wychowawca kniazia Fedora Jurewicza, w 1237 pochowa= skrycie cia=o zabitego Fedora – swego gosudara ]pana\. Aquileia ]=ac.\ – gr[d n(Adriatykiem, zbudowany przez Rzymian 182 lub 181 B.C. Przewodz'c wej>ciu do p=n.-wsch. Italii – sta= si" wa/nym handlowym o>rodkiem i militarnym posterunkiem, przez to cz"sto powodem wypraw wojennych. W 452 A.D. zosta= zniszczony przez Atill". Dzisiejsza Aquileia lub Aglar jest ma=' miejscowo>ci', o 2 tys. mieszka<c[w. W='czona do okr"gu Görz. American International Encyclopedia

Berthold, episkop akwilejski, brat Gertrudy zabitej 1213.09.28, /ony kr[la w"g. Andrzeja ¿1175 lub 1176–1205–†1235.09.21, wspomniani bezimiennie w wo=. ltpsi ]bez roku\, w Ipat. pod 1211, /e w monasterze Lelesowa “niewierni” ]ka -toliccy\ bojarzy chcieli zabi: kr[la, zabili jego /on" }Gertrud"|, a szwagier jego }Berthold| ledwo uciek=, patriarcha jawlenski }akwilejski|. Arabia ]og[lnoeurop.\ – Latopis mnicha +awrenta ]Laurenta\, 1377, przytacza staro/ytne dzieje Rosji zwanej Rusi' Kijowsk'. Na samym pocz'tku r"kopisu znany w[wczas >wiat i historia, od biblijnego Potopu, jak na pobo/nych mnich[w przysta=o& ªZacznijmy wi"c t" powie>:. Po Potopie pierwsi Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY synowie Noego& Sem, Cham i Japhet rozdzielili ziemi". I dosta= si" Wsch[d Semowi& Persja, Baktriana wzd=u/ a/ do Indii, a wszerz do Nirokurja }wyspy Kuria Muria| – tak m[wi'c jakby ze wschodu na po=udnie, i Surija }Syria| i Midia }Media| po rzek" Euphrates, Babilon, Korduna }Kurdy|, Assyria, Mezopotamia, najdawniejsza Arabia, Elmais }Oman|, India, silna }bliska| Arabia, Kulii }Celesyria|, Komaginy }Hama| i Phenicja ca=a.º +awr. 0001-01, t=umaczy= Julian Kotowski 0565-01-3, i moje uzupe=nienia& silny ^ bliski, dzi> Bliski Wsch[d, Kuria..., Oman, Hama, i in. J.Kotowski, 1860, poja>nia& Watr, u }Georgija| Hamartola Waktronieja, Szlecer t=umaczy Baktryana, co i blisko>ci Indyi, o kt[rej kronikarz m[wi: b"dzie, potwierdza: si" zdaje. Nirokurja; brakuje w spisku +awrentego. U Hamartola Rinokurur, r[wnie/ niezrozumia=e }Kuria Muria; wyspy u brzegu Omanu, bo z «wzd=u/» – d=ugo>ci geogr. wsch. przechodzi na «wszerz» – do szeroko>ci geogr. p=d.|. Koroduna, u Hamart. Kardina. Szlecer ]u Jazykowa T. 1, str. 25\ t=umaczy na Kurdistan, podaj'c rozmaite warjanty& Koroduna, Kodryalπa ]Kedrena\, Cordylia ]Excerpt.\, Corbulia ]Hipp.\.... E=mais, E=umais – biblijny Elmaus }Oman, OE|. Kulii u Hamart. Kylisyria, mo/e Coelesyria ze sw' rz. Chryzorrhoas i miastami Damascus, Heliopolis i innymi. Komaginy; w spiskach hip., radz. i troic. zepsute Ko=giny, jak podaje Archeologiczna Komissya. Mo/e to Kolchida$ }Khoms, w Libii, 32° 39* N, 14° 16* E, J.D.|. Kirinija, Kuriina ]+awr.\, Kurinπa ]hipac.\, Kurinπ ]radz., troic.\, Kirinye ]Hamart.\. Musi to by: Cyreneika. Suritie. Czy nie droga Syrt od zachodu Cyrenaik" a dzisiejsz' Bark" oblewaj'ca }ang. Cirenaica, Cyrenaica – okr"g w p=n.-wsch. Libii, zwany tak/e Barca; J.D.|. Gadirie. Szlecer ]Jazyk[w T. 1, str. 26\ t=umaczy przez Gades }gadalg, zepsute Algeria, Jerzy D.|. Mosiju, Misia – Hamartola }M≥sia – Jerzy D.|. Kamaliju, Makaliju ]radz.\. Szlecer ]Jaz. T. 1, str. 30\ t=um. przez Kabalia co ma by: miastem i prowincj' Likii. }Kabalia – kraj w Azji Mniejszej, ale te/ gr. kamelos – wielb='d; Abu Kemal nad g[rnym Eufratem, w Syrii|. Archipp ]˚Mazur. ltpsc Arxipp\ – M. Egejskie; ang. Aegean Sea; gr. archi` ]g=[wny, naczelny\ % pelagos ]morze\ ˘ ital. arcipelago;

>w. aposto= 5569 ]69 A.D.\. Arcy Urcyjew ]staroros. Arcy Urcyev\ – w j. arme<skim& ucze< nauczyciela, ˚t=um. od ty=u& Arcy ]nauczyciel\, Arcyus ]ucze<\; post mi"sa obchodzony w pa{dzierniku; Mazur. ltps pisany 1683–1691, pe=en b="d[w, legend i zmy>le<& 6672 ]1164\ „Tego roku, oktabra w 21 dzie<, w czasach cesarza Manui=a ]Manuela\ greckiego, >wi"ty episkop ]i\Larion megli<skij “obliczy=” ]zdemaskowa=\ i zawstydzi= “arme<sk' prele>:” ]czar, kuglarstwo, sztuczki\, ju/ “poszcz' post” Arcy Urcyjew “na siedmicy” ]w tygodniu\ mytarja i fariseja. By= w Armenii czarodziej imieniem Sergiej, ju/ swoich wielu “obrati posledowati swoemu z=omu uczeniju” ]nawr[ci= by >ladowali – >ledzili – jego z=ych nauk\. Mia=/e ten psa za s=ug" swego, zw'c go Arcy Urcyjew, to jest& nauczyciela ucze< w j. arme<skim, bo Arcy – nauczyciel, a Arcyus – ucze<. Gdy wi"c “wo=chw” [w ]prorok, Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

magik\ zechce p[j>: do wsi lub grodu, gdzie spro>ni uczniowie jego /yj'..., itd.” 0001-31.1-62 `ard ]lit.\ – art ]sztuka\, ze zmian' TD; =ac. ars, artis, starofranc. arte, >redniow. ang. art, arte. Lit. Lubart, Lubard ]sztuk" lubi'cy\. Aranzach ]akkad.\ – staro/. nazwa rzeki Tygrys. Arethousa ]gr.\ – 1. mitologiczna nimfa lesistych okolic, zamieniona przez Artemisa w strumie< lub fontann", by mog=a uciec >cigaj'cemu j' Alfeusowi ]ang. Alpheus\ – bogowi rzek, 2. r[/ne odmiany orchid[w, zwykle o d=ugich, w'skich li>ciach i jednym r[/owo-purpurowym kwiecie, 3. Karp ¯ gr. karpos ]owoc\ – episkop arethusyjski, zam"czony 5852 ]˚m"czennik\; lokalizacja mi nieznana, je/eli nie zmy>lenie, by=o to wi"ksze, staro/ytne miasto, skoro mia=o biskupstwo, ˚Mazur. ltpsc episkop= arefusijskij; =ac. Arethusa. Arjan ]pol.\, Aryan ]ang.\ – w sanskrycie Pan, mistrz, nauczyciel, gospodarz; ale by=a to gotycka nazwa, zanim Arjanie znale{li si" w Indiach i Iranie, i – cho: Got ]germ. Gott – b[g\ – arjan oznacza= oracza w goth. j"zyku; =ac. aro ]orz"\, aratrum ]p=ug\, lit. arti, ark=as ]p=ug\, arklys ]ko<\, artojis ]oracz\, prus. artojis, s=aw. orati, pol. oracz T ˘ Cz. staropers. Arjana ]ang. Aryana\, zend Airjana ]ang. Airyana\ – l'd Arjan, nazwa nadana przez staro/ytnych Pers[w swej ziemi, Arjana ˘ Iran. Zend – pierwotny j"zyk Awesty, staro/ytna forma perskiego lub ira<skiego. Arkadiusz ¯ gr. Arcadia, staro/. okr"g na centralnym Peloponezie, w Grecji; imi" bizantyjskiego imperatora Arkadiusa ]377–†408, imperator od 395 A.D., po >mierci ojca 395 – imperatora Theodosiusa; uzyska= Wsch[d, a jego brat, Honorius – Zach[d\. Armakolitria ]˚Mazur. ltpsc Armakolitria\ – wzorcownia; 5795 ...Armakolitria sireh;

uzorewitel;nica... ¯ uzor ]wz[r; ang. pattern, design\ % reszit ]decydowa:, ustanawia:, okre>la:\. Armenia ]og[lnoeurop.\ – w staro/. wiekach niezawis=y kraj, le/'cy na p=d.-zach. od M. Kaspijskiego, i p=d.-wsch. od M. Czarnego. Najwy/szym szczytem – g[ra Ararat, 5155 m npm. Jedna z najstarszych kolebek cywilizacji, niezale/ -na do 900 BC. Zaatakowana i podbita przez Assyryjczyk[w, nast"pnie Med[w i Pers[w. Podbita przez Aleksandra Wielkiego w 325 BC. Odzyska=a niepodleg=o>: za Tigranesa ]95–55 BC.\, ale po podboju Lucullusa w 69 BC. – sta=a si" podleg=' Rzymowi. Kraj przechodzi= z r'k do r'k w wojnach mi"dzy Rzymem i Nowo-Perskimi Cesarstwami; walczyli o< Bizantyjczycy, Arabowie, i Mongo=owie. By=a pierwszym krajem adoptuj'cym chrze>cija<stwo jako narodow' religi", w 303 A.D. Herodotus, opisuj'c armi" perskiego kr[la Xerxesa ]519–465 BC.\ w='cza w ni' Arme<czyk[w, poja>niaj'c, /e byli oni ªkolonistami Frygiiº.


NAZWY i TERMINY Na bazie tej wzmianki, podpartej przez pozycj" Arme<czyk[w w j"zykowej rodzinie Indo-Europejczyk[w, og[lnie przyj"to, /e Arme<czycy, jak i Frygowie, migrowali z Ba=kan[w do Azji Mniejszej. Ale, w przeciwie<stwie do Fryg[w, kt[rych j"zyk zanik= dawno temu, gdy j. arme<ski jest nadal m[wiony przez ok. 5 mln ludzi. Sami Arme<czycy, w tradycji, utrzymuj' sw' obecno>: w Armenii a/ do 8 wieku BC., a jej s'siedzi za> – do drugiego wieku BC. Nazwa Armenii ]Arminija\ pojawia si" w napisach najwcze>niej ok. 600 BC. Najwcze>niejsze teksty, g=[wnie religijne, tradycyjnie przypisane pi'temu wiekowi AD., ale bardziej prawdopodobne – p[{niejsze. Arme<czycy, jak Frygowie, nie byli w >cis=ym zwi'zku z j"zykami Anatolii, poza zapo/yczeniami. Najbli/szymi s'siadami Arme<czyk[w byli Frygowie, Tracy lub Trakowie, a szczeg[lnie – Grecy ]ang. Phrygians, Thracians, Greeks\. Niekt[rzy j'zykoznawcy m[wi' nawet o GrekoArmenach. W drodze z Ba=kan do Armenii, podbili po drodze Urartian – pot"/ne kr[lestwo Wan[w, kwitn'ce od IX do VI w. BC., i kt[rzy pozostawili bogactwo materia=u pi>miennego, /e w=adali indo-europejskim j"zykiem. J"zykoznawcy uto/samiaj' dzi> j"zyk Urart[w jako blisko pokrewny do j. Hurr[w – jednego z wi"kszych, nieindoeuropejskiego j"zyka wschodniej Anatolii i p=n. Mezopotamii. Na podst. American Int’l Encyclopedia, 1953, i J. P. Mallory’ego – Indo-Europejczycy, 1989. aron ¯ gr. aaron ¯ hebr. Aharon, brat Moj/esza i

najwy/szy kap=an ?yd[w; tysi"cznik Przemy>la, zbieg= 1216, przed W"grami i Lachami&

...aronovi 'e togda. tysœ][ der'a][ v Peremywli izb≠'e pre∂ nimi. imi" poprawnie wpisane w Chebnik. «aron» zmieniono w Pogodin. na «a romanowi» ¯ Roman, zupe=nie psuj'c zagadnienie; w Ipat. ltpsi& aaronowi ˘ Œronovi. wg innych latopis[w& Nowogr., i +awrent. – wojewoda Mstis=awa Udatnego †1228. Arsenij ]s=aw. arsenπi, staroros. Arsenij\ – arcybiskup Serbii po 6732 ]1224\, uprzednio by= biskupem kt[ry zast'pi= Saw"; Mazur. ltpsc 0001-31.1-68 gr. arsenikos ]silny, mocny, m"ski\.

