Page 1


H Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. Μακθματικοφ Το ιςτορικό του Τμιματοσ μασ Η πρόςβαςθ ςτο Πανεπιςτιμιο Χάρτθσ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ Πρόβλθμα: «Ποφλι, που κζλει να μπει» Προνόμια Φοιτθτών Η μεταφορά του Μακθματικοφ Τμιματοσ ςε νζεσ και ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ - Η βιβλιοκικθ Το νζο πρόγραμμα ςπουδών του Μακθματικοφ Κατάλογοσ μακθμάτων Ενδεικτικό πρόγραμμα προπτυχιακών ςπουδών Προοπτικζσ εξζλιξθσ μζςα από το Τμιμα Βαςικζσ θμερομθνίεσ πανεπιςτθμιακοφ ζτουσ 2010-2011 Διανομι ςυγγραμμάτων Εκδότεσ – Διευκφνςεισ Φλθ Μακθμάτων Ηλεκτρονικι αναβάκμιςθ του τμιματοσ μασ Χριςιμα τθλζφωνα - Γραφεία κακθγθτών Η οργάνωςθ του Μακθματικοφ Τμιματοσ Σφλλογοσ φοιτθτών Μακθματικοφ «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» Προτάςεισ για τθν εξζλιξθ του Τμιματοσ

@

www.dapmath.gr

3 4 6 7 8 9 11 11 12 15 20 23 24 25 32 34 38 40 42 42 43

1 www.dapmath.gr


Καλϊσ ιρκεσ ςτο τμιμα μασ! ΢υγχαρθτιρια για τθν ειοςαγωγι ςου ςτο Σμιμα Μακθματικϊν του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν! Οι προςπάκειζσ ςου ανταμείφκθκαν και μια νζα ςελίδα ξεκινάει ςτθ ηωι ςου... Ελπιηοφμε θ φοίτθςι ςου ςτο τμιμα μασ να αποτελζςει ζνα ταξίδι γνϊςεων και ςυλλογισ εμπειριϊν χριςιμων για τθ μετζπειτα πορεία ςτθ ηωι ςου! Απόλαυςζ το! Καλι τφχθ και καλι ςταδιοδρομία!

Φιλικά, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ


Εμείσ ςτθ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ πιςτεφουμε ότι το μζλλον μασ προκακωρίηετε από τισ επιλογζσ και τισ προςπάκειεσ που καταβάλουμε. Είκοςι και πλζον χρόνια θ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ ζχει πρωτοποριςει ςτο Τμιμα Μακθματικϊν Ακινασ με δεκάδεσ προτάςεισ και επιτυχίεσ. Σιμερα που θ παιδεία πλιττεται όςο ποτζ άλλωτε, θ ςτάςθ μασ πρζπει να πιο υπεφκυνθ από ποτζ. Εμείσ ςτθ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ αλλάξαμε πολλά ςε αυτό το τμιμα. Εςφ ζχεισ τθν ευκαιρία να γίνεισ ενεργό κομμάτι των αλλαγϊν αυτϊν, να ζχεισ το μζλλον που κα προκακορίςεισ ο ίδιοσ!

Το Τραπεζάκι Στθ ςχολι κακθμερινά ζχουμε το τραπεηάκι μασ ςτον κεντρικό διάδρομο του δευτζρου ορόφου. Ζνα τραπεηάκι που ζχει βοθκιςει χιλιάδεσ φοιτθτζσ να «επιβιϊςουν» ςτο τμιμα μασ, να βρουν ςθμειϊςεισ, να ενθμερωκοφν, να γίνουν παρζα! Η ιζηοζελίδα μας: Με όραμα ζνα καλφτερο και ευζλικτο Ρανεπιςτιμιο, όπου ο φοιτθτισ κα μπορεί να ενθμερϊνεται και να πλθροφορείται άμεςα, όπου κι αν βρίςκεται, θ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ δθμιοφργθςε το www.dapmath.gr . Ελπίηουμε ο χϊροσ αυτόσ να αποτελζςει ςθμείο αναφοράσ για τουσ φοιτθτζσ, ςτον τομζα τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ ενθμζρωςθσ, αλλά παράλλθλα να τουσ φζρει πιο κοντά και να τουσ ενϊςει κάτω από κοινζσ διεκδικιςεισ! Facebook .

Βρείτε το προφίλ μασ ςτο www.facebook.com/dapmath.gr , τθν ςελίδα(page) με τίτλο «ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ Ακινασ / DAP-NDFK Mathimatikou Athinas» και τθν ομάδα(group) με τίτλο «DAP-NDFK MATHIMATIKOY ATHINAS / ΔΑΡ-ΝΔΦΚ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΘΝΑΣ» γίνετε «φίλοι» και ενθμερωκείτε κακθμερινά για ό,τι ςυμβαίνει ςτθ ςχολι, το τμιμα, το πανεπιςτιμιο μασ! : Απλά και γριγορα ςτο link: twitter.com/dapmath

Δείτε τισ αναρτιςεισ μασ και το περιοδικό «ΜΕ» ςτο: issuu.com/dapmath.gr

@

www.dapmath.gr

3 www.dapmath.gr


Τα Μακθματικά ςτθν αρχι (1837) ιταν μζροσ των ςπουδϊν τθσ Φιλοςοφικισ ςχολισ. Το ίδιο ςυνζβαινε για όλεσ τισ φυςικομακθματικζσ επιςτιμεσ . Αυτό ιταν φυςιολογικό (για τθν εποχι και τθν κρατοφςα εςωτερικι κατάςταςθ του νεαροφ ελλθνικοφ κράτουσ) αποτζλεςμα τθσ οργάνωςθσ του Ρανεπιςτθμίου κατά τα γερμανικά πρότυπα, ςφμφωνα με τα οποία οι νεοςφςτατεσ φυςικζσ επιςτιμεσ και θ διδαςκαλία τουσ όφειλαν να αποτελοφν μζροσ των γενικότερων φιλοςοφικϊν ςπουδϊν. Άλλωςτε και ςτον ευρφτερο ευρωπαϊκό χϊρο οι φυςικζσ επιςτιμεσ ,ωσ κατά βάςθ κεωρθτικόσ λόγοσ για τθ φφςθ, δεν είχαν εντελϊσ αποκολλθκεί από το φιλοςοφικό πλαίςιο , μζςα ςτο οποίο γεννικθκαν και αναπτφχκθκαν. Οι δφο πρϊτοι κακθγθτζσ που διορίςκθκαν το 1837 ςτθν τότε Φιλοςοφικι ςχολι ςε ζδρεσ Μακθματικϊν ιταν ο Κωνςταντίνοσ Νζγρθσ (1804-1880) από το 1837 ωσ το 1845 και ο Γεϊργιοσ Κ.Βοφρθσ από το 1837 περίπου ωσ το 1845 , ο οποίοσ ζγραψε τθν πεντάτομθ "Σειρά των Μακθματικϊν". Άλλοι μακθματικοί- αςτρονόμοι , που διετζλεςαν κακθγθτζσ ιταν ο Ιωάννθσ Ραπαδάκθσ (1825-1876), Δθμιτριοσ Κροκίδθσ (1840-1896) και ο μακθματικόσ-φιλόλογοσ Βαςίλειοσ Λάκων (1830-1900), που ιταν ο πρϊτοσ διδάκτορασ του Τμιματοσ Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και διετζλεςε Ρρφτανθσ (1880-1881). Θ ανεξαρτθςία του Μακθματικοφ και Φυςικοφ τμιματοσ πραγματοποιικθκε το 1904 με τθ ςυμβολι του κακθγθτι τθσ Γενικισ Ρειραματικισ Χθμείασ Αναςταςίου Χρθςτομάνου, ο οποίοσ είχε διατελζςει πρφτανθσ (1896-1897).Ζτςι δθμιουργικθκαν τα Τμιματα Μακθματικϊν και Φυςικισ, που απετζλεςαν και τα δφο πρϊτα τμιματα τθσ Φυςικομακθματικισ Σχολισ. Θ νεοελλθνικι παρουςία ςτθν διεκνι ζρευνα άρχιςε με τον κακθγθτι Νικίλαο Χ. Νικολαίδθ (1826-1880), που αρχικά ιταν αξιωματικόσ του μθχανικοφ ζγινε αριςτοφχοσ διδάκτορασ d' Etat του Ρανεπιςτθμίου των Ραριςίων και είχε λάβει μζροσ ,επικεφαλισ ςϊματοσ εκελοντϊν, ςτθν κρθτικι επανάςταςθ (1896). Κακθγθτισ μακθματικϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, διετζλεςε το διάςτθμα 1861-1871. Χρονικά επόμενοσ κακθγθτισ μακθματικϊν ιταν ο Κυπάριςςοσ Στζφανοσ (1857-1917), που και αυτόσ ιταν αριςτοφχοσ διδάκτορασ d' Etat του Ρανεπιςτθμίου των Ραριςίων και διετζλεςε επίςθσ πρφτανθσ (1894-1895). Μακθτζσ του ιταν θ επόμενθ τριάδα κακθγθτϊν: Ραναγιϊτθσ Ηερβόσ (1878-1952), διετζλεςε Ρρφτανθσ (1935-1936). Γεϊργιοσ ΢εμοφνδοσ (1878-1928) και ΝικόλαοσΙ.Χατηθδάκθσ(1872-1942). Ζκτακτοσ κακθγθτισ είχε διατελζςει και ο Θεόδωροσ Βαρόπουλοσ (1894-1957) που μετά ζγινε τακτικόσ κακθγθτισ ςτο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ. Ιδιαίτερα ςθμαντικι ,αν και βραχεία (1922-1923), ιταν θ παρουςία του Κωνςταντίνου Καρακεοδωρι (1872-1950), που είχε κλθκεί από τον Ελευκζριο Βενιηζλο να διοργανϊςει το Ρανεπιςτιμιο τθσ Σμφρνθσ. Ο Καρακεοδωρισ ιταν μακθματικόσ του απόδθμου Ελλθνιςμοφ με παγκόςμια αίγλθ και ιταν ο βαςικόσ ςυντάκτθσ του νόμου 5343/1932, με τον οποίον λειτοφργθςαν τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ χϊρασ μασ για μία πεντθκονταετία. Ρριν τθ δθμιουργία αυτοτελϊν τμθμάτων με το νόμο 1268/1982, θ Θεωρθτικι Μθχανικι ιταν ζνα από τα βαςικά μακιματα του Μακθματικοφ. Κακθγθτισ τθσ Μθχανικισ διετζλεςε ο Κωνςταντίνοσ Ραπαιωάννου. Κατά τθ ςφγχρονθ περίοδο μζχρι το 1974, διετζλεςαν κακθγθτζσ των μακθματικϊν οι Νείλοσ Σακελαρίου (Γεωμετρία), Σπφροσ Σαραντόπουλοσ (Γεωμετρία), Χριςτοσ Φουςιάνθσ (Άλγεβρα), Μαυρίκιοσ Μπρίκασ (Γεωμετρία).Αξίηει να αναφερκεί εδϊ ο Δθμιτριοσ Κάπποσ (1904-1985) που ιταν κακθγθτισ τθσ Μακθματικισ Ανάλυςθσ (1935-1970) που ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν ανάπτυξθ του Τμιματοσ με πολλοφσ μακθτζσ και το αξιόλογο ερευνθτικό και ςυγγραφικό του ζργο.


@

www.dapmath.gr

5 www.dapmath.gr


.

.

.

.

.

.

.

.:Είναι κυρίωσ για τουσ φοιτθτζσ τθσ Φιλοςοφικισ και τθσ Θεολογικισ Σχολισ.

Ρρόκειται για τθν παλιά γραμμι 222. Θ νζα αφετθρία το Γαλάτςι και τζρμα τθν πφλθ Ηωγράφου τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ γραμμι χρθςιμοποιείται από τουσ περιςςότερουσ φοιτθτζσ αφοφ κάνει ςτάςθ ςτθν Ακαδθμίασ (πρϊθν αφετθρία τθσ 222) και ςτον Ευαγγελιςμό. Το λεωφορείο αυτό βολεφει περίπου τουσ ίδιουσ φοιτθτζσ με το 608. Ξεκινάει από τθν οδό Ακαδθμίασ, περνάει επίςθσ από τον Ευαγγελιςμό, διαςχίηει τθν Μιχαλακοποφλου και τερματίηει ςχετικά κοντά ςτθ Φιλοςοφικι(5 λεπτά με τα πόδια). Το λεωφορείο αυτό ζχει 2 προτεριματα: α. μικρότερθ επιβατικι κίνθςθ και β.ςυντομότερθ διαδρομι από το 608. Κατά τθ γνϊμθ μασ το καλφτερο λεωφορείο. Ξεκινάει από τον Ευαγγελιςμό(μετρό). Ζχει περίεργα δρομολόγια, κακϊσ ξεκινάει από τον Ευαγγελιςμό και 15, παρά 15, παρά 5. ειδικότερα θ αφετθρία είναι ςτθν οδό που βρίςκεται προσ το Ρολεμικό Μουςείο (πολλοί φοιτθτζσ ςυνωςτίηονται ςτθν ςτάςθ απζναντι από το νοςοκομείο Ευαγγελιςμόσ, ενϊ κα μποροφςαν να πάρουν το λεωφορείο από τθν αφετθρία). Το λεωφορείο διζρχεται από τα Τμιματα Ιςτορίασ Επιςτθμϊν, Ρλθροφορικι, Γεωλογικό, Μακθματικό, Φαρμακευτικι, Χθμικό, Φυςικό, Φιλοςοφικι, Θεολογικι.

Ξεκινάει από τθν Ακαδθμία, περνάει από Ευαγγελιςμό, τερματίηει ςχεδόν ζξω από τθ Φιλοςοφικι και δεν ζχει τόςο μεγάλθ επιβατικι κίνθςθ. Οι φοιτθτζσ που κα το χρθςιμοποιοφν πρζπει να ζχουν υπομονι κα8ϊσ το 220 δεν ζχει τόςο τακτά δρομολόγια όςο το 608 και το 235.

.

Ξεκινάει από τθν Ακαδθμίασ και ζχει το ίδιο τζρμα με το 220, αλλά περνάει από Υμθττοφ και από τθ Φοιτθτικι Εςτία(Οφλωφ Ράλμε). Το ςθμαντικότερο είναι ότι περνάει από τθ Νότια Ρφλθ, διαςχίηοντασ μια ςχετικά μικρι διαδρομι, αφοφ δε διζρχεται από Μιχαλακοποφλου κ.λπ. Ραράλλθλα, κάποιοσ από τθ Νότια Ρφλθ μπορεί να πάρει το εςωτερικό λεωφορείο ι το 250, αφοφ και τα δφο διζρχονται μζςα από τθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ.

.

. .

. Θ γραμμι 223 ξεκινάει από Ακαδθμίασ και θ 224 από Ρολφγωνο,

περνάνε από Ευαγγελιςμό, δεν περνάνε από Μιχαλακοποφλου, διαςχίηουν τθ Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ (ςυνικωσ δεν ζχει κίνθςθ), περνοφν από τθν πφλθ του Ρανεπιςτθμίου ςτθν Καιςαριανι και κάνουν τζρμα ςτο νεκροταφείο τθσ Καιςαριανισ. Από τθ δζκατθ ςτάςθ επίςθσ μποροφν να ςταματιςουν όςοι πάνε να πάρουν το εςωτερικό λεωφορείο ι το 250.

.

.

Το λεωφορείο αυτό ξεκινά από τθ Νότια Ρφλθ κάκε 15 λεπτά κάνοντασ τον κφκλο τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ . Γεμίηει ςχετικά γριγορα αλλά είναι άνετο και γριγορο. Πταν επιςτρζφει προσ τθ Νότια Ρφλθ, περνά από τθ Φιλοςοφικι. Κανονικά για το δρομολόγιο υπάρχουν 2 οχιματα.


@

www.dapmath.gr

7 www.dapmath.gr


Πρόβλθμα: «Ποφλι, που κζλει να μπει» Κατθγορία «Συνδυαςτικι» . Θα ςασ βοθκοφςε πολφ το μάκθμα Συνδυαςτικι Ι (151.ΠΚΕΜ) , προτεινόμενο χειμερινοφ εξαμινου.

Πςοι παίηουμε τάβλι (και πιο ςυγκεκριμζνα ςτισ πόρτεσ) κα ζχουμε βρεκεί ςτθ δφςκολθ κζςθ να ζχουμε ζνα χτυπθμζνο ποφλι και μόνο δφο πόρτεσ ανοιχτζσ για να μπορζςει να μπει (βλ. φωτογραφία). Μιπωσ νομίηετε, ότι θ πικανότθτα να μπει είναι 2/6; Κάνετε Λάκοσ!!! Είναι πάνω από 50%, αλλά πόςθ είναι ακριβϊσ;

Η λφςθ και άλλα προβλιματα είναι ςτο τραπεηάι μασ!


Ωσ φοιτθτζσ που διανφουμε και τα καλφτερα μασ χρόνια ζχουμε και κάποια προνόμια! Πάςο Κατά τθν εγγραφι ςασ ςτο τμιμα κα παραλάβετε εκτόσ από το τρίπτυχο και το πάςο( ι αλλιϊσ ειδικό δελτίο φοιτθτικοφ ειςιτθρίου). Τισ επόμενεσ χρονιζσ κα το παραλαμβάνετε από τθν γραμματεία του τμιματοσ περίπου τον Οκτϊβρθ με αντίτιμο 1 ευρϊ! Με τθν επίδειξθ του πάςο κα ζχετε ςθμαντικι ζκπτωςθ ςε κζατρα, ςυναυλίεσ, αςτικζσ, υπεραςτικζσ, ακτοπλοϊκζσ, ςιδθροδρομικζσ ςυγκοινωνίεσ και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ! Και πάςο δικαιοφςτε μζχρι και το 6ο ζτοσ των ςπουδϊν ςασ. ΢ίτιςθ Στο κτίριο τθσ φιλοςοφικισ(δεξιά από τθν κεντρικι τθσ είςοδο) βρίςκεται το εςτιατόριο τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ, όπου εκεί μπορείτε να τρϊτε δωρεάν κάκε μζρα ζνα πλιρεσ γεφμα! Το μόνο που χρειάηεται να κάνετε είναι μια αίτθςθ που κα τθν βρείτε ςτο εςτιατόριο και 2 φωτογραφίεσ ϊςτε να παραλάβετε τθν κάρτα ςίτιςθσ ςασ μετά από λίγεσ μζρεσ που ζχει ιςχφ για 1 χρόνο! Αν δεν βγάλετε κάρτα κα πρζπει να πλθρϊςετε 3 ευρϊ και κα μπορείτε να φάτε και μεςθμεριανό και δείπνο! Το εςτιατόριο ςερβίρει πρωινό 7πμ-9πμ, μεςθμεριανό 12μμ-4μμ και δείπνο 6μμ-9μμ. Δωρεάν ςίτιςθ δικαιοφςτε μζχρι και το 6ο ζτοσ των ςπουδϊν ςασ. Βιβλία Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δωρεάν ςυγγραμμάτων που δικαιοφμαςτε να πάρουμε είναι ίςοσ με τον ελάχιςτο αρικμό μακθμάτων που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ πτυχίου, δθλαδι 36! Δωρεάν βιβλία δικαιοφμαςτε μζχρι και το 6ο ζτοσ των ςπουδϊν μασ. Επίςθσ μαηί με τισ δθλώςεισ μακθμάτων κα δθλώςουμε και το ςφγγραμμα που επικυμοφμε για το κάκε μάκθμα από τθ λίςτα. Ρλθροφορίεσ κα βρείτε ςτο dapmath.gr . Ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ Σε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ το επικυμεί δικαιοφται φοιτθτικό βιβλιάριο περίκαλψθσ και πλιρθ ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ μζχρι και το 6ο ζτοσ των ςπουδϊν του. Φυςικά για να αποκτιςετε αυτι τθν δυνατότθτα δεν πρζπει να είςτε αςφαλιςμζνοι ςε κάποιο άλλο ταμείο ςτθν Ελλάδα. Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ και για τθν διαδικαςία που απαιτείται απευκυνκείτε ςτθ γραμματεία μασ! Τποτροφίεσ Κάκε χρόνο δίνονται κάποιεσ υποτροφίεσ από το Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν αλλά και από διάφορα κλθροδοτιματα για τθν ειςαγωγι ςασ ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ ι και για τισ καλζσ ςασ επιδόςεισ ςτο πανεπιςτιμιο. Ρλθροφορίεσ κα βρείτε ςτο dapmath.gr . Φοιτθτικοί διαγωνιςμοί Εκτόσ από τουσ μακθτικοφσ μακθματικοφσ διαγωνιςμοφσ που ζχετε γνωρίςει μζςω τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρίασ, υπάρχουν και φοιτθτικοί μακθματικοί διαγωνιςμοί. Ρλθροφορίεσ κα βρείτε ςτο dapmath.gr .

@

www.dapmath.gr

9 www.dapmath.gr


Πρόγραμμα Erasmus Με το πρόγραμμα Εράςμουσ(αν δεν το ζχετε ιδθ ακοφςει) μπορείτε να επιςκεφκείτε άλλα πανεπιςτιμια τθσ Ευρϊπθσ ςυνικωσ για ζνα εξάμθνο(αν κάνω λάκοσ διορκϊςτε με) και να παρακολουκιςετε εκεί κάποια μακιματα ςασ αλλά πρζπει να περάςετε και κάποια! Θα γνωρίςετε διαφορουσ πολιτιςμοφσ και ανκρϊπουσ και κα περάςετε υπζροχα! Το περςινό πρόγραμμα με τα πανεπιςτιμια που ςυνεργάηεται το τμιμα μασ είναι αυτό Ρλθροφορίεσ για το πρόγραμμα από παιδιά που πιγαν Εράςμουσ ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ μπορείτε να βρείτε ςτο dapmath.gr . Πρακτικι άςκθςθ Πταν φτάςει θ ςτιγμι να ζχετε περάςει τα 2/3 των μακθμάτων που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του πτυχίου ςασ, δθλαδι 24, όχι δεν κα κάνουμε πάρτι, αλλά κα μπορείτε να κάνετε το πρόγραμμα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Δθλαδι να διδάξετε για 1 βδομάδα ςε κάποιο ςχολείο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι να δουλζψετε για κάποιο χρονικό διάςτθμα ςε κάποια εταιρία ςτθν οποία κα ςασ ςτείλει για πρακτικι άςκθςθ το τμιμα μασ. Θα ζχετε και ζνα μικρό ειςόδθμα από αυτι ςασ τθν άςκθςθ Ρλθροφορίεσ ανακοινϊνονται κάκε χρόνο από τον υπεφκυνο κακθγθτι. Ρλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε dapmath.gr . Ξζνεσ γλϊςςεσ Θζλετε να μάκετε οποιαδιποτε ξζνθ γλϊςςα και φκθνά; Ευκαιρία να κάνετε το όνειρο ςασ πραγματικότθτα και να μάκετε πλθκϊρα ξζνων γλωςςϊν όπωσ Αγγλικά, Σουθδικά, Ρορτογαλικά μζχρι και Κινζηικα ςε διάφορα επίπεδα και τθν επόμενθ χρονιά κα είςτε ζτοιμοι για erasmus . Τα μακιματα παραδίδονται ςτθν πανεπιςτθμιακι λζςχθ Ιπποκράτουσ 15. Ακλθτικά Ζχει και το πανεπιςτιμιο γυμναςτιριο! Βρίςκεται μεταξφ τθσ πφλθσ Οφλωφ Ράλμε και του τμιματοσ Ρλθροφορικισ, άρα θ πρόςβαςθ είναι εφκολθ είτε με το 250 είτε με το εςωτερικό λεωφορείο! Για να εγγραφεί φoιτθτισ ι φοιτιτρια, πρζπει να προςκομίςει τθν φοιτθτικι του ταυτότθτα και μια πρόςφατθ φωτογραφία. Λειτουργεί ςυνεχϊσ από 8 π.μ. μζχρι 6μ.μ. Και οι φοιτθτζσ εγγράφονται κακθμερινά 9-12:30 από 1θ Σεπτεμβρίου ςε ζνα ι περιςςότερα ακλιματα τθσ αρεςκείασ τουσ, όπωσ: ποδόςφαιρο, αερόμπικ, καράτε, ςκάκι κ.α.. Πολιτιςτικά-Καλλιτεχνικά Στθν πανεπιςτθμιακι λζςχθ, Ιπποκράτουσ 15 λειτουργεί φωτογραφικόσ, κεατρικόσ, κινθματογραφικόσ, χορευτικόσ τομζασ και μουςικό τμιμα (κα αναφερκοφμε αναλυτικότερα παρακάτω βλ. ςελ.)! Αν αςχολείςτε με κάτι από τα παραπάνω και κζλετε να το ςυνεχίςετε ι ακόμα πιο ωραία αν κζλετε να το αρχίςετε τϊρα μθν χάνετε ϊρα και πθγαίνετε να μάκετε λεπτομζρειεσ! Μπορείτε να γίνετε μζλθ με μια γραπτι αίτθςθ ςτο Γραφείο του Ρολιτιςτικοφ Ομίλου Φοιτθτϊν που βρίςκεται ςτον θμιϊροφο τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ-τθλ.210.36.88.205. Το μουςικό τμιμα Στεγάηεται ςτον Δ' όροφο τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ-τθλ. 210-36.88.229


Ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα (κατά πολλοφσ το ςθμαντικότερο!), που ταλάνιςε για χρόνια το Τμιμα Μακθματικϊν, υπιρξε το κτιριακό. Επί ςειρά ετϊν, τουσ φοιτθτζσ του Μακθματικοφ φιλοξενοφςαν οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ Φαρμακευτικισ με τθν οποία ςυςτεγάηονταν. Θ ςυςτζγαςθ, όπωσ είναι ευνόθτο άλλωςτε, δθμιουργοφςε –λόγω ζλλειψθσ χϊρων- τεράςτια προβλιματα ςτθ λειτουργία του Τμιματοσ, αφοφ μετζτρεπε τθν παρακολοφκθςθ των παραδόςεων από αγακό επιςτθμονικισ αναηιτθςθσ και ζρευνασ ςε πραγματικό μαρτφριο. Ρόςα χρόνια δε γίναμε μάρτυρεσ κλιβερϊν εικόνων;! Φοιτθτζσ, κρεμαςμζνοι ςτα πρεβάηια των παρακφρων, πάςχιηαν εμμζςω πρωτόγνωρου ςυνωςτιςμοφ και οχλαγωγίασ, να παρακολουκιςουν τα μακιματα!!! Μζχρι που τουσ κυρίευε πια θ απογοιτευςθ και εγκατζλειπαν μαηικά τισ αίκουςεσ… Ρολλζσ φορζσ, μάλιςτα, χωρίσ επιςτροφι! Επιτζλουσ, όμωσ, το χρόνιο αυτό πρόβλθμα περνά οριςτικά ςτο παρελκόν. Το Νζο Κτίριο του Μακθματικοφ αποπερατϊκθκε και ζτςι από τθσ 21-10-2002 οι περιςςότερεσ λειτουργίεσ του Τμιματοσ μεταφζρκθκαν ς’ αυτό. Ρρόκειται για ζνα ςφγχρονο και ευρφχωρο κτίριο με τρεισ ορόφουσ: -΢τον 1ο όροφο είναι εγκατεςτθμζνθ θ Τεχνικι Υπθρεςία του κτιρίου ςτθ μια πτζρυγα ενϊ ςτθν άλλθ πτζρυγα υπάρχουν γραφεία Κακθγθτϊν και 2 αίκουςεσ διδαςκαλίασ 49 ατόμων εκάςτθ. -΢τον 2ο όροφο, όπου υπάρχουν 6 πτζρυγεσ, ζχουν εγκαταςτακεί: θ Γραμματεία, τα περιςςότερα από τα γραφεία των Κακθγθτϊν, το αρχείο του Τμιματοσ. Υπάρχουν, επίςθσ, αρκετζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ (διαφορετικισ χωρθτικότθτασ θ κάκε μία), 4 αμφικζατρα παραδόςεων 100 ατόμων ζκαςτο και το αμφικζατρο εκδθλϊςεων του Τμιματοσ χωρθτικότθτασ 500 περίπου ατόμων. Υπάρχει, τζλοσ, μία θμιτελισ ακόμα πτζρυγα θ οποία προορίηεται για τθ ςτζγαςθ τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν. -΢τον 3ο όροφο ζχουν εγκαταςτακεί τα εργαςτιρια Θ/Υ και από το περαςμζνο ακαδθμαϊκό ζτοσ λειτουργεί και μία από τθσ καλφτερεσ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ςτθ χϊρα μασ, αυτι τθσ ΢.Θ.Ε. (΢χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν) μαηί με καινοφρια υπερςφχρονα αναγνωςτιρια. Βζβαια εκτίνεται και ςτουσ 4 ορόφουσ του κτθρίου, αλλά ζχει τθν κφρια είςοδο από τον 3ο. Στο ςθμείο αυτό, κεωροφμε χρζοσ μασ να ευχαριςτιςουμε κερμά τον πρϊθν Ρρόεδρο του Τμιματοσ και πλζον Κοςμιτορα τθσ Σ.Θ.Ε. κ. Χαράλαμπο Ραπαγεωργίου, ο οποίοσ κατά τθ διάρκεια τθσ τετραετοφσ κθτείασ του πρόλαβε να επιτφχει όλα όςα δεν κατάφεραν οι προκάτοχοί του επί ςχεδόν 3 δεκαετίεσ! Αναηιτθςε και εξαςφάλιςε χρθματοδότθςθ από το εξωτερικό (δανειακοφ χαρακτιροσ) προσ αποπεράτωςθ του κτιρίου, που προοριηόταν από το 1974 για το Τμιμα Μακθματικϊν και που δυςτυχϊσ από τότε παρζμενε γιαπί! Στθν εκπνοι, μάλιςτα, τθσ προθγοφμενθσ κθτείασ του, ευτφχθςε να εγκαινιάςει τισ νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, παρουςία όλων των Ρανεπιςτθμιακϊν Αρχϊν και προεξάρχοντοσ του κ. Ρρφτανθ εκείνθσ τθσ περιόδου Γ. Μπαμπινιϊτθ. Στθν εκδιλωςθ των εγκαινίων παρζςτθ πλικοσ φοιτθτϊν, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ ςφςςωμο όλο το ςτελεχιακό δυναμικό τθσ παράταξθσ ΔΑΡΝΔΦΚ Μακθματικοφ που ςτάκθκε πάντα αρωγόσ ςτισ προςπάκειεσ για να αποκτιςει το Τμιμα τθ δικι του ςτζγθ. Ακόμα να ευχαριςτιςουμε και τον νζο Ρρόεδρο του τμιματοσ κ. Γρ. Καλογερόπουλο που κατά τθν δικιά του κθτεία ςυνεχίηει ςε ςυνεργαςία με τθν κοςμθτεία το ζργο του προκατόχου του και ζτςι το περαςμζνο ακαδθμαϊκό ζτοσ είχα τθν λειτουργία τθσ νζασ βιβλιοκικθσ του τμιματοσ και ολόκλθρθσ τθσ Σ.Θ.Ε. όπωσ και των καινοφργιων αναγνωςτθρίων ςτον τρίτο όροφο των εγκαταςτάςεων του τμιματόσ μασ.

@

www.dapmath.gr

11 www.dapmath.gr


Τθν Ρροεκλογικι δζςμευςι τθσ τιρθςε θ παράταξι μασ αναφορικά με τθν προςπάκεια που κατζβαλε ϊςτε να αλλάξει το Ρρόγραμμα ςπουδϊν. Ζπειτα από μία μαρακϊνια ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ πετφχαμε τον ςτόχο που από καιρό είχαμε κζςει. Θ αλλαγι του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι πια γεγονόσ!!! Ζτςι, θ Τρίτθ 18 Ιουνίου 2002 κα μείνει ςτθν Ιςτορία ωσ θμζρα που το Τμιμα μασ τόλμθςε τθ μεγαλφτερθ αλλαγι του. Αποδείξαμε τελικά ότι μποροφμε να διαμορφϊνουμε τισ εξελίξεισ, όςον αφορά τα δρϊμενα του Τμιματοσ. Ξεκινιςαμε επίπονο και μακρόχρονο αγϊνα για να αλλάξουμε το Μακθματικό και κα τον ςυνεχίςουμε μζχρι τζλουσ. Οδθγόσ μασ ιταν και είναι θ επιτυχθμζνθ πορεία μασ και θ εμπιςτοςφνθ των ςυναδζλφων μασ. Σο Νζο Πρόγραμμα ΢πουδϊν (Ν.Π.΢.) του Μακθματικοφ ζχει ωσ εξισ: 1. Ο χρόνοσ φοίτθςθσ για τθν απόκτθςθ του πτυχίου είναι τουλάχιςτον 4 ζτθ. 2. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των μακθμάτων για τθν απόκτθςθ του πτυχίου είναι 36. 3. Κάκε φοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εξεταςκεί επιτυχϊσ και ςτα 14 υποχρεωτικά μακιματα. 4. Κάκε φοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ επίςθσ να εξεταςκεί επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον 2 μακιματα από τθ Δζςμθ Φυςικισ και τουλάχιςτον 3 μακιματα από τθ Δζςμθ Διδακτικισ. 5. Για τον υπολογιςμό του βακμοφ του πτυχίου ο μζγιςτοσ αρικμόσ Ελευκζρων Μακθμάτων (Ε) για τθν απόκτθςθ πτυχίου είναι 2.

Κατευκφνςεισ Κάκε φοιτθτισ επιλζγει μία από τισ δφο κατευκφνςεισ: (α) Κατεφκυνςθ Θεωρθτικϊν Μακθματικϊν (ΚΘΜ) (β) Κατεφκυνςθ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν (ΚΕΜ), που αναγράφονται ςτο ζντυπο αναλυτικισ βακμολογίασ του. (α) Κατεφκυνςθ Θεωρθτικϊν Μακθματικϊν (ΚΘΜ) Οι φοιτθτζσ που κα επιλζξουν τθν Κατεφκυνςθ Θεωρθτικϊν Μακθματικϊν (ΚΘΜ) ζχουν τισ εξισ υποχρεϊςεισ: (i) Να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον 6 μακιματα τθσ επιλογισ τουσ από τον Ρεριοριςμζνο Κατάλογο Κατεφκυνςθσ Θεωρθτικϊν Μακθματικϊν (ΡΚΘΜ). (ii) Να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον 2 επιπλζον μακιματα από τον κατάλογο ΚΘΜ (iii) Να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον 2 μακιματα από τον κατάλογο ΚΕΜ.


(iv) Να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον άλλα 5 μακιματα τθσ επιλογισ τουσ από τουσ καταλόγουσ μακθμάτων με τισ ενδείξεισ: ΚΘΜ, ΚΕΜ, ΔΔΜ, ΔΦ. (β) Κατεφκυνςθ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν (ΚΕΜ) Οι φοιτθτζσ που κα επιλζξουν τθν Κατεφκυνςθ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν (ΚΕΜ) ζχουν τισ εξισ υποχρεϊςεισ: (i) Να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον 5 μακιματα τθσ επιλογισ τουσ από τον Ρεριοριςμζνο Κατάλογο Κατεφκυνςθσ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν (ΡΚΕΜ). (ii) Να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον 3 επιπλζον μακιματα από τον κατάλογο ΚΕΜ. (iii)

Να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον 2 μακιματα από τον κατάλογο ΚΘΜ.

(iv) Να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον άλλα 5 μακιματα τθσ επιλογισ τουσ από τουσ καταλόγουσ μακθμάτων με τισ ενδείξεισ: ΚΘΜ, ΚΕΜ, ΔΔΜ, ΔΦ.

Ζνασ φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει και τισ δφο κατευκφνςεισ (ΚΘΜ και ΚΕΜ), που αναγράφονται ςτο ζντυπο αναλυτικισ βακμολογίασ του, εφ’ όςον βζβαια εκπλθρϊςει τισ προχποκζςεισ και των δφο κατευκφνςεων. Συγκεκριμζνα, αν ζνασ φοιτθτισ εξεταςκεί επιτυχϊσ ςε 5 μακιματα ΡΚΘΜ, ςε 3 επιπλζον μακιματα ΚΘΜ, ςε 5 μακιματα ΡΚΕΜ και ςε 3 επιπλζον μακιματα ΚΕΜ (χωρίσ επικαλφψεισ) εκπλθρϊνει τισ προχποκζςεισ και για τισ δφο κατευκφνςεισ.

Διευκρινίςεισ i) Τα μακιματα με κωδικοφσ αρικμοφσ 432, 518, 605, 814, 815, 817, που είναι κοινά μακιματα των καταλόγων ΚΘΜ και ΚΕΜ, δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μακιματα ΚΘΜ και ΚΕΜ ςυγχρόνωσ. ii) Οι φοιτθτζσ που ζχουν εξεταςκεί επιτυχϊσ, μζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο Σεπτεμβρίου 2003, ςε ζνα ι δφο από τα μακιματα 331. Γραμμικι Γεωμετρία και 834. Θεωρία Ομάδων μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα μακιματα αυτά ωσ μακιματα ΡΚΘΜ αντί των μακθμάτων 431. Ρροβολικι Γεωμετρία και 423. Δακτφλιοι και Ρρότυπα.

Ειδικεφςεισ Ρζραν των δφο Κατευκφνςεων οι φοιτθτζσ μποροφν να αποκτιςουν επιπλζον Ειδικεφςεισ: (α) Ειδίκευςθ ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν, (β) Ειδίκευςθ ςτθ Στατιςτικι και Επιχειρθςιακι Ζρευνα, (γ) Ειδίκευςθ ςτα Υπολογιςτικά Μακθματικά, οι οποίεσ κα αναγράφονται ςτο ζντυπο αναλυτικισ βακμολογίασ των φοιτθτϊν, εφ’ όςον βζβαια αυτοί εκπλθρϊςουν τισ προχποκζςεισ των αντιςτοίχων Ειδικεφςεων. Θ παρακολοφκθςθ κάποιασ Ειδίκευςθσ είναι προαιρετικι. Για τθν απόκτθςθ: Ειδίκευςθσ ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν οι φοιτθτζσ υποχρεοφνται να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε οκτϊ (8) μακιματα τθσ Δζςμθσ Διδακτικισ, τα οποία κα πρζπει να είναι κατανεμθμζνα ωσ εξισ:

@

www.dapmath.gr

13 www.dapmath.gr


3 από τθν ομάδα Διδακτικισ Μακθματικϊν (IVα.), εκ των οποίων υποχρεωτικά το μάκθμα 691. Διδακτικι Μακθματικϊν Ι. 2 από τθν ομάδα Φιλοςοφίασ και Ιςτορίασ των Μακθματικϊν (IVβ.), εκ των οποίων υποχρεωτικά το μάκθμα 496. Αρχαία Ελλθνικά Μακθματικά – Στοιχεία Ευκλείδθ. 2 από τθν ομάδα Ραιδαγωγικϊν – Ψυχολογίασ (IVγ.), εκ των οποίων υποχρεωτικά το μάκθμα 872. Ραιδαγωγικά Ι. 1 από τθ Δζςμθ Διδακτικισ των Μακθματικϊν (ΔΔΜ). ΢θμείωςθ: Από το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2005-06 οι φοιτθτζσ, που επικυμοφν να αποκτιςουν Ειδίκευςθ ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν οφείλουν, πζραν των προχποκζςεων που ιςχφουν ςιμερα και αναγράφονται αμζςωσ προθγουμζνωσ ςτθν περίπτωςθ (α), να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον δφο (2) επιπλζον από τα παρακάτω μακιματα: 151, 251, 513, 532, 533, 611, 714, 821. Ειδίκευςθσ ςτθ ΢τατιςτικι και Επιχειρθςιακι Ζρευνα οι φοιτθτζσ υποχρεοφνται να εξεταςκοφν επιτυχϊσ: Υποχρεωτικϊσ ςτα εξισ πζντε (5) υποχρεωτικά μακιματα: 341, 342, 442, 651, 654. Σε ζξι (6) τουλάχιςτον από τα ακόλουκα μακιματα επιλογισ: 151, 251, 552, 553, 559, 652, 659, 669, 753, 754, 852, 854, 855, 859. Ειδίκευςθσ ςτα Τπολογιςτικά Μακθματικά οι φοιτθτζσ υποχρεοφνται να εξεταςκοφν επιτυχϊσ: Σε δζκα (10) μακιματα ωσ ακολοφκωσ: 141. Ρλθροφορικι Ι, 251. Ρλθροφορικι ΙΙ και τα υπόλοιπα οκτϊ (8) μακιματα μποροφν οι φοιτθτζσ να τα επιλζγουν από τισ δφο επόμενεσ ομάδεσ μακθμάτων, με δζςμευςθ υποχρεωτικισ επιλογισ τουλάχιςτον τριϊν (3) μακθμάτων από κάκε ομάδα. Ομάδα Α: 341, 352, 451, 453, 616, 617, 653, 752. Ομάδα Β: 151, 252, 373, 439, 513, 518, 606, 611, 614, 639.


I. Τποχρεωτικά Μακιματα (ζνδειξθ: Y) 101. 121. 122. 141. 201. 221.

Απειροςτικόσ Λογιςμόσ Ι (6 ϊρεσ) Γραμμικι Άλγεβρα Ι (6 ϊρεσ) Αναλυτικι Γεωμετρία (6 ϊρεσ) Ρλθροφορικι Ι (5 ϊρεσ) Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΙΙ (6 ϊρεσ) Γραμμικι Άλγεβρα ΙΙ (6 ϊρεσ)

241. Ρικανότθτεσ Ι (5 ϊρεσ) 301. Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΙΙΙ (6 ϊρεσ)

302. Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ Ι (6 ϊρεσ) 401. Ρραγματικι Ανάλυςθ Ι (5 ϊρεσ) 421. Βαςικι Άλγεβρα (6 ϊρεσ) 541. Στατιςτικι Ι (5 ϊρεσ) 634. Διαφορικι Γεωμετρία των Καμπυλϊν και των Επιφανειϊν (6 ϊρεσ) 701. Μιγαδικι Ανάλυςθ Ι (5 ϊρεσ)

II. Μακιματα Επιλογισ Κατεφκυνςθσ Θεωρθτικϊν Μακθματικϊν (ζνδειξθ: KΘΜ) 615. Γεωμετρικι Ανάλυςθ 331. Γραμμικι Γεωμετρία 616. Θεωρία Ρροςεγγίςεων 411. Μερικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ Ι 618. Υπολογιςτικι Ρολυπλοκότθτα 413. Θζματα Απειροςτικοφ Λογιςμοφ και 639. Ρεπεραςμζνα Σϊματα και Ρραγματικισ Ανάλυςθσ (Ρραγματικζσ Κρυπτογραφία Συναρτιςεισ) 711. Θζματα Μακθματικισ Ανάλυςθσ Ι 423. Δακτφλιοι και Ρρότυπα 712. Γραμμικοί Τελεςτζσ 714. Ειςαγωγι ςτθν Τοπολογία 431. Ρροβολικι Γεωμετρία 721. Ειςαγωγι ςτθ Διαφορικι Γεωμετρία 432. Λογιςμόσ Ρινάκων και εφαρμογζσ των Ρολλαπλοτιτων 439. Υπολογιςτικι Άλγεβρα 731. Αλγεβρο-τοπολογικζσ Δομζσ 511. Θεωρία Μζτρου 732. Θζματα Άλγεβρασ και ΓεωμετρίασΙ 513. Μακθματικι Λογικι 733. Συνδυαςτικι Μερικϊσ 514. Κυρτι Ανάλυςθ Διατεταγμζνων Συνόλων 518. Ειςαγωγι ςτο Σχεδιαςμό και 736. Ομολογικι Άλγεβρα και Κατθγορίεσ Ανάλυςθ Αλγορίκμων 812. Θζματα Μακθματικισ Ανάλυςθσ ΙΙ 532. Θεωρία Αρικμϊν 813. Μιγαδικι Ανάλυςθ ΙΙ 533. Ειςαγωγι ςτθ κεμελίωςθ τθσ 814. Θεωρία Ελζγχου Γεωμετρίασ 815. Βελτιςτοποίθςθ 534. Μετακετικι Άλγεβρα και 817. Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ Fourier Εφαρμογζσ 821. Θεωρία Galois 536. Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία τθσ 831. Διαφορικζσ Μορφζσ Διάταξθσ 832. Αλγεβρικι Τοπολογία 602. Ειςαγωγι ςτθ Συναρτθςιακι 833. Θζματα Άλγεβρασ και Γεωμετρίασ ΙΙ Ανάλυςθ 834. Θεωρία Ομάδων 605. Ρραγματικι Ανάλυςθ ΙΙ 870. Μακθματικι Φυςικι 611. Θεωρία Συνόλων 614. Αναδρομικζσ Συναρτιςεισ

@

www.dapmath.gr

15 www.dapmath.gr


II.π Εξ αυτϊν τα δζκα (10) μακιματα με κωδικοφσ αρικμοφσ 411, 423, 431, 511, 513, 532, 602, 714, 721, 821 αποτελοφν τον Περιοριςμζνο κατάλογο μακθμάτων επιλογισ Θεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ (ζνδειξθ: ΠΚΘΜ) III. Μακιματα Επιλογισ Κατεφκυνςθσ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν (ζνδειξθ: ΚΕΜ) 651. Στοχαςτικζσ Ανελίξεισ 151. Συνδυαςτικι Ι 652. Συνδυαςτικι ΙΙ 251. Ρλθροφορικι ΙΙ 653. Αρικμθτικι Ανάλυςθ ΙΙ 252. Διακριτά Μακθματικά 654. Στατιςτικι ΙΙ 341. Αρικμθτικι Ανάλυςθ Ι 658.Μζκοδοι Εφαρμοςμζνων 342. Ειςαγωγι ςτθν Επιχειρθςιακι Μακθματικϊν Ζρευνα 659.Γραμμικόσ και Μθ Γραμμικόσ 352. Δομζσ Δεδομζνων Ρρογραμματιςμόσ 373. Θεωρία Γραφθμάτων και Εφαρμογζσ 669. Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι ςτθ 432. Λογιςμόσ Ρινάκων και Εφαρμογζσ Θεωρία Αποφάςεων 439. Υπολογιςτικι Άλγεβρα 733.Συνδυαςτικι Μερικϊσ 442. Ρικανότθτεσ ΙΙ Διατεταγμζνων Συνόλων 451. Γλϊςςεσ Ρρογραμματιςμοφ 739. Διακριτά Δυναμικά Συςτιματα 453. Γραφικά με Θλεκτρονικοφσ και Εφαρμογζσ Υπολογιςτζσ 75 752.Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα 518. Ειςαγωγι ςτο Σχεδιαςμό και 753. Στατιςτικι Ανάλυςθ Δεδομζνων Ανάλυςθ Αλγορίκμων 754. Στοχαςτικζσ Μζκοδοι ςτθν 552. Στοχαςτικζσ μζκοδοι ςτθν Επιχειρθςιακι Ζρευνα ΙΙ Επιχειρθςιακι Ζρευνα Ι 81 814.Θεωρία Ελζγχου 553. Ρικανότθτεσ και Αναλογιςμόσ 559. Θεωρία Ραιγνίων και Εφαρμογζσ 81 815. Βελτιςτοποίθςθ 81 817.Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ Fourier 605. Ρραγματικι Ανάλυςθ ΙΙ 85 852.Δειγματολθψία 617. Υπολογιςτικι Επιςτιμθ και 854. Στατιςτικόσ Ζλεγχοσ Ροιότθτασ και Τεχνολογία Αξιοπιςτία 618. Υπολογιςτικι Ρολυπλοκότθτα 855. Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ 639.Ρεπεραςμζνα ςϊματα και Ραλινδρόμθςθσ Κρυπτογραφία 85 859.Ουρζσ Αναμονισ

III.π Εξ αυτϊν τα εννζα (9) μακιματα με κωδικοφσ αρικμοφσ 151, 251, 341, 342, 442, 552, 651, 654, 852 αποτελοφν τον Περιοριςμζνο Κατάλογο Μακθμάτων Επιλογισ Εφαρμοςμζνθσ Κατεφκυνςθσ (ζνδειξθ: ΠΚΕΜ).


IV. Μακιματα Δζςμθσ Διδακτικισ Μακθματικϊν (ζνδειξθ: ΔΔΜ) IVα. Ομάδα Διδακτικισ Μακθματικϊν 591. Διδακτικι Απειροςτικοφ Λογιςμοφ 691. Διδακτικι των Μακθματικϊν Ι 692. Χριςθ νζων Τεχνολογιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ 693. Διδακτικι τθσ Γεωμετρίασ 791. Τεκμθρίωςθ τθσ Διδαςκαλίασ των Θεωρθτικϊν Μακθματικϊν 792. Διδακτικι των Μακθματικϊν ΙΙ

794. Θζματα Διδακτικισ και Μεκοδολογίασ των Μακθματικϊν Ι 892. Ειδικά Θζματα Διδακτικισ των Μακθματικϊν 893.Στατιςτικι Ανάλυςθ Δεδομζνων με Εφαρμογζσ ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν 894. Θζματα Διδακτικισ και Μεκοδολογίασ των Μακθματικϊν ΙΙ

IVβ. Ομάδα Φιλοςοφίασ και Ιςτορίασ των Μακθματικϊν 496. Αρχαία Ελλθνικά Μακθματικά Στοιχεία Ευκλείδθ 613. Φιλοςοφία Μακθματικϊν

896. Ιςτορία Νεωτζρων Μακθματικϊν 897. Επιςτθμολογία και Διδακτικι των Μακθματικϊν

IVγ. Ομάδα Παιδαγωγικϊν - Ψυχολογίασ 771. Ειςαγωγι ςτθν ΨυχολογίαΕξελικτικι Ψυχολογία

871. Ψυχολογία Μάκθςθσ, Γνωςτικι Ψυχολογία. 872. Ραιδαγωγικά Ι

V. Μακιματα Δζςμθσ Φυςικισ (Ζνδειξθ: ΔΦ) 261. 361. 461. 561. 562.

Γενικι Φυςικι Φυςικι Μετεωρολογία Θεωρθτικι Φυςικι Ι Μθχανικι Ι Γενικι Αςτρονομία Ι

666. Γενικι Αςτρονομία ΙΙ 667.Δυναμικι-Συνοπτικι Μετεωρολογία 761. Θεωρθτικι Φυςικι ΙΙ 861. Μθχανικι ΙΙ

VI. Ελεφκερα Μακιματα (Ζνδειξθ: E) 262. Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτικι Οικονομία. 371. Ιςτορία Θετικϊν Επιςτθμϊν 372. Κακολικι Άλγεβρα 436. Διατεταγμζνα Σϊματα 437. Εντοπιςμόσ και Γεωμετρία των ριηϊν των Ρολυωνφμων 462. Επιςκόπθςθ των Μακθματικϊν Επιςτθμϊν 766. Δυναμικι Αςτρονομία 772. Ιςτορία Άλγεβρασ, Γεωμετρίασ

@

www.dapmath.gr

816. Θζματα Συναρτθςιακισ Ανάλυςθσ 866. Κοςμολογία 868. Ιςτορία Μακθματικισ Αςτρονομίασ

17 www.dapmath.gr


Ϊρεσ διδαςκαλίασ μακθμάτων: Οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ των υποχρεωτικϊν μακθμάτων παραμζνουν ωσ ζχουν. Το νζο μάκθμα «634.Διαφορικι Γεωμετρία των καμπυλϊν και των επιφανειϊν»(εαρινοφ εξαμινου), κα είναι εξάωρο. Οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων των ΡΚΕΜ και ΡΚΘΜ κα είναι 4 για το κακζνα. Οι ϊρεσ των υπόλοιπων μακθμάτων του καταλόγου παραμζνουν ωσ ζχουν. Για το ωρολόγιο πρόγραμμα διδαςκαλίασ μπορείτε να ενθμερώνεςτε κάκε εξάμθνο από το site μασ www.dapmath.gr .

