Page 1


12-14 มีนาคม 2556 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร จัดสัมมนาประเมินและ วางแผนงานประจำ�ปี ณ ห้องประชุม ทรีนิตี้ อาคารบูรณาการ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการทั้ง 6 ฝ่าย รายงานความคืบหน้า และ รายงานผลการดำ�เนินงานปีทผี่ า่ นมา ให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ได้รับทราบ

9 มีนาคม 2556 โรงเรียนดาราสมุทร จัดปฐมนิเทศผูป้ กครองนักเรียนใหม่ ระดับ ปฐมวัยปีที่ 1-3 ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องทรีนิตี้ ผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับผูป้ กครอง รับชม วีดทิ ศั น์ ดาราจรัสแสง บาทหลวง วัชรินทร์ สมานจิต ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ชี้แจงนโยบายของ โรงเรียน รวมถึง รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ วิทยากรรับเชิญ เพิ่ม เติมความรู้ เรื่อง “การดูแลลูกรัก”

16 มีนาคม 2556 พิธีฉลองหิรัญบรรพชาและศาสนนาม นักบุญยอแซฟบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนดาราสมุทร พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑล จันทบุรี ร่วมแสดงความยินดี

4 มีนาคม 2556 บุคลากรฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ดาราสมุทรได้จดั การประชุมเพือ่ จัดทำ�แผนการทำ�งานและแก้ไข ปัญหาภายในหน่วยงาน

19 มีนาคม 2556 วันเปิดเรียนพิเศษภาคฤดูรอ้ น คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดง ความยินดีโอกาสฉลองหิรญ ั บรรพชาและศาสนนามนักบุญยอแซฟ บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ บริเวณศาลารวมใจ


11 เมษายน 2556 บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ เป็น ประธานร่วมกิจกรรมรดน้ำ�ขอพร ผู้ใหญ่ และเล่นน้ำ�วันสงกรานต์ ณ ศาลารวมใจฯ

27 มีนาคม 2556 โรงเรียนดาราสมุทรได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์สังคม พัฒนา จันทบุรี โดยมีบาทหลวงสมชาย เกษี ประธานศูนย์สังคม พัฒนารับมอบเพื่อช่วยเหลืองานด้านสังคมผู้ด้อยโอกาส

8 เมษายน 2556 โรงเรียนดาราสมุทร ส่งนักเรียนตัวแทนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เข้าร่วมฝึกอบรมค่ายพัฒนาสิทธิมนุษยชนฝึกทักษะ การเป็นผู้นำ�ดำ�เนินกิจกรรมจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการ พัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ที่ จังหวัดระยอง

1 เมษายน 2556 บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนดาราสมุทร รับรางวัลผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องบุณยเกตุ ชั้นที่ 1 หอประชุมคุรุสภา

9 เมษายน 2556 นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทรรวมตัวกันทำ�ประโยชน์ ให้นอ้ งๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย พีๆ ่ ได้แนะนำ�เตรียมตัวการสอบ เข้ามหาวิทยาลัยในดวงใจ


17 พฤษภาคม 2556 บาทหลวง ดร.ลื อ ชั ย จั น ทร์ โ ป๊ ประธานพิ ธี บู ช า ขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2556 ร่วมกับบาทหลวง ดร.สมจิตร พึง่ หรรษพร อธิการบ้านเณรฯ บาทหลวงกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ รองอธิการบ้านเณรฯ อวยพรให้ลกู ๆ ชาวดารา สมุทรทุกคน เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ จบจากพิธบี ชู า ขอบพระคุณ คณะครู บุคลากรทุกหน่วยงานร่วมยินดี 25 ปีชวี ติ สงฆ์ คุณพ่อผู้อำ�นวยการของเรา

18 พฤษภาคม 2556

15 พฤษภาคม 2556

บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียน เข้าใหม่ระดับมัธยมปลาย พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์ ตำ�แหน่ง สารวั ต รจราจร ร.ต.อ.เกรี ย งไกร มี แ สง ด.ต.เอกภพ นิ ก รถา ด.ต.วิเชียร โสภะถา มาชี้แจงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอด ภัยและกฎระเบียบการขับขี่

ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมได้ จั ด ปฐมนิ เ ทศให้ แ ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แจ้งรายละเอียดกฎระเบียบ

13 พฤษภาคม 2556 จิตวิญญาณครู

ประชุมครูรวมก่อนเปิดทำ�การเรียนการสอนและการดำ�เนิน งานของครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการ จัดการศึกษาสู่ทศวรรษที่ 8 ครูผู้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อนร่วมทาง กับลูกๆ อีกห้าพันกว่าคนนะครับ

20 - 23 พฤษภาคม 2556 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวติ และ ยังเดินทางออกไปสัมผัสชีวติ จริงจากผูด้ อ้ ยโอกาส อาทิเช่น บ้าน เด็กกำ�พร้า บ้านพักคนชรา มูลนิธิสงเคราะห์พัทยา บ้านธารชีวิต เป็นต้น เพื่อศึกษาปัญหาของสังคม มาสรุปวิเคราะห์สาเหตุเพื่อ มาปรับใช้ในชีวิต นักเรียนชั้นม.1 ยังช่วยรวบรวมเงินบริจาคเพื่อ มอบให้แก่ผู้ดูแลเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปัน


สื่อสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชน และศิษย์เก่า ปี 38 ฉบับที่ 184 เดือน กรกฎาคม 2556

เจ้าของ

โรงเรียนดาราสมุทร 11 สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. (038) 311-133 , 312-784 โทรสาร.(038) 323-188 www.ds.ac.th

ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต

ผู้อำ�นวยการ

บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊

ที่ปรึกษา

บาทหลวง ดร.วีระ ผังรักษ์ ม.พินิจ ศิโรรัตนาวาทย์คุณ ม.ชัชวาล อินทุโศภน ม.บุญธรรม ผดุงศักดิ์ชัยกุล คุณครูเตือน ติระยะพานิชกุล คุณครูฟองนวล วิจิตรบรรจง คุณครูมนต์ฤดี ศักดิ์คำ� คุณครูนิตยารัตน์ คชเสนา คุณครูนพวรรณ เข็มทอง

แบบองค์รวม(6Q)และพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก” พร้อมกับกำ�หนดนโยบาย

บรรณาธิการ

ม.อนุชา อังคะหิรัญ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ม.พงษ์ศรณ์ ถนอมวงศ์ คุณครูเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์

กองบรรณาธิการ

คุณครูเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ ม.พงศ์ศรณ์ ถนอมวงศ์ ม.นพรัตน์ ไชยายงค์ ม.ชาตรี สายพรหม ม.สมเกียรติ วิลัยทอง ม.ล่ำ�สัน ลัดลอย ม.อนุสิทธิ์ น้อยเหลี่ยม ม.วีรศักดิ์ พูลกิจ ม.เจนศักดิ์ บุญฤทธิการ ม.พงศ์ศักดิ์ ใจกล้า ม.วิทยา สิงต๊ะนะ ม.อานุรักษ์ ย้อยช่วง ม.บุญชัย ไชยายงค์ ม.พิรุณ เปี่ยมสุวรรณ ม.นิตินัย พึ่งยา ม.เจต บุณยฤทธิ์รักษา ม.พรรวินต์ บุญถึง คุณครูจิตรลดา มะหอม คุณครูบุษบา พูลกิจ คุณครูประนอม พลอยอร่าม คุณครูรัตติกาล เอี่ยมเจริญศักดิ์

ภาพถ่าย

ม.วรพงษ์ ปุณณะวรกุล ม.พรเทพ วิธีธรรม ม.วิรุ่งโรจน์ ฮวดวงษา ม.เอกชัย เขียววิจิตร รูปเล่ม/เพลท/พิมพ์ที่ Expert Interprint 02-3494079-80

สวัสดีท่านผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรสนับสนุนและนักเรียนที่รักทุกคน เราคณะผู้บริหาร ขอต้อนรับคณะครู บุคลากรสนับสนุนและนักเรียนทุกคน เข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ 2556 ด้วยความยินดีและขอเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียน ทุกคนตั้งปณิธานชีวิตอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยความมุ่งมั่น ทั้งทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้โดดเด่นและด้านการศึกษาเล่าเรียนให้รอบรู้ มากขึ้น พ่อพร้อมกับคณะผู้บริหารและคณะครูจะร่วมเดินเคียงข้าง และเป็นเพื่อน ร่วมทางชีวิตของนักเรียนทุกคนตลอดปีการศึกษา ดังที่นักเรียนมีความตั้งใจและ มุ่งหวังไว้ ในขณะที่เข้าสู่ปีที่ 77 โรงเรียนดาราสมุทร ยังคงขับเคลื่อนนโยบายการ จัดการศึกษาสู่ทศวรรษที่ 8 อย่างเข้มข้น โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ ทางโรงเรียน ได้กำ�หนดจุดเน้นอันเป็นเป้าหมายที่โรงเรียนมุ่งไปสู่ ซึ่งต่อเนื่องจากนโยบาย ปีการศึกษา 2555 คือ “ยกระดั บ กระบวนการให้ ก ารศึ ก ษาอบรม

คุณครูจารุวรรณ ส่างแก้ว คุณครูศศิชนันท์ ประมวล คุณครูเสาวนี เสถียรกุลพิทักษ์ คุณครูสิรินุช เลิงเพ็ญ คุณครูพเยาว์ ลีรัตนชัย คุณครูธนาภา หัวใจ คุณครูนงลักษณ์ อริยธนพงศ์ คุณครูนุศรา โรจน์พานิชกิจ คุณครูรุ่งทิพย์ วิทยานุกรณ์ คุณครูโสพิศ ฮวดวงษา คุณครูยุพิน พรหมอนุมัติ คุณครูรัตนา กลิ่นหอม คุณครูอัมพา รอบครบุรี คุณครูกัญชลี เจริญกุศล คุณครูสุธารัตน์ เงินพุ่ม ม.วรพงษ์ ปุณณะวรกุล ม.พรเทพ วิธีธรรม ม.วิรุ่งโรจน์ ฮวดวงษา ม.เอกชัย เขียววิจิตร ม.ณรงค์ชัย แซ่ลี้ ม.ล่ำ�สัน ลัดลอย

ปฏิบัติประจำ�ปี 4 ข้อ ดังนี้ 1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ นักเรียนมุง่ สูค่ วามเป็นมนุษย์ทบี่ ริบรู ณ์ 2. จัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 3. สร้างวัฒนธรรมการจัดการศึกษาให้ “ครูเป็นเพือ่ นร่วมทางชีวติ และเป็น ผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้” 4. พัฒนาการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) การที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ควบคู่ไป กับการยกระดับการจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลนั้น เรียกร้องการมี ส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทีจ่ ะร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดการ ศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยเฉพาะจากคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ทางการศึกษาและบุคลากรสนับสนุนทุกแผนก ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรกลุ่มแรกที่ ต้องตืน่ ตัวในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพพร้อมทีจ่ ะเปิดโลกทัศน์แสวงหาองค์ ความรู้ใหม่ๆและมีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการดำ�เนินชีวิตที่มี คุณภาพให้โดดเด่นมากขึ้น รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถแสดง จุดยืนและเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตของนักเรียนที่จะเข้าสู่บริบทใหม่ของ สังคมในอีก 2 ปีข้างหน้าได้ด้วยความภาคภูมิใจให้เราลูกดาราฯ ทุกคนก้าวเดินไป พร้อมๆกัน ร่วมกันขับเคลือ่ นนโยบายปฏิบตั ปิ ระจำ�ปีดว้ ยความมุง่ มัน่ และอุทศิ ตน ตลอดปีการศึกษา 2556 นี้โดยพร้อมเพรียงกัน อาศัยคำ�เสนอวิงวอนของพระแม่มารียอ์ งค์อปุ ถัมภ์ของโรงเรียน ขอองค์พระ เยซูคริสต์โปรดประทานพระพรอันอุดมแด่ทุกท่านให้ประสบความสุขสันติ และมี ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป ด้วยความปรารถนาดี (บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต) ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

5


สารบัญ นโยบายกาจั ด การศึ ก ษาสู่ ท ศวรรษที่ ๘..............7 บทสั ม ภาษณ์ พ่ อ ลื อ ชั ย .................................9 10 สุ ด ยอดการค้ น พบทางวิ ท ยาศาสตร์ . ............11 เรื่ อ งกล้ ว ยๆ..............................................14 พ่ อ แม่ บ างคนทำ � ร้ า ยลู ก ................................16 Subject Word ประธานของประโยคอยู่ตรงไหน?....18 Nontri Orchestra Wind Youth 2013........20 ต่อ’ตูน...........................................................21 ความรั ก ....................................................22 ประสบการ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ..............................................23 นิทานอาเซียน.................................................24 เปลือกผลไม้ ใช้ให้เกิดประโยชน์........................25 ลานโพธิ์ ลานเพลิน..............................................26 นายหลักสูตร..............................................................28

6

10 วิธี สร้างสรรค์สมาธิให้ลูก.....................................37 ช่ ว ยคิ ด ช่ ว ยค้ น เพื่ อ ชี วิ ต คนทำ � งาน...................38 คิดอย่างผู้หญิงเก่ง...............................................40 ย่ำ�กรุง................................................................42 ปัญหาและกาส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ...44 ความเหมือนของ “นักเรียน” กับ “แฟนเก่าของแฟน”......46 โน้ตดนตรี...ภาษาสื่อสารสากล...................................48 ESCD TESOL..................................................50 ศิษย์เก่าของเรา.......................................................51 ความในใจ ประธานสี ปี 56..................................52 คติพจน์ครูนานปี...................................................62 ภาพเก่าเล่าใหม่................................................66 เขียนง่ายๆใช้ให้ถูก............................................67 ครอบครัว ม.3.......................................................68


นโยบายการจัดการศึกษาสู่ทศวรรษที่ ๘ โรงเรียนดาราสมุทร อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต โรงเรียนดาราสมุทร เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษา อบรมแก่เด็ก และเยาวชนชายหญิง ทั้งในเขตชุมชน ศรีราชา ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งและจากต่ า งจั ง หวั ด บริ ห ารจั ด การศึ ก ษา โดยคณะบาทหลวงสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีร่วมกับคณะครู ฆราวาสชายหญิง โรงเรียนได้รับการพัฒนาก้าวหน้าเข้าสู่ปีที่ ๗๗ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด้วยความภาคภูมิใจ และได้รับ ความไว้วางใจจากบรรดาผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและประชาชน ทั่วไปเพิ่มมากขึ้น ด้ ว ยปณิ ธ านอั น มุ่ ง มั่ น ซึ่ ง ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจาก อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ที่กล่าวว่า... ๑. “จุดหมายในการสอนทีโ่ รงเรียนคือการศึกษาอบรม กล่าวคือ การพัฒนาคนจากภายใน ปลดปล่อยเขาให้เป็น อิสระจากเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งกีดขวางมิให้เขาบรรลุถึงการ เป็นบุคคลที่มีความบริบูรณ์ โรงเรียนต้องเริ่มจากหลักการว่า แผนการศึกษาของตนมุง่ เป้าไปยังความเจริญก้าวหน้า ของ บุคคลทั้งครบ” (โรงเรียนคาทอลิก ข้อ ๒๙) ๒. “การศึกษาที่ครบวงจรจำ�เป็นต้องรวมมิติของ ศาสนาด้วย ศาสนาคือองค์ประกอบสำ�คัญสำ�หรับการพัฒนา แง่ต่างๆ ของบุคลิกภาพ” (โรงเรียนคาทอลิก ข้อ ๑๙) ๓. “ขณะเข้าสู่สหัสวรรษที่สาม การศึกษาต้องเผชิญกับ ปัญหาใหม่หลายประการ ซึ่งเป็นผลของบริบทใหม่ทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ปัญหาแรกและเป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ เราต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ดา้ นคุณค่า ซึง่ สำ�หรับสังคมที่ พัฒนามากเป็นพิเศษจะออกมาในรูปอัตนัยนิยม (subjectivism) สัมพัทธนิยมทางศีลธรรม (moral relativism) และสูญ นิยม (nihilism) ซึ่งบ่อยครั้งได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชน” (โรงเรียนคาทอลิกขณะเข้าสู่สหัสวรรษที่สาม ข้อ ๑) โรงเรียนจึงยึดถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา และเป็นสาระสำ�คัญของการกำ�หนดปรัชญาของโรงเรียน ดังนีค้ อื การศึ ก ษา คื อ การพั ฒ นาคนทั้ ง ครบ (Personal Wholistic Development) ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อจะได้เป็นคนบริบูรณ์ ชีวิต คือการรู้จักความจริง และรักความดีเพื่อบรรลุ ถึงสันติสุขและความเจริญถาวร สัมพันธภาพระหว่างชีวิตกับ ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมกับพระวรสาร ความรู้กับ คุณธรรมเป็นจิตสำ�นึกของมนุษย์ทุกคน เพื่ อ บรรลุ ถึ ง ปรั ช ญาของโรงเรี ย นและซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ

อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โรงเรียนดาราสมุทรจึงกำ�หนด นโยบายหลักในการจัดการศึกษา (Education) ของโรงเรียน ให้เป็นกระบวนการให้การศึกษาอบรม (Formation) โดย ให้ความสำ�คัญและเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีที่ดำ�รงอยู่ใน ชีวิตของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันภายใน ต่อการพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียนในทุกมิติของชีวิตอย่างมีดุลยภาพเพื่อ ความเจริญ ก้าวหน้าของความเป็นบุคคลทีม่ คี วามบริบรู ณ์ของ ผู้เรียนทั้ง๖ด้าน กล่าวคือ ๑. ด้าน IQ (Intelligence Quotient) : ความฉลาด ทางสติปัญญา หรือ เชาวน์ปัญญา IQ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเชาวน์ ไหวพริบ และความสามารถ ในการแก้ปัญหาด้านตรรกะ ตัวเลข ความจำ� ความสามารถ ทางภาษา ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเกิดจาก ๒ ส่วน คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยปกติคนทั่วไปมี ความเชือ่ กันว่า คนไอคิวสูงมักจะเรียนเก่ง ฉลาด แต่ทจี่ ริงแล้ว IQ มีผลต่อความสำ�เร็จในชีวิตเพียง ๒๐% เท่านั้น ๒. ด้าน EQ (Emotional Quotient) : ความฉลาด ทางอารมณ์ หรือ เชาวน์อารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำ�เนินชีวติ ร่วมกับ ผูอ้ นื่ อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข โดยลักษณะของคนทีม่ ี EQ ที่ดีจะมีหลัก “SMILE” เป็นองค์ประกอบ ดังนี้ S = Self-Awareness คือ การเข้าใจในตนเอง รูว้ า่ ตัว เองต้องการอะไร ถนัดอะไร สามารถตรวจสอบและตระหนักรู้ ถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองในแต่ละช่วงขณะได้ M = Manage Emotion คือ การเข้าใจภาวะอารมณ์ ของตนเองว่าขณะนี้รู้สึกอย่างไร และจะตอบสนอง ควบคุม จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ด้วยวิธีการใด เป็นการบริหาร สภาวะตึงเครียดให้ผ่านพ้นไปได้ I = Innovate Inspiration คือ การสร้างแรงบันดาล ใจของตนเองให้เกิดขึน้ ด้วยพฤติกรรมแห่งความรูส้ กึ ดี รูส้ กึ สุข เพื่อเป็นพลังในการทำ�สิ่งต่าง ๆ L = Listen with head and heart คือ การรู้จัก ฟังคนอืน่ เป็น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไวต่ออารมณ์ของผูอ้ นื่ และ ตอบสนองต่ออารมณ์นั้นอย่างเหมาะสม E = Enhance social skill คือ ทักษะทางสังคม มี มนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ประนีประนอมได้ เพื่อให้ สัมพันธภาพคงอยู่และต่อเนื่อง

7


๓. ด้าน MQ (Moral Intelligence Quotient) : ความฉลาดทางจริยธรรมและศีลธรรม คือ การมีระดับจริยธรรมและศีลธรรมส่วนตัว ซึ่งส่งผล ต่อการควบคุมตนเองให้มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก อ่อนน้อมถ่อม ตน และมีสัมมาคารวะ สามารถควบคุมตนเองได้เพื่อไม่ให้ทำ� ในสิ่งผิด มีความดีที่เป็นรากฐานของการกระทำ�ดี และถือคำ� พูดเป็นเกียรติของตน ซึง่ ต้องได้รบั การปลูกฝังตัง้ แต่ในวัยเด็ก โดยอาศัยปัจจัย ๓ ประการ คือ การสอนศีลธรรมโดยตรงให้ แก่เด็ก การถ่ายทอดทางศีลธรรมจากผูใ้ หญ่ให้แก่เด็ก และการ ถ่ายทอดความรักและวินัยให้แก่เด็ก ๔. ด้าน AQ (Adversity Quotient / Advancement Quitient) : ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค คือ ความสามารถทางร่างกาย จิตใจและกำ�ลังใจ ที่จะ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนของชีวิตความ สามารถในการเปลีย่ นวิกฤตให้เป็นโอกาส รักความก้าวหน้า มี ความสู้ทน ไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรค สามารถเผชิญและเอาชนะ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คนที่มี AQ สูง จะมีจิตใจชอบการ ต่อสู้กับอุปสรรค ไม่รู้สึกท้อแท้

8

๕. ด้าน SQ (Spiritual Intelligence Quotient) : ความฉลาดทางด้านพลังจิต เป็นมิติใหม่ของความฉลาดคือความฉลาดในการแก้ ปัญหาเกีย่ วกับความหมายและค่านิยม การตัง้ เป้าหมายในชีวติ และการปกป้องตนเองจากความขุน่ เคืองทัง้ หลาย การจัดความ สมดุลย์ให้แก่อาชีพการงานและชีวติ ครอบครัว และการทำ�งาน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มี SQ สูงมีลักษณะดังนี้ เป็นคน อะลุ่มอล่วย รู้จักตนเอง ความสามารถในการผจญกับความ ทุกข์ ความสามารถในการรับแรงบันดาลใจ ความสามารถใน การเห็นความสัมพันธ์และการมองภาพรวม และความสามารถ ในการทำ�งานทวนกระแส ๖. VQ (Values Intelligence Quotient) : ความ สามารถในการตระหนักถึงคุณค่าร่วม คือ ความสามารถในการเข้าใจองค์ประกอบที่จำ�เป็น ของความฉลาด เข้าใจและสามารถรับมือกับภูมิหลังของคน วัฒนธรรม ศาสนา สังคม เชือ้ ชาติ และระบบค่านิยมสากล หรือ คนทัว่ ไปเรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร” ซึง่ เป็นความตระหนักใน คุณค่าร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์กร


บทสัมภาษณ์

พ่อลือชัย

จะมีอายุมากกว่าเพื่อนๆ 2 ปี เพราะต้องดูแลเณรและเป็น คุ ณ พ่ อ เพิ่ ม ศั ก ดิ์ เสรี รั ก ษ์ ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย น ครูทุกคนก่อน ชีวิตบ้านเณรใหญ่ ดาราสมุทร ในขณะนั้นมาถวายพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัด วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นเวลา 7 ปี สัตหีบ พ่อเป็นเด็กมากได้เห็นคุณพ่อใจดี นิสัยดีมากและ เอาใจใส่เด็กๆ จะเป็นการหาลูกฟุตบอลมาให้เล่น และพา มีเวลาในการอ่านหนังสือและพัฒนาชีวติ หลายด้าน โดยเฉพาะ ชีวติ จิต การใช้ชวี ติ กลุม่ การมีวนิ ยั ในตนเอง ความรับผิดชอบ ไปค่าย Y.C.S. กับนักเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนได้มาเรียนรับศีลมหาสนิท ต่อหน้าที่ จนสำ�เร็จการศึกษา ได้ปริญญาบัตร 2 สาขา คือ และศี ล กำ � ลั ง ที่ ศ รี ร าชา ในสมั ย คุ ณ พ่ อ บุ ญ ยง วรศิ ล ป์ สาขาปรัชญา และสาขาเทววิทยา มีผลการเรียนดีมาก ต่างจาก เป็นเจ้าอาวาส และคุณพ่อสมัคร เจ็งสืบสันต์ ให้ไปเรียนศีล สมัยเรียนทีโ่ รงเรียนดาราสมุทร เรียนไม่เก่ง ในปีสดุ ท้ายได้เป็น สง่าทีโ่ รงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ได้รจู้ กั มาสเตอร์ทมี่ าช่วย ประธานเณรใหญ่ ดูแลสามเณรต่างสังฆมณฑล และรูส้ กึ ภูมใิ จ สอนคำ�สอนหลายท่านดีกบั เด็กๆ มาก และบิดามารดาเป็น ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากผูใ้ หญ่ทกุ ท่าน คนศรัทธาไปวัดสม่ำ�เสมอ จากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ ชีวิตสงฆ์ที่ภูมิใจ เป็นการบ่มเพาะกระแสเรียกจนตัดสินใจเข้ามาอยู่บ้านเณร วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 ได้บวชเป็นพระ สงฆ์ รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยเจ้ า อาวาสวั ด นั ก บุ ญ ยอแซฟ ชีวิตบ้านเณรเล็ก 7 ปี เข้ามาเรียนทีโ่ รงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เริม่ ม.ศ.1 พนัสนิคม และดูแลโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อยู่กับคุณพ่อ รุ่น 17 เป็นคนเรียนไม่เก่งโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ปรีชา สกุลอ่อน คุณพ่อมีชีวิตที่เรียบง่าย และได้เรียนรู้ ค่อนข้างลำ�บาก เพราะเรียนในโรงเรียนรัฐบาล รู้คำ�ศัพท์ การก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ในปีที่ 2 เป็นผู้จัดการ น้อยมาก เรียนไม่ทันเพื่อน เวลานั้นมีสามเณรประมาณ โรงเรียนและศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 60-70 คน คุณพ่อวินัย วิเศษเธียรกุล (เสียชีวิต) เป็นครู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา สมั ย นั้ น ไม่ มี ใ ครสนใจเรี ย นกั น เณรคนแรก ดูแลดีมาก เอาใจใส่ใกล้ชิดประทับใจมาก ช่วง ปัจจุบันรัฐบาลบังคับผู้ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนต้องเรียน เวลา 7 ปี พ่อโชคดีมอี ธิการหลายท่าน เช่น คุณพ่อยุทธิชัย ปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา โชคดีที่พระสังฆราช ปัญจทรัพย์ คุณพ่อเมธี วรรณชัยวงศ์ คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เห็นความสำ�คัญให้พ่อเรียนต่อ ชีวิตที่พนัสนิคมได้อยู่กับ คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ คุณพ่อประกอบ อนนตพันธ์ ชาวบ้านที่มีชีวิตเรียบง่าย ใจดีมาก และได้สอนคำ�สอน รวมทัง้ คุณพ่อผูช้ ว่ ยอีกหลายท่าน ทีเ่ ห็นเป็นแบบอย่างชีวติ ผู้ใหญ่ 10 กว่าคน ค.ศ.1990 ที่โรงเรียนดาราสมุทร เป็นผู้ช่วยคุณพ่อ สงฆ์ที่ดี มีความศรัทธา สนใจการศึกษา ผู้ให้โอกาส ความ เรียบง่าย ซึง่ เป็นต้นแบบสำ�หรับชีวติ พระสงฆ์ในอนาคตต่อ พงษ์นิรันดร์ นัมคณิสรณ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ไป และ ม.ศ.4-5 ต้องไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เพราะ คุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้โอกาสทำ�งาน ไปศึกษาดูงาน โรงเรียนเรายังไม่มีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีสุดท้ายได้ ต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างการบริหาร เป็นครูเณรใหญ่ดแู ลน้องๆ มีความภาคภูมใิ จมากมีคณ ุ พ่อ โรงเรียนให้มีคุณภาพขึ้น มาอยู่ได้ 1 ปีก็เรียนจบปริญญาโท ทำ�งานวิจัยเรื่อง สมศักดิ์ พรประสิทธิ์เป็นอธิการท่านสอนภาษาอังกฤษ อย่างจริงจัง และเรียนภาษาละตินกับคุณพ่อประกอบ เพื่อ การบริหารงานด้านวิชาการของ รสจ. และดูแลนักเรียน หอพัก 200 กว่าคน ปีสุดท้ายจะสร้างอาคารสิริดารา ใช้เรียนที่บ้านเณรใหญ่ คุณพ่อพงษ์นิรันดร์ นัมคณิสรณ์ ได้ให้ไปศึกษาดูงานร่วม ชีวิตที่บ้านเณรวิสุทธิวงศ์ กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ที่ประเทศออสเตรเลีย 15 หรือบ้านเณรกลาง นครราชสีมา โรงเรียน และที่ประเทศสิงคโปร์ 3 โรงเรียน ซึ่งนับเป็น พ่อได้เรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และทำ�ให้เราได้ โอกาสดีทไี่ ด้รบั ความรูม้ าพัฒนาการก่อสร้างอาคารสิรดิ ารา รู้จักเพื่อนต่างสังฆมณฑลจากภาคเหนือ ภาคตะวันออก และนำ�ประสบการณ์มาพัฒนาโรงเรียนต่างๆ เฉียงเหนือ ภาคกลาง มาอยู่รวมกันสนุกมาก เพราะว่าต่าง ค.ศ.1995 ที่โรงเรียนชุมชนพัฒนา จังหวัดสระแก้ว ภูมิภาค ต่างบุคลิกกัน สามเณรที่จบจากบ้านเณรศรีราชา 1 ปี ได้รับเลือกเป็นประธานโรงเรียนคาทอลิก สังกัด