Artemij ]artemπi\ – biskup halicki 1236÷1242, gr. Artemis ]bogini ksi"/yca, dzikich zwierz't i polowa<, bli{niacza siostra Apolla\; m"czennik chrze>cija<ski 5852 ]352 A.D.\; Artemon ¯ Artemis % on ]wielki\, ˚wielko>:. Ascrat ]niem.\ – miejsce nad Dwin'; dzi> =otewskie Skriveri. Aßerade n(rz. Dwina ¯ ]w\asser % rode. Litery W nie by=o w XII wieku na Inflantach, urobiona w XI w. w Normandii. Asja ]s=aw. Asia\ – Azja }Mniejsza|; roku 6622 ]1114\ cesarz Konstantin Monomach z Carogrodu ]Konstantynopola\ odprawi= pos=[w

do W=adimira Monomacha 1053–†1125& „mitropolit" efezkiego – Neofit" ot Asija }od Azji| i z nim dw[ch biskup[w..., itd.” ˚Neophyte. Askold ]1430–1550& Askold=, Askol=d, Iskolod=, Oskolod=\ – mistrz tarczy; posta: z Powie>ci wrem. let., zabity 883 A.D. Asmud ]s=aw. Asmoud=\ – imi" wychowawcy kilkuletniego Swiatos=awa 6453 ]ok. 945\& „Olga w[wczas by=a w Kijowie z synem swoim, z dzieckiem Swiatos=awem, wychowawc' jego – Asmudem, wojewod' by= Sweneld – tak/e ojciec Mistiszy.” Asson ]˚Mazur. ltpsc Asson\ – d{wi"czny; =ac. ad` ]do, dla\ % sonare ]d{wi"cze:\ ˘ assonare ]d{wi"cze: dla\ ˘ assonans ]przyj"cie d{wi"ku; zgrubne podobie<stwo mi"dzy nimi\. Asswyote ]germ.-=ac.\ – Erzwi=ki, w ?mudzi, 1283, w opisie >wi"tych las[w. 0165-01-120 Assur – b[stwo “wszechwiedz'ce” i stolica Assyrii; UY. Aszerade ]niem. Ascherade\ ¯ }w|asser % rode. Athanasij, pol. imi" Atanazy, ros. Afanasij – nie>miertelny ¯ gr. a]nie\ % thanatos ]>mier:\; 1. >w. Athanasios ]293$–373 A.D.\ – Grek, ojciec Ko>cio=a Ortodoksyjnego, patriarcha Aleksandrii, oponent Arianizmu, 2. imi" chrzestne Jaros=awa 1238 ¯ Jaros=aw †1245 ¯ Wsewo=od Bolszoe Gniezdo †1212. Athanasija ]˚Mazur. ltpsc Ofanasiœ\ – Atanazja. Athanarik ]˚Mazur. ltpsc Afanarik\ – kr[l Got[w 5825 ]325 A.D.\ ¯ gr. antanatos % rik ]kr[l\ ¯ gr. a ]nie\ % thanatos ]>mier:\, ˚ryk. Athos, g[ra ]gr.\ – franc. L’Athos, ang. Athos, pol. Atos, wo=. 1288 r.& St˛œ Gora ]>w. G[ra\, ros. Afon=, Afonskaq gora ¯ gr. a ]nie\ % phone ]g=os\, lub Athon ¯ Athanasius; greckie, bu=garskie i ruskie klasztory kszta=c'ce zakonnik[w. Atlan-tis(tyda czytane od ty=u – Malta MN. Aud ]isl.\ – z =atwo>ci', lekko, swobodnie; beztrosko; bez b[lu, z=ego samopoczucia; g=adko, z dobrymi manierami. August ]˚Mazur. ltpsc Avgust\ – powi"kszy:, zwi"kszy:, przybawi:; =ac. augere ˘ staro=ac. ¢augos, ¢augeris ]wzrost\ ˘ =ac. augur; 1. Caius ]lub Gaius\ Julius C≤sar Octavianus Augustus, pospolicie zwany Caius Octavius }gaius oktawius| 63 B.C. – †14 A.D., syn Caiusa Octaviusa i matki o imieniu Atia, c[rki Julii – siostry Juliusa C≤sara ]cesarza Rzymu\, 2. liczne, inne imiona A. ]g=[wnie rod[w anglosaskich\, ='cznie z kr[lem Polski; nazwy grod[w i miejscowo>ci& Augustine, Augusta, Augustulus, 3. A., [smy miesi'c roku, 4. Rurik, rodu Augusta – zmy>leniem pobo/nego mnicha, 1683–1691, ˚Gostomys=, Rurik. Auk... Auken, Aukon, Awken, Oukein, Oukayn, Oukeym, ˚Ugiany n(rz. Dubissa, na ?mudzi. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY Aurelian ]˚Mazur. ltpsc Avriliœn, Amvrilœn\ – z=ocisty; imi" /e<skie& Aurelia; =ac. aurum ]z=oto\ ˘ aureus ˘ aureatus ˘ ang. aureate; =ac. aurum ˘ aureus ˘ zdrobn. aureolus ˘ aureola ]otoka, okr'g >wietlny, z=oty, wok[= g=[w >wi"tych na obrazach i rze{bach\; 1. Marcus Aurelius Antoninus 121–†180 A.D., zwany zwykle Markiem Aureliusem, imperator Rzymu 161–†180, po >mierci Antoniusa Piusa ]Pobo/nego\, zmar= w Vindobonie ]Wiedniu\; prze>ladowa= ˚chrze>cijan wierz'c, /e ich doktryna podwa/a dobre rz'dy; pierwotne imi"& Marcus Annius Verus, 2. Lucius Domitius Aurelianus 212$–†275 A.D., z dynastii Illyrian[w, zamordowany, imperator Rzymu 270–†275, 3. Aurelius Victor Sextus, ok. 350–†400 A.D., historyk rzymski, autor& De C≤saribus Historia. Autonom ]˚Mazur. ltpsc Avtonom\ – samorz'd; gr. auto` ]samo`\ % nomos ]prawo, rz'd\ ˘ autonomia ]samorz'd\. Auxentios ]˚Mazur. ltpsc Avksentij\ – powi"kszaj'cy ¯ gr. auxein ]powi"kszy:, wzrosn':\, auksano ]powoduj" wzrost\. Auxtete, Aukstecia ]=ac.-pol.\ – najwy/sza cz">: ?mudzi k(Wielony. Mylnie przyj"ta za Litw" “w=a>ciw'” ]okolice Nowogr[dka Lit.\ – wy/sz' cz">: W. Ksi"stwa Lit., gdy ?mud{ – ni/sza – ?emoit. Wielu s=awnych i powa/nych polskich potkn"=o si", ='cznie z J.I. Kraszewskim 1847, A. Br¥cknerem 1927, prof. W=. Czapli<skim 1985 i Encyklopedie Powszechne. Encyklopedia Powszechna PWN& „...Lit. Auksztote }auksztas – ‘wysoki’| obecnie nie u/ywana nazwa Litwy w=a>ciwej, tzw. g[rnej, stosowana w przeciwie<stwie do ?mudzi }litew. ?mojten od /emas ‘niski’|, kraju dolnego.” tom 1, str. 462; ˚Aukstota nr 1660. awel ]obce\ – anglosas. awel, ealle, ≤l ˘ >redniow. ang. awel, ouel, awl, alle ˘ ang. awl ]ostre narz"dzie do k=ucia sk[ry lub drewna, szpilor(ek\; wilo; kusz'ce pow. szawelski, ale ˚Szawle... Awesta ]pol.\, Avesta ]ang.\ – >wi"te teksty staro/., zaratuszirskiej religii, w dzisiejszej formie w>r[d Pers[w; awesta<ski j"zyk – staro/. ira<ski w kt[rym Avesta by=a pisana. Awierkij ˚Aawierko. Awramij ]s=aw. Avramπi\ – Abram, Abraham archimadryta Rostowa †6518, cudotw[rca. Azi-Girej ]tur.\ – chan Turk[w z Krymu; pobi= 6973 ˚Ahmeda, nad Donem. 0001-31.1-110 azur – niebieski, b="kitny ˘ Morze Azowskie ˘ staropers. la/u=ard ˘ arab. laza=ard ˘ starofranc. azur ]z opuszczeniem pocz'tkowej L, jak gdyby l’azur\ ˘ >redniow. ang. azure, asur ˘ ang. azure. baai ]holend.\ – zatoka; >redniow. franc. baie, >redniow. ang. baye, ang. bay. Lit. Styrbai ]szumi'ca zatoka, lub sterowna\. Babel ]˚Mazur. ltpsc Vavil\ – brama Boga; hebr. babel, assyryryjsko-babilo<ski bab-ilu; Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

B., archiepiskop Wielkiej Antiochii. Babenberg ¯ Baben ¯ babe ]stara baba\ % berg. Bachczi-saraj ]ros. Baxhisaraj\ – stolica Tatar[w krymskich, Z=otej Ordy; przy trasie Simferopol –Sewastopol, 28 km SW od Simferopola, ˚saraj ]rezydencja su=tana\ ¯ tur. ¯ pers. Bachtear ]˚Mazur. ltpsc Baxtear\ – bratanek Ahmeda, cara }tureckiego Z=otej| Ordy; wraz z innymi, mia= przyj>: s=u/y: wlk. kn. Iwanowi Wasilewiczowi, 6994 ]1486\. 0001-31.1-117 Bagrianorodnyj ]ros. Bagrqnorodnyj\ – dos=. w purpurze urodzony ¯ ros. bagrqnka, bagrqnica ]kolor purpurowy\, bagrqnyj ]purpurowy\ % rodnyj ¯ podit; ]rodzi:\; gr. porphyra, =ac. purpura, zachodnio sakson. purpur]e\, anglosas. ]p=n. Umbrii\ purpl]e\, >redniow. ang. purpre, purpel, ang. purple, franc. la pourpre; franc. porphyrogenete, ˚Porfirorodnyj. Bakcha ]˚Mazur. ltpsc Vakxa\ – Bakchus; gr. Bakchai ¯ Bakchos. Bakota ]1430–1550& Bakut, Bokota, Bokut, Bukut, Boguta, Bokoto\ – gr[d na Podolu ]ros.wo=. Ponizie; d[= ^ niz\, w 1907 wie> na Dniestrze w Podolskiej guberni. Baktria ]s=aw.\ – staro/. kraj w p=n.-wsch. cz">ci wsp[=czesnego Afghanistanu; ang. Bactria, ros. Vaktria, vaktriane; j"zyk B. nale/y do dw[ch najstarszych j"zyk[w grupy ira<skiej& staroperski, utrwalony w glinianych tabliczkach, i starobaktria<ski zwany te/ j"zykiem zendskim ]ang. Old Persian, Old Bactrian or Zend\, ˚Arjan, Iran. Baldersheim ]germ.\ – z domu Ímia=ego; staronord. baldor ]>mia=y, bohater\ ˘ Baldr ˘ ang. Balder ]w nordyckiej mitologii& b[g >wiat=a, pokoju, cnoty i zalety, oraz m'dro>ci; syn Odina i Friggi; zabity podst"pnie przez Loki’ego\ % heim ]1. do domu, do siebie, 2. dom rodzinny\; Wigand Baldersheim – komtur Ragnety 1381. Baldwin – dos=. =ysy przyjaciel ¯ germ. bald ]=ysy\ % wini ]przyjaciel\; starofranc. Baldewin, Baudoïn, ros. Balduin; graf Baldwin ¡ z Flandrii i Hainault ]¿1172–†1206\ w=adca Wschodniego Rzymskiego Imperium w sk=ad kt[rego wchodzi= Konstantynopol z okolicami, oraz p=d. brzegi Morza Marmara, i niekt[re prowincje, okr"gi, Grecji. O Baldwinie z Flandrii †1206 w ros. latopisach& Oflan=∂r= 1204. Baltazar ]pol.\ ˚trzech kr[l[w w Kolonii. Ba=tyk ]pol.\, Baltic ]ang.\ – fale wodne; etym. zatarta; wg mego mniemania& al, a=, la, =a ]˚woda lub ˚ziemia\; ba= ]woda ˘ pol. balia; ba=amuci: – uwodzi:, be=t – szum, szmer ˘ be=ta: – miesza:; ba=wan jako figura ze >niegu podobna do postaci ludzkiej, lub wa= wodny, a w liczbie mnogiej – ba=wany – ogromne, spienione fale morskie\; germ. Bad, ang. bath, franc.

bain ]k'piel\; a=... germ. `au ^ pol. `[w, `aw, `awa ]woda\, np. Krakau ^ Krak[w, Breslau ^ Wroc=aw, itp.


