Page 1

Przewodnik instalacji i uruchomienia sklepu internetowego Oscommerce Marchant 2.3.3

Wymagania serwera internetowego W celu zainstalowania oprogramowania niezbędny jest serwer internetowy (hosting) umoŜliwiający obsługę baz danych MySQL w wersji co najmniej 4.5. Zdecydowana większość obecnie udostępnianych serwerów spełnia to wymaganie. JednakŜe program instalacyjny na początku instalacji sprawdzi poprawność konfiguracji serwera. Przebieg instalacji 1. Na serwerze naleŜy załoŜyć adres internetowy przeznaczony na adres strony głównej sklepu internetowego. Sklep moŜe działać w domenie głównej, subdomenie lub dowolnej podstronie strony głównej. 2. Na serwerze naleŜy załoŜyć bazę danych i zanotować jej parametry zdefiniowane podczas zakładania: - adres serwera baz danych (zwykle localhost) - nazwa bazy danych - nazwa uŜytkownika bazy danych - hasło uŜytkownika bazy danych 3. Rozpakować na dysk zawartość pliku sklep.zip. 4. Przy uŜyciu dowolnego programu FTP (polecam Total Commander) przekopiować na serwer internetowy pod adres sklepu wszystkie pliki z folderu catalog. 5. W tym samym programie FTP zmienić atrybuty plików konfiguracyjnych wydając polecenia: chmod 777 includes/configure.php chmod 777 admin/includes/configure.php

6. W przeglądarce internetowej wpisać adres strony internetowej sklepu – uruchomi się instalacja. 7. Najpierw program sprawdzi poprawność konfiguracji serwera. 8. W następnym oknie naleŜy podać zanotowane wcześniej parametry bazy danych.


Jako serwer bazy danych wpisujemy localhost. Jeśli ten adres będzie niepoprawny naleŜy skontaktować się z administratorem serwera i poprosić o podanie prawidłowego adresu. Po poprawnym podaniu danych program połączy się z bazą danych i zaimportuje do niej przykładową zawartość sklepu. 9. Kolejne okno pokaŜe adres naszego sklepu i jego stronę startową na serwerze (uzupełni się automatycznie) – nie naleŜy tu nic zmieniać.

10. Następne okno naleŜy uzupełnić wpisując dane sklepu oraz login i hasło do panelu administracyjnego.

11. W ostatnim oknie zobaczymy informację o poprawnej instalacji sklepu.

Są tam równieŜ przyciski z przekierowaniem do strony sklepu oraz do panelu administracyjnego, jednak sklep jeszcze w pełni nie działa. 12. Dla zabezpieczenia naszego sklepu wykonujemy następujące czynności: -

uŜywając programu FTP logujemy się na stronę główną sklepu i zmieniamy atrybuty plików konfiguracyjnych i katalogów roboczych wpisując w linii komend polecenia: chmod 444 includes/configure.php chmod 444 admin/includes/configure.php chmod 777 images chmod 777 includes/work chmod 777 pub chmod 777 admin/images/graphs chmod 777 admin/backups


-

kasujemy katalog install oraz plik polski231.php

Uwaga! Nie zmieniamy nazwy katalogu admin. 13. Teraz naleŜy zalogować się w przeglądarce internetowej do panelu administratora (adres: http://www.adres_naszego_sklepu/admin) podając ustalone wcześniej login i hasło i w menu Moduły -> Boxy -> Product Social Bookmarks odinstalować ten moduł (kliknąć Odinstaluj moduł):

14. Sklep jest juŜ gotowy do pracy. Po przejściu na stronę sklepu zobaczymy w pełni działający sklep identyczny z pokazanym poniŜej:

15. Teraz moŜna w panelu administratora dostosować sklep do własnych potrzeb, a w szczególności w menu Sklep skasować przykładowe produkty z katalogu i uzupełnić katalog własnymi produktami. 16. Dokładny opis zaawansowanej konfiguracji i zarządzania sklepem zawarty jest w obszernej dokumentacji sklepu w pliku documentation.pdf (w jęz.angielskim), jednak zarządzanie panelem jest intuicyjne i generalnie nie wymaga takiej pomocy.


Sugestie w sprawie zmian wyglądu sklepu 1. Logo sklepu zmieniamy w panelu admina: Konfiguracja -> Logo sklepu Dozwolony jest plik graficzny jedynie w formacie png . śeby nie zaburzyć układu graficznego strony sklepu naleŜy uŜyć pliku w rozmiarze 200x50 pixeli. 2. NaleŜy uzupełnić dane kontaktowe i adres sklepu w panelu admina -> Mój sklep 3. Aby otrzymywać powiadomienia o nowych zamówieniach w sklepie naleŜy wpisać adres e-mail administratora sklepu w pole Mój sklep -> Wyślij dodatkowe maile z zamówieniem do 4. Na stronie głównej sklepu w menu Informacje znajdują się odnośniki do regulaminu sklepu, regulaminu wysyłek i zwrotów oraz warunków bezpieczeństwa. Zawartość tych stron (regulaminów) moŜna zmienić edytując odpowiednie pliki: shipping.php - warunki wysyłki i zwrotów privacy.php - warunki bezpieczeństwa conditions.php - regulamin sklepu Edycję moŜna przeprowadzić w panelu admina -> Narzędzia -> Definiowanie języków W przypadku pojawienia się komunikatu o braku moŜliwości zapisu plików zmienić ich atrybuty przez FTP: chmod 666 includes/languages/polish/shipping.php chmod 666 includes/languages/polish/privacy.php chmod 666 includes/languages/polish/conditions.php 5. Kolory tła, menu, przycisków strony głównej sklepu zdefiniowane są w arkuszu stylów w katalogu templates/stylesheet.css. 6. MoŜna głębiej zaingerować w wygląd poszczególnych stron sklepu edytując pliki php zawarte w folderze includes/languages/polish.

Linki http://www.oscommerce.info/confluence/display/OSCOM23/Configuration http://www.oscommerce.com/ http://oscommerce.info.pl/ http://addons.oscommerce.com/ - strona zawiera kilka tysięcy dodatków do wszystkich wersji Oscommerce Powodzenia!

Lulex - Katalog  

Lulex - Katalog

Lulex - Katalog  

Lulex - Katalog

Advertisement