ชีวิตก่อนเข้าบ้านเณร

9


สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นนายกสมาคมลูกเสือรัตนโกสินทร์ และเป็ น คณะกรรมการสภาการศึ ก ษาคาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทย มีประชุมทีบ่ อ่ ยมาก ในแขวงสระแก้ว มีพระสงฆ์ 5 องค์ต้องช่วยกันทำ�งานอภิบาลวัดหลายแห่ง ค.ศ.1996 สั ง ฆมณฑลมี น โยบายจั ด การศึ ก ษา ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง ให้ พ่ อ มาดู แ ลโรงเรี ย นดาราสมุ ท ร บริหารธุรกิจ (DBAC) พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต มีความประสงค์ให้มกี ารจัดการศึกษาด้านอาชีพสำ�หรับเด็ก ทีเ่ รียนไม่เก่ง แต่สนใจการประกอบอาชีพ และเป็นทางเลือก ให้เด็กที่เรียนจบโรงเรียนของสังฆมณฑลได้รับการศึกษา ต่อเนื่องในระดับชั้นอุดมศึกษา ใช้เวลาการก่อสร้างอาคาร 2 ปี เป็นผู้บริหารโรงเรียน 7 ปี ระหว่างทำ�งานได้ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการอาชีวศึกษา สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพราะ การเป็นผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ต้องเข้าใจหลักสูตร อาชีวศึกษา ปรัชญาการอาชีวศึกษา คือ มุ่งให้คนมีความ ชำ�นาญในอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ส่วน ปรัชญาการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นที่ความรู้มาก่อน อยู่ที่นี้ ได้ช่วยให้เด็กและเยาวชนที่เรียนไม่เก่ง สามารถออกไป ประกอบ อาชีพดีๆ จำ�นวนมาก ค.ศ.2005 จบงานที่ D BAC สั ง ฆมณฑลให้ พั ก ภารกิจชีวิตสงฆ์ 1 ปี ได้มีเวลาไปสัมมนาชีวิตสงฆ์ 3 เดือน ที่บ้านผู้หว่าน สามพรานกับเพื่อนสงฆ์ 11 คน ซึ่งมี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ตอนนั้นยังไม่เป็น สั ง ฆราชอยู่ รุ่ น เดี ย วกั น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง ต้ น เดื อ น มิถุนายน ค.ศ. 2006 ไปศึกษาพระคัมภีร์ที่สถาบันEcce Homo ในกรุงเยรูซาเล็ม 4 เดือน ใช้ชวี ติ ดินแดนศักดิส์ ทิ ธิ์ ที่พระเยซูเจ้าประสูติและสิ้นพระชนม์ เดินตามทางของ พระเยซูเจ้า ได้ทบทวนชีวิต ศึกษาประวัติศาสตร์ สถานที่ จริง มีเวลาอยู่กับตัวเองในการสวดภาวนา ใช้ชีวิตสนิทกับ พระ ไม่คิดว่าจะได้รับพลังมากมาย หลังทำ�งานมา 17 ปี เป็นการเพิม่ เติมภารกิจชีวติ สงฆ์ ให้มงุ่ มัน่ กับงานของพระ ในอนาคต อดทนเพื่อทำ�งานสังฆมณฑลให้ดีขึ้น เป็นพลัง ใจที่ได้รับจากการไปอยู่ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้น ค.ศ.2006 ย้ายไปโรงเรียนประชาสงเคราะห์ หัวไผ่ 4 ปี ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม มีชีวิตแบบเรียบ ง่าย มีฐานะยากจน เป็นโอกาสดีของพ่อทีเ่ คยอยูท่ โี่ รงเรียน ใหญ่ๆ มีความสะดวก สบาย แต่ทหี่ วั ไผ่ท�ำ ให้พอ่ ต้องสุภาพ ถ่อมตน เยี่ยมเยียนชาวบ้าน สัมผัสความยากลำ�บากของ ชุมชน ส่วนเด็กมาเรียนก็ไม่โดดเด่นเหมือนเด็กในเมือง แต่ได้ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสก้าวหน้าและเรียน ต่อสูงขึ้น เขาเป็นอนาคตของชุมชน ค.ศ.2010 ถึงปัจจุบนั ได้กลับมาอยูโ่ รงเรียนดาราสมุทร

10

อีกครั้งหนึ่งในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกับคุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนมีการ เปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะมีจำ�นวนนักเรียนและ คุณครูเพิม่ ขึน้ และก็เป็นโอกาสดีทเี่ ราเน้นนโยบายสร้างคน ดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ และเป็นสุข เป็นอัตลักษณ์ของ นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร

ชีวิตในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันนทบุรี (รสจ.)

ปีนี้ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการบริหาร รสจ. เป็นครั้งที่ 2 มีกรรมการ 7 คน มีหน้าที่ติดตามนโยบาย พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังฆมณฑลให้ก้าวหน้า มี ความมุ่งหวังว่าผู้บริหารทุกคนต้องขับเคลื่อนอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิกให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และร่วมมือกันนำ� โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ใน 3 ปีต่อจากนี้ไป

พระวาจานำ�ชีวิต

พ่อมีความประทับใจคำ�สอนและชีวติ ของนักบุญเปาโล ซึง่ ได้อา่ นสมัยเป็นสามเณรเล็ก “ชีวติ ทีล่ �ำ บาก นำ�ไปสูค่ วาม สำ�เร็จ” จึงนำ�มาเป็นคติประจำ�ใจ ชีวิตถึงจะลำ�บาก แต่เรา ก็มั่นใจว่าความสำ�เร็จรอเราอยู่ในอนาคต ความชื่นชมยิน ดีใดๆ ต้องผ่านกางเขนแห่งความยากลำ�บาก แล้วความ สำ�เร็จทุกอย่างจะเป็นของเรา พ่ออยู่ที่ไหนก็ต้องเอาใจใส่ ลูกแกะของพระ การบริหารโรงเรียนก็เป็นการประกาศข่าว ดีแก่ทุกคน เช่นเดียวกับการทำ�หน้าที่ของนักบุญเปาโลที่ ประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนา

ไตร่ตรอง

ขอบคุณพระเป็นเจ้าที่เมตตาชีวิตพ่อ และเพื่อนๆ ที่ รับศีลบวชทั้ง 5 คน เรายังคงยืนหยัดในชีวิตสงฆ์ตลอดไป พระพรของพระมากมาย ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทเี่ ป็นกำ�ลัง ใจ เป็นห่วงเป็นใยชีวติ สงฆ์ ขอบคุณพระสงฆ์รนุ่ พีท่ เี่ ป็นต้น แบบ เป็นผู้ร่วมงานที่ดี เราเคารพรุ่นพี่ และยินดีร่วมเป็น หนึง่ เดียวกับสงฆ์รนุ่ น้อง ขอบคุณคณะครูทกุ โรงเรียนทีไ่ ด้ เรียนรูท้ �ำ งานด้วยกัน เรามีหน้าทีเ่ ดียวกัน คือให้ลกู ศิษย์เป็น คนดี และจบการศึกษาที่ดี การทำ�งานด้านการศึกษาพ่อ ถือว่าเป็นพระพรของพระ และไม่คิดมาก่อนว่า ก่อนบวช เตรียมตัวเพื่อทำ�งานด้านการอภิบาลวัดแต่พระสังฆราช ให้ทำ�งานด้านการศึกษาอบรมมาตลอด พ่อมีความภาค ภูมิใจมาก ได้ทำ�งานของพระเยซูเจ้าที่ให้ช่วยผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ ความสามารถ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ อื่น เป็นการประกาศข่าวดีของพระ และมีความสุขตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณทุกท่าน


การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ แห่งปี 2012 Higgs Boson

โดย ซีเซเว่น

ภาพยนตร์ไซไฟ นิยายวิทยาศาสตร์ เรื่องราวแห่ง 2. นักฟิสิกส์ประกาศการค้นพบ

โลกอนาคต การก้าวข้ามกฎแห่งธรรมชาติ เรื่องราวของ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือการพัฒนาต่างๆ ฟังดูเพ้อฝัน เกินจริง แต่เทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ หากพิจารณาดีๆ ล้วนแล้วแต่ตอ่ ยอดมาจากองค์ความรูท้ ไี่ ด้จนิ ตนาการเป็น ตัวนำ�ทางมาก่อนทั้งสิ้น ฉะนั้นคำ�กล่าวที่ว่า จินตนาการ สำ�คัญกว่าความรู้ ของไอน์สไตน์นั้น ควรค่าจะนำ�มาเป็น ข้อคิดในชีวติ ทีส่ ดุ ชมเรือ่ งราวการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ แห่งปี 2012 นี้ เพื่อเน้นย้ำ�ให้คุณตั้งคำ�ถามกับสิ่งต่างๆ มากขึ้น แล้วพยายามหาเหตุผลมาอธิบาย ความเป็นไป หลายสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจ โลก จักรวาล อย่างถูกต้อง ชัดเจน!!

1. ออกซิเจนไมโครระดับโมเลกุล (Oxygen Microparticle)

สาร oxygen microparticle ออกซิเจนระดับ โมเลกุลที่คิดค้นโดย Dr. John Khier แห่ง Boston Children’s Hospital เพือ่ ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินทีไ่ ม่สามารถ หายใจได้เอง ทำ�ให้ทมี แพทย์สามารถทำ�การผ่าตัดได้อย่าง ปลอดภัยมากขึน้ เป็นการค้นพบครัง้ สำ�คัญทีอ่ าจต่อยอดสู่ อนาคตทางการแพทย์ขนั้ สุด ทีท่ �ำ ให้คณ ุ ไม่ตอ้ งหายใจเพือ่ สูดอากาศด้วยตัวเอง หากอนาคตอันใกล้โลกเต็มไปด้วย มลภาวะและสารพิษ!!

อนุภาคพระเจ้า (Higgs Boson)

เมื่อเดือน ก.ค. 2012 เกิดความตื่นตัวจากวงการ ฟิสิกส์ที่กระจายสู่สังคมโลก หลังจาก CERN ได้ประกาศ การค้นพบอนุภาคฮิกก์ส หรือ ฮิกก์ส โบซอน Higgs Boson ตามทฤษฎีอนุภาคมูลฐาน ( Standard Model ) ที่ ปีเตอร์ฮิกกส์และคณะเสนอ เพื่ออธิบายถึงกุญแจแห่งการ กำ�เนิดอนุภาคอื่นๆ รวมถึงการกำ�เนิดโลก หลังจากใช้ เวลาค้นหามานานหลายทศวรรษจนเกือบสรุปว่ามันไม่มี อยู่จริง .

3. นาซ่าส่งยานสำ�รวจคิวริออสซิที จอดบนดาวอังคารสำ�เร็จ (Curiosity Lands On Mars)

ปี 1969 หลังจากนีล อาร์มสตรอง ลงไปเหยียบดวง จันทร์ พร้อมกับประโยคที่ว่า “นี่คือก้าวเล็กๆ ของมนุษย์

11


(คนหนึง่ ) แต่เป็นก้าวทีย่ งิ่ ใหญ่ของมนุษยชาติ” และก้าวที่ ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติได้หวนกลับมาอีกครั้ง และเป็นการ ก้าวย่างที่กว้างไกลขึ้นไปยังดาวเพื่อนบ้าน กับการลงจอด ของยานคิวริออสซิแห่งนาซ่าบนดาวอังคาร มันลงจอด สำ�เร็จในวันที่ 6 ส.ค. 2012 และส่งสัญญาณกลับมายังโลก ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของมันคือการสำ�รวจดาวแดง เพื่อหาสิ่ง มีชีวิต และความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะสามารถไปอาศัยอยู่ ได้ในอนาคต.

4. ค้นพบเฟสพันธุกรรมสายใหม่ แสดงวิวฒ ั นาการของมนุษย์แบบ ก้าวกระโดด (Human Evolution Enters an Exciting New Phase)

ของแม่ของพวกเค้า การค้นพบนีจ้ ะเป็นประโยชน์ทางการ แพทย์ อ ย่ า งมาก เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การตรวจรหั ส ทาง พันธุกรรมในทารก ยังไม่สามารถแสดงข้อมูลทางสุขภาพ จากสายดีเอ็นเอแบบพิมพ์เขียวได้ สำ�หรับเทคนิคนี้จะ พร้อมใช้จริงในคลินิกสำ�หรับมารดาในอีก 5 ปี ข้างหน้า และจะช่วยให้การคัดเลือกทารกทีส่ มบูรณ์ในแบบทีพ่ อ่ และ แม่ต้องการมากขึ้น .

6. การทดลองเคลื่อนย้ายอนุภาค ควอนตัม ไปไกลกว่า 50 ไมล์ ผ่านอากาศ (Quantum Teleportation Distance Record Broken)

หลั ง จากเรื่ อ งราวทางพั น ธุ ก รรมได้ ถู ก อธิ บ าย ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ และเป็นกุญแจสำ�คัญ สำ�หรับการรักษาโรคทางพันธุกรรม ล่าสุดนักวิจัยก็ได้ค้น พบส่วนเชื่อมต่อระหว่างยีนเล็กๆ ที่พวกเค้าเรียกว่า กิ่ง ก้านทีห่ ายไป (New Phase) ซึง่ การค้นพบเฟสใหม่นี้ ทำ�ให้ ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ในช่วงหลายปีที่ ผ่านมาของมนุษย์นั้น เป็นลักษณะพันธุกรรมที่พบได้ยาก แตกต่างจากช่วง 10,000 ปี ทีผ่ า่ นมาอย่างมาก และจะส่ง ผลให้เกิดมนุษย์สายพันธุใ์ หม่ในอนาคตทีม่ วี วิ ฒ ั นาการขึน้ จากเฟสพันธุกรรมทีพ่ บได้ยากเหล่านี้ ทีเ่ ป็นผลมาจากการ เติบโตของจำ�นวนประชากรที่กระจายเติบโตขึ้นจากช่วง วิวฒ ั นาการในยุคน้�ำ แข็งอย่างรวดเร็ว และการคัดเลือกทาง ธรรมชาติก็มีบทบาทน้อยลงด้วย.

5. ค้นพบวิธีการแสดงลำ�ดับจี โนม “พิมพ์เขียว”ของทารกได้ตั้งแต่ อยู่ ในครรภ์ (Genome Sequencing for Fetuses )

เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย วอชิงตันในซีแอตเทิล ประสบความสำ�เร็จในการถอด ดีเอ็นเอ หรือ พิมพ์เขียว ของทารกได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มารดา ซึ่งใช้วิธีในการแยกดีเอ็นเอที่ปะปนในกระแสเลือด

12

ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา 2 ทีม นักวิจัยจากจีน และ ออสเตรี ย ทำ � ลายสถิ ติ โ ลกในการเคลื่ อ นย้ า ยอนุ ภ าค ควอนตัม ไปไกลกว่า 50 ไมล์ ผ่านอากาศแบบไม่ต้องใช้ ตัวนำ�สสารแบบปัจจุบัน ซึ่งเคล็ดลับในการเทเรพอตสสาร ดังกล่าวนั้นคล้ายกับลักษณะการพัวพันกันของอนุภาค โฟนตอน แผ่รังสีเพื่อสร้างสำ�เนาระยะไกล นักวิทย์เล็งการ เคลือ่ นย้ายสสารสูด่ าวเทียม โดยส่งสัญญาณกลับมายังโลก ซึง่ อนาคตเล็งไปใช้กบั การส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนตควอน ตัม และจีนเตรียมแผนในการทดสอบการเคลื่อนย้ายสู่รูป แบบของดาวเทียมควอนตัม ในปี 2016 ต่อไป .


7. นักวิทย์พบน้ำ�พุแห่งวัยหนุ่มสาว หนทางเพือ่ ความอมตะของมนุษย์ !! (Fountain of youth with super efficient, virus-free)

ทีมวิจยั แห่ง Johns Hopkins ค้นพบวิธที ท่ี �ำ ให้เซลล์ ย้อนกลับไปสูช่ ว่ งเซลล์เอมบริโออายุ 6 วัน ได้ดว้ ยการชักนำ� ของ super efficient, virus-free เพือ่ ใช้ในการปลูกถ่าย เซลล์หวั ใจ ซึง่ นอกจากจะทำ�ให้เข้าใจกระบวนการกำ�เนิดและ ปฏิกริ ยิ าทีผ่ ดิ ปกติจนนำ�ไปสูภ่ าวะของโรค เช่น หัวใจ มะเร็ง แล้ว ผลพลอยได้ทช่ี ดั เจนของมัน หากถูกนำ�มาพัฒนาใน อนาคต คือ การคงวัยหนุม่ สาวไว้ได้ตลอดกาล .

8. นักชีววิทยาค้นพบรหัส พันธุกรรมใหม่ “XNA” ( XNA is synthetic DNA )

ขณะที่ ค วามสำ � คั ญ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของมั น นั้ น อาจ นิยามไปถึงการกลายพันธุ์ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งก่อนและ หลังวิวัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งในตอนนี้อาจทำ�ได้เพียง จินตนาการถึงไปก่อน !!

9. นักวิจัยพบแบคทีเรียให้กำ�เนิด “ทองคำ�บริสุทธิ์” (Gold from Cupriavidus metallidurans)

นั ก วิ จั ย แห่ ง Michigan State University สังเคราะห์ ทองคำ�บริสุทธิ์ 24 กะรัตทองนัก เก็ต จากแบคทีเรีย Cupriavidus metallidurans โดยให้มันกิน คลอไรด์ของทองคำ� ก่อนจะปล่อย ให้ ก ลไกธรรมชาติ ข องมั น ปลด ปล่ อ ยก้ อ นกากซึ่ ง เป็ น ทองคำ � บริสุทธิ์ออกมา.

10. นักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์ ที่เกือบใกล้เคียงโลกในระบบดาว Alpha Centauri (Earth’s Exoplanet Twin)

อีกหนึ่งการค้นพบใหม่ทางพันธุกรรมของมนุษย์ ที่ ทำ�ให้ทราบว่าเราไม่ได้มเี พียง DNA กับ RNA เพือ่ ทำ�หน้าที่ ในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเท่านัน้ แต่ยงั มี XNA เข้ามา เกี่ยวข้องด้วย มันถูกค้นพบโดยนักชีววิทยา Vitor Pinheiro และ Philipp Holliger แห่งสำ�นักงานวิจัยทางการ แพทย์สหราชอาณาจักร XNA มีความสามารถในการจัด เก็บชุดข้อมูลทางพันธุกรรม เพื่อพัฒนาสู่กระบวนการ นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ คัดเลือกทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปอย่างระมัดระวังต่างจาก ซึ่งอยู่ในระบบ Alpha Centauri ซึ่งไกลจากโลกไปเพียง กระบวนการของดีเอ็นเอ ในตอนนี้ทางทีมวิจัยหวังไปใช้ 4.3 ปีแสง มันมีดาวฤกษ์ 2 ดวง คือ Alpha Centauri ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ A กับ Alpha Centauri B ที่พบดาวเคราะห์ Alpha Centauri Bb ซึ่งมีมวลใกล้เคียงกับโลก แต่ใหญ่เพียง 1.13 เท่าของโลก เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์เพียง 3.6 วัน อุณหภูมิพื้นผิวโดยประเมินอยู่ที่ 1,200 องศาเซลเซียส ขณะที่โดยตัวของ Alpha Centauri Bb เองนั้นอาจไม่มี อะไรน่าสนใจ แต่การพบเจอกันนี้ ทำ�ให้นกั วิทย์มนั่ ใจอย่าง มากว่าจะมีดาวเคราะห์อื่นๆ ในระบบดังกล่าว ที่เล็กกว่า และสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโลก สภาพที่เหมาะกับสิ่ง มีชีวิตนั่นเอง !!

13


ฉบั บ นี้ ผู้เขียนขอเปิดปฐมฤกษ์ว่ากันด้วยเรื่อง

กล้ ว ยๆ คงไม่ มี ใ ครไม่ รู้ จั ก ไม่ เ คยคลุ ก คลี สั ม พั น ธ์ เกี่ยวข้องกับกล้วย ทั้งต้น ผล และใบ ล้วนแต่ทรงคุณค่า ทัง้ สิน้ แล้วคุณทราบหรือไม่วา่ กล้วยมีประวัตคิ วามเป็นมา อย่างไร กล่าวกันว่ากล้วยเป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำ�เนิดในเอเชีย ใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการศึกษาพบว่า กล้วย มีวิวัฒนาการถึง ๕๐ ล้านปีมาแล้ว ดังนั้น จึงเป็นไม้ผลที่ มนุษย์รู้จักบริโภคเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย เชื่อกัน ว่า กล้วยเป็นไม้ผลชนิดแรก ที่มีการปลูกเลี้ยงไว้ตามบ้าน และได้แพร่พันธุ์จากเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ไปยังดินแดนอื่นๆ ในระยะเวลาต่อมาเลยทีเดียว คุณ เคยสังเกตไหมคะว่าในการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่าง เทนนิสเนี่ย นักกีฬามักจะกินผลไม้อะไรกันเป็นประจำ�ใน เวลาพักระหว่างเกม….ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่า ผลไม้นั้นก็ คือ “กล้วย” นั่นเอง กล้วยมีน้ำ�ตาลตามธรรมชาติถึง 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ซูโคส ฟรุคโตส และกลูโคส รวมไปถึงไฟเบอร์และ เส้นใยต่างๆ ซึ่งทำ�ให้กล้วยกลายเป็นแหล่งพลังงานขนาด ใหญ่ที่ร่างกายสามารถนำ�ไปใช้ได้ทันที จากการวิจัยพบว่า กล้วยเพียง 2 ผลก็ให้พลังงานเพียงพอสำ�หรับการทำ�งาน อย่างหนักเป็นเวลา 90 นาทีได้ กล้วยจึงเป็นผลไม้คู่กาย อันดับหนึง่ ของนักกีฬาชัน้ นำ�ระดับโลก และยังช่วยป้องกัน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งเพิ่มความแข็งแรงแก่ร่างกาย ของเราอีกด้วย อาทิ โรคโลหิตจาง (Anemia) ธาตุเหล็ก ในกล้วยสามารถทีจ่ ะกระตุน้ ร่างกายให้ ผลิต Hemoglobin ในกระแส โลหิ ต ช่ ว ยหยุ ด ยั้ ง ภาวะโลหิตจางได้

14

โรคซึมเศร้า จากการสำ�รวจโดย MIND พบว่า หลายๆคนรูส้ กึ ดีขนึ้ เมือ่ ได้กนิ กล้วยเข้าไป นัน่ เป็นเพราะว่า ในกล้วยมีส่วนประกอบของ Tryptophan ซึ่งเป็นโปรตีน ชนิดหนึ่งที่ร่างกายของเราจะเปลี่ยนให้เป็นSerotonin ที่ จะทำ�ให้เรารู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดีและมีความสุขมาก ขึ้นนั่นเอง ลดภาวะ PMS ( premenstrual syndrome) อาการแปลกๆที่สตรีเป็นก่อนมีประจำ�เดือน ลืมการกิน ยาไปได้เลย กินกล้วยกันดีกว่า กล้วยมีส่วนประกอบของ วิตามิน บี 6 ที่ช่วยรักษาระดับน้ำ�ตาลในเลือดให้คงที่ซึ่งมี ผลไปถึงอารมณ์ของคุณด้วย โรคเกี่ยวกับความดันโลหิต (Blood Pressure) กล้วยหอมและกล้วยน้ำ�ว้ามีโพแตสเซียมสูง เป็นตัวช่วย ปรับความดันโลหิต ลดความเสี่ยงความดันได้ การกิน กล้วยประจำ�ช่วยลดความเครียด ประสาทอัตโนมัติ ก็จะลด การหลั่ง อะดรีนาลิน ทำ�ให้หัวใจเต้นช้าลง การหดตัวของ หลอดเลือดก็จะไม่รุนแรงทำ�ให้ความดันไม่สูงค่ะ โรคท้องผูก(Constipation) กล้วยประกอบไปด้วย เส้นใย หรือสารเพกติน (pectin) ช่วยให้ลำ�ไส้ใหญ่ของเรา ทำ�งานเป็นปกติได้โดยไม่ต้องพึง่ พายาถ่ายต่างๆอีกต่อไป อาการแฮงค์ หรือเมาค้าง(Hangovers)วิธแี ก้เมา ค้าง แบบกล้วยๆ คือกิน Banana milkshake ผสมน้ำ�ผึง้ เกลือแร่ในกล้วยจะช่วยให้กระเพาะอาหารของเรากลับมา อยูใ่ นสภาพปกติ ส่วนน้�ำ ผึง้ ช่วยเพิม่ ระดับน้�ำ ตาลในเลือด และนมช่วยเพิ่มน้ำ�ให้แก่ร่างกายของคุณ เพิ่มพลังสมอง(Brain Power) นักเรียนกว่า 200 คนของโรงเรียนTwickenham กินกล้วยพร้อมอาหารเช้า ช่วงพัก และอาหารกลางวันเพื่อช่วยเพิ่มพลังสมอง จาก การวิจยั พบว่า โพแตสเซียมช่วยให้นกั เรียนรูส้ กึ ตืน่ ตัวมาก ขึ้นและเรียนดีขึ้นในที่สุด (WOW…!!)