NAZWY i TERMINY Ba=tyk ¯ bal, ba= ]woda\ % tic, tyk ¯ tid, CD& 1. pierwotnie& okres czasu, pora, sezon ˘ pol. tykanie zegara, 2. fala, przyp=ywy i odp=ywy morza; anglosas. tid, >redniow. ang. tid, tide, ang. tide; gr. i =ac.-ang. Atlantis, pol. Atlantyda, =ac. Atlanticum ]mare\ ¯ g[ra Atlas w Maroku, 4165 m ^ 13,665 st[p npm., ang. Atlantic, pol. Atlantyk  ang. Baltic, pol. Ba=tyk, ]fale wodne, t=um. od ty=u\; ang. Adriatic  pol. Adriatyk; Ba=tyk& isl. Eystra-salt ¯ ey ]wyspa\ % stra ]cie>nina\, ang. strait ¯ Wyspy Du<skie; A. Br¥ckner 1927& „..nazwa Ba=tyku bynajmniej nie litewska ]niby od ba=tas, ‘bia=y’\, lecz sztuczna, przez Adama Breme<skiego oko=o r. 1070 wytworzona ]z =ac. Baltia, Plinjuszowego\.” Gaius Plinius Secundus, rzymski naturalista i pisarz, /y= 23÷79, zwany Starym. Jego bratanek lub siostrzeniec ]ang. nephew\, m'/ stanu i tak/e pisarz, /y= 62÷113 A.D., zwany M=odym. Tak, czy inaczej – nazwa naturalna, czy sztuczna, jest wystarczaj'co stara, a wszystkie nazwy zosta=y niegdy> utworzone. >redniow. =ac. mare balticum, ang. Baltic. barbara, barbarzy<ski ¯ gr. barbaros, ]cudzo-

ziemiec, obcokrajowiec\; nazwa nadawana przez Grek[w, a nast"pnie przez Rzymian, dzikim, okrutnym, bez kultury, grubia<skim, nieo>wieconym i niecywilizowanym, tym – kt[rzy m[wli niezrozumia=ym j"zykiem; gr. barbaros ¯ =ac. barba ]broda; od zaro>ni"tych twarzy Germano-S=awian\. Barbarossa – rudobrody; niem. Rothbart. ˚Frederick Barbarossa ]1121–†1290\, rudy. Bartho=omej ]˚Mazur. ltpsc Varfolomej\, Bart=omiej ]pol.\ – dos=. syn Talmaia ]aram.\; gr. Bartholomaios, =ac. Bartholomaeus, starofranc. Barthelemieu, ang. Bartholomew, ros. Varfolomej-Wartholomej, gr.-celt. BW. Barsyjski kraj ]˚Mazur. ltpsc Varsijskaœ strana\ – Bar-sur-Seine n(Sekwan', we Francji; Eustrateg, syn Georgija i “Mogefy” ]Magopha lub Magotha\, cudotw[rca, z kraju Barsyjskiego – ojcem w Konstantynopolu 6332 A.D. 0001-31.1-35 Bartia ]pol.\ – w centr. Prusach; na wsch. od rz. Alle ]pol. +yna\, do rz. Prego=a na p=n., na zach. od E=ku i Sudawii; granicz'ca z Nadrowi' na p=n., Sudawi' na wsch., Galindi' na p=d., Warmi' na zach., Natangi' na p=n.-zach.; g=[wne miasta& K"trzyn, Bartoszyce, W"gorzewo; niem. Barten; bort ]brzeg, skraj, granica, kresy\ ¯ bord. Basilij, Basilko, Vasilko-Wasilko ]wo=. 1289\, Vasilπj-Wasilij, Vasil;ko-Wasilko ]staroros.\; gr.-celt. BW, V; • gr. basileus ]kr[l\ ˘ Basileios ]Kr[lewski\ ˘ =ac. Basilius, ang. Basil, pol. Bazyli SZ; • gr. basileus ]kr[l\ ˘ basilikos ]kr[lewski\ ˘ basilike }stoa| ]kr[lewski\ }portyk| ˘ =ac. basilica ˘ ang. basilica, pol. bazylika, • gr. basileus ]kr[l\ ˘ basilikos ]kr[lewski\ ˘ >redniow. =ac. basilicum ˘ starofranc. basile ˘ ang. basil, pol. bazylia, Ocimum basilicum ]gat. pach-

n'cej ro>liny, zio=o, u/ywane do cel[w leczniczych, perfum i artyku=[w spo/ywczych\; 1. B. Wielki, ojciec nasz, archiepiskop “Kesarii Kappadokijskiej” ]Caesarei\, m"czennik 5853, 2. Basilius II, imperator bizantyjski 976–1025, ¿958$–†1025, syn Romanusa. Bask ]pol.; franc. Basque ¯ p[{no=ac. Vasco, gr.-celt. BW, V....\ – region w p=n. Hiszpanii, w zach. Pirenejach. Pochodzenie plemienia nieznane. Liczni autorzy wywodz' s=owo od r[/nych nazw, np. s=ownik Webstera podaje& ¯ franc. basquine ]rodzaj kobiecej bluzki, obcis=ej w pasie\. Dlaczego od bluzki, a nie od pi[ra w kapeluszu$ Albo innego elementu odzie/y... Proces mia= odwrotny przebieg, od nazw plemion przybiera=y nazwy rzeczy im charakterystyczne. W moim odczuciu i wg mej wiedzy& ba ]woda\ % sk ]ziemia\ ˘ bask ]woda-ziemia\, jak wiele nazw geogr. z cz=onami& ea, ˚woda. Armenia i Gruzja; Ormianie i Gruzini ]˚Iberia\ ˘ P=w. Iberyjski, Baskowie; bask. arminea ]czer -wony pigment, minia, =ac. minium, cynober\, pokr. karmin ]jaskrawoczerwony barwnik\ ¯ arab. kirmiz, qirmiz ]czerw, karmazyn, purpura\ ˘ ros. nazwisko Karamzin, ˚karmazyn. Bastarn ]goth.\ ¯ bastile, bastille % ]dun.\ ˚tårn ]wie/a\; starofranc. bastir – budowa: ˘ bastille, >redniow. ang. bastile; wiele grod[w «tarn`» w ˚Galicji ]ale tarn, czern ^ wysoki, wy/yna\. Cz=onek staro/. szczepu germ. w pobli/u uj>cia Dunaju, o wojowniczym usposobieniu i surowych zwyczajach; walki z Rzymianami od ™ w. p.n.e. Batory ]w"gierska nazwa pol. kr[la\ ¯ tatar. bator ]dzielny\, wg niepewnego A. Br¥cknera 1927; w"g. bator ]odwa/ny, m"/ny, nieustraszony, >mia=y, dzielny, waleczny\, s=owotw[rczo pokrewne& bator-it(itas(ito(sag(sagos. Batu-chan, Batyj ]s=aw. batyi, 1430–1550& Baty, Botyi, Bytyi, Batyey, Batyi, ros. Batyj\ – tatar. bicz ˘ pol. baty ]l.mn.\ ˘ bat ]l.p.\, ˚Nogaj; syn D/uczi, chan Z=otej Ordy, w grudniu 1240 najecha= Kij[w, st'd do Polski i na W"gry 1241– 1243. Po opuszczeniu W"gier, przeni[s= “stolic"” Tatar[w z Worone/a na Wo=g" ]w delt" Wo=gi\; Worone/ n(rz. Worone/ – dop=ywem Donu. Bawaria ]germ. Bayern\ – cz">: p=d. Niemiec. Bazyli, Wasylko ]pol.\, Vasilπj-Wasilij ]s=aw.\, Vasilko-Wasilko ]wo=. 1289\ ˚Basilij. båt ]szw.\ – =[d{; staroang. ]anglosaski\ bat ˘ >redniow. ang. boot; staronord. beit. Lit. nazwy ~bout, ~but, np. Kintibout, Wonibout, Boutowit w Ipat. ltpsi pod 1215, w rzecz. ok. 1246. Beatrix ]=ac.\ – kt[ra uszcz">liwia; =ac. beatus ]szcz">cie\ ˘ beatitudo, franc. beatitude ˘ =ac. beatrix, ang. Beatrice, Beatrix. Bela ]w"g.\ – imi" kilku kr[l[w, z nich Bela IV ¿1209–1235–†1270 w wo=. ltpsie opisuj'cym dzieje lat 1205–1292, wg innych& B. IV ¿1206. November ]listopad\ – †1270.05.03; rodzice Beli IV& Andreas ¿1176–†1235.09.21 i Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY Gertrude z Meranu, ¿1176–zabita 1213.09.28, B. †1270 ¯ Andrej ¿1174 ]1176\–1205–†1235 ¯ Bela III, 1172–†1196 ¯ Geza II, 1141–†1162. belgja ]isl.\ – wy(na-dyma:, wydmucha:; isl. belgr ]sk[ra, sk[rzana torba, miech\. belszac-car ]hebr.\ – niechaj Bel chroni kr[la; Bel – w babilo<skiej mitologii& b[g nieba i ziemi; w Biblii& ostatni kr[l Babilonu ostrze/ony przed kl"sk' poprzez odr"czny napis na >cianie; babil. bel-szarra-usur, hebr. belszac-car, ang. Belshazzar. Be=z ]wo=.\ – w XIII wieku& gr[d na Wo=yniu,

przy uj>ciu rzeczki Rzeczyca do So=okiji ]So=okija dop=ywem rz. Bug\, ok. 45 km S od Wo=ynia, 61 km N od Lwowa; 50° 24* N, 24° E; Be=z ˘ Be=/ec, 39 km W, na Roztoczu; be=, be=t, ba=t ]woda\ % z ]granica\, ˚znami". Benedykt ]=ac. benedicte\ – b=ogos=awi" tobie, inwokacja b=ogos=awie<stwa, np. dzi"kczynienie przed spo/yciem posi=ku; benedictus – b=ogos=awiony.

Andr≠i 'e korol; ouv≠div; bezakonπe galickoe i mœte'. i posla Benedikta s= voi. wo=. ltps. Beneß ]czes.\ – Czech wymieniony pod r. 6762 ]1254, w rzecz. 1252\& bene', Benew;. `ber ]=ac.\ – skr[t «membrum» ]cz=on\ ˘ starofranc. i >redniow. ang. membre ˘ ang. member; September, October, November, December – odpowiednio& si[dmym, [smym, dziewi'tym i dziesi'tym miesi'cem roku, rozpoczynaj'cego si" w marcu, ˚kalendarz; =ac. septem, octo, novem, decem % ber; `er ¯ number ¯ =ac. numerus ˘ quarter ]:wiartka\; znaczenia s=[w «ber», «er» zapomniano. Berdulat ]˚Mazur. ltpsc Merdoulat s synom Berdoulatom\ – syn Merdulata, rodu cara tureckiego z Kazania; wraz z innymi, mia= przyj>: s=u/y: kn. Iwanowi Wasilewiczowi, 6994 ]1486\. 0001-31.1-117

Berdycz[w ¯ berdysz; `cz[w ^ `sz[w. Berek ¯ hebr. Baruch ]dos=. b=ogos=awiony\. Berendi ]s=aw.-goth.\ – koniec nied{wiedziowi; ¯ ber ]nied{wied{\ % isl. endi, endir ]koniec\; isl. erendi ]zlecenie, sprawa, pos=anie, misja; mowa\, erendi ¯ ør, önd ¯ ør-endi – 1. dech, oddech, 2. zwrotka; ˚Wasilko trembowelski. Berest Litowski n(Bugiem ]Berest;e Litovskoe>

Berestei, Beresten;, Berestie, Berest;, Berest;e, Berete, Ber`stie, B≠restei,

Beresta, Berestec, Beresti, Breszye, Brze>:; wo=.

Berest;,

ros.

nyn≠ Brest=-Litovsk=,

– dzi> Brest Litowskij, pol. Brze>: Lit; 1. bere ]granica\ % st, 2. s=aw. bereg ]brzeg\ % st ]forest, las\, gr[d nad Bugiem; st'd Brest n(Bugiem ma powi'zanie z Brestem nad brzegiem morza, we Francji; hiszp. vera ]brzeg, skraj\, gr.-celt. BV, W, 3. br ]d'browa\ % st ]las\, 4. be ]woda\, re ]p=yn':\ ¯ rejati, 5. ros. berest – wi'z, gatunek drzewa; nazwa jak Grabowiec, Berestowo, Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

6. bere, jak tourijsk ¯ tur; Brestowica, Berestowo nazwy zwi'zane z poblisk' puszcz' ]bere % forest\. Berest Lit. r[/ny od Bere>cia w pow. hrubieszowskim ]tak/e ¯ bere\, ˚Drestr. ros. bresti, brest – sta:, rusza: si", siedzie:, itp. w swobodny lub leniwy spos[b, szura: noga -mi; ang. to lounge, to shamble. Etymologie obu nazw – Brest i Brze>:, anglosaskiego pochodzenia, kompletnie zatarte. Wi'z – ang. elm; ang. forest ]las\ ¯ =ac. forestis ]las, drzewo, drewno\. Bereza Kartuska ]ros. Kar†ubereza\ – przy granicy; bere ]granica\ % za ]przy, obok\, ˚za. `berg ]skand.\ – g[ra, wysoko>:; s=aw.-pol. `wiec; niem. Königsberg ^ pol. Kr[lewiec; G[ra GrabowieckaGrabowiec; Dunajec ]g[rski D.\; mistrz pruski Konrad Thierberg 1272–1283. Berikij ]˚Mazur. ltpsc Verikij\ – m"czennik chrze>cija<ski Phalelei, syn Berikija i matki o imieniu Iromilia, zam"czony 5784 w greckiej Edesie, przez >ci"cie g=owy mieczem. Bernard ]pol.\ – >mia=y jak nied{wied{; staroniem. bero ]nied{wied{\ % hart ]>mia=y, zuchwa=y\ ˘ Bernhard, franc. i ang. Bernard, staropol. Bernat, Biernat, ros. Bernard=. bernstein – germ.; starofranc. ambre ˘ >redniow. ang. aumbre ˘ ang. amber ]bursztyn\. W s=aw. cyrylicy gotyckie Schichbern 941 r. Berthold ]niem., ros. Bertol;d\ – imi" kilku m"/czyzn dynastii Babenberg z Austrii i Styrii& B. I von Windberg †1141 ¯ Adalbert †1145 i Luitgard von Diessen †1120, B. II, graf von Bogen ¶1167 ¯ Adalbert †1146 i Hedwig ¯ graf Poppo von Kraina, B. III, graf von Bogen, †1218 ¯ Adalbert †1197 i Ludmi=a z Bohemii ¿1170–†1240.08.04, linii genealogicznej& Adalbert †1145 ˘ Berthold †1141 i Adalbert †1146; Adalbert ˘ Berthold † 1167 ˘ Adalbert †1197 ]/on' Ludmi=a z Bohemii\ ˘ Berthold †1218, Adalbert †1212 ]/on' Richiza ¯ graf Albrecht von Dillingen\, Leopold v. Bogen †1219; B. – patriarcha jawle<ski ]akwilejski\ 1213, brat Gertrudy – /ony Andrzeja, kr[la w"g. ¿1175 lub 1176–1205–†1235.09.21, czyli szwagier ]s=aw. szurin\ kr[la Andrzeja, ˚Aquileia, Gertruda; staroniem. wy/yn beraht ]ja>nie(j'cy\ % old, odpowiednik /e<skiego Bertha. Bertold ¯ starogerm. wy/yn beraht ]jasny, >wiec'cy, po=yskuj'cy, b=yszcz'cy; blask\ % old; Bertold Br¥nhaven, komtur z Kr[lewca 1291. besieda ]s=aw.\ – biesiada, gwara, j"zyk; 6453 „...konec Pasy<czie besiedy i Kozarie”, 6456 „...besiedowa k nej i rek ej& podobna esi carstwowati w gradie s nami.” ]besiedowa – gaworzy= z ni', rzecz'c& mog=aby> w=ada: grodem ze mn'\; gwaragaworzy:. ¸le& besieda ]ulica\ – na domys=. Beskid, Bieszczady ]pol.\ ˚Bieszczady. Bessarabia ]ang.\ – kraina mi"dzy rzekami


