__MAIN_TEXT__

Page 1

Jerzy Dargiewicz

T a j n e Egz. Nr. ....

JAWNE

3 Zapasowy Pułk Piechoty 1944.05. – 1945.08

8

San Francisco 2017


Adres dla poprawek: litwa.dargiewicz@gmail.com,

Copyright © 2018.


Spis treści numer

Objaśnienie skrótów i znaków ........................ 10 Od Autora..................................................... 20 Organizowanie W.P. w ZSRR.......................... 30 Struktura Pułku i obsada etatów..................... 40 Skład osobowy, nazwiska oficerów.................. 50 Charakterystyki bojowe.................................. 60 Krzyże, medale, uznania, pochwały................. 70 Wnioski awansowe......................................... 80 Przesunięcia.................................................. 90 Skład osobowy, nazwiska szeregowych.......... 100 Polecenia do wykonania.................................... 110 Przekazani do dyspozycji...............................120 Przebywający w szpitalu, izbie chorych...........130 Zabici, polegli w walce................................... 140 Ulegli nieszczęśliwym wypadkom................... 150 Poszukiwani przez rodziny..............................160 Urlopujący w Polsce i w ZSRR............................170 Zdemobilizowani...........................................180 Karani naganami, orzeczeniami sądów............190 Kompania karna.............................................200 Dezerterzy.....................................................210 Pytania i odpowiedzi: nie figurują.....................220 Raporty i meldunki.........................................230 Różne...........................................................240 Pisma tre ś ci nie przeniesionej........................ 250 O nazwach własnych..................................... 260

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


10

Objaśnienie skrótów i znaków

A/a, a/a — ad akta (do akt, egzemplarz archiwalny) baon — batalion b.m. — bieżącego miesiąca, obecnego, w tej chwili b.r., br. — bieżącego roku, obecnego, w tej chwili bryg. — brygad-a/y b.s. — bez stopnia cenz. — cenzura chor. — chorąży d-ca — dowódca D.P. — dywizja piechoty dr., Dr. — doktor d/s — do spraw dypl. — dyplomowany, dyplom posiadający, szkołę dyw. — dywizj-a/i fiz. — fizylier, żołnierz piechoty, uzbrojony w broń ręczną gen. — generał Gł.Z.P.W. — Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy, organ W.P. zatwierdzający żołnierzy na stanowiska oficerów G.U.K. — skrót ros. Glavnoe Upravlenie Kadrov Gławnoie Uprawlenie Kadrow (Główny Zarząd Personalny – ówczesnej Armii Czerwonej, dziś G.U.K. Min. Obrony Federacji Rosyjskiej) j.w. — jak wyżej k. — koło, opodal, blisko, przy, tuż przy kanc. — kancelaria k.b.k — krótki bojowy karabin KG — Komenda Główna (Wojska Polskiego) KKWP — Kodeksu Karnego Wojska Polskiego kpr. — kapral KPZ — skrót czego?, areszt śledczy w Informacji Wojskowej do czasu ustalenia czytaj: Komora Przestępstw k/w. — koło wsi LKO ZSRR — Ludowyi Komissariat Oborony maj. — majątek mjr. — major m.l. — młodszy lekarz m.p. — miejsce postoju (Pułku, zwykle tymczasowe) N.K.O — Narodnyi (Narodowy) Komissariat Obrony obł. — obłast (powiat) < ros. oblast;, oddz. — oddział ogn. — ogniomistrz osk. — oskarżony p — pomocnik (2p, 3p – 2-gi i 3-ci pomocnik szefa sztabu, skrót używany przez majora Królikowskiego Leonida) p. — powiat Person. — Personalnego, tj. składu osobowego wojska PKWN — Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego utworzony 22 lipca 1944, w Lublinie plut. — pluton/owy płk. — pułkownik pchor. — podchorąży p.o. — pełni obowiązki polit. — polityczn-y/ego pow. — powiat p.p. — poczta polowa, często 53340 – 3 Zapas. P. Piech. p-panc. — przeciwpancerny

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

ppłk. — podpułkownik ppor. — podporucznik P.P. — Pułk Piechoty (3 Zapasowy Pułk Piechoty) P.P.Sz. — pepesza, PPSz-41, pistolet maszynowy, kal. 7,62 mm < Pistolet-pulemët Wpagina obr“azec”. 1941 g., Pistolet-pulemiot [Georgija] Szpagina, jego konstruktora r. — roku < rok r.b. — roku bieżącego ref. — referat resp. — respublika r.p.p. — rusznic przeciwpancernych sierż. — sierżant sporz. — sporządził st. — starszy, zwykle starszy stopniem strz. — strzelec, szeregowiec szer. — szeregowiec ur. — urodzony w. — wieś w/g, wg — według, zgodnie z ~ W.P. — Wojsko Polskie, Wojska Polskiego woj. — województwo w/w — wyżej wymieniony wyk. — wykonał Zapas. — Zapasowy (3 Zapasowy Pułk Piechoty) zm. — zmarły z.m. — zaopatrzenie materiałowe Z.P.W. — Zarząd Polityczno-Wychowawczy W.P.


3 Zapasowy Pułk Piechoty

20

Od Autora

3

-ci Zapasowy Pułk Piechoty – według internetu – zapasowy oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego.

Sformowany w 1944 w okolicach Sum[1]. Następnie pułk przedyslokowano do Kiwerc i z dniem 21 czerwca 1944 roku włączono w skład 1 Armii WP. W sierpniu 1944 stacjonował w Lublinie[1], a później Wola Karczewska w okolicach Warszawy[2]. Przy pułku sformowano kompanię karną, do której kierowano skazanych wyrokami sądów polowych[1]. Po zakończeniu wojny przesunięto go ze Złotowa do Gorzowa Wlkp[1]. Pułk rozwiązany został rozkazem NDWP nr 192/org. z 29 czerwca 1945 roku . Na bazie 3 zapasowego pułku piechoty odtworzono 4 Dywizję Piechoty[2]. Przypisy: 1. Stanisław Komornicki – Wojsko Polskie: krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej, T. 1, Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego: formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek piechoty. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1965, str. 237 - 239. 2. Anna Gąsiorowska – Materiały archiwalne jednostek zapasowych piechoty z okresu 1943— 1945. W aspekcie składu osobowego – według internetu – zaledwie Edward Drzazga. Skąpo.

Dane zawarte w tej publikacji są wydłużeniem Moich lat wojny – opisu ich ustami Ambrożego Dargiewicza, ur. 1912 – zm. 2000, który służył w tym Pułku, w latach 1944–1945. W Moich latach wojny, opisie powstałym w latach 1990–1991, i jego uzupełnieniu, powstałym w 2016, dane w sprawie Pułku są wysoce fragmentaryczne w zestawieniu z obecną publikacją, bo stanowią tam zaledwie osnowę, podstawę do wspomnień, ich uwiarygodnienie. Tu też nie jest wszystko w sprawie Pułku, bo są tu jedynie wykazy żołnierzy, ich spisy w różnych sprawach. Nie ma treści dokumentów natury ogólnej, tj. różnych zestawień, jak stan uzbrojenia, narodowościowy skład Pułku, w liczbach, tak i liczby chorych – w liczbach, skierowania – w liczbach, korespondencja władz Pułku ze zwierzchnimi, instrukcje, itp., wszystkie bez nazwisk żołnierzy. Dane te opuściłem. Aspekt ludzki jest czynnikiem wiodącym w mojej publikacji – nazwiska ludzi wchodzących w skład Pułku. Jerzy Dargiewicz

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


3 Zapasowy Pułk Piechoty Informacja o 3-cim Zapasowym Puku Piechoty pochodzi ze zdjęć wykonanych w czytelni CAW w Rembertowie, w lipcu 2017. Korzystanie z archiwum odbywało się z trudnościami do znaczengo stopnia – rygorami narzuconymi przez regulamin CAW: Jedynie przez jeden dzień w miesiącu można zapisać się na korzystanie w całym następnym, tj. w czerwcu zapisać się na cały lipiec w naszym wypadku. Czytelnia składa się z dwóch salek o łącznej liczbie miejsc rzędu 20-tu i pewnie nie więcej niż 30-tu, dla szczęśliwców z całej Polski którzy uzyskali zgodę na korzystanie ze zbiorów. W 15 minut po rozpoczęciu zapisów, na lipiec, do 19 lipca, pozostały okienka na 6 dni, w tym dwa dni dla jednej osoby – jednego z nas, i 4 dni dla nas obu – mnie i Jarka; razem 6 dni. Dokładnie o godz. 9:00 telefon był zajęty, i tak przez następne 15 minut. Czytelnia czynna jest od godz. 9:00 do godz. 19:00, i w 15 minut po jej otwarciu, gdy zapisana osoba nie pojawi się – miejsce jest przekazywane osobie na liście rezerwowych. By zdążyć na godz. tuż przed 9:00 rano – wychodziliśmy z domu, w Piastowie, o godz. 7:10, bo przejazd pociągiem przez Warszawę, z przesiadką w W-wie Stadion, po czym długi odcinek drogi w samym Rembertowie, ok. 2,3 km, pieszo lub autobusem, i ponad 700 m. piechotą, po samym parku, do ul. Pontonierów. Do przejrzenia szereg tomów, więc w ciągu 6-ciu sesji, w pojedynkę i obaj, wykonaliśmy 5 tys. zdjęć z dokumentów, i nieliczne z nich, ok. 1%, wyszły złej ostrości – okazało się po wszystkim, na tyle złej, że nazwiska są trudnoczytelne, poza tym, że i gołym okiem trudno je już odczytać. Ładnie ułożone i spięte – rozumiem – przez profesjonałów, wyraźnie widać by i tematycznie były zebrane; w obrębie tomu równo rozłożone, przy grzbietach trudno dojrzeć pierwsze litery tekstu, gołym okiem – zdjęcie liter tych nie zdołało. Do opuszczeń należą więc dni danego miesiąca, kiedy dokument był wystawiony, lub stopień wojskowy widniejący przed nazwiskiem, rzadziej pierwsze litery nazwiska. Miejsca te opatrzyłem adnotacją: [zdjęcie]¢ lub [zdjęcie¢]. W pośpiechu przewracania stron trafiły się i opuszczenia, z ubolewaniem. Miejsca te są do powtórzenia, nie wiem przez kogo i kiedy. I trudno mi określić, kto byłby tymi uzupełnieniami zainteresowany, dla kogo byłyby one pomocne i w czym, bo mogłoby okazać się, że powtórny wysiłek był dla samego wysiłku. Mimo pewnych niedociągnięć, wymagających dopracowania, świadom tegoż, sądzę, że informacje tu zawarte dają lepszy wgląd w ludzki aspekt Pułku, bez porównania – nazwiska żołnierzy, niż to dotychczas wiadomo, że Edward Drzazga w nim służył, tylko tyle. Publikacja jest wynikiem inicjatywy Jarosława Warcaby. Jego wkład: 1. dostarczy= mi materia=u zdj"ciowego w sprawie Pu=ku w tak du/ej liczbie, /e musia=em od='czy: go od wspomnie< ojca pt. Moje lata wojny – wspomnie< z lat 1939–1945, Ambro/ego Dargiewicza, ur. 1912, zm. 2000, bo wspomnienia sta=y si" dodatkiem. Innymi s=owy, cz">: pomocnicza, sta=a si" po kilkakro: d=u/sza od cz">ci zasadniczej. 2. robi= zdj"cia w CAW w Rembertowie, w 2017, przez 6 dni, gdy ja przegl'da=em pisma przez 4, tak/e robi= zdj"cia w 2016, 3. przepisa= wsp[lnie ze mn' 6 stron nazwisk szeregowych, 4. dokona= korekty przenoszonego tekstu. Nie miałem wielkiego interesu zajmowania się tematem z dwóch powodów jednocześnie: Po pierwsze, od lat pracuję nad treścią mego Słownika języka polskiego. Kilkumiesięczna przerwa nie jest dobra – zaczyna mi brakować czasu. Po drugie, od kilku dekad mieszkam za granicą, jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, z dalszymi tego konsekwencjami. Oglądam Polskę z innej perspektywy, z dystansu, mam inne poglądy na wydarzenia byłe i obecne, i widzę byłą Ojczyznę przez pryzmat mych doświadczeń z rodakami w macierzy. Wolałbym swych poglądów nie wyjawiać ludziom którzy nie znają mnie osobiście, lecz publikacja tego rodzaju narzuca taki wymóg. Podobnie i inne – Autor powinien wyjawić swój związek z tematem, jeżeli taki jest, wymóg który jest systematycznie pomijany, czyniąc przez to dzieła o bliżej nieznanej obiektywności – może tworzone z celem na myśli, pomocy lub zaszkodzenia czemu. San Francisco, 2020.11.04, środa. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


TłO

Nie godzi się gościowi swoje porządki zaprowadzać w domu gospodarza, ale ros. komuniści właśnie tak zamierzali i plan wprowadzili w fazę wykonawczą. Wprowadzili w Rosji lat 1917–1918 – weszli Rosjanom na głowy, próbowali w Niemczech na pocz. lat 1920-tych (i – za czasów A. Hitlera – zapłacili czystką za ten krok), w USA lekko weszli na głowy Amerykanom bo kraj imigrantów czyli przyjezdnych – etniczny rozgardiasz, nie ma “gospodarzy”; Joe Lieberman kandydatem w prezydenckich wyborach 2004, 2008, Bernie Sanders – w 2016, Hillary Rodham Clinton – w 2016, i technicznie wygrała wybory, w powszechnym głosowaniu, lecz przegrała z tzw. Electoral College – ciałem wybierającym prezydenta, obsadzonym obecnie przez Republikanów. Stąd USA są bardzo pro-izraelskie, i – na arenie międzynarodowej – tak chronią Izrael, jak Chiny Koreę Północną. Aj! I jeszcze więcej – wszelkie rezolucje potępiające Izrael w ONZ-cie, czego dopuszcza się, są automatycznie blokowane przez Rząd USA. Wciągnęli USA w niezadeklarowaną wojnę ze światem arabskim, nie do wygrania bo o podłożu religijnym. Używając hebrajskiego w domu, żydzi popełniają proste, wyraźne błędy w językach lokalnych, w języku polskim też. W aspekcie biznesu – popierają swoich, pobratymców. Gdziekolwiek żyd wypłynie na arenę ogólnokrajową – żydzi inwestują w przedsięwzięcie, lub wspierają je stając się klientelą. Stąd i teoria K. Marksa i F. Engelsa – niemieckich żydów stała się dla żydów w Niemczech atrakcyjna, szczególnie że wprowadzona w życie w Rosji, 1917–1918, i w Niemczech też tak chcieliby. Konstruktor rosyjskiego automatu AK-47, Michaił Kałasznikow wyraził się, cytuję z Wikipedii, przekład na j. angielski: Each designer seems to have his own paths, his own successes and failures. But one thing is clear: before attempting to create something new, it is vital to have a good appreciation of everything that already exists in this field. I myself have had many experiences confirming this to be so. W przekałdzie na język polski brzmiałoby to: Przed przystąpieniem do czegoś nowego, istotnym (lub niezbędnym) jest posiadanie dobrego uznania wszystkiego co jest do tej pory w dziedzinie, dosł. na polu. Stąd, w budowaniu nowego ładu społecznego także – uznanie dla wysiłków i poprawę ich, nie burzenie ich. A K. Marks i F. Engels zburzyć je, krwawą rewolucją, i zacząć budować od podstaw – myślowy błąd, jeden z wielu, cecha wszystkich szkodników: My nowe życie zbudujem i nowy ład, a ponad nami jak sztandar ludu – pieśń.

żydzi

> judaizm (wspólna wiara)

komuniści > komunizm (światopogląd) Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się.

Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata...

Fejgin Analol, płk., Rabinowicz Isser, mjr., Frydman Mateusz, ppłk., Frenkel Marian, płk., Wachruszczew Paweł, mjr. “wymiatali” narodowców z szeregów oficerów W.P. W Niemczech też tak chcieli – wejść na głowę Niemcom, na pocz. lat 1920-tych, i zapłacili za to w latach 1933–1945.

Rosjanie

Żydzi na uwadze mają interes pobratymców w wierze i krwi, i Izraela, nie krajów które ich goszczą. I prą w nich do władzy, często skrycie, w Polsce i w USA. Przez to nie są elementem asymilującym się z lokalną populacją: językiem (hebrajskim), obyczajami (koszerne i trefne; specjalnie przygotowane posiłki, pejsy i bokobrody), ubiorem (mycki), i wiarą od pochodzenia z rodu Davida i plemienia Levi (nazwiska: Davies, Levin, Lewicki, Lewinsky). Z punktu widzenia narodowców, jakiejkolwiek maści ci nie są – żydzi są dla nich dziwakami, i przez to są obiektem uszczypliwych uwag, docinków i naśmiewania się, dowcipów. Przez to też, niewątpliwie, można je uznać za dość dokuczliwe, i nie bez winy samych żydów – trudno winić naturę ludzką, gdy żydzi odstają od głównego nurtu społeczeństwa, izolują się sami; Ghetto w Warszawie do którego byli ograniczeni, Wall Street... w Nowym Jorku (tu nikt ich nie zmusza), w Izraelu też sami budują ściany z Palestyńczykmi), w USA mają swoje enklawy, ośrodki, szkoły, szpitale. Żydzi zanoszą się wielkim płaczem o krzywdach doznanych od hitlerowców, ale słowem o zamiarze wprowadzenia socjalizmu w Niemczech, na wzór Rosji.

Międzynarodowcy:

przekonanie

Polacy

Żydzi – temat z głębią. Żydzi są obywatelami krajów w których mieszkają, lecz nie są etnicznie z nimi związani, element napływowy, obcy: K. Marks i F. Engels – niemieccy żydzi, L. Trocky, L. Kamenew – rosyjscy żydzi Richard Pipes – polski żyd, Norman Davies – brytyjski żyd (mieszkający w Polsce, chciał w Rosji), Hillary Rodham – amerykańska żydówka. Żydzi rozsiani są po różnych krajach, gdy ze skłonnościami do komunizmu to stąd i “Proletariusze wszystkich krajów łączcie się” – hasło do jednoczenia się ludzi o wspólnej ideologii tym razem – równoległa warstwa do judaizmu.

Konflikt interesów

Niemcy

lapidarnie

Francuzi

30-1 T=o,

No cóż, w naukach społecznych K. Marks i F. Engels nie byli Albertem Einsteinem (1879–1955) w fizyce, dla pełności obrazu o wkładzie międzynarodowców do myślowych osiągnięć świata. Żydzi, międzynarodowcy z natury, do dziś żyjący tu i tam w komunach, gremialnie poparli zamysł pobratymców – K. Marksa i F. Engelsa.

˚

Dla wojujących antysemityzmem i pobożnych wszelkiej innej maści; w prezentacji czegokolwiek są tylko dwie kategorie: prawda albo fałsz. Antysemityzm, antypolski, i wszystkie inne anty~ jest trzecią, która może być czystą prawdą, jedynie niewygodną i mieć negatywny wydźwięk dla niezorientowanych; próba wprowadzenia w błąd.

Życie jest jak płynąca wolno woda, w zbiorniku czy rzece. Gdy zaburzyć ją – muł osadzony na dnie zmąci ją. Tak i krwawa rewolucja społeczna – męty społeczne i świat przestępczy dojdzie do głosu, sięgnie po władzę. I już nie do usunięcia, przez wieki. To inny, fundamentalny błąd, łatwy do przewidzenia, którego K. Marks i F. Engels – ideolodzy komunizmu – nie przewidzieli w swej wizji utopijnego systemu społecznego, w wyniku takiej rewolucji. Zamiast poprawiać dobro dotychczas wytworzone – przystąpili do burzenia go, jako reakcyjne, sanacyjne, szlacheckie.

Hiszpanie

Wyjawnienie Poniższy tekst pisany przez Polaka z pochodzenia, lecz nie żadnej wiary, a więc i nie katolika, i nie patrioty polskiego – narodowca, jak takich i podobnych określałem w dalszej części, bo – od dekad – mieszkam w San Francisco (od lata 1982), i proces separacji z macierzą był dla mnie bolesny, z winy Polaków – sami Polacy “wyleczyli” mnie z polskiego patriotyzmu i Godło Polski – Orła Białego – mam dziś za nic; jest symbolem fałszu, korupcji i bezprawia (baza powstania i pole dla partii PiS). Rodzice nie nastawiali mnie w żadnym kierunku i nie szczuli przeciw komukolwiek, tak z narodowości, jak i z wiary.

przeszłość

˚

Narodowcy, nacjonaliści, ziomki (wspólna przeszłość, język)

Cechą międzynarodowców jest likwidacja narodowców – lapidarnie się wyrażając, niszczenie ich fizycznie, element wbijający w dumę narodową. Międzynarodowcy – element świeży, napływowy, nie mają historii swoich rodów i rodowodów – historii będących dumą narodowców, i aspekt zawarty jest w ich Międzynarodówce: Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, przed ciosem niechaj tyran drży, ruszymy z posad bryłę świata, dziś niczym, jutro wszyscy my. A ja zmieniłem końcówkę zwrotki na: Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, przed ciosem niechaj tyran drży. Zabijem nawet swego brata, gdy demokracja mu się śni. W założeniach ustroju, w jego podwalinach, tkwiły rażące błędy, zrywające z podstawowymi odczuciami, wyrobionymi w dzieciństwie, stojące w sprzeczności z nimi, jak: 1. im więcej pracujesz, tym więcej masz, lepiej żyjesz – tu wszyscy mieliby pracować ile tylko sił, dla kraju, a otrzymywać na równi z innymi, by nie było wyzysku człowieka przez człowieka; już dzieci wiedzą że kraj roi się od leni i ciężkich przestępców. Nie będzie strajków, więzień, także pieniędzy (?!) i wszystkiego innego, co w kapitalizmie, oraz królów, kleru; każdemu wg potrzeb; utopia materialna zapanuje na Globie, raj. Iwan Pawłow, ros. akademik, wydał słynną opinię Psa Pawłowa: rewolucja jest produktem wścieklizny człowieka [Lenina] z syfilisem w mózgu. 2. poszanowanie własności prywatnej – tu własność społeczna miała być dobrem nadrzędnym, jednostki uspołecznione, szczególnie przemysł ciężki i jednostki ogólnopolskie jak Polskie Koleje Państwowe (PKP), spółdzielnie produkcyjne, Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). 3. poszanowanie rodziców i dalszych przodków – stąd zerwanie z przeszłością i zaciekła walka z przejawami szlachectwa, bo szlachectwo to m.in. kultywacja przeszłości i tyrania (jak ojciec tak i syn – uraz leni pędzonych do roboty na rzecz pana; pan = wojewoda); cytat z Międzynarodówki – hymnu k., w uprzedniej części. 4. jednoczesnie używali przeciwstawnych sobie, sprzecznych ze sobą, terminów: • dyktatura vs. demokracja – dyktatura proletariatu w Krajach Demokracji Ludowej, (KDL). Jedynowładztwo, PZPR, zwane Partią (Częścią < łac. pars, partis). • centralne planowanie vs. komuna – centralne sterowanie gospodarką kraju mające być podstawą komunizmu (życia w komunach, w obrębie komun, tj. gmin, w obrębie gmin dzielenia wypracowanych zysków). J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


TłO • obowiązek vs. ochota – kandydaci na studentów obowiązani są do odpracowania miesiąca letnich wakacji w Ochotniczych Hufcach Pracy (OHP), na ochotnika. Mózg nie kontroluje co język plecie; rozum, myśl co podświadomość wypowiada. Wprowadzili reformę rolną – krok kontrowersyjny, polemiczny, dyskusyjny, sporny. Komuniści często też używali pseudonimów w miejsce prawdziwych nazwisk, bo bali się swego cienia. A im większe zło wyczyniali – tym więcej ich mieli. I tak, Feliks Dzierżyński, 1877–1926, syn białoruskiego żyda z rejonu Wołożyna, twórca pierwszych radzieckich organów bezpieczeństwa: Czeki, GPU, i OGPU, używał: Jacek, Jakub, Pereplotczik, Franek, Astronom, Józef, Domański, wg internetu. W ten sposób czuł się bezpiecznie. Karol Świerczewski miał tylko jeden – Walter, zapewne że “kulom się nie kłaniał”, to stąd, bo i tak oskarżeniom – odważnym był sądząc z jednego pseudonimu. Ja, gdy coś robię czy piszę – używam własnego nazwiska: Jerzy Dargiewicz. Nie podszywam się pod Goldberga, Goldmana, Rozenberga, czy Bronsteina, jak Lewita Lew Rozenfeld na Lew Kamenew, dla zmyłki, do celu drogą podstępu “Cel uświęca środki”, tj. zezwala na nieuczciwość, kłam, i mordowanie gdy, zakrawa, nobliwy. Lewica vs. prawica Nie godzi się gościowi zaprowadzać swoje porządki w domu gospodarza, a żydzi tak próbowali, w Niemczech, zawieść tam komunizm na początku lat 1920-tych. I stąd gdy Alolf Hitler doszedł do władzy, 1933 – prawica, tępił ich u siebie, i wyprawił się na radziecką Rosję, 1941 – do sedna komunizmu, z błogosławieństwem Watykanu, z św. Krzyżem na czołgach i samolotach ( ); komuniści opisali krzyżacką krucjatą. I żydów z całej podbitej Europy zwoził do obozów zagłady. Watykan Ateizm zabójczy jest dla wiary katolickiej jak penicylina na bakterie (i chrześcijańskiej w ogóle, i każdej innej). Stąd papież błogosławił niemiecką armię, i stąd Niemcy nosili na pasach Gott mit uns (Bóg z nami)... do czasu tęgiej zimy w Rosji, 1941/42, kontynentalnej, na którą armia niemiecka nie była przygotowana. I stąd, po wojnie, Watykan szmuglował hitlerowskich oprawców do Ameryki Południowej, w tym Adolfa Eichmanna, 1906–†1962, do Argentyny, i Josefa Mengele, 1911–†1979, o zbrodniczych eksperymentach na dzieciach, zwanego “Aniołem Śmierci” – do Brazylii, i innych, pomniejszych “rozwalaczy” (oprawców, zbrodniarzy), w dziesiątkach. Neohitlerowcy szermują swastyką i Biblią. A d o f f H i t l e r , 1889–†1945 Szaleniec u władzy; gdyby Hitler podbił jeden kraj, np. Polskę – byłby sławny przez następne wieki, możliwe że przez tysiąc lat. A tak, gdy chciał od Paryża po Moskwę, i od Norwegii po Afrykę Północną, w ciągu kilku lat – rozproszył swój potencjał militarny do tego stopnia, że został pobity przez wszystkie podbijane narody, 1945. Nie wiedział gdzie postawić granicę podbojom. Zajadli, ideologiczni wrodzy zawarli ze sobą doraźny pakt, w Jałcie na Krymie, w lutym 1945 – Stany Zjednoczone z Anglią, z jednej strony, a Rosją – z drugiej, i budowane “Imperium Niemieckie” ograniczyli do Berlina gdzie Hitler popełnił samobójstwo, w bunkrze Kancelarii Rzeszy, 30 kwietnia 1945, w chaosie sytuacji wokół, w zamieszaniu; dekady zabrało ustalenie okoliczności jego śmierci. Oba fronty – wschodni i zachodni – zacieśniały pętlę wokół ludzi spod znaku swastyki. Jeszcze wojna nie skończyła się, gdy rozpoczęła się zimna wojna między sojusznikami – opóźnienie lądowania w Normandii, 1944.06.06, objawem tegoż, i inne. J ó z e f S t a l i n , 1878–1953 Genialność Józefa Stalina polegała m.in. na tym, że gdy gen. Władysław Anders (1892–†1970) wyprowadził do Iranu Armię Polską, zorganizowaną w ZSRR, w mieście Tockoje, Orenburg obł., począwszy od 17 sierpnia 1943 – drugim razem, wiosną 1944, Stalin obsadził ros.-judejskimi oficerami stanowiska w W.P., i to do dość niskiego szczebla. W przypadku 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, dowódcami byli, kolejno: Ziarkowski Stanisław, płk. dypl. (długoletni oficer Armii Czerwonej), Orłow, ppłk, i Karpowicz, ppłk., szefem sztabu był Królikowski Leonid, mjr. (oficer Armii Czerwonej), a szefem kancelarii Oddziału Polityczno-Wychowawczego Pułku był Geldfinger, szefem Kancelarii Głównej Grynberg, kwatermistrzem Fajkow mjr. [żyd, charakt. bez komisje w miejsce bez bez komisji ], dowódcą plutonu Informacji Wojskowej (działu wietrzącego kto kim jest z przekonań) – Wachruszczew Paweł, s. Wasyla. Dla generałów: Zygmunta Berlinga i Karola Świerczewskiego, obu skrytych żydów, geniusz J. Stalina polegał na tym, że konferował z żydami, przy zakładaniu nowego systemu społecznego, czyli ich pobratymcami w wierze. No i ich obu uczynił dowódcami Wojska Polskiego – dla nich musiał być więc geniuszem. Przy zakładaniu: Zinowiew < Zin, Jeleń < tłum. Hirsh < niem. hirsch, Lew Kamenew (ur. Rozenfeld), Leon Trocky (ur. Lew Dawidowicz Bronstein), Grigorij Sokolnikow (ur. Grigorij Jakowlewicz) < hebr. ya-aqobh, mający być synem Izaaka i Rebeki, itp. Z tego powodu Gwiazda Czerwona (H) mogłaby być, z powodzeniem, Gwiazdą Dawida (A). Ale byłaby solą w oku dla narodowców, patriotów, że żyd – element obcy, napływowy, wszedł im na głowę w ich kraju, więc po co? Przybrane nazwiska, brzmiące jak rodzime, także służą temu celowi.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Duch Polaka Oczy zwrócone na Zachód, na Watykan i Anglię. Tam wzory do czerpania, naśladowania: Związek Sowiecki, oficer w miejsce urzędnik), tam papież – namiestnik Chrystusa-boga na ziemi, tyłem zaś do sąsiada zza miedzy, a tu przybysze każą mu oczy zawracać na Wschód, i uprawiać kult Stalina – mieć podziw dla jego geniuszu. I gorzej – wyprzeć się wiary w Boga, w imię idei komunizmu niem.-ros. żydów. Gdy Józef Piłsudski walczył z Rosjanami, 1920, i jest wzorem sukcesów – przybysze genialność i czyny Stalina przedkładają mu do naśladowania. Gdy Polak uprawia kult Jezusa Chrystusa-boga, wierzy w zmartwychwstanie jego i w życie wieczne duszy... po śmierci, i że Konstytucja od Boga dana – przybysze mają Lenina za swego idola, z jego poprzednikami: K. Marksem i F. Engelsem. Gdy Polak władał Wołyniem przez blisko lat 20, 1920–1939, 67 km E od Równego – to za rządów przybyszy nikt nie miał żadnych wątpliwości do kogo on należy, tak i ziemie litewskie. Polak zbrojnie wtargnął na ziemie etnicznie obce, przyłączył je do Polski, i za złe ma sąsiadom że wymordowali okupantów. Gdy Polak jest święcie przekonany, że Rosjanie wywieźli polskich oficerów – adm. Wołynia – w głąb Rosji, w lutym 1940 i wystrzelali ją tam w maju 1940 – przybysze milczkiem lub śmiało, że to zbrodnia popełniona w Rosji, przez Niemców, 1943. Niemcy, w głębi Rosji, tak zgrabnie przechwycili nadzór nad obozami, że żaden jeniec nie zdołał zbiec w międzyczasie, przed ucieczką jednych i nadejściem drugich. Polak ma też żal do Rosjan, że – po zakończeniu wojny, 1945 – okupowali Polskę przez dekady, nie zważając że okupacja radziecka była niczym w porównaniu z niemiecką, bo ostatni Polacy – może – dotrwaliby do lat ok. 1980, wg zamiaru Niemców uczynienia nowej przestrzeni życiowej na Wschodzie (wytępiliby Polaków jak Prusów, 1240–1290), i że pojedyńcze wypadki likwidacji członków polskiego podziemia są niczym w masowych egzekucjach cywilów, przez Niemców. Polak burzyłby pomniki stawiane radzieckim żołnierzom, PKiN w W-wie, i puszczał w niepamięć wdzięczność za pomoc w wyciągnęciu kraju z niemieckiej opresji. Polak nastawia rogi na Wschód, a tu rosyjsko-judejska władza każe mu nastawiać na Zachód Europy – stamtąd wietrzy zagrożenie, szczególnie ze strony Niemiec (rosyjscy żydzi mają uraz do Niemców; żydzi dostali lekcję za szczepienie tam komunizmu). Zachód czyha na zdobycze socjalizmu, chce go zdławić siłą... zdławił się sam w końcu błędną polityką zarządzania gospodarką, wskutek wytycznych Karola Marksa, Friedricha “Oswalda” Engelsa, za którymi Włodzimierz I. Lenin, i Józef Stalin swymi dziełami, w tomach, rzekomo przez nich pisanymi. Wyzwolenie, niewątpliwie, do znaczengo stopnia. I stąd, gdy armia rosyjska wkroczyła na tereny Polski, 1944, pobożni narodowcy, skupieni głównie w Armii Krajowej, stali się ideologicznym wrogiem Tenenbaumów, Berlingów, i im podobnych, noszących własne nazwiska, lub przybrane, w rodzaju Świerczewski. Z okupacji, jednej pod drugą Wyzwolenie; powrót do Ducha Polaka... takie narzucenie obcej władzy gwarantowało pogwałcenie ducha Polaka, jakikolwiek on nie jest, tj. na ile duch ten ma w sobie pozytywów i negatywów. W ten sposób naród znalazł się znowu pod okupacją... radziecką, tym razem. “Przeżyliśmy Potop szwedzki [1655–1660], przeżyjemy i radziecki” – mawiali rodacy. Kilkuprocentowy element obcy, wniesiony na bagnetach Wojska Polskiego pod dowództwem Rosjan, zarządzał krajem przez 45 lat, 1944–1989, głównie w imię swych, egoistycznych celów – życia ponad stan. Zgodnie z zarządzeniem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego z dnia 30 października 1944, nr. 001137/org., z W.P. wybierano żołnierzy do Milicji Obywatelskiej (MO). I tak, z 3 Zapas. P.P. wybrano 120 osób do MO w Lublinie, podpisał szef sztabu /-/ Królikowski mjr. [zdjęcie]¢ listopada 1944. Po Wyzwoleniu, przez kilka następnych lat toczyła się podjazdowa wojna ugrupowań związanych z Rządem R.P. w Londynie, z ustanowionymi przez radziecką Rosję władzami cywilnymi Polski Rzeczypospolitej Ludowej. W kraju nastąpił terror polityczny... w imię demokracji ludowej. Czy zasłużony, i jeżeli tak, to do jakiego stopnia – kwestią spojrzenia, i raczej z boku niż ze środka, tj. raczej widzianego z zewnątrz Polski niż z wewnątrz. Kandydaci wystawieni do władz, przez PZPR, uzyskiwali w powszechnych wyborach 98–96% głosów, we wszystkich rejonach kraju – z góry było wiadomo że tak będzie, i wszyscy uprawnieni musieli gołsować – taka to była wolność i demokracja, zgodność narodu aż do tego stopnia. Tak i podobnie wyglądały inne aspekty życia publicznego, na socjalistycznej drodze do komunizmu, wg myśli judeo-rosyjskich lewaków, komunistów. Po niemieckiej, naród znalazł się znów pod okupacją (chronioną przez LWP), ze Wschodu tym razem, i polskich popelczników po myśli Stalina – dołów społecznych, często pół-analfabetów. Rolnik, poza podatkiem płaconym od uprawianego areału, zobowiązany był do obowiązkowych dostaw zboża i mięsa po wyraźnie zaniżonych cenach od wolnorynkowych. System niewydolny – zadłużali kraj zaciągając pożyczki od znienawidzonego Zachodu, ideologicznego wroga socjalizmu. Itd. Swymi świetlanymi poglądami na przyszłość i postępowaniem, komuniści – skrajna lewica – zachodzili za skórę wszystkim pozostałym, zrazili do siebie nie tylko skrajną prawicę. I uniknęli Wymiaru Sprawiedliwości bo w Polsce nie działa właściwie. Nigdy nie działał. Gen. Wojciech Jaruzelski też, za wprowadzenie stanu wojennego, 13 grudnia 1981 – LWP i jednostkami cywilnymi wojował z większością narodu; desepracki akt w konwulsji ustroju socjalistycznego.


TłO Historia kołem się toczy Czy Polacy zasłużyli na 45-letnią okupację, przez Rosjan, 1944–1989 – kwestia spojrzenia, i to raczej z zewnątrz, niż z wewnątrz kraju. Polacy, wojnami z Rosją, w głębokiej przeszłości, spowodowali 3-krotne rozbiory Polski, 1772–1793–1795. Czy wyciągnęli stąd wniosek? Nie. Tylko co kurczę wykluło się z jajka, tylko co Polska odzyskała niepodległość, 1918 – na wschodnich rubieżach zaczęła walczyć z Litwą, 1919, i Rosją, 1920. Skutkiem był 4-ty rozbiór Polski, krótkotrwały, ale był, po czym 45-letnia okupacja Polski, 1944–1989. Czy Polacy, po 1945, wyciągnęli stąd wniosek? Nie. We Wrześniu 1939, na podstawie porozumienia Ribbentropp-Mołotow, z 23 sierpnia 1939, armia niemiecka, frontem, zatrzymała się na rz. Bug, z drugiej strony zaszli Rosjanie – Polska jako państwo, ustrój społeczny, przestała istnieć. Nie, bo dziś ożywają czynniki które doprowadziły do poprzednich 4-ch rozbiorów, czyli zaroiło się od nazw ulic Piłsudskiego w miastach – architekta zaborów ziem obcych na Wschodzie, wzmocniło się sianie wrogości do “sąsiada zza miedzy”, i ubliżanie mu, i podtrzymywanie tradycji Wilna i Lwowa w rękach polskich. Po co? Sporadycznie siła obca, z zewnątrz, musi tłumić zapędy, jeżeli sami Polacy nie mogą poskromić takich głosów między sobą. I oto skutek – rozbiory i okupacja Polski przez dekady. Wojsko Polskie lat 1944–1989 “Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”. Przez analogię: Nie krew polska, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera W.P. Tak dla oficerów Armii Czerwonej, w 1944 roku. Wystarczy by znali język polski. Ze znajomością zaś nie ma czystego cięcia, oddzielenia – zna go, lub nie, bo jest nie mniej niż kilka stopni pośrednich, od wyśmienitej, biegłej, przez dobrą, słabą, i złą, do zupełnej nieznajomości, Oto ich błędy w krótkich notkach, zauważone przeze mnie: Rzygadło, rzołnierze, równierz, Rzerzów, Nieświerz, Harków, Krasny Staw, Opatów > Łopatów, Kałamarznik, Wawżyniec, powrucili, dwuch, curki, ktury, umożyć, przejżenia, grabierz, alkocholikiem, od kól [karabinowych], ogulno administracyjny, Wulka Czarnotowska, ul. Zamknienta, województwo Łudzkie, Gurski, Suchoduł, szczeguł, Ożyszko, hydraulig, zauwarzeni, do dowudcy, opuźnienie, użędnik, powrucił, harakterystyka, Chankiewicz, Chomel, kąpania, wprowadzał nabój [wielokrotnie] w miejsce wprowadził [jednokrotnie], pobyt stały, mieszkający jako zamieszkały (za~ = początek > począł mieszkać, zamieszkał) i liczne mniejsze: o nadzwyczajnym wypatku, otpis, wydalił się z jednostki w miejsce oddalił się, spowrotem, narazie, zaras. Upolityczniony korpus oficerski Wojska Polskigo, czyli Ludowe Wojsko Polskie (LWP) broniło nie tylko granic PRL przed urojonym wrogiem – LWP także wspierało jednostki cywilne jak Milicja Obywatelska (MO) i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) zwany potocznie UB lub “bezpieką”, wspierało w łamaniu oporu i sporadycznych wybuchów buntu przeciw pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju pod rządami międzynarodowców, czyli komunistów, skrajnych judeo-rosyjskich lewaków wierzących w utopię – materialne niebo na Ziemi, i polskich oportunistów – by mieć materialny zysk z przynależności do PZPR, i załatwiania spraw po swej myśli. Świat przestępczy, wchodzący najpierw we wszystko co nowe, ujrzał wyśmienitą sposobność by wejść do władz nowotworzonego PRL-u. Komuniści nie zastawili filtru ludzi w tym aspekcie. I w tym sedno, bo gdyby postawili na zacnych w społeczeństwie, to zaprowadzenie socjalizmu byłoby niemożliwe – prawdziwa jego natura, ludzkie doły u władzy, rewolucja (obrót rządów o 180 stopni), zamęt. 13 grudnia 1981, do społu z jednostkami cywilnymi, użyte przez ówczesne władze przeciw woli większości narodu polskiego, mającego już dosyć pogarszania się sytuacji w której się znajduje, pragnącego już zejść z nowatorskiej drogi do materialnego dobrobytu, wytyczonej przez judeo-radzieckich komunistów – drogi skutkami której był przełom lat 1970/80-tych: początki głodu i nędza. Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) w rozkładzie na czynniki pierwsze, podstawowe. Lapidarnie: • religijność narodu, wiara w Boga – po Arabach, kwestia krwi, • korupcja (przekupstwo, bezprawie) i pijaństwo – po czasach szlacheckich, • teror polityczny, centralne planowanie – wprowadzone przez komunistów. W rozwinięciu: • religijność narodu, wiara w Boga – kwestią krwi; drudzy po Arabach, bo w starożytności, nad Morzem Chwaliskim (Kaspijskim) sąsiadowali z Persami, szczątki wspólnego słownictwa ze Wschodu do dziś: mitra książęca, bohater, sarmata < Sarmacja, grzyb < Agaria, Ostrowski < ostr + ow + ski (z ziem Wschodu), don, duna < danu (woda) > Don, Dunaj = Danube, i inne. Naród klerem wiedziony, nie myślą. • korupcja i pijaństwo – po czasach szlacheckich, w głąb Średniowiecza, gdy wojewoda był rządcą z ramienia króla, sędzią, i pisarzem jednocześnie (grafem), bo pisać umiał; województwo = hrabstwo i grafstwo = gubernia < govern, BV, W. • terror polityczny, fizyczna likwidacja narodowców, wszelkiej maści, nie tylko AK, ograniczenie swobód obywatelskich, centralne planowanie, burzenie wszelkiego porządku, szczeg. społecznego, zwalczanie katolickiego kleru za nagonkę na żydów (za rzekome wydanie wyroku śmierci na Jezusa) – cechą międzynarodowców, komunistów, demagogów z natury, według definicji demagoga, wszystkich jego cech. Komuniści nie byli świadomi że kler, każdej wiary, i zakony są środowiskiem homoseksualistów – ludzi emocjonalnie upośledzonych, są naturalnym odrostem społeczeństwa, przez to nie do wyplenienia; istnieją jak świat stary, tak i istnieć będą. Pederaści, zakochani w Jezusie Chrystusie (w jednej sukni chodził < ang. cloth = sukno), ciało jego rozdają wiernym, sobie najpierw.

Międzynarodowcy z pochodzenia, religii Berling Zygmunt, 1896–1980, wyznanie: judaizm, członek PZPR, chwiejnej postawy i zapatrywań, od lipca i sierpnia 1944 dowodził 1 Armią Wojska Polskiego, popełniał liczne błędy różnej natury, w tym oskarżany o spowodowanie znacznych strat 1 Dywizji Piechoty w bitwie pod Lenino, 12 października 1943, wg. szczegółowego opisu jego kariery polityczno-wojskowej, obstając raz za Rosjanami, a raz za Polakami, m.in. że zbrodnię katyńską popełnili Niemcy [w obronie rosyjskich komunistów, w rzecz. Rosjanie, wiosną 1940]. Berling wpada we wzór nazwisk przybieranych przez rodziny żydowskie, pseudonim “Żuk”; tego wzoru co włoski komunista Giovanni Berlinguer, 1924–2015. Istotne, jako międzynarodowiec, zatwierdzał wyroki śmierci dla narodowców, tj. podejrzanych o sprzyjanie i współpracę z podziemiem londyńskim, wg Wikipedii. Świerczewski Karol, 1897–1947, w Jabłonkach – ojciec z nazwiska też Karol Świerczewski, niby Polak, lecz młody Karol międzynarodowcem był: Warszawa – Moskwa – Hiszpania – Moskwa – Polska, i tępił narodowców spod znaku swastyki (jak NSDAP – Niemców), Orła Białego (AK, NZS – Polaków), i Tryzuba (UPA – Ukraińców). Poszlaki wskazują na jakiś związek z żydami – matką chrzestną Marcjanna Hofman, pseudonim Walter < żyd. Walters, i otaczał się nimi; nagrobki z nazwiskami żydów wokół mauzoleum K. Świerczewskiego na wojskowym cmentarzu Powązki, w Warszawie. Najbliższym współpracownikiem K. Świerczewskiego był Jan Gerhard, ur. 1921.01.17, jako Wiktor Bardach, w rodzinie żydowskiej, we Lwowie, międzynarodowiec, prominent władz PRL-u, zamordowany 20 sierpnia 1971, w Warszawie. Śledztwem objęto 1850 osób, przeprowadzono 9 tysięcy rozmów operacyjnych. J. Gerhard wydał rozkaz egzekucji ujętych członków UPA. Napisał powieść dokumentalną pt. Łuny w Bieszczadach, na motywach której został zrealizowany film Ogniomistrz Kaleń. Korczyc Władysław, 1893–1966, s. Wicentego, ur. w Bogdanowiczach k. Słonimia, zm. w Moskwie, generał pułkownik Armii Czerwonej i szef sztabu Armii W.P. W wojnie polsko-rosyjskiej, 1920, brał udział po stronie Rosjan. Od 22 maja 1944 szef sztabu 1 Armii Polskiej w ZSRR. 4 października 1944 przejął od gen. dyw. Zygmunta Berlinga dowodzenie 1 Armią W.P. Zawadzki Aleksander, 1899–1964, aresztowany w Polsce za działalność wywrotową, spędził 6 lat w więzieniu, po czym zbiegł do Rosji, w 1931. Do Polski powrócił w 1939, tuż przed wybuchem wojny, i natychmiast został aresztowany. Uwolniony przez Rosyjską armię, wstąpił do Armi Ludowej, organizowanej przez Rosjan i tu zrobił karierę wojskową bo mało ich było. W 1944 pisał się generałem brygady, i był zastępcą Naczelnego Dowódcy d/s polityczno-wychowawczych. Krycki Aleksander, szef Oddziału Personalnego W.P., nazwisko żydowskie jak Leon Trocky 1897–1940 (Lew Dawidowicz Bronsztein), Moisiej Uricki. Grynberg, por., szef Kancelarii Głównej 3 Zapas. P.P., i cenzor, 1944.12, nazwisko czysto żydowskie, bo tak Gryn~ (ang. Green, pol. Zielinsky), jak i ~berg (ang. Berg, Rozenberg, i szereg innych ~bergów, ~steinów, itp.). Grynberg < Grünberg (Zielona Góra) – nazwisko odmiejscowe; Berling < Berlin. Jego pomocnikiem – bodajże – był Timberg, sierż., 1944.12 < timber (budulec). Szlafsztejn Chaim, kpt. gwardii, szefem sztabu, do września 1944, następnie Królikowski Leonid, od 1.10.1944. Królikowski Leonid, s. Józefa, ur. 1910, w Karolewce, Winnickiej obłasti (powiecie), polskiej narodowości, brał udział w 2-gim Ukraińskim Froncie, 52-giej Armii, 373 S.M.K.D (?) – wyciąg z Nagradnoj list za wysługu liet w Krasnoj Armii, czyli w j. rosyjskim wypełniony. Zawodowy oficer rosyjskiej armi od 1929 do kwietnia 1944, zatem szef sztabu 2-go Zapas. P.P., do 30 września 1944, i od 1 października 1944 w 3-cim Zapas. P.P., według: 1. Rozkazu Personalnego Nr. 16 z dn. 1.10.1944, [1944.10.01] i 2. Zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej, z datą 19 grudnia 1944. Pomocnikiem był ppor. Jan Forgacz, s. Wincentego, któremu kodem 2p (drugi pomocnik) przekazywał polecenia wykonania treści otrzymywanych pism, międzynarodowiec: Forgacz < ang. forgot (zapomniał/em) < to forget (zapomnieć); ten zrobił błąd podejżenie. Pierwszym pomocnikiem (rzadkie 1p) był kpt. Nikolaj Mawryn, s. Wasyla, innym ppor. Karol Przegaliński, s. Władysława, ten robił liczne błędy językowe w stukanych przez siebie pismach. Daty pisał sposobem archaicznym – z kresów. Orłow Aleksander, ur. 1986, Rosjanin, podpułkownik, wykształcenie cywilne: średnie, wojskowe: krótkoterminowy Kurs Akademii im. Frunze. decyzją 4 maja 1945, rozkazem personalnym nr 271, przeniesiony do dyspozycji GUK LKO ZSRR Karpowicz Piotr, s. Trofima, ur. 1896, Białorusin, podpułkownik, wykształcenie cywilne: wyższe, wojskowe: Kursy “Wystreł” dowódca 3-go Zapas. Pułku Piechoty, następca ppłk. Orłowa. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


30-2

Organizacja W.P. w ZSRR

czyli Za wolno>: naszą i waszą }za waszą będzie cena do zap=acenia, nie za darmo, nie w ge>cie|

Polskie Dywizje Piechoty: 1. im. Tadeusza Kościuszki – sformowana od maja do grudnia 1943, w jej składzie 1, 2, 3 pp, 2. im. Henryka Dąbrowskiego – sformowana od maja do grudnia 1943, w jej składzie 4, 5, 6 pp, 3. im. Romualda Traugutta – sformowana w styczniu 1944, w jej składzie 7, 8, 9 pp, 4. im. Jana Kilińskiego – sformowana w kwietniu i maju 1944, w jej składzie 10, 11, 12 pp.

Zapasowe Pu=ki Piechoty& 1-szy sformowany w grudniu 1943, 2-gi sformowany w kwietniu i maju 1944, 3-ci sformowany w kwietniu i maju 1944, 4-ty sformowany w kwietniu i maju 1944. Według inforamcji pobranej z internetu, Zapasowe Pułki Piechoty: 1. zapasowy pułk piechoty (istniał 10.07.1943-10.09.1945) 2. zapasowy pułk piechoty (istniał 7.05.1944-29.05.1945) 3. zapasowy pułk piechoty (istniał 7.05.1944-30.08.1945) 4. zapasowy pułk piechoty (istniał 7.05.1944-29.05.1945) 5. zapasowy pułk piechoty (istniał 24.10.1944-30.08.1945) początkowo bat. 6. zapasowy pułk piechoty (istniał 15.03.1945-10.09.1945) początkowo bat. 7. zapasowy pułk piechoty (istniał 22.10.1944-10.09.1945) 8. zapasowy pułk piechoty (istniał 22.10.1944-10.09.1945) 9. zapasowy pułk piechoty (istniał 20.09.1944-10.09.1945)

Miejsca postoju sztabu

3-go Zapasowego Pułku Piechoty W.P. Chopniów – w rejonie Sum, i Sumy, w płn.-wsch. Ukrainie; wiosna-lato 1944, gdy zakładana 1 Armia W.P. Wiszniów – na Wołyniu, 4 km SE od Kiwerc, 20 km NE od Łucka E od linii kolejowej do Kowla; lato 1944 Majdanek – koło Majdanka, SE od Lublina; sierpień 1944 Wola Karczewska – E od Warszawy i Wisły, gm. Wiązowno, pow. Otwock, nad rz. Świder; < Karczew; jesień 1944, 9 listop. 1944 Flatow – do 8 marca 1945; 9 marca 1945 przybył do Detsch-Krone. Deutsch-Krone – dziś Wałcz, na Pomorzu do 13–16 marca 1945 Regenwalde – dziś Resko, na Pomorzu, po 15 marca 1945, 25 km W od Świdzynia, 20 km SE od Gryfic; wiosna-lato 1945 [13–16 marca przeniesiony tu z Deutsch-Krone, dziś Wałcz na Pomorzu] Wandlitz – 25 km N od Berlina, przeniesiony tu 27 kwietnia 1945 Landsberg, Friedenberg – przeniesiony tu 23 lipca 1945 z Landsbergu Szczypiorno – ok. 5 km SW od Kalisza, przy linii kolejowej Kalisz–Ostrów Wlkp., jesień 1945, już jako jako 11-ty Pułk Piechoty, w składzie tego Pułku. Wyciągi: Rozkaz specjalny Nr. 0163 lub 0168, chor. Kornijenko Jan, s. Prokopa, z innym, udali si" do wsi Chopni[w, gdzie upili si" samogonem, 8-go czerwca }1944|. Rozkaz og[lny Nr. 023, z dn. 30 czerwca 1944. M.p. Chopni[w, tre>ci& Przepisy formowania kompanij i batalion[w w jednostkach zapasowych. Tekst na maszynie pisany, d=ugo>ci 2,5 strony. (-( Zawadzki, gen. bryg., cz=onek Rady Wojennej (-( Berling, gen. dyw., D-cca 1 Armii Polskiej (-( Korczyc, gen. bryg., szef sztabu 1 Armii Polskiej za zgodno>:& ?ydek, pp=k. dypl., szef Wydzia=u Wyszkolenia Bojowego za zgodno>:& Ku>, kpt., szef Referatu Wyszkolenia Bojowego Oddz. +'czno>ci Akt spisania ze stanu 5 szt. masek p-gazowych, w czasie przemarszu z Kiwerc do Lublina, 3 zosta=y u dezerter[w ]Bernacki, Skalny, Krechowicz\, 2 zosta=y doszcz"tnie zniszczone w wypadkach samochodowych& szer. Wachowskiego ]kt[ry zosta= zabity\ i szer. Sza=apata.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

“Znajduj'cych si" w 3 zap. p.p. na Majdanku zmolilizowano jako ochotnik[w prosz" przyj': od d-cy tego pu=ku... 10.8.44...” Do Dow[dcy 1 Armii Polskiej& “Stosownie do rozkazu Nr... melduj", /e pu=k w dniu 25.9. br. przyby= na nowe miejsce postoju o sk=adzie jak w za='czonym raporcie.” (-( Ziarkowski, p=. dypl., Przegali<ski, ppor., szef sztabu. 28.9.44 “W zwi'zku z przybyciem do 3-go Zapasowego P.P. 2 tysi"cy poborowych, nieumundurowanych, prosz" o przys=anie =a{ni polowej... miejsce postoju Wola Karczewska. 9.11.1944 r.” (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku, (-( Protasow, por., st. lekarz Pu=ku Postanowienie& “Dnia 17 lutego 1945r. o godz. 24&00 we Flatowie, w miejscu rozlokowania 3 zap. p.p., szer. ?yli<ski Antoni... obj'= s=u/b" wartownika.” (-( Rychlik, st. sier/., p.o. oficera >ledczego, Zatwierdzam, (-( Skublaszewski Z Postanowienia w sprawie dezerter[w& “Dnia 9 marca 1945 r. 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty wyruszy= z Flatowa na nowe miejsce postoju w Deutsch-Krone.” Z innego dokumentu& “Kompania marszowa Nr. 107 przy wyje{dzie w dniu 8 marca 1945 r. z Lublina... kompania podr[/ z Lublina do D. Krone odbywa=a poci'giem.” Dezerterzy& Biergier Leon, Filistowicz Wincenty, plus pi"ciu innych, z dni 13 – 16 marca 1945 r w czasie przemarszu Pu=ku z Deutsch-Krone na nowe miejsce postoju. Raport do kwatermistrza 1-szej Armii W.P.& “Melduj", /e zgodnie rozkazu Nr. .... 3-ci Zapas. Pu=k Piech. dnia 18.4.1945 r. wymaszerowa= z Regenwalde i dn. 24.4. 45 przyby= na nowe miejsce postoju w Alt Renft.” (-( Karpowicz, pp=k., wyk. Kurnisiewicz ppor., 25.4.1945 }1945.04.25| “Melduj", /e 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty w dniu 18 kwietnia 1945 roku wymaszerowa= z Regenwalde i dnia 21 kwietnia 1945 roku przymaszeruje na nowe miejsce postoju w m. Sztolcenfelde, 4 km na p=d.-wsch[d od m. Bad-Szenflis.” (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku, (-( Kr[likowski, mjr., wyk. 1945.04.19. Meldunek& “Melduj", /e zgodnie Waszego zarz'dzenia 3-ci Zapas. P.P. dnia 10.5.1945r }1945.05.10| wymaszerowa= z m. Wandlitz o godz. 6.00. O godz. 13.00 dnia 10.5.1945r. Pu=k przyby= do wskazanego miejsca rozlokowania – m. Mielchow ]sic# Melchow\.” (-( Karpowicz, pp=k., Kr[likowski, mjr., wyk. Kurniewicz, 1945.05.10. Meldunek& “W wykonaniu rozkazu Nr. 0969(Org. z dn. 1945.05.12 melduj", i/ 3 zap. p.p. przyby= na nowe miejusce postoju w Altdrewitz }Alt-Drewitz| w dniu 16-tym maja 1945r. }1945.05.16|.” (-( Karpowicz, pp=k., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski, nr. 301 T.W. Zapotrzebowanie na 30 wagon[w towarowych by przewie{: magazyny i sprz"t, ze stacji Mielchow ]sic# Melchow\ do sta=ego miejsca postoju }Alt-Drewitz| (-( Karpowicz, pp=k., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski, nr. 302, }1945.05.18|. Raport “Melduj", /e pu=k obecnie jest rozlokowany w m. Alt-Drewitz, a magazyny zaopatrywania jak r[wnie/ bazy gospodarcze pu=ku znajduj' si" w odleg=o>ci 80 km od miejsca postoju pu=ku ]m. Melchow, m. Szmarfendorf\...” (-( Karpowicz, pp=k., d-ca 3-go Zapas. P.P., 22.5.1945r. }1945.05.22| “W zwi'zku w wyjazdem oficera >ledczego wojskowej prokuratury 1 Armii przy 3 zap. p.p. por. Sienkiewicza na nowe miejsce postoju sztabu Armii...” (-( Halski, kpt., wiceprokurator wojsk., wyk. Tadanier, st. sier/. 1945.07.05 Do Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty, w Küstyniu. Prosz" o natychmiastowe nades=anie 1\ wyci'gu z zeszytu ewidenc., 2\ ..., 3\... chor. Oleckiego W=adys=awa, s. J[zefa z tamt. jednostki. (-( Lachowicz mjr., wojskowy prokurator Okr"gu Pomorskiego }w Bydgoszczy, ul. >w. Tr[jcy 37, pok[j nr. 1 ]budynek D.O.W. ¯ Dow[dztwo Okr"gu Wojsk.\|. 11 sierpnia 1945 }1945.08.11| stempel& W.P., 11 Pu=k Piechoty; Wp=yn"=o 27.08.1945 }1945.08.27|, nr. 01498. Według raportu Rajkowskiej A., chor., inspektora prasowego Wydziału Propagandy ZPW 1 AWP [Zarządu Polityczno-Wychowawczego 1 Armii Wojska Polskiego], w dniach 8 i 9 listopada 1944, do 9 listopada Pułk składał się ze 180 oficerów 1.567 szeregowców, do 8 listopada, 3.070 szeregowców, po 9 listopada 1944.


OFICEROWIE W.P. Dowódcami 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, 1944–1945, byli, kolejno: 1. Ziarkowski Stanisław płk. dypl. 1944, maj – 1945, marzec 11 2. Orłow Leonid ppłk. 1945.03.12 – 1945.04.09 3. Karpowicz Piotr ppłk. po 1945.04.09 4. Nowikow Aleksander mjr. 1945, jesień, p.o. d-cy 11-go p.p. Szefami sztabu Pułku byli oficerowie Armii Czerwonej, kolejno: 1. Szlafsztejn Chaim kpt. gwardii 1944, wiosna – 1944, lato 2. Królikowski Leonid mjr. 1944.10.01 – 1945, lato, lipiec 3. Pańczuk Adam mjr. 1945, jesień. z-ca d-cy Pułku d/s polit.-wych. – Sumerowski Marian, s. Marii, por./kpt. < ang. summer (lato). d-ca Oddziału Informacji – Wachruszczew Paweł, s. Wasyla, mjr. < chruszcz (turkuć podjadek, szkodnik ziemiaczany). szef żandarmerii Pułku – Forgacz Jan Daniel, s. Wincentego, chor./ppor. < ang. forgot (zapomniał) < to forget (zapomnieć). szef kancelarii Pułku – Hałuszka Stanisław, s. Wasyla (Bazylego) < pol. gałązka w ukr. wymowie. produktywny pomocnik szefa sztabu, majora Leonida Królikowskiego – Przegaliński Karol, s. Władysława, ppor. z Kresów Wschodnich. starszy lekarz Pułku – Protasow Leonid, s. Jakuba, rodem z Kostromy, < gr. protos (pierwszy). Nazwiska oficerów ścigających przestępstwa – oficerów śledczych i prokuratorów także liczba osób w Polsce noszących to nazwisko na początku lat 1990-tych: oficerowie śledczy 10.658 Sienkiewicz 4.420 Rychlik 14 Finkielsztejn

por. (oficer Czerwonej Armii; Wsiewołod z imienia) chor. chor.

wice/pod•prokuratorzy 4.259 Panas ppor. 332 Halski chor./kpt. 10 Winawer por. 4 Holder mjr. 0 Skulbaszewski kpt.

podprok. wiceprok. wiceprok. wiceprok. wiceprok.

Dwa etapy wojny Wojska Polskiego lat 1944–1989:

1. patriotyczna, ojczyźniana, 1944–1945 – Berlin, 9 maja 1945, 2. polityczna, 1946–1989 – stan wojenny, Warszawa, 13 grudnia 1981.

1. patriotyczna, ojczyźniana, 1944–1945 – z niemieckim najeźdzcą, 1939, wrogiem zewnętrznym; przy boku Armii Czerwonej; etap zakończony zdobyciem Berlina, i kapitulacją Niemiec, 9 maja 1945, 2. polityczna, 1946–1989 – z wrogami nowowprowadzonego systemu społecznego na ziemiach wyzwolonych spod okupacji, wrogiem wewnętrznym, tłumienie buntów, sprzeciwu, zdecydowanej większości narodu; etap akcentowany wprowadzeniem stanu wojennego, 13 grudnia 1981, przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego (ur. 1923, zm. 2014), Pierwszego Sekretarza niesławnej dziś PZPR (“Partii”), 1981–1989, rozwiązanej w styczniu 1990, wg. Wikipedii. Już w czasie przesuwającego się frontu ku Zachodowi, w latach 1944–1945, Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy 1 Armii Wojska Polskiego (G.Z.P.W. 1 A.W.P.) nadawał socjalistyczny ton przyszłemu ustrojowi Polski powojennej, radzieckiego modelu władzy w nim – skrycie bo wszelki wysiłek w pokonaniu wroga był wówczas niezbędny (nawet ksiądz, Stanisław Talarek, odprawiał msze w pułku), a po wojnie robił to otwarcie, wspierając bezbożnych komunistów, walczących z klerem, i jednostki cywilne, paramilitarne, przez komunistów kierowane. Komunista – nie inteligent, ani robotnik, pracować nie chce (wyjawia opętanie teorią wyzysku ludzi pracy – wyzyskiwanym być, leń z natury) i władać nie umie; truteń społeczny, karaluch, demagog, nieudaczny polityk i działacz społeczny, agitator, burzyciel wszelkiego porządku społecznego, z wyjątkiem swego. Komunista – entuzjasta teorii gospodarczej która z góry (przed przystąpieniem do fazy wykonawczej) skazana była na fiasko, bo w swych założeniach posiadała myślowe błędy, system gospodarczy, nią kierowany, musiał upaść. Glob jest zbyt zr[/nicowany kulturalnie – w stylu /ycia, wynik=ego z r[/nych klimat[w; zbyt r[/ni'ce si" systemy gospodarcze, spo=eczne, polityczne, wojskowe, j"zykowe, pi>mienne, religijne ]>wiatopogl'dowe\, by ogarn': go jednym systemem& “B[j to b"dzie ostatni, krwawy sko<czy si" trud, gdy zwi'zek nasz bratni ogarnie ludzki r[d” – do nierealnych mrzonek nale/y takie s=owa zaliczy:. M[zg nie kontroluje co j"zyk plecie; nieuk tak s'dzi /e mo/liwe. Komuni>ci zamierzali uszcz">liwi: Glob utopijnym systemem, lecz >wiat nie da= si" zwie>: oszustom.

Pierwsze nominacje W.P.

podpisane przez oficerów o nazwiskach i funkcjach: Berling [Zygmunt] – d-ca 1 Polskiej Armi w ZSRR Świerczewski [Karol] – członek Rady Wojennej Zawadzki [Aleksander] – członek Rady Wojennej Korczyc [Władysław] – szef Sztabu Armii

Dokumenty

w sprawach 3-go Zapasowego Pułku Piechoty podpisywali: Rola-Żymierski Michał, gen. broni – Marszałek Polski Naczelny Dowódca W.P., 1944.10 Zawadzki [Aleksander], gen. bryg. – z-ca Nacz. D-cy d/s Pol.-Wych., 1944.07 Berling [Zygmunt], gen. bryg. – d-ca 1 Polskiej Armii, 1944.06 – 1944.09 Świerczewski [Karol], gen. dywizji – członek Rady Wojennej Korczyc [Władysław], gen. pułk. 1944.06, gen. bryg. 1944.10 – szef Sztabu Armii, 1944.06 d-ca 1-szej Armii, 1944.10 Popławski Stanisław, gen. dyw. – gen. dywizji; < mjsc. Popławy (przy spła wach) < po + spław Półturzycki [Bronisław], gen. bryg. – szef Mobilizacji i Uzupełnień W.P., 1944.08 – szef Sztabu Głównego W.P., 1944.10 Adajewski, kpt. – szef IV Oddziału sztabu 4-tej Dywizji Piechoty Agiewicz, mjr./ppłk. – szef Oddziału Uzupełnień, 1945.09 – 1945.11 Andrejew ppłk. – szef Oddziału Pers. Kwatermistrzostwa, 1945.05 Angerman, kpt. d-ca samodz. Baonu Wyzdrowieńców, 1945.03 < ang. anger (gniew/ać, złość) Aspis, sierż – oficer śledczy Prokuratury Wojskowej Antiszyn, płk. dypl. – szef Departamentu Mobilizacji, 1944.09 Aumer, por. – z-ca szefa wydz. polit.-wych. D.O.W. Lublin < Dowództwa Okręgu Wojsk. Baczkowski, mjr. – pomocnik szefa sztabu brygady art. haubic, 1945.06 Bielajew, mjr. – szef sztabu brygady; < sław. bielą, biełą, woł. biłą, pol. białą (niski, krótki) Biergunow, mjr. – szef sztabu 16 Koł[obrzeskiego?]. Pułku Piechoty, 1945.08 Birjukow, kpt. – d-ca Samodz. Batalionu (Rozdzielczego?) 1944.12 [ros. brjuki = pol. spodnie. ang. trousers] Błażewicz, mjr. – szef sztabu 3 Dyw. Piech. im. Romualda Traugutta Bogdanow, ppłk. – szef sztabu Samodzielnej Pomorskiej Bryg. Art. Ciężkiej, 1945.07 Bohaterowicz, chor. – pomocnik szefa IV oddz. sztabu 2-giej Dyw. Piech. Borkiewicz, chor. – pomocnik szefa Oddziału Mob. i Uzup., 1945.09 Brejowski, por. – pomocnik szefa IV oddziału – Radzichowskiego kpt. Brzeskal – kier. Tajnej Registratury, 1944.09 Buchwałow, mjr. – st. pom. szefa Oddz. Chem. d/s operac., 1944.12 Burzyński, chor. – pom. szefa Oddz. Personalnego Artylerii Armii Chandosz, ppłk. – z-ca szefa Wydziału Uzupełnień, 1944.09 Chriapin, inż. ppłk. – Urząd Główny Kwatermistrzostwa, 1944.11 [ros. chrapet = pol. chrapać, ang. to snore] Cukanow, gen. – kwatermistrz 1 Armii W.P., 1944.12 Czemodanow, mjr. – st. inspektor Wydz. Finans., 1944.07 – 1944.10 [ros czemodan = pol. walizka, ang. travelling-trunk] Czereśniak, ppor. – pom. szefa Wydz. Kontroli Służby i Stanu Wojsk; st. sierż., pom. szefa Pododdz. Organizacji Służby Wewnętrznej, 1944.09 Czerner – szef 2-go Referatu Oddz. Personalnego Armii Czernysz, rtm. – szef 4-go oddz. sztabu Samodz. Brygady Kawalerii, 1944.11 Dawidiuk Michał, ppor. – d-ca 2-giej komp. baonu szkolnego Denisienko, ppłk. – szef Wydziału Personalnego DOW Poznań, 1945.11 Derks, płk. – z-ca szefa Oddziału Operacyjnego, 1944.12 szef Referatu Doświadczeń Bojowych Wydziału Diergunow, mjr. – szef sztabu 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. < ros. diergat (dziergać, wyciągnąć, wyrwać) Diliński, st. sierż/ppor. – pom. szefa Pododdz. Uzupełnień. Dobrowolski, kpt./mjr. – kierownik/szef 2-go Ref. Oddz. Pers., 1944.07 Donczenko [S.], mjr. – szef 1 Referatu Oddz. Pers., 1944.08 Doroszenko L., płk. – szef Oddziału Wyszkolenia Bojowego Sztabu Gł. 1944.12. [ros. dorożka = pol. dróżka, ścieżka, ang. footpath] Drzeswianikow. mjr. – szef sztabu Brygady Artylerii Haubic, 1945.06 Dzygora – szef 2-go Oddziału Pers. Służby Zdrowia < staropol. zegar Fajkow, mjr. – kwatermistrz Pułku, 1944.11 Fejgin, mjr. – szef Wydz. Personalnego Główn. Zarz. Polit.-Wych. W.P. 1945.12 Fiedotow, mjr. – szef wojskowej jednostki 7-go składu O.M. < _owo-Mundurowy. Finkielsztejn, chor. – oficer śledczy Frydman, kpt. – szef sztabu 2-go Samodzielnego Bat. łączności, < zdaje się, friend uproszczone z litery N > fryd prędzej niż z czego innego. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


OFICEROWIE W.P. Geldfinger – szef Kancelarii Polit.-Wych., do 1945.04 palec liczący pieniądze < niem. geld (pieniądze) + finger (palec) (Getl?) kpt. – szef sztabu 1-go Warszawskiego Batalionu Rozpoznawczego, 1945 Głazynow – szef Wydziału Ewidencji Bezpowrotnych Strat Podoficerów i Szeregowych W.P. Głazyrin, ppłk – szef Wydziału Ewidencji Bezpowrotnych Strat Oficerów i Szeregowych W.P., 1945.05 < ros. głazy (oczy) < głaz (oko; wizja, spojrzenie). Górecki – oficer śledczy Prokuratury Wojskowej Garnizonu Lubelskiego, 1944.09 Grajworoński, ppłk. – szef sztabu Pułku 6-tej Pom. Dyw. Piech., 1945.06 Grynberg, por. – szef Kancelarii Głównej, 1944.12 – 1945.05 niem. Grünberg, Zielona Góra, nazwisko odmiejsc. Grzyb Lucjan, por. – wojsk. prokurator 10-tej Dyw. Piech., 1945.08 Hajdukiewicz, kpt. – z-ca d-cy 4-tej Dywizji Piechoty d/s polit.-wych., 1945.12 Halecki, mjr. – szef P.A.M.A. < Polowy Artyleryjski Magazyn Amunicji, 1945.07I Halski, kpt. – wiceprokurator wojskowy 1-szej Armii W.P. Holder, kpt./mjr. – wice/prokurator wojskowy 1 Armii W.P., 1944.11 < ang. to hold (trzymać, zawierać, mieścić) Hubert, por., – 4-ty pomocnik szefa Sztabu 11 pp. Huszcza, por. – pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers., 1944.11 Ilczenko, mjr. – p.o. szefa sztabu 1 Bryg. Art., 1-sza Warszawska orderu Kutuzowa 2 kl. Samodzielna Brygada Artylerii im. Józefa Bema, 1945.07 Illiński, płk. – szef Oddziału Org.-Etatowego Szt. Gł. W.P., 1944.11 Iszczenko, gen. – szef Zaopatrzenia W.P. Jankiewicz, mjr. – szef Pododdz. Organizacji Służby Wewnętrznej, 1944.09 Jankiewicz, mjr., ten sam – szef Wydziału Kontroli Służby i Stanu Wojsk, 1945.02, Jankowski, por. – pomocnik szefa 1 Ref. Oddz. Personalnego st. adjutant baonu szkolnego 3-go Zapas. P.P. Janowski, por./kpt. – pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Personalnego Jarmiński, ppor. – szef kancelarii Rezerwy Oficerskiej, 1945.07 Jarocki, ppłk. – szef sztabu 1-go Zap. P.P. [o oficearch: które odeszli], 1945.04 Jarosiński, kpt. – pomocnik szefa sztabu 16 Kołobrzeskigo P.P. d/s ewidencji, 1945.08 Jaroszewicz, płk. – z-ca d-cy 1 Armii W.P. d/s polit.-wych., 1945.02, 1945.05 Jaroszewicz, płk. – z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s polit.-wych., 1944.11 < jarosz (roślinożerny) Jarowoj, mjr. – szef sztabu 12-go P.A.H. [Pułku Artylerii Haubic] znacz. roślinożerny < jarosz. Jerasow, ppłk. – szef Oddziału Personalnego 2-ej Armii Jeuropow (?) – odręczne dopiski: czytałem, z datą, i podpis omal czytelny Jewniewicz, kpt. – st. pomocnik szefa Oddziału Pers. Art. 1 Armii st. pom. nah. Otd. Kadrov UKART 1 AVP, < Jew (żyd) Jodynis, Judenis, płk. – szef sztabu Kwatermistrzostwa 1 Armii, 1944.12 < Judenis < Juda (żyd) Joskiewicz, gen. bryg. – szef Sztabu 2 Armii, 1945.08 Jurkowski Stanisław, mjr. – szef Oddziału Odznaczeń, Nagród, i Awansów, 1944.08 – 1944.09 Juśkiewicz, kpt. – prokurator wojskowy 1 Armii, 1945.12 Juzwa Zygmunt szef IV Oddz. Departamentu Poboru i Uzupełnień Min. Obrony Narodowej, 1945.08 Kamieński por. – kierownik Referatu Korespondencji Żołnierskiej, 1945.12 Karakoz, Karkoz, gen. bryg. – z-ca d-cy 1 Armii W.P. d/s liniowych, 1944.12 Karmanow, ppłk. – szef Oddz. Ewid. Bezpowrotnych Strat 1 Armii W.P., 1945.01 Karpowicz Piotr, s. Trofima – d-ca Pułku, 1945.04 < gr. karpos (owoc), słowo używane na Białorusi, w Rosji, i na Ukrainie (rel. obrządku wschodniego) > Polikarp < Polykarpos (owocny) Kawczeńczuk, kpr. – pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers., 1944.11 Kinasz, por., – szef Wydziału IV Klecki, por. – szef Rezerwy Oficerskiej, 1945.07 Kiełczyński, kpt. – z-ca d-cy dla spraw pol.-wych. O.W. [Okręgu Wojskowego] Pomorze, 1945.07 Kłoczko [Kołoczko], mjr, – szef sztabu S.P.M. < 1-szy Samodzielny Pułk Moździerzy 1-szej Armii Kołoczko, mjr., jak wyżej – szef sztabu 1-go Samodz. Pułku Moździerzy 1 Armii Kołoznaziuk – szef garażu Kopiejko/Kopijko, mjr. – szef Oddziału Personalnego Artylerii 1-szej Armii Kopijko, mjr. szef Oddziału Pers. nahalnik Otd. Kadrov UKART 1 AVP, Korewski, płk. – d-ca 4-tej Dywizji, 1945.08 J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Korpalski, kpt., – instruktor personalny Wydz. Polit.-Wych. 4-tej Dyw. Piech. Kozłowski, kpt. – szef IV oddziału sztabu 2-giej Dywizji Piechoty, 1945.04 Kozłowski, mjr. – komendant 3-go Punktu Przesyłkowego, 1945.07 Król W., st. sierż. – pom. szefa sztabu 2 Dyw. Piech. im. H. Dąbrowskiego, 1945.06 Królak, ppor. – szef IV oddziału 17-go Pułku Piechoty Krulikowskij Leonid Josifowicz vel Królikowski Leon, s. Józefa, lat 34 (ur. 1910) – major i weteran Armii ZSRR, szef sztabu Pułku od 1944.10.01; < królik (dosł. karlik) < król < Karol Wielki, Charlemagne 786–†814 A.D. Krycki, płk. – szef Oddziału Pers. W.P., 1945.06 – 1945.09 Kundrewicz, płk. dypl. – szef sztabu 3-ciej D.P. im R. Traugutta 1944.12 Kuroczkin, por. – d-ca baonu, Samodz. Baonu Roboczego, 1945.03 Kuś, mjr. – d-ca 2-go Samodzielnego Bat. łączności, < kuś (niecenzur., #ujek, jak wujek < wuj < uj = mały, mniej, ujma; męski narząd rozrodu). Kutyłowski ppłk. – szef 1 Wydziału Departaemntu Personalnego W..P. Kwoliński, ppłk. – komendant R.K.U. Lublin -Miasto, 1945.05 Lisiak, kpt. – szef sztabu, 13 Warszawskiego Samodzielnego Pułku Artylerii Samochodowej; samochodowo-artyl. (?), 1945.03 Lugowoj, ppłk. – szef Zarządu Polowego [zdjęcie, Punktu] Ewakuacyjnego nr 1 znacz. łąkowy < ług (łąka) Łagodziński, płk. – szef Formowań Armii, 1444.05 Łoś Stanisław – szef Oddz. Odznaczeń, Nagród i Awansów, 1944.11 Łoś [Sergiusz], kpt. – szef Oddz. Pers. Sztabu Form. Armii, 1944.05 Łoś Sergiusz, major – p.o. szefa Oddziału Pers., 1944.08–1944.11 szef 3-go Referatu Odznaczeń i Awansów Łozowski, kpt. – st. pomocnik szefa Ref. Ewid. Statyst., 1944.12 Łucewicz Józef, mjr. – prokurator wojskowy Garnizonu Lubelskiego, Rosjanin, bo literę k pisał rosyjskim sposobem k. Malkowski – szef Wydz. Śledczego Oddz. Inform. 1 Armii, 1945.03 Markiewicz, por./kpt. – szef Wydziału Ewidencji, 1944.12 Markiewicz, kpt., jak wyżej – szef oddz. liniowego, Ofic. Szkoły 1 Armii? 1945.07 Maskalan, mjr. – szef Wydziału Organizacyjnego ZPWA, 1944.12 Masłowski, mjr. – szef sztabu 17-go Pułku Piech., 1945.06 Mastalerz, płk. prokurator wojskowy 1 Armii W.P. Melawski lub Malewski Karol – oficer śledczy Prokuratury 2 Armii, 1944.10 Michniewicz, płk. – prezes Sądu Wojskowego 1 Armii W.P., 1944.12 Michnowiec, mjr. – p.o. szefa Oddz. Ogólno-Org., 1944.07 szef Oddz. Ogólno-Organizacyjnego, 1944.12 Mickiewicz, płk. – szef Oddz. Ogólno-Org. 1-szej Armii. 1944.11 Mikołajczak kpt. – szef Punktu Przesyłkowego w Lublinie, 1944.12 Moguczy, płk. – szef Służby Zdrowia 1-szej Polskiej Armii, 1944.06 dosł. Mogący < móc. Mormiłko, ppłk. – szef sztabu 8-go Pułku Piechoty. Mruk, chor. – szef Wydz. Ewid. Przesyłkowej, p.p. 65660, 1945.07, < mruk; gadatliwy to on pewnie nie jest. Murkies, mjr. – 2-ga Warszawska Czerwonego Sztandaru Dywizja Piechoty Niedożdij, por. – pom. szefa 1 Ref. Oddz. Pers. Armii, 1944.07 dosł. Niedoczekaj < nie + do + żdać (czekać) Nikanorow, kpt. – szef sztabu [zdjęcie, _S]am[odzielny] Batalion Samochodowo-Transportowy Nisman Henryk, plut. – p.o. szefa Tajnej Korespondencji, 1944.10 – ’44.12 Nowak, mjr. – szef sztabu PAL [piszący literę k ros. stylem Nowakowski, płk. – szef sztabu 5-tej Brygady Artylerii, 1945.03 Nowikow Aleksander Iwanowicz (s. Jana), mjr. – d-ca Pułku, 1945, jesień Ochab Edward, płk. – z-ca d-cy 1 Armii W.P. d/s polit.-wych., 1944.10 Ohenduszko, ppłk. – z-ca 1-go Wydziału Uzupełnień, 1944.10 – 19144.12 Orłow Leonid, s. Aleks. – d-ca Pułku, 1945.03 Orłowska – szef Tajnej Kancelarii, 1944.06 Orłowski, kpt. – st. pom. szefa Pododdz. Uzupełnień, 1944.09 Orłowski, kpt. – szef sztabu 9 Zapas. P.P. Ostaszewicz, por. – Referat Ogólno-Organizacyjny, 1944.12 Ostromęcki, kpt. – szef Referatu Ewidencji Statystycznej, 1944.12 Panas (E.?) – wiceprokurator wojskowy 1-szej Armii W.P. Pancerz, por. – z-ca d-cy 3 Zap. P.P. do spraw polit.-wych., 1944.12 Panfilow, płk. – d-ca Bryg. S.i-B (?), poczta pol. 65855 lub 65655, 1945.07 Paszkiewicz, stopień? – szef Zarządu Handlu Wojskowego 1 Armii W.P. 1945.08 Pichowicz, płk. kaw. – szef sztabu Brygady Kawalerii, 1944.11 Piekarski Stefan, płk. – prezes Sądu Wojskowego Armii, 1944.10 Pilgujewski, mjr. – szef Sztabu Piotrowski, płk. – szef Oddziału Ogólno-Etatowego Szt. Gł. W.P. Pleszczyński, kpt. – szef IV oddz. sztabu 2-giej Dyw. Piechoty, 1945.06. Popławski, gen. bryg. – dowódca 1 Armii W.P., 1945.02 Popławski, gen. dyw., j.w. – D-ca 1-szej Armii W.P. Półturzyński, gen. bryg. – Szef Mobilizacji i Formowania W.P. Protasow, por. – st. lekarz Pułku, 1944


OFICEROWIE W.P. < gr. protos (pierwszy) Ptakidin, ppor. – pom. szefa 4 Oddz. 4-tej Dywizji Piechoty, 1945.06 Puczko, por. – st. pom. szefa 1 Pododdz. Uzupełnień Raczkiewicz, kpt. – d-ca 2-go Ruchomego Szpitala Polowego, 1945.07 Radzichowski, por. – st. pom. szefa Oddz. Ogólno-Organizac., 1944.08 Radzichowski, kpt. – szef 4-go Oddziału Dyw. Piech., 1945.06 – 1945.08 Radzienanowicz, płk. – d-ca Samodzielnej Brygady Kawalerii Razumow, mjr. – p.o. szefa Oddz. Org. i Kompl. Armii, 1944.05. < ros. razum (powód, sens, znaczenie) Rotkiewicz, gen. bryg. – szef Sztabu 1 Armii W.P., 1945.05 Rozenzweig, por. – szef 4-go Oddz. Sztabu 2-ciej D.P., 1944.12 Rozwadowski, płk. dypl. – szef II wydz. Dept. Personalnego W.P., 1945.08 Rozenzweig v. Risenzweig, kpt., – szef IV oddz. sztabu 3-ciej Pomorskiej Dywizji Piechoty, im. Romualda Traugutta, 1944.12; znacz. Gałązka Róży < rosen (różana) + niem. zweig (gałąź, gałązka) Rychlik, chor. – oficer śledczy Salamonowicz, płk. – szef Służby Zdrowia 1-szej Armii W.P., 1945.03 Samar, ppłk. – szef Wydziału Wyszkolenia Bojowego 1 Armi W.P. 1944.12 Siebieżko, płk. dypl. – p.o. szefa 2 Ref. Oddziału Pers., 1944.08 szef Oddziału Personalnego 1 Armii, 1944.07; biega sobie < siebie (sobie) + bieżko < biegać < bieg + ~ko (zdrobn.) Siechowicz, kpt. – szef Art. Zaopatrzenia w 1-szym Zapas. P.P., 1945.04 Sielecki, ppłk. gwardii – szef sztabu 6-tej Dywizji Piechoty. Sienkiewicz, por. – oficer śledczy; < sienko < siemja (rodzina) < gr. haima (krew) Sienkiewicz, ppłk. szef Oddziału Uzupełnień 2 A.P., 1945.07 Sienkiewicz ppłk., j.w. – szef Wydziału Org. Mob. i Uzup., 1945.12 Sininow, kpt. – szef sztabu _ Art. Samochodowej. 1945.06 Siwicki, gen. bryg. – Szef Mobilizacji i Uzupełnień W.P., 1945.11 Skulbaszewski, kpt. – wiceprokurator wojskowy 1 Armii W.P., 1944.11 < hebr. skoll, skall > nazwiska Skall, Szkałuba Skuratowicz, kapitan – 1944.08 Spigłazow, płk. – szef Oddziału Personalnego 2-ej A.P. dosł. Śpiące Oczy < spi + głazow < głazy (oczy). Spychalski Marian, inż. płk. – szef Sztabu Głównego W.P. 1944.08 Spychalski Marian, gen. dyw. – z-ca D-cy W.P. do spraw polit.-wych., 1945.08 Staniewski, ppłk. – d-ca Ruchomego Szpitala Polowego Steca, płk. dypl. – szef sztabu 1-szej Dywizji Piechoty, im. T. Kościuszki, 1944.11 – 1945.04 Strasser, kpt. – p.o. szefa Wydziału Personalnego, 1944.11 może w zamiarze miało być dróżnik (niem. lineman), < niem. strasse (ulica, droga) Straszewski, gen. bryg. – szef Sztabu 1 Armii W.P. 1945.02 Strażewski, płk. – szef Sztabu 1 Armii W.P., 1944.09 Strażewski, gen. bryg. – szef Sztabu 1 Armii W.P., 1945.03 Stuszkiewicz, kpt. – 4 pom. szefa Sztabu 7-go Pułku Piechoty, 1945.08 Suczyc, płk. – szef Wydz. Operacyjnego Sztabu 1-szej Armii Szajn, kpt. – szef Szpitala Lekko Rannych nr. 6, 19456.05 Szczrbatow, mjr. – szef 2 Referatu Oddziału Personalnego Szlafsztejn, kpt. gw. – szef sztabu 3 Zapas. P.P. 1944.07– 1944.09 Szpakowski, kpt., – szef sztabu __ [Batalion] Zbierania Zdobyczy Wojennych, 1944.10 Szubicz, mjr. – szef Wydziału Personalnego ZPW 1 AWP Szyk ppłk. – szef Wydz. Ogólno-Org. Gł. Zarząd Pol.-Wych. 1944.11 Śledziński, mjr. – rejon. komendant R.K.U. miasta Poznań, 1945.10 Świderski, por. – szef Sztabu i Kancelarii, 1945.04 Tarendz, ppor. – pom. szefa Ref. Wyszkolenia Bojowego Oddz. Łączności. Tatarzyński, mjr. – szef 2 Ref. Oddz. Personalnego, 1944.09–1944.10 Timberg, sierż./st. sierż. – pom. szefa Kanc. Głównej (?),1944.12 < ang. timber (budulec) + berg (góra; stos; kupa) Tkaczew, płk. – szef Wydziału Pers. Zaopatrzenia W.P., 1944.09 Tomaszewski, kpt. – prokurator wojskowy 1 Korpusu Pancernego Tramer – oficer śledczy z polecenia wiceprok. 1 Armii, 1944.12 Uszpalewicz, ppłk. – szef sztabu 2-giej Dyw. Piechoty, 1944.11 Wachruszczew, mjr. – szef Oddziału Informacji przy 3-cim Zapas. P.P. 1944.11 Wachtel, ppłk. – szef 3-go Wydziału Walikowski, płk. gwardii – szef sztabu 4-tej Dywizji Piechoty, 1945.09 Wankowicz, mjr. – szef Oddziału Operacyjnego Wasilewski, mjr – szef 1-go Ref. Oddz. Pers. Szt. Głównego, 1944.12 Wasilewski, ppłk. – p.o. szefa Oddz. Ogólno-Organizacyjnego, 1945.08 Wertheim, kpt. – szef Oddz. Finans. Sztabu 1 Armii W.P., 1945.07 Wikientiew, płk., – d-ca Samodzielnej Pomorskiej Krzyża Grunwaldu i Orderu Kutuzowa Brygady Artylerii Ciężkiej, 1945.07, < Wincenty Wilkin, mjr. – szef sztabu 1-go Praskiego Pułku Piech. Winawer, por. – p.o. wiceprok. wojsk. 1-szej Armii W.P. podprokurator wojsk. 1-szej Armii W.P. Wiszniewski, płk. – szef Oddz. Chemicznego 1-szej Armii, 1944.12

Witaszewski, kpt. – szef Wydziału Personalnego WPW 1 AWP, 1944.12 Wróbel Jan, ppor. – wik. Dziekana 1-szej Armii. Zabludowski – szef 4-go Oddz. Sztabu 1 Dyw. Piech., 1944.11 < zabłądzić < za (czas dok.) + błądzić < błąd Zakrzewski – p.o. szefa Tajnej Kancelarii 3 Zapas. P.P., 1945.06 Zakrzewski, mjr. – z-ca szefa Oddziału Kompletowania Armii, 1944.05 Zambrowski, płk. – szef Zarządu Polit.-Wych. W.P., 1944.05 Zawadzki, kpt. – 1944.07 Zawadzki, kpt. – szef 3-go Referatu Oddz. Ogólno-Organizacyjnego Zawadzki, płk. – szef Dept. Personalnego W.P., 1945.08 Zdorowikow, kpt. – szef Wydziału Ewidencyjnego Kursów Chorążych, 1 Armii Polskiej w ZSRR, 1944.07 [ros. zdorowie = pol. zdrowie, ang. health] Zełatielew, gw[ardii]. ppłk. – szef 1 Punktu Rozdzielczego, p-ta pol. 70606 Zgierski, mjr. – szef Ref. Hydrometeorolog., Wydz. Operac. Ziarkowski Stanisław, s. Władysława, płk. dypl. – d-ca Pułku, 1944 < ziarnko < ziarno < anglosas. corn, niem. korn Zwierzchowski, ppłk., – szef Wydziału Finansowego, 1944.07 –1944.10 Zwoliński, płk. – komendant R.K.U. [Rej. Kom. Uzup.] Lublin Miasto Żuk, por. – pom. szefa Wydz. Ewidencji, 1944.12 Żydek, płk. dypl., – komendant Centr. Szkoły Oficerskiej [w Rezaniu] Pisma wykonywali: Bamburski, ppor., 1944.11 Bohaterowicz, chor. Borman, ppor., 1945.07 Borowski, chor., 1945.06 Breda Z. Brejowski, por. J. Chr. (kto, z nazwiska?) Czereśniak, ppor. z IV Oddz. Departamentu Poboru i Uzupełnień Derks, ppłk., 1944.12 Diliński, st. sierż/ppor. pom. szefa Pododdz. Uzupełnień Dobrowolski, mjr. szef 2-go Referatu. Duda, ppor. Fijałkowski, mjr., sztab 1 AWP., 1944.11 Frejdkie, chor. Gajst v. Geist, por., < niem. geist (duch; umysł; spryt; dowcip) Grabowski, por. Grygorowicz, kpt. Hakman, por., 1945.06 Hałuszka, szef kancelarii Pułku [pol. Gałązka w j. ukr.] Iwaszkiewicz, kpt., st. pomocnik szefa 2-go Referatu. Jarzębowicz, ppor., z Zarządu Handlu Wojskowego 1 Armii W.P., 1945.08 Kamieniecki, chor. Katz, chor., 1945.08 Krajnik, mjr. Leonowicz, por., w Oddz. Odznaczeń, Nagród i Awansów Lubelski v. Lubliński Mawryn, kpt., 3 Zapas. P.P., 1944.12 Mazurkiewicz, st. ogn., 3 Z.P.P., 1944.12

Miadzel [pol. Modzel], kpt. Mielnik, 1944.12 Oleksiak, st. sierż. Oniegow, 1944.09 Pancer Piotrowska, st. sierż. w Wydz. Pers. ZPW 1 AWP Przegaliński Ptaszyński, st. sierż. w Dep. Pers. W.P., 1945.08 Pydyszewska, szer. < ukr. pidsze (podpis) Radzichowski, por. Romańska Rozenzweig, por. Schachter, w sztabie 3-ciej Pomorskiej Dywizji Piechoty, 1945.07 Skrzypek, kpt., sztab 1 A.W.P. 1944.10 Sokołowska, st. sierż., Zarząd Polit.-Wych., 1945.06 Stolarz, sap., 1945.07 Stoliga, Batalion Zbierania Zdobyczy Wojennych 1944.10 Szczęsny, chor. 1945.07 Tic, ppor. Wachowski, (chor. lub por.), 1945.05 Wadejko, kpt., 1945.04, 1945.05. Wisz, ppor. Wojtowicz, por. Zajączkowski, chor., 7-my P.P., 1945.06 Zdzieszczyc, por. Żółtyński, Oddz. Ogólno-Organizacyjny, 1944.07 Żywicki, ppor. 1045.10

za zgodność: Adajewski, kpt., szef IV Oddziału sztabu 4-tej Dywizji Piechoty, 1945.09 Badyda, chor. st. sekr. Sądu Wojsk. Garnizonu Lubelskiego, 1944.10. Borowski, chor. Brzeska, st. sierż., kierownik Tajnej Registratury, 1944.09 Cierlak, ppor. Goldman, ppor., szef Kancelarii 4-go Oddziału 4-tej Dywizji Piechoty, 1945.08 Grynberg, por., szef Kancelarii Głównej, 1944.08, dosł. Grünberg (Zielona Góra) Hubert, por., 4-ty pomocnik szefa Sztabu 11 pp. Kalita A., wachm., 1944.10, znacz. skórzana torba, mieszek na pieniądze Karczmarz, chor., sekretarz sądowy Sądu 1 Armii W.P., 1944.12 Łozowski, kpt. st. pom. szefa Referatu Ewid.-Statystycznego Malinowski, kpt. Niedożdij, kpt., pom. szefa 1-go Referatu Oddz. Pers. 1 Armii W.P., 1945.03 pol. znacz. Niedoczekaj < nie + ros. żdać (czekać) Orłowska, sierż., szef Tajnej Kancelarii [w Dowództwie Armii?], 1945.03 Pawełek, ppor., szef Kancelarii Sztabu, 1945.08 Ryszawa, ppor., szef Kancelarii ZPWA < Zarząd Polit.-Wych. Armii, 1945.05 Wonsz [Wąż] Gustawa, ppor. szef Z.P.W 1 A.W.P. (Zarząd Polit.-Wych. 1 Armii W.P.) Wopińska, kpr., szef Tajnej Kancelarii [w Pułku?], 1945.03 Zabawa, chor., odp[owiedzialny]. sekr. Wydz. Pers. ZPWA, 1944.07 Zięciuba, kpt. Zwierzycki H., kpt., szef Kancelarii Sztabu Głównego, 1944.10 Dane wysoce niekompletne bo wyciągiem z dokumentów które podpisywali. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


ORGANIZACJA W.P. w ZSRR Ze względu na zły stan archiwalnych kopii, uniemożliwiający zrobienia dobrego zdjęcia całości strony – przytoczę jedynie nazwiska w nich zawarte, a inne na tyle, na ile da się odczytać w miarę właściwie. Przy tym, jedno zdjęcie wyszło gorzej niż pozostałe, nieostre, pozycje od 31 do 42 rozkazu nr 33, czyniąc odczytanie treści wyjątkowo trudnym. Sumy, dnia 1_ maja 1944 [1944.05.(11–14?)] R o z k a z P e r s o n a l n y N r. 3 3 Treść: przybycie i skierowanie § 1. Przybyłych z L.K.O Komisariatów Poborowych ___[komisji] ewidencyjnej – oficerów skierować na stanowiska p.o. a/ przybyłych z L.K.O. [Ludowy Komisariat Obrony, w ZSRR] 1. Andrejew Michał, s. Siergieja mjr. szefa służby saperów z dniem 11 maja 1944. 2. Ałbuł Sergiej, s. Andrzeja ppor. szef techniczengo zaopatrzenia z dniem __a 1955. dywizji b/ z kursu chorążych 3. Fidyk Stefan, s. Jana chor. w dyspozycji d-cy Dywizji na p.o. d-cy plutonu 4. Atamaniuk Mieczysław, s. Dymitra chor. d-cy plutonu 5. Wyka Stefan, s. Józefa chor. w dyspoz. d-cy Dywizji na p.o. d-cy plutonu 6. Brojanowski Adolf, s. Jana chor. w dyspoz. d-cy Dywizji na j.w. 7. Matiuchiewicz Sergiej, s. Cyryla chor. w dyspoz. d-cy Dywizji na j.w. 8. Rubinkiewicz Jan, s. Antoniego chor. w dyspoz. d-cy Dywizji na j.w. wszystkich z dniem 15 maja 1944. c/ przybyłych z L.K.O. [Ludowy Komisariat Obrony, w ZSRR] ___ sanitarny 9. Zalewska Jadwiga c. Joachima felcz. starszej siostry chirurgicznej z dniem 12 maja 1944.

31. [zdjęcie]¢ Jana, s. Józefa z dniem 15 maja 1944. __ chorób wewnętrznych 32. ___kiewicza Piotra, s. Mikołaja z dniem _ maja 1944.

chor.

kpt. p.o. ordynatora ___

__ pogotowia chirurgicznego 33. ___iego Bronisława, s. Antoniego mjr. p.o. szefa grupy chirurgicznej, z dniem _ maja 1944. 34. Brodowska Łucja, c. Kazimierza felcz. p.o. starszej siostry chirurgicznej z dniem _ maja 1944. __wa [rezerwa] oficerska 35. __ ukow Wasyl, s. Iwana 36. __ anow Igor, s. Wasyla 37. Kowalew ___, s. Igora wszystkich z dniem 15 maja 1944. 38. Marowski Ludwik, s. Waleriana z dniem _aja 1944.

ppor. ppor. ppor. z L.K.O. chor. z komisji ewidencyjnej,

treść: przeniesienie § 2. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z dotychczas zajmowanych stanowisk i przenoszę: _ brygada haubic lekkich – 8 p.h.l. 39. Toropsow (?) Aleksiej, s. Aleksieja por. do dyspozycji d-cy pułku, z dniem 10 maja 1944 samodzielny baon mostowy 40. Kazirinow Aleksiej, s. Mikołaja kpt. z d-cy komp. techn. na z dniem 19 maja 1944 p.o. inż. baonu 41. Sadowski Kazimierz, s. Antoniego chor. z p.o. szefa kancelarii na z dniem 19 maja 1944. p.o. d-cy plut. mostowego

___[samod]zielna brygada kawalerii 10. Wajland Jan, s. Piotra chor. p.o. d-cy plutonu 11. Bajło Wacław, s. Michała chor. p.o. d-cy plutonu 12. Jakubczak Jan, s. Antoniego chor. p.o. d-cy plutonu 13. Krzaczkowski Michał, s. Konrada chor. p.o. d-cy plutonu wszyscy z komisji ewidencyjnej, z dniem 15 maja 1944.

samodzielna komp. pogotowia chirurgicznego 42. Słobodow Taras, s. Szm__ka por. z p.o. technika rentgen. 1 komp. z dniem 20 kwietnia 1944. epid., na toż stanowisko podpisał: z-ca d-cy 1-szej Polskiej Armii w ZSRR /-/ Świerczewski, gen. dyw., szef sztabu Formowań /-/ Łagodziński, pułk., za zgodność: Bujalski, chor.

__alerii 14. Zchrecki Natan, s. Józefa ppor. __sztabu Armii, z dniem __a 1944 na p.o. młodszego lekarza

R o z k a z P e r s o n a l n y n r . 3 4 , z dnia 17 maja 1944 r. [1944.05.17] treść: przybycie i skierowanie. § 1. Przybyłych z L.K.O. komisariatów poborowych i komisji ewidencyjnej – oficerów skierować na stanowiska p.o.

___ haubic lekkich – 8 p.h.l. [8-my pluton haubic lekkich] 15. Rudoj Włas, s. Jafrona felcz. na p.o. ____ z dniem 12 maja 1944. __ia haubic lekkich – 12 p.h.l. [12-ty pluton haubic lekkich] 16. Tadebski Włodzimierz, s. Wł___ __ na p.o. felczera 17. Bulatowa Jewdokia, c. Pawła felcz. na p.o. felczera oboje z dniem 12 maja 1944. __ baon mostowy 18. Kitka Władysław, s. Stanisława chor. p.o. szefa kancelarii 19. Korszunow Konstanty, s. Aleksdr. chor. p.o. d-cy plutonu mostowego 20. Nastienko Aleksiej, s. Grzegorza por. p.o. d-cy plutonu mostowego 21. Chwaruk Grzegorz, s. Konstantego ppor. p.o. d-cy plutonu mostowego 22. Markiewicz Władysław, s. Jana por. p.o. d-cy komp. technicznej wszystkich z dniem 19 maja 1944. ___ baon pont.-most.-zmot. [pontowo-mostowy-zmotoryzowany] 23. Iwanow Jan, s. Jana kpt. p.o. d-cy komp. z dniem 13 maja 1944. b/ [sic!, d/] przybyłych z komisji ewidencyjnej __ zapasowy pułk piechoty 24. Wieczorek Ignacy, s. Józefa chor. p.o. d-cy plutonu 25. Witkiewicz Stanisław, s. Franciszka chor. p.o. d-cy plutonu obu z dniem 15 maja 1944 26. Beliszow Wasyl, s. Afanasa mjr. z L.K.O., na naczelnego lekarza z dniem 12 maja 1944. __ zapasowy pułk piechoty 27. Zaręba Stanisław, s. Stanisława 28. Jakubik Józef, s. Marcina obu z dniem 15 maja 1944.

chor. d-cy plutonu plut. p.o. d-cy plutonu

__ zapasowy pułk piechoty [3-ci zapas. p.p.] 29. Zgoła Stanisław, s. Jana chor. p.o. d-cy plutonu 30. Raczyński Maksymilian, s. Marcel. chor. p.o. d-cy plutonu obu z dniem 15 maja 1944. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

a/ przybyłych z L.K.O. __ Armii – szefostwo Formowań 1. Margiewicz Michał, s. Antoniego mjr. p.o. instruktora Oddz. Wyszkole z dniem 15 maja 1944. nia Bojowo-Fizycznego b/ z komisji ewidencyjnej __yw. piechoty 2. Balcerzak Stanisław, s. Stanisława chor. 3. Zauter Stanisław, s. Franciszka chor. 4. Kokin Borys, s. Teofila chor. 5. Olecki (Olęcki?) Józef, s. Józefa chor. 6. Pawłowski Michał, s. Stanisława chor. 7. Durgat Stanisław, s. Jana chor. wszystkich do dyspozycji d-cy Dywizji z dniem 16 maja 1944. 8. Lewicki Bronisław, s. Franciszka chor. p.o. szefa kancel. d-ctwa Dywizji z dniem 16 maja 1944. __ pułk piechoty 9. Jabczyński Antoni, s. Stanisława kpt. z 1 Dyw. piech. na z dniem 16 maja 1944 p.o. inżyniera pułku 11 brygada haubic lekkich – 11 p.h.l. 10. Grabowiecki Teofil, s. Jana kpr. z komp. ewidencyjnej z dniem 16 maja 1944. do dyspoz. d-cy pułku 11. Kondratowicz Narat, s. Abrama ppor. z L.K.O. na p.o. felczera z dniem 15 maja 1944. 1-sza brygada saperów – sztab brygady 12. Klimczko Jan, s. Jana mjr. z L.K.O. na p.o. szefa z dniem 16 maja 1944 2-go Oddziału Brygady _erów 13. Zytło Jan, s. Mikołaja z dniem 15 maja 1944.

por. p.o. z-cy ____


ORGANIZACJA W.P. w ZSRR magazyn saperski 14. Burzyński Aleksander, s. Siemiona mjr. ___ magazynu z dniem 15 maja 1944. 15. Łabanow Paweł, s. Grzegorza por. p.o. _a przechowywania sprzętu z dniem _ maja 1944. saperskiego _racy [pracy?]. b/ z komisji ewidencyjnej 16. Janusz Franciszek, s. Antoniego chor. 17. Cieślar Jan, s. Jana chor. 18. Czajka Wincenty, s. Marcina chor. z do dyspozycji d-cy baonu, na p.o. d-ców plutonu z dniem _ maja 1944. _wa pracy 19. Warzecha Piotr, s. Jana z dniem 16 maja 1944.

chor. p.o. d-cy plutonu

baon pracy 20. Oszustowicz Jan, s. Andrzeja chor. 21. Kulawik Sylwester, s. Wacława chor. 22. Szpet Michał, s. Jerzego chor. 23. Kawa Józef, s. Józefa chor. 24. Wąsowicz Hieronim, s. Stanisława chor. z dyspozycji d-cy baonu na p.o. d-ców plutonu z dniem _ maja 1944. pralnia polowa c/ przybyłych z L.K.O. 25. Czernow Wasyl, s. Jefimowa por. p.o. szefa pralni z dniem 13 maja 1944. 1-szy zapasowy pułk piechoty d/ z komisji ewidencyjnej 26. Szczęśniewicz Stanisław, s. Franc. chor. p.o. d-cy plutonu 27. Sikora Aleksander, s. Aleksandra chor. p.o. d-cy kompanii 28. Denysiuk Michał, s. Łukasza chor. p.o. d-cy plutonu łączności 29. Czepirski Wacław, s. Adolfa chor. p.o. d-cy plutonu 30. Nowiński Leopold, s. Kazimierza chor. p.o. d-cy plutonu 31. Kudło Bolesław, s. Józefa chor. p.o. d-cy plutonu 32. Grabowski Franciszek, s. Marcina chor. p.o. d-cy plutonu 33. Kopiejkowski Włodzim., s. Anan__ chor. p.o. d-cy plutonu 34. Flis Zygmunt, s. Józefa chor. p.o. d-cy plutonu wszystkich z dniem 16 maja 1944. 35. Bekiszew Wasyl, s. Afanasa mjr. z L.K.O. na naczelnego lekarza z dniem 15 maja 1944. _wy pułk piechoty 36. Rudnicki Bronisław, s. Jana chor. p.o. d-cy plutonu 37. Zdybel [Zdybeł?] Józef, s. Franc. chor. p.o. d-cy plutonu 38. Zagróbka Marian, s. Piotra plut. p.o. d-cy plutonu wszystkich z dniem 16 maja 1944. _asowy pułk piechoty 39. Goldchar Wiaczesław, s. Jana z dniem 15 maja 1944. 40. Niezgoda Władysław, s. Jana 41. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca obu z dniem 16 maja 1944.

ppor. do dyspozycji d-cy pułku chor. p.o. d-cy plutonu chor. p.o. d-cy plutonu

1-sza kompania pogotowia chirurgicznego 48. Sergiejewa Anna, c. Iwana felcz. na p.o. st. siostry chirurgicznej 49. Abakumowa Ryma, c. Piotra felcz. na p.o. st. siostry chirurgicznej 50. Jeryna Zinnida, c. Jakuba felcz. na p.o. st. siostry chirurgicznej 51. Strokina Nina, c. Marka felcz. na p.o. st. siostry chirurgicznej ___rska [rezerwa oficerska?] 52. Ławreńczakow Andrzej, s. Józefa chor. z dniem 16 maja 1944. 53. Wareniew Włodzimierz, s. Dymitra chor. z dniem 15 maja 1944. treść: przeniesienia

§ 2. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z dotychczas zajmowanych stanowisk i przenoszę: 54. Kletniow Bazyli, s. Fiodora kpt. z p.o. __ baonu na z dniem 15 __ 1944. p.o. d-cy tegoż baonu 55. Bułkin Borys, s. Wiktora kpt. z p.o. d-cy baonu saperów na z dniem 15 maja 1944. p.o. d-cy baonu pont.-most. _pasowy pułk piechoty 56. Chaniecki Witalius, s. Iłariona kpt. z rezerwy oficerskiej na z dniem 16 __ 1944. p.o. d-cy baonu szpital lekko rannych 57. Hirszenborn Szlom, s. Jakuba kpt. z _ naczelnego lekarza na z dniem 15 maja 1944. p.o. ordynatora wenerologa _zerwa [rezerwa] oficerska 58. Polakow Maria, c. Grzegorza lek. z p.o. _erownika oddz. 6. szpitala z dniem 15 maja 1944 lekko rannych czasowo odko- mend. do komisji ewidencyjnej 59. Matusiewicz Władysł., c. Kajetana lek. z p.o. ordynatora wenerologa z dniem _5 maja 1944 6 szpitala lekko rannych, do komisji ewidencyjnej 60. Biełusow Jan, s. Timofieja mjr. z szefa 2-go oddz. bryg. saperów z dniem 16 maja 1944. 61. Białow Aleksander, s. Sergieja ppor. z 2-go baonu łączn. do rez. oficer. z dniem 14 maja 1944. podpisał: z-ca d-cy 1-szej Polskiej Armii w ZSRR /-/ Świerczewski, gen. dyw., szef sztabu Formowań /-/ Łagodziński, pułk., za zgodność: Bujalski, chor. R o z k a z P e r s o n a l n y n r . 3 5 , ____ maja 1944 r. [1944.05.?] treść: przybycie i skierowanie. § 1. Przybyłych z L.K.O. komisariatów poborowych i komisji ewidencyjnej – oficerów skierować na stanowiska p.o. a/ przybyłych z L.K.O. 1. Wawiłow Iwan, s. Iwana od dnia nie wykaz. 2. Strogow Iwan, s. Afanazego od dnia 16 maja 1944.

por. p.o. kier. oddz. ubezpieczeń ppor. p.o. kier. oddz. gazetowego

__ piech. 3. Primakow Fiodor, s. Jana z dniem 17 maja 1944.

kpt. do dyzpozycji d-cy Dywizji

ppor. i ppor. obu do dyspoz. d-cy Dywizji

szkoła unitarna w Riazaniu 42. Lusiak Feliks, s. Piotra 43. Jedliński Józef, s. Jakuba obu z dniem 16 maja 1944.

chor. p.o. d-cy plutonu piechoty chor. p.o. d-cy plutonu moździerzy

zapasowy pułk saperów 44. Simonczuk Mikołaj, s. Sity z dniem 15 maja 1944.

__dyw. piechoty 4. Modestowicz Czesław, s. Piotra 5. Kamel Jan, s. Pawła z dniem 16 maja 1944

ppłk. z L.K.O. p.o. d-cy pułku

szpital lekko rannych 45. Skrzyński Mikołaj, s. Tymoteusza z dniem 15 maja 1944.

__dyw. piech. – 10 p.p. 6. Mielnik Piotr, s. S/G•awolia od dnia 17 maja 1944.

kpt. p.o. oddziału chirurgicznego

szpital chorób wewnętrznych 46. Jankiewicz Jadwiga, c. Józefa z dniem 15 maja 1944.

_ zapasowy pułk piechoty 7. Świtalski Bronisław, s. Teofila z dniem 17 maja 1944.

felcz. na p.o. starszej siostry

szpital chirurgiczny 47. Mincler Maks, s. Szmula z dniem 15 maja 1944.

__ sanitarny etapowy punkt rozdzielczy 8. Babińska Apolonia, c. Romualda ? p.o. ordynatora z dniem 16 maja 1944.

ppor. na p.o. st. felczera statystyka

6 szpital lekko rannych 9. Dębicki Marian, s. Aleksego mjr. p.o. szefa gabinetu z dniem 15 maja 1944 fizjoterapicznego

ppor. p.o. d-cy komp. fizylierów (automat.) chor. p.o. d-cy plutonu

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


ORGANIZACJA W.P. w ZSRR rezerwa oficerska 10. Benedyktow Georg, s. Georga kpt. od 16 maja 1944 11. Kindlinow Iwan, s. Geranina kpt. 12. Fedorow Animin, s. Mikołaja ppor. 13. Chołubow Wasyl, s. nie wykaz. ppłk. 14. Kozłow Piotr, s. Stefana kpt. 15. Mołoczkow Mikołaj, s. Aleksandra por. 16. Zabławski Aleksander, s. Własa _ wszystkich do rezerwy od dnia 1_ maja 1944 17. Przysuski Ludwik Salomon, s. Her__ _r. do rezerwy oficerskiej z udziałem od dnia 16 maja 1944. do komisji ewidencyjnej 18. Koczmarek Leokadia, c. Antoniego _or. do rez. oficer. z czasowym udzia od dnia 16 maja 1944 łem do komisji ewidencyjnej 19. Szukajło Karolina, c. Antoniego por. j.w. od dnia 16 maja 1944. treść: przeniesienia

§ 2. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z dotychczas zajmowanych stanowisk i przenoszę: _ Dyw. Piech. 20. Jóźwiak Zygmunt, s. Leonarda ppor. ze __wej baterii 6 p.a.l., z dniem 14 maja 1944. do dyspozycji d-cy Dywizji 21. Akopow Aram, s. Mokartycza ppor. z p.o. kier. warsztatów łączności od dnia 17 maja 1944. 4 d.p., na p.o. kino-radiotechnika dywizji samodz. brygada kawalerii 22. Ciereczko Julian, s. Klemensa ppor. z 1-go Zapas. p.p., od dnia 16 maja 1944. do dyspozycji d-cy brygady 23. Garczyński Edmund, s. Józefa 24. Czajkowski Mikołaj, s. Tomasza 25. Rudnicki Stanisław, s. Adama chor. wszystkich trzech z rezerwy oficerskiej na p.o. d-ców plut. łączności od dnia 17 maja 1944. 26. Wojtko Feliks, s. Kazimierza chor. z p.o. kierownika oddziałów od dnia 17 maja 1944. ruchomych 11-go głównego magazynu chemicznego – do dyspozycji d-cy brygady _ zapasowy pułk piechoty 27. Załucki Albert, s. Aleksandra kpt. z p.o. technika 6-go baonu od dnia 17 maja 1944. pont.-most.-zmot. na p.o. d-cy baonu 3-go Zap. p.p. korpus broni pancernej 28. Chaniecki Witaliusz, s. Iłariona kpt. z p.o. [kogo?] w 3-cim Zap. p.p. z dniem 17 maja 1944. pułku piech., na p.o. d-cy baonu zmotoryzowanego samodzielny pułk łączności 29. Krutski Aleksander, s. Piotra chor. z p.o. d-cy plutonu, skierować do od dnia 17 maja 1944 1-go rzutu tegoż pułku przy d-dztwie Armii _ szpitala chorób wewnętrznych 30. Lewkina-Krupzo Wiktoria, c. Mieczysława lek. z rezerwy oficerskiej na od dnia 16 maja 1944. p.o. kierownika oddziału szpitala rezerwa oficerska 31. Turewicz Jadwiga, c. Izydora b.s. od dnia 16 maja 1944. 32. Andrejewska Olga, c. Michała kpt. od dnia 16 maja 1944 33. Stankiewicz Irena, c. Antoniego lek. od dnia 16 maja 1944

z p.o. szefa apteki 5-go szpitala infekcyjnego z p.o. szefa oddz. 3-go szpitala chorób wewnętrzn., z czasowym przydz. do komisji ewidencyjnej z ordynatora szpitala 6-go lekko rannych, z czas. przydziałem j.w.

_arkowski [Charkowski?] Okręg Wojskowy – Wydział Sanitarny 34. Montyński Sergiusz, s. Bronisł. lek. ordynatora 1-go samodzielnego od dnia 16 maja 1944 etapowego punktu rozdzielczego do dyspozycji Wydziału podpisał: z-ca d-cy 1-szej Polskiej Armii w ZSRR /-/ Świerczewski, gen. dyw., szef sztabu Formowań /-/ Łagodziński, pułk., za zgodność: Bujalski, chor.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

[zdjęcie]¢___ialn Organizacyjny i Kompletowania Armii Dowódca Pułku Zapasowego Piechoty, ppłk. Ziarkowski Proszę jawić się u mnie (sic! stawić się, przyjść, przybyć) na godz. 10-tą dnia 18.5.1944 [1944.05.18] w sprawie kompletowania Pułku. podpisał: Razumow, płk. ROZKAZ Dow[dztwa Formowania i Uzupe=nienia Armii, Nr. 060 }zdj"cie, 24 lub 25|¢ maja 1944, M.p. Sumy Tre>:& W sprawie samowolnego dobierania poborowych Stwierdzi=em wypadki samowolnego dobierania poborowych }zdj"cie|¢ kwarantan Komisji Ewidencyjno-Poborowej przez niekt[rych oficer[w lub }zdj"cie, oddzia=|¢[w jednostek wojskowych bez zwi'zanych z tem formalno>ci oddania. Fakty te powoduj', /e poborowi ci s' wcieleni do wojska }zdj"cie|¢ p zwsz"dszy }$| nawet Komisji lekarskich, orzekaj'cych o ich zdolno>ci i stanie zdrowotnym. Pozatem ]sic\ ca=kowicie uniemo/liwiaj' Komisji Ewidencyjno-Poborowej ustalenia w razie potrzeby jednostki wojskowej, w kt[rej znajduje }zdj"cie|¢ny poborowy. Korszarski ten spos[b uzupe=nienia swych kadr jest wi"-}zdj"cie¢, wi"cej| ni/ karygodny i w przysz=o>ci w wypadkach powt[rzenia si" czego> podobnego sprawa zostanie skierowana do prokuratury, celem poci'gni"cia winnych do karnej odpowiedzialno<ci. Wobec powy/szego ROZKAZUJ´& D-cy jednostek natychmiast ode>l' nieformalnie wcielonych poborowych do Komisji Ewidencyjno-Poborowej z podaniem kiedy i przez kogo i w jakich okoliczno>ciach zostali zabrani. Przewodnicz'cy Komisji Ewidencyjno-Poborowej dopilnuje wykonania powy/szego, sk=adaj'c mi w terminie tygodniowym odpowiedni meldunek na pi>mie. Kwatermistrz i oficerowie ewidencyjni pu=k[w i samodzielnych jednostek sprawdz' stan osobowy natychmiast z otrzymanymi dokumentami i szeregowych nieformalnie przydzielonych ode>l' do Komisji Ewidencyjno-Poborowej Armii. Uprzedzam, /e je>li po tygodniowym okresie od daty powy/szego zarz'dzenia nie zostan' ujawnione w jednostkach fakty nieprawid=owego wcielenia i przemilczania o tem, winnych poci'gn" do odpowiedzialno>ci s'dowej. Pu=ki lub samodzielne jednostki posiadaj'ce na swym stanie ni/ej wymienionych poborowych, natychmiast ich ode>l' do Komisji Ewidencyjno-Poborowych& 1. K r z y ż a n o w s k i Adolf s. Rafała 1911 robotnik 2. W i e r z b o t o w i c z Stanisł. brak bliższych danych, nie rejestrowany 3. P a c h o ł e k Stanisław s. Jana 1923 brakarz leśny 4. D w o r e c k i Stanisław s. Edwarda 1923 robotnik 5. Z u t y ń s k i Bolesław s. Wojciecha 1925 uczeń 6. P a r u s z e w s k i Bolesław s. Andrzeja 1925 szwacz-mechanik 7. M a r z n o w i c z Justyn s. Jana 1899 ślusarz 8. K a s z u b a Konstanty s. Michała 1921 szofer 9. T u r e w i c z Włodzimierz s. Piotra 1893 buhalter apteczny (sic., buchalter) 10. D ą b r o w s k i Józef s. Antoniego 1920 szofer 11. S w o r a c k i Jan s. Jakuba 1915 –"– 12. M o d u ń c z a k Adolf s. Jakuba 1919 –"– 13. D ą b r o w s k i Bolesław s. Jana 1913 –"– 14. C i e ś l a k Edmund s. Kazimierza 1915 –"– 15. ż y w i c k i Stanisław s. Adolfa 1920 –"– 16. K o t a s i e w i c z Walerjan s. Józefa 1910 –"– 17. W i ń s k i Józef s. Mikołaja 1901 robotnik elektr. 18. B o r k o w s k i Wiktor s. Wincentego 1911 szofer 19. K o w a l s k i Aleksander s. Ludwika 1914 –"– 20. K r y n c e w i c z Mieczysław s. Piotra 1916 –"– R"czny dopisek o=[wkiem& Do przepatrzenia. Wci'gn': w }nieczyt.|, szef sztabu, z dat' 26.5.44 }1944.05.26|


40

Struktura organizacyjna pułku, i obsada etatów

Pierwotna struktura i obsada etat[w, Chopni[w, lato 1944. Rozkaz Nominacyjny nr 036 }zdj"cie¢| 44 !1 Ni/ej wymienionym nadaj" stopie< wojskowy z dat' starsze<stwa 15 czerwca 1944r.

i\ Weterynaria – porucznika 22. ___wacki J[zef ppor. koniec drugiej strony, s=aboczytelnej

mjr.

– majora 2. Pisarczuk Sergiusz

kpt.

d\ Administracja – porucznika 18. ]Íwiderski$\ Kazimierz 19. Sza_iewski Antoni

b\ Kawaleria – chor'/ego 39. Solarski Stefan st. wachm. 40. Kruszy<ski Wac=aw st. wachm.

a\ Piechota – pu=kownika 1. Szokalski Wac=aw Walerian – porucznika 2. Tacij Jan 3. Czaplicki Ludwik

ppor. ppor.

– podporucznika 4. Lenczyk W=adys=aw 5. Maceluch Eugeniusz 6. Osi<ski Jan 7. Piech Stanis=aw 8. Czorniak W=adys=aw 9. Straszewski Adam

6. Nowakowski Hieronim ppor. b\ Artyleria – kapitana 7. Koziorowski Kazimierz Stefan por.

– chor'/ego 10. Szyd=owski Antoni

– porucznika 8. Landy Czes=aw Karol ppor.

b\ Artyleria – kapitana – podporucznika 9. Pieni'/ek Stanis=aw plut. pchor. 11. Golikow Jerzy

c\ Kawaleria – porucznika 10. Tracz Tadeusz

– porucznika 12. Niewisiewicz Jerzy 13. Torton Wilhelm – podporucznika 14. +opaty<ski Kazimierz

ppor.

zdj"cie drugiej strony wysz=o poruszone, omal nieczyytelne przez to, dotyczy pozycji od 11 do 22. d\ Administracja – kapitana 11. ___ Andrzej por. – podporucznika 12. ___ Micha= 13. ___ J[zef

– chor'/ego 15. Mania J[zef c\ Kawaleria – porucznika 16. Szcz"sny Edward

chor. chor.

e\ +'czno>: – porucznika 14. Pietrzykowski Tadeusz ppor.

– podporucznika 20. Fridman J[zef

f\ ...ka ]Marynarka$\ – kapitana 15. ___ecki Stanis=aw int. ]$\

– chor'/ego 21. Oleski W=adys=aw 22. Krawczyk Zygmunt 23. Soko=owski Rudolf

g\ S=. techniczna – podporucznika 16. Flawak Teodor tech. h\ Intendentura – chor'/ego 17. ]Wsow$\ Aleksander

e\ S=. techniczna – porucznika 24. G'siorek Jan 25. B(Z•iklecki Aleksander

tech.

i\ S=. zdrowia – kapitana 18. K__ka Zygmunt 19. R(S•osz Stanis=aw

lekarz por.

– porucznika 20. ___wski Aleksander 21. ___owa Marta

lekarz lekarz

– podporucznika 26. Wojtowicz Franciszek 27. Wierci<ski Adam

!1

– chor'/ego 17. Ostrom"cki Kazimierz

– kapitana 3. Dobrowla<ski Mieczys=. por.

Rozkaz Nominacyjny nr 037 }zdj"cie¢| 44 M.p. Chopni[w

Ni/ej wymienionym nadaj" stopie< wojskowy z dat' starsze<stwa 15 czerwca 1944r. a\ Piechota – chor'/ego 1. Zarzycki W=adys=aw kpr. 2. Wysocki Bronis=aw plut. 3. Margiel Jerzy plut. 4. Jaszewski Kazimierz sier/. 5. Sienkiewicz Franc. sier/. 6. Ca=a W=adys=aw plut. 7. Manterys Stanis=aw sier/. 8. Syrek Kazimierz sier/. pchor. 9. Paszczak Kazimierz st. sier/. 10. Rybak J[zef kpr. 11. Czerwi<ski Jakub plut. 12. Smo=ka W=adys=aw sier/. 13. Zacher W=adys=aw st. sier/. 14. Kwa>nicki Wiktor kpr. 15. Gruszecki Jan sier/. 16. Chmieluk J[zef sier/. 17. Krokowski Zbigniew kpr. pchor. 18. Dybel Stefan sier/. pchor. 19. Wojciechowski Stan. kpr. 20. Kolwi<ski Tadeusz kpr. pchor. 21. Garbarczyk Marian kpr. 22. Jagielski Hieronim plut. 23. Niedzio=ek J[zef plut. 24. Solarski Antoni kpr. pchor. 25. ?yczkowski Tadeusz plut. 26. Ornatowski Stanis=. kpr. pchor. 27. Grodowski Edward sier/. 28. Mas=owski W=adys=. plut. pchor. 29. J"drzejowski Tad. kpr. pchor. 30. Marchewka Marian sier/. 31. Wrzeciono Emil sier/. 32. Nowicki W=adys=aw plut. 33. Krygowski W=adys=aw plut. 34. Kulej Stanis=aw plut. 35. Szostak Marcin plut. 36. Chuderski Aleksander kpr. pchor. 37. Bie<kowski Jan kpr. 38. Juchim Roman st. strz.

!2 Zatwierdzenie stopni

a\ Piechota – podpu=kownika 1. Madey Jan Karol

– porucznika 4. Pilch Jerzy 5. Redlich Boles=aw

M.p. Chopni[w

f\ S=. chemiczna – podporucznika 28. ?[=kiewski Witold

c\ Artyleria – chor'/ego 41. Ja>larz Franciszek ogn. pchor. 42. J[zk[w Bronis=aw ogn. pchor. 43. Sidorski Tomasz st. ogn. 44. R[/ewicz Leon ogn. 45. Woronecki Aleksander ogn. 46. Gorzkowski Franc. plut. pchor.

d\ Adm., c.d. – chor'/ego 48. Paw=owicz Arkadiusz 49. Psiurski Franciszek 50. Pieta Edward 51. Petluk Feliks 52. Struga=a Leon 53. Betlejewski Julian 54. D"bski Czes=aw 55. D=ugi Piotr 56. Krawczykiewicz Jan 57. Wieczorek Walerian 58. Sob[r J[zef 59. Niwicki Jan Tadeusz

kpr. st. sier/. plut. sier/. st. sier/. st. sier/. sier/. st. sier/. wachm. st. sier/. st. ogn. st. sier/.

e\ S=. techniczna – chor'/ego 60. Ma=ecki Leonard 61. Raik Micha= 62. Filipowicz Leonard 63. Czechowski Henryk

plut. sier/. ogn. kpr.

f\ Uzbrojenie – chor'/ego 64. Wawrze<czyk Stanis=. sier/. 65. Brz[zka Ludwik sier/. g\ +'czno>: – chor'/ego 66. Zieli<ski Czes=aw plut. 67. Antosiewicz Walerian sier/. 68. Citk[w Stanis=aw plut. pchor. h\ ?andarmeria – chor'/ego 69. Roga Stanis=aw st. wachm. 70. Kalman Jan plut. i\ S=. chemiczna – chor'/ego 71. Kolwzan J[zef

plut.

j\ S=. zdrowia – chor'/ego 72. Delekta Henryk

plut.

k\ Bro< pancerna – chor'/ego 73. Klimowicz Roman plut. l\ Intendentura – chor'/ego 74. Zi"ba Ludwik =\ Saperzy – chor'/ego 75. Rybak Antoni

plut.

st. sier/.

d\ Administracja – porucznika 47. Bem Stanis=aw st. sier/. (-( Zawadzki, gen. bryg., cz=onek Rady Wojennej (-( Berling, gen. dyw., D-ca 1 Armii Polskiej w ZSRR (-( Korczyc. gen. bryg., szef Sztabu Armii za zgodno>:& Bujalski, chor., pom. szefa Oddz. Personalnego.

(-( Zawadzki, gen. bryg., cz=. Rady Woj. (-( Berling, gen. dyw., D-ca 1 Armii Pol. (-( Korczyc, gen. bryg., szef Sztabu za zgodno>:& Bujalski, pom. szefa J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA Rozkaz Nominacyjny nr 038 21 lipca 1944r. M.p. Chopni[w Ni/ej wymienionym nadaj" stopie< wojskowy z dat' starsze<stwa 20 lipca 1944r.

a\ Piechota – kapitana 1. Habel J[zef 2. Skrzepiej Jan 3. Zwierzycki Henryk J. 4. Grablis Jan

por. –)– –)– –)–

– porucznika 5. Stabiszewski Tomasz ppor. 6. Huber Jak[b –)– 7. Wojtkiewicz Stanis=aw –)– 8. Wojnarski Roman Julian –)– 9. Ílusarz Tadeusz –)– 10. Matusiewicz Adam –)– 11. Lubli<ski W=adys=aw –)– 12. Kropiwnicki Zygmunt –)– 13. W=odarski Jan –)– 14. Martynowski Emanuel –)– – podporucznika 15. Pazorek W=adys=aw chor. 16. Kwartalski Ludwik –)– 17. Donda Edward –)– 18. Zato<ski Eugeniusz –)– 19. Presser Jak[b plut. pchor. 20. Nowak W=adys=aw chor. – chor'/ego 21. Pietrzak Stefan 22. Skowro<ski Teofil

sier/. plut.

b\ Kawaleria – podpu=kownika 23. Pisula Edward

mjr.

– porucznika 24. Szozda Mieczys=aw 25. Gnat Andrzej 26. Roma<ski Adam 27. Kar=aszewski Jerzy

ppor. chor. –)– –)–

c\ Artyleria – majora 28. Rosi<ski Stanis=. Zygm. kpt. – podporucznika 29. Sup=atowicz Stanis=aw chor.

d\ Administracja – kapitana 30. Truchalski Rudolf J[zef por. – porucznika 31. Kalinowski Jerzy 32. Demeter W=adys=aw 33. Sierakowski Ignacy

ppor. –)– –)–

e\ S=u/ba techniczna – porucznika 34. Wojty=a Karol ppor.

b\ S=u/ba zdrowia – majora 35. Jankowski Stanis=aw kpt. lek. – porucznika 36. Opoczy<ski Szymon plut. pchor. 37. Stankiewicz Irena lekarz – podporucznika 38. Kojro Maria 39. Trybulska Zofia 40. Sirotkina Walentyna 41. Bednarska Stanis=awa 42. Chomutnik Maria 43. Matusiewicz W=ad-wa 44. Turewicz Jadwiga 45. Kacman }Katz...| Fryda

lekarz –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)–

Rozkaz Nominacyjny nr 039 }zdj"cie¢| 44 M.p. Chopni[w Ni/ej wymienionym nadaj" stopie< wojskowy z dat' starsze<stwa 20 lipca 1944r. 35. Krukowski Karol kpr. a\ Piechota 36. Horezga Pawe= plut. – chor'/ego 37. Ratajczak Jan plut. pchor. 1. Bendyk Stefan sier/. 2. Prokopowicz Andrzej sier/. b\ Kawaleria 3. Wojciechowski J[zef st. sier/. – chor'/ego 4. Jaworski Stanis=aw plut. 38. D=u/y<ski Jan wachm. 5. Milichowicz Jan sier/. 39. Dolatowski Jakub st. wachm. 6. Grochowski Tadeusz sier/. 40. Kucar Bazyli wachm. 7. Boczek Kazimierz sier/. 41. Bajburow Omar wachm. 8. Okrzesik Andrzej plut. 42. Nowakowski Wac=aw st. wachm. 9. Szwidyk Walerian sier/. 43. Korycki W=adys=aw wachm. 10. D'browski Antoni sier/. 44. Staniszewski J[zef st. wachm. 11. Jaworski Zygmunt kpr. pchor. 45. Ruszek Stanis=aw wachm. 12. Uberna Kazimierz kpr. pchor. 46. Zazulak Stanis=aw wachm. 13. S=awny Kazimierz kpr. pchor. 14. Sielski Stefan plut. 15. Wi>niewski Edward sier/. c\ Artyleria 16. Malara Mieczys=aw sier/. – chor'/ego 17. Taran Aleksander sier/. 47. Rudzicki Aleksander ogn. 18. Szewczyk Jan kpr. pchor. 48. Szary Karol ogn. 19. Jaworski Tadeusz plut. 49. Dobrzy<ski Eugeniusz plut. pchor. 20. Czerwiakowski Ryszard sier/. 50. Krzyszowski Tadeusz plut. pchor. 21. Florczak Kazimierz plut. 51. Kasperski Wincenty plut. 22. +opuski Edmund kpr. pchor. 52. Stachurski J[zef ogn. 23. Ochocki Aleksander plut. 53. Zaj'c Wac=aw kpr. pchor. 24. Rakowski Julian plut. 54. Go="biowski Stanis=aw plut. pchor. 25. Franczyszyn Antoni kpr. pchor. 55. Guryl Franciszek ogn. 26. Rosiak J[zef sier/. 56. Greczy=o Zbigniew plut. pchor. 27. Beniowski Stanis=aw kpr. pchor. 57. Bro/yniak Jan st. ogn. 28. Bujarski Edmund st. strz. pchor. 58. Piotrowski Leon st. ogn. 29. Kopernik Miko=aj plut. 59. Paj"czy<ski Stanis=aw ogn. 30. Baran Marian sier/. 60. Ciesielski W=adys=aw st. ogn. 31. Schmal J[zef st. sier/. 61. Wojciechowski Zygmunt kpr. 32. Buczek Tadeusz plut. 33. Sosniak Jan st. sier/. 34. Rybicki J[zef sier/. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

d\ Administracja – chor'/ego 62. Widyna Wiktor sier. 63. Ptas Antoni sier. 64. Chromi<czuk Julian st. sier/. 65. Zbierajewski J[zef st. sier/. 66. Kaszczyj Miko=aj st. sier/. 67. Soja W=adys=aw st. sier/. 68. Majka Tadeusz plut. 69. Szyma<ski Konstanty wachm. 70. Dudzi<ski Stanis=aw kpr. pchor. 71. Janik Kasper st. sier/. 72. G[ralewski J[zef sier/. 73. Kwiatkowski Edward wachm. 74. Rodek Tadeusz sier/. 75. Mr[z Andrzej sier/. 76. Scyzoryk Marian wachm. 77. Karczewski Tadeusz st. sier/. 78. Paczewski Marian wachm. 79. Wojciechowski Zygmunt plut. 80. Kochawski Stanis=aw sier. 81. Bulalski J[zef plut. 82. Pendzioch Kazimierz st. sier/. 83. Szim Jan st. sier/. 84. Partyka Micha= sier/. 85. Lewandowski Tadeusz sier/. 86. Markewicz W=odzim. sier/. 87. Tennenbaum Marek plut. 88. Tworeszczuk Kazim. st. sier/. 89. Wolny Kazimierz st. sier/. 90. Blicharski Stanis=aw st. sier/. 91. Missa Stanis=aw st. sier/. 92. Odrobina Ignacy st. sier/. 93. Wassong Kazimierz plut. z cenz. 94. Borkiewicz Jerzy plut. 95. Wo{niak Marian st. strz. 96. Kud=a Marian kpr. e\ S=u/ba techniczna – chor'/ego 97. Tarnowicz Julian ogn. 98. Buka=a Jan st. sier/. 99. Spiegel W=adys=aw st. sier/.

f\ S=u/ba zdrowia – chor'/ego 100. Brandt Stanis=aw szer. z cenz. 101. +apuk Piotr plut. 102. Riczanek Jerzy szer. z cenz. 103. Fic W=adys=aw kpr. 104. Ba=ycz J[zef st. sier/.

g\ Weterynaria – chor'/ego 105. Henner Anatol kpr. pchor. 106. Gryszkiewicz W=adys=. st. sier/. h\ +'czno>: – chor'/ego 107. Wawelski Micha= plut. 108. Suwalski Wincenty plut. 109. Trojnar Jan sier/. 110. Filarowski Franciszek kpr. pchor. 111. K=opotowski Boles=aw plut. 112. Wiackiewicz Stanis=aw ogn. 113. Pla>ci<ski Stanis=aw st. sier/. 114. Kalita Stanis=aw kpr. pchor. 115. Kaznowski Eugeniusz st. sier/. i\ Saperzy – chor'/ego& 116. G[ral W=adys=aw sier/. 117. Terlecki Feliks sier/. 118. Kossowski Karol kpr. pchor. 119. Tabisz Jan kpr. pchor. 120. Namys=owski Jerzy szer. z cenz. 121. Wojtera Tomasz sier/. 122. Gorol ]G[rol$\ Jan sier/. j\ Intendentura – podporucznika& 123. ?ukowski Leon – chor'/ego& 124. Jaroszewski Klemens

sier/. sier/.

k\ ?andarmeria – podporucznika& 125. Kami<ski Stanis=aw plut. pchor. – chor'/ego& 126. Soza<ski Stanis=aw wachm. 127. Prostak Julian st. wachm. 128. Uruski Pawe= plut. 129. Janiszewski Stefan plut. 130. Krawczy<ski Mieczys=. sier/. l\ S=u/ba samochodowa – chor'/ego& 131. Gorzelany J[zef plut. =\ Lotnictwo – chor'/ego& 132. Mikos Miron

sier/.

Rozkaz Nominacyjny nr 040 }zdj"cie¢| 44 M.p. Chopni[w !1 Ni/ej wymienionym nadaj" stopie< wojskowy z dat' starsze<stwa 15 czerwca 1944r.

a\ starszego sier/anta 1. Kienigsman Stanis=aw 2. Danilewicz Stefan 3. Drzewiecki Marian 4. Chorosiewicz Adam 5. Trusz W=odzimierz 6. Auster Zygmunt b\ sier/anta 7. Narolski Zygmunt 8. Szepetiuk Satnis=aw c\ plutonowego 9. Zazula Bazyli 10. Oleszczyk Kliementy 11. Rycerz Kazimierz

!2 Zatwierdzone przez Komisj" Weryfikacyjn' posiadane stopnie oficerskie zatwierdzam

a\ starszego sier/anta ( st. wachm. 1. Roman J[zef 2. Sobczak Franciszek 3. +"czycki Jan


STRUKTURA ORGANIZACYJNA b\ sier/anta ( ogniomistrza ( ( wachmistrza 4. Martan Anatol 5. Kru/el Jan 6. Orli<ski Jakub 7. Sidorczuk Walenty 8. Wojtowicz Jan 9. Werner Stanis=aw 10. D'browski Ignacy c\ plutonowego 11. Wnuk J[zef 12. Szaw=owski Stanis=aw 13. Brykowski Stefan 14. Lange Antoni 15. Engelgardt Wac=aw 16. Sucho< Jerzy 17. Omela<ski Kazimierz 18. Kuphal Tadeusz plut. z cenz. 19. Baszak Jan 20. Szymura Ryszard 21. Milewski Antoni 22. Burczyk Maksymilian 23. Wojciechowski Leon 24. Jasiczek Zygmunt 25. Lipi<ski Stanis=aw 26. Piwowarczyk Eugeniusz 27. Zielinkiewicz Aleksander 28. Prackiewicz Zygmunt 29. W[jcik Aleksander 30. Chorzelewski J[zef 31. Herba Stefan

d\ kaprala 32. Micha=owski Tadeusz 33. Majewski Jan 34. Go='bek Andrzej 35. Grzegorzewicz Stanis=aw 36. Geralik Kazimierz 37. Gwiazdowski Edward, kpr. pchor. 38. Krekora Marian, kpr. z cenz. 39. Langner Robert 40. Piwko Henryk 41. Januszewicz Hubert 42. Rydzewski Edward 43. Chora/yczewski Stanis=aw 44. Walter Herbert 45. Piotrowski Bernard 46. Bielicki Zygmunt 47. Chaber Jan e\ strzelec z cenz. 48. Wiszniewski Kazimierz

}zdj"cie¢| 44 M.p. Chopni[w Ni/ej wymienionym nadaj" stopie< wojskowy z dat' starsze<stwa 1 lipca 1944r. zdj"cie¢ pierwszej strony wysz=o s=aboczytelne, st'd mo/liwo>: b="du w odczycie nazwisk

M.p. Chopni[w

!1 Ni/ej wymienionym nadaj" stopie< wojskowy z dat' starsze<stwa 20 lipca 1944r. 37. Malinowski W=odzimierz –)– sier/. –)– plut. sier/. ogn. wachm. ogn. plut. sier/. kpr. ogn. plut. kpr. wachm.

e\ bombardjera 52. B=azek Adam

Rozkaz Nominacyjny nr __ }nieczyt, pokryty piecz"ci'|

Rozkaz Nominacyjny nr 041 }zdj"cie¢| 44

a\ starszego sier/anta ( ( st. wachm. ( st. ogn. 1. Tablewski Franciszek 2. Rypniewski Roman 3. Pawi<ski Feliks 4. Wasiewicz Jak[b 5. Stuperski Antoni 6. Laskowski Aleksander 7. Pundyk Kazimierz 8. Bernarol Wojciech 9. Rubin Miko=aj 10. Szczepa<ski Marek 11. Bielawski Piotr 12. Mleczko Wilhelm 13. Felksenharbt Jerzy 14. Pronkiewicz Franciszek

35. Czerkiewski Kazimierz 36. Czarnecki Jan 37. Drzeweicki Antoni kpr. pchor. 38. Or=owicz Jerzy kpr. z cenz. 39. Rybsztejn Marek 40. +omnicki Aleksander 41. Kuhn Zdzis=aw kpr. pchor. 42. Galeja Tadeusz 43. Strycz Seweryn kpr. pchor. 44. Doroszenko Miko=aj kpr. pchor. 45. B=azkow Julian Roman 46. Fundyga Micha= 47. Derendarz Stanis=aw 48. Baranowski Roman 49. Czajkowski J[zef 50. +azanowski Bazyli 51. Smak Mieczys=aw

(-( Zawadzki, gen. bryg., cz=onek Rady Wojennej (-( Berling, gen. dyw., D-ca 1 Armii Polskiej w ZSRR (-( Korczyc. gen. bryg., szef S ztabu Armii za zgodno>:& _}Buj|alski, chor., pom. szefa Oddz. Personalnego.

(-( Zawadzki, gen. bryg., cz=onek Rady Wojennej (-( Berling, gen. dyw., D-ca 1 Armii Polskiej w ZSRR (-( Korczyc. gen. bryg., szef Sztabu Armii za zgodno>:& Bujalski, chor., pom. szefa Oddz. Personalnego.

c\ plutonowego 15. Malinowski Zygmunt 16. ?danowicz Dominik 17. Czarnoko<ski Julian 18. Matijasz Micha= 19. Ostapiec Aleksander 20. Krukierek W=adys=aw 21. D'browski Mieczys=aw 22. Budzi<ski Boles=aw 23. Wojakiewicz J[zef 24. Ziegler Stanis=aw plut. pchor. 25. Tomeczek Leopold 26. Siukowski Stanis=aw 27. Zygocki Kajetan 28. Chodorowski Adold 29. Ho=owy Stanis=aw 30. Kowalski Stanis=aw 31. Panasiuk Franciszek 32. Rosi<ski Adam 33. Bajorek Mieczys=aw 34. Tomaszewski Walerian

c\ plutonowego 38. Sobota J[zef 39. Ortin J[zef 40. Gastowski W=adys=aw 41. Szczepanowski Izydor 42. Chomiakowski Franc. 43. Tarcz J[zef 44. Reichan Bronis=aw 45. Moleda Boles=aw 46. Kadzio=a Stanis=aw 47. Barylak J[zef 48. Radwa<ski W=adys=aw 49. Jarmoszka W=adys=aw 50. Dominik Grzegorz 51. +"czowski Jan

kpr. –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)–

b\ sier/anta ( wachmistrza ( !2 ( ogniomistrza Zatwierdzenie stopni 15. Osyczka Jan plut. 16. Kosicki Wac=aw –)– a\ starszego sier/anta ( 17. Rudnicki Witalis –)– ( st. wachm. ( st. ogn. 18. Zorzakiewicz Henryk –)– 1. Soko=owski Rudolf 19. Maceluch Bronis=aw –)– 2. Grienbajow Teodor 20. Braun Kazimierz –)– 3. Andrzejuk Onufry 21. Pa=ka Jan –)– 4. Figiel W=adys=aw 22. Markiewicz J[zef –)– 5. Grochowski Boles=aw 23. Zybura Micha= –)– 6. Dudek Andrzej 24. Barycki Hipolit –)– 7. Czaczka J[zef 25. Paw=owski Stanis=aw –)– 26. +utczyk Henryk –)– b\ sier/anta ( 27. Zuba Kazimierz –)– ( wachmistrza ( ogniomistrza 28. Czornobil Antoni –)– 8. Pol Antoni 29. Czarnecki Bronis=aw –)– 9. Kr[l J[zef 30. Tomaszewski Wojciech –)– 10. G[rski Boles=aw 31. Kupczyk Wincenty –)– 11. Per=owski Jan 32. Kopczy<ski J[zef –)– 12. Szbesta Alojzy 33. Bazyli<ski Jan –)– 34. Krzemi<ski Piotr plut. pchor. 13. Paciorkowski Franc. 14. Lubelski W=adys=aw 35. ?ukowski Witold plut. 36. Ba=uta Kazimierz –)–

b\ Kawaleria – chor'/ego st. sier/. 23. Ko=odziejczyk Piotr st. wachm. st. wachm. 24. ]Ciesielski$\ Czes=aw wachm. 25. Gloss Marian plut. – chor'/ego koniec strony 1-szej, s=aboczytelnej 3. Pastuszek Antoni st. sier/. 4. +apicz Wiktor –)– c\ Artyleria 5. Pietraszek Stanis=aw –)– – chor'/ego 6. __owski Jan –)– 26. Zgraja J[zef st. ogn. 7. Grabowski Wac=aw –)– 27. Pawelec Stefan st. ogn. 8. Ku>mierek Micha= –)– 9. ]Tyst$\kowski Marjan sier/. 10. Daniewicz Franciszek –)– 11. Czubryt J[zef –)– 12. Patkowski Stanis=aw –)– 13. Rybak Micha= plut. 14. Trz"si<ski Mieczys=aw –)– 15. ?uraw Marcin –)– 16. S___kowski Kazimierz plut. pchor. 17. Bartnicki Jan –)– 18. Janicki Zdzis=aw –)– 19. Wo=oszczuk Tadeusz –)– 20. Jachim J[zef –)– 21. Siwak W=adys=aw kpr. 22. Kaczorowski Alfred –)– a\ Piechota – podporucznika 1. Krzyczkowski Fran. 2. __]Zarazek$\ Antoni

(-( Zawadzki, gen. bryg., cz=onek Rady Wojennej (-( Berling, gen. dyw., D-ca 1 Armii Polskiej w ZSRR (-( Korczyc. gen. bryg., szef Sztabu Armii za zgodno>:& (-( nieczyt. }Bujalski, pom. szefa Oddzia=u Personalnego|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA Rozkaz Nominacyjny nr .... }nie wpisany| }zdj"cie¢| sierpnia 1944r.

Armja Czynna }M.p. Majdanek k(Lublina|

Ni/ej wymienionych oficer[w 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty zatwierdzam na zajmowanych stanowiskach. w Rozkazie Nominacyjnym pomy=kowo widniej' dwa kolejne numery 6 ]sic#\. Pierwotnie, gdy mechanicznie przepisywa=em, kolejno, nazwisko po nazwisku, nast'pi=o przesuni"cie o jeden. Gdy zorientowa=em si" o powsta=ej r[/nicy w numeracji Rozkazu – uzgodni=em do numeracji orygina=u, bo przy korzystaniu prowadzi to do zamieszania& wg mojej numeracji, w=a>ciwej, czy orygina=u, z b="dem. – }dow[dztwo, sztab| 1. Ziarkowski Stanis=aw pp=k. 2. Pilecki Piotr chor. 3. Mawryn Miko=aj por. 4. Kowalski Piotr chor. 5. Goldchar Mieczys=aw ppor. – kompanja ='czno>ci 6. Bie=ow Aleksander ppor. 6. Iwanowna Halina chor. 7. Krugli<ski Micha= chor. 8. Bazarnik Emil chor. – kompanja saper[w 9. Junakowski Jan ppor. 10. Uljanow Eugeniusz chor. 11. Miszczenko Szymon por.

d-ca Pu=ku pom. szefa sztabu Pu=ku pom. sz. szt. Pu=ku d(s ='czn. spec. oficer wychowania fizycznego szef kancelarii tajnej d-ca baonu szkolnego komp. ='czn. d-ca plut. telefonicznego kompanii d-ca plut. telefonicznego kompanii d-ca plut. }zdj"cie¢|iowego kompanii d-ca kompanii d-ca plut. szkolnego komp. d-ca plut. kompanii

– kompanja rusznic przeciwpancernych 12. Iwanow Andrzej por. d-ca kompanii 13. Nowicki Franciszek chor. d-ca plutonu kompanii – baon szkolny 14. Zozuli<ski J[zef 15. Czerepow Miko=aj 16. Jarz'bek Szymon 17. Gerasimowicz Jan 18. Dawidiuk Micha= 19. Jagie==o Konstanty

kpt. ppor. chor. –)– –)– –)–

d-ca baonu st. adjutant 1-go baonu d-ca plut. strzeleckiego baonu d-ca plut. strzeleckiego baonu d-ca komp. strzeleckiej baonu d-ca plut. strzeleckiego baonu

– 1-szy baon strzelecki 20. Za=ucki Albert kpt. 21. Antosz Franciszek ppor. 22. Baczun Franciszek –)– 23. Dominik Daniel –)– 24. Kijowski Aleksander –)– 25. Wojtowicz Edward chor. 26. Borowlow Miko=aj ppor.

d-ca baonu st. adjutant 1-go baonu d-ca baonu strzeleckiego d-ca kompanii strzeleckiej d-ca plutonu strzeleckiego d-ca plutonu strzeleckiego d-ca komp. fizylier[w baonu

– 2-gi baon strzelecki 27. Iwanowski Ludwik por. 28. Adajewski Jan por. 29. Zgo=a Stanis=aw chor. 30. Kochane Marek chor. 31. Dubi<ski Kazimierz chor. 32. Zajkin Jan ppor. 33. Geller Chaskiel chor. 34. Nowi<ski Leopold chor. 35. Wasilewski Jan chor. 36. Piekarski Jan ppor.

d-ca baonu st. adjutant baonu d-ca komp. strzel. d-ca komp. strzel. d-ca plut. strzel. d-ca komp. strzel. d-ca plut. strzel. d-ca plut. strzel. d-ca komp. fizyl. baonu d-ca komp. fizyl. baonu

– 3-ci baon strzelecki 37. Nowikow Aleksander kpt. 38. Jankowski Franciszek ppor. 39. Tomczuk Micha= chor. 40. Bieszanow Jan ppor. 41. Íwitelski Stanis=aw chor. 42. Tarie=ko Micha= chor.

d-ca baonu st. adjutant baonu d-ca komp. strzel. d-ca plut. strzel. d-ca plut. strzel. d-ca komp. strzel.

– baon ckm 43. Aczapowski Jan 44. Zoc Aleksy 45. Lesiszcz Franciszek 46. Moroz Stefan 47. Kucharczuk Konstanty 48. Kijonka Stanis=aw 49. Dzikowski Gienadij 50. Lipkind Rachmil 51. Konkiel J[zef

d-ca baonu st. adjutant baonu d-ca plut. szkoln. ckm d-ca komp. ckm d-ca plut. komp. ckm d-ca plut. komp. ckm d-ca plut. komp. ckm d-ca komp. ckm d-ca plut. komp. ckm

por. ppor. chor. ppor. chor. chor. ppor. ppor. chor.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

– baon mo{dzierzy 52. Pa<czuk Adam kpt. 53. Zubkow Piotr ppor. 54. Wasinow Miko=aj ppor. 55. Lochkodimow Jan ppor. 56. Gerasimow Genadij ppor. 57. Better Beno chor. 58. Prysia/niuk Aleksander ppor. 59. Sawicki Alojzy chor. 60. Kondraszow Micha= por. 61. R[/a<ski Zbigniew chor. 62. Mickiewicz Jan chor. 63. Lichaczow W=odzimierz ppor.

d-ca baonu st. adjutant baonu d-ca komp. szkoln. baonu d-ca plut. mo{dz. 50 mm komp. szkoln. d-ca plut. mo{dz. 50 mm komp. szkoln. d-ca plut. mo{dz. 82 mm komp. szkoln. d-ca plut. mo{dz. 50 mm komp. szkoln. d-ca plut. mo{dz. 50 mm d-ca komp. mo{dz. 82 mm d-ca plut. mo{dz. 82 mm d-ca plut. mo{dz. 82 mm d-ca plut. mo{dz. 82 mm

– baon rozdzielczy 64. Ostrowski Leonid por. 65. Idow Micha= por. 66. Korotyczow Stefan por.

d-ca baonu d-ca kompanii baonu rozdzielczego d-ca kompanii baonu rozdzielczego

wykre>lony& (-( Zawadzki, gen. bryg., cz=onek Rady Wojennej (-( Berling, gen. dyw., D-ca 1 Armii Polskiej w ZSRR (-( Korczyc. gen. bryg., szef Sztabu Armii (-( Siebie/ko, gen. bryg., szef Oddzia=u Personalnego Armji za zgodno>:& Kwaczen..., kpt., pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers., 16.8.44 }1944.08.16|. Rozkaz Nominacyjny nr 059 }zdj"cie¢| 44 M.p. Chopni[w Ni/ej wymienionym nadaj" stopie< wojskowy z dat' starsze<stwa 20 lipca 1944r. a\ Piechota – chor'/ego 1. Bendyk Stefan

c\ Artyleria – chor'/ego sier/. 47. Rudzicki Aleksander ogn. 48. Szary Karol ogn. 2. Prokopowicz Andrzej sier/. 49. Dobrzy<ski Eugeniusz plut. pchor. 3. Wojciechowski J[zef st. sier/. 50. Krzyszowski Tadeusz plut. pchor. 4. Jaworski Stanis=aw plut. 51. Kasperski Wincenty plut. 5. Milichowicz Jan sier/. 52. Stachurski J[zef ogn. 6. Grochowski Tadeusz sier/. 53. Zaj'c Wac=aw kpr. pchor. 7. Boczek Kazimierz sier/. 54. Go="biowski Stanis=aw plut. pchor. 8. Okrzesik Andrzej plut. 55. Guryl Franciszek ogn. 9. Szwidyk Walerian sier/. 56. Greczy=o Zbigniew plut. pchor. 10. D'browski Antoni sier/. 57. Bro/yniak Jan st. ogn. 11. Jaworski Zygmunt kpr. pchor. 58. Piotrowski Leon st. ogn. 12. Uberna Kazimierz kpr. pchor. 59. Paj"czy<ski Stanis=aw ogn. 13. S=awny Kazimierz kpr. pchor. 60. Ciesielski W=adys=aw st. ogn. 14. Sielski Stefan plut. 61. Wojciechowski Zygmunt kpr. 15. Wi>niewski Edward sier/. 16. Malara Mieczys=aw sier/. d\ Administracja 17. Taran Aleksander sier/. – chor'/ego 18. Szewczyk Jan kpr. pchor. 62. Widyna Wiktor sier. 19. Jaworski Tadeusz plut. 63. Ptas Antoni sier. 20. Czerwiakowski Ryszard sier/. 64. Chromi<czuk Julian st. sier/. 21. Florczak Kazimierz plut. 65. Zbierajewski J[zef st. sier/. 22. +opuski Edmund kpr. pchor. 66. Kaszczyj Miko=aj st. sier/. 23. Ochocki Aleksander plut. 67. Soja W=adys=aw st. sier/. 24. Rakowski Julian plut. 68. Majka Tadeusz plut. 25. Franczyszyn Antoni kpr. pchor. 69. Szyma<ski Konstanty wachm. 26. Rosiak J[zef sier/. 70. Dudzi<ski Stanis=aw kpr. pchor. 27. Beniowski Stanis=aw kpr. pchor. 71. Janik Kasper st. sier/. 28. Bujarski Edmund st. strz. pchor. 72. G[ralewski J[zef sier/. 29. Kopernik Miko=aj plut. 73. Kwiatkowski Edward wachm. 30. Baran Marian sier/. 74. Rodek Tadeusz sier/. 31. Schmal J[zef st. sier/. 75. Mr[z Andrzej sier/. 32. Buczek Tadeusz plut. 76. Scyzoryk Marian wachm. 33. Sosniak Jan st. sier/. 77. Karczewski Tadeusz st. sier/. 34. Rybicki J[zef sier/. 78. Paczewski Marian wachm. 35. Krukowski Karol kpr. 79. Wojciechowski Zygmunt plut. 36. Horezga Pawe= plut. 80. Kochawski Stanis=aw sier. 37. Ratajczak Jan plut. pchor. 81. Bulalski J[zef plut. 82. Pendzioch Kazimierz st. sier/. 83. Szim Jan st. sier/. b\ Kawaleria 84. Partyka Micha= sier/. – chor'/ego 85. Lewandowski Tadeusz sier/. 38. D=u/y<ski Jan wachm. 39. Dolatowski Jakub st. wachm. 86. Markewicz W=odzimierz sier/. 87. Tennenbaum Marek plut. 40. Kucar Bazyli wachm. 88. Tworeszczuk Kazimierz st. sier/. 41. Bajburow Omar wachm. st. sier/. 42. Nowakowski Wac=aw st. wachm. 89. Wolny Kazimierz 43. Korycki W=adys=aw wachm. 90. Blicharski Stanis=aw st. sier/. 44. Staniszewski J[zef st. wachm. 91. Missa Stanis=aw st. sier/. 45. Ruszek Stanis=aw wachm. 92. Odrobina Ignacy st. sier/. 46. Zazulak Stanis=aw wachm. 93. Wassong Kazimierz plut. z cenz.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA 94. Borkiewicz Jerzy 95. Wo{niak Marian 96. Kud=a Marian

plut. st. strz. kpr.

e\ S=u/ba techniczna – chor'/ego 97. Tarnowicz Julian ogn. 98. Buka=a Jan st. sier/. 99. Spiegel W=adys=aw st. sier/.

f\ S=u/ba zdrowia – chor'/ego 100. Brandt Stanis=aw szer. z cenz. 101. +apuk Piotr plut. 102. Riczanek Jerzy szer. z cenz. 103. Fic W=adys=aw kpr. 104. Ba=ycz J[zef st. sier/.

i\ Saperzy – chor'/ego& 116. G[ral W=adys=aw sier/. 117. Terlecki Feliks sier/. 118. Kossowski Karol kpr. pchor. 119. Tabisz Jan kpr. pchor. 120. Namys=owski Jerzy szer. z cenz. 121. Wojtera Tomasz sier/. 122. Gorol ]G[rol$\ Jan sier/. j\ Intendentura – podporucznika& 123. ?ukowski Leon

sier/.