ระบบประสาท กล้วยมีวิตามินบีสูงซึ่งมีส่วนช่วยใน การทำ�งานของระบบประสาทของเรา Morning Sickness (อาการคลื่นไส้และอาเจียน เวลาตื่นนอนตอนเช้า จะเป็นมากในสตรีที่ตั้งครรภ์ระยะ แรก)การกินกล้วยเป็นของว่างระหว่างมือ้ จะช่วยเพิม่ ระดับ น้ำ�ตาลในเลือด ซึ่งช่วยลดอาการ Morning Sickness ของคุณได้ค่ะ การสูบบุหรี่ กล้วยสามารถช่วยคนที่อยากเลิกสูบ บุหรี่ได้ด้วยค่ะ เนื่องจากวิตามินบี 6 และบี12 รวมถึง โพแตสเซียม และแมกนีเซียมที่ช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย จากผลของการเลิกนิโคตินได้

โรคแผลในกระเพาะอาหาร เนื่องจากกล้วยมีผิว สัมผัสที่นุ่มและลื่น จึงสามารถต่อสู้กับอาการผิดปกติใน ระบบทางเดินอาหารได้ และกล้วยเป็นผลไม้ชนิดเดียว ที่สามารถกินได้โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่เป็นแผลเรื้อรัง ช่วยปรับภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารให้กลับสู่ภาวะ ปกติ ลดการระคายเคือง อาการเจ็บเสียดหน้าอก กล้วยช่วยให้เกิดปฏิกริ ยิ า ในร่างกายที่จะไปหักล้างพวกกรดในกระเพาะอาหารที่มี มากเกินไปได้(กรดพวกนี้แหละทำ�ให้เรารู้สึกเจ็บเสียดที่ หน้าอก)การกินกล้วยช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ จะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นเรื่องกล้วยๆแต่ประโยชน์ ที่ได้รับจากกล้วยมีมากมายมหาศาล เพราะมีคุณค่าทาง โภชนาการสูงเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นที่มีราคาแพงกว่า เช่น มีเกลือแร่และวิตามินต่าง ๆ มากกว่าแอปเปิ้ล มี คาร์โบไฮเดรต และธาตุเหล็กมากกว่าเชอรี่ มีโปรตีนและ ฟอสฟอรัสมากกว่าสตรอเบอร์รี่ มีโพแตสเซียม และวิตามิน บีมากกว่าแอปปริคอต ฯลฯ อีกทั้งกล้วยยังหากินได้ง่าย มีทุกฤดูกาลและราคาถูกอีกด้วย คุณพ่อคุณแม่จึงควรให้ ลูก ๆ ได้กนิ กล้วยกันทุกวันเพือ่ สุขภาพร่างกาย สมองและ อารมณ์ที่ดีของเด็ก ๆ นั่นเอง ขอบคุณแหล่งข้อมูล www.islammore.com

จังซี่มันต้องถอน จังซี่มันต้องถอน มาจากเมืองครูกลอนสุนทรภู่ เมื่อก่อนเคยเป็นนิสิตไม่ใช่ครู เสียงดังแสบแก้วหูไม่พึ่งไมค์ ลดน้ำ�หนัก เพราะใครใครทักว่าอ้วน มาเชิญชวนส่งแผนรูปแบบใหม่ อ้อ!ลืมบอกสอนเป็นแต่ภาษาไทย มาสเตอร์ท่านนี้ชื่ออะไรทายดูที?

15


โดย...ชาลี

พ่อแม่บางคน

ทำ�ร้ายลูก...

ท่าน ว.วชิรเมธี

บาปของพ่อแม่ที่ทำ�ต่อลูก.....

พ่อแม่บางคน (๑)

ทำ�ร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คอื เกิดภาวะ รักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื่น เสมอ อันส่งผลให้ลกู กลายเป็นคนมีอตั ตาสูง เชือ่ มัน่ ตนเอง ในทางที่ผิด ชอบดูถูกคน เป็นตัวปัญหา แต่ไม่ยอมรับว่า ตนเป็นคนสร้างปัญหา

พ่อแม่บางคน (๒)

ทำ�ร้ายลูกด้วยการตามใจเขามากเกินไป ผลก็คอื พ่อแม่ กลายเป็นข้าช่วงใช้ของลูก ส่วนลูกกลายเป็น “ลูกบังเกิด เกล้า” ที่พ่อแม่ต้องยอมให้เขาทุกอย่าง ที่หนักกว่านั้นก็ คือ ถ้าพ่อแม่ไม่ยอมตามที่ลูกต้องการลูกบางคนก็ถึงขั้น ทุบตีทำ�ร้ายพ่อแม่

พ่อแม่บางคน (๓)

แต่ไม่รจู้ กั ลงทุนในการสร้างลูกให้เป็นปัญญาชน ผลก็คอื ลูก เติบโตแต่ตัว แต่ทว่ามีสติปัญญาที่ต่ำ�ต้อย ขาดทักษะการ คิด การใช้เหตุผล การทำ�งาน การเข้าสังคม เขาไม่เพียงแต่ ไม่สามารถร่วมเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมเท่านัน้ แต่ยงั สร้าง ปัญหาให้สังคมอีกต่างหาก

พ่อแม่บางคน (๗)

ทำ�ร้ายลูกด้วยการทำ�แต่งานสังคมสงเคราะห์นอก บ้าน โดยลืมไปว่าคนที่ตนต้องสงเคราะห์ก่อนดูแลก่อน ต้องให้ความรักก่อนก็คือลูก ผลก็คือแม้จะกลายเป็นนัก สังคมสงเคราะห์ที่ประสบความสำ�เร็จนอกบ้าน สังคม สรรเสริญ แต่กลับเป็นพ่อแม่ทลี่ ม้ เหลวในบ้าน และลูกกลาย เป็นเด็กที่ขาดความรัก ความอบอุ่น ไม่พร้อมจะแบ่งปัน ความรักและความอบอุ่นให้ใคร

ทำ�ร้ายลูกด้วยการไม่กล้าห้ามปรามสั่งสอนเมื่อลูก พ่อแม่บางคน (๘) ทำ�ผิด ทำ�เลว ทำ�บาป ผลก็คือ ลูกสูญเสียสามัญสำ�นึก ทำ�ร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักยกย่องชมเชยลูกเมื่อเขา แยกแยะถู ก ผิ ด ดี ชั่ ว ไม่ เ ป็ น มองไม่ เ ห็ น เส้ น แบ่ ง ทาง ประสบความสำ�เร็จในการเรียน ในการทำ�งาน หรือในการ จริยธรรมว่า ดีเป็นอย่างไร ชั่วเป็นอย่างไร จึงกลายเป็น ทำ�กิจกรรมใดๆ ก็ตาม ผลก็คือลูกกลายเป็นคนใจคอคับ นักเลงอันธพาล ระรานคนเขาไปทั่ว แคบ ยกย่องชมเชยใครไม่เป็น เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมีความ พ่อแม่บางคน (๔) สำ�เร็จ เขาจึงเป็นนักอิจฉาริษยาตัวฉกาจ ทีจ่ อ้ งแต่จะหาทาง ทำ�ร้ายลูกด้วยการให้เงินลูกเพียงอย่างเดียว ผลก็คือ ทำ�ลายคุณงามความดีของคนอื่น ลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงิน ไม่เห็นคุณค่าของผู้ที่หา และให้ พ่อแม่บางคน (๙) เงิน ยิง่ ได้เงินมาก ยิง่ ผลาญเงินเก่ง มีเงินเท่าไหร่กไ็ ม่พอใช้ ทำ � ร้ า ยลู ก ด้ ว ยการไม่ รู้ จั ก สอนเขาให้ รู้ จั ก บาปบุ ญ และทั้งๆ ที่ใช้จ่ายเงินสูง แต่กลับมีคุณภาพชีวิตต่ำ� คุณโทษ ผลก็คือ เมื่อโตขึ้น เขาจึงพร้อมผละหนีพ่อแม่ไป พ่อแม่บางคน (๕) อย่างไม่รู้สึกผิด ไม่เห็นความจำ�เป็นว่า การเป็นลูกที่ดีนั้น ทำ�ร้ายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง จะต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ของตนอย่างไร เกรงว่าหากให้ลูกทำ�อะไรด้วยตนเองแล้วเขาจะลำ� บาก พ่อแม่บางคน (๑๐) ผลก็คือเมื่อโตขึ้นลูกกลายเป็นลูกแหง่ที่พึ่งตนเองไม่ได้ ทำ�ร้ายลูกด้วยการไม่สอนลูกให้รจู้ กั การบำ�เพ็ญตนเป็น ทำ�อะไรด้วยตนเองไม่เป็น ยิ่งเติบโตยิ่งเป็นตัวปัญหาของ ผู้ให้ ผลก็คือเมื่อโตขึ้นเขาจึงกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าง สถาบันครอบครัว ร้ายกาจ คิดแต่จะกอบโกย คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวจน พ่อแม่บางคน (๖) มองไม่เห็นหัวคนอื่น แทนที่จะถือหลัก “ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่ง ทำ�ร้ายลูกด้วยการไม่ยอมส่งเสริมให้ลกู ได้รบั การศึกษา ได้ยิ่งแบ่ง”กลับถือหลัก “ยิ่งรวยยิ่งคอร์รัปชั่น ยิ่งแบ่งปัน ที่ดี มัวแต่สนใจลงทุนในการทำ�ธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันล้าน ยิ่งสูญเสียเปล่า”

16


พ่อแม่บางคน (๑๑)

ทำ�ร้ายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกรู้จักตัดสินใจด้วย ตนเอง ผลก็คอื ลูกกลายเป็นคนขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด ไม่กล้าทำ�อะไร ส่งผลให้ไร้ภาวะผูน้ �ำ ต้องเดินตามคนอื่นโดยดุษฎี

พ่อแม่บางคน (๑๒)

ทำ�ร้ายลูกด้วยการไม่สอนให้ลูกรู้จักสมบัติของผู้ดี ผลก็คือเขากลายเป็นคนหยาบกระด้างทั้งทางกาย ทางใจ ใจคอโหดหินทมิฬชาติ ขาดความสุภาพอ่อนน้อม ขาด อบรม ลู ก เสื อ กองร้ อ ยพิ เ ศษเมื่ อ วั น ที่ 11-13 สัมมาคาราวะ ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จักประมาณตน ครอง ตน ครองงานไม่เป็น ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบประเพณี มิถุนายน 2556 ทางฝ่ายกิจกรรมลูกเสือได้จัดการอบรม กฎหมาย จรรยาจารีตของสังคม ไม่เคารพในศักดิ์ศรีแห่ง มีทั้ง ป.5-ป.6-ม.2-ม.3 มีพี่ ม.5 เป็นพี่เลี้ยงรวมทั้งหมด ครูและนักเรียน 45 คน ม.วี ได้ฝกึ ระเบียบวินยั การจัดการ ความเป็นคนดีของเพื่อนมนุษย์ ค่าย ระเบียบแถวและยังประกอบอาหารมือ้ เย็นกันเอง โดย พ่อแม่บางคน (๑๓) ทำ�ร้ายลูกด้วยการไม่แนะนำ�ให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่เป็น เรามีอาหารสดให้เป็นหมู่ๆ แล้วให้จัดการปรุงทำ�กันเอง กัลยาณมิตร (เพื่อนแท้) ผลก็คือรอบกายของเขาจึงมีแต่ มีความสามัคคีระหว่างพีก่ บั น้องของแต่ละหมู่ เดินทางไกล บาปมิตร (เพือ่ นเทียม) คอยประจบสอพลอ คอยหลอกล่อ เงือ่ นต่างๆ ผจญภัยขึน้ ไปทำ�กิจกรรมบนเขาสนุกมากมีฝน ให้ท�ำ ความเลวทรามต่�ำ ช้า ติดสุรา ยาเสพติด นำ�พาชีวติ ไป ตกลงมาเล็กน้อย ได้บรรยากาศอีกแล้วระหว่างพี่ช่วยน้อง ในทางเสียหาย ตกอยูใ่ ต้วงั วนของอบายมุข สนุกสนาน ไม่ พี่สต๊าฟทำ�งานกันอย่างแข็งขันรวมกันเป็นทีมได้ดีมาก ๆ สุดฮอตของการอบรมคือผูช้ ว่ ยการจราจรผูฝ้ กึ ของเราก็คอื สนใจหาแก่นสารให้แก่ชีวิต ม. วี พวกเราเป่านกหวีดกันจนตึกท่านอภัยมืดฟ้ามัวดิน พ่อแม่บางคน (๑๔) ทำ�ร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูก กันไปหมด กองร้อยของเราได้แสดงพลังในการเป่าจราจร เป็นคนรักการอ่าน รักการเขียน รักการเรียนรู้ รักการ ไม่มใี ครบ่นกันเลย ส่วนตอนกลางคืนได้บรรยากาศอีกแบบ เดินทาง ปล่อยให้เขาศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองไปตาม หนึ่ง คืนแรกฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ทั้งคืนพวกเรานอนดู ยถากรรม ผลก็คอื เขากลายเป็นคนหูตาคับแคบ ขาดความ สายฝนที่ตกลงมาจากฟ้าสุดแสนเพลินใจ ส่วนคืนที่สองก็ รู้พื้นฐาน ขาดความรู้รอบตัว ขาดความกระตือรือร้น ไม่มี เหมือนกันชุ่มฉ่ำ�ไปด้วยสายฝนแต่ไม่มีใครเจ็บป่วยกันเลย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การคิด พูด ทำ� ไม่เฉลียวฉลาดปราด ถึงฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้อง พวกเรากองร้อยพิเศษจะ เปรื่อง ขาดความแหลมคม ตามไม่ทันโลก ตกข่าว เป็น ขอสู้เพื่อดาราสมุทรของเรา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปทุกๆปี จากใจของกองร้อยพิเศษ คนว่างเปล่าทางความรู้ (รอบตัว) ความคิด จิตใจ และไม่มี ม. วี ครูแมว พี่สต๊าฟ ม.5 รสนิยมอย่างอารยชน

17


Subject word ประธานของประโยคอยู่ตรงไหน

?

และ in Thailand จึงไม่ใช่ประธานของประโยค ประธาน หรือ subject word ก็คือ one ซึ่งเป็นเอกพจน์ กริยาที่ผันตามประธานคือ is “ส่วนของประธานทีไ่ ม่มคี �ำ คุณศัพท์อยูด่ ว้ ย คำ�ทีท่ �ำ หน้าที่เป็น subject word จะวางอยู่ท้ายสุดของกลุ่ม นั ก เรี ย นของเราส่ ว นหนึ่ ง ทำ � ข้ อ สอบไวยากรณ์ ประธาน” อ่านแล้วเหมือนยากนะครับ ลองมาดูตัวอย่าง ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเพราะวิเคราะห์ไม่ได้ว่า ประโยคที่อยู่ กันดีกว่า เบื้องหน้าของตัวเองนั้น คำ�ไหนเป็นประธานแท้จริงของ The recent economic statistics indicate ประโยค จึงไม่รู้ว่าจะใช้กริยาตัวไหนดี เพราะกริยาจะผัน that Sierra Leone will be in poverty for a ตามประธาน One of the police officers…… very long period of time. สถิติเศรษฐกิจเร็วๆ นี้ shot. หนึ่งในบรรดานายตำ�รวจถูกยิง ถ้านักเรียน ชี้ให้เห็นว่าเซียร์ราลีโอนจะอยู่ในความยากจนไปอีกเป็น คิดว่า ประธานคือ one กริยาก็ต้องเป็น was เพราะแค่ ระยะเวลานาน คนเดียว ประธานคือ statistics ซทะ ‘ทีซทิคซ ที่หมาย แต่ถ้านักเรียนคิดว่า the police officers เป็น ถึง ข้อมูลสถิติ (ข้อมูลตัวเลขที่เก็บรวบรวมไว้ในห้วงเวลา ประธาน กริยาก็จะต้องเป็น were เพราะ officers เติม หนึ่ง เพื่อใช้วิเคราะห์ หรืออ้างอิง) statistics ในความ –s มีหลายคน หมายนี้เป็นพหูพจน์นะครับ กริยาจึงต้องใช้ indicate ที่ ประธานของประโยคที่จะกำ�หนดว่ากริยาจะเป็นตัว ไม่เติม –s ไหนนัน้ มีเพียงตัวเดียว เราเรียกว่า subject word ขอให้ คำ�ทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า statistics ไม่วา่ จะเป็น recent ทุกคนจำ�ไว้เลยว่า ถ้ามีค�ำ บุพบท หรือ preposition คำ�ที่ หรือ economic ไม่ใช่ประธาน แม้แต่ economic ก็ถกู เป็น subject word จะอยูข่ า้ งหน้า preposition เสมอ ยืมมาทำ�หน้าที่เป็น adjective ขยายนามเท่านั้น One of the mountainous provinces in ถ้าเข้าใจผิดว่า statistics หมายถึง วิชาสถิติ ก็จะใช้ Thailand is Chiangrai, which is located in indicates เติม –s ชื่อวิชาต่างๆ เช่น mathematics the northern part of the country. physics statistics ฯลฯ เป็นเอกพจน์ทั้งนั้น หน้ากริยามี preposition 2 คำ�ด้วยกันคือ of และ in ดังนั้น ทั้ง of the mountainous provinces เรือกอและ

วันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2013 ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ

ปลงศพ เปโตร อำ�พร นามวงษ์ บิดาของคุณพ่อเอนก นามวงษ์ โดยมีคุณพ่อเอนก นามวงษ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย หญิง ญาติพน่ี อ้ งและสัตบุรษุ มาร่วมเป็นกำ�ลังใจ หลังพิธมี กี ารแห่เพือ่ นำ�ร่างไปบรรจุไว้ ณ สุสานวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง

18


คุมประพฤติ

ด้วยสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี กระทรวงยุติธรรม ได้จัด “โครงการ

ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ” โดยมี วัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ คือ 1. เพือ่ เสริมสร้างทักษะชีวติ ให้แก่เด็กและเยาวชนทีถ่ กู คุมความประพฤติ ให้มเี จตคติทดี่ ตี อ่ ตนเองการตระหนัก รู้ในตัวเอง รู้จักและเข้าใจในตนเอง รวมถึงการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา 2. เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการกระทำ�ผิดของตน ผู้อื่นและต่อสังคม 3. เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำ�เนินชีวิต มิให้หวนกลับไป กระทำ�ผิดซ้ำ� 4. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนที่ ถู ก คุ ม ความ ประพฤติมีทัศนคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพและรู้จักการออม. โดยทางสำ�นักงานคุมประพฤติ ได้ติดต่อทาง ม.วีรศักดิ์ พูลกิจ และ คุณครูบุษบา พูลกิจ พร้อมกับลูกเสือกองร้อยพิเศษจำ�นวน 6 คน ให้เป็น วิทยากรดำ�เนินการอบรม ในระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันทีส่ องของการอบรม นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้มาเยี่ยมค่าย และให้กำ�ลังใจแก่น้องๆ ที่อบรมและทีมงานอย่างเป็นกันเอง ด้วยทางคณะคูรซ์ ลิ โลสังฆมณฑลจันทบุรไี ด้จดั ให้มกี ารฟืน้ ฟู จิตใจพี่น้องที่ผ่านการอบรมมาแล้วที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการรื้อฟื้นจิตตารมณ์ “รักและรับใช้” ของ คณะ และในโอกาสเดียวกันได้ร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ ที่ได้บรรพชาครบ 25 ปี ทั้ง 5 องค์ โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณ โดยมีพนี่ อ้ งคูรซ์ ลิ ลิสตาร่วมงาน ครั้งนี้ จำ�นวน ประมาณ 300 คน

ุทร ม ส า ร า ด น ใ 9 1 5 .2 .ศ พ

ใน ช.ม. ธุรกิจของชั้น ม.ศ.3 เงี่ยหูฟัง ดีๆ อาจได้ยินเสียงลูกคิดรางแก้ว

วงดนตรี Royal Sprites กำ�ลังบรรเลง เพลงอย่างกึกก้องทีห่ อประชุมดาราสมุทร (19 ก.ย.19)

19


ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่ผ่านมา มีนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนดาราสมุทร 2 คน มี น.ส.จุฑารัตน์ ภินานันทชัย ชั้น ม.6/7 เครื่องดนตรีคลาริเน็ท และ น.ส.จุฑามาศ ไพบูลย์กุลวงษ์ ชั้น ม.5/5 เครื่องดนตรี French Horn และยังมี ศิษย์เก่าดาราสมุทรอีกหนึง่ คน คือ น.ส.สุภาวดี กาหลง เครือ่ งดนตรี Trombone ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกจำ�นวน 60 คน จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่น้อยกว่า 200 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Nontri Orchestra Wind Youth 2013 (NOW YOUTH 2013) ฝึกซ้อมร่วมกันทุกวันเสาร์ของเดือน พฤษภาคม และมิถนุ ายน 2556 และร่วมแสดงในคอนเสิรต์ “Thai & Japanese Friendship Concert ครัง้ ที่ 2” จัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษย์ ศาสตร์ และหอประชุมใหญ่แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ อยู่ใต้การควบคุมการฝึกซ้อมของ อ.สุรพล ธัญญวิบูลย์ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี Mr.Satoshi Yagisawa นัก ประพันธ์เพลงชาวญี่ปุ่นเป็นวาทยกรรับเชิญ

กองเชียร์

นักเรียน ม.4 ดาราสมุทร พัก

บอลเที่ยงวัน เทีย่ งจะเล่นฟุตบอลเป็นประจำ� ตามนโยบาย

หัวหน้าระดับ เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น เน้นความสะอาด

20

ไปเรียนดีกว่า


ต่อ’ตูน

21


์ ธ น ั พ ม ั ส า ช ะ งานปร องค์กร วัฒนธรรม มที่ดี และค่านิย ความหมาย ความผูกพัน ความนิยมชมชอบกัน ข้อคิด “เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร โดยทำ�สิ่งดีดีให้แก่เขา”

“แสวงหาสิ่งที่ดีในตัวบุคคล” “รักคนที่ไม่น่ารัก” “จงให้อภัยในความบกพร่องของคนอื่นเหมือนกับที่เราให้อภัยในความบกพร่องของตนเอง” “จงจำ�ไว้ว่า การให้ เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” “เมื่อคุณดีต่อคนอื่น คุณก็ดีต่อตัวคุณเอง” “ตัดสินผู้อื่นจากจุดยืนของเขา มิใช่จากจุดยืนของเรา” “จงมีอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อทุกคน”

ประโยชน์ของการมีความรัก

1. ชีวิตและหน้าที่การงานประสบความสำ�เร็จ มีความเจริญ ก้าวหน้า 2. ทำ�ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีสันติ 3. รู้จักให้อภัย และมีความอดทนต่อกันและกันมากยิ่งขึ้น 4. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันและเห็นอกเห็นใจกัน 5. ก่อให้เกิดความรัก ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 6. เกิดความสุข ความยินดีในจิตใจ

1. เกิดการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกัน ทะเลาะวิวาท อิจฉา ริษยา และเห็นแก่ตัว 2. ไม่รู้จักให้อภัย และไม่อดทนต่อข้อบกพร่องของคนอื่น 3. สังคมวุ่นวาย ไม่มีความสงบ ไม่มีความสุข 4. ชีวิตและหน้าที่การงานไม่ก้าวหน้า ไม่ประสบความสำ�เร็จ 5. ลดคุณค่าของตนเองและมองข้ามคุณค่าของผู้อื่น

โทษของการไม่มีความรัก

ข้อความพระคัมภีร์

“อย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา เจ้า อย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้า แต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (ลนต 19: 17-18) “ท่านทัง้ หลายได้ยนิ คำ�กล่าวว่า “จงรักเพือ่ นบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ทา่ นว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนา ให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน” (มธ.5 : 43-44) “เขาทูลถามว่าบทบัญญัติข้อใด พระเยซูเจ้า

22


โดย ปรารถนาดี

ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น

กลั่นออกมาเป็นวิธีที่ปลอบใจตนเองให้เบิกบาน ใน 1 ปีมีฤดูที่แตกต่าง บางฤดูฝนพรำ�จนหัวใจเปียกปอนบางฤดูลมหนาวบาดใจจนเจ็บร้าว แต่ในที่สุดก็มีฤดูที่ฟ้าใสทะเลสวย มีฤดูที่ดอกไม้บานสะพรั่ง มีฤดูที่แสงแดดอบอุ่นและว่าวลอยเต็ม ฟ้า ชีวิตคนเราก็มีฤดูกาลที่แตกต่างเราจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายได้ ไม่ยาก หากเรามีความเชื่อมั่น เต็มเปี่ยม เรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน รู้ดีว่าเราจะก้าวไปทางใด รู้ความต้องการของเราเอง รู้ว่ากำ�ลังจะ ทำ�อะไร และเรามีพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเพียงใด

อย่าเป็นกังวลอะไรนักกับภาพลักษณ์ หรือสิ่งที่คน

อื่นจะมองเราว่าเป็นอย่างไร จงทำ�ในสิ่งที่เป็นตัวเราเองจริงๆ แล้วพอใจกับมัน มากกว่าที่จะคิดทำ�อะไร เพียงเพื่อคาดหวัง ให้คนอื่นมองเราในแง่ดี ตื่นนอนตอนเช้าพร้อมกับแผนการดีๆ ในวันนั้น แล้วทำ�ทุกอย่างอย่างใส่ใจ อย่างมีสมาธิ และมีความพึงพอใจ ตลอดวั น แล้ ว ก็ ห ลั บ ตานอนพร้ อ มกั บ ความสุ ข ใจ ที่ ไ ด้ ทำ � ทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้ว เพียงแค่นี้คุณก็ไม่มีเวลาจะไปนั่ง อมทุกข์แล้วล่ะ

ในเมื่ อ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ มุ่ ง มาด ปรารถนาเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้กับสิ่งเดิมๆ แล้วลอง

เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ ที่จะเป็นไปได้ง่ายกว่า และใกล้มือกว่าที่ เคยหวัง ความหวาดกลัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ทำ�ให้เราจมอยู่กับ ความรู้สึกทุกข์เศร้าจนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร และไม่ กล้าเริ่มต้นใหม่ซึ่งภาวะเช่นนี้ เป็นเรื่องเจ็บปวดมากยิ่งกว่า สภาวะที่เป็นอยู่เสียอีก การที่คนอื่นๆ มีความสุขกว่าเรานั้น มิใช่เพราะเขา หัวเราะเสียงดังกว่าเรา แต่เป็นเพราะเรามัวแต่อยากร้องไห้ และไม่ยอมเปล่งเสียงหัวเราะอย่างเขาเท่านั้น หน้าทีก่ ารงาน จะไม่ใช่เรือ่ งทีท่ �ำ ให้เราเหนือ่ ยและท้อเลย ถ้าเราเติมความรักและความรู้สึกสนุก ใส่ลงไปในขณะปฏิบัติ งานด้วย บางเวลาแม้มันจะหนักหนาจนเครียดบ้าง แต่ถ้า เรามีจุดหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนที่ดีและมีความรับผิด ชอบที่เต็มที่ ปัญหาที่รบกวนจิตใจก็จะมีน้อยลง เพราะเราจะ สามารถจัดการทุกอย่างได้โดยไม่เห็นว่ามันเป็นภาระอันหนัก หน่วงเลยแม้แต่น้อย ชีวิตคนควรมีช่วงที่หยุดพักบ้าง ถ้ารู้สึกเหนื่อย ท้อ หรือมีทุกข์ที่ใจ การหยุดพักสักครู่ไม่ทำ�ให้ชีวิตถอยหลัง แต่ การดันทุรังสู้ไปในขณะที่ไร้เรี่ยวแรงนั้น จะทำ�ให้ย่ำ�แย่ยิ่งกว่า เมื่อไปทางเดิมไม่ ได้ ก็ให้เปลี่ยนเส้นทางใหม่ อย่าอ้าง ว่าชีวิตของคุณไม่มีทางเลือก เพราะความจริงแล้ว ชีวิตมีทาง

