Page 8

Α/Α TO-61 TO-62 TO-63 TO-64 TO-65 TO-ΕΥ TO-ΕΥ 7 μαθήματα ΤΟ-ΕΥ1 ΤΟ-ΕΥ2 ΤΟ-ΕΥ3 ΤΟ-ΕΥ4

Μαθήματα ΣΤ' Εξαμήνου Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Επεξεργασία αποβλήτων Αρωματικές Ενώσεις Οίνων Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνων και Ποτών Φυσικοχημικές μεταβολές και κατεργασίες Οίνων Επιλογή 1 (βλ. ακόλουθο Πίνακα) Επιλογή 2 (βλ. ακόλουθο Πίνακα) ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Συσκευασία Οίνων και Ποτών Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων Μοριακή Βιολογία & Γενετική Αμπέλου

Κατηγορία ΔΟΝΑ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ

Α/Α TO-71 TO-72 TO-73 TO-74 TO- ΕΥ TO- ΕΥ 6 μαθήματα TO-ΕΥ5 TO-ΕΥ6

Μαθήματα Z' Εξαμήνου Τεχνολογία Βυνοποίησης – Ζυθοποίησης Μάρκετινγκ Οίνων & Ποτών Ξένη Γλώσσα (ορολογία) Νομοθεσία Οίνων & Ποτών Επιλογή 3 (βλ. ακόλουθο Πίνακα) Επιλογή 4 (βλ. ακόλουθο Πίνακα) ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τεχνικές πωλήσεων οίνων και ποτών

Κατηγορία ΜΕ ΔΟΝΑ ΜΕ ΔΟΝΑ ΜΕ ΜΕ

TO-ΕΥ7 TO-ΕΥ8

TO-81 TO-82

Εφαρμοσμένη Πληροφορική Μεθοδολογία Έρευνας

Θ 3 2 2 3 3 2 2 17 2 2 2 2

Ε 2 3 3 8 -

Σ 3 4 2 6 6 2 2 25 2 2 2 2

ΦΕ 130 120 90 180 180 90 90 880 90 90 90 90

ΠΜ 4,0 4,0 3,0 6,0 6,0 3,5 3,5 30,0 3,5 3,5 3,5 3,5

ΜΕ ΔΟΝΑ

Θ 3 3 4 2 2 2 16 2 2

Ε 5 5 -

Σ 8 3 4 2 2 2 21 2 2

ΦΕ 210 130 180 90 90 90 790 90

ΠΜ 9,0 4,0 6,5 3,5 3,5 3,5 30,0 3,5 3,5

ΔΟΝΑ ΜΕ

2 2

-

2 2

ΜΕ ΔΟΝΑ ΜΕ ΜΕ

Η' Εξάμηνο Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ

8

Κατηγορία ΜΕ ΜΕ

90 90 90 ΦΕ 250 500 750 40

3,5 3,5

ΠΜ 20 10 30 240

Οδηγός Σπουδών Οινολογίας 2013  
Οδηγός Σπουδών Οινολογίας 2013  

Οδηγός Σπουδών Οινολογίας 2013

Advertisement