– chor'/ego& 124. Jaroszewski Klemens sier/. k\ ?andarmeria – podporucznika& 125. Kami<ski Stanis=aw plut. pchor.

g\ Weterynaria – chor'/ego 105. Henner Anatol kpr. pchor. – chor'/ego& 106. Gryszkiewicz W=adys=. st. sier/. 126. Soza<ski Stanis=aw wachm. 127. Prostak Julian st. wachm. 128. Uruski Pawe= plut. h\ +'czno>: 129. Janiszewski Stefan plut. – chor'/ego 130. Krawczy<ski Mieczys=. sier/. 107. Wawelski Micha= plut. 108. Suwalski Wincenty plut. 109. Trojnar Jan sier/. l\ S=u/ba samochodowa 110. Filarowski Franciszek kpr. pchor. – chor'/ego& 111. K=opotowski Boles=aw plut. 131. Gorzelany J[zef plut. 112. Wiackiewicz Stanis=aw ogn. 113. Pla>ci<ski Stanis=aw st. sier/. =\ Lotnictwo 114. Kalita Stanis=aw kpr. pchor. – chor'/ego& 115. Kaznowski Eugeniusz st. sier/. 132. Mikos Miron sier/.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura i obsada etat[w, Wola Karczewska, grudzie< 1944. Plan przesunięć Korpusu Oficerskiego 3-go Zapasowego Pułku Piechoty na dzień 1.XII.1944r. Nr. Nazwisko i imię, imię ojca

Stopień Ze stanowiska

} sztab | 1. Ziarkowski Stanisław s. Władysława płk. 2. Królikowski Leonid s. Józefa mjr. 3. Mawryn Mikołaj s. Wasyla kpt. 4. Jarosiński Bolesław s. Stanisława kpt. 5. Przegaliński Karol s. Władysława ppor. 6. [vacant, nazwisko nie wykazane] 7. Jemielin Arkadiusz s. Pawła kpt. 8. Dziubanowska Janina [c. Aleksandra] chor. 9. Szarlaj Jan s. Ilji kpt. 10. Lesisz Piotr s. Michała chor. 11. Panow Wasyl s. Pawła ppor. 12. Fajkow Bekir s. Ibrachima mjr. 13. Krasowski Maksymilian s. Konstant. ppor. 14. Kalinowski Jan s. Antoniego ppor. 15. Kaczyński Maksymilian s. Marcelego chor. 16. Mankowski Ludwik s. Stanisława ppor. 17. Olecki Władysław s. Józefa chor. 18. Zawiasa Jan s. Józefa chor. 19. Niezgoda Władysław s. Jana chor.

Na stanowisko

d-ca pułku d-ca pułku szef sztabu szef sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu z-ca szefa szt. 2 samodz. pom. szefa sztabu 2-gi pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu pomocnik szefa sztabu do specjalnej łączności szef łączności szef łączności sztab Armii szef tajnej koresp. [kanc.] szef artylerii szef artylerii oficer gazowy oficer gazowy inżynier pułkowy inżynier pułkowy kwatermistrz kwatermistrz szef zaopatrz artyleryjsk. szef zaopatrz. artyleryjsk. szef zaopatrzenia finans. szef zaopatrzenia finans. oficer płatnik oficer płatnik oficer mundurowy oficer mundurowy oficer żywnościowy oficer żywnościowy oficer do spraw zakupu oficer do spraw zakupu oficer do spraw zakupu oficer do spraw zakupu

Stanowisko etatowe d-ca pułku szef sztabu 1-szy pom. szefa sztabu 2-gi pom. szefa sztabu 3-ci pom. szefa sztabu szef łączności szef tajnej koresp. szef artylerii oficer gazowy inżynier pułkowy kwatermistrz szef zaop. artyleryjsk. szef zaopatrz. finans. oficer płatnik oficer mundurowy oficer żywnościowy oficer do spraw zakupu oficer do spraw zakupu

kompania ='czno>ci 20. [vacant, nazwisko nie wykazane] 21. Skorecki Kazimierz s. Juliana chor. d-cy plut. tefefon. d-ca plut. telefonicz. 22. [vacant, nazwisko nie wykazane] 23. Krugliński Michał s. Antoniego chor. d-cy plut. radiowego d-ca plut. radiowego

d-ca plut. szkolnego d-ca plut. telefon. d-ca plut. telefon. d-ca plut. telefon.

kompania saper[w 24. Junakowski Jan s. Stefana 25. Ulianow Eugeniusz s. Afanazego 26. Jegorow Sergiusz s. Ignacego 27. Gęborys Jan s. Łukasza 28. Miszczenko Szymon s. Jana

por. chor. ppor. chor. por.

kompania rusznic p-pancernych 29. Iwanow Andrzej s. Jana por. 30. Lapicz Wiktor s. Antoniego chor. 31. Śliwiński Bronisław [s. nie wykaz.] chor. 32. Rysz Jan s. Jakuba chor. 33. Wierzbicki Jan s. Franciszka chor.

d-cy komp. d-cy plut. szkolnego d-cy plut. instrukt. d-cy plut. d-ca plut.

d-ca komp. d-ca plut. szkolnego d-ca plut. instrukt. d-ca plut. d-ca plut.

d-ca kompanii d-ca plut. szkolnego d-ca plut. instrukt. d-ca plut. d-ca plut.

d-cy komp. d-cy plut. ze szkoły ze szkoły ze szkoły

d-ca komp. d-ca plut. szkolnego d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

d-ca komp. d-ca plut. szkolnego d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

orkiestra 34. Pawluk Jan s. Zachariasza

chor. kapelmistrz

kapelmistrz

baon szkolny 35. Zozuliński Józef s. Józefa 36. Zon-Mazia Izydor s. Łazarza 37. Czerepow Mikołaj s. Jana 38. Jarząbek Szymon s. Samuela 39. Brzeziński [imię i syn nie wykaz.] 40. Jagiełło Konstanty s. Filipa 41. Dawidiuk Michał s. Michała 42. Hamada Gustaw s. Józefa 43. Cudnoch Stanisław s. Heronima 44. Czubryt Józef s. Antoniego 45. Krawczuk Władysł. [s. nie wykaz.]

mjr ppor. por. chor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor. ppor.

d-cy baonu ze szpitala d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. ze szkoły

d-ca baonu st. adjutant d-ca 1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca plut. fizyl.

d-ca baonu st. adjutant d-ca1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca plut. fizyl.

1 batalion strzelecki 46. Załucki Albert s. Aleksandra 47. Antosz Franciszek s. Stanisława 48. Owczarczyk Jan s. Wawrzyna 49. Tymkiewicz Bolesław [s.?] 50. Baczum Franciszek s. Mikołaja 51. Radomski Antoni [s. nie wykaz.] 52. Domnin Daniel s. Frota 53. Walusz Marian [s. nie wykaz.] 54. Kłosowski Miecz. [s. nie wykaz.] 55. Kijowski Aleksander s. Wład. 56. Tarnawski Jan s. Antoniego 57. Wojtkiewicz Edward s. Jana 58. Latkowski Zygmunt [s. nie wykaz.] 59. Sobol Józef s. Jana 60. Borowlow Mikołaj s. Włodzimierza 61. Kulpa Michał s. Michała 62. Prokowski Franciszek s. Marcina 63. Puszkar Eugeniusz s. Stanisława 64. Iwanowski Ludwik s. Kazimierza 65. Adajewski Jan s. Stefana 66. Zgola [Zgoła] Stanisław s. Jana

kpt. por. ppor. chor. ppor. sierż. por. ppor. chor. ppor. por. chor. chor. chor. kpt. ppor. chor. chor. por. por. chor.

d-cy baonu st. adjutant d-cy komp. ze szkoły d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. ze szpitala ze szkoły d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. ze szkoły d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. ze szkoły d-cy baonu st. adiutant d-cy kompanii

d-ca baonu st. adjutant d-ca 1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 3 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 2 plut. d-ca baonu st. adiutant d-ca 4 kompanii

d-ca baonu st. adjutant d-ca 1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 3 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 baonu st. adiutant d-ca 4 komp.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA 67. Nowiński Leopold s. Kazimierza chor. 68. Filipczak Mieczysław chor. 69. Szlufik Henryk s. Władysława ppor. 70. Zaikin Jan s. Grzegorza ppor. 71. Szyk Stanisław [s. nie wykaz.] chor. 71. Przydryga Feliks s. Franciszka chor. 73. Kałamażnik Józef s. Edwarda chor. 74. Kachanę [Kochane] Marek s. Chaima chor. 75. Hiller Chaskiel s. Rubina chor. 76. Ciechan Stanisław s. Antoniego ppor. 77. Szewczyk Stanisław s. Stanisława ppor. 78. Wasilewski Jan s. Jana chor. 78. Piekarski Jan s. Nestora ppor. 80. Stacherski Juliusz s. Eugeniusza chor. 81. Pękała Eugeniusz s. Władysława chor.

d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. ze szpitala d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. ze szkoły ze szkoły

d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 5 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 6 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 5 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 6 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

3 baon strzelecki 82. Nowikow Aleksander s. Jana mjr. 83. Jankowski Franciszek s. Bolesława por. 84. Idow Michał s. Salomona kpt. 85. Michałowski Tadeusz s. Ignacego chor. 86. Kaczmarek Ludwik s. Józefa chor. 87. Bieszynow Jan s. Filipa ppor. 88. Sołtysik Kazimierz s. Władysława por. 89. Świtalski Bronisław s. Teofila chor. 90. Bazarnik Emil s. Jana chor. 91. Kasiewicz Jerzy s. Jakuba chor. 92. Kaplikiewicz Stanisł. [s. ?, nie wykaz.] por. 93. Tarełko Michał s. Marcina chor. 94. Weiss Maurycy [s.?, nie wykaz.] chor. 95. Lapszyn Eugeniusz [s.?, nie wykaz.] chor. 96. Dąbrowski Ignacy s. Antoniego chor. 97. Gerasimowicz Jan [s.?, nie wykaz.] chor. 98. Rubczyński Stanisław s. Franciszka chor. 99. Bubko Tadeusz s. Jana chor.

d-cy baonu st. adiutanta d-cy 1 komp. rozdzielczej d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. p.o. szefa szefa sztabu do specjalnej łączności ze szkoły ?, słabo czytelne ?, słabo czytelne ze szkoły ze szkoły

d-ca baonu st. adiutant d-ca 7 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 8 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 9 komp. d-ca 1 plut.

d-ca baonu st. adiutant d-ca 7 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 8 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 9 komp. d-ca 1 plut.

d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. ? d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

baon c.k.m. ]cie/kich karabin[w maszynowych\ 100. Kossowaki Jan s. Mikołaja kpt. d-cy (komp.?) 101. Zoc Aleksy s. Antoniego por. st. adiutanta 102. Lesisz Franciszek s. Michała ppor. d-cy plut. 103. Mawryn Stefan s. Kaspra por. d-cy komp. 104. Kucharczuk Konst. s. Nikifora chor. d-cy plut. 105. Kionka Stanisław s. Feliksa chor. d-cy plut. 106. Cisek Józef s. Andrzeja ppor. d-cy plut. 107. Ostrowski Leonard s. Stanisława ppor. d-cy ? 107. Chorzelewski Józef s. Jana chor. d-cy plut. 108. Konkiel Józef s. Waleriana chor. z-cy d-cy ? 109. Szawlowski Stanisław s. Wiktora chor. d-cy ?

d-ca baonu st. adiutant d-ca plut. szkolnego d-ca 1 komp d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

d-ca baonu st. adiutant d-ca plut. szkolnego d-ca 1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

baon mo{dzierzy 110. Pańczuk Adam s. Filipa 111. Zubkow Piotr s. Dymitra 112. Wasinowow Nit s. Tryfona 113. Szymul Konstanty [s. ?, nie wykaz.] 114. Lekkodymow Jan s. Michała 115. Botter Beno s. Jakuba 116. Prysiażnik Alesander s. Karola 117. Paliwoda Józef s. Jana 118. Herba Stefan s. Jana 119. Sawicki Alojzy s. Michała 120. Kondratow Michał s. Grzegorza 121. Rozgański Zbigniew s. Brunowa 122. Lichaczow Anisima c. Włodzim. 123. Mickiewicz Jan s. Bolesława

d-ca baonu st. adiutant d-ca komp. szkolnej d-ca 1 plut. 50 mm moźdz. d-ca 3 plut. 50 mm moźdz. d-ca 1 plut. 82 mm moźdz. d-ca 1 komp. 50 mm moźdz. d-ca 1 plut. 50 mm moźdz. d-ca 2 plut. 50 mm moźdz. d-ca 3 plut. 50 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz.

d-ca baonu st. adiutant d-ca komp. szkolnej d-ca 1 plut. 50 mm moźdz. d-ca 2 plut. 50 mm moźdz. d-ca 2 plut. 82 mm moźdz. d-ca 2 komp. 50 mm moźdz. d-ca 1 plut. 50 mm moźdz. d-ca 2 plut. 50 mm moźdz. d-ca 3 plut. 50 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz. d-ca 1 plut. 82 mm moźdz. d-ca 2 plut. 82 mm moźdz. d-ca 3 plut. 82 mm moźdz.

kpt. d-cy 2 baonu rozdz. por. 3-go pom. szefa szt. ppor. d-cy plut.

d-ca 2 baonu rozdz. d-ca 1 komp. d-ca 1 plut.

d-c baonu d-ca 1 komp. d-ca 1 plut.

ppor. d-cy plut.

d-ca 1 plut.

d-ca 1 plut.

por. chor. por. chor. chor. por. ppor. ppor. chor. ppor.

st. adiutant d-ca plut. zwiad. d-ca baterii szkolnej d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca plut. 45 mm moźdz. d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca plut. 122 mm moźdz. d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut.

st. adiutant d-ca plut. zwiad. d-ca baterii szkolnej d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca plut. 45 mm moźdz. d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca plut. 122 mm moźdz. d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut.

baon rozdzielczy 124. Lipkind Rachmil s. Łazarza 125. Milewski Kazimierz s. Józefa 126. Madrowicki Bolesław s. Ludwika 126. [vacant, nazwisko nie wykazane] 128. Pilecki Piotr s. Władysława artylerii dywizjon 129. Przełucki Mieczysław s. Wojciecha 130. Pomaznoj Włodzimierz [s. ?] 131. Jasiukiewicz Sergiusz s. Jana 132. Kaługin Teodor s. Dymitra 133. Reznikow Aleksander 134. Skorobohatow Ilja s. Grzegorza 135. Goldsztajn Bernard s. Bernarda 136. Zubrzycki Michał s. Włodzimierza 137. Lesnoj Mikołaj s. Maksyma 138. Wasilow Walenty s. Teodora

kpt. por. por. chor. ppor. chor. ppor. chor. chor. chor. por. chor. ppor. chor.

d-cy baonu st. adiutanta d-cy komp. szkolnej _ [?, nieczyt.] sztabu Armii d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. z-cy d-cy baonu d/s.... d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut.

st. adiutanta d-cy plut. d-cy bat. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. z-cy d-cy baterii d-cy plut. d-cy plut.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA 139. Konaszewicz Piotr s. Jana 140. Rajkowicz Jan s. Macieja 141. Zubow Fiodor s. Jana 142. Tomin Włodzim. s. Dymitra 143. Adamienko Dymitr 144. Mameka (?) Eugeniusz s. Wasyla 145. Dewiatych Andrzej s. Elijasza 146. Krawiec Julian s. Maksyma 147. Kurochtin Jan s. Jakuba 148. Zyrnow Włodzimierz s. Ludwika

kpt. ppor. chor. chor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor.

d-cy baterii d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-ca baterii d-cy plut. d-cy plut. d-cy baterii szkolnej d-cy plut. d-cy plut.

artylerii zaopatrzenie 149. Fiodorow Michał s. Timoteusza 150. Proczek Piotr s. Leona

chor. technika zaopatrzenia ppor. technika rusznikarza

d-ca baterii 45 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca baterii 76 D A d-ca plut. d-ca 2 plut. d-ca baterii 122 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut.

d-ca baterii 45 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca baterii 76 D A [dywizja artylerii?] d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca baterii 122 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut.

technik zaopatrzenia technik rusznikarz

technik zaopatrzenia artylerii technik rusznikarz

kompania czo=g[w 151. [vacant, nazwisko nie wykaz.] 152. Szczęsny Edward [s. nie wykaz.] por. [nie wykaz.] d-ca 1 plut. 153. [vacant, nazwisko nie wykaz.] 154. Rudzki Edward s. Dionizego chor. d-cy plut. d-ca 2 plut. 155. [vacant, nazwisko nie wykaz.] 156. Forgacz Jan s. Wincentego ppor. d-cy plut. d-ca 3 plut. 157. [vacant, nazwisko nie wykaz.]

d-ca komp. d-ca 1 plut. technik 1 plut. d-ca 2 plut. technik 2 plut. d-ca 3 plut. technik 3 plut.

lekarze 158. Protasow Leon s. Jakuba por. 159. Jurłowska Natalia c. Borysa por. 160. Borchow Mikołaj s. Piotra kpt. 161. Klimeński Mieczysław s. Mieczysł. szer. 162. Muchanow Borys s. Mieczysława chor. 163. Zandarow Wasyl s. Michała chor. 164. Ignatow Michał s. Wasyla ppor. 165. Balandina Lidia c. Grzegorza [nie wykaz.] 166. Kunica Aleksander s. Wiktora ppor.

st. lekarz mł. lekarz mł. lekarz lekarz dent. felczer 1 felczer 2 felczer 3 felczer 4 felczer wet.

st. lekarz mł. lekarz mł. lekarz lekarz dent. felczer 1 felczer 2 felczer 3 felczer 4 felczer wet.

ze Sztabu Armii

ksiądz kapelan

szef wychowania fiz.

szef wychowania fiz.

starszy lekarz młodszy lekarz młodszy lekarz ze sztabu Armii W.P. felczer 1 felczer 2 felczer 3 felczer 4 felczer wet.

duszpasterstwo 167. Talarek Stanisław [s. nie wykaz.] ksiądz kapelan 168. [numer opuszczony w numeracji Lp.] 169. Kowalski Paweł s. Piotra chor. szef wychowania fiz.

kompania karna 1. Osiński Andrzej s. Józefa ppor. d-ca komp. fizylierów d-ca komp. d-ca komp. 2. Nowicki Jan s. Aleksego chor. d-ca plut. zwiadowczego szef kancelarii, płatnik oficer kanc., i płatnik 3. Gąsior Stanisław s. Feliksa por. d-ca komp. czołgów d-ca 1 plut. d-ca 1 plut. 4. Krzemieniecki Józef s. Macieja ppor. d-ca plut. strzelców d-ca 2 plut. d-ca 2 plut. 5. Tomczuk Michał s. Aleksego chor. d-ca komp. strzelców d-ca 3 plut. d-ca 3 plut. 6. Gerasimow Genadij s. Szczepana ppor. d-ca plut. moździerzy d-ca plut. moździerzy d-ca plut. moździerzy podpisali: Ziarkowski płk. dypl., d-ca pułku, i Królikowski mjr., szef sztabu. W schemacie wkradł się błąd w L.p. (w liczbie pojedyńczej) – w odliczaniu kolejnej pozycji są dwie linijki oznakowane numerem 107. Uzupełniający plan przegrupowania oficerskiego korpusu 3-go Zapasowego Pułku Piechoty na dzień 10.XII.1944r. L.p. Nazwisko i imię, imię ojca Stopień Ze stanowiska Na stanowisko etatowe ˚ Stanowisko etatowe 1. Kijowski Aleksander s. Wład. ppor. d-ca 2 plut. 2 kompanii ˚ d-ca 2 komp. 1 baonu 2. Domnin Daniel s. Franciszka por. d-ca 2 komp. strz. 1 baonu ˚ d-ca 2 komp. baonu rozdziel. 3. Nowiński Leopold s. Kazimierza chor., d-ca 1 plut. strz. 4 komp. 2 baonu ˚ d-ca 2 komp. strz. 2 baonu 4. Kaczmarek Ludwik s. Józefa chor. d-ca plut. gospodarczego ˚ technik 1 plut. komp. czołgów 5. Piekarski Jan s. Nestora por. d-ca 1 plut. 2 komp. fizyl. ˚ d-ca 9 komp. strz. 3 baonu 6. Gryszczuk Roman chor. ze szkoły ˚ d-ca 1 plut. 4 komp. 2 baonu 7. Rejfur Stefan chor. ze szkoły ˚ d-ca 2 plut. 4 komp. 2 baonu 8. Wajda Bronisław chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 4 komp. 2 baonu 9. Lipski Władysław chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 5 komp. 2 baonu 10. Charuk Jan chor. ze szkoły ˚ d-ca 1 plut. 6 komp. 2 baonu 11. Czeczko Ryszard chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 6 komp. 2 baonu 12. Rożek Mieczysław chor. ze szkoły ˚ d-ca 1 plut. komp. fiz. 2 baonu 13. Kielay [Kelay] Czesław chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 2 komp. 1 baonu 14. Rensz Czesław chor. ze szkoły ˚ d-ca 1 plut. komp. fiz. 1 baonu 15. Grzebień Zygmunt chor. ze szkoły ˚ d-ca 2 plut. 7 komp. 3 baonu 16. Rybiec Tadeusz chor. ze szkoły ˚ d-ca 2 plut. 8 komp. 3 baonu 17. K[3 lit.]zewicz, Konczewicz (?) Michał chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 3 komp. ___ Podpisali: Ziarkowski, płk. dypl., d-ca pułku, i Królikowski, mjr. – szef sztabu.

Więcej ˚Skład osobowy (nr 50), i Przeniesienia, przesunięcia, zatwierdzenia, naznaczenia (nr 90).

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


50

Skład osobowy, nazwiska oficerów

Wykaz oficerów przybyłych z Czerwonej Armii Spis bez nagłówka. Na podst. poprzedniego [Spisu kart kontrolnych, przekazanych do Oddziału Personalnego] i następnego spisu [Spisu starych legitymacji które zdano a otrzymano nowe], mogę wywnioskować, że jest to “Spis oficerów których jakieś dane, przekazano do Oddz. Personalnego” Szlafszejn odszedł z końcem września 1944 – lista sporządzona więc latem 1944, może w lipcu czy sierpniu, gdy Pułk nadal był w fazie formowania się. Przy robieniu zdjęcia, cień zakrył stopnie wojskowe w początkowej części wykazu – do sprawdzenia przed powoływanie się, gdyby zaistniała taka konieczność. 34. Junakowski Jan por. 1. Wojtkiewicz Edward ppor. 35. Jegorow Sergiusz ppor. 2. Iwanow Andrzej por. 36. Komorowski Stanis=. chor. 3. Dziadosz Zdzis=aw chor. ]$\ 37. Kionka Stanis=aw chor. 4. Hamada Gustaw ppor. ]$\ 38. Kaczmarek Ludwik sier/. 5. Dubi<ski Kazimierz chor. ]$\ 39. Forgacz Jan chor. 6. Szlafsztejn Chaim kpt. 40. Bilski Ludwik sier/. 7. Niezgoda W=adys=aw chor. 41. Iwanow Andrzej ppor. 8. Owczarczyk Jan ppor. ]$\ 42. Iwan[wna Helena chor. 9. Micha=owski Tadeusz }zdj"cie¢| 43. Gerasimowicz Jan chor. 10. Sobol J[zef chor. ]$\ 44. Ignatow Micha= ppor. 11. Antosz Franciszek por. ]$\ 45. Filipczak Mieczys=aw chor. 12. Bazarnik Emil chor. 46. G"borys Jan 13. Bieszaniow Jan ppor. ]$\ }stopie< nie wykaz.| chor. ]$\ 14. Nowicki Franciszek chor. 47. Zandarow Wasyl chor. 15. Krzemieniecki J[zef ppor. 48. Kucharczuk Konstanty chor. 16. Miszczenko Szymon por. 49. Kamerski Stefan chor. 17. M'drowicki J[zef ppor. 50. Kr[liwiecki Stefan ppor. 18. Íwitelski Stanis=aw plut 51. Zawiasa Jan chor. 19. Mierzwi<ski Edward plut. 52. Sk[recki Kazimierz chor. 20. Gry>kow Stefan kpt. 53. Nowi<ski Leopold chor. 21. D'browski Ignacy ppor. 54. Kornblit Leopold chor. 22. Krugli<ski Micha= chor. 55. Better Beno chor. 23. Ma<kowski Ludwik ppor. 56. Ulianow Eugeniusz chor. 24. Krasowski Maksym. por. 57. Kijowski Aleksander ppor. 25. ?uraw Marcin chor. 58. Bie=ow Aleksander ppor. 26. Tare=ko Micha= chor. 59. Starzec Adolf ppor. 27. Muchanow Borys ppor. 60. Tomczuk Micha= chor. 28. Konkiel J[zef chor. 61. Nowikow Aleksander kpt. 29. Reznikow Aleksy chor. 62. Korotyszew Stefan por. 30. Radomski Antoni sier/. ]$\ 63. Minkiewicz Dymitr kpt. 31. Szaw=owski Stanis=. chor. 64. Kr[likowski Leonid mjr. 32. Sawicki Alojzy chor. 65. podpis nieczytelny ]$\ 33. Postny Miko=aj por. Lista bez nazwiska i bez daty. Spis starych legitymacji oficerskich kt[re zdano a otrzymano nowe Pisał międzynarodowiec – język zrozumiały, ujęcie dość niezgrabne, mierne, w formie biernej: zdano, otrzymano – dla piszącego “nie wiadomo dla mnie kto”. Lepiej w formie osobowej: które zdali, i w zamian otrzymali, bo taki to wypadek. 1. Pa<czuk Adam kpt. 15. Proczyk Piotr 2. Komorowski Anastazy ppor. 16. Raczy<ski Maksym. 3. Przegali<ski Karol chor. 17. Panow Bazyli 4. Kalinowski Jan chor. 18. Tarnowski Jan 5. Lichaczow W=odzim. ppor. 19. Wasinow Nil }Ni=| 6. Mickiewicz Jan chor. 20. Piekarski Jan 7. Fajkow Bekir kpt. 21. Karpowicz Piotr 8. Czerepow Miko=aj ppor. 22. Fiodorow Micha= 9. Karczewski Jan chor. 23. Jankowski Kazimierz 10. Ka=ugin Teodor chor. 24. +ab"d{ Jan 11. Chorzelewski J[zef chor. 25. Ol"cki W=adys=aw 12. R[/a<ski Zbigniew chor. 26. Krasowski Stanis=aw 13. Czubryt J[zef chor. 27. Kurochtin Jan 14. So=tysik Kazimierz ppor. 28. Riabkin Iwan Lista bez nazwiska ]nie podpisana\ i bez daty. Spis oficer[w kt[rzy zdali tymczasowe za>wiadczenia oficerskie 11. Chorzelewski J[zef 1. Konkiel J[zef chor. 12. Rudzki Romuald 2. Nowikow Aleksander kpt. 13. Kasiewicz Jerzy 3. Milewski Juliusz chor. 14. D'browski Zdzis=aw 4. Proczyk Piotr ppor. 15. Radomski Antoni 5. Wierzbicki Jan chor. 16. Kubiatowicz Lucjan 6. Zieli<ski Waldemar chor. 17. Gulczy<ski Mieczys=. 7. Go=ubienko Ludmi=a ppor. 18. Uljanow Eugeniusz 8. Krasowski Maksym. por. 19. Ma<kowski Ludwik 9. Kulczycki Zygmunt por. 20. Zawiasa Jan 10. So=tysik Kazimierz ppor. Lista bez nazwiska ]nie podpisana\ i bez daty. Zapewne te/ latem 1944.

ppor. chor. por. ppor. por. ppor. pp=k. chor. ppor. chor. chor. mjr. chor. ppor.

plut. chor. chor. ppor. sier/. ppor. chor. chor. ppor. chor.

Imiona ich spolszczone gdzie się tylko dało, bo nie wszędzie było to możliwe, np. Gienadij. 1. Apaczowski Jan kpt. 39. Muchanow Borys chor. 2. Adamienko Dymitr por. 40. Mameka Eugeniusz chor. 3. Adajewski Jan por. 41. Mickiewicz Jan chor. 4. Bieszeniow Jan [szynow] ppor. 42. Miszczenko Szymon por. 5. Borowlow Mikołaj kpt. 43. Mawryn Mikołaj kpt. 6. Borochow Mikołaj kpt. 44. Nowikow Aleksander mjr. 7. Baczun Franciszek ppor. 45. Rajfowicz Jan ppor. 8. Czerepow Mikołaj por. 46. Reznikow Aleksander ppor. 9. Cimoszewicz Marjan ppor. 47. Protasow Leonid kpt. 10. Domnin Daniel por. 48. Proczek Piotr por. 11. Fiodorow Michał ppor. 49. Prokowski Franciszek chor. 12. Fajkow Bekir mjr. 50. Pańczuk Adam mjr. 13. Gierasimow Gienadij ppor. 51. Pomaznoj Włodzimierz ppor. pisany także Herasimow 52. Przełucki Mieczysław por. 14. Goldsztajn Bernard ppor. 53. Prysiażniuk Aleksander ppor. 15. Iwanowski Ludwik por. 54. Panow Wasilij por. 16. Iwanow Andrzej por. 55. Ostrowski Leonard por. 17. Idow Michał kpt. 56. Tomczuk Michał chor. 18. Ignatow Michał por. 57. Tomin Włodzimierz chor. 19. Jurłowska Natalia por. 58. Tarełko Michał chor. 20. Jasiukiewicz Sergiusz por. 59. Tarnawski Jan por. 21. Jemielin Arkadiusz kpt. 60. Wasilewski Jan chor. 22. Junakowski Jan por. 61. Wasiljew Walenty ppor. 23. Jegorow Sergiusz ppor. 62. Wasinow Nil [także Nił] por. 24. Kunica Aleksander ppor. 63. Skorobochatow Ilja por. 25. Krasowski Maksymiljan por. pisany też Skorobohatow 26. Kurochtin Jan chor. 64. Szarłaj Jan kpt. 27. Krawiec Juljan ppor. 65. Świtelski Bronisław chor. 28. Kaługin Jan chor. 66. Zandarow Wasyl chor. 29. Konaszewicz Piotr kpt. 67. Zyrnow Włodzimierz chor. 30. Kondraszow Michał por. 68. Zubow Fioder chor. 31. Kucharczuk Konstanty chor. 69. Zubrzycki Michał por. 32. Kurniewicz Jan ppor. 70. Zaikin Jan ppor. 33. Królikowski Leonid mjr. 71. Zoc Aleksy por. 34. Łapicz Wiktor chor. 72. Zubkow Piotr por. 35. Lipkind Rachmiel kpt. 73. Załucki Albert kpt. pisany takeż Libkind 74. Ziarkowski Stanisław płk. 36. Lichaczow Włodzimierz ppor. 75. Zuzuliński Józef mjr. 37. Lesnoj Mikołaj chor. 76. Karczewski Jan chor. 38. Uljanow Eugeniusz chor. 77. Weiss Maurycy chor. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. bez miejsca, daty, ręcznych dopisków. Wykaz oficerów Czerwonej Armii w 3-cim Zapas. Pułku Piechoty którzy w dniach 20-21 marca 1945 [1945.03.20-21] mieli przeczytać instrukcje o pełnieniu służby w Armii Polskiej; nie wszyscy ją podpisali. 1. Aczapowski Jan 2. Adamienko Dymitr 3. Adajewski Jan 4. Bieszynow Jan 5. Borowlow Mikołaj 6. Czerepow Mikołaj 7. Cimoszewicz Marian 8. Dawidiuk Michał 9. Domnin Daniel 10. Fiodorow Michał 11. Fajkow Bekir 12. Gerasimow Genadij 13. Glenko Iwan 14. Goldsztein Bernard 15. Iwanowski Ludwik 16. Jurłowska Natalia 17. Jasiukiewicz Sergiusz 18. Jegorow Sergiusz 19. Jemielin Sergiusz 20. Junakowski Jan 21. Kaługin Jan 22. Konaszewicz Piotr 23. Krasowski Maksymilian 24. Krawiec Julian 25. Królikowski Leonid 26. Krugliński Michał 27. Kunica Aleksander 28. Kurniewicz Jan 29. Kurochtin Jan 30. Lachowiecki Stanisław 31. Lekkodymow Jan

kpt. por. por. ppor. kpt. por. ppor. ppor. por. chor. mjr. ppor. ppor. ppor. kpt. por. por. ppor. kpt. kpt. chor. kpt. por. ppor. mjr. chor. ppor. ppor. chor. chor. ppor.

także Lechkodymow, Lekkodimow 32. Lesnoj Mikołaj chor. 33. Lichaczow Włodzimierz ppor. 34. Łapicz Wiktor ppor. 35. Mameka Eugeniusz chor. 36. Mawryn Mikołaj kpt. 37. Mickiewicz Jan chor. 38. Muchanow Borys chor. 39. Nowicki Alojzy chor. 40. Nowikow Aleksander mjr. 41. Pańczuk Adam mjr. 42. Panow Wasyl por. 43. Pomaznoj Włodzimierz ppor. 44. Proczyk Piotr ppor. 45. Prokowski Franciszek chor. 46. Protasow Leonid kpt. 47. Prysiażniuk Aleksander ppor. 48. Przełuski Mieczysław por. 49. Rajkowicz Jan ppor. 50. Reźnikow Aleksander ppor. 51. Skorobochatow Ilja por. 52. Sliszow Eugeniusz ppor. 53. Szarłaj [imię nie wykaz.] kpt. 54. Tarnowski Jan por. 55. Tomin Włodzimierz ppor. 56. Wasilewski Jan chor. 57. Wasiljew Walenty ppor. 58. Wasinow Nil por. 59. Wertheim-Wertyński chor. 60. Zaikin Jan ppor.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 61. Załucki Albert 62. Zandrow Wasyl 63. Zoc Aleksy 64. Zon-Mazia Izydor

kpt. chor. por. ppor.

65. Zubkow Piotr 66. Zubow Fiodor 67. Zubrzycki Michał 68. Żyrnow Włodzimierz

por. chor. por. chor.

}zdj"cie¢| grudnia 1944 0242(III Do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. Na nr. Op/1/02071 z dnia 19.XII.1944r. [1944.12.10] W za='czeniu przesy=am 180 podpisanych deklaracji oficerskich. Niepodpisane ]sic# nie podpisane\ deklaracje w liczbie 16, a mianowicie& 1. K=osowski Mieczys=aw chor. 2. Wojtkiewicz Edward –)– 3. Sobol J[zef –)– 4. Przydryga Feliks –)– 5. Lekkodymow Jan ppor. 6. Kaczmarek Ludwik chor. 7. Krzemieniecki J[zef ppor. 8. Harlender Zbigniew –)– 9. Kulpa Micha= –)– 10. Ka=ama/nik J[zef chor. 11. Filipczak Mieczys=aw chor. 12. Szlufik Henryk ppor. 13. Bazarnik Emil chor. 14. Kaplikiewicz Stanis=aw ppor. 15. Szewczyk Stanis=aw ppor. 16. Gerasimowicz Jan chor. Zostan' przes=ane dodatkowo po przybyciu wymienionych oficer[w z delegacji s=u/bowych, szpitali, itp. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 140 T.W. pierwsza, górna linijka wyblakła [ lista oficerów ] którzy złożyli podpisane deklaracje Sztab 1. Ziarkowski Stanisław 2. Królikowski Leonid 3. Mawryn [Mawrin] Mikołaj 4. Jarosiński Bolesław 5. Przegaliński Karol 6. Kuralewicz Jan 7. Dziubanowska Janina 8. Lesisz Piotr 9. Fajkow Bekir 10. Kalinowski Jan 11. Kowalski Paweł 12. Kaczyński Maksymilian 13. Mankowski Ludwik 14. Olecki Władysław 15. Zawiasa Jan 16. Niezgoda Władysław

Władysław Józef Wasyl Stefan Władysław Piotr Aleksander Michał Ibrachim Antoni Piotr Mar[celi]. Stanisław Józef Józef Jan

płk. mjr. kpt. kpt. ppor. ppor. chor. chor. mjr. ppor. chor. chor. por. chor. chor. chor.

Pol. Wych. }Polityczno-Wychowawczy| 17. Sumerowski Marian s. [Marii, nie wykaz.] por. 18. Herer (sic!, Herrer) Wiktor Michał ppor. 19. Kubiatowicz Lucjan Konstanty ppor. 20. Zubrzycki Jerzy Albin ppor. 21. Pawluk Jan Zachariasz chor. 22. Przybyłowski Roman, ps. Olszański Roman chor. 23. Jastrzębski Mieczysław s. P. chor. [Piotr, Paweł?] 24. Lazuch Daniel Józef ppor. 25. Lebeda Jan Antoni chor. 26. Dziadosz Zdzisław Tomasz chor. 27. Cimosiewicz Marian Wincenty ppor. 28. Korniak Eugeniusz Karol chor. 29. Mierzejewski Edward Stefan chor. 30. Milewski Juliusz [?, nie wykaz.] chor. 31. Karczewski Jan Michał chor. 32. Komarowski Anastazy Antoniego chor. 33. Wertheim-Wertyński Mieczysław s. [Ed.] chor. 34. Cieślak Zygmunt Walenty chor. 35. Pierzynowski Wacław [?, nie wykaz.] ppor. Kompania +'czno>ci 36. Jemielin Arkadiusz Paweł 37. Skorecki Kazimierz Julian 38. Krugliński Michał Antoni

kpt. chor. chor.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Kompania Saper[w 39. Panow Wasyl Paweł 40. Junakowski Jan Stefan 41. Ulianow Eugeniusz Afanazy 42. Jegorow Sergiusz Ignacy 43. Gęborys Jan Łukasz 44. Miszczenko Szymon Jan

por. por. chor. ppor. chor. por.

Kompania R.P.P. }rusznic p-panc.| 45. Iwanow Andrzej Jan por. 46. Łapicz Wiktor Antoni chor. 47. Śliwiński Bronisław Władysław chor. 48. Rysz Jan Jakub chor. 49. Wierzbicki Jan Franciszek chor. Baon Szkolny 50. Zozuliński Józef 51. Zon-Mazia Izydor 52. Czerepow Mikołaj 53. Jarząbek Szymon 54. Brzeziński Józef 55. Jagiełło Konstanty 56. Dawidiuk Michał 57. Hamada Gustaw 58. Fikow Tadeusz 59. Czubryt Józef 60. Krawczuk Władysław

Józef Łazarz Jan Samuel Leopold Filip Michał Józef Marek Antoni Marcin

I Baon Strzelecki 61. Załucki Albert 62. Antosz Franciszek 63. Owczarczyk Jan 64. Tymkiewicz Bolesław 65. Walusz Marian 66. Kijowski Aleksander 67. Kielay Czesław 68. Tarnawski Jan 69. Łatkowski Zygmunt 70. Borowlow Mikołaj 71. Rensz Czesław 72. Prokowski Franciszek 73. Puszkar Eugeniusz

Aleksander kpt. Stanisław por. Wawrzyniec ppor. [? nie wykaz.] chor. s. Bartłomiej ppor. Władysław ppor. Edward chor. Antoniego por. [? nie wykaz.] chor. Włodzimierz kpt. [?, nie wykaz.] chor. s. Marcin chor. s. Stanisław chor.

mjr. ppor. por. chor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor. ppor.

II Baon Strzelecki 74. Iwanowski Ludwik Kazimierz por. 75. Adajewski Jan Stefan por. 76. Zgola [także Zgoła] Stanisław s. Jan chor. 77. Gryszczuk Roman [?, nie wykaz.] chor. 78. Rejfur Stefan [?, nie wykaz.] chor. 79. Wajda Bronisław [?, nie wykaz.] chor. 80. Zaikin Jan Grzegorz ppor. 81. Szyk Stanisław [?, nie wykaz.] chor. 82. Miller Chaskiel Rubin chor. 83. Lipski Władysław [?, nie wykaz.] chor. 84. Nowiński Leon [?, nie wykaz.] chor. 85. Charuk Jan [?, nie wykaz.] chor. 86. Ciechan Stanisław Antoni ppor. 87. Czeczko Ryszard [?, nie wykaz.] chor. 88. Wasilewski Jan Jan chor. 89. Rożek Mieczysław [?, nie wykaz.] chor. 90. Stacherski Juliusz Eugeniusz chor. 91. Pękała Eugeniusz Władysław chor. III Baon Strzelecki 92. Nowikow Aleksander 93. Jankowski Franciszek 94. Idow Michał 95. Michałowski Tadeusz 96. Grzebień Zygmunt 97. Bieszynow Jan 98. Sołtysik Kazimierz 99. Świtalski Bronisław 100. Rybiec Tadeusz 101. Kasiewicz Jerzy 102. Piekarski Jan 103. Tare=ko Micha= 104. Weiss Maurycy 105. +apszyn Eugeniusz 106. D'browski Ignacy 107. Rzeszowicz Micha= 108. Rubczy<ski Stanis=aw 109. Bubko Tadeusz

Jan mjr. Bolesław por. Salomon kpt. Ignacy chor. [?, nie wykaz.] chor. Filip ppor. Władysław por. Teofil chor. [?, nie wykaz.] chor. Jakub chor. Nestor ppor. Marcin chor. nie wykaz. –)– Jerzy –)– Antoni –)– nie wykaz. –)– Franciszek –)– Jan –)–


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Baon C.K.M. Aczapowski Jan Zoc Aleksy Lesisz Franciszek Maros Stefan Kucharczuk Konstanty Kionka Stanis=aw Ciosek J[zef Ostrowski Leonard Chorzelewski J[zef Konkiel J[zef Szawlowski Stanis=aw

Miko=aj Antoni Micha= Kacper Miko=aj Feliks Andrzej Stanis=aw Jan Walerian Wiktor

kpt. por. ppor. por. chor. –)– ppor. por. chor. –)– –)–

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.

Baon Mo{dzierzy Pa<czuk Adam Zubkow Piotr Wasinow Ni= Szymul Knonstanty Better Beno Prysia/niuk Aleksander Paliwoda J[zef Herba Stefan Sawicki Alojzy Kondraszow Micha= R[/a<ski Zbigniew Lichaczow W=odzimierz Mickiewicz Jan

Filip Dymitr Tryfon nie wykaz. Jakub Karol Jan Jan Micha= Grzegorz Brunon Anisim Boles=aw

kpt. por. por. chor. chor. ppor. chor. chor. chor. por. chor. ppor. chor.

134. 135. 136. 137. 138.

Baon Rozdzielczy Lipkind Rachmil Milewski Kazimierz Madrowicki Boles=aw Domnin Daniel Pilecki Piotr

+azarz J[zef Ludwik Frot W=adys=aw

kpt. por. ppor. por. ppor.

139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.

Art. Dywizjon Szar=aj Jan Prze=ucki Mieczys=aw Jasiukiewicz Sergiusz Pomaznoj W=odzimierz Ka=ugin Izydor Skorobochatow Ilia Reznikow Aleksander Goldsztajn Bernard Zubrzycki Micha= Lesnoj Miko=aj Wasilew Walenty Konaszewicz Piotr Rajkowicz Jan Zubow Fiodor Tomin W=odzimierz Adamienko Dymitr Mameka Eugeniusz Krawiec Julian Kurochtin Jan Zyrnow W=odzimierz

nie wykaz. Wojciech Jan nie wykaz. Dymitr Grzegorz Wasyl Bernard W=odzimierz Maksym Teodor Jan Maciej Jan Dymitr nie wykaz. Wasyl Maksym Jakub Ludwik

kpt. por. por. chor. chor. por. chor. ppor. ppor. chor. ppor. kpt. ppor. chor. chor. por. chor. ppor. chor. –)–

159. 160. 161. 162. 163.

Art. Zaopatrzenie Krasowski Maksymilian Fiodorow Micha= Proczek Piotr Rudzki Edward Forgacz Jan

Konstanty Tymoteusz Leon Dionizy Wincenty

por. chor. ppor. chor. ppor.

164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171.

Lekarze Protasow Leon Jur=owska Natalia Borochow Miko=aj Muchanow Borys Zandarow Wasyl Ignatow Micha= Kunica Aleksander Ba<kowski W=adys=aw

Jakub Borys Piotr Mieczys=aw Micha= Wasyl Miko=aj nie wykaz.

por. por. kpt. chor. chor. ppor. ppor. por.

nie wykaz.

kpt.

J[zef Aleksy Feliks Aleksy Szczepan nie wykaz. Heronim nie wykaz.

ppor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor. ppor.

Duszpasterstwo 172. Talarek Stanis=aw 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

Kompania Karna Osi<ski Andrzej Nowicki Jan G'sior Stanis=aw Tomczuk Micha= Gerasimow Genadij Samouk Roman Cudnoch Stanis=aw Baczun Franciszek

(-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 139 T.W.

Spis imienny oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty którym zostały wykonane karty kontrolne i legitymacje, lecz ze względu na brak fotografii nie zostały doręczone.

1. Krasowski Stanisław, s. Jana mjr. 2. Krasowski Maksymilian, s. Dymitra por. 3. Olęcki Władysław, s. Józefa chor. 4. Zawiasa Jan, s. Józefa chor. 5. Niezgoda Władysław, s. Jana chor. 6. Bartoszewski Eugeniusz, s. Franciszka chor. 7. Junakowski Jan, s. Stefana kpt. 8. Ulianow Eugeniusz, s. Afanazego < gr. Athanasios ppor. 9. Jegorow Sergiusz, s. Ignacego ppor. 10. Glanko Iwan, s. Pawła ppor. 11. Kłosowski Mieczysław, s. Marcelego chor. 12. Mikucewicz Aleksander, s. Bolesława ppor. 13. Zgola [Zgoła] Stanisław, s. Jana por. 14. Sorokulski Józef, s. Floriana ppor. 15. Bratkowski Czesław, s. Antoniego ppor. 16. Abucewicz Kazimierz, s. Józefa ppor. 17. Krzemieniecki Józef, s. Macieja por. 18. Wajda Bronisław, s. Antoniego chor. 19. Hamada Gustaw, s. Józefa por. 20. Grzebień Zygmunt, s. Józefa chor. 21. Lepieszko Józef, s. Feliksa ppor. 22. Nowiński Leopold, s. Kazimierza ppor. 23. Barancewicz Józef, s. Antoniego ppor. 24. Hankiewicz Jan, s. Jana ppor. 25. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego chor. 26. Aczapowski Jan, s. Mikołaja kpt. 27. Sewaściukiewicz Władysł., s. Jana ppor. 28. Sorokowik Konstanty, s. Józefa ppor. 29. Prokowski Franciszek, s. Marcina ppor. 30. Pomaznoj Włodzim., s. Grzegorza ppor. 31. Tomin Włodzimierz, s. Dymitra chor. 32. Sazarow Fiodor, s. Jana Fiodor < gr. Theodoros ppor. 33. Zubow Fiodor, s. Jana ppor. 34. Konaszewicz Piotr, s. Jana kpt. 35. Wieloszewski Włodz., s. Konstantego ppor. 36. Krawiec Julian, s. Maksyma por. 37. Fiodorow Michał, s. Tymoteusza ppor. 38. Jurłowska Natalia, c. Borysa por. 39. Protasow Leon s. Jakuba kpt. 40. Bąkowski Władysław, s. Fryderyka por. 41. Gołubienko Ludmiła, c. Władysława ppor. 42. Weinsztajn Dawid, s. Michała chor. 43. Adamienko Dymitr, s. Jana Dymitr < gr. Dimitrios por. podpisali; dowódca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Pańczuk, mjr. bez daty, lecz chyba lato 1945, Królikowskiego Leonida, mjra, już nie było.

Spis kart kontrolnych przekazanych do Oddziału Personalnego po uzupełnieniu brakujących szczegułów [sic!] wystukał, prawidłowo, szczegółów, po czym “poprawił” na szczegułów. 44. Talarek Stanisław, s. Jana kpt. 45. Żyrnow Włodzimierz, s. Michała ppor. 46. Zoc Aleksy s. Antoniego por. 47. Zandrow Wasyl, s. Michała ppor. 48. Pierzynowski Wacław, s. Ludwika ppor. 49. Panow Wasyl, s. Pawła kpt. 50. Nowikow Aleksander, s. Jana mjr. 51. Mameka Eugeniusz, s. Bazylego ppor. 52. Lekkodimow Jan, s. Mikołaja ppor. [pisany też Lekkodymow, Lechkodymow] 53. Lesnoj Mikołaj, s. Maksyma ppor. 54. Kulczyński Zygmunt, s. Władysława por. 55. Fajkow Bekir, s. Ibrachima mjr. 56. Dziadosz Zdzisław, s. Tomasza chor. 57. Cieślak Zygmunt, s. Walentego ppor. 58. Beda Franciszek, s. Ignacego ppor. podpisał; szef sztabu /-/ Pańczuk, mjr.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Dodatkowy spis imienny oficerów którym zostały wydane legitymacje 59. Bartoszewski Euzebiusz. s. Franc. chor. 60. Glanko Iwan, s. Pawła ppor. 61. Aczapowski Jan, s. Mikołaja kpt. 62. Protasow Leonid, s. Jakuba kpt. 63. Jegorow Sergiusz, s. Ignacego ppor. 64. Siennicki Witalis, s. Piotra chor. 65. Klimeński Mieczysław, s. Miecz. chor. 66. Krasowski Stanisław, s. Jana mjr 67. Barancewicz Józef, s. Antoniego ppor. 68. Olecki [Olęcki] Wład. s. Józefa chor. 69. Kionka Stanisław, s. Feliksa chor. 70. Fiodorow Michał, s. Tymoteusza < gr. Timotheos ppor. 71. Krasowski Maksymilian, s. Dymitra por. 72. Junakowski Jan, s. Stefana kpt. 73. Weinsztein Dawid, s. Michała chor. 74. Mikucewicz Aleksander, s. Bolesł. ppor. 75. Zawiasa Jan, s. Józefa chor. 76. Wajda Bronisław, s. Antoniego chor. 77. Krawiec Uljan [Julian], s. Maskyma por. Lista oficerów na [dla] których przesłano arkusze ewidencji personalnej 1. Lesisz Piotr, s. Michała ppor. 2. Beda Franciszek, s. Ignacego ppor. 3. Przegaliński Karol, s. Władysława ppor. 4. Mączyński Jan, s. Jana chor. 5. Kasiewicz Jerzy, s. Jakuba ppor. 6. Czubryt Józef, s. Antoniego ppor. 7. Lapszyn Eugeniusz, s. Jerzego chor. 8. Krawczyk Władysław, s. Marcina ppor. 9. Dawidiuk Michał, s. Michała ppor. 10. Cygler Jan, s. Ignacego chor. 11. Celej Stanisław, s. Szymona chor. 12. Góra Józef, s. Marcina chor. 13. Herman Stanisław, s. Leonarda chor. 14. Kulesza Jan, s. Bazylego chor. 15. Bartoszewski Euzebiusz, s, Franciszka chor. 16. Kaczorowski Józef, s. Jana chor. 17. Cieśliński Zygmunt, s. Łukasza chor. 18. Guziejko Mieczysław, s. Edwarda ppor. 19. Krugliński Michał, s. Antoniego ppor. 20. Dekundy Jan, s. Stanisława chor. 21. Wierzbicki Jan, s. Franciszka chor. 22. Kozieł Józef, s. Marcina chor. 23. Rożek Mieczysław, s. Leona chor. 24. Zgoła Stanisław, s. Jana ppor. [pisany także Zgola] 25. Abucewicz Stanisław, s. Józefa ppor. 26. Piatczyc Zygmunt, s. Franciszka chor. 27. Sorokulski Józef, s. Floriana ppor. 28. Krzemieniecki Józef [s. nie wykaz.] ppor. 29. Przybyła Władysław, s. Jana ppor. 30. Wojdyło Wiktor, s. Witolda ppor. [pisany też Wojdyłło] 31. Wajda Bronisław, s. Antoniego chor. 32. Charuk Jan, s. Mikołaja chor. 33. Pękała Eugeniusz, s. Władysława chor. 34. Sołtysik Kazimierz, s. Władysława por. 35. Bratkowski Czesław, s. Antoniego ppor. 36. Lesisz Franciszek, s. Michała ppor. 37. Chochla Leon, s. Jana chor. 38. Kijonka Stanisław, s. Feliksa chor. [pisany także Kijonko] 39. Sewaściukiewicz Władysław, s. Jana ppor. 40. Gryczan Zygmunt, s. Jana ppor. 41. Szawłowski Stanisław, s. Wiktora ppor. 42. Konkiel Józef, s. Waleriana chor. 43. Mikucewicz Aleksander, s. Bolesława ppor. 44. Puszkar Eugeniusz, s. Stanisława chor. 45. Tobiasz Jan, s. Franciszka chor. 46. Widelski Julian, s. Stanisława ppor. 47. Drozd Jan, s. Antoniego ppor. 48. Matejko Henryk, s. Stanisława ppor. 49. Radomski Antoni, s. Michała chor. 50. Wojtkiewicz Edward, s. Jana ppor. 51. Gąsior Stanisław, s. Feliksa por. 52. Antosz Franciszek, s. Stanisława por. 53. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyna ppor. 54. Latkowski Zbigniew, s. Michała chor. 55. Ptasiński Henryk, s. Franciszka ppor. 56. Brzyski Antoni, s. Wojciecha ppor. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

57. Kijowski Aleksander, s. Władysława 58. Różański Zbigniew, s. Brunona 59. Herasim Michał, s. Józefa 60. Rzeźnik Stanisław, s. Andrzeja 61. Jankowski Kazimierz, s. Kazimierza 62. Sorokowik Konstanty, s. Józefa 63. Szymul Konstanty, s. Jana 64. Malik Jan, s. Andrzeja 65. Szymański Stanisław, s. Kazimierza 66. [wykreślony] Dańczak Stanisł. s. Michała 67. Nowiński Leopold, s. Kazimierza 68. Barancewicz Józef, s. Antoniego 69. Kilarski Józef, s. Albina 70. Łapiński Józef, s. Władysława 71. Lepieszko Józef, s. Feliksa 72. Grzebień Zygmunt, s. Józefa 73. Jankowski Franciszek, s. Bolesława 74. Hamada Gustaw, s. Józefa 75. Bodecki Bronisław, s. Alojzego 76. Kosztyła Kazimierz, s. Ignacego 77. Bupko Tadeusz, s. Jana 78. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego 79. Rukszta Mieczysław, s. Jakuba 80. Piekarski Jan, s. Nestora 81. Chankiewicz Jan, s. Jana 82. Ryń Wacław, s. Stanisława 83. Forgacz Jan, s. Wincentego

por. ppor. chor. ppor. ppor. ppor. chor. chor. chor. ppor. ppor. ppor. ppor. chor. ppor. chor. por. ppor. ppor. chor. chor. chor. ppor. por. ppor. ppor. ppor.

Spis oficerów naktórych [dla których] przesłano tylko charakterystyki 1. Chorzelewski Józef 2. Latkowski Zygmunt 3. Kłosowski Mieczysław 4. Sobol Józef 5. Cudnoch Stanisław podpisał; d-ca pułku /-/ Karpowicz szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. bez daty i kto wykonał, po dniu 17 kwietnia 1945.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Pismo adresowane: Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty W załączeniu przesyłam kartotekę ewidencyjną niżej wymienionych oficerów, którzy zostali przydzieleni do 3 Zap. Pułku Piech. rozkazem Pers. 1 Armii nr 0126 z dn. 8.4.1945 r. [1945.04.08] celem dokładnego wypełnienia wszystkich rubryk i zwrócenia do Oddziału Pers. Armii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.6.1945 r. [1945.06.01] 1. Szostakiewicz Władysław chor. 2. Gudziejko Mieczysław ppor. 3. Mandryk Paweł ppor. 4. Widelski Julian ppor. 5. Abucewicz Kazimierz ppor. 6. Sewaściukiewicz Wład. ppor. 7. Mierzejewski Stefan chor. 8. Rzeźnik Stanisław ppor. 9. Mikucewicz Aleksander ppor. 10. Drozd Jan ppor. 11. Brzyski Antoni ppor. 12. Matejko Henryk ppor. 13. Serokulski Józef ppor. 14. Piatczyc Zygmunt chor. 15. Bratkowski Czesław ppor. 16. Wojdyłło Wiktor ppor. 17. Przybyło Władysław ppor. 18. Dańczyk Stanisław ppor. [pisany też Dańczak] 19. Lepieszko Józef ppor. 20. Łapiński Józef chor. 21. Kilarski Józef ppor. 22. Parancewicz Józef ppor. 23. Rukszta Mieczysław ppor. 24. Mankiewicz Jan ppor. 25. Ryn Wacław ppor. 26. Bodecki Bronisław ppor. 27. Kosztyło Kazimierz ppor. 28. Gryczan Zygmunt ppor. 29. Czarny Władysław ppor. 30. Harasim Michał ppor. 31. Herman Stanisław chor. 32. Red Władysław ppor. 33. Dekundy Jan ppor. Zał. 33 szt. kartotek dla adresata podpisali: szef Oddziału Personalnego /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wykonał: Wisz, ppor., 23.5.1945 r. [1945.05.23] ręcznie: Odpowiedź 0306/III, 29.05.45 [1945.05.29] Alfebetyczny spis oficerów z oznaczeniem stopni wojskowych w korpusie wojsk Inżynieryjnych/saperskich kapitanowie 1. Junakowski Jan, s. Stefana kpt. 1911 d-ca komp. saperów 2. Panow Wasyl, s. Pawła kpt. 1916 szef służby inżynierii podporucznicy 3. Glenko Jan, s. Pawła ppor. 1915 d-ca plut. saperów komp. saperów 4. Jegorow Sergiusz, s. Ignacego ppor. 1903 d-ca plut. saperów 5. Ulianow Eugeniusz, s. Afanazego ppor. 1916 d-ca plut. szkolnego komp. saperów

6. Kopaczewski Jan, s. Michała ppor. 1919 7. Lezuch Daniel, s. Józefa ppor. 1909 8. Łojewski Jan, s. Jana ppor. 1921 9. __czypowski Wacław, s. Ludwika ppor. 1921 chorążowie 10. Buczyński Marian, s. Zygmunta chor. 1923 11. Cieślak Zygmunt, s. Walentego chor. 1909 12. _gorzański Wawrzyn, s. Marcina chor. 1900 13. Dziadosz Zdzisław, s. Tomasza chor. 1925 14. __czyk Tadeusz, s. Władysława chor. 1919 15. Gulczyński Mieczysł., s. Antoniego chor. 1925 16. Kapusta Jan, s. Józefa chor. 1925 17. Lachowiecki Stanisław, s. Franc. chor. 1919 18. Lubliński Jakub, s. Izydora chor. 1925 19. Łabędź Jan, s. Antoniego chor. 1921 20. Masłowski Władysław, s. Jana chor. 1912 21. Mierzejewski Edward, s. Stefana chor. 1911 22. Milewski Juliusz, s. Hipolita chor. 1926 23. Pawełczyk Antoni, s. Antoniego chor. 1910 24. Porowski Wacław, s. Jakuba chor. 1907 25. Samołuk Roman, s. Józefa chor. 1921 [Samouk < sam się uczył] 26. Siennicki Witalis, s. Piotra chor. 1916 27. Skraba Stanisław, s. Franciszka chor. 1909 28. Trela Józef, s. Łukasza chor. 1897 29. Trębecki Emil, s. Michała chor. 1904 30. Wertheim-Wertyński Mieczysław chor. 1910 s. Edwarda 31. Zieliński Waldemar, s. Aleksandra chor 1921 podpisali; d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski

z-ca d-cy 1 baonu z-ca d-cy 1 komp. z-ca d-cy 2 komp. z-ca d-cy baonu moździerzy z-ca d-cy 3 komp. z-ca d-cy komp. rusznic p-panc. z-ca d-cy komp. saperów z-ca d-cy komp. baonu moździerzy z-ca d-cy 7 komp. 3-go baonu z-ca d-cy bat, szkoln. artylerii dyonu z-ca d-cy komp. fizyl. 2-go baonu z-ca d-cy komp. 3-go baonu z-ca d-cy komp. baonu moźdz. 82 mm z-ca d-cy 2-go baonu z-ca d-cy 3 baonu z-ca d-cy baonu c.k.m. z-ca d-cy 1-szej komp. baonu c.k.m. z-ca d-cy komp. fizyl. 3 baonu z-ca d-cy 5-tej komp. 2-go baonu nauczyciel z-ca d-cy bat. 45 mm dyonu artylerii z-ca d-cy 9-tej komp. 3-go baonu z-ca d-cy bat. 76 mm p.a. dyonu artylerii z-ca d-cy 6-tej komp. 2-go baonu z-ca d-cy komp. łączności z-ca d-cy 2-giej komp. baonu c.k.m.

Alfebetyczny spis oficerów z oznaczeniem stopni wojskowych w korpusie oficerów polit.-wychowawczych [w spisie, z Armii Czerwonej przybyło dwóch: 1. Cimoszewicz Marian, s. Wincentego, 2. Wertheim-Wertyński Mieczysław, s. Edwarda, pozostali z Armii Polskiej] kapitanowie 1. Sumerowski Marian s. Marii kpt. 1905

z-ca d-cy pułku d/s polit.-wych.

porucznicy 2. Kubiatowicz Lucjan, s. Konstantego por. 1916 3. Marciniak Jan Tedeusz, s. Anton. por. 1912

lekarz pułku z-ca d-cy 1 komp. baonu szkolnego

podporucznicy 4. Cimosiewicz Marian, s. Wincentego ppor. 1915 5. Gałczyński Rajmund, s. Emanuela ppor. 1916

z-ca d-cy baonu szkolnego z-ca d-cy batalionu 122 mm moździerzy

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Spis oficerów do wypełnienia kart ewidencyjno-alfabetycznych [ewidencyjno-alfabetycznych... jak sok gruszkowo-zimny; są to dwa odrębne aspekty; karty ewidencyjne w kolejności alfabetycznej, J.D.] 1. Lipkin Rachmid [pisany też Lipkind, Libkind, Rachmael, Rachmil] 2. Ostrowski Józef 3. Szuflik Henryk 4. Weiss Maurycy 5. Gerasimowicz Jan 6. Rucki Romuald 7. Kałamarznik Jerzy [Kałamażnik] 8. Kaplikiewicz Stanisław 9. Kurniewicz Jan 10. Walusz Marian 11. Beborysa Jan [Beborys] 12. Śliwiński Bronisław 13. Rysza Jan [Rysz] = staropol. ryś 14. Wierzbicki Jan 15. Pawlik Jan 16. Cudnocha Stanisław [Cudnoch] 17. Ciechana Stanisław [Ciechan] 18. Krawczuk Władysław 19. Owczarczyk Jan 20. Tymkiewicz Bolesław 21. Radomski Adam

kpt. por. ppor. chor. chor. chor. chor. por. ppor. ppor. chor chor. chor. chor. chor. chor. ppor. ppor. ppor. chor. sierż.

22. Burko/Butko Tadeusz 23. Szymula Konstanty [Szymul] 24. Kunigło Michał 25. Kłosowski Mieczysław 26. Kelay Czesław 27. Łatkowski Zygmunt 28. Łatkowski Zbigniew 29. Rensza Czesław [Rensz] 30. Prokowski Franciszek 31. Gryszczuk Roman 32. Rejfura Stefan [Rejfur] 33. Szyk Stanisław 34. Lipski Władysław 35. Charuka Jan [Charuk] 36. Czeczko Ryszard 37. Różka Mieczysław 38. Łapszyl Eugeniusz 39. Rybieca Tadeusz [Rybiec] 40. Pękała Eugeniusz 41. Grzebienia Zygmunt [Grzebnień] 42. Stacherski Juliusz 43. Kasiewicz Jerzy

chor. chor. ppor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor.

Dokument nie podpisany i bez daty, pochodzący – najwyraźniej – z kancelarii sztabu pułku, i pisany przez międzynarodowca, tj. przybysza z Wojskiem Polskim, sądząc po licznych, prostych błędach w języku polskim. Pismo Zarządu Polityczno-Wychowawczego, wydziału Personalnego, nr. 0214 z dnia 22 listopada 1944 [1944.11.22], w miejscu postoju [Wola Karczewska] Do Zastępcy Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty d/s. polit.-wych. Proszę o nadesłanie ankiet i życiorysów wymienionych oficerów politycznowychowawczych. Termin nadesłania 30.11.44 r. [1944.11.30] 1. Dżiurłaj Mikołaj b. st. (?) – ankieta 2. Dziadosz Zdzisław chor. – ankieta i życiorys 3. Jastrzębski Mieczysław ppor. – ankieta i życiorys 4. Łabędź Jan chor. – ankieta i życiorys 5. Śmiałko Teodor sierż. – ankieta i życiorys 6. Gadziński Edward nie wykaz. – ankieta i życiorys 7. Buczyński Karol nie wykaz. – ankieta 8. Karczewski Jan chor. – życiorys 9. Komarowski Anastazy chor. – życiorys 10. Kamerski Stefan ppor. – życiorys 11. Kubiatowicz Lucjan ppor. – życiorys 12. Kubiak Marian plut. pchor. – życiorys 13. Korniak Eugeniusz chor. – życiorys 14. Lachowicz Mieczysław sierż. – życiorys 15. Mierzejewski Edward chor. – życiorys 16. Masłowski Tadeusz kpr. pchor. – życiorys 17. Marciniak Jan kpr. – życiorys 18. Mierzejewski Tadeusz pchor. – życiorys 19. Milewski Juliusz nie wykaz. – życiorys 20. Melman Antonina nie wykaz. – życiorys 21. Olszański Roman chor. – życiorys 22. Samołuk Roman chor. – ankieta popr. Samouk < sam uczył się 23. Trembecki Emil chor. – życiorys 24. Trela Józef st. ogn. – życiorys 25. Wertheim-Wertyński Mieczysław chor. – życiorys podpisał: p.o. szefa Wydziału Personalnego Z.P.W. 1. A.W.P. [Zarządu Polit.-Wych. 1 Armii Wojska Polskiego] /-/ Strasser, kpt. wyk. prac. pers. J.P., nr. 163. ręcznie: Zast. [Zastosować] po sprawdzeniu polit.-wych. Do wykonania. Ziarkowski. 25.11.44 [1944.11.25]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Pismo Zarządu Polityczno-Wychowawczego, wydziału Personalnego, nr. 01347 z dnia 19 czerwca 1945 [1945.06.19]. Do Zastępcy Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty d/s. polit.-wych. Proszę o nadesłanie do dnia 10 lipca 1945 r. [1945.07.10] fotografie (sic!) wszystkich podoficerów polityczno-wychowawczych Pułku, oraz życiorysy niżej wymienionych oficerów. 1. Buczyński Karol chor. 8. Lubliński Jakub chor. 2. Dobrzyński Wawrzyn chor. 9. Lachowiecki Stanisław chor. 3. Dzierzek Tadeusz chor. 10. Pawelczyk Antoni chor. 4. Gulczyński Mieczysław chor. 11. Sienicki Witalis chor. (ręcznie: wzięty przez informację) (ręcznie: podróż służbowa) 5. Hełczyński Rajmund ppor. 12. Skraba Stanisław chor. 6. Kuszak Franciszek chor. 13. Zieliński Waldemar chor. 7. Lezuch Daniel ppor. podpisał: szef Wydziału Personalnego Z.P.W. 1 A.W.P. /-/ Subicz, mjr. zarejestrowano 26.06.1945 [1945.06.26, nr. 01194 ręcznie: Wykonano, 6.07.45 [1945.07.06], nieczyt. podpis, ppor. Spis imienny oficerów przybyłych w dniu 1.IV.1945r. [1945.04.01] z uzupełnieniem z 4-go Zapas. Pułku Piech. do 3-go Zapas. P. Piech. 1. Czapliński Stanisław ppor. 32. Kochane Eryk 2. Matejko Henryk j.w. 33. Katarzyński Mieczysław 3. Mierzejewski Stefan chor. 34. Szostakiewicz Władysław 4. Siewaściukiewicz Wład. ppor. 35. Małko Leon 5. Gryczan Zygmunt j.w. 36. Piatczyc Zygmunt 6. Worony Zygmunt j.w. 37. Światek Kazimierz 7. Więckiewicz Eugeniusz j.w. 38. Dańczak Stanisław 8. Widelski Julian j.w. 39. Brzyski Antoni 9. Herman Stanisław j.w. 40. Ptaszyński Henryk 10. Dekundy Jan j.w. 41. Przybiła Władysław 11. Sawicki Czesław j.w. (sic, właściwie: Przybyło) 12. Sawczuk Roman j.w. 42. Dziemidowicz Stanisław 13. Kilarski Józef j.w. 43. Harasim Michał 14. Bratkowski Czesław j.w. 44. Nieroda Stanisław 15. Sawicki Mieczysław chor. 45. Przeorski Władysław 16. Wielski Tadeusz j.w. 46. Ferderber Stanisław 17. Atnowicz Kazimierz ppor. 47. Czerniak Józef 18. Kawczyński Antoni j.w. 48. Rukszta Mieczysław 19. Drozd Jan j.w. 49. Antychowicz Borys 20. Baranowicz Józef j.w. 50. Charytończyk Michał 21. Bujak Henryk j.w. 51. Kosztyła Kazimierz 22. Kułak Stanisław j.w. 52. Sarniak Franciszek 23. Kuźmiński Władysław j.w. 53. Wodejło Wiktor 24. Bodecki Bronisław j.w. 54. Sorokulski Józef 25. Lepienko Józef j.w. 55. Rej Wacław 26. Niewinowski Longin j.w. 56. Krawczun Bronisław 27. Łabędź Henryk j.w. 57. Aleksandrowicz Henryk 28. Głowiński Franciszek j.w. 58. Guziejko Mieczysław 29. Czerny Władysław j.w. 59. Kwoczko Jan 30. Abucewicz Kazimierz j.w. 60. Rzeźnik Stanisław 31. Kondracki Piotr j.w. 61. Marszałkowski Tadeusz

j.w. j.w. j.w. j.w. chor. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. ppor. chor. j.w. j.w. ppor. j.w. j.w. j.w. chor. j.w. j.w. ppor. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Wojsko Polskie 1 Armia Wydz. Polityczno-Wychowawczy Nr. wych. 01347 19 czerwca 1945 Do Zast"pcy Dow[dcy 3 Zap. Pu=ku Piechoty do spraw polit.-wychowawczych Prosz" nades=a: do dnia 10 lipca 1945 r. fotografie wszystkich oficer[w polityczno-wychowawczych oraz /yciorysy ni/ej wymienionych oficer[w. 1. Buczy<ski Karol chor. 2. Dobrzy<ski Wawrzyn –º– 3. Dzierzek Tadeusz –º– 4. Gulczy<ski Mieczys=aw –º– 5. He=czy<ski Rajmund ppor. 6. Kuszak Franciszek chor. 7. Lezuch Daniel ppor. 8. Lubli<ski Jakub chor. 9. Lachowiecki Stanis=aw –º– 10. Pawelczyk Antoni –º– 11. Sienicki Witalis –º– 12. Skraba Stanis=aw –º– 13. Zieli<ski Waldemar –º– (-( Szubicz, mjr., szef Wydzia=u Personalnego Z.P.W. 1 Armii W.P. stempel& Zarejestrowano, Nr 01194, 26.06.1945 }1945.06.26| dopisek atramentem }zdj"cie¢| ____nieczyt., inicja=y Sumerowskiego


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Do Dowódcy Armii Wojska Polskiego Raport Proszę zmienić z korpusu oficerskiego 3-go Zapasowego Pułku Piechoty niżej wymienionych oficerów, którzy nie mogą szkolić szeregowych, a mianowicie: I. Piechota 3-ch dowódców baonów 1. Załucki Albert kpt. d-ca 1-go baonu strzeleckiego 2. Aczapowski Jan kpt. d-ca baonu c.k.m. 3. Domnin Daniel por. p.o. d-cy baonu rozdzielczego 2-ch dowódców kompanii 1. Milewski Kazimierz por. d-ca komp. baonu rozdzielczego 2. Przydryga Feliks chor. p.o. d-cy baonu rozdzielczego 7-miu dowódców plutonów 1. Dąbrowski Zdzisław ppor. d-ca plut. strzeleckiego 2. Bieszanow Jan ppor. d-ca plut. strzeleckiego 3. Feliszak Stanisław chor. d-ca plut. strzeleckiego 4. Kaczmarek Ludwik chor. d-ca plut. strzeleckiego 5. Bazarnik Emil chor. d-ca plut. strzeleckiego 6. Sieniawski Józef chor. d-ca plut. strzeleckiego 7. Gęborys Jan chor. d-ca plut. saperskiego

1-go d-cę art. dyonu 1. Szarłaj Jan 3-ch d-ców baterii 1. Adamienko Dymitr 2. Wasiljew Walenty 3. Krawiec Julian 6-ciu d-ców plutonów 1. Skorobochatow Ilja 2. Goldsztejn Bernard 3. Mameka Eugeniusz 4. Zubow Teodor 5. Tomin Włodzimierz 6. Kaługin Teodor

II. Artyleria kpt.

d-ca artyl. dyonu

por. ppor. ppor.

d-ca baterii artyl. dyonu d-ca baterii artyl. dyonu d-ca baterii artyl. dyonu

por. ppor. chor. chor. chor. chor.

d-ca plutonu d-ca plutonu d-ca plutonu d-ca plutonu d-ca plutonu d-ca plutonu

III. Polit.-Wychowawczy 4-ch d-ców baonów 1. Komarowski Anastazy ppor. z-ca d-cy art. dyonu 2. Łabędź Jan chor. z-ca d-cy 2-go baonu 3. Pierzynowski (imię?) chor. z-ca d-cy baonu moździerzy 4. Mierzejewski Edward chor. z-ca d-cy baonu c.k.m. 3-ch z-ców kompanii, względnie baterii 1. Hełczyński Romuald ppor. z-ca d-cy baterii 2. Lachowicz Mieczysław chor. z-ca d-cy 3-ciej komp. fizyl. 3. Leżuch Daniel ppor. z-ca d-cy 1-szej kompanii IV. [w Kwatermistrzostwie, J.D.] Jako źle pracujących i niezdolnych do wykonywania swoich zadań 1. Mańkowski Ludwik por. oficer mundurowy 2. Raczyński Maksymilian chor. płatnik V. Łącznie z przedstawionymi oficerami do zamiany [zdjęcie]¢ będzie: a) w piechocie d-ców baonów strzel. 3 d-ców kompanii 4 d-ców plutonów 7 (37 w oryginale dokumentu) b) w artylerii d-ców artyl. dyonu 1 d-ców baterii 3 d-ców plutonów artyl. 6 c) polityczno-wychowawczych z-ców d-cy baonów 4 z-ców d-cy komp. i baterii 3 (14 w oryginale dokumentu) d) w kwatermistrzostwie płatnik 1 oficer mundurowy 1 podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. z-ca d-cy pułku d/s polit.-wych. /-/ Sumerowski kpt. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 195. T.W. “Nosił wilk razy kilka – ponieśli i wilka”, pewien rodzaj, bo chciał wymienić wielu – jego wymienił Główny Zarząd Polit.-Wychowawczy 1 A.W.P.

Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty 1. Adajewski Jan por. 2. Iwanow Andrzej –)– 3. Iwanowski Ludwik –)– 4. Jankowski Jan –)– 5. Miszczenko Szymon –)– 6. Panow Wasyl –)– 7. Zubkow Piotr –)– 8. Gerasimow Genadij –)– 9. Hamada Fustaw –)– 10. Lechkodymow Jan –)– 11. Piekarski Jan –)– 12. Prysia/niuk Aleksander –)– 13. Zaikin Jan –)– 14. Better Beno –)– 15. Hiller Chaskiel –)– 16. Konkiel J[zef –)– 17. Kucharczuk Konstanty –)– 18. Nowi<ski Leopold –)– 19. +apicz Wiktor –)– 20. R[/a<ski Zbigniew –)– 21. Sawicki Alojzy –)– 22. Ulianow Eugeniusz –)– 23. Wasilewski Jan –)– Porucznikowi Miszczenkowi i podporucznikom Gerasimowi Hamadowi i Piekarskiemu do czasu naznaczenia na wy/sze stanowisko kolejny stopie< oficerski nadany by: nie mo/e. W pozosta=ych wnioskach wyszczeg[lnione usterki, szczeg. dotycz'ce numer[w rozkaz[w i dat. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddz. Pers. 1-szej AWP (-( Tatarzy<ski mjr., szef 2-go Oddz. Pers. wyk. Skuratowicz, kpt. 2.12.44r. }1944.12.02| dwa dopiski, piewrwszy dopisek& 1. Do rozkazu oficerskiego, za niedba=e wykonanie zadania po zape=nieniu wniosk[w awansowych – 3-go pomocnika szefa sztabu por. Milewskiemu og=aszam nagany ]sic# nagan", z=e formy gramatyczne& je/eli pomocnika szefa sztabu to Milewskiego, je/eli pomocnikowi to Milewskiemu; znaczy cz=ek uczony w j"zyku polskim, lecz nadal niedouczony – mi"dzynarodowiec znaczy si"\. 2. Szefowi Sztabu, Awansowe wnioski poprawi:. Ziarkowski, 9.12.44 |1944.12.09| drugi dopisek& za=. 87. przyj'=em, 9.XII.44 nieczyt. ppor. }KPrzegali<skiego$| 1944.12.09 Wykaz oficerów przybyłych z 4-go Zapasowego Pułku Piechoty, i skierowanych do dyspozycji płk. Siebieżki: 1. Czapliński Stanisław, s. Jana 1920 2. Worony Zygmunt, s. Konstantego 1923 3. Więckowicz Eugeniusz, s. Józefa 1924 4. Sawicki Czesław, s. Romana 1925 5. Sawczuk Roman, s. Piotra 1921 6. Sawicki Mieczysław, s. Zygmunta 1924 7. Melski Tadeusz, s. Jana 1921 8. Antowicz Kazimierz, s. nie wykaz. ? 9. Kawczyński Antoni, s. Antoniego 1921 10. Bujak Henryk, s. Stanisława 1924 11. Kułak Stanisław, s. Mikołaja 1923 12. Kuźmiński Władysław, s. niewykaz. ? 13. Niewinowski Longin, s. Leopolda 1925 14. Łabędź Henryk, s. Franciszka 1924 15. Głowiński Franciszek, s. Feliksa 1919 16. Koniracki Piotr, s. Edwarda 1921 17. Kochane Henryk, s. nie wykaz. ? 18. Katarzyński Mieczysław, s. ? ? 19. Małko Leon, s. Grzegorza 1924 20. Świątek Kazimierz, s. Stanisława 1923 21. Nierada Stanisław, s. Jana 1920 22. Dziomidowicz Stanisław, s. Jana 1923 23. Przeworski Władysław, s. Michała 1924 24. Ferderber Stanisław, s. Mojżesza 1914 25. Czerniak Józef, s. Wojciecha 1920 26. Antychowicz Borys, s. Jerzego 1923 27. Charytończyk Michał, s. Teodora 1926 28. Sarniak Franciszek, s. Walentego 1911 29. Krawczun Bronisław, s. Izydora 1920 30. Aleksandrowicz Henryk, s. Bolesława 1923 31. Kwoczko Jan, s. Stanisława 1922 32. Marszałkowski Tadeusz, s. Wład. 1920

ppor. j.w. j.w. chor. j.w. j.w. j.w. ppor. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. chor. j.w. j.w. ppor. chor. ppor. j.w. j.w. chor. j.w. ppor. j.w. j.w. j.w.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 33. Stańczuk Tadeusz, s. Mikołaja 34. Kowalczuk-Kochanowski Zenon s. Jana 35. Januszkiewicz Stanisław, s. Bron. 36. Kwieciński Władysław, s. Adolfa podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. m.p. 5.IV.1945r. [1945.04.05]

1921 1922 1925 1925

j.w. j.w. j.w.

Spis imienny odstałych od swoich jednostek 1. Kaszkow Zbigniew, s. Piotra 1922 ppor. 2. Jaron Bolesław, s. Antoniego 1923 kpr. 3. Szafran Zbigniew, s. Rudolfa 1926 kpr. 4. Dorota Stefan, s. Michała 1922 kpr. 5. Turowski Józef, s. Piotra 1914 szer. 6. Pala Alojzy, s. Alojzego 1923 kpr. 7. Cieśnielewski Czesław, s. Jana 1924 szer. 8. Animucki Grzegorz, s. Stefana 1928 plut. 9. Lewandowska Eugenia, c. Dyonizego 1926 szer. 10. Niedzielski Władysław, s. Józefa 1915 kpr. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. m.p. 21.IV.1945r. [1945.04.21] Do Oddziału Personalnego 1-szej Armii W.P. [w odpowiedzi] Na pismo nr. OP/2/02228 z dnia 25.05.1945 r. [1945.05.25| przesyłam wypełnione kartoteki ewidencyjne na niżej wymienionych oficerów którzy zostali przydzieleni do 3-go zapas. pułku piechoty rozkazem personalnym 1 Armii W.P. nr 0126, z dn. 8.4.1945r. [1945.04.08], a mianowicie: Lp. Nazwisko i imię Stopień 1. Guziejko Mieczysław ppor. 2. Widelski Juliusz j.w. 3. Abucewicz Kazimierz j.w. 4. Sewaściukiewicz Władysław j.w. 5. Rzeźnik Stanisław j.w. 6. Mikucewicz Aleksander j.w. 7. Drozd Jan j.w. 8. Brzyski Antoni j.w. 9. Matejko Henryk j.w. 10. Sorokulski Józef j.w. 11. Piatczyc Zygmunt chor. 12. Bratkowski Czesław ppor. 13. Wojdyłło Wiktor j.w. 14. Przybyło Władysław j.w. 15. Dańczak Stanisław j.w. 16. Lepieszko Józef j.w. 17. Łapiński Józef chor. 18. Kilarski Józef ppor. 19. Barancewicz Józef j.w. 20. Rukszta Mieczysław j.w. 21. Chankiewicz Jan j.w. 22. Ryń Wacław j.w. 23. Bodecki Bronisław j.w. 24. Kosztyło Kazimierz j.w. 25. Gryczan Zygmunt j.w. 26. Czerny Władysław j.w. 27. Harasim Michał j.w. 28. Herman Stanisław chor. 29. Beda Stanisław ppor. 30. Dekundy Jan j.w. 31. Ptasiński Henryk j.w. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Przegaliński, ppor., T.W. nr. 328 Kazimiera Dziubanowska naniosła nr. 0306/II, 29.V.45r. [1945.05.29]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Pismo: Do Sztabu Wojska Polskiego, Oddział Personalny. wyciąg [odpowiedź] Na pismo nr Op./1/02172, z dn. 23.XII.1944 [1944.12.23] Melduję że w dniu 22 b.m [bieżącego miesiąca, tj. 1944.12.22] szef Sztabu wstrzymał wyjazd pomocnika swego dla spraw ewidencyjnych w celu wykonania przez tegoż pilnych spraw i meldunków. W związku z powyższym, ppor. Przegaliński wyjechał do Sztabu Armii Oddz. Personalnego z miejsca postoju pułku dopiero o godz 18.00, zamiast o 7.00 rano, 22.XII. r.b. [roku bieżącego, 1944] Odnośnie przyjęcia do pułku niżej wymienionych oficerów, komunikuję: Lp. Nazwisko i imię, syn Stop. Przybył 1. Komorowski Anastazy, s. Antoniego chor. 1944.11.17 ze szkoły w Kiw. 2. Dubiński Kazimierz, s. Oktawiana chor. 1944.05.25 z rezerwy oficer. 3. Sobol Józef, s. Jana chor. 1944.08.04 z rezerwy oficer. 4. Ciosek Józef, s. Andrzeja ppor. 1944.11.19 z 11 p. piech. Na wymienionych oficerów załączam narazie arkusze charakterystyki bojowej, zaś arkusze ewidencji personalnej zostaną przesłane dodatkowo niezwłocznie po powrocie tych oficerów z podróży służbowej. Zarządzenie Oddziału Personalnego dotyczące nieprzyjmowania oficerów bez skierowania Oddziału Personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P., jak również nieprzenoszenia oficerów z jednego stanowiska na drugie, bez zezwolenia Oddziału Personalnego, przyjąłem do wiadomości i ścisłego wykonania w myśl powołanego pisma liczba OP/1/02171, z dnia 23.XII.1944r. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 145 T.W. okrągła pieczęć pułku, z dwoma napisami w otoku i Godłem w środku.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW na stanowiskach piechoty, inżynierii, i chemicznych, od dowódcy plutonu wzwyż

L.p. Nazwisko i imi", syn

Stopie< wojsk.

Spis kontrolny oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty wyciąg

Otrzyma= sw[j stopie<& Stanowisko etatowe data i numer rozkazu

1. Karpowicz Piotr, s. Trofima ppłk. 1944.11.30, nr. 130 N.K.O. 2. Królikowski Leonid, s. Józefa mjr. 1944.08.15, nr. 5 NDWP 3. Mawryn Mikołaj, s. Wasyla kpt. 1944.10.12, nr. 30 Gł. Szt. AWP 4. Przegaliński Karol, s. Władysława ppor. 1944.11.11, nr. 55 NDWP 5. Adajaweski Jan, s. Stefana kpt. 1944.03.15, nr. 118 NDWP 6. Kurniewicz Jan, s. Piotra ppor. 1944.07.01, nr. 179 NDWP 7. Beda Franciszek, s. Ignacego ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 8. Dziubanowska Janina Kazimiera c. Aleksandra chor. 1944.10.07, nr. 30 NDWP 9. Łapicz Wiktor. s. Antoniego ppor. 1945.01.10, nr. 25 NDWP 10. Śliwiński Bronisław, s. Władysława chor. 1944.10.24, nr. 36 NDWP 11. Guzejko Mieczysław, s. Edwarda ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 12. Dekundy Jan, s. Stanisława ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 13. Wierzbicki Jan, s. Franciszka chor. 1944.11.11, nr. 71 NDWP 14. Pawluk Jan, s. Zachariasza chor. 1944.11.11, nr. 52 NDWP 15. Nowikow Aleksander, s. Jana mjr. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP 16. Zon-Mazia Izydor, s. Łazarza por. 1945.04.18, nr. 192 NDWP 17. Czubryt Józef, s. Antoniego ppor. 1945.01.01, nr. 86 NDWP 18. Kasiewicz Jerzy, s. Jakuba ppor. 1945.04.18, nr. 192 NDWP 19. Monczyński Jan, s. Jana (pisownia fonet., właśc. Mączyński) chor. 1945.05.09, nr. 168 D1AWP 20. Krawczyk Władysław, s. Marcina ppor. 1944.10.24, nr. 36 NDWP 21. Dawidiuk Michał, s. Michała ppor. 1944.10.13, nr. 30 NDWP 22. Łapszyn Eugeniusz, s. Jerzego chor. 1944.10.24, nr. 36 NDWP 23. Cygler Jan, s. Ignacego chor. 1945.05.09, nr. 168 D1AWP 24. Cudnoch Stanisław, s. Hieronima chor. 1944.10.24, nr. 36 NDWP 25. Celej Stanisław, s. Szymona chor. 1945.05.09, nr. 168 D1AWP 26. Tarnowski Jan, s. Antoniego por. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP 27. Antosz Franciszek, s. Stanisława j.w j.w. 28. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca j.w. j.w. 29. Tobiasz Jan, s. Franciszka chor. 1945.04.08, nr. 128 D1AWP 30. Drozd Jan, s. Antoniego ppor. 1945.11.18, nr. 64 NDWP 31. Radomski Antoni, s. Michała chor. 1945.04.08, nr. 128 NDWP 32. Widelski Juliusz, s. Stanisława ppor. 1945.02.26, nr. 64 NDWP 33. Puszkar Eugeniusz, s. Stanisława chor. 1944.11.24, nr. 71 NDWP 34. Iwanowski Ludwik, s. Kazimierza kpt. 1945.01.10, nr. 25 NDWP 35. Sołtysik Kazimierz, s. Władysł. por. 1944.10.15, nr. 30 NDWP 36. Zgoła Stanisław, s. Jana ppor. 1945.01.01, nr. 86 NDWP 37. Sorokulski Józef, s. Floriana ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 38. Piatczyc Zygmunt, s. Franciszka j.w j.w. 39. Bratkowski Czesław, s. Antoniego j.w. j.w. 40. Ciechan Stanisław, s. Antoniego ppor. 1945.02.14, nr. 73 NDWP 41. Penkała Eugeniusz, s. Władysł. (pisownia fonet., właściwie Pękała) chor. 1944.11.24, nr. 71 NDWP 42. Abucewicz Kazimierz, s. Józefa ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 43. Chamienia Stanisław, s. Juliusza plut. nie wykaz. 44. Krzemieniecki Józef, s. Macieja ppor. 1939.07.15, MSW 45. Charuk Jan, s. Mikołaja chor. 1944.11.24, nr. 71 NDWP 46. Wojdyłło Wiktor, s. Witolda ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 47. Przybyło Władysław, s. Jana j.w. j.w 48. Wajda Bronisław, s. Antoniego chor. 1944.11.24, nr. 71 Gł. Szt. AWP 49. Rożek Mieczysław, s. Leona j.w. j.w. 50. Stacherski Juliusz, s. Eugeniusza j.w. j.w. 51. Kozioł Józef, s. Marcina sierż. nie wykaz. 52. Czerepow Mikołaj, s. Jana por. 1944.11.04, nr. 55 NDWP 53. Jankowski Franciszek, s. Bolesł. por. 1944.11.13, nr. 30 NDWP 54. Hamada Gustaw, s. Józefa ppor. 1936.01.01, MSW 55. Dańczak Stanisław, s. Michała ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 56. Lepieszko Józef, s. Józefa j.w. j.w. 57. Grzebień Zygmunt, s. Józefa chor. 1944.11.24, nr. 25 NDWP 58. Nowiński Leopold, s. Kazimierza ppor. 1945.01.10, nr. 25 NDWP 59. Łapiński Józef, s. Władysława ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 60. Barancewicz Józef, s. Antoniego j.w. j.w. 61. Kilarski Józef, s. Albina j.w j.w 62. Piekarski Jan, s. Nestora por. 1945.03.15, nr. 118 NDWP 63. Rukszta Mieczysław, s. Jakuba ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 64. Chankiewicz Jan, s. Jana ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 65. Ryń Wacław, s. Stanisława j.w. j.w. 66. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego chor. 1944.07.12, nr 209 D1AWP 67. Bodecki Bronisław, s. Alojzego ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 68. Kosztyła Kazimierz, s. Kazimierza j.w. j.w 69. Bubko tadeusz, s. Jana chor, 1944.11.24, nr. 71 Gł. Szt. AWP 70. Aczapowski Jan, s. Mikołaja kpt. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP 71. Zoc Aleksy, s. Antoniego por. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP 72. Lesisz Franciszek, s. Michała ppor. j.w.

Przyby= do pu=ku i obj'= na podst. rozkazu nr., z dnia, wyd. przez `

d-ca pułku szef sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu d/s specjalnej łączności szef wychowania fizycznego

nr. 271, 1945.05.04 NDWP nr. 335, 1944.10.07 Gł. Szt. AWP nr. 456, 1944,12.12 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 476, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP

szef tajnej kancelarii d-ca komp. rusznic p-panc. d-ca plut. szkoln. r. p-panc. d-ca 1-go plut. rusznic p-panc. d-ca 2-go plut. rusznic p-panc. d-ca 3-go plut. rusznic p-panc. d-ca plut. orkiestry d-ca baonu szkolnego st. adiutant baonu szkolnego d-ca komp. baonu szkolnego d-ca 2-go plut. baonu szkoln.

nr. 456, 1944.12.11 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 020, 1945.01.20 nie wykaz. nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP

d-ca 1-go plut. baonu szkoln. d-ca plut. fizyl. baonu szkoln. d-ca komp. szkolnej d-ca 3-go plut. komp. szkoln. d-ca 2-go plut. komp. szkoln. d-ca 1-go plut. komp. szkoln. d-ca 3-go plut. komp. szkoln. d-ca 1-go baonu strzelców adiutant 1-go baonu d-ca 1 komp. 1-go baonu d-ca 1-go plut. 1-szej komp. d-ca 2-go plut. 1-szej komp d-ca 3-go plut. 1-szej komp. d-ca 2-go plut. komp. fizyl. d-ca 3-go plut. komp. fizyl. d-ca 2-go baonu strzeleckiego st. adiutant baonu d-ca 4 komp. d-ca 1-go plut. d-ca 2-go plut. d-ca 3-go plut. d-ca 5-tej komp. 2-go baonu

j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 168, 1945.05.09 D-ca 1 AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 168, 1945.05.09 D-ca 1 AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 128, 1945.04.08 D-ca 1 AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP. nr. 128, 1945.04.08 D-ca 1 AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w j.w nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP

d-ca 1-go plut. 5-tej komp. d-ca 2-go plut. 5-tej komp. d-ca 3-go plut. 5-tej komp. d-ca 6-tej komp. 2-go baonu d-ca 1-go plut. 6-tej komp. d-ca 2-go plut. 6-tej komp. d-ca 3-go plut. 6-tej komp. d-ca komp. fizyl. 2-go baonu d-ca 1-go plut. komp. fizyl. d-ca 2-go plut. komp. fizyl. d-ca 3-go plut. komp. fizyl. d-ca 3-go baonu st. adiutant d-ca 7 komp. 3-go baonu d-ca 1-go plut. 7-mej komp. d-ca 3-go plut. 7-mej komp. d-ca 2-go plut. 7-mej komp. d-ca 8-mej komp. 3-go baonu d-ca 1-go plut. 8-mej komp. d-ca 2-go plut. 8-mej komp. d-ca 3-go plut. 8-mej komp. d-ca 9 komp. 3-go baonu d-ca 1-go plut. 9-mej komp. d-ca 2-go plut. 9-mej komp. d-ca 3-go plut. 9-mej komp. d-ca komp. fizyl. 3-go baonu d-ca 1-go plut. komp. fizyl. d-ca 2-go plut. komp. fizyl. d-ca 3-go plut. komp. fizyl. d-ca baonu c.k.m st. adiutant baonu c.k.m. d-ca 1-szej komp. baonu c.k.m.

nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 103, 1945.05.18 D-ca 3 ZapPP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP j.w. j.w. nr. 092, 1945.05.01 D-ca 3 ZapPP nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 020, 1945.01.20 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. j.w. j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 73. Gryczan Zygmunt, s. Jana ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP d-ca 1-go plut. baonu c.k.m. 74. Kionka Stanisław, s. Feliksa chor. 1944.04.09, nr ___ Gł. Szt. AWP d-ca 2-go plut. baonu c.k.m. 75. Chochła Leon, s. Jana plut. nie wykaz. d-ca 3-go plut. baonu c.k.m. 76. Szawłowski Stanisław, s. Wiktora chor. 1944.07.23, nr. 209 Gł. Szt. AWP d-ca 2-giej komp. baonu c.k.m. (Stawłowski, w innym dokumencie J.D.) 77. Chorzelewski Józef, s. Jana chor. j.w. d-ca 1-go plut. komp. c.k.m. 78. Czerny Władysław, s. Jana ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP d-ca 2-go plut. komp. c.k.m. 79. Sewaściukiewicz Władysł., s. Jana j.w. j.w d-ca 3-go plut. komp. c.k.m. 80. Konkiel Jerzy, s. Waleriana chor. 1944.04.09, nr. _?, D1AWP d-ca plut. szkolnego c.k.m. 81. Pańczuk Adam, s. Filipa mjr. 1945.01.01, nr. 86 NDWP d-ca baonu moździerzy 82. Zubkow Piotr, s. Dymitra por. 1944.04.30, nr 01588 LKO st. adiutant baonu moźdz. 83. Wasinow Nił, s. Tryfona por. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP d-ca komp. szkolnej moźdz. 84. Szymul Konstanty, s. Jana chor. 1944.09.18, nr. 85 NDWP d-ca 1-go plut. szk. moźdz. 50 mm 85. Szymański Stanisław, s. nie wykaz. st. sierż. nie wykaz. d-ca 2-go plut. szk. moźdz. 50 mm 86. Mickiewicz Jan, s. Bazylego ppor. 1945.03.15, nr. 118 NDWP d-ca plut. szk. moźdz. 82 mm 87. Lekkodymow Jan, s. Michała ppor. 1944.06.23, nr. 185 Czerw.Armii d-ca komp. moźdz. 50 mm 88. Sorokowik Konstanty, s. Józefa ppor. 1944.12.16, nr. 83 NDWP d-ca 1-go plut. moźdz. 50 mm 89. Jankowski Kazimierz, s. Kazim. ppor. 1944.04.09, nr. ___ D1AWP d-ca 2-go plut. moźdz. 50 mm 90. Malik Jan, s. nie wykaz. sierż. nie wykaz. d-ca 3-go plut. moźdz. 50 mm 91. Lichaczow Włodzimierz, s. Anisima por. 1945.04.18, nr. 192 NDWP d-ca komp. moźdz. 82 mm 92. Różański Zbigniew, s. Brunona ppor. 1945.01.23, nr. 47 NDWP d-ca 1-go plut. moźdz. 82 mm 93. Harasin (sic!) Michał, s. Józefa (Harasim, J.D.) chor. 1945.02. 28, nr 64 NDWP d-ca 2-go plut. moźdz. 82 mm 94. Rzeźnik Stanisław, s. Andrzeja j.w. j.w d-ca 3-go plut. moźdz. 82 mm 95. Borowlow Mikołaj, s. Włodzimierza kpt. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP d-ca baonu rozdzielczego 96. Kulesza Jan, s. Bazylego chor. 1944.10.25, nr. 36 NDWP d-ca 1-szej komp. baonu rozdz. 97. Góra Józef, s. Marcina st. sierż. nie wykaz. d-ca plut. 98. Prokowski Franciszek, s. Marcina chor. 1937.01.28, nie wykaz. d-ca 2-giej komp. baonu rozdz. 99. Herman Stanisław, s. Leona chor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP d-ca 1-go plutonu 2-giej komp. 100. Panow Wasyl, s. Pawła kpt. 1945..03.01, nr. 91 NDWP szef służby inżynieryjnej 101. Lesisz Piotr, s. Michała chor. 1944.02.10, nr 6 1KorpPolArmii szef służby chemicznej podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. NDWP D1AWP Gł. Szt. AWP MSW LKO Czerw.Armii 1KorpPolArmii D-ca 3ZapPP j.w.

– Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego – Dowódca 1-szej Armii Wojska Polskiego – Główny Sztab 1-szej Armii Wojska Polskiego – Ministerwtwo Spraw Wewnętrznych – Ludowyj Komissariat Oborony (w ZSRR) – Czerwonej Armii – 1-szy Korpus Polskiej Armii – Dowódca 3-go Zapas. Pułku Piechoty – jak wyżej

W zestawieniu nie zmieściły się dwie dane: 1. z jakiego stanowiska przybył, 2. jakie posiada nagrody, numer i data rozkazu, i czyim. Z nagród, na liście odznaczonych 13-tu żołnierzy: 1. Karpowicz Piotr, s. Trofima “Krasna Gwiazda” Medal “Za Obronę Leningradu” Order “Odzia_ Poczeta“ Order “Krasnej Gwiazdy” Order “Otczestwiennaja Wojna” “Krzyż Walecznych” “Srebrny Krzyż Zasługi” 2. Królikowski Leonid, s. Józefa “Czerwona Gwiazda” 3. Mawryn Mikołaj, s. Wasyla “Order Czerwonej Gwiazdy” “Order Trudnowoho Krasnoho Znania” 4. Przegaliński Karol, s. Władysława “Order Virtuti Militari” “Krzyż Zasługi” “Krzyż Walecznych” “Krzyż Niepodległości” z Mieczami 5. Kurniewicz Jan, s. Piotra Medal “Za Obronę Leningrdu” 6. Nowikow Aleksander “Order Czerwonej Gwiazdy” “Medal Za Bojowe Zasługi”

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

7. Czubryt Józef “Medal 10-lecia” 8. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca “Medal Za Wojnę” “Medal 10-lecia” “Sredbrny Medal Zasługi” 9. Zgoła Stanisław, s. Jana “Srebrny Krzyż Zasługi” 10. Chorzelewski Józef, s. Jana “Medal Za Wojnę” “Medal 10-lecia” 11. Wasinow Nił, s. Tryfona “Medal Za Bojowe Zasługi” 12. Lichaczow Włodzimierz, s, Anisima “Medal Za Bojowe Zasługi” “Medal Za Obronę Stalingradu” 13. Góra Józef, s. Marcina Krzyż Walecznych, Krzyż Ochot... Krzyż Zasługi, Medal Za Wojnę Medal 10-lecia Medal 20-lecia

nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. 1AW nr. 099, 1945.]05.12?\ Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. j.w. nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AW j.w. j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 092, 1945.05.01 D-ca 3 ZapPP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 105, 1945.03.27 Gł. Szt. AWP nr. 059, 1945.03.21 D-ca 3 ZapPP nr. 092, 1945.05.01 D-ca 3 ZapPP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. [w dok. – błędnie – nr 128] nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 099, 1945.05.12 (sic!) nr. 099, 1945.03.19 D-ca 3 ZapPP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 195, 1944.07.14 Gł. Szt. AWP


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Spis oficer[w polityczno-wychowawczych dla kt[rych przes=ano charakterystyki i arkusze ewidencji personalnej 1. Wertheim-Werty<ski Mieczys=aw 2. Dobrzy<ski Wawrzyn 3. Cie>lak Zygmunt 4. Cimoszewicz Marian 5. Marciniak Jan 6. Karczewski Jan 7. Lezuch Daniel 8. +ojewski Jan 9. Kuszak Franciszek 10. +ab"d{ Jan 11. Buczy<ski Karol 12. Porowski Wac=aw 13. Kapusta Jan 14. Mas=owski W=odzimierz 15. Dzier/yk Tadeusz

chor. chor. chor. ppor. por. ppor. ppor. ppor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Lachowiecki Stanis=aw Skraba Stanis=aw Pawe=czyk Antoni Mierzejewski Edward Milewski Julian Zieli<ski Waldemar Pierzynowski Wac=aw Dziadosz Zdzis=aw Lubli<ski Jakub Komarowski Anastazy Trela J[zef Siennicki Witalis He=czy<ski Rajmund Samo=uk Roman Tr"becki Emil

chor. chor. chor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor. ppor. chor. chor. ppor. chor. chor.

(-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. piecz": okr'g=a, wyra{nie, starannie odci>ni"ta, w >rodku Orze= Bia=y W.P., wzoru 1944 ]z Chopinowa i Sum\, w otoku dwa napisy, po polsku i rosyjsku ]gra/dank'\& 3 Pu=k Zapasowy Piechoty Armii Polskiej w ZSRR,

3 Zapasnyj Pexotnyj Polk Pol;skoj Armii v SSSR . Spis oficer[w na }dla, J.D.| kt[rych przes=ano sprawki }rusycyzm, informacj"| i charakterystyki bojowe w j"zyku rosyjskim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kr[likowski Leonid Adajewski Jan Kurniewicz Jan Nowikow Aleksander Pa<czuk Adam Borowlow Miko=aj Iwanowski Ludwik Aczapowski Jan Czerepow Miko=aj Tarnowski Jan Zubkow Piotr Zon-Mazia Izydor

mjr. kpt. ppor. mjr. mjr. kpt. kpt. kpt. por. por. por. por.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Zoc Aleksy Jemielin Arkadiusz Lapicz Wiktor Junakowski Jan Panow Wasyl Wasinow Ni= Lichaczow W=odzimierz Lekkodymow Jan Ulianow Eugeniusz Jegorow Sergiusz Glanko Jan Íliwi<ski Bronis=aw

por. kpt. ppor. kpt. kpt. por. por. ppor. ppor. ppor. ppor. chor.

(-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. }bez daty, po 1945.04.09| Spis oficer[w polityczno-wychowawczych dla kt[rych przes=ano charakterystyki i arkusze ewidencji personalnej

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 20. 21. 22. 23.

Lesisz Piotr s. Micha=a ppor. Beda Franciszek s. Ignacego ppor. Przegali<ski Karol s. W=adys=aw ppor. M'czy<ski Jan s. Jana chor. Kasiewicz Jerzy s. Jakuba ppor. Czubryt J[zef s. Antoniego ppor. +apszyn Eugeniusz s. Jerzego chor. Krawczyk W=adys=aw s. Marcina ppor. Dawidiuk Micha= s. Micha=a ppor. Cygler Jan s. Ignacego chor. Celej Stanis=aw s. Szymona chor. G[ra J[zef s. Marcina chor. Herman Stanis=aw s. Leonarda chor. Kulesza Jan s. Bazylego chor. Bartoszewski Euzebiusz s. Franciszka chor. Kaczorowski J[zef s. Jana chor. Cie>li<ski Zygmunt s. +ukasza chor. Guzejko Mieczys=aw s. Edwarda ppor. [wykreślony] Íliwi<ski Bronis=aw, s. W=adys=awa, chor., w miejsce dopisany ręcznie: Krugli<ski Micha= s. Antoniego ppor. Dekundy Jan s. Stanis=awa chor. Wierzbicki Jan s. Franciszka chor. Kozie= J[zef s. Marcina chor. Ro/ek Mieczys=aw s. Leona chor.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Zgo=a Stanis=aw s. Jana ppor. Abucewicz Kazimierz s. J[zefa ppor. Piatczyc Zygmunt s. Franciszka chor. Sorokulski J[zef s. Floriana ppor. Krzemieniecki J[zef s. }nie wykaz.| ppor. Przyby=a W=adys=aw s. Jana ppor. Wojdy=o Wiktor s. Witolda ppor. Wajda Bronis=aw s. Antoniego chor. Charuk Jan s. Miko=aja chor. P"ka=a Euegniusz s. W=adys=awa chor. So=tysik Kazimierz s. W=adys=awa por. Bratkowski Czes=aw s. Antoniego ppor. Lesisz Franciszek s. Micha=a ppor. Chochla Leon s. Jana chor. Kijonka Stanis=aw s. Feliksa chor. Sewa>ciukiewicz W=ad. s. Jana ppor. Gryczan Zygmunt s. Jana ppor. Szaw=owski Stanis=aw s. Wiktora ppor. Konkiel J[zef s. Waleriana chor. Mikucewicz Aleksander s. Boles=awa ppor. Puszkar Eugeniusz s. Stanis=awa chor. Tobiasz Jan s. Franciszka chor. Widelski Julian s. Stanis=awa ppor. Drozd Jan s. Antoniego ppor. Matejko Henryk s. Stanis=awa ppor. Radomski Antoni s. Micha=a chor. Wojtkiewicz Edward s. Jana ppor. G'sior Stanis=aw s. Feliksa por. Antosz Franciszek s. Stanis=awa por. Owczarczyk Jan s. Wawrzyna ppor. +atkowski Zbigniew s. Micha=a chor. Ptasi<ski Henryk s. Franciszka ppor. Brzyski Antoni s. Wojciecha ppor. Kijowski Aleksander s. W=adys=awa por. R[/a<ski Zbigniew s. Brunona ppor. Herasim Micha= s. J[zefa chor. Rze{nik Stanis=aw s. Andrzeja ppor. Jankowski Kazimierz s. Kazimierza ppor. Sokokowik Konstanty s. J[zefa ppor. Szymul Konstanty s. Jana chor. Malik Jan s. Andrzeja chor. Szyma<ski Stanis=aw s. Kazimierza chor. [wykreślony] Da<czak Stanis=aw, s. Micha=a, ppor. Nowi<ski Leopold s. Kazimierza ppor. Barancewicz J[zef s. Antoniego ppor. Kilarski J[zef s. Albina ppor. +api<ski J[zef s. Wadys=awa chor. Lepieszko J[zef s. Feliksa ppor. Grzebie< Zygmunt s. J[zefa chor. Jankowski Franciszek s. Boles=awa por. Hamada Gustaw s. J[zefa ppor. Bodecki Bronis=aw s. Alojzego ppor. Koszty=a Kazimierz s. Ignacego chor. Bupko Tadeusz s. Jana chor. D'browski Ignacy s. Antoniego chor. Rukszta Mieczys=aw s. Jakuba ppor. Piekarski Jan s. Nestora por. Chankiewicz ]sic#\ Jan [właściwie Hankiewicz] s. Jana ppor. Ry< Wac=aw s. Stanis=awa ppor. Forgacz Jan s. Wincentego ppor.

Spis na }dla, J.D.| kt[rych przes=ano tylko charakterystyki

1. Chorzelewski J[zef chor. 2. +atkowski Zygmunt chor. 3. K=osowski Mieczys=aw chor. 4. Sobol J[zef chor. 5. Cudnoch Stanis=aw chor. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. }bez daty, po 1945.04.09|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Alfabetyczny spis oficer[w z odznaczeniem stopni wojskowych w korpusie oficer[w piechoty Lp. Nazwisko, imi"

syn

rocznik stop.

stanowisko

1. Karpowicz Piotr s. Trofima 1896 pp=k. d-ca 3 Zapas. P.P. 2. Kr[likowski Leonid s. J[zefa 1910 mjr. szef sztabu Pu=ku. 3. Nowikow Aleksander s. Jana 1913 –º– d-ca baonu szkolnego. 4. Pa<czuk Adam s. Filipa 1908 –º– d-ca baonu mo{dzierzy 5. Adajewski Jan s. Stefana 1913 kpt. 2-gi pomocnik szefa sztabu 6. Aczapowski Jan s. Miko=aja 1912 –º– d-ca baonu c.k.m. 7. Borowlow Miko=aj s. W=odzim. 1921 –º– d-ca baonu rozdzielczego 8. Iwanowski Ludwik s. Kazim. 1913 –º– d-ca 2-go baonu 9. Antosz Franciszek s. Stanis=. 1912 por. st. adiutant 1-go baonu 10. Czerepow Miko=aj s. Micha=a 1917 –º– d-ca 3-go baonu 11. G'sior Stanis=aw s. Feliksa 1895 –º– d-ca komp. fizyl. 1 baonu 12. Jankowski Franc. s. Boles=. 1916 –º– st. adiutant 3-go baonu 13. Kijowski Aleksander s. W=adys=. 1902 –º– d-ca 2-giej komp. 1 baonu 14. Lichaczow W=odz. s. Anisima 1903 –º– d-ca komp. baonu mo{dz. 82 mm 15. Piekarski Jan s, Nestora 1925 –º– d-ca _ komp. 3-go baonu 16. So=tysik Kazimierz s. W=odzim. 1910 –º– st. adiutant 2-go baonu 17. Tarnowski Jan s. Antoniego 1896 –º– d-ca 2-go baonu 18. Wasinow Ni= s. Tryfona 1913 –º– d-ca komp. szkoln. baonu mo{dzierzy 19. Zubkow Piotr s. Dymitra 1922 –º– st. adiutant baonu szkoln. 20. Zon-Mazia Izydor s. +azarza 1917 st. adiutant baonu c.k.m. 21. Zoc Aleksy s. Antoniego 1919 st. adiutant baonu mo{dz. podporucznicy 22. Abacewicz Kazim. s. J[zefa 1924 d-ca plut. 2-go baonu 23. Beda Franciszek s. Ignacego 1921 szef wychowania fizycznego 24. Brzyski Antoni s. Wojciecha 1924 d-ca plut. fizylier[w 25. Baranowicz J[zef s. Antoniego 1922 d-ca plut. 3-go baonu 26. Bodecki Bronis=aw s. Alojzego 1920 d-ca plut. fizyl. 3-go baonu 27. Bratkowski Czes=aw s. Antoniego 1925 d-ca plut. 4-tej komp. 2 baonu 28. Chankiewicz ]#\ Jan s. Jana 1921 d-ca plut. 9-tej komp 3-go baonu 29. Ciechan Stanis=aw s. Antoniego 1917 d-ca 5-tej komp. 2-go baonu 30. Czubryt J[zef s. Antoniego 1904 d-ca 1-szej komp. szk. b-nu szk. 31. Czerny W=dys=aw s. Jana 1924 d-ca plut. 2-giej komp. c.k.m. 32. Da<czak Stanis=aw s. Micha=a 1923 d-ca plut. 7-mej komp. 3 baonu 32. Dawidiuk Micha= s. Micha=a 1915 d-ca plut. 7-mej komp. b-nu szk. 34. Drozd Jan s. Antoniego 1922 d-ca plut. 1 komp. 1-go baonu 35. Gryczan Zygmunt s. Jana 1919 d-ca plut. 1 komp. 1 b-nu c.k.m. 36. Guziejko Mieczys=. s. Edwarda 1924 d-ca 1-ej komp. rusznic p-panc. 37. Hamada Gustaw s. J[zefa 1911 d-ca 7-mej komp. 3-go baonu 38. Jankowski Kazimierz s. Kazimierz. 1916 d-ca plut. mo{dz. 50 mm 39. Kasiewicz Jerzy s. Jakuba 1922 d-ca plut. baonu szkolnego 40. Kilarski J[zef s. Albina 1924 d-ca plut. 8-mej komp. 3-go b-nu 41. Krawczyk W=adys=. s. Marcina 1924 d-ca plut. fizyl. baonu szkolnego 42. Krzemieniecki J[zef s. Macieja 1917 d-ca 6-tej komp. 2-go baonu 43. Kurniewicz Jan s. Piotra 1921 pom. szefa szt. do spec. ='czn. 44. Lekkodymow Jan s. Miko=aja 1921 d-ca komp. b-nu mo{dz. 50 mm 45 Lepieszko J[zef s. Feliksa 1925 d-ca plut. 7-mej komp. 3 baonu 46. Lesisz Franciszek s. Micha=a 1925 d-ca 1 komp. c.k.m. 47. +apicz Wiktor s. Antoniego 1918 d-ca komp. rusznic p-panc. 48. Matejko Henryk s. Stanis=. 1923 d-ca plut. 2-giej komp. 2 baonu 49. Mickiewicz Jan s. Boles=. 1918 d-ca plut. baonu mo{dz. 82 mm 50. Mikucewicz Aleksan. s. Boles=. 1913 d-ca plut. 1-go baonu 51. Nowi<ski Leopold s. Kazimierz. 1914 d-ca 8-mej komp. 3-go baonu 52. Owczarczyk Jan s. Wawrzy<. 1900 d-ca 1-szej komp. 1-go baonu 53. Przegali<ski Karol s. W=adys=. 1897 3-ci pomocnik szefa szt. Pu=ku 53. Przyby=o W=adys=aw s. Jana 1924 d-ca plut. 6-tej komp. 2 baonu 55. Ptasi<ski Henryk s. Franciszka 1923 d-ca plut. 2-giej komp. 1 baonu 56. Pukszta W=adys=aw s. Jakuba 1921 d-ca plut. 9-tej komp. 3 baonu 57. R[/a<ski Zbigniew s. Brunona 1922 d-ca plut. baonu mo{dz. 82 mm 58. Rze{nik Stanis=aw s. Andrzeja 1913 d-ca plut. baonu mo{dz. 82 mm 59. Ry< Wac=aw s. Stanis=. 1924 d-ca plut. 9-tej komp. 3-go baonu 60. Sewa>ciukiewicz W=ad. s. Jana 1921 d-ca 2 plut. 2 komp. b-nu c.k.m. Z Armii Czerwonej& pp=k. Karpowicz Piotr. mjr. Kr[likowski Leonid, Nowikow Aleksander, i Pa<czuk Adam. kpt. Adajewski Jan, Aczapowski Jan, Borowlow Miko=aj, i Iwanowski Ludwik. por. Antosz Franciszek, Czerepow Miko=aj, Lichaczow W=odzimierz, Tarowski Jan, Wasinow Ni=, i Zubkow Piotr, Zon-Mazia Izydor, i Zoc Aleksy. ppor. Dawidiuk Micha=, Kurniewicz Jan, Lekkodymow Jan, +apicz Wiktor, Mickiewicz Jan. Z Armii Niemieckiej& ppor. R[/a<ski Zbigniew. koniec strony oznaczonej 62, czerwon' kredk'. przez moje przeoczenie nie zrobili>my zdj"cia ze strony 63 ]z ubolewaniem#\, zapewne ci'g dalszy nazwisk podporucznik[w i pocz'tek chor'/ych, potem strona 64, z nazwiskami chor'/ych ]$\, ko<czy j' Wojtkiewicz Edward. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Str. 63 do uzupe=nienia# Gdyby WBH w Rembertowie raczy=o pozwoli:. .... K=osowski Mieczys=. s. Marcelego 1924 d-ca plut. 2-giej komp. 1 baonu Konkiel J[zef s. Waleriana 1923 d-ca lput. baonu c.k.m. Kozie= J[zef s. Marcina 1902 d-ca plut. fizyl. 2-go baonu Koszty=a Kazimierz s. Ignacego 1921 d-ca plut. 3-ciej komp. 1 baonu Kulesza Jan s. Bazylego 1905 d-ca 1-szej komp. 1-go baonu +apszyn Eugeniusz s. Jerzego 1924 d-ca plut. szkoln. baonu szkoln. +api<ski J[zef s. W=adys=. 1924 d-ca plut. 8-mej komp. 3 baonu +atkowski Zbigniew s. Micha=a 1924 d-ca plut. 3-ciej komp. 1 baonu Malik Jan s. Andrzeja 1903 d-ca plut. baonu mo{dz. 50 mm Monczy<ski Jan s. Jana 1920 d-ca plut. szkoln. baonu szkoln. Penka=a Eugeniusz s. W=adys=. 1927 d-ca plut. komp. fizyl. 2-go baonu Piatczyc Zygmunt s. Franciszka 1923 d-ca plut. 4-tej komp. 2-go baonu Prokowski Franc. s. Marcina 1911 d-ca 1-ej komp. b-nu rozdzielcz. Puszkar Euegniusz s. Stanis=. 1924 d-ca plut. fizyl. 1-go baonu Radomski Antoni s. Micha=a 1902 d-ca plut. 10szej komp. 1 baonu Ro/ek Mieczys=aw s. Leona 1925 d-ca plut. fizyl. 2-go baonu Íliwi<ski Bronis=aw s. W=adys=. 1919 d-ca plut rpp ]rusznic p-panc.\ Szaw=owski Stanis=. s. Wiktora 1911 d-ca 2-giej komp. baonu c.k.m. Szyma<ski Stanis=. s. Kazimierz. 1903 d-ca plut. szkoln. baonu rozdziel. Szymul Konstanty s. Jana 1907 d-ca plut. szkoln. mo{dz. 50 mm Tobiasz Jan s. Franciszka 1900 d-ca plut. 1-szej komp. 1 baonu Wierzbicki Jan s. Franciszka 1900 d-ca plut. rpp ]rusznic p-panc.\ Wajda Bronis=aw s. Antoniego 1912 d-ca komp. fizyl. 2-go baonu Wojtkiewicz Edward s. Jana 1921 d-ca 3-ciej komp. 1-go baonu (-( Karpowicz, pp=k. d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu Alfabetyczny spis oficer[w z odznaczeniami stopni wojskowych w korpusie oficer[w artylerii Lp. Nazwisko, imi"

syn

stop. rocznik

1. Krasowski Stanis=aw s. Jana mjr. 1913 2. Konaszewicz Piotr s. Jana kpt. 1919 3. Adamienko Dymitr s. Jana por. 1923 4. Kulczycki Zygmunt s. W=adys=. –º– 1915 5. Krawiec Ulian s. Maksyma –º– 1910 6. Prze=ucki Mieczys=. s. Wojciecha –º– 1918 7. Zubrzycki Micha= s. W=odzim. –º– 1911 7. Fiodorow Micha= s. Tymot. ppor. 1909 8. Goldsztein Bernard s. Bernadra –º– 1923 9. Ka=ugin Teodor s. Dymitra –º– 1923 10. Kurochtin Jan s. Jakuba –º– 1924 11. Lesnoj Miko=aj s. Maksyma –º– 1925 12. Mameka Eugeniusz s. Bazylego –º– 1925 13. Pomaznoj W=odzim. s. Grzegorza –º– 1922 14. Proczyk Piotr s. Leona –º– 1918 15. Rajkowicz Jan s. Macieja –º– 1922 16. Reznikow Aleksand. s. Bazylego –º– 1925 17. Wasiljew Walenty s. Teodora –º– 1922 18. Zubow Teodor s. Jana –º– 1917 19. Zyrnow W=odzim. s. Micha=a –º– 1925 20. Tomin W=odzimierz s. Dymitra chor. 1925 (-( Karpowicz, pp=k. d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu

stanowisko szef artylerii d-ca baterii mo{dz. 45 mm d-ca baterii mo{dz. 76 mm d-ca plut. bat. mo{dz. 45 mm d-ca baterii 122 mm st. adiutant dyonu d-ca bat. szkoln. art. dyonu technik art. zaopatrz. d-ca plut. szk.. bat. 122 mm d-ca plut. bat. 76 mm p.a. d-ca plut. 122 mm d-ca plut. zwiadu d-ca plut. 76 mm p.a. d-ca baterii 76 mm p.a. technik rusznikarz d-ca 1 plut. baterii 45 mm d-ca plut. szkoln. 45 mm d-ca plut. szkoln. 76 mm d-ca 2-go plut. bat. 45 mm d-ca plut. bat. 122 mm d-ca plut. bat. 76 mm p.a.

Alfabetyczny spis oficer[w z odznaczeniami stopni wojskowych w korpusie s=u/by intendentury Lp. Nazwisko, imi"

syn

rocznik stop.

stanowisko

1. Fajkow Bekir s. Ibrahima 1902 mjr. z-ca d-cy pu=ku d(s intend. 2. Krasowski Maksym. s. Jana 1913 por. szef art. zaopatrzenia 3. Ma<kowski Ludwik s. Stanis=. 1899 por. szef mater. zaopatrz. 4. Kalinowski Jan s. Antoniego 1898 ppor szef finans. zaopatrz. 5. Olecki W=adys=aw s. J[zefa 1902 chor. szef zaopatrz. /ywn. 6. Niezgoda W=adys=. s. Jana 1901 –º– oficer do spraw zakupu 7. Zawiasa Jan s. J[zefa 1898 –º– –º– (-( Karpowicz, pp=k. d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu z Armii Czerwonej& Fajkow Bekir, Krasowski Maksymilian, i Ma<kowski Ludwik


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Alfabetyczny spis oficer[w z odznaczeniem stopni wojskowych w korpusie oficer[w s=u/by zdrowia Lp. Nazwisko, imi"

syn

rocznik stop.

stanowisko

1. Protasow Leonid s. Jakuba 1902 kpt. naczelny lekarz Pu=ku 2. Bonkowski W=ad. s. Fryderyk. 1913 por. m=odszy lekarz Pu=ku 3. Jur=owska Natalia c. Borysa 1899 por. m=odszy lekarz Pu=ku 4. Ba=andina Lidia c. Grzegorz. 1898 ppor. 4-ty felczer 5. Go=ubienko Ludmi=a c. Wadys=. 1902 ppor. 1-szy felczer 6. Klime<ski Mieczys=. s. Mieczys=. 1901 chor. lekarz dentysta 7. Weinsztein Dawid s. Micha=a 1898 –º– naczelnik apteki 8. Zandarow Wasil s. Micha=a 1926 –º– 2-gi felczer (-( Karpowicz, pp=k. d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu z Armii Czerwonej& Protasow Leonid, Jur=owska Natalia, Ba=andina Lidia, Go=ubienka Natalia, Klime<ski Mieczys=aw, i Zandarow Wasil. z R.W.K Sumy& Weinsztein Dawid. Alfabetyczny spis oficer[w z odznaczeniem stopni wojskowych w korpusie oficer[w ='czno>ci Lp. Nazwisko, imi"

syn

rocznik stop.

stanowisko

1. Jemielin Arkadiusz s. Paw=a 1915 kpt. szef ='czno>ci 2. Krugli<ski Micha= s. Antoni. 1919 por. d-ca plut. komp. radio ='czn. 3. Bartoszewski Euzeb. c. Franciszk. 1924 chor. d-ca plut. szkoln. kom. ='czn. 4. Cie>li<ski Zygmunt c. +ukasza 1925 –º– d-ca plut. telef. komp. ='cz. 5. Kaczorowski J[zef s. Jana 1905 –º– d-ca plut. telef. komp. ='cz. (-( Karpowicz, pp=k. d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu z Armii Czerwonej& Jemielin Arkadiusz, Krugli<ski Micha=. Spis oficer[w do zatwierdzenia na zajmowanych stanowiskach Lp. Nazwisko, imi" 1. 2. 3. 4.

Zon-Mazia Izydor Zubkow Piotr Zoc Aleksy Monczy<ski Jan

syn

stop. stanowisko

s. +azarza ...or. s. Dymitra ...or. s. nie wykaz. ...or. s. Jana .por.

Orze= Bia=y }zdj"cie¢| Polska w ZSRR }zdj"cie¢| marca 1945 nr.0189(III

st. adiutant baonu c.k.m. st. adiutant baonu szkolnego st. adiutant baonu mo{dzierzy d-ca 1-go plut. 1 komp. b-nu szk.

5. Cygler Jan s. Ignacego chor. d-ca plut. 2 komp. b-nu szkoln. 6. Celej Stanis=aw s. Szymona chor. d-ca plut. 2 komp. b-nu szkoln. 7. Tobiasz jan s. Franc. chor. d-ca plut. 1 komp. b-nu szkoln. 8. Radomski Antoni s. Micha=a chor. d-ca 3 plut. 1 komp. 1 baonu 9. Chamienia Stanis=. s. J[zefa chor. d-ca 3 plut. 5 komp. 2 baonu 10. Kozie= J[zef s. Marcina chor. d-ca 3 plut. 2-giej komp fizyl. 2 baonu strzelc[w. 11. Chochla Leon s. Jana chor. d-ca _ plut. 1 komp. b-nu c.k.m 12. Szyma<ski Stanis=. s. Kazim. chor. d-ca 2 plut. 1 komp. szkolnej mo{dz. 50 mm 13. Malik Jan s. Andrz. chor. d-ca 3 plut. komp. mo{dz. 50 mm 14. Jankowski Kazim. s. Kazim. ppor. d-ca 2 plut. komp. baonu mo{dz. 50 mm 15. G[ra J[zef s. Marcina chor. d-ca 1 plut. 1-szej komp. baonu rozdzielczego

Do Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. 1. Ostrowski J[zef por. uby= do kompanii karnej 2. Szlufik Henryk ppor. –º– –º– 3. Szyk Stanis=aw chor. –º– –º– 4. Gerasimowicz Jan –º– –º– Oddzia=u Personalnego 5. Rudzki Romuald –º– –º– –º– 6. Rybiec Tadeusz –º– –º– –º– 7. Kielay Czes=aw –º– –º– –º– 8. Kaplikiewicz Stanis=. por. –º– szpitala 9. Weiss Maurycy chor. –º– Oddzia=u Informacji Na pismo z dnia 27 lutego 1945r. }1945.02.27| nr. OP(z(0356, w za='czeniu przesy=am karty ewidencyjno-alfabetyczne po wype=nieniu przez oficer[w, jednocze>nie podaj" wykaz oficer[w kt[rzy ubyli do szpitala lub nie figuruj' na ewidencji pu=ku. Opu{nienie ]sic#\ w wykonaniu rozkazu nast'pi=o wskutek translokacji pu=ku na nowe miejsce postoju i otrzymaniu niniejszego dnia 27.II.1945 }1945.02.27| wieczorem. a\ w(w oficerowie nie znajduj'cy si" na ewidencji pu=ku gdy/ ubyli ]sic# nie «na» lecz «w», i nie «nie znajuj'cy si"» lecz «nie znajduj' si"» w ewidencji pu=ku\, b\ oficerowie znajduj'cy si" w szpitalu& 1. ppor. Ciechan Stanis=aw ]wykre>lony czerwon' kredk'\ 2. chor. +atkowski Zbigniew. ppor. Kunig=o Micha= nie figurowa= i nie figuruje w ewidencji 3-go Zap. P.P. (-( Or=ow, pp=k, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 124, T.W. }b="dy j"zykowe typowe dla niego& opu{nienie, na ewidencji, nie ma kart alfabetycznych, s' u=o/one lub zamieszczone w porz'dku alfabetycznym|. 0389(III 4.VII.45 }1945.07.04| Do Szefa Sztabu 1 Armii W.P. Cimoszewicz Marian ppor. z-ca d-cy Pu=ku p.o. d(s polit.-wych. +ab"d{ Jan ppor. z-ca d-cy baonu szkolnego Marciniak Jan por. z-ca d-cy baonu 1-go Milewski Juliusz chor. z-ca d-cy baonu 2-go Wertheim-Werty<ski Miecz. –º– z-ca d-cy baonu 3-go Dobrzy<ski Wawrzyn –º– z-ca d-cy baonu c.k.m. Porowski Wac=aw –º– z-ca d-cy komp. ='czno>ci Cie>lak Zygmunt –º– z-ca d-cy komp. saper[w Zieli<ski Waldemar –º– z-ca d-cy komp. r.p.p. }rusznic p-anc.\ Dzierzyk Tadeusz –º– z-ca d-cy komp. baonu szkolnego, by=ego z-c" d-cy 7-mej komp. w 3-cim baonie. W zwi'zku z odkomenderowaniem do dyspozycji Zarz'du Polit.-Wych., mego zast"pc" do spraw polit.-wych. }Sumerowskiego Mariana, kpt.| oraz kilku zast"pc[w dow[dcw baon[w melduj", /e na zast"pc" swego do spraw polit.-wych.. dopu>ci=em p.o. podporucznika Cimoszewicza Mariana, zast"pc" dow[dcy baonu szkolnego. Innych dopu>ci=em wg. w(w projektu przesuni": kt[ry prosz" o zatwierdzenie. Podstawa& ustne zarz'dzenie szefa Oddzia=u Personalnego mjr. Szubicza. (-( Karpowicz, pp=k. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 415, T.W. }z moimi zmianami w prezentacji, by by=a prosta i przejrzysta, J.D.|

(-( Karpowicz, pp=k. d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 60

Charakterystyki bojowe

Spis oficerów na [dla] których sporządzono charakterystyki bojowe na podstawie rozkazu nr OP/2/0960 Na [dla] oficerów Armii Czerwonej 1. Królikowski Leonid 2. Mawryn Mikołaj 3. Adajewski Jan 4. Kurniewicz [imię?] 5. Jemiela Arkadiusz 6. Panew Wasyl 7. Nowikow Aleksander 8. Iwanowski Ludwik 9. Czerepow Mikołaj 10. Pańczuk Adam 11. Aczapowski Jan 12. Junakowski Jan 13. Łapicz Wiktor 14. Zon-Mazia Izydor 15. Zubkow Piotr 16. Zoc Aleksy

mjr. kpt. kpt. ppor. kpt. kpt. mjr. kpt. por. mjr. kpt. por. ppor. ppor. por. por.

szef sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu do spec. łączności szef łączności inżynier pułku d-ca baonu szkolnego d-ca 2 baonu strzelców d-ca 3 baonu strzelców d-ca baonu moździerzy d-ca baonu c.k.m d-ca kompanii saperów d-ca kompanii rusznic p-pancernych st. adiutant baonu szkolnego st. adiutant baonu moździerzy st. adiutant baonu c.k.m.

Na [dla] oficerów Armii Polskiej 1. Przegaliński Karol ppor. pom. szefa sztabu 2. Lesisz Piotr chor. szef służby chemicznej 3. Osiński Andrzej por. d-ca kompanii karnej 4. Antosz Franciszek por. st. adiutant 1-go baonu 5. Sołtysik Kazimierz por. st. adiutant 2-go baonu 6. Jankowski Franciszek por. st. adiutant 3-go baonu podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. 10.4.45r. [1945.04.10]. Pismo: Do Oddziału Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. Na stutek telefonogramu z dnia 19.XII.1944r. przesyłam dodatkowo 3 (trzy) egzemplarze charakterystyki dla mjr. Królikowskiego Leonida. podpisał: /-/ Ziarkowski, płk. dypl. wyk. Przegaliński, ppor., nr 132 T.W. 20 grudnia 1944 [1944.12.20]. Pismo: Do Kawtermistrzostwa 1 Armii W.P., Oddziału Personalnego Na nr 0396 z dnia 23 grudnia 1944r. [1944.12.23]. W załączeniu przesyłam 20 charakterystyk w trzech egzemplarzach, a mianowicie:

kwatermistrzostwo Fajkow Bekir Ibrachim Mankowski Ludwik Stanisław Olecki Jan Józef Zawiasa Jan Józef Niezgoda Władysław Jan Kaczmarek Ludwik Józef Kunica Aleksander Wiktor

oficer finansowy Kalinowski Jan Antoni Mączyński Maksymilian Marceli

chor.

art. zaopatrzenia Krasowski Maksymilian Dymitr Fiodorow Michał Tymoteusz Proczyk Piotr Leon

por. chor. ppor.

mjr. por. chor. chor. chor. chor. ppor.

czołówka sanitarna Protasow Leon Jakub por. Jurłowska Natalia Borys por. Bonkowski Władysław Fryderyk por. Borochow Mikołaj Piotr kpt. Zandarow Wasyl Michał chor. Muchanow Borys Mieczysław chor. Ignatow Michał Wasyl chor. Balandina Lidia Grzegorz chor. podpisał: /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 147 T.W. [zdjęcie]¢ grudnia 1944 [1944.12.?].

Lista: Do wydziału Personalnego sztabu 1 Armii W.P. Przy niniejszym przedkładam dodatkowo arkusze ewidencyjne i charakterystyki bojowe na [dla] następujących oficerów: 1. Mawryn M. 2. Przegaliński K. 3. Milewski K. 4. Weiss M. 5. Forgacz J. 6. Lesisz P. 7. Osiński A. 8. Nowicki J. 9. Gąsior S. 10. Tomczuk M. 11. Gerasimow G. 12. Czerepow M. 13. Jarząbek S. 14. Michałowski T. 15. Better B. 16. Herba S. 17. Różański Z. 18. Lichaczew A.? 19. Lekkodimow J. 20. Libkind R. 21. Krzemieniecki J. 22. Szuflik H. 23. Pawluk J. 24. Prokowski F.

kpt. ppor. por. chor. ppor. chor. ppor. chor. por. chor. ppor. por. chor. chor. chor. chor. chor. ppor. ppor. kpt. ppor. ppor. chor. chor.

por. chor. chor. chor. chor. ppor. ppor. ppor. chor. por. ppor. chor. chor. chor. por. chor. por. chor. ppor. chor. por. kpt. ppor. ppor.

podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. [zdjęcie]¢__ki, por. Pismo: Do Oddziału Weterynaryjnego 1 Armii W.P. Na nr 0179 z dnia 17 marca 1945r. [1945.03.17] W załączeniu przesyłam w dwóch egzemplarzach sprawkę i charakterystykę bojową na [dla] st. weter[ynarza]. ppor. Kunicę Aleksego. podpisał d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński, ppor, nr 166 T.W., 23.III.1945r. [1945.03.23]. Spis oficerów 3-go Zapas. P.P. na [dla] których sporządzono charakterystyki bojowe. baon szkolny 1. Czubryt Józef 2. Dawidiuk Michał 3. Krawczyk Wład. 4. Kasiewicz Jerzy 5. Łapszyn Eugeniusz 6. Cudnoch Stanisław

ppor. ppor. ppor. chor. chor. chor.

baon 1 strzelecki 1. Borowlew Mikołaj kpt. 2. Tarnowski Jan por. 3. Owczarczyk Jan ppor. 4. Kijewski Alesander ppor. 5. Kłosowski Mieczysł. chor. 6. Wojtkiewicz Edward chor. 7. Prokowski Franc. chor. 8. Puszkar Eugeniusz chor. baon 2 strzelecki 1. Ciechan Stanisław 2. Zgoła Stanisław 3. Trębecki Emil 4. Majda Bronisław 5. Stacherski Juliusz 6. Rożek Mieczysław 7. Charuk Jan 8. Penkała Eugeniusz [Pękała]

ppor. ppor. chor. chor. chor. chor. chor. chor.

baon 3 strzelecki 1. Piekarski Jan por. 2. Nowiński Leopold ppor. 3. Hamada Gustaw ppor. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

25. Adajewski J. 26. Zgoła S. 27. Nowiński L. 28. Wasilewski J. 29. Kahane M. 30. Zaikin J. 31. Piekarski J. 32. Ciechan S. 33. Miller Ch. 34. Jankowski F. 35. Sołtysik K. 36. Świtelski B. 37. Kasiewicz J. 38. Bazarnik E. 39. Kaplikiewicz S. 40. Tarełko M. 41. Junakowski J. 42. Uljanow E. 43. Jegorow S. 44. Gęborys J. 45. Miszczenko S. 46. Idow M. 47. Mądrowicki B. 48. Pilecki P.

4. Dąbrowski Ignacy chor. 5. Grzebień Zygmunt chor. 6. Bubke Tadeusz chor. baon c.k.m. 1. Szawłowski Stanisł. 2. Lesisz Franciszek 3. Kiszka Stanisław 4. Konkiel Józef 5. Chorzelewski Józef

chor. ppor. chor. chor. chor.

baon moździerzy 1. Wasinow Nit [Nił] por. 2. Lekkodynow Jan ppor. 3. Lichaczew Włodzim. ppor. 4. Różański Zbigniew ppor. 5. Mickiewicz Jan ppor. 6. Szymul Konstanty chor. 7. Jankowski Kazimierz ppor. kompania karna 1. Krzemieniecki Józef ppor. 2. Gąsior Stanisław ppor. 3. Kulesza Jan chor. 4. Nowicki Jan Tad. chor. 5. Gerasimow Genadij ppor. kompania saperów 1. Glanko Jan ppor. 2. Ulianow Eugeniusz ppor. 3. Jegorow Sergiusz chor.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Charakterystyka bojowa kpt. Szarlaja Jana, s. Iliusza pełniącego obowiązki szefa artylerii 3-go Zapasowego Pułku Piechoty. Urodz. 1918r. we wsi Tachta, rej. Dmitrjewskiego, [dwie litery nieczyt.]_aropolskiego kraju. Rosjanin. ...itd. W Armi Czerwonej od 1938r. – IV.1944. W Armi Polskiej od IV.1944. Włada językami: polskim i rosyjskim. W części pt. Charakterystyka, że chronicznie nadużywa alkoholu. We wniosku: na zajmowane stanowisko p.o. szefa artylerii w 3 Zap. P. Piech. nie nadaje się ze względów wychowawczych. 0811/III, datowana 6.05.45r. [1945.05.06]. W osobnym dokumencie: Do Oddziału Personalnego Artylerii 1 Armii. Zawieszonego rozkazem pułkowym z dnia 18.IV.1945r. w czynnościach służbowych p.o. szefa artylerii 3-go Zapas. P. Piech. kpt. Szarłaja, na skutek jego osobistej prośby, skierowuję do dyspozycji Oddz. Personalnego, z jednoczesnym wyjaśnieniem, iż kpt. Szarłaj ostatnimi czasy, skutek częstego nadużywania alkoholu, podważył swój autorytet nie tylko w dyonie art., lecz w całym pułku, w którym, jak zresztą sam doszedł do wniosku, pozostać dłużej nie może. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 283 T.W. Orze= Bia=y }zdj"cie¢| Polska w ZSRR }zdj"cie¢|=k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| 01.1945 Nr. 0178(III

Do Oddzia=y Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. chor. Feliszek Stanis=aw s. Jacentego W za='czeniu przesy=am arkusz ewidencji personalnej wraz z charakterystyk' bojow' w(w z pro>b' poddania go komisji weryfikacyjnej i zatwierdzenai mu stopnia chor'/ego. Chor'/y Filiszek s=u/y w 3-cim Zapas. P. Piech. od dnia 29.IX.1944r. jako p.o. d-cy plutonu 6 kompanii II baonu, w stopniu sier/anta. Stopie< chor'/ego otrzyma= 17.IX.1944, numeru rozkazu nie pami"ta, stopie< nadany mu przez dow[dc" V rajonu A.K. dnia 20.IX.1944r. Zg=osi= si" ochotniczo do R.K.U miasta Pragi. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., Nr. 48 T.W. Orze= Bia=y }zdj"cie¢| Polska w ZSRR }zdj"cie¢|=k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| 01.1945 Nr. 0177(III Do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. chor. Sieniawski J[zef s. Tomasza W za='czeniu przesy=am arkusz ewidencji personalnej wraz z charakterystyk' bojow' w(w w celu poddania go komisji weryfikacyjnej i zatwierdzenai mu stopnia chor'/ego. Chor'/y Sieniawski J[zef s. Tomasza przyby= dnia 17.VIII.1944, skierowany przez komend" Che=m-Miasto, od 22.1.1945 }1945.01.22| p.o. d-cy plutonu 3-ciej kompanii, 1-go baonu Stopie< chor'/ego otrzyma= w maju 1938 przez Min. Spraw Woj}ci"cie|, numeru rozkazu nie pami"ta. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., Nr. 49 T.W.

Orze= Bia=y }zdj"cie¢| Polska w ZSRR }zdj"cie¢|=k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| marca.1945 Nr. 0131(III Do Oddzia=u +'czno>ci 1 Armii W.P. chor. Bartoszewski Euzebiusz chor. Krugli<ski Micha= chor. Cie>li<ski Zygmunt chor. Wertheim-Werty<ski Mieczys=aw W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 1945r., Nr. 0194 za='czeniu przesy=am charakterystyki bojowe w(w oficer[w kompanii ='czno>ci. (-( Or=ow, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., Nr. 126 T.W. Orze= Bia=y }zdj"cie¢| Polska w ZSRR }zdj"cie¢|=k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| marca.1945 Nr. 0130(III Do Oddzia=u +'czno>ci 1 Armii W.P. kpt. Jemielin Arkadiusz W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 1945r., Nr. 0195 w za='czeniu przesy=am charakterystyk" bojow' w(w. (-( Or=ow, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., Nr. 126 T.W. Spis oficer[w na ]sic#\ kt[rych przes=ano sprawki }rusycyzm, informacj"|, arkusze ewidencji personalnej oraz charakterystyki sprawki i charakterystyki w j"zyku rosyjskim z art. dyonu 1. Krasowski Stanis=aw mjr. 2. Konaszewicz Piotr kpt. 3. Prze=ucki Mieczys=aw por. 4. Adamienko Dymitr por. 5. Krawiec Julian por. 6. Zubrzycki Micha= por. 7. Lesnoj Miko=aj ppor. 8. Ka=ugin Teodor –º– 9. Reznikow Aleksy –º– 10. Wasiljew Walenty –º– 11. Goldsztein Bernard –º– 12. Pomaznoj W=odzimierz –º– 13. Rajkowicz Jan –º– 14. Zubow Teodor –º– 15. Mameka Eugeniusz –º– 16. Kurochtin Jan –º– 17. ?yrnow W=odzimierz –º– 18. Tomin W=odzimierz chor. arkusz ewidencji i charakterystyka w j"zyku polskim z art. dyonu 19. Kulczycki Zygmunt por. sprawki i charakterystyki w j"zyku rosyjskim na ofic. z art. zaopatrzenia 20. Prodczyk Piotr ppor. 21. Fiodorow Micha= ppor. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu bez daty ]wyk. Przegali<ski$\

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

Nadanie krzyży, medali, podziękowania, uznania, pochwały... i kary 70

Komandiru 3 zapasnogo polka Pol;skogo Vojska Soob]a[, hto prokazom Vojskam 1 Belorusskogo Fronta za ! 632/N ot 10 i[nq 1945g. za obrazcovoe vypolnenie boevyx zadanij komandovaniq na fronte borby s nemeckimi zaxvathikami i proqvlennye pri tom doblest; i mu'estvo nagra'deny% Orderom “Krasnoj Zvezdy” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Adaevskij Ivan Stepanovih Borovlev Nikolaj Vladimirovih Zon-Mazij Isidor Lazarevih Krulikovskij Leonid Iosifovih Panhuk Adam filipovih Ulqnov Evgenij Afanas;evih Herepov Nikolaj Ivanovih

Kapitan Kapitan St. lejtenant Major Gv. major Lejtenant St. lejtenant

pom. [pomo]nik] nah. wtaba kom. roty st. ad[tant nah. [nahal;n;ik] wtaba koamndir b-a [batal;ona] komandir v`v. [v`vod] ÷ komandir b-a [batal;ona]

Medal[ “Za Boevye Zaslugi” 1. Prokovskij Franc Martinovih 2. Tarnovskij Ivan Antonovih

Lejtenant St. lejtenant

komandir v`v. koamndir b-a

Prowu postavit; v izvestnost; nagra'dennyx. Nahal;nik O.K. 1 Armii Pol;skogo Vojska, Polkovnik /Sebe'ko/ Siebieżko Nahal;nik 2 Otdel. O.K. 1 Armii P.V., Major /Tatar'inskij/ Tatarżinskij

Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r., i rozkazu Naczelnego Dowódczy Wojska Polskiego, nr. 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27]

nadaję w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdcą “Krzyż Walecznych” 1. Sienicin Gienadij, s. Aleksandra por. (?) 2. Gerasimow Gienadij, s. Stefana por. (?) 3. Joański (?) Eugeniusz, s. Teodora por. (?) 4. K/Z/M•andruk (?) Paweł, s. Piotra por. (?) 5. Wierzejewski Stefan, s. Józefa por. (?) 6. Szostakiewicz Władysł., s. Antoniego por. (?)

d-ca plut. 2-giej samodz. kompanii karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 3-ciej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 1szej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 3-ciej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 3-ciej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 3-ciej samodz. komp. karnej Armii

Srebrny “Medal Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Buczak Kazimierz, s. Jana 2. Kur__osow Jan, s. Konrada 3. (Broner?) Mieczysław, s. Aleksandra 4. Remeniuk (?) Paweł, s. Józefa 5. Konrsztein _allo, s. Feliksa 6. Sowicki Jan, s. Aleksego

por. (?) por. (?) por. (?) por. (?) por. (?) por. (?)

d-ca plut. strzeleckiego 2-giej samodz. komp. karnej Armii st. felczer 2-giej samodz. komp. karnej Armii felczer 2-giej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 2-giej samodz. komp. karnej Armii st. felczer 1-szej samodz. komp. karnej Armii szef kancelarii-płatnik 1-szej samodz. komp. karnej Armii

Brązowy “Medal Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Charus Kazimierz, s. Stefana plut. podoficer prowiantowy 1-szej samodz. kompanii karnej Armii 2. Kaliszczuk Włodzimierz, s. Iwana kpr. d-ca drużyny gospodarczej 1-szej samodz. kompanii karnej Armii podpisali: dowódca 1-szej Armi W.P. /-/ Popławski, gen. broni p.o. z-cy d-cy 1-szej Armii d/s polit.-wych. /-/ Maskalan płk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Miszczenko, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 2-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Wojtowicz, por.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

Komandiru 3 zapasnogo pexotnogo polka 1 Armii Pol;skogo Vojska Prikazom Vojskam 1go Belorusskogo fronta ! 565/N ot 13.5.45 g. za obrazuovoe vypolnenie boevyx zadanii komandirovaniq na fronte borby s nemeckimi zaxvathikami i proqvlennye pri etom doblest; i mu'estvo n a g r a 'd e n y % orderom “Krasnaq Zvezda” 1. Mavrin Nikolaj Vasievih pomo]nik nahal;nika wtaba

medal;[ “Za Boevye Zaslugi” 2. Vasinov Nil Trifonovih K-r “komandir” uhebnoi rote Prowu postavit; v izvestnost; nagra'dennyx. nahal;nik otdela kadrov 1 Armii Pol;skogo vojska /-/ Sebe'ko, polkovnik. nahal;nik 2 otdeleniq otdela kadrov armii /-/ Tatar'inskij, major.

dwa ręczne dopiski: 1. szef sztabu: Do wiadomości, 18.05.45 2. Wpisałem do ewidencji, podpis nieczyt.

Rozkaz Personalny nr 0155(Odzn., z dnia 14 maja 1945 roku. Na podstawie Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego... itd. Krzy/e V klasy orderu “Virtuti Militari” Zygad=o J[zef, s. Jana

chor.

“Krzy/ Walecznych” Kawka Jan, s. J[zefa Klimczak Tadeusz, s. Jana ]po>miertnie, zabity 1945.04.27\

plut. chor.

Srebrny “Krzy/ Zas=ugi” Milewski Julian, s. Hipolita Wertheim-Werty<ski Miecz., s. Edwarda Porowski Wac=aw, s. Jakuba Dobrzy<ski Wawrzyn, s. Marcina Trela J[zef, s. +ukasza

chor. chor. chor. chor. chor.

Bronzowy “Krzy/ Zas=ugi” Dzier/yk Tadeusz, s. W=adys=awa Pawe=czyk Antoni, s. Antoniego Raksi=owicz J[zef, s. Jana ]dopiskiem\ Janicki Bronis=aw, s. Wincentego Íwiderski Zygmunt, s. Feliksa }2x| Jodkowski Witold, s. Edwarda }2x| Zieli<ski J[zef, s. Jana Mirosz Zbigniew, s. Piotra Íwiderski Zygmunt, s. Feliksa }2x| Jodkowski Witold, s. Edwarda }2x| Kunica Aleksander, s. Wiktora Ol"cki W=adys=aw, s. J[zefa Porowski Wac=aw, s. Jakuba Tubie/ Karol, s. Wojciecha

sier/. pchor. kpr. sier/. pchor. sier/. kpt. ]$\ sier/. st. sier/. plut. plut. sier/. por. chor. chor. kpr.

Medale Srebrny Medal “Zas=u/ony na Polu Chwa=y” Cie>lak Zygmunt, s. Walentego chor. +ab"d{ Jan, s. Antoniego chor. Tatarczak Tadeusz, s. Jana kpr. Kochowicz Henryk, s. Leona plut. ]zaginiony bez wie>ci 15.04... roku$ mo/e 1944\ Bronzowy Medal “Zas=u/ony na Polu Chwa=y” Lachowiecki Stanis=aw, s. Franciszka chor. ]dopiskiem, mo/e Blanki Hakma<, por., sekretarza odpowiedzialnego Wydz. Pers. ZPW 1 AWP\ Tu<ski Karol, s. Wojciecha plut. Pelczak Stanis=aw, s. Andrzeja bombardier Lisowski Antoni, s. Antoniego kanonier Zon-Mazia Izydor, s. +azara por. Medal “Za bojewyje zas=ugi” rozkaz Nr. 10(n, z 1945.08.10 Grupy Sowieckich Wojsk Okupacyjnych z 1945.07.09 Tymoszewicz Marian ]s. nie wykazany\ ppor.

Rozkaz Personalny nr 0192(Odzn., z dnia 14 czerwca 1945 roku. Na podstawie Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, z dnia 23 grudnia 1944r. i rozkazu naczelnego Dow[dcy W.P. nr 141, z dnia 27 grudnia 1944r., nadaj", w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie si" w walce z niemieckim naje{d{c', oficerom, podoficerom, i szeregowym, 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty& Brązowy “Medal Zasłużony na Polu Chwały”

“Krzy/ Walecznych” 1. Adajewski Jan, s. Stefana 2. Borowlow Mikołaj, s. Włodzim. 3. Junakowski Jan, s. Stefana 4. Konaszewicz Piotr, s.Jana 5. Romanienko Piotr, s. Nikity 6. Szymul Konstanty, s. Jana

kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt.

pomocnik szefa sztabu pułku dowódca baonu rozdzielczego dowódca kompanii saperów p.o. st. adjutanta Dywizjonu Art. z-ca szefa Oddz. Informacji d-ca plutonu, ba-onu moźdz.

Srebrny “Medal Zasłużony na Polu Chwały” 7. Jemielin Arkadiusz, s. Pawła kpt. szef łączności Pułku 8. Sołtysik Kazimierz, s. Władysł. por. starszy adiutant 2 batalionu 9. Wasinow Nil, s. Trifona por. d-ca komp. szk. baonu moźdz. 10. Zubrzycki Michał, s. Włodzim. por. d-ca baterii szk. Dywizjonu Art. 11. Baładina Lidia, c. Grzegorza ppor. starszy felczer pułku 12. Hamada Gustaw, s. Józefa ppor. d-ca 7-mej komp., 3-go baonu 13. Jankowski Franciszek, s. Bolesł. por. starszy adjutant 3-go batalionu 14. Jegorow Sergiej, s. Ignaciusza ppor. d-ca 2-go plut. komp. saperów 15. Kurniewicz Jan, s. Piotra ppor. pom. szefa sztabu pułku do łączności specjalnej 16. Lechkodymow Jan, s. Mikołaja ppor. d-ca komp. baonu także; Lekkodymow, Lekkodimow moźdz. 50 mm 17. Łapicz Wiktor, s. Antoniego ppor. d-ca komp. rusznic p-panc. 18. Przegaliński Karol, s. Władysława ppor. pomocnik szefa sztabu Pułku 19. Przełucki Mieczysł, s. Wojciecha por. p.o. szefa artylerii pułku 20. Różański Zbigniew, s. Brunona ppor. d-ca plutonu baonu moździerzy 21. Ulianow Eugeniusz, s. Afanasiego ppor. d-ca plut. szkoln. komp. sap.