NAZWY i TERMINY Dniestr i Prut, pol. Besarabia, dzi> Mo=dawia. betage ]dun.\ – pozbawi-:(a: ]czego>\, zab-ra:(iera:, od-ebra:(biera:. Bethlehem ]s=aw. Vifliem\ – Betlejem, wie>, b. gr[d-miasto w Judei, 8 km S od Jerozolimy; miejsce narodzin ˚Jezusa Chrystusa; hebr. beit lechem ]dom chleba, lub dom bogini Lahm\, arab. bait lehm. betinge ]dun.\ – okre>l-a:(i:, oznacz-a:(y:, ustal-i:(a:, zdefiniowa:, za(z-decydowa:, rozstrzyg-a:(n':. Lit. Betygo=a. Beynar ¯ B % isl. eyingar ]wyspiarz\ ¯ ey ]wyspa\; isl. einarƒr – 1. pojedy<czy, 2. stanowczy, solidny, pewny. bezbo/ni, niewierni ]wo=.-pol.\ – epitety kt[rymi obrzuca=y si" wyznania Cerkwi Prawos=awnej ]o katolikach\, i nawzajem – Ko>ci[= Rzym.-Katolicki ]o prawowiernych\, po roz=amie w 858÷1054 A.D., ˚schizma. To nie byli poganie, bez Boga, wiary. bi ]dun.\ – pszczo=a; ang. bee }bi&|, lit. bitis, Bia=obrzegi ]s=aw. B≠lobere';\ – nad dolnym Dnieprem. Tu zimowa= Swiatos=aw, w drodze powrotnej z wyprawy do Bizancjum 6479 ]971\, a gdy wiosn' 6480 ]972\ pr[bowa= przej>: przez “porogi” – zosta= zabity przez Peczeng[w, kt[rym przewodzi= Kurja vel Kura ]Ma=y\. “porogi” }Zaporo/e| ¯ po % rog ]˚granica\. Bia=ogr[d ]s=aw. B≠logorod=\ – ko=o Kijowa; miejsce wspomniane z racji obl"/enia przez Pe -czeng[w, jak chytro>ci' Rusini wyszli z opresji, pod nieobecno>: W=odzimierza }Wielkiego †1015|, kt[ry w tym czasie by= w Nowogr. Wlk. Bia=oru> ]pol.\ – bia=oczerwie<; bia=oruski – bia=oczerwony; w XIII w. Ru> Czarna – wysoka, wy/ynna, Bia=oru> – niska, nizinna, bagna, Ru> Czerwona – stopie< po>redni; ˚biel, Ru>, Rosja; Bielaruss – lit. White and Red ¯ biel ]white\ % russ ¯ roux ]red, reddish\ – white refers to low, marshes, while red and black refer to highlands, as in German& OHG. ]Old High German\, OLG. ]Old Low German\. Slavic word ‘czerny’ ]red, reddish\ and Polish ‘czarny’ ]black\& tarn` ]tarnina, blackthorn\, kar` ]kary, black color of horse\, KCzT. The term White Russia does not refer to color. Bia=owie/a, Puszcza Bia=owieska ]pol.\ – nisko po=o/ona ¯ wiesa ^ legowisko, =o/e, po=o/enie ˘ ]za\wisie:  ]za\le/e:, za-wis=y(le/ny, ˚biel, ?S, puszcza, polski j"zyk. Biber ]germ. Beber, pol. b[br i rz. Biebrza\ % warten ]granica\ ¯ dun. wartegn ]w terenie& punkt orientacyjny, s=up graniczny\ – pograniczny zamek nad Biebrz' ]na granicy z Mazowszem\. Biberwarten ]germ.-=ac.\ – zamek Prusak[w, opuszczony przez nich w 1307 z powodu zagro/enia ze strony Krzy/ak[w, kt[rzy t"pili pogan ogniem i mieczem; wi"cej ˚Sciwneyten;

bibikular ]staroros.\ – podkomorzy ]sam komornik\, zarz'dzaj'cy dworem ksi"cia oraz gospodark' w dobrach w=adcy; w ˚Mazur. ltpscu, r. 5608& bibikular }bibekular| sirecz ]to jest\ komorny, s=uga Trajana ¯ =ac. bibere ]pi:\, ˚podkomorzy. Biblia – zbi[r pism Starego i Nowego ˚Testamentu, tw[rczo>: wielu os[b do ok. 300 A.D. gr. biblia ˘ =ac. biblia ˘ starofranc. i >redniow. ang. bible, ros. biblπq. staroros. Vetxπi Zav≠t=-Wietchij Zawiet ]Stary Testament\, Blagodat;-B=agoda: ¯ b=ago ]prawo, poprawnie\ % da: ]przekaza:\. Staro/ytni ?ydzi mieli sw[j sekret – byli narodem wybranym przez Boga ]s' do dzi>\ – nadludzk' si=" maj'c' piecz" nad naszym /yciem, doczesnym i pozagrobowym, wynagradzaj'c' za dobre, i karz'c' za z=e. Swe “Pisma” czytali w synagogach. Sama idea jednego Boga nie jest /ydowska, bo zapo/yczona ze staro/ytnego Egiptu, ani wiara chrze>cija<ska, ˚Zaratuszira. Pierwsi chrze>cijanie przej"li ide" Boga od ?yd[w, wykradaj'c ich Pisma z synagogi i t=umacz'c – w Konstantynopolu – z j. hebr. na grecki, a st'd na inne j"zyki. Potem dopisali nast"pny rozdzia= – rzecz o Jezusie Chrystusie, poprawiaj'c mniemania ?yd[w. • pakt, przymierze ]gr. diatheke\ Izraelit[w z Bogiem – Stary; • pakt ]diatheke\ rodu ludzkiego z Jezusem – Nowy. Stary i Nowy Testament jest b="dem j"zykowym, wynikaj'cym z t=umaczenia, i nie jedyny. W j. greckim «diatheke» ma dwa znaczenia& 1. umowa, przymierze, zwi'zek, pakt, 2. testament, ostatnia wola. Greckie diatheke, pakt ?yd[w z Bogiem, t=umaczeniom ich Pism nadano nazw" Starego Testamentu, a nowy, p[{niej dopisany – rodzaju ludz -kiego z Jezusem Chrystusem – Nowego. W 1830, Joseph Smith dopisa= trzeci rozdzia= Biblii& Ksi"g" Mormona, rzekomego proroka z IV wieku A.D., kt[ry wywi[d= pierwszych osadnik[w w Ameryce od Wie/y Babel w Babilonii; ]och, jak stara jest historia Ameryki#\, informacje pisane szyfrem, na z=otych tabliczkach ]o z=ocie my>l' biedni\, tekst t=umaczony przy pomocy magicznych dw[ch kamieni i chustki na piersi. W ten spos[b mamy Stary Testament, Nowy Testament i Ksi"g" Mormona. Kiedy>, kto> dopisze nast"pny rozdzia=, do Ksi"gi Mormona. Tak powstaje i rozwija si" wiara chrze>cija<ska. Stary Testament ]/ydzi\, /ydzi nie uznaj' Nowego ]chrze>cijan\, chrze>cijanie nie uznaj' mormon[w, a mormoni nie b"d' uznawa: nast"pnych, kt[rzy p[jd' w przysz=o>ci za >wie/o dopisanym tekstem. Joseph Smith ]1805–1844\, w 1830 za=o/y= w USA Ko>ci[= Íwi"tych Dni Ostatnich ]the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints\, kt[rego Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY cz=onkowie zwani s' mormonami. Wed=ug mormon[w, anio= ukaza= si" J[zefowi Smith ]Joseph Smith\, w 1823 roku ]w wieku 18 lat Smitha\, a >wiadkami-za=o/ycielami Ko>cio=a byli jeszcze m=odsi – podrostki. Na tablicach ze z=ota, spisane by=y dzieje Ameryki, zagadkowym pismem, od pierwszych osadnik[w kontynentu, kt[rzy przybyli tu po upadku Wie/y Babel ]...\, do 4-go wieku, w kt[rym /y= prorok Mormon. Joseph Smith mieszka= w[wczas w Manchester, w stanie Nowy Jork, utrzymywa=, /e 21 wrze>nia 1823 anio= ukaza= mu si" noc', wskazuj'c gdzie z=ote p=yty s' ukryte, /e na okolicznym wzg[rzu. Lecz nikomu ma o tym nie m[wi: ]$\ i przychodzi: raz w roku, co do dnia ]$\, a zawarte na p=ytach informacje mo/e przet=umaczy: na j. angielski dzi"ki magicznym kamieniom Urim i Thummin, oraz napier>nikowi ]chustce zawi'zanej na szyi, os=aniaj'cej pier>\. Po czterech latach, 27 wrze>nia 1827 p=yty zosta=y przekazane pod piecz" Smithowi, do przet=umaczenia. W 1829 Smith ukaza= dokument, b"d'cy t=umaczeniem tekstu ze z=otej p=yty, opublikowany w 1830. Tego roku, 6 kwietnia 1830 za=o/y= sw[j Ko>ci[=, w Fayette, w stanie Nowy Jork. Po prze>ladowaniach, przeni[s= do Kirtland, Ohio, w 1831. W 1844, wraz z innymi, zosta= aresztowany i osadzony w wi"zieniu w Carthage, w stanie Illinois, pod zarzutem podrabiania czek[w ]inny “>wi"ty”...\. Do wi"zienia wtargn"=a t=uszcza i zastrzeli=a za=o/yciela wiary, wraz z bratem Hyrum, 27 czerwca 1844. Zgin'= m"cze<sk' >mierci', na ameryka<sk' miar", z r'k t=uszczy, jak Jezus z r'k Pi=ata, po domaganiu si" wyroku >mierci przez t=um przewrotnych ?yd[w. W 1884, prof. Fairchild, z Oberlin College odkry=, /e publikowany tekst 1830 jest adaptacj' rodzaju historycznego romansu, napisanego przez Solomona Spauldinga, w 1812 – rzecz, kt[rej mormoni kategorycznie zaprzeczaj'. Biebrza, rzeka ]pol.\ – bobrowa, bobr[w ¯ b[br; germ. Beber ¯ Biber, anglosas. beofor, >redniow. ang. bever, ang. beaver }biwer| BW,VF, franc. castor. Biecz ]pol.\ – miejscowo>: n(rz. Ropa; tu Lachowie pobili Tatar[w pod wodz' Nogaja, zim' 1287(88, odci'gaj'cych do domu po nieskutecznym obl"/eniu Krakowa; 18 km W od Jas=a, 36 km SES od Tarnowa, 42 km NEE od Nowego S'cza, 44° 44* N, 21°15* E. biel ¯ s=aw. be=`, bo=` ]s=aw.\ – 1. nisk-o(i(a, 2. ni/, nizina, 3. p=ycizna, b=ota; w odr[/nieniu od miejsc po=o/onych na wysokich miejscach, zwanych «tarn», lub «czern», 4. mniejszy, w przeciwie<stwie do «krasny» ]wi"kszy, du/y\, biel ]ma=y\  krasny ]du/y\ ˘ Bie=oarmiejec ]Mie<szewik\  Krasnoarmiejec ]Bolszewik\; jez. Bia=e ]ma=e, w por[wnaniu z +adog' i Pejpus\, Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Krasnystaw ]du/y staw\, ugri bie=yje, ugri czernyje, i inne bia=o-krasne nazwy geograficzne ]˚wielko>:\;