เลือกให้คณ ุ เสมอ เพียงแต่วา่ คุณไม่กล้าพอทีจ่ ะเลือกทางอืน่ ๆ เท่านั้นเอง ถ้ามีโอกาสที่จะบอกใครสักคนว่าเรารักเขา ก็จง บอกเถิดถ้ามีโอกาสแสดงความรักความห่วงใยให้ใคร ก็อย่า ละเลยโอกาสนั้น การจะถูกรักตอบหรือไม่ ไม่ใช้เรื่องสำ�คัญ ความรักเป็นความงดงาม ทีเ่ ราไม่จ�ำ เป็นต้องอับอายหรือกลัว เสียศักดิ์ศรีแต่อย่างใด ตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะทำ�ในเรื่องสำ�คัญ ซึ่งมีผล เกี่ยวข้องพันทางกฎหมาย เช่น การช่วยเหลือใครโดยการค้ำ� ประกัน การให้ยืมเงินเป็นจำ�นวนมาก หรือการร่วมเข้าหุ้นกับ ใคร แม้จะเป็นคนกันเอง แต่ควรพิจารณาให้รอบคอบ วันหนึง่ หากเกิดปัญหาแล้วมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล ชีวิตจะยุ่งเหยิงและ เป็นทุกข์มากกว่าเวลาที่ยอมปฏิเสธเพื่อนไป ไม่ต้องใส่ ใจคำ�วิพากษ์วิจารณ์ของใครๆ เราต้อง รู้จักวางเฉยแม้จะรู้สึกโกรธหรือเสียใจ แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะ วิง่ ไปตอบโต้ค�ำ วิพากษ์วจิ ารณ์ทงั้ หลายทัง้ ปวงได้ ควรให้เวลา เป็นเครือ่ งพิสจู น์การกระทำ�ทีด่ แี ละสม่�ำ เสมอ ย่อมจะแสดงตัว ออกมาได้ชัดเจนกว่าคำ�วิจารณ์ใดๆ ในวันหนึ่งอย่างแน่นอน คำ�พูดทีอ่ อ่ นโยน ความคิดทีง่ ดงาม สามารถชุบชูใจให้ ผู้อื่นรื่นรมย์ได้ และยังช่วยสมานใจเราเองให้คลายจากความ ปวดร้าวทัง้ ปวงบางวันอาจมืดมนราวกับมีเมฆฝนครึม้ ท้องฟ้า อยู่ในชีวิตของคุณเต็มไปหมด แต่เราสามารถทำ�ให้มันสดใส และสว่างขึ้นมาได้มิต้องไปแสวงหาดวงตะวันที่ไหน จิตใจ ของคุณนั่นแหละคือดวงตะวันแค่ทำ�ให้มันสดใสขึ้นมาให้ได้ เท่านั้น เขียนถ้อยคำ�อบอุ่นแสดงความคิดถึง หรือความยินดี ในวาระโอกาสใดก็ได้ส่งให้เพื่อนเก่า คนรู้จักคุ้นเคยกันหรือ แม้แต่ญาติผู้ใหญ่ ส่งความรู้สึกดีๆ ผ่านถ้อยคำ�ถึงผู้อื่นแล้ว จิตใจของคุณจะสบายขึ้นเอง อย่าคิดถึงแต่ตวั เอง แบ่งปันหัวใจไปห่วงใยอาทรคนอืน่ ๆ ดูบา้ ง คนรอบข้างของคุณคงมีสกั คนทีเ่ ขากำ�ลังทุกข์รอ้ นหรือเศร้า โศก อาทรเขา ปลอบโยนเขา แม้จะช่วยเหลืออะไรไม่ได้มาก ขอ เพียงแค่แสดงความเป็นห่วงเขาอย่างจริงใจก็เพียงพอแล้ว

23


Library

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) “ซาลามัต ดาตัง”

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10% ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ข้อควรรู้

- ประชาชนของประเทศในกลุม่ อาเซียนสามารถทำ�วีซา่ ที่ ตม.ทีป่ ระเทศบรูไนฯ มีระยะเวลาอยูใ่ นบรูไนฯได้ 2 สัปดาห์ - ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์ - การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ - การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน - จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น - สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง

กาลครัง้ หนึง่ มีภเู ขาใหญ่มหึมาลูกหนึง่ ทีป่ กคลุมไปด้วยทองคำ�และสิง่ มี

ค่ามากมาย ใครๆ ต่างเรียกภูเขาลูกนีว้ า่ ภูเขาทองคำ� มันสามารถเคลือ่ นทีไ่ ปไหนๆ ได้ ซึ่งหากภูเขาลูกนี้ไปหยุดนิ่งที่เมืองใด เมืองนั้นก็จะร่ำ�รวยมั่งคั่งขึ้นมาทันที แต่ ภูเขาลูกนีย้ งั คงเคลือ่ นทีไ่ ปเรือ่ ยๆ เพือ่ จะหาสถานทีท่ ดี่ แี ละผูค้ นทีม่ คี ณ ุ ธรรมมากเพียงพอ ภูเขาทองคำ�ล่องไปตามท้องทะเลจนเห็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ ริมน้�ำ แห่งหนึง่ ตัง้ อยูบ่ นฝัง่ ทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ ภูเขาทองคำ�ได้เห็นความมีชีวิตชีวาของผู้คนที่นี่ ผู้ชายทำ�งานอย่างหนัก และผู้หญิงที่เป็นแม่ก็ให้นมลูกน้อยอย่างดี ทุกคนดูเป็นคนดี มีคณ ุ ธรรม มันคิดว่าคนทีน่ สี่ มควรจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัตบิ นตัวมันยิง่ นัก จึงค่อยๆ เคลือ่ น ตัวเข้าไปใกล้ๆ ขณะที่กำ�ลังจะถึงฝั่ง ภูเขาทองคำ�ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังขึ้นมา มันมองลงไปก็เห็นเมล็ดข้าวเล็กๆ เมล็ดหนึ่ง ที่ลอยอยู่บนน้ำ�กำ�ลังร้องไห้อย่างนัก เมล็ดข้าวแสนเศร้าบอกกับภูเขาทองคำ�ว่า “ฉันเกิดมาเพื่อให้คนกินฉันแต่คนที่นี่กลับทิ้งฉันลงแม่น้ำ�” เมื่อ ภูเขาทองคำ�ได้ฟังเรื่องราวนั้นก็โกธรมากและพูดว่า”เราควรให้เกียรติกัน ใครก็ตามที่ไม่ให้เกียรติ ไม่ชื่นชมคุณค่า ของสิ่งเล็กๆ อย่างที่ชาวบ้านทำ�ต่อเธอ ก็ไม่สมควรที่จะได้รับความมั่งคั่งที่ฉันตั้งใจให้เช่นกัน!” ทันใดนัน้ ลม ฝน และพายุรนุ แรงก็เกิดขึน้ พัดทุกสิง่ ทีข่ วางหน้ารวมถึงแผ่นดินริมน้�ำ จนหายวับไป! ภูเขาทองคำ� รับเมล็ดข้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของตน แล้วเคลื่อนตัวจากหมู่บ้านนั้นไป จากเหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ทำ�ให้ชาวบ้านริมน้�ำ ทีน่ น่ั ได้รบั ความเดือนร้อนอย่างหนัก ต้องสร้างหมูบ่ า้ นกลางน้�ำ อยูอ่ าศัย นับตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครได้พบเห็นภูเขาทองคำ�อีกเลย

24


by...mfm

ในบ้านเรามีผลไม้หลายชนิดที่เราไม่กินเปลือก เช่น เปลือกส้มโอ ส้ม สับปะรด กล้วย หรือแม้แต่ทุเรียน เรามาดูกันดีกว่า นอกจากจะเอาไปทำ�ส้มโอเชื่อมและส้มโอมือแล้ว ว่าเราจะนำ�เปลือกผลไม้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร เปลือกส้มโอยังสามารถใช้ขัดภาชนะที่ทำ�จากอะลูมิเนียม บ้าง เริ่มจาก ให้มคี วามใสและมันวาว ได้อีกด้วย เพียงนำ�เปลือกส้มโอ มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในน้ำ�เดือดประมาณ 20 นาที ก่อน เปลือกกล้วย ที่ จ ะนำ � เปลื อ กส้ ม โอที่ ต้ ม แล้ ว มาขั ด ถู ภ าชนะพร้ อ มกั บ มีคณ ุ สมบัตทิ �ำ ให้ผวิ ชุม่ ชืน่ เพียงคุณใช้เปลือกกล้วย สบู่ แค่นี้เครื่องครัวของคุณก็จะแวววาวสดใสโดยไม่ต้อง ล้างน้�ำ ให้สะอาดแล้วใช้ถกู บั มือ ข้อเท้า ขา หรือใบหน้าก็ได้ เปลืองเงินไปซื้อน้ำ�ยาราคาแพง นอกจากจะทำ�ให้ผวิ ชุม่ ชืน่ ไม่แห้งกร้านแล้วยังทำ�ให้ผวิ นุม่ นอกจากนั้นเปลือกล้วยน้ำ�ว้ายังสามารถใช้แทนน้ำ�ยาขัด เปลือกสับปะรด รองเท้าได้อีกด้วย ทีส่ ามารถนำ�มาใช้กบั ภาชนะทองเหลืองได้เพียงเอา ภาชนะพวกทองเหลืองหรือเครือ่ งเงินลงแช่ในน้�ำ ใส่เปลือก เปลือกทุเรียน สับปะรดลงไปให้มดิ ทิง้ ไว้สกั หนึง่ คืนก่อนทีจ่ ะนำ�มา ล้างให้ เวลาที่กินทุเรียนแล้วไม่รู้จะเอาเปลือกไปไว้ไหน ขอ สะอาดด้วยน้�ำ ธรรมดา เครือ่ งเงินและทองเหลืองของคุณก็ แนะนำ�ให้คุณเอาไปตากให้แห้งใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่าน จะสดใสงามราวกับของใหม่ ไม้ได้ หรือเวลาที่คุณกินทุเรียนแล้วเกิดอาการร้อนใน ขอ แนะนำ�ให้ลองดื่มน้ำ�ที่รินใส่เปลือกทุเรียนผสมกับเกลือ เปลือกส้ม เล็กน้อย อาการก็จะบรรเทา ยิง่ ไปกว่านัน้ น้�ำ ทีใ่ ส่ในเปลือก บ้านใครมียงุ ชุมก็ขอแนะนำ�ให้ใช้ เปลือกส้ม กำ�จัด ทุเรียนหากเอามาล้างมือล้างปากก็สามารถแก้ กลิ่นทุเรียน ยุง หลังจากที่กินส้มเขียวหวานเรียบร้อยแล้ว เปลือกส้ม ที่ติดอยู่ได้อีกด้วย เขียวหวานอย่าทิ้ง นำ�ไปตากให้แห้งสักแดดสองแดด นำ� มาสุมไฟไล่ยุงได้เป็นอย่างดีไม่มีสารตกค้าง รู้อย่างนีแ้ ล้วก็ อย่าลืมไปลองทำ�กันดูนะ รับรองว่าคุณจะสามารถประหยัด ค่าใช้จ่ายได้เยอะทีเดียว ขอขอบคุณ : ที่มาข้อมูล blogspot.com

25


โดย...ขุนมณีกานท์

ลานโพธิ์ ลานเพลิน ร่มขวัญฉบับต้อนรับปีการศึกษา 2556 อยู่ในมือ

ท่านผูอ้ า่ นแล้ว ผมขอร่วมความยินดีกบั นักเรียนดาราสมุทร ด้วย ที่จะมีอาคารแห่งการเรียนรู้หลังใหม่ น่าจะทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นโอกาสดีของนักเรียนที่ รับผิดชอบ รักการเติมเต็มศักยภาพ จะพัฒนาตนเองเป็น คนดีมีคุณภาพต่อไป และขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลอง 25 ปี ชีวิตพระสงฆ์ของ บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ท่านผู้อำ�นวยการโรงเรียนดาราสมุทร ท่านปัจจุบัน ขอร่วม ยินดีกับท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย

25 ปี ชีวิตพระสงฆ์

(บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊) พ่อเสนาะ คู่แต่งงาน เป็นแม่บ้าน แม่รัชนี ลูกห้าคน ทั้งหมั่นเพียร เป็นคนดี เป็นผู้ใหญ่ หนูลือชัย พร้อมรู้เห็น กระแสเรียก ต่างนิยม การเดินทาง และตอกย�้ำ เป็นบาทหลวง งานยิ่งใหญ่ วางพื้นฐาน พร้อมตระหนัก บ้านเณรเล็ก เพื่อดั้นด้น จับคันไถ ต้องขยัน

26

เหมาะหมาย ประสานรัก การเรือน ศรีสง่า ท่านสนใจ พร้อมอบรม มีศาสนา ในคุณค่า ได้เรียนเล่า เป็นทิศทาง เพรียกหา ชมชอบ อย่างนักบวช ความอดทน ของปวงชน การไถ่กู้ งานนิสัย ปักใจตรง เด็กมุ่งมั่น สู่ถนน ไม่เหลียวหลัง หมั่นเพียร

นายทหาร สมศักดิ์ศรี เพื่อนแสนดี น่าภูมิใจ ให้ร�่ำเรียน บ่มนิสัย ศรัทธาใจ น่าชื่นชม เข้าบ้านเณร ช่างเหมาะสม มาอบรม มอบแรงใจ สวดทรงธรรม คนแก้ไข หนทางไกล สู่ปวงชน ด้วยใจรัก ด�ำรงผล งานอดทน คนสละใจ ต่างมุ่งมั่น จุดเทียนไข

ส่องทางเดิน สู่หลักชัย การทดลอง เหมือนทหาร เจ็ดพฤษภา จัดพิธี วัดฟิลิป พ่อลือชัย เป็นสงฆ์ใหม่ หนึ่งในห้า คติพจน์ เสริมแรงใจ ยากล�ำบาก ค�ำพ่อวอน บวชเสร็จสรรพ สนองตอบ ทั้งงานวัด ตามผู้ใหญ่ ปัจจุบัน ต่างรีบรุด การศึกษา ปริมาณ พ่อกร�ำงาน ด้วยห่วงใย ต้องสร้างครู เสริมปัญญา วุฒิดอกเตอร์ แรงพยายาม ทุกสังคม ตราดีกรี การลูกเสือ พ่อสืบสาน เป็นนายก ลูกเสือไทย การศึกษา เป็นค�ำบอก พ่อประธาน การพัฒนา งานวิจัย ทั้งสานต่อ วิจัยแท้ สู่ถนน งานพระสงฆ์

เจริญปัญญา ในศักดิ์สงฆ์ มองไป ผ่านสงคราม สองห้าสามหนึ่ง ที่หัวไผ่ ยากอบ ได้ศีลบวช ได้ชื่นชม มาบวชพร้อม น่าจดจ�ำ ให้บากบั่น สู่ส�ำเร็จ อ้อนพระเจ้า รับงาน กรอบหน้าที่ งานโรงเรียน มอบหมายมา งานของพ่อ มิหยุดนิ่ง พัฒนาคน ผ่านคุณภาพ ขานรับ ในเยาวชน ผู้ต้นแบบ บรรดาศิษย์ พ่อเธอใช้ น�้ำใจพ่อ นิยมพ่อ ที่สามารถ เครือคาทอลิก ขานรับ สมาคม ได้พ่อจัด คาทอลิก เบ่งบาน รอสอจอ วิชาการ หลายโครงการ ก่อเกิด แก้ปัญหา คนล�้ำค่า องค์นิรันดร์

ฟันฝ่าไป องค์ความดี ได้พ้นผ่าน ข้ามวิถี ซึง่ วันดี (7 พ.ค.2531) ในวัดวา ตอบโจทย์ได้ สวดหรรษา สมอุรา อ้อมพระกร พ่อน�ำใช้ สู่การสอน รับขั้นตอน เข้าพระทัย การนบนอบ มีเคลื่อนไหว เพียรรู้ไป ประสบการณ์ ก็ดาราสมุทร สิ่งสืบสาน คือผลงาน นับเนื่องมา ประทับใจ ต้นปัญหา แนบต�ำรา คิดท�ำดี ได้งดงาม ก็สดศรี ขอช่วยที จัดการไป เป็นอีกงาน กับเคลื่อนไหว อบรมไป ก็พัฒนา ซีกตะวันออก การศึกษา พ่อเป็นมา งานสังฆมณฑล ผ่านมือพ่อ ก�ำเนิดผล พาเยาวชน ธรรมะปฏิภาณ พ่อมั่นคง


เจตจ�ำนง ศาสนกิจ อภิบาล ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ บริหารคน ครูร่วมใจ ทิวทัศน์ คืนก�ำไร ศูนย์เรียนใหม่ หลักประกัน ยี่สิบห้าปี พ่อลือชัย ทางศักดิ์สิทธิ์ พระเมตตา ความสุขุม พ่อลือชัย วิชาการ บุญกุศล ประสบการณ์ ใจรักงาน ล�ำบากรู้ ที่พ่อตั้ง ขอนักบุญ ให้เติมต่อ อวยพรพ่อ สุขหรรษา ชาวดารา สวดอ้อนวอน ขอร่วมมือ ฝากแรงใจ ชีวิตสงฆ์ ขอองค์พระ งานยิ่งใหญ่ พ่อสุขศานต์

ด�ำรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์ล�้ำ คืองานหลัก งานของพ่อ ดาราสมุทร สนใจงาน ไร้ปัญหา นวัตกรรม ให้ผู้เรียน ใกล้สร้าง งานคุณภาพ ชีวิตสงฆ์ ได้เดินทาง ชีวิตสงฆ์ พาพ่อไป ลุ่มลึก ให้คุณค่า งานคุณธรรม ทั้งผลงาน ท่านสะสม ท่านท�ำไว้ สู่ส�ำเร็จ วางใจได้ ยอแซฟ ก่อสาน ขอสุขศานต์ ฝ่าคลื่นลม มาอวยชัย พรพระแม่ สื่อสาร มาให้พ่อ องค์ผู้แทน ประทานพรชัย ใจสูงส่ง งานพระคริสต์

น�ำกล่าวขาน น�ำวิญญาณ ตระหนักใจ ก็บริหาร สุดสดใส ขับขานไป สารพัน น�ำสมัย เพียรสู่ฝัน อย่างเทียบทัน กับดารา องค์สดใส อย่างเสาะหา มั่งคงมา ไร้กังวล ฝึกฝนไว้ ผลาผล น�ำกมล ท่านจริงจัง อุดมการณ์ ได้สมหวัง กลเม็ดดัง ใช้เรื่อยมา อิงแอบพ่อ การศึกษา ชาญปัญญา สมตั้งใจ ในพระพร แลสุกใส งานเกรียงไกร ขอชื่นบาน แสนเสียสละ ใจกล้าหาญ องค์อภิบาล วิจิตรเทอญ

ขอฝากคำ�ขวัญเพือ่ ท่านผูอ้ า่ นทีเ่ ปิดใจว่างพอ นำ�ไป ลองคิดไตร่ตรองดู “รับผิดชอบดีเด่น เน้นมารยาทไทย ใส่ใจชีวิตพอเพียง” ท่านคิดดี ทำ�ดี ชีวิตน่าจะมีความ สุข...จนกว่าจะพบกันใหม่ครับ สวัสดี ขุนมณีกานท์

นายจาตุรนต์ จีนจิตรมั่น นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เป็นนักกีฬาชมรมว่ายน้�ำ โรงเรียน ดาราสมุทรได้คัดเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วม แข่งขันว่ายน้ำ� สพฐ. เกมส์ ชิงชนะเลิศระดับประเทศ ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา ได้ รั บ เหรี ย ญทองแดง จากการแข่ ง ขั น ใน ครั้งนี้ ขอปรบมือให้นักกีฬาชมรมว่ายน้ำ�โรงเรียน ดาราสมุทรในครั้งนี้ด้วย ฝึกซ้อมโดย ม.ลาเมธ ส่างแก้ว (ม.แตง)

รักและรับใช้ คณะคูร์ซิลโลสังฆมณฑลจันทบุรีได้จัดให้มีการ ฟืน้ ฟูจติ ใจพีน่ อ้ งทีผ่ า่ นการอบรมมาแล้วทีว่ ดั พระมารดา นิ จ จานุ เ คราะห์ จั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ เป็ น การรื้ อ ฟื้ น จิตตารมณ์ “รักและรับใช้” ของคณะ และในโอกาส เดียวกันได้รว่ มแสดงความยินดีกบั พระสงฆ์ทไี่ ด้บรรพชา ครบ 25 ปี ทั้ง 5 องค์ โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็น ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพี่น้องคูร์ซิลลิสตา ร่วมงานครั้งนี้ จำ�นวน ประมาณ 300 คน

27


นาย หลักสูตร สวัสดีร่มขวัญ สวัสดี บ.ก. คนใหม่ หัวใจว้าวุ่นแถวป่าชายเลน นายหลักสูตรขอนำ� เสนอข่าวการศึกษาที่น่าใจหายกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หายไปไหนจากการศึกษาไทย เดิม มี 8 กลุ่มสาระ และจะเหลือเพียง 5 กลุ่มสาระ จริงหรือ? ศึกษากับหลักสูตรฉบับร่าง กับ อนาคตการศึกษาไทย

ทักษะที่เป็นมุ่งหวังจากหลักสูตรการศึกษาไทย (ร่าง) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

มีทักษะในการเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์ มีความคิดและความสามารถการสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเผชิญปัญหา หาแนวทาง และดำ�เนินการแก้ไขปัญหา มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการดำ�รงชีวิตในยุคใหม่ มีความสามารถในการทำ�งานร่วมกันกับผู้อื่น มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดความรู้ และสร้างความเข้าใจ มีสำ�นึกความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและสังคม มีทักษะในการครองสติ เสริมสร้างจิตปัญญา และความดี มีทักษะความเป็นไทยซึ่งสามารถใช้ดำ�รงตนในโลกยุคใหม่ มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและความเห็นที่แตกต่าง และสามารถบริหารความขัดแย้ง มีทักษะในการดำ�รงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความเป็นผู้ประกอบการและการมีอาชพีที่มีคุณภาพ

(ร่าง)โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่

ร่างโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานฉบับใหม่นี้ ยังเป็นต้นร่างแรกๆ ซึ่งยังต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อีกมาก โดยกระบวนการระดมความคิดเห็น ทบทวนความเหมาะสม และการทดลองทดสอบ กลุ่มคววามรู้

Knowledge Cluster

เนื้อหาชั้นมัธยม

1

ภาษา และ วัฒนธรรม

2

วิทยาศาสตร์ Science, เทคโนโลยี Techonology, และคณิตศาสตร์ Engineering and Mathematics (STEM)

3

การดำ�รงชีวิต Life Skills and World การศึกษาทั่วไป และโลกของงาน of Work

4

ทักษะสื่อ และการสื่อสาร

5

สังคมและความ Society and Humanity เป็นมนุษย์

6

อาเซียน ภูมิภาค ASEAN, Region and the ประเทศไทยของเราอาเซียน การ ภูมิศาสตร์ไทยและอาเซียน ภูมิศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทยและ และโลก World ศึกษาทั่วไป อาเซียน ประวัติศาสตร์โลก

28

Language and Culture

เนื้อหาชั้นประถม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความเป็นไทย

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาเลือก (ภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาเซียน รัสเซีย อาระบิค) วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมโลก

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์,Pre-calculus,สถิติเบื้องต้น,สถิติ, เรขาคณิต,พีชคณิต,ฟิสิกส์,เคมี,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิ ท ยาการโลก วิ ศ กรรม สมุ ท รศาสตร์ อวกาศและดาราศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี โลกเกษตรกรรม,คหกรรม,นวัตกรรม-เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ชีวิตกับเศรษฐศาสตร์ ระบบะสุขภาพ เพศ ศึกษา ชีวิตกับกฎหมาย

Media Skills and Com- คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ชนั้ สูง เทคโนโลยีสารสนเทศโลกของสือ่ ชีวติ ในโลกเสมือน munication สารสนเทศ การเรียนรู้ในโลกยุค การเรียนรู้ตลอดชีวิต Society and Humanity ใหม่ พลศึกษาศิลปศึกษา และ ดนตรี ดนตรีกบั สังคม การเล่นดนตรี ศิลปะตามความถนัด ความเป็นพลเมือง โรงเรียนประชาธิปไตยการศึกษา ศีลธรรมและจริยศาสตร์ จิรยธรรมในยุคใหม่ ศาสนาและปรัชญา ชีวิต ทั่วไป และตรรก ชีวิตกับการศึกษา


2 มีนาคม 2556 พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ณ อาคาร สิรดิ ารา โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี เป็นประธาน ในพิธี

3 มีนาคม 2556 แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการโรงเรียนเอกชน ซึ่งวิชาที่ใช้ ในการแข่งขันนั้นได้แก่วิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ English สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ โดยนักเรียนทีเ่ ข้าทำ�การแข่งขัน ตัง้ แต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้ รับเกียรติจากนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานในงาน

25-28 เมษายน 2556 23 มีนาคม 2556 กิจกรรมคาราวานสานศิลป์ ณ โรงเรียนดาราสมุทร

30 มีนาคม 2556 ปฐมนิ เ ทศผู้ ป กครองนั ก เรี ย น เข้าใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึง นโยบายการจัดการศึกษา ปรัชญาของ โรงเรียน ทำ�ความเข้าใจความหมาย ของ Education and Formation อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

โรงเรียนดาราสมุทรได้จัดการอบรมในหัวข้อ เป้าหมายและ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองโดยสภาการศึกษา คาทอลิกแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม Trinity อาคารบูรณาการ


22-25 เมษายน 2556 สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจำ�ปีการศึกษา 2555 เรือ่ ง “การจัดการศึกษา รสจ.สูอ่ าเซียน” ณ โรงแรมรอยัล พาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี

19 เมษายน 2556 บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต ผูล้ งนามแทนผูร้ บั ใบอนุญาต และคณะครูร่วมต้อนรับ คณะบาทหลวงและสภาอภิบาลวัด นักบุญยอแซฟ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา (The Pastoral Council of St.Joseph Phnom Penh Cambodia) เยี่ยม ชมกิจการโรงเรียนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการเตรียมความ พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

25 – 28 เมษายน 2556 ตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระเข้ารับความรู้หัวข้อ เป้าหมาย และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองบรรยาย โดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และ ดร.พงษ์นรินทร์ รัตนกุล

30 เมษายน 2555 21 เมษายน 2556 คณะผูบ้ ริหารและคณะครูโรงเรียนดาราสมุทรได้รว่ มเดินขบวน งานกองข้าวประเพณีของชาวศรีราชา ณ สวนสุขภาพเกาะลอย อ.ศรีราชา จัดโดย สำ�นักงานเทศบาลเมืองศรีราชา

ผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ได้เล็งเห็นคุณค่า บุคลากรทุก หน่วยงาน คพ.ปธ.ริเริ่มกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรสนับสนุน จำ�นวนประมาณ 100 กว่าคน วิทยากร คุณพ่อวีรชน นพคุณทอง ทีมงานบันเทิงจาก ม.เป้ ม.ตู่ ม.ยุท งานนี้อิ่มบุญตามกัน พ่อชอบ.... พ่อชอบ


23 พฤษภาคม 2556 เนือ่ งในวันวิสาขบูชา ผูบ้ ริหาร คณะครู นักเรียน และผูป้ กครอง ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคให้แก่ อปพร.เทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อ จะส่งมอบให้แก่ผู้ยากไร้ขาดแคลนในบริเวณชุนชน โครงการดีๆ แบบนี้ ลูกๆ ดาราสมุทรไม่เคยสายอยู่แล้วครับ

31 พฤษภาคม 2556 Happy Feast day พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี คณะผูบ้ ริหารโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรได้รว่ มแสดง ความยินดีกับ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี คติพจน์ในวัน บวชพระสงฆ์ “มิใช่ตัวข้าพเจ้า แต่เพื่อพระเป็นเจ้า” คติพจน์ในวัน บวชพระสังฆราช “ สันติภาพและความรัก ”

27 พฤษภาคม 2556 ผช.ผอ.ฟองนวล วิ จิ ต รบรรจง ฝ่ า ย บริการ ต้อนรับคณะผู้ตรวจการกรมการขนส่ง ทางบกและ สถานีตำ�รวจภูธรศรีราชา ปรึกษา การจราจรของโรงเรียนดาราสมุทร และร่วม ประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556 ณ ห้องประชุมเอ็มมานูแอล

27-28 พฤษภาคม 2556 บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ คุณพ่อผู้อำ�นวยการ ประธานพิธี เปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ม.โกวิท ม.โสภณ ม.รุง่ โรจน์ พาลูกๆ ดาราสมุทร เพิม่ เติมวินยั ในตนเอง แสดงความรักสามัคคี มารยาทที่ดี ความกตัญญู ได้มากมายกว่าที่คิด

3-6 มิถุนายน 2556 พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางในการดำ�รงชีวิต การรู้จักตนเอง สภาพวัยรุ่นในปัจจุบัน การวางตัวในสังคม และไป สัมผัสชีวิตจริงที่บ้านเด็กกำ�พร้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคนพิการ บ้านคนชรา


3 พฤษภาคม 2556 มาสเตอร์พินิจ ศิโรรัตนาวาทย์ รองผู้อำ�นวยการ และ มาสเตอร์ชชั วาล อินทุโศภน รองผูอ้ �ำ นวยการ กล่าวต้อนรับ นิสติ ฝึกสอนจาก ม.บูรพา ชึ้แจงหลักการทำ�งาน แบบพี่ๆ น้องๆ ดั่ง คำ�กล่าวที่ว่า จงเป็นผู้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักเรียน

3 พฤษภาคม 2556 คพ.ผอ.ลือชัย จันทร์โป๊ ให้ก�ำ ลังทีมงานร่มขวัญ ทำ�งานเต็มที่ สิ่งดีๆ ให้ผู้ปกครองและนักเรียน และอวยพรด้วยความ ปีติยินดี สำ�หรับการเริ่มงาน ก่อนจบการประชุม คพ.ผอ.กล่าวทีมงาน “มี ปัญหาเรื่องใด พบคุณพ่อได้ตลอดนะครับ”

10 พฤษภาคม 2556 สัมมนาครูประจำ�ชั้น ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม Trinity Hall เราควร เติมน้ำ�ให้เต็มแก้ว “ครูผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และเพื่อนร่วมทางชีวิตของนักเรียน” หรือจะ เป็น “จิตวิญญาณ ... ครูประจำ�ชั้น” นิดหน่อย กับ “ระบบส่งเสริมคุณค่าชีวติ นักเรียน” ส่งท้าย ด้วย “ครูประจำ�ชั้นกับงานที่เกี่ยวข้องตลอดปี การศึกษา”

6-8 พฤษภาคม 2556 บาทหลวง จรัล ทองปิยะภูมิ วิทยากรเพิ่มเติมความรู้ เรื่อง “การทำ�แผนการสอนที่บูรณาการคุณค่าทางพระวรสาร” เป็นไป อย่างสนุกสนาน พร้อมกับการได้รบั ความรูอ้ ย่างเต็มที่ เพือ่ การนำ� ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

9 พฤษภาคม 2556 สัมมนาครูใหม่ บุคลากรใหม่ และนิสิตฝึกสอน ร่วม 50 คน ชีแ้ จงความเข้าใจบทบาทหน้าทีก่ ารทำ�งานในโรงเรียนของเรา ปิดท้ายหัวข้อที่ว่า “ครูผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และเพื่อนร่วมทาง ชีวิตของนักเรียน” โดย บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต ณ ห้อง ประชุม Trinity Hall


15 มิถุนายน 2556 ร่วมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุ คุณครูนงลักษณ์ สิริชัยเจริญกล ม.สุทัศน์ รวยรื่น เชิดชูครูสอนนานปี ต้อนรับน้องใหม่ นิสิตฝึกสอน “เพื่อนร่วมทางชีวิตและผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้”

1 - 3 เมษายน 2556 ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนร่วมกับศูนย์พัฒนา เยาวชน YPDC ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนด้าน นันทนาการสำ�หรับนักเรียนกลุ่มแกนนำ�ของโรงเรียนดาราสมุทร โดยวิทยากรจาก YPDC

15 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครองของระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาสเตอร์ชัชวาล อินทุโศภน รองผู้อำ�นวยการ ครูสมถวิล บุปผา หัวหน้าระดับ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง เพื่อทราบถึงการพัฒนาการ ของลูกและพูดคุยแลกเปลี่ยนรับทราบปัญหาของลูกทุกคน

2 มีนาคม 2556 พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 54 ที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ�ปี 2551 ณ ห้องประชุม Trinity อาคารบูรณาการ ได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธมี อบวุฒบิ ตั ร แก่นกั เรียน พร้อมกล่าวให้โอวาทถึงหลักการปฏิบตั ติ นในการดำ�เนิน ชีวิตเพื่อก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง


30 เมษายน 2556

เทคโนโลยี …ก้าวไกล

ได้มีจัดอบรมเรื่องหลักสูตรการใช้ งานวินโดว์ 8 และ รีวิว ออฟฟิศ 2013 จากสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณกวินท์ นนทรีกาญจน์ บุคลากร จากบ้านใกล้เรือนเคียงอีก 8 โรงเรียนก็ มาเพิ่มเติมความรู้กับโรงเรียนดาราสมุทร เช่นกัน

13 มิถุนายน 2556 สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์

23 พฤษภาคม 2556 อาคารสิริดารา + ศาลารวมใจฯ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น อ.1-ม.6 ร่วมใจทำ�บุญโอกาส วันวิสาขบูชา ร่วมจิตโมทนาสาธุ กับฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม พุทธ คริสต์ อิสลาม ทุกศาสนา เราจัด ให้ด้วยดีเสมอมา...

14 พฤษภาคม 2556 คุณพ่อลือชัย ดูแลการจราจร ทักทายผู้ปกครอง วันแรก เปิดปีการศึกษา


17 พฤษภาคม 2556 คุณพ่อวัชรินทร์ อวยพรคณะครูและนักเรียน อ.1-ป.2 เปิดปีการศึกษาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าในศีลใน พรของพระเจ้า และที่สำ�คัญเตรียมเข้าสู่โรงเรียนพระราชทาน ด้วยนะครับ..

14 มิถุนายน 2556 คุณพ่อวัชรินทร์ คุณพ่อลือชัย ร่วม แสดงความยินดีกบั ครูนานปี ศาลารวมใจฯ

ม.1/4) 20-21 พฤษภาคม 2556 ( ม.1/11/8) 22-23 พฤษภาคม 2556 (ม.1/5-ม. คุณพ่อลือชัย ของลูกๆ ประธาน เปิดงาน ค่ายฯ ห้องประชุม Trinity คุณพ่อจะพาลูกๆ ไปศึกษาชีวิตอีกรูป แบบหนึง่ ทีเ่ ราไม่เคยสัมผัส คือ ศูนย์ธาร ชีวิตพัทยา ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ บ้านพักคนชรา บางละมุง

7 มิถุนายน 2556 นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ฟังพระเทศน์สั่งสอนให้ เป็นคนดี มีความรู้ ฟังทุกต้นเดือนและนำ�ไปปฏิบัติตลอดทั้ง เดือน....สาธุ


7 มิถุนายน 2556 4 - 5 มิถุนายน 2556 นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสังคมด้วยการเข้าค่ายธรรมะ ที่ วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำ�นึกที่ดีงาม ในหน้าที่

7 มิถุนายน 2556 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งนักเรียนตามความเชือ่ ทางศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม เข้ารับการอบรมในการใช้หลักธรรม คำ�สอนของศาสนาตามความเชื่อของนักเรียน ทุกวันศุกร์ต้นเดือน

13 มิถุนายน 2556 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายก เทศมนตรีเมืองสัตหีบ ประธานในพิธี และเป็นผู้มอบธงประจำ�สี เกียรติบัตร ให้แก่ประธานสี สภานักเรียน และสภา อภิบาล

โรงเรียนดาราสมุทรได้จัดการประชุมผู้ประกอบการขับรถ รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร เพือ่ อบรมการขับขีจ่ ราจรใน โรงเรียนอย่างปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยมีฝ่ายงานจราจรของสถานีตำ�รวจภูธรศรีราชา พ.ต.ท.ศิริ ศักดิ์ วงษ์ววิ ฒ ั น์ ตำ�แหน่งสารวัตรจราจร ร.ต.อ.เกรียงไกร มีแสง ด.ต.เอกภพ นิกรถา ด.ต.วิเชียร โสภะถา มาชีแ้ จงข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและกฎระเบียบการขับขี่

9 มิถุนายน 2556 ครูสอนนานปี เพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคการสอนและคุณค่า ของครูผู้สอนนาน


“สมาธิ คือ การจดจ่อกับสิ่งที่จะทำ�อย่างแน่วแน่ เพื่อพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่” ผลงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า สมาธิความสัมพันธ์ กับสมอง เพราะเวลาเด็กนิ่ง (Focus) เป็นเวลานานระยะ หนึ่ง (Sustain) สมองส่วนซีรีบรัม (Cerebrum) จะเกิด การทำ�งานของคลืน่ สมองแอลฟ่า (Alpha) ได้ดี ทำ�ให้เด็ก เกิดการจำ� การเรียนรู้ และการเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เคล็ดลับสำ�คัญ 10 วิธี สร้างสรรค์สามธิให้ลูก 1. มอบความรัก : ความเข้าใจธรรมชาติและ พัฒนาการตามช่วงวัยรุ่นต่างๆ ของลูก จะช่วยให้ลูก พัฒนาการเรียนรู้ และอารมณ์อย่างสอดคล้องกับวัย 2. จั ด สิ่ ง แวดล้ อ ม : ควรมี ก ารจั ด สภาพ แวดล้อมที่เอื้อให้มีสมาธิ เช่น การจัดบ้านให้เป็นระเบียบ ไม่วุ่นวาย และ มีมุมสงบที่ลูกสามารถทำ�การบ้าน และ อ่านหนังสือ โดยไม่มเี สียงดังรบกวนอยูใ่ กล้ๆ ให้เสียสมาธิ 3. อาหารและออกกำ�ลังกาย : ดูแลลูกให้ ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัย ให้ออกกำ�ลังกาย และให้พกั ผ่อนทีเ่ พียงพอ เมือ่ ลูกมีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรงก็ยอ่ ม มีความพร้อมในการจดจ่อและเรียนรู้สิ่งต่างๆ 4. ฟังเพลงคลาสสิค : มีผลการวิจัยระดับ โลกที่ยืนยันว่าเพลงคลาสสิคหรือเพลงบรรเลงที่มีจังหวะ ช้าๆ สม่ำ�เสมอ เข้ากับการเต้นของหัวใจจะช่วยให้ร่างกาย มีสภาวะที่ผ่อนคลาย เพิ่มความสามารถทางด้านความจำ� และการเรียนรู้ได้รวดเร็ว 5. ส่งเสริมศิลปะ : ศิลปะและการประดิษฐ์ ต่างๆ เช่น การวาดรูป พับกระดาษ งานปั้น งานฝีมือ ต่างๆ เป็นต้น ตามความสนใจและความถนัดของเด็กซึ่ง ช่วยให้เด็กเพลิดเพลิน มีความสุขในสิ่งที่ทำ� และสามารถ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ�ได้นาน 6. ของเล่นที่ดี : เลือกของเล่นที่เหมาะกับวัย และช่วยให้ลูกจอดจ่อให้การเล่นได้นาน เช่น จิ๊กซอว์ เลโก้

ร้อยเชือก บล็อกไม้ เป็นต้น ฝึกให้ลกู เล่นของเล่นทีละอย่าง จะช่วยให้ลูกมีสมาธิกับการเล่นได้นานขึ้น 7. อ่านหนังสือให้ลกู ฟัง : ขณะทีเ่ ด็กฟังนิทาน ลูกได้มีโอกาสฝึกการใช้ประสาทสัมผัส การมองสีหน้า ท่าทางของพ่อแม่ขณะเล่า ฝึกประสาททาง หู ในการฟัง และปากในการพูดตาม รวมทัง้ การใช้สมาธิจดจ่อในเรือ่ งราว ทีพ่ อ่ แม่เล่า ซึง่ เด็กจะจดจำ�เรือ่ งราวเหล่านีไ้ ว้อย่างไม่นา่ เชือ่ 8. ฝึกวินัย : การฝึกวินัย และความเป็นระเบียบ ในการดำ�เนินชีวิต เช่น จัดตารางกิจวัตรในบ้านให้ชัดเจน ว่าเวลาไหนควรทำ�อะไรบ้าง จะช่วยให้เด็กทำ�อะไรเป็น ระบบ ขึ้นตอน และทำ�อะไรอย่างไม่เร่งรีบเกินไป ซึ่งเป็น พื้นฐานของการสร้างสมาธิทั้งสิ้น 9. ฝึกเพิม่ สมาธิ : ฝึกการเพิม่ สมาธิให้ลกู อย่าง เป็นระบบ ตัดสินใจให้ลกู ทำ�สิง่ ต่างๆ ให้นานขึน้ ตามลำ�ดับ เช่น เริ่มจำ�การติดกระดุมจากครั้งแรกได้เม็ดเดียว ก็ค่อย เพิ่มเป็น 5 เม็ด การค่อยๆ เพิ่มงานที่ยากขึ้น หรือต้องใช้ เวลาทำ�นานขึ้น หรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดเพิ่มขึ้น ก็ เท่ากับเป็นการฝึกสมาธิทนี่ านขึน้ เช่นกัน และเมือ่ เด็กทำ�ได้ ก็ให้คำ�ชม พึงระวัง ไม่ตำ�หนิ และใช้อารมณ์กับลูก เพราะ เด็กจะขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ 10. สนับสนุนสิ่งที่เด็กชอบ : หากพ่อแม่ สังเกตว่าลูกเริม่ สนใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เช่น เรือ่ งแมลง เรือ่ ง ไดโนเสาร์ พ่อแม่ควรกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก มากขึน้ ด้วยการตัง้ คำ�ถามและข้อสงสัย แล้วท้าทายให้เด็ก แสวงหาคำ�ตอบ เช่น ค้นคว้าจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต พา ไปศึกษารายละเอียดตามพิพธิ ภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ ซึง่ จะเป็นจุดเริม่ ต้นของการใช้สมาธิจดจ่อในการศึกษาเรือ่ ง ที่สนใจยาวนานขึ้นได้ ที่มา : TRUE ปลูกปัญญา

37


สวัสดีค่ะ...สมาชิกชาวร่มขวัญทุกท่าน

1. งดอาหารเช้า

หายหน้าหายตากันไปนาน กลับมาพบกันอีกครั้ง การไม่กินอาหารเช้า นอกจากจะทำ�ให้ระดับน้ำ�ตาล เข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ อะไรๆก็ดูตื่นเต้นไปหมด งานใหม่ ในเลือดต่ำ�แล้วยังเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้สมองเสื่อมได้ด้วย หน้าที่ใหม่ ครูใหม่ เพื่อนใหม่ ถึงแม้ว่าเราจะรู้ดีว่าบางสิ่ง เนื่องจากสารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนั่นเอง บางอย่างก็มิได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย แต่หากเราฝึก มองทุกอย่างรอบตัวให้เป็นบวก เราจะมีความรู้สึกดีๆกับ สิ่งนั้น อย่าไปเครียดอะไรมากนะคะ เครียดมากโรคถาม หานะ วันนี้ PK เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝาก ลองอ่านดู นะ อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ฉบับนี้แค่นี้ก่อน นะ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ

2. ลืมดื่มน้ำ�

การดื่มน้ำ�น้อยจะทำ�ให้ร่างกายขาดน้ำ�ซึ่งจะส่งผล ต่อสมอง ที่ต้องอาศัยน้ำ�ในการทำ�งาน ส่งผลทำ�ให้สมอง ทำ�งานเฉื่อยช้าลง เพราะฉะนั้นควรดื่มน้ำ�อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วค่ะ

พฤติกรรมเสี่ยงสมองเสื่อม

3. กินแป้งและน้ำ�ตาลมากเกินไป

พฤติกรรมการกินแบบนี้จะไปขัดขวางการดูดกลืน พฤติกรรมที่เราทำ�อยู่เป็นประจำ�ทุกวัน อาจมีหลาย พฤติกรรมทีร่ เู้ ท่าไม่ถงึ การณ์วา่ นอกจากจะทำ�ร้ายร่างกาย โปรตีน และสารอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ เป็นสาเหตุของการ แล้ว ยังเป็นการทำ�ร้ายสมองของตัวเองอยูก่ เ็ ป็นได้ ลองมา ขาดสารอาหารและขัดขวางการทำ�งานของสมอง ดูกันค่ะ ว่าพฤติกรรมใดบ้างที่ทำ�แล้วเพิ่มความเสี่ยงเป็น 4. กินอาหารมากเกินไป โรคสมองเสื่อมให้มากขึ้น การกินมากเกินไปจะทำ�ให้หลอดเลือดแดงในสมอง แข็งตัว เป็นสาเหตุให้เกิดโรคความจำ�สั้นและสมองเสื่อม ไปในที่สุด

38


5. สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ�

8. นอนคลุมโปง

ทั้งสองอย่างนี้จะทำ�ให้เป็นโรคสมองฝ่อ และเป็น ก า ร น อ น ค ลุ ม โ ป ง จ ะ เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ได้ คาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นและลดออกซิเจนให้น้อย ลง ซึง่ ทำ�ให้ประสิทธิภาพการทำ�งานของสมองลดลงนัน่ เอง

9. คุยโทรศัพท์ก่อนนอนเป็นประจำ�

6. อดนอน

ใครที่ ช อบนอนคุ ย โทรศั พ ท์ ก่ อ นนอนเป็ น เวลา นานๆ ทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ เพราะคลื่นรังสีจากโทรศัพท์ จะไปรบกวนการทำ�งานของสมอง ทำ�ให้สมองเสื่อมได้ นอกจากนี้เวลานอนเราควรวางโทรศัพท์ให้ไกลตัวด้วย นะคะ

การอดนอนติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำ�ให้สมองไม่ ได้พักผ่อน จึงทำ�ให้เซลล์สมองเสื่อมและตายได้

10. พฤติกรรมชอบทำ�อะไรซ้ำ�ๆ เดิมๆ

7. ใช้ตัวช่วย ไม่บริหารสมอง

การไม่ให้โอกาสสมองได้ใช้งานกับเรื่องง่ายๆ แล้ว หันไปพึ่งตัวช่วยอย่างเช่น เครื่องคิดเลข เป็นต้น เป็นการ ปิดโอกาสฝึกสมองให้ได้คดิ ได้ท�ำ งาน ซึง่ จะทำ�ให้สมองฝ่อ และเสือ่ มลง ฉะนัน้ ควรฝึกคิดเลข และหาเกมฝึกสมองมา เล่นบ้าง เช่น หมากรุก หมากฮอส เป็นต้น รวมถึงใช้ทักษะ มือ เท้า ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ให้สัมพันธ์กันเพื่อเป็นการ ช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัว

ยิ่งถ้าทำ�ซ้ำ�เป็นเวลานาน เช่น กินอาหารเดิมๆ เดิน ทางเส้นทางเดิม อยูใ่ นสภาพแวดล้อมเดิม เป็นต้น วิถชี วี ติ แบบนี้จะทำ�ให้สมองฝ่อและเสื่อมลงเรื่อยๆ เนื่องจากไม่ ได้รับการกระตุ้นให้คิด ให้เห็น และได้เจออะไรใหม่ๆ เลย

11. เครียดตลอด

รูห้ รือเปล่าว่า ความเครียดทำ�ให้รา่ งกายหลัง่ ฮอร์โมน เครียดที่ชื่อคอร์ติซอลออกมา ที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายโดย เฉพาะสมอง ทำ�ให้สมองตีบตันและความจำ�เสือ่ มได้ เพราะ ฉะนั้นต้องผ่อนคลายให้จิตใจสบาย ไม่เครียดค่ะ

หากใครมีพฤติกรรมเช่นนี้แล้วละก็ เห็นทีต้องรีบ แก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ เพราะหากสมองของเรายังทำ�งานได้ดี อยูใ่ นบัน้ ปลายชีวติ ก็จะมีความสุข ไม่มปี ญ ั หาเรือ่ งสมองค่ะ

39


อยู่อย่างสง่า

ในเวลานีป้ ระวัตศิ าสตร์ของโลกคงต้องจารึก ชื่อเธอไว้เพราะเธอคือสุภาพสตรีหมายเลข 1 ผิวสี คนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา มหาอำ�นาจของ โลกที่ใครๆ ต่างเกรงขาม

มิเชล โอบามา

สุภาพสตรี หมายเลข 1 ผิวสีคนแรกของ อเมริกา

มิเชล โอบามา เป็นสุภาพตนรีทม่ี คี นรูจ้ กั ไปทัว่ โลก

แม้ตำ�แหน่งนี้จะได้มาเพราะสามีได้รับการคัดเลือกให้เป็น ประธานาธิบดี เป็นตำ�แหน่งทีไ่ ด้มาเพราะการเป็นภรรยา แต่ เชือ่ เถอะว่าเธอไม่ได้มดี เี พียงแค่นน้ั มิเชล โอบามา มีดรี อบ ตัว เธอคือหนึง่ ในผูห้ ญิงเก่งทีป่ ระสบความสำ�เร็จในหน้าที่ การงาน มีประวัตกิ ารศึกษาอย่างดีเยีย่ ม มีผลงานเป็นเลิศ และดังโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาชือ่ เสียงของสามี มิเชล ลาวอห์น โรบินสัน เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1964 ในครอบครัวคนชั้นกลาง พ่อทำ�งานที่ฝ่ายการ ประปา เป็นสามชิกพรรคเดโมแครตระดับหัวหน้าสาย ส่วนแม่เป็นเลขานุการบริษัท มิเชลจบปริญญาตรีด้าน สังคมวิทยา เกียรตินยิ ม จากมหาวิทยาลัยพรินท์ตนั และเรียน วิชาโทด้านแอฟริกนั -อเมริกนั ศึกษาไปด้วย จบปริญญาเอก นิตศิ าสตร์ฮาร์วาร์ด เพียงแค่เรือ่ งการศึกษาก็การันตีได้แล้ว ว่าเธอเป็นหญิงเก่ง มิเชล เข้าทำ�งานที่สำ�นักกฎหมายชิลลีย์ ออสติน ในชิคาโก ที่นี่เองที่ทำ�ให้เธอพบรักกับบารัก โอบามา มิเชลสนใจเรื่องการเมืองมาตั้งแต่อยู่ฮาร์วาร์ด นอกจาก งานทีส่ �ำ นักกฎหมาย เธอยังร่วมงานการเมืองระดับท้องถิน่ เป็นผู้ช่วยนายกเทศมนตรีนครชิคาโก ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา จนปี ศ.ศ.1993 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำ�นวย การใหญ่ องค์การ “Public Alies” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ แสวงหาผลกำ�ไรของชิคาโก

40

และต่ อ มาเธอได้ เ ป็ น อาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ชิคาโก ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการนักศึกษา เธอเป็นผูบ้ กุ เบิกจัดตัง้ ศูนย์บริการสังคมของมหาวิทยาลัย ในปี 2002 ได้เป็นผู้อำ�นวยการบริหารฝ่ายกิจกรรมสังคม ของ University of Chicago Hospitals และได้ก้าวขึ้น เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยใน ปี 2005 ด้วยหน้าที่การงานพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าเธอดัง และเด่นได้ดว้ ยตนเอง มิเชลเป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความสำ�เร็จ ต่างๆของสามี คำ�ปราศรัยและการโต้วาทีของบารัก โอ บามา สามารถเอาชนะใจชาวอเมริกันรุ่นใหม่ได้ เกิดขึ้น เพราะมิเชลคนนีเ้ อง ทีเ่ รียกคะแนนนิยมจากชนชัน้ แรงงาน รวมทั้งชนชั้นผิวดำ�และผิวสี เชื้อสายสเปน โปรตุเกส และ ละตินอเมริกา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยชื่นชมในตัวฮิลลารี คลินตัน ให้กลับมาสนับสนุนสามีได้ เธอสร้างความประทับใจให้แก่ ฝูงชนทุกครั้งในการออกช่วยสามีหาเสียง ด้วยคำ�คมแสน


ชาญฉลาดและบุคลิกติดดินของเธอ สิ่งนี้ส่งผลอย่างสูงให้ บารัก โอบามา ก้าวขึ้นสู่ตำ�แหน่งประธานาธิบดี ความปราดเปรื่องของเธอยืนยันได้จากเพื่อนร่วม งาน โฮซา ริโค หนุ่มแม็กซิกัน-เมริกัน ที่เคยทำ�งาน กับมิเชล ซึ่งเป็นผู้อำ�นวจการองค์การไม่แสวงผลกำ�ไร พับบลิค ฮัลลี ในชิคาโก ถึง 3 ปี กล่าวว่า มิเชลมีบทบาท หลักที่ทำ�ให้ตัวเองเห็นว่า ทุกคนสามารถมี “ฝันอย่างอเมริกัน” ได้

“เธอเป็นคนประสบความสำ�เร็จในชีวิตคน แรกที่ผมเจอ คนที่มาจากปูมหลังแบบเดียวกัน ชนชั้นแรงงานเหมือนกับผม แต่สามารถทำ�ให้ ชีวติ ประสบความสำ�เร็จได้ ทัง้ ในด้านวิชาการและ ด้านอาชีพ คนทีส่ อนให้ผมรูจ้ กั สร้างทักษะขึน้ มา เรียนรูใ้ หม่มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ และไม่ลมื ที่จะมอบสิ่งดีๆ คืนให้แก่สังคมด้วย” ริโค กล่าว

ตอนเช้า และเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องคิดก่อนเข้า นอน”

มิเชลประกาศตอกย้ำ�ถึงความเป็นตัวเอง เธอไม่ได้ เป็นเพียงแค่สภุ าพสตรีหมายเลข 1 เท่านัน้ แต่ยงั เป็นคุณแม่ หมายเลข 1 ด้วย เธอเป็นผูห้ ญิงสมัยใหม่ทเี่ ลีย้ งลูกแบบให้ อิสระทีจ่ ะคิด ทีจ่ ะตัดสินใจทำ�อะไรได้เอง เธออยากให้ลกู ๆ สามารถทำ�อะไรได้เช่นเดียวกับพวกเด็กผู้ชาย บารัก โฮบามา เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า มิเชลเป็นคนฉลาดที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จัก ปกติ เธอก็เป็นทีป่ รึกษาใหญ่ ในทุกเรือ่ งกับเขา เขาไม่เคยตัดสิน ใจเรื่องสำ�คัญใดๆ โดยไม่ได้ถามความเห็นจากเธอ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องงานหรืออาจกลายเป็นโครงการหลายๆอย่าง จากความสนใจและความใฝ่ฝันของเธอ

มิเชล โอบามา ทำ�ให้โลกได้ประจักษ์ว่า บนเล่นทางของคนเก่ง+คนดี ไม่ได้มีคำ�ว่าผู้หญิงหรือสีผิวมาขีดกั้น

ด้วยความปลาบปลื้ม แต่ถึงจะได้รับยกย่องมากเพียงใด มิเชล ก็ยังยืน เธอเป็นผูห้ ญิงเก่งทีเ่ ก่งได้เพราะตัง้ ใจจริงและมุง่ มัน่ กรานว่า หน้าที่หลักคือการเป็นแม่ให้แก่มาเลียและซาชา ลูกสาววัย 10 ขวบ และ 8 ขวบทั้งสองคนนั่นเอง เธอ มิใช่เก่งและมีดีได้ ด้วยการพึ่งพาบารมีของผู้ชาย บอกว่า ครูนุศรา โรจน์พานิชกิจ “ลูกๆคือสิ่งแรกที่ฉันคิดถึงเมื่อตื่นนอนใน

เป็นความคิดที่ไม่เลว กับการวาง “กุญแจรถ” ของคุณไว้ที่เตียงในเวลากลางคืน

บอกแฟนคุณ ลูกคุณ เพื่อนบ้านคุณ พ่อแม่ และทุกคนที่คุณรู้จัก ให้วางกุญแจรถ ไว้ข้างเตียงนอน ถ้าคุณได้ยนิ เสียงข้างนอกบ้านคุณ หรือมีใคร (ทีค่ ณ ุ ไม่รจู้ กั หรือไม่ตอ้ งการให้เข้าบ้านคุณ) พยายามจะเข้ามาในบ้านคุณ เพียงกดปุ่ม Panic ที่รีโมทรถคุณ สัญญาณเตือนภัยจะดังจนกระทั่ง คุณปิดมันหรือแบตฯหมด นี่เป็นคำ�แนะนำ� จาก “ผู้ประสานงานเพื่อนบ้านเฝ้าระวัง” คราวหน้าหากคุณกลับถึงบ้าน ในตอนกลางคืนเมื่อคุณจะวางกุญแจรถ ให้ คิดถึงว่า : รีโมทรถคือระบบป้องกันขโมย และมันจะทำ�งานจนกว่าแบตฯจะหมด หรือคุณจะปิดมัน เมื่อมิจฉาชีพเข้ามาได้ยินเสียงก็เผ่นแล้วครับเพราะเสียงของ สัญญาณกันโขมยที่ดังผิดปกติจะเรียกให้เพื่อนบ้านออกมาดู....รวมทั้งเมื่อคุณเดิน ไปขึ้นรถ ในลานจอดรถที่คุณรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับ โปรดส่งต่อให้แก่ทุกคนที่ท่านรู้จัก อาจจะช่วยชีวิตเขาให้รอดพ้นอันตราย จากพวกอาชญากรได้.....

