Page 1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/10/2010


ΠΑΓΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ


„  Χορήγηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε όλες τις ειδικότητες των

ΤΕΙ. Ισότιµη συµµετοχή των αποφοίτων των ΤΕΙ στα επιµελητήρια (οικονοµικό , τεχνικό, γεωτεχνικό, κ.α.)

„  Αύξηση των δαπανών

για την παιδεία στο 5% επί του ΑΕΠ. Ίση χρηµατοδότηση Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ.

„  Ίση αντιµετώπιση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε τα

Πανεπιστήµια στην κατάταξη του Εθνικού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων.

„  Ανακατανοµή του κρατικού προϋπολογισµού για τα ΤΕΙ βάση των

αναγκών που δηµιουργούνται µε την αύξηση του αριθµό των εισακτέων κάθε έτος. Επίσης µεταφορά του κατά κεφαλήν ποσού για κάθε µετεγγραφόµενο σπουδαστή από το ίδρυµα το οποίο προέρχεται.


„  Περιφρούρηση του ακαδηµαϊκού ασύλου και της ελεύθερης

διακίνησης ιδεών.

„  Οργάνωση αυτόνοµων µεταπτυχιακών από τα ΤΕΙ, τα οποία θα είναι

δωρεάν. Να δέχονται πρωτίστως τους απόφοιτους των οικείων σχολών και µετέπειτα λοιπών σχολών των ΤΕΙ.

„  Άµεση πρόσληψη τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού υψηλών

ακαδηµαϊκών προσόντων που να καλύπτει όλες τις ανάγκες σε διδακτικές ώρες των ιδρυµάτων.


„  Ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΙ και µετονοµασία των ιδρυµάτων σε

Τεχνολογικά Πανεπιστήµια. „  Ενίσχυση και ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στα ΤΕΙ και

στενή σύνδεση της µε τις πτυχιακές εργασίες και τις µεταπτυχιακές σπουδές. „  Υποτροφίες στους αποφοίτους της οικείας σχολής για µεταπτυχιακά

προγράµµατα σπουδών που λειτουργούν ανά σχολή.


„  Σίτιση και Στέγαση για όλους. Άµεση ανέγερση εστιών για το ΤΕΙ

Αθήνας. „  Πολιτειακό όργανο ενιαίου σχεδιασµού για την εκπαίδευση µε

κυρίαρχη συµµετοχή φοιτητών, σπουδαστών, µαθητών και καθηγητών.


ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΤΡΟΔ


Ø  Χρήση όλου του πρώτου ορόφου που βρίσκεται πάνω από τη σχολή

µας, για την κάλυψη των αναγκών των θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων, καθώς και αποκλειστική διάθεση αµφιθεάτρου στη σχολή µας.

Ø  Καθηµερινή λειτουργία της θυρίδας της γραµµατείας για την άµεση

εξυπηρέτηση των σπουδαστών.

Ø  Πλήρης και σύγχρονος εξοπλισµός των εργαστηρίων µε όλα τα

απαραίτητα όργανα.


„  Πληρότητα αναλωσίµων που απαιτούνται για τα εργαστηριακά

µαθήµατα.

„  Πραγµατοποίηση όλων των θεωρητικών µαθηµάτων ακόµα και όταν

ένας σπουδαστής είναι παρόν για να παρακολουθήσει.

„  Θεσµοθέτηση σεµιναριακών προγραµµάτων. „  Αντικατάσταση απαρχαιωµένων σηµειώσεων, όπου ακόµα

υπάρχουν ,µε σύγχρονα ακαδηµαϊκά συγγράµµατα.


„  Ανάρτηση ωρών υποδοχής των σπουδαστών από τους καθηγητές

εκτός µαθηµάτων καθώς και τήρηση αυτών από τους καθηγητές.

„  Χορήγηση πάσο στους πρωτοετείς από την πρώτη µέρα εγγραφής

των ΤΕΙ.

„  Μονιµοποίηση του ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων καθώς

επίσης και της εξεταστικής.

„  Δηµιουργία εργαστηριακών τµηµάτων καθ’ όλη την διάρκεια της

ηµέρας, για την εξυπηρέτηση όλων των σπουδαστών.


„  Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της εξεταστικής εντός πέντε

ηµερών.

„  Πραγµατοποίηση

πρακτικής άσκησης µε 3 χρωστούµενα προαπαιτούµενα µαθήµατα.

„  Παροχή αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών µε πρόσβαση internet

για καθηµερινή χρήση προς διευκόλυνση των σπουδαστών.

„  Δωρεάν διανοµή εργαστηριακών ποδιών. „  Δικαίωµα αναβαθµολόγησης των γραπτών.


„  Κατοχύρωση δικαιώµατος του σπουδαστή για επαναληπτική

εξεταστική στα εργαστήρια.

„  Ανάρτηση θεµάτων πτυχιακών εργασιών από κάθε καθηγητή στην

αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου.

„  Δηµιουργία χώρου µέσα στο ΤΕΙ για την διανοµή όλων των βιβλίων. „  Ολοκληρωµένη εφαρµογή ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού και

υαλικών σε όλους τους χώρους της σχολής και του ΤΕΙ.


Με γνώµονα την προάσπιση των δικαιωµάτων όλων των σπουδαστών, ας πάρουµε το µέλλον στα χέρια µας και ας δείξουµε την δύναµη µας.

Protasi GS  

Protasi Genikis Sineleusis