Σρόποσ υπολογιςμοφ βακμοφ πτυχίου: Στθν περίπτωςθ που ο φοιτθτισ ζχει 36 μακιματα, ο βακμόσ του πτυχίου υπολογίηεται ωσ εξισ: Ο βακμόσ κάκε μακιματοσ πολλαπλαςιάηεται επί ζνα ςυντελεςτι βαρφτθτασ ( που είναι ίςοσ με 2 για τα υποχρεωτικά μακιματα και με 1,5 για όλα τα άλλα μακιματα), και το άκροιςμα των επί μζρουσ γινομζνων διαιρείται με το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των 36 μακθμάτων του φοιτθτι. Σε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ ζχει πάρει περιςςότερα από 36 μακιματα, ιςχφει θ εξισ αρχι: Αν ο φοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ, λόγω των υποχρεϊςεων των κατευκφνςεων και ειδικεφςεων που ζχει επιλζξει, να πάρει Ν>36 μακιματα, τότε ο βακμόσ του πτυχίου του υπολογίηεται με Ν μακιματα (αντί 36) και ςυντελεςτι βαρφτθτασ όπωσ παραπάνω. (Εννοείται εδϊ ότι ο Ν είναι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ που απαιτοφνται για να ικανοποιθκοφν οι υποχρεϊςεισ του φοιτθτι για κατευκφνςεισ ειδικεφςεισ). Αν ο φοιτθτισ ζχει πάρει περιςςότερα από 36 μακιματα, χωρίσ να ζχει τζτοια υποχρζωςθ λόγω των κατευκφνςεων και των ειδικεφςεων που ζχει επιλζξει, τότε ο βακμόσ του πτυχίου του υπολογίηεται με βάςθ 36 μακιματα. Για τον υπολογιςμό του βακμοφ του πτυχίου του (που γίνεται με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ, όπωσ παραπάνω), λαμβάνονται υπόψιν υποχρεωτικϊσ οι βακμοί του ςτα υποχρεωτικά μακιματα και ςτα μακιματα που ο φοιτθτισ ζχει δθλϊςει ωσ ΡΚΘΜ ι ΡΚΕΜ, αναλόγωσ με τθν κατεφκυνςθ του. Από τα υπόλοιπα μακιματα λαμβάνονται υπόψιν:  Από τα ελεφκερα: Τα 2 με τθν υψθλότερθ βακμολογία  Από τθ Δζςμθ Φυςικισ: Τα 2 με τθν υψθλότερθ βακμολογία  Από τθ Δζςμθ Διδακτικισ: Τα 3 με τθν υψθλότερθ βακμολογία  Από τα υπόλοιπα μακιματα (ΚΕΜ-ΚΘΜ): Εκείνα με τθν υψθλότερθ βακμολογία, ζτςι ϊςτε ο ςυνολικόσ αρικμόσ μακθμάτων να είναι τελικά 36.

Το Ν.Ρ.Σ. τίκεται ςε ιςχφ για τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ που κα εγγραφονται ςτο Τμιμα από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2002-2003. Από τουσ ιδθ εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ: - Πςοι επικυμοφν μποροφν να ενταχκοφν και να ακολουκιςουν τισ διατάξεισ του Ν.Ρ.Σ. - Πςοι επικυμοφν μποροφν να ακολουκιςουν τισ διατάξεισ του παλαιοφ προγράμματοσ. Ρτυχία βάςει του Ν.Ρ.Σ. απονζμονται από τθ λιξθ του Χειμερινοφ Εξαμινου του 2002-2003. Για οποιεςδιποτε αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ θ Γ.Σ. του Τμιματοσ ζχει εξουςιοδοτιςει το Δ.Σ. του Τμιματοσ να επιμελθκεί.


Για να ςυνειδθτοποιιςει κανείσ το μζγεκοσ τθσ επιτυχίασ που ςυνετελζςκθ με τθ διαμόρφωςθ του Ν.Ρ.Σ. του Τμιματοσ Μακθματικϊν αξίηει να ςθμειϊςουμε επιγραμματικά τισ προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ πτυχίου, τισ οποίεσ προζβλεπε το παλαιό πρόγραμμα ςπουδϊν: 1. Φοίτθςθ ςε 8 εξάμθνα 2.

Επιτυχία ςε 40 μακιματα:  Για κεωρθτικι κατεφκυνςθ: 8 ΚΘΜ (3 ΡΚΘΜ) + 2 ΚΕΜ + 2 ΚΘΜ ι ΚΕΜ  Για εφαρμοςμζνθ κατεφκυνςθ: 8 ΚΕΜ (3 ΡΚΕΜ) + 2 ΚΘΜ + 2 ΚΕΜ ι ΚΘΜ  4 ΔΔΜ εκ των οποίων: - 2 από τθν ομάδα Διδακτικισ Μακθματικϊν - 1 από τθν ομάδα Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ Μακθματικϊν - 1 από τθν ομάδα Ραιδαγωγικϊν και Ψυχολογίασ  3 ΔΦ  2 Ε ι από τισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ 3. Βακμόσ πτυχίου: Για τον υπολογιςμό του βακμοφ του πτυχίου λαμβάνονται υπόψιν οι βακμοί όλων των μακθμάτων. Κάκε υποχρεωτικό μάκθμα με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 2 και τα υπόλοιπα με 1,5. Ππωσ εφκολα διαπιςτϊνει κανείσ, πρόκειται για αναχρονιςτικό πρόγραμμα ςε αντίκεςθ με το νζο που βρίςκεται πιο κοντά ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ αγοράσ εργαςίασ. Με βάςθ το παλαιό πρόγραμμα ο μζςοσ όροσ φοίτθςθσ ςτο τμιμα ανιλκε ςτα 7,5 χρόνια!!!, ενϊ με το Ν.Ρ.Σ. ο μζςοσ όροσ μειϊκθκε ςθμαντικά ςτα 6,8!!! Θεωροφμε χρζοσ μασ, ςτο ςθμείο αυτό, να ευχαριςτιςουμε κερμά όλουσ εκείνουσ που ςτάκθκαν ςυμπαραςτάτεσ ς’ αυτι τθ δφςκολθ προςπάκειά μασ για αλλαγι του προγράμματοσ ςπουδϊν: τον τότε Ρρόεδρο του Τμιματοσ κ. Χαράλαμπο Ραπαγεωργίου, τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ προγράμματοσ ςπουδϊν κ.Βαςίλειο Δουγαλι, τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. (Διδακτικοφ και Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ) που υπερψιφιςαν τθν πρόταςι μασ κακϊσ επίςθσ και τουσ εκπροςϊπουσ τθσ αντίπαλθσ φοιτθτικισ παράταξθσ (ΡΑΣΡ) για τθν ςτιριξι τουσ ςε όλεσ τισ ψθφοφορίεσ επί τθσ πρόταςθσ τθσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ που κατετζκθ ςτθ Γ.Σ. αναφορικά με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν.

@

www.dapmath.gr

19 www.dapmath.gr


1ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα 101. Απειροςτικόσ Λογιςμόσ Ι 121. Γραμμικι Άλγεβρα Ι 141. Ρλθροφορικι Ι Επιλεγόμενθ Μακιματα 151. Συνδυαςτικι Ι 872. Ραιδαγωγικά 110.Θεμζλια των Μακθματικϊν (μόνο για πρωτοετείσ) 2ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα 122. Αναλυτικι Γεωμετρία 201. Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΙΙ 221. Γραμμικι Άλγεβρα ΙΙ

Υ Υ Υ ΡΚΕΜ ΔΔΜ ΚΘΜ

Υ Υ Υ

Επιλεγόμενα Μακιματα 251. Ρλθροφορικι ΙΙ 261. Γενικι Φυςικι 262. Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτικι Οικονομία 532. Θεωρία Αρικμϊν 3ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα 241. Ρικανότθτεσ Ι 301. Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΙΙΙ 302. Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ Ι 421. Βαςικι Άλγεβρα Επιλεγόμενα Μακιματα 331. Γραμμικι Γεωμετρία 352. Δομζσ Δεδομζνων 361. Φυςικι Μετεωρολογία 371. Ιςτορία Θετικϊν Επιςτθμϊν 372. Κακολικι Άλγεβρα 373. Θεωρία Γραφθμάτων και Εφαρμογζσ 533. Ειςαγωγι ςτθ Θεμελίωςθ τθσ Γεωμετρίασ

ΡΚΕΜ ΔΦ Ε ΡΚΘΜ

Υ Υ Υ Υ ΡΚΘΜ ΚΕΜ ΔΦ Ε Ε ΚΕΜ ΚΘΜ

4ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα 401. Ρραγματικι Ανάλυςθ Ι Υ Επιλεγόμενα Μακιματα 252. Διακριτά Μακθματικά ΚΕΜ 341. Αρικμθτικι Ανάλυςθ Ι ΡΚΕΜ 342. Ειςαγωγι ςτθν Επιχειρθςιακι Ζρευνα ΡΚΕΜ 413. Θζματα Απειροςτικοφ Λογιςμοφ και Ρραγματικισ Ανάλυςθσ (Ρραγματικζσ Συναρτιςεισ) ΚΘΜ 423. Δακτφλιοι και πρότυπα ΡΚΘΜ 431. Ρροβολικι Γεωμετρία ΚΘΜ


432. Λογιςμόσ Ρινάκων και Εφαρμογζσ 436. Διατεταγμζνα Σϊματα 437. Εντοπιςμόσ και Γεωμετρία των ριηϊν των Ρολυωνφμων 442. Ρικανότθτεσ ΙΙ 439. Υπολογιςτικι Άλγεβρα 451. Γλϊςςεσ Ρρογραμματιςμοφ 453. Γραφικά με Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ 461. Θεωρθτικι Φυςικι Ι 496. Αρχαία Ελλθνικά Μακθματικά-Στοιχεία Ευκλείδθ 518. Ειςαγωγι ςτο Σχεδιαςμό και Ανάλυςθ Αλγορίκμων 5ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα 541. Στατιςτικι Ι 701. Μιγαδικι Ανάλυςθ Ι Επιλεγόμενα Μακιματα 511. Θεωρία Μζτρου 513. Μακθματικι Λογικι 518. Ειςαγωγι ςτο Σχεδιαςμό και Ανάλυςθ Αλγορίκμων 534. Μετακετικι Άλγεβρα και Εφαρμογζσ 536. Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία τθσ Διάταξθσ 552. Στοχαςτικζσ Μζκοδοι ςτθν Επιχειρθςιακι Ζρευνα Ι 553. Ρικανότθτεσ και Αναλογιςμόσ 559. Θεωρία Ραιγνίων 561. Μθχανικι Ι 562. Γενικι Αςτρονομία Ι 591. Διδακτικι Απειροςτικοφ Λογιςμοφ 653. Αρικμθτικι Ανάλυςθ ΙΙ 669. Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι ςτθ Θεωρία Αποφάςεων 691. Διδακτικι των Μακθματικϊν Ι 752. Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα

ΚΘΜ,ΚΕΜ Ε Ε ΡΚΕΜ ΚΕΜ ΚΕΜ ΚΕΜ ΔΦ ΔΔΜ ΚΘΜ,ΚΕΜ

Υ Υ ΡΚΘΜ ΡΚΘΜ ΚΘΜ,ΚΕΜ ΚΘΜ ΚΘΜ ΡΚΕΜ ΚΕΜ ΚΕΜ ΔΦ ΔΦ ΔΔΜ ΚΕΜ ΚΕΜ ΔΔΜ ΚΕΜ

6ο Εξάμθνο Υποχρεωτικά Μακιματα 634. Διαφορικι Γεωμετρία των Καμπυλϊν και των Επιφανειϊν Υ Επιλεγόμενα Μακιματα 411. Μερικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ Ι ΡΚΘΜ 602. Ειςαγωγι ςτθ Συναρτθςιακι Ανάλυςθ ΡΚΘΜ 605. Ρραγματικι Ανάλυςθ ΙΙ ΚΘΜ 611. Θεωρία Συνόλων ΚΘΜ 613. Φιλοςοφία Μακθματικϊν ΚΘΜ 614. Αναδρομικζσ Συναρτιςεισ ΚΘΜ 615. Γεωμετρικι Ανάλυςθ ΚΘΜ 616. Θεωρία Ρροςεγγίςεων ΚΘΜ 617. Υπολογιςτικι Επιςτιμθ και Τεχνολογία ΚΕΜ 618. Υπολογιςτικι Ρολυπλοκότθτα ΚΘΜ,ΚΕΜ 639. Ρεπεραςμζνα Σϊματα και Κρυπτογραφία ΚΕΜ 651. Στοχαςτικζσ Ανελίξεισ ΡΚΕΜ 652. Συνδυαςτικι ΙΙ ΚΕΜ 654. Στατιςτικι ΙΙ ΡΚΕΜ 658. Μζκοδοι Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν ΚΕΜ 659. Γραμμικόσ και μθ Γραμμικόσ Ρρογραμματιςμόσ ΚΕΜ

@

www.dapmath.gr

21 www.dapmath.gr


666. Γενικι Αςτρονομία ΙΙ 667. Δυναμικι –Συνοπτικι Μετεωρολογία 692. Χριςθ Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ 693. Διδακτικι τθσ Γεωμετρίασ 792. Διδακτικι των Μακθματικϊν ΙΙ 821. Θεωρία Galois

ΔΦ ΔΦ ΔΔΜ ΔΔΜ ΔΔΜ ΡΚΘΜ

7ο Εξάμθνο Επιλεγόμενα Μακιματα 711. Θζματα Μακθματικισ Ανάλυςθσ Ι ΚΘΜ 712. Γραμμικοί Τελεςτζσ ΚΘΜ 714. Ειςαγωγι ςτθν Τοπολογία ΡΚΘΜ 721. Ειςαγωγι ςτθν Διαφορικι Γεωμετρία των Ρολλαπλοτιτων ΡΚΘΜ 731. Αλγεβρο-τοπολογικζσ δομζσ ΚΘΜ 732. Θζματα Άλγεβρασ και Γεωμετρίασ Ι ΚΘΜ 733. Συνδυαςτικι Μερικϊσ Διατεταγμζνων Συνόλων ΚΘΜ,ΚΕΜ 739. Διακριτά Δυναμικά Συςτιματα και Εφαρμογζσ ΚΕΜ 736. Ομολογικι Άλγεβρα και Κατθγορίεσ ΚΘΜ 753. Στατιςτικι Ανάλυςθ Δεδομζνων ΚΕΜ 754. Στοχαςτικζσ Μζκοδοι ςτθν Επιχειρθςιακι Ζρευνα ΙΙ ΚΕΜ 761. Θεωρθτικι Φυςικι ΙΙ ΔΦ 766. Δυναμικι Αςτρονομία Ε 771. Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία-Εξελικτικι Ψυχολογία ΔΔΜ 772. Ιςτορία Άλγεβρασ, Γεωμετρίασ Ε 794. Θζματα Διδακτικισ κ’ Μεκοδολογίασ των Μακθματικϊν Ι ΔΔΜ 859. Ουρζσ Αναμονισ ΚΕΜ 8ο Εξάμθνο Επιλεγόμενα Μακιματα 514. Κυρτι Ανάλυςθ 791. Τεκμθρίωςθ Διδαςκαλίασ Θεωρθτικϊν Μακθματικϊν 812. Θζματα Μακθματικισ Ανάλυςθσ ΙΙ 813. Μιγαδικι Ανάλυςθ ΙΙ 814. Θεωρία Ελζγχου 815. Βελτιςτοποίθςθ 816. Θζματα Συναρτθςιακισ Ανάλυςθσ 817. Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ Fourier 831. Διαφορικζσ Μορφζσ 832. Αλγεβρικι Τοπολογία 833. Θζματα Άλγεβρασ και Γεωμετρίασ ΙΙ 834. Θεωρία Ομάδων 852. Δειγματολθψία 854. Στατιςτικόσ Ζλεγχοσ Ροιότθτασ και Αξιοπιςτία 855. Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ Ραλινδρόμθςθσ 861. Μθχανικι ΙΙ 866. Κοςμολογία 868. Ιςτορία Μακθματικισ Αςτρονομίασ 870. Μακθματικι Φυςικι 871. Ψυχολογία τθσ Μάκθςθσ, Γνωςτικι Ψυχολογία 892. Ειδικά Θζματα Διδακτικισ των Μακθματικϊν 896. Ιςτορία Νεϊτερων Μακθματικϊν 897. Επιςτθμολογία και Διδακτικι των Μακθματικϊν

ΚΘΜ ΔΔΜ ΚΘΜ ΚΘΜ ΚΘΜ,ΚΕΜ ΚΘΜ,ΚΕΜ Ε ΚΘΜ ΚΘΜ ΚΘΜ ΚΘΜ ΚΘΜ ΡΚΕΜ ΚΕΜ ΚΕΜ ΔΦ Ε Ε ΚΘΜ ΔΔΜ ΔΔΜ ΔΔΜ ΔΔΜ


Στο Τμιμα λειτουργοφν τα ακόλουκα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ: 1. 2. 3. 4.

΢τατιςτικι και Επιχειρθςιακι Ζρευνα Αρικμθτικι και Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ Θεωρθτικά Μακθματικά Διδακτικι και Μεκοδολογία των μακθματικϊν

Επίςθσ ςτο Τμιμα Μακθματικϊν Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν λειτουργοφν τρία ΔΙΑΠΑΝΕΠΙ΢ΣΘΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ: 1. Λογικι και Θεωρία Αλγορίκμων και Τπολογιςμοφ Από κοινοφ με το Τμιμα Ρλθροφορικισ και το Τμιμα Μ.Ι.Θ.Ε. του Ε.Κ.Ρ.Α., το Τμιμα Θλεκτρολόγων και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Ε.Μ.Ρ., το Τμιμα Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Ε.Μ.Ρ. και το Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. 2. Βιοςτατιςτικι Από κοινοφ με τθν Ιατρικι Σχολι του Ε.Κ.Ρ.Α. και με το Τμιμα Μακθματικϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 3. Μακθματικά τθσ Αγοράσ και τθσ Παραγωγισ (Μ.Α.Π.) Από κοινοφ με το Τμιμα Οικονομικϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και με το Τμιμα Ρλθροφορικισ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.

@

www.dapmath.gr

23 www.dapmath.gr


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΘΝΟ • Ζναρξθ διδαςκαλίασ μακθμάτων: Τετάρτθ 29 Σεπτεμβρίου 2010 • Ρζρασ διδαςκαλίασ μακθμάτων: Ραραςκευι 21 Ιανουαρίου 2011 • Αργίεσ : Ρζμπτθ 28 Οκτωβρίου 2010 ( Εκνικι εορτι) Τετάρτθ 17 Νοεμβρίου 2010 (επζτειοσ Ρολυτεχνείου) • Διακοπζσ Χριςτουγζννων – Νζου Ζτουσ: Από Ραραςκευι 24 Δεκεμβρίου 2010 ζωσ και Ραραςκευι 7 Ιανουαρίου 2011 • Ζναρξθ Εξετάςεων: Δευτζρα 24 Ιανουαρίου 2011 • Ρζρασ Εξετάςεων: Ραραςκευι 11 Φεβρουαρίου 2011 Διάρκεια εξετάςεων: 3 εβδομάδεσ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΘΝΟ • Ζναρξθ διδαςκαλίασ μακθμάτων: Δευτζρα 14 Φεβρουαρίου 2011 • Ρζρασ διδαςκαλίασ μακθμάτων: Ραραςκευι 3 Ιουνίου 2011 • Αργίεσ: Δευτζρα 7 Μαρτίου 2011 (Κακαρι Δευτζρα) Ραραςκευι 25 Μαρτίου 2011 (Εκνικι εορτι) Δευτζρα 13 Ιουνίου 2011 (Αγίου Ρνεφματοσ) • Διακοπζσ Ράςχα: Από Δευτζρα 18 Απριλίου 2011 ζωσ και Ραραςκευι 29 Aπριλίου 2011 • Τθν θμζρα των φοιτθτικϊν εκλογϊν δεν κα γίνουν μακιματα • Ζναρξθ Εξετάςεων: Δευτζρα 6 Ιουνίου 2011 • Ρζρασ Εξετάςεων: Ραραςκευι 24 Ιουνίου 2011 Διάρκεια Εξετάςεων: 3 εβδομάδεσ ΢ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ΢ ΕΞΕΣΑ΢ΕΙ΢ ΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2010 • Ζναρξθ Εξετάςεων: Ρζμπτθ 1 Σεπτεμβρίου 2011 • Ρζρασ Εξετάςεων: Τετάρτθ 28 Σεπτεμβρίου 2011 Διάρκεια εξετάςεων: 4 εβδομάδεσ


Κατά τθ διαδικαςία εγγραφισ ςασ, προκειμζνου να αναγνωριςτείτε από το ςφςτθμα κα ςασ ηθτθκεί να δϊςετε: o τον Πλιρθ Αρικμό Μθτρϊου ( 13 ψθφία:1112 ακολουκοφμενο από το ζτοσ ειςαγωγισ και τον 5ψιφιο Αρικμό Μθτρϊου) και o τον Αρικμό Δελτίου Σαυτότθτασ ( Ο αρικμόσ ταυτότθτασ κα πρζπει να αποδίδεται χωρίσ κενά και με ελλθνικοφσ κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ όπου αυτό χρειάηεται) Μετά τθν αναγνϊριςθ από το ςφςτθμα, κα ςασ ηθτθκεί να δϊςετε το ονοματεπϊνυμο ςασ με χριςθ ελλθνικϊν αλλά και λατινικϊν χαρακτιρων. Ρρζπει να δϊςετε επακριβϊσ το όνομα και το επϊνυμό ςασ και όχι κάποιο υποκοριςτικό. Επίςθσ κα ςασ ηθτθκεί να ορίςετε Password που κα ζχετε. Μετά τθν ορκι ςυμπλιρωςθ και υποβολι αυτϊν των ςτοιχείων, κα ςασ ανακοινωκεί το Username που κα χρθςιμοποιείται για αυτι τθν υπθρεςία. Τα ςτοιχεία που κα δϊςετε κα ελζγχονται τισ χριςιμεσ ϊρεσ από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ, θ οποία κα εγκρίνει και ζτςι κα ενεργοποιείται θ πρόςβαςθ ςτθ φοιτθτικι ςασ κατάςταςθ μζςω διαδικτφου. Μετά τθν ζγκριςθ των ςτοιχείων ςασ και τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ ςασ από τθ γραμματεία, μπορείτε να επιςκεφκείτε το site http://my-studies.uoa.gr και να χρθςιμοποιιςετε τθν υπθρεςία, δίνοντασ το Username, το Password και επιλζγοντασ το Τμιμα ςασ.