22. Forgacz Jan, s. Wincentego ppor. d-ca 3-go plut. komp. czołgów 23. Krugliński Michał, s. Antoniego ppor. d-ca plut. radiowego, kompanii łączności 24. Lesisz Franciszek, s. Michała ppor. d-ca 1-szej komp. baonu c.k.m. 25. Zgoła Stanisław, s. Jana ppor. d-ca 4-tej komp., 2-go batalionu 26. Cygler Jan, s. Ignacego chor. d-ca 1-go plut., 2-giej komp. baonu szkolnego. 27. Celej Stanisław, s. Szymona chor. d-ca 3-go plutonu, 2 komp. baonu szk. 28. Monczyński Jan, s. Jana chor. d-ca 1-go plutonu, [Mączyński] 1 komp. baonu szkolnego 29. Zandarow Wasyli, s. Michała chor. felczer pułku 30. Winnik Wasyl, s. Leona szer. koniuszy pułku

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Brązowy “Krzyż Zasługi” 31. Bąbel Ignacy, s. Józefa st. sierż. szef 2 komp. batalionu szkolnego 32. Kolejwo Władysław, s. Władysław st. sierż. pisarz 2 komp. baonu rozdzielczego 33. Kozłowski Wacław, s. Jana st. sierż. członek orkiestry pułku 34. Kwaśniewski Władysław, s. Wawrz. st. sierż. z-ca d-cy plutonu, 2-giej komp. fizylierów 35. Malik Jan. s. Andrzeja st. sierż. d-ca plutonu komp. moździerzy 50 mm, baonu moździerzy 36. Migała Jan, s. Szczepana st. sierż. szef 2-giej kompanii, batalionu c.k.m. 37. Schöneich Ludwik, s. Marcina st. sierż. z-ca d-cy plutonu, 4-tej kompanii, 2-gi batalionu 38. Siwek Władysław, s. Józefa st. sierż. szef 2-giej kompanii fizylierów 39. Szymański Stanisł. s. Kazimierza st. sierż. d-ca plutonu komp. szkolnej, baonu moździerzy 40. Wyskwarski Michał, s. Mikołaja st. sierż. z-ca d-cy 3-go plutonu czołgów 41. Dargiewicz Ambroży, s. Józefa sierż. d-ca 1-szej drużyny 2-go plutonu, 2-giej komp., baonu szkolnego 42. Dąbrowski Jan, s. Antoniego sierż. pisarz 2-giej kompanii fizylierów 43. Filipowicz Kazimierz, s. Bolesława sierż. szef orkiestry pułku 44. Krzysztofik Mieczysł., s. Stanisław ogniom. adiutant batalionu rozdzielczego 45. Kucharski Jan, s. Stanisława sierż. d-ca 1-szej drużyny, 3-go plutonu, 2-giej komp. baonu szkolnego 46. Piwowaro Iwan, s. Daniela sierż. szofer pułku 47. Butkowski Paweł, s. Wojciecha sierż. szef kompanii moździerzy 50 mm, baonu moździerzy 48. Stopczyński Zenon, s. Stanisława sierż. z-ca d-cy 1-go plutonu, 9-ej kompanii, 3-go batalionu 49. Węgrzyn Piotr, s. Kazimierza sierż. szef 7-mej kompanii, 3 batalionu 50. Witkowski Julian, s. Jana sierż. szef kancelarii, 2-gi pomocnik szefa sztabu pułku 51. Wysocki Antoni, s. Franciszka sierż. d-ca 1-szej drużyny, 3-go plutonu, 1-szej komp., baonu szkolnego 52. Chronowska Janina, s. Józefa plut. maszynistka sztabu pułku 53. Drerenowski Feliks, s. Antoniego plut. szef kompanii saperów pułku 54. Dzikiewicz Konstanty, s. Ignacego plut. pisarz sztabu pułku 55. Guzowski Narcyz, s. Józefa plut. łącznik plutonu informacji pułku 56. Kocowski Kazimierz, s. Jana plut. pisarz sztabu pułku 57. Kuśmierek Romuald, s. Ignacego plut. d-ca drużyny plutonu zwiadu artyleryjskiego, Dywizjonu Artylerii 58. Maćków Franciszek, s. Tomasza plut. d-ca drużyny plutonu szkolnego batalionu c.k.m. 59. Mieżwiński Franciszek, s. Łukasza plut. d-ca drużyny, 4-tej kompanii, 2-go batalionu 60. Pakowska Janina, c. Kazimierza plut. pisarz oddziału ewidencji pułku 61. Pilipów Marian, s. Mikołaja plut. dowódca drużyny kompanii saperów 62. Rogatyński Czesław, s. Wawrzyńca plut. dowódca drużyny kompanii saperów 63. Sanojca Kazimierz, s. Józefa plut. dowódca drużyny kompanii szkolnej, baonu moździerzy 64. Skrzeczewski Jan, s. Feliksa plut. dowódca drużyny kompanii saperów 65. Skwarek Zygmunt, s. Piotra plut. st. pisarz batalionu szkolnego 66. Stelski Jan, s. Konstanetgo plut. członek orkiestry pułku 67. Święcicki Władysław, s. Feliksa plut. łącznik pułku 68. Tołokiewicz Leon, s. Adama plut. szef kompanii moździerzy 82 mm, baonu moździerzy 69. Wasilewski Władysław, s. Jana plut. szef 2-giej komp. batalionu rozdzielczego 70. Więcławski Mieczysław, s. Jana plut. z-ca d-cy plutonu, kompanii łączności 71. Winkler Ryta, c. Jony plut. siostra medyczna pułku 72. Ankudewicz Stanisław, s. Józefa kpr. radiotechnik pułku 73. Bystroń Henryk, s. Wilhelma kpr. d-ca drużyny radiowej, kompanii łączności 74. Chacki Edmund, s. Witalisa kpr. d-ca drużyny moździerzy 82 mm, baonu moździerzy 75. Dubaniewicz Piotr, s. Wincentego kpr. pchor. d-ca drużyny moździerzy 50 mm, baonu moździerzy 76. Gilewicz Janusz, s. Michała kpr. pisarz sztabu pułku 77. Kądziołka Jerzy, s. Tomasza kpr. pisarz batalionu moździerzy 78. Korenik Jan, s. Franciszka kpr. sanitariusz batalionu moździerzy 79. Lipke Edmund, s. Adama kpr. członek plutonu orkiestry pułku 80. Mataczun Emil, s. Józefa kpr. d-ca drużyny plutonu informacji 81. Nakoneczny Paweł, s. Franciszka kpr. pisarz kompanii sperów 82. Piech Andrzej, s. [nie wykaz.] kpr. st. jezdny baonu rozdzielczego 83. Pińkowski Stanisław, s. Józefa kpr. d-ca drużyny 3-go plutonu, 1 komp. c.k.m. 84. Renkas Wasyl, s. Seweryna kpr. d-ca drużyny komp. saperów 85. Szenkelbach Julian, s. Edmunda kpr. d-ca drużyny radiowej komp. łączności 86. Szerszenowicz Józef, s. Antoniego kpr. d-ca 4-tej drużyny 2-go plutonu komp. baonu szkolnego 87. Waśko Paweł, s. Jana kpr. d-ca drużyny telefonicznej komp. łączności 88. Żukiel Stanisław, s. Stanisława kpr. d-ca drużyny kompanii szkolnej 89. Tencer Mozes, s. Pinkasa st. strz. wartownik oddziału sanitarnego pułku 90. Wiadarska Teodozja Władysława c. Władysława st. strz. maszynistka sztabu pułku 91. Bednarski Stanisław, s. Stanisława kan. celowniczy baterii działek 45 mm 92. Gajewski Aleksander, s. Jana szer. szeregowiec plutonu informacji pułku 93. Górniak Jan, s. Teodora szer. sanitariusz oddziału sanitarnego pułku 94. Huberband Henryk, s. Szymona szer. p.o. oficera żywnościowego baonu rozdzielczego 95. Iliński Jan, s. Józefa szer. szeregowiec plutonu informacji pułku 96. Pryl Helena, c. Jana szer. praczka pułku 97. Sawicka Kazimiera, c. Józefa szer. praczka pułku 98. Stokłosa Helena, c. Andrzeja szer. praczka pułku podpisali; d-ca 1 Armii W.P. /-/ Popławski, gen. broni pełni obowiązki d-cy 1-szej Armii d/s Polit.-Wychowawczych /-/ Maskalan, ppłk. szef sztabu 1szej Armii /-/ Miszczenko, gen. bryg. za zgodność; pom. szefa 2 Referatu Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Wójtowicz, por.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Pismo: Do Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. na nr. OP./2/02206, z dnia 27.XII.1944r. W załączeniu przesyłam spisy odznaczonych w 2-ch egzemplarzach, w alfabetycznym porządku na każdy rodzaj orderu, lub medalu, a mianowicie: I. MEDALAMI, ORDERAMI, DYPLOMAMI Odznaczeni Medalem “Czerwonego Sztandaru” 1. Ziarkowski Stanisław płk. dypl. Odznaczeni Orderem “Czerwonej Gwiazdy” 1. Adamienko Dymitr 2. Jemielin Arkadiusz 3. Konaszewicz Piotr 4. Mawryn Mikołaj 5. Nowikow Aleksander 6. Ziarkowski Stanisław 7. Zubkow Piotr

por. kpt. kpt. kpt. mjr. płk. por.

Odznaczeni Medalem “Za Obronę Stalingradu” 1. Kurniewicz Jan 2. Wasiljew Walenty

ppor. ppor.

Odznaczeni Medalem “Za Odwagę” 1. Rajkowicz Jan 2. Zubow Teodor

ppor. chor.

Odznaczeni Medalem “Za Bojowe Zasługi” 1. Lichaczow Włodzimierz

ppor.

Odznaczeni Medalem “Niepodległości” 1. Kalinowski Jan

ppor. chor. chor.

Odznaczeni Medalem “Dziesięciolecia Niepodległości” 1. Olecki Władysław 2. Trela Józef 3. Osiński Andrzej

chor. chor. ppor.

Odznaczeni Medalem “Bronzowym za Długoletnią [zdjęcie]¢” 1. Olecki Władysław

chor.

Odznaczeni Dyplomem Pamiątkowym “Za Szczyp_[zdjęcie]¢ Więźniów Ideowych” 1. Przegaliński Karol

szer. Wojciech Kołodiej, lat 19 (ur. 1926), poległ, tak i inni, a mjr. Leonid Krulikowskij (Królikowski), lat 34 (ur. 1910), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Orderem Czerwonej Gwiazdy za postępy na froncie. Wojsko Polskie, Pierwsza Armia Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr. 0121/Odzn., z dnia 18 maja 1945 [1945.05.18] Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r., rozkazu Naczelnego Dowódczy Wojska Polskiego, nr. 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdcą

“Krzyż Walecznych” 1. Nowikow Aleksander, s. Jana

mjr.

Srebrny Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Dawidiuk Michał, s. Michała ppor.

ppor.

Odznaczeni Medalem “Polska Swemu Obrońcy” 1. Osiński Andrzej 2. Olecki Władysław 3. Trela Józef

I pomyśleć... ppor. Przegaliński Karol, stukający swym przełożonym – dowódcom Pułku, liczne dokumenty na maszynie do pisania, a więc oficer W.P. “zza biurka”, zebrał najwięcej odznaczeń za zasługi, włącząjąc Krzyż “Virtuti Militari”. Blisko stąd do wniosku, że... ci co siedzą blisko “żłobu” – najwięcej z tego “żłobu” korzystają. W tym wypadku, siedział na stołku blisko dowódców obdzielających krzyżami i medalami siebie i podwładnych, dużo starszy wiekiem (ur. 1897), dobrze z nimi żył – dobrze wywiązywał się, stukał im pisma poprawiając ich błędy językowe, więc najwięcej medali i najważniejszy krzyż otrzymał; wojnę znał z dokumentów.

ppor.

Brązowy Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Czubryt Józef, s. Antoniego ppor. podpisali: d-ca 1-szej Armii /-/ Popławski, gen. broni z-ca d-cy 1-szej Armii d/s polit.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Rotkiewicz, gen. bryg. za zgodność: p.o. szefa 2 Referatu Oddz. Pers. 1 Armii /-/ Wojtowicz, por. Wojsko Polskie, Pierwsza Armia Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr. 0155/Odzn., z dnia 24 maja 1945 [1945.05.24] Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r., rozkazu Naczelnego Dowódczy Wojska Polskiego, nr. 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdcą Srebrny Medal “Zasłużonym na Polu Chwały”

II. KRZYŻAMI “Krzyżem Virtuti Militari” 1. Kalinowski Jan 2. Przegaliński Karol

ppor. ppor. “Krzyżem Niepodległości z Mieczami”

1. Przegaliński Karol

ppor. “Krzyżem Walecznych”

1. Kalinowski Jan 2. Osiński Andrzej 3. Przegaliński Karol

ppor. ppor. ppor. Srebrnym “Krzyżem Zasługi”

1. Przegaliński Karol

ppor. Bronzowym “Krzyżem Zasługi”

1. Cieślak Zygmunt, s. Walentego chor. d-ca komp. rusznic p-panc. 2. Łabędź Jan, s. Antoniego chor. z-ca d-cy 2-go baonu 3. Tatarczak Tadeusz, s. Jana kpr. z-ca d-cy baonu szkolnego Bronzowy “Krzyż Zasługi” 1. Dzierżyk Tadeusz, s. Władysł. sierż. pchor., z-ca d-cy kompanii 2. Pawełczyk Antoni, s. Anotniego kpr. z-ca d-cy plut. gospodarczego Na oryginale właściwe podpisy. za zgodność: sekretarz odpowiedzialny Wydz. Pers. ZPS 1 Armii /-/ Blanka Hakman, por. ręczne uzupełnienie: Bronzowy Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Lachowiecki Stanisł., s. Franc. chor. z-ca d-cy kompanii Bronzowy “Krzyż Zasługi” 1. Raksiłnowicz Józef, s. Jana

sierż. pchor., szef kanc. Z.P.W.

1. Nowicki Jan chor. 2. Osiński Andrzej por. 3. Trela Józef chor. podpisali: dowódca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 2, T.W. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wojsko Polskie. 1-sza Armia, Rozkaz nr. 0242/Odzn. z dn. 19 lipca 1945 [1945.07.19] Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r., rozkazu Naczelnego Dowódczy Wojska Polskiego, nr. 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdcą “Krzyż Walecznych” 1. Ławrynowicz Jan, s. Jana

plut.

Bronzowy “Krzyż Zasługi” 1. Fijałkowski Tadeusz, s. Wincentego 2. Lewicki Jan, s. Jefimowa 3. Mikołajczak Stanisław, s. Wojciecha 4. Szwarc Władysław, s. Jakowa 5. Gulczyński Antoni, s. Franciszka 6. Lipowski Witold, s. Tadeusza 7. Słabuszewski Bronisław, s. Piotra 8. Bernat Jan, s. Stanisława 9. Murmełowski Miecz., s. Aleksandra 10. Szpilewski Tadeusz, s. Józefa 11. Wójcicki Bronisław, s. Stefana 12. Zawada Karol, s. Mikołaja 13. Borysiewicz Witold, s. Tadeusza 14. Filarowski Franciszek, s. Mikołaja 15. Gładkowski Michał, s. Władysława 16. Rusin Adam, s. Wojciecha 17. Rabosz Władysław, s. Tomasza 18. Bułaj Bazyli, s. Konstantego 19. Gałoński Antoni, s. Jana 20. Kobylecka Danuta c. Józefa 21. Kaczorowski Stefan, s. Tomasza 22. Kuszpetowski Kazimierz, s. Marcina 23. Kramarz Szama, s. Abrachama 24. Farmuszczuk Piotr, s. Michała 25. Sławiński Dominik s. Stanisława 26. Zaręba Józef, s. Władysława 27. Wojciechowski Józef, s. Michała 28. Teper Henek, s. Mojżesza

st. ognm. st. ognm. st. ognm. st. ognm. ognm. ognm. ognm. plut. plut. plut. plut. plut. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon.

Srebrny Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Kulczycki Zygmunt, s. Władysława 2. Dierbieniow Eugeniusz s. Jakowa 3. Lesnoj Mikołaj, s. Maksyma 4. Reznikow Aleksiej, s. Bazylego 5. Rajkowicz Jan, s. Macieja 6. Pomaznoj Włodzim. s. Grzegorza 7. Żyrnow Włodzimierz, s. Michała 8. Gryź Jan, s. Szczepana 9. Jemieljanow Grzegorz, s. Jana 10. Jekatierynin Oleg, s. Iwana 11. Mieszko Józefa, s. (sic!) Jana może Józef, nie Józefa 12. Siemienienko Michał, s. Kuźmy 13. Mosiak Stanisław, s. Leona 14. Soliński Jerzy, s. Ignacego 15. Biliński Józef s. Erazma 16. Skrzepij Adam, s. Zygmunta

por. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. chor. chor. chor. chor. chor. plut. plut. kpr. kpr.

Bronzowy Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Połnamarczuk Sergiej Grigorowicz st. ognm. 2. Sarna Edward, s. Tomasza ognm. 3. Berkowski Czesław, s. Antoniego plut. 4. Bronowski Franciszek, s. Karola kpr. 5. Bojdoł Paweł, s. Pawła kpr. 6. Popławski Franciszek, s. Michała kpr. 7. Rudziński Stefan, s. Stanisława bombardier 8. Dziedusiewicz Michał, s. Bazylego kanon. 9. Domański Franciszek, s. Apolinarego kanon. 10. Dembowski Józef, s. Antoniego [Dębowski?] kanon. 11. Jaszczyszin Michał, s. Jana kanon. 12. Kowalczuk Adam, s. Ignacego kanon. 13. Mazurkiewicz Paweł, s. Teofila kanon. 14. Pytel Jan, s. Piotra kanon. 15. Ratajczak Zbigniew, s. Henryka kanon. 16. Tadeusz Bernard, s. Kazimierza kanon. 17. Zagórski Stanisław, s. Andrzeja kanon. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

podpisali: d-ca 1 Armii Wojska Polskiego /-/ Popławski, gen. broni z-ca d-cy 1 Armii W. P. do spraw polit.-wych. /-/ Maskalan, ppłk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Miszczenko, gen. bryg. d-cy artylerii 1-szej Armii W.P. /-/ Modzelewski, gen. dyw. za zgodność: szef kancelarii Oddziału Personalnego Artylerii 1-szej Armii /-/ Borowski, chor., pieczęść okrągła o otokiem i Orłem Białym w środku. Wojsko Polskie, Pierwsza Armia Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr. 0121/Odzn., z dnia 27 marca 1945 [1945.03.27] Za umijętne wykonywanie bojowych zadań na froncie walk z niemieckim najeźdźcą i wykonywaną przy tym odwagę i męstwo, na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego nr 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję “Krzyż Walecznych” 1. Ulianow Eugeniusz, s. Afanazego ppor. d-ca plut. szkolnego komp. saperów 3-go Zapas. Pułku Piech. podpisali: dowódca 1-szej Armi W.P. /-/ Popławski, gen. broni z-ca d-cy 1-szej Armii d/s polit.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Rotkiewicz, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 2-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Wojtowicz, por. ręczne dopiski: 1. Do rozkazu, 4.4. [1945.04.07], L. Orłow. 2. Rozkaz nr. 076, dn. 8.4.45r. [1945.04.08], podpis nieczyt., Jankowski (?)

Wysocy oficerowie, na tyłach frontu, otrzymywali najwyższe odznaczenia za zasługi w działaniach bojowych, a szeregowcy, którzy strzelali, ginęli i byli ranni – z wyjątkiem nielicznych – krzyży i medali nie otrzymywali za brawurę, za narażenie swego życia.

Pismo z dn. 19 maja 1945: Do Oddziału Personalnego ¡ Armi W.P. W załączeniu przesyłam materiał odznaczeniowy na oficerów i szeregowych 3-go Zap. P. Piechoty w/g [według] załączonych spisów, z prośbą o uwzględnienie. Zał. 122 na 224 arkuszach tylko dla adresata, i 2 spisy. podpisali: Królikowski mjr., szef sztabu, i Karpowicz ppłk., dowódca pułku. wyk[onał]. Przegaliński ppor., nr 306, T.W. Spis oficerów z 3-go Zapasowego Pułku Piechoty podanych do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem za sumienną i gorliwą pracę w okresie walk z niemieckim najeźdźcą. [w oryginale chaos składni zdania: Spis oficerów podanych do odznaczenia “SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI oraz MEDALEM” z 3-go Zap. P.P. za sumienną i gorliwą pracę w okresie walk z niemieckim najeźdźcą] ęSrebrnym “Krzy/em Zasługi” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Królikowski Leonid s. Józefa Wachruszczew Paweł s. Wasyla Fajkow Bekir s. Ibrachima Junakowski Jan s. Stefana Panow Wasyl s. Pawła Adajewski Jan s. Stefana Jemielin Arkadiusz s. Pawła Konaszewicz Piotr s. Jana Romanienko Piotr s. Nikity Borowlow Mikołaj s. Włodzimierza Sumerowski Marian s. Marii (sic!) Polakow Wiktor s. Wasyla Zubrzycki Michal s. Włodzimierza Kulczycki Zygmunt s. Władysława Sołtysik Kazimierz s. Władysława Jankowski Franciszek s. Bolesława Jurłowska Natalia c. Borysa Wasinow Nił s. Tryfona Przełucki Mieczysław s. Wojciecha Kunica Aleksander s. Wiktora Krugliński Michał s. Antoniego Rajkowicz Jan s. Macieja Pomaznoj Włodzimierz s. Grzegorza Lesnoj Mikołaj s. Maksima Reznikow Aleksiej. s. Bazylego Ulianow Eugeniusz s. Afanasiewicza Zyrnow [Żirnow] Włodzim. s. Michała Jegorow Sergiusz s. Ignacjusza Zgoła [Zgola] Stanisław s. Jana Hamada Gustaw s. Józefa Baładina Lidia c. Grzegorza Lekkodymow [Lechkod...] Jan s. Mik. Różański Zbigniew s. Brunona

mjr. mjr. mjr. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. por. por. por. por. por. por. por. por. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Lesisz Franciszek s. Michała Łapicz Wiktor s. Antoniego Forgacz Jan, s. Wincentego Kurniewicz Jan s. Piotra Olecki Władysław s. Józefa Dobrzański Wawrzyn s. M. Dziubanowska Kazimiera-Janina c. Aleksandra Trela Józef s. Łukasza Porowski Wacław s. Jakuba Lachowiecki Stanisław s. Franciszka Zandarow Wasyl s. Mikołaja Cygler Jan s. Ignacego Celej Stanisław s. Szymona Monczyński Jan s. Jana Szymul Konstanty s. Jana Skraba Stanisław s. Franciszka

ppor. ppor. ppor. ppor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. plut.

ęSrebrnym “Medalem Zasługi” 50. Przegaliński Karol s. Władysława ppor. podpisali: Królikowski mjr., szef sztabu, i Karpowicz ppłk. dypl., d-ca pułku. Pieczęć okrągła, w otoku [chaos]: 3 Pułk Zapasowy Piechoty Armi Polskej w ZSRR. także po rosyjsku, w transliteracji: 3 Zapasnyj Piechotnyj Połk Polskoj Armii w SSSR. w środku: Orzeł Biały W.P. wzoru 1943. Spis szeregowych z 3-go Zapasowego Pułku Piechoty podanych do odznaczenia Brązowym Krzyżem Zasługi za sumienną i gorliwą pracę w okresie walk z niemieckim najeźdźcą. ęBr'zowym “Krzy/em Zasługi”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

ę

Kozłowski Wacław s. Jana Szymański Stanisław s. Kazimierza Wyskwarski Michał s. Mikołaja Kwaśniewski Wład. s. Wawrzyńca Schineich Ludwik s. Marcina Siwek Władysław s. Józefa Bąbel Ignacy s. Józefa Malik Jan s. Andrzeja Migała Jan s. Szczepana Klejwo Władysław s. Władysława Fijałkowski Tadeusz s. Wincentego Szwarc Władysław s. Jakuba Mikołajczyk Stanisław s. Wojciecha Filipowicz Kazimierz s. Bolesława Witkowski Julian s. Jana Piwowaro Iwan Daniłowicz [syn D-ły] Dąbrowski Jan s. Antoniego Stopczyński Zenon s. Stanisława Węgrzyn Piotr s. Kazimierza Kucharski jan s. Stanisława Dargiewicz Ambroży s. Józefa Wysocki Antoni s. Franciszka Rutkowski Paweł s. Wojciecha Lipoński Witold s. Tadeusza Gulczyński Antoni s. Franciszka Krzysztowik Mieczysław s. Stanisł. Słabuszewski Bronisław s. Piotra Dzikiewicz Konstanty s. Ignacego Kocowski Kazimierz s. Jana Pakowska Janina c. Kazimierza Chronowska Janina c. Józefa Święcicki Władysław s. Feliksa Guzowski Narcyz s. Józefa Stelski Jan s. Konstantego Mierzwiński Franciszek s. Łukasza Winkler Ruta c. Jony Skwarek Zygmunt s. Piotra Tołokiewicz Leon s. Adama Sanojca Kazimierz s. Józefa Mackow Franciszek s. Tomasza Wójcicki Bronisław s. Stefana Derenowski Feliks s. Antoniego Skrzeczewski Jan s. Feliksa Filipow Marian s. Mikołaja Rogatyński Czesław s. Wawrzyńca Wasilewski Władysław s. Jana Więcławski Mieczysław s. Jana Kuśmierek Romuald s. Ignacego Zawada Karol s. Mikołaja

st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. ogn. st. ogn. st. ogn. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. ogn. ogn. ogn. ogn. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut.

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Bernard Jan s. Stanisława plut. Gilewicz Jan s. Michała kpr. Akundewicz Stanisław s. Józefa kpr. Mataczun Emil s. Józefa kpr. Lipke Edmunt (sic!) s. Adama kpr. Szerszenowicz Józef s. Antoniego kpr. Chacki Edmunt (sic!) s. Witalisa kpr. Korenik Jan s. Franciszka kpr. Dubaniewicz Piotr s. Wincentego kpr. Kądziołka Jerzy s. Tomasza kpr. Zukiel Stanisław s. Stanisałwa kpr. Pińkowski Stanisław s. Józefa kpr. Renkas Wasyl s. Serafyna kpr. Nakoneczny Paweł s. Franciszka kpr. Piech Andrzej [s. ?, imię nie wykaz.] kpr. Waśko Paweł s. Jana kpr. Bystroń Henryk s. Wilhelma kpr. Schenkelbach Juljan s. Edmunda kpr. Widarska Teodozja-Władysława c. Władysława st. strz. 69. Tencer Mozes s. Pinkasa st. strz. 70. Stokłosa Henena c. Andrzeja szer. 71. Sawicka Kazimiera c. Józefa szer. 72. Pryl Helena c. Jana szer. 73. Iliński Jan s. Józefa szer. 74. Gajewski Aleksander s. Jana szer. 75. Górniak Jan s. Teodora szer. 76. Huberband Henryk s. Szymona szer. 77. Bednarski Stanisław s. Stanisława kan[onier]. podpisali: Królikowski mjr., szef sztabu, i Karpowicz ppłk. dypl., d-ca pułku. Pieczęć okrągła, w otoku [chaos]: 3 Pułk Zapasowy Piechoty Armi Polskej w ZSRR. także po rosyjsku, w transliteracji: 3 Zapasnyj Piechotnyj Połk Polskoj Armii w SSSR. w środku: Orzeł Biały WP wzoru 1943. Odznaczony dekretem Prezydium Najwyższej Rady Z.S.R.R. z 3.XI. 1944r. za wysługę lat w Czerwonej Armii orderem “Czerwonego Sztandaru” płk. Ziarkowski Stanisław, s. Władysława. podpisał: /-/ Królikowski, mjr. m.p. 28 grudnia 1944r. Wniosek z dnia 12.III.1945 [1945.03.12] Lp. Nazwisko i... i imię Stopień 1. Borawlow 2. Panow 3. Kurniewicz 1. Królikowski 2. Pańczuk 3. Mawryn 4. Adajewski 5. Junakowski 6. Czerepow 7. Zon-Mazia 8. Uljanow

Stanowisko

do Orderu “Ojczyźniana wojna” 1-go stopnia N.W. kpt. W.P. por. W.P. ppor.

d-ca komp. fizyl. inżynier pułkowy pomocnik szefa sztabu

do Orderu “Czerwonej Gwiazdy”

L.I. A.F. N.W. I.S. I.S. N.I. I. E.

mjr. gw. mjr. kpt. kpt. kpt. por. ppor. ppor.

szef sztabu d-ca baonu moździerzy pomocnik szefa sztabu pomocnik d-ca komp. saperów d-ca 3-go baonu st. adjutant baonu szkolnego d-ca plutonu saperów

Medalem “Za bojowe zasługi”

1. Protasow L.J. kpt. st. lekarz pułku 2. Przełucki M.W. por. st. adjutant Artylerii Dywizjonu 3. Zubrzycki M.W. gw. por. d-ca pułkowej baterii 76 mm moźdz. 4. Tamowski I.A. por. d-ca komp. strzel. 5. Prysiażnik A.K. por. d-ca komp. moździerzy 50 mm 6. Wasinow N.T. por. d-ca szkolnej komp. moździerzy 7. Jurłowska N.B. por. młodszy lekarz pułku 8. Cimoszewicz M.W. ppor. zastępca d-cy baonu szkolnego 9. Krawiec I.M. ppor. d-ca baterii 122 mm moździerzy 10. Jegorow C.U. gw. ppor. d-ca plutonu saperów 11. Prokowski F.M ppor. d-ca plutonu fizylierów 12. Fedorow M.T. ppor. technik Artylerii Dywizjonu podpisali: szef sztabu – Królikowski, mjr., i d-ca 3 Zapas. P.P. – Orłow, ppłk. dypl. wyk. Przegakiński ppor. Pełne brzmienie imion nie wykazane bo wiele rosyjskich nie ma polskich odpowiedników.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wnioski z datą 23.04.1945, do odznaczenia orderem do Orderu “Krasnaja Zwiezda” (Czerwonej Gwiazdy)

1. Królikowski Leonid Józef major 2. Wachruszew Paweł Wasilij major 3. Szorr Wiktor Aleksander st. lejtenant (st. leutenant) 4. Poliakow Wiktor Filip st. lejtenant 5. Wachruszew Paweł Wasilij starszina (ang. chief, pol. szef) podpisał: nacz[alnik]. sztaba (szef sztabu) /-/ Królikowski, major kom[andir]. 3 Zap. Piech[oty]. Połka /-/ Karpowicz, podpołk. Wnioski z datą 7.05.1945, do odznaczenia orderem do Orderu “Krasnaja Zwiezda” (Czerwonej Gwiazdy)

1. Adajew Iwan 2. Junakow Iwan 3. Czerepow Nikołaj 4. Pańczuk Adam 5. Zon-Mazia Isidor 6. Uljanow Iewgenij

Stepan Stepan Iwan Filip Łazar Athanasij

kapitan kapitan starszij lieutant major st. lejtenant (podporucznik?) por.

do Orderu “Oteczestwiena wojna” (Ojczyźnianej wojny) 1-go stopnia

7. Panow Wasilij 8. Borowlew Nikolaj

Paweł Władimir

kapitan kapitan

Medalem “Za bojewye zasługi” (Za bojowe zasługi)

9. Fajkow Bakir Ibrahim major 10. Protasow Leonid Jakow kapitan 11. Przełucki Mieczys. Wojciech st. lejtenant 12. Jurłowska Natalia Borys st. lejtenant 13. Tarnowski Iwan Antoni st. lejtenant 14. Zubrzicki Michał Władimir gw. lejtenant 15. Krawiec Uljan (Jul.) Maksim lejtenant (ang. leutenant, pol. ppor.) 16. Prokowski Franc. Maksim lejtenant 17. Timoszewicz Marian Nikołaj, s. Wiksitija lejtenant 18. Fedorow Michał Timothej młodszij techniczeskij lejtenant podpisał: nacz[alnik]. sztaba (szef sztabu) /-/ major Królikowski, kom[andir]. 3 Zap. Piech[oty]. Połka /-/ podpołkownik Karpowicz.

Pismo: W załączeniu przesyłam dodatkowo materiał odznaczeniowy na [dla] oficerów i szeregowych 3-go Zap. P. Piech. którzy wyróżnili się w likwidacji desantu niemieckiego w dniu 12.IV.1945r., z prośbą o nadanie im odznaczeń, a mianowicie: “Krzyża Walecznych” mjr. Nowikowi Aleksandrowi “Bronzowego Medala Zasłużonym Na Polu Chwały” ppor. Czubrytowi Józefowi ppor. Dawidiukowi Michałowi kpr. Tatarczakowi Tadeuszowi podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 299 T.W., [zdjęcie]¢.IV.45r. [1945.05.?]. Rozkazem Personalnym nr 023/Odzn., w 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty otrzymali; “Brązowy Krzyż Zasługi” 67. Chochla Leon, s. Jana plut. d-ca drużyny c.k.m. plutonu szkolnego baonu c.k.m. 68. Urbański Jan, s. Antoniego plut. z-ca d-cy plutonu radiowego komp. łączności 69. Żyłka Franciszek, s. [nie wykaz.] plut. szef kompanii łączności podpisali; d-ca 1 Armii /-/ Popławski, gen. dywizji z-ca d-cy 1-szej Armii d/s polit.-wychowawczych /-/ Jaroszewicz, ppłk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Strażewski, gen. brygady

Nr. 01181 2.07.45 }1945.07.02| Upowa/nienie Niniejszym upowa/nia si" szefa sztabu 3 Zap. P. Piechoty, mjr Kr[likowskiego Leonida do otrzymania ze Sztabu 1 Armii W.P., Oddzia=u Personalnego, odznacze<, a mianowicie& “Krzy/ Walecznych” Nowikow Aleksander s. Jana mjr. 1945.05.18 Ulianow Eugeniusz s. Anafazego ppor. 1945.03.27

Pismo: Powołując się na pismo nr 07/2/0847 z dn. 23.III r.b. [1945.03.23] w załączeniu przesyłam dodatkowo materiał odznaczeniowy “Nagradnyj listy” na dowódcę plutonu informacji, sierż. Wachruszczewa Wasyla o odznaczenie do [go] orderem “Czerwonej Gwiazdy”. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 218 T.W., 5.IV.45r. [1945.04.05].

Br'zowy “Krzy/ Zas=ugi” Choch=a leon s. Jana chor. 1945.03.07 Dzier/yk Tadeusz s. W=adys=. chor. 1945.05.24 Pawe=czyk Antoni s. Antoniego chor. 1945.05.24 Urba<ski Jan s. Antoniego plut. 1945.03.07 ?y=ka Franciszek s. Walentego plut. 1945.03.07 Lachowiecki Stanis=aw s. Franciszka chor. 1945.05.24

Dwa upoważnienia treści omal identycznej: Niniejszym upoważniam mjr. Królikowskiego Leonida, szefa sztabu 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, do otrzymania ze sztabu 1 Armii W.P. odznaczeń, a mianowicie: Krzyża Walecznych dla 1. ppor. Ulianowa Eugeniusza, podstawa: wyciąg z rozkazu personalnego 1 Armii W.P. nr 042/Odzn., z dn. 27.III.45r. [1945.03.27]. Bronzowego Krzyża Zasługi dla 2. plut. Chochli Leona, s. Jana, 3. plut. Urbańskiego Jana, s. Antoniego 4. plut. Żyłki Franciszka, s. [nie wykaz.], podstawa: rozkaz personalny sztabu 1 Armii W.P. nr 023/Odzn., z dnia 7.III.1945r. [1945.03.07]. podpisał: d-ca 3-go Zapas. Pułku Piechoty /-/ Orłow, ppłk. dypl. wyk. Przegaliński, ppor., nr 223 T.W. dn. 8.IV.45r. [1945.04.08].

Srebrny Medal “Zas=u/ony na Polu chwa=y” Cie>lak Zygmunt s. Walentego chor. 1945.05.24 Dawidiuk Micha= s. Micha=a ppor. 1945.05.18 +ab"d{ Jan s. Antoniego $ 1945.05.24 Raksimowicz J[zef s. Jana sier/. 1945.05.24 Skraba Stanis=aw s, Franciszka chor. 1945.05.15 Tatarczyk Tadeusz s. Jana kpr. 1945.05.24

Upoważnienie Niniejszym upoważniam pom. szefa sztabu 3-go Zapas. P.P. ppor. Przegalińskiego Karola do otrzymania ze sztabu 1 Armii W.P. odznaczeń, a mianowicie: 1. Krzyża Walecznych dla ppor. Ulianowa Eugeniusza, podstawa: wyciąg z rozkazu personalnego 1 Armii W.P. nr 042/Odzn., z dn. 27.III.45r. [1945.03.27]. 2. Bronzowego Krzyża Zasługi dla plut. Chochly Leona, s. Jana, plut. Urbańskiego Jana, s. Antoniego plut. Żyłki Franciszka, s. [nie wykaz.], podstawa: rozkaz personalny sztabu 1 Armii W.P. nr 023/Odzn., z dnia 7.III.1945r. [1945.03.07]. podpisał: d-ca 3-go Zapas. Pułku Piechoty /-/ Karpowicz, ppłk. dypl. wyk. Przegaliński, ppor. nr 292 T.W. dn. [zdjęcie]¢.V.45r. [1945.05.?]. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Br'zowy Medal “Zas=u/ony na Polu Chwa=y” Czubryt J[zef s. Antoniego ppor. 1945.05.18 Lachowiecki Stanis=aw s. Franciszka chor. 1945.05.24 (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku wyk. Przegali<ski, ppor., Nr. 403. Wojsko Polskie Oddzia= Personalny 1 Armii Nr. OP(2(04208 Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Zawiadamiam, /e rozkazem Nr. 0155 z dnia 24 maja 1945 sier/. Raksimowicz J[zef, s. Jana zosta= odznaczony “Br'zowym Krzy/em Zas=ugi”, a wydano mu Srebrny Medal “Zas=u/onym na Polu chwa=y”, za>wiadczenie Nr. 08889, z 7.7.45 r. }1945.07.07|. Wobec powy/szego polecam zameldowa: przyczyn" wydania Srebrnego Medalu wzamian za Br'zowy Krzy/ Zas=ugi. (-( Mazur, mjr., p.o. szefa Oddzia=u Personalnego 1 Armii (-( Szczerbakow, mjr. szef 2 Ref. Oddzia=u Personalnego wyk. Wojtowicz por. }zdj"cie¢|.9.45. }1945.09.$| stempel& Wojsko Polskie, 11 Pu=k Piechoty, Nr. 01784


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 15.07.45 }1945.07.15| Nr. 01240 Do Oddzia=u Personalnego Sztabu II-ej Armii W.P. Powo=uj'c si" na ustne zezwolenie szefa Sztabu II-ej Armii W.P., przedstawiam ni/ej wymienionych oficer[w i szeregowych, kt[rzy nie zostali podani do odznaczenia w przyczyn przebywania w szpitalu, wybycia z jednostki macierzystej, wzgl"dnie pomini"ci we wnioskach odznaczeniowych, wskutek czasowego odkomenderowania lub delegacyj, a mianowicie& Do “Krzy/a Walecznych” 1. Pa<czuk Adam s. Filipa mjr. 2. Wachruszczew Pawe= s. Bazylego mjr. 3. Zubkow Piotr s. Dymitra por. 4. Czerepow Miko=aj s. Iwana por.

p.o. szefa sztabu Pu=ku szef oddzia=u informacji st. adiutant baonu szkolnego d-ca III baonu strzeleckiego

Do Srebrnego Medalu “Zas=u/ony na Polu chwa=y” 5. Lezuch Daniel s. J[zefa por. z-ca d-cy komp. d(s pol.-wych. 6. Zakrzewski Stanis=. s. Jana kpr. szef tajnej kancelarii Do Bronzowego Medalu “Zas=u/ony na Polu Chwa=y” 7. Nowakowski Foma s. Karola plut. pisarz oddz. mundurowego 8. Bujwidz Stanis=aw s. Adama plut. z-ca d-cy plut. 1 komp. fizyl. 9. G'siorowski Stanis=. s. Leona bomb. pomocnik magazyniera 10. Proskornicki Piotr s. Jana szer. strz. 2 komp. dizyl. II baonu 11. Orli<ski Marian s. Adama szer. goniec kancel. kwatermistrz. Do Srebrnego “Krzy/a Zas=ugi” 12. Aczapowski Jan s. Miko=aja kpt. d-ca baonu ckm 13. Antosz Franciszek s. Jana por. st. adjutant I baonu 14. Kijowski Aleksander s. W=adys=. por. d-ca 2-ej komp. 1-go baonu 15. Szaw=owski Stanis=. s. Wiktora ppor. d-ca 2-ej komp. baonu ckm 16. Lesisz Piotr s. Micha=a ppor. szef s=u/by chem. 17. Kijonka Stanis=aw s. Feliksa chor. d-ca plut. 1 komp. baonu ckm 18. +apszyn Eugeniusz s. Jerzego chor. d-ca 9-tej komp. 19. Jasiukiewicz Antoni s. Anton. st. sier/. sekretarz oddz. informacji Do Bronzowego “Krzy/a Zas=ugi” 20. Mazurkiewicz Stan. s. Bronis=. st. ogn. szef kancel. kwatermistrz. 21. Strzekbicki Karol s. Mariana st. wachm. plut. /andarmerii 22. Podhorski Lucjan s. Jana st. sier/. pisarz oddz. /ywno>ciowego 23. Dominko Kazimierz s. Ignac. st. sier/. kierownik piekarni 24. Niedziela Teofil s. Hieron. st. sier/. muzyk orkiestry 25. Ko=ody<ski Bogdan s. Boles=. wachm. plut. /andarmerii 26. Ptaczkowski Boles=. s. +ukasza sier/. kierownik pralni 27. Malec Hieronim s. Piotra sier/. szef gara/u taboru samoch. 28. +awik Bronis=aw s. Wincentego sier/. pisarz ofic. /ywno>ciowego 29. Polanowski Bronis=. s. Micha=a sier/. kierownik sekcji artystycznej 30. Muchaldo Kazimierz s. Kazim. sier/. piasarz sztabu Pu=ku 31. Sawicki Piotr s. Karola sier/. d-ca dru/. komp. saper[w 32. Wieczerko Bazyli s. Zachariasza sier/. muzyk orkiestry 33. Cur Jan s. Tomasza plut. muzyk orkiestry 34. Blach Klemens s. Wac=awa plut. d-ca dru/yny komp. II baonu 35. Kali<ski Stefan s. Adama plut. plut. /andarmerii 36. Mazik[w Aleksy s. Piotra plut. pchor. szef kanc. II baonu 37. Wiktorowicz Jan s, W=adys=. plut. plut. /andarmerii 38. Babik J[zef s. Tomasza plut. szofer oddz. informacji 39. Jasinowski Franc. s. Wojciecha plut. szef komp. baonu ckm 40. Zegzula Teodor s. Antoniego plut. piekarz 41. Kopczy<ski Marian s. Jakuba plut. 1-sz komp. fizylier[w 42. Konopnicki Karol s. Piotra plut. dry/ynowy 1-szej komp. strzel. 43. Íwietlikowski J[zef s. Andrzeja plut. d-ca dru/. 1 komp. strzel. 44. Niemczyk Boles=aw s. Tadeusza plut. solista 45. Fuks Edward s. J[zefa plut. szofer oddz. informacji 46. Buczkowski Jan s. Micha=a plut. d-ca plut. gospodarczego 47. Drajblat Cudyk s. Israela plut. szef plutonu gospod. 48. Namys= W=adys=aw s. Stanis=awa plut. pisarz oddz. mundurowego 49. Bartocha Stanis=aw s. Micha=a plut. podofic. fura/owy plut. gosp. 50. Baluk Micha= s. Jana plut. z-ca dru/. szkol. komp. rpp. 51. Salomon Antoni s. Wojciecha plut. d-ca dru/. szkol. plut. ='czn. 52. Li>niewski Marceli s. Antoniego plut. plut. /andarmerii 53. Karol Bazyli s. Daniela plut. d-ca dru/. szkol. baonu ckm 54. Wasyliszyn Marian s. Stefana plut. d-ca dru/. 2-giej komp. ckm 55. Gisler Adam s. J[zefa kpr. dyrygent sekcji artystycznej 56. Chodkiewicz Setfan s. Wiktora kpr. ch[rzysta i aktor 57. Paliczka Edward s. Paw=a kpr. ch[rzysta i aktor 58. Kownacka Michalina c. Piotra kpr. d-ca dru/. kobiet komp. ='czn. 59. Czy/ewski Karol s. Jana kpr. szef plut. przy oddz. informacji

60. +omalewski Stefan s. Antoniego kpr. dru/. komp. szkol. b. mo{dz. 61. Gajowski Jan s. Jana kpr. szofer 62. Ornatowski Zygmunt s. Piotra kpr. st. pisarz baonu ckm 63. Mazur Jan s. Feliksa kpr. dru/yn. komp. 82 mm mo{dz. 64. Oziewicz Aleksander s. Franciszka kpr. pisarz 1 komp. baonu ckm 65. Kownacka Helena c. Jana st. szer. telefonistka cts komp. ='czn. 66. Raczkowski Stanis=. s. Dominika st. szer. pisarz komp. ='czno>ci 67. Nalepk[wna Franc. c. J[zefa szer. sanitariusz komp. saper[w 68. Rafa=owicz Micha= s. Ibrahima szer. strzelec komp. II baonu 69. Ja=ocha Jan s. Szymona szer. strzel. plut. przy oddz. inform. 70. Gawkowski Jan s. Ignacego szer. strzel. plut. przy oddz. inform. 71. Sowul Mieczys=aw s. Micha=a szer. szofer oddz. informacji 72. Dzitko J[zef s. Aleksandra szer. strzel. plut. przy oddz. inform. 73. Dubi<ski Alfons s. Jana szer. strzel. plut. przy oddz. inform. 74. Wierzajtys Romuald s. Adama szer. naczelnik cts komp. ='czn. 75. Kownacka W=adys=. c. Jana szer. telefonistka cts komp. ='czn. 76. Kownacka Jadwiga c. Piotra szer. telefonistka cts komp. ='czn. 77. Kloc Marian s. Wojciecha szer. strzel. plut. przy oddz. inform. 78. Orze= Stefan s. Antoniego szer. strzel. plut. przy oddz. inform. 79. Golinowski W=adys=. s. J[zefa szer. kierownik poczty 80. Brewi<ski Lucjan s. Jana szer. ch[rzysta i aktor 81. Szyma<ski W=adys=. s. Konstant. szer. ch[rzysta i aktor 82. Daszkiewicz Zofia c. Feliksa szer. pracownik kwatermistrzostwa 83. Juniewicz Stanis=aw s. Witolda szer. wo{nica plut. gospodarczego 84. Wroczy<ski J[zef s. Kazim. szer. –º– 85. Kuspid jan s. Paw=a szer. –º– 86. Osi<ska Apolonia c. Henryka szer. pracownik kwatermistrzostwa (-( Pa<czuk, mjr. szef Sztabu wyk. Przegali<ski ppor., Nr. 433 Wojsko Polskie }zdj"cie¢ 3| Pu=k Zapasowy Piechoty Nr. 044(III Do Oddzia=u Personalnego 1-szej Armii Wojska Polskiego W za='czeniu wykaz odznaczonych orderami i medalami& 1. Nowikow Aleksander – Orderem “Czerwonej Gwiazdy” }Krasnoj Zwiezdy|, 2. Milewski Kazimierz – “Krzy/em Walecznych” (-( Ziarkowski, p=k. dypl., Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, 1945.01.10. Upowa/nienie Niniejszym upowa/nia si" szefa sztabu 3 Zapas. P.Piech., mjr. Kr[likowskeigo Leonida, do otrzymania z Oddzia=u Personalengo Sztabu 1 Armii W.P. odznacze<& }order| “Czerwonej Gwiazdy” 1. Mawryn Miko=aj, s. Wasyla kpt. rozk. 1 Bia=orus. Frontu nr. 565, 1945.05.13. 2. Adajewki Jan kpt. rozk. 1 Bia=orus. Frontu nr. 632, 1945.06.10. 3. Kr[likowski Leonid mjr. –)– –)– –)– –)– 4. Pa<czuk Micha= mjr. –)– –)– –)– –)– 5. Zon-Mazia Izydor por. –)– –)– –)– –)– 6. Czerepow Miko=aj por. –)– –)– –)– –)– 7. Ulianow Eugeniusz ppor. –)– –)– –)– –)– 1. Wasinow Ni= 2. Tarnowski Jan 3. Prokowski Franciszek

Medal “Za bojowe Zas=ugi” por. rozk. 1 Bia=orus. Frontu nr. 565, 1945.05.13. por. rozk. 1 Bia=orus. Frontu nr. 632, 1945.06.10. ppor. –)– –)– –)– –)–

Wojsko Polskie }zdj"cie¢| Wojsk Saperskich Nr. 0640(XV(376 Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Wyci'g z rozkazu Grupy Sowieckich Wojsk Okupacyjnych w Niemczech nr. 5(N, z dnia 5.7.45 }1945.07.05| zawiadamiam, /e zostali odznaczeni& Orderem “Krasnoj Zwiezdy” 18. kpt. Junakowski Iwan, s. Steafna, d-ca kompanii. (-( Norejko, pp=k., szef sztabu Wojsk Saperskich 1 AWP wyk. Komosi<ski, 6.8.45r. }1945.08.06| stepmel& Zarejestrowano nt. 01439, 12.08.1945 }1945.08.12| dopiski& 1. 3p. Do rozkazu, 12.08.45, szef sztabu }innym pisakiem| Pa<czuk. 2. Rozkaz Nr. 0192 ! 2, z dn. 28.08.45. Wniosek o order “Otczestwiennaja wojna” dla ppor. Wasiljewa Walentego, o “Krzy/ Walecznych” dla chor. Ulianowa Eugeniusza, wniosek o Bronzowy Medal ”Zas=u/onym na Polu Chwa=y” dla kpr. Kurjata Mariana, szer. Cincio Franciszka i szer. Zogina Dymitra, sprostowanie& Tubicz Karol s. J[zefa, nie Tubiez K. s. Wojciecha.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

70-1

podziękowania

Wyciąg z Rozkazu Specjalnego Nr 092 z dn. 1.V.45r. [1 maja 1945] przedmiot: podziękowanie. Za dobre i sumienne wykonywanie swych obowiązków służbowych wyrażam podziękowanie i swe uznanie oficerom: 1. Królikowskiemu Leonidowi mjr. szefowi sztabu pułku 2. Adajewskiemu Janowi kpt. pomocnikowi szefa sztabu 3. Przegalińskiemu Karolowi ppor. pomocnikowi szefa sztabu 4. Dziubanowskiej Janinie chor. szefowi tajnej kanc. 5. Kurniewiczowi Janowi ppor. pom. szefa sztabu do spec. łączności 6. Nowikowi Aleksandrowi mjr. d-cy baonu szkolnego 7. Zon-Mazi Izydorowi por. st. adjutant bonu szkolnego 8. Czubrytowi Janowi ppor. d-cy 1 kompanii szkolnej 9. Dawidiukowi Mikołajowi ppor. d-cy 2 kompanii szkolnej 10. Tarnowskiemu Janowi por. d-cy 1 baonu strzelców 11. Owczarczykowi Janowi ppor. d-cy 1 kompanii 12. Kijowskiemu Aleksandrowi por. d-cy 2 kompanii 13. Wojtkiewiczowi Edwardowi chor. d-cy 3 kompanii 14. Puszkarowi Eugeniuszowi chor. d-cy 3 plut. komp. fizyl. 15. Radomskiemu Antoniemu chor. d-cy 3 plut. 1 kompanii 16. Antoszowi Franciszkowi por. st. adjutantowi 1 baonu 17. Iwanowskiemu Ludwikowi kpt. d-cy 11 baonu strzelców 18. Sołtysikowi Kazimierzowi por. st. adjutanowi 11 baonu [ j.w. 2 baonu; styl drukarski ] 19. Krzemienieckiemu Józefowi ppor. d-cy 6 kompanii 20. Zgole Stanisławowi ppor. d-cy 4 kompanii 21. Bratkowskiemu Czesławowi ppor. d-cy 3 plut. 4 kompanii 22. Penkale Eugeniuszowi chor. d-cy 1 plut. 5 kompanii 23. Czerepowu Mikołajowi por. d-cy 111 baonu [ jak w., 3 baonu; styl drukarski ] 24. Jankowskiemu Franciszkowi por. st. adjutantowi 111 baonu [ 3 baonu, styl drukarski ] 25. Aczapowskiemu Janowi kpt. d-cy baonu c.k.m. 26. Pańczukowi Adamowi mjr. d-cy baonu moździerzy 27. Wasinowu Nilowi por. d-cy kompanii szkolnej 28. Różańskiemu Zbigniewowi ppor. d-cy 1 plut. komp. 82 mm [moździerzy, J.D.] 29. Lekkodymowu Janowi ppor. d-cy komp. 50 mm moździerzy 30. Szymulowi Konstantemu chor. d-cy plut[onu]. kompanii szkolnej 31. Borowlowu Mikołajowi kpt. d-cy baonu rozdzielczego 32. Kuleszy Janowi chor. d-cy 2 kom[panii]. rozdzielczej 33. Bedzie Franciszkowi ppor. szefowi wych. fizycznego pułku 34. Łapiczowi Wiktorowi ppor. d-cy komp. rusznic r.p.p. [p-panc]. 35. Wierzbickiemu Janowi chor. d-cy plut. r.p.p. 36. Forgaczowi Janowi ppor. d-cy plut. żandarmerii podpisał: Królikowski mjr., szef sztabu, i Karpowicz ppłk, dowódca pułku. za zgodność: Przegaliński ppor. Pismo: W Załączeniu przesyłam wyciąg z rozkazu specjalnego nr 092, z dnia 1.V.1945r. o wyrażonym podziękowaniu oficerom służby zdrowia 3-go Zap. P. Piech. w dniu 1 maja 1945. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 313 T.W., ręcznie wpisane: 0294/III, i data 24.IV.45r. [1945.05.24]. Pismo: W Załączeniu przesyłam wyciąg z rozkazu specjalnego nr 092, z dnia 1.V.1945r. o wyrażonym podziękowaniu kpt. Jemielinowi Arkadiuszowi – szefowi łączności 3-go Zap. P. Piech. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 315 T.W., ręcznie wpisane: 0296/III, i data 24.IV.45r. [1945.05.24]. Pismo: W Załączeniu przesyłam wyciąg z rozkazu specjalnego nr 092, z dnia 1.V.1945r. o wyrażonym podziękowaniu ppor. Kunicy Aleksandrowi – st. felczerowi weterynarii 3-go Zap. P. Piech. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 316 T.W., ręcznie wpisane: 0297/III, i data 24.IV.45r. [1945.05.24]. Pismo: W Załączeniu przesyłam wyciąg z rozkazu specjalnego nr 092, z dnia 1.V.1945r. o wyrażonym podziękowaniu chor. Lesiszowi Piotrowi – szefowi służby chemicznej 3-go Zap. P. Piech. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 317 T.W., ręcznie wpisane: 0298/III, i data 24.IV.45r. [1945.05.24]. Wyciąg z rozkazu nr 073 z dn. 5.4.45r. [1945.04.05( o wyrażonym podziękowaniu Przełuckiemu Mieczysławowi por. Wyciąg z rozkazu nr 073 z dn. 5.4.45r. [1945.04.05( o wyrażonym podziękowaniu: Łapiczowi Wiktorowi ppor. Wyciąg z rozkazu nr 073 z dn. 5.4.45r. [1945.04.05( o wyrażonym podziękowaniu: Cieślakowi Zygmuntowi chor. Wyciąg z rozkazu nr 092 z dn. 1.5.45r. [1945.05.01( o wyrażonym podziękowaniu Fajkowu Bekirowi mjr., kwatermistrzowi 3-go Zapas. P.P. Wyciąg z rozkazu nr 092 z dn. 1.5.45r. [1945.05.01( o wyrażonym podziękowaniu: Przełuckiemu Mieczysławowi por. Kulczyckiemu Zygmuntowi por. Konaszewiczowi Piotrowi kpt. Reźnikowi Aleksemu ppor. Rajkowiczowi Janowi ppor. Zubrzyckiemu Michałowi por. Wyciąg z rozkazu nr 092 “Specjalny” z dn. 1.5.45r. [1945.05.01( o podziękowaniu wyrażonym: Sumerowskiemu Marianowi kpt. Kubiatowiczowi Lucjanowi por. Marciniakowi Tadeuszowi ppor. Cimosiewiczowi Marianowi ppor. Łojewskiemu Janowi ppor. Lachowieckiemu Stanisławowi chor. Milewskiemu Juliuszowi chor. Skrabie Stanisławowi plut. Treli Józefowi chor. podpisali: szef sztabu – Królikowski, mjr., i d-ca pułku – Karpowicz, ppłk. wyk. Przegaliński ppor.

70-2

pochwa=y

Z plutonu gospodarczego i służby wetenaryjnej 3 Zapas. Pułku Piechoty; załącznik do sprawozdania Lp. Nazwisko i imię Stopień 1. Ligenza Ludwik plut. 2. Bartecha Stanisław plut. 3. Pawelczyk Antoni plut. 4. Bąk Wiktor kpr. 5. Zielenkiewicz Wacł. st. strzel. 6. Kiełbasa Michał st. strzel. 7. Adamski Michał st. strzel. 8. Gągala Jan st. strzel. 9. Terlecki Marian st. strzel. 10. Pietkiewicz Leonard st. strzel. 11. Michałowicz Wojc. strzel. 12. Kuspit Jan strzel. 13. Byk Alojzy strzel. 14. Wojtowicz Teofil strzel. 15. Kryskow Piotr strzel. 16. Juniewicz Stanisław strzel. 17. Strzelecki Walenty strzel. 18. Niewieski Ludwik strzel. 19. Hawrylak Stanisław strzel. 20. Wreczyński Józef strzel. 21. Mielnicki Antoni strzel. 22. Romankiewicz Jan strzel. 23. Maliszewski Piotr strzel. 24. Góra Wojciech strzel. Wyciąg z rozkazu nr 065 z dn. 27.3.45r. [1945.03.27] o pochwale: Nowikowu Aleksandr. mjr. Zon-Mazi Izydorowi ppor.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wojsko Polskie Departament Personalny

M.p. 18 sierpnia 1945 r.

Rozkaz Oficerski Nr. 063 Gen. bryg. P[=turzycki Bronis=aw pe=ni'c obowi'zki szefa Centrum Wyszkolenia Oficer[w W.P. w=o/y= du/o wysi=ku przy organizowaniu szk[= oficerskich i za ca=y czas swej pracy odpowiednio przygotowa= kadry m=odych oficer[w dla uzupe=nienie Armii Polskiej w czasie wojny. W zwi'zku z reorganizacj' Ministerstwa Obrony Narodowej powierzy=em gen. bryg. P[=turzyckiemu sformowanie Departamentu Piechoty i Kawalerii, kt[re wykona= w zakre>lonym terminie dobieraj'c odpowiedni sk=ad oficerski. Wobec niedomaga< poziomu pracy... itd. Za owocn', daj'c' dobre wyniki prac" i za trudy w=o/one w organizacj" Centrum Wyszkolenia Oficer[w i Departamentu Piechoty i Kawalerii przez dobre wyszkolenia kadr dow[dc[w i m=odych odicer[w, kt[rzy zasilili szeregi odrodzonego Wojska Polskiego udzielam gen. bryg. P[=turzyckiemu pochwa=y. (-( Micha= ?ymierski, marsza=ek Polski, Naczelny Dow[dca Wojska Polskiego (-( W=adys=aw Korczyc, gen. broni, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stempel& Wojsko Polskie, 11 Pu=k Piechoty, Wp=yn"=o 31.08.1945, Nr. 01638 odr"czny dopisek& czyta=, 31.8.45 }1945.08.31|, Nowikow

70-3

podzi"kowania i pochwa=y

PODZI´KOWANIE wyci'g z rozkazu 043, z dn. 1.3.45r. Za sumienn' i gorliw' prac", przejawienie inicjatywy, oraz nale/yte wywi'zywanie si" ze swoich obowi'zk[w s=u/bowych – wyra/am ni/ej wymienionym oficerom swe uznanie i podzi"kowanie& Sumerowski Marian kpt., z-ca d-cy Pu=ku do spraw polit.-wych. Herrer Wiktor ppor., lektor Pu=ku. Kubiatowicz Lucjan ppor., oficer kieruj'cy atrystyczn' grup'. -( Or=ow, pp=k, d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., szef Sztabu za zgodno>:& (-( Przegali<ski, ppor., 3-ci pom. szefa Sztabu. POCHWA+Y Wasinow Nil ]Ni=, J.D.\ por., d-ca szkolnej kompanii rozkaz nr. 026, 2.2.45r. za dobrze przygotowanie ludzi do strzelania. Kasiewicz Jerzy chor., d-ca 3 plut. 8-mej komp. rozkaz nr. 031, 7.2.45r. za wzorowe pe=nienie s=u/by wartowniczej w dniu 4–5.2.1945. }1945.02.05| Junakowski Jan por. d-ca komp. saper[w rozkaz nr. 048, 6.3.45r. za zlikwidowanie bandy niemieckiej w sile 40 ludzi, ukrywaj'cej si" w stodo=ach wsi Deutsch-Führe, w dniu 18.II. 1945r. }1945.02.18|.

Wojsko Polskie }zdj"cie¢| Zap. P.P. nr 0173(II Do Oddzia=u Personalnego 1-szej Armii W.P. Nowicki Jan Tadeusz }s. i rocznik nie wykaz.| chor. Za='czaj'c przy niniejszym wyci'g z rozkazu pu=kowego nr. 018, z dnia 24.1.1945 r. }1945.01.24| prosz" o skre>lenie }sic# raczej skre>li:| z arkusza ewidencyjnego kar i pochwa= wszystkich kar w(w, kt[remu za sumienne i gorliwe pe=nienie s=u/bowych obowi'zk[w w komp. karnej, na stanowisku szefa kancelarii i p=atnika, skre>li=em. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu 26.1.45r. }1945.01.26| 1. Krugli<ski Micha=, chor. rozkaz nr. 033, 9.2.45r. d-cy plut. radio, udzielam pochwa=y za dobre wyszkolenie swoich podw=adnych. Podstawa& rezolucja d-cy Pu=ku na raporcie kpt. Jemielina, z dn. 3.2.45. 2. Jemielin Arkadiusz, kpt. d-cy kompanii ='czno>ci, za sumienn' i gorliw' prac", przejawianie inicjatywy, oraz nale/yte wywi'zywanie si" ze swych obowi'zk[w s=u/bowych wyra/am swe uznanie i podzi"kowanie. (-( Or=ow, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu za zgodno>:& Przegali<ski, ppor. 26.1.45r. }1945.01.26| 1. Protas Leonid kpt. – naczelny lekarz Pu=ku rozkaz nr. 043, 1.3.45r. 2. Kunica Aleksander ppor. – felczer weterynarii za sumienn' i gorliw' prac", przejawianie inicjatywy, wywi'zywanie si" ze swych obowi'zk[w s=u/bowych wyra/am swe uznanie i podzi"kowanie. (-( Or=ow, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu za zgodno>:& Przegali<ski, ppor. 26.1.45r. }1945.01.26| }Protas ¯ gr. protos ]pierwszy\ – pierwszy syn czy te/ potomek w ma=/e<stwie; cz'stka imion rosyjskich z j. greckiego wzi"ta, bo wiary prawos=awnej, opartej na greckiej wersji Biblii, starszej od =aci<skiej, i tu {r[d=o rozd{wi"ku religijnego, zwanego schizm', mi"dzy Ko>cio=ami, w liturgii u/ywaj'cymi j"zyk[w& greckiego ]stolic' Konstantynopol, do 1453, dzi> Istambu=, w Turcji\ i =aci<skiego ]stolic' Watykan\; z j. greckiego& Polikarp ]owocny\ ¯ Polikarpos, Tryfon ]tr[jg=os\ ¯ tri % phone, Foma ]Bli{niak\ ¯ gr. Thomas ¯ arab., Fedor ]Dar Boga\ ¯ gr. Theodoros ¯ theo ]B[g\ % doron ]dar\|

Ulianow Eugeniusz chor. d-ca plut. saper[w rozkaz nr. 048, 6.3.45r. za wykazan' odwag", przejawion' podczas akcji likwidowania grupy niemieckich oficer[w i szeregowych w sile 40 ludzi uzbrojonych, ukrywaj'cych si" w stodo=ach wsi Deutsch-Führe, w dniu 18.II.1945r. Wyci'g z rozkazu nr 043, z dnia 1.3.45r. }1945.03.01| Za sumienn' i gorliw' prac", przejawienie inicjatywy, oraz nale/yte wywi'zywanie si" ze swych obowi'zk[w s=u/bowych, wyra/am ni/ej wymienionym oficerom swe uznanie i podzi"kowanie& Kr[likowski Leonid mjr. szef Sztabu Pu=ku Fajkow Biker ]sic#\ Bekir mjr. kwatermistrz Pu=ku Kalinowski Jan ppor. szef finans[w i zaopatrzenia Lesisz Piotr chor. szef chemicznej s=u/by Olecki W=adys=aw ppor. oficer /ywno>ciowy Mankowski Ludwik por. oficer mundurowy Zozuli<ski J[zef mjr. d-ca baonu szkolnego Nowikow Aleksander mjr. d-ca III baonu Pa<czuk Adam mjr. d-ca baonu mo{dzierzy Osi<ski Andrzej por. d-ca 3-ciej kompanii karnej Panow Wasil por. in/ynier Pu=ku Junakowski Jan por. d-ca kompanii saper[w Iwanowski Ludwik kpt. d-ca II baonu Iwanow Andrzej kpt. d-ca komp. rusznic p-panc. Zawiasa Jan chor. oficer do spraw zakupu Niezgoda W=adys=aw chor. oficer do spraw zakupu Mawryn Miko=aj kpt. 1 pomocnik szefa Sztabu Przegali<ski Karol ppor. 3 pomocnik szefa Sztabu Zoc Aleksej por. st. adiutant abonu c.k.m. Lipkind Rachmil kpt. d-ca baonu rozdzielczego (-( Or=ow, pp=k, d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., szef Sztabu za zgodno>:& (-( Przegali<ski, ppor., 3-ci pom. szefa Sztabu. Za dobre, systematyczne szkolenie /o=nierzy i osi'gni"cie najlepszych wynik[w w dyonie artylerii, z przeprowadzonego ostrego strzelania z karabin[w, w dniu 1.2.45r., udzielam pochwa=y dow[dcom pluton[w baterii 76p& Skorobochaty Ilija por. Tomin W=odzimierz chor. Podstawa& pismo kpt. Szar=aja z dnia 1.2.45r., na nim decyzja d-cy Pu=ku z dn. 3.2.45r. Za sumienn' i gorliw' prac", przejawienie inicjatywy, oraz nale/yte wywi'zywanie si" ze swoich obowi'zk[w s=u/bowych – wyra/am swe uznanie i podzi"kowanie& Szar=aj Jan kpt. -( Or=ow, pp=k, d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., szef Sztabu za zgodno>:& (-( Przegali<ski, ppor., 3-ci pom. szefa sztabu.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 70-4

karani rozkazami ofic.

tekst wyblak=y, ledwo czytelny Wojsko Polskie Naczelne Dow[dztwo

Dnia 17 listopada 1944r.

R o z k a z O f i c e r s k i Nr. 13 Dnia 8.11.1944 r. ppor. Koterski Leonard zg=osi= si" do Oddzia=u Personalnego W.P. i otrzyma= przydzia= do 9-tej Dywizji Piechoty na stanowisko dow[dcy plutonu. Dnia 17.11.1944 r. wymieniony oficer przyby= ponownie z poprawionym przez siebie terminem zg=oszenia si" w jednostce i chcia= przekupi: oficera Wydzia=u Personalnego W.P. na zwolnienie go z wojska lub pozostawienie na sta=e w mie>cie Lublinie – wobec czego ppor. Koterskiego Leonarda za powy/sze przest"pstaw degraduj" do stopnia szeregowca i skierowuj" do kompanii karnej 1-szej Armii na przeci'g 2-ch ]dw[ch\ miesi"cy. Rozkaz niniejszy nale/y poda: do wiadomo>ci wszystkim oficerom do podporucznika w='cznie. /-/ Michał Rola-Żymierski, generał broni, [wyblakły: Naczelny Dowódca| Wojska Polskiego] zupełnie wyblakłe: /-/ Zarako-Zarakowski, gen. bryg., szef Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa W.P. /-/ Krycki, płk., szef Oddziału Personalnego W.P. stempel: Zarejestrowano, nr 772, 2 grudnia 1944 [1944.12.02]. dwa ręczne dopiski, pierwszy, niebieskim atramentem: Sz. szt. [szef sztabu], Odczytać na ofic. odprawie do podpor. włącznie. Ziarkowski, 3.12.44 [1944.12.03] drugi, ołówkiem: otczytanyj, 13.12.44 [1944.12.13] LKrólikowski. Za zgodność: /-/ Janowski, por., szef Kancelarii Oddziału Pers. tekst wyblak=y, ledwo czytelny Wojsko Polskie Naczelne Dow[dztwo

Dnia 30 listopada 1944r.

R o z k a z O f i c e r s k i Nr. 18 1. W dniu 18 listopada 1944 r. dow[dca kompanii Samodz. Batalionu Rezerwy Oficerskiej, kpt. Sidorenko Gienadij, uprzedzony zosta= przez dow[dc" batalionu o tym, /e przydzielonego do niego ppor. Koterskiego nie wolno zwalnia: poza obr"b koszar i w og[le nale/y go pilnowa:. 2. W dniu 19 listopada 1944 r. kpt. Sidorenko zameldowa= dow[dcy Batalionu /e ppor. Koterski proponuje mu wagon szk=a za udzielenie kilkudniowego urlopu. Po tym meldunku kpt. Sidorenko ponownie zosta= uprzedzony co do stosunku jego do ppor. Koterskiego. 3. W dniu 24 listopada 1944 r. kpt. Sidorenko znowu zameldowa= /e ppor. Koterski proponuje materia= na garnitur i palto, za kilka dni urlopu. I tym razem kpt. Sidorenko ostrze/ony zosta= co do niew=a>ciwego nowego post"powania. 4. Mimo trzykrotnego uprzedzenia kpt. Sidorenko samowolnie udzieli= ppor. Koterskiemu 3-dniowego urlopu w czasie }w okresie, J.D.| 25–29 listopada 1944r., za co otrzyma= od ppor. Kotarskiego 18 tys. z=otych. Stwierdzam /e kpt. Sidorenko w czasie bytno>ci w batalionie cz"sto si" upija= i zaniedbywa= si" w s=u/bie, za co ostatnio ukarany zosta= 5-dniowym aresztem domowym. Ponad to kpt. Sidorenko nie maj'c uprawnienia do noszenia odznacze<, ukazywa= si" kilkakrotnie w batalionie w mundurze, obwieszonym cudnymi orderami. Ostatnio przy zdawaniu kompanii stwierdzono du/e dotychczas dok=adnie nie ustalone braki w mieniu pa<stwowym. Za powy/sze przest"pstwa degraduj" kpt. Sidorenko Gieorgija do stopnia szeregowego z jednczesnym odkomenderowaniem do kompanii karnej na okres 3-ch miesi"cy. Rozkaz niniejszy nale/y poda: do wiadomo>ci wszystkim oficerom do chor'/ego w='cznie. /-/ Michał Rola-Żymierski, generał broni, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego. /-/ Zarako-Zarakowski, gen. bryg., szef Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa W.P. /-/ Krycki, płk., szef Oddziału Personalnego W.P. Za zgodność: /-/ Janowski por., szef Kancelarii Oddziału Pers. stempel: Zarejestrowano, 8.XII 1944 [1944.12.08]. dwa ręczne dopiski, pierwszy, niebieskim atramentem: Sz. szt. [szef sztabu], Odczytać na ofic. odprawie do chorą/ego. włącznie. Ziarkowski, 9.12.44 [1944.12.09] drugi, ołówkiem: otczytanyj, 13.12.44 [1944.12.13] LKrólikowski

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Wojsko Polskie Naczelne Dow[dztwo

Dnia 7 grudnia 1944r.

R o z k a z O f i c e r s k i Nr. 19 Zast"pca dow[dcy do spraw polit.-wych. 4 kompanii 2 baonu }zdj"cie¢|-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, Zboinski Zygmunt oddali= si" ze swej jednostki i samowolnie, bez zezwolenia przebywa= poza ni' przez 10 dni. }poni/ej chaos sk=adni zdania, powinno by:& Maj'c na uwadze, /e Zboi<ski czynem powy/szym dopu>ci= si".... itd., J.D.| Maj'c na uwadze, /e czynem powy/szym dopu>ci= si" Zboinski grubego naruszenia dyscypliny wojskowej, gdy/ jako oficer polit.-wych. zachowaniem swoim powinien s=u/y: wzorem pod wzgl"dem karno>ci i obowi'zkowo>ci, /e naruszaj'c t" karno>: da= dow[d kra<cowego lekcewa/enia swych obowi'zk[w s=u/bowych ROZKAZUJ´& Zboinskiego Zygmunta skierowa: do oddzia=u karnego na okres 3-ch miesi"cy. /-/ Karol Świerczewski, gen. dyw., zastępca Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, /-/ Aleksander Zawadzki, gen. bryg., zastępca Naczelnego Dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych, /-/ Zarako-Zarakowski, gen. bryg., szef Sztabu Głównego W.P. ręczny dopisek, niebieskim atramentem: Sz. szt. [szef sztabu], Odczytać na ofic. odprawie Ziarkowski, 22.12.44 [1944.12.22] Wojsko Polskie Naczelne Dow[dztwo Tre>:& Rozkaz Oficerski Nr. 24

Dnia 10 stycznia 1945 r.

Zarz'dzenie Nr. 013-KG Dow[dca Armii rozkaza=& Poni/szy rozkaz poda: do wiadomo>ci zgodnie z punktem 3. /-/ Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu Armii W.P. Wojsko Polskie Naczelne Dow[dztwo

Dnia 30.12.1944r.

R o z k a z O f i c e r s k i Nr. 24 Chor. Kononow Sergiusz z 4-tej Brygady Pancernej 1-go Korpusu Pancernego, wykaza= niski poziom moralny, przybywa= na zaj"cia w stanie nietrze{wym, w nieprzepisowym stroju }mundurze, odzie/y, J.D.|, oddala= si" samowolnie po capstrzyku, niejednokrotnie wdawa= si" w sprzeczki z prze=o/onymi i starszymi oficerami. Zawar= znajomo>: i utrzymywa= stosunki z kobietami lekkiego prowadzenia si". Niejednokrotne upomnienia ze strony prze=o/onych i kary nie odnios=y skutku. Wyrokiem Oficerskiego S'du Honorowego 4-ej Brygady Pancernej z dnia 26 listop. 1944 r., chor. Kononow zdegradowany zosta= do stopnia podofic. “st. sier/ant” ROZKAZUJ´& 1. Wyrok Oficerskiego S'du Honorowego 4-ej Brygady Pancernej 1-go Korpusu Pancernego z dnia 26 listopada 1944 r. zatwierdzi:. 2. Chor. Komonowa Sergiusza zdegradowa: do stopnia wojskowego “st. sier/ant”. 3. Rozkaz niniejszy poda: do wiadomo>ci ca=emu Korpusowi Oficerskiemu W.P. do dow[dcy plutonu w='cznie. /-/ Michał Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego. /-/ Mostowienko, gen. dyw., zastępca Naczelnego Dowódca Br. Panc. i Zmot. Wojsk Wojska Polskiego Korektor: Timberg, sier/. Druk Kancelarii Głównej Sztabu 1-ej Armii, Zam[ówienie]. Nr. 8 z dnia 10.1.1954 Wojsko Polskie Naczelne Dow[dztwo Tre>:& Rozkaz Oficerski Nr. 25

Dnia 10 stycznia 1945 r.

Zarz'dzenie Nr. 014-KG Dow[dca Armii rozkaza=& Poni/szy rozkaz poda: do wiadomo>ci zgodnie z punktem 3. /-/ Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu Armii W.P.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 23 stycznia 1945, nr. 032(III Wojsko Polskie Naczelne Dow[dztwo

Dnia 30.12.1944r.

Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P.

R o z k a z O f i c e r s k i Nr. 25 Turzlonek Franciszek, b. d-ca kompanii technicznej zaopatrzenia 2-go Pu=ku Czo=g[w }zdj"cie¢|ej Brygady Pancernej im. Bohater[w Westerplatte, a obecnie pomocnik d-cy 7-go Dywizjonu Artylerii Pancernej w sprawach technicznych }chaos sk=adni zdania, powinno by:& a obecnie pomocnik w sprawach technicznych dow[dcy 7-go... itd., J.D.|, za pija<stwo, wyrokiem S'du Honorowego Oficer[w 2-go Pu=ku Czo=g[w, z dnia 29.4.1944 r. }1944.04.29|, zatwierdzonego przez }zdj"cie¢, d-c"$| 1-go Polskiego Korpusu w ZSRR, by= zdegradowany do stopnia “szeregowiec” i skierowany do kompanii karnej na okres 3-ch miesi"cy. Kar" odby= i po powrocie obj'= stanowisko pomocnika w sprawach technicznych d-cy }zdj"cie¢, 3-go$| Dywizjonu Art. Pancernej. Na s=u/bie jaki poza s=u/b' zachowuje si" wzorowo, wykazuje niezwyk=e oddanie si" pracy i wyj'tkow' sumienno>:. Na wniosek dow[dcy Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych 1-ej Armii ROZKAZUJ´& 1. Szer. Turzlonkowi Franciszkowi przywr[ci: stopie< oficerski “porucznik”, w korpusie oficer[w s=u/by technicznej, z dat' starsze<stwa 1 wrze>nia 1944 r. 2. Rozkaz niniejszy poda: do wiadomo>ci ca=emu Korpusowi Oficerskiemu W.P. /-/ Michał Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego. /-/ Mostowienko, gen. dyw., dowódca Br. Panc. i Zmot. Wojsk Wojska Polskiego Korektor: Timberg, sierż. Druk Kancelarii Głównej Sztabu 1-ej Armii, Zam[ówienie]. Nr. 9 z dnia 10.1.1954

Dow[dztwo 4-ej Dywizji Piechoty Sztab

Do

M.P. 11.09.45r. }1945.09.11|

Rozkaz Nr. 5(1 odpis; maszynopis trudnoczytelny, bez polskiej czcionki, długi przy tym, przytoczę jedynie nazwiska z możliwością błędów w ich pisowni. ! 1. Skierowuje si"& 1. Sulejman W=adys=aw, s. Bazylego plut. 2. Wojciechowski W=adys=aw, s. Franciszka pchor. 3. Sachar Seweryn, ]s. nie wykazany\ st. rachmistrz ! 2. 1. Wakimow Aleksander, plut. odkomenderowa: do dyspozycji sztabu Dywizji. 2. S=awirski ]s. nie wykaz.\, st. sier/., ukarany 5-dniowym aresztem >rednim za stan nietrze{wy w czasie pe=nienia obowi'zk[w s=u/bowych. [Sławirski powinien znaleźć się w §3 – ukaranych] ! 3. Ukara=em& 1. Jarz"bskiego Jana, st. strzel. z 10 p.p. 7-dniowym aresztem >cis=ym, za nietaktowne i lekcewa/'ce zachowanie si" wobec patroli /andarmerii w Poznaniu. 2. Olenkiewicza Edwarda, strzel. z 10 p.p. 5-dniowym aresztem zwyk=ym z zarz'dzeniem }osadzeniem| w areszcie komendy, za odmawianie si" ]sic#\ od pracy [«się» zbyteczne, to pewne, inne: unikanie – to nie Polak pisał]. (-( ___ewski }Edaewski$| p=k., d-ca Dywizji Piechoty (-( Walikowski, p=k. gwardii, szef Sztabu 4 D.P. za zgodno>:& Adajewski, kpt. wykona= J.W. dn. _]10$\.09.45 r. dopisek o=[wkiem& Wykonano, 14.09.45 }1945.09.14|, podpis nieczyt. }Nowikow|. stempel& Wojsko Polskie, 11 Pu=k Piechoty, 13.09.1945 }1945.09.13| nr. 01737 ]$\

Przesy=am poni/szy wykaz kar wymierzonych w 3 Zapas. p.p. za czas ]sic#\ od 12.1. do 20.1.1945 roku na oficer[w ]sic#\, od }1945.01.12| do |1945.01.20|& Niepoprawny j"zyk polski& 1. kary wymierzone w okresie od dnia do dnia, nie za czas, 2. wymierzonych oficerom, nie na oficer[w. 1. Sieniawski J[zef, chor. rozkaz nr. 010, 13.1.45r. za samowolne odej>cie ze swojej jednostki i przebywanie d=ugi czas poza jej obr"bem – 8-dniowym aresztem z potroceniem pobor[w. 2. Mas=owski W=adys=aw, chor. za samowolne oddalenie si" z miejsca postoju – 8-dniowym aresztem z potr'ceniem pobor[w. 3. Puszkar Eugeniusz, chor. za niedba=e pe=nienie s=u/by oficera inspekcyjnego z dnia 13-go na 14-go stycznia – 5-dniowym aresztem z potr'ceniem pobor[w. 4. +apszyn Eugeniusz, chor. za niewykonanie przepis[w regulaminu przy s=u/bie wartowniczej – nagan'. 5. Sawicki Alojzy, chor. za nieobecno>: podczas alarmu i do ko<ca zaj"cia podczas obrony w dniu 14.1.rb. – 3-dniowym aresztem z potr'ceniem pobor[w. 6. Herba Stefan za nieobecno>: podczas alarmu i do ko<ca zaj"cia podczas obrony w dniu 14.1.rb. – 3-dniowym aresztem z potr'ceniem pobor[w. 7. Krzemieniecki J[zef, ppor. za nie>cis=e wykonanie zlecenia przybycia dla }do| pe=nienia obowi'zk[w na swoim stanowisku – nagan'. 8. Skorecki Kazimierz, chor. rozkaz nr. 013, 16.1.1945 za samowolne opuszczenie miejsca postoju kompanii – 2-dniowym aresztem z pot'ceniem pobor[w. 9. Prysia/niuk Aleksander ppor. rozkaz nr. 014, 17.1.1945 za bezprawne udzielenie urlopu wbrew rozkazu ]sic# rozkazowi\ d-cy Pu=ku – 8-dniowym aresztem z potr'ceniem pobor[w. 10. Ostrowski Leonid por. za z=e prowadzenie ewidencji mundurowej – nagan'. 11. Marzec Stefan, por. za z=e prowadzenie ewidencji mundurowej – nagan'. 12. Kaczmarczyk Ludwik, chor. za z=e prowadzenie ewidencji mundurowej – nagan'. 13. Lezuchow Daniel, ppor. za zaniedbywania s=u/bowych obowi'zk[w oficera na kuchni ]sic# w kuchni\ 18.1.45r. }1945.01.18| wskutek czego zabrak=o 15 porcji kolacji – nagan'. 14. Wasilewski Jan, chor. za niedba=y nadz[r nad lud{mi – 3-dniowym aresztem z pot'ceniem pobor[w. 15. Ro/ek Mieczys=aw, chor. za nie dopatrzeenie nad lud{mi – 5-dniowym aresztem z pot'ceniem pobor[w. 16. Nowi<ski Leopold, chor. za niedba=o>: o broni ]sic#\ – 3-dniowym aresztem z potr'ceniem pobor[w. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Karani zamieszczeni są w kilku pismach, wszystkie pisane przez ppor. Przegalińskiego Karola, 3-go pomocnika szefa sztabu Pułku, ja ułożyłem rozkazy w porządku chronologicznym, tj. rosnącymi numerami rozkazów i dołączonymi do nich datami, i – tym samym – nazwiska nie idą dokładnie w zgodzie z wyciągami tworzonymi przez Przegalińskiego. Z wyciągu Przegalińskiego opuściłe też kary – powtarzające się: ile dni aresztu, z potrąceniem 50% poborów, pozostawiając jedynie przyczynę kary. Wprowadzone zmiany edytorskie, przeze mnie, czynią znaczną różnicę z oryginałami. Sporadycznie dołączyłem też mój komentarz gdy zauważyłem znaczne odstępstwa od języka polskiego. Przegaliński, na maszynie, stukał teksty rosyjskim oficerom – płk. dypl. St. Ziarkowskiemu, majorowi L. Królikowskiemu, ppłk. L. Orłowowi, ppłk. P. Karpowiczowi, którzy słabo znali język polski, zrozumiałe, i przez to wyłapywanie językowych błędów w stukaninie Przegalińskiego było daleko poza ich zasięgiem, możliwościami.

Milewski Kazimierz, por., z baonu rozdzielczego, rozkaz nr. 040, 22.2.45r. za z=e kierowanie swoj' kompani', brak dyscypliny w kompanii w wyniku czego /o=nierze kompanii w czasie podr[/y rzucali niemieckie granaty, o>wietlali transport rakietami, w wyniku czego pozosta=o 3 rannych /o=nierzy z I baonu strzeleckiego ]niepoprawny j"zyk polski, raczej ranili trzech /o=nierzy; je/eli ju/, to zosta=o rannych – w formie biernej, tu zbytecznej, bo znamy przyczyn"\. Podstawa& d-ca transportu nr 2, mjr. Nowikow do d-cy Pu=ku; rozkaz spec. nr. 02.

He=czy<ski Rajmund, ppor. za pomini"cie drogi s=u/bowej.

1. Adamienko Dymitr, por., d-ca baterii, i 2. Tomin W=odzimierz chor. z art. dyonu rozkaz nr. 041, 27.2.45r. za nieprzedk=adanie potrzebnych raport[w nie przeprowadzenie instruktarza z podleg=ymi sobie podkom"dnymi ]sic# podkomendnymi, i raczej podw=adnymi\, i za niezwracanie uwagi na zachowanie si" swych podkomendnych. Podstawa& rozkaz kpt. Szar=aja, komendanta transportu nr 3, z dnia 22.2.45r.

rozkaz nr. 010, 13.1.45r.

1. Jagie==o Konstatny, chor., rozkaz nr. 016, 22.1.45r. za niedba=e pe=nienie s=u/by oficera inspekcyjnego baonu i aroganckie zachowanie si" do oficera kontroluj'cego, dnia 18.1.45r. 2. Iwanowski Ludwik, por. nagana za niedba=e wykonanie rozkazu co do palenia w piecach, w dniu 21.1.45. 1. Fajkow Bekir, mjr. rozkaz nr. 018, 24.1.45r. nagana za s=ab' kontrol" co do prowadzenia ewidencji mundurowej w gospodarczym plutonie, w sk[tek ]sic# wskutek\ czego komisja inwentaryzacyjna ustali=a brak siedemnastu p=aszc namiot[w. kt[rych w rzeczywisto>ci nie brakowa=o. 2. Kaczmarek Ludwik, chor. za niewype=nienie zarz'dze< felczera weterynarii co powoduje choroby w>r[d koni ]raczej u koni\. 1. Skorobogatow Ilja, por. rozkaz nr. 018, 24.1.45r. za samowolne oddalenie si" z miejsca zakwaterowania si" ]sic#, drugie «si"» zbyteczne\ na noc, z dnia 20–21.1.45r. 2. Tomin W=odzimierz, chor. za niedostateczne i niedba=e wykonywanie swoich obowi'zk[w b"d'c inspekcyjnym po Dyw. Art. ]niepoprawny j"zyk polski, nie «po», lecz «w» – w Dywizji Artylerii\. 1. Tymkiewicz Boles=aw, chor. rozkaz nr. 020, 26.1.45r. za niedba=e wykonywanie obowi'zk[w w czasie pe=nienia s=u/by oficera inspekcyjnego baonu w dniu 23.1.45r. i 24.1. 45r. 2. Za=ucki Albert, kpt. nagana za s=ab' prac" oficer[w 2 komp. I baonu. Jasiukiewicz Sergiusz, por. rozkaz nr. 021, 28.1.45r. za bezprawne zwolnienie szeregowych poza obr"b pu=ku ]niepoprawny j"zyk polski, raczej zezwolenie im pobytu poza obr"bem pu=ku; zwolnienie ^ na sta=e, np. zwolnienie z obowi'zk[w\. +atkowski Zbigniew, chor., d-ca 2 plut, 3 komp. strz., rozkaz nr. 030, 6.2.45r. za nieprzygotowanie si" do zaj":. Podstawa& raport kpt. Za=uckiego do d-cy Pu=ku, z dn. 5.2.45r. Ímia=ko Dymitr, chor., z-ca d-cy baterii 76 mm, rozkaz nr. 032, 8.2.45r. za samowolne opuszczenie obowi'zk[w dy/urnego kuchni nr. 2. Podstawa& raport ppor. Przegali<skiego do d-cy Pu=ku, z dn. 7.2.45r. Werty<ski Mieczys=aw, chor., z-ca d-cy komp. ='czn., rozkaz nr. 033, 9.2.45r. za niezameldowanie o swej chorobie i za samowolne postawienie podoficera na s=u/bie inspekcyjnego oficera w kuchni nr. 3. Podstawa& raport kpt. Sumerowskiego z dnia 7.2.45r. R[/a<ski Zbigniew, chor., d-ca plut. mo{dzierzy rozkaz nr. 033, 9.2.45r. za nie dopatrzenie /o=nierzy maszeruj'cych szos', wskutek czego zosta= zabity przez samoch[d szer. Wojciechowicz August. Podstawa& pismo d-cy /andarmerii z dn. 7.2.45r., nr. 122(45r., do d-cy Pu=ku.

Komorowski Anastazy, ppor., z-ca komend. transp. nr 3, rozkaz nr. 041, 27.2.45r. za bezczynno>: podczas trwania podr[/y. Podstawa& rozkaz kpt. Szar=aja z dnia 22.2.45r.

Cimoszewicz Marian, ppor., z-ca d-cy baonu szkoln., rozkaz nr. 044, 2.3.45r. za samowolne oddalenie si" od swej jednostki do przedmie>ci Pragi, w czasie przemarszu pu=ku na nowe m.p. }miejsce postoju, J.D.|. Podstawa& raport z-cy d-cy Pu=ku, kpt. Sumerowskiego, z dnia 1.3.45r. Tarnowski Jan, por., d-ca 3 komp. strz. za nietaktowne zachowanie si" wobec kobiet. Podstawa& raport d-cy I baonu z dnia 26.2.45r.

rozkaz nr. 044, 2.3.45r.

Pomazny W=odzimierz, ppor., d-ca plutonu art. dyonu, rozkaz nr. 045, 3.3.45r. za samowolne oddalenie si" z odprawy oficerskiej, zepsucie maszyny do pisania i za u/ywania s=[w niecenzuralnych. Podstawa& raport por. Adamienki, d-cy baterii, do szefa Sztabu. Mameka Eugeniusz, ppor., d-ca plutonu Dyw. 76 mm, rozkaz nr. 045, 3.3.45r. za samowolne oddalenie si" od oddzia=u i nie z=oszenie si" na odpraw" oficersk'. Podstawa& raport por. Adamienki, d-cy baterii 76 mm, do szefa sztabu Pu=ku. Ma<kowski Ludwik, por., oficer mundurowy rozkaz nr. 048, 6.3.45r. nagana za nie=ad w magazynie ]bielizna brudna z=o/ona razem z czyst'\, natomiast ]raczej poza tym\ warsztaty, zamiast reperowa: – szyj' brezentowe buty }natomiast – dos=. na to miejsce, tj. w miejce czego> innego o kt[rym mowa, J.D.| Podstawa& raport mjr. Fajkowa do szefa sztabu. Buczy<ski Karol, chor., z-ca d-cy 5 komp. d(s pol.-wych., rozkaz nr. 050, 8.3.45r. za samowolne opuszczenie miejsca zakwaterowania baonu w godzinach nocnych, i pozbawienie noszenia broni bocznej na przeci'g miesi'ca za strzelania na ulicy w stanie nietrze{wym, w nocy z 23 na 24.2.45r. Podstawa& raporty d-cy II baonu z dnia 7.3.45r. -( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. za zgodno>:& (-( Przegali<ski, ppor., 3-ci pomocnik szefa sztabu. Milewski Kazimierz, por. rozkaz nr. 052, 11.3.45r. za specjalnie z=' organizacj" ]raczej szczeg[lnie; specjalnie ^ celowo, z zamiarem, rozmys=em\ i dyscyplin" 1 komp. w czasie przemarszu na nowe m.p. ]DeutschKrone\, wskutek czego pozosta=o w drodze 7 ludzi. Podstawa& d-ca transportu nr 2, mjr. Nowikow do d-cy Pu=ku; rozkaz specjalny. (-( Or=ow, pp=k. d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. za zgodno>:& (-( Przegali<ski, ppor., 3-ci pomocnik szefa sztabu.

Rensz Czes=aw, chor., d-ca 2 plut, 1 komp. fizyl., rozkaz nr. 034, 10.2.45r. za s=ab' kontrol" ludzi w jego plutonie oraz za spu{niony ]sic# sp[{niony\ meldunek o samowolnym oddaleniu si" sier/. Bie=zaka Leona z rejonu kompanii. Podstawa& raport d-cy q komp. fizyl. do szefa sztabu z dn. 8.2.45r.

Wojsko Polskie 1 Armia nr. wych. 0813 dnia 22 maja 1945 r.

Zaikin }imi" nie wykaz.|, ppor., d-ca 5 komp. II baonu, rozkaz nr. 035, 11.2.45r. za niedba=e pe=nienie obowi'zk[w s=u/bowych, wskutek czego stracona zosta=a walizka z dokumentami 5 komp. ]raczej utracona, tj. zagubiona J.D.\ Podstawa& dochodzenie plut. /andarmerii z dnia 10.2.45r., nr 128.

1. Papierkowski Anatol por. 2. Czepurkowski Cezary ppor. 1. porucznika Papierkowskiego Anatola, z-c" d-cy do spraw polit.-wych. w 6 Pu=ku Piechoty 2 Dywizji Piechoty,za nielicuj'ce z godno>ci' oficera zachowanie si" wobec kobiety, usuwam z zajmowanego stanowiska i przenosz" na stanowisko z-cy d-cy d(s polit.-wych. w samodzielnej kompanii karnej.

Piekarski Jan, ppor., z III baonu, rozkaz nr. I(040, 22.2.45r. za samowolne pozwolenie jecha: cywilnym kobietom w wojskowym wagonie ]niepoprawny j"zyk polski, raczej pozwolenie jechania\. Podstawa& d-ca transportu nr 2, mjr. Nowikow do d-cy Pu=ku; rozkaz spec. nr. 01.

Rozkaz Oficerski nr 0179

2. podporucznika Czepurkowskiego Cezarego, z-c" d-cy d(s polit.-wych. w 2-giej baterii 1-go Samodzielnego Dyonu Artylerii Przeciwlotniczej, karz" 10-dniowym aresztem domowym z potr'ceniem 50@ pobor[w za ka/dy dzie< aresztu, za nieostro/ne obchodzenie si" z broni' w stanie pijanym i postrzelenie plutonowego Bara<skiego. Rozkaz powy/szy poda: do wiadomo>ci wszystkim oficerom.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW (-( Pop=awski, gen. dyw., D-ca 1 Armii W.P. (-( Jaroszewicz, p=k., z-ca D-cy 1 Armii W.P. do spraw polit.-wych. (-( Rotkiewicz, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodno>:& Juszczakowa, por., szef kanc. ZPWA, w(z Ryszawa, sekr. ZPWA stempel& Zarejestrowano, nr. 0937, 26.05.1945 }1945.05.26|

(-( Ziarkowski, p=k. dypl. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr 157. dopisek& Sz. Szt. Z=o/y: raport do d-cy 1 Armii z pro>b' o zdegradowanie do stopnia szeregowca i skierowanie do karnej kompanii za dezercj". Ziarkowski, 22.12.44

Wojsko Polskie 1 Armia dnia 25 maja 1945 r.

Orze= Bia=y Wojsko Polskie Prokuratura Wojskowa Garnizonu Lubelskiego 15.XII.1944 nr. 918(_

Rozkaz nr 0219(KG Ma<kowski Ludwik por. S'd Honorowy Oficerski 3 Zapasowego pu=ku piechoty zebrany dnia 16.04.45r. }1945.04.16| postanowi= ukara: w(w degradacj' do stopnia podporucznika i wyst'pi: z wnioskiem o przeniesienie go do innej jednostki na ni/sze stanowisko, za systematyczne pija<stwo z podw=adnymi, za podtrzymywanie rozk=adu moralnego w>r[d oficer[w i pod=adnych szeregowych, oraz za naruszanie dyscypliny wojskowej i honoru oficerskiego. Rozkazuj"& 1. Wyrok S'du Honorowego Oficerskiego 3-go Zapasowego pu=ku piechoty z dnia 16 kwietnia 1945r. w sprawie por. Ma<kowskiego Ludwika zatwierdzi:. 2. Ukara: por. Ma<kowskiego Ludwika 10-dniowym aresztem z potr'ceniem 50@ pobor[w za ka/dy dzie< aresztu. (-( Pop=awski, gen. dyw., D-ca 1 Armii W.P. (-( Miszczenko, gen. bryg., szef Sztabu 1-szej Armii W.P. za zgodno>:& Grynberg, por., szef kanc. g=[wnej wyk. Timberg, st. sier/., nr. wych. 0408, nr. wchodz. 01007 r"cznie “Zarejestrowano” nr. 0948, 28.05.1945 }1945.05.28| dwa dopiski, 1. atramentem, nieczyt. bo rozla= si", 28.05.45, 2. czerwonym o=[wkiem& Rozkaz nr. 0114 _ z dnia 29.5.45 }1945.05.29| Garnizonowa Prokuratura Wojskowa przy G=[wnym Sztabie Formowania Wojska Polskiego }zdj"cie¢| sierpnia 1944 nr. 117(pr. }zdj"cie¢| Do Personalnego Oddzia=u G=[wnego Sztabu Formowania +awrynienko chor. W zwi'zku z dobrowolnym powrotem w(w do oddzia=u, przesy=am akta sprawy, wobec skierowania go do Oddzia=u Personalnego, celem ukarania w drodze dyscyplinarnej. (-( +ucewicz stempel& Zarejestrowano nr. 0895(D.K., 30 sierpnia 1944 }1944.08.30| dopisek czerwon' kredk'& }zdj"cie¢| 30.8.44 }1944.08.30| ___ za='czniki }litera k pisana rosyjskim stylem, tj. gra/dank'| }zdj"cie¢| }zdj"cie¢| stycznia 1945 Nr. 0_(III Do Dow[dcy 1 Armii Wojska Polskiego Oddzia= Personalny Sieniawski J[zef chor. Tekst pisany na maszynie do pisania, d=ugo>ci ca=ej strony, podpisany przez p=k. dypl. Ziarkowskiego, przytocz" zaledwie jego sens, duch. Za='czam postanowienie prokuratora wojskowego Garnizonu Lubelskiego, z dnia 15.XII.1944r. }1944.12.15| o zaniechaniu wszcz"cia post"powania karnego przeciwko w(w wymienionemu, w przedmiocie samowolnego opuszczenia przez niego miejsca postoju pu=ku. Wnosz" o zdegradowanie go do stopnia szeregowca i skierowanie do kopmanii karnej. W dniu 17.VIII.1944, w(w pe=ni'cy obowi'zki administratora maj'tku Horodyszcze ]Che=m Lubelski\ zosta= aresztowany w swoim mieszkaniu prywatnym, przez N.K.W.D., i po przes=uchaniu 1945.08.21 odes=any na Majdanek, do 3 Zapas. P.P., gdzie zosta= przydzielony czasowo do 8-mej kompanii. Kompania, po kilku dniach, zosta=a skierowana do prac na dworcu Lublin-Tatary. Tu zwraca= si" do d-cy kompanii, por. So=tysika, o wydanie przepustki do Jas=a, gdzie mieszka=a jego rodzina, po zabranie munduru i but[w wojskowych. Porucznik So=tysik nie wyda= mu przepustki bo nie mia= takich uprawnie<. W dniu 16.IX.1944 }1944.09.16|, gdy po raz kolejny otrzyma= odmow", tym razem motywuj'c skrajn' n"dz' swej rodziny – samowolnie uda= si" w kierunku Jas=a. W drodze, nie doje/d/aj'c do Jas=a, zosta= zatrzymany przez organa N.K.W.D., na dworcu kolejowym Wi>ni[wka, i odwieziony do wi"zienia w Rzeszowie, gdzie przebywa= w dniach 15 i 16.IX.1944, st'd przekazany do Wojskowej Prokuratury Garnizonu Lubelskiego, i 20.IX.1944 doprowadzony do Pu=ku i osadzony w areszcie.

Do Dow[dcy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty Sieniawski J[zef, s. Tomasza, rocznik 1895, chor. Zgodnie z za='czonem postanowieniem z dnia 15 grudnia 1944 r. kieruj' w(w do macierzystej jednostki w celu ukarania w trybie post"powania dyscyplinarnego. (-( Zaborowski Mieczys=aw, p.o. oficera >ledczego Prok. Wojsk. Garn. Lub.

M.p. Lublin Postanowienie o niewszczynaniu post"powania karnego

Sieniawski J[zef, s. Tomasza, rocznik 1895, chor. Dnia 15.XII.1944 r. p.o. oficera >ledczego Prokuratury Wojskowej Garnizonu Lubelskiego, apl. Zaborowski M. b(s w sprawie przeciwko w(w, podejrzanego z art. 115 ! 2 KKWP ustali=, /e Zieniawski ]sic# Sieniawski\ J[zef, s. Tomasza, ur. 1895, chor'/y, przydzielony do 3-go Zapas. P.P. nie uzyskawszy zezwolenie na urlop w domu, w celu zobaczenia si" z rodzin', samowolnie oddali= si" od swej jednostki wojskowej. Wobec powy/szego, na zasadzie art. 5 w zwi'zku z art. 14 KPKW postanowi=& 1. Post"powanie w niniejszej sprawie umorzy:. 2. post"powanie karne p=ko w(w ze wzgl"du na niecelowo>: nie wszczyna:. 3. depozyt, a mianowicie& zegarek srebrny kieszonkowy, wieczne pi[ro marki “Ibis” i 1113 z=otych got[wk' w(w zwr[ci:. 4. w(w skierowa: do jednostki macierzystej – do 3-go Zapasowego P.P. w celu ukarania w trybie post"powania dyscyplinarnego. (-( Zaborowski Mieczys=aw, aplikant, p.o. oficera >ledczego Prokuratury Wojsk. Garnizonu Lubelskiego «Zatwierdzam» +ucewicz, mjr., prok. wojsk. Garnizonu Lubelskiego, 15.XII.1945 }1945.12.15| za zgodno>:& podpis nieczyt., KPrzegali<ski }zdj"cie¢ Plu|ton ?andarmerii }zdj"cie¢ Ofi|cer Dochodzeniowy Do Dow[dcy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty w miejscu postoju }Wola Karczewska k(Warszawy| Sieniawski J[zef, s. Tomasza, rocznik 1895, chor. Melduj", /e przeprowadzone dochodzenia w sprawie samowolnego oddalenia si" w(w z 8-mej komp. tut. pu=ku – wykaza=y& Dnia 17.VIII.1944 r. w(w pe=ni'cy obowi'zki administratora maj'tku Horodyszcze zosta= w swoim prywatnym mieszkaniu w Chemie Lubelskim aresztowany przez N.K.W.D. ...itd. tekst pisany na maszynie do pisania, d=ugo>ci ca=ej strony. Zatrzymany przez N.K.W.D. na stacji kolejowej Wi>niowa, nie Wi>ni[wka. W ko<cu melduj", /e w(w chor. przebywa obecnie w areszcie pu=kowym do dalszej decyzji Pana Pu=kownika ]sic#\. (-( Forgacz, ppor. Protoku= ]zic#\ z przes=uchania podejrzanego Sieniawski J[zef, s. Tomasza, rocznik 1895, chor. St. wachm. Boguszewski Stefan przes=ucha= w charakterze podejrzanego ni/ej wymienionego& 1. Nazwisko i imi", imi" ojca Sieniawski J[zef, s. Tomasza 2. Rok urodzenia 1895 3. Miejsce urodzenia wie> Huciska, pow. ?ywiec 4. Stopie< wojskowy chor'/y przedwojenny, bez funkcji 5. Wykszta=cenie >rednie 6. Narodowo>: Polska 7. Stan cywilny /onaty, ko=odziej 8. S=u/ba w wojsku 21 marca 1944, zmobilizowany 9. Karalno>: podawnie ]$\ karany nie by= 10. Adres ]ostatnie miejsce zamieszkania\ m. Jas=o, ul. Klasztorna 12 w tej sprawie zezna=& Z chwil' wkroczenia wojsk Armii Czerwonej i Polskiej do Che=ma, zosta=em zaanga/owany przez Magistrat m. Che=ma do pracy w maj'tku Horodyszcze, w charakterze administratora tego/ maj'tku, odleg=ego od miasta o 6 km. Dnia 17 sierpnia 1944r. zosta=em wezwany doprowadzony przez st. lojtinanta ]sic# lieutenanta\ N.K.W.D. do wojennego komendanta m. Che=ma gdzie, po przeJ. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW s=uchaniu, po 4-ch dniach, tj. 21.VIII.44r., zosta=em doprowadzony do Lublina na Majdanek, wcielony do 3 Zap. p.p. i przydzielony do 8-mej kompanii tego/ pu=ku. W dalszej cz">ci& Nadmieniam, /e od miesi'ca czerwca 1944 ]sic#, w czerwcu\ /ona moja wraz z dzie:mi wyjecha=a z Che=ma do Jas=a na sta=e... ja za> pozosta=em w Che=mie. Z listu dowiedzia=em si", /e rodzina moja znajduje si" w skrajnej n"dzy, przeto prosi=em kilkakrotnie d-c" kompanii por. So=tysika o przepustk" do Jas=a... itd. Nie doje/d/aj'c do Jas=a, na dworcu kol. Wi>niowa, zosta=em zatrzymany i legitymowany przez /o=nierzy sowieckich, kt[rzy podczas rewizji osobistej znale{li moj' przedwojenn' legitymacj" wojskow' i aresztowali mnie w N.K.W.D. w ci'gu 6 dni by=em przes=uchiwany a nast"pnie oddany w=adzom Wojskim Polskim ]sic# Wojska Polskiego\. itd. Powodem mego samowolnego oddalenia si" z oddzia=u pu=ku, by=a przede wszystkim, ch": zaopatrzenia rodziny w >rodki materialne oraz przebranie si" we w=asne sorty mundurowe. (-( Sieniawski (-( Boguszewski, przes=uchiwa= (-( Forgacz, ppr, nieczyt., oficer dochodzeniowy }Przedwojenny, zawodowy podoficer W.P.$ Nosz'cy ze sob' przedwojenn' ksi'/eczk" wojskow'$ Potencjalny wr[g odrodzonego Wojska Polskiego#|

powoduj'ca zaci"cie, potencjalne nieporozumienie; wskutek niestawiennictwa, inny oficer zosta= odkomendereowany do kompanii karnej|. Wezwany po raz wt[ry, chor. Íwitelski przyby= p[{no i t=umaczy= si" chorob'. W dniu 22.I.1945r. }1945.01.22| nie wykona= rozkazu swego d-cy baonu, majora Nowikowa, oraz adjutanta baonu, por. Jankowskiego i nie poszed= na s=u/b", twierdz'c /e takow' wyznaczono mu nies=usznie. Arogancja chor. Íwitelskiego wp=ywa demoralizuj'co na otoczenie szeregowych a wykr"tne t=umaczenia o jego rzekomej chorobie nerwowej nie daje /adnej gwarancji na przysz=o>:, /e wyrzeknie si" naprawd" swej chroniczenj krn'brno>ci i arogancji. Komunikuj'c o powy/szym prosz" o jaknajsurowszy ]sic# jak najsurowszy\ wymiar kary dyscyplinarnej chor. Íwitelskiemu, za >wiadome naruszanie dyscypliny wojskowej przez tego/. (-( Ziarkowski, p=k. dypl. (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 105 T.W. Wojsko Polskie 1 Armia }zdj"cie¢| marca 1945 r. Wyci'g z Rozkazu Personalnego nr 112

Orze= Bia=y Wojsko Polskie Prokuratura Wojskowa Garnizonu Lubelskiego 15.XII.1944 nr. 918(_ Do Dow[dcy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty Sieniawski J[zef, s. Tomasza, rocznik 1895, chor. Zgodnie z za='czonem postanowieniem z dnia 15 grudnia 1944 r. kieruj' w(w do macierzystej jednostki w celu ukarania w trybie post"powania dyscyplinarnego. (-( Zaborowski Mieczys=aw, p.o. oficera >ledczego Prok. Wojsk. Garn. Lub. Orze= Bia=y Wojsko Polskie }zdj"cie¢ Punkt| Przesy=kowy W.P. Lublin nr. R.202(44 tjn. }zdj"cie¢| XII. 1944 Dow[dca 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty Sieniawski J[zef, s. Tomasza, rocznik 1895, chor. Stosownie do polecenia prokuratora wojskowego Garnizonu Lubelskiego, nr. 918(T.8, z dnia 15.XII.44r. przekazuj" do dyspozycji tamt. dow[dztwa w(w. Jednocze>nie za='czam pismo prokuratora w kopercie nr. 918(t.8. (-( Miko=ajczak kpt., szef Punktu Przesy=kowego 7 lutego 1945 }1945.02.07| nr. 066(III Do Dow[dcy 1-szej Armii W.P. Íwitelski Bronis=aw, s. Teofila chor. W za='czeniu przedk=adam wyrok Oficerskiego S'du Honorowego 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty na ]sic# dot.\ w(w, z pro>b' o zatwierdzenie. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 66 K.B., 4.II.1945r. }1945.02.04| Orze= Bia=y }zdj"cie¢ 1 Armia| Polska w ZSRR Zapasowy Pu=k Piechoty }zdj"cie¢ ma|rca 1945 nr. 0106(III

Dow[dca plutonu strzeleckego 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty, chor'/y Íwitelski Bronis=aw, dnia 4.03.1945r. }1945.03.04| otrzyma= rozkaz wyjazdu z grup' oficer[w do oddzia=u Personalnego Armii, celem skierowania do formacji bior'cej czynny udzia= w walce. Umawiaj'c sobie chorob", chor'/y Íwitelski z }3-go| Zapasowego Pu=ku nie odjecha=. W my>l wykonania powt[rnego zarz'dzenia Oddzia=u Personalnego o skierowaniu chor'/ego Íwitelskiego do tego oddzia=u, powt[rnie tego rozkazu nie wykona= i odm[wi= si" przyj"cia rozkazu wyjazdu t=umacz'c tym, /e jest chory. Wezwany lekarz do chor'/ego Íwitelskiego stwierdzi=, /e stan zdrowia jego jest zupe=nie zadawalaj'cy ]sic# w=a>ciwie zadowalajacy\. Chor'/y Íwitelski wezwany do sztabu Pu=ku po raz trzeci, celem otrzymania rozkazu wyjazdu, nie stawi= si" poczem sprowadzili go pod eskort' /adnarmerii do Oddzia=u Personalnego Armii. 26 marca 1945r. szef Rezerwy Oficerskiej Armii uprzedzi= chor'/ego Íwitelskiego, /e pojedzie on do 2-giej Dywizji Piechoty na stanowisko dow[dcy plutonu strzeleckiego. Chor'/y Íwitelski, wiedz'c o tym i/ ma jecha: dnia 26 marca 1945r. do Dywizji, bez zezwolenia uda= si" do 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, oraz ]sic#, gdzie\ przeby= tam do dnia 27 marca b.r. i tym samym nie odjecha= do Dywizji na stanowisko. 27 marca 1945r., po przybyciu do Rezerwy Oficerskiej Armii rozkaz wyjazdu do Dywizji i tym razem odm[wi= si" otrzyma: takowego. Za czyny niegodne zachowaniu si" oficera i kilkakrotne niewykonanie rozkazu wyjazdu do formacji bior'cej czynny udzia= w walkach rozkazuj"& chor'/ego Íwitelskiego Bronis=awa skierowa: do kompanii karnej na okres dw[ch miesi"cy. Rozkaz powy/szy poda: do wiadomo>ci wszystkim oficerom. (-( Pop=awski, gen. dyw., d-ca 1 Armii W.P. (-( Rotkiewicz, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodno>:& Wadejko, kpt., pomocnik szefa 1 Ref. Oddz. Pers. 1 Armii W.P. piecz": okr'g=a, w otoku& Oddzia= Personalny 1-szej Polskiej Armii w ZSRR, i po rosyjsku, gra/dank'& Otdel Kadrov 1-j Pol;skoj Armii v SSSR, w >rodku Orze= Bia=y, wzoru 1944. Stempel Zarejestrowano, nr 0588, 3.04.1945 }1945.04.03| dwa dopiski& 1. 4-wyrazowy dopisek po rosyjsku, atramentem, drobnym pismem, z podpisem Or=owa, 4.4 }1945.04.04| 2. niebiesk' kredk'& odczyta:, 8.04.45 }1945.04.08| }zdj"cie¢| }zdj"cie¢| lutego 1945 090(III Do Dow[dcy 1 Armii EWojska Polskiego

Do Dow[dcy 1 Armii W.P. Íwitelski Bronis=aw chor. Na pismo nr. 0428, z dnia 13.II.1945r. }1945.02.13| Prosz" o dyscyplinarne ukaranie w(w, d-c" plutonu 8-mej kompanii 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty, za opiesza=e i niech"tne spe=nianie rozkaz[w prze=o/onych }niepoprawyny j. polski; ich wykonywanie| i niejednokrotne, >wiadome =amanie dyscypliny wojskowej. Chor. Íwitelski Bronis=aw jest z natury krn'brnym i aroganckim nie tylko w stosunku do otoczenia, ale r[wnie/ swych prze=o/onych. W dniu 17.I.1945r. }1945.01.17| w(w otrzyma= rozkaz wydany przez d-c" 8-mej kompanii, por. So=tysika Kazimierza, by zameldowa= si" w sztabie Pu=ku, u 3-go pom. szefa Sztabu. Chor. Íwitelski nie stawi= si", ok=ama= d-c" kompanii, powiedzia= /e by= i nic wa/nego. Wskutek niestawiennictwa jego w oznaczonym czasie zosta= odkomenderowany do kompanii karnej inny oficer }opaczna sk=adnia zdania, J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

D'browski Zdzis=aw-Wojciech, ppor. Niniejszym przedk=adam wyrok i akta oficerskiego S'du Honorowego 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty na w(w o zatwierdzenie. (-( Ziarkowski, p=k. dypl. (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 82 T.W.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 16.VI.45 }1945.06.16| Do Kawtermistrzostwa 1 Armii W.P. Oddzia= Personalny Mankowski Ludwik, s. i rocznik nie wykaz. por. W zwi'zku z rezolucj' S'du Honorowego Oficerskiego 3 Zap. P. Piech. oraz wynikiem rewizji w magazynie mundurowym pu=ku... prosz" o przys=anie na stanowisko szefa materialnego zaopatrzenia innego oficera, za> dotychczasowego szefa, w(w zdj': z dotychczas zajmowanego stanowiska do w=asnej dyspozycji. -( Karpowicz, pp=k. (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, ppor., 367 T.W. 3.VII.1945r. }1945.07.03| 0385(III Do Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. 1. Da<czak }s. i rocznik nie wykaz.| ppor. 2. Lichaczew W=odzimier }s. i rocznik$| por. 3. Ptasi<ski Henryk }s. i rocznik nie wykaz.| ppor. 4. Herman Stanis=aw }s. i rocznik nie wykaz.| chor. W za='czeniu przesy=am odpis wyroku Wojskowego S'du 1 Armii W.P. na ]sic# dot.\ w(w Da<czaka, oraz 3 odpisy wyrok[w Oficerskich S'd[w Honorowych na ]sic# dotycz'cych\ pozosta=ych. (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, nr. 411 Wojsko Polskie Pierwsza Armia S=u/ba Zdrowia Rozkaz szefa S=u/by Zdrowia nr. 0036 20 marca 1945 r. Tre>:& O nieprzestrzeganiu tajemnicy wojskowej i ukaraniu podchor. Epszteina. Nie bacz'c na niejednokrotne rozkazy i instrukcje dotycz'ce obowi'zku przestrzegania tajemnicy wojskowej, nadal zdarzaj' si" wypadki lekcewa/enia elementarnych zasad, przepis[w zawartych w roskazach i instrukcjach, Íwiadczy o tym nast"puj'vy wypadek. Chor'/y Epsztein, pe=ni'cy obowi'zki s=u/bowe w Zarz'dzie Polowego Punktu Ewakuacyjnego nr. 1, wystosowa= dnia 3 marca b.r. }bie/'cego roku, tj. 1945| list do wojenkomatu m. Buchary o zmobilizowaniu do Armii Polskiej obywatelki polskiej. Na kopercie listu podany zosta= numer poczty polowej jednostki i r[wnocze>nie umieszczona okr'g=a piecz": o pe=nym brzmieniu jednostki, przyczym ]sic# przy czym\ wbrew rozkazowi o niezwracaniu si" bezpo>rednio do w=adz ZSRR, lecz tylko drog' s=u/bow', list ten zosta= wys=any poczt' polow'. Przyj'wszy pod uwag", /e tego rodzaju lekcewa/'ce ustosunkowanie si" do obowi'zuj'cych przepis[w zawartych niejednokrotnie w rozkazach Dow[dztwa Armii jest karygodne, rozkazuj"& 1. szefowi zarz'du Polowego Punktu Ewakuacyjnego nr 1. podpu=kownikowi Lugowoj ]sic# Lugowojowi\ – podchor'/ego Epszteina zdj': z zajmowanego dotychczas stanowiska i skierowa: przez pu=k zapasowy do jednostki liniowej. 2. Wszystkim dow[dcom jednostek sanitarnych& ponownie u>wiadomi: swoich podw=adnych o bezwzgl"dnym obowi'zku przestrzegania tajemnicy wojskowej. 3. Rozkaz poda: do wiadomo>ci oficer[w jednostek i organizacyj 1-szej Armii W.P. (-( Salamonowicz, p=k. szef S=u/by Zdrowia 1-szej Armii W.P. za zgodno>:& Or=owska, sier/., szef tajnej kancelarii }w Dow[dztwie Armii$| za zgodno>:& Wopi<ska, kpr., szef tajnej kancelarii }w Pu=ku$|

}niepoprawny j"zyk polski, z=e formy gramatyczne; zmuszony by= u/y: si=y by odebra: bro<, nie do u/ycia si=y dla odebrania broni, J.D.| Chor'/y Dziewiatych systematycznie nadu/ywa napoj[w alkoholowych i w stanie nietrze{wym wszczyna awantury, czem =amie dyscyplin" wojskow', plami honor oficera i podrywa autorytet ca=ego korpusu oficerskiego. Rozkazuj"& za zachowanie ha<bi'ce honor oficera, dow[dc" plutonu dyonu artylerii 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty, chor'/ego Dziewiatycha Andrzeja, skierowa: do kompanii karnej na okres 2 miesi"cy, z jednoczesn' degradacj' do szeregowca na czas pobytu w kompanii karnej. (-( Korczyc, gen. dyw., Dow[dca 1 Armii W.P. (-( Stra/ewski, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. Janowski, kpt. Refer. Oddz. Person. 1 AWP. stempel& Zarejestrowano nr. 829, 9.XII.1944 }1944.12.09| dopiski& 1. atramentem& Do rozkazu ofic., Ziarkowski, 11.12.44 }1944.12.11| 2. czerwon' kredk'& 3p. do roskazu, LKr[likowski, 10.12.44 }1944.12.10| }Diewiatych ]Dziewi'ty\ – dziewi'ty potomek u rodzic[w, ˚Protas, J.D.| Orze= Bia=y }zdj"cie¢ Wojsko| Polskie }zdj"cie¢ Prok|uratura Wojskowa 1 Armii nr. 0921(pr. 502 29.12.44 }1944.12.29| Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty p=k. dypl. Ziarkowskiego Ostrowski }imi", syn nie wykaz.| por. W za='czeniu przesy=am postanowienie odno>nie sprawy nadu/y: gospodarczych w baonie rozdzielczym 3 zap. p.p. z wnioskiem o ukaranie w(w – dow[dc" baonu rozdzielczego – w drodze dyscyplinarnej. O powzi"tej przez Was decyzji prosz" mnie powiadomi: z powo=aniem si" na nasz nr. sprawy pr.-502. (-( Skulbaszewski, kpt. stempel& Zarejestrowano, nr. 1040, 30.XII.1944 }1944.12.30| trzy dopiski& 1. czerwon' kredk'& Do rozkazu oficerskiego. Za nadu/ycie gostodarcze ]sic# gospodarcze\ karz" por. Ostrowskiego domowym aresztem do 8 dni z pot}r'ceniem| 50@ pobor[w, Ziarkowski 2 fioletow' kredk'& }zdj"cie¢ wyk|onano, podpis jakby KPrzegali<skiego. 3. Wykonano nr. 026(III, Forgacz$ 4 marca 1945 }1945.03.04| nr. 0119(III Dow[dcy 1-szej Armii W.P. Potokski Ignacy }s. i rocznik nie wykaz.| chor. Kazikowski Tadeusz }s. i rocznik nie wykaz.| kpr. pchor. Zgodnie z pismem Prokuratury wojskowej Garnizonu Warszawa, nr. 0217(45pr, z dnia 16.II.45 }1945.02.16|, za='czony atk w sprawie wydawania przepustek przez chor. Potokskiego Ignacego i oprzez podejrzanego kpr. pchor. Kazikowskiego Tadeusza – przesy=am do dalszego post"powania. Obaj nie zostali przes=uchani, gdy/& Potokski 1945.01.15 zosta= przeniesiony do Oddz. Pers. Sztabu 1 Armii W.P. Kazikowski Tadeusz 1945.02.10 uby= do Sztabu 1 Armii W.P. (-( Or=ow, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Forgacz, ppor., 3.III.1945r. }1945.03.03| 12-ta strona jakiego> pisma, w kt[rym postulowane wnioski&

Wojsko Polskie 1 Armia 6 grudnia 1944

11( G[ra chor. z batalionu rozdzielczego o udzielenie nagany w(w z bat. rozdzielczego za ch": kupna cywilnych rzeczy w sytuacji pewnej presji ]/e w pu=ku odbieraj'\. Rozkaz specjalny nr 0447

Diewiatych Andrzej, s. i rocznik nie wykaz. chor. W dniu 17 listopada 1944r. w(w – dow[dca plutonu dyonu artylerii 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, otrzyma= rozkaz od dow[dcy baterii, kapitana Konoszewicza, odprowadzenia /o=nierzy do =a{ni i >ledzenia tam za porz'dkiem ]sic# pilnowania porz'dku\. Chor'/y Dziewiatych ]sic#\, zamiast sumiennie wykona: rozkaz swego dow[dcy – pozostawi= /o=nierzy bez opieki ]sic#\, a sam z plutonowym Piotrowiczem uda= si" do wsi Wola Karczewska, gdzie kupi= }co$| za 600 z=otych 1 litr w[dki }gdzie kupi= litr w[dki za 600 z=.|, kt[ry wypi= wraz z plutonowym Piotrowiczem. }bez opieki... podobno najlepsz' opiek' by=a bezpieka| Nastpnie wr[cili do oddzia=u, gdzie wszcz"li awantur". Interwencja oficera inspekcyjnego, podporucznika Zubrzyckiego, kt[ry usi=owa= niedopu>ci: do awantury nie odnios=a skutku. Chor'/y Dziewiatych wbrew wszelkim regulaminom, usi=owa= pos=ugiwa: si" broni' paln', wobec czego ppor. Zubrzycki zmuszony by= do u/ycia si=y dla odebrania broni od chor'/ego Dziewiatycha i odes=ania go na wartowni".

12( Lachowicz Micha= st. sier/. z batalionu rozdzielczego o ukaranie dyscyplinarne i przeniesienie na inne stanowisko, za wykorzystywanie sytuacji i uprawianie handlu przedmiotami ]sic# cz">ciami\ cywilnego ubrania. 13( Huberman Henryk szer. z batalionu rozdzielczego o ukaranie dyscyplinarne magazyniera /ywno>ciowego za dopuszcznie do powstania nieuzasadnionych nadwy/ek w magazynie oraz za niedba=e odbieranie produkt[w z magazynu pu=kowego do magazyu batalionu. (-( Ju>kiewicz, kpt., podprokurator wojskowy 1 Armii, 30.XII.44r. }1944.12.30| }nie wiadomo czy ich za to ukarano, J.D.|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 70-5

omal karani

}r"cznie pisany| }zdj"cie¢| komp. karna }zdj"cie¢| nr. 0330(kar Do Wojskowego Prokuratora 10 D.P. Dierewiagin Jakow, s. Sergieja stopie< wojsk. nie wykaz. W odpowiedzi na Wasze pismo nr. 0128(45 z dn. }zdj"cie¢| 45 melduj", /e postanowienie Najwy/szego S'du Wojsk. z 24.01.45 }1945.01.24| zosta=o wykonane, i w(w skazany wyrokiem S'du Wojsk. 10 D.P. z dn. 18.12.44 }1944.12.18| na 3 lata wi"zienia, zosta= przes=any wraz z wyrokiem S'do-}zdj"cie¢| postanowieniem Najwy/szego S'du Wojskowego do 3 Zapas. Pu=ku Piechoty ]p.p. 53340\ w celu dalszego pe=nienia s=u/by wojskowej. Pokwitowanie odbioru wy/ej wymienionego }zdj"cie¢|jego akt[w za='czono do naszego archiwum. (-( Osi<ski, por., d-ca kompanii }litera k systematycznie pisana rosyjskim stylem – wysoko>ci' pisma gra/danki; my>l pisma niezbyt klarownie wy=o/ona; decyzj' S'du Wojskowego ni/szej instancji ]10 D.P.\, skazany na 3 lata wi"zienia, decyzj' S'du Najwy/szgo w(w zosta= skierowany do dalszego pe=nienia s=u/by wojskowej| Orze= Bia=y Prokuratura Wojskowa 1 Armii nr. 0313(t3 14.XI.1944 Do Dow[dcy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty p=k. Ziarkowskiego Fajkow, imi" nie wykaz. kpt. W za='czeniu przesy=am postanowienie odno>nie w(w, do wiadomo>ci. (-( Skulbaszewski, kpt. stempel& Zarejestrowano nr. 630, 16 listopada 1944 dopiek& Major Fajkow, Ziarkowski, 17.12. 44 }1944.12.17| Postanowienie Miejsce postoju 1 Armii. Dnia 10 listopada 1944. Oficer >ledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii – chor. Halski, po rozpatrzeniu ca=okszta=tu okoliczno>ci w sprawie kapitana Fajkowa Bukiera, kwatermistrza 3 Zapasowego p.p. o samowolne zabranie blachy i materia=[w kancelaryjnych ustali=& Dnia 25 pa{dziernika 1944r. kpt. Fajkow zatrzymany zosta= na Pradze przez komendanta wojskowego m. Warszawy, p=k. Janowskiego, w momencie gdy samochodem Ford nr. F-O-26-11 odwozi= do swojej jednostki 50 arkuszy blachy, 10 =opat, 16 rulon[w bia=ego papieru, 5 du/ych ksi'/ek “Legiony Polskie”, 30 r[/nych ksi'/ek do czytania, 10 paczek poczt[wek. Jak si" p[{niej okaza=o, blacha pochodzi=a z porzuconej przez Niemc[w fabryki “Teleradie”, za> ksi'/ki i papier z firmy “Gebethner i Wolf”. W wyniku zatrzymania wszystkie wy/ej wymienione przedmioty, za wyj'tkiem 10 kg papieru, zosta=y przez komendanta m. Warszawy, p=k. Janowskiego, zasekwestrowane. Jak wynika z za='czonych do akt dokument[w i wyja>nie<, kpt. Fajkow zabieraj'c z fabryki “Teleardie” blach", dzia=a= z mocy rozkazu dow[dcy pu=ku, p=k. Ziarkowskiego, za> reszt" zasekwestrowanych przedmiot[w otrzyma= on na Pradze za zezwoleniem przedstawiciela PKWN, por. Kuleszy. Nadmieni: wypada, i/ po zatrzymaniu blachy przez p=k. Janowskiego, kpt. Fajkow otrzyma= z departamentu intendentury Wojska Polskiego przydzia= na 500 arkuszy blachy, na podstawie kt[rego to przydzia=u p=k. Janowski zatrzyman' Fajkowowi blach" zwr[ci=. Bior'c powy/sze pod uwag" i maj'c na wzgl"dzie, /e w czynach kpt. Fajkowa brak jest cech przest"pstwa, >ciganego na drodze post"powania karnego postanowi=& sprawy s'dowej przeciwko kpt. Fajkowowi Bukierowi nie wszczyna:. (-( Halski, chor., oficer >ledczy Prokuratury Wojskowej Zatwierdzam. (-( Skulbaszewski, kpt., wiceprokurator wojskowy 1 Armii

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Rozkazy Oficerskie kt[re, by: mo/e, nie dotycz' oficer[w 3-go Zapas. Pu=ku piechoty Rozkaz Oficerski nr. 0164 M.p., dnia 9 sierpnia 1945 r. Sinicyn W=odzimierz, s. Teofila, narodowo>ci rosyjskiej, z 5-go Samodz. Batalionu Rem}ont[w| Samochodowych, ukarany wyrokiem Oficerskiego S'du Honorowego za nast"puj'ce wykroczenia& 1. Notoryczne pija<stwo. 2. Picie w[dki ze swymi podw=adnymi. 3. Robienie awantur w stanie pijanym, wybicie szyb w oknach, zaczepianie przechodni[w na ulicy i ca=owanie si" z nimi. 4. Nie rozliczanie si" z pieni"dzy s=u/bowych. S'd wyst'pi= do dow[dcy 2-giej Armii z wnioskiem o obni/enie jego stopnia do chor'/ego i przeniesienie do innej jednostki. Wyrok Oficerskiego S'du Honorowego zatwierdzam. Rozkaz powy/szy poda: do wiadomo>ci wszystkim oficerom. (-( Íwierczewski K., gen. broni, d-ca 2-giej Armii (-( Joskiewicz, gen. bryg., szef sztabu za zgodno>:& Pawe=ek, ppor., szef kancelarii sztabu stempel& Zarejestrowano, nr. 01468, 15.08.1945 }1945.08.15| dwa dopiski& 1. Zaczyta: ]sic# odczyta:\ na odprawie oficerskiej, Nowikow, 15.8.45 2. Wykonano, 18.8.45, Pa<czuk. Rozkaz Oficerski nr. 062 Wodzinowski Bohdan, s. J[zefa s=uchacz 1-go kursu Wy/szej Oficerskiej Szko=y W.P. /e namawia= do kradzie/y, wskazywa= przedmioty i sposoby kradzenia ich, Oficerski S'd Honorowy przy 1-szym kursie Wy/szej Szko=y Oficerskiej zdegradowa= go do stopnia szeregowca. (-( Micha= ?ymierski, marsza=ek Polski, Naczelny Dow[dca W.P. (-( W=adys=aw Korczyc, gen. broni, szef Sztabu Generalnego W.P. (-( Zawadzki, p=k., szef Departamentu Personalnego W.P. Rozkaz Oficerski nr. 064 Rokicki Micha=, s. Stefana, por. – oficer chemiczny baonu szkolnego, Kutyna Bernard, s. Izaaka, chor. – oficer finansowy 1-go samodz. baonu szkoln. za niewykonanie rozkazu swoich dow[dc[w O.S.H. }Oficerski S'd Honorowy| zdegradowa= ich do stopnia& Rokickiego Micha=a, s. Stefana, por. – do stopnia podporucznika, Kutyn" Bernarda, s. Isaaka, chor. – do stopnia szeregowca. (-( Micha= ?ymierski, marsza=ek Polski, Naczelny Dow[dca W.P. (-( W=adys=aw Korczyc, gen. broni, szef Sztabu Generalnego W.P. (-( Zawadzki, p=k., szef Departamentu Personalnego W.P. stempel& Zarejestrowano, nr. 01637, 31.08.1945 }1945.08.31| dwa dopiski& 1. }zdj"cie¢|czyta: na odprawie oficerskiej, Nowikow, 31. 8.45 2. por. ?arnowskiemu, podpis nieczyt., 31.8.45 }litera k stylem gra/danki, J.D.| Rozkaz Oficerski nr. 065 Jarmu=owicz Witold, s. Micha=a noc', z 21 na 22 lipca 1945 przyby= na wartowni" garnizonow' w Lublinie, w stanie nietrze{wym. Wywo=a= awantur", uderzy= w twarz d-c" warty – ppor. Majewskiego Filipa, oraz postrzeli= z-c" d-cy warty – plut. Niesuchowskiego Micha=a. Wyrokiem s'dy Polowego 3-ciej D.P. zosta=& 1. Skierowany do oddzia=u karnego. 2. Zdegradowany do stopnia szeregowca. (-( W=adys=aw Korczyc, gen. broni, w z}ast"pstwie|. Nacz. D-cy W.P. (-( Marian Spychalski, gen. dyw., z-ca d-cy W.P. do spraw polit.-wych. Stempel& Zarejestrowano, nr. 01636, wp=yn"=o dn. 31.08.1945 }1945.08.31| dwa dopiski& 1. por. Jankowskiemu, podpis nieczyt., 31.8.45 2. Odczyta: na odprawie oficerskiej 31.X.45, Nowikow


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Spis wyci'g[w z rozkaz[w kt[re przes=ano do oddzia=u Kwatermistrzostwa 1 Armii W.P. Krasowski Ma<kowski

por. ukarany nagan' rozkaz nr. 0111 z dn. 1945.06.26 por. ukarany nagan' rozkaz nr. 0111 z dn. 1945.06.26

Ma<kowski

por. ukarany

rozkaz nr. 0114 z dn. 1945.06.29

Krasowski

por. ukarany

rozkaz nr. 0115 z dn. 1945.05.29

Zawiasa Krasowski

chor. ukarany rozkaz nr. 0128 z dn. 1945.06.12 por. ukarany nagan' rozkaz nr. 0128 z dn. 1945.06.12

Krasowski

por. ukarany

Olecki Fajkow

chor. ukarany rozkaz nr. 0132 z dn. 1945.06.16 mjr. ukarany nagan' rozkaz nr. 0132 z dn. 1945.06.16

Fajkow

mjr. ukarany nagan' rozkaz nr. 0135 z dn. 1945.06.19

Ma<kowski

por. ukarany

rozkaz nr. 0128 z dn. 1945.06.21 ]sic#\

rozkaz nr. 0138 z dn. 1945.06.22

(-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu odci>ni"ta piecz": okr'g=a Pu=ku; w >rodku Orze= Bia=y, wzoru 1944, w otoku nazwy Pu=ku w j. polskim i rosyjskim. za zgodno>:: K. Przegali<ski, ppor. Spis wyci'g[w z rozkaz[w kt[re przes=ano do Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. Kulesza Da<czak

chor. ukarany nagan' rozkaz nr. 0107 z dn. 1945.05.22 ppor. ukarany rozkaz nr. 0107 z dn. 1945.05.22

Zoc Guziejko

por. ukarany por. ukarany

rozkaz nr. 0109 z dn. 1945.05.2}$| rozkaz nr. 0109 z dn. 1945.05.2}$|

So=tysik Jankowski Pa<czuk Nowikow Junakowski

por. por. mjr. mjr. kpt.

rozkaz nr. 0111 rozkaz nr. 0111 rozkaz nr. 0111 rozkaz nr. 0111 rozkaz nr. 0111

Jemielin

kpt. udziel. nagany

rozkaz nr. 0113 z dn. 1945.05.28

Rze{nik

por. ukarany

rozkaz nr. 0115 z dn. 1945.05.30

Bartoszewski chor. ukarany

rozkaz nr. 0116 z dn. 1945.05.31

Bratkowski Przyby=o Herman

ppor. ukarany ppor. ukarany chor. ukarany

rozkaz nr. 0118 z dn. 1945.06.02 rozkaz nr. 0118 z dn. 1945.06.02 rozkaz nr. 0118 z dn. 1945.06.02

Adajewski

kpt. ukarany

rozkaz nr. 0119 z dn. 1945.06.03

Kurniewicz

ppor. ukarany

rozkaz nr. 0120 z dn. 1945.06.04

Kasiewicz

ppor. ukarany

rozkaz nr. 0125 z dn. 1945.06.09

Kulesza Beda Jemielin

chor. ukarany rozkaz nr. 0126 z dn. 1945.06.10 ppor. ukarany rozkaz nr. 0126 z dn. 1945.06.10 kpt. udzielono nagany rozkaz nr. 0126 z dn. 1945.06.10

Pa<czuk Tarnowski Panow Lesisz Piotr Da<czak Hamada

mjr. udzielono nagany rozkaz nr. 0128 por. udzielono nagany rozkaz nr. 0128 kpt. udzielono nagany rozkaz nr. 0128 chor. udzielono nagany rozkaz nr. 0128 ppor. ukarany rozkaz nr. 0128 ppor. ukarany rozkaz nr. 0128

Cie>lak Mickiewicz

chor. udzielono nagany rozkaz nr. 0129 z dn. 1945.06.13 ppor. ukarany rozkaz nr. 0129 z dn. 1945.06.13

Antosz Tarnowski

por. ukarany por. ukarany

ukarany udziel. pochwa=y udziel. pochwa=y udziel. pochwa=y udziel. pochwa=y

z dn. 1945.05.26 z dn. 1945.05.26 z dn. 1945.05.26 z dn. 1945.05.26 z dn. 1945.05.26

z dn. 1945.06.12 z dn. 1945.06.12 z dn. 1945.06.12 z dn. 1945.06.12 z dn. 1945.06.12 z dn. 1945.06.12

rozkaz nr. 0130 z dn. 1945.06.14 rozkaz nr. 0130 z dn. 1945.06.14

Beda Franc. ppor. udziel. pochwa=y rozkaz nr. 0132 z dn. 1945.06.16 G'sior Stan. por. udziel. pochwa=y rozkaz nr. 0132 z dn. 1945.06.16 Mikucewicz Brzyski

ppor. ukarany ppor. ukarany

rozkaz nr. 0133 z dn. 1945.06.17 rozkaz nr. 0133 z dn. 1945.06.17

(-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu odci>ni"ta piecz": okr'g=a Pu=ku; w >rodku Orze= Bia=y, wzoru 1944, w otoku nazwa Pu=ku w j. polskim i rosyjskim. za zgodno>:: K. Przegali<ski, ppor.

Wykaz Imienny spis oficerów 3-go Zap. pułku Piech. posiadający kary i pochwały L.p. Nazwisko i imię

stopień

1. Antosz Franciszek 2. Adajewski Jan 3. Adamienko Jan 4. Aczapowski Jan 5. Borowlow Mikołaj 6. Bieszeniow Jan 7. Bazarnik Emil 8. Better Beno 9. Czubryt Józef

por. por. por. kpt. kpt. ppor. chor. chor. ppor.

10. Cieślak Zygmunt 11. Czerepow Mikołaj 12. Dąbrowski Ignacy 13. Dawidiuk Michał 14. Domnin Daniel 15. Dziubanowska Kazimiera 16. Dziadosz Zdzisław 17. Dziewiatych Andrzej 18. Dubiński Kazimierz 19. Fajkow Bekir

chor. por. chor. ppor. por.

20. Forgacz Jan 21. Gęborys Jan 22. Gierasimow Gienadi 23. Goldsztejn Bernard 24. Hamada Gustaw 25. Herba Stefan 26. Hiller Haskiel 27. Ignatow Michał 28. Idow Michał 29. Iwanowski Ludwik

ppor. chor. ppor. ppor. ppor. chor. chor. ppor. kpt. por.

chor. chor. chor. chor. mjr.

30. Iwanow Andrzej ppor. 31. Jastrzębski Mieczysław ppor. 32. Jurłowska Natalia por. 33. Jankowski Jan por. 34. Jasiukiewicz Sergiusz por. 35. Jarosiński Bolesław kpt. 36. Jagiełło Konstanty chor. 37. Jemielin Arkadiusz kpt. 38. Jankowski Franciszek por. 39. Jarząbek Szymon chor. 40. Kamerski Stefan por. 41. Krawiec Ulian ppor. 42. Kałamażnik Józef chor. 43. Kondraszow Michał kpt. 44. Kijonka Stanisław chor. 45. Kaługin Teodor chor. 46. Krasowski Maksymilian por. 47. Korotyszew Stefan por. 48. Konkiel Józef chor. 49. Kulpa Michał ppor. 50. Kłosowski Mieczysław 51. Kahane Marek 52. Krogliński Michał 53. Konaszewicz Piotr 54. Komarowski Anastazy 55. Karczewski Jan 56. Kasiewicz Jerzy 57. Kalinowski Jan 58. Królikowski Leonid 59. Kaczmarek Ludwik

chor. chor. chor. kpt. ppor. chor. chor. ppor. mjr. chor.

60. Kubiatowicz Lucjan 61. Lichaczow Władysław 62. Latkowski Zygmunt 64. Leblang Leon 65. Lesisz Piotr 66. Lipkind Rachmiel 67. Lesnoj Mikołaj 68. Lapszyn Eugeniusz 69. łabędź Jan

ppor. ppor. chor. ppor. chor. kpt. chor. ppor. chor.

70. Nowicki Jan 71. Nowicki Franciszek

chor. chor.

72. Nowiński Leopold 73. Nowikow Aleksander 74. Niezgoda Władysław 75. Mawryn Mikołaj 76. Milewski Kazimierz 77. Mickiewicz Jan 78. Maros Stefan 79. Madrowicki Bolesław

chor. mjr. chor. kpt. por. chor. por. ppor.

80. Mańkowski Ludwik 81. Muchanow Borys 82. Michałowski Tadeusz 83. Mieżejewski Edward 84. Osiński Andrzej 85. Olecki Władysław 86. Owczarczyk Jan 87. Ostrowski Leonard 88. Olszański Roman 89. Przegaliński Karol

por. chor. chor. chor. ppor. chor. ppor. por. chor. ppor.

90. Pierzynowski Wacław 91. Paliwoda Józef 92. Panow Wasyl 93. Pa<czuk Adam 94. Przełucki Mieczysław 95. Protasow Leonid 96. Proczyk Piotr 97. Pilecki Piotr 98. Przezwiecki Mikołaj 99. Piekarski Jan

ppor. chor. por. mjr. por. por. ppor. ppor. ppor. ppor.

100. Pomaznoj Włodzimierz chor. 101. Prokowski Franciszek chor. 102. Prysiażniuk Aleksander ppor. 103. Rensz Czesław chor. 104. Rajkowicz Jan ppor. 105. Rogożyn Mikołaj ppor. 106. Różański Zbigniew chor. 107. Reznikow Aleksander chor. 108. Sołtysik Włodzimierz por. 109. Świtelski Bronisław chor. 110. Skorobohatow Ilja 111. Szarłaj Jan 112. Szymul Konstanty 113. Smirnow Piotr 114. Szyk Stanisław 115. Skurecki Kazimierz 116. Sumerowski Marjan 117. Szewczyk Stanisław 118. Starzec Adolf 119. Szlafszejn Henryk

por. kpt. chor. por. chor. chor. kpt. ppor. ppor. kpt.

120. Szlufik Henryk 121. Uljanow Eugeniusz 122. Tarełko Michał 123. Tarnowski Jan 124. Tymkiewicz Bolesław 125. Walusz Marjan 126. Wasinow Nil 127. Wasiljew Walenty 128. Weiss Maurycy 129. Wasilewski Jan

ppor. chor. chor. por. chor. ppor. por. ppor. chor. chor.

130. Wojtkiewicz Edward chor. 131. Werthajm-Wertyński Mieczysław chor. 132. Zubkow Piotr por. 133. Zubrycki Michał ppor. 134. Zgoła Stanisław ppor. 135. Zoc Aleksy por. 136. Zawiasa Jan chor. 137. Załucki Albert kpt. 138. Zandarow Wasyl chor. 139. Zaikin Jan ppor. 140. Zyrnow Włodzimierz 141. Zozuliński Józef

chor. mjr.

Kolejny Nr. 63 upuszczony (sic!).

/-/ Ziarkowski, płk. dypl., d-ca Pułku. /-/ Królikowski, mjr., szef Sztabu.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW }zdj"cie¢ Wojsko Po|lskie Do Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty Skierowuje si" do Waszej dyspozycji nast"puj'cych podoficer[w i szeregowych z Waszej jednostki i z innych jednostek 1 Armii W.P., nienadaj'cych si" ]sic#\ z powod[w uwidocznionych w za='czonych wykazach, do szkolenia w Szkole Oficerskiej 1 Armii W.P. z 1-szej Dywizji Piechoty

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kimber Henryk Skiba Antoni Filik W=adys=aw Jask[=owski Stefan Litwin Franciszek Sawicki Antoni Halpern Micha= Jaszek Stanis=aw +apka Wac=aw Radziszewski Alfons

plut. –º– kpr. –º– –º– sier/. kpr. sier/. strz. plut.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Szerszewski W=adys=aw kpr. Wrzesi<ski W=adys=aw szer. Trusiuk +ukasz szer. Rauba Grzegorz plut. Kubajka Kazimierz st. sier/. R[/a<ski Franciszek kpr. Mielnik Antoni szer.

35. 36. 37. 38.

Juchniewicz Czes=aw G=adysz Stanis=aw Kowalczyk Antoni Dziedziul Jan

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kondratowicz Grzegorz Pie<kowski Stanis=aw Rod{ Kazimierz Warzkiewicz Stanis=aw Honczar Wac=aw So=otkow Sergej Kwiatkowski Micha= Paluch Bogdan Pierzchalski Jan Baranowski Aleksander

szer. kpr. szer. kpr. szer. sier/. kpr. szer. –º– kpr.

z 3-ciej Dywizji Piechoty

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Trybocki Mieczys=aw kpr. Stryjewski Stanis=aw plut. Sobolewski J[zef st. sier/. Unger Izydor plut. Buiwid Micha= strz. Andrzejczak W=adys=aw kpr. Kowalski Kazimierz strz.

z 3-go Zap. Pu=ku Piechoty

szer. szer. kpr. szer.

39. 40. 41. 42.

Piotrowski Eugeniusz ?ywicki Henryk Krawczyk Henryk Piero/ek Franciszek

szer. –º– –º– kpr.

z 5-tej Bryg. Art. Ci"/kiej

43. Go="bski Stanis=aw

kpr. z 2-giej Brygady Zapasowej

44. Matelski Antoni sier/. Podstawa& Zarz'dzenie oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego 1-szej Armii W.P. Termin przybycia 1 czerwca 1945 roku }1945.06.01|. Atestaty /ywno>ciowe, mundurowe i pieni'dze na r"ku u starszego grupy }rusycyzm, ros. starszina ^ szef, dow[dca, wiod'cy, ang. chief| (-( ?ydek, p=k. dypl., komendant Szko=y (-( Markiewicz, kpt., szef Wydzia=u Ewidencji

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

80 Rozkaz Nominacyjny Nr 040

Wnioski awansowe, awanse

§ 1. Nadanie stopni z datą starszeństwa 15 czerwca 1944. 1. Kienigsman Stanisław plut. st. sierż. 2. Danilewicz Stefan sierż. st. sierż. 3. Drzewiecki Marian sierż. st. sierż. 4. Chorosiewicz Adam sierż. st. sierż. 5. Trusz Włodzimierz st. szereg. z cenz. st. sierż. 6. Auster Zygmunt plut. st. sierż. 7. Narolski Zygmunt plut. sierż. 8. Szepetiuk Stanisław plut. sierż. 9. Zazula Bazyli kpr. plut. 10. Oleszczyk Klimenty kpr. plut. 11. Rycerz Kazimierz kpr. plut. § 2. Zatwierdzenie stopni sprawdzonych przez Komisję Weryfikacyjną 1. Roman Józef st. sierż. /st. wachmistrza) 2. Sobczak Franciszek 3. Łęczycki Jan [raport niekompletny, na pierwszej stronie kończą się dane, w dodatku – bez podpisów] Zarządzenie Nr 163 z dn. 28 lipca 1944, m.p. [miejsce postoju] Wiszniów [20 km NE od Łucka, 4 km SE od Kiwerc, 23 km SE od Rożyszcz, E od trasy kolejowej do Kowla]. Nadanie stopni podoficerskich w 3 Zapasowym Pułku Piechoty Niżej wymienionym nadaję stopień: sierżantom [o nazwiskach] – St. sier/anta& 1. Podruczny Alojzy 2. Sawicki Leon 3. Kaczorowski Józef 4. Kalcowski Antoni 5. Szpilman Stanisław plutonowym [o nazwiskach] – Sier/anta& 1. Wysocki Antoni 2. Dargiewicz Ambroży 3. Rulka Stanisław 4. Tomca Stanisław 5. Błaszczek Marceli 6. Stompka Bolesław 7. Chęclewski Bolesław 8. Tracz Józef 9. Śmigielski Michał 10. Laszewicz Eugeniusz 11. Sawicki Leon 12. Węgrzyn Piotr 13. Kociubowski Walenty 14. Kulisz Stanisław 15. Nawrocki Wiktor

kapralom [o nazwiskach] – Plutonowego& 1. Strzałkowski Tadeusz 2. Kowalik Józef 3. Borecki Tadeusz 4. Marceniuk Marian 5. Karpina Paweł 6. Idzi Piotr 7. Woliński Włodzimierz 8. Maszladen Antoni 9. Zawada Karol 10. Bril Władysław 11. Urbański Jan 12. Pieleszek Czesław 13. Goral [Góral?] Kazimierz 14. Lupan Terenty 15. Amzyka Tomasz 16. Gruby Antoni 17. Waskowski Antoni 18. Czochowski Jan 19. Krzyżanowski Franciszek 20. Bochmatnik Bazyli 21. Szeliga Antoni 22. Zięba Franciszek 23. Mudziak Michał 24. Zarek Grzegorz 25. Zadworny Józef 26. Wiśniewski Władysław 27. Rutkowski Mieczysław 28. Rudbowski Pawieł (sic!) 29. Namysław Władysław 30. Sunajec Karol 31. Kutasiewicz Bronisław 32. Sobczak Jan 33. Morozowski Józef 34. Chorążewski Marian 35. Blach Klemens 36. Babicz Jan 37. Cinda Wojciech 38. Janiszyn Jan 39. Jaworski Franciszek 40. Libera Antoni 41. Kuźmiński Leonard 42. Knigoz Eliasz 43. Kułaga Michał st. strzelcom [o nazwiskach] – Kaprala& 1. Nanoryk Emil 2. Kosmowski Antoni 3. Duz Józef 4. Gosulski Marian 5. Biegalski Ludwik 6. Żądło Michał 7. Jarmoluk Józef 8. Wołkow Kazimierz 9. Jusyk Michał 10. Witkowski Józef 11. Góral Stanisław 12. Popielarz Maciej 13. Kigozko Piotr 14. Zarzeczny Jan 15. Żmijewski Kazimierz 16. Cygan Jan 17. Soroczyński Józef 18. Dzimieniecki Jan 19. Rzemieniecki Józef 20. Koszan Jakób

21. Zakrzewski Florjan 22. Wasiliszyn Marian 23. Hołodziuk Władysław 24. Jarosz Feliks 25. Bełch Władysław 26. Bojko Marian 27. Sosulski Paweł 28. Rysowski Bronisław 29. Janczyn Bronisław 30. Maliński Antoni 31. Sys Michał 32. Darmoros Józef 33. Wiśniewski Ignacy 34. Kwiatkowski Franciszek 35. Leszuk Feliks 36. Manorek Stanisław 37. Pejs Teofil 38. Pełechaty Mikołaj 39. Grochalski Stanisław 40. Kresta Józef 41. Łośny Franciszek 42. Gerszek Adolf 43. Gros Michał 44. Gąsiorek Franciszek 45. Sonajek Kazimierz 46. Jarosz Feliks 47. Borejko Franciszek 48. Pinowski Stanisław 49. Różycki Kazimierz 50. Polipów Marian 51. Kanasiewicz Jan 52. Rupa Jan 53. Maryjowski Władysław 54. Koc Alojzy 55. Roszko Tomasz 56. Marcinow Michał 57. Kuchciak Władysław 58. Chichrowski Jan 59. Zacharek Paweł 60. Ziomkowski Antoni 61. Lewicki Piotr 62. Smalec Piotr 63. Rutkowski Marian 64. Słomski Wacław 65. Gruda Karol 66. Barcichowski Michał 67. Żyłka Franciszek 68. Krzywonos Zygmunt 69. Miniatiuk Józef 70. Pawłowski Paweł 71. Paryz [Paryż?] Stanisław 72. Mudry Stanisław 73. Nahumeniuk Paweł 74. Szczytyński Mieczysław 75. Bednarski Władysław 76. Kroczyński Tomasz 77. Kosidło Franciszek 78. Hodatnik Władysław 79. Szady Michał 80. Gładysz Andrzej 81. Brgatyński Czesław 82. Krawczuk Jacek 83. Szymański Karol podpisał: Korczyc, gen. bryg., Szef Sztabu Armi. za zgodność [zdjęcie]¢

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW dnia 23.10.1944. przedmiot: nominacje. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1/ do stopnia st. sier/anta Kulisz Stefan s. Aleksandra Tomza Stanisław s. Antoniego Strzelbicki Karol s. Mariana Boguszewski Stefan s. Jana Sławianowski Józef s. Franciszka Szagut Stanisław s. Kazimierza Malik Jan s. Andrzeja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

2/ do stopnia sier/anta Kowalski Józef s. Jana Barecki Tadeusz s. Macieja Kołodyński Bogdan s. Bolesława Marczak Stanisław s. Teofila Łojek Bolesław s. Kazimierza Szczepański Jerzy s. Stanisława Łopuszyński Paweł s. Teodora Samojca Karol s. Franciszka Dressler Natan s. Chaima Mazur Julian s. Mikołaja Kutasiewicz Bronisław s. Jana Zuba Franciszek s. Stanisława Gudzik Mikołaj s. Jana Ptaszkowski Bolesław s. Jana Maksymiszya Władysław s. Wład. Lechowicz Mieczysław s. Stanisł. Rutkowski Paweł s. Wojciecha Tarnawski Zbigniew s. Ignacego Konowałow Włodzim. s. Jerzego Wiszniewski Władysław s. Piotra Radkowski Mieczysław, s. Władysł. Misko Andrzej s. Leona

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

3/ do stopnia plutonowego Rutkowski Bazyli s. Michała Sitke Stanisław s. Józefa Tomczuk Eugeniusz s. Józefa Mazur Tadeusz s. Stanisława Chochła Jan s. Jana Minialuk Józef s. Leona Szewczuk Michał s. Ignacego Kowalewski Kazimierz s. Józefa Pawłowski Włodzimierz s. Bernarda Waskowski Cezar s. Józefa Wojnarowski Stanisław s. Marcina Błaszczakiewicz Piotr s. Stanisł. Kowalik Piotr s. Jana Błażkow Franciszek s. Mikołaja Boczkowski Celestyn s. Józefa Baziuk Jan s. Łukasza Swietlicki Jan s. Jana Wielgusz Marian s. Stefana Franczak Grzegorz s. Józefa Laskowski Czesław s. Adama Pakowska Janina c. Kazimierza Hałuszka Stanisław s. Bazylego Kosiński Leonard s. Józefa Ni[5 liter nieczyt.], jakby Nissman Henryk s. Jahata, Jehata (?) Kruszelnicki Jan s. Ignacego Gumienny Józef s. Jana Błachnio Wacław s. Franciszka Jankowski Bronisław s. Wojciecha Włosek Zygmunt s. Antoniego Smak Piotr s. Antoniego Sanojca Kazimierz s. Józefa Piotrowski Kazimierz s. Józefa Wojtas Kazimierz s. Andrzeja Sawiński Jan s. Felicjana Zieliński Waldemar s. Aleksandra Gadziński Edward s. Mikołaja Buszkowski Jan s. Władysława Pachter Jan s. Józefa Horniak Marian s. Józefa

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

4/ do stopnia kaprala Iselfarb Szymon s. Ajm. Mydło Władysław s. Michała Demkowski Władysław s. Andrzeja Jadzyn Paweł s. Mikołaja Zaborowski Wiktor s. Tomasza Prędziński Jan s. Piotra Brylak Władysław s. Alojzego Heliński Jan s. Dymitra Podolski Jan s. Andrzeja Kozłowski Michał s. Władysława Białowąs Paweł s. Marcina Wiśniewski Wincenty s. Józefa Galik Michał s. Pawła Kukier Ludwik s. Jakuba Gengała [Gęgała] Józef s. Józefa Gangowski Tadeusz s. Marcina Nowak Kazimierz s. Łukasza Satyka Jan s. Gabryela Lisguj Stanisław s. Jana Marion Witulis s. Grzegorza Kolan [Kelan?] Władysław s. Jana Wałowski Bronisław s. Antoniego Kaczurak Jan s. Bazylego Noga Jan s. Franciszka Łazarowski Dymitr s. Jana Materuk Michał s. Antoniego Zięba Jan s. Grzegorza Czechowski Michał s. Mikołaja Głodzicki Marian s. Mikołaja Marcinowa Stanisław s. Jana Grzymałowski Michał s. Michała Wierzbicki Jan s. Michała Michalak Ludwik s. Stanisława Próchniak Piotr s. Franciszka Firuta Stanisław s. Franciszka Michalczuk Michał s. Jana Winnik Michał s. Antoniego Niedźwiedź Franciszek s. Kazimierza Wilgusz Franciszek s. Stefana Jadzyn Jan s. Tomasza Czyżyk Tadeusz s. Stanisława Piotrowski Tadeusz s. Jana Zalewski Stanisław s. Pawła Szczotka Jan s. Michała Rogalski Paweł s. Jakuba Walkow Władysław s. Stefana Siwak Stanisław s. Michała Leśniewski Marceli s. [nie wykazany] Bieniakońska Kazimiera c. Stanisł. Chronowska Janina c. Józefa Kozłowski Kazimierz s. Jana Zahorodny Józef s. Mikołaja Milewska Helean c. Kazimierza Michon Bolesław s. Mikołaja Banaszak Marian s. Feliksa Kuźniak Waldemar s. Jana Rycaj Tadeusz s. Jana Kozłowski Zygmunt s. Franciszka Pietrowska [Piotr..?] Józefa c. Witalisa Gajewski Jan s. Franciszka _amkow Jan s. Antoniego Leszczuk Longin s. Mateusza Kramer Hieronim s. Jana Sołtys Roman s. Antoniego Skalski Zbigniew s. Jana Buczyński Karok s. Zygmunta Marciniak Jan s. Antoniego Biskup Bronisław s. Jana Dziarzęga Eugeniusz s. Jana Bucki Tadeusz s. Jakuba Wojnowski Bogdan s. Józefa Kapusta Jan s. Józefa Zwierzchowski Edward [s. nie wykaz.] Jezierski Stefan s. Bronisława Myśliwiec Julian s. Jna Urbaniak Roland s. Kazimierza

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Lunański Mieczysław s. Tomasza Pacyga Jan s. Michała Ochab Michał s. Jana Malinowski Mieczysław s. Józefa Giełdecki Jan s. Antoniego Bezgebluk Michał s. Leona Kwieciński Antoni s. Wincentego Stec Wincenty s. Stanisława Sadowski Kazimierz s. Kazimierza Domownik Bolesław s. Jana Karwacki Stanisław s. Jana

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

5/ do stopnia st. strzelca Kądziłka Jerzy s. Tomasza Soboń Władysława s. [?] Franciszka Perwisz Mieczysław s. Tadeusza Chacki Edmund s. Witolda Leśniewski Władysław s. Romualda Markiewicz Marian s. Michała Biegalski Karol s. Andrzeja Kowal Józef s. Marii Niedzielski Feliks s. Józefa Ślepeńczyk Jan s. Bazylego Biegalski Jan s. Błażeja Gajewski Piotr s. Aleksandra Madej Karol s. Michała Słoik Bolesław s. Stefana Zatylay Piotr s. Kazimierza Kulczycki Piotr s. Pawła Kwiatkowski Władysław s. Stanisł. Sobków Zygmunt s. Stanisława Bagiński Władysław s. Bronisława Mikolak Józef s. Macieja Słatwiński Michał s. Adama Zarówny Teodor s. Stefana Błażków Franciszek s. Mikołaja Mikoluk Ludwik s. Macieja Iwanek Grzegorz s. Bazylego Kwaśnica Franciszek s. Grzegorza Żuk Jan s. Józefa Dromerecki Bronisław s. Bronisł. Głołębiowski Fabian s. Józefa Piotrowski Teofil s. Marcina Krupa Teodor s. Jana Gardowski Piotr s. Jana Podruczny Kazimierz s. Józefa Tenteroba Bolesław s. Jana Szindler Jan s. Stefana Łoziński Michał s. Mikołaja Serafin Franciszek s. Jana Cembruch [Com...?] Józef s. Stanisława podpisał Królikowski mjr., szef sztabu


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Lista imienna podoficerów [ręcznie pisana, J.D] 9 grudnia 1944 przedstawionych do awansu na starszych sierżantów. Wyciąg, bo nie zmieściły się na tej stronie, w kolumnach: Narodowość /wszyscy polska), Wykształcenie wojskowe i cywilne, Data ostatniego awansu, Wnosi się o nadanie stopnia, Opinja. W tej wersji przestawiłem też kolejność kolumn tak, by Nazwisko i imię, imię ojca widniały na początku, za nimi Rok urodzenia, Stopień wojskowy, Stanowisko, gdy w oryginale: Stanowisko, Stopień wojskowy, Nazwisko i imię, Rok urodzenia.