wiele miejsc, miejscow>ci i rzek na nizinach zawieraj'ce d{wi"k «biel» z odmianami& Bia=a, Bia=e ]G[ry, Jezioro, Karpaty\, Bia=ka, Bia=ob=oty, Bia=obrzegi, Bia=ogard, Bia=og[ra, Bia=ogr[d, Bia=o="ka, Bia=oru>, Bia=owie/a, Bia=ystok, Bielawa, Bielawy, Bielsk, Bie=aja, Bie=ogorsk, Bie=ograd, Bie=omorsk, Bie=o-ozierze, Bie=yj Kamie< nad g[rnym Bugiem, Bie= nad g[rnym Dnieprem, Starobielsk, i inne. W Íredniowieczu Bia=oru> wy/ynn' zwano Rusi' Czarn' – ziemie wy/ej po=o/one; Bia=orusi' za> – nizinne& bagna, g=[wnie w pobli/u rz. Prype:, 100–200 m npm., w odr[/nieniu od Rusi Czerwonej – ziemie Wo=ynia, 200–500 m npm.,˚tarn, czern`, wzniesienie. Tak/e =om i =on ]d[=, ni/\ ˘ sk=on, +om/a i inne. B="dem jest t=umaczenie Bia=orusi na inne j"zyki w znaczeniu «bia=ego koloru»& niem. Weissrussen ]bia=oruski\, czy ang. White Russia. Jak w j. niem. s' dolno` i g[rnoniemieckie ]niemieckich nizin i wy/yn\, tak i na Wschodzie. Bielany ¯ bia=y kolor szat zakonnik[w klasztoru O.O. Kamedu=[w. Bie=` ]s=aw. B≠l-\ ˚biel, Bia=`. Bie= gr[d ]s=aw. B≠l=\ – 1. dzi> Bie=gorodiszcze ]pol. Bia=ogrodzisko\, niedaleko od Winiewa ]lub Weniewa\, 47 km NE od Tu=y, ok. 100 km W od Rezania ]obecnej lokalizacji, bo niegdy> Perejas=awl\ i ok. 145 od Rezania w pierwotnym miejscu ]w =uku rz. Oka p=yn'cej tam na p[=noc\; wspomniany z okazji najazdu Batego 1237; 2. w Kruskiej ob=asti, na rzece p=n. Doniec, 70 km NEN od Charkowa, 3. Bie=grad Dniestrowski, 20 km od uj>cia Zat. Dniestrowskiej do Morza Czarnego, na miejscu staro/ytnego greckiego grodu Tiry; 4. B. odl. od Kijowa o 50 wiorst. 0001-31.1-41 Roku 6505 Pieczengi naszli Bie=grad. ...31.1-49 Roku 6577 }1077 % styl 5500, sp"dzony z kijow -skiego stolca| Izas=aw wzi'= do pomocy ladzkiego Boles=awa }Ímia=ego, kr[la 1058–1079, swego ciotecznego brata| i wyruszy= na Wses=awa }Braczes=awicza, wypuszczonego z “poruba”, zasiadaj'cego w Kijowie|. Wses=aw wyruszy= naprzeciw ku Bia=ogrodowi i noc', skrycie, zbieg= do swego grodu Po=ock; 0001-31.1-54 w Mazur. ltpscu wspominany kilkakrotnie; ¯ bie= ]niski lub nisko po=o/ony\ % grad, ˚biel. Ostatni, k(Kijowa, prawdop. Iskoroste< ¯ }n|isko lub i % skoro % roste< ]wzniesiony\, dzi> Koroste<, odl. NE od Kijowa o 150 wi[rst ]150 km\; r ^ 100 by=oby opuszczone, ˚cyrylica. Bie=gorod ]Belgorod, Belegorod, B≠lyj gorod, Bia=y horod(zamek, Be=horod\, gr[d na rz. Irte<, 24 wiorsty od Kijowa ]25–26 km\, ˚Bie= gr[d. Bie=aja Wie/a – chazarska twierdza Sarkel; ros. Belaq Ve'a, Sarkel, zbudowana z cegie=. Bie=gorod ]s=aw. B≠l=gorod=\ – Bia=ogr[d,


NAZWY i TERMINY dynastia Theodoz[w&

za=o/. 6499 przez W=odzimierza Wlk. †1015, ˚Bie= gr[d. Bie=oje – dzi> Bia=a Podlaska; ˚biel, =o ]woda\, wo=. b≠loe, B≠lo≠, 6776 ]pod 1268 r.\. Bie=ooziero ]s=aw. B≠loozero\ – 1. jez. Bia=e; 60° 10* N, 37° 40* E, 590 km NE od Pskowa, 2. przy Kseneponcie ]Morzu Czarnym\, zwane w j. =ac. Toip& ...oni 'e powli na more zo-

vomoe Ksenepont i k Beluozeru, kotoroe zovetsœ latynskim œzykom imœnem Toip...

0001-31.1-80, ˚biel Bie=owodnaja woda ]staroros. B≠lovodnaœ voda\ – rz. Irtysz, wpadaj'ca do rz. Ob& „...u po }wzd=u/| wielich rzek Peczory i Wymy, i za wysokimi, nieprzechodnymi g[rami }Uralem| w kraju, zwanym Skir }Turkestan|, po velikoj

reke Obi i do ustiœ B≠lovodnyœ vody ]po wielkiej rzece Ob, i do uj>cia Bia=owodnej wody, woda jej bia=a, jak mleko, bior'c tam dobrego, cennego zwierza, zwanego “dynki”, to jest – soboli\.” 0001-31.1-12 Bia=owodna woda ˘ „woda jej bia=a, jak mleko” – domys= pisca z nazwy, z b="dem, bo «bia=o» ]ni/, nizina\, zmy=ka kt[ra wprowadzi=a Rosjan w zak=opotanie& nie znale{li rzeki Irtysz, ˚biel. Biernat ]pol.\ ˚Bernard. Biesiedodnik ]˚Mazur. ltpsc Besedodnik\ – rozprawiaj'cy ]o czym>\, czyli lubi'cy m[wi:; Grigorij, zwany B. 6234, w carstwo Lwa Isawra ]Leona Isaura 717–741\. 0001-31.1-33 Bieszczady ]ukr.-pol.\ – Beskidy; bie=yje ]niskie\ ˘ bie, be % skid, skit, skith ]g[ra\; SK ˘ SzCz. Bi=goraj ]ukr.-pol.\ – niska g[ra ¯ bie= % goraj, raj. Biruta – pszczela trasa ¯ bi % route. bir/a ]ros. bir'a\ – wymiana. Lit. Bir/e. Bisten ]germ.-=ac.\ – zamek n(Niemnem, zbudowany dla ochrony Romowe przed Krzy/akami; inna jego nazwa& Pestwa ]Poszt[w\, dzi> pobliskie Zapyszki przy uj>ciu rz. Vißakis do Niemna, na p=d. jego brzegu& ª...litewski zamek Bisten w ?m[jdzi, nad Niemnem, le/'cy mi"dzy Wielon' a Kownem. W tych stronach mi"dzy rzekami Niewia/' i Dubiss' le/a=a >wi"ta wyspa Romowe, p[{niej Romejwerder zwana, pokryta >wi"tym lasem, dla obrony kt[rej d{wigniono powy/szy zamek, mocno obwarowany.º 0165-01-120 Mylnie& w uj>ciu Dubissy ]Bissena Dubissa\; ˚Romowe przy uj>ciu Niewia/y. niem. bissen – k"s, k'sek; tak i inne grody. Bizancjum, Byzantium – tracka nazwa miasta, imperatorzy Bizancjum ]i Konstantynopola\& 284–305 Diocletian 285–305 Maximian, pope=ni= samob[jstwo 305–306 Constantinus I Chlorus 306–307 Severus 307–313 Maximus, bratanek Galeriusa 307–337 Constantine ]Konstantyn Wielki\ 337–361 Julian Apostata, zabity 363 363–363 Jovian 364–378 Valens, zabity 378

379–394 Theodosius I 395–408 Arcadius, syn Theodosiusa I 408–450 Theodosius II, syn Arcadiusa dynastia Trak[w ¯ Thracia& 450–457 Marcianus 457–474 Leon I Wielki 474 Leon II, wnuk Leona I 474–491 Zenon, ojciec Leona II 491–518 Anastasius I, zi": Leona II dynastia Justynian[w& 518–527 Justin I 527–565 Justinian I, bratanek Justina I 565–578 Justin II, bratanek Justina I 578–582 Tiberius II Constantinus 582–602 Maurice, zi": Tiberiusa, zamord. 602–610 Phocas, >ci"ty Itd., wyci'g z Kings Rulers and Statemen, autor[w& Edward W. Egan, Constance B. Hintz, L.F. Wise; Sterling Publishing Co., Inc., New York 1976,

wi"cej w sekcji Nazwy geograficzne, nr 1660. Bjarmar ]isl.\ – Permianie ]l.mn.\, nazwa ruskiego plemienia z Perm na Uralu, po wsch. stronie g[r, dzi> port nad Kam', poni/ej uj>cia rz. Czusowa; w latach 1940–1957 zwany Mo=otow ¯ Wiaczes=aw Michai=owicz Skriabin ]1890÷1986\, m'/ stanu, min. spraw. zagr. 1939–1949, 1953–1956. Bjarni ]isl.\ – nied{wiedz-i(a(ie. Björn ]isl.\ – nied{wied{.

B=a/ej – Felix, Szcz"sny; s=aw.-ros. bla'ennyj ]b=ogos=awiony, szcz">liwy, radosny, w b=ogostanie\. b=ud ]s=aw. blæd=, ros. blud=\ – 1. dobrowolne wsp[=/ycie p=ciowe mi"dzy niezam"/n' kobiet' i m"/czyzn', og[lnie – zabronione przez prawo, 2. bezprawny stosunek p=ciowy, w='czaj'c uwiedzenie; pol. ob=uda, ang. fornication, lechery, lewdness. B=ud, wojewoda Jaropo=ka, w 6487 ]979\ najpierw nam[wi= swego pana , by zbieg= z zaryglowanego Kijowa, przed bratem W=odzimierzem, a gdy Jaropo=k zbieg= i zamkn'= si" w ˚Rodni – w innym grodzie nad Dnieprem, nam[wi= Jaro -po=ka, by uda= si" na rozmow" z bratem. Tam go zabili „gdy wszed= w drzwi, dw[ch Wareg[w podnios=o go mieczami pod pazuch'” ]d{gn"li go w p=uca\. Czasem {le rozumiane, /e nie>li wystraszonego Jaropo=ka na mieczach pod pazuch', na rozmow", zapewne, by go jeszcze bardziej wystraszy:. Nie pozwoli=by sobie, jak to fizycznie by=oby mo/liwe$ Na mieczach..., w jakim celu$ B=ud pod 6487 r. ]979 r., dwukrotnie\. bo – ziemia; w wielu nazwach geogr., w=asnych i pospolitych& Boh, Bohemia ]Czechy\ bo=oto ¯ bo % =oto ]woda\, i inne; gael. bog ˘ irland. bogach ˘ ang. bog ]bagno\. Bogolubski, Andrej ]ros. Andrej Bogol[bskij\ ]ok. 1111–†1175\, wielki knia{ Suzdala i W=odzimierza na Kla{mie, †6683, czerwca 28, w sobot" Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY ]sobota, 29 czerwca wypada=a 1174, nie 1175\, syn Jurija Do=gorukiego †1157.05.15; mi=uj'cy Boga ¯ Bog-o % lubi: ]mi=owa:\ ¯ oblubienica; ˚t=umaczenia od ty=u; starogerm. wy/yn luba, anglosas. lufu, >redniow. ang. luve, love, ang. love. Bogonosec ]˚Mazur. ltpsc Bogonosec\ – t=um. gr. Theophoros ¯ theo % `phoros ¯ pherein ]nosi:\; m"czennik “za Chrysta” 5609. Bogurodzica ]pol.\ – dziewica Maria nazwana Bogurodzic' przez Kiry=a, archiepiskopa Aleksandrii, uczestnika Trzeciego ˚Soboru w Ephesus, 431 A.D.; dos=. rodzica Boga ]t=um. od ty=u\; w wierze chrze>cija<skiej& Naj>wi"tsza Maria Panna, dziewica, matka Jezusa Chrystusa, nauczyciela i cudotw[rcy, jedynego syna Boga, zwana tak/e Przenaj>wi"tsz', Przeczyst', Niepokalan'; mazur. bogorodica.

• Bogoro≠nickij monastyr – na meste • •

• • •

nynewnego sela Bogorodickoe k [go-vostoku ot Smolenska. v cerkvi svœtyœ Bogoro≠ica – Uspienskij sobor (1158-1160) v= Vladimir;e na Klœz;me> manastyr; svœtyœ Bogoro≠ica – Blagove]enskij monastyr; v Nov=gorode (nyne g. Ni'nij Novgorod), osnovannyj {riem Vsevolodovihem v 1221 g. svœtu Bogoro≠ic[ razgrabiwa – Sobor Ro'destva Bogorodici v Su'dalu (konec 9 i nahalo 10 veka), 1237. u gra∂= svœtya Bogoro≠ica Vla∂imerska – gorod Goroxovec na Klœz;me> okolo svœtyœ Bogoro≠ica – Cerkov; Bogorodici Desœtinnoj v Kyeve 1240.

Cerkiew Dziesi"cinna ¯ dziesi"cina ]podatek dziesi'tej cz">ci zbior[w p=acony na utrzymanie cerkwi, system podatkowy z ™ po=. XII wieku\. «Bogurodzica» – hymnem woj[w polskich, >piewanym przed rozpocz"ciem bitew. S=owa pie>ni& Bogurodzica, dziewica, Bogiem s=awiena, Maryja, U Twego syna, gospodzina, Matko zwolena, Maryja, Zyszczy nam, spu>ci nam# Kirie eleison# Twego dziela Chrzciciela, Bo/yce, Us=ysz g=osy, nape=< my>li cz=owiecze; S=ysz modlitw", j'/ nosimy; To da: racz, jego/ prosimy A na >wiecie zbo/ny pobyt, Po /ywocie rajski przebyt# Kirie eleison# Wg J. Ba=abana, s=owa u=o/y= franciszkanin Boufa= w Starym S'czu – spowiednik Kunegundy zwanej King' †1292, w"gierskiej kr[lewny ]c. Beli IV\, wdowy po Boles=awie Wstydliwym †1279. 0065-00-137 A wi"c w latach 1279–1292. ˚Fa=sz pobo/nego Lacha, bo Ru> odnotowa=a >piewanie «koreles» ]Kyrie eleison\ w bitwie z Mazowszanami k(Jaros=awia nad Sanem, 1246, ˚wypisy z wo=. ltpsi, Warsz, por. 0001-02-803. Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

Poza tym, «zyszczy» jest s=owem s=awia<skim, pokr. Polanom, jak Gniezno, Kutno, Ko=o, Pako>:, P=ock; wi"c raczej mazowiecko-kujawskim ]katedra Bogurodzicy budowana w Gnie{nie za Boles=awa Chrobrego 992–†1025; 006500-100\.