Α/ Α 1 2 3

4

5

ΜΑΘΗΜΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Η ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΗΗ ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΑΠΔΗΡΟ΢ΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΟΤ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1

΢ΖΜΔΗΧ΢ΔΗ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΟΝΣΟ΢

1

΢ΖΜΔΗΧ΢ΔΗ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΟΝΣΟ΢

1

΢ΖΜΔΗΧ΢ΔΗ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΟΝΣΟ΢

1

΢ΖΜΔΗΧ΢ΔΗ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΟΝΣΟ΢

1 2

Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗ΢ΣΖΜΧΝ

6

1α 1β 2α 2β

7

Η΢ΣΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ΢ Α΢ΣΡΟΝΟΜΗΑ΢

@

Ζ ΑΦΤΠΝΗ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΠΗ΢ΣΖΜΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΤΓΟΤ΢ΣΗΝΟ ΢ΣΟΝ ΓΑΛΗΛΑΗΟ ΣΟΜ. Α. (5Ο΢ - 13Ο΢ ΑΗΧΝ. Ζ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΣΖ΢ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ΢ ΔΠΗ΢ΣΖΜΖ΢ 1300-1800 Μ.Υ. ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΤΓΟΤ΢ΣΗΝΟ ΢ΣΟΝ ΓΑΛΗΛΑΗΟ ΣΟΜ. Α. (5Ο΢ - 13Ο΢ ΑΗΧΝ. ) ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΤΓΟΤ΢ΣΗΝΟ ΢ΣΟΝ ΓΑΛΗΛΑΗΟ ΣΟΜ. Α. (13Ο΢ - 17Ο΢ ΑΗΧΝ.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

B.L VAN DERWAERDEN ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ Η. ΥΡΗ΢ΣΗΑΝΗΓΖ T. HEATH ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ

ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΑΚΔ΢ ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΚΡΉΣΖ΢

A.C. CROMBIE

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Δ.Σ.Δ

H. BUTTERFIELD

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Δ.Σ.Δ

A.C. CROMBIE

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Δ.Σ.Δ

A.C. CROMBIE

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Δ.Σ.Δ

ΚΔ.ΔΠ.ΔΚ

1

Ζ Α΢ΣΡΟΝΟΜΗΑ ΣΧΝ ΑΡΥΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ

Δ. ΢ΠΑΝΓΑΓΟ΢

ΑΗΘΡΑ

2

Ζ ΠΡΧΨΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Α΢ΣΡΟΝΟΜΗΑ

D.R DICKS

ΓΑΗΓΑΛΟ΢

www.dapmath.gr

25 www.dapmath.gr


8

ΦΗΛΟ΢ΟΦΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ

1

9

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖ΢Ζ΢ΓΝΧ΢ΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

1

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΦΗΛΟ΢ΟΦΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΟ΢ Α΄: ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ΢, ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ΢ ΚΑΗ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗ΢ΣΗΚΔ΢ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢ΔΗ΢-

ΓΗΟΝΤ΢ΗΟ΢ ΑΝΑΠΟΛΗΣΑΝΟ΢

ΝΔΦΔΛΖ (Η. ΓΟΤΒΗΣ΢Α΢)

΢ΣΔΛΛΑ ΒΟ΢ΝΗΑΓΟΤ

GUTENBERG

ΓΝΧ΢ΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

11

12

13

14

ΥΡΖ΢Ζ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ

ΓΡΑΜΜΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ Η

ΒΑ΢ΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛ/ΣΧΝ

2

Ζ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ

΢ΣΔΛΛΑ ΒΟ΢ΝΗΑΓΟΤ (ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΚΓΟ΢Ζ΢)

GUTENBERG

2

΢ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢

ΖΛΗΑ΢ ΜΑΣ΢ΑΓΚΟΤΡΑ΢

GUTENBERG

1

ΝΟΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΜΔ΢Α: ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ΢ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ΢ ΠΡΑΚΣΗΚΖ΢

ΚΤΝΖΓΟ΢Π. & ΓΖΜΑΡΑΚΖ Β. (ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ)

ΚΑ΢ΣΑΝΗΧΣΖ

2

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ΢. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ΢ ΣΔΝΥΟΛΟΓΗΑ΢ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ: ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΢ΣΖ ΢ΥΟΛΗΚΖ ΣΑΞΖ.

ΚΤΝΖΓΟ΢ Υ.

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

1

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ, ΣΟΜΟ΢ Α΄

Γ. ΒΑΡ΢Ο΢, Γ. ΓΔΡΗΕΗΧΣΖ΢, Μ. ΜΑΛΗΑΚΑ΢, ΢Σ. ΠΑΠΑ΢ΣΑΤΡΗΓΖ΢, Δ. ΡΑΠΣΖ΢, Ο. ΣΑΛΔΛΛΖ

΢ΟΦΗΑ

2

ΜΗΑ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ, ΣΟΜΟ΢ Η

Γ. ΒΑΡ΢Ο΢, Γ. ΓΔΡΗΕΗΧΣΖ΢. Η. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, Μ. ΜΑΛΗΑΚΑ΢, Α. ΜΔΛΑ΢, Ο. ΣΑΛΔΛΛΖ

΢ΟΦΗΑ

3

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ

΢.Μ. ΜΠΟΕΑΠΑΛΗΓΖ΢

ΑΠΘ

1

ΜΗΑ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΑΛΓΔΒΡΑ, ΝΔΑ ΔΚΓΟ΢Ζ

2

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΑΛΓΔΒΡΑ

1

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ΢ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ΢

15

ΓΡΑΜΜΗΚΉ ΓΔΧΜΔΣΡΊΑ

1

16

ΜΔΣΑΘΔΣΗΚΉ

1

΢ΖΜΔΗΧ΢ΔΗ΢ ΓΡΑΜΜΗΚΖ΢ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ΢, ΣΔΤΥΟ΢ Η ΢Τ΢ΥΔΣΗ΢ΜΔΝΖ Ή ΟΜΟΠΑΡΑΛΛΖΛΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ, ΣΔΤΥΟ΢ ΗΗ (ΔΝΗΑΗΟ) ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΜΔΣΑΘΔΣΗΚΖ

Γ. ΒΑΡ΢Ο΢, Γ. ΓΔΡΗΕΗΧΣΖ΢, Η. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, Μ. ΜΑΛΗΑΚΑ΢, Ο. ΣΑΛΔΛΛΖ JOHN B. FRALEIGH, ΑΠΟΓΟ΢Ζ ΢ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ: ΑΠ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ΢, ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Ν. ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ΢

΢ΟΦΗΑ

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

Α. ΜΑΛΛΗΟ΢

ΚΑΡΓΑΜΗΣ΢Α΢

Δ. ΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ, Η. ΑΡΑΥΧΒΗΣΖ΢, Α. ΥΡΤ΢ΑΚΖ΢

ΔΚΠΑ

Μ. ΜΑΛΗΆΚΑ΢

΢ΟΦΗΑ


17

ΆΛΓΔΒΡΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΈ΢ ΘΔΧΡΊΑ ΓΡΑΦΖΜΆΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΈ΢

ΑΛΓΔΒΡΑ ΢ΖΜΔΗΧ΢ΔΗ΢ “ΘΔΧΡΗΑ ΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ”

18

ΚΑΘΟΛΗΚΉ ΆΛΓΔΒΡΑ

1

19

Η΢ΣΟΡΊΑ ΆΛΓΔΒΡΑ΢ ΚΑΗ ΓΔΧΜΔΣΡΊΑ΢

1 2

ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ ΗΗ

20

1

2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΉ ΓΔΧΜΔΣΡΊΑ

21

1 2 3

22

ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΣΧΝ ΚΑΜΠΤΛΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ

1

ΚΑΘΟΛΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢ ΢ΣΟΤ΢ Ζ/Τ ΚΑΗ ΚΒΑΝΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΧΝ ΑΡΥΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ Ζ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΜΑΥΟΤ ΣΟΤ ΓΔΡΑ΢ΖΝΟΤ ΜΗΑ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ, ΣΟΜΟ΢ ΗΗ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΓΖ΢ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ

2

΢ΣΟΗΥΔΗΧΓΖ΢ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ

3

ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ

23

ΠΡΟΒΟΛΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ

1

΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΒΟΛΗΚΖ΢ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ΢

24

ΘΔΧΡΊΑ GALOIS

1

ΘΔΧΡΗΑ GALOIS

2

ΘΔΧΡΗΑ GALOIS

3

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΑΛΓΔΒΡΑ

25

ΘΔΧΡΊΑ ΑΡΗΘΜ΍Ν

1 2

ΜΗΑ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΑΡΗΘΜΧΝ ΘΔΧΡΗΑ ΑΡΗΘΜΧΝ

26

ΓΗΑΦΟΡΗΚΈ΢ ΜΟΡΦΈ΢

1

ΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΢Δ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΔ΢

27

ΘΔΧΡΊΑ ΟΜΆΓΧΝ

1

ΜΗΑ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΑΛΓΔΒΡΑ, ΝΔΑ ΈΚΓΟ΢Ζ

2

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΑΛΓΔΒΡΑ

@

www.dapmath.gr

Π. ΢ΠΤΡΟΤ

ΔΚΠΑ

ΑΝ. ΚΑΡΣ΢ΑΚΛΖ΢

ΑΡΑΚΤΝΘΟ΢

ΔΤΑΓ. ΢ΠΑΝΓΑΓΟ΢

ΑΗΘΡΑ

ΔΤΑΓ. ΢ΠΑΝΓΑΓΟ΢

ΑΗΘΡΑ

Γ. ΒΑΡ΢Ο΢, Η. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, Γ. ΓΔΡΗΕΗΧΣΖ΢, Μ. ΜΑΛΗΑΚΑ΢, Α. ΜΔΛΑ΢, Ο. ΣΑΛΔΛΛΖ

΢ΟΦΗΑ

΢.Μ. ΜΠΟΕΑΠΑΛΗΓΖ΢

ΑΠΘ

ΑΘ. ΥΡΤ΢ΑΚΖ΢

ΑΤΣΟΔΚΓΟ΢Ζ

΢Σ. ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ΢ Γ. ΓΔΧΡΓΊΟΤ, ΢. ΖΛΗΑΓΖ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ ΑΤΣΟΔΚΓΟ΢Ζ

Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΦΗΧΣΖ΢

LEADER BOOKS

BARRETT O’ NEIL, ΑΠΟΓΟ΢Ζ ΢ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΛΟΤΚΑ΢ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ΢, ΑΝΣΧΝΖ΢ ΜΔΛΑ΢ MARTIN M. LIPSCHUTZ ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ: Θ. ΚΟΤΦΟΓΗΧΡΓΟ΢, Υ. ΜΠΑΨΚΟΤ΢Ζ΢

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

Δ΢ΠΗ ΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

ΔΤ΢Σ. ΒΑ΢ΗΛΔΊΟΤ JOSEPH ROTMAN ΑΠΟΓΟ΢Ζ ΢ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ: Ν. ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ΢ ΢Σ. ΑΝΓΡΔΑΓΆΚΖ΢ JOHN B. FRALEIGH, ΑΠΟΓΟ΢Ζ ΢ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ: ΑΠ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ΢, ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Ν. ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ΢

LEADER BOOKS ΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

Γ. ΓΔΡΗΕΗ΍ΣΖ΢

΢ΟΦΗΑ

Π. Σ΢ΑΓΚΆΡΖ΢ MICHAEL SPIVAK ΜΔΣΆΦΡΑ΢Ζ, ΔΠΗΜΈΛΔΗΑ: ΜΑΝ΋ΛΖ΢ ΜΑΓΔΗΡ΋ΠΟΤΛΟ΢ Γ. ΒΑΡ΢ΟΤ, Γ. ΓΔΡΗΕΗΧΣΖ, Η. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, Μ. ΜΑΛΗΑΚΑ, Ο. ΣΑΛΔΛΛΖ JOHN B. FRALEIGH, ΑΠΟΓΟ΢Ζ ΢ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ: ΑΠ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ΢, ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Ν. ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢Ζ΢ ΚΡΖΣΖ΢

΢ΟΦΗΑ

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢Ζ΢ ΚΡΖΣΖ΢

27 www.dapmath.gr


3

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΧΡΗΑ΢ ΟΜΑΓΧΝ

΢Σ. ΑΝΓΡΔΑΓΆΚΖ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

28

ΠΔΠΔΡΑ΢ΜΈΝΑ ΢΍ΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΊΑ

1

΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΛΓΔΒΡΗΚΖ΢ ΘΔΧΡΗΑ΢ ΚΧΓΗΚΧΝ

Γ. ΒΑΡ΢Ο΢

΢ΟΦΗΑ

29

ΓΗΑΚΡΗΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ

1

ΓΗΑΚΡΗΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ: ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ΢ ΔΠΗ΢ΣΖΜΖ΢ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΧΝ

2

΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΚΡΗΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ

1

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΧΝ

2

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΑΠΔΗΡΟ΢ΣΗΚ΋΢ ΛΟΓΗ΢Μ΋΢, Σ΋ΜΟ΢ Η

ΑΠΔΗΡΟ΢ΣΗΚ΋΢ ΛΟΓΗ΢Μ΋΢, Σ΋ΜΟ΢ ΗΗΑ

30

31

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ΢ ΓΗΑΣΑΞΖ΢ ΑΠΔΗΡΟ΢ΣΗΚ΋΢ ΛΟΓΗ΢Μ΋΢ Η

2 3 32

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ Η

1 2

33

34

ΑΠΔΗΡΟ΢ΣΗΚ΋΢ ΛΟΓΗ΢Μ΋΢ ΗΗΗ

ΓΗΑΦΟΡΗΚΈ΢ ΔΞΗ΢΍΢ΔΗ΢ Η

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ Η

36

ΜΗΓΑΓΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ Η

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ ΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

SPIVAK Μ.

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

Λ.Ν. Σ΢ΊΣ΢Α΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

W. SAVITCH

ΣΕΗΟΛΑ΢

LISKOV, GUTTAG

ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ΢

Λ.Ν. Σ΢ΊΣ΢Α΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

1

΢ΤΝΉΘΔΗ΢ ΓΗΑΦΟΡΗΚΔ΢ ΔΞΗ΢΍΢ΔΗ΢

Ν.ΑΛΗΚΑΚΟ΢, ΓΡ. ΚΑΛΟΓΔΡ΋ΠΟΤΛΟ΢

΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ

BOYCE-DIPRIMA

Δ.Μ.Π.

RUDIN W.

LEADER BOOKS

Κ. ΢ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΢. ΜΔΡΚΟΤΡΑΚΖ΢, Σ. ΥΑΣΕΖΑΦΡΑΣΖ΢ Α. Σ΢ΑΡΠΑΛΗΑ΢, Σ. ΥΑΣΕΖΑΦΡΑΣΖ΢

ΑΗΘΡΑ

1

1

΢ΣΟΗΥΔΗΧΓΔΗ΢ Γ.Δ. ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΢ΤΝΟΡΗΑΚΧΝ ΣΗΜΧΝ ΑΡΥΈ΢ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ΢ ΑΝΑΛΤ΢ΔΧ΢ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΜΗΓΑΓΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ ΑΝΑΛΤΣΗΚΈ΢ ΢ΤΝΑΡΣΉ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΈ΢ ΜΗΓΑΓΗΚΔ΢ ΢ΤΝΑΡΣΉ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢ ΘΔΧΡΗΑ ΜΗΓΑΓΗΚΧΝ ΢ΤΝΑΡΣΖ΢ΔΧΝ ΜΗΑ΢ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ΢ ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΘΔΧΡΊΑ ΣΔΛΔ΢Σ΍Ν

ΓΡΑΜΜΗΚΟΊ ΣΔΛΔ΢ΣΈ΢

1

38

ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖΝ ΣΟΠΟΛΟΓΊΑ

1

ΓΔΝΗΚΖ ΣΟΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΢ΤΝΑΡΣΖ΢ΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ

1

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢

1

ΑΡΥΈ΢ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΉ΢ ΑΝΑΛΌ΢ΔΧ΢

1

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ ΗΗ

ΕΖΣΖ

ΔΦΑΡΜΟ΢ΜΈΝΟ΢ ΓΗΑΝΤ΢ΜΑΣΗΚΟ΢ ΑΠΔΗΡΟ΢ΣΗΚΟ΢ ΛΟΓΗ΢ΜΟ΢

37

42

ΚΟΡΝΖΛΊΑ ΚΆΛΦΑ ΢.ΝΔΓΡΔΠΟΝΣΖ΢, ΢.ΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ΢, Δ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΛΗΑ΢ ΢.ΝΔΓΡΔΠΟΝΣΖ΢, ΢.ΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ΢, Δ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΛΗΑ΢

2

4

41

ΚΑΡΓΑΜΗΣ΢Α

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

3

40

Ν. ΚΔΥΑΓΗΟΠΟΤΛΟΤ

J. MARSDEN - A. TROMBA

2

ΘΈΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΉ΢ ΑΝΆΛΤ΢Ζ΢ Η ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ ΗΗ ΘΔΧΡΊΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΊ΢ΔΧΝ

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢Ζ΢ ΚΡΖΣΖ΢

ΓΗΑΝΤ΢ΜΑΣΗΚΟ΢ ΛΟΓΗ΢Μ΋΢

2

39

GUTENBERG

1

2 35

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ΢ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΣΗΚΟ΢ ΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΔΦΑΡΜΟ΢ΜΈΝΟ΢ ΑΠΔΗΡΟ΢ΣΗΚΟ΢ ΛΟΓΗ΢Μ΋΢ JAVA, ΜΗΑ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΔΠΗΛΤ΢Ζ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΢ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ΢ΜΟ ΑΝΆΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΣΧΝ ΢Δ JAVA

Λ. ΚΤΡΟΤ΢Ζ΢, Υ. ΜΠΟΤΡΑ΢,, Π. ΢ΠΤΡΑΚΖ΢ LIU C.L. ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ: Κ. ΜΠΟΤ΢, Γ. ΓΡΑΜΜΔΝΟ΢ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Θ. ΦΔΗΓΑ΢, Α. ΛΑΤΡΔΝΣΕΟ΢

1 2

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΔ΢ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑ ΢ΤΝΖΘΔΗ΢ ΓΗΑΦΟΡΗΚΔ΢ ΔΞΗ΢Χ΢ΔΗ΢ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤ΢Ζ

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ ΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

CHURCHILL - BROWN

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

΢. ΝΔΓΡΔΠΟΝΣΖ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

Α. ΚΑΣΑΒΟΛΟ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

΢. ΝΔΓΡΔΠΟΝΣΖ΢, Θ. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ΢, Ν. ΚΑΛΑΜΗΓΑ΢, Β. ΦΑΡΜΑΚΖ

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

RUDIN W.

LEADER BOOKS

Γ. ΑΚΡΊΒΖ΢, Β. ΓΟΤΓΑΛΉ΢

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

Μ. ΒΡΑΥΆΣΖ΢

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ


΢ΤΝΖΘΧΝ ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ ΔΞΗ΢Χ΢ΔΧΝ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΉ ΓΡΑΜΜΗΚΉ ΆΛΓΔΒΡΑ

43

ΓΟΜΈ΢ ΓΔΓΟΜΈΝΧΝ

44 45 46 47

ΒΔΛΣΗ΢ΣΟΠΟΊΖ΢Ζ ΔΦΑΡΜΟ΢ΜΈΝΖ ΑΝΆΛΤ΢Ζ FOURIER ΑΠΔΗΡΟ΢ΣΗΚ΋΢ ΛΟΓΗ΢Μ΋΢ ΗΗ

1

ΓΡΑΜΜΗΚΉ ΆΛΓΔΒΡΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΈ΢

G. STRANG

2

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢: ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΉ ΓΡΑΜΜΗΚΉ ΆΛΓΔΒΡΑ

Μ. ΜΖΣΡΟΌΛΖ

1

ΑΛΓ΋ΡΗΘΜΟΗ ΢Δ JAVA

R. SEDGEWICK

ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ΢

2 1

ΓΟΜΈ΢ ΓΔΓΟΜΈΝΧΝ ΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢

Γ.ΓΔΧΡΓΑΚ΋ΠΟΤΛΟ΢

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

1

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢

1

ΑΠΔΗΡΟ΢ΣΗΚ΋΢ ΛΟΓΗ΢Μ΋΢, Σ΋ΜΟ΢ ΗΗΒ

΢.ΝΔΓΡΔΠΟΝΣΖ΢, ΢.ΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ΢, Δ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΛΗΑ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

SPIVAK Μ.

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

LISKOV, GUTTAG

ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ΢

ΓΗΑΦΟΡΗΚ΋΢ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΣΗΚ΋΢ ΛΟΓΗ΢Μ΋΢ ΑΝΆΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΣΧΝ ΢Δ JAVA JAVA, ΜΗΑ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΔΠΗΛΤ΢Ζ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΢ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ΢ΜΟ ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΜΗΓΑΓΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ

W. SAVITCH

ΣΕΗΟΛΑ΢

΢. ΜΔΡΚΟΤΡΆΚΖ΢, Σ. ΥΑΣΕΖΑΦΡΆΣΖ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

2

ΑΝΑΛΤΣΗΚΈ΢ ΢ΤΝΑΡΣΉ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΈ΢

Α. Σ΢ΑΡΠΑΛΗΆ΢, Σ. ΥΑΣΕΖΑΦΡΆΣΖ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

3

ΜΗΓΑΓΗΚΈ΢ ΢ΤΝΑΡΣΉ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΈ΢

CHURCHILL - BROWN

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

4

ΘΔΧΡΗΑ ΜΗΓΑΓΗΚΧΝ ΢ΤΝΑΡΣΖ΢ΔΧΝ ΜΗΑ΢ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ΢

΢. ΝΔΓΡΔΠ΋ΝΣΖ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

1

ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖΝ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ

Γ.Γ.ΑΚΡΊΒΖ΢ Β.Α.ΓΟΤΓΑΛΉ΢

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

2

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΜΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗ΢ΚΔΣΑ

Α.ΜΠΑΚ΋ΠΟΤΛΟ΢ Η.ΥΡΤ΢ΟΒΈΡΓΖ΢

΢ΤΜΔΧΝ

2 48

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΗΗ

1 2

49

ΜΗΓΑΓΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ Η

1

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ Η

50

ΜΔΡΗΚΈ΢ ΓΗΑΦΟΡΗΚΈ΢ ΔΞΗ΢΍΢ΔΗ΢ Η

51

3

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ

Μ.Ν. ΒΡΑΥΆΣΖ΢

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

1

ΜΔΡΗΚΈ΢ ΓΗΑΦΟΡΗΚΈ΢ ΔΞΗ΢΍΢ΔΗ΢

Γ. ΓΆ΢ΗΟ΢, Κ. ΚΤΡΗΆΚΖ

ΑΤΣΟΈΚΓΟ΢Ζ

ΣΡΑΥΑΝΆ΢

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

2

ΜΔΡΗΚΈ΢ ΓΗΑΦΟΡΗΚΈ΢ ΔΞΗ΢΍΢ΔΗ΢ ΢ΖΜΔΗΧ΢ΔΗ΢: ΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢ ΓΡΑΦΗΚΑ, ΑΡΥΔ΢ ΚΑΗ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ

52

ΛΟΓΗ΢Μ΋΢ ΠΗΝΆΚΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΈ΢

1

53

ΓΡΑΦΗΚΑ ΜΔ Ζ/Τ

1

54

ΘΔΧΡΊΑ ΜΈΣΡΟΤ

1

ΘΔΧΡΊΑ ΜΈΣΡΟΤ

55

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟ

1

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟΤ΢

@

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

www.dapmath.gr

ΓΡ. ΚΑΛΟΓΔΡ΋ΠΟΤΛΟ΢ Θ. ΘΔΟΥΑΡΖ΢, Α. ΜΠΈΜ ΢. ΝΔΓΡΔΠ΋ΝΣΖ΢, Γ. ΚΟΤΜΟΤΛΛΉ΢ CORMEN, LEISERSON,

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ ΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

29 www.dapmath.gr


΢ΔΥΓΗΑ΢ΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΑΛΓΟΡΗΘΜΧΝ 56

ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΢ΤΝΑΡΣΖ΢ΗΑΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ

1

57

ΘΔΧΡΊΑ ΢ΤΝ΋ΛΧΝ

1

58 59 60

ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΗΚΉ ΔΠΗ΢ΣΉΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΊΑ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΗΚΉ ΠΟΛΤΠΛΟΚ΋ΣΖΣΑ

1 1 1 2

61

62

ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΦΑΡΜΟ΢ΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ

ΘΔΧΡΊΑ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΤ΢, ΣΟΜΟ΢ Η

RIVEST & STEIN

ΓΔΝΗΚΖ ΣΟΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΢ΤΝΑΡΣΖ΢ΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ

΢. ΝΔΓΡΠΟΝΣΖ΢, Θ. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ΢, Ν. ΚΑΛΑΜΗΓΑ΢, Β.ΦΑΡΜΑΚΖ

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢ ΢ΣΖ ΢ΤΝΟΛΟΘΔΧΡΊΑ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ, ΜΈΡΟ΢ Η ΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢ ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΘΔΧΡΊΑ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟΌ ΢ΣΟΗΥΔΊΑ ΘΔΧΡΊΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟΌ

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

Η. ΜΟ΢ΥΟΒΆΚΖ΢ Σ. ΥΑΣΕΖΑΦΡΆΣΖ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

Μ. ΓΡΑΚ΋ΠΟΤΛΟ΢ M. SIPSER

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

LEWIS & PAPADIMITRIOU

ΚΡΗΣΗΚΖ

1

ΔΦΑΡΜΟ΢ΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ

J.D. LOGAN

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

2

ΜΔΡΗΚΔ΢ ΓΗΑΦΟΡΗΚΔ΢ ΔΞΗ΢΍΢ΔΗ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ, ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢

ΣΡΑΥΑΝΑ΢

ΠΑΝ/ΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΡΖΣΖ΢

Π.Ν.ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΟΠΟΤΛΟ΢

ΑΤΣΟΔΚΓΟ΢Ζ

Δ. ΓΡΊ΢ΠΟ΢, ΓΡ. ΚΑΛΟΓΔΡ΋ΠΟΤΛΟ΢

΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ

1 2

ΜΑΘΉΜΑΣΑ ΘΔΧΡΊΑ΢ ΔΛΈΓΥΟΤ

63

ΘΈΜΑΣΑ ΢ΤΝΑΡΣΖ΢ΗΑΚΉ΢ ΑΝΆΛΤ΢Ζ΢

1

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢

64

ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ΢ Η

1

«ΘΔΧΡΗΑ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢», ΣΔΤΥΟ΢ 1

Υ. Α. ΥΑΡΑΛΑΜΠΊΓΖ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΡΊΑ

2

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΗ΢ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ΢. ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢», ΜΔΡΟ΢ Η.