Lp. Nazwisko i imię, imię ojca Rocznik Stopień Stanowisko 1. Fijałkowski Tadeusz s. Winc. 1909 ogniomistrz szef bat. 2. Wójcicki Bronisł. s. Stefana 1914 plut. zawod. z-ca d-cy plutonu 3. Cnota Zbigniew s. Marcina 1910 ogniomistrz działowy 4. Paluch Józef s. Macieja 1902 plut. zawod. szef kanc. dyonu 5. Zieniawa Wincenty s. Leona 1914 ogn. podchor. szef bat. 6. Lipiński Witold s. Tadeusza 1907 ogn. zawod. z-ca d-cy plut. 7. Nawrocki Wiktor s. Jana 1903 ogniomistrz szef bat. 8. Hałuszka Stanisł. s. Bazyl. 1915 pluton. podchor. szef kanc. 9. Witkowski Julian s. Jana 1899 sierżant pisarz sztab. pułku 10. Majerski Stanisław s. Pawła 1901 sierżant szef kompanii 11. Gołębiowski Bron. s. Tom. 1919 sierżant szef kompanii 12. Żukowski Leonard [s. ?] 1899 sierżant d-ca plutonu 13. Zieliński Józef, s. Jana 1914 pluton. zawod. szef kompanii 14. Janicki Bron. s. Wincentego 1905 sierż. zawod. z-ca d-cy plutonu 15. Jadkowski Witold s. Edw. 1910 sierżant pchor. pisarz komp. karnej 16. Siwak Władysław s. Józefa 1901 sierżant szef komp. 17. Dąbrowski Jan s. Antoniego 1897 sierżant pisarz komp. 18. Kozieł Franc. s. Mateusza 1902 sierżant szef komp. 19. Nowak Stanisław s. Wacł. 1908 sierżant pisarz batal. 20. Koza Franc. s. Mateusza 1902 sierżant d-ca drużyny 21. Sztanpka Bolesł s. Edwarda 1903 sierżant pisarz komp. 22. Nobis Józef s. Jana 1901 sierżant z-ca d-cy plutonu 23. Kowalski Bernard [s.?] 1902 sierżant z-ca d-cy plutonu 24. Migała Jan s. Stefana 1907 sierżant szef kompanii 25. Kaczmarzyk Jan s. Józefa 1915 sierżant orkierstant kornecista, pisarz orkiestry 26. Babel Ignacy s. Józefa 1900 sierżant szef komp. 27. Dargiewicz Ambroży s. Józ. 1912 sierżant drużynowy 28. Kucharski Jan s. Stanisława 1903 sierżant drużynowy 29. Jemiałkowski Antoni s. Jana 1905 sierżant szef kompanii 30. Pędzik Michał s. Jana 1914 pluton. pchor. d-ca plut[onu]. dowódca pułku /-/ Ziarkowski płk. dypl., i szef sztabu pułku /-/ Królikowski.

1. Ziemba Franc. s. Adama 1911 plut. d-ca dru/yny 2. Ostrowski Stan. s. J[zefa 1909 plut. d-ca dru/yny 3. Guz Boles=aw s. Adama 1910 plut. d-ca dru/yny 4. Zawacki Jan s. Adama 1906 plut. d-ca dru/yny 5. Mikita Jan s. J[zefa 1909 plut. szef kompanii 6. Dąbrowski Micha=, s. J[zefa 1913 plut. d-ca dru/yny 7. Radkiewicz Micha= s. Ignac. 1912 plut. d-ca dru/yny 8. Ponikowski Narcyz s. Winc. 1908 plut. pchor. d-ca dru/yny 9. Kosi<ski Leonard s. Micha=a 1922 plut. pchor d-ca dru/yny 10. R[/ycki J[zef s. Stanis=awa 1899 plut. d-ca dru/yny 11. Dadas Boles=. s. Tomasza 1902 plut. d-ca dru/yny 12. Nieswad=o W=adys=. s. Florj. 1916 plut. d-ca dru/yny 13. Chilla Wiktor s. Franc. 1912 plut. pchor. szef kompanii 14. Weychman Marjan s. Waler. 1913 plut. pchor. pisarz 15. Ćwiek Franciszek s. Anton. 1911 plutonowy z-ca d-cy plutonu 16. Pryszczewski Wojc. [s. ?] 1897 plutonowy d-ca drużyny 17. Baluk Michał [s. nie wykaz.] 1918 plutonowy d-ca drużyny 18. Kuśmierek Romuald s. Ign. 1921 plut. pchor. działowy 19. Cylwik Antoni s. Michała 1912 kpr. pchor. działowy 20. Zawada Karol s. Mikołaja 1903 plutonowy z-ca d-cu plutonu 21. Bernat Jan s. Stanisława 1910 plutonowy działowy 22. Wojtala Józef s. Michała 1913 plutonowy działowy 23. Łukasik Marjan s. Feliksa 1912 plutonowy działowy 24. Fidut Bohdan s. Romualda 1910 plutonowy działowy 25. Słabuszewski Br. s. Piotra 1906 plut. zawod. szef batalionu 26. Idzi Piotr, s. Pawła 1913 plutonowy z-ca d-cy plutonu 27. Wolański Włodz. s. Kazim. 1907 plutonowy szef batalionu 28. Sienniecki Witalis s. Józefa 1916 plut. pchor. pisarz batalionu 29. Piotrowicz Teodor s. Mich. 1914 plutonowy z-ca d-cy plutonu 30. Filipowicz Kazimierz [s. ?] 1912 plutonowy orkiestrand waltornista 31. Wiktorowicz Jan s. Wład. 1905 plutonowy oficer służby egzkuc. [egzekucyjnej] 32. Cisowski Stan. s. Józefa 1896 plutonowy oficer służby egzkuc. 33. Wasilak Stefan s. Pawła 1912 plutonowy oficer służby egzkuc. 34. Olcha Michał s. Feliksa 1917 plutonowy oficer służby egzkuc. 35. Franczuk Grzeg. s. Józefa 1902 plutonowy oficer służby egzkuc. 36. Laskowski Czesł. s. Adama 1913 plutonowy oficer służby egzkuc. 37. Dzik Franciszek s. Jana 1895 plutonowy oficer służby egzkuc. 38. Derenowski Feliks s. Ant. 1917 kapral szef kompanii 39. Baran Czesław s. Józefa 1909 kapral instruktor 40. Łazarewicz Eugeniusz 1906 plutonowy kierownik sklepu 41. Otap Kazimierz s. Adolfa 1920 plutonowy [zdjęcie]¢ plutonu 42. Buczyński Karol 1923 kapral p.o. z-cy d-cy komp. 43. Kapustyński Józef s. Tom. 1900 plutonowy d-ca plutonu 44. Kołaczkowski Józef s. Tom. 1908 kapral pchor. starszy pisarz batalionu 45. Dżuga Władysław s. Józefa 1910 plutonowy d-ca drużyny 46. Mikoluk Kazimierz s. Tom. 1908 plutonowy d-ca drużyny 47. Świetlikowski Józef s. Andr. 1906 plutonowy d-ca drużyny 48. Kasperek Jan s. Mikołaja 1907 plutonowy pisarz kompanii 49. Skwarek Zygmunt s. Piotra 1922 plutonowy szef kancelarii 50. Monczyński Jan s. Jana 1920 plutonowy drużynowy 51. Cygler Jan s. Ignacego 1914 plutonowy drużynowy 52. Kulaga Michał s. Stefana 1913 plutonowy drużynowy 53. Celej Stanisław s. Szymona 1917 plutonowy drużynowy 54. Chochła Leonid [s. ?] 1909 d-ca 55. Blach Klemens s. Wacława 1913 plutonowy d-ca drużyny 56. Partyka Stanisław s. Winc. 1896 plutonowy d-ca drużyny 57. Mierzwiński Franc. s. Łuk. 1915 plutonowy d-ca drużyny 58. Libera Antoni s. Atanazego 1909 plutonowy d-ca drużyny 59. Gumienny Józef s. Jana 1899 plutonowy pisarz kompanii 60. Wypych Henryk s. Anton. 1905 plutonowy z-ca d-cy komp. 61. Żyłka Franciszek s. Walent. 1907 kapral szef kompanii 62. Urbański Jan s. Antoniego 1919 plutonowy z-ca dow. plutonu 63. Bryll Władysław s. Mikołaja 1899 plutonowy p.o. d-cy plutonu 64. Pielaszek Czesław s. Wład. 1906 plutonowy [drużynowy? trochę nieczyt.] 65. Mirosz Zbigniew s. Piotra 1920 kapral pchor. z-ca d-cy plutonu 66. Mandziuk Michał s. Bolesł. 1919 plutonowy z-ca d-cy plutony 67. Drajblat Ludych s. Izraela 1908 plutonowy szef warsztatu ślusarsko-blacharskiego, jedyny o narodowości żydowskiej podpisał: Królikowski mjr., szef sztabu pułku

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty Niżej wymienionym ogniomistrzom z Waszego Pułku; Salwa Czesław Barecki Tadeusz Kosiubowski Władysław Kowalik Józef Tarasiewicz Czesław stopień nie może być podwyższony, gdyż zajmowane przez nich stanowiska zastępców d-cy plutonu odpowiadają w/g etatu s i e r ż a n t o w i . Sierżant Wysocki Antoni i sierżant Dargiewicz Ambroży [w tekście Ambrożej] znajdują się na stanowisku drużynowych gdzie w/g etatu należy się plutonowy i z tego względu awansować oni nie mogą. Załącznik; wyciąg z zarządzenia nr 0246, na jednym arkuszu – tylko dla adresata. podpisali; p.o. szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego /-/ Wasilewski, mjr. szef 1-go Referatu /-/ Rakiewicz, mjr. wyk. Ostaszewicz, 18.6.1945r. [1945.06.18] (DG) nr 1336 zarejestrowano 19.06.1945 [1945.06.19] Innymi słowy, obaj nie mogli dostać zasłużonego awansu bo nie było stanowisk do obsadzenia nimi – sprawiedliwość wojskowa. Krzyż czy medal może być pośmiertnie przyznany, a awans? Awans nie. Nigdy go nie otrzymał – nie został starszym sierżantem, zmarł w 2000 roku.

Zarządzenie nr 0422 z dn. 21 grudnia 1944. Niżej wymienionym z 3-go Zapasowego Pu-ku Piechoty nadaję kolejny stopień podoficerski: st. sierżanta (ogniomistrza) Fijałkowski Tadeusz ogn. Ziemiawa Wincenty ogn. Nawrocki Wiktor ogn. Majewski Stanisław sierż. Gołębiowski Bronisław sierż. Żukowski Leonard sierż. Siwek Władysław sierż. Kozieł Franciszek sierż. Migała Jan sierż. Babel Ignacy sierż. Zemiałkowski Antoni sierż.

– szef baterii – szef baterii – szef baterii – szef kompanii – szef kompanii – dca plutonu – szef kompanii – szef kompanii – szef kompanii – szef kompanii – szef kompanii

sierżanta Zieliński Józef Mikita Jan Chilla Wiktor Słabuszewski Stanisław Wolański Włodzimierz Kapustyński Józef Wypych Henryk Bryll Władysław

– szef kompanii – szef kompanii – szef kompanii – szef baterii – szef baterii – d-ca plutonu – z-ca d-cy kompanii – p.o. d-cy plutonu

plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut.

plutonowego Cylwik Antoni kpr. – działowy Derenowski Feliks kpr. – szef kompanii Baran Czesław kpr. – instruktor saperski Buczyński Karol kpr. – p.o. z-cy d-cy kompanii Kołaczkowski Józef kpr. – st. pisarz baterii Skwarek Zygmunt kpr. – szef kompanii Żyłka Franciszek kpr. – szef kompanii podpisali: szef Sztabu 1-szej Armii /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Oddziału Ogólno-Organizacyjnego /-/ Michnowiec, płk. wyk. Ostaszewicz, [zdjęcie]¢.12.44r. [1944.12.?] za zgodność: st. pom. szefa 1-go Referatu /-/ Ostaszewicz, kpt. ręcznie: Do rozkazu – Ziarkowski, 25.12.44 [1944.12.25]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Dowódca 3 Zapasowego Pułku Piechoty, 2-giej Armii Wojska Polskiego W załączeniu zwracam jako bezpodstawny (sic!) [bezpodstawne] wnioski odznaczeniowe na [dla]: 1. Pańczuk Adam, s. Filipa mjr. 2. Antosz Franciszek, s. Jana por. 3. Czerepow Mikołaj, s. Jana por. 4. Lesisz Piotr, s. Michała ppor. 5. Kijonko Stanisław, s. Feliksa chor. [pisany także Kijonka] 6. Lapszyn Eugeniusz, s. Jerzego chor. 7. Dominko Kazimierz, s. Ignacego st. sierż. 8. Mazurkiewicz Stanisław, s. Bronisł. st. ogniom. 9. Niedziele Teofil, s. Marcina st. sierż. 10. Podchorski Lucjan, s. Jana st. sierż. Podhorski < hora (góra) > Zagórny 11. Strzebicki Karol, s. Mariana st. wachm. 12. Kołodyński Bógdan, s. Bolesława wachm. 13. Ławik Bronisław, s. Wincentego sierż. 14. Malec Hieronim, s. Piotra sierż. 15. Muchaldo Kazimierz, s. Kazimierza sierż. 16. Polanowski Bronisław, s. Michała sierż. 17. Ptaczkowski Bolesław, s. Łukasza sierż. 18. Sawicki Piotr, s. Karola sierż. 19. Wieczerko Bazyli, s. Zachariusza sierż. 20. Babik Jezes, s. Tomasza plut. 21. Baluk Michał, s. Jana plut. 22. Bartocha Stanisław, s. Michała plut. 23. Blach Klemens, s. Wacława plut. 24. Buczkowski Jan, s. Michała plut. 25. Cur Jan, s. Tomasza plut. 26. Drajblat Cudyk, s. Izraela plut. 27. Fuks Edward, s. Józefa plut. 28. Jasinowski Franciszek, s. Wojciecha plut. 29. Kaliński Stefan, s. Adama plut. 30. Karol Bazyli, s. Daniela plut. 31. Konopnicki Karol, s. Piotra plut. 32. Kopczyński Marian, s. Jakóba plut. 33. Wiśniewski Marceli, s. Antoniego plut. 34. Namysł Władysław, s. Stanisława plut. 35. Niemczyk Bolesław, s. Tadeusza plut. 36. Mazikow Aleksy, s. Piotra plut. 37. Salamon Antoni, s. Wojciecha plut. 38. Świetlikowski Józef, s. Andrzeja plut. 39. Wasyliszyn Marian, s. Stefana plut. 40. Wiktorowicz Jan, s. Władysława plut. 41. Gzula Teodor, s. Antoniego plut. 42. Chotkiewicz Stefan, s. Wiktora [Chodkiewicz] kpr. 43. Czyżewski Karol. s. Jana kpr. 44. Domalewski Stefan, s. Antoniego kpr. 45. Gajowski Jan, s. Jana kpr. 46. Gisler Adam, s. Józefa kpr. 47. Kownacka Michalina, c. Piotra kpr. 48. Mazur Jan, s. Feliksa kpr. 49. Ornatowski Zygmunt, s. Piotra kpr. 50. Oziewicz Aleksander, s. Franciszka kpr. 51. Paliszka Edward, s. Pawła kpr. 52. Zakrzewski Stanisław, s. Jana kpr. 53. Bro/Brewiński Lucjan, s. Jana szer. 54. Draskiewicz Zofia, c. Feliksa szer. 55. Dubiński Alfons, s. Jana szer. 56. Gawkowski Jan, s. Ignacego szer. 57. Golimowski Władysław, s. Józefa szer. 58. Jałocha Jan, s. Szymona szer. 59. Juniewicz Stanisław, s. Witolda szer. 60. Kownacka Helena, c. Jana st. szer. 61. Kownacka Władysława, c. Jana szer. 62. Kownacka Jadwiga, c. Piotra szer. 63. Kuspig Jan, s. Pawła szer. 64. Nalepkowna Franciszka, c. Józefa szer. 65. Orzeł Stefan, s. Antoniego szer. 66. Osińska Apolonia, c. Henryka szer. 67. Roszkowski Stanisław, s. Dominika szer. 68. Rafałowicz Michał, s. Ibrachima szer. 69. Sewal Mieczysław, s. Michała szer. 70. Szymański Władysław, s. Konstant. szer. 71. Wierzajtys Romuald, s. Adama szer. 72. Wroczyński Józef, s. Kazimierza szer. podpisali: szef Oddziału Personalnego 2-giej Armii W.P. /-/ Spiglasow, płk. szef 2-go Referatu Oddziału Personalnego /-/ Nieczipurczko, mjr. wykonał: Kaczor, por. ?asz: Bracław, S. chor., zał. 144


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Do Oddziału personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P., nr. 0301/II, 1944 Przy niniejszym przedkładam wnioski nominacyjne następujących oficerów:

do stopnia kapitana Iwanowski Ludwik por. Zubkow Piotr por. Junakowski Jan por. Panow Wasyl por. Iwanow Andrzej por. Adajewski Jan por.

do stopnia porucznika Przegaliński Karol ppor. Forgacz Jan ppor. __iński Andrzej ppor. Piek__ki Jan ppor. Zaikin Jan ppor. Prysiażniuk Aleksander ppor.

do stopnia podporucznika Zubow Teodor chor. Nowiński Leopold chor. Różański Zbigniew chor. Wasilewski Jan chor. Ulianow Eugeniusz chor. Czubryt Józef chor. Łapicz Wiktor chor. Kucharczuk Konstanty chor. Reznikow Aleksander chor. Better Beno chor. Mickiewicz Jan chor. Jagiełło Konstanty chor. Raczyński Maksymilian chor. Zgola [Zgoła] Stanisł. chor.chor. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 111, T.W. Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty Zawiadamiam, że rozkazami Naczelengo Dowództwa Polskiego, niżej wymienieni oficerowie zostali mianowani: Rozkazem Nr. 48, z dnia 28.10.1944r. [1944.10.28] majorem w korpusie oficerów służby intendentury Fajkow Bekir kpt. podpisał: szef Oddziału Personalnego Kwatermistrzistwa 1-szej Armii W.P. /-/ Andrejew, ppłk., podpis czytelny wyk. [zdjęcie]¢_szyn. A.R., 10.11.1944. zarejestrowano 12 listopada 1944r. [1944.11.12] ręczny dopisek: jedno słowo [zdjęcie]¢ i podpis L. Królikowski Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty [odpowiedź] Na nr. 523/44, z dnia 11.10.44r. [1944.10.11] Zawiadamiam, że z rozkazu Naczelengo Dowództwa Polskiego o nadaniu stopnia oficerskiego st. sierż. Weiss M. [Maurycy] jeszcze nie otrzymałem. podpisał: szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl., szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wyk. Skuratowicz, kpt., 25.10.44r. [1944.10.25] zarejestrowano 31 października 1944r. [1944.10.31] ręczne dwa dopiski: 1. Do wiadomości, Ziarkowski, 31.10.44, 2. 3p., Wykonać, i podpis: L. Królikowski.

Do G=[wnego Zarz'du Polit.-Wych. 1 Armii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na 4-ch podoficer[w, z pro>b' o nadanie im pocz'tkowego stopnia oficerskiego chor'/ego. 1. Dzierżyk Tadeusz-Edward s. Wład. sier/. pchor. 2. Kuszak Franciszek s. Stanisława sier/. 3. Siennicki Witalis s. Piotra plut. pchor. 4. Pawełczyk Antoni s. Antoniego kpr.

(-( Karpowicz pp=k. dypl., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski ppor., Nr. 305 }zdj"cie|¢ maja 1945 }1945.05. ...$|, Nr. 0281(III

[zdjęcie]¢ maja 1944 r.

Rozkaz Nominacyjny

§ 1. treść: awanse Niżej wymienionym nadaję stopień chorążego z dniem 1 maja 1944 r. a/ w piechocie: 1. Atamaniuk Mieczysław, s. Wilhelma plut. pchor. 2. Bujalski Zygmunt, s. Władysława st. sierż. 3. Brojanowski Adolf, s. Jana sierż. 4. Borkowski Antoni, s. Władysława kpr. 5. Czajka Wincenty, s. Marcina sierż. 6. Horak Jan, s. Ignacego st. sierż. 7. Koruba Bolesław, s. Antoniego st. sierż. 8. Kulawik Sylwester, s. Wacława st. sierż. 9. Łoś Stanisław, s. Modesta plut. 10. Matiuchiewicz Sergiusz, s. Cyryla st. sierż. 11. Niezgoda Władysław, s. Jana plut. 12. Oszustowicz Jan, s. Andrzeja st. sierż. 13. Petraniuk Eugeniusz, s. Pawła sierż. pchor. 14. Pelc Władysław, s. Andrzeja st. sierż. 15. Rudnicki Bronisław, s. Jana sierż. 16. Rubinkiewicz Jan, s. Antoniego plut. 17. Respondek Stanisław, s. Jana st. sierż. 18. Szpet Michał, s. Jerzego sierż. 19. Safader Jan, s. Józefa plut. 20. Sauter Stanisław, s. Franciszka plut. 21. Wilczewski Stefan, s. Józefa sierż. 22. Wąsowicz Hieronim, s. Stanisława sierż. 23. Wyka Stefan, s. Józefa sierż. 24. Zalewski Stanisław, s. Wojciecha plut. pchor. 25. Zdybel Józef, s. Franciszka plut. 26. Zgoła Stanisław, s. Jana st. sierż. 27. Peryt Władysław, s. Andrzeja plut. pchor. 28. Balcerzak Stanisław, s. Stanisława kpr. pchor. 29. Dąbkowski Czesław, s. Hieronima plut. pchor. 30. Fidyk Stefan, s. Jana plut. pchor. 31. Hańko Jerzy, s. Teodora plut. pchor. 32. Kekin Borys, s. Teofila sierż. pchor. 33. Markowski Kazimierz, s. Kazimierza sierż. pchor. 34. Olecki Józef, s. Józefa sierż. pchor. 35. Raczyński Maksymilian, s. Mercelego plut. pchor. 36. Szczęśniewicz Stanisław, s. Fran. plut. pchor. 37. Wierzchołowski Henryk, s. Adama plut. pchor. b/ kawalerii: 38. Krzaczkowski Michał, s. Ryszarda plut. pchor. 39. Bojło Wacław, s. Michała wachmistrz 40. Jakubczak Jan, s. Wojciecha st. wachm. 41. Lasocki Stanisław, s. Stanisława st. wachm. 42. Metzner Mieczysław, s. Franciszka wachmistrz 43. Spisacki Mieczysław, s. Aleksandra wachmistrz 44. Wajland Jan, s. Piotra st. wachm. 45. Brzeźniakiewicz Ferdynand, s. Marcelego

c/ w artylerii:

46. Chruścicki Marian, s. Aleksandra 47. Duma Jan, s. Jana 48. Nartowski Tadeusz, s. Włodzimierza 49. Peretiatkowicz Stanisław, s. Jana 50. Rzeszotko Piotr, s. Jana 51. Szymanik Stanisław, s. Piotra

kpr. pchor. ogniom. plut. plut. pchor. kpr. pchor. st. ognm. j.w.

d/ w służbie uzbrojenia: 52. Dotka Ludwik, s. Wawrzyńca st. sierż. 53. Furgał Zygmunt, s. Teofila j.w. 54. Kęsowski Wincenty, s. Szymona st. ognm. 55. Mieszko Józef, s. Jana st. sierż. 56. Sadkowski Władysław, s. Ludwika sierż. e/ w saperach: 57. Łopatyński Anastazy, s. Stanisława st. sierż. pchor. f/ w służbie łączności: 58. Binduchowski Ryszard, s. Walerego plut. pchor. 59. Bazarnik Emil, s. Antoniego sierż. 60. Czajkowski Michał, s. Tomasza j.w. 61. Garczyński Edmund, s. Józefa st. sierż. 62. Lekan Leon, s. Jana sierż. 63. Muster Józef, s. Jana j.w. 64. Poskrob Jan, s. Szczepana j.w. 65. Sroka Edward, s. Józefa st. sierż. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW g/ w brygadzie pancernej: 66. Marowski Ludwik, s. Waleriana plut. pchor. h/ w służbie samochodowej: 67. Paluch Walenty, s. Szymona sierż. i/ w administracji: 68. Baszyński Franciszek, s. Wincentego ogniom. 69. Boczoń Aleksander, s. Szczepana st. sierż. 70. Brajowski Aleksander, s. Jana wachm. 71. Brożek Piotr, s. Franciszka plut. 72. Czuliński Jan, s. Pawła ogniom. 73. Chmielewski Mieczysław, s. Leona st. sierż. 74. Dumański Stefan, s. Emila j.w. 75. Dąbrowski Zygmunt, s. Ludwika j.w. 76. Gieroba Adam, s. Mateusza sierż. 77. Hubert Stanisław, s. Władysława kpr. 78. Janiszewski Stefan, s. Józefa sierż. 79. Jędruszczak Dominik, s. Józefa st. sierż. 80. Krauze Czesław, s. Stanisława j.w. 81. Mojek Aleksander, s. Jana j.w. 82. Skurczyński Kazimierz, s. Mateusza j.w. 83. Sidorski Jan, s. Stanisława sierż. 84. Sęk vel Sękowski Józef, s. Michała plut. 85. Urbański Kazimierz, s. Stanisława st. sierż. 86. Woźny Stanisław, s. Jana j.w. 87. Zawiasa Jan, s. Józefa sierż. podpisał: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Berling, gen. bryg. za zgodność: /-/ Bujalski, chor. Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty Poniżej przesyłam wyciąg z rozkazu nominacyjnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, Nr. 30, z dnia 12 października 1944r. [1944.10.12], Lublin Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944r. , niżej wymienionym oficerom nadaję z dniem 15 października 1944r. stopień wojskowy: majora w korpusie oficerów piechoty 3. Nowikow Aleksander kpt. 4. Zozuliński Józef kpt. kapitana w korpusie oficerów piechoty 1. Aczapowski Jan por. 2. Borowlow Mikołaj por. 4. Idow Michał por. 6. Lipkind Rachmael por. 7. Mawrin Mikołaj por. kapitana w korpusie oficerów artylerii 10. Konaszewicz Piotr por. porucznika w korpusie oficerów piechoty 1. Antosz Franciszek ppor. 2. Domnin Daniel ppor. 3. Jankowski Franciszek ppor. 8. Maros Stefan ppor. 9. Milewski Kazimierz ppor. 11. Sołtysik Kazimierz ppor. 12. Tarnawski Jan ppor. 13. Wasinow Nił ppor. 14. Zoc Aleksiej ppor. porucznika w korpusie oficerów artylerii 15. Jasiukiewicz Sergiej ppor. 16. Przełucki Mieczysław ppor. podporucznika w korpusie oficerów piechoty 2. Dawidiuk Michał chor. 3. Forgacz Jan chor. 11. Lesisz Franciszek chor. 13. Owczarczyk Jan chor. 16. Pilecki Piotr chor. podporucznika w korpusie oficerów artylerii 25. Rejkowicz Jan chor. 26. Wasiliew Walenty chor. podporucznika w korpusie oficerów łączności 59. Iwanówna Helena chor. podporucznika w korpusie oficerów intendentury 95. Kalinowski Jan chor. podpisali: w zastępstwie Naczelnego Dowódcy W.P. /-/ Berling, gen. dyw. z-ca Naczelnego Dowódcy W.P. d/s Polit.-Wych. /-/ Zawadzki, gen. bryg. szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Tatarzyński, mjr.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Rozkaz Nominacyjny _[dzień zatarty nadpisem Ziarkowskiego] kwietnia 1944 r., Sumy § 1. treść: mianowania Niżej wymienionych chorążych i podoficerów mianuję z dniem 1 maja 1944 r. a/ chorążymi piechoty: 1. Burgat Stanisław, s. Jana plut. 2. Czepirski Wacław, s. Adolfa sierż. 3. Cieślarz Jan, s. Jana sierż. 4. Flis Zygmunt, s. Józefa plut. 5. Grabowski Franciszek, s. Mariana sierż. 6. Jabłoński Józef, s. Antoniego sierż. 7. Jedliński Józef, s. Jakuba plut. 8. Kawa Józef, s. Józefa plut. 9. Kondratowicz Wład., s. Feliksa plut. 10. Kopikowski Włodz., s. Ananiusza plut. 11. Kudła Bolesław, s. Józefa plut. pchor. 12. Kruczyński Tadeusz, s. (Iesza?) plut. pchor. 13. Lusiak Feliks, s. Piotra st. sierż. 14. Nowiński Leopold, s. Kazimierza plut. pchor. 15. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca st. sierż. 16. Pawłowski Michał, s. Stanisława plut. 17. Sieńko Józef, s. Piotra st. sierż. 18. Sikora Aleksander, s. nie wykaz. kpr. 19. Tomczuk Michał, s. Aleksego sierż. 20. Wieczoerk Ignacy, s. Józefa st. sierż. 21. Witkiewicz Stanisław, s. Franciszka plut. pchor. 22. Zaręba Stanisław, s. Stanisława plut. pchor. 23. Żyżycz Władysław, s. Władysława st. sierż. b/ chorążymi kawalerii 24. Bzduch Marian, s. Macieja st. wachm. 25. Hałas Stanisław, s. Józefa plut. 26. Hincz Józef, s. Pawła wachm. 27. Klecha Jan, s. Adama wachm. 28. Kotkowski Stanisław, s. Antoniego plut. pchor. c/ chorążymi artylerii 29. Banaś Antoni, s. Józefa plut. 30. Beller Józef, s. Henryka ognm. 31. Cisak Mieczysław, s. Karola ognm. 32. Makowski Jan, s. Wiktora plut. 33. Miecielica Michał, s. Michała plut. 34. Modrzycki Józef, s. Piotra ognm. 35. Przytoński Kazimierz, s. Marcelego st. ognm. 36. Tarnawski Antoni, s. Józefa ognm. 37. Żurakowski Aleksander, s. Bronisł. plut. d/ chorążymi w służbie uzbrojenia 38. Kowalski Marian, s. Bronisława kpr. 39. Wadecki Wacław, s. Jana sierż. e/ chorążymi lotnictwa 40. Wiśniewski Stanisław, s. Jana kpr. f/ chorążymi w służbie łączności 41. Burzyński Mieczysław, s. Pawła plut. 42. Denysiuk Michał, s. Łulasza sierż. 43. Gawora Stanisław, s. Wojciecha plut. 44. Lecyk Franciszek, s. Jana sierż. 45. Pawenta Józef Stanisł., s. Wawrzyn. st. sierż. 46. Rudnicki Stanisław, s. Adama plut. 47. Sachniewicz Władysław, s. Piotra kpr. pchor. g/ chorążymi intendentury 48. Rychłowski Józef, s. Walentego st. sierż. h/ chorążymi administracji 49. Janusz Franciszek, s. Antoniego sierż. 50. Lewicki Bronisław, s. Franciszka st. sierż. 51. Łosicki Feliks, s. Urbana j.w. 52. Warzecha Piotr, s. Jana sierż. podpisał: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Berling, gen. bryg. za zgodność: /-/ Bujalski, chor.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Dowództwo 1 Armji Polskiej w ZSRR Oddział Personalny [nie wykaz.] lipca 1944 nr 097 Do

Dowódców Jednostek i Formacyj

Zawiadamiam, że z Rozkazu Dowódcy 1 Armji do stopni oficerskich należy obowiązkowo zaznaczyć znajomość języka polskiego przez danego oficera. W wypadkach niestosowania się do powyższego rozkazu wnioski awansowe rozpatrywane nie będą – Szef Oddziału Personalnego Armji /-/ Siebieżko, płk. dypl. Szef 2 Refer. Oddz. Person. Armji /-/ Czerner, mjr. wyk. Wadejko, por.

Rozkazem z dnia 2.VI.1944r. nr 046 zostali skierowani do dyspozycji d-cy 3 Zapas. p.p. na stanowiska oficerskie następujący podoficerowie: 1. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego sierż. 2. Wiślicki Leon, s. Adama sierż. pchor. 3. Bilski Ludwik, s. Józefa st. sierż. Jak wynika z pisma Waszego z dn. 5.6.1944r., nr. 052/06/L – podoficerowie ci zajmują stanowiska nie oficerskie. Podoficerów wymienionych należy natychmiast zatrudnić zgodnie z rozkazem, a o przydziałach ich powiadomić Oddział Personalny i Ewid. Oficerów – do dnia 8.VI.1944 r.podpisał: za szefa Oddz. Pers. i Ewid. ofic. /-/ Łoś, kpt.

W upoważnieniu dla pobrania wniosków „proszę o wydanie oddawcy niniejszego 50-ciu arkuszy wniosków w języku rosyjskim na nadanie odznaczeń za wysługę lat dla oficerów i podoficerów 3-go Zap P.P.” podpisał; szef sztabu /-/ Królikowski mjr., inicjały LK, i 3-ci pom. szefa sztabu /-/ Milewski, por., podpis nieczyt. wyk. Milewski por. nr 61 T.W.

Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, dnia 3 czerwca 1944 [1944.06.03] Zapodać na jakich stanowiskach znajdują się oficerowie i podoficerowie: 1. Kaczmarek Ludwik, s. Józefa sierż. 2. Nikołajew Bolesław, s. Antoniego chor. 3. Górski Józef, s. Antoniego kpt. 4. Wołczecki Antoni, s. Hipolita ppor. 5. Gierasimowicz Jan, s. Józefa chor. 6. Nowicki Jan, s. Alojzego st. sierż. 7. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego sierż. 8. Wiślicki Leon, s. Adama sierż. pchor. 9. Bilski Ludwik, s. Józefa st. sierż. 10. Paluch Józef, s. Macieja plut. 11. Kolada Włodzimierz, s. Piotra kpt. 12. Forgacz Jan, s. Wincentego chor. 13. Miszczenko Siemion, s. Jana por. podpisał: szef Oddz. Pers. sztabu Formowania [i Uzupełnień] Armii /-/ Łoś, kpt.

Wyciąg z rozkazu nominacyjnego Nr. 209 [zdjęcie]¢ lipca 1944 [1944.07.05?] miejsce postoju Chopniów § 2. Niżej wymienionym podoficerom 3-go zapasowego Pułku Piechoty, którzy zdali egzaminy odpowiadające programowi szkoły chorążych, nadaję stopień wojskowy “chorążego” z datą starszeństwa 12 lipca 1944 r. 1. Chorzelewski Józef plut. d-ca plut. 2. Dąbrowski Ignacy sierż. 3. Gęborys Jan sierż. d-ca plut. 4. Filipczak Mieczysław kpr. d-ca plut. 5. Herba Stefan plut. d-ca plut. 6. Kaczmarek Ludwik sierż. d-ca plut. gospod. 7. Kołomażnik Józef [Kałamażnik] plut. st. szofer 8. Michałowski Tadeusz kpr. d-ca plut. 9. Paliwoda Józef sierż. d-ca plut. 10. Rudzki Romuald kpr. st. pisarz 11. Szyk Stanisław st. sierż. d-ca plut. 12. Szawłowski Stanisław kpr. d-ca plut. podpisali: członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki, gen. bryg. d-ca Armii Polskiej w ZSRR /-/ Berling, gen. dyw. szef sztabu Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: szef 2-go Referatu Oddziału Personalnego /-/ Czerner, mjr.

Rozkaz nominacyjny Nr. 82, z dnia 10 grudnia 1944 r. Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 r. niżej wymienionym Absolwentom Centralnej Szkoły Oficerów Polit, Wychowawczych nadaję z dniem [zdjęcie] __pada 1944 roku stopień wojskowy: chorążego w korpusie oficerów piechoty: 41. Czeczko Ryszard 58. Fików Tadeusz 80. Gryszczuk Roman 81. Grzebień Zygmunt 150. Lipski Władysław 154. Łatkowski Zgigniew 209. Puszkar Eugeniusz 212. Rejfur Stefan 216. Rożek Mieczysław 217. Rubczyński Stanisław 223. Rybiec Tadeusz 224. Rysz Jan 225. Rzeszowicz Michał 310. Charuk Jan 321. Kelay Czesław 323. Kłosowski Mieczysław 332. Łatkowski Zygmunt 340. Rensz Czesław

[zdjęcie]¢ listopada 1944 Do

Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego Oddział P e r s o n a l n y

Rozkaz nominacyjny, Sumy, 8 maja 1944 ≤11944.05.08≥ treść: awans. Niżej wymienionym nadaję stopie od dnia 8 maja 1944 r. podporucznika a/ w piechocie: 1. Momoski Bronisław, s. Jana, chor. podpisał: d-ca Armii Polskiej w ZSRR /-/ Berling, gen. dyw. za zgodność: Bujalski, chor. Wyciąg z Rozkazu nominacyjnego Nr. 0146, Chopniów, 30 czerwca 1944 [1944.06.30] Niżej wymienionych oficerów, przybyłych po ukończeniu Szkoły Oficerskiej Wojsk Technicznych mianuję: 1. Lesisz Piotr chor. oficerem gazowym 3-go Zapas. P. Piech.. podpisali: członek Rady Wojennej /-/ Świerczewski, gen. dyw. d-ca Armii Polskiej w ZSRR /-/ Berling, gen. dyw. szef sztabu Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 1-go Referatu Oddziału Personalnego /-/ Niedożdij, por. drukował B.K., nr 539

Rozkaz nominacyjny Nr. 42, z dnia 25.10.44 r.; dn. 14.11.44, nr. wych. 01133 Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 r. niżej wymienionym nadaję z dniem 1 listopada 1944 roku stopień wojskowyć w 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty porucznika 1. Karpański Piotr (chor.?) podporucznika 2. Kukiełko Władysław (chor.?) podpisali: naczelny d-ca W.P. /-/ Rola-Żymierski, gen. bryg. z-ca nacz. d-cy W.P. d/s polit.-wych. /-/ Zawadzki Aleksander, gen. bryg. za zgodność: szef kanc. G.Z.P.W. 1-szej Armii W.P. /-/ Wonsz Gustawa, chor. zarejestrowano 18 listopada 1944, nr. 653

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wychodzący Numer 03275 Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty Zwracam wnioski awansowe na niżej wymienionych: 1. Adajewski Jan por. 2. Iwanow Andrzej j.w. 3. Iwanowski Ludwik j.w. 4. Junakowski Jan j.w. 5. Miszczenko Szymon j.w. 6. Panow Wasyl j.w. 7. Zubkow Piotr j.w. 8. Gerasimow Genadij ppor. 9. Hamada Gustaw j.w. 10. Lechkodymow Jan [pisany też Lekkodymow, Lekkodimow] j.w. 11. Piekarski Jan j.w. 12. Prysiażniuk Aleksander j.w. 13. Zaikin Jan j.w. 14. Better Beno j.w. 15. Hiller Chaskiel j.w. 16. Konkiel Józef j.w. 17. Kucharczuk Konstanty j.w. 18. Nowiński Leopold j.w. 19. Łapicz Wiktor j.w. 20. Rozański Zbigniew j.w. 21. Sawicki Alojzy j.w. 22. Ulianow Eugeniusz j.w. 23. Wasilewski Jan j.w. Miszczenkowi por. Gerasimowi ppor. Hamadowi j.w. Lechkodymowi j.w. Piekarskiemu j.w. do czasu naznaczenia na wyższe etatowe stanowisko kolejny stopień oficerski nadany być nie może. W pozostałych wnioskach wypełnić dokładnie wszystkie pozycje w myśl mego pisma Nr. 0386 z dnia 13 lipca 1944r. Zwracam uwagę na konieczność ścisłaego wypełniania poz. 16-tej, gdzie trzeba ukazać czyim rozkazem został mianowany do obecnego stopnia oficerskiego, oraz Nr. 1 – datę rozkazu. Bez wykazania tych danych wnioski będę zwracał bez rozpatrzenia. podpisał: szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wyk. Skuratowicz, kpt., A.M, nr 157, 2.12.44 [1944.12.02] zarejestrowano 5.XII.1944 [1944.12.05] Ręczne dopiski, dwa Ziarkowskiego: 1. Do rozkazu oficerskiego. Za niedbałe wykonanie zadania po zapołnieniu wniosków awansowych – 3-mu pomocniku szefa sztabu, por. Milewskiemu ogłaszam nagany (sic!), 2. inny dopisek, także Ziarkowskiego, opatrzony datą. 3. przez inną osobę: Zał. 37. przyjąłem, 9.XII.44, podpis nieczyt. Wychodzący Nr. 03275 Do Szefa Sztabu 3-go Zapasowego Pułku Piechoty [odpowiedź] Na pismo nr. 0224/III, z dnia 23.11.1944r. [1044.11.23] Zwracam jako niepotrzebne 2-gie egzemplarze wniosków awansowych, oraz zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej na niżej wymienionychć 1. Gerasimow Genadij ppor. 2. Hamada Gustaw j.w. 3. Lechkodymow Jan [pisany też Lekkodymow, Lekkodimow] j.w. 4. Piekarski Jan j.w. 5. Prysiażniuk Aleksander j.w. 6. Zaikin Jan j.w. 7. Better Beno chor. 8. Czubryt Józef j.w. 9. Hiller Chaskiel j.w. 10. Konkiel Józef j.w. 11. Kucharczuk Konstanty j.w. 12. Łapicz Wiktor j.w. 13. Nowiński Leopold j.w. 14. Reznikow Aleksander 15. Rozański Zbigniew j.w. 16. Sawicki Alojzy j.w. 17. Ulianow Eugeniusz j.w. 18. Wasilewski Jan j.w. 19. Zgoła Stanisław j.w. podpisał: szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wyk. Skuratowicz, kpt., A.M, nr 154, 1.12.44 [1944.12.01] zarejestrowano 4 grudnia 1944 [1944.12.04] Ręczny dopisek: Wykonać do 6.12.44 i zameldować. L. Królikowski, 4.12.44 J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, wch. nr. 02556 Na nr. 014/III, z dnia 17.10.1944r. [1944.10.17] Zwracam wniosek awansowy na Załucki Albert kpt. Do wniosku dołączyć zaświadczenie o pracy w przeszłości i przebiegu służby wojskowej. podpisał: szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wyk. Skuratowicz, kpt., A.M, nr 145, 27.10.44 [1944.12.02] zarejestrowano 31 października 1944 [1944.10.31], nr. 493 ręczne dopiski: 1. Sz. szt., wykonać, Ziarkowski, 31.10.44. 2. 3p, wykonać, LKrólikowski Wniosek awansowy o nadanie stopnia oficerskiego podporucznika wyciąg nazwisko i imię Starzec Adolf stopień wojskowy: pporucznik stanowisko: z-ca d-dy 3 zapas. p.p. na stanowisku od dnia 8.VII.1944 stopień wojsk. wg etatu podpułkownik rok urodzenia 1909 miejsce urodzenia: Żukowice Stare, pow. Tarnów, woj. Kraków narodowość: polska wykształcenie wojskowe Szkoła Podchor. Rezerwy Piech. w Zambrowie wykształcenie cywilne: Wyższe Studium Handlowe przebieg służby wojsk. opuszczam ze względu na długość opisu na froncie Armii Czynnej: od stycznia 1944 szczegółowa opinia dowódcy: W pracy inicjatywny, energiczny. Politycznie wyrobiony bardzo dobrze, pewny. Ma dużą praktykę w pracy politycznej, zdyscyplinowany, sumienny w pracy, itd. skończył nadaniem stopnia oficera polit.-wych., popierającego socjalistyczny system społeczny PRL, który walił się i zupełnie upadł w 1989; patrz Różne. Rozkaz nominacyjny Nr. 82, z dnia 10 grudnia 1944 r. Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 r. niżej wymienionym Absolwentom Centralnej Szkoły Oficerów Polit, Wychowawczych nadaję z dniem 10 grudnia 1944 roku stopień wojskowy w korpusie oficerów polityczno-wychowawczych porucznika: 1. Lis Leon 2. Mańko Wiktor 3. Nieszyn Jan 4. Pelczarski Zbigniew 5. Zieliński Zdzisław podporucznika: 1. Adamczuk Mieczysław 2. Augustyn Czesław 3. Balcer Franciszek 4. Bański Eustachy 5. Bartosiewicz Henryk 6. Baszyński Leon 7. Bieda Bazyli 8. Biliński Wacław 9. Borowik Jan 10. Bortnowski Władysław 11. Bartnikow Jerzy 12. Bryćko Konstanty 13. Burza Jan 14. Celier Stefan 15. Chłoń Andrzej 16. Chruścicki Bolesław 17. Ciołek Bronisław 18. Cisłak Stefan 19. Ćwiąkalski Antoni 20. Czapraga Antoni koniec strony nr. 1, lista nie zakończona, zdecydowanie nie.

21. Bernaś Tadeusz 22. Dańko Zdzisław 23. Dybek Franciszek 24. Feliś Tadeusz 25. Firuta Marian 26. Florczak Józef 27. Gdula Stanisław 28. Gerlach Piotr 29. Gotlibowicz Wincenty 30. Hańczko Stanisław 31. Halewski Bolesław 32. Janusz Ryszard 33. Jastrzębski Leon 34. Jaziewicz Zenon 35. Kamiński Aleksander 36. Kania Stanisław 37. Kanula Jan 38. Kasprowicz Antoni 39. Kędzierski Tadeusz 40. Kicia Ignacy 41. Klitenik Leon 42. Kmieć Tadeusz 43. Kon Edward 44. Kondolewicz Czesław 45. Konopski Józef 46. Korobkow Tadeusz Juliusz 47. Kostrzewski Zenon 48. Kot Stefan


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii Polskiej. 0812/III, 6.V.1945r. [1945.05.06] podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Przegaliński, ppor., nr. 289, T.W. Spis oficerów 3-go Zapas. Pułku Piechoty z wyszczególnieniem kiedy otrzymali ostatni awans. Lp. Nazwisko i imię, syn

Stop. Stanowisko etat. Kiedy

dowództwo 1. Karpowicz Piotr, s. Trofima płk. d-ca pułku 2. Sumerowski Marian, s. M[arii]. kpt. z-ca d-cy 3. Kubiatowicz Lucjan, s. Konst.. por. lektor pułku sztab 4. Królikowski Leonid, s. Józefa mjr. 5. Adajewski Jan, s. Stefana kpt. 6. Przegaliński Karol, s. Wład. ppor. 7. Kurniewicz Jan, s. Piotra ppor. 8. Jemielin Arkadiusz, s. Pawła kpt. 9. Beda Franciszek, s. Ignacego ppor. 10. Dziubanowska Kazim., c. Aleks. chor.

szef sztabu 2 pom. sz. szt. 3 pom. sz. szt. 4 pom. sz. szt. szef łączn. szef przyg. fiz. szef tajn. kanc.

1944.12.01 1945.01.01 1945.04.18 1944.08.15 1945.03.15 1944.11.11 1944.07.11 1942.05.25 1945.02.28 1944.10.07

szefowie wydziałów 11. Szarłaj Jan, s. Iliusza ¯ Elijasz kpt. szef artylerii 1942.10.13 12. Lesisz Piotr, s. Michała chor. szef sł. chem. 1943.13.16 13. Panow Wasyl, s. Pawła kpt. szef służby inż. 1945.03.02 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

kwatermistrzostwo Fajkow Bekir, s. Ibrachima mjr. kwatermistrz 1944.10.28 Krasowski Maksymil. s. Dymitra por. szef zaop. art. 1941.06.07 Kalinowski Jan, s. Antoniego ppor. szef zaop. pien. 1944.10.15 Raczyński Maksymilian, s. Mar. chor. oficer płatnik 1944.05.09 Mankowski Ludwik, s. Stanisław por. szef zaop. mater. 1944.10.15 Olęcki Władysław, s. Józefa chor. szef zaop. żywn. 1944.07.21 Zawiada Jan, s. Józefa chor. oficer d/s zak. 1944.05.09 Niezgoda Władysław, s. Jana chor. oficer d/s zak. 1944.05.09

kompania łączności 22. Wertheim-Wertyński Mieczysław s. Edwarda chor. z-ca d-cy komp. 23. Bartoszewski Eugen., s. Franc. chor. d-ca szk. plut. 24. Kaczorowski Józef, s. Jana chor. d-ca plut. tel. 25. Krugliński Michał, s. Antoniego ppor. d-ca plut. radio 26. Cieśliński Zygmunt, s. Łukasza chor. d-ca plut. tel.

1944.11.11 1945.01.08 1945.03.01 1945.04.18 1945.01.08

kompania saperów 27. Junakowski Jan, s. Stefana kpt. d-ca komp. 28. Dobrzański Wawrzyn, s. ? chor. z-ca d-cy komp. 29. Ulianow Eugeniusz, s. Athanaz. ppor. d-ca plut. szk. 30. Jegorow Eugeniusz, s. Ignacego ppor. d-ca plut. sap. 31. Glanko Jan, s. Pawła ppor. d-ca plut. sap.

1945.02.23 1945.04.16 1945.02.25 1943.01.04 1938.10.09

kompania rusznic p-pancernych 32. Łapicz Wiktor, s. Antoniego ppor. d-ca komp. 1945.01.10 33. Cieślak Zygmunt, s. Walentego chor. z-ca d-cy komp. 1944.10.01 34. Śliwiński Bronisław, s. Władysł. chor. z-ca plut. szkoln. 1944.10.24 35. Guzejko Mieczysław, s. Ed. (?) ppor. d-ca plut. 1945.11.28 36. Dekundy Jan, s. Stanisława chor. d-ca plut. 1945.11.28 37. Wierzbicki Jan, s. Franciszka chor. d-ca plut. 1944.11.26 38. Pawluk Jan, s. Zachariusza

orkiestra chor. d-ca plut. orkiest. 1944.11.11

baon szkolny 39. Nowikow Aleksander, s. Jana mjr. d-ca baonu 1944.10.15 40. Cimoszewicz Marian, s. Wincent. ppor. z-ca d-cy baonu 1944.10.10 41. Zon-Mazia Izydor, s. Łazarza por. st. adiut. baonu 1944.04.18 42. Czubryt Józef, s. Antoniego ppor. d-ca 1-szej komp.1945.01.01 43. Marciniak Jan, s. nie wykaz. ppor. z-ca d-cy komp. 1945.01.01 44. Knetowicz Jerzy, s. Jakuba ppor. d-ca 2-go plut. 1945.04.18 45. Łapszyn Eugeniusz, s. Jerzego chor. d-ca 3-go plut. 1944.10.24 46. Dawidiuk Michał, s. Michała ppor. d-ca 2-giej komp. 1944.10.13 47. Korniak Eugeniusz, s. Karola chor. z-ca d-cy komp. 1944.11.11 48. Cudnoch stanisław, s. Heronima chor. d-ca 2-go plut. 1944.10.20 49. Krawczyk Władysław, s. Marcina ppor. d-ca plut. fizyl. 1944.10.24 1-szy baon strzelecki 50. Tarnawski Jan, s. Antoniego por. d-ca baonu 1944.10.13 51. Karczewski Jan, s. Michała ppor. z-ca d-cy baonu 1945.04.18 52. Antosz Franciszek, s. Stanisława por. st. adiut. baonu 1944.10.13

53. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca ppor. 54. Lezuch daniel, s. Józefa ppor. 55. Tobiasz jan, s. Franciszka chor. 56. Drozd Jan, s. Antoniego ppor. 57. Radomski Antoni, s. nie wykaz. chor. 58. Kijowski Aleksander, s. Wadysł. ppor. 59. Łojewski Jan, s. Jana ppor. 60. Ptasiński Henryk, s. Franciszka ppor. 61. Kłosowski Mieczysław, s. ? chor. 62. Matejko Henryk, s. Stanisława ppor. 63. Wojtkiewicz Edward, s. Antoniego chor. 64. Mikucewicz Aleksand., s, Bolesł. chor. 65. Łatkowski Zbigniew, s. Michała chor. 66. Łatkowski Zygmunt, s. Michała chor. 67. Gąsior Stanisław, s. Feliksa ppor. 68. Brzyski Antoni, s. Wojciecha ppor. 69. Widelski Juliusz, s. Stanisława ppor. 70. Puszkar Eugeniusz, s. Stanisł. chor.

d-ca 1-szej komp.1944.10.13 z-ca d-cy komp. 1944.10.01 d-ca 1-go plut. 1945.04.08 d-ca 2-go plut. 1945.02.28 d-ca 3-go plut. 1944.04.08 d-ca 2-giej komp. 1945.04.18 z-ca d-cy komp. 1945.03.26 d-ca 1-go plut. 1945.11.28 d-ca 2-go plut. 1944.11.24 d-ca 3-go plut. 1945.11.28 d-ca 3-ciej komp. 1944.04.09 d-ca 1-go plut. 1945.11.28 d-ca 2-go plut. 1945.11.24 d-ca 3-go plut. 1945.11.24 d-ca komp. fizyl. 1945.11.19 d-ca 1-go plut. 1945.11.28 d-ca 2-go plut. 1945.11.28 d-ca 3-go plut. 1944.11.24

2-gi baon strzelecki 71. Iwanowski Ludwik, s. Kazimierza kpt. d-ca baonu 72. Łabędź jan, s. Antoniego chor. z-ca d-cy baonu 73. Sołtysik Kazimierz, s. Stefana por. st. adiutant 74. Zgoła Stanisław, s. Jana ppor. d-ca 4-tej komp. 75. Buczyński Karol, s. Zygmunta chor. z-ca d-cy komp. 76. Sorokulski Józef, s. Juliana ppor. d-ca 1-go plut. 77. Piatczyc Zygmunt, s. Franciszka chor. d-ca 2-go plut. 78. Bratkowski Czesław, s. Antoniego ppor. d-ca 3-go plut. 79. Ciechan Stanisław, s. Antoniego ppor. d-ca 5-tej komp. 80. Porowski Wacław, s. Jakuba chor. z-ca d-cy komp. 81. Penkała Eugeniusz, s. Władysł. [pisownia fonet., Pękała, J.D.| chor. d-ca 1-go plut. 82. Abucewicz Kazimierz, s. Józefa ppor. d-ca 2-go plut. 83. Krzemieniecki Józef, s. Macieja ppor. d-ca 6-tej komp. 84. Trębecki Emil, s. Michała chor. z-ca d-cy komp. 85. Charuk Jan, s. Mikołaja chor. d-ca 1-go plut. 86. Wojdyłło Wiktor, s. Witolda ppor. d-ca 2-go plut. 87. Przybyło Władysław, s. Jana ppor. d-ca 3-go plut. 88. Wajda Bronisław, s. Antoniego chor. d-ca komp. fizyl. 89. Kapusta Jan, s. Józefa chor. z-ca d-cy komp. 90. Rożek Mieczysław, s. Leona chor. d-ca 1-go plut. 91. Stacherski Juliusz, s. Eugen. chor. d-ca 2-go plut. nie wykazany, cała linijka pusta d-ca 3-go plut.

1945.01.10 1944.07.15 1944.11.15 1945.01.01 1945.01.01 1945.11.28 1945.11.28 1945.11.28 1944.10.04 1945.01.01 1944.11.24 1945.11.28 1939.07.15 1945.0416 1944.11.24 1944.11.24 1945.11.28 1945.11.28 1944.12.02 1944.11.24 1944.11.24

3-ci baon strzelecki 92. Czerepow Mikołaj, s. Jana por. d-ca baonu 1944.11.04 93. Masłowski Włodzimierz, s. Jana chor. z-ca d-cy baonu 1945.01.01 94. Jankowski Franciszek, s. Bolesł. por. st. adiutant 1944.11.13 95. Hamada Gustaw, s. Józefa ppor. d-ca 7-mej komp. 1936.10.01 96. Dańczak Stanisław, s. Michała ppor. d-ca 1-go plut. 1945.02.20 97. Grzebień Zygmunt, s. Józefa chor. d-ca 2-go plut. 1944.11.24 98. Lepieszko Józef, s. Feliksa ppor. d-ca 3-go plut. 1945.02.20 99. Nowiński Leopold, s. Kazimierza ppor. d-ca 8-mej komp. 1945.01.10 100. Lachowiecki Stanisław, s. Franc. chor. z-ca d-cy komp. 1944.11.11 101. Łapiński Józef, s. Władysława chor. d-ca 1-go plut. 1945.02.20 102. Barancewicz Józef, s. Andrzeja ppor. d-ca 2-go plut. 1945.02.20 103. Kilarski Józef, s. Albina ppor. d-ca 3-go plut. 1945.02.20 104. Piekarski Jan, s. Nestora por. d-ca 9-tej komp. 1945.03.15 105. Rukszta Mieczysław, s. Jakuba ppor. d-ca 1-go plut. 1945.02.20 106. Chankiewicz Jan, s. Jana ppor. d-ca 2-go plut. 1945.02.20 107. Ryń Wacław, s. Stanisława ppor. d-ca 3-go plut. 1945.02.20 108. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego chor. d-ca komp. fizyl. 1944.07.12 109. Lechowicz Mieczysław, s. Kazim. chor. z-ca d-cy komp. 1945.01.01 110. Bodecki Bronisław, s. Alojzego ppor. d-ca 1-go plut. 1945.02.28 111. Kasztyła Kazimierz, s. Kazimierza chor. d-ca 2-go plut. 1945.02.28 112. Bubko Tadeusz, s. Jana chor. d-ca 3-go plut. 1944.11.24 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

baon c.k.m. Aczapowski jan, s. Mikołaja kpt. Mierzejewski Edward, s. Stefana chor. Zoc Aleksy, s. Antoniego por. Konkiel Jerzy, s. Waleriana chor. Lesisz Franciszek, s. Michała ppor. Milewski Julian, s. Hipolita chor. Gryczan Zygmunt, s. Jana ppor. Kionka Stanisław, s. Feliksa chor. Stawłowski Stanisław, s. Wiktora chor. Zieliński Waldemar, s. Aleksandra chor. Chorzelewski Józef, s. Jana chor. Czerny Władysław, s. Jana ppor. Sewaściukiewicz Wład., s. Jana ppor.

d-ca baonu 1943.10.13 z-ca d-cy baonu 1944.11.11 st. adiutant 1944.10.13 d-ca plut. szkoln. 1944.04.09 d-ca 1-szej komp.1944.10.13 z-ca d-cy komp. 1944.11.11 d-ca 1-go plut. 1945.02.28 d-ca 2-go plut. 1944.04.09 d-ca 2-giej komp. 1944.07.23 z-ca d-cy komp. 1945.01.01 d-ca 1-go plut. 1944.07.23 d-ca 2-go plut. 1945.02.28 d-ca 3-go plut. 1945.02.28

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

baon moździerzy Pańczuk Adam, s. Filipa mjr. d-ca baonu 1945.01.01 Pierzychowski Wacł., s. Ludwika ppor. z-ca d-cy baonu 1944.10.25 Zubkow Piotr, s. Dymitra por. st. adiutant 1944.04.30 Wasinow Nił, s. Tryphona por. d-ca komp. szkoln.1944.10.13 Szymul Konstanty, s. Jana chor. d-ca 1-go plut. szk.1945.09.18 Mickiewicz Jan, s. Bazylego ppor. d-ca 2-go plut. szk.1945.03.15 Lekkodymow Jan, s. Michała pisany też Lekkodimow, Lechko~ ppor. d-ca kmp. 50 mm 1945.06.23 Sorokowik Konstanty, s. Józefa ppor. d-ca 1-go plut. 1944.12.16 Jankowski Kazimierz, s. Kazim. ppor. d-ca 2-go plut. 1944.04.09 Lichaczow Włodzim., s. Anidima ppor. d-ca kmp. 82 mm 1945.11.28 Różański Zbigniew, s. Brunona ppor. d-ca 1-go plut. 1945.01.23 Harasim Michał, s. Józefa chor. d-ca 2-go plut. 1945.11.28 Rzeźnik Stanisław, s. Andrzeja ppor. d-ca 3-go plut. 1945.11.28

139. 140. 141. 142.

baon rozdzielczy Borowlow Mikołaj, s. Włodzim. kpt. d-ca baonu 1944.10.13 Kulesza Jan, s. Bazylego chor. d-ca 1-szej komp.1944.10.25 Prokowski Franciszek, s. Marcina chor. d-ca 2-giej komp. nie wykaz. Herman Stanisław, s. Leona chor. d-ca 1-go plut. 1945.02.28

art. dyon 143. Komarowski Anastazy, s. Anton. ppor. z-ca d-cy artyl. 1945.01.01 144. Przyłunki Mieczysław, s. Wojc. [chyba Przyłucki, znane mi, J.D.] por. st. adiutant 1944.10.15 145. Lesnoj Mikołaj, s. Maksyma chor. z-ca plut. zwiad. 1944.03.01 146. Jasiukiewicz Sergiusz, s, Jana por. d-ca bat. szkoln. 1944.10.15 147. Gulczyński Mieczysław, s. ? chor. z-ca d-cy bat. 1945.01.01 148. Kaługin Teodor, s. Dymitra chor. d-ca plut. 76 mm 1944.03.01 149. Reznikow Aleksy, s. Wasyla ppor. d-ca plut. 45 mm 1945.01.01 150. Wasiljew Walenty, s. Teodora ppor. d-ca plut. 76 mm 1944.10.15 151. Goldsztein Bernard, s. Bernarda ppor. d-ca plut. 122 mm1943.03.17 152. Zubrzycki Michał, s. Włodzim. por. d-ca bat. 76 mm 1944.11.19 153. Terla Józef, s. Łukasza chor. z-ca d-cy bat. 1945.01.01 154. Skorobochatow Ilia s. Grzegorza [pisany też Skorobohatow, Skorobogatow; Ilia < Elijasz J.D.] por. d-ca 1-go plut. 1941.07.06 155. Tomin Włodzimierz, s. Dymitra chor. d-ca 2-go plut. 1944.03.01 156. Konaszewicz Piotr, s. Jana kpt. d-ca bat. 45 mm 1944.10.15 157. Rajkowicz Jan, s. Macieja ppor. d-ca 1-go plut. 1944.10.15 158. Zubow Fiodor, s. Jana chor. d-ca 2-go plut. 1943.04.11 159. Kulczycki Zygmunt, s. Władysł. por. d-ca 3-go plut. 1944.03.17 160. Adamienko Dymitr, s. Jana por. d-ca bat. 76 mm 1942.10.05 161. Pomaznoj Włodzimierz, s, Grzeg. ppor. d-ca 1-go plut. 1945.01.01 162. Mameka Eugeniusz, s. Wasyla chor. d-ca 2-go plut. 1944.03.01 163. Krawiec Julian, s. Maksyma ppor. d-ca 3 komp. 122 mm 1942.09.24 164. Kurochtin Jan, s. Jakuba chor. d-ca 1-go plut. 1942.12.01 165. Żyrnow Władysław, s. Ludwika chor. d-ca 2-go plut. 1944.03.01 166. Helczyński Rajmunt, s. Emanuela ppor. z-ca d-cy bat. 122 mm 1945.01.01 art. zaopatrzenie 167. Fiodorow Michał, s. Tymoteusza chor. technik art. zaopatrz. 1945.04.15 168. Proczek Piotr, s. Leona ppor. technik rusznikarz 1942.06.12 komp. czołgów 169. Forgacz Jan, s. Wincentego ppor. d-ca 3-go plut. komp. czołgów 1944.10.13 170. 171. 172. 173. 174. 175.

lekarze Protasow Leonid, s. Jakoba kpt. [Jakowa; pol. Jakób, Jakub, J.D.] Jurłowska Natalia, c. Borysa por. Bonkowski Władysław, s. Fryd. por. [pisownia fonet., Bąkowski, J.D.] Gołubienko Ludmiła, c. nie wykaz. ppor. Zandarow Wasyl, s. Michła chor. Kunica Aleksnder, s. Wiktora ppor.

st. lekarz

1945.01.01

mł. lekarz mł. lekarz

1944.05.01 1923, MSW

felczer felczer felczer wet.

1943.05.05 1944.04.11 1944.08.13

nauczyciele 176. Samołuk Roman, s. Józefa chor. nauczyciel [właściwie Samouk < sam się uczył; wyśmienite nazwisko na nauczyciela] nadetatowi 177. Szczegółkow Artemjusz, s. Konst. mjr. felczer wet. 178. Weinstein Dawid, s. Michała chor. aptekarz 179. Sienkiewicz Wsiewołod, s. Jana por. oficer śledczy

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

1944.11.11

1944.05 nie wykaz. 1944.09.12

podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. w dokumencie: Uwaga, są 2 pozycje Nr. 59. ja numerację założyłem niezależnie i nie kontrolowałem różnic bo numeracja zbyt blisko grzbietu tomu, tak blisko, że jej nie widać jej gołym okiem. (wykonał: Przegaliński?) Wojsko Polskie 1 Armia Zarz'd Polit.-Wych. Nr. 0860 M.p. 18 kwietnia 1945 r. }1945.04.18| Do z-cy d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty do spraw polityczno-wychowawczych W za='czeniu przesy=am spowrotem ]sic#\ wnisek awansowy Melman Antonina szer. z powodu nieuwzgl"dnienia. (-( Íwietlik pp=k., szef Zarz'du Pol. Wych. 1 AWP. (-( Szubicz kpt., w(z p(o szefa Wydzia=u Personalnego ZPW 1 AWP wyk. Jaroszewicz ppor. zarejestrowano& Nr 0732, 26.04.1945 }1945.04.26| dopisek atramentem& Sumerowskiemu do wiadomo>ci. dopisek o=[wkiem& czyta=, 18(IV }1945.04.28| Sumerowski Wniosek Awansowy Na nadanie stopnia oficerskiego& chor'/ego pocz'tkowego 1. Nazwisko& Melman Imi"& Antonina c. Micha=a 2. Stopie< wojskowy& szer. 3. Obecne stanowisko i nazwa jednostki& nauczycielka 3-go Zap. p.p. 4. Na zajmowanym stanowisku od dnia& 7.06.1944r. ]Nr. rozkazu o naznaczeniu\ Pers. 1 Armii W.P. Nr. 0425 z dnia 25 5. Stopie< wojskowy w(g etatu& chor. 6. Rok urodzenia& 1910 7. Miejsce urodzenia& Husiatyn woj. Tarnopolskie }na Ukrainie| 8. Narodowo>:& /ydowska 9. Wyszkolenie wojskowe& nie posiada 10. Wyszkolenie cywilne& pedagogiczne we Lwowie r. 1927–1928 11. Przebieg s=u/by wojskowej przed wst'pieniem do Armii Polskiej nie s=u/y=a 12. Data wst'pienia do Armii Polskiej& 10.04.1944 }1944.04.10| ...itd., numery 13, 14, 15, 16. Szczeg[=owa opinja dow[dcy Na zajmowanym stanowisku nauczycielki j"zyka polskiego od dnia 7.06.1944r. }1944.06.07|. Obowi'zki swoje wype=nia bardzo dobrz czego na}jlep|szym dowodem s' egzaminy jej uczni z wynikiem dobrym w s=owie i pi>mie. Sumienna pracowita i gorliwa w swej pracy, posiada inicja}tyw"|, u swoich uczni ]sic#, uczni[w\ ma powa/anie. Politycznie doskonale zori"towana ]sic#\. Zas=uguje na nadanie stopnia oficerskiego. (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca 3-go Zap. Pu=ku Piech. (-( Sumerowski kpt., z-ca d-cy Pu=ku. Radykalne, międzynarodowiec (...) uczy narodowców – Polaków – zasad języka polskiego! Czytaj: dobrze ich nie znając ˚Wstęp gdzie rażące, okropne błędy ortograficzne, a językowe, myślowe, rozrzucone po całej treści, z moim komentarzem, uwagami. Dla pełności obrazu – mój język polski ma szczyptę języka angielskiego w logice budowy zdań, ich składni, widzę przez to chaos w polskich.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wnioski awansowe, pe=nej tre>ci, tu wyci'gi z nich& 1. Bie< Mieczys=aw, s. Ignacego ppor. ur. 1924.05.27, Jan[w Podl., pow. Bia=a Pold., woj. Lublin wykszt. wojskowe& Wy/sza Oficerska Szko=a Armii Polskiej w Rezaniu. wykszt. cywilne& 2 klasy gimnazjum w Le>nej Podlaskiej. do='czona szczeg[=owa opinia dow[dcy. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kantor, kpt., z-ca d-cy Pu=ku do spraw polit.-wych. 10.10.1945r. }1945.10.10| 2. Piestrzykowski Stefan, s. Jana ppor. rocznik 1906, Kazimierzowo, pow. Piotrk[w. wykszt. wojskowe& 1928 szk. podocic., 5 mies., ...itd. wykszt. cywilne& 6 klas gimnazjalnych. do='czona szczeg[=owa opinia. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kantor, kpt., z-ca d-cy Pu=ku do spraw polit.-wych. 3. Kopijkowski W=odzimierz, s. Ananiasza ppor. rocznik 1919, ?ytyn, pow. R[wne }ukr. ?itin, J.D.| wykszt. wojskowe& Szko=a Wojskowa Ma=oletnich 1934–1938, i 3-miesi"czny kurs Wojennej Akademii im. Frunze w Moskwie. wykszt. cywilne& >rednie do='czona szczeg[=owa opinia dow[dcy. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( }zdj"cie¢, przypadkowo zakry=em d=oni'| 4. Dawidiuk Micha=, s. Micha=a, ppor. rocznik 1915, Brzeziny, pow. Krasnystaw, woj. Lublin wykszt. wojskowe& Oficerska Szko=a Piechoty w Rezaniu, uko<czona w 1943. wykszt. cywilne& Szko=a Przemys=owa w m. Bubki ko=o Lwowa, w 1934 r. do='czona szczeg[=owa opinia dow[dcy. (-( Nowikow, mjr. d-ca Pu=ku. (-( Kantor, kpt., z-ca d-cy Pu=ku do spraw polit.-wych. M.p., dnia 17.09.1945 }1945.09.17| 5. Zych Gabriel, s. W=adys=awa, ppor. rocznik 1915, Hadenkowce, pow. Czortk[w, woj. Tarnopol }na Ukrainie| wykszt. wojskowe& Szko=a podchor'/ych Rezerwy, Tarnopol, 1933(34 wykszt. cywilne& Mat. gimn., Czortk[w, Uniwersytet – Krak[w. do='czona szczeg[=owa opinia dow[dcy. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku. (-( Kantor, kpt., z-ca d-cy Pu=ku do spraw polit.-wych. M.p. 12.10.1945r. }1945.10.12| 6. Zieli<ski J[zef, s. Jana, st. sier/ant rocznik 1914, kolonia ?uk[w, pow. Lublin wykszt. wojskowe& Szko=a Podoficer[w 1935(36 w 8 Pu=ku Piech. pow. Lublin. wykszt. cywilne& 7 klas, Szko=a Powszechna i Handlowa, uko<czona 1942. do='czona szczeg[=owa opinia dow[dcy. (-( A. Osi<ski ppor., d-ca kompanii (-( E. Gadzi<ski, ppor., z-ca d-cy do spraw polit.-wych. 7. Trela J[zef, s. +ukasza, chor. rocznik 1897, Czajk[w, pow. Wielu<. wykszt. wojskowe& Szko=a Podoficer[w Zawodowych nr. 7, i Szko=a Podoficer[w Zawodowych Art. w Toruniu, 6 mies., 1924. wykszt. cywilne& 7 klas szko=y powszechnej i 6 klas gimnazim kursem wieczor. do='czona szczeg[=owa opinia dow[dcy. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku. (-( Cimoszewicz, ppor., z-ca d-cy Pu=ku do spraw polit.-wych. M.p. 15.07.1945r. }1945.07.15|

Wnioski awansowe zwr[cone z powodu usterek Nazwisko i imi"

na

kiedy

Monczy<ski Jan plut. 1945.11 Cygler Jan j.w. j.w Cygler Jan j.w. 1945.12 Chamie< Stanis=aw j.w. j.w G[ra J[zef st. sier/.. j.w Kozio= J[zef sier/. j.w Kurniewicz Jan nie wykaz. j.w Przegali<ski Karol nie wykaz. j.w Forgacz Jan por. j.w Prokowski Franc. chor. j.w Wojtkiewicz Edward chor. j.w Szaw=owski Stanis=. chor. j.w Sawicki Alojzy chor. 1945.04 Celej Stanis=aw plut. j.w. Chochla Leon plut j.w. Kr[likowski Leon nie wykaz. 1945.06 Zubow Teodor chor. 1945.05 Talarek Stanis=aw ks. kapelan 1945.05 Sumerowski Marian kpt. 1945.05 Prze=ucki Mieczys=. nie wykaz. 1945.07 Checlewski Boles=aw st. sier/. 1945.06 Bie< Mieczys=aw por. 1945.12 Kopijkowski W=odzimierz por. 1945.11 Dawidiuk Micha= por. 1945.11 Zych Gabriel por. 1945.11 Zieli<ski J[zef st. sier/. 1945.07 Trela J[zef por. 1945.07 ppor. Kunica Aleksiej por.$ 1945.06

podpisali; pismo wykona=]a\ Siebie/ko, Tatarzy<ski; Grabowski j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w j.w j.w j.w. Kopiejko, Jewniewicz Szubicz Szubicz; Jaroszewicz Kopiejko, Jewniewicz Grynberg; Feinerowa Zawadzki, Wachtel j.w. j.w. j.w Siebie/ko, Szczerbakow _apiglazow, _larkowski Andrejew; Roma<ska

Orze= Bia=y 1 Armia Polska w ZSRR 3 Pu=k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| 11.1944 }1944.11_$|

Do Wydzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii

Przy niniejszym przedstawiam wnioski awansowe dla nast"puj'cych oficer[w& do stopnia majora 1. Pa<czuk Adam

kpt.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

do stopnia kapitana Miszczenko Szymon Jankowski Jan Adajewski Jan Protasow Leonid Panow Wasyl Iwanow Andrzej Iwanowski Ludwik Zubkow Piotr Kondraszow Micha=

11. 12. 13. 14. 15. 16.

do stopnia porucznika Piekarski Jan ppor. Zaikin Jan –)– Gerasimow Genagij –)– Prysia/niuk Aleksander –)– Hamada Gustaw –)– Lechkodymow Jan –)–

por. –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)–

do stopnia podporucznika 17. Pomaznoj W=odzimierz chor. 18. Nowi<ski Leopold –)– 19. Miller Chaskiel –)– 20. Kucharczuk Konstanty –)– 21. +apicz Wiktor –)– 22. Sawicki Alojzy –)– 23. Better Beno –)– 24. R[/a<ski Zbigniew –)– 25. Ulianow Eugeniusz –)– 26. Wasilewski Jan –)– 27. Konkiel J[zef –)– 28. Zgo=a Stanis=aw –)– 29. Czubryt J[zef –)– 30. Reznikow Aleksander –)– (wykreślony) Germilanowicz Jan (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Milewski, nr. 64. T.W.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Starzec Adolf ppor. Wniosek Awansowy do stopnia porucznika Stopie< wojskowy& podporucznik, z-ca d-cy 3 Zap. p.p., Na stanowisku& od 1944.07.08, Ur. 1909, ?ukowice Stare, pow. Tarn[w, woj. Krak[w, Narodowo>:& polska Wykszta=cenie wojsk. Szko=a Podchor'/ych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, Wykszt. cywilne& Wy/sze Studium Handlowe. Przebieg s=u/by wojskowej przed wst'pieniem do Armii Polskiej& .... Od kiedy znajduje si" na froncie Armii czynnej& stycze< 1944 r. Szczeg[=owa opinia dow[dcy& W pracy inicjatywny, energiczny. Politycznie wyrobiony bardzo dobrze, pewny. Ma du/' praktyk" w pracy politycznej. Zdyscyplinowany, sumienny w pracy. Na stanowisko zast"pcy dow[dcy pu=ku nadaje si" w zupe=no>ci. Wniosek. Zas=uguje nadania stopnia nast"pnego. (-( Ziarkowski, pp=k. dypl., d-ca 3-go Zap. P.P. piecz": okr'g=a Pu=ku, w >rodku Orze= Bia=y wzoru 1944, w otoku dwa napisy, po polsku i po rosyjsku ]gra/dank'\, data 4 wrze>nia 1944 r. }1944.09.04| Wniosek Awansowy na nadanie stopnia oficerskiego& }wpisany| podpu=kownik pocz'tkowego lub nast"pnego z kolei. Nazwisko i imi" Kr[likowski Leonid Stopie< wojskowy major Obecne stanowisko i nazwa jednostki szef sztabu 3-go Zapas. P. Piech. Na zajmowanym stanowisku od dnia 5.X.1944 }1944.10.05| Stopie< wojsk. wed=ug etatu podpu=kownik Rok urodzenia 1910 Miejsce urodzenia w. K[rolowka, Korafinski rej., Winnicka ob=. Narodowo>: Polska Wyszkolenie wojskowe 1\ Szko=a oficerska 1932, Chark[w 2\ Kursy “Wystre=” 1940, Moskwa Wykszta=cenie cywilne 9 klas szko=y powszechnej Przebieg s=u/by wojskowej patrz za='cznik Data wst'pienia do Armii Polskiej 15.V.1944 }1944.05.15| Od kiedy na froncie w Armii Czynnej III.1944r. }1944.03._$| Rany odniesione w obecnej wojnie nie by= rannym ]sic# nie by= ranny\ Odznaczenia& a\ przed wojn' nie posiada b\ podczas wojny nie posiada Data i nr. rozkazu o nadaniu poprzedniego stopnia ofic. 25.VIII.1944 }1944.08.25|, nr 5 Nacz. D-cy Szczeg[=owa opinia dow[dcy Umij"tny i sumiennie wykonuj'cy obowi'zki szefa sztabu. Zdyscyplinowany i posiadaj'cy inicjatyw". Aktywny w wykonywaniu s=u/bowych zada<. Posiada wysoki }zdj"cie¢| odno>nie do>wiadczenia og[lno wojskowego i taktycznego. Ma zdolno>ci organizacyjne i umie ich ]sic# je\ wykorzysta:. Wymagaj'cy od siebie i swych podw=adnych. Cieszy si" autorytetem w>r[d podw=adnych i prze=o/onych. Sztabow' prac" zna dobrze, utrzymuje sztab na wysokim poziomie. W zupe=no>ci odpowiada zajmowanemu stanowisku szefa sztabu. Zas=uguje na awans do nast"pnego stopnia wojskowego podpu=kownika i nadaje si" na stanowisko d-cy pu=ku. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca 3-go Zap. P. Piech. 19.12.44 }1944.12.19| (-( Sumerowski por., z-ca d-cy do spraw polit.-wych. M.p. }miejsce postoju, Wola Karczewska k(Warszawy|, dnia __ grudnia 1944r. piecz": okr'g=a Pu=ku, w >rodku& Orze= Bia=y, wzoru 1944, w otoku dwie nazwy Pu=ku, w j"zyku polskim i rosyjskim& 3 Pu=k Zapasowy Piechoty Armii Polskiej w ZSRR.

3 Zapasnyj Pexotnyj Polk Pol;skoj Armii v SSSR. W aktach Pu=ku wniosek awansowy w dw[ch ezgemplarzach.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

zwroty wniosk[w awansowych, z podaniem przyczyny, podpisywali& Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddzia=u Personalnego Tatarzy<ski, mjr., szef 2 Ref. Oddzia=u Personalnego Kopiejko, mjr. szef Oddz. Pers., Art}ylerii|. 1 Armii Jewniewicz, kpt., st. pomocnik szefa Oddzia=u Pers. Art. 1 Armii Szubicz, mjr., szef Wydzia=u Personalnego ZPW 1 AWP Grynberg, por., szef Kancelarii G=[wnej Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku Kr[likowski, mjr., szef Sztabu Zawadzki, p=k., szef Departamentu Personalnego Wachtel, pp=k., szef III Wydzia=u Zawadzki, pp=k., szef Departamentu Personalnego Szczrbakow, mjr. szef 2 Referatu Oddzia=u Personalnego _apiglazow ]$\, p=k., szef Oddzia=u Pers. 2-ej Armi W.P. _ larkowski, mjr., szef 2-go Referatu Oddzia=u Pers. 2-ej Armii W.P. Andrejew, pp=k., szef Oddzia=u Personalnego Kwaterm. 1 Armii pisma dot. zwrotu wniosk[w wykonywali& Grabowski, ppor., p[{niej por. Jaroszewicz, por. Feinerowa, chor. G.M., kpt. Wojtowicz, por. Roma<ska


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

90

Przesunięcia, przeniesienia, zatwierdzenia, naznaczenia

Rozkaz Personalny Nr 2258 z dn. 23.08.1944, zatwierdzenie: [Nazwisko i imię] [Stopień] 1. 2. 3. 4. 5.

}Sztab| Ziarkowski Stanisław Pilecki Piotr Marwin Mikołaj Kowalski Piotr Goldchar Mieczysław

ppłk chor. por. chor. ppor.

Kompanja +'czno>ci 5. [błąd druk.] Bielow Aleksander ppor. 6. Iwanówna Halina chor. 7. Krugliński Michał chor. 8. Bazarnik Emil chor.

[Na stanowisku] d-ca Pułku pomocnik szefa sztabu pułku pomocnik szefa sztabu d/s łączności specjalnej oficer wychowania polit. Pułku szef kancelarii tajnej d-ca ...u [baonu lub plutonu] szkolnego komp. łączności d-ca plutonu ...icznego kompanii d-ca plutonu telefonicznego kompanii d-ca plutonu...go kompanii łączności

9. 10. 11. 12. 13.

Kompanja Saper[w Junakowski Jan ppor. Uljanow Eugenjusz chor. Miszczenko Szymon por. Iwanow Andrzej por. Nowicki Franciszek chor.

d-ca kompanji d-ca ...kompanji d-ca plutonu ... d-ca ... d-ca ... kompanji

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Baon Szkolny Zozulski Józef kpt. Czerepow Mikołaj ppor. Jarząbek Szymon chor. Gerasimow Jan chor. Dawidjuk Michał chor. Jagiełło Konstanty chor.

d-ca baonu d-ca ... kompanji baonu d-ca ... plutonu strzeleckiego baonu d-ca plutonu ... strzeleckiego baonu d-ca kompanji strzeleckiej baonu d-ca ... [plut]onu strzeleckiego baonu

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1-szy Baon Strzelecki Załucki Albert kpt. d-ca baonu Antosz Franciszek ppor. starszy adjutant 1-go baonu Baczun Franciszek ppor. d-ca...onu strzeleckiego Dominik Daniel ppor. d-ca kompanji strzeleckiej Kijowski Aleksander ppor. d-ca plutonu strzeleckiego Wojtkowicz Edward chor. d-ca plutonu strzeleckiego Borowlow Mikołaj por. d-ca kompanji fizylierów baonu [lista – najwyraźniej – nie zakończona, bo nie ma nazwiska i stopnia oficera, lub oficerów, ją zatwierdzających]

Wyciąg z Rozkazu Nr 38 z dn. 28.09.1944. odkomenderowani do dyspozycji Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dniem dzisiejszym: 1 Rosenblum Aleksander szer. 2. Dominiak Czesław szer. 3. Zając Wacław szer. podpisali: Zawadzki, gen. bryg., Z-ca Naczelnego Dowódcy W.P., Michał Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny Dowódca W.P. Także, poniżej: Władysław Korczyc, gen. bryg., szef Sztabu Głównego W.P., za zgodność: [zdjęcie]¢...lodowska. [zdjęcie]¢...Gł. Z.P.W.W.P. [Głównego Zarządu Polit.-Wychowawczego Wojska Polskiego] Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 16 z dn. 1.10.1944 [1944.10.01], przedmiot: zwolnienie [przeniesienie, “zwalniam i naznaczam” J.D.]: zwoln. naznacz. Królikowski Leon [zdjęcie]¢ mjr. szef sztabu 2 Zapas. P.P. szef sztabu 3 Zapasowego P.P. podpisali: Jaroszewicz ppłk. i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P., Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Janowski ppor., szef kanc. Oddz. Pers. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 103 [lub 102], z dn. 15.10.1944, przedmiot: naznaczenie. Sumerowski Marjan por. bryg. panc. z-ca d-cy d/s polit.-wychowawczych podpisali: Jaroszewicz ppłk. i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P., Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa chor., sekr. Z.P.W. [Zarządu Polityczno-Wychowawczego] 1 AWP. [Armi Wojska Polskiego].

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 42 z dn. 19.10.1944 (zarejestrowany 1.11.1944), zwalniam z dotychczasowego stanowiska i mianuję: Biełow Aleksander [zdjęcie]¢..? d-ca plut. szkolnego łączn. szef łączności Pułku 9 bryg. p-panc. podpisali: [zdjęcie]...kowski, gen. bryg., [zdjęcie]¢ [Zarząd]u Głównego, [zdjęcie]... W.P. Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny D-ca W.P., i Krycki, płk., szef Wydziału Personalnego W.P. za zgodność: [zdjęcie]¢.... Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 43 z dn. 20-10-1944, Przedmiot: przeniesienie: [Ze stanowiska] Moskalik Piotr ppor. 3 Zapasowy Pułk Piech. Powiada Grzegorz chor. 3 Zapasowy Pułk Piech.

[Na stanowisko] z-ca d-cy d/s polit.-wych. baonu moździerzy z-ca kwatermistrza d/s polit.-wychowawczych

podpisali: Aleksander Zawadzki, gen. bryg., Z-ca Dowódcy d/s Polit.-Wychowawczych, Michał Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny Dowódca W.P., Strażewski, płk., szef Sztabu 1 Armii W.P., i Bronisław Półturzycki, szef Sztabu Głównego W.P. za zgodność: [zdjęcie]¢...wska. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 19 z dn. 21.10.1944 (zarejestrowany 21.10.1944), Smirnow Piotr. przybyły z G.U.K. [?] L.K.O. [Ludowy Komisariat Obrony] Z.S.S.R szef łączności Pułku [3 Zapas. P.P.] podpisali: Półturzycki, gen. bryg., szef Sztabu Głównego W.P. Michał Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego, Krycki, płk., szef Oddziału Personalnego W.P. za zgodność: Janowski, ppor., szef kanc. Oddz. Pers. Wyciąg z Rozkazu Nominacyjnego Nr 42 z dn. 25.10.1944, zwalniam z dotychczasowego stanowiska i mianuję: 5. Mostyński Marian ksiądz-kapitan kapelan 1 Samodz. Brygady Panc. im. Bohaterów Westerplatte podpisali: Strażewski, płk., szef Sztabu 1 Armii W.P., i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 374 z dn. 25.10.1944, naznaczenie: Sumerowski Marjan por. bryg. panc. z-ca d-cy d/s polit.-wychowawczych podpisali: Jaroszewicz ppłk. i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P., Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor. Sekr. Z.P.W. [Zarządu Polityczno-Wychowawczego] 1 AWP. [Armi Wojska Polskiego]. Rozkaz Personalny Nr 0383 z dn 7.11.1944 ! 2., 13. Naznaczenie przybyłego z Głównego Wydziału Duszpasterstwa W.P., zmobilizowanego przez Rejonową Komendę Uzupełnień [R.K.U.] – Lublin Talarek Stanisław ksiądz kapelan 3 Zapasowego P.P. podpisał: Strażewski, płk., szef Sztabu 1 Armi W.P., i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P. za zgodność: Kwaczeniuk, kpt., z-ca szefa 1 Refer. Oddz. Person. 1 AWP Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 0425, z dn. 25.11.1944. przedmiot: zatwierdzenie. Melman Antoninę ...or. Karczewski Jan .....r. Komorowski Anastazy ...or. Mierzejewski Edward ...or. Olszewski Roman ...or. Wertheim-Wertyński Mieczysław ...or.

nauczycielka 3 Zapas. P.P. z-ca d-cy baonu moździerzy 3 Zapas. P.P. z-ca d-cy dyonu artylerii z-ca d-cy baonu ckm z-ca d-cy kompanii z-ca d-cy sam[odzielnej]. kompanii łączności

Niżej wymienionych przenoszę do dyspozycji Głównego Zarządu Pol[lityczno].-Wych[owawczego]. W.P. Rossowską Felicję z 3 Zapas. Pułku Piechoty. Niżej wymienionych odkomenderowuję do dyspozycji z-cy d-cy 3 Zapas. Pułku Piechoty na przeciąg od 25.11 do 15.12.44 r.: Cimoszewicz Henryk ....r. z brygady pancernej Środa Henryk ....r. z 1 bryg. artylerii ciężkiej Szwajnicz Wacław ....r. z 1 d.p. [dywizji pancernej] Pierzymowski Wacław ....r. z 4 d.p. [dyw. panc.] Wasilewski Stanisław ....r. z 4 bryg[ady]. p-panc. Wiszniewicz Jerzy ....r. z 2 d.p. Dobrzyński Wawrzyniec sierż. z 2 d.p. podpisali: Jaroszewicz, ppłk, zastępca dowódcy 1 Armii W.P. do Spraw pol.-wych. [polityczno-wychowawczych], Korczyc, gen. dyw., Dowódca 1 Armii Wojska Polskiego, i Strażewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor., [zdjęcie]¢...Z.P.W.1 A.W.P. [Zarządu Polit.-Wychowawczego 1 Armi W.P.]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 0425, z dn. 25.11.1944. [1944.11.25] przedmiot: ? _rera Wiktora ? wykładowca 3 Zapas. P.P. _nerskiego Stefana ? wykładowca 3 Zapas. P.P. wykładowca 9 P.P. 3 Dyw. Panc. podpisali: Jaroszewicz, ppłk, zastępca dowódcy 1 Armii W.P. do Spraw pol.-wych. [polityczno-wychowawczych], Korczyc, gen. dyw., Dowódca 1 Armii Wojska Polskiego, i Strażewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor. Rozkaz Personalny Nr 0418 z dn. 28.11.1944 [1944.11.28], zarejestr. 1944.12.07 1. Osiński Andrzej ppor. d-ca komp. fizyl. d-ca komp. 2. Gąsior Stanisław por. d-ca komp. czołg. d-ca plutonu 3. Krzemieniecki Józef ppor. d-ca plut. strzel. d-ca plutonu 4. Tomczuk Michał chor. d-ca komp. strzel. d-ca plutonu 5. Gerasimow Genadij ppor. d-ca plut. moźdz. d-ca plutonu moździerzy 6. Nowicki Jan chor. p.o. adjutanta dyonu artyl. szef kancelarii i płatnik kompanii podpisali: Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armi W.P., i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P. za zgodność: Huszcza, por. _ [p.o.?]. szefa 1 Ref. Oddz. Person. 1 A[rmi]. W.P. Rozkaz Personalny Nr 0424 z dn. 28.11.1944 [1944.11.28] Łabędź Jan chor. zast. d-cy baonu Milewski Juliusz chor. zast. d-cy komp. Korniak Eugeniusz chor. zast. d-cy komp. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 0424, z dn. 28.XI.1944, zarejestr. 30 listopada 1944. przedmiot: zatwierdzenie. ! 3. Niżej wymienionych zatwierdzam: Łabędź Jan chor. z-ca d-cy baonu 3 Zapasowego Pułku Piechoty Milewski Juliusz chor. z-ca d-cy kompanii 3 Zapasowego Pułku Piechoty Korniak Eugeniusz chor. z-ca d-cy kompanii 3 Zapasowego Pułku Piechoty podpisali: Jaroszewicz, ppłk, zastępca dowódcy 1 Armii W.P. do spraw pol.-wych. [polityczno-wychowawczych], Korczyc, gen. dyw., Dowódca 1 Armii Wojska Polskiego, i Strażewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor. Rozkaz Personalny Nr 0427 z dn. [zdjęcie]¢... grudnia 1944, zarejestr. 2.12.1944. zwolnieni z zajmowanych stanowisk i naznaczeni: [Nazwisko i imię] [Stopień] [Naznaczony na stanowisko] Karczewski Jan [zdjęcie]¢....r. /chor., ppor., por.?) z-ca d-cy baonu moźdz[ierzy]. Komarowski Anastazy [zdjęcie]¢..or. z-ca d-cy dyonu artyl[erii]. Mierzejewski Edward [zdjęcie]¢..or. z-ca d-cy baonu ckm [ciężkich karabinów maszynowych] Olszewski Roman [zdjęcie]¢..or. z-cy d-cy kompanii Wertheim-Wertyński Mieczysław [zdjęcie]¢..or. z-ca d-cy samodz[ielnej]. kompanii łączności Wyżej wymienionych przenoszę do dyspozycji Głównego Zarządu Polit.-Wych. W.P. chor. Rossowską Felicję. [zdjęcie]¢ [Niżej?] wymienionych odkomenderowuję od 25.11 do 15.12.44 [1944, ich nazwiska]: Cimosiewicz [zdjęcie]¢...or., z bryg. pancernej Środa Henryk [zdjęcie]¢...or., z 1 brygady artylerii ciężkiej Szwajnicz Wacław [zdjęcie]¢...or., z 1 d.p. [dywizji pancernej] Pierzymowski Wacław [zdjęcie]¢...or., z d.p. [dywizji pancernej] Wasilewski Stanisław [zdjęcie]¢...or., z 4 bryg. p-panc. [przeciwpancernej] Wiszniewicz Jerzy [zdjęcie]¢...or., z d.p. [dywizji pancernej] Dobrzyński Wawrzyniec st. sierż. z 2 d.P. [dywizji pancernej] podpisali: Jaroszewicz ppłk. i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P., Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor. szef kanc. Z.P.W. [Zarząd Polit.-Wych.] 1 AWP. [Armi Wojska Polskiego].

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Rozkaz Personalny Nr 0427 z dn. (?) grudnia 1944, zarejestr. 2.12.1944. zwolnieni z zajmowanych stanowisk i naznaczeni ! 1. 3. Smirnow Piotr por. szef łączn. sam. zapas. d-ca plut. łączn. 2 Dyw. Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego. ! 2. 4. Jemielin Arkadiusz kap. rezerwa oficerska szef łączn. 3 samodzielnego zapasowego p.p. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr. [nie wykazany] z dn. 04.12.1944 [1944.12.04] Lesuch Daniel ppor. z-ca d-cy komp. podpisał: Jaroszewicz, ppłk., Z-ca Dow. 1 Armi W.P. d/s Pol.-Wych. [Polityczno-Wychowawczych] Korczyc. gen. dyw., i Strażewski, gen. bryg.. za zgodność: Woncz Gustawa, chor., szef kanc. ZPWIAWP [Zarząd Polit.-Wych. 1 Armi W.P.]. Rozkaz Personalny Nr 0455, z dn. 06.12.1944 absolwenci Kursów Chorążych Armii naznaczeni na stanowiska ! 5. w 3 Zapasowym Pułku Piechoty: [Nazwisko i imię] [Stop.] [Naznacz. na stanowisko] 41. Kelay Czesław chor. d-ca plut. strzel. Rozkaz Personalny nr 0474 z dn. 26 grudnia 1944 }1944.12.26| !1

Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam:

L.p. Nazwisko i imię Stopień (zwolniony) Ze stanowiska 1. Domnin Daniel por. d-cy 2-giej komp. strzeleckiej 1 baonu strzeleckiego 2. Kijowski Aleksander ppor. d-cy plut. strzel. 2-giej komp. strzel.1 baonu strzel. 3. Nowiński Leopold chor. d-cy plut. strzel, 4-tej komp. strzel. 2 baonu strzel. 4. Piekarski Jan ppor. d-cy plut. fizylierów komp. fizyl. 2 baonu strzeleckiego 5. Idow Michał kpt. d-cy 1-szej kompanii baonu rozdzielczego 6. Dąbrowski Ignacy chor. starszego adjutanta baonu szkolnego 7. Lipkin Rachmiel kpt. d-cy 2-giej komp. c.k.m. baonu c.k.m. (pisany też Libkin, Libkind; Rachmael, Rachmil) 8. Ostrowski Józef por. d-cy baonu rozdzielczego 9. Pilecki Piotr ppor. p.o. pomocnika szefa sztabu pułku 10. Kaczmarek Ludwik chor. d-cy plut. strzel. 7-mej komp. strzel. 3-go baonu strzel. 11. Forgacz Jan ppor. d-cy plutonu fizylierów 3-ciej komp. fizyl. 3-go baonu strzel.

(naznaczony) Na stanowisko d-cy 2-giej kompanii baonu rozdzielczego d-cy komp. strzeleckiej tegoż baonu d-cy 6-tej kompanii strzel. 2-go baonu strzeleckiego d-cy 9-tej komp. strzel. 3-go baonu strzeelckiego d-cy 7-mej kompanii strzeleckiej 3-bo baonu strzel. d-cy 3-ciej kompanii fizylierów 3-go baonu strzel. d-cy baonu rozdzielczego d-cy 2-giej komp. c.k.m. baonu c.k.m. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu rozdzielczego technika 1-go plutonu czołgów d-cy plutonu kompanii czołgów

§2

Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i przydzielam do Rezerwy Oficerskiej Armii:

12. Kulpa Michał ppor. 13. Szlupik Henryk ppor. 14. Kochane Marek chor. 15. Hiller Chafkiel chor. 16. Weiss Maurycy chor. 17. Gierasimowicz Jan chor. [pisany także Herasimowicz] 18. Rudzki Romuald chor.

d-cę plutonu fizyl. 1-szej komp. fizyl. 1-go baonu strzel. d-cę plutonu strzel. 4-tej komp. strzel. 2-go baonu strzel. d-cę 6 kompanii strzeleckiej 2-go baonu strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego 6 komp. strzel. 2-go baonu strzel. p.o. pomocnika szefa sztabu do spraw szyfrowych d-cę 2-go plutonu strzel. 2-giej komp. strzel. baonu szkolnego

d-cę plutonu fizylierów 1 komp. fizyl. 1-go baonu strzel.

§3 Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty skreślić z ewidencji oficerskiej Pułku: 19. Kałamarznik (sic!) Józef chor. d-cę plutonu strzel. 5-tej kompanii strzeleckiej baonu strzel., jako aresztowanego przez Oddział Informacyjny tylko w tym Rozkazie w ten sposób: Kałamarznik, w innych Kałamażnik. podstawa: Meldunek d-cy Pułku nr 0365 z dnia 9.12.1944 r. [1944.12.09] 20. Kaplikiewicz Stanisław ppor. d-cę 9 kompanii strzel. 3-go baonu strzeleckiego, jako skierowanego do szpitala z powodu choroby. podstawa: Meldunek d-cy Pułku nr 0365 z dnia 9.12.1944 r. [1944.12.09] 21. Filipczak Mieczysław chor. d-cę plutonu fizylierów baonu szkolnego, jako skierowanego do szpitala z powodu choroby. podstawa: Meldunek d-cy Pułku nr 0365 z dnia 9.12.1944 r. [1944.12.09]

Znajdującego się w Rezerwie Oficerskiej Armii:

22. Kurniewicz Jan ppor. naznaczam na stanowisko Przybyłego ze szpitala, po wyleczeniu: 23. Walusz Marian ppor. naznaczam na stanowisko

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

§4 pomocnika szefa sztabu do spraw szyfrowych d-cy plutonu strzel. 2-giej komp. strzel. 1 baonu rozdzielczego


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW !5 Ni/ej wymienionych oficer[w 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty zatwierdzam na zajmowanych stanowiskach&

24. Przegaliński Karol ppor. 3-go pomocnika szefa sztabu 25. Skorecki Kazimierz chor. d-cy plutonu telefonicznego kompanii łączności 26. Krugliński Michał chor. d-cy plutonu radiowego kompanii łączności 27. Panow Wasyl por. inżyniera pułkowego 28. Jegorow Sergiusz ppor. d-cy plutonu saperów kompanii saperów 29. Gęborys Jan chor. d-cy plutonu saperów kompanii saperów 30. Śliwiński Bronisław chor. d-cy plutonu szkolnego kompanii rusznic przeciwpancernych 31. Rysz Jan chor. d-cy plutonu kompanii rusznic przeciwpancernych 32. Wierzbicki Jan chor. d-cy plutonu kompanii rusznic przeciwpancernych 33. Pawluk Jan chor kapelmistrz 34. Brzeziński Józef chor. d-cy plutonu strzeleckiego 1-szej komp. baonu szkolnego 35. Dawidiuk Michał ppor. d-cy 2-giej kompanii strzeleckiej baonu szkolnego 36. Hamada Gustaw ppor. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu szkolnego 37. Cudnoch Stanisław chor. d-cy plutonu strzeleckiego 2-giej komp. baonu szkolnego 38. Krawczuk Władysław ppor. d-cy plutonu fizylierów baonu szkolnego 39. Owczarczyk Jan ppor. d-cy 1-szej kompanii 1 baonu strzeleckiego 40. Tymkiewicz Bolesław chor. d-cy plutonu strzel. 2-ciej komp. strzel. 1-go baonu strzeleckiego 41. Radomski Adam sierż. d-cy plutonu strzel. 1 komp. strzeleckiej 1 baonu strzeleckiego 42. Kłosowski Mieczysł. chor. d-cy plutonu strzel. 2 komp. strzeleckiej 1 baonu strzeleckiego 43. Kelay Czesław chor. d-cy plutonu strzel. 2 komp. strzeleckiej 1 baonu strzeleckiego 44. Tarnowski Jan ppor. d-cy 3-ciej kompanii strzel. 1-go baonu strzeleckiego 45. Łatkowski Zygmunt chor. d-cy plutonu strzel. 3-ciej komp. strzel. 1 baonu strzel. 46. Łatkowski Zbigniew chor. d-cy plutonu strzel. 3-ciej komp. strzel. 1 baonu strzel. 47. Rensz Czesław chor. d-cy plutonu fizylierów 1-szej komp. fizyl. 1 baonu strzeleckiego 48. Prokopski Franciszek chor. d-cy plutonu fizylierów 1-szej komp. fizyl. 1 baonu strzeleckiego 49. Puszkar Eugeniusz chor. d-cy plutonu fizylierów 1-szej komp. fizyl. 1 baonu strzeleckiego 50. Gryszczuk Roman chor. d-cy plutonu strzel. 4-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 51. Rejfur Stefan chor. d-cy plutonu strzel. 4-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 52. Wajda Bronisław chor. d-cy plutonu strzel. 4-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 53. Szyk Stanisław chor. d-cy plutonu strzel. 5-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 54. Lipski Władysław chor. d-cy plutonu strzel. 5-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 55. Charuk Jan chor. d-cy plutonu strzel. 6-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 56. Ciechan Stanisław ppor. d-cy plutonu strzel. 6-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 57. Czeczko Ryszard chor. d-cy plutonu strzel. 6-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 58. Rożek Mieczysław chor. d-cy plutonu fizyl. 2-giej komp. fizyl. 2-go baonu strzeleckiego 59. Stacherski Juliusz chor. d-cy plutonu fizyl. 2-giej komp. fizyl. 2-go baonu strzeleckiego 60. Penkała Eugeniusz chor. d-cy plutonu fizyl. 2-giej komp. fizyl. 2-go baonu strzeleckiego 61. Michałowski Tadeusz chor. d-cy plutonu strzel. 7-mej komp. strzel. 3-go baonu strzeleckiego 62. Grzebień Zygmunt chor. d-cy plutonu strzel. 7-mej komp. strzel. 3-go baonu strzeleckiego 63. Sołtysiak Kazimierz ppor. d-cy 8-mej komp. strzeleckiej 3-go baonu strzeleckiego 64. Basarnik Emil ppor. d-cy plutonu strzel. 8-mej komp. strzel. 3-go baonu strzel. 65. Kasiewicz Jerzy chor. d-cy plutonu strzel. 8-mej komp. strzel. 3-go baonu strzel. 66. Tarełko Michał chor. d-cy plutonu strzel. 9-tej komp. strzel. 3-go baonu strzeleckiego 67. Rybiec Tadeusz chor. d-cy 2-go plutonu strzel. 9-tej komp. strzel. 3-go baonu strzel. 68. Łapszyn Eugeniusz chor. d-cy plutonu strzel. 9-tej komp. strzel. 3-go baonu strzeleckiego 69. Reszowicz Michał chor. d-cy plutonu fizyl. 3-ciej komp. fizyl. 3-go baonu strzeleckiego 70. Rubczyński Stanisław chor. d-cy plutonu fizyl. 3-ciej komp. fizyl. 3-go baonu strzeleckiego 71. Busko Tadeusz chor. d-cy plutonu fizyl. 3-ciej komp. fizyl. 3-go baonu strzeleckiego 72. Ciosek Józef ppor. d-cy 3-go plutonu 2-giej kompanii baonu c.k.m. 73. Chorzelewski Józef chor. d-cy plutonu c.k.m. 2-giej komp. c.k.m. baonu c.k.m. 74. Szawlewski Stanisław chor. d-cy plutonu c.k.m. 2-giej komp. c.k.m. baonu c.k.m. 75. Szymul Konstanty chor. d-cy plutonu 50 mm moździerzy komp. szkolnej baonu moźdz. 76. Herba Stefan chor. d-cy plut. 50 mm moździerzy 1-szej komp. moźdz. baonu moźdz. 77. Paliwoda Józef chor. d-cy plut. moździerzy 50 mm 1-szej komp. moźdz. baonu moźdz. 78. Mądrowicki Bolesław ppor. d-cy plutonu 1-szej kompanii baonu rozdzielczego. podpisali: dowódca 1 Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dywizji, i szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. brygady, także szef Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl.

Wyciąg z rozkazu personalnego nr 0444, z dnia 4. 12. 1944 r. [1944.12.04], zarejestrowanego 15.01.1945 [1945.01.15]

Niżej wymienionych oficerów Służby Zdrowia 1 Armii W.P. naznaczam na następujące stanowiska: 16. Borowlo[zdjęcie¢ Borowlow] Mikołaj, s. Piotra kpt. p.o. młodszego lekarza na młodszego lekarza 17. Jurłowska Natalja, c. Borysa por. p.o. d-cy komp. sanitarnej na d-cę kompanii sanitarnej 18. Klimencki Mieczysław, s. Mieczysława bez stopnia p.o. lekarza dentysty na lekarza dentystę 19. Bałandina Lidja, c. Grzegorza bez stopnia p.o. felczera na felczera 20. Gołubienko Ludmiła, c. Włodzimierza ppor. p.o. felczera na felczera 21. Ignatow Michał, s. Bazylego ppor. p.o. felczera na lefczera 22. Muchanow Borys, s. Bazylego chor. p.o. felczera na felczera 23. Zandarow Bazyli, s. Michała chor. p.o. felczera na felczera 24. Weinstein Dawid, s. Michała bez stopnia p.o. szefa apteki na szefa apteki podpisali: dowódca 1 Armii Wojska Polskiego /-/ Korczyc, gen. dywizji, i szef sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. brygady. za zgodność: /-/ Malinowski kpt., kierownik 2-go Referatu Służby Zdrowia. pieczęć okrągła Pułku, dwa napisy w otoku: w j. polskim i rosyjskim, w środku – Orzeł Biały wzoru 1943. ręcznie: Sz. sztabu, Po otrzymania (sic!) sprawki co do “kompanii sanitarnej” – do rozkazu, Ziarkowski, 15.I.45. [1945.01.15] także ręcznie, piórem i charakterem pisma Ziarkowskiego: szef taj kancel, Wykonać, 15.I.45 inny dopisek, czerwonym ołówkiem: wykonano, 17.I.1945.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Dowództwo [zdjęcie]¢ Dywizji Piechoty, miejsce postoju, 21.009.1945 r. Rozkaz Oficerski nr. 21 pkt. VII. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów c.k.m. ! 1, ! 2, ! 3 dotyczą 10-go Pułku Piechoty, nie dotyczą 11-go Pułku Piechoty. ! 4. pkt. I. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców kompanii strzeleckich: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Owczarczyk Jan por. 2. Szarek Kurt ppor. 3. Wojtkiewicz Edward ppor. 4. Zgoła Stanisław por. 5. Kulesza Jan ppor. 6. Maliga Wacław ppor. 7. Homada Gustaw por. 8. Nowiński Leopold ppor. pkt. II. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców kompanii c.k.m.: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Lesicz Franciszek ppor. 2. Szawłowski Stanisław ppor. 3. Piekarski Jan por. pkt. III. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców kompanii moździerzy 82 mm: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Wasinow Nil por. 2. Lechkodymow Jan ppor. pisany też Lekkodymow, Lekkodimow pkt. IV. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Łapicz Wiktor ppor. komp. rusznic p-pancernych 2. Krugliński Michał ppor. komp. łączności pkt. V. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów strzeleckich: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Frankiewicz Jerzy ppor. 2. Drozd Jan ppor. 3. Radomski Antoni chor. 4. Ptasiński Henryk ppor. 5. Kasiewicz Jerzy ppor. 6. Matejko Henryk ppor. 7. Brzyski Antoni ppor. 8. Podolecki Stanisław ppor. 9. Łatkowski Zygmunt chor. 10. Bratkowski Czesław ppor. 11. Piatczyc Zygmunt chor. 12. Rożek Mieczysław chor. 13. Abusiewicz Kazimierz ppor. 14. Penkała Eugeniusz chor. (Pękała?) 15. Chamienia Stanisław chor. 16. Wejdylle Wiktor ppor. 17. Przybyło Władysław ppor. 18. Charuk Jan chor. 19. Lepieszko Józef ppor. 20. Grzebień Zygmunt chor. 21. Bubko Tadeusz chor. 22. Barancewicz Józef ppor. 23. Rukszta Mieczysław ppor. 24. Kosztyło Mieczysław chor. 25. Łapiński Józef ppor. 26. Kilarski Józef ppor. 27. Chahlampowicz Stanisław chor. pkt. VI. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców szkolnych plut. strzeleckich: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Celej Stanisław chor. 2. Monczyński Jan chor. (Mączyński?) 3. Cudnok Stanisław chor. 4. Krawczyk Władysław ppor.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

pkt. VII. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów c.k.m.: w 11-tym pułku piechoty: 1. Gryczan Zygmunt ppor. 2. Kadziłka Henryk ppor. 3. Chorzelewski Henryk chor. 4. Sewaściukiewicz Wład. ppor 5. Chochla Leon chor. 6. Milewski Juliusz chor. 7. Prokowski Franciszek ppor. pkt. VIII. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plut. moździerzy 82 mm: w 11-tym pułku piechoty: 1. Szymul Konstanty chor. 2. Rzeźnik Stanisław ppor. 3. Harasin Michał chor. 4. Malik Jan chor. pkt. X. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców rusznic p-pancernych: w 11-tym pułku piechoty: 1. Wajda Bronisław chor. szkolne plutony rusznic p-pancernych: 1. Śliwiński Bronisław chor. 2. Dekundy Jan ppor. pkt. XI. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów łączności: w 11-tym pułku piechoty: 1. Bartoszewski Eugeniusz chor. 2. Kaczorowski Józef chor. 3. Chmiel Michał czor. 4. Parafiańczyk Franciszek chor. 5. Jabczyński Michał chor. pkt. XII. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów saperów: w 11-tym pułku piechoty: 1. Rozmarynowski Tadeusz chor.

! 5. pkt 2. por. Kurniewicza przenoszę z 11-go Pułku Piechoty na stanowisko p.o. 1-go pomocnika szefa Operacyjnego Oddziału Sztabu Dywizji. podpisali: d-ca Dywizji /-/ Korewski, płk. szef sztabu Dywizji /-/ Walikowski, płk. gwardii za zgodność: szef 4-go Oddziału /-/ Adajewski, kpt. Wyciąg z Rozkazu Nominacyjnego Nr. 108, z dnia 31 grudnia 1944, Lublin Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 r. niżej wymienionym oficerom nadaję z dniem 1-go stycznia 1944 r. (sic!, 1945) stopień wojskowy: podporucznika 90. Pomaznoj Włodzimierz chor. 92. Reznikow Aleksander chor. podpisali: Naczelny Dowódca W.P. /-/ Michał Rola-Żymierski, gen. broni, dowódca artylerii W.P. /-/ Czerniawski, gen. dyw. za zgodność: szef kancelarii Oddz. Pers. Art. 1-szej Armii /-/ _orowski (Borowski?), chor. zarejestrowano 6.01.1945 r. [1945.01.06] ręcznie: Wykonano, podpis nieczyt. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr. 7, z dnia 5 stycznia 1945. Niżej wymienionym oficerom służby zdrowia naznaczam na następujące stanowiska: 37. Bonkowskiego Władysława por. rezerwy zmobilizowanego, na młodszego lekarza 3-go Pułku Zapasowego. podpisali: kwatermistrz W.P. /-/ ledwie czyt. Logino (?), gen. dyw., szef służby sanitarnej /-/ Moguczy, gen. bryg. zarejestrowano 2.02.1945 r. [1945.02.02].


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wojsko Polskie, Rozkaz Personalny nr 088, z dn. [zdjęcie]¢ marca 1945 [1945.03.?] zarejestrowany 18.03.1945 [1945.03.18]

§ 1. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska: w 1-szej Dywizji Piechoty Czerwonego Sztandaru im. Tadeudza Kościuszki – Lp. Nazwisko i imię Stopień Ze stanowiska Na stanowisko 1. Iwanow Andrzej kpt. d-cy komp. rusznic p-panc. d-cę komp. rusznic p-panc. 2. Paliwoda Józef chor. d-cy plut. moździerzy d-cę komp. moździerzy 3. Wasilewski Jan chor. d-cy komp. fizylierów d-cę komp. fizylierów w 2-giej Dywizji Piechoty, Warszawskiej, im. Henryka Dąbrowskiego – 4. Tarełko Michał chor. d-cy plut. strzeleckiego 5. Rubczyński Stanisław chor. d-cy plut. fizylierów 6. Rysz Jan chor. d-cy plut. rusznic p-panc. 7. Baczun Franciszek ppor. d-cy plut. strzeleckiego 8. Rubiec Tadeusz chor. d-cy plut. rusznic p-panc. 9. Tymkiewicz Paweł chor d-cy plut. strzeleckiego 10. Kowalski Paweł chor. d-cy plut. c.k.m.

d-cę komp. strzeleckiej d-cę komp. fizylierów d-cę plut. rusznic p-panc. d-cy plut. strzeleckiego d-cę plut. rusznic p-panc. d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego

w 3-ciej Dywizji Piechoty, im. Romualda Traugutta – 11. Brzeziński Józef chor. d-cy plut. strzeleckiego 12. Kielaj [Kelay] Czesław chor. d-cy plut. strzeleckiego 13. Gryszczuk Roman chor. d-cy plut. strzeleckiego 14. Czeczko Ryszard chor. d-cy plut. strzeleckiego 15. Rajfur Stefan chor. d-cy plut. strzeleckiego 16. Lipski Władysław chor. d-cy plut. strzeleckiego

d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego

w 6-tej Dywizje (sic!) ...w 6-tej Dywizji Piechoty – 17. Jarosiński Bolesław kpt. pom. szefa sztabu d/s ewidenc. 18. Zaikin Jan por. d-cy komp. strzeleckiej 19. Kondraszow Michał kpt. d-cy komp. moździerzy 20. Walusz Marian por. d-cy plut. strzeleckiego 21. Jarząbek Szymon chor. d-cy plut. fizylierów 22. Jagiełło Konstanty ppor. d-cy plut. strzeleckiego 23. Skurecki Kazimierz chor. d-cy plut. łączności 24. Herba Stefan por. d-cy komp. c.k.m. 25. Ciosek Józef por. d-cy plut. c.k.m. 26. Kucharczuk Konstanty ppor. d-cy plut. c.k.m. 27. Rzeszowicz Michał chor. d-cy plut. fizylierów 28. Maros Stefan por. d-cy komp. c.k.m. podpisali: d-ca 1 Armii W.P. /-/ Popławski, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl.

pom. szefa sztabu d/s ewidenc. d-cę komp. moździerzy d-cę komp. moździerzy d-cę komp. strzeleckiej d-cę komp. fizylierów d-cę komp. strzeleckiej d-cę plut. strzeleckiego d-cę komp. moździerzy d-cę komp. c.k.m. d-cę komp. c.k.m. d-cę plut. fizylierów d-cę komp. c.k.m.

Wojsko Polskie, Rozkaz Personalny nr 234, z dn. [zdjęcie]¢ czerwca 1945 [1945.06.?] zarejestrowany 8.07.1945 [1945.07.08] Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska: Lp. Nazwisko i imię Stopień Ze stanowiska Na stanowisko 1. Zon-Mazia Izydor kpt. st. adjutanta baonu szkolnego st. adjutanta baonu c.k.m. 2. Zubkow Piotr chor. st. adjutanta baonu moździerzy st. adjutanta baonu szkolnego 3. Zoc Aleksy por. st. adjutanta baonu c.k.m. st. adjutanta baonu moździerzy podpisali: d-ca 1 Armii W.P. /-/ Popławski, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Miszczenko, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. Armii /-/ Grygorowicz, kpt. Projekt Rozkazu Personalnego, bez daty, zapewne gdzieś w połowie listopada 1944. § 1. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapas. Pułku Piech. 1 Armii W.P. zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska 3-ciej kompanii karnej. Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam: L.p. Nazwisko i imię Stopień [zwolniony] Ze stanowiska [naznaczony] Na stanowisko 1. Osiński Andrzej ppor. d-ca 3-ciej komp. fizyl. 3 baonu strzel. d-ca 3-ciej kompanii karnej 2. Gąsior Stanisław por. d-ca kompanii czołgów d-ca 1-go plutonu kompanii karnej 3. Krzemieniecki Józef ppor. d-ca plutonu 3-ciej komp. strzeleckiej d-ca 2-go plutonu kompanii karnej 4. Tomczak Michał chor. d-ca 7-mej komp. strzel. 3-go baonu d-ca 3-go plutonu kompanii karnej 5. Gerasimow Genadij ppor. d-ca plutonu moździerzy baonu moźdz. d-ca plutonu moździerzy kompanii karnej 6. Nowicki Jan chor. p.o. adiutanta artylerii dyonu szef i płatnik kompanii karnej Pomocnik szefa 1-go Referatu Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. /-/ Jankowski, kpt. wyk. Jankowski, kpt., T.W. zatem, w formie osobnego dokumentu Rozkaz Personalny nr. 042 z dn. [zdjęcie]¢ listopada 1944, zarejestrowany 7.XII.1944 r. [1944.12.07] te same nazwiska, w tej samej kolejności, zwolnieni z tych samych stanowisk i naznaczeni na te same stanowiska, jak wyżej. podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: Huszcza, por., pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Person. 1-szej Armii W.P., podpis czytelny, ładnym charakterem pisma, kaligrafią, pieczęć okrągła Pułku, z dwoma napisami w otoku, w j. polskim i rosyjskim, z Orłem Białym, wzoru 1944, w środku. ręcznie: [zdjęcie]¢ Ziarkowski, 7.12.44

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wyciąg a Rozkazu Personalnego ]Niminacyjnego\, nr. 0456 [zdjęcie]¢.grudnia 1944 r. [1944.12.?], zarejestrowany 18.XII.1944 [1944.12.18]. § 1. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam: L.p. Nazwisko i imię Stopień [zwolniony] Ze stanowiska [naznaczony] Na stanowisko 1. Jaroszyński Bolesław kpt. pomocnik kierownika 1-go referatu sztabu 2-giej samodzielnej brygady pom. szefa sztabu d/s ewidencji 3-go Zapas. Pułku Piech. 2. Marwin Mikołaj kpt. pom. szefa sztabu d/s łączności spec. 1-szy pomocnik szefa sztabu tegoż Pułku 3. Milewski Kazimierz por. pom. szefa sztabu 3-go Zap. P. Piech. d-ca komp. strzeleckiej baonu rozdzielczego 3-go Zap. Pułku Piech. § 2. Niżej wymienionych oficerów z rezerwy oficerskiej naznaczam: 6. Dziubanowska Kazimiera Janina chor. szef kancelarii tajnej 3-go Zapas. Pułku Piechoty podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: /-/ Niedożdij, por., pom. szefa 1 Ref. Oddz. Personalnego 1 AWP, drukował B.K. nr. 2019 ręcznie: 1. Do rozkazu, Ziarkowski, 18.12.44 [1944.12.18] 2. Wykonano, nieczyt. [Dziubanowska Kazimiera] Dowództwo [zdjęcie]¢ Dywizji Piechoty, Rozkaz Oficerski nr 2, miejsce postoju, dnia 29.8.45 r. [1945.08.29] § 1. Z dniem 28 sierpnia 1945 r. mianuję niżej wymienionych oficerów na następujące stanowiska: 1. Markowski Stefan, s. Ignacego mjr. szefa łączności Dywizji 2. Krasiejnikow L. S. ppłk. d-cę artylerii Dywizji 3. Warszukow Paweł, s. nie wykaz. kpt. pom. szefa sztabu d-ctwa Artylerii Dywizyjnej 4. Minajew Michał, s. Wasila ppłk. intendenta Dywizji 5. Ulianow Aleksy, s. Michaiła mjr. szefa sztabu żywnościowego Dywizji 6. Krasowski Włodzimierz, s. Wład. kpt. szefa działu mundurowego Dywizji 7. Kęsowski Stanisław, s. Szymona kpt. szefa służby weterynaryjnej Dywizji 8. Staniszewski Stanisł., s. Felicjana kpt. d-cę samodzielnego baonu saperów na stronie nr 2 ciąg dalszy strony nr 1, czyli od numeru 9 do 21 włącznie, po czym strona nr 3, od numeru 24 (nry 22 i 23 zgubione) 9. Marcinek Józef, s. Józefa kpt. szefa sztabu samodz. baonu saperów 10. Antoniuk Leon, s. Jana por. d-cę kompanii saperów w samodz. baonie saperów 11. Wajda Jan, s. Karola ppor. d-cę kompanii saperów w samodz. baonie saperów 12. Burkiewicz Tadeusz, s. Władysława kpt. d-cę kompanii w samodz. baonie łączności 13. Korycki Marian, s. Onufrego ppłk. d-cę 10-go pułku piechoty 14. Wałużynicz Piotr, s. Łukasza ppłk. szefa sztabu 10-go pułku piechoty 15. Myczko Józef, s. nie wykaz. por. d-cę 1-go baonu 10-go pułku piechoty 16. Soporowski Jan, s. nie wykaz. ppor. d-cę 2-go baonu 10-go pułku piechoty 17. Karpowicz Jan, s. Trofima ppłk. d-cę 11-go pułku piechoty 18. Pilgujewski Mikołaj, s. Jana mjr. szefa sztabu 11-go pułku piechoty 19. Borowlow Mikołaj, s. Włodzimierza kpt. d-cę 3-go baonu 11-go pułku piechoty 20. Dawidiuk Michał, s. nie wykaz. ppor. komendantem szkoły podoficerskiej 21. Kolendowski Edmund, s. nie wykaz. ppłk. d-cę 12-go pułku piechoty 22. opuszczone dwa numery: 22 i 23 – maszynista zgubił numerację nominacji, i stronę 3 zaczął od numeru 24 23. opuszczone dwa numery: 22 i 23 – maszynista zgubił numerację nominacji, i stronę 3 zaczął od numeru 24 24. Protasow Leon, s. nie wykaz. kpt. st. lekarzem 11 pułku piechoty 25. Fajkow Bakir, s. nie wykaz. mjr. z-cą d/s gospodarczych d-cy 11-go pułku piechoty 26. Krasowski Maksymilian, s. nie wykaz. por. szefem zaopatrzenia artylerii 11-go pułku piechoty 27. Olecki Władysław, s. nie wykaz. chor. szefem zaopatrzenia żywnościowego – furażu 28. Zawiasa Jan, s. nie wykaz. chor. pomocnikiem szefa zaopatrz. żywność. – furażu 29. Kalinowski Jan, s. nie wykaz. ppor. szefa oddziału finansowego 11-go pułku piechoty 30. Jankowski Franciszek s. nie wykaz. por. adjutanta 3-go baonu strzeleckiego 31. Domalewski Marceli, s. nie wykaz. ppor. szefa zaopatrzenia taborowo-mundurowego 12-go pułku piechoty 32. Jastrzębski Bronisław, s. nie wykaz. ppor. pomocnika zaopatrzenia żywnościowego – furażu podpisali: d-ca dywizji /-/ Korewski płk. p.o. szefa sztabu /-/ Wasiuryn, ppłk. za zgodność: szef 4-go Oddziału /-/ Adajewski, kpt. zarejestrowano 30.08.1945 [1945.08.30] ręczny dopisek z datą 31.8.45 [1945.08.31] § 2. Niżej wymienionych oficerów dopuszczam z dniem 29.8.45 r. [1945.08.29] na następujące stanowiska: na stronie 1 znajduje się 9 pozycji, tj. 9 nazwisk oficerów, z pułków 10, 11, i 12, z nich tylko 2 (dwa) z 11-go pułku piechoty: 3. Kania Franciszek, s. Antoniego kpt. d-cy baonu strzelców 11-go pułku piechoty 4. Siemieński Edward, s. Marcina kpt. d-cy baonu strzelców 11-go pułku piechoty podpisał d-ca 4-tej Dywizji Piechoty /-/ Korewski, płk. za zgodność: szef kancelarii 4-go Oddziału /-/ Goldman [Jerzy?], ppor. na stronie 2 znajduje się 12 pozycji, od numeru 11 do 22 (nie od 10-go!), z nich tylko dwie dotyczą oficerów 11-go pułku piechoty: 18. Kurniewicz Jan, s. nie wykaz. por. 1-szego pomocnika szefa sztabu 11-go pułku piechoty 19. Jemielin Arkadiusz, s. nie wykaz. kpt. szefa łączności 11-go pułku piechoty

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 0234 z dn. [zdjęcie]¢ czerwca 45r. [1945.06_?] Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty zatwierdzam na zajmowanych stanowiskach: 4. Monczyński (Mączyński) Jan chor. d-cy plutonu baonu szkolnego 5. Cygler Jan chor. d-cy plutonu baonu szkolnego 6. Celej Stanisław chor. d-cy plutonu baonu szkolnego 7. Tobjasz Jan chor. d-cy plutonu baonu 1-go strzeleckiego 8. Radomski Antoni chor. d-cy plutonu baonu 1-go strzeleckiego 9. Chamień Stanisław chor. d-cy plutonu baonu 2-go strzeleckiego 10. Kozioł Józef chor. d-cy plutonu baonu 2-go strzeleckiego 11. Chochła Jan chor. d-cy plutonu baonu c.k.m. 12. Szymański Stanisław chor. d-cy plutonu kompanii moździerzy 50 mm baonu moźdz. 13. Malik Jan chor. d-cy plutonu kompanii moździerzy 50 mm baonu moźdz. 14. Góra Józef chor. d-cy plutonu baonu rozdzielczego podpisali: dowódca 1-szej Armi W.P. /-/ Popławski, gen. broni szef sztabu 1-szej Armii /-/ Miszczenko, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Grygorowicz, kpt. zarejestrowano 8.07.1945 [1945.07.08] Rozkaz Personalny nr 0239 z dn. 30 czerwca 45r. [1945.06.30] Niżej wymienionych oficerów Dywizjonu Artylerii 3 Zapasowego Pułku Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego zatwierdzam na zajmowanych stanowiskach: 1. Przełupski Mieczysław por. starszego adjutanta Dywizjonu Artylerii 2. Lesnoj Mikołaj ppor. d-cy plutonu zwiadowczego dywizjonu artylerii 3. Zubrzycki Michał por. d-cy baterii szkolnej dywizjonu artylerii 4. Goldsztejn Bernard ppor. d-cy plutonu baterii szkolnej Dywizjonu Artylerii 5. Wysiliew Walenty ppor. d-cy plutonu baterii szkolnej Dywizjonu Artylerii 6. Gaługin [Kaługin] Fiodor ppor. d-cy plutonu baterii szkolnej Dywizjonu Artylerii 7. Reznikow Aleksy ppor. d-cy plutonu baterii szkolnej Dywizjonu Artylerii 8. Krawiec Julian por. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 122 mm Dywizjonu Artylerii 9. Żyrnow Włodzimierz ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 122 mm Dywizjonu Artylerii 10. Kurochtin Jan ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 122 mm Dywizjonu Artylerii 11. Adamenko Dymitr por. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 86 mm Dywizjonu Artylerii 12. Mameko Eugenjusz ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 76 mm Dywizjonu Artylerii 13. Pomaznoj Włodzimierz ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 76 mm Dywizjonu Artylerii 14. Tomin Włodzimierz chor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 76 mm Dywizjonu Artylerii 15. Konaszewicz Piotr kpt. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 45 mm Dywizjonu Artylerii 16. Kulczycki Zygmunt por. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 45 mm Dywizjonu Artylerii 17. Zubow Teodor ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 45 mm Dywizjonu Artylerii 18. Rajkowicz Jan ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 45 mm Dywizjonu Artylerii jedynie pierwsza strona wpięta do teczki, stąd nie jest zupełnie jasne kto wydał ten rozkaz. zerejestrowano: 8.07.1945 [1945.07.08] ręczne dopiski: 1. Do rozkazu, L. Królikowski, 2.7.45 [1945.07.02] 2. Rozkaz Nr. 0156 z dnia 10.VII.45 [1945.07.10] Wojsko Polskie, Rozkaz Personalny nr 0186, z dn. 8 kwietnia 1945 [1945.04.08], nie zarejestrowany § 1. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska: Lp. Nazwisko i imię 1. Adajewski Jan 2. Sołtysik Kazimierz 3. Nowiński Leopold 4. Krzemieniecki Józef 5. Łapicz Wiktor 6. Nowikow Aleksander 7. Kasiewicz Jerzy 8. Kapszyn Eugenjusz 9. Borowlow Mikołaj 10. Gąsior Stanisław 11. Prokopski Tadeusz 12. Lesisz Franciszek 13. Konkiel Józef 14. Szawłowski Stanisław 15. Gierasimow Gienadij 16. Lichaczow Włodzimierz 17. Lechkodymow Jan 18. Kulesza Jan 19. Mickiewicz jan 20. Tarnawski Jan 21. Wojtkiewicz Edward

Stopień kpt. por. chor. ppor. ppor. mjr. chor. chor. kpt. ppor. chor. ppor. chor. chor. por. ppor. ppor. chor. chor. chor. chor.

Ze stanowiska starszego adjutanta 2-go baonu d-cy 2-giej komp. strzeleckiej 3-go baonu d-cy 6-tej kompanii 2-go baonu d-cy 2-go plutonu 3-ciej komp. karnej d-cy plut. szkolnego komp. rusznic p-panc. d-cy 3-go baonu d-cy plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu d-cy plutonu 9-tej kompanii 3-go baonu d-cy komanii fizylierów 1-go baonu d-cy plutonu _ ]5-ej\ kompanii [nieczyt.] d-cy plutonu fizylierów, 1-go baonu d-cy plutonu szkolnego baonu c.k.m. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu c.k.m. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu c.k.m. d-cy plutonu kompanii [moćdź] 82 mm d-cy plutonu 1-szej kompanii karnej d-cy plutonu kompanii moździerzy 50 mm d-cy plutonu 3-ciej kompanii karnej d-cy plutonu kompanii moździerzy 82 mm d-cy kompanii 1-go baonu d-cy plutonu 3-ciej komp. 1-go baonu

Na stanowisko 2-giego pomocnika szefa sztabu st. adjutanta 2-go baonu strzeleckiego d-cy 8-mej kompanii 3-go baonu d-cy 6-tej kompanii 2-go baonu d-cy kompanii rusznic p-panc. d-cy baonu szkolnego d-cy plutonu baonu szkolnego d-cy plutonu baonu szkolnego d-cy plutonu baonu rozdzielczego d-cy kompanii fizylierów 1-go baonu d-cy 2-giej kompanii baonu rozdzielczego d-cy 1-szej kompanii baonu c.k.m d-cy plutonu szkolnego baonu c.k.m d-cy kompanii 2-go baonu c.k.m d-cy plut. kompanii karnej d-cy kompanii moździerzy 82 mm d-cy kompanii moździerzy 50 mm d-cy 1-szej kompanii baonu rozdzielczego d-cy plutonu szkolnego komp. moździerzy 82 mm d-cy 1-go baonu d-cy 3-ciej kompanii 1-go baonu

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW § 2. Niżej wymienionych oficerów przybyłych z 4-go Zapasowego Pułku Piechoty naznaczam [na co?] do 3-go Zapas. Pułku Piechoty na stanowiska; chaos składni zdania; powinno być: Niżej wymienionych oficerów przybyłych z 4-go Zapasowego Pułku Piechoty, w 3-cim Zapas. Pułku Piechoty naznaczam na stanowiska: 22. Szostakiewicz Władysław chor. d-cy plutonu kompanii karnej 23. Guziejko Mieczysław ppor. d-cy plutonu kompanii rusznic p-panc. 24. Mardryk Paweł ppor. d-cy plutonu 3-ciej kompanii karnej 25. Wi__lskiego Julian ppor. d-cy kompanii fizylierów i c.k.m. 26. Aducewicz Kazimierz ppor. d-cy plutonu 5-tej kompanii 2-go baonu 27. Sewaściukiewicz Wład. ppor. d-cy plutonu 7-mej (?) kompanii baonu c.k.m. 28. Mierzejewski Stefan chor. d-cy plutonu kompanii karnej 29. Reznik Stanisław ppor. d-cy plutonu kompanii moździerzy 82 mm 30. Mikucewicz Aleksandew ppor. d-cy plutonu 3-ciej kompanii 1-go baonu 31. Drozd Jan ppor. d-cy plutonu 1-szej kompanii 1-go baonu 32. Brzyski Antoni ppor. d-cy plutonu kompanii fizylierów 33. Matejko Henryk ppor. d-cy plutonu 2-giej kompanii 1-go baonu 34. Ptasiński Henryk ppor. d-cy plutonu 2-giej kompanii 1-go baonu 35. Sorokulski Józef ppor. d-cy plutonu 4-tej kompanii 2-go baonu 36. Piatczyc Zygmunt chor. d-cy plutonu 4-tej kompanii 2-go baonu 37. Patkowski Czesław ppor. d-cy plutonu 4-tej kompanii 2-go baonu 38. Wojdyło Wiktor ppor. d-cy plutonu 6-tej kompanii 2-go baonu 39. Przybyło Władysław ppor. d-cy plutonu 6-tej kompanii 2-go baonu 40. Dańczyk Stanisław ppor. d-cy plutonu 7-mej kompanii 3-go baonu pisany też Dańczak 41. Lepieszko Józef ppor. d-cy plutonu 7-mej kompanii 3-go baonu 42. Łapiński Józef chor. d-cy plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu 43. Kilarski Józef ppor. d-cy plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu 44. Barancewicz Józef ppor. d-cy plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu 45. Rukszta Mieczysław ppor. d-cy plutonu 9-tej kompanii 3-go baonu 46. Hankiewicz Jan ppor. d-cy plutonu 9-tej kompanii 3-go baonu 47. Ryn Wacław [Ryń?] ppor. d-cy plutonu 9-tej kompanii 3-go baonu 48. Bodecki Bronisław ppor. d-cy plutonu kompanii fizylierów 3-go baonu 49. Kosztyło Kazimierz ppor. d-cy plutonu 3-ciej kompanii fizylierów 3-go baonu 50. Gryczan Zygmunt ppor. d-cy plutonu 1-szej kompanii baonu c.k.m. 51. Czerny Władysław ppor. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu c.k.m 52. Harasim Michał ppor d-cy plutonu kompanii moździerzy 82 mm 53. Herman Stanisław chor. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu rozdzielczego 54. Beda Stanisław ppor. szefa wychowania fizycznego pułku 55. Dekuda Jan ppor. d-cy plutonu kompanii rusznic p-pancernych § 3. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i przydzielam do rezerwy oficerskiej Armii: 56. Załucki Albert kpt. d-cę 1-go baonu 57. Domnin Daniel por. p.o. d-cy baonu rozdzielczego 58. Milewski Kazimierz por. d-cę 2-giej kompanii baonu rozdzielczego 59. Prysiażniuk Aleksander por. d-cę kompanii moździerzy 50 mm 60. Przydryga Feliks chor. p.o. d-cy 2-giej kompanii baonu rozdzielczego 61. Dąbrowski Zdzisław ppor. p.o. d-cy plutonu strzeleckiego 2-go baonu 62. Bieszaniow Jan [~now] ppor. d-cę plutonu 7-mej kompanii 3-go baonu 63. Feliszek Stanisław chor. d-cę plutonu 4-tej kompanii 2-go baonu 64. Kaczmarek Ludwik chor. d-cę plutonu 7-mej kompanii 3-go baonu 65. Bazarnik Emil chor. d-cę plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu 66. Gęborys Jan chor. d-cę plutonu kompanii saperów § 4. Dubiniecki Kazimierz chor. d-cę plutonu 5-tej kompanii 2-go baonu skreślić z ewidencji 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, jako wybyłego do szpitala w dniu 17.10.44r. [1944.10.17]. podpisali: dowódca 1 Armii W.P. /-/ Popławski, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii /-/ Rotkiewicz, gen. bryg. szef Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl. Rozkaz personalny nr. 020, z dnia 11 stycznia 1945 [1945.01.11]

§ 1. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam: Lp. Nazwisko i imię Stop. Ze stanowiska Na stanowisko 1. Ostrowski Leonard por. d-cy komp. c.k.m. d-cy 4-tej komp. karnej 2. Better Beno chor. d-cy plut. moździerzy d-cy plut. moźdz. 4-tej komp. karnej 3. Szyk Stanisław chor. d-cy 1-go plut. strzel., 5-tej komp., 2-go baonu szefa kanc. tajnej 4-tej komp. karnej 4. Idow Michał kpt. d-cy 7-mej komp. strzel., 3-go baonu d-cy 5-tej komp. karnej 5. Michałowski Tadeusz chor. d-cy 1-go plut., 7-mej komp., 3-go baonu d-cy plut. strzeleckiego 6-tej komp. karnej 6. Sawicki Alojzy chor. d-cy plut. moździerzy d-cy plut. moździerzy 5-tej komp. karnej 7. Hamada Gustaw ppor. d-cy plut. strzeleckiego, baonu szkoln. d-cy 7-mej komp. strzeleckiej, 3-go baonu strzel. 8. Gerasimow Genadij por. d-cy plut. moździerzy 3-ciej kompanii d-cy 2-go plutonu moździerzy 82 mm, baonu moźdz. pierwsza strona z wyciągu, dalszych stron, jeżeli były, nie ma w tomie, nie wiadomo więc, kto podpisał. zarejestrowany 12.02.1945 [1945.02.12] Rozkaz personalny nr. 0418, z [zdjęcie]¢ listopada 1944r. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska w 3-ciej kompnii karnej: 1. Osiński Andrzej ppor. d-ca komp. fizyl. 3-go baonu strzel. d-ca komp. 2. Gąsior Stanisław por. d-ca komp. czołgów d-ca 1 plut. 3. Krzemieniecki Józef ppor. d-ca plut. strzelców d-ca 2 plut. 4. Tomczuk Michał chor. d-ca 7-mej komp. strzel., 3-go baonu d-ca 3 plut. 5. Gerasimow Genadij ppor. d-ca plut. moździerzy d-ca plut. moździerzy 6. Nowicki Jan chor. p.o. adjutanta dyonu artylerii szef kancelarii i płatnika komp. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW podpisalić Korczyc, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. zarejestrowany 28.11.1945 [1945.11.28] Wyciąg z rozkazów nominacyjnych, naznaczeniowych Nazwisko i imię

Stop.

Ze stanowiska

Na stanowisko

Rozkaz Z dnia/rejestr. Podpisał / podpisali

Kamecki Henryk s. Franciszka por. z komisji poborowej do dyspoz. d-cy 3 zap. p.p. 95 1944.08.26 Półtórzycki, gen. bryg., +oś mjr. Szewczyk _sław ppor. d-cy 3-go plut. komp. strzel. – 1944.09.29 wniosek podpisał d-ca komp. Kochane, chor. Krulikowski Leon mjr. Wydz. Pers. Nacz. D-ctwa szef sztabu 3-go zap. p.p. – 1944.10.11 Korczyc, gen. bryg., Strażewski, płk. Sumerowski Marian por. z brygady pancernej z-cy d-cy pułku d/s polit.-wych. 102 1944.10.14 Korczyc, gen. bryg., Strażewski, płk., Ochab, ppłk. Sumerowski Marian por. z brygady pancernej z-cy d-cy pułku d/s polit.-wych. 103 1944.10.14 Korczyc, gen. bryg., Strażewski, płk., Ochab, ppłk. Smirnow Piotr por. przybył z G.U.K. L.K.O szefa łączności 19 1944.10.21 Michał Rola Żymierski, nacz. d-ca W.P. Półturzycki, gen. bryg., Krycki, płk. Smirnow Piotr por. szef łączności d-cy plut. łączn. 2-giej Dyw. piech. im. H. Dąbrowskiego 0427 1944.11._ Korczyc, gen. bryg., Strażewski, ppłk. Jemielin Arkadiusz kpt. z rezerwy oficerskiej szefa łączności pułku j.w. j.w. j.w. Moszyński Marian kpt. ks.-kpt. w 3 zapas. p.p. kapelan 1-szej samodz. bryg. panc. 74 1944.10.25 Korczyc, gen. bryg., Strażewski, ppłk. Talarek Stanisław ksiądz – kapelan 0303 1944.11.04 Korczyc, gen. dyw. Leblang Leon kpr. – z-cy d-cy komp. d/s polit.-wych. – 1944.11.13 p.o. szefa Wydz. Pers. ZPW 1AWP Strasser, kpt. Herer [sic!, Herrer] Wiktor ppor. wykładowcy 9-go p. piech. wykład. 3-go zapas. p.p. 0425 1944.12.25 Korczyc, gen. dyw., Jaroszewicz, ppłk., Strażewski Kamerski Stefan ppor. wykładowcy 3-go p. piech. wykład. 9-go p.p., 3 d.p. j.w. j.w. j.w. Lachowiecki Stanisław chor. z brygady pancernej z-cy d-cy kompanii j.w. j.w. j.w. Melman Antonina szer. – nauczycielki w 3 zap.p.p. j.w. j.w. j.w. Karczewski Jan chor. – z-cy d-cy baonu moźdz. j.w. j.w. j.w. Komarowski Anastazy chor. – z-cy d-cy dyonu artyl. j.w. j.w. j.w. Mierzejewski Edward chor. – z-cy d-cy baonu c.k.m. j.w. j.w. j.w. Olszański Roman chor. – z-cy d-cy komp. j.w. j.w. j.w. Wertheim-Wertyński Miecz.chor. – z-cy d-cy samodz. komp. łączn. j.w. j.w. Szczęsny Edward por. 1-sza samodz. bryg. kawal. d-cy plut. strzel. 0410 1944.11.24 Korczyc, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Szczęsny Edward por. d-cy plut. strzel. d-cy obrony p-lot. 2-giej samodz. komp. administracyjnej d-dztwa Armii 015 1944.12.09 Korczyc, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Lesuch Daniel ppor. – z-ca d-cy komp. _ 1944.12.04 Korczyc, gen. dyw., Jaroszewicz, ppłk., Strażewski Smoliński Jan strz. z cenzusem – komend. świetlicy objazd. 458 1944.12.17 Korczyc, gen. dyw., Jaroszewicz, ppłk., Strażewski Kulesza Jan chor. rezerwy oficerskiej d-cy 3 plut. komp. karnej 88 1944.01.13 Popławski, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Tomczyk Michał chor. zastrzelony 1944.12.26 skreślić z ewidencji j.w. j.w. j.w. Gerasimow Genadjusz ppor. – d-cy plut. moździerzy 020 1945.01.20 Siebieżko, ppłk. dypl., Donczenko, mjr. Lichaczew Włodzimierz ppor. – d-cę plut. moździerzy pismo z dn. 1944.02.22, nr 2555 3-ciej kompanii karnej j.w j.w. j.w. Pierzynowski Wacław ppor. z 10 p.p., 4-tej Dyw. Piech. z-cy d-cy komp. 2 baonu 011 1945.01.11 Popławski, gen. dyw., Jaroszewicz, Strażewski Pierzynowski Wacław ppor. z-cy d-cy kompanii z-cy d-cy baonu d/s polit.-wych. 081 1945.02.25 Popławski, gen. dyw., Jaroszewicz, Strażewski Masłowski Władysław chor. z-cy d-cy kompanii z-cy d-cy baonu d/s.... j.w j.w j.w. Dobrzyński Wawrzyn st. sierż. – z-cy d-cy komp. d/s.... j.w. j.w j.w. Gerasimow Genadij ppor. d-cy plut. moździerzy d-cy 2-go plut. moźdz. 82 mm, baonu moźdz. 020 1945.01.... Popławski, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Lichaczow Włodzimierz ppor. d-cy 2-go plut. moźdz. d-cę plut. moździerzy zarejestrowany 1944.02.12 kompanii 82 mm 3-ciej komp. karnej j.w. j.w j.w. Bartoszewski Eugeniusz chor. z Oddz. Personal. W.P. d-cy plut. komp. łączn. 021 1945.01.... Popławski, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Ciśliński Zygmunt chor j.w. j.w. j.w j.w. j.w. Pikow Tadeusz chor. d-cy plut. strzeleckiego d-cy plut. szkoły oficerów 04 1945.... Popławski, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. polit.-wychow. zerejestrowany 1945.01.08 Cimoszewicz Marian ppor. z brygady pancernej d-cy d-cy baonu szkoln. 484 1944.12.31 Korczyc, gdn. dyw., Jaroszewicz,ppłk., Strażewski Bonkowski Władysław por. zmobilizowany z rezerwy młodszy lekarz pułku 7 1945.01.05 (Lo___?), gen. dyw. kwatermistrz W.P.

naczelny d-ca W.P. /-/ Michał Rola-Żymierski, gen. broni d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw. /gen. bryg. d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Popławski, gen. bryg. szef Sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Wydz. Personalnego W.P. /-/ Krycki, płk. z-ca d-cy 1-szej Armii d/s polit.-wych. /-/ Jaroszewicz ppłk. z-ca d-cy 1 Armii W.P. /-/ Ochab Edward, ppłk. p.o. szefa Wydziału Personalnego Z.P.W. 1 A.W.P. /-/ Strasser, kpt. szef D-ctwa Mobiliz. i Formowania /-/ Półturzycki, gen. bryg. p.o. szefa Wydz. Personalnego /-/ +oś, mjr. szef Oddziału Pers. 1 Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 1-go Referatu Oddz. Person. /-/ Donczenko, mjr. szef Służby Sanitarnej W.P. /-/ Moguczy, gen. bryg. kwatermistrz W.P. /-/ ___ (Log__?), gen. dyw.

za zgodność: pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Kwaczeniuk, kpt. gwardii pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Niedożdij, por. pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Zdzieszczyc, por. pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Huszcza, por. szef kanc. G.Z.P.W. 1 A.W.P. /-/ Wonsz Gustawa, chor. [pis. fonet., Wąż] pom. szefa 1-go Ref. Wydz. Personalnego /-/ Jankowski, ppor. szef kancelarii Wydz. Personalnego /-/ Jankowski, chor., 1944.08 sekretarz Z.P.W 1 AWP /-/ Juszczakowa, ppor. kierownik 2-go Referatu Oddz. Służby Zdrowia /-/ Dzygora mjr. [Zegar, J.D.]

nazwiska przybyszy w W.P. tj. o nazwiskach wyraźnie obcego brzmienia Smirnow Piotr Leblang Leon Herrer Wiktor Melman Antonina Wertheim-Wertyński Kochane Gerasimow Genadij Lichaczew Włodzimierz Pikow Tadeusz Better Beno Idow Michał Korczyc Krycki Strasser Siebieżko Donczenko Niedożdij (Niedoczekaj)

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Rozkaz personalny nr. 0425, z dnia 25.11.1944 [1944.11.25] Niżej wymienionych naznaczam (reszta danych jak w tabeli): Melman Antonina Niżej wymienionych zatwierdzam (reszta danych jak w tabeli): Karczewski Jan chor. Komarowski Anastazy chor. Mierzejewski Edward chor. Olszański Roman chor. Wertheim-Wertyński Miecz. chor. Niżej wymienionych przenoszę do dyspozycji Głównego Zarządu Pol.-Wych. W.P. (reszta danych jak w tabeli): Rossowska Alicja Niżej wymienionych odkomenderowuję do dyspozycji z-cy d-cy pułku na przeciąg 20-tu dni, od 25.11 do 15.12.44 [1944.12.15]: Cimoszewicz [Marian] ppor. z bryg. pancernej Środa Henryk ppor. z 1-szej bryg. artyl. ciężkiej Szwajnicz Wacław ppor. z 1-szej Dyw. Piechoty Pierzymowski Wacław ppor. z 4-tej Dyw. Piechoty Wasilewski Stanisław chor. z 4-tej bryg. p-pancernej Wiszniewicz Jerzy chor. z 2-giej Dyw. Piechoty Dobrzyński Wawrzyniec st. sierż. z 2-giej Dyw. Piechoty podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw., z-ca d-cy 1-szej Armii d/s pol.-wych. /-/ Jaroszewicz, ppłk. za zgodnoość: Wonsz Hustawa, chor. Wygiąg z Rozkazu nominacyjnego nr 440, z dn. [zdjęcie]¢ listopada 1944 [1944.11.?] zarejestrowany 7.XII.1944 [1944.12.07] Niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych Armii naznaczam na stanowiska: § 5. w 3-cim zapasowym pułku piechoty 278. 279. 280. 281. 282.

dowódców plutonów strzeleckich Fikow Tadeusz chor. Tymkiewicz Bolesław chor. Kłosowski Mieczysław chor. łatkowski Zbigniew chor. łatkowski Zygmunt chor.