Boh, rzeka – bo ]ziemia\ % h ]woda\ ¯ gr. hydor; staro/. Hipanis; nazwa po='czona – b="dnie – z rzek' Bug, przez to Boh zwany Bugiem po=udniowym ]...\. Rzeka Bug ¯ anglosas. bugan ]=uk\, nazwa bez zwi'zku z rz. Boh, Bog. Bohemia – ziemianie, ziomki ¯ bo ]ziemia\ % `hemia, `emia ]krew\ ¯ gr. `aimia ¯ haima ]krew\ ˘ s=aw. semja ]r[d, krewni\, gr.-celt. HS ˘ por[d  pokrewie<stwo; kr[lestwo i rejon w Monarchii Austro-W"gierskiej ze stolic' w Pradze; ˚Czech(y, czer. Przemys=aw II Ottokar z Bohemii – m"/em Margarity z domu Babenberg, szwagrem Romana, s. Dani=y wo=. †1264. bojar, bojarin ]pol.-ros.\ – koniarz-wojownik; ¯ bollard ]pierw. {rebak, p[{niej ko<\; w Powie>ci wrem. let& bolarin, ]l.p.\ bolare ]l.mn.\& i k bolarom swoim, ...=uczije bolare, ...i bolare ]j\ego. W XIII w. zmieniono pisowni" bolar na bojar ]boj % jar; si=a bojowa, rycerz\, a nast"pnie znaczenie na wielmo/". Bojarin skr[cono do barin ]pan\, barynia, baryßnia ]panna\. Bolarin ]l.p.\, bolare ]l. mn.\ – awarskobu=g. nazwa wielmo/y, wg A. Br¥cknera 1927. Wg mnie, bojar ]si=a bojowa\ ¯ boj % jar ˚jary ]silny, krzepki\, bez wzgl"du na wszystko, co uprzednie. Znalaz=em p[{niej potwierdzenie mego przypuszczenia, odczucia& roku 1387, W=adys=aw }Jagie==o|, kr[l Polski... nadaje wieczyste trwa=e swobody wszystkim ochrzczonym i ochrzci: si" pragn'cym Litwinom, a szczeg[lniej bojarom ]armigeris sive bojaris\, poddanym Skirgie==y ksi"cia Litwy, pana trockiego i po=ockiego..., itd. 0165-01-265, N. 539

Litera L kryje czasem d{wi"k J ]bolar ^ bojar$\, st'd graficzne podobie<stwo znak[w, du/ych i ma=ych liter, i tak do dzi> jest w j. hiszpa<skim& Padilla }padija | w wymowie. W spisach konnych, na wypadek wojny, lat 1528 i 1621 wyst"puj' liczne grupy litewskich bojar[w ]˚ksi'/"\. Przy osadzeniu Dani=y na stolcu swego ojca – Romana, obecna by=a jego matka knœgini velikaœ romanova, togda 'e bo≥re ]w=odzimierscy i haliccy\ i voevody ougorskπi ]wojewodowie z Ugrowska\, 6716 ]pod 1208 r.\. Biskupi, ksi'/"ta, wojewodowie i bojarzy ]bojarowie\ – w takiej kolejno>ci wyst"puj' w dokumentach w XIV wieku. Pod r. 6763 ]1255\ „Pris=a papa ]papie/\ pos=y...” do Dani=y, nios'cych wieniec i skypetr i koron". W>r[d nich byli& biskup “Bere<skij i Kameneckij” oraz „...Boleslav=. i Semovit= i bo≥re


NAZWY i TERMINY li∂stπi.” ]z Lidy, w Ipat. ltpsi z 1420(32 bojarowie lidzcy s' polskimi& Lœdsky≠\. Mieszka<cy grodu Lublin daj' odpowied{ Konradowi, kt[rego do grodu swego nie wpu>cili, /e g=ow' im Krak[w& no golova nam= Krakov. tamo 'e voevody nawi. i boœre velicii. 6795, ]1287 r.\, wo=. ltps. bold ]dun.\ – bal, zabawa taneczna; ang. bold – >mia=y. Lit. Rumbold. Boles=aw – s=awi'cy ziemi upraw" ]t=um. od ty=u\, ¯ bo ]uprawa\ % le ]ziemia\ % s=aw ]s=awi:\, ¯ bo % Les=aw ]s=awi'cy ziemi"\; imi" wielu ksi'/'t i kilku kr[l[w polskich& Boles=aw Chrobry †1025, Ímia=y †1079, Krzywousty †1138, Wstydliwy †1279; ang. the Valiant, the Bold, }{le, wrong| the Wrymouth, see Krzywousty|, the Shy ]or Bashful\. Bona Sforza ]ital.\ – dobra; /ona Zygmunta ¡ “Starego”, kr[la Polski 1507–1548; =ac. bonus ]premia, dodatek\, /e<skie bona, franc. bon. bone ]dun.\ – 1. przybywa:, 2. wy(polerowa:, wy(szlifowa:, wy(g=adza:, nadawa: blask ]po=ysk\ wy(czy>ci:, wy(froterowa:. Lit. Bonse, ˚se. Boniface, Bonifacy ]=ac.-pol.\ – dobroczy<ca; =ac. bene ]dobrze\ % facere ]robi:, czyni:\ ˘ benefacere ]dobroczy<ca\ ˘ benefactum ˘ starofranc. bienfait ]dobro:\, anglofranc. benfet >redniow. ang. benfet, bienfet, ang. benefit ]dobrodziejstwo, korzy>:\, benefice, beneficial; Boniface ˘ ang. bonny, bonnie ]pi"kn-y(a(e\ % face ]twarz\ ˘ boniface ]pi"kna twarz\, posta: z komedii pt. The Beaux’ Stretagem, George’a Farquhara ]1678–1707\, anglo-irlandzkiego dramaturga. Bonifantij ]˚Mazur. ltpsc Bonifantij\ – Bonifacy; m"czennik chrze>cija<ski 5790. bor ]dun.\ – >wider. Bor çistyj ]s=aw.\ ˚b[r. borg ]szw., dun.\, bork, burg – gr[d, zamek; =ac. castellum ]forteca\ ˘ staroang. castel, pruskolit. ~bork ]G K\, np. Frombork, Jansbork ]dzi> Pisz\, Jurbork ]ju/ w ?mudzi lecz na pograniczu Prus\, Lenbork, Malbork, Nibork ]dzi> Nidzica\, Rastembork ]dzi> K"trzyn\, Wengobork ]dzi> W"gorzewo\ i Zybork ]dzi> Jeziorany\. bort ]dun.\ – 1. brzeg ]jeziora, lasu\, skraj, granica, pograniczny, kresowy, 2. oddalenie si", z dala, na uboczu, daleko, hen. Lit. Kibort, Bortkowicz. Borys ]s=aw. Boris=, 1430–1550& Boris/;, Borys, Boris, Borys\ ¯ bu=g. ¯ gr. Boreas ]p=n. wiatr\. 1. B. †907, bu=garski knia{ 852–886, chrzci= Bu=gari" 6363 ]856, ˚styl 5508$\ „z danym jemu od boga narodem.”, 2. Borys i ˚Gleb – synowie Bu=garki i W=odzimierza Wielkiego †1015.07.15, zamordowani wkr[tce po >mierci ojca, pochowani w Wyszogrodzie n(Dnieprem, Boris – knia{ Rostowa, zabity w Alcie, Gleb – Muromu, zabity w uj>ciu rzeczki Smiadny

k(Smole<ska, 3. B. †1078 ¯ Swiatos=aw po=ocki ¯ Jaros=aw M'dry †1054 ¯ W=odzimierz Wlk. †1015, 4. B. ¯ Wses=aw z Po=ocka ¯ Braczes=aw ¯ Izas=aw †1054 ¯ W=ad. Wlk. †1015, 5. B. ¯ Wiaczes=aw ¯ Jaros=aw M'dry †1054; zabity 1078 w bitwie nad Nie/atin' ko=o Czernihowa, 6. B. ]brat Gleba “Pres=awicza”\ ¯ Wsewo=. murom. 1124 ]Laszka /on' Wsewo=.\ ¯ Dawid 1097– †1123 ¯ Swiatos=. †1076, 7. B. †1157.05.02 ¯ Jurij Do=gor. †1157 ¯ Wo=od. Monom. †1125 ¯ Wsewo=od †10923, 8. B. 1195 ¯ Roman 1178 ¯ Rost. Chrobry smol., kij. †1167 ¯ Mstis=. kij. †1131, 9. B. ¯ Wsewo=od Bolszoe Gniezdo †1212 ¯ ¯ Jurij Do=goruki †1157 ¯ W=ad. Monomach, 10. B. i Gleb Wasilkowicz 1231–1277 ¯ Wasilko ¯ Konstantyn z Rostowa, poleg=y 1237 w bitwie n(rz. Sy: ]ros. Sit;\ ¯ Wsewo=od Bolszoe Gniezdo †1212 ¯ Jurij Do=gor. †1157. A. Br¥ckner 1927& „Nazwa Boris bu=garska tj. turecko-tatarska, od ich cara Bogorisa, co w r. 865 chrze>cija<stwo przyj'=.” Borza }bor-za| ]wo=. Borza\ – szybki; brat Trojdena wspomniany pod 1270& bœwe ' v nego brat≥

Borza. sir;putπi. L≠sii. svilkeli. borzo ]s=aw.\, brzo ]czes.\ – pr"dko; ˘ pol. bardzo szybko; wo=. korol; 'e smœtesœ oumom=. i

poide iz; zeml≠ borzo. 6734 Bo/y dworzanie ]wo=. B(o)'ii dvorœne\ – rycerze Zakonu z Liwonii, Rygi, ˚Zakon. Bo/ydar ]pol.\ – t=umaczenie gr. ˚Nathaniel. b[g, bog(i ]s=aw.\ – 1. ka/de z licznych istnie<, urojonych jako ponadnaturalne, nie>miertelne, posiadaj'cych specjaln' moc ponad /ycie ludzi i bieg natury; b[stwo, zw=aszcza m"skiej postaci, 2. wizerunek kt[remu oddawana jest cze>:, przedmiot kultu, idol, 3. osoba lub rzecz o nadmiernych honorach, 4. w monoteistycznych religiach& stworzyciel i w=adca wszech>wiata; goth. guth, isl. guƒ ]guth\, niem. Gott, anglosas., >redniow. ang. God, ang. God, szw. Gud, franc. Dieu, s=aw. Bog=-Bog pisany skr[tem Bg˛=. Wiara chrze>cija<ska jest o /yciu wiecznym ]pozagrobowym\, nie doczesnym ]bogactwo za /ycia, gdy z Bogiem...\, najwyra{niej jest to pozosta=o>: po poga<skich czasach. Pierwsi misjonarze zachowali poga<sk' nazw" boga, by u=atwi: poganom przej>cie i by nazwa by=a bardziej zrozumia=a. Wiara poga<ska obfitowa=a w wielu bo/k[w las[w, p[l i zwierz't, reprezentowanych przez ˚ba=wany ]pos'gi\. A. Br¥ckner 1927, niecelnie i przez to zawik=anie& „pierwotnie ‘szcz">cie’, ‘pomy>lno>:’... st'd& bogaty; ubogi, tj. niebogi, niebogaty...”; z bogiem ˘ boga-ctwo, bez boga ˘ u-b[stwo – bieda ]u – pod, {le, ujma\; st'd liczne bogi i mod=y, ba=wany, pos'gi, o=tarze i >wi"cenia. W staro/ytno>ci bogiem zwano cz=owieka poJerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY czciwego, godnego ze wszech miar szacunku. P[{niej ]prawdop. poprzez cz"ste powtarzanie\, sta= si" Bogiem – si=' nadludzk', pot"g', by w ko<cu przypisa: mu niesko<czono>: we wszystkim& czasie trwania, sile, sprawiedliwo>ci, dobroci, i wszelkich innych, cnotach i zaletach. Tak jest dzi>. Na pocz'tku Izrael by= rz'dzony bezpo>rednio przez boga, ˚symboliczna posta:. Jeszcze Jezusa Chrystusa pytano, czy jest synem boga. Nie by=a to obraza ]blasfemia\, lecz pytanie kt[re dzi> rzuca >wiat=o na jego haniebny czyn, kt[rego m[g= dopu>ci: si" – pytanie retoryczne& ]skoro na to zdoby=e> si"\ czy ty jeste> synem boga$ Jezus milcza=, a gdy po chwili wahania potwierdzi= po>rednio – odpowied{ przyp=aci= ukrzy/owaniem, bo nie wyrazi= skruchy – zatwardzia=ym by=. «Syn boga» w[wczas nie poci'ga= kary, co doprowadzi=o do wniosku, /e by= niewinny, a dzi> kler obraca, /e to w=a>nie «syn boga» spowodowa= kar" niewinnego, dorzucaj'c kar" do niewinno>ci. Ukrzy/owany Jezus wisi na o=tarzach ko>cio=[w, ale ukrzy/owanych z nim dw[ch z=oczy<c[w na o=tarzach nie ma – ci byli winni. Jezus m[g= by: Barabaszem; Barabas ]syn boga\ ¯ bar ]syn\ % abba ]ojciec, b[g\; wi"cej ˚Jezus Chrystus. Hebrajski Yah=eh ]B[g\, chrze>cija<ski Jezus Chrystus ]Syn Boga\ i Duch Íwi"ty, czyli tzw. >w. Tr[jca – s' dogmatem wiary ˚chrze>cijan, a sama wiara odrostem, przed=u/eniem, wiary /yd[w; ang. Yahweh, pol. Jehowa – >wi"ta nazwa Boga ¯ YH+H, wstawione samog=oski s' dowolne, samowolne, zaczerpni"te z hebr. adonai ]m[j Pan, ang. my Lord\. Wiara w Boga jest wiar' w cz=owieka, w podw[jnym znaczeniu& • wiara, co drugi cz=owiek m[wi, gdy >wiat roi si" od oszust[w i szarlatan[w, /'dnych w=adzy nad innym cz=owiekiem, staraj'cym si" przej>: przez /ycie lekko, bez pracy – wyraz naiwno>ci, • zwyk=y cz=owiek, >miertelnik, staje si" >wi"tym po wiekach, do kt[rego wierni modl' si", a nast"pnie Bogiem; tak by=o z Jezusem Chrystusem – wszed= do piramidy bog[w jako syn Boga& B[g ojciec, Syn Bo/y, >wi"ta jego rodzina, zw=aszcza matka – >w. Maryja, >w. J[zef, >wi"ci aposto=owie, i setki pomniejszych >wi"tych do kt[rych zanoszone s' pro>by. ˚Bogurodzica – >w. Maria, Przenaj>wi"tsza, Niepokalana, Przeczysta – matka Jezusa Chrystusa. B[g jest feuda=em – potrzebuje s=ug ]kleru\ i dworu ]pochlebc[w\, k=aniania si" mu, sk=adania ofiar na o=tarzach, i pr[>b ]mod=[w\. W czasach feudalnych B[g by= narz"dziem kleru do obja>niania gminowi ziemskich wypadk[w oraz wzmacniania w=adzy feuda=[w, /e w=adza od Boga pochodzi ]˚Borys\, dlatego danina ]podatek\ musi by: p=acona feuda=om. Kler podtrzymywa= aparat w=adzy piramid' bog[w, a aparat w=adzy podtrzymywa= kler, Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

buduj'c mu >wi'tynie; obie warstwy spo=eczne podtrzymywa=y si" wzajemnie. Bo/' wi"c pomoc' na W=odzimierz }Wo=y<ski| spogl'dali, potem kr[l wyruszy= na Leszka }Bia=ego|, w 1214&