Μ. ΚΟΌΣΡΑ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΣΑΜΟΌΛΖ

3

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΘΔΧΡΊΑ ΠΗΘΑΝΟΣΉΣΧΝ»

HOEL, PORT AND STONE (ΜΔΣΆΦΡΑ΢Ζ ΑΠ. ΓΗΑΝΝ΋ΠΟΤΛΟ΢)

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΚΡΉΣΖ΢

1

«ΘΔΧΡΗΑ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢», ΣΔΤΥΟ΢ 2

Υ. Α. ΥΑΡΑΛΑΜΠΊΓΖ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΡΊΑ

2

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΗ΢ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ΢. ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢», ΜΔΡΟ΢ ΗΗ.

Μ. ΚΟΌΣΡΑ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΣΑΜΟΌΛΖ

3

«ΘΔΧΡΊΑ ΠΗΘΑΝΟΣΉΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΈ΢»

Γ. ΚΟΚΟΛΑΚΖ΢ ΚΑΗ Η. ΢ΠΖΛΗΧΣΖ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΔ΍Ν

4

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΘΔΧΡΊΑ ΠΗΘΑΝΟΣΉΣΧΝ»

HOEL, PORT AND STONE

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΚΡΉΣΖ΢

1

«΢ΤΝΓΤΑ΢ΣΗΚΉ Η»

Υ. Α. ΥΑΡΑΛΑΜΠΊΓΖ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΡΊΑ

2

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΢ΤΝΓΤΑ΢ΣΗΚΉ»

Μ. ΚΟΌΣΡΑ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΣΑΜΟΌΛΖ

1

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΖ», ΜΔΡΟ΢ Η

Υ. ΓΑΜΗΑΝΟΌ & Μ. ΚΟΌΣΡΑ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΡΊΑ

65

66

67

ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ΢ ΗΗ

΢ΤΝΓΤΑ΢ΣΗΚΖ Η

΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΖ Η


΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΖ ΗΗ

68

΢ΣΟΥΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΑΝΔΛΗΞΔΗ΢

69

70

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ

ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

71

΢ΣΟΥΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΜΔΘΟΓΟΗ ΢ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Η

72

73

ΟΤΡΔ΢ ΑΝΑΜΟΝΖ΢

74

ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΗΚΔ΢ ΜΔΘΟΓΟΗ ΢ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΑΠΟΦΑ΢ΔΧΝ

75

ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ΢ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗ΢ΜΟ΢

@

2

«ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΉ ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΉ»

Σ. ΠΑΠΑΨΧΆΝΝΟΤ, Κ. ΦΔΡΔΝΣΊΝΟ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΣΑΜΟΌΛΖ

1

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΖ» ΜΔΡΟ΢ ΗΗ

Υ. ΓΑΜΗΑΝΟΌ & Μ. ΚΟΌΣΡΑ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΡΊΑ

2

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΉ»

Σ. ΠΑΠΑΨΧΆΝΝΟΤ & ΢. ΛΟΤΚΆ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΣΑΜΟΌΛΖ

1

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΗ΢ ΢ΣΟΥΑ΢ΣΗΚΈ΢ ΑΝΔΛΊΞΔΗ΢»

Ο. ΥΡΤ΢ΑΦΊΝΟΤ

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ «΢ΟΦΊΑ»

2

«΢ΣΟΗΥΔΊΑ ΘΔΧΡΊΑ΢ ΢ΣΟΥΑ΢ΣΗΚ΍Ν ΑΝΔΛΊΞΔΧΝ»

΢. ΚΑΛΠΑΕΊΓΟΤ

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΕΉΣΖ

3

«ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΢ΣΟΥΑ΢ΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΧΝ», ΣΔΤΥΖ Η, ΗΗ, ΗΗΗ

Θ. ΑΡΣΊΚΖ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΣΑΜΟΌΛΖ΢

1

«ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ΢, ΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢»

Υ. ΓΑΜΗΑΝΟΌ

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ «΢ΟΦΊΑ»

2

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΊΑ»

Ν. ΦΑΡΜΆΚΖ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΥΡΗ΢ΣΟΓΟΤΛΊΓΖ

3

«ΜΈΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΈ΢ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΊΑ΢»

Β. ΜΠΈΝΟ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΣΑΜΟΌΛΖ

1

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΉ ΈΡΔΤΝΑ»

Γ. ΦΑΚΊΝΟ΢ & Α. ΟΗΚΟΝ΋ΜΟΤ

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΡΊΑ

2

«ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ ΢ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΉ ΈΡΔΤΝΑ»

Π.-Υ.Γ. ΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ & Ν.Γ. Σ΢ΑΝΣΑ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΕΉΣΖ

1

«΢ΣΟΥΑ΢ΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΢ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΖ ΈΡΔΤΝΑ, ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢»

Γ. ΦΑΚΊΝΟ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΡΊΑ

2

«΢ΣΟΥΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΜΔΘΟΓΟΗ ΢ΣΗ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΔ΢ ΈΡΔΤΝΔ΢»

Π.-Υ.Γ. ΒΑ΢ΗΛΔΊΟΤ

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΕΉΣΖ

1

«ΟΤΡΔ΢ ΑΝΑΜΟΝΖ΢, ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢»

Γ. ΦΑΚΊΝΟ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΡΊΑ

2

«΢ΣΟΥΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΜΔΘΟΓΟΗ ΢ΣΗ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΔ΢ ΈΡΔΤΝΔ΢»

Π.-Υ.Γ. ΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΕΉΣΖ

Θ. ΚΑΚΟΤΛΛΟ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΡΊΑ

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢

1

«ΑΝΑΛΟΓΗ΢ΜΟ΢, ΣΟΜΟ΢ Η: ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ΢ & ΘΔΧΡΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ»

www.dapmath.gr

31 www.dapmath.gr


2

«ΑΝΑΛΟΓΗ΢ΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΔΡΟ΢ Η ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ»

76

΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ ΠΟΗΟΣΖΣΑ΢ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΗ΢ΣΗΑ

1

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢

77

΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

1

«ΠΟΛΤΜΔΣΑΒΛΖΣΉ ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΉ ΑΝΆΛΤ΢Ζ»

2

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢

1

΢ΖΜΔΗ΍΢ΔΗ΢

78

ΘΔΧΡΗΑ ΠΑΗΓΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢

Κ. Η. ΚΟΤΣ΢΋ΠΟΤΛΟΤ

ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΑΘΑΝΑ΢΋ΠΟΤΛΟ΢ΠΑΠΑΓΑΜΖ΢

Γ. ΚΑΡΛΖ΢

ΔΚΓ΋΢ΔΗ΢ ΢ΣΑΜΟΤΛΖ


1. Αίκρα, Μεςολογγίου 1, τθλ. 210 3301269 2. Αράκυνκοσ, ΢ουλίου 4 (Θ διανομι γίνεται Παραςκευι 11:00 - 14:00) τθλ. 210 3300331, 6977224860 3. Gutenberg Γ. - Κ. Δαρδανοσ, Διδότου 39, τθλ. 210 3808334 4. Γαρταγάνθσ, Κων/νου Μελενίκου 3, Θεσ/νίκθ τθλ. 2310209680 (Θ διανομι πραγματοποιείται: Βιβλιοπωλείο Κορφιάτθσ, Ιπποκράτουσ 6 τθλ. 2103628492) 5. Δ. Γεωργίου - ΢. Θλιάδθσ, Θ διανομι κα πραγματοποιθκεί: Βιβλιοπωλείο Κορφιάτθσ, Ιπποκράτουσ 6 τθλ. 2103628492 6. Γιαχοφδθ - Γιαποφλθ, Κων/νου Μελενίκου 15, Θεσ/νίκθ τθλ. 2310245333 (Θ διανομι πραγματοποιείται: Βιβλιοπωλείο Κορφιάτθσ, Ιπποκράτουσ 6 τθλ. 2103628492) 7. Α. Γκιοφρδασ, Ηωοδόχου Πθγισ 70-74, τθλ. 210 3630219 (Θ διανομι γίνεται Σρίτθ και Πζμπτθ 10:00 – 15:00 8.

Γ.Δάςιοσ - Κ. Κυριάκθ, θ διανομι από το γραφείο 302

9. Δαίδαλοσ, Αρςάκθ 6, τθλ. 2103233271 (Θ διανομι γίνεται Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 09:00 - 15:00) 10. Δίαυλοσ, Θ διανομι πραγματοποιείται: Βιβλιοπωλείο Βιβλιοεπιλογι, ΢όλωνοσ 110 τθλ. 2103842094 Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 10:00 - 14:00 11. Ελλθνικά Γράμματα, Ηωοδόχου πθγισ 21 & Σηαβζλλα, τθλ. 2103891800 (Θ διανομι γίνεται Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 09:30 - 14:30) 12. E.M.Π. Θωμαΐδιο Κτιριο εκδόςεων . Πολυτεχνειοφπολθ (Θ διανομι γίνεται Δευτζρα, Σετάρτθ και Πζμπτθ 09:00 – 13:00) 13. E΢ΠΙ Εκδοτικι Ε.Π.Ε. Ιπποκράτουσ 58 τθλ. 2103639403 - 13:00)

(Θ διανομι γίνεται Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 09:00

14. Ηιτθ, Αςκλθπιοφ 60, Σ.Κ. 11471 τθλ. 2103816650 (Θ διανομι γίνεται Σρίτθ, Σετάρτθ και Πζμπτθ 11:00 – 15:00) 15. Κων, ΢όλωνοσ 85 τθλ. 210 3387570 (Θ διανομι γίνεται Δευτζρα, Σετάρτθ, Παραςκευι 09:00-16:00 και Σρίτθ, Πζμπτθ 14:00 – 20:00) 16. Καρδαμίτςα, Ιπποκράτουσ 8, τθλ. 210 3615156 17. Καςτανιϊτθσ, Ηαλόγγου 11, Ακινα, τθλ. 2103301208 (Θ διανομι γίνεται κακθμερινά 10:00-16:00) 18. Κάτοπτρο, Κορυηι 8, Ακινα, τθλ. 210 9244827 (Θ διανομι γίνεται Σρίτθ ζωσ Παραςκευι 14:00 – 16:30) 19. Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., Ιπποκράτουσ 20 1οσ ορ. Π.Σ.Δ.Ε. Γραμματεία Μακθματικϊν & Πλθροφορικισ (Θ διανομι γίνεται κακθμερινά 10:00-13:00) 20. Κλειδάρικμοσ, , Πεςμαηόγλου 5, ΢τοά του Βιβλίου (Θ διανομι γίνεται κακθμερινά 11:00-15:00, εκτόσ Σετάρτθσ) τθλ. 2105237622 21. Κριτικι, Γκυϊλφόρδου 3 & Πατθςίων (παραπλεφρωσ κινθμ/φου Αλεξάνδρα) τθλ. 2108211811 (Θ διανομι γίνεται Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 10:00 - 16:00) 22. Κϊδικασ, Παφλαγόνων 55, Ν. Πεντζλθ τθλ. 2108042301. Θ διανομι κα πραγματοποιθκεί: Βιβλιοπωλείο ΝΑΤΣΙΛΟ΢, Χαρ. Σρικοφπθ 28 τθλ. 2103616204 23. Leader Books, Π. Κυριάκου 17, Ακινα, τθλ. 210 6452825(Θ διανομι γίνεται ςτο βιβλιοπωλείο Leader Books, εντόσ του κτθρίου τθσ Φιλοςοφικισ ΢χολισ) 24. Μακθματικι Εταιρεία, Πανεπιςτθμίου 34 1οσ όροφοσ 25. γραφ. 12 2103616532 (Θ διανομι γίνεται Δευτζρα ζωσ Πζμπτθ 10:00 – 13:00) 26. Μορφωτικό Κδρυμα Εκν. Σραπζηθσ, , Πεςμαηόγλου 5, ΢τοά του Βιβλίου (Θ διανομι γίνεται κάκε μζρα 10:0014:00), τθλ. 210 3221335 τθλ. βιβλιοπωλείου 2103214052 υπεφκυνοσ κοσ Μυτθλθναίοσ τθλ. 2103215606 27. Νεφζλθ, Αςκλθπιοφ 6, τθλ. 210 3639962 28. Ο.Π.Α. (Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, πρϊθν Α΢ΟΕΕ) Μαυροματαίων 1 & Δεριγνφ (πίςω από τθν Α΢ΟΕΕ) τθλ 2108203296 Θ διανομι γίνεται Δευτζρα 12:00 – 16:30 και Σρίτθ ζωσ Παραςκευι 10:00 – 14:00

@

www.dapmath.gr

33 www.dapmath.gr


29. Παν/κζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, Μάνθσ 5, Εξάρχεια τθλ. 210 3849020 (Θ διανομι γίνεται Σρίτθ Σετάρτθ και Πζμπτθ 11:00-15:00) 30. Παπαηιςθ, Νικθταρά 2, Ακινα, τθλ. 2103822496 (Θ διανομι γίνεται Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 15:00 - 19:00) 31. Π. Ν. Παραςκευόπουλοσ, Θ διανομι κα πραγματοποιθκεί: ΢υμμετρία, Ιωάν. Θεολόγου 80, Ηωγράφου, τθλ. 210 7707114 32. Α. Ράπτθσ (Θ διανομι κα πραγματοποιθκεί ςτο γραφείο του κ. Ράπτθ, Ιπποκράτουσ 20, 1οσ όροφοσ, τθλ.2103688463, Δευτζρα-Παραςκευι 10:00-13:00) 33.

Λ.Κ.Ρεςβάνθσ Θ διανομι κα πραγματοποιθκεί: Βιβλιοπωλείο Κορφιάτθσ, Ιπποκράτουσ 6 τθλ. 2103628492

34. ΢αββάλασ, Σηαβζλλα 14, τθλ. 210 3302600 35. ΢άςςαλοσ, Κουςίδου 66, Ηωγράφου 36. Εκδόςεισ ΢οφία, Εκνικισ Αμφνθσ 28, Θες/νίκθ, τθλ. 2310 240247 ςτο Μακθματικό ΢πουδαςτιριο του Σμιματοσ Μακθματικϊν)

(Θ διανομι κα πραγματοποιθκεί

37. ΢ταμοφλθ, Αβζρωφ 5, (Θ διανομι γίνεται Δευτζρα-Παραςκευι 11:30-16:30)τθλ. 210 5238305 38. ΢φγχρονθ Εκδοτικι Ε.Π.Ε., ΢όλωνοσ 120, τθλ. 210 3815721 39. ΢υμεϊν, Θρϊων Πολυτεχνείου 74, Ηωγράφου, τθλ. 2107777438 40. ΢υμμετρία, Ιωάν. Θεολόγου 80, Ηωγράφου, τθλ. 210 7707114 41. Σηιόλα, Φιλίππου 91, Θες/νίκθ, τθλ. 2310 247887 (Θ διανομι γίνεται Πεςμαηόγλου 5, ΢τοά του Βιβλίου τθλ. 2103211097) 42. Χάρισ Ε.Π.Ε., Κ. Νικολάου Επιςκόπου 4, Θες/νίκθ τθλ. 2310218546 (Θ διανομι γίνεται από ΢ταμοφλθ, Αβζρωφ 2, τθλ. 210 5238305) 43. Χριςτοδουλίδθ, Κων/νου Μελενίκου 22, Θεσ/νίκθ τθλ. 2310248486 (Θ διανομι πραγματοποιείται: Βιβλιοπωλείο “Ακλότυπο”, Βουλιαγμζνθσ 49 τθλ. 211 7156086)

Για τυχόν αλλαγές επισκεφθείτε μας στο www.dapmath.gr


Ωσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΟΥ πιςτεφουμε πωσ οι φοιτθτζσ πρζπει να γνωρίηουν τθν φλθ των μακθμάτων που παρακολουκοφν, από τθν αρχι του εξαμινου. Επειδι παρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ μασ αυτό δεν κατζςτθ δυνατό, άντ’ αυτοφ παρακζτουμε τθν φλθ των μακθμάτων που διδάχκθκε και εξετάςτθκε ςε προθγοφμενα ακαδθμαϊκά ζτθ. Απειροςτικόσ Λογιςμόσ Ι: (Φλθ 2008) Θ εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ είναι θ διδαχκείςα. 1. Πραγματικοί αρικμοί. Φυςικοί αρικμοί: Αρχι του ελαχίςτου, αρχι τθσ επαγωγισ. ΢θτοί αρικμοί, φπαρξθ αρριτων. Θ πλθρότθτα των πραγματικϊν αρικμϊν. Φραγμζνα ςφνολα. Οι ζννοιεσ των supremum, infimum. Φπαρξθ τετραγωνικισ ρίηασ, Αρχιμιδεια ιδιότθτα, φπαρξθ ακεραίου μζρουσ, πυκνότθτα των ρθτϊν και των αρριτων ςτουσ πραγματικοφσ αρικμοφσ. Κλαςικζσ ανιςότθτεσ. 2. Ακολουκίεσ πραγματικϊν αρικμϊν. Συγκλίνουςεσ ακολουκίεσ, βαςικά όρια, κριτιρια ςφγκλιςθσ. Σφγκλιςθ μονότονων ακολουκιϊν, κιβωτιςμόσ διαςτθμάτων, ακολουκίεσ που ορίηονται αναδρομικά. 3. ΢υναρτιςεισ. Βαςικοί οριςμοί. Αλγεβρικζσ ςυναρτιςεισ, Τριγωνομετρικόσ κφκλοσ. Οριςμοί των τριγωνομετρικϊν ςυναρτιςεων, βαςικζσ ιδιότθτεσ. Εκκετικι ςυνάρτθςθ. 4. ΢υνζχεια και όριο ςυναρτιςεων.(α) Συνζχεια. Αρχι τθσ μεταφοράσ. Συνζχεια βαςικϊν ςυναρτιςεων. Αλγεβρικζσ ιδιότθτεσ, τοπικζσ ιδιότθτεσ ςυνζχειασ, ςφνκεςθ ςυνεχϊν ςυναρτιςεων. (β) Θεϊρθμα ενδιαμζςων τιμϊν. Φπαρξθ μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ τιμισ για ςυνεχείσ ςυναρτιςεισ οριςμζνεσ ςε κλειςτά διαςτιματα. Μονότονεσ ςυναρτιςεισ. Συνεχείσ και 1-1 ςυναρτιςεισ. Αντίςτροφθ ςυνεχοφσ και 1-1 ςυνάρτθςθσ. Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ. (γ) Πρια ςυναρτιςεων: Σθμεία ςυςςϊρευςθσ, μεμονωμζνα ςθμεία ςυνόλων. Συνζχεια ςυνάρτθςθσ ςε μεμονωμζνο ςθμείο. Θ ζννοια του ορίου ςυνάρτθςθσ. Μοναδικότθτα. Αρχι τθσ μεταφοράσ. Αλγεβρικζσ ιδιότθτεσ, όριο ςφνκεςθσ. Ρλευρικά όρια. 5. Παράγωγοσ. Θ ζννοια τθσ παραγϊγου. Ραραδείγματα. Συνζχεια παραγωγίςιμθσ ςυνάρτθςθσ. Κανόνεσ παραγϊγιςθσ. Ραράγωγοι βαςικϊν ςυναρτιςεων. Θεϊρθμα μζςθσ τιμισ. Κριτιρια μονοτονίασ ςυνάρτθςθσ. Κριτιρια τοπικϊν ακροτάτων. Γενικευμζνο κεϊρθμα μζςθσ τιμισ (Cauchy). Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΙΙ: (Φλθ 2008) 1. Τπακολουκίεσ. Θεϊρθμα Bolzano-Weierstrass. Ακολουκίεσ Cauchy. Οριακά ςθμεία, limsup και liminf ακολουκίασ (οριςμόσ, παραδείγματα). 2. ΢ειρζσ πραγματικϊν αρικμϊν: οριςμόσ τθσ ςφγκλιςθσ ςειράσ, απόλυτθ ςφγκλιςθ, κριτιρια ςφγκλιςθσ ςειρϊν. Δυναμοςειρζσ: διάςτθμα ςφγκλιςθσ. 3. Ομοιόμορφθ ςυνζχεια: οριςμόσ, χαρακτθριςμόσ με χριςθ ακολουκιϊν. Ομοιόμορφθ ςυνζχεια ςυνεχϊν ςυναρτιςεων ςε κλειςτά διαςτιματα. 4. Ολοκλιρωμα Riemann για φραγμζνεσ ςυναρτιςεισ. Οριςμόσ του Darboux, κριτιριο Riemann, ολοκλθρωςιμότθτα ςυνεχϊν και μονότονων ςυναρτιςεων, παραδείγματα. Ιδιότθτεσ του ολοκλθρϊματοσ. Θεϊρθμα μζςθσ τιμισ του Ολοκλθρωτικοφ Λογιςμοφ. 5. Θεμελιϊδεσ κεϊρθμα του Απειροςτικοφ Λογιςμοφ. 6. Ολοκλιρωςθ κατά μζρθ, ολοκλιρωςθ με αντικατάςταςθ. Σεχνικζσ ολοκλιρωςθσ. 7. Θεϊρθμα Taylor. Μορφζσ υπολοίπου ςτο κεϊρθμα Taylor. Αναπτφγματα Taylor βαςικϊν ςυναρτιςεων. ΢θμείωςθ: Στον φάκελο "Γενικζσ πλθροφορίεσ για το μάκθμα" ζχει τοποκετθκεί αρχείο με βαςικά κεωριματα (2008_thewria.pdf), οι αποδείξεισ των οποίων μπορεί να ηθτθκοφν ςτθν εξζταςθ του μακιματοσ. Γραμμικι Άλγεβρα Ι: (Φλθ 2007) Κεφάλαια Συγγράμματοσ : Κεφάλαια 2-5 και 7 Γραμμικι Άλγεβρα ΙΙ: (Φλθ 2008) Κεφάλαια Συγγράμματοσ : Κεφάλαια 1, 2, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.4 ΢υνδυαςτικι Ι: (Φλθ 2007) Κεφάλαια Συγγράμματοσ : Κεφάλαια 2.1-2.4, 3.1-3.3, 4.1-4.2, 6.2 Φυςικι Μετεωρολογία: (Φλθ 2008) Σελίδεσ Συγγράμματοσ: 1-27, 73-113 Σθμειϊςεισ του Μακιματοσ από το Φωτοτυπείο ΝΕΟΝ Ειςαγωγι ςτθν Επιχειρθςιακι Ζρευνα: (Φλθ 2007) Κεφάλαια Συγγράμματοσ: 1.1-1.6, 2.1. 3.1-3.5.3 Αναλυτικι Γεωμετρία: (Φλθ 2008)