283. 284. 285. 286. 287.

dowódców plutonów fizylierów Puszkar Eugeniusz chor. Stacherski Juliusz chor. Penkała Eugeniusz chor. Rubczyński Stanisław chor. Bubko Tadeusz chor.

dowódców plutonów rusznic p-pancernych 288. Rysz Jan chor. 289. Wierzbicki Jan chor. podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw., szef sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodnoość: Kwaczeniuk, kpt. gwardii Wyciąg z Rozkazu nominacyjnego nr 455, z dn. [zdjęcie] ¢ grudnia 1944 [1944.12.?] zarejestrowany 7.XII.1944 [1944.12.07] Niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych Armii naznaczam na stanowiska: § 5. w 3-cim zapasowym pułku piechoty dowódców plutonów strzeleckich 41. Kelay Czesław chor. d-ca 3 plut. 2 komp. 1 baonu 42. Lipski Władysław chor. d-ca 3 plut. 5 komp. 2 baonu 43. Rejfur Stefan chor. d-ca 2 plut. 4 komp. 2 baonu 44. Wajda Bronisław chor. d-ca 3 plut. 4 komp. 2 baonu 45. Charuk Jan chor. d-ca 1 plut. 6 komp. 2 baonu 46. Gryszczuk Roman chor. d-ca 1 plut. 7 komp. 2 baonu 47. Czeczko Ryszard chor. d-ca 3 plut. 6 komp. 2 baonu

dowódców plutonów fizylierów 48. Rensz Czesław chor. d-ca 1 plut. 2 komp. f__. 1 baonu 49. Rzeszowicz Michał chor. d-ca 3 plut. 3 komp. f__. 3 baonu 50. Różek Mieczysław chor. d-ca 1 plut. komp. ___ 2 baonu

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

dowódców plutonów rusznic p-pancernych 51. Grzebień Zygmunt chor. d-ca 2 plut. 7 komp. 3 baonu 52. Rybiec Tadeusz chor. d-ca 2 plut. 8 komp. 3 baonu podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw., szef sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: Kwaczeniuk, kpt. gwardii Zatwierdzenia: Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 0424, 28 listopada 1944 § 3. Niżej wymienionych zatwierdzam: Łabędź Jan chor. z-cy d-cy baonu Milewski Juliusz chor. z-cy d-cy kompanii Korniak Eugeniusz chor. z-cy d-cy kompanii podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: szef sekr. A.P.W. 1-szej A.W.P. /-/ Wonsz, chor. zarejestrowano 30 listopada 1944 [1944.11.30] ręcznie: Do rozkazu, Ziarkowski, 30.11.44 [1944.12.01] Przeniesienie: dwa dokumenty o omal identycznej treści: dokument nr 1, o treści. Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 103, 15 października 1944 roku. Przenoszę: Wancerz Stanisław ppor. na stan. Instruktora Wydz. Pers. ZPW podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Ochab, ppłk. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: __an, chor. zarejestrowano 7 listopada 1944 [1944.11.07] dokument nr 2, o zasadniczej treści jak wyżej, z różnicami: A. Korczyn (z błędem, w miejsce Korczyc, właściwie), gen. bryg. B. nr. wych. 0983, C. zarejestrowano 24 października 1944 [1944.10.24] D. ręcznie: Do rozkazu, Ziarkowski, 24.20.44 Przeniesienie: Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 42, z 15 października 1944 roku. Przenoszę: Biełow Aleksander, s. Sergiusza ppor. ze stan. d-cy plutonu szkolnego łączności, na stanowisko szefa łączności pułku 9-tej brygady pancernej, z dniem 3.10.1944r. [1944.10.03] podpisali: naczelny d-ca W.P. /-/ Rola-Żymierski, gen. broni, z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ _zarakowski (?), gen. bryg. szef Wydz. Person. W.P. /-/ Krycki, płk. za zgodność: szef kanc, Wydz. Person. /-/ Jankowski, ppor. zarejestrowano 1 listopada 1944 [1944.11.01] Przeniesienie: Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 43, z 8 października 1944 roku. Przenoszę: 1. Moskalik Piotr ppor. z-cy d-cy d/s pol.-wych. baonu moźdz. 2. Powiada Grzegorz chor. 1-szej samodz. bryg. zaporowej, na stanowisko z-cy kwatermistrza d/s pol.-wych. podpisali: naczelny d-ca W.P. /-/ Rola-Żymierski, gen. broni, z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Aleksander Zawadzki, gen. bryg. szef sztabu głównego W.P. /-/ Bronisław Półturzycki. za zgodność: szef kanc, Wydz. Person. /-/ Zabłodowska. zarejestrowano 20 października 1944 [1944.10.20] Rozkaz Personalny nr 0479, z dn. 29 grudnia 1944. Porucznika rezerwy Kulczyckiego Zygmunta wcielam do szeregów Armii i naznaczam na stanowisko d-cy plutonu baterii dział 45 mm w 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty. podpisali: d-ca 1-szej Armii /-/ Korczyc, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl. za zgodność: pomocnik szefa 1-go Refeartu Oddz. Pers. 1 Armii W.P. /-/ Kwaczeniuk, kpt. gwardii zarejestrowano 2.01.1945 ręcznie: 1. Do rozkazu, Ziarkowski, 2.I.45 [1945.01.02] 2. 3p, wykonać, L. Królikowski, 2.1.45 [1945.01.02]


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Całe ręcznie pisne: Do Dowódcy 3 zap. p.p. [zdjęcie]¢ sierpień 1944 [1944.08.?], nr 5/208 Malewskiego Władysława wachmistrza weterynarii. proszę skierować do mojej dyspozycji celem wykorzystania go w sieci służby weterynaryjnej. za szefa służby weter. 1-szej A.P. /-/ Poliszczuk, płk. pomocnik szefa sztabu wet. /-/ Zagorodny, mjr. ręcznie: Szefowi sztabu, Zawiadomić że odesłać nie możemy. Ziarkowski, 6.8.44 [1944.08.06] Pismo: Do Dowódcy 1-szej Armii Wojska Polskiego [zdjęcie]¢ kwietnia 1945, nr. 0226/III [1945.04.?] Raport Melduję, iż w myśl rozkazu d-cy 1-szej Armii W.P. z dnia 8.IV.1945r. [1945.04.08] nr. OP/1/011197, w dniu 9 kwietnia r.b. [1945.04.09] zdałem 3-ci Zapasowy Pułk Piechoty ppłk. Karpowiczowi. podpisał: /-/ Orłow, ppłk. dypl. wyk. Przegaliński, ppor., nr 235, T.W. Pismo: Do Dowódcy 1-szej Armii Wojska Polskiego [zdjęcie]¢ kwietnia 1945, nr. 0225/III [1945.04.?] Raport Melduję, iż w myśl rozkazu d-cy 1-szej Armii W.P. z dnia 8.IV.1945r. [1945.04.08] nr. OP/1/011197, w dniu 9 kwietnia r.b. [1945.04.09] przyjąłem 3-ci Zapasowy Pułk Piechoty od ppłk. dypl. Orłowa. podpisał: /-/ Karpowicz, ppłk. wyk. Przegaliński, ppor., nr 236, T.W. Wyciąg z rozkazu personalnego nr 16, m.p. dnia 1 października 1944 r. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z dotychczasowych stanowisk i mianuję: 26 Krulikowskiego Leona mjr. ze stanowiska szefa sztabu 2-go Zapas. P.P. na stanowisko szefa sztabu 3-go Zapas. P.P. z dniem 1.10.44 [1944.10.01]. podpisali: naczelny d-ca W.P. /-/ Rola-Żymierski, gen. broni, [zdjęcie]¢ _(z-ca?) szefa Sztabu Głównego _[Naczel]nego Dowództwa W.P. /-/ Półturzycki, gen. bryg. szef Wydz. Person. W.P. /-/ Krycki, płk. za zgodność: szef kanc, Wydz. Person. /-/ Jankowski, ppor. zarejestrowano [zdjęcie]¢ października 1944 [1944.10.?] ręcznie: Do rozkazu, Ziarkowski, 13.10.44 [1944.10.13] Zarządzenie nr. 0390, 7 grudnia 1944 Przeniesienie ordynansów i łączników na etat 3-go Zapasowego P. Piech. Dowódca Armii zarządził: 1. Niżej wymienionych ordynansów i łączników: Miłecki Konstanty sierż. Sadowski Edward plut. Żarna Ignacy plut. Bednarek Władysł. kpr. Szyngarowy Borys kpr. Kulesza Wacław kpr. Sobol Jan st. strz. Piotrowicz Wacław st. strz. Dermanowski Leon st. strz. Rogowski Adolf strz. Bezradnyj Samoił strz. Mikszta Władysław strz. Kobus Wilfrens strz. Werdecki Mieczysł. strz. Kopeć Władysław strz. Szawica Józef strz. Laszkiewicz Jan strz. Kołciuk (?) Piotr strz. Trojan Grzegorz strz. Mielnik Konstanty strz. znajdujących się dotychczas na etacie 2-giej samodz. kompanii administracyjnej, przenieść na etat 3-go Zapasowego Pułku Piechoty na r-k [rachunek] stanu zmiennego. 2. Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty wymienionych podoficerów i szeregowych wciągnąć na ewidencję do swojej jednostki. 3. Kwatermistrzowi Armii zaopatrywać wymienionych podoficerów i szeregowych przez 2-gą samodz. kompanię administracyjną na rachunek 3-go Zapas. Pułku Piechoty. podpisał: szef Sztabu Armii /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Oddziału Ogólno-Administracyjnego /-/ Michnowiec. ppłk. za zgodność: st. pom. szefa 1-go Referatu Oddziału Ogólno-Org. /-/ Ostaszewicz, kpt. wyk. Ostaszewicz, kpt., nr. 6_3 zarejestrowano: 10.XII.1944 [1944.12.10], nr 844 ręcznie dwa dopiski:

1. Do rozkazu, Ziarkowski, 11.12.44 [1944.12.11], 2. L. Królikowskiego, czerwonym ołówkiem. w teczce kopia wyjątkowo słabej czytelności. Rozkaz specjalny Nr. 0254, _ (2?) października 1944. W dniu dzisiejszym zdałem dowództwo 1 Armii Wojska Polskiego generałowi brygady Korczycowi W. W dniu dzisiejszym objąłem dowództwo 1 Armi Wojska Polskiego od gen. dywizji Berlinga Z. Podstawa: Rozkaz Naczelnego Dowódcy W.P. nr 131, z dn. 1.10.1944 r., oraz rozkaz Dowództwa 1-go Frontu Białoruskiego nr. OKF-225, z dnia 4.10.1944 r. [1944.10.04] podpisali: /-/ Korczyc, gen. dyw., Berling, gen. dyw., szef Sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski W., płk. zarejestrowano: 5.X.1944 [1944.10.05] ręcznie dwa dopiski: 1. Do rozkazu, Ziarkowski, data nieczyt. 2. nieczyt., L. Królikowski. Rozkaz personalny Nr. 0433, 29 grudnia 1944. W dniu dzisiejszym zdałem dowództwo 1 Armii Wojska Polskiego generałowi dywizji Popławskiemu Stanisławowi. W dniu dzisiejszym objąłem dowództwo 1 Armi Wojska Polskiego. Podstawa: Rozkaz Naczelnego Dowódcy W.P. nr 131, z dn. 19.12.1944 r. podpisali: /-/ Korczyc, gen. dyw., Popławski, gen. dyw., szef Sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. zarejestrowano: 30.XII.1944 [1944.12.30] ręcznie: 1. Do rozkazu, Ziarkowski, 31.12.44, 2. Załatwiono, 31.XII.44, L. Królikowski, 3. Rozkaz nr. 0132, z dnia 31.12.44, ! 9. podpis nieczyt. Projekt do zatwierdzenia obsad etatowych w art. dyonie 3-go Zapasowego Pułku Piechoty wyciąg (opuszczone: Poprzednio zajmowane stanowisko). Lp. Nazwisko i imię, syn Stopień Zatwierdzić na stan. 1. Przełucki Mieczysław, s. Wojciecha por. szef artylerii art. dyonu 2. Zubrzycki Michał, s. Włodzimierza por. d-ca baterii szkolnej 3. Żyrnow Włodzimierz, s. Michała chor. d-ca bat. 122 mm 4. Kulczycki Zygmunt, s. Władysława por. d-ca bat. 76 mm D. 5. Pomaznoj Włodzimierz, s. Grzeg. ppor. d-ca bat. 76 mm P. 6. Konaszewicz Piotr, s. Jana kpt. d-ca bat. 45 mm 7. Lesnoj Mikołaj, s. Maksyma chor. d-ca plut. zwiadowczego 8. Mikołajczyk Stanisław, s. Wojciecha st. og. d-ca 1 plut. bat. szkolnej 9. Wójcicki Bronisław, s. Stefana plut. pchor. d-ca 2 plut. bat. szkolnej 10. Kuśmierek Romuald, s. Ignacego plut. pchor. d-ca 3 plut. bat. szkolnej 11. Reznikow Aleksander, s. Wasyla ppor. d-ca 4 plut. bat. szkolnej 12. Szwarc Władysław, s. Jakuba st. og. d-ca 1 plut. bat. 122 mm 13. Kurochtin Jan, s. Jakuba chor. d-ca 2 plut. bat. 122 mm 14. Tarasiewicz Czesław, s. Szymona ognm. d-ca 2 plut. bat. 76 mm D. 15. Gawła Czesław, s. Wincentego ognm. d-ca plut. bat. 76 mm P. 16. Słabuszewski Bronisław, s. Stefana ognm. d-ca plut. 76 mm P. 17. Kowalik Józef, s. Jana ognm. d-ca plut. 45 mm 18. Zubow Teodor, s. Jana chor. d-ca plut. bat. 45 mm Jedna strona, bez podpisu – zakrawa że następnych stron nie ma. Pismo, pieczęć: Kursy Chorążych 1-szej Armii Polskiej, [zdjęcie]¢ listopada 1944, No. 0373 zarejestrowano 12. XI.1944 [1944.11.12] Do Dowódcy 3 Pułku Zapasowego Na podstawie rozkazu dowódcy Armii skierowuję niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych 1-szej Armii W.P. na następujące stanowiska: dowódców plutonów strzeelckich (odręczne dopiski) 1. Fikow Tadeusz chor. d-ca 2-go plut., 1-szej komp. szkolnej baonu. 2. Tymkiewicz Bolesł. chor. d-ca 1-szej komp. strzel. 3. Kłosowski Mieczysł. chor. d-ca 2-giej komp. strzel. 4. Łatkowski Zbigniew chor. d-ca 3-ciej komp. fizyl. 5. Łatkowski Zygmunt chor. d-ca 3-ciej komp. strzel. W załączeniu arkusze ewidencji personalnej i charakterystyki na 10 arkuszach tylko adresatowi. Uwierzytelnienia mundurowe, żywnościowe, i pieniężne, u starszego grupy. podpisali: komendant kursów chorążych 1-szej Armii W.P. /-/ Żydek, płk. szef wydziały ewidencyjnego /-/ Markiewicz, por. odręczne dopiski kilku różnych osób: 1. Do rozkazu, jak oznaczono niżej, Ziarkowski, 28.11.44 [1944.11.28] 2. [zdjęcie]¢ _, że załączniki niniejszego nie otrzymałem od początku [zdjęcie]¢ _ (nieczyt.) _ (skierowania?). 3. [za]łączników na 2 arkuszach... Sztabu 1 Armii kpt. ... dopisek opatrzony datą 12.XII. 44 4. Chor. Łatkowski pozostał chwilowo w szpitalu, będzie skierow. później. BŻuk, ppor. (podpis czytelny) [gdy dwóch o identycznym nazwisku]. Ręczne dopiski nie są wiarygodne – nie wiadomo przez kogo naniesione i na jakiej J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW podstawie. Mogą być przymiarką, tj. nie ostatecznym przydzieleniem im tych stanowisk. Ostrożność wymagana i sprawdzenie z innymi zestawieniami, obejmującymi oficerów całego pułku. Pismo, pieczęć: Kursy Chorążych 1-szej Armii Polskiej, [zdjęcie]¢ grudnia 1944, No. 0408 zarejestrowano 14 XII.1944 [1944.12.14] Do Dowódcy 3 Pułku Zapasowego Na podstawie rozkazu dowódcy Armii skierowuję niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych 1-szej Armii W.P. na następujące stanowiska: dowódców plutonów fizylierów (odręczne dopiski) 1. Puszkar Eugeniusz chor. d-ca 2-go plut., 2-giej komp. (s. Stanisława) 2. Stacherski Juliusz chor. d-ca 2-go plut., 2-giej komp. fizyl. (s. Eugeniusza) 3. Penkała Eugeniusz chor. d-ca 3-go plut., 2-giej komp. (s. Władysława) 4. Rubczyński Stanisł. chor. d-ca 2-go plut., 3-go baonu (s. Franciszka) 5. Bubko Tadeusz chor. d-ca 3-go plut., 3-go baonu (s. Jana) dowódców plutonów rusznic p-pancernych 1. Rysz Jan chor. d-ca 3-go plut., komp. r. p-panc. (s. Jakóba) 2. Wierzbicki Jan chor. d-ca 3-go plut., komp. r. p-panc. (s. Franciszka) podpisali: komendant kursów chorążych 1-szej Armii W.P. /-/ Żydek, płk. szef wydziały ewidencyjnego /-/ Markiewicz, por. Ręczne dopiski nie są wiarygodne – nie wiadomo przez kogo naniesione i na jakiej podstawie. Mogą być przymiarką, tj. nie ostatecznym przydzieleniem im tych stanowisk. Ostrożność wymagana i sprawdzenie z innymi zestawieniami, obejmującymi oficerów całego pułku. Pismo, pieczęć: Kursy Chorążych 1-szej Armii Polskiej, 4 grudnia 1944, No. 0416 zarejestrowano 14 XII.1944 [1944.12.14] Do Dowódcy 3 Pułku Zapasowego Na podstawie rozkazu dowódcy Armii skierowuję niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych 1-szej Armii W.P. na następujące stanowiska: dowódców plutonów strzeleckich (odręczne dopiski) 1. Kelay Czesław chor. d-ca 3-go plut., 2-giej komp., 1-go baonu 2. Lipski Władysław chor. d-ca 3-go plut., 5-tej komp., 2-go baonu 3. Rejfur Stefan chor. d-ca 2-go plut., 4-tej komp., 2-go baonu 4. Wajda Bronisław chor. d-ca 3-go plut., 4-tej komp., 2-go baonu 5. Charuk Jan chor. d-ca 1-go plut., 6-tej komp., 2-go baonu 6. Gryszczuk Roman chor. d-ca 1-go plut., 4-tej komp., 2-go baonu 7. Czeczko Ryszard chor. d-ca 3-go plut., 6-tej komp., 2-go baonu

Do Oddziału Personalnego Sztabu 1-szej Armii Wojska Polskiego [zdjęcie]¢ grudnia 1944, nr. 0242/III [w odpowiedzi] Na nr. Op/1/02071, z dnia 19.XII.1944r. [1044.12.11] W załączeniu przesyłamy 180 podpisanych deklaracji oficerskich. Niepodpisane deklaracje w liczbie 16-tu, a mianowicie: 1. Kłosowski Mieczysław chor. 2. Wojtkowicz Edward j.w. 3. Sobol Józef j.w. 4. Przydryga Feliks j.w. 5. Lekkodymow Jan ppor. 6. Kaczmarek Ludwik chor. 7. Krzemieniecki Józef ppor. 8. Harlender Zbigniew j.w. 9. Kulpa Michał j.w. 10. Kałamażnik Józef chor. 11. Filipczak Mieczysław j.w. 12. Szlufik Henryk ppor. 13. Bazarnik Emil chor. 14. Kaplikiewicz Stanisław ppor. 15. Szewczyk Stanisław j.w. 16. Gerasimowicz Jan chor. zostaną przesłane dodatkowo po przybyciu wymienionych oficerów z deleagcji służbowych, szpitali, itp. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 140 T.W. Wyciąg z rozkazu personalnego Nr 195 [zdjęcie]¢ lipca 1944, m.p. Chopicy (sic! Chopniów) Niżej wymienionych oficerów przybyłych po wyzdrowieniu z 1-go Ruchomego Szpitala Polowego mianuję: § 1. 1. Kubala Edward ppor. d-cą 2-giej komp. 2. Terpiłowski Wiktor ppor. d-cą plut. strzeleckiego 3-go baonu § 2. Przybyłych z dowództwa Formowania i Uzupełniania Jednostek i Formacyj Armii podoficerów-podchorążych, przeszkolonych przez kursy oficerskie, i przeegzaminowanych przez komisję, mianuję: 3. Łapisz Wiktor ppor. d-cą plut. kompanii rusznic p-panc. 4. Czubryt Józef sierż. pchor. j.w. 5. Żuraw Marian plut. pchor. j.w.

dowódców plutonów fizylierów (odręczne dopiski) 1. Rensz Czesław chor. d-ca 1-go plut., ó1-ej?] komp. fizyl., 1-go baonu 2. Rzeszowicz Michał chor. d-ca 1-go plut., 3-ciej komp. fizyl., 2-go baonu 3. Rożek Mieczysław chor. d-ca 1-go plut., 3-ciej komp. fizyl., 2-go baonu

§ 3. Przybyłego z Oddziału Łączności Armii 6. Krugliński M. [Michał] chor. łączności

dowódców plutonów rusznic p-pancernych 1. Grzebień Zygmunt chor. d-ca 2-go plut., 7-mej komp., 3-go baonu 2. Rybiec Tadeusz chor. d-ca 2-go plut., 8-mej komp., 3-go baonu

§ 4. Przybyłego z Wyższej Szkoły Oficerskiej 7. Lesisz Piotr chor. oficerem gazowym podpisali: członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki, gen. bryg. d-ca 1-szej Armii Polskiej w ZSRR /-/ Berling, gen. dyw. za zgodność: pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. Armii /-/ Janowski, por.

Uwierzytelnienia mundurowe, żywnościowe, i pieniężne, u starszego grupy. podpisali: komendant kursów chorążych 1-szej Armii W.P. /-/ Żydek, płk. szef wydziały ewidencyjnego /-/ Markiewicz, por. Ręczne dopiski nie są wiarygodne – nie wiadomo przez kogo naniesione i na jakiej podstawie. Mogą być przymiarką, tj. nie ostatecznym przydzieleniem im tych stanowisk. Ostrożność wymagana i sprawdzenie z innymi zestawieniami, obejmującymi oficerów całego pułku. Wyciąg z Rozkazu personalnego Nr. 102, z dnia 15.10.44 r. [1944.10.15] Naznaczenia: Naznaczam: Sumerowski Marian por. z brygady pancernej, na stanowisko z-cy d-cy3-go Zapas. P. Piech. d/s polit.-wych. podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. bryg. z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. /-/ Ochab, ppłk. szef sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, płk. za zgodność: szef kancelarii Zarządu Polit.-Wych. W.P. /-/ Wonsz Gustawa, chor. ręcznie: Do rozkazu, Ziarkowski, 17.10.44 [1944.10.17]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

d-cą plut. radiowego komp.

początek mi nieznany, rodzaj rozkazu i pierwszych 11 nazwisk, i koniec też. kompania rusznic przeciwpancernych 12. Iwanow Andrzej por. d-cę kompanii 13. Nowicki Franciszek chor. d-cę _ plutonu kompanii baon szkolny 14. Zozuliński Józef 15. Czerepow Mikołaj 16. Jarząbek Szymon 17. Gerasimowicz Jan 18. Dawidjuk Michał 19. Jagiełło Konstanty

kpt. ppor. chor. chor. chor. chor.

1-szy baon strzelecki 20. Załucki Albert kpt. 21. Antosz Franciszek ppor. 22. Baczun Franciszek ppor. 23. Dominik Daniel ppor. 24. Kijowski Aleksander ppor. 25. Wojtkowicz Edward chor. 26. Borowlow Mikołaj por.

d-cę ba... kompanii baonu d-cę __ kompanii baonu d-cę plutonu strzeleckiego baonu d-cę plutonu _ strzeleckiego baonu d-cę kompanii _ strzeleckiej baonu d-cę plutonu strzeleckiego baonu d-cę baonu st. adiutanta 1-go baonu d-cę _ strzeleckiego d-cę kompanii strzeleckiej d-cę plutonu strzeleckiego d-cę plutonu strzeleckiego d-cę kompanii fizylierów baonu


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Armia Polska 30 czerwca 1944

M.p. 28.7.1945 r. }1945.07.28|

Do Szefa Sztabu 3 Zap. Pu=ku Piechoty Naznaczam& 1. Szymoniuk Romuald ppor. 2. Pupkiewicz W=adys=. ppor. 3. Wojciechowski Boles=. chor. 4. Tafet Aleksander chor. 5. Tremblinka Magdalena chor. 6. Przymanowski Juliusz chor. 7. Rybaczonek Aleksand. chor. 8. Karpi<ski Narcyz chor. 9. Kellner Kazimierz por. 10. Kotwia=_iego Ostapa chor. 11. Pozna<ska Krystyna chor. 12. Messuse Jerzy st. sier/. 13. Maksel Stanis=aw strz. 14. Zamojski J. sier/. 15. Klimczak Jerzy sier/. pchor. 16. Çwie/ ]sic# Çwierz\ J[zef ogn. 17. Lalko Wiktor plut. 18. Liwnicz Andrzej szer. Skarbnik Henryk szer. 19. Koz=owski Jerzy szer. 20. _]L(M$\ajor Wanda szer.

p.o. z-cy d-cy bryg. sap. d(s polit.-wych. z-ca d-cy baterii d(s polit.-wych. z-ca d-cy 2 dyonu, 5 bryg. d(s pol.-wych. z-ca d-cy 3 dyonu, 5 bryg. d(s pol.-wych. wyk=adowca 5 bryg. artylerii ci"/kiej instruktor propag. 5 bryg. art. ci"/kiej z-ca 9 baonu _ bryg. sap. d(s pol.-wych. p.o. z-cy d-cy 11 baonu sap. d(s pol-wy. z-ca d-cy 1 baonu, 6 p.p., 2 d.p. instuktor propag. 3 p.p. 2 d.p. d(s pol.-w. instruktor literacki w Wydz. Propagandy w>r[d wojsk przeciwnika p.o. z-cy d-cy 2 bryg. sap. d(s pol.-wych. z-ca d-cy bat. 4 bryg. p-panc. d(s pol.-w. z-ca d-cy bat. 4 bryg. p-panc. d(s pol.-w. z-ca kwaterm. bryg. sap. d(s pol.-wych. z-ca d-cy baterii s. art..., d(s pol.-wych. z-ca d-cy komp. samoch. 2 dp. d(s p.-w. fotograf Domu ?o=nierza Polskiego odkomender. do czo=[wki filmowej aktor teatru Armii. aktorka teatru Armii

Skierowuj"& 21. Bronsztejn Micha= kpt. do dyspozycji Wydzia=u Person. Armii ]W.S.O. w Rezaniu ¯ Wojsk. Szk. Ofic.\ 22. Pietruszko August ppor. do dyspozycji Wydz. Pers. Armii Przenosz"& 23. Sziber Leon ppor. wyk=adowca 5 p.p., tymczasowo p.o. z-cy d-cy 5 p.p. d(s pol.-wych. 24. Sztern Jakub kpr. z-ca d-cy plut. s.d. art. samochod. d(s polit.-wych. 25. Glatter Kazimiera szer. do dyspozycji w.p.w. 1 dp. 26. Nowicki Aleksander chor.

Zwalniam degraduj" do stopnia szeregowego za zachowanie niegodne oficera

(-( Zawadzki Aleksander, gen. brygady, cz=onek Rady Wojennej W.P. (-( Berling Zygmunt, gen. dyw., d-ca Armii Polskiej (-( Korczyc, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii Polskiej. 0113(III 3.03.45 }1945.03.03| Do Szefa Sztahu 1 Armii W.P. Ziarkowski Stabis=aw p=k. dypl,. Or=ow Leon}id| pp=k. Powo=uj'c si" na zarz'dzenie Oddzia=u Personalnego, pismo nr. OP(1(O, z dnia 25.II.1945 |945.02.25|, w za='czeniu przesy=am akt w sprawie przekazania mi 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty przez pu=kownika dypl. Ziarkowskiego Stanis=awa podpu=kownikowi Or=owu Leonidowi. (-( Kr[likowski, szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr. III, K.B. Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr. 0131, [zdjęcie]¢ kwietnia 1945r. 1. Dowódcę 3 Zapasowego Pułku Piechoty, podpułkownika Orłowa Leonida, jako niewywiązującego się ze swych obowiązków służbowych, usuwam z zajmowanego stanowiska i skierowuję do dyspozycji szefa Oddziału Personalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Popławski, gen. dyw. szef sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Rotkiewicz, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 1-go Referatu Oddz. Personalnego 1-szej Armii W.P. /-/ Filipienko, kpt., pieczęć okrągła Pułku, z dwoma napisami w otoku: w j. pol. i ros., i Godłem w środku – Orłem Białym wzoru 1944. zarejestrowano 17.04.1945, nr. 0702 ręcznie dwa dopiski: 1. 3p, Do roskazu (sic!), LKrólikowski, 17.4.45 [1945.04.17]. 2. Wykonano, 28.IV.44 [1945.04.28], podpis nieczyt.

Rozkaz Personalny nr. 099 z dn. 19 marca 1945 }1945.03.19|, ! 1, zmiany& 1. Czubryt J[zef d-ca 3 plut., 2 komp. szkolnej na d-c" 1 komp. baonu szkolnego. 2. Czerepow Miko=aj d-ca 1 komp. baonu szkolnego na d-c" 3 baonu strzeleckiego. 3. Ciechan Stanis=aw d-ca 2 plut. 6 komp. 2 baonu na d-c" 5 komp. 2 baonu. 4. Penka=a Eugeniusz d-ca 3 plut. 3 komp. fizylier[w. d-c" 1 plut. 5 komp. 2 baonu strzeleckiego. 5. Wajda Bronis=aw d-ca 3 plut. 4 komp. 2 baonu strzeleckiego. na d-c" 2 komp. fizylier[w 2 baonu. 6. Karczmarek Ludwik technik 1 plut. komp. czo=g[w na d-c" 1 plut., 7 komp., 3 b-nu strzeleckiego. stempel& Zarejestrowano nr. 466, 14.03.1945 }1945.03.24| 1945.03.24 Or=ow Leonid Z otrzymaniem niniejszego pisma natychmiast zda: Pu=k podpu=k. Karpowiczowi, i przyby: do mojej dyspozycji. Podstawa& Rozkaz D-cy Armii W.P., gen. dyw. Pop=awskiego. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddzia=u Personalnego 1 Armii (-( Donczenko, mjr., szef 1-go Ref. Oddz. Pers. 1 Armii W.P. Zarejestrowano nr. 0661, 11.4.1945 }1945.04.11|

1945.04.08

Or=ow Leonid, s. Aleksandra pp=k. Karpowicz Piotr, s. Trofima pp=k. Rozkaz Personalny nr 271, 4 maja 1945 }1945.05.04| A. Or=ow, ur. 1896, Rosjanin, wykszt cywilne& >rednie, wojskowe& kr[tkoterminowy Kurs Akademii im. Frunze }w Moskwie|, d-ca Pu=ku – do dyspoz. GUK LKO ZSRR }usuni"ty ze stanowiska d-cy|. P. Karpowicz, ur. 1986, Bia=orusin, wykszt. cywilne& wy/sze, wojskowe& Kursy “Wystre=”, d-ca 18 P.P. – na stanowisko d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech. }w miejsce A. Or=owa|. (-( Micha= ?ymierski, Marsza=ek Polski (-( W=adys=aw Korczyc, gen. dyw., szef Sztabu G=. Nacz. D-ctwa (-( Aleksander Krycki, p=k., szef Oddzia=u Pers. W.P. za zgodno>:& Janowski, por., szef kanc. Oddzia=u Pers. W.P. piecz": okr'g=a, w >rodku Orze= Bia=y, w otoku& Wojsko Polskie, Oddzia= Personalny Zarejestrowano nr. 0865, 16.05.1945 }1945.05.16| 1945.05.16 Kr[likowski Leonid mjr. Nowikow Aleksander mjr. Po otrzymaniu niniejszego pisma niezw=ocznie skierowa: w(w do mej dyspozycji, celem otrzymania wy/szego stanowiska. Obowi'zki szefa sztabu Pu=ku polecam zda: mjr. Nowikowi A. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., (-( Donczenko, mjr., wyk. Donczenko, mjr. nr. 5282, 4.07.1945 }1945.07.04| 1945.07.04 stempel& Zarejestrowano nr. 01257, 05.07.1945 }1945.07.05| do>: d=ugi dopisek, 5-linijkowy, nieczytelny bo atrament rozla= si". Tarnowski Jan por. Dawidiuk Micha= ppor. por. Tarnowski Jan, d-ca 1-go baonu strzeleckiego usuni"ty ze stanowiska wskutek z=ego stanu zdrowia i podesz=ego wieku, na jego miejsce ppor. Dawidiuk Micha=, d-ca 2-giej kompanii baonu szkolnego. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku., wyk. Przegali<ski nr 414 1945.07.04 Tarnowski Jan por. Dawidiuk Micha= ppor. d=ugie pismo w efekcie powy/szego, z dodatkiem r"cznie pisanym, /e “Powy/sze zosta=o uzgodnione jeszcze z Oddzia=em Personalnym 1 Armii W.P.” Z tej okazji wykaz dokument[w przes=anych do Oddzia=u Personalnego. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku., Pa<czuk, Przegali<ski nr 441 1945.07.27 piecz":& Wydzia= Personalny Polskiej Armi w ZSRR Do Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty Na Nr. 0831(III, z dnia 11 maja 1945 r. Zawiadamiam, /e legitymacje ofic. dla wszystkich oficer[w z Oddzia=u Informacji pobra= w dniu 5 maja 1945 r. kpt. Kuzniecow W=odzimierz z Oddz. Inform. Armii. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddzia=u Personalnego (-( Tatarzy<ski, mjr., szef 2 Referatu Oddzia=u Personalnego wyk. Wisz, ppor., 12.5.1945 }1945.05.12| Wch. 03131 Stempel& Zarejestrowano, Nr. 0862, 16.05.1945 }1945.05.16| dwa dopiski& 1. odr"cznie, o=[wkiem& 3p., Dla wiadomo>ci, LKr[likowski, 16.5.45 }1945.05.16| 2. Za=atwiono, 21.V.1945 ]archaicznym sposobem\, nieczyt. }Przegali<ski|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 1. Gowsz Tymoteusz st. sier/. pchor. 2. Sobol J[zef sier/. pchor. 3. Komarowski Anastazy –)– –)– 4. Gocularz Eugeniusz –)– –)– 5. Koblik W=odzimierz –)– –)– 6. +ab"d{ Jan –)– –)– 7. Zyga Adam –)– –)– 8. Banasiuk Tadeusz –)– –)– 9. G'siorowski Micha= –)– –)– 10. Malinowski Ignacy –)– –)– 11. Idzikowski Piotr –)– –)– 12. ?uczkiewicz J[zef –)– –)– 13. Stasiak Mieczys=aw –)– –)– Wyci'g z rozkazu dziennego nr. 0167(58, M.p. }Chopni[w| 1 lipca 1944r. Mianowania& Naznaczam na stanowiska z-c[w d-c[w kompanii lub baterii nast"puj'cych }w(w| podchor'/ych. (-( Zawadzki Aleksander, gen. bryg., cz=onek Rady Wojennej 1 Armii Polskiej (-( Berling Zygmunt, gen. dyw., D-ca 1-szej Armii Polskiej (-( Korczyc, gen. bryg., szef Sztabu 1-szej Armii Polskiej za zgodno>:& Wonsz Gustawa, sekr. ZPW A. }Zarz'd Polit.-Wych. Armii| 1944.07.01 4. Protasow Leonid, s. Jakoba, por. p.o. starszego lekarza 3 Zapasowego Pu=ku, na starszego lekarza tego/ Pu=ku. Wyci'g z rozkazu personalnego nr. 0466, }zdj"cie¢|.12.1944r. Ni/ej }w(w| oficer[w s=u/by zdrowia 1-szej Armii W.P. naznaczam na nast"puj'ce stanowiska. (-( Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armii W.P. za zgodno>:& M___ki, kpt. }nieczyt., pokryte piecz"ci', 9-literowe$|, kierownik 2 Referatu S=u/by Zdrowia piecz": okr'g=a, w >rodku& Orze= Bia=y, wzoru 1944, w otoku dwa napisy, w j. polskim i rosyjskim ]gra/dank'\& Oddzia= S=u/by Zdrowia Kwatermistrzostwa 1-szej Polskiej Armii w ZSRR. Sanitar Otdel Upravlenq Tyla 1-j Pol;skoj Armii v SSSR. stempel& Zarejestrowano nr. 991, 24.XII.1944, inicja=y DF }Daniel Forgacz| maszyn. J.D. }Janina Dziubanowska|, nr. 265(12 dopiski& 1. czerwon' kredk'& 3p, Wykona:, LKr[likowski, 28.12.44 }1944.12.28| 2. wykonane, ppor. }podpis nieczyt.| 27.XII.44 }1944.12.27|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


100

Skład osobowy, nazwiska szeregowych

Lista nazwisk ułożona według liter alfabetu, lecz pod samymi literami istnieje chaos wynikły ze sposobu zamieszczania idącego według numerów jednostek wojskowych, których numerację tu nie uwidoczniliśmy.

A

Adamowicz Jadwiga, c. J. 1921 Adamski Marian, s. Jana 1914 Adamiak Jan, s. Petroneli 1921 Andrusiak Józef, s. Stanisława 1922 Adamski Alojzy, s. Teodora 1925 Abramczyk Jan, s. Jana 1914 Andruszkiewicz Jerzy, s. Zygm. 1922 Arażny Józef, s. Michała 1903 Adamczyk Marian, s. Wł. 1920 Abroziak Edmunt, s. Jana 1922 Abramek Wacław, s. Józefa 1915 Adler Adam, s. Józefa 1892 Altman Adam, s. Iz[ydora?]. 1911 Adamski Jan, s. Karola 1926 Andrzejewski Mar., s. St. 1898 Akzimów Paweł, s. E. 1919 Andruszczak Franciszek, s. Jana 1912 Altaman Jan, s. Anton[iego?]. 1909 Andruszewski Józef, s. K. 1919 Atanasjew Wiktor, s. Andr[eja]. 1924 Altanin Albert, s. Ch. 1924 Adamczyk Kazimierz, s. Wł. 1922 Adamczuk Stanisław, s. St. 1918 Adamienko Jan, s. Kark. 1926 Altmanek Aron, s. /HŻ) 1910 Adamczuk Stefan, s. /KarolaŻ) 1910 Andruszczak Franciszek, s. Jana 1912 [duplikat, tak w oryginale]

B

Bielecki Jan, s. Józefa 1917 Błaszczyk Witold, s. Józefa 1898 Budzyński Stanisław s. K. 1896 Boczarówna Czesława, c. W. 1925 Baran Jan, s. Antoniego 1923 Basiak Mieczysław, s. Władysł. 1923 Bąk Czesław, s. Ignacego 1924 Bielak Jan, s. Stanisława 1922 Biernacki Wiktor, s. Jana 1919 Bronkiewicz Stanisł. s. Jana 1922 Budek Aleksander, s. St. 1923 Bubicz Zenon, s. Piotra 1924 Biedak Witold, s. Michała 1923 Brodziak Władysław, s. Franc. 1922 Baryło Jan, s. Adama 1920 Baryło August, s. Antoniego 1922 Baryło Wincenty, s. Edwarda 1920 Biegalski Franciszek, s. Feliksa 1924 Brygoła Edward, s. Mariana 1923 Bajda Stanisław, s. Józefa 1921 Błaziak Stefan, s. Karola 1921 Budzyński Józef, s. Józefa 1923 Buczek Józef, s. Jana 1921 Bobra Józef, s. Wojciecha 1915 Baran Stanisław, s.Kazimierz 1924 Batorski Jan, s. Marcina 1921 Buchowiecki Władysław, s. B. 1920 Bobela Piotr, s. Grzegorza 1920 Badura Władysław, s. Mikołaja 1922 Brona Jan, s. Stanisława 1926 Brzeziński Kazimierz, s. Józefa 1924 Brejwo Stanisław, s. Józefa 1912 Barczuk Czesław, s. Leona 1907 Bury Józef, s. Szczepana 1924 Bednarczuk Józef, s. Jana 1910 Brzozowski Jan, s. Józefa 1923 Budzyński Jan, s. Adama 1922 Bernacki Józef, s. Ignacego 1919 Buczyński Michał, s. F. 1925 Blum Salomon, s. 1915 Buczyński Michał, s. Teodora 1925 Bogatko Józef, s. Leona 1925 Budźko Leonard, s. Adama 1910 Burkiewicz Stanisław, s. J. 1912 Błażewicz Bolesław, s. Antoniego 1914 Barowicz Mikołaj, s. Andrzeja 1910

Badach Tadeusz, s. Jakuba 1923 Bartecki Stanisław, s. Michała 1923 Bogucki Jan, s. Mateusza 1922 Bonder Bolesław, s. Michała 1923 Burek Wojciech, s. Adama 1922 Bartnik Stanisław, s. Józefa 1924 Bajaka Adam, s. Stefanii 1923 Banaszek Aleks, s. Michała 1924 Barszcz Gabryjel, s. Józefa 1924 Bednarczyk Wacław, s. Piotra 1921 Berecki Jan, s. Mikołaja 1906 Bereda Jan, s. Antoniego 1916 Boczkowski Marian, s. Tomasza 1901 Burek Stanisław, s. Jana 1923 Barski Feliks, s. Stefana 1925 Bilewicz Witold, s. Antoniego 1915 Błażewicz Józef, s. Józefa 1907 Borawski Stanisław, s. Alfonsa 1919 Bińkowski Stefan, s. Szymona 1922 Branliński Zygmunt, s. Ignacego 1917 Bunt Jan, s. Daniela 1902 Bączkowski Stefan, s. Michała 1921 Bierman Pama, s. Me[jł?]. 1920 Bińkowski Jerzy, s. Adama 1924 Boruć Franciszek, s. Andrzeja 1910 Banaszek Jan, s. Aleks. 1910 Budzyński Jan, s. Michała 1905 Brzozowski Kazimierz, s. W. 1918 Berda Stanisław, s. Jana 1912 Bartkiewicz Tadeusz, s. A. 1918 Balcerzak Eugeniusz, s. D. 1927 Burny Stanisław, s. M. 1913 Bania Marian, s. Wł. 1911 Barszczewski Wiesław, s. H. 1927 Batasz Eugeniusz, s. Aleks. 1920 Biernacki Wacław, s. Oktawiusza 1915 Bazanowski Franciszek, s. Mat. 1919 Borowski Kazimierz, s. Grzegorza 1921 Bartnicki Ryszard, s. Jana 1925 Błażejczyk Wład., s. Onufrego 1914 Bogusz Wład., s. Wincentego 1910 Baran Józef, s. Kaspra 1900 Bieńko Marian, s. Andrzeja 1919 Biłyk Jan, s. Jana 1918 Banaczek Bolesław, s. Franc. 1917 Baczewski Tadeusz, s. St. 1918 Bieniesz Józef, s. Antoniego 1904 Berl Benish, s. Bern. 1922 Burdzanowski Wacław, s. T. 1920 Balsch Boruch, s. Lipa 1913 Borsuk Bolesław, s. Antoniego 1910 Buchla Romuald, s. Wacława 1923 Birecki Władysław, s. Władysława 1920 Bontruk Kazimierz, s. Józefa 1904 Brauliński Stefan, s. Pawła 1920 Brauliński Zdzisław, s. Pawła 1910 Butor Józef, s. Józefa 1913 Byba Grzegorz, s. A. 1912 Buczyński Kazimierz, s. K. 1911 Bejzym Tadeusz, s. Józefa 1910 Boracki Józef, s. Antoniego 1908 Bukat Józef, s. Andrzeja 1908 Baranowski Władysław, s. Józefa 1913 Bojko Stefan, s. A. 1904 Brzeski Bronisław, s. Jana 1910 Brusiło Hipolit, s. Adolfa 1908 Bieganowski Piotr, s. Stefana 1906 Błaszczak Stanisław, s. Feliksa 1919 Biel Stefan, s. Jana 1922 Bawaj Henryk, s. Andrzeja 1926 Brzeziński Franciszek, s. M. 1905 Balak Fabian, s. Józefa 1918 Błaszczuk Edward, s. M. 1924 Bralczyk Remigiusz, s. Ignacego 1922 Bednarek Jerzy, s. Antoniego 1925 Bogucki Ryszard, s. Antoniego 1926 Bukat Jan, s. Andrzeja 1912

Bateńczuk Władysław, s. Stefana 1910 Bartoszewski Feliks, s. J. 1899 Bulak Bronisław, s. Jana 1912 Bondarczuk Lucjan, s. Antoniego 1925 Brzeziński Stefan, s. St. 1914 Bilecki Piotr, s. Ludwika 1896 Białowąs Bronisław, s. Pawła 1924 Bialik Jan, s. Jana 1901 Błarzejewicz Piotr, s. J. 1897 Bąk Marian, s. Aleks(ego/andra) 1917 Bykeszczuk Jan, s. Piotra 1906 Bartosiak Józef, s. Andrzeja 1898 Bondar Grzegorz, s. Michała 1919 Boguński Micha, s. Józefa 1910 Budziński Władysław, s. J. 1927 Burna Czesław, s. Władysława 1923 Bielik Tadeusz, s. Antoniego 1920 Borowski Mieczysław, s. Wład. 1910 Biedrzycki Józef, s. Stanisława 1898 Biernat Stanisław, s. Franciszka 1907 Bosy Anatol, s. Grzegorza 1915 Bagiński Walenty, s. Andrzeja 1908 Bieganowski Tytus, s. Andrzeja 1916

C

Chmiel Mieczysław, s. Franciszka 1924 Ciotucha Józef, s. Wojciecha 1924 Cwingler Michał, s. Samuela 1919 Czerniak Kazimierz, s. Grzegorza 1925 Czerniak Władysław, s. Andrzeja 1921 Chęć Franciszek, s. Józefa 1907 Chomot Julian, s. W. 1921 Chachula Jan, s. Michała 1922 Cichosz Stanisław, s. Agaty 1923 Czernianin Julian, s. Michała 1918 Czerwonka Zygmunt, s. Piotra 1924 Choma Stefan, s. Teodora 1909 Cios Feliks, s. Józefa 1924 Czajka Franciszek, s. Adama 1923 Czaplicki Marian, s. Adama 1923 Charo Franciszek, s. Jana 1914 Chytry Edward, s. Stanisława 1923 Czarnota Władysław, s. Stanisł. 1923 Cieszko Bolesław, s. Stanisława 1911 Czopek Stanisław, s. Teofila 1923 Ćmiel Wacław, s. Jana 1921 Czerwonka Tadeusz, s. J. 1922 Czarkowski Tadeusz, s. Jana 1922 Czerwiński Franciszek, s. Franc. 1900 Chomicz Stefan, s. Mojżesza 1922 Ciesielski Feliks, s. Wawrzyńca 1924 Czapla Mieczysław, s. Michała 1921 Czubacki Zygmunt, s. Stanisława 1924 Czubacki Stanisław, s. Józefa 1924 Czubacki Eugeniusz, s. M. 1921 Ciecieląg Stanisław, s. Jana 1923 Chrzanowski Bernard, s. Jana 1923 Chrzanowski Jan, s. Franciszka 1922 Czajka Teofil, s. Michała 1923 Czepiel Stefan, s. Jana 1922 Czuba Lucjan, s. Franciszka 1923 Choptawa Leonia, c. Michała 1920 Choptawa Stanisława, c. Michała 1922 Chrupajło Maria, c. Michała 1923 Chlebiej Stanisław, s. Kazimierza 1924 Chmielewski Józef, s. Michała 1923 Chruścicki Władysław, s. Stanisł. 1925 Ćwikła Wadysław, s. Franciszka 1921 Czernik Zygmunt, s. Józefa 1925 Cauder Szaja, s. Leona 1910 Ciuksza Piotr, s. Justyna 1914 Chocyk Czesław, s. Feliksa 1923 Cichosiowicz Włodz., s. Jana 1910 Cichorski Józef, s. Stanisława 1927 Czerniecki Paweł, s. Michała 1912 Chochara Władysław, s. Jana 1920 Czwakiel Kazimierz, s. Jana 1918

Czycz Eugeniusz, s. Pauliny 1919 Ciącko Stanisław, s. Stanisława 1902 Cudny Józef, s. Piotra 1908 Czarniecki Władysław, s. Franc. 1897 Cudny Wadysław, s. Piotra 1898 Czyż Karol, s. Pawła 1903 Chwalibóg Czesław, s. Jana 1914 Chwalibóg Henryk, s. Jana 1915 Ciok Wiktor, s. Zdzisława 1917 Chrzanowski Stanisław, s. Al. 1921 Cirko Wawrzyniec, s. J. 1908 Chrzanowski Jan, s. Al. 1915 Czmiel Wacław, s. Tomasza 1913 Chrzanowicz Heronim, s. A. 1912 Chojecki Bolesław, s. Wojciecha 1910 Cwenarski Zdzisław, s. H. 1916 Chmielewski Stanisław, s. M. 1920 Chwałko Michał, s. St. 1918 Chaszczowy Jan, s. St. 1903 Choroszko Jan, s. St. 1922 Czernecki Jan, s. Al. 1918 Charyszyn Piotr, s. T. 1905 Chromek Stanisław, s. Andrzeja 1923 Czapiński Kazimierz, s. M. 1922 Chojecki Zdzisław, s. Bolesława 1926 Chłopecki Mieczysław, s. Piotra 1919 Cirka Mikołaj, s. Ignacego 1923 Chodasewicz Wilhelm, s. J. 1918 Cylich Leon, s. Mikołaja 1905 Czerniawski Józef, s. Katarzyny 1908 Chalików Izeak, s. H. 1914 Chomiak Franciszek, s. Jana 1900 Ćwiek Władysław, s. Antoniego 1914 Czarnecki Józef, s. Józefa 1909 Czeszejko Bronisław, s. Tomasza 1913 Ciemerys Stanisław, s. Franc. 1913 Czubek Stefan, s. Wł. 1926 Chwała Józef, s. Jana 1926 Ciopiński Jan, s. Jana 1908 Chudoba Andrzej, s. K. 1899 Ćwiek Franciszek, s. Antoniego 1911 Chada Józef, s. Józefa 1914 Ciołek Jerzy, s. Bronisława 1926 Czuryk Józef, s. Marcina 1925 Cygarski Edward, s. Kaspra 1920 Czerwiński Zygmunt, s. Wł. 1924 Chodorowski Adolf, s. St. 1906 Chmielewski Aleks, s. Bronisława 1914 Czop Zbigniew, s. Stanisława 1925

D

Dzieciuchowicz Henryk, s. Piotra 1923 Dzikoń Aleksander, s. Jana 1922 Deredeńczuk Józef, s. Mikuły 1904 Dyś Andrzej, s. Marcina 1924 Dudek Władysław, s. Szymona 1924 Dudek Michał, s. Kazimierza 1922 Dziuba Eugeniusz, s. Stanisława 1924 Dąbrowski Alfred, s. Jana 1925 Dubas Czesław, s. Ludwika 1924 Dutkiewicz Ryszard, s. Wojciecha 1925 Dąbrowski Bernard, s. Józefa 1922 Domys Stanisław, s. Józefa 1924 Dobrzyniec Aleks, s. Antoniego 1908 Drozd Stanisław, s. Franciszka 1924 Długosz Antoni, s. Szymona 1923 Dobrzański Stanisław, s. Jana 1923 Dudek Kazimierz, s. Juliana 1923 Dziobak Władysław, s. Jana 1926 Dąbrowska Walentyna, c. Wł. 1920 Durczak Stanisław, s. Mikołaja 1921 Dąbrowski Antoni, s. Franciszka 1924 Dąbrowski Jan, s. Andrzeja 1904 Drozdowski Józef, s. Andrzeja 1919 Fiszler Tadeusz, s. Jana 1927 Dąbrowski Eugeniusz, s. Adama 1897 Dobosz Bronisław, s. Jana 1906

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Duszczyk Bolesław, s. Aleks. Durka Wacław, s. Bolesława Dzięcioł Bronisław, s. Piotra Dąbrowski Henryk, s. Leona Daniel Jan, s. Michała Derecki Andrzej, s. Wł. Derecki Stanisław, s. Józefa Drajling Leon, s. Jana Doda Ludwik, s. Jana Domański Henryk, s. B. Danielewski Edward, s. W. Dobas Bolesław, s. Tomasza Dziewulski Antoni, s. Jana Dąbrowski Wawrzyn, s. St. Dziedzic Jan, s. Tomasza Dąbrowski Józef, s. Antoniego Daniłowicz Anton., s. M. Dawidson Józef, s. Lucjana Darska Krystyna, c. Bolesława Dobrzyński Bronisław, s. J. Dutka Józef, s. Antoniego Dyniecki Stefan, s. Władysława Dąbrowski Stanisław, s. Adama Dembowski Janusz, s. Wal. Dec Piotr, s. Michała Dereń Jan, s. An. [Antoniego, Andrzeja?]. Dul Stefan, s. Stanisława Dobroczyński Jan, s. Aleks. Drypko Józef, s. Katarzyny Dajczak Michał, s. Kazimierza Dziuba Michał, s. Michała Drab Zdzisław, s. Karola Dytel Jerzy, s. Władysława Długołędzka Wanda, c. Aleks. Dub Michał, s. Tadeusza Dworak Jan, s. Stanisława Dzikoń Stanisław, s. Józefa Dubiniewicz Bronisław, s. Jana Dubiel Wojciech, s. W. Dudziński Wacław, s. Grzegorza Dejk Antoni, s. Antoniego Darska Krystyna, c. Bolesława

E

Engel Jan, s. Stanisława Ejsenhard Franciszek, s. Jakuba Edelman Daniel, s. Grzegorza Ejsmont Feliks, s. Wiktora

F

1920 1916 1916 1922 1925 1906 1919 1925 1923 1925 1909 1902 1912 1919 1917 1902 1917 1905 1926 1921 1912 1916 1918 1926 1898 1920 1924 1924 1922 1901 1914 1921 1920 1925 1910 1910 1912 1920 1922 1922 1916 1926 1926 1909 1906 1905

Fiszler Tadeusz, s. Jana [zapis pod literą D] 1927 Flaga Czesław, s. Jana 1920 Filozof Józef s. F. 1921 Franek Władysław, s. Wawrz. 1923 Furgała Władysław, s. Jana 1923 Filipiak Jan, s. Franciszka 1910 Fik Edmund, s. Józefa 1924 Fiedorek Władysław, s. Łukasza 1923 Fiedyk Józef, s. Stefana 1923 Farnik Jerzy, s. Emila 1925 Furszewicz Wacław, s. Adama 1919 Feret Jan, s. Antoniego 1923 Fornalewski Bolesław, s. Feliksa 1923 Fiszter Józef, s. Franciszka 1923 Finkelman Benyk s. Alb. 1918 Fostacz Stanisław, s. Franc. 1921 Forys Stefan, s. Pawła 1907 Frelek Mieczysław, s. Józefa 1920 Forys Władysław, s. Stanisława 1920 Ferkaluk Józef, s. Władysława 1913 Fajzulisz Aleks, s. D. 1925 Fiedonik Maria, c. Michała 1917 Filipek Henryk, s. Jana 1928 Franczyszyn Michał, s. J. 1922 Furman Marian, s. Michała 1924 Fiłyk Józef, s. Dyonizego 1897 Fiodorowicz Piotr, s. An[dreja?] 1924 Fryd Kazimierz, s. Kazimierza 1912 Faszladyn Piotr, s. Michała 1914 Fiksiński Rajmund, s. K. 1922 Faszczewski Franciszek, s. Henr. 1899

Fijałkowski Mieczysław, s. An. Fudala Zygmunt, s. Franciszka Fudala Władysław, s. Franc.

G

1907 1919 1907

Grochowski Jan, s. Jakóba 1929 Granda Stefania, c. Jana 1924 Głębocki Tadeusz, s. Stanisława 1924 Głowas Teodor, s. Pawła 1905 Gil Stanisław, s. Jana 1923 Godynia Jan, s. Franciszka 1907 Gola Stanisław, s. Władysława 1923 Goraj Józef, s. Józefa 1922 Gożliński Stanisław, s. Jana 1900 Gromut Czesław, s. Al. 1922 Gwóźdź Andrzej, s. Szczepana 1908 Gil Tadeusz, s. Marcina 1923 Grzeszczak Andrzej, s. An. 1914 Grądek Tadeusz, s. An. 1924 Gładysz Stanisław, s. Jana 1914 Gałązowski Franciszek, s. J. 1925 Głażewski Mieczysław, s. Wacł. 1923 Gągol Kazimierz, s. Józefa 1924 Guz Bolesław, s. Adama 1900 Gągala Jan, s. Apolinarego 1925 Gibuła Edward, s. Jana 1924 Garbacz Kazimierz, s. Grzegorza 1922 Gwizdek Jan, s. Jana 1923 Gronowicz Jan, s. Łukasza 1922 Guterman Reichmil, s. J. 1916 Gdula Stanisław, s. Franciszka 1923 Gębal Józef, s. Jana 1921 Gładysz Franciszek, s. Pawła 1910 Gruchniak Henryk, s. Ed. 1924 Gędek Wacław, s. Antoniego 1924 Górczyński Adam, s. J. 1925 Gazda Tadeusz, s. Jana 1925 Giza Julian, s. Józefa 1925 Gdulewicz Stanisław, s. Ludwika 1924 Galoss Jan, s. Aleks(ego/andra) 1913 Gwiazdowski Kazimierz, s. J. 1920 Golik Czesław, s. Kazimierza 1924 Górski Kazimierz, s. Apol. 1924 Graczyk Albin, s. A__d. [Ao_d?] 1925 Gągoł Bolesław, s. Franciszka 1922 Grelewski Stanisław, s. Romana 1924 Grzybowski Jan, s. Klemensa 1925 Gwóźdź Jan, s. Józefa 1917 Gzińska Irena, c. Andrzeja 1923 Galicki Józef, s. Franciszka 1923 Gryp Wincenty, s. Józefa 1915 Grzesiuk Antoni, s. Kazimierza 1904 Guszczin Anatoli, s. A. 1924 Galówna Aniela, c. Bronisława 1925 Gołębiowski Czesław, s. N.N. 1924 Goździk Kazimierz, s. Piotra 1924 Grudziński Zdzisław, s. Aleks. 1927 Goldman Wolf, s. Mojżesza 1920 Grabarczyk Eugeniusz, s. Stan. 1917 Gryż Józef, s. Stanisława 1909 Grodzki Marian, s. Piotra 1925 Grodzki Stanisław, s. Piotra 1916 Grodzki Florian, s. Dominika 1907 Grano Anna, c. Wacława 1925 Grygiel Alesander, s. Stanisława 1918 Głowiński Józef, s. Tadeusz 1923 Gumiński Ryszard, s. R[yszarda?]. 1925 Gawłowski Mieczysław, s. Piotra 1925 Gałązowski Jan, s. Jana 1905 Gretkierewicz Andrzej, s. And. 1899 Grunt Tadeusz, s. Józefa 1925 Górski Władysław, s. Kazimierza 1909 Grabowski Bratysław, s. Br. 1923 Gruza Stanisław, s. Piotra 1925 Gierasimińska Alina Nat., c. W. 1923 Gwardijak Wacław, s. Al. 1918 Gardina Wasyl, s. F. 1913 Gryglas Marian, s. Ludwika 1922 Góralczyk Stanisław, s. Jana 1914 Gach Józef, s. Jac. 1906 Galla Eugeniusz, s. Józefa 1923 Gruda Marian, s. An. 1922 Grabowski Stefan, s. Adama 1914

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Gawryluk Emilian, s. St. 1918 Goździcki Piotr, s. Pantelejma 1910 Grech Karol, s. Franciszka 1926 Gryzan Julian, s. Jana 1914 Gziut Franciszek, s. Juliana 1897 Gawryszczuk Józef, s. Tomasza 1915 Grodzki Stefan, s. Melchiora 1920 Grajewski Alfons Brun., s. Wł. J. 1913 Gozdołek Jan, s. Władysława 1917 Gajownik Stanisław, s. Antoniego 1915 Gajewski Franciszek, s. Rocha 1900 Godlewski Michał, s. T. 1898 Garanża Szymon, s. T. 1908 Godlewski Eugeniusz, s. W. 1915 Grzybowski Tomasz, s. T. 1912 Głowacki Władysław, s. An. 1924 Gajownik Stanisław, s. J. 1913 Gridniew Eugeniusz, s. S. 1910 Górka Jan, s. Franciszka 1906 Gajdemski Władysław, s. Ludwika 1925 Grodzicki Stanisław, s. Jana 19o5 Głuszczak Andrzej, s. P. 1900 Głogowski Szymon, s. Michała 1909 Gajewski Leon, s. Stanisława 1924 Gold Markus, s. Szuli 1915 Góryn Antoni, s. Grzegorza 1896 Giertwiejew Józef, s. Ant. 1895 Głowacki Adam, s. Ant. 1899 Grudziński Bonifacy, s. J. 1900 Grabosiński Mar., s. Jana 1926 Gębarzewski Adam, s. A. 1925 Gęszczak Mieczysław, s. K. 1928

H

Hołdakowski Jan, s. Józefa Hałasa Bronisław, s. Józefa Harbrot Szmul, s. Hercego Harazhy Feliks, s. Bronisława Hnatkiewicz Jarosław, s. Włodz. Hołówka Piotr, s. Antoniego Hams Władysław, s. Franciszka Hunek Maksym, s. Stanisława Helt Ludwik, s. Jana Hunek Zygmunt, s. Józefa Hilczuk Franciszek, s. Jana Hiter Józef, s. Jana Husak Stanisław, s. Antoniego Hofman Sławomir, s. Zygmunta Haszcz Alojzy, s. Franciszka Huza Rudolf, s. Ludwika Hauz Bolesław, s. Antoniego Holc Józef, s. Marcina Hobło Józef, s. Jana Hejba Alojzy, s. Tomasza Horniker Józef, s. A. Hryń Tadeusz, s. Jana Hnatow Antoni, s. T. Horman Piotr, s. Antoniego Holański Jan, s. Stanisława Haczkiewicz Piotr, s. Stanisława

I

1922 1904 1923 1923 1921 1923 1921 1922 1924 1924 1909 1923 1921 1924 1923 1925 1924 1907 1922 1916 1910 1924 1892 1908 1912 1905

Ickiewicz Janina, c. Antoniego 1922 Iwanicki Antoni, s. Adama 1921 Iskrzak Paweł, s. Pawła 1907 Iliński Bronisław, s. Teofila 1925 Iwankiewicz Bazyli, s. Jana 1918 Ignaszak Wincenty, s. Wawrzyn. 1913 Iwanica Michał, s. Antoniego 1907 Idźkiewicz Franciszek, s. Macieja 1913 Ilmak Adam, s. Antoniego 1924 Ickiewicz Michał, s. Izaka 1914 Iwaszkiewicz Jerzy, s. D. 1926 Ignatowicz Wacław, s. Piotra 1902 Iwanicki Antoni, s. J. 1896 Iżbyków Emilian, s. J. 1924 Iskanow Fachr. s. Iskana 1914 Ignaczak Marian, s. R. 1900 Iwanów Julian, s. Franc. 1925 Ignacik Tadeusz, s. A. 1919 Izdebski Franciszek, s. Bolesława 1921

J

Janczarek Stefan, s. Jakuba 1923 Jankowicz Franciszek, s. Karola 1920 Jankowski Jan, s. Łukasza 1922 Jaczyszyn Władysław, s. Jana 1914 Jósko Władysław, s. Michała 1924 Jawiarczyk Stanisław, s. Jerzego 1923 Jonasz Józef, s. Marcina 1922 Jakubciak Edward, s. Kazimierza 1921 Jedliński Feliks, s. Jana 1914 Jasiński Bronisław, s. Jana 1921 Jabłoński Józef, s. Wacława 1923 Jarmuła Henryk, s. Władysława 1927 Jarosz Kazimierz, s. Wojciecha 1921 Jakubczak Sylwester, s. Anton. 1924 Janisz Franciszek, s. Antoniego 1912 Jackowski Władysław, s. Tom. 1923 Jagodziński Mieczysław, s. Jana 1923 Jaworski Adam, s. Andrzeja 1914 Jacym Józef, s. A. 1923 Jagniątkowski Władysław, s. Jana 1925 Jóźwiak Wacław, s. Franciszka 1923 Jakuszow Sergiej, s. Andrzeja 1913 Jabłoński Antoni, s. Floriana 1914 Jaskulski Kazimierz, s. Andrzeja 1928 Jastrzębski Józef, s. Antoniego 1905 Jarzec Józef, s. Stefana 1927 Juzak Włodzimierz, s. K. 1909 Jagniszczak Michał, s. P. 1923 Janiszyn Jan, s. Michała 1920 Jefremow Jerzy, s. B. 1915 Jakóbczak Andrzej, s. An. 1899 Jacak Józef, s. Stanisława 1900 Jaworski Mieczysław, s. Feliksa 1911 Jasiński Stefan, s. Michała 1926 Jurczenko Paweł, s. Dom[ana?] 1904 Jesiotr Stanisław, s. Rocha 1919 Jastrzębski Stanisław, s. Franc. 1920 Jachimowski Władysław, s. Ant. 1920 Jasięga Ignacy, s. Jana 1910 Jesionek Marian, s. Józefa 1917 Janczukowicz Wincenty, s. W. 1906 Jodkowski Witold, s. Edwarda 1910 Jałocha Franciszek, s. Franciszka 1907 Janeczko Stanisław, s. Michała 1926 Jakubowski Wojciech, s. Jana 1895 Jackowski Stanisław, s. Ant. 1904 Juzak Antoni, s. Mikołaja 1911 Jaworski Michał, s. Jana 1906 Jackowski Antoni, s. Piotra 1906 Jajeśnica Zdzisław, s. Wojciecha 1926 Jabłoński Leopold, s. St. 1926 Jankowski Antoni, s. Antoniego 1895 Jankowski Henryk, s. Józefa 1925 Jankowski Marian, s. Antoniego 1922 Jaroszczak Zdzisław, s. R. 1925 Jagielicz Michał, s. Antoniego 1901 Jakubowicz Chaim, s. Icka 1919 Jezierski Włodzimierz, s. Józefa 1924 Jaworski Jan, s. Konstantego 1924 Jodzio Alfred, s. Antoniego 1926 Jamiałkowski Antoni, s. Jana 1905 Jędrzejczak Zygmunt, s. Adama 1920 Jaroczyński Stanisław, s. Ignac. 1920 Jankowski Wacław, s. Antoniego 1921 Jakubczak Andrzej, s. Antoniego 1899

K

Kiernicki Dominik, s. Dominika Kamiński Feliks, s. Franciszka Kozera Władysław, s. Anton. Kaczmarczyk Stan., s. Michała Kalinowski Edward, s. Adama Kanikowski Czesław, s. Ludwika Karaś Stefan, s. Feliksa Kawa Julian, s. Józefa Klaga Czesław, s. Leona Klimecki Ryszard, s. Marcina Krzec Czesław, s. Jana Koksanowicz Kazimierz, s. P. Kołodziejczyk Aleks, s. An. Komorek Ryszard, s. J. Koskakowski Eugen., s. Józefa

1901 1925 1921 1915 1921 1923 1923 1923 1926 1926 1917 1922 1923 1921 1925


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Kostrzewa Józef, s. Bolesława 1922 Kotel Mieczysław, s. St. 1922 Kowalczuk Adam, s. P. 1915 Krysiuniak Edmund, s. Franc. 1923 Kucio Józef, s. Andrzeja 1924 Kudela Stanisław, s. Franciszka 1924 Kuraut Stanisław, s. Andrzeja 1924 Kurkowski Kazimierz, s. St. 1923 Karczmarz Błażej, s. T. 1924 Kaniak Józef, s. Piotra 1926 Kudyba Jan, s. A. 1922 Kowalski Stanisław, s. M. 1923 Korczak Stanisław, s. J. 1923 Kępa Mieczysław, s. Józefa 19 - Kubajka Kazimierz, s. An. 1923 Klok Jan, s. Pawła 1908 Karasek Tadeusz, s. M. 1923 Królikarski Kazimierz, s. J. 1924 Koziar Jan, s. Piotra 1926 Kuszak Stanisław, s. Michała 1923 Koziarski Piotr, s. Franciszka 1914 Krzyżak Aleks, s. Józefa 1922 Ksiądz Antoni, s. Szczepana 1924 Ko___ [nieczyt.] Bronisław, s. D. 1906 Kapłun Jan, s. Stanisława 1921 Kazanowski Aleksand., s. Józefa 1908 Kopij Deonizy, s. Antoniego 1902 Kowalski Czesław, s. Stanisława 1924 Kowalski Stanisław, s. Szczepana 1922 Krysa Antoni, s. Adama 1921 Korona Edward, s. Jana 1924 Kuduk Stefan, s. Leona 1924 Klimek Wacław, s. Adama 1921 Krzewiński Stefan , s. Pawła 1924 Kozieł Jan, s. Antoniego 1924 Kuchla Józef, s. Szymona 1920 Krzyszczak Czesław, s. Józefa 1923 Kloc Marian, s. Franciszka 1922 Król Władysław, s. Wojciecha 1924 Klimionek Aleksander, s. H. 1910 Kasprowicz Wincenty, s. Jana 1901 Kornet Józef, s. Cl[emensa?]. 1922 Kuczyński Włodzimierz, s. J. 1926 Kołtuniak Antoni, s. Józefa 1927 Kłoda Stefan, s. Pawła 1923 Kuryło Roman, s. Jana 1927 Kożuszek Józef, s. Marcina 1912 Korab Jan, s. Wadysława 1923 Kasperski Marian, s. Pawła 1923 Korkus Narcyz, s. Antoniego 1913 Kurowski Franciszek, s. Józefa 1903 Kuś Leon, s. Jana 1921 Krzywiński Aleks, s. Maks. 1909 Krupa Paweł, s. Pawła 1910 Kadamus Roman, s. Mikołaja 1923 Kowalski Stanisław, s. Jana 1923 Kaczmarek Franciszek, s. Ign. 1924 Kamela Eugeniusz, s. Józefa 1924 Kunysz Karol, s. Józefa 1911 Kraus Stanisław, s. T. 1926 Kowalka Stanisław, s. Józefa 1900 Kamieniecki Czesław, s. Sylw. 1925 Kulczycki Franciszek, s. Jana 1911 Kuchcicki Feliks, s. Józefa 1926 Kokocki Adolf, s. Leona 1926 Kuta Jan, s. Pawła 19 - Kliszcz Józef, s. Tomasza 1922 Kąkol Czesław, s. Tomasza 1921 Kaliciński Władysław, s. Wład. 1911 Kołyga Stanisław, s. Adama 1925 Kowalski Tadeusz, s. Józefa 1924 Kowalski Stefan, s. Cezarego 1926 Krasicki Antoni, s. Bronisława 1923 Kozłowski Bolesław, s. Wład. 1923 Krocz Stanisław, s. Franciszka 1924 Kutkowska Sabina, c. Stefana 1925 Kęcik Bronisław, s. Franciszka 1922 Kobyłka Bronisław, s. Jana 1924 Kowalczyk Stanisław, s. Anton. 1922 Kowalow Kazimierz, s. Mar. 1922 Krawczuk Antoni, s. Łukasza 1921 Krupiński Zygmunt, s. Wł. 1921 Kulczycki Andrzej, s. Jana 1922 Kurzawa Stanisław, s. Jana 1925

Kwiatkowski Feliks, s. D. Kwit Aleksander, s. Stanisława Kisiel Stanisław, s. J. Kinaj Piotr, s. Ignacego Kałka Józef, s. C. Kamor Józef, s. Jakuba Kaniewski Franciszek, s. Ignac. Kisielewicz Eugeniusz, s. Jana Kocan Zygmunt, s. Wal. Kołomycyn Aleks, s. J. Kolada Paweł, s. Bazylego Kowalski Antoni, s. K. Kownacki Czesław, s. Adama Kret Feliks, s. Franciszka Krupczak Jakób, s. W. Kunda Bazyli, s. Stefana Kunysz Stanisław, s. Antoniego Konarski Janusz, s. M. Kadej Franciszek, s. Jana Kałkowski Emil, s. Augustyna Kama Styanisław, s. Bronisława Karlasiuk Stefan, s. Ludwika Kielcz Zygmunt, s. Bronisława Kiźlik Kazimierz, s. Ignacego Klajew Stefan, s. A. Koltewski Witold, s. Gerwazego Kowalczyk Bolesław, s. Mal. Kucharzewski Wład., s. Pawła Kalinowski Piotr, s. Jana Kirkiewicz Jan, s. Hipolita Kownacki Bolesław, s. Feliksa Kuśnierz Jakub, s. Grzegorza Kamiński Eugeniusz, s. Stan. Kubasiewicz Stanisław, s. Pawła Kart Eugeniusz, s. Aleksego Kuryś Józef, s. Jana Kołylak Ludwik, s. Szczepana Karabiniewicz Franc., s. Piotra Konopa Józef, s. Andrzeja Kaczmarek Włodz., s. Franc. Kardas Józef, s. Józefa Krzycki Władysław, s. Leona Kwaslur Michał, s. Stanisława Kulka Piotr, s. Franciszka Kruk Józef, s. Pawła Kuć Stanisław, s. Józefa Kałuża Jan, s. Józefa Kudelski Edward, s. Edwarda Kalisz Kazimierz, s. Konstant. Kurzaj Kazimierz, s. Ignacego Kielak Marian, s. Juliana Kowalski Mieczysław, s. Stan. Kurasiewicz Jan, s. Antoniego Kamionek Lucyna, c. Stanisława Kubuj Władysław, s. Jana Kielak Wacław, s. Władysława Kielak Kazimierz, s. Wład. Kelak Jan, s. Władysława Kopczyk Tomasz, s. Wacława Kieliszek Antoni, s. Pawła Kruk Czesław, s. Andrzeja Kieliszek Aleks, s. Pawła Kowalski Bolesław, s. Onufrego Kanefał Ambroży, s. Jana Kunarzewski Piotr, s. J. Koleńkiewicz Zdzisław, s. St. Królikowski Zdzisław, s. Feliksa Klonowski Witold, s. Franciszka Keler Feliks, s. Stanisława Kowalski Antoni, s. Jana Kuzynków Grzegorz, s. Al. Kowar Mikołaj, s. Augusta Kociupski Piotr, s. M. Kolasowski Franciszek, s. An. Karwowski Franciszek, s. An. Kiełbasa Józef, s. Jana Kulik Tomasz, s. M. Krajeski Ludwik, s. F. Kopesłyński Wiktor, s. T. Kupis Julian, s. St. Końko Jan, s. Feliksa Kuszpit Bernard, s. St. Klimek Szczepan, s. St. Kowalczyk Bolesław, s. Stan.

1921 1922 1922 1911 1916 1921 1911 1926 1925 1920 1918 1909 1900 1904 1918 1910 1925 1924 1895 1898 1909 1903 1927 1900 1903 1926 1914 1912 1921 1911 1925 1913 1919 1917 1923 1894 1923 1903 1903 1926 1921 1903 1896 1908 1907 1907 1900 1912 1922 1912 1919 1923 1907 1918 1911 1903 1921 1907 1919 1912 1920 1905 1913 1914 1894 1923 1922 1925 1912 1924 1902 1925 1912 1910 1896 1901 1922 1908 1924 1923 1911 1926 1925 1921

Karczmarczyk Mar., s. A. 1906 Kronenberg Józef, s. M. 1913 Królak Zbigniew, s. Feliksa 1923 Kiełbasa Jan, s. Piotra 1909 Kamiński Kazimierz, s. Z. 1923 Kołak Feliks, s. Feliksa 1926 Kowalczyk Pioptr, s. Ignacego 1920 Kopica Kazimierz, s. Ludwika 1926 Kieliszek Bolesław, s. J. 1924 Korzybski Stanisław, s. H. 1923 Kerepka Bronisław, s. J. 1913 Kruk Stanisław, s. Mikołaja 1898 Kruglej Konstanty, s. Romana 1926 Kołtowski Jan, s. Jana 1903 Klucowicz Wilhelm, s. Jana 1927 Korbut Bronisław, s. Wiktora 1919 Kurybski Władysław, s. Jana 1919 Korpuk Aleks, s. Józefa 1918 Kraśnicki Stanisław, s. Wojciecha 1907 Kowncki Emilian, s. Wacława 1912 Kaftan Włodzimierz, s. Teodora 1918 Kogucik Jan, s. Pawła 1918 Kubasiewicz Franc., s. Macieja 1919 Konefał Hilary, s. Karola 1911 Konefał Dominik, s. Antoniego 1898 Kałużyński Jan, s. Michała 1899 Kotomski Józef, s. Mieczysława 1925 Kowalski Edward, s. Jana 1923 Kołtun Piotr, s. E. 1915 Kurawski Bronisław, s. Józefa 1913 Kieniakin Fiodor, s. Jana 1925 Kuźmiński Czesław, s. Winc. 1925 Kwiatkowski Franciszek, s. An. 1910 Kamiński Stanisław, s. J. 1923 Kubylański Adam, s. Franciszka 1922 Kościołek Jan, s. Szymona 1894 Kozłowski Stefan, s. Seweryna 1895 Kołaz Józef, s. Antoniego 1895 Kasprzyszak Stanisław, s. J. 1919 Karpiuk Michał, s. Jak. 1915 Kiryła Stanisław, s. Jana 1917 Kowalski Jan, s. Antoniego 1918 Kazana Szymon, s. K. 1911 Kamola Józef, s. Jana 1908 Kaniok Wanda, c. K. 1927 Kusz Kazimierz, s. J. 1925 Krzyśkow Michał, s. B. 1892 Kuźmar Jan, s. W. 1905 Krzyżanowski Jan, s. J. 1913 Kuryło Szymon, s. J. 1914 Kowalczyk Zygmunt, s. Józefa 1922 Krupkowski Stanisław, s. Stan. 1921 Krakowiak Henryk, s. W. 1923 Kołosiewski Wincenty, s. J. 1911 Kabała Józef Marian, s. J. 1901 Karpiński Zbigniew, s. Franc. 1924 Krawczyk Adam, s. Stanisława 1913 Kujawa Tadeusz, s. Michała 1920 Kucharczyk Jerzy, s. An. 1926 Kuźnicki Józef, s. Pawła 1906 Krawczyk Jan, s. Józefa 1919 Korek Janusz, s. Władysława 1915 Kucharski Stanisław, s. Szymona 1914 Krasicki Józef, s. Piotra 1923 Krugłow Michał, s. Grzegorza 1923 Kaziów Michał, s. M. 1919 Koniecki Wiktor, s. K. 1921 Kaczkiewicz Piotr, s. St. 1905 Karłowicz Stanisław, s. Jana 1913 Kożeniewski Jan, s. P. 1907 Krzysiak Heronim, s. J. 1924 Kamiński Aleks, s. Franciszka. 1904 Koniecpolski Emil, s. J. 1923 Kozłowski Stanisław, s. A. 1914 Kubicka Tamara, c. M. 1924 Krywcun Wawrzyniec, s. W. 1919 Kukier Samuel, s. W. 1916 Kozioła Kazimierz, s. W. 1925 Kiełbasa Władysław, s. St. 1923 Kluch Julian, s. Piotra 1907 Kielak Marian, s. M. 1921 Klimek Antoni, s. Jana 1916 Kobyliński Tadeusz, s. T. 1908 Kieczka Emil, s. Jana 1923

Kajumow Iskan, s. J. 1917 Kucharek Władysław, s. Ant. 1923 Kizłyk Jan, s. Dymitra 1895 Koziarski Bogumił, s. Józefa 1911 Kanig Walter, s. Jana 1893 Karpowicz Jakub, s. Andrzeja 1924 Kozera Zbigniew, s. Władysława 1922 Kwiatkowski Zdzisław, s. Henr. 1921 Konopiński Zbigniew, s. Bronisł. 1923 Karbowniak Stefan, s. Jana 1906 Krysiak Józef, s. Jakuba 1920 Krysiak Kazimierz, s. Franciszka 1906 Kochanowski Czesław, s. W. 1899 Kamiński Paweł, s. Antoniego 1901 Kulesza Jan, s. Grzegorza 1920 Krupnicki Michał, s. Józefa 1923 Kufel Józef, s. Stanisława 1922 Kramarski Aleks, s. Jana 1924 Kościn Andrzej, s. P. 1917 Kuncewicz Józef, s. Aleks(ego?). 1916 Kozyra Stanisław, s. Mikołaja 1909 Kościcki Józef, s. Ignacego 1907 Kołodziejczyk Franc., s. Józefa 1914 Krupa Jan, s. Stanisława 1921 Kamiński Andrzeja, s. Wład. 1925 Kiziak Stanisław, s. Józefa 1919 Kozłowski Władysław, s. Adolfa 1907 Kozolewski Antoni, s. Antoniego 1926 Koper Jakub, s. Dawida 1911 Konieczny Michał, s. B. 1920 Kondej Roman, s. Piotra 1925 Kobyra Bronisław, s. Stanisława 1922 Kostylewski Wasyl, s. Jana 1904 Klebicki Czesław, s. Franciszka 1920 Kuś Kazimierz, s. Adama 1923 Kaniok Wanda, c. Kazimierza 1927 Krzyśków Michał, s. Bartłom. 1892

L

Lachowicz Władysław, s. Anton. Lewandowski Stanisław, s. Tom. Libera Jan, s. Franciszka Lechowicz Władysław, s. Ant. Lachowicz Michał, s. Jana Lao Władysław, s. Jana Leszczyński Czesław, s. An. Lewczuk Stanisław, s. Franc. Lachowicz Marcin, s. Macieja Lewczuk Adam, s. Michała Latała Jan, s. Andrzeja Łyś Marian, s. Jana Librant Antoni, s. Stanisława Lisowski Stefan, s. Wawrzyńca Lasocki Jerzy, s. Stanisława Lohin Emil Mikołaj, s. Jana Lipski Adfolf, s. Kazimierza Leżański Tadeusz, s. K. Lafter Józef, s. Adama Ludwiniak Władysław, s. P. Lidert Karol, s. Ludwika Linkiewicz Stefan, s. L. Laskowski Zygmunt, s. Stefana Lipiński Jan, s. Franciszka Lechkun Józef, s. An. Lizewski Tadeusz, s. P. Lewkowicz Władysław, s. A. Leziech Stanisław, s. J. Lembryk Jan, s. Franciszka Lewkowicz Michał, s. J. Lech Ludwik, s. Jana Linkiewicz Bronisław, s. L. Laskowski Stanisław, s. St. Lipko Stefan, s. Jana Leśniowski Józef, s. Grzegorza Leżuch Daniel, s. Józefa Leodański Wiktor, s. J.

Ł

Łoś Justyn, s. Mieczysława Łabiga Stanisław, s. Józefa Łopuszyński Wład., s. Michała Łokiński Stanisław, s. Andrzeja Łaguniak Stanisław, s. Józefa

1906 1924 1923 1925 1925 1924 1924 1927 1924 1921 1923 1924 1925 1923 1916 1896 1902 1924 1914 1913 1917 1925 1924 1916 1904 1919 1911 1926 1921 1914 1907 1926 1919 1918 1897 1909 1913 1910 1921 1924 1924 1924

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Łagowski Stanisław, s. Jana Łuczko Eugeniusz, s. Michała Łukasik Aleks, s. Tomasza Łojko Jan, s. Mikołaja Łopka Wacław, s. T. Łowcewicz Stanisław, s. Feliksa Łabaziewicz Szczepan, s. Mich. Łucka Zbigniew, s. Macieja Łapiński Edmund, s. Stanisława Łyko Józef, s. Franciszka Łoziński Bolesław, s. Antoniego Łachniak Józef, s. Stanisława Łabokrzycki Witold, s. Ed. Łolko Jan, s. Jana Ługowski Józef, s. J. Łukasiewicz Antoni, s. St. Łenczyński Bronisław, s. Jana Łośko Jakub, s. Aleks(ego?). Łyś Marian, s. Jana Łobocki Panas, s. Józefa Łukaszewski Józef, s. J. Łucarz Stanisław, s. Jana Łochan Stanisław, s. Jana Łoński Ambroży, s. Antoniego Ławrysz Michał, s. Jana Ławron Makary, s. Sergieja

M

1923 1922 1924 1920 1925 1920 1919 1924 1923 1919 1909 1909 1922 1922 1922 1913 1922 1921 1924 1918 1904 1903 1908 1911 1912 1910

Mikołajewsji Jan, s. Bonifacego 1896 Maciejkiewicz Jadwiga, c. Ant. 1918 Malik Aniela, c. Augusta 1924 Marczuk Jan, s. Aleksandra 1923 Mączka Stanisław, s. Jana 1921 Mazurek Leon, s. Józefa 1922 Mikos Wacław, s. Józefa 1921 Mokijewski Marian, s. Piotra 1926 Mrówczyński Tadeusz, s. Franc. 1924 Mucha Stanisław, s. Franciszka 1924 Mizio Wacław, s. Jana 1924 Michalski Michał, s. Mar. 1922 Mucha Mieczysław, s. Szczepana 1921 Mika Władysław, s. Stanisława 1921 Maslukowski Stanisław, s. An. 1925 Mazurek Władysław, s. Wład. 1923 Marciniak Jan, s. Józefa 1922 Mardon Eugeniusz, s. Stanisława 1923 Muzyka Franciszek, s. Antoniego 1923 Majdan Andrzej, s. J. 1921 Maruszewski Kazimierz, s. Ja. 1922 Mojoniak Aleks, s. Pawła 1925 Michalewski Tadeusz, s. [nie wykazany] 1923 Mączka Józef, s. Franciszka 1922 Masłowski Czesław, s. Franc. 1921 Makuchowski Wł., s. A. 1925 Matnaszek Ed., s. W. 1924 Margiel Antoni, s. W. 1925 Michalak Maksymilian, s. Franc. 1910 Malinowski Jan, s. K. 1919 Muca Józef, s. Józefa 1921 Mielcarz Jan, s. Stanisława 1923 Marek Aleks, s. Stanisława 1924 Matynka Kazimierz, s. Franciszka 1921 Męczyński Józef, s. B. 1921 Męczyński Mieczysław, s. B. 1923 Magryla Karol, s. Michała 1922 Mazurek Grzegorz, s. Jana 1917 Mirosław Jan, s. Stanisława 1924 Mroczek Stanisław, s. Jana 1923 Malowany Kazimierz, s. Józefa 1902 Marczewski Stefan, s. Franciszka 1902 Markow Fiodor, s. Jana 1912 Mazurek Henryk, s. Antoniego 1927 Mijakowski Zygmunt, s. J. 1928 Mitaszewicz Ignacy, s. An. 1914 Maj Kazimierz, s. Michała 1927 Mikołajczuk Michał, s. Fernanda 1912 Miłuch Jan, s. Mikołaja 1914 Morozów Nikodem, s. Michała 1918 Mokosiński Franciszek, s. Józefa 1904 Muzyka Henryk, s. Stanisława 1926 Michalak Józef, s. Stanisława 1916 Mazurek Henryk, s. Antoniego 1927 Mikita Karol, s. Dominika 1917

Masiak Stanisław, s. Stan. 1919 Mroczek Tadeusz, s. Władysława 1917 Marszał Władysław, s. Stanisława 1921 Marchel Czesław, s. Stanisława 1912 Michalak Jan, s. Antoniego 1925 Matejak Wacław, s. Jana 1917 Mikiel Władysław, s. Wincentego 1915 Matyska Wacław, s. Kazimierza 1913 Mosek Kazimierz, s. Jana 1925 Marzec Stanisław, s. Teofila 1921 Marenczyk Teofeusz, s. Jana 1918 Mazurek Andrzej, s. Jana 1902 Marków Konrad, s. Piotra 1921 Myszka Michał, s. Piotra 1904 Moskal Teofil, s. Józefa 1919 Mazur Kazimierz, s. Józefa 1923 Masłowski Michał, s. Franciszka 1906 Mińczuk Sergiusz, s. Michała 1914 Mogilnicki Władysław, s. Henryka 1914 Malesza Tadeusz, s. Piotra 1924 Morawicki Stanisław, s. Bronisł. 1925 Mendryka Stanisław, s. Józefa 1928 Mielcarz Piotr, s. Jana 1906 Mazur Tomasz, s. Marka 1901 Madej Jerzy, s. Stanisława 1924 Magdziak Stanisław, s. P. 1899 Matosek Jan, s. Józefa 1908 Mucha Stanisław, s. Jana 1917 Mróz Mieczysław, s. Aleksego 1915 Młot Stanisław, s. Jana 1912 Malinowski Bronisław, s. Michała 1910 Michałczuk Grzegorz, s. Dymitra 1917 Mizerny Aleks, s. Wasyla 1900 Mentel Leon, s. Franciszka 1900 Martynowski Wilhelm, s. J. 1920 Marek Franciszek, s. Kala 1896 Mrukowski Ludwik, s. Antoniego 1926 Mocarska Elżbieta, c. W. 1926 Malimon Andrzej, s. D. 1894 Mielnik Jan, s. M. 1921 Mazurek Feliks, s. W. 1904 Molski Edward, s. B. 1917 Moskal Jan, s. Sz. 1896 Maziarz Mieczysław, s. St. 1919 Mosijczuk Dmitry, s. J. 1912 Malinowski Mikołaj, s. J. 1917 Mościcki Aleks, s. P. 1920 Mróz Jan, s. Dominika 1904 Maciaszek Mieczysław, s. J. 1924 Mine Izaak, s. M. 1918 Malkowski Izydor, s. J. 1910 Marcinkowski Józef, s. St. 1907 Miłoszewski Czesław, s. B. 1918 Markin Leonid, s. Pawła 1924 Marciszewski Edward, s. Stefana 1924 Muracki Henryk, s. Stanisława 1923 Michalski Eugeniusz, s. Franc. 1918 Marczak Mieczysław, s. Wł. 1917 Merchalijew Aleks, s. F. 1914 Majcher Jan, s. Józefa 1925 Mariański Władysław, s. Aleks. 1913 Maniocha Antoni, s. Adama 1911 Mazurek Julian , s. Józefa 1897 Mikłaszewicz Mieczysław, s. J. 1922 Mazurczak Jan, s. Franciszka 1903 Materna Stanisław, s. Franciszka 1923

N

Nakoneczny Michał, s. Stanisł. 1900 Nadzieja Miecz., s. Szczepana 1921 Niedziałkowski Wład., s. Stan. 1912 Niedzielski Feliks, s. Jana 1925 Nowak Julian, s. Franciszka 1922 Narajski Julian, s. Władysława 1923 Nowaliński Ryszard, s. Stanisł. 1924 Nadaczny Julian, s. Michała 1919 Niwiński Józef, s. Antoniego 1894 Nasiadka Jan, s. Jana 1912 Nakonecznik Jan, s. Władysława 1913 Nowakowski Wiesław, s. Zygm. 1926 Nieprzecki Jan, s. Stanisława 1913 Nowak Stanisław, s. Romana 1924 Nazuruk Michał, s. Sidora 1924 Niemiec Leopold, s. Wojciecha 1921

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Nejman Czesław, s. Wł. Niepokój Eugeniusz, s. Feliksa Niewczas Jakub, s. Antoniego Norowicz Aleks, s. Jana Nowak Czesław, s. J. Nowak Antoni, s. J. Niźnik Wojciech, s. Grzegorza Nowakowski Leopold, s. A. Nawrocki Wacław, s. P. Nowik Leonid , s. P. Nowak Józef, s. Józefa Niewiński Wiktor, s. P. Noga Roman, s. Tomasza Nowak Stefan, s. Franciszka Nestruk Konstanty, s. P. Nosiński Leon, s. Stefana Napieralski Stefan, s. St. Nowakowski Stefan, s. J. Naplocha Konstanty, s. Adama

O

Olejarczyk Edward, s. Walent. Ornal Witold, s. Stanisława Ostrowski Józef, s. Romana Ochap Szczepan, s. Adama Ostrowski Stanisław, s. Józefa Ogrodowski Józef, s. Michała Opaliński Paweł, s. Michała Olejnik Stefan, s. Grzegorza Owsieńczenka Aleks., c. Jana Olejnik Władysław, s. Michała Ozarowski Filip, s. Stanisława Opoczyński Jakub, s. Arona Orłowski Stanisław, s. Ignacego Osica Jan, s. Piotra Ołdak Bronisław, s. Piotra Opacki Grzegorz, s. Stefana Owczaryk Janina, c. Wawrzyńca Olejnik Józef, s. Wojciecha Olszewski Henryk, s. Łukasza Omielusik Filip, s. Jakima Opala Jerzy, s. Andrzeja Oszkel Henryk, s. Ludwika Osiński Józef, s. Wawrzyńca Oszkiel Eugeniusz, s. L. Ołeksyszyn Filip, s. M. Ołtuszewski Julian, s. P. Omelański Michał, s. Adama Ostrowski Władysław, s. Jana Ostrumski Aleks, s. D. Opaczyński Adam, s. M. Osiecki Władysław, s. An. Oleszko Tadeusz, s. St. Olesiński Józef, s. Stan. Oczkowski Henryk, s. M. Olejnik Michał, s. Franciszka

P

Pietraszuk Władysław, s. Stan. Ptasun Michał, s. Jana Płaza Władysław, s. Franciszka Podawacz Lucjan, s. Józefa Parol Irena, c. Władysława Pająk Kazimierz, s. Wincentego Pawłowski Nikodem, s. Józefa Pawriołek Stefan, s. Jana Pelczar Stanisław, s. Andrzeja Piekarz Tadeusz, s. Michała Pietraszko Henryk, s. Eustach. Polakowski Paweł, s. Jana Pietrzak Michał, s. Józefa Piskorek Jan, s. Franciszka Przybyła Piotr, s. Jakuba Paradowski Czesław, s. An. Partyka Mieczysław, s. Józefa Pawlak Jan, s. Stanisława Pierzgała Czesław, s. Piotra Pełka Tadeusz, s. Mateusza Pucyk Władysław, s. Wład. Przychodzeń Bogusław, s. An. Podunaj Ignacy, s. Wiktora Prażewski Mieczysław, s. J. Proć Stanisław, s. Józefa

1904 1920 1918 1898 1913 1896 1898 1898 1928 1922 1922 1906 1898 1924 1918 1926 1918 1920 1919 1924 1924 1922 1922 1909 1924 1925 1907 1920 1919 1922 1921 1925 1916 1922 1903 1925 1917 1925 1905 1918 1922 1912 1920 1896 1916 1912 1926 1903 1914 1921 1919 1922 1915 1921 1926 1918 1921 1914 1922 1923 1911 1922 1918 1924 1924 1924 1923 1922 1911 1923 1924 1923 1923 1922 1924 1924 1925 1922 1924

Pernak Czesław, s. Tomasza 1924 Poźniak Wacław, s. Michała 1924 Pawlak Jan, s. Kazimierza 1923 Paliwoda Stanisław, s. Michała 1919 Podlak Michał, s. Jak. 1921 Pakuła Bolesław, s. Jerzego 1922 Pląsak Albert, s. Franciszka 1912 Pereczkowski Roman, s. [nie wykazany] 1923 Pszczoła Stanisław, s. Jana 1924 Podskarbi Czesław, s. A. 1924 Pizio Stanisław, s. Michała 1923 Pakuła Jan, s. Szymona 1924 Pawłowski Wiktor, s. M. 1914 Piątkowski Jacek, s. M. 1909 Przyborowski Bol., s. Kajetana 1911 Paproła Tadeusz, s. Antoniego 1922 Pikul Aleks, s. Władysława 1924 Pawliszyn Władysław, s. J. 1926 Przypis Józef, s. Jana 1911 Pawelec Adolf, s. Mateusza 1923 Paździor Czesław, s. Jana 1921 Podolski Henryk, s. Józefa 1924 Puźniak Franciszek, s. Stan. 1922 Pieczek Jan, s. Jana 1923 Piecyk Mieczysław, s. Józefa 1924 Piwek Stanisław, s. Józefa 1915 Poproła Stefan, s. Jana 1924 Powszedniak Józef, s. Jana 1923 Pliszka Satnisław, s. Stanisława 1923 Pronola Jan, s. Ignacego 1923 Pyszniak Marcin, s. Piotra 1915 Patała Marek, s. Michała 1902 Polański Wojciech, s. Jana 1906 Przyzmycki Józef, s. Aleks. 1904 Palacz Józef, s. Stanisława 1900 Pachoch Mieczysław, s. Stan. 1923 Pawlik Ludwik, s. Józefa 1899 Pidra Bolesław, s. Izaaka 1917 Połoński Czesław, s. Jana 1916 Puszkiewicz Aleks, s. Antoniego 1921 Przybysz Tomasz, s. Józefa 1896 Pawlina Paweł, s. Ignacego 1906 Pukała Wojciech, s. Rocha 1912 Piekarski Stanisław, s. Wł. 1912 Pirzecki Marian, s. Józefa 1918 Pawłowski Hilary, s. Antoniego 1918 Paszczykowski Władysław, s. M. 1880 Posiadała Jan, s. Józefa 1916 Ponikowski Edward, s. Ludwika 1910 Pieczara Szczepan, s. Piotra 1919 Podgórski Marian, s. Jana 1913 Polkowski Henryk, s. Aleks. 1914 Pawlak Marian, s. Michała 1925 Parol Marian, s. Stanisława 1925 Pstrzoch Antoni, s. Floriana 1922 Ptasińka Kazimiera, c. Ed. 1926 Piotrowski Józef, s. Tomasza 1909 Pajęcki Jan, s. Michała 1898 Pocztawski Jerzy, s. Bolesława 1923 Paterek Józef, s. Andrzeja 1909 Podgórski Tadeusz, s. St. 1922 Pucha Władysław, s. Bronisława 1927 Piotrowski Piotr, s. Władysława 1922 Pudowski Zdzisław, s. L. 1922 Pielasa Mieczysław, s. A. 1916 Piela Antoni, s. Leona 1921 Pojsa Zygmunt, s. Wojciecha 1923 Pieczonka Lesław, s. Jana 1924 Pabian Tadeusz, s. Antoniego 1924 Paluch Wojciech, s. Wojciecha 1908 Potocki Roman, s. J. 1914 Peczko Mirosław, s. N. 1926 Poreda Jan, s. Franciszka 1911 Płatek Wiktor, s. Pawła 1910 Płoszaj Jan, s. Stanisława 1929 Podolski Stanisław, s. Franciszka 1926 Piekarski Bron., s. Stanisława 1914 Poniatowski Albin, s. J. 1908 Patys Józef, s. Jana 1903 Plaza Tadeusz, s. J. 1918 Pruchniak Henryk, s. [nie wykazany] 1924 Piętka Stanisław, s. J. 1920


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Pszuk /Psiuk/ Stan., s. Stefana 1901 Prozyk Stefan, s. M. 1919 Podsiadłowicz Józef, s. Wł. 1923 Poleszczuk Józef, s. M. 1915 Pawliński Wład., s. Bronisława 1926 Puczyński Jan, s. Franciszka 1920 Pietrzak Mieczysław, s. J. 1907 Podgórski Jan, s. (Nat.?) 1922 Panasiuk Paweł, s. Grzegorza 1903 Palukiewicz Paweł, s. J. 1909 Polański Leonid, s. Piotra 1924 Pogonowski Bol., s. Szymona 1918 Przysiężny Józef, s. Kazimierza 1893 Pichurski Józef, s. Mikołaja 1895 Pieprzyk Franc., s. Wincentego 1921 Piotrowski Ryszard, s. Franc. 1925 Piekarski Edward, s. Jana 1926 Potosak Aleks, s. Ignacego 1924 Podłużny Mieczysław, s. Jana 1926 Parys Tomasz, s. Aleks(ego?). 1921 Pletnicki Adam, s. Filipa 1920 Prochera Michał, s. Franciszka 1920 Prudzyński Kazimierz, s. W. 1925 Popko Grzegorz, s. Piotra 1919 Pisarz Andrzej, s. Józefa 1897 Paszkiewicz Feliks, s. Bronisława 1916 Pałka Stefan, s. Jana 1924 Pomykała Zenon, s. Józefa 1915 Prokopczuk Józef, s. Franciszka 1921 Prokopienko Aleks, s. Józefa 1913 Pańczuk Andrzej, s. Fiodora 1915 Pęcak Karol, s. Józefa 1918 Pypec Jan, s. Józefa 1900 Pękała Jan, s. Jana 1924 Patan Seweryn, s. Stanisława 1920 Parzonka Czesław, s. Jana 1919 Prokopowicz Marian, s. St. 1903 Pietrzak Henryk, s. Józefa 1922

R

Rak Tadeusz, s. Piotra 1919 Rudnicki Dymitr, s. Jakuba 1920 Rudnicka Zofia, c. Eliasza 1925 Rostek Bogusław, s. Wojciecha 1924 Rymaszewski Mirosł, s. Eugen. 1924 Renkas Wasyl, s. Seweryna 1914 Rudnicki Edmund, s. Jana 1924 Rymarczyk Aleksander, s. Kazim. 1921 Rymańczuk Edward, s. Stanisł. 1924 Rączkiewicz Kazimierz, s. Stan. 1922 Rączkiewicz Wiktor, s. Stanisł 1924 Ruszniak Czesław, s. Bartłomieja 1922 Radomski Czesław, s. Antoniego 1922 Rożański Edmund, s. Stanisława 1922 Rycek Tadeusz, s. Tomasza 1922 Rybak Jan, s. Stanisława 1926 Rogalski Marian, s. Józefa 1924 Rogowski Stanisł., s. Wawrzyńca 1921 Różycki Józef, s. Stanisława 1899 Radzijewski Stanisł., s. Wojciecha 1917 Ryfka Jan, s. Szczepana 1923 Rudnicki Jan, s. Leona 1910 Ręc Stanisław, s. Stanisława 1924 Ruciński Jan, s. Jana 1923 Ramer Stanisław, s. Michała 1921 Ręczkowski Stan. s. Apolinarego 1925 Rewucki Jan, s. Dominika 1925 Reszecki Bazyli, s. Stefana 1918 Rapacki Józef, s. Ludwika 1925 Ramut Tomasz, s. Józefa 1918 Romański Bolesław, s. J. 1905 Rudnicka Zofia, c. Eliasza 1925 Rudnicki Stanisław, s. Grzegorza 1926 Rusinek Jan, s. Jana 1921 Rzeczkowski Franc., s. Błażeja 1907 Radzki Czesław, s. Józefa 1919 Rega Antoni, s. Józefa 1920 Robczuk Józef, s. Maksymiliana 1924 Rokicki Stefan, s. Stanisława 1921 Rodzik Józef, s. Władysława 1924 Ryczek Józef, s. Michała 1922 Rawiński Andrzej, s. Stanisława 1911 Rachmatulin Nikodem, s. Sep. 1920 Rachman Mieczysław, s. Szyii 1916

Rymko Grzegorz, s. Aleks(ego?) 1924 Rogowski Leon, s. Jana 1913 Ramiszewski Bolesław, s. Franc. 1904 Rakicki Franciszek, s. Witolda 1904 Rasilewicz Jan, s. Michała 1901 Romanowski Franc., s. Franc. 1908 Ranachowski Miecz., s. Miecz. 1927 Rutkowski Antoni, s. Mikołaja 1905 Radzewicz Antoni, s. Józefa 1911 Rajfur Józef, s. Stanisława 1925 Rogala Marian, s. Piotra 1912 Rogala Czesław, s. Andrzeja 1909 Rogala Piotr, s. Tomasza 1920 Rogala Aleks, s. Tomasza 1914 Rzemek Stanisław, s. Adama 1924 Rafalik Marian, s. Stanisława 1919 Remiszewski Tadeusz, s. Stanisł. 1925 Rożkowski Zbigniew, s. Lucjana 1924 Remiszewski Zygm., s. Jerzego 1928 Rasztawicki Jan, s. Józefa 1921 Rasztawicki Wacław, s. Józefa 1918 Raba Franciszek, s. Józefa 1914 Rusnaczenko Jan, s. Piotra 1925 Rożek Antoni, s. Józefa 1904 Rewucki Wiktor, s. A. 1920 (Rzygadło) [tak w tekście] Ranik Władysław, s. Stanisława 1908 Rebecki Jan, s. Andrzeja 1906 Radkowski Piotr, s. Jana 1903 Romanowicz Zenon, s. Piotra 1912 Rogalski Paweł, s. Franciszka 1902 Rudaków Stefan, s. Stefana 1919 Rybka Józef, s. Józefa 1922 Rostek Bogusław, s. Wojciecha 1924 Ryfka Eugeniusz, s. Jana 1918 Rostek Tomasz, s. Jana 1905 Rudnicki Władysław, s. Stanisł. 1914 Rubin Antoni, s. Andrzeja 1916 Rouba Leonard, s. Ks(awerego?). 1912 Romanow Piotr, s. Jana 1912 Richter Władysław, s. Jana 1926 Rogoziński Michał, s. W. 1901 Różnowski Bronisław, s. A. 1913 Ratowski Marian, s. B. 1920 Rosiński /Żurawski) Zygmunt s. [nie wykazany] 1921 Romaszewski Henryk, s. Br. 1925 Rosłoński Marian, s. J. 1913 Romanów Mikołaj, s. Onufrego 1907 Rapacki Wiktor, s. Stan. 1920 Rapecki Szymon, s. Wawrzyńca 1912 Rozdolka Szczepan, s. Jana 1925 Rybicki Edward, s. Franciszka 1913 Rybiński Eugeniusz, s. J. 1923 Rybicki Zdzisław, s. An. 1926 Rutkowski Jan, s. Wojciecha 1912 Raczyński Władysław, s. W. 1916 Rozmyślewicz Aleks, s. Jana 1918 Rudnicki Włodzimierz, s. B. 1925 Rochowicz Marian, s. A. 1923 Radzikowski Teofil, s. P. 1901 Rosiak Andrzej, s. Wł. 1919 Radwański Bazyli, s. J. 1906 Rutkowski Mikołaj, s. J. 1911 Rusiński Bronisław, s. Wł. 1920 Ryż Kazimierz, s. A. 1920

S

Szewczyk Grzegorz, s. Michała 1925 Szemis Witold, s. Franciszka 1919 Stefański Ryszard, s. Ignacego 1926 Szafrański Tadeusz, s. Józefa 1924 Sawicki Piotr, s. Karola 1901 Sawicki Bronisław, s. Kazimierza 1921 Seroka Czesław, s. Pawła 1921 Siwiec Henryk, s. Piotra 1924 Skoczylas Bolesław, s. Jana 1923 Sluzak Tadeusz, s. Wiktora 1922 Soja Józef, s. Michała 1921 Szot Roman, s. Antoniego 1923 Szpanarowicz Wład., s. Tomasza 1921 Stosik Jan, s. Jana 1922 Surma Czesław, s. Jana 1922 Sułek Stanisław, s. Wojciecha 1924

Szulowski Józef, s. Józefa 1923 Skóra Antoni, s. Józefa 1921 Smyk Eugeniusz, s. Bolesława 1924 Senkow Władysław, s. Grzegorza 1920 Sagan Stefan, s. Michała 1924 Siwek Stefan, s. Stanisława 1923 Stoczkowski Bolesław, s. Jana 1924 Sochal Józef, s. Jana 1924 Szylar Franciszek, s. Andrzeja 1915 Szewczuk Zygmunt, s. Błażeja 1924 Stolter Wojciech, s. Jana 1927 Sapela Józef, s. Rudolfa 1923 Sławek Franciszek, s. P. 1923 Skrzypiec Józef, s. Ant. 1924 Socha Andrzej, s. J. 1911 Ścibor Edward, s. Idgnacego 1923 Ściseł Stanisław, s. Franciszka 1921 Sipowicz Antoni, s. Stanisława 1925 Suczycki Jan, s. Piotra 1925 Szlenciak Wacław, s. Jana 1924 Szlendak Wacław, s. Jana 1924 Suszek Stanisław, s. Szymona 1924 Strzemiecki Józef, s. Władysława 1923 Szpik Władysław, s. Michała 1921 Sikora Stanisław, s. Antoniego 1898 Suchoduł [Suchodół] Jan, s. Franciszka 1921 Szymański Wacław, s. J. 1921 Sienkiewicz Dawid, s. Kaima 1905 Stankiewicz Mikołaj, s. Andrzeja 1900 Sprawka Stanisław, s. A. 1921 Sierpień Józef, s. Michała 1904 Skałecki Józef, s. Piotra 1921 Szulowski Aleks, s. St. 1923 Sasin Władysław, s. Stanisława 1914 Stroński Franciszek, s. M. 1924 Strojanowski Stanisław, s. J. 1924 Słota Stanisław, s. Michała 1921 Stroński Szczepan, s. Józefa 1909 Sołtys Stanisław, s. Jana 1923 Sadowski Włodzimierz, s. Wł. 1910 Strejcher Kazimierz, s. Franc. 1911 Szlendak Wacław, s. Władysława 1924 Siemieńczyk Jan, s. Al. 1909 Sawicki Bolesław, s. Kajetana 1905 Szymanek Kazimierz, s. Franc. 1924 Stępień Jan, s. Henryka 1922 Sadurski Aleks, s. Stefana 1923 Skrzyszewski Jakub, s. J. 1910 Sosnowski Stanisław, s. A. 1926 Sękow Edward, s. Grzegorza 1922 Semyk Władysław, s. Andrzeja 1922 Sokołowski Marian, s. Jana 1924 Świrk Jan, s. Józefa 1924 Szczygieł Jan, s. Tomasza 1923 Szydłowski Stanisław, s. St. 1922 Strusiński Zbigniew, s. Wład. 1914 Szczęch Edward, s. Franciszka 1922 Serba Jan, s. Szymona 1922 Skoczylas Wład., s. Szczepana 1923 Skowron Stanisław, s. Wład. 1920 Smoleński Wład., s. Wojciecha 1921 Smoła Józef, s. Franciszka 1922 Stasiak Józef, s. Aleks(ego?) 1921 Stelmasiak Stefan, s. Stanisława 1923 Struzik Mieczysław, s. Jana 1922 Szatkowski Józef, s. Władysława 1925 Szczepkowski Edward, s. Wład. 1923 Szmaniak Julian, s. Karola 1923 Szymonek Stanisław, s. Piotra 1921 Skurzyński Bolesław, s. Stanisł. 1925 Szlędak Bolesław, s. Michała 1923 Szymutko Józef, s. Piotra 1911 Sawicki Kazimierz, s. Nikodema 1925 Siedlecki Józef, s. Kazimierza 1919 Symon Józef, s. Franciszka 1913 Szkapercki Andrzej, s. Grzegorza 1924 Serzysko Władysław, s. Józefa 1903 Skwara Stanisław, s. Stanisława 1922 Siedlecki Stanisław, s. Czesława 1915 Staniec Czesław, s. Konstantego 1907 Stefaniak Jan, s. Michała 1922 Strzałkowski Jan, s. Jana 1893 Szmatko Justyn, s. Wincentego 1898

Stadnicki Stefan, s. Stefana 1900 Sztuka Jan, s. Grzegorza 1916 Suszkiewicz Józef, s. Kazimierza 1909 Stefaniak Józef, s. Jana 1894 Staniłko Władysław, s. Józefa 1918 Sućko Stanisław, s. Stanisława 1925 Sacek Stanisław, s. Antoniego 1920 Sołodki Aleks, s. Michała 1910 Sulich Edward, s. Stanisława 1909 Szlachow Stefan, s. A. 1920 Skawiński Bronisł., s. Kazimierza 1918 Standy Domicjan, s. Szczepana 1906 Szarpański Michał, s. J. 1917 Szaban Józef, s. Stanisława 1912 Sowiński Franc., s. Antoniego 1902 Siwek Władysław, s. Antoniego 1923 Szymczak Stanisław, s. A. 1908 Siennicki Czesław, s. Władysława 1908 Świeczka Ignacy, s. P. 1917 Szmigiel Jan, s. Adama 1910 Świeczka Feliks, s. P. 1908 Skirucha Mirosław, s. Br. 1926 Strelczanin Izrael, s. Joz. 1897 Szwak Jan, s. Antoniego 1904 Siwik Czesław, s. Benedykta 1913 Sapuń Aleksander, s. Jana 1921 Szejna Mikołaj, s. Józefa 1909 Soroka Tadeusz, s. Wal. 1918 Sokolin Anatolij, s. Jana 1922 Stępień Szczepan, s. An. 1914 Świstak Aleksander, s. Józefa. 1920 Sopiński Wacław, s. Jana 1922 Szostak Wład., s. Szczepana 1909 Siwik Władysław, s. Filipa 1925 Szulikowski Jan, s. Adama 1905 Seretny Michał, s. Jana 1905 Sokalski Józef, s. Jana 1902 Sternik Wincenty, s. T. 1910 Sinicki Witold, s. Al. 1926 Siatka Jan, s. Stanisław 1894 Szymatowicz Wład., s. Ignacego 1902 Szałkiewicz Mieczysław, s. B. 1923 Seżysko Stanisław, s. Grzegorza 1898 Szuhuzow Michał, s. St. 1926 Szostakow Michał, s. J. 1915 Szablowski Stanisł., s. Ignacego 1926 Studenny Michał, s. Jana 1900 Szpak Ignacy, s. Stefana 1906 Stawarski Michał, s. Stefana 1920 Siedlecki Antoni , s. Mikołaja 1919 Stojanoski [Stojanowski] Antoni, s. Walentego 1906 Skłym Stanisław, s. Filipa 1926 Szyszko Jerzy, s. Józefa 1923 Sokalski Tomasz, s. Ignacego 1912 Szwed Stanisław, s. Jana 1903 Stefański Władysław, s. Franc. 1924 Szpak Franciszek, s. Andrzeja 1898 Sliwkin Tadeusz, s. Jana 1923 Syganiec Kazimierz, s. Jana 1900 Sabura Stanisław, s. Józefa 1902 Stępień Aleks, s. Stanisława 1919 Simaszka Mirosław, s. Konstant. 1927 Szlubowski Marian, s. Stefana 1921 Sejdens Jerzy, s. Konstantego 1926 Stankiewicz Jerzy, s. Eugeniusza 1925 Stępniewski Jan, s. Walentego 1919 Strachoła Michał, s. Jana 1913 Szulecka Halina, c. Franciszka 1908 Szopak Władysław, s. Onufrego 1906 Szkolar Franciszek, s. Mateusza 1913 Skibiński Jerzy Bogdan, s. Henr. 1922 Szostak Mateusz, s. Józefa 1901 Strzenniczy Eugeniusz, s. Jana 1904 Sikora Jan, s. Jana 1896 Sobkowicz Józef, s. Stanisława 1921 Siudziński Zygmunt, s. Bolesława 1917 Sowiecki Jan, s. Wawrzyńca 1924 Sendyk Zdzisław, s. Józefa 1927 Stowcowski Wład., s. Ignacego 1923 Sopel Franciszek, s. Jana 1900 Skibiński Michał, s. Jana 1911 Szmidt Stanisław, s. Wacława 1920 Szymański Henryk, s. Antoniego 1925

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Skolarski Antoni, s. Józefa 1920 Sienczewski Stanisław, s. Franc. 1926 Serafin Zofia, c. Wojciecha 1925 Skiba Antonina, c. W. 1928 Swiatocha Nikodem, s. Józefa 1899 Samsel Marian, s. Franciszka 1926 Sąsiadek Franciszek, s. Adama 1912 Stakun Feliks, s. Adama 1918 Syskowski Stanisław, s. J. 1909 Szaban Michał, s. Aleks(ego?). 1920 Szywik Czesław, s. Benedykta 1913 Sopranow Mikołaj, s. J. 1923 Sieńko Maria, c. Antoniego 1924 Swnson Alicja, c. Zenona 1927 Szczerzewski Ignacy, s. Bartłom. 1918

T

Turczyn Wacław, s. Aleks(ego?) 1906 Turek Bronisław, s. Jana 1924 Tomkiewicz Władysław, s. Anton. 1921 Trawiński Antoni, s. Józefa 1921 Trykacz Edward, s. Józefa 1923 Turski Piotr, s. Rafała 1925 Tracz Józef, s. Franciszka 1922 Trofimowicz Wiktor, s. S. 1918 Tyrka Władysław, s. M. 1921 Turowski Antoni, s. C. 1917 Tchurzewski Lucjan, s. Wł. 1924 Trazewicz Izydor, s. Jana 1917 Tchórz Adolf, s. Adama 1922 Tymur Antoni, s. D. 1923 Tworkowski Franciszek, s. Pawła 1912 Tomczyk Jan, s. Józefa 1923 Tul Marian, s. Walentego 1923 Tomaszewski Józef, s. Bogusł. 1907 Tarantula Jan, s. Jana 1912 Twardowski Narcyz, s. Dom. 1914 Tarczewski Stanisław, s. Macieja 1907 Tobiasz Jan, s. Franciszka 1907 Trzeba Józef, s. Mikołaja 1915 Tyszecki Leon, s. Konstantego 1913 Traczyk Wacław, s. Michała 1912 Tafil Stefan, s. Jana 1910 Trąbiński Stanisław, s. Franciszka 1907 Treszko Adolf, s. Józefa 1908 Tyl Konstanty, s. Konstantego 1908 Tanułowski Wiktor, s. T. 1908 Tarkowski Zdzisław, s. A. 1920 Tylkowski Wacław, s. M. 1919 Turowski Zygmunt, s. Mikołaja 1923 Tieroszkin Borys, s. [nie wykaz.] 1920 Tyl Stanisław, s. Teodora 1906 Tracz Stanisław, s. Antoniego 1915 Trąbiński Wacław, s. Franciszka 1902 Tokarski Henryk, s. Franciszka 1919 Tomica Gustaw, s. Jana 1919 Timiszyn Józef, s. Tomasza 1900 Trojniak Ludwik, s. Jana 1926 Tołpa tadeusz, s. Stanisława 1926 Tomaszczyk Edward, s. Marcina 1904 Trębicki Wacław, s. Jana 1907 Tyczko Weronika, c. Wiktora 1914 Telekała Antoni, s. Antoniego 1902 Twardochleb Stefan, s. Bazylego 1905 Trofinenko Jan, s. K. 1918 Tokarczuk Franciszek, s. Mikołaja 1923

U

Ulanowski Tadeusz, s. Jana 1923 Uziębło Jan, s. Władysława 1923 Uryszek Stanisław, s. Mateusza 1917 Usyk Władysław, s. Michała 1919 Urbaniak Wacław, s. Stanisława 1909 Urban Kazimierz, s. Józefa 1912 Urbena Józef, s. Antoniego 1916 Urbaniak Stanisław, s. Stanisława 1905 Uściński Wiktor, s. Jana 1909 Urbaniak Wład., s. Stanisława 1910 Ungar Izydor, s. Hermana 1917 Urbański Wiktor, s. Michała 1919 Uzdowski Aleks, s. Stanisława 1925

W

Wajnryb Leon, s. Lejby 1921 Walariak Edward, s. Feliksa 1915 Wawrzyniak Kazimierz, s. Kazim. 1924 Wiśniewski Antoni, s. Józefa 1910 Witrykowski Hipolit, s. Zygmunta 1920 Włodarczyk Stan., s. Wojciecha 1923 Wojtyński Stanisław, s. Jana 1923 Wójcik Edward, s. Piotra 1923 Wolak Stefan, s. Stanisława 1921 Wieczerzak Andrzej, s. M. 1923 Wielgosz Jan, s. Antoniego 1926 Woźniak Józef, s. Władysława 1924 Wojczuk Adam, s. Adama 1922 Wit Szymon, s. Mikołaja 1917 Wójcik Jan, s. Grzegorza 1921 Wojtasiuk Czesław, s. J. 1922 Wojtowicz Czesław, s. Jana 1924 Wąsik Bolesław, s. Jana 1921 Węcławik Marian, s. Andrzeja 1924 Woś Aleks, s. M. 1924 Wociór Władysław, s. Tomasza 1922 Wypych Józef, s. Leona 1923 Wac Stanisław, s. Jana 1924 Wilk Jan, s. K. 1923 Witkowski Julian, s. Jana 1899 Więckowski Józef, s. Feliksa 1924 Wołk Jan, s. Teodora 1912 Wierzbicki Jan, s. Feliksa 1910 Wołosowicz Stanisław, s. Józefa 1918 Woliński Adam, s. J. 1923 Worotciak Jan, s. Michała 1925 Wierzbicki Ludwik, s. M. 1926 Wartak Antoni, s. Jana 1922 Warda Stanisław, s. Szymona 1923 Wydra Ksawery, s. An. 1921 Woszczek Jan, s. Antoniego 1923 Wojewoda Jan, s. Franciszka 1919 Wadowski Tadeusz, s. Jana 1922 Wójcik Władysław, s. Andrzeja 1924 Wysocki Feliks, s. Andrzeja 1921 Walas Józef, s. Michała 1921 Wawrzyńczyk Jan, s. Józefa 1924 Worzakowski Edward, s. Jana 1923 Wybraniec Władysław, s. Michała 1923 Waśko Paweł, s. Jana 1907 Wiejak Bolesław, s. Wojciecha 1924 Wołoszyn Jan, s. Antoniego 1922 Wawer Tadeusz, s. Piotra 1923 Włodarczyk Feliks, s. Józefa 1907 Wegiera Nazak, s. Joachima 1910 Włodzimirów Wodzimir, s. J. 1923 Woźniak Robert, s. Stan. 1925 Waśkowski Stanisław, s. Stan. 1912 Wrona Jan, s. Hilarego 1906 Wiciak Michał, s. Franciszka 1903 Wierzbicki Piotr, s. Karola 1913 Węgrzynowski Wacław, s. Stan. 1909 Wójcik Bolesław, s. Piotra 1905 Woźniak Mieczysław, s. Wład. 1923 Wróbel Edmund, s. Jana 1909 Wąsak Franciszek, s. Adama 1919 Wieczorek Stanisław, s. Józefa 1910 Wajgiel Stanisław, s. Aleks(ego?) 1915 Wiśniewski Julian, s. Jana 1917 Wiśniewski Lucjan, s. Jana 1923 Wierzeński Aleks, s. Adolfa 1912 Wojciechowski Wład., s. Franc. 1907 Woźniak Edward, s. Feliksa 1925 Wójtowicz Krzysztof, s. Juliana 1923 Wantusiak Zygmunt, s. Jana 1914 Wasilewski Stefan, s. Jana 1903 Wieczorek Stanisław, s. Józefa 1922 Wiśniewski Józef, s. Michała 1925 Wydrzak Mikołaj, s. Ireny 1915 Woźniak Paweł, s. Jana 1920 Wojtyniak Roman, s. Wojciecha 1925 Wałowski Michał, s. Mikołaja 1926 Wojciechowski Antoni, s. Józefa 1921 Wojtyński Aleks, s. Piotra 1920 Wanin Józef, s. Fajsa 1924 Walo Leon, s. Leona 1926 Wojtekunas Wiktor, s. Izydora 1904 Widłak Wacław, s. Pawła 1915

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Wieczorkowski Stanisł., s. Franc. 1907 Wolankowski Michał, s. Antoniego 1924 Weyekman Marian St., s. Wal. 1908 Wyglądała Piotr, s. Piotra 1909 Witkowski Marian, s. Wojciecha 1905 Wyszomirski Piotr Zygm., s. Ka. 1919 Wisłocki Jan, s. Władysława 1907 Wawrek Bronisław, s. Kazimierza 1894 Wotawa Wacław, s. Antoniego 1914 Wilczyńska Stanisława c. Michała 1925 Wolman Szlama s. M. 1903 Wertepny Jan, s. A. 1912 Wald Chaim, s. Ch[aima?]. 1893 Wierzbicki Szostak, s. T. 1918 Włodarczyk Kazimierz, s. J. 1922 Wróbel Franciszek, s. Franciszka 1923 Woźny Józef, s. Stanisława 1900 Walczak Franciszek, s. Stanisł. 1924 Wierzbicki Kazimierz, s. St. 1915 Walkiewicz Józef, s. Antoniego 1922 Wójcicki Marian, s. St. 1914 Wiśniowski Józef, s. Jana 1908 Wesołowski Paweł, s. Franciszka 1924 Werla Tadeusz, s. Tadeusza 1899 Walichnowski Marian, s. Stanisł. 1908 Witkowski Józef, s. Konstantego 1901 Witan Stanisław, s. Stanisława 1906 Wesołowski Władysław, s. Kazim. 1925 Woźniak Stanisław, s. Piotra 1922 Wiliczko Stanisław, s. Wład. 1925 Weich Stanisław, s. Ignacego 1922 Wojtkowski Franciszek, s. Jana 1906 Wilk Kazimierz, s. Jana 1922 Witak Kazimierz, s. Wład. 1924 Wyka Aleks, s. Tomasza 1906 Wójcik Hieronim, s. Tomasza 1924

Z

Zduński Zdzisław, s. Juliana 1925 Zając Jan, s. Franciszka 1923 Zientek Bronisław, s. Kazimierza 1924 Złodkiewicz Stanisław, s. Aleks. 1923 Zarębski Stanisław, s. Władysł. 1922 Zwierz Franciszek, s. Antoniego 1922 Załugowicz Bronisław, s. A. 1924 Zdobylak Władysław, s. An. 1924 Zdobylak Stanisław, s. Fr. 1925 Ząbek Marian, s. Krzysztofa 1922 Zajdel Władysław, s. Franciszka 1906 Zdobylak Marian, s. Jana 1924 Ziemichód Stanisław, s. Jana 1923 Zawadzki Jan, s. Adama 1906 Zając Stanisław, s. Michała 1923 Złotnik Kazimierz, s. Jana 1922 Zbytniewski Józef, s. Jana 1923 Zwierzyński Stanisław, s. An. 1917 Zduniak Roman, s. H. 1921 Zawada Czesław, s. Pawła 1922 Zienkiewicz Piotr, s. Macieja 1915 Zajączkowski Sergiusz, s. Dawida 1921 Zagórski Andrzej, s. Józefa 1909 Zakrzewski Jan, s. Antoniego 1922 Zioła Karol, s. Jana 1910 Zima Ludwik, s. Jana 1923 Zakrzewski Franc., s. Floriana 1906 Zalewski Jan, s. Mikity 1903 Zażeczny [tak w oryginale; Zarzeczny] Piotr, s. Bazylego 1900 Ziomek Edward, s. Piotra 1925 Ziubrak Stanisław, s. Jana 1919 Zieliński Józef, s. Włodzimierza 1926 Zwierz Henryk, s. Walentego 1922 Zwierz Tadeusz, s. Wal. 1920 Zielonka Stanisław, s. P. 1910 Zakrzewski Włodzimierz, s. Jana 1916 Zbrzeczny Tadeusz, s. Antoniego 1925 Zerych Tadeusz, s. Władysława 1913 Zdun Bolesław, s. Tomasza 1910 Zadzierka Jan, s. Władysława 1921 Zambrzycki Stanisław, s. Józefa 1913 Zagorodzki Zbigniew, s. Zygm. 1922 Ziemiński Eugeniusz, s. Michała 1925 Zieliński Bronisław, s. Władys. 1908

Zakrzewski Czesław, s. Franc. Zborowski Izydor, s. Michała Zarzycki Feliks, s. Michała Zagorodny Michał, s. Józefa Zabokrzycki Witold, s. Edmunda Zieleniecki Tadeusz, s. Józefa Zalewski Wiktor, s. Franciszka Zamara Władysław, s. Jana Zarucki Jan, s. Franciszka Zator Stanisław, s. Klemensa Ziemnicki Władysław, s. W. Ziółkowski Julian, s. M. Zybała Paweł, s. Mikołaja Zawistowski Wiktor, s. Wincent. Zawada Ludwik, s. Piotra Ziółkowski Józef s. Lucjana Zaborski Stefan, s. Władysława Zakrewski Dymitr, s. Frok. Żinek Mikołaj, s. Piotra

Ż

1922 1902 1901 1924 1928 1927 1921 1923 1919 1918 1897 1904 1906 1915 1922 1922 1917 1922 1911

[Żinek Mikołaj, s. Piotra, w oryginale pod literą Z] 1911 Żbikowski Wincenty, s. Leona 1922 Żołędziejewski Józef, s. Grzeg. 1909 Żukowski Bolesław, s. Jana 1923 Żywina Antoni, s. Józefa 1911 Żak Stanisław, s. Mieczysława 1923 Żywicki Henryk, s. Jana 1922 Żurawski Kazimierz, s. Wojciecha 1913 Żandarek Eugeniusz, s. Jana 1925 Żmuda Józef, s. Piotra 1921 Żygalski Mikołaj, s. Ignacego 1913 Żur Stanisław, s. Jana 1913 Żółciński Zbigniew, s. Stanisł. 1912 Żarkowski Józef, s. Karola 1904 Żołądek Władysław, s. Piotra 1921 Żurawi/k?) Tadeusz, s. Franc. 1924 Żarski Kazimierz, s. Teodora 1920 Żygadło Stanisław, s. Franciszka 1904 Żołądek Bolesław, s. Stanisława 1919 Żak Bronisław, s. Bartłomieja 1899 Żegliński Feliks, s. Jana 1916 Żurawski Józef, s. Piotra 1920 Żurawski Walerian, s. Edmunda 1921 Żelazny Andrzej, s. Andrzeja 1921 Żurek Bronisław, s. Władysława 1921 Żelawski Lucjan, s. Jana 1910 Żukowski Daniel, s. Jana 1919

Ź

[nie ma nazwisk na literę Ź].


100-1

Służą także, jedni i drudzy

4. +apicz Wiktor st. sier/. 11. Czubryt J[zef sier/. 15. ?uraw Marcin plut. Rozkaz Nominacyjny nr. 0205 z dnia 1 lipca 1944, (-( Zawadzki, gen. bryg., cz=onek Rady Wojennej (-( Berling, gen. dyw.. d-ca 1-szej Armii Polskiej w ZSRR (-( Kroczyc, gen. bryg., szef Sztabu Armii (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddz. Personalnego 1 Armii (-( Tatarzy<ski, mjr., szefg 2-go Ref. Oddzia=u Pers. piecz": okr'g=a w wyci'gu z Rozkazu, w >rodku& Orze= Bia=y wzoru 1944, w otoku nazwa po polsku i po rosyjsku, gra/dank'& Oddzia= Personalny }1 Polskiej| Armii w ZSRR, Otdel Kadr 1 }Pol;skoj Ar|mii v SSSR. Pismo: Do Sztaba [sic!] 1 Polskiej Armii, Wydział Ogólno-Organizacyjny. Odpowiedź na nr 0506, Donoszę, że: Kowalski Bolesław szer. w dniu 15 lipca 1944 do powierzonego mi pułku przybył. podpisał: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Szlafsztejn, kpt. gw. [zdjęcie]¢ listopada 1944 wykonał: Nisman 8.11.1944 [1944.11.08], nr 0712/tjn Pismo zastępcy dowódcy Pułku, nr. 0412(p(2, dn. 2.12.44 r. [1944.12.02] Zarządu Pol.-Wych. 1 Armii Polskiej /Wydz. Org./ Stosownie do zarządzenia w sprawie gwiazdkowej, przesyłamy listę najlepszych żołnierzy podoficerów i szeregowców, nr. p.p. [poczty polowej] 53340 52. 1. Kulka Piotr st. ognm. 53. 2. Hałuszko Zdzisław szer. 54. 3. Skraba Stanisław szer. 55. 4. Kaliński Stefan plut. 56. 5. Jackowski Józef plut. 57. 6. Bieniakowska Kazimiera kpr. 7. Witkowski Julian st. wachm. 58. 59. 8. Kocowski Kazimierz plut. 60. 9. Goldfinger Edward kpr. 61. 10. Cieśliński Janusz kpr. 62. 11. Giłowski Wilhelm kpr. 63. 12. Pakowska Janina plut. 64. 13. Chronowska Janina plut. 65. 14. Szostak Marcin sierż. 66. 15. Janusz Dominik kpr. 67. 16. Ankudewicz Stanisław szer. 68. 17. Marcoń Edward szer. 69. 18. Morawiecki Stanisław szer. 70. 19. Chodyniecki Jan st. sierż. 71. 20. Golinowski Władysław szer. 72. 21. Zakrzewski Stanisław szer. 73. 22. Madera Stanisława szer. 74. 23. Stokłosa Helena szer. 75. 24. Buczkowska Janina szer. 76. 25. Osinińska Apolonia szer. 77. 26. Dachnowska Janina szer. 78. 27. Olindzka Maria szer. 79. 28. Bogdański Szczepan sierż. 80. 29. Widarska Teodozja szer. 81. 30. Polanowski Bronisław ognm. 82. 31. Gisler Adam szer. 83. 32. Jeleń Roman szer. 84. 33. Kolęda Borys szer. 85. 34. Kot Teofil szer. 86. 35. Śliwiński Bronisław chor. 87. 36. Kwieciński Antoni kpr. 88. 37. Brill Władysław plut. 89. 38. Urbański Jan kpr. 90. 39. Piątkowski Bolesław kpr. 91. 40. Adamski Michał szer. 41. Sapoch Piotr szer. 92. 42. Terlecki Marian szer. 93. 43. Teręda Paweł szer. 94. 44. Hawrylak Stanisław szer. 45. Wyskwarski Michał st. wachm. 95. 96. 46. Siwak Stanisław kpr. 47. nazwisko wykreślone, nieczyt. 97. 98. 48. Milewski Juliusz chor. 99. 49. Szawłowski Stanisław chor. 100. 50. Ornatowski Zygmunt szer. 51. Łoporek Jan szer.

Tworkowski Franciszek kpr. Migała Jan sierż. Dziarmaga Władysław kpr. Lepisz Franciszek kpr. Drabik Jan szer. Karczewski Jan chor. Paliwoda Józef chor. Włosek Zygmunt plut. Radkowski Mieczysław sierż. Malik Janst. sierż. Gęborys Jan chor. Kubiak Marian [wykreśl.] plut. Monorek Stanisław kpr. Biedak Witold szer. Łaboziewicz Szczepan szer. Góra Józef st. sierż. Mazurek Mieczysław szer. Lechowicz Marian sierż. Rajkowicz Jan ppor. Trela Józef st. ognm. Wiarzewicz Stefan st. ognm. Wójcicki Bronisław plut. Słabuszewski Bronisław plut. Zieniawa Wiesław ognm. Słowik Henryk szer. Piekarski Jan ppor. Zgoła Stanisław chor. Kozioł Józef sierż. Kysiak Włodzimierz sierż. Mierzwiński Franciszek plut. Sołtys Roman kpr. Stalski Zdzisław kpr. Zieliński Waldemar plut. Szechliński Jan szer. Kramer Heronim kpr. Sołtysik Kazimierz por. Pitak Szczepan szer. Ostrowski Stanisław plut. Kruk Stanisław kpr. Ziułkowski (sic!) Julian [Ziółkowski, J.D.] szer. Brzeziński Franciszek kpr. Antosz Franciszek por. Gołębiowski Bronisław sierż. Majewski Stanisław sierż. Pilarski Zygmunt kpr. Świetlikowski Stanisław plut. Bogucki Władysław kpr. Bandura Jan szer. Sikorski Tadeusz szer.

podpisał: z-ca d-cy Pułku /-/ Sumerowski por. maszynista: Skraba [Stanisław] Wykaz szeregowych odstałych z otrzymanego uzupełnienia z 3-go Zapasowego Pułku Piechoty do 03171 z grupy 669 otrzymanej w dniu 23.3.45 r. [1945.03.23], 26 szeregowych: 1. Stichulski Franciszek, s. Romana 1911 plut. 2. Chłępecki Bogusław, s. Józefa 1925 plut. 3. Charc Paweł, s. Mariana 1920 plut. 4. Szamczulski Antoni, s. Konstantego 1907 szer. 5. Sawicki Piotr, s. Michała 1908 szer. 6. Kotek Eliasz, s. Jana 1915 szer. 7. Skora (Skóra?) Andrzej, s. Szymona 1919 szer. 8. Leśniewski Kazimierz, s. Michała 1923 szer. 9. Dutko Bolesław, s. Bolesława 1914 szer. 10. Jaszczyński Michał, s. Michała 1923 szer. 11. Adaśko Zbigniew, s. Józefa 1924 szer. 12. Cenian Walenty, s. Pawła 1920 szer. 13. Chilczuk Grzegorz, s. Stefana 1914 kpr. 14. Giedroicz Julian, s. Michała 1920 szer. 15. Giruc Wacław, s. Edwarda 1906 szer. 16. Jodziewicz Alfons, s. Szymona 1926 szer. 17. Giedrowicz Paweł, s. Feliksa 1922 szer. 18. Kolba Leonard, s. Adolfa 1925 szer. 19. Klnicki Michał, s. Bazylego 1921 szer. 20. Molarczyk Michał, s. Józefa 1901 szer. 21. Rabaziński Władysław, s. Semona 1924 szer. 22. Żukowski Zenon, s. Antoniego 1906 szer. 23. Kielmowicz Szojel, s. Izaka 1926 plut. 24. Piebrzeba Stefan, s. Władysława 1925 szer. 25. Malinowski Antoni, s. Walentego 1925 ułan 26. Poznański Kamel, s. Błażeja 1915 szer. z grupy 404 otrzymanej w dniu 24.3.45 r. [1945.03.24], 7 szeregowych: 1. Ostrowski Tadeusz, s. Antoniego 1913 sierż. 2. Złotkiewucz Henryj, s. Józefa 1908 szer. 3. Czepuro Wacław, s. Nikirora 1910 szer. 4. Gerstun Józef, s. Henryka 1913 szer. 5. Morlak Tadeusz s. Tobiasza 1916 plut. 6. Olsiewicz Tadeusz, s. Nadziei 1916 kpr. 7. Adamowicz Adolf, s. Ludwika 1910 szer. podpisał: szef IV oddziału /-/ Radzichowski, por. ręcznie, numery lub nazwy batalionów, np. 1 b., b. szk., c.k.m., b. moźdz.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE Wykaz imienny podoficerów i szeregowców, uczniów z nieukończonym gimnazjum, urodzonych w latach 1921–1925, do wzoru nr. E-5 3-go Zapas. Pułku Piech. Wykaz bez daty, orientacyjna: 1945, jesień, sądząc z p.o. d-cy Nowikow, mjr. Margines dokumentu tak blisko, tak ciasno wpięty w grzbiet tomu, że gołym okiem nie w sposób dojrzeć początków nazwisk – omal wszystkie są obcięte, w kilku początkowych zatarte pierwsze litery. Ze zdjęć wykonanych z otwrotnej strony, czytając je wspak i podpierając się bazą nazwisk opartą na innych dokumentach – udało mi się odtworzyć ich część. Ostrożność w używaniu wymagana, tu znaczna doza niepewności. L.p. Nazwisko i imię, imię ojca Rocz. Stop. Lat do Rodzaj szkoły ukończ. 1. Wójcik Feliks, s. Jana 1921 kpr. 1 rok gimn. ogólnokszt. 2. Mazur Tadeusz, s. Stanisława 1921 ogn. 2 lata gimn. techniczne 3. Szindler Henryk, s. Józefa 1921 szer. 1 rok gimn. handlowe 4. Cisler Adam, s. Józefa 1921 plut. 1 rok liceum mat.-fiz. 5. Kobylarz Tomasz, s. Piotra 1922 plut. 2 lata liceum ogólnokszt. 6. Skwarek Zygmunt, s. Piotra 1922 sierż. 2 lata liceum ogólnokszt. 7. _yk (Szyk?) Stanisław, s. Piotra 1922 plut. 2 lata gimn. handlowe 8. Jarościk Ruscik, s. Dymitra 1922 plut. 2 lata gimn. techniczne 9. Pietras Stefan, s. Jana 1922 plut. 2 lata szkoła rolnicza 10. Knecht Henryk, s. Bolesława 1923 kpr. 2 lata liceum ogólnokszt. 11. Sołtys Roman, s. Antoniego 1923 plut. 2 lata liceum ogólnokszt. 12. Zawisza Tadeusz, s. Wacława 1923 szer. 1 rok liceum ogólnokszt. 13. Skoczyński Józef, s. Władysłwa 1923 szer. 1 rok gimn. handlowe 14. _us (Legus?) Władysł., s. Wład. 1923 szer. 1 rok gimn. techniczne 15. Czernia Bronisław, s. Jana 1923 sierż. 2 lata liceum ogólnokszt. 16. Kowalski Henryk, s. nie wykaz. 1923 szer. 2 lata gimn. handlowe 17. _olecki Kazimierz, s. Jana 1923 szer. 2 lata liceum ogólnokszt. 18. _lerzajtis Romuald, s. Adama 1924 szer. 2 lata szkoła mechan. 19. Kędziołka Jerzy, s. Marii 1924 kpr. 2 lata gimn. ogólnokszt. 20. Martynelli Franciszek, s. Franc. 1924 kpr. 2 lata liceum ogólnokszt. 21. Woźniak Ryszard, s. Władysł. 1924 kpr. 2 lata liceum ogólnokszt. 22. Cedler Lech, s. Zbigniewa 1924 plut. 1 rok gimn. techniczne 23. Kultys Zofia, c. Bronisława 1924 szer. 2 lata liceum pedagog. 24. Dmuchowski Feliks, s. Stanisł. 1924 kpr. 2 lata gimn. ogólnokszt. 25. Tomaszewski Wacł., s. Bronisł. 1924 kpr. 1 rok gimn. ogólnokszt. 26. Pakowska Janina, c. Kazimierza 1924 plut. 2 lata liceum ogólnokszt. 27. Zaniewski Zbign., s. Tadeusza 1925 kpr. 2 lata gimn. ogólnokszt. 28. Berezowski Zbigniew, s. Floriana 1925 szer. 2 lata gimn. ogólnokszt. podpisał: p.o. d-cy Pułku /-/ Nowikow, mjr. szef sztabu /-/ Pańczuk, mjr. Akt spisany 2.XII.44r. w sprawie doboru kandydatów do szkół oficerskich, zgodnie z rozkazem dowództwa 1-szej Armii W.P. za nr. 0317, z dnia 29.X.1944 [1944.10.29] Komisja w składzie: przewodniczący: 1. Ziarkowski Stanisław, płk. dypl., d-ca 3 Zapas. P. Piech., wiceprzewodniczący: 2. Zozuliński Józef, mjr., d-ca baonu szkolnego, członkowie: 3. Sumerowski Marian, por., z-ca d-cy pułku d/s polit.-wych. 4. Polakow Wiktor, por., przedstawiciel Wydziału Informacji, 5. Protasow Leonid, por., starszy lekarz pułku, 6. Milewski Kazimierz, por., 3-ci pomocnik szefa sztabu, działając na mocy powyższego rozkazu, komisja wybrała następujących kandydatów w/g niżej podanego wyszczególnienia: do szkoły czołgistów w Chełmie Lub. Mancewicz Wacław, s. Aleksandra

1919

sierż. 1 komp.

do szkoły łączności w Zamościu Juśkiewicz Władysław, s. Stanisł. Karwowski Apolinary, s. Fran.

1923 1926

kpr. kpr.

2 komp. 3 komp.

do szkoły saperów w Przemyślu Fogl Bolesław, s. Józefa Godlewski Leonard, s. Władysława Kula Zbigniew, s. Antoniego Chrzczonowicz Heronim, s. Aleksd. Nojwird Marceli, s. Eirsza

1923 1922 1920 1912 1912

sierż. kpr. szer. kpr. plut.

1 komp. 1 komp. 3 komp. 1 fizyl. 1 fizyl.

do centralnej szkoły chorążych w Razianiu, Oddział C.K.M. Kuźmiński Czesław, s. Wincentego 1923 kpr. 1 fizyl. Galicki Józef, s. Franciszka 1923 szer. 1 fizyl. Binenda Jan, s. Antoniego 1925 kpr. 9 komp. Kościew Jan, s. Aleksandra 1923 kpr. nie wykaz. Suszko Stefan, s. Mikołaja 1918 st. sierż., 2 komp. Na tym akt zakończono i podpisano. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

przewodniczący z-ca przewodniczącego członkowie pieczęć okrągła Pułku z napisami w otoku i Orłem Białym w środku

/-/ Ziarkowski, płk. dypl. /-/ Zozuliński, mjr. /-/ Sumerowski por. /-/ Polakow, por. /-/ Protasow, por. /-/ Milewski, por.

Pismo: Do Szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego Sztabu 1-szej Armji (sic!) Wojska Polskiego, nr 1010/tjn. 12 listopada 1944 [1944.11.12] Melduję, że dnia 10 listopada r.b. zgodnie z rozkazem ogólnym 1-szej Armji Wojska Polskiego za nr. 0317 z dnia 29 października 1944 roku, zostali skierowani do szkół oficerskich kandydaci wybrani przez specjalną komisję, zgodnie z aktem którego odpis został Wam przesłany w dniu 4 listopada 1944 roku. 1. do Szkoły Saperów w Przemyślu skierowano 5-ciu kandydatów pod dowództwem ppor. Madrowieckiego Bolesława, a mianowicie: ...tu nazwiska, imiona, ojcostwo i roczniki, jak wyżej, 2. do Centralnej Szkoły Chorążych w Riazaniu, Oddział C.K.M. skierowano również 5-ciu kandydatów, pod dowództwem ppor. Zon-Maziji Izydora, a mianowicie: ...i tu zmiana, bo w miejsce kpr. Binendy Jana, s. Antoniego, z powodu jego choroby pojechał plut. Santera Józef który był rezerwowym kandydatem. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Nisman, 12.11.1944r. [1944.11.12] Pismo: Do Szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego Sztabu 1-szej Armji (sic!) Wojska Polskiego, nr 0613/tjn. 5 listopada 1944 [1944.11.05] Melduję, że w dniu dzisiejszym, zgodnie z rozkazem ogólnym 1-szej Armji Wojska Polskiego za nr. 0317 z dnia 29 października 1944 roku, zostali skierowani do Szkoły Łączności w Zamościu, według planu dwóch kandydatów: Juśkiewicz Władysław, s. Stanisł. 1923 Karwowski Apolinary, s. Franciszka 1926 podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Nisman, 5.11.1944 roku [1944.11.05] Pismo: Do Szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego Sztabu 1-szej Armji (sic!) Wojska Polskiego, nr 0511/tjn. (5?) listopada 1944 [1944.11.05?] Melduję, że w dniu dzisiejszym, zgodnie z rozkazem ogólnym 1-szej Armji Wojska Polskiego za nr. 0317 z dnia 29 października 1944 roku, został skierowany do Szkoły Czołgistów w Chełmie, według planu jeden kandydat: Mancewicz Wacław, s. nie wykaz. 1919 Przy niniejszym, w załączeniu przesyłamy akt zestawiony w s__wie doboru kandydatów do szkół oficerskich. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Nisman, 5.11.1944 roku [1944.11.05] Spis imienny podoficerów skierowanych w dniu 19 grudnia 1944 r. z Zapasowego Pułku Piechoty do Oddziału Finansowego 1-szej Armii Polskiej Kandydatów na Kursy Finansowe Hałuszka Stanisław, s. Bazylego 1915 plut. pchor. na stanowisku szefa kanc. 2-go sztabu pułku pododdz. sztab pułku, narodowość: polska Nisman Henryk, s. Jakuba 1917 plut., na stanowisku szefa kanc. tajnej, pododdz. sztab pułku, narodowość: żydowska Pismo adresowane: Oddział Ewidencji Personalnej Strat Podoficerów i Szeregowców Kwatermistrzostwa nr. 0728/II, 25.4.45 [1945.04.25] W odpowiedzi na pismo nr 0234, z dnia 16.4.45 [1945.04.16] zawiadamiam, że Mierzwiński Antoni, s. Stanisława, kpr. znajdował się w naszym pułku i w dniu 13.XII.1944 r. [1944.12.13] ubył do Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K. D. [Kazimiera Dziubanowska] 23.4.45 [1945.04.23] Pismo adresowane: Do Oddziału Ewidencji Personalnej Strat Podoficerów i Szeregowców Kwatermistrzostwa Sztabu 1-szej Armii Polskiej, nr. 0820/II, [8?] maja 45 [1945.05.08?] [W odpowiedzi] Na pismo z dnia 30 kwietnia 1945 roku, [1945.04.30], nr. 0270, melduję że Pilarski Zygmunt, s. Franciszka, rocznik 1915 dnia 8.XII.1944 [1944.12.08] ubył do Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych 1 A.P., natomiast Bryczkowska Zofia w ewidencji naszego pułku nie figuruje.podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K. D. [Kazimiera Dziubanowska] 8.5.45 [1945.05.08]


Służą TAKżE Imienny spis podoficerów i szeregowych odkomenderowanych do kwatermistrzostwa, tyłu 1 Armii, w dn. 15.II.1945 Partyka Stanisław, s. Wincentego 1896 plut. Jasiński Hieronim, s. Józefa 1915 kpr. Kiełbasa Jan, s. Piotra 1909 kpr. Pajcer Herman, s. Samuela 1922 szer. Ostolski Antoni, s. Jana 1921 j.w. Grzegorczyk Władysław, s. Stan. 1924 j.w. Cipas Wacław, s. Antoniego 1922 j.w. Szynkaryk Aleksander, s. Gezafiwa [Gedalego?] 1926 j.w. Chaciński Henryk, s. Aleksandra 1922 j.w. Prychodzko Parchon, s. Matwieja 1907 j.w. Błaszczak Bolesław, s. Stanisł. 1910 j.w. Kuszel Józef, s. Aleksandra 1925 j.w. podpisał: d-ca baonu /-/ Twanowski, kpt. Pismo adresowane: Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty, nr 01425 z Dowództwa [zdjęcie]¢ [3-ciej] Dywizji Piechoty im. R. Traugutta Donoszę, iż niżej wymienieni szeregowi przybyli w dniu 15.11.1944 roku [1944.11.15] do 3-ciej Dywizji Piechoty, a w szczególności: 1. Siwik Czes=aw 2. Lipko Stefan 3. Dubniewicz Bronis=aw 4. Korolewski Antoni 5. Nowak J[zef 6. Kaziow Micha= 7. G[rnik Stefan 8. Mazurek Feliks 9. Kuznar Jan 10. To=pa Tadeusz 11. Deik Antoni 12. Rutkowski Miko=aj 13. Zadro/ny Henryk 14. Noga Roman 15. Roli<ski Kazimierz 16. Sikora Jan 17. Gajewski Leon 18. Franciszyn Micha=

sier/. plut. kpr. st. strz. szer. –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)– kpr. szer.

19. Walichowski Marian 20. Koper Jakub 21. Fuda=a Zygmunt 22. Samborski Miko=aj 23. Trochera Micha= 24. Kusz Kazimierz 25. Stosal Jan 26. Bondarczyk Lucjan 27. Soroka Tadeusz 28. B=aszczuk Edward 29. Czeszejko Bronis=aw 30. Parys Tomasz 31. Radwa<ski Bazyli 32. Hyba Alojzy 33. Kieczka Emil 34. Jaworski Jan 35. G"sciak Mieczys=aw 36. Konieczny Micha=

szer. –)– kpr. kpr. sier/. kpr. –)– –)– –)– –)– st. strz. szer. –)– –)– plut. szer. kpr. nie wykaz.

Nadmieniam, że w spisie imiennym i akcie na przekazanie (sic!, przekazania) ludzi figurowała ilość [liczba] 44, lecz przybyło tylko 36 których przybycie niniejszym stwierdzam, zaś co do pozostałych 8 żołnierzy donoszę, iż do dnia dzisiejszego ani jeden z nich do 3-ciej Dywizji Piechoty się nie zgłosił. podpisał: szef 4-go Oddziału Sztabu 3-ciej D.P. /-/ Rozenzweig, por. wyk. Schlachter, st. sierż., 19.11.1944 roku [1944.11.19], nr 426 zarejestrowano 21 listopada 1944 [1944.11.21] Do Oddziału Ogólno-Organizacyjengo Głównego Dowództwa. W pierwszych dniach września 1944r., na mocy ustnego polecenia gen. Pułturzyckiego, wysłano na parę dni 9-ciu kanonierów, wraz z bronią, do dyspozycji Głównego Kwatermistrzostwa. W dniu 30.XI. 1944 r. [1944.09.30] wysłany Skrzypnik plut. na mocy otrzymanego zezwolenia Naczelnego Dowództwa (akt 01099) przywiózł 2-ch szegerowych z tej liczby, którzy pełnili służbę w Siedlcach. Według otrzymanych informacji, 7-miu pozostałych znajdują się w Zamościu i Białymstoku. Upraszem przeto o wydanie zarządzenia by i ci żołnierze zostali skierowani do pułku. Upoważnionym do odbioru jest plut. Skrzypnik. podpisali: d-ca pułku /-/Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/Królikowski, mjr. wyk. Milewski, por., nr. 87 [zdjęcie]¢ grudnia 1944, 0100/III

Do Sztabu 2-giej Dywizji Piechoty. nr. 0894/II, 23.05.45r. [1945.05.23]Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 1945 r. zgłosili się i zostali przyjęci do dalszego pełnienie służby w naszym pułku następujący szeregowcy: Lp. Nazwisko i imię, syn Rocznik Stop Przybył 1. Dmitruk Jan, s. Adama 1909 szer. z 6 pułku piech. 2. Sówka Anatol, s. Aleksandra 1906 szer. z 6 pułku piech. 3. Piotrowski Antoni, s. Antoniego 1905 szer. z 6 pułku piech. 4. Ignaczko Józef, s. Antonniego 1904 szer. z 6 pułku piech. 5. Masiel Piotr, s. Kazimierza 1901 szer. z 6 pułku piech. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K.D. [Kazimiera Dziubanowska] nr. 0926/II, 24.05.45r. [1945.05.24] Dowództwo Brygady Broni Pancernej im. Bohaterów Westerplatte Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty W odpowiedzi na Wasz nr. 0230/III, z dnia 19 grudnia 1944r., komunikuję, że Tocewicz Wacław kpr. przybył do naszej jednostki w dniu 26 listopada 1944r. którego zaliczyliśmy w tym dniu w spisy żołnierzy brygady pancernej. podpisał: szef sztabu brygady pancernej /-/ Poliszczuk, ppłk. wyk. M.T., nr. 105, 21.12.44r. [1944.12.21] zarejestrowano 23 XII.1944 [1944.12.23] ręczne dopiski: 1. Sz. szt., sprawdzić, Ziarkowski, 25.12.44 2. 2 i 3 p, do wykonania, LKrólikowski, 25.12.44 3. wykonano, 27.XII.1944 Wojsko Polskie }zdj"cie¢|wizja Piechoty Nr. wych. 0929, 15.8.45r. }1945.08.45| Do Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty Na Wasz Nr. 01273, z dnia 28.7.45r. }1945.07.28| powiadamiam, /e ppor. Ry< Wac=aw i plut. Zamorski bezpo>rednio nie zdawali ludzi z komp. marszowej, dlatego nie mo/emy stwierdzi: czy byli w m.p. }miejsco postoju| Dywizji. Natomiast jako dow[dca kompanii wyst"powa= ppor. Przyby=a W=adys=aw, kt[ry zapoda= nam, /e z nim byli odkomenredowani do prowadzenia kompanii& ppor. Ry<, ppor. Rukszta, ppor. Kilarski, chor. Chaminia, 6 podoficer[w i jeden szeregowiec. Kt[rzy z wymienionych byli istotnie przy zdawaniu mo/e dok=adnie zapoda: tylko ppor. Przyby=a. Pierwsza wi"ksza grupa kompanii z liczby 172 przyby=a 16.7.45r. 4-ch podoficer[w wyby=o 18.7.45r. }1945.07.18|. Reszta rozjecha=a si" jakoby w poszukiwaniu za odsta=ymi 118 ludzi }lud{mi|.(-( Radzichowski por., szef IV Oddzia=u. (-( Brejowski, por., pom. szefa IV Oddzia=u. Wykona= Brejowski por., Pisa=a Pydszewska }ukr. pidsze ^ pismo|, szer., Nr. 142., 18.8.45r. }1945.08.14| Stempel& Zarejestrowano, Nr. 01494, 27.08.1945 }1945.08.27| nieczyt. dopisek o=[wkiem, z dat' 27.8.45. Checlewski Boles=aw, s. Kazimierza, rocznik 1905, sier/. wniosek awansowy na st. sier/anta zwr[cony 1945.06.23. (-( Grynberg, por., szef Kancelarii G=[wnej. wyk. Feinerowa, chor.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE Nazwisko i imię

Stop. Przyczyna, powód do koresp.

Pismo z dnia, sygn.

Podpisał lub podpisali, wykonał/a

Z i a r k o w s k i dowódcą pułku (od 1944.05, do 1945.03.11) Malewski Władysław wachm. służba weterynaryjna 1944.08.?, 5/208 za szefa służby wet. /-/ Poliszczuk, płk., pom. szefa szt. /-/ Zagorodny, mjr. Przegaliński ppor. p.o. szefa sztabu pułku 1944.09.? d-ca 3-go Zapas. P.P. Ziarkowski, płk. dypl. za majora Itkina Rusinowski Szczepan kpr. pozostał w 9 zap. p.p. 1944.10.09 d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski Michłowski Franciszek, st. sierż. szofer, do dyspoz. d-cy 2 samodz. baonu drogowo-budowlanego, w Otwocku 1944.10.09, 0967/org. Michnowiec, płk., i Dobrowolski, mjr., wyk. Zawadzki, nr. 80 ręcznie: 2p, do wykonania, L. Królikowski, 10.10.44 Szelwach Franciszek szer. skier. do szkoły chorążych 1944.10.10, 0976/org. Michnowiec, płk, i Dobrowolski, mjr., wyk. Radzichowski, nr. 96. Turek Józef st. sierż. ubył do 5 sam. komp. samoch. 1944.10.17, 343/tjn/44 szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Kamada Wacław nie wykaz. odmowa przeniesienia 1944.10.19, 580/44 szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Zabojski Jan kpr. 1944.09.18 ubył do 3 D. Piech. 1944.10.19, 393/tjn j.w. Pogrebny Marian, s. Stan. ? 1944.08.24 ubył do 1 D. Piech. 1944.10.19, 579/44 d-ca pułku /-/ Ziarkowski, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Sumerowski por. tajna instrukcja nr. 03208 1944.10.?, 02510/tjn. p.o. szefa tajnej korespondencji /-/ Nisman Henryk, plut. Żołnierowicz Feliks st. sierż. zdemobilizować go 1944.10.23, 01070/org. szef Oddz. Ogólno-Org. Michnowiec, ppłk., i szef 2-go Referatu, Dobrowolski, mjr., wyk. Dobrowolski, nr. 188 zarejestrowano 1944.10.23; ręczne dopiski Królikowskiego i Hałuszki: odesłano dnia 25.10.44 do RKU Lublin Ostrowski Leonid por. upoważnienie do przyj. uzupełn. 1944.10.26, 0277/tjn. d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski, wyk. Nisman 2.000 ludzi z Białegostoku 1944.10.26, 027/III Królikowski, mjr., sporządził K.M. Fischler Tadeusz kpr. 2-gi samodz. baon samoch. 1944.11.08, 387 szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Karlikowski st. sierż. skier. do dyzpoz. d-cy Pułku 1944.11.12, 0139/tjn. szef sztabu /-/ Królikowski mjr., wyk. Nisman, 12.11.1944 Kisielow sierż. j.w. j.w. j.w. Bagiński Antoni szer. przeniesiony do innej jedn. 1944.11.14, 01257/org. j.w., Radzichowski nr. 411, dopiski Ziarkowskiego i Królikowskiego Gizińska Irena plut. 1-szy samodz. bat. kobiecy 1944.11.22, 0225/tjn. d-ca pułku /-/ Ziarkowski, szef sztabu /-/ Królikowski, wyk. Nisman Mocarska Elżbieta st. strz. szpital polowy nr 11 j.w. j.w. Swenson Alicja, rocznik 1927 prośba matki, Stefanii, o zwoln. 1944.11.30 j.w., Radzichowski nr. 553, dopisek Ziarkowskiego, 30.11.44 inny dopisek, że przybyła 10._ (V lub X).44 r. i ubyła 19.11.44 do 11-tej samodz. kompanii p-lotniczej, 5.12.1944 Sołtysik por. przywiózł broń z 6 pol. magaz. 1944.12.02 st. adjutant baonu, Jankowski, por.; dopisek Ziarkowskiego Pankowski Jan plut. otrzymał list od żony, Zofii 1944.12.03, 01449/org j.w., Radzichowski nr. 621, ręcznie: Wymieniony dnia 28.X. ubył z naszej jednostki do 1-szej Inżynieryjno-Saperskiej Brygady, 8.XII.44. L. Królikowski Swenson Alicja szer. przenies. do 11-tej samodz. kompanii p-lotniczej 1944.12.06, __/tjn. d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski, wyk. Nisman, plut. Żak Jerzy szer. przybycie do Pułku 1944.12.07, 929/44/II j.w. Karnacki Stanisław szer. przeniesienie do Oddz. Zdob. 1944.12.08, 111/44/II j.w. Dore Jan chor. do dyspoz. jako nadetatowego 1944.12.?. 0366/III szef sztabu, Królikowski mjr., wyk. Przegaliński, ppor. Bańkowski Jan plut. przenies. do inż.-saper. bryg. 1944.12.[zdjęcie]¢ d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski Czuryk Józef szer. przenies. do 17 p. artyl. p-lot. 1944,12.?, 0350/tjn. d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski, wyk. Nisman odpowiedź dla Prok. Wojsk. Batejko Henryk plut. atestat piśmienny 1944.12.?, 0386/tjn. d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski Błaszczyński Bolesław szer. j.w. j.w j.w. Chronowska Janina ? przeniesienie, maszynistka 1944.12.10, 01481/org. j.w. Berezowoj Michał plut. przybył do 3-go Zapas. Pułku 1944.12.11, 0380/II szef sztabu, Królikowski mjr., wyk. J. Chr. [Janina Chronowska]. Aczkałdowicz Klemens szer. j.w. j.w. j.w. Wasilewski Stanisław chor. odbycie praktyki, przeniesienie 1944.12.15, 0392/II d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski, wyk. Przegaliński Środa Henryk ppor. 1-sza Bryg. Artylerii 1944.12.16, 0165/III d-ca pułku /-/ Ziarkowski, szef sz. /-/ Królikowski, wyk. Przegaliński, nr 116 Zaręba Roman kpr. przenies. do Oddz. Zdobyczy 1944.12.20, 1572/org. szef Oddz. Ogólno-Org. Michnowiec, ppłk., i Wojennych szef 2-go Referatu, Dobrowolski, mjr., wyk. Radzichowski, nr. 757. Swietlakow Grigorij, s. Andr., sierż. przenies. do samodzielnego baonu samochodowego 1944.12.20, 01558/org. j.w., Radzichowski nr. 732 Lechkodimow Jan ppor. ukończył miesięczny kurs 1944.12.05–1945.01.10 komendant Szkoły Oficerskiej /-/ Żydek, płk. 1945.01.13, nr. 042_ szef Wydziału Ewidencji /-/ Markiewicz, por. ręczny dopisek Ziarkowskiego: Do rozkazu, 13.1.45 [1945.01.13] Swatelski Bronisław chor. j.w. j.w. j.w. Pilecki Piotr ppor. j.w. j.w. j.w. szef 2-go Reefratu Oddziału Pers. /-/ Tatarzyński, mjr., wyk. Grabowski, ppor., 22.2.1945r. [1945.02.22]. zarejestrowano 21.05.1945, dopisek Ziarkowskiego: Do wiadomości, 24.2.45 [1945.02.24] Fajkow mjr. nie zwrócił dokumentu służbowej podróży, od 1944.12.27 do 1945.01.25, do Kancelarii Głównej Sztabu Armii. podpisał: szef Kancelarii Głównej /-/ Grynberg, por. 1945.02.15, nr. 232 KG [Kancelaria Główna] ręcznie: 3 p, Wysłać rozkaz wyjazdu na mjr. Fajkowa, L. Królikowski, 27.2.45 [1945.02.27] inny dopisek: Odpowiedź Nr. 015/III Olecki Władysław chor. nie dotyczy mianowania go na por. 1945.02.22 podpisali: szef Oddziału Pers. Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl.