41


ย�่ำกรุง โดย...วรพงษ์ ปุณณะวรกุล

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครัง้ ในปีการศึกษา

2556 การจราจรช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ มันช่างเป็นอะไรที่ แสนจะวุน่ วายจริงๆ ทัง้ รถใหม่ปา้ ยแดง มือใหม่หดั ขับ หรือ มือเก่ารถผุบโุ รทัง่ ใกล้จะเอาไปปลูกสะระแหน่ ขับปาดซ้าย ปาดขวาช่างน่าเวียนหัวจริงๆ ยังไงก็แบ่งปันน้�ำ ใจแก่เพือ่ น ร่วมทางกันบ้างก็จะดีไม่น้อย สังคมไทยจะน่าอยู่มากยิ่ง ขึ้น ผมก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยระหว่างรถติดบนท้องถนน แล้วถนนสายใดเป็นถนนสายแรกในประเทศไทยล่ะ!!?? สืบค้นไปสืบค้นมาใช้บริการของ Google ก็ได้ความ ว่า ถนนเจริญกรุงเป็นถนนทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2404 แล้ ว เสร็ จ ใน พ.ศ.2407 มี ค วามยาวจาก ถนนสนามไชยถึงดาวคะนอง 8,575 เมตร การก่อสร้าง ถนนเจริ ญ กรุ ง นั้ น เนื่ อ งจากในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี ช าวต่ า งประเทศเข้ า มาอยู่ ใ น กรุงเทพฯ มากขึน้ และมีพวกกงสุลได้เข้าชือ่ กันขอให้สร้าง ถนนสายยาวสำ�หรับขี่ม้าหรือนั่งรถม้าตากอากาศและอ้าง ว่า “เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่มีถนนหนทางที่จะขี่ รถม้าไปเที่ยว พากันเจ็บไข้เนืองๆ” ในปี ร ะกา พ.ศ.2404 จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรด เกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค ต่อมาคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์) ทีส่ มุหพระกลาโหม เป็ น แม่ ก อง พระยาอิ น ทราธิ บ ดี สี ห ราชรองเมื อ งเป็ น นายงาน รับผิดชอบในการก่อสร้างถนนช่วงตั้งแต่คูเมือง ชั้นในถึงถนนตกริมแม่น้ำ�เจ้าพระยาที่ตำ�บลบางคอแหลม เรียกว่าถนนเจริญกรุงตอนใต้ (แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า เจริญกรุงตอนล่าง) กว้าง ๕ วา ๔ ศอก โดยมีนายเฮนรี อาลบัสเตอร์ (ต้นสกุลเศวตศิลา) เป็นผู้สำ�รวจแนวถนน และเขียนแผนผังถนน และในปีจอ พ.ศ.2405 โปรด เกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ครุฑ บ่วงราบ) เป็นแม่กอง พระยาบรรหารบริรักษ์ (สุ่น) เป็นนายงาน รับผิดชอบการ ก่อสร้างถนนเจริญกรุงตอนใน คือช่วงระยะทางตั้งแต่วัด พระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงสะพานดำ�รงสถิต (สะพาน เหล็ก) กว้าง ๔ วา โดยสร้างเป็นถนนดินอัด เอาอิฐเรียง

42

ตะแคงปูให้ชดิ กัน ตรงกลางนูนสูง เมือ่ ถูกฝนไม่กปี่ กี ช็ ำ�รุด การก่อสร้างถนนเจริญกรุงตอนในนี้เดิมกำ�หนดให้ตัดตรง จากสะพานดำ�รงสถิต (สะพานเหล็ก) ถึงกำ�แพงเมืองด้าน ถนนสนามไชย แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทักท้วงว่าการสร้างถนนตรงมาสู่พระบรมมหาราชวัง อาจเป็นชัยภูมใิ ห้ขา้ ศึกใช้ตงั้ ปืนใหญ่ยงิ ทำ�ลายกำ�แพงเมือง ได้ จึงต้องเปลี่ยนแนวถนนมาหักมุมเลี้ยวตรงเชิงสะพาน ดำ�รงสถิต เมื่อสร้างถนนเจริญกรุงเสร็จใหม่ๆ นั้น ยังไม่ได้ พระราชทานนาม จึงเรียกกันทั่วไปว่า ถนนใหม่ และชาว ยุโรปเรียกว่า นิวโรด (New Road) ชาวจีนเรียก ซินพะโล้ว แปลว่าถนนตัดใหม่ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามถนนว่า “ถนน เจริญกรุง” ซึ่งมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้าน เมือง เช่นเดียวกับชือ่ ถนนบำ�รุงเมืองและถนนเฟือ่ งนคร ที่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกัน ที่เล่าให้ฟังมาซะยึดยาวก็เพราะว่า แถวๆ ถนน เจริญกรุง ตอนนี้ มีแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ทเี่ ป็นทีห่ มายตา ของนักท่องเที่ยวทั่วเอเชีย หรือ เรียกแบบวัยรุ่นว่า Landmark คือสถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หรือหมายถึง สถานที่ที่


เป็น “สัญลักษณ์’’ประจำ�พื้นที่ของกรุงเทพฯไปแล้ว ใคร ไม่เคยไปเที่ยวรับรองว่าตกยุคแน่ครับ นั่นคือ “เอเชียทีค” เพราะที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาเป็นร้อยปีแล้วครับ เหตุที่ผมอยากให้ทุกท่านไปเที่ยวที่นี่ ก็เพราะว่าใน อดีตที่ดินแห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของวัดพระยาไกร ซึ่งได้รับ การบูรณะ และยกฐานะเป็นวัดหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 ใน นาม วัดโชตนาราม และกลายเป็นวัดร้าง จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2404 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้สร้าง “ถนนเจริญกรุง” ผ่านหน้าวัดร้างแห่งนี้ ทำ�ให้มคี วามเจริญเติบโตของชุมชน บ้านเรือน ตลอดจนตึกแถวต่าง ๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยการค้าและ คึกคักด้วยรถลาก จนกระทั่ง พ.ศ.2427 จุดกำ�เนิดแห่ง การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญเริ่มเกิดขึ้น เมี่อ บริษัท แอนด์เดอร์เซ่น แอนด์ โค ได้รวมกิจการกับ บริษัท อีสต์ เอเชียติก ของประเทศเดนมาร์ก เพื่อประกอบกิจการโรง เรื่อยและท่าเรือขนส่งสินค้า แต่ในช่วงสงครามมหาเอเชีย บูรพา ท่าเรือและโรงเรื่อยแห่งนี้ ได้รับผลกระทบจากการ ทิ้งระเบิด จึงมีหลักฐานร่องรอยเป็นหลุมหลบภัยให้เห็น มาจนถึงทุกวันนี้

จุดเปลีย่ นอีกอย่างหนึง่ และเป็นเอกลักษณ์ ก็คอื เครน ไฟฟ้า ตัวแรกในประเทศไทย ที่ใช้ขนถ่ายสินค้า นับเป็นการ ปฏิวตั กิ ารขนถ่ายสินค้าให้มคี วามสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ บริการรถรางไฟฟ้าบนถนนเจริญกรุงโดยสถานีหน้าวัดร้าง แห่งนี้มีชื่อว่า สถานีวัดพระยาไกร ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายแรก ในประเทศไทย ก็ถือกำ�เนิดแถวๆ นี้ เช่นกัน ปัจจุบนั นี้ ท่าเรืออีสต์เอเชียติก ได้เลิกกิจการไปนาน หลายปีแล้ว แต่ได้ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ โดยเฉพาะยามเย็น ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา สวยงามยิ่งนักเหมาะแก่การถ่ายรูป ที่ สำ�คัญคือ ฟรี !! ไม่เสียเงิน แต่ถ้าใครไม่กลัวความสูงจะนั่ง ชิงช้าสวรรค์ สูง 60 เมตร ชมวิวกรุงเทพฯ ก็ได้นะครับ แต่ ต้องเสียค่าบริการ หรือจะเลือกซือ้ หาสินค้าถูกใจก็ได้ ราคา ไม่แพง ฉบับนี้ พอก่อนนะครับ ไปเที่ยวกรุงเทพฯคราวนี้ แล้วอย่าลืมแวะไปไหว้พระพุทธรูปทองคำ�ทีว่ ดั ไตรมิตรด้วย นะครับ สวัสดี. http://www.oknation.net/blog/print.php?id=684851 http://www.bangkokbiznews.com, www.arunsawat.com

Mr.Yunkai Li กับ Mrs.Dai Yun เมื่อวันที่

1 พฤษภาคม 2556 ที่เมือง Dehui สาธารณรัฐประชาชนจีน ขออวยพรให้ทงั้ สองครองรักกันด้วยความราบรืน่ มีชวี ติ ที่ สมบูรณ์พูนสุขตลอดไปนะครับ.... จากใจชาวดาราสมุทร

43


ในโลกสังคมปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษา

พูดสนทนาและอ่านได้อย่งคล่องแคล่ว รวมทัง้ ยังไม่สามารถ ต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษมีความสำ�คัญและจำ�เป็น ทีจ่ ะเข้าใจและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ซึง่ น่าจะมี อย่างยิ่งในชีวิตประจำ�วัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำ�คัญ ปัจจัยมาจาก ในการติดต่อสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้ การ 1. การขาดเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การพู ด ภาษาอั ง กฤษ ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมและ อย่างเป็นทางการ วิสยั ทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึงความหลากหลาย จากการที่ได้พูดคุยกับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก ในเชิงลึกในด้านการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดภาษา โรงเรี ย นของเราได้ ต ระหนั ก และยอมรั บ ในความ อังกฤษ พบว่านักเรียนที่รู้สึกชอบและที่ไม่ชอบการพูดภาษา สำ�คัญของภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จึงได้กำ�หนดให้วิชา อังกฤษอย่างเป็นทางการ มีจำ�นวนเท่ากันคือร้อยละ 50 ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของนักเรียนเป็นเรื่องเจตคติใน ขึ้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 แต่ เ มื่ อ มี ก ารทดสอบ ตัวนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหรือต่อต้านการเรียนรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับชั้นต่างๆ กลับ ภาษาต่างประเทศ เจตคติเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากประสบการณ์ พบว่านักเรียนของเราส่วนใหญ่ยังไม่มีความสามารถใน การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในห้องเรียนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ ว การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมี กับเจตคตินี้ ประสิทธิภาพ แต่มีข้อสังเกตว่า เมื่อดูผลการเรียนภาษา 2. การขาดความรู้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานที่ เ ป็ น องค์ อังกฤษนักเรียนด้วยใจที่เป็นกลาง จำ�ต้องยอมรับโดยไม่มี ประกอบในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ข้อแม้ว่า นักเรียนของเราไม่มีความสามารถทางด้านภาษา นักเรียนมีความรู้และความสามารถทางด้านภาษา อังกฤษเท่าที่ควรจะเป็น ซื่งถ้าหากดูชั่วโมงการเรียนวิชา ที่จำ�กัดจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารด้วยวาจาซึ่งจากการ ภาษาอังกฤษ จะพบว่ามีชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษโดย ที่พูดคุยกับนักเรียนพบว่า นักเรียนเกือบครึ่งที่ขาดความ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 4-5 ชั่วโมง ผลที่ได้จากการภาษาอังกฤษ มั่นใจในตนเองเพราะมีปัญหาด้านการใช้คำ�ศัพท์ การออก เป็นเวลาถึง 6 ปีเป็นอย่างน้อย นักเรียนของเราไม่สามารถ เสียง การใช้ไวยากรณ์ และการเรียงประโยค และในการ สังเกตพฤติกรรมในการพูดภาษาอังกฤษหน้าห้องเรียน ในครั้งแรกนักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าออกมาพูด พูดติดขัด เพราะคิดคำ�ศัพท์ที่จะใช้แต่งประโยคไม่ออก ปัญหาการขาดความรูพ้ นื้ ฐานดังกล่าว กลุม่ ตัวอย่าง คิดว่าส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนเรื่องของ ศั พ ท์ แ ละไวยากรณ์ โดยที่ ผู้ เรี ย นจะจดจำ � คำ � ศั พ ท์ แ ละ ไวยากรณ์เพื่อนำ�ไปตอบคำ�ถามในการสอบมากกว่าเรียนรู้ เพือ่ การนำ�ไปใช้พดู สือ่ สารจริง เป็นผลทำ�ให้จ�ำ คำ�ศัพท์ไม่ได้ ใช้ไวยากรณ์ไม่ถูก ปัญหาดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

44


ประสบการณ์เรียนเดิมของ นั ก เรี ย นทั้ ง ในด้ า นการรั บ รู้ ภาษา (Receptive Skills) และการใช้ ภ าษา (Productive Skills) เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียน เรียนภาษาอังกฤษด้วยความรู้สึกต้องเรียนเพื่อมีความรู้ สำ�หรับการสอบเข้าศึกษาต่อ การเรียนด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำ�ให้เรียนด้วยความจำ�เป็น นักเรียนไม่มีความสนใจที่แท้ จริงในการเรียนรูห้ รือฝึกปฏิบตั ิ ทำ�ให้ความรูท้ างด้านภาษา อังกฤษถูกจดจำ�ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นเท่านั้น คำ�แนะนำ�สำ�หรับการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึง่ มีนกั เรียนหลายคนมักถามว่า ทำ�อย่างไรกับการเตรียมตัว ด้านภาษา หรือพัฒนาภาษา - เริม่ ต้นจากการสร้างพืน้ ฐานไวยากรณ์ให้แน่นก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจ ฝึกทำ�แบบฝึกหัดไวยากรณ์เยอะๆ ครับจะช่วยได้มาก

ทักษะการอ่าน

1) อ่านเยอะๆ คนทัว่ ไปมักคิดว่าทักษะนีง้ า่ ย ทักษะ การอ่านไม่ใช่การอ่านเพียงแค่เก็บใจความสำ�คัญ (main idea) กับ รายละเอียดเท่านั้น ยังมีทักษะย่อยๆอีกมากที่ คนส่วนใหญ่มองข้ามไป เช่นการเดาคำ�ศัพท์จากบริบท การ อ่านเร็วหรือการอ่านแบบกวาดสายตา ทีส่ �ำ คัญและยากคือ การอ่านเพือ่ เดาความหมายทีเ่ ป็นนัยของผูเ้ ขียน (making inferences) บ่อยครั้งที่ผู้เขียนต้องการสื่ออะไรบางอย่าง แต่ไม่เขียนบอกเราตรงๆ 2) ส่วนการอ่านหนังสือพิมพ์นั้นเป็นทักษะที่ค่อน ข้างสูง เพราะภาษาในหนังสือพิมพ์ต่างจากภาษาที่ใช้ใน ชีวติ ประจำ�วัน ตัวอย่างเช่น การใช้ค�ำ ศัพท์ ถ้าอยากฝึกอ่าน ข่าวคล่องๆ แนะนำ� English by Newspaper-วิธกี ารอ่าน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ (Terry Fredrickson) สำ�หรับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเอง เริ่มจากหนังสือพิมพ์ที่เด็กระดับมัธยมใช้เรียนก่อน ก็ได้ เช่น Student Weekly ซึ่งง่ายและได้สาระมากมาย จากการอ่านด้วยครับ นิตรสารที่ฝึกภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น Future ก็โอเค มีคำ�แปล พร้อมศัพท์ให้เรา เป็นการ ปูพื้นก่อนการอ่าน พวก Time หรือ Reader’s Digest ซึ่งใช้ภาษายากมาก คนที่ฐานไม่ค่อยดีนั้น ก็ควรเริ่มฝึก อ่านอะไรง่าย เช่น Student Weekly ซึ่งเราสามารถเรียน รู้ศัพท์และสำ�นวนได้เยอะมากกว่าอ่านพวกยากๆนะครับ เพราะเขามีคำ�แปลให้ แถมยังมีอะไรสนุกๆเกี่ยวกับภาษา ให้เรียนรู้ได้เยอะด้วยครับ

ทักษะการฟัง ไม่มีอะไรมากมาย เวลาดูละครหรือ หนังฝรั่งก็พยายามฟังภาคภาษาอังกฤษ การฝึกฟังข่าวก็ ช่วยได้ ก็แนะให้ฟัง ข่าว CNN หรือ วิทยุ BBC นักข่าว จะพูดภาษาอังกฤษชัดเจนมาก รื่นหู ทนฟังไปเรื่อยๆ สัก วันมันจะต้องดีขึ้นได้

ทักษะการพูด 1) อย่ากลัวหรืออายทีจ่ ะพูดผิด เพราะเจ้าของภาษา พูดผิดๆมีเยอะไป ดูเหมือนเจ้าของภาษาทีม่ กี ารศึกษาบาง คน เขาไม่ใส่ใจด้วยซ้ำ�ไปครับ เช่นพูด He don’t แทน He doesn’t หรือ There’s five peopleแทน There’re five people มีให้เห็นโดยทัว่ ไปเหมือนภาษาเพลงเลย แต่ทดี่ คี อื พยายามพูดให้ถกู ต้องนะดีแล้วครับ แต่กอ็ ย่ากลัวหรืออาย ที่จะพูดผิด 2) ออกเสียงให้ชดั เจน ภาษาอังกฤษต่างจากเราตรง โทนเสียง มีขึ้นลง มีการเน้น คำ� (stress) ตรงนีส้ �ำ คัญมากๆ เพราะถ้าใช้โทนเสียงที่ต่างกันไป ความ หมายก็เปลี่ยนไป ถ้า stress ผิดที่ ก็สื่อ ความหมายผิด เช่น refuse ถ้าเน้นพยางค์แรก แปลว่า ขยะ ถ้าเน้นข้างหลังแปลว่าปฏิเสธ ที่ แย่กว่านั้น ไม่ใช่แค่ฝรั่งเข้าใจผิด แต่กลับฟัง เราไม่รเู้ รือ่ งด้วยครับ ดังนัน้ อย่าอายทีจ่ ะออก เสียงให้เหมือนเจ้าของภาษา ไม่ต้องอายหรือ กลัวว่าใครจะหาว่าเราดัดจริต ไวยากรณ์ ทักษะนีส้ �ำ คัญมากๆ ต้องให้การเอาใจใส่ มากๆ คนที่จะภาษาดีหรือไม่ดี อยู่ที่ตรงนี้เป็นส่วนสำ�คัญ อีกส่วนคือความรู้ด้านศัพท์และสำ�นวน 1) อาศัยการท่องจำ�ครับ วิธีหนึ่งที่จะช่วยเราได้คือ ฝึกทำ�แบบฝึกหัดเยอะๆครับ เหมือนทำ�โจทย์เลข ยิ่งทำ� แบบฝึกหัดมากยิง่ ชำ�นาญมาก แต่งา่ ยกว่าโจทย์เลข เพราะ ส่วนใหญ่โจทย์ไวยากรณ์ไม่มีการพลิกแพลงเหมือนโจทย์ เลข จะมีก็แต่ข้อยกเว้นที่เราต้องจำ� 2) อีกวิธที จี่ ะช่วยเราได้ เวลาเรียนไวยากรณ์แต่ละเรือ่ ง ลองพยายามนึกแต่งประโยคพูดเองง่ายๆ ดู เช่น กฎข้อหนึง่ ของการใช้ Present Perfect Tense คือ ใช้กับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นแล้ว (แต่ไม่ระบุเวลาให้ชัดเจน) เช่นกรณีที่ถามว่า ใครทำ�อะไรไปแล้วหรือยัง แต่ทสี่ ดุ แล้วทุกสิง่ ทุกอย่างก็ขนึ้ อยูก่ บั นักเรียนทุกๆ คนว่ามีความพร้อมทัง้ ทางกายและใจมากน้อยแค่ไหนทีจ่ ะ รับการเข้าป็นสมาชิกอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า

45


โดย...พงศ์ศรณ์ ถนอมวงศ์

จากชื่อเรื่องอาจฟังดูแปลกๆ ไปสักหน่อย แต่เชื่อ เถอะว่า “นักเรียน” กับ “แฟนเก่าของแฟน” มีความ เหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อ ข้อค้นพบนี้เกิดขึ้นมาหลังจาก ที่เป็นครูมาสักพัก รวมถึงได้ฟังประสบการณ์ความรักจาก นักเรียนตัวน้อยๆ ที่ริหาญกล้ามีความรักแซงหน้าไปก่อน เรามักไม่มีคำ�ตอบดีๆ ใดๆ มอบให้แก่นักเรียนที่มาขอคำ� ปรึกษามากกว่าการอมยิ้มแบบขำ�ๆ หลายคำ�บอกเล่ามักบอกว่าเห็นแฟนเดินกลับแฟน เก่า เขาจะกลับมาคืนดีกันไหม ถ้าจะให้ตอบแบบไม่เอาใจ ก็คงตอบไปว่า บางครัง้ ก็ไม่เห็นมีอะไร แต่บางครัง้ มันย่อม มีอะไรมากกว่าทีเ่ ห็นเรียกว่า ห้าสิบ-ห้าสิบ โดยส่วนตัวแล้ว อยากเห็นคนที่เป็นแฟนเก่ากัน เป็นเพื่อนที่ดี มีมิตรภาพที่ ดีต่อกัน (ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก) มากกว่าที่จะต้องตัดเยื่อ ขาดใย ชนิดที่พบหน้าไม่ทักทาย ตายไม่เผาผี (มันแรงไป นะนักเรียนเอ๋ย) แบบนีด้ จู ะโหดร้ายเกินไปสำ�หรับคนทีค่ รัง้ หนึ่งเคยใช้คำ�ว่ารักจูงมือกัน อย่างดาราหลายคู่ที่ประกาศ แยกทางกั น แต่ ยั ง คงรั ก ษาความงดงามของมิ ต รภาพ เอาไว้ได้ อย่างน้อยการสิ้นสุดของการเป็นคนรัก ก็ไม่ได้ หมายความว่าสิ้นสุดความเป็นเพื่อน หรือพ่อแม่ของลูกๆ ดูแล้วน่าประทับใจ ไม่วา่ จะรักหรือร้าง อย่างไรเสีย มิตรภาพ ก็ยังเป็นสิ่งที่งดงามเสมอ แต่...บางครั้งความสัมพันธ์ที่ดีของคนที่เคยเป็น แฟนกันก็เปรียบเสมือนดาบสองคม เพราะมิตรภาพที่เกิด ขึน้ มักเต็มเปีย่ มไปด้วยเยือ่ ใย ความเอือ้ อาทร ความห่วงใย ที่ปราศจากกำ�แพง หรือข้อผูกมัดใด ทั้งนี้หากมิได้มีความ หึงหวงอยู่ด้วยแล้ว ย่อมเกิดสิ่งที่พูดถึงได้เสมอ หลาย คนมักบอกว่ากลายเป็นช่วงเวลาที่ดีและน่าจดจำ�มากกว่า ตอนเป็นแฟนกันเสียอีก ถามว่าแล้วอย่างนี้เขาจะกลับมา

46

คืนดีกนั ไหม ขอตอบเลยว่าก็ไม่รเู้ หมือนกัน คงมีแต่พรหม ลิขิตที่หยั่งรู้เท่านั้น นักเรียนก็จะมีคำ�ถามต่อว่า แล้วจะทำ� อย่างไรไม่ให้แฟนกลับไปคืนดีกับแฟนเก่า ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนแห่งหนึง่ ในประเทศอังกฤษ ได้ คิดวิธีจัดห้องเรียนขึ้นมาวิธีหนึ่ง โดยท่านผอ.นำ�นักเรียน 80 คน มาทำ�ข้อสอบข้อเขียน แล้วนำ�คะแนนของแต่ละ คนมาเรียงจากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด เสร็จแล้วจึงจัด ให้นกั เรียนทีส่ อบได้ล�ำ ดับที่ 1,4,5,8,9,… อยูห่ อ้ งเดียวกัน ส่วนนักเรียนทีเ่ หลือ ซึง่ สอบได้ล�ำ ดับที่ 2,3,6,7,10,11,… ถูกจัดรวมกันอยู่อีกห้องหนึ่ง การจัดห้องเรียนแบบนี้ก็ เท่ากับว่าทั้งสองห้อง มีไอคิวโดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน แต่ว่า ผอ.ดันอุตริตั้งชื่อให้นักเรียนห้องหนึ่งว่า ห้องคิง ส่วนอีก ห้องหนึ่งถูกเรียกว่า ห้องบี โดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงวิธีการจัด ห้องเรียนของท่านผู้อำ�นวยการท่านนี้เลย ทั้งครูผู้สอน ผู้ ปกครองและตัวผู้เรียนเอง


วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคนรอบข้างต่อนักเรียน 2 ห้องนี้ จึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นักเรียนห้องคิง รู้สึก ว่าตัวเองถูกจัดอยู่ในห้องที่เรียนเก่ง ครูผู้สอนก็ตั้งใจสอน ตัง้ ใจให้ความรูเ้ ป็นพิเศษ ทัง้ ยังได้รบั ความชืน่ ชมและรางวัล จากบรรดาผู้ปกครองอยู่เนืองๆ ตรงข้ามกับเด็กห้อง บี ที่ รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่า การเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นแบบ ผ่านๆ และไม่เป็นที่เอาใจใส่ของผู้ปกครองมากนัก ความ คิดและการกระทำ�เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำ�ๆ ทุกวันตลอดภาค เรียนนั้น

หลังจากการสอบปลายภาค ปรากฏว่าคะแนนที่ดี ที่สุด 40 อันดับแรกเป็นของนักเรียนห้องคิงเกือบทั้งหมด ในขณะที่นักเรียนห้องบี ซึ่งมีไอคิวเท่ากันนั้น กลับตกไป กองอยู่ครึ่งล่างของตารางคะแนน เพราะความคิดของ เขาเป็นเช่นนั้น เพราะการกระทำ�ของคนอื่นย้ำ�ว่าเขาเป็น แบบนั้น สุดท้ายพวกเขาจึงกลายเป็นนักเรียนห้องคิง กับ นักเรียนห้องบีไปจริงๆ เชื่อเถอะว่าหากครูทำ�ให้นักเรียน ไว้วางใจ มองเห็นว่าพวกเขามีความสำ�คัญ ตั้งใจถ่ายทอด และเอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างถึงที่สุดแล้ว ผลที่ได้รับย่อม ประสบความสำ�เร็จทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน ช่วงเวลาที่ความรักของเรามีแฟนเก่ามาเกี่ยวข้องก็ เหมือนกัน ความคิดและการกระทำ�ของเราอาจเป็นกุญแจ ดอกสำ�คัญทีบ่ อกว่าเขาจะกลับไปคืนดีกนั หรือไม่ หากเต็ม ไปด้วยความหวาดระแวงและการกระทำ�ของเราแสดงออก เช่นนัน้ ย้�ำ ๆ ซ้�ำ ๆ บ่อยครัง้ เข้าก็เท่ากับว่าเราผลักดันให้เขา กลับไปคืนดีกนั จริงๆ ถ้าเราเชือ่ ในรักแท้ในหัวใจของเขาทีม่ ี ต่อเรา มันก็จะเป็นเช่นนัน้ ตลอดไป ถ้าไม่ใช่กเ็ ปล่าประโยชน์ ที่เรามัวแต่ทุ่มเทกายใจเพื่อเหนี่ยวรั้ง คนที่ไม่ใช่ ไม่คู่ควร ลองกลับไปทบทวนเรือ่ งนีด้ นู ะนักเรียนทีร่ กั อย่าคิด มากก็แล้วกัน แค่เล่าให้ฟัง

ความประทับใจตลอดระยะเวลา 48 ปี ในชีวิตครูโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี

ความประทับใจแรก คือ ความรัก ความอบอุ่น และ กำ�ลังใจ ที่ได้รับจากผู้บริหารทุกท่านทุกสมัย ทุกท่านให้ความ ไว้วางใจมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เป็นงานที่ท้าทาย ความสามารถและประสบปัญหาอุปสรรคตลอด แต่ทุกครั้งที่ มีปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ก็จะได้รับคำ�แนะนำ� ชี้แนะ แนวทางในการแก้ปญ ั หาเสมอมา ทำ�ให้งานสำ�เร็จลุลว่ ง ทันเวลา และถูกต้อง แม้แต่ในชีวิตประจำ�วัน บางครั้งที่ท้อแท้เหนื่อย หน่าย ท่านก็จะให้กำ�ลังใจ ถามทุกข์สุขด้วยความห่วงใย ความประทับใจที่สอง เป็นความประทับใจที่ได้รับ จากเพื่อนร่วมงานและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ทุกครั้ง ที่ต้องขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากใคร ทุกคน ก็ยินดีช่วยด้วยความเต็มใจใบหน้ายิ้มแย้ม เป็นกำ�ลังใจหนึ่ง ที่ช่วยให้งานต่างๆ สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกคนได้รับความ สุขทั่วหน้ากัน ความซื่อสัตย์และรับ ผิดชอบ เป็นหลั ก ยึ ด เหนี่ ย ว และเป็นแรงใจ ที่ทำ�ให้การปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้รับความสำ�เร็จเสมอ แม้จากนี้ไปไม่ได้ทำ�งานในโรงเรียน ดาราสมุทรแล้ว แต่คิดว่า “ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ” ยังคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำ�รงชีวิตประจำ�วันได้เป็น อย่างดี โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านสำ�หรับความรัก ความอบอุ่น กำ�ลังใจและความห่วงใยที่ได้รับมาตลอดระยะ เวลา 48 ปี ที่ยาวนาน จะรักและคิดถึงทุกๆ คน และพร้อม ที่จะรับทุกสิ่งที่ผ่านมาไว้ในความทรงจำ�ตลอดไป สวัสดีค่ะ

47


โดย วาทยกร

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน สบายดีอยู่ใช่ไหม? ในการใช้ชวี ติ ปกติ ต้องกิน ต้องอยู่ ต้องศึกษาเล่าเรียน ต้อง

หลังจากห่างหายไปพักใจในวันหยุดภาคฤดูร้อน และกลับ มาใช้ ชี วิ ต การศึ ก ษาเล่ า เรี ย นในยุ ค แห่ ง ความเจริ ญ ด้ า น เทคโนโลยีอย่างสุขสันต์ เพือ่ เตรียมรับมือกับการมาถึงของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีกไม่ช้านาน ว่าไป แล้วโรงเรียนเราก็คึกคักกับเรื่องนี้มาตลอดทั้งสองปีที่ผ่าน มามีการเปิดหลักสูตรภาษาจีนและญี่ปุ่นเพิ่มให้นอกเหนือ จากภาษาอังกฤษ ทัง้ นักเรียนและครูกต็ นื่ ตัวกันอย่างเห็นได้ ชัด มีครูเจ้าของภาษามาดูแลการเรียนการสอนให้ถึงที่และ ยังมีครูไทยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านภาษาคอยดูแลควบคูก่ นั ไปด้วย นับว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเรียนรู้ที่ดีจริงๆ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ .. เพราะหากพูดถึงภาษาทั้ง สองข้างต้นแล้ว ผมพูดได้แค่ “หนีห่าว” กับ “คอนนิชิวะ” เท่านั้นเอง แอบอายแกมอิจฉานักเรียนรุ่นใหม่ๆที่ได้เรียน อยู่เหมือนกันนะ เอาเป็นว่านอกจากภาษาพูดภาษาเขียน ที่ใช้สื่อสารกันแล้วยังมีอีกภาษาหนึ่งนะครับที่เป็นภาษา สากลทั่วโลกให้การยอมรับมาช้านานแล้ว และในโรงเรียน ของเราก็มกี ารรักษาสืบต่อกันมาถึงปัจจุบนั ถึงแม้วา่ ยังค่อน ข้างจำ�กัดเฉพาะกลุม่ คนทีร่ ว่ มกิจกรรมด้านดนตรีอยูก่ ต็ าม เนือ่ งจากภาษานีใ้ ช้สอื่ สารโดยทีไ่ ม่ได้เป็นลักษณะของ คำ�พูดคำ�จา แต่ทว่าใช้ความสามารถเชิงทักษะด้านดนตรี เป็นหลักในการถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ และความหมาย ต่างๆ สู่ผู้ฟัง กล่าวถึงตรงนี้ก็คงชัดเจนแล้วครับว่าผม พยายามจะสื่ออะไรให้รู้ แน่นอนครับ กล่าวคือ นักดนตรี หรือผู้มีความสามารถด้านการเล่นดนตรีนั้น ซึ่งในความ เป็นจริงก็คือเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต้องอาศัยปัจจัยสี่

48

ทำ�งานหาเงินเหมือนผูอ้ นื่ แต่ดว้ ยความสามารถด้านดนตรี ที่สั่งสมมา โดยอาจเริ่มจากสนใจอยากเล่นอยากลอง หรือ ถูกบังคับให้เล่นเฉกเช่นอย่างบีโธเฟ่น (Beethoven) ในวัย เยาว์ เมื่อพัฒนาตนจนถึงขั้นนักดนตรีแล้ว สิ่งหนึ่งที่พวก เขาจะได้ควบคู่กันไปกับความสามารถของการเล่นดนตรี คือ ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีนั่นเอง ซึ่งโน้ตดนตรีนั้นถือ เป็นภาษาสากลของนักดนตรีทกุ ชนชาติทวั่ โลกเข้าใจความ หมายได้ตรงกันเสมอ โน้ตดนตรีสากลทีเ่ ราเห็นและคุน้ เคยในปัจจุบนั นีไ้ ด้รบั การพัฒนารูปแบบการบันทึกสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิด ความชัดเจน ความเข้าใจง่ายของนักดนตรี โดยต้นกำ�เนิด และวิวัฒนาการมาแต่สมัยของดนตรีกรีกโบราณตั้งแต่เริ่ม ต้นจนถึง 330 ปีก่อนคริสตกาล (330 B.C.) โดยในยุค แรกๆ เริ่มจากการร้องเพลงเพื่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชา เทพเจ้าหรือในพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่นั้น มีการประดิษฐ์ เครื่องดนตรีอย่างง่ายขึ้น พัฒนาทักษะการเล่น การร้อง การรวมวงในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา รวมถึงการบันทึกโน้ต ดนตรีสากลเพื่อบรรเลงบทเพลงต่างๆ ด้วยเช่นกัน ในความหมายของโน้ตดนตรี หรือโน้ตเพลงนัน้ หมาย ถึงสัญลักษณ์ทรี่ วมโครงสร้างพืน้ ฐานของจังหวะ ทำ�นอง ไว้ ด้วยกัน นอกจากนัน้ ยังรวมถึงเครือ่ งหมาย หรือสัญลักษณ์ ทีแ่ ทนองค์ประกอบด้านมิตติ า่ งๆ ของเสียงทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก การเล่นโดยกำ�กับไว้ภายในบรรทัด 5 เส้น (Staff) ขนานกัน ไปในแนวนอน ที่มีเส้นกั้นห้อง (Bar Line) แบ่งขอบเขต อย่างชัดเจนในแนวตั้ง ซึ่งนักดนตรีแต่ละคน แต่ละเครื่อง


มือจะมีโน้ตเพลง หรือบทบรรเลงของตนเองเฉพาะ ล้วน แตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่ของการบรรเลงใน วงโดยผู้ที่อำ�นวยเพลง (Conductor) ของวงดนตรีใหญ่ๆ อย่างวงคอนเสิร์ตแบนด์ หรือวงซิมโฟนีออร์เครสตร้านั้น จะเป็นผู้ตีความหลักและดึงเอาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวโน้ต ต่างๆ เหล่านั้นผ่านทางกระบอกเสียงของเครื่องดนตรี แต่ละชิ้น จนนักดนตรีในวงเข้าใจในเนื้อหาของการเล่น สามารถสื่อสารความรู้สึกต่างๆ จากต้นฉบับโน้ตเพลง ของผู้ประพันธ์เอกของโลก ซึ่งหลายท่านก็ล่วงลับดับสูญ ไปนานแล้วแต่คงไว้ซึ่งผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายจนถึง ปัจจุบัน ให้ผู้ฟังได้รับสุนทรียะของบทเพลงอย่างไพเราะ เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับการอ่านหนังสือนัน่ เอง มีตวั อักษร สระ วรรณยุกต์ ผสมเป็นคำ� ประโยค เป็นเรื่องราว ที่ผู้เขียนเรียงร้อยโดยใช้ทักษะด้านภาษาและวรรณศิลป์ให้ ผู้อ่านได้รื่นรมย์กัน แต่ภาษาดนตรีนั้นจะถูกบันทึกเรียบ เรียงตัวโน้ตสากลด้วยไวยากรณ์และกฎเกณฑ์ต่างๆใน กรอบของทฤษฎีดนตรีที่ถูกต้อง นักดนตรีทุกคนมีหน้าที่ ศึกษาบทเพลง อ่านทำ�ความเข้าใจ ตีความการเล่น ฝึกซ้อม จนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงโดยอยู่ใต้การ ดูแลของผู้อำ�นวยเพลงในการปรุงแต่งความไพเราะสู่ผู้ฟัง หากได้ผ่านการฝึกซ้อมดนตรีจนมีความชำ�นาญแล้ว นั่น ก็หมายถึงเขาคนนั้นสามารถพูดจากภาษาดนตรีได้คล่อง ขึน้ อีกด้วย เพราะกระบวนการซ้อมทักษะดนตรีตอ้ งอาศัย การพัฒนาทางการเล่นและการอ่านโน้ตควบคู่กันไปใน ทิศทางเดียวกัน ผู้ที่ขยันซ้อมก็จะมีความคล่องตัวในการ อ่านโน้ตสากลได้โดยไม่ตอ้ งสงสัย ยิง่ มีความสามารถมากๆ ยังสามารถไปร่วมบรรเลงกับนักดนตรีอนื่ ๆ จากทัว่ ทุกมุม โลกได้ด้วยเพราะพูดจาภาษาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น มี นักเรียนดาราสมุทรเรา 2 คน ซึ่งก็มี น.ส.จุฑารัตน์ ภินา นันทชัย ชัน้ ม.6/7 เล่นเครือ่ ง Clarinet และ น.ส.จุฑามาศ ไพบูลย์กุลวงษ์ ชั้น ม.5/5 เล่นเครื่อง French Horn ที่ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai & Japanese

Friendship Concert ครั้งที่ 2 ปีนี้ทั้งสองคนต้องไปร่วม ฝึกซ้อมดนตรีรว่ มกับนักเรียนผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกมาจาก โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 50 คน เพื่อแสดง คอนเสิร์ตในครั้งนี้ โดยมี Mr.Satoshi Yagisawa นัก ประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจากญี่ปุ่นเป็นวาทยกร รับเชิญ ซึ่งงานนี้ก็ต้องอาศัยความสามารถในการอ่านโน้ต อย่างฉับพลันกันพอสมควร เห็นได้อย่างชัดเจนกันแล้วนะครับสำ�หรับเหล่าบรรดา นักดนตรีผู้มากด้วยความสามารถทั้งหลายว่านอกจาก สามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ นด้ ว ยภาษาพู ด เขี ย นแล้ ว เรายั ง สามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้จากภาษาของดนตรี อีกด้านหนึ่งด้วย แม้บางทีเราอาจพูดจาภาษาต่างประเทศ ได้ไม่คล่องเท่าใดนัก แต่หากภาษาของดนตรี อาจจะเป็น ตัวสื่อสารความรู้สึกต่างๆออกมาได้ชัดเจนกว่า ซึ่งบ่อย ครั้งสามารถสื่อได้ดีกว่าการพูดหรือเขียนด้วยซ้ำ�ไป อาจ จะถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ ผ่านทางการเล่นเปียโน กีตาร์ หรือเครือ่ งดนตรีอย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ ราชอบและถนัดมอบ ให้แก่ผคู้ นรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็นบทเพลงทีม่ ี ความหมายดีๆ ต่อความรูส้ กึ ของผูฟ้ งั แล้ว นับเป็นการแบ่ง ปันคุณค่ามอบให้ผอู้ นื่ ได้สมั ผัสความสุขอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ฉะนั้นแล้วหากรักที่จะเล่นดนตรีก็ควรมีความอดทน มุมานะ พากเพียรต่อการฝึกซ้อม และหมั่นฝึกฝนทักษะ ให้เกิดความชำ�นาญ เมือ่ มีโอกาสเราจะได้ใช้ความสามารถ เหล่านัน้ เพือ่ สือ่ ถึงอารมณ์ในเสียงเพลง และมอบความรูส้ กึ ต่างๆ จากผูแ้ ต่งบทเพลงสูผ่ ฟู้ งั ทัง้ ยังสร้างความประทับใจ ให้ผู้อื่นได้อย่างมิรู้ลืม อ้างอิง

: ดนตรีสมัยกรีก, ณัฐนันท์ อยู่ระหัด, http: student.nu.ac.th : The Greek Musical System, A History of Western Music, Donald J. Grout and Claude V.Palisca (9-10) : Songs and Singers,14-19, the Wonderful World of Music, Benjamin Britten and Imogen Holst

ขอแสดงความอาลัย 19-25 พ.ค.56

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพ.. การจากไปของคุณพ่อพนม ลูกจันทร์ ณ วัดราษฎรนิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

49


The Education Section of Chantaburi Diocese (ESCD) TESOL Short-Course Seminar took place from the 8th-11th of May 2013, at the Stellar Maris Pae, Rayong. Ms. Chintanaa Watson, TESOL Co-ordinator of Darasamutr School and her TESOL team; Mr. Albert Leonard Corey, Ms. Azel T. Arroyo, Mr. Paul Leslie Draper, Ms. Liza G. Sumonta, Ms. Joanna Krishna, Reyes and Mr. Mark Angelo Padua conducted the Short-Course. The main objective of this seminar was for the purpose of information sharing, which the team had gained from the TESOL Short-Course seminar hosted at Darasamutr School, by Mrs. Bridget Percy on the 17th -21st of January 2013. The information learnt and gained,by the participants from the seminar,would be used to help them work closely together and elevate the overall standard of English teaching for their Thai-English teachers. The seminar had a total of 26 foreign teachers from 9 ESCD schools. The 4-day seminar consisted of 11 workshops which were; Introduction/Ice Breaker, the Fish Philosophy, Teaching in English, Critical Thinking, Effective Teaching, English Language Games, Authentic Materials, Teaching Reading, Drama, Teaching Listening and Putting It Together. Overall, it was a very successful seminar with much positive feedback from the various schools that participated. The feedback suggests that the participants learnt many new techniques that can be applied to both their everyday teaching and daily life. Moreover, the participants indicated that the new techniques learnt could be used to help the Thai teachers in their schools. Most of all, the participants highly enjoy the seminar and recommended that future TESOL Training seminars should continue to take place.

50


โดย. ม.อนุชา อังคะหิรัญ

ศิษย์เก่าของเรา

พ.ต.ท.ณฐพล หอมจันทร์

สถานที่ตำ�รวจทางหลวง 2 กองกำ�กับ 3 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

การศึกษา

- ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราสมุทร - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 33 - โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ รุ่น 49 สมรสกับนางลลิศา หอมจันทร์ (อดีตอาจารย์ คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี จ.จันทบุรี) มีบุตร 2 คน ด.ช.ธนิก หอมจันทร์ อายุ 6 ปี ด.ช.ชัชช์ หอมจันทร์ อายุ 2 ปี

หน้าที่การงานปัจจุบัน

ร่างกาย จิตใจ รวมทั้งขยันเรียน เพื่อให้จบการศึกษา เป็น ตำ�รวจดังที่ตั้งใจไว้

หลักในการดำ�รงชีวิต

ใช้พลังที่ได้จากครอบครัว ผลักดันตัวเองให้ทำ�ทุก อย่างประสบความสำ�เร็จ

เมื่อผ่านโรงเรียน

เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่งานที่จังหวัดชลบุรี ยิ่งทำ�ให้คิดถึง ความรูส้ กึ สมัยเป็นนักเรียน หอพักของ ม.กมล เอีย้ พิน โดย เฉพาะเวลาขับรถยนต์ผา่ นโรงเรียนดาราสมุทร ภาพทรงจำ�ที่ กำ�ลังเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆ บรรยากาศเก่าๆ ก็เกิดขึ้นทั้ง ที่เหตุการณ์เหล่านั้น ผ่านมานานหลายปี แต่ยังจำ�ได้เสมอ คิดถึงคุณครู เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ร่วมประสบการณ์สมัย นั้นด้วยกัน

• สารวัตรสถานีต�ำ รวจทางหลวง 2 (ชลบุร)ี กองกำ�กับการ 3 กองบังคับการตำ�รวจทางหลวง • ถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำ�เนินทาง รถยนต์แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ • ปฏิบัติราชการงานสืบสวนคดีสำ�คัญ ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำ�รวจส่วนหน้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนร่วมรุ่น ม.3 รุ่น 7 ความประทับใจ บาทหลวงเอนก ธรรมนิต ประทับใจคุณครูที่อบรมสั่งสอน กระตุ้นให้สนใจเรียน บาทหลวงชัชชัย รวมอร่าม ขยันหมั่นเพียร อดทนต่อการเรียน (ขณะนั้นเป็นนักเรียน สจ.อัมรินทร์ ปรัชยญกุล ไม่คอ่ ยตัง้ ใจเรียน) ส่งผลเป็นรากฐานสำ�คัญให้มคี วามขยัน สท.แสนชัย สวยสม อดทน ในขณะเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนาย สท.จักตุรงค์ จิตรถิ่น ร้อยตำ�รวจ ซึ่งต้องใช้ความอดทนในการฝึกปฏิบัติด้าน นายแพทย์สุรินทร์ นัมคณิสรณ์

ขอแสดงความยินดี

น.ส.พิชญา วิศิษฐ์สรไกร ม.5/3

ได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ในการประกวดศิลปกรรมเด็ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 8 รั บ รางวั ล พระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิดนัดดามาตุ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถ.เจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

51


ประธานสีชมพู

ประธานสีม่วง

สังกัดหมวด ภาษาต่างประเทศ คาดว่าอันดับปี 56 อยู่ในอันดับที่ ติด 1 ใน 3 ครูที่ปรึกษาสี ม.อาณุรักษ์ ย้อยช่วง

สังกัดหมวด วิทยาศาสตร์ คาดว่าอันดับปี 56 อยู่ในอันดับที่ 1 ครูที่ปรึกษาสี คุณครูประนอม พลอยอร่าม

นายธีรสิทธิ์ ศิริบุตร ม.5/2

นายวันเฉลิม ชุน ม.5/6

ความรู้สึกที่ได้รับตำ�แหน่งประธานสี

ความรู้สึกที่ได้รับตำ�แหน่งประธานสี

จะพัฒนากีฬาดาราสมุทร

จะพัฒนากีฬาดาราสมุทร

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ

ตกใจมากและไม่นึกว่าจะได้เป็น แต่เมื่อได้รับ เลือก ผมจะทำ�หน้าที่อย่างดีที่สุด เพราะมีกำ�ลังใจจาก เพื่อน ๆ พี่ ๆ และคุณครูในหมวดภาษาต่างประเทศ พัฒนาประเภททีมให้มากกว่านี้ เพิ่มฟุตซอล และกีฬาเทนนิส รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เชียร์อย่างเต็มที่ เราจะสู้ไป พร้อมกัน

ประธานสีแดง

นายปรินทร วงษ์อนุ ม.5/5

สังกัดหมวด คณิตศาสตร์ คาดว่าอันดับปี 56 อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 3 ครูที่ปรึกษาสี ม.วันชัย รัตนพันธ์

ความรู้สึกที่ได้รับตำ�แหน่งประธานสี

ดีใจมากครับ ตำ�แหน่งประธานสีนั้นมีเกียรติ มาก ผมจะทำ�หน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

จะพัฒนากีฬาดาราสมุทร

เล่นกีฬาทุกประเภทให้สนุกไม่น่าเบื่อ

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ

52

สีแดงแรงฤทธิ์ ต้องติด 1 ใน 3 แน่นอนครับ

กดดันกับหน้าที่ได้มา ไม่ได้มองว่ายิ่งใหญ่ รู้สึก ว่าต้องเต็มที่กับหน้าที่และต้องมีความพยายาม ความรับ ผิดชอบมากยิ่งขึ้น เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เล่นกีฬาทุกประเภท สร้างความสามัคคีมากยิ่งขึ้น

ขอให้ทุกคนทำ�หน้าที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ นับจากนี้ไปผมจะทำ�หน้าที่ให้ดีกว่านี้ครับ

ประธานสีเหลือง

นายณัฐวุฒิ วัฒนวิเชียร ม.5/7

สังกัดหมวด ภาษาไทย คาดว่าอันดับปี 56 อยู่ในอันดับที่ -ขอเพียงความสุขครูที่ปรึกษาสี คุณครูอัมพา รอบครบุรี

ความรู้สึกที่ได้รับตำ�แหน่งประธานสี

ตอนแรกรูส้ กึ ว่าต้องเหนือ่ ยแน่ๆ ต้องรับผิดชอบ ทุกอย่าง มันมีเรื่องจุกจิกมากมาย ก็ต้องทำ�หน้าที่ให้ดี ที่สุด ทำ�อย่างตั้งใจในทุก ๆ ขั้นตอน

จะพัฒนากีฬาดาราสมุทร

รับฟังความคิดเห็นของน้องๆ ทุกคน เข้าใจ น้องๆ สนับสนุนกีฬาให้น้องๆ ได้เล่นทุกประเภท

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ

สีของเราอาจจะไม่ดีที่สุดในทุกๆ อย่าง แต่สี ของเราต้องทำ�คือ ความพยายามให้ดีที่สุดครับ....


ประธานสีเขียว ประธานสีฟ้า

นายพิชญ์ พิญญาพงษ์ ม.5/4

สังกัดหมวด เทคโนโลยีสารสนเทศ คาดว่าอันดับปี 56 อยู่ในอันดับที่ 1 ครูที่ปรึกษาสี ม.วรพงษ์ ปุณณะวรกุล

ความรู้สึกที่ได้รับตำ�แหน่งประธานสี

นายเกียรติศักดิ์ แสงเพิ่ม ม.5/7

สังกัดหมวด สังคม คาดว่าอันดับปี 56 อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 3 ครูที่ปรึกษาสี คุณครูกิตติ์รวี พรอนันต์ธนชาติ (ครูปู)

ความรู้สึกที่ได้รับตำ�แหน่งประธานสี

ทำ�ให้เรามีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจะต้อง เป็นผู้นำ�และมีความรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น

ภาคภูมิใจที่เพื่อน ๆ ให้ความไว้วางใจ ผมจะ ทำ�หน้าที่ให้ดีที่สุด อยากให้สีเขียวมีความสามัคคีกันแต่ อย่างไรก็ตาม ผมก็จะทำ�หน้าที่อย่างสุดความสามารถให้ สีของเราประสบผลสำ�เร็จ

จะพัฒนากีฬาดาราสมุทร

จะพัฒนากีฬาดาราสมุทร

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ

ให้นักเรียนดาราสมุทรทุกคน ได้มีส่วนร่วมใน การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน ร่วมกันแข่งขันกีฬา ร่วม กันเชียร์ เพื่อให้กีฬาดาราสมุทรของเรา มีความประทับใจ และมีความสนุกสนานให้มากที่สุด

ขอให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆสีฟ้า ร่วมมือกันแข่งขัน กีฬาสีดว้ ยความสนุกสนาน มีมติ รไมตรีทดี่ ตี อ่ กัน เราควร รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ขอบคุณครับ

พัฒนาความตั้งใจที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง ของนักเรียน นักเรียนหลายคนมองว่าเป็นกิจกรรมน่า เบือ่ อยากจะปลูกฝังให้นอ้ งๆ เกิดจิตสำ�นึกและเห็นความ สำ�คัญของการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของเรา ถึงแม้ว่าหวังเพียง 1 ใน 3 แต่เป้าหมายที่แท้จริง คือ การเห็นพี่น้องชาวดาราสมุทร มีความสามัคคี มีน้ำ�ใจ นักกีฬา.....การจัดกีฬาสีของโรงเรียนมีความพร้อมและ สมบูรณ์ทุกรูปแบบดีอยู่แล้ว จะขาดก็เพียงความสามัคคี ของนักเรียนในบางส่วนเท่านั้นครับ

สวั ส ดี ค่ ะ ดิ ฉั น ชื่ อ น.ส. ฮวาลิ ม ลี ตอนนี้กำ�ลังศึกษาอยู่ ชั้น ม.4/6 ค่ะ ขอบคุณ สำ�หรับการให้โอกาสดีๆ ที่ช่วยโรงเรียนค่ะ ดิฉนั ศึกษามัธยมต้น 3ปี ทีโ่ รงเรียนสาธิตพิบลู บำ�เพ็ญ IEP และ ผูป้ กครองของดิฉนั เห็นว่า มัธยมปลายตอ้ งศึกษาทีโ่ รงเรียนหลักสูตรไทย จึงหาดูโรงเรียนหลายๆโรงเรียน และได้รถู้ งึ ทีน่ โ่ี รงเรียนดาราสมทุ รค่ะ จึ ง หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โรงเรี ย นดาราส มุ ท รนี้ เรื่ อ ยๆและติ ด ใจ เลยปรึกษากับผูป้ กครองและได้เลือกมาศึกษาทีโ่ รงเรียนดาราสมทุ ร นี้ค่ะ ต่อไปนี้ดิฉันจะพยายามและตั้งใจเรียนให้มากภายใต้การสอน จากคุณครูที่เคารพเพื่อให้เวลา 3 ปีที่จะได้ศึกษาที่ดาราสมุทร นั้นมีประโยชน์ค่ะ แม้จะได้มาอยู่ที่ดาราสมุทรเป็นเวลายังไม่นาน แต่ก็ได้ประสบการณ์ที่ต่างและใหม่จากโรงเรียนเก่า และสนุกกับ หลักสูตรการสอนใหม่ด้วยค่ะ ดิฉันจะพยามยามพัฒนาตัวเองให้ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนดาราสมุทรค่ะ ขอบคุณค่ะ

53


มุติตาจิต ครูเกษียณอายุ เชิดชูครูนานปี ต้อนรับน้องใหม่และนิสิตฝึกสอน เพื่อนร่วมทางชีวิตและผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556

ตัวแทนครูกล่าวความรู้สึกสอนนานครบ 15 20 25 30 35 40 ปี และอายุครบ 60 ปี

15 ปี

ระดับ อนุบาล คุณครูสิชา กิจนิธิธรรม “ ครูก็ได้ปลูกฝังคุณธรรมแต่ เล็กๆ ให้เป็นคนดี มีความรู้ จิตสาธารณะ คุณครูก็มีความสุข อนาคตขอให้ประสบความสำ�เร็จ ทุกคนนะค่ะ ”

ระดับ ประถม ม.รุ่งโรจน์ ทรัพย์มาก “ รักโรงเรียน รักชั่วนิรันดร์ รักให้เหมือนเดิม ”

ระดับ มัธยม คุณครูรุ่งทิพย์ วิทยานุกรณ์ “ เพื่อนครูดี นักเรียนดี ครูมี ความสุขกันทุกๆ คน ”

54

20 ปี

ระดับ อนุบาล คุณครูกุลภรณ์ ภาชนะ “ ภูมิใจที่เห็นลูกดาราสมุทร น่ารักทุกคน ”

ระดับ ประถม คุณครูอรพิน เต้งชู “ ครูรักทุกคน ครูจะอยู่ต่อไป ครบ 60 ปี ” ระดับ ม.ต้น คุณครูณศิกา ยิ่งยง “ ที่เป็นคุณครูเพราะ ด้วยแรงใจ แรงรัก แรงศรัทธา ในวิชาชีพครู ” ระดับ ม.ปลาย คุณครูนิตยารัตน์ คชเสนา “ ครู คือ ผู้เอื้อให้เกิด การเรียนรู้ ”