www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

35


Κεφ.2(εκτόσ 2.6,2.10,2.27 Κεφ.3 (εκτόσ 3.8,3.12,3.18) Κεφ.4 (εκτόσ 4.4-4.7) Πλθροφορικι Ι: (Φλθ 2008) Από το βιβλίο Deitel & Deitel: Κεφ. 1, Κεφ. 2 ,Κεφ.3, Κεφ. 4, Κεφ. 5: (μόνο 5.1 και 5.2) Κεφ. 6: (μόνο 6.1, 6.2 και 6.5 χωρίσ το προαιρετικό τμιμα) Πλθροφορικι ΙΙ: (Φλθ 2008) Θ φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνει όλα όςα αναφζρονται ςτισ ςθμειϊςεισ των παραδόςεων. Από το βιβλίο, τα αντίςτοιχα κεφάλαια είναι τα εξισ: - κεφ. 1 - κεφ. 4 (από Ρλθροφορικι Ι) - κεφ. 5: όλο (εκτόσ 5.8) - κεφ. 6: 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 - κεφ. 7: 7.1, 7.2 (εκτόσ από αφθρθμζνεσ κλάςεισ και διαςυνδζςεισ) - κεφ. 8: όλο (εκτόσ 8.4) - κεφ. 9: 9.1, 9.2 - κεφ. 10: 10.1 Παιδαγωγικά: (Φλθ 2008) Βιβλίο «Το πρόβλθμα και θ επίλυςθ του» : Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5.1-5.4(εκτόσ 5.3) Βιβλίο «Μάκθςθ και διδαςκαλία» : Σελίδεσ 75-118, 171-297, 394-400, 427-481, 498-530 Σθμειϊςεισ Φωτοτυπείου Φιλοςοφικισ για το μάκθμα. Διακριτά Μακθματικά: (Φλθ 2008) Θ εξεταςτζα φλθ περιζχεται ςτισ ςθμειϊςεισ που διανζμουν οι διδάςκοντεσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, και ενδεικτικά, περιλαμβάνει τα εξισ: 1) Στοιχειϊδθσ Συνδυαςτικι Απαρίκμθςθσ. 2) Απεικονίςεισ, ςχζςεισ ιςοδυναμίασ και μερικζσ διατάξεισ. 3) Γραφιματα. Βαςικι Άλγεβρα Ι: (Φλθ 2008) Ραλιά ζκδοςθ: 1.2-1.4,1.6, 2.1-2.6, 3.1-3.9 Νζα ζκδοςθ: 1.2-1.4,1.6, 2.1-2.6, 4.1-4.7 Δυναμικι και ΢υνοπτικι Μετεωρολογία: (Φλθ 2008) Κεφάλαια Συγγράμματοσ: 1-8, 10-23, 25-38, 46.1, 47-65 Διδακτικι των Μακθματικϊν Ι: (Φλθ 2008) Από το βιβλίο του Michel Henry όλο, εκτόσ πολυπλόκων πινάκων. Ο πίνακασ τθσ ςελίδασ 30 είναι ςτθν φλθ. Από το τεφχοσ 2. Οι κεωρία αναπαραςτάςεων του Dival. Τί είναι ςθμειωτικά ςυςτιματα αναπαραςτάςεων και θ ςθμαςία τουσ ςτθ Διδαςκαλία των Μακθματικϊν. Τί είναι μετετατροπι από το ζνα ςφςτθμα αναπαραςτάςεων ςτο άλλο. Συμβολικά, λεκτικά, γεωμετρικά. Δυςκολίεσ των μακθτϊν ςτθν μετατροπι από το ζνα ςφςτθμα αναπαράςταςθσ ςτο άλλο. Ραράδείγματα ςτθν περίπτωςθ των διανυςμάτων από τισ Σελίδεσ 1-39. Σελίδεσ 101-150. Επιςτθμολογία και Ψυχολογία ςελ.101. Εφαρμογζσ ςτθν Διδακτικι των Μακθματικϊν ςελ. 109 με τουσ Ρίνακεσ Επίπεδα Van Hiele ςελ. 125. Δραςτθριότθτεσ ςχετικόσ πίνακασ ςτθ e-class. Λογιςμόσ Πινάκων και Εφαρμογζσ: (Φλθ 2007) Σελίδεσ Συγγράμματοσ : 1-54, 77-104, 114-115, 130-14 παράγραφο, 164-170. Πικανότθτεσ Ι: (Φλθ 2008) Κεφάλαια Συγγράμματοσ: Κεφάλαιο 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4(εκτόσ απόδειξθσ κεωριματοσ 4.4), 2.5, 2.6(εκτόσ κεωριματοσ 6.4, 6.5 και παραδείγματα 6.6, 6.7) Κεφάλαιο 3: 3.1(εκτόσ κεϊρθμα 1.4, παραδείγματα 1.8, 1.9), 3.2(εκτόσ κεϊρθμα 2.1, παραδείγματα 2.2-2.6), 3.3(μόνο ν-διάςτατο ςφνκετο τ.π. ενδεχόμενο εξαρτϊμενο από τθν κ-οςτι δοκιμι, ανεξαρτθςία τ.π παράδειγμα 3.1) Κεφάλαιο 4: 4.1, 4.2(εκτόσ κεϊρθμα 2.3, παράδειγμα 2.3), 4.3, 4.4(το παράδειγμα 4.9) Κεφάλαιο 5: 5.1-5.3, 5.4(εκτόσ κεϊρθμα 4.2, παράδειγμα 4.3) και από 5.1. και 5.3 μόνο οριςμοί, 5.6(εκτόσ κεϊρθμα 6.2, παραδείγματα 6.3, 6.4). Κεφάλαιο 6: 6.1, 6.2, 6.3(εκτόσ πορίςματοσ 3.1, κεωριματοσ 3.2, παρατιρθςθ 3.1), 6.4, 6.5, 6.6(εκτόσ πόριςμα 6.6, κεϊρθμα 6.3) Κεφάλαιο 7: 7.1, 7.2.1(εκτόσ παράδειγμα 2.1), 7.3(εκτόσ ποριςμάτων 3.1, 3.2, κεωρθμάτων 3.2, 3.3, παρατιρθςθ 3.1) Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ: (Φλθ 2008) Κεφάλαια Συγγράμματοσ: 1.1-1.3,1.5, 1.6, 1.8,1.9.1,1.9.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.3, 3.1-3.3, 3.6, 4.1-4.8, 5.1,5.2,6.1- 6.3.2,6.5-6.7,8.1-8.3,(εκτόσ αποδείξεισ κεωρθμάτων ςτισ παραγράφουσ 2.1,5.1,6.2,6.3,6.8) Πικανότθτεσ ΙΙ: (Φλθ 2008) Κεφάλαια Συγγράμματοσ: Κεφάλαιο 1: 1.1-1.6 (εκτόσ κεωριματα 2.2, 2.4, παραδείγματα 2.1, 2.4, 3.3, 4.2, 6.4, 6.5) Κεφάλαιο 2: 2.1-2.3 (εκτόσ κεϊρθμα 3.2, πόριςμα 3.2, παραδείγματα 3.2, 3.3) Κεφάλαιο 3: 3.1-3.3 (εκτόσ κεωριματα 2.6, 2.7, παραδείγματα 1.1, 3.2, 2.3, οριςμοί 2.5, 2.6)


Κεφάλαιο 4: 4.1, 4.2, 4.5 Κεφάλαιο 5: 5.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1 (εκτόσ παραδείγματα 2.6, 4.2, κεϊρθμα 4.1, απόδειξθ κεωριματοσ 3.1) Κεφάλαιο 6: 6.1, 6.2(μζςα τα κεωριματα 2.1, 2.2, 2.3), 6.3, 6.4, 6.6 Κακολικι Άλγεβρα: (Φλθ 2008) Σελίδεσ Συγγράμματοσ: 12 και 17, 45-54 Κεφάλαια Συγγράμματοσ : 3.1-3.5 και 3.7, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 5.1-5.3, 8.1, 8.2 Θεωρία Γραφθμάτων: (Φλθ 2008) Α) τισ παρακάτω υποενότθτεσ των ςθμειϊςεων που ζχουν αναρτθκεί ςτθν θ-τάξθ: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 (τισ ςχζςεισ υπογραφιματοσ, παραγόμενου υπογραφιματοσ, εναγόμενου υπογραφιματοσ, τοπολογικοφ ελάςςονοσ αλλά όχι τθν ςχζςθ ελάςςονοσ) 3.1, 3.2 (εκτόσ από το Λιμα 23, τα κεωριματα 24 και 26 και το Ρόριςμα 25) 4.1, 4.2 (εκτόσ από το Θεϊρθμα 37 και το Λιμμα 38), 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 7.3 (Μόνο γνϊςθ και κατανόθςθ των εκφωνιςεων των κεωρθμάτων) 7.4 (Μόνο γνϊςθ και κατανόθςθ των εκφωνιςεων των κεωρθμάτων) 8.1 (εκτόσ από τον Οριςμό 72 και το Λιμμα 129) Χριςθ Ν. Σεχνολογιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ: (Φλθ 2008) Σελίδεσ Συγγράμματοσ : 37-46, 56-95, 109-122, 142-168, 197,207, 217- 223, 241-260 ΢τατιςτικι Ι: (Φλθ 2008) Κεφάλαια Συγγράμματοσ: 1ο-6ο ωσ 388 ςελίδα (εκτόσ 3.1, 4.5, 4.12, 4.13) Διδακτικι των Μακθματικϊν ΙΙ: (Φλθ 2008) Κεφάλαια Συγγράμματοσ: 1ο-5ο λυμζνεσ αςκιςεισ και κυρίωσ κείμενο. Από το 2ο μόνο τθν άςκθςθ με τον ςταυρό, και από το 3ο είναι εκτόσ των 3.5-3.9 Το 5ο από το βιβλίο τθσ Διδακτικισ Ι και ζνα φυλλάδιο με επαγωγι που είχε διανεμθκεί. Δειγματολθψία: (Φλθ 2008) Κεφάλαια Συγγράμματοσ : 1ο-7ο εκτόσ των 3.11, 5.7, 7.6, 7.7 Μακθματικι φυςικι: (Φλθ 2008) Βιβλίο Ι: Σελίδεσ 1-59, 101-128, 93 και θ παράγραφοσ 3.1Α (Βαςικζσ Ζννοιεσ) Βιβλίο ΙΙ: Σελίδεσ 98-109, 113-119 (Ραραδείγματα κυκλικϊν ομάδων Lie, οριςμοί-ιδιότθτεσ) Βιβλίο ΙΙΙ: Εξιςϊςεισ Euler-Lagrance, Hamilton, ιςοδυναμία και Σελίδεσ 1-24, 50, 54 και παράγραφοσ 4.1(τουσ οριςμοφσ), 4.2 (τζλοσ), 5.4, 4.2.1 (Βαςικζσ Ζννοιεσ) ΢τατιςτικι ΙΙ: (Φλθ 2008) Κεφαλαιο 1,2 Κεφαλαιο 3 ολο εκτοσ( 4.3-4.6, 5.2, 5.3, 7.3, 8.1) Ουρζσ Αναμονισ: (Φλθ 2008) Κεφάλαια Συγγράμματοσ: 2.1-2.6, 3.1-3.7, 4.1-4.6, 5.1-5.3 Ιςτορία Θετικϊν Επιςτθμϊν: (Φλθ 2008) Βιβλίο A. C. Crombie: εκτόσ ςελίδων 148-168 Βιβλίο Θ. Butterfield : κεφάλαια Θ.Ι, ΙΒ Μετακετικι Άλγεβρα: (Φλθ 2008) Στο μάκθμα αυτό κα μελετιςουμε μετακετικοφσ δακτφλιουσ, όπωσ είναι για παράδειγμα οι πολυωνυμικοί δακτφλιοι F[x1,…xn] (πάνω από ςϊμα ι πάνω από τουσ ακεραίουσ) και τα πθλίκα τουσ, και κα εξετάςουμε εφαρμογζσ τουσ ςτθ Θεωρία Αρικμϊν και Αλγεβρικι Γεωμετρία. Τα κυριότερα κζματα που κα μασ απαςχολιςουν είναι: 1) Ρεριοχζσ κυρίων ιδεωδϊν, μοναδικι παραγοντοποίθςθ 2) Δακτφλιοι τθσ Νoether, Θεϊρθμα Βάςθσ του Hilbert 3) Αλγεβρικοί ακζραιοι ςε αρικμθτικό ςϊμα 4) Συνκικεσ αλυςίδων προτφπων 5) Δακτφλιοι του Artin 6) Ρρωταρχικι ανάλυςθ ιδεωδϊν, Θεϊρθμα Lasker – Noether 7) Nullstellensatz και γεωμετρικζσ ςυνζπειεσ. Γνωςτικι Ψυχολογία: (Φλθ 2007) - Επιςτιμθ τθσ ψυχολογίασ: Θζματα οριςμοφ και ιςτορίασ τθσ ψυχολογίασ - Βιολογικζσ βάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ - Αναπτυξιακι Ψυχολογία - Γνωςτικι ψυχολογία, Γνωςιακι ψυχολογία. Επιςτιμθ, κεωριτικό πλαίςιο - Αντίλθψθ, Μνιμθ, Μάκθςθ - Κίνθτρα, Συναιςκιματα, Συνείδθςθ - Κοινωνικι ψυχολογία - Κλινικι ψυχολογία - Σκζψθ και Γλϊςςα

www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

37


Αρχαία Ελλθνικά Μακθματικά: (Φλθ 2006) Σελίδεσ Συγγράμματοσ: 86-236 Γραφικά με Θ/Τ: (Φλθ 2007) 1) Αλγόρικμοι ςχεδιαςμοφ βαςικϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων. (Σχεδιαςμόσ ευκείασ, κφκλου, ζλλειψθσ ςτθριηόμενοι ςτισ γεωμετρικζσ εξιςϊςεισ τουσ και ςτθν τεχνικι του Bresenham. Γίνεται αναλυτικι ςφγκριςθ των μεκόδων όςο αφορά τθν αποτελεςματικότθτα τουσ) 2) Μεταςχθματιςμοί ςτο επίπεδο και ςτο χϊρο των τριϊν διαςτάςεων. (Γεωμετρικοί μεταςχθματιςμοί και μεταςχθματιςμοί αξόνων. Ραρουςιάηονται οι βαςικοί πίνακεσ μεταςχθματιςμοφ που εκτελοφν μεταφορά, ςτροφι, scaling και ςυμμετρία ωσ προσ άξονεσ και εξετάηονται οι οι εφαρμογζσ τουσ.) 3) Αλγόρικμοι αποκοπισ κακϊσ και το πεδίο παράςταςθσ (Viewport) (Εξετάηεται το πρόβλθμα τθσ αποκοπισ γεωμετρικοφ ςχιματοσ, ωσ προσ ςυγκεκριμζνο παράκυρο (viewport). Ραρουςιάηονται οι ακόλουκοι αλγόρικμοι : Αλγόρικμοσ του Μζςου, Αλγόρικμοσ Cohen - Sutherland, Αλγόρικμοσ Liang - Barsky. Γίνεται ςφγκριςθ των αλγορίκμων αυτϊν ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.) 4) Απεικονίςεισ χϊρου ςε επίπεδο. (Εξετάηεται εκτενϊσ το πρόβλθμα τθσ προβολισ και παρουςιάηονται οι βαςικότερεσ μζκοδοι για τθν υλοποίθςθ τθσ. Ραρουςιάηεται θ κεντρικι προβολι, θ παράλλθλθ προβολι και οι παραλλαγζσ τουσ.) 5) Παράςταςθ επίπεδων καμπυλϊν. (Μελετάται το πρόβλθμα τθσ παρεμβολισ και τθσ προςςζγγιςθσ. Ραρουςιάηονται οι καλφτερεσ μζκοδοι παρμβολισ (Κυβικζσ Spline) κακϊσ και οι ακριβζςτερεσ μζκοδοι προςςζγγιςθσ. (Καμπφλεσ Bezier). Μιγαδικι Ανάλυςθ: (Φλθ 2006) Κεφάλαια Συγγράμματοσ: 1.1-1.8, 2.1-2.3, 3.1-3.7, 4.1-4.6, 5.1, 5.2, 5.3.1-5.3.5, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.13, 5.4, 5.5, 6.1-6.6, 7.1-7.5 Για τυχόν αλλαγζσ επιςκεφκείτε μασ ςτο www.dapmath.gr


Ο προςανατολιςμόσ του τμιματοσ μασ προσ τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των φοιτθτϊν γίνεται ακόμθ πιο τελεςφόροσ. Οι προτάςεισ- διεκδικιςεισ τθσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του τμιματόσ μασ διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν περάτωςθ του παραπάνω προςανατολιςμοφ. Ριςτοί ςτισ αρχζσ μασ για ζνα ςφγχρονο και ευζλικτο τμιμα βλζπουμε τισ προτάςεισ μασ και τα ψθφιςκζντα πλαίςια μασ των γενικϊν ςυνελεφςεων να υλοποιοφνται και να αλλάηουν τθν όψθ του τμιματοσ μασ. Με χαρά λοιπόν ενθμερϊνουμε τουσ ςυμφοιτθτζσ μασ πωσ από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2005-2006 οι Δθλϊςεισ Μακθμάτων, τα Αποτελζςματα των Εξεταςτικϊν Ρεριόδων και οι αιτιςεισ για πιςτοποιθτικά κα πραγματοποιοφνται ΜΟΝΟ μζςω του διαδικτφου. Θζτουμε λοιπόν ΤΕΛΟΣ ςτισ ανεπικφμθτεσ ουρζσ ςτθν γραμματεία και δίνουμε το πλεονζκτθμα ςτουσ φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν δφςκολθ πρόςβαςθ ςτο τμιμα μασ να ενθμερϊνονται άμεςα μζςω των διαδυκτιακϊν τόπων. Θ ανακοίνωςθ του τμιματοσ μασ: « Είμαςτε ςτθν εξαιρετικά ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςουμε ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ του Ρροπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, ότι το Τμιμα Μακθματικϊν αναβακμίηει ςθμαντικά τισ Θλεκτρονικζσ του Υπθρεςίεσ. Ζτςι λοιπόν κάκε φοιτθτισ του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν κα μπορεί εφόςον εγγραφεί ςτο ςφςτθμα (οι εγγραφζσ ξεκινάνε από τθ Τετάρτθ 14 Σεπτεμβρίου 2005) να ζχει μεταξφ άλλων τισ παρακάτω υπθρεςίεσ θλεκτρονικά (από οποιοδιποτε ςθμείο που διακζτει πρόςβαςθ ςτο internet) : 1. Να βλζπει τουσ βακμοφσ του οποιαδιποτε μζρα και ϊρα 2. Να κάνει διλωςθ μακθμάτων από οποιοδιποτε ςθμείο που διακζτει πρόςβαςθ ςτο internet μζςα ςτισ προκακοριςμζνεσ από τθ Γραμματεία θμερομθνίεσ. 3. Να κάνει αίτθςθ για πιςτοποιθτικά από οποιοδιποτε ςθμείο που διακζτει πρόςβαςθ ςτο internet. Θ εγγραφι αυτι μπορεί να γίνει από οποιοδιποτε ςθμείο που διακζτει πρόςβαςθ ςτο internet. Μποροφν όμωσ οι φοιτθτζσ να ζρχονται ςτο Εργαςτιριο Υπολογιςτϊν (Τμιμα Μακθματικϊν 3οσ όροφοσ) κακθμερινά από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 9.30πμ-2μμ, όπου κα τουσ δοκεί και θ ςχετικι βοικεια.Θ παραπάνω εγγραφι είναι υποχρεωτικι με τθν ζννοια ότι οι φοιτθτζσ δεν κα μποροφν πια να παίρνουν πιςτοποιθτικά, να κάνουν δθλϊςεισ μακθμάτων κλπ, με τθν ςθμερινι διαδικαςία.Για τθν εγγραφι ςτθν υπθρεςία my-studies και να αποκτιςετε Username και Password ςε αυτι, πρζπει πρϊτα να επιςκεφκείτε τθ ςελίδα http://webadm.uoa.gr και να προβείτε ςτθ ςχετικι Αίτθςθ, επιλζγοντασ τουσ ςυνδζςμουσ : « Αίτθςθ Νζου Χριςτθ» -> «Προπτυχιακοί Φοιτθτζσ».

ΠΡΟ΢ΟΧΘ! Από φζτοσ 2010: ΑΛΛΑΞΕ Ο Τ΢ΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΣΥΓΓ΢ΑΜΜΑΤΩΝ (ιςχφει από το 2010-11)ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΡΤΟΜΕ΢ΕΙΕΣ ΣΤΟ www.dapmath.gr . Θ ΔΘΛΩΣΘ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL eudoxus.gr ΧΩ΢ΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΜΡΛΟΚΘ ΤΘΣ Γ΢ΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

39


ΣΗΛΕΥΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 727ΣΟΜΕΑ΢ ΑΛΓΕΒΡΑ΢ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ΢ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΡΑΥΕΙΟ Αθανασιάδης Φ.Α 135 Επίκουρος Καθηγητής Ανδρεαδάκης ΢. 130 Ομότιμος Καθηγητής Βασιλείου Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής 203 Βάρσος Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής 213 Δεριζιώτης Δ. Καθηγητής 327 Εμμανουήλ Ι. Αναπληρωτής Καθηγητής 326 Θρασυβουλίδου Α. Βοηθός 120 Καρτσακλής Α. Λέκτορας 212 Κεχαγιοπούλου Ν. Καθηγήτρια 133 Κρικέλης Π. Λέκτορας 214 Λάππας Δ. Επίκουρος Καθηγητής 210 Μαλάμου Ζ. Λέκτορας 316 Μαλιάκας Μ. Καθηγητής 323 Μάλλιος Α. Ομότιμος Καθηγητής 116 Μελάς Α. Αναπληρωτής Καθηγητής 105 Παναγόπουλος Ι. Επίκουρος Καθηγητής 127 Παπαζογλου Π. Αναπληρωτής Καθηγητής 315 Παπαθανασίου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια 131 Παπασταυρίδης ΢. Καθηγητής 325 Παπατριανταφυλλου Μ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 201 Παπαχατζάκης Θ. Βοηθός 118 Πετεινάτος Κ. Επίκουρος Καθηγητής 125 Ράπτης Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής 211 ΢ουλές Π. Επίκουρος Καθηγητής 121 ΢ταυρινός Π. Επίκουρος Καθηγητής 322 ΢τράντζαλος Π. Ομότιμος Καθηγητής 132 Σαλέλλη Ο. Καθηγήτρια 321 Σσαγκάρης Π. Επίκουρος Καθηγητής 324 Σσέρτος Ι. Επίκουρος Καθηγητής 123 Υραγκουλοπούλου Μ. Καθηγήτρια 319 Φαραλαμπίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια 115 Φρυσάκης Α. Επίκουρος Καθηγητής 119 Γραμματέας Γραμματέας 202 ΣΟΜΕΑ΢ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ Αθανασιάδης Φ. Αναπληρωτής Καθηγητής 231 Αθανασιάδου Λ. 312 Αλικάκος Ν. Καθηγητής 313 Γιαννόπουλος Α. 229 Γιωτόπουλος ΢. Αναπληρωτής Καθηγητής 303 Γκρέκας Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής 101 Γρίσπος Ε. Επίκουρος Καθηγητής 222 Γρυλλάκης Ε. Δουγαλής Β. Δρακόπουλος Μ. Ευαγγελάτου – Δάλλα Λ. Θηλυκός

Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής Βοηθός Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επίκουρος Καθηγητής

113 235 226 207 208

ΣΗΛΕΥΩΝΟ 6367 6366 6348 6345 6310 6358 6420 6388 6393 6395 6394 6396 6321 6376 6371 6365 6464 6383 6468 6349 6403 6352 6347 6344 6514 6428 6909 6405 6355 6308 6391 6354 6368/FAX.6378 6379 6402 6325 6429 6374 6409 6412 6431 6311 6362 6375 6481


Καλαμίδας Ν. Κατσέλη – Σσίτσα Ν. Κατσέλη – Σσίτσα Ν. Mουλλής Γ. Καλογερόπουλος Γ. Κελεφούρα Ρ.

Αναπληρωτής Καθηγητής Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Καθηγητής Καθηγητής Βοηθός

103 107 107 309 317 122

6425 6364 6364 6317 6319 6411

Μερκουράκης ΢. Καθηγητής 311 6318 Μητρούλη Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια 228 6390 Μοσχοβάκης Ι. Καθηγητής 301 6498 Νεστορίδης Β. Καθηγητής 307 6484 Νοτάρης ΢. Επίκουρος Καθηγητής 225 6389 Παπαναστασίου Ν. Επίκουρος Καθηγητής 109 6370 Παυλάκος Π. Αναπληρωτής Καθηγητής 318 6422 Πούλκου Α. Επίκουρη Καθηγήτρια 310 6401 ΢ταθακόπουλος Κ. 129 6485 ΢ταύρακας Γ. Επίκουρος Καθηγητής 111 6346 ΢ταυρόπουλος Θ. Βοηθός 218 6436 ΢τρατής Ι. Αναπληρωτής Καθηγητής 233 6373 Σσαρπαλιάς Α. Αναπληρωτής Καθηγητής 209 6404 Σσίτσας Λ. Καθηγητής 130 6322 Φατζηαφράτης Σ. Αναπληρωτής Καθηγητής 205 6384 Σαμπακάκη Βασιλική Γραμματέας 302 6397/FAX.6398 Εργαστήριο 232 6357 ΢μυρνέλης Ε. 126 6433 Σερσένοβ ΢. 129 6338 ΣΟΜΕΑ΢ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ΢ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Αραχωβίτης Ι. Αναπληρωτής Καθηγητής 225 6350 Γιαννακούλιας Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής 223 6377 Ζαχαριάδης Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής 217 6380 Νεγρεπόντης ΢. Καθηγητής 221 6315 ΢αγιάς Γ. Λέκτορας 220 6387 ΢πύρου Π. Επίκουρος Καθηγητής 117 6392 Υαρμάκη Β. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 219 6385 Κατσαρού Κική Γραμματέας 204 6386/FAX.6410 ΣΟΜΕΑ΢ ΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΙΑΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ Δαμιανού Φ. Αναπληρωτής Καθηγητής 227 6320 Βαγγελάτου Ε. Βοηθός 314 6474 Κάκουλλος Θ. Ομότιμος Καθηγητής 126 6396 Κουνιάς Ε. Καθηγητήσς 331 6306 Μηλολιδάκης Κ. Αναπληρωτής Καθηγητής 224 6342 Μπουρνέτας Α. Αναπληρωτής Καθηγητής 320 6437 Οικονόμου Α. Λέκτορας 330 6351 Παπαγεωργίου Φ. Καθηγητής 335 6323 Παπαδάτος Ν. Επίκουρος Καθηγητής 328 6353 Παπαθανασίου Β. Αναπληρωτής Καθηγητής 215 6359 ΢ιάννης 230 Υακίνος Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής 334 6356 Φαραλαμπίδης Φ. Καθηγητής 329 6307 Φρυσαφίνου Ο. Καθηγήτρια 333 6305 Γαρδέρη Ρόζα Γραμματέας 304 6382/FAX.6381 ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ Σηλέφωνα: 7276332-9, FAX: 7276341, Αυτόματος τηλεφωνητής: 7276331

www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

41


Το Μακθματικό Ακινασ ζχει Ρρόεδρο τον Κακθγθτι κ.Kαλογερόπουλο. Το ανϊτερο διοικθτικό όργανο του Τμιματοσ είναι θ Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ τθσ οποίασ τα μζλθ είναι Κακθγθτζσ και Φοιτθτζσ. Οι Φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ς’ αυτιν εκλζγονται ςτισ Φοιτθτικζσ Εκλογζσ (ανάλογα με το ποςοςτό τθσ παράταξθσ ςτθν οποία ανικουν).Ζτςι, ςτθ Γ.Σ. Τμιματοσ υπάρχουν 5 εκπρόςωποι τθσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ, 5 τθσ ΡΑΣΡ , 3 τθσ ΡΚΣ 1 τθσ ΕΑΑΚ και 1 του 2Ρ΢-ΔΙΚΤΥΟ. Ζνα άλλο όργανο του Τμιματοσ είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) του Τμιματοσ το οποίο απαρτίηεται από 6 Κακθγθτζσ, 2 προπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ και 1 μεταπτυχιακό Φοιτθτι. Το όργανο αυτό ζχει περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ, αφοφ οι αποφάςεισ του μποροφν να αναιρεκοφν από τθ Γ.Σ. του Τμιματοσ. Θ ςφνκεςι του για το πανεπιςτθμιακό ζτοσ 2010-2011 είναι θ εξισ:

        

ΠΡΟΕΔΡΟ΢: Καλογερόπουλοσ Γρθγόρθσ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ΢: Εμμανουιλ Ιωάννθσ Πρόεδροσ Σομζα Μακθματικισ Ανάλυςθσ Πρόεδροσ Σομζα Άλγεβρασ-Γεωμετρίασ Πρόεδροσ Σομζα ΢τατιςτικισ και Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ Πρόεδροσ Σομζα Διδακτικισ 1οσ εκπρόςωποσ Φοιτθτϊν ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 2οσ εκπρόςωποσ Φοιτθτϊν ΠΑ΢Π Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ

Ο Σφλλογοσ Φοιτθτϊν, ζχει ωσ ανϊτερο όργανο τθν Γενικι Συνζλευςθ (τθσ οποίασ μζλθ είναι όλοι οι φοιτθτζσ του Μακθματικοφ Ακθνϊν), θ οποία γίνεται όταν οριςκεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο των Φοιτθτϊν και αφοφ ενθμερωκοφν οι φοιτθτζσ 10 μζρεσ πριν διεξαχκεί θ Γ.Σ. Ζνασ άλλοσ τρόποσ για να γίνει Γ.Σ είναι να μαηευτεί ζνασ ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ υπογραφϊν και να κατατεκοφν ςτο Δ.Σ. οπότε και αυτό κα είναι υποχρεωμζνο να ορίςει Γ.Σ. εντόσ 10 θμερϊν, από τθν θμζρα, που κατατζκθκαν οι υπογραφζσ.Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου απαρτίηεται από 11 μζλθ τα οποία εκλζγονται ςτισ Φοιτθτικζσ Εκλογζσ. Από τα 11 μζλθ θ ΔΑΡ – ΝΔΦΚ ζχει τα 3, θ ΡΑΣΡ 4, θ ΡΚΣ 2, τα ΕΑΑΚ 1 και τα 2Ρ΢ 1.