O r ł o w dowódcą pułku (od 1945.03.12 do 1945.04.08) Pękało Włodzimierz chor. przeniósł karabin Więckowskie- 1945.03.25, 0360 szef 4-go Oddziału Sztabu 2-giej Dyw. Piech. /-/ Kozłowski, kpt. go z 2-giej Dyw. Piech. do 3 Zapas. Pułku Piech. wyk. Adamczyk, nr. 293 Zolazary szer. konwojent chorych do Deutsch-Krone, nie wykaz. d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. 12 szer. nie przybyło na miejsce wyk. Przegaliński, ppor., nr. 180 T.W. Kurniewicz Jan ppor. upoważn. do pobrania ks. wojsk. 1945.03.28, 0194/III d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Kurniewicz Jan ppor. upoważn. do pobrania legit. ofic. 1945.03.28, 0193/III d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Węckowski Henryk szer. karta mund., atestat pieniężny 1945.04.02, 0578/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D. [Kazimiera Dziuban.] Wasiukiewicz Miecz., s. Konstant., strz., 1945.04.05 powrócił d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. do komp. baonu rozdzielczego 1945.04.09, 0219/III wyk. Przegaliński, nr. 222

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE K a r p o w i c z dowódcą pułku (po 1945.04.09) Kozłowski Wincenty kpr. 1945.04.04 ubył do 2-giej Dyw. Piech. 1945.04.14,0709/II, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D. [Kazim. Dziuban.]. Dębicki Piotr, s. Jana, 1914, kpr. 21.III.1945 zatrzymany przez Oddział Informacji za pijaństwo, obecnie znajduje się w swoim pododziale, nie jest dezerterem. 1945.04.22, 0247/III d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 246, T.W. Sorokowik Konst., s. Józefa, ppor. upoważn. do pobr. legit. oficer. 1945.04.?, 0243/III d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 250, K.S. Kopeć Władysław szer. goniec, atestat pieniężny 1945.04.23, 0727/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. J. T., 14.IV.1945 r. Ozga Michał, s. Józefa szer. skierowany do 2-giej Dyw. Piech. 1945.04.25, 0748/II j.w. Maleca Józef, s. Wawrz. szer. j.w. j.w j.w. Sudoł Stanisław, s. Franc. kpr. akta na wniosek Prokurat. Wojsk. Garnizonu w Krakowie d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. przybył 1945.01.30, ubył 1945.02.18 do 6-tej Dyw. Piech. wyk. K.D. [Kazim. Dziubanowska.], 25.4.45 [1945.04.25] Wasiukiewicz Miecz., s. Konstant., strz., rocznik 1908, przybył do nas 1944.12.10 i obecnie znajduje się w naszym pułku. d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., 1945.05.02, 0767/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D., 28.4.45 [1945.04.28] Chyliński Stanisław szer. sprawozd. o wykroczeniach oraz pochwałach, pluton gosp., i służba weterynaryjna; d-ca plut. gosp. /-/ Buczkowski, plut. Jaworski Józef j.w. j.w. Kolt Marcin j.w. j.w. Rzewucki Bronisław j.w. j.w. Przegaliński Karol ppor. upoważnienie do pobr. legit. oficer. 1945.05.06, 0816/III d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Wysocki Mieczysław kpr. przybył do 5-tej samodz. komp. samoch., 1945.05.09, 0819/II, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D., 5.V.1945. Pieczyński Czesław, s. Michała, szer., 1945.04.06 ubył do 6-tej Dyw. Piech. 1945.05.18, 0872/II, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. J. Chr. [Jan. Chron.] Szymonel Władysław, s. Józefa szer., 1945.04.28 ubył do 2-giej Dyw. Piech. j.w. Miłosz Jan, s. Michała szer., 1945.04.28 ubył do 2-giej Dyw. Piech. j.w. Krok Władysław, s. Mikołaja szer., w ewidencji naszego pułku nie figuruje j.w. Płaton Konstanty, s. Józefa szer., 1945.04.28 skier. do 2-giej Dyw. Piech. 194505.19, 0873/II, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D., 19.5.45. Czykański Teofil, s. Mikołaja szer., karta ewidencyjna zmarłego 1945.05.30, 0951/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Dawidowicz Stanisław, s. Michała nie wykaz., figuruje jako ur. 1914; 1945.03.23 ubył do 4-tej Dyw. Piechoty; podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., 1945.05.30, 0955/II wyk. K.D. [Kazim. Dziubanowska], 19.5.45 [1945.05.29]. Porowski Wacław plut. d-ca 3-go Zapas. p.p. 1944.11.25, rozk. pers. 0425, nr wych. 01223 podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: szef sekr. A.P.W. 1-szej A.W.P. /-/ Wonsz, chor. ręcznie: Zast[ępca]. (do spraw.) p-wych, zameldować, Ziarkowski, 1.12.44 [1944.12.01] Lenlank [Leblang] Leon kpr. d-ca 3-go Zapas. p.p. 1944.11.25, rozk. pers. 0425, nr wych. 01223 podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: szef sekr. A.P.W. 1-szej A.W.P. /-/ Wonsz, chor. ręcznie: Zast[ępca]. do spraw p-wych, zameldować, Ziarkowski, 1.12.44 [1944.12.01]

Nazwiska w pułkowej korespondencji wyciąg

Pisma treści krótkiej opatrzone dopiskami, jak zwykle, przez 1. d-cę pułku – Ziarkowskiego, płk. dypl., w rodzaju: Sz. szt. [szef sztabu], Skierować, Sz. Szt., Sprawdzić i skierować do jego oddziału, Do wykonania, Sz. szt, Zawiadomić oddział personalny, i 2. szefa sztabu – Królikowskiego Leonida, majora, w rodzaju: szef kanc., 2p., dać otpis, 2p i 3p, sprawdzić spisy dezerteryjne i zameldować, 3. wykonano – z podpisem nieczytelnym i datą, opuściłem w zestawieniu, bo inaczej trzebaby było przejść z formatu (sposobu) tabelarycznego na zwykły, pisany, z powodu który uznałem za dość błahy, mało informatywny (nie zawierający w sobie nic specjalnie istotnego). Nazwisko i imi", syn(c[rka

Stop. Rodzaj sprawy, pow[d

Pismo z dnia Sygn. Podpisa•=(li, wykona=

Tocewicz Wacław, s. nie wykaz. kpr. przybył do bryg. broni panc. 1944.11.26 0361 szef sztabu /-/ Poliszczuk, ppłk., wyk. M.T. Zaniewski Jan, s. Wiktora szer. jeden z dwóch odstał w drodze 1944.12.19 01566 szef 4-go oddz. szt. 1 d.p. /-/ Zabludowski, kpt., wyk. Pancer Neyman Stanisław, s. Karola szer. j.w., w zamian obu przybył Michno j.w. j.w. j.w. Michno Sergiusz, s. Józefa szer. szk. baon zwiadu dyonu art. j.w. j.w. j.w. Zaniewski Jan szer. ubył do 1-szej Dyw. Piech. 1944.12.22 0467/tjn szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Dziubanowska, chor. Neyman Stanisław szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Michno Sergiusz szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Wojtasik Stefan, s. Wojc. 1928 szer. nie przybył do 1 Dyw. Piech. 1944.12.16 01576 j.w. Winter Władysł., s. Filipa, 1920 szer. j.w., na jego miejsce j.w. j.w. j.w. Kohan Szymon, s. Michała, 1918 szer. przybył w miejsce Wintera j.w. j.w. j.w Woźny Marcin, s. Józefa kanon. skier. do 1 samodz. pułku moźdz. 1944.12.16 0576 d-ca 1-go samodz. pułku moźdz. /-/ Popowicz, mjr. Wajda Bronisław chor. rozkaz wyjazdu do Woli Karcz. 1944.12.(5?) – szef wydz. ewidencyjnego /-/ Markiewicz, por. Puszkar Eugeniusz % 6 osób chor. j.w. 1944.12.(1?) – j.w. Cieślak Zygmunt z 2 d.p., 5 pułk chor. skierowany tu na z-cę d-cy komp. 1944.12.? 0106 p.o. szefa Wydz. Pers. Z.P.W. 1 A.W.P. /-/Strasser, kpt. Pierzymowski, imię nie wykaz. ppor. skier. do pom. w pracy polit.-wych. 1944.11.23 0228 j.w. Konefał Narcyz ułan przekaz. do 1 samodz. bryg. kawal. 1944.11.24 1124 szef sztabu brygady /-/ Pichowicz ppłk. kawalerii Papliński Romuald, s. Feliksa plut. pchor. skierowany na stanowisko szefa 1944.11.03 02729 szef służby zdrowia 1 A.W.P. /-/ Moguczy, gen. bryg. apteki farmaceutycznej kierownik 2-go Ref. /-/ Dzygora, mjr. Steliga Hieronim szer. przybył do baonu zbierania zdobyczy wojennych 1944.10.24 01138 szef sztabu /-/ Szpakowski, kpt. Osimcow Mieczysław, s. Stefana szer. skier. do Dyw. Piech. im. Dąbr. 1944.12.05 1691 szef 4-go oddz. szt. 2 Dyw. Piech. /-/ Pleszczyński, kpt. pom. szefa 4-go oddz. sztabu /-/ Bohaterowicz, chor. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE Nazwisko i imi", syn(c[rka

Stop. Rodzaj sprawy, pow[d

Pismo z dnia Sygn. Podpisa•=(li, wykona=

Czarnecki Kazimierz bomb. przybył do bryg. _ kawalerii 1944.12.07 _909 szef sztabu brygady /-/ Bielajew, mjr. Kuk Michał, s. Michała szer. przybył do 1-szej Dyw. Piech. 1944.12.04 01500 szef sztabu 1 Dyw. Piech. /-/ Steca, płk. dypl., wyk. Pancer, szef 4-go oddz. sztabu 1 Dyw. Piech. /-/ Zabłudowski, kpt. Batejko Henryk szer. prośba o atestaty pieniężne 1944.11.30 102 z-ca szefa operac. sztabu /-/ Świtelski, płk., Błaszczyński Bolesław szer. j.w. j.w. j.w. Witkowski, por., wyk. P.E. 1944.11.30 Mazur Józef, s. Franciszka szer. obecnie służy w 5-tym p. piech. 1944.11.20 0499 szef sztabu /-/ Fomin, kpt. gwardii; wyk. Cygański, st. sierż. Nalepkowna Franciszka szer. do dyspoz. d-cy 3 zap. p.p. 1944.11.30 0403 szef 1-go punktu rozdz. na 500 łóżek /-/ żełatielew, gw. mjr. Drutel Józef plut. skier. do 3-go zapas. p. piech. 1944.11.25 0497 szef sztabu samodz. pułku moźdź. /-/ Kłoczko, mjr. Łaskawiec Józef plut. skier. do samodz. baonu rozpozn. j.w j.w. j.w. Korycki Filip kpt. odbiór uzupełn. dla 3 Dyw. Piech. 1944.11.25 01548 szef sztabu 3-ciej Dyw. Piech. /-/ _(L?)andrewicz, ppłk. dypl. szef 4-go oddz. sztabu 3 Dyw. Piech. /-/ Rozenzweig por. Gwardiak Czesław bomb. pełni służbę w 3 dyonie bryg. art. 1944.10.27 09/2/7 szef sztabu /-/ Grabowski, kpt. Janczukowicz, imię nie wykaz. plut. j.w. j.w j.w j.w. Orzechowska Halina, c. Wacława ? skierowana do 3 zapas. p.p. jako ur. 1922.02.02 w Myszadle ochotniczka sanitariuszka 1944.11.24 694 komendant rejonu uzupełnień /-/ Lenkiewicz, mjr. Karabanowicz Witold plut. odbiór żołnierzy samodz. p. moźdz. 1944.11.16 0456 szef sztabu samodz. pułku moździerzy /-/ Kłoczko, mjr. Korzeniowski Jan st. ogn. zapytanie czy przebywają... j.w. j.w. j.w. Szuszkiewicz Józef kanon. czy przebywają w 3 zapas. p.piech. j.w. j.w. j.w. Konofał Narcyz [Konefał] ułan 1944.11.18 przybył do 1-szej samodzielnej brygady kawalerii 1944.11.20 – d-ca plutonu sztabowego, /-/ Borkow, ppor. Kuncewicz Józef, s. Aleksandra szer. skier. ze szpitala do 1 Dyw. Piech. 1944.11.12 011170 szef sztabu 1-go Pułku Piech. /-/ Wilkin, mjr. Latasiewicz Natalia, c. Edwarda, ur. 1908 Warszawa, ochotniczka 1944.10.24 123/tjn/44 rejonowy komendant uzupełnień, Sokołów Podlaski _(Sz?)aller Wanda Zofia, c, Henryka, ur. 1920 Warszawa, ochotn. j.w. j.w. j.w. /-/ Jagodziński, ppor. _(S/P?)ęczyk N_ysa, c. Jakuba, ur. 1914, Częstochowa, ochotn. j.w j.w j.w. Krawczyk Jadwiga, c. Adama, ur. 1924. Miedzna, ochotniczka 1944.10.04 77/tjn j.w. Referowska Cecylia, c. Stanisława, ur. 1914 Władywostok, ochotn. j.w. j.w. j.w. Kawpisz Antonina, c. Filipa ur. 1915 Nowosiółki, ochotn. j.w. j.w. j.w. Michałowski Franciszek st. strz. 1944.10.10 przybył do 2-go samodz. baonu budowy dróg 1944.10.13 370 szef sztabu /-/ Wojciechowski, por. Kozikiewicz Michał, s. Marcina kpr. zatrzymany i skier. do 3 zap.p.p. 1944.10.06 213 szef sztabu /-/ Huńko, mjr. Marciniak Jan kpr. skier. do 3 zapas. p. piech. 1944.10.09 0295 st. adiutant baonu wyzdrowieńców /-/ Falk, ppor. Szczepański Feliks por. skier. ze szpitala, służą w 1 p.p. 1944.10.12 0217 szef sztabu 1-go pułku piech. /-/ Wilkin, mjr. Kalinowski Czesław kpr. j.w. j.w. j.w. j.w. Żarczuk Roman plut. 1944.12.28 skier. do Oddziału Zdobyczy Wojennych Armii 1944.12.28 0507/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. J. Chr. [Chronowska.] Balicki Stanisław szer. karta mundurowa, samodz. batalion miotaczy, 1-sza komp. fizylierów, bez podpisu Lesisz Piotr chor. meldunek o wysłaniu akt 1944.12.23 0479/gaz oficer gazowy /-/ Lesisz Piotr, cały ręcznie pisany Kudrasow Borys plut. skier. do 5-tej bryg. artyl. ciężkiej 1944.12.22 0466/tjn d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk, dypl., wyk. Dziuban., chor. Stański Aleksander szer. 1944.12.11 przybył do 3 zap. p.p. 1944.12.20 0464/I szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. J. Chr. [Chronowska.] Ulanowska Janina szer. j.w. j.w j.w j.w Komach Józef szer. 1944.12.17 przybył do 3 zap. p.p. j.w. 0463/I j.w. Mchacz Michał szer. 1944.12.16 j.w. j.w. 0462/I j.w. Ruciński Antoni sierż. 1944.12.17 j.w. j.w. 0456/I j.w. Szajdecki Józef sierż. 1944.12.14 j.w. j.w. 0455/I j.w. na formularzach w j. rosyjskim, pt. Uhëtno-poslu'noj list (Ucziotno-posłużnoj list – Ubytkowo-służbowa kartka, może polegli, przeniesieni), wypełniono: Słowik Józef, s. Jakuba szer. ur. 1923, zam. Lwów, ul. Warszawa (sic!) no. 173 Rygieńczuk Ryszard, s. Józefa szer. ur. 1925 ur. Cieszyn Śląski, zam. Lwów, ul. Pistów 18, m. 4, kawaler, matka Eugenia lat 43 Matkowski Józef, s. Sylwestra szer. ur. 1923, ur, i zam. Lwów, ul. Zamknięta 4, m. 10, kawaler, matka Katarzyna lat 46 Piecuch Stanisław, s. Józefa szer. ur. 1923, ur. i zam. Lwów, ul. Szlajchera 52, żonaty, Maria lat 20, bezdzietny

Korespondencj" w sprawie Pu=ku podpisywali& Pilgujewski, mjr., szef Sztabu Kopijko, mjr., szef Oddzia=u Pers. nahalnik Otd. Kadrov UKART 1 AVP, Jewniewicz, kpt., st. pomocnik st. pom. nah. Otd. Kadrov UKART 1 AVP, Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddzia=u Personalnego Tatarzy<ski, mjr., szef 2 Referatu Oddzia=u Personalnego Wr[bel Jan, ppor., wik. Dziekana 1-szej Armii. Szubicz, mjr., szef Wydzia=u Personalnego ZPWA Nowikow, mjr., p.o. dow[dcy Pu=ku Dawidiuk, ppor. Wankowicz, mjr., szef Oddzia=u Operacyjnego Sienkiewicz, pp=k., szef Oddzia=u Uzupe=nie< Dzyg[ra pp=k., szef Wydzia=u Personalnego S=u/by Zdrowia W.P. Mormi=ko, pp=k., szef Sztabu 8 p.p. }Pu=ku Piechoty, J.D.| Jerasow, pp=k., szef Oddzia=u Personalnego 2-ej Armii Staniewski, pp=k., d-ca szpitala. odr"czne dopiski& czyta=em, z dat', i podpis omal czytelny& Jeuropow ]$\ Radzichowski, por., szef IV Oddzia=u. Brejowski, por., pom. szefa IV Oddzia=u. ?ymierski Micha=, marsza=ek Polski, Naczelny Dow[dca Wojska Polskiego. Korczyc W=adys=aw, gen. broni, szef Sztabu Generalnego W.P. Szczerbatow, mjr., szef 2-go Referatu Oddzia=u Personalnego Andrejew, pp=k., szef Oddzia=u Personalnego Kwatermistrzostwa 1 Armii

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Wykonywali& Wisz, ppor. Duda, ppor. Lubelski v. Lubli<ski ...uchin }Stuchin$|, kpt. Brejowski, por. Pydyszewska, szer. Grabowski, por. Wojtowicz, por. Roma<ska Miadzel, kpt. za zgodno>: Zi"ciuba, kpt. Hubert, por., 4-ty pomocnik szefa Sztabu 11 pp. Malinowski, tpt. Boroswki, chor. Or=owska, chor. Cierlak, ppor.


Służą TAKżE 14 grudnia 1944 [1944.12.14], nr. 0980/II Do Prokuratury Wojskowej 1-szej Armii W.P. W odpowiedzi na ustne zlecenie delegata Prokuratury – sędziego śledczego Gruszczyńskiego, dowództwo 3-go Zapasowego Pułku Piechoty melduje, że w stanie pułku nie podlegających mobilizacji znajduje się: 361 szeregowych, z czego 44 podoficerów, i 317 szeregowców, oraz 131 szeregowych. Zatrzymanych przez organa Bezpieczeństwa Publicznego względnie organa Armii Czerwonej z liczby wyżej wymienionej znajduje się: 21 szeregowych, z tego 14 podoficerów, i 7 szeregowców. W 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty nie znajdują się osoby wcielone bezpośrednio do 3-go Zapas. Pułku Piech. z pominięciem władz mobilizacyjnych. Wykaz imienny załącza się w 7-miu arkuszach + 1 dodatkowy. podpisali: d-ca pułku /-/Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/Królikowski, mjr. wyk. J. Chr. [Janina Chronowska] Dokładna nazwa obu list niemożliwa do odczytania z wykonanego zdjęcia, bo kartki zestawienia nazwisk wpięte zbyt blisko grzbietu tomu i nagłówki nie są na nim widoczne. W świetle wprowadzającego dokumentu, wiadomo o co chodzi – lista żołnierzy służących w tym pułku, dla Wojskowej Prokuratury. 1-szy baon 1. Bandura Jan, s. Mikołaja 1903 szer. 2. Biniewicz Piotr, s. Juliana 1910 j.w. 3. Bitel Józef, s. Franciszka 1907 j.w. 4. Bocarkiewicz Tadeusz, s. Władysł. 1894 st. wachm. 5. Bogucki Alojzy, s. Michała 1904 szer. 6. Boguniewicz Józef, s. Jana 1900 j.w. 7. Broch Franciszek, s. Józefa 1909 j.w. 8. Buczkowski Władysław, s. Józefa 1907 j.w. 9. Ciura Piotr, s. Antoniego 1902 j.w. 10. Cwibun Piotr, s. Adama 1907 j.w. 11. Czerwiński Antoni, s. Baltazara 1909 j.w. 12. Daniłkiewicz Wincenty, s. Stanisł. 1909 szer. piech. 13. Dec Piotr, s. Michała 1898 szer. 14. Deruba (Deraba?) Michał, s. Michała 1904 j.w. 15. Dobrowolski Antoni, s. Jana 1894 kpr. 16. Dobrowolski __nisław, s. Karola 1903 bomb. 17. Drabik Piotr, s. Józefa 1902 szer. 18. ___iuk / __iszuk Józef, s. Piotra 1908 j.w. 19. ___iuk Mikołaj, s. Teodora 1895 j.w. 20. [zdjęcie]¢ ___k, s. Franciszka __ j.w. 21. Czworowski Władysław, s. Jana 1910 j.w. 22. Hałas Władysław, s. Jana 1908 j.w. 23. Iwanicki Michał, s. Joachima 1908 j.w. 24. Jarosz Florian, s. Tomasza 1902 j.w. 25. Józków Franciszek, s. Jana 1902 j.w. 26. Jurow Michał, s. Siemienowicza 1906 j.w. 27. Kałużyński Jan, s. Michała 1899 szereg. artyl. 28. Kloc Stanisław, s. Ludwika 1897 plut. kawal. 29. Konopnicki Karol, s. Piotra 1896 szer. 30. Konopnicki Władysław, s. Mariana 1904 j.w. 31. Korman Jan, s. Mariana 1901 j.w. 32. Kowalski Józef, s. Aleksandra 1899 j.w. 33. Kowciów Tadeusz, s. Stefana 1907 j.w. 34. Lancet _ajer (Ajaer?), s. Szmirla 1892 j.w. 35. Łazowicki Franciszek, s. Wacława 1907 j.w. 36. Mazur Jan, s. Marcina 1907 j.w. 37. Mróz Jan, s. Dominika 1904 j.w. 38. Parniak Jan, s. Augusta 1901 st. strz. 39. Piaseczny Aleksander, s. Józefa 1910 bomb. art. 40. Płatek Jan, s. Wincentego 1895 szer. 41. Podgórny Michał, s. Szymona 1905 j.w. 42. Półtorak Franciszek, s. Jana 1897 j.w. 43. Promkiewicz Franciszek, s. Kazim. 1909 j.w. 44. Przycysz Tomasz, s. Józefa 1896 j.w. 45. Sakicki Franciszek, s. Witolda 1904 j.w. 46. Rezacz Władysław, s. Władysława 1904 bomb. art. 47. Samborski Franciszek, s. Kaspra 1898 szer. 48. Samołuk Aleksander, s. Józefa 1909 szer. art. 49. Srtanc Stefan, s. Józefa 1895 szer. 50. Swidzyński Jan, s. Antoniego 1900 j.w. 51. Szewczenko Ludwik, s. Antoniego 1901 j.w. 52. Szwarkowski Ignacy, s. Wiktora 1889 j.w. 53. Tar_alewicz Edmund, s. Marcina 1908 j.w. 54. Tomaszczyk Stefan, s. Franciszka 1904 j.w. 55. Tracz Stanisław, s. Bazyelgo 1910 j.w. 56. Trysz Michał, s. Mikołaja 1899 kpr. 57. Wasilewski Michał, s. Jana 1904 szer. piech.

58. Wierzbicki Józef, s. Antoniego 1900 59. Wierzbicki Józef, s. Stanisława 1906 60. Winnik Bazyli, s. Leona 1905 61. Wojciechowski Stanisł., s. Antoniego 1904 62. Zabłocki Ignacy, s. Józefa 1895 63. Żyług Jan, s. Antoniego 1902

szer. j.w. j.w. j.w. kpr. kawal. szer.

2-gi baon 64. Buczko Władysław, s. Andrzeja 1910 65. Cudny Władysław, s. Piotra 1898 66. Dąbrowski Jan, s. Antoniego 1897 67. Gąsiok Stanisław, s. Franciszka 1907 68. Gutowski Kazimierz, s. Karola 1900 69. Harasimowicz Stefan, s. Marcelego 1905 70. Hałdun Jan, s. Marcina 1907 71. Kosowski Stanisław, s. Ludwika 1902 72. Partyka Stanisław, s. Wincentego 1896 73. Schönich Ludwik, s. Marcina 1891 74. Tołoczko Wiktor, s. Izachela 1906 75. Baciaszek Marian, s. Andrzeja 1908 76. Czarencki Aleksander, s. Stanisława 1883 77. Gumienny Józef, s. Jana 1899 78. Guz Stefan, s. Franciszka 1908 79. Kwaśniewski Władysław, s. Wawrz. 1899 80. Paszkiewicz Dionizy, s. Ignacego 1897

szer. plut. sierż. szer. szer. szer. szer. st. strz. plut. st. sierż. szer. szer. kpr. plut. szer. st. sierż. zawod. st. wachm. żand.

3-ci baon 81. Andrzejewski Marian, s. Stefana 1899 82. Białonowicz Adam, s. Jakuba 1905 83. Chodonionek Augustyn, s. Wincent. 1898 84. Dubrownik Michał, s. Jana 1902 85. Dziedziński Leon, s. Szymona 1905 86. Hłuszkiewicz Arseniusz s. Grzegorza 1906 87. Jurcza Antoni, s. [nie wykaz.] 1910 88. Krak Stanisław, s. Mikołaja 1898 89. Mikulicz Antoni, s. Teodora 1904 90. Pitak Szczepan, s. Michała 1909 91. Polikowski Wincenty, s. Floriana 1893 92. [zdjęcie]¢ 93. [zdjęcie]¢ Józef, s. Stanisława 1899 94. Siechi_ski Jan, s. Józefa 1893 95. Wargan Jan, s. Łukasza 1906 96. Weychman Marian Stanisław s. _sieriana 1908 97. Witan Stanisław, s. Stanisława 1906 98. Wodziński Stanisław, s. Aleksego 1906 99. Zakowski Tomasz, s. Kazimierza 1910 100. Ziółkowski Julian, s. Maksymiliana 1904 101. Węgrzyn Piotr, s. Kazimierza 1899

kpr. żand. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. st. strz. szer. j.w. plut. plut. szer. pobor. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. sierż.

baon szkolny 1903 1905

szer. j.w.

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

baon c.k.m. Ornatowski Zygmunt, s. Piotra 1903 Pińkowski Stanisław, s. Józefa 1899 Rogala Karol, s. Andrzeja 1909 Ryś Stanisław, s. Stefana 1902 Szewczyk Mikołaj, s. Jana 1901 Wawyliszyn Marian, s. Stefana 1903 Wiśniewski Wincenty, s. Józefa 1906 Zabilski Jan, s. Józefa 1910 Kosiała Franciszek, s. Piotra 1908

szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

113. 114. 115. 116. 117.

baon moździerzy Chacki Edmund, s. Witolda 1908 Jankowicz Bogdan, s. Antoniego 1909 Gąska Franciszej, s. Jana 1899 Leśniewski Władysław, s. Romualda 1910 Soboń Władysław, s. Franciszka 1909

st. strz. szer. st. sierż. j.w. j.w.

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

artyleria Dywizjonu Bobrowski Józef, s. Józefa 1908 Gromnicki Wincenty, s. Franciszka 1909 Jankowski Władysław, s. Konstant. 1909 Marcińczyk Witold, s. Józefa 1908 Muzyka Bazyli, s. Teodora 1905 Pajewski Alojzy, s. Józefa 1906 Pawłowski Józef, s. Jakuba 1902 Prejadec Michał, s. Jana 1909 Śmiałko Dmytra, s. Teodora 1908 Trela Józef, s. Łukasza 1897

szer. kanon. artyl. kanon. pobor. kanon. artyl. bomb. kanon. j.w. j.w. st. ognm.

102. Tylny Jan, s. Macieja 103. Mydło Władysław, s. Jana

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE 128. Żelazny Jan, s. Jana 129. [numer puszczony] 130. Herba Michał, s. Jana

baon rozdzielczy 1906 1896

szer. sierż. piech.

131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154.

kompania rusznic p-pancernych Białous Bronisław, s. Wincentego 1910 szer. Bitel Hieronim, s. Wincentego 1907 j.w. Boczkowski Marian, s. Tomasza 1901 j.w. Brazowski Adam, s. Adama 1909 j.w. Brzozowski Szymon, s. Antoniego 1908 j.w. Chowański Stanisław, s. Wincentego 1910 j.w. Dobrzyński Jan, s. Franciszka 1906 j.w. Fiedorowicz Aleksander, s. Anton. 1907 j.w. Hajdukiewicz Franciszek, s. Michała 1904 j.w. Iwańczyk Stefan, s. Antoniego 1908 j.w. Iwaszko Konstanty, s. Adama 1910 j.w. Juchniewicz Edward, s. Jana 1907 j.w. Kawecki Józef, s. Aleksandra 1907 j.w. Kocgasz Wiktor, s. Michała 1905 j.w. Ludkiewicz Bronisław, s. Antoniego 1909 j.w. Łopata Stanisław, s. Macieja 1903 j.w. Łużyński Włodzimierz, s. Adama 1900 j.w. Mieszkól Kazimierz, s. Juliana 1908 j.w. Rakiec Jan, s. Wincentego 1906 j.w. Skadorwa Arkadiusz, s. Marcina 1908 j.w. Tański Zenon, s. Józefa 1908 j.w. Terasiewicz Krzysztof, s. Józefa 1901 j.w. Jelkowski Włodzimierz, s. Jana 1905 j.w. Pryszczewski Wojciech, s. Mikołaja 1897 st. strz.

155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.

kompania saperów Dalidowicz Piotr, s. N.N. 1899 Dutkowski Mieczysław, s. Bolesława 1898 Gach Józef, s. Joachima 1906 Jodz Konstanty, s. Michała 1908 Kraśnicki Józef, s. Józefa 1900 Krupicz Stanisław, s. Wincentego 1907 Lipiński Władysław, s. Karola 1907 Łoś Justyn, s. Mieczysława 1910 Nakoneczny Paweł, s. Franciszka 1907 Słobodzion Dmytro, s. Nikitrowa 1909 Ozdobidski Gustaw. s. Konstantego 1899

j.w. j.w. j.w. j.w. pobor. szer. j.w. st. strz. szer. j.w. sierż.

166. 167. 168. 169. 170. 171.

kompania łączności Antochów Jan, s. Augustyna 1899 Czarnecki Stanisław, s. Jana 1900 Czerniatowicz Staniaw, s. Mariana 1901 Poniatowski Albin, s. Jana 1908 Serkies Ludwik, s. Antoniego 1910 Brill Władysław, s. Mikołaja 1899

st. sierż. szer. j.w. j.w. st. strz. plut.

172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202.

1-szy baon Brodziński Piotr, s. Tomasza 1903 Adamowicz Piotr, s. Michała 1907 Bednarz Antoni, s. Szczepana 1904 Bezwerchny Władysław, s. Ignacego 1903 Brojak Jan, s. Pawła 1899 Gryń Wacław, s. Stanisława 1905 Grzywacz Michał, s. Jana 1899 Jastrzębski Józef, s. Antoniego 1905 Kownacki Józef, s. Stanisława 1905 Krasinkiewicz Florian, s. Ludwika 1904 Leska Stanisław, s. Wincentego 1910 Leszczyński Franciszek, s. Józefa 1908 Martynów Mikołaj, s. Kazimierza 1901 Mos Michał, s. Feliksa 1909 (Mo?)st_dek Józef, s. Klemensa 1910 Obertyński Józef, s. Jana 1905 Pretez Michał, s. Szymona 1906 Przewłocki Jan, s. Bronisława 1907 Rzepski Mikołaj, s. Karola 1901 Sawicki Antoni, s. Hieronima 1895 Sawicki Stanisław, s. Piotra 1905 Serewa Michał, s. Wincentego 1903 Sewiński Franciszek, s. Antoniego 1902 Stojanowski Józef, s. Walentego 1906 Tarczewski Stanisław, s. Macieja 1907 Woń Karol, s. Marcina 1909 Zatoński Władysław, s. Jana 1900 Zielonko Józef, s. Rafała 1902 Adamczuk Bolesław, s. Jana 1899 Bubes Szulim, s. Freima 1906 Caruszcz Szczepan, s. Jana 1906

szer. szer. art. szer. piech. szer. szer. piech szer. sap. szer. szer. sap. szer. kanon. szer. szer. kawal. szer. art. szer. piech. j.w. j.w. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264.

Hnatow Antoni, s. Tomasza 1892 Koporczak Michał, s. Piotra 1895 Radek Bartłomiej, s. Pawła 1900 Sypiń Walerian, s. Antoniego 1900 Szmatko Justyn, s. Wincentego 1898 Englet Ignacy, s. Stanisława 1898 podwójna numeracja 209: Fiłek Józef, s. Dionizego 1897 Jakubowski Jan, s. Adolfa 1899 Kosz Stefan, s. Mikołaja 1899 Krzyśków Michał, s. Bartłomieja 1892 Lech Kazimierz, s. Józefa 1903 Moskal Jan, s. Szczepana 1896 Niżnik Wojciech, s. Grzegorza 1898 Pałys Józef, s. Jana 1903 Pichurski Józef, s. Mikołaja 1895 Stobnicki Adam, s. Romana 1902 Stefaniak Józef, s. Jana 1894 Witeńko Daniel, s. Pawła 1909 Bernacki Aleksander, s. Józefa 1910 Biskup Stanisław, s. Jana 1896 Foszcz Józef, s. Franciszka 1898 Hołowaty Karol, s. Michała 1906 Jewczyński Władysław, s. Athanaz. 1906 Kaługa Adam, s. Michała 1907 Lipa Jan, s. Stanisława 1906 Markiewicz Stanisław, s. Michała 1896 Mazur Dominik, s. Wojciecha 1907 Mędrzyński Jan, s. Stanisława 1909 Mierzwiński Józef, s. Jana 1907 Nowakowski Jan, s. Antoniego 1907 Rudnicki Izydor, s. Stefana 1908 Sakłecki Stegan, s. Macieja 1909 Raber Piotr, s. Franciszka 1910 Taratuał karol, s. Jana 1904 Tymoszuk Jan, s. Tomasza 1901 Woźniak Jan, s. Anny 1904 Raj Stanisław, s. Michała 1906 Czerwiński Stanisław, s. Ludwika 1909 Dąbrowski Franciszek, s. Stanisława 1909 Dębiński Stanisław, s. Józefa 1904 Emilian Jan, s. Macieja 1897 Fogiel Leon, s. Marcina 1910 Frankiewicz Wincenty, s. Stanisława 1894 Gaczyński Jan, s. Piotra 1902 Gotniowski Władysław, s. Mateusza 1910 Horocyński Jan, s. Stanisława 1894 Jurczenko Paweł, s. Dominika 1904 Kowalko Stefan, s. Konstantego 1909 Kozłowski Józef, s. Kazimierza 1898 Liput Mieczysław, s. Piotra 1904 Misza Tomasz, s. Łukasza 1909 Pasierb Maciej, s. Jakuba 1900 Powroźnik Piotr, s. Franciszka 1897 Smol_k (ąsik) (?) Andrzej, s. Jana 1908 Sołoński Aleksander, s. Michała 1910 Skrzypnik Józef s. Wojciecha 1895 Szteyenberg Jakub, s. Mordka 1909 Szwarc (?) Anatol (?) s. Majera 1900 Taraczuk Jan, s. Szymona 1909 __yna (?) Jan, s. Augustyna 1895 _rysoczyński Aleksander, s. Kazim. 1903 Zaleski Mikołaj, s. Jana 1903 Zalewski Jan, s. Mikołaja 1905

265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282.

pluton gospodarczy Bąk Wiktor, s. Tomasza 1905 Boczkowski Władysław, s. Józefa 1907 Buczkowski Jan, s. Michała 1897 Chaszczowy Jan, s. Stefana 1903 Chrzanowski Józef, s. Antoniego 1900 Czerniawski Józef, s. Katarzyny 1908 Gągala Jan, s. Józefa 1903 Góra Wojciech, s. Antoniego 1905 Graboń Karol, s. Mateusza 1903 Hawrylak Stanisław s. Erazma 1910 Janiewicz Stanisław, s. Witolda 1907 Kocioruba Michał, s. Feliksa 1896 Kojrowicz Leonard, s. Franciszka 1896 Kolt Marcin, s. Sebastiana 1910 Kraszewski Michał, s. Marcina 1906 Krzywy Antoni, s. Franciszka 1907 Kuśpit Jan, s. Pawła 1907 Ligienza Ludwik, s. Ludwika 1898

kpr. piech. kpr. artyl. p-lotn. szer. sanit. szer. kpr. j.w. plut. żand. plut. szer. kpt. piech. szer. piech. plut. kpr. szer. saper. kpr. piech. szer. plut. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. szer. łączn. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. st. strz. szer. strz. szer. j.w. j.w. kpr. st. strz. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. kpr. piech. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. plut. szer. j.w. bomb. szer. j.w. szer. saper st. strz. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. plut.


Służą TAKżE 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302.

Malewski Władysław, s. Tomasza Maliszewski Piotr, s. Szczepana Masztalerz jan, s. Stanisława Michalik Jan, s. Jakuba Michałowski Wojciech, s. Wiktora Mielnicki Antoni, s. Józefa Mi_nik Jan, s. Bazylego Nicwicski (?) Ludwik, s. Bazylego (Niedźwiedzki, J.D.) Nidyński Adam, s. Antoniego Nowak Stefan, s. Jana Paradowski Józef, s. Piotra Pietkiewicz Leonard, s. Bolesława Romankiewicz Jan, s. Konstantego Rudkowski karol, s. Wojciecha Rzewucki Bronisław, s. Bernarda (Sapecki?) Piotr, s. Józefa Sudoł Wojciech, s. Michała Suprun Paweł, s. Jana Szuba Jan, s. Piotra Zieliński Józef. s. Wojciecha

1899 1904 1894 1904 1907 1899 1900 1900

sierż. szer. art. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

1897 1908 1905 1899 1904 1895 1909 1896 1900 1909 1901 1896

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. kanon. szer. j.w. j.w. j.w. j.w.

303. 304. 305. 306.

orkiestra pułkowa C_r (Car?) Stanisław, s. Tomasza 1909 Klim Jan, s. Piotra 1904 Kotysz Antoni, s. Wincentego 1909 Witkowski Józef, s. Jana 1893

st. strz. j.w. j.w. sierż.

307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314.

dział mundurowy Dębicki jan, s. Michała 1903 __tyszyn Jan, s. Szczepana 1906 Kutasiewicz Bronisław, s. Jakuba 1910 Łoziński Antoni, s. Mikołaja 1899 __(Skrzypiec?) Stanisław, s. Michała 1904 Rygiel Franciszek, s. Jana 1909 Szow__l Marian, s. Mikołaja 1909 Laweta Jan, s. Antoniego 1908

szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

315. 316. 317. 318.

pluton żandarmerii Zahorodny Józef, s. Mikołaja 1905 Cisowski Stanisław, s. Józefa 1896 Dzik Franciszek, s. nie wykaz. 1895 Bogdański Szczepan, s. Kazimierza 1896

j.w. plut. żand. j.w. sierż. kawal.

319. Matasek Jan, s. Józefa 320. Najman Salek, s. Michała 321. Myronik Piotr, s. Jerzego 322. 323. 324. 325. 326. 327.

sztab pułku 1908 1908 1904

sanitarna służba Dębicki Stanisław, s. Wojciecha 1903 Galik Franciszek, s. Teofila 1900 Górniak Jan, s. Teodora 1910 Łopuch Franciszek, s. Józefa 1910 Szymowski Franciszek, s. Jana 1903 Trzeba Józef, s. Kazimierza 1900

kanon. szer. j.w. szer. artyl. szer. j.w. j.w. j.w. j.w.

sekcja artystyczna 328. Golinowski Władysław s. Józefa 1907 j.w. 329. Marcoń Edward, s. Jana 1907 j.w. wydział polityczno-wychowawczy 330. Sikorski Tadeusz, s. nie wykaz. 1903 st. strz. 331. Skraba Stanisław, s. Franciszka 1909 szer. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349.

kwatermistrzostwo (Bandach?) Władysław, s. Feliksa 1902 Bojko Michał, s. Stefana 1907 Bołtun Mikołaj, s. Aleksandra 1908 Byczkowski Władysław, s. Józefa 1907 Farian/Ferian Maciej, s. Maksymil. 1898 Fiderski Jan, s. Teofila 1908 Fila Szczepan, s. Andrzeja 1898 Gros __nieczyt., s. Srula 1903 Kanun Bazyli, s. Mikołaja 1908 Kapusta Dmitr, s, Michała 1910 Korobacz Walerian, s. Piotra 1909 Łukaszewski Stefan, s. A. (?) 1897 Mazurkiewicz Stanisław, s. Bron. 1899 Miron Michał, s. T. (?) 1903 Melman Tobiasz, s. Jakuba 1909 Michałko Michał, s. Jana 1906 Misztur Władysław, s. Antoniego 1909 Morawski Michał, s. Józefa 1904

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. st. sierż. st. ognm. szer. j.w. j.w. j.w. j.w.

350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361.

Olejara Franciszek, s. Józefa Opacki Narcyz, s. Ksawerego Parszywko Franciszek, s. Józefa Pawluk Tomasz, s. Franciszka Płatek Jan, s. Wincentego Stadnik Michał, s. Michała Stelmach Władysław, s. Józefa Szade Jan, s. Ignacego Szwed Ignacy, s. Jakuba Teodorowicz Antoni, s. Romualda Turecki Michał, s. Jana Zubeszczuk Teodor, s. Bazylego

1903 1895 1902 1904 1895 1897 1907 1909 1910 1894 1907 1902

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

Spis imienny szeregowych znajdujących się w 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty zatrzymanych przez organa Bezpieczeństwa Publicznego, względnie organa Czerwonej Armii. 2-gi baon 1. Keller Feliks, s. Stanisława 1912 kpr. 2. Cudny Władysław, s. Piotra 1898 plut. 3. Koszowski Stanisław, s. Ludwika 1902 st. strz. 4. Ostrowski Józef, s. Filipa 1900 st. ognm. 5. Porowski Wacław, s. Jakuba 1907 plut. 6. Ryszkun Bolesław, s. Leona 1902 j.w. 7. Seroka Jan, s. Aleksandra 1909 kpr. 3-ci baon 8. Bielewicz Maciej, s. Leona 1913 9. Brzeziński Franciszek, s. Marcel. 1905 10. Ćwiek Franciszek, s. Antoniego 1911 11. Dadas Bolesław, s. Tomasza 1902 12. Dziewulski Antoni, s. Jana 1912 13. Gajownik Stanisław, s. Józefa 1913 14. Kruk Stanisław, s. Mikołaja 1898 15. Rostek Bogusław, s. Wojciecha 1924 16. Siadziński Zygmunt, s. Bolesława 1917 17. Smoliński Wojciech, s. Wojciecha 1910 18. Weichman Marian, s. Waleriana 1908 19. Witan Stanisław, s. Stanisława 1906 20. Kulka Piotr, s. Franciszka 21. Matosek Jan, s. Józefa

sztab pułku 1908 1908

plut. pchor. kpr. plut. j.w. kpr. st. ułan st. strz. szer. plut. plut. pchor. szer. j.w. st. sierż. kanon.

ręczny dopisek na samym dole strony, na jej dolnym marginesie: + 131 nieformalnie zmobilizowanych i wcielonych do _ (pierwszej?) Armii, według wykazu imiennego, który znajduje się u 3-go pomocnika szefa sztabu. Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii Polskiej. Melduję o wykonaniu wymienionych pism: [zatem Numer pisma, z dnia, Przybył dnia, Stopień wojsk., Nazwisko; Numer pisma, z dnia, opuściliśmy jako mało już pomocne] Lp. Nazwisko i imię Stop. Przybył/a 1. Zastawny Tadeusz plut. 1945.04.13 2. Falkowska Irena plut. 1945.04.25 3. Trzeciak Mieczysław plut. 1945.04.25 4. 62 żołnierzy-kobiet — 1945.04.28 5. Terpiłowski + 4 szereg. plut. 1945.04.28 6. Gonczarowa Elżbieta szer. 1945.04.29 7. Guzowska Anna szer. 1945.05.03 8. Fedorski Franciszek szer. 1945.05.10 9. Markowska + 5, razem 6 szer. 1945.05.11 10. Krzeczkowski Michał szer. 1945.05.11 11. Sirko Eliasz szer. 1945.05.12 12. Azelonis + 2, razem 3 szer. 1945.05.12 13. Chmielewski + 6 szer. sierż. 1945.05.17 14. Wilczyński Józef kpr. 1945.05.17 15. Dubaniewicz + 1 szer. kpr. 1945.05.17 16. Junka Stefania szer. 1945.05.18 17. Czernecki Wacław szer. + 5 kobiet 1945.04.18 18. Steciński Michał sierż. 1945.04.18 19. Rajski Franciszek plut. i Żarna Ignacy plut. 1945.04.19 podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K.D. [Kazimiera Dziubanowska]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE Dowództwo 4-tej Dywizji Piechoty data: 10 listopada 1944 r., [1944.11.10], nr. 0156 Do Dowództwa 3-go Zapasowego Pułku Piechoty. Z rozkazu dowódcy 1-szej Armii, skierowuję do Waszej dyspozycji 30-tu ludzi, a mianowicie: z baonu szkolnego: 1. Kaliński Jan, s. Anastazji sierż. 2. Jagodziński Czesław, s. Antoniego plut. 3. Pawłowski Tomasz, s. Aleksandra szer. 4. Karpiński Tadeusz, s. Marcina j.w. 5. Raczyński Józef, s. Antoniego j.w. 6. Karolak Antoni, s. Apoloniego j.w. 7. Zięba Edward, s. Marcina j.w. 8. Danilewski Jan, s. Michała j.w. 9. Deputat Henryk, s. Józefa j.w. 10. Trojanowski Marcin, s. Marcina j.w. 11. Konopko Ryszard, s. Bronisława j.w. 12. Błahut Adolf, s. Augusta j.w. 13. Pidek Maksymilian, s. Antoniego j.w. 14. Przybylski Jerzy, s. Mariana j.w. 15. Łobek Jerzy, s. Józefa j.w. 16. Laskus Czesław, s. Piotra j.w. 17. Michalski Tadeusz, s. Władysława j.w. 18. Skwarczewski Leon, s. Michała j.w. 19. Dziadura Albin, s. Władysława j.w. z 12-go pułku piechoty 20. Iskra Antoni, s. Pawła szer. z 10-go pułku piechoty 21. Kozak Grzegorz, s. Bazylego sierż. 22. Kucharski Stanisław, s. Aleksandra plut. 23. Gala Jan, s. Wincentego szer. z 6 p.a.l. 24. Broda Antoni, s. nie wykaz. 25. Mysik Stefan, s. nie wykaz.

kpr. kanon.

z 11-go pułku piechoty 26. Kizina Jan, s. nie wykaz. sierż. 27. Żołnierkiewicz Jerzy, s. nie wykaz. sierż. 28. Wierzbicki Henryk, s. nie wykaz. szer. 29. Grankowski Józef, s. nie wykaz. szer. 30. Rypel Józef, s. nie wykaz. szer. Dokumenty osobiste wymienionych jak atestaty żywnościowo-pieniężne, itp. dołącza się, oraz charakterystykę na 17-tu ludzi z baonu szkolnego. podpisał: szef sztabu 4-tej Dywizji Piechoty /-/ Farafonow, płk. zarejestrowano 11 listopada 1944 [1944.11.11] ręczne dopiski: 1. Do rozkazu, po 4–5 do każdej jednostki, Ziarkowski, 10.11.44. 2. 2p, dać otpis o przebyciu (sic!, przybyciu) ludzi do ogulno (sic!) orgaz. LKrólikowski, 10.11.44 3. Zawiadomiono Odział Ogólno-Org. dn. 12.11, [słowo nieczyt.] Nr. 0136, rozkaz 23, 12.11.44 [1944.11.12] podpis nieczyt. Pismo datowane 22 grudnia 1944 [1944.12.22], nr. 0243/III Do Oddziału Upupełnień i Formowania 1-szej Armii W.P. W załączeniu przesyłam raport na [dla] oficerów, podoficerów, i szeregowców, którzy służą od początku organizowania się Wojska Polskiego. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 141 T.W. Raport na oficerów którzy służą od początku formowania się Wojska Polskiego Lp. Nazwisko i imię, syn Rocznik Stopień Wstąpił 1. Lesisz Franciszek, s. Mikołaja 1925 ppor. 1943.06.30 2. Walusz Marian, s. Bartłomieja 1924 ppor. 1943.06.01 3. Łapszyn Eugeniusz, s. Jerzego 1924 chor. 1943.05.26 4. Piekarski Jan, s. Nestora 1925 ppor. 1943.06.11 5. Zubrzycki Michał, s. Włodzimierza 1911 por. 1943.06.11 6. Wertheim-Wertyński¢, Mieczysław, s. Edwarda 1910 chor. 1943.06.19 7. Lesisz Piotr, s. Franciszka 1923 chor. 1943.06.17 podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 138 T.W. [¢ widnieje w spisie oficerów rosyjskich, w rzecz. ukraiński żyd (może ros.), nie Polak, jak tu zapisany że pol. narodowości; hebr. Menachim > pol. Mieczysł. J.D.]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Rozkaz Dowództwa Formowania i Uzupełnienia Armii, nr. 060, m.p. [miejsce postoju] Sumy, [zdjęcie]¢ maja 1944 [tuż przed 1944.05.26]. Treść: W sprawie samowolnego dobierania poborowych. Stwierdziłem wypadki samowolnego dobierania poborowych... itd. Treści długiej, zbyt długiej do przepisywania jej w całości. W dalszej części lista takich osób: 1. Krzyżanowski Adolf, s. Rafała 1911 robotnik 2. Wierzbotowicz Stanisław (brak bliższych danych) 3. Pachołek Stanisław, s. Jana 1923 brakarz leśny 4. Dworecki Stanisł., s. Edwarda 1923 robotnik 5. Zutyński Bolesław, s. Wojciecha 1925 uczeń 6. Paruszowski Bolesław, s. Andrz. 1925 spawacz-mechanik 7. Marynowicz Justyn, s. Jana 1899 ślusarz 8. Kaszuba Konstanty, s. Michała 1921 szofer 9. Turewicz Włodzimierz s. Piotra 1893 buchalter apteczny 10. Dąbrowski Józef, s. Antoniego 1920 szofer 11. Sworacki Jan, s. Jakuba 1915 j.w. 12. Medumczak Adolf, s. Jakóba 1919 j.w. 13. Dąbrowski Bolesław, s. Jana 1913 j.w. 14. Cieślak Edmund, s. Kazimierza 1915 j.w. 15. Żywicki Stanisław, s. Adolfa 1920 j.w. 16. Kotasiewicz Walerjan, s. Józefa 1910 j.w. 17. Wiński Józef, s. Mikołaja 1901 robotnik-elektryk 18. Borkowski Wiktor, s. Wincentego 1911 szofer 19. Kowalski Aleksander, s. Ludwika 1914 j.w. 20. Kryncewicz Wieczysł., s. Piotra 1916 j.w. 21. Cisiek Bronisław, s. Stanisława 1895 j.w. 22. Stawisecki Władysław, s. Miecz. 1919 auto-ślusarz 23. Paszkiewicz Zygmund, s. Anton. 1915 szofer 24. Olszewski Feliks, s. Franciszka 1925 robotnik pocztowy 25. Świeboda Stanisław, s. Franc. 1923 szofer 26. Burlik Bronisław, s. Franciszka 1912 rob. fabr. cementu 27. Smolca Franciszek, s. Antoniego 1911 technik-mechanik 28. Łacko Edward, s. Rudolfa 1919 szofer 29. Pinior Jan, s. Konstantego 1917 j.w. 30. But Michał, s. Stefana 1918 j.w. 31. Śliwiński Piotr, s. Franciszka 1916 j.w. 32. Misa Jan, s. Jakóba 1916 muzyk 33. Smoliński Mieczysław, s. Józefa 1916 szofer podpisał: p.o. z-cy d-cy 1-szej Armii Polskiej w ZSRR /-/ Jagodziński, płk. za zgodność: przewodniczący Komisji Ewidencyjno-Poborowej /-/ Wrzos, kpt. Spis imienny podoficerów i szeregowców stanu stałego i zmiennego jednostki wojskowej numer poczty polowej 53340 którzy w pierwszych dniach formowania Armii Polskiej wstąpili w jej szeregi wyciąg (z pominięciem kolumny: W jakich formacjach, na jakim froncie walczył) Lp. Nazwisko i imię, syn/córka Rocznik Stopień Wstąpił Na stanowisku 1. Bogdaj Jan, s. Konrada 1911 kpr. 1943.03.12 kpr. 2. Bezkorowajcy Leon, s. ? 1914 kpr. 1943.05.05 d-ca drużyny 3. Biernacki Jerzy, s. Adama 1919 sierż. 1943.06.05 z-ca d-cy plut. 4. Breda Franciszek, s. Józefa 1909 szer. 1943.07.20 szer. 5. Brudzio Władysław, s. Kazim. 1905 szer. 1943.05.12 szer. 6. Kuryło Włodzimierz, s. Józefa 1918 st. strz. 1943.05.21 st. strz. 7. Rajzman Pinkus, s. Gedalego 1917 kpr. 1943.05.28 kpr. 8. Tiegler Michał, s. Izraela 1917 st. strz. 1943.05.04 st. strz. 9. Wołgin Jan. s. Teodora 1925 plut. 1943.03.25 drużynowy 10. Otap Kazimierz, s. Adolfa 1924 plut. 1943.05.23 plut. 11. Rękas Wasyl, s. Ksawerego 1914 st. strz. 1943.06.12 st. strz. 12. Łoś Justyn, s. Mieczysława 1910 kpr. 1943.05.24 kpr. 13. Kułak Antoni, s. Juliana 1918 sierż. 1943.05.06 z-ca d-cy plut. 14. Pakowska Janina, c. Kazim. 1924 plut. 1943.06.05 kier. ewid. szt. 15. Dąbek Stanisława, c. Wład. 1924 szer. 1943.07.04 kwat. praczka 16. Oleńczko Maria, c. Justyna 1925 j.w. 1943.05.03 kucharka 17. Rutyna Stefania, c. Stefana 1924 j.w. 1943.06.23 praczka 18. Perła Jan, s. Jana 1924 kpr. 1943.05.23 drużynowy 19. Magda Stefan, s. Walentego 1922 kpr. 1943.06.20 d-ca plut. 20. Kołt Marian, s. Sebastiana 1910 szer. 1943.05.21 szer. 21. Miśnik Jan, s. Bazylego 1900 j.w. 1943.06.07 j.w. 22. Lachowicz Michał, s. Anton. 1912 st. sierż. 1943.06.07 z-ca d-cy plut. 23. Buberdowicz Henryk, s. Szym. 1917 szer. 1943.05.15 szer. 24. Pelczar Stanisław, s. Andrzeja 1918 bomb. 1943.05.19 drużynowy podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 141 T.W. [Lachowicz Michał, s. Antoniego, rocznik 1912, do W.P. miał wstąpić 1943, nie ma go w spisie żołnierzy 1944; jest Lachowicz Michał s. Jana, 1925] z zadeklarowanej narodowości, w większości polska, z 4-ma wyjątkami: żydowska: Rajzman, Tiegler rosyjska: Wołgin białoruska: Miśnik


Służą TAKżE Wydzia= Personalny Polskiej Armii w ZSRR

Wojsko Polskie nr. 0466 }zdj"cie¢| maja 1945

Do Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty

W za='czeniu przesy=am legitymacj" oficersk' serii 0001, Nr. 1958, z dnia 2.02.1945r. }1945.02.02|, wystawion' na ppor. Sorokowika Konstantyna, s. J[zefa, z pro>b' o dor"czenia i odes=anie do Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. pokwitowania z w=asnor"cznym podpisem odbiorcy, z ukazaniem Nr. serii i daty wystawienia legitymacji oficerskiej. Termin do dnia 14 kwietnia 1945r. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddzia=u Personalnego 1 Armii (-( Donczenko, mjr., szef 1 Referatu Oddzia=u Personalnego 1 Armii wyk. Grygorowicz por., 10.04.45 }1945.04.10|, nr. 2904 odr"czny dopisek 3p, Wyda: z formalno>ciami tego zas'dzenia }uzasadniaj'cymi, J.D.|, 12.4.45 }1945.04.12| stempel& Zarejstrowano, Nr. 0675, 12.4.1945 r. Dow[dztwo 4-ej Dywizji Piechoty Nr. wych. 0929, 15.8.45r. }1945.08.45|

M.P. 11.09.45r. }1945.09.11|

Rozkaz Oficerski Nr. 14 Do cel[w ewidencyjnych i gospodarczych stwierdzam /e... dalej występują nazwiska, ze stopniami, datą powołania do wojska, i gdzie. Treści długiej nie w sposób mi przepisywać jednemu, wyliczę tylko nazwiska: Kasowski Stanis=aw kpt. lek. wet. Gruszczy<ski Zbigniew plut. pchor. Wiszniewski-Zwirzdowicz Stanis=aw ppor. Romaszkiewicz Henryk kpt. Rozmierski Mieczys=aw, s. Zenona por. Przenosz" ze stanowiska na stanowisko& Burkiewicz Tadeusz kpt. Dopuszczam na nast"puj'ce stanowiska& My>li<ski Zygmunt ppor. Bujakiewicz Mieczys=aw ppor. Tyburek Stanis=aw chor. Krawczak Aureljusz chor. Mianuj" na nast"puj'ce stanowiska& Dobrowolski Ludwik chor. Cie>lak Stanis=aw ppor. Buczkowski Franciszek ppor. Kaczmarski Witold ppor. Piwi<ski Stanis=aw ppor. Filipowski Stanis=aw ppor. Doma<ski Marian chor. Ratajski Klemens chor. Cie>li<ski Zygmunt chor. Nowikow ]imi" nie wykaz.\ mjr. na czas nieobecno>ci d-cy 11 p.p. pp=k. Karpowicza (-( Korewski p=k., d-ca Dywizji (-( Walikowski, p=k. gwardii, szef Sztabu Dywizji za zgodno>:& Adajewski, kpt., szef IV-go Oddzia=u Checlewski Boles=aw, s. Kazimierza, rocznik 1905, sier/. wniosek awansowy na st. sier/anta zwr[cony 1945.06.23. (-( Grynberg, por., szef Kancelarii G=[wnej. wyk. Feinerowa, chor.

Do Dow[dcy 3 Zap. Pu=ku Piechoty W za='czeniu przesy=am odpis skierowania podoficer[w i szeregowych, kt[rzy wskutek reorganizacji szko=y i redukcji etet[w jako nienadaj'cy si" ]sic#, nienadaj'cych si"\ do szkolenia, odes=ani zostali do swoich jednostek. Zgodnie z zarz'dzeniem Oddzia=u Og.-Org. 1 Armii W.P. wys=ano do 3 zap. p.p. tak/e podoficer[w i szeregowych 1-szej i 3-ciej Dywizji Piechoty dla dalszego skierowania ich do swoich jednostek. Starszym grupy wyznaczony zosta= chor. Cha=on Zenon, kt[remu wr"czono orygina= skierowania }starszy – rusycyzm ¯ ros. starszina ]szef\, J.D.|. Kilkunastu z odsy=anych podchor'/ych i nadetatowych obs=ugi w chwili za=atwiania formalno>ci i zwi'zanych z odej>ciem ich, nie czekaj'c na starszego grupy oddali=o si" na w=asn' r"k". S' to nast"puj'cy& 1. +apka Wac=aw strz. 2. Radziszewski alfons plut. 3. So=odkow Siergiej sier/. 4. Kwiatkowski Micha= kpr. 5. Paluch Bogdan sier/. 6. Pierzchalski Jan szer. 7. Baranowski Aleksander kpr. 8. Piero/ek Franciszek kpr. 9. St"pie< Adolf strz. 10. Kula Ryszard strz. 11. Tyzenhaus Aleksander kpr. 12. Loret Jerzy kpr. 13. Laszko Roman strz. Bondarenko Jan plut. w ostatniej chwili zosta= zatrzymany. O przybyciu grupy prosz" zawiadomi:. (-( Markiewicz, kpt., szef Wydzia=u Ewidencji stempel& Zarejestrowano, Nr 0980, 30.05.1945 }1945.05.30| dopisek o=[wkiem& 2p, Dla wiadomo>ci, LKr[likowski.30.5.45 inny dopisek, te/ o=[wkiem& zapodano, 4.6.45, podpis nieczyt. Wojsko Polskie Zarz'd Pol.-Wych. 2-giej Armi Nr. wych. 0535(45

M.p. 28.7.1945 r. }1945.07.28|

Do Szefa Sztabu 3 Zap. Pu=ku Piechoty Powiadamiam, /e do dnia 30 lipca 1945r. w='cznie, z odsta=ych w drodze 290 ludzi, przybyli do 6 PDP z grupy ppor. Przyby=a 1. Buczy<ski Mieczys=. s. Feliksa szer. 1945.07.26 2. Widecki J[zef s. Marjana –º– 1945.07.29 3. Szmak J[zef s. Ignacego –º– 1945.07.26 4. Filo<czyk Micha= s. Konstant. –º– 1945.07.26 5. Aszkirowicz Jan s. Romualda –º– 1945.07.27 6. Hliwa J[zef s. Jana –º– 1945.07.30 7. Eisler Marcin s. J[zefa –º– 1945.07.24 8. Kurjata Kazimierz s. Juliana –º– 1945.07.27 9. Majchrowicz Stanis=. s. Franciszka –º– 1945.07.24 10. Ilkiewicz Tadeusz s. W=adys=. –º– 1945.07.26 11. Íwitelski Jerzy s. Juliana –º– 1945.07.24 12. Silniewicz Jan s. Konstant. –º– 1945.07.26 z grupy ppor. Charuka 1. Mihu=ka ]sic#\ Stefan s. Jana 2. Krawiec Stanis=aw s. Wojciecha 3. Rysielski Szczepan s. Kazimierza 4. Buturla Jan s. Stanis=awa 5. Skrzyniecki Bronis=aw s. Piotra (-( Radzichowski, kpt. (-( Brejowski, por., szef IV Oddz. druk. Lejbgoria, ogn., 30.7.45r. }1945.07.30|

szer. –º– –º– –º– –º–

1945.07.20 1945.07.20 1945.07.23 1945.07.20 1945.07.23

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty M.p. 20.3.45 r. }1945.03.20| Wyci'g z rozkazu nr. 63, z dnia 3.3.45 r., w batalionie szkolnym, nadaj" stopie< plutonowego 1. Mawduk Piotr s. Gabryela 2. Sobczak Adam s. Marcina wszystkim w stopniu strzelca nadaj" stopie< kaprala 1. Mazurek Jan s. Szymona 2. Lankiewicz Adam s. Stanis=awa 3. Bekisz Walerian s. J[zefa 4. Íwistun Antoni s. J[zefa 5. Cha=upa Albin s. J[zefa 6. Szocik Alfons s. Juliana 7. Kuszy<ski J[zef s. Micha=a 8. Parfimczyk Boles=aw s. Stanis=awa 9. Parfimczyk Stanis=aw s. Stanis=awa 10. ?uk Boles=aw s. Floriana 11. B=awacki Wiktor s. J[zeaf 12. Miko=ajczyk J[zef s, Micha=a 13. Jakusik J[zef s. Jana 14. Kochanowicz Micha= s. Micha=a 15. Siergiej Micha= s. J[zefa 16. Rzesicki W=adys=aw s. wyblak= 17. Jarosiewicz Eugeniusz s. Antoniego 18. Sosna W=adys=aw s. Kazimierza 19. Charyton Henryk s. J[zefa 20. Hajduk Jan s. J[zefa 21. Romejko W=adys=aw s. Feliksa 22. Ka{mierczyk Edward s. W=adys=awa 23. Kurianow Piotr s. Bronis=awa 24. Binder Henryk s. Aleksandra 25. Janowicz Eugeniusz s. W=adys=awa 26. Precekaj=o Jan s. Wincentego 27. Szeszel J[zef s. Tadeusza 28. Lebiedziewski Jan s. Wincentego 29. Gajek Miezcys=aw s. Boles=awa 30. Szulik Wac=aw s. Stanis=awa 31. Olchowik Adolf s. Czes=awa 32. Horoszczyk Alfons s. J[zefa 33. Borowski Leonard s. Bronis=awa 34. Olechnowicz Stefan s. +ukasza 35. Chudzik Eugeniusz s. Antoniego 36. Ruszkowski Antoni s. J[zefa 37. Piecewicz Jan s. Franciszka 38. Szymonowicz Walerian s. Stanis=awa 39. Szerszenowicz Romuald s. Jana 40. D'browski J[zef s. Edwarda 41. Ostapowicz Aleksander s. Micha=a 42. Woroniecki Wiktor s. Franciszka 43. Cha=upa Franciszek s. Jana 44. Sierachan Wiktor s. Konstantego 45. Szeszel Franciszek s. Konstantego 46. Szersze< Feliks s. Micha=a 47. Mawduk Eugeniusz s. Kazimierza 48. Antoniewicz J[zef s. J[zefa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

starszego strzelca Kochanowicz Wiktor s. Kazimierza Polijanowski Hieronim s. J[zefa Jodkowski Stanis=aw s. Antoniego Maskiewicz Wac=aw s. Micha=a Mazurek Adolf s. Szymona Sipko Antoni s. W=adys=awa Krawczyk Jerzy s. Feliksa Woroniecki Alfons s. Feliksa Kole>nik Stanis=aw s. J[zefa Jachimczyk j[zef s. Adolfa Maskiewicz Stefan s. Piotra Huszcza Piotr s. Miko=aja Kulik Wac=aw s. Dominika Dolgowski Jan s. Piotra Czurakowski Franciszek s. Antoniego Lange Antoni s. Adama So=owiej Wiktor s. Jak[ba So=owiej Jan s. Jak[ba Czerniak Henryk s. Augustyna Czernionka J[zef s. J[zefa Cha=upa Bronis=aw s. Micha=a Lenc J[zef s. J[zefa Czerniak J[zef s. Adolfa Jaworski Kazimierz s. Wojciecha Nieczaj W=adys=aw s. W=adys=awa S=abysz Jan s. Kazimierza

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

kapralowi st. strzelcowi

27. Wasiuk J[zef s. Stanis=awa 28. Boltrukiewicz Walerian s. Jana 29. Rybak Aleksander s. Augustyna 30. Struk Stanis=aw s. J[zefa 31. Kuszy<ski J[zef s. Jana 32. Suchonow Antoni s. Pwa=a 33. D'browski Karol s. J[zefa 34. Bolbotow Antoni s. Karola Podstawa& decyzja d-cy pu=ku na raporcie d-cy batalionu szkolnego. (-( Or=ow, pp=k, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr. szef sztabu za zgodno>:& (-( Adajewski, 2-gi pom. szefa sztabu, M.p. 20.3.1945 }1945.03.20|

Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty. Podaj" poni/ej zarz'dzenie Oddzia=u Personalnego Naczelnego Dow[dztwa W,P. nr. 0638 z dn. 12.2.1945r }1945.02.12| do wiadomo>ci i >cis=ego zastosowania si". Wnioski awansowe na oficer[w ]sic# dot. oficer[w\ o nazwiskach i imionach niepolskich ]sic# dla >cis=o>ci – rosyjskich\, cz"sto wype=niaj'cy je usi=uj' spolszcza:. Na przyk=ad& 1. Gorowoj Aleksiej Wasiliowicz, przek=adaj'& Gorowoj Aleks s. Bazyla 2. Guszo__ Gieorgij Apolinarjewicz, przek=adaj'& Guszo__ Jerzy, s. Apoloniusza 3. Iwanowna Fisk=a Iwanowna ]sic# Juriewnaja\, przek=adaj'& Iwanowna Takia, c. Jerzego 4. __ Jelizawieta Jegorowna, przek=adaj'& __ El/bieta, c. Jerzego. 5. Grygoryj, Jurij, Jegor, Gieorgij, przek=adaj'& Wasyl ]$ sic# Bazyli\, Aleks, Apoloniusz, itd. Poniewa/ takie t=umaczenie na j"zyk polski jest nie tylko nieprawid=owe, ale wprowadza utrudnienia w normalnej ewidencji awansowanych, wnioski takie b"d' zwracane bez rozpatrzenia. Nazwiska i imiona nale/y pisa: w brzmieniu fonetycznym. -( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddz. Personalnego 1 Armii (-( Tatarzy<ski, mjr., szefg 2-go Ref. Oddzia=u Pers. za zgodno>:& Grabowski, por., pom. szefa Sztabu 1 Armii Zarejestrowano 1945.03.01, nr. 0300 dwa dopiski& 1. Do wiadomo>ci, LKr[likowski, 1.3.45 }1945.03.01| 2. Przys=a=em ]sic# przes=a=em\ do Kwatermistrzostwa i zastosowania 3.III.45 }1945.03.03| podpis nieczyt. }KPrzegali<ski| Protoku= ]sic#\ komisji 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty w sprawie poboru kandytat[w do szko=y oficerskiej W dniu 14 lutego 1845r. we wsi Wola Karczewska, w kancelarii d-cy Pu=ku 3-go Zap. P.P., pod przewodnictwem & Ziarkowskiego Stanis=awa, p=k. dypl., oraz 7-miu cz=onk[w& 1. Sumerowskiego Mariana kpt. z-cy d-cy pu=ku d(s polit.-wych. 2. Zozuli<skiego J[zefa mjr. d-cy baonu szkolnego 3. Protasowa Leona kpt. naczelnego lekarza Pu=ku 4. Polakowa Wiktora por. oficera }plutonu| Informacji Pu=ku 5. Mierzejewskiego Edwarda chor. z-cy d-cy d(s polit.-wych. baonu c.k.m. 6. Szar=aja Jana kpt. d-cy artylerii dyonu 7. Przegali<skiego Karola ppor. pomocnika szefa sztabu zebra=a si" celem podebrania ]sic#\ kandytat[w do szko=y oficerskiej piechoty; po szczeg[=owym zbadaniu personalji ]sic#\, oraz inteligencji poszczeg[lnych kandydat[w, wybrano i zakwalifikowano jako kandydat[w do szko=y oficerskiej nast"puj'cych 19 szeregowych&


Służą TAKżE Spis imienny kandydat[w do szko=y oficerskiej piechoty z 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Lp. Nazwisko i imi"

syn

rocznik stop. wykszta=cenie

kompania rusznic p-panc. 1. Skaczkowski Leon s. Witolda 1922 strz. 4 klasy gimn. 2. Leszczyk Czes=aw s. Jana 1926 –º– 2 klasy gimn. 3. Bryziuk Henryk s. Walentego 1922 –º– 7 klas powszechn. 4. Horoszko J[zef s. Jana 1923 –º– –º– 5. Murawiecki Stanis=aw s. Bronis=awa 1925 –º– –º– Murawiecki Stanis=aw wykre>lony czerwon' kredk', z podpisem Szar=aja baon szkolny 6. Kuczera Stanis=aw s. J[zefa 1917 kpr. 6 klas gimn. 7. Szatkowski Jerzy s. J[zefa 1926 –º– 7 kl. powsz., 3 zawod. 8. Szczepan Mieczys=aw s. Wojciecha 1924 –º– 7 klas powsz. 9. Jedy<ski Tadeusz s. Jana 1916 szer. 6 klas gimn. 10. Micho<ski Marian s. J[zefa 1921 plut. matura gimn. 11. Bal Tadeusz s. Jakuba 1920 kpr. 7 kl. powsz., 3 zawod. 12. Zakolski Czes=aw s. Kazimierza 1925 plut. 7 kl. powsz., 4 gim. 13. Bogacz Eugeniusz s. Ludwika 1921 kpr. 3 klasy gimn. 14. Dzidko Micha= s. Ignacego 1915 –º– –º– 15. Plonowski Klemens s. Wincentego 1925 –º– 4 klasy gimn. 16. Redlicki J[zef s. Stanis=awa 1912 sier/. 6 klas gimn. 17. Rozenzweig J[zef s. Micha=a 1914 –º– 3 lata uniwersytetu 18. Malinowski Kazimierz s. J[zefa 1913 –º– 5 klas gimn. 19. Huszek Maksym s. Stanis=awa 1922 kpr. 7 klas szko=y powsz. W zestawieniu pytanie o przynale/no>: partyjn' i partyzantk". Na odwrocie podpisy wszystkich cz=on[w komisji. Spis imienny kandydat[w do szko=y oficerskiej piechoty z 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Lp. Nazwisko, imi" rocznik i imi" ojca

stop. wykszta=cenie, miejszkaj'cy tam, wojsk. zaw[d pochodzi stamt'd

1. Skaczkowski Leon 1922 strz. s. Witolda 2. Leszczyk Czes=aw 1926 –º– s. Jana 3. Bryzdziak Henryk 1922 –º– s. Walentego 4. Horoszko J[zef 1923 –º– s. Jana 5. Redlicki J[zef 1912 sier/. s. Stanis=awa 6. Rozenzweig J[zef 1914 –º– s. Micha=a 7. Malinowski Kazimierz 1913 –º– s. J[zefa 8. Huszek Maksym 1922 kpr. s. Stanis=awa 9. Kuczera Stanis=aw 1917 kpr. s. J[zefa 10. Szatkowski Jerzy 1924 –º– s. J[zefa 11. Szczepan Mieczys=. 1924 –º– s. Wojciecha 12. Jedy<ski Tadeusz 1916 szer. s. Jana 13. Micho<ski Marian 1921 plut. s. J[zefa 14. Bal Tadeusz 1920 kpr. s. Jakuba 15. Zakolski Czes=aw 1925 plut. s. Kazimierza 16. Bogacz Eugeniusz 1921 kpr. s. Ludwika 17. Dzidko Micha= 1915 –º– s. Ignacego 18. Plonowski Klemens 1925 –º– s. Wincentego wyk. Kionka Stanis=aw }zmieni=em uk=ad ca=ej tabeli, J.D.|

4 klasy gimn. Czarbyb[r k(Wilna stolarz 2 klasy gimn. Wilno, ul. Dzielna 4 >lusarz 7 klas powsz. Suwa=ki, rze{nik ul. Filipowska 61 7 klas powsz. Doliniany, pow. Gr[dek stolarz Jagiello<ski; Lw[w 6 klas gimn. Wilno, ul. Notrebacka >lusarz 32b, m.1 3 lata uniwers. Nowosybirsk, skrytka nauczyciel pocztowa 52UWS3 5 klas gimn. Barwisze, pow. Troki podof. zawod. 7 klas powsz. wie> Lucka hutnik pow. Lubat[w 6 klas gimn. K=opot, p. Wo=kowysk kwal woj. Bia=ystok 7 klas powsz. Lublin, siodlarz ul. Wojenna 5, m. 1 7 klas powsz. Lublin, ul. Orla 8, m. 2 monter samoch. 6 klas gimn. Semp[lno, szofer pow. Ko=o, woj. +[d{ matura gimn. Mielec, tech. budowl. ul. Pierackiego 655 7 kl. pow., 3 zaw. Mazury, rolnik pow. Kolbuszowo 7 kl. pow., 4 gim. Sosnowice ucze< ul. Dolna 3 3 klasy gimn. Lw[w, ul. Kili<skiego 3 mechanik 3 klasy gimn Grodno, Puszkina 23 szofer ul. Puszkina 23, m. 1 4 klasy gimn. Wo=kowysk, szofer ul. Szosowa 49

Istniej' r[/nice z poprzedni' list' 1. w pisowni nazwisk& Bryziuk i Bryzdziak, Rozencwejg i Rozenzweig 2. w roczniku& Rozenzweig 1912 i 1914

3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty Wykaz imienny szeregowych posiadaj'cych wykszta=cenie prawnicze, lub praktyk" w wojskowych ewentualnie w powszechnych orgaanch wymiaru sprawiedliwo>ci Kocowski Kazimierz, s. Jana, rocznik 1909, 4 klasy gimnazium satrego typu, uko<czy= w 1927, w Stanis=awowie w Pu=ku kierownik sekretariatu, pisarz ewidencyjny Oddzia=u cywilnego i plutonowy karnego II st. s=u/bowego. Opinia, charakter zachowania si" w wojsku& zdyscyplinowany, pracowity, spokojny, bardzo dobry pracownik biurowy. (-( Or=ow, pp=k, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr. III, K.B. 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty Wykaz imienny podoficer[w i szeregowc[w specjalist[w lotnictwa, 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty 1. Glezmer Jerzy s. Aleksandra rocznik 1923 kpr., z-ca d-cy wykszt. >rednie; uko<czy= kurs szybowcowy 2. Bojsza Miko=aj s. Jana rocznik 1923 kan.. celowniczy wykszt. 4 kl. gimn., uko<czy= kurs szybowcowy 3. +yczkowski Wac=aw s. Antoniego rocznik 1924 kan., zamkowy wykszt. 2 kl. gimn., kurs praktyczny i praktyk" pilotarzu ]sic# pilota/u\ szybowcowego 4. Delekta Stanis=aw s. Piotra rocznik 1924 kan., celowniczy wykszt. 4 kl. gimn., kurs praktyczny pilotarzu ]sic#\ szybowcowego 5. G=owacki Tadeusz s. Wac=awa rocznik$ stop., stanowisko$ rocznik, stopie< wojsk., stanowisko i wykszt. nie wykazane, w latach 1928 – 1935 5-ty pu=k lotniczy w Lidzie, i inne dane. (-( Or=ow, pp=k, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr. III, K.B. Wyci'g z ewidencji (-( Szar=aj, kpt., d-ca Dyw. Artylerii, 28.II. 1945 }1945.02.28| Lista nazwisk bez nag=[wka i bez podpisu; nie wiadomo czego dotyczy; o=[wkiem pisana 1. Radziszewski Alfons plut. 2. Kondratowicz Grzegorz szer. 3. Baranowski Aleksander kpr. 4. Wrzesi<ski W=adys=aw szer. 5. Trusiuk +ukasz –º– 6. Mielnik Antoni –º– 7. Andrzejczuk W=adys=aw kpr. 8. Juchniewicz Czes=aw szer. 9. G=adysz Stanis=aw –º– 10. Krawczyk Henryk –º– 01315 7.08.45 }1945.08.07| Do Szefa Sztabu 2 Armii W.P. 1. Stacherski Juliusz chor. 2. Poleski Zenon plut. 3. Micha=owski Antoni kpr. 4. Szysz=o J[zef –º– 5. Mik=osz Jan –º– 6. Sienkiewicz W=adys=. –º– 7. Jakutowicz Jan plut. 8. Unton Jan st. strz. 9. Dubicki J[zef kpr. 10. Go=ogucki Franciszek –º– 11. Polanowski Edward –º– 12. Stankiewicz Adam sier/. w(w szeregowi zostali wys=ani z broni' jako konw[j by=ej 4-tej kompanii karnej. Zostali skre>leni z naszej ewidencji, natomiast posiadana przez nich bro< nadal figuruje w ewidencji naszego pu=ku z braku potwierdzenia jej odbioru. Obecnie by=a 4-ta kompania znajduje si" w Poznaniu i wchodzi w sk=ad 2-giej Armii, prosz" o zwrot broni lub nades=anie potwierdzenia odbioru jej w celu spisania z naszej ewidencji. (-( Nowikow, mjr., p.o. d-cy Pu=ku (-( Pa<czuk, mjr., szef sztabu 7.08.45 }1945.08.07|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE nr. 0815(III 6.05.45r. }1945.05.06| Do Szefa Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski odznaczeniowe na ]sic#\ szeregowych 3-go Zapas. P. Piech. celem odznaczenia ich ]raczej w celu\, a mianowicie& 1. Tu<ski Karol, s. Wojciecha plut. 2. Tubiez Karol, s. Wojciecha kpr. }b="dnie# Tubicz Karol, s. J[zefa| 3. Pelczar Stanis=aw, s. Andrzeja bomb. 4. Lisowski Antoni, s. Antoniego kanon. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 251, T.W.

1945.05.06

Spis oficer[w i szeregowych przedstawionych do odznacze< Orderem “Czerwonej Gwizady” 1. Konaszewicz Piotr s. Jana kpt. Srebrnym “Krzy/em Zas=ugi” 1. Zon-Mazia Izydor s. +azarza por. Br'zowym “Krzy/em Zas=ugi” 1. Auguszczak W=ad. s. Jana st. sier/. 2. Sienkiewicz Micha= s. Bazylego plut. 3. Psiurski Marcin s. Ludwika kpr. Br'zowym Medalem “Zas=u/onym na Polu Chwa=y” 1. Zio=o Miron Antoni s. Leona kpt. 2. Solecki Kazimierz s. Jana szer. 3. Kruglik Wincenty s. Wincentego sap. 4. }wykreśl.| +o> Justyn s. Mieczys=awa kpt. 5. Stupi<ski Andrzej s. Wincentego st. sap. 6. Wojciechowski W=ad. s. Leona sap. ?danowicz Wac=aw s. J[zefa szer. 8. Sajduk Franciszek s. Franciszka –)– 9. Szymaszko Wac=aw s. Jana –)– 10. Kuleszo Boles=aw s. Adama –)– 11. Dobrowolski Bronis=. s. Antoniego –)– 12. Malinowski W=adys=. s. Micha=a –)– 13. Delesiewicz Marian s. J[zefa –)– 14. Protasiewicz J[zef s. Stefana sap. “Krzy/em Walecznych” 1. Zag[rski Konstanty s. Mateusza

sap.

(-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku, (-( Kr[likowski, mjt., szef sztabu 10.VI.45 }1945.06.10| Notki, czyli kr[tkie pisma w sprawie tych /o=nierzy 1944.09.16 Ku{mi<ski Franciszek stop. nie wykaz. syn Karola s=u/y w Wojsku Polskim od 6.V.1943r. w jednostce wojskowej Nr. p.p. 53340. Za>wiadczenie wydaje si" matce Ku{mi<ska Katarzyna, c. ili ]sic# czy\ ojciec z domu Winierczyk[w zam. Irechowa, gm. Wojtjowa, pow. Dobromil, woj. Lw[w, dla przed=o/enia odno>nym W=adzom Administracji Cywilnej, celem zapewnienia opieki pozostawionej rodzinie w ramach obowi'zuj'cych ustaw. (-( nieczyt., szef sztabu. piecz": okr'g=a Pu=ku, w >rodku gra/adnk' Dlq paketov, w otoku dwie nazwy Pu=ku, po polski i po rosyjsku& 3 Pu=k Zapasowy Piechoty Armii Polskiej w ZSRR. Za>wiadczenie wyj"te z listu, przez cenzora. 1944.09.19 1. Romiszewski W=adys=aw plut. 2. Wnuk J[zef ]dezerter\ kpr. 3. Bolek Albert szer. 4. Nitko J[zef –)– 5. Skurupi<ski Antoni –)– 6. Ginaj=o W=adys=aw –)– 7. Rusieniak Stanis=aw –)– 8. +"czycki Micha= –)– 9. Krzy/anowski Jan –)– 10. Deme<czuk Andrzej –)– 11. Doma<ski Jan –)– 12. R[/ycki Stanis=aw ]dezerter\ –)– w(w 1944.09.15 zostali skierowani do prac w garnizonowej piekarni w Kiwercach, ustnym rozkazem naczelnika bazy 1 Armii, pp=k. Szyszackiego. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

D-ca garnizonowej piekarni w Kiwercach, ppor. O/gibiesow, udzieli= przepustki od 1944.09.01 do 1944.09.05 dla kpr. Wnuka J[zefa i szer. R[/yckiego Stanis=awa, kt[rzy do dnia dzisiejszego, 1944.09.19, do tut. baonu nie powr[cili i takowych w stan nie mog" przyj':. (-( Bili<ski, mjr., d-ca 3-go samodzielnego baonu pracy (-( Zamirski, chor., szef kanc. baonu, nr. 0185 ca=y r"cznie pisany, Zarejestrowano nr. 407, 1944.10.20. dopisek& Sz. Szt. i Kwatermistrzowi, Do wykonania co do pos=ania dokument[w, Ziarkowski, 22.10.44 }1944.10.22| 1944.09.26 Rz'd Waldemar stop. nie wykaz. syn Wac=awa, s=u/y w Wojsku Polskim od 3.VIII.1944r. w jednostce wojskowej Nr. p.p. 53340. Za>wiadczenie wydaje si" matce Rz'd Heleny, c. Kajetana zam. Niedrzewica Du/a, pow. Lublin, dla przed=o/enia odno>nym W=adzom Administracji Cywilnej, celem zapewnienia opieki pozostawionej rodzinie w ramach obowi'zuj'cych ustaw. (-( Przegali<ski ppor., pom. szefa sztabu (-( Ha=uszka, szef kancelarii, nr. 488. piecz": okr'g=a Pu=ku, w >rodku Orze= Bia=y, wzoru 1944, w otoku dwie nazwy Pu=ku, po polski i po rosyjsku& 3 Pu=k Zapasowy Piechoty Armii Polskiej w ZSRR. Za>wiadczenie wyj"te z listu, przez cenzora. 1944.10.04 Krawczyk Jadwiga Helena, c. Adama, 1924 Mied{na Referska Cecylia, c. Stanis=awa, 1914 W=adywostok Karpisz Antonina, c. Filipa, 1915 Nowosi[=ki poborowe, skierowane do 3 Zapas. P.P. przez R.K.U. Bielsk Podl. (-( Jagodzi<ski, ppor., komendant RKU, s=u/bowo nieob. Zarejestrowano nr. 333, 8 pa{dziernika 1944 }1944.10.08| dopisek& 2p szef sztabu, do Kwatermistrzostwa, LKr[lik... 1944.10.05 Sanojca Kazimierz plut. za>wiadczenie nr. 524, /e s=u/y w Wojsko Polskim, nr. p.p. 53340, od dnia 8 }zdj"cie¢|, wydane dla /ony – Apolonii, zam. w Ko=omyi, ul. Karpacka nr 40, podpisane przez KPrzegali<skiego, za szefa sztabu – Kr[likowskiego, z piecz"ci' okr'g=' Pu=ku, wyj"te z listu przez cenzora. 1944.10.05 Paliwoda J[zef chor. przesy=am wniosek o przywr[cenie stopnia oficerskiego «porucznik piechoty»; nale/y przed=o/y: formalny wniosek awansowy i meldunek, do Oddz. Pers. Zarz. Polit.-Wych. Siebie/ko, p=k. dypl., Tatarzy<ski, mjr., wyk. Skuratowicz. Zarejestrowano, nr 352, 12 pa{dziernika 1944 }1944.10.12| dopisek& Zast"pcy do spraw polit.-wych. Do wykonania. Ziarkowski, 13.10.44 }1944.10.13| 1944.10.06 Kozikiewicz icha=, s. Marcina kpr. w czasie powrotu z urlopu zatrzymany i skierowany do 3 Zapas. P.P. Prosz" w(w odkomenderowa: do macierzystego oddzia=u. (-( Hu<ko, mjr., szef sztabu 4-tej D.P. im. J. Kili<skiego. Zarejestrowano 6.10.1944 }1944.10.06|, nr. 318. dopisek& Sz. Sztabu, sprawdzi: i skierowa: do jego oddzia=u. Ziarkowski, 9.10.44 }1944.10.09| 1944.10.09 Rusinowski Szczepan kpr. po powrocie z urlopu i po zameldowaniu si" zosta= zatrzymany dla piekarni w 9 Zapas. Pu=ku Piech. (-( Ziarkowski, p=k. dypl,, Kr[likowski, szef sztabu. 1944.10.09 Marciniak Jan kpr. przesy=amy dokumenty odej>cia, atestaty& /ywno>ciowy, mundurowy, i pieni"/ny. (-( Falk, ppor., st. adjutant Baonu Wyzdrowie<c[w, nr 295. }Samodzielny Baon Wyzdrowie<c[w 1-ej Armii| podpisy otrzymania atestat[w& - ofic. /ywno>ciowy – Olecki, chor. - ofic. mundurowy – Mankowski, ppor. - ofic. p=atnik – Kalinowski, chor. 1944.10.12 Szczepa<ski Feliks por. Kalinowski Czes=aw kpr. znajduj' si" w 1-szym P.P. gdzie odbywa: b"d' s=u/b" wojskow' w dalszym ci'gu. (-( Wilkin, mjr., szef sztabu 1-go P.P. Zarejestrowano nr. 353, 12 pa{dziernika 1944 }1944.10.12| dopisek& Sz. Szt., Zawiadomi: oddzia= personalny co do por. Szczepa<skiego. Ziarkowski, 13.10.44 1944.10.13 Micha=owski Franciszek st. strz. 1944.10.10 przyby= do 2-go Samodzielnego Baonu Budowy Dr[g. Form. UR 1 po potwierdzeniu zwracam. (-( Wojciechowski, por., szef sztabu. Zarejestrowano nr. 370, 13 pa{dziernika 1944 }1944.10.13| dopisek& 2 p. sz. szt., LKr[likowski, 13.10.44 1944.10.24 Latasiewicz Natalia, c. Edwarda, 1908 w Warszawie Zeller Wanda Zofia, c. Henryka, 1920 w Warszawie Rz"czyk N__ysa, c. Jakuba, 1914 w Cz"stochowie


Służą TAKżE skierowane przez Rejonow' Komend" Uzupe=nie< w Soko=owie Podl. do 3-go Zapas. P.P. w Lublinie, w dniach 1944.10.05 – 1944.10.24. (-( Jagodzi<ski, ppor., komendant R.K.U. pocz'tek nazwisk, ich pierwsze litery, niepewne, bo zbyt blisko grzbietu spi"cia pism. 1944.10.24 Stoliga Hieronim szer. z 1-go Zapas. Pu=ku Piech. przyby= 1944.10.22 do Samodz. Baonu Zbierania Zdobyczy Wojennych. (-( Szpakowski, kpt., szef sztabu, nr. 0138. trzy dopiski& 1. Skierowa:, 25.X.44, nieczyt. KPrzegali<skiego, 2. }zdj"cie¢|, dopisek te/ KPrzegali<skiego. 3. skierowano w dniu 25(X.44 }1944.10.25|, podpis nieczyt. 1944.10.27 Gwardiak Czes=aw bomb. Janczukowicz imi" nie wykaz. plut. pe=ni' s=u/b" w 3-cim Dyonie 1 Bryg. Artyl. im. J. Bema, prosz" o skierowanie w(w do swojej jednostki. (-( Grabowski, kpt., szef sztabu 5 Bryg. Artylerii. r"cznie& Zarejestr. nr. 649, 29.X.1944 }1944.10.29| Zarejestrowano nr. 719, 27 listopada 1944 }1944.11.27| 1944.11.06 Rekwirowicz, komendant szko=y podoficerskiej saper[w Rekwirowiczowi zarekwirowano motocykl “BMW-350” w Lublinie, na Majdanku. raport zarejstrowany 1944.11.07, nr. 548 ˚Raporty. 1944.11.10 1. Kalinowski Jan, s. Anastazji sier/. 2. Jagodzi<ski Czes=aw, s. Antoniego plut. 3. Paw=owski Tomasz, s. Aleksandra szer. i 17-tu innych, ='cznie 30-tu, skierowanych do dyspozycji d-cy 3-go Zapas. P.P., z 4-tej Dywizji Piechoty (-( Farafonow, pp=k, szef sztabu 4 D.P., nr. 0156. Zarejestrowano 11 listopada 1944 }1944.11.11| nr. 598. lista wszystkich nazwisk, z dopiskami, w «Do dyspozycji». 1944.11.12 Kuncewicz J[zef, s. Aleksandra szer. skierowany ze szpitala do 3-go Zapas. P.P. przyby= do 1 P.P. gdzie pe=ni: b"dzie dalsz' s=u/b". (-( Wilkin, mjr., szef sztabu 1-go Pu=ku Piech. 1 D.P. im. T. Ko>ciuszki. dopiski& 3 p, sprawdzi: spisy dezepcijnye ]sic# dezercyjne, miesza= =aci<skie liternictwo z gra/adnk', ros. p ^ =ac. r\ i zameldowa:, LKr[likowski, 13.11.44 }1944.11.13|. inny dopisek& w ksi"dze dezerter[w nie figuruje. 1944.11.14 Papli<ski Romuald, s. Feliksa pchor. prosz" o skierowanie do nowoformuj'cego si" Szpitala Szpitala Polowego nr. 11 na stanowisko szefa apteki farmaceutycznej. (-( Moguczy, gen. bryg., szef s=u/by zdrowia 1 Armii W.P. (-( Dzygora, mjr., kierownik 2-go Referatu. wyk. Ryng, nr. 181(II. Zarejestrowano nr. 874, 14.11.1944 }1944.11.14| 2 dopiski& Sz. Szt., Do wykonania, Ziarkowski, 14.11.44. 2p., Do rozkazu i wykonania. LKr[likowski, 14.11.44 1944.11.16 Karabanowicz Witold plut. Korzeniewski Jan st. ogn. Szuszkiewicz J[zef, s. Kazimierza kan. Karabanowicz skierowany do odebrania /o=nierzy, przyby=ych 1944.11.16 do 3-go Zapas. P.P., ze szpitala w Otwocku. Jednoze>nie prosz" o powiadomienie czy u was przebywaj' Korzeniewski Jan i Szuszkiewicz J[zef. (-( K=oczko, mjr., szef sztabu 1-go Samodz. Pu=ku Mo{dz. Zarejestrowano nr. 641, 16 listopada 1944 }1944.11.16| dopisek& tylko z macierzystej jednostki, KPrzegal, 16(XI.44 1944.11.20 Konefa= Narcyz, s. J[zefa u=an 1944.11.18 w(w przyby= do plutonu sztabowego 1-szej samodzielnej brygady kawalerii, jako do macierzystej jednostki, przebywaj'cy czasowo w 3-cim Zapas. P. Piech. (-( Borkow, ppor., d-ca plutonu 1944.11.23 Pierzymowski }imi"$| ppor. skierowany do 3-go Zapas. P.P. na okres 20 dni celem okazania pomocy w pracy polit.-wychowawczej. (-( Strasser, kpt., p.o. szefa Wydz. Pers. Z.P.W. 1 A.W.P. Rozkaz nr. 0113, wyk. K. Milewski, nr. 0228 Zarejestrowano nr. 868, bez daty. dopisek& Do rozkazu, na stanowisko zast"pcy dru/yny mo{dzierzy 82 mm. 29(XII.44 }1944.11.29| Sumerowski 1944.11.24 Konefa= Narcyz u=an skierowany przez dow[dztwo 1-szej samodz. brygady kawalerii do 3-go Zapas. P.P. w celu dokonania formal no>ci z przekazaniem go do macierzystej jednostki. Stary /o=nierz, raniony na froncie, ze szpitala skierowany do 3 Zapas. P.P., do='czy= do 1-szej samodz. bryg. kawal. Nie mo/na mu tego policzy: za dezercj" ani za samowolne oddalenie si".

(-( Pichowicz, pp=k. kawal., szef sztabu brygady. (-( Czernysz, rtm., szef IV oddzia=u sztabu brygady r"cznie& Zarej}estrowano| nr. 728, 24.XI.44 }1944.11.24| dwa dopiski, pierwszy& Szefowi Sztabu, 1. Skierowa:, 2. Ukara: za samowolne oddalenie si" ze swej jednostki aresztem na 1 dob" z odbyciem kary w brygadzie karnej. Ziarkowski, 24.11.44 }1944.11.24| drugi& 2p, skerowa: ]sic#\ LKr[likowski, 24.11.44. 1944.11.24 Orzechowska Halina, c. Wac=awa ur. 1922.02.02 w Myszadle, bez zawodu, w wojsku nie s=u/y=a, ochotniczka-sanitariuszka, uznana za zdoln' do s=u/by wojsk. na wojsk. komisji poborowej. (-( Lenkiewicz, mjr., komendant Rejonu Uzupe=nie< piecz": okr'g=a, w >rodku Orze= Bia=y, w otoku& Wojsko Polskie, 3 s=owa nieczyt., 2 odczyta=em& } ___ Rejonowa Komenda | Uzupe=nie<. Zarejestrowano nr. 694, 24 listopada 1944 }1944.11.24| dopisek& Sz. Szt. Ziarkowski, 25.11.44 }1944.11.25| 1944.11.25 Drutel J[zef plut. +askawiec J[zef plut. skierowanie Drutela do 3-go Zapas. Pu=ku Piech., pro>ba o wyja>nienie podstawy skier. +askawca do piech. po wyleczeniu, nie do macierzystej jednostki. (-( Ko=oczko, mjr., szef sztabu 1 Samodz. Pu=ku Mo{dz. Zarejestrowano nr. 708, 25 listopada 1944 }1944.11.25| dopiski& pierwszy, o=[wkiem, troch" nieczyt. 1\ sprawdzi: czy byli oni u was i zameldowa:, 2\ sprawdzi: czy w(w figuruj' jako dezerterzy. drugi, +askawiec J[zef, plut. zosta= skierowany w dniu 24.XI.44r. do Samodzielnego Baonu Rozpoznawczego, 28.XI.44r. }1944.11.28|, inicja=y podpisu 1944.11.25 Korycki Filip kpt. upowa/nienie do odbioru 700 ludzi uzupe=nienia dla 3-ciej Dywizji Piechoty. (-( Landerewicz, pp=k. dypl., szef sztabu 3-ciej }Pomorskiej| Dyw. Piech. im. R. Traugutta (-( Rozenzweig, por., szef 4 Oddz. sztabu 3 D.P. wyk. Rozenzweig, por., nr. 539 Zarejestrowano nr. 721, 27 listopada 1944 }1944.11.27| dopisek& Sz. Szt., Ziarkowski, 27.11.44 1944.11.29 Mazur J[zef, s. Franciszka szer. samowolnie przyby=y do 5-tej Dyw. Piech. s=u/y tu na podst. zezwolenia szefa sztabu 2giej Dyw. Piech. (-( Fomin, gw. kpt., szef sztabu 5-go Pu=ku Piech., }Fomin ^ Thomin ¯ Thomas, J.D.|, wyk. Cyga<ski, st. sier/. Zarejestrowano nr. 750, 2 grudnia 1944 }1944.12.02| dwa dopiski& 1. 2p., do rozkazu i skre>li: z ewid. pu=ku, LKr[likowski, 3.12.44 }1944.12.03|, 2. czyta=em, Jarosi<ski, kpt., 5(12.44 }1944.12.05| 1944.11.30 Nalepkowna Franciszka, sanitariuszka szer. po wyleczeniu w Szpitalu Terapeutycznym nr. 3, wypisana i 1944.11.29 skierowana do 3-go Zapas. P.P. polecenie dla d-cy 3-go Zapas. P.P., by nie kierowa= jej do 1-go Punktu Rozdzielczego na 500 +[/ek z powodu braku stanowisk etatowych. (-( Ze=atielew, gw. mjr., szef 1-go Punktu Rozdzielczego Zarejestrowano nr. 770, 2 grudnia 1944 }1944.12.02| dopisek& Sz Szt., Ziarkowski, 3.12.44 }1944.12.03| 1944.11.30 1. Batejko Henryk, 3 bat, 4 komp. plut. 2. B=aszczy<ski Boles=aw 1 bat., 1 komp., szer. do 1944.08.28 odbywali s=u/b" w 3 Zapas. P.P. przydzieleni do Oddzia=u Operacyjnego Sztabu 1 Armii, prosz" o nades=anie atestat[w pieni"/nych. Switelski, pu=k., z-ca szefa Oddz. Operac. Sztabu. wyk. Witkowski, ppor., nr. 211 Zarejestrowano 4 grudnia 1944 }1944.12.04| nr. 778. dopiski& 1. Szefowi fiannsowego zaopatrzenia, Ziarkowski, 4.12.44, 2. Czyta=em __, nieczyt. }Ha=uszka|, 5.XII.44 }1944.12.05| 1944.12.02 Puszkar Eugeniusz % 6 os[b chor. rozkaz wyjazu do Woli Karczewskiej w rozporz'dzenie p=k. Ziarkowskiego; wa/ne 1 dzie<. (-( Markiewicz, por., szef Wydzia=u Ewidencyjnego. piecz": okr'g=a, w >rodku God=o ZSRR, w otoku gra/dan k'& Wojskowaja Czast, Polewaja 13574 Poczta 1944.12.04 Kuk Micha=, s. Micha=a szer. skierowany omy=kowo przez 3-ci Zapas. P.P. do 2 Dyw. Piech. 1944.12.03 przyby= do swej macierzystej jednostki – 1-szej odznacz. orderem Czerwonego Sztandaru Dywizji Piechoty im. T. Ko>ciuszki.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE (-( Steca, p=k. dypl., szef sztabu 1 D.P. (-( Zabludowski, kpt., szef IV oddz. sztabu 1 D.P. wyk. Pancer, nr. 01500 Zarejestrowano nr. 802, 7.XII. }1944.12.07| dopisek& Sprawdzono i/ w.w }w(w| zosta= skierowany do 2 D.P. rozkazem nr. 206, sp__ odbywa s=u/b" wojskow' w 1 D.P. jako jednostce macierzystej. 8(XII.44 }1944.12.08| szef kancelarii, nieczyt. }Ha=uszko|. 1944.12.05 Osimcow Mieczys=aw. s. Stefana szer. poszukiwany przez 3-ci Zapas. P.P., znajduje si" w 2-giej Dyw. Piechoty, przyby=y w grupie 1944.12.01. (-( Pleszczy<ski, kpt., szef IV oddzia=u sztabu 2 D.P. (-( Bohaterowicz, chor., wyk. Bohaterowicz, nr. 539. dopiski& 1. 2p., je/eli figuruje w ewidencji to skre>li: na podstawei niniejszego pisma. L. Kr[likowski, 7.12.44 }1944.12.07|. 2. Zapodano do wykonania nr. 206 i skre>lono z ewidencji pu=kowej, 8(XII.44, dwa podpisy, oba nieczyt. 3. czyta=em, Jarosi<ski, 8(12.44 }1944.12.08| 1944.12.06 Wajda Bronis=aw chor. rozkaz wyjazu do Woli Karczewskiej w rozporz'dzenie p=k. Ziarkowskiego; wa/ne 1 dzie<. (-( Markiewicz, por., szef Wydzia=u Ewidencyjnego. piecz": okr'g=a, w >rodku God=o ZSRR, w otoku gra/dan k'& Wojskowaja Czast, Polewaja 13574 Poczta 1944.12.07 Czarniecki Kazimierz bomb. 1944.11.19 przyby= do 4-tej Sam. _ Brygady Artylerii gdzie odbywa s=u/b" wojskow'. (-( Bielajew, mjr., szef sztabu Brygady. trzy dopiski& 1. 2p, }nieczyt. z powodu rozlania si" atramentu| sprawdzi: ___ }z ewidencj'$| je/eli jest to skreslit iz __ do rozkazu. LKr[likowski, 7.12.44 }1944.12.07|. 2. czyta=em, Jarosi<ski, 8(XII.44 }1944.12.08| 3. Rozkazem nr. 206 z dnia 8(XII.44 skre>lono w(w z ewidencji pu=kowej; szef kancelarii, nieczyt. }Ha=uszka|. 1944.12.08 Cie>lak Zygmunt chor. z 2-giej Dyw. Piechy., 5-go Pu=ku, skierowany do 3-go Zapas. Pu=ku Piech. na stanowisko z-cy d-cy komp. (-( Strasser, kpt., p.o. szefa Wydz. Pers. Z.P.W. 1 A.W.P. Zarejestrowano nr. 864, 12.XII.1944 }1944.12.12| }zdj"cie¢| ca=y tekst zdj"cia nieczyt. 1944.12.08 Kudrasow ]$\ Borys szofer z 3 Bryg. Artylerii, zatrzymany w 3-cim Zapas. P.P. Prosz" o zarz'dzenie w sprawie powrotu. (-( Kierp, gw. gen. bryg. (-( Nowakowski, p=k. szef sztabu Zarejestrowano, nr. 892, 8.XII.1944 }1944.12.08| 2 dopiski& 1. Ziarkowskiego, 11.12.44 ]$\ }1944.12.11| 2-gi, fioletow' kredk'. 1944.12.10 karty ewidencyjne Rygie<czuk Ryszard, s. J[zefa, r. 1925 szer. R.K.U. Szewczenkowskie, ur. Cieszyn Íl'ski, zam. Lw[w, ul. Piast[w 18, m. 14, kawaler, matka Eugenia, lat 43. S=owik – Lw[w, Rygie<czuk, S=owik J[zef, s. Jakuba, r. 1923 szer. R.K.U. Lw[w, zam. Lw[w, ul. Warszawska 173. Piecuch Stanis=aw, s. J[zefa, r. 1923 szer. R.K.U Lw[w, zam. Lw[w, ul. Szlajchera 52, /onaty, Maria lat 20, bezdzietny 1944.12.11 Matkowski Roman, s. Silwestra, r. 1923 szer. karta ewidencyjna, R.K.U. Lw[w zam. Lw[w, ul. Zamkni"ta 4, m. 10 kawaler, matka Katarzyna, lat 46 1944.12.16 Wo{ny Marcin, s. J[zefa kan. do czasu ranienia, pe=ni= s=u/b" w Samodzielnym Pu=ku Mo{dzierzy 1 Armii, obecnie przebywa w 3 Zapas. P.P. Prosz" o skierowanie go do naszej jednostki na podst. rozkazu D-cy 1 Armii W.P. nr. 0292-KG. (-( Popowicz, mjr., dow[dca 1 S.P.M., nr. 0576 Zarejestrowano nr. 920, 18.12.1944 }1944.12.18| dopisek& Sz. Szt., Skierowa:, Ziarkowski, 18.12.44. 1944.12.16 Dobrzy<ski Wawrzon st. sier/. na razie nie udzielam zgody na naznaczenie w(w na stanowisko z-cy d-cy 1-szej komp. 1-go baonu. Strasser. kpt., p.o. szefa Wydzia=u Personalnego ZPW. Zarejestr. nr 927, 18.XII.1944 }1944.12.18| dwa dopiski& 1. Zast. do spraw p.wych. Ziarkowski, 18.12.44. 2. Czyta=, Sumerowski, 18. XII }1944.12.18|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

1944.12.18 Kuzniecow Konstanty por. przedstawicielowi Kurs[w Chor'/ych ma by: przekaza nych 80 podoficer[w i chor'/ych, wybranych z 3 Zap. P.P. (-( Markiewicz, por., szef Wydzia=u Ewidencyjnego. 1944.12.19 Zaniewski Jan, s. Wiktora szer. Neyman Stanis=aw, s. Karola }szer.| Michno Sergiusz, s. J[zefa szer. Zaniewski i Neyman, ze Szkolnego Batalionu Zwiadu, 1944.12.17 nie przybyli do 1-szej Dyw. Piech., w zamian jednego z nich przyby= Michno Sergiusz. Pro>ba o ustalenie kt[ry z nich pozosta= w 3 Zaps. P.P. (-( Zabludowski kpt., szef 4-go oddz. sztabu 1 D.P. wyk. Pancer. Dow[dztwo 1-szej odzn. orderem Czerwonego Sztandaru Dyw. Piech. im. T. Ko>ciuszki, nr. 01566 Zarejestrowano nr. 960, 21.XII.1944 }1944.12.21| 1944.12.20 Wojtasik Stefan, s. Wojciecha szer. Winter W=adys=aw, s. Filipa szer. Kohan Szymon, s. Micha=a szer. Wojtasik, rocznik 1928, zam. w Warszawie, Groch[w, ul. Be=/ycka, nie przyby= do 1 Dyw. Piech. im. T. Ko>ciuszki, w uzupe=nieniu og[lnej liczby 400 ludzi, z 3 Zapas. P.P. I w miejsce Wintera W=adys=awa, s. Filipa, rocznik 1920, przyby= szer. Kohan Szymon, s. Micha=a, rocznik 1918. (-( Zabludowski, kpt., szef 4-go oddz. sztabu 1 Dyw. Piech. 1944.12.20 Szajdecki J[zef sier/. 1944.12.12 przyby= do 3-go Zapas. P.P. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu do Oddzia=u Organizacyj no-Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii W.P. wyk. J. Chr., nr 0455(II 1944.12.20 Ruci<ski Antoni sier/. 1944.12.17 przyby= do 3-go Zapas. P.P. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu do Oddzia=u Organizacyj no-Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii W.P. wyk. J. Chr., nr 0456(II 1944.12.20 Mchacz Micha= szer. 1944.12.16 przyby= do 3-go Zapas. P.P. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu do Oddzia=u Organizacyj no-Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii W.P. wyk. J. Chr., nr 0462(II 1944.12.20 Kornach J[zef szer. 1944.12.17 przyby= do 3-go Zapas. P.P. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu do Oddzia=u Organizacyj no-Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii W.P. wyk. J. Chr., nr 0463(II 1944.12.20 1. ]Kowczyca$\ Marian, s. Jana, r. 1916 szer. 2. Fryd Kazimierz, s. Kazimierza r. 1912 szer. 3. Pietrow Konstanty, s. Piotra r. 1908 szer. 4. Hilf Abram, s. Moszka, r. 1916 kpr. 5. Szluz Miko=aj, s. Jana, r. 1906 szer. 6. Jasiewicz Czes=aw, s. Bronis=. r. 1925 szer. 7. Girczuk Antoni, s. Antoniego r. 1922 szer. skierowani 1944.11.28 w grupie 449 do 1-szej Dyw. Piech. z 3-go Zapas. Pu=ku Piech., nie wr[cili do 3-go Zapas. P.P. i nie znajduj' si". Wyszczeg[lniony w pi>mie kpr. Kudesz Micha=, s. Adama w ewidencji naszej jedniostki nie figuruje i przez nasz' jednostk" nie zosta= skierowany }do 1-szej odznacz. orderem Czerwonego Sztandaru 1 D.P. im. T. Ko>ciuszki|. bez podpisu, ale piecz": Pu=ku, nr. 0454(II 1944.12.20 Sta<ski Aleksander szer. Ulanowska Janina stop. nie wykaz. 1944.12.11 przybyli do 3-go Zapas. P.P. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu do Oddzia=u Og[lno-Organiz. i Uzupe=nie< W.P. 1944.12.21 Tocewicz Wac=aw kpr. 26 listopada 1944 }1944.11.26| przyby= do Brygady Pancernej. (-( Poliszczuk, szef sztabu Brygady Pancernej. stempel Dow[dztwo 1 Brygady Broni Pancernej im. Bohater[w Westerplatte. Zarejestrowano nr. 986, 23.XII.1944 }1944.2.23| 1944.12.22 1. Kajdanowicz Stanis=aw szer. 2. Koz=owski Franciszek szer. 3. Fudala Jan kpr. 4. Karpowicz Stanis=aw szer. 5. Sudo= Wojciech szer. ze stanu osobowego jednostki Bat. Zbierania Zdobyczy Wojennych w(w wys=ano do szpitala z powodu choroby. Po wyleczeniu skierowani zostali do 3-go Zapas. P.P. W zwi'zku z powy/szym uprasza si" o skierowanie wszystkich /o=nierzy jako nam niezb"dnych z powrotem do naszej. (-( Panczesznikow, kpt., d-ca 2-go B}atalionu|.Z.Z.W. (-( Kolbort, ppor., szef sztabu.


Służą TAKżE 1944.12.22 Po=o<ski Czes=aw, s. Jana kpr. pochwa= ani kar w 3-cim Zapas. P.P. nie otrzyma=. (-( Kr[likowski, mjr., do Prok. Wojsk. W.P., nr. 0485(II 1944.12.22 Kudrasow Borys plut. skierowany 1944.11.12 }1944.11.12| z 3-go Zapas. P.P. do jego macierzystej jedn., 5-tej Brygady Artylerii Ci"/kiej. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku. wyk. K. Dziubanowska, chor., nr. 0466(tjn. do d-ctwa szpitala przy jedn. wojsk. 5380. 1944.12.22 Lezuch Daniel stop. nie wykaz. prosz" o nades=anie ankiety i /yciorysu w(w }kandydata| na oficera polityczno-wychowawczego. Strasser, kpt. Zarejestrowano nr. 968, 23.XII.1945. dopisek& Zast. do spraw pol.-wych.. Do wyk}onania|. Ziarkowski, 25.12.44 }1944.12.25| 1944.12.23 Lesisz Piotr chor. meldunek do Oddzia=u Chemicznego 1 Armii W.P. o braku masek p-gazowych w wyniku inwentaryzacji dokonanej 1944.11.24, i akta dochodzenia wys=ane 1944.11.27 do Oddz. Chem., bez odpowiedzi dotychczas. (-( Lesisz, chor., oficer gazowy, nr. 0479(gaz. 1944.12.28 ?aremko Roman plut. skierowany do Oddzia=u Zdobyczy Wojennych Armii w my>l rozkazu nr. 01572(org z dnia 1944.12.20. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu, nr. 0507(II, do Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1-ej Armii 19__._._ }bez daty| Pralicki Stanis=aw szer. z Samodz. Batalionu Miotaczy Ogn., karta mundurowa 1 komp. fizylier[w, 1-go baonu 3 Zapas. P.P. 1944.12.28 Gerasimow Genadi, s. Szczepana, ppor. ma=o energiczny, s=abo w=ada j. polskim, posiada s=ab' wymow" – prosz" o wymian". Osi<ski, ppor. d-ca komp. 1944.01.04 Nelman Izydor st. sier/. prosz" o skierowanie w(w na rozmow" w dniu 8 stycznia 1945 }1945.01.08|. Strasser, kpt., p.o. szefa Wydzia=u Personalnego. Zarejestrowano nr. 049, 6.01.1945 }1945.01.06| 1945.01.05 Mazur Aleksander, s. Marka, rocznik 1914 skierowannie go do Sztabu 1 Armii odwo=ane. 1945.01._$ Banower Zelman skierowany do kompanii karnej, poda= /e stopie< pluto nowego otrzyma= w 1-szej bryg. artylerii im. J. Bema. Numeru rozkazu nie pami"ta. 1945.01.08 Aczapowski Jan kpt. w za='czeniu przesy=am protok[= przes=uchania w sprawie brakuj'cych ko/uch[w z 4-tej komp. 1 Zap. P.P. 1945.01.09 Hrycaj Stefan strz., z 2-giej komp., 1-go batalionu bezprawne uprowadzenie go do innej jednostki wojsk. 1945.01.09 Feliszek Stanis=aw chor. mieszkaj'cy na Pradze, ul Stalowa 41, m. 30 melduje o zaj"ciu jego mieszaknia na kwater" administracji wojskowej. Prosz" komendanta Garnizonu o cofni"cie decyzji. 1945.01.10 Wojciechowski Aleksander por. szef sztabu 2-giej samodz. baonu, pobra= stu ludzi do pracy w rejonie Krasengo Stawu }Krasnystawu|; prosz" o nades=anie formalnego zapotrzebowania. 1945.01.11 Kornopel Stanis=aw, s. Ignacego, r. 1880, stopie< nie wykaz. 1944.11.10 przyby= do naszej jednostki, jego macierzyst' by=a 1-sza samodzielna brygada saper[w. 1944.12.07 odszed= do szpitala nr. 1587. 1945.01.11 Rozenberg Edward szer. 1945.01.05 przyby= do jego macierzystej jednostki, 2 D.P., po odbyciu s=u/by w kompanii karnej, a nie do 3-go Zapas. P.P. gdzie zosta= skierowany. (-( Uszpalewicz, pp=k., szef sztabu 2-giej Dywizji Piech. (-( Pleszczy<ski, kpt., szef 4-go Oddzia=u Sztabu 2 Dywizji wuk. Bohaterowicz, nr 59. Zarejestrowano nr. 9105, 13.01.1945 }1945.01.13| dopisek& W ewidencji j.w. 53340 nie figuruje, 13.1.45 1945.01.12 1. Ciuraj Franciszek szer. 2. Kowalski Jan –)– 3. Zentek J[zef –)– 4. Poleszak Stanis=aw –)– 5. Rajcher Wac=aw –)– 6. Terlecki Henryk –)– 7. Nowosad Tadeusz –)– 1945.01.09 zostali zatrzymani przez brygad" zaporow' bo odstali ze 120 ludzi w drodze do m.p. 1-szej D.P. przyj"tych z 3 Zapas. P.P. przez ppor. Kowalskiego. Prosz" o potwierdzenie przybycia ich do 3-go Zap. P.P. (-( Steca, p=k. dypl., szef sztabu 1 D.P. }im. T. Ko>ciuszki| wyk. Pancer, 12.01.1945 r. }1945.01.12|, nr. 083. Zarejestrowano nr 104, 13.01.1945 }1945.01.13|

dwa dopiski& 1. 2p, wykona:, LKr[likowski, 13.1.45. 2. Ni/ej wymienieni figuruj' jako ubyli do 1 Dyw. dn. 8.1.45 }1945.01.08|, 13.1.45, J.C. 1945.01.14 Zezula Jerzy, s. Kazimierza, rocznik 1924, szer. skierowany do szefa Uzbrojenia Armii. 1945.01.14 1. Weiss chor. 2. Lesisz chor. 3. Leblang kpr. komisja w sk=adzie Weiss – przewodnicz'cy i 2-ch cz=onk[w wprowadza sprostowanie do aktu inventaryzacyjnego z dnia 24 listop. 1944 }1944.11.24|, zasz=a w nim zwyczajna pomy=ka w druku. 1945.01.17 Zamorski i Malinowski szer. szeregowcy ci pe=ni' obowi'zki felczer[w. 1945.01.17 Baczu< Franciszek ppor. upowa/nienie do pobrania legitymacji oficerskich. 1945.01.17 Ponikowski Narcyz stop. nie wykaz. syn Wincentego, s=u/y w Wojsku Polskim od 20.VIII.1944r. w jednostce wojskowej Nr. p.p. 53340. Za>wiadczenie wydaje si" Marii Ponikowskiej, c. Macieja ]/ona w(w\ zam. w Tulnikach, pow. Radzy< Podl. dla przed=o/enia odno>nym W=adzom Administracji Cywilnej, celem zapewnienia opieki pozostawionej rodzinie w ramach obowi'zuj'cych ustaw. (-( szef sztabu nieczyt. podpis KPrzegali<ski (-( szef kancelarii, nieczyt. }Ha=uszka|, nr. 490. piecz": okr'g=a Pu=ku, w >rodku God=o ZSRR, w otoku dwie nazwy Pu=ku, po polski i po rosyjsku& 3 Pu=k Zapasowy Piechoty Armii Polskiej w ZSRR. 3 Zapasnyj Piechotnyj Po=k Polskoj Armii w SSSR. Za>wiadczenie, r"cznie pisane, wyj"te z listu, przez cenzora ˚R[/ne. 1945.01.19 Stec W=adys=aw, s. Stanis=awa, kpr. 1945.01.15 uby= do 2-giej Dyw. Piech. 1945.01._$ Ol"cki W=adys=aw, s. J[zefa, ur. 1902.05.10, por. czy nadanie mu stopnia podpor. jest w=a>ciwe. 1945.01.27 Adamczyk Stefan, s. J[zefa, rocznik 1922, szer. z 5 Dywizji Piechoty, wcielony do 3-go Zapas. P.P. 1945.01.27 Kuziora J[zef, s. Wawrzy<ca, rocznik 1924, szer. z 1-szej Dyw. Piechoty, wcielony do 3 Zap. P.P. 1945.02.27 Dziur=aj Miko=aj st. sier/. 2 pomys=y w(w na wykonanie przyrz'du do otwierania puszek konserwowych przes=ali>my do z-cy d(s polit. wych. G=[wnego Kwatermistrzostwa – p=k. Brauna. szef Wydz. Og[lno-Organizacyjnego G=. Zarz. Pol.-Wych. Zarejestrowano nr. 0262, 27.02.1945 }1945.02.27| dopisek& kpt. Sumerowskiemu, do wiadomo>ci, LKr[lik... 1945.02.28 bezimiennie, 10-ciu szeregowc[w przekazanych do 1-szej smodzielnej brygady kawalerii. 1945.03.01 Ziarkowski }Stanis=aw|, p=k. dypl. akt zdania Pu=ku podpu=kownikowi Or=owu Leonidowi. 1945.03_$ Fajkow }Bekir|, mjr. w za='czeniu przesy=am dokumenty podr[/y }do ZSRR|. 1945.03.06 Penka=a, chor. i Szymula, chor. pod ich dow[dztwem 120 ludzi skier. do Deutsch-Krone. 1945.03.06 Biss Kazimierz kpr. prosz" o odpis zagubionego aktu skazania. Osi<ski por. 1945.03.07 Golanko Iwan, s. Pwa=a ppor. zameldowa= si" i zosta= przydzielony do kompanii saper[w. 1945.03_$ Kasiewicz Jerzy chor. na podst. kt[rego numer rozkazu otrzyma= ten stopie<. 1945.03.09 3-ci Zapas. Pu=k Piechoty przyby= z Flatowa do Deutsch Krone donosi= Or=ow, pp=k. d-ca Pu=ku. 1945.03.10. 1945.03.12 1. Bandura Micha=, s. Franciszka stop. nie wykaz. 2. Gordijenko Jan, s. Kireja stop. nie wykaz. w za='czeniu ich dane ewidencyjne. 1945.03.13 Kaim }imi" nie wykaz.| kpr. skierowany ze szpitala do 3-go Zapas. P.P. nie mog'c go znale{: – powr[ci= do macierzystego i pracuje na uprzednio zajmowanym stanowisku. (-( Lisiak, kpt., szef sztabu }13 Pu=k Samochodowo-Artyl.| wyk. Frejdkis, chor., nr. 307 Zarejestrowano nr. 0398, 1_ ]13$\.03.1945 1945.03.16 Brzostek Boles=aw, Dragan Tadeusz, Woli<ski Adam, i Bocian J[zef szer. przybyli do 3-go Zap. P.P., nie przyby= Kulpa Bronis=aw, szer. 1945.03.17 Samodzielny Baon Wyzdrowie<c[w przyby= na nowe miejsce postoju, do m. Regenwalde. Angerman, kpt., d-ca samodz. baonu wyzdrowie<c[w. wyk. Breda Z., 1945.03.18.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE 1943.03.19 Dawidiuk }Micha=, s. Micha=a| ppor. raport o zabraniu szer. Wi"ckowskiego, tre>ci d=ugiej. 1945.03.19 Sorokowik Konstanty ppor. zameldowa= si" i zosta= przydzielony do 1-go plutonu mo{dzierzy 50 mm. 1945.03.19 Ku=akowski Roman, s. Jara, rocznik 1923, szer. odkomenderowany w grudniu 1944 do rob[t w kwatermistrzostwie 1 Armii. Za=ucki kpt. 1945.03.20 Zi'tkowski J[zef bomb. 1945.03.07 do='czy= do swej macierzystej jednostki – 5-tej brygady artylerii. Po wyj>ciu ze szpitala przebywa= w 1-szej komp. strzeleckiej 3-go Zapas. P.P. 1945.03.21 Ku=akowski Roman, s. Jana, rocznik 1923, szer. zwolniony 1944.11.29, ze szpitala nr. 5212, w grupie 17-tu szer., nie wr[ci= do 3-go Zapas. P.P. 1945.03.24 Kamelski }imi" nie wykaz.| kpr. skierowany ze szpitala do 3-go Zapas. P.P. nie mog'c go znale{: – powr[ci= do macierzystego od 1945.03.23 pracuje na uprzednio zajmowanym stanowisku. (-( Lisiak, kpt., szef sztabu }13 Pu=k Samochodowo-Artyl.| wyk. Frejdkis, chor., nr. 367 Zarejestrowano nr. 0476, 25.03.1945 }1945.03.25| dopisek& 2p, dla wiadomo>ci, LKr[likowski, 25.3.45. 1945.03.26 Szubryt Kazimierz kpr. ze szpitala nr. 2914, skierowany do 3 Zapas. P.P., przyby= do swej macierzystej jednostki, tj. do 1-go Samodz. Pu=ku Mo{dzierzy. Ko=oczko 1945.03.27 Epstein Micha=, s. Dawida szer. z censusem skierowany do 3-go Zapas. P.P. na mocy rozkazu szefa S=u/by Zdrowia 1 Armii W.P., nr 0026, z 1945.03.20, w celu pe=nienia s=u/by w jedn. liniowych 1945.04.12 Bykowski J[zef szer. przesy=am jego kart" pieni"/n', Adajewski. 1945.04.13 Sztompka Boles=aw sier/. jego raport o zwolnienie go z wojska przes=any. 1945.04.16 Bernad Tadeusz plut. samowolnie odszed= z 3-go Zapas. P.P., s=u/y obecnie w swej macierzystej jednostce – 6-tej Dyw. Piech. (-( Sielecki, p=k. gw., szef sztabu 6 D.P. (-( Radzichowski, por., szef 4-go Oddzia=u. wyk. Radzichowski, por. Zarejestrowano nr. 0720, 26.4.1945 }1945.04.26| dwa dopiski& 2p i 3p, 1\ do roskazu ]sic#\, 2\ meldunki, LKr[likowski, 26.4.45 drugi& Wykonano, 27.IV.1945 }1945.04.27| KPrzegali<ski 1945.04.19 Purzy<ski Jan, s. Jana st. sier/. skierowany ze szpitala do 3-go Zapas. P.P. przyby= do naszego Pu=ku i od dnia dzisiejszego pracuje na uprzednio zajmowanym stanowisku. (-( Lisiak, kpt., szef sztabu }13 Pu=k Samochodowo-Artyl.| wyk. Frejdkis, chor., nr. 469 Zarejestrowano nr. 0721, 26.04.1945 }1945.04.06| dopiski& 1. 2p, dla wiadomo>ci, LKr[likowski, 26.4.45. 2. Po przyj"ciu do wiadomo>ci i sprawdzeniu w ewidencji. 1945.04.26 1. Zozuli<ski J[zef kpt. 2. Zaj'czkowski Mieczys=aw chor. bro< kr[tka, pistolety TT wzoru 1943, wydana im w 1944, z 1-go Zapas. P.P., prosz" powiadomi: czy w 3-cim Zapas. P.P. zosta=a zarejestrowana. Jarocki, pp=k., szef sztabu. 1945.05.03 Szadziuk Roman ppor. w czasie s=u/by w Pu=ku nie otrzyma= kar ani pochwa=. 1945.05.21 Agarew Grzegorz sier/. skierowany ze szpitala do 3 Zap. P.P., nie znalaz=wszy Waszej jednostki, 1945.05.21 przyby= do macierzystej – 13-go Warsz. Pu=ku Samochodowo-Artyleryjskiego. Lisiak. 1945.05.21 w za='czeniu przesy=am atestat /ywno>ciowy dla grupy 146 ludzi. Kr[likowski, mjr. 1945.05.27 Lipkowski Adam kan. z powodu m=odego wieku i s=abego zdrowia nie nadaje si" do s=u/by w artylerii; prosz" o skierowanie go do innej formacji. Jarowoj, mjr. 1945.05.28 1. ?ygli<ski Jan, s. nie wykaz. szer. 2. D'browski Leon, s. Mariana st. strz. 3. Margusz Stanis=aw, s. Szymona szer. 4. Krzyszpun Karol, s. Jana plut. pe=ni' s=u/b" wojskow' w tutejszym pu=ku ]kt[rym$, piecz": nieczyt.\. Markuszewski kpt., szef sztabu 1945.05.28 Stelmach Jerzy, s. Grzegorza kan. 1945.05.08 wr[ci= do 3 P.A.L i obecnie znajduje si" w swoim macierzystym pododdziale. Nowak, szef sztabu 1945.05.28 Synicki Piotr, s. Stanis=awa ]szer.$\ rzeczywi>cie znajduje si" w tut. jednostce. (-( Diergunow, mjr., szef sztabu 16-go Ko=obrz. P.P. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Zarejestrowano nr 0965, 28.05.1945 }1945.05.28| dwa dopiski& 1. Kr[likowskiego& do roskazu ]sic#\ 28.05.45, i 2. po rosyjsku, nieczyt. ...i sog=asno... 30.5.45 1945.05.28 Ch=ap Edward, s. Franciszka kpr. 1945.05.28 przyby= do macierzystej jednostki – 2-giej D.P. Ranny, 1945.04.24 wyby= do 2-go Samodzieln. Baonu Sanitarnego, st'd ewakuowany do szpitala nr 616, ze szpitala skierowany do 3-go Zapas. P.P., zgubi= si" w drodze, napotka= samoch[d 2-giej D.P. i tu przyby=. Prosimy nie liczy: go jako dezertera i skre>li: z ewidencji Waszej jednostki. (-( Pleszczy<ski, kpt., szef 4-go oddzia=u sztabu 2-giej D.P. (-( Bohaterowicz, chor., pom. szefa 4 Oddz. sztabu 2 D.P. wyk. Bohaterowicz, 28 ]lub 29\ maja 1945. Zarejestrowano nr. 994, 11.06.1945 }1945.06.11| trzy dopiski& 1. 2p i 3p, pp Forgacz, do wiadomo>ci, LKr[likowski 2. sprawdzono, 12.VI. 1945 }1945.06.12| KPrzegali<ski 3. nieczyt., 2.6.45 }1945.06.02| 1945.05.29 Blekier Rachmil, s. Ruwima szer. po wyleczeniu si" w 3-cim Polowym szpitalu chor[b wener. skierowany by= do 3-go Zapas. P.P., nie m[g= go znale{:, przyby= do nas – 4 P.P. Pleszczy<ski, Bohaterowicz. 1945.05.30 Arkudowicz Mieczys=aw kan. wyby=y ze szpitala nr. 616, znajduje si" w swojej macierz. jednostce – 1-szej Warszawskiej Orderu Kutuzowa 2 kl. Samodzielnej Brygadzie Artylerii im. J[zefa Bema }arkuda – s=aw. nied{wied{, J.D.|. 1945.05.30 zdj"cie nieczyt., mo/liwo>: pomy=ki w pisowni nazwisk Worosz Franciszek, s. Micha=a szer. Brener Micha=, s. +azarza plut. znajduj' si" obecnie w naszym pu=ku. (-( Wilkin, mjr., szef sztabu 1-go Praskiego Pu=ku Piechoty Zarejestrowano nr. 0121, 9.6.1945 }1945.06.09| trzy dopiski& 1. Jarosi<skiego, 2. Przegali<skiego, 3. ros. 1945.05_$ Lipi<ski Ryszard-J[zef, s. Ignacego, r. 1928 zdemobilizowany jako ma=oletni. R.K.U. Lublin-Miasto. Kwoli<ski, pp=k. komendant R.K.U. Lublin-Miasto 1945.06.01 Baranowski Julian, s. Ignacego, r. 1902 szer. 1945.05.18, przyby= do 4 P.P, skierowany do 5 P.P. 1945.06.01 Kraczkowska Bronis=awa stop. nie wykaz. zosta=a przyj"ta przez 6-t' Dywizj" Piechoty. 1945.06.01 Paszkiewicz Dyonizy, s. Ignacego, rodznik 1897, st. wachm. do 6-tej Dyw. Piech., prosz" o potwierdzenie odbioru. 1945.06.01 Matusiewicz Antoni kpr. 1945.05.26 przy=y= do 3-go Zap. Pu=ku; Bugajewski Czes=aw nie zg=osi= si". 1945.06.01 Sakostyjan J[zef, s. Jana szer. 1945.05.26 przyby= do 3 Zap. Pu=ku 1945.06.01 Finkowicz, imi" i syn nie wykaz. kpr. konwojent zdanych 12-tu do sztabu g=. artylerii 1 A.W.P. 1945.06.01 Bartoszewicz }imi" nie wykaz.| kan. przyby=y z 3-go Zapas. P.P. do 2-giej Dyw. Piech. zaliczony tam do ewidencji sk=adu osobowego. Waremczak W=adys=aw kan. skre>lony z ewidencji 2-giej Dyw. Piech. (-( Pleszczy<ski, kpt., szef 4-go oddzia=u sztabu 2 D.P. (-( Bohaterowicz, chor., pom. szefa 4-go oddz. 2 D.P. Zarejestrowano 01137, 19.06.1945 }1945.06.19| trzy dopiski& 1. Kr[likowskiego& 2p i 3p, Do roskazu __ i skre>li: z ewidencji, 20.6.45 }1945.06.20| 2. Przegali<skiego& przyj"to do wiadomo>ci, 25(VI.1945, 3. po rosyjsku, 25.6.45 1945.06.02 Wyka Aleksander kpr. 1945.05.31 przyby= do macierzystej jednostki – 2 D. P., po wyleczeniu w szpitalu i skierowaniu go do 3 Zapas. P.P. (-( Pleszczy<ski, kpt., szef 4-go oddzia=u sztabu 2-giej D.P. (-( Bohaterowicz, chor., pom. szefa 4 Oddz. sztabu 2 D.P. wyk. Bohaterowicz, 2 czerwca 1945. Zarejestrowano nr. 01031, 6.06.1945 }1945.06.06| trzy dopiski& 1. 2p i 3p, pp Forgaczu, do wiadomo>ci, LKr[likowski, 6.6.45 2. przyj"to do wiadomo>ci, 6.VI.45, KPrzegali<ski 3. czyta=em. Jarosi<ski, 6.6.45. 1945.06._$ Krawczuk Dominik st. u=an Izyk J[zef u=an 1945.05.28 przybyli do }zdj"cie¢| Pu=ku Kawalerii (-( Maksimow, szef sztabu Pu=ku Kawalerii wyk. Nawrocki, wachm. Zarejestrowano nr. 01037, 7.06.1945 }1945.06.07| cztery dopiski& 1. 2 i 3 p, pp Forgaczu, Dla wiadomo>ci, LKr[likowski,


Służą TAKżE 7.6.45 2. przyj"to do wiadomo>ci, 8.VI.45, KPrzegali<ski 3. skre>lony z ewidencji rozkazem pu=kowym nr. 154 z dnia 9.6.45 }1945.06.09|, 15.6.45 }1945.06.15| nieczyt. 4. }zdj"cie¢ przeby|waj' w 1-szym bat. _VI.45. 1945.06.04 Smotrycki W=adys=aw sier/. st. pisarz Oddz. Pers. 1 A.P., dow[dc' czo=gu. 1945.06.06 12-tu “ludzi” – 1 oficer i 11-tu szer. meldunek /e odes=ani do konwojowania kompanii karnej por. Ostrowskiego, nie wr[cili do Pu=ku. 1945.06.07 Ignatowicz Wac=aw, s. Piotra plut. pchor. nie wr[ci= z grupy 66-ciu przyby=ych z lotniska, zatrzymany przez d-c" pu=ku lotniczego do prac kancelaryjnych, raportowa= chor. Prokowski. 1945.06.08$ zdj"cie nieczyt., mo/liwo>: pomy=ki w pisowni nazwisk Grzyba=a Boles=aw, s. Jana, r. 1924 plut. Krawczuk J[zef, s. Kazimierza, r. 1924 szer. pe=ni' s=u/b" w naszej jednostce. Rokitnicki Wac=aw, s. Piotra, r. 1924 kpr. w naszej jednostce nie ma. (-( Uszpalewicz }pp=k.|, szef sztabu 2-giej Dyw. Piechoty Zarejestrowano 01112$ 8.06.1945 }1945.06.08| trzy dopiski& 1. Kr[likowskiego, 2. Jarosi<skiego, 3. ros. 1945.06.09 Bartoszewicz Jan, s. Haliny kan. 1945.06.01 skierowany do 2-giej Dywizji Piechoty, na jego miejsce przyby= kan. Weremczak W=adys=aw, s. Jana, ordynans mjr. Krasowskiego. 1945.06.09 1. Dziekan W=adys=aw st. sier/. do W-wy i Bia=egostoku 2. Gasi<ski Jan plut. do W-wy i Radzymina 3. Linder Karol kpr. do W-wy i Pragi 4. Karwacki Aleksander kpr. do Warszawy do przeprowadzenia prac propagandowych na wniosek Warszawskiego Komitetu P.P.R i z-cy d-cy Pu=ku }d(s polit.-wych.|. 1945.06.09 Baziuk Jan, s. Antoniego, rocznik 1909 szer. 1945.01.17 przyby= do 3 zap. p p., i 1945.02.19 odszed= do 6-tej Dyw. Piechoty. potwierdzony w grupie 413 ludzi, przez ppor. Ptakidina. 1945.06.12 Bondarenko Jan plut. zatrzymany przez 3 Zap. P.P., chaos sk=adni zdania powoduje totalne niezrozumienie intencji& z 6-ciu skierowa nych do nas, zg=osili si" wszyscy, pr[cz Bondarenki kt[rego zatrzymali>my. Kr[likowski, mjr., wyk. J. Chr. 1945.06.12 1. Radziszewski Alfons plut. z 1-szej Dyw. Piech. 2. Kondratowicz Grzegorz szer. –º– 3. Baranowski Aleksander kpr. –º– 4. Wrzesi<ski W=adys=aw szer. z 3-ciej Dyw. Piech. 5. Trusiuk +ukasz –º– –º– 6. Mielnik Antoni –º– –º– 7. Andrzejczak W=adys=aw kpr. –º– 8. Juchniewicz Czes=aw szer. z 3-go Zapas. P.P. 9. G=adysz Stanis=aw –º– –º– 10. Krawczyk Henryk –º– –º– z grupy 44 szeregowych, odes=anych ze Szko=y Oficerskiej 1 Armii do 3-go Zapas. P.P. w celu pe=nienia dalszej s=u/by, w(w nie zg=sili si". 1945.06.12 Krykus Jerzy chor. prosz" skierowa: w(w, z-c" baonu dyscyplinarnego, }kompanii karnej| do Wydzia=u Personalnego ZPWA na dzie< 15.6.45 }1945.06.15|. Szubicz, mjr. szef Wydz. Personalnego ZPWA, wyk. Soko=owska, st. sier/. Zarejestrowano nr. 01103, dn. 14.06.1945 }1945.06.14|. dopisek }zdj"cie¢|goli<ski... }zawi|adomi: i wys=a:. Sumerowski, 14.VI 1945.06_$ Zozuli<ski J[zef mjr. odchodz'c z 3 Zap. P.P. zabra= ze sob' pistolet TT. Zaj'czkowski Mieczys=aw chor. w 3 Zap. P.P. nie figurowa=. Tekst r"cznie pisany. (-( Krasowski, por. zdj"cie nieczyt., odp. na pismo z dn. 18.VI.1945. 1945.06.14 Rogowski W=adys=aw, s. J[zefa plut. Swiatkiewicz Jan, s. Micha=a kpr. wzi"ci przez d-c" macierzystej jednostki do P.A.H. (-( Jarowoj, mjr. szef sztabu P.A.H. }Pu=k Artylerii Lekkich Haubic| Zarejestrowano nr. 01124, 17.06.1945 }1945.06.17| pi": dopisk[w& 1. 2p i 3p, pp Forgaczu, Do roskazu i wiadomo>ci, LKr[likowski, 18.6.1945 }1945.06.18| 2. fioletow' kredk', nieczyt., blisko grzbietu teczki 3. o=[wkiem& Rogowski W=adys=aw s. J[zefa 1-szy baon Swiatkiewicz Jan, s. Micha=a 1-szy baon 4. przyj"to do wiadoo>ci, KPrzegali<ski, 25(VI, 1945 5. po rosyjsku, podpis nieczyt. 25.6.45

1945.06.17 1. Kysiak W=odzimierz, s. Antoniego, r. 1909, sier/. 2. Pilarski Zygmunt, s. Franciszka, r. 1915 plut. 3. Dziemie<czuk J[zef, s. Bronis=awa, r. 1911 plut. 1945.12.08 skierowani do Oficerskiej Szko=y Polit.-Wych. }na g="bokich ty=ach frontu| – powiadamia Kr[likowski mjr. Wydzia= Ewidencji Bezpowrotnych Strat Podoficer[w i Szeregowych. 1945.06.18 O=anowska Janina szer. przyby=a do 2-giej Dyw. Piech. im. H. D'browskiego razem z kpt. Artychowiczem. Prosz" o skre>lenie jej z ewidencji 3-Zapas. P.P. 1945.06.19 Trokatow Mieczys=aw, s. Jak[ba, r.1912 kpr. powr[ci= do 1-go Warszawskiego Zm}ot.$| Bat. Rozpozn. (-( ]Getl$\, kpt., szef sztabu }tego/ Pu=ku| Zarejestrowano nr. 01135, 19.06.1945 }1945.06.19| pi": dopisk[w& 1. Kr[likowskiego& 2p i 3p, pp Forgaczu& 1\ Do roskazu.... 2. Jarosi<skiego& czyta=em, 23.6. 45, 3. po rosyjsku, 21.6.45 4. Przegali<skiego& przyj"to do wiadomo>ci, 25.VI.1945. 5. po rosyjsku, 21.VI.45 1945.06.21 1. Dziekan W=adys=aw st. sier/. 2. Gasi<ski Jan plut. 3. Linder Karol kpr. 4. Karwacki Aleksander kpr. pracuj' nadal w Warszawskim Komitecie P.P.R., prosz" o spowodowanie powrotu w(w, lub skre>lenie ich z naszej ewidencji }tj. 3-go Zapas. P.P.|. 1945.06.21 1. B=aszczun Boles=aw szer. 2. Kulesza J[zef szer. pracuj'cy przy derezynie, nie powr[cili do Pu=ku. prosz" o spowodowanie powrotu lub spisanie z ewidencji. 1945.06.22 Opiela Kazimierz, s. J[zefa, r. 1921 szer. w dniach 1944.11.11 – 1945.06.05 pe=ni= s=u/b" w 3 ZPP, 1945.06.05 uby= do 1-go warsztatu ='czno>ci. 1945.06.22 Musia= W=adys=aw, s. Franciszka, r. 1921 szer. od 1944.12.22 s=u/y w 3 Zapas. P.P. (-( Kr[likowski, mjr. szef sztabu, wyk. K.D., nr. 01126(II 1945.06.25 1. Riabkin Iwan ppor. 2. Wieloszewski W=odzimierz ppor. 3. Sazarowa Piotr ppor. 1945.06.22 przybyli do naszego pu=ku }3-go Zap. P.P.|, Sazarowa, wenerycznie chory, odchodzi do szpitala. 1945.06.26 1. Konaszewicz Piotr kpt. 2. Prze=ucki, imi" nie wykaz. por. wyci'gi z rozkaz[w o udzielonej pochwale, 3. Adamienko Dymitr por. o ukraniu go. 1945.06.26 1. Myszka Jan, s. Stanis=awa kan. 2. Rudak Bronis=aw, s. Juliana plut. przybyli do 2-giej Dywizji Piech. im. H. D'browskiego. Myszka Jan, ze szpitala nr. 6, skierowany do 3 Zap. P.P. Rudak Bronis=aw ma brata w 2-giej D.P. kt[ry cieszy si" b. dobr' opini'; obaj nie mogli odnale{: miejsca postoju 3-go Zap. P.P., prosz" o skre>lenie ich Waszej z ewidencji. 1945.06_$ Skr"towicz W=adys=aw sier/. skierowany do Oddzia=u Finansowego Sztabu 1 Armii W.P. prosz" o wys=anie karty mundurowej i ewidencyjnej w(w. Wertheim, szef Oddzia=u Finans. Sztabu 1 A.W.P. Zarejestrowano 5.07.1945 }1945.07.05|, nr. 01246 1945.06.27 Borak Jan plut. zawiadamiam 3-ci Zap. P.P., /e w(w pe=ni s=u/b" w tut. pu=ku }7-mym Pu=ku Piechoty|. Stuszkiewicz, kpt., 4 pom. szefa sztabu, nr. 0775 }staropol. borak – burak, beta, ro>lina z rodz. komos.| 1945.07_$ Dachnowska Janina stop. nie wykaz. podanie ojca, Jana G[rskiego, o zwolnienie jej z wojska. 1045.07.03 Gilewicz Janusz kpr. pchor. raport w sprawie zwolnienia go z wojska, na studia. 1945.07.03 Çwik=o Kazimierz, s. J[zefa, r. 1925 szer. Postanowienie o zastosowaniu >rodka zapobiegawczego odes=a=em do 2-giej samodz. komp. transportu koni dok'd Çwik=o uby= 1945.06.23. 1945.07.04 Milewski chor. pro>ba w(w w sprawie przeniesienia go do s=u/by liniowej nie zosta=a uwzgl"dniona. Szubicz, mjr., szef Wydz. Pers. Zarejestrowano 01264, 8.07.1945 }1945.07.08| 1945.07.07 +ojewski ppor. w zwi'zku z reorganizacj' Waszego Pu=ku }3-ci Zapas. P.P.|, prosz" w(w skierowa: do mej dyspozycji. Nale/y r[wnie/ odes=a: oficer[w niepotrzebnych, oraz politycznie niepewnych. Szubicz, mjr., szef Wydz. Pers. Zarejestrowano nr. 01286, 8.07.1945 }1945.07.08| J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE 1945.07_$ 1. Kali<ski Stefan, s. Adama, r. 1907 plut., nieliniowy 2. Dziekiewicz Konstanty, s. Ignac. r. 1905 plut. 3. Muchaldo Kazimierz, s. Kazim., r. 1903 sier/. 4. Szczegot Stanis=aw, s. Feliksa, r. 1905 sier/. w za='czeniu przedk=adamy raporty w(w z pro>b' o wydanie decyzji. 1945.07.08 Jelinek Franciszek plut. skierowany z 3-go Szpitala Chor[b Wewn"trznych do 3-go Zapas. P.P., wr[ci= do swej macierzystej jedn. – 2-go Polowego Artyl. Magazynu, do pe=nienia dalszej s=u/by. 1945.07.10 Skr"towicz W=adys=aw sier/. przesy=am jego kart" mundurow' i ewidencyjn'. 1945.07.10 3-ci Zapas. Pu=k Piechoty wymaszerowa= do prac polowych, z m. Landsberg do m. Friedenberg, Sztab, z Landsbergu przeniesie si" 1945.07.20 do Friedenbergu, raportowa= do Sztabu Karpowicz, pp=k., i Pa<czuk, mjr., d=ugim opisem, wyk. Przegali<ski, nr 432. 1945.07.17 Podg[rski Piotr szer. 1945.07.07 zatrzymany przez posterunek /andarmerii, bez przepustki, t=umaczy= si", /e pe=ni s=u/b" w domu, wyznaczony przez chor. Oleckiego – swego prze=o/onego. 1945.07.22 Podg[rski Piotr szer. 1945.07.07 zatrzymany i zwolniony, lecz automatu “PPSza” nie zwr[cono mu, kt[ry jest w=asno>ci' 3 Zap. P.P. 1945.07.23 Sztab 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty przedyslokowa= si" z m. Landsberg do Friedenbergu. 1945.07.25 Skr"towicz W=adys=aw st. sier/. Kosi<ski Leonard sier/. pchor. kt[ry przebywa= w dniach 1 – 3 stycznia 1945, w 3-ciej strzeleckiej kompanii 3-go Zap. P.P. i zosta= czasowo odkomenderowany do Oddz. Finans. Sztabu 1 Armii; karta mundurowa i ewidencyjna nie zosta=a do nas wys=ana }nie otrzymali>my jej|. Jednocze>nie prosimy przys=a: kart" mundurow' sier/. pchor. Kosi<skiego. Wertheim, kpt., szef O.F.Szt. 1945.07.26 Kosi<ski Leonard sier/. pchor. prosz" nades=a: kart" mundurow' dot. w(w, uby=ego do 8-mej kompanii, do kancelarii kpt. Adajewskiego. 1945.07.27 1. Charus Kazimierz, s. Stefana plut. podofic. prowiantowy 1-szej samodz. kompanii karnej, 2. Kaliszczuk W=odzimierz, s. Iwana kpr. d-ca dru/yny gospodarczej 1 samodz. kompanii karnej; odznaczeni Bronzowym Medalem “Zas=u/onym na Polu Chwa=y”, 1945.07.06 zostali przekazani do dalszego pe= nienia s=u/by do samodzielnego batalionu wyzdrowie< c[w. 1945.07.27 Minowicz W=adys=aw kpt. atestat pieni"/ny zwracam }do 2-go Ruchomego Szpitala Polowego| bo w(w do naszej jednostki nie przyby= }do 3-go Zapas. P.P.|. Pa<czuk, mjr., szef sztabu. 1945.07.30 1. Kosi<ski Leonard plut. 2. Skr"towicz W=adys=aw st. sier/. w za='czeniu przesy=am kart" mundurow' Kosi<skiego. kart" mundurow' i ewidencyjn' Skr"towicza przes=a=em z pismem 1945.07.10. Pa<czuk. 1945.08.04 +ojewski ppor. z powodu braku w tej chwili kandydata na Wasze stano wisko, Wasza pro>ba o skierowanie Was do Wy/szej Szko=y Oficerskiej Polit.-Wychowawczej b"dzie uwzgl"d niona przy najbli/szej okazji. Halicki, mjr., szef Wydz. Pers. Zarz'du Polit.-Wych. 2 Armii Zarejestrowano nr. 01411, 12.08. 1945 }1945.08.12| 1945.08.06 1. Szelwach Franciszek kpr. 2. Hryn Tadeusz kpr. w za='czeniu karty mundurowe i atestaty pieni"/ne. 1945.08.07 12 nazwisk by=ych konwojent[w szeregowi, r[/nych stopni 4-tej kompanii karnej wyby=ych z broni' P.P.Sza; polecenie zwrotu jej lub potwierdzenie odbioru w celu skre>lenia jej z ewidencji Pu=ku; osobny tekst. 1945.08.07 1. Wr[blewski Jerzy kpt. 2. Koz=owski Boles=aw stop. nie wykaz. przesy=am pisma w sprawie poszukiwania w(w. Zawadzki p=k., szef Depertamentu Personalnego W.P. 1945.08.08 1. Goracz Roman kpr. 2. Srogi Zdzis=aw –º– 3. Guzak W=adys=aw –º– 4. Narold W=adys=aw szer. 5. Rude Florjan –º– w(w skierowani w grupie 289 ludzi, przybyli do naszej jedn. Radzichowski, kpt., Brejowski, por., nr. 280(45(IV 1945.08.08 Skuda ]Smuda$\ Edward, s. Jana plut. figuruje w plutonie dywizyjnej orkiestry, jako orkiestrant. Sudo= Stanis=aw, s. Franciszka kpr. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

w jednostkach 6-tej “Krzy/a Grunwaldu” Pomorskiej Dywizji Piechoty nie figuruje. (-( Radzichowski, kpt., szef 4-go oddzia=u 6-tej “Krzy/a Grunwaldu” Pomorskiej Dywizji Piechoty. wyk. Koniuch w., st. sier/. Zarejestrowano nr. 01492, 27.08.1945 }1945.08.27| dwa dopiski& 1. Kr[likowskiego& Sz Szt., Do wykonania, 27.6.45 2. _ do wiadomo>ci __45. 1945.08.11 Sewery<ski Jerzy, s. W=adys=., r. 1923 szer. nie Seworzy<ski, 1944.12.16 skierowany do 1-szej Dywizji Piechoty, jako uzupe=nienie. Odbi[r 200 ludzi potwierdzi= ppor. Frankiel Mieczys=aw z upowa/nienia szefa sztabu 1 D.P. W wykazie w(w figuruje pod numerem porz'dkowym 129. 1945.08.12 Chronowski Jan por. d-ca plutonu 1-go samodzielnego batalionu roboczego, raport w(w przesy=am z pro>b' o przychylne za=atwienie. Wasilewski, p=k. p.o. szefa Oddz. Og.-Org., Dobrowolski, mjr., szef 2-go Ref., wyk. Geist, por. 1945.08.12 Milewski chor. w sprawie przeniesienia w(w do s=u/by liniowej, komunikuj", /e przeniesienie mo/e by: dokonane po zgodzie dow[dcy Pu=ku. Halicki, mjr. szef Wydz. Pers. Zarz'du Polit.-Wych. 2 Armii Zarejestrowano, nr. 01412, 12.08.1945 }1945.08.12| 1945.08.13 Go="biowski Bronis=aw st. sier/. przesy=am wyci'g z rozkazu z 1945.07.23, nr. 0849. 1945.08.14 Kielej }pisany te/ Kieley| Czes=aw chor. prosz" zawiadomi: o rejestracji jego broni kr[tkiej, bo odszed= do 3-ciej Dywizji Piechoty. 1945.08_$ 1. Dziemian Jan, s. J[zefa r. 1921 kpr. pchor. 4 uniw. 2. Niemczyk Boles=aw, s. Tadeusza r. 1925 plut. pchor. 3 uniw. 3. Ku>mierek Romuald, s. Ignacego r. 1921 ogn. pchor. 3 polit. Wykaz imienny podoficer[w i szeregowc[w, student[w wy/szych uczelni urodzonych w latach 1921–1925. 1945.08.15 Borek Pawe= kpr. skierowany do 3-go Zapas. P.P., przyby= do naszej jedn. Radzichowski, kpt., Brejowski, por. pom. szefa 4-go Oddz. 1945.08.15 Wodoracki Kazimierz stop. nie wykaz. pe=ni s=u/b" w 3-cim Zapas. P.P. (-( Pa<czuk, mjr., szef sztabu, wyk. K.D., nr. 01336 do MON, Dept. Poboru i Uzup., Oddzia= Ewid. Strat Wojsk. 1945.08.15 Ptaszkowski Boles=aw stop. nie wykaz. pe=ni s=u/b" w 3-cim Zapas. P.P. (-( Pa<czuk, mjr., szef sztabu, wyk. K.D., nr. 01337 do MON, Dept. Poboru i Uzup., Oddzia= Ewid. Strat Wojsk. 1945.08.27 Zastawny Tadeusz, s. Jana, r. 1923 plut. pchor. >lusarz mech., uk. 4 klasy gimn. starego typu, /onaty, /ona Jadwiga, zam. wie> Grabowce, pow. Radom, w W.P. od 1944.08.10, przez R.K.U Lublin, znajduje si" obecnie w 8-mym P.P., 3-ciej Pomorskiej D.P. Bartos Stanis=aw, s. Jana. r. 1923 szer. nie figuruje w ewidencji 3-ciej Pomorskiej Dyw. Piechoty. (-( Rozenzweig, kpt., szef 4-go oddzia=u sztabu Pom. D.P. Wp=yn"=o 27.08.1945, nr. 01500 dopisek& sz.sz. do sprawy, Nowikow, 27.8.45 1945.08.27 Szewczuk Micha= szer. Za='czony raport w(w w sprawie otrzymania stopnia plut. przesy=am z pro>b' o stwierdzenia prawdziwo>ci podanych fakt[w. Zarejestrowano, nr. 01495. 1945.09.30 Piaszczany Edward, r. 1914 sier/. prosi o zwolnienie z wojska bo zamierza p[j>: do Szko=y Technicznej Oficerskiej i pozosta: w wojsku. 1945.10.01 Piaszczany Edward sier/. W za='czeniu przesy=am raport w(w. Nowikow, mjr. Rejestrowany 1945.10.01. 1945.10.03 Instrukcja przygotowania dokument[w do zdania do 5-tej D.P. Podpisa= Walikowski, p=k. gwardii, sporz. i odbi= S. Z. 1945.10.03, Zarejestrowano nr. 01178, 1945.10.03


Służą TAKżE Do Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii W.P. Melduj" o skierowaniu ni/ej wymienionych pism. data kogo i dok'd 1945.01.16 5-ciu szereg. – do 3-ciej kompanii konno-sanitarnej. 1945.01.17 6 szeregowych – do 6-go polowego magazynu /ywno>ciowego. 1945.01.17 10-ciu szer. w tym 1 podoficer – do 1-go samodz. dyonu art. p-lotn. 1945.01.18 szer. Michalsk' J[zef" – do oddzia=u samochodowego. 1945.01.18 46 szerg. w tym 10 podoficer[w oraz 1-n' kobiet" – do 2-giej samodzielnej kompanii obserwacyjno-meldunkowej. 1945.01.18 1-go szeregowca – do 2-go sk=adu chemicznego. 1945.01.19 12 szeregowych – do 4-tej dywizji piechoty. Melduj" o wykonaniu ni/ej wymienionych pism. data stop. kto przyby= 1945.01.09 szer. ?ebrowski Kazimierz 1945.01.10 plut. Tomaszewski % 2 szer. 1945.01.12 kpr. Markiewicz % 12 szer. 1945.01.12 st. strz. Cuk Antonina 1945.01.12 plut. Gorszynin % 2 szer. 1945.01.13 kpr. Jankowski % 4 szer. 1945.01.13 szer. Kucharska El/bieta 1945.01.14 szer. Czumu=owski Franciszek 1945.01.15 szer. +azowski Antoni 1945.01.15 szer. Jeda W=adys=aw 1945.01.15 sier/. Kislerowicz % 3-ch 1945.01.16 szer. Mazurek Tadeusz % 4 szer. 1945.01.16 sier/. Íwi"cicki Jan 1945.01.16 sier/. Borowski i plut. Dreczko 1945.01.16 sier/. Smuth W=odzimierz (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu 1945.01.19 szer. 3-ch, bezimiennie 1945.01.21 kpr. Popow Kazimierz 1945.01.21 ogn, Mazur Roman 1945.01.21 plut. Doma<ski Henryk % 1 szer. 1945.01.23 szer. Or=owski Zygmunt 1945.02.04 strz. Kulesza Apolonia 1945.02.14 ogn. Lipi<ski Witold 1945.02.18 szer. 3-ch, bezimiennie 1945.02.19 sier/. Micha=owski Kazimierz (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu 1945.02.22 st. sier/. Lewicki Roman 1945.02.22 szer. Kultyn Zofia 1945.02.23 szer. Towpik Pawe= 1945.02.26 szer. Antonow Pawe= 1945.02.27 szer. 4-ch, bezimiennie 1945.03.02 szer. 5-ciu bezimiennie (-( Or=ow, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu 1945.03.11 kpr. Trojan Grzegorz 1945.03.16 kpr. Woliński Andrzej 1945.03.17 szer. Seredyński Józef 1945.03.17 szer. Domino Stanisław 1945.03.21 kpr. Bohdziewicz + 2 szer. 1945.03.24 kpr. Jagiełło 1945.03.24 szer. Trojak 1945.03.24 szer. Kajder Stanisław 1945.03.24 kpr. Kozłowski % 2 szer. 1945.03.26 st. sierż. Jonda Alfred + 12 szer. 1945.03.26 st. sierż. Cybuchowna + 2 kobiety 1945.03.26 kpr. Wojtala 1945.03.26 szer. Jurkiewicz 1945.03.27 kpr. Cydzik 1945.03.27 szer. Lachowicz 1945.03.27 szer. Sochalec + 4-ch szer. 1945.03.28 szer. Mosiewicz 1945.03.28 szer. Molicki meldunek o wykonaniu pism w ich sprawie, opatrzonych numerami od 235 do 319, skierowany do Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. K.D. }Kazimiera Dziubanowska|., 30.III.45 }1945.03.30|.