25 ปี 30 ปี

ระดับ อนุบาล คุณครูจิตรดา มะหอม “ ตลอดเวลามีทุกข์ สนุก สุข เหนื่อย ขอให้นักเรียนมีแต่ สุข ในการเรียน ”

ระดับ อนุบาล คุณครูสอางค์ เจริญแพทย์ “ดีใจที่ได้อยู่ดาราสมุทร ขอกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ ในการทำ�งาน ”

ระดับ ประถม คุณครูฟองนวล วิจิตรบรรจง “ มีความสุขที่ในดาราสมุทร มี อนาคตที่แจ่มใส เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ” ระดับ มัธยมปลาย ม.สมบูรณ์ อุ่นเรือนงาม “ เหนื่อยกายไม่เท่าไร เหนื่อยใจ นอนไม่หลับ มาสเตอร์ไม่อยาก ไล่นักเรียนมาเข้าแถว แต่เป็น บทบาทที่มาสเตอร์ต้องทำ� ”

ี ป 0 6 บ ร ุ ค อาย

ม.วันชัย รัตนพันธุ์ “ มีบ้านหลักแรกให้พ่อแม่ มีทีวีสีเครื่องแรกให้แม่ มีแบงก์พันบาทใบแรกให้พ่อ คิดดี ทำ�ดี คิดเป็นทำ�เป็น คิดไกลไปให้ถึงดวงดาว ”

35 ปี

ระดับ อนุบาล คุณครูเกสริน คงวัชระกุล “ ครูเป็นแม่คนที่ 2 แนะนำ�สิ่งดีๆ ”

ระดับ ประถม คุณครูสมคิด แจ้งเนตร์ “ เข้าสู่อาเซียนพูด อ่าน เขียน English มากๆ นะคะ ” ระดับ มัธยม ม.สมเกียรติ วิลัยทอง “ อนาคตอยู่กับเรา นักเรียนทุกคนต้องไปให้ได้ เข้มแข็งและอดทน ”

40 ปี

ม.ปิยวัฒน์ ญาณกฤตยา “ ก่อนเรียนคอมพิวเตอร์ มาสเตอร์ต้องเน้นคุณธรรมก่อน เป็นอันดับแรก คิดดี ทำ�ดี เป็นมนุษย์ ”

คุณครูไพรินทร์ ดูปริก “ รู้ภาษาอังกฤษ ได้เปรียบ ต่างชาติพูดไทยได้ แต่คนไทย พูดอังกฤษไม่ได้ ”

55


ข้อมูลการติดตามผลนักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยสาธารณสุขชลบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันการบินพลเรือน สถาบันการพลศึกษาชลบุรี

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิทยาลัยดุสิตธานี

56

จำ�นวนคน

ร้อยละ

155 25 13 8 6 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

65.40 10.55 5.49 3.38 2.53 1.69 1.69 1.69 0.84 0.84 0.84 0.84 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42

จำ�นวนคน

ร้อยละ

64 9 8

27.00 3.80 3.38


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ต่างประเทศ ต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

อื่นๆ ประกอบอาชีพ นักบวช

สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชน 27%

สถาบันอาชีวศึกษา ต่างประเทศ 5%

8 7 6 5 5 4 2 2 2 2 2 1 1

3.38 2.95 2.53 2.11 2.11 1.69 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.42 0.42

จำ�นวนคน

ร้อยละ

11 5 3 3

2.53 2.11 1.27 1.27

จำ�นวนคน

ร้อยละ

7 6 1

2.95 2.53 0.42

อื่นๆ (ประกอบอาชีพ นักบวช) 3%

สถาบันอุดม ศึกษาของรัฐ 65%

57


ข้อมูลการติดตามผลนักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สายสามัญ - เอกชน โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา โรงเรียนมารีย์วิทยา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สายสามัญ - รัฐบาล โรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำ�เพ็ญ" ม.บูรพา โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" โรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง2 โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนานคร โรงเรียนตราษตระการคุณ

58

จำ�นวนคน

ร้อยละ

262 244 12 2 1 1 1 1

69.31 64.55 3.17 0.53 0.26 0.26 0.26 0.26

จำ�นวนคน

ร้อยละ

63 17 17 11 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

16.67 4.50 4.50 2.91 1.59 0.53 0.53 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26


สายอาชีพ - เอกชน

จำ�นวนคน

ร้อยละ

25 9 7 5 2 1 1

6.61 2.38 1.85 1.32 0.53 0.26 0.26

จำ�นวนคน

ร้อยละ

21 14 7

5.56 3.70 1.85

จำ�นวนคน

ร้อยละ

1 6 1

0.26 1.59 0.26

โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง สถาบันปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โรงเรียนโฮลี่

สายอาชีพ - รัฐบาล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

อื่นๆ ประกอบอาชีพ ต่างประเทศ

สายอาชีพ - รัฐบาล 5%

สายอาชีพ - เอกชน 7%

อื่นๆ (ต่างประเทศ ประกอบอาชีพ นักบวช) 2% สายสามัญ - รัฐบาล 17%

สายสามัญ - เอกชน 69.31%

59


โรงเรียนดาราสมุทร ระดับปฐมวัย ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา มีการส่งการประเมิน ด้านที่ ๓ การบริหารการจัดการ สถานศึ ก ษาเพื่ อ ขอรั บ รางวั ล พระราชทาน ระดั บ ก่ อ น ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประถมศึกษา ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ ๓.๒ งานธุรการ การเงิน และพัสดุ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมคุณภาพ ๓.๓ งานอาคารสถานที่ การศึกษา โดยทีท่ รงมีพระประสงค์ทจี่ ะพระราชทานรางวัล ๓.๔ การให้บริหารแก่เด็ก ให้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการ ด้านที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา เรียนดีเป็นส่วนรวมในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับ กับผู้ปกครองและชุมชน รางวัลพระราชทานนี้ ทางระดับปฐมวัยจึงได้ส่งโรงเรียน ๔.๑ การให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อขอรับพระราชทาน ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่ง ๔.๒ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ในการประเมินสถานศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตการประเมิน และชุมชน ครอบคลุมด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัย แต่ละด้าน ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารบุคลากร มีรายการประเมินดังนี้ ๕.๑ คุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านที่ ๑ ผลพัฒนาการของเด็ก ๕.๒ คุณลักษณะของครู/ผู้ดูแลเด็ก ๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย ๕.๓ คุณลักษณะของบุคลากรอื่น ๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๕.๔ การบริหารงานบุคคล ๑.๓ พัฒนาการด้านสังคม น้ำ�หนักคะแนนของแต่ละด้านมีสัดส่วนดังนี้คือ ๑.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านที่ ๑ : ด้านที่ ๒ : ด้านที่ ๓ : ด้านที่ ๔ : ด้านที่ ด้านที่ ๒ การบริหารงานวิชาการ ๕= ๓:๓:๒:๒:๒ ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำ�ดับแต่ละรายการประเมินในแต่ละด้าน มีคะแนน ๒.๒ การจัดทำ�แผนและการจัดประสบการณ์ เท่ากับ ๔ คะแนน ๒.๓ การประเมินพัฒนาการของเด็ก ๒.๔ การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ๒.๕ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

60


ซึ่งวิชาที่ใช้ในการแข่งขันนั้นได้แก่วิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ English สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ โดย นักเรียนที่เข้าทำ�การแข่งขัน ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึง่ ได้รบั เกียรติจากนายกิตติรตั น์ มังคละคีรี ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในงาน โดยเวลา 15.00 น. ประธานในพิธเี ปิดเดินทางถึงโรงเรียน ดาราสมุทร คณะกรรมการจัดงานเชิญประธานเข้าพักที่ห้องรับรอง จากนั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางด้าน วิชาการโรงเรียนเอกชน เรียนเชิญนายกิตติรตั น์ มังคละคีรี เยีย่ มชมนิทรรศการโครงงานทีส่ ง่ เข้าแข่งขัน ชมวีดทิ ศั น์ความ เป็นมาของการจัดการแข่งขัน พิธีกรกล่าวเชิญ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศึกษาธิการ ภาค 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกล่าวเรียนเชิญประธานในพิธี กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวเปิดการจัด งาน และชมการแสดงศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร และมอบเกียรติบตั รให้แก่ผแู้ ทนสถานศึกษาทีส่ ง่ นักเรียน เข้าแข่งขันแต่ละประเภทแต่ระดับชั้น หลังเสร็จพิธีการมอบเกียรติบัตรแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางด้าน วิชาการโรงเรียนเอกชน เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เสร็จพิธี

61


คติพจน์ ครูนานปี ครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ อบรมสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มาอย่าง ยาวนาน

ปูชนียบุคคล

มาสเตอร์สมบูรณ์ อุ่นเรือนงาม “ทำ�หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”

คุณครูนงลักษณ์ สิริชัยเจริญกล

มาสเตอร์สุทัศน์ รื่นรวย

คุณครูอาวุโส คุณครูวัลลา ผังลักษณ์ “ท่านอยากให้เขาทำ�กับท่านอย่างไร ก็จงทำ�กับเขาอย่างนั้นเถิด” (มธ. 7:12)

มาสเตอร์วีรศักดิ์ พูลกิจ “ทุกสิ่งทุกอย่างคือ พระพรของพระ”

ครูสอนนาน 40 ปี (พ.ศ.2516) มาสเตอร์ปิยวัฒน์ ญาณกฤยา

คุณครูไพรินทร์ ดูปริก “ทุกสิ่งคือพระพรของพระ”

“เป็นกระแสเรียก ขอแม่พระให้ผมได้ มีโอกาสรับใช้งานของพระแม่”

ครูสอนนาน 35 ปี (พ.ศ.2521) มาสเตอร์วันชัย รัตนพันธุ์

คุณครูกิรณา ผังรักษ์

“ความอดทนเป็นสิ่งขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอ”

“ความดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำ�เอง”

คุณครูราศรี ธรรมจิตร “อยู่อย่างพอเพียง อดทน อดกลั้น มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ รู้รักสามัคคี รู้อภัย”

62

คุณครูเกสริน คงวัชระกุล “ชีวิตในโลกนี้ คือพระพรของพระแม่มารีย์”


คุณครูธิดา สังขมณี “การสอนคนนั้นยาก แต่การสอนคนให้เป็นคนดีนั้น ยากยิ่งกว่า”

คุณครูสมคิด แจ้งเนตร์ “พระประจำ�ใจคือแม่”

มาสเตอร์นพรัตน์ ไชยายงค์ “ทุกลมหายใจเป็นพระพรของพระ”

ครูสอนนาน 25 ปี (พ.ศ.2531) คุณครูกรรณิการ์ สันตินนั ทวรกุล

มาสเตอร์สมเกียรติ วิลัยทอง “ความลำ�บากสอนให้เราต้องอดทน ความเป็นคนสอนให้เราก้าวต่อไป”

ครูสอนนาน 30 ปี (พ.ศ.2526)

“ความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของคนดี”

คุณครูจิตรลดา มะหอม “ทุกวันคือความสุข”

คุณครูสอางค์ เจริญแพทย์ “ทำ�หน้าที่อย่างดีที่สุด”

ครูสอนนาน 20 ปี (พ.ศ.2536)

มาสเตอร์กำ�พล พันธุ์อุดม

คุณครูกัณฑิมา โลกาวิทย์

“อดีตคือบทเรียน ความพากเพียรคือความสำ�เร็จ”

“ทำ�หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ดีที่สุด”

คุณครูฟองนวล วิจิตรบรรจง “รักและรับใช้”

คุณครูสุขประเสริฐ คล้ายสี “คิดดี ทำ�ดี พูดดี และมองโลกในแง่ดี”

มาสเตอร์สมบูรณ์ อุน่ เรือนงาม

คุณครูกุลภรณ์ ภาชนะ

“ทำ�หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”

“รักและศรัทธาในอาชีพครู”

63


คุณครูลลิดา เล็กเปลี่ยน

คุณครูนิตยารัตน์ คชเสนา

“ทำ�หน้าที่ของตนอย่างดี”

“ทำ�ทุก ๆ วันให้ดีที่สุด”

มาสเตอร์ชัยพันธุ์ จตุพงษ์

คุณครูเสาวนี เสถียรกุลพิทักษ์

“คิดดี ปฏิบัติดี”

“ทำ�งานให้สนุก และมีความสุขกับงานที่ทำ�”

คุณครูดวงพร เดือนขาว “ทำ�ทุกวันให้มีความสุข สนุกกับการทำ�งาน”

คุณครูอรพินธิ์ เต้งชู “มีดีกว่าที่คิด”

มาสเตอร์ชาตรี สายพรหม “ทำ�หน้าที่ของตนอย่างดี และมีความสุขกับงานที่ทำ�”

คุณครูประไพจิตร มะหอม “หว่านพืชชนิดใดไว้ ย่อมได้รับผลของพืชชนิดนั้น”

คุณครูณศิกา ยิ่งยง “คิดดี ทำ�ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง บุญส่งถึง ใจสุข คลายทุกข์สิ้น”

คุณครูนุศรา โรจน์พานิชกิจ “ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก คือการใช้คำ�พูดที่ดี”

64

มาสเตอร์ชัยยศ เข็มเงิน “ทำ�อะไรก็ได้ แต่อย่าให้คนอื่นเดือดร้อน”

คุณครูนัทธี พงษ์ดนตรี “เชื่อมั่นในความดี และศรัทธาในสิ่งที่ทำ�”

ครูสอนนาน 15 ปี (พ.ศ.2541) คุณครูสิชา กิจนิธิธรรม “สิ่งดี ๆ ที่เข้ามาในชีวิต คือสิ่งที่พระได้จัดสรรไว้”

มาสเตอร์รุ่งโรจน์ ทรัพย์มาก “ค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มาก หรือนับจากตำ�แหน่งยศศักดิ์ศรี หรือนับจาก ปริญญาเอก โท ตรี แต่อยู่ที่ผลงานการกระทำ�”

มาสเตอร์โสภณ จันทร์โป๊ “ความสำ�เร็จในชีวิต ไม่ใช่การไม่เคยพ่ายแพ้ แต่ลุกขึ้นได้ที่ล้มลงต่างหาก”


คุณครูสุนีย์ ยืนหยัดชัย

คุณครูปวีณา ไพบูลย์นนั ทพงศ์ “ไปให้ถึงที่สุด และหยุดที่คำ�ว่าพอ”

“สุข เย็น และเป็นประโยชน์”

คุณครูรุ่งทิพย์ วิทยานุกรณ์ “การให้มีความสุข มากกว่าการรับ”

คุณครูศิริรัตน์ สวนบุญ “รักรับใช้”

ขอพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้โปรดประทานพระพรแด่คุณครูทุกท่าน ให้มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ตลอดไป.

1. นายธีรภัทร์ ศรีเงินยวง 2. นายศักดา ช่วงบัว 3. นางสาววรรณฤดี โนนคำ�ัพันธ์ 4. นางสาวเมลินน์ พลเดช 5. นางสาววรัลพัชร์ อรุณศิริพันธ์

6. นางสาวกัญจน์กมล ประทีบสุขปกรณ์ 7. นายศุภดิส ป้อมภู่ 8. นายสิทธา เชาว์นดี 9. นายธนวิชญ์ ดิษฐปราณีต

65


โดย สิทธา ช.

66


โดย...พงศ์ศรณ์ ถนอมวงศ์

ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณบรรณาธิการที่ได้ให้

โอกาสเขียนอีกหนึง่ คอลัมน์ มีเนือ้ หาหลักๆ ทีจ่ ะเสนอเกีย่ ว กับการเขียนภาษาไทยง่ายๆ ทีเ่ รามักเขียนผิด ซึง่ ผูเ้ ขียนได้ รวบรวมจากสิง่ ทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจำ�วัน โดยเฉพาะเหล่า นักเรียนทีน่ า่ รักของผูเ้ ขียนเอง น่ารักฝุดๆ เลยบ่องตง (อัน นี้ขอตามกระแสนิดหน่อย ไม่เสียหายเท่าไหร่นัก) ในสมัยที่ผู้เขียนเป็นนักเรียน มีการสอบอย่างหนึ่ง ที่ยาก ท้าทาย นั่นคือ การสอบเขียนตามคำ�บอก เป็นเรื่อง ยากมากในการทีเ่ ราจะได้คะแนนเต็ม นัน่ ก็อาจเพราะภาษา ไทยของเรามีรายละเอียดเยอะ ทั้งตัวอักษร สระ ตัวสะกด แล้วยังมีวรรณยุกต์ให้เรานับมือกันให้วุ่นวายอีกด้วย เคล็ดลับง่ายๆ ในการสอบคือ การใช้สายตาเหลือบ ดูเพื่อนข้างๆ แต่ที่น่าเสียใจก็เพราะเพื่อนที่นั่งข้างเรานั้น อาจจะอาการหนักกว่าเราย่อมเป็นได้ (สังเกตจากนักเรียน ม.3 รุ่นแล้วรุ่นเล่า) เราลองมาดูคำ�ที่ต้องพบในข้อสอบ อย่างแน่นอน

กระทิ แก้เป็น กะทิ กระเพรา แก้เป็น กะเพรา กิจลักษณะ แก้เป็น กิจจะลักษณะ เกล็ดความรู้ แก้เป็น เกร็ดความรู้ (จำ�ง่ายๆ ว่าความรู้ใช้ ร เกร็ดความรู้ก็ใช้ ร ด้วย) คริสตศตวรรษ แก้เป็น คริสต์ศตวรรษ คำ�นวน แก้เป็น คำ�นวณ คลินิค แก้เป็น คลินิก จราจล แก้เป็น จลาจล (ต้องใช้ ล ทั้งสองตัว ถ้าใช้ ร จะเป็นจราจร) บิณฑบาตร แก้เป็น บิณฑบาต โล่ห์ แก้เป็น โล่ ร่ำ�ลา แก้เป็น ล่ำ�ลา ลิปดา แก้เป็น ลิบดา (ไม่มีน้อยเหลี่ยมนะ) ลำ�ใย แก้เป็น ลำ�ไย (ต้นไม้ใช้ไม้อะไร ลำ�ไยก็ใช้เช่นนั้น) หมูหยอง แก้เป็น หมูหย็อง (ทำ�ให้เป็นฝอยๆ เลยมีหยิกๆ อยู่บนหัว) เจตจำ�นงค์ แก้เป็น เจตจำ�นง ก่อนจะเขียนภาษาไทย ก็ใส่ใจสักนิด คิดให้เยอะๆ พิจารณาให้ละเอียด อย่าลืมว่าผิดอะไรก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับ คนไทยใช้ภาษาไทยผิด โดยเฉพาะผิดแล้วยังไม่ยอมแก้ไข มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับภาษาไทยส่งคำ�ถามมาที่ avant_ grade@hotmail.com คำ�ถามใดน่าสนใจได้ตอบลงร่ม ขวัญ จะได้รับของที่ระลึกจากทีมงาน ฉบับนี้แค่นี้ก่อน สวัสดี....

67


ครอบครัว ม.3

ปีการศึกษา 2556 นี้ ใครเป็นครูที่ปรึกษา และ ใครเป็นหัวหน้าห้อง ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8

ครูวันเพ็ญ ม.ชาตรี ม.วันชัย ครูนวรัตน์ ครูลักขณา ม.ชัชวาลย์ ม.พงศ์ศรณ์ ม.สุรชัย

รอบรู้ สายพรหม รัตนพันธ์ รัตนทรายแก้ว ทุมมี ดีศรี ถนอมวงศ์ ภัทรสิริพัฒน์

ด.ช.ชนกานต์ ด.ญ.วิจิตรา ด.ช.ชนม์เกษม ด.ญ.ปิยาพร ด.ช.คริสเตียน ด.ญ.กรุณา ด.ญ.ปิยนันท์ ด.ญ.ภัณฑิลา

องคสาท สงค์ประเสริฐ สาระนารถ แขวงวิมุต วันหลุมข้าว ศรีทรอินทร์ สุวรรณชูโต สอนเอก

ม.บุญชัย ไชยายงค์ หัวหน้าระดับ ม.3 จัดให้ รายวิชาใดๆ หลงเหลืออยู่ นักเรียนทีเ่ ลือกเรียนในกิจกรรม

มีการประชุมครูผู้สอน ม.3 ในทุกวันจันทร์ที่ห้องม.3/1 ทำ�งานร่วมกับทุกฝ่าย โดยเน้นไปที่ครูที่ปรึกษา และ ครูผู้ สอน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้นักเรียนทุกคน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สำ�คัญที่สุด คือ ต้องเป็นคนดี มี ความรู้ มีจิตสาธารณะ และ เป็นสุข ในการประชุมจะนำ� ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพูดคุยปรึกษากัน หาวิธีการ หา ทางออกที่เหมาะ สม และถูกต้องเป็นแนวปฏิบัติ คาบปกติ 7 คาบ ครูทกุ คนสอนเต็มที่ ตรงเวลา นักเรียน มีวินัย เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน ทำ�การบ้าน ทำ�งานที่ ครูมอบหมายให้ ใครนอกกรอบ ครูจะดูแล อบรม สั่งสอน ติดตามพฤติกรรม ดูการพัฒนาให้เข้ากรอบของคนดี การเรียนคาบที่ 8 เป็นการปูพื้นความรู้แต่ละรายวิชา ให้เกิดทักษะ และแตกฉาน เพื่อมุ่งสู่การสอบ O-NET ใน ปลายปี และผลพลอยได้คือ หากนักเรียนมีการสอบตกใน รายวิชาต่างๆ ที่สอบในแต่ละครั้ง จะเป็นการสอบซ่อม เสริมไปในเวลาเดียวกัน ผลที่ได้คือ นักเรียนจะไม่มีตกใน

พิเศษ จะเข้าเรียนวิชาการวันพฤหัส และ ศุกร์ ก็จะได้รบั การ ซ่อมเสริมไปด้วยเช่นเดียวกัน สำ�หรับการเรียนวันเสาร์ มุ่ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นไปที่วิชาหลัก คือ วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาคบ่ายมีเสริมพิเศษในกิจกรรมที่นักเรียน ชื่นชอบ เป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าสมราคา เรื่องฝากถึงผู้ปกครอง เพื่อความร่วมมือระหว่าง บ้าน กับ โรงเรียน คือ ทุกระดับชั้นมีการเขียนบันทึกใน สมุด HOME-WORK บันทึกกิจกรรมการเรียน การบ้าน ผู้ ปกครองโปรดดู และ ลงชื่อรับทราบ เป็นการติดตามดูแล บุตรหลานของท่าน ให้เขาเห็นถึงความรัก ความเอาใจใส่ ของเราที่มีต่อเขา คอยติดตามเรื่องการบ้าน ผลการเรียน การซ่อมเสริม หากมีปัญหาใดๆ สามารถพูดคุยกับครูที่ ปรึกษา หรือ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียนได้เสมอ เพื่อพัฒนาการที่ดีของบุตรหลานของท่านอย่างมีคุณภาพ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วม มือกับทางโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด

นางสาวระพีภัทร จูฑะเศรษฐี (ฝน) ความรู้สึกที่ได้มาฝึกสอนที่ดาราสมุทร

รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้มาฝึกสอนทีโ่ รงเรียนดาราสมุทร เพราะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทมี่ คี วาม พร้อมในด้านต่างๆ สามารถทำ�ให้นิสิตที่มาฝึกสอนได้ประสบการณ์การสอนอย่างครบ สมบูรณ์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการทำ�งานในโรงเรียน ซึ่งเราสามารถนำ�มาใช้ใน การทำ�งานจริงๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

68


เป็นรายการเกมโชว์ควิซโชว์เกี่ยวกับแนววิทยาศาสตร์ โดยออกอากาศครั้งแรกวันที่ 2 มกราคม 2556 ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี (ช่อง9 ) เวลา 20.30-21.30 น. ผลิตโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม นท์ จำ�กัด (มหาชน) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีพิธีกรดำ�เนิน รายการ ณัฐธีร์ โกศลพิศษิ ฐ์ และโรงเรียนดาราสมุทรได้เช้าร่วมแข่งขันรอบชิงของสาย B จากจำ�นวนโรงเรียน ทั้งหมด 11 ทีม เพื่อให้เลือกผู้ชนะเพียงทีม เดียวเพื่อเข้าชิงระดับ ประเทศ ซึ่งติดตามชมเทปการแข่งขัน ได้ในวันพุธที่ 19 มิถุนายา 2556

69


โครงการ อาคาร 8 ชั้น เริ่มเป็นจริง โยกย้ายจัดเก็บอุป หรือนักเรียนท่านใดติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมฯ งานทะเบียน กรณ์ ผู้ปกครอง วัดผล งานหลักสูตร โปรดติดต่อที่ ห้องสมุดเก่า อาคาร 40 ปี 70


เลขประจำ�ตัว......................................ชื่อ...................................................................นามสกุล...................................................................................ชั้น...............

เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น ระบายสีชิงรางวัล พร้อมตั้งชื่ออาคารหลังใหม่ ส่งที่กล่องรับผลงานร่มขวัญ ส่งก่อนวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ประกาศผลผู้โชคดีในวารสารร่มขวัญฉบับต่อไป หมายเหตุ สามารถตัดภาพจากเล่มได้หรือถ่ายเอกสารได้


2 มีนาคม 2556 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับ ปฐมวัยปีที่ 3 รุ่นที่ 17 โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

7 มีนาคม 2556 คณะครูโรงเรียนดาราสมุทร ระดับปฐมวัย ได้มีโอกาสได้ไป เยี่ ย มศู น ย์ ค ามิ ล เลี ย น ร่ ว มกั น บริ จ าคข้ า วสารอาหารแห้ ง และ ปัจจัยต่างๆ จ.ปราจีนบุรี

9 มีนาคม 2556 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เข้าใหม่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ประจำ� ปีการศึกษา 2556

12 เมษายน 2556 คณะผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากร สนับสนุน ผูป้ กครอง นักเรียน ร่วม กันสืบสานประเพณีไทย สรงน้�ำ พระ และรดน้ำ�ขอพรผู้ใหญ่ ณ อาคาร สิริดารา


17 พฤษภาคม 2556 มิ ส ซาเปิ ด ปี ก ารศึ ก ษาลู ก ยก กายถวายกิจทั้งปวงขอพระองค์ ทรงค้ำ�จุน อาคารสิริดารา ระดับ ปฐมวั ย ปี ที่ 1-ชั้ น ประถมศึ ก ษา ปีที่ 2 ประธานในพิธี บาทหลวง วัชรินทร์ สมานจิต

23 พฤษภาคม 2556 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกันทำ�บุญ ตักบาตรวันวิสาขบูชา ณ อาคาร สิริดารา โดยพระเทพชลธารมุนี วัดบางพระวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัด ชลบุรี

25 พฤษภาคม 2556 ประชุ ม ผู้ ป กครองเครื อ ข่ า ย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ปรึกษา แนวทางการศึกษาระหว่างผูป้ กครอง กับโรงเรียน ณ ห้องประชุม Trinity โรงเรียนดาราสมุทร

3 มิถุนายน 2556 กิจกรรมโฮมรูม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โดยพระมหาสุชาติ กมฺมกาโก


10 มิถุนายน 2556 สาธารณภัยเทศบาลศรีราชา ได้มาแบ่งปันความรู้วิธีป้องกัน อัคคีภัยภายในครัวเรือนให้แก่ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย–ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

7 มิถุนายน 2556 คณะครูนักเรียนคาทอลิคร่วม มิสซา ณ ห้องประชุมนิรมล โดย บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต

11 มิถุนายน 2556 กิจกรรมโฮมรูม นักเรียน ระดับชัน้ อนุบาลปีท่ี 1-3 โดย บาทหลวงนุพนั ธ์ ทัศมาลี

13 มิถุนายน 2556 กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัยปีท่ี 1 – ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ประธาน ในพิธี บาทหลวงดร.ลือชัย จันทร์โป๊ บาทหลวงนุพนั ธ์ ทัศมาลี พระมหาสุชาติ กมฺมกาโก


ร่มขวัญ ฉบับที่ 184  

วารสารร่มขวัญ ฉบับที่ 184

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you