τϊρα ςτο: http://ekloges.dap.gr/προτάςεισ/αει

 Αλλαγι προγράμματοσ ςπουδϊν: Θ Τρίτθ 18 Ιουνίου 2002 κα μείνει ςτθν Ιςτορία ωσ θμζρα που το Τμιμα μασ τόλμθςε τθ μεγαλφτερθ αλλαγι του. Μετά από πρόταςθ τθσ Δ.ΑΡ.-Ν.Δ.Φ.Κ. Μακθματικοφ το Νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Ν.Ρ.Σ.) για τουσ φοιτθτζσ του Μακθματικοφ ζγινε πραγματικότθτα και ζχει εφαρμογι μζχρι και ςιμερα.  Πιςτοποίθςθ γνϊςθσ πλθροφορικισ: Επιπρόςκετο προςόν διοριςμοφ (Εφθμερίδα τθσ κυβζρνθςθσ αρ. φφλλου: 315/31-12-2003). Βεβαίωςθ χορθγείται ςτουσ φοιτθτζσ ι πτυχιοφχουσ εφόςον ζχουν περάςει τουλάχιςτον 4(τζςςερα) μακιματα από τον παρακάτω κατάλογο: 141. Ρλθροφορικι Ι, 251. Ρλθροφορικι ΙΙ, 341. Αρικμθτικι Ανάλυςθ Ι, 352. Δομζσ Δεδομζνων, 439. Υπολογιςτικι Άλγεβρα, 451. Γλϊςςεσ Ρρογραμματιςμοφ, 453. Γραφικά με Θ/Υ, 518. Αλγόρικμοι και Ρολυπλοκότθτα(Ειςαγωγι ςτο Σχεδιαςμό και Ανάλυςθ Αλγορίκμων), 614. Αναδρομικζσ Συναρτιςεισ, 617. Υπολογιςτικι Επιςτιμθ και Τεχνολογία, 618. Υπολογιςτικι Ρολυπλοκότθτα, 653. Αρικμθτικι Ανάλυςθ ΙΙ, 752. Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα, 753. Στατιςτικι Ανάλυςθ Δεδομζνων, 855. Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ Ραλινδρόμθςθσ.  Αςφρματο δίκτυο internet: Ρλζον από φζτοσ παρζχεται ςε κάκε φοιτθτι δωρεάν πρόςβαςθ ςτο internet μζςω hot spots μζςα ςτουσ χϊρουσ του τμιματοσ. Σε λίγο καιρό οι φοιτθτζσ και οι κακθγθτζσ κα προςζρχονται ςτο μάκθμα με τον φορθτό

www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

43


υπολογιςτι τουσ, ο μαυροπίνακασ κα αντικαταςτακεί με θλεκτρονικό πίνακα, όπου κάκε τι που γράφεται κα εμφανίηεται ςτον φορθτό υπολογιςτι και θ επικοινωνία των φοιτθτϊν και των κακθγθτϊν κα είναι ςυνεχισ. Κςωσ και θ ζννοια τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ να αλλάξει.  Θλεκτρονικι αναβάκμιςθ του τμιματοσ: Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2005-2006 οι Δθλϊςεισ Μακθμάτων, τα Αποτελζςματα των Εξεταςτικϊν Ρεριόδων και οι αιτιςεισ για πιςτοποιθτικά πραγματοποιοφνται ΜΟΝΟ μζςω του διαδικτφου. Θζςαμε λοιπόν ΤΕΛΟΣ ςτισ ανεπικφμθτεσ ουρζσ ςτθν γραμματεία και δϊςαμε το πλεονζκτθμα ςτουσ φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν δφςκολθ πρόςβαςθ ςτο τμιμα μασ να ενθμερϊνονται άμεςα μζςω των διαδυκτιακϊν τόπων.  Κάρτα δωρεάν ςυγγραμμάτων: Απαιτιςαμε τθν κατάργθςθ του μονοπωλίου του ενόσ ςυγγράμματοσ, αμφιςβθτϊντασ τθν κακθγθτικι αυκεντία. Αντιδράςαμε ςτο φαινόμενο των κακθγθτϊν-εκδοτϊν και μονοπωλιακϊν εμπόρων των βιβλίων τουσ. Ρροτείναμε ο φοιτθτισ να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ του ςυγγράμματοσ που κα του παραςχεκεί μζςα από λίςτα ςυγγραμμάτων.  Laptop ςτουσ πρωτοετισ φοιτθτζσ: Οι δικαιοφχοι αυτοφ του προγράμματοσ μποροφν να αγοράςουν το laptop τθσ επιλογισ τουσ, ςυνολικισ αξίασ 800 ευρϊ, καταβάλλοντασ μόνο 200 ευρϊ, κακϊσ τα 600 ευρϊ καταβάλλονται από το Δθμόςιο με κρατικι επιδότθςθ.  Φκθνό φοιτθτικό internet: Ασ μθν ξεχνάμε άλλωςτε ότι μια από τισ ςθμαντικότερεσ απαιτιςεισ του φοιτθτι να ζχει γριγορο και φκθνό internet αποτελεί άλλθ μια κατάκτθςθ τθσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ. Στισ 30/11/05 με διυπουργικι απόφαςθ των Υπουργείων Ανάπτυξθσ και Ραιδείασ το γριγορο και φκθνό internet είναι πλζον πραγματικότθτα για τουσ φοιτθτζσ.  ΢υμμετοχι ςτο ςυνζδριο τθσ Μακθματικισ Εταιρείασ : Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του τμιματοσ, φοιτθτζσ ςυμμετζχουν ομαδικά ςε ςυνζδριο τθσ ΕΜΕ (Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρία) το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2008-09, όπωσ και το 2009-10. Τθν ςυμμετοχι εμπνεφςτθκε και οργάνωςε θ Δ.Α.Ρ.-Ν.Δ.Φ.Κ. Μακθματικοφ.  Θμερίδα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, υπό τθν αιγίδα του τμιματοσ: ότι μπορεί να ακολουκιςει κάκε απόφοιτοσ του τμιματόσ Μακθματικϊν Ακινασ.  9 προςφερόμενα μακιματα και ςτα δφο εξάμθνα: Από τθν περςινι ακαδθμαϊκι χρονιά τα μακιματα διδάςκονται και εξετάηονται και ςτο χειμερινό και ςτο εαρινό εξάμθνο.


www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

45


www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

47


Προτάςεισ για τθν εξζλιξθ του Τμιματοσ 2010


www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

49


Προτάςεισ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. Μακθματικοφ, που ιδθ ζχει υπερψθφίςει ο ςφλλογοσ φοιτθτϊν μζςα από Γενικζσ ΢υνελεφςεισ του για το 2008-2009 και 2009-2010: Εργαςιακά Δικαιϊματα Αποφοίτων Σμιματοσ Μακθματικϊν Ακινασ

Θ Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ. Μακθματικοφ αναγνωρίηοντασ πρϊτθ απ’ όλουσ , τισ ανάγκεσ κατοχφρωςθσ περεταίρω επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των φοιτθτϊν του τμιματοσ και με αφορμι τθν κατοχφρωςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων από το Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ςτισ 14/09/2007, κακϊσ και τθν πρόςφατθ πρόταςθ για κατοχφρωςθ επιπλζον επαγγελματικϊν δικαιωμάτων του τμιματοσ φυςικισ, που εγκρίκθκε από τθν ςφγκλθτο ςτισ 24/10/2008 και τθν απόφαςθ του Δ.Σ. του τμιματοσ Μακθματικϊν ςτισ 19/11/07, θ οποία ιταν διατυπωμζνθ ςτο πνεφμα τθσ πρόταςθσ που κατακζςαμε ςτισ 05/11/2007 και είχε υιοκετθκεί και από τθν ςυνζλευςθ των τομζων ςτατιςτικισ και Ε.Ε., τελικά εγκρίκθκε από τθν ςφγκλθτο ςτισ 24/10/08, αποτζλεςε απλά ζνα ευχολόγιο μιασ και δεν υλοποιικθκε μζχρι ςιμερα. Υπζρ τθσ λφςθσ αυτοφ του προβλιματοσ τάχκθκε και θ μαηικότερθ ΓΣ φοιτθτϊν του τμιματοσ μακθματικϊν Ακινασ «ο Ευκλείδθσ» ςτισ 19/01/09 με 172 φοιτθτζσ να ψθφίηουν υπζρ του πλαιςίου τθσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ. Κατακζτουμε ξανά, λοιπόν, τθν παρακάτω πρόταςθ και προτείνουμε ςτο τμιμα να καταγράψει μία ανάλογθ πρόταςθ προσ τθν ςφγκλθτο υπό μορφι Φ.Ε.Κ. και να ςυνεννοθκεί με τα υπόλοιπα τμιματα μακθματικϊν ϊςτε να υπάρξει και κοινι πρόταςθ προσ το υπουργείο. «Θεωροφμε αδιανόθτο οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ Μακθματικϊν να μθν γίνονται δεκτοί ςε διαγωνιςμοφσ Δθμοςίου ςε κζςεισ ςυνυφαςμζνεσ με τθν ΢τατιςτικι. Επιπρόςκετα οι πτυχιοφχοι του τμιματόσ μασ δεν ζχουν το δικαίωμα να δϊςουν εξετάςεισ ςτο διαγωνιςμό Α΢ΕΠ του δθμοςίου για προςλιψεισ κακθγθτϊν Πλθροφορικισ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Διεκδικοφμε τθν αναγραφι ςτο πτυχίο των ειδικεφςεων που παίρνουν οι φοιτθτζσ, δθλαδι τθν επίςθμθ αναγνϊριςι τουσ, κακϊσ το ιςχφον κακεςτϊσ όπου θ ειδίκευςθ αναγράφεται ςε ζγγραφο που δίνεται από τθν Γραμματεία (αναλυτικι βακμολογία πτυχίου) υποβιβάηει και αναιρεί ςτθν ουςία τθν φπαρξι τουσ. Ηθτάμε να κατοχυρωκεί το δικαίωμα ςε όλουσ τουσ πτυχιοφχουσ του Σμιματοσ Μακθματικϊν να προςλαμβάνονται ςτο Δθμόςιο ωσ ΢τατιςτικολόγοι και να διδάςκουν Πλθροφορικι ςτο Γυμνάςιο. Σζλοσ, καλοφμε τον Πρόεδρο του τμιματοσ Μακθματικϊν του ΕΚΠΑ να ςυντονιςτεί με τουσ Προζδρουσ των υπολοίπων Μακθματικϊν τμθμάτων τθσ Ελλάδασ, για τθν διεκδίκθςθ των επαγγελματικϊν μασ δικαιωμάτων.» Θα κζλαμε να καλζςουμε τθν ΓΣ Τμιματοσ να προχωριςει μαηί μασ ς’ ζνα γόνιμο διάλογο, χωρίσ πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ. Ρφκμιςθ κατϊτατου ποςοςτοφ επιτυχίασ: Προτείνουμε τθν κζςπιςθ κατϊτατου ποςοςτοφ (ενδεικτικά αναφζρουμε 33% ποςοςτό επιτυχίασ). Αν αυτό δεν επιτευχκεί να γίνεται αναπροςαρμογι των βακμϊν οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί το ποςοςτό ι επανάλθψθ των εξετάςεων εντόσ 30 θμερϊν και αν πάλι δεν επιτευχκεί το ποςοςτό να γίνεται εκ νζου αναπροςαρμογι των βακμϊν. Δεν μποροφμε να δεχτοφμε ότι προςζρχονται ςτισ εξετάςεισ κατά 90% φοιτθτζσ οι οποίοι δεν παίρνουν προβιβάςιμουσ βακμοφσ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι όλοι οι φοιτθτζσ ειςάγονται ςτο τμιμα μετά από πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Δεν γίνεται οι ίδιοι άνκρωποι που πζτυχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ να αποτυγχάνουν ςε τόςο μεγάλο ποςοςτό ςτισ εξετάςεισ του τμιματοσ. Ενδιάμεςεσ εξετάςεισ και εργαςίεσ: Προτείνουμε ςε κάκε μάκθμα υποχρωτικά να διεξάγονται προαιρετικζσ ενδιάμεςεσ εξετάςεισ (πρόοδοι) κακϊσ και προαιρετικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ κα προςμετροφνται μόνο κετικά ςτο βακμό του φοιτθτι ι κα λειτουργοφν ακόμα και ωσ απαλλακτικζσ. Με αυτό τον τρόπο ενκαρρφνεται θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ του φοιτθτι, κακϊσ λόγω τθσ ςυνεχοφσ τριβισ με το μάκθμα θ εκπαίδευςθ γίνεται ουςιαςτικότερθ. Εξεταςτικι διαδικαςία: Ηθτάμε από το τμιμα να προβεί ςε άμεςθ εφαρμογι του άρκρου 32 παρ. 3 του πρότυπου γενικοφ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ των Α.Ε.Ι.: «Οι φοιτθτζσ ι ςπουδαςτζσ που ολοκλιρωςαν τον προβλεπόμενο αρικμό εξαμινων και ςτθ διάρκεια των οποίων ζχουν δθλϊςει τα μακιματα με τα οποία ςυμπλθρϊνουν τον απαραίτθτο αρικμό μακθμάτων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου, ζχουν τθ δυνατότθτα να εξετάηονται ςε όλεσ τισ εξεταςτικζσ περιόδουσ ςτα μακιματα αυτά, ανεξάρτθτα αν διδάςκονται ςε χειμερινό ι εαρινό εξάμθνο». Ακόμα προτείνουμε τθ διεφρυνςθ του παραπάνω άρκρου ςε διδαςκαλία και εξζταςθ των Τποχρεωτικϊν μακθμάτων, Π.Κ.Ε.Μ., Π.Κ.Θ.Μ. και ςτα δφο εξάμθνα για όλουσ τουσ φοιτθτζσ ανεξαρτιτωσ ζτουσ φοίτθςθσ, όπωσ ηθτάμε εγγράφωσ από το τμιμα από το 2006 (19/9/2006 αρ. πρωτ. 121, 17/5/2007 αρ. πρωτ. 1615).

www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

51


Βελτίωςθ τθσ βακμολογίασ: Ο βακμόσ του πτυχίου είναι ςθμαντικό κριτιριο τόςο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν όςο και για τθ μετζπειτα εξζλιξθ του αποφοίτου. Ωσ εκ τοφτου προτείνουμε τθ δυνατότθτα κατοχφρωςθσ βακμολογίασ και επανεξζταςθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του βακμοφ ςε οριςμζνο αρικμό μακθμάτων (ενδεικτικά αναφζρουμε 10) κάτι το οποίο ςυμβαίνει και ςε άλλεσ ςχολζσ και δίνει πλεονζκτθμα ςτουσ αποφοίτουσ τουσ ζναντι των αποφοίτων του δικοφ μασ τμιματοσ.

Τπενκυμίηουμε ότι οι δφο ανωτζρω προτάςεισ αποτελοφν και αίτθμα του φοιτθτικοφ ςυλλόγου Μακθματικοφ ‘Ο Ευκλείδθσ’ μετά από απόφαςθ Γ.΢. φοιτθτϊν (15/5/2008 αρ. πρωτ. 1862) Ενιςχυτικζσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: Ρροτείνουμε να κεςπιςτοφν επιπρόςκετεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ με ςκοπό να βοθκιςουν το φοιτθτι για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ. Υπενκυμίηουμε ότι κάτι αντίςτοιχο (φροντιςτθριακά μακιματα από μεταπτυχιακοφσ) ςυνζβαινε παλαιότερα τόςο ςτθ Βαςικι Άλγεβρα (2004-’05,2005-’06) όςο και ςτθ Γραμμικι Άλγεβρα 1 (2005-’06).

Απογευματινά μακιματα: Ρροτείνουμε ςτα μακιματα που ζχουν πάνω από ζνα τμιμα, το ζνα από αυτά να είναι απογευματινζσ ϊρεσ οφτωσ ϊςτε να μποροφν να το παρακολουκιςουν φοιτθτζσ οι οποίοι εργάηονται.

Διεφρυνςθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου: Ρροτείνουμε οι εξεταςτικζσ περίοδοι Φεβρουαρίου και Ιουνίου να διεξάγονται ςε διάρκεια τεςςάρων (4) εβδομάδων αντί τριϊν (3) όπωσ ιςχφει μζχρι ςιμερα και αντίςτοιχα του Σεπτεμβρίου ςε διάρκεια ζξι (6) εβδομάδων αντί τεςςάρων (4). Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ςε διάρκεια τριϊν (3) εβδομάδων δθλαδι ςε 15 μζρεσ οι φοιτθτζσ εξετάηονται ςε 6-12 μακιματα ανάλογα με το ζτοσ ςτο οποίο βρίςκονται, δθλαδι 2-4 τθν εβδομάδα κατά μζςο όρο.

Αυτονομία των φοιτθτϊν ςτο πρόγραμμα τθσ εξεταςτικισ: Ριςτεφουμε ότι οι άμεςα κιγόμενοι από τισ όποιεσ δυςκολίεσ παρατθροφνται (ςφντομθ εξεταςτικι περίοδοσ, τοποκζτθςθ πολλϊν υποχρεωτικϊν μακθμάτων ςε κοντινζσ θμερομθνίεσ κ.ά.) ςτο πρόγραμμα εξεταςτικισ είναι οι φοιτθτζσ του Μακθματικοφ. Είναι, λοιπόν, μεγάλθ θ ανάγκθ να αναλάβουν από μόνοι τουσ οι φοιτθτζσ τθν κατάρτιςθ του προγράμματοσ τθσ εξεταςτικισ τουσ. Ρροτείνεται να αναλαμβάνει το Δ.Σ. των Φοιτθτϊν κάκε φορά να φτιάχνει το πρόγραμμα τθσ εξεταςτικισ.

Κοινά κζματα εξετάςεων: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν φοιτθτζσ δφο, τριϊν ι τεςςάρων ταχυτιτων και να εξετάηονται ςε διαφορετικά κζματα ανάλογα με το λιγοντα του μθτρϊου τουσ. Πρζπει όλοι όςοι δθλϊνουν ζνα μάκθμα να διδάςκονται τθν ίδια φλθ και εξετάηονται ςε κοινά κζματα.

Σρόποσ κατανομισ τμθμάτων: Προτείνουμε είτε ο τρόποσ κατανομισ των φοιτθτϊν ςε τμιματα βάςει των ψθφίων τουσ να γίνεται με κυλιόμενο τρόπο από εξάμθνο ςε εξάμθνο, είτε ο κάκε φοιτθτισ να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ του διδάςκοντα που επικυμεί.

Να δθμιουργθκοφν ολιγομελι τμιματα: Είναι παγκοςμίωσ γνωςτό, ότι θ εκμάκθςθ γίνεται πιο εφκολα ςε μία αίκουςα 50 ατόμων, παρά ςε μία αίκουςα που θ χωρθτικότθτά τθσ ξεπερνά τα 200 άτομα. Πλοι ζχουμε δει τισ γεμάτεσ από όρκιουσ φοιτθτζσ αίκουςεσ, οι οποίοι παςχίηουν να παρακολουκιςουν Απειροςτικό .Λογιςμό. Πλοι γνωρίηουμε ότι κάτι πρζπει να γίνει! Ψευτοδιλιμματα και δικαιολογίεσ του ςτυλ «δεν υπάρχουν αίκουςεσ», δεν πρζπει να ςτακοφν εμπόδιο ςτθ μόρφωςθ και τθ ςφγχρονθ διδαςκαλία, πολφ περιςςότερο τϊρα που δεν υπάρχει κτιριακό πρόβλθμα. Γι’ αυτό, προτείνουμε να τεκεί αυςτθρό όριο αρικμοφ φοιτθτϊν, που κα παρακολουκοφν ζνα μάκθμα, ανά τάξθ.

Διεφρυνςθ του ERASMUS: Στα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ διατμθματικισ ςυνεργαςίασ κα πρζπει να ενταχκοφν και να διακρικοφν ολοζνα και περςότεροι φοιτθτζσ ςτα δθμιουργοφμενα ευρωπαϊκά δίκτυα. Επιβάλλεται, λοιπόν, θ διεφρυνςθ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων φοιτθτϊν του Μακθματικοφ Τμιματοσ και θ αφξθςθ τθσ κρατικισ επιδότθςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα ERASMUS.


Για τθν ενίςχυςθ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ, τθν ζκδοςθ καμπφλθσ κατανομισ των βακμολογιϊν των γραπτϊν ςε κάκε μάκθμα μετά το πζρασ κάκε εξεταςτικισ περιόδου και τθν κοινοποίθςθσ τθσ ςτθ Γενικι ΢υνζλευςθ Σμιματοσ. Θεωροφμε πολφ βαςικό αυτό το βιμα ωσ προσ τθν αντικειμενικότθτα τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ.

Nζεσ Τεχνολογίεσ Να χρθςιμοποιοφνται νζεσ Σεχνολογίεσ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων: Στθν εποχι τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ καλπάηουςασ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, ζνα Τμιμα που αςχολείται με τισ Θετικζσ Επιςτιμεσ, όπωσ είναι αυτό των Μακθματικϊν, δε νοείται να παρακολουκεί τισ εξελίξεισ αςκμαίνοντασ! Απαιτοφμε τθν αφξθςθ του προχπολογιςμοφ των εργαςτθρίων Θ/Υ ϊςτε να διαςφαλιςκεί ο άρτιοσ εξοπλιςμόσ τουσ. Κρίνεται απαραίτθτοσ ο εφοδιαςμόσ των εργαςτθρίων με πολφ περιςςότερα P.C. προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε τθν ευρφτερθ δυνατι φοιτθτικι πρόςβαςθ ςτα μονοπάτια τθσ Ρλθροφορικισ και ιδιαίτερα ςτο Internet. Σθν δθμιουργία αίκουςασ ςυνδιαλζξεων, όπωσ ιδθ ςυμβαίνει ςε άλλα τμιματα. Αυτι θ αίκουςα κα δίνει τθν δυνατότθτα ςε φοιτθτζσ και κακθγθτζσ να ςυνδιαλζγονται με άλλα τμιματα και πανεπιςτιμια ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Απαραίτθτα κεωροφνται τα ςφγχρονα μζςα που κα εξοπλιςτεί θ αίκουςα (μεγάλεσ οκόνεσ, ατομικά μικρόφωνα κτλ.). Δωρεάν πρόςβαςθ ςτο internet: Ρροτείνουμε να παρζχεται ςε κάκε φοιτθτι δωρεάν πρόςβαςθ ςτο internet. H πρόςβαςθ αυτι κα γίνεται με βάςθ το ςφςτθμα callback, δθλαδι ο φοιτθτισ κα καλεί τον server του πανεπιςτθμίου, κα κλείνει το τθλζφωνο και κα τον καλεί αμζςωσ ο server, ζτςι ϊςτε θ χρζωςθ να γίνεται ςτο πανεπιςτιμιο.