1945.05.27 1945.05.28 1945.05.29 1945.05.29 1945.06.05 1945.06.06 1945.06.08 1945.06.08 1945.06.08 1945.06.08 1945.06.09 1945.06.12 1945.06.12 1945.06.13

st. sier/. Lubczy<ski % 8 szer. plut. D'bek Janina szer. Rydzek Bronis=aw szer. Szmygiero Jan szer. Grasimowna J. % 1 szer. kpr. Czy/akowski szer. Miko=ajczyk Genowefa st. szer. Sidorowicz Czes=aw szer. Molando Stanis=aw szer. Ses Jan szer. Mielnik Jan i Konstanty szer. Juskow % 8 szer. szer. Kowalska, instr. szer. Iniszczuk szer. Piotrowska Ludmi=a

1945.06.15 szer. Minc Izrael 1945.06.16 –º– Czerniszewski Piotr 1945.06.17 kpr. Bia=ow's % 8 szer. 1945.06.17 wachm. pchor. Lewenherz Henryk 1945.06.17 szer. Wolski Adam 1945.06.18 sier/. Krysa i kpr. Bieli<ski 1945.06.18 szer. Kawdanowicz i Maculewicz 1945.06.19 plut. Garbowski i szer. Koz=ow 1945.06.20 –º– Troscianko Wac=aw 1945.06.20 kpr. Bielajewa Wiera 1945.06.21 szer. Wo{niak Stanis=aw 1945.06.27 $ Po=o<ski Stanis=aw (-( Kr[likowski, szef sztabu wyk. J. Chr., 3 lipca 1945 }1945.07.03| w pi>mie, w kolumnie, wszyscy maj' stopie< «szer.», a nast"pnie inne stopnie przy nazwiskach; kierowa=em si" ostatnimi – stopniami przy nazwiskach ]zakrawa /e stopie< «szer.» w kolumnie wpisywany mechanicznie, bezmy>lnie\; jawny b='d, sprzeczno>:. Bia=ow's ]W'sik, dos=. Kr[tki W's\ ¯ bia=o` ]niski; ma=y; kr[tki\ % w's. Krysa ]Szczur\ ¯ ros. krysa. Minc ]Mennica\ ¯ ang. mint, T ˘ C, niem. münzamt; mi"dzynarodowiec. Troscianko ]Pa=ka Wodna, Trzcina; Pa=ka\ ¯ ros.-ukr. trost. Lewenherz, czyt. }lewenherc| niby ¯ niem. herz ]serce\; skr[t hertzog ]ksi'/"\. Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii Polskiej. Melduję o wykonaniu wymienionych pism: [zatem: Numer pisma, z dnia, Przybył dnia, Stopień wojsk., Nazwisko; Numer pisma, z dnia, opuściłem jako mało już pomocne] Lp. Nazwisko i imię Stop. Przybył/a 1. 3-ch szeregowych 1945.03.29 Grygorewicz plut. nie zgłosił się 2. Kosarzecki Piotr szer. 1945.04.02 3. Kałamycyn sierż. i 2-ch szereg. 1945.04.03 4. Waśkiewicz Lucjan szer. 1945.04.05 5. Korendowicz St. st. sierż. 1945.04.05 6. Koralik Władysław plut. 1945.04.06 7. Klein Maria kpr. 1945.04.06 8. Izak Jan szer. 1945.04.06 9. Kosiorek Irena szer. 1945.04.07 10. Bełzak Leonid st. sierż. 1945.04.07 11. Sidorowicz Zenon szer. 1945.04.08 12. Bykowski Józef szer. 1945.04.08 13. Łaszczewski Józef szer. i 3-ch szeregowych 1945.04.09 14. Biernacki Tadeusz kpr. 1945.04.09 15. Breitsztein F. st. sierż. 1945.04.09 16. Carewicz plus 1 szereg. plut. 1945.04.09 17. Łysiorek Sergiusz szer. 1945.04.09 18. Juzwin plus 2 szer. sierż. 1945.04.09 19. Ciemachowski Franc. szer. 1945.04.10 20. Pielich Stanisława szer. i z nią 4-ch szereg. 1945.04.11 21. Turski Karol plut. 1945.04.12 22. Jaczek Zdzisław szer. plus 1 szeregowy wraz z dwoma końmi i siodłami 1945.04.12 23. Ostaszewska Bronisława szer. 1945.04.13 24. Rabinin Paweł szer. 1945.04.12 podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K.D. [Kazimiera Dziubanowska] 25.IV.1945r. [1945.04.25]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE Wykaz stanu faktycznego samochod[w 11-go Pu=ku Piechoty, 2-giej Dywizji Piechoty, wci'gni"tych na ewidencj" wed=ug rozkazu nr. 147 celem otrzymania dowod[w rejestracyjnych nowego wzoru. Poczta Polowa 65647. Z wykazu przytaczam jedynie nazwiska kierowc[w; opu>ci=em& numer rejestracyjny maszyny, numer podwozia, numer silnika. Gajowski Jan, Molak tadeusz, Kaczmarowski Franciszek, Sanikow Jan Bogda<ski Tadeusz Paw=owski Andrzej Kruszelnicki Jan Sawol Mieczys=aw (-( Nowikow, mjr., p.o. d-cy Pu=ku (-( Pa<czuk, mjr., szef sztabu Pisma w sprawie wniosk[w i wnioski awansowe Lp. Nazwisko i imi"

Roczn. Stop.

Do stopnia

Kunica Aleksiej $ ppor. nie wykaz. pismo; wniosek zwr[cony bo zawieraj'cy ujemn' opini". (-( Andrejew, pp=k., szef Oddz. Person. Kwatermistrzostwa 1 Armii 1. Adajewski Jan $ por. kpt. 2. Piekarski Jan $ ppor. por. 3. Mickiewicz Jan $ chor. nie wykaz. pismo wnioski przes=ane po uzupe=nieniu o brakuj'ce szczeg[=y. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski ppor. Kaczorowski J[zef $ st. sier/. chor. pismo (-( Ziarkowski, p=k. dypl., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski ppor. 1. Kubjatowicz Lucjan, s. Konstantego $ ppor. por. 1. Melman Antonina. c. Micha=a $ szer. nie wykaz. pismo (-( Ziarkowski, p=k. dypl., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski ppor. 1. Krugli<ski Micha=, s. Antoniego $ chor. ppor. pismo (-( Ziarkowski, p=k. dypl., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski ppor. 1 Monczy<ski Jan $ plut. chor. 2. Cygler Jan $ plut. chor. pismo (-( Ziarkowski, p=k. dypl., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski ppor. Piaseczny Edward, s. Stanis=awa pismo i wniosek (-( Or=ow, pp=k., Kr[likowski, mjr.

$

plut.

sier/.

1. Mikita Jan, s. J[zefa 1909 2. Ch"clewski Boles=aw, s. Kazimierza 1905 3. Witkowski Julian 1899 wniosek

sier/. –)– sier/.

st. sier/. –)– –)–

1. Galwa Czes=aw, s. Wincentego 2. Barecki Tadeusz, s. Macieja 3. Kasiubowski W=adys=aw, s. Piotra 4. Kowalik J[zef, s. Jana 5. Tarasiewicz Wac=aw, s. Szymona wniosek

ogn. –)– –)– –)– –)–

st. ogn. –)– –)– –)– –)–

1906 1917 1914 1905 1921

1. S=abuszewski Bronis=aw, s. Piotra 1908 ogn. st. ogn. 2. Lipo<ski Witold, s. Tadeusza 1907 –)– –)– 3. Wola<ski W=odzimierz, s. Kazimierza 1907 –)– –)– 4. Pieniuta W=odzimierz, s. Witolda 1913 –)– –)– wniosek (-( Krasowski, mjr., d-ca Dywizjonu Artylerii, (-( Komarowski, ppor., z-ca d-cy d(s polit.-wych. d-cy Dyonu Art. 1. Kucharski Jan, s. Stanis=awa 1903 sier/. st. sier/. 2. Wysocki Antoni, s. Franciszka 1905 –)– –)– 3. Dargiewicz Ambro/y, s. J[zefa 1912 –)– –)– wniosek (-( Nowikow, mjr., d-ca Pu=ku (-( $, d-ca baonu szkolnego }nazwisko uci"te rozmiarem kartki| 1. 2. 3.

Zubkow Piotr, s. Dymitra Dawidiuk Micha=, s. Micha=a K=osowski Mieczys=aw, s. Marcelego

ppor. ppor. chor.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

kpt. por. ppor.

4. +apszyn Eugeniusz, s. Jerzego chor. ppor. 5. Szwarc W=adys=aw, s. $ st. ogn. chor. 6. W[jcicki Bronis=aw, s.$ plut. chor. pismo (-( Karpowicz, pp=k., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski ppor. 1. Prze=ucki Mieczys=aw, s. Wojciecha por. 2. Tomin W=odzimierz, s. Dymitra chor. pismo (-( Karpowicz, pp=k., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski ppor. Olecki W=adys=aw chor. pismo (-( Karpowicz, pp=k., Kr[likowski, mjr., wyk. Przegali<ski ppor. Checlowski Boles=aw, s. Kazimierza 1905 pismo i wniosek (-( Czerepow, por., d-ca 3-go batalionu

sier/.

st. sier/.

Trela J[zef, s. +ukasza pismo (-( Pa<czuk, mjr., szef sztabu

chor.

ppor.

Prze=ucki Mieczys=aw por. pismo, 2-gi egzemplarz (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu, wyk. Przegali<ski, ppor. Pryszczewski Wojciech, s. Miko=aja 1897 wniosek (-( +apicz, ppor., d-ca komp.

sier/.

st. sier/.

1. Konowa=ow W=odzimierz, s. Jerzego 1900 sier/. st. sier/. 2. Ostrowski Tadeusz, s. Antoniego 1913 –)– –)– 3. Rudkowski Pawe=, s. Wojciecha 1903 –)– –)– 4. Tarnowski Zbigniew, s. Ignacego 1919 –)– –)– wniosek (-( }nazwisko, przypadkowo, zakry=em palcem| d-ca baonu mo{dzierzy (-( Pierzynowski, ppor., z-ca d-cy d(s polit.-wych. w baonie mo{dzierzy 1. Barci<ska Barbara, c. Mieczys=awa 2. Olszewska Stanis=awa, c. Boles=awa pismo (-( Ko{lik, por., z-ca d-cy d(s polit.-wych. w komp. ='czno>ci

kpr. kpr.

Gadzi<ski Edward chor. wniosek i pismo& zwr[cony poniewa/ w(w otrzyma= stopie< rozkazem Naczelnego Dow[dcy W.P. nr. 256, z dn. 01.05.45r. }1945.05.01| (-( Szubicz mjr., szef Wydz. Pers. ZPW 1 AWP, wyk. Piotrowska, sier/. 1. Skraba Stanis=aw chor. 2. Pawe=czyk Antoni –)– 3. Dzierzek Antoni –)– 4. Siennicki Witalis –)– pismo wnioski na oficer[w polit.-wych. zwr[cone bo bez podpisu. (-( Korpalski, kpt., instruktor personalny Wydz. Polit.-Wych. 4-tej Dyw. Piech. Starzec Adolf ppor. Wniosek Awansowy do stopnia porucznika

1944.09.04

D'browski Micha= st. sier/. pismo D'browskiego, adresowane do d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty, w sprawie zatwierdzenia mu nale/nego stopnia chor. kt[rego nie ma zbiegiem okoliczno>ci – wybycia p=k. Bogujemskiego, oficera weryfikuj'cego. (-( D'browski Micha=, st. sier/. dwie wersje& 1. r"cznie pisana, z poparciem (-( Mawrin, por., pom. sz. sztabu 1944.09.10 2. na masz., z poparciem (-( Pilecki, chor., 4-go pom. sz. sztabu 1944.09.11 Minkiewicz Dymitr kpt. pismo; zwrot wniosku awansowego na stopie< majora z powodu braku wy/szego, etatowego stanowiska. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., Tatarzy<ski, mjr., wyk. Skuratowicz 1944.09.11 Minkiewicz Dymitr kpt. wniosek awansowy. we wniosku& m=odszy lekarz, kierownik szpitala 3 Zapas. P.P., na zajmowanym stanowisku od 1944.05.24, stpopie< wojsk. wg. etatu& porucznik, ur. 1895, wie> Proniewicze, pow. Bielsk, woj. Bia=ystok, wyszkolenie wojskowe& 3-miesi"czna Szko=a dla Lekarzy Wojskowych, w Moskwie, wykszt. cywilne& Medyczny Oddzia= 1-go Pa<stwowego Uniwersytetu w Moskwie. (-( Ziarkowski, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku.


Służą TAKżE __ }nie wpisany dzie< m-ca| wrze>nia 1944 r. piecz": okr'g=a Pu=ku, w >rodku Orze= Bia=y wzoru 1944, w otoku dwa napisy, w j. polskim i rosyjskim ]gra/dank'\& 3 Pu=k Zapasowy Piechoty Armii Polskiej w ZSRR

?o=nierowicza, pisana na maszynie do pisania, z piecz'tk' ERNST pp=k. Szef Poboru ... i piecz": okr'g=a, w >rodku Orze= Bia=y w koronie, w otoku& Dow[dztwo Okr"gu Korpusu Lublin

doktor Minkiewicz Dymitr kpt. Za>wiadczenie o przebiegu s=u/by wojskowej, szczeg[=owy jej przebieg. (-( Ziarkowski

1. Ciechan Stanis=aw ppor. 2. Szewczuk Stanis=aw ppor. pismo; zwrot wniosk[w; dla Ciechana r"cznie pisany przez d-c" 2-go baonu. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., Tatarzy<ski, mjr., wyk. Skuratowicz 1944.10.12

Wiszlicki Leon sier/. pchor. pismo jak D'browskiego, stukane na maszynie do pisania. adresowane do d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty. (-( Wiszlicki Leon, z poparciem (-( Iwanow, d-cy rusznic p-panc. 1944.09.11

Za=ucki Albert kpt. pismo; zwrot wniosku. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., Tatarzy<ski, mjr., wyk. Skuratowicz 1944.10.27

Radomski Antoni sier/. pismo; r"cznie pisane, adresowane do d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty. (-( Radomski (-( Za=ucki, kpt., d-ca 1-go baonu (-( Owczarczyk, d-ca 1-szej komp. 1944.09.11 Stankiewicz Andrzej plut. pismo; tre>ci jak D'browskiego, Wiszlickiego, i Radomskiego adresowane do d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty. (-( Stankiewicz Andrzej. popieram(-( Olecki, chor., oficer /ywno>ciowy, tak/e (-( Fajkow, kwatermistrz 1944.09.11

Starzec Adolf por. pismo; zwrot wniosku z powodu ponowienia go – stopie< uprzednio by= nadany. (-( nieczyt., z-ca szefa Oddz. Personal. W.P. (-( Jurkowski Stanis=aw, pp=k., szef Oddzia=u Odznacze<, Nagr[d i Awans[w w zast"pstwie +o>, mjr. 1944.11.07 Dmowski Henryk ppor. pismo; nades=a: wniosek awansowy na zatwierdz. stopnia wojsk. (-( Jurkowski Stanis=aw, pp=k., szef Oddzia=u Odznacze<, Nagr[d i Awans[w w zast"pstwie +o>, mjr., wyk. Leonowicz, por. 1944.11.07 Wojtkiewicz Edward chor. pismo; wniosek mylnie wys=any do 3-ciej Dyw. Piech. im R. Traugutta. (-( Rosenzweig, por. wyk. Obrycki, sier/. 1944.11.12

Mierzwi<ski Edward plut. pismo; r"cznie pisane, tre>ci jak poprzednich. (-( Mierzwi<ski, 4 komp. 2-go baonu 3 Zap. P.P. z poparciem (-( podpis czyt. }Zgo=a, chor.|, d-ca komp. 1944.09.11

Wojtkiewicz Edward chor. pismo; zwrot wniosku bo Rozkazu 1 Korpusu nr. 17, z dn. 1944.04.09 nie by=o. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., Tatarzy<ski, mjr., wyk. Skuratowicz 1944.11.21

Wojtkiewicz E. chor. pismo; zwrot wniosku awansowego. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., Tatarzy<ski, mjr., wyk. Skuratowicz 1944.09.14

Kr[likowski Leonid, rocznik1910 mjr. pismo i wniosek (-( Ziarkowski p=k. dypl., Sumerowski, mjr., wyk. Przegali<ski

1944.12.19

Lipiec Micha= chor. pismo; w sprawie zatwierdzenia stopnia chor. nades=a: formalny wniosek (-( Jurkowski Stanis=aw, pp=k., szef Oddz. Odzn., Nagr[d i Aw. 1944.09.30

Sumerowski Piotr por. pismo; wniosek na kapitana. (-( Ziarkowski p=k. dypl., Sumerowski, mjr., wyk. Przegali<ski

1944.12._$

Matuszczyk Pawe= sier/. pismo i odpis; w sprawie wyci'gu z rozkazu nr 0192 z 1944.08.16 o nadanym mu stopniu sier/., odpis r"cznie sporz'dzony, kaligrafi'. (-( Ksi'/ek, st. sier/., szef kancelarii samodz. baonu wyzdrowie<c[w 1944.10.01

1. Balandina Lidia, st. wojenny felczer ppor. 2. Klimecki Mieczys=aw, lekarz dentysta chor. 3. Wejnsztejn Dawid, naczelnik apteki chor. pismo. (-( Ziarkowski p=k. dypl., Sumerowski, mjr., wyk. Przegali<ski

}zdj"cie¢|

1. Czerepow M. ppor. 2. Zubrzycki M. ppor. 3. Przegali<ski chor. pismo; zwrot wniosk[w. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., Tatarzy<ski, mjr., wyk. Skuratowicz 1944.10.01 Za=ucki Albert kpt. pismo; zwrot wniosku z uzasadnieniem – wykazaniem braku. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., Tatarzy<ski, mjr., wyk. Skuratowicz 1944.10.01 Trembecki Emil st. sier/. pismo; zwrot wniosku, z uzasadnieniem. (-( Aleksander Krycki, p=k. szef Oddz. Pers. (-( Jurkowski, mjr., szef Oddz. Odznacze<, Nagr[d i Awans[w 1944.10.01 ?o=nierowicz Feliks st. sier/. pismo; nale/y nades=a: wniosek awansowy. (-( Aleksander Krycki, p=k. szef Oddz. Pers. (-( Jurkowski, mjr., szef Oddz. Odznacze<, Nagr[d i Awans[w 1944.10.01 ?o=nierowicz Feliks Grzegorz st. sier/. pismo, r"cznie pisane /e z=o/y= egzamin do awansu na chor'/ego, prosi o przyznanie mu tego stopnia. Zmobibizowany przez R.K.U Che=m-Miasto, 1944.08.24, i wcielony do komp. fizylier[w 3-go baonu. (-( ?o=nierowicz, st. sier/. przedstawiam (-( Osi<ski, por., d-ca komp. fizylier[w, podpis gra/dank'. do='czone >wiadectwo zdania egzaminu, w dniu 26 listopada 1936, z wynikiem og[lnym bardzo dobrym, formularz >wiadectwa wype=niony kaligrafi' ]#\, opatrzony piecz"ci' okr'g='& w >rodku Orze= Bia=y z koron', w otoku Szefostwo Intendentury D.O. K. Nr II podpisami cz=onk[w komisji, przewodnicz'cym Piechura Jan, pp=k. int. dypl., szef Intendentury D.O.K. Nr. II

Spis imienny podoficer[w i szeregowych stanu sta=ego i zmiennego jednostki wojskowej nr. p.p. 53340 kt[rzy w pierwszych dniach formowania Armii Polskiej wst'pili w jej szeregi Lp. Nazwisko i imi" imi" ojca rocznik narod. 1. Bogdaj Jan Konrad 1911 pol. 2. Bezkorowajcy Leon nie wykaz. 1914 –)– 3. Biernacki Jerzy Adam 1919 –)– 4. Breda Franciszek J[zef 1909 –)– 5. Brdzio W=adys=aw Kazimierz 1905 –)– 6. Kury=o W=odzimierz J[zef 1918 –)– 7. Rajzman Finkus Gedali 1917 /yd. 8. Tiesler Micha= Izrael 1917 /yd. 9. Wo=gin Jan Fedor 1925 ros. 10. Otap Kazimierz Adolf 1924 pol. 11. R"kas Wasyl Ksawery 1914 –)– 12. +o> Justyn Mieczys=. 1910 –)– 13. Ku=ak Antoni Julian 1918 –)– 14. P_kowska Janina Kazimierz 1924 –)– 15. Dobek Stanis=awa W=adys=. 1924 –)– 16. Ole<czko Maria Justyn 1925 –)– 17. ]Ratyna$\ Stefania Stefan 1924 –)– 18. Per=a Jan Jan 1924 –)– 19. Magda Stefan Walenty 1922 –)– 20. Ko=t Marian Sebastian 1910 –)– 21. Mi>nik Jan Bazyli 1900 b-rus. 22. Lachowicz Micha= Antoni 1912 pol. 23. Bubordband Henryk Szymon 1917 –)– 24. Pelczar Stanis=aw Andrzej 1918 –)– (-( Ziarkowski, p=k dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. z tabeli opu>ci=em informacje w dwu kolumnach& «na jakm stanowisku», i «w jakiej formacji i na jakim froncie walczy=».

wst'pi= 1943.03.12 1943.05.05 1943.06.05 1943.05.20 1943.05.12 1943,05.21 1943.05.28 1943.05.04 1943.03.25 1943.05.23 1943.06.12 1943.05.24 1943.05.06 1943.06.05 1943.07.04 1945.05.03 1943.06.23 1943.05.26 1943.06.20 1943.05.2_ 1943.05.20 1943.05.20 1943.05.15 1943.05.19

stopie< kpr. kpr. sier/. szer. szer. st. strz. kpr. st. strz. plut. plut. st. strz. kpr. sier/. plut. szer. szer. szer. kpr. kpr. szer. szer. st. sier/. szer. bomb.

do='czona te/ opinia, wydana 15(VIII.1924 }1924.08.15| chwal'ca wachm. J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE ]zdj"cie¢| 1.1945r. }1945.01.02| Do Dow[dcy 3-go Zapas. Pu=ku Piech. 1. Zwracam do uzupe=nienia wnioski awansowe na wymienionych& 1. Adajewski Jan por. 2. Piekarski Jan ppor. 3. Mickiewicz Jan chor. 2. Zwracam jako powt[rnie przedstawiony wnioski awansowe na chor'/ych Czubryta J[zefa i Zgo=" Stanis=awa ]sic# przedstawione; przedstawiony dla liczby pojedy<czej\. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddzia=u Persoonalnego 1-szej Armii W.P. (-( Tatarzy<ski, mjr., szef 2 Ref. Oddzia=u Pers. wyk. Skuratowicz, kpt., 2.1.45r. }1945.01.02| wch. nr. 03275 Zarejestrowano nr. 027, 4.01.1945 }1945.01.04| dopisek& 3p, Wykona:, LKr[likowski, 4.1.45 1945.01.02 1. Forgacz Jan ppor. 2. Przegali<ski Karol ppor. 3. Raczy<ski Maksymilian chor. 4. Zubkow Piotr por. pismo do d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech., zawiadamiam, /e do czasu wys=ugi ustalonego terminu w obecnym stopniu, w(w kolejny stopie< oficerski nadany by: nie mo/e. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddz. Personalnego 1 Armii (-( Tatarzy<ski, mjr., szefg 2-go Ref. Oddzia=u Pers. wyk. Skuratowicz, kpt., nr. 255 1945.01.02 Kr[likowski Leonid mjr. pismo do d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech., zwracam wniosek awansowy w(w poniewa/ termin wys=ugi lat w obecnym stopniu nie up=yn'=. Na razie w(w do kolejnego stopnia oficferskiego awansowany by: nie mo/e. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddz. Personalnego 1 Armii (-( Tatarzy<ski, mjr., szefg 2-go Ref. Oddzia=u Pers. wyk. Skuratowicz, kpt., nr. 255 1945.01.05 205(III, 3.IV.45r. }1945.04.03| Do Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na ]sic#\ oficer[w i podoficer[w z 3-go Zap. P. Piech. o nadanie im pocz'tkowego lub nast"pnego z kolei stopnia oficerskiego, a mianowicie& – do porucznika 1. Marciniak Jan, s. Antoniego

ppor.

– do podporucznika 1. Porowski Wac=aw, s. Jak[ba 2. Gadzi<ski Edward, s. Miko=aja 3. Cie>lak Zygmunt, s. Walentego 4. Korniak Eugeniusz, s. Karola 5. Trela J[zef, s. +ukasza

chor. –)– –)– –)– –)–

– do chor'/ego 1. Kuszak Franciszek, s. Stanis=. 2. Siennicki Witalis, s. Piotra 3. Dobrza<ski Wawrzyn, s. Marc. 4. Dzierzyk Tadeusz, s. W=adys=. 5. Jodkowski Witold, s. Edwarda 6. Pawelczyk Antoni, s. Antoniego (-( Or=ow, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 199, T.W.

W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na ]sic#\ podoficer[w z 3-go Zap. P. Piech. o nadanie im stopnia oficerskiego, a mianowicie& 1. Chochla Leon. s. Jana plut. 2. Chemienia Stan., s. Juliana –)– 3. Kozie= J[zef, s. Marcina sier/. 4. Tobiasz Jan, s. Franciszka –)– 5. Radomski Antoni, s. Micha=a –)– 6. Cygler Jan, s. Ignacego plut. 7. Monczy<ski Jan, s. Szymona –)– 8. Celej Stanis=aw, s. Szymona –)– 9. G[ra J[zef, s. Marcina st. sier/. (-( Or=ow, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 201, T.W. 1945.04.03 nr. 0836(III ]zdj"cie¢| maja 1945r. }1945.05._$| Do Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na ]sic#\ podoficer[w z 3-go Zap. P. Piech. z pro>b' o nadanie im pocz'tkowego stopnia oficerskiego «Chor'/y»; a mianowicie& 1. G[ra J[zef, s. Marcina st. sier/. zaw. 2. Szyma<ski Stanis=aw, s. Kazim. st. sier/. zaw. 3. Malik Jan, s. Andrzeja st. sier/. 4. Kozio= J[zef, s. Marcina sier/. zaw. 5. Chochla Leon, s. Jana plut. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 298, T.W. 1945.04.03

Wydzia=u Personalnego Artylerii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na ]sic#\ oficer[w z 3-go Zap. P. Piech. o nadanie im nast"pnego stopnia a mianowicie&

Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na ]sic#\ oficer[w z 3-go Zap. P. Piech. o nadanie im nast"pnego kolejnego ]sic#, jedno s=owo zbyteczne\ stopnia oficerskiego, a mianowicie&

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P.

Do

Do

ppor. –)– –)– –)– –)– –)–

Do

201(III 3.IV.45r. }1945.04.03|

206(III, 3.IV.45r. }1945.04.03|

– do porucznika 1. Zon-Mazia Izydor, s. +azarza 2. Lichaczow W=odz. s. Anisima 3. Kijowski Aleksander, s. W=ad. 4. Kurniewicz Piotr, s. Jana 5. Przegali<ski Karol, s. W=ad. 6. Frogacz Jan, s. Wincentego

208(III 3.IV.45r. }1945.04.03|

Lesisz Piotr chor. pismo; w za='czeniu wniosek awansowy o nadanie stopnia ppor. (-( Or=ow, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku, Kr[likowski, mjr., d-ca sztabu 1945.04.03

1945.04.03

mjr.

1945.04.03

Krugli<ski Micha=, s. Antoniego chor. pismo; w za='czeniu wniosek awansowy o nadanie mu stopnia ppor. (-( Or=ow, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku, Kr[likowski, mjr., d-ca sztabu 1945.04.03

sier/. plut. st. sier/. sier/. pchor. –)– –)– kpr.

– do podpu=kownika 1. Kr[likowski Leonid, s. J[zefa

– do podporucznika 1. Szaw=owski Stanis=., s. Wiktora chor. 2. Kasiewicz Jerzy, s. Jakuba –)– 3. Wojtkiewicz Edward, s. Jana –)– 4. Prokowski Franc., s. Marcina –)– 5. Sawicki Alojzy, s. Micha=a –)– (-( Or=ow, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 197, T.W.

– kapitana 1. Zubrzycki Micha=, s. W=odzim. por. gw}ardii|. 2. Prze=ucki Mieczys=aw, s. W=odz. por. – porucznika 1. Krawiec Ulian, s. Maksyma

chor.

– podporucznika 1. Lesnoj Miko=aj, s. Maksyma 2. Kurochtin Jan, s. Jak[ba 3. ?yrnow W=odzimierz, s. Micha=a 4. Ka=ugin Fiodor, s. Dymitra 5. Tomin W=odzimierz, s. Dymitra 6. Zubow Teodor, s. Jana 7. Mameka Eugeniusz, s. Wasyla 8. Fiodorow Micha=, s. Tymoteusza

chor. –)– –)– –)– –)– –)– –)– –)–

(-( Or=ow, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 202, T.W. 1945.04.03


Służą TAKżE 207(III 3.IV.45r. }1945.04.03|

nr. 0282(III ]zdj"cie¢| maja 1945r. }1945.05._$|

Do

Do Wydzia=u Personalnego S=u/by Sanitarnej W.P.

W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na ]sic#\ oficer[w i szeregowych z 3-go Zap. P. Piech. o nadanie im pocz'tkowego lub nast"pnego z kolei stopnia a mianowicie& – do podporucznika 1. Zandarow Wasyl, s. Mieczys=awa chor. – do chor'/ego 1. Kilme<ski Mieczys=aw, s. Miecz. 2. Weisztein David

szer. –)–

(-( Or=ow, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 198, T.W. 1945.04.03 Malik Jan st. sier/. Szyma<ski Stanis=aw st. sier/. pismo; w za='czeniu wnioski awansowe o nadanie stopnia chor. (-( Or=ow, pp=k. dypl., d-ca Pu=ku, Kr[likowski, mjr., d-ca sztabu 1945.04.09 1. Wojtkiewicz Edward chor. 2. Chochla Leon plut. 3. Szaw=owski Stanis=aw chor. 4. Prokowski Franciszek chor. pismo do d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech., do r'k w=asnych, zwracam wnioski awansowe dot. w(w ]z podaniem przyczyn dla ka/dego z nich\, i uwagami w sprawie wype=niania nast"pnych wniosk[w. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddz. Personalnego 1 Armii (-( Tatarzy<ski, mjr., szefg 2-go Ref. Oddzia=u Pers. wyk. Grabowski, por., nr. 381 1945.04.21 Zarejestrowano 1945.04.28, nr. 0768 nr. 0266(III 1 maja 1945r. }1945.05.01| Do G=. Zarz'du Polit.-Wych. 1 Armii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na ]sic#\ oficer[w i podoficer[w o nadanie im oficerskiego stopnia pocz'tkowego lub nast"pnego z kolei a mianowicie ]sic# jedno s=owo zbyteczne – do usuni"cia jest& nast"pnego, albo z kolei\& – do stopnia podporucznika 1. Wojtkiewicz Edward, s. Jana chor. 2. Szawlowski Stanis=aw, s. Wiktora –)– 3. Prokowski Stanis=aw, s. Marcina –)– – do stopnia chor'/ego 1. Monczy<ski Jan, s. Jana 2. Cygler Jan, s. Ignacego 3. Cylej Stanis=aw, s. Szymona

– do porucznika 1. Przegali<ski Karol, s. W=adys=awa ppor. 2. Krzemieniecki J[zef, s. Macieja –)– 3. Zgo=a Stanis=aw, s. Jana –)– 4. Owczarczyk Jan, s. Wawrzy<ca –)– 5. Hamada Gustaw, s. J[zefa –)– 6. Forgacz Jan, s. Wincentego –)– 7. Kurniewicz Jan, s. Piotra –)– – do podporucznika 1. Kulesza Jan, s. Bazylego 2. D'browski Ignacy, s. Antoniego

chor. –)–

– do chor'/ego 1. Chamienia Stanis=aw, s. Juliana

plut.

(-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 304, T.W.

1945.05.01

nr. 0281(III ]zdj"cie¢| maja 1945r. }1945.05._$| Do G=. Zarz'du Polit.-Wych. 1 Armii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na ]sic#\ podoficer[w z 3-go Zap. P. Piech. z pro>b' o nadanie im pocz'tkowego stopnia oficerskiego «Chor'/y»; a mianowicie& 1. Dzier/yk Tadeusz-Edward, s. W=ad. sier/. pchor. 2. Kuszak Franciszek, s. Stanis=awa sier/. 3. Siennicki Witalis, s. Piotra plut. pchor. 4. Pawe=czyk Anatoli, s. Antoniego kpr. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 305, T.W. 1945.05_$

1945.05_$

4. +apicz Wiktor st. sier/. 11. Czubryt J[zef sier/. 15. ?uraw Marcin plut. Rozkaz Nominacyjny nr. 0205 z dnia 1 lipca 1944, (-( Zawadzki, gen. bryg., cz=onek Rady Wojennej (-( Berling, gen. dyw.. d-ca 1-szej Armii Polskiej w ZSRR (-( Kroczyc, gen. bryg., szef Sztabu Armii (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddz. Personalnego 1 Armii (-( Tatarzy<ski, mjr., szefg 2-go Ref. Oddzia=u Pers. piecz": okr'g=a w wyci'gu z Rozkazu, w >rodku& Orze= Bia=y wzoru 1944, w otoku nazwa po polsku i po rosyjsku, gra/dank'& Oddzia= Personalny }1 Polskiej| Armii w ZSRR, Otdel Kadr 1 }Pol;skoj Ar|mii v SSSR. Barci<ska Barbara szer. Olszewska Stanis=awa szer. W sprawie nadania w(w stopnia kaprala posz" zwr[ci: si" do jednostki w kt[rej ocenie fuguruj', ti. do 2-giej Warszawskiej Dyw. Piechoty im. H. D'browskiego. (-( Sumerowski, kpt., z-ca d-cy 3-go Zapas. P.P. do z-cy d-cy Samodz. Kom. +'czno>ci 2-giej Warsz. Dyw. Piech. 1945.05.28 Sieniawski J[zef chor. ppor. pismo, wniosek w za='czeniu. (-( Karpowicz, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, nr 296

plut. –)– –)–

(-( Karpowicz, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor, nr. 270, T.W.

G=. Zarz'du Polit.-Wych. 1 Armii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na ]sic#\ oficer[w i podoficer[w z pro>b' o nadanie im nast"pnego lub pocz'tkowego stopnia oficerskiego, a mianowicie&

1945.05._$

Talarek Stanis=aw ksi'dz kapelan pismo do Duszpasterstwa 1 Armii W.P., wniosek w za='czniku. (-( Karpowicz, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, nr 303 1945.05._$ Zubow Teodor, s. Jana ppor. pismo do Oddz. Pers. Artylerii 1 Armii W.P., uzupe=niony wniosek w za='czniku (-( Karpowicz, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, nr 307

1945.05.24

Sumerowski Marian kpt. pismo do Zarz'du Polit.-Wychowawczego 1 Armii W.P.. Oddzia= Pers., wniosek awansowy i odznaczeniowy w za='czniku. (-( Karpowicz, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, nr 330 1945.05.23 Cimoszewicz Marian ppor. Karczewski }imi" nie wykaz.| ppor. pismo do Zarz'du Polit.-Wych. 1 Armii W.P. wnioski awansowe dla obu, odznaczeniowy dla ppor. Cimiszewicza. (-( Karpowicz, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, nr 334 1945.05.31 J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Służą TAKżE Talarek Stanis=aw ksi'dz kapelan pismo do Duszpasterstwa 1 Armii W.P. wniosek odznaczeniowy w za='czniku. (-( Karpowicz, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, nr 335 Mawryn Miko=aj kpt. Winnik Wasyl szer. pismo do Oddzia=u Pers. 1 Armii, wnioski w za='czniku. (-( Karpowicz, d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr. wyk. Przegali<ski, nr 336

1945.05.31

1945.05.31

1. Forgacz Jan ppor. 2. Przegali<ski Karol ppor. 3. Raczy<ski Maksymilian chor. 4. Zubkow Piotr por. pismo do d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech., zawiadamiam, /e do czasu wys=ugi ustalonego terminu w obecnym stopniu, w(w kolejny stopie< oficerski nadany by: nie mo/e. (-( Siebie/ko, p=k. dypl., szef Oddz. Personalnego 1 Armii (-( Tatarzy<ski, mjr., szefg 2-go Ref. Oddzia=u Pers. wyk. Skuratowicz, kpt., nr. 255 1945.01.02 Prokowski Franciszek chor. Wojtkiewicz Edward chor. Szaw=owski Stanis=aw chor. G[ra J[zef st. sier/. Kozie= J[zef sier/. zaw. Choch=a Leon plut. pismo; w za='czeniu przesy=am wnioski awansowe. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu, wyk. Przegali<ski, ppor.

1945.06.12

Checlewski Boles=aw, s. Kazimierza, rocznik 1905, sier/. pismo; wniosek awansowy na st. sier/anta zwr[cony 1945.06.23. (-( Grynberg, por., szef Kanc. G=[wnej, wyk. Feinerowa, chor. 1945.06.23 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty Dnia 23.10.1944 }1944.10.23| Wykaz imienny szeregowych awansowanych do wy/szych stopni podoficerskich L.p. Nazwisko i imi"

Imi" ojca

1( do stopnia st. sier/anta 1. Kalisz Stefan Aleksander 2. Tom/e Stanis=aw Antoni 3. Strzelbicki Karol Marian 4. Boguszewski Stafan Jan 5. S=omianowski Stefan Franciszek 6. Sangut Stanis=aw 7. Malik Jan

Kazimierz Andrzej

2( do stponia sier/anta 1. Kowalski J[zef Jan 2. Barecki Tadeusz Maciej 3. Ko=ody<ski Bogdan Boles=aw 4. Marczak Stanis=aw Teolif 5. +ojek Boles=aw Kazimierz 6. Szczepa<ski Jerzy Stanis=aw 7. +opuszy<ski Pawe= Teodor 8. Sanojca Karol Franciszek 9. Dressler Natan Chaim 10. Mazur Julian Miko=aj 11. Kutasiewicz Bronis=. Jan 12. Zuba Franciszek Stanis=aw 13. Gudzik Miko=aj Jan 14. Ptaszkowski Boles=. Jan 15. Maksymiszyn W=ad. W=adys=aw 16. Lechowicz Mieczys=. Stanis=aw 17. Rutkowski Pawe= Wojciech 18. Tarnawski Zbigniew Ignacy 19. Konowa=ow W=odz. Jerzy 20. Wiszniewski W=ad. Piotr 21. Radkowski Mieczys=. W=adys=aw 22. Misko Andrzej Leon

3( do stopnia plutonowego 1. Rutkowski Bazyli Micha= 2. Sitko Stanis=aw J[zef 3. Tomczuk Eugeniusz J[zef 4. Mazur Tadeusz Stanis=aw 5. Choch=a Jan Jan 6. Minialuk J[zef Leon 7. Szewczuk Micha= Ignacy 8. Kowalewski Kazim. J[zef 9. Paw=owski W=odzim. Bernard 10. Waskowski Cezar J[zef 11. Wojnarowski Stanis=. Marcin 12. B=aszczakiewicz Piotr Stanis=. 13. Kowalik Piotr Jan 14. B=a/kow Franciszek Miko=aj 15. Boczkowski Celestyn J[zef 16. Baziuch Jan +ukasz 17. Íwietlicki Jan Jan 18. Wielgusz Marian Setfan 19. Franczak Grzegorz J[zef 20. Laskowski Czes=aw Adam 21. Pankowska Janina Kazimierz 22. Ha=uszka Stanis=aw Bazyli 23. Kosi<ski Leonard J[zef 24. Nissman Henryk +azarz 25. Kruszelnicki J[zef Ignacy 26. Gumienny J[zef Jan 27. B=achnio Wac=aw Franciszek 28. Jankowski Bronis=aw Wojciech 29. W=osek Zygmunt Antoni 30. Szak Piotr Antoni 31. Sanojca Kazimierz J[zef

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

32. Piotrowski Kazimierz Franciszek 33. Wojtas Kazimierz Andrzej 34. Sawi<ski Jan Felicjan 35. Zieli<ski Waldemar Aleksander 36. Gadzi<ski Edward Miko=aj 37. Buczkowski Jan W=adys=aw 38. Pachter Jan J[zef 39. Horniak Marian J[zef 4( do stopnia kaprala 1. Imelfarb Szymon Ajm. ]$\ 2. Myd=o W=adys=aw Micha=a 3. Denkowski W=adys=. Andrzej 4. Jadzyn Pawe= Miko=aj 5. Zaborowski Wiktor Tomasz 6. Pr"dzi<ski Jan Piotr 7. Brylak W=adys=aw Alojzy 8. Holi<ski Jan Dymitr 9. Podolski Jan Andrzej 10. Koz=owski Micha= W=adys=aw 11. Bia=ow's Pawe= Marcin 12. Wi>niewski Wincenty J[zef 13. Galik Micha= Pawe= 14. Kukier Ludwik Jakub 15. Genga=o J[zef ]G"..\ J[zef 16. Gangowski Tadeusz Marcin 17. Nowak Kazimierz +ukasz 18. Satyka Jan Gabryel 19. Lisguj Stanis=aw Jan 20. Marion Witalis Grzegorz 21. Kolan W=adys=aw Jan 22. Wa=owski Bronis=aw Antoni 23. Kaczurek Jan Bazyli 24. Noga Jan Franciszek 25. +azamowski Dymitr Jan 26. Matera]r$\ Micha= Antoni 27. Zi"ba Jan Grzegorz 28. Czechowski Micha= Miko=aj 29. G=adzicki Marian Miko=aj 30. Marcinow Stanis=aw Jan 31. Grzyma=owski Micha= Micha= 32. Wierzbicki Jan Micha= 33. Michalak Ludwik Stanis=aw 34. Pr[chniak Piotr Franciszek 35. Firuta Stanis=aw Franciszek 36. Michalczuk Micha= Jan 37. Winnik Micha= Antoni 38. Nied{wied{ Franc. Kazimierz 39. Wielgusz Franciszek Stefan 40. Jadzyn Jan Tomasz 41. Czy/yk Tadeusz Stanis=aw 42. Piotrowski Tadeusz Jan 43. Zalewski Stanis=aw Pawe= 44. Szczotka Jan Micha= 45. Rogalski Pawe= Jakub 46. Walkow W=adys=aw Stefan 47. Siwak Stanis=aw Micha= 48. Le>niewski Marceli nie wykaz. 49. Bieniako<ska Kazimiera c. Stanis=. 50. Chronowska Janina J[zef 51. Koz=owski Kazimierz Jan 52. Zahorodny J[zef Miko=aj 53. Milewska Helena Kazimierz 54. Micho< Boles=aw Miko=aj 55. Banaszak Marian Feliks 56. Ku{niak Waldemar Jan 57. Rycaj Tadeusz Jan 58. Koz=owski Zygmunt Franciszek

59. Piotrowska J[zefa Witalis 60. Gajowski Jan Franciszek 61. Samkow Jan Antoni 62. Leszczuk Longin Mateusz 63. Kramer Hieronim Jan 64. So=tys Roman Antoni 65. Skalski Zbigniew Jan 66. Buczy<ski Karol Zygmunt 67. Marciniak Jan Antoni 68. Biskup Bronis=aw Jan 69. Dziarmega Eugen. Jan 70. Bucki Tadeusz Jakub 71. Wojnowski Bogdan J[zef 72. Kapusta Jan J[zef 73. Zwierzchowski Edw. nie wykaz. 74. Jezierski Stefan Bronis=aw 75. My>liwiec Julian Jan 76. Urbaniak Roland Kazimierz 77. Luba<ski Mieczys=. Tomasz 78. Pacyja Jan Micha= 79. Ochab Micha= Jan 80. Malinowski Mieczys=. J[zef 81. Gie=decki Jan Antoni 82. Bezgobluk Micha= Leon 83. Kwieci<ski Antoni Wincenty 84. Stec Wincenty Stanis=aw 85. Sadowski Kazimierz Kazimierz 86. Domownik Boles=aw Jan 87. Karwacki Stanis=aw Jan 5( do stopnia st. strzelca 1. K'dzio=ka Jerzy Tomasz 2. Sobo< W=adys=awa Franciszek 3. Porwisz Mieczys=aw Tadeusz 4. Chacki Edmund Witold 5. Le>niewski W=adys=. Romuald 6. Markiewicz Marian Micha= 7. Biegalski Karol Andrzej 8. Kowal J[zef s. Marii 9. Niedzielski Feliks J[zef 10. Ílepo<czuk Jan Bazyli 11. Biegalski Jan B=a/ej 12. Gajewski Piotr Aleksander 13. Madej Karol Micha= 14. S=oik Boles=aw Stefan 15. Zatylny Piotr Kazimierz 16. Kulczycki Piotr Pawe= 17. Kwiatkowski W=ad. Stanis=aw 18. Sobk[w Zygmunt Stanis=aw 19. Bagi<ski W=adys=aw Bronis=aw 20. Mikoluk J[zef Maciej 21. S=atwi<ski Micha= Adam 22. Zar[wny Teodor Stefan 23. B=a/k[w Franciszek Miko=aj 24. Mikoluk Ludwik Maciej 25. Iwanek Grzegorz Bazyli 26. Kwa>nicz Franciszek Grzegorz 27. ?uk Jan J[zef 28. Dromaracki Bronis=. Bronis=aw 29. Go="biowski Fabian J[zef 30. Piotrowski Teofil Marcin 31. Krupa Teodor Jan 32. Gardowski Piotr Jan 33. Podr"czny Kazimierz J[zef 34. Tenteroba Boles=aw Jan 35. Szindler Jan Stefan 36. +ozi<ski Micha= Miko=aj 37. Serafin Franciszek Jan 38. Cembruch J[zef Stanis=aw

(-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu Spis daje pole do szeregu uwag o znaczeniach nazwisk – nie jest to temat do wynurze<, lecz w sprawie dw[ch nie mog" si" powstrzyma:, gdy/ prowadz' one do natychmiastowych b="d[w, i gorzej – utartych dzi> mniema<. S' to& 1. Bia=ow's ]dos=. W'sik\ ¯ bia=o` ]nisko`, kr[tko`, ma=o`\ % w's, bez /adnego zwi'zku z kolorem bia=ym; w S=owniku staropolskim, w zeszytach, 1953–2002, ko< bia=onogi pisz' ko< o bia=ych nogach, a to istotne# Tak i bia=ogrzywy – o bia=ej grzywie. Aspekt bia=y i czarny, tak i inne, opisa=em w mym S=owniku j. polskiego. 2. Bieniako<ski ]dos=. Wielce Byczy\ ¯ bie< ]byk\ ˘ grze•bie<(byk, % ko<ski ]wielki\ ˘ Ko<skowola, herb Staryko< ]Wielce Stary\, Wo=ko<ski ]Wielki Wilk\ ¯ wo=k ]wilk\, wa=ko< ]wielki le<\ ¯ wa= ]len\; skala& py= ]kurz, kura\ ˘ drobny ]pies\ ˘ du/y ]krocie, krowa\ ˘ wielki ]ko<\.


110

Polecenia do wykonania

Lewi<ski W=adys=aw, s. Grzegorza, kpr. do dalszego pe=nienia wojsk. s=u/by w 3-cim Zap. P.P. (-( Agiewicz, Borkiewicz Rodniewicz }imi" nie wykaz.| kpt. delegowany do Pu=ku do kontroli wykonywania dyrektyw o zaopatrzeniu kandydat[w podlegaj'cyh odes=aniu do oficerskiej szko=y w Razaniu. (-( P[=turzycki Wyra{na piecz": okr'g=a, w otoku dwa napisy, w j. polskim i rosyjskim, gra/dank'& D-two Formowania i Uzupe=nie< Armii Polskiej w ZSRR,

1944.09.10

1944.09.26

Upraformi Pol;skoi Armii v SSSR, w >rodku Orze= Bia=y wzoru 1944. Nowakowski Rados=aw kpr. w(w z rozkazu skierowa: do Centralnego Domu ?o=nierza w Lublinie. (-( Ohenduszko ]sic#\, p=k., Dili<ski, wyk. Dili<ski 1945.09.28 wyci'g z rozkazu nr. 47 Celem polepszenia sytuacji materialno-gospodarczej genera=[w i oficer[w, a tym samym podniesienia poziomu pracy s=u/bowej& 1. dla wszystkich genera=[w i oficer[w W.P. /ywionych dotychczas wed=ug normy nr. 2 – zastosowa: norm" nr. 1 z dniem 1 pa{dziernika 1944. 2. szefowi Departaemntu Intendentury dokonywa: przydzia=u >rodk[w /ywno>ciowych zgodnie z niniejszym rozkazem (-( Micha= Rola-?ymierski, gen. broni, Naczelny D-ca W.P. (-( P[=turzycki, gen. brygady, szef Sztabu G=[wnego W.P. za zgodno>:& H. Zwierzycki, kpt., szef kancelarii Sztabu G=[wnego za zgodno>: odpisu& A. Kalita, wachm. 1944.10.09 Janicki Ryszard stopie<$ pe=ni'cego s=u/b" wojsk., jednego z 28-miu przyby=ych z ?oliborza do dyspozycji PKWN w Lublinie, ob}ywatela|. Morawskiego (-( Siwicki, Agiewicz, druk W.J. 1944.11.09 Cie>lak }imi" nie wykaz.| chor. skierowany do Pu=ku 1944.11.08, zg=osi= si" 1945.11.13. prosz" przeprowadzi: dochodzenie i o wyniku mnie powiadomi:. (-( Strasser, wyk. J.P.

1944.11.18

Balcer Julian por. skierowujemy na stanowisko z-cy d-cy 11-go Pu=ku Piech. (-( Hajdukiewicz, wyk. K. kpt.

1945.12.07

Paciorkowski Janusz kpr. polecam o przy>pieszenie wykonania pisma z dn. 14.XII.1944r., nr. 0427 w przedmiocie skierowania o naszej dyspozycji kpr. Paciorkowskiego Janusza. (-( Fejgin Mierny j"zyk polski – j. polski mi"dzynarodowca; polecam przy>pieszy: wykonanie pisma z dn.... w przedmiocie skierowania w(w do naszej dyspozycji. }nieostre zdj"cie, mo/liwo>: pomy=ek| Czernek Czes=aw szer. w(w prosz" zdemobilizowa: jako jedynego /ywiciela rodziny. (-( Agiewicz, Jankiewicz Bieszanow }imi" nie wykaz.| ppor. prosz" o zarz'dzenie skierowania w(w do pu=ku kt[rego odkomenderowa=em do pracy przy Armiejskich magazynach i o zwrot uzbrojenia i sprz"tu kt[re s' na naszym stanie ]wylicza: go nie b"d"& karabiny i =opaty\. (-( Ziarkowski, Kr[likowski, wyk. J.D. }Janina Dziubanowska| Sierota Czes=aw kpr. prosz" o niezw=oczne skierowanie w(w do nas, kt[rego odkomenderowa=em 1944.12.18 do dyspozycji Kwatermistrzostwa, bo pu=k nasz jest jego macierzyst' jednostk'. (-( Ziarkowski, Kr[likowski, wyk. Przegali<ski Szadiuk Roman ppor. rozkazem naznaczony na stanowisko z-cy d-cy do spraw polit-wych. w kompanii karnej. (-( Pop=awski, Jaroszewicz, Stra/ewski, za zgodno>: Wonsz Gustawa

1944.12.13

1944.12.27

1945.01.10

Siwy Kazimierz por. skierowany do dyspozcji 3-go Zap. P. P. (-( Pop=awski, Jaroszewicz, Straszewski, za zgodno>:& Wonsz Gustawa }Wonsz ^ W'/|

1945.02.01

Adam Wincenty kpr. Winnicki Micha= szer. czasowo odkomenderowani do “Wojentorgu” 1 Armii, skre>li: z ewidencji Pu=ku, w zwi'zku z zaliczeniem w(w na ewidencj" pracownik[w “Wojentorgu”. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Gajst nr. 1157

1945.02.02

Wojsko Polskie 1 Armia Polityczno-Wychowawczy Wydzia= Personalny nr. 0459 M.p. dnia 29 grudnia 44r. Do Zast"pcy Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty do spraw polityczno-wychowawczych Zubrzycki Jerzy ppor. Olsza<ski Roman chor. Wydzia= Personalny Zarz'du Pol.-Wych. 1 A.W.P. prosi o przeprowadzenie nast"puj'cych zmian personalnych w sk=adzie Waszego aparatu polityczno-wychowawczego& 1. kierownika biblioteki, ppor. Zubrzyckiego Jerzego, prosz" skierowa: do Wydzia=u Personalnego Armii. 2. z-c" d-cy komp. 1 baonu, chor. Olsza<skiego Romana, prosz" przenie>: na stanowisko zast"pcy baonu. (-( Strasser, kpt., p.o. szefa Wydzia=u Personalnego wyk. sekr}etarz| odp}owiedzialny|, nr. 401 stempel& Zarekestrowano, nr. 1025, 30.XII.1944 }1944.12.30| dwa dopiski& 1. Zast. do spraw polit.-wych., czy to po naszej pro>bie$, Ziarkowski 2. Do rozkazu, Sumerowski, 31(XII.45 1. Czerniak Teodor s. Jakuba szer. 2. Tora<ski Antoni v. Tar... s. Eliasza szer. w(w zdemolilizowa: i do dyspoz. Prokuratora Specjalnego S'du Karnego. (-( Jankiewicz, mjr., wyk. Czere>niak, ppor., nr. 56 1945.02.12 Szumi=o Czes=aw, s. Bart=omieja, rocznik 1928 szer. w(w zdemolilizowa: jako ma=oletniego. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Radzichowski

1945.02.19

1. Udwinowski Foma s. Antoniego }Thomas ]bli{niak\ ¯ gr. ¯ arab.| 2. Sakowski Jan s. Karpa } ¯ gr. karpos ]owoc\| 3. Smolnicki Leon s. Antoniego 4. Piankowski Nikifor s. I. ]$\ w(w poda: rok urodzenia, stopie< wojsk. oraz ich funkcj" w Pu=ku. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Dobrowolski, nr. 300 1945.02.27 1. Bohdziewicz Aleksander kpr. ze stanu sta=ego 2. Íliwi<ski Kazimierz kpr. ze stanu zmiennego 3. Dmitryjew Micha= szer. ze stanu zmiennego w(w wymienionych, z komp. Ostrowskiego, odsta=ych w drodze, pod Kistryniem, do dyspoz. d-cy 3-go zapas. Pu=ku piechoty (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Dobrowolski, nr. 300 1945.02.27 Andrzejewska Helena stop. nie wykaz. matka, mieszkanka Lublina, ul. D=uga 7, prosi o zwolnienie jej z wojska; prosz" zbada: jej stan rodzinny i maj'tkowy. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Iwaszkiewicz 1945.02.28 kwatermistrz[w wys=a: do Grajfenberg w celu wybrania miejsca na rozlokowanie pu=ku. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Iwaszkiewicz 1945.03.11

1945.01.12

1945.01.23

Micho< Boles=aw chor. z-c" d-cy kompanii do spraw polit.-wych. prosz" skierowa: do Wydz. Personalnego Zarz'du Polit.-Wych. 1 Armii W.P. (-( Íwietlik, Strasser, wyk. sekr. odp. J.P., nr. 57

1945.03.18

Wi"ckowski Henryk kpr. prosz" zarz'dzi: powr[t w(w do baonu szkolnego naszego pu=ku, zabranego przez kpt. Koz=owskiego, wzgl"dnie nades=a: potwierdzenie odbioru wymienionego i kb nr 4721, celem skre>lenia go z naszej ewidencji. (-( Or=ow, Kr[likowski, wyk. K.D.

1945.03_$

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


DO WYKONANIA Cie>li<ski Janusz s. Stanis=awa szer. pisarz Sztabu, zdemobilizowa: i skre>li: z ewidencji. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Dobrowolski

Szyngarow Borys kpr. ordynans, skre>lcie z ewidencji pu=ku. W[jciak Franciszek, s. Micha=a szer. ordynans p=k. Domarackiego, wci'gnijcie do ewidencji. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Iwaszkiewicz nr. 1016

1945.05.17

Bresel W=adys=aw szer. przys=a: doniesienie o nadzwyczajnym wypadku, a nie akt zgonu (-( Wasilewski, Pleszczy<ski, wyk. Ostaszewski, nr. 682 1945.03.26

Zielonko Bronis=aw, s. Antoniego, rocznik 1911 st. strz. 1945.05.06 odsta= od grupy uzupe=nienia maszeruj'cego z 3-go Pu=ku Piechoty do 4-tej Dywizji Piechoty i przy='czy= si" do nas – pozostawcie w naszej formacji. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Gajst nr. 1100

1945.05.19

Melman Tobiasz st. strz. w sprawie udzielenia mu 45-dniowego urlopu wymagane za>wiadczenie miejscowych w=adz o liczbie dzieci i ich wieku kt[re s' bez /adnej opieki. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Dobrowolski, nr. 735

Kusowski Kazimierz plut. zdemobilizowanie wysoko kwalifikowanych pracownik[w mo/a nast'pi: na wniosek w=a>ciwych w=adz do Oddzia=u Uzupe=nie< Depertamentu Mobilizacji W.P. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Iwaszkiewicz nr. 1099

1945.05.19

Buchwa=ow pp=k. wybra: ze sk=adu osobowego jednego cz=owieka, mog'cego pe=ni: funkcj" szefa Kancelarii Oddzia=u Chemiczneho Sztabu 1-szej Armii, i przekaza: go w(w. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Iwaszkiewicz nr. 1104

1945.05.19

1945.03.20

kandydat[w do Oficerskiej Szko=y Piechoty 1-szej Armi W.P. kierowa: do Grajfenberga (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Dobrowolski, nr. 619 1945.03.24

Zgodko Jan s. Jana szer. odsta=y od grupy skierowanej z 9-go Zap. Pu=ku Piechoty, wci'gn': do ewidencji stanu osobowego Pu=ku. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Dobrowolski, nr. 815 dopisek o=[wkiem& nie figuruje Ejsner Wac=aw ppor. przedstawiciel 4-tej Polskiej Mieszanej Dywizji Lotniczej ma wybra: 8-miu ludzi kat. “B“ lub w wieku lat ponad 35, ze sk=adu zmiennego Pu=ku. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Gajst, nr. 852 Ozga Micha= s. J[zefa szer. Malec J[zef s. Wawrzy<ca szer. w(w prosz" skierowa: do naszej Dywizji, z pierwsz' grup' ludzi skierowanych do naszej dyspozycji. (-( Koz=owski, Bohaterowicz, wyk. Bohaterowicz 1. Burdziel W=adys=aw szer. 2. Kurolowek Stefan _)_ 3. Wujow J[zef _)_ 4. Kolba Izydor _)_ 5. Szafra<ski Teodor _)_ 6. Matczak Filimon _)_ 7. Szersze< J[zef _)_ w(w prosz" skierowa: do miejsca postoju 1 D.P. wydzielaj'c ]sic#\ z po>r[d ]sic# spo>r[d\ nich starszego }rusycyzm, ros. starszina ]szef, ang. chief\| (-( Steca, p=k. dypl., szef sztabu Bieniaszewski Stanis=aw, s. B=a/eja, rocznik 1909 szer. w(w prosz" skierowa: do naszej dyspozycji (-( Koz=owski, Bohaterowicz, wyk. Bohaterowicz

1945.03.30

1945.04.09

1945.04.09

Pastuszko Boles=aw szer. prosz" skierowa: do naszej dyspozycji – jego macierzystej jednostki. (-( Ku>, Frydman 1945.06.04 1945.04.13 Smotrycki W=adys=aw sier/. skre>li: z ewidencji pu=ku w zwi'zku z awansowaniem do stopnia oficerskiego i przeniesieniem do innej jedn. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Gajst nr. 1357 }Smotrycki ¯ ros. smotret ]patrze:, ogl'da:\| Ulanowska Janina szer. zabrana 1945.05.15 samowolnie przez kpt. Artychowicza z 4 p.p. kt[ry – nie czekaj'c na decyzj" d-cy piuku – odjecha= z ni' do swego. Prosz" ukara: kpt. Artychowicza. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Geist nr. 1271

1945.04.14

Melman Tobiasz szer. zdemobilizujcie i skierujcie do w=a>ciwego R.K.U. zaopatruj'c w odno>ne dokumenty. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Gajst nr. 1027

1945.05.11

Sztompka Boles=aw szer. zdemobilizujcie i skierujcie do w=a>ciwego R.K.U. zaopatruj'c w odno>ne dokumenty. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Gajst nr. 1020

1945.05.11

3 Pol;skaq Pexotnaq Diviziq im. R. Traugutta v SSSR, w >rodku Orze= Bia=y, wzoru 1944. Ciura – w dawnych formacjach wojskowych& cz=owiek nale/'cy do czeladzi obozowej, luzak obozowy.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

1945.06.08

1945.06.11

1945.04.14

Wysocki Mieczys=aw kpr. skierowany do mej dyspozycji, odkomenderowa=em do 9-tej Samodz. Kompanii Samochodowej. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Iwaszkiewicz, nr. 937 1945.04.28

Bagi<ski Stanis=aw ]starszy grupy\ plut. Ciuraba W=adys=aw kpr. Sztuder }imi" nie wykaz.| kpr. w(w deleguj" do odebrania szeregowych 3-ciej Pomorskiej Dywizji Piechoty i odprowadzenia ich do 3-ciej Dywizji. plut. Bagi<ski pokwituje dokumenty odbioru. (-( B=a/ewicz, Rozenzweig, wyk. Rozenzweig Wyj'tkowo wyra{nie odci>ni"ta piecz": okr'g=a Dywizji& w otoku dwa napisy, w j. polskim i rosyjskim& 3 Dywizja Piechoty im. R. Traugutta w ZSRR.

Piechotierow Jan st. sier/. Dudzi<ski Micha= plut. Rymarz W=adys=aw szer. skierowani do dyspozycji d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty. (-( Ze=atielew gw}ardii|. pp=k. 1945.06.02 Piecz": w j. ros., gra/dank'& Wojskowaja Czast, Polewaja Poczta 70606

1945.05.17

B=aszczy<ski Jan s. Stanis=awa, rocznik 1919 szer. krawiec, zabrany przez kpt. Jankowskiego z Oddzia=u Pers. Sztabu 1-szej A.P., do wykonania tam prac krawieckich, prosz" zarz'dzi: jego powr[t lub skre>lenia go z naszej ewidencji. (-( Kr[likowski, wyk. J. Chr. 1945.06.13 1. Hand Stefan plut. 2 . K i z i n i e w i c z Jakub plut. 3. Szymczyk Wilhelm kpr. 4 . M a r y n o w s k i Leon kpr. 5. D'bek Stanis=aw szer. 6. Lipski Stefan szer. 7 . T r o c z y < s k i Zbigniew szer. 8 . S t a n i s z e w s k i Micha= szer. w(w skierowuje si" do swojej jednostki, z 3 Dywizji Piechoty jako nienadaj'cych si" ]sic#, nie nadaj'cych si"\ do szkolenia. (-( ?ydek komendant Szko=y }Centralnej Szko=y Oficerskiej w Razaniu n(Ok'|, Markiewicz

8 p.p. –º– –º– –º– –º– –º– –º– –º–

1945.06.14

Krykus Jerzy chor. z-c" d-cy baonu dyscyplinarnego prosz" skierowa: na rozmow" do Wydz. Personalnego Zarz'du Polit.-Wych. 1 Armii W.P. (-( Szubicz, wyk. Soko=owska

1945.06.14

Detko Stanis=aw szer. skre>li: z ewidencji 3-go Zapas. P.P. w zwi'zku z jego wybyciem do innej jednostki (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Geist nr. 1325

1945.06.16

Kocowski Kazimierz s. Stanis=awa plut. prosz" o wydanie wizy na teren Z.S.R.R. do mjsc. Husiatyn, Tarnopolskiej ob=. w celu przywiezienia rodziny do Polski. (-( Kr[likowski, wyk. K.D.

1945.06.23


DO WYKONANIA Pa<kowski Roman plut. zaliczy: na etat 3-go Zapas. P.P. z tymczasowym odkomenderowaniem do Oddzia=u Og[lno-Organiz. jako pisarza. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Geist nr. 1388 Grzybek Lucjan ppor. w(w, starszego grupy, upowa/niam do odebrania 214 ludzi uzupe=nienia dla 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. (-( Grajworo<ski, Radzichowski Talarek Stanis=aw kapelan nie wr[ci= 1945.06.19 z udzielonego mu 3-tyg. urlopu, prosz" zarz'dzi: zdj"cie go ze stanu ewidencji pu=ku. (-( Kr[likowski, wyk. Przegali<ski, nr. 412. Ostrowski Piotr s. J[zefa szer. w(w prosz" skierowa: do jego macierzystego pu=ku. (-( Koz=owski, Mruk Kr[likowski }Leonid| mjr. zostanie skierowany do dyspozycji Oddz. Pers. Sztabu 1 Armii, po powrocie majora Nowikowa z kuracji w Zakopanem. (-( Karpowicz, Przegali<ski, nr. 421 Pe=ny tekst – patrz 140 Urlopuj'cy Przybysz }imi"$| kpt. komendant 19-tu oficer[w 1-szej, 2-giej, i 3-ciej kompanii karnych odkomenderowanych do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski, wyk. Przegali<ski, nr. 422 Gulczy<ski Mieczys=aw chor. z-ca d-cy plutonu w Art. Dywizjonie, na wniosek szefa Informacji, do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Karpowicz, wyk. Przegali<ski, nr 420 Turowski Mieczys=aw bomb. prosz" o skierowanie w(w do naszej jednostki kt[ra by=a jego macierzyst' do 1945.04.19 gdy w[wczas zosta= ranny i uby= do szpitala }zmieni=em sk=adni" zda<, J.D.|. (-( Wikientiew, Bogdanowicz Artylerii Ci"/kiej – ci"/ki my>lowo tekst, znaczy mierny j. pol. Turowski ¯ Turow n(Prypeci', s'dz" /e to ukrai<ski /yd, po wszystkim co wiem w sprawie, w tym Pinsky, Mieczys=aw. Kownacki Czes=aw kpr. Bujakowaka Maria stopie<$ Kieruje si" W.W. do dyspozycji 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty, jako personel nadetatowy tut. jednostki wojskowej. (-( Fiedotow, wyk. +o>

Jach Micha=, s. Wincentego kpr. w(w skierowa: do 6-go PAL-u i skre>li: z ewidencji. (-( Adajewski 1945.06.25

Konowa= W=odzimierz, s. Jerzego, rocznik 1909 sier/. prosz" o zwolnienie ze s=u/by wojskowej jako specjalist" do s=u/by na P.K.P. i zaopatrzy: go w stosowne dokumenty. (-( Juzwa Zygmunt, sporz'dzi= Czere>niak, druk H.S. nr. 273 Konowa= ¯ konowa= ]weterynarz\ ¯ ko< ]$\, J.D.

1945.08.27

1945.08.27

1945.06.29 Íwiderski Zygmunt, s. Feliksa, rocznik 1908 plut. prosz" zwolni: ze s=u/by wojskowej jako specjalist" do s=u/by na P.K.P. i zaopatrzy: go w stosowne dokumenty. (-( Juzwa Zygmunt, sporz'dzi= Czere>niak, druk H.S. nr. 274

1945.08.27

1945.07.04

Targo<ski Feliks, s. Grzegorza, rocznik 1914 plut. prosz" zwolni: ze s=u/by wojskowej jako specjalist" do s=u/by na P.K.P. i zaopatrzy: go w stosowne dokumenty. (-( Juzwa Zygmunt, sporz'dzi= Czere>niak, druk H.S. nr. 280

1945.08.27

1945.07.05

Dudy<ski Zygmunt, s. Franciszka, rocznik 1913 plut. chor. prosz" zwolni: ze s=u/by wojskowej jako specjalist" do s=u/by na P.K.P. i zaopatrzy: go w stosowne dokumenty. (-( Juzwa Zygmunt, sporz'dzi= Czere>niak, druk H.S. nr. 281 1945.08.27

1945.07.03

1945.07.06

1945.07.07

1945.07.17

Englot Ignacy kpr. prosz" o wys=anie karty mundurowej i ewidencyjnej do Oddzia=u Finansowego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Wertheim

1945.08.27

Kud=o Helena kpr. w(w prosz" skierowa: do dyspozycji 3-go Zapas. P.P. dla celu pe=nienia s=u/by wojskowej (-( Ohenduszko ]sic#\, p=k., Puczko, por., wyk. Dili<ski ppor.

1945.08.27

Lisawski J[zef stop. nie wykaz. poda: dok=adny adres szko=y chor'/ych, nazw" jednostki i numer poczty polowej. (-( Juzwa, wyk. ?ywicki ppor. 1945.10.13 Szereda Bart=omiej, s. +ukasza stop. nie wykaz. poda: dok=adny adres jednostki, nazw" i nr. poczty polowej (-( Juzwa, wyk. ?ywicki ppor. 1945.10.13 Kapusta Wiktor, s. Franciszka stop. nie wykaz. poda: dok=adny adres jednostki, nazw" i nr. poczty polowej (-( Juzwa, wyk. ?ywicki ppor. 1945.10.13

1945.07.22

Piaseczny Edward sier/. prosz" o skierowanie w(w do podleg=ej mi jednostki jako rusznikarza kt[rego nie posiadam. (-( Panfilow, pisa= Stolarz, wyk. Borman

1945.07.25

Adajewski Jan kpt. prosz" o wydanie w(w 1500 sztuk ksi'/eczek /o=nierskich. (-( Sienkiewicz, pp=k., wyk. Szcz"sny, chor., nr 311

1945.07.25

Duchnowska Janina nie wykaz. zwracam podanie Jana G[rskiego w sprawie zdemobilizowania w(w c[rki wraz z pismem nr... i raport kpr. pchor. Gilewicza Janusza przes=any wraz z pismem nr.... W zwi'zku z wybyciem z 3-go Zapas. P.P. sprawy powy/sze nie le/' w naszej kompetencji. (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Geist nr. 1485 1945.07.25 Sobol J[zef s. Jana chor. K=osowski Micha= s. Marcelego chor. 1944.12.12 odkomenderowani do magazynu nr. 6 Kwaternistrzostwa Armii, i do tej pory nie wr[cili, prosz" skre>li: ich rozkazem z ewidencji Pu=ku. (-( Kr[likowski, wyk. Przegali<ski, nr. 447, S.K.

1945.07.30

Szelwach Franciszek kpr. Gry< Tadeusz }nieznane mi, mo/e Green, albo ukr. Hry<; odstaje od j. polskiego, J.D.| kpr. atestaty mundurowe i pieni"/ne w(w przes=a: do Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego (-( Wasilewski, Dobrowolski, wyk. Geist nr. 1554

1945.07.31

Ko=odziejski Zenon, s. Stanis=awa stop. nie wykaz. poda: dok=adny adres szko=y chor'/ych, nazw" jednostki i numer poczty polowej. (-( Juzwa, wyk. ?ywicki ppor. 1945.10.27 Balcer Julian por. skierowujemy na stanowisko z-cy d-cy 11-go Pu=ku Piech. (-( Hajdukiewicz, wyk. K. kpt.

1945.12.07

Oddzia= OgranizacyjnoEwidencyjny i Uzupe=nie< }zdj"cie¢| Polskiej Armii Nr. 537(org Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Ni/ej wymienionych /o=nierzy wci'gnijcie do ewidncji stanu zmiennego Pu=ku i uwa/ajcie ich za przeszeregowanych do& I. Prokuratury Wojskowej 1 Armii 1. +obodziec Katarzyna kpr. 2. Nowosielska Helena –)– 3. Pelczarska Zofia –)– 4. B'k Waleria st. strz. II. S'du Wojskowego 1 Armii 1. Krysiak Halina plut. 2. Grabowska Bronis=awa kpr. 3. Motyl Zofia szer. 4. Szczepa<ska Genowefa szer. (-( Wasilewski, mjr. (-( Dobrowolski, mjr. wyk. Iwaszkiewicz }zdj"cie¢|1945, Nr. 584 stempel& Zarejestrowano Nr. 0400, 18.03.1945 }1945.03.18| >liczny, czytelny podpis& Piotr Kulkytryn 8654 dopisek o=[wkiem& 2p, Do rozkazu, LKr[likoski, 28.3.45 }1945.03.28| J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


DO WYKONANIA Oddzia= Ogranizacyjno-Ewidencyjny i Uzupe=nie< }zdj"cie¢| Polskiej Armii Nr. 0615(org Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty odpis& szefowi IV Oddzia=u Sztabu 2 Dywizji Piechoty Na Nr. 0441(II, z dnia 22.3.1945r. }1945.03.22| Szer. Wi"ckowskiego Henryka skre>lcie z ewidencji Pu=ku, jako skierowanego do pe=nienia dalszej s=u/by w 2-giej Dywizji Piechoty. Szef 4-go Oddzia=u Sztabu 2-giej Dywizji Piechoty, kpt. Koz=owski, niezw=ocznie zwr[ci 3-mu Pu=ku Zapasowemu karabin nr. 4721, zabrany przez Wi"ckowskiego z pu=ku. (-( Wasilewski, mjr. (-( Dobrowolski, mjr. wyk. Dobrowolski }zdj"cie¢|1945, Nr. 665 stempel& Zarejestrowano Nr. 0480, 25.03.1945 }1945.03.25| >liczny, czytelny podpis& Piotr Kulkytryn, 8654 dopisek o=[wkiem& 2p, Do rozkazu, zabra: karabin do pu=ku, LKr[likoski, 25.3.45 }1945.03.25| dopisek& skre>lono, Karabin B. szk. otrzyma=. _.03.45, inicja=y podpisu

Oddzia= Ogranizacyjno-Ewidencyjny i Uzupe=nie< 1-szej Polskiej Armii }zdj"cie¢| lutego 1945 Nr. 0298(org wchodz. Nr. 03386 Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty 1. Kobu> Alfons 2. Mielnik Konstanty skre>li: z ewidencji Pu=ku, jako skierowanych do innych jednostek w celu pe=nienia dalszej s=u/by. (-( Wasilewski, mjr. (-( Dobrowolski, mjr. dopisek kredk'& 2p, Do rozkazu, LKr[likowski, 19.2.45 }1945.02.19| dopisek& Za=atwione, 22.II.45 }1945.02.22| Jarosi<ski kpt. Oddzia= OgranizacyjnoEwidencyjny i Uzupe=nie< 1-szej Polskiej Armii }zdj"cie¢| lutego 1945 Nr. 0323(org wchodz. Nr. 01161, 19.2.1945 }1945.02.19| Do

Oddzia= Ogranizacyjno-Ewidencyjny i Uzupe=nie< }zdj"cie¢| Polskiej Armii Nr. 0681(org Wchodz, Nr. 02211a Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Dow[dca Armii rozkaza=& 1. Glermer Jerzy 2. +yczkowski Wac=aw 3. Delekta Stanis=aw 4. G=owacki Tadeusz

kpr. kan. –)– sier/.

Odkomenderowa: dla pe=nienia dalszej s=u/by do dyspozycji Dow[dztwa Wojsk Lotniczych ]m. Pruszk[w\. O wykonaniu zameldowa: przez Oddzia= Og[lno-Organizacyjny do dnia “3” kwietnia 1945 }1945.04.03|. (-( Rotkiewicz, gen. bryg. (-( Wasilewski, mjr. wyk. Dobrowolski }zdj"cie¢|1945, Nr. 732 stempel& Zarejestrowano Nr. 0555, }zdj"cie¢| 3.1945 dopisek& Zarejestr. dnia 30.03.45 }1945.03.30| _.dz. 226. 1. dopisek pi[rem& 2p, Wykona:, LKr[likoski, 25.3.45 }1945.03.25| 2. dopisek& Dnia 3.IV.45 skierowano& sier/. G=owackiego Tadeusza i Glermera Jerzego. 3. Odpowied{ Nr. 0638(II, 5.04.45. }1945.04.05|, podpis nieczyt. Oddzia= Ogranizacyjno-Ewidencyjny i Uzupe=nie< 1-szej Polskiej Armii Nr. 0763(org Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Ze stanu zmiennego Pu=ku wybierzcie }kogo, co$| razem z przedstawicielem Wydzia=u Administracyjno-Gospodarczego Sztabu 1-szej Armii 4-ch /o=nierzy, w tej liczbie +ozowski i Sadowski i przeka/cie na miejscu temu/ przedstawicielowi. Jednocze>nie uniewa/niam pismo moje z dnia... itd. (-( Wasilewski, mjr. (-( Dobrowolski, mjr. wyk. Iwaszkiewicz }zdj"cie¢|.4.1945 }1945.04._|, Nr. 830 stempel& Zarejestrowano Nr. 0659, 8.04.1945 }1945.04.08| r"cznie& Zarejestr. 9.IV.45 }1945.04.09| ddz 237 dopisek atramentem& Dnia 9.IV.45 Podebrano ]sic#\ 2-ch podpisami. }zdj"cie¢| Armia Polska w ZSRR }zdj"cie¢ P|u=k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| 01.1945 }1945.01_$| Nr. 0105(II Do Szefa Sztabu 1 Armii Wojska Polskiego Sztompka Boles=aw s. Edwarda, r. 1903, sier/. Prosz" o wydanie w(w pozwolenia na wyjazd za granic" do miasta +uck celem przewiezienia swej rodziny na teren woj. lubelskiego. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Walica Henryk st. wachmistrz jak r[wnie/ innych /o=nierzy 1-szej samodz. brygady kawalerii, kt[rzy po wyleczeniu zostali skierowani do Waszej dyspozycji nale/y niezw=ocznie przekaza: przedstawicielowi brygady. -( Wasilewski, mjr. (-( Dobrowolski, mjr. wyk. Radzichowski, Nr. 350 dopisek pi[rem& jak 2p, LKr[likowski, 20.2.45 }1945.02.20| dopisek& Za=atwione, 22.II.45 }1945.02.22| Jarosi<ski kpt. Oddzia= OgranizacyjnoEwidencyjny i Uzupe=nie< 1-szej Polskiej Armii }zdj"cie¢| lutego 1945 Nr. 0265(org wchodz. Nr. 0742, 3.II.1945 }1945.02.19| Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Denisowa Zofia sier/. Po przybyciu do Waszej dyspozycji ze szpitala, prosz" niezw=ocznie skierowa: j' do macierzystej jednostki – 1-szej Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej na uprzednio zajmowane tam stanowisko. -( Wasilewski, mjr. (-( Dobrowolski, mjr. wyk. Radzichowski, Nr. 286 Zarejestrowano Nr. 0179, 12.02.1945 }1945.02.12| dopisek kredk'& jak 2p, Wykona:, LKr[likowski, 12.2.45 }1945.02.12| dopisek& Za=atwione, 22.II.45 }1945.02.22| Jarosi<ski kpt. Orze= Bia=y }zdj"cie¢ Prokuratura| Wojskowa II Armii }zdj"cie¢ P| 10.1944 Nr. 0429(pr Do D-cy ___go, p.p. nr. 53340 Gajewski Franciszek, s. Rocha szer.. Prosz" o odwrotne zapodanie __ dok=adnych danych ewidencji personalnej w(w, skierowanego pismem z 1.09.44 }1944.09.01| z w(Pu=ku do s=u/by Intendentury 2-giej Dywizji W.P. (-( Melawski Karol, oficer >ledczy Prokuratury Wojsk. 2-giej Armii W.P.. stempel& Zarejestrowano, nr. 504, 21 pa{dziernika 1944 }1944.10.31|. dopiski& 1. Sz. Szt. Do wykonania, Ziarkowski, 2.11.44 }1944.11.02| 2. 3 i 2, da: otpis ]sic#\, LKr[likowski, 2.11.44. 3. Przyj'=em do wiadomo>ci i wykona=em, KPrzegali<ski, 3.X.1944 }1944.10.03|.


DO WYKONANIA Oddzia= OgranizacyjnoEwidencyjny i Uzupe=nie< 1-szej Polskiej Armii }zdj"cie¢| maja 1945 Nr. 0940(org wchodz. Nr. 03386 Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Mimo wielokrotnych rozkaz[w Dow[dcy Armii i zarz'dze< Oddzia=u Og[lnoOrganizacyjnego w sprawie skierowania przyby=ych do Was ze szpitali /o=nierzy do swoich macierzystych jednostek, do dnia dzisiejszego daj' si" zauwa/y: fakty nie wykonywania powy/szego, np. W sk=adzie grupy skierowanej przez Was do 4-tej Dywizji Piechoty, w dniu 30.4.1945r,. }1945.04.30| znajdowali si"& 1. Ma>lanka Antoni, s. Wincentego kpr. 2. Muzyka Ignacy, s. Andrzeja –)– 3. Worobiec Jan, s. J[zefa st. u=an 4. Jakubowski Wincenty, s. J[zefa –)– wszyscy z brygady kawalerii. Wy/ej wymienieni od='czyli si" w czasie marszu od swojej grupy i do='czyli do swojej jednostki po uzyskaniu na to zezwolenia szefa Sztabu 1-szej samodz. brygady kawalerii. Na skutek raportu szefa sztabu brygady kawalerii zezwoli=em na pozostawienie wy/ej wymienionych w brygadzie. Zwracam uwag" na powy/szy fakt, oraz konieczno>: kierowania /o=nierzy do swoich macierzystych jednostek. (-( Wasilewski, mjr. (-( Dobrowolski, mjr. wyk. Cajst, por. }zdj"cie¢|1945 }1945.04._|, Nr. 1024. stempel& Zarejestrowano Nr. 0846, 15.05.1945 }1945.05.16| dwa dopiseki& jeden, z podpisem LKr[likowskiego, drugi& Odpowied{ 0860(II, 16.05.45, inicja=y D.J. }Dziubanowska Janina| Garnizonowa Prokuratura Wojskowa Wojska Polskiego w Lublinie 31 sierpie< 1944 r. Nr. 0856(t10

Stempel& Oddzia+ Personalny Polskiej Armii w ZSRR 6.4.1945 }1945.04.06| nr.08/1/01175 Kancelaria G=[wna Sztabu 1 Armii Do Dow[dc[w Formacyj i Jednostek Tylko do Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty Niejednokrotnie zdarz'j' si" wypadki, gdy dow[dcy Formacyj i Jednostek przyjmuj' oficer[w ze szpitala po wyzdrowieniu, do swoich Jednostek, bez skierowania omijaj'c Oddzia= Personalny Armii, np& Dow[dca 4 Dywizji Piechoty dnia 3 kwietnia 1945r. przyj'= bez skierowania porucznika Malinowskiego Jaros=awa, d-c" kompanii c.k.m. 11 Pu=ku Piechoty. Dow[dca 3 Dywizji Piechoty, przyj'= }kogo, czego$ chaos sk=adni zdania| bez skierowania w dniu 3 kwietnia 1945 r. podporucznika +azarowicza Micha=a, s. Marka, d-c" kompanii r.p.p. }rusznic przeciwpancernych, J.D.|. W my>l powy/szego, Dow[dca Armii kategorycznie zabroni= przyjmowanai oficer[w ze szpitala po wyzdrowieniu, bez skierowania Oddzia=u Personalnego Armii. /-/ Siebieżko, płk. dypl., szef Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. /-/ Donczenko, mjr., szef 1 Referatu Oddziału Personalnego 1 Armii. wyk. Grygorowicz, por., nr. 2853. stempel: Zarejestrowano, Nr. 0647, 9.04.1945 [1945.04.09]. nr. 0480(kwat. 24.XII.44 }1944.12.24| Do Szefa Sztabu 1 Armii W.P. Gen. Bryg. Stra/ewskiego Fajkow }Bekir v. Bukier| mjr. Dawidowicz, ordynans Fajkowa szer. Prosz" o wystawienie dokumentu wyjazdu w(w kwatermistrzowi 3-go Zap. P. Piech., do miejscowo>ci Margielam, Uzb. S.S.R, na okres jednego miesi'ca. Cel wyjazdu& >mier: /ony i choroba dzieci. Kwatermistrz 1 Armii W.P., gen. Cukanow, wyrazi= zgod" na udzielenie urlopu w(w mjr. Fajkowi. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku wyk. Dziubanowska, chor., nr 143

Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Stosownie do rozkazu Nr. 3 z dnia _.7.1944 r. G=[wnego Sztabu Formowania Wojsk Polskich, celem zorganizowania aparatu dochodzeniowego dla zwalczania przest"pczo>ci i podtrzymania dyscypliny wojskowej w jednostkach zarz'dzam co nast"puje& Stosownie do przepis[w Kodeksu Post"powania Karnego Wojsk Polskich organami dochodzeniowymi s' dow[dcy poszczeg[lnych pu=k[w i samodzielnych jednostek, kt[rzy funkcje te sprawuj' przez wyznaczonych przez siebie ofier[w dochodzeniowych. ...itd. Oficer[w dochodzeniowych nale/y mianowa: w przeci'gu trzech dni od dnia otrzymania niniejszego zarz'dzenia osobnym rozkazem, odpis kt[rego przes=a: prokuratorowi Garnizonu Lubelskiego. Nowomianowani oficerowie dochodzeniowi zostan' odpowiednio przeinstruktowani. (-( +ucewicz, mjr. dopisek& Do rozkazu. Dodatkowo jako oficer[w dochodzeniowych naznaczy:& 1. Filipczak chor. 2. Zgo=a chor. 3. So=tysik ppor. Ziarkowski, 15..8.44 }1944.08.15|

}zdj"cie¢ 15$| grudnia 1944 0393(III Do Szefa Sztabu 1 Armii W.P. Prze=ucki por. Krawiec por. Prosz" o wydanie dla por. Prze=uckiego i por. Krawca rozkazu wyjazdu na 1 – 5 dni oraz pisma na otrzymanie wizy na przejazd granicy, a mianowicie& 1\ por. Prze=uckiemu do m. Ska=at, rej. Minkowskiego, obwodu Tarnopolskiego i Kamie<ca Podolskiego. 2\ por. Krawcowi, kanonierowi – 1 ]jeden\ dzie<, do Ska=at i Czortk[w, ob=. Tarnopolski i m. Michampol obw. Kamieniec Podolski. Podstawa& Raport d-cy Dywizjonu Art. – kpt. Szar=aja, z dnia 9.12.1944r. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr 101 T.W. }zdj"cie¢ 15$| grudnia 1944 0378(tjn Do

Prokuratura Wojskowa Polskiej Armii }zdj"cie¢| sierpnia 1944 nr. 0860(pr

Szefa Sztabu 1 Armii W.P.

Do Dow[dcy 3-go Zapas. Pu=ku Zawiadamiam, /e 3 Zapasowy Pu=k obs=ugiwa: b"dzie Prokuratura Wojskowa Lubelskiego Garnizonu, kt[ra w tym wzgl"dzie dosta=a ju/ stosowne wskaz[wki. Wszystkie sprawy o przest"pstwa pope=nione na terenie Waszego pu=ku nale/y bezpo>rednio kierowa: do Prokuratora Lubelskiego Garnizonu. (-( Mastalerz, p=k. bez stempla& Zarejestrowano nr., mo/e r"cznie Nr. 134, 21(8 ma to oznacza: dopisek& Sz. Szt. 1. Do kierownictwa, 2. Zawiadomi: chor. Forgacza, Ziarkowski, 23.8.44 }1944.08.23|

Rudzki Romuald chor. W zwi'zku z udzieleniem w(w 14-dniowego urlopu, rozkaz pu=kowy nr. 0119, z dnia 9.XII.44 }1944.12.09|, prosz" o wydanie karty urlopowej i pisma na otrzymanie wizy na przejazd granicy do R[wnego i ?ytomierza. Nadmieniam, /e wymieniony otrzyma= 10-dniowy urlop zdrowotny przy jednostce na podstawie orzeczenia lekarskiej komisji 1 Armii W.P. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr 107 T.W.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


120

Przekazani do dyspozycji

Wojsko Polskie Wydzia= Uzupe=nie< L.Dz. __(0906 dnia 28 sierpnia 1944 r Nr M(JZ(079 Do Dow[dcy 3-go Zapsowego Pu=ku Piechoty Skierowuje si" do Waszej dyspozycji dla pe=nienia dalszej s=u/by st. strz. podchor. Grodzickiego Franciszka }Grodzicki Franciszek|. Termin stawienia dnia 28 sierpnia 1944 r. (-( Agiewicz pp=k., szef Wydzia=u Uzupe=nie< (-( Borkiewicz ppor., pomocnik szefa Wydzia=u Uzup. zarejestrowano 29.8.1944 }1944.08.29| Wyci'g z Rozkazu Nr. 38, zarejestrowany 8.X.1944 }1944.10.08| 1. Rosenblum Aleksander szer. 2. Dominiak Czesław szer. 3. Zając Wacław szer. do dyspozycji Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, z dniem dzisiejszym. (-( Aleksander Zawadzki gen. bryg., p.o. Naczelnego D-cy W.P. do spraw polityczno-wychowawczych, (-( Micha= Rola-?ymierski gen. broni, Naczelny D-ca W.P. (-( W=adys=aw Korczyc gen. bryg., szef Sztabu G=[wnego W.P. trzy odr"czne dopiski& pierwszy, 2p }drugi pomocnik| Wykona:. L. Kr[likowski. 13.10.44 }1944.10.13| drugi, 2 pom. szefa sztabu, sprawdzi: i zameldowa: 10.10.44 o godzinie 10, L. Kr[likowski. trzeci, Za=atwiono, 14.X.44 1. Wołodin G. P. por. 2. Szerstjuk D. G. ppor. 3. Sawinow A. G. ppor. 4. Korolew A. J. por. Natychmiast skierowa: do Wydzia=u Personalnego szefa Zaopatrzenia W.P. celem przydzielenia ich na stanowiska. (-( Tkaczew p=k., szef Wydzia=u Personalnego Zaopatrzenia. }zdj"cie|¢ wrze>nia 1944, zarejestrowano 3.9.1944 }1944.09.03| Ca=y tekst – wyj'tkowo – r"cznie pisany. r"czny dopisek& sz. sztabu }szefowi sztabu|& Sprawdzi: czy s' tacy w pu=ku i odpowiedzi: ]sic#\. Ziarkowski, 13.9.44 }1944.09.13| Piotrowska Józefa kpr. 1944.11.03 do dyspozycji Z.P.W. 1 A.W.P. (-( Jaroszewicz, mjr. p.o. z-ca d-cy 1 Armii W.P. d(s polit.-wych. (-( Korczyc, gen. dyw., d-ca 1 Armii (-( Stra/ewski, p=k., szef sztabu 1 Armii W.P. Leżuch Daniel ppor. na stanowisko z-cy dow[dcy kompanii. (-( Strasser, kpt. p.o. szefa Wydzia=u Personalnego Z.P.W.

1944.11.28

Raczyński Jan szer., lat 49 1944.11. do szefostwa Mobilizacji i Uzupe=nie< w Lublinie. (-( Fuczko por., st}arszy|. pom}ocnik|. szefa 1 Wydzia=u Uzup. (-( Chondoszko, pp=k., z-ca szefa Oddzia=u Uzup}e=nie<|. Dec Piotr szer. do s=u/by nieliniowej; do dyspozycji d-cy pu=ku. (-( Romaszkiewicz, pp=k.

1944.11.03

Broner M. b(st felczer do mojej dyspozycji. (-( Salamonowicz, p=k, szef s=u/by zdrowia 1 Armii W.P. (-( Malinowski, kpt., kierownik 2-go Referatu.

1944.11.30

Woźny Marcin s. Józefa kanonier do dyspozycji Kwatermistrzostwa 1-szej A.P. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu.

1944.12.10

Powo=uj'c si" na zarz'dzenie nr. OP(1(02172 z dn. 23.11.1944 skierowuj"& 1944.11.24 Weiss [także Wajs] Maurycy chor. Hiller Chaskiel chor, Harlender Zbigniew chor. Smirnow Piotr por.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Fikow Tadeusz chor. Mądrowicki Bolesław ppor. Miszczenko Szymon por. Kulpa }imi" nie wykaz.| ppor. Gerasimowicz Jan chor. Szlufik Henryk ppor. Bieszanow Jan ppor. Sobol Józef chor. do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu, (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku. Dajlid [Dojlido?] Sergiusz, s. Jana kpr. roczn. 1920 Stepiński Antoni, s. Leona strz. roczn. 1907 Stojko Jan, s. Stanisława strz. roczn. 1920 Zakrzewski Alesander, s. Franc., strz. roczn. 1921 Bartoszewicz Feliks, s. Józefa strz. roczn. 1899 do ochrony rannych je<c[w, do dyspozycji Sztabu Kwatermistrzostwa 1 A. P. podstaw' pismo Nr. 01245 z dnia 21.XII.1944 }1944.12.21| Hałuszka Stanisław s. Bazylego plut. pchor. rocznik 1925 Nisman Henryk, s. Jakuba plut. rocznik 1917 skierowanie na kursy finansowe. podstaw' pismo Nr. 081, z dnia 13.XI.1944 }1944.12.13|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. Imienny wykaz oficer[w nadetatowych... z dnia 1944.12.}zdj"cie|¢ Harlender Zbigniew ppor. nadetatowy Wislicki Leon sier/. nadetatoowy Kulpa Michał ppor. na kursie w Mi<sku Maz. Maroz [także Maros] Stefan kpr. nadetatowy Kałamażnik Józef chor. aresztowany Filipczak Mieszys=aw chor. chory, le/y w szpitalu Szlufik Henryk ppor. na kursie w Mi<sku Maz. Hiller Chaskiel chor. s=aby fizycznie, leniwy Kahane Marek }tak/e Kochane| chor. s=aby, nieprzygotowany Bazarnik Emil chor. d-ca plutonu wart. przy Oddziale Pers. Sztabu Kaplikiewicz Stanisław ppor. s=aby, chory, w szpitalu Bieszenow Jan ppor. armijne sk=ady w Garwolinie Pilecki Piotr ppor. na kursie w Mi<sku Maz. Madrowicki Bolesław kpr. Milewski Kazimierz kpr. Szewczyk Stanisław kpr. Gierasimowicz Jan kpr. do dyspozycji Oddzia=u Personalnego 1-szej Armii W.P. (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu 1. Szlufik Henryk ppor. d-ca kompanii strzel. Kulpa Micha= ppor. d-ca kompanii strzel. 2. Szczesniewicz Wacław ppor. d-ca plutonu strzel. Cudnoch Stanisław chor. d-ca plutonu strzel. Switalski Bronisław chor. d-ca plutonu strzel. Pilecki Piotr ppor. d-ca plutonu strzel. 3. Lekkodymow Jan [Lechkod...] ppor. d-ca plutonu mo{dzierzy. skierowani na Kurs Udoskonalenia Oficer[w, na podst. rozkazu Nr. 0377, z dnia 27 listop. 1944 }1944.11.27| (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Milewski por. Bagiński Antoni s. Pawła szer. do dyspozycji szefa Oddzia=u Og[lno-Org. Sztabu podstaw' pismo Nr. 01257 z dnia 13.XI.1944 }1944.11.13| (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. wyk. Nisman, 1.XII.1944 }1944.12.01|. Mazur Aleksander szer. 20.XII.1944 }1944.12.20| pe=ni'cy obecnie s=u/b" w Dywizjonie Artyleryjskim, do dyspozycji szefa Oddz. Og[lno-Organizacyjnego 21.XII.1944 }1944.12.21| (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego, (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu. wyk. Radzichowski. odr"czna dopiska& D-cy bat}erii|. d-na }dywizjona|; zameldowa: jakie funkcji ]sic#\ pe=ni szer. Mazur Al-der; Ziarko, 25.12.44 }1944.12.25|.


Przekazani do dyspozycji Sawicki Leon s. Ludwika sier/. 16 XI.1944 }1944.11.16| pe=ni'cy s=u/b" w plutonie P.T.R. ]$\ do dyspozycji szefa Wydzia=u Uzbrojenia 1 Armii. (-( Michnowiec pp=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego, (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu. wyk. Dobrowolski. odr"czna dopiska& 2p, Wykona:, L. Kr[lik.. 17.11.44 }1944.11.17| wykonano dnia 21(XI-44 }1944.11.21| wykonanie powiadomione dnia 29(11.44 }1944.11.29|. Ambroziewicz Ryszard plut. 7. XII.1944 }1944.12.07| w celu pe=nienia s=u/by w charakterze d-cy dru/yny w plutonie transportowym; do dyspozycji szefa Sztabu 1 Sam. Batalionu Kobiecego. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego, (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu. wyk. Radzichowski, 4.12.44 r. odr"czna dopiska& Czyta=em, 8(XII 44 }1944.12.08| Jarosi<ski kpt. Mikszta Mieczysław kpr. 30 XI.1944 }1944.11.30| z 6-go roboczego Batalionu, na kursa szoferskie (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego, (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu. wyk. Radzichowski, }zdj"cie|¢.11.44 r. }1944.11. ...| odr"czna dopiska& sz. szt. }szef sztabu|; sprawdzi:, zameldowa:, Ziarko, 1.12.44 }1944.12.01| inna& Skierowano w dniu dzisiejszym, 1.12.44 }1944.12.01| Ni/ej wymienionych oficer[w Waszego Pu=ku }3-ciego Zapas. Pu=-ku Piech.|, do dnia 26.12. }1944.12.26| odkomenderowa: do mojej dyspozycji& 1. Wajs [także Weiss] Maurycy chor. 2. Harasimowicz Jan chor. 3. Kulpa [imię nie wykaz.| ppor. 4. Szlupik [imię nie wykaz.] ppor. 5. Hiller [imię nie wykaz.] chor. 6. Rudzki [imię nie wykaz.] chor. 7. Chalender [Halender] ppor. 8. Maros [wykreślony; Maroz] ppor. 9. Bieszanow Jan ppor. 10. Mądrowicki [bez imienia] ppor. 11. Milewski Kazimierz [wykr.] por. 12. Sidorowicz [bez imienia] chor. 13. Fikow [imię nie wykaz.] chor. 14. Sobol Józef }wykreślony] chor. 15. Smironow [bez imienia] por. 16. Miszczenko Szymon por. Jednocze>nie zameldowa: mi sk'd przyjechali do pu=ku nast"puj'cy oficerowie i na podstawie jakich dokument[w zostali przydzieleni do waszych pododdzia=[w& 1. Komorowski [bez imienia.] chor. 2. Sobol Józef chor. 3. Dubicki Kazimierz chor. 4. Ciosek [imię nie wykaz.] ppor. (-( Siebie/ko p=k. dypl., szef Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. (-( Donczenko mjr., szef 1 Referatu Oddz. Person. 1 Armii W.P. wyk. Donczenko mjr. r"czne dwa dopiski& pierwszy, sz. sztabu& 1. Do wykonania, 2. Do kierownictwa. Ziarko, 25.12.44 }1944.12.25|, drugi, Wykonano, 26.XII.44 }1944.12.26| Rossowska Felicja chor. z 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, do G=[wnego Zarz'du Polityczno-Wychowawczego W.P. (-( Strasser kpt., p.o. szefa Wydz. Personalnego Z.P.W. 1 A.W.P. wyk. instruktor, Nr 139, 19 listopada 44 }1944.11.19|. Rossowska Felicja chorą/a z 3-go Zapasowego Pu=ku Piech., do dyspozycji do G=[wnego Zarz'du Polityczno-Wychowawczego W.P. z polecenia Zarz'du Pol.-Wych., Wydzia=u Personalnego 1 Armii, Nr. 0186, z dnia 19.XI.1944r. (-( Kr[likowski mjr., szf sztabu. wyk. Milewski por., 19 listopada 44 }1944.11.19|. Zubrzycki Grzegorz ppor. 19.9.1944 }1944.09.19| do mojej dyspozycji. (-( Aleksander Krycki p=k., szef Oddzia=u Personalnego W.P. Itkin [imię nie wykaz.] mjr. ...10.1944 }1944.10....| do mojej dyspozycji, z opini' o jego pracy (-( Aleksander Krycki p=k., szef Oddzia=u Personalnego W.P.

Matiaszczuk Anna szer. ...10.1944 }1944.10....| do dyspozycji Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego. (-( Michnowiec mjr., p.o. szefa Oddzia=u Personalnego W.P. Radziechowski por., st. pom. }starszy pomocnik| kierownika 2-go Referatu. data nieczytelna – zbyt blisko grzbietu tomu; odr"czny dopisek, te/ nieczytelny, jakby Kr[likowskiego, lub Ziarkowskiego, atramentem, z dat' jakby 15.8.44 }1944.08.15|, inny, kolorem pomara<czowym, kredk'& 12(8, co mo/e wskazywa: na 12 sierpnia. Adajewski Jan por. 28.XI.1944 }1944.11.28| przedk=adam wyci'g ewidencyjny na pismo Nr. 01634(org, z dnia 26.XI.44 }1944.11.26| do dyspozycji Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Milewski por. Janicki Ryszard por. 23.XI.1944 }1944.11.23| jednego z 28-miu przyby=ych z ?oliborza, natychmiast skierowa: do dyspozycji ob. Morawskiego, w Lublinie, z Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, na Rozkaz nr. 01317(org. z dnia 18 listopada 1944 r. za zgodno>: powy/szego (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wyk. Nisman, 22.11.1944 r. }1944.11.22| Sidorowicz Czesław szer. 8.11.1944 }1944.11.08| z 3-go Zapasowego Pu=ku Piech., do dyspozycji do Oddzia=u Og[lno-Ograniazcyjnego Sztabu Armii z polecenia Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii, Nr. 966, z dnia 29.X.1944r. (-( Kr[likowski mjr., szf sztabu. wyk. Milewski por., 19 listopada 44 }1944.11.19|. Wykaz prawnik[w znajduj'cych si" w 3-cim Zapas. Pu=ku Piech. do Oddzia=u Personalnego G=[wnego Dow[dztwa W.P. zawiera ono& 1. nazwisko, imi", i miejsce urodzenia, 2. jaki uniwersytet uko<czy= i rok uko<czenia, 3. stopie< wojskowy i obecne stanowisko, 4. wykrzta=cenie }sic# wykszta=cenie| wojskowe, 5. co robi= w czasie okupacji niemieckiej, 6. miejsce i czas wykonywania zawodu. zestawienie tak blisko grzbietu tomu, /e zdj"cie nie obj"=o wszystkich 4-ch nazwisk, tu wyci'g, dla pogl'du& Filipczak Mieczysław ur. 1914 ]Do$\lina, woj. Stanis=aw[w, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, 1939, Jankowski Franciszek ur. 1916 Derszczewice, pow. Lw[w, 2 kursa ]sic#\ uniwersytetu we Lwowie, 1939, ...nin Daniel ur. 1901 Iwanowo, ob=. Or=owska, 6-miesi"czny kurs prawniczy, 1940, Zubrzycki Jerzy Stanisław ur. 1913 Taraspol, Uniwersytet we Lwowie, 1938 r. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Milewski por. }zdj"cie|¢ pa{dziernika 1944 }1944.10. ...$|. Siwy Kazimierz por. Smiałko Dymitr chor. wymienionych przenosz" z 3-go Zapasowego P.P. do dyspozycji G=[wnego Zarz'du Pol.-Wych. W.P., na podstawie rozkazu personalnego z dnia 25.1.1945r, }1945.01.25|. (-( Jaroszewicz pp=k., z-ca d-cy 1 Armii W.P. do spraw pol.-wych. (-( Pop=awski gen. dyw., d-ca 1 Armii W.P. (-( Straszewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodno>:& Wonsz Gustawa ppor., szef kancelarii Z.P.W. 1 A. W.P. }Zarz'd Pol.-Wych. 1-szej Armii| zarejestrowano 1.2.1945 }1945.02.01| r"czny dopisek& Zast}"pcy| do spraw p-wych i sz.sztabu. Do wyk}onania|. Ziarkowski, 1.2.45. Kubiatowicz Lucjan ppor. prosz" o skierowanie do wydzia=u Personalnego na dzie< 1 marca 1945 }1945.03.01|, (-( Swietlik pp=k., szef Zarz'du Pol.-Wych. 1 AWP (-( Strasser kpt., w(z szef Wydzia=u Personalnego Z.P.W. 1 A.W.P. }Zarz'du Polityczno-Wychowawczego 1 Armii| wykona= Sekr. Odp. }sekretarz odpowiedzialny|. odr"czny dopisek& st. do spraw polit.-wych. skerowa: ]sic#\, L. Kr[likowski, 27.2.45 }1945.02.27|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Przekazani do dyspozycji Mękalski Wiesław chor. Pudło Stanisław chor. skierowani do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. wy/ej wspomniani chor'/owie zostali przys=ani }do pu=ku| w dniu 21.III.1945 r. }1945.03.21| bez /adnych dokument[w. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor., 23.III.45 }1945.03.23|. Switelski Bronisław chor. pismo skierowane do Dow[dcy 1 Armii W.P. w sprawie ukarania go za niesforno>: – nie wykonywanie rozkaz[w w dniach 4 – 22 marca, pod pozorem choroby. Tekst, pisany na maszynie do pisania, d=ugo>ci omal pe=nej strony; szczeg[=owy opis jego zachowania si". (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor., 24.III.45 }1945.03.24|. Feliszek [Stanis=aw] chor. odpis charakterystyki skierowany do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor., 25.III.45 }1945.03.25|. Kwieciński Władysław, s. Adolfa ppor., rocznik 1925. akta dochodzenia w sprawie zaj>cia z /o=nierzem Armii Sowieckiej, celem ewentualnego wykorzystania, do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Forgacz ppor., 8.IV.1945 }1945.04.08|. Głowacki Tadeusz sier/. Glezmer Jerzy ppor. meldunek o wykonaniu pism w ich sprawie, skierowany do Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego Sztabu 1 Armii Polskiej. G=owacki Tadeusz i Glezmer Jerzy skierowani do Dow[dztwa Wojsk Lotniczych. Łyczkowski Wacław odszed= do Szko=y Chor'/ych, 1945.03.05, Dolekta Stanisław do 1-szej Dywizji Piechoty, 1945.03.03. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku Sztompka Bolesław sier/. raport, skierowany do Oddzia=u Organizacyjno Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii Polskiej, z pro>b' o wydanie decyzji. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku Bujewicz Leonid s. Wincentego szer., rocznik 1921 z 10-go pu=ku piechoty, doprowadzony 1945.04.11. prosz" o wyznaczenie i przys=anie eskorty. pismo skierowane do szefa Sztabu 4 Dywizji Piechoty. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca jedn. wojsk. Nr. 53340 wykona= Forgacz ppor., 1.IV.1945 r. }1945.04.01| Kaskow Zbigniew ppor. z 18-go pu=ku piechoty, wraz z 9-cioma szeregowymi, z pro>b' skierowan' do Oddzia=u Organizacyjno Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii Polskiej. o skierowanie ich do swoich jednostek. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. 21.IV.1945 r. }1945.04.21| Bieniaszewski Stanisław s. Błażeja, szer., roczn. 1909 zostanie skierowany do dow[dztwa 2-ej Dywizji Piechoty z pierwsz' grup' marszow'. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wykona=& K.D. }Kazimiera Dziubanowska| 25.4.1945 r. }1945.04.25| Gajduczeń Józef ppor. Żmurko Michał chor. przyby=ych ze szpitala ewakuacyjnego Nr. 62, skierowuje si" do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 28.IV. 1945 r. }1945.04.28| J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Gnietiuk Nikola chor. przyby=ego ze szpitala ewakuacyjnego Nr. 62, skierowuj" do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 30.IV. 1945 r. }1945.04.30| Gemborys Jan chor. powo=uj'c si" na rozkaz Personalny Sztabu 1 Armii W.P., z dnia 8.IV.1945 r., Nr. 126, skierowuj" go do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 29.IV. 1945 r. }1945.04.29| Kunica Aleksander ppor. przes=ano arkusz ewidencyjny do Oddzia=u Weterynaryj nego 1 Armii W.P., w dniu 25.III. 1945 r. }1945.03.25|, zgodnie z zarz'dzeniem Nr. 0179 z dnia 17.III.1945 }1945.03.17|, i w odpowiedzi na pismo nr. 0243 z dnia 16.IV.1945 }1945.04.16|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 1.V. 1945 r. }1945.05.01| Kułakowski Roman s. Jana szer. odkomenderowany 7 grudnia 1944 do Kwatermistrzostwa 1-szej Polskie Armii ]6-te sk=ady /ywno>ciowe\ i tam dotychczas przebywa. pismo do Sztabu Kwatermistrzostwa 1-szej Polskiej Armii& w odpowiedzi na pismo Nr. 0447, z 21 kwietnia 1945, zawiadamiam /e. Kułakowski Roman... itd. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wykona= K.K., 2.V.1945 r. }1945.05.02| Załucki Albert kpt. meldunek /e w dniu 5.IV. 1945 r. zosta= skierowany do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P., do dyspozycji p=k. Siebie/ki. odpowied{ na pismo Nr OP(2(01412, z dn. 19.IV.1945 }1945.04.19|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 1.V.1945 r. }1945.05.01| Skierowani oficerowie do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Artylerii 1 Armi W.P. }wyci'g| 1. Szarłaj Jan s. Iljusza kpt. p.o. szefa artylerii 2. Krawiec Uljan s. Maksyma ppor. p.o. d-cy baterii 3. Adamienko Dymitr s. Jana por. p.o. d-cy baterii 4. Wasiliew Walenty s. Teodora ppor. p.o. d-cy plut. bat. 5. Goldsztein Bernard s. Bern. ppor. p.o. d-cy bat. szkoln. 6. Kaługin Teodor s. Dymitra chor. p.o. d-cy plut. bat. 7. Mameka Eugeniusz s. Wasyla chor. p.o. d-cy plut. bat. 8. Skorobochatow Ilia s. Grzegorza por. p.o. d-cy 9. Tomin Włodzimierz s. Dymitra chor. p.o. d-cy plut. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku M.p. }miejsce postoju| 4.V.1945 r. }1945.05.04| Skorobohatow Ilia por. skierowuje si" do dyspozycji do Oddzia=u Personalnego Artylerii 1 Armii W.P., (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., }zdj"cie|¢.V.1945 r. }1945.05....| Swiderski Witold por. Szlufik Henryk ppor. Sawicki Alojzy chor. Michałowski Tadeusz chor. skierowuj" do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P., na podstawie pisma Nr. OP(1(01173 z dnia 7.IV.1945r, }1945.04.07|. Oficerowie ci, z by=ej 5-tej kompanii karnej, zatrzymani zo stali w charakterze >wiadk[w do czasu przeprowadzenia sprawy kpt. Idowa. Jednocze>nie nadmieniam, /e por. Swiderski zosta= skazany przez S'd Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. na 5 lat wi"zienia, z zawieszeniem na 2 lata, oraz degradacj" do stopnia podporucznika. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku


Przekazani do dyspozycji wykona= Przegali<ski ppor., 1.V.1945 r. }1945.05.01| Raczyński Maksymilian s. Marcelego por. skierowuj" do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Kwatermistrzostwa 1 Armii W.P., na podstawie pisma Nr. 0253 z dnia 19 maja 1945r, }1945.05.19|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 24.V.1945 r. }1945.05.24| Dziubanowska Kazimiera-Janina chor. skierowuj" do dyspozycji szefa Oddzia=u Personalnego Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P., na podstawie rozporz'dzenia szefa Oddzia=u Personalnego IA }1-szej Armii W.P.|, p=k. dypl. Siebie/ki, Nr. OP(1(02334, z dnia 30.05.45 }1945.05.30|. (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku Lachowicz Mieczysław chor. skierowuj" do dyspozycji Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P., na podstawie ustnego rozkazu majora Szubicza, szefa Oddzia=u Personalnego Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k., d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 31.V.1945 r. }1945.05.31| 1. Wołodin G. P. por. 2. Szerstjuk D. G. ppor. 3. Sawinow A. G. ppor. 4. Korolew A. J. por. Natychmiast skierowa: do Wydzia=u Personalnego szefa Zaopatrzenia W.P. celem przydzielenia ich na stanowiska. (-( Tkaczew p=k., szef Wydzia=u Personalnego Zaopatrzenia. }zdj"cie|¢ wrze>nia 1944, zarejestrowano 3.9.1944 }1944.09.03| Ca=y tekst – wyj'tkowo – r"cznie pisany. r"czny dopisek& sz. sztabu }szefowi sztabu|& Sprawdzi: czy s' tacy w pu=ku i odpowiedzi: ]sic#\. Ziarkowski, 13.9.44 }1944.09.13| 1. Gałka Franciszek plut. 2. Kloc Bronisław szer. ponadetatowi w tut. jednostce, do dyspozycji 3-go Zap. Pu=ku Piechoty. (-( Gugli<ski mjr., szef 3-go Polowego szpitala Wet. Piecz":& Polowy Szpital Weterynaryjny, w j. ros. w translit. Polskij Polewoj Weterinari LAZARET nr 0454, zarejestrowano, nr 606, 13 listopada 1944. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cimosiewicz [imię nie wykaz.] ppor. brygada pancerna Sroda Henryk ppor. bryg. artyl. ci"/kiej Szwajnic [imię nie wykaz.] ppor. 1 Dyw. Piechoty Pierzymowski [imię nie wykaz.] ppor. 4 Dyw. Piechoty Wasilewski Stanisław chor. 4 bryg. p-panc. Dobrzyński [imię nie wykaz.] st. sierż. 2 Dyw. Piechoty Wiszniewicz Jerzy chor. 2 Dyw. Piechoty Zgodnie z rozkazem szefa Zarz'du Polityczno-Wychowawczego 1-szej Armii Wojska Polskiego skierowuj" do Waszej dyspozycji }zast"pcy d-cy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty do spraw polityczno-wychowawczych|, na okres 20 dni celem okazania pomocy w pracy polityczno-wychowawczej. (-( Strasser kpt., p(o szefa Wydzia=u Personalnego. 23 listopada 44 r. }1944.11.23|, nr 0227. wyk. instruktor, nr. 183 Lachowiecki Stanisław chor. Skierowuj" do dyspozycji z-cy d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech., do spraw polit.-wychowawczych. (-( Strasser kpt., p(o szefa Wydzia=u Personalnego Z.P.W. 1.A.W.P. }Zarz'd Polityczno Wychowawczy 1-szej Armii| w(z }w zast"pstwie| H.Nisman 15 listopada 44 r. }1944.11.15|, nr 0157. wyk. sekr. odp., nr. 183 odr"cznie& Rozkaz 0110, LK }Leonik Kr[likowski| Parowski plut. Skierowujemy do Waszej dyspozycji, z-cy d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech. }do spraw polityczno-wychowawczych|. (-( Strasser kpt., p(o szefa Wydzia=u Personalnego

Z.P.W. 1.A.W.P. }Zarz'd Polityczno Wychowawczy 1-szej Armii| w(z }w zast"pstwie| H.Nisman ]$\ 23 listopada 44 r. }1944.11.23|, wyk. masz}ynista|., nr. 176 piecz":& zarejestrowano 12.XII.1944 }1944.12.11| odr"cznie& Do Rozkazu, na zast"pce dow[dcy Komp 5-tej 2 baonie; Szumerski porucz. 25(XI.44 }1944.11.25| Zakrzewski Dymitr st. sier/. Skierowujemy do Waszej dyspozycji, d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty. Narodowo>ci ukrai<skiej, nie zna w og[le j"zyka polskiego. (-( Pleszczy<ski kpt., szef IV oddzia=u Sztabu Dywizji 6 listopada 44 r. }1944.11.06|, nr. 299 piecz":& zarejestrowano 7.XI.1944 }1944.11.07| odr"cznie& Do Rozkazu, na zast"pce dow[dcy Komp 5-tej 2 baonie; Szumerski porucz. 25(XI.44 }1944.11.25| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Moskal Jan plut. Przysiężny Józef plut. Fiłyla Józef plut. Rogoziński Michał kpr. Piechurski Józef kpr. Niżnik Wojciech kpr. Chudoba Andrzej kpr. Woźny Józef kpr. Krzyśków Michał kpr. Hnalów Antoni kpr. Cyganiec Kazimierz kpr. Stosownie do pisma szefa Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego Nr. 01101(org, z dnia 24 pa{dziernika 1944 r., skierowuj" do Waszej dyspozycji 11 podoficer[w. W zamian za to prosz" skierowa: do mojego bataljonu 11 szeregowych. (-( w(z }w zast"pstwie|, Zamirski chor., szef kanc. baonu. (-( Bili<ski mjr., d-ca 3-go Samodz. Baonu Roboczego Ca=y dokument r"cznie pisany. piecz":& zarejestrowano 31 pa{dziernika 1944 }1944.10.31| notka& Rozkaz; Do 1 baonu; Ziarko..., 31.10.44 inna notka& 11 szereg, nr. atestatu 275(x zaprowiantowano na 2 i 3 XI }1944.11.02| skierowano do baonu 1. 1. Bartosiak Józef s. Andrzeja plut. 2. Kołodziejczyk Franciszek, s. Józefa plut. 3. Chmielewski Aleksander s. Stanisława plut. Zawiadamiam, /e ci /o=nierze, w dniu 13.11.1944r }1944.11.13|, przybyli do dyspozycji 2 Dywizji Piechoty, bo odstali od grupy – przyprowadzonej w dniu 12.11.1944 }1944.11.12|. Jednocze>nie melduj", /e przyby= 4. Kiziak Stanisław s. Józefa kpr. nale/'cy do naszej Dywizji ]PAL\, kt[ry by= skierowany przez Szpital Lekko Rannych, nr 6 – do Waszej dyspozycji ]d-cy 2-go Zapasowego Pu=ku Piechoty\. (-( Uszpadewicz pp=k., szef sztabi II Dywizji Piechoty }im. H. D'browskiego| 3.11.1944 }1944.11.03|. wykona=& Pleszczy<ski piecz":& zarejestrowano 16 listopada 1944 }1944.11.16|, nr 633. notka& sz szt }szef sztabu| do wiad}omo>ci|; Ziarko..., 17.11.44. Lakfisz Fajka (lub Fajna) sier/enia ]kobieta\ skierowuje si" do Waszej dyspozycji ]3 Zapas. Pu=k Piech.\. Przybycie wymienionej prosimy potwierdzi:. (-( Rodziewicz mjr., d-ca Zapas. P. Piechoty. dopiska& }niezbyt czytelnie| Ziark... 31.5.44 Gerasimowicz Jan chor. Odpowied{ na pismo Nr. OP(1(02172 z dnia 23.XII.1944 }1944.12.23| Przyby=ego z podr[/y s=u/bowej skierowuj" do waszej dyspozycji }Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P.|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu, (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor. Szwejnic Wacław ppor. Odpowied{ na pismo Nr. 0227 z Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii z dnia 23.XI.1944 r. }1944.11.23|. Skierowanego do mojej dyspozycji na przeci'g 20 dni, z Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P., po odbyciu praktyki, przesy=am do 1-szej Dyw. Piechoty 1 p.a.l. }d-ca 1.p.a.l. 1 Dywizja Piechoty im. T. Ko>ciuszki|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu, (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor., nr 113, 5 grudnia 1944 }1944.12.05| J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Przekazani do dyspozycji łysiak Jan }stopie< nie wykaz.| Kieruj" do Waszej dyspozycji }d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech.| w celu pe=nienia s=u/by wojskowej. +ysiak przyby= do Oddz. Og[lno-Organizacyjnego na skutek skierowania Prokuratury Wojskowej 1 Armii. Skierowanego prosz" przyj': na wszystkie zaopatrzenia jako nowozmobilizowanego. Termin przybycia wyznaczam na 29 b.m. }bie/'cego m-ca|. O przybyciu prosz" zawiadomi: Oddz. Og[lno-Org. Za='czniki& pismo Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej w Garwolinie, raport Posterunku Milicji Obywatelskiej w G[rznie, protok[= przes=uchania +ysiaka... itd. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego. Trzy napisy, r"cznie wykonane& 1. 2p }drugi pomocnik|; Do rozkazu, ...do bonu rozdzielczego; LKr[likowski, 29.12.44 }1944.12.29|, 2. wci'gni"to do rozkazu, 29.XII.44, podpis nieczyt. 3. Za='czniki oddane do 2-go pom}ocnika| szefa sztabu, kpt Jarosi<skiego, 29.XII.44 }1944.12.29|, podpis nieczyt. 1. Limanowski Bronisław szer. 2. Zebrza Michał szer. Kieruj" do Waszej dyspozycji }d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech.| w celu pe=nienia dalszej s=u/by, odsta=ych od swego oddzia=u kt[rego nazwy nie znaj'. Termin przybycia 11 b.m. }bie/'cego miesi'ca|. O przybyciu prosz" powiadomi: Oddz. Og[lno-Org. do “5” b.m. Za='czniki& pismo prokuratury Wojskowej 1 Armii Nr. 1112(44 ...itd. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego. (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu Trzy napisy, r"cznie wykonane& 1. 2p }drugi pomocnik|; Do rozkazu, LKr[likowski, 11.12.44 }1944.12.11|, 2. wykonano, 10.XII.44, Jarosi<ski kpt. podpis nieczyt. 3. inny, drobnym pismem, zbyt blisko grzbietu tomu, Ha=uszko, 11.XII.44 }1944.12.11|. wyk. Radzichowski por., st. pomocnik zarejestrowano 11.XII.1944 }1944.12.11|. 1. Limanowski Bronisław s. Edwarda szer. 2. Zebrza Michał, s. Wolfa szer. Niniejszym skierowuj" do Waszej dyspozycji }szefa Oddzia=u Uzupe=nie< 1 Armii| (-( Skulbaszewski kpt., wiceprokurator wojskowy 1 Armii. 11.XII.44 }1944.12.11|. 1. Limanowski Bronisław s. Edwarda szer. 2. Zebrza Michał, s. Wolfa szer. Skierowuje si" z powrotem }do Oddzia=u Informacji 1-szej Armii Polskiej|, z braku odpowiedniego skierowania. Jednostka nasza przyj': mo/e jedynie na podstawie pisemnego zlecenie Oddzia=u Org.-Ewidencyjnego i Uzup. Sztabu 1-szej R.P. (-( Jarosi<ski kpt., 2-gi pom}ocnik|. szefa sztabu. }zdj"cie|¢.grudnia.1944 }1944.12.zdj"cie¢|. 1. Limanowski Bronisław s. Edwarda szer. 2. Zebrza Michał, s. Wolfa szer. Przy niniejszym kierowuje si" do Waszej dyspozycji }do dow[dcy 3-go Pu=ku Zapasowego|, zatrzymanego Limanowskiego... }nieczyt.|...chodzenia dalszej s=u/by wojskowej w swojej jednostce. (-( podpis nieczyt. piecz": okr'g=a, w otoku& Informacyjny Wydzia= 1 Polskiej Armii w ZSRR drobniejszym drukiem, po rosyjsu& Informacionnyj Otdel 1 Pol;skoj Armii v SSRR. w >rodku Orze= Bia=y wzoru 1944. dopisek& Zahitiv ]czyta=em\, major }podpis nieczyt.| 9(XII.44. Rapacki Wiktor kpr. Kieruj" do Was w celu odkomenerowania go dyspozycji d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech. Za='czniki& opinia s=u/bowa, wyci'g z ksi"gi kar i pochwa=, oraz wyci'g z ksi"gi ewidencyjnej. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego. (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. ...owolski }Dobrowolski|. zarejestrowano 3 listopada 1944 }1944.11.03| r"cznie wykonany& 2p }drugi pomocnik|; Skerowa: ]sic# skierowa:\ LKr[likowski, 3.11.44 }1944.11.03|.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Zieliński Seweryn sier/. Jakubowski Andrzej plut. Gajaszko Jawno plut. Blum Szlon kpr. Czapla Mieczysław szer. Sapiński Wacław szer. Rupniewski Stefan szer. Konopka Janina szer. Puchalska Helena szer. Komionek Lucyna szer. Na skutek pism Waszych z dnia 3 b.m., nr 26 i 27, prosz" skierowa: do dyspozycji d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech., w celu pe=nienia dalszej s=u/by. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. Dobrowolski. dwa napisy, r"cznie wykonane, pierwszy& Sz. Szt. }szef sztabu|. Nie rozumi" co to za ludzi$ Trzeba sprawdzi: i je/eli jest nieznanie nie przyj':, to odprawi: z powrotem. Ziark. 7.12.44 }1944.12.07|& drugi }nieczyt., kredka zatarta| LKr[likowski, 7.12.44 }1944.12.07|. Czarnokoński Julian szer. Kieruj" do Was }d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech.| w celu poddania badaniu garnizonowej komisji lekarskiej. W przypadku wydania przez wymienion' komisj" orzeczenia o niezdolno>ci Czarnoko<skiego do pe=nienia s=u/by wojskowej, prosz" go zdemobilizowa:, wydaj'c skierowanemu dokumenty zwolnienia z szereg[w wojskowych. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. Radzichowski, st. pom. zarejestrowany 18 listopada 1944 }1944.11.18| dwa napisy, r"cznie wykonane, pierwszy& Na komisj" lekark' ]sic#\. Ziark. 18.11.44 }1944.11.18|. drugi& 2p; do wykonania; LKr[likowski, 18.11.44 }1944.11.18|. Ponikowski Narcyz szer. Odroczenie s=u/by wojskowej odmawia si". (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. Dobrowolski, 17.10.44r. }1944.10.17| zarejestrowany 19 pa{dziernika 1944 }1944.10.19| r"cznie& poda: do wiadomo>ci; LKr[likowski, 19.10.44 }1944.10.19|. Turek Józef st. sier/. Skierowany do Was }d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech.| w z 6-go Szpitala Lekko Rannych, zosta= przydzielony do 5-tej samodzielnej kompanii samochodowej... itd. Niezale/nie od tego, prosz" skierowa: do 4-tej Dywizji Piechoty Filipiński Zbigniew szer. przyby=ego do Was z wymienionego wy/ej szpitala ...itd. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. Radzichowski, st. pom. zarejestrowany 10 pa{dziernika 1944 }1944.10.10| dwa napisy, r"cznie wykonane, pierwszy, niebiesk' kredk'& czyta=, podpis nieczyt. 10(X(44 drugi, zielon' kredk'& 2p; za=atwi: i zameldowa:; LKr[likowski, 12.10.44 }1944.10.12|. Cudnoch Stanisław chor. Zgodnie z pismem Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. Nr. OP(1(02088 z 16(12 b.r. }1944.12.16|, odkomenrerowuj" z powrotem nast"puj'cych oficer[w }tyko Cudnocha|. (-( Markiewicz por., szef Wydzia=u Ewidencji (-( ?uk por., pom}ocnik|. szefa Wydzia=u Ewidencji wyk. Radzichowski, st. pom. zarejestrowany 20.XII.1944 }1944.12.20| trzy napisy, r"cznie wykonane, pierwszy, niebieskim atramentem& Do rozkazu, Ziark, 21.12.44 }1944.12.21|, drugi, pomara<czow' kredk'& 2p, wykona:, LKr[lik, 12.12.44 trzeci, te/ pomara<czow' kredk'& wykonano, 21.XII.44 1. Iwanow Aleksiej kpt. na stan. d-cy baonu pracy 2. Eustachiewicz Stanisław por. do dyspoz. d-cy pu=ku 3. Górski Zdzisław por. do dyspoz. d-cy pu=ku Przyby=ych z LKO Komisariat[w Poborowych i RKU, oficer[w }mian$|owa: na stanowiska p.o. p.o. }pe=ni obowi'zki|. Wyci'g z Rozkazu Personalnego Nr 101 }zdj"cie|¢ wrze>nia 1944 }1944.09. ...$| (-( P[=turzycki gen. bryg., szef Mobilizacji i Uzupe=nie< W.P. (-( Krycki p=k., szef Oddzia=u Personalnego za zgodno>:& (-( Janowski chor.


Przekazani do dyspozycji wyk. Radzichowski, st. pom. zarejestrowany 20.XII.1944 }1944.12.20| napisy, r"cznie wykonany niebieskim atramentem, tre>ci nie przytaczam bo d=ugiej; Sz. Szt. }szef sztabu|, 1. Zawiadomi: d-c" 9 z}apasowego|.p.p.... Ziark, 12.10.44 }1944.10.12|. Lipiec Michał plut. do dow[dcy 9-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Powo=uj'c si" na pismo O.P. z dnia 30.IX.1944 r. }1944.09.30|, Nr. OP(0170. zwracam ni/ej wyszczeg[lnione dokumenty dla dalszego urz"dowania. Tu nast"puje lista o>miu& 1. Íwiadectwo uko<czenia szko=y podoficerskiej ...itd. (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wyk. Nisman., 22.11.44r. }1944.11.22|, Nr. 0223(tjn. 1. 2. 3. 4. 5.

Wajnryb Leon szer. Biełaszew Michał sier/. Kirszenbaum Michał kpr. Bury Andrzej szer. Sosnowski Simon kpr. Zatrzymani zostali przez kwatermistrzostwo 1 Armii, we wsi Maflitz, dok'd zajechali wozem konnym, pomimo i/ wiedzieli, /e w zap. pu=k piechoty stoi w Regenwalde. W kwatermistrzostwie odebrano im bro< oraz konie. Przeprowadzona rewizja ujawni=a szereg drobnych kosztowno>ci, kt[re pozostaj' u nas do Waszej dyspozycji }do d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech.| i po dobi[r kt[rych prosz" skierowa: swego przedstawiciela. Wspomniani skierowani zostali przeze mnie bez eskorty do 3 pu=ku zapasowego. Prosz" o ukaranie w drodze dyscyplinarnej szer. Wajnryba i pozosta=ych, za samowolne pozostawanie poza szeregami swego oddzia=u. W za='czeniu przesy=am ich dokumenty, i podaj" spis kosztowno>ci. List" 7-miu dokument[w pomijam, wydane na nazwiska& Kirszenbaum, Bury, Sosnowski, Wajnryb, Bie=aszew. Kosztowno>ci& 1. 3 damskie branzolety, 2. 3 >lubne obr'czki z=ote, 3. 1 =a<cuszek cienki, 4. 1 zegarek biurkowy. (-( Holder mjr., wojskowy prokurator 1 Armii wyk. Landa chor. zarejestrowany 21.03.1945 }1945.03.21| dwa napisy, r"cznie wykonane, pierwszy& czarnym atramentem, po rosyjsku, z podpisem LOr=ow, }Leonid Or=ow| 25.3 }1945.03.23|; drugi& pp. Forgaczu; rosebrat }rozebra:| jak to jest i zameldowa:, 23.3.45 }1945.03.23| LKr[likowski

Trojak Stanis=awa szer. odkomenderowana do dyspozycji Wydzia=u Personalnego Zarz'du Polityczno-Wychowawczego 1 Armii W.P. rozkazem nr 0161, 1945.04.30. (-( Pop=awski, gen. dyw., D-ca 1 Armii W.P. (-( Jaroszewicz, p=k., z-ca D-cy 1 Armii W.P. do spraw polit.-wych. (-( Rotkiewicz, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodno>:& Hakman, ppor., sekr. odpowiedzialny Wydz. Pers. Zarejestrowano nr. 0821, 10.05.1945 }1945.05.10| dopisek& Odesz=a dnia 3.IV. 1945 do Zarz. Pol. Wych. 1 A.P., 17.V.45, nieczyt. Komar Trazjon s. Grzegorza kanonier. Greczeczura Józef s. Józefa szer. ...Jednocze>nie prosz" o zawiadomnienie, do jakiej jednostki }ci dwaj| nale/eli uprzednio. (-( Pietkun por., oficer >ledczy Prokuratury Wojskowej 3 D.P. wyk. Pietkun por., 23.05.45r. }1945.05.23|. Wojsko Polskie, Prokuratura wojskowa 0318(119 pr., 24.05.45. zarejestrowano 26.05.1945 }1945.05.26| r"czne trzy dopiski& 2p }drugi pomocnik| Zawiadomi:, LKr[lik... 25.05.45 inny dopisek& Odpowied{ 0903, 24.05.45 nast"pny dopisek& wykonano 0940 z 28.05.45 }1945.05.28| Kraczkowska Bronisława ...prosi=em o skierowanie jej nie do 6 Dywizji a do IV pralni polowej. (-( Winawer kpt., podprokurator wojskowy 1 Armii. wyk. Winawer kpt. 28.05.45r. }1945.05.28|. zarejestrowano 30.05.1945 }1945.05.30| r"czne dwa dopiski& 2p }drugi pomocnik| Do wykonania, LKr[lik... 30.05.45 inny dopisek& wykonano 0977 z 2.06.45 }1945.06.02|

Kraczkowska Bronisława szer. z 6-tej Dywizji Piechoty, w dniu 26 kwietnia 1945r. skierowana zosta=a do Waszej jednostki }3-ci Zapas. P.P.| szer. Kraczkowska Bronis=awa, przeciwko kt[rej toczy si" post"powanie o samowolne oddalenie si" z 4-tej pralni polowej. W zwi'zku z powy/szym, prosz" zarz'dzi: o niezw=oczne skierowanie Kraczkowskiej do jej macierzystej jednostki. (-( Winawer kpt., podprokurator wojskowy 1 Armii. wyk. Winawer kpt. 19.05.45r. }1945.05.19|. zarejestrowano 21.05.1945 }1945.05.21| Wojsko Polskie; Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 01578(pr266. r"czne dwa dopiski& 2p }drugi pomocnik| Skerowa: ...Forgaczu LKr[lik... 21.05.45 inny dopisek& Dnia 23.V.45 }1945.05.23| skierowano do 6 Dywizji Piechoty. Franciszyn Karol ppor. przyby=y z GUK LKO ZSRR i RKU przydzielam dow[dcy 3 Zapas. Pu=ku Piechoty. (-( Micha= Rola-?ymierski gen. broni, Nacz. Dow[dca W.P. (-( ?arko-?arkowski gen. bryg., szef Sztabu G=[wnego Naczelnego Dow[dztwa Wojska Polskiego (-( Krycki p=k., szef Oddzia=u Personalnego W.P. za zgodno>:& Janowski por., szef Kanc. Oddzia=u Pers. W.P. trzy dopiski, pierwszy& 3p }trzeci pomocnik| wykona:, LKr[lik. 13.1.45 drugi, atramentem& Sz. Szt. }szef sztabu|, Sprawdzi: i zameldowa: do pers. oddzia=u; Ziark..., 13.1.45 }1945.01.13| trzeci, czerwon' kredk'& za=atwiono, 17(1(1945 }1945.01.17| Kubiak Marian plut. pchor. wyci'g z rozkazu personalnego Nr. ...1 }nieczyt., z powodu nadpisu Kr[likowskiego| z dnia 11.01.45r. }1945.01.11| zwolniony ze stanowiska z-cy d-cy kompanii 3-go Zapas. P.P. do spraw pol.-wych. i oddany do dyspozycji d-cy Pu=ku. Uniewa/nia punkt 6 !1 rozkazu 1 Armii W.P. Nr. 0458, z dnia 17 grudnia 1944, pozostawiaj'c Kubiatowicz Lucjan ppor. na stanowisku instruktora propagandy artystycznej Pu=ku. (-( Pop=awski gen. dyw., Dow[dca 1 Armii W.P. (-( Jaroszewicz pp=k., z-ca D-cy 1 Armii W.P. do spraw polit.-wych. (-( Straszewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodno>:& Wonsz Gustawa ppor., szef kanc. Z.P.W. 1 A.W.P. dopiski& atramentem& Sz.Szt., Ziarkowski, 15.1.45 3p }trzeci pomocnik| do za=atwienia. LKr[lik... 15.1.45. 1. Czymkowski Antoni st. sierż. 2. Ryszkow Elijasz szer. 3. ćwikło Kazimierz –"– Do 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty 1-szej Armii Wojska Polskiego Z powodu zdania nadetatowych samochod[w, skierowuje si" do Waszej jednostki, w celu pe=nienia dalszej s=u/by wojskowej ni/ej wymienionych szofer[w 1-szego samodzielnego baonu eksploatacji dr[g. (-( Samosienko pp=k., d-ca baonu wyk. Barzdo, dnia 6.06.1945r. }1945.06.06| zarejestrowano& Nr. 01068, dn. 10.06.1945 }1945.06.10| Wojsko Polskie }zdj"cie|¢ Szko=a 1 Armii Nr. 0465 }zdj"cie|¢.V.1945 r. Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Skierowuj" do Waszej dyspozycji nast"puj'cych podoficer[w i szeregowych obs=ugi Szko=y Oficerskiej 1 Armii WP. kt[rzy z powodu reorganizacji Szko=y, zgodnie z zarz'dzeniem Naczelnego Dow[dztwa Nr. 100(029 z dnia 25(4 1945 }1945.04.25|, okazali si" nadetatowymi& 1. Bondarenko Jan plut. 2. Stępień Adolf szer. 3. Kula Ryszard szer. 4. Tyzenhaus Aleksander kpr. 5. Loret Jerzy kpr. 6. Laszko Roman szer. (-( żydek p=k. dypl., komendant Szko=y (-( Markiewicz kpt., szef Wydzia=u Ewidencji zarejestrowano 30.05.1945 }1945.05.30|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Przekazani do dyspozycji Wojsko Polskie }zdj"cie|¢ Szko=a 1 Armii Nr. 0459 }zdj"cie|¢.V.1945 r. Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Skierowuje si" do Waszej dyspozycji nast"puj'cych podoficer[w i szeregowych z Waszej jednostki i z innych jednostek 1 Armii WP., nienadaj'cych si" z powod[w uwidocznionych w za='czonych wykazach, do szkolenia w Szkole Oficerskiej 1 Armii WP. w wykazie obejmuj'cym 44 nazwiska, 20 pierwszych, pozycje 1 – 20, nale/' do 1 D.P., pozycje 21 – 34 nale/' do 3 D.P., pozycje 35 – 42 nale/' do 3 Zap. p.p., pozycja 43, Go="bski Stanis=aw, do 5 Br. Art. C. }Bryg. Artyl.|, pozycja 44, Matelski Antoni, do Br. Zap. }Brygady Zapor.$| 35. Juchniewicz Czesław szer. 36. Gładysz Stanisław –)– 37. Kowalczyk Antoni kpr. 38. Dziedziul Jan szer. 39. Piotrowski Eugeniusz –)– 40. żywicki Henryk –)– 41. Krawczyk Henryk –)– 42. Pierożek Franciszek kpr. Termin przybycia 1 czerwca 1945 roku. (-( żydek p=k. dypl., komendant Szko=y (-( Markiewicz kpt., szef Wydzia=u Ewidencji zarejestrowano Nr. 01007, 1.6.1945 }1945.06.01| dopisek& wykonano Nr. 01041, 12.06.45 }1945.06.12|, nieczyt. }D. Forgacz| Lewi<ski W=adys=aw, s. Grzegorza, kpr. do dalszego pe=nienia wojsk. s=u/by w 3-cim Zap. P.P. (-( Agiewicz, Borkiewicz

1944.09.10

Fajkow Bukier ]sic# Bekir\ kpt. Szlifik Henryk ppor. skierowa: do Prokuratury 1 Armii dla z=o/enia wyja>nie< ich dotycz'cych. (-( Skulbaszewski, wyk. Dr. L.

1944.10.29

Janicki Ryszard stopie<$ pe=ni'cego s=u/b" wojsk., jednego z 28-miu przyby=ych z ?oliborza do dyspozycji PKWN w Lublinie, ob}ywatela|. Morawskiego (-( Siwicki, Agiewicz, druk W.J. 1944.11.09 1. Kali<ski Jan s. Anastazji sier/. z baonu szkolnego 2. Jagodzi<ski Czes=aw s. Antoniego plut. –)– 3. Paw=owski Tomasz s. Aleksandra szer. –)– 4. Karpi<ski Tadeusz s. Marcina –)– –)– 5. Raczy<ski J[zef s. Antoniego –)– –)– 6. Karolak Antoni s. Apoloniego –)– –)– 7. Zi"ba Edward s. Marcina –)– –)– 8. Danilewski Jan s. Micha=a –)– –)– 9. Deputat Henryk s. J[zefa –)– –)– 10. Trojanowski Marcin s. Marcina –)– –)– 11. Konopko Ryszard s. Bronis=awa –)– –)– 12. B=ahut August s. Augusta –)– –)– 13. Pidek Maksymilian s. Antoniego –)– –)– 14. Przybylski Jerzy s. Mariana –)– –)– 15. +ebek Jerzy s. J[zefa –)– –)– 16. +askuz Czes=aw s. Piotra –)– –)– 17. Michalski Tadeusz s. W=adys=awa –)– –)– 18. Skwarczewski Leon s. Micha=a –)– –)– 19. Dziadura Albin s. W=adys=awa –)– –)– 20. Iskra Antoni s. Paw=a –)– z 12 p.p. 21. Kozak Grzegorz s. Bazylego sier/. z 10 p.p. 22. Kucharski Stanis=aw s. Aleksandra plut. –)– 23. Gala Jan s. Wincentego szer. –)– 24. Broda Antoni s. nie wykaz. kpr. z 6 p.a.l. 25. Mysik Stefan –)– kan. –)– 26. Kizina Jan –)– sier/. z 11 p.p. 27. ?o=nierkiewicz Jerzy –)– –)– –)– 28. Wierzbicki Henryk –)– szer. –)– 29. Grankowski J[zef –)– –)– –)– 30. Rypel Gustaw –)– –)– –)– Z rozkazu Dow[dcy 1-szej Armii skierowuje si" do Waszej dyspozycji }d-cy 3-go Zapas. P.P.| 30-tu w(w ludzi. (-( Farafonow, pp=k., szef sztabu 4-tej Dywizji Piechoty Zarejestrowano nr. 598, 11 listopada 1944 }1944.11.11| dopiski& 1. 2p, da: otpis o przebyciu ]sic# odpis o przybyciu\ ludzi w ogulno ]sic# do og[lno\ orgaz. LKr[likowski. 10.11.44 2. Zawiadomiono Oddzia= Og[lno-Org. dn. 12.11, nr. 136, teczka 23 podpis nieczyt. 12.11.44r. }1944.11.12| 1944.11.10 J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Pieciorkowski Jan kpr. Baranowski Zdzis=aw szer. skierowani do G=[wnego Zarz'du Polit.-Wychowawczego 1. A.P. (-( Ziarkowski, Kr[likowski

1944.12.30 1945.01.06

Potokski Ignacy chor. z karnej kom. do dyspoz. Oddzia=u Personalnego 1-szej Armii W.P. (-( Ziarkowski, Kr[likowski 1945.01.13 Idow }imi" nie wykaz.| kpt. Ostrowski }imi"$| por. dow[dcami dwu kompanii karnych, do dyspoz. Dow[dztwa 1-szej Dyw. Piech. (-( Ziarkowski, Kr[likowski, wyk. Przegali<ski 1945.01.19 Siwy Kazimierz por. skierowany do dyspozcji 3-go Zap. P. P. (-( Pop=awski, Jaroszewicz, Straszewski, za zgodno>:& Wonsz Gustawa

1945.02.01

Orze= Bia=y }zdj"cie¢ 1 Armia P|olska w ZSRR }zdj"cie¢ Pu=|k Zapasowy Piechoty nr 9120(II Do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. W my>l zarz'dzenia D-cy 1 Armii W.P., skierowuj" ni/ej wymienionych 33 oficer[w do dyspozycji, a mianowicie& 1. Jarosi<ski Boles=aw s. Stanis=awa kpt. pom. szefa Sztabu 2. Iwanow Andrzej s. Jana kpt. d-ca omp. rpp. }rusznic p-panc.| 3. Rysz Jan }sz ^ >| s. Jakuba chor. d-ca 2 plut. komp. rpp. 4. Sk[recki Kazimierz s. Juliana chor. d-ca plut. komp. ='czno>ci 5. Zozuli<ski J[zef s. J[zefa mjr. d-ca baonu szkolnego 6. Jarz'bek Szymon s. Samuela chor. d-ca 1-go baonu plut. szkolnego 7. Brzezi<ski J[zef s. Leopolda chor. d-ca 2-go baonu plut. szkolnego 8. Jagie==o Konstanty s. Filipa ppor. d-ca 3-go baonu plut. szkolnego 9. Tymkiewicz Boles=. s. Sergiusza chor. d-ca 1-go plut. 1 komp. baonu 10. Baczu< Franciszek s. Miko=aja ppor. d-ca 2-go plut. 1 komp. baonu 11. Walusz Marian s. Bart=omieja ppor. d-ca 1-go plut. 2 komp. baonu 12. Kielay Czes=aw s. Edwarda chor. d-ca 3-go plut. 2 komp. baonu 13. Rensz Czes=aw s. Edwarda chor. d-ca 1-go plut. 3 komp. baonu 14. Gryszczuk Roman s. Miko=aja chor. d-ca 1-go plut. 4 komp. baonu 15. Rajfur Stefan s. Jana chor. d-ca 2-go plut. 4 komp. baonu 16. Zaikin Jan s. Grzegorza por. d-ca 5 komp. 2 baonu 17. Lipski W=adys=aw s. W=adys=. chor. d-ca 3-go plut. 5 komp. 2 baonu 18. Czeczko Ryszard s. Konstant. chor. d-ca 3-go plut. 6 komp. 2 baonu 19. Wasilewski Jan s. Jana chor. d-ca 2-giej komp. fizyl. 2 baonu 20. Rzeszowicz Micha= s. Jana chor. d-ca 2-go plut. 9 komp. 2 baonu 21. Íwitalski Bronis=aw s. Teofila chor. d-ca 1-go plut. 7 komp. 2 baonu 22. Tare=ko Micha= s. Marcina chor. d-ca 1-go plut. 9 komp. 3 baonu 23. Rybiec Tadeusz s. B=a/eja chor. d-ca 2-go plut. 9 komp. 3 baonu koniec 1-szej strony, 2-giej strony nie ma w teczce. Paliwoda J[zef chor. wraz z innymi oficerami odszed= do dyspoz. Oddz. Pers. (-( Or=ow, Kr[likowski, wyk. Przegali<ski nr 142

1945.02.04

Szostak Marian, s. Micha=a, sier/. do dyspozycji Prokuratury Wojskowej m. Praga (-( Wasilewski, Dobrowolski

1945.02.27

Dziubanowska Janina-Kazimiera, c. Aleksandra, chor. do dyspoz. Oddzia=u Pers. Zarz'du Polit.-Wych. 1 Armii W.P. (-( Karpowicz, Kr[likowski, wyk. Przegali<ski, nr nie wykaz.

1945.03.06

1. Íwitelski Bronis=aw chor. 2. Rensz Czes=aw chor. do dyspoz. szefa 1 Referatu Oddzia=u Pers. Sztabu 1 Arii W.P. (-( Donczenko, wyk. Zdzieszczyc, druk. K.B. nr. 2576

1945.03.07


Przekazani do dyspozycji Orze= Bia=y }zdj"cie¢ Oddzia|= Organizacyjno}zdj"cie¢ Ewidenc|yjny i Uzupe=nie< }zdj"cie¢ Pierw|szej Polskiej Armii

stempel& zarejestrowano, nr. 0380, 16.03.1945 }1945.03.16| }zdj"cie¢|p zawiadomi: nazwisko tego /o=nierza, LKr[likowski., 17.3.45 }1945.03.17| inny dopisek& Odpowied{ nr. 0410(II, 17.03.45, podpis nieczyt. Forgacz

Do Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty Zwracam do Waszej dyspozycji poprzednio przekomenderowani do Sztabu Armii pluton ochrony w liczbie 25-ciu ludzi, z kt[rych 12 os[b nale/y uwa/a: za przekomenderowanych&

Do

1. Do redakcji gazety “Zwyci"/ymy” Fi=yk J[zef s. Dyonizego Krzy>k[w Micha= s. Bart=omieja Ni/nik Wojciech s. Grzegorza Ba=cz Boruch s. Lipy

plut. kpr. kpr. szer.

2. Do Oddzia=u Personalnego Armii Szmigero Igam s. J[zefa Kosz Stefan s. Miko=aja Mielnik Jan s. nie wykaz

kpr. szer. szer.

Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty 1. Tkaczyk Bart=omiej st. sier/. 2. Juchniewicz Stanis=aw plut. 3. Ko=aczkowski imi" nie wykaz. –º– 4. Kocowski Kazimierz –º– 5. Dzikiewicz Konstanty –º– 6. Kossowski Konstanty szer. W(w skierujcie dla ]sic# do\ pe=nienia dalszej s=u/by wojskowej do dyspozycji szefa Oddzia=u Zdobyczy Wojennych. (-( Wasilewski, mjr., p.o. szefa Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski, mjr., szef 2-go Referatu wyk. Iwaszkiewicz }zdj"cie¢| 3.1945 ]ss\ nr. 568 }1945.03_$| stempel& zarejestrowano, nr. 0679, 11.4.1945 }1945.04.11| r"czny dopisek w j. rosyjskim, podpis nieczyt., data 29.III.45 }1945.03.29| inny dopisek& zarejestr. dn. 28.3.45 }1945.03.28|_r. dz. 219

3. Do Referatu Finansowego Sztabu Armii England Ignacy s. Stanis=awa kpr. Stobnicki Adam s. Romana szer. 4. Do kasyna ogicerskiego “Wojentorgu” Adam Wincenty s. Andrzeja Winnicki Micha= s. Jana

Orze= Bia=y }zdj"cie¢ Od|dzia= Organizacyjno}zdj"cie¢ Ewid|encyjny i Uzupe=nie< 1-szej Polskiej Armii nr. 0658, wchodz. nr. 2203

kpr. szer.

5. Do Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego Sztabu Armii Kalarczyk J[zef s. Boles=awa szer. Przykomenderowanych mie: na ewidencji stanu zmiennego Pu=ku i utrzymywa: na wszystkie zaopatrzenia. (-( Wasilewski, mjr., p.o. szefa Oddz. Og[lno=Organizacyjnego (-( Dobrowolski, mjr., szef 2-go Referatu wyk. Iwaszkiewicz }zdj"cie¢| 3.1945 ]ss\ nr. 568 }1945.03_$| dopisek& 2p i 3p. Do rozkazu, LKr[likowski, 10.3.45 }1945.03.10| Micho< Boles=aw chor. z-ca d-cy 2-giej komp, strzel., do dyspozycji ZPW }Zarz'd Pol.-Wych.| (-( Or=ow, Kr[likowski 1945.03.21 Íwitelski Bronis=aw chor. Rensz Czes=aw chor. skierowani do dyspoz. Oddzia=u Personalnego (-( Or=ow, Kr[likowski, wy. Przegali<ski, odpowied{ datowana 1945.03.21 Herrer Wiktor ppor. skierowuj" do dyspoz. d-cy IV Dywizji Piechoty. (-( Or=ow, Kr[likowski, wyk. Przegali<ski nr 194

1945.03.21

skierowuj" eskort" sk=adaj'c' si" z dwu grup, po 5-ciu oficer[w i 20-tu szeregowych og[=em 10 oficer[w i 42 szeregowych, po uzupe=nienie do stacji }kolejowej| Pruszk[w. (-( Kr[likowski, wyk. Przegali<ski, nr. 157

1945.03_$

Argasi<ski J[zef, s. Jana ppor. skierowanego mylnie do dyspoz. p=k. Siebie/ki przesy=am do dyspoz. szefa Oddz. Personalnego 1 Armii (-( Or=ow, Kr[likowski, wyk. Przegali<ski

1945.03._$

Orze= Bia=y }zdj"cie¢ Od|dzia= Organizacyjno}zdj"cie¢ Ewid|encyjny i Uzupe=nie< 1-szej Polskiej Armii nr. 0514(org. wchodz. nr. 01777 Do Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty 1. Kulpa Bronis=aw 2. Brzostek Boles=aw 3. Dragon Tadeusz 4. Woli<ski Adam 5. Bocian J[zef W dniu 23 lutego 1945r. ]pismo nr 166\ skierowa=em do Waszej dyspozycji 5-ciu w(w szeregowych. Powo=anym pismem nr. 0395(1 zawiadamiacie mi" ]sic# mnie\, /e z powy/szej grupy przyby=o do Was 4-ch szeregowych. Prosz" zawiadomni: mi" ]sic# mnie\ kt[ry z wymienionych /o=nierzy do Was nie zg=osi= si". (-( Wasilewski, mjr., p.o. szefa Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski, mjr., szef 2-go Referatu wyk. Iwaszkiewicz }zdj"cie¢| 3.1945 ]DG\ nr. 562 }1945.03_$|

Idzikiewicz }imi" nie wykaz.| plut. do dyspoz. szefa 4 Oddzia=u Sztabu 6-tej Dywizji Piechoty. (-( Wasilewski, Dobrowolski 1

945.03.30

Idow }imi" nie wykaz.| kpt. nale/y rozformowa: nadetatow' kompani" karn', w(w dow[dc" ze sta=ym sk=adem skierowa: do mej dyspozycji. (-( Siebie/ko, Donczenko, wyk. Wadejko, nr. 2673

1945,04.07

Sztompka Boles=aw sier/. do dyspoz. szefa Ofdzia=u Uzupe=nie< Departamentu Mobilizacji W.P. (-( Wasilewski, Dobrowolski 1945.04.10 baon strzelecki w sk=adzie 20 oficer[w, 52 podoficer[w, i 423 szeregowc[w pd dow[dztwem Iwanowskiego Ludwika, por. odkomenderowany do dyspoz. Kawtermistrzostwa 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski, Przegali<ski, nr 157 1945.04._$ Kalinowski por. skierowa: do Oddz. Pers. Kwatermistrzostwa 1 Armii, celem skierowania na nowe mieksce s=u/by (-( Andrejew

1945.05.19

Dziubanowska Janina chor. skierowa: do dyspozycji szefa Odz. Pers. ZPW 1AWP (-( Siebie/ko, Donczenko, wyk. Wadejko nr. 5023

1945.05.30

Piechotierow Jan st. sier/. Dudzi<ski Micha= plut. Rymarz W=adys=aw szer. skierowani do dyspozycji d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty. (-( Ze=atielew gw}ardii|. pp=k. 1945.06.02 Piecz": w j. ros., gra/dank'& Wojskowaja Czast, Polewaja Poczta 70606 Pastuszko Boles=aw szer. prosz" skierowa: do naszej dyspozycji – jego macierzystej jednostki. (-( Ku>, Frydman 1945.06.04 Karczewski Jan ppor. Mas=owski W=adys=aw chor. skierowuj" do dyspozycji Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. (-( Karpowicz, Kr[likowski, wyk. Przegali<ski, nr. 416

1945.06.05

Mierzejewski Edward chor. skierowuj" do dyspozycji Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. (-( Karpowicz, wyk. Przegali<ski, nr. 417

1945.06.05

Kubiatowicz Lucjan por. skierowa: do dyspozycji Wydzia=u Personalnego ZPWA (-( Szubicz, wyk. Hakman, IK 1182

1945.06.06

Dziubanowska Janina chor. do dyspozycji z-cy d-cy 4-tej Dyw. Piech. Miszczenko, Pop=awski, wyk. Wadejko, za zgodno>:& Soko=owska 1945.06.06

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


Przekazani do dyspozycji Mawryn Miko=aj kpt. Ro/ek Mieczys=aw chor. Rejfur Stefan –º– Wajda Bronis=aw –º– Zon-Mazia Izydor ppor. Kartotek" wymienionych zwr[ci: do Oddzia=u Pers. (-( Krycki, wyk. Krajnik

Kownacki Czes=aw kpr. Bujakowaka Maria stopie<$ Kieruje si" W.W. do dyspozycji 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty, jako personel nadetatowy tut. jednostki wojskowej. (-( Fiedotow, wyk. +o> 1945.07.22 1945.06.06

1. Hand Stefan plut. 8 p.p. 2. Kiziniewicz Jakub plut. –º– 3. Szymczyk Wilhelm kpr. –º– 4. Marynowski Leon kpr. –º– 5. D'bek Stanis=aw szer. –º– 6. Lipski Stefan szer. –º– 7. Troczy<ski Zbigniew szer. –º– 8. Staniszewski Micha= szer. –º– W(w skierowuje si" do swojej jednostki, z 3 Dywizji Piechoty jako nienadaj'cych si" ]sic# nie nadaj'cych si"\ do szkolenia. (-( ?ydek komendant Szko=y }Centralnej Szko=y Ofic. w Riazaniu n(Ok'|, Markiewicz 1945.06.14 Riabkin Iwan ppor. Wieloszewski W=od. ppor. Sa=arow Piotr ppor. skierowuj" do dyspozycji d-cy 3 Zapas. P.P. (-( Kopiejko, ___nieczyt. Mla__$ ]7 liter\, wyk. Borowski

1945.06.20

Krasowski Stanis=aw mjr. skierowuj" do dyspoz. d-cy 3 Zap. P.P. (-( Kopiejko

1945.06.23

1945.08.16

Konkiel J[zef, s. Walerjana, chor. skierowany do 4-tej Dywizji Piechoty po now' charakterystyk" bojow', (-( Denisienko, pp=k., szef Wydzia=u Personalnego DOW Pozna< 1945.11.09 Oddzia= OgranizacyjnoEwidencyjny i Uzupe=nie< 1-szej Polskiej Armii Nr. 0770(org Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty

Sumerowski Marian kpt. z-ca d-cy Pu=ku do spraw polit.-wych. do dyspozycji G=[wnego Zarz'du Polityczno-Wychowawczego W.P. (-( Karpowicz pp=k. ]w zamian LKr[likowski\ (-( Kr[likowski ]w zamian KPrzegali<ski\ wyk. Przegaki<ski, nr. 402 1945.06.26 Adamienko Dymitr por. p.o. d-cy baterii 45 mm Krawiec Ulian por. p.o. d-cy baterii 122 mm Wasiljew Walenty ppor. p.o. d-cy plut. szkolnego 76 mm Dyw. Art. Goldsztein Bernard –º– p.o. d-cy plut. szkolnego 122 mm Dyw. Art. Ka=ugin Teodor –º– p.o. d-cy plut. szkolnego 76 mm p. Mameka Eugeniusz –º– p.o. d-cy plut. 76 mm Dyw. Art. Prosz" o zezwolenie na skierowanie do dyspozycji w(w do Oddzia=u Pers. Artylerii, bo pracuj' niech"tnie a niekt[rzy z nich zbyt cz"sto nadu/ywaj' alkoholu. (-( Karpowicz, Kr[likowski, wyk. Przegali<ski, nr 399 1945.06.26 Balandina Lidia, c. Grzegorza, felczer, do dyspoz. G=[wnego Zarz'du Sanitarnego Armii Czerwonej (-( szef S=u/by Zdrowia, ___]5 liter$\, gen. bryg,

1945.06.28

Da<czak Stanis=aw sier/. skazany wyrokiem S'du Wojskowego 1 Armii do dyspozycji Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski, wyk. Forgacz

1945.06.29

Przybysz }imi" $| kpt. dow[dc' oficer[w kompanii karnych do Oddz. Pers. 1 Amii odkomenderowanych do mej dyspozycji (-( Siebie/ko, Donczenko, wyk. Donczenko, nr 5267, druk K.B.