B'˛ie[ 'e pomo][ na v=lo∂imer; prizira[]a. potom 'e korol; poide na Lest;ka.. 0001-02-730 W 1217, wielce hardym Filii, wy>mienitym w mieczu, szybkim na koniu& Bogu za> tego nie cierpi'cemu, w inny czas zabitym zosta= przez Dani="&

Bo˛u 'e togo ne terpœ][ vo ino vremœ oub;en= bys danπilom. 0001-02-736 W 1217, Bogurodzica nie cierpi'c splugawienia “chramu” ]>wi'tymi\ swej, odda=a }Halicz| M>cis=awowi&

Bc˛a. ≥'e ne sterp≠vw[. oskvennenπa xrama svoego. v=das i v ræci. M;stislavou. 0001-02-737 1218, o za=o/eniu i zbudowaniu Cho=ma&

Bo˛u 'e izvolivw[. Danil= s=z∂a grad=. imenem= Xolm=. B'˛ie[ vole[ izbranen= bys. i postavlen= bys. Bo/' wol' wybrany i zbudowany

zosta=. 0001-02-740 Po bitwie nad rzek' Ka=ka 1219& oczekuje B[g pokajania chrze>cija<skiego& O'idaœ B=˛ poka≥ni≥ xrstπanskogo. 0001-02-745 W 1227, Dani=o Bo/' wol' posiad= gr[d sw[j Halicz&

Danil= 'e Bo';e[ vole[. dr='a grad= svoi Galih;. 0001-02-761 O zawarciu niepomy>lnego przymierza, Miros=awa z kr[lem }w"gierskim|, bez rady kniazia Dani=y – B[g smuci= si" w my>lach, 1229&

B=˛ v≠dae†. togda ' smoutitsœ oumom=. s=tvori mir= s korolem;. bez sov≠ta knœzœ Danila. 0001-02-765 1229, o kr[lewiczu Andrzeju, jego B[g nie lubi& ego'e Bg˛ ne l[bit;. 0001-02-767 1230, B[g tak pozwoli=, za grzechy, “nawr[ci=a si"” dru/yna Dani=y na bieg, czyli obr[ci=a si", poda=a ty=y, i zacz"=a ucieka: z pola bitwy& Bo˛u 'e tako izvo-

livw[. za gr≠xy. navorotisœ drou'ina Danilova na b≠g=. 0001-02-769 1254, Bogiem dana mu }Dani=owi| da< ...sn˛a ego Danila. Bm˛= 'e dannaa emou dan;. 0001-02-836 Ale nie ma komentarza, gdy cerkiew >w. T[jcy w Cho=mie podpalili Tatarzy, w 1255, /e B[g pozwoli= niewiernym j' spali:& egda Batyi poima vs[ zeml[ Ro-

uskou[. togda '(e) c(e)rk(o)v= st˛ya troca za''ena bys. 0001-02-843

Po zniszczeniu Tatarami Sandomierza n(Wis=', 1258, gniew Bo/y sko<czy= si" na nich& gn≠vou bo B'˛i[ skonhavw[sœ na niix=. 0001-02-854 Po nieudanym obl"/eniu Sandomierza, zim' 1281&

B=˛ ouhini nad nim= vole[ svoe[. oubiwa bo Lœxov≠. ø polkou ego. mnogo bo≥r= i slougi dobrya.... i tak Lew wr[ci= z wielk' ha<b' 0001-02-882 W 1285, Telebuga

bloudœ v gorax=. vodim= gn≠vom= B'˛iim=. i bys v nix golod= velik=., tak, /e w ko<cu Telebuga wyszed= pieszo ze sw' /on', o jednej kobyle, zawstydzony od Boga ...\kan;nyi 'e i bezakon;nyi teleboug=

vyide p≠w;. s= svoe[ 'eno[. \ odnoi kobyl≠. posramlen= ø Ba˛. 0001-02-891


NAZWY i TERMINY B[g nie mo/e unicestwi: z=oczy<c"..., jedynie zawstydzi: go }nie wiemy, czy Telebuga wstydzi= si"|. W 1287, Telebuga – przed najazdem na Lach[w – z=upi= ziemi" w=odzimiersk' ...Bi˛im= gn≠vom=. 0001-02-893 Zim' 1287, nie tylko w jednej Rusi by= gniew Bo/y& Toe

'e zimy ne tokmo v= \dinoi Rousi bys gn≠v= Bi˛i. morom=. no i v Lœxox= toe 'e zimy i v Tatarex=. izomre vse i koni i skoti. i \vc≠. vse izmore ne \stasœ nihego 'e. tak/e u Lach[w i u Tatar[w. W 1287 Niemczech wysz=o morze i zatopi=o ziemi"...

i potopilo zeml[ gn≠vom= Bi˛im=. 0001-02-896 W 1288 pos=a= B[g na nas miecz Posla B=˛ na nas=

meh svoi i'e poslou'it; gn≠vou sboemou. za oumno'enπe gr≠x nawix=. ...togda bo bœxæ vsi knœzi ou voli Tatar;skoi pokorenii gn≠vom; B'˛iim=. wszyscy kniaziowie s'

w woli tatarskiej upokorzeni gniewem Bo/ym. 0001-02-897 W 1288, B[g mi nie da= rodzi: swoich za moje grzechy&

B=˛ bo ne dal mi svoix= roditi za moa gr≠xy. 0001-02-901 Do>wiadczenia chocia/by lat 1237 i 1240 – najazd[w tatarskich na Ru>, gdy Tatarzy okrutnie mordowali wiernych Bogu kniazi[w, pop[w, palili cerkwie – nie zachwia=y wiary w teori" Boga, maj'cego wynagradza: za dobro i kara: za z=o. Cerkiewny kler dopatrywa= si" w[wczas kary bo/ej za grzechy, B[g smaga= Ru> biczem niewiernych. Gdyby B[g istnia=, nie by=oby ˚m"czennik[w, po/ar[w >wi'ty< mu stawianych, z=oczy<c[w, kataklizm[w& powodzi, trz"sie< ziemi, tornad i huragan[w, za /ycia, nie kara=by ludzi dobrych i nie wynagradza= z=ych, nie by=oby wojen, chor[b, plag, itp. – utopia by=aby na Ziemi, raj. W Boga wierz' ludzie bez zmys=u obserwacji i konsekwencji, chorzy ]i s=abi w og[le\, hipokryci, ]˚ko>ci[=\, a k=[tnie i roz=amy – gdzie [w B[g jest, ˚kalikstyni, ortodoksyjny, sob[r. Braczes=aw ]s=aw. Brœhislav=\ – dwie mo/liwo>ci& a\ s=awi'cy “bracz” ¯ brak ]zawarcie zwi'zku ma=/., K ˘ Cz\, b\ braci % s=aw ¯ bratja ]bracia\, T ˘ Cz, ale braci ˘ Bracis=aw, nie Braczes=aw; 1. B. ok. 997–†1044, knia{ Po=ocka ¯ Izas=aw W=adimir Wlk. †1015, 2. B. ¿1104 ¯ Swiatop. †1113 ¯ Izas=aw †1078 ¯ Jaros=. M'dry †1054. brama – ruchome zamkni"cie ]cz"sto w formie dw[ch skrzyde=\ otworu wej>ciowego, wjazdowego do grodu, budynku, ogrodu; wrota; staronord. frama, fremja ]framuga\ ˘ >redniow. ang. framen, framien ˘ ang. frame, BF; pol. b % rama ]pokr. framuga\; ˚rogatka, wrota. Bras=awl ]1430–1550& Braslavl;, Braslovl;, Bras=lavl;, Brqslavl;, Brqslovl;, Bras=aw\; litera L ]ziemia ¯ land\ ˘ Jaros=aw ]imi"\ ˘ Jaros=awl ]gr[d, dzi> miasto\, Mstis=aw ]imi"\ ˘ Mstis=awl ]nazwa grodu\, ˚Perejas=awl.

1. gr[d w Nowoaleksandrowskim uje{dzie, Kowie<skiej guberni, 2. Brac=awl, “ujezdnyj gorod” ]powiatowy\ Podolskiej guberni. braszewska droga ]ros. Brawevskaq doroga\ – prowadzi=a do wsi Braszewo w pow. Ko=omna, wspomniana w opisie “Mamaja pobojszczu” 1380 ]bitwie na Kulikowym polu\, Braszewo r[/ne od Braszowa w Karpatach Wsch. Brestowica ˚Berest ]o kilku znaczeniach\. Bria<sk ]Branesk=, Bransk=, Brqnesk=, Branesk, Bria<sk\ – ziemia, obszar las[w, d'browy. ¯ br ]d'browa\ % a ]='cznik\ % <sk ]ziemia\; br ¯ debr ]d'browa\; ia ¯ a ]i, ='cznik; and\; <sk ¯ n ]land, lant\ % sk ]ziemia\. Dwa miejsca o tej nazwie& w Rosji, w pasie las[w, i w Polsce, ko=o Puszczy Bia=owieskiej. Bria<ski knia{, Roman 1263 ˚debria<ski. Britain ]ang.\, Britannia ]staro/. =ac.\ ˚Brytania. Brodniki ]s=aw. brodnicy\ – plemi", najwyra{niej, s=awia<skiego pochodzenia, koczuj'ce nad dolnym Donem, bior'ce udzia= w walkach u boku Suzdalc[w, w bitwie nad Lipic' 1216, i u boku Tatar[w w bitwie z Rusi' nad Ka=k', 1219. U Suzdalc[w wyliczeni s'& „i bjachu po=ci silni welmi. muromci. i brodnici. i gorodczane. i wsja si=a Su/dalskoi zemli.” ]i byli hufce silne wielce. muromcy. i borodniki. i gorodczanie – z Gorodca Radi=owa na Wo=dze – i wsza si=a Suzdalskiej ziemi.\. W bitwie Rusi z Tatarami nad Ka=k', 1219, ruski pisiec odnotowa=& „bysza z tatary i brodnici. a wojewoda u ich P=oskina. i toi okajannyi wojewoda..., itd.” ]byli z Tatarami i Brodniki, wojewoda u nich – P=oskina\. Znamienne «i» b"d'ce mo/e rodzajem {dziwienia, zaskoczenia, akcentu. Brodnicy jak i P=oskina nazwami s=awia<skimi ¯ brod ]br[d rzeczny, p=ycizna kt[r' mo/na przej>: wod" na drug' stron"\; s=aw. brod-=/iti, ang. ford, franc. le gue; P=oskinia ¯ p=oski ]wynios=y\ % nia ]wielce\, ˚wzniesienie ]p=oski\, wielko>: ]nia\. Brouno ]wo=. Brouno\ – imi" m"skie, ˚Bruno; star≠iwinou ix= Brouna ≥wa. 1236 r. Bruno ]starogerm. wy/yn\ ¯ brun ]br'zowy\; staronord. brynja, pokr. byrne, >redniow. ang. brunie, burne, goth. brunjo ]ochrona piersi, pancerz z =a<cuch[w\, starokymryjski broun ]pier>\. Krymijski – w j. Celt[w z Walii, Cymri, Cymry – walijski, breto<ski i zamar=y kornisz.

Biskup Bruno z O=omu<ca, wys=any do Prus wiosn' 1254, przez Ottokara, kr[la Czech. Brückner ]niem.\ – skr[t niem. BrückenmeiÆter ]mostowniczy\ ¯ Brücke ]most\ % meiÆter; Aleksander Brückner ¿1856–†1939, filolog polski, historyk kultury, “slawista” i fa=szerz – z ukrytym celem, agent interes[w niemieckich w sprawach polsko-lit. ª...Litwa w=a>nie nad morzem nie siedzia=a, stroni=a od niego zawzi"cie.º – kodowa= polskie umys=y. Niemiec z pochodzenia, zmar= Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.


NAZWY i TERMINY w Berlinie, w hitlerowskich Niemczech. Nie zna= j. s=awia<skiego ]nie m[g=, skoro ju/ rosyjskiego nie zna=, nie czyta= wi"c latopis[w\, polskim dobrze nie w=ada= – zaszczytny tytu= slawisty mu rodacy przydali, ja okre>li=em “slawist'” i fa=szerzem. Ale wiedzia= co Polacy uwielbiaj', doceniaj', i uderzy= w ich s=abo>:, zna= ich wady – st'd i otrzyma= po taki tytu=. Polacy bowiem oceniaj' dzie=a po szacie graficznej ]nie zagl'daj'c do tre>ci, nie czytaj'c ca=o>ci\ i po bogactwie j"zyka ]upstrzy= go staro>ci', a tekst niemi=osiernie za>mieci= znakami drukarskimi – bogactwo znak[w...\. Szat' graficzn', odno>nikami do {r[de=, uznanie zdoby= J[zef Wolff – inny autor dzie=a o ludziach i rodach >redniowiecznej Litwy i Rusi, 1895 ]poz. lit. 1235\, Niemiec z pochodzenia, i zmar= tam 1900, w Heidelbergu. “Slawista” – nie zna= nawet zapisu ˚gra/dank', analizy pisowni w r[/nych j"zykach s=awia<skich zacz'rpn'= ze S=ownika j. polskiego – S. Bogumi=a Lindego, pisz'c& U wszystkich S=owian tak samo. U wszystkich S=owian tak samo, bez wyj'tku. Tak samo u wszystkich S=owian. Tak nazywaj' wszyscy S=owianie. Tak samo w ca=ej S=owia<szczy{nie. Pras=owia<skie; wsz"dzie tak samo. U wszystkich S=owian tej/e postaci i tego/ znaczenia. W tem/e znaczeniu u wszystkich S=owian. I ze s=ownika Lindego zaczerpn'= pomys= zdrobnie< w j"zyku polskim, popisuj'c si" znajomo>ci' u/ywanych przyrostk[w, ale tu przesadzi=, bo wiele z nich nie by=o i nie jest w u/yciu – teoretycznie tylko mo/liwe& kontusz – kontusik; pier> – piersiczki; pi"tro – pi'terko ]u nas by=oby pi"terko; rzeczywi>cie, odmieniamy Å´ tworz'c formy pochodne& pi": ˘ pi'ty, w"ch ˘ w'cha:, lecz nie w tym wypadku, by pi"tra nie myli: z pi'tk' – wykaza= si" nieznajomo>ci' ducha, my>li polskiej, bo rodem Niemiec\; polana – polanka, r[zga – r[zeczka; sid=o – side=ko, surma – surmeczka; >cie/ka – >cie/eczka; >niada: – >niadanko; >wider – >widerek; szkoda – szk[dka; szwagier – szwagierek; szyb – szybik; szyld – szyldzik; tabaka – tabaczka; tort – torcik; warsztat – warsztacik; w'zki – w'ziutki; wiadro – wiadereczko; wymi" – wymi'czko; znami" – znamionko }bo rami" – ramionko, w'ska tasiemka podtrzymuj'ca halk", stanik|, ˚lind. Jedno zdrobnienie wygl'da nieco dziwnie, lecz – ostatecznie – mo/na si" z nim zgodzi:. Ale ja czyta=em ca=y S=ownik, nie kilka hase=. S=ownik etymologiczny j"zyka polskiego, 1927, 5683 has=a ]wg mego obliczenia, w tym 27 hase= zbiorowych\, w 1998 roku 8-me wydanie orygina=u – skandal, ze wzgl"du ma=y zas[b s=[w ]w tym wiele niemieckich, spolszczonych, gdyby>my chcieli je u/ywa: w przysz=o>ci\, ich obja>nienia, i liczne wznowienia ]bo 8\ – w moim odczuciu – /art[w. W etymologii A. Br¥ckner by= Jerzy Dargiewicz – S=ownik j"zyka polskiego, 2015.

J[zefem I. Kraszewskim, 1847; na polu historii i w cytowaniu materia=[w {r[d=owych – Teodorem Narbuttem, 1847; i Maciejem Stryjkowskim, 1582 – w przytaczaniu obcych znacze< ]M. Stryjkowski potrafi= zam"cza: czytelnika tysi'cem nazw, w ka/dej sprawie\. Wszystkie trzy osobowo>ci skupi=y si" w osobie A. Br¥cknera – geniusz, niedo>cigniony.... Kilka stron uwag zebra=em o jego s=owniku i b="dach w nim pope=nionych, tu przytocz" dla pogl'du tylko niekt[re z nich& • dym razem z gr. thymos ]odwaga\, gwar – por. }por[wnaj| kwas, kra razem z ikr', • framuga; pierwszy sk=adnik niejasny. Fram ¯ ang. frame ]rama, oprawka\. • Holandia ]germ. holen % land\, wg A. Br¥cknera – od holowania.... +upy do swych dom[w jedynie holowali, z innych kraj[w, w tym z Rusi. • Hrubiesz[w ]H-rubie-/(sz-[w\, u A. Br¥cknera pod has=em gruby. GH. Gruby b='d# • izba, izdbica u mostu.... pisana raz istbica; izbica ¯ wo=. iz` ]wy`\ % biwati ]bija:\. • korba ]s=ow.-=ac. k-orbi\, A. Brückner& od =ac. curvus ]krzywy\... • Lach, nazwa ruska ‘Polaka’ ˘ Podlasze ˘ Podlasie ]kraj przy Lachu\. • ma=/e<stwo – zaznaczaj'c, /e ma=/e<stwo ¯ m'/ % /ona jest naiwnym wplataniem m"/a – wywodzi& /ona poj"ta uroczy>cie »na ma=«, czyli umow" ¯ niem. mal ¯ Mahlstatt ]wiece s'dowe\, Mahlshatz ]posag\, Mahlring ]pier>cie< >lubny\; Ma= ]m'/\ – kniaziem Drewlan, ˚ma=, • my>listwo& „...oni =owili zwierz"ta i wyt"/ali my>l na wszelakie sieci i zasadzki, =apki i pa>ci.” My>listwo ¯ g=owa ¯ g(=[w ]bicie w g=ow"\. • Niemiec& ...tem uszczypliwym przezwiskiem o ‘niezrozumia=ym’, a wi"c niby niemym cz=owieku uraczy= S=owianin pierwszych Niemc[w, kt[rych napotka=, Bastarn[w przed Chr., albo Got[w po Chr., i nazw" t" rozszerzy= na wszystkich bliskich im mow' czy zbroj'..., itd. Niemiec ^ cudzoziemiec ¯ nie ]cudzy, cudzo`\ % miec ]ziemiec\, bez zwi'zku z niemow', cz=owiekiem niemym. • piorun; na Rusi Kijowskiej Warjagowie czcili ba=wana Thora – Pioruna.... • pod=og" rozdzieli= na po-d=oga, gdy w rzecz. pod % =oga ¯ =o/e, lega:, podk=ad i dziesi'tki innych «pod`» ]jak m[g= nie zauwa/y:$#\, • „ochabi:, ‘unie>:, porwa:’ ]p. chabina\, rus. chabit’, ‘porwa:’....” Chabit’.... Ruskie unie>:, porwa: – uxvatit=, oxvatit=... u(po(o-chwyci:. • obrz"d – porz'dek dos=. kolejno>: ceremonii, A. Br¥ckner& rz'dy ]w=adza\ ˘ obrz"d. • raj – granica ˘ kraj i gr[d Raj, dzi> Rajgr[d; A. Br¥ckner& ¯ raj ]boski na ziemi\, paradyz – dodaje }grecko-ang., przyp. J.D.|, b=ogi kraj bez zimy. Raj w Rajgrodzie.... • Skandynawia ¯ >led{, ziemia >ledziowa....


NAZWY i TERMINY My>la=em /e >ledzie w wodzie p=ywaj'. • strych – pokr. strzecha ]wsp[lne strch\, ˚str, A. Br¥ckner& ¯ niem. strich.... Wystrychn'= wszystkich Polak[w na dudka, niem. strichem.... Zapomnia= jedynie znaczenia strichu poda:& kreska, kierunek, cz">: kraju, stadko ptak[w. • szanowa: ¯ mie: szacunek ]^ docenia:\, powa/a:, uznawa:; A. Brückner& ¯ niem. schön – obchodzi: si" z kim> pi"knie.... • szczup=y – odno>nik& patrz szczury.... • szlaban zamkni"cie drogi; ban – zabronione; A. Br¥ckner 1927& od niem. dw[ch s=[w Schlafbank, ‘skrzyni do spania’ ]po zdj"ciu wieka\ i Schlaugbaum, ‘rogatka’.... Mo/e od rogatki. • szopa – wiata, >ciany z dachem ]bez stropu\, buda; A. Br¥ckner – z niem. Schuppen, znacz. nie podaje – skroba: ryb". • >mig-a(=y s=owotw[rczo pokrewne& w mig, mig(iem ]szybko\, pokr. mgnienie. A. Br¥ckner – >mig=y ]smag=y\, tj. opalony... • topola – gat. drzewa; anglosas., >redniow. ang. i ang. top ]szczyt\ % la ]1. drzewo, 2. las\; A. Br¥ckner 1927 ¯ =ac. populus..., znacz. nie podaje, „...dalszy wyw[d niepewny.” – ko<czy, znaczy populus – pewny. Dziupla ¯ dziup ¯ dup ]pust-e(a\ % la. • troska – piecza, ochrona. A. Brückner 1927& frasunek ]zaduma\ i zgryzoty.... • twar[g – tvorog, twar – twardy; war – warzone ]zsiad=e\ mleko. A. Br¥ckner 1927& utworzony w tworzydle ser.... Utworzony w tworzydle jest mas=em ma>lanym. Koniecznie chcia= wyprowadzi: twar[g od tworzyd=a, wi"c powt[rzy=, dla pewno>ci. Tworzyd=o jego wymys=em. Lecz d=o – 1. bi:, odbicie, uderza:, stuka: ¯ =o ]d{wi"k\, d=o<, wahad=o, cykad=o, kowad=o, liczyd=o, straszyd=o, zwierciad=o, >wieci-de=ko(d=o, byd=o ]bi:by\, ˚t=umaczenia od ty=u, 2. chwyt, narz"dzie, przedmiot& d=o<, imad=o ]ima % d=o<; u % chwyt\, sid=o, gard=o, szczud=o, kadzid=o, kropid=o, szyd=o, w"dzid=o ]w"dzi` ¯ wendig, holend. skr"t\, wi'zad=o, wiesza-k(d=o, mokrad=o; w przeno>ni& porzekad=o ]chwyta: my>l, analogi"\, abecad=o,

3. inne znaczenia d=o kt[re tu pomijam, jedynie ze wzgl"du na ich d=ugo>:, d=o nie idzie w parze ]zgodzie\ z tworzy, dlatego takiego s=owa nie ma w j. polskim, i Lindego problem podr[bek nie omin'=, ˚lind, • tyra: – ci"/ko pracowa:, harowa: ¯ tyran(ia; A. Br¥ckner – do='czy= tyra: do ros. tera:, o znaczeniu& gubi:, niszczy:, marnowa:.... • warga – vargan, A. Br¥ckner 1927& wy='cznie polskie.... • wi"dnie(n':, zwi"d=y, uwi'd – pokr. wiotki; A. Br¥ckner w"dlin" tu do='czy= ¯ w"dzi:, pokr. sw'd ]dusz'ca wo< wydzielaj'ca si" z czego> tl'cego si", sma/onego; zapach spalenizny\, zmieniaj'c pisowni" w"dliny na wi"dlina.... Tak' wiedz" okrasi= r[wnie ‘naukowymi’ dygres -jami, zmy>lenia pokry= j. staropolskim ]starymi {r[d=ami przesi'k=...\, i tak przyrz'dzon' po-

traw" poda= na st[= w postaci s=ownika, by Polacy, nie znaj'cy j"zyk[w obcych i {r[de=, j' strawili. Trawi'. ˚?mud{, znajomo>:. • d=[to ]str. 89\, pasorzyt ]str. 234\, k=[: ]237\, p=[ka: ]mylnie przez U pisane, str. 421\, pr[: ]str. 437\, st"pel ]stempel, str. 515\, chr[st ]557\, /[ -raw ]666\ – pope=niaj'c proste omy=ki, stara= si" zmieni: mniemania o pochodzeniu polskich s=[w i zasady pisowni ]d=[to pisowni' staropol.\. • imiona& gniew – Gniewomir, godzi: – Godzimir, goi: – Gojmir... A. Br¥ckner – Brukomir.... Nie spotka=em takich imion. Kazimierz „...niby ‘ten, co mir, pok[j, kazi, niszczy’; +'komir od ='ki...” Chyba drwi= sobie z polskich imion, w ten spos[b. Wpisywa= nazwy wiek[w na widzi-mi-si", w kt[rych s=owa powstawa=y& • mniema:; Nie znaj' j"zyki s=owia<skie takiego czasownika, co u nas przez nieporozumienie w 14. wieku powsta=. Zn[w, nie czyta= wo=y<skiego latopisu z 1289 na kt[ry powo=ywa= si" niejednokrotnie, tam w 1217 W"gier ˚ªFilja mniasze, /e nikt nie mo/e mu sprosta: w walce.º • ra: ]14. wiek\, gdy ju/ w pierwszym latopisie pisanym 1110 r. u/yte, ale gdyby zna= j. s=awia<ski i go czyta= – nie zna=, o czym uprzednio. W j"zyku cerkiewnym nie by=o znak[w ' i ", ani tych d{wi"k[w, w rodzaju cytowanych przez A. Br¥cknera& ch'dog ]ch"dogi\, och'piti ]uj':\, ='g ]gaj\, s'=og ]/ona\, n'diti ]n"dza\, l"cati ]l"k