Καλφτερθ λειτουργία τθσ e-class: Ρροτείνουμε να ενθμερϊνεται ςε όλα τα μακιματα θ e-class και ςε κάκε μάκθμα να υπάρχουν τα κζματα των τελευταίων ετϊν όπωσ επίςθσ και οι λφςεισ ι υποδείξεισ των λφςεων.

Δωρεάν διανομι eBook (ι e-reader*) ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ: Λίγο καιρό πριν, μια νζα ορολογία μπικε ςτθ ηωι μασ που ονομαηόταν "eBook" και για τουσ περιςςότερουσ, αποτελοφςε ζνα ακόμα άγνωςτο τεχνολογικό επίτευγμα. Αυτι θ αδιαφορία όμωσ, να είςτε ςίγουροι ότι τελικά δε κα επικρατιςει για αυτι τθ ςυςκευι που βαφτίςτθκε eBook και ετοιμάηεται να αλλάξει άρδθν τον τρόπο με τον οποίο κα αντιμετωπίηουμε τθν κακθμερινότθτά μασ ςτο μζλλον. Το μόνο που ζχουμε να κάνουμε ωσ Τμιμα Μακθματικϊν είναι να τθν υποδεχκοφμε το νζο τεχνολογικό επίτευγμα που ξεφφτρωςε μζςα από τθν εκπαίδευςθ (κακϊσ πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ θγικθκαν τθσ δθμιουργίασ του) και να αντιλθφκοφμε γιατί το φαινόμενο του eBook ίςωσ εξαφανίςει τισ ςυνικειεσ του παρελκόντοσ, ανατζλλοντασ ζνα λαμπερό και ςφγχρονο μζλλον! Το eBook, εκτόσ από τισ δεκάδεσ άλλεσ ευκολίεσ που κα προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ, κα μπορζςει να δϊςει μία ουςιαςτικι λφςθ ςτο πρόβλθμα που κα απαςχολιςει τα επόμενα χρόνια εκατοντάδεσ φοιτθτζσ του τμιματοσ μασ: Τον περιοριςμό τον 36 δωρεάν ςυγγραμμάτων. Το Τμιμα Μακθματικϊν ΕΚΡΑ, ζχει αναμφίβολα ζνα ευζλικτο πρόγραμμα ςπουδϊν που κακιςτά τελείωσ ακατάλλθλο ζνα τζτοιο πλαφόν. Ζχουμε, εξάλλου, εκφράςει επανθλλειμζνα τθν αντίκεςι μασ ςχετικά με το μζτρο. Ρροτείνουμε λοιπόν, το eBook να παραλαμβάνεται από το τμιμα δωρεάν με όλα τα ςυγγράμματα όλων των μακθμάτων, ςθμειϊςεισ και περιοδικά αποκθκευμζνα και «κλειδωμζνα» (ςε θλεκτρονικι μορφι). Ενϊ κα δίνεται ςτθν αρχι τθσ ακαδθμαϊκισ πορείασ κάκε φοιτθτι.

    

 Πλεονεκτιματα: Θα αντιμετωπίςουμε το πλαφόν των 36 δωρεάν ςυγγραμμάτων. Οι φοιτθτζσ κα ζχουν από τθν αρχι κάκε ζτουσ τα ςυγγράμματά τουσ, χωρίσ κακυςτεριςεισ και χωρίσ να αναγκάηονται να κάνουν "τον γφρο τθσ Ακινασ" για τθν ςυλλογι τουσ. Θ λίςτα ςυγγραμμάτων κα γίνει αυτό που φανταηόμαςταν. Πλα τα ςυγγράμματα κα είναι δωρεάν και μζςα ςτο eBook. Οι φοιτθτζσ κα ζχουν ότι χρειάηονται ςε ςυγγράμματα και κα μποροφν να επιλζξουν μεταξφ αυτϊν με ζνα "κλικ". Θ γκάμα των επιλογϊν κάκε φοιτθτι δεν κα περιορίηεται ςτα ςυγγράμματα ,κακϊσ εφκολα κα μπορεί να περιζχει και ςθμειϊςεισ, αλλά και μακθματικά-επιςτθμονικά περιοδικά. Θα μπορεί να ςυνδεκεί ακόμα και με μελλοντικοφσ πίνακεσ-λ ι άλλου ςχετικοφ τφπου και να αλλάξει ακόμα και το τρόπο μακιματοσ.Να ςασ κυμίςω ότι το τμιμα πλθροφορικισ ζχει ιδθ τζτοιουσ πίνακεσ. Τζλοσ, μπορεί να με το eBook μία ολόκλθρθ βιβλιοκικθ κα χωράει ςτθν τςζπθ μασ. (Κατατζκθκε ςτισ 17/3/10 με αρικμ.πρωτ. 1330)

www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

53


Δωρεάν e-mail: Στο τμιμα μασ που όλο και εκςυγχρονίηεται, που κακθγθτζσ και φοιτθτζσ ανταλλάςουν εργαςίεσ και αςκιςεισ με e-mail, που οι φοιτθτζσ μποροφν να ενθμερϊνονται μζςω email, πολλοί είναι ακόμα εκείνοι που αγνοοφν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίασ. Γι αυτό λοιπόν, ωσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ ςε ςυνζχεια παλαιότερων προτάςεϊν μασ και αποφάςεων των Γ.Σ. φοιτθτϊν του τμιματοσ ηθτάμε να δίνεται ςε κάκε νεοειςαχκζντα φοιτθτι του τμιματοσ δωρεάν μία διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), όπωσ εξάλλου ςυμβαίνει και ςε τόςα άλλα τμιματα ςχολϊν ςτθν Ακινα και τθν περιφζρεια. Για τουσ παλαιότερουσ φοιτθτζσ να ιςχφει το ίδιο μετά από αίτθμά τουσ. Ζνα τζτοιο μζτρο κα κάνει πιο εφκολθ και άμεςθ τθν επικοινωνία φοιτθτϊν και κακθγθτϊν και κα βοθκιςει ςτον εκςυγχρονιςμό του τμιματοσ μασ. Δωρεάν διανομι USB μνθμϊν ςε όλουσ τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010 , αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που κα ακολουκιςουν. Ηοφμε ςε μία εποχι όπου θ ψθφιοποίθςθ των δεδομζνων είναι κακθμερινό φαινόμενο. Στισ μζρεσ μασ κακθγθτζσ και φοιτθτζσ ανταλλάςουν e-mail με εργαςίεσ και αςκιςεισ, CD και DVD και μεταφζρουν τα δεδομζνα τουσ ςε USB μνιμεσ. Αυτόσ λοιπόν, είναι και ο ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μασ πρόταςθσ, θ οικονομικι διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν. Εξάλλου θ USB μνιμεσ δεν ζχουν μεγάλο κόςτοσ, ειδικά όταν γίνεται θ παραγγελία τουσ ςε μεγάλθ ποςότθτα. Ακόμα, με αυτόν τον τρόπο κα διευκολφνουμε τθν λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ και τον εργαςτθρίων, κακϊσ δεν κα χρειάηεται ο δανειςμόσ περιοδικϊν ι βιβλίων που είναι διακζςιμα και ςε θλεκτρονικι μορφι ι θ εγγραφι εργαςιϊν, αρχείων, προγραμμάτων ςε άλλεσ μονάδεσ εγγραφισ (πχ.CD) που χρειάηονται χρόνο και αναλϊςιμα. Σθν απόκτθςθ και αντικατάςταςθ(ι τθν μερικι αντικατάςταςθ) των κλαςικϊν πινάκων με «πίνακεσ λ» (που ιδθ χρθςιμοποιοφνται ςτο τμιμα πλθροφορικισ). Αυτό κα προςφζρει μεγαλφτερθ αμεςότθτα φοιτθτι κακθγθτι κατά τισ παραδόςεισ-διαλζξεισ. Σε ςυνδυαςμό με άλλα τεχνολογικά κα περάςουμε ςε ζνα άλλο, ςφγχρονο τρόπο διεξαγωγισ τθσ πανεπιςτθμιακισ δραςτθριότθτασ. Σθν απόκτθςθ οκονϊν αφισ που κα βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ και γρθγορότερθ εξζταςθ των μακθμάτων, αλλά και ςτθν αξιοποίθςθ των «πινάκων λ». Σθ δθμιουργία ςυςτιματοσ ειςόδου με κάρτεσ μελϊν ςτθν βιβλιοκικθ τθσ ΢χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν. Οι φοιτθτζσ του τμιματοσ και τα μζλθ τθσ βιβλιοκικθσ κα μποροφν ζτςι με τθν παρουςία ενόσ και μόνο φφλακα να ειςζρχονται ςτθν βιβλιοκικθ και το αναγνωςτιριο «ξεκλειδϊνοντασ» τθν κεντρικι είςοδο με τθν κάρτα τουσ. Με τθν εφαρμογι αυτοφ του μζτρου κα επιτευχκεί θ 24ωρθ λειτουργία του αναγνωςτθρίου. Σθν επιδότθςθ για τθν αγορά φορθτϊν Θ/Τ ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ που ειςζρχονται ςτο τμιμα, κάτι που ζχει ιδθ εφαρμοςτεί ςε άλλα τμιματα. Σθν ανάπτυξθ προγράμματοσ για «εςωτερικό Erasmus». Το «εςωτερικό Erasmus» κα είναι ανταλλαγι φοιτθτϊν μεταξφ των τμθμάτων μακθματικϊν. Τθ διαμονι κα αναλαμβάνει το τμιμα που φιλοξενεί τον κάκε φοιτθτι. Το αν τα μακιματα κα ςυνυπολογίηονται ι όχι ςτθν απόκτθςθ πτυχίου είναι ςτθν δικαιοδοςία του τμιματοσ. Με αυτό τον τρόπο κα διευρυνκοφν οι ορίηοντεσ των φοιτθτϊν ςε ερευνθτικό και πολιτιςτικό επίπεδο, ενϊ παράλλθλα κα ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία των τμθμάτων. Σθν προςπάκεια ενοποίθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν των τμθμάτων μακθματικϊν με πρότυπο το «καλφτερο» πρόγραμμα. ΢ίγουρα κα είναι ζνα δφςκολο βιμα, αλλά και παράλλθλα πολφ ςθμαντικό. Δεν κεωροφμε λογικό τμιματα με τον ίδιο τίτλο πτυχίου να παρουςιάηουν τόςο μεγάλεσ αποκλίςεισ ςτον κφκλο ςπουδϊν. Σθν διανομι αγγλοελλθνικοφ/ελλθνοαγγλικοφ λεξικοφ μακθματικϊν και άλλων όρων και ςυμβόλων ςτουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ. Για τουσ νζουσ ειςαχκζντεσ κα μποροφςε να μοιράηεται μαηί(ι να ενςωματωκεί) με τον οδθγό ςπουδϊν , ενϊ για τουσ ιδθ φοιτθτζσ μετά από ενυπόγραφθ διλωςι τουσ. Σθν ζναρξθ οικολογικοφ προγράμματοσ για «πράςινεσ ταράτςεσ» ςε όλθ τθν ΢χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν. Σθν ανάπτυξθ προγραμμάτων εναλλακτικισ ενζργειασ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των πανεπιςτθμιακϊν κτιρίων. Πλιρθ γνϊςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςθσ πλθροφορικισ (ECDL): Ηθτάμε να υπάρξει δωρεάν διδαςκαλία μακθμάτων είτε από ςτα εργαςτιρια πλθροφορικισ, είτε ςτθ λζςχθ τθσ ςχολισ ϊςτε να παρζχεται πλιρθ γνϊςθ και πιςτοποίθςθ


γνϊςθσ πλθροφορικισ (ECDL) από το τμιμα μασ ΔΩ΢ΕΑΝ για όλουσ τουσ φοιτθτζσ που ζχουν ιδθ ςυμπλθρϊςει τον πρϊτο κατάλογο*. Θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ πλθροφορικισ που παρζχεται μζχρι ςιμερα είναι ζνα ςθμαντικό βιμα, ειδικά προσ τον δθμόςιο τομζα δεδομζνου ότι είναι αναγκαία για τουσ διαγωνιςμοφσ του ΑΣΕΡ. Ωςτόςο υπάρχει και ζνα άλλο μεγάλο κομμάτι τθσ αγοράσ (ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, εταιρίεσ, οργανιςμοί κ.α.) που απαιτεί ολόκλθρο το δίπλωμα του ECDL και όχι μόνο ζνα κομμάτι του. Θεωροφμε ότι θ αποδοχι του εν λόγω αιτιματοσ κα οδθγιςει ςτθν αναβάκμιςθ των ςπουδϊν μασ και τθσ γνϊςθσ που παρζχει το ελλθνικό πανεπιςτιμιο και το τμιμα μακθματικϊν Ακινασ τον 20ο αιϊνα. *Μζχρι ςιμερα ιςχφει: ΕΡΙΡ΢ΟΣΘΕΤΟ Ρ΢ΟΣΟΝ ΔΙΟ΢ΙΣΜΟΥ(ΕΦΘΜΕ΢ΙΔΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕ΢ΝΘΣΘΣ Α΢.ΦΥΛΛΟΥ 315/31-122003)Βεβαίωςθ χορθγείται ςτουσ φοιτθτζσ ι πτυχιοφχουσ εφόςον ζχουν περάςει τουλάχιςτον 4(τζςςερα) μακιματα από τον παρακάτω κατάλογο: 141. Ρλθροφορικι Ι, 251. Ρλθροφορικι ΙΙ, 341. Αρικμθτικι Ανάλυςθ Ι, 352. Δομζσ Δεδομζνων, 439. Υπολογιςτικι Άλγεβρα, 451. Γλϊςςεσ Ρρογραμματιςμοφ, 453. Γραφικά με Θ/Υ, 518. Αλγόρικμοι και Ρολυπλοκότθτα(Ειςαγωγι ςτο Σχεδιαςμό και Ανάλυςθ Αλγορίκμων), 614. Αναδρομικζσ Συναρτιςεισ, 617. Υπολογιςτικι Επιςτιμθ και Τεχνολογία, 618. Υπολογιςτικι Ρολυπλοκότθτα, 653. Αρικμθτικι Ανάλυςθ ΙΙ, 752. Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα, 753. Στατιςτικι Ανάλυςθ Δεδομζνων, 855. Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ Ραλινδρόμθςθσ. Κακθμερινι λειτουργία τθσ γραμματείασ – διεφρυνςθ ωραρίου. Θ γραμματεία του τμιματοσ μακθματικϊν Ακινασ είναι ανοιχτι για το κοινό κάκε Δευτζρα-Τετάρτθ-Ραραςκευι και ϊρεσ 11.00 - 14.00. Αυτό δυςτυχϊσ δεν βοθκάει τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ να διεκπεραιϊςουν, πολλζσ φορζσ, τισ εργαςίεσ τουσ. Δεν είναι μάλιςτα ςπάνιο το φαινόμενο, γονείσ ι φοιτθτζσ να ζρχονται από χιλιόμετρα μακριά και να μθν μποροφν να εξυπθρετθκοφν γιατί δεν βρζκθκαν τθν ςωςτι θμζρα ι ϊρα. Γι αυτό, λοιπόν, ωσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ προτείνουμε: Τθν ςταδιακι διεφρυνςθ του ωραρίου που θ Γραμματεία του τμιματοσ δζχεται το κοινό ςτισ μζρεσ Δευτζρα-Τετάρτθ-Ραραςκευι. Για παράδειγμα 9.00 - 14.00. Θ Γραμματεία του τμιματοσ να δζχεται κακθμερινά το κοινό (Δευτζρα με Ραραςκευι) με διευρυμζνο ωράριο του ιςχφοντοσ. Σα πάςο να μοιράηονται ΔΩΡΕΑΝ ςτουσ φοιτθτζσ! Ρροτείνουμε να ςταματιςει θ χρζωςθ των φοιτθτϊν για τθν απόκτθςθ πάςο. Θεωροφμε ότι το ποςό του 1€ που ηθτείτε από τουσ φοιτθτζσ είναι τόςο μικρό ϊςτε να μπορεί να καλυφκεί από τον προχπολογιςμό του τμιματοσ. Στα πλαίςια που κινοφμαςτε ωσ Δθμοκρατικι Ανανεωτικι Ρρωτοπορία – Νζα Δθμοκρατικι Φοιτθτικι Κίνθςθ τόςα χρόνια για τθν αναβάκμιςθ του ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου, ςασ ηθτάμε να κατανοιςετε τθν απλότθτα τθσ κατάςταςθσ και να αςπαςτείτε τθν πρόταςι μασ. Δωρεάν φωτοτυπίεσ ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ. Στο τμιμα μασ πολλζσ φορζσ οι φοιτθτζσ προκειμζνου να καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ είναι αναγκαςμζνοι να φωτοτυποφν ςθμειϊςεισ (πχ. από τθν e-class), εργαςίεσ και άλλα ζγγραφα. Στα πλαίςια τθσ δωρεάν εκπαίδευςθσ λοιπόν ωσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ: προτείνουμε να οριςκεί ζνασ αρικμόσ δωρεάν φωτοαντιγράφων που κάκε φοιτθτισ κα δικαιοφται , προκειμζνου να φωτοτυπεί ςθμειϊςεισ και ζγραφα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ, κακϊσ και εργαςίεσ ςτο φωτοαντιγραφικό κζντρο του τμιματοσ. Ζςτω και αν αυτό ςε πρϊτθ φάςθ -και μόνο- γίνει με τθν προχπόκεςθ ότι θ φοιτθτζσ κα φζρνουν το δικό τουσ χαρτί. Ζνασ ικανοποιθτικόσ αρικμόσ κα ιταν τα 500 φωτ. κάκε εξάμθνο δωρεάν για όλουσ τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ (προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ). Να οριςκοφν κι άλλεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ για Άτομα Με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑΜΕΑ). Για τισ μεταγραφζσ. Στο τμιμα Μακθματικϊν Ακινασ κάκε χρόνο ειςζρχεται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ φοιτθτϊν από μεταγραφι. Συνικωσ οι λόγοι (που ορίηονται ςαφϊσ από τθν ςχετικι νομοκεςία), είναι τζτοιοι που δεν επιτρζπουν ςτουσ φοιτθτζσ παρά να παρακολουκοφν τα μακιματα ςτο δικό μασ τμιμα μζχρι να τελειϊςει θ διαδικαςία επιλογισ των δικαιοφχων. Αυτό ςθμαίνει πωσ οι φοιτθτζσ αυτοί για ζνα τουλάχιςτον 3μθνο (παράδειγμα θ φετινι χρονιά όπου θ αιτιςεισ γίνονται 1-15 Νοεμβρίου) δεν ανικουν πουκενά. Ζχει τφχθ μάλιςτα να μθν παραλάβουν καν ςυγγράμματα κάποιεσ ακαδθμαϊκζσ χρονιζσ για το πρϊτο εξάμθνο φοίτθςθσ τουσ αν και ζχουν δθλϊςει και εξεταςκεί κανονικά ςτα μακιματα του ‘Α εξαμινου. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ λοιπόν και ςε ςυνζχεια και παλαιότερων αιτθμάτων μασ: «Ηθτάμε τθν ποιο άμεςθ διαδικαςία τθσ επιλογισ των φοιτθτϊν που δικαιοφνται μεταγραφι ςτο τμιμα μασ. Γιατί όχι, ακόμα και τθν ζναρξθ των αιτιςεων μεταγραφισ από τθν θμζρα τθσ ζκδοςθσ των βάςεων μζχρι και τισ εγγραφζσ πρωτοετϊν.

www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

55


Για τα ςυγγράμματa: Ζκδοςθ των τελικϊν βακμολογιϊν των γραπτϊν μζςα ςε χρονικά περικϊρια: Ρροτείνουμε οι ανακοινϊςεισ των βακμολογιϊν των γραπτϊν να γίνονται ςε 2 το πολφ εβδομάδεσ (10 εργάςιμεσ θμζρεσ) από τθν θμερομθνία εξζταςθσ, ςε 1 εβδομάδα (5 εργάςιμεσ θμζρεσ) θ δθλϊςεισ περί αναβακμολόγθςθσ των γραπτϊν, ϊςτε τα τελικά αποτελζςματα να ανακοινϊνονται ςτθν γραμματεία του τμιματοσ ςε 4 ςυνολικά εβδομάδεσ (20 εργάςιμεσ θμζρεσ) από τθν θμζρα εξζταςθσ Ζναρξθ των δθλϊςεων μακθμάτων αμζςωσ μετά το πζρασ του παραπάνω χρονικοφ ορίου: 20 το πολφ εργάςιμεσ θμζρεσ ι από τθν τελευταία τελικι ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων όλων των μακθμάτων για τουσ φοιτθτζσ από Β’ εξάμθνο και πάνω. Ζναρξθ των δθλϊςεων μακθμάτων 1 Εβδομάδα (5 εργάςιμεσ θμζρεσ) μετά τθν ζναρξθ των μακθμάτων για τουσ φοιτθτζσ Α’ εξαμινου. Πολλαπλά ςυγγράμματα: Ρροτείνουμε τα ςυγγράμματα που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο να υπάρχουν ςτθ βιβλιοκικθ του τμιματοσ διακζςιμα ςτουσ φοιτθτζσ ςε μεγαλφτερθ ποςότθτα από αυτι που προβλζπει ο νόμοσ(δθλ. τουλάχιςτον 2/10 ςε ςχζςθ με τον αρικμό των φοιτθτϊν κάκε ζτουσ) . Επίςθσ θ λίςτα των ςυγγραμμάτων να ανανεϊνεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και τα ςυγγράμματα μασ να αξιολογοφνται εκ νζου κάκε εξάμθνο από το διδακτικό προςωπικό κάκε τομζα. Τζλοσ ηθτάμε τα ςυγγράμματα που δεν κα προμθκευόμαςτε από τθ λίςτα να ζχουμε τθ δυνατότθτα να τα βροφμε ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ ςελίδα του τμιματοσ. Κατάργθςθ του πλαφόν των 36 δωρεάν ςυγγραμμάτων: Λόγω του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του τμιματόσ μασ, οι φοιτθτζσ πρζπει να παραλαμβάνουν δωρεάν περιςςότερα από 36 ςυγγράμματα. Κεντρικι διανοµι των ςυγγραμμάτων: Ρροτείνουμε τα ςυγγράμματα να διανζμονται εντόσ του τμιματοσ ι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο, ϊςτε ο φοιτθτισ να µθν αναγκάηεται να ξοδεφει ϊρεσ από τθ µελζτθ του και από τισ παρακολουκιςεισ αναηθτϊντασ τα µζρθ όπου µπορεί να βρει τα απαιτοφμενα ςυγγράµµατα για τα µακιµατα που παρακολουκεί. Ριο ςυγκεκριμζνα: Ραρακαλοφμε: α) για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν-ενεργειϊν τθν ζναρξθ λειτουργίασ κεντρικισ διανομισ ςυγγραμμάτων – βιβλιοδιανομι. Το αίτθμά μασ αυτό ζχει υπερψθφίςει και θ Γενικι Συνζλευςθ Φοιτθτϊν επανειλθμμζνα (τελευταία φορά ςτισ 19/01/2009). β) Ππωσ επίςθσ και θ ςταδιακι εκτφπωςθ όλων των ςυγγραμμάτων από το ΕΚΡΑ ι από κάποιο εκδοτικό κζντρο που κα διαχειρίηεται αυτό ι το Τμιμα Μακθματικϊν Ακινασ. Θεωροφμε , ωσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ, ότι θ πρόταςι μασ είναι εφαρμόςιμθ -ειδικά ςτο πρϊτο κομμάτι τθσ- ςτο τμιμα μασ, όπωσ ςυμβαίνει και ςε τόςα άλλα τμιματα ςτθν Ακινα και τθν περιφζρεια και ειδικά ςτο καινοφριο κτιριο του Τμιματοσ Μακθματικϊν Ακινασ. Ζνα τζτοιο μζτρο: Θα απαλλάξει τουσ φοιτθτζσ από τον «γφρο τθσ Ακινασ» για τθν ςυλλογι των ςυγγραμμάτων τουσ. Θα εξοικονομιςει χρόνο από τθν ζναρξθ διανομισ όλων των ςυγγραμμάτων. Θα κερδθκοφν και πάλι θ χαμζνεσ διδακτικζσ ϊρεσ που ςπαταλοφνται προκειμζνου να παραλάβουν οι φοιτθτζσ να βιβλία τουσ από τουσ διάφορουσ διανομείσ. Θα εξοικονομιςει χριματα το πανεπιςτιμιο και το τμιμα μασ.


www.dapmath.gr @

www.dapmath.gr

57

Οδηγός σπουδών ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 2010-11  

Οδηγός σπουδών ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 2010-11

Advertisement