1945.07.02

Kr[likowski }imi"$ Leonid| mjr. zostanie skierowany do dyspozycji Oddz. Pers. Sztabu 1 Armii, po powrocie majora Nowikowa z kuracji w Zakopanem. (-( Karpowicz, Przegali<ski, nr. 421

1945.07.05

Przybysz }imi"$| kpt. komendant 19-tu oficer[w 1-szej, 2-giej, i 3-ciej kompanii karnych odkomenderowanych do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski, wyk. Przegali<ski, nr. 422

1945.07.06

Gulczy<ski Mieczys=aw chor. z-ca d-cy plutonu w Art. Dywizjonie, na wniosek szefa Informacji, do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Karpowicz, wyk. Przegali<ski, nr 420

1945.07.07

Tarnawski Jan popr. d-c" baonu 1 strzeleckiego, po zdaniu baonu ppor. Dawidziukowi skierowa: do dyspoz. szefa Oddz. Pers. 2 Armii Siebie/ko, Donczenko, wyk. Wadejko, nr 5297

1945.07.12

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Gli<ski Andrzej kpr. do dyspoz. d-cy 3-go Zapas. P.P. w celu dalszego skierowania do Oficerskiej Szko=y Intendentury (-( Wasilewski, Dobrowolski

Bykowski J[zef, s. J[zefa szer. W >lad za pismem moim z dn. 8 bm., nr 371, w przedmiocie skierowania w(w do Waszej dyspozycji, w za='czeniu przesy=am jego kart" pieni"/n'. (-( Wasilewski, mjr. (-( Dobrowolski, mjr. wyk. Dobrowolski 8.4.1945 }1945.04.08|, Nr. 831 stempel& Zarejestrowano Nr. 0666, 11.04.1945 }1945.04.11| dopisek atramentem& 2p, dla wiadomo>ci odda: plutonu pu=ku. LKr[likowski, 11.4.45 Rejonowy Komendant Uzupe=nie< Soko=[w Podl. Do D-cy 3-go Zapas. P.P. w Lublinie Przedk=adam imienny wykaz skierowanych do 3 Zapas. P.P. ochotniczek i prosz" o nades=anie pokwitowania o zg=oszeniu si" tych/e do Jednostki. Jednocze>nie prosz" o nades=anie pokwitowanai odno>nie skierowanych do tut. Jednostki przez tut. R.K.U. ochotniczek& Skorupskiej Florentyny, +ukasiukowej Lucyny, Sobuckiej Haliny-Zofii, Krawczyk Jadwigi-Haliny, Referowskiej Cecylii, i Karpisz Antoniny, co do kt[rych imienne wykazy zosta=y ju/ skierowane. (-( Jagodzi<ski, ppor., komendant R.K.U. Zarejestrowano nr. 468, 27 pa{dziernika 1944 }1944.10.27| dwa dopiski, pi[rem i pomara<czow' kredk'.


130

Przebywający w szpitalu, izbie chorych, ranni

Pismo: Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii W.P. Szpital Wojskowy uformowany rozkazem nr 937 z dn. 27.X.1944 [1944.10.27] składał się z 5 podoficerów i 39-ciu szeregowych. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., nr 0120 Przybyły ze szpitala: 1. Getfried Kazimierz kpr. 2. Sobotkiewicz Jan szer. podpisał: szef sztabu brygady pancernej /-/ Malutin, ppłk. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał: Ł. J. [zdjęcie]¢ lipca 1944, nr 092 Zaświadczenie Niniejszym zaświadcza się, że Skrzypnik Łucja przebywała na kuracji w Szpitalu Św. Jana Bożego w Lublinie, od dnia 3.IX do dnia 25.IX.1944, w oddziale zakaźnym, chorując na dysenterię. Obecnie jest chora wskutek następstw po bardzo ciężkich i wielkich krwotokach, oraz wskutek osłabienia. podpisał: /-/ Żmigrodzki, dr. (podpis czytelny). wyk. Forgacz, ppor. dnia 26.IX.44 r. [1944.09.26] Wojsko Polskie, Samodzielny Baon Wyzdrowieńców Do D-cy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty Na wybyłych podoficerów i szeregowców z Samodzielnego Baonu Wyzdrowieńców do Waszej Jednostki, przesyłam załączając do niniejszego 14]czternaście\ zaświadczeń lekarskichze szpitala, które to zaświadczenia winny być doręczone niżej wymienionym: 1. Bury Ferdynand plut. 2. Sicichowski Adam kpr. 3. Bilewicz Witold kpr. 4. Musiał Kazimierz kpr. 5. Przezelnikow Wasilij kpr. 6. Choronicki Jan szer. 7. Mnich Jan szer. 8. [Szapir?!] Józef szapir [saper] 9. Pozdan Franciszek szapir 10. Szybko Jan szapir 11. Kałkoński Ludwik szapir 12. Albert Ludwik szapir 13. Mróz Czesław szapir 14. Liput Stanisław szapir podpisał: st. adiutant baonu /-/ Falk, ppor., 25.X.44r. [1944.10.25], nr 0317 Przybyły ze szpitala Gumienny Jan podpisał: szef sztabu /-/ Lisiak, por.. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ października 1944, nr 024 zarejestrowane 8 października 1944 Skierowany Bąk Franciszek podpisał: szef sztabu 1 Pułku Piechoty /-/ Wilkin, mjr. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ października 1944, nr 01065 zarejestrowane 19 października 1944 Powiadamia się, że Jastrzębski Kazimierz kpr. podpisał: szef sztabu 1 Pułku Piechoty /-/ Wilkin, mjr. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ października 1944, nr 01065 zarejestrowane 1 listopada 1944 Powiadomienie ręcznie pisane Lisowski Bolesław st. strz. powrócił ze szpitala 2 listopada 1944, podpisał: d-ca kompanii /-/ Szczipicyn, popr. zarejestrowane 6 listopada 1944

Kapral Długołęcka Wanda, c. Aleksandra podpisał szef sztabu 2-giej Dywizji Piechoty /-/ Uszpalewicz, ppłk. szef 4-go Oddziału Sztabu Dywizji /-/ Pleszczyński, kpt. wyk. Bohaterowicz, 12.XI.1944r. [1944.11.12] zarejestrowano 14 listopada 1944 dopisek: Sprawdziłem w szpitalnej i pułkowej w/w nie figuruje, 15.11.44. Pismo: Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty. Donoszę, że skierowany do Waszej jednostki ze szpitala Łobacz Józef, s. Józefa sierż. przybył bezpośrednio do 1 p.p. gdzie pełni dalszą służbę wojskową. podpisał: szef sztabu 1 Pułku Piechoty /-/ Wilkin, mjr. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr 01197 zarejestrowany 14 listopada 1944 [1944.11.14], nr 620 dopisek: Sprawdzić, Ziarkowski, 15.11.44, inny: szef kancelarii, wykonać, L. Królikowski, 15.11.44 inny dopisek: Sprawdzono w kancelarii, nie figuruje, 15.XI.44 Pismo, ręcznie: Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty 1 Armii W.P. Proszę o podanie dokąd zostały skierowane po powrocie ze szpitala Gizińska Irena plut, i Mocarska Elżbieta st. strz. z Samodzielnego Batalionu Kobiecego. podpisał: szef sztabu Samodz. Bat. Kobiecego /-/ Jankowski, ppor. zarejestrowany 16 listopada 1944 [1944.11.17], nr 635 dopisek: szef kancelarii, wykonać, L. Królikowski, 17.11.44 inny dopisek, że [zdjęcie]¢ (Mocarska?) została skierowana do szpitala polowego; Gizińska skierowana do [zdjęcie]¢ kobiecego, 5.XI. [1944.11.05] Pismo: Do Dowództwa 3 Pułku Zapasowego Donoszę, że skierowani do Waszej jednostki ze szpitali: 1. Podleśnych Paweł 2. Rajfert Wieczysław (sic!) Mieczysław 3. Rabuszek Władysław 4. Sapoń Aleksander przybyli bezpośrednio do 1 p.p. gdzie odbywać będą dalszą służbę wojskową. podpisał: szef sztabu 1 pułku piechoty /-/ Wilkin, mjr. wyk. /-/ J. Kozłowski, st. sierżant [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr 01207 zarejestrowany 16 listopada 1944 [1944.11.16] ręcznie: szef kancerarii; wykonać, L. Królikowski, 17.11.44 inny: Zała__no (załatwiono?) dn. 18.11.44, nr 0187/tjn, teczka 23, 19.11.44r. Samowolnie, dopisek do powiadomienia, że Konefał Narcyz, s. Józefa, 1901 został skierowany przez szpital do 3 Zapas. P.P. podpisał: szef 4-go Oddz. sztabu brygady /-/ Czernysz, rotmistrz. dn. 17.XI.1944r. [1944.11.17] Treść ręcznego dopisku: Szef sztabu; okazało się, że ułan Konefał Narcyz, syn Józefa, samowolnie odszedł z pułku do brygady kawalerii, 15 czy 16.11. [1944.11.15-16]. Trzeba sprawdzić, w jakim oddziale on był i czy był raport o jego samowolnym odejściu. Zameldować mnie [mi, J.D.] dzisiaj. 17.11.44 Ziarkowski [podpis czytelny]. Donosi się, że niżej wymienieni: 1. Muzyczko Michał plut. 2. Kramarczuk Władysław szer. 3. Nitkowski Bazyli szer. 4. Malicki Stanisław szer. 5. Rachocki Stanisław szer. podpisał: szef sztabu 1 Pułku Piechoty /-/ Wilkin, mjr. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr 01147

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


PRZEBYWAJĄCY W SZPITALU god=o& Orze= Bia=y Wydzia= Organizacyjno-Ewidencyjny i Uzupe=nie< }nieczyt., Sztabu$| Polskiej Armii w ZSRR }zdj"cie|¢ lipca 1944 r. Nr 0530 Szefom Szatab[w i Formacji Dow[dcom Samodzielnych Jednostek Szefom Oddzia=[w i S=u/b tylko d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Prosz" sprawdzi: i powiadomi:, czy znajduj' si" w podleg=ych Wam jednostkach& 1. Jurgal, 2. Sobol F., 3. Szuber I., 4. Bogan F., 5. Dawydgiejew, i 6. Gawryluk (B?) skierowanych celem pe=nienia dalszej s=u/by przez Zborno-przesylny punkt z W=odzimierza, w czasie od stycznia do czerwca 1944 r. (-( Michnowiec mjr., p.o. szefa Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski }__|, szef 2-go Referatu. dopisek& Szef szt., do wykonania, Ziarkowski, 4.7.44 }1944.07.04| Komunikuję, że Kuszelcow Aleksander bomb. po 3-dniowym pobycie w szpitalu AGLR nr 6, powrócił do swej macierzystej jednostki, 1-szej Brygady Artylerii. Proszę o przesłanie do 1-szej Brygady Artylerii dokumenty [dokumentów] oraz atestat żywnościowy bomb. Kuszelcowa. podpisał: szef sztaby 1 bryg. artylerii /-/ Stromiłow, mjr. Brygada Artylerii im. Józefa Bema wyk. 20.11.1944 r. [1944.11.20] zarejestrowano 21 listopada 1944. Do szefa sztabu 1 Armii; skierowany ze szpitala Kudrasow Borys plut. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Dziubanowska, chor., nr 119, T.W. [zdjęcie]¢ grudnia 1944, nr 0411/tjn. inne pismo: [odpowiedź] Na nr 01206/org, z dn. 6 listopada 1944 r. Melduję, że st. sierż. Kudreszow Borys, s. Aleksandra, urodz. 1918, przybył do powierzonego mi pułku w dniu 12 listopada b.r. i w tymże dniu ubył do nowotworzącego się szpitala przy Wokskowej Jednostce 5380. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef Sztabu /-/ królikowski, mjr. wykonal: Nisman, 22.11.1944 [1944.11.12] nr 0227/tjn. Pismo: Do D-cy 3 Zapas. Pułku Piechoty Odpis: D-cy Baonu Wyzdrowieńców Zgodnie z rozkazem D-owództwa 1 Armii W.P. nr 0292/kg, z dnia 18.10.44 r. [1944.10.18] proszę skierować Gadzińskiego Jana, s. Józefa, kan. wybyłego ze szpitala, do macierzystej jednostki 1-szej Brygady Artylerii. Skierowanego zaopatrzyć w arestaty żywnościowy [żywnościowe] podpisał: szef sztabu 1 Brygady Artylerii /-/ Stromiłow, mjr. nr 02773 zarejestrowano 10.XII.1944 ręcznie* Skierować, Ziarórkowski] inny: 2p, Wykonać /-/ L. Królikowski inny: Wykonałem /-/ Jarosiński, 11.12.44 [1944.12.11] Pismo: Do D-cy 3 Zapas. Pułku Piechoty Odpis: D-cy Baonu Wyzdrowieńców Zgodnie z rozkazem D-owództwa 1 Armii W.P. nr 0292/kg, z dnia 18.10.44 r. [1944.10.18] proszę skierować Rutkiewicza Bronisława, s. Piotrakan. wybyłego ze szpitala, do macierzystej jednostki 1-szej Brygady Artylerii. Skierowanego zaopatrzyć w arestaty żywnościowy [żywnościowe] podpisał: szef sztabu 1 Brygady Artylerii /-/ Stromiłow, mjr. nr 02773 zarejestrowano 10.XII.1944 [1944.12.10]. ręcznie* Skierować, Ziar[rkowski], 11.12.44 inny: 2p, Wykonać /-/ L. Królikowski, 10.12.44 inny: Czytałem /-/ Jarosiński, 11.12.44 [1944.12.11]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Pismo: Do szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego 1 Armii Melduję, że Mikszta Mieczysław kpr. ...znajduje się naleczeniu w szitalu ponieważ lekarze zalecili mu poddać się zabiegowi chirurgicznemu. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Nisman 12 grudnia 1944 [1944.12.12], nr 0387/tjn. Inne pismo nr 1154, w sprawie skierowania kpr. Mikszty do szkoły chorążych w Mińsku Maz. z ręcznymi dopiskami płk. Ziarkowskiego, z datą 10.12.44 [1944.12.10] i Królikowskiego, z datą 10.12.44 Pismo: Do szefa sztabu 1 Dywizji Piechoty Dowództwo 1 p.p. przyjęło do 3-go Zapas. P.P. skierowanych ze szpitala: Rubaszko Władysława plut. i Sapona Aleksandra szer. podpisali: szef Oddz. Ogólno-Organizac. 1 Armii W.P. /-/ Michnowiec, płk. szef 2-go Referatu /-/ Dobrowolski, mjr. wyk. Radzichowski., nr 01342/org [zdjęcie]¢ 11.1944 zarejestrowano 24 listopada 1944 Pismo: Do szefa sztabu 3 Zapas. Pułku Piechoty Żołnierz z 5-tej kompanii samochodowej Adamkiewicz Feliks plut. był w szpitalu na komisji podpisali: szef Oddz. Ogólno-Organizac. 1 Armii W.P. /-/ Michnowiec, płk. szef 2-go Referatu /-/ Dobrowolski, mjr. wyk. Radzichowski., nr 01367/org [zdjęcie]¢ 11.1944 zarejestrowano 26 listopada 1944 Pismo: Do Komendanta 7-go Szpitala Garnizonowego w Lublinie W miesiącu grudniu 1944 r. udał się w podróż służbową Skowron Mieczysław plut.. z tut. pułku, i w czasie tej podróży prawdopodobnie zachorował, i przebywał w 7-mym szpitalu garnizonowym w Lublinie. W związku z tym proszę o zawiadomienie, czy wymieniony faktycznie w szpitalu przebywał, i dokąd został odesłany po wyleczeniu ze szpitala. [zły język polski] Plut. Skowron Mieczysław, s. Stanisława, rocznik 1923, zamieszkiwał [mieszkał] przed służbą wojskową w Lublinie, przy ul. Gminnej nr 8. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., dnia 12.5.45 r. [1945.05.12] W.M. 0858, 13.05.45. [1945.05.13] Pismo: Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii W.P. [odpowiedź] Na pismo z dnia 27.II.1945 r. [1945.02.27], nr 0411/org i z dnia 24.III.45 r. nr 423/org, melduję, że Znojek Maria Sabina szer. uznana została przez komisję garnizonową za zdolną do służby nieliniowej i po zatwierdzeniu dokumentów komisji zostanie zwolniona z wojska. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. K.D., 1.4.45. [1945.04.01]. nr 0639/II, 5.IV.45r. [1945.04.05]. notka: W myśl pisma Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjengo i Uzupełnień Sztabu 1 A.P. z dnia 24.II.45 r., nr 0411/org, należy szer. Znojek Marię Sabinę przedstawić na komisję lekarską, w celu stwierdzenia zdolności do służby liniowej. Wymienioną przedstawić na kom. lek. w dniu dzisiejszym. podpisał: pom. szefa sztabu /-/ Jarosiński, kpt., m.p. dnia 1 marca 1945 [1945.03.01] I następna notka, adresowana: Do Kwatermistrzostwa, ponaglająca przedstawienie jej komisji w celu stwierdzenia zdolności jej do służby liniowej. podpisał: 2 pom. szefa sztabu /-/ Adajewski, por., m.p. dnia 7 marca 1945 [1945.03.07] I następna, adresowana Do Kwatermistrzostwa, datowana 17.3.45 r. podpisał: 2 pom. szefa sztabu /-/ Adajewski, por. I następna, adresowana: 2-gi pomocnik szefa sztabu Na odwrotne pismo zawiadamiam, że st. lekarz pułku bez komisje (sic!) [bez komisji, J.D.] nie może dać orzeczenia co do przydatności do służby wojskowej. Kiedy komisja lekarska będzie – nie wiem, w tej sprawie proszę zwrócić się do st. lekarza med. [lekarza medycyny...] pułku. Omawiany żołnierz rzeczywiście znajduje się w kwatermistrzostwie pułku. podpisał: kwatermistrz pułku /-/ Fajkow, mjr. I następna: Do Starszego Lekarza Pułku.


PRZEBYWAJĄCY W SZPITALU W myśl pisma Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego... szer. Znojek Marię Sabinę należy powołać na komisję lekarską, w celu stwierdzenia zdolności do służby liniowej. podpisał: 2-gi pomocnik szefa sztabu /-/ Adajewski, por., 21 marca 1945 [1945.03.21] Pismo: Prokurator Wojskowy przy 1 Armii W.P. [odpowiedź] Na tamtejsze pismo nr 0571/t-20, z dnia 17 marca 1945 r., w sprawie postrzelenia Jankowskiego Stanisława szer, przez szer. Podgórskiego Piotra, zawiadamiam, że przeprowadzone dochodzenie w tej sprawie wykazały, iż szer. Podgórski postrzelił wymienionego na skuetk nieostrożnego obchodzenia się z bronią. Złej woli ze strony szer. Podgórskiego nie stwierdzono. Szer. Podgórski Piotr za powyższy czyn został ukarany w drodze dyscyplinarnej, tj. skierowaniem go do kompanii karnej na 1 miesiąc. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 28 marca 1945 r. [1945.03.29], 29 marca 1945, nr 0563/45 Pismo: Do D-cy 3-go Pułku Zapasowego W połowie lutego 1945r. w szpitalu przebywał na leczeniu jako lekko ranny Wrona Franciszek, s. Antoniego sierż. [...sierż. Wronę Franciszka s. Antoniego] Proszę skierować do prokuratury 1 Dyw. Piech. im. T. Kościuszki. podpisali: p.o. szef Wojskowego Sądu Polowego 1 D.P. /-/ Ochnio, por. 4..IV.45r [1945.04.05] nr 033 zarejestrowano 5.04.1945 [1945.04.05], nr 0605 ręcznie: pp. Forgaczu, Wykonać, L. Królikowski, 5.4.45 Meldunek: postrzelenie, data wypadku: 11.IV.1945r., m. Regenwalde Dane personalne winnego wypadku Radko Antoni, s. Józefa, 1916 ur. i zam. Stojaniszki, pow. Wilno, szer. Szer. Radko Antoni manipulując na osobności ze znalezionym pistoletem, postrzelił się w rękę. Dnia 10.4.45r [1945.04.10], na obławie, znalazł na polu pistolet w lufie którego znajdował się nabój. Szer. Radko skrył przed kolegami pistolet i dn. 11.4.45r [1945.04.11] będąc wyznaczony na prace w kuchni [do pracy w kuchni], odszedł na stronę i zaczął manipulować z pistoletem [pistoletem], powodem czego był powyższy wypadek. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 241 T.W. 0242/III, 14.IV.45r [1945.04.14] Notka. Zaświadczenie Stwierdza się, że Radko Antoni, s. Józefa szer. w dniu 12.IV 1945 [1945.04.12] ubył z naszej jednostki do szpitala. podpisał: 2-gi pom. szefa sztabu /-/ Adajewski, kpt. m.p., dnia 3.VII.1945 [1945.07.03] Ręcznie wyk. dopisek Forgacza: Nie podano do wiadomości _ Radec poniewarz (sic!) przebywa w szpitalu. oficer dochodzeniowy /-/ Forgacz [podpis czytelny], 4.7.45 [1945.07.04] Meldunek: zatrucie się Drozdowskiego Józefa strz. Melduję, że strz. Drozdowski Józef, w dniu 12.3.45 r. [1945.03.12] został wyznaczony jako ochrona kancelarii batalionowej [...do ochrony kancelarii], na furmance batalionowej. Na miejscu postoju w m. Dramburg, w czasie przerwy obiadowej, 15 minut przed wymarszem, wyżej wymieniony strz. Drozdowski miał spotkać się ze swoim przyjacielem, który przejeżdżał przez Dramburg. Oboje [obaj] razem wypili wódkę czy też spirytusu przyniesiony [przyniesionego] przez przyjaciela Drozdowskiego. Powypiciu [Po wypiciu] alkoholu strz. Drozdowski upił się i w czasie dalszego marszu do m. Labes odstał od taboru batalionowego. Przejeżdżający tabor orkiestry widząc pijanego na drodze wzięli [wziął... bo tabor] na swoją podwodę. Na postoju w m. Labes pozostawili go w stanie nietrzeźwym blisko taboru pułkowego, skąd potem został odstawiony do batalionu, gdzie został ułożony do snu. Rano, w m. Labos, skoro nie przyszedł jeszcze do przytomności, zawezwano lekarza batalionowego i odwieziono go do szpitala. Tego samego dnia, wieczorem, powrócił z lekarzem batalionu do baonu i został oddany na izbę chorych. szczegółowy raport kończy się śmiercią strz. Drozdowskiego Józefa, wskutek zatrucia alkoholem, prawdop. metylowym. meldunek datowany 5.4.1945 [1945.04.05] podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk.

szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. 29 marca 1945 r., nr 179/45 Raport: uszkodzenie klatki piersiowej Dnia 13.III.45r. [1945.03.13], w miejscowości Deutsch-Krone, Szewczyk Kazimierz, s. [Michała?]¢1900 ur. i zam. Szczypowce Zaleszczyki poszedł oglądać zdobyty bunkier, i – oglądając go – nie zauważył piwnicznego otworu znajdującego się w bunkrze. Przez nieuważność swoją wpadł do niego i – przy upadku – uszkodził sobie klatkę piersiową. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 0185/III, 25.III.45 [1945.05.25] 29 marca 1945 r., nr 179/45 Raport: postrzelenie, 23.III.1945 [1945.03.23], okolica Regenwalde dane personalne ofiary wypadku: Ziemiński Jan, s. Antoniego, 1924, ur. i zam. Konopnica, pow. Lublin, Raport: postrzelenie, 15 marca 1945 [1945.03.15] dane personalne winnego wypadku: kpr. Kozłowski Wincenty, syn Adama, 1903 ur. i zam. Taluszczany dane personalne ofiary wypadku: plut. Nasutowicz Kazimierz, syn Józefa, 1901 ur. i zam. Grodno, ul. Kuźnickiego 4. W czasie translokacji pułku na nowe miejsce postoju, dnia 15 b.m. [1945.03.15] ranił plut. Nasutowicza wystrzałem z KB kpr. Kozłowski [chaos składni, powinno być: ...kpr. Kozłowski ranił plut. Nasutowicza wystrzałem z KB]. Wspomnieni byli podchmieleni alkocholem (sic!), i z tego powodu nastąpiła między nimi sprzeczka. Nasutowicz uderzył parę razy Kozłowskiego, lecz ten niezadługo wyszedł na wartę. Gdy stał obok wagonu, usłyszał że Nasutowicz mówi coś niepochlebnego o nim do kolegów. Więc zapytał: “co chcesz ode mnie?”. Więc Nasutowicz wychylił się z wagonu i rzucił w niego polanem, na co Kozłowski zareagował wystrzałem z KB raniąc Nasutowicza. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. 0184/III, 25.III.45r. [1945.03.25]. Pismo: Do Komendanta Szpitala nr 6 dla Lekko Rannych, w miejscu postoju Dnia 19 marca 1945 r. [1945.03.19] został ranny na terenie szpitala Kawecki Zygmunt kpr. z naszej jednostki. Wymienionego ranił szofer tamt. szpitala, szer. Smirnow Wasyl, który – oddając z rewolweru strzał do kury znajdującej się na szosie – [który co?] wskutek rykoszetu został raniony kpr. Kawecki w lewe ramię. [powinno być:... który zranił kpr. Kaweckiego w lewe ramię, wskutek rykoszetu]. także [chaos składni]: ...został ranny na terenie szpitala kpr. Kawecki Zygmunt, powinno być: ...na terenie szpitala został ranny kpr. Kawecki Zygmunt. W związku z tym proszę o ukaranie wymienionego szofera za nieostrożne obchodzenie się z bronią. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr.. 25 marca 1945 r., nr 179/45 Inny raport: postrzelenie dane personalne ofiary: kpr. Kawecki Zygmunt, s. Andrzeja, rocznik 1908, ur. Góry, pow. Puławy, zam. Łuck, ul. Staromiejska nr 11 Kpr. Kawecki Zygmunt w dniu 20.III.45r. poszedł do 6 szpitala dla lekko rannych celem odwiedzenia brata, gdzie został postrzelony w lewe ramię przez szofera wspomnianego szpitala, Smirnowa Wasyla, który – strzelając do kury – postrzelił kpr. Kaweckiego. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 184 T.W. 0186/III, 25.III.45 r. [1945.03.25] Dnia 23.III.1945r. został wysłany patrol na kontrolę wsi i majątków [zły j. pol.], pod dowództwem ppor. Dawidiuka. Gdy przechodzono przez las, ppor. Dawidiuk – strzelając do zająca – postrzelił st. sierż. Ziemińskiego Jana st. sierż. Wspomnianego umieszczono w szpitalu. Leczenie, wg orzeczenia lekarskiego, będzie trwać 2 mies. [chaos składni zdania ...trwać będzie 2 miesiące]. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr.. wyk. Przegaliński, ppor. nr 206 T.W. 0216/III, 3.IV.45 r. [1945.04.03]

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


PRZEBYWAJĄCY W SZPITALU Pismo: Do Oddziału Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. Skierowuję do Waszej dyspozycji 36 oficerów wg niżej podanego spisu, przybyłych z uzupełnieniem z 4 Zap. P.P. Bujak Henryk, s. Stanisława 1924 chor. z powodu choroby pozostał w szpitalu 3 Zapas. P.P. Po wyzdrowieniu niezwłocznie zostanie skierowany. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 216 K.S. nr 217/III, 5.IV.45r. [1945.04.05]. I następne: Do Oddziału Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. nawiązując do pisma naszego z dnia 5.IV.1945r., nr 0217/III, Bujaka Henryka, s. Stanisława, 1924 chor. przybyłego z uzupełnieniem z 4-go Zapas. Pułku Piechoty, i będącego dotychczas w Izbie Chorych, po wyzdrowieniu skieruję do Waszej dyspozycji. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 239 T.W. 0239/III, 13.IV.45r. [1945.04.13] Pismo: Do 1-go Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, 1-szy Ruchomy Szpital Polowy W wykonaniu pisma z dnia 9 kwietnia 1945 r. [1945.04.09], nr 0168 przesyłam odpis karty ewidencyjnej Łukasika Mariana, s. Feliksa [stopień?] szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. 13.4.1945 r. [1945.04.13], nr 0699. Pismo: Do komendanta Szpitala Wojskowego nr 1, w Bydgoszczy W dniu 17 maja 1945r. zostali skierowani podczas podróży służbowej bez specjalnego skierowania lekarskiego do szpitala wojskowego w Bydgoszczy żołnierze z 3 zapas. p.p., Elementy zdania: • zostali skierowani • podczas podróży służbowej • bez specjalnego skierowania lekarskiego • do szpitala wojskowego w Bydgoszczy • żołnierze z 3 zapas. p.p. Choas składni zdania, powinno ono brzmieć: • podczas podróży służbowej, • zostali skierowani do szpitala wojskowego w Bydgoszczy, • bez specjalnego skierowania, • następujący żołnierze z 3 zapas., a to: 1. Drop Stanisław, s. Jana 1919 st. sierż. 2. Bogusław Edmund, s. Antoniego 1913 sierż. 3. Jędrusiński Leon, s. Franciszka 1922 sierż. 4. Jakubowski Antoni, s. Andrzeja 1913 kpr. Wymienieni podoficerowie byli chorzy wenerycznie i do szpitala zostali wysłani sami [to jest] bez żadnego przewodnika. Ponieważ nie jast nam wiadomo, czy podoficerowie ci przybyli do szpitala, przeto proszę o powiadomienie, czy wymienieni wyżej podoficerowie przebywają w szpitalu, czy też nie, podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 29 maja 1945 r., W.M. 30.05.45 [1945.05.30] Pismo: Do Szpitala Lekko Rannych nr 6, 1 A.P. [odpowiedź] Na Pismo nr 0380, z dnia 20 maja 1945 [1945.05.20], zawiadamiam, że Łankiewicz (nie Lenkiewicz) Stanisław, s. Włodzimierza kpr. ubył z naszego pułku w dniu 28.X.1944r. do waszego szpitala. W ewidencji naszej, według jego podania przy rejestracji, znajduje się adnotacja, że służył w Wojsku Polskim od 1921 do 1939 r., w kawalerii i st. wachmistrzem mianowany był 19.III.1939 r. [1939.03.19] O ile wymieniony twierdzi, że był mianowany st. sierżantem w naszym pułku, w takim razie proszę nam podać datę i nr rozkazu. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. J. Chr. [Janina Chronowska]. 24.V.45 r. [1945.05.24], nr 0923/II

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

WYKAZ oficer[w 11-go Pu=ku Piechoty, kt[rzy ubyli do szpitala Nazwisko i imi"

Stop. wojsk. Data ubycia Kt[ry szpital

Mickiewicz Jan Sorokowik Konstanty Buczy<ski Karol Prokowski Franciszek Lubli<ski Jakub Glanko Iwan Przegali<ski Karol Kasiewicz Jerzy

ppor. ppor. chor. ppor. chor. ppor. por. ppor.

1945.06.13 1945.07.05 1945.08.20 1945.08.24 1945.08.25 1945.08.25 1945.08.27 1945.09.02

Bydgoszcz –)– Nr. 26 –)– –)– –)– Pozna< Nr. 26

(-( Pilgujewski mjr., szef Sztabu Wojsko Polskie }zdj"cie¢|wizja Piechoty Nr. wych. 0744, 18.7.45r. }1945.07.18| Do Dow[dcy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty Powiadamiam, /e st. strz. szer. Skawi<ski W=adys=aw, s. Jana, skierowany ze szpitala Nr. 1796 do 3-go Zapas. P.P. przyby= do 6 P.D.P i zosta= wcielony do swego pododzia=u. odr"czny dopisek zielonym atramentem& i szer. Wacha Jana ze szpitala Nr _ Ruchom... (-( Radzichowski por., szef IV Oddzia=u. (-( Brejowski, por., pom. szefa IV Oddzia=u. Wykona= Brejowski por., }zdj"cie¢, Pisa=a| Pydszewska, szer., Nr. 23. Stempel& Zarejestrowano, Nr. 01372, 31.07.1945 }1945.07.31| trzy dopiski& 1. Forgacz, 2 i 3 p }pomocnik|, Do wiadomo>ci, 31.07.45, Szef Sztabu. 2. fioletow' kredk'& czyta=em 1.8.45, Jeuropow ]$\ 3. o=[wkiem& Czyta=em, 2. VIII.45, podpis nieczyt. Szymański Feliks 1944, bliższych danych brak. Więcej wypadków zranień ˚kary umorzone (nr 190-3): 1. Wójcik Bronisław 1945.03.30 2. Radko Antoni 1945.04.11 3. Derecki Andrzej 1945.04.25 4. Batraniec Walenty 1945.04.28 Orze= Bia=y }zdj"cie¢|= Organizacyjno-Ewidencyjny i Uzupe=nie< }zdj"cie¢|szej Polskiej Armii 0386(org. }zdj"cie¢|lutego }1945.02_| Do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P. 1. Walica Emeryk st. wachm. 2. Szczygielski Antoni plut. 3. Socha Antoni kpr.. 4. Barylak Grzegorz st. u=an 5. Gorczyca Henryk u=an W wykonaniu rozkazu D-cy Armii nale/y skierowa: /o=nierzy po wyleczeniu do macierzystych jednostek. (-( Wasilewski, mjr. p.o. szefa Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski, mjr. szef 2-go Referatu, podpisa= Radzichowski, por. wyk. Radzichowski, Nr. 422 stempel Zarejestrowano, Nr 245, 27.02.1945 }1945.02.27|. dopisek LKr[likowskiego, 26.2.45 }1945.02.26|


PRZEBYWAJĄCY W SZPITALU Pluton ?andarmerii przy 3 z.p.p. M.P. dnia 24 grudnia 1944 Oficer dochodzeniowy

Samodzielna Kompania Karna M.p., dnia 20 czerwca 1945 r. }zdj"cie¢|dz 0147(45

Do

Do Dow[dcy 3-go Zap. Pu=ku Piechoty w miejscu postoju

Sieniawski J[zef chor. Melduj" /e w dniu 24 grudnia 1944 r. w(w znajduj'cy si" w areszcie tut. pu=ku jako chory odes=any zosta= do szpitala tutejszego pu=ku na leczenie. }chaos sk=adni zdania& odes=any zosta= na leczenie do szpitala tut. pu=ku| Podstawa& orzeczenie lekarskie z dnia 24 grudnia 1944. (-( Forgacz ppor., d-ca plutonu /andarmerii (-( Dobrowolski, mjr. szef 2-go Referatu, podpisa= Radzichowski, por. wyk. Radzichowski, Nr. 422 Orze= Bia=y }zdj"cie¢| mja Polska w ZSRR }zdj"cie¢| Pu=k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| 01. 1945 Nr. 040(III

Dow[dcy 1-szej Armii W.P. ]Oddzia= Personalny\ Gadzi<ski Edward, s. Miko=aja, ppor. Melduj", /e w dniu 19 czerwca 1945 r. odszed= do Wojskowego Szpitala w +odzi w(w celem leczenia. }chaos sk=adni zdania; w(w odszed= do Wojskowego Szpitala...itd.| Wy/ej wymieniony sprawowa= funkcj" zast"pcy dow[dcy 3-ciej samodz. kompanii karnej dla spraw polit.-wych. }chaos sk=adni zdania; pe=ni= funkcj" zast"pcy dow[dcy d(s polit.-wych. w 3-ciej samodz. kompanii karnej| (-( Osi<ski, dow[dca kompanii. wyk. Nowicki, chor. }bez piecz"ci| 0364(III 25.VI.45 }1945.06.25| Do

Do

Oddzia=u Personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P.

Oddzia=u Personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P. Borochow Micha=, s. Piotra kpt. Melduj" /e w dniu 7 stycznia 1944 r. w(w zosta= odes=any do szpitala wojskowego Nr. 2914, na podstawie skierowania s=u/by sanitarnej p.p. Nr. 53340, z dnia 2.1.1945 r. }1945.01.02|. }chaos sk=adni zdania& odes=any zosta= na leczenie do szpitala tut. pu=ku| (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., w zast"pstwie podpis KPrzegali<skiego 9.1.1945r. }1945.01.09| Orze= Bia=y }zdj"cie¢|mja Polska w ZSRR }zdj"cie¢| Pu=k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| 01.1945 Nr. 042(III Do

1. Mawryn Miko=aj kpt. 1-szy pom. sz. sztabu 1945.06.07 Nr. 2085 2. Krzemieniecki J[zef ppor. d-ca 6-tej komp. strz. 1945.06.05 P.P.G.2 3. Szyma<ski Stanis=. chor. d-ca plut. komp. mozd.1945.06.05 P.P.G.2 4. +atkowski Zygmunt –º– d-ca plut. 3 komp. 1945.05.29 Nr. 3196 5. Cudnoch Stanis=aw –º– d-ca plut. 2 komp. szk. 1945.06.04 P.P.G. 2 6. Chorzelewski J[zef –º– d-ca plut. 2 komp. ckm 1945.05.25 Nr. 3196 Prosz" o skre>lenie z ewidencji 3 Zap. P.P. ni/ej }wy/ej, J.D.| wymienionych oficer[w, kt[rzy ubyli wskutek choroby do szpitala i s' nieobecni w pu=ku ponad 15 dni. Jednocze>nie prosz" o skre>lenie 1. Sobolewski J[zef, 2. K=osowski }imi" nie wykaz.|, kt[rzy w grudniu 1944r. zostali odkomenderowani do Kwatermistrzostwa 1 Armii W.P. wraz z 150-ma lud{mi i dotychczas nie powr[cili. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu, wyk. Przegali<ski, ppor.

Oddzia=u Personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P. Szewczyk Stanis=aw ppor. Melduj" /e w dniu 10-go stycznia 1945 r. w(w zosta= skierowany do 7-go Garnizonowego Szpitala w Lublinie na leczenie. }chaos sk=adni zdania; zosta= skierowany na leczenie do Szpitala| Podstawa& skierowanie s=u/by sanitarnej w(j.p(p }wojskowa jednostka poczty polowej| 53340, z dnia 9.1.1945 r. }1945.01.09| (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. 9.1.1945r. }1945.01.09| Orze= Bia=y }zdj"cie¢|ZSRR }zdj"cie¢|y }zdj"cie¢|nia.1945 Nr. 063(III Do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P. Gerasimow Genadi ppor. Niniejszym zawiadamiam, /e w dniu 29.1.45r. }1945.01.29| w(w powr[ci= ze szpitala Nr. 2914 na swe stanowisko w kompanii karnej. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. Przegali<ski, ppor., Nr. 60, K.B. 30.1.1945r. }1945.01.30| }zdj"cie¢| }zdj"cie¢| }zdj"cie¢| Do Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. Bartaniec Walenty, s. Juljana, szer. W odpowiedzi na pismo Nr. 02021(pr. 354 z dnia 7.06. 1945 r., zawiadamiam /e w(w z 3 zap.p.p. zosta= wys=any w dniu 30 kwietnia 1945r. do szpitala Nr. 6. W dalszej cz">ci wyja>nienie, /e z braku miejsca w szpitalu – zosta= odprowadzony do szpitala Nr. 4, i st'd wynik=a pomy=ka w ewidencji, gdzie obecnie znajduje si" – przebywa w szpitalu Nr 4. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. Forgacz, ppor. 10.06.1945r. }1945.06.10|

01226 10.07.45 }1945.07.10| Nr. 400(III 10.VII.45 Do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P. +atkowski Zygmunt chor. Na podstawie wyci'gu z Rozkazu Personalnego Sztabu 1 Armii W.P., Nr. 479, z dnia 20.VI.45 }1945.06.20| w(w uby=y do szpitala 29.VI.45. zosta= skierowany na stanowisko d-cy plutonu 1 Armii W.P. Za=. Charakterystyka bojowa 1 ark., wyci'g z ksi"gi kar i pochwa= 1 ark., deklaracja 1 ark. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. Przegali<ski, ppor., Nr. 426, S.K. }zdj"cie¢| Polskich }zdj"cie¢ Si= Zbroj|nych }zdj"cie¢ Dow|[dztwo 2 Dywizji Piechoty im. H. D'browskkiego }zdj"cie¢| 01.1945 Nr. 022 Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Malinowski Stanis=aw, s. Micha=a, kpr. Dnia 3go stycznia 1945r. przyby= do Waszej jednostki w(w, kt[ry dnia 30 listopada zosta= ewakuowany z naszej Dywizji do 6-go szpitala dla lekko rannych, sk'd po wyleczeniu zosta= skierowany do Waszej jednostki. Poniewa/ w(w pe=ni s=u/b" wojskow' od chwili wst'pienia do wojska w 2-giej D.P., gdzie zosta= przeszkolony, przeto go zatrzymali>my i prosimy Was o skre>lenie go z Waszej ewidencji. (-( Uszpalewicz, pp=k. szef sztabu 2 Dywizji (-( Pleszczy<ski kpt., szef IV Oddzia=u Sztabu. wyk. Bohaterowicz, 4 stycznia 1945r. A.L. Nr. 17. stempel& Zarejestrowanio, Nr. 055, 6.01.1945 }1945.01.06| dopisek fioletow' kredk'& Sz. Szt., Ziarkowski, 7.1.45 }1945.01.07|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


PRZEBYWAJĄCY W SZPITALU }r"cznie pisany| Orze= Bia=y Wojskowy Szpital }zdj"cie¢|naryj__ Do Szefa Oddzia=u OrganizacyjnoEwidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armji Wojska Polskiego odpis Szefowi 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Ku=ak J[zef szer. Orzechowski Kamil szer. Niniejszym powiadamiam, /e zgodnie z rozkazem Nr. 0396.KG z dnia 7 grudnia 44. }1944.12.07|, z przydzielonych nam 32 ludzi z 3 Zap. Pu=ku piechoty, 2 ludzi ni/ej }wy/ej, J.D.| podanych odesz=o do szpitala. Pozosta=ych 30 ludzi zaliczono do etatu naszej jednostki (-( Gugli<ski, mjr., szef 3-go Polowego Szpitala Ewakuacyjnego stempel& Zarejestrowano, 3.03.1945 }1945.03.03| wyk. Przegali<ski, ppor., Nr. 357, T.W. Orze= Bia=y }zdj"cie¢ Kor|pus Polskich }zdj"cie¢ Si= Zb|rojnych }zdj"cie¢ Do|w[dztwo 2 Dywizji Piechoty im. H. D'browskiego }zdj"cie¢| 05.45 Nr. 0650

Wojsko Polskie M.p. dnia 29.06.1945 }1945.06.29| 1 Armia 1 Warszawska Sztanadru Kutuzowa 2 klasy Samodzielna Brygada Artylerii im. J[zefa Bema l. dz. 01792 Do 3-go Pu=ku Zapasowego Franciszek ]nazw.\ Zygmunt ]imi"\ bomb. Prosz" o skierowanie do nas w(w zgodnie z rozkazem D-wa 1 AWP o powracaniu szeregowych do macierzystych jednostek po wybyciu ze szpitala. bombardier Zygmunt Franciszek, ur. 3.03.1918 r. we wsi +uchn[w, woj. Lw[w, wyby= dnia 6.04.45 r. }1945.04.06| w Kunowie, do szpitala M.S.B._ 1 Dywizji, chory ma obsces pod j"zykiem, st'd za> do pu=ku zapasowego. }chaos sk=adni zdania; chory na obsces pod j"zykiem, w Kunowie wyby= do... st'd za> do... J.D.| (-( Ilczenko, mjr., p.o. szefa sztabu 1 bryg. art. stempel& Zarejestrowano, 8.07.1945 }1945.08.07| dwa dopiski& 1. pi[rem& 2 p. Do wykonania, LKr[likowski, 9.7.45 }1945.07.09| 2. pi[rem& wykonano, N 01228 z dn. 10.07.45 }1945.07.10|, podpis nieczyt. Orze= Bia=y }zdj"cie¢ Do|w[dztwo }zdj"cie¢| Piechoty im. H. D'browskiego }zdj"cie¢| Nr. 0717

Do Szefa Sztabu 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty P=aton Konstanty, s. J[zefa szer. Donosz", /e przez nasz baon sanitarny zosta= przyj"ty jako ranny w(w pochodz'cy z Waszej jednostki. ...itd. (-( Koz=owski, kpt., szef IV Oddzia=u Sztabu 2 Dyw. Piechoty (-( Bohaterowicz, chor., pom. szefa IV Oddzia=u Sztabu 2 D.P. stempel& Zarejestrowano, 18.05.1945 }1945.05.18| wyk. Bohaetrowicz, 15 maja 1945, Nr. 514, Ks.M. dwa dopiski& 1. niebiesk' kredk'& 2p, zameldowa: oco ]sic#\ chodzi. LKr[likowski, 18.5.45 }1945.05.18| 2. Odpowied{ 0876(II, 19.05.45 }1945.05.19|, podpis nieczyt, inicja=y DZ. Na odwrocie& Wymieniony w dniu 28.IV zosta= skierowany z naszej jednostki do 2 Dyw. 18(IV.45 z B. Mo{dz. }z baonu mo{dzierzy|, inicja=y J.P.

Do Szefa Sztabu 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Lazarenko Pawe=, chor. Zawiadamiam , /e w(w w chwili obecnej przebywa na leczeniu. Odes=any do w-go batalionu sanitarnego i adres obecny nie jest nam znany. (-( Kr[l, chor., pom szefa sztabu do spraw ewidencji stempel& Zarejestrowano, 5.7.1945 }1945.07.05| trzy dopiski& 1. odda=em pp. Forgaczu, 5.7.45 2. dopisek& 3p, Dla wiadomo>ci, LKr[likowski, 5.7.45 3. Wykonano Nr. 01234 z dnia 13.07.45 }1945.07.13|, inicja=y. Dnia 5 lipca 1945 Nr. 025(45 Do

Wojsko Polskie M.p. dnia 30.05.1945 }1945.05.30| 1 Armia 1 Warszawska Sztanadru Kutuzowa 2 klasy Samodzielna Brygada Artylerii im. J[zefa Bema l. dz. 01462 Do Szefa Sztabu 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Arkudowicz Mieczys=aw, kan. }s=aw. arkuda ^ nied{wied{. J.D.| Komunikuj", /e wyby=y ze szpitala nr. 515 w(w przyby= do brygady ]zgodnie z rozkazem o powrocie do macierzystych jednostek szeregowych, wyby=ych do szpitala\ i zaliczony zosta= do stanu osobowego. (-( Spa__ski, mjr., p.o. szefa sztabu 1-szej brygady Sztabu 2 Dyw. Piechoty stempel& Zarejestrowano, 1.06.1945 }1945.06.01| dwa dopiski& 1. o=[wkiem& 2 i 3 p. skontrolowa: czy tak jest __ po ewidencji i jak jest sk___ LKr[likowski, 1.6.45 }1945.06.01| 2. o=[wkiem, po rosyjsku& Nie wre___, podpis nieczyt., 4.6.45 }1945.06.04|

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

D-cy 3-go Pu=ku Zapasowego Minowicz W=adys=aw, kpr. W za='czeniu przesy=am Wam atestat pieni"/ny w(w skierowanego ze szpitala do 3-go Pu=ku Zapasowego. (-( Raczkiewicz, kpt., d-ca 2-go Ruchomego Szpitala Polowego stempel& Zarejestrowano, 25.7.1945 }1945.07.25| dwa dopiski& 1. dopisek& 2p, do wykonania, 25.0745, szef sztabu, Pa<czuk 2. do chwili obecnej }zdj"cie¢ do, w| pu=ku nie zg=osi= si". 26.VII 45. JP. Orze= Bia=y Wojsko Polskie }zdj"cie¢ Samodzielny$ Pomo|rski Pu=k Mo{dzierzy Nr. 0714(45 }zdj"cie¢|.08.1945 Do D-cy 3-go Pu=ku Zapasowego Rydol Witold, s. Piotra, rocznik 1918, kpr. Zawiadamiam, /e w dniu 24 lipca przyby= do Pu=ku w(w, kt[ry po wyleczeniu w 2-gim Ruchomym Szpitalu Polowym 1-szej Armi otrzyma= skierowanie do Waszej jednostki kt[rej nie znalaz=. Nadmieniam, /e 1 S.P.P.M. jest macierzyst' jednostk' bomb. Rydola. (-( K=oczko, mjr., szef sztabu 1 S.P.P.M. stempel& Zarejestrowano, 12.08.1945 }1945.08.12| dwa dopiski& 1. dopisek& 2p, do wiadomo>ci, 12.08.45, szef sztabu, Pa<czuk 2. nieczyt., 17.8.45 }1945.08.17| Nr. 01074


PRZEBYWAJĄCY W SZPITALU Wyja>nienie do karty epid}emiologicznej|. Dochodzenie w sprawie choroby zaka{nej Chruszcz Szczepan, s. Jana Do='czaj'c kart" epid. dochodzenia w sprawie choroby zaka{nej w(w, nadmieniamy, /e powy/szy znajdowa= si" w sam. batalionie dyscyplinarnym. Batalion ten znajduje si" od 9 czerwca b.r. }1945| w rejonie rozpo=o/enia naszej jednostki. Wobec tego /e batalion dyscyplinarny niema ]sic#\ sanitarnego oddzia=u, a pracuje tam jedynie felczer, chorego Chruszcza Szczepana przyj"li>my 16.6.b,r. }1955.06.16| do naszego pu=kowego izolatora, sk'd 15 b.m. }bie/'cego miesi'ca, 15 czerwca 1945| zosta= wys=any do szpitala zaka{nego nr 5 w Kistryniu ]sic# Küstryniu\. Kart" epid. dochozdenia podpisa= starszy lekarz 3-go Zap. P.P. i 1-szy lekarz bataljonu dyscyplinarnego. (-( Protasow, kpt., starszy lekarz 3-go Zap. P.P. M.p. 16-go czerwca 1945-go roku ]sic#\ }Chruszcz ¯ chruszcz ]Gryllotapa gryllotapa, turku: podjadek – podgryza korzenie, szkodnik ziemniaczany, owad d=. ok. 5 cm, ang. cockschafer, franc. le tenebrion| Turowski Mieczys=aw bomb. prosz" o skierowanie w(w do naszej jednostki kt[ra by=a jego macierzyst' do 1945.04.19 gdy w[wczas zosta= ranny i uby= do szpitala }zmieni=em sk=adni" zda<, J.D.|. (-( Wikientiew, Bogdanowicz

1945.07.17

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


140

Zabici, zmarli z odniesionych ran

Wykaz strat bezpowrotnych 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, do dnia 23.IV.1945 [1945.04.23], wyciąg; opuściłem: zmolilizowany przez jakie L.K.O., gdzie pochowany, i – wyjątkowo – stopnie wojskowe z braku miejsca w kolumnie: 11 szeregowców, 4 st. strzel. (Dauszta, Krawczyk, Miron, Owłoczyński), 2 plut. (Goldfinger, Roguski), 1 plut. pchor. (Pędzik), 2 kpr. (Cwynar, Tubicz), 1 st. sierż. pchor. (Skrebiec); razem 21. Lp. Nazwisko i imię, imię ojca

Rocznik, miejsce urodzenia

Data śmierci

Przyczyna

Inne dane: żona, matka, ojciec

1. Adaśko Edward, s. Jerzego 1904, Klimowszczyzna, pow. Szczuczyn 1945.02.13, Wola Karcz. osłabienie serca żona Adaśko Adelina 2. Baniewicz Jan, s. Jana 1922, w. Popiszki, pow. Lida 1945.06.10, w Odrze utopił się ojciec Baniewicz Jan 3. Brasel Władysław, s. Antoniego 1924, w. Jasowo, pow. Wilno 1945.03.15, k/szosy, rozerwany 0.5 km od Dramburga przez minę ojciec Brasel Antoni 4. Boryc Franciszek, s. Józefa 1927, Lublin 1944.10.21, Otwock zmarł z ran żona Boryc Michalina 5. Chilla Wiktor, s. Franciszka 1912, Zalesie, pow. Bydgoszcz 1945.03.22, nie wykaz. zabity żona Chilla Jadwiga 6. Cwynar Andrzej, s. Wojciecha 1902, Lwów 1945.02.01, Glinianki zmarł nagle żona Cwynar Maria 7. Dauszta Jan, s. Michała 1896, Stara Grywe 1945.03.23, Regenwalde zmarł nagle rodziny nie ma [?!, J.D.] gubernia [woj.] Kurlandzka 8. Dąbkowski Michał, s. Antoniego 1908, Horbat 1945.11.22, Glinianki nie wykaz. żona Dąbkowska Anna 9. Goldfinger Edward, s. Mojżesza 1906, Kraków 1945.04.08, Regenwalde zabity/zmarł żona Goldfinfer Maria 10. Kołodziej Wojciech, s. Mariana 1926, w. Jarczów, pow. Zborów 1945.04.12, Regenwalde zabity ojciec Kołodziej Marcin woj. Tarnopol 11. Konopko Czesław, s. Stanisława 1924, w. Fornetka, pow. Suwałki 1945.02.12, Otwock zmarł matka Konopko Magdalena 12. Krawczyk Edmund, s. Wojciecha 1908, Uścikowa, pow. Oborniki 1944.12.17, Otwock zmarł matka Krawczyk Antonina 13. Miron Michał, s. Franciszka 1905, nie wykaz., dopisek: wypełnić 1945.01.13, nie wykaz. atak serca żona Miron, i 4 dzieci Tarnopol 14. Owłoczyński Jan, s. Michała 1904, Mińsk, Rosja nie wykaz., 1945.05.28 nie wykaz. żona Owłoczyńska Aleksandra 15. Roguski Tomasz, s. Władysława 1911, Leśniki, pow. Radzymin 1945.02.12, w. Jagodów woj. Warszawskie przejechany żona Roguska Zofia 16. Tubicz Karol, s. Józefa 1909, kol. Parosla, pow. Sarny, woj. Wołyń 1945.04.19, Altrampf zabity żona Tubicz Helena 17. Urbanowicz Stanisław, s. Wład. 1924, w. Strypuny, pow. Sięciany 1945.02.17, Złotów zmarł matka Urbanowicz Stefania 18. Wojciechowicz Augustyn, s. Ant. 1904. w. Wielki Banów, gm. Lugomowicze 1945.02.03, Glinianki wypadek samochod., żona Wojciechowicz Marianna 19. Wojtala [Wojtała?] Michał, s. Józefa 1923, Majdanek Kozicki, pow. Lublin 1945.03.27, Regenwalde zabity matka Wojtala Marianna 20. Skrebiec Włodzim., s. Antoniego 1922, w. Choromik, pow. Stolin, ? nie wiadomo; zmarł/zabity woj. Poleskie miejsce nie wykaz. w podróży służb. matka Skrebiec Katarzyna 21. Pędzik Michał, s. Michała 1914, Lublin 1945.03.10, Deutsch-Krone zmarł żona Pędzik Halina podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., i szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Nie wykazani: Kałamażnik Józef, s. Edwarda Drączkowski Jan, s. Stefana

1919, Marianówka, pow. Łuck 1924, Małków, pow. Hrubieszów

Do szefa sztabu 1 Armii W.P. Meldunek bojowy [nr 1], m. Regenwalde, dn. 11.4.19545 r. [1945.04.11] 1. Dnia 8.4.45 [1945.04.08] zostali zatrzymani dwaj spadochroniarze przez Wydział Informacji [Wojskowej]. Z zeznań ich ustalono, że 8.4.45 r. grupa spadochroniarzy była wyrzucona w rejonie Karow-Erfeshagen. Dla złapania tej grupy wysłano 140 kursantów z udziałem Wydziału Infprmacji. W wyniku poszukiwań trwających do dnia dzisiejszego zatrzymano 7-miu ludzi, w tym 2-ch spadochroniarzy, 2-ch “wojskowych niemców” (żołnierzy niemieckich), i 3-ch o nieustalonym statusie. Z naszej strony zostali ranni trzej kursanci. Poszukiwania trwają nadal. 2. Dnia 9.4.45 r. [1945.04.09], w rejonie Plathe – Regenwalde żołnierze z posterunku “WNOS” zauważyli 3-ch spadochroniarzy. Dla złapania tej grupy wysłano 50-ciu ludzi. W wyniku akcji, zabity został niemiecki “ober-lojtnant” (leutenant) SS, a z naszej strony ranny jeden żołnierz. Reszta spadochroniarzy umknęła do lasu. podpisał: d-ca 3-go Zapas. Pułku Piechoty /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Kurniewicz, ppor., dnia 11.4.1945 [1945.04.11]. Tekst pisany na maszynie do pisania, dość złym językiem polskim, w tym z błędem ortograficznym “byli zauwarzeni 3 spadochroniarze”, stąd przerobiłem go znacznie, w tym zmieniając składnię zdań, J.D. Meldunek bojowy nr. 2. m. Regenwalde, dn. 13.4.19545 r. [1945.04.13] 1. Dnia 8.4.1945 roku [1945.04.08], w rejonie Karow–Dorow była wyrzucona grupa spadochroniarzy. 2. “Dla złapania wyżej wykazanej grupy prowadzili się poszukiwania w ciągu dnia 8.4.45 r. do dnia 12.4.45 r.” (prowadzono poszukiwania od dnia... do dnia). 3. Dnia 12.4.45 r. [1945.04.12], o godz 15.00 wysłano grupę “ludzi” (żołnierzy) pod dowództwem mjr. Nowikowa – d-cy szkolnego baonu, i por. Polakowa – przedstawiciela Wydziału Informacji [Wojskowej]. Grupa, po przybyciu w rejon Dorow, zauważyła “śladu” (ślady) pozostawionego obozu; prowadziły one do lasu.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

1945.03.13, Greifenberg 1945.03.13, Greifenberg

zabity zabity

wujek Mikołaj Kudrjawcow; Łuck zam. Kryłów, pow. Hrubieszów

Mjr. Nowikow rozwinął grupę w tyralierę i rozpoczął przeczesywanie lasu. Po przejściu 0,5 km grupa natknęła się na “np-la” (nieprzyjaciela, tj. wroga – Niemców) który otworzył ogień. Major “oddał rozkaz” (wy/dał rozkaz) by obóz np-la obejść skrzydłami, prowadząc przy tym ogień z frontu. Grupa została okrążona. W wyniku boju, “trwającego w ciągu 4-ch godzin” (trwającego 4 godziny), zostało zabitych 6-ciu niemieckich żołnierzy, a 10-ciu wzięto do niewoli, “pośród” (wśród) nich “jedna kobieta” (jedną kobietę). Z naszej strony zabity szer. Kołodziej Wojciech, i lekko ranny szer. Wawrzyniak Kazimierz; w czasie poszukiwań i powyższej o [tekst ucięty] (obławy?) odznaczyli się następujące (sic!, następujący) oficerowie i szereg[tekst ucięty]: 1. Nowikow Aleksander mjr. d-ca szkolnego baonu 2. Polakow [Wiktor] por. przedstawiciel Informacji [IW] 3. Szor [Szorr Wiktor] por. przedstawiciel Informacji [IW] 4. Czubryt Józef ppor. d-ca 1-szej kompanii szkolnej 5. Dawidiuk Michał ppor. d-ca 2-giej kompanii szkolnej 6. Tatarczak Tadeusz kpr. 7. Cygler Jan plut. 8. Cebej Stanisław plut. 9. Guzowski plut. 10. Zegzuła plut. 11. Zydadło Gracjan kpr. 12. Baszkow Piotr kpr. 13. Kowalski Piotr kursant 14. Iliński szer. 15. Kloc szer. 16. Gajewski szer. 17. Bareniewski szer. 18. Bylinko Jan kpr. podpisali: d-ca 3-go Zapasowego P.P. /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Kurniewicz, ppor., dnia 13.4.1945 roku [1945.04.13]


ZABICI Na osobnej kartce, po rosyjsku:

Komandir Polka, ppolk. Karpovih Nahal;nik wtaba, major Krulikovskij. Rajonnomu Voennomu Komissaru Tarnopol;skoj oblasti. gor. Zborov.

Prowu izvestit; gr. Kolode[ Martinu , pro'iva[]emu v der. Qrohev, Zborobskoj r-n, Tarnopol;skoj oblasti o tom, hto ego syn Kolodej Vojt;ex Martinovih v bo[ za Rodinu, vernyj voenskoj prisqge pogib 12 aprelq 1945 g. Poxoronen s otdaniem voinskix pohestej v gorode Regenval;de.Komandir Polka, ppolk. Karpovih Nahal;nik wtaba, major Krulikovskij. pehat; 3 Zapasnogo Pexotnogo Polka Pol;skoj Armii v SSSR.

oryginał powiadomienia wpięty do akt, opatrzony pieczęcią okrągłą Pułku; w otoku: 3 Pułk Zapasowy Piechoty Armii Polskiej w ZSRR, w j. rosyjskim odpowiednik nazwy, tu w transliteracji: 3 Zapasnyj Piechotnyj Połk Polskoj Armii w SSSR, w środku Orzeł Biały, wzoru 1944. numer dokumentu: 0744/I, 28.4.45 Cały tekst wyjątkowo czytelny, starannym charakterem pisma – widać, że osoba przykładała się do treści i pisania. Może pisał sam Leonid Królikowski, urodz. w Karolówce, woj. winnickiego < Winnica, dla którego woj. tarnopolskie < Tarnopol, było “po sąsiedzku” gdy zważyć obszary samej Ukrainy i poza nią – Rosji. Zasadniczej treści: Proszę donieść ob. (gr.< grażdanin) Kołodziejowi Marcinowi, mieszkającemu we wsi (dierewni) Jaroczew, Zborowskiego rejonu (r-n), Tarnopolskiego województwa (obłasti), że jego syn – Kołodziej Wojciech Marcinowicz, w boju za Ojczyznę (Rodinu), wierny wojskowej przysiędze, poległ (pogib) 12 kwietnia (apriela) 1945 r. (goda). Pochowany z oddaniem wojskowych honorów w mieście (gorodie) Regenwalde. Dowódca Pułku /-/ Karpowicz, major, dwa podpisy: nieczytelny i czytelny, Szef Sztabu /-/ Krulikowski, major, dwa podpisy: nieczytelny i czytelny. Niebywałe, bo ręcznie pisane nawet w kopii dla archiwum! Zatem notka w j. rosyjskim, Koreszok izwieszczania, że Powiadomienie (Izwieszczanie na ubitogo w boju) o poległym w boju Kołodzieju Wojciecha Marcinowicza wysłano do Rejonowego 8-go Komisarza w Zborowie, Tarnopolskiej obłasti. I następna notka: Odpis karty ewidencyjnej, m.p. (miejsce postoju; Regenwalde) 26.4.1945 r. Nazwisko, imię, i imię ojca: Kołodziej Wojciech, s. Marcina Rok urodzenia: 1926 Narodowość: Polak Zawód: rolnik Zmobilizowany: 20.XI.1944, R.W.K. Warwarow Wykształcenie: 5 oddziałów szkoły powszechnej Urodzony: wieś Jarczów, pow. Zborów, woj. Tarnopolskie Zamieszkały: wieś Jarczów, pow. Zborów, woj. Tarnopolskie podpisał: st. adiutant baonu szkolnego /-/ Zon-Mazia, ppor. Także Raport, m.p., dnia 13.4.45r., Do 2-go pomocnika szefa sztabu. Melduję, że dnia 12.04.1945 roku, wykonując rozkazy d-cy Pułku, baon szkolny przeprowadził obławę celem pojmania dywersantów niemieckich we wsi Dorow (powiat Regenwalde). W tym celu był przeczesany las w okolicy na wschód od wsi Dorow. Po przejściu pół kilometra, w szyku rozczłonkowanym, w lesie, baon “wyszedł” (wszedł) na schrony uciekających “niemców”, którzy podpuścili przednią linię baonu na bliską odległość, następnie odkryli ogień, w rezultacie czego był zabity szer. Kołodziej Wojciech, syn Marcina, z III (3-go) plutonu I (1-szej) kompanii baonu szkolnego. Dane ewidencyjne: dokładnie jak uprzednio: rok urodzenia, narodowość, zawód, zmobilizowany, wykształcenie, urodzony, i zamieszkały. podpisał: st. adiutant baonu szkolnego /-/ Zon-Mazia, por. W miarę dobry język polski, tj. składnia zdań, ale formy gramatyczne (był zabity, wyszedł na schrony) wskazują na obcokrajowca – Rosjanina w tym wypadku. Tyraliera nie mogła wejść na schrony uciekających Niemców którzy podpuścili żołnierzy polskich, po czym otworzyli ogień – kłóci się z logiką. Jeżeli uciekali, to nie mogło być zaskoczenia po stronie polskiej. Dość mętnie, czegoś tu brakuje. W świetle opisu Ambrożego Dargiewicza, sytuacja wyglądała następująco: żołnierze niemieccy uciekali w kierunku swoich, tj. bunkrów. I gdy jedni uciekali przed naszymi – drudzy, w bunkrach, otworzyli ogień z bliskiej odległości, do naszych; nasi byli zaskoczeni – zrozumiałe. Ambroży Dargiewicz, który brał udział w tej obławie, opowiadał mi, że uciekający nawet przemieszali się częściowo z naszymi – z naszymi goniącmi ich tyralierą, i

karabin naszemu zaciął się; biegnący z tyłu Niemiec zastrzelił go. Ten sam wypadek, wątpię że inny. Ale tak było – nie z bunkra go zabili, tj. z ogniem z przodu, lecz z tyłu, przez biegnącego za nim. Stąd zatrzymałem się na tym wypadku, i opisałem go obszernie, bo myślałem o nim wielokrotnie, natury omal osobistej. Nigdy nie myślałem, przez dekady, że będę widział raport w sprawie. Obszerne raporty w sprawie okoliczności innego wypadku, w którym ukryci w lesie Niemcy, w walce zabili trzech: 1. Kałamażnik Józef chor. 2. Chilla Wiktor szer. 3. Drączkowski Jan szer. i ranili jednego: 4. Machnik Czesław szer. Raport opisuje okoliczności eskortowania grupy 50-ciu karniaków do 1-szej kompanii karnej, 2-giej Dywizji Piechoty – marszu rozpoczynającego się 3 marca 1945, w Petzin, przez Falkenberg, do Groseborn, a kończącego się 13 marca [1945.03.13], walką w lesie, w okolicach “Grojfenbergu” (niem. Greifenberg, pol. Gryfice), koło majątku Listen. Raport datowany 22 marca 1945 r. [1945.03.22], pisany na maszynie do pisania, a więc gęstym i czytelnym drukiem, autorem ppor. Gerasimow Genadi, d-ca 4-go plutonu kompanii karnej. podpis czytelny. Zbyt długi by przytoczyć go tutaj choćby po części. Inny raport o tym samym wypadku – Meldunek o nadzwyczajnym wypadku – zawiera szczegóły osobiste: zabici: 1. Kałamażnik Józef, s. Edwarda chor. rocznik; rok i miejsce ur. 1919, Marianówka, pow. Łuck adres rodziny: wujek Mikołaj Kudrjawcow Łuck, ul. Jarowicka 4 2. Chilla Wiktor, s. Franciszka sierż. rocznik; rok i miejsce ur. 1912, Zalesie, pow. Bydgoszcz adres rodziny: Lublin, ul. Ciepła Nr. 28 3. Drączkowski Jan, s. Stefana szer. rocznik; rok i miejsce ur. 1924, Małków, pow. Hrubieszów adres rodziny: Kryłów, pow. Hrubieszów ranni: 4. Machnik Czesław, s. Stefana szer. rocznik; rok i miejsce ur. 1924, (Rozwadów?) adres rodziny: (Rozwadów?), ul. 3 Maja, Nr. 31 Rozpoczyna się: Dnia 3.III.1945r. wyruszyła marszówka w ilości 50 karniaków z komp. karnej, do 1-szej kompanii karnej przy 2-giej Dywizji Piechoty, pod eskortą ppor. Gerasimowa i 4-ch szeregowych. Dnia 12.III.45r. marszówka dotarła do majątku odległego o 250 metrów od szosy prowadzącej do Grojfenberga, gdzie zatrzymała się na nocleg. Po przeprowadzeniu kontroli ludzi przez ppor. Gerasimowa, stwierdzono brak 4-ch karniaków. Nazajutrz wszczęto poszukiwania. Poszukiwano również i w pobliskim lesie. W tym czasie “ukryci Niemcy w lesie” (chaos składni zdania, J.D., w tym czasie Niemcy ukryci w lesie) otworzyli ogień. Wywiązła się walka w której zostali zabici karniacy: Kałamażnik Józef chor. Chilla Wiktor sierż. Drączkowski Jan szer. jak również został ranny Machnik Czesław szer. którego oddano do wojskowego szpitala p.p. nr. 97625/T, za pokwitowaniem. Zabici pozostali na polu. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu: Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr (183?) T.W. Karta mundurowa w formie tabeli, “na szereg” (szeregowych) poległych w marszówce do 2-giej Dywizji Piechoty. podpisał: d-ca kompanii karnej /-/ Osiński, por. Notka by z ewidencji Pułku skreślić sorty mundurowe zabitych i pozostawionych na polu walki, podpisał: d-ca kompanii karnej /-/ Osiński, por., 23 marca 1945 [1945.03.23] ręczny dopisek w j. rosyjskim, podpisany przez L. Orłowa, z datą 23.3 [1945.03.23], zawierający 2 punkty, w drugim jedno słowo: Doniesti (powiadomić, dosł. donieść). Wykaz poległych w marszówce z 3.03.45, datowany: m.p. 20.3.45 z wymienionymi karami: Kałamażnik Józef, s. Edwarda 3 mies. k.k. (w komp. karnej) i degradacja Chilla Wiktor, s. Franciszka 2 mies. k.k. (w komp. karnej) i degradacja Drączkowski Jan, s. Stefana 10 lat więzienia

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


150

Ulegli nieszczęśliwym wypadkom, ponieśli śmierć

Akt spisania ze stanu pułku 5 sztuk masek p-gazowych, że w czasie przemarszu z Kiwerc do Lublina zostały zniszczone, w następujących okolicznościach: a. 3 maski zostały u dezerterów o nazwiskach: szer. Bernacki, szer. Skalny, i szer. [K?]rechowicz, b. jedna doszczętnie zniszczona w wypadku samochodowym szer. Wachowskiego, który został zabity, c. jedna doszczętnie zniszczona w wypadku samochodowym szer. Szałapata. podpisali członkowie komisji: pom. szefa sztabu /-/ Milewski, por. oficer gazowy pułku /-/ Lesisz, chor. __-majster pułku /-/ Mironiuk, szer. [zdjęcie]¢ listopada 1944 roku. Jankowski [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] postrzelony przez Podgórskiego Piotra. wiceprok. wojsk. 1 Armii WP. /-/ Winawer, por., dn. 1945.04.04 wyk. dr. [drukarz] Landa, chor. nr. 0870/pr.228 Nasutowicz [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] postrzelony przez kapr. Kozłowskiego. wniosek o dyscypl. ukaranie Bencela. p.o. wiceprokurator wojskowy /-/ Winawer, por., dn., 1945.04.07 nr. [nieczyt.]/pr.209 Kawecki Zygmunt [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] s. Andrzeja postrzelony przez Smirnowa Wasyla. Boryc Franciszek, s. Józefa szer. 1944.10.21 Wola Karczewska Czerny Wiktor, s. Jana szer. 1944.10.21 Wola Karczewska Dnia 21.X.44r., o godz. 18, szer. Słabuszewski przez nieumijętne obchodzenie się z automatem spowodował serię strzałów. Kilka kul trafiło szer. Boryca w brzuch co spowodowało jego śmierć po upływie kilkunastu minut. Szeregowiec Czerny był raniony w nogę. Dane personalne: Słabczyński Adam, s. Wacława szer. 1924, Zaklików, pow. Kraśnik, rolnik Boryc Franciszek, s. Józefa szer. 1927, Lublin, ul. Pawia 46, uczeń Czerny Wiktor, s. Jana szer. 1927, w. Romanowe, pow. Zbarasz (?); Zbraż, rolnik podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu pułku /-/ L. Królikowski, mjr. Boryc Franciszek, s. Józefa szer. 1944.10.21 Wola Karczewska Meldunek o śmierci wojskowego, 23.X.1944r. [1944.10.23], nr 023/III w nim dane jak wyżej, dodatkowo: narodowość: Polak, pochowany: w Otwocku, czy powiadomiono rodzinę o śmierci: tak podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu pułku /-/ L. Królikowski, mjr. Słabczyński szer. Do prokuratora wojskowego 1 Armii W.P. [zdjęcie]¢ październik 1944 [1944.10.?], nr 034/III W odpowiedzi na pismo tamtejsze nr sprawy pr-332 przy niniejszym przedkładam materiał dochodzeniowy w sprawie śmiertelnego postrzelenia przez szer. Słabczyńskiego. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, szef sztabu pułku /-/ L. Królikowski sporządził K. Milewski, por. 7. T.W. Didowiec Aleksander [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] postrzelony przez kolegę, pomiósł śmierć; nie istnieje w spisie szeregowców. podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer notatka adresowana: Do D-cy Zapas. P.P. – ppłk. Orłowa wyk. Landa, chor., dn. 5/III.45 r. [1945.03.05] nr [0473/...40?] wysłane 6.3.45 ręczny dopisek: szef taj kancelarii – dać odpis [podpisał] L. Królikowski. 8.3.45 Didowiec Aleksander stopień i miejsce wypadku nie wykaz. Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, nr ___nieczyt. (0473, 0493?) / I__, 6.3.45 Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, ppłk. Orłowa Otrzymaliśmy od eksperta sądowo-medycznego akt ekspertyzy sądowo-medycznej odnośnie z podległego Wam pułku Didowca Aleksandra, J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

którego śmierć nastąpiła rzekomo wskutek postrzelenia przez kolegę. Proszę o możliwie odwrotne zarządzenie nadesłania mi meldunku o powyższym wypadku. W odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy T-20. podpisał: podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por. wyk. Landa, chor., 6.III.45r. [1945.03.06], M.S. ręcznie: szef taj kancelarii, dać otpis (sic!), L. Królikowski, 8.3.45, innym charakterem: Odpowiedź nr 0401, 10.3.45. podpisał DrLanda Grabowski Wład. ppor. 1944.11.09 nazwa oddziału: 3-ci Zapas. P. Piech. rodzaj wypadku: zabójstwo miejsce wypadku: droga ze wsi Wola Karczewska do wsi Wola Ducka [dziś wieś w gminie Wiązowna, woj. Otwock] data wypadku: 9.XI.1944r. personalia winnych, uczestników i poszkodowanych: stopień: pporuc. nazwisko, imię: Grabowski Władysław imię ojca: s. Jana rok urodzenia: 1901, zawód: rzemieślnik miejsce urodz.: Warszawa Dnia 9.XI. 1944r., około godz. 8.00, przechodzący drogą por. Jankowski zauważył leżące w odległości mniej-więcej 30 metrów od drogi ciało zabitego, o czym zaraz zameldował w sztabie pułku. Natychmiast powiadomiono organa Prokuratury które ujęły śledztwo w swe ręce. Narazie [na razie] ustalono, że zabity został ppor. Grabowski strzałami z automatu w bliskiej odległości. Dalsze dochodzenie w toku. d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl., inicjał Z szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. LKról... sporz. Milewski por. 34.T.W. Stankiewicz Witold szer. 1945.03.13 Braiz w stanie podpitym, wychodząc z chaty niemieckiej, zapewne w złości, że nie otrzymał od nich żądanego prowiantu: masła i jaj – uderzył stopką karabinu o próg powodując tym wystrzał. Poniósł śmierć na miejscu. Kula, trafiając w brodę – wyszła głową. Obecny przy tym szer. Dzieran. Stankiewicz pochowany we wsi Braiz. p.o. oficera śledczego /-/ Tadanier, st. sierż., dn. 1945.04.17 “Zatwierdzam” p.o. wiceprokuratora wojskowego 1 Armii /-/ Winawer, por. wojskowy podprokurator /-/ Halski, chor. wyk. dr. [drukarz] Landa, chor., dn. 1945.04.18 nr 01230/pr. 221 Dauszta Jan szer. 1945.03.23 Regenwalde śmiertelne zatrucie surogatem spirytusu [alkoholem metylowym?] śmierć poprzedniej nocy, w izbie żołnierskiej. p.o. oficera śledczego /-/ Rychlik st. sierż., dn. 1945.04.11 “Zatwierdzam” p.o. wiceprok. wojsk. 1 Armii W.P. /-/ Winawer, chor., dn. 1945.04.11 wyk. dr. [drukarz] Landa, chor. nr 01021/pr. 223 Dauszta Jan szer. 1945.03.23 Regenwalde s. Michała, ur. 1896, Stara - Oliwa inny raport (!) zmarł w nocy z 22 na 23 marca, wskutek paraliżu serca, wykazała sekcja zwłok. Był alkoholikiem i często uskarżał się na serce, nie zwracał uwagi na swoje zdrowie. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. [ był alkocholikiem ] nr 195 T.W. Ziemiński Jan st. strz. 1945.03.23 okolica Regenwaldu ppor. Dawidiuk, przechodząc przez las zpatrolem, strzelił do zająca i postrzelił tym st. strz. Ziemińskiego. Leczenie, wg orzeczenia lekarskiego, trwać będzie 2 miesiące. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 206 T.W. Wójcik Bronisław sierż. pchor. 1945.03.30 Regenwalde W dniu 30.III.1945r., o godz 12.00, sierż. pchor. Wójcik Bronisław, s. Jana, rocznik 1926, przez nieopatrzne obchodzenie się z zapalnikiem granatu spowodował wypał tegoż, w wyniku czego został lekko ranny kpr. Mergiel


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM Adolf, oraz szer. Kinkiel i Burszowski doznali lekkich zadraśnięć. sierż pchor. Wójcika osadzono w areszcie. Dochodzenie w toku. Dane personalne: szer. Burszowski Józef Kazimierz 1924 ur. i zam. Łanki Małe szer. Kiszkiel Stanisław Antoni 1919 ur. i zam. Pabale, pow. Wołomin kpr. Mergiel Adolf Henryk 1920 ur. Antonionka zam. Międzyrzec Podl. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 210 T.W. Wójcik Bronisław sierż. pchor. 1945.03.30 [?, nie wykaz.] w żołnierskiej izbie wybuchł zapalnik granatu którym manipulował. Rzucił w okno, lecz granat odbił się od ramy i spadł na podłogę izby. Lekko zranieni kpr. Mergiel Adolf, i szer. Burszowski Józef. wniosek o ukaranie dyscyplinarne Wójcika. oficer śledczy wojskowej prokuratury /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.05 Drozdowski Józef szer. 1945.03.12 Dramburg s. Jana, rocznik 1899 ur. Żukówek, pow. Płońsk, zam. Raciąż, ul. Błonie nr 7. w czasie przemarszu na nowe miejsce postoju został wyznaczony do ochrony kancelarii baonu. W czasie postoju w m. Dramurg [pol. Drawsko Pomorskie] spotkał kolegę z którym wypił wódki czy spirytusu. Upity, odstał od transportu baonu do m. Labes [pol. Łobez]. Odstawiony do baonu i ułożony do snu, nie odzyskał przytomności następnego dnia. Skierowano go na izbę chorych. Z izby chorych odwieziono go do szpitala 2085, gdzie zmarł. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 221 T.W. Drozdowski Józef szer. 1945.03.14 Folkenberg s. Jana uraczony wódką, przez kolegów, nie odzyskał przytomności następnego dnia, 15 marca 1945, odstawiony do izby chorych, stąd do szpitala wojskowego nr. 2085, 23 marca 1945, gdzie zmarł 24 marca 1945. Sekcja zwłok wykazała zatrucie surogatem spirytusu [zastępczym alkoholem metylowym?]. oficer śledczy wojskowej prokuratury /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.06 Drozdowski Józef, s. Jana 1899 miejsce nie wykaz. Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, nr. 0759/T20, 29.3.45r. [1945.03.29] Otrzymałem protokoł sekcji zwłok szer. Drozdowskiego Józefa, s. Jana, ur. 1899r., z Waszej jednostki, zmarłego 24.3.45r. [1945.03.24] na skutek zatrucia się spirytusem.Proszę o nadesłanie zawiadomienia o nadzwyczajnym wypadku i akt dochodzenia. W odpowiedzi proszę powołać się na nasz nr sprawy T-20.podpisał: p.o. wiceprokuratora wojskowego 1 Armii /-/ Winawer, por. wyk. dr. [drukarz] Landa, chor., 28.3.45r. [1945.03.28] M.S. zarejstrowany 31.03.1945 [1945.03.31] ręczne dopiski: 1. pp Forgaczu, Dochodzenie do dnia 4.4.45 __3 b-nu. L. Królikowski, 31.3.45 2. Odpowiedź nr. 0662, 9.04.45 [1945.04.09] DJ__ podpis nieczyt. Geldfinger [zdjęcie]¢__d [Dawid?] plut. 1945.04.08 Regenwalde syn Maksymiliana, rocznik 1906 ur. Kraków, zam. Tomak, ul. Sobiecka 18, koło Frunze, Kirgiska SSR. W dniu 8.IV.1945r., o godz. 22.35 został zastrzelony plut. Goldfinger, szef kancelarii pol.-wych., przez wartownika, bo udając się [gdzie?] w sprawach służbowych, nie znał hasła. “Odległość dzieląca kancelarię pol.-wych. od miejsca gdzie miał się udać [nie wymienionego w raporcie, J.D.] wynosiła nie więcej niż 150 metr.” dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 233 T.W. Tubicz Karol kpr. 1945.04.19 k/Regenwalde w czasie przemarszu na nowe miejsce postoju, idąc za wozami taborowymi i prowadząc rower, został najechany przez samochód wojskowy, jadący z tyłu. Tubicz próbował uniknąć kolizji usiłując przejść na drugą stronę szosy, lecz nie zdążył. Uderzył Tubicza który upadł pod samochód i poniósł śmierć wskutek zmieżdżenia czaszki i połamania nóg, stwierdziła lekarz Holbienko

Lucyna z 2-go baonu. Szofer zbiegł. Nikt ze świadków nie zdołał zauważyć numeru samochodu, ani zatrzymać go. oficer śledczy wojskowej prokuratury /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.06 Tubicz Karol kpr. 1945.04.19 k/Regenwalde drugi raport: na drodze między Eichenwaldem a Massowem, z braku miejsca przy taborze, chciał przejść z rowerem na drugą stronę szosy, gdy został przejechany przez pędzący z całą siłą samochód, roztrzaskując mu czaszkę i łamiąc nogi; zmarł natychmiast. dowódca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 252, T.W. Derecki Andrzej plut. [data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.06 wyk. Tadanier, st. sierż., 1945.06.11, 02131/pr. 401 samozranienie, wiceprok. wojsk. prok. /-/ Halski kpt., 1945.06.11 ręczne dopiski L. Królikowskiego, mjr., i Forgacza; zarejestr. 1945.06.14 Radko Antoni [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.06 wyk. Tadanier, st. sierż. 1945.06.20 02349/pr. 299 Borkowski Wiesław szer. 1945.06.24 Alt-Drewitz s. Mariana ok. godz. 12-tej, na strychu budynku w którym kwaterowała drużyna przeciwpożarowa, wystrzałem z karabinu pozbawił się życia. Śmierć wskutek złamania kości czaszki i zmiażdżenia mózgu – stwierdził przybyły lekarz oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 2 Armii /-/ Sikorski, por. wojskowy prokurator 2 Armii W.P. /-/ Ratyński Czesław, dn. 1945.06.11 Buczkowska szer. [data i miejsce nie wykazane] wskutek wybuchu miny. raniony plut. Zalewski wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Malski, kap. 1945.05.06 wyk. Rychlik, por. 1945.07.16. nr 02787/pr. 583 Brasel Władysław szer. 1945.03.15 k/Dramburga w odległości ok. 1 – 2 km od miasta Dramburga, z Dramburga do Regenwalde; w czasie odpoczynku, ok. godz. 9.00 – 9.30 strzelec jezdny przechodził bankietem jezdni, od działa do koni, nastąpił na minę która wybuchła, rozrywając go, i raniąc d-cę baterii – por. Jasiukiewicza i plut. Łukasika. Barsel został pochowany na miejscu wypadku, obok jezdni; rannych przewieziono do szpitala w Dramburgu [dziś Drawsko Pomorskie]. Świadkowie wypadku: Gulczyński /-/, Reźnikow /-/, R. Winkler /-/ Komisja: Protasow /-/, i ksiądz kpt. Nazwisko i imię, imię ojca Stopień Urodzony Zamieszkały Jasiukiewicz Sergiusz, s. Jana por. 1921 Dolnaja Krasne Jezioro, Jarciński rjn. Nowosybirska obł. Łukasik Marian, s. Feliksa plut. 1912 Lublin Lublin Barsel Władysław, s. Antoniego szer. 1924 Jazowo Boguszyszki, pow. Zarazy, woj. Wilno raport dowódcy Dywizjonu Artylerii, podpisał Szarlaj kpt., dn. 1945.03.17 także dopisek by raport Szarlaja dołączyć do aktu zgonu szer. Brasela. dołączony przez: 2-gi pomocnik szefa sztabu /-/ Andrzejewski, por. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 178. T.W. Pędik Michał, s. Michała stopień, data, i miejsce nie wykaz. Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, nr 0606/T 20, 20.3.45r. [1945.03.20] Od eksperta medyczno-sądowego 1 Armii, kpt. Grafińskiej, otrzymałem akt medyczno-sądowej ekspertyzy zwłok trupa Pędika Michała, s. Michała, ur. w 1914 r., z 3 bat. 3 zap. pp. Pędik rzekomo popełnił samobójstwo na tle nieporozumień rodzinnych (zdrada żony). Ponieważ do tej pory od Was żaden meldunek w tej sprawie nie wpłynął, proszę o zarządzenia nadesłania meldunku o wypadku samobójstwa... itd. podpisał: wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. wyk. Landa, chor., 20.3.45r. M.S. stempel: zarejestrowano 21.03.1945. ręczne dopiski: 1. Forgacz, ...dochodzenie, ...23.3.45, L. Królikowski 2. Odpowiedź N. 0444/..., 23.03.45, podpis nieczyt. [D. Forgacz?] J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM Kawecki Zygmunt kpr. 1945.03.19 [nie wykaz.] Raport z dn. 25 marca 1945, jednostka wojskowa nr. 53340 przedmiot: wniosek o ukaranie. Do Komendanta Szpitala Nr. 6 dla Lekko Rannych, w miejscu postoju. Dnia 19 marca 1945 r. został ranny na terenie szpitala kpr. Kawecki Zygmunt z naszej jednostki. Wymienionego ranił szofer z tamtejszego szpitala szer. Smirnow Wasyl, który oddając strzał z rewolweru do kury znajdującej się na szosie, wskutek rykoszetu został ranny kpr. Kawecki w lewe ramię. W związku z tym proszę o ukaranie wymienionego szofera za nieostrożne obchodzenie się z bronią. podpisali: dowódca jednostki wojskowej /-/ Orłow ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. [Zła składnia zdania w języku polskim, po “który” nie następuje – logicznie – ciąg dalszy Smirnowa (co?), lecz Kaweckiego, J.D.]. Wojtala Michał szer. 1945.03.27/28 Regenwalde wysłany wraz z innymi w celu przywiezienia owsa dla koni. Gdy stał na warcie w majątku, w okolicach Regenwalde, został zabity nocą przez nieznanych sprawców. W dniu 30 marca został tam pochowany. Dochodzenie w toku. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 208. TW. ręczny dopisek: 012/III, 3.IV.45 [3 kwietnia 1945; 1945.04.03] Fifelski Franciszek szer. [data nie wykaz.] k/Wandlit ur. 1927, Suponie, s. Bolesława, zam. Chełm Lub., ul. Wiejska 4 na szosie do m. Wandlit. maszyna pułkowa [samochód, < ros. maszina] – maszyna. ustępując [szosy] wymijającej “maszynie” która pędziła w tymże kierunku [wyprzedzała ją, J.D.], uderzyła tyłem o drzewo, wskutek czego poniósł śmierć szer. Fifelski, a plut. pchor. Wiśniewski doznał złamania ręki. Obaj siedzieli w “maszynie”, lecz byli wychyleni. Dochodzenie w toku. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wydany: 0817/III, 6.V.45 [6 maja 1945; 1945.05.06] wyk. Przegaliński ppor. nr 288. T.W. Wiśniewski Jan, plut. pchor. [data nie wykaz.] k/Wandlit ur. 1912, Kołomyja, s. Michała, zam. Kołomyja, ul. Romanowskiego 20. ranny w opisanym uprzednio wypadku – na szosie do m. Wandlit. zginął wówczas szer. Fifelski Franciszek, zam. Chełm, ul. Wiejska 4. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wydany: 0817/III, 6.V.45 [6 maja 1945; 1945.05.06] wyk. Przegaliński ppor. nr 288. T.W. Urbanowicz szer. 1945.02.17 Flatów Wartownik, Żyliński Antoni, szer. zastrzelił go nocą, bo nie mógł go rozpoznać. W tym celu wezwał go do zatrzymania się, po czym oddał strzał w górę, i gdy Urbanowicz nie reagował – Żyliński oddał strzał w kierunku idącego, raniąc go śmiertelnie w klatkę piersiową. Szer. Urbanowicz został pochowany dnia 22.2.45. we Flatowie [1945.02.22]. Postanowienie o umorzeniu dalszego postępowania, podpisane przez p.o. oficera śledczego wojskowej prokuratury 1 Armii /-/ Rychlik, st. sierż. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. Anglojęzyczni mają na to porzekadło: Zbyt dobre by było prawdziwe – może miał coś do niego: uraz, zadrę w sercu, rachunek do wyrównania, więc skorzystał z okazji. Urbanowicz (imię?) szer. miejsce wypadku nie wykaz. Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1-szej Armii, nr. 0670/pr. 163, 24.3.45r. [1945.03.24] Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, ppłk. Orłowa W załączeniu przesyłam postanowienie w sprawie zabicia Urbanowicza szer. – do wiadomości.podpisał wiceprok. wojsk. 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. wyk. Landa, chor., 24.3.45r., M.S. Roguski Tomasz

plut. 1945.02.12 Raport

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Wiązownia–W-wa

Melduję że w dniu 12.II.45r. o godzinie 13-tej, podczas marszu na szosie Wiązownia – W-wa został przejechany przez samochód ciężarowy plut. Roguski Tomasz, s. Władysława, ur. w r. 1911 we wsi Szewnica (sic.), gm. Jadów, pow. Radzymin, i tamże zamieszkałego, z zawodu szewc, wykształcenia 4 klasy szkoły powszechnej, który poniósł śmierć na miejscu. Wyż/wym. (wyżej wymnieniony) został odwieziony do szpitala na Pradze. Plutonowy Roguski maszerował w 5-tej czwórce i podczas mijania się samochodu ciężarowego z traktorem – samochód wjechał w bok kolumny. Dwóch żołnierzy upadło w prawo, a plutonowy Roguski upadł pod tylne koło, które przeszło mu przez głowę. Samochód został ostrzelany i ze względu na duży najazd – samochodu nie dało się zatrzymać }najazd ¯ ros. najezd ]wtargni"cie; wtargni"cie w kolumn" wojska, tj. wypadek du/ego rozmiaru; ang. incrusion; inroad; collision ]of vehicles\|. dowódca kompanii /-/ Dąbrowski _por. Poczta polowa IIIż53340, M.p. [miejsce postoju] 13.II.45r. [1945.02.13]. raport ręcznie pisany, atramentem. Roguski Tomasz plut. 1945.02.12 szosa Lublin–W-wa s. Władysława, szewc, ur. w[ieś]. Leśniki (sic!), zam. Szewnica, gm[ina]. Jadów, pow. Radzymin, woj. W-wa. Do D-cy 3 zap. p. piechoty Raport Melduję że przesyła się raport d-cy komp. 3 Trzy}zdj"cie¢, $| śmiertelnym wypadku, który się stał w czasie marszu na szosie Wiązownia – W-wa, został przejechany przez ciężarowy samochód plut. Roguski Tomasz poniósszy śmierć na miejscu. Samochód nie zatrzymany. dowódca plutonu /-/Jankowski por. [podpis czyt.], st. adjutant batalionu. Poczta polowa 53340, M.p. [miejsce postoju] 14.II.45r. [1945.02.14]. cały ręcznie pisany, ołówkiem chemicznym. Roguski Tomasz plut. 1945.02.12 szosa Lublin–W-wa s. Władysława Do 1. szefa Sztabu 1 Armii W.P. 2. Oddziału Ewid. i Uzup. 1 Armii W.P. 3. Zarządu Pol.Eych. 1 Armii W.P. 4. Prokuratora 1 Armii W.P. 5. a/a (ad akta, do akt) MELDUNEK o nadzwyczajnym wypadku W dniu 12.II.1945r. o godz. 13:00, podczas marszu na szosie Warszawa Lublin, został przejechany przez samochód ciężarowy plut. Roguski Tomasz, który poniósł śmierć na miejscu. W/w [wyżej wymnieniony] został odwieziony do szpitala na Pradze. Samochód został ostrzelany, a ze względu na duży najazd [najazd – jak wyżej], samochodu nie udało się zatrzymać. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 119, T.W. ręczny dopisek: 0125/III, 6.III.45r [1945.03.06]

spr. 955 pr(6 doch. Postanowienie M.p. dnia 30 pa{dziernika 1944 r. oficer >ledczy Prokuratury Wojskowej 3 D.P. Kweller, po rozpoznaniu materia=u }r"cznie| dochodz. w sprawie kursanta Tokarczuka Franciszka z samodz. baonu szkolnego 3 D.P. – podejrzanego o zadanie ci"/kiego uszkoszenia cia=a kursantowi Ílimakowi Kazimierzowi ustali= /e dnia 7 wrze>nia 1944 r., podczas zaj": taktycznych odbywaj'cych si" w baonie szkolnym 3 D.P. na temat “+'cznik”, otrzyma= podejrzany bra: “do niewoli” ='cznik[w, id'cych z meldunkami do nieprzyjaciela. W wykonaniu zadania, podejrzany, widz'c id'cego z meldunkami kursanta Maciejewskiego, chcia= go wzi': do niewoli. Maciejewski, z pocz'tku, nie chcia= i>: z Tokarczukiem, lecz w ko<cu stan'= i obaj zapalili papierosa. Po wypaleniu papieros[w, Tokarczuk wyci'gn'= wystaj'cy z kieszeni p=aszcza Maciejowskiego nab[j, wprowadzi= go do lufy }komory nabojowej, J.D.| i poleci= Maciejowskiemu i>: z sob' do “niewoli”. Maciejowski przestraszony nabitym karabienm – poszed=. Po przej>ciu ok.m 50 metr[w, Tokarczuk napotka= id'cych z przeciwnej strony ju/ po oddaniu meldunk[w, kursant[w Olechnowicza i Ílimaka. Po zr[wnaniu si" ich, Olechowicz i Ílimak o>wiadczyli Tokarczukowi, /e nie pozwol', by ten wzi'= “do niewoli” Maciejewskiego, kt[ry jest z ich dru/yny. Podejrzany odpowiedzia= im, /e jak b"d' si" sprzeciwia: – w[wczas wszystkich trzech poprowadzi “do niewoli”. Nowoprzybyli zacz"li si" >mia: i ur'ga: Tokarczukowi kt[ry w pewnym momencie strzeli= w ich kierunku rani'c ci"/ko kursanta Ílimaka. Z uwagi na to, /e absolutnie nie mog=em stwierdzi: ch"ci zranienia Ílimaka, z


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM kt[rym Tokarczuk /y= w zgodzie – nie mia= powodu do jakichkolwiek akt[w zemsty, i /e Tokarczuk chcia= wykona: swoje zadanie – wzi"cia “do niewoli” ='cznika, a zadanie to uniemo/liwili swoim zachowaniem Ílimak i Olechnowicz, przez co Tokarczuk by= podniecowny. I /e czyn Tokarczuka spowodowany by= niew'tpliwie, zdenerwowaniem }zdj"cie¢ i nieczyt. nadpis, bo zbyt drobny, zachowaniem si"| koleg[w, a tak/e gorliwo>ci' wykonania zadania. I /e strza= nast'pi= przypuszczalnie w przyst"pie gor'czki bojowej, kt[ra ogarn"=a Tokarczuka. I /e z charakterystyki Tokarczuka wynika, /e zachowywa= si" bardzo dobrze, nie daj'c powodu do ukarania go za jakie> wykroczenie. I /e wobec powy/szego poci'gni"cie Tokarczuka do odpowiedzialno>ci s'dowej jest niecelowe. I /e jednak powinien ponie>: odpowiedzialno>: za niew=a>ciwe u/ycie broni, kt[re spowodowa=o zranienie kursanta Ílimaka postanowi=& 1. dochodzenie niniejszej sprawie umorzy:; 2. odpis postanowienia przes=a: d-cy 3 Pu=ku Zapasowego, w kt[rym u k figuruje obecnie na ewidencji – z wnioskiem o dyscyplinarne ukaranie Tokarczuka, przez skierowanie do oddzia=u karnego }r"cznie| na 1 miesiąc. (-( Kweller }r"cznie| ___, por., podpis nieczyt., zgodne& }za zgodno>:; niepoprawny j"zyk polski, prawdop. mi"dzynarodowca| (-( Kanel, por. prokurator wojskowy 3 D.P., potwierdzam. spr. 955pr.(6 doch. }pr. ^ prokuratura; doch. ^ dochodzenie, >ledztwo| odr"czny dopisek }zdj"cie¢| ___wykona=em ___ 3.XII.44, Forgacz ppr. ]$\. 3 Zap.p.p. M.P. dnia 31.VIII.44r. }1944.08.31| Poczta pol. 53340 Do Prokuratora Wojskowego Lubelskiego Garnizonu W za='czeniu przesy=am akta dochodze< w sprawie postrzelenia ochotnika Ko=odzieja Mariana z 1-ej komp. 3-go Zap. p.p. celem dalszego post"powania. (-( Ziarkowski, pp=k dypl., dow[dca Pu=ku. r"czny dopisek& wp=yn"=o, 2.9.44. }1944.09.02|, inicja=y. Wojsko Polskie Prokuratura Wojskowa Garnizonu Lubelskiego dnia 8 wrze>nia 1944 Do Dow[dcy 3-go zap. p. piech. W za='czeniu przesy=am materia= dotycz'cy nieostro/nego postrzelenia szer. Ko=odzieja Mariana w dniu 10.8 br., wynik=ego na skutek nieumij"tno>ci pos=ugiwania si" broni' paln' sprawcy i nieuwagi prze=o/onych, oraz postanawiam& przekaza: ukaranie wtrybie ]sic#\ dyscyplinarnym& 1. por. Malinowskiego – za powierzenie broni plut. Rybackiemu, nie uprzedzaj'c /e automat jest nabity; 2. plut. Rybackiego – za pozostawienie nabitej broni bez opieki; 3. szer. Laskiego – za manipulowanie nieznanym mu rodzajem broni. O sposobie za=atwienia sprawy prosz" powiadomi: tutejsz' Prokuratur". (-( Dwas, mjr., z-ca prokuratora Wojskowego Garnizonu Lubelskiego. stempel& Zarejestrowano Nr. 201, 10.9.1944 }1944.09.10|. odr"czny dopisek& Sz. szt.., Sprawdzi: czy s' w pu=ku wymienieni i zameldowa:. Ziarkowski, 13.9.44 }1944.09.13|. Pluton ?andarmerii M.p. VIII.44r. }1944.08_| przy 3 Zap.p.p. Do Dow[dcy 3 Zap. Pu=ku Piechoty w(m }w miejscu postoju| }r"cznie pisany, =adnym charakterem pisma, wielce wyra{nym| Melduj" /e przeprowadzonem dochodzenie w sprawie postrzelenia ochotnika Ko=odzieja Mariana z 1 komp. 1 baonu 3 zap. p.p. ustalono co nast"puje* 1\ Przes=uchany w tej sprawie plut. Rybacki Ignacy, Laski Tadeusz i chor. Owczarkiewicz Jan – d-ca 1 komp. 1 baonu 2 Zap.p.p., twierdz' w swoich zeznaniach /e wypadek postrzelenia powsta= wskutek nieostro/nego obchodzenia si" z broni'. 2\ Przes=uchanie Ko=odzieja Mariana okaza=o si" niemo/liwe ze wzgl"du na jego ci"/ki stan zdrowia, co stwierdza za='czone za>wiadczenie lekarskie. 3\ Automat “P.P-sza ]sic#, P.P.Sz-a\ oddany zosta= do konserwowania i opiekowania si" nim w czasie marszu plut. Rybackiemu Ignacemu, przez por. rez}erwy|. Kalinowskiego – zast"pcy d-cy kompanii. 4\ Plut. Rybacki Ignacy jako podoficer winien zna: przepisy obchodzenia si" z broni', takowej bez opieki nie powinien pozostawia:. 5\ Laski Tadeusz widz'c le/'cy bez opieki automat “P.Psza” wzi'= do r"ki i zacz'= przy mim manipulowa: nie znaj'c jego konstrukcji }zdj"cie¢| spowodowa= wystrza= rani'c ci"/ko w g=ow" Ochotnika Ko=odzieja Mariana. 6\ Reasumuj'c ca=okszta=t sprawy }zdj"cie¢| /e w wypadku tym ponosz' ca=kowit' win"& 1\ Por. Malinowski za to /e oddaj'c }zdj"cie¢ bro<$| plut. Rybackiemu nie uprzedzi= go o tem /e bro< jest za=adowana.

2\ Plut. Rybacki za to /e pozostawi= powierzon' jemu bro< bez opieki w>r[d os[}b, zdj"cie¢ ochotni|k[w to jest ludzi kt[rzy tej broni nie znaj'. 3\ Strz. Laski Tadeusz za to, /e nie znaj'c tego rodzaju broni zacz'= przyniej ]sic#\ manipulowa: bez zezwolenia swoich prze=o/onych przezco ]sic\ spowodowa= ci"/kie uszkodzenie cia=a ochotnika Ko=odzieja Mariana. (-( Forgacz ppor., d-ca Plutonu ?andarmerii, oficer dochodzeniowy. }logiczny b='d – ca=kowitej winy nie mo/e ponosi: wi"cej ni/ jedna osoba; ca=o>:, ca=kowit-y(a ^ jedno>:, jed-en(na, stan nienaruszony| Pluton ?andarmerii przy 3 Zap.p.p.

M.p. 21.VIII.44r. }1944.08.21|

Protuku= ]sic\ przes=uchania obwinionego }r"cznie pisany, trudnoczytelny, przytaczam we fragemntach| Spisany dnia 21.VIII.1944r o godz. 7&45 w kasie d-cy }zdj"cie¢| Plutonu ?andarmerii przy sztabie 3 Zap.p. z plut. Rybackim Ignacym s. Ignacego, z komp. fizylier[w II baonu. Urodzony dnia 23.IX.1911 w os}iedlu|. Pa<skolasy, pow. Cz"stochowa, przed wst'pieniem do wojska zamieszka=y w Lublinie przy ul. Bychawskiej Nr. 46, m. 11, /onaty, /ona Wanda, z domu Kruszy<skich, z zawodu malarz i lakiernik, 7 oddzia=[w szko=y powszechnej, }wyznania| rzym-kat., narod. polska, wed=ug zeznania nie karany }raczej ze s=[w w=asnych, niepoprawny j"zyk polski ,J.D.|. W sprawie samowolnego postrzelenia P.P.Sz bez /adnej opieki na odpoczynku w czasie marszu, wskutek czego nast'pi= nieszcz">liwy wypadek postrzelenia strzel. Ko=odzieja Mariana przez strz. Laskiego Tadeusza w dniu 10.VIII.1944r. oko=o godz. 11-tej. Wy/ej wymienionego pouczono, by m[wi= prawd" wed=ug Kodeksu Karnego Wojsk. Si= Zbrojnych Armii Polskiej. (-( Rybacki Ignacy Zeznaje co nast"puje. Dnia 10.VIII. 1944r. podczas marszu 3-go Zap. p.p., w Lublinie otrzyma=em od porucznika rezerwy, kt[rego nazwiska nie wiem – automat kt[rym mia=em si" zaopiekowa: w czasie marszu. W czasie marszu, na szosie Lublin – Markusz[w, na 9-tym km od Lublina zarz'dzony by= chwilowy odpoczynek. ...itd. Laski Tadeusz pocz'= nim manipulowa: w nast"pstwie czego nast'pi=o wystrzelenie wskutek czego zosta= raniony w g=ow" ochotnik Ko=odziej Marian }niepoprawny j"zyk polski|. Kiedy otrzyma=em automat od porucznika rezerwy kt[rego nazwiska jak poda=em poprzednio nie znam, nikt mi nie m[wi= czy automat jest za=adowany. ...S=u/'c w Armii Polskiej w roku 1932 uczono mnie /e broni w czasie marszu czy te/ na :wiczeniach nie wolno zostawia: bez /adnej opieki. ...Wi"cej w tej sprawie nie znam inie ]sic#, i nie\ do ___ ]zezn__ $\. Na tym protoku= ]sic#\ zako<czono o godz. 10&30 i podpisano. (-( Rybacki, P.p.t.z (-( Forgacz, chor., d-ca plut. /andarm., ofic, dochodz. protoku=owa= ]sic#\. Pluton ?andarmerii przy 3 Zap.p.p.

M.p. 21.VIII.44r. }1944.08.21|

Protuku= ]sic\ przes=uchania >wiadka obwinionego }r"cznie pisany, trudnoczytelny, przytocz" ile b"d" m[g=| Spisany dnia 21.VIII.1944r o godz. 15&00 w kasie }zdj"cie¢ d-cy| plutonu /andarmerii, ofic. dochodz. przy sztabie 3 Zap.p. ze strz. Laskim Tadeuszem, s. Edwarda, z 4 komp. 1 baonu. Urodzony dnia 6.VI.1923r. w Rzeczycy-Ziemia<skiej, gm. __dnik, pow. Jan[w Lub., ostatnio zamieszka=y w Lublinie, przy ul. Piaskowej Nr. 17, m. _ ]12$\, kawaler, wyzn. rzymkat ]sic#, rzym.-kat.\, narod. polskiej, wed=ug zeznania karany nie by=. W sprawie postrzelenia z automatu strzel. Ko=odzieja Mariana w czasie chwilowego odpoczynku podczas marszu na szosie m. Lublin – Markusz[w w dniu 10.VIII.1944r. oko=o godz. 11-tej. Wymienionego pouczono, by m[wi= prawd" wed=ug Kodeksu Karnego Wojsk. Si= Zbrojnych Armii Polskiej, !66. (-( Laski Tadeusz Zeznaje co nast"puje. Dnia 5.VIII. 1944r. oko=o godz. 15-tej wyszed=em wraz z innymi oddzia=ami do 1 komp. 3 Zap.p.p. w Lublinie. Po przybyciu na miejsce nie byli>my zatrudnieni specjalnymi zaj"ciami. Dnia 10.VIII.1944r. oko=o godz. 7-mej zarz'dzony by= wymarsz w kierunku Warszawy. Na szosie Lublin – Markusz[w oko=o 10 km. od m. Lublina zarz'dzony by= odpoczynek. Podczas tego odpoczynku pocz'=em robi: poszukiwania za swoim plecakiem kt[ry mi zgin'= w kompanii. W tym celu zwr[ci=em si" do siedz'cego kaprala nieznanego mi z nazwiska, obok kt[rego le/a= automat i pyta=em go o plecak, lecz on nic nie wiedzia= o plecaku. Widz'c le/'cy obok tego kaprala automat – zainteresowa=em si" to ]sic#, t'| broni' i wzi'=em go do r"ki. Nast"pnie pocz'=em nim manipulowa: odci'gaj'c zamek i pyta=em tego kaprala jakie s' kule. Czy automat by= za=adowany czy te/ nie, tego dok=adnie nie wiedzia=em, gdy/ z tak' broni' nie spotka=em si". Po obejrzeniu tego automatu, gdy oddawa=em go omawianemu kapralowi ]trzymaj'c za spust\, pu>ci=em spust i nast'pi= wystrza=, wskutek czego zosta= poraniony strzelec nieznanego mi nazwiska z naszej kompanii. Nadmieniam, /e ztak' ]sic#\ broni' jak automat nie styka=em si" i w czasie tym gdy bra=em go r"k' nikt nie zwr[ci= mi uwagi, /ebym go nie rusza= i nim nie J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM manipulowa=. Do winy nie przyznaj" si", gdy/ spowodowany przezemnie ]sic#\ wypadek zaistnia= z powodu mej nie>wiadomo>ci i nieznajomo>ci omawianej broni o kt[rej nie by=o / adnych pucze< w czasie mego kr[tkiego pobytu w 3 Zap. p.p. Bior'c do r"ki automat, nie pomy>la=em o tym, /e mo/e zaistnie: wypadek i zrobi=em to nie>wiadomie – bezmy>lnie. Wi"cej w tej sprawie nie mam nic do zeznamia. (-( Laski Tadeusz (-( Forgacz, chor., d-ca plut. /andarm. przy sztabie 3 Zap. p.p., ofic, dochodz. protoku=owa= ]sic#\. Pluton ?andarmerii przy 3 Zap.p.p.

M.p. 21.VIII.44r. }1944.08.21|

Protuku= ]sic\ przes=uchania >wiadka }r"cznie pisany, trudnoczytelny, przytocz" ile b"d" m[g=| Spisany dnia 21.VIII.1944r o godz. 11-tej w kasie }zdj"cie¢ d-cy| plutonu /andarmerii, przy sztabie 3 Zap.p. z chor. Owczarczykiem Janem, s. Wawrzy<ca, d-cy ]sic#, d-c'\ 1 komp. strzel. 1 baonu 3 Zap. p.p. Urodzony dnia 17.VIII.1900 r w W[lce Ost_e<skiej, pow. Garwolin, woj. Warszawskie, ostatnio zamieszka=y w m. }zdj"cie¢|, ul. }nazwa wyblak=a cz">ciowo, d=ugo>ci 7-miu liter, _ajaska$| nr. _ ]1$\, /onaty, /ona Maria z domu }zdj"cie¢ reszta nazwy wyblak=a|, podofic. zawodowy, 7 klas szko=y powszechnej, wyzn. rzymkat ]sic#, rzym.-kat.\, narod. polskiej, wed=ug zeznania karany nie by=. W sprawie samowolnego postrzelenia P.P.Sz bez w=a>ciwej opieki na odpoczynku w czasie marszu wskutek czego nast'pi= nieszcz">liwy wypadek postrzelenia strz. Ko=odzieja Mariana przez strz. Laskiego Tadeusza w dniu 10.VIII.1944r. oko=o godz. 11-tej. Wy/ej wymienionego pouczono, by m[wi= prawd" wed=ug Kodeksu Karnego Wojsk. Si= Zbrojnych Armii Polskiej, !66. (-( Owczarczyk Jan Zeznaje co nast"puje. Dnia 10.VIII.1944r podczas marszu 3 Zap. p.p. w m. Lublinie z mojego rozkazu poleci=em por. rez}erwy|. Malinowskiemu a/eby zabra= automat, kt[ry pozostawi= kpr. _____ }nieczyt.| bez /adnej opieki i oddali= si" samowolnoe do m. Lublina. W czasie marszu por. rez. Malinowski otrzymawszy odemnie ]sic#\ automat powierzy= plut. rez. Rybackiemu z 1-ej komp. 3 Zap. p.p. a/eby si" ni' opiekowa= i r[wnocze>nie utrzymywa= porz'dek. ...itd. Na szosie Lublin – Markusz[w, na 9-tym kilometrze zarz'dzony by= chwilowy odpoczynek. Podczas odpoczynku plut. rez. Rybacki pozostawi= automat na ziemi tam gdzie siedzia=, a sam na chwil" oddali= si" pi: wod". Widz'c to strz. Laski Tadeusz, /e automat le/y na ziemi bez opieki, podni[s= go z ziemi i pocz'= nim manipulowa: w nast"pstwie czego nast'pi= wystrza= wskutek czego zosta= ranny w g=ow" strz. Ko=odziej Marian. W momencie tym kiedy strz. Laski Tadeusz rani= strz. Ko=odzieje Mariana pi=em wod" i nie zauwa/y=em jak Laski Tadeusz podni[s= z ziemi automat. ...itd. Na miejscu w m. Lublinie po otrzymaniu ochotnik[w mojej kompanii nie mia=em z nimi /adnego wyk=adu o broni, a to dlatego /e wymienieni ochotnicy przybyli w dniu 9.VIII.44r, a dnia 10.VIII.44r. o godz. 7&30 by= wymarsz tak /e nie mia=em /adnej mo/no>ci prowadzi: wyk=ad. Mojem wra/eniem jest }zdj"cie¢ winny| Rybacki pozostawi= automat na ziemi bez opieki tylko }zdj"cie•| przez nie uwag" ]sic# nieuwag"|. Nadmieniam, /e na 170 ludzi by=em ja i ochotnik por. rez. Malinowski kt[ry mi pom[g= w czasie marszu }zdj"cie¢ utrzyma|nia porz'dku. Natomiast nie mia=em /adnych podoficer[w mundurowych kt[rzy by pilnowali porz'dku w czasie marszu. Do winy zaistnia=ego wypadku nie poczuwam si", jednak ta sprawa jest dla mnie bardzo przykra ___ jestem dotkni"ty. Wi"cej w tej sprawie nie mam nic do zeznania. Na tym protoku= ]sic#\ o godz. 13-tej zako<czono i p.p.p ]$\ (-( Owczarczyk Jan, chor. (-( Forgacz, chor., d-ca plut. /andarm. przy sztabie 3 Zap. p.p., ofic, dochodz. protoku=owa= ]sic#\. }zdj"cie¢| komp. 3 Z.P.P.

Dnia 11.08.1944 }1944.08.11|

Do Sztabu Pu=ku drog' s=u/bow' Raport }r"cznie pisany, o=[wkiem, trudnoczytelny, przytocz" ile b"d" m[g=| Komp. melduje /e dnia 10.8.1944 pod czas ]sic#, podczas\ marszu przez nieostro/no>: zosta= ci"/ko ranny ochotnik Ko=odziej Marian z Kra>nika, przez ochotnika Laskiego Tadeusza z Lublina – pow[d tego wypadku nast"puj'cy. Dru/ynowy Rybacki Ignac na marszowym odpoczynku zostawi= P.P.Sz. na ziemi i oddali= si" oko=o trzy kroki napi: si" wody z myna/ki ]sic#, mena/ki\. W tym czasie ochotnik Laski Tadeusz wzi'= do r'k automat i przy manipulacji nie wiedz'c obchodzenia si" z broni' nast'pi= wystrza= i ci"/ko go rani=. Chory w tym czasie zosta= odes=any do szpitala w Lublinie. Po przes=uchaniu ___ czego i >wiadk[w protok[= zako<czono i podpisano. Íwiadkowie& 1. 2. (-( Rybacki 3. (-( 4.(-( Malinowski J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

(-( Owczarczyk Jan, chor., d-ca komp. }zdj"cie¢ ko|mp. 3 Z.P.P.

Dnia 21.08.1944 }1944.08.21| Opinija

}r"cznie pisana, fioletowym atramentem, trudnoczytelny, przytocz" fragment| Kpr. Rybacki Ignacy kt[ry przyby= do komp. 1 strzel. 1 baonu w dniu 9.VIII.44 }1944.08.09| ...swego zadania wywi'zywa= si" b. dob}rze|. pe=ni'c s=u/b" sanitarjusza ...itd. (-( Owczarczyk, d-ca 1 komp. }zdj"cie¢ ko|mp. 3 Z.P.P.

Dnia 21.08.1944 }1944.08.21| Opinija

}r"cznie pisana, czarnym atramentem, trudnoczytelny, przytocz" fragment| Ochotnik Laski Tadeusz przyby= do komp. 1 strzel. 1 baonu w dniu 9.VIII.44 }1944.08.09| b"d'c w kompanii par" dni, takowego nierozpozna=em ]sic#\. Z opowiadania koleg[w jest bardzo ruchliwy }zdj"cie¢| do>: by= bardzo ciekawy do r[/nych broni }niezbyt poprawny j"zyk polski|. (-( Owczarczyk, d-ca 1 komp. Wojskowy Szpital Ewakuacyjny w Lublinie }tekst r"cznie pisany, trudnoczytelny, “pismem lekarskim”| Za>wiadczam, /e Ko=odziej Marjan majakuje _ w stanie ci"/kim; niezupe=nie przytomny i do nies=uchania ]sic#, przes=uchania\ nie nadaje si". (-( nieczyt., lekarz oddz. 1 szpitala ewakuacyjnego w Lublinie, 31(VIII.44 }zdj"cie¢ 1| komp. M.p. dnia 1.IX.1944 }1944.09.01| 3 Zap. p.p. Wyci'g z ksi"gi kar i pochwa= }dwa wyci'gi, tre>ci identycznej, r"cznie pisane, fioletowym atramentem| Laski Tadeusz strzel. nie by= karany i pochwa= nie otrzyma=. Rybacki Ignacy plut. j.w. (-( Owczarczyk, d-ca 1 komp. Zestawienie wypadk[w nadzwyczajnych za miesi'c stycze< 1945r. 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty G=[wnie o wypadkach dezercji, w ko<cowej jego cz">ci& Zmar=ych; dnia 13.I.1945r. }1945.01.13|, o godz. 5&30, w pu=kowym szpitalu zmar= st. strz. Miron Micha= na przekrwawienie m[zgu. (-( Ziarkowski Micha=, p=k dypl., (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu Pu=ku; podpisa= KPrzegali<ski, ppor. }poprawi=em chaos sk=adni zdania& zmar= na przekrwawienie st. strzelec|. Do D-cy Pu=ku Raport Miron Micha= Melduj", /e 13 stycznia o godz. 5&30 zmar= w pu=kowym lazarecie st. strz. Miron Micha=. Przypuszczalne przyczyny >mierci przekrwienie m[zgu. Pos=a=em do San-oddzia=u do Otwocka w sprawie przeprowadzenia sekcji zw=ok. (-( Protasow, kpt., naczelny lekarz, 13.I.1945r. }1945.01.13| podpis Natalii Jur=owskiej dopisek& Do rozkazu o >mierci. Pogrzebienie ]sic#\ urz'dzi kwatermistrzostwo pl}utonu|. gosp}odarczego|. Ziarkowski, 13.1.45 }1945.01.13| Niepopr. j. polski& przyposzczalne przyczyny ]w liczbie mnogiej\ nie w zgodzie z przekrwieniem m[zgu ]liczb' pojedy<cz'\, poza tym, Protasow rodem z Kostromy 300 km NE od Moskwy, 65 km E od Jaros=awla n(rz. Kotorosl; Protas ¯ gr. protos ]pierwszy\, niekt[re imiona prawos=awnych z j"zyka greckiego wzi"t", w tym Tryfon ]tr[jd{wi"k\, Polikarp ]owocny\, J.D. }zdj"cie¢| }zdj"cie¢ ='|czno>ci }zdj"cie¢|iewicz }zdj"cie| 1945 Do D-cy 3-go Zap. P.P. Raport Jankowski Stanis=aw Dodatkowo do raportu kpt. Mawrina melduj" szczeg[=y postrzelenia szer. Jankowskiego Stanis=awa. Dnia 18.2.45r. }1945.02.18| szer. Jankowski znajdowa= si" przy dokumentach kancelarii kpt. Marwina, kt[re byli ]sic#\ z=o/one na podw[rzu domu, gdzie tymczasowo zamieszka= ppor. Olecki ]ofic. /ywno>ciowy pu=ku\. Ordynans ppor. Oleckiego – szer. Podg[rski Piotr }wy|szed= z automatem z domu na podw[rze i przypadkowo zaczepi= si" ]sic#\ cynglem automatu za co> i seri'


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM postrzeli= w kilku miejscach }koniec pierwszej strony|. ]litera k pisana rosyjskim stylem, J.D\

Do 1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. 3. Prokuratora 1 Armii W.P. 3. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P.

Do 1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Prokuratora 1 Armii W.P. 3. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. 4. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. Jankowski Stanis=aw s. Stanis=awa rocznik 1923 szer. ur. i miejssce sta=ego pobytu& Wola +askarzewska, pow. Garwolin, woj. Lublin data wypadku& z 17. II.1945r., rodzaj& postrzelenie, Kr[tkie opisanie przyczyn i okoliczno>ci& w(w dnia 17.II.1945r. znajdowa= si" przy dokumentach kancelrii kpt. Marwyna tj. 1-go pomocnika szefa sztabu Pu=ku, kt[re by=y z=o/one na podw[rzu. Podg[rski Piotr wyszed= z automatem z domu na podw[rze, zaczepiaj'c cynglem automatu za co> spowodowa= seri" strza=[w postrzelaj'c szer. Jankowskiego. Wspomnianego natychmiast odes=ano do szpitala. (-( Or=ow, p=k.., d-ca pu=ku. ]w zamian Kr[likowski, mjr.\ (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu ]w zamian KPrzegali<ski, ppr\. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 120, T.W. }zdj"cie¢| Komp. Strzel. 1 B}atalion| }zdj"cie¢| Z.P.P Do D-cy 3-go Zap. P.P.

M.p. 2.II.45 }1945.02.02|

Raport Cwynar Andrzej D-ca 1 komp. 1 bat. melduje, /e w dniu 1.II.1945 }1945.02.01| o godz. 22&00 zmar= nagle kpr. Cwynar Andrzej, s. Wojciecha, ur. 1902 we Lwowie, ul. Íwi"tokrzyska 16. Adres jego rodziny& /ona Zofia Cwynar, Maryjska A.S.S.R., G[rnomaryjski rej., polet oddz. Arda Le>ny uczastok Madary. (-( Owczarczyk, ppor., d-ca 1-szej komp. dopisek& 1. Do rozkazu o >mierci. 2. D-cy 1 baonu, organizowa: pogrzeb. 3. Szefowi sztabu, Z=o/y: zawiadomienie do rodziny. Ziarkowski, 2.2.45 }1945.02.02| zdj"cie¢| baon 3 Z.P.P. M.p. 1.II.45 }1945.02.01| Do Lekarz Niezelny 3 Z.P.P. Meldunek Jako lekarz 1 baonu 3 Z.P.P. melduj" i/ o godz. 23&00 w dniu 1.II.45 zmar= nagle, przypuszczalnie na udar serca, kapral Cwenar Andrzej syn Woiciecha ]sic#\ z 1-szej kompanii strzeleckiej 1 baonu. Zosta=em wezwany kiedy zmar=y by= ju/ w ostatnim stadium agonii. W mojej obecno>ci wy/ej wymieniony dawa= oznaki /ycia, zaledwie 2 – 3 minut. Usta by=y pokryte niewielk' ilo>ci' piany. Cia=o by=o bezw=adne. Na /adne zabiegi ratowania nie reagowa=. (-( Zmera==o, ___, lekarz 1 baonu }niezbyt poprawny j"zyk polski; zaledwie przez 2 – 3 minuty, nie zaledwie 2 – 3 minut, jako lekarz, i Woiciech; jako lekarz zna=by lepiej j"zyk polski... gdyby Polakiem by=... Zmera==o| Bia=y Orze= }zdj"cie¢| Armia Polska w ZSRR Pu=k Zapasowy Piechoty }zdj"cie| lutego 1945 Do 1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. 3. Prokuratora 1 Armii W.P. 3. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. Cwenar Andrzej s. Wojciecha rocznik 1902 kpr. ur. Lw[w, miejsce sta=ego pobytu& Maryjska A.S.S.R., Gornomaryjski rjn., poczt. oddzielenie Arad, Le>ny uczastok Madary, data wypadku 1.II.1945, rodzaj& nag=a >mie:, miejsce wypadku& ob[z k(w. Wola Karczewska Opis przyczyn i okoliczno>ci jak wy/ej, /e dnia 1.02.1945r., o godz. 23&00, zmar= nagle na udar serca kpr. Cwenar Andrzej, s. Wojciecha. ...itd. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 76, T.W.

Wojciechowicz August, s. Antoniego rocznik nie wykaz. szer. ur. i miejssce sta=ego pobytu& wie> Wielki Banow, gm. +ugonowice, pow. Wo=o/yn. data wypadku& 3.II.1945, rodzaj& zabicie przez samoch[d, miejsce wypadku& szosa Lublin – Warszawa, ko=o Otwocka Opis przyczyn i okoliczno>ci& Po zako<czeniu zaj": popo=udniowych przechodzi= szos' Lublin – Warszawa pluton z baonu mo{dzierzy }chaos sk=adni zdania& pluton z baonu mo{dzierzy przechodzi= szos' Lublin – Warszawa|. Przeje/d/aj'ca w tym czasie w wielkim p"dzie maszyna }rusycyzm& samoch[d, ci"/ar[wka|, zaczepi=a ostatniego z szeregu tj. Wojciechowicza, rozbijaj'c mu czaszk" i powoduj'c >mier:. Nr. maszyny nie zdo=ano zauwa/y:. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca pu=ku. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 76, T.W. Do D-cy Baonu Mo{dzierzy Raport Raportuj" /e w dniu 3.II.1945, o godz. 16&05, po zako<czeniu zaj": popo=udniowych, przy przej>ciu szosy Lublin – Warszawa, zdarzy= si" wypadek, kt[ry poci'gn'= za sob' >mier: szer. Wojciechowicza Augusta, s. Antoniego, z II plutonu, kt[remu }koniec str. pierwszej| }zdj"cie¢| _____ za> szer. Ho=uba Mariana s. W=adys=awa pot=uk=o lew' r"k". (-( Kondron[w, kpt., d-ca komp. 82 mm mo{dzierzy. }Ho=ub, pol. Go='b|, ale ho=ubce wywyja:, tj. ta<czy: w ten spos[b| }zdj"cie¢| komp. 82 mm Baonu Mo{dzierzy Do D-cy Baonu Mo{dzierzy Meldunek Melduj" /e w dniu 3.II.1945, po zako<czeniu zaj": popo=udniowych, przechodz'c przez szos" Lublin – Warszawa, o godz. 16&05, zdarzy= si" wypadek, kt[ry poci'gn'= za sob' >mier: szer. Wojciechowicza Augusta, s. Antoniego, z mego plutonu. Przechodz'c z lewej strony spory... }zdj"cie¢| _____ lagru, widz'c maszyn" zatrzyma=em pluton po prawej stronie. Maszyna }rusycyzm| jecha=a w wielkim tempie i zawadzi=a ostaniego z szeregu szeregowca rozbijaj'c mu czaszk" i powoduj'c tym samym >mier: i pot=uk=o lew' r"k" szer. Ho=uba Mariana s. W=adys=awa. Numeru maszyny nie zd'/y=em zauwa/y: bo by=o za wielkie tempo maszyny. (-( R[/a<ski, chor. }niepoprawny j"zyk polski& by=o za wielkie tempo maszyny, poza maszyn', J.D.| }zdj"cie¢| Dow[dca Baonu Mo{dzierzy }zdj"cie¢| mjr. Pa<czuk M.p. 3.02.45 }1945.02.03| Do D-cy 3 Zap. P.P. Melduj", /e w dniu 3.02.45r., o godz. 16&05, podczas przemarszu plutonu chor. R[/a<skiego, komp. 82 mm mo{dzierzy, przez szos" Lubelsk' zosta= zabity przez maszyn" kt[rej numeru nie zauwa/ono, szer. Wojciechowicz August, s. Antoniego. Adres domowy& wie> Wielki Banow, gm. +ugonowice, pow. Wo=o/yn, /ona Marianna Wojciechowicz (-( Pa<czuk, mjr. gw}ardii|, d-ca baonu mo{dzierzy za zgodno>:& KPrzegali<ski, podpis nieczyt. }chaos sk=adni zdania& zosta= zabity ]kto\ przez maszyn", J.D.| Do D-cy 3 Zap. P.P. Raport Konopko Czes=aw s. Stanis=awa rocznik 1924 szer. W noc }w nocy| z 11-go na 12-ty lutego 1945r. z 2-ej komp. bat. c.k.m. do pu=kowej izby chorych by= odprowadzony w(w. Po drodze z izby chorych do szpitala do miasto Otwock ]sic#\ wy/ej wymieniony szer. zmar=. Szczeg[=y tej sprawy dok=adnie musz' by: opisane w raporcie starszego lekarza pu=kowego. (-( Zoc, por. dopisek& Do rozkazu; Ziarkowski, 13.2.45 }1945.02.13| }niepoprawny j"zyk polski, czyli pisany przez mi"dzynarodowca, tak/e chaos sk=adni zdania& w(w by= odprowadzony ]gdzie$\ do izby chorych| J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM Do 1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. 3. Prokuratora 1 Armii W.P. 4. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. Konopko Czes=aw s. Stanis=awa rocznik 1924 szer. ur. i miejsce sta=ego pobytu& wie> Fornatka, gm. Zyboryszki, pow. Suwa=ki, data wypadku& z 11 na 12.II.1945r., rodzaj wypadku& >mier:. Kr[tkie opisanie przyczyn i okoliczno>ci wypadku& w noc z 11 na 12 lutego 1945, podczas transportu z izby chorych do szpitala w Otwocku, w(w zmar= na _kr_t ]5 liter, skr"t$\ serca. (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca pu=ku. ]w zamian Sumerowski, kpt.\ (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu ]w zamian KPrzegali<ski, ppr\. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 102, T.W.

Orze= Bia=y }zdj"cie¢| Polska w ZSRR }zdj"cie¢ Pu=|k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| marca 1945 nr. 0434(/and. Prokuratura Wojskowa przy 1 Armii W.P. w miejscu postoju Urbanowicz Stanis=aw Na pismo nr sprawy T-20 ]sic#\ z dnia 14.3.45 }1945.03.14| w za='czeniu przesy=am materia= dochodzeniowy w sprawie zabicia przez wartownika w(w. -( Or=ow, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. Forgacz, ppor. 19.03.45r. J.S. }1945.03.19| Do

Do 1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. 3. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. 4. Prokuratora 1 Armii W.P. D'bek Stanis=aw s. J[zefa rocznik 1911 kpr. ur. Ruzany ]sic#\ n(Narwi', pow. Mak[w Maz. data wypadku& 2.III.1945, rodzaj& postrzelenie, miejsce wypadku& 700 m od Petzina, r. Flatowo Kr[tkie opisanie przyczyn i okoliczno>ci wypadku& W dniu 2 b.m., oko=o godz. 10&00 wyruszy=a patrolka z III baonundo kt[rej nale/a= w(w. W odleg=o>ci ok. 700 m od Petzina pos=yszano strza=y. Poniewa/ strza=y do>: g"sto pada=y z tym momencie kula ugodzi=a kpr. D'bka. }mierny j"zyk polski, J.D.| Oficer patrolki zacz'= w tym czasie macha: czapk' i wo=a: /e to polaki }rusycyzm|. Strza=y w[wczas usta=y i zbli/yli si" napastnicy. Byli to /o=nierze Armi Czerwonej i kilku w ubraniach cywilnych. Rannego opatrzono na miejscu i odwieziono do szpitala gdzie zmar=. (-( Or=ow, pp=k., d-ca pu=ku. ]w zamian Kr[likowski, mjr.\ (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu ]w zamian KPrzegali<ski, ppor\. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 118, T.W. M.p. 2.III.1945 }1945.03.02| Do Wydz. Polit.-Wych. W dniu 2.III.1945, oko=o godz. 10-tej, chor. Mas=owski wraz z plut. pchor. Kowalskim Marianem i kpr. D'bkiem Stanis=awem, obaj z 8-mej kompanii, wyruszyli ze wsi Petzin w kierunku p[=nocnym celem spatrolowania okolicy. W odleg=o>ci oko=o 700 mtr. od Petzina, po skontrolowaniu pierwszego zabudowania, skierowano si" ku zabudowaniom drugim }rusycyzm, pol. innym, J.D.| odleg=ym o jakie> oko=o ]sic#\ 100 mtr. W pewnej chwili pos=ysza=em 4 strza=y i poniewa/ obaj podof. byli oddaleni odemnie ]sic#\ o jakie> 50 mtr i ten by= pochylony tak, /e mi ich zas=ania=, pobieg=em szybciej i za chwil" spotka=em ich cofaj'cych si", a za nimi sypa=y si" strza=y. Na moje pytanie co to jest$ ]sic#\ jeden z nich powiedzia= /e Niemcy cywilni strzelaj', drugi za> /e sowiety. Ja, nie widz'c strzelaj'cych, nakaza=em si" cofn': za kopiec znajduj'cy si" o 20 – 30 mtr w tyle. ]sic#\ Poniewa/ strza=y z K.B. }karabin[w bojowych| i automat[w g"sto pada=y }nakaza=em cofn': si", poniewa/ strza=y... g"sto pada=y|. I w tym momencie kula ugodzi=a kpr. D'bka Stanis=awa, s. J[zefa, ur. 1911 r. z komp. 8-mej. Jednocze>nie ja i pchor. Kowalski padli>my i czo=gaj'c si" ukryli si" }ukryli>my si", J.D.| za ma=ymi wynios=o>ciami, a poniewa/ /o=nierze kt[rzy si" zbli/yli i nas ostrzelali stali si" widoczni, osadzi=em czapk" na bacie }bagnecie, J.D.| i machaniem ni' wo=aj'c “Nie strzelaj, Polaki”. Jednakowo/ strza=y jeszcze pada=y, a/ wreszcie po pewnym czasie jeden z nich zacz'= wo=a: co>, co }czego| nie s=ysza=em i strzela: przestali. Wtedy podbieg=em do rannego. Zbli/yli si" r[wnie/ napastnicy. Byli to /o=nierze Armii Czerwonej i kilku w ubraniach cywilnych. Rannego opatrzono na miejscu i odwieziono do szpitala Wasowicza, komni }$| napastuj'cych& Ranny jest w lewy bok poni/ej biodra, przerwana sk[ra tak /e wida: kiszk", wn"trzno>ci nie widzia=em aby by=y uszkodzone. Moja patrolka nie strzela=a. Posuwa=a si" polem niczem nie zakrytem, bie=em ]sic#\ i by=a dobrze widoczna. Posuwa=a si" przepisowo, jakkolwiek wiedzia=em /e w zabudowaniach znajduj' si" /o=nierze Armii Czerwonej. Pobie/ny raport do d-cy pu=ku odes=a=em razem z rannym. (-( Mas=owski, chor., z-ca d-cy III baonu. dwa dopiski& 1. Rozk. pu=ku nr 6454 z dn. 4.3.45 }1945.03.04| 2. o=[wkiem& J[zefa, 1911, Ru/any nad Narwi', pow. Mak[w Maz., >lusarz.

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Prokuratora 1 Armii W.P. 3. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. 4. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. Meldunek o nadzwyczajnym wypadku 1. Nazwa jednostki& 3 zap. P.P. 2. Okr"g& 1 Armia W.P. 3. Rodzaj wypadku& zabicie przez wartownika 4. Data wypadku& 17.II.1945r. 5. Miejsce wypadku& m. Flatowo 6. personalja winnych wypadku& Urbanowicz Stanis=aw s. W=adys=awa rocznik 1924 szer. W dniu 17.II.1945r. po przybyciu 1-go transportu do m. F=atowa, zosta=a wyznaczona s=u/ba wartownicza. Tego/ dnia szer. ?yli<ski Antoni obj'= s=u/b" wartownicz' od szer. Urbanowicza. Po zdaniu s=u/by szer. Urbanowicz uda= si" na kwater" i po rozebraniu si" wyszed= za swoj' potrzeb'. Gdy wraca=, zapytany o has=o przez wartownika, rozkazu nie us=ucha= i szed= dalej. Wobec tego szer. ?yli<ski, nie b"d'c pewnym z kim ma do czynienia, odda= jeden strza= ostrzegawczy do g[ry, lecz i tym razem wspomniany si" nie zatrzyma= i nie odzywa=. Wobec tego ?yli<ski odda= drugi strza= z karabinu do Urbanowicza rani'c go >miertelnie. (-( Or=ow, pp=k., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 123, T.W. Zakrawa, /e – jak mawiaj' angloj"zyczni – zbyt dobre by by=o prawdziwe; dwie partie, jedna – 100@ zgodnie z przepisami, druga – 0@, wysoce niebywa=e; potencjalnie mieli co> do siebie, wartownik – korzystaj'c z okazji – najpierw strzeli= do niego, a potem odda= strza= ostrzegawczy; w nocy, po p[=nocy, musia= strzeli: z bliskiej odleg=o>ci skoro trafi= w p=uca, a je/eli z daleka, bo, rzekomo, nie m[g= go rozpozna:, to mia= niesamowite szcz">cie, J.D.| Do='czona notka Janiny Dziubanowskiej o mylnym odes=aniu do prokuratury protok[=[w przes=uchania w sprawie postrzelenia szer. Urbanowicza Stanis=awa, s. W=adys=awa, datowana 20.03.45 }1945.03.20| Do='czony r[wnie/ protok[= z przes=uchania ?yli<skiego i Miedzi, przez oficera plutonu /andarmerii 3-go Zap. P.P. – Wyskwarskiego, st. wachmistrza, d-c" plutonu. D=ugo>ci ca=ej strony, pisany na maszynie do pisania, w wi"c g"stym drukiem – nie b"d" przepisywa=, bo w kwestii zasadniczej nie wnosi nic nowego& Urbanowicz kroczy= w kierunku wartownika, nie odzywaj'c si" i nie reaguj'c na strza= ostrzegawczy. Z nowych fakt[w& 17 lutego 1945 transport amunicji przyby= do Flatowa. Dow[dc' warty, strze/'cej sk=ad, by= kpr. Miedzio Czes=aw. O godz. 24-ej szer. ?yli<ski obj'= s=u/b" wartownicz'. Za zadanie mia= zwraca: uwag" na amunicj" znajduj'c' si" na stacji i dom w kt[rym mie>ci=a si" wartownia. Dalej jak w poprzedniej tre>ci. Urbanowicz wyszed= za potrzeb', za stodo=", gdy wraca= – zosta= trafiony w pier> i zmar= natychmiast. Lekarza na miejscu nie by=o. Pochowany 22 lutego 1945, we Flatowie. Przes=uchani >wiadkowie& kpr. Miedzio Czes=aw i szer. ?yli<ski Antoni, obaj z Art. Dyw., z=o/yli zgodne zeznania. Nikt nie ponosi winy, z wyj'tkiem poszkodowanego – szer. Stanis=awa Urbanowicza. (-( Wyskwarski, st. wachm., d-ca plutonu /amdarmerii


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM Do 1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. 3. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. 4. Prokuratora 1 Armii W.P. Meldunek o nadzwyczajnym wypadku 1. Nazwa jednostki& 3 zap. P.P. 2. Okr"g& 1 Armia W.P. 3. Rodzaj wypadku& >mier: 4. Data wypadku& 13.II.1945r. 5. Miejsce wypadku& m. Pruszk[w 6. personalja winnych wypadku& Hetman Feliks s. W=adys=awa rocznik 1906 szer. ur. Paw=owicze, pobyt& Horysz[w Polski, pow. Hrubiesz[w }Zamo>:|. szer. Hetman zosta= skierowany do kompanii karnej za sprzedanie ubrania }raczej munduru, J.D.| wojskowego i przed=u/enie urlopu. Odby= kar" w 3-ciej kompanii karnej. Stan zdrowia w(w wed=ug orzeczenia lekarskiego, by= podejrzany o chorob" na gru{lic" ]sic# o chorob" gru{licy; m[wi si"& chorowa= na gru{lic", albo zapad= na gru{lic" czy jak' inn', J,D.\. Dnia 6.II. r.b. }roku bie/'cego, 1945| zosta= skierowany do szpitala pu=kowego gdzie przebywa= do dnia 11.II.r.b. Dnia 12.II wymaszerowa= razem z kompani' na nowe m.p }miejsce postoju| i podczas postoju w Pruszkowie, w dniu 13.II, o godz. 2&0 }2&00$| nocy wymieniony zmar=, wskutek silnego wyczerpania i przestania dzia=ania serca. (-( Or=ow, pp=k., d-ca pu=ku. ]w zamian Kr[likowski, mjr.\ (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu ]w zamian KPrzegali<ski, ppor\. wyk. Przegali<ski, ppor., nr. }zdj"cie¢| Do='czona notka o przes=aniu akt do 3-go pomocnika szefa sztabu, podpisana przez Osi<skiego, por., d-c" kompanii, datowana M.p., 6.3.45. Do='czony te/ Akt zgonu szereg. karnego Hetmana Feliksa, s. W=adys=awa, r"cznie pisany, datowany M.p. 5.III.1945, d=ugo>ci ca=ej strony. W nim wszystko co uprzednio, z nowych& podany numer rozkazu komendanta Szko=y Oficerskiej Artylerii, nr 54, skazuj'cy go na odbycie 3-miesi"cznej kary w kompanii karnej, i /e zosta= pochowany na cmentarzu w Pruszkowie. (-( Brauer, lekarz kompanii Orze= Bia=y }zdj"cie¢ data i numer|

je/eli wybuch=a, to zdarzenie i fakt. 2. niepoprawne& oko=o godziny 9&00 – 9&30, w=a>ciwie& mi"dzy godzin' 9&00 a 9&30, albo oko=o godziny 9-tej, czy innej. 3. z=a forma& ...kt[ra zabijaj'c...kt[rych odes=ano; forma «zabijaj'c» – zrobi=a to i to, wymaga innej formy gramatycznej skutku. Mi"dzynarodowcy, to dlatego. Szar=aj ]dos=. Z=y Szarik\ ¯ szar ]szarik\ % =aj ]z=y\; pol. Bur=aj ]Z=y Burek\; imiona nadawane psom. Orze= Bia=y }zdj"cie¢ data i numer| Do Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1-ej Armii Polskiej W za='czeniu przesy=am akt zgonu szeregowca Brasela W=adys=awa kt[ry uleg= wypadkowi na skutek wybuchu miny w dniu 15 marca 1945 r., na szosie z Dramburga do Regenwaldu, podczas dyslokacji 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty z Deutschekrone ]sic# Deutsche-Krone\ do Regenwaldu. -( Or=ow, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. K.D. }Kazimiera Dziubanowska|, dn. 21.3.45 }1945.03.21| Orze= Bia=y }zdj"cie¢| Polska w ZSRR }zdj"cie¢ Pu=|k Zapasowy Piechoty }zdj"cie¢| marca 1945 nr. 0444(/and. Prokuratura Wojskowa przy 1 Armii W.P. w miejscu postoju P"dzik Micha= pchor., 3-cia kompania fizylier[w Na pismo nr sprawy T-20 w za='czeniu przesy=am materia= dochodzeniowy w sprawie samob[jstwa dokonanego przez plut. podchor. P"dzika Micha=a z 3-ciej kompanii fizylier[w tut. pu=ku. -( Or=ow, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. Forgacz, ppor. 22.03.45r. J.S. }1945.03.22| Do

Do Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1-ej Armii Polskiej W za='czeniu przesy=am akt zgonu szeregowca Brasela W=adys=awa kt[ry uleg= wypadkowi na skutek wybuchu miny w dniu 15 marca 1945 r., na szosie z Dramburga do Regenwaldu, podczas dyslokacji 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty z Deutschekrone ]sic# Deutsche-Krone\ do Regenwaldu. -( Or=ow, pp=k., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk. K.D. }Kazimiera Dziubanowska|, dn. 21.3.45 }1945.03.21| }zdj"cie¢| Od M.p. 19.III.1945 }1945.03.19| }zdj"cie¢|y Baterii Szkolnej }zdj"cie¢| Wasilewa Do Dow[dcy Dywizjinu Artylerii kpt. Szar=aja Akt Ni/ej podpisani 1. Gulczy<ski, chor., z-ca d-cy baterii szkolnej do spraw polit.-wych. 2. Reznikow, por., d-ca IV plutonu, 3. Winkler Ruta, sanitariuszka, stwierdzaj' fakt wybuchu miny kt[ry zdarzy= si" }mierny j. polski, zbyteczne& kt[ry zdarzy= si", w=a>ciwie& wybuchu miny dnia| dnia 15.III.1945 oko=o godz. 9&00 – 9&30 }mierny j. polski| na szosie p[=nocno-zachodniej prowadz'cej z Dramburga do Regenwaldu, w odleg=o>ci 1-go km. W czasie og=oszenia odpoczynku, przechodz'cy przez jezdni" kanonier jezdny od dzia=a do koni }mierny j. polski| w tym czasie z niewiadomej przyczyny nast'pi= wybuch miny, kt[ra zabijaj'c na miejscu kanoniera Brasela, a rani'c d-c" baterii porucznika Jasiukiewicza i plut. +ukasika Mariana, kt[rych odes=ano do szpitala w Dranburgu. Zabitego kanoniera Brasela W=adys=awa pogrzebano na miejscu wypadku, obok jezdni prowadz'cej do Regenwadu po lewej stronie. (-( Gulczy<ski, chor., z-ca d-cy bat. szkolnej do spraw pol.-wych. (-( Reznikow, ppor., d-ca plutonu (-( Zamorski, sanitariuszka }nie Ruta Winkler$| za zgodno>:& (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu, 20 marca 1945 }1945.03.20| Mierny j. polski, 1. z=e& stwierdzaj' fakt wybuchu miny kt[ry zdarzy= si" dnia 15.III.1945, w=a>ciwie& potwierdzaj' wybuch miny dnia 15.III.1945, itd.,

1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Prokuratora 1 Armii W.P. 3. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. 4. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. Meldunek o nadzwyczajnym wypadku 1. Nazwa jednostki& 3 zap. P.P. 2. Okr"g& 1 Armia W.P. 3. Rodzaj wypadku& samob[jstwo 4. Data wypadku& 10.03.1945r. 5. Miejsce wypadku& Deutsch-Krone 6. personalja winnych wypadku& P"dzik Micha= s. Micha=a rocznik 1914 plut. pchor. ur. Lublin, pobyt sta=y& Lublin, ul. 3-go Maja, nr 37 Dnia 10.III.1945r, o godz. 24&30 w pokoju podoficerskim us=yszano strza= i po sprawdzeniu przyczyny znaleziono w(w z postrzelon' szyj'. Przy wypadku nikt nie by= obecny. Po przybyciu lekarza stwierdzono >mier: wymienionego. (-( Or=ow, pp=k., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 143 T.W. }tekst d=ugo>ci ca=ej strony, drukowany na maszynie do pisania, a wi"c zbity, i w kopii troszk" nieczytelny – przytocz" jego zasadnicz' cz">: i fragmenty, zawart' my>l| Pluton ?andarmerii Wojskowej M.p. 22 marca 1945 r. }1945.03.22| Oficer Dochodzeniowy }zdj"cie¢| Do Dow[dcy Jednostki Wojskowej P.P. 53340 w miejscu postoju P"dzik Micha= syn Micha=a rocznik 1914 plut. pchor W zwi'zku z pope=nionym samob[jstwem przez plut. pchor. P"dzika Micha=a z 3-ciej kompanii fizylier[w tut. pu=ku melduj", /e zosta=y przeprowadzone dochodzenia, kt[re wykaza=y& Plut. pchor. P"dzik Micha=, syn Micha=a, rocznik 1914, wykonywa= obowi'zki s=u/ bowe jako dow[dca 2 plutonu 3-ciej kompanii fizylier[w tut. pu=ku. Dnia 10 marca 1945, oko=o godz. 12&30 czasu moskiewskiego w(w z zamiarem pozbawienia si" /ycia odda= do siebie jeden strza= z broni automatyczne P.P.Sza. Ímier: nast'pi=a natychmiast wskutek odniesionej rany postrza=owej w okolicy przedniej powierzchni szyji jako wlot kuli wskutek czego nast'pi=o p"kni"cie arterii i uszkodzenie mlecza pacierzowego kr"gos=upa. W chwili oddania strza=u w pokoju w kt[rym mieszka= w(w wraz z 3 ]trzema\ J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM kolegami nikogo nie by=o z koleg[w gdy/ ci wyszli do kuchni i ten moment wykorzysta= w(w. Na skutek strza=u natychmiast wpadli do pokoju gdzie zastali le/'cego na ziemi w(w, kt[ry dawa= s=abe znaki /ycia, brocz'c silnie krwi' z rany postrza=owej. Natychmiast wezwano lekarza baonowego, a nast"pnie m=odszego lekarza pu=ku, lecz wszelka pomoc okaza=a si" zb"dna gdy/ w(w nieodzyskawszy przytomno>ci w paru minutach skona=. Po dokonanym protokularnym opisie miejsca wypadku i ogl"dzinach zw=ok przez komisj" lekarsk' oraz dokonaniu sekcji zw=ok przez eksperta medyczno-s'dowego 1 Armii, zw=oki w(w zosta=y pogrzebane w Dojcz-Krone ]sic# Deutsch-Krone\ w dniu 10 marca 1945. Rodzina w(w zosta=a powiadomiona o dokonanym samob[jstwie przez wymienionego. Przes=uchani w tej sprawie jako >wiadkowie& 1. D'browski Ignacy, chor., dow[dca 2-ciej komp. fizylier[w. 2. Lechowicz Mieczys=aw, chor., z-ca d-cy do spraw polit.-wych. 3 komp. fizyl. 3. Kalcowski Antoni, st. sier/., szef 3-ciej komp. fizylier[w. 4. Paszko Aleksander, sier/. Wszyscy zeznali, /e nie da si" ustali: z jakiego powodu w(w targn'= si" na /ycie. Mo/e by=y to sprawy rodzinne, mo/e nie m[g= pogodzi: si" z nowym ustrojem, albo czu= si" pokrzywdzony stopniem wojskowym kt[ry posiada=. Mo/e te/ chcia= postrzeli: si" w praw' r"k", a z jakiego>, nieustalonego powodu >miertelnie zrani= si" w szyj"; kompania mia=a wyruszy: na pierwsz' lini" frontu i w(w obawia= si" tego/. W toku dochodze< nie zdo=ano ustali: i nie stwierdzono by kto> z os[b trzecich by= powodem >mierci w(w, a wszystkie okoliczno>ci przemawiaj' za tym, /e ten dokona= samob[jstwa. Powy/sze przedstawiam do wiadomo>ci. (-( Forgacz, chor., d-ca plutonu /adnarmerii, ocicer dochodzeniowy. Do='czony akt >mierci w(w, spisany przez Jur=owsk' Natali", porucznika, m=odszego lekarza 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty. W nim opis obu ran – wej>ciowej i wyj>ciowej z szyi, i uszkodzenia mlecza pacierzowego kr"gos=upa. Na akcie dopisek oficera dochodzeniowego, z dat' 12.03.45 }1945.03.12| 0151(III 22.III.45r |1945.03.22 Do 1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Prokuratora 1 Armii W.P. 3. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. 4. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. Meldunek o nadzwyczajnym wypadku 1. Nazwa jednostki& 3 zap. P.P. 2. Okr"g& 1 Armia W.P. 3. Rodzaj wypadku& postrzelenie 4. Data wypadku& 27.02.1945r. 5. Miejsce wypadku& okolica Petzina 6. personalja winnych wypadku& Jonas Jan s. Franciszka rocznik 1906 sier/. ur. Inowroc=aw, pobyt sta=y& Mielec, ul. Bloki 184 Dnia 27.II.1945r, sier/. Jonas bez zezwolenia d-cy kompanii uda= si" pod pozorem przywiezienia rzeczy do kompanii z folwarku. Gdy uda= si" na strych z nie wiadomych przyczyn postrzeli= si" w lew' nog". Z jego zeznania wynika, /e maj'c palec na j"zyku spustowym spowodowa= przez nieostro/no>: strza=, rani'c si" w nog". S' jednak przypuszczenie, /e w(w postrzeli= si" z premedytacj'. (-( Or=ow, pp=k., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski, ppor., nr. 141 T.W. Niepoprawny j"zyk polski& 1. uda= si" ]gdzie$\ pod pozorem, 2. spowodowa= ]co$\ przez nieostro/no>: strza=. Takich, my>lowych b="d[w wiele u ppor. Karola Przegali<skiego. Do='czony raport, r"cznie pisany M.p. 27.II.45r. }1945.02.27| Do Dow[dcy 3 zap. p. piechoty Raport }zdj"cie¢, zawiadamiam lub melduj"|, /e dnia 27.II.45r. sier/ant Jonas Jan z komp. 8-mej, bez zezwolenia d-cy komp. uda= si" pod pozorem przywiezienia rzeczy dla komp. do folwarku po mi"dzy ]sic#\ m. Petzinem a W"gesz. Tam uda= si" na strych i z niewiadomych przyczyn postrzeli= si" w lew' nog", sam zeznaj'c /e postrzeli= si" przypadkowo trzymaj'c kb }karabin bojowy, zwykle jednostrza=owy| w prawej r"ce maj'c palec na j"zyku spustowym. S' przepuszczenia ]sic#\ /e w(w postrzeli= si" z premedytacj'. Z sier/antem byli obecni& plut. Kl_K ]Kluck$\ i kpr. Ko=tonowicz Stanis=aw, wymienieni nie byli naocznymi >wiadkami postrzelenia si" sier/. Jonasa. Za='cza si" raport d-cy komp. 8-mej. (-( Nowicki, mjr., d-ca III batalionu

J. Dargiewicz – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Francisco 2017.

Do='czony raport, r"cznie pisany, o=[wkiem M.p. 27.II.45r. }1945.02.27| Do Dow[dcy III Baonu Meldunek Melduj", /e w dniu 27 lutego 1945 r. sier/ant Jonas Jan bez mego zezwolenia wsp[lnie z plut. Kleckeslo ]sic#\ i kpr. Kie=donowicz ]sic#\ z komp. 7-ej udali si" do folwarku Amsfeld. W czasie przychodzenia na strych maj'c karabin w prawej r"ce trzymaj'c palec na j"zyku spustowym spowodowa= strza= rani'c si" w lew' nog". ...itd. 0335(III 12.06.45r |1945.06.12 Do 1. Szefa Sztabu 1 Armiii W.P. 2. Prokuratora 1 Armii W.P. 3. Ofic. Sledcz. 1 Armii W.P. przy 3 Zap. P. Piech. 4. Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. 5. Oddzia=u Ewid. i Uzup 1 A.W.P. Meldunek o nadzwyczajnym wypadku 1. Nazwa jednostki& 3 zap. P.P. 2. Okr"g& 1 Armia W.P. 3. Rodzaj wypadku& utopienie si" ]sic# utoni"cie\ 4. Data wypadku& 4.VI.1945r. 5. Miejsce wypadku& ko=o rzeki Odry 6. personalja winnych wypadku& Baniewicz Jan s. Jana rocznik 1906 szer. ur. i pobyt sta=y& Popiszki, pow. Lida Dnia 4.VI.r.b. w baonie rozdz. 3-go Zapas. P.P. zarz'dzono k'piel /o=nierzy. Z po>r[d ]sic# W>r[d\ wyznaczonych znajdowa= si" szer. Baniewicz. Po przybyciu /o=nierzy do =a{ni pu=kowej kt[ra znajduje si" nad Ord' ppor. Beda zarz'dzi= odpoczynek, gdy trzeba by=o czeka: swojej kolejno>ci ]sic#\. Wszyscy /o=nierze po-}zdj"cie¢siad$|ali na trawie i czekali. Jednak z po>r[d 42 /o=nierzy samowolnie oddali=o si" 5 niespostrze/onych przez nikogo i pocz"li si" k'pa: w Odrze. Do tych nale/a= r[wnie/ Baniewicz. Po pewnym czasie us=yszano krzyk i wtedy dostrze/ono topi'cego si" Baniewicza, kt[ry dosta= si" mi"dzy wiry. Topi'cemu si" po>pieszy= na ratunek kpr. Lis __}zdj"cie¢ mo/e imi" Lisa|, lecz nie m[g= ju/ odnale{: szer. Baniewicza, kt[ry poszed= na dno. Po dw[ch dniach dopiero odnaleziono zw=oki Baniewicza. Opu{nienie ]sic#\ z meldunkiem nast'pi=o skutkek prowadzonych dochodze<. (-( Karpowicz, pp=k., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu ]wyk